12.01.2015 Views

G. S. A. Yüksek Mimarlık şubesi D i p l o m a m ü s a b a k a s ı

G. S. A. Yüksek Mimarlık şubesi D i p l o m a m ü s a b a k a s ı

G. S. A. Yüksek Mimarlık şubesi D i p l o m a m ü s a b a k a s ı

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Foto : Adil Belediye binası M a r u i

G. S. A. Yüksek Mimarlık şubesi

D i p l o m a m ü s a b a k a s ı

Güzel San'atler akademisi yüksek mimarî şubesinin

1943 devresi diploma konkuru nihayetlenmiş ve

25 genç yüksek mimarlık diploması almağa muvaffak

olmuşlardır.. Bu münasebetle gençlerin projelerinden

mürekkep bir sergi açılmıştır.

Bu yıl diploma projesi olarak küçük bir şehrin

belediye binası mevzuu verilmiştir. Ayni zamanda

program binanın inşası düşünüldüğü meydanla şehrin

münasebetlerin şehircilik bakımından tanzimi gibi

küçük bir şıelhircilik meselesini de ihtiva etmekte idi.

Talebe projesi için yurdun herhangi bir bölgesini seçmekte

serbest bırakılmış olduğundan meydana getirilen

projeler muhtelif iklim şartlarına ve inşaat tarzlarına

göre yapılmış ve bu suretle zengin bir tenevvü

arzetmiştir. Bazı talebeler bilhassa doğup büyüdükleri

Anadolu kasabalarını steçmekte kendi muhitlerinin

rengi ve karakterini projelerine vermeğe muvaffak olmuşlardır.

Evvelki senelerde de tebaırüz ettirdiğimiz veçhile

bu defa da birçok projelerde tamamen Türk uslubunun

modern telâkkilere uygun araştırmalarını memnuniyetle

kaydettik, ve şuna kanaat geıtirdik ki Akademi

yüksek mimari şubesi birçok haksız iddialara

mukabil çalışmalarına seneden seneye daha ilmî ve

daha metodlu bir veçhe vermeğe muvaffak olmaktadır.

Bu hususta yüksek mimarî şubesinin bir esas

prensip® malik olduğu muhakkaktır. Akademi yüksek

mimarî şubesini, tedris bünyesinin memleket mimarî

tahsil ve terbiyesi üzerinde müessir yegâne ilim

ve san'at varlığı olduğuna kaniiz.

Hayatı yarım asrı geçen ve bir tradisiyona malik

olam bu kıymetli tevekkülün Türk mimarlığı için daima

bir ilim ve san'at menbaı olmakta devamını temenni

ediyoruz. Akademi yüksek mimarî şubesi sanat

ve ilim mesaisi ile yurdda yegâne mimarî bir enstitü

kabiliyet ve salâhiyetini haiz bir varlıktır. Gelecek

yıllar için bu mimarlık ocağının daha özlü ve daha velûd

semereler vıeirmesini temenni ederken yeni çıkan

genç mimarları tebrik ederiz.


Maruf

Aksonometrrk

menazır

MÜSABAKA PROGRAMI

Programa ekli vaziyet plânı, memleketimizin

tabiî (coğrafî) iklim mıntakaaından birinde ve orta

büyüklükte, bir şehrin müstakbel inkişaf istikametinde,

gar ile şehri bağlıyan işlek cadde üzerinde hudutlarile

bir meydanı göstermektedir.

İklim bölgelerinden (Marmara havzası, batı,

doğu, oıta Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz bölgesi)

birisini seçmek serbesttir. Seçilen bölgenin hususiyetleri

ve iklim şartları ehemmiyetle göz önünde tutulacaktır.

Belediye binası, meydanın en münasip bir yeline

oturtulacak ve etrafı hudutlar tecavüz .edilmeden

bina gurupları ile tanzim edilecektir. Yerleri ayrılacak

ve gabarilerile gösterilecek olan bu binalar:

a — Bir şehir oteli; gazino vte lokantası ile

b — Bir büro binası

c — Bir banka şubesi

d — Bir postahane

e — Kahve, acenta, dükkânlardır.

Bundan başka: gezinti yeri, açık oturma yerleri

ve park düşünülecektir.

Bu binaların cepheleri kesimlerde Ve perspektiflerde

görülmelidir.

Belediye binası resmî kaıekterini muhafaza etmekle

beraber, orta büyüklükte bir şehre ait olduğu

hatırdan çıkarmamalıdır.

İnşaat sistemi, malzemesi, tekniği ve karakterin

mümkün mertebe mahalline uygun olması aranılacaktır.

Bölge zelzele bölgesi isle gereken tertibat alınmalıdır.

Belediye b'nası programı

Esas giriş, hol ve merdivenleri varsa; iç avlusu

ve bunlara ait kısımların intizam, ferahlık ve zenginliğile

görülecek belediye binasının iç taksimatına ait

programda kısımların takribî sahaları bir fikir

vermek

üzere kaydedilmiştir. Bunların her biri ayrı ayrı


HARBİ HOTAN PROJESİ

Bu proje, düşünülen Orta Anadolu kasabasının malzemesi

ile, basit serbest bir uslûbla meydana getirilmiştir. Projenin

lüzumundan fazla, iddialı ve motiflerle yüklü olmaması bilhassa

şayanı tercihtir. Orta bir kasaba b3lcdlye«i bünyesine

tamamen sahip iyi bir projedir.

etütlere tâb itutulmak suretile ideal şekilleri ve hakikî

sahalar, bulunacaktır. (Halkla tema3 eden bürolar).

İdare

Mechs ve merasim salonu, Belediye reisi (çalışma)

adası, Bekleme ve kabul od, Reis muavini (çalışma)

od. komisyon içtima odası, müracaat kalemi.

Sıhhat

işleri

Belediye doktoru odası, muayene odası, muayene

odası, Ecza. deposu, sıhhat işleri bürosu, Ebe

Fen işleri

Müdür, muavin, Bekleme, İmar müdürü, Proje

bürosu, Kontrol bürosu, Harita müdürü, Harita bürosu

Arşiv Kopya teksir işleri, Fotoğraf atölyesi ,

Muhasebe

Muhas-ebeci, Vezne, Tahakkuk memurları, tahsil

mmurları, Arşiv.

Sosyal yardım

3 oda 20, 1 depo, Zatişleri 2 oda 20, Hukuk işleri

2 oda 20, İst atistik bürosu.

Evlenme kısmı

Evlnm salonu, Bekleme, Evlenmiş memur odası,

Kalemi, Umum arşiv, Ayniyat memuru, Ayniyat deposu.

Bundan

başka: lavabo ve W. C. 1er,

• i i t l l l i i l l l

sBgjjB

'•-"••ir:' I hrr*

r

m

1 ' K

U


Vaziyet plânı

CİHAT BURAK PROJESİ

Cihat Burak projesini -eski Türk mimarîsi elemanlarını

kullanmak suretile hazırlamıştır. Memleketin

daha ziyade Akdeniz sahilleri; iklim şartlarına

uygu'n bir plân hazırlamıştır. Binanın meydanda yeri

iyi İntihap edilmiş ve civarı ile estetik ve şehircilik

münasebetleri güzel tanzim edilmiştir. Genç mimar

namzedi ieserini büyük bir bass3teiyetle hazırlamıştır.

Cephe

Umumî görünüş

memur gardroplan depo. sıcak su ve kalorifer tesisatı,

telefon santralı, mahrukat deposu bulunacaktır.

Mühim not:

Projenin etütleri iki kere şube şefliğine gösterilecektir.

1 ) Vaziyet plânının tesbitinden sonra

2) Temize başlamadan evve].

Bu vazife 8/2/1943 tarihinde verilmiştir. 10/

5/1943 tarihinde saat on yediye kadar projeler idareyle

teslim edilmiş bulunacaktır.


Umumî vaziyeti gösteren meııazır

Cihat BURAK

ÜCK3ÜU j.Ivf

pooud ;]|.,

uuuaüP» -

boüDüfc

Daucu ,1:1-'

pDUUO j . .'-• '

.çFe^s ıvTİ PiAtıt

BİnİKçİ M.İP1İM)


Belediye binası

NİHALSANLI

PROJESİ

Bu proje, bir orta Anadolu kasabası belediyesi

tesirini güzel bir surette ifade etmektedir. Mimarî kalakter

bakımından eskinin kopyası olmaması tamamen

mahallî bir tesire malik bulunması şayanı dikkattir.

Plândaki bazı kifayetsizliklere rağmen, Nihal

Sanlı projıe'sini derin bir hassasiyet ve virtüöz bir resim

kudreti ile hazırlamağa muvaffak olmuştur.


Nezahat Sügüder

iç avîu


Cephe

NEZAHAT SÜGÜDER PROJESİ

Bu proje memleketin mutedil bölgeleri için hazırlanmıştır.

Üslubu eski mimarîmizden mülhemdir.

genç mimar namzedi binasında eski Türk nıimarî elemanlarının

kullanmakla eserini klâsiğe meyil ettirmiştir.

Belediyenin plânı iç bir avlu etrafında bir murabba

teşkil etmektedir.


ısıı^ı^aasHoııs

Cephe

ÜMİT HÖÇEK PROJESİ

Bu Proje Konya gibi bir orta Anadolu kasabası

için düşünülmüştür. Bu genç projesinin haricî mimarî

tesirini eski usluplardan mülhem olmuştur, harcı duvarlar

mahallî malzemede bir nevi tuğla ile yontma

taşran yapılacaktır.


Meııazır

HİKMET BARAZ PROJESİ

Binanın haricî mimarîsi Türk uslubundadır. Plân

bir İç avl'uetrafında murabba şeklindedir. Konkurdaki

iyi projelerden biridir.

Cephe


C AHİDE AKSEL PROJESİ

Bxı proje memleketin mutedil bir bölgesi için düşünülmüştür

Plânı diğer projelerin aksine olarak mütfijıazır

değildir.


EKREM OLGUNER PROJESİ

Bu projenin gerek plânı ve gereksa dış

mimarîsi mantıklı, iyi ölçülü bir şekilde

meydana getirilmiştir.


TAHİR BERZEK PROJESİ

Bu eser orta Anadolu kasabaları için düşünülmüş

bir belediye binası projesi tesirini haizdir. T ahir

Berzek eski Türk mimarîsinin primitif devirlerinden

mülhem olmuştur. Binanın plânı mantıkî ve sıhhatlidir.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!