Aile İçi Şiddet ve Kadın - Sosyal Bilimler Enstitüsü

sosbilens.omu.edu.tr

Aile İçi Şiddet ve Kadın - Sosyal Bilimler Enstitüsü

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ESNTİTÜSÜ

DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyılı

AİLE İÇİ ŞİDDET VE KADIN KAP 605

Güz

Bahar

Dersin Dili Türkçe

Dersin Türü Seçmeli

Dersin Seviyesi Yüksek Lisans

Ön Koşul ---

Dersi Veren(ler) Doç. Dr. İlknur AYDIN AVCİ

Dersin Amacı

Dersin Öğrenme

Çıktıları

Ders Kredisi

Teorik Uygulama Kredi

ECTS

2 0 2 2

öğrencilerin aile içi şiddeti tanıma düzeylerini arttırmak, öğrencilerin aile içi

şiddete yönelik Türkiye’de ve dünyadaki mevcut durumları analiz edebilmelerini

sağlamak ve dersin sonunda öğrencilerin uygulayabilecekleri bir proje çalışması

yapmalarını sağlamaktır.

Bu Dersi Başarı İle Tamamlayan Öğrenciler Aşağıdaki Öğrenme Çıktılarını

(ÖÇ) Gerçekleştirebileceklerdir:

ÖÇ-1: aile içi şiddet konusunu bilme

ÖÇ-2: Aile içi şiddette başvuru noktalarını bilme.

ÖÇ-3: şiddetin boyutlarını ve nedenlerini tanımlayabilme

ÖÇ-4: sağlık çalışanının şiddette rolünü ortaya koyma

ÖÇ-5: kadın haklarını bilme

aile içi şiddet ve şiddet en sıklıkla maruz kalan kadının bu durumla baş etmede

yaşadıklarını içermektedir.

Dersin Kısa

İçeriği

HAFT

A

DERSİN HAFTALIK KONULARI

01→ Şiddetin tanımı ve türleri, tarihte kadına yönelik şiddet

02→

Aile içi taciz ve şiddetin türleri, şiddetin ekonomik, siyasal, sosyokültürel,

ailesel ve bireysel boyutları.

03→ Türkiye’de ve Dünyada kadına yönelik şiddetin boyutları

04→ Şiddete neden olan faktörler

05→ Kadına ve çocuğa yönelik şiddet.

06→ Toplumsal değer sisteminin şiddetle ilişkisi.

07→

Sosyo-kültürel yapının, eğitim düzeyinin, yoksullaşmanın şiddetle

ilişkisi.

08→ Eşler arası şiddeti etkileyen sosyo-kültürel ve ekonomik faktörler

09→

VİZE VEYA ARAŞTIRMA ÖDEV SUNUMU

10→

Türkiye’de şiddeti önlemeye ilişkin alınan kararlar, stratejiler,

programlar ve uygulama boyutları.

11→ Namus ve töre cinayetleri

12→

Taciz ve şiddeti önleme açısından Ailenin Korunmasına Dair

Kanunun Türkiye’deki yansımaları.

13→

Devlet düzeyinde kadına yönelik şiddetle mücadelenin

kurumsallaşması ve sosyal hizmetler

14→

Dünyada ve Türkiye’de kadına yönelik şiddet araştırmalarının

tarihçesi

KAYNAKLAR

KAYNAKLARI

01→ Turan M, Özkan İ, Telcioğlu M ve ark. (2000) Kadınlarda ruhsal hastalık ortaya çıkışı ile şiddete

maruz kalma arasındaki niteliksel ilişki. 3P Dergisi, 8:112-117.


02→ Vahip, I.(2002). Evdeki şiddet ve gelişimsel boyutu: Farklı bir açıdan bakış. Türk psikiyatri

dergisi, 13 (4), 312-319.

03→ Ayrancı Ü, Günay Y, Ünlüoğlu İ (2002) Hamilelikte aile içi eş şiddeti: Birinci basamak sağlık

kurumuna başvuran kadınlar arasında bir araştırma. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 3:75-87.

04→ İçli TG, Öğün A, Özcan N (1995) Ailede kadına karşı şiddet ve kadın suçluluğu. TC Devlet

Bakanlığı Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Yayınları. Ankara.

05→ Kurçer MA, Güneş G, Genç M (1999) Malatya’da sosyoekonomik düzeyleri farklı iki ayrı

bölgede evli kadınlara yönelik aile içi şiddet ve etkileyen faktörler. Sağlık ve Toplum, 34-37.

06→ Tollestrup K, Sklar D, Floyd JF ve ark. (1999) Health indicators and intimate partner violence

among women who are members of a managed care organization. Prev Med, 29: 431-440.

07 → Yıldırım A (1998) Sıradan Şiddet. Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddetin Toplumsal Kaynakları.

Boyut Yayınları. 1. Baskı. İstanbul.

08 → Yıldırım İ (1996) Eşi dayak atan evli bireylerin özellikleri. 3P Dergisi, 4:108-115.

09 → Yüksel Ş, Kayır A (1986) Psikiyatriye başvuran “örselenmiş kadının tanınması”. Düşünen

Adam, 1:16-20.

10 → Akyüz G, Kuğu N, Doğan O (2002) Bir psikiyatrik polikliniğe başvuran evli kadınlarda aile içi

şiddet, evlilik sorunları, başvuru yakınması ve psikiyatrik tanı. Yeni Symposium, 40:41-48

11 → Gülsen G, Kaya M, Pehlivan E (2000) Tıp Fakültesi öğrencilerinin ailelerinde kadına yönelik

aile içi şiddetle ilgili bir araştırma. Toplum ve Hekim, 15: 391-397.

12→ Taş, A.K., Uyanık, D., Karakaya, Z. (17-19 Mayıs 1997). Şiddeti içselleştiren kadın profili. II.

Kadın çalışmaları toplantısında sunulmuş bildiri, Adana.

13→Wisner CL, Gilmer TP, Saltzman LE ve ark. (1999) Intimate partner violence against women: do

victims cost health plans more J Fam Pract, 48: 439-43

14→TC. Aile ve sosyal politikalar bakanlığı Kadın Statüsü genel müdürlüğü yayınları.

http://www.kadininstatusu.gov.tr/tr/

DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE İLİŞKİSİ

NO DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI KATKI DÜZEYİ

1

Bazı kişilik ve karakter tiplerinin psikolojik özelliklerini

açıklayabilecek ve analiz edebileceklerdir.

2

2

Çeşitli etkenlerle ortaya çıkan kişilik sorunlarına geçerli çözümler

önerebileceklerdir

4

3

Derste edindikleri bilgileri yapacakları araştırmalarda kullanabilecek

ve elde ettikleri verileri yorumlayıp değerlendirebileceklerdir.

9 11

ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜ VE DEĞERLENDİRME

DERS KATEGORİSİ (%)

Sağlık Bilimleri 40

Sosyal Bilimler 60

GENEL BAŞARI NOTUNUN HESAPLANMASI

SAYISI

KATKI PAYI

%

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ ORANI: Vize Sınavı Yerine

Araştırma Ödevi (%40) + Makale (%60)

2 40

YARIYIL SONU (FİNAL) SINAVININ ORANI 1 60

TOPLAM 100

ETKİNLİKLER

HAFTA SÜRESİ TOPLAM İŞ

SAYISI (SAAT) YÜKÜ

Yüz Yüze Eğitim 14 3 42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42

Araştırma Ödevi (Vize Sınavı Yerine) (10. Hafta 09 4 36


Sunulacak)

Makale Yazdırma

(16. Hafta

Teslim Edilecek)

15 4 60

Final Sınavına Hazırlık (15.

Hafta)

1 8 8

Final Sınavı (16.

Hafta)

1 2 2

Toplam İş Yükü 190

ECTS → 14 Hafta + 1 Final Hazırlık + 1 Final

Sınavı Haftası = 14 Hafta X Pazar Günü Hariç

Haftada 1 Gün = 14 Gün X Günlük Azami 2

Saat Çalışma = 60 Saat / Haftalık Ortalama

Kredi Yükü 12 Saat = 64 Saat

Bir krediye düşen iş yükü = 20 saat

60/30 = 2 2

İki krediye düşen iş yükü = 40 saat

Üç krediye düşen iş yükü = saat

1 ECTS → Yaklaşık 25-30 saatlik bir iş yükünü

ifade etmektedir.

More magazines by this user
Similar magazines