mesleki davranış kuralları - Allergan

allergan.com

mesleki davranış kuralları - Allergan

MESLEKİ

DAVRANIŞ

KURALLARI

Our pursuit. Life’s potential.


Mesleki Davranış Kuralları, Allergan’ın uyumluluk konusundaki

taahhütlerini destekleyen rehber niteliğindeki etik prensiplerin örneklerle

açıklanmasıdır. Bu kurallar, herbirimiz için, dürüst olma

ve doğru karar vermede bir araç niteliğindedir. Ancak, Mesleki Davranış

Kuralları sadece bir dökümandır.

Mesleki Davranış Kuralları’ndaki prensipleri hayata geçiren ise bizim

davranışlarımızdır. Hergün, Allergan’da farklılık yaratmamızı saglayabilecek

karar ve davranışlar ile karşı karşıya kalırız.

Bu tür durumların her birinde, Şirket Tüzüğü’ndeki prensipleri

somutlaştırma fırsatına sahip oluruz.

Doğru şeyi yaparak Allergan’da uyum kültürünü teşvik ederiz

ki bu hepimizin gurur duyacagi bir kültürdür.

1


İçindekiler

David E. I. Pyott ve Rose-Karen Swanson’dan Bir Not

Değerlerimiz

Doğru Olanı Yapma Sorumluluğu

Uyum Programımız ........................................................................................................................................................................................................5

Mesleki Davranış Kurallarımız .....................................................................................................................................................................................6

Uyumun Teşvik Edilmesindeki Ortak Rolümüz ....................................................................................................................................................7

Endişelerimizi Dile Getirmede Başvurabileceğimiz Kaynaklar .......................................................................................................................8

Misillemeye Karşı Koruma ............................................................................................................................................................................................9

Hastanın Güvenliği ve Ürünün Kalitesine İlişkin Sorumluluk

Ürünlerimizle İlgili Araştırma ve Geliştirme ........................................................................................................................................................10

Doğru Ürün Bilgisinin Sağlanması .........................................................................................................................................................................11

Kaliteli Ürünler Üretme ...............................................................................................................................................................................................12

Piyasalardaki Sorumluluk

Ürünlerimizin Tanıtımı ................................................................................................................................................................................................13

Ticari İnceliklerin Kabulü ve Sağlanması ..............................................................................................................................................................15

Sağlık Hizmetleri Sektörü Çalışanları İle Etkileşim ............................................................................................................................................16

Yolsuzluk ve Rüşvet Niteliğindeki Ödemelerin Yasaklanması ......................................................................................................................17

Adil Bir Şekilde Rekabet Etmek ...............................................................................................................................................................................19

Ticari Uyumluluğun Korunması ..............................................................................................................................................................................20

Hissedarlarımıza Karşı Sorumluluğumuz

Çıkar Çatışmasından Kaçınma .................................................................................................................................................................................21

Gizli Bilgilerin Korunması ...........................................................................................................................................................................................22

Dahili Bilgilerin Ticari Amaçla Kullanımının Yasaklanması .............................................................................................................................24

Gerçeği Yansıtan İşletme Kayıtları ve Finansal Raporların Hazırlanması ..................................................................................................25

Bilgi ve Kayıt Yönetimi ................................................................................................................................................................................................26

Şirket Varlıklarının Korunması ..................................................................................................................................................................................27

Topluma ve Kamuya Karşı Sorumluluğumuz

Şirket Adına İletişim Kurma .......................................................................................................................................................................................28

Siyasi Faaliyetlere ve Kamu Politikalarına Katılım .............................................................................................................................................29

Bağış ve Hibelerin Sağlanması .................................................................................................................................................................................30

Çevrenin Korunması ....................................................................................................................................................................................................31

Diğer Çalışanlara Karşı Sorumluluğumuz

Eşit İstihdam Fırsatının Sağlanması ........................................................................................................................................................................32

Pozitif Bir Çalışma Ortamının Yaratılması .............................................................................................................................................................32

Sesin Yükseltilmesi ve Endişelerin Dile Getirilmesi ..........................................................................................................................................33


Allergan’daki başarımızın temelinde, kaliteli ürünler sağlayan bir tedarikçi olarak ünümüz ve bir şirket olarak doğru olanı yapma

yolundaki taahhüdümüz yatmaktadır. Allegan, en yüksek etik standartlarının sağlanmasındaki kararlılığı konusunda köklü bir geçmişe

sahiptir ve bizim ticari faalyetlerimiz, doğru olanı yapma prensibinin tüm işlerimizin özünü oluşturması inancı üzerine inşa edilmiştir.

Sağlık hizmetleri alanında faaliyet gösteren bir şirket olarak, bizim faaliyetlerimiz, hastaların yaşamlarını etkilemektedir. İş

arkadaşlarımız, hissedarlarımız, hizmet sunduğumuz piyasalar, toplum ve hastalarımız bize inanmaktadır. İş ahlakına uygun ve

dürüst bir şekilde hareket etmek, hastalarımız için en iyisi olduğu gibi bizim işimiz için de en iyisidir.

Bu yüzden, yanlış bir şey yapmanın doğru bir yolu olmadığını hiç bir zaman unutmamalıyız. Hepimiz biliyoruz ki bireyler ve şirket

olarak bizler dürüstlüğün zirvesiyiz. Ortak bir inanç ve sorumluluk duygusu doğru olanın yapılması konusunda eylemlerimizi

yönlendirir; ancak, bir şirketin global bazda işleyişini sağlamak oldukça karmaşıktır ve zorlukları da beraberinde getirebilmektedir.

Yapılması gereken doğru şey, her zaman net veya belirgin olmayabilir. Bu nedenle, global operasyonlardaki karmaşıklıklarda

yönümüzü bulmamızda hepimize yardımcı olabilmek için Allergan’ın kaynakları devreye girmektedir.

Mesleki Davranış Kuralları, Allergan’ın dürüstlük ve etik davranışa ilişkin taahhütlerini anahatlarıyla ortaya koymaktadır. Allergan’in

temellerini oluşturan ilkeleri ve değerleri ve şirketi temsil eden kişiler olarak bizden beklenenleri anlamamızda herbirimiz için birer

kaynaktır. Hepimiz, yönetmelik ve prosedürlerimizi olduğu kadar, Mesleki Davranış Kurallarını da okumalı ve anlamalı; söz konusu

yazılı standartlarda ortaya konulan dürüstlük ve etik ilkelerini güçlendirmek için gayret sarfetmeliyiz.

Doğru olan şeyin yapılması için hergün kendinizi zorlamanızı ve doğru olan şeyin ne olduğundan emin olmadığınızda soru sormanızı

kişisel olarak teşvik ederiz. Daha iyi bir Allergan, daha iyi işleyen bir iş ve kontrol süreci, şirket ve çevrenizdekiler üzerinde daha iyi bir

etkiyi her gün amaç edinin. Mesleki Davranış Kuralları’nda yer alan ilkeler ve değerleri yaşayın ve asla dürüstlüğünüzden ödün vermeyin.

Şirketimiz, sonuçta, ilkelerimizden ve değerlerimizden fedakarlık ederek hedeflerine ulaşamaz. Ticari başarı ile etik davranış

paralel gitmektedir.

Doğru olanı yapmak hepimizin ortak görevidir. Hep birlikte önemli ticari sonuçlar elde edebilir; birlikte çalışarak olumlu yünde

katkı sağlayabilir; etik davranışa ilişkin taahhüdümüzü güçlendirebiliriz.

David E.I. Pyott

Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür

ve İcra Kurulu Başkanı

Rose-Karen Swanson

Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı

Kurumsal Uyumdan Sorumlu Müdür


Değerlerimiz

Müşteri Odaklı

Yapmış olduğumuz her davranışda “Üç Hususu” göz önünde tutmalıyız: Ürünlerimizden yarar sağlayan hastalar, ürünlerimize

güvenen doktorlar, ürünlerimizin değerinin farkında olup ürünlerimiz için para ödeyen kişiler.

Etki

Bir etki yaratırız - En iyi sonuçları elde etmek, her yaptığımızda en yüksek standartlara ulaşmak için ekstra bir gayret sarfederiz.

Kısa surede kayda değer sonuçlara yol açan zekice tasarlanmış faaliyetleri değerlendirir ve ödüllendiririz.

Kişiler ve Tutkular

Biz, öncelikle, yetenekleri ile işimizin kalitesini artıran, tutkuları ile kararlılığı beraberinde getiren çalışanlarımız sayesinde başarıya

ulaşırız – sadece süreçler ve yapılanma ile değil.

İş Birliği

Bilgi paylaşımını ve bir takım olarak birlikte çalışarak ortak hedeflerimize ulaşmayı taahhüt etmiş bulunmaktayız. Yeni düşüncelere

yol açan farklı kişisel ve kültürel bakış açılarını destekler ve teşvik ederiz.

Yenilik

Statükodan hoşnut değiliz. Uyum sağlarız, gelişme kaydederiz, bir takım olarak akıllıca riskler alma cesaretine sahibiz ve yeni

fırsatları kaçırmayız – şirket ve bizler için.

Dürüstlük

Doğru bir şekilde, kestirme yollara sapmaksızın, sonuçlara ulaşırız. Şeffaffız, anlaşılırız, müşterilerimiz, çalışma arkadaşlarımız ve

iş ortaklarımızla olan ilişkilerimizde saygılıyız.


Doğru Olanı Yapma Sorumluluğu

UYUM PROGRAMIMIZ

Allergan’da, şirketimiz için geçerli olan yasaları ve kuralları güçlendirecek şekilde etik davranmayı taahhüt etmiş bulunmaktayız.

Söz konusu taahhüt, en tepedeki Yönetim Kurulu Başkanımız, İcra Kurulu Başkanımız ve diğer tepe yöneticiler ile başlar; atanmış

Kurumsal Uyum organizasyonumuz tarafından desteklenir.

Kurumsal Uyum Departmanı, Kurumsal Uyumdan Sorumlu Müdürümüzün rehberliğinde, şirket genelinde, Allergan’ın devamlı

olarak şirketimize uygulanabilir yasalar ve yönetmelikler ile uyum içerinde olmasını sağlamak için çalışır. Kurumsal Uyum

Departmanı, neye ihtiyacımız olduğunu anlamak, operasyonlarımıza en uygun ve etkili yaklaşımı ortaya koymak için işbirliği yapar;

işimizi, yönetmelik ve prosedürlerimize uygun olarak ve etik bir şekilde yapmamızı sağlamak için günlük faaliyetlerimizi gözlemler.

Biz, sürekli olarak, Allergan’ı daha iyi yapmak ve çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve hastalarımıza karşı çok daha sorumlu bir şirket

olması için uğraşıyoruz. Kurumsal Uyumdan Sorumlu Müdür ve Kurumsal Uyum Departmanı, uyum çabalarımızı daha ileriye

götürmekle görevlidir; ancak, şirketimizdeki bütün etik ve uyum faaliyetlerinde, her çalışan, nihai olarak bu sorumluluğu paylaşır.

ALLERGAN’IN UYUM DEPARTMANINA ERİŞİM

Kurumsal Uyum Departmanı’na 1-714-246-5998 nolu telefon veya IR-Corporate_Compliance@Allergan.com elektronik posta

adresi ile erişilebilir.

5


Doğru Olanı Yapma Sorumluluğu

MESLEKİ DAVRANIŞ KURALLARIMIZ

Mesleki Davranış Kuralları, uyumluluk ve etik davranışa ilişkin

taahhüdümüzü temsil eder ve Allergan’daki davranışlarımızda

bize rehberlik yapar. Yazılı standartlar olması nedeniyle işimizi

yaparken karşılaştığımız soruların cevaplanmasında kaynak ve

araç işlevini görür; şirkete karşı dürüst olma sorumluluğumuzu,

ana hatlarıyla ortaya koyar.

S:

Uyum konusunda bir sorum var ancak cevabını Mesleki

Davranış Kuralları içinde bulamıyorum. Nereden yardım

alabilirim

C:

Çalışanların, endişelerini ve sorularını dile getirmeleri teşvik

edilmektedir. Aşağıda yer alan kaynaklara başvurabilirsiniz.

• Müdürünüze;

Hepimiz doğru olanı yapmak istesek de, “doğru şey”in tanımı

her zaman kolay olmayabilir. Mesleki Davranış Kuralları bize

rehberlik edebilir veya bizi, sorularımıza cevap verebilecek veya

endişelerimizi giderebilecek kişilere yönlendirebilir. Tabi ki
İnsan Kaynakları Temsilcinize;

Uyum İşlerinden Sorumlu Müdüre;

Kurumsal Uyum Departmanına veya

Mesleki Davranış Kurallarının işimizi yaparken

• Etik Yardım Hattına.

karşılaşabilecegimiz her tür durumu veya global olarak Allergan

için geçerli olan her tür kural ve yönetmeliği içermesi

beklenemez. Doğru karar vermede mihenk taşını olusturur. Hatırlanması gereken, yanlış yapmanın doğru bir yolu olmadığıdır.

Mesleki Davranış Kuralları, pozisyona veya çalışma yerine bakılmaksızın, global olarak Allergan’ın tüm çalışanları, yöneticileri ve

Yönetim Kurulu Üyeleri için geçerlidir. Etik davranışa ilişkin taahhüdümüzün bir parçası olarak, Mesleki Davranış Kurallarına uyum,

Allergan’da çalışabilmenin bir koşuludur; tüm şirket

çalışanları, Meslek Davranış Kurallarına uyumluluğunu

her yıl teyit etmek zorundadır. 1 6

S:

Mesleki Davranış Kuralları, şirketteki rolüm ile bağlantılı olarak global anlamda tüm sorumluluklarımı içerir mi

C:

Hayır. Mesleki Davranış Kurallarımız, Allergan’ın tüm dünyada karşı karşıya kaldığı çok önemli zorunlulukları içermektedir. Ne

şirketimiz için tüm yasa ve kuralları içeren ayrıntılı bir listedir ne de sizin rolünüz ile ilgili yerel veya bölgesel yasaları detaylandırır.

Mesleki Davranış Kuralları, Allergan’ın çok önemli etik standartlarını ve sizin yapacagınız her işte dürüst olacagınıza dair beklentiyi

ana hatlarıyla ortaya koymaktadır.

Mesleki Davranış Kuralları, işle ilgili hergün verdiğiniz kararlarda kaynak vazifesini gören rehber bir dökümandır. Yerel yasalar ve

diğer zorunluluklara uyum sağlamanız için ne yapmanız gerektiğinden emin olamadığınızda, yerel Allergan yönetmelik ve

prosüdürlerine de başvurmalı ve sorularınızı uygun yerlere yöneltmelisiniz.

1

Yerel kanunların elverdiği ölçüde. İşbu Mesleki Davranış Kuralları ile uyum, “İsteğe Bağlı” çalışma statüsünü değiştirmez.


Doğru Olanı Yapma Sorumluluğu

UYUMUN TEŞVİK EDİLMESİNDEKİ ORTAK ROLÜMÜZ

Allergan’ın doğru olanı yapmasını sağlamada herbirimize görev düşer.

Şirketin, birden fazla alanda uzmanlığa sahip ve sağlık hizmetlerinde

önde gelen şirketlerden birisi olarak tanınmasında hepimizin payı

vardır. Yaptıklarımızın - veya yapmadıklarımızın – Allergan’ın ününü

negatif yönde etkiliyebileceğini hepimiz hatırda tutmalıyız.

Şirket olarak ve şirket çalışanları olarak, doğru olanı yapmalı ve her zaman

dürüstlükle hareket etmeliyiz. Herbirimiz uyumun sağlanmasından

sorumluyuz ve yaptığımız her şeyde bunu dikkate almalıyız. Neyin en iyi

ve en etik olduğu konusunda emin olamadığımız durumlarda sorular

sormalı ve sorunu ilgili bir merciye iletmeliyiz. Olası uyumsuzluk riskini

gözardı etmek veya başını çevirmek hiçbir zaman kabul edilebilir bir seçenek değildir zira bu tür durumlar şirketi, hissedarları ve

en önemlisi ‘hastanın sağlığını’ olumsuz yönde etkiliyebilir. Allergan, her birimizden örnek olmamızı ve her zaman doğruyu

yapmamızı beklemektedir.

Bu durum, liderlik ve yöneticilik rollerine sahip olan bireyler için özellikle önem taşır zira diğer çalışanlar ekseriya amirlerini ve üst

düzey yöneticileri örnek alırlar ve ona göre hareket ederler. Herbirimiz, iletişimin açık olduğu bir çalışma ortamının sağlanması

için çalışmalıyız ki her çalışan, misilleme yapılabileceginden korkmadan sorularını rahatlıkla yöneltebilsin ve endişelerini dile

getirebilsin. Liderlik veya yöneticilik rollerine sahip olan çalışanların bunu sağlamaları gerekmektedir.

SORUMSUZ DÜŞÜNCE, GÜVENİLİR OLMAYAN İŞE YOLAÇAR

Eğer birşeyler doğru görünmüyorsa, göz ardı etmeyiniz. Aşağıda yer alan duyguları hissettiğinizde veya başkalarından

duyduğunuzda durmalı, faaliyetleriniz veya diğerlerinin faaliyetleri hakkında yeniden düşünmelisiniz:

Herkes aynı şeyi yapıyor...

Kime zararı dokunabilir ki...

Bundan emin değilim ancak işi de kaybetmek istemiyorum…

Hiç kimse bulamaz…

Bütün bu yönetmelik ve prosedürlere uymak zorunda değilim…

Burada böyle iş yapılıyor…

Eğer bu şekilde yapmazsam son teslim tarihine yetiştiremem…

Biz hep bu şekilde yaptık…

Benim sorunum değil…

7


Doğru Olanı Yapma Sorumluluğu

ENDİŞELERİMİZİ DİLE GETİRMEDE BAŞVURABİLECEĞİMİZ KAYNAKLAR

Bizi endişelendiren veya hangisinin etik olduğu konusunda kafamızın karışmasına yol açan durumlar ile karşı karşıya kaldığımızda

veya birilerinin Mesleki Davranış Kurallarını, şirket politika ve prosedürlerini, yürürlükteki yasa veya kuralları ihlal ettiğini veya

edeceğini düşündüğümüzde, kimle veya nereyle baglantı kuracağımızı

Allergan bize sağlamıştır. Aşağıda yer alanlardan herhangi birisine

sorularımızı yöneltebilir veya endişelerimizi bildirebiliriz:

• Amirlerimiz;

• İnsan Kaynakları Temsilcimiz;

• Kurumsal Uyumdan Sorumlu Müdür;

• Kurumsal Uyum Departmanı;

• Etik Yardım Hattı.

Allergan, etik ile ilgili soruların ve uyum ile igili endişelerimizin öncelikle amirler ile konuşulmasını teşvik etmekle birlikte çalışanların

amirleri ile konuşmakta kendilerini rahat hissetmedikleri bazı ender durumlar olduğunu da bilmektedir. Çalışanların tümü

endişelerini rahatlıkla ifade edebilmelidir. Bu hususta, uygun gördüğümüz şirket kanallarının bazılarından veya tümünden

yararlanmamız mümkündür.

Allergan’n, potansiyel etik ve uyum sorunlarını, haberdar olmadığı takdirde ilgili merciilere yönlendiremiyeceğini hatırda tutmak

gerekir. Allergan’ın raporlama kanallarından birisini kullanarak soruların yöneltilmesi veya endişelerin dile getirilmesi, uyumun

muhafazasında ve şirketimizin doğru şeyi yapmasının sağlanmasında büyük önem taşır. Öne çıkma ve konuşma konusunda şirkete

karşı sorumluluklarımız vardır. Birşeylerin doğru gitmediğinden haberdar isek, sorunu dile getirmeliyiz – tam olarak emin

olmadığımızda veya etik olmayan veya yasadışı olan herhangi bir şey gerçekleştiğine dair elimizde bir kanıt bulunmadığında bile.

ETİK YARDIM HATTI

Etik yardım hattı, soruların yöneltilmesi veya endişelerin bidirilmesi için Allergan tarafından çalışanlarına sağlanmış olan bir raporlama

hizmet hattıdır. Üçüncü şahıslar tarafından idare edilmekte olup, burada çalışan kişilerden hiçbirisi Allergan’ın personeli değidir.

Haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermekte olan Etik Yardım Hattı’nı şirketin global lokasyonlarından aramak da mümkün olabilir.

Etik Yardım Hattına bir soru yöneltir veya endşelerinizi bildirirseniz, sağladığınız her türlü bilgi gizli tutulacak veya sadece söz konusu

hususu araştırma ve sorularınıza cevap verebilmek için gerekli görülen Allergan çalışanları ile paylaşılacaktır. Etik Yardım Hattını,

yerel yasaların izin verdiği ölçüde, gerçek isminizi vermeden arayabilir ve endişelerinizi iletebilirsiniz.

Etik Yardım Hattı’na, ABD içinden (888)645-0090 nolu telefon numarasını arayarak erişebilirsiniz. ABD dışından ise önce ilgili AT&T

ülkeye mahsus özel erişim kodunu girmeniz; daha sonra (888)645-0090 nolu telefonu tuşlamanız gerekmektedir. AT&T ülkeye

mahsus özel erişim kodlarının listesine Şirketin ‘Kurumsal Uyumluluk’ internet portalından ulaşabilirsiniz.

Bazı ülkelerde, yerel yasalar, Etik Yardim Hattının kullanımı ve sağlanmasına ilişkin kuralları belirleyebilir.

8


Doğru Olanı Yapma Sorumluluğu

MİSİLLEMEYE KARŞI KORUMA

Allergan’in misilleme yapılmamasına dair yönetmeliği oldukça

katıdır – şirket, misillemenin hiçbir türüne müsammaha

gösteremez. Uyum ve etik davranışa ilişkin taahhütlerimizi yerine

getirebilmek için, Allergan, herbirimizin konuşacağını ve

endişelerimizi dile getireceğimizi bilir. Şirket, hepimizin rahatlıkla

bu şekilde hareket edebileceği açık bir çalışma ortamının

yaratılması için çalışmaktadır.

İyi niyetle hareket eden ve bir temele dayansın veya dayanmasın,

Allergan’ın raporlama kanallarından birisi vasıtasıyla sorularını

yönelten veya endişelerini dile getiren her çalışan doğru şeyi

yapmaktadır. Misillemenin olmadığı bir ortamda çalışmayı da

hakeder. Çalışanlar misilleme yapıldığını hissettikleri anda bunu

acilen rapor etmelidir.

S:

Amirim ile ilgili herhangi bir olayı bildirdiğimde, konu

hakkında bilgili olan tek kişi ben olduğum için benim

söylediğimi bilecek. Bu tür durumlarda, bana karşı

misilleme yapılmamasını nasıl sağlayabilirim

C:

Allergan, misillemenin hiç bir türüne müsammaha

göstermemektedir. Endişelerinizi dile getirmeniz

önemlidir zira ancak bu şekilde şirketin konuyu araştırması

mümkün olabilir. Sorunu bildirdikten sonra, şayet amiriniz

veya şirkettetki başka bir kişinin size karşı misilleme

yaptığını hissederseniz, şirketin raporlama kanalları

vasıtasıyla bunu bildirmeniz gerekmektedir. Şirket olay

hakkında soruşturma yapacak; misillme yaptığı tespit

edilen şirket personeli, iş akdinin feshi de dahil olmak

üzere gerekli disiplin kovuşturmasına tabi tutulacaktır.

Açık bir çalışma ortamının yaratılmasını sağlanması ve buna katkıda bulunmanın yanı sıra, misilleme niteliği taşıyan hareketlerden

de kaçınma yönünde hem şirketimize hem de çalışma arkadaşlarımıza karşı sorumluluğumuz bulunmaktadır. Herhangi bir misilleme

hareketi bildirildiğinde, konu şirket tarafından soruşturulacaktır. Misilleme yaptığı tespit edilen şirket personeli iş akdinin feshi de

dahil olmak üzere gerekli disiplin kovuşturmasına tabi tutulacaktır.

SENARYO: Çalışma arkadaşlarınınzdan birinin etik

olmayan ödemeler yaptığına şahit oldunuz. Yapılan işin

yanlış olması durumunda akadaşınızın başının belaya

girmesini istemiyorsunuz. Kanıtınız olmadığı için de

herhangi bir şey söyleyip söylememeniz gerektiğini

bilmiyorsunuz.

EN UYGUN DAVRANIŞ: Etik olmayan birşeyin

yapıldığını veya yapılacağını düşünüyorsanız, Allergan’ın

raporlama kanalları vasıtasıyla mümkün olabildiğince

erken konuyu bildirmelisiniz. Şirket konuyu soruşturacak;

sadece soruşturma dahilinde bilmesi gerekenler ile konu

paylaşılacaktır.

Bu tür durumlar ile karşılaşıldığında, şirketin uyumluluğunu

muhafaza etmesinin ve etik bir şekilde çalışmasının

sağlanması açısından, asılsız olduğu kanıtlansa bile, olası

her tür uyumsuzluk sorununu araştırılmasının Allergan için

önemli olduğu akılda tutulmalıdır.

9


Hastanın Güvenlği ve Ürünün Kalitesine İlişkin Sorumluluk

ÜRÜNLERİMİZLE İLGİLİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

Allergan’da, hastaların yaşamında kayda değer bir fark yaratan

ürünleri buluş gururuna sahibiz. Ürünlerimizin piyasaya sürülmesi

sürecinde hissedilen sorumluluğa saygı duyar; öncelik seviyesi en

yüksek olanlar arasında yer aldıkları için ürün kalitesi ve güvenliğe

değer veriririz.

Kalite ve güvenliğe ilişkin taahhüdümüzü, şirket içindeki bireysel

rolümüze bağlı olmaksızın, hepimiz paylaşmak zorundayız. Ürünün

yaşam sürecindeki tüm evreler için geçerlidir –ilk baştaki ürünle ilgili

klinik çalışması aşamasında başlar ve müşterinin kullanımı

aşamasına kadar devam eder. Global operasyonlarımızda, hastanın

güvenliğinin hiçbir zaman tehlikeye atılmamasını sağlamak için,

şirketimize uygulanabilir ürünler ile ilgili en katı düzenlemeleri

yerine getirmeye ve hatta daha iyisini yapmaya çalışırız.

Bu doğrultuda, Allergan’ın yüksek kalite standartlarının korunmasındaki

sorumluluğu şu şekilde paylaşırız:

SENARYO: Allergan´ın sponsor olduğu bir klinik

çalışmada elde edilen datanın çalışma konusu ürünle

ilgili olası bir güvenlik sorununu işaret ettiğini farkettiniz;

ancak bir bütün olarak ele alındığında ürünün etkileri

oldukça umut verici. İşin içinde olan bazı kişiler grubunuzun

sessiz kalmasını ve olayı bildirmemesini tavsiye ettiler zira

ürünün piyasaya sürümü potensiyel güvenlik sorununun

araştırılması nedeniyle ertelenmediği takdirde hastalara

yardımı da o derece erken olabilir.

EN UYGUN DAVRANIŞ: Klinik çalışmalarında, hiçbir

zaman, potansiyel bir güvenlik sorununu göz ardı

ederek tehlikeye atmamalısınız. Allergan, klinik

çalışmalarının etik olarak ve talimatlara uygun

yürütülmesini taahhüt etmiştir. Siz de bu standartları

ihtiyatla muhafaza etmelisiniz. Eğer grubunuzun olayı

bildirmeyeceğini hissederseniz, Allergan’ın raporlama

kanalları vasıtasıyla durumu bildirmelisiniz. Biz Allergan’da

hiçbir zaman,yeni bir ürünü piyasaya sürmek veya mevcut

bir ürünle ilgili endikasyon için hastanın sağlığını

tehlikeye atmayz.

• Hastanın güvenliğini, araştırma ve geliştirme çalışmalarının odak noktası yaparak;

• Yürürlükteki yasalar, yönetmelik, şirket politika ve prosedürlerine uyarak;

• Araştırma ve geliştirme çalışmalarını etik bir şekilde ve en yüksek seviyedeki çağdaş bilimsel standartlara uygun yürüterek;

• Hedefleri tutturmak veya son teslim tarihine yetiştirmek uğruna kaliteden hiçbir şekilde ödün vermeyerek;

• Kaliteye ilişkin endişeleriniz ve sorularınızı uygun kanallar vasıtasıyla ileterek.

ALLERGAN KLİNİK ÇALIŞMALARI

Klinik çalışmaları hakkındaki bilgilere aşağıdaki linkler vasıtasıyla erişebilirsiniz: http://www.allerganclinicaltrials.com/

http://www.clinicaltrials.gov/.

10


Hastanın Güvenlği ve Ürünün Kalitesine İlişkin Sorumluluk

DOĞRU ÜRÜN BİLGİSİNİN SAĞLANMASI

Allergan, ürünlerimizin piyasaya sürülmesi öncesinde ve sonrasında, ürünlerimize ilişkin faydaları ve riskleri dikkatli bir şekilde

ölçmeyi taahhüt etmiştir. Tedavi ile ilgili kararların verilmesi öncesinde söz konusu risklerin ve faydaların bilinmesinin hastalarmız

ve doktorlarımız için kritik bir öneme sahip olduğunu biliyoruz ve doğru ürün bilgisinin sağlanmasını ciddiye alıyoruz.

Yeni medikal araştırmaları destekliyoruz; klinik çalışmaları ve diğer

araştırma sonuçlarının tıp camiasının bilgi dağarcığına birşeyler

ekleme yolu olduğunu biliyoruz. Kilinik çalışmalarımızdan ve diğer

araştırmalarda elde edilen klinik yönden önemli bilimsel bilgilerin

kamuya açık olmasını ve şirketin finansal destek verdiği araştırmalara

ilişkin yayınların şirketin desteğini doğru bir şekilde yansıtmasını

sağlamaya gayret ediyoruz.

Ürünlerimizin güvenliği ve endikasyonlarına ilişkin doğru ve tam

bilgi sağlanması için, herbir ürün ile ilgili etiket bilgisini belirlemek

amacıyla ilgili yasal otoriteler ile işbirliği içindeyiz. Ürünler piyasaya

çıktığında da herbir ürünün güvenlik profilini devamlı bir şekilde

gözlemleriz. Şayet, herhangi bir anda, bir ürünün etiketinin

güncelleştirilmesi gerekirse, hastalar ve doktorların en güncel ve en

son onay görmüş bilgiye dayanarak karar vermelerini sağlanması

amacıyla yasal otoriteler ile birlikte çalışırız.

SENARYO: Ürünlerimizden birisinin yeni bir tedavi

alanında tedavi sağlayabileceğini biliyorsunuz ancak

bu alandaki onayı henüz alınmış değil. Doktorlardan

birisi, kendisinin klinik çalışmalarına sponsor

olduğunuz takdirde ürünün bu yeni kullanım alanına

ilişkin reçete yazacağını ve gelecek ay yapılan önemli

bir tıbbi konferansa katılan panelistlerden birisi olarak

bu hususu yayacağını belirtti.

EN UYGUN DAVRANIŞ: Bir ürünün etiketinde yer

almayan alanlarda kullanımı amacıyla bir araştırma

veya yayın aktivitesinden yararlanmak veya kendi adına

bunu yapması için bir doktoru ikna etmek, Allergan’ın

politikalarına aykırıdır. Doktorun talebi uygunsuzdur.

Şirketin raporlama kanalları vasıtasıyla konuyu mümkün

olduğunca erken rapor etmelisiniz ve bir sonraki

talimata kadar bu doktoru reklam amaçlı olarak

aramaktan kaçınmalısınız.

S:

Yatırımcılar tarafından başlatılmış ve Allergan tarafından finanse edilmiş olan bir klinik çalışmasını yürüten bir doktor,

çalışmanın sonuçlarının araştırılan ürünün belirtilen tedavi alanında bir yarar sağlamayabileceğini işaret ettiği için araştırmanın

sonuçlarını rapor etmeyecegini bana bildirdi. Herhangi bir şey yapmam gerekiyor mu

C:

Allergan, yatırımcılar tarafından başlatılmış ve Allergan tarafından finanse edilmiş olan klinik çalışmaları yürüten bütün

doktorların, Allergan’ın kendi klinik çalışmalarının sonuçlarının raporlanmasında olduğu gibi, çalışmanın sonucuna bağlı

olmaksızın, çalışma ile ilgili tüm sonuçların raporlamasını zorunlu kılmıştır. Yatırımcılar tarafından başlatılmış klinik çalışmasında

doktor ile ilişkileri yürüten şirket içindeki gruba durumu bildirmelisiniz. Şirketin stratejisi veya doktorun hedefi ile aynı çizgide

olsun veya olmasın, klinik yönden önem taşıyan bilimsel bilgilerin tıp camiasına sunulması önemlidir.

11


Hastanın Güvenlği ve Ürünün Kalitesine İlişkin Sorumluluk

KALİTELİ ÜRÜNLER ÜRETME

Allergan, kaliteli ürünler geliştirmesi ve üretmesi ile ün yapmıştır.

Kaliteye ilişkin taahhüdümüz, şirketimiz ve hastalar için doğru

olanı yapmaktır. Kaliteye ve üretim faaliyetlerimizin devamlı bir

şekilde geliştirilmesine odaklanarak, dünya çapında, doktorların

ve hastalaların güvenini kazanmaya devam etmekteyiz.

Nitelikli ve saygın tedarikçiler ile çalışarak ve global bazda tüm

üretim faaliyetlerimize uygulanabilir olan en katı kuralların tümüne

uyarak, ürünlerimizin, doktorlar ve hastaların bizden bekledikleri

en yüksek standartları karşılamasını sağlarız.

Ürettiğimiz ürünlere ilişkin doğruluk hususunda titizlik göstererek

bu yüksek standartları karşılamak için ayrıca çaba gösteririz ve

böylece en yüksek kaliteye sahip ürünlerin piyasalara ulaşması

mümkün olur. Güvenilirliğini ve kalitesinin devamlılığını sağlamak

Bulunduğum işletmedeki üretim süreçlerinden

birisinde bir sorun olabileceğini düşünüyorum. Planlanan

zamandan geride gidiyoruz. Şayet birşey söylersem, Kalite

Ekibi’nin araştırması sürecinde, üretim sürecine dahil olan

tüm ürünleri askıya almak zorundayız. Bu durum, bizim

planlanan zamandan çok daha geride kalmamıza yol

açacaktır. Ne yapmam gerekiyor

Allergan, hiç bir zaman, hedefleri tutturmak veya

planlanan zamanda işi bitirebilmek için kaliteden ödün

vermez. Durumu, ilgili raporlama kanalları vasıtasıyla

acilen bildirmelisiniz. Ürünlerimizin kalitesinden ödün

verilemez. Kalite Ekibi durumu araştırmalı; eğer var ise,

sorunu çözmelidir.

için, ürünlerimizin başarısını raf ömrü boyunca değerlemeye devam ederiz ki bu birkaç yıl sürebilir.

Allergan’ın yüksek kalite standartlarını sağlamadaki sorumluluğunu şu şekilde paylaşırız:

• Hastanın güvenliğini, araştırma ve geliştirme çalışmalarının odak noktası yaparak;

• Yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile şirketin politika ve prosedürlerine uyarak;

• Sadece, Allergan’ın yüksek kalite standartlarının korunmasına ilişkin taahhütlerine hizmet eden tedarikçiler ve üçüncü şahıslar

ile çalışarak;

• Hedefleri tutturmak veya son teslim tarihine yetiştirmek uğruna kaliteden hiçbir şekilde ödün vermeyerek;

• Kaliteye ilişkin endişelerinizi ve sorularınızı uygun kanallar vasıtasıyla ileterek.

S:

C:

SENARYO: Arkadaşlarımdan birisi, önemli ölçüde tasarruf sağladığı için, bizim ürünlerimizden birisini başka bir ülkede yaşayan

bir yakınından satın aldığını söyledi. Arkadaşımızın bildiğine göre, yakını hiç bir şekilde Allergan ile bağlantılı değil ve ürünleri,

online olarak, adı size tanıdık gelmeyen bir şirketten satın alıyor. Bu işte bir yanlışlık olduğunu seziyorsunuz fakat tam emin

değilsiniz ve elinizde fazla bilgi yok.

EN UYGUN DAVRANIŞ: Tüm detayları bilmeseniz dahi, mümkün olabildiğince erken, Allergan’ın raporlama kanallarından

birisi vasıtasıyla durumu bildirmelisiniz. Şirketimizle ilgili olmayan ancak Allergan ürünlerini sattığını ifade ifade eden kişi veya

kişiler sahte ürün satıyor olabilirler.

Buna ilaveten, üreticiler haricinde başkaları tarafından reçete ile satılan ilaçların ithali veya sınırlar arası satışı yerel yasaları ihlal

edebilir. Şirketimiz konuyu acilen ele almalı ve gerekirse resmi kurumlar devreye girmelidir.

12


Piyasalardaki Sorumluluk

ÜRÜNLERİMİZİN TANITIMI

Allergan, ürünlerimizin reklam ve tanıtımının, doğru, gerçeğe uygun ve geçerli tüm yasa ve yönetmelikler ile uyumlu bir şekilde

yapılmasını taahhüt etmiştir. Şirketimiz veya çalışanlarımız tarafından proaktif olarak kullanılan ve ürünlerimiz hakkında hak iddiaları

ile diğer bilgileri de içerebilen malzeme ve aktiviteleri içermesi olası olan tanıtım içerikli materyal ve aktiviteler, dünya genelinde

düzenlemelere tabidir. Hem ürünlerimizi hem de şirketimizi temsil etmesi nedeniyle, tanıtım içerikli materyal ve aktivitelerimizin,

kaliteli ürünleri sağlayan güvenilir bir üretici olarak ünümüze katkıda bulunmasını sağlamak gerekmektedir.

S:

Kişisel olarak kullandığımdan dolayı, ürünlerimizden

birisinin, onay alınmadığı alanlardan birisinde de tedavi

edici özelliği olduğunu biliyorum. Bu bilgiyi, kişisel

deneyimimle ilgili bir bilgi olduğu için, etkileşim içinde

olduğum doktorlar ile paylaşabilir miyim

C:

Hayır. Allergan çalışanları, onaylanmış ürün etiketinde

yer almayan bir bilgiyi tanıtım amaçlı kullanamaz.

Allergan’ın temsilcisi olarak, ürünün etiketinde yer

almayan bilgileri tanıtamazsınız ki buna etiket dışı tedavi

amaçlı kullanımına ilişkin ürünle ilgili kişisel

deneyiminizin aktarılması da dahildir.

SENARYO: Satış temsilcisi olarak çalışıyorsunuz. Bağlantıda olduğunuz doktorlardan birisinin, ürünlerimizden birisinin etiket

dışı kullanımına ilişkin soruları var.

EN UYGUN DAVRANIŞ: Bir satış temsilcisi olarak, doktorlar ile ürünlerin etiket dışı endikasyonlarını tartışamazsınız. Doktora,

sorunun ürünün etiket dışı kullanımı ile ilgili olduğunu söylemeli ve kendisini Allergan’ın, tanıtım amaçlı olmayan, taleple ilgili

bilimsel bilgiyi sağlayacak ilgili departmanına yönlendirmelisiniz. Doktorun gereksinimine göre, kendisine Medikal Bilgi Servisi

çalışanlarından birisinin telefon numarasını verebilirsiniz veya kendisini Medikal Müdür’e (RSS) yönlendirebilirsiniz veya bölge ve

bölge bazında geçerli olan etiket dışı bilgi taleplerinin ele alınmasına ilişkin sürece uygun davranabilirsiniz.

13


Piyasalardaki Sorumluluk

Allergan ürünlerinden herhangi birisi ile ilgili olarak, tanıtım içerikli materyal ve aktiviteleri hazırlayan, sunan veya koordine eden

çalışanların aşağıdaki kurallara uyması gerekmektedir.

• Hastanın güvenliğini, araştırma ve geliştirme çalışmalarının odak noktası yapmak;

• Geçerli tüm yasa ve yönetmelikler ile şirket politika ve prosedürlerini uygulamak;

• Sadece Allergan tarafından onaylanmış bilgi ve malzemeleri ele almak

• Bilgilerin tümünü dürüstlükle ve doğrulukla sunmak;

• Ürünün faydalarını ve risklerini dengeli bir biçimde ifade etmek;

• Bilimsel data ile desteklenebilen bilgiyi sunmak;

• Sadece ürünün etiketi üzerindeki endikasyonları ele almak.

Biz, Allergan’da, ürünü, sadece onaylanmış ürün etiketi ile uyumlu bir şekilde tanıtırız ki bunun anlamı, tanıtım çabalarımızın

ürünün etiketi dahilinde olmasıdır. Tanıtım malzemeleri hazırlayan, tanıtım aktivitelerine iştirak eden, doktorlar veya diğer sağlık

personeli ile bağlantıda olan herkezin, ürünlerimizle ilgili olarak sadece o ürünün etiketinde yer alan bilgilerin tanıtımının

yapılmasının gerektiğini hatırda tutmaları gerekmektedir.

SENARYO: Konuşmacının katıldığı bir programı yönetiyorsunuz. Konuşmacı, ürünlerimizden birisine ilişkin, o ürünün

etiketinde yer almayan bilgileri uzun uzadıya ele aldı.

EN UYGUN DAVRANIŞ: Allergan, sadece, sağlık sektöründeki profesyonelleri ürünlerimizin etiketlerinde yer alan

endikasyonlar hakkında eğitmek amacıyla tanıtım faaliyetleri düzenlemektedir. Kurumsal Uyum Departmanı ile acilen bağlantıya

geçerek konuyu rapor etmelisiniz. Allergan’ın programlarına katılan konuşmacılar, sunumu etiket bilgileri dahilinde yapmak

zorundadır. Katılımcıların etiket dışı bir soru yöneltmeleri durumunda , konuşmacının ivedilikle tartışmayı etiket bilgisi

endikasyonlara getirmesi gerekmektedir. Allergan, sadece ürünlerimizin etiket dahilinde kullanımına ilişkin tanıtımlar yapar.

Bu durumun rapor edilmesi, gelecekte de aynı tür durumlar ile karşılaşılmasını önlemek açısından önemlidir.

14


Piyasalardaki Sorumluluk

TİCARİ İNCELİKLERİN KABULÜ VE SAĞLANMASI

Allergan’da işlerimizi yürütürken, ticari inceliklerin önerildiği veya

sağlanması gerektiği durumlar ile karşı karşıya kalabiliriz.

Lokasyon, amaç ve ticari inceliğin sağlandığı kişi de dahil olmak

üzere durumun içeriğine bağlı olarak, bazı durumlarda doğru olan

bir şey, bir başka durumda etik olmayabilir veya yasadışı olarak

kabul edilebilir.

Hediyeler, yemek veya eğlence

şeklinde görülebilen ticari

incelikler, meşru ticari bir amaçla

bağlantılı olduğu takdirde kabul

edilebilir veya önerilebilir. Ticari

incelikleri değerlerken, söz

konusu ticari inceliğin:

• Yerel yasa ve yönetmelikler ile şirket politika ve prosedürlerini

ihlal etmemesine;

• Belirli bir ticari karar için teşvik mahiyetini taşımamasına;

• Mekan ve verilme sıklığı ile bağlantılı olarak uygun

karşılanmasına;

• Paha ve değerde aşırıya kaçılmamasına;

• Nakit veya nakde eşdeğer olmamasına dikkat etmek

gerekmektedir.

Bu kurallar genel olmakla birlikte, hepimizin anlaması gereken, bir

ticari incelikte yanlışlık hissederseniz, o ticari inceliğin uygun

olmayabileceğidir. Ticari bir inceliğin kabul edilmesinin çıkar

çatışması yaratma veya uygun olmayan bir duruma yol açma

ihtimalleri varsa, söz konusu ticari inceliği kabul etmememiz veya

Hukuk Departmanı veya Bölgesel Uyum Ekibine danışmamız

önem taşımaktadır.

S:

Bazı ülkelerde, ticaret yaptığınız birisi tarafından

verilen bir hediyeyi geri çevirmek hakaret olarak kabul

edilmektedir. Bu tür ülkelerde, hediyeler konusunda ne

şekilde davranmalıyım

C:

Doktorlardan birisi, hediye olarak ofisinin yeniden

tanzimini talep etti ve yapmadığımız takdirde ürünlerimiz

için artık reçete yazmayacağını belirtti. Doktorun sağladığı

işi kaybetmek istemiyorum. Ne yapmam gerekir

C:

Şirket tarafından sağlanan herhangi bir hediyenin, bedeli

ne olursa olsun, belirli bir ticari kararın verilmesinde

teşvik mahiyetinde algılanması durumu uygun düşmez.

Doktor, ürünlerimiz için reçete düzenlemeye devam

edebilmesi için ofisinin yeniden tanziminin bedelini

ödememiz gerektiğini ima ederek, etik olmayan bir

talepte bulunmuştur. Doktorun isteğini yerine

getiremezsiniz veya mukabale anlaşmasının bir parçası

olarak başka bir hediye veremezsiniz. Kurumsal Uyum

Departmanı’na durumu acilen bildirmeli; bir sonraki

talimata kadar bu doktor ile tanıtım amaçlı bağlantı

kurmaktan kaçınmalısınız.

S:

Allergan, ülkelerdeki geleneklere saygı duyar. Eger

hediyeyi geri çevirmenin saygısızlık olarak kabul edildiği

bir ülkeye seyahat eder veya o ülkede yaşarsanız, ne

şekilde hareket etmeniz gerektiğini belirlemek için

amiriniz veya Bölgesel Uyum Takımı ile bağlantıya

geçmelisiniz. Bazı durumlarda, verilen hediyeyi şirkete ait

olacak şekilde kabul edebilirsiniz. Aşırı pahalı hediyeler

veya sizi etkilemek amacıyla verilmiş gibi görünen

hediyelerin kabulü ise, kültürel beklentiler ile bağlantılı

olmaksızın, hiçbir şekilde uygun düşmez.

Ticari incelikleri biz sağladığımızda, uyum riski çok daha karmaşık olabilir. Hükümet görevlilerine sağlanan ticari incelikler, yolsuzluk

ve rüşvetle mücadele yasaları kapsamında riskleri beraberinde getirebilir zira bu yasalar, ticaretin teşviki amacıyla yapılan ödemeleri

düzenlemektedir; sağlık personeline sağlanan ticari incelikler de endüstrideki mesleki yasaların yanı sıra, ulusal ve uluslararası

yasalar ile de düzenlenmiştir.

Ticari inceliklerin uygunluğu konusundaki sorular, Hukuk Departmanı veya Kurumsal Uyum Departmanı’na yöneltilmelidir.

15


Piyasalardaki Sorumluluk

SAĞLIK HİZMETLERİ SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI İLE ETKİLEŞİM

Sağlık camiasının gereksinimlerini anlamak ve kalitesi yüksek ürünler sağlamak için, düzenli bir şekilde sağlık hizmetleri sektörü

çalışanları ile iletişim içinde olmak ve çalışmak zorundayız. Doktorlar, hemşireler, hastahane veya klinik yöneticileri, reçete yazan

veya reçeteli ilaçların verilmesi ile ilgili olanların dahil olduğu sağlık hizmetleri sektörü çalışanları ile olan etkileşimimizi düzenleyen

kurallar oldukça katıdır. Hepimiz, bu tür etkileşimlerin doğasında var olan potansiyel uyum risklerinden haberdar olmalıyız.

Sağlık hizmetleri sektörü çalışanları ile etkileşimi düzenleyen yasalar ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte, sağlık sektörü

çalışanları ile etkileşimimiz:

• Uygun ve etik olan bir ticari amaca hizmet etmelidir;

• Sağlık hizmeti sektörü çalışanının medikal kararları serbest iradesi ile vermesini etkilememelidir;

• Yerel yasa ve yönetmelikler ile şirket politika ve prosedürlerini ihlal etmemelidir.

Hükümet için çalışan sağlık personeli ile devletin sağlık programları vasıtasıyla parasını alanlar için ilave riskler söz konusu olabilir. Sağlık

hizmetleri sektörü çalışanları ile etkileşimi düzenleyen yasa ve yönetmelikler, tüm dünyada neyin kabul edilebilir bir etkileşim şekli

olduğunu belirlemiştir. Sağlık hizmetleri sektörü çalışanına yapılan ödemeleri ve ticari incelikleri düzenleyen kurallar oldukça katıdır.

Sağlık hizmetleri sektörü çalışanları ile etkileşimimizin doğasında var olan riskler göz önüne alındığında, sağlık hizmetleri sektörü

çalışanları ile olan etkileşimimizin etik ve Allergan’ın politika ve prosedürleri ile uyumlu olmasını sağlamak zorundayız.

SENARYO: Amerika dışında çalışıyorsunuz ve ülkenizdeki sağlık hizmetleri sektörü çalışanlarından birisi ile danışmanlık

yapması için anlaştınız. Allergan’ın, ABD kökenli sağlık hizmetleri sektörü çalışanlarına yapılan ödemlerin bildirilmesini zorunlu

kıldığını biliyorsunuz ancak kendi ülkenizde de aynı tür bir zorunluluk olup olmadığını bilmiyorsunuz.

EN UYGUN DAVRANIŞ: Allergan, ödemenin veya hizmetin yerine bağlı olmaksızın, ABD kökenli sağlık hizmetleri sektörü

çalışanlarına yapılan tüm ödemeleri rapor etmekle yükümlüdür. Bunun yanı sıra, ilaç sektörünce sağlık hizmetleri sektörü

çalışanlarına yapılan ödemelerde şeffaflığı artırmak amacıyla tüm dünyada bazı düzenlemeler getirilmiştir. Sağlık personeline

yapılan ödemelerin durumu konusunda Bölgesel Uyum Ekibi ile bağlantıya geçiniz ve bahis konusu ödemelerin kaydedilmesinde

ilgili yerel politika ve prosedürlere uygun hareket ediniz.

16


Piyasalardaki Sorumluluk

YOLSUZLUK VE RÜŞVET NİTELİĞİNDEKİ ÖDEMELERİN YASAKLANMASI

Ticari başarıyı, yasal ve etik ticari uygulamalar vasıtasıyla yaratmayı taahhüt etmiş bulunmaktayız. İster hükümet yetkililerine verilsin

isterse özel sektördekilere, yolsuzluk ve rüşvet mahiyetindeki ödemelerin her türünü yasaklıyoruz. Bir ticari kararı etkilemek veya adil

olmayan bir ticari avantaj sağlamak amacıyla birisine değeri olan bir şey teklif etmek olarak tanımlanan rüşvet, bütün dünyada yasalar

ile yasaklanmış durumdadır.

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele yasaları olarak adlandırılan bu yasalar, oldukça katı ve geniş kapsamlıdır. Söz konusu yasalar, doğrudan

veya dolaylı olarak, şirketlerin, hükümet görevlilerine, siyasi parti üyelerine veya ticari temsilcilere, haksız avantaj sağlamak, işi almak

veya ticareti devam ettirmek amacıyla maddi bir kazanç sağlamasını veya teklif etmesini yasaklamaktadır. Rüşvet ve yolsuzlukla

mücadele yasaları, aynı zamanda, ilgili mali kayıtların uygun şekilde tutulmasını ve uygun olmayan ödemelerin sahte kayıtlar ile

örtbas edilmesinin önlenmesi amacıyla dahili kontrol sisteminin oluşturulmuş olmasını zorunlu kılmaktadır.

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ – RÜŞVET

Rüşvetin sadece teklif edilmesi veya vaat edilmesi bile yasaların ihlal edilmesi anlamına gelebilir.

Minimum hangi tutarın rüşvet olarak kabul edileceğine dair bir kural yoktur.

Rüşvet sadece nakit veya nakde eşdeğer varlıklar ile sınırlı değidir. Değeri olan herşey rüşvet olabilir.

Sizin adınıza hareket eden üçüncü şahıslar nedeniyle de yolsuzluk suçlamasıyla karşı karşıya kalabiliriz.

Kamu hastahanelerinde veya üniversitelerinde çalışan sağlık personeli de hükümet yetkilisi olarak kabul edilmektedir.

17


Piyasalardaki Sorumluluk

Allergan çalışanları olarak, çalıştığımız lokasyona bağlı olmaksızın, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele yasalarına tabiyiz. Rüşvet ve

yolsuzlukla mücadele yasalarının Allergan çalışanları ile sınırlı kalmadığını ve bizim adımıza hareket eden üçüncü şahıslara da

uygulanabilir olduğunu bilmeliyiz. Sadece, bizim yüksek seviyedeki etik standartlarımıza uymayı taahhüt edebilen şahıslar ile ticaret

yapmayı sağlayabilmek için, üçüncü şahısların seçiminde dikkatli hareket edilmeli ve gerekli kontrolları yapmalıyız.

Buna ilaveten, sağlık hizmetleri sektörü çalışanları ile etkileşimde bulunurken, çoğu durumda bu kişilerin hükümet yetkilisi olarak

tanımlanabileceklerini hatırda tutmak önemlidir. Dünya çapında, sağlık hizmetleri sektöründeki profesyoneller, hükümet tarafından

işletilen tıbbi kuruluşlarda veya hükümetin finanse ettiği eğitim kuruluşlarında araştırmacı veya öğretmen olarak çalışmaktadır. Bu

tür sağlık hizmetleri sektörü çalışanları, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele yasaları nezdinde hükümet görevlisi olarak kabul edilmektedir.

SENARYO: Grubunuzla ilgili harcama raporlarını inceliyorsunuz. Üçüncü şahıslardan birisine, yeni bir ürünün Çin’de onayına ilişkin

danışmanlık hizmeti olarak ödenen rakamın çok abartılı bir rakam olduğunu farkettiniz. Ödeme tutarı, bu tür durumlarda ödenen

ücretin neredeyse beş katı ve harcama ile ilgili belgeyi bulamıyorsunuz.

EN UYGUN DAVRANIŞ: Söz konusu danışmanlık ilişkisi meşru ve yasal olmakla birlikte, farkettiğiniz durum soru işaretine neden

olmaktadır. Allergan politikaları rüşveti yasaklamaktadır. Bizim adımıza rüşvet ödemek üzere danışmanların veya diğer üçüncü

şahısların işe alınması, ne yasaldır ne de kabul edilebilir bir durumdur. Benzer şekilde, ister çalışanlar isterse üçüncü şahıslar tarafından

ödemeler yapılmış olsun, bu tür soru işaretlerinin göz ardı edilmesi de kabul edilemez.

Eğer uygun olmayan ödemeler yapılır veya sahte muhasebe girişleri ile yapılan ödemeler gizlenirse, başımızı kuma gömmek veya

diğer yöne çevirmek hiçbir zaman kabul edilebilir seçenekler değildir.

18


Piyasalardaki Sorumluluk

ADİL BİR ŞEKİLDE REKABET ETMEK

Allergan ürünleri, dürüst veya adil olmayan bir şekilde rakabet

edildiği için değil, kalitesi ve etkileri nedeniyle satılmaktadır. Ticari

başarının, etik ve yasal olan ticari uygulamalar vasıtasıyla

gerçekleşmesi yönündeki taahhüdümüz, rakiplerimiz, müşterilerimiz

ve diğer üçüncü şahıslar ile olan ilişkilerimizi de kapsadığı için adil bir

şekilde rekabet etmeliyiz ve ediyoruz da.

Dünyadaki rekabet yasaları, potansiyel olarak piyasalarda rekabeti

engelleyici bir etkiye sahip olabilen uygulamaları kontrol ederek, adil

rekabet ortamının korunmasına hizmet etmektedir. Rakiplerimiz ile

muhatap olurken bilgiyi paylaştığımızın bilincinde olmalı; danışıklı

dövüş izlenimi veren bir görüntü yaratmamalıyız. Rakiplerimizin söz

konusu olduğu durumlarda, aşağıdakilerden kaçınmalıyız:

S:

Komşularımdan birisi, rakiplerimizden birisi için alım

yapıyor ve şirketinin tedarikçilere ilişkin fiyatlandırma

bilgisini çoğu kez benimle paylaşıyor. Allergan’in

bilgilerini paylaşmadığım için bu durum uygun mudur

C:

Allergan hakkındaki bilgileri paylaşın veya paylaşmayın,

fiyatlandırma koşulları veya benzeri gizli konular hakkında

rakipler ile konuşmak yasaktır. Komşunuza bu tür

konularda konuşamıyacağınızı bildirmelisiniz. Eger

komşunuz konuşmaya devam ederse, buna imkan

vermeyecek şekilde olayın dışında kalmalısınız.

• Mevcut veya planlanan fiyatlandIrma koşulları, kontrat şartları,

pazarlama stratejisi, dağıtım kanalları veya tedarikçiler ile

ilişkiler hakkında konuşmak veya bu tür gizli bilgileri paylaşmak;

• Fiyatlandırma koşullarını koordine etmek veya piyasalardaki

müşteri payının bölünmesi veya pazardaki toplam ürün

maliyetini artırılması konularında anlaşmak;

• Bir müşteri veya tedarikçiyi boykot etmek veya dışlamak

konusunda anlaşmak;

• Uygun veya etik olmayan yollarla rakiplerin gizli bilgilerini

elde etmek.

Müşteriler ve distrübütürler ile etkileşim sürecinde de, rekabet

karşıtı uygulamaların önlenmesindeki ortak sorumluluğumuz

devam etmektedir. Bir başkasının fiyatlandırma koşullları gibi gizli

bilgileri müşteriler veya distribütörler ile paylaşmamalıyız.

SENARYO: Doktor ziyaretiniz sırasında, doktorun

ofisinden ayrılmak üzere olan rakip firmanın satış

temsilcisine rastladınız. Giderken çantasından bir dosya

düştü ve rakip firmanın satış temsilcisi farketmedi. Dosyanın

etiketinde rakip firmanın yeni piyasaya sürdüğü ürünün adı

var. Bu yeni ürün hakkında elde edeceginiz herhangi bir

bilgi, hem size hem de satış ekibinize yararlı olacaktır.

EN UYGUN DAVRANIŞ: Allergan, adil bir şekide rekabet

etmeyi ve ürünlerin kalitesine ve etkilerine göre işi almayı

taahhüt etmiştir. Piyasayı ve rakiplerimizi tanımamız

gerekmekle birlikte, kamuya açık olmayan ve açıklaması

amaçlanmadığı aşikar olan rakiplerimize ait gizli bilgileri

okumak veya paylaşmak etik değildir. Binayı terketmeden

önce rakip firmanın satış temsilcisine ulaşmalı ve dosyayı,

içindekileri okumadan iade etmelisiniz.

Buna ilaveten, satış metodlarımızın yerel rekabet yasaları ile

uyumlu olmasını sağlamak zorundayız zira bir ürünün satışının

başka bir ürünün satışına bağlanması veya bir distributor için

minimum bir satış fiyatı belirlnemesi gibi satış uygulamaları, ilgili

yerel yasaları ihlal ediyor olabilir.

Rekabetin korunmasına ilişkin yasalara uyumla ilgili sorular Hukuk

Departmanı’na yöneltilmelidir.

19


Piyasalardaki Sorumluluk

TİCARİ UYUMLULUĞUN KORUNMASI

Global operasyonlara sahip bir şirket olarak Allergan, tabi

olduğumuz tüm uluslararası ticari kurallara uyum sağlamaktadır. Bu

yasalar, bazı ülkelerde veya bazıları ile ticaret yapmamızı sınırladığı

için, uluslarası ticaret yaparken ilgili yasaları dikkate almalıyız.

S:

Ticari dökümanlardan birisindeki nihai varış noktasının,

malın gönderilmesi planlanan yer olmadığını biliyorum.

Ne yapmam gerekiyor

Fiziksel malların ihracı ile yazılım teknolojisi ve teknik datanın

elektronik ihracı ve yeniden ihracı, dünya çapında katı düzenlemelere

tabidir. Malların ihracı veya yeniden ihracı sürecine dahil olan Allergan

çalışanları, aşağıdakileri sağlamakla yükümküdür:

• İşleme, ilgili yasalarca izin verilmiş olmasına;

• Gerekli dökümanların eksiksiz ve doğru olmasına;

• Gerekli izinlerin, malların ihracı veya yeniden ihracı öncesinde alınmış olmasına.

C:

Ticari dökümanlardaki bilgilerin, bilginiz dahilinde ve

doğru olması gerekir. Malların nihai varış noktasının

dökümanda yer alandan farklı olduğunu biliyorsanız

dökümanda gerekli değişikliği yapabilirsiniz veya bunu

yapması için Global Ticari Uyum Departmanı ile birlikte

çalışabilirsiniz.

Uluslararası ticaret yaparken, Amerika kökenli bir şirket olarak Allergan’ın, bazı ülkelere mal göndermesini veya bazı ülkeler ile

ticaret yapmasını yasaklayan Amerikan yaptırım ve amborgolarından haberdar olmalısınız. Allergan, ayrıca, boykot karşıtı yasalara

da uymak zorundadır zira bu yasalar Amerkan kökenli şirketlerin, A.B.D. tarafından

onaylanmamış yabancı boykotlara katılımını yasaklar.

Uluslararası ticari yasalara uyumun korunmasına ilişkin sorular, Global Ticari Uyum

Departmanı’na yönlendirilmelidir.

SENARYO: Uluslararası mal yüklemesi yaptınız ve şimdi malın değerini listeleyen dökümandaki değerin, malın gerçek değerinden

daha düşük olduğunu farkettiniz.

EN UYGUN DAVRANIŞ: Yüklenen malların değerlerinin yanlış listelenmesi, gümrük tarife ve vergileri gibi ticari işlemlere uygulanan

vergileri etkilemektedir. Mallar halihazırda yüklenmiş olduğu için, amiriniz veya Global Ticari Uyum Departmanı gibi uygun olan bir

raporlama kanalı vasıtasıyla fark tutarını bildirmelisiniz ki hata düzeltilebilsin ve vergiler doğru ödensin.

20


Hissedarlarımıza Karşı Sorumluluğumuz

ÇIKAR ÇATIŞMASINDAN KAÇINMA

Allergan’ın bir çalışanı olarak, karar vermek ve şirketin en fazla

yarar sağladığı eylemi yapmak ortak görevimizdir. Kendi

çıkarlarımız söz konusu olduğunda veya işimizi objektif olarak

yapmada zorlandığımız durumlarda karar vermek zor olabilir.

Çalışanların kişisel çıkarlarının şirketin çıkarlarını engelleyeceği

veya engelleyecek gibi göründüğü durumlarda çıkar çatışması söz

konusu olabilir. Bu tür durumlarda, gerçek veya olası çıkar

çatışması durumunu, amirimize veya Hukuk Departmanı’na

bildirmeliyiz. Ayrıca, çıkar çatışmasından etkilendiği izlenimi

verecek kararlar vermekten kaçınmalıyız.

Günlük faaliyetlerimizin çoğunda çıkar çatışması durumu soz

konusu olabilmekle birlikte, aşağıda yer alanlar, olası bir çıkar

çatışmasına yol açan durumlara örnek olarak verilebilir:

Allergan’ın müşterisi, satıcısı veya rakibi konumunda olan bir

firmada veya ticari ilişkiye girme potansiyelinin olduğu bir

firmada, önemli ölçüde finansal bir çıkara sahip olmak;

Erkek kardeşim , Allergan’ın bilgisayar hizmetleri için

anlaşma yapmayı düşündüğü potansiyel satıcılardan

birisi için çalışmaktadır. Bilgi Hizmetleri kuruluşu

çalışanlarından birisi değilim, satıcı seçimine veya devam

eden ticari ilişkilere de dahil olmayacağım. Hiçbir şekilde

etkileşim veya etkileme olasılığı söz konusu olmadığı

halde, bu durumu bildirmek zorunda mıyım

Çıkar çatışması görüntüsü vermekten bile

kaçınmamız önemlidir. Durumunuz çıkar çatışması

olarak görülmeyecek olsa bile, şirketin bilgisi olması

amacıyla, söz konusu bağlantıyı Hukuk Departmanı’na

bildirmelisiniz ki. Daha sonrasında, Allergan veya satıcılar

ile olan ilişkiler hakkında erkek kardeşinizle

konuşmaktan kaçınmalısınız. Gelecekte rolünüz değişir

ve satıcılar ile etkileşimde bulunmaya başlarsanız veya

o alanda sorumluluk alırsanız, Hukuk Departmanı’na

yeniden bilgi vermeli ve o satıcı firma ile ilgili karar

mekanizması dışında kalmalısınız.

Allergan’ın ticari faaliyetlerine paralel bir alanda kendi işinizi yapmak;

Allergan’daki işinizden dolayı sık sık veya devamlı hediye, eğlence v.b. şahsi menfeatlar elde etmek;

• Çıkarları Allergan’ın çıkarları ile çatışması ihtimali olan, kar amaçlı olmayan organizasyonlar da dahil olmak üzere, herhangi

bir kuruluşla ilgili Kurul veya Komitelere dahil olmak;

Allergan’ın ticari ortaklarından, rakiplerinden, satıcılarından veya müşterilerinden birisine hizmet sağlamak veya bunlardan

birisi için ikinci iş veya yan iş olarak çalışmak.

S:

C:

Bunun yanı sıra, yukarıda yer alanlardan herhangi birisi aile üyeleriniz veya arkadaşlarınızdan birisi için geçerliyse veya bu

kişilerden birisi, şirketin dahil olduğu işle veya işlemle bir şekilde ilgili veya bağlantılı ise, aile üyeleriniz ve arkadaşlarınızla olan

ilişkileriniz de çıkar çatışmasını gündeme getirebilir. Verdiğimiz kararlarda çıkar çatışması söz konusu olmamalı; olası bir çıkar

çatışması durumunu, haberdar olur olmaz açıklamalıyız. Çıkar çatışmalarının görülmesi olağandır ve başlangıçta şirkete rapor

edildiği takdirde kolaylıkla çözülebilir.

Çıkar çatışması ile ilgili soruları yöneltmek veya olası bir çıkar çatışması durumunu bildirmek için Hukuk Departmanı ile

bağlantı kurulmalıdır.

21


Hissedarlarımıza Karşı Sorumluluğumuz

GİZLİ BİLGİLERİN KORUNMASI

Allergan, müşterilerine, tedarikçilerine, ticari ortaklarına, rakiplerine

ve çalışanlarına ait bilgilerin gizliliğine saygı gösterir ve korunmasını

sağlar; aynı şekilde, kendisine ait fikri mülkiyet hakları ve diğer gizli

bilgilerin gizliliğinin korunması için çalışır. Bugünkü digital çağda

gizli bilgiler ile uğraşıyorsak, temkinli olmalı; işimizi yaparken

karşılaşacağımız bu tür bilgilerin korunması için tedbirli bir şekilde

hareket etmeliyiz.

SENARYO: Üçüncü şahıslardan gizli bilgileri talep

eden bir telefon aldınız. Sizi arayan kişi, Allergan’la iş

yapan satıcılardan birisi için çalıştığını ve size, sizin de

tanıdığınız bir başka Allergan çalışanı tarafından

yönlendirildiğini belirtti. Arayan kişi ayrıca talebinin

ivedilik taşıdığını da ekledi.

EN UYGUN DAVRANIŞ: Şirkete ilişkin gizli bilgilerin

Gizli bilgiler, diğer şeylerin yanı sıra, patent, ticari markalar, ticari korunmasında sorumluluğu hepimiz paylaşırız. Arayan

kişinin Allergan’la iş ilişkisi olduğunu söylemesi,söylediği

sırlar, ticari stratejilere ilişkin bilgiler, ürün geliştirme veya pazara

kişi olduğu ve talep edilen bilginin de sağlanması gerektiği

yeni ürün sürme planları, imalat bilgileri, müşteri listesi, çalışanlara

anlamına gelmez. Hiç bir koşulda, ilgili departmanın

ilişkin bilgiler, pazarlama planları, fiyatlandırma bilgisi, finansal

önceden onayı olmaksızın, istenilen bilgiyi

bilgiler, birleşme veya satın alma planları, kişisel kimlik bilgileri gibi sağlamamalısınız. Arayan kişinin iletişim bilgilerini almalı

bilgileri kapsar.

ve talebin niteliğine göre, bu bilgileri, Insan Kaynakları

Dapartmanı, Hukuk Departmanı veya Kurumsal Basınla

Yeni ürünler geliştiren bir şirket olarak, gizli bilgilerimiz, bizim için

İlişkiler Departmanı’na iletmelisiniz.

değerli bir varlıktır. Kazara veya kasıtlı olmayan bir şekilde gizli

bilgilerimizin afişe edilmesi bile, Allargan’ın ticaret hacmini, rekabet

gücünü ve fikri mülkiyet haklarını olumsuz yönde etkileyebilir. Müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve ticari ortaklarımızın kendi gizli

bilgilerine aynı şekilde değer verdiğinin farkında olduğumuz için, onların gizli bilgilerinin de açıklanmasını önlemekle yükümlüyüz.

22


Hissedarlarımıza Karşı Sorumluluğumuz

Buna ilaveten, ulusal kimlik numarası, iletişim bilgisi, kredi kartı bilgisi gibi kişisel kimlik bilgilerinin korunmasına ilişkin hususlar,

sağlık bilgilerinde olduğu gibi, tüm dünyada verilerin gizliliğine ilişkin yasalarca düzenlenmiştir. Biz, bize emanet edilen her tür

kişisel kimlik bilgisinin gizliliğini sağlarız.

Sahip olduğumuz gizli bilgileri korumak için aşağıdaki şekilde hareket etmeliyiz:

• Gizli bilgileri, sadece gerektiğinde ve yerel yasaların öngördüğü şekilde edinmeliyiz;

• Gizli bilgileri, sadece, Allergan’da, meşru ticari nedenlerle söz konusu gizli bilgiyi bilmesi gereken kişiler ile paylaşmalıyız;

• Gizli bilgileri, sadece, bilginin korunması konusunda Allergan’la aynı standartlara sahip olan ve Gizli Bilgilerin

Açıklanmamasına Dair anlaşma imzaladığımız üçüncü şahıslar ile paylaşmalıyız;

• Dikkatli olmalı ve gizli bilgileri kamuya açık yerlerde konuşurken çevre faktörünün farkında olmalıyız;

• Kişisel dizüstü bilgisayarımızı, şirket dosyalarını ve gizli bilgiler içerecek diğer şeyleri, bu tür bilgilere üçücü şahıslar tarafından

erişilmesi mümkün olan kamuya açık yerlerde veya lokasyonlarda gözetimsiz bırakmamalıyız.

SENARYO: Bir iş seyahatinde havaalanında beklerken, yeni bir ürünün piyasaya sürülmesine ilişkin bir konferans konuşmasına

katılmak zorunda kaldınız. Havaalanı kalabalık ve yapmış olduğunuz yorumlar başkaları tarafından duyulabilir.

EN UYGUN DAVRANIŞ: Gizli bilgilerin kamuya açık yerlerde tartışılması risklidir ve bundan kaçınılması gerekir. Konuşmanın

konusu yeni bir ürünün piyasaya sürülmesi olduğu için gizlilik seviyesi oldukça yüksektir ve mümkün olduğu takdirde konuşmayı

başka bir zamana ertelemeniz gerekir. Şayet bunu yapmanız mümkün olmazsa, konuştuğunuz gizli bilgiyi sınırlamalısınız ve

konuşmalarınızı başkalarının duymasını önlemek için gerekli önlemleri almalısınız.

23


Hissedarlarımıza Karşı Sorumluluğumuz

DAHİLİ BİLGİLERİN TİCARİ AMAÇLA KULLANIMININ YASAKLANMASI

Işimizi yaparken, birçoğumuz, Allergan ve diğer organizasyonlar

hakkında kamuya açıklanmamış olan bilgilere ulaşırız. Bilgilerin

korunmasına dair sorumluluğumuza ilaveten, sahip olduğumuz bu

tür mühim ve kamuya açıklanmamış olan dahili bilgileri kullanarak

ticaret yapmaktan da kaçınmakla yükümlüyüz.

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ – MÜHİM BİLGİLER

Aşağıda, mühim, kamuya açık olmayan bilgiler olarak

düşünülebilen bilgilere ilişkin örnekler yer almaktadır:

• Birleşme ve satın alma teklifleri;

Mühim, kamuya açık olmayan bilgiler, kamuya henüz açıklanmamış

ve bir yatırım kararı verilirken önemli olabilecek tüm bilgileri kapsar.

Bu tür bilgilere vakıf olmanız durumunda, ilgili kuruluşun borsada

işlem gören hisselerinin alım satımını yapmamalıyız – Allergan’ın,

tedarikçilerinin, müşterilerinin, ticari ortaklarının veya Allergan’ın

ticaret yaptığı diğer firmaların hisseleri olsun veya olmasın.

• Kar ve zarar tahminlemeleri;

• Düzenlemeler ve davalara ilişkin önemli gelişmeler;

• Yeni bir ürünün geliştirilmesi ve piyasaya sürümü;

• Önemli bir ticari bağlantının kazanılması veya kaybı;

Dahili bilgilerin kullanılarak ticaret yapılmasına ilişkin yasalar sadece

• Şirket yönetimindeki değişiklikler.

sahip olduğumuz bilgilerin kullanılarak hisse senetlerinin alım

satımını düzenlemez; bunun yanı sıra, bu tür bilgilerin paylaşımına

ilişkin hususları da düzenler. Mühim, kamuya açık olmayan bilgileri, bunları bilmeye hakkı olmayan kişiler ile paylaşmamız da yasaktır

ve bu durum “bilgi sızdırma” olarak adlandırılır.

Sahip olduğumuz mühim ve kamuya açık olmayan bilgilerin

kullanılarak ticaret yapılmasına ilişkin bütün sorular Hukuk

Departmanı’na yöneltilmelidir.

S:

Satıcılarımızdan birisi, önemli bir hükümet ihalesini kazandığını belirtti. Onlar için çalışmadığıma ve bu bilgi her an kamuya

açıklanabileceğine göre, bahis konusu satıcı firmaya ait hisse senetlerini satın alabilir miyim

C:

Satıcı firmaya ilişkin sahip olduğunuz mühim ve kamuya henüz açıklanmamış olan bilgilerin kullanılarak ticaret yapılması

yasal değildir. Sahip olduğunuz bilgi önemlidir ve henüz kamuya açıklanmamıştır. Bu yüzden, satıcıya ait hisse senetlerinin alım

satımını yapamazsınız. Söz konusu bilgi kamuya açıklandığı zaman alım satım yapabilirsiniz.

24


Hissedarlarımıza Karşı Sorumluluğumuz

GERÇEĞİ YANSITAN İŞLETME KAYITLARI VE FİNANSAL RAPORLARIN HAZIRLANAMASI

Allergan, finansal raporlarını zamanında ve doğru bir şekilde

kamuya açıklayarak ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa

Komisyonu’na (U.S. Securities and Exchange Commission-SEC)

sunarak yatırımcıların güvenininin korunmasını taahhüt etmiştir.

Herbirimiz, kamuya yapılan açıklamalarımızın temelini oluşturan

ve ticarı kararlarımızda rehber niteliği taşıyan işletme kayıtlarının

doğru, güvenilir, yanlış yönlendirmeyen bilgileri içermesini

sağlamakla yükümlüyüz.

İşletme kayıtları, diğer şeylerin yanı sıra, muhasebe ve finansal

veriler, puantör ve bordro kayıtları, harcama raporları, müşteri ve

satıcılara ilişkin kayıtlar, faturalar, imalat kayıtları ve gerekli diğer

bilgileri içine alır. İşletme kayıtlarının tutulmasında aşağıdaki hususlara uymak zorundayız:

S:

Kişi başına belli bir miktarda yemek harcaması yapma

yetkim var. Yemeğin çok pahalı olmaması durumunda,

katılımcıların yarısını yazsam bile kişi başına maliyetin

altında kalacağım halde, yemeğe katılan her kişinin

kaydını tumak zorunda mıyım

C:

İşletme kayıtları doğru ve gerçeği yansıtır olmalıdır.

Katılımcıların yarısını yazmakla maliyet meselesi

çözülmüş olsa bile, bu şekilde hareket etmek, ilgili kaydın

tam olmamasına neden olur. Kayıtları doğru ve eksiksiz

tutmak için, yemeğe katılan tüm katılımcıların dahil

edilmesi gerekir.

• Bütün geçerli yasa ve yönetmelikler ile şirkete ait politika ve prosedürlere uymalıyız;

• Dökümanlarda ne görünüyor ise yani işlemleri olduğu gibi kayıtlara yansıtmalıyız;

• Sorularımıza cevap aldıktan ve doğruluğunu teyit ettikten sonra kayıtlara onay vermeliyiz;

• Tüm ödemeleri kaydetmeliyiz;

• Daha arzu edilir sonuçlara ulaşmak amacıyla kayıtları ertelememeli veya kayıtları değiştirmemeliyiz.

Finansal kayıtları ve raporları hazırlayan Allergan

çalışanları, Amerikan Kabul Görmüş Muhasebe

İlkelerine (GAAP) göre hareket etmelidir. Buna

ilaveten, finansal raporlar açıklamaları gerekli her tür

bilgiyi içermeli; zamanında, doğru ve net bir şekilde

hazırlanmış olmalıdır.

SENARYO: Yıl sonu kapanışından birkaç gün önce, yakın zamanlarda yapılan bir işe ilişkin yüksek tutarli birkaç fatura grubunuza

geldi. Bu faturaların yeni yıla kadar grubunuzca tutulması ve işleme alınmaması, cari yılın bütçesine dahil olmaması açısından

daha iyi olabilir.

EN UYGUN DAVRANIŞ: Harcamaların hizmetin sağlandığı yıla kaydedilmesi gerektiği için, faturaların işlem görmesini

erteleyemezsiniz. Gelecek takvim yılına kadar ödemelerin ertelenmesi veya faturalara ilişkin harcamaların tahakkuk ettirilmemesi,

cari yılla ilgili operasyonel masrafların olduğundan daha düşük görünmesine yol açacağı için, bu durum, yatırımcıların, şirketin

performansı konusunda yanlış yönlendirilmesine yol açabilir.

25


Hissedarlarımıza Karşı Sorumluluğumuz

BİLGİ VE KAYIT YÖNETİMİ

Biz Allergan’da, yarattığımız kayıtlarla ilgili sürecin yönetiminin

öneminin farkındayız. Dünya çapındaki yasalar ve yönetmelikler

sadece birtakım kayıtların yaratılmasını gerektirmez; aynı

zamanda, belirli bir süre boyunca bu kayıtların muhafaza

edilmesini de zorunlu kılar. Ticari hedeflerimize ulaşma yolunda

ilerlerken, kayıtların yaratılması ve muhafazası ile ilgili uymak

zorunda olduğumuz tüm zorunlulukları yerine getiririz.

Söz konusu gereklilikleri anlamada ve kayıtların saklanması

zorunlu olan süre boyunca muhafaza edilmesinde ortak

sorumluluğa sahibiz. Kayıtlar, sadece fiziksel kağıt dökümanlar ile

sınırlı olmayıp elektronik veriler ve dosyalar da kayıtlar grubuna

girdiği için aynı şekilde, saklama süresi onlar için de geçerlidir.

Bazı durumlarda, kayıtların zorunlu olduğu süreden daha uzun

tutulmasının gerekebileceği hatırda tutulmalıdır. Açılan davalar,

denetimler veya soruşturmalar, ilgili kayıtların daha uzun süre

muhafazasını gerekli kılabilir. Çalışanların, bu tür kayıtların imha

edilmesine imkan vermemeleri gerekmekedir.

S:

İş arkadaşlarımdan birisi, yaptığımız iş ile ilgili sürekli

şaka içerikli emailler gönderiyor. Yorumların alay etme

amaçlı olduğunu biliyorum ancak gelen emailleri okuyan

başka birisinin onun tarzını anlamayabileceğinden dolayı

endişe ediyorum. Herhangi bir şey söylemeli miyim

C:

Kayıtları yaratırken, emailler de dahil olmak üzere,

niyet etmediğimiz kişiler tarafından da okunabileceğini

bilmeliyiz. İş arkadaşınızın emaili kazara bir başkasına

gönderilebilir veya yasal bir konu veya soruşturmanın

parçası olarak kamuya açıklanabilir. Eğer konuyu iş

arkadaşınızla rahatça konuşabiliyorsanız, kendisine,

yarattığımız her tür kaydın doğru ve profesyonelce olması

ve anlam sapmasını yol açabilen alaycı şakaların

dökümanlara yansımaması gerektiğini belirtin. Eğer

arkadaşınızla bu konuda rahatça konuşamıyorsanız ,

Allergan raporlama kanalları vasıtasıyla konuyu

rapor etmelisiniz.

Kayıtların muhafazasına dair zorunluluğun yanı sıra, kayıtların yaratılmasının önemini anlamalı ve ilgili riskleri bilmeliyiz. İşyerinde

veya işimizi yaparken yarattığımız her kayıt Allergan’ı temsil eder. Yarattığımız her kaydın, medya, hükümet veya hukuk mahkemesi

gibi niyet etmediğimiz kişiler veya kurumlar tarafından görülebileceğini hatırda tutarak, kayıtları yaratırken sağduyulu hareket

etmek gerekmektedir. Kayıtlarımız, doğru ve profesyonelce olmalıdır. Yanlış anlaşılabilecek veya anlam sapmasına yol açaçak

şekilde kayıt yaratmaktan kaçınmalıyız.

Bu durum özellikle elektronik postalar için doğrudur zira bunları yazarken, işletme raporlarını, tanıtımları ve resmi memorandumları

yazarken olduğumuzdan daha rahat hareket ederiz. Hiç bir zaman kamuya açıklamayı arzu etmeyeceğimiz kayıtlar yaratmamalıyız.

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ – KAYITLAR

Kayıt, sadece bir kağıt parçasından ibaret değidir. Aşağıda yer alanların tümü kayıttır:

Resmi kağıt dökümanlar;

Taslak, bir çalışmanın farklı sürümleri, fotokopiler veya el yazısı notlar;

Email gibi elektronik yazışmalar;

Veritabanı, hard disk, ortak paylaşılan sürücüler veya harici disklerde yer alan elektronik veriler;

Elektronik yedekleme;

Web sayfası içeriği.

26


Hissedarlarımıza Karşı Sorumluluğumuz

ŞİRKET VARLIKLARININ KORUNMASI

Allergan çalışanları olarak, hepimiz, şirketin varlıklarını korumakla yükümlüyüz. Binalar, bigisayarlar, mobilyalar, ofis malzemeleri

ve teçhizatı gibi fiziksel varlıklar olduğu kadar, fikri mülkiyet hakları, işle ilgili dökümanlar ve elektronik bilgi gibi varlıklar da şirketin

ticari başarısına katkıda bulunur ve sadece meşru bir ticari nedenle kullanılmaları gerekir.

Bu varlıkların kullanımı uygun olmalı ve sorumluluk duygusu içinde hareket edilmelidir. Şirketin fiziksel varlıklarını itinayla

kullanmalı ve her tür şirket varlığını korumalıyız. Bilgisayar ve veri depolama cihazları gibi gizli bilgileri içeren fiziksek varlıkların

korunması da buna dahildir.

Allergan’ın varlıkları doğru bir şekilde kullanılmaz veya kullanımında gereken özen gösterilmezse, şirketin hisedarlarına karşı

sorumluluğunu yerine getirmesi ve piyasaya yeni ürünler sürme gücü olumsuz yönde etkilenir. Hiç bir koşulda, şirket varlıklarını

kullanımını istismar edemeyiz, onları şahsi yarar sağlamak amacıyla veya uygun olmayan veya yasadışı bir amaç için kullanamayız.

SENARYO: Alllergan’ın eski çalışanlarından birisinin, Allergan’da çalıştığı sırada edindiği ürünlerimiz birisi hakkındaki bilgiyi

yeni işyerinde kullandığını biliyorsunuz.

EN UYGUN DAVRANIŞ: Allergan’ın varlıklarını koruma yolundaki taahhüdümüz, şirketten ayrıldıktan sonra da devam eder.

Eski çalışanın Allergan’da çalıştığı dönemde edindiği, süreç iyileştirme metodojileri, efektif satış teknikleri gibi genel bilgileri

kullanımı kabul edilebilir bir durum iken, Allergan’la ilgili gizli bilgilerin kullanımı veya yeni işyeri ile paylaşımı kabul edlemez.

Söz konusu bilgi Allergan’ın malıdır ve şirketin raporlama kanalları vasıtasıyla konuyu acilen rapor etmelisiniz.

27


Topluma ve Kamuya Karşı Sorumluluğumuz

ŞİRKET ADINA İLETİŞİM KURMA

Allergan’ın sağlık hizmetleri sektöründeki ve faaliyet gösterdiğimiz

toplumlardaki itibarı, kısmen, kamuya açıkladığımız bilgilere

dayanmaktadır. Tutarsız veya yanlış bilginin açıklanmasını önlemek

için, Allergan adına yapılan bilgilendirmenin, sadece, uygun şirket

kanalları vasıtasıyla yapılmasını sağlamalıyız.

Yatırımcılar ile olan iletişim, finansal raporların yayınlanması dahil,

Yatırımcılar ile İlişkiler Departmanı’nın görevi iken, basından gelen

tüm talepler ile Kurumasal Basınla İlişkiler Departmanı

ilgilenmektedir. Sadece bu departmanlarda çalışan kişiler veya

tepe yöneticileri şirket adına bu gruplar ile konuşabilir veya yazılı açıklama yapabilirler.

S:

Gazetecilerden şirket hakkında sorulara ilişkin

telefonlar alıyorum. Bu tür telefonlar geldiğinde söylemem

gerken herhangi birşey var mı

C:

Şirket adına konuşmaya yetkli olmadığınız sürece,

Allergan hakkında şirket dışından yöneltilebilecek harici

sorulara cevap vermemelisiniz. Konuşmacıya, şirket adına

konuşmaya yetkili olmadığınızı belirttikten sonra kendisini

Kurumsal Basınla İlişkiler Departmanı’na yöneltmelisiniz.

Şirket hakkında konuşurken veya üçüncü şahıslarca yöneltilen sorulara cevap verirken, şirket adına konuştuğumuz izlenimini

vermekten kaçınmamız gerektiğini hatırda tutmalıyız. Sözlediğimiz herhangi bir şey Allergan tarafından yapılmış resmi bir açıklama

olarak görülebilir ve bu durum, şirketin konumunu zayıflatabilir. Sosyal iletişim sitelerinde şirket hakkında yaptığımız herhangi

bir eklentinin, şirketin resmi beyanatı olarak yorumlanabileceğini hatırda tutmalı ve şirket adına konuşmadığımızın net bir şekilde

anlaşılmasını sağlayacak adımlar atmalıyız.

Şirket hakkında bir soru yöneltildiği veya şirket raporları talep edildiği zaman, talep eden kişiyi, hangisi uygun ise, Yatırımcılar ile

İlişkiler Departmanı veya Kurumsal Basınla İlişkiler Departmanı’na yöneltmeliyiz. Resmi veya mevzuatı düzenleyici kuruluşlardan

birisinin şirket hakkında bilgi talep etmesi durumunda, bilgiyi iletmeden veya açıklamadan önce, hangisi uygun ise, Hukuk

Departmanı veya Mevzuat Departmanı’na danışılmalıdır.

SENARYO: Sosyal iletişim sitesindeki profilinizde Allergan çalışanlarından birisi olduğunuz belirtilmektedir. Arkadaşlarınızdan

birisi duvarınıza Allergan’ın ürünlerinden birisinin tedavi amaçlı etiket dışı kullanımını düşündüğünü yazıyor. Söz konusu ürünün

arkadaşınızın sorununu tedavi etme olasılığına işaret eden veriler gördünüz ve kararında yardımcı olmak amacıyla arkadaşınıza

cevap yazmayı arzu ediyorsunuz.

EN UYGUN DAVRANIŞ: Sosyal iletişim sitelerine eklenti yaparken veya bu sitelerde yorum yaparken, şirket adına konuşuyor

izlenimi vermekten kaçınmalısınız. Profilinizde Allergan’da çalıştığınız bilgisi yer aldığı için, ürünlerimizden herhangi birisinin

etiket dışı kullanımına ilişkin bir cevap, şirketin, ürünlerinden birisinin etiket dışı kullanımını teşvik ettiği şeklinde algılanabilir.

Arkadaşınıza, etiket dışı kullanımla ilgili herhangi bir cevap yazmamalısınız veya ürünün etiket dışı kullanımına devam etmesi

yönünde bir tavsiyede bulunmamalısınız.

28


Topluma ve Kamuya Karşı Sorumluluğumuz

SİYASİ FAALİYETLERE VE KAMU POLİTİKALARINA KATILIM

Karşılanmamış tıbbi gereksinimlerin ele alınmasına öncelik veren

kamu politikaları ile sağlam bir ekonomik temel oluşmasını

sağlayan kamu politikalarının desteklenmesinde, Allergan şirketi

olarak, hastalarımıza, tıp camiasına ve faaliyet gösterdiğimiz

toplumlara karşı sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz.

Hastaların, hayatı sonuna kadar yaşamalarına imkan veren yenilikçi

ürünlere ulaşmasını sağlayan mevzuat ve düzenlemelerin

geliştirilmesini savunmayı taahhüt etmiş bulunmaktayız.

Bu taahhütün bir parçası olarak, hükümet görevlilerine, belirli sağlık

konularında bilinçlenmeyi artırmak amacıyla eğitici malzemeler,

önemli konularda mevzuata ilişkin brifingler ve daha doğru karar

vermelerina imkan verecek araştırma imkanları sağlıyoruz.

S:

Rakiplerimiz ile etkileşimimizi sınırlamamız gerekiyor.

Aynı sanayi kolunda faaliyet gösterenler olarak,

biyomedikal araştırmaları destekleyen kamu politikalarının

geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla rakiplerimiz ile

işbirliği yapmamız kabul edilir bir durum mudur

C:

Rakiplerimiz ile nihai olarak hastalara yardım eden kamu

politikalarının desteklenmesi amacıyla işbirliği yapmak

kabul edilebilir ancak bu işbirliği etik kuralları çerçevesinde

kalmalı ve sınırlı olmalıdır. Rakipler ile işbirliği önerileri, ortak

hareket etmeye başlamadan önce, söz konusu işbirliğinin

uygun ve hastaların yararına olduğundan emin olmak

için, Hukuk Departmanı tarafından onaylanmış olmalıdır.

Kamu politikalarına ve siyasal sürece katılımımızı düzenleyen yasalar oldukça karmaşıktır ve ülkeden ülkeye değişir. Kamu

politikalarına ilişkin çalışmalarda yer alan Allergan çalışanları, aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir:

• İlgili tüm yasalar ve yönetmelikler ile şirket politika ve prosedürlerine uyulmasına;

• Hükümet görevlileri ile etkileşimın etik olmasına ve yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine ilişkin yasaları ihlal etmemesine;

• Hastaların nihai ihtiyaçlarının çabalarımızın odak noktası olmasına.

Allergan’ın adına herhangi bir siyasi partiye veya adaya yapılan bağışlar, Hükümet ile İlişkiler Departmanı, Hukuk Departmanı veya

Kurumsal Uyum Departmanı tarafından onaylanmış olmalıdır. Allergan tesislerinden herhangi birisinin siyasi amaçlar için kullanımı

ise Hukuk Departmanı tarafından onaylanmış olmalıdır.

Çalışanlar, yerel yönetimlere ve siyasi sürece katılım için teşvik edilmektedir ancak bu katılım kişisel bazda ve mesai saatleri dışında

olmalıdır. Kişisel faaliyetlerimizi yürütmek için şirket varlıklarını kullanamayız. Siyasi aktivitelere katılımın tümüyle kişisel olması

ve Allergan adına yapılmış bir açıklama veya eylem olarak görülmediğinden emin olmamız gerekmektedir.

S:

İş arkadaşlarıma, Allergan tarafından verilen email adresimi

kullanarak taraf olduğum siyasi bir harekete ilişkin emailler

gönderebilir miyim

C:

Şirket varlıkları, şirket emaili de dahil olmak üzere, kişisel siyasi

aktiviteler için kullanılmamalıdır. Siyasi konularda, ilgilenen iş

arkadaşlarınız ile konuşabilirsiniz ancak şirketin size tahsis ettiği

emaili kullanarak veya kişisel emailinizi kullanarak iş arkadaşlarınızın

şirket emaillerine siyasi içerikli emailler gönderemezsiniz.

29


Topluma ve Kamuya Karşı Sorumluluğumuz

BAĞIŞ VE HİBELERIN SAĞLANMASI

Allergan, çalıştığımız ve yaşadığımız toplumlarda pozitif bir etki yaratmayı taahhüt etmiştir. Hastaların yaşamalarını iyileştiren

kaiteli ürünlerin sağlanmasına odaklanan işimizle, sağlık hizmetlerinin daha iyi olmasına ve bir bütün olarak daha iyi bir dünyaya

katkıda bulunmanın önemli olduğunu biliyoruz.

Allergan Vakfı ve Uluslararası Allergan Vakfı, Allergan tarafından kurulmuş olan özel vakıflar, dünya çapındaki kar amacı gütmeyen

organizasyonlara hibe ve bağışlar yaparak toplumumuzun daha iyi olmasına çalışmaktadır. Bu kuruluşlar, sanat, vatandaşlara

yönelik programlar, eğitim, sağlık ve beşeri hizmetler gibi alanlarda yardıma odaklanmıştır.

Allergan Vakfı ve Uluslararası Allergan Vakfı tarafından yürütülen yardım maksatlı çalışmalara ilaveten, Allergan, sağlık sektörü

çalışanlarının ve hastaların bilimsel, kliniksel veya sağlık hizmetleri ile ilgili hususları daha fazla anlamalarını teşvik etmeyi amaçlayan

bağımsız eğitici faaliyetleri destekleyerek hastaların daha iyi bakılmasını sağlamak için çalışmaktadır. Şirket, ayrıca, dünya çapındaki

yoksul nüfüsun daha iyi bakılmasını sağlamak amacıyla Allergan ürünlerinin ücretsiz verilmesi şeklinde hayır yardımları

yapmaktadır. Allergan’ın anlaşmalı olduğu üçüncü şahıslar vasıtasıyla hayır kuruluşlarına, sağlık hizmetlerine ilişkin profesyonel

misyonerlik programlarına Allergan ürünlerinin verilmesi de bunlara dahildir.

Allergan, Allergan Vakfı ve Uluslararası Allergan Vakfı tarafından tarafından yürütülen bütün hayır ve yardım çabaları, toplumun

iyileştirilmesi ve yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek içindir. Hayır niteliğindeki bağış ve hibeler, mali destek de dahil olmak

üzere, tıbbi eğitim bağışları veya Allergan ürünlerinin bedava verilmesi, hiçbir zaman, bir sağlık sektörü çalışanını ürünlerimiz için

reçete yazmaya veya ürünlerimizi satın almaya ikna etmek için değildir.

ALLERGAN YARDIM KAYNAKLARI

Bağış talepleri ve Allergan Vakfı hakkındaki ilave

bilgilere, Vakfın aşağıda yer alan web sayfası vasıtasıyla

erişilebilir: https://www.allerganfoundation.org/.

Uluslararası Allergan Vakfına şu email adresi ile

ulaşılabilir: ML-AIF@allergan.com.

Misyonerlik programlarının bir parçası olarak

Allergan ürünlerini sağlamak isteyen sağlık

hizmetleri sektörü çalışanları, talep edilen ürünün

sayısı ile tıbbi misyona ilişkin lojistik bilgisini içeren

bir mektubu, Customer Service, Attn: Medical

Missions AND-1D, P.O. Box 19534, Irvine, CA 92623

adresine gönderebilir veya 1-714-796-3209 nolu

faks numarasına fakslayabilirler.

30


Topluma ve Kamuya Karşı Sorumluluğumuz

ÇEVRENİN KORUNMASI

Hastaların sağlığını daha iyiye götürmek, çalıştığımız ve yaşadığımız toplumlara olumlu yönde katkı sağlamak için çalıştığımızdan

dolayı, çalışanlarımıza güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları sağlamayı ve faliyetlerimizin, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin çevre

üzerindeki etkilerini azaltmayı taahhüt etmiş bulunmaktayız. Global bazdaki tüm işletmelerimizde, geçerli tüm yasa ve

yönetmeliklere uyulmasını sağlamak ve çevresel etkiyi azaltma yönündeki çabalarımızın mümkün olabildiğince etkili bir şekilde

yürütülmesini sağlamak amacıyla çevre, sağlık ve güvenlikle ilgili standartlara istikrarlı bir şekilde uymaktayız.

Çevre, sağlık ve güvenlikle ilgili programlarımızın bir parçası olarak, aşağıdaki hususlarda çaba gösteririz:

• Geçerli tüm yasa ve yönetmeliklere uygulayabilmek amacıyla, yasa yapıcı kuruluşlar ile ortaklaşa çalışmaya;

• Çalışanlarımızı ve yerel toplulukları ilgilendiren olumsuz olayları önlemeye;

• Doğal kaynakları korumaya;

• Tehlikeli maddelerin kullanımını azaltmaya veya elimine etmeye;

• Ürünlerimizi, çevre üzerindeki etkilerini minimuma indirgeyecek ve geri dönüşümü teşvik edecek şekilde geliştirmeye ve üretmeye;

• Çevre, sağlık ve güvenliğe ilişkin standartlarımızı istikrarlı bir şekilde iyileştirmeye.

Geçerli şirket politika ve prosedürlerinin tümüne uymak da dahil olmak üzere, şirketimizin çevre, sağlık ve güvenlik ile ilgili çabaların

desteklenmesi konusundaki sorumluluğunu paylaşırız. Üçüncü şahıslar ile etkileşim içinde olanları ilgilendiren bir diğer husus ise,

sadece, çevre, sağlık ve güvenlikle ilgili taahhüdümüzü destekleyen ve kendi organizayonlarında benzer şekilde hareket eden

üçüncü şahıslar ile etkileşimde bulunmamız gerekliliğidir.

ALLERGAN’IN DEVAMLILIĞA İLİŞKİN TAAHHÜDÜ

Çevre, sağlık ve güvenlik konusundaki taahhüdümüze ilişkin detaylı bilgilerin yanı sıra, bunların devamlılığına ilişkin bilgilere aşağıda

yer alan web sayfamız vasıtasıyla erişilebilir: http://www.allergan.com/responsibility/environmental_health_and_safety.htm

31


Diğer Çalışanlara Karşı Sorumluluğumuz

EŞİT İSTİHDAM FIRSATININ SAĞLANMASI

Allergan’ın politikası, ırk, inanç, renk, din, cinsiyet, ulusal köken,

soy, yaş, medeni durum, veteran statüsü, malüllük, sağlık durumu,

cinsel tercih veya yasalarca korunan diğer özellikler ile ilgili

olmaksızın tüm bireylere eşit istihdam fırsatının sunulmasına

imkan sağlamaktır. Ticari faaliyetlerde bulunduğumuz tüm

lokasyonlarda eşit istihdam fırsatının sağlanmasına ilişkin

koşulların tümüne uyarız ve istihdam sürecinde eşit fırsatlar

sağlamayı taahhüt ederiz.

POZİTİF BİR ÇALIŞMA ORTAMININ YARATILMASI

Allergan faaliyetlerini etik bir şekilde yürüterek ticari başarıya

ulaşmaya çalıştığı için, çalışanlarımız, en büyük gücümüzdür.

Allergan’ın ününe ve başarısına herbirimizin katkıda

bulunduğunun bilinmesi nedeniyle, şirketimiz, çalışanları olarak

kendimizi rahat ve yaratıcı hissettiğimiz pozitif bir çalışma

ortamının sağlanmasını taahhüt etmektedir.

Taciz, ayrımcılık, sindirme ve misillemenin olmadığı bir ortamda

çalışmak hepimizin hakkıdır. İster bir çalışandan gelsin isterse iş

yaptığımız üçüncü şahıslardan herhangi birisi tarafından

yöneltilmiş olsun, Allergan, bu tür hareketleri hiçbir zaman tolare

etmeyecektir. Her çalışan, işini yaparken muhatap olmak zorunda

kaldığı kişilere karşı gerekli saygı ve hassasiyeti göstermelidir.

İşimizde kendimizi rahat hissederiz; bu da, kısmen, alkol ve

uyuşturucu ile ilgili sorunlardan uzak bir çalışma ortamında

çalışamakla bağlantılıdır. Çalışanlar, bu tür maddeleri şirkete veya

şirket aktivitelerine getiremezler. Hiçbir çalışan, bu tür maddelerin

etkisi altında iken Alergan için çalışamaz.

S:

Makul ölçüde ağır kaldırmayı ve ellerini kullanarak

çalışmayı gerektiren bir pozisyon için işe alım yapıyorum.

Pozisyonun gerektirdiği fiziksel gereksinimleri yerine

getiremiyeceğinden dolayı birisini işe almamam ayrımcılık

olarak değerlendirilebilir mi

C:

Eğer aday, işin gerektirdiği temel fonksiyonları makul

seviyede bir yardımla yerine getiremez ise, söz konusu

adayı geri çevirmek ve başka bir aday aramak ayrımcılığa

girmez. Ancak, başvuran aday, pozisyonun gerekliliklerini

Allergan’ın sağlayacağı makul ölçüde bir yardım ile

yapabilecek ise, söz konusu aday, sadece belirtilen

nedenden dolayı aday listesinin dışında bırakılamaz.

S:

İşyerindeki arkadaşlarımdan birisi, sürekli azınlıkları ve

kadınları aşağılayan şakalar yapıyor. Hiç kimse onun

şakalarından rahatsız oluyor gibi görünmüyor. Ben de espri

anlayışı eksik birisi gibi görünmek istemiyorum. Ne

yapmam gerekiyor

C:

Çalışma arkadaşınız uygunsuz hareket etmektedir.

Kaç kişinin hoşlanıp hoşlanmadığı ile bağantılı

olmaksızın, olumsuz veya düşmanca çalışma ortamı

yaratan şakaların işyerinde yapılması kabul edilemez.

Eğer iş arkadaşınızla konuyu rahatça konuşabiliyorsanız,

şakalarından rahatsız olduğunuzu belirtebilirsiniz. Eğer

onunla konuşamakta zorlanırsanız veya iş arkadaşınız

uygunsuz şakaların yapılmamasına dair talebinizi dikkate

almaz ise, konuyu amirinize veya şirketin başka bir

raporlama kanalına iletmelisiniz.

Allergan’da pozitif bir çalışma ortamının sağlanması ve korunması hepimize bağlıdır.

Kişilerin işlerini yaparken zevk duymaları ile oluşan verimliliğin artırılması konusunda,

Allergan, hepimizden payımıza düşeni yapmamızı beklemektedir.

32


Diğer Çalışanlara Karşı Sorumluluğumuz

SESİN YÜKSELTİLMESİ VE ENDİŞELERİN DİLE GETİRİLMESİ

Allergan’daki etik ve olumlu çalışma ortamının korunması yönünde çalıştığımız için, bu hususta hepimize bir rol düşmektedir.

Bireysel olarak verdiğimiz kararlar ve davranışlarımız, hem şirketimizi hem de çalışma arkadaşlarımızı etkileyebilir. İyi örnek olmak

için çalışmalıyız.

Uyumlu ve etik davranışlara ilişkin beklentilerimiz, sadece kendi faaliyetlerimiz ile sınırlı kalmamalıdır. Çalışma arkadaşlarımız ve

etkileşim içinde olduğumuz üçüncü şahıslardan da aynı şeyi beklemeliyiz. Allergan’ın etik davranış ve uyumla ilgili kurallara

uyumluluğunu riske atacak herhangi bir şeyden haberdar olduğumuzda sesimizi yükseltmemiz gerekmektedir. Etik olmayan veya

yasadışı olma potansiyeli olan bir davranışın devam etmesine izin vermek veya göz yummak, hem şirket hem de bireysel olarak

çalışanlar için ağır sonuçlar doğurabilir.

Allergan bize endişlerimizi dile getirmemiz ve sorularımızı yöneltmemiz için çeşitli seçenekler sunmuştur. Kaliteli ürünler sunan

bir üretici olmaya ilişkin ününün korunması hususunda, hem şirkete hem çalışma arkadaşlarımıza hem de kendimize karşı bir

yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

ENDİŞELERİNİZİ DİLE GETİRMEDE BAŞVURABİLECEĞİNİZ KAYNAKLARI BİLİN

Sesinizi yükseltme ve endişelerinizi dile getirmede, aşağıda yer alan kaynakların tümüne başvurabilirisniz:

• Amiriniz;

• İnsan Kaynakları Temsilciniz;

• Kurumsal Uyumdan Sorumlu Müdür;

• Kurumsal Uyum Departmanı;

• Etik Yardım Hattı.

33


Yanlış bir şey yapmanın

doğru bir yolu yoktur.

Our pursuit. Life’s potential.


© 2012 Allergan, Inc., Irvine, CA 92612. All rights reserved.

More magazines by this user
Similar magazines