Genel 19 Temmuz 2013

yarin.com.tr

Genel 19 Temmuz 2013

GAZETEM‹Z‹

www.facebook.com/YarinGazetesi www.twitter.com/YarinGazetesi06 ’dan www.yarin.com.tr

takip edebilirsiniz

Bankalar faiz d›fl› zengini

Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an'›n dikkatleri çekti¤i bankalar›n faiz d›fl› gelirleri

BDDK verilerine göre, 2013 ocak-may›s döneminde, geçen y›l›n ayn› dönemine k›-

yasla yüzde 16,74 oran›nda artt›. Bankalar›n toplam faiz d›fl› gelirleri söz konusu

dönemde 11 milyar 96 milyon liradan 12 milyar 954 milyon liraya ulaflt›. S.16’da

19 TEMMUZ 2013 CUMA F‹YATI: 25 Kr

Kredi kartlar›n›n

say›s› 5 y›lda

yüzde 30 artt›

Y›llard›r faydalar›

ve zararlar›

konuflulan, Baflbakan

Recep

Tayyip Erdo-

¤an'›n dün yeniden

gündeme

getirdi¤i kredi

kartlar›n›n say›-

s› 5 y›lda yüzde

30 artt›. S.16’da

Baflbakan Erdo¤an’›n

dikkatleri çekti¤i kredi kart›

konusu tart›fl›l›yor.

Yerli oto

‘Cimri’

ç›kt›

HABER‹ 18’DE

Engelleri aflamayan

belediyelere

ek süre verilecek

HABER‹ 18’DE

Türkiye

insani

yard›mda

dünya

üçüncüsü

oldu

HABER‹ 16’DA

KÖY PARK

PROJES‹

HIZLA

‹LERL‹YOR

Haberi 17’de

BAfiKAN

AKGÜL’DEN

GAZETEC‹LERE

‹FTAR YEME⁄‹

Haberi 15’de

‹fiARET D‹L‹YLE

KUR’AN-I KER‹M

Ö⁄REN‹YORLAR

Haberi 19’da


2

YARIN SineMagazin

‹STANBUL -

Bu y›l 6-8 Eylül tarihleri

aras›nda

Hezarfen

Havaalan›’nda

gerçekleflecek

Rock’n Coke 2013

festivalinde, Editors,

Klaxons, La Roux

ve The Cribs gibi

isimler sahne alacak.

Konuya iliflkin

yap›lan aç›klamaya

göre, etkinlik alan›

geniflletilen Rock’n

Coke’ta, Arctic

Monkeys ve Hurts

d›fl›nda yer alacak

yeni isimler

aras›nda, dünyan›n en önemli festivallerine kat›lan

Editors, elektronik dünyas›n› soprano vokaliyle

birlefltiren Ellie Goulding, La Roux ve e¤lenceli

topluluk The Cribs gibi popüler isimler yer alacak.

Sahne performanslar› ile haf›zalarda yer eden

Editors grubu, dinamik bir grup olan Klaxons,

BBC Sound ve elefltirmenlerin seçiminde Brit

ödüllerini kucaklayan Ellie Goulding, 90’lar Brit

synth-pop ilhaml› flark›lar›yla La Roux, yapt›klar›

müzi¤i reggae-metal olarak tan›mlayan yarat›c›

grup Skindred ve Türkiye’de uzun y›llard›r çok

ciddi bir dinleyici kitlesine sahip olan Oi Va Voi

gibi birçok isim daha festivalde sahneye ç›kacak.

19 Temmuz 2013

Cuma

Rock’n Coke 2013 Festivali’nde, Editors,

Klaxons, La Roux ve The Cribs yer alacak

Editors Klaxons La Roux The Cribs

Festival program›nda, Melis Daniflmend,

Yasemin Mori, Replikas, Ayyuka, Portecho, The

Ringo Jets, 123, Büyük Ev Ablukada, Post,

DearHead, Gecko Chamber, Childplay ve Kaan

Düzarat gibi isimler de müzikseverlerle buluflacak.

Festivale kat›lacak yeni isimler, önümüzdeki

günlerde aç›klanacak.

- Yeniliklerle dolu festival

Türkiye’nin Avrupa festival haritas›nda önemli

bir yer edinmesini sa¤layan Rock’n Coke, bu y›l

daha çok çad›r alan› ve 5 farkl› sahneyle daha çok

e¤lenceye yer verecek. Ödüllü festival organizasyonu

Sziget’in

dan›flmanl›¤›nda ve

showhow iflbirli¤i ile

yeni ve e¤lenceli bir

festival deneyimi

haz›rlanan festivalde,

üniversite

ö¤rencilerine

ayr›cal›klar ve özel

paketler sunulacak.

Kamp alan›nda

üniversitelere özel

bölgeler olacak ve

ö¤renci kulüpleri

kendi alanlar›nda

muhtarl›klar›n› kurabilecek.

Biletler, Biletix

ve RNC Kampüs

Temsilcileri’nde

Rock’n Coke 2013’te sahne alacak sanatç›lar

da dahil olmak üzere, her türlü bilgi, www.rockncoke.com

web sitesi üzerinden takip edilebilecek.

Rock’n Coke’ta normal dönem tam - kombine

140 lira, kombine + kamp biletleri ise 180

liradan, ö¤renci kombine 100 lira, kombine +

kamp 120 liradan sat›fla ç›kt›.

Biletix’te tükenen s›n›rl› say›daki son erken

avantajl› biletler ise ö¤rencilere özel indirimlerle

www.rnckampus.com adresi üzerinden

ulafl›labilecek olan Rock’n Coke Kampüs temsilcilerinden

sat›n al›nabilecek. (AA)

sinema rehberi

Ankara Cinemaximum Atlantis

(Bat›kent)

(312) 2556672

Muhbir, Trans, Man Of Steel,

‹ntikam Kurflunu, Arkadafl›m Max,

Star Trek: Bilinmeze Do¤ru, Do¤al

Kahramanlar, H›zl› ve Öfkeli 6

Ankara Cinemaximum ANKAmall

(Akköprü) (312) 5411444

Acil Arama, Maskeli Süvari, Aflk

Taktikleri, Dünya: Yeni Bir

Bafllang›ç, Dünya Savafl› Z, Sevimli

Canavarlar Üniversitesi

Ankara Büyülü Fener Bahçelievler

(Bahçelievler) (312) 2129296

New York´ta 2 Gün, Acil Arama,

Maskeli Süvari,Trans, Havada Aflk

Var, Star Trek: Bilinmeze Do¤ru,

Hayalet Ö¤renciler

Ankara Optimum Avflar (Eryaman)

(312) 2803494

Maskeli Süvari, Trans, Man Of Steel,

Star Trek: Bilinmeze Do¤ru,

Arkadafl›m Max, Karanl›ktan Gelen,

Do¤al Kahramanlar, Hangover 3:

Felekten Bir Gece, Dünya: Yeni Bir

Bafllangݍ

Ankara Cinemaximum Antares (Etlik)

(312) 3259060

Maskeli Süvari, Ölüm Kapan›, Man

Of Steel, Muhbir, Arkadafl›m Max,

Star Trek: Bilinmeze Do¤ru,Dünya:

Yeni Bir Bafllangݍ

Ankara Metropol Avflar (K›z›lay)

(312) 4257478

Sadece Tanr› Affeder, Maskeli

Süvari, Man Of Steel, Muhbir, Star

Trek: Bilinmeze Do¤ru, Dünya: Yeni

Bir Bafllangݍ

Ankara Moviecity (Keçiören)

(312) 3580607

Maskeli Süvari, Sevimli Canavarlar

Üniversitesi , Dünya Savafl› Z, Man

Of Steel, ,

Ankara Forum Cinema Pink (Etlik)

(312) 5780022

New York´ta 2 Gün, Maskeli

Süvari,Hayalet Ö¤renciler Ölüm

Kapan›, Dünya: Yeni Bir Bafllang›ç,

Sevimli Canavarlar Üniversitesi

Ankara Göksu Sinemax (Eryaman)

Man Of Steel, Dünya Savafl› Z, Man

Of Steel, Havada Aflk Var, Do¤al

Kahramanlar

Ankara Cinemaximum (Armada)

New York´ta 2 Gün, Çetesi, H›zl› ve

Öfkeli 6, Dünya: Yeni Bir Bafllang›ç,

Kay›p Umutlar , Ölüm Kapan›


19 Temmuz 2013

Cuma

ANKARA - Motorlu kara

tafl›tlar›n›n kimlik kart› olan

plakalar, 100 y›l› aflk›n süredir

araçlar›n de¤iflmeyen parças›

olarak üzerinde duruyor.

En eski ve ucuzu ile en yeni ve

milyon dolarl›k modellerin

üzerinde hep ayn› alüminyum

yap›daki kare ya da dikdörtgen

flekilli plakalar, farkl› harf, rakam

ve sembollerle boy gösteriyor.

Kara yoluna ç›kan her arac›n

trafik denetimi, hukuki ve cezai

sorumlulu¤u oldu¤u için ‘tescil

plakas›’ ad› verilen plakalar belli

standart ölçülerde arac›n önü ve

arkas›na tak›lmak zorunda.

FRANSA’DA BAfiLADI

‹lk plaka kullan›m›; Fransa

emniyetinin saatte 30 kilometre

h›z yapan bütün motorlu araçlar›n

üzerinde ‘araç sahibinin ad›,

adresi ve ruhsat numaras›’ yaz›l›

halde sol tarafa as›lmas›yla

bafllad›. Fransa’n›n ard›ndan k›sa

süre sonra Belçika, sonra

‹ngiltere, ard›ndan da otomotiv

sektörünün geliflimiyle tüm

H‹CR‹ RUM‹ ‹msak : 03 39 ‹kindi : 16 56

Yaflam

11 Ramazan 6 Temmuz

3

1434 1429

Günefl : 05 29 Akflam : 20 23

Ö¤le : 13 02 Yats› : 22 03 YARIN

Herfley de¤iflti

‘plaka’ de¤iflmedi

dünyaya yay›ld›. Ancak

‹ngiltere’de plaka uygulamas›na

geçilmesi otomotiv sanayiini

olumsuz etkileyece¤i düflüncesiyle

biraz s›k›nt›l› bafllad›. Uzun

tart›flmalar sonras› 1904 y›l›nda

tüm ‹ngiltere’de motorlu araçlarda

plaka uygulamas›na geçildi.

EN UCUZ VE EN PAHALI

ARAÇTA AYNI LEVHA

Aradan onlarca y›l geçip otomotiv

sektörü ile birlikte teknolojinin

geliflimi araç modellerinin

geliflimini ve çeflitlenmesini

sa¤lad›. Fakat araçlardaki onca

yenili¤e ra¤men üzerindeki

alüminyum plakalar hiç

de¤iflmeden yerli yerinde durmay›

sürdürüyor.

En eski ve ucuzu ile en yeni ve

milyon dolarl›k modellerin

üzerinde hep ayn› alüminyum

yap›daki kare ya da dikdörtgen

flekilli plakalar boy gösteriyor.

Ulafl›m a¤lar›n›n geniflleyip,

motorlu tafl›t say›s›n›n artmas› ve

çeflitlenmesiyle trafikteki seyr-ü

seferle ilgili ulusal ve uluslararas›

kurallar da belli standartlar

kazand›.

TÜRK‹YE’DE PLAKA STAN-

DARDI

Türkiye’de, daha önceleri

motorlu tafl›t say›s› azl›¤›n›n da

etkisiyle yayg›n bir düzenlemesi

olmayan tafl›t plaka kodlar›, ilk iki

hanesi 27 Eylül 1962 y›l›nda

yay›nlanan yönetmelik uyar›nca il

isimlerinin alfabetik olarak

s›ralanmas›yla meydana getirildi.

Ve yeni tarz plakalar Kas›m

1962'den itibaren tafl›tlara

tak›lmaya baflland›.

Karayoluna ç›kan her arac›n

trafik denetimi, hukuki ve cezai

sorumlulu¤u oldu¤u için ‘tescil

plakas›’ ad› verilen plakalar belli

standart ölçülerde arac›n önü ve

arkas›na tak›lmak zorunda.

Türkiye’de son yap›lan düzenlemelerle;

özel araç plakas›, resmi

araç plakas›, özel kifli araç plakas›

üst bafll›klar› alt›nda trafikteki

araçlar 18 ayr› plaka çeflidi ile

tan›nacak flekilde seyredebiliyor.

(CHA)

Saadet

Partililer,

Gulam Azzam’a

destek verdi

‹ZM‹R - ‹zmir’de Saadet Partili

grup, Cemaat-i ‹slami Partisi’nin eski

lideri Gulam Azzam’›n, Bangladefl

Uluslararas› Savafl Suçlar›

Mahkemesi’nce 90 y›l hapse mahkum

edilmesini, Bangladefl ‹zmir Fahri

Baflkonsoloslu¤u binas›n›n girifline

siyah çelenk b›rakarak protesto etti.

Grup, Konak ilçesi Alsancak semtindeki

bir iflhan›nda bulunan Bangladefl

Fahri Konsoloslu¤u önünde topland›.

Saadet Partisi’nin amblemi bulunan

flamalar ve Türk bayraklar› tafl›yan

grup, Bangladefl’te yaflanan olaylara

iliflkin haberlerin yer ald›¤› gazete

küpürlerini gazetecilere gösterdi.

Saadet Partisi ‹zmir ‹l Baflkan›

Bayram Sakartepe, grup ad›na yapt›¤›

aç›klamada Bangladefl’te

Müslümanlara yönelik bir soyk›r›m

yafland›¤›n›, bunun bir insanl›k dram›

oldu¤unu söyledi.

Ülkede yaflananlara hiçbir

Müslüman ülkenin gerekli tepkiyi vermedi¤ini

ileri süren Sakartepe, Hasina

iktidar›n›n yapt›¤› Müslüman

katliam›n›n dehflet verici boyutlara

ulaflt›¤›n› savundu. Sakartepe, baz›

iddialara göre devam eden olaylarda 2

bin 500 Müslüman›n vahflice

öldürüldü¤ü bilgisine ulaflt›klar›n› kaydetti.

Bangladefl’te yaflanan katliamlar›n

yan›nda gayri hukuki müebbet hapis

cezalar›n›n da verildi¤ini iddia eden

Sakartepe, bunun Müslümanlar›

sindirme operasyonunun bir parças›

olarak kullan›ld›¤›n› ifade etti.

Hukuksuzluklar› araflt›rmak ve insan

haklar› ihlallerinin tüm dünyaya duyurulmas›

amac›yla Saadet Partisi, sivil

toplum kurulufllar› ve Uluslararas›

Hukukçular Birli¤i’nden temsilcilerle

aral›k ay›nda Bangladefl’e giden

heyette yer ald›¤›n› belirten

Sakartepe, burada Uluslararas› Savafl

Suçlar› Mahkemesi’nce 90 y›l hapse

mahkum edilen Cemaat-i ‹slami

Partisi’nin eski lideri Gulam Azzam ile

bizzat görüflme imkan› buldu¤unu dile

getirdi.

Sakartepe, Bangladefl’te politik

nedenlerle kurulmufl mahkemelerde,

düzmece iddialarla yarg›lama

yap›ld›¤›n›, mahkemenin uluslararas›

niteli¤e sahip olmad›¤›n› haz›rlad›klar›

raporlarla dünya kamuoyuna duyurmalar›na

karfl›n duyars›z kal›nd›¤›n›

söyledi. (AA)


4

YARIN

Kufladas› Liman›

kruvaziyerde

rekora kofluyor

AYDIN - Kuruvazier turizminin

önemli merkezlerinden Kufladas›

Liman›, sezonunun en yo¤un dönemini

yafl›yor.

Liman ‹flletmesi Genel Müdürü

Aziz Güngör, AA muhabirine yapt›¤›

aç›klamada, söz konusu dönemde

124 geminin limana yanaflt›¤›n›

söyledi. Geçen y›l›n ayn› döneminde

98 yolcu gemisinin Kufladas›’na

geldi¤ini hat›rlatan Güngör, bu y›l

hem yolcu say›s›nda hem de

ekonomik anlamda bir rekora imza

atacaklar›n› ifade etti.

Turizm sezonu öncesi

gerçeklefltirdikleri yat›r›mlar ile

hizmet ç›tas›n› biraz daha yükselttiklerine

iflaret eder Güngör, “Haziran

ay›na kadar günlük ortalama 2 yolcu

gemisini a¤›rlad›¤›m›z liman›m›zda bu

ay itibar›yla say› 3’e yükselmifltir.

Özellikle 8-9 ve 10’uncu aylarda

günde ortalama 4 gemi a¤›rlamay›

hedefliyoruz. Üçüncü iskele

yat›r›m›m›z›n da devreye girmesi ile

liman kapasitemiz yüzde 30 artacakt›r”

diye konufltu.

Kufladas› Ticaret Odas› Baflkan›

Serdar Akdo¤an da Türkiye’nin kruvaziyer

turizmindeki pay›n›n her

geçen gün art›¤›n› söyledi.

Özellefltirilen Galata Port ve

Kufladas› Limanlar›yla bunun öneminin

bir kez daha anlafl›ld›¤›na de¤inen

Akdo¤an, “fiu anda ülkemizde birinci

s›rada ve Akdenizíin en önemli 5

liman› aras›nda yer alan Kufladas›

Liman›m›za 1-2 y›l içerisinde çok

ciddi rakipler ortaya ç›kacakt›r. Bu

rekabete sadece liman iflletmesi ile

de¤il flehir olarak da gerek alt yap›

gerekse üst yap› konusunda haz›rl›kl›

olmal›y›z. Bu amaçla özellikle kruvaizyer

turizmi ve flehrimizdeki

organlar› ile ilgilenecek sorunlar›

tespit ederek çözüm süreci bafllatabilecek

bir komisyon kurma haz›rl›¤›

içindeyiz. Bu amaçla kamu kurumlar›

baflta olmak üzere tüm sektör temsilcilerinden

kat›l›mc› sa¤lanmas›n› istedik.

Bu çal›flmay› en k›sa sürede

tamamlayarak komisyonun

çal›flmalar›n› bafllataca¤›z.” (AA)

MU⁄LA - DURMUfi GENÇ -

A¤a Han Mimarl›k ödülüne lay›k

görülen tarihi “Ula evleri” belediye

ve vatandafllar taraf›ndan restore

edilerek turizme kazand›r›l›yor.

Ula Kaymakam› Erol

Karaömero¤lu, AA muhabirine

yapt›¤› aç›klamada, Ula ilçesi ile

Akyaka beldesinin geleneksel

mimarinin yaflat›ld›¤› yörelerden

oldu¤unu söyledi.

Ula’n›n kendine özgü

mimarisinin bulundu¤unu belirten

Karaömero¤lu, “‹lçemiz eski

Osmanl› evlerinin yo¤un oldu¤u

dar sokaklar, d›fla kapal› cepheler,

bahçeli evler ve sivil mimari

yap›lar› ile isminden söz ettiriyor.

Son y›llarda tarihi evlerin

restorasyonu yap›larak turizme

kazand›r›lmaya çal›fl›l›yor. ‹nflallah

yak›n bir gelecekte Ula evlerinin

restorasyon ve sokak

sa¤l›klaflt›r›lmas› da tamamlanarak

kültür turizminden hak etti¤imiz

pay› alaca¤›z” dedi.

Do¤a ve kültür turizmine do¤ru

bir hareketlilik bafllad›¤›n› vurgulayan

Karaömero¤lu, Ula’n›n

kendine has mimarisinin kültür turizminde

ön plana ç›kaca¤›n› kaydetti.

Ula Belediye Baflkan› Nadi

fienkal ise tarihi Ula evlerinin

kendine has özellikleri ile sivil

mimarl›k literatürüne geçti¤ine

iflaret ederek, evlerin en önemli

özelli¤inin soka¤a bakan bir cephesinin

bulunmamas› oldu¤unu

anlatt›.

Ula evlerinin cephesinin bahçeye

aç›ld›¤›n›, hiçbir yerde görülmeyen

çiçek duvarlar› bulundu¤una dikkati

çeken fienkal, “Bu duvar 60 santimetre

yüksekli¤indedir, su tulumbas›

ve havuzla birlefltirilir. Bu,

yaflam alan›yla bahçeyi birbirinden

ay›r›r. Bu alanlar›n tamam› yüksek

duvarlarla çevrilidir. Kimse kimsenin

bahçesini görmez. Böylece

insanlar ailesiyle rahatça yaflayabilmektedir”

diye konufltu.

Ula evlerinin kendine has ahflap

ifllemeleri ile sivil mimarl›¤›n en

önemli yap›lar›n› bünyesinde

bar›nd›rd›¤›n› belirten fienkal,

flunlar› söyledi:

“Hiçbir evin ahflap ifllemesi birbirine

benzemez. Ula’n›n ustalar›

Turizm

sadece o eve münhas›r, kendilerine

özel motifler ve ahflap tavanlar

üretir. Ustalar bir sanatç› gibi o an

içinden geldi¤ini ahflaba yans›t›r.

1980’li y›llar›n bafl›nda Akyaka

beldesi turizme aç›lmadan Nail

Çak›rhan, Ula evlerini Akyaka’ya

tafl›yarak gelene¤in yaflat›lmas›na

öncülük etti. Ula evlerinin bütün

özelliklerini Akyaka’daki evlerde

görmek mümkün. Akyaka’n›n

bugüne ulaflmas›nda ve sakin flehir

ünvan›n› almas›nda Ula evleri

mimarisinin büyük katk›s› vard›r.”

Belediye olarak Nail Çak›rhan

Evi, Hamza Bey Kona¤› ve Bekir

A¤a Kona¤›n› restore ettirdiklerini

söyleyen fienkal, vatandafllar›n da

sivil mimarl›k örne¤inin fark›na

vararak tarihi evleri asl›na uygun

olarak restore etmeye, yaflatmaya

ve içinde yaflatmaya bafllad›klar›n›

kaydetti.

‹lçeye gelen ziyaretçilerin

Arnavut kald›r›ml› tafl ve dar

sokoklarda tarihi Ula evlerini

inceleme f›rsat› bulduklar›n› ifade

eden fienkal, flöyle devam etti:

“Bölgemiz bir turizm merkezi

olsa da farkl› bir destinasyon

olarak kültür turizmine açmak ve

ziyaretçilere tarihi Ula evlerini

tan›tmak istiyoruz. Tarihi yap›lar›

19 Temmuz 2013

Cuma

Tarihi Ula evleri

turizme kazand›r›l›yor

sat›n al›p yaflatmak isteyenlere

kap›m›z her zaman aç›k. Belediye

olarak her türlü kolayl›¤›

sa¤lamaya haz›r›z. Bugün ülkemizde

Safranbolu’da bafllay›p çeflitli

bölgelerde devam eden sivil

mimarl›k örneklerinin turizme

kazand›r›lmas› örnekleri var.

Ahflap ve tafl yap› örneklerinin en

eskisi burada. Biz sahip oldu¤umuz

de¤erleri harekete geçirerek kültür

turizmini bölgemize kazand›rmak

istiyoruz.”

fienkal, Ula’da 21 tarihi yap›y›

tescillettirdiklerini bildirdi.

-Geleneksel mimari, kent

kimli¤ini olumlu etkiliyor

Akyaka Belediye Baflkan› Ahmet

Çalca, Nail Çak›rhan’›n tarihi Ula

evlerine ait çizgileri kullanarak

beldede evler yapt›rd›¤›n› söyledi.

Evlerin yan› s›ra apart ve pansiyonlarda

da tarihi mimari çizgilerin

kullan›ld›¤›n› vurgulayan Çalca,

“Beldemize gelen yerli ve yabanc›

ziyaretçileri en çok etkileyen bu

mimari örneklerdir. Ahflap ve tafl

yap› sanat›n›n en güzel örneklerini

beldemizde yaflat›yoruz.

Beldemizdeki yap›lar›n mimarisi,

2010 y›l›nda sakin flehir unvan›

almam›zda etkili oldu” dedi. (AA)


19 Temmuz 2013

Cuma

YARIN

BULMACA

Haz›rlayan: Ercan BOSTANCIO⁄LU

5

Soldan sa¤a:

1. Avrupa’da bir ülke. 2. Av› yakalay›p getirmesi için köpe¤e

verilen komut. – Atasözü. 3. Tibet öküzü. – Do¤arak

ço¤almak. 4. Arpa, bu¤day ve benzenlerinin kalburdan

geçirilmifl bölümü. – Art›rma, katma. 5. Uzakl›k anlat›r.

– ‹flçi, emekçi. 6. Bir ilimiz. 7. Etkili söz söyleme

sanat›. 8. Ölüm cezas›. – Yemek konulan çukur kap. 9.

Zorba hükümdar. – ‹çinden ç›k›lmas› güç, sak›ncal› durum.

10. fiikâr. – Tafl levre¤i. 11. El s›k›flma. 12. F›r›nda

piflirilerek kurutulmufl yuvarlak ve uzun peksimet. – Küçük

ve de¤ersiz bitki. 13. fiapka. – Soyundan gelinen

kimse. 14. Tanr›sal. – Mercanada. 15. Afrika’da bir ›rmak.

– Pulluk, büyük saban. 16. Eski dilde rüzgâr. – ‹ki

boruyu döndürmeden birbirine ba¤lanmas›n› sa¤layan

ba¤lant› parças›. 17. Tanr›n›n ad›n› art arda söyleme. –

Avrupa’da bir baflkent. 18. Seslenme sözü. – Çok hofla

giden kimse. 19. Ayakkab› çekece¤i. 20. …… DEM‹-

RER ( Ünlü komedyenlerimizden ). – Hat›ra. – ‹lave.

Yukar›dan afla¤›ya:

1. Giysi ifllemekte kullan›lan küçük, p›r›lt›l› pul. – Son,

bitim. – Öç almay› amaçlayan gizli düflmanl›k, garez. –

Anlak. 2. Silis grubundan de¤erli bir mineral. – Osmanl›

yönetimi devrinde bir süre M›s›r valilerine verilen san. –

Yengi. 3. Bazuka. – Bir tür baykufl. – Eski M›s›r’da bir

tanr›. 4. Ülkemizin plaka iflareti. – Bitmemifl, eksik, tamamlanmam›fl.

– Polonya halk›ndan olan kimse. – Alt›n

ve gümüfl ifllemeli bir tür ipek kumafl. 5. Ön çal›flma. –

Evrensel al›c› kan grubu. – Kalite. – Hindistan’da yetiflen

bir a¤aç. 6. Uyma, boyun e¤me. – Bir müzik sesini belirtmeye

yarayan iflaret. – Müstahkem mevki. – Günefl

do¤madan önceki alaca karanl›k. 7. Fikir, düflünce. –

Katman. – Bir tür bilgisayar oyunu. 8. Kâbe yak›n›nda

bulunan bir kuyunun kutsal suyu. – Kal›c›l›k, ölmezlik. –

Afrika’da s›rada¤lar. 9. Anlam, mana. – Resmi giysiyle

gidilen dansl› gece toplant›s›. – Özerklik, muhtariyet. 10.

Arkal›ks›z iskemle. – Sermaye, anamal. – “Bir fleyin olmas›na

çok az kalmak” anlam›nda kullan›lan sözcük.

ÇÖZÜMÜ

BUGÜN

11. SAYFADA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


6

YARIN Ekonomi

KAH‹RE - Bölge ülkeleriyle ticari

iliflkilerini art›rmaya çal›flmas›na

ra¤men yeterli deste¤i bulamayan

Mursi’ye karfl›, ordunun yönetime el

koymas›n›n ard›ndan Körfez ülkelerinin

bir haftada 12 milyar dolarl›k

destek sözü vermesi dikkati çekti.

M›s›r borsas›, ciddi düflüfller beklenirken

Körfez ülkelerinden gelecek

fonlar›n haberleriyle yükselifle geçti.

M›s›r borsas›n›n Finans ve Fon Yat›-

r›m Bölümü’nden yap›lan aç›klamada,

“Körfez ülkelerindeki yat›r›mc›lar

pozisyonlar›n› art›rma yönünde harekete

geçti. Körfez yat›r›m fonlar›

M›s›r’a geri dönüyor” ifadelerini kullan›ld›.

“B.A.E Vizyon Yat›r›m ve Portföy

Yönetim fiirketi”nin Genel Müdürü

Mervan fiurub AA muhabirine

yapt›¤› aç›klamada, “ Son günlerde

baz› müflterilerimiz M›s›r borsas›na

KARABÜK - Karabük Demir ve

Çelik Fabrikalar› (KARDEM‹R) Genel

Müdürü Fad›l Demirel, kuracaklar›

tesisle y›lda 200 bin vagon ve

lokomotif tekeri üreteceklerini söyledi.

Demirel, fabrikada düzenledi¤i

bas›n toplant›s›nda demir yolu tekeri

üretmek amac›yla 30 dönümlük arazide

140 milyon dolarl›k yat›r›m yapacaklar›n›,

bunun için çal›flmalara

bafllad›klar›n› aç›klad›.

Demir yolu tekeri için çok özellikli

çelik kullan›lmas› gerekti¤ini vurgulayan

Demirel, “Geçti¤imiz hafta

çok önemli bir yat›r›m›n ad›m›n› atm›fl

olduk. Türkiye’de yap›lamayan

demir yolu tekeri yat›r›m›n› yap›yoruz.

Y›lda 200 bin vagon ve lokomotif

tekeri üretece¤iz. Bölgede bu

tekerleri yapabilecek bir tesis yok.

Avrupa’da da bir iki firma var. Çok

ve yat›r›m fonlar›na ilgi duymaya

bafllad›. Onlar ad›na yat›r›m fonlar›

almaya haz›rlan›yoruz. Ancak baz›

müflterilerimiz yat›r›m yapmak için

ülkenin siyasi istikrara kavuflmas›n›

bekliyor” dedi.

fiurub, önceki aylarda baz› Körfez

yat›r›mc›lar›n›n M›s›r’dan paralar›n›

geri çekmesinin sebebinin yönetimi

elinde bulunduran ordu taraf›ndan

görevinden al›nan ülkenin ilk

seçilmifl Cumhurbaflkan› Muhammed

Mursi ve Müslüman Kardefller

Teflkilat› (‹hvan) ile herhangi bir iliflkisinin

olmad›¤›n› savunan fiurub

“Ülkedeki iç kar›fl›kl›k ve siyasi istikrars›zl›k

nedeni ile yabanc› sermaye

M›s›r’› terk etti. Ülkenin negatif görünümde

olmas› en büyük etken” diye

konufltu.

Suudi Arabistan “Aloula Geojit

Capital” yat›r›m ve sermaye flirketi

modern bir tesis olacak. Bu yat›r›m

KARDEM‹R’i rakiplerine fark att›racak

noktaya getirecektir” diye konufltu.

Son 4 y›lda imza att›klar› yat›r›mlarla

3 milyon ton üretim hedeflediklerini

belirten Demirel, sözlerine

flöyle devam etti:

“fiu anda 2 milyon ton üretimi

Portföy Müdürü Samir Said ise

“Körfez ülkelerinin son günlerde M›-

s›r’a yapmak istedikleri yard›mlar›n

aç›klanmas›ndan sonra M›s›r borsas›nda

yat›r›m yapmak isteyenlerin

say›s›nda art›fl oldu” dedi.

Finans uzman› Said, “Körfez ülkelerinin

M›s›r’a yat›r›m yapmalar›

sonucu ülke ekonomisinde ciddi geliflmeler

yaflanacak ve di¤er yabanc›

sermaye sahiplerini bu ülkeye çekecektir.

M›s›r borsas› yak›n ve orta

vadede yat›r›mc›lar›na büyük kar getirecek”

de¤erlendirmesini yapt›.

“Kuveyt Arap Yat›r›m ve Arac›-

l›k fiirketi” Genel Müdürü Meysem

efl-fiahs ise konuya iliflkin, “M›s›r’da

yönetim de¤ifltikten sonra Kuveytli

yat›r›mc›lar M›s›r’a güven duymaya

bafllad›. Müflterilerimiz için portföy

araflt›rmas› ve yat›r›m yap›labilecek

alanlar› araflt›r›yoruz. Bir k›sm› yat›-

19 Temmuz 2013

Cuma

Körfez yat›r›m fonlar›

M›s›r’a geri dönüyor

M›s›r’›n seçilmifl ilk Cumhurbaflkan› Muhammed Mursi’nin askeri darbe ile görevden al›nmas›n›n

ard›ndan ülkeye milyarlarca dolar yard›m ya¤arken, Körfez ülkelerindeki baz› fon

ve portföy flirketleri yöneticileri, M›s›r’daki yönetim de¤iflikli¤inin ard›ndan yat›r›mc›lar›n

bu ülkeye güven duymaya bafllad›¤›n› belirtti.

r›mlar›n› M›s›r’a kayd›rma niyetindeler.

Ancak hala baz› tereddütleri bulunmas›ndan

dolay› yat›r›m ifllemi biraz

vakit alacak” ifadelerini kulland›.

Körfez ülkelerindeki baz› yat›r›mc›lar

hisselerini Hüsnü Mübarek’in

devrilmesinden sonra geri çekmifl,

bir k›sm› ise M›s›r ordusu yönetime

el koymadan bir ay önce hisselerini

satarak ülkeden ayr›lm›flt›.

Askeri darbeden 1 gün önce 2

Temmuz’da 4.987 puandan kapanan

EGX 30 endeksi, darbe sonras›nda

dalgal› da olsa yükselifl trendini

devam ettirerek 5.334 puana

yükseldi .

Ordunun yönetime el koymas›

neticesinde ülkede bafl gösteren dolar

s›k›nt›s› devam ederken, M›s›r

Merkez Bankas›’ndan dolar sat›n al›-

m›nda hala uzun kuyruklar bulunuyor.

(AA)

KARDEM‹R, vagon ve lokomotif tekeri üretecek

yakalad›k. Sürekli döküm

devreye girdi. Elektrik santrali

yat›r›m› ile d›fla ba¤›ml›l›ktan

kurtulduk. Kok fabrikas›

yat›r›m› var. K›sa sürede

faaliyete al›nacak.

S‹MTER yap›ld›, sürekli

döküm yap›ld›, bir f›r›n kald›.

Kaliteli yuvarlak çelikleri

üretecek haddehane yap›-

m› için sözleflme imzaland›.

Çok modern bir haddehane,

bundan beklentimiz

yüksektir. Otomotiv sektörünün kulland›¤›

çeflitli çelikleri yapan bir haddehane

olacak.

Bu haddehane yaklafl›k 46 dönümlük

alana yap›lacak. Ciddi bir

de¤iflim ve dönüflüm içinde fabrikam›z.

Çevreyle ilgili önemli yat›r›mlar

var.”

Demirel, KARDEM‹R’in sat›fl politikas›n›n

haks›z rekabete yol açmad›¤›n›,

liste üzerinden herkese sat›fl

yapt›klar›n›, kimseye fiyat avantaj›

sa¤lamad›klar›n›, kanun ve yönetmeliklere

uygun çal›flt›klar›n› kaydetti.

KARDEM‹R’in acilen bir limana

ihtiyac› oldu¤unu, Filyos Liman›’n›n

tamamlanmas› ile fabrikan›n önünün

aç›laca¤›na dikkati çeken Demirel,

“Zonguldak Liman›’n› sonuna kadar

kullan›yoruz, Bart›n Liman›’na flimdi

bafllad›k. Filyos Liman Projesi art›k

konuflman›n ötesinde bir noktaya

geldi. ‘Art›k konuflmayal›m da ifl yapal›m’

diyoruz. Biz haz›r›z. Bizim icraatç›

kurulufl oldu¤umuzdan kimsenin

flüphesi yoktur. Önümüz aç›ld›-

¤›nda ivedilikle hayata geçiririz. Laf

olsun diye de¤il, bizim o limana ihtiyac›m›z

var” ifadelerini kulland›.

(AA)


19 Temmuz 2013

Cuma Ekonomi

YARIN

Avrupa otomobil pazar› y›l›n

ilk 6 ay›nda yüzde 6.7 darald›

Avrupa otomobil pazar› 2013 y›l›n›n ocak-haziran döneminde yüzde 6,7 oran›nda darald›.

‹STANBUL - Otomotiv Distribütörleri

Derne¤i (ODD) taraf›ndan

Avrupa Otomobil Üreticileri Birli-

¤i’nin (ACEA) haziran ay› Avrupa

otomobil pazar› verilerine iliflkin

yap›lan aç›klamaya göre, Avrupa

Birli¤i (AB) ve Avrupa Serbest Ticaret

Birli¤i (EFTA) ülkeleri toplam›nda

otomobil pazar›, 2013 y›l›

ocak-haziran döneminde geçen y›-

l›n ayn› dönemine göre yüzde 6,7

küçüldü ve toplam 6 milyon 436

bin 743 adet sat›fl gerçekleflti. Geçen

y›l›n 6 ayl›k döneminde ise 6

milyon 895 bin 875 adet sat›fl olmufltu.

2011 y›l› Avrupa otomobil pazar›nda

dördüncü çeyrekte bafllayan

daralma, 2012 y›l›n›n ard›ndan

2013 y›l›nda da aylar itibariyle

devam etti. Ancak 2013 y›l› nisan

ay›nda ayl›k bazda yüzde 1,8 art›fl

yaflanm›flt›. May›s ay›nda ise otomobil

pazar›nda yüzde 5,9 oran›nda

tekrar düflüfl görülürken, haziran

ay›nda da yüzde 6,3 daralma oldu.

Bu y›l›n haziran ay›n›n sonunda en

yüksek sat›fl, yüzde 8,1 düflüfle ra¤men

1 milyon 502 bin 630 adet

ile yine Almanya’da gerçekleflti.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplam›na

göre 2013 y›l› ocak-haziran

döneminde geçen y›l›n ayn› dönemine

göre en fazla düflüfl s›ras›yla

yüzde 36 ile Hollanda’da, yüzde

26,4 ile Romanya’da ve yüzde

20,2 ile ‹rlanda’da görüldü. Ayn›

dönemde daralma yaflayan di¤er

ülkeler aras›nda Finlandiya, Çek

Cumhuriyeti, ‹sviçre, Fransa, ‹talya,

‹sveç, Avusturya, Bulgaristan ve Almanya

yer ald›.

2013 y›l›n›n ilk yar›s›nda geçen

y›l›n ayn› dönemine göre sat›fllar›n›

en çok art›ran ilk üç pazar ise s›ras›yla

yüzde 15,2 ile Estonya, yüzde

10 ile ‹ngiltere ve yüzde 9 ile Danimarka

oldu.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplam›na

göre otomobil pazar› 2013

y›l› haziran ay›nda geçen y›l›n ayn›

ay›na göre yüzde 6,3 azald› ve toplam

1 milyon 175 bin 363 adetlik

bir pazar olufltu. 2012 y›l›n›n haziran

ay›nda ise 1 milyon 254 bin

22 adet sat›fl gerçekleflmiflti.

AB (27) ve EFTA ülkeleri toplam›na

göre haziran ay›nda geçen y›-

l›n ayn› ay›na göre en fazla düflüfl

yüzde 73,7 ile ‹rlanda’da, yüzde

ANKARA (AA) - Avrupa,

son y›llarda süregelen

ekonomik kriz nedeniyle,

düflük ekonomik büyüme ve

artan iflsizlik sorunlar›yla

mücadele ediyor.

Özellikle sanayi devriminden

beri üretim merkezlerinden

olan Avrupa’da iflsizlik,

özellikle genç iflsizlik

rekor üstüne rekor k›r›yor

ve yeni istihdam yaratmakta

ciddi s›k›nt›lar yafl›yor.

AA muhabirinin Avrupa

‹statistik Kurumu (Eurostat)

ve Türkiye ‹statistik Kurumu

(TÜ‹K) verilerinden yapt›¤›

derlemeye göre, iflsizlik oran›

nisan ay›nda 17 üyeli Avro

Bölgesi’nde yüzde 12,1,

27 üyeli Avrupa Birli¤i’nde

(AB) yüzde 11, Türkiye’de

ise yüzde 9,3 oran›nda gerçekleflti.

Genç iflsizlik ise nisan

ay›nda Avro Bölgesi’nde

yüzde 24, AB’de yüzde

23,3 iken, Türkiye’de 17,5

seviyesinde kald›.

Ülkeler baz›nda bak›ld›-

¤›nda en yüksek genç iflsizli-

¤in yüzde 59,2 ile Yunanistan’da

oldu¤u görülüyor.

Küresel ekonomik krizin

oda¤›ndaki ‹spanya’da genç

iflsizlik oran› yüzde 56,2 seviyelerinde

bulunurken, Avrupa’n›n

en yeni üyesi H›rvatistan’da

genç iflsizlik yüzde

52,1 seviyesinde.

Genç iflsizlik, nisanda

Portekiz’de yüzde 42,3,

‹talya’da yüzde 39,9, Slovakya’da

yüzde 34,1’le dikkat

çekiyor .

Avrupa’da genç iflsizli¤in

en düflük oldu¤u ülkeler ise

yüzde 7,6’yla Almanya,

yüzde 8,2’yle Avusturya,

yüzde 10,6’yla Hollanda.

Türkiye, nisan ay› itibariyle

yüzde 9,3 olarak gerçekleflen

iflsizlik oran› ile 14

AB üyesini, yüzde 17,5

oran›ndaki genç iflsizlikte de

22 Birlik üyesini geride b›-

rakt›.

7

53,6 ile Hollanda’da, yüzde 45,9

ile Romanya’da görüldü. Haziran

ay›nda daralma yaflayan di¤er ülkeler

aras›nda ‹sviçre, Çek Cumhuriyeti,

Lüksemburg, ‹sveç, Belçika,

Bulgaristan, Fransa, ‹talya, Avusturya

ve Almanya yer ald›.

2013 y›l› haziran ay›nda geçen

y›l›n ayn› ay›na göre sat›fllar›n› en

çok art›ran ilk üç pazar s›ras›yla

yüzde 19,2 ile Danimarka, yüzde

17,6 ile Portekiz ve yüzde 11 Slovenya

oldu.

Türkiye’de otomobil pazar›nda

ise bu y›l›n haziran ay›nda 58 bin

290 adet otomobil sat›ld›. Önceki

y›l›n ayn› ay›nda sat›lan 50 bin

849 otomobil ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda

haziran ay›nda pazarda yüzde

14,63 oran›nda art›fl kaydedildi.

2013 y›l›n›n ocak-haziran döneminde

ise Türkiye’de otomobil sat›fllar›

292 bin 106 adet olurken,

244 bin 490 olarak gerçekleflen

önceki y›l›n ayn› dönemiyle k›yasland›¤›nda

pazarda yüzde 19,48’lik

art›fl oldu.

Türkiye, Avrupa otomobil sat›fllar›

s›ralamas›nda 2013 haziran

ay›nda ve ocak-haziran döneminde

6. s›rada yer ald›. (AA)

Avrupa’da gençler için “ifl iflten geçiyor”


8

YARIN Ekonomi

19 Temmuz 2013

Cuma

Konut fiyatlar› artt›

‹kinci el konut fiyatlar› bir önceki aya göre yüzde 1,31 oran›nda,

geçen y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 15,78

oran›nda, yeni konut fiyatlar› geçti¤imiz ay,

bir önceki aya göre yüzde 1,84 oran›nda, geçen

y›l›n ayn› dönemine göre yüzde 9,03 oran›nda

yükseldi.

‹STANBUL - Garanti’nin deste-

¤iyle Reidin.com ve Gayrimenkul

Yat›r›m Ortakl›¤› Derne¤i (GYO-

DER) taraf›ndan Adana, Ankara,

Antalya, Bursa, ‹stanbul, ‹zmir ve

Kocaeli’deki ikinci el ve yeni konutlara

yönelik haz›rlanan emlak endekslerinin

2013 Haziran ay› raporu

yay›nland›.

Garanti’nin deste¤iyle haz›rlanan

ve ikinci el konutlar› içeren REI-

DIN.com Emlak Endeks’ine göre,

Türkiye Kompozit Sat›l›k Konut Fiyat

Endeksi’nde bir önceki aya göre

yüzde 1,31, geçen y›l›n ayn› dönemine

göre yüzde 15,78 oran›nda

art›fl gerçekleflti. ‹stanbul, bir önceki

aya göre metrekare bafl›na yüzde

1,66 de¤er art›fl›yla, Haziran

2013’de ikinci el konut sat›fl fiyatlar›n›n

en fazla yükseldi¤i il oldu. Ayn›

dönemde metrekare bafl›na ikinci el

konut sat›fl fiyatlar›, Adana’da yüzde

1,53; Ankara’da yüzde 1,12; Antalya’da

yüzde 1,08; ‹zmir’de yüzde

1,01; Kocaeli’nde yüzde 0,31; Bursa’da

ise yüzde 0,20 oran›nda artt›.

Haziran ay›nda metrekare bafl›na

konut kiralar›n›n en fazla yükseldi¤i

iller, yüzde 1,39 art›flla ‹stanbul ve

Ankara oldu. Ayn› dönemde konut

kira de¤erleri, ‹zmir’de yüzde 1,28,

Adana’da yüzde 1,04, Kocaeli’de

yüzde 0,85, Antalya yüzde 0,40

oran›nda artt›. Bursa’da ise metrekare

bafl›na konut kira de¤erleri de-

¤iflmedi.

Garanti’nin deste¤iyle haz›rlanan

Reidin.com-GYODER Yeni Konut

Fiyat Endeksi’nin Haziran 2013 raporuna

göre ise, yeni konut fiyatlar›

geçti¤imiz ay, bir önceki aya göre

yüzde 1,84 oran›nda, geçen y›l›n

ayn› dönemine göre yüzde 9,03

oran›nda yükseldi.

Geçti¤imiz ay, yeni konut sat›fl fiyatlar›,

bir önceki aya göre, 1+1

daire tipinde yüzde 2,14, 2+1 daire

tipinde yüzde 1,55 oran›nda artarken,

3+1 daire tipinde yüzde 2,04,

4+1 daire tipinde yüzde 1,34 oran›nda

yükseldi. Haziran ay›nda endeks

bir önceki aya göre 51-75

metrekare konutlarda yüzde 2,15,

76-100 metrekare konutlarda yüzde

1,95, 101-125 metrekare konutlarda

yüzde 2,13 oran›nda, 126-150

metrekare konutlarda yüzde 2,14,

151 metrekare ve daha büyük alana

sahip konutlarda ise yüzde 1,83

oran›nda art›fl gösterdi.

Raporun haziran ay› sonuçlar›n›

de¤erlendiren GYODER Baflkan›

Aziz Torun, flunlar› kaydetti:

“Bu ayki verilere bakt›¤›m›zda

Yeni Konut Fiyat Endeksinde bir

önceki aya göre yüzde 1,84 oran›nda,

geçen y›l›n ayn› dönemine göre

yüzde 9,03 oran›nda; endeksin bafllang›ç

dönemi olan 2010 y›l› Ocak

ay›na göre yüzde 32,80 oran›nda

art›fl gerçekleflmifltir. Ayn› ay içerisinde

tüketici fiyat endeksi yüzde

0,76; üretici fiyat endeksi ise yüzde

1,34 oran›nda art›fl göstermifltir.

‹çinde bulundu¤umuz yaz aylar›na

ba¤l› olarak mevsimsel bir fiyat art›-

fl›n›n da etkisiyle, önümüzdeki dönemde

yeni konutlardaki fiyat art›fllar›n›n

enflasyon oran›n›n üzerinde

devam edebilece¤ini iflaret etmektedir.

Ayr›ca, Türkiye Cumhuriyet

Merkez Bankas›’n›n yay›nlad›¤›

“Bankalarca TL Üzerinden Aç›lan

Kredilere (Konut) Uygulanan A¤›rl›kl›

Ortalama Faiz Oranlar›” dikkate

al›nd›¤›nda haziran ay›nda konut

kredisi faiz oran› ortalama yüzde

0,69 olarak gerçekleflmifl ve tarihin

en düflük oranlar› yakalanm›flt›r.

“Konut Fiyatlar›” ve “Konut Kredisi

Faiz Oranlar›” aras›ndaki ters yönlü

kuvvetli iliflki ve önümüzdeki dönemde

faiz oranlar›n›n yukar› yöndeki

e¤ilimi dikkate al›nd›¤›nda, bugünlerin

konut al›m› için do¤ru zaman oldu¤una

inanmaktay›z.” (AA)

Bas›n-ifl, darphane grevi için ça¤r› bekliyor

ANKARA - Bas›n-‹fl Sendikas›

Genel Baflkan› Yakup Akkaya, Darphane’deki

devam eden grevle ilgili,

“Bize ça¤r› olmazsa grev sürecektir.

Sürdü¤ü zaman grevin piyasaya da

tabii ki etkisi olacakt›r. Bu etki sadece

alt›nla ilgili de¤il ayn› zamanda vize,

pasaport, evlilik cüzdanlar›yla ilgili de

olacakt›r” dedi.

Akkaya, AA muhabirine yapt›¤›

aç›klamada, darphanedeki grevin bir

an önce bitmesini istediklerini söyledi.

Greve girmeden önce bir ad›m

atarak Darphane Genel Müdürü ile

bir görüfltüklerini belirten Akkaya, görüflmede

grevi bitirmeye yönelik ad›m

at›lmad›¤›n› dile getirdi.

Karfl›lanmayacak talepleri olmad›-

¤›n› vurgulayan Akkaya, grevle ilgili bir

ça¤r› olursa görüflebileceklerini ve grevi

yar›n da bitirebileceklerini bildirdi.

Akkaya, flunlar› söyledi: “Bize ça¤r›

olmazsa, grev tabii ki sürecektir.

Sürdü¤ü zaman grevin piyasada tabii

ki etkisi olacakt›r. Bu etki sadece alt›nla

ilgili de¤il ayn› zamanda vize,

pasaport, evlilik cüzdanlar›yla ilgili de

olacakt›r. Ayr›ca hükümetin, yeni ehliyetlerle

ilgili bir projesi de var. Piyasada

bu konudan faydalanmak isteyenler

de ortaya ç›kacakt›r. Biz halk›m›z›n

ma¤dur olmas›n› istemeyiz. Top art›k

iflverenimizdedir. O topu do¤ru kulland›¤›n

zaman san›r›m her iki taraf›n

da memnun olaca¤› bir sonuç ç›kacakt›r.”

Akkaya, Darphane’de yaklafl›k

260 kiflinin çal›flt›¤›n› ve yüzde 90 kat›l›mla

greve bafllad›klar›n› söyledi.

Uzun y›llard›r sendika olarak kamuda

torba yasa gibi herkesin içine at›ld›¤›

toplu sözleflme düzenine karfl› olduklar›n›

savunan Akkaya, flunlar› kaydetti:

“Her y›l da ayn› sorunla karfl› karfl›ya

geliyoruz. Biz fluna itiraz ediyoruz.

Her ifl yerinin kendine has bir

üretimi vard›r. Kurumlar›n problemleri

vard›r. Onlar› bir torba içinde de¤erlendirmek

çok do¤ru de¤ildir. Darphane,

k‚r eden bir kuruluflumuzdur.

Bir tarafta Cumhuriyet alt›n›, cebimizdeki

bozuk para, madalyon gibi k›ymetli

madeni ürünler üreten di¤er tarafta

ise pasaport, evlilik cüzdan›, ehliyet,

nüfuz cüzdan›, vize pulu gibi k›ymetli

evraklar› üreten ve k‚r eden bir

kurulufltur. Darphane 2012’de 32

ton alt›n üretmifl, 21 milyon k›ymetli

evrak basm›fl ve 260 kifliyle k‚r› da

68 milyon lira olmufltur. (AA)


19 Temmuz 2013

Cuma

Ekonomi

YARIN

Merkez’in y›l sonu

TÜFE beklentisi %7.20

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas›’n›n (TCMB) temmuz ay› Beklenti Anketi’nde,

cari y›l sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 7,20 olarak gerçekleflti.

‹STANBUL - TCMB’nin 2013

y›l› temmuz ay› Beklenti Anketi yay›mland›.

Ankete göre, 2013 y›l›

temmuz ay› için TÜFE beklentisi

bir önceki anket döneminde yüzde

0,11 iken, bu anket döneminde

yüzde 0,13 oldu. A¤ustos ay› için

TÜFE beklentisi ayn› anket dönemlerinde

s›ras›yla yüzde 0,31 ve yüzde

0,30 oldu. Eylül ay› TÜFE beklentisi

bu anket döneminde yüzde

0,71 olarak gerçekleflti.

Cari y›l sonu TÜFE beklentisi,

bir önceki anket döneminde yüzde

6,53 iken, bu anket döneminde

yüzde 7,20’ye yükseldi. Bu anket

döneminde, 12 ay ve 24 ay sonras›

TÜFE beklentileri s›ras›yla yüzde

6,45 ve yüzde 6,13 düzeyinde oldu.

2013 y›l› temmuz ay› anket döneminde,

kat›l›mc›lar›n 12 ay sonras›na

iliflkin olas›l›k tahminleri de-

¤erlendirildi¤inde, TÜFE’nin ortalama

olarak yüzde 19,8 olas›l›kla

yüzde 5,50-5,99 aral›¤›nda, yüzde

20,5 olas›l›kla yüzde 6,00-6,49

aral›¤›nda, yüzde 22,3 olas›l›kla

yüzde 6,50-6,99 aral›¤›nda art›fl

gösterece¤i öngörüldü.

Ayn› anket döneminde nokta

tahminlere göre ise, kat›l›mc›lar›n

yüzde 17,9’unun 12 ay sonras›

TÜFE enflasyonu beklentilerinin

yüzde 5,50 5,99 aral›¤›nda, yüzde

22,4’ünün yüzde 6,00-6,49 aral›-

¤›nda, yüzde 23,9’unun yüzde

6,50-6,99 aral›¤›nda oldu¤u, di¤er

yüzde 23,9’unun ise yüzde 7,00-

7,49 aral›¤›nda oldu¤u gözlendi.

2013 y›l› temmuz ay› anket döneminde,

kat›l›mc›lar›n 24 ay sonras›na

iliflkin olas›l›k tahminleri de-

¤erlendirildi¤inde, TÜFE’nin ortalama

olarak yüzde 21,7 olas›l›kla

yüzde 4,50-5,49 aral›¤›nda, yüzde

40,4 olas›l›kla yüzde 5,50-6,49

aral›¤›nda olaca¤›, yüzde 29,8 olas›l›kla

yüzde 6,50-7,49 aral›¤›nda

art›fl gösterece¤i öngörüldü.

Ayn› anket döneminde nokta

tahminlere göre ise, kat›l›mc›lar›n

yüzde 56,2’sinin 24 ay sonras› TÜ-

FE enflasyonu beklentilerinin yüzde

5,50-6,49 aral›¤›nda oldu¤u gözlendi.

Borsa ‹stanbul Repo ve Ters Repo

Pazar›’nda oluflan cari ay sonu

gecelik faiz oran› beklentisi bir önceki

anket döneminde yüzde 5,40

iken, bu anket döneminde yüzde

6,08’e yükseldi. TCMB a¤›rl›kl› ortalama

fonlama maliyeti beklentisi

ise ayn› anket dönemlerinde s›ras›yla

yüzde 5,21 ve yüzde 5,81 olarak

gerçeklefldi.

2013 y›l› temmuz ay› anket döneminde,

vadesine üç ay ya da üç

aya yak›n süre kalan Devlet ‹ç

Borçlanma Senetleri’nin (D‹BS) y›ll›k

bileflik faiz oran› beklentileri bir

önceki anket dönemine göre artarak,

cari ay ve 1, 3, 6, 12, 24 ay

sonras› için s›ras›yla yüzde 7,46,

7,38, 7,20, 7,05, 7,09 ve 7,09 oldu.

Vadesine befl y›l ya da befl y›la

yak›n süre kalan D‹BS’lerin 12 ay

sonras› ikincil piyasa y›ll›k bileflik

faiz oran› beklentisi bu anket döneminde

yüzde 6,93’ten yüzde

8,36’ya ç›karken, vadesine on y›l

ya da on y›la yak›n süre kalan

D‹BS’lerin 12 ay sonras› ikincil piyasa

y›ll›k bileflik faiz oran› beklentisi

yüzde 7,23’ten, yüzde 8,64’e

yükseldi.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale

faiz oran› (politika faiz oran›) cari

ay beklentisi, bir önceki anket dönemine

göre de¤iflmeyerek yüzde

4,50 olarak gerçekleflti. Bu anket

döneminde politika faiz oran›n›n 3,

6, 12 ve 24 ay sonras› beklentileri

s›ras›yla yüzde 5,04, 5,37, 5,21 ve

5,55 oldu.

2013 y›l sonu döviz kuru (Dolar›/TL)

beklentisi bir önceki anket

döneminde 1,88 TL iken, bu anket

döneminde 1,93 TL’ye yükseldi.

12 ay sonras› döviz kuru beklentisi

ise bir önceki anket döneminde1,89

TL iken, bu anket döneminde

1,95 TL olarak gerçekleflti.

2013 y›l› cari ifllemler a盤› beklentisi,

bir önceki anket döneminde

60,1 milyar dolar iken, bu anket

döneminde 59,3 milyar dolar oldu.

2014 y›l› cari ifllemler a盤› beklentisi

ise 62,2 milyar dolar olarak

gerçekleflti.

2013 y›l› GSYH büyüme beklentisi

bir önceki anket döneminde

yüzde 3,9 iken, bu anket döneminde

yüzde 3,6’ya düfltü. 2014 y›l›

GSYH büyüme beklentisi ise bu anket

döneminde yüzde 4,5’ten, yüzde

4,3’e geriledi. (AA)

9

ABD’de

enflasyon

endifleleri bir

nebze azald›

‹STANBUL - J.P Morgan Chase

Ekonomisti Mehmet Özhabefl,

sal› günü aç›klanan ABD Tüketici

fiyat endeksinin beklentilerin üzerinde

yüzde 0,5 art›flla gelmesiyle ilgili,

“Bugünkü rakamlar düflük enflasyon

konusundaki endiselerimizi

bir nebze azaltt›. Son günlerde ham

petrol fiyatlar›nda tekrar yükselifl

gördük, bu da ileriki dönemlerde

enflasyonu daha yukar› do¤ru çekecektir”

dedi. ABD piyasas›n›n, Fed

Baflkan› Ben Bernanke’nin yar›n

Kongre’de yapaca¤› ve 2 gün sürecek

yar› y›ll›k para politikas› konuflmas›ndan

önce odakland›¤› haziran

ay› tüketici fiyat endeksi beklentilerin

üzerinde yüksek geldi.

Konuyla ilgili AA muhabirine

de¤erlendirmelerde bulunan Özhabefl,

ABD’de tüketici fiyat endeksinin

haziran ay›nda yüzde 0,5 yükselmesinin

önemli bir art›fl oldu¤unu,

ancak bunun önemli bir k›sm›-

n›n yükselen benzin fiyatlar› nedeniyle

olufltu¤unu söyledi.

Çekirdek enflasyonun ise beklentilere

yak›n olarak yüzde 0,16

artt¤›n› hat›rlatan Özhabefl, enerji

ve yiyecek d›fl› tüketim mallar›nda

son bir senenin 8 ay›nda azalma oldu¤unu

ve bu ay ise 0,17 oran›nda

nispeten yüksek bir art›fl oldu¤unu

belirtti.

“T›bbi mallarda enflasyon son

bir senedir oldukça zay›f seyrediyordu”

diyen Özhabefl, bir çok ilaç patentinin

bitmesinden dolay› haziran

ay›nda yüzde 0,45 oran›nda ciddi

bir art›fl oldu¤unu ve enerji d›fl› servis

sektöründe de fiyatlar 0,16 oran›nda

artt›¤›n› kaydetti. (AA)


10

YARIN Ekonomi

MAN‹SA - K›rka¤aç Kaymakam›

Ali S›rmal›, AA muhabirine

yapt›¤› aç›klamada kavuna özel

ambalaj haz›rlanmas›n›n, K›rka¤aç

Kaymakaml›¤› Köylere Hizmet

Götürme Birli¤i Baflkanl›¤› taraf›ndan

haz›rlanan Do¤ru Depo Yüksek

Kazanç Projesi’nin tan›t›m

aya¤› oldu¤unu bildirdi.

Zafer Kalk›nma Ajans› taraf›ndan

453 bin liral›k hibe deste¤i

kazanan proje hakk›nda bilgi veren

S›rmal›, ilçede her biri 10 ton

kavun kapasiteli 12 modern so-

¤uk hava deposunun yap›ld›¤›n›

ve 2 y›ld›r K›rka¤açl› çiftçilerin

ürünlerinin muhafaza edildi¤ini

an›msatt›.

Depolama konusunda yap›lan

19 Temmuz 2013

Cuma

“K›rka¤aç kavunu” kutuya girdi

K›rka¤aç Kaymakam› Ali S›rmal›, ilçenin marka de¤eri K›rka¤aç kavunu için özel

tafl›ma kutusu haz›rlad›klar›n› söyledi.

‹ZM‹R - Zengin do¤altafl kaynaklar›yla

dünya ticaretinde etkili

konumda bulunan Türkiye’nin süs

tafllar› konusundaki zenginli¤ini kullanamad›¤›

belirtildi. 50 milyar dolarl›k

süs tafl› rezervine sahip Türkiye’nin

ihracat› 1 milyon dolar› bulmuyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi ‹zmir

Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk

ve Tak› Tasar›m Program› Ö¤retim

Üyesi Doç. Dr. Murat Hatipo¤lu,

AA muhabirine yapt›¤› aç›klamada

dünyada tak› sektöründe kullan›m›

giderek artan süs tafllar›n›n y›ll›k 50

milyar dolarl›k ifllem hacmine ulaflt›-

¤›n›, Brezilya, Sri Lanka, Hindistan,

Myanmar ve Avusturalya pazar›n›n

bu pazardan en büyük pay› ald›¤›n›

ifade etti.

Türkiye’nin 37 tür süs tafl› madenine

sahip oldu¤unu, 3 tafl›n sadece

Türkiye’de bulundu¤unu anlatan

Hatipo¤lu, yap›lan çal›flmalar

sonucu tüm süs tafl› rezervinin muhtemel

olmayan, kesin hesapla 50

milyar dolar› buldu¤unu belirtti.

Buna ra¤men Türkiye’nin süs

tafl› konusunda ithalatç› bir ülke konumunda,

ihracat›n›n ise 1 milyon

dolara yak›n oldu¤unu ifade eden

Hatipo¤lu, “Belirledi¤imiz 37 tür

süs tafl›n›n ham madde olarak de-

¤eri 50 milyar dolar› buluyor. Bu

kaynaklar at›l halde duruyor, iflletilemiyor.

Çünkü süs tafl› konusunda

yeterli bilgi birikimi yok ve iflleme

sektörü geliflmemifl. Tak› sektörü,

iflin kolay›n› tercih ediyor ve ifllenmifl

tafl› ithal ediyor. Ülkemizde

süs tafl› madencili¤inin önü aç›k.

Devletin sundu¤u cazip teflvikler

var. Ç›kar›lan tafl›n ifllenmesi

mümkün de¤ilse hariçte iflleme belgesiyle

örne¤in Uzak Do¤u’da

gümrüksüz olarak iflleyip tekrar getirme

imkan› verildi. Birçok yat›r›mc›n›n

süs tafl›n›n getirisi ve f›rsatlar›ndan

haberi yok” dedi.

Türkiye’de süs tafl› madencili¤i

konusunda küçük iflletmeler bir kenara

b›rak›ld›¤›nda ciddi olan 4 iflletmenin

bulundu¤unu, sadece Türkiye’de

bulunan diaspor tafl› için

Mu¤la Milas’ta, ametist tafl› için Bal›kesir

Dursunbey’de, halk dilinde

akik olarak bilinen agat için Ankara

Çubuk’ta ve mavil kalsedon için Eskiflehir

Sar›cakaya’da iflletmelerin

faaliyette oldu¤unu kaydeden Hatipo¤lu,

yat›r›m bekleyen en önemli

süs tafl› madenleri hakk›nda flu bilgileri

verdi: “Kütahya Simav ile fiaphane

aras›nda atefl opali dedi¤imiz,

tak› sektörünün çok tercih etti¤i tafl›n

madeni var. Bu tafltan dünyada

Brezilya ve Meksika büyük gelir elde

ediyor. Ama en büyük rezerv

Kütahya’dad›r. Bu maden Osmanl›

döneminde 1914-19 aras›nda Almanlar

taraf›ndan iflletildi. fiimdi ise

at›l halde. Burada en az 3 - 4 milyar

dolarl›k ekonomik rezerv var.

Giriflimcileri bekliyor.

Türkiyenit (mor jade) dedi¤imiz

dünyada sadece Bursa Orhaneli’de

bulunan ve çok özel 6 mineralden

oluflmufl bir tafl›m›z var. Yine kammererit

denilen dünyada sadece Erzincan

- Erzurum aras›ndaki da¤larda

bulunan tafl›m›z da yat›r›mc› bekliyor.

Bunun gibi küçük iflletmeler

taraf›ndan de¤erlendirildi¤i için ülke

ekonomisine yeteri kadar katk› koyamayan

onlarca tafl›m›z bulunuyor.”

Yat›r›mlar›n artmas› için k›ymetli

tafl iflleme sektörünün geliflmesi ve

e¤itimli eleman say›s›n›n artmas›

gerekti¤ini ifade eden Hatipo¤lu,

Borsa ‹stanbul bünyesine al›nan

K›ymetli Madenler ve Tafllar Piyasas›’n›n

gerçek anlamda ifllemeye

örnek çal›flman›n ard›ndan projenin

tan›t›m faaliyetleri için de bütçe

ayr›ld›¤›na de¤inen S›rmal›,

üzerinde kavun ve so¤uk hava depolar›

ile ilgili foto¤raf ve bilgilerin

yer ald›¤› özel kavun kutular›

yapt›rd›klar›n› aç›klad›.

“Ürün için ambalaj çok önemli.

Sat›lan kavunu hediye amaçl› götürmek

isteyenler için kavunu daha

kolay ve güvenli tafl›mak, tafl›rken

de tan›t›m›n› yapmak amac›yla

özel kutu tasar›m› yapt›k. Çok

fazla bir maliyeti olmayan kutu

içerisinde, kavunun hareket etmesini

engelleyecek alt ve üst aparatlar›

bulunmaktad›r. Kavun, bu

flekilde çanta kutusu içerisine konulduktan

sonra istendi¤i yere güvenli

bir flekilde kolay tafl›narak

ulaflt›r›lmaktad›r. Kutu üzerinde

ise K›rka¤aç kavunu ve özellikleri

ile depolama flekli ile foto¤rafl› tan›t›c›

bilgiler yer almaktad›r. Kavun

tafl›n›rken ayn› zamanda kavunumuzun

tan›t›m› da yap›lmaktad›r.

Kavunumuzu Cumhurbaflkan›m›za

ve Baflbakan›m›za da gönderdik.”

Projeyle ilçenin en büyük marka

de¤eri olan ve ad›n› Türkiye’ye

duyuran K›rka¤aç kavununu y›l›n

her mevsiminde tüketicilere ulaflt›-

r›lmas›n›n hedeflendi¤ini vurgulayan

S›rmal›, bu projeyle hem tüketicilerin

hem de üreticilerin

memnuniyetini sa¤lam›fl olduklar›-

n› sözlerine ekledi. (AA)

50 milyar dolarl›k tafl yat›r›m bekliyor

bafllamas›n›n yat›r›mlar› tetikleyebilece¤ini

dile getirdi.

Borsada bugüne kadar yönetmeli¤in

yanl›fl ç›kmas› nedeniyle sadece

ithal edilen ham elmaslar›n ifllem

gördü¤ünü anlatan Hatipo¤lu,

sözlerini flöyle sürdürdü:

“Yönetmelikte süs tafllar›, bir alt›n

emtias› gibi görülerek sadece

do¤al tafl olarak düflünülmüfl. Oysa

ki mücevher tafllar› tedavi görmüfl

veya tamamen yapay imal edilmifl

olarak da piyasaya sürülebilir. Bu

nedenle p›rlanta ve di¤er de¤erli

tafllar piyasaya giremiyor. Ayr›ca

tafllar›n borsada ifllem görebilmesi

için gemoloji laboratuvar›nda içeriklerinin

tespiti gerekiyor. fiu anda

Türkiye’nin tek gemoloji test laboratuvar›

da Dokuz Eylül Üniversitesi

‹zmir Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk

ve Tak› Tasar›m bölümünde

bulunuyor. Bu tip bir laboratuvar›n

Borsa ‹stanbul bünyesinde de mutlaka

kurulmas› gerekiyor. fiu ana

kadar bize bir talep gelmedi. Bu

konuda elimizden gelen deste¤i

vermeye haz›r›z. Piyasan›n canlanmas›

Türkiye’nin yer alt› kaynaklar›n›

da canland›racakt›r.” (AA)


19 Temmuz 2013

11

Cuma Ekonomi YARIN

Bakan Y›ld›z: “Do¤algaz ve

elektrik fiyatlar› artmayacak”

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar

Bakan› Taner Y›ld›z, “Say›n Maliye

Bakan›m›z›n söyledi¤i gibi (do¤algaz,

elektrik fiyatlar›) flu anda vatandafl›m›za,

sanayicimize bir maliyet art›fl› söz konusu

de¤ildir” dedi.

Bakan Y›ld›z, Sanayi ve Teknoloji

Bakan› Nihat Ergün’le birlikte kat›ld›¤›

“Enerji sektöründe Ar-Ge” konulu toplant›

öncesinde bas›n mensuplar›n›n sorular›n›

yan›tlad›.

Maliye Bakan› Mehmet fiimflek’in

elektrik ve do¤algaza zam yap›lmayaca-

¤› yönündeki aç›klamalar›n›n hat›rlat›lmas›

üzerine, özellikle son 1,5 ay içerisinde

1,84’ten 1,94 ç›kan paritenin

maliyetleri zorlad›¤›n›, ancak bunun sürekli

olmayaca¤›n› ümit ettiklerini söyledi.

Vatandafla, sanayiciye, tüccara bu

maliyetleri yans›tmamay› ve yenilenebilir

kaynaklarla bunu dengelemeyi hedeflediklerini

belirten Y›ld›z, “Say›n Maliye

Bakan›m›z›n söyledi¤i gibi flu anda

vatandafl›m›za, sanayicimize bir maliyet

art›fl› söz konusu de¤ildir. Özellikle bölgemizdeki

siyasi istikrars›zl›klar›n h›zla

giderilmesi ham petrol fiyatlar› aç›s›ndan

da do¤ru olacakt›r. Arap Bahar›’yla

birlikte Türkiye’nin çekti¤i ithalat yükünü

geçti¤imiz y›llarda izledik. Temenni

ederim ki bu çok fazla sürmez ve siyasi

istikrar stabil halini yakalar” diye konufltu.

Paritedeki de¤iflimin 1 y›l sürmesi

haline enerji maliyetlerinin yaklafl›k 3

milyar dolar artaca¤›na iflaret eden Y›ld›z,

“Merkez Bankas›n›n dövize müdahalesi

konusu enerji sektörünün en fazla

bekledi¤i alanlardan bir tanesiydi. ‹thalata

dayal› bütün kalemlerde asl›nda

bu geçerlidir. Biz uzun vadeli olmayaca-

¤›n› söyleyebiliriz” dedi.

2023 y›l›na kadar gerçeklefltirilebilir,

lisanslanm›fl 20 bin megavatl›k rüzgar

santralinin yaklafl›k 25 milyar dolar, 3

bin megavatl›k günefl santralinin 6-7

milyar dolar, 15 bin megavatl› HES’in

20-25 milyar dolar, 17 bin megavatl›k

yerli kömürden termik santralin 20-25

milyar dolar civar›nda bir mali büyüklü-

¤e karfl›l›k geldi¤ini anlatan Y›ld›z, “Yani

biz 80-100 milyar dolarl›k bir pazar›n

10 y›l içerisinde olabildi¤ince yerli

kaynaklarla

üretilebilmesini,

yerli

KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ

sanayiyle üretilmesininn çal›flmas›n› yap›yoruz”

ifadesini kulland›.

Nükleer güç santralleriyle ilgili 2 büyük

anlaflma yap›ld›¤›n› an›msatan Y›ld›z,

flunlar› kaydetti:

“Bize soruyorlar ‘ne kadar›n› yerli

yapacaks›n›z’ biz diyoruz ki ‘çok fazlas›-

n› yerli yapal›m’. Bize verilen cevap flu

ve hakl› ‘siz ne kadar›n› yerli yapabiliyorsan›z

biz de o kadar yerli kullanabiliriz’.

Yapamad›¤›m›z yerli sanayi kullan›lmaz.

O yüzden bizim amac›m›z, hedefimiz

bunlar› olabildi¤ince yüzde

80’ler oran›nda yerli kaynaklarla yapabilmek.

‹flletmede ithal kaynaklara verdi¤imiz

paray› yat›r›m süresinde de vermemek

temel hedefimiz bu olacak.”

(AA)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 P O R T E K Z S

2 A P O R T D E M E

3 Y A K Ü R E M E K

4 E L E N T Z A M

5 T T A A M E L E

6 H A T A Y M N

7 H T A B E T B

8 D A M T A B A K

9 T R A N B E L A

10 A V M N A K O P

11 M Y T O K A

12 G A L E T A O T

13 K A P E L A A T A

14 L A H A T O L

15 N L K O T A N

16 B A D R A K O R

17 Z K R R O M A

18 E Y B T R M

19 K E R A T A A A

20 A T A A N I E K


12

YARIN Ekonomi

19 Temmuz 2013

Cuma

Perakende sektörü TAMPF

çat›s› alt›nda topland›

Tüm Al›flverifl Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Yönetim Kurulu Baflkan›

Vahap Küçük (altta), perakende sektöründeki istihdam› 2023’e kadar 2 milyonun üzerine

ç›karmay› hedeflediklerini belirterek, “Federasyon, 700 bin çal›flan›, 100 milyar dolarl›k

ciroyu temsil ediyor” dedi.

‹STANBUL - Perakende sektörünün

TAMPF çat›s› alt›nda bir araya

gelmesi dolay›s›yla düzenlenen bas›n

toplant›s›nda konuflan Küçük, 19

Aral›k 2012’de kurucu dernekler

aras›nda imzalanan protokolle temelleri

at›lan federasyonun, 8 Temmuz’da

yönetim kurulunu seçerek,

faaliyetlerine bafllad›¤›n› belirtti.

Küçük, 100 milyar dolarl›k ciro,

700 bin çal›flan, 60 bin ma¤aza ve

15,5 milyon metrekare alan› temsil

eden federasyonun, Türkiye modern

perakende sektörünün sürdürülebilir

gelifliminin altyap›s›n› oluflturmay›

ve sektörün ülke ekonomisindeki

konumunu daha da ileriye tafl›-

may› hedefledi¤ini söyledi.

Federasyonun, modern perakende

sektörünün güçlenmesine dönük

yapaca¤› çal›flmalarla Türkiye’de kurumsal

perakendecili¤in geliflim yolunun

aç›laca¤›n› vurgulayan Küçük,

bunun da hizmet, ürün ve yaflam

kalitesinin yükselmesine katk› sa¤lanaca¤›n›

kaydetti.

Küçük, Türk modern perakende

sektörünün markal› ekonomiye dönüflüm

hedefi kapsam›nda, sektörel

tüm derneklerin ve bunlar›n üyesi

olan markalar›n ayn› çat› alt›nda birleflmesiyle

kay›tl› ekonominin güçlenece¤ine

vurgu yaparak, flöyle konufltu:

“Kal›c› ihracat geliflecek, katma

de¤eri yüksek ürünler üretilerek global

rekabette daha sa¤lam bir yer

edinilecek. Daha fazla istihdam olana¤›

sa¤lanarak, özellikle kad›n ve

gençlerin ifl hayat›na kazand›r›lmas›nda

öncü rol üstlenilecek. Türkiye’nin

istihdam sorununu büyük ölçüde

s›rtlayan modern perakende

sektöründeki istihdam› 2023’e kadar

2 milyonun üzerine ç›karmay› hedefliyoruz.

Federasyon, 700 bin çal›flan›,

100 milyar dolarl›k ciroyu temsil

ediyor. Modern perakendenin bugüne

kadar ülke ekonomisine yapt›¤›

katk›lar› bu yap›lanmayla birlikte daha

da ileriye tafl›yaca¤›na inan›yorum.

Ülkemiz art›k marka ekonomisine

geçmektedir. Bu dönüflümün lokomotifi

olabilecek sektörlerin bafl›nda

da modern perakende gelmektedir.

TAMPF, bu dönüflümün bayraktarl›¤›n›

yapacakt›r.”

Federasyonun öncelikli olarak

sektörde daha genifl bir vizyon oluflmas›na

önayak olaca¤›n›n alt›n› çizen

Küçük, “TAMPF olarak hayata

geçirece¤imiz projelerle sektörümüz

için sürdürülebilir büyüme stratejilerinin

gelifltirilmesini mümkün k›lacak,

kal›c› ihracat› büyütecek, istihdam

olanaklar›n› hayata geçirecek ve büyüyen

Türkiye’nin baflar›lar›na baflar›

kataca¤›z” dedi.

Küçük, federasyonun sektöre

dönük kuraca¤› stratejik yol haritas›

kapsam›nda, dünya perakende araflt›rmalar›nda

en h›zl› büyüyen ilk 50

içinde Türkiye’den de en az 10 firman›n

temsil edilebilmesi için çaba

harcayaca¤›n› kaydetti.

Sektörün hedef kitlesi, yap›lanmas›,

tedarik zinciri ve lojisti¤ini sadece

74 milyona göre de¤il, yak›n

çevresinde bulunan 1,5 milyar kifliye

göre kurgulayan bir modelin benimsenmesine

yönelik projeler hayata

geçireceklerini ifade eden Küçük,

her y›l yüzde 15-20 gibi bir büyüme

kaydeden modern perakende sektörünün

Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden

biri konumunda oldu¤unu

söyledi.

Modern perakende sektörünün

kay›t d›fl› ekonomiyi azaltt›¤›n› ifade

eden Küçük, sözlerini flöyle sürdürdü:

“Son y›llarda al›nan önlemlere

ra¤men kay›t d›fl› ekonomi halen

önemli sorun alanlar›ndan. Kay›t d›fl›

ekonominin azalt›lmas›nda kay›tl›

sektörlerin güçlendirilmesi gerekiyor.

Bu anlamda TAMPF’a büyük sorumluluk

düflüyor. TAMPF, ekonominin

güçlenmesine dönük at›lan ad›mlar›n,

f›rsatlar›n hayata geçirilmesinde

önemli bir yap› tafl› olacak.”

Küçük, toplamda yaklafl›k 75

milyar dolar stok yat›r›m› bulunan

sektörün y›lda 10 milyar dolar›n üzerinde

yat›r›m gerçeklefltirmeye devam

eti¤ini belirterek, federasyonun

dünya perakendecili¤inde 15’inci s›-

rada yer alan Türkiye’yi, 2023’te

9’unculu¤a tafl›may› hedefledi¤ini

kaydetti.

Uluslararas› etkinlikleri ‹stanbul’a

getirmenin öncelikli hedefleri aras›nda

oldu¤unu ifade eden Küçük,

Eylül ay›nda gerçekleflecek APRCE

perakende etkinli¤inin bunun ilk ad›-

m› olaca¤›n› söyledi.

Küçük, sonras›nda h›zla yeni etkinlikler

için giriflimler yapacaklar›n›

belirterek, bunlardan birinin de

2014’te ‹stanbul’da yap›lacak olan

Uluslararas› Al›flverifl Merkezleri

Konseyi (ICSC) Avrupa Konferans›

oldu¤unu dile getirdi.

Taksim Gezi Park› odakl› olaylar›n

sektöre yans›mas›na da de¤inen

Küçük, “Ciromuza olumsuz yans›d›.

Haziran ay› sektör için en önemli aylardan

biriydi. Babalar Günü ve

Shopping Fest’i içinde bulunduruyordu.

Özellikle ‹stanbul’un belli semtlerindeki

ma¤azalar daha çok etkilendi.

‹nflallah önümüzdeki aylarda bunu

telafi ederiz” dedi.

TAMPF Baflkan Yard›mc›s› Zafer

Kurflun da TAMPF ile birlikte perakende

sektörüne çok daha vizyoner

bir yap›n›n hakim olaca¤›n› belirterek,

“En geliflmifl kurulufllar aras›nda

sa¤lanacak sinerji, Türk perakende

sektörünü dünya çap›nda konuma

getirecektir. 2013-2015 y›llar›nda

Federasyonumuzun Asya Pasifik Perakendeciler

Federasyonunun baflkanl›¤›n›

yapacak olmas› bile bu yeni

dönemin bir göstergesidir. 3.5 milyar

müflterisi, 5 trilyon avroluk cirosu

olan bir sektörü temsil eden kuruluflun

baflkanl›¤›n›n yürütülecek olmas›

bafll› bafl›na çok önemli bir

ad›m” diye konufltu.

Kurflun, 2023 vizyonu olan 10

Türk dünya markas›n›n birço¤unu federasyon

bünyesinden ç›karmay›

planlad›klar›na vurgu yaparak, federasyonun

Türk perakende markalar›n›n

yurt d›fl›nda büyümesinde aktif

rol üstlenece¤ini belirtti.

Bu arada, federasyonun yönetim

kurulunda, Al›flverifl Merkezi Yat›r›mc›lar›

Derne¤i (AYD), Birleflmifl Markalar

Derne¤i (BMD), G›da Perakendecileri

Derne¤i (GPD), Kategori

Ma¤azac›l›¤› Derne¤i (KMD) ve Turizm

Restoran Yat›r›mc›lar› ve ‹flletmecileri

Derne¤i (TURY‹D) baflkanlar›

yer ald›. (AA)


19 Temmuz 2013

D›fl Haberler

Cuma

YARIN 13

‹spanya,

Bolivya’dan

özür diledi

MADR‹D - Bolivya Devlet

Baflkan› Evo Morales’in, uça-

¤›nda eski CIA çal›flan› Edward

Snowden’i tafl›d›¤› flüphesiyle

hava sahas›n› kapatan ‹spanya,

resmi olarak özür diledi.

‹spanya’n›n La Paz Büyükelçisi

Angel Vazquez, ‹spanyol hükümetinin

özür notunu Bolivya

D›fliflleri Bakan Yard›mc›s› Juan

Carlos Alurralde’ye dün sundu.

Vazquez, Bolivya Devlet Baflkan›

Morales’in uça¤›n› teftifl etmeye

çal›flmakla suçlad›¤› ‹spanya’n›n

Viyana Büyükelçisi

Alberto Carnero’nun davran›-

fl›ndan duydu¤u üzüntüyü de dile

getirdi.

“Bu olaydan üzüntü duyduk,

Devlet Baflkan›’n› zor durumda

b›rakan ve rahats›z eden bu

davran›fl yüzünden özürümüzü

beyan ettik” diyen Büyükelçi

Angel Vazquez, bu olay›n ‹spanya

ile Bolivya aras›ndaki

dostane iliflkileri etkilememesi

temennisinde bulundu.

‹ki hafta önce Rusya’dan ülkesine

dönmekte olan Evo Morales,

Fransa, ‹talya, ‹spanya ve

Portekiz’in Snowden flüphesiyle

hava sahalar›n› devlet baflkan›-

n›n uça¤›na kapatmalar› üzerine

Viyana havaliman›nda 13 saat

beklemek zorunda kalm›flt›.

ABD’nin tüm dünyay› gözetledi¤ini

iffla eden Edward Snowden,

hakk›nda ç›kar›lan yakalama

karar› yüzünden 23 Haziran’dan

beri Moskova fieremetyevo

havaliman›n›n transit bölgesinde

kal›yor.

Bolivya Devlet Baflkan›’n›n

uça¤›n›n engellenmesine tepki

gösteren Güney Amerika Ülkeleri

Birli¤i (UNASUR), Mercosur

ve Amerikan Devletleri Örgütü

(OEA) gibi bölgesel örgütler,

Avrupal› ülkelerden aç›klama

ve özür talep etmiflti.

(CHA)

ABD’de ›rkç›l›k karfl›t›

protestolar sürüyor

ABD’de siyahi Trayvon Martin'in öldüren mahalle

bekçisi George Zimmerman'›n suçsuz bulunmas› nedeniyle

bafllayan protesto gösterileri devam ediyor.

NEW YORK - New

York'taki Union Meydan›’nda

toplanan göstericiler

sloganlar eflli¤inde

Wall Street’in bulundu-

¤u Afla¤› Manhattan taraf›na

yürüdü. Protestoya

kat›lanlar bir an önce

adaletin yerini bulmas›

gerekti¤ini, Beyaz

Saray’da siyahi bir baflkan›n

olmas›ndan baz›-

lar›n›n rahats›z oldu¤unu

ifade etti.

Ellerinde “Trayvon

için adalet yoksa, Zimmerman

için de bar›fl

yok”, “Trayvon için

adalet, Zimmerman

hapse” “‹flçi devrimi,

Martin’in öcünü alacak”,

“Irkç› cinayetlere

son" pankartlar›yla yürüyen

göstericiler zaman

zaman yolu trafi¤e

kapatmaya çal›flt›. Polis

ise sloganlar atan göstericilerin

sadece kald›-

SOFYA - Bulgaristan'da

devam eden hükümete

karfl› gösterilerde

33. güne gelindi. Her

gün sabah kahvesini parlamento

önünde içen

göstericiler, bofl bardaklarla

eski Komünist Parti'nin

Buzluca tepesinde

yapt›rd›¤› an›t› oluflturdu.

Tepesine k›z›l y›ld›z› koyarak

bunun bir uçan

daire oldu¤unu aktaran

protestocular, buraya

milletvekillerinin binerek

baflka gezegene gitmeleri

r›mda yürümesine izin

verdi.

Ayn› saatlerde siyahi

nüfusunun kalabal›k oldu¤u

New York’un

Bronx ilçesinde de gösteriler

yap›ld›. Bir araya

gelen yüzlerce gösterici

Trayvon için adalet istedi.

Gruplar daha sonra

ça¤r›s›nda bulundu.

Milli Güvenlik Devlet

Servisi'nin bafl›na Hak ve

Özgürlükler Hareketi Milletvekili

Delyan Peevski'nin

getirilmesine tepki

olarak bafllayan protestolar

sabah ve akflam olmak

üzere günde iki kez

düzenleniyor.

Bu arada Bulgar Parlamentosu,

Milli Güvenlik

Devlet Servisi'nin bofl kalan

baflkanl›k koltu¤una

aday olanlar› bugün mülakata

alacak. (CHA)

da¤›ld›.

Los Angeles’taki eylemde

yolu trafi¤e kapatmaya

çal›flan göstericilere

polis müdahale

etti. Olayda 13 kifli gözalt›na

al›nd›.

Geçti¤imiz y›l Florida’n›n

Orlando flehri

yak›nlar›nda bulunan

Sanford kasabas›nda

görev yapan beyaz mahalle

bekçisi George

Zimmerman, flüpheli tav›rlar

sergiledi¤i gerekçesiyle

17 yafl›ndaki siyahi

Trayvon Martin’i

vurarak öldürmüfltü.

Mahkeme, bekçiyi suçsuz

bulmufltu. (CHA)

Bulgaristan’da hükümet karfl› gösterciler,

siyasetçileri baflka gezegene yollamak istiyor


14

YARIN

Japonya

sahipsiz adalar›

kamulaflt›racak

D›fl Haberler

19 Temmuz 2013

Cuma

Almanya Cumhurbaflkan›,

Ramazan’da iftar yeme¤i

vermeye ça¤r›ld›

Almanya Kültürleraras› Konsey Baflkan› Dr.

Jürgen Micksch, orucun ‹brahimi dinlerin tamam›nda

ortak ibadetlerden biri oldu¤unu söyledi.

TOKYO - Çin ile karasular›-

na iliflkin kriz yaflayan Japonya,

ülkeyi çevreleyen adalar için harekete

geçti. Tokyo, ada ülkesini

çevreleyen 400 kadar aday›

kay›t alt›na alacak. Sahipsiz

adalar› da kamulaflt›racak.

Japonya'n›n önde gelen gazetelerinden

Yomiuri'nin haberine

göre, Baflbakan fiinzo Abe hükümeti

ülkeyi çevreleyen 400

kadar ada için bir çal›flma grubu

kurdu. Bu grup, adalar›n isimlerini

ve sahiplerini kay›t alt›na

alacak. Gazete, sahipsiz ve isimsiz

olan adalar›n, bu çal›flma

grubu taraf›ndan isimlendirilece-

¤ini ve devlet taraf›ndan da kamulaflt›r›laca¤›n›

yazd›. Yomiuri

haberinde, "Japonya, bu çal›flmay›

gelecek y›l bitirip harekete

geçecek. Sahipsiz olanlar› kamulaflt›racak."

dedi. Çal›flma

grubunda maliye ve adalet bakanl›¤›ndan

isimler kadar sahil

koruma gücünden de yetkililer

bulunacak.

Tokyo'nun Senkaku, Pekin'in

ise Diaoyu diye isimlendirdi¤i

adalar nedeniyle iki baflkent aras›nda

so¤uk rüzgarlar esiyor. Japonya'n›n

kontrolündeki adalar›

kamulaflt›rmas› Pekin'in tepkisiyle

karfl›laflm›flt›. Ayr›ca Çin'deki

baz› Japon firmalar›n›n dükkanlar›

da atefle verilmiflti. Japonya'n›n

bu ad›m› üzerine Çin, ada

yak›nlar›na gemilerini göndermeye

bafllad›. Japonya ise sahil

güvenlik birimleriyle bu gemilere

karfl› koymaya çal›fl›yor. Ayr›ca

Çin uçaklar› da ada yak›nlar›nda

uçufl gerçeklefltiriyor. Senkaku

adalar›n›n bal›kç›l›k ve do¤al

kaynaklar aç›s›ndan zengin bir

bölgede oldu¤u san›l›yor.

(CHA)

KÖLN - Konsey

kapsam›nda faaliyet

gösteren Almanya ‹brahimi

Dinler Forumu’nu

da yöneten Dr.

Micksch, Ramazan münasebetiyle

haz›rlatt›¤›

‘‹brahimi Dinlerde

Oruç’ bafll›kl› kitap盤›n

tan›t›m›nda önemli

aç›klamalarda bulundu.

Orucun zaman›m›z›n

en önemli konular›ndan

biri oldu¤una iflaret

eden Micksch, “Oruç

Ortodoks H›ristiyanlarda

çok önemli yere sahip,

Katoliklikte de belli

bir yeri var. Manevi,

sosyal ve politik unsurlar›

olan orucu kiliseler

de ele almal›. Oruç zaman›

öyle bir dönem ki;

biz bu dönemde yoksulluklara

karfl› sorumluluklar›m›z›,

yoksulluklara

müsaade eden hükümetlere

karfl› elefltiri sorumlulu¤umuzu

hat›rlar›z.

10 binlerce çocuk

açl›ktan ölüyor, bunlar›

de¤ifltirebiliriz. Müslümanlar

bu konuda örnek

teflkil ediyor.” diye

konufltu.

AT‹NA - Yunanistan'da

çarflamba günü

oylanacak torba yasa tasar›s›na

karfl› Yunanistan

‹flçi Konfederasyonu

(GSEE) ve Kamu Çal›-

flanlar› Federasyonu'nun

(ADEDY) ça¤r›s›yla kamu

ve özel sektör çal›-

flanlar› 24 saatlik genel

greve gitti.

Atina merkezi baflta

olmak üzere ülkenin di-

¤er flehirlerinde toplanacak

olan 10 binlerce

çal›flan, troykan›n kredi

taksitlerinin devam› için

flart kofltu¤u 15 binden

fazla çal›flan›n transfer

edilmesi ya da iflten ç›-

Orucun Almanya’da

tekrar güncel hale getirilmesini

isteyen

Micksch, Cumhurbaflkan›

Joachim Gauck’a da

bir ça¤r›da bulundu:

“Dilerdik ki; bizim

Cumhurbaflkan›m›z

ABD Baflkan› ve Avusturya

Baflbakan›’n›n y›llard›r

yapt›¤› gibi iftar

versin. Böylece Müslümanlar

ve ‹slam’›n Almanya’ya

ait olduklar›,

kabul edildikleri netleflmifl

olur. Almanya’da

birlikte yaflam san›ld›-

¤›ndan çok daha iyi

noktada. Politika da

böylesi bir davetle gerekli

sinyali vermeli.

Öte yandan Müslümanlar

iftara davet ederken

kiliselerin davet etmemesi

ilginç.”

Almanya’daki Müslümanlar›n

gayrimüslimleri

de iftara davet etmek

gibi iyi bir gelene¤e sahip

oldu¤unu belirten

Micksch, “Bu, birlikte

yaflam ve toplumsal bar›fla

katk› yap›yor. H›-

ristiyanlar da örne¤in

Kül Çarflambas›’nda di-

¤er din mensuplar›n›

davet edebilir.” fleklinde

konufltu.

‹brahimi Dinler Forumu’nun

2001 y›l›nda

kuruldu¤unu ve tüm dini

kurulufllar›n destek

verdi¤ini bildiren Dr.

Micksch, sadece Alevilerin

en büyük kuruluflu

olan Almanya Alevi Birlikleri

Federasyonu’ndan

(AABF) uzun

Yunanistan grevde

süre cevap alamad›klar›n›

söyledi. “Sonunda

bir kifliye ulaflt›k, o da

bizimle hiçbir flekilde irtibat

kurmak istemediklerini

bildirdi. Bu beni

çok üzüyor. Oysa di¤er

inanç gruplar›yla çok

güzel bir iletiflimimiz

var.” diyen Micksch,

Forum’un Yahudiler,

H›ristiyanlar, Müslümanlar

ve Bahailerden

olufltu¤unu kaydetti.

Almanya’daki Müslümanlar›n

Merkez Konseyi’nin

(ZMD) genel

merkezindeki bas›n toplant›s›na

ZMD Baflkan›

Aiman Mazyek de kat›ld›.

Mazyek, Avrupa’da

Müslümanlar sayesinde

orucun tekrar görünür

hale geldi¤ini söyledi.

Toplam 35 uzman›n ‹brahimi

dinlerde ortak

nokta ve farkl›l›klar› ortaya

koydu¤u 32 sayfal›k

kitapç›k, Darmstadt’taki

Almanya Kültürler

Konseyi’nden 1

Euro karfl›l›¤›nda temin

edilebiliyor veya internet

sayfas›ndan indirilebiliyor.(CHA)

kar›lmas› karar›n› protesto

edecek. Yasa tasar›s›n›n

geçmesi durumunda

iflten ç›kar›lmalar›n

daha da kolaylaflaca-

¤› ifade ediliyor.

‹flten ç›karmalara itiraz

eden yerel yönetim çal›-

flanlar›, memurlar ve

ö¤retmenler, ülke genelinde

son bir haftad›r

küçük çapl› eylemlerde

bulunuyorlard›. Çoklu

yasa tasar›s›n›n oylanaca¤›

yar›n da yerel yönetim

çal›flanlar› akflam

saat 19.00'dan itibaren

parlamento önünde gösterilerde

bulunacak.

(CHA)


19 Temmuz 2013

Cuma

Ankara

YARIN

Akgül’den bas›n mensuplar›na ‹ftar

Mamak Belediye Baflkan› Mesut Akgül, bas›n mensuplar› ile iftar yeme¤inde bulufltu.

Abidinpafla Lale Restaurant’ta düzenlenen iftar yeme¤ine ulusal ve yerel gazete, radyo, televizyon

ve ajans temsilcilerinden oluflan 100’e yak›n gazeteci kat›ld›.

HABER MERKEZ‹

Samimi bir ortamda gerçekleflen

iftarda, bas›n mensuplar›yla beraber

ayn› sofray› paylaflan Akgül, her y›l

oldu¤u gibi bu y›l da bas›n mensuplar›na

için düzenledikleri iftar program›n›

geleneksel hale getirdiklerini

kaydetti. Kat›l›mlar›ndan dolay› bas›n

mensuplar›na teflekkür eden Akgül,

Ramazan ay›n›n bafllamas›yla birlikte

Mamak’›n befl ayr› noktas›na kurulan

iftar çad›rlar›n›n yan› s›ra mahallelerde

gerçeklefltirdikleri iftar programlar›yla

vatandafllarla 30 gün boyunca

birlikte iftar edeceklerini söyledi.

Dönüflüm projelerinde kavga gürültü

yok

Mamak’ta hayata geçen yat›r›mlar

hakk›nda gazetecilere bilgi veren

Akgül, Mamak halk›n›n her fleyin en

iyisine lay›k oldu¤unu belirterek, “Bu

yapt›¤›m›z çal›flmalar› daha bafllang›ç

olarak görüyorum. Mamak’› daha da

ileriye götürmek için gece gündüz

HABER MERKEZ‹

Mamak Belediyesi, mahalle

iftarlar›n› sürdürüyor. ‹lki

Alt›a¤aç-Karaa¤aç mahallesinde

gerçekleflen mahalle iftarlar›n›n

ikincisi fiafaktepe

mahallesinde gerçekleflti. fiafaktepe

Platin Evleri Önü’nde

kurulan iftar sofralar›nda yaklafl›k

bin vatandafl iftar etti.

Mamak Belediye Baflkan› Mesut

Akgül de, efli Zeliha Akgül,

meclis üyeleri, baflkan

yard›mc›lar› ve birim müdürleriyle

birlikte mahalle sakinleriyle

bir arada iftar etti. Mahalle

iftarlar›n›n amac›na

ulaflt›¤›n› kaydeden Akgül,

“Uzun y›llard›r özlemini duydu¤umuz

kalabal›k ve bereketli

sofralarda vatandafllar›-

m›zla birlikte bir ekme¤i bölüflmekten

son derece mutluyum”

dedi.

Mamak Belediyesi’nin düzenledi¤i

Ramazan etkinlikleri

yaln›zca iftarla s›n›rl› de¤il.

Her akflam farkl› illerin oluflturdu¤u

dernek federasyonlar›n›n

düzenledi¤i gecelerde

hemfleriler bir araya geliyor.

Mamak Belediyesi, ramazan

etkinlikleri kapsam›nda bu

kez Yozgatl›lar› buluflturdu.

Yozgatl› Dernekler Federasyonu’nun

düzenledi¤i gecede

Yozgatl›lar gönüllerince e¤lendi.

Hemfleri gecelerinin

kaynaflman›n yan› s›ra Ramazan

gecelerine ayr› bir renk

katt›¤›n› belirten Akgül, “Bu

etkinlikler hemfleri dayan›flmas›n›n

güzel örnekleri. Birlik

ve beraberli¤imizi sonuna kadar

sürdürmeyi temenni ediyorum”

diye konufltu. Gecede

Yozgatl› Dernekler Federasyonu’nun

Özel Halk Oyunlar›

Ekibi yöresel oyunlar› ile büyük

be¤eni toplarken, Kültür

Bakanl›¤› sanatç›s› Melek

Sümbül ve Yozgatl› mahalli

sanatç› Cemil Çankaya hemflerilerini

coflturdu. Gecenin

sonunda Yozgatl› Dernekler

Federasyon Baflkan› Ahmet

Koç sivil toplum kurulufllar›na

verdi¤i destek için teflekkür

ederek Akgül’e plaket takdim

etti.

15

çal›fl›yoruz” dedi. Gazetecilerin sorular›n›

da yan›tlayan Akgül, bir gazetecinin,

Mamak’ta sürdürülen kentsel

dönüflüm projeleri kapsam›nda gerçekleflen

y›k›mlarda hiç kavga ve gürültü

olmamas›n›n sebebini sormas›-

n›n ard›ndan, ilçede yap›lan kentsel

dönüflüm çal›flmalar› hakk›nda da bilgi

verdi.

Kentsel dönüflüm projelerini çok

önemsediklerinin alt›n› çizen Akgül,

de¤iflim ve dönüflüm konusundaki

çal›flmalar›n›n ve kararl›l›klar›n›n devam

edece¤ini vurgulad›. Dev projelerle

Mamak’›n de¤iflimin adresi oldu¤unun

alt›n› çizen Akgül, bütün bu

çal›flmalar yap›l›rken vatandafllar›

ma¤dur etmiyoruz dedi. Çal›flmalara

iliflkin mahalle sakinleriyle s›k s›k istiflare

toplant›lar› düzenleyerek halk›

bilgilendirdiklerini belirten Akgül, uygulanan

kentsel dönüflüm projelerinde

tüm flartlar› vatandafl›n lehine olacak

flekilde haz›rlad›klar›n› söyledi.

fiafaktepeliler iftarda biraraya geldi

Eryamanl›lar iftarda bulufltu

HABER MERKEZ‹

Etimesgut Belediyesi’nin Eryaman Pazaryeri’nde düzenlenen

mahalle iftar›nda yaklafl›k 5 bin kifli birlikte iftar yapt›. Etimesgut

Belediye Baflkan› Enver Demirel de mahalle sakinleriyle

orucunu açt›. ‹ftar öncesi çocuklarla bir araya gelen Baflkan

Demirel, çocuklarla sohbet etti. Engelli bir çocukla yak›ndan

ilgilenen Demirel, iftar saatini heyecanla bekleyen 3 k›z

çocu¤unun yan›na giderek onlarla hal ve hat›rlar›n› sordu.

‹ftar›n ard›ndan

mahalle sakinleri

ramazan

e¤lencelerinde bir

araya geldi. Vatandafllar,

Hacivat-Karagöz,

Afluk ile Mafluk

ve kukla gösterileri

ile gönüllerince

e¤lendiler. Kat›l›mc›lara

Osmanl›

fierbeti, Osmanl› Macunu, pamuk fleker gibi geleneksel

tatlar ikram edildi.

‘Minik Dualar’ albümüyle be¤eni toplayan Ertu¤rul Erkifli,

ilahileriyle programa renk katt›. Erkifli, ilahilerin bir bölümünü

sahneye ald›¤› 20 çocukla birlikte söyledi. Çocuklar, sahnede

ilahilere efllik ederken, aileler de onlar› görüntülemek için birbirleriyle

yar›flt›lar.


16

YARIN

Genel

BRÜKSEL - Kalk›nma ‹nsiyatifleri’nin

haz›rlad›¤› “Küresel ‹nsani

Yard›mlar 2013” raporunda, Türkiye’nin

geçen y›l Suriyeli s›¤›nmac›-

lar baflta olmak üzere 1 milyar dolar›n

üzerinde insani yard›mda bulundu¤u,

buna göre AB kurumlar› dahil

dünyadaki tüm hükümetlerin gerçeklefltirdi¤i

toplam 12,9 milyar dolarl›k

insani yard›m›n yüzde 8’ini

tek bafl›na yapt›¤› kaydedildi. Raporda,

Türkiye’nin bu rakamla geçen

y›l, ABD’nin 3,8 milyar dolar,

Avrupa Birli¤i kurumlar›n›n 1,9 milyar

dolar ve ‹ngiltere’nin 1,2 milyar

dolarl›k yard›mlar›n›n ard›ndan

4’üncü s›ray› ald›¤› ifade edildi. Türkiye’yi

784 milyon dolarla 5. s›rada

‹sveç takip etti.

‹nsani yard›mlara dünyan›n en

büyük ekonomilerinden Almanya

757, Japonya 606 ve Fransa 408

milyon dolar ay›rmakla yetinirken,

Suudi Arabistan’›n yard›mlar› 90,

Brezilya’n›n 54, Rusya’n›n 50,

19 Temmuz 2013

Cuma

Türkiye insani yard›mda dünya üçüncüsü oldu

‹nsani yard›mda TÜRK‹YE FARKI

Londra merkezli yoksullukla mücadele örgütü Kalk›nma ‹nsiyatifleri, Türkiye’nin milli gelirinden

insani yard›mlara ay›rd›¤› payda, Lüksemburg ve ‹sveç’in ard›ndan dünya üçüncüsü

oldu¤unu bildirdi.

Kredi kartlar›n›n say›s›

5 y›lda yüzde 30 artt›

ANKARA - Y›llard›r faydalar›

ve zararlar› konuflulan, Baflbakan

Recep Tayyip Erdo¤an’›n da dün

yeniden gündeme getirdi¤i kredi

kartlar›n›n say›s› 5 y›lda yüzde 30

artt›. Bankalararas› Kart Merkezi’nin

(BKM) verilerine göre, kredi

kartlar›n›n say›s› May›s ay›n›n sonu

itibar›yla 56,4 milyona ulaflt›.

AA muhabirinin BKM ve Türkiye

‹statistik Kurumu (TÜ‹K) verilerinden

derledi¤i bilgilere göre,

2008 y›l›nda Türkiye’de 43,4 milyon

kredi kart› kullan›l›rken, bu rakam

geçen y›l›n sonunda 54,3 milyona,

bu y›l›n May›s itibar›yla da

56,4 milyona yükseldi.

Söz konusu rakamlar, ülke nüfusuyla

oranland›¤›nda da kifli bafl›-

na düflen kredi kart› say›s›nda art›fl

yafland›¤› dikkati çekti. TÜ‹K’in

Adrese Dayal› Nüfus Kay›t Sistemi

sonuçlar›na göre, 2008 y›l›nda ortalama

kifli bafl›na 1 kredi kart› düflerken,

son rakamlara göre bu say›

yaklafl›k 1,1’e ulaflt›.

Öte yandan, kredi kart› ile gerçeklefltirilen

ifllem tutar›nda da söz

konusu dönemlerde ciddi bir art›fl

görüldü. BKM verilerine göre,

2008’in tamam›nda 185,5 milyar

lira olan kredi kart› ile gerçeklefltirilen

ifllem tutar›, 2012’nin tamam›nda

yaklafl›k 2 kat›na ç›karak

361,3 milyar liraya ulaflt›. Bu y›l›n

ilk 5 ay›ndaki ifllem tutar› ise neredeyse

2008’in tamam›n› yakalamak

üzere. Ocak-may›s döneminde

kredi kart› ile gerçeklefltirilen ifllem

tutar› 168,2 milyar lira oldu.

Kart bafl›na ifllem tutar›nda da

söz konusu dönemde benzer flekilde

bir art›fl yafland›. 2008’in tamam›nda

kredi kart› bafl›na ifllem tutar›

4 bin 562,33 lira iken, bu rakam

2012 y›l›n›n tamam›nda yaklafl›k

yüzde 50 art›flla 6 bin

805,19 liraya ulaflt›. Bu y›l›n ocakmay›s

döneminde ise söz konusu

rakam, 3 bin 23,04 lira oldu.

(AA)

Çin’in 27, Hindistan 3 ve Meksika’n›nki

1 milyon dolarda kald›.

Öte yandan raporda, yard›mlar›n

milli gelire oran›na göre yap›lan s›-

ralamada Türkiye onbinde 13 ile

üçüncü s›rada yer ald›. Buna göre

Türkiye, G-20 ülkeleri aras›nda milli

gelirine oranla insani yard›mlara en

fazla pay ay›ran ülke oldu.

Raporda, ilk s›rada onbinde 16

ile Lüksemburg’a, ikinci s›rada onbinde

14 ile ‹sveç’e yer verildi. Yard›mlar›n

milli gelire oran›nda ‹ngiltere

onbinde 5, Avustralya ve Kanada’da

onbinde 3, ABD ve Almanya

onbinde 2, ‹talya, Japonya ve

Fransa onbinde 1, Katar onbinde 2,

‹sviçre onbinde 5’te kald›. Listede

Çin’in yard›m oran› milyonda 4,

Brezilya ve Rusya’n›nki yüzbinde 3

olarak belirtildi. (AA)

Bankalar faiz

d›fl› zengini

‹STANBUL - Bankac›l›k sektörünün

may›s sonu itibariyle befl ayl›k faiz d›fl›

gelirleri 12 milyar 954 milyon lira olarak

gerçekleflti.

Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n

dün yapt›¤› konuflmada dikkatleri çekti¤i

bankalar›n faiz d›fl› gelirleri BDDK verilerine

göre, 2013 ocak-may›s döneminde,

geçen y›l›n ayn› dönemine k›yasla

yüzde 16,74 oran›nda artt›. Bankalar›n

toplam faiz d›fl› gelirleri söz konusu dönemde

11 milyar 96 milyon liradan 12

milyar 954 milyon liraya ulaflt›.

Bu dönemde bankalar›n toplam faiz

d›fl› gelirlerinin 2 milyar 154 milyon liral›k

k›sm› kredilerden al›nan ücret ve komisyonlar,

759 milyon liral›k k›sm› al›-

nan kar paylar›, 6 milyar 808 milyon liral›k

k›sm› bankac›l›k hizmet gelirleri,

285 milyon liral›k k›sm› aktiflerinin sat›-

fl›ndan elde edilen gelirler ve 2 milyar

948 milyon liral›k k›sm› di¤er faiz d›fl›

(kar pay› d›fl›ndaki) gelirler kaleminden

sa¤land›. (AA)


19 Temmuz 2013

Cuma

Ankara

YARIN

Köy Park Projesi h›zla ilerliyor

Alt›nda¤ Belediyesi’nin “Köy Park Aç›k Hava Müzesi” projesi h›zla ilerliyor. 100 y›l öncesinin köy hayat›n›n

yaflat›laca¤› Köy Park’›n kap›s› da projeye yak›fl›r nitelikte. Köyün girifline dev bir kap› yapt›rd›klar›n›

söyleyen Alt›nda¤ Belediye Baflkan› Veysel Tiryaki, çal›flmalar› yerinde görmek için s›k s›k

park alan›n› ziyaret ediyor.

HABER MERKEZ‹

Baflkent’in göbe¤inde 400 dönüm

arazi üzerine kurulan Köy Park,

do¤al hayattan esintiler sunmaya haz›rlan›yor.

Ahflap evleri, do¤al yaflam

alan›, yel ve su de¤irmeni, köprüleri,

hayvanlar› ve meyve sebze bahçeleriyle

daha flimdiden merak konusu

haline gelen Köy Park Projesi aç›lmak

için gün say›yor. Park›n girifline

yap›lan büyük köy kap›s›n›n inflaat›

da h›zla devam ediyor.

Teknolojik araç ve gereçlerin kullan›lmayaca¤›,

at ve öküz arabalar›-

n›n bulunaca¤› Köy Park’ta bafltan

afla¤› her fley do¤al. Karabük’ten getirilen

ahflap evler ve 130 y›ll›k bir

geçmifle sahip köy camisi bunlardan

sadece birkaç›. Projenin y›lsonuna

kadar tamamlanmas› beklenirken Alt›nda¤

Belediye Baflkan› Veysel Tiryaki,

Köy Park’taki geliflmeleri yak›ndan

takip ediyor.

Baflkan Tiryaki, Köy Park’taki yel

de¤irmenini yak›ndan inceleyerek

ahflap evlerin konumuyla ilgili yetkililerle

fikir al›flveriflinde bulundu. Köy

Park’taki her eve ayr› bir faaliyet

yüklemeyi düflünen Tiryaki, k›sa süre

önce dikilen a¤açlar›n da Köy Park’a

Gölbafl› yeni kültür merkezine kavufltu

HABER MERKEZ‹

Gölbafl› Belediyesi’nin taraf›ndan

yap›m› gerçeklefltirilen Oyaca Kültür

Merkezi’nin aç›l›fl› yap›ld›. Aç›l›fl sonras›

toplu iftar düzenlendi.

Gölbafl› Belediyesi’nin her mahalleye

kültür merkezi projesi kapsam›nda

yap›m› tamamlanan Oyaca

Kültür Merkezi coflkulu bir törenle

hizmete aç›l›rken, aç›l›fl sonras› iftar

yeme¤i verildi. Gölbafl› Belediye Baflkan›

Yakup Odabafl›, 2009’dan bu

yana en iyi hizmeti verebilmenin yar›fl›nda

olduklar›n› söyledi.

Aç›l›fl öncesi Oyacal›’larla sohbet

eden Baflkan Odabafl› ve davetliler,

aç›l›fl›n yap›ld›¤› alana yürüyerek geldiler.

Alanda vatandafllarla tek tek

sohbet eden Baflkan Odabafl›, daha

sonra kültür merkezinin aç›l›fl›nda bir

konuflma yapt›. Baflkan Odabafl›

“Gölbafl›’n› marka kent yapma yolunda

h›zla ilerliyoruz. Durmadan çal›fl›yoruz

ve ald›¤›m›z dualar ile hizmetlerimize

devam ediyoruz” dedi.

Baflkan Odabafl›, konuflmas›nda

özetle flunlar› söyledi: “Rahmet, birlik

ve beraberlik ay› Ramazanda bu

aç›l›fl› yapman›n sevincini yafl›yorum.

Çok flükür 2009’dan bu yana iyi hizmet

yar›fl›nda olduk. Seçildi¤imde

Yakup Odabafl› maafl bile veremez

dediler ve yan›ld›klar›n› görünce de

hizmet yapamaz elefltirisinde bulundular.

Gölbafl›m›z 2.5 kat büyürken

y›lmadan, usanmadan yolumuza devam

ettik. Bizi bir kafl›k suda bo¤mak

isteyenlere ra¤men çok flükür

Gölbafl›m›z bugün bir marka kent olmufltur.”

Konuklarla birlikte aç›l›fl kurdelesini

kesen Baflkan Odabafl›, 312 m2

han›mlar lokali ile 410 m2 çok

amaçl› salonu bulunan Oyaca Kültür

Merkezi’nin hay›rl› olmas› dile¤inde

bulundu.

Oyaca Kültür Merkezi’nin aç›l›fl

törenine MHP Ankara Milletvekili

Prof. Dr. Mustafa Erdem, MHP ‹lçe

Baflkan› Mahmut Aksoy, MHP Ankara

‹l eski Baflkan› Ömer Demirel,

MHP Ankara il ve ilçe yöneticileri,

belediye meclis üyeleri, sivil toplum

kurulufllar›n›n temsilcileri, muhtarlar

ve kalabal›k bir vatandafl toplulu¤u

kat›ld›.

17

ayr› bir güzellik katt›¤›n› belirtti.

Veysel Tiryaki: “Anadolu’nun baz›

yörelerinde terk edilerek, f›r›nlarda

odun olarak sat›lan 100 y›ll›k evleri

sat›n alarak, Köy Park içine yeniden

kuruyoruz. Zaman›nda hiç çivi kullan›lmadan

birbirine geçme yöntemiyle

yap›lan köy evleri, sökülerek yine ayn›

yöntemle Alt›nda¤’a kuruluyor. ”

dedi. Köy Park Projesi’nde yaklafl›k

80 ev bulundu¤unu ifade eden Baflkan

Tiryaki, bölgede tar›m ve hayvanc›l›k

yap›laca¤›n›n da alt›n› çizdi.

Bu projenin Ankara için önemli

bir çal›flma oldu¤unun alt›n› çizen

Baflkan Tiryaki, “Çocuklar›m›z, bu¤day›n

de¤irmenlerde nas›l una dönüfltürüldü¤üne

tan›kl›k edecek. Köy

f›r›n›ndan köy ekme¤i alacaklar. Yay›k

ayran› içecekler. Sütün nas›l üretildi¤ini,

peynirin nas›l yap›ld›¤›n›,

sebzelerin nas›l yetiflti¤ini burada görecekler.”

diye konufltu.

2000 kiflilik iftar›n ard›ndan vatandafllarla

tokalaflan Belediye Baflkan›

Yakup Odabafl›, çocuklar› da

unutmad› ve onlara çeflitli hediyeler

da¤›tt›rd›.


18 YARIN

19 Temmuz 2013

Genel Cuma

Engelleri aflamayan

belediyelere ek süre

Engelliler Kanunu kapsam›nda kamu kullan›m›na aç›k tüm alanlar›n engellilerin eriflilebilece¤i

hale getirilmesi için tan›nan 8 y›ll›k sürenin dolmas›n›n ard›ndan, gereklilikleri yerine getirmeyen

belediyeler baflta olmak üzere kamu kurum ve kurulufllar›na eksikleri tamamlamas› için 2

y›la kadar ek süre tan›nacak.

ANKARA - Aile ve Sosyal Politikalar

Bakanl›¤› Engelli ve Yafll› Hizmetleri

Genel Müdürlü¤ü, engellilerin kamuya

aç›k alanlara eriflilebilirli¤ini sa¤lamak

amac›yla 7 Temmuz 2005’te yürürlü¤e

giren Engelliler Hakk›nda Kanun’un

geçici 2. ve 3. maddelerine istinaden

eriflilebilirlik izleme ve denetleme

faaliyetleri yürütecek komisyonlar›n

kurulmas›, çal›flma yöntemleriyle izleme

ve denetlemenin kapsam›n›n belirlenmesi

için yönetmelik haz›rl›yor.

Buna göre, illerde valiliklerce kurulacak

komisyonlar, eriflilebilirlik standartlar›n›n

uygulanmas›n› izleyip denetleme

çal›flmalar›n› yürütecek. Komisyon

üyeleri, yönetmeli¤in uygulanmas›, izleme

ve denetlemenin yap›lmas›, ilgili

formlar›n›n kullan›lmas›, eriflilebilirlik

standartlar› konular›nda Engelli ve Yafll›

Hizmetleri Genel Müdürlü¤ünce haz›rlanan

ayr›nt›l› dokümanlar ve düzenlenecek

e¤itimle yürütülecek faaliyetler

konusunda bilgilendirilecek. Komisyonlar,

bu bilgilendirmeden sonra çal›flmalar›na

etkin olarak bafllayacak.

Komisyonlarda Aile ve Sosyal Politikalar,

‹çiflleri, Çevre ve fiehircilik,

Ulaflt›rma, Denizcilik ve Haberleflme

Bakanl›klar› ile engellilerle ilgili konfederasyonlar›n

temsilcileri yer alacak.

‹htiyaç halinde birden fazla komisyon

kurulabilecek.

Denetimlerin ard›ndan kamu kullan›m›na

aç›k tüm alanlar›n engellilerin

eriflilebilece¤i hale getirilmesi için tan›-

nan 8 y›ll›k süre dolmas›na ra¤men gereklilikleri

yerine getirmeyen belediyeler

baflta olmak üzere kamu kurum ve

kurulufllar›na eksiklerini tamamlamalar›

için 2 y›la kadar ek süre tan›nabilecek.

Komisyon izleme ve denetlemeye

Yerli oto cimri ç›kt›

ANKARA - Kamuoyunda “Yerli

Ferrari” olarak nitelenen Etox’u üreten

Malkoçlar Otomotiv, ODTÜ iflbirli¤iyle

otomobilin elektrikli modeli

“Etox E-V”yi üretti. “Türkiye’nin ilk

elektrikli otomobili” olarak tan›mlanan

ve 100 kilometrelik mesafeye 2

liral›k enerji kullanarak ulaflan araç,

evlerdeki prizlerde flarj olabilmesiyle

de dikkati çekiyor.

Malkoçlar Otomotiv Mühendislik

ve Ar-Ge Müdürü Özer Arslan, AA

muhabirine yapt›¤› aç›klamada, Türk

otomotiv sektörünün sahip oldu¤u birikim

ve gücü yerli otomobile dönüfltürülmesinin

önemli oldu¤unu söyledi.

Kendilerinin yaklafl›k 6 y›l önce

yerli otomobil hedefiyle yola ç›kt›¤›n›

ve ürettikleri 5 modeli kamuoyunun

be¤enisine sunduklar›n› ifade eden

Arslan, son olarak ODTÜ iflbirli¤iyle

Etox’un elektrikli modeli “Etox E-

V”yi gelifltirdiklerini bildirdi.

“Etox E-V”nin “Türkiye’nin ilk

elektrikli otomobili” oldu¤unu dile getiren

Arslan, araçla ilgili flu bilgileri

verdi:

“Herhangi bir evdeki prizi 6 ila 8

saat kullarak normal, yüksek amper

veren bir elekrik panosunu 45 dakika

kullanarak ise arac›m›z› h›zl› flarj edebiliyoruz.

fiarj›n ard›ndan tam dolu

konuma gelen Lidyum akülerin yüksek

güçlü elektrik motorunu çal›flt›rmas›yla

hareket eden araç, 120 ila

150 kilometre aras›nda menzil alabiliyor.

Tekrar tekrar yapt›¤›m›z hesaplamalara

göre arac›m›z, 100 kilometrelik

mesafeye 2 liral›k enerji kullanarak

ulafl›yor. Bu çok ekonomik rakam

olmas›na karfl›n bizim için yeterli

konu yerin veya arac›n eriflilebilirlik de-

¤erlendirmesini, yönetmelik ekinde yer

alan binalar, aç›k alanlar ve toplu tafl›-

ma araçlar› izleme ve denetleme formlar›na

göre yaparak gerekli raporu haz›rlayacak.

Bu rapor çerçevesinde söz konusu

yer veya araç için belediye ve kamu

kurum ve kurulufllar› ile umuma aç›k

hizmet veren her türlü yap›lar›n ve aç›k

alanlar›n malikleri ile toplu tafl›ma araçlar›n›n

sahiplerine eksikleri tamamlamas›

için 2 y›la kadar ek süre verilebilecek

veya idari para cezas› uygulanabilecek.

Sürenin bitiminden itibaren öngörülen

yükümlülüklerini yerine getirmedi¤i

denetim komisyonlar›nca tespit edilen

umuma aç›k hizmet veren her türlü yap›

ve aç›k alanla toplu tafl›ma araçlar›-

n›n sahiplerine Aile ve Sosyal Politikalar

Bakanl›¤›nca her bir tespit için bin

liradan 5 bin liraya kadar idari para cezas›

verilecek. (AA)

de¤il. Seri üretimde 100 kilometreye

2 liran›n alt›ndaki bir maliyetle ulaflmak

istiyoruz.”

Arac›n test sürüfllerinin devam etti¤ini

ve Ankara trafi¤inde arac› bizzet

kendisinin kulland›¤›n› belirten

Arslan, arac›n hem tasar›m› hem f›st›k

yeflili rengi hem de “Türkiye’nin

ilk elektrikli otomobili” ç›kartmas›yla

dikkatleri çekti¤ini söyledi. (AA)


19 Temmuz 2013

Cuma E¤itim

‹flaret diliyle

Kur'an

ö¤reniyorlar

ÇORUM - Çorum Müftülü¤ü ile ‹flitme

Engelliler Derne¤i iflbirli¤inde aç›lan "özel

yaz Kur'an kursu"nda iflitme engelliler hem

dini bilgi ediniyor hem de Kur'an-› Kerim

okumay› ö¤reniyor.

Kentteki iflitme engellilerin dini bilgiler

edinebilmesi ve Kur'an-› Kerim okumay›

ö¤renebilmesi için düzenlenen kurs, Ulu

Cami'de bafllad›. Çorum'da ilk kez düzenlenen

kurs kapsam›nda kad›n ve çocuklar›n

da aralar›nda bulundu¤u 15 iflitme engelli,

hem dini bilgi ediniyor hem de Kur'an-›

Kerim ö¤reniyor.

Hitit Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi'nin

iflaret dili e¤itimi alm›fl ö¤rencileri

taraf›ndan verilen ilk derste, alfabeyi

ö¤renmeye çal›flan iflitme engelliler, zaman

zaman zorluk çekti. Baz› konularda birbirlerine

yard›mc› olan engelliler, ilk etab› 3

hafta sürecek kurs boyunca alfabe, ‹slam

dininin ibadet ve ahlak esaslar›, namazla

ilgili gerekli bilgilerin yan› s›ra Hazreti

Muhammed'in hayat› konular›nda e¤itim

alacak.

‹l Müftü Yard›mc›s› Ahmet Süzen, bas›n

mensuplar›na yapt›¤› aç›klamada, ilk kez

düzenledikleri kursa gösterilen ilgiden

memnun olduklar›n› ifade ederek, ilk gün

15 kiflinin kat›ld›¤› kursa birkaç gün

içerisinde daha fazla kiflinin ilgi

gösterece¤ine inand›¤›n› söyledi.

"Kursa kat›lan kardefllerimizin sevinçleri

gözlerinden okunuyor" diyen Süzen,

flunlar› kaydetti:

"Kursa bafllayan kardefllerimizin gayretleri

de onlara ders veren hocalar›m›z›n

gayretleri de çok güzel. Çok mutlular. Biz

de bu projeye bafllad›¤›m›z için çok mutluyuz.

‹nflallah bu ilgi artarak devam edecek.

‹flin bafl›nday›z ama çok hay›rl› bir ifle

bafllad›¤›m›z› görüyoruz. Kursa kat›lan

kardefllerimizin sevinçleri gözlerinden

okunuyor. Çal›flan iflitme engelli kardefllerimiz

için de hafta sonlar› kurs düzenlemeyi

planl›yoruz. Ayr›ca k›fl döneminde de farkl›

programlar yapabiliriz."

‹l genelinde yaklafl›k 400 Kur'an kursunun

bulundu¤unu belirten Süzen, kurslarda

24 bin ö¤rencinin e¤itim gördü¤ünü bildirdi.

(AA)

YARIN

'Çocuklar›m›za, duygu

ve düflüncelerini

paylaflma f›rsat› verelim'

KAYSER‹ -

Kayseri ‹l Milli

E¤itim Müdürü

Bilal Y›lmaz,

Seviye Belirleme

S›nav› (SBS)

sonuçlar›na göre

yap›lacak olan tercihler

konusunda

velileri uyard›.

Y›lmaz, velilerin,

tercihle ilgili olarak

çocuklarla

konuflarak, onlar›n

duygu ve

düflüncelerini

paylaflmas›na f›rsat

vermelerini istedi.

Bilal Y›lmaz,

do¤ru tercih yap›lmas›na f›rsat

vermek amac›yla 57 okulda

SBS Ö¤renci Dan›flma

Merkezi oluflturduklar›n›

aç›klad›. Aç›klanan s›nav

sonuçlar›nda baflar›l› olan

ö¤rencileri kutlayan Y›lmaz,

flu bilgileri verdi:

“Unutmayal›m ki uzunca bir

maraton yar›fl›n›n sonucunda

baz›lar›ndan önde baz›lar›ndan

geride bir dereceye sahibiz ve

flimdi s›ra, var olan bu sonucumuzla

gelece¤imize yön

verecek uzunca bir yolun seçimini

yapaca¤›z. Yani yeni bir

maraton yar›fl› bafllayacak ve

bizler bu yar›fltaki kulvar›m›z›

belirleyece¤iz. Bu y›l 8’inci

s›n›f› tamamlayarak s›navla

ö¤renci alan ortaö¤retim

kurumlar›na devam edecek

ö¤rencilerimiz, ortaö¤retim

yerlefltirme puan›na göre

(OYP) yerlefltirilmeleri

yap›lacak olup, 15-21

Temmuz 2013 tarihleri

aras›nda tercih yapabileceklerdir.

Sevgili veliler, de¤erli

ö¤rencilerimiz tercih

sürecinde en do¤ru ve sa¤l›kl›

bilgiyi tercih k›lavuzunda bulacaks›n›z.

Öncelikli olarak, tercih

k›lavuzunu mutlaka ama

mutlaka okuyun. Ayr›ca, tercihlerinizde

sizlere

dan›flmanl›k ve rehberlik

hizmeti vermek amac›yla ilimizde

baflta Rehberlik ve

Araflt›rma Merkezi müdürlükleri

olmak üzere 57 okulumuzda

SBS ö¤renci dan›flma

merkezleri oluflturulmufl ve bu

dan›flma merkezlerinde 70

rehber ö¤retmen

görevlendirilmesi yap›lm›flt›r.”

SBS tercihlerinde bu

merkezlerden mutlaka yard›m

al›nmas›n› isteyen Y›lmaz,

“Tercih listesinin bir kez

yap›lacak olmas›, okulda

onaylama ifllemi yap›ld›ktan

sonra tercihlerde de¤ifliklik

yap›lmas›n›n mümkün olmamas›

ve bu listenin hem asil

hem de yedek yerlefltirmede

kullan›lacak olmas› nedeniyle

tercihlerin çok dikkatli

yap›lmas› gerekti¤ini unutmamal›y›z.

Anadolu Lisesini

kazanma ihtimali olmayan

ö¤rencilerimizin Anadolu

Meslek Lisesi alternatifini iyi

de¤erlendirmelerini ve tercihleri

aras›nda bu okullar›m›za

da mutlaka yer vermelerinin

do¤ru olaca¤›n› düflünüyorum.”

dedi.

19

‹l Milli E¤itim

Müdürü Y›lmaz, bu

sene tercih

yaparken dikkat

edilecek hususlardan

bir tanesinin

de kontenjanlardaki

de¤ifliklikler

oldu¤unu

belirterek, “‹limizde

s›navla yerleflecek

tüm okul türlerindeki

genel

ö¤renci kontenjan

toplam› 2012

y›l›nda 8 bin 462

iken, 2013 y›l›nda

12 bin 686

olmufltur. Okul türleri

içerisinde en fazla art›fl›n

Anadolu Liselerinde oldu¤unu

görüyoruz. 2012 y›l›nda ilimizdeki

Anadolu Lisesi kontenjan›

3 bin 960 iken, bu sene

tüm okullar›m›z bünyesinde

kontenjan art›rmaya yönelik

yap›lan fizibilite çal›flmalar› ve

dönüflümler sonucunda

Anadolu Liselerinin ilimiz

genelindeki kontenjan› 7 bin

396 olmufltur.” diye konufltu.

Velilere de ça¤r›da bulunan

Y›lmaz, flunlar› söyledi: “Tabi

ki çocu¤umuzun genel

yetenekleri ve kiflisel özelliklerini

do¤ru alg›lay›p, bu

do¤rultuda bir okul türü seçecek

olmam›z önemli. Sistem

gere¤i önemli olan di¤er bir

husus ise baflar›m›za göre bir

okula yerleflece¤imiz

gerçe¤idir. Bu süreçte çocuklar›m›z›n

baflar›s› ne olursa

olsun öncelikli olarak çocuklar›m›zla

konuflal›m, onlar›n

duygu ve düflüncelerini

paylaflmas›na f›rsat verelim.

Ve unutmayal›m ki bu baflar›

derecesine sadece

çocuklar›m›z›n de¤il, annebaba

olarak sizler de

ortaks›n›z. Ayn› bizler gibi.”

(CHA)


20 YARIN

‹ZM‹R - SENEM YAZICI - 27. Uluslararas›

‹zmir Festivali, dün akflam günümüzün en

baflar›l› oda müzi¤i topluluklar› aras›nda gösterilen

Apollon Musagete Dörtlüsü'nün, Efes Celsus

Kütüphanesi'nde verdi¤i konserle sona erdi.

Klasik müzi¤in en eski ve sayg›n isimlerinden

New York Filarmoni Orkestras›'n›n flef Alan

Gilbert yönetiminde 2 May›s'ta Adnan Saygun

Sanat Merkezi'nde verdi¤i konserle bafllayan festival,

bu y›l da dünyaca ünlü çok say›da sanatç›

ve grubu a¤›rlad›.

Tarihi mekanlar› sanatla buluflturan ‹zmir

Festivali, Efes Antik Tiyatrosu, Celsus

Kültür Sanat

Kütüphanesi, Efes Odeon'un yan› s›ra,

Meryemana Evi, St. Policarp Kilisesi, Agora,

Bayrakl› Ören Yeri, Metropolis, Kadifekale,

ça¤lar boyunca müzikle tedavinin baflkenti olmufl

Bergama Asklepion, Çeflme Kalesi ve

Türkiye'nin ilk yavafl kenti Seferihisar'daki

S›¤ac›k Kalesi, Ayavukla Kilisesi ile tarihi ‹zmir

Sigara Fabrikas›, Efes Ticaret Agoras›'nda

düzenlenen etkinliklerde, çok say›da sanatseveri

kendi alanlar›n›n en baflar›l› isimleriyle

buluflturdu.

Festivalin son konserinde, Viyana ve

Floransa'daki müzik yar›flmalar›nda ald›klar›

19 Temmuz 2013

Cuma

‹zmir Festivali’nde Harlem Dans Tiyatrosu ve New York Filarmoni ilgi gördü

MKE Genel Müdürlü¤ü Tophane Lojmanlar›n›n iç yollar› ve otopark›n asfaltlanmas›

yap›m ifli 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanununun 21 inci maddesinin a bendine

göre pazarl›k usulü ile ihale edilecektir.

‹haleye iliflkin ayr›nt›l› bilgiler afla¤›da yer almaktad›r:

‹hale Kay›t Numaras› : 2013/94902

1-‹darenin

a) Adresi: MKE KURUMU GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü 06330 TANDO⁄AN YE-

N‹MAHALLE/ANKARA

b) Telefon ve faks numaras› : 3122961223 - 3122232006

c) Elektronik Posta Adresi : mkekypd@mkek.gov.tr

ç) ‹hale doküman›n›n görülebilece¤i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr

/EKAP/

2-‹hale konusu yap›m iflinin

a) Niteli¤i, türü ve miktar› : ‹halenin niteli¤i, türü ve miktar›na iliflkin ayr›nt›l› bilgiye

EKAP’ta (Elektronik Kamu Al›mlar› Platformu) yer alan ihale doküman› içinde

bulunan idari flartnameden ulafl›labilir.

b) Yap›laca¤› yer : MKE Kurumu Genel Müdürlü¤ü Tophane Lojmanlar›/Tando-

¤an/ANKARA

c) ‹fle bafllama tarihi : Sözleflmenin imzaland›¤› tarihten itibaren 3 gün içinde

yer teslimi yap›larak ifle bafllanacakt›r.

ç) ‹flin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (K›rkbefl) takvim günüdür takvim günüdür.

3- ‹halenin

a) Yap›laca¤› yer : Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlü¤ü Yat›-

r›m Planlama Dairesi Baflkanl›¤› Toplant› Odas› Tando¤an/ANKARA

b) Tarihi ve saati : 31.07.2013 - 10:30

4. Yeterlik de¤erlendirmesine kat›labilme flartlar› ve istenilen belgeler ile yeterlik

de¤erlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. ‹haleye kat›lma flartlar› ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuat› gere¤i kay›tl› oldu¤u Ticaret ve/veya Sanayi Odas› ya da Esnaf ve

Sanatkarlar Odas› veya ilgili Meslek Odas› Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kifli olmas› halinde, kay›tl› oldu¤u ticaret ve/veya sanayi odas›ndan

ya da esnaf ve sânatkar odas›ndan veya ilgili meslek odas›ndan, ilk ilan veya

ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl, odaya kay›tl› oldu¤unu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgili mevzuat› gere¤i kay›tl› bulundu¤u Ticaret

ve/veya Sanayi Odas›ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda

al›nm›fl, tüzel kiflili¤in odaya kay›tl› oldu¤unu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldu¤unu gösteren ‹mza Beyannamesi veya ‹mza

Sirküleri

4.1.2.1. Gerçek kifli olmas› halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgisine göre tüzel kiflili¤in ortaklar›, üyeleri veya

kurucular› ile tüzel kiflili¤in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir

Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam›n›n bir Ticaret Sicil Gazetesinde

bulunmamas› halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri

veya bu hususlar› gösteren belgeler ile tüzel kiflili¤in noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen baflvuru mektubu.

derecelerle dikkatleri üzerlerinde toplayan

Polonyal› genç topluluk Apollon Musagete

Dörtlüsü, Efes Celsus Kütüphanesi'nin tarihi

dokusu içinde verdikleri konserle, sadece festivali

sona erdirmekle kalmad›, 2014 y›l› boyunca

farkl› etkinliklerle devam edecek Türkiye-

Polonya Diplomatik ‹liflkilerinin 600. Y›l›

Kutlamalar›'n› da bafllatm›fl oldu.

Polonya'n›n ‹stanbul Baflkonsoloslu¤u, Adam

Mickiewicz Enstitüsü ve Polonya ‹zmir Fahri

Konsoloslu¤u iflbirli¤i ile ‹zmir'e konuk olan

topluluk, eserlerini "600 y›ll›k kadim dostluk"

için çald›klar›n› belirtti. (AA)

MKE GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü TOPHANE LOJMANLARININ ‹Ç YOLLARI VE OTOPARKIN

ASFALTLANMASI MAK‹NA VE K‹MYA ENDÜSTR‹S‹ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü

Resmi ‹lanlar www.ilan.gov.tr.de

4.1.4. ‹hale konusu iflte idarenin onay› ile alt yüklenici çal›flt›r›labilir. Ancak iflin

tamam› alt yüklenicilere yapt›r›lamaz.

4.1.5. Tüzel kifli taraf›ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel

kiflili¤in yar›s›ndan fazla hissesine sahip orta¤›na ait olmas› halinde, ticaret ve sanayi

odas›/ticaret odas› bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar› veya yeminli

mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf›ndan ilk ilan tarihinden

sonra düzenlenen ve düzenlendi¤i tarihten geriye do¤ru son bir y›ld›r kesintisiz

olarak bu flart›n korundu¤unu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken

kriterler:

‹dare taraf›ndan ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin kriter belirtilmemifltir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken

kriterler:

4.3.1. ‹fl deneyim belgeleri:

Son on befl y›l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam›nda taahhüt edilen ve

100.000 TRY (Türk Liras›) tutar›ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer

ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say›lacak

mühendislik ve mimarl›k bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller:

Bu iflte benzer ifl olarak Yap›m ‹fllerinde Benzer ‹fl Gruplar› Listesinde yer alan

BIII grubu ifller al›nacakt›r.

4.4.2. Benzer ifle denk say›lacak mühendislik veya mimarl›k bölümleri:

‹nflaat Mühendisli¤i

5. Ekonomik aç›dan en avantajl› teklif sadece fiyat esas›na göre belirlenecektir.

6. ‹haleye sadece yerli istekliler kat›labilecektir.

7. ‹hale doküman›n›n görülmesi ve sat›n al›nmas›:

7.1. ‹hale doküman›, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Liras›) karfl›l›¤›

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlü¤ü Yat›r›m Planlama

Dairesi Baflkanl›¤› Tando¤an/ANKARA adresinden sat›n al›nabilir.

7.2. ‹haleye baflvuracak olanlar›n ihale doküman›n› sat›n almalar› veya EKAP

üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Baflvurular, ihale tarih ve saatine kadar Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu

Genel Müdürlü¤ü Yat›r›m Planlama Dairesi Baflkanl›¤› Oda No:710 Tando¤an/AN-

KARA adresine elden teslim edilebilece¤i gibi, ayn› adrese iadeli taahhütlü posta

vas›tas›yla da gönderilebilir.

9. ‹stekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. ‹hale

sonucu, üzerine ihale yap›lan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleflme imzalanacakt›r.

Bu ihalede, iflin tamam› için teklif verilecektir.

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat› içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren

90 (Doksan) takvim günüdür.

11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12. Di¤er hususlar:

‹halede Uygulanacak S›n›r De¤er Katsay›s› (N) : 1

‹haleDöküman› www.mkek.gov.trinternet adresinden de görülebilecektir.

(Bas›n -10531) 561 (www.bik.gov.tr)


19 Temmuz 2013

Cuma

YARIN

21

ORGAN‹ZASYON H‹ZMET‹ ALINACAKTIR

ÇALIfiMA VE SOSYAL GÜVENL‹K BAKANLI⁄I ÇALIfiMA GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü

Çal›flma Hayat›nda Sosyal Diyalogun ve Uzlaflma Kültürünün Gelifltirilmesi Projesi

kapsam›nda gerçeklefltirilecek olan Çal›flma Meclisi Organizasyonu hizmet al›-

m› 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç›k ihale usulü ile

ihale edilecektir. ‹haleye iliflkin ayr›nt›l› bilgiler afla¤›da yer almaktad›r:

‹hale Kay›t Numaras› : 2013/96124

1-‹darenin

a) Adresi : EMEK ‹NÖNÜ BULVARI 42 16100 EMEK ÇANKAYA/ANKARA

b) Telefon ve faks numaras› : 3122966310 - 3122120781

c) Elektronik Posta Adresi : dersoz@csgb.gov.tr

ç) ‹hale doküman›n›n görülebilece¤i internet adresi :

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-‹hale konusu hizmetin

a) Niteli¤i, türü ve miktar› : ‹halenin niteli¤i, türü ve miktar›na iliflkin ayr›nt›l› bilgiye

EKAP’ta (Elektronik Kamu Al›mlar› Platformu) yer alan ihale doküman› içinde

bulunan idari flartnameden ulafl›labilir.

b) Yap›laca¤› yer : Ankara ‹li Çankaya ‹lçesi s›n›rlar› içinde flartnamede belirtilen

kriterleri karfl›layan, idarenin onaylayaca¤› 5 y›ld›zl› bir otelde gerçeklefltirilecektir.

Toplant›n›n gerçeklefltirilece¤i salon ile konaklama ayn› otelde olacakt›r.

c) Süresi : ‹fle bafllama tarihinden itibaren 60(Altm›fl) gündür

3- ‹halenin

a) Yap›laca¤› yer : Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› Çal›flma Genel Müdürlü¤ü

‹nönü Bulvar› No: 42 Emek/ANKARA

b) Tarihi ve saati : 12.08.2013 - 14:00

4. ‹haleye kat›labilme flartlar› ve istenilen belgeler ile yeterlik de¤erlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. ‹haleye kat›lma flartlar› ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuat› gere¤i kay›tl› oldu¤u Ticaret ve/veya Sanayi Odas› veya Meslek

Odas› Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kifli olmas› halinde, kay›tl› oldu¤u ticaret ve/veya sanayi odas›ndan

ya da ilgili meslek odas›ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda

al›nm›fl, odaya kay›tl› oldu¤unu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgili mevzuat› gere¤i kay›tl› bulundu¤u ticaret

ve/veya sanayi odas›ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl,

tüzel kiflili¤inin odaya kay›tl› oldu¤unu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldu¤unu gösteren ‹mza Beyannamesi veya ‹mza

Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kifli olmas› halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgisine göre tüzel kiflili¤inin ortaklar›, üyeleri

veya kurucular› ile tüzel kiflili¤in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir

Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam›n›n bir Ticaret Sicil Gazetesinde

bulunmamas› halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri

veya bu hususlar› gösteren belgeler ile tüzel kiflili¤in noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. ‹hale konusu iflin alt yüklenicilere yapt›rmay› düflündükleri ifllere ait listeyi,

teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.

4.1.6. Tüzel kifli taraf›ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel

kiflili¤in yar›s›ndan fazla hissesine sahip orta¤›na ait olmas› halinde, ticaret ve sanayi

odas›/ticaret odas› bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar› veya yeminli

mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf›ndan ilk ilan tarihinden

sonra düzenlenen ve düzenlendi¤i tarihten geriye do¤ru son bir y›ld›r kesintisiz

olarak bu flart›n korundu¤unu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken

kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli taraf›ndan belirlenecek

tutarda bankalar nezdindeki kullan›lmam›fl nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da

üzerinde k›s›tlama bulunmayan mevduat›n› gösterir banka referans mektubu,

Bu kriter mevduat ve kredi tutarlar› toplanmak ya da birden fazla banka referans

mektubu sunularak sa¤lanabilir.

4.2.2. ‹steklinin ihalenin yap›ld›¤› y›ldan önceki y›la ait y›l sonu bilançosu veya

eflde¤er belgeleri:

a) ‹lgili mevzuat› uyar›nca bilançosunu yay›mlatma zorunlulu¤u olan istekliler y›l

sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sa¤land›¤›n› gösteren bölümlerini,

Resmi ‹lanlar www.ilan.gov.tr.de

b) ‹lgili mevzuat› uyar›nca bilançosunu yay›mlatma zorunlulu¤u olmayan istekliler,

y›l sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sa¤land›¤›n› gösteren

bölümlerini ya da bu kriterlerin sa¤land›¤›n› göstermek üzere yeminli mali müflavir

veya serbest muhasebeci mali müflavir taraf›ndan standart forma uygun olarak düzenlenen

belgeyi sunar,

Sunulan bilanço veya eflde¤er belgelerde;

a) Cari oran›n (dönen varl›klar / k›sa vadeli borçlar) en az 0,75 olmas›,

b) Öz kaynak oran›n›n (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olmas›,

c) K›sa vadeli banka borçlar›n›n öz kaynaklara oran›n›n 0,50’den küçük olmas›,

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aran›r.

Yukar›da belirtilen kriterleri bir önceki y›lda sa¤layamayanlar, son iki y›la ait belgelerini

sunabilirler. Bu takdirde, son iki y›l›n parasal tutarlar›n›n ortalamas› üzerinden

yeterlik kriterlerinin sa¤lan›p sa¤lanmad›¤›na bak›l›r.

Serbest meslek erbab›n›n verece¤i, ilgili mevzuat›na göre düzenlenmifl ve onaylanm›fl

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen de¤erlere göre, son y›la ait

toplam gelirin toplam gidere oran›n›n veya son iki y›la ait gelir ve giderlerin parasal

tutarlar›n›n ortalamas› üzerinden bulunacak oran›n en az (1,25) olmas› flart› aran›r.

Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müflavir veya serbest muhasebeci

mali müflavir ya da vergi dairesince onayl› olmas› gerekir.

4.2.3. ‹fl hacmini gösteren belgeler:

a) ‹halenin yap›ld›¤› y›ldan önceki y›la ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüt alt›nda devam eden hizmet ifllerinin gerçeklefltirilen k›sm›n›n veya bitirilen

hizmet ifllerinin parasal tutar›n› gösteren, ihalenin yap›ld›¤› y›ldan önceki

y›lda düzenlenmifl faturalar,

Bu belgelerden birinin sunulmas› yeterlidir.

Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt alt›nda devam eden ifllerin

gerçeklefltirilen k›sm›n›n veya bitirilen ifllerin parasal tutar›n›n ise teklif edilen

bedelin %15'inden az olmamas› gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sa¤layan

ve sa¤lad›¤› kritere iliflkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki y›lda sa¤layamayanlar, son iki y›la ait belgelerini sunabilirler.

Bu takdirde son iki y›l›n parasal tutarlar›n›n ortalamas› üzerinden yeterlik kriterlerinin

sa¤lan›p sa¤lanamad›¤›na bak›l›r.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken

kriterler:

4.3.1. ‹fl deneyim belgeleri:

Son befl y›l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam›nda kabul ifllemleri tamamlanan

ve teklif edilen bedelin % 25 oran›ndan az olmamak üzere, ihale konusu ifl

veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller:

4.4.1. Kamu veya özel sektör için yap›lan, ulusal veya uluslararas› düzeyde gerçeklefltirilen

toplant›, seminer, kongre organizasyonu iflleri benzer ifl olarak kabul

edilecektir.

5. Ekonomik aç›dan en avantajl› teklif sadece fiyat esas›na göre belirlenecektir.

6. ‹hale yerli ve yabanc› tüm isteklilere aç›kt›r.

7. ‹hale doküman›n›n görülmesi ve sat›n al›nmas›:

7.1. ‹hale doküman›, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Liras›) karfl›l›¤›

Çal›flma Genel Müdürlü¤ü B Blok 8. Kat Oda No: 808 adresinden sat›n al›nabilir.

7.2. ‹haleye teklif verecek olanlar›n ihale doküman›n› sat›n almalar› veya EKAP

üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›

Çal›flma Genel Müdürlü¤ü ‹nsan Kaynaklar› ve Destek Hizmetleri Daire Baflkanl›-

¤› B Blok Kat:5 adresine elden teslim edilebilece¤i gibi, ayn› adrese iadeli taahhütlü

posta vas›tas›yla da gönderilebilir.

9. ‹stekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. ‹hale sonucu üzerine

ihale yap›lan istekliyle, her bir ifl kaleminin miktar› ile bu kalemler için teklif

edilen birim fiyatlar›n çarp›m› sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat

sözleflme imzalanacakt›r.

Bu ihalede, iflin tamam› için teklif verilecektir.

10. ‹stekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri

tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim

günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(Bas›n -10625) 563 (www.bik.gov.tr)


22 YARIN

ZH.BRL.OKL.VE E⁄T.TÜM.K.LI⁄I ERLER MAHALLES‹ LOJMANLARI ÇE-

L‹K, SAVAfi, ALKOÇ VE TANK APARTMANLARI ONARIMI ‹fi‹NDEK‹ KE-

S‹N KABUL EKS‹KL‹KLER‹N‹N YÜKLEN‹C‹ HESABINA TAMAMLATILMA-

SI ‹fi‹ yap›m ifli 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç›k ihale

usulü ile ihale edilecektir. ‹haleye iliflkin ayr›nt›l› bilgiler afla¤›da yer almaktad›r.

‹hale Kay›t Numaras› : 2013/96061

1-‹darenin

a) Adresi : KIRAZLIDERE 06100 BAKANLIKLAR ÇANKAYA/ANKARA

b) Telefon ve faks numaras› : 3124174446 - 3124250417

c) Elektronik Posta Adresi : tesupankara@msb.gov.tr

ç) ‹hale doküman›n›n görülebilece¤i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-‹hale konusu yap›m iflinin

a) Niteli¤i, türü ve miktar› : ‹halenin niteli¤i, türü ve miktar›na iliflkin ayr›nt›l› bilgiye

EKAP’ta (Elektronik Kamu Al›mlar› Platformu) yer alan ihale doküman› içinde

bulunan idari flartnameden ulafl›labilir.

b) Yap›laca¤› yer : Etimesgut / ANKARA

c) ‹fle bafllama tarihi : Sözleflmenin imzaland›¤› tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi

yap›larak ifle bafllanacakt›r.

ç) ‹flin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (ALTMIfi) takvim günüdür.

3- ‹halenin

a) Yap›laca¤› yer : MSB ANKARA ‹NfiAAT EMLAK BÖLGE BAfiKANLI⁄I K‹-

RAZLIDERE/ BAKANLIKLAR/ ÇANKAYA/ ANKARA

b) Tarihi ve saati : 31.07.2013 - 10:00

4. ‹haleye kat›labilme flartlar› ve istenilen belgeler ile yeterlik de¤erlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. ‹haleye kat›lma flartlar› ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuat› gere¤i kay›tl› oldu¤u Ticaret ve/veya Sanayi Odas› ya da Esnaf ve

Sanatkarlar Odas› veya ilgili Meslek Odas› Belgesi.

4.1.1.1. Gerçek kifli olmas› halinde, kay›tl› oldu¤u ticaret ve/veya sanayi odas›ndan

ya da esnaf ve sânatkar odas›ndan veya ilgili meslek odas›ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin

içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl, odaya kay›tl› oldu¤unu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgili mevzuat› gere¤i kay›tl› bulundu¤u Ticaret

ve/veya Sanayi Odas›ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl,

tüzel kiflili¤in odaya kay›tl› oldu¤unu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldu¤unu gösteren ‹mza Beyannamesi veya ‹mza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kifli olmas› halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgisine göre tüzel kiflili¤in ortaklar›, üyeleri veya

kurucular› ile tüzel kiflili¤in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir

Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam›n›n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas›

halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri

veya bu hususlar› gösteren belgeler ile tüzel kiflili¤in noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. ‹hale konusu iflte idarenin onay› ile alt yüklenici çal›flt›r›labilir. Ancak iflin tamam›

alt yüklenicilere yapt›r›lamaz.

4.1.6. Tüzel kifli taraf›ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili¤in

yar›s›ndan fazla hissesine sahip orta¤›na ait olmas› halinde, ticaret ve sanayi

odas›/ticaret odas› bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar› veya yeminli mali

19 Temmuz 2013

Kültür Sanat Cuma

Akis Dergisi arflivi internet ortam›nda

ANKARA - Gazeteci Metin Toker’in ç›kard›¤›

Akis dergisinin ‹nönü Vakf›’n›n arflivinde bulunan

say›lar›, ‹nönü Vakf›’n›n internet sitesinde

yay›mlan›yor.

Toker’in ölüm y›l dönümünde, ‹nönü Vakf›,

1954-1967 y›llar›nda yay›nlanan Akis dergisinin

arflivinde bulunan bütün say›lar›n›, vakf›n internet

sitesinden yay›mlama karar› ald›. Bundan

böyle Akis dergisinin orijinal say›lar›na ‹nönü

Vakf›’n›n http://www.ismetinonu.org.tr adresinden

ulafl›labilecek.

Konuyla ilgili bilgi veren ‹nönü Vakf› Baflkan›

ve Metin Toker'in efli Özden Toker, flunlar›

söyledi: “Metin Toker sa¤ olsayd› ne düflünürdü

ZH.BRL.OKL.VE E⁄T.TÜM.K.LI⁄I ERLER MAHALLES‹ LOJMANLARI ÇEL‹K, SAVAfi,

ALKOÇ VE TANK APARTMANLARI ONARIMI ‹fi‹NDEK‹ KES‹N KABUL

EKS‹KL‹KLER‹N‹N YÜKLEN‹C‹ HESABINA TAMAMLATILMASI ‹fi‹

MSB ANKARA ‹NfiAAT EMLAK BÖLGE BAfiKANLI⁄I

Resmi ‹lanlar www.ilan.gov.tr.de

ve ne yazard›” diye soruyorlar.

Onlara yeni bir Akis'le yan›t veremem. Ancak

eski Akis'lerde meraklar›n› giderecek yorumlar›

bulabilirler. 54-67 aras›nda yay›mlanan Akis

dergilerine ulaflabilmeleri için orijinal bask›lar›n›

‹nönü Vakf› internet sitesine yükleme karar›

ald›k.” (CHA)

müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf›ndan ilk ilan tarihinden sonra

düzenlenen ve düzenlendi¤i tarihten geriye do¤ru son bir y›ld›r kesintisiz olarak bu

flart›n korundu¤unu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken

kriterler:

‹dare taraf›ndan ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin kriter belirtilmemifltir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken

kriterler:

4.3.1. ‹fl deneyim belgeleri:

Son on befl y›l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam›nda taahhüt edilen ve teklif

edilen bedelin % 100 oran›ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere

iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say›lacak

mühendislik ve mimarl›k bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller:

11.06.2011 tarih ve 27961 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan (17.06.2011 tarih ve

27967 say›l› R.G.de düzeltme yap›lm›fl olan) “Yap›m ‹fllerinde Benzer ‹fl Gruplar›

Tebli¤i”nde yer alan B-III GRUBU ‹fiLER BENZER ‹fi OLARAK DE⁄ERLEND‹-

R‹LECEKT‹R. ‹hale konusu ifle iliflkin ifl deneyim belgeleri sunulabilece¤i gibi ihale

konusu ifli de içeren ifl deneyim belgeleri de sunulabilecektir. Ancak bu durumda ihale

konusu ifle ait ifl tutar›, ifl deneyim belgesi üzerinden tespit edilebilmelidir. ‹fl deneyim

belgesi bu bilgiyi içermiyorsa, ihale konusu ifle ait ifl tutar›n›n tespit edilebilece-

¤i bilgi ve belgelerin teklif kapsam›nda sunulmas› zorunludur.

4.4.2. Benzer ifle denk say›lacak mühendislik veya mimarl›k bölümleri:

‹NfiAAT MÜHEND‹SL‹⁄‹

5. Ekonomik aç›dan en avantajl› teklif sadece fiyat esas›na göre belirlenecektir.

6. ‹haleye sadece yerli istekliler kat›labilecektir.

7. ‹hale doküman›n›n görülmesi ve sat›n al›nmas›:

7.1. ‹hale doküman›, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Liras›) karfl›-

l›¤› MSB ANKARA ‹NfiAAT EMLAK BÖLGE BAfiKANLI⁄I K‹RAZLIDERE/

BAKANLIKLAR/ ÇANKAYA/ ANKARA adresinden sat›n al›nabilir.

7.2. ‹haleye teklif verecek olanlar›n ihale doküman›n› sat›n almalar› veya EKAP

üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB ANKARA ‹NfiAAT EMLAK BÖL-

GE BAfiKANLI⁄I K‹RAZLIDERE/ BAKANLIKLAR/ ÇANKAYA/ ANKARA adresine

elden teslim edilebilece¤i gibi, ayn› adrese iadeli taahhütlü posta vas›tas›yla da

gönderilebilir.

9. ‹stekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. ‹hale sonucu,

üzerine ihale yap›lan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleflme imzalanacakt›r.

Bu ihalede, iflin tamam› için teklif verilecektir.

10. ‹stekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri

tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZY‹RM‹)

takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Di¤er hususlar:

‹halede Uygulanacak S›n›r De¤er Katsay›s› (N) : 1,0

(Bas›n -10582) 564 (www.bik.gov.tr)


19 Temmuz 2013

Cuma

Kültür Sanat

‹STANBUL - Organ nakline dikkati çekmek

için 25 ünlünün objektif karfl›s›na

geçti¤i "Hayat Ver" adl› sergi, bugün Marmara

Forum'da aç›lacak.

Marmara Forum'dan yap›lan aç›klamaya göre,

Memorial Sa¤l›k Grubunun katk›lar›yla Organ

Nakli Bilinçlendirme Platformu taraf›ndan

gerçeklefltirilen ve "Her Ba¤›fl Yeni Bir Hayatt›r"

slogan›yla yola ç›k›lan "Hayat Ver" sosyal sorumluluk

projesi, ünlü isimleri bir araya getirdi.

Proje kapsam›nda objektif karfl›s›na geçen Asl›

Tando¤an, Bengü, Çolpan ‹lhan, Derya

Büyükuncu, Hülya Koçyi¤it, ‹lker ‹nano¤lu,

‹smail Hac›o¤lu, Keremcem, Merve Sevi, Murat

Baflo¤lu, Mustafa Ceceli, Yetkin Dikinciler,

Y›ld›z Kenter, Zeynep Beflerler gibi isimler,

"organ nakli bekleyen ve organ nakli olmufl bir

hastan›n hayata bak›fl›"n›n ayn› karede çarp›c›

flekilde kurguland›¤› foto¤raflara ilham verdi.

‹lk kez 28 fiubat-9 Mart tarihlerinde Memorial

Ataflehir Hastanesi'nde görülebilen sergi, 28

Temmuz'a kadar Marmara Forum'da ziyaret

edilebilecek. (AA)

YARIN

"Hayat Ver" sergisi bugün aç›lacak

SA⁄LIK H‹ZMETLER‹ BÖLGE K.LI⁄I-ANKARA M‹LL‹ SAVUNMA BAKANLI⁄I GENEL

KURMAY BAfiKANLI⁄I BA⁄LILARI VE MÜSTEfiARLIK

Ankara Mevki Asker Hastanesi Bafltabipli¤i Difl Protezi Yap›m› 4 (Dört) Kalem

Hizmet Al›m› hizmet al›m› 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanununun 19 uncu maddesine

göre aç›k ihale usulü ile ihale edilecektir. ‹haleye iliflkin ayr›nt›l› bilgiler afla¤›da yer

almaktad›r:

‹hale Kay›t Numaras› : 2013/62285

1-‹darenin

a) Adresi : ERLER MAHALLESI TÜRK KIZILAYI CADDES‹ 06790 ET‹MES-

GUT/ANKARA

b) Telefon ve faks numaras› : 3122491011 - 3122446440

c) Elektronik Posta Adresi : ankara_bolge_ihale@gata.edu.tr

ç) ‹hale doküman›n›n görülebilece¤i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-‹hale konusu hizmetin

a) Niteli¤i, türü ve miktar› : ‹halenin niteli¤i, türü ve miktar›na iliflkin ayr›nt›l› bilgiye

EKAP’ta (Elektronik Kamu Al›mlar› Platformu) yer alan ihale doküman› içinde

bulunan idari flartnameden ulafl›labilir.

b) Yap›laca¤› yer : Ankara Mevki Asker Hastanesi Bafltabipli¤i D›flkap›/ANKARA

c) Süresi : ‹fle bafllama tarihi 01.09.2013, iflin bitifl tarihi 30.06.2014

3- ‹halenin

a) Yap›laca¤› yer : Ankara Sa¤l›k Hizmetleri Bölge K.l›¤› ‹hale Komisyon Bflk.l›¤›

Etimesgut/ANKARA

b) Tarihi ve saati : 01.08.2013 - 10:00

4. ‹haleye kat›labilme flartlar› ve istenilen belgeler ile yeterlik de¤erlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. ‹haleye kat›lma flartlar› ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuat› gere¤i kay›tl› oldu¤u Ticaret ve/veya Sanayi Odas› veya Meslek

Odas› Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kifli olmas› halinde, kay›tl› oldu¤u ticaret ve/veya sanayi odas›ndan

ya da ilgili meslek odas›ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl,

odaya kay›tl› oldu¤unu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgili mevzuat› gere¤i kay›tl› bulundu¤u ticaret

ve/veya sanayi odas›ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl,

tüzel kiflili¤inin odaya kay›tl› oldu¤unu gösterir belge,

4.1.1.3. ‹hale konusu iflin yerine getirilmesi için al›nmas› zorunlu olan ve ilgili mevzuat›nda

o ifl için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

‹stekliler T.C Sa¤l›k Bakanl›¤› veya Türkiye Cumhuriyeti Kanunlar›n›n yetki verdi-

¤i kurum ve kurulufllarca verilmifl "Çok Amaçl› Difl Protez Laboratuvar› Ruhsat Belgesi"nin

asl›n›, noter tasdikli suretini veya ‹dare taraf›ndan asl› görülerek onaylanm›fl

suretlerini teklifleri ile birlikte sunacaklard›r.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldu¤unu gösteren ‹mza Beyannamesi veya ‹mza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kifli olmas› halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgisine göre tüzel kiflili¤inin ortaklar›, üyeleri veya

kurucular› ile tüzel kiflili¤in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir

Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam›n›n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas›

halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya

bu hususlar› gösteren belgeler ile tüzel kiflili¤in noter tasdikli imza sirküleri,

Resmi ‹lanlar www.ilan.gov.tr.de

23

4.1.3. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 ‹hale konusu iflin tamam› veya bir k›sm› alt yüklenicilere yapt›r›lamaz.

4.1.6 Tüzel kifli taraf›ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili¤in

yar›s›ndan fazla hissesine sahip orta¤›na ait olmas› halinde, ticaret ve sanayi

odas›/ticaret odas› bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar› veya yeminli mali

müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf›ndan ilk ilan tarihinden sonra

düzenlenen ve düzenlendi¤i tarihten geriye do¤ru son bir y›ld›r kesintisiz olarak bu

flart›n korundu¤unu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken

kriterler:

‹dare taraf›ndan ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin kriter belirtilmemifltir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken

kriterler:

4.3.1. ‹fl deneyim belgeleri:

Son befl y›l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam›nda kabul ifllemleri tamamlanan

ve teklif edilen bedelin % 35 oran›ndan az olmamak üzere, ihale konusu ifl veya

benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller:

4.4.1. Kamu kurum ve kurulufllar› veya özel sektörde sözleflme karfl›l›¤› yap›lan hareketli

protez veya kron-köprü ve iskelet protez dökümü ifli veya hareketli tek çene

total parsiyel ifli veya besleme ifllemi ve protez k›r›klar›n›n tamir ifllemi veya protez

bitimi bu tip ifllemlerle ilgili olarak benzer özellik tafl›yan ifller kabul edilecektir.

5.Ekonomik aç›dan en avantajl› teklif sadece fiyat esas›na göre belirlenecektir.

6. ‹haleye sadece yerli istekliler kat›labilecektir.

7. ‹hale doküman›n›n görülmesi ve sat›n al›nmas›:

7.1. ‹hale doküman›, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Liras›) karfl›-

l›¤› Ankara Sa¤l›k Hizmetleri Bölge K.l›¤› ‹hale Komisyon Bflk.l›¤› adresinden sat›n

al›nabilir.

7.2. ‹haleye teklif verecek olanlar›n ihale doküman›n› sat›n almalar› veya EKAP

üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Sa¤l›k Hizmetleri Bölge K.l›¤› ‹hale

Komisyon Bflk.l›¤› adresine elden teslim edilebilece¤i gibi, ayn› adrese iadeli taahhütlü

posta vas›tas›yla da gönderilebilir.

9. ‹stekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. ‹hale sonucu üzerine

ihale yap›lan istekliyle, her bir ifl kaleminin miktar› ile bu kalemler için teklif edilen

birim fiyatlar›n çarp›m› sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme

imzalanacakt›r.

Bu ihalede, iflin tamam› için teklif verilecektir.

10. ‹stekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri

tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 200 (‹K‹YÜZ) takvim

günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

(Bas›n -10556) 562 (www.bik.gov.tr)


Sa¤l›k

19 Temmuz 2013

Cuma

24 YARIN

"Diyete ra¤men kilo

Tuzu ne kadar fazla

kullan›rsan›z sa¤l›¤›n›z

o kadar kötüye gider

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram T›p Fakültesi Nefroloji

Bilimdal› Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Nedim Y›lmaz Selçuk,

hipertansiyon ve ölümcül kalp damar hastal›klar›na yol

açan afl›r› tuz kullan›m›n›n önlenmesi için tuz paketlerinin

üzerine, sigarada oldu¤u gibi uyar›c› yaz› yaz›lmas›n› önerdi.

KONYA - Prof. Dr.

Nedim Y›lmaz Selçuk,

AA muhabirine yapt›¤›

aç›klamada, tuzun toplumda

en çok kullan›lan

maddelerden biri oldu-

¤unu ifade etti. Tuzun,

içilen sudan bafllayarak,

tüketilen meyve ve sebzelere

kadar tüm g›dalarda

mevcut oldu¤unu

aktaran Selçuk, vücudun

ihtiyac› olan tuzun

yiyeceklerden temin

edilebilece¤ini dile getirdi.

Selçuk, Avrupa'da

tuz tüketiminin günlük

10 gram dolaylar›nda

oldu¤unu belirterek,

flunlar› kaydetti:

"Yap›lan araflt›rmalarda

ortalama, Amerika'da

tuz kullan›m› günlük

9 gram dolaylar›nda.

Türkiye'de ise 18

gram olarak tespit edildi.

Amerika'ya göre neredeyse

iki kat daha

fazla tuz tüketiyoruz.

Tuz tüketimi artt›kça

baz› hastal›klar›n da görülme

ihtimalleri art›-

yor. Özelikle tuz tüketimi

fazla olan insanlarda

ve toplumlarda hipertansiyon

dedi¤imiz, tansiyon

yüksekli¤i yayg›n

olarak görülüyor. Ülkemizde

yap›lan çal›flmada;

hipertansiyon oran›

yaklafl›k üç kiflide bir

olarak görülüyor. Yani

toplumumuzdaki eriflkin

insanlar›n yüzde 33'ünde

hipertansiyon hastal›¤›

var. Kan bas›nc›n›n

yüksekli¤i beraberinde

kalp hastal›klar›n› ve

böbrek hastal›klar›n› getiriyor;

kalp yetmezli¤ine,

kalp krizine veya

böbrek yetmezli¤ine yol

açabiliyor. Beyin damar

t›kan›kl›¤› veya beyin

kanamas› yaparak, felce

veya ölüme neden olabiliyor.

Tuz deyip geçmemek

laz›m... Tuz, bu söyledi-

¤imiz hastal›klar›n ana

kayna¤›... Dolay›s›yla

tuz tüketimini e¤er yüksek

seviyelerde devam

ettirirsek, özellikle hipertansiyon,

kalp damar

hastal›klar› ve böbrek

yetmezli¤i gibi ciddi

ölümcül hastal›klar yüksek

oranlarda görülür.

Nitekim bizim ülkemiz

de ve dünyada hipertansiyon

ve kalp damar

hastal›klar› nedenli

ölümler ilk üç s›ra içerisinde

yer almaktad›r."

Düzenleme

Amerika'da

kullan›lm›fl

ve baflar›l›

olmufl

"Türkiye'de dünya

ortalamalar›n›n üzerinde

olan tuz kullan›m›n›

azaltmak için tuz paketlerine

'tuzu azalt›n, sa¤l›¤›n›z›

koruyun' fleklinde

uyar›lar yaz›lmas›,

ekmekte tuzun azalt›lmas›,

yemek masalar›ndan

tuzun kald›r›lmas›,

halk› tuz ve sa¤l›k konusunda

bilgilendirici k›sa

televizyon programlar›-

n›n yap›lmas› çok yararl›

olur" diyen Selçuk,

"Böylece tuz tüketimi

Amerika'da oldu¤u gibi

Türkiye'de de düfler"

fleklinde konufltu.

Prof. Dr. Nedim Y›lmaz

Selçuk, flöyle devam

etti: "Tüketim,

1970-1990 aral›¤›nda

Amerika'da yüksek

iken, halk› biliçlendirerek

ve uygun tedbirleri

alarak, miktar› ortalama

günlük 9 grama kadar

düflürmüfller. Tuz tüketimi

azald›kça hipertansiyon

görülme oranlar›da

yüzde 16 gibi önemli

oranda azalm›fl. Beraberinde

kalp hastal›klar›,

beyin felci ve beyin kanamas›

gibi ciddi ölümcül

problemlerde azalm›fl.

‹nsanlara flunu vurgulamak

laz›m; tuzu ne

kadar fazla kullan›rsan›z

sa¤l›¤›n›z o kadar kötüye

gider. Günde 5-6

gram› geçmeyecek flekilde

tüketiniz." (A.A)

veremeyenler önce

tiroit hormonuna

bakt›rmal›"

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi

T›p Fakültesi ‹ç Hastal›klar› ve Endokrinoloji

Uzman› Prof. Dr. Ramazan

Sar›, vücutta yeterli tiroit hormonu bulunmay›fl›n›n

metabolizman›n çal›flma

h›z›n› yüzde 10 azaltt›¤›na dikkati çekerek,

"Kilo problemiyle gelen hastalarda

ilk olarak kandaki tiroit hormonlar›na

bakarak sorunun cevab›n› vermek

laz›m. Çünkü bu kifliler ne kadar

diyet yaparlarsa yaps›nlar tiroit hormonlar›

eksik oldu¤u sürece baflar›ya

ulaflamazlar" dedi.

Prof. Dr. Sar›, AA muhabirine yapt›-

¤› aç›klamada, de¤iflen yaflam al›flkanl›klar›,

daha az hareket, haz›r g›da tüketiminin

obeziteyi dünya genelinde

ciddi bir sa¤l›k sorunu haline getirdi¤ini

kaydetti. Obezitenin bir baflka sebebinin

de vücuttaki tiroit hormon düzeyi

oldu¤unu belirten Sar›, vücutta yeterli

tiroit hormonu bulunmay›fl›yla ortaya

ç›kan hipotiroidi hastal›¤›n›n metabolizman›n

çal›flma h›z›n› yüzde 10 azaltt›¤›n›

vurgulad›.

Günde ortalama 2 bin kalori yakan

bir vücudun hipotiroidinin etkisiyle

günlük bin 800 kalori yakmaya bafllayaca¤›n›

anlatan Sar›, flöyle konufltu:

"Aradaki bu aç›kl›k tamamen ya¤ olarak

vücutta depolan›r. Bu da artan kilo

al›m› fleklinde ortaya ç›kar. Tiroit hormonlar›

vücutta s›v› toplanmas› ve s›v›

dengesi aç›s›ndan etkisi oldu¤u için, bir

miktar› da s›v› olur. Tiroit hormonlar›

hem enerji tüketimi aç›s›ndan hem

metabolizma aç›s›ndan önemli. Bu nedenle

kilo problemiyle gelen hastalarda

ilk olarak kandaki tiroit hormonlar›-

na bakarak sorunun cevab›n› vermek

laz›m. Çünkü bu kifliler ne kadar diyet

yaparlarsa yaps›nlar tiroit hormonlar›

eksik oldu¤u sürece baflar›ya ulaflamazlar."

Prof. Dr. Sar›, obezite hastal›¤›yla

baflvuran hastalar›n öncelikle tiroit hormonlar›n›

kontrol ettiklerini anlatt›. Bu

hasta grubunun egzersiz kapasitesinin

de daha az olaca¤›na de¤inen Sar›,

"Özellikle yafll› hastalarda tiroit düzeyini

düzeltmeden egzersiz önerirseniz o

egzersizin zarar› da olabilir. Tiroit hormonlar›n›

normale döndürmek çok

uzun sürmez. 1,5-2 ay ayl›k bir dönemden

sonra bir beslenme program›

yaparak, kalori dengesi sa¤layacak bir

programla hastalar›n kilo vermesi daha

yararl› olacakt›r" diye konufltu.(A.A)


19 Temmuz 2013

Çevre

Cuma

YARIN 25

ÖNEML‹

TELEFONLAR

ALO AC‹L

Acil Servis .........................................................: 112

Acil Ambulans ........................................: 444 09 11

Alo Doktor.........................................................: 113

Alo ‹tfaiye..........................................................: 110

Alo Valilik.........................................................: 179

Alo Polis............................................................: 155

Alo Jandarma.....................................................: 156

Alo Trafik..........................................................: 154

Ala Zab›ta..........................................................: 153

Alo Cenaze ........................................................: 188

Alo Tüketici.......................................................: 175

Alo Gürültü........................................................: 176

Orman Yang›n ...................................................: 177

Ruhsal Bunal›m .................................................: 182

Alo ‹zci Kan Merkezi........................................: 173

Belediye Kan Anons............: 425 43 61 - 425 05 56

ALO ARIZA/B‹LG‹

Data Anza..........................................................: 124

Dogalgaz Ar›za..................................................: 187

Elektrik Ar›za ....................................................: 186

Kablo TV Ar›za.................................................: 126

Su Anza .............................................................: 185

Telefon Anza .....................................................: 121

Telefon Dan›flma ...............................................: 118

Telefon Uyand›rma............................................: 135

Vergi Dan›flma...................................................: 189

Tüketiciyi Koruma Derne¤i ....................: 425 73 77

Kad›n ve Sosyal Hizmet....................................: 183

Çevre Bilgi ........................................................: 181

Uyuflturucu Bilgi ...............................................: 171

Sa¤l›k Dan›flma..................................................: 184

‹flve ‹flçi Bulma..................................................: 180

Posta Kodu ........................................................: 119

BELED‹YELER

Büyük fiehir Belediyesi...........................: 384 09 40

Alt›nda¤ Belediyesi.................................: 309 31 03

Beypazar› Belediyesi...............................: 762 25 10

Çankaya Belediyesi.................................: 458 89 00

Elmada¤ Belediyesi.................................: 863 06 50

Etimesgut Belediyesi...............................: 244 32 32

Gölbafl› Belediyesi ..................................: 484 10 86

Keçiören Belediyesi ................................: 361 10 65

K›z›lcahamam Belediyesi........................: 736 12 10

Mamak Belediyesi...................................: 363 84 74

Sincan Belediyesi....................................: 269 38 39

Polatl› Belediyesi ....................................: 623 45 45

Yenimahalle Belediyesi ..........................: 343 30 00

Çubuk Belediyesi ...........................: 0312 837 10 73

HASTANELER

Acil Yard›m Travmatoloji.......................: 287 24 10

Ankara Hastanesi ....................................: 363 33 30

Ankara Onkoloji Hastanesi .....................: 336 09 09

Atatürk Gö¤üs Hastal›klar›

Hastanesi .................................................: 355 21 10

AÜ. T›p Fakültesi Hast. ..........................: 362 30 30

Baflkent Üniversitesi Hast .......................: 212 68 68

Bay›nd›r T›p Merkezi..............................: 287 90 00

Belediye Hastanesi..................................: 231 71 40

City Hospitat ...........................................: 466 33 66

Ça¤ Hastanesi..........................................: 430 08 08

Çankaya Hastanesi ..................................: 426 14 50

Dr. Sami Ulus Çocuk Hast......................: 317 07 07

Dr. Z. Tahir Burak D.evi ..................... : 310 31 00

GÜ. T›p Fakültesi Hast. ..........................: 214 10 00

GATA......................................................: 325 12 11

Güven Hastanesi......................................: 468 72 20

HÜ. T›p Fak. Hast...................................: 305 50 00

‹bn-i Sina Hastanesi ................................: 310 33 33

Keçiören Hastanesi..................................: 381 99 99

Numune Hastanes .................................. : 310 30 30

Olgunlar Hastanesi..................................: 431 82 80

Yaban hayvanlar›na

elektrofloklu önlem

Küre Da¤lar› Milli Park› s›n›rlar›ndaki tar›m arazileri, ay› ve domuz

gibi yaban hayvanlar›ndan elektroflok sistemiyle korunacak.

BARTIN - Bart›n

ve Çevresinde Yaflayan

Uluslular Kültür Dayan›flma

ve Yard›mlaflma

Derne¤i taraf›ndan haz›rlanan,

Birleflmifl Milletler

(BM) Kalk›nma

Program›'nca desteklenen

projede uygulamaya

geçildi.

Projeyle 10 köydeki

tar›m arazilerinin günefl

enerjisiyle çal›flan elektroflok

sistemli telle çevrilmesi,

yaban hayvanlar›n›n

ürünlere zarar

vermesi ve çiftçilerin

gece nöbet tutmak zorunda

kalmas›n›n önlenmesi,

ekolojik dengenin

sa¤lanmas› amaçlan›yor.

Dernek Baflkan›

Coflkun Y›lmaz, AA

muhabirine yapt›¤›

aç›klamada, büyük bölümü

ilçe s›n›rlar›nda

kalan Küre Da¤lar› Milli

Park›'n›n Avrupa'da

seçkin koruma alanlar›-

n› simgeleyen "Panparks"

Yönetim Sistemi'ne

kabul edildi¤ini

belirterek, böylece park›n

Türkiye'de ilk, Avrupa'da

ise 13. korunan

alan statüsü kazand›¤›n›

söyledi.

Türkiye'nin dünyaya

arma¤an› kabul edilen

Küre Da¤lar› Milli Park›'n›n,

ülkede mutlaka

korunmas› gereken 9

s›cak noktadan biri olmas›n›n

yan› s›ra 305

önemli do¤a alan› aras›nda

bulundu¤unu ifade

eden Y›lmaz, flöyle

konufltu:

"Küre Da¤lar›, sahip

oldu¤u floristik zenginlik

ve uluslararas› sözleflmelerce

korunmas›

gereken do¤al yaflam

alanlar› ile Türkiye'nin

122 önemli bitki alan›ndan

biri olarak belirlenmifltir.

Ayr›ca bu

bölgede vaflak, yaban

kedisi, su samuru, boz

ay› ve ulu geyik gibi 48

memeli türü ve küresel

ölçekte tehlike alt›nda

olan küçük akbaba dahil

129 kufl türü yaflamaktad›r.

Do¤an›n miras›

ve bizlerden sonraki

kuflaklar›n bize emaneti

olan Küre Da¤lar›

Milli Park›'n›n, her türlü

tehlikeden, do¤al dokusu

ile korunmas› gereken

önemli bir koruma

alan› oldu¤u bilincindeyiz.

Bu bilinçle köylülerin,

önemli koruma alan›

çevresinde yaflad›klar›

s›k›nt›lar›n fark›nday›z.

Milli park alan›na

s›n›r köylerimizde yaban

hayvanlar›n›n tar›m

alanlar›na vermifl olduklar›

zararlardan dolay›,

tar›m yap›lamaz duruma

gelinmifltir çünkü

tar›mla u¤raflan yerel

halk, ikilemde kalm›flt›r."

"Yaban hayat›ndaki

canl›larla Küre Da¤lar›

eteklerindeki insanlar›n

bar›fl›k flekilde yaflamas›na

ihtiyaç vard›r" diyen

Y›lmaz, bu amaçla

"Küre Da¤lar› Milli Park›

S›n›rlar› ‹çerisindeki

Yaban Hayvanlar›n›n

Tar›m Arazilerinden

Uzak Tutularak Korunmas›

Projesi"ni haz›rlayarak

BM Kalk›nma

Program›/na sunduklar›n›

söyledi.

- "Hayvanlar

çiftçilere,

çiftçiler de

hayvanlara

zarar

vermeyecek"

Projenin kabul edilmesiyle

köylerde çeflitli

toplant›lar yapt›klar›n›,

tar›mla u¤raflan ve

ürünlerini yaban hayat›ndaki

canl›lardan koruma

ihtiyac› duyan

çiftçileri belirlediklerini

aktaran Y›lmaz, tar›m

arazilerini günefl enerjisiyle

çal›flan elektroflok

sistemli telle çevirdiklerini

vurgulad›.

Kurduklar› sistemin

hiçbir canl›ya zarar vermedi¤ini,

hayvanlar›n

tar›m alanlar›na girmesini

cayd›r›c› özellikte

oldu¤unu dile getiren

Y›lmaz, flunlar› kaydetti:

"Günefl enerjisi ile

günefl panelinin haznesinde

bulunan aküde

elektrik depolanacak ve

aküden gelen elektrik

12 volta düflürülerek

alan›n etraf›nda çevrili

telde floklama etkisi yapacak.

Manyetolu çakmaktaki

etki gibi bu sistemin

insanlara ve hiçbir

canl›ya zarar› olmamakta,

tamamen cayd›-

r›c› özelliktedir. Bu sistemde

yaban hayvanlar›

bir kez elektrik floku ald›ktan

sonra bir daha

buraya u¤ram›yor. Projemizin

uygulanmas› neticesinde

tar›mla u¤raflan

insanlar›m›z tar›m

alanlar›nda gece nöbeti

tutmayacak, sosyal yaflamlar›

de¤iflecek, tar›m

alanlar›ndan daha

fazla ürün al›nacak, tar›mla

u¤raflan nüfus artacak.

Köy halk›, milli

park›n sakini de¤il, sahibi

olmas› statüsü üstlenecek.

‹nsanlar›m›z, domuzun

zararl› bir hayvan

oldu¤unu düflünüyor.

Domuz da do¤al alan›n

yeflil kalmas›n› sa¤layan

bir canl›d›r."

Afla¤›dere köyünde

yaflayan üretici Recep

Kaçar ise m›s›r ekili 4

dönümlük arazisine

elektrikli çit sistemi kuruldu¤unu

belirtti.

Önceki y›llarda ekili

alanlar›n›n yaban hayvanlar›

taraf›ndan talan

edildi¤ini, birçok kez

hasat yapamad›klar›na

dikkati çeken Kaçar,

"Aylarca buralarda uykusuz

domuz bekliyorduk.

Tarlalar›m›za girdi-

¤inde hiçbir verim alam›yorduk,

gördü¤ümüzde

vurmak zorunda kal›yorduk.

Projeyi gerçeklefltirenlerden

Allah

raz› olsun. Bundan sonra

inflallah rahat edece-

¤iz" fleklinde konufltu.

(A.A)


YARIN

YOZGAT - Yozgat Valisi Abdulkadir

Yaz›c›, Cumhuriyet Meydan›nda

düzenlenen u¤urlama töreninde

yapt›¤› konuflmada, Yozgat merkez

ve ilçeleri ile belde ve köylerdeki

vatandafllarla rahmet ve bereket ay›

ramazan› birlikte yaflamak, gönül

sofras›nda bir araya gelmek için Bozok

Bereket Kervan›'n› hayata geçirdiklerini

söyledi. Kervan›, Osmanl›

ve Cumhuriyet döneminde oldu¤u

gibi meydandan u¤urlad›klar›n› ifade

eden Yaz›c›, "Bu kervanda daire

müdürlerimiz ve yöneticilerimiz yer

alacak. Gitti¤imiz ilçelerde esnaf› gezip,

vatandafl›m›z›n derdini dinleyip,

sohbet edece¤iz. Akflam da ilçelerimizde

bin 500 - 2 bin kiflilik sofralarda

birlikte iftar yapaca¤›z. Bundaki

amac›m›z bu mübarek ramazan

ay›nda vatandafllar›m›zla gönül köprüsü

kurmak" dedi.Kervan›n konaklad›¤›

ilçelerde zengin fakir ayr›m›

yapmadan herkesle ayn› sofrada iftar

açmak istediklerini vurgulayan

Yaz›c›, "‹nflallah bugün fiefaatli ile

bu güzel yolculu¤a bafll›yoruz. Ramazan›n

sonuna kadar il merkezi ve

ilçelerimizin tamam›nda bu etkinli¤i

düzenleyece¤iz. Vatandafllar›m›zla

dualar›m›z› beraber yapmak istiyoruz"

fleklinde konufltu.

Genel

26

19 Temmuz 2013

Cuma

GÜNLÜK S‹YAS‹ GAZETE

YARIN

YIL: 36 19 Temmuz 2013 Cuma SAYI: 14780

DORUKKAYA Mat. Yay.Rek.Ma¤.Enerji ve ‹nfl. A.fi. ADINA

‹MT‹YAZ SAH‹B‹:

Selahaddin ALTUNBAfi

Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü:

Gazi BOZKURT

Sayfa Editörleri:

Ayflenur GÜRER - Mihriban DEM‹REL

‹stihbarat fiefleri:

Emine U⁄URLU - Didem Fethiye KAYA

Adliye: Serkan SER‹N , Kültür - Sanat - Magazin: Zeynep BOZKURT

Ekonomi: Rahmi DEM‹REL Yurt Haberler: Ayd›n TAfi , Turizm : Çi¤dem AKDA⁄ -

Sa¤l›k: Derya Filiz SA⁄LAN, Çevre: Salim SEVEN, Spor: Tolga Yoldafl ERCAN

E¤itim: fierife B‹RCAN - fieyda Nur ÇALIfiKAN ‹nternet Editörü: Murat SEV‹M

ADRES: Macun Mahallesi 3. Cad. No: 2

Yenimahalle/ANKARA

Tel: 0312 397 11 97 Faks: 0312 397 11 98

www.yarin.com.tr / yaringazete@gmail.com

Günü geçmifl gazetelerin fiyat›: 35 KR

Yay›n Türü: Yerel Süreli

Bas›ld›¤› Yer

Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma¤. Enerji ve ‹nfl. A.fi. - ‹mpress Web ‹stanbul Yolu

6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA

Tel: 0 (312) 397 11 97

Resmi ilanlar›n›z› internet sitemizden de görebilirsiniz

(www.yarin.com.tr)

YARIN Bas›n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir

Yozgat Valili¤i

ve Belediyesinin

haz›rlad›¤›,

ramazan ay›

boyunca il

merkezinde ve

ilçelerde kamu

ve sivil

kurumlar›n

yöneticileri ile

vatandafllar

iftar sofras›nda

buluflturacak

"Bozok Bereket

Kervan›"

fiefaatli ilçesine

hareket etti.

“Bozok Bereket

Kervan›” yola ç›kt›

Yaz› ‹flleri Müdürü:

fiebnem ÜNAL

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf

Bafler de ramazan ay›n›n tüm ‹slam

alemine bereket getirmesini temenni

ederek, "Biz istiyoruz ki geçmiflte oldu¤u

gibi bugünde Bozok diyar› Yozgat

ilçelerine a¤abeylik etsin, kardefllik

etsin onlar›n ellerinden tutsun.

Yozgat'ta yak›lan meflale tüm ilçelerimize

da¤›ls›n istiyoruz" ifadelerini kulland›.Belediye

Baflkan› Yusuf Bafler

ise Bozok Bereket Kervan› Projesi'nin

her kelimesinin büyük anlamlar

tafl›d›¤›n› belirterek, flunlar› kaydetti:"Projemizin

ad›nda bereket var.

Projemizin ad›nda yola koyulmak,

bolluk anlam›na gelen kervan var.

Bugün Yozgat›m›zda develerle kervan›m›z›

yola ç›karaca¤›z. Bozok diyar›nda

bu proje ile Türkiye bir ilki gerçeklefltirmifl

oluyoruz. Günlük bin

500 ile 2 bin kifliye de yemek ikram›nda

bulunuyoruz. Kervan›m›z›n

esas amac› yemek de¤il, birlik beraberlik

dostluk ve gönül sofras›nda insanlar›m›z

birlefltirmek kaynaflt›rmak."

Bafler, Yozgat'›n ilçelerine gidecek

kamu kurumlar›n›n yöneticileri ve sivil

toplum örgütü temsilcilerinin Bozok

Bereket Kervan›"n›n sembolü olan 2

deve ile gezerek vatandafllar› "sofram›zda

buluflal›m" diye etkinli¤e davet

edece¤ini sözlerine ekledi. (AA)

Sepetçilik, zamana ve

teknolojiye yenik düflüyor

BOLU - Yeniça¤a ilçesinde

iki aile, a¤aç dallar›ndan

yapt›klar› sepetleri satarak geçimini

sa¤l›yor.

fiahnalar köyünde yaflayan

sepetçi ustalar› Yaflar Yalç›n

(72) ile fierafettin Öztürk (76),

teknolojiye direniyor.

Öztürk, AA muhabirine

yapt›¤› aç›klamada, günde bir

sepet yapabildi¤ini belirterek,

sepet örmenin son derece zahmetli

bir ifl oldu¤unu söyledi.

Sepet için f›nd›k dal› toplad›klar›n›

anlatan Öztürk, "Sepetin

alt k›sm›n› sa¤lam flekilde

örmeye çal›fl›yoruz. Sonra da

yan k›s›mlar›n› örüyor ve a¤z›n›

kapat›yoruz. Bu, bizim bir günümüzü

al›yor" diye konufltu.

Bölgede son sepet ustalar›-

n›n kendileri oldu¤una dikkati

çeken Öztürk, "Art›k kimse bu

ifli ö¤renmek istemiyor. Herkes

flehre gidiyor. Baflka ifller yap›-

yor. San›yorum, bizden sonra

bu ifli yapan kimse kalmaz" ifadesini

kulland›.

Yalç›n ise sepet yapmay›

dedesinden ö¤rendi¤ini kaydederek,

50 y›ld›r sepet ördü¤ünü

dile getirdi.

Sepetleri manavlar ve hayvanc›l›k

yapanlar›n siparifl verdi¤ine

iflaret eden Yalç›n, sözlerini

flöyle tamamlad›:"‹ste¤e

göre 3 boyda sepet örüyorum.

Küçük sepetler pazarlarda

yumurta koymak için isteniyor.

Orta boy sepetleri pazar

malzemesi ve bu tarz eflya

tafl›mak için istiyorlar. Büyük

boy sepetleri ise hayvanc›l›kla

u¤raflanlar saman tafl›mak için

istiyor. Orta boy sepetleri 15

liradan sat›yorum. Büyük saman

sepetlerini ise 30 liraya

sat›yoruz. Daha büyük isteyen

olursa 50 liraya sat›yorum.

(AA)


19 Temmuz 2013

Cuma

Genel

YARIN 27

Çat›flma

bölgelerini

plaja çevirdiler

HAKKAR‹ - Cilo Da¤› eteklerindeki Orfle

Deresi, çözüm süreci kapsam›nda sa¤lanan

huzur ortam› ile s›cak havadan bunalan ve

serinlemek isteyen gençlere evsahipli¤i

yap›yor.

Bölgede uzun y›llar yap›lan operasyonlar ve

yaflanan çat›flmalar nedeniyle güvenlik

gerekçesiyle yasakl› olan bölgeler, çözüm süreci

ile bir bir vatandafllar›n hizmetine sunuldu.

“Samsun Kaz

Tiridi” tescillendi

SAMSUN - Samsun'da iç bölgelerdeki

ilçelerde k›fl aylar›nda ilgi gören kaz etinden

yap›lan tirit, Türk Patent Enstitüsü taraf›ndan

"Samsun Kaz Tiridi" olarak tescillendi.

Samsun ‹ç Bölge Belediyeler Birli¤i ve

Havza Belediye Baflkan› Murat ‹kiz,

makam›nda düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda,

bölgede özellikle k›fl aylar›ndan piflirilen "kaz

asma", di¤er ad›yla "tiridin" patentini almak

için Havza, Ladik, Kavak, Asarc›k ve

Vezirköprü ilçe belediyeleri ad›na Samsun ‹ç

Bölge Belediyeler Birli¤i olarak bir süre önce

Türk Patent Enstitüsüne baflvuruda bulunduklar›n›

belirtti.

"Samsun ‹ç Bölge Belediyeler Birli¤i olarak

yapm›fl oldu¤umuz baflvuru sonras› bölgemizde

k›fl aylar›n›n vazgeçilmezi olan tirit, Türk

Patent Enstitüsü taraf›ndan 'Samsun Kaz

Tiridi' ad› ile birli¤imiz ad›na patentlendi ve

tescili yap›ld›" diyen ‹kiz, yöreye özgü bir

yeme¤in patentini alm›fl olmaktan mutluluk

duyduklar›n› dile getirdi.

Tiridin Türkiye'nin her yerinde yap›ld›¤›na

ancak farkl› yöntemler ve etler kullan›ld›¤›na

iflaret eden ‹kiz., "Samsun Kaz Tiridi"nin yöreye

özgü oldu¤unu ifade ederek, flunlar› kaydetti:

"Ülkemizde ço¤u yerde bilinen tirit, tavuk

ve ördek etinden yap›l›yor. Samsun Kaz Tiridi

ad› ile bölgemizde patentlenen tirit ise sadece

kaz etinden yap›l›yor. Samsun Kaz Tiridini

bölgeye has hale getiren özelli¤i, yolunmufl

kazlar›n boyunlar›ndan as›larak atefl

karfl›s›nda a¤›r a¤›r piflirilmesidir. Di¤er bölgelerde

yap›lan yani Kars'ta, Sivas'ta, Yozgat

gibi iç bölgelerde yap›lan tirit yeme¤inde kaz,

su veya f›r›nda piflirilir. Bölgemizde ise bu

kazlar›n as›lmas› ile yap›l›r ve yaklafl›k 3-4

saat sürer. Tiritteki as›l amaç yemek de¤il,

uzun k›fl gecelerinde s›cak dost ortamlar› kurmakt›r.

Köylerde aral›k, ocak ve flubat

aylar›nda tirit geceleri düzenlenmekte. Bu

gelene¤i tan›tmak için 10 y›ld›r Samsun baflta

olma üzere ‹stanbul'da tirit geceleri düzenledik.

Son üç y›ld›r ise Avrupa'da farkl›

flehirlerde tirit gecesi düzenlemekteyiz."

‹kiz, tiridin Samsun ‹ç Bölge Belediyeler

Birli¤i ad›na patentlendi¤ine dair Co¤rafi

‹flaret Tescil Belgesi'nin ellerine ulaflt›¤›n› sözlerine

ekledi.

"Samsun Kaz Tiridi"nin yap›l›fl› ise flöyle:

"Yolunan kaz ayak ve boynundan iple

ba¤lanarak ateflin önüne as›l›yor.

Döndürülerek nar gibi k›zart›lan kazdan akan

ya¤ ise alt›na konulan tepside toplan›yor. Kaz

pifltikten sonra bir tarafta etleri küçük

parçalara ayr›l›yor. Öte yandan kaz›n akan

ya¤›ndan bulgur pilav› yap›l›yor. Kaz etleri bu

pilav›n üzerine konuluyor. Kaz›n ya¤› ile

›slat›lan yufkalar, tiritle servis ediliyor. Kaz

azma yani tiridin tad›n›n al›nmas› içinse özellikle

elle yenmesi tavsiye ediliyor." (AA)

Yüksekova ilçesindeki Cilo Da¤› da çözüm

sürecinin ard›ndan vatandafllar›n en çok ilgi

göstedi¤i alanlardan biri haline geldi.

Önceki y›llarda fliddetli çat›flmalar›n

yafland›¤› Cilo Da¤› eteklerindeki Orfle Deresi,

s›cak havadan bunalan vatandafllar taraf›ndan

adeta plaja dönüfltürüldü.

Hava s›cakl›¤›n›n 35 dereceye kadar yükseldi¤i

ilçede serinlemek isteyen vatandafllar,

sabah erken saatlerden itibaren Orfle Deresine

ak›n ederek, kendilerini serin sulara b›rakt›.

Ramazan ay› dolay›s›yla iftar saatine kadar

derenin serin sular›nda yüzerek zaman geçiren

vatandafllardan Burhan Yalç›n, derede serinledikten

sonra iftar saatinin yaklaflmas›yla ilçe

merkezine döndüklerini belirtti.

Y›llard›r güvenlik gerekçesiyle yasakl› olan

bölgelerin turizme kazand›r›lmas›n›n memnuniyet

verici oldu¤unu vurgulayan Yalç›n,

herkesi Hakkari'nin ve Yüksekova'n›n güzelliklerini

görmeye davet etti. (AA)


28 YARIN

G.Saray’dan

Y›ld›r›m'a istifa

ça¤r›s›...

‹STANBUL - UEFA Disiplin Kurulu taraf›ndan

2 y›l Avrupa kupalar›ndan men edilen Fenerbahçe'nin

Futbol Federasyonu ve Galatasaray

ile yaflad›¤› kriz büyüyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü Baflkan› Aziz Y›ld›-

r›m'›n aç›klamalar› ve bas›nda yer alan suçlamalar

üzerine Galatasaray Spor Kulübü Yönetim

Kurulu imzas›yla bir aç›klama yapt›. 'Galatasaray

Spor Kulübü'nden Aç›klama' bafll›¤› ile yap›lan

aç›klamada, Futbol Federasyonu ve Fenerbahçe

Yönetim Kurulu'ne sert tepki gösterildi.

"Bugün baz› medya organlar›n›n, Fenerbahçe

yönetiminden ald›klar› davet sonras› ve bilgiler

baz›nda baz› profesyonel yönetici ve yönetim

kurulu üyelerimizi hedef alarak yay›nlad›klar› tek

tarafl›, haks›z ve a¤›r ithamlar› hayret ve ibretle

okuduk." denilen sar› - k›rm›z›l› kulübün internet

sitesinden yap›lan aç›klamas›nda flu ifadele yer

verildi: "Türk futbol tarihinin en büyük utanc›n›,

kendi kulübüne, taraftar›na ve Türk futboluna

yaflatm›fl basiretsiz bir yönetimin son cezalarla

art›k net olarak tescil olmufl hatalar› sonras› derhal

istifa edip taraftar›ndan ve Türk kamuoyundan

özür dilemek yerine, art›k al›fl›lm›fl ve eskimifl

yöntemlerini tekrarlayarak en yak›n rakibini

suçlamas›n› ve de tamamen kendi görevlerini

yapmaya çal›flan Türkiye Futbol Federasyonu

(TFF) profesyonellerini masum halk kitlelerine

hedef göstermesini ve böylece içine düfltükleri

ç›kmazdan kurtulmaya çal›flmalar›n› anlamak

mümkün de¤ildir. Özellikle bilinmelidir ki, bafl›nda

çok koyu bir FB'li Baflkan›n bulundu¤u

TFF'de profesyonellerin, emri alt›nda çal›flt›¤›

Baflkan›n›n bilgisi ve onay› olmadan TFF'nin

ba¤l› oldu¤u UEFA'n›n resmen talep etti¤i herhangi

bir evrak› bu üst kurulufla vermifl olmas›

mümkün olamayaca¤› gibi, göndermemesi de

görevin ihlali say›l›r.

Bunu genifl halk kitleleri önünde bir kas›t, art

niyet, düflmanl›k, ihanet flekline dönüfltürmeye

çabalamak, tek kelime ile a¤›r tahrik ve suçu tetiklemektir.

Kald› ki TFF bir tarafs›z kurum olup,

y›llard›r kurgulanmaya çal›fl›ld›¤› gibi herhangi

bir kulübün veya FB'nin bir alt kuruluflu de¤ildir,

olmamal›d›r, olamaz. Bu garip zihniyeti ve bunu

devam ettirip destek veren her türlü davran›fl›

k›n›yor, art›k futbolumuzda sadece futbolun konuflulaca¤›

günlerin geldi¤ine inanmak istiyoruz.

Galatasaray Spor Kulübü olarak sorumsuzca

suçlanarak teflhir edilmeye ve gözda¤› verilerek

sindirilmeye çal›fl›lan bütün sporsever dost ve

üyelerimize karfl› giriflilen hiçbir teflebbüsü hukuken

ve de fiilen cevaps›z b›rakmayaca¤›m›z›n bilinmesini

istiyor, bu konuda sa¤duyulu bütün

sporseverlerin anlay›fl ve deste¤inin yan›m›zda

olaca¤›na inan›yoruz." (AA)

19 Temmuz 2013

Spor Cuma

Hikmet Karaman: Fikstür

bizim için fark etmez

BURSA - Bursaspor Teknik

Direktörü Hikmet Karaman, bugün

çekilen 2013 - 2014 sezonu

fikstürünü de¤erlendirdi. Karaman,

"Biz büyük tak›msak çekilen

fikstür bizim için fark etmez."

dedi.

Yeni sezon haz›rl›klar›n›n sürdürüldü¤ü

Avusturya'›n Seefeld

kasabas›nda fikstürü de¤erlendiren

Karaman, "Bursaspor'u di¤er

Anadolu tak›mlar›ndan ayr› tutuyoruz.

Bursaspor Avrupa tak›m›.

fiehir olarak, son 4 senesindeki

geliflme olarak, flampiyonlu¤u

kazanm›fl bir tak›m olarak Anadolu'dan

farkl›." diyerek flöyle konufltu:

"Bazen fikstür çekimlerinde

flöyle durum oluyor; Fenerbahçe,

ANKARA 5. ‹CRA DA‹RES‹

TAfiINIRIN AÇIK ARTIRMA ‹LANI

2013/121 TLMT.

Afla¤›da cins, miktar ve de¤erleri yaz›l› mallar sat›fla ç›kar›lm›fl olup: Birinci art›rman›n afla¤›da belirtilen gün,

saat ve yerde yap›laca¤› ve o gün k›ymetlerinin %50'sine istekli bulunmad›¤› taktirde, yine afla¤›da belirtilen gün,

saat ve ayn› yerde 2. art›rman›n yap›larak sat›laca¤›; flu kadar, ki, art›rma bedelinin mal›n tahmin edilen de¤erinin

%50'sini bulmas›n›n ve sat›fl isteyenin alaca¤›na rüçhan› olan alacaklar›n toplam›ndan fazla olmas›n›n ve bundan

baflka paraya çevirme ve paylar›n paylaflt›rma giderlerini geçmesinin flart oldu¤u; birinci art›rmadan on gün önce

bafllamak üzere art›rma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif

verilebilece¤i, birinci art›rmada istekli bulunmad›¤› takdirde elektronik ortamda birinci art›rmadan sonraki beflinci

günden bafllamak üzere ikinci art›rma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece¤i,

mahcuzun sat›fl bedeli üzerinden afla¤›da belirtilen oranda KDV.'nin al›c›ya ait olaca¤› ve sat›fl flartnamesinin icra

dosyas›ndan görülebilece¤i; gideri verildi¤i takdirde flartnamenin bir örne¤inin isteyene gönderilebilece¤i; fazla bilgi

almak isteyenlerin yukar›da yaz›l› dosya numaras›yla dairemize baflvurmalar› ilan olunur. 16/07/2013

1. ‹hale Tarihi: 15/08/2013 günü, saat 09:39 - 09:41 aras›.

2. ‹hale Tarihi : 02/09/2013 günü, saat 09:39 - 09:41 aras›.

‹hale Yeri : ANKARA ADL‹YES‹ MEZAT SALONU 3

No Takdir Edilen De¤eri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1 45.000,00 1 %1 06 DR 6326 Plakal›, 2012 Model, VOLKSWAGEN Marka,

JETTA 1.4 TS‹ TRENDLINE MAN Tipli, Gümüfl Gri renginde. 56127 km de. Sa¤ ön çamurluk ve tamponda

sürtme izi. Sa¤ ön kap› alt› ve marflbiyel hasarl›. Sa¤ arka lastik çelik jant yok. Tavan hasarl›. Sa¤ dikiz ayna k›r›k.

Sa¤ arka çamurlukta hafif çökme. Arka tampon sa¤ taraf sürtme hasarl›. Sol arka çamurluk lastik önünde sürtme izi.

Muhtelif çizik ve boya kabarmalar› var. Aç›klamal› Araç (Bas›n - 10603) 566 (www.bik.gov.tr)

Resmi ‹lanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. ANKARA ONB‹R‹NC‹ ASL‹YE

HUKUK HAK‹ML‹⁄‹NDEN ‹LAN

Dosya No: 2013/237 Esas

Mahkememizden verilen 27/06/2013 tarih ve Esas:2013/237, Karar:2013/378 say›l› ilamla; Çorum ili,

Osmanc›k ilçesi, Baflp›nar Köyü, Cilt 26 Hane 87 BSN 187 de kay›tl› Hilal Korkmaz’›n ismine Ebru isminin ilavesi

ile Ebru Hilal Korkmaz olarak de¤ifltirilmesine, karar verilmifltir.

‹lan olunur. 16/07/2013

(Bas›n-10592) 565 (www.bik.gov.tr)

Resmi ‹lanlar www.ilan.gov.tr’de

Befliktafl, Galatasaray üst üste

gelebiliyor. Kadrosu genifl olmayan

tak›mlar peflpefle bu maçlarda

fizik olarak, sakatl›k olarak,

kart olarak dezavantaj yafl›yorlar.

‹lk maç›m›z Eskiflehirspor'la.

Tüm Bursa flehri, medyan›n fokusland›¤›

nokta bu. Teknik

adamlar için de çok güzel.

Önemli olan iyi mücadele etmek.

Öyle bir meslek yap›yoruz ki siz

kazan›rken di¤erinin kaybetmesini

istiyorsunuz. ‹kinci maç da Galatasaray

ile içeride olmas›, iyi

bafllamak gerekiyor. Ondan önce

bizim fiampiyonlar Ligi maçlar›m›z

var. Evet lig çok önemli

ama ligden önce verece¤imiz

sinyal ve alaca¤›m›z sonuçlar da

önemli. Vatana millete hay›rl› olsun."

Karaman, yeni kalecimiz

Frey için yapt›¤› aç›klamada ise

"Frey’in ilk b›rakm›fl oldu¤u gözleme

bakarsak, 3-4 tane ç›kard›-

¤› top var ki farkl› uzan›fl stili var.

Orada ne kadar deneyimli ve

tecrübeli oldu¤unu gösteriyor.


19 Temmuz 2013

Cuma

“Aybaba'n›n

peflinat›n›

Befliktafl'tan

ald›m”

Spor

ANTALYA - Medical Park Antalyaspor

Baflkan› Gültekin Gencer, teknik

direktör Samet Aybaba'n›n peflinat›n›

vermek için Befliktafl'tan para ald›klar›n›

söyledi.

Transfer çal›flmalar›nda sona yaklaflan

Medical Park Antalaspor'da yerel

bir televizyon kanal›n›n ortaya att›¤›

'Samet Aybaba resmen teknik direktör

de¤il' iddias› Baflkan Gültekin Gencer

taraf›ndan yalanland›. Samet Aybaba'n›n

sözleflme imzalamamas› gibi bir

durumun söz konusu olmad›¤›n› belirten

Gencer, ilk etapta kendisinin imza

atmad›¤›n› söyledi.

Farkl› bir pazarl›k süreci izlediklerini

belirten Gencer, "Samet Aybaba Antalyaspor'u

çal›flt›rmaya bafllamasayd›,

1 milyon 550 bin lira garanti paras›

vard›. Befliktafl'la pazarl›¤a oturan bendim.

'Bir milyon 550 bin lira zaten vereceksiniz,

Antalyaspor'a 500 bin lira

verin biz Samet hocayla imzalayal›m,

peflinat›n› ödeyelim' dedik. Hocan›n

peflinat›n› ben Befliktafl kulübünden ald›m.

Hoca pazarl›k yapmad›, Antalyaspor

yapt›." diye konufltu.

Transferlerle ilgili bilgi de veren

Gencer, fluan için 2 stoper ve bir orta

saha oyuncusu daha alacaklar›n› kaydetti.

Gencer, orta saha için Güney

Afrika Milli Tak›m›'ndan bir oyuncuyla

görüfltüklerini, fluan ‹sveç Milli Tak›-

m›'nda oynayan oyuncuyla transferin

bitme noktas›na geldi¤ini söyledi. Dün

Antalya'ya gelerek yurt d›fl› kamp›na

kat›lan Milan Baros transferinin detaylar›n›

aç›klayan Gencer, "Milan Baros

sözleflmesi dünya tarihine geçecek bir

sözleflmedir. Baros'la yüzde 100 maç

bafl›na anlaflt›k. Oynarsa kazanacak,

Antalya kazanacak. Bilmiyorum böyle

bir sözleflme tarihte olmufl mudur"

dedi. Trabzonspor'dan transfer edilen

Serkan Balc›’ya 1 milyon 200 bin liraya

anlafl›ld›¤›n› belirten Gencer, ayn›

oyuncunun daha önce Trabzonspor'la

2 milyon 200 bin liraya sözleflme imzalad›¤›n›

kaydetti. Gencer, Befliktafl'a

transfer olan Ömer fiiflmano¤lu karfl›l›-

¤›nda kiral›k olarak al›nan Ömer Arslan'›n

maafl karfl›l›¤›nda anlafl›ld›¤›n›

söyledi. (CHA)

YARIN

Webo: Yapmam›z

gereken d›flar›ya çok net

ve sert bir mesaj vermek

‹STANBUL - Fenerbahçe'nin

Kamerunlu futbolcusu Pierre Webo,

oynayacaklar› futbolla d›flar›-

ya çok net ve sert bir mesaj vermeleri

gerekti¤ini söyledi.

Haz›rl›klar›n› Düzce Topuk

Yaylas›'nda sürdüren Fenerbahçe'de

futbolculardan Pierre Webo,

antrenman›n ard›ndan bas›n

toplant›s› düzenledi. ‹lk olarak çal›flmalarla

ilgili bilgi veren Pierre

webo, "Zaman geçtikçe daha çok

al›fl›yoruz. Özellikle yeni teknik

ekibin çal›flma düzenine gün geçtikçe

daha iyi ayak uyduruyoruz.

Yeni gelen arkadafllar›m›z›n da

bize kat›lmas›yla çok daha iyi bir

tak›m olduk. Onlar›n gelmesi de

elimizi güçlendirdi. Daha güzel

çal›flmalar yapabiliyoruz." diye

konufltu.

UEFA'n›n Fenerbahçe'ye Avrupa

kupalar›ndan 2 y›l men cezas›

vermesiyle ilgili karar› da de-

¤erlendiren Webo, "Biz Fenerbahçeli

futbolcular olarak bu verilen

cezay› kabul etmiyoruz. Kabul

etmemiz de mümkün de¤il.

Çok anlams›z bir ceza." dedi.

Geçmifl senelerde futbol oynad›¤›

ülke ‹spanya ile Türkiye'yi

karfl›laflt›ran tecrübeli futbolcu,

"Türkiye'de Fenerbahçe'ye karfl›

baz› fleyler yap›l›yor. Tak›mlar

aras›nda dayan›flma yok. Ama ‹spanya'da

her ne kadar Real Madrid

ile Barcelona aras›nda çok

ciddi bir rakebet veya çat›flma

var gibi gözükse bile iki tak›mdan

biri Avrupa'da iyi ifller yapt›klar›

zaman birbirlerini tebrik ediyorlar.

Biz maalesef bu dayan›flmay›

Türkiye'de göremiyoruz. Dayan›flmay›

b›rak›n kötüleyici, ezici

davran›fllar görüyoruz. Bu hem

Türk futbolu hem de Fenerbahçe

için üzücü bir durum." fleklinde

konufltu.

Bir soru üzerine geçen sene

çok güzel baflar›lar elde ettiklerini

hat›rlatan golcü futbolcu, flöyle

devam etti:"Sezona bafllarken

amac›m›z bu baflar›lar› bir sonraki

sene daha ileriye götürmektir.

Geçen seneki yar› finalin üzerine

koyup daha iyi noktalara gelmekti.

Geçen sene iyi bir kadromuz

vard›, bu sene daha iyi bir kadroya

sahibiz. Daha istekli daha aç

oyuncular var. Hepimiz bu düflünceler

içindeyken tabii ki çok

üzücü durum yafland›. Bizim yapmam›z

gereken fley de d›flar›ya

çok net ve sert bir mesaj vermek

bunu da oynayaca¤›m›z futbolla

vermek. O yüzden oynad›¤›m›z

bütün kulvarlarda bunu en iyi flekilde

gösterip, bizim ne hissetti¤imizi

neler yapmak istedi¤imizi,

futbolumuzla göstermek istiyoruz."

Portekizli futbolcu Cardozo'nun

Fenerbahçe'ye olas› transferinin

kendisini nas›l etkileyece¤i

yönündeki soruyu ise Webo, kendisini

en iyi flekilde karfl›layacaklar›n›

dile getirerek cevablad›.

Webo, Fenerbahçe'deki bütün

futbolcular›n tak›m için en iyisini

yapmaya çal›flt›klar›n› dile getirerek,

"Böyle bir transfer olacaksa

kendisini en iyi flekilde karfl›lar›z.

Çünkü böyle futbolcular›n olmas›

tak›ma büyük güç katar. Grup

29

içinde oldu¤u zaman da mücadeleyi

artt›r›r. Bu sebeple de biz

kendisini en iyi flekilde karfl›lar›z

ve kendisine gerekli deste¤i veririz.

Sonuçta bu Fenerbahçe için

at›lm›fl bir ad›md›r. Ayn› zamanda

bize çok fley katacakt›r." ifadelerini

kulland›.

‹stanbul BBSK'den tak›m arkadafl›

Holmen'le ilgili düflünceleri

sorulan Webo, "Holmen ile ilgili

kendisini çok fazla anlatmaya

gerek yok. Türkiye'de oldu¤u 3

sene boyunca bence kendisini

çok iyi flekilde ifade etti oynad›¤›

futbolla. Att›¤› gollerle, oynad›¤›

güzel futbolla burada olmay› hak

etmiflti." cevab›n› verdi.

Webo, flöyle konufltu: "Kendisinin

burada olmas›ndan dolay›

çok mutluyuz. Fenerbahçe'de oldu¤u

süre boyunca, ‹stanbul

BBSK'de gösterdi¤i performans›n

çok daha üzerine ç›kacakt›r."

Galatasaray'a karfl› gol atma

baflar›s› gösterdi¤i ve 11 A¤ustos

tarihinde Galatasaray ile oynanacak

Süper Final'de de sar› - k›rm›z›l›

ekibe gol atmay› baflarabilip

baflaramayaca¤› yönünde bir

soruya ise Webo, "Bir forvet

oyuncusu olarak tabii ki gol atmak

isterim. Ancak hangi flartta

olursa olsun önemli olan o maç›

kazanmakt›r. Galatasaray'a karfl›

oynad›¤›mda kendimi iyi hissediyorum.

‹stanbul BBSK'deyken de

Fenerbahçe'deyken de böyle oluyor.

Umuyorum ki o maçta da

elimden gelenin en iyisini yapaca¤›m.

fians›m olur da gol atarsam

bu beni mutlu eder. Ancak

bizim için önemli olan bu bir final

maç› ve önemli bir rakibe

karfl› oynanacak bir maç. Sonunda

da bir kupa var. O maç› kazanmak

için de tak›m olarak elimizden

gelen herfleyi yapaca¤›z."

cevab›n› verdi. (CHA)


30 YARIN

Seydiflehir

Belediyesi'nden

yüzme kursu

KONYA - Konya'n›n Seydiflehir

ilçesinde 'Yaz Spor Okulu' bünyesinde

Seydiflehir Belediyesi taraf›ndan yüzme

kursu aç›ld›. Proje kapsam›na 6-13 yafl

grubunda kurs verilmesi planlan›yor.

Önceki gün bafllayan yüzme kursu

2 A¤ustos 2013 tarihinde son bulacak

ve kurslar haftada 3 gün verilecek.

Kurs program›n›n ise, Sal›, Çarflamba

ve Cuma günleri saat 10.00 - 12.00

aras›nda 6 - 10 yafl grubuna, ayn›

günler 14.00 - 16.00 saatleri aras›nda

ise 11 - 13 yafl gurubuna yüzme kursu

verilmesi planlan›yor. Bunun yan› s›ra

Perflembe günleri ise 10.00 - 12.00

saatleri aras›nda ise her iki gruptan

talep eden kursiyerler tekrar derslerine

kat›labilecek.

Konu hakk›nda bir aç›klama yapan

Seydiflehir Belediye Baflkan›

Abdülkadir Çat, "2009'da 100 ö¤renciyle

bafllad›¤›m›z yaz spor okullar›m›z

kapsam›nda basketbol, futbol karate,

voleybol spor okullar›, e¤itsel drama ve

bugün açt›¤›m›z yüzme okulu dahil

olmak üzere 760 ö¤rencimizin yaz

tatillerini dolu dolu ve verimli

geçirmelerine imkan veriyoruz." dedi.

Yaz spor okullar›ndaki amaçlar›n›n

gelece¤in teminat› çocuklar›n sa¤l›kl›,

spor yapan ve sosyal yönden aktif

bireyler olarak yetiflmelerini ve ayn›

zamanda da e¤lenceli saatler

geçirmelerini sa¤lamak oldu¤unu da

belirten Baflkan Çat, konuflmas›n›

flöyle sürdürdü:

"Velilerimizden gelen talepler

do¤rultusunda k›sa süre önce tüm

teknik, hijyenik koflullar sa¤lanarak ve

çevre düzenlemesi yapt›ktan sonra

halk›m›z›n hizmetine sundu¤umuz

havuzumuzda bugün 60 ö¤rencimiz

yüzme kursuna bafll›yor. Bu y›l köklü

bir yenilikle Bölgemizin sa¤l›kl›,

hijyenik yüzme havuzu ve s›cak yaz

aylar›nda önemli bir sosyal yaflam

merkezi haline getirdi¤imiz bu güzel

tesisten çocuklar›m›z›n faydalanmas›n›,

kursu tamamlayarak yüzmeyi en iyi

flekilde ö¤renmelerini arzu ediyoruz.

E¤itim çal›flmalar›m›z bundan sonra da

artarak devam edecek. Hay›rl› u¤urlu

olmas›n› temenni ediyor, çocuklar›m›za

baflar›lar diliyorum." (CHA)

BURSA - Bursaspor

Teknik Direktörü Hikmet

Karaman, Taiwo, Civelli ve

kaleci Frey transferlerinin

ard›ndan bir de golcü oyuncu

alacaklar›n› söyledi. Karaman,

‹brahim Öztürk ile Sebastian

Pinto aras›ndaki gerginli¤in

de büyütülmemesini istedi.

Yeni sezon haz›rl›klar›n›

Avusturya’da sürdüren

Bursaspor'da teknik direktör

Hikmet Karaman’›n yerel bir

kanalda yer alan

aç›klamalar›nda tecrübeli

teknik adam ‹brahim Öztürk

ile Pinto aras›ndaki tart›flmaya

de¤indi. Olay›n

büyütülmemesini isteyen

Karaman, ikili mücadelelerde

sertlik olabilece¤ini, bunlar›n

normal oldu¤unu ifade etti.

Karaman, flöyle konufltu:

"Pinto milli tak›mda oldu¤u

için aram›za 1 Temmuz’da

kat›ld›. Geçen hafta bir

görüflme yapt›k kendisiyle. Bir

fley mi duydu bilmiyorum ama

'Bana karfl› düflüncen nedir'

diye sordu. Ben de kendisinde

potansiyel oldu¤unu ancak

fiziksel olarak iyi bulmad›¤›m›

söyledim. Tak›ma santrfor

alaca¤›z dedim. Bana 'Fark

etmez, ben rekabete haz›r›m.

Önemli olan benim için ne

düflündü¤ünüz' dedi. Gayet

güzel bir flekilde konufltuk.

Bugünkü idmanda bilerek

müdahale etmedim. D›flar›dan

seyredeceksin karar›n› vereceksin.

Bunlar futbolda var.

Pireyi deve yapmayal›m ancak

gerçeklerle yüz yüze gelelim.

Kulüp menfaatleri do¤rultusunda

hareket edece¤iz."

Yeni transferler Civelli ve

Frey'in çok iyi oyuncular

oldu¤unu vurgulayan

Karaman, "Bunlar isim futbolcular.

T›pk› Taye Taiwo gibi.

Önemli olan bu

futbolcular›m›z› en k›sa

zamanda tak›ma monte etmek

ve tak›m›n bir parças› yapmak."

diyerek, flunlar› söyledi:

19 Temmuz 2013

Spor Cuma

Karaman: Kesinlikle

bir golcü alaca¤›z

"‹nan›yorum ki en k›sa

zamanda bu süreci aflacaklard›r.

Bu isimleri tart›flmak

olmaz. Mesela Taiwo

geldi¤inde eksikti. Yavafl

yavafl toparlan›yor. Tak›ma

al›fl›yor. Civelli'yi de Frey'i de

iyi gördüm. Civelli hem

hücumda hem defansta iyi bir

isim. Pozitif bir oyun anlay›fl›

var. Topu da oyuna iyi sokuyor.

Frey’in de zaten nas›l bir

kaleci oldu¤unu anlatmaya

fazla gerek yok."

Tak›ma mutlaka bir golcü

takviyesi yapacaklar›n›

belirten Karaman, "Kesinlikle

ama kesinlikle bir golcü

olaca¤›z. ‹simler üzerinde durmuyorum.

Bunlar› bas›n

önünde de aç›klamam.

Yönetim kurulumuz çal›fl›yor.

Ciddi ad›mlar at›yorlar. K›sa

zamanda bir müjdeli haber

daha al›r›z diye bekliyorum."

(CHA)


19 Temmuz 2013

Cuma

Volkan

Demirel:

CAS'tan da

umudum yok

‹STANBUL - Fenerbahçe'nin

milli kalecisi Volkan Demirel,

UEFA'n›n vermifl oldu¤u Avrupa'dan

2 y›l men karar›yla ilgili

her gün yeni bir kararla karfl›laflt›klar›n›

belirterek, "CAS'tan da

ümidim yok." dedi.

Düzce Topuk Yaylas› Tesisleri'nde

Emre Belözo¤lu ve Dirk

Kuyt'la birlikte bas›n mensuplar›-

n›n karfl›s›na geçen Volkan Demirel,

çok net konuflamad›klar›n›

söyledi. kaleci Volkan, "Söylemek

istedi¤imiz çok fley var. 3

Temmuz’dan beri yeni süreçten

geçiyoruz. Her gün karfl›m›za yeni

bir karar ç›k›yor. Bu grup kendi

içinde neyin ne oldu¤unu çok

iyi biliyoruz. Aptal insanlar de¤iliz.

Bizim nas›l flampiyonluk kazand›¤›m›z›

Türkiye biliyor. Bizler

flampiyonlu¤umuza inan›yoruz.

Sonuna kadar arkas›nday›z. Bizler

buraday›z. F.Bahçe bayra¤›n›

en üst seviyeye ç›karmak için elimizden

geleni yapaca¤›z. Söyleyece¤im

çok fley var, bunlar› söylemiyoruz."

ifadelerini kulland›.

‹ki senelik cezan›n görülmemifl

bir ceza oldu¤unu savunan

Volkan Demirel, "Biz de okuduk

tapeleri. Tapelerde bizim anlad›-

¤›m›z dilden bir fley yok. Türkçeyi

bilmedi¤i halde karar vererek

bizi 2 sene kupalara alm›yorlar.

Bunun cevab›n› almak için yaz›

yazarak gerekli yerlere gönderece¤iz."

diye konufltu. Volkan,

"Madem biz flike yapt›k, kimle

yapt›k ortaya ç›ks›n. Kim satt›ysa

satanlar ç›ks›n. Desin ki ben param›

ald›m, bunlar da flike yapt›

desin. Böyle bir fley yok." fleklinde

konufltu.

En kötü hali ve dibi gördüklerini

kaydeden Volkan, sözlerini

flöyle tamamlad›: "Dibi gördük ve

ç›karak flampiyonlu¤u yar›m puanla

kaybettik. UEFA Kupalar›’na

ilk turda veda etti¤imiz daha

sonra ligi kazand›¤›m›z seneler

oldu. Kimse ümitsizli¤e düflmesin,

kafas›n› e¤mesin, flampiyonlu¤u

nas›l kazand›¤›m›z› biliyoruz.

Kimse bize bu lekeyi atamaz.

CAS’tan da ümidim yok.”

Spor

YARIN

Hamza Yerlikaya: Dopinge

s›f›r tolerans gösterece¤iz

ANKARA - Türkiye Gürefl

Federasyonu Baflkan› Hamza

Yerlikaya, gürefl camias› olarak

dopinge s›f›r toleransla

yaklaflt›klar›n› söyledi.

Türkiye Gürefl Federasyonu

taraf›ndan ‹stanbul Gönen

Otel'de gerçeklefltirilen iftar

yeme¤inin ard›ndan bas›n mensuplar›n›n

sorular›na

cevapland›ran Hamza Yerlikaya,

geçen hafta Edirne'de yap›lan

652. Tarihi K›rkp›nar Ya¤l›

Güreflleri'nde baz› pehlivanlar›n

doping yapt›¤› iddialar›n›

hakk›nda gere¤inin yap›ld›¤›n› ve

yanl›fl yapanlar›n disiplin kuruluna

sevk edildi¤ini belirtti.

Yerlikaya, dopinge konusunda

Gürefl Federasyonu olarak

çok hassas olduklar›n› ifade

ederek, "Bütün gürefl yar›fllar›

için bir uyar›m›z oldu. Aç›k ifade

kullan›yorum, gürefl camias›

olarak dopinge s›f›r toleransla

yaklafl›yoruz. Biz temiz bir camiay›z.

Böyle geldik ve böyle

devam etmeyi arzuluyoruz. Pis

eller varsa, o elleri temizlemek

bizim görevimiz." diye konufltu.

Doping yapanlar›n cezalar›n›

çekeceklerini vurgulayan

Yerlikaya, "Doping sadece bir

sporcuya mal edilemez. Biraz

genifl düflünmek laz›m. Bir

sporcu doping yap›yorsa kulübü

de hocas› da cezaland›r›lmal›."

dedi.

Milli güreflçi R›za Kayaalp'in

sosyal medyada ›rkç› söylemlerde

bulundu¤u iddialar›n›, federasyon

baflkan› Yerlikaya sert

bir dille yalanlad›. Kayaalp'e

karfl› bir linç kampanyas›n›n

bafllat›ld›¤›n› kaydeden

Yerlikaya, "R›za bu mesajlar›

yollad› m› yoksa biri sahte

hesapla onun ad›na m› yaz›ld›

31

Çocu¤umuz böyle bir fley yapmad›.

Sözüm ona R›za, sosyal

medyada Yunanl›lar ve

Ermeniler ad›na bir tak›m fleyler

yazm›fl. Çocu¤umuzun böyle bir

sözü yoktur. Linç etme

giriflimine girmeyi do¤ru görmüyorum.

Irkç›l›¤›n her türlüsüne

karfl›y›m ancak

çocu¤umuzun da böyle bir

eylemin içinde olmad›¤›n›n

kanaatindeyim. Sporcumuzun

sonuna kadar arkas›nday›z."

fleklinde konufltu.


ISSN 1308-6995

19 TEMMUZ 2013 CUMA www.yarin.com.tr

F‹YATI: 25 Kr

Türkiye'nin

önemli ar›c›l›k

merkezlerinden

Kars'ta ar›lar›n

o¤ul verme

zaman› ve

hep birlikte

uçtuklar›

s›rada ortaya

ç›kan manzara

dikkat çekiyor.

Ar›lardan görsel flölen

KARS - Türkiye'nin önemli ar›-

c›l›k merkezlerinden Kars'ta ar›lar›n

o¤ul verme zaman› ve hep birlikte

uçtuklar› s›rada ortaya ç›kan manzara

dikkat çekiyor.

Genellikle ö¤le saatlerinde o¤ul

vermek için kovanlar›ndan ç›kan

ar›lar, belli bir süre hep birlikte dönerek

uçtuktan sonra, sahipleri taraf›ndan

kovanlar›n yan›na b›rak›-

lan tahta üzerindeki seleye konuyor.

‹fllem bittikten sonra ar›lar› tekrar

kovanlara alan ar›c›lar, bakteri dolan

ç›talar› da ar›lar› kontrol alt›na

ald›ktan sonra temizliyor.

Kars Ar› Yetifltiricileri Birli¤i Baflkan›

Fuat ‹ncesu, AA muhabirine

yapt›¤› aç›klamada, merkeze ba¤l›

Subatan köyünde ar›c›l›k yapt›klar›-

n› belirterek, bitki floras›n›n genifl

ve yo¤un oldu¤u bölgede çal›flt›klar›n›

kaydetti.

Burada hasat dönemine kadar

kalacaklar›n› ifade eden ‹ncesu,

"fiimdi ar›lar›n o¤ul verme zaman›.

Ar›lar biraz önce o¤ul verdi biz de

onlar› baflka bir kovana ald›k. Ar›-

lar›n o¤ul vermesi kovan›n ço¤almas›

anlam›na geliyor. Baflka bir

kovan içindeki belli say›da ar› kovandan

ç›karak sepete giriyor. Biz

daha sonra onlar› al›yoruz ve bir

kovan›m›z daha artm›fl oluyor" dedi.

O¤ul verme iflleminin do¤al ve

yapay yolla yap›ld›¤›n› dile getiren

‹ncesu, flöyle devam etti:

"Kovan›n içindeki ç›talar›n birkaç›n›

al›yoruz baflka kovana koyuyoruz

o da bir kovan oluyor. Bir de

do¤al yol var. Burada da ar› bu ifllemi

içgüdüsel olarak yap›yor. Kovan

içindeki kraliçe ar›n›n yafll› olmas›

yani o kovanda hükmünün

azald›¤› anda iflçi ar›lar kendilerine

yeni kraliçe yapmaya çal›fl›rlar. D›-

flar› ç›kan ar›lar için biz önlemler

al›yoruz. O¤ulluk dedi¤imiz aparatlar

yerlefltiriyoruz. Ç›kan ar›lar da

onlara konuyor."

‹ncesu, kovandan ç›kan ar›lar›n

kraliçe ar›n›n kondu¤u yere geldi¤ini

belirterek, "O¤ul verme sabah 9-

10 gibi bir de ö¤leden sonra 2-3

gibi oluyor. Ar›n›n kovandan ç›kmas›

ve baflka bir yere konuflu 15

dakika sürüyor. Bizim al›fl›m›z da

10 dakika sürüyor. 20-25 dakikada

bir kovan› alm›fl oluyoruz" diye

konufltu. (AA)

“Beyaz alt›n”›n

yer alt›ndan

vitrine yolculu¤u

ESK‹fiEH‹R - "Beyaz alt›n",

''deniz köpü¤ü'' ve ''köstebek tafl›''

olarak bilinen lüle tafl›, zorlu ve uzun

u¤rafllar sonucu hammadde olarak

madenden ç›kart›l›p, usta ellerde

ifllendikten sonra pipodan tak›ya,

satranç tak›m›ndan büstlere kadar

birçok üründe zarafetini sergiliyor.

En kaliteli ve ticari olarak ifllenebilir

lüle tafl›, Eskiflehir'in Alpu ilçesindeki

Türkmentokat ile Karatepe köyleri

aras›ndaki Sar›su ocaklar›ndan

ç›kart›l›yor. Marg›, Beyaz Alt›n ve

Baflören köylerinde de lüle tafl›

madenleri bulunuyor.

Topra¤›n 40 ile 330 metre derinli¤inde

bulunan bu de¤erli tafl,

köylüler taraf›ndan oluflturulan

madenlerden insan gücüyle kaz›larak

ç›kart›l›yor. Lüle tafl› elde etmek için

köylüler, yüzeyden itibaren dik inen

kuyular kaz›yor. Lüle tafl› yer alt›nda

gözenekli yap›s› dolay›s›yla ›slak

bulunuyor. Da¤›n›k yumrular halinde

ç›kart›lan "beyaz alt›n", do¤al nemi

sayesinde toprak içindeyken temizlenmeye

ve kolay ifllenmeye olanak

sa¤l›yor.

Bu madenlerden ç›kart›lan lüle tafl›,

arac›lara ya da köylüler taraf›ndan

lüle tafl› iflleyenlere sat›l›yor.

Sat›n al›nan lüle tafl›n›n düzgün bir

flekilde olmad›¤›ndan öncelikle

düzeltme ifllemi yap›l›yor. Tafl›n

boyutu ve biçimi verilecek flekle yön

gösterebiliyor.

Lüle tafl› ifllemecili¤i, yetenek,

tecrübe ve sab›rl› bir çal›flma gerektiriyor.

Ustalar, nemli tafla özel

biçimlendirilmifl b›çaklarla, gözlemleri

ve hayal gücüne göre flekil veriyor.

Uzun süreli çal›flmalarda nemini

kaybedip sertleflen lüle tafl› suya

bat›r›larak yeniden yumuflat›l›yor.

(AA)

More magazines by this user
Similar magazines