Yeni Türk Edebiyatının Gelişme Evreleri - Sosyal Bilimler Enstitüsü

sosbilens.omu.edu.tr

Yeni Türk Edebiyatının Gelişme Evreleri - Sosyal Bilimler Enstitüsü

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ESNTİTÜSÜ

DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Ders

(Saat/Hafta)

3

Dersin Adı

Kodu

Yarıyılı

Uygulama

(Saat/Hafta)

0

Kredisi

ECTS

Yeni Türk Edebiyatının Gelişme

Evreleri

TDE 603

Güz /

Bahar

Laboratuar

(Saat/Hafta)

0 3 3

Dersin Dili : Türkçe

Dersin Türü : Seçmeli

Dersin Seviyesi

Yüksek Lisans

Ön Koşul Dersleri : Yok

Dersin Koordinatörü : Yrd. Doç. Dr. Adem Çalışkan

Dersi veren(ler) : Yrd. Doç. Dr. Adem Çalışkan

Dersin Yardımcıları : Prof. Dr. Şaban Sağlık / Yrd. Doç. Dr. Şeyma Büyükkavas Kuran

Dersin Amacı : Öğrencilere Tanzimattan sonra Batı tesirinde gelişen Türk Edebiyatını teoride

ve pratikte geniş olarak öğretmek.

Öğrenme Çıktıları

Bölüm Öğrenme

Çıktılarına Katkı

Ölçme Yöntemi

ÖÇ-1 Batılılaşma hareketlerinin kültür, sanat, değerler sistemi 2, 10 1

ve Türk edebiyatı üzerindeki etkilerini kavrayabilme.

ÖÇ-2 Yeni Türk Edebiyatının Gelişme Evreleri içinde gelişen 1, 5 1

edebi türler konusunda eski ve yeni yayınları yakından

takip ederek uzmanlık derecesini geliştirebilme.

ÖÇ-3 Tanzimat sonrası gelişen şiir, hikâye, roman, eleştiri ve tiyatro 3 1

gibi türlerde edinilen bilgileri teorik ve pratik olarak

kullanabilme.

ÖÇ-4 Bu türlerde yanlı değil objektif bir bakış açısı ile tek başına 5, 10 1

araştırma ve inceleme faaliyetleri yapabilme, bunları yazılı ve

görsel olarak aktarabilme.

ÖÇ-5 Yeni Türk Edebiyatının Gelişme Evreleri boyunca ya da 2 1

Tanzimat sonrası gelişen türlerin devirlere göre gelişimini

temsilcileriyle birlikte tanıyabilme, disiplinler ve metinler arası

bir yaklaşımla örnek çözümlemeler yapabilme.

ÖÇ-6 Bu alandaki gelişmeleri iletişim ve eğitim teknolojilerine 9, 10 1

paralel olarak takip edebilme, çalışmalarda bilimsel, kültürel ve

etik değerleri gözetip içselleştirebilme.

Ölçme Yöntemi: 1: Yazılı Sınav 2: Sözlü Sınav 3: Ev ödevi 4: Seminer/Sunum 5: Dönem Ödevi

Dersin İçeriği

(Kısa tanımı)

: Türk Edebiyatının Tanzimattan günümüze kadar geçen sürede gösterdiği

gelişme evreleri şahıslar ve türler bazında tanıtılacak, bu sürenin kendi içinde

ayrıldığı dönemler sosyal, siyasî ve kültürel şartları açısından

değerlendirilecektir.

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık

1 Giriş; Batılılaşma hareketine bir bakış; Tanzimat ve Islahat fermanları.

2 Tanzimat edebiyatı ve sınıflandırılması; Özellikleri; Türler:

3

Tanzimat edebiyatında şiir ve özellikleri; Tanzimat ve Ara Nesil

şairleri; Örnek şiir tahlilleri …

4 Tanzimat devri hikâye ve romanı; Özellikleri; Yazarları; Ara Nesil’de


hikâye ve roman; Yazarları; Tanzimat devri Türk tiyatrosu ve eleştiri …

5 Servet-i Fünûn devri Türk şiiri; Servet-i Fünûn şiiri ve şiir tahlilleri …

Servet-i Fünûn devri hikâye ve romanı; Özellikleri; Yazarları; Servet-i

6

Fünûn devri Türk edebiyatında tiyatro ve eleştiri …

Meşrûtiyet devri Türk edebiyatı; Özellikleri; Düşünce akımları

7

(Türkçülük, İslamcılık, Osmanlıcılık, Batıcılık vb); Sınıflandırılması:

Meşrûtiyet devri Türk edebiyatında şiir: (a-Fecr-i Âtî devri Türk

8 Edebiyatı ve şiiri; Şairleri … b-Millî Edebiyat ve Şiiri; Şairleri; …); Genel

özellikleri; Edebî topluluklar; Örnek şiir tahlilleri …

Meşrûtiyet devri Türk edebiyatında hikâye ve roman: (a-Fecr-i Âtî

devri Türk Edebiyatında hikâye ve roman; Yazarları … b-Millî

9

Edebiyatta hikâye ve roman; Yazarları …); Genel özellikleri; Tiyatro ve

eleştiri …

10 Cumhuriyet devri Türk edebiyatı; Özellikleri; Sınıflandırılması.

11 Cumhuriyet devri Türk edebiyatında şiir; Edebî topluluk ya da kuşaklar

12 Cumhuriyet devri Türk edebiyatında hikâye ve roman; Yazarlar …

13 Cumhuriyet devri Türk edebiyatında eleştiri, tiyatro ve diğer türler …

14 Genel değerlendirme.

KAYNAKLAR

Ders Notu : Adem Çalışkan, “Ana Çizgileriyle Cumhuriyet Devri Türk Şiirine Teorik Bir

Yaklaşım (1923-1960)-I”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The

Journal of International Social Research, Volume: 3, Issue: 10, Winter

2010, ss. 140-199. Bkz.

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt3/sayi10pdf/caliskan_adem.pd

f , 02.01.2010.

Diğer Kaynaklar : Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri (1860-1923) I, 4.bs.,

Mas Matbaacılık ve Aksesuvarları, Ankara, 1982.

Ahmet Hamdi Tanpınar, 19’uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, 5.bs. Çağlayan

Kitabevi, İstanbul, 1982.

Orhan Okay, Şiir Sanatı Dersleri, -Cumhuriyet Devri Poetikası-, Atatürk

Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayını, Erzurum, 1987.

M. Orhan Okay, Meşrûtiyet Sonrası Türk Edebiyatı, Atatürk Üniversitesi Fen-

Edebiyat Fakültesi Yayınları, Erzurum, 1990.

Aysu Erden, Kısa Öykü ve Dilbilimsel Eleştiri, Gündoğan Yayınları, Ankara,

1998.

Alemdar Yalçın, II. Meşrutiyette Tiyatro Edebiyatı Tarihi, 2.bs., Akçağ

Yayınları, Ankara, 2002, 336 s.

Gıyasettin Aytaş, Tanzimatta Tiyatro Edebiyatı Tarihi, 1.bs., Ankara, 2002,

402 s.

Öztürk Emiroğlu, Türkiye’de Edebiyat Toplulukları, 2.bs., Akçağ Yayınları,

İstanbul, 2003.

Abdullah Uçman – Ahmet Bican Ercilasun – İnci Enginün – İsmail Parlatır – Nurullah

Çetin – Zeynep Kerman, Tanzimat Edebiyatı, 1.bs., Akçağ Yayınları, Ankara,

2006, 701 s.

İsmail Parlatır – İnci Enginün – Ömer F. Huyugüzel – Bilge Ercilasun –

Mustafa Özbalcı - Alaattin Karaca, Servet-i Fünûn Edebiyatı, 1.bs.,

Akçağ Yayınları, Ankara, 2006, 583 s.

İnci Enginün, Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat’tan Cumhuriyet’e (1839-1923),

1.bs., Dergah Yayınları, İstanbul, 2006, 943 s.

Cafer Şen, Fecr-i Âtî Edebiyatı / Tespit – Tahlil – Tenkit, Gazi Kitabevi,

Ankara, 2006, 1710 s.

Ömer Lekesiz, Kuramdan Yoruma / Öykü Yazıları, Selis Kitaplar, İstanbul,

2006, 255 s.

İsmail Çetişli – Nurullah Çetin – Abide Doğan – Alim Gür – Şenol Demir –


Cengiz Karataş, II.Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı, Akçağ Yayınları,

Ankara, 2007.

Ali İhsan Kolcu, Millî Edebiyat I / Şiir, 1.bs., Salkımsöğüt Yayınevi, Erzurum,

2007, 454 s.

Ali İhsan Kolcu, Millî Edebiyat II / Nesir, 1.bs., Salkımsöğüt Yayınevi,

Erzurum, 2007, 360 s.

Şaban Sağlık, Popüler Roman Estetik Roman, Akçağ Yayınları, Ankara, 2010.

Ödevler :

Sınavlar : Ara sınav veya Dönem Ödevi % 40 8. Hafta 2 saat

Yılsonu Sınav % 60 16. “ 2 “

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI PAYI

Ara sınavı 1 40

Yılsonu sınavı 1 60

Devam

TOPLAM 100

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI - 40

YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI - 60

TOPLAM - 100

ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜ

Etkinlikler

Hafta Sayısı

Süresi

Toplam

(Saat)

İş Yükü

Yüz yüze eğitim 14 3 42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42

Araştırma Ödevi

Yılsonu sınavına hazırlanma

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2

Toplam İş Yükü 86

Toplam İş Yükü / 30 2,58

Dersin ECTS Kredisi 3

More magazines by this user
Similar magazines