2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz dönemi, sağlık bilimleri enstitüsü ...

ybu.edu.tr

2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz dönemi, sağlık bilimleri enstitüsü ...

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI

Açıklamalar

Adayın;

İlgili anabilim dalının ilan ettiği özel şartları taşıyor olması,

Programa başvurabileceği bir bölümden mezuniyete sahip olması,

Türkiye Halk Bankası Ankara Merkez Şubesi nezdinde açılmış olan üniversiteye ait aşağıda belirtilen hesaba 50,00

(Elli) TL başvuru ücretini yatırmış olması,

Yabancı uyruklu kontenjanından başvuran adaylar için başvuru ücreti 150,00 TL’ dir

Başvurusunu aşağıda belirtilen adrese istenilen evraklar ile beraber şahsen yapması

gerekmektedir.

(Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır)

(Başvuru ücretinin hiçbir durumda iadesi yapılmayacaktır.)

‣ Transkriptlerin yüzlük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın “4’lük sistemin 100’lük

sistemde eşdeğerliği” tablosu kullanılacaktır.

‣ Başvuru işlemlerinin bitmesinin ardından, başvuru evrakları 31.12.2013 tarihine kadar muhafaza edilecektir.

Belirtilen tarihe kadar adaylar dilekçe ile başvurarak, başvuru evraklarının iadesini isteyebilecektir. Bu tarihe kadar

alınmayan evraklar imha edilecektir.

BAŞVURU TARİHLERİ ve YERİ

İlgili programın son başvuru tarihinde saat

16.00’ya kadar başvuru evraklarının başvuru

adresine teslim edilmesi gerekmektedir.

(Odyoloji Tezli Yüksek Lisans: 17-26 Haziran

2013 saat 16.00’ya

Odyoloji II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans: 17-

28 Haziran 2013 saat 16.00’ya

Başvuru Tarihleri

Tıbbi Fizyoloji Tezli Yüksek Lisans : 17-26

Haziran 2013 saat 16.00’ya

Sosyal Hizmet Politikaları ve Uygulamaları Tezli Yüksek

Lisans : 17-28 Haziran 2013 saat 16.00’ya

Aile ve Evlilik Danışmanlığı Tezsiz Yüksek Lisans :

17-28 Haziran 2013 saat 16.00’ya

Sağlık Fiziği Tezli Yüksek Lisans: 17-26 Haziran

2013 saat 16.00’ya kadar başvuru evraklarının

başvuru adresine teslim edilmesi gerekmektedir.

Başvuru Ücreti ( Türkiye Cumhuriyeti )

Başvuru Ücreti (Yabancı Uyruklu )

50,00 TL

150,00 TL


Hesap numarası (Tüm Türkiye Halk Bankası

şubelerinden TC kimlik numarası ile havale

ücreti verilmeden yatırılabilecek)

Türkiye Halk Bankası

Ankara Merkez Şubesi

IBAN: TR91 0001 2009 1940 0006 0000 53

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Başvuru Adresi

Öğrenci işleri Daire Başkanlığı

Çankırı Caddesi Çiçek Sokak No:3

Dışkapı / Ulus / ANKARA


BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1) ALES sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, ( en son 2010 Bahar Dönemi ve sonrası dönemlere ait olan sınav

sonuçları kabul edilecektir ),

‣ veya eşdeğeri GRE, GMAT sınavı sonuç belgesinin aslı ve fotokopisinin onaylı sureti, (en son 2008

yılı ve sonrası yıllara ait sınav sonuçları kabul edilecektir)

2) Yabancı dil belgesinin (KPDS/ÜDS/YDS (İngilizce) bilgisayar çıktısı ( en son Eylül 2005 ve sonrası

dönemlere ait sınav sonuçları kabul edilecektir ),

‣ veya eşdeğeri TOEFL (İngilizce), IELTS (İngilizce) sınavı sonuç belgesinin aslı ve fotokopisinin

onaylı sureti ( en son 2010 yılı ve sonrası yıllara ait sonuçlar kabul edilecektir)

‣ eğitim dili Türkçe olan programlarda Üniversiteler arası kurul tarafından kabul edilen sınavlardan

alınan dil puanları da geçerlidir.

3) Yüksek lisans programları için lisans / yüksek lisans, doktora programları için lisans / yüksek lisans

diplomasının fotokopisi,

4) Uzmanlık Belgesinin fotokopisi ( Odyoloji İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programına başvuran adaylar

için ),

‣ Türkçe ve İngilizce dışında bir dilde diplomaya sahip olan adayların diplomaları ile birlikte, bu

diplomalarının noter tarafından Türkçe veya İngilizce tercüme ettirilmiş onaylı şeklini başvuru sırasında

getirmeleri gerekmektedir.

‣ Yurt dışında bir Üniversitede lisans/yüksek lisans programından mezun olan T.C. uyruklu adayların

diplomaları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alacakları denklik belgesinin aslını ve

fotokopisini getirmeleri gerekmektedir.

‣ Yurt dışında bir Üniversitede lisans/yüksek lisans programından mezun olan yabancı uyruklu adayların

diplomaları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alacakları, mezun olduğu Üniversitenin

tanındığına dair yazının aslını getirmeleri gerekmektedir.

5) Diplomaya esas teşkil eden, genel akademik başarı not ortalamasını içeren ve programın tezli veya tezsiz

olduğunu belirten öğrenci not durum belgesinin (Transkript) fotokopisi,

‣ Türkçe ve İngilizce dışında bir dilde transkripte sahip olan adayların transkriptleri ile birlikte, bu

transkriptlerinin noter tarafından Türkçe veya İngilizce tercüme ettirilmiş onaylı şeklini başvuru sırasında

getirmeleri gerekmektedir.

6) TUS belgesinin bilgisayar çıktısı (En son 2001 yılı ve sonrası yıllara ait sınav sonuçları kabul edilecektir)

( Odyoloji İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programına başvuran adaylar için ),

7) Başvuru koşullarında talep edilmişse referans mektubu, neden lisansüstü eğitim yapılmak istenildiğine dair

açıklayıcı belge ve bildirimler,

8) Başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu. (Başvuru ücretinin hiçbir durumda iadesi

yapılmayacaktır),

9) Başvuru yapan adayın şahsına ait IBAN numarasını gösterir adına düzenlenmiş ilgili bankaya ait dekont

vb. belge,

10) Online başvuru formunun çıktısı,

11) Başvuru beyan formu ( Forma ulaşmak için tıklayınız )

12) Eğitim dili Türkçe olan programlara başvuracak yabancı uyruklu adaylardan Türkçe yeterliklerini

gösterir belge.


BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mülakat / Yazılı Sınava Çağırılacakların Belirlenmesinde

a) Yüksek lisans programları için:

Yabancı dil şartının olduğu tezli yüksek lisans programlarına yapılan başvurular arasından

mülakat/yazılı sınavına çağırılacakların belirlenmesinde ALES puanının %50’si, lisans not

ortalamasının %35’i ve yabancı dil puanının %15'i alınarak bunların toplanmasıyla elde edilen puanlara

göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralama yapılır. Belirlenen kontenjanın dört katı oranında aday

mülakat/yazılı sınavına çağrılır. Yabancı uyruklu kontenjanından başvuranlar bu orana tabi değildir.

Yabancı dil şartının olmadığı tezli yüksek lisans programlarına yapılan başvurular arasından

mülakat/yazılı sınavına çağırılacakların belirlenmesinde ALES puanının %50’si, lisans not

ortalamasının %50’si alınarak bunların toplanmasıyla elde edilen puanlara göre en yüksekten en düşüğe

doğru sıralama yapılır. Belirlenen kontenjanın dört katı oranında aday mülakat/yazılı sınavına çağrılır.

Tezsiz yüksek lisans programına yapılan başvurular arasından mülakat/yazılı sınavına

çağırılacakların belirlenmesinde lisans mezuniyet not ortalamasına göre en yüksekten en düşüğe doğru

sıralama yapılır. Belirlenen kontenjanın dört katı oranında aday mülakat/yazılı sınava çağrılır.

b) Doktora programları için:

Doktora programlarına yapılan başvurular arasından mülakat/yazılı sınava çağırılacakların

belirlenmesinde; ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının %35’i ve

yabancı dil puanının %15’i; alınarak bunların toplanmasıyla elde edilen puanlara göre en yüksekten en

düşüğe doğru sıralama yapılır. Belirlenen kontenjanın dört katı oranında aday mülakat/yazılı sınava çağrılır.

Öğrenci Kabulünde

a) Yüksek lisans programları için:

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve

mülakat/yazılı sınav sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not

ortalamasının % 20'si ve mülakat/yazılı sınav sonucunun % 30'u dikkate alınarak hesaplanacak puanlar

en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır.

Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat/yazılı

sınav sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat/yazılı

sınav sonucunun % 50'si dikkate alınarak hesaplanacak puanlar en yüksekten en düşüğe doğru sıralama

yapılır.

b) Doktora programları için:

Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve

mülakat/yazılı sınav sonucu değerlendirilir. Temel tıp bilimleri programlarına başvuran Tıp Fakültesi

mezunları için ALES veya TUS temel tıp puanı dikkate alınır. Değerlendirmede ALES veya TUS temel tıp

puanının % 50'si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat/yazılı sınav sonucunun %

30'u dikkate alınarak, anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla toplam en

az 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır.


Lisansüstü Programlara Başvuru Yapan Adaylardan Mülakat /

Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazananların İlanı

MÜLAKAT/YAZILI SINAV TARİHİ, SAATİ VE YERİ

KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARIN İLANI

Mülakat tarihinden önce ilan edilecektir.

Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans: 28 Haziran 2013 Cuma

Saat:10.00 İngilizce Sınavı, aynı gün Saat: 14.00 Mülakat

YBÜ Etlik Yerleşkesi

Sağlık Fiziği Tezli Yüksek Lisans: 28 Haziran 2013 Cuma

Saat: 09.30 YBÜ Ulus Yerleşkesi

Tıbbi Fizyoloji Tezli Yüksek Lisans: 28 Haziran 2013 Cuma

Saat: 10.00 YBÜ Ulus Yerleşkesi

Biyoistatistik Tezli Yüksek Lisans: 1 Temmuz 2013 Pazartesi

Saat: 10.00 YBÜ Ulus Yerleşkesi

Odyoloji Tezli Yüksek Lisans : 27 Haziran 2013 Perşembe

Saat 10.00 YBÜ Etlik Yerleşkesi

Odyoloji II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans : 16 Temmuz 2013

Cuma Saat: 10.00 YBÜ Etlik Yerleşkesi

Sosyal Hizmet Politikaları ve Uygulamaları Tezli Yüksek Lisans :

Başvuru tarihi bitiminden sonra ilan edileceltir.

Aile ve Evlilik Danışmanlığı Tezsiz Yüksek Lisans :

Başvuru tarihi bitiminden sonra ilan edileceltir.

Mülakat tarihi bitiminden sonra ilan edilecektir.


SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI

KONTENJAN

ANA BİLİM DALI

PROGRAM

EĞİTİM

DİLİ

TÜRKİYE

CUMHURİYETİ

YABANCI

UYRUKLU*

BAŞVURU YAPABİLECEK

BÖLÜMLER

ÖZEL ŞARTLAR

İNGİLİZCE

HAZIRLIK

SINIFI

TIBBİ

FİZYOLOJİ

TIBBİ

FİZYOLOJİ

TEZLİ

YÜKSEK

LİSANS

TÜRKÇE 6 -

TIP FAKÜLTESİ

VETERİNERLİK FAKÜLTESİ

ECZACILIK FAKÜLTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON

YÜKSEKOKULU

HEMŞİRELİK LİSANS

EBELİK LİSANS

TIBBİ BİYOLOJİ LİSANS

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

BÖLÜMÜ LİSANS

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ LİSANS

BİYOLOJİ LİSANS MEZUNU OLANLAR

LİSANS MEZ. ORTALAMASI : 2,50 /4,00

ALES: 65 (SAY)

- GRE : 657,8

- GMAT: 486,6

KPDS/ÜDS/ YDS : 50

- TOEFL/IBT : 78

- TOEFL/CBT : 210

- TOEFL/PBT : 547

- IELTS : 4,5

YOK

RADYOLOJİ

SAĞLIK

FİZİĞİ TEZLİ

YÜKSEK

LİSANS

TÜRKÇE

10 -----

‣ FEN-EDEBİYAT ve MÜHENDİSLİK

FAKÜLTELERİNİN

FİZİK LİSANS

FİZİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS

NÜKLEER MÜHENDİSLİK LİSANS

NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ ve/veya

NÜKLEER FİZİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS

‣ MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİNİN

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

BÖLÜMLERİNDEN FİZİK BÖLÜMÜNDE

YANDAL veya ÇİFT ANADAL YAPARAK

MEZUN OLAN ya da 30.06.2013 TARİHİNE

KADAR MEZUN OLACAK OLANLAR

LİSANS MEZ. ORTALAMASI : 2,50 / 4,00

ALES: 55 ( SAY )

BAŞVURU ESNASINDA EN AZ 2 ADET

REFERANS MEKTUBU İSTENMEKTEDİR

YOK


SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI

KONTENJAN

ANA BİLİM

DALI

PROGRAM

EĞİTİM

DİLİ

TÜRKİYE

CUMHURİYETİ

YABANCI

UYRUKLU*

BAŞVURU YAPABİLECEK

BÖLÜMLER

ÖZEL ŞARTLAR

İNGİLİZCE

HAZIRLIK

SINIFI

SOSYAL

HİZMET

SOSYAL HİZMET

POLİTİKALARI ve

UYGULAMALARI

TEZLİ YÜKSEK

LİSANS

TÜRKÇE

20 2

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS

HUKUK BÖLÜMÜ LİSANS

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ LİSANS

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLERL FAKÜLTESİ

LİSANS

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS

EĞİTİM BİLİMLERİ

SİYASET BİLİMİ ve KAMU YÖNETİMİ

BÖLÜMÜ LİSANS

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

LİSANS

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ve

REHBERLİK BÖLÜMÜ LİSANS

ÇOCUK GELİŞİMİ ve EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

LİSANS

MEZUNU OLANLAR

LİSANS MEZ. ORTALAMASI : 2,00 / 4,00

ALES: ( EA ) 55

YOK

SOSYAL

HİZMET

AİLE ve EVLİLİK

DANIŞMANLIĞI

TEZSİZ YÜKSEK

LİSANS

TÜRKÇE 20 2
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ve REHBERLİK

BÖLÜMÜ LİSANS

TIP FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS

ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ LİSANS

MEZUNU OLANLAR

LİSANS MEZ. ORTALAMASI 2,00 / 4,00

NOT: TEZSİZYÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ÜCRETİ 6.000,00 TL’dir.

BU ÜCRET PROGRAMA KAYIT

HAKKI KAZANANLARDAN 3 (üç)

TAKSİT HALİNDE ALINACAKTIR.

YOK


SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI

ANA BİLİM DALI

PROGRAM

EĞİTİM

DİLİ

ALINACAK

ÖĞRENCİ SAYISI

TÜRKİYE

CUMHURİYETİ

YABANCI

UYRUKLU*

BAŞVURU

YAPABİLECEK

BÖLÜMLER

ÖZEL ŞARTLAR

İNGİLİZCE

HAZIRLIK

SINIFI

HEMŞİRELİK

HEMŞİRELİK TEZLİ

YÜKSEK LİSANS

TÜRKÇE 30 -

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

LİSANS

SAĞLIK MEMURLUĞU

BÖLÜMÜ LİSANS

EBELİK BÖLÜMÜ

LİSANS

MEZUNU OLANLAR

LİSANS MEZ. ORTALAMASI : 2,00 /4,00

ALES: 55 (SAY)

MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN

BÖLÜMÜN YAPACAĞI YABANCI DİL İNGİLİZCE

SINAVINDAN EN AZ 70 PUAN ALMASI.

YOK

BİYOİSTATİSTİK

ve

TIBBİ BİLİŞİM

BİYOİSTATİSTİK

TEZLİ YÜKSEK LİSANS TÜRKÇE 4 -

TIP FAKÜLTESİ

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

MATEMATİK BÖLÜMÜ

FİZİK BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ

LİSANS/LİSANSÜSTÜ

PROGRAMLARINDAN

MEZUN OLANLAR

LİSANS / LİSANSÜSTÜ MEZ. ORTALAMASI : 2,50 /4,00

ALES: 55 (SAY)

- GRE : 610

- GMAT : 450

KPDS/ÜDS/ YDS : 55

- TOEFL/IBT : 66

- TOEFL/CBT : 184

- TOEFL/PBT : 514

- IELTS : 4

NOT: GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKTİRDE PROGRAMA

KABUL EDİLEN ADAYLARDAN BİLİMSEL HAZIRLIK

DERSLERİ ALMALARI İSTENECEKTİR.

YOK


SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI

ALINACAK

ÖĞRENCİ SAYISI

ANA BİLİM DALI

PROGRAM

EĞİTİM

DİLİ

TÜRKİYE

CUMHURŞYETİ

YABANCI

UYRUKLU*

BAŞVURU

YAPABİLECEK

BÖLÜMLER

ÖZEL ŞARTLAR

İNGİLİZCE

HAZIRLIK

SINIFI

KBB

ODYOLOJİ

ODYOLOJİ

TEZLİ

YÜKSEK

LİSANS

TÜRKÇE 10 2

SAĞLIK ALANINDA

LİSANS MEZUNU

OLANLAR veya

ODYOMETRİ

TEKNİKERLİĞİ ÖN

LİSANSINDAN SONRA

HERHANGİ BİR

BÖLÜMDE LİSANS

MEZUNU OLANLAR**

LİSANS MEZ.ORTALAMASI 2,00 /4,00

ALES: 60 (SAY)

NOT: PROGRAMA BAŞVURU ŞARTLARINI

TAŞIYIP MÜLAKAT/YAZILI SINAVA

GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARIN

BÖLÜMÜN YAPACAĞI İNGİLİZCE ÇEVİRİ

SINAVINDAN EN AZ 70 PUAN ALMASI

ŞARTTIR.

YOK

KBB

ODYOLOJİ

ODYOLOJİ

İKİNCİ

ÖĞRETİM

TEZSİZ

YÜKSEK

LİSANS

TÜRKÇE

20 2

TIP FAKÜLTESİ

MEZUNU OLUP KBB

ALANINDA

UZMANLIĞINI YAPMIŞ

OLAN veya KBB

UZMANLIK EĞİTİMİNİN

2. YILINI DOLDURMUŞ

OLANLAR

LİSANS MEZ.ORTALAMASI 2,00 /4,00

TUS T-puanı: 50 (En son 2001 yılı ve daha sonrası

yıllara ait sonuçlar kabul edilecektir. )

NOT: TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINDA ÜCRET

6.000,00 TL OLUP PROGRAMA KABUL HAKKI

KAZANAN ADAYLARDAN 3 (üç) TAKSİT HALİNDE

ALINACAKTIR.

YOK


* Yabancı uyruklu adaylardan ALES, GRE, GMAT ve Yabancı Dil Belgesi olmayanlar da başvuru yapabileceklerdir. Jüri bu adayların

değerlendirmesini ilgili belgelere sahip olanları dikkate alarak yapar.

** Odyometri Teknikerliği ön lisansından sonra herhangi bir bölümde lisans mezunu olan adayların başvuru sırasında lisans diplomaları ile birlikte ön lisans

diplomalarının fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir.

AÇIKLAMALAR: 1) Tezsiz Yüksek Lisans programlarında ücret 3 (üç) dönemde 3 (üç) taksit halinde ödenecektir.

2) Her aday yalnızca 1 programa başvuru yapabilir. Sadece Tezsiz Yüksek Lisans Programına iki adet başvuru yapılabilir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvurulan her bir program için ayrı ayrı başvuru ücreti yatırılması gerekmektedir. Ancak;

kayıt hakkı kazanılan programlar arasında aday sadece bir programa kayıt yaptırabilir.

3) Çift uyruklu olan adaylardan, uyruklarından herhangi biri T.C. olanlar yabancı uyruklu kontenjanına başvuramazlar.

4) Jüri belirtilen kontenjanların tamamını doldurup doldurmamakta serbesttir.

5) Jüri, gerekli gördüğü takdirde kontenjan fazlası asil ve yedek aday listesini enstitüye gönderir. Enstitü yönetim kurulu kararı

ile kontenjan artırım talebi kabul edilebilir.

6) Eğitim dili Türkçe olan programlara başvuracak yabancı uyruklu adayların, başvuru anında Türkçe yeterliklerini gösterir

ilgili belgeyi sunmaları gerekmektedir.

7) Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Programlarına yabancı uyruklu kontenjanından kayıt hakkı kazanan adaylar için öğrenim

ücretleri, Ağustos ayı sonunda açıklanacak Bakanlar Kurulu kararı uyarınca Üniversite Yönetim Kurulu tarafından

belirlenecektir.

8) ÖYP kapsamında başvuracak adayların durumu ilan edilen kontenjanlar harici değerlendirilecektir.

9) Başvurulan doktora programının kabul ettiği puan türünde (SAY, SÖZ, EA ) ALES puanını sağlayarak, yüksek lisans mezunu olan ve

en fazla iki yarıyıl ara vererek doktora programına başvuran adayların ALES sonuç belgeleri süresine bakılmaksızın kabul edilir

ve değerlendirmede o puanları dikkate alınır.

More magazines by this user
Similar magazines