ilköğretim 5. 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin depreme yönelik ...

dokuman.tsadergisi.org

ilköğretim 5. 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin depreme yönelik ...

Hilmi DEMİRKAYA

lere daha duyarlı olmaları etkili olmuş olabilir (Junha, 2007). Analiz

sonuçları, ilköğretim öğrencilerinin depreme yönelik tutum puanları

arasında yaşadıkları köy bakımından anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir.

İlköğretim öğrencilerinin depreme yönelik tutum puanları

arasında öğrenim gördükleri sınıf düzeyi bakımından anlamlı bir fark

olduğunu göstermektedir. İlköğretim öğrencilerinin depreme yönelik

tutum puanları arasında yaşları bakımından anlamlı bir fark olmadığını

göstermektedir. Bunun nedeni aynı sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin

yaşlarının farklı olmasıdır. Bu farklılığın nedeni, öğrencilerin

bir kısmının okul öncesi eğitimden sonra ilköğretime başlamış olmaları,

bir kısmının taşımalı eğitim uygulaması nedeniyle okula bir-iki yıl

geç gönderilmesi, bir kısmının da normal eğitim yaşında okula başlamış

olmaları olabilir.

Meydana gelen depremler, toplumu sosyal, ekonomik ve psikolojik

bakımdan derinden etkilemektedir. Buna karşılık, ülkede deprem

gerçeğinin yeterince anlaşılmış olmaması, zararların daha fazla olmasına

neden olmaktadır. Oysa, günümüzde depremlerin zararlarının en az

düzeye indirildiği ülkeler vardır. Japonya ve benzer ülkelerde olduğu

gibi etkili ve sürekli yapılan bir deprem eğitimi yoluyla bu zararlar minimum

düzeye indirgenebilir (Başıbüyük, 2004:2).

Diğer doğal afetlerde olduğu gibi depremlerde de problemin önemi

afet sonrasında anlaşılmakta, fakat bir süre sonra unutulmaktadır. Bu

bağlamda, araştırma sahasında 1971 Burdur Depremi sırasında birçok

insanın ölmesine, yaralanmasına neden olan depremden sonra devletin

yaptırmış olduğu belirli sayıdaki deprem konutunun dışında hiçbir önlemin

alınmadığı dikkati çekmektedir.

Depremin zararlarını en aza indirmek için yöre halkına deprem

bilinci kazandırılmalıdır. Bu amaçların da örgün ve yaygın eğitim faaliyetleri

ve medya yoluyla gerçekleştirilebileceği düşünülmektedir.

Bilindiği gibi, depremin zararlarının önlenmesinde ya da minimum düzeye

indirgenmesinde ve etkin çözümünde bireylerin eğitilmesi ve deprem

zararlarının önlenmesine yönelik olumlu tutumlar geliştirmelerinin

sağlanması büyük önem taşımaktadır. Araştırma sonuçlarının ve ölçeğin

bu doğrultuda kullanılmasının çalışmanın amacına hizmet edeceği

öngörülmektedir.

48 TSA / Yıl: 11, S: 3, Aralık 2007

More magazines by this user
Similar magazines