2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz dönemi, fen ... - Memurlar.Net

ybu.edu.tr

2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz dönemi, fen ... - Memurlar.Net

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI

Açıklamalar

Adayın;

İlgili anabilim dalının ilan ettiği özel şartları taşıyor olması,

Programa başvurabileceği bir bölümden mezuniyete sahip olması,

Türkiye Halk Bankası Ankara Merkez Şubesi nezdinde açılmış olan üniversiteye ait aşağıda belirtilen

hesaba 50,00 (Elli) TL başvuru ücretini yatırmış olması,

Yabancı uyruklu kontenjanından başvuran adaylar için başvuru ücreti 150,00 TL’ dir

Başvurusunu, aşağıda belirtilen adrese istenilen evraklar ile beraber şahsen yapması

gerekmektedir.

(Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır)

(Başvuru ücretinin hiçbir durumda iadesi yapılmayacaktır)

‣ Transkriptlerin yüzlük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın “4’lük sistemin

100’lük sistemde eşdeğerliği” tablosu kullanılacaktır.

‣ Başvuru işlemlerinin bitmesinin ardından, başvuru evrakları 31.12.2013 tarihine kadar muhafaza

edilecektir. Belirtilen tarihe kadar adaylar dilekçe ile başvurarak, başvuru evraklarının iadesini

isteyebilecektir. Bu tarihe kadar alınmayan evraklar imha edilecektir.

BAŞVURU TARİHLERİ ve YERİ

Başvuru Tarihleri

Başvuru Ücreti ( Türkiye Cumhuriyeti )

Başvuru Ücreti (Yabancı Uyruklu )

17 - 28 Haziran 2013 saat 16.00’ya kadar

başvuru evraklarının başvuru adresine teslim

edilmesi gerekmektedir.

50,00 TL

150,00 TL

Hesap numarası (Tüm Türkiye Halk Bankası

şubelerinden TC kimlik numarası ile havale

ücreti verilmeden yatırılabilecek)

Türkiye Halk Bankası

Ankara Merkez Şubesi

IBAN: TR91 0001 2009 1940 0006 0000 53

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Başvuru Adresi

Öğrenci işleri Daire Başkanlığı

Çankırı Caddesi Çiçek Sokak No:3

Dışkapı / Ulus / ANKARA


BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1) ALES sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, ( en son 2010 Bahar Dönemi ve sonrası dönemlere ait olan sınav

sonuçları kabul edilecektir ),

‣ veya eşdeğeri GRE, GMAT sınavı sonuç belgesinin aslı ve fotokopisinin onaylı sureti, (en son 2008

yılı ve sonrası yıllara ait sınav sonuçları kabul edilecektir)

2) Yabancı dil belgesinin (KPDS/ÜDS/YDS (İngilizce) bilgisayar çıktısı ( en son Eylül 2005 ve sonrası

dönemlere ait sınav sonuçları kabul edilecektir ),

‣ veya eşdeğeri TOEFL (İngilizce), IELTS (İngilizce) sınavı sonuç belgesinin aslı ve fotokopisinin

onaylı sureti ( en son 2010 yılı ve sonrası yıllara ait sonuçlar kabul edilecektir)

‣ eğitim dili Türkçe olan programlarda Üniversiteler arası kurul tarafından kabul edilen sınavlardan

alınan dil puanları da geçerlidir.

3) Yüksek lisans programları için lisans / yüksek lisans, doktora programları için lisans / yüksek lisans

diplomasının fotokopisi,

‣ Türkçe ve İngilizce dışında bir dilde diplomaya sahip olan adayların diplomaları ile birlikte, bu

diplomalarının noter tarafından Türkçe veya İngilizce tercüme ettirilmiş onaylı şeklini başvuru sırasında

getirmeleri gerekmektedir.

‣ Yurt dışında bir Üniversitede lisans/yüksek lisans programından mezun olan T.C. uyruklu adayların

diplomaları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alacakları denklik belgesinin aslını ve

fotokopisini getirmeleri gerekmektedir.

‣ Yurt dışında bir Üniversitede lisans/yüksek lisans programından mezun olan yabancı uyruklu adayların

diplomaları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alacakları, mezun olduğu Üniversitenin

tanındığına dair yazının aslını getirmeleri gerekmektedir.

4) Diplomaya esas teşkil eden, genel akademik başarı not ortalamasını içeren ve programın tezli veya tezsiz

olduğunu belirten öğrenci not durum belgesinin (Transkript) fotokopisi,

‣ Türkçe ve İngilizce dışında bir dilde transkripte sahip olan adayların transkriptleri ile birlikte, bu

transkriptlerinin noter tarafından Türkçe veya İngilizce tercüme ettirilmiş onaylı şeklini başvuru sırasında

getirmeleri gerekmektedir.

5) Başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu. (Başvuru ücretinin hiçbir durumda iadesi

yapılmayacaktır.)

6) Başvuru yapan adayın şahsına ait IBAN numarasını gösterir adına düzenlenmiş ilgili bankaya ait dekont

vb. belge

7) Online başvuru formunun çıktısı,

8) Başvuru beyan formu (Forma ulaşmak için tıklayınız)

9) Eğitim dili Türkçe olan programlara başvuracak yabancı uyruklu adaylardan Türkçe yeterliklerini

gösterir belge.

Her aday yalnızca 1 programa başvuru yapabilir. Sadece Tezsiz Yüksek Lisans Programına iki adet

başvuru yapılabilir. Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvurulan her bir program için ayrı ayrı başvuru

ücreti yatırılması gerekmektedir. Ancak; kayıt hakkı kazanılan programlar arasında aday sadece bir

programa kayıt yaptırabilir.


BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mülakat / Yazılı Sınava Çağırılacakların Belirlenmesinde

a) Yüksek lisans programları için:

Yabancı dil şartının olduğu tezli yüksek lisans programlarına yapılan başvurular arasından

mülakat/yazılı sınavına çağırılacakların belirlenmesinde ALES puanının %50’si, lisans not

ortalamasının %35’i ve yabancı dil puanının %15'i alınarak bunların toplanmasıyla elde edilen puanlara

göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralama yapılır. Belirlenen kontenjanın dört katı oranında aday

mülakat/yazılı sınavına çağrılır. Yabancı uyruklu kontenjanından başvuranlar bu orana tabi değildir.

Yabancı dil şartının olmadığı tezli yüksek lisans programlarına yapılan başvurular arasından

mülakat/yazılı sınavına çağırılacakların belirlenmesinde ALES puanının %50’si, lisans not

ortalamasının %50’si alınarak bunların toplanmasıyla elde edilen puanlara göre en yüksekten en düşüğe

doğru sıralama yapılır. Belirlenen kontenjanın dört katı oranında aday mülakat/yazılı sınavına çağrılır.

Tezsiz yüksek lisans programına yapılan başvurular arasından mülakat/yazılı sınavına

çağırılacakların belirlenmesinde lisans mezuniyet not ortalamasına göre en yüksekten en düşüğe doğru

sıralama yapılır. Belirlenen kontenjanın dört katı oranında aday mülakat/yazılı sınava çağrılır.

b) Doktora programları için:

Doktora programlarına yapılan başvurular arasından mülakat/yazılı sınava çağırılacakların

belirlenmesinde; ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının %35’i ve

yabancı dil puanının %15’i; alınarak bunların toplanmasıyla elde edilen puanlara göre en yüksekten en

düşüğe doğru sıralama yapılır. Belirlenen kontenjanın dört katı oranında aday mülakat/yazılı sınava çağrılır.

Öğrenci Kabulünde

a) Yüksek lisans programları için:

Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve

mülakat/yazılı sınav sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not

ortalamasının % 20'si ve mülakat/yazılı sınav sonucunun % 30'u dikkate alınarak hesaplanacak puanlar

en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır.

Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat/yazılı

sınav sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat/yazılı

sınav sonucunun % 50'si dikkate alınarak hesaplanacak puanlar en yüksekten en düşüğe doğru sıralama

yapılır.

b) Doktora programları için:

Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve

mülakat/yazılı sınav sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans veya

yüksek lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat/yazılı sınav sonucunun % 30'u dikkate alınarak,

anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla toplam en az 70 puan alanlar

arasında sıralama yapılır.


BAŞVURU TARİHLERİ: 17 - 28 Haziran 2013 saat 16.00’ya kadar başvuru evraklarının başvuru adresine teslim edilmesi

gerekmektedir.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU YAPAN ADAYLARDAN MÜLAKAT /

YAZILI SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN İLANI

MÜLAKAT/YAZILI SINAV TARİHİ

12 Temmuz 2013 Cuma günü gün

içerisinde ilan edilecektir.

15 Temmuz 2013 Pazartesi

MÜLAKAT/YAZILI SINAV YERİ VE SAATİ

( Not: Mülakat/ Yazılı Sınavın

Yeri ve Saati 12 Temmuz 2013

Cuma günü gün içerisinde ilan

edilecektir. )


FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI

KONTENJAN

ANA BİLİM DALI

PROGRAM

EĞİTİM

DİLİ

TÜRKİYE

CUMHURİYETİ

YABANCI

UYRUKLU

*

BAŞVURU

YAPABİLECEK

BÖLÜMLER

ÖZEL ŞARTLAR

İNGİLİZCE

HAZIRLIK

SINIFI

BİLGİSAYAR

MÜHENDİSLİĞİ

BİLGİSAYAR

MÜHENDİSLİĞİ

BİLGİSAYAR

MÜHENDİSLİĞİ

TEZLİ YÜKSEK

LİSANS

BİLGİSAYAR

MÜHENDİSLİĞİ

DOKTORA

İNGİLİZCE 10 5

İNGİLİZCE 5 3

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

LİSANS

ELEKTRONİK

MÜHENDİSLİĞİ LİSANS

ELEKTRİK-ELEKTRONİK

MÜHENDİSLİĞİ LİSANS

ELEKTRONİK ve

HABERLEŞME

MÜHENDİSLİĞİ LİSANS

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

LİSANS

MATEMATİK BÖLÜMÜ

LİSANS

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

LİSANS

KONTROL MÜHENDİSLİĞİ

LİSANS

POLİS AKADEMİSİ LİSANS

ELEKTRONİK BİLGİSAYAR

GÜVENLİK BİLİMLERİ

FAKÜLTESİ MEZUNU

OLANLAR

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

YÜKSEK LİSANS

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

YÜKSEK LİSANS

ELEKTRİK-ELEKTRONİK

MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK

LİSANS

KONTROL MÜHENDİSLİĞİ

YÜKSEK LİSANS

ELEKTRONİK BİLGİSAYAR YÜKSEK

LİSANS MEZUNU OLANLAR

GÜVENLİK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MEZUNU OLANLAR

POLİS AKADEMİSİ LİSANS

MEZUNU OLANLARDAN HERHANGİ

BİR ALANDA YÜKSEK LİSANS

DERECESİNE SAHİP OLANLAR

LİSANS GENEL AKADEMİK NOT ORTALAMASI : 2,00/ 4,00

ALES: 55 (SAY)

- GRE:610

- GMAT:450

KPDS/ÜDS/YDS (İNGİLİZCE) : 50

- TOEFL/IBT (İNGİLİZCE) : 60

- TOEFL/CBT (İNGİLİZCE) :170

- TOEFL/PBT (İNGİLİZCE) :497

- IELTS (İNGİLİZCE) : 4

YÜKSEK LİSANS GENEL AKADEMİK NOT

ORTALAMASI : 2,50/ 4,00

ALES: 55 (SAY)

- GRE:610

- GMAT:450

KPDS/ÜDS/YDS (İNGİLİZCE) : 55

- TOEFL/IBT (İNGİLİZCE) : 66

-TOEFL/CBT (İNGİLİZCE) : 184

-TOEFL/PBT (İNGİLİZCE) : 514

-IELTS (İNGİLİZCE) :4

VAR

VAR


FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI

KONTENJAN

ANA BİLİM

DALI

PROGRAM

EĞİTİM

DİLİ

TÜRKİYE

CUMHURİYETİ

YABANCI

UYRUKLU

*

BAŞVURU

YAPABİLECEK

BÖLÜMLER

ÖZEL ŞARTLAR

İNGİLİZCE

HAZIRLIK

SINIFI

MALZEME

MÜHENDİSLİĞİ

MALZEME

MÜHENDİSLİĞİ

TEZLİ YÜKSEK

LİSANS

İNGİLİZCE 8 3

METALURJİ ve MALZEME

MÜHENDİSLİĞİ LİSANS

MALZEME MÜHENDİSLİĞİ

LİSANS

FİZİK MÜHENDİSLİĞİ

LİSANS

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

LİSANS

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

LİSANS

POLİS AKADEMİSİ LİSANS

KİMYA BÖLÜMÜ LİSANS

FİZİK BÖLÜMÜ LİSANS

MEZUNU OLANLAR

LİSANS GENEL AKADEMİK NOT ORTALAMASI : 2,00/ 4,00

ALES:55 (SAY)

-GRE: 610

-GMAT: 450

KPDS/ÜDS/YDS (İNGİLİZCE) : 50

-TOEFL/IBT (İNGİLİZCE) : 60

-TOEFL/CBT (İNGİLİZCE) : 170

-TOEFL/PBT (İNGİLİZCE): 497

-IELTS (İNGİLİZCE) : 4

VAR

MAKİNE

MÜHENDİSLİĞİ

MAKİNE

MÜHENDİSLİĞİ

TEZLİ

YÜKSEK

LİSANS

İNGİLİZCE 7 3

MAKİNE

MÜHENDİSLİĞİ

LİSANS

UÇAK

MÜHENDİSLİĞİ

LİSANS

MEZUNU OLANLAR

LİSANS GENEL AKADEMİK NOT ORTALAMASI : 2,00/ 4,00

ALES: 55 (SAY)

- GRE: 610

- GMAT: 450

KPDS/ÜDS/YDS (İNGİLİZCE) : 50

- TOEFL/IBT (İNGİLİZCE) : 60

- TOEFL/CBT (İNGİLİZCE) : 170

- TOEFL/PBT (İNGİLİZCE) : 497

- IELTS (İNGİLİZCE) : 4

VAR


FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI

KONTENJAN

ANA BİLİM

DALI

PROGRAM

EĞİTİM

DİLİ

TÜRKİYE

CUMHURİYETİ

YABANCI

UYRUKLU

*

BAŞVURU

YAPABİLECEK

BÖLÜMLER

ÖZEL ŞARTLAR

İNGİLİZCE

HAZIRLIK

SINIFI

MAKİNE

MÜHENDİSLİĞİ

MAKİNE

MÜHENDİSLİĞİ

DOKTORA

İNGİLİZCE 4 2

MAKİNE

MÜHENDİSLİĞİ

YÜKSEK LİSANS

UÇAK

MÜHENDİSLİĞİ

YÜKSEK LİSANS

MEZUNU OLANLAR

YÜKSEK LİSANS GENEL AKADEMİK NOT

ORTALAMASI: 3,00/ 4,00

ALES : 55 (SAY)

- GRE:610

- GMAT:450

KPDS/ÜDS/YDS (İNGİLİZCE) : 55

- TOEFL/IBT (İNGİLİZCE) : 66

- TOEFL/CBT (İNGİLİZCE) : 184

- TOEFL/PBT (İNGİLİZCE) : 514

- IELTS (İNGİLİZCE) : 4

VAR

ELEKTRONİK

ve

HABERLEŞME

MÜHENDİSLİĞİ

ELEKTRONİK

ve

HABERLEŞME

MÜHENDİSLİĞİ

TEZLİ YÜKSEK

LİSANS

İNGİLİZCE 8 3

ELEKTRONİK ve

HABERLEŞME

MÜHENDİSLİĞİ LİSANS

ELEKTRİK –

ELEKTRONİK

MÜHENDİSLİĞİ LİSANS

ELEKTRONİK

MÜHENDİSLİĞİ LİSANS

ELEKTRİK

MÜHENDİSLİĞİ LİSANS

KONTROL

MÜHENDİSLİĞİ LİSANS

MEKATRONİK

MÜHENDİSLİĞİ

BÖLÜMÜ LİSANS

ELEKTRONİK BÖLÜMÜ

LİSANS MEZUNU

OLANLAR

LİSANS GENEL AKADEMİK NOT ORTALAMASI : 2,00/ 4,00

ALES : 55 (SAY)

- GRE : 610

- GMAT : 450

KPDS/ÜDS/YDS (İNGİLİZCE) : 50

- TOEFL/IBT (İNGİLİZCE) : 60

- TOEFL/CBT (İNGİLİZCE) : 170

- TOEFL/PBT (İNGİLİZCE) : 497

- IELTS (İNGİLİZCE) : 4

VAR


FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI

KONTENJAN

ANA BİLİM

DALI

PROGRAM

EĞİTİM

DİLİ

TÜRKİYE

CUMHURİYETİ

YABANCI

UYRUKLU

*

BAŞVURU

YAPABİLECEK

BÖLÜMLER

ÖZEL ŞARTLAR

İNGİLİZCE

HAZIRLIK

SINIFI

ELEKTRONİK

ELEKTRONİK

ve

ve

HABERLEŞME

HABERLEŞME

MÜHENDİSLİĞİ

MÜHENDİSLİĞİ

DOKTORA

İNGİLİZCE 3 3

ELEKTRONİK ve

HABERLEŞME

MÜHENDİSLİĞİ

YÜKSEK LİSANS

ELEKTRİK –

ELEKTRONİK

MÜHENDİSLİĞİ

YÜKSEK LİSANS

ELEKTRONİK

MÜHENDİSLİĞİ

YÜKSEK LİSANS

MEZUNU OLANLAR

ELEKTRONİK

BİLGİSAYAR YÜKSEK

LİSANS

KONTROL

MEZUNU OLANLAR

YÜKSEK LİSANS GENEL AKADEMİK NOT

ORTALAMASI: 2,50 / 4,00

ALES : 55 (SAY)

- GRE:610

- GMAT: 450

KPDS/ÜDS/YDS (İNGİLİZCE) : 55

- TOEFL/IBT (İNGİLİZCE) : 66

- TOEFL/CBT (İNGİLİZCE) : 184

- TOEFL/PBT (İNGİLİZCE) : 514

- IELTS (İNGİLİZCE) : 4

VAR


* Yabancı uyruklu adaylardan ALES, GRE, GMAT ve Yabancı Dil Belgesi olmayanlar da başvuru yapabileceklerdir. Jüri bu adayların

değerlendirmesini ilgili belgelere sahip olanları dikkate alarak yapar.

AÇIKLAMALAR:

1. Her aday yalnızca 1 (bir) programa başvuru yapabilir. Sadece Tezsiz Yüksek Lisans Programına iki adet başvuru yapılabilir. Tezsiz Yüksek

Lisans Programına başvurulan her bir program için ayrı ayrı başvuru ücreti yatırılması gerekmektedir. Ancak; kayıt hakkı kazanılan

programlar arasında aday sadece bir programa kayıt yaptırabilir.

2. Bölüm dışından müracaat edenler, bölüm kurulunun uygun gördüğü lisans derslerini almak zorundadır ( Bilimsel Hazırlık).

3. Yabancı uyruklu kontenjanından başvuru yapacak olan adaylarda ALES, GRE, GMAT şartı aranmamaktadır.

4. Çift uyruklu olan adaylardan, uyruklarından herhangi biri T.C. olanlar yabancı uyruklu kontenjanından başvuramazlar.

5. Jüri belirtilen kontenjanların tamamını doldurup doldurmamakta serbesttir.

6. Jüri, gerekli gördüğü takdirde kontenjan fazlası asil ve yedek aday listesini enstitüye gönderir. Enstitü yönetim kurulu kararı ile kontenjan

artırım talebi kabul edilebilir.

7. Eğitim dili Türkçe olan programlara başvuracak yabancı uyruklu adayların, başvuru anında Türkçe yeterliklerini gösterir ilgili belgeyi

sunmaları gerekmektedir.

8. Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Programlarına yabancı uyruklu kontenjanından kayıt hakkı kazanan adaylar için öğrenim ücretleri, Ağustos

ayı sonunda açıklanacak Bakanlar Kurulu kararı uyarınca Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.

9. ÖYP kapsamında başvuracak adayların durumu ilan edilen kontenjanlar harici değerlendirilecektir.

10. Başvurulan doktora programının kabul ettiği puan türünde (SAY, SÖZ, EA ) ALES puanını sağlayarak, yüksek lisans mezunu olan ve en fazla iki yarıyıl

ara vererek doktora programına başvuran adayların ALES sonuç belgeleri süresine bakılmaksızın kabul edilir ve değerlendirmede o puanları dikkate alınır.

More magazines by this user
Similar magazines