ilköğretim 5. 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin depreme yönelik ...

dokuman.tsadergisi.org

ilköğretim 5. 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin depreme yönelik ...

Hilmi DEMİRKAYA

12 Mayıs 1971 sabahı saat 08.25’te meydana gelen depremde yaklaşık

57 kişi hayatını kaybetmiştir (Özey, 2001). Bu depremin psiko-sosyal

ve kültürel etkilerinin devam ettiği yöredeki ilköğretim öğrencilerinin

depreme yönelik tutumlarının belirlenmesi anlamlıdır.

PROBLEMLER

“12 Mayıs 1971 Burdur Depreminin yaşandığı Yazıköy çevresindeki

ilköğretim öğrencilerinin depreme yönelik tutumları nelerdir

Bu probleme bağlı olarak aşağıdaki alt problemlere yanıt aranmıştır:

1. İlköğretim öğrencilerinin Depreme Yönelik Tutumları, cinsiyete

Göre değişmekte midir

2. İlköğretim öğrencilerinin Depreme Yönelik Tutumları Yaşanılan

Köye Göre Farklılaşmakta mıdır

3. İlköğretim öğrencilerinin Depreme Yönelik Tutumları Öğrenim

Gördükleri Sınıf Düzeyine Göre Farklılaşmakta mıdır

4.İlköğretim öğrencilerinin Depreme Yönelik Tutumları Yaş Düzeylerine

Farklılaşmakta mıdır

AMAÇ

Bu araştırma ile Yazıköy İlköğretim Okulunda öğrenim gören 5,

6, ve 7. sınıf öğrencilerinin depreme yönelik tutumlarının belirlenmesi

amaçlanmıştır. Bu amaçla, öğrencilerin tutumları ile onların cinsiyetleri,

öğrenim gördükleri sınıf düzeyleri, yaşadıkları yerleşim birimi ve

yaşları arasında bir ilişkinin olup olmadığı sorusuna cevap aranmıştır.

YÖNTEM

Bu araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Verilerin

analizinde ise hem betimsel istatistik hem de kestirisel (anlam çıkartıcı)

istatistikler kullanılmıştır. Betimsel istatistik, bir değişkene ilişkin

sayısal değerlerin toplanması, betimlenmesi ve sunulmasına olanak

sağlayan istatistiksel işlemleri tanımlar. Örneklemden hesaplanan

istatistiklere dayalı olarak evren değerlerine ilişkin doğru kestirimler

yapılmasını sağlayan yöntem ve tekniklere kestirisel istatistikler denir

(Büyüköztürk, 2002:5). Araştırma uygulamasına, Burdur Merkez ilçeye

bağlı bir köy olan Yazıköy ilköğretim okulu 5., 6., ve 7. sınıflarında

öğrenim gören toplam 111 öğrenci örneklem olarak alınmıştır. Ön

40 TSA / Yıl: 11, S: 3, Aralık 2007

More magazines by this user
Similar magazines