2 3 4 1 5 6 - coskuntv.com

coskuntv.com

2 3 4 1 5 6 - coskuntv.com

6. SINIF COÞMAYA SORULARI

1. BÖLÜM

3.

DÝKKAT! Bu bölümde 1’den 10’a kadar puan

deðeri 1,25 olan sorular vardýr.

1.

1 birim

1 birim

Van Gölü’nün haritasý yukarýda verilmiþtir.

Haritada 1 birim uzunluk 19 km’ye karþýlýk

gelmektedir.

BB

Harezmi’nin sorduðu sorunun cevabý aþaðýdakilerden

hangisidir

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10

www.coskunkoleji.org

BB

Aþaðýdakilerden hangisi bu gölün alanýnýn kaç

kilometre kare olduðunun yakýn tahminidir

A) 3400 B) 3700 C) 4000 D) 4300

2. Aþaðýdaki þekillerden hangisinin d doðrusuna

göre simetriði çizildiðinde, bir düzgün çokgen

elde edilir

DD

A)

B)

6 cm

5 cm 3 cm

2 cm

d

d

4. Rakamlarý toplamýnýn 13 katý kendisine eþit

olan kaç tane üç basamaklý doðal sayý vardýr

CC

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

C)

D)

3 cm

d

2 cm

d

3 cm

3 cm

Coþmaya 2012

3


Coþmaya 2012, 6. SINIF

5.

Þekil - I

Þekil - II

7.

1 1 1 1 1

− + − + ................... +


3 4 3 4 3

101tane

CC

iþleminin sonucu kaçtýr

1 25 9 2

A) B) C) D)

12 6 2 9


CC

Yukarýdaki þekiller arasýndaki iliþkiye göre,

yerine hangisi gelmelidir

A)

B)

C)

D)

www.coskunkoleji.org

6. 2a + b ile a.b aralarýnda asal sayýlardýr.

CC

1 2 14

+ = olduðuna göre, a + b aþaðýdakilerden

hangisine eþit

a b 6

olabilir

A) 2 B) 3 C) 4 D) 6

1 1

8. ile kesirleri arasýna 39 tane kesir

5 3

yerleþtirmek için payda en az kaç olmalýdýr

CC

A) 180 B) 210 C) 300 D) 330

4

Coþmaya 2012


Coþmaya 2012, 6. SINIF

9.

2 3 4

1 5 6

2. BÖLÜM

DÝKKAT! Bu bölümde 11’den 30’a kadar puan

deðeri 2,50 olan sorular vardýr.

AA

Yukarýdaki sayýlar birbirinin kuvveti olarak

yazýlýrsa aþaðýdaki sayýlardan hangisi elde

edilemez

A) 225 B) 216 C) 729 D) 1024

11.

SBS’ye hazýrlanan Feridun akþamlarý özel ders

alýyor, hiç dersinin olmadýðý bir gün ise film

izliyor.

I. Matematik: Ýki gün var 1 gün yok, bugün

yok.

www.coskunkoleji.org

AA

II. Ýngilizce: Bir gün var 3 gün yok dün vardý.

III. Sosyal Bilgiler: 1 gün var 4 gün yok bugün

vardý.

IV. Fen ve Teknoloji: Ýki gün var 2 gün yok,

dün yoktu. Bugün de yok.

V. Türkçe: 1 gün var, 5 gün yok yarýn var.

“Arabalar 2” filminin DVD’sini alan Feridun

ne zaman izleyebilir

A) 13. gün B) 10. gün

10.

A

B

C) 4. gün D) izleyemez

C

DD

Þekildeki taralý alaný ifade eden seçenek

aþaðýdakilerden hangisidir

A) (A\B) ∪ [(A ∩ C)\B]

B) (C\B) ∪ [(A\B]

C) (A ∪ B) ∩ C

D) (A\B) ∪ [(B ∩ C)\A]

12. a sayýsý 3 ile, b sayýsý 5 ile bölünebilen rakamlardýr.

CC

Buna göre, a + b toplamý kaç farklý deðer

alýr

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9

Coþmaya 2012

5


Coþmaya 2012, 6. SINIF

13. 30 kiþilik bir sýnýfta matematik ve fen derslerinden

geçenlerin hepsi Türkçe dersinden de

geçmiþtir. Bu üç dersten 8 kiþi kalmýþtýr. 9 kiþi

matematikten ve Türkçeden, 10 kiþi Fen ve

Türkçe’den geçmiþtir.

DD

Her üç dersten de geçen 4 kiþi olduðuna

göre sadece Türkçe dersinden geçen kaç

kiþidir

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7

15.

DD

Bir sýnýftaki öðrenciler futbol, tenis ve cirit

sporlarýndan en az birini yapmaktadýrlar.

Sadece futbol oynayanlarýn sayýsý her üç

sporu oynayanlarýn sayýsýnýn 3 katý, hem futbol

hem tenis oynayanlarýn 2 katýdýr. Sadece cirit

oynayanlarýn sayýsý ise her üçünü oynayanlarýn

2 katý, hem cirit hem tenis oynayanlardan

1 fazla, hem futbol hem cirit oynayanlardan

1 eksiktir.

Her üç sporu oynayan kiþi sayýsý en küçük

asal sayý ve sýnýf mevcudu 24 ise sadece

tenis oynayan kaç kiþidir

A) 1 B) 4 C) 5 D) 7

www.coskunkoleji.org

14.

AA

⎛ a ⎞

⎜ 1+ 2 3

⎟ ⎛ ⎞

⎜ + ⎟ ⎜ ⎟

2

4

⎜1 + ⎟: ⎜ 3− ⎟ = 2

⎜ 3 ⎟ ⎜

0

99 ⎟


⎟ ⎜ 3 − ⎟

100


⎟ ⎝ 2−

1 ⎠ise, a =

A) 3 B) 2 C) 1 D) 0

16.

AA

Onur ve Gürkan’ýn kalemlerinin sayýsý üç

basamaklý bir sayýdýr. Onur kalemlerini 3 er 3

er saydýðýnda 2, 5’er 5’er saydýðýnda 4, 6’þar

6’þar saydýðýnda 5 tanesi artýyor. Gürkan

kalemlerini 4’er 4’er saydýðýnda 2, 5’er 5’er

saydýðýnda 3, 7’þer 7’þer saydýðýnda 5 kalemi

artýyor.

Buna göre, Gürkan’ýn kalemleri Onur’un kalemlerinden

en çok kaç fazla olabilir

A) 859 B) 950 C) 959 D) 999

6

Coþmaya 2012


Coþmaya 2012, 6. SINIF

17.

19. 235, 265, 325, 355, 430, A, B

DD

Yukarýdaki sayý örüntüsüne göre, A + B kaç

olur

A) 920 B) 900 C) 880 D) 860

Kaan okul ihtiyaçlarýný gidermek için kýrtasiyeye

gitmek ister. Ýþte ne olduysa o an olur. Babasý

Kaan’a 34 TL verir ve ona fiyatý 13,25 TL’den 1

kitap, fiyatý 4,75 TL’den 3 defter ve fiyatýný

söylemediði 2 kalem almasýný söyler. Babasýnýn

dediklerini yapan Kaan kýrtasiye sahibine

parayý uzattýðýnda beklemediði bir cevapla

karþýlaþýr “0,10 TL eksik çocuk” Bunun üzerine

Kaan 0,10 TL daha verir.

BB

Buna göre, 1 kalemin fiyatý ne kadardýr

A) 3,20 B) 3,30 C) 3,75 D) 3,80

www.coskunkoleji.org

18. Ardýþýk 6 çift doðal sayýsý yanyana yazýlarak 14

basamaklý bir sayý elde ediliyor. Buna göre,

sayýlarýn en küçüðü kaçtýr

DD

A) 84 B) 88 C) 90 D) 92

20. Bir robot her 5 adýmýn herhangi

2 adýmýný geri, diðer 3 adýmýný

ileri atarak yürüyor.

BB

Adým uzunluklarýnýn her biri

19,4 cm olan bu robot, 333 adým

attýðýnda baþladýðý noktadan

en az kaç metre ileri gitmiþ

olur

A) 12,99 m B) 12,61 m

C) 12,41 m D) 12,21 m

Coþmaya 2012

7


Coþmaya 2012, 6. SINIF

21. Bir açýnýn tümlerinin 2 katý ile bütünlerinin

1 'ünün toplamý 100 olduðuna göre, bu açýnýn

3

CC

tümlerinin bütünlerine oraný kaçtýr

1 1 1 2

A) B) C) D)

2 3 4 3

23.

CC

Ahmet evden okula 30 dakikada, kardeþi

Fatma ise 40 dakikada gidebilmektedir. Fatma,

Ahmet’ten 5 dakika önce evden çýkarsa, Ahmet

onu kaç dakika sonra yakalayabilir

A) 5 B) 10 C) 15 D) 20

www.coskunkoleji.org

22. Öðretmen Sevda Nur’a sýnýf mevcudunu

sorduðunda þöyle cevap veriyor: Kýzlardan

kendimi ve Ayþeyi, erkeklerden de 8 kiþiyi

saymazsak, kýz erkek sayýsý eþit oluyor. Fakat

erkeklerin hepsini sayýp kýzlardan 7 kiþiyi

saymazsak erkeklerin yarýsý kadar oluyoruz.

24.

AA

Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi doðrudur

A) Erkeklerin 3’ü kýz olsaydý erkek kýz sayýsý

eþit olurdu.

B) Erkeklerin 6 eksiðinin yarýsý kýzlarýn sayýsýna

eþittir.

C) Kýzlarýn yarýsý, erkeklerin yarýsýndan 2

eksiktir.

D) Erkeklerin 2 katý, kýzlarýn 3 katýnýn 6

eksiðidir.

DD

Bir sýnýftaki kýz öðrenci sayýsý % 40 artýrýlýp,

erkek öðrenci sayýsý % 15 azaltýlýrsa sýnýftaki

öðrenci sayýsý deðiþmiyor.

Buna göre, bu sýnýfta en az kaç öðrenci

vardýr

A) 11 B) 22 C) 33 D) 55

8

Coþmaya 2012


Coþmaya 2012, 6. SINIF

25.

27. a ile b birer rakam ve ab iki basamaklý bir

sayýdýr. ab = k.(a+b) olduðuna göre, k en

fazla olabilir

BB

A) 11 B) 10 C) 9 D) 8

Bir torbadaki yeþil toplarýn sayýsý, sarý toplarýn

sayýsýnýn % 60’ýna eþittir. Torbaya 10 tane yeþil

top atýlýrsa, yeþil toplarýn sayýsý sarý toplarýn

sayýsýnýn % 70’ine eþit oluyor.

DD

Buna göre, baþlangýçta torbada kaç top

vardýr

A) 100 B) 120 C) 150 D) 160

www.coskunkoleji.org

26. a, b, c, ∈ {0, 1, 2, 3 ..... 9} ve abc üç basamaklý,

bc iki basamaklý, c rakam olmak üzere üç

sayýnýn ondalýk yazýlýmlarýdýr. 6741 = abc.bc.c

ise, a + b + c kaçtýr

CC

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7

28.

DD

2 5

Buna göre, örüntü devam ettirildiðinde

11. adýmdaki þeklin altýndaki sayý kaç olur

A) 44 B) 55 C) 66 D) 77

9

........

Coþmaya 2012

9


Coþmaya 2012, 6. SINIF

29.

K

4 br

M

3. BÖLÜM

P

DÝKKAT! Bu bölümde 31’den 40’a kadar puan

deðeri 3,75 olan sorular vardýr.

L

BB

Þekildeki KLM üçgeni 5 birim saða, 3 birim

aþaðý ötelendikten sonra 4 birim sola, 2 birim

yukarý tekrar öteleniyor.

Bu yapýlan iþlemlerin tümüne bir adým denirse

7. adým sonunda P noktasý hangi noktaya

karþýlýk gelir

A) N B) M C) L D) K

K

L

N

M

31. Derda ve Ýhsan aralarýnda

þöyle bir oyun oynuyorlar.

Sepette 86 tane ceviz

vardýr. Sýrayla 1, 2 yada 3

tane ceviz alýnýyor. ortada

kalan son ceviz yada

cevizleri alan oyunu kaybediyor. Oyunu Derda

baþlýyor, ikiside iyi oyuncu olduðuna göre,

oyunun galibi hakkýnda ne söylenebilir

AA

A) Derda kazanýr.

B) Ýhsan kazanýr.

C) Berabere biter.

D) Ýkiside kazanabilir.

www.coskunkoleji.org

1

30. Bir çokgenin tüm kenarlarý 1 oranýnda

3

32.

CC

uzatýlýrsa, ilk durumdaki çokgenle elde

edilen çokgenin benzerlik oraný kaç olur

1 3 3 7

A) B) C) D)

3 4 7 3

CC

Ýki kefeli terazide tam sayý aðýrlýklý 1 den

200 grama kadar olan altýnlarý en az kaç

tane aðýrlýkla tartabiliriz (Aðýrlýklar sadece

sað kefeye konmalýdýr.)

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9

10

Coþmaya 2012


Coþmaya 2012, 6. SINIF

33. A, B ve C sayýlarý 100 basamaklýdýr.;

DD

n 1

2 n r + − 1

1+ r + r + ⋅⋅⋅⋅⋅r = ; r, n ∈

r−

1

göre,

A = 222 ..... 2

B = 333 ..... 3

C = 666 ..... 6

olduðuna

verilmiþtir. Buna göre, BxC’nin A türünden

eþiti aþaðýdakilerden hangisidir

A) A.(100 100 –1) B) A.(10 101 –1)

35.

AA

n = 9 + 99 + 999 + ... + 9999...9

2012 tane 9

toplamý veriliyor. Buna göre, n sayýsýnda kaç

tane 1 vardýr

A) 2008 B) 2010

C) 2011 D) 2012

C) A.10 100 D) A.(10 100 –1)

www.coskunkoleji.org

34. Bir ABC üçgeninde [BC] kenarý üzerinde bir D

noktasý alýnýyor. s(BéAC) = s(AéDC), |AC| = 12,

|DC| = 8 olduðuna göre, |BC| kaçtýr

BB

A) 15 B) 18 C) 21 D) 24

36. Bir ABC eþkenar üçgeninde [BC] üzerinde bir

D noktasý ve AC doðrultusunda ABC üçgenin

dýþýnda A, C, E doðrusal olacak þekilde bir E

noktasý alýnýyor. s(BéAD) = 10, |BD| = |CE| ise,

s(AéED) açýsý kaçtýr

BB

A) 30 B) 40 C) 50 D) 60

Coþmaya 2012

11


Coþmaya 2012, 6. SINIF

37. a ve b aralarýnda asal iki sayýdýr.

39.

OKEK (a, b) = 1287

BB

143

a+ =110 eþitliðini saðlayan kaç farklý

b

(a, b) ikilisi bulunur

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Burak Bey kendisine özel bir saat yaptýrmak

için saatci ile anlaþýr, saat dijital olmayan tam

dönüþünü 24 saatte yapan bir saat olacaktýr.

Saatin tüm çark düzeni 1 gün 24 saate göre

ayarlanýrken saatin görünen kýsmýndaki bölmeleri

çýrak 24 yerine 20 parçaya bölmüþtür.

AA

Burak Bey’in saati 15 : 45 i gösterdiðinde

dijital olmayan normal bir saat kaçý gösterir

A) 03:45 B) 06:30 C) 06:40 D) 06:45

www.coskunkoleji.org

38. Ýlk 98 sayýnýn 1234 .... 963798 biçiminde ard

arda yazýlmasýyla elde edilen sayýnýn 72 ile

bölümünden kalan kaçtýr

CC

A) 38 B) 46 C) 54 D) 60

40. Aslý ile Kerem boncuk tabancasý ile düello

yapýyorlar, boncuklarý bitene kadar savaþan

Aslý ile Kerem’in baþlangýçta 4’er boncuklarý

vardýr. Düello süresince Kerem’in boncuklarý

Aslý’dan az olmayacak þekilde, kaç farklý

düello yapýlabilir

BB

A) 10 B) 14 C) 21 D) 42

12

Coþmaya 2012

More magazines by this user
Similar magazines