Kanıta Dayalı KALP YETERSİZLİĞİ KİTABI - Rasim Enar

rasimenar.com

Kanıta Dayalı KALP YETERSİZLİĞİ KİTABI - Rasim Enar

Kanıta Dayalı

KALP YETERSİZLİĞİ

KİTABI

Editör

Prof. Dr. Rasim ENAR

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD

NOBEL TIP KİTABEVLERİ


© 2009 Nobel T›p Kitabevleri Ltd. fiti.

SABISTON TEXTBOOK OF SURGERY (TÜRKÇE)

© 2010 Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti.

KANITA DAYALI KALP YETERSİZLİĞİ KİTABI

ISBN: Editör: Rasim ENAR

ISBN: 978-975-420-758-3

Bu kitabın, 5846 ve 2936 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası Hükümleri gereğince yazarın

yazılı izni olmadan bir bölümünden alıntı yapılamaz; fotokopi yöntemiyle çoğaltılamaz; resim,

şekil, şema, grafik, vb.’ler kopya edilemez. Her hakkı Nobel Tıp Kitabevleri Ltd Şti’ne aittir.

Düzenleme:

Kapak:

Baskı /Cilt:

Nobel Tıp Kitabevleri - Hakkı Çakır, Hande Dalsaldı Çaçur

Hande Dalsaldı Çaçur

Nobel Matbaacılık, Hadımköy-İSTANBUL

NOBEL TIP K‹TABEVLER‹ LTD. fiT‹.

ÇAPA

Millet Cad. No:111 Çapa-‹stanbul

Tel: (0212) 632 83 33 Fax: (0212) 587 02 17

CERRAHPAfiA

Cerrahpafla T›p Fakültesi Karfl›s›

Park içi Cerrahpafla-‹stanbul

Tel: (0212) 586 17 58

KADIKÖY

R›ht›m Cad. Derya ‹fl Merkezi No: 7

Kad›köy-‹stanbul

Tel: (0216) 336 60 08

SAMSUN

Ulugazi Mah. 19 May›s Bulvar› 16/6

Tel: (0362) 435 08 03

ELAZI⁄

Yahya Kemal Cad. Üniversite Mah. No: 36/B

Tel: (0424) 233 43 43

Ankara

MN MED‹KAL & NOBEL TIP K‹TABEV‹

Halk Sok. No: 5 S›hhiye-Ankara

Tel: (0312) 431 16 33

‹zmir / Bornova

‹ZM‹R GÜVEN K‹TABEV‹

168. Sok. No: 10/1 Bornova-‹zmir

Tel: (0232) 339 16 96

‹zmir / Konak

‹ZM‹R GÜVEN K‹TABEV‹

SSK ‹fl Han› P/36 Konak-‹zmir

Tel: (0232) 425 27 58

Adana

ADANA NOBEL YAYIN DA⁄ITIM

Adnan Kahveci Bulvar› 31/C Adana

Tel: (0322) 233 00 29

ANTALYA

Meltem Mahallesi, Dumlup›nar Bulvar›

Falez Sit. Toros Apt. No:183/2

Tel: 0 (242) 238 15 55

BURSA

Alt›parmak Cad. Burç Pasaj›, Bursa

Tel: (0224) 224 60 21


İthaf

Hocam Prof. Dr. Nuran Yazıcıoğlu

ve

Portakal çiçeklerine...


YAZARLAR

EDİTÖR

Prof. Dr. Rasim Enar

İstanbul Üniversitesi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD

YAZARLAR

Prof. Dr. Rasim Enar

İstanbul Üniversitesi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD

Prof. Dr. Kemal Arıkan

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Psikiyatri ABD

Prof. Dr. Saide Aytekin

İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kardiyoloji ABD

Prof. Dr. İbrahim Demir

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kardiyoloji ABD

Prof. Dr. Mustafa Demirtaş

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kardiyoloji ABD

Prof. Dr. Ali Ergin

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD

Prof. Dr. Serdar Payzın

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD

Prof. Dr. Seçkin Pehlivanoğlu

İstanbul Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kardiyoloji ABD

Doç. Dr. Murat Çaylı

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kardiyoloji ABD

Doç. Dr. Gürkan Çetin

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü,

Kalp-Damar Cerrahisi Bölümü

Doç. Dr. İzzet Erdinler

Siyami Ersek Kalp Damar Cerrahisi Merkezi

Kardiyoloji Kliniği

Yrd. Doç. Dr. Ali Doğan

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD

Uzm. Dr. Güçlü Dönmez

İstanbul Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kardiyoloji ABD

Uzm. Dr. Mevlüt Koç

Adana Numune Hastanesi Kardiyoloji Kliniği

Uzm. Dr. Yelda Tayyareci

FNH Hastanesi Kardiyoloji Kliniği

Dr. Sinem Zeynep Başer

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Psikiyatri ABD

Dr. Gonca Gül Bozkurt

İstanbul Üniversitesi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD

Dr. Mete Gürsoy

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü,

Kalp-Damar Cerrahisi Bölümü

Dr. Aysel Yakıcı

İstanbul Üniversitesi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD

Uzman Diyetisyen Özlem Persil Özkan

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Uzman Hemşire Sevim Bayram

İstanbul Üniversitesi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD

Uzman Hemşire Yasemin Güçlüel

İstanbul Üniversitesi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD

v


ÖNSÖZ

Kompleks klinik sendrom olarak adlandırılan

kalp yetersizliği kötü yaşam kalitesi, yüksek morbidite

ve mortalite ile karakterize çok önemli bir sağlık

sorunudur.

Klinik olarak yüzyıllardır bilinmesine rağmen

epidemiyolojisi, doğal seyri, patofizyolojisi ve etkili

tedavi yöntemleri hakkındaki bilgilerimiz son 20-25

yıla kadar kısıtlı kalmıştır. Son yıllarda patofizyolojisinin

aydınlatılmasındaki gelişmelere paralel olarak

önlenmesi ve tedavisinde çok önemli ilerlemeler

kaydedilmiştir. Önceleri kalp yetersizliğine yalnızca

semptomatik yaklaşım mümkün iken anjıyotensin

konverting enzim inhibitörleri, beta blokerler, aldesteron

inhibitörleri ve anjıyotensin reseptör blokerleri

ile yapılan geniş çaplı çalışmalar bu nörohormonal

antogonistlerin yaşam süresini uzattığı ve klinik iyilik

sağladığını göstermiştir.

Farmakolojik tedavi dışında kalp yetersizliği tedavisinde

revaskülarizasyon girişimleri, kapak ve

ventrikül ameliyatları, kardiyak resenkronizasyon

tedavisi ve implante edilebilen kardiyoverter defibrillator

uygulamaları da önemli rol oynamaktadır.

Kalp yetersizliği olan hastalarda antikoagülan tedavi

tromboembolik olayların önlenmesinde önemlidir.

Atriyal fibrilasyon olsun veya olmasın kime ne

zaman ve niçin yapılması gerektiği ve hemorajik riskin

azaltılması için gerekli stratejiler iyi bilinmelidir.

Kalp yetersizliği tedavisinde morbidite ve mortalitenin

azaltılmasında önemli noktalardan biri de

mümkün olduğunca erken evrede tanı konmasıdır.

İyi bir öykü almak ve fizik muayenede ustalaşmak

çok önemlidir. Bunun yanısıra tanıda ve sınıflamada

ekokardiyografinin rolü büyüktür, labaratuvar tetkiklerinin

rolü yadsınamaz.

Günümüzde kalp yetersizliği hakkındaki bilgilerimizde

çok hızlı bir değişim ve birikim olmaktadır.

Öyle ki klinisyenler bu bilgileri toplamak ve sentez

etmekte yetersiz kalabilirler. Ayrıca diyabet ve hipertansiyon

gibi eşlik eden hastalıklarda, özellikle böbrek

işlev bozukluğu olduğunda ve yaşlılarda kalp

yetersizliği tedavisi çeşitli güçlükler arzetmektedir.

Bu bilgilerin ve klinik deneyimlerinin konunun uzmanlarınca

hekimlere aktarılması çok önemlidir.

Uzun yıllardan beri Koroner Bakım Ünitesi sorumluluğunu

sürdüren Prof. Dr. Rasim Enar miyokard

infarktüsü ve miyokard infarktüsünün en

önemli komplikasyonu olan kalp yetersizliği hakkında

ülkemizin değerli uzmanlarından biridir.

Prof. Dr. Rasim Enar’ın editörlüğünü yaptığı bu

kitapta kalp yetersizliğine dair her konu konunun

uzmanlarınca geniş bir perspektif içinde değerlendirilmiş

ve eksiksiz olarak sunulmaya çalışılmıştır.

Hekimler için çok önemli bir başvuru kitabı olacağını

düşünüyorum ve yazarları kutluyorum.

Prof. Dr. Hüsniye Yüksel

16.02.2010

vii


EDİTÖRÜN ÖNSÖZÜ

2 yılı aşkın bir süreden beri hazırlanmakta olan

Kalp yetersizliği kitabının amacı; toplumda yaygın

görülen, hastane yatışlarının büyük bir bölümünü

oluşturan ve çoklu sistem manifestasyonları ile adeta

malin bir hastalık gibi seyreden ve hemen her zaman

ölümle sonuçlanan bu hastalık ve sorunlarına pratikte

ve klinikte klinisyenlere yardımcı olmaktır.

Kalp yetersizliği tek başına bir hastalık olmanın

ötesinde birçok klinik manifestasyonları içeren bir

sendromdur. Dolayısı ile kitap çok-disiplinli geniş bir

perspektifte hazırlanmıştır.

Bu amaçla, 2005 yılından günümüze kadar yayınlanmış

kılavuzları, önemli uzman görüşlerini ve

tartışmaları ve klinik çalışmalar ile değerlendirmeleri

ihtiva etmektedir.

Ayrıca kitabın bazı bölümlerinde (Bölüm- 2.1 ve

2.6 gibi) kendi görüşlerime, deneyimlerime ve fikirbirliğinde

olduğum pratik uzman görüşlerine yer

verdim.

Kitabın geniş kapsamının içerisinde çoğu pratiğe

yönelik ve başka disiplinlere ait önemli bölümler (Bölüm-

1.8, 2.3, 2.5 ve 3.10) ve konular vardır, bunlar

ilgili uzmanlar tarafından hazırlanmıştır.

Sonuç olarak “Kanıta Dayalı Kalp Yetersizliği

Kitabı”, akut ve kronik kalp yetersizliği ile komplikasyonlarının

teşhis ve tedavisi ile ilgili, doğru ve

kanıtlanmış bilimsel klinik bilgileri kapsamayı hedeflemiştir

ve kanımca bunu başarmıştır….

Prof. Dr. Rasim Enar

İstanbul Üniversitesi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD

12 Şubat 2010

ix


İÇİNDEKİLER

KISIM 1

TEMEL KALP YETERSİZLİĞİ

BÖLÜM 1.1.

KALP POMPASI: MEKANİKLERİ,

ANATOMİ VE SİTOSKLETON YAPISI .................................... 3

Prof. Dr. Rasim Enar

Kalbin Fonksiyonuyla İlişkili Yapısal Özellikleri .................... 3

Miyokard Hücresi ............................................................. 3

Eksitasyon – Kontraksiyon Çifti ............................................. 7

Miyokard Kontraktilitesi ve Kontraksiyon Mekaniği ......... 10

Kalbin Dinamik Fizyolojisi ................................................. 13

Kalp Siklusu .................................................................... 13

Kardiyak Mekanikler ........................................................... 15

Ventrikül Fonksiyonu için Yeni Görüşler .......................... 16

Ventrikül Fonksiyonunun Altında Yatan Yapısal

Mekanikler ................................................................... 16

Miyokardiyum ve İntertisyel Boşluk .................................... 18

Matriks ve Doku Sertliği .................................................. 19

Kardiyomiyosit Sitoskeleton (Hücre İskeleti) .................... 20

Ekstrasellüler Matriks ...................................................... 20

Kalp Yetersizliği Patofizyolojisi: Sendromun Felsefesini

Oluşturan Parametreler ................................................. 33

Kronik Kalp Yetersizliğinin Semptom ve Bulguları ............... 41

Kalp Yetersizliğinin Fizik Bulguları .................................. 45

KRONİK KALP YETERSİZLİĞİ TEDAVİSİ .............................. 50

Digoksin ......................................................................... 50

Diüretikler ...................................................................... 58

Renin Anjiyotensin Aldosteron Sistemini (RAAS)

Etkileyen İlaçlar ............................................................ 71

Klinik Kalp Yetersizliğinde ACE İnhibitörleri .................... 77

Kalp Yetersizliğinde; Renin-Anjiyotensin-Aldosteron

Sistemi .......................................................................... 80

Beta-Reseptörler ve Blokerleri ......................................... 85

KY’de Faydası Kanıtlanmış Tedavilerin Yorumu ve

Kaynakları .................................................................... 94

2006-Amerika Kalp Yetersizliği Cemiyetinin (HFSA) Kalp

Yetersizliği Kılavuzunun Tedavi Önerileri ....................... 97

AKUT KALP YETERSİZLİĞİ ............................................... 101

Akut Kalp Yetersizliğinin Tedavisi ...................................... 116

Akut Vazodilatör Tedavi ................................................ 117

Pozitif İnotropik ve Dilatör (İno-dilatör) Tedavi .............. 118

Primer Vazopressör Etkili İnotropik Tedavi ..................... 121

Diüretik Tedavi ............................................................. 127

Hastaneden Çıkış .......................................................... 129

Amerika Kalp Yetersizliği Cemiyeti (HFSA) 2006:

Akut Dekompanse Kalp Yetersizliğinin Değerlendirme

ve Tedavisi .................................................................. 130

BÖLÜM 1.2.

KALP YETERSİZLİĞİ SENDROMU ...................................... 23

Genel Bilgiler

Prof. Dr. Rasim Enar

Tarihsel Perspektifte Kalp Yetersizliği ................................... 23

Kalp Yetersizliğinin Tanımlaması ve Tipleri .......................... 25

Kalp Yetersizliğinin Evrimsel Kaynakları .............................. 26

Kalp Yetersizliği Etyolojisi ve Etyolojik Faktörleri ............. 27

KY’yi Kötüleştiren Reversibl (Geriye Döndürülebilen)

Faktörlerin Tanınması ve Önemi ................................... 29

Kardiyomiyopatiler ......................................................... 30

BÖLÜM 1.3.

EPİDEMİYOLOJİ, PROGNOZ VE BİYOMARKERLER ........ 139

Prof. Dr. Rasim Enar

İnsidensi ....................................................................... 139

Prevelans ...................................................................... 139

Morbidite ve Yaşam Beklentisi ....................................... 140

Prognoz ........................................................................ 140

KALP YETERSİZLİĞİNDE BİYOMARKERLER...................... 142

Kardiyak Troponin Konsantrasyonu Sürekli Yükselmiş

Hastalarda; Kronik KY ve Akut Kardiyak

Dekompansasyon Arasındaki “Malin Bağlantı” ........... 148

Kalp Yetersizliğinin Kronik ve Dekompanse

xi


xii

İçindekiler

Fazlarında Miyosit Hasarının Mekanizmaları .............. 149

Miyosit Hasarı Perspektifinden Kronik Kompanse ve

Akut Dekompanse Kalp Yetersizliği Arasındaki

“Malin bağlantı” ......................................................... 150

Avrupa ve Türkiye’de Kalp Yetersizliği (ESC 2008 KY

Kılavuzu)’da Kalp Yetersizliği Epidemiyolojisi ............... 152

2000 Yılında, İmprovement-HF ve TÜRKAY

Çalışmaları Perspektifinde KY Hastaları ....................... 152

BÖLÜM 1.4.

NÖROHORMONAL KALP YETERSİZLİĞİ VE

SOL VENTRİKÜLÜN YENİDEN BİÇİMLENMESİ

(Remodeling) .................................................................... 155

Dr. Aysel Yakıcı – Prof. Dr. Rasim Enar

A. Kalp Yetersizliğinde Hormonlar ve Hemodinami .......... 155

Sempatik Sinir Sistemi ................................................... 156

Renin-Anjiyotensin-Aldosteron Sistemi ......................... 158

Arjinin Vazopressin Nonozmotik Salınımı ..................... 160

Natriüretik Peptidler...................................................... 161

B. Konjestif Kalp Yetersizliğinde Aldosteron ...................... 165

Renin-Anjiyotensin-Aldosteron Sistemi ......................... 165

Aldosteron ve Konjestif Kalp Yetersizliğinin

Patofizyolojisi ............................................................... 167

SOL VENTRİKÜL REMODELLİNGİ ................................... 172

Patofizyolojik Mekanizmalar ......................................... 173

A. SV Hipertrofisi – Artmış Basınç Yükü ........................ 173

B. Aort Stenozu ........................................................... 176

C. Mitral Regürjitasyonu; Volum Yüklenmesi,

Remodelling ............................................................ 176

D. Post-İnfarktüs Remodelling ...................................... 177

BÖLÜM 1.5.

SİSTOLİK FONKSİYONLARI KORUNMUŞ

KALP YETERSİZLİĞİ ......................................................... 183

Prof. Dr. Mustafa Demirtaş – Doç. Dr. Murat Çaylı –

Uzm. Dr. Mevlüt Koç

Epidemiyoloji ve Seyir ...................................................... 183

Patofizyoloji .................................................................. 184

Tanı .............................................................................. 187

Tedavi ........................................................................... 190

BÖLÜM 1.6.

İSKEMİK MİTRAL REGÜRJİTASYONU ............................. 197

Prof. Dr. Rasim Enar

Mekanizmalar ............................................................... 199

Teşhis ........................................................................... 206

Tedavi ........................................................................... 206

ESC-2007 Kılavuzu: İskemik Mitral Regürjitasyonu ........ 209

AHA/ACC-2006: Etyolojisinden Bağımsız Olarak

Mitral Regürjitasyonunda Mitral Kapak Cerrahisi

İndikasyonları ............................................................. 211

AHA-2009 Kapak Hastalıkları Kılavuzu:

İskemik Mitral Regürjitasyonu ..................................... 212

BÖLÜM 1.7.

KALP YETERSİZLİĞİNDE ELEKTRİKSEL TEDAVİ ............... 213

Doç. Dr. İzzet Erdinler – Dr. Güçlü Dönmez

Kalp Yetersizliğinde Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi .. 213

İntraventriküler İleti Gecikmesi (İVİG) ........................... 213

Kalp Yetersizliğinde Kalbin Elektriksel Aktivasyonunda

Gözlenen Değişimler .................................................. 215

Kardiyak Senkronizasyonda Elektriksel Aktivite ............. 217

Mekanik Resenkronizasyon .......................................... 218

Senkronizasyon Bozukluğunda Ekokardiyografi ............ 219

Kardiyak Resenkronizasyon Çalışmaları ....................... 221

Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisine Uygun

Hasta Seçimi ve Tedaviye Yanıtsızlık Nedenleri ........... 224

2008 ACC/AHA/HRS Cihaz Tedavileri Klavuzunda

Resenkronizasyon Tedavi Önerileri .............................. 228

KALP YETERSİZLİĞİNDE VENTRİKÜLER ARİTMİLERİN

ICD İLE TEDAVİSİ ...................................................... 234

Kalp Yetersizliğinde ICD ile Tedavi ................................ 235

BÖLÜM 1.8.

KRONİK KALP YETERSİZLİĞİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ .... 241

Doç. Dr. Gürkan Çetin, Dr. Mete Gürsoy,

Prof. Dr. Rasim Enar

İskemik Kardiyomiyopatide Cerrahi Revaskülarizasyon ..241

CERRAHİ SV REMODELİNGİ ........................................... 242

Büyük Ölçüde Terk Edilen Yaklaşımlar .......................... 243

SV Anevrizmaları ve Post-İskemik Dokuların

Cerrahi Tedavisi ............................................................ 246

Cerrahi SV Remodelinginin Diğer Metodları .................. 248

ESC-2008: Kapak Hastalığı Olan Kronik KY’de Kapak

Cerrahisi Önerileri ...................................................... 248

Mitral Kapak Tamiri ve SV Disfonksiyonunda:

Kılavuzların Ötesinde Genel Cerrahi İndikasyonlar ..... 250

Pacemaker uygulamaları ............................................... 250

SOL VENTRİKÜLE YARDIMCI CİHAZLAR (LVAD) VE

YAPAY KALP ............................................................... 252

Kısa-Süreli Cihazlar ...................................................... 254

Uzun-Süreli İmplante Edilebilen Cihazlar ..................... 255

KARDİYAK TRANSPLANTASYON ..................................... 259


İçindekiler

xiii

BÖLÜM 1.9.

KALP YETERSİZLİĞİNDE EKOKARDİYOGRAFİ ................ 263

Uzm. Dr. Yelda Tayyareci – Prof. Dr. Saide Aytekin

A. Kalp Yetersizliğinde Sol Ventrikül Fonksiyonlarının

Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi ......................... 265

1. Sol Ventrikül Anatomisi, Fizyolojisi ve

Fonksiyonları ........................................................... 265

2. Sol Ventrikül Sistolik Fonksiyonlarının

Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi ...................... 266

3. Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonlarının

Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi ...................... 276

4. Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi için

Ekokardiyografik Değerlendirme .............................. 282

B. Kalp Yetersizliğinde Sağ Ventrikül Fonksiyonlarının

Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi ......................... 287

C. Kalp Yetersizliğinde Fonksiyonel Mitral Yetersizliğinin

Ekokardiyografik Değerlendirilmesi ............................ 293

D. Kalp Yetersizliğinde Stres Ekokardiyografi ................... 292

Akut Kalp Yetersizliği Sendromunda Volum

Yüklenmesinin Patofizyolojisi ..................................... 345

Kalp Yetersizliğinde Su-Tuz Retansiyonu ve

Diüretik Tedavisi ......................................................... 344

Dekompanse Kalp Yetersizliği ....................................... 352

HİPONATREMİ ................................................................. 355

ADKY’DE HEMOKONSANTRASYON VEYA YENİDEN

DOLDURMA .............................................................. 361

KY’de Volum Yüklenmesinde Pratik Tedavi Algoritması .. 369

Akut KY Teşhisine Yaklaşım ve Klinik Sorunları ................. 371

KY’nin Major Semptom ve Bulguları ............................. 371

NEFES DARLIĞI VE AKCİĞER KONJESYONUNUN

KARDİYAK KÖKENİN AYIRICI TANISI ........................ 382

A. Akut Pulmoner (Akciğer) Ödemi ............................... 382

Akut Dispneik Hastanın Değerlendirme ve

Yaklaşımında Biyomarkerlerin Rolü ............................ 387

GÖĞÜS RADYOGRAFİSİ ................................................. 396

KISIM 2

KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ

BÖLÜM 2.1.

PRATİKTE KALP YETERSİZLİĞİ: KILAVUZLAR VE

KLİNİK KANITLARLA; AKUT/KRONİK KY’DE TEŞHİS,

TEDAVİ AYIRICI TANI, KORUNMA VE

TEDAVİ SORUNLARI ....................................................... 305

Prof. Dr. Rasim Enar

AKUT DEKOMPANSE KALP YETERSİZLİĞİ (ADKY) .......... 305

Tanımı .......................................................................... 306

Klinik Akut KY Sendromu ............................................. 309

ADKY Teşhisi ................................................................ 313

ADKY’de Hastaneye Yatırılan Hastalar ........................... 317

ADKY’de Hemodinamik Değerlendirme ve

Monitorizasyon Yöntemleri ......................................... 320

Akut Dekompanse Kalp Yetersizliğinin Geleneksel Tedavi

Unsurları .................................................................... 323

ESC - 2008 KY kılavuzuna göre: Akut Kalp Yetersizliği

Tedavisi ve Yaklaşım Stratejisi ...................................... 326

Akut Dekompanse Kalp Yetersizliğinde Teşhis ve

Tedavi Stratejileri ........................................................ 339

Akut KY: Nörohormonal-Renal Mekanizmalar ve

Tedavisi ...................................................................... 345

Akut Kalp Yetersizliği Sendromu (AKYS) ........................ 345

Kalp Yetersizliğinde Pulmoner Konjesyonun Radyolojik

Bulguları ..................................................................... 403

KRONİK KALP YETERSİZLİĞİ............................................ 411

Akut Dekompansasyon Öncesi ve Sonrasındaki

Kronik Süreçte Teşhis ve Tedavi Yaklaşımı .................... 413

NYHA ve Klinikopatolojik Evrelendirmeye Göre

Kronik Kalp Yetersizliği Tedavisi .................................. 418

NYHA Fonksiyonel Sınıflaması ve KY Tedavisi .............. 426

Kronik KY’de İlaç Tedavilerinin Pratik Kullanımı ................ 428

KKY’de Diğer Tedavi Girişimleri: (Rutin-Olmayan

Cerrahi, Cihaz ve İlaç Tedavileri) ................................ 444

BÖLÜM 2.2.

AKUT KARDİYOJENİK PULMONER ÖDEM:

MEKANİK DESTEK TEDAVİLERİ ....................................... 449

Uz. Dr. Güçlü Dönmez – Prof. Dr. Seçkin Pehlivanoğlu

I. İntra-Aortik Balon Pompası ............................................ 449

II. Mekanik Ventilasyon ..................................................... 456

Mekanik Ventilasyon ve Fizyolojisi ................................... 471

Prof. Dr. Rasim Enar

İnvazif Ventilasyon ............................................................ 473

Mekanik Ventilasyona Başladıktan Sonra Destekleyici

Bakım ......................................................................... 475

Noninvazif Ventilasyon ( NIV) ............................................ 476

Mekanik Ventilasyonun Prensipleri ............................... 479


xiv

İçindekiler

BÖLÜM 2.3.

BESLENME STRATEJİLERİ ................................................. 491

Uzman Diyetisyen Özlem Persil Özkan

Kalp Hastalığı Riskini Azaltmak için Takip Edilecek

Sağlıklı Beslenme Stratejileri ....................................... 491

Medikal Nutrisyon Tedavisi ........................................... 491

Sodyum Kısıtlı Diyetler ................................................. 492

Kalsiyum ve Vitamin D ................................................. 496

Kronik Kalp Yetmezliğinde Nütrisyonun Önemi ................ 498

Kardiyak Kaşeksi ve Beslenme .......................................... 499

Diabetes Mellitus’lu Hastanın Beslenmesi ........................ 500

BÖLÜM 2.4.

KALP YETERSİZLİĞİNDEN KORUNMA ............................ 507

Prof. Dr. İbrahim Demir

BÖLÜM 2.5.

PRATİK İNTRAVENÖZ İLAÇ TEDAVİ PROTOKOLLERİ ..... 517

Uzman Hemşire Yasemin Güçlüel –

Uzman Hemşire Sevim Bayram

BÖLÜM 2.6.

25 YILLIK DENEYİM: DEKOMPANSE KY’DE YAKLAŞIM ... 533

Prof. Dr. Rasim Enar

Akut Dekompanse KY’de Akut Tedavi Stratejisi ................. 533

Teşhis ve Klinik Değerlendirme ..................................... 533

Akut Primer Tedavi ........................................................ 534

AKUT KY TEDAVİSİ VE SORUNLARI ................................ 535

1. İnodilatör ve Vazopressör Destek .............................. 541

Diüretikler ve Refrakterliği ............................................ 542

2. Zorlama Diürez ........................................................ 543

3. Vazodilatör Tedavi ..................................................... 544

Kronik KY Tedavisinin Prensipleri ..................................... 545

SU REPLASMANI, ELEKTROLİTLER VE

HESAPLAMALAR ........................................................ 548

Hiponatremi ................................................................. 549

Hiperpotasemi .............................................................. 551

Hipopotasemi ............................................................... 553

Hipomagnezemi ........................................................... 554

Mekanik Ventilasyondan Spontan Solunuma

Geçilmesi için Gerekli Kriter ve Ölçüler ..................... 555

KY’nin Teşhis ve Klinik Durumunun Değerlendirilmesinde

Kullanılan Sınıflandırmalar ......................................... 556

KISIM 3

KALP YETERSİZLİĞİ

SENDROMUNUN PARÇALARI

BÖLÜM 3.1.

NON-KARDİYAK KOMORBİDLER,

ÖZEL HASTA GRUPLARINDA

KALP YETERSİZLİĞİ ......................................................... 561

Prof. Dr. Rasim Enar

Yaşlı Kalp ve Yaşlılarda Kalp Yetersizliği ............................ 569

Diyabetes Mellitus ve Kalp Yetersizliği .............................. 579

Anemi ve Kronik Kalp Yetersizliği ..................................... 589

KRONİK BÖBREK YETERSİZLİKLİ HASTALARDA

KALP YETERSİZLİĞİ .................................................... 599

Kronik Böbrek Hastalığında KY Tedavisi ........................ 604

Kardiyorenal Sendrom .................................................. 610

Böbrek Yetersizlikli Hastada Kalp Yetersizliğinin

Farmakolojik Tedavisi ................................................. 619

Gebelikte Kalp Yetersizliği ................................................ 624

BÖLÜM 3.2.

SOLUNUM, KY’DE AKCİĞER TUTULUMU

VE AYIRICI TANI .............................................................. 633

Prof. Dr. Rasim Enar

Sol Ventrikül Yetersizliğinin Akciğer Fonksiyonuna

Etkileri ........................................................................ 639

Sol Kalp Yetersizliğinde Pulmoner Belirtiler....................... 641

Kalp Hastalığının Pulmoner Manifestasyonları .................. 647

Kalp Yetersizliğinde Göğüs Radyografisi ........................ 651

Kritik Kardiyak Bakımda Pulmoner Hipertansiyon............. 655

Pulmoner Arteriyel Hipertansiyonun Tedavisi ................ 670

Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon (PAH) ....................... 676

BÖLÜM 3.3.

UYKU APNESİ BOZUKLUĞU VE

KALP YETERSİZLİĞİ ......................................................... 687

Prof. Dr. Rasim Enar

Obstrüktif Uyku Apnesi .................................................... 687

Santral Uyku Dispnesi (SUA) ............................................ 691


İçindekiler

xv

BÖLÜM 3.4.

AKUT MİYOKARD İNFARKTÜSÜ, POMPA YETERSİZLİĞİ

VE KARDİYOJENİK ŞOK .................................................. 695

Prof. Dr. Rasim Enar

A. Akut Miyokard İnfarktüsünde Pompa Yetersizliği .......... 697

B. Kardiyojenik Şok .......................................................... 705

Tedavi ........................................................................... 709

Kardiyojenik Şokta Yoğun Kritik Bakım .......................... 713

BÖLÜM 3.8.

KRONİK KALP YETERSİZLİĞİNDE ARİTMİLER ................ 773

Prof. Dr. Serdar Payzin

BÖLÜM 3.9.

KARDİAK KAŞEKSİ ........................................................... 787

Dr. Gonca Gül Bozkurt – Prof. Dr. Rasim Enar

BÖLÜM 3.5.

GEBELİK KARDİYOMİYOPATİSİ ...................................... 731

Yrd. Doç. Dr. Ali Doğan – Prof. Dr. Ali Ergin

BÖLÜM 3.6.

MİYOKARDİT .................................................................. 743

Prof. Dr. Rasim Enar

BÖLÜM 3.7.

İLERLEMİŞ KALP YETERSİZLİĞİ VE TEDAVİ

STRATEJİLERİ ................................................................... 757

Prof. Dr. Rasim Enar

BÖLÜM 3.10.

KALP YETERSİZLİĞİNDE PSİKOLOJİK

FAKTÖRLER ..................................................................... 797

Prof. Dr. Kemal Arıkan – Dr. Sinem Zeynep Başer

BÖLÜM 3.11.

KANSER HASTALARINDA KARDİYOVASKÜLER

HASTALIĞIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ ................................... 801

Prof. Dr. Rasim Enar

İNDEKS ............................................................................ 809


AÇIKLAMALAR

Bazı bölümlerde ESC (Avrupa Kalp Cemiyeti), AHA/ACC (Amerikan Kalp Cemiyeti/Amerikan Kardiyoloji Koleji) ve

HFSA (Amerika Kalp Yetersizliği Cemiyeti) cemiyetlerinin çeşitli tavsiyeleri ve kanıtları sunulmuş, atıfta bulunulmuş

veya kaynak gösterilmiştir. Bunların açıklamaları aşağıdadır.

2006 HFSA (Heart Failure Society of America) Pratik Kalp Yetersizliği Kılavuzu:

Tavsiyelerin gücünü sınıflandıran HSA sistemi:

•Tedavi veya uygulama: “Tavsiye edilmiştir”: - Rutin bakımının bir parçası. Tedavinin istisnaları en aza indirilmelidir.

•“Düşünülmelidir”: - Hastaların büyük bölümü girişimi almalıdır. Hastalara bireysel sağduyulu bazı uygulamalar

müsaade edilebilir.

•“Düşünülebilir”: - Tedavinin bireyselleştirilmesi indikedir.

•“Tavsiye edilmez”: - Tedavi girişimi kullanılmamalıdır.

HFSA pratik KY kılavuzunda kullanılan kanıtların rölatif ağırlığı:

Kanıtların hiyerarşisi:

•Düzey A: Randomize, kontrollu, klinik çalışmalar. Tek çalışma sonuçları esas alınarak tayin edilebilir.

•Düzey B: Kohort çalışması ve olgu-kontrollu çalışmalar. Post-Hok analiz ve Meta-analiz, prospektif gözlemsel

çalışmaları veya kayıtları.

•Düzey C: Uzman görüşü. Gözlemsel çalışmalar- epidemiyolojik bulgular.

(Journal of Cardiac Failure 2006;12:11-35)

2008 ESC (European Cardiology Society) Akut ve Kronik Kalp Yetersizliği Tanı ve Tedavisinde Kılavuz:

Tavsiye sınıfları:

•Sınıf I (sI): Belli bir tedavi ve işlemin, faydalı ve etkili olduğuna ilişkin kanıtlar veya genel görüş varlığı.

•Sınıf II: Belli bir tedavi veya işlemin faydalı/etkin olduğuna ilişkin çelişkili veya farklı görüşlerin varlığı.

•Sınıf IIa (sIIa): Kanıtların /görüşlerin varlığı etkinlik/yararlılık yönündedir.

•Sınıf IIb (sIIb): Kanıtlar/görüşler faydayı/etkiniği daha az destekliyor.

•Sınıf III (sIII): Belli bir tedavi veya işlemin faydalı etkin olmadığı, bazı durumlarda zararlı olabileceği yönünde kanıt

ya da genel görüş birliği.

Kanıt düzeyleri:

•Düzey A: Veriler birden fazla randomize klinik çalışma veya metaanalizden elde edilmiştir.

•Düzey B: Veriler tek bir randomize çalışma veya randomize-olmayan büyük boyutlu çalışmalarda elde edilmiştir.

•Düzey C: Uzmanların görüş birliği ve/veya küçük boyutlu çalışmalar, retrospektif çalışmalar kayıtlar (Registry

çalışmaları).

(Eueopean Heart Journal 2008;29:2388-2442)

2009 AHA (American Hear Association)/ACC (American College of Cardiology Foundation) Erişkin Kalp Yetersizliği

Teşhis ve Tedavisinin Kılavuzları:

Tavsiyelerde uygulanan sınıflama ve kanıtın düzeyi:

•Sınıf I: Fayda >>>Risk. Tedavi/girişim yapılmalıdır/verilmelidir.

Tedavi Verilmelidir, indikedir; etkili ve faydalıdır.

•Sınıf IIa: Fayda >> Risk. Tedavi/girişimin uygulanması/verilmesi makuldur.

Tedavinin uygulanması makuldur, etkili/faydalı olabilir, muhtemelen önerilebilir, indike olabilir.

•Sınıf IIb: Fayda ≥ Risk. Tedavi/girişim düşünülmelidir.

Düşünülebilir, makul olabilir, faydası/etkinliği, bilinmez/belirsiz/açık değildir veya saptanmamıştır.

•Sınıf III: Risk ≥ Fayda. Tedavi/girişim faydalı olmadığından, zararlı olabileceğinden uygulanmamalıdır/verilmemelidir.

Önerilmemeli kullanılmamalıdır, indike değildir, faydalı/etkili değildir, zararlı olabilir.

•Düzey A: Çoklu populasyonlar (yaş, cinsiyet, diyabet, geçirilmiş Mİ, KY hikayesi ve geçmişte aspirin kullanımı

gibi farklı altgruplarda fayda/etkinlik ile ilgili kayıt veya klinik çalışmalardan sağlanan veriler) değerlendirilmiştir.

Randomize klinik çalışmalar veya metaanalizler.

•Düzey B: Kısıtlı populasyonlar değerlendirilmiştir. Veriler tek randomize çalışma veya nonrandomize çalışmalardan

alınmıştır.

•Düzey C: Çok kısıtlı populasyonlar değerlendirilmiştir. Sadece görüşler/deneyimlerin fikirbirliği, olgu çalışmaları

veya standart bakımlar.

(JACC 2009;53;e1-e90)

More magazines by this user
Similar magazines