Türk Kültür Tarihi

sosbilens.omu.edu.tr

Türk Kültür Tarihi

Dersin Adı : Ders Kodu : Dönem Kredi :

Öğrenim Dili :

Türü :

Öğretim Elemanı :

Dersin Süresi :

Dersin Tanımı :

Türk Kültür Tarihi TAR 615

Derste Kullanılan Öğretim Yöntemleri :

Dersin Amacı :

Ön Şartlar : -

Türkçe

Yüksek Lisans / Seçmeli

Doç. Dr. İbrahim TELLİOĞLU

Güz /

Bahar

Haftalık : Dönemlik : Yıllık :

X

3

Teorik: 3

Uygulama : 0

Laboratuar : 0

ECTS Kredi : 7.5

Türklerin tarih boyunca gerek Orta Asya’da gerekse dünyanın farklı bölgelerinde sahip olduğu kültür ve

bu vasıtayla çeşitli milletlerin ve ülkelerin tarihlerindeki yeri.

Yüzyüze Eğitim, Soru cevap, kaynaklar üzerinde okuma ve değerlendirme.

Dersin Düzeyi

Dünyada ortaya çıkan ilk büyük medeniyetlerden itibaren Türk kültürünün gelişimi ve yayılma alanlarını

kaynakları ve araştırma eserlerini tanıtarak öğrencilere göstermek, günümüzde yaşayan kültür

öğelerinin geçmişle bağlantısını kurdurabilmek.

Ders Kitabı/Diğer Materyal : Yusuf Has Hacib. Kutadgu-Bilig (nşr. R. R. Arat), I-II, 1947-1959.

Kâşgarlı Mahmud, Divânü Lugât-it-Türk Tercümesi, I-IV, (nşr. B. Atalay), Ankara 1985-1986.

Hüseyin Namık Orkun, Eski Türk Yazıtları, Ankara 1987.

Talat Tekin, Orhon Yazıtları, Ankara 1988.

Ahmed Zeki Velidi Togan, Oğuz Kağan Destanı. Reşideddin Oğuznâmesi, Tercüme ve Tahlili, İstanbul

1982.

Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, Ankara 2002.

-------------------, Dünden Bugüne Türk Kültürünün Gelişme Çağları, İstanbul 2001.

-------------------, Türk Kültür Tarihine Giriş, I-IX, Ankara 1991.

Sadri Maksudi Arsal, Türk Tarihi ve Hukuk, İstanbul 1947.

Tuncer Baykara, Türk Kültürü, İstanbul 2003.

Mircae Eliade, Şamanizm, Ankara 1999.

Ünver Günay-Harun Güngör, Başlangıçtan Günümüze Türklerin Dinî Tarihi, İstanbul 2003.

Abdülkadir İnan, Eski Türk Dini Tarihi, İstanbul 1976.

İbrahim Kafesoğlu, Eski Türk Dini, Ankara 1980.

----------------------, Türk Millî Kültürü, İstanbul 1983.

Emel Esin, İslâmiyet’ten Önceki Türk Kültür Tarihi ve İslâma Giriş, İstanbul 1987.

Jean-Paul Roux, Türklerin ve Moğolların Eski Dini, (nşr. A. Kazancıgil), İstanbul 1994.

Hikmet Tanyu, İslamlıktan Önce Türklerde Tek Tanrı İnancı, Ankara 1980.

Osman Turan, Türk Cihân Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi, I-II, İstanbul 1979.

Ders Kapsamında Geçen Anahtar Kavramlar

(Dersinizde kullandığınız alanla ilgili kavramları

lütfen tanımlayınız.) :

Değerlendirme Metotları :

Kültür, Türkler, Tarih, Orta Asya

Ara Sınavlar

Kısa Sınavlar

Adeti

Etki Oranı%

Ödevler

2 40

Projeler

Dönem Ödevi

Laboratuvar

Diğer

Yıl Sonu Sınavı

1 60


DERS PLANI

Hafta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Ana Temalar ve Konular

Türk Kültür Tarihi’nin kaynakları hakkında genel bir değerlendirme

Türk Kültür Tarihi araştırmalarının hakkında genel bir değerlendirme

Türklere ait en eski arkeolojik merkezler

Orta Asya ve Uzakdoğu’daki prehistorik kültürler ve Türk kültürü

Türk kültürüyle çevre kültürler arasındaki benzerlik ve farklılıklar

Konar-göçer bozkır kültürünün ortaya çıkmasında etkili olan faktörler

Türk Konar-Göçerliği ve Göçebelik

Ara Sınav Haftası

Türk Yazıtları ve Türk Kültür Tarihindeki Yeri

Destan ve Efsaneler

Tarih Boyunca Türklerin Kullandığı Alfabeler

Türklerin Tarih Boyunca Mensup Olduğu Dinler

Türkçenin Tarihi Gelişimi

Türklerde Şehircilik

More magazines by this user
Similar magazines