Views
3 years ago

Genel 19 Temmuz 2013

Genel 19 Temmuz 2013

Genel 19 Temmuz

GAZETEM‹Z‹ www.facebook.com/YarinGazetesi www.twitter.com/YarinGazetesi06 ’dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bankalar faiz d›fl› zengini Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an'›n dikkatleri çekti¤i bankalar›n faiz d›fl› gelirleri BDDK verilerine göre, 2013 ocak-may›s döneminde, geçen y›l›n ayn› dönemine k›- yasla yüzde 16,74 oran›nda artt›. Bankalar›n toplam faiz d›fl› gelirleri söz konusu dönemde 11 milyar 96 milyon liradan 12 milyar 954 milyon liraya ulaflt›. S.16’da 19 TEMMUZ 2013 CUMA F‹YATI: 25 Kr Kredi kartlar›n›n say›s› 5 y›lda yüzde 30 artt› Y›llard›r faydalar› ve zararlar› konuflulan, Baflbakan Recep Tayyip Erdo- ¤an'›n dün yeniden gündeme getirdi¤i kredi kartlar›n›n say›- s› 5 y›lda yüzde 30 artt›. S.16’da Baflbakan Erdo¤an’›n dikkatleri çekti¤i kredi kart› konusu tart›fl›l›yor. Yerli oto ‘Cimri’ ç›kt› HABER‹ 18’DE Engelleri aflamayan belediyelere ek süre verilecek HABER‹ 18’DE Türkiye insani yard›mda dünya üçüncüsü oldu HABER‹ 16’DA KÖY PARK PROJES‹ HIZLA ‹LERL‹YOR Haberi 17’de BAfiKAN AKGÜL’DEN GAZETEC‹LERE ‹FTAR YEME⁄‹ Haberi 15’de ‹fiARET D‹L‹YLE KUR’AN-I KER‹M Ö⁄REN‹YORLAR Haberi 19’da

2012 Temmuz - Polis Akademisi
Temmuz - Telekomünikasyon Kurumu
Temmuz 2012 Sayı:283 - Verimlilik Genel Müdürlüğü - Bilim, Sanayi ...
Temmuz 2008 - Sosyal Güvenlik Kurumu
Baflkent ›fl›l ›fl›l oluyor
2013 Çalışma Yılı 44.Olağan Genel Kurul Faaliyet Raporu
45. Sayı Temmuz Ağustos 2012 - Çorap Sanayicileri Derneği
19- Türkiye'de televizyon ve aile - Aile ve Toplum Hizmetleri Genel ...
Temmuz, Ağustos 2003 - Dosya Konusu: Ankara Şube Coğrafyası
Azınlıkça 1 TEMMUZ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 - Azınlıkça | Yunanistan Batı ...
i Genel Sekreterli? - Avrupa Birliği Bakanlığı
İbrahim Özekinci - İSTANBUL (1. Bölge) - Vakıflar Genel Müdürlüğü
Erhan Özmen, TUSAF Başkanı 19 Temmuz 2013, Güvercinlik ...