Kur'âneğitiminde 12yaşsınırıkaldırılsın Gazze'deki ... - Yeni Asya

yeniasya.com.tr

Kur'âneğitiminde 12yaşsınırıkaldırılsın Gazze'deki ... - Yeni Asya

Ayrýntýlý bilgi sayfa 3’te

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YIL: 42 SA YI: 14.876

AS YA’NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

24 TEMMUZ 2011 PAZAR / 75 Kr

www.ye ni as ya.com.tr

Oyun sanal, katliâm gerçek

Andres Behring Breivik adlý (illüstrasyonda yüzü gözüken) genç, sanal savaþ oyunlarý tutkunu. Ava meraký da olan Breivik, facebook hesabýna yaptýðý katliâma benzer bir oyun fragmanýný da koymuþ. Katliâmdan sonra bütün Ýskandinav ülkelerinin büyük tedirginlik yaþamaya baþladýðý bildirildi. FO TOÐ RAF: A A

NORVEÇ’ÝN BAÞÞEHRÝ OSLO’DAKÝ KATLÝÂMI SANAL OYUN TUTKUNU AÞIRI SAÐCI BÝR GENCÝN YAPTIÐI AÇIKLANDI.

EYLEM, SANAL OYUNLARIN GENÇLÝÐÝN ÜZERÝNDEKÝ ETKÝLERÝYLE ÝLGÝLÝ TARTIÞMALARI YENÝDEN ALEVLENDÝRDÝ.

91 KÝÞÝNÝN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU

Baþ þehir Os lo’da mey da na ge len bom ba lý

sal dý rý ve U to ya A da sýn da ki si lâh lý sal dý rýy la

il gi li o la rak An ders Beh ring Bre i vik i sim li bir

ki þi gö zal tý na a lýn dý. Nor veç po li si, a þý rý sað

gö rüþ lü o lan zan lý yý i ki sal dý rý dan da so rum lu

tut mak i çin el le rin de yeterli de lilin bu lun du -

ðu nu a çýk la dý. Þüp he li nin, sos yal pay la þým

si te si fa ce bo ok'ta ki say fa sýn da ki av ve "World

of War craft" ile "Mo dern War fa re 2" gi bi sa vaþ

o yun la rý tut ku nu ol du ðu bil di ril di.

6 TON GÜBREYÝ BOMBA GÝBÝ PATLATTI

Bu a ra da, hü kü met bi na la rý nýn bu lun du ðu

böl ge ye ya pý lan bom ba lý sal dý rý i le bir kaç sa at

son ra ik ti dar da ki Ýþ çi Par ti si nin genç lik kam pýn -

da dü zen le nen sal dý rý da top lam 91 ki þi nin

öldüðü a çýk lan dý. Ö te yan dan Nor veç ta ri hi nin

en kan lý sal dý rý la rýn dan bi ri ni dü zen le yen zan lý -

nýn 4 Ma yýs'ta 6 ton güb re sa týn al dý ðý ve o ta -

rih ten bu ya na ey lem i çin ha zýr lýk yap tý ðý kay -

de dil di.Ba zý tür güb re le rin bom ba ya pý mýn da

kul la nýl dý ðý bi li ni yor. Ha be ri say fa 7’de

Bir Türk kýzý kayýp

Sal dýr ga nýn 84 ki þi yi öl dür dü ðü U to ya A -

da sýn da, a ra la rýn da bir Türk ký zý nýn da bu -

lun du ðu Ýþ çi Par ti genç lik kol la rý ü ye si ka -

yýp genç ler ol du ðu bil di ril di.

Sitesinde katliâm oyunu

91 kiþiyi öldüren sal dýr gan Bre i vik’in fa ce -

bo ok he sa býn da oy na dý ðý Mo dern War fa re

o yu nu na a it, yap tý ðý kat li â mý ha týr la tan bir

frag manýn da yer a ldýðý belirtildi.

Ýskandinavlar tedirgin

Nor veç’te ger çek leþ ti ri len sal dý rý la rýn ar dýn -

dan di ðer Ýs kan di nav ül ke le ri ni de a lar ma

ge çir di. Ýs veç’te gü ven lik tedbirle ri art tý rý lýr -

ken, Da ni mar ka’da i se te dir gin lik sü rü yor.

DEVLET BAKANI BOZDAÐ SÖZ VERDÝ

Kur’ân eðitiminde

12 yaþ sýnýrý kaldýrýlsýn

ISSN 13017748

Sakarya Adalet Giriþimi, Kur’ân

Kurslarý için getirilen 12 yaþ sýnýrýnýn

kaldýrýlmasýný istedi. Diyanet’ten sorumlu

Baþbakan Yardýmcýsý Bekir

Bozdað, Star’daki açýklamasýnda,

Kur’ân eðitiminde bu þartýn kaldýrýlacaðýný

söyledi. Haberi 5’te

BAÞBAKAN ÝSRAÝL’E SESLENDÝ

Gazze’deki ablukaya

derhal son verin

Fi lis tin 2. Bü yü kel çi ler Kon fe ran sý’nýn a çý -

lý þýn da ko nu þan Baþ ba kan Re cep Tay yip Er -

do ðan, ‘’Bu, ya sa dý þý, hu kuk dý þý, in san lýk

dý þý ab lu ka nýn, ya ni ku þat ma nýn bir an ev vel

kal dý rý la rak Gaz ze hal ký nýn a ci len ih ti yaç

duy du ðu ü rün le rin böl ge ye gi ri þi ne i zin ve -

ril me li dir’’ de di. Ha be ri say fa 4’te

ÞÝKEDEN SONRA LAÝKLÝK TARTIÞMASI

FB laik bir kulüp

olarak kalacakmýþ

Fe ner bah çe Ku lü bü Yük sek Di van Ku ru lu

top lan tý sýn da ko nu þan Yük sek Di van Ku ru lu

Baþ ka ný Yük sel Gü nay, “Hiç bir ta ri kat, Ýs lâm

ör gü tü ze mi nin de bir ya pý lan ma bu ku lü bün

i çin de ya pa maz’’ di ye rek, “Ku lüp o la rak la ik

dü zen de, la ik an la yýþ la, yal nýz spor ya pý yo -

ruz’’ þek lin de ko nuþ tu. Ha be ri say fa 14’te

GÝRESUN YÝNE SEL FELÂKETÝ YAÞADI

2 kiþi boðularak öldü

Ön ce ki ak þam sa at le rin de et ki li o lan sa ða -

nak dolayýsýyla, Gi re sun’un Ke þap il çe si i le

mer ke ze bað lý Sar van Kö yün de mey da na ge -

len sel son ra sýn da 2 ki þi öldü. Ha be ri say fa 6’da

AÇIKLAMA

{

Her hafta, bugün yayýnladýðýmýz

ELÝF-ENSTÝTÜ ekimizi teknik bir sebepten

dolayý yayýnlayamýyoruz. Özür dileriz.

{


2

24 TEMMUZ 2011 PAZAR Y

LÂHÝKA

‘‘

lah,

Allah’ýn en çok sevdiði sözler þu dört cümledir: Sübhânallah, Elhamdülillah, Lâ ilâhe illal-

Allahuekber. Bunlardan hangisi önce söylenirse fark etmez.

Câmiü's-Saðîr, No: 132 / Hadis-i Þerif Meâli

Beþerin baþýný

yiyen oyuncaklar!

‘‘

Ey sefahet ve dalâletle bozulmuþ ve

Ýsevî dininden uzaklaþmýþ Avrupa!

Deccal gibi birtek gözü taþýyan kör

dehân ile ruh-u beþere bu cehennemî

hâleti hediye ettin... Bu illete

karþý bulduðun ilâç, muvakkaten

iptal-i his hizmeti gören cazibedar

oyuncaklarýn ve uyutucu hevesat ve

fantaziyelerindir. Senin bu ilâcýn,

senin baþýný yesin ve yiyecek!

Bil, ey ikinci Avrupa! Sen sað elinle

sakîm ve dalâletli bir felsefeyi ve sol

elinle sefih ve muzýr bir medeniyeti

tutup dâvâ edersin ki, “Beþerin saadeti

bu ikisiyledir.” Senin bu iki elin

kýrýlsýn ve þu iki pis hediyen senin

baþýný yesin ve yiyecek!

Ey küfür ve küfrâný daðýtýp neþreden bedbaht

ruh! Acaba, hem ruhunda, hem vicdanýnda,

hem aklýnda, hem kalbinde dehþetli musîbetlerle

musîbetzede olmuþ ve azâba düþmüþ bir adamýn,

cismiyle zâhirî bir surette, aldatýcý bir ziynet

ve servet içinde bulunmasýyla saadeti mümkün

olabilir mi? Ona mesut denilebilir mi?

Âyâ, görmüyor musun ki, bir adamýn cüz’î bir e-

mirden meyus olmasý ve vehmî bir emelden ümidi

kesilmesi ve ehemmiyetsiz bir iþten inkisar-ý hayale

uðramasý sebebiyle, tatlý hayaller ona acýlaþýyor,

þirin vaziyetler onu tazip ediyor, dünya ona dar geliyor,

zindan oluyor. Halbuki, senin þeâmetinle kalbinin

en derin köþelerinde ve ruhunun tâ esasýnda

dalâlet darbesini yiyen ve o dalâlet cihetiyle bütün

emelleri inkýtaa uðrayan ve bütün elemleri ondan

neþ’et eden bir biçare insana hangi saadeti temin

ediyorsun? Acaba, zâil, yalancý bir cennette cismi

bulunan ve kalbi, ruhu cehennemde azap çeken

bir insana mesut denilebilir mi? Ýþte, sen biçare beþeri

böyle baþtan çýkardýn; yalancý bir cennet içinde

cehennemî bir azap çektiriyorsun.

Ey beþerin nefs-i emmâresi! Bu temsile bak, beþeri

nereye sevk ettiðini bil. Meselâ bizim önümüzde

iki yol var. Birisinden gidiyoruz. Görüyoruz

ki, her adým baþýnda biçare, âciz bir adam bulunur.

Zalimler hücum edip malýný, eþyasýný gasp

ederek kulübeciðini harap ediyorlar. Bazen da yaralýyorlar.

Öyle bir tarzda ki, acýnacak haline semâ

aðlýyor. Nereye bakýlsa, hal bu minval üzere gidiyor.

O yolda iþitilen sesler zalimlerin gürültüleri,

mazlûmlarýn aðlayýþlarý olduðundan, umumî bir

matem o yolu kaplýyor. Ýnsan, insaniyet cihetiyle

gayrýn elemiyle müteellim olduðundan, hadsiz bir

eleme giriftar oluyor. Halbuki vicdan bu derece

teellüme tahammül edemediðinden, o yolda giden

iki þeyden birisine mecbur olur: Ya insaniyetten

tecerrüt edip ve nihayetsiz vahþeti iltizam ederek

öyle bir kalbi taþýyacak ki, kendi selâmetiyle

beraber umumun helâketi onu müteessir etmesin;

veyahut kalb ve aklýn muktezasýný iptal etsin.

Ey sefahet ve dalâletle bozulmuþ ve Ýsevî dininden

uzaklaþmýþ Avrupa! Deccal gibi birtek gözü

taþýyan kör dehân ile ruh-u beþere bu cehennemî

hâleti hediye ettin. Sonra anladýn ki, bu öyle ilâçsýz

bir illettir ki, insaný âlâ-yý illiyyînden esfel-i sâfilîne

atar, hayvânâtýn en bedbaht derecesine indirir.

Bu illete karþý bulduðun ilâç, muvakkaten

iptal-i his hizmeti gören cazibedar oyuncaklarýn

ve uyutucu hevesat ve fantaziyelerindir. Senin bu

ilâcýn, senin baþýný yesin ve yiyecek!

Lem’alar, 17. Lem’a, 5. Nota

SELÝM GÜNDÜZALP

ÜÇ

KELÝME

Sübhânallah

Elhamdülillâh

Allahuekber

Yaþadýðýmýz hayatýn her âný

önemli… Alýp verdiðimiz

her nefes, birbirinden

mukaddes. Hepsinden ö-

nemlisi de namazýn sonundaki

tesbihler: “Sübhânallah

- Elhamdülillâh - Allahuekber”ler.

Üstadýmýzýn tabiriyle;

“Namazdan sonraki tesbihatlar,

Tarikat-ý Muhammediye’dir (asm)

ve Velâyet-i Ahmediye’nin (asm)

bir evradýdýr. O noktadan ehemmiyeti

büyüktür. Sonra, bu kelimenin

hakikatý böyle inkiþâf etti:

Nasýl ki, Risâlete inkýlâb eden

Velâyet-i Ahmediye (asm) bütün

velâyetlerin fevkýndedir. Öyle

de, o Velâyetin tarîkatý ve o Velâyet-i

Kübrâ nýn evrad-ý mahsusasý

olan namazýn akabindeki

tesbihat, o derece sâir tarikatlarýn

ve evradlarýn fevkýndedir.”

(Kastamonu Lâhikasý, s. 103)

Ayný hakikata Dokuzuncu

Söz’de de þöyle iþaret ediliyor:

“Namazýn mânasý, Cenâb-ý

Hakk’ý tesbih ve tâzim ve þükürdür.

Yâni, Celâline karþý

kavlen ve fiilen ‘Sübhânallah’

deyip takdîs etmek. Hem,

kemâline karþý, lâfzan ve a-

melen ‘Allahuekber’ deyip

tâzim etmek. Hem, Cemâline

karþý, kalben ve lisânen ve

bedenen ‘Elhamdülillâh’ deyip

þükretmektir. Demek

Tesbih ve Tekbir ve Hamd,

namazýn çekirdekleri hükmündedirler.

Ondandýr ki,

namazýn harekât ve ezkârýnda

bu üç þey, her tarafýnda bulunuyorlar.

Hem ondandýr ki,

namazdan sonra, namazýn mânasýný

te’kid ve takviye için þu

Kelimât-ý Mübâreke, otuz üç

defa tekrar edilir. Namazýn mânasý,

þu mücmel hulâsalarla te’kid

edilir.” (Sözler, s. 37)

Ruhumuzun sükûneti ve nefsimizin

terbiyesi için en doðru yol, Habibi

Ekrem’in (asm) gösterdiði yoldur…

O öyle bir yoldur ki; onun dýþýnda kalan

hiçbir yolda, hiçbir nur yoktur.

Hayatýn tadý, hayatýmýza kattýðýmýz bu kelimelerde

gizlidir…

Çünkü O’ndan gelen her þey tatlýdýr ve güzeldir.

Hayatýmýzý gerçek anlamda güzelleþtirmenin yolu, güzellik

salonlarýndan deðil, o güzeller güzelinin yolunu izlemekten

geçer.

Evet, rahmetli Selahaddin Þimþek kardeþimizi de bir

özdeyiþiyle bu vesileyle yâd edelim:

“Göklere giden yolu bulmak isteyenler, Allah’ýn elçisinin

yerdeki ayak izlerini takip etsin.”

Emre itaatte huzur vardýr. Bu huzurun þahidi de vicdanýmýzdýr.

Said bin Cübeyr;

“Allah’a itaat edip emirlerini yerine getiren O’nu zikrediyor

demektir.” diyor.

Bir gün bir Allah dostuna sorarlar:

“Namazdan sonra tesbih çekerken neden önce ‘Sübhânallah’,

sonra ‘Elhamdülillah’ ve en sonra da ‘Allahuekber’

deniliyor. Bunun hikmeti nedir?”

Þu cevabý verir:

“Ýnsanlar kalplerini Allah’tan

baþka olan sevgilerden temizlemedikçe,

Allah’ýn nimetlerine þükredemezler.

Allah’ýn nimetlerine

þükretmeden de onun azâmet ve

büyüklüðünü anlayamazlar.

Ýþte önce “Sübhanallah” denilerek

kalp, Allah’tan gayrýsýndan temizlenir.

Þükre hazýr hâle getirilir.

Daha sonra “Elhamdülillah” denilerek,

verilen sonsuz nimetlere

karþý, þükür vecîbesi yerine getirilir.

Daha sonra da Allah’ýn büyüklük

ve azametini ifade ve ilân makamýnda

“Allahü ekber” denilir…

***

Bir ders esnasýnda Alaaddin Baþar

Aðabey güzel bir bir örnek vermiþti:

Selimiye ile Süleymaniye’nin aklý

olsa, kol kola gezip þöyle derlerdi:

“Bizim ikimizi de yapan usta birdir,

Mimar

Sinan’dýr” diye,

mimarlarýyla,

sanatkârlarýyla

iftihar ederlerdi.

Yan yana duran iki

insan da bu sözü söyleyebilir:

“Biz de kâinatýn sahibi o-

lan Allah’ýn san'atýyýz, O’nun e-

seriyiz. Hem de biricik, þâh eseriyiz.”

Ýnsan yaratanýyla ve sahibiyle övünmeli.

Böyle güzel bir yaratýlýþa sahip olduðu için

hamd etmelidir. Rabbini tesbih ve tazim etmelidir, her

daim düþünüp hatýrladýkça. Hamdini, þükür ve ibadetle

taçlandýrmalýdýr. Ýnsan bunun için yaratýlmýþtýr.

Taþa çekiçle vurduðumuzda parçalanýyor, ama taþýn

gözünden bir damla yaþ akmýyor. Ne bir acý hissediyor,

ne onu kýrýp parçaladýðýmýza üzülüyor. Aðaca ise bir çizik

atar atmaz; hemen içindeki öz suyunu dýþarýya veriyor.

Attýðýnýz çizik orada bir iz býrakýyor. Sonra bir canlýnýn

ya da bir hayvanýn kaba etine,

vücudunun herhangi bir yerine

incecik bir iðneyle dokunduðunuzda,

can havliyle kaçýp,

sizden uzaklaþýyor. Oysa ayný

hayvanýn gözünün önünde kendi

cinsinden yüzlercesi kesilse,

pek umurunda bile olmuyor.

Þimdi bir de, kendimize dönüp

bakalým. Sevdiðimiz bir insanýn

küçücük bir derdi bile olsa

ne kadar da meþgul ediyor bizi.

Bazen günlerce. Onun üzüntüsü

bize de yansýyor. Hissiz ve ilgisiz

kalamýyoruz. Evet, hayattan nasibi

ya da hissesi arttýkça her

canlýnýn hayat içindeki olaylara

karþý tepkisi de farklýlaþýyor.

Bir insan ýssýz bir çölde yolunu

kaybedip yorgun düþse ve uykuya

dalsa, uyandýðýnda da ihtiyacý

olan her þeyi yanýnda hazýr bulsa,

bu nimetleri hazýrlayýp önüne

koyanýn kim olduðunu hiç düþünmeden

hemen onlarý yemeðe

baþlasa, ne kadar büyük bir nankörlük

eder. Çünkü o nimetleri

önüne koyan kim, önce onu bilmeli

ve onu düþünmelidir insan.

Dünyaya gelen her insanda

çöldeki bu adam gibidir. O da

dünyaya gelip gözünü açtýðýnda

her þeyi önünde hazýr bulmuþtur.

Güneþten, aydan, yýldýzdan, bahardan,

aðaçtan meyveye kadar

ne varsa hepsini önünde hazýr

bulmuþtur. Bir ömür boyu bu nimetlerden

faydalandýðý halde;

bunlarý kimin verdiðini ve gönderdiðini

düþünmeyen insan da

ayný haldedir. Ayný gaflet ve nankörlük

içindedir.

Evet insan düþüncesiyle insandýr,

inancýyla insandýr. Zikir, þükür ve fikir

insaný insan yapar. Diðer varlýklardan

ayýrýr. Kâinatýn Rabbine muhatap

eder.

Evet “Yarýn baþýmýza ne gelecek?” diye

merak ediyorsak, bugün ne yapýp ne yaþadýðýmýza

þöyle bir bakmamýz gerek.

Hayat, þükürle, fikirle ve zikirle güzel.

Hayat niyetle güzel.

Hayat tövbeyle güzel.

Niyetler, amelle güzel.

Ýnandýðýný yapmakla ve yaþamakla güzel.

Hayat, Rabbimizin en güzel tecellisi olan hayat…

Ýmanla güzel.

Hayat, Allah’la (cc) güzel.

***

Bediüzzaman Hazretlerinden lâtif bir

hatýra:

Top ne iþe yarar

Ceylan Çalýþkan’ýn amcasýnýn oðlu Zeki

Çalýþkan, Ceylan Çalýþkan’ýn üvey kardeþi

sadýk Çalýþkan ile reyahin çiçekleri toplamýþ.

Keçili Köyü civarýnda Üstad’a götürmek,

hem de orada top oynamak için. Üstad

faytonda, Ceylan Çalýþkan ise arabanýn

atýný sürmekte iken, yol kenarýnda giden

kardeþini ve amcaoðlunu görmüþ.

Arabayý durdurarak iki çocuðu

da arabaya almýþlar. Çocuklar

utanýp topu arkalarýna

saklamak istemiþler. Bu

esnada Üstad; “Bu nedir?”

diye topu sormuþ.

Zeki Çalýþkan utanýp

cevap verememiþ. Sadece

ve sessizce suçluluk psikolojisi

içinde “Top” diyebilmiþ. Üstad ise; “Bu ne iþe yarar?”

deyince, Zeki Çalýþkan daha da utanmýþ. Yine Ceylan

Çalýþkan imdada yetiþip, topu tarif etmeye baþlamýþ;

“Üstadým bu topu atarlar, tekrar yakalamak için peþinden

koþarlar” deyince.

Üstad Hazretleri:

“Fesübhanallah” deyip, tebessümle karþýlamýþ. (N. Þahiner,

Son þahitler, cilt: 2, s: 411)

***

Son sözümüz, Hazret-i Peygamber’in (asm) duâsý olsun:

“Allah’ým! Kalbimde bir nur kýl! Kulaðýmda bir nur kýl!

Gözümde bir nur kýl! Saðýmda, solumda, ön ve arka tarafýmda

benim için bir nur kýl! Nurumu arttýr, nurumu

arttýr.” (Müslim, Müsâfirîn, 191-199; Buhârî, Edebü’l–

Müfred, 696)

Âmin, Âmin, Âmin.


Y

HABER

24 TEMMUZ 2011 PAZAR

3

Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli 34212 Ýstanbul Tel: (0212)

(Sorumlu) Recep BOZDAÐ 655 88 59 Yazýiþleri fax: (0212) 515 67 62 Kitap satýþ fax: (0212) 651 92

Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) 630 48 35 ÝlânReklam servisi fax: 515

Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA 24 81 Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, 34410 Ýstanbul. Tel:

Mustafa GÖKMEN

(0212) 513 09 41 ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No:

Genel Müdür

Reklam

29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) 418 95 46, 418 14 96, Fax: 425 03

Spor Editörü Koordinatörü

Recep TAÞCI

Erol DOYURAN

36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, 59229 Ahlen, Tel:

Mesut ÇOBAN

004923827668631, Fax: 004923827668632 KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni

Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: 0 542 859 77 75 Baský: Yeni Asya

Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü:Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ.

Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN 13017748

Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk

Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi

Mehmet KUTLULAR

Genel Yayýn Müdürü

Kâzým GÜLEÇYÜZ

NAMAZ

VAKÝTLERÝ

Hicrî:

23 Þaban

1432

Rumî:

11 Temmuz

1427

Ýller

Adana

Ankara

Antalya

Balýkesir

Bursa

Diyarbakýr

Elazýð

Erzurum

Eskiþehir

Gaziantep

Isparta

Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý

3.50 5.30 12.52 16.40 20.02 21.33

3.45 5.32 13.02 16.55 20.20 21.58

4.09 5.49 13.11 16.58 20.21 21.51

4.06 5.53 13.22 17.14 20.39 22.16

3.58 5.47 13.17 17.11 20.36 22.14

3.26 5.08 12.33 16.22 19.45 21.18

3.26 5.10 12.37 16.27 19.51 21.26

3.11 4.59 12.28 16.21 19.46 21.24

3.55 5.42 13.11 17.04 20.29 22.06

3.42 5.22 12.44 16.32 19.54 21.25

4.06 5.47 13.11 17.00 20.23 21.56

Ýller

Ýstanbul

Ýzmir

Kastamonu

Kayseri

Konya

Samsun

Þanlýurfa

Trabzon

Van

Zonguldak

Lefkoþa

Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý

3.54 5.45 13.18 17.12 20.38 22.19

4.16 5.59 13.25 17.15 20.39 22.13

3.32 5.25 12.58 16.54 20.20 22.02

3.41 5.25 12.52 16.42 20.06 21.41

3.57 5.39 13.04 16.53 20.16 21.49

3.23 5.15 12.48 16.43 20.10 21.52

3.36 5.16 12.38 16.26 19.49 21.20

3.11 5.02 12.35 16.29 19.55 21.37

3.10 4.54 12.20 16.10 19.34 21.08

3.40 5.32 13.06 17.02 20.28 22.11

4.06 5.42 13.00 16.44 20.05 21.33

760 bin aday üniversiteli olacak

ADAYLAR TERCÝH FORMLARINI 5 AÐUSTOS’A KADAR ÖSYM’YE TESLÝM EDECEK. DEVLET ÜNÝVERSÝTELERÝNÝN LÝSANS

PROGRAMLARINA 363 BÝN 952, VAKIF ÜNÝVERSÝTELERÝNÝN LÝSANS PROGRAMLARINA 51 BÝN 66 ADAY YERLEÞTÝRÝLECEK.

LYS’YÝ kazanan adaylarýn tercih formu

teslim süresi 25 Temmuz Pazartesi günü

baþlýyor. LYS’de baþarýlý olan adaylar, o-

kumak istedikleri üniversiteleri belirleyerek,

tercih formlarýný 5 Aðustos’a kadar

ÖSYM’ye teslim edecek. Adaylar tercihlerini

‘’2011-ÖSYS Yükseköðretim Programlarý

ve Kontenjanlarý Kýlavuzu’’ndaki

bilgilere göre yapacak. ÖSYM’nin

‘’http://www.osym.gov.tr’’ internet adresinde

yayýmlanan kýlavuzun satýþý yapýlmayacak.

Adaylar tercih çalýþmalarýnda

destek almak için ÖSYM’nin web sitesinden

yararlanabilecek. Adaylar tercihlerini

baþvuru merkezleri aracýlýðýyla ya da bireysel

olarak internet üzerinden ÖSYM’ye

gönderebilecek. Ýnternet kullanýmýnda

deneyimli olmayan ya da yanlýþ yapmaktan

çekinen adaylarýn baþvuru merkezlerini

kullanmalarý öneriliyor. Tercih iþlemleri

için bankaya herhangi bir ücret yatýrýlmayacak.

ÖSYM’ye tercih gönderme

süresi uzatýlmayacak. Adaylarýn sýnav sonuçlarýný

öðrendikten sonra tercih edecekleri

yükseköðretim programlarýný belirleyerek,

tercihlerini baþvuru merkezi

aracýlýðýyla göndereceklerse verilen süre

içinde baþvuru merkezlerine gitmeleri;

internet üzerinden bireysel olarak göndereceklerse

‘’Tercihleriniz sistem tarafýndan

baþarýyla kabul edilmiþtir’’ uyarýsýný

ekranda görmeleri ve yazýcýdan tercih listesinin

bir örneðini almalarý gerekiyor.

Baþvurularýný internetten yapmak istemeyen

adaylar, doldurduklarý Tercih

Formu ve nüfus cüzdaný/pasaportlarý ile

birlikte istedikleri bir baþvuru merkezine

tercih için baþvuracak. Ankara / aa

140 PUAN VE ÜZERÝ ALANLAR YERLEÞTÝRÝLECEK

SINAVDA 180 ve üzeri puan alan bütün adaylar kýlavuzda Tablo-4’de yer alan lisans programlarýný

tercih edebilecek. Bu tabloda yer alan açýköðretim programlarý (Ýngilizce öðretmenliði programý

hariç) ise en az 140 puan alýnmasý þartýyla tercih edilebilecek. Tablo-3A’daki merkezi yerleþtirme

ile öðrenci alan yükseköðretim önlisans programlarýna yerleþtirme yapýlýrken önce kendi

alanlarýnda sýnavsýz geçiþ hakkýna sahip olan meslek lisesi mezunu adaylar yerleþtirilecek. Bu

programlarýn kontenjanlarý sýnavsýz geçiþ ile dolmamasý durumunda ilgili puan türünde en az

140 YGS puaný alan genel lise ve alanlarý dýþýnda tercih yapan meslek lisesi mezunlarý yerleþtirme

iþlemine alýnacak. Tablo-3B’deki YGS sonucuna göre merkezi yerleþtirme ile öðrenci alan

yükseköðretim önlisans programlarýný, hem genel lise hem de meslek lisesi mezunlarýndan

2011-YGS’de ilgili puan türünde 140 ve üzeri YGS puaný almýþ adaylar tercihte bulunabilecek.

LYS yerleþtirme sonuçlarýna üniversitelere toplam 759 bin 638 aday yerleþtirilecek. Devlet üniversitelerinin

ön lisans programlarýna 276 bin 167, lisans programlarýna 363 bin 952; vakýf üniversitelerinin

ön lisans programlarýna 25 bin 932, lisans programlarýna 51 bin 66; KKTC üniversitelerinin

ön lisans programlarýna 1699, lisans programlarýna 14 bin 696; yurtdýþýndaki üniversitelerin

ön lisans programlarýna 150, lisans programlarýna 2 bin 54 öðrenci kayýt yaptýrabilecek.

ANKARA'NIN 'COÐRAFYASI' ZAYIF

Ankara’daki öðrencilerin ‘’Coðrafya’’ dersi ‘’zayýf’’ çýktý. Türkiye genelinde liseler arasýnda

üniversiteye giriþ sýnavý sonuçlarýna göre yapýlan deðerlendirmede Matematik, Fizik,

Kimya ve Biyoloji derslerinde ilk sýrayý alan Ankara, Coðrafya dersinde 39. oldu. Ankara

Millî Eðitim Müdürü Kamil Aydoðan, okullarýn açýlacaðý Eylül ayýnda Ankara’daki bütün

coðrafya öðretmenlerini toplayarak, bunun sebeplerinin tek tek sorgulanacaðýný bildirdi.

SBS yerleþtirme

sonuçlarý açýklanýyor

SEVÝYE Belirleme Sýnavý’ný (SBS) kazanarak,

tercihte bulunan ilköðretim 8. sýnýf

öðrencilerinin yerleþtirme sonuçlarý 26

Temmuz Salý günü açýklanacak. Yerleþtirme

sonuçlarý, Millî Eðitim Bakanlýðýnýn

(MEB) internet sitesinden, öðrencilerin

TC Kimlik Numarasý ve okul numarasý ile

öðrenilebilecek. SBS 8. sýnýf sonuçlarýna

göre, fen, sosyal bilimler, Anadolu liseleri;

teknik ve endüstri meslek liseleriyle

meslekî ve teknik eðitim merkezleri liselerine

öðrenci yerleþtirilecek.

Öðrenciler, Ortaöðretime Yerleþtirme

Puaný (OYP) üstünlüðü esasýna göre önceden

belirlenmiþ kontenjanlara yerleþtirilecek.

Asýl listeden kayýtlar 1-5 Aðustos’ta

yapýlacak. Asýl listeden kayýt hakký kazanan

öðrenciler belirtilen tarihlerde kayýt

yaptýrmamalarý durumunda bu haklarýný

kaybedecek. Yerleþtirme sonuçlarýna göre,

tercihlerinden birini asil olarak kazanan öðrencilerin

kayýt dönemi sona erdikten sonra

6 Aðustos’tan itibaren boþ kalan kontenjanlar

ilân edilecek. Her okulun boþ

kontenjan sayýsý kadar öðrenciye, daha önce

açýklanan yedek sýrasý dikkate alýnarak

kayýt hakký verilecek. Öðrenciler e-okul kayýtlarýna

göre yedek listeden kayýt hakký

kazandýklarý okullara 8-12 Aðustos arasýnda

kayýtlarýný yaptýrabilecek. Öðrenciler belirtilen

tarihler arasýnda kayýt yaptýrmamalarý

durumunda bu haklarýný kaybedecek.

Bu kayýt dönemi sona erdikten sonra boþ

kalan kontenjanlar ve yedek listeden kayýt

hakký kazanan sýradaki öðrenciler 13 Aðustos’ta

ilân edilecek. Kayýt hakký kazanan

öðrenciler 15-19 Aðustos arasýnda kayýtlarýný

yaptýracak. 15-19 Aðustos arasýndaki kayýt

dönemi sona erdiðinde boþ kontenjanlar

ile yedek listeye göre kayýt hakký kazanan

sýradaki öðrenciler 20 Aðustos’ta ilân

edilecek. Öðrenciler yedek listeden kayýt

hakký kazandýklarý okullara kayýtlarýný 22-

26 Aðustos arasýnda gerçekleþtirecek. Bu

süre de sona erdiðinde dördüncü yedek liste

ve boþ kontenjanlar 27 Aðustos’ta ilân

edilecek. Buna göre öðrenciler okul kayýtlarýný

5-9 Eylül’de yapabilecek. Kayýt dönemi

süresince ‘’http://oges.meb.gov.tr’’ ve

‘’http://okul.meb.gov.tr’’ internet adreslerinin

günlük takip edilmesi gerekiyor.

Yedek yerleþtirmede okullarýn kontenjan

sayýlarý, asýl kontenjan sayýsýnýn

8 katý alýnarak belirlenecek. Özel okullar

için yedek kontenjan belirlenmeyecek.

Öte yandan ilköðretim 7. sýnýflarýn

katýldýðý SBS sonuçlarý ise 5 Aðustos’ta

ilân edilecek. Ankara / aa


4 Y

HABER

24 TEMMUZ 2011 PAZAR

cakir@yeniasya.com.tr

Fanatik cinayet

orveç’i kalbinden vuran ve 100’e yakýn kiþinin

ölümüyle neticelenen bombalý saldýrý

uzun süre dünya gündemini meþgul edecek

gibi görünüyor. Ýlk haberler ölü sayýsýný

tam göstermiyordu. Sonraki haberler, dehþeti gözler

önüne serdi. Norveç, Ýkinci Dünya Savaþý’ndan sonra

ilk defa bu çapta büyüklükte bir bombalama ile,

‘saldýrý’ ile karþý karþýya kalmýþ oldu.

Her zaman benzer saldýrýlar sonrasý iyi imtihan

veremeyen medya, bu defa da ayný hataya düþtü.

Saldýrýnýn, bombalamanýn ardýnda hemen ‘Ýslâmcý

terör’ aranmaya çalýþýldý. Her zaman ifade etmeye

çalýþtýðýmýz gibi bir defa daha tekrarlamakta fayda

var: Terör terördür ve terörün ‘din’i olmaz. Hele

hele ‘Ýslâmcý terör’ denilmek suretiyle Müslümanlarý

töhmet altýnda býrakmak, terör denince Müslümanlarýn

ve Ýslâmýn akla getirilmek istenmesi

kesinlikle ‘tuzak’týr. Ne yazýk ki bilhassa Türkiye’deki

medya bu tuzaða biraz da gönüllüce düþmektedir.

Bir yerde bomba mý patladý? Akla hemen

‘Ýslâmcý teröristler’ getirilir.

Kendilerini ‘din’lerle irtibatlý göstererek katliâm,

cinayet ve saldýrý düzenleyenler olabilir. Ama hele

Ýslâm, masumlarýn ve sivillerin katledilmesine kesinlikle

izin vermez. Hatýrlamak gerekir ki Ýslâm

‘barýþ’ demektir ve birisinin kabahatiyle baþkasýný

cezalandýrmayý da kesinlikle reddeder. Kabahatli

baba dolayýsýyla çocuðunu, ‘cani’ oðul sebebiyle de

babayý sorumlu tutmaz. Böyleyken, masum sivillerin

saldýrýya uðramasýný nasýl kabul etsin?

Saldýrganla ilgili gelen haberler, cani kiþinin ‘sanal

oyun müptelâsý’ olduðu yönünde. Muhtemelen

daha ayrýntýlý bilgiler de gelecektir, ama bu bile sosyologlarý,

siyasetçileri ve eðitimcileri ciddî ciddî düþündürmelidir.

Uzmanlar ikaz etmeye çalýþýyor, a-

ma gözleri ‘para’dan baþka bir þey görmeyenler ‘oyun’

adý altýnda insanlarý ‘fanatik’ hale getiriyor.

Düþünün ki bir çocuk ya da genç; ‘oyun’ adý altýnda

günde yüzlerce, belki de binlerce kiþiyi ‘sanal â-

lem’de katlediyor. Neticede öyle bir ruh haline kapýlýyor

ki, onun için ‘öldürmek’, insanlara kurþun

yaðdýrmak sýradan bir hâl alýyor. Sonunda, ‘oyun’daki

baþarýsýný gerçek hayatta da ortaya koymak

istiyor. Maalesef bu denemenin sonucu da

onlarca, bazen de yüzlerce kiþinin ölümüne sebep

oluyor. (Norveç’te en az 91 kiþiyi öldürmekle suçlanan

‘katil zanlýsý’nýn Facebook’ta açtýðý iddiâ edilen

hesabýndaki bilgilere göre; ‘savaþ oyunlarý’na da

meraklýymýþ.)

Katliâmý elbette tek bir sebebe baðlayamayýz, a-

ma sanal âlemdeki ‘oyun’larýn tesirlerini de unutamayýz.

Türkiye’de bile bu tesirlerin izleri görülmüyor

mu? TV’de, internette ya da filmlerde gördüðü

‘oyun’larý, cinayet metodlarýný ve ‘tuzak’larý gerçek

hayatta deneyenler yok mu? Çizgifilm kahramanlarýna

özenerek balkonlardan ‘uçan’ çocuklarýn hikâyelerini

okumadýk mý?

Sözkonusu Oslo’daki saldýrýnýn ardýnda bir ‘terör

örgütü’ yok gibi görünse bile; bu oyunlarý ve yayýnlarý

yapanlar umumî anlamda bir ‘kötülük örgütü’

olarak görülemez mi? Ýnsanlarý insanlýktan çýkaran

bu oyunlarýn engellenmesi gerekmez mi? Yýllarca

‘sanal âlem’de cinayet iþleyerek büyüyen gençler ö-

nümüzdeki yýllarýn kâbusu olmaz mý?

Oslo’daki saldýrý bir defa daha gösterdi ki, kalpleri

ikna olmayan insanlar bir anda ‘insan’lýktan çýkabilir,

hükmen canavara dönebilir. Ne diyordu Bediüzzaman:

“Kalb-i insânîden hürmet ve merhamet

çýksa, akýl ve zekâvet, o insanlarý gâyet dehþetli

gaddar canavarlar hükmüne geçirir.” (Þuâlar, s.

536) Eðer dünya bir insaný ‘canavar’ hâline getiren

þartlarý tesbit edip de, ona göre tedbirler almayý

düþünmezse, teröre karþý yapýlacak çalýþmalarýn tamamý

boþa gider.

Norveçli yöneticilerin, ferdî terör gibi de görünse

bu dehþetli saldýrý sonrasý telâþa kapýlmayýp ‘Teröre

karþý demokrasi içinde mücadele’ çaðýrýsý u-

mut verici. Ýnþâallah yeni 11 Eylül’ler ve sonrasýnda

yaþanan önyargýlar meydana çýkmaz...

N

TAZÝYE

Muhterem kardeþimiz

Seyfeddin Gültekin'in

vefatýný teessürle öðrendim. Merhuma

Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi

ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder,

taziyetlerimi sunarým.

19. Dönem Milletvekili Mehmet Özkan

TEBRÝK

Deðerli kardeþimiz

Mustafa Tuzcu ile Kamile

Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder,

genç çiftlere iki cihan saadeti dileriz.

Vezirköprü Yeni Asya

Okuyucularý

GEÇMÝÞ OLSUN

Muhterem kardeþimiz

Satýlmýþ

Atak'ýn

kalp krizi geçirdiðini öðrendik.

Geçmiþ olsun der,

Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz.

Y

BAÞ BA KAN ER DO ÐAN: GAZ ZE BU GÜN ÝN SAN LI ÐIN YÜ REK YA -

RA SI. MIZ RAK ÇU VA LA SIÐ MI YOR. AR TIK GAZ ZE’NÝN MA RUZ

KAL DI ÐI ZUL MÜN BO YUT LA RI NI BÜ TÜN ÝN SAN LIK BÝ LÝ YOR.

Erdoðan: Mýz rak

çu va la sýð mý yor

‘’ER GE NE KON’’ so ruþ tur ma sý kap sa mýn da Ýs -

tan bul 13. A ðýr Ce za Mah ke me sin ce 3 yýl dýr de -

vam e den, 27’si tu tuk lu 108 sa nýk lý da va nýn

188’in ci du ruþ ma sý, 25 Tem muz Pa zar te si gü nü

gö rü le cek. Der le nen bil gi ye gö re, 12 Ha zi ran 2007

ta ri hin de Üm ra ni ye’de bir ev de e le ge çi ri len pat -

la yý cý mad de ler le il gi li o la rak baþ la tý lan so ruþ tur -

ma da, ilk e tap ta Ýs tan bul Cum hu ri yet sav cý la rý

Ze ke ri ya Öz, Meh met A li Pek gü zel ve Ni hat Taþ -

kýn ta ra fýn dan ha zýr la nan ve 14 Tem muz 2008

gü nü Ýs tan bul 13. A ðýr Ce za Mah ke me si ne tev zi

e di len id di a na me, 25 Tem muz 2008 gü nü ka bul

e dil di. Da va nýn gö rül me si ne 20 E kim 2008 ta ri -

hin de Si liv ri Ce za Ýn faz Ku rum la rý Yer leþ ke si’nde

o luþ tu ru lan sa lon da baþ lan dý. Ý ki si, bir le þen Da -

nýþ tay sal dý rý ve Cum hu ri yet Ga ze te si ne el bom -

ba sý a týl ma sý dos ya nýn kin den ol mak ü ze re, yar gý -

la ma sü re cin ce top lam 32 ki þi tah li ye e dil di. 23’ü

tu tuk lu 118 sa nýk lý i kin ci ‘’Er ge ne kon’’ da va sý nýn

127’nci du ruþ ma sý i se 8 A ðus tos’ta ya pý la cak.

Mah ke me nin 20 Tem muz 2009’da ilk du ruþ ma -

sý ný ger çek leþ tir di ði da va kap sa mýn da, 55 tu tuk lu

sa nýk tan 22’si tah li ye ol du. A ra la rýn da Mus ta fa

Bal bay, Meh met Ha be ral, Tun cay Öz kan, A rif Do -

ðan, Ýb ra him Þa hin, Le vent Er söz ve Prof. Dr. Fa -

tih Hil mi oð lu’nun da bu lun du ðu 32 sa ný ðýn da sa -

vun ma sý a lýn dý. So ruþ tur ma kap sa mýn da a çý lan

Al bay Dur sun Çi çek i le Bed ret tin Da lan’ýn da a ra -

la rýn da bu lun du ðu 7 sa nýk lý ‘’Ýr ti ca i le Mü ca de le

Ey lem Pla ný’’ dâ vâ sý nýn, 21’in ci du ruþ ma sý 1 A ðus -

tos’ta ya pý la cak. Ýs tan bul 13. A ðýr Ce za Mah ke -

me si, fi ra ri o lan da lan dý þýn da ki sa nýk la rýn sa vun -

ma la rý ný al dýk tan son ra, bir sü re dos ya as lý nýn

Yar gý tay Ce za Ge nel Ku ru lu’ndan dön me si ni bek -

le di. Mah ke me, ge nel ku ru lun, Ýl han Ci ha ner’in de

sa nýk la rý a ra sýn da yer al dý ðý Er zu rum 2. A ðýr Ce za

Mah ke me sin de ki ‘’Er ge ne kon te rör ör gü tü ne ü ye

ol ma’’ id di a sý kap sa mýn da ki dâ vâ i le bu dâ vâ nýn

bir leþ ti ril me si yö nün de ki ka ra rý kal dýr ma sý nýn ar -

dýn dan ta nýk la rýn din le nil me si a þa ma sý na geç ti.

‘’Er ge ne kon’’ so ruþ tur ma kap sa mýn da, Poy raz -

köy’de ya pý lan a ra ma la rýn ar dýn dan e le ge çi ri len

mü him ma ta i liþ kin da va i se ‘’Ka fes Ey lem Pla ný’’

ve ‘’A mi ral le re Su i kast’’ id di a la rý na i liþ kin da va lar -

la bir leþ ti ri le rek, top lam 69 sa nýk la Ýs tan bul 12. A -

ðýr Ce za Mah ke me sin ce sür dü rü lü yor. Yak la þýk 4

yýl dýr de vam e den so ruþ tur ma, 14 Þu bat’tan i ti -

ba ren gö zal tý na a lý nan ga ze te ci ler Ah met Þýk,

Ne dim Þe ner, So ner Yal çýn ve MÝT gö rev li si Ka þif

Ko zi noð lu’nun da a ra la rýn da bu lun du ðu 11 ki þi nin

tu tuk lan ma sýy la ye ni bir bo yut ka zan dý. So ruþ -

tur ma kap sa mýn da zir ve ya yý ne vi ci na ye ti ne yö -

ne lik in ce le me de ba zý pro fe sör le rin i fa de le ri ne

baþ vu ru lup ev ve iþ yer le rin de a ra ma ya pýl dý. Sav -

cý lýk da ha son ra bu ko nu da ‘’yet ki siz lik ka ra rý’’ ve -

re rek dos ya yý Ma lat ya’ya gön der di. Ýs tan bul / a a

Po li se verilecek ye ni

gö re ve mu ha le fet tep ki li

POLÝSÝN iç gü ven lik te te rör le mü ca de le de da ha et kin

rol a la ca ðý na i liþ kin a çýk la ma la ra mu ha le fet tep ki gös -

ter di. CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, ga ze te -

ci le rin so ru la rý ü ze ri ne, þun la rý söy le di: ‘’Te rör le mü ca -

de le ö te den be ri he pi mi zin dik kat le iz le di ði bir ko nu.

Hü kü me tin bu sü reç te ne den böy le bir yol iz le di ði ni

bil mi yo ruz. Öy le an la þý lý yor ki AKP ik ti dar ol du ðu dö -

nem de yap tý ðý a çý lým lar la ve uy gu la ma la rýy la mü ca de le

e de me di te rör le. Bu kez 90’la rýn ba þý na dön dük. Her -

hal de ye ni bir sü reç baþ la ya cak, öy le an la þý lý yor.’’ Ký lýç -

da roð lu, ay ný ga ze te ci nin, ‘’Ya ni ye ni bir ö zel ha re kat

uy gu la ma sý mý var’’ so ru su ü ze ri ne de ‘’O nok ta ya ge le -

cek, gö rü len tab lo bu’’ ce va bý ný ver di. ‘’Ö zel ha re kat çý -

la rýn te rör le mü ca de le de kul la nýl ma sý ný 90’la ra dö nüþ

o la rak ni te le di niz, kar þý mý sý nýz bu na’’ so ru su na da Ký -

lýç da roð lu, ‘’O yýl lar da ya pý lan lar dan bir so nuç el de e di -

le me di, pek çok fa i li meç hul ler ol du. Do la yý sýy la o yýl la -

ra dön mek doð ru de ðil’’ kar þý lý ðý ný ver di. MHP Ge nel

Baþ ka ný Dev let Bah çe li de ko nu ya i liþ kin ‘’Ge le ce ði ne

o la ca ðý bel li ol ma yan, bi ri ki mi tec rü be si ne dir an la þýl -

ma yan ka ra kol po lis le ri ni, Ci lo da ðý na gön de re rek na sýl

bir so nuç a la cak lar bu me rak ko nu su dur. Bu te rör le

mü ca da le de mað lu bi ye ti ka bul et mek ve suç lu su nu da

Türk Si lah lý Kuv vet le ri o la rak i lan et mek de mek tir’’ a -

çýk la ma sýn da bu lun du. An ka ra / a a

Bü yü kel çi le rin atamalarýný

Da vu toð lu teb lið et ti

DIÞÝÞLERÝ Ba kan lý ðý’nda yaz ka rar na me si i le ye ni

gö rev yer le ri bel li o lan Bü yü kel çi le re teb li gat la rý ný

biz zat Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu ön ce ki ge ce

yap tý. Ka rar na me ye gö re, Ba kan lýk’ta Kaf kas ya Ge nel

Mü dür Yar dým cý sý o la rak gö rev ya pan Ah met Rý za

De mi rer Ga bon’a Bü yü kel çi o la rak a ta nýr ken, kar de þi

I rak Da i re si Ge nel Mü dür Yar dým cý sý Yu nus De mi -

rer de Tür ki ye’nin ye ni Bað dat Bü yü kel çi si ol du. Ya -

ban cý lar po li ti ka sý ný e leþ tir me si se be biy le A vus tur -

ya’nýn so ðuk bak tý ðý Vi ya na Bü yü kel çi si Ec vet Tez -

can’ýn ye ri ne ha len Ba kan lýk’ta AB’den So rum lu

Müs te þar Yar dým cý sý o la rak gö rev ya pan Ay þe Sez gin

a tan dý. Bir di ðer Müs te þar Yar dým cý sý, Ka mu Dip lo -

ma si sin den So rum lu Bü yü kel çi Se lim Ye nel de Tür -

ki ye’nin ye ni AB Da i mi Tem sil ci si ol du. Cum hur baþ -

ka ný Ab dul lah Gül’ün Ö zel Ka lem Mü dü rü Hü se yin

Av ni Kars lý oð lu Tür ki ye’nin ye ni Ber lin Bü yü kel çi si.

Bir leþ miþ Mil let ler Ge nel Sek re te ri Ban Ki-Mun’un

Pa kis tan Ö zel Tem sil ci li ði gö re vi ni yü rü ten Bü yü kel -

çi En gin Soy sal Av ru pa Kon se yi Da i mi Tem sil ci li ði ne

ge ti ri lir ken, Ýs ma il Hak ký Mu sa Brük sel Bü yü kel çi si,

Ta ner Se ben Sin ga pur Bü yü kel çi si, A li Ke mal Ay dýn

Am man Bü yü kel çi si, Gül han U lu te kin de Bra tis la va

Bü yü kel çi si o la rak a tan dý. Da vu toð lu’nun teb li gat la rý -

nýn ar dýn dan il gi li ül ke ler den bu i sim ler i çin ag re man

is te ne cek. Ag re man la rýn gel me si nin ar dýn dan da ka -

rar na me Res mî Ga ze te’de ya yým la na cak. An ka ra / a a

Gü nay: Özgür basýn, özgür

toplumun güvencesidir

KÜLTÜR ve Tu rizm Ba ka ný Er tuð rul Gü nay, 24

Tem muz Ba sýn Bay ra mý do la yý sýy la ya yým la dý ðý me sa -

jýn da, de mok ra si kül tü rü nün yer leþ me si ve de mok ra si -

nin sað lýk lý iþ le me sin de en ö nem li rol ler den bi ri nin ba -

sýn-ya yýn or gan la rý nýn ol du ðu nu be lirt ti. Top lu mun

gö zü, ku la ðý, se si ol ma gö re vi ni üst le nen ba ðým sýz ve

öz gür bir ba sý nýn, Tür ki ye’nin ba ðým sýz lý ðý ve top lu -

mun öz gür leþ me si nin de gü ven ce si ol du ðu nu vur gu la -

yan Gü nay, ü re ti len fi kir le rin ve pro je le rin halk la pay -

la þýl ma sýn da, bi rey le rin ve her gö rüþ ten top lum sal ya -

pý la rýn ken di le ri ni hal ka du yur ma sýn da ba sý nýn var lý ðý -

nýn ö ne mi ni ya kýn dan bil di ði ni i fa de et ti. An ka ra / a a

A na ya sa i çin uz laþ ma a ra yý þý

BAÞBAKAN Yar dým cý sý Be kir Boz dað, ye ni a na ya sa i çin uy -

gun ve uz la þý la bi lir bir a lan a ra yý þý na gir dik le ri ni be lirt ti.

Hiz met-Ýþ Sen di ka sý’nýn An ka ra’da ki ge nel ku ru lu na ka tý -

lan Boz dað, ‘’De vir ye ni a na ya sa dev ri dir. Biz a na ya sa yap -

mak i çin uy gun ve uz la þý la bi lir bir a lan a ra yý þý i çin de yiz’ a -

çýk la ma sý ný yap tý. Baþ ta si ya si par ti ler den ol mak ü ze re her -

kes ten kat ký bek le dik le ri ni di le ge ti ren Boz dað, ‘’Sen di ka lar

ve si vil top lum ku ru luþ la rý ö zel lik le a na ya sa ko nu sun da da -

ha ha zýr lýk lý’’ de di. Nor veç’te ki sal dý rý lar hak kýn da da ko nu -

þan Boz dað, ö len ler i çin baþ sað lý ðý di le ðin de bu lu na rak, ‘’Bu

du rum bi ze gös ter miþ tir ki, te rö rün di li, ren gi ve ýr ký yok -

tur. Te rö rün, di li, ren gi, ýr ký ol ma dý ðý bu te rör sal dý rý sýn da

gö rül müþ tür’’ þek lin de ko nuþ tu. Tür ki ye’de ki te rö re de de -

ði nen Be kir Boz dað, ‘’Te rör le mü ca de le ko nu sun da Mil li

Bir lik ve Be ra ber lik Pro je si’nin ha ya ta ge çi ril me si þart týr’’ i -

fa de le ri ni kul lan dý. Boz dað, iþ çi nin, a lýn te ri nin kar þý lý ðý ný a -

lýn te ri ku ru ma dan al ma sý ný sað la ma yý a maç la dýk la rý ný i fa -

de e de rek, ‘’Ký dem taz mi na tý kal dý rýl ma ya cak. Ka za nýl mýþ

hak la ra en u fak bir ze de gel me ye cek. Ýþ çi le ri mi zin ký dem

taz mi na tý al ma la rý mah ke me ka pý sýn dan, iþ ve re nin in sa fýn -

dan çý ka rý lýp ga ran ti li ha le ge le cek bir sis tem kur ma a ra yý þý -

dýr, bi zim yap tý ðý mýz’’ de di. An ka ra / ci han

CHP: A na ya sa çað rý sýný

Mec lis Baþ ka ný yap sýn

CHP Grup Baþ kan ve ki li A kif Ham za çe bi, ‘’ye ni bir a na ya sa ça -

lýþ ma sý çað rý sý nýn TBMM Baþ ka ný ta ra fýn dan ya pýl ma sý’’ ge rek -

ti ði ni söyledi. Ham za çe bi, yap tý ðý a çýk la ma da, Baþ ba kan Yar -

dým cý sý Be kir Boz dað’ýn ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý na i liþ kin a çýk -

la ma sý nýn ‘’a ce ley le ya pýl mýþ, man týk lý te me le o tur ma yan, te la -

þýn i fa de si, gü nü kur tar ma ya yö ne lik, sa mi mi yet siz bir a çýk la -

ma’’ ol du ðu gö rü þü nü sa vun du. CHP Grup Baþ kan ve ki li Ham -

za çe bi þun la rý kay det ti: ‘’Ye ni bir a na ya sa ça lýþ ma sý çað rý sý Sa yýn

Mec lis Baþ ka ný ta ra fýn dan ya pýl mak du ru mun da dýr. Mec lis

Baþ ka ný gö re ve baþ la dýk tan son ra, par la men to nun ö nün de ki ö -

nem li gö rev ler den bi ri nin ye ni bir a na ya sa ol du ðu nu i fa de et -

miþ tir. Sa yýn Mec lis Baþ ka ný, he nüz böy le bir çað rý yap ma dý.

AK Par ti, Mec li sin ta ti le gir di ði 15 Tem mu za ka dar böy le bir

ni ye ti or ta ya ko ya bi lir di. O ta ri he ka dar bu ni yet or ta ya kon ma -

mýþ týr. Bir haf ta son ra böy le bir çað rý ya pý lý yor. Bu bir yer le re ‘a -

na ya sa i çin, so run la rý çöz mek i çin ça lýþ ma ya baþ la dýk’ me sa jý

ver me çað rý sý dýr. E ðer AK Par ti, böy le bir ni ye ti ta þý yor sa bu ni -

ye ti biz zat Sa yýn Baþ ba kan i fa de e de bi lir. Sa yýn Baþ ba kan, böy le

bir ni ye ti ol du ðu nu mu ha le fet par ti le ri nin li der le ri ni zi ya ret e -

de rek, on lar la pay la þa bi lir.” An ka ra / a a

Er ge ne kon’da 4 yýl da 188 du ruþ ma

Baþbakan Erdoðan, Filistin Devlet Baþkaný Mahmud Abbas ile görüþtü. Conrad Otel’de basýna kapalý yapýlan görüþmenin baþýnda görüntü ve fotoðraf alýnmasýna

izin verildi. Görüþmeye, Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu da katýldý. FO TOÐ RAF: AA

BAÞBAKAN Re cep Tay yip Er do ðan, Gaz -

ze’nin bu gün in san lý ðýn yü rek ya ra sý ol du -

ðu nu be lir te rek, ‘’Mýz rak çu va la sýð mý yor.

Ar týk Gaz ze’de ne o lup bit ti ði ni, Gaz ze’nin

ma ruz kal dý ðý zul mün bo yut la rý ný bü tün

in san lýk bi li yor’’ de di.

‘’Fi lis tin Bü yü kel çi ler Kon fe ran sý’’nýn a -

çý lý þýn da ko nu þan Baþ ba kan Er do ðan, bü -

tün Fi lis tin hal ký ný ve Fi lis tin dâ vâ sý na gö -

nül ve ren her ke si bu ra da yü rek ten se lam -

la dý ðý ný be lir te rek, ‘’Es se la mu a ley kum ve

rah me tul lah ve be re ka tüh’’ di ye ko nuþ tu.

Fi lis tin’in gö zü yaþ lý an ne le ri ni, Fi lis tin li

ba ba la rý, Fi lis tin li ço cuk la rý se lam la dý ðý ný

ve her bi ri ni göz le rin den öp tü ðü nü i fa de

e den Er do ðan, Ýs tan bul’dan Gaz ze’ye in -

sa ni yar dým gö tü rür ken 31 Ma yýs 2010 sa -

ba hý u lus la ra ra sý su lar da, u lus la r a ra sý hu -

ku ka da in san lýk hu ku ku na da ay ký rý bir

þe kil de Ýs ra il li as ker ler ta ra fýn dan kat le di -

len, þe hit e di len 9 ki þi yi tek tek i sim le ri ni

sa ya rak öz lem le yad et ti ði ni ve bir kez da -

ha Al lah’tan rah met di le di ði ni kay det ti.

Baþ ba kan Er do ðan, ö zet le þun la rý söy le di:

“Ýs ra il, u lus la r a ra sý hu ku ka ve her tür lü

in sa ni de ðer le re ay ký rý bu ya sa dý þý ey lem -

den do la yý res men ö zür di le me dik çe, ha -

yat la rý ný kay be den va tan daþ la rý mý zýn ya -

kýn la rý na taz mi nat ö de me dik çe, Gaz ze’ye

yö ne lik am bar go yu kal dýr ma dýk ça, i ki ül -

ke a ra sýn da ki i liþ ki le rin nor mal leþ me si dü -

þü nü le mez. Hiç bir i nanç, hiç bir dü þün ce

sis te mi ma sum in san la rýn hun har ca, bar -

bar ca kat le dil me si ni ma zur gör mez ve

gös ter mez. Fi lis tin li le rin, 60 yý lý aþ kýn bir

sü re dir ken di dev let le ri ne ka vu þa ma mýþ

ol ma la rý, in san lýk a dý na as la ka bul e di le bi -

lir bir du rum de ðil dir. A ra dan ge çen sü re -

de, a ra sý ra ba rýþ ý þý ðý yan sa da ma a le sef

her de fa sýn da bu ý þý ðý ka rar tan bir sa bo taj

mut la ka vu ku bul muþ tur. An cak ar týk sta -

tü ko nun sür dü rü le me ye ce ði an la þýl mýþ týr.

Bir yan dan gü ven lik kav ra mý na vur gu ya -

pan, di ðer yan dan, ka lý cý ba rýþ ve is tik rar

or ta mý nýn ha kim ol ma sý i çin a dým at mak -

tan im ti na e den bir Ýs ra il, a çýk söy lü yo -

rum, sa de ce Ýs ra il-Fi lis tin me se le si i çin de -

ðil, u lus la ra ra sý ba rý þýn ö nün de de en gel

ol ma ya de vam e de cek tir. Gaz ze bu gün in -

san lý ðýn yü rek ya ra sý. Mýz rak çu va la sýð -

mý yor. Ar týk Gaz ze’de ne o lup bit ti ði ni,

Gaz ze’nin ma ruz kal dý ðý zul mün bo yut la -

rý ný bü tün in san lýk bi li yor. Top rak la rý,

köy le ri ve hat ta a i le le ri bö len ve Fi lis tin’de

nor mal bir e ko no mik ha ya týn o lu þa bil me -

si ni en gel le yen Ba tý Þe ri a’da ki Fi lis tin li le -

rin do la þý mý ü ze rin de ki ký sýt la ma lar sü rat -

le kal dý rýl ma lý dýr. Gaz ze Þe ri di’nde ya þa -

yan 1,5 mil yon in san ha len, Ýs ra il’in uy gu -

la dý ðý in san lýk dý þý ab lu ka ne de niy le te mel

ih ti yaç la rý ný, gý da ve i laç ih ti yaç la rý ný bi le

kar þý la ya mý yor Bu, ya sa dý þý, hu kuk dý þý,

in san lýk dý þý ab lu ka nýn, ya ni ku þat ma nýn

bir an ev vel kal dý rý la rak, Gaz ze hal ký nýn a -

ci len ih ti yaç duy du ðu ü rün le rin böl ge ye

gi ri þi ne i zin ve ril me li dir. Baþ ta BM ve

ABD ol mak ü ze re, u lus la ra ra sý çev re ler,

Ýs ra il’in tek ta raf lý, þý ma rýk uy gu la ma la rý na

prim ver me ye, bu in san lýk dý þý uy gu la ma -

la rý na göz le ri ni ka pa ma ya de vam e der se,

a çýk söy lü yo rum, bu su çun bir fa i li o la rak

a nýl mak tan kur tu la maz lar. Top rak la rý,

köy le ri ve hat ta a i le le ri bö len ve Fi lis tin’de

nor mal bir e ko no mik ha ya týn o lu þa bil me -

si ni en gel le yen Ba tý Þe ri a’da ki Fi lis tin li le -

rin do la þý mý ü ze rin de ki ký sýt la ma lar sü rat -

le kal dý rýl ma lý dýr. Fi lis tin li ler ken di a ra la -

rýn da ba rý þý sað la ya ma dýk ça, ken di iç le rin -

de bö lün dük çe ne Fi lis tin’in ne de Fi lis tin

da va sý na des tek ve ren Tür ki ye ve Tür ki ye

gi bi ül ke le rin çað rý la rý ye te rin ce rað bet gö -

rür. Tür ki ye ve Türk in sa ný, her za man Fi -

lis tin’in ve Fi lis tin li kar deþ le ri nin ya nýn da

o la cak týr.’’ Ýs tan bul / a a


Y

HABER

24 TEMMUZ 2011 PAZAR

5

cevher@yeniasya.com.tr

Ýsrail’le iliþkilerde sürekli açýklanmasý ertelenen

“BM Mavi Marmara raporu”ndaki “ihtiyatlý

özür”ün arka plânýný açýða çýkýyor.

Bilindiði gibi baþtan beri Amerikan yönetimi,

Ankara ile ile Telaviv’in, bölgesel iþbirliðini ilerletmesini

istiyor.

Bunun içindir ki aralarýnda koyu Ýsrail taraftarý

olan Jhon McCain, Yahudi asýllý Joe Lieberman

ve Amerikan operasyonlarýnýn savunucusu

Lindsey Graham’ýn bulunduðu “Washington’un

aðýr abileri” senatörler, “kritik sýcak gündem”

üzerinde “fevkalâde olumlu ve verimli”

bir görüþme yaptýklarý Baþbakan Erdoðan’a övgüler

yaðdýrýp “Ýsrail’le yeniden uzlaþma yolunda

teþvik” ettiler; ve “Türkiye’nin yeni rolü’nden

memnuniyetlerini bildirdiler…

Türkiye ile Ýsrail’i uzlaþtýrma maksadý,

Libya operasyonun aðýrlaþtýrýlmasý için Türkiye’nin

öncülüðünde Ýstanbul’daki “Libya

temas grubu” toplantýsýna katýlan Amerikan

Dýþiþleri Bakaný Clinton’u Cumhurbaþkaný

Gül’e ve Erdoðan’a ilettiði “Obama’nýn Ýsrail

ricâsý”nda okunuyor.

Silvan’da köylüler ifade verdi

DÝYARBAKIR’IN Silvan ilçesinde terör örgütü

PKK’nýn saldýrýsý sonucu 13 askerin þehit olmasýyla

ilgili olarak Dolapdere Köyünde yaþayan 10

kiþi, Silvan Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnda ifade verdi.

Edinilen bilgiye göre, Silvan’ýn Bayrambaþý beldesinin

Dolapdere kýrsal kesiminde, 14 Temmuz’da

terör örgütü PKK’nýn hain saldýrýsý sonucu

13 askerin þehit düþmesi, 7 askerin de yaralanmasýyla

ilgili Silvan Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca

baþlatýlan soruþturma kapsamýnda, Silvan Adliyesine

çaðrýlan Dolapdere köyünde yaþayan 10 kiþinin

ifadesine baþvuruldu. Cumhuriyet Baþsavcýsý

Bedir Koca’ya saldýrýya iliþkin ifade veren köylüler,

daha sonra adliyeden ayrýldý. Öte yandan, hain

saldýrýyý incelemek üzere görevlendirilen ve

Diyarbakýr’daki incelemelerini sürdüren iki mülkiye

baþmüfettiþi ve bir jandarma müfettiþi albayýn

da 10 kiþinin ifadesi alýnýrken Silvan Adliyesinde

bulunduðu öðrenildi. Diyarbakýr / aa

Yetkin: Ciddî gýda terörü var

TÜRKÝYE Ziraatçýlar Derneði Genel Baþkaný Ýbrahim

Yetkin, Türkiye’de ciddî bir ‘’gýda terörü’’ olduðunu

belirtti. Türkiye Ziraatçýlar Derneði Genel

Baþkaný Ýbrahim Yetkin, Ýçkale Otel’de düzenlediði

basýn toplantýsýnda, Ramazan öncesi gýda alýþveriþi

yapacaklara da uyarýlarda bulunarak Türkiye’de

ciddi bir ‘’gýda terörü’’ olduðunu söyledi. Gýda, Tarým

ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn gýda konusunda

550 bin iþletmeyi 4 bin 600 elemanla denetlemeye

çalýþtýðýný belirten Yetkin, ‘’Çaya manda kaný karýþtýrýyorsa,

kýymaya kuyruk yaðý boyanýp konuluyorsa,

fýndýkta, biberde afla toksin oranlarý yüksekse,

kýrmýzý bibere kiremit tozu karýþtýrýyorsa Türkiye’de

insanlarýn saðlýklý gýda ürünü alma þanslarý

var mý? Bugün yaþlý eþeklerin ve yarýþ atlarýnýn kesilip

diðer etlerle karýþtýrýlýp sucuk yapýldýðýný cümle

alem biliyor’’ diye konuþtu. Yetkin, vatandaþlarýn

açýkta satýlan süt ve süt ürünleri alýnmamasý, ürünlerde

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý mührüne

ve son kullanma tarihe bakýlmasý konusunda

tüketicileri uyardý. Ankara / aa

MHP’li baþkana saldýrý

ÞANLIURFA’NIN Akçakale ilçesinde, MHP ilçe

baþkanýnýn evine silahlý saldýrý düzenlendi. Alýnan

bilgiye göre, gece, Atatürk Mahallesi’nde MHP Ýlçe

Baþkaný Mehmet Kartal’ýn evinin de bulunduðu a-

partmana kimliði henüz tesbit edilemeyen kiþi veya

kiþilerce tabancayla ateþ edildi. Silâh sesinin duyulmasý

üzerine olay yerine gelen polisin yaptýðý

incelemede, ilçe baþkanýna ait olduðu bildirilen a-

partmanýn çevresinde boþ kovanlar bulundu. Yaralananýn

olmadýðý saldýrýyla ilgili baþlatýlan soruþturma

devam ediyor. Þanlýurfa / aa

Danimarka yüzölçümünden

daha fazla yol 7 yýlda asfaltlandý

ÝSTANBUL Büyükþehir Belediyesi (ÝBB) Yol Bakým

ve Onarým Müdürlüðü, 39 ilçedeki ana yollarda

gerçekleþtirilen asfaltlama çalýþmalarýnýn 15 E-

kim’e kadar devam edeceðini bildirdi. ÝBB’den yapýlan

yazýlý açýklamaya göre, 2011 yýlý içerisinde öncelikle

kýþ þartlarý sonucu, zorunlu altyapý çalýþmalarý

ve diðer etkenlerle bozulan yollar, ÝBB iþtiraki

ÝSFALT’ýn ortak çalýþmalarýyla elden geçiriliyor. Bu

yýl için ana ulaþým yollarýnda 1,5 milyon ton asfalt

kullanýlarak, 23 finiþer ile asfalt kaplama makinesi,

30 ekiple yama ve 50 adet robotla çukur onarým çalýþmalarý

yapýlýyor. Yol Bakým ve Onarým Müdürlüðü

ekipleri, 2011 yýlý asfalt sezonunda Kocaeli il sýnýrýndan

Tekirdað il sýnýrýna kadar 39 ilçeyi kapsayacak

þekilde ana ulaþým yollarýný 15 Ekim’e kadar

asfaltlayacak. Açýklamaya göre, 2004-2011 yýllarý a-

rasýnda ana yollar, E-5 ve köy yollarý da dahil 4 bin

686 km’lik yol asfaltlandý. Buna göre Ýstanbul’da devam

etmekte olan çalýþmalarla birlikte son 7 yýlda

Danimarka (43 bin 094 km2) ve Hollanda’nýn

(41.526 km2) yüz ölçümünden daha fazla bir yol

asfaltlandý. Diðer bir deyiþle 49 bin 203 km2’lik bir

alan alt yapýsýyla birlikte yenilendi. Bu alan yaklaþýk

4 bin 555 adet futbol sahasýna eþit. Ýstanbul / aa

Ýsrail’le “aldatmaca oyunu” (2)

“Obama’nýn Türkiye-Ýsrail iliþkilerinin yeniden

rayýna oturmasýna büyük önem verdiðini ve

bundan mutluluk duyacaðýný” aktarýp, “Ýsrail’le

barýþýn!” örtülü “diplomatik talebi”, Amerikalý

senatörlerin sözünü ettiði “bölgesel süpergüç

Türkiye’nin yeni rolü”nde gizli. (Hürriyet,18.7.11)

TÜRKÝYE’YE “BÝÇÝLEN ROL”!

Ancak Clinton’un, Türkiye ve Ýsrail için “bölgede

en güvendiðimiz iki müttefikimiz arasýnda

soðukluk olmasýndan üzüntü duyuyoruz” cümlesi,

özellikle Kuzey Afrika ve Orta Doðu’daki

olaylarda, Ýsrail’in yaný sýra Türkiye’ye “biçilen

rol”ü sözkonusu ediyor.

Ve bu “Türkiye’nin yeni rolü” kabul ettiði

resmî- gayrý resmî açýklamalarla tezâhür ediyor.

Gül’ün Clinton’a, “Ýsrail’in olumlu yönde e-

lini uzatmasý halinde Türkiye’nin bunu geri çevirmeyeceðini”

açýkça vurgulamasý, bunun en

üst düzeyde ifâdesi.

Keza BM komisyonundaki Ýsrail temsilcisi

Yosef Ciechanover ile BM komisyonundaki

Türkiye temsilcisi Özdem Samberk’in “raporun

sonuçlarýnýn iki ülke iliþkilerinin geliþtirilmesine

yönelik olduðunu” deklârelerinin hedefi bu.

Ýsrail Haaretz gazetesine, Türkiye ile Ýsrail a-

rasýnda iliþkilerin geliþtirilmesinin gereðini anlatan

Samberk’in, “birbirleriyle hiçbir zaman

savaþmayan bölgenin iki istikrarlý ülkesinin uzlaþma

yönünde güçlü bir siyasî irâdeye sahip olduðunu”

söylemesi, bunun ikrarý.

Yine New York Times’in, “Ortadoðu’da

deðiþen iliþkilerin her iki ülkenin jeopolitik

hesaplarýný da deðiþtirdiði”nden hareketle,

“Ýsrail’in Mýsýr ile Türkiye’nin Libya ve Suriye

ile iliþkilerinin soðuduðu, bu durumun

Türkiye ve Ýsrail’i daha güvenilir müttefiklik

arayýþýna ittiði ve Ankara’nýn raporunun

üslûbunda uzlaþmaya istekli olduðu” tesbiti,

bu açýdan dikkate deðer…

Bundandýr ki Ýsrailli Ynet sitesi, “Mavi Marmara

pazarlýðý’nda uzlaþma isteði o denli güçlü

ki, Türkiye ‘özür talebi’nden ferâgat edebillir ve

Ýsrail ‘BM filo raporu’nu yumuþatýp iþlevsiz hale

getirebilir” yorumunu yapýyor…

“GÝZLÝ PLÂN”IN AMACI…

Bütün bunlar, 27 Temmuz’da açýklanacak

rapor öncesi, karþýlýklý diplomatik elenselerin,

politik tartýþmalarýn iç kamuoyuna yönelik politik

olduðu tezini te’yid ediyor.

BM raporunda, “Ýsrail’in Gazze ambargosunun

yasal olduðu”na hükmetmesine raðmen,

Erdoðan’ýn “Özür, tazminat ve ambargonun

kaldýrýlmasýný” tekrarlamasý, buna karþý Ýsrail

Dýþiþleri Bakaný Liebarman’ýn akabinde Baþbakan

Yardýmcýsý Moþe Ya’alon’un, “Türkiye’nin

özür ýsrarýnýn iliþkileri týkadýðý”dan yakýnmasý,

bunun için.

Anlaþýlan Türkiye’de “özür dileme” gibi görünecek

ancak Ýbranice’de “özür” anlamýna gelmeyecek

“sihirli kelime” ile “ihtiyatlý bir özür”

dilenip, Telaviv, Türkiye’nin insan haklarý örgütlerinin

Ýsrail aleyhine dâvâ açmalarýndan

kurtarýlacak. Ve Türkiye’nin ABD ekseninde

Ýsrail’le ayný blokta “stratejik müttefikliði”ne zemin

hazýrlanacak…

Sonuçta týpký “one minute”de olduðu gibi bir

yandan Ýsrail’e meydan okunurken diðer yandan

iliþkilerin ve iþbirliðinin arttýrýlmasý hesabý

yapýlýyor. Ankara, bölgede yer iç çatýþma ve iç

savaþ fitnesine kadar varan kargaþa, kalkýþma ve

kaosta, “Amerikan ve iþgal ortaklarýnýn egemenlik

ve çýkarlarý ile Ýsrail’in güvenliði” için

manipüle edilmek isteniyor.

Müslüman bir ülke olarak Türkiye, bölgede

Müslüman komþu Irak ve Afganistan’dan

sonra “Füze Kalkaný” konuþlamasýnda

Ýran’a karþý ABD’nin ve Ýsrail’in yanýnda

yer aldýðý gibi Libya ve Suriye’de

ABD ve Ýsrail’in kulvarýna çekiliyor.

Ýsrail’le “aldatmaca oyunu”ndaki “gizli görüþmeler”in

ve “rapor tartýþmalarý”nýn arkasýnda,

bu “gizli plân” var…

Sakarya Adalet Giriþimi açýklamasýnda “Okullarýn tatile girdiði þu dönemlerde halkýmýz, çocuklarýnýn zamanýný deðerlendirmek, onlarý þahsiyetli ve kimlikli bir

insan olarak yetiþtirmek için, yaz Kur’ân kurslarýna göndermek istemektedir. Ancak karþýsýna 12 yaþ sýnýrý gibi ne pedagojik ne de bilimsel bir yaný olmayan ilkel ve

kasýtlý bir engelle karþýlaþmaktadýr. Bu durumun bir an önce düzeltilerek din eðitiminin önündeki bütün engeller kaldýrýlmalýdýr" denildi. FOTOÐRAF: MURAT SAYAN

Kur’ân eðitiminde

yaþ sýnýrý kaldýrýlsýn

KUR’ÂN EÐÝTÝMÝNÝN ÖNÜNDEKÝ YAÞ SINIRI GÝBÝ NE PEDAGOJÝK NE DE BÝLÝMSEL

BÝRYANIOLMAYANKASITLIBÝRENGELÝNBÝRANÖNCEKALDIRILMASIÝSTENDÝ.

SAKARYA Adalet Giriþimi (SAGÝR),

Kur’ân eðitiminin önündeki 12 yaþ sýnýrý

gibi ne pedagojik ne de bilimsel bir

yaný olmayan ilkel ve kasýtlý bir engelin

bir an kaldýrýlmasýný istedi.

SAGÝR’in 306. hafta basýn açýklamasýný

Vahdet Vakfý Sakarya Temsilciliði’nden

Mehmet Þirin yaptý. Þirin, halký

birbirine düþürmek için, bütün yöntemlerin

denendiðini ifade ederek,

“Saðcý-solcu, Türk-Kürt, Alevî-Sünnî

gibi kutuplaþmalar oluþturup insanýmýzý

birbirine düþürme planlarý, senaryolarý

hazýrlanmaktadýr. Dolayýsýyla halkýmýzý

bölünmekten, birbirine düþman

hale gelmekten, anarþi ve kaosa düþmekten

koruma yönünde gereken tedbirler

alýnmalýdýr. Bunun yolu da asýrlarca

Türkü-Kürdü, Lazý-Çerkezi, Alevisi-

Sünnisiyle bir arada yaþamalarýný temin

eden temel dinamiklerin tekrar hayata

geçirilmesi elzemdir. Bu dinamiklerin

baþýnda da örf, adet, gelenek ve kültür

gibi deðerler ile asýrlarca insanýmýzý bir

arada tutan ‘dini baðlar’ gelmektedir”

dedi. Kur’ân eðitiminin önündeki engellerin

kaldýrýlmasý çaðrýsýný yineleyen Þirin,

þunlarý kaydetti: “Okullarýn tatile girdiði

þu dönemlerde halkýmýz, çocuklarýnýn

zamanýný deðerlendirmek, onlarý

þahsiyetli ve kimlikli bir insan olarak yetiþtirmek

için, yaz Kur’ân kurslarýna

göndermek istemektedir. Ancak karþýsýna

12 yaþ sýnýrý gibi ne pedagojik ne de

bilimsel bir yaný olmayan ilkel ve kasýtlý

bir engelle karþýlaþmaktadýr. Bu durumun

bir an önce düzeltilerek din eðitiminin ö-

nündeki bütün engeller kaldýrýlmalýdýr.

Bu özgürlük gibi, yine baþörtüsü sebebiyle

engellenen eðitim ve çalýþma özgürlüklerinin

önündeki engellerin de kaldýrýlmasý

gerektiðini bu vesile ile yetkililere bir

daha hatýrlatarak basýn açýklamamýza son

veriyoruz.” Sakarya/ Yeni Asya

Bozdað: 12 yaþýn altýna

Kur’ân yasaðý kalkýyor

DÝYANETTEN sorumlu Baþbakan Yardýmcýsý Bekir

Bozdað, Kur’ân eðitiminde ilköðretim þartýnýn

kaldýrýlacaðýný söyledi. Star gazetesine konuþan

Bozdað, Kur’ân öðrenimindeki ilköðretim 5. sýnýf

þartýnýn kaldýrýlacaðýný açýkladý. Bakanlýða gelir

gelmez verdiði ilk talimatýn Diyanet’e Kur’ân

kurslarýyla ilgili olduðunu söyleyen Bozdað, “Ýnsan

haklarý ve hukuk devletiyle baðdaþmayacak

bir þekilde ihdas edilmiþ bulunan Kur’ân-ý Kerim

öðrenimi önündeki engelleri ortadan kaldýracaðýz.

Siz kanunla insanlarýn meþrû bir eðitimi almasýný

yasaklayamazsýnýz. Dünyanýn hiçbir demokratik

hukuk devletinde insanlarýn dinin ana kitabýný öðrenmesini

kanunla yasaklamasý sözkonusu deðildir.

Böyle bir þey olamaz” dedi. “Diyanet’e ilk talimatým

bu konuyla ilgili” diyen Bozdað “Meclis a-

çýlýr açýlmaz bu konuyla ilgili yasa hükmünü yürürlükten

kaldýracaðýz” diye konuþtu.

Kýbrýs'ta yoðunlaþtýrýlmýþ görüþmeler yarýn baþlýyor

Dimitri Hristofyas

KKTC Cumhurbaþkaný Derviþ

Eroðlu ve Rum yönetimi lideri

Dimitri Hristofyas, 7 Temmuz

Cenevre üçlü Kýbrýs görüþmesinde

kararlaþtýrýldýðý gibi, yarýn

yoðunlaþtýrýlmýþ görüþmelere

baþlýyor. Yarýnki ilk görüþmenin,

Hristofyas’ýn Paris ziyareti

sebebiyle tam gün yerine

3 saat kadar sürmesi bekleniyor.

Kýbrýs’taki BM Basýn Sözcülüðü,

Derviþ Eroðlu

BM’den yapýlan açýklamada,

saat 10.00’da baþlayacak

görüþmenin

13.00’te tamamlanmasýnýn

beklendiði, bunun

sebebinin liderlerin önceden

planlanmýþ programlarý

olduðu belirtildi.

BM Basýn Sözcülüðü,

bu tarihten sonra

yapýlacak bütün görüþmelerin

Kýbrýs müzakereleri kapsamýnda

yarýn yapýlacak liderler görüþmesinin, ileriki

günlerdeki görüþmelere bir istisna olarak,

tam gün olmayacaðýný açýkladý.

önceden açýklandýðý gibi 10.00-

17.00 saatleri arasýnda olacaðýný kaydetti.

Liderler arasýnda planlanan tam günlük

görüþme, Rum lider Hristofyas’ýn Fransa’nýn

baþþehri Paris’e gidecek

olmasýndan dolayý yaklaþýk

üç saat sürecek. Hýristofyas,

salý günü Fransa

Cumhurbaþkaný Nicolas

Sarkozy ile bir araya gelecek.

Rum basýnýna göre, Hristofyas,

Baþbakan Recep Tayyip

Erdoðan’ýn KKTC’yi ziyareti

sýrasýnda yaptýðý açýklamalara,

Sarkozy’nin cevap vermesini

isteyecek ve Fransa’nýn, Rum tarafýnýn

müzakerelere yönelik görüþ ve niyetlerine

güçlü desteðini ifade edecek bir açýklama

elde etmeye çalýþacak. Lefkoþa / aa

vehbihorasanli@ttmail.com

Ýyi tarafýndan bakýnca

Güzel gören güzel düþünür güzel

düþünen hayatýndan lezzet alýr.

Kur’ân’da “asa en tekrehu þeyün

vehüve hayrün leküm” yani “sizin kötü

gördüðünüzde hayýr vardýr” âyeti bütün

olaylara bu pencereden bakmamýzý gerektirmektedir.

Peki, 13 askerimizin þehit edildiði terör

saldýrýsýna da mý böyle bakacaðýz?

Elbette, her þeye, her iþe iyi tarafýndan

bakmak mecburiyeti vardýr. Bir kere adý

üstünde bu 13 asker kardeþimiz þehit olarak

Allah’ýn veli kullarý ile arkadaþ olmuþlardýr.

Bu makama çýkmak için insanlarýn

bir bölümü hatta tasavvuf erbabý nice

kimseler yýllarca emek vermekte, zikir ve i-

badet ile ancak bir kýsmý ulaþabilmektedir.

Rabbimizin lütfu ve hazinesi ise çok

geniþtir. Þehit olarak bu makamlara çok

hýzlý ve kolay bir þekilde ulaþýlabilir. Ýþte,

size en güzel örnek. Demek ki meydana

gelen her olaya güzel yönüyle bakmak

gerekiyor. Buraya kadar olan kýsmý iþin

manevî boyutu. Bir de maddî yönüne bakarak

güzel düþünmenin faydalarýný görmeye

çalýþalým.

Bundan 15 yýl önce Yeni Asya gazetesinde

“Profesyonel askerlik” konusunda

bir yazý dizisi hazýrlamýþtým. Çok olumlu

ve güzel tepkiler aldým. Lâkin baþta hükümet

olmak üzere askerî yetkililerden,

yýllarýn birikimi ve tecrübesi olan bu reform

çalýþmalarý konusunda neredeyse

hiçbir geliþme kaydedilmedi. Dostlar a-

lýþ veriþte görsün misali palyatif yani kalýcý

ve kesin olmayan anlýk, geçici ilerlemeler

yapýldý, o kadar. Maalesef hantal

ve kötü yönetilen bir ordu ile 2011 yýlýna

kadar geldik.

Üç beþ tane çapulcuya karþý canýmýz

ciðerimiz olan asker evlâtlarýmýz feda e-

dildi. Düzenli ordulara karþý savaþmak ü-

zere yetiþtirilen civanlarýmýz, kolayca pusuya

düþürüldü ve þehit edildi. Hâlbuki

gerillaya karþý yetiþtirilmiþ özel birliklerin

kullanýlmamasý, buna mukabil yeteri kadar

eðitim almamýþ mükellef askerlerin

sevk edilmesi faciaya dâvet çýkarmaktan

baþka bir þey deðildi. Maalesef yapýlan i-

kaz ve yorumlar bir kez daha askerî yetkililerce

göz ardý edilmiþti.

Bu üzücü olay hükümet baþta olmak

üzere konunun uzmanlarý tarafýndan

þiddetle eleþtirildi. Hatta cumhuriyet tarihinde

ilk kez Ýçiþleri Bakanlýðý askerî

bir operasyonla ilgili bir soruþturma baþlattý.

Baþbakan Erdoðan da önceki gün

“Sivil iradenin olayý incelemesi” gerektiðine

vurgu yaparak soruþturmanýn gerekliliðine

dikkat çekti.

Eski TBMM Baþkaný ve AKP Milletvekili

Mehmet Ali Þahin ise ‘’Terör örgütü

elemanlarý kendilerini dað þartlarýnda

daha da iyi yetiþtiriyorlar, bunlarla mücadele

edecek askerlerimizin onlardan

çok daha iyi eðitilmiþ olmasý gerekir, bu

konuda bir eksikliðimiz olduðunu düþünüyorum’’

dedi.

Keþke daha önceden bu adýmý atmýþ olsaydýk,

bir an önce profesyonel uygulamaya

geçmeliydik diye itiraflarda bulunan

Þahin, Genelkurmay Baþkanlýðýnýn

sözleþmeli er alýmlarýna baþlamasýný bu

eksikliðin görülmesi olarak deðerlendirdi.

Evet, zararýn neresinden dönülürse

kârdýr. Geç de olsa bu kararlarýn alýnmasý

maalesef acý olaylar sayesinde olmuþtur.

PKK terörü dolayýsýyla hatalar ortaya çýkmýþ,

modern ve güçlü bir orduya kavuþmamýz

için çalýþmalara hýz verilmiþtir.

Ýþte hem manevî hem de maddî olarak,

zahiren “þer” gibi görünen bir olayýn iyi

tarafýndan bakýldýðý takdirde ne kadar

güzel sonuçlar doðurabileceðine dair bir

örnek. Bunun gibi kâinatta cereyan eden

bütün olaylara bu gözle bakabiliriz.

Görünüþte çirkin ve kötü gibi görünen

bir olay; aslýnda insanýn terakki etmesi,

Cenâb-ý Allah’ýn güzel isimlerinin tecelli

etmesi için binlerce hikmetten sadece bir

tanesidir. Daha bunun gibi milyonlarca

örneði vermek mümkündür.

O takdirde baþta Risâle-i Nur’lar gibi

Kur’ân tefsirlerini okuyarak, kâinatta cereyan

eden olaylarýn izini özünü anlama

fýrsatýný yakalayabiliriz. Bu eserler sayesinde

kendimizi geliþtirmek ve aklý baþýnda

bir insan olmak þansýný elde edebiliriz.

Buna mukabil karamsar olmak, olaylarýn

kötü yönlerini görmek, Rabbimizin

“Benim rahmetimden ümidinizi kesmeyiniz”

emrine karþý gelmektir ve Müslümana

yakýþmayan bir davranýþtýr, vesselâm.


6

24 TEMMUZ 2011 PAZAR

Y

YURT HABER

HABERLER

Sýkýþan cesetler bir saatlik çalýþma sonrasý çýkarýldý.

Konya’da kaza: 3 ölü

KON YA’DA o to mo bi lin dev ril me si so nu cu 3

ki þi öl dü. E di ni len bil gi ye gö re, Cen giz Kuþ yö -

ne ti min de ki 42 J 3304 plâ ka lý o to mo bil, Kon -

ya-Ka ra man ka ra yo lu nun 28. ki lo met re sin de

þa ram po le dev ril di. Sü rü cü Kuþ i le Ö mer A li

Kur bi ve Ad nan Öz to run o lay ye rin de vefat

et ti. O to mo bil de sý ký þan ce set ler, it fa i ye e kip -

le ri nin yak la þýk 1 sa at lik ça lýþ ma sý so nu cu çý -

ka rýl dý. Kon ya / a a

Yol cu o to bü sü

dev ril di: 59 ya ra lý

BUR SA’DA bir yol cu o to bü sü nün dev ril me si

so nu cu mey da na ge len ka za da 59 ki þi ya ra lan dý.

Ba lý ke sir’den An ka ra is ti ka me ti ne gi den 06

AGM 81 plâ ka lý yol cu o to bü sü, Bur sa-An ka ra

Çev re yo lu Ýs me ti ye Vi ya dü ðü’nde kon trol den

çý ka rak, yo lun sa ðýn da ki kor ku luk la ra çarp týk -

tan son ra dev ril di. Dev ri len o to büs, 50-60 met -

re sü rük len dik ten son ra du ra bil di. O to büs te

bu lu nan 59 ki þi, o lay ye ri ne ge len am bu lans lar la

çe þit li has ta ne le re kal dý rýl dý. Bur sa / a a

Gi re sun’da ki sa ða nak ta

2 ki þi vefat et ti

GÝ RE SUN’UN Ke þap il çe si i le mer ke ze bað lý

Sar van Kö yün de sel su la rý na ka pýl dý ðý öð re ni -

len 2 ki þi nin ce se di ne u la þýl dý. Ak þam sa at le -

rin de et ki li o lan sa ða nak dolayýsýyla il çe nin

Gü ney köy Kar gýn mev ki in de E mi ne Þa hin’e

(67) a it ev, a þý rý ya ðýþ do la yý sýy la yý kýl dý. E vin

yý kýl ma sý nýn ar dýn dan sel su la rý na ka pý la rak

kay bo lan Þa hin’in ce se di, jan dar ma ve A KUT

e kip le ri ta ra fýn dan Ke þap Ba lýk çý Ba rý na ðý

mev ki in de bu lun du. Mer ke ze bað lý Sar van Kö -

yü A ða lý Ma hal le si’nde de kalp has ta sý ol du ðu

öð re ni len ve a þý rý ya ðýþ sý ra sýn da dý þa rý çý kan

Hü se yin Sýt ký Ce be ci de (79) sel su la rý na ka pýl -

dý. Ce be ci’nin ce se di, e vi ne 70 met re me sa fe -

de ki top rak bi ri kin ti si nin al týn da bu lun du. Va li

Dur sun A li Þa hin’in sel den et ki le nen böl ge ler -

de in ce le me yap tý ðý bil di ril di. Gi re sun / a a

Zor kun i çin mek tup

OS MA NÝ YE’NÝN Zor kun Yay la -

sýn da Türk O cak la rý Þu be si ta -

ra fýn dan, yay la ev le ri so ru nu -

nun çö zü mü i çin ‘Or man Ba -

kan lý ðý na mek tup kam pan ya sý

baþ la týl dý. Zor kun’da dü zen le -

nen “Med ya ve Top lum” ko nu -

lu soh bet prog ra mý na ka tý lan

Er zin can Ü ni ver si te si E ði tim Bi -

lim le ri Fa kül te si De ka ný Prof.

Dr. Ha lil Ko ca “Zor kun Yay la -

sýn da baþ la tý lan mek tup kam -

pan ya sý na ö zel lik le mað dur o -

lan lar baþ ta ol mak ü ze re her kes

ka týl ma lý dýr” de di. Prof. Dr. Ha lil

Ko ca, Dü zi çi, Er dem li ve Dört -

yol’un ik ti sa dî coð raf ya sý nýn a -

raþ týr dý ðý ný, Sa man da ðý’ndan

Dül dül’e ka dar ki A ma nos Dað -

la rýn da, ko nar-gö çer kül tü re

bað lý ge le nek sel yay la cý lý ðýn ya -

Ordu pikniði

Zaman birbirini takip ediyor.

Vücudundan býkmýþ, dünya zinetinden

iðrenmiþ olanlar ona koþuyor.

Risâle-i Nur’dan bahsediyorum.

Evet, ona koþuyoruz.

Kopmaz bir bað, ayrýlmaz bir kuvvet.

Yolumuz, Ordu’ya düþmüþtü.

Turgay kardeþimden bir mesaj aldým,

”kýsmet“ dedim kendi kendime.

þan dý ðý ný be lirt ti. Ko ca, “Zor -

kun, To ros Dað la rý nýn en yük -

sek ra kým lý yay la sý ol du ðu i çin

çok se rin dir. Os ma ni ye’de ra -

kým 250 m i ken 20 km me sa fe -

de ki Zor kun Yay la sý’nda bin

550 m’ye yük sel mek te dir. Tür -

ki ye mah ke me le rin de en çok

or man dâ vâ sý gö rül mek te dir.

2000’li yýl lar da ki hü kü met a çýk -

la ma la rý na gö re on mil yon a i le

Or man Ba kan lý ðý i le mah ke me -

lik tir. Bu çok va him bir ha di se -

dir. Bu so ru nun a ci len çö zü mü

ge re kir. Zor kun Yay la sýn da baþ -

la tý lan mek tup kam pan ya sý na

ö zel lik le mað dur o lan lar baþ ta

ol mak ü ze re her kes ka týl ma lý dýr.

Ben de Or man Ba kan lý ðý na faks

çe ke rek kam pan ya ya des tek o -

la ca ðým” þek lin de ko nuþ tu.

Geleneksel olarak devam eden, yýllarca

Yeni Asya mensuplarýnýn toplandýðý

bir güzel topluluk.

Küçüðünden büyüðüne, yaþlýsýndan

ihtiyarýna varýncaya kadar nesillerin

birleþtiði bir topluluk.

Güzel bir gün, güzel bir toplululuk.

Onlarcasý...

Yüzlercesi...

Bir aile sýcaklýðý, bir kardeþlik yuvasý...

Kýsmet oldu biz de bu nurânî topluluða

katýldýk.

Düzce’den Ýsmail Özdemir, Ahmet ve

Serkan kardeþim ile yollardayýz.

Karadeniz’in taze ve boy boy yeþillikleri

ile iç içeyiz.

Dersler, sohbetler, kaynaþmalar, haberleþmeler...

Dünyada bundan daha güzel bir þey

olabilir mi?

Prof. Dr. Ahmet Battal Bey, Baki Çimiç

kardeþimizin yaptýðý dersler, kýzýmýzýn

okuduðu güzel þiir, kaynaþmalar

her þeyin üstünde idi.

Her güzel þeyin çabucak geçtiði gibi

bu zaman þeridi de bir anda bitmiþti.

Fakat her gelecek yakýndý.

Kim bilir, belki bir daha katýlmak nasip

olur.

Böyle dostsuz bir zamanda, böyle nurânî

dostlar ile görüþmek güzel bir mutluluk

idi.

Tebrik ediyoruz Ordulularý.

Güzel bir âdetin devam edeceði belli

idi..

Bizler ise yolumuza devam ettik.

FOTOÐRAF: AA

7 BÝN YAY LA E VÝ

Ý ÇÝN ZA BIT TU TUL DU

Zor kun Yay la sýn da ki ge le -

nek sel Ý kin di soh bet le ri nin

a ma cý nýn ka mu o yu nu bil gi -

len dir mek ol du ðu nu be lir -

ten ta rih çi ya zar Ýs met Ý pek,

“Os ma ni ye’de halk sa rý sý -

cak lar da ka ra ka ra ya nar ken

bi zim Zor kun Yay la sýn da se -

rin se rin ya þa ma mýz bir ni -

met tir. Zor kun Yay la sýn da ki

10 bin ev den sa de ce bin

500’ü nün ta pu su var. Di ðer -

le ri ta pu suz ol du ðu i çin Or -

man Ba kan lý ðý ev sa hip le ri ni

mah ke me ye ve ri yor. Þu a na

ka dar 7 bin yay la e vi i çin za -

být tu tul du. Bun la rýn 3 bi ni

çe þit li ce za la ra mah kûm e -

dil di. Zor kun hal ký nýn mað -

du ri ye ti nin gi de ril me si i çin

mek tup kam pan ya sý baþ la -

týl ma lý, yö ne ti ci le re, si ya sî

par ti tem sil ci le ri ne, mil let -

ve kil le ri ne so run an la týl ma lý,

ça re a ran ma lý dýr” di ye ko -

nuþ tu. Os ma ni ye / ci han

E roz yo na kar þý

ma ri fet li ça lý!

KON YA’NIN Ka ra pý nar il çe sin de e roz yon la, de rin

kök le ri sa ye sin de so run lu ve tuz lu a lan lar da ye ti þe -

bi len, so ðu ða da ya nýk lý, u zun sü re ye þil ka la bi len,

hay van la rýn yem o la rak tü ke te bil di ði ma ri fet li A -

me ri kan ça lý sý ‘’At rip lex’’ i le mü ca de le e di le cek.

Kon ya Top rak Su ve Çöl leþ me i le Mü ca de le A raþ -

týr ma Ýs tas yo nu Ta rým sal E ko no mi ve Me ka ni zas -

yon Bö lüm Baþ ka ný Dur muþ A li Çar ka cý, Ka ra pý -

nar’da 1950’li yýl lar da a þý rý rüz gar ve bi linç siz ot lat -

ma nýn yol aç tý ðý e roz yon dolayýsýyla il çe nin ta þý nýl -

ma sý nýn dü þü nül dü ðü nü ha týr lat tý. Çar ka cý, 60 yýl -

dýr kon trol al týn da o lan ve or ga nik mad de o ra ný

yüz de 1’i geç me yen sa ha nýn e roz yon teh di di ne sü -

rek li a çýk ol du ðu nu vur gu la ya rak, bu se bep le e roz -

yon sa ha sý nýn kon trol al týn da tu tul du ðu nu, e roz -

yon la mü ca de le i çin çe þit li pro je ler ge liþ ti ril di ði ni

bil dir di. ‘’Fark lý Lo kas yon lar da Dört Ka nat lý At rip -

lex Bit ki si nin Yem Ü re ti mi, Top rak Is lâ hý ve E roz -

yon la Mü ca de le Yö nün den De ðer len di ril me si’’

baþ lýk lý pro je kap sa mýn da e roz yon sa ha sýn da 4 a -

det 100 met re ka re lik par sel de A me ri kan ça lý sý di -

ye bi li nen at rip lex fi de si dik tik le ri ni di le ge ti ren

Çar ka cý, 4 ka nat lý tuz ça lý sý tü rü o lan ve 2 yýl da

yak la þýk 2 met re bo ya u la þa bi len ça lý nýn a dap tas -

yon dö ne min de ol du ðu nu be lirt ti. Çar ka cý, A me -

ri kan ça lý sý nýn e roz yo nu bü yük öl çü de en gel le ye -

ce ði ni, an cak bi ti re me ye ce ði ni di le ge ti re rek, böl -

ge nin sü rek li kon trol al týn da ol ma sý ge rek ti ði ni

söz le ri ne ek le di. Kon ya / a a

Yse ri i lân lar

SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN

e ma il: rek lam@ye ni as ya.com.tr

Fax: 0 (212) 515 24 81

Uygun Fiyata Satýlýk

DEVREMÜLK

Afyon Hilal Termal Tatil Köyünde

17-27 Eylül arasý kullanýma hazýr,

14.000TL satýlýk

Not: Araba ile takas olunur.

Gsm: 0542 240 03 42

Fuar

Organizasyonunda çalýþmýþ,

yönetici ve elemanlar aranýyor

Cv için :

Tel : 0212 474 63 49

Fax : 0212 474 09 07

bizimletur@gmail.com

E LE MAN

Takým arkadaþlarý

arýyoruz.

Pazarlama departmanýna

yetiþtirilmek üzere

elemanlar alýnacaktýr.

0(212) 655 88 59

Otomotiv

Sektöründe

Yetiþtirilmek üzere 4 yýllýk

üniversite mezunu

bayan sekreterler alýnacaktýr.

DORA OTOMOTÝV

Tel: 0(212) 422 22 23

Topkapý'daki okulumuza

resim, müzik,

beden eðitimi ve çocuk

geliþimi öðretmenlerine

ihtiyaç duyulmaktadýr.

0532 605 00 02

0506 836 89 00

Web Ofsette çalýþacak

makina ustasý ve yardýmcýlarý

aranýyor.

(0535) 278 52 18

saidaydin@yeniasya.com.tr

Kýr ta si ye sek tö rün de

de ne yim li pa zar la ma e le -

ma ný a raç kul la na bi len

Tel : 0(212) 544 19 20

Gsm: (0506) 860 95 68

Gra fik ve Ta sa rým e le -

ma ný a ra ný yor.

Tel : 0(212) 544 19 20

Gsm: (0506) 860 95 68

Ö zel Du yu Ö zel E ði tim

ve Re ha bi li tas yon Mer ke -

zi ne Ý þit me En ge li ler Öð -

ret me ni a lý na cak týr. Üc ret

Dol gun dur.

(0532) 374 68 07

(0505) 778 34 39

An tak ya/Ha tay

Sul ta nah met böl ge sin -

de ki o te li miz i çin Ýn gi liz ce

bi len bay re sep si yon e le -

ma ný a ra mak ta yýz.

Ýr ti bat tel : 0(212) 528 95 32

E Eh li yet li Kam yon

Þo fö rü a ra ný yor.

0(212) 671.51.71

KÝ RA LIK

DA Ý RE

Sa hi bin den Denizli'de

Kiralýk zemin dükkân

Bayrampaþa Ulu Cami

Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda

zemin 11 nolu dükkân

Kaloriferli-Kapalý

Otoparklý Ýþyeri 300 TL

(0533) 712 48 06

Sa hi bin den De niz li

Mehmetçik mahallesi Diþ

Hastanesi yanýnda

Kombili Daire 100m 2 2+1

Yeni Bakýmdan çýkmýþ

280 TL (0533) 712 48 06

75 m 2 , 1+1, 4 kat lý,

1.KAT, Bi na ya þý 5-10 yýl a -

ra sý, 500 TL de po zit, ki ra

350 TL

0(212) 640 58 88

3+1, kom bi li, mas raf -

sýz, or ta kat, 120 m 2 , bi na

ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý,

2.kat, kat ka lo ri fer li,

kre di ye uy gun 700 TL

(0536) 313 81 79

90 m 2 , 2+1, bi na ya þý

5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý,

3.kat, do ðal gaz so ba lý ki -

ra lýk da i re 500 TL ki ra,

1000 TL de po zit

(0536) 313 81 79

SA TI LIK

DA Ý RE

Sahibinden Satýlýk

Daire Ankara

Aydýnlýkevler

1. Durak da 3+1 Full yapýlý

Ýrtibat: 535 810 81 11

BARLADA Göl manzaralý

3 kat saðlýk ocaðýnýn

önünde 0537 464 41 31

0536 599 39 40

Kemal Karta

Sa hi bin den

Eyüpsultan Akþemsettin

Mah. ÝETT Son duraðý

Ülker Ýlköðretim Okulu

yanýnda kombili cadde

üstü iki tarafý açýk 80m 2

yeni 2+1 acil ihtiyaçtan

satýlýk 115.000TL

0505 374 41 70

Ankara Hilal 92 Arsa ve

konut kooperatifindeki

180m 2 'lik daire, iþ

merkezi ve arsa hisselerim

ihtiyaçtan devren

satýlýktýr. 0533 761 46 80

SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ

Pý nar kent'te sa tý lýk Dub -

leks vil la 214 m 2 bah çe li

115.000 TL

Tel: (0535) 423 83 79

Sahibinden DE NÝZ LÝ'de

da i re üç ler de 800.yüz yýl

ko nut la rýn da 3+1

ka lo ri fer li 120 m 2

(0533) 712 48 06

ASYA TERMAL

KIZILCAHAMAM Tatil

Köyü'nde SATILIK Devre

mülk. 15.Dönem Temmuz-

Aðustos (Sayran Konaklarý

B2-2-15) ve 19.Dönem

Aðustos-Eylül(Park Evleri

C1-065-19)

Müracaat Tel:0532-2637221

Kumburgaz 'da

Sahibinden satýlýk dubleks

daire 180m 2 130.000TL

Krediye Uygun

0542 512 54 28

Þirinevler 'de Hürriyet

mahallesinde Sahibinden

satýlýk kombili asansörlü

120m 2 daire 115.000TL

0542 512 54 28

Satýlýk Triplex

350m 2 kapalý alan

500m 2 müstakil bahçe,

deniz manzaralý.

Beylikdüzü, Kavaklý,

Ýstanbul 0532-2366370

Küçükköy

Yenimahalle'de 3.Kat 100

m 2 Doðalgazlý-Kombili

Tapulu-Krediye uygun 120

bin lira Acil ihtiyaçtan

satýlýk azda olsa pazarlýk

payý var. 0537 712 39 91

400 TL Taksitle

Tamamý 39.300 TL'den

baþlayan fiyatlarla

Samsun Panorama

Evlerinde Site içerisinde

% 82 yeþil alan, yarý

olimpik açýk havuzu, fitness

saðlýk kabini, oyun

merkezi, çocuk oyun

parký, 24 saat güvenlik,

kamelyalar, otoparklar

hayalinizdeki yaþama

merhaba demek için

Arsa Bizim Ýnþaat Bizim

Ev Sizin Erken Gelen

Kazanýyor Kampanyasýný

Kaçýrmayýn. Çekiliþsiz

kurasýz istediðiniz daireyi

seçme imkaný

Ön Kayýt Ýçin:

Satýþ Ofisi:0362 428 07 65

Gsm: (0532) 494 85 00

www.alangayrimenkul.com.tr

Sahibinden Denizli'de

Üçler 800. yüzyýl Belediye

Toki Konutlarýnda 3+1

Asansörlü Isý Ýzalasyonlu

120 m 2 çevre düzenlemesi

ve sosyal tesisleri faal

82.000 TL

(0533) 712 48 06

SA TI LIK

AR SA

Arnavutköy 'de Çardaktepe'de

301m 2 imarlý, ,frazlý

90.000TL 0532 344 26 71

Yalova 'da Þok fiyata 3

adet imarlý arsa

0532 243 28 85

Yalova Fevziye köyünde

asfalt cepheli 4200m 2

85.000TL 0532 631 12 25

Yalova 'da Sahibinden

2300m 2 arazi 80.000TL

0532 631 12 25

Arnavutköy 'de

Sahibinden yerleþim

içerisinde elektriði, suyu

çekilebilir. 500m 2 tamamý

22.000 Yarý peþin yarýsý

vadeli Hemen tapulu arsa,

0(212) 597 99 21

(0532) 552 5973

Trakya'nýn muhtelif

yerlerinde sanayi-tarým

hayvancýlýk veya kýsa ve

uzun vadeli yatýrýmlýk

imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar

için arayýn. Abdullah

Gürman (0532) 323 94 27

- 0(282) 653 66 67 -

0(282) 651 66 40

www.gurmanarsaofisi.com

Çorlu/Tekirdað

VA SI TA

2006 GA ZEL LE so bol

çok te miz 44.500 km de

va de ve ta kas o lur, gaz

2752 mo del, 44500 km

de, mo tor hac mi

18.012.000 cm 3 , mo tor

gü cü 101125 a ra sý, be yaz

renk, ma nu el vi tes, di zel

ya kýt, ta kas lý, i kin ci el

10.000 TL.

0(212) 640 58 88

2003 model Transit

connect 160,000 km

12.000 TL kapalý kasa

(0532) 365 06 37 /Ankara

2005 model Transit

connect 151,000 km

14.000 tl kapalý kasa

(0532) 365 06 37 /Ankara

ÇE ÞÝT LÝ

Geb ze Ab di Ý pek çi Ma -

hal le sin de (Tren Ýs tas yo -

nu Ya ný) bu lu nan "U cuz -

luk Ja pon Pa za rý" Dük kâ -

ný mý Uy gun Þart lar da

Dev ret mek Ýs ti yo rum.

(0537) 334 58 94

Acele Devren Satýlýk

veya Kiralýk Pastane

(0539) 260 53 08/Fatih

Kuyumcukent

Yanhizmet'de 33m 2 Hazýr

kiralýk ofis 650 TL

(aidat dahil) 0532 344 26 71

ZAYÝ

Nüfus Cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür.

Halis Þimþek


Y

DÜNYA

24 TEMMUZ 2011 PAZAR

7

SALDIRGAN, AÞIRI SAÐ GÖRÜÞLÜ

VE MÜSLÜMAN KARÞITI

Silâhlý saldýrýyý düzenleyen saldýrganýn aþýrý sað görüþlü

olduðu ve Müslüman karþýtý görüþlere sahip olduðu

açýklandý. Polis müdürü Sveinung Sponheim yaptýðý

açýklamada, saldýrýdan sonra kaçan ve bir süre sonra

yakalanan þüphelinin internetteki mesajlarýný incelediklerini,

kendisinin de bazý bilgiler verdiðini belirtti.

Sponheim, “Zanlý soruþturma açýsýndan ilginç

bazý bilgiler verdi. Bu bilgilerle daha ileri gideceðiz”

dedi. Sponheim, saldýrýda “en az 1 o-

tomatik tüfeðin kullanýldýðýný” kaydetti.

YÜZEREK KAÇMAYA

ÇALIÞANLAR OLDU

Saldýrýnýn düzenlendiði ada, 25

kilometre uzunlukta ve 12 kilometre

geniþlikteki Tyrifjorden gölünde,

kýyýya yaklaþýk 500 metre mesafede

bulunuyor. Çok sayýda kiþi

yüzerek karþý kýyýya kaçmaya çalýþtýðý

için suda da ceset aranýyor.

Polis, ele geçirilen kiþinin

adýný açýklamazken ulusal

radyo NRK, bu kiþinin 32 yaþýndaki

Anders Behring

Breivik olduðunu kaydetti.

Basýnda bu kiþinin fotoðraflarý

da yayýnlandý.

SWAT TÝMLERÝ ADAYA

YARIM SAATTE GELDÝ

NORVEÇ’TE tarihin en kanlý silâhlý saldýrýlarýndan

birini düzenleyen zanlýnýn, baþþehir

Oslo yakýnlarýndaki gençlik kampýnda ilk ateþi

açmasýndan sonra bir SWAT timinin adaya

varýþýnýn yaklaþýk 30 dakika sürdüðü bildirildi.

Polis yetkilisi Johan Fredrisken, açtýðý

rastgele ateþle onlarca kiþiyi vurarak öldüren

saldýrganýn, SWAT timleri adaya gelinceye

kadar 30 dakika zamanýnýn olduðunu kaydetti.

Oslo’da ilk önce hükümet binalarýnýn

olduðu bölgede düzenlenen, 7 kiþinin öldüðü

bombalý saldýrýnýn ardýndan bir SWAT timinin

hazýr tutulduðunu belirten Fredrisken, ilk

ateþin açýlmasýndan sonra timin adaya ulaþmasýnýn

ne kadar sürdüðünün sorulmasý ü-

zerine, “Yaklaþýk 30 dakika” dedi.

Doðu Afrika ülkelerindeki insanlar ülkelerini terk etmek zorunda kalýyor. FOTOÐRAF: AA

Doðu Afrika’da

insanlýk dramý

KURAKLIK VE AÇLIÐIN BOYUTLARI KÖTÜLEÞÝYOR.

DOÐU Afrika ülkelerinde etkisini gösteren

kuraklýk korkutucu boyutlara ulaþtý. Kuraklýðýn

11 milyon 500 bin kiþiyi etkilediði ifade

ediliyor. Ýnsanlar kuraklýk ve açlýk yüzünden

ülkelerini terk etmek zorunda kalýyorlar.

Kuraklýktan en fazla etkilenen ülkelerin

baþýnda gelen Somali’de halk evlerini

terk ederek baþta Kenya ve Etiyopya olmak

üzere komþu ülkelere sýðýnýyor.

Yüksek hayat standartlarý ve refah seviyesiyle bilinen Norveç'in baþþehrindeki vahþet, dünyanýn birçok ülkesi tarafýndan kýnandý. FOTOÐRAF: AA

Oslo’daki katliâm

Avrupa’yý sarstý

AVRUPA’NIN SAKÝN ÜLKESÝ NORVEÇ’TEKÝ BOMBALI VE SÝLÂHLI SAL-

DIRILARDA ÖLÜ SAYISI 91’E ÇIKTI. BAÞBAKAN STOLTENBERG, “ÇO-

CUKLUÐUMUN CENNETÝ CEHENNEME DÖNÜÞTÜ” DÝYE KONUÞTU.

NORVEÇ’TE önceki gün baþþehir Oslo’da hükümet

binalarýnýn bulunduðu bölgeye yapýlan

bombalý saldýrý ile birkaç saat sonra iktidardaki

Ýþçi Partisinin gençlik kampýnda düzenlenen

saldýrýda toplam 91 kiþi öldü. Oslo yakýnlarýnda

Utoya adasýndaki gençlik kampýna gece

saatlerinde düzenlenen tarihteki en kanlý

silâhlý saldýrýlardan birinde, 84 kiþinin öldüðü

bildirilirken, aðýr yaralýlarýn bulunmasý

dolayýsýyla ölü sayýsýnýn artmasýndan endiþe e-

dildiði kaydediliyor. Silâhlý saldýrýdan önce

Baþbakanlýðýn önünde düzenlenen ve 7 kiþinin

ölümüne yol açan bombalý saldýrýyla birlikte

Batý Avrupa, 2004’te Madrid’deki 191 kiþinin

öldüðü saldýrýdan sonraki en kanlý terör

saldýrýsýyla karþý karþýya kaldý. Baþbakan Jens

Stoltenberg, Oslo’da düzenlediði basýn toplantýsýnda,

gençlik kampýna düzenlenen saldýrýya

iþaret ederek, “Çocukluðumun cenneti

dün cehenneme dönüþtü” dedi. Stoltenberg,

gençliðinde bu adaya sýk gittiðini belirtti. Bir

polis yetkilisi zanlýnýn iki saldýrýyý da tek baþýna

düzenlediðinin sanýldýðýný belirterek, katliâmýn

herhangi bir uluslar arasý terör örgütüyle

baðlantýsýnýn gözükmediðini söyledi.

32 YAÞINDAKÝ ÞÜPHELÝ

ÝKÝ SALDIRIDAN DA SORUMLU

Norveç’te bir adadaki yaz kampýna silâhlý

saldýrý düzenleyen saldýrgan, baþþehir Oslo’nun

merkezinde düzenlenen bombalý saldýrýdan

da sorumlu tutuldu. Polis yetkilisi Roger

Andresen, aþýrý sað görüþlü, Norveçli 32 yaþýndaki

þüpheliyi iki saldýrýdan da sorumlu

tutmak için delillerin bulunduðunu belirtti.

Þüphelinin polisle iþbirliði yaptýðýný söyleyen

Andresen, bu kiþinin Hýristiyan kökten dinci

görüþlü internet sitelerinde yorumlar yaptýðýný

söyledi ancak bu sitelerin hangileri olduðuna

iliþkin ayrýntýlý bilgi vermedi. Oslo / aa

'UZMAN', MÜSLÜMANLARI

SUÇLAYARAK TEPKÝ ÇEKTÝ

OSLO'NUN bombalý saldýrýyla sarsýlmasýndan

sonra Batý’daki önde gelen basýn-yayýn

organlarý bir “uzman”ýn açýklamalarýna dayanarak

yaptýklarý yanlýþ haberlerle tepki

çekti. Bir “Ýslâmcý” terör örgütü olayýn faili

gibi gösterildi, ancak zanlý Norveçli bir Müslüman

karþýtý çýktý! Patlamanýn hemen ardýndan

haber kanallarý ve internet, saldýrýnýn

faillerinin ve sebebinin ne olabileceði

konusunda spekülasyonlarla doldu. Çoðunlukla

da olayýn arkasýnda Ýslâmcý terör örgütlerinin

ya da “Müslümanlarýn” olabileceði

öne sürüldü. Örneðin New York Times,

Oslo patlamasýný Irak merkezli Ensar el

Cihad el Alemi örgütünün üstlendiðini

öne sürdü. Bu bilgi,

Johns Hopkins Üniversitesi

öðretim görevlisi ve terör

çalýþmalarý yapan CNA a-

raþtýrma enstitüsü analisti

Will McCants’e dayandýrýldý.

Haber, bir süre

sonra güncellendi ve

Ensar el Cihad el Alemi

Roger

Andresen

diye bir örgütün adýnýn

daha önce duyulmadýðý,

hatta var olmama ihtimalinin

bile söz konusu olduðu ifade

edildi! McCants ise Twitter sayfasýnda,

açýklamanýn kaynaðýnýn Arap cihatçýlara

ait Shmukh isimli bir forum olduðunu

belirterek, “Aslýnda böyle bir açýklama

olmayabilir, belki de forum yazarlarýndan

biri bir balon uçurmuþtur” dedi. McCants

daha sonra da iddianýn, yazarý “Ebu Süleyman

el Nasýr” tarafýndan geri çekildiðini

yazdý. Dahasý McCants, forumun moderatörünün

yazýþmalarýn içeriði ana akým

medyada yayýldýðý için spekülasyonu yasakladýðýný

belirtti. Ancak hiç kimsenin aklýna

ABD’li bir “terörle mücadele uzmaný” ve

eski bir Dýþiþleri Bakanlýðý danýþmanýnýn rahat

rahat girdiði bir forumdaki muhtevanýn

gerçekliðini sorgulamak gelmedi!

SADECE NEW YORK

TIMES DA DEÐÝL!

Basýn-yayýn organlarý da ayný tuzaða

düþtü. McCants’in ortaya attýðý iddialarý yayýnlayan

gazete ve televizyonlar, bu

“uzman”ýn ekspertizinin söylediklerine

inanmak için yeterli

bir gerekçe olduðundan hareket

etti. Eðer bu iddiayý

McCants kadar saygýn

geçmiþi olan bir isim ortaya

atmasaydý, muhtemelen

New York Times

da haberin gerçekliðini

birden fazla kaynaktan

teyit etmeye çalýþacaktý.

Dahasý McCants, Twitter

sayfasýnda konuyla ilgili açýklama

yaptýktan saatler sonra BBC;

New York Times, Guardian ve Washington

Post gibi Batý basýnýnýn önde gelen isimleri

yanlýþ yayýnlarýný sürdürdü. Olayýn en ironik

tarafý ise Norveç’teki saldýrýlarýn zanlýsý Anders

Behring Brievik’in Müslüman ve göçmen

karþýtý olduðunun ortaya çýkmasý oldu.

Sevin Turan / hurriyet.com.tr

KAMPLARDA BÜYÜK DRAM

Bölgede çalýþmalar yürüten ÝHH Acil Yardým

Koordinatörü Recep Güzel kamplarda

tam anlamýyla dram yaþandýðýný söyledi. Güzel

alt yapý yetersizliðinden ötürü insanlarýn

hala büyük risk altýnda olduðunu aktardý. Dadaab

kampýnýn 90 bin kiþi kapasiteli bir kamp

olduðunu da söyleyen Güzel, kampa 480 bin

kiþinin yerleþtiðini aktardý.

400 KÝLOMETRE YÜRÜDÜLER

Güzel, ‘’ÝHH ekibi olarak bölgeye gelerek

çalýþmalara baþladýk. Önceliðimiz Kenya’da

bulunan Dadaab kampý oldu. Þu an kampta

bir insanlýk dramý yaþanýyor. Somali’de etkili

olan kuraklýktan kaçmak isteyen insanlar 400

km'lik yolu bu sýcakta yürüyerek Kenya Dadaab

kampýna gelmiþler’’ diye konuþtu.

ÝNSANLAR YOLLARDA ÖLÜYOR!

Somali’den kaçarak Kenya’ya sýðýnmaya çalýþan

insanlarýn daha yollardayken vefat ettiðini

ifade eden Güzel, "Kenya’ya kaçýþ yolculuðu

bazýlarý için ölüm yolculuðu olmuþ. Ailelerde

ortalama 4 çocuk var bu durumda, sýcakta

yapýlan yolculuðun sýkýntýlarý daha da

artmýþ’’ ifadelerini kullandý.

Libya lideri Kaddafi'nin sözcüsü konuþtu.

Yetkililer, ABD

ile görüþüyor

LÝBYA'DA Kaddafi hükümetinin sözcüsü

Musa Ýbrahim, üst düzey Libyalý

yetkililerin geçen hafta Amerikalý muhataplarýyla

“yararlý görüþmeler yaptýklarýný”

söyledi. Ýbrahim, “Gelecekte yeni

görüþmeler olacaðýna inanýyoruz. Görüþmeler,

Libya’nýn sorunlarýnýn çözümüne

yardýmcý olacaktýr. Amerikalýlarla

daha fazla görüþme yapma arzusundayýz”

dedi. Muhalefet ile de görüþmeye

hazýr olduklarýný kaydeden Ýbrahim,

“Ancak bu görüþmeleri Libyalý yetkililer

yürütür, Kaddafi katýlmaz. Görüþmeler

hükümetimizin istediði þartlarda

olur, pazarlýk yapýlmaz, silâhlarýný býrakýp

hükümete destek vermeleri þartýyla

olur” dedi. Trablus / aa

Kadýnlar ve

çocuklar maðdur

480 bin kiþinin yerleþtirildiði Dadaab kampýnda

hiçbir alt yapýnýn olmamasý dolayýsýyla büyük sýkýntýlar

yaþandýðýný söyleyen Güzel þunlarý aktardý:

‘’Somali’nin bazý bölgelerine son 3 senedir tek

damla yaðmur yaðmamýþ. Evlerini terk ederek

buraya gelen insanlar burada büyük sorunlar ile

mücadele ediyor. Kampta hiçbir alt yapý yok. Ýnsanlar

kartonlarýn üzerinde yatýyor. Sýcakta yapýlan

uzun yolculuk özellikle kadýn ve çocuklarý etkilemiþ

durumda. Bitkin düþmüþler, yerlerinden

bile kýmýldayamýyorlar. ÝHH olarak önceliði kadýn

ve çocuklara verdik. Kampta 3 bin koli süt, 2 bin

500 koli kalorili büsküvi ve su ile karýþtýrýlan mýsýr

unu daðýtýmý yaptýk.’’ ÝHH’nýn kamp bölgesinde

koordinasyon merkezi kurmasý için iþlemlere baþladýklarýný

da söyleyen Güzel, kamplarda kalan

insanlarýn ihtiyaçlarýný gidermek için çalýþmalara

yoðun bir þekilde devam edeceklerini belirtti.

Atina’da cami için ilk adým

YUNANÝSTAN'IN baþþehri Atina’da, Votanikos

bölgesindeki Elaiona semtinde Deniz Kuvvetleri’nin

mülkiyetindeki eski bir yapýnýn Müslümanlara

ibadet yerine dönüþtürülmesi için gerekli

yasal düzenlemenin, Çevre, Enerji ve Ýklim

Deðiþikliði Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanarak

parlamentoya sunulduðu bildirildi. Yunan

basýný, ilgili diðer bakanlýklar tarafýndan da imzalanan

düzenlemede, Elaiona’daki eski bir

deniz üssü kompleksine ait binanýn restore e-

dilerek ibadet için Atina’da yaþayan Müslümanlara

tahsis edilmesinin öngörüldüðünü

duyurdu. Haberlerde, ibadet yerine dönüþtürülmesi

planlanan yaklaþýk 500 kiþi kapasiteli

binada minare bulunmayacaðý, çalýþmalarýn

tamamlanmasýnýn ardýndan ibadet yerinin 5

Yunanlý devlet memuru ile 2 Müslümandan

oluþan bir heyet tarafýndan yönetileceði, ibadet

yerinin imamýnýn da Eðitim Bakanlýðý tarafýndan

atanacaðý belirtildi. Atina / aa

Kahire’de gerginlik

MISIR'IN baþþehri Kahire’de, Yüksek Askerî

Konsey önünde gösteri yapmak isteyen muhalifler

ile askerler arasýnda gerginlik yaþandýðý

bildirildi. Görgü þahitlerine göre muhaliflerin,

Ýskenderiye ve Süveyþ þehirlerinde yapýlan gösterilerde

askerin tutumunu kýnamak üzere

Yüksek Askerî Konsey ve Savunma Bakanlýðý’na

yürüme giriþimi askerler tarafýndan engellendi.

Tank ve zýrhlý araç destekli askerler,

yaklaþýk 3 bin kiþilik gösterici grubunu Abbasiye

Meydaný’nda durdurdu. Askerlerin, göstericileri

daðýtmak için zaman zaman havaya ateþ

açtýklarý ve göz yaþartýcý gaz kullandýklarý, bazý

göstericilerin yaralandýðý iddia edildi. Büyük bir

askerî konvoyun da takviye amacýyla Abbasiye

Meydaný’na yöneldiði öðrenildi. Kahire / aa


DOÐU Afrika ülkelerinde

etkisini gösteren kuraklýk

korkutucu boyutlara

ulaþtý. Kuraklýðýn 11

milyon 500 bin kiþiyi etkilediði

ifade ediliyor.

Ýnsanlar kuraklýk ve açlýk

yüzünden ülkelerini

terk etmek zorunda kalýyorlar.

Kuraklýktan en

fazla etkilenen ülkelerin

baþýnda gelen Somali’de

halk evlerini terk ederek

baþta Kenya ve Etiyopya

olmak üzere komþu ülkelere

sýðýnýyor.

KAMPLARDA BÜYÜK

DRAM

Bölgede çalýþmalar

yürüten ÝHH Acil Yardým

Koordinatörü Recep

Güzel kamplarda

tam anlamýyla dram yaþandýðýný

söyledi. Güzel

alt yapý yetersizliðinden

ötürü insanlarýn hala

büyük risk altýnda olduðunu

aktardý. Dadaab

kampýnýn 90 bin kiþi kapasiteli

bir kamp olduðunu

da söyleyen Güzel,

kampa 480 bin kiþinin

yerleþtiðini aktardý.

400 KÝLOMETRE

YÜRÜDÜLER

Güzel, ‘’ÝHH ekibi o-

larak bölgeye gelerek

çalýþmalara baþladýk.

Önceliðimiz Kenya’da

bulunan Dadaab kampý

oldu. Þu an kampta bir

insanlýk dramý yaþanýyor.

Somali’de etkili o-

lan kuraklýktan kaçmak

isteyen insanlar 400

km'lik yolu bu sýcakta

yürüyerek Kenya Dadaab

kampýna gelmiþler’’

diye konuþtu.

ÝNSANLAR YOLLAR-

DA ÖLÜYOR!

Somali’den kaçarak

Kenya’ya sýðýnmaya çalýþan

insanlarýn daha

yollardayken hayatýný

kaybettiðini ifade eden

Güzel, "Kenya’ya kaçýþ

yolculuðu bazýlarý için

ölüm yolculuðu olmuþ.

Ailelerde ortalama 4 çocuk

var bu durumda, sýcakta

yapýlan yolculuðun

sýkýntýlarý daha da

artmýþ’’ ifadelerini kullandý.

Güzel, ÝHH’nýn ikinci

bir ekibini Kenya’ya

gönderdiðini kendilerinin

ise Somali’ye geçerek

orada çalýþmalara

yürüteceklerini dile getirerek

þunlarý söyledi: ‘’

Yeni ekibimizin bize katýlmasý

sonrasýnda biz

kuraklýðýn en fazla etkili

olduðu Somali’ye geçeceðiz.

Oradaki arkadaþlarýmýzýn

bizlere anlattýðý

kadarýyla orda durum

buradan çok daha kötü.

Cesetlerin yol kenarlarýnda

olduðu söyleniyor.

Somali ve Kenya’daki

çalýþmalarýmýza eþ zamanlý

olarak devam e-

deceðiz. Halkýmýzdan

isteðimiz yaklaþan mübarek

Ramazan ayý öncesinde

bu insanlarý yalnýz

býrakmasýnlar.’


8

24

MEDYA POLÝTÝK

TEMMUZ 2011 PAZAR Y

Orgeneral

Büyükanýt

yargýlanýrsa...

ÞEMDÝNLÝ davasý yeniden açýlýyor. Þimdi a-

ralarýnda eski Genelkurmay Baþkaný Orgeneral

Yaþar Büyükanýt’ýn da bulunduðu generallerin

yargýlanmasý ihtimali doðdu.

“Bu da nereden çýktý?” diyebilirsiniz...

Bu sorunun cevabýný doðru vermek için,

Þemdinli olayýna yakýndan bakmak gerekiyor.

9 Kasým 2005’te meydana gelen bu olay,

aslýnda Eski Türkiye’yi ve çok tartýþýlan

“vesayetçi rejim”i tanýmak açýsýndan tam

bir laboratuar gibi... Oraya baktýðýnýzda nasýl

kirli ve karanlýk bir geçmiþten geldiðimizi

görürsünüz.

Eðer Ergenekon’u, askeri vesayeti, darbe

giriþimlerinin ne olup ne olmadýðýný anlamak

istiyorsanýz bu olayý inceleyin yeter.

Ýçinde asker, sivil, siyasetçi, bürokrat, hukukçu

çete, tezgâh, sumen altý etme, görmezlikten

gelme, koruma, kollama her þey var.

Peki, olayý hatýrlýyor musunuz?

Toplum olarak bazý olaylarý görmezden

geldiðimiz için hatýrlatmakta yarar var.

Þemdinli’de 9 Kasým 2005 günü eski

PKK’lý Seferi Yýlmaz’a ait kitapçý dükkâný

bombalandý ve bir kiþi öldü.

Olaydan hemen sonra bombayý attýðý ileri

sürülen kiþi, yakýndaki bir arabaya sýðýnýnca

halk müdahale etti ve arabadaki üç kiþiyi tartaklayarak

polise teslim etti. Bu Türkiye’de

ilk kez oluyordu ve halk, deyim yerindeyse

suçüstü yaparak suçlularý yakalamýþtý.

Ancak, ne gariptir ki, halkýn teslim ettiði

zanlýlar asker olduklarýný ileri sürüp serbest

býrakýlýnca ortalýk yine karýþacaktý. Bu kez

halk sokaklara döküldü ve polis noktasýný

ateþe verdi. Bu sýrada otomobilde keþif yapan

savcý ve CHP Hakkâri Milletvekili Esat

Canan’ýn üzerine ateþ açýldý ve bir kiþi de

burada öldü.

Ama yine de halkýn tepkisi durmadý ve

birkaç gün sürdü. Þemdinli Belediye Baþkaný

Salih Yýldýz, toplanan kalabalýðý þöyle

teskin ediyordu:

“Burada, Yüksekova ve Susurluk benzeri

bir olay var. Çözüyoruz ancak sizin sakin

olmanýz lazým.” Gördüðünüz gibi, Türkiye’de

9 Kasým 2005’te iki kiþinin öldüðü,

sonra sayýnýn daha da arttýðý, sistemin tüm

unsurlarýyla müdahale ettiði çok ciddi bir

olay yaþandý.

Þimdi gelelim asýl soruya: Peki, bu olaylara

yol açanlar kimlerdi?

Umut Kitabevi’ne bomba atan üç kiþiden

ikisi astsubay Ali Kaya ve Özcan Ýldeniz, ü-

çüncü kiþi ise PKK itirafçýsý Veysel Ateþ’ti.

Bir de þu bilgilere bakýn... Kitapevinin ö-

nünde bulunan 30 AK 933 plakalý araba

Hakkâri Jandarma Komutanlýðý’na ait. Bagajýnda

da neler yoktu ki: 3 Kalaþnikof tüfek,

buna ait 10 þarjör, bomba malzemeleri, polis,

asker yelekleri, 105 kiþinin adýnýn yazýlý olduðu

üç liste, krokiler, haritalar, kimlik kartlarý.

Bu vahim durumu TSK yöneticileri hâlâ

nasýl açýklýyor doðrusu merak ediyorum.

Bana 1993 dönemini hatýrlatýyor. Anlaþýlan

bu giriþimle bölgede, týpký 93’lerdeki gibi

tam bir faili meçhul cinayetler dönemi baþlatýlacaktý.

Þimdi gelelim, bir “hukuk” devleti olduðunu

söyleyen Türkiye’de bu olaydan sonra neler

olduðuna...

Hukuki süreç baþladý ancak, dönemin Kara

Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Yaþar Büyükanýt,

olaydan hemen sonra bombalama

olayýna adý karýþan astsubay Ali Kaya için

“Tanýrým, iyi çocuktur” deyince iþin seyri deðiþmeye

baþladý.

Buna raðmen Savcý Ferhat Sarýkaya, Büyükanýt’ý

“suç iþlemek için örgüt kurmak ve görevi

kötüye kullanmak”la suçlayarak güçlü

bir iddianame hazýrladý.

Van 3. Aðýr Ceza Mahkemesi’nde süren

yargýlamada yakalanan sanýklara toplam 39

yýl ceza verildi. Ancak mahkemenin bu kararý

Yargýtay 9. Dairesi’nce bozuldu ve dosya

askeri mahkemeye gönderildi. Askeri Mahkeme,

14 Aralýk 2007’de yapýlan ilk duruþmada,

tutuklu astsubaylar Ali Kaya, Özcan

Ýldeniz ve PKK itirafçýsý Veysel Ateþ’i tahliye

etti. Olay burada kalmadý devreye HSYK girdi

ve Savcý Ferhat Sarýkaya’yý meslekten men

etti. O günlerde muhalefet partisi CHP Genel

Baþkaný Deniz Baykal, Büyükanýt’ýn suçlanmasýný

Silahlý Kuvvetler’e darbe olarak niteliyor

ve yargýnýn da alet edildiðini söylüyordu.

Þemdinli olayý her açýdan kirli bir tezgâhtý...

Siyaset ve hukuk açýsýndan ise tam bir

skandal...

Þimdi, 12 Eylül 2010 Anayasa Referandumu’yla

bu kirli olayý tüm yönleriyle aydýnlatma

þansý yakaladýk. Baþarýrsak belki o zaman

“askeri vesayet sistemi bitti” diyebiliriz.

Mahmut Övür, Sabah, 23 Temmuz 2011

Somali: Açlýðýn korkunç yüzü

AFRÝKA Boynuzu bölgesinin bir ucundan ö-

tekine insanlar açlýk içinde. Ýhtilaf, yükselen

gýda fiyatlarý ve kuraklýðýn korkunç bileþimi

çaresizlik içindeki 11 milyondan fazla insaný

kýskaca almýþ bulunuyor. Þimdiye kadar hep

açlýk ve kýtlýk kelimelerini kullanmaktan kaçýndýk.

Ancak hýzla gerçek yüzünü gösteren

bu durumun bir afet olduðunu Çarþamba

günü resmen kabul ettik. Somali’nin bazý

bölgelerine kýtlýk ve açlýk hâkim ve yayýlmayý

sürdürüyor.

Bu, yok sayamayacaðýmýz kadar çarpýcý bir

durum. Bölgedeki BM ekiplerinden her gün

yürekleri parçalayan raporlar alýyorum. Hayvanlarý

susuzluktan telef olan Somalili mülteciler

yardým bulma umuduyla Kenya ve E-

tiyopya’ya yaya olarak ulaþmaya çalýþýyor.

Anne ve babasýný kaybetmiþ çocuklar korku

içinde ve açlýktan bitkin düþmüþ bir þekilde

tek baþlarýna yola devam ediyor.

Somali’den de korkunç haberler alýyoruz.

Ailelerin, çocuklarýnýn gözlerinin önünde birer

birer ölmelerini çaresizlik içinde izlediklerini

duyuyoruz. Geçenlerde bir kadýn üç

hafta yürüdükten sonra Mogadiþu’nun 140

km güneyindeki BM kampýna ulaþmýþ. Halime

Ömer isimli bu kadýn aslýnda hali vakti

yerinde bir ailedenmiþ. Üç yýl süren kuraklýktan

sonra Halime, bugün zar zor hayatta

kalmayý baþarabiliyor. Altý çocuðundan dördü

ölmüþ. Halime çektiklerini anlatýrken,

“Yemek bulamadýðýnýz için çocuðunuzun

gözlerinizin önünde ölüp gittiðini izlemekten

daha korkunç bir þey yok. Artýk umudumu

kaybediyorum.” diyor.

Kampa ulaþabilenler için dahi çoðu zaman

pek fazla bir umut yok. Birçoðu çorak bölgelerden

aç susuz yürüyerek gelmenin sonucu

Gel kriz gel

KRÝZ teðet geçti “out”; kriz her an

kapýyý çalabilir “in” oldu. Sýrtýnda

yumurta küfesi olmayan modern çaðýn

kâhinleri iktisatçýlar, sözlerinin

ciddiye alýnmasý için yerli yersiz

krizden bahseder.

Bu normaldir denebilir. Pekiyi,

sýrtýnda yumurta küfesi olan Baþbakan

Yardýmcýsý veya AKP Genel

Baþkan Yardýmcýsý gibi yetkili ve etkili

kiþilerin “kriz kapýda, aman ha!

Tutumlu olun, az para harcayýn” demesi

normal mi? Yani sýk rastlanan

bir davranýþ mýdýr? Tabii ki, hayýr.

Öyleyse ortada gerçekten bir iktisadi

kriz ihtimali var. Hatta bazýlarýna

göre bu kaçýnýlmaz bir oluþum.

ÝKTÝSADÝ KRÝZ NEDÝR

Artýk hepimiz ezberledik, kriz

“milli gelirin düþmesi” yani fakirleþmek

demektir. Kiþi, bordrolu o-

larak çalýþýyorsa, iþini kaybetmesi;

dükkân veya iþ sahibi ise, cirosunun

düþmesi ve hatta iþyerini kapatmasý

onun için kriz demektir.

Kýsaca kriz, çoðunluðun, gördüðünden

aza razý olma mecburiyetinde

kalmasýdýr. Ancak bu tanýmlar

krizin görünür sonuçlarýdýr ama

kendisi deðildir. Kriz aslýnda bir

düzeltmedir. Kriz çýkmasý için, bir

þeylerin uzunca bir süredir bozuk

gidiyor olmasý ve bunlarý düzeltecek

önlemlerin alýnmamýþ olmasý

gerekir. Üstelik kriz, kendi kendini

azdýran bir sarmaldýr. Yani krizi

doðuran sebep veya sebepler ortadan

kalksa bile, kriz bitmez. Bir süre

daha devam eder hatta derinleþebilir.

Çünkü kriz çýkýnca, kiþi veya

kurumlarýn kendilerini korumak

için alacaðý önlemler çoðu kez krizi

azdýrýr. Mesela yatýrýmlarýn ertelenmesi

ve tüketim harcamalarýn

kýsýlmasý, milli geliri düþürür.

Diyelim bir tepenin üstünde kocaman

bir kaya var. Birkaç kiþi,

kendileri için daha avantajlý bir konuma

gelmesi için ellerinde küskülerle

kayayý dibini oyuyorlar. Derken

kayanýn dengesi bozuluyor ve

yamaç aþaðý yuvarlanmaya baþlýyor.

Ayný kiþiler ellerindeki küskülerle

kayanýn önüne geçip onu durduramazlar.

Kaya, üzerindeki enerji

bitinceye kadar arazinin topografyasýna

baðlý olarak yuvarlanmaya

devam edecektir. Pek tabii kayanýn

yuvarlanmasýný yavaþlatmak

hatta durdurmak için bir þeyler yapýlabilir.

Daha da önemlisi kayanýn

‘‘

oluyor? Dünyada herkese

Bu olaylar biz insanlýk ailesini

þoke ediyor. Nasýl böyle þeyler

Petar Pismestrovic / Kleine Zeitung, Avusturya

yetecek yiyecek var. Evet, zor bir

ekonomik dönemden geçiyoruz.

Ancak, tarih boyunca insanlýk

hiçbir zaman birbirlerine

yardým etmekten

vazgeçmemiþtir, diyoruz.

son derece bitkin düþmüþ durumda ve kendilerine

yemek verilemeden hayatlarýný kaybetmekte.

Týbbi tedavi için ilaç bulmak da

genelde mümkün deðil. Ellerinde ilaç olmadýðý

için hastalarýnýn ölmesini izlemek zorunda

kalan doktorlarýn çektiði acýyý düþünün.

Bu olaylar biz insanlýk ailesini þoke ediyor.

Nasýl böyle þeyler oluyor? Dünyada herkese

yetecek yiyecek var. Evet, zor bir ekonomik

dönemden geçiyoruz. Ancak, tarih boyunca

insanlýk hiçbir zaman birbirlerine yardým etmekten

vazgeçmemiþtir, diyoruz.

Ýþte bu nedenle bugün küresel dikkati bu

krize çekmek, alarm zillerini çalmak ve dünya

halklarýnýn Somali’ye en fazla ihtiyaç duyduðu

bir dönemde yardým ellerini uzatmalarýný

saðlamak amacýyla sizlere sesleniyorum.

Çoðunluðunu kadýn ve çocuklarýn oluþturduðu

bu tehlike altýndaki insanlara yardým

edebilmek için 1,6 milyar ABD Dolarý mali

kaynaða ihtiyacýmýz var. Þimdiye kadar uluslararasý

baðýþçýlar bu meblaðýn sadece yarýsýný

saðlayabildi. Durumu tersine çevirmek ve

insanlýk adýna ihtiyaç sahiplerine umut verebilmek

için tüm dünya olarak güç birliði

yapmalýyýz.

Bu söylediklerimle de çalýþmalarýmýza

doðrudan mali katký saðlayan veya katkýlarýný

baþka yollardan ileten tüm ülkeleri kastediyorum.

Herkesi bu sorunla mücadeleye

çaðýrýyorum. BM kuruluþlarý 25 Temmuz’da

Roma’da bir araya gelerek acil yardým çalýþmalarýnýn

eþgüdümünü saðlayacak ve mali

kaynak bulmaya çalýþacaklar.

Bizler de birey olarak nasýl yardým edebileceðimizi

kendimize mutlaka sormalýyýz.

Belki tsunamiden sonra Endonezya ve depremden

sonra Haiti için olduðu gibi kiþisel

olarak baðýþ yapabiliriz, Parlamento’daki

temsilcilerimizi Somali’ye daha etkin bir yardýma

zorlayabiliriz. En iyi ihtimale göre bile

bütün bunlar yeterli olmayabilir. Tüm ihtiyaçlarý

karþýlayamama gibi bir tehlike ile karþý

karþýyayýz.

Somali’de durum oldukça zor. Süregiden

ihtilaf, yardým çalýþmalarýný zorlaþtýrýyor.

Dahasý, artan gýda fiyatlarý uluslararasý kuruluþlarýn

ve STK’larýn bütçelerini eritiyor. Geçici

ulusal hükümetin baþkent Mogadiþu’nun

sadece bir bölümünü kontrol ediyor

olmasý yardým çalýþmalarýný güçleþtiriyor. El

Þabaab milis güçleri ile kontrolleri altýndaki

bölgelere eriþmemizi saðlayacak bir anlaþmaya

varmaya çalýþýyoruz. Bu anlaþma olsa

dahi ciddi güvenlik endiþeleri varlýðýný sürdürecek.

Sýnýrlarýný cömert bir þekilde açýk tutan

yuvarlanmasýnýn yaratacaðý hasarý

azaltýcý önlemler alýnabilir. Ama

biliyoruz ki bunlarýn etkili olmasý

hem zordur hem de sonuç alýnmasý

zamana vabestedir.

ÝKTÝSADÝ KRÝZÝN ÇÖZÜMÜ...

Ýktisadi krizlerin “kök sebebi” kiþilerin

gelirlerini, milli gelirden hýzlý

büyütme kurnazlýklarýdýr. Milli gelir

artýþý zaten bir ortalamadýr. Yani bazýlarýmýzýn

yýllýk gelir artýþý, milli gelir

artýþýndan yüksek, bazýlarýnýzýn ki

düþük olur. Ancak ortalamanýn üstünde

gelir veya servet artýþý saðlayanlarýn

sayýsý ortalamanýn altýnda

kalanlarýn sayýsýný aþýyorsa, ekonomide

bir veya birkaç balon oluþuyor demektir.

Bunlarýn baþýnda da “varlýk

fiyatlarý balonu” ile “dýþ borçlanma

balonu” gelir. Her iki balon da sürdürülebilir

deðildir. Mutlaka sonunda

patlar. Kriz sonunda kâðýtlar yeniden

daðýtýlýr. Yeni bir gelir ve servet bölüþümü

ortaya çýkar. Kiþiler ve kurumlar

bu yeniden daðýlýma direndikçe

kriz derinleþerek sürer gider.

Son Söz: Krizden önce, bina ile

borç çok olur.

Ege Cansen,

Hürriyet, 23 Temmuz 2011

Kenya ve Etiyopya’nýn zaten devasa sorunlarý

var. Dünyanýn en büyük mülteci kampý

Kenya’da. Dadaab isimli bu kamp þimdiden

380 bin mülteciyi barýndýrýyor. Kamp tehlikeli

boyutta kalabalýk hale gelmiþ bulunuyor.

Binlerce mülteci ise kaydedilip kampa alýnmayý

bekliyor. Komþu ülke Etiyopya’daki

Dolo kampýna günde gelen mülteci sayýsý 2

bini buluyor. Etiyopya da bu akýnla baþa çýkmaya

çalýþýyor. Bütün bunlarýn üzerine 7

milyon Kenyalý ve Etiyopyalý, gýda krizi ile

karþý karþýya bulunuyor. Cibuti ve Eritre’de

on binlerce insan, belki de daha fazlasý yardým

bekliyor.

Bugün karþý karþýya olduðumuz krizle baþa

çýkmaya çalýþýrken bir yandan da sebeplerini

belirleyerek ortadan kaldýrmamýz gerekiyor.

Onlarca yýldýr karþýmýza çýkan en aðýr

kuraklýkla karþý karþýyayýz. Ancak, iklim deðiþikliðinin

etkilerinin dünyanýn dört bir yanýnda

görülmeye devam ettiði bir dönemde

bunun sonuncu olmayacaðý anlaþýlýyor. Bu

nedenle kuraklýða dayanýklý tohum, sulama,

kýrsal altyapý ve hayvancýlýk konularýnda uygulanabilir

çözümler bulmamýz gerekiyor.

(...)

Ancak her þeyden önce barýþýn gelmesi

gerekiyor. Somali’de ihtilaf sürdüðü sürece

açlýk ve kýtlýkla etkin bir þekilde mücadele e-

demeyiz. (...)

Halime Ömer, Somali’de bize “Bu belki de

bizim kaderimiz. Belki de bir mucize olacak

ve bu kâbustan kurtulacaðýz” demiþti. (...)

Hep birlikte onu ve diðer Somalilileri ve onlarýn

çocuklarýný bu korkunç kâbustan mutlaka

kurtarmamýz gerekiyor.

Ban Ki-moon, Birleþmiþ Milletler Genel

Sekreteri, Zaman, 23 Temmuz 2011

Kendi kendine

üç saat çatýþan

askerler

ON altý yaþýndaki köylü çocuðu Gökhan, Türk askerinin

içler acýsý hali nedeniyle öldü... On sekiz yaþýndaki

abisi Habip ise askerin içler acýsý hali sayesinde

yaþýyor... Samsun’un kýrsal alanýnda iki kardeþi

PKK’lý sanýp 500 kurþun sýkan Jandarma timi o

gece kaç saat “çatýþmýþ” biliyor musunuz? Yaklaþýk

Uç saat! Peki kiminle? Üzerlerine kurþun yaðmaya

baþlayýnca havaya kurusýký tabancayla bir el ateþ e-

den iki çocukla... Yani aslýnda kendi kendilerine çatýþmýþlar.

Jandarma timi 12 kiþi, bir de baþlarýnda

komutan olarak teðmen var. Bir saat ateþ ediyorlar

karþýdan týk yok... Ýki saat geçiyor vaziyet ayný ama

yine ateþe devam... Üç saat oluyor askerlerin üzerine

tek bir kurþun bile sýkýlmýyor ama ateþ etmeyi

sürdürüyorlar... Neyse ki bayaðý kötü ateþ ediyorlar

da çocuklardan biri bu sayede kurtuluyor. 16 yaþýndaki

Gökhan ise abisi kadar þanslý deðil, kafasýndan

iki kere ve vücudunun birkaç yerinden vuruluyor.

Bu kadar trajik bir vakadan sonra bile, karanlýkta üç

saat boyunca kendi kendine çatýþan Jandarma timinin

halini düþününce, insan ya karþýlarýnda gerçekten

PKK’lýlar olsaydý demeden edemiyor. (…)

DURSUN ÇÝÇEK KONUÞACAKTI KÝ...

Genelkurmay, þimdiye kadar cezaevindeki Albay

Dursun Çiçek’i deyim yerindeyse iki kere sattý (deyim

yerindeyse ne demek caným, tabii ki yerinde).

Önce Ýrtica Ýle Mücadele Eylem Planý soruþturmasýnda

sýkýþýnca, “Amiral yapýlmayýnca, komutanlarýndan

intikam almak için o belgeyi kendisi hazýrlayýp

sýzdýrdý” dediler. Sonra da Çiçek’in diðer davasýnda,

hükümete karþý kara propaganda yapmak i-

çin kurulan internet siteleriyle ilgili olarak savcýlýða,

“Sorumlu, sitelerin yöneticileridir” yazýsý yolladýlar.

Dursun Çiçek bunun üzerine birkaç gün önce savcýya

yeniden ifade verdi ve özetle “Her þey emir komuta

zinciri içinde yapýldý” diyerek üstündeki komutanlarý

iþaret etti. Böylece hem dönemin Genelkurmay

Baþkaný Ýlker Baþbuð’a kadar uzanacak bir

soruþturma ihtimali belirdi, hem de bu ifadesi konuþacaðýnýn

sinyali olarak yorumlandý. Çiçek sýradan

bir subay deðil. “Bilgi Destek Ünitesi” adlý bölümün

baþýndaki isim, yani orduda darbe iþlerinden

sorumlu bölümün yetkilisi. Fakat bu sýrada ne olduysa

oldu ve avukatlýðýný yapan kýzý Ýrem Çiçek

yazýlý açýklama yaparak, babasýnýn ifadesinde hiçbir

komutanýn adýný vermediðini, ayrýca üstlerini iþaret

ettiði haberlerinin yalan olduðunu belirtti. Böylece

kafalar bir kez daha karýþtý. Tamam, Çiçek’in ifadesinde

komutan ismi geçmiyor ama “Komutanlarýn

onayý olmadan bu iþler olmaz” diyor. Hatta savcý

komutan ismi isteyince “Hepsini hatýrlayamam,

Genelkurmay’a sorun” bile diyor. Ve bununla ilgili

haberlerin çýkmasýndan sonra avukat kýzý aniden a-

deta bir durumu kurtarma açýklamasý yapýyor. Bakalým

çok þey bilen Dursun Çiçek kendisini iki kez

satanlara güvenip yine susacak mý, yoksa konuþmaya

karar verecek mi?

Demiray Oral, Taraf, 23 Temmuz 2011


Y

24 TEMMUZ 2011 PAZAR

MAKALE 9

fer sa dog lu@ye ni as ya.com.tr

Kadere imân, imân esaslarýndandýr ve imânýn

son sýnýrýný çizer. Ýmânî meseleler aklî

ve mantýkî olduðuna (ki, akýl-balið olmayanlar

mes’ul olmamakta) göre ve Ýslâmiyete akýl

ile girildiðine ve muhtelif âyetlerin sonunda “Akýl

edemiyor musunuz, düþünemiyor musunuz,

ey akýl sahipleri düþünün” denildiðine göre; kader

meselesi de ayný zamanda aklî ve mantýkîdir.

ailecaysaati@gmail.com

Eþler birbirine

hayýrda tâbi olmalý

Sevgi Haným: “Eþler birbirlerine hangi

noktalarda tâbi olmalýdýr?”

Ýnsanlar hatasýz olmazlar.

Sevginin ise gözü kördür.

Sevdiðimizi hatasýz kabul ederiz.

Oysa bu kabulleniþle ona haksýzlýk etmiþ

oluruz.

Çünkü bu kabulleniþ, hata yaptýðýnda

affetmeyeceðimiz manasýný taþýr.

Bu ise, ona karþý haksýzlýktýr.

Öyleyse, sevdiðimizi hatasýz kabul

etmemeliyiz. Allah’ýn affettiði ve affý tavsiye

ettiði yerde biz ileri gider, hatasýný anladýðý

ve özür dilediði halde onu mahkûm edersek

ona zulmetmiþ oluruz. Ýnsanlarý affetmesini

bilmeliyiz ve affý çok sýk uygulamalýyýz.

Bilhassa eþler birbirlerini çok sýk affetmeliler.

Birbirlerinin her hatasýný yüzüne

vurmamalýlar, barýþ yolunu kapamamalýlar.

Birbirlerinin takvasýný ve Allah korkusunu

örnek almalýlar ve tabi olmalýlar.

Birbirlerinin dine olan baðlýlýðýný, güzel

ahlâkýný, tatlý huylarýný, iç güzelliðini takdir,

tasvip ve taklit etmeliler.

Eþler arasýndaki gayet esaslý sevgi, þiddetli

ilgi ve özgün alâka yalnýz dünya hayatýnýn

ihtiyacýndan ileri gelmiyor.

Bir kadýn kocasýna yalnýz dünya hayatýyla

ilgili bir eþ deðildir.

Kadýn kocasýnýn ebedî hayatta dahî eþidir,

hayat arkadaþýdýr.

Üstad Saîd Nursî’ye göre, kadýn mademki

ebedî hayatta dahi kocasýnýn hayat

arkadaþýdýr.

Öyleyse, ebedî arkadaþý ve daimî dostu

olan eþinin nazarýndan baþka, baþkasýnýn

nazarýný kendi güzelliklerine celp etmemeli;

süresiz hayat arkadaþýný darýltmamalý, onu

kýskandýrmamalýdýr.

Madem mü’min olan eþinin, iman sýrrýna

binaen onun ile alâkasý yalnýz dünya hayatýna

özgü ve yalnýz güzellik vaktine mahsus,

geçici bir sevgi deðil; ebedî hayatta da

devam eden bir hayat arkadaþlýðý kurmaya

dayalý, esaslý ve ciddî bir muhabbet ve

saygýdýr. Hem yalnýz gençliðinde ve güzellik

vaktinde deðil, ihtiyarlýk ve çirkinlik vaktinde

dahi ciddî hürmet ve muhabbete

ihtiyaç var.

Elbette ona mukabil kadýn da, kendi

güzelliklerini yalnýz eþinin nazarýna özgü kýlmalý

ve sevgisini yalnýz beyine baðlamalýdýr.

Eþinin kusurlarýný da asla büyütmemeli,

affetmelidir.

Bedîüzzaman’a göre, kadýnýnýn dînî

baðlýlýðýna bakýp taklit eden ve eþini ebedî

hayatta kaybetmemek için haramlardan

uzak duran erkek, büyük mutluluk içindedir.

Kocasýnýn dinine olan hürmetine bakýp

da, “Ebedî arkadaþýmý kaybetmeyeyim” diye

takvaya giren, Allah korkusunu iliklerine

kadar duyarak haramlardan uzak duran

kadýn da bahtiyardýr.

Saliha kadýnýný ebedî kaybettirecek derecede

ahlâksýzlýklara giren, dünyayý âhirete

tercih eden ve kötülüklerden geri adým

atmayan erkek, sadece kendisine yazýk eder.

Allah korkusu taþýyan ve haramlardan uzak

duran kocasýný kendisine örnek almayan

kadýn da kendisine yazýk etmiþ olur.

Eðer iki eþ, karþýlýklý olarak birbirlerini

güzel ahlâk ve Allah korkusu noktasýnda,

fitneden ve kötülüklerden uzak durmasý

noktasýnda taklit ederlerse ne mutlu!

Yok; birbirinin fýskýný ve sefahetini taklit

eder ve birbirini ateþe atarlarsa birbirlerine

yazýk etmiþ olurlar.

Bir ailenin mutluluðu ve huzuru, eþler

arasýnda karþýlýklý emniyet, güven, samimî

hürmet ve içten sevgi ile devam eder. 1

Dipnot:

1- Lem’alar, s. 257.

Kaderi konuþmak, tartýþmak baþka; kadere iman baþka!

Öyle ise, kaderi kavrayabilmek, öðrenmek için

düþünmek, akýl yürütmek ve konuþmak gerekir.

Aksi halde, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’in dâiresinde

olduðumuzu, Mûtezile, Cebriye veya sâir

bâtýl mezheplere düþmediðimizi nereden bilip,

nasýl anlayacaðýz?

Peki, insan basit ve küçücük aklýyla, Sonsuz Ýlim

Sahibi’nin planý olan kaderi ihata edebilir mi? Meselâ

insan, güneþin tecellî ettiði bölgelerden, görüþ

ufkunun uzandýðý sahaya kadar olan kýsmýný görür,

onun dýþýndakileri göremez. Oysa güneþ, daha pek

çok sahalara tecellî etmektedir. Ýþte insan, güneþin

ýþýðýnýn tecellisinden bir miktarýný bilip görmekle,

ihâta edemediði bölümleri de kabul ve tasdik eder.

Kadere iman meselesini de böyle düþünebiliriz.

Öte yandan imânî meseleleri, münakaþa sûretinde

tartýþmak “câiz” deðildir. Kader, Allah’ýn ezelden

ebede, geçmiþ, hâl-i hazýr ve geleceðe dâir (bize göre

gelecek) bütün meseleleri en ince teferruatýna

kadar plânlayýp programlamasý, yazmasý olduðuna

göre; elbette basit ve sýnýrlý aklýmýzla, sýnýrsýz olan

meseleleri, neyin nereden kaynaklandýðýný anlayamayabiliriz,

kavrayamayabiliriz. Týpký, 2000 frekansýn

altýnda ve 20 bin frekansýn üstündeki sesleri iþitemememiz;

bir çok ýþýnlarýn dalga boylarýný göremememiz

gibi. Ýþte Peygamber Efendimizin (asm)

“Size kader konusunda münakaþa mý emredildi?

Sizden önceki milletler, ancak bu konuda münâkaþa

ettikleri için helâk oldular. Bu konuda konuþmamaya

yemin vermenizi istiyorum.” 1 der ken bi zi

men et ti ði hu sus da, me se le nin bu bo yut la rý dýr.

Ka de re i mân, baþ ta Al lah’a i mân ol mak ü ze re,

sâ ir i mân e sas la rý na da vur gu var dýr. Yâ ni, ka de -

re i mân, Â lim-i Mut lak, Ka dir-i Mut lak ve Ha -

kim-i Mut lak o lan Al lah’ýn her þe yi bir öl çü i le

plân la yýp prog ram la dý ðý na, son suz i sim ve sý fat -

la ra sa hip ol du ðu na da i nan mak týr.

E ðer, ka de rin, Kül lî Ý ra de’nin cüz’î i ra de de ni len

hür i ra de mi zi yap ma ya zor la yý cý ol ma dý ðý me se le le -

ri a raþ tý rý lýp, mü za ke re ve mü ta lâ a e di lip öð re nil -

mez se, var ta la ra dü þü le bi lir, ka der suç la na bi lir!

Ken di e liy le ken di ni tu za ða dü þü ren, nef sin ve þey -

ta nýn o yu nu na ge len, “Ah ne yap tým, ne et tim de bu

ba þý ma gel di! Za lim ka der! Ka der u tan sýn! Ka der

mah kûm la rý! Ka de rin bir o yu nu mu bu! Ka der u -

nut tu be ni! vs...” gi bi söz ler le sa pýk bir yo la sa pa bi lir.

E ðer ki þi “ka de re i man ve hür i ra de yi” öð re nir -

se, ka de rin a da let et ti ði ni ve en o lum suz o lay lar -

da bi le sa yý sýz gü zel lik le ri ge tir di ði ni gö re cek tir.

Dip not: 1- Tir mi zî, Ka der: 1; Ýbn-i Mâ ce, Mu kad di me, 84.

‘Mâ ne vî bir zevk ve ca zi be dar bir nur’

Yazarýmýz Selim Gündüzalp'in de (oturanlar arasýnda, ortada) misafireten iþtirak ettiði Geyve'deki "Risale-i Nur Külliyatý’ný Bitirme Programý"na Ankara’dan Erzincan’a,

Hatay’dan Bursa’ya, Ýstanbul’dan Amasya’ya, Kýrýkkale’den Adýyaman’a farklý illerden pek çok genç iþtirak etti. Benzer programlar daha sonra da tekrarlanacak inþâallah.

H. HÜSEYÝN ÜLKER

saduknur@hotmail.com

Siz ler bu sa týr la rý o kur ken, biz ler bir a ða -

cýn göl ge sin de ism-i Ce lîl sa dâ sý ný hay -

ký ran kuþ la ra mu ka bil Mü na cât Ri sâ le si

i le ni da et me vak tin de yiz. Ay ný za man da kâ i -

na tý Söz ler, Mek tu bat, Þu â lar pen ce re le riy le

o ku ma ya de vam e di yor o la ca ðýz.

Zü be yir A ða be yin: “Ru hum da bü yük bir

boþ luk his se de rek, o ku ya cak ki tap a rar ken, Ri -

sâ le-i Nur’u o ku du ðum za man e lim de ol ma ya -

rak on dan ay rý la ma dým. Kal bim de ki o bü yük

ih ti ya cý Ri sâ le-i Nur e ser le ri nin kar þý la dý ðý ný

his set tim” cüm le si ne kar þý lýk he ye can lý si ma la -

rýn dan an la þý lý yor ki, bu genç ler ruh la rýn da ki

boþ luk la rý ný dol dur ma ya gel miþ ler di Gey ve’ye.

Ne re den mi?

An ka ra’dan Er zin can’a, Ha tay’dan Bur sa’ya,

Ýs tan bul’dan A mas ya’ya, Ký rýk ka le’den A dý ya -

man’a 25 fark lý il den ka týl dý lar. “Pe ki, ni çin o -

ra da sý nýz?” di ye so ra cak o lur sa nýz: “Üs ta dý mý -

za o lan ‘sa dak te’ bor cu mu zu ö de me ye ve

Pey gam be ri mi zin (asm) bir çok ha di si ne maz -

hâr ol ma ya gel dik.” di ye ce vap ve re ce ðiz.

Üs ta dý mý zýn: “Nur la rý ya o ku mak ve ya o -

kut mak ve ya yaz mak sû re tin de ki meþ gu li yet-

–tec rü be ler le—kal be fe rah, ru ha ra hat, rý zýk -

ta be re ket, vü cu da sýh hat ve ri yor” cüm le si ni

ru hu muz da ya þa mak i çin bu ra da yýz. 1

Üs ta dý mýz Ri sâ le-i Nur ya zan lar la il gi li o la rak E -

mir dað Lâ hi ka sý’nda yer a lan: “Ö mer (15), Mus ta -

fa (13), Ha fýz Ne bi (14), Hic ret (15), Hü se yin (11)”

þek lin de ki i fa de sin den son ra di yor ki: “On la rýn bu

za man da cid dî ça lýþ ma la rý gös te ri yor ki; Ri sâ le-i

Nur’da öy le ma ne vî bir zevk ve ca zi be dar bir nur

var ki mek tep ler de ço cuk la rý o ku ma ya þevk le sevk

et mek i çin i cad et tik le ri her ne vî eð len ce ve teþ vik -

le re ga le be e de cek bir lez zet, bir sü rur, bir þevk Ri -

sâ le-i Nur ve ri yor ki, ço cuk lar böy le ha re ket e di -

yor lar. Hem bu hal gös te ri yor ki Ri sâ le-i Nur kök -

le þi yor, in þâ al lah da ha hiç bir þey o nu ko pa ra ma ya -

cak, en sâl-i â ti ye de de vam e dip gi de cek.” 2

Ay nen bu nun gi bi prog ram da bu lu nan Mi raç

(16), Sey da (14), E bu Be kir (16), Ce vat (13), Ö -

mer Sa id (18), Ö mer Ta ha (17) gi bi kar deþ le ri -

miz Üs ta dý mý zýn yu ka rý da bah set ti ði “Ri sâ le-i

Nur’da öy le ma ne vî bir zevk ve ca zi be dar bir

nur var” ol du ðu ha ki ka ti ni is pat e di yor lar. Da ha

ön ce prog ra mýn muhtevasýndan Ah met Öz de -

mir, A li Ak ka ya ve Fur kan De mir A ða bey le ri -

miz bah set miþ ler di. Ben i se bu ra da ki kar deþ le -

ri min duy gu ve dü þün ce le ri ni pay la þa ca ðým.

Em re Ýn ce man:

“Ben bu prog ra ma Mer sin’den ka tý lý yo rum. 25

gün zar fýn da-–in þal lah—Nur lar la do la cak bir

me kân da Üs ta dý mý zýn sa bah la ra ka dar yap tý ðý

duâ lar, töv be ler gi bi; biz de ‘Ça ðýn Tef si ri’ ni o ku -

yo ruz. Ri sâ le-i Nur’u her o ku yu þu muz da ‘bi raz

da ha’ di ye di ye e zan dan e za na, va kit ten va ki te dö -

nü yo ruz a de ta. Dað la ra çý kýp hay ký ra hay ký ra ders

ya pý yo ruz ne bâ tât, ha þe rât nev’i ne. Genç lik se be -

biy le bir an ves ve se ye ma ruz ka lýp gaf le te düþ tü -

ðü müz de, mü ba rek ge ce ler ye ti þi yor. Ha tim ler i -

ni yor. Tef si ri ni bý ra ký yor, ken di si ni o ku yo ruz Fur -

kan-ý Ha kîm’in. O ku mak tan yo rul du ðu muz da

kuþ lar ta i fe si nin zi kir le ri ni din le ye rek, te fek kü rî i -

ba de ti mi zi de yap mýþ o lu yo ruz. Du â i le…”

A li Sa id Çi men:

“Prog ra ma Kay se ri’den ka tý lý yo rum. Þu nu

be lirt mek is ti yo rum ki, ilk gün ler de Ri sâ le-i

Nur’u bi tir mek ko nu sun da ken di me i na na ma -

mýþ tým. O ku yup bir kaç e se ri bi tir dik ten son ra

in sa nýn ken di ne gü ve ni ge li yor ve da ha faz la o -

ku mak is ti yor. Sa mi mî ve ih lâs lý ha re ket et tik çe

Ri sâ le-i Nur in sa ný cezb e di yor ve ya vaþ ya vaþ

nu run dan is ti fa de et me mi zi sað lý yor. Bu prog -

ram da her bi ri miz Med re se tüz zeh râ’nýn bi rer

ta le be si ol du ðu muz ka na a tin de yiz. Ben Kül li -

ya tý bi tir mek ü ze re yim. Prog ram da e me ði ge -

çen bütün a ða bey le ri mi ze te þek kür e de rim.”

E nes Ka çar:

“Prog ra ma Ma lat ya’dan ka tý lý yo rum. Ön ce lik -

le prog ra mý dü zen le yen a ða bey le ri mi ze te þek kür

e di yo rum. Çün kü da ha ilk gü nün ar dýn dan feyz

al ma ya baþ la dým. Prog ra ma ka týl mak ta ki a ma -

cým, Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý ný bi ti rip bir çok lâ ti fe -

me Üs tad a ra cý lý ðý i le hi tap et mek. Prog ram çok

gü zel de vam e di yor. Ri sâ le o ku mak, ik ram lar,

na maz ders le ri vs. biz ler de bü yük bir bað lý lýk

his si u yan dý rý yor. Bu ra sý çok gü zel ve o ku mak i -

çin el ve riþ li bir yer. Al lah’a e ma net o lun…”

Ta ha Berk Bu lut:

“Prog ra ma An tal ya’dan ka tý lý yo rum. Böy le bir

prog ra mýn o la ca ðý ný ba bam dan öð ren dim. ‘25

gün lük bir Kül li yat Bi tir me prog ra mý var’ de yin ce

nef si me a ðýr gel di, a ma so nuç ta Kül li yat’ý bi ti re ce -

ðim i çin ka týl dým. Prog ram mü kem mel. Gün lük

10 sa a te ya kýn o ku ma, ce ma at le kýl dý ðý mýz na maz -

lar, ak þam la rý ya pý lan faaliyet ler… Böy le bir prog -

ra ma ka týl mak her ke se na sip ol maz. Ne ka dar

þük ret sek az dýr. Prog ra mý her ke se tav si ye e di yo -

rum. E ðer az bir za man da Kül li yat’ý bi tir mek is ti -

yor sa nýz a ra dý ðý nýz yer Sa kar ya - Gey ve…””

A rif Cey lan:

“Prog ra ma Kýr þe hir’den ka tý lý yo rum. Bu ra sý

yap tý ðý mýz prog ram la bir lik te a de ta bir sa ray

ol du. Ýlk za man lar o ku mak zor gel se de Ri sâ le-i

Nur’u o ku duk ça bu fik rim de ðiþ ti. Ri sâ le-i

Nur’u o ku duk tan son ra ba þý mý kal dý rýp a ðaç la -

rýn a ra sý na ba ký yo rum. Es ki den ol sa ‘Vay be e!’

de yip ge çer dim. A ma þim di o a ðaç la rý tu tan in -

ce kök le ri ve a ðaç la rýn kök le ri nin ye re na sýl

sap lan dý ðý gi bi þey le ri dü þü nü yo rum. Bir kaç

da ki ka böy le dü þün dük ten son ra bir þevk ge li -

yor ve tek rar ki ta ba da lý yo rum. Ka fa mý kal dýr -

dý ðým da gü nün na sýl geç ti ði ni an la ya mý yo rum.”

Mu am mer Gö nül (Aþ çý):

“Ön ce lik le Al lah’a hamd e di yo rum ki, bu za -

man da böy le nur lu genç le rin aþ çý lý ðý ný yap ma yý

ba na na sip et ti. Ben bu genç le ri Üs ta dý mý zýn

öm rü bo yun ca çek miþ ol du ðu sý kýn tý la rýn mey -

ve le ri o la rak gö rü yo rum. On la ra hiz met et -

mek ten mem nu ni yet du yu yo rum. Prog ra ma

ka tý lan bü tün kar deþ le ri mi teb rik e di yo rum.

Ce nâb-ý Hak her bi ri si ni mu ha fa za ey le sin.”

***

Ýþ te bun lar gi bi on lar ca kar de þi miz ay ný dü -

þün ce le ri pay la þý yor lar. Biz ler bu prog ram ve si le -

si i le a hir za ma nýn fit ne sin den ken di mi zi mu ha fa -

za e di yo ruz in þa al lah. Son la ra doð ru yak laþ tý ðý mýz

prog ram da Kül li yat’ý bi tir mek ü ze re yiz. Prog ra ma

ka tý lan bütün kar deþ le rim ve ar ka daþ la rým a dý na

prog ra mýn dü zen len me si ne ve si le o lan Muh yid -

din As lan ve Fur kan De mir A ða bey le re te þek kür

e di yo rum. Ve prog ram da biz le re hüsn-ü mi sâl o -

lan A. Sa id Te miz, Ýs ma il Öz türk, Me lih Zen gin,

Meh met Yü ce türk, Meh met A li Er ge ne kon, Nu -

rul lah Te miz ve Fa ruk U yar A ða bey le ri mi ze gö -

nül den te þek kür le ri mi zi su nu yo ruz.

Bi zim, ka bi li yet le ri mi zin in ki þaf et me si ne ve si le

o lan ve biz le ri ha ya ta ha zýr la yan böy le gü zel bir

prog ram da mad dî mâ ne vî e me ði ge çen her ke se

duâ ve mu hab bet le ri mi zi su nu yo ruz.

Dip not lar:

1- Þu â lar.

2- E mir dað Lâ hi ka sý, Ye ni As ya Neþ ri yat, s. 58.

GÜN GÜN TARÝH Turhan Celkan turhancelkan@hotmail.com

0505 284 32 40

Yalnýz baþýna

maddî kalkýnma

yeterli mi?

Mad dî kal kýn ma el bet te ol ma lý. E ko -

no mi güç lü ol ma lý, Tür ki ye bü yü -

me li. Ki þi ba þý na dü þen mil lî ge lir

Av ru pa se vi ye si ne gel me li. Ýþ siz lik son bul -

ma lý, in san lar ih ti yaç la rý ný ko lay lýk la a la bil -

me li. Re fah se vi ye si yük sel me li, in san lar

bol luk i çin de ha yat la rý ný sür dü re bil me li...

Tür ki ye bir uç tan di ðer u cu na ka dar dub -

le yol la ra ka vuþ ma lý. Ýn san lar en mo dern u -

la þým a raç la rýy la ra hat ça se ya hat e de bil me li.

Fab ri ka lar, ba raj lar, ge niþ iþ mer kez le ri ya -

pýl ma lý. Ýn san lar ar týk ge çim sý kýn tý sý çek -

me me li, sa bah tan ak þa ma ka dar ka rýn tok -

lu ðu na ça lýþ mak zo run da kal ma ma lý.

Bun la rýn hep si ne, hat ta da ha faz la sý na e -

vet. Çün kü bu ül ke in sa ný hep si ne, hat ta da -

ha faz la sý na lâ yýk. Fa kir lik, mis kin lik, yok -

sul luk hiç bir in sa nýn is te ye rek ka bul le ne ce ði

bir du rum de ðil. Zen gin, bü yü müþ, güç lü,

Av ru pa se vi ye si ne u laþ mýþ bir Tür ki ye’yi

kim ar zu et mez ki?

A ma bü tün bun lar ye ter li mi? Ger çek

ma na da mut lu ve hu zur lu bir Tür ki ye i çin

mad dî im kân la rýn sað lan ma sý kâ fî mi? Mâ -

na yö nü ih mal e dil miþ, ma ne vî yö nü göz ar -

dý e dil miþ bir ül ke nin in san la rý nýn mut lu ve

hu zur lu ol ma la rý müm kün mü?

Mad de, ma na nýn ye ri ni tu tar mý? Mad de -

ten tat min ol mak, ma ne vî tat mi ni sað lar

mý? Mi de nin aç lý ðý ný gi der mek, kalp ve ru -

hun aç lý ðý ný gi de rir mi? Bu çe þit ya þan tý i -

çin de o lan in san la ra mut lu in san de ni le bi lir

mi?

Ar zu la dý ðý bü tün me de nî im kân la ra u laþ -

mýþ, mad dî kal kýn ma sý ný sað la mýþ, e ko no -

mi si güç lü bir ül ke dü þü nün... Di ðer ta raf -

tan da diz gin len me si müm kün ol ma yan

ma ne vî çö kün tü ve ah lâ kî a þýn ma... Sý nýr ta -

ný ma yan müs teh cen lik, ta van yap mýþ iç ki ü -

re ti mi ve tü ke ti mi... Ar ta rak de vam et mek te

o lan ku mar ve u yuþ tu ru cu a lýþ kan lýk la rý...

Bu gi bi un sur lar la ma ne vî ha ya tý kor kunç

teh dit al týn da o lan in san la rýn ya þa dý ðý bir

ül ke nin kal kýn mýþ lýk de re ce si ne dir siz ce?

Suç o ran la rý nýn git tik çe art tý ðý, a i le kav ga -

la rý ve bo þan ma o lay la rý nýn ar týk nor mal

kar þý lan dý ðý, çek-se net dâ vâ la rý nýn ar ta rak

de vam et ti ði, te rör ve þid det o lay la rý nýn ön -

le ne mez ol du ðu, ha pis ha ne le rin do lu luk o -

ran la rý nýn re kor se vi ye de ol du ðu bir ül ke de

bü yü me o ra ný nýn þu se vi ye de ol ma sý, enf -

las yo nun a þa ðý ya çe kil me si, ben ze ri mad dî

im kân la rýn sað lan ma sý siz ce ne yi i fa de e der?

Dü þün mek lâ zým, geç mi þe o ran la in san lar

bir çok mad dî im kân la ra ka vuþ tu ðu hal de,

ar zu la dýk la rý bir çok ih ti ya cý ný ko lay ca el de

et tik le ri hal de, bir çok in san lüks ve þa ta fat lý

bir þe kil de ha yat la rý ný ya þa dýk la rý hal de, bu

in san lar ar zu la dýk la rý ve ya ha yal et tik le ri

hu zur ve mut lu lu ðu ya ka ya bil di ler mi a ca -

ba? Ger çek hu zur ve mut lu lu ðu ya ka la ya bil -

miþ ler i se, top lum da ya þa nan bu de je ne ras -

yon, suç o ran la rýn da ki bu ar týþ, iç ki, u yuþ tu -

ru cu, ku mar a lýþ kan lý ðý nýn kon trol al tý na a -

lý na ma yý þý ný ne i le i zah e de bi li riz?

De mek o lu yor ki, e bed i çin hal ke di len, e -

be de nam zet in sa noð lu nu, bu dün ya nýn ge -

çi ci zevk ve lez zet le ri tat min et mi yor. Sýrf

dün ya ya ba kan, dün ya lýk mad dî im kân lar

do yur mu yor. Mi de ve ya þe he vî yön le ri nin

çok da ha ö te sin de in sa nýn bir de a kýl, kalp

ve ruh yö nü var. A kýl, kalp, ruh gi bi duy gu -

la rýn do yu mu ve tat mi ni an cak Al lah’a i ba -

det le, gü nah lar dan, ha ram lar dan ka çýn mak -

la müm kün.

Ý da re ci le ri miz i þin bir de bu yö nü ne bak -

sa lar... Dün ya ha ya tý nýn te min ve tan zi mi -

nin ya nýn da, ka hir ek se ri ye ti Müs lü man o -

lan va tan daþ la rýn a hi re te ba kan ih ti yaç la rý ný

da gün dem le ri ne al sa lar di yo ruz. Dün ya ha -

ya tý nýn iþ le ri, ih ti yaç la rý bir þe kil de gö rü lü -

yor, kar þý la ný yor.

Ül fet ler, a lýþ kan lýk lar ço ðu za man top -

lum da ki yoz laþ ma yý gör me mi ze ma ni o lu -

yor ol ma lý ki, o lup-bi ten men fî lik le ri ar týk

nor mal gör me ye a lýþ týk. En o lum suz, en çir -

kin man za ra lar dan bi le ar týk ra hat sýz ol mu -

yo ruz her hal de. Ba zý ol ma sý ge re ken du yar -

lý lýk la rý mýz, has sa si yet le ri miz kal ma mýþ ol -

ma lý ki o lup-bi ten men fî lik le re, çir kin lik le re

tep ki siz ka lý yor, se yir ci kal ma yý ter cih e di -

yo ruz.

O lum suz luk la rý, hoþ ol ma yan du rum la rý

dü zelt mek i çin bir et ki si, yet ki si ol ma yan la -

rýn top lum da ki bu kö tü gi di þa tý dur dur ma -

ya güç le ri yet mez, a ma yet ki li mev ki de ki i -

da re ci le ri mi zin bu ko nu da ü zer le ri ne dü -

þen le ri yap ma da bir ma ze ret le ri o la maz di -

ye dü þü nü yo ruz.


10

24 TEMMUZ 2011 PAZAR

Y

KÜLTÜR SANAT

Van

M

E

V

L

Ý

D

Ý

TEVFÝK BOZ

Basýn Bayramý Özel Gazetesi, 12 sayfa hazýrlandý ve bir

çok usta kalemi ayný sayfalarda buluþturdu.

Basýn Bayramý’nda

Bâb-ý Âli çýkartmasý!

BASIN Ýlân Kurumu tarafýndan organize edilen

24 Temmuz Basýn Bayramý faaliyetleri için,

Bab-ý Ali’nin usta kalemleri eski mekânlarýna,

Caðaloðlu’na çýkartma yapýyor. Basýn Bayramýnda;

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný

Orhan Erinç, “Bâb-ý Âli’nin Meþhurlarý” kitabýnýn

yazarý Medya Etik Konseyi Baþkaný Halit E-

sendir, Çetin Altan, Bedii Faik, Fehmi Koru,

Hýncal Uluç, Mehmet Þevket Eygi, Nazlý Ilýcak,

Ali Sami Alkýþ, Atilla Gökçe, Erdoðan Arýpýnar,

Necmi Tanyolaç ve Gürbüz Azak gibi bir çok “iz

býrakan kalem” Bab-ý Ali’de olacak.

24 Temmuz Basýn Bayramý için özel hazýrlanan

Basýn Bayramý Gazetesi, Basýn Ýlân

Kurumu tarafýndan tekrar hayata geçirilmeye

çalýþýlan ve gazetecilerin bayramlarda tatil

yapmasýný amaçlayan eski bir sevgilinin,

Bayram Gazetesi’nin provasý gibi oldu…

12 Sayfa hazýrlanan ve bir çok usta kalemi

ayný sayfalarda buluþturan Basýn Bayramý

Özel Gazetesi, birbirinden özel haberlere ve

yazýlara yer verdi. Basýn çalýþanlarýna konut

müjdesini sürmanþetten veren Basýn Bayramý

Gazetesi, Bayram Gazetesi hazýrlýklarýnda

gelinen noktayý ise manþetten girdi.

Gazetecilerin konut sýkýntýsýnýn irdelendiði

anket sonuçlarýnýn da yer aldýðý gazetede

ayrýca; basýn çalýþanlarýna özel imkânlar tanýyan

Bayramoðlu Tatil Köyü’nde oluþturulan

son yeniliklere, Basýn Ýlân Kurumu tarafýndan

hayata geçirilen Türkiye’nin en büyük

resmî ilân portalý projesine ve 2010 yýlýnda

gerçekleþtirilen bir çok özel projenin

detaylarýna yer verildi. Kültür Sanat Servisi

Van Mevlidi’ne gidemedim.

Bilmem acaba ne oldu mani?

Ben sözümde duramadým.

Ýman dâvâsýdýr, sadakat hani?

Yeni Asya’da ilânlar verdiler.

Ben ise kaçamak yaptým.

30 Temmuz’da Mevlid var dediler.

Sadakata ne oldu, acaba yolumdan mý saptým?

Mevlid-i Þerife’yi dinlemeye,

Her taraftan giden olmuþ.

Bana düþmez bunu söylemeye.

Camiler týklým týklým dolmuþ.

Piþmanlýk hiç fayda verir mi?

Van Mevlidi idi bir fýrsat.

Nur dâvâsýnda nefse uyulur mu?

Ben nefsime uydum, affet Ya Rab.

Basýn mensubunun

ilk fotoðraf sergisi

MESLEK hayatýnýn 25 yýlýný geride býrakan Aktüel dergisi foto

muhabiri Güven Polat ilk kiþisel haber fotoðrafý sergisini

Taksim Metrosu Sergi Salonunda açýyor. “Sosyal Bilgiler; hayatýn

içinden, insana dair” adlý sergide 34 fotoðraf hikâyeleri ile birlikte

sergileniyor. Basýnda yer almýþ insan hikâyelerinin

anlatýldýðý haber fotoðrafý tarzýndaki sergi 25-31 Temmuz tarihleri

arasýnda gezilebilir. Türkiye’nin dört bir yanýnda ve yurt

dýþýnda çekilen fotoðraflardan oluþan sergide

diðer fotoðraf sergilerinden farklý olarak alt yazý

þeklinde habere konu olan insanlarýn hikâyeleri

de anlatýlýyor. Kültür Sanat Servisi

DÜNYANIN en önemli online kitap

satýþ sitesi Amazon’un yakýn zamanda

açtýðý ‘’self-publishing’’ bölümüyle artýk

yazarlar yayýnevine ihtiyaç duymadan

ve masrafa girmeden kitaplarýný

satabiliyor. Türkçe’ye ‘’kiþisel yayýncýlýk’’

adýyla çevrilen sistem sayesinde

yazar sadece kitabý yazmakla kalmýyor,

ayný zamanda, dizgisinden yayýnlanmasýna,

düzeltiminden daðýtýmýna her

aþamada söz sahibi oluyor. Amerika’da

yayýncýlýk alanýnda Þubat’ta yayýmlanan

raporlar e-kitabýn basýlý kitabý

sayýsal olarak geçtiðini gösterirken,

þimdi de yazarlara sunulan ‘’kendi kitabýný

yayýnla’’

uygulamasýyla

bir

taraftan

genç yazarlarýn

yayýncýlýk

dünyasýna giriþi kolaylaþýyor, diðer

taraftan da kitap yayýnlamak için

gereken yüksek maliyet son buluyor.

Amazon’un ‘’En çok satan 100 e-kitap

listesi’’nde bulunan çok sayýda kiþisel

yayýncý, yayýncýya pay ödemediði için de

çok iyi paralar kazanýyor. Hatta bu sistemle,

‘’John Locke’’ isimli bir amatör

yazarýn yayýnladýðý kitabýnda 1 milyon

satýþ rakamýna ulaþtýðý konuþuluyor.

Misafirlere sadakat gösterdiler.

Onlar Vanlýdýr, Vanlý!

Gelenlere hizmet verdiler.

Vanlýdýr þanlý, hem gelenler þanlý.

Þu tembelliðimi atabilirsem,

Nefis ile mücadele ne kadar zor.

Ben de hizmet için koþabilirsem,

Van Mevlidini saðýrlar duydu, gözüm mü kör?

Yeni Asya bayrak açmýþ.

Her tarafta konferans, panel ve mevlid.

Nur dâvâsýna yýllar önce baþlamýþ.

Sanki bir mekteptir, her konu mevcut.

Van Mevlidinde bir araya geldiler.

Saygý duyduðumuz aðabeyler.

Üstad’dan hatýralar söylediler.

Dinleyen cemaat, söyleyen erenler.

KÝÞÝSEL DESTEKLÝ

YAYINCILIKTAN FARKLI

“KÝÞÝSEL yayýncýlýk’’ ile ‘’Kiþisel destekli yayýncýlýk’’

birbirine çok yakýn kavramlar gibi görünse de aslýnda

arada çok önemli bir fark var. ‘’Kiþisel destekli

yayýncýlýk’’ta yazar kitabýn maliyetine ortak o-

lurken, yayýnevi deneyimli editörler ve tasarýmcýlarla

kitabý profesyonel bir ürün haline getirip

pazarlýyor. Bütün yayýnlanma sürecine ortak

olan yazar, böylelikle, hem kitabýn haklarýný yayýnevine

devretme derdinden kurtuluyor, hem de yazýnýn

düzeltilmesinden kapak tasarýmýna kadar her a-

þamada söz sahibi olabiliyor. Bu sebeple kitabýn kazancýný

yayýneviyle paylaþmak zorunda kalmayan

yazar, eserin iyi satmasý

durumunda da klâsik bir

yayýnevine göre çok daha

fazla gelir elde edebiliyor.

"Kiþisel yayýncýlýk’’ta

ise kitabýn yazýlmasýndan

itibaren sürecin

hiçbir aþamasýnda masrafa girmeyen yazar, Amazon

üzerinden kitabýný çok düþük fiyata satarak

‘’sürümden’’ kazanýyor. Yani bu sistemle hem okur

hem de yazar kazanýyor. Bu iki yeni yayýncýlýk sayesinde

amatör yazarlýk ve telifsiz edebiyatýn yayýlacaðý

ve yazarlar arasýnda rekabetin artacaðýný düþünen

uzmanlara göre, yayýncýlýk ortadan kalkmasa da

deðiþecek ve uzmanlaþacak. Ancak yine de yayýncýlýk

yazarýn baþarýsý ve öne çýkabilmesi için temel tercih

sebebi olmaya devam edecek. Ankara / aa

Ya Rabbi, bu aþký kalbime de sok.

Benim kadar tembel insan var mý?

Yaralý kalbime þifa ver, ilâcýn çok.

Tembellik hiç kimseye yarar mý?

Sonra Isparta Mevlidi gelir.

Sakýn ha ondan da kaçma!

Tarihi Yeni Asya’da bildirilir.

Bilmiþlik taslama, haddini aþma!

Ya olduðun gibi görün, ya göründüðün gibi ol.

Bu bir Risâle-i Nur dâvâsý.

Bundan baþka da yoktur bir yol.

Birliði terk edersem olurum bir âsî.

Ya Rab, bu birliði muhafaza eyle.

Ey nefsim, sen de bu birliðe katýl.

Nur cemaatidir ki sanki bir aile.

Hepimize merhamet et, ancak sen verirsin akýl.

Yayýnevsiz yazarlar

DÜNYANIN EN ÖNEMLÝ ONLÝNE KÝTAP SATIÞCISI

“AMAZON”UN YAKIN ZAMANDA AÇTIÐI ‘’SELF-PUBLISHING’’

BÖLÜMÜYLE ARTIK YAZARLAR HERHANGÝ

BÝR YAYINEVÝNE ÝHTÝYAÇ DUYMAYACAKLAR.

Sergi, basýnda yer almýþ insan hikâyelerinin anlatýldýðý haber fotoðrafý tarzýnda ve 25-31 Temmuz tarihleri arasýnda Taksim Metro Sergi Salonunda gezilebilir.

ESKADER’de

Ahmet Þiþman için ilk toplantý

FÝKÝR, san'at ve dâvâ adamý Ahmet Þiþman, rahmet,

saygý ve þükran duygularýyla anýlýyor.

Türkiye’de bir çok sivil toplum kuruluþunda

yöneticilik yapan, bazý yayýnevi, gazete ve vakfýn

kuruluþunda bulunan merhum Ahmet Þiþman

için ilk toplantý, 28 Temmuz 2011 Perþembe

günü Caðaloðlu’nda Timaþ Kitap Kahve’de

yapýlacak. Toplantýyý ESKADER Yönetim Kurulu

üyesi Hüseyin Sarýkoç yönetecek. Ahmet Þiþman,

16 Temmuz Cumartesi günü sabaha karþý Hakka

yürümüþ, ertesi günü de Fatih Camii’nde kýlýnan

cenaze namazýndan sonra kalabalýk bir cemaat

tarafýndan Edirnekapý Mezarlýðý’nda topraða

verilmiþti. Kültür Sanat Servisi

ÝLESAM’dan “Zamaný

Tersine Kuranlar” ödülü

TÜRKÝYE Ýlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek

Birliði (ÝLESAM) ve Dünya Yaþlýlýk Derneði, “marifet

iltifata tabidir” görüþüyle ülkemizde ve dünyada

hýzla artan yaþlý nüfusa dikkat çekmek ve toplumumuzu

bugünlere ulaþtýran büyüklerimize olan

baðlýlýk duygularýmýzý perçinlemek amaçlý Dünya

Yaþlýlar günü olan 1 Ekim 2011 Cumartesi günü

Uluslar arasý bir ödül töreni düzenleyecek. 21. yüzyýlda

olmamýz dolayýsýyla alanlarýnda isim yapmýþ, çalýþmalarýyla

takdir toplayan siyasetten-kültüre,

spordan-medyaya ve edebiyata dair 21 kiþiye

“Zamaný Tersine Kuranlar” ödülü verilecek. Ödüle

lâyýk görülenlerin isimleri Eylül ayý içinde basýn duyurusu

ile ilân edilecek. Ýstanbul / Seyhan Þentürk

KADRÝYE ESKÝ

Van Mevlidi ve

yolculuðu

Hep istediðim fakat bir türlü kýsmet olmayan

Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin

Van’da her yýl yapýlan mevlidine gitme kararý

aldým ve sabah 07.00’de Üçyol’dan yolculuðumuz

baþladý. Konya Mevlânâ’ya ulaþtýðýmýzda, orada bizi

bekleyen bir aðabey vardý, o da Halil Uslu’dan baþkasý

deðildi. Ve orada bize mihmandarlýk yaptý. Üstadýmýzýn

Mevlânâ’yla karþýlaþmasýný ve görüþmesini anlattý.

Çok etkilenmiþtik. Halil Aðabey önde biz arkasýnda

hadiseleri yerlerinde öðrendik, hepimizi manevî

bir hava sarmýþtý. Namaz ve yemekten sonra yine

yollardayýz... Said Akyýl Aðabey ve hanýmý gideceðimiz

dershanelere haber veriyor ve onlar da misafir

etmek için yarýþýyorlardý sanki. Antep’te de ayný sýcaklýkla

ve ikramlarla karþýlaþtýk. Ablalarý ilk görmemize

raðmen sanki ezelden tanýþýyorduk. Gerçekten

Üstadýmýzýn kardeþliðe verdiði önemi bir kez daha

idrak ettik. Hatta öz kardeþten de yakýndýk. Güzel

yemeklerden sonra çay içerken, yapýlan hizmetlerden

bahsettik, karþýlýklý tebriklerle oradan ayrýldýk.

Ve yine yollardayýz... Sýrada Þanlýurfa var. Akþam

saatlerinde Urfa’ya ulaþtýk. Önce Balýklý Gölü

ziyaret ettik. Hz. Ýbrahim’in (as) doðduðu maðarayý

ve mancýnýkla ateþe atýldýðý yeri gördük, hüzünlenmiþtik.

Ve oraya yakýn olan Üstadýmýzýn ilk

defnedildiði yeri ziyaretten sonra akþam namazlarýmýzý

kýlýp dâvet edildiðimiz Urfa dershanesine

gittik. Abla ve aðabeyler Allah razý olsun çok sýcak

karþýladýlar. Sanki yýllarca görüþmeyi bekleyen

kardeþlerdik. Duyduðumuza göre Urfa dershanesi

Türkiye’nin 2. büyük dershanesiymiþ.

Sabah namazdan sonra, önce erken çýkýp Eyyûb

Peygamber’in (as) Sabýr Makamýný ziyaret ettik. O

mübarekler maðaralarda, dar yerlerde sýkýntýlarýný

Allaha arz etmiþler, sýhhatleri için deðil ibadetlerinde

kusur iþlememek için þifa istemiþler. Üstadýmýz Ýkinci

Lem’a’da Eyyûb Peygamber’in (as) kýssasýný izah e-

derken bizlerin hastalýklarýna da çok güzel izahlar

getirmiþ. Her Nur Talebesi bu risâleyi çok iyi bilir.

Bu mübarekleri ziyaret, insana çok þey öðretiyor.

Yolumuzun uzun olmasý dolayýsýyla artýk mola

vermeden gidecektik. Ahmet Aðabeyimiz yine eline

aldýðý kýrmýzý kitaptan güzel bir Risâle dersi okudu

ve adet hâline getirdiðimiz sabah dersini de ihyâ etmiþtik.

Ahmet Aðabey tam “Fatiha” dedi, biz Fatihalarýmýzý

okuduk ve birden arabadan garip sesler çýkmaya

baþladý, hemen durduk. Baktýlar, otobüsümüz

aþýrý sýcaktan arýza yapmýþ; Rabbim sanki dersimize

hürmeten arýzayý geciktirmiþti.

Ýki otobüs olduðumuzdan diðer otobüse binip, yakýnlaþtýðýmýz

Veysel Karani Hazretleri’nin Türbesine

yol aldýk. Kýsa sürede ulaþtýk. Dikkatimi birþey çekmiþti,

o Hazret’in türbesinde devamlý Kur’ân-ý Kerim

okunuyordu. Bizler de Kur’ân-ý Kerim ve duâlar

okuyarak vaktimizi geçirdik. 3 saat sonra otobüsümüz

gelmiþti.

Artýk yine yollardaydýk, akþam olmak üzereydi

Mardin’i gezmeyi iptal etmek zorunda kaldýk. Bitlis

il sýnýrýna girdik ve nihayet Hizan’a geldik. Otobüsümüzü

gören komþu abla ve kardeþler “hoþ geldiniz”

dedikten sonra evlerinin yakýn olduðunu söyleyip,

evlerine dâvet ettiler. Ýki kardeþ gelip “Bize de ihtiyaç

varsa hazýrýz” dediler. Duygulanmamak elde deðildi.

Ne de olsa Üstadýmýzýn memleketiydi. Hizmet ehli

insanlardý her Nur Talebesi gibi… Türkiye’nin bir u-

cundaydýk, ama ayný duygular içindeydik. Allah hepsinden

ebeden razý olsun inþâallah… Ýnsanlarý çok

sýcak ve misafirperverdiler. Sabah namazlarýndan

sonra çýkmak zorundaydýk, istemeden de olsa ayrýldýk.

Kardeþlik böyle bir þeydi iþte… Ardýmýzda güzel

ve hoþ anýlar býrakarak yola çýktýk.

Hedefimiz Van’da yapýlacak mevlide gitmekti. Said

Aðabey Van dershanesinde kahvaltýya beklendiðimizi

haber verdi. Burada konaklayýp dinlenecektik

ve Van Mevlidine katýlacaktýk ve öyle oldu. Yukarý

Nurþin Camii’ne gittik ve cami minaresinde sanki

bakýþlarýyla bütün misafirlere “hoþamedi” yapan Üstadýmýzýn

resmini gördük. Üstadýmýz mânen buradaydý.

Hizmet ehli kardeþlerimiz kermes düzenlemiþlerdi,

çok kalabalýktý, sanki Türkiye’den akýn akýn

gelmiþti kardeþler. Görüþme ve kucaklaþmalardan

sonra mevlid-i þerif okundu.

Akþamüstü aðabeylerle birlikte yaþlý, çoluk çocuk

demeden Van Kalesi’ne çýktýk. Üstadýmýzýn Risâle’de

bahsettiði Horhor Çeþmesi’ni, duâ ettiði maðarayý

gördük. Van Kalesi’nden Van’a baktýk, harika bir

manzaraydý. Her güzel þey gibi bu da kýsa sürmüþtü.

Akþam saatlerinde Muþ dershanesine vardýk. Ayný

sýcak karþýlamayla karþýlandýk... Sabah erken saatlerde

yine yollardayýz... Yolda uyumuþuz, ne kadar gittik

bilmiyorum, Elazýð’a ulaþtýk. Üstadýmýzýn mübarek

talebesi Hulusi Aðabeyin kabrinde duâlar okuduk.

Yolculuðumuz bu minval üzere devam etti, artýk

sadece namazlar için duruyorduk. Sait Aðabeye teþekkür

ve duâlar ederek “Bir dahaki turu nereye düzenliyorsun?”

diye sorduk. Yorgun ve bitap düþmüþ

olan aðabey gülerek “Þimdilik düþünmüyorum” dedi.

Allah bu turu düzenleyen, emeði geçen ve bizleri

aðýrlayan, bizlere hizmet eden bütün Nur Talebelerinden

razý olsun inþâallah. Ve bizlere böyle

güzel seyahati yaþattýðý için Yüce Rabbime de

binlerce þükürler olsun.


Y

EKONOMÝ

24 TEMMUZ 2011 PAZAR

11

HABERLER

DÖVÝZ EFEKTÝF

MERKEZ BANKASI DÖVÝZ KURLARI

2011

Cinsi

Cinsi

1ABDDOLARI

1 AVUSTRALYA DOLARI

1DANÝMARKAKRONU

1 EURO

1ÝNGÝLÝZSTERLÝNÝ

22 TEMMUZ

ALIÞ SATIÞ ALIÞ SATIÞ

DÖVÝZ

EFEKTÝF

1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI

2.0265 2.0396 2.0235 2.0427

ALIÞ SATIÞ ALIÞ SATIÞ

1 ÝS VEÇ KRO NU

0.26332 0.26606 0.26314 0.26667

1.6669 1.6749 1.6657 1.6774

1 KA NA DA DO LA RI

1.7631 1.7711 1.7566 1.7778

1.8061 1.8179 1.7978 1.8288

1 KU VEYT DÝ NA RI

6.0421 6.1217 5.9515 6.2135

0.32211 0.32370 0.32188 0.32444 1 NOR VEÇ KRO NU

0.30831 0.31039 0.30809 0.31110

2.4013 2.4129 2.3996 2.4165

1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 0.44580 0.44660 0.44246 0.44995

2.7161 2.7303 2.7142 2.7344 100 JA PON YE NÝ

2.1188 2.1329 2.1110 2.1410

DO LAR

DÜN

1,7000

ÖN CE KÝ GÜN

1,6840


S E R B E S T P Ý Y A S A

E U RO AL TIN C. AL TI NI

DÜN

2,4360

ÖN CE KÝ GÜN

2,4200


DÜN

87,80

ÖN CE KÝ GÜN

86,70


DÜN

590,36

ÖN CE KÝ GÜN

583,09


Sunny Pizza tavasý ile bir çok iþ tek tavada yapýlabiliyor.

Sunny Piz za ta va sý ile

pi þir mek ko lay

SUNNY mar ka sý i le 30 yý lý aþ kýn bir sü re dir yüz -

ler ce e lek tro nik ü rü nü tü ke ti ci ler le bu luþ tu ran At -

ma ca E lek tro nik, e lek trik li kü çük ev a let le ri se ri si ni

ü rün yel pa ze si ne ek le di. E lek trik li kü çük ev a let le ri

se ri si nin ilk ü rün le ri a ra sýn da yer a lan Sunny Piz za

ta va sý i le bir çok iþ tek ta va da ya pý la bi li yor. Ta va i le

bol ca pi lav ya pa bi lir, mý sýr pat la ta bi lir, kes ta ne pi -

þi re bi lir ve piz za ya pa bi lir si niz. Hýz lý pi þir me çö -

züm le ri Sunny piz za ta va sý cam ka pak lý ve 7 cm gi -

bi ol duk ça yük sek de rin lik te. Fi ya tý i se 74.90 TL.

Turizmde her þey da hil

sis te mi deðiþmeli

TÜR KÝYE Es naf ve Sa nat kâr la rý Kon fe de ras yo nu

(TESK) Ge nel Baþ ka ný Ben de vi Pa lan dö ken, bu yýl

Tür ki ye’ye 31 mil yon tu ris tin gel me si nin bek len di ði -

ni be lir te rek, ‘’Ar týk her þey da hil sis te min den u zak -

laþ ma lý, tu riz mi mi zi çe þit len dir me li yiz. Ge len tu ris -

tin da ha çok a lýþ ve riþ ya pa bi le ce ði, ay ný za man da ül -

ke mi zin ta ri hi ni, gü zel lik le ri ni, kül tü rü nü da ha ya -

kýn dan ta ný ya bi le ce ði bir sis tem kur ma lý yýz’’ de di. Pa -

lan dö ken, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Rus ya baþ ta ol -

mak ü ze re pek çok ül key le vi ze le rin kalk ma sýy la ül -

ke ye ge len tu ris tin pro fi li nin de de ðiþ me ye baþ la dý ðý -

ný i fa de et ti. Bu or tam da her þey da hil sis te min den

ya vaþ ya vaþ u zak la þýl ma sý ge rek ti ði ni sa vu nan Pa lan -

dö ken, þun la rý kay det ti: ‘’Böl ge es na fý na hiç bir fay da sý

ol ma yan her þey da hil sis te min de, ta ri hi mi zi ve kül -

tü rel de ðer le ri mi zi ta ný ta ma dan tu rist ül ke si ne dön -

mek te dir. Hiç de ðil se bir haf ta lýk tu run i ki gü nün de

tu ris ti o tel den çý ka rýp, böl ge nin an ti ka pa zar la rý na,

yö re sel el sa nat la rý nýn ve ü rün le ri nin ser gi len di ði

çar þý la rý na yön len dir me li yiz. Ar týk mar ka þe hir ler ya -

ra ta rak, ha va a lan la rý mý zý bü yü te rek, kon gre tu riz mi -

ni ge liþ ti re rek ken di mi zi dün ya ya ta nýt ma mý zýn tu -

rizm ge lir le ri mi zin art ma sý ve böl ge sel kal kýn ma a çý -

sýn dan sa yý sýz fay da sý o la cak týr.’’ An ka ra / a a

2B Mec lis a çý lýn ca çö zü le cek

E KO NO MÝ Ba ka ný Za fer Çað la yan, Mec lis’in ye ni

ya sa ma dö ne min de ‘2B so ru nu’nun ko nu þu la ca ðý -

ný ve çö zü me ka vuþ tu ru la ca ðý ný be lir te rek, ‘’Dev let

ve mil let ba rýþ tý rý la cak’’ de di. Ba kan Çað la yan, AKP

Ýl Teþ ki lâ týn ca se çim le rin ar dýn dan te þek kür a ma -

cýy la dü zen le nen prog ram kap sa mýn da Mer sin’in

Ay dýn cýk il çe si ni zi ya re tet ti. Ýl çe gi ri þin de ka la ba lýk

grup ta ra fýn dan kar þý la nan Çað la yan, par ti si nin il çe

teþ ki lâ týn da hal ka hi ta ben yap tý ðý ko nuþ ma da, Ay -

dýn cýk hal ký nýn se çim ler de AKP’ye bü yük des tek

ver di ði ni be lir te rek, te þek kür et ti. Va tan daþ la rýn 2B

a ra zi le ri i le il gi li ya þa dý ðý so run la rý ný da öð re nen

Çað la yan, ‘’Mec lis a çý lýr a çýl maz ‘2B so ru nu’ ko nu -

þu la cak ve çö zü me ka vuþ tu ru la cak. Dev let ve mil -

let ba rýþ tý rý la cak’’ di ye ko nuþ tu. Ýl çe de yat li ma ný o -

luþ tu rul ma sý yö nün de ta lep ler le il gi li de U laþ týr ma

Ba kan lý ðý De mir yol la rý, Li man lar ve Ha va Mey -

dan la rý Ýn þa a tý (DLH) Ge nel Mü dür lü ðü yet ki li le -

riy le ko nu yu gö rüþ tü ðü nü vur gu la yan Çað la yan,

A na mur’u zi ya re tin de de Mer sin’de dü zen le ne cek

o lim pi yat lar i çin 500 tril yon luk ya tý rým ya pa cak la -

rý ný söy le di. Ay dýn cýk / A na mur / a a - ci han

Ko mi li’den ye ni

ýs lak hav lu se ri si

KO MÝ LÝ, has sas cilt le re ve be bek cil di ne ö zel ýs lak

te miz lik hav lu su se ri si ni sa tý þa sun du. Her ke sin

gü ven le kul la na bil me si i çin der ma to lo jik ve kli nik

o la rak test e di len ü rün le rin pH de ðe ri cilt i le u -

yum lu. Al kol i çer me yen ve hoþ ko ku la rýy la fe rah la -

tan ýs lak hav lu lar pra tik ve gü ven li te miz lik i çin i -

de al. Yüz de 100 ta bii zey tin ya ðý i çe ren krem li los -

yo nu i le has sas cilt le re u yum lu yu mu þak pe tek do -

ku ya sa hip ko mi li ýs lak te miz lik hav lu su; mut fak ta,

ban yo da, spor da, se ya hat te, park ta, o fis te, hij yen

ge rek ti ren her yer de gü ven le kul la ný la bi lir. Cil di

de rin le me si ne te miz le ye rek et kin hij yen sað lýyor.

Pa muk ta spe kü las yon

PAMUK FÝYATLARININ HIZLA DÜÞMESÝNÝN SPEKÜLATÖRLERDEN KAYNAKLANDIÐINI

SAVUNAN DETGÝS BAÞKANI ÝSA DAL, CÝDDÎ SIKINTILARIN YAÞANABÝLECEÐÝNE DÝKKAT ÇEKTÝ.

DE NÝZ LÝ Teks til ve Gi yim Sa na yi ci le ri

Der ne ði (DET GÝS) Baþ ka ný Ý sa Dal, pa -

muk fi yat la rý nýn hýz la in me si nin, ‘’pa mu -

ða spe kü la tör le rin e li nin deð me sin den’’

kay nak lan dý ðý ný söy le di. Dal, pa muk fi -

yat la rýn da ki hýz lý dü þü þün te dir gin lik ve ri -

ci bo yut la ra u laþ tý ðý ný i fa de et ti. Pa muk fi -

yat la rý nýn 2010 yý lýn da ta van yap tý ðý ný,

þim di i se a þý rý düþ tü ðü nü an la tan Dal,

‘’Bu ra da i yi ni yet a ra mak müm kün de ðil.

Na sýl ki ha va de ði þim le ri sað lýk lý in san la rýn

psi ko lo ji si ni o lum suz yön de et ki li yor sa,

pa muk ta ki bu i niþ çý kýþ lar da teks til sa na -

yi ci si nin psi ko lo ji si ni et ki li yor’’ de di. Dal,

ge çen yý lýn o cak a yýn da ki log ram fi ya tý 2,5

li ra o lan, bu yý lýn Ma yýs so nun da i se 7 li ra

sý ný rý na da ya nan pa mu ðun fi ya tý nýn 3,6 li -

ra ya ge ri le me si nin, cid dî sý kýn tý lar ya þa na -

bi le ce ði nin sin yal le ri ni ver di ði ni di le ge ti -

re rek, þöy le de vam et ti: ‘’Çift çi i çin bu fi -

yat lar ha yal ký rýk lý ðý ya þa tý yor. Ha sat yak -

laþ ma ya baþ la dý, fi yat lar di be vur du. Bir -

kaç ay ön ce si ne ka dar pa muk fi yat la rýn da

ta van dan bah se di yor duk. Da ha ön ce de

ay ný du rum lar ya þan dý ve çift çi pa muk e -

ki min den so ðu du. Teþ vik ler le tek rar ge ri -

ye dön dü rül dü. E ðer ki yi ne ay ný þey ler

ya þa nýr sa bu kez çift çi yi ge ri yi dön dür mek

müm kün ol maz. Ye ni bir ha sat dö ne mi

ge li yor, fi yat lar ay ný dü zey de sey re der se

pa muk çift çi si küs müþ de mek tir.’’

Bir çok fir ma nýn þu an i çin ta ti le gir -

di ði ni, iþ le ri ne a ra ver di ði ni ha týr la tan

Dal, söz le ri ni þöy le sür dür dü: ‘’Þu an i -

çin bir dur gun luk var, iþ ler de ya vaþ la ma

var, bun dan do la yý bir dü þüþ var. Yal nýz

bu ka dar dü þüþ nor mal de ðil. Pa muk fi -

yat la rý nýn hýz la a þa ðý ya in me si, pa mu ða

spe kü la tör le rin e li nin deð me sin den

kay nak la ný yor. Ü re ti ci de teks til ci de

dik kat li ol ma lý. Bu fi yat la rýn ha sat dö -

ne mi ne doð ru a þa ðý la ra in me si dü þün -

dü rü cü. Bu, dü þük fi yat lar dan pa muk

al mak is te yen le rin kur du ðu pla nýn bir

par ça sý o la bi lir.’’ Fi yat la rýn ha sat dö ne -

mi son ra sý tek rar yük se li þe ge çe bi le ce -

ði ni di le ge ti ren Dal, pa muk ve ip lik fi -

yat la rýn da bir stan dar dýn ya ka lan ma sý -

nýn hem çift çi yi hem teks til ci yi ra hat la -

ta ca ðý ný söz le ri ne ek le di. De niz li / a a

Ko nu koð lu: Av ru pa bi ze muh taç o la cak

SAN KO Hol ding Yö ne tim Ku ru lu

Baþ ka ný Ab dul ka dir Ko nu koð lu, Av -

ru pa’nýn so nun da Tür ki ye’ye muh -

taç o la ca ðý ný sa vun du. Tür ki ye’nin

ön de ge len sa na yi ci le rin den Ab dul -

ka dir Ko nu koð lu, ül ke de ki e ko no -

mik du ru mu ve Av ru pa ül ke le ri ni

sar san kü re sel kriz se nar yo la rý na i liþ -

kin de ðer len dir me ler de bu lun du. Ö -

zel lik le ca rî a çýk ko nu su na de ði nen

ve bu nun i çin müm kün ol du ðu ka -

dar it ha la tý kes me nin ge rek li ol du ðu -

nu kay de den Ko nu koð lu, do la rýn yu -

ka rý çýk ma sýy la it ha lat ve ih ra cat

den ge sin de de ði þik lik ler ol du ðu na

vur gu yap tý. Hü kü me tin it ha la týn ö -

nü ne ba zý en gel le ri koy ma sý ge rek ti -

ði nin al tý ný çi zen Ko nu koð lu, “Çün -

kü e mek yo ðun iþ le rin it ha la týn da iþ -

çi nin iþ siz ka la ca ðý nýn he sa bý nýn ya -

pýl ma sý lâ zým. Þim di hep dost ül ke

de ni yor. Dost luk la ti ca re ti bir a ra da

tut mak a kýl cý de ðil. E ðer sen ba na

dost san, be nim Tür ki ye’de ki iþ çi mi

ni ye iþ siz bý ra ký yor sun? Ba na ih ra ca -

tý pom pa la yýp, süs pan si yon ya pa rak

mal sok ma ya ça lý þý yor sun? Sen bi -

zim iþ çi mi zi iþ siz ko yu yor sun. Na sýl

dost sun sen?” de ðer len dir me sin de

bu lun du. Dün ya da ne re dey se Tür ki -

ye’nin ser best böl ge ol du ðu nu kay -

de den Ko nu koð lu, “Her þey Tür ki -

ye’ye gi ri yor, a ma biz ih ra cat yap tý -

ðý mýz za man ol mu yor. Pa kis tan’a gi -

Te sis i çin de 7 a det sun'î göl bu lu na cak. Göl ler, Ye di göl ler Mil lî Par ký’nda ki

göl le rin a dý ný ta þý ya cak. FOTOÐRAF: AA

din, ih ra cat ya pýn. Ne ka dar ver gi a -

la cak siz den? Çin’e gi din teks til ih ra -

ca tý ya pýn. Ne ka dar ve re cek si niz?”

þek lin de ko nuþ tu. Ted bir o la rak

güm rük ver gi le ri nin göz den ge çi ril -

me si ge rek ti ði ni ha týr la tan Ko nu -

koð lu, hü kü me tin ye ni ted bir ler al -

ma sý du ru mun da ca rî a çýk ka pa na -

ca ðý ný i le ri sür dü. Kar þý ol duk la rý þe -

yin e mek yo ðun sek tör de ki it ha lat

ol du ðu nu al tý ný çi ze rek söy le yen

Ko nu koð lu, ra hat sýz e di ci du ru mun,

it ha lat ya pa rak Tür ki ye’ye mal sat -

mak ol du ðu nu i fa de et ti. Ge le cek

dö nem de Av ru pa’nýn Tür ki ye’ye

muh taç o la ca ðý ný da id di a e den Ko -

nu koð lu, söz le ri ni þöy le sür dür dü:

“Ben bu nu 15 yýl ön ce söy le miþ -

tim. On lar þim di bi zi al mý yor, a ma

biz de on la rý al ma ya ca ðýz in þal lah.

Ben bu ya þan ma sý bek le nen kriz le

il gi li o la rak da Tür ki ye’ye ba kan

yö nüy le, 2001’de ki gi bi sert bir fýr -

tý na nýn e se ce ði ni dü þün mü yo rum.

Bu ka na at te de ði lim. Ka ra bu lut lar

gö rü le bi lir a ma in þal lah bu ka -

ra dö nüþ me den yað mur

o la rak ge çer.”

Ga zi an tep / ci han

Abdulkadir Konukoðlu

Bo lu Da ðý tek rar can lanýyor

BO LU Da ðý A.Þ. Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ad nan Day lan,

Bo lu Da ðý böl ge sin de ya pý lan ve ma li ye ti 100 mil yon li ra -

ya u la þan High way O ut let’in a çýl ma sýy la Bo lu Da ðý’nýn e -

ko no mik o la rak tek rar can la na ca ðý ný söy le di. Ad nan Day -

lan, 13 ay ön ce in þa a tý na baþ la dýk la rý te si sin son a þa ma sý -

na yak laþ týk la rý ný be lir te rek, ‘’Te si si miz de 110 ci va rýn da

mar ka ba rýn dý rý yo ruz. 28 Tem muz 2011 ta ri hin de te si si -

mi zin bir kýs mý hiz me te gi re cek. A sýl a çý lý þý mýz i se Ey lül

2011’de o la cak. 28 Tem muz’dan son ra i se di ðer mar ka lar

ça lýþ ma la rý ný hýz lý bir þe kil de ta mam la ya cak ve a çý lý þa ha -

zýr ha le gel miþ o la cak lar’’ de di. High way O ut let’in a çýl ma -

sýy la bir lik te Bo lu Da ðý’nýn tek rar can lan ma sý ný he def le -

dik le ri ni an la tan Day lan, ‘’Bu nun i çin ar ka daþ lar la bir lik te

yo la çýk týk. Bo lu Da ðý Tü ne li a çýl ma dan ön ce Kay naþ lý i le

A bant sa pa ðý a ra sýn da i ri li u fak lý 153 ta ne iþ let me var dý.

Böl ge de 3 bin 600 ça lý þan var dý. Bun la rýn ek sik li ði ni ka -

pat mak i çin böy le bir te sis yap týk. Ýþ-Kur ve Mil lî E ði tim i -

le bir lik te yü rüt tü ðü müz ça lýþ ma kap sa mýn da, per so nel a -

lým la rý na baþ la dýk. Al mýþ ol du ðu muz per so nel e ði tim den

ge çi yor. Bu ka dar sý kýn tý nýn i çin de 2 bin 800 ki þi ye iþ im -

ka ný sað la dý ðý mýz i çin çok se vi ni yo ruz. Te si si mi zin mem -

le ke ti mi ze ve in san la rý mý za fay da lý o la ca ðý ný dü þü nü yo -

ruz’’ di ye ko nuþ tu. Bo lu Da ðý A.Þ. Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka -

ný Day lan, Bo lu Da ðý High way O ut let’in böl ge nin en bü -

yük a lýþ ve riþ mer ke zi o la ca ðý ný kay de de rek, þun la rý söy le -

di: ‘’O to yol o la rak da Av ru pa’nýn en bü yük o to yol te si si o -

la cak. Böl ge mi ze cid dî bir can lý lýk ka zan dý ra cak. Te si sin

ma li ye ti 100 mil yon li ra ya yak laþ tý.’’ Bo lu / a a

TAZÝYE

TAZÝYE

TAZÝYE

TAZÝYE

Muhterem kardeþimiz

Levent Gökbulut'un annesi

Behiye

Muhterem kardeþimiz

Hasan Akpýnar'ýn babasý

Ömer Akpýnar'ýn

Muhterem kardeþimiz

Levent Gökbulut'un annesi

Behiye

Muhterem kardeþimiz

Levent Gökbulut'un annesi

Behiye

Gökbulut'un

vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye

Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler,

kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz

eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Ankara Yeni Asya

Okuyucularý

vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan

rahmet, maðfiret diler, dostlarý, kederli ailesi ve yakýnlarýna

sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Bursa - Yeni Asya

Okuyucularý

Gökbulut'un

vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye

Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler,

kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz

eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Haznedar Yeni Asya

Okuyucularý

Gökbulut'un

vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye

Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler,

kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz

eder, taziyetlerimizi sunarýz.

Selamet Arslan ve

Ailesi


12

24 TEMMUZ 2011 PAZAR

AÝLE - SAÐLIK

Y

Oruç tutanlar yeterli

ve dengeli beslenmeli

RAMAZAN AYININ UZUN GÜNLERE VE YAZ DÖNEMÝNE DENK

GELDÝÐÝNE DÝKKATÝ ÇEKEN UZMANLAR, "HAVALAR SICAK, GÜNLER

UZUN. ORUÇ TUTANLAR YETERLÝ VE DENGELÝ BESLENMELÝ" DEDÝ.

GAZÝANTEP Özel Sani Konukoðlu Hastanesi

Beslenme ve Diyet Uzmaný Gülen Alpaydýn,

bu yýl Ramazan ayýnýn uzun günlere

ve yaz dönemine denk geldiðine dikkati

çekerek, “Havalar sýcak, günler uzun. Oruç

tutanlar yeterli ve dengeli beslenmeli, dikkatli

olmalý.” dedi. Alpaydýn, sahur ve iftar

arasýndaki sürenin ortama 15-16 saat olduðunu

hatýrlatarak, yeterli ve dengeli beslenme

düzenini korumak için oruç tutan herkesin

mutlaka sahura kalkmasý gerektiðini

söyledi. Susamaya sebep olmayacak, hafif,

bol lifli, kýzartma kavurma, hamur iþleri gibi

yaðlý yiyecekleri içermeyen beslenme programý ayarlanmasý

ve kesinlikle sahurun atlanmamasý gerektiðini kaydeden

Alpaydýn, “Bu þekilde ertesi gün oluþabilecek halsizlik,

yorgunluk gibi olumsuz durumlarýn da oluþmasýna

engel olunacaktýr” diye konuþtu.

SAHUR UYARISI

Kronik hastalýklarý olanlar, hamile ve emziren kadýnlar

ile 12-18 yaþ arasý bireylerin doktora danýþmadan o-

ruç tutmamasýný tavsiye eden Alpaydýn þöyle devam etti:

“Ramazan ayýnda iftar ve sahur arasýna ara öðün

katýlarak öðün sayýsý 3-4 olarak tutulmaya

çalýþýlmalý. Özelikle bu dönemde yapýlan

beslenme hatalarý olarak,

sahura kalkamadan, gece yemek

yiyerek yatmak, hýzlý

ve aþýrý yemek yemek,

sahurda posasýz ve

ÇANAKKALE KEPEZ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI'NDAN ÝLAN

1. Çanakkale ili, Merkez Ýlçesi, Kepez beldesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan

mülkiyet Kepez Belediyesi'ne ait olan ve tapunun Pafta: H16c 18b 2 a, Parsel: 5470'de

kayýtlý 3304,20 m 2 lik taþýnmaz üzerinde yapýlacak olan inþaat 2886 sayýlý Devlet Ýhale

Yasasýnýn 35. Maddesinin a fýkrasýna göre kapalý teklif usulü ile kat karþýlýðý verilmek

üzere ihaleye çýkarýlmýþtýr.

2. Ýhale 10.08.2011 Çarþamba günü saat 10:00'da Kepez Belediyesi Encümen salonunda

Belediye Encümeni huzurunda yapýlacaktýr.

3. Söz konusu iþin Muhammen bedeli 6.639.532,10 TL olup geçici teminat ise

199.186 TL (Yüz doksan dokuz bin yüz seksen altý TL) dir.

4. Ýstekliler söz konusu taþýnmaza ait ihale þartnamesi, imar durumu ve ölçü

krokisini Kepez Belediyesi Fen iþleri bürosundan 250,00 TL dosya bedeli karþýlýðýnda

alabilirler. Dosya bedelini yatýrmayanlar ihaleye iþtirak edemezler.

5. Ýnþaat kat karþýlýðý yaptýrýldýðýndan teminat olarak, ihaleyi üstlenecek þahýs veya

firmaya kalacak olan baðýmsýz bölümlerden Ýnþaat ruhsatýnýn alýnmasý ile 30 gün

içinde kat irtifaký kurulacak olup proje ve ruhsat karþýlýðý yüklenicinin dairelerinin %

10'u, iþverene ait dairelerin kaba inþaatý ve çatýsý tamamlandýðýnda % 40'ý, ince

inþaatý tamamlandýðýnda dairelerin % 25'i, iskan ruhsatý alýndýktan sonra % 20'si,

ada içi ve çevre düzenlemesi tamamlandýðýnda da dairelerin % 5'i oranýnda isabet

eden arsa paylarýnýn tapu devri gerçekleþtirilecektir. Yüklenicinin inþaatý býrakmasý

durumunda devredilmeyen kýsýmlar direkt olarak iþverene ait olacaktýr. Yüklenici

tapuda devri yapýlmadan önce kendisine kalan baðýmsýz bölümleri satamaz. Yüklenici

tarafýndan tapu harici yapýlan satýþlar belediye tarafýndan tanýnmayacaktýr.

6. Ýhaleye katýlacak olanlar belirtilen miktardaki geçici teminatlarýný, ihale günü en

geç saat 09.30'a kadar belediyemiz Hesap Ýþleri Müdürlüðünden alýnacak teslimat ile

birlikte T.C. Ziraat bankasý Çanakkale Kordon Þubesi'ne yatýrmalarý veya Milli

bankalarýn birinden alýnacak süresiz banka teminat mektubu getirmeleri þarttýr.

Geçici teminat yatýrmayanlar ihaleye iþtirak ettirilmezler. Ýhale günü saat 09.30'dan

sonra teminat kabul edilmez.

7. Ýhaleye girebilmek için:

A) Kanuni ikametgâhý gösteren ikametgâh senedi,

B) Türkiye'de tebligat için adres beyaný

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odasý Belgesi

a. Gerçek kiþi olmasý halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odasý veya Esnaf ve

Sanatkârlar siciline kayýt olduðunu gösterir belge,

b. Tüzel kiþi olmasý halinde tüzel kiþiliðin idare merkezinin bulunduðu yer

mahkemesinden veya sicile kayýtlý bulunduðu Ticaret ve Sanayi Odasýndan veya benzeri

bir makamdan, ihalenin yapýldýðý yýl için alýnmasý tüzel kiþiliðin sicile kayýtlý

olduðuna dair belge, (Türkiye'de þubesi bulunmayan yabancý tüzel kiþiliðin belgelerin

bu tüzel kiþiliðin bulunduðu ülkedeki Türk Konsolosluðu'nca veya Türk Dýþiþleri

Bakanlýðý'nca onaylanmýþ olmasý gerekir.)

c. Ortak giriþim olmasý halinde ortak giriþimi oluþturan gerçek veya tüzel kiþilerin

her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D) Ýmza sirküleri,

a. Gerçek kiþi olmasý halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b. Tüzel kiþi olmasý halinde, tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye'de

þubesi bulunmayan yabancý tüzel kiþilerin bu tüzel kiþiliðin bulunduðu Türk

aðýr besinlerin tüketimi, az su içilmesi

ve fiziksel aktivite azlýðý gösterilebilir.

Sahura kalkmadan, gece yemek yiyerek

yatmak durumunda uzun süre aç kalýnarak

vücut ‘kýtlýk’ durumuna sokulmaktadýr.

Kýtlýða giren vücutta yað, su

ve kas kaybý ve bazal metabolizma hýzýnda

yavaþlama olmakta, ayrýca alýnan

her besin vücutta yað olarak depolanmaktadýr.

Ramazan ayýnda uzun süreli

açlýða baðlý olarak kan þekerinin düþmesi

sonucu çoðu kez hýzlý ve fazla

miktarda besin tüketilir. Hýzlý besin tüketimi

mide asidinin yemek borusuna kaçmasý olarak tanýmlanan

reflüye ve kabýzlýk gibi saðlýk problemlerine

sebep olabilir. Reflüyü önlemek için kahve, kakao, çikolata

gibi aþýrý kafein alýmýndan kaçýnmak, yaðlý yiyeceklerden

uzak durmak ve yemeði yer yemez yatmamak

gerekir. Bunun dýþýnda kabýzlýk problemi çekenler için

posalý besinlerin daha fazla tüketilmesi önerilir. Bunun

için de meyve ve sebze tüketiminin arttýrýlmasý, ekmek

olarak kepek veya çavdar ekmeðinin kullanýlmasý ve ö-

zellikle su tüketiminin arttýrýlmasý

gerekir.”

Beslenme ve Diyet Uzmaný

Gülen Alpaydýn

ÝFTARDA

NE YAPMALI

ÝFTARA çorbayla baþlanýp 10-15

dakika ara verildikten sonra, ana

yemeðe geçilmesini öneren Alpaydýn,

Ramazan ayýnda oruç tutarken

beslenmeye daha çok özen

gösterilmesi ve yaðlý yiyeceklerden

kaçýnýlmasý uyarýsýný yaptý. “Yemeklerin

aðýr olmamasýna, az yaðlý

olmasýna ve yaðda kýzartýlmadan

yapýlmýþ yiyeceklerin seçilmesine,

sýk aralýklarla az yemek tüketilmesine

dikkat edilmeli.” diyen Alpaydýn,

sözlerini þöyle sürdürdü: “Sahurda

posasýz ve aðýr besinlerin

tüketiminden kaçýnýlmalýdýr. Hafif

bir kahvaltý yapýlmalý, þeker içeren

basit karbonhidratlar kan þekerinin

aniden düþmesine sebep olduðu

için tercih edilmemeli. Protein

içeren besinler süt, yumurta, peynir

gibi, uzun süre tok tutucu özelliðinden

dolayý tercih edilmeli.

Tuzlu ve salamura besinler, susamaya

sebep olacaðýndan tüketilmemeli.

Az su içilmesi Ramazan

ayýnda gözlenebilen en önemli

beslenme yanlýþlarýndandýr. Özelikle

yemekten önce sývý almaya ö-

zen gösterilmeli. Gün boyunca

kaybedilen sývý miktarý fazla ve bunun

yerine konulmasý gerekir. Sývý

olarak limonata, taze sýkýlmýþ

meyve suyu, komposto tüketilebilir.

Sývý ihtiyacý bireysel özelliklere

göre deðiþkenlik gösterse de yaz

aylarýnda ortalama 22.5 litre sývý a-

lýnmalý. Çay ve kahve, kýsýtlý olarak

tüketilmeli.” Fiziksel aktivite

azlýðý, uzun süreli aç kalmak, hareket

azlýðý, bazal metabolizma

hýzýnýn yavaþlamasý ve vücudun

susuz kalmasýnýn kilo alýmýna

sebep olduðunu anlatan Alpaydýn,

Ramazan ayý boyunca hafif yürüyüþlerin

tercih edilmesi ve su kaybýna

sebep olan çok aðýr sporlardan

kaçýnýlmasý gerektiðine dikkati

çekti. Gaziantep / cihan

Konsolosluðu'nca veya Türk Dýþiþleri Bakanlýðý'nca onaylanmýþ olmasý gerekir.)

c. Ortak giriþim olmasý halinde ortak giriþimi oluþturan gerçek veya tüzel kiþilerin

her birinin (a) veya (b) fýkralarýndaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) Ýstekliler adýna vek1aleten iþtirak ediliyor ise istekli adýna teklifte bulunacak kimselerin

vekaletnameleri ile vekâleten iþtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye'de þubesi

bulunmayan yabancý tüzel kiþilerin vekâletnamelerinin bulunduðu ülkedeki Türk

Konsolosluðu'nca veya Türkiye Dýþiþleri Bakanlýðý'nca onaylanmýþ olmasý gerekir.)

F) Ýsteklilerin ortak giriþimi olmasý halinde bu þartnameye ekli örneðe uygun olarak

noter tasdikli ortak giriþim beyannamesi ile ortaklarca imzalý ortaklýk sözleþmesi,

(Ýhale üzerinde kaldýðý takdirde noter tasdikli ortaklýk sözleþmesi verilir.) Ayrýca,

ortaklýðýn bütün ortaklarý idare ile yapacaklarý ihale sözleþmesini þahsen veya vekilleri

vasýtasýyla imzalayacaklardýr.

G) Ýhale tarihinden en az 1 hafta öncesi itibariyle vergi borcu bulunmadýðýna dair

ilgili Vergi Dairesinden alýnmýþ belge,

H) Ýhale tarihinden en az 1 hafta öncesi itibariyle SSK prim borcu bulunmadýðýna

dair ilgili Sigorta Müdürlüðünden alýnmýþ belge,

Ý) Bu iþin ilan tarihinden sonra temin edilmiþ tarih, sayý ve bank kaþesini ihtiva eden çift

imzalý ve Genel Müdürlükten teyitli kullanýlmýþ nakit kredisi ile kullanýlmamýþ teminat mektubu

kredisini gösteren banka referans mektubu, (Kullanýlmamýþ nakit kredisi ve teminat

mektubu kredisinden herhangi biri en az iþin tahmini yatýrým bedelinin % 15'dan az olamaz).

J) Mali durum bildirisi

K) 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanununa göre ihalelere katýlmaktan yasaklý ve cezalý

olmadýðýna dair beyanname.

L) Ýstekliler, son on beþ yýl içinde yurt içinde veya yurt dýþýnda kamu veya özel sektörde

keþif bedelinin en az % 50'si (3.319.766,05 TL Üç milyon üç yüz on dokuz bin yedi

yüz altmýþ altý TL beþ kuruþ) veya 3000 m 2 Bina Ýnþaatý (tek bir iþ için ) gerçekleþtirdiði

dair veya % 50'si oranýnda denetlediði ve yahut yönettiði idarece kusursuz kabul edilen

yapým iþlerine ait tek sözleþmeye iliþkin iþ deneyim belgesini ve tüzel kiþi istekli tarafýndan

sunulan iþ deneyim belgesinin, ayný tüzel kiþinin yarýsýndan fazla hissesine sahip

ortaklýðýna ait olmasý halinde sunulacak iþ deneyim belgesinin baþka bir tüzel kiþiye kullandýrýlmayacaðýna

iliþkin taahhütnameyi idareye ibraz etmek zorundadýr.

M) Teknik personel taahhütnamesi: Yüklenici iþi yürütebilmesi için 1 adet Ýnþ. Müh.

veya Mimar Þantiye Þefi 5 yýl deneyimli, 1 adet Makine Mühendisi 5 yýl deneyimli, 1

adet Elektrik Mühendisi 5 yýl deneyimli, 1 adet Ýnþ. Teknikeri 5 yýl deneyimli çalýþtýracaðýna

dair taahhütname ve Teknik Personel Listesini sunacaktýr.

N) Yapý araçlarý taahhütnamesi: Yüklenici iþ yürütebilmek için 1 adet Kepçe, 1 adet

Kamyon, 1 adet vibratör, 1000 m 2 Ýþ Ýskelesi

O) Ýhale þartnamesinin satýn alýndýðýna dair belge vermek zorundadýrlar. Dosya

bedeli 250,00 TL (Ýki yüz elli TL)dir.

8. Ýhale þartnamesi ve diðer evraklar hafta içi her gün mesai saatleri içinde Kepez

Belediyesi Fen iþleri bürosunda görülebilir.

9. Ýstekliler teklif mektuplarýný Kepez Belediyesi Yazý Ýþleri Müdürlüðü'ne en geç

10.08.2011 Çarþamba günü saat 09.30'a kadar makbuz karþýlýðýnda verebileceklerdir.

Ýhale günü saat 09.30'dan sonra teklif mektuplarý kabul edilmez. Teklif mektubu vermeyenler

ihaleye iþtirak ettirilmezler.

10. Telgrafla yapýlan müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler

kabul edilmez.

Keyfiyet ilan olunur. www.bik.gov.tr B: 46873

Açýk büfe yemeklerin bilinçsiz tüketilmesi çeþitli saðlýk problemlerine yolaçýyor.

Açýk büfeyi görünce

ölçüyü kaçýrmayýn

BURSA Ýl Saðlýk Müdürlüðü’nden

yapýlan açýklamada, tatil döneminde

açýk büfe yemeklerin bilinçsiz tüketilmesi

durumunda çeþitli saðlýk sorunlarýna

sebep olduðuna dikkat çekildi.

Turistik otellerde büyük israflara

neden olan açýk büfe yemeðin bilinçsiz

beslenmeye sebep olduðu ve

çeþitli saðlýk sorunlarýný da beraberinde

getirdiði vurgulandý. Açýk büfeden

de saðlýklý bir þekilde beslenilebileceðinin

vurgulandýðý açýklamada,

yemek çeþitlerini görmeden önce ne

yenileceðinin planlanmasý gerektiðine

iþaret edildi. Bursa Ýl Saðlýk Müdürlüðü

tarafýndan yapýlan açýklamada,

þu tavsiyelerde bulunuldu: “Kesinlikle

açýk büfede ölçüyü kaçýrmamak

gerekir. Tabaðýnýza yemek alýrken

seçeneklerin sizi cezbetmesine i-

zin vermeden planýnýza sadýk kalýn.

Seçimlerinizi günün kalan kýsmýnda

ne yiyeceðinizi düþünerek yapýn. Öðle

yemeðini fazla yediyseniz daha hafif

gýdalardan oluþan bir akþam yemeði

ile günü bitirin. Fiziksel aktiviteyi

ihmal etmeyin. Yemeklerden

sonra kýsa bir yürüyüþ yapabilir, güneþlenmek

yerine yüzebilir veya bulunduðunuz

yerin imkânlarýna göre

tenis, aerobik gibi aktivilere katýlabilirsiniz.

Akþam yemeðini fazla kaçýrdýðýnýz

için ertesi gün kahvaltýyý atlamamalýsýnýz.

Yemeðinizi yavaþ ve sakin

bir þekilde yiyin; aþýrý doymuþ

hissetmeden önce yemeyi býrakýn.

Doyduðunuzu hissettiðiniz anda tabaðýnýzý

býrakýn.” Bursa / cihan

Güneþten korunmak

kanserriskiniazaltýyor

RECEP BOZDAÐ

ÝSTANBUL

BÜTÜN cilt kanseri vak'alarýnýn

yüzde 80’inin güneþten

korunma yolu ile önlenebileceðini

belirten Medipol Hastanesi

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý

Uzmaný Dr. Mustafa

Çiftçi, “Güneþin zararlý etkileri

sadece cilt saðlýðýný deðil göz

ve baðýþýklýk sistemini de etkilemektedir”

dedi. Çocuk Saðlýðý

ve Hastalýklarý Uzmaný Dr.

Çiftçi, güneþin insan saðlýðý ü-

zerindeki etkilerini anlatý.

Bütün cilt kanseri vak'alarýnýn

yüzde 80’inin güneþten korunma

yolu ile önlenebildiðini

söyleyen Çiftçi, güneþin zararlý

etkilerinin sadece cilt saðlýðýný

deðil göz ve baðýþýklýk sistemini

de etkilediðini belirtti. Güneþ

ýþýnlarýnýn UVA ve UVB ý-

þýnlarýný ihtiva ettiðini aktaran

Dr. Çiftçi, “UVB ýþýnlarý yaz

günlerinde daha yoðun olarak

dünyamýza ulaþan, güneþ yanýklarý

gibi erken dönem bulgularýna

ve cilt kanserine

sebep olan yüksek enerjili ýþýnlardýr.

UVA ýþýnlarý ise mevsimsel

fark olmadan her zaman

dünyaya ulaþan, ciltte lekenmeler,

cilt kýrýþýklýklarý,

ciltte yaþlanma gibi geç dönem

bulgulara yol açan düþük

enerjili ýþýnlardýr. Güneþ, gözün

merceði olan lens kýsmýnda

yangý cevabý oluþturarak

katarakta sebep olabilmektedir

ve ayrýca baðýþýklýk sisteminin

gücünün azalmasýna da sebep

olabilmektedir. Bu sebeplerle

güneþin zararlý etkilerinden

korunmak için tedbirler almalýyýz”

diye konuþtu.

Dr.

Mustafa

Çiftçi

GÖLGEDE DURULMALI,

BOL SIVI TÜKETÝLMELÝ

DR. Mustafa Çiftçi, güneþten korunmak

için alýnacak önlemleri þöyle sýraladý:

“Ýlk olarak alýnmasý gereken önlem

fiziksel olarak güneþten uzak durmaktýr.

Saat 11:00 ile saat 16:00 arasýnda

herkes gölgede olmalýdýr. Kumsal,

beton ve deniz gibi yüzeyler ýþýðý

yansýttýklarý için gölgede bulunulsa bile

ýþýnlarýn halen cildimize ulaþabileceði

unutulmamalýdýr. Üç yaþ altýndaki çocuklar

sürekli gölgede kalmalý, sadece

sabah veya akþam, güneþ ýþýnlarý dünyamýza

eðik olarak ulaþtýðý dönemlerde

güneþe çýkarýlmalýdýrlar. Altý ayýn altýndaki

bebekler için mutlaka kollarý ve

bacaklarý örten kýyafetler seçilmeli, koyu

gölgeden dýþarý çýkarýlmamalýdýr. Ö-

zellikle çocuklar için geniþ kenarlý þapka

kullanýlmalýdýr.” Cilt saðlýðý ve vücudun

elektrolit dengesi için her yaþta

bol bol sývý tüketilmesi gerektiðini dile

getiren Çiftçi, göz saðlýðý açýsýndan

dan UV filtreli güneþ gözlüðü kullanýlmasý

gerektiðini açýkladý. Özellikle güneþ

gözlüðü kullanýlmýyorsa çocuklarýn

gölgede kalmalarýna daha da dikkat e-

dilmesi gerektiðine dikkat çeken Çiftçi,

“Cilt rengi koyulaþtýkça cildin güneþe

direnci arttýðý için özellikle tatillerde ilk

günlerde daha dikkatli olunmalýdýr.

Vücudumuzun D vitamini sentezleyebilmesi

için haftada 3 gün 10-15 dakika

güneþlenmek yeterlidir ve çocuklar için

sabah veya akþam saatleri tercih edilmelidir”

diye konuþtu

ÖZÜR : 23 Temmuz tarihli gazetemizdeki Aile Saðlýk sayfamýzda Dr. Nevin Aykol'un

fotoðrafý yerine teknik bir hatadan dolayý farklý bir fotoðraf yayýnlanmýþtýr. Özür dileriz.


BULMACA

24 TEMMUZ 2011 PAZAR

13

ÇENGEL BULMACA

Afrika'da

bir devlet

Yeni bir

Balkan

ülkesi


Akciðer

iltihabý

Kýrgýz

destaný


Çok nimet

veren

Ýlk mutasavvýflardan

(Bâyezid-i

...)

Ýçinde


Karda

kayma

Lantan'ýn

sembolü


Soylu

Parola

Hâne

BSimetrik

olmayan

Aptal,

bön,

þaþkýn


Dükkan

kapaðý

Bir ilimiz

Açýða çýkmamýþ,

gizli

Hikmetli

sanatkâr

(Allah)Cömertlik

Bir tahýl

ölçüsü
Büyük

Silmek

emri


Bizmut'un

sembolü

B'deki gýda

GeniþlikBir çay

piþirici


Ayak

Bir çalgýHollanda

sembolü

Emek

veren

TatbikîSicim

Arapça'da

benA'daki

meyve

Yüzü gizleyen

kýlýf


Gayretler,

çabalar

Mümkün

olmayan


Kalsiyum

(sembolü)

Kuzu sesi


Su, âb

Seryum'un

sembolüAnne ve

baba

Bitki


Bir kürk

hayvaný

Bir

cennet

þerbeti


Bir nota

Engel

Bir baklagil

Familya

Dýþarý

çýkarma

Bayram

Avrupa

Birliði'nin

kýsasý


Sporda

hýzla koþmak

GelinlerDinî

muhtevalý

müzik

Hafif

tekne


Rutubetli

Berkelyum

(sembolü)

Çok aceleSöyleme

Takým'ýn

kýsaltmasý


Karþýlýk,

bedel

Saðlam

inanma


A


Türk

Lirasý'nýn

kýsaltmasý

Muðla'nýn

bir ilçesi

YüceltmeHangi

þey?Kayseri'de

bir ilçe

Ýlave

Müzik listesi
Samaryum'un

sembolüBir hitab

nidasý


Rabbimiz,

Hâlýkýmýz


Tüy, muyBelli maksatlý

sivil

kuruluþ

Büyük


Sahiplik

belirten

ön ek


KELÝME HAZÝNESÝ

Yan da ki ka re ler de bazý köpek

isimleri giz li dir. Bun la rý yan -

dan, üst ten, çap raz ve ya ter -

sin den a ra ya bi lir si niz. Ke si -

þen harf ler de o la bi lir.

KELÝMELER: KÖPEK,

ÇAKAL, KURT, ZAÐAR,

TÝLKÝ, TAZI, BOZKURT,

DALMAÇYALI, DÝNGO,

KANGAL, KARABAÞ,

DOBERMAN, DANUA,

SPANYEL, BORZOY,

SCHNAUZER, TERÝYE,

SETER, PUANTER,

ZORRO, BOKSER,

BULDOG, PÝNSCHER,

KANÝÞ.

D

E

Ð

Ý

Þ

T

Ý

R


MOZAÝK

BULMACA

Aþaðýdaki

bulmaca

parçalarýný

verdiðimiz

ipuçlarýndan

faydalanarak

yandaki

karelere

doðru

olarak yerleþtirebilir

misiniz?

YEÐÝN

BENEK

Ý lk kelimeden baþlayýp her

basamakta bir harf deðiþtirerek

mânâlý kelimeler yazýn ve

en son kelimeye ulaþýn.

Ý K A

B A H

A L Ý

D I K R K Ö P E K N S T

Ý A Z O L C U A A D C Ý

N K L A R O N M Ý T H L

G K K M T G R T E R N K

O A N D A E Ý R O U A Ý

Ç R A L B Ç Ý U O K U R

R A E O L Y Y K D Z Z E

E B D S E E O A O O E H

T A Þ A K S Y Z L B R C

N Þ Ý A N O E N R I L S

A Ý N D Z U B T A O U N

U N A Z A Ð A R E P B Ý

P A K G O D L U B R S P

F U

L A

R K

M A

H Ý R

T B A

I Z F

KUTU BULMACA

L A

A N

A T

S T

Yandaki harf kutularýný üstteki

boþ karelere doðru yerleþtirirseniz

yandan ve üstten mânâlý kelimeler

bulacaksýnýz. Ýpucu olarak kutulardan

birini biz yerleþtirdik.

V A L

A N A

R Ý T

V

A

R

A

N

Ý

L

A

T

H

T

I

Ý

B

Z

R

A

F

Ý

B

A

K

A

L

A

H

Ý

O

R

E

G

U

T

A

K

Ý

R

Ý

N

M

A

A

A

T

A

9 FARK

Yandaki

iki resim

arasýnda

dokuz

tane fank

vardýr.

bulabilir

misiniz?

Ý

S

Ý

A

E

K

R

E

T

L

O

E

A

R

A

A

Y

I

I

K

V

Ý

B

A

K

Ü

E

F

E

C

A

V

Ý

E

B

A

A

L

A

E

R

E

F

E

N

T

N

M

A

Ý

S

A

K

E

D

Ý

M

N

R

O

E

R

E

O

O

N

D

Z

L

L

B

M

Ý

N

A

K

A

D

E

U

S

A

K

A

T

H

Y

D

A

M

A

GÝZLÝ

RESÝM:

Noktalý yerleri

boyayarak

gizli

resmi ortaya

çýkarýr

mýsýnýz?

M

A

T

E

M

E

L E M A

T

A

R

R

I

Z

T

Þ

A

A

R

H

D

Ý

Y

F

A

A

B

A

L

E

B

A

N

Ý

A

R

S

E

Ü

Y

E

E

A

S

A

M M E T

S

Ý

P

B

C

LABÝRENT

Çalýþkan arý

çiçeðe ulaþmak

istiyor.

Yardým eder

misiniz?

F

E

L

A

H

KELÝME HAZÝNESÝ

3 Harfli: RÝÞ, MOR, ECE, ROL, VAR,

CAM, HUY, ARI, AÇE.

4 Harfli: LEMA, KOCA, SEFA, SOMA,

ALIÇ, FANÝ, UZUN, NACÝ, KEÇE, IRAK,

FOÇA, HAFS, MAMA, EDÝB, ÝÞVE,

KAHR, ÖLÇÜ, GARB, DAYI, FREN.

5 Harfli: ÜMMET, FELAH, SIRAT, LÝSAN,

SELAM, ANEMÝ, ÝHALE, HADÝS, ÜSAME,

ÖTEKÝ, SUARE, AÞIRI, NAMUS, ÇORAK,

SEMEK, ATAMA, BORAN, FÝÞEK, FRESK,

ASHAB, AMMAR, GRÝZU, DÝREK, IÞIMA.

ÞEKÝLLER: Üstteki

þekillerden hangisi

en çok bölmelidir?

CEVAPLAR: ÇENGEL: Soldan

Saða: 1- Bi- Mi 2- Kosova- Ma 3-

Zatülcenb 4- Manas- Erik 5- Minam-

Ca 6- Bistami- Ýd- Ek 7- Fihi- Semaver

8- Kayak- Ebeveyn 9- Kepenk- Depar

10- Asil- Aile 11- Ým- Kebir- Ýrad 12-

Ev- Semahat- TL 13- Asimetrik- Ula

14- Salak- As- Ývaz 15- NL- Ýlahi 16-

Emektar 17- Pratik 18- Ýmkansýz 19-

Ene- Nemli.

Yukarýdan Aþaðýya: 1- La 2-

Mozambiz- Sivas 3- Sanii Hakim- Sa

4- Potansiyel- Sil 5- Vüsat- aP-

Keman- pÝ 6- Bal- Maske- Emekler 7-

Ce- Me- Nebat- Main 8- Mercimek-

Ýhrac etme 9- Mania- AB- Arais- Kik

10- Bk- Ývedi- Tk- Ýtkan 11- Develi- Ýla-

Ne 12- Repertuvar- Sm 13- Ya- Allah-

Kýl 14- kenreD- Azim- Zi.

KUTU BULMACA:

Soldan: FURKAN, ATLAMA.

Yukarýdan: FUSTAT, ANLAMA.

DEÐÝÞTÝR: YEÐÝN, YEMÝN, YEMEN,

YEMEK, DEMEK, DENEK, BENEK.


14 24 TEMMUZ 2011 PAZAR SPOR

Y

HABERLER

Taburcu olan Ersan Gülüm

6 ay tedavi görecek

BEÞÝKTAÞ'IN Avusturya'da gerçekleþtirdiði hazýrlýk

kampý esnasýnda sakatlanan ve ardýndan a-

meliyat olan futbolcu Ersan Adem Gülüm, tedavi

gördüðün hastaneden taburcu oldu. Sol dizinden

sakatlanmasý sonrasý Acýbadem Fulya Hastanesi'nde

Prof. Dr. Ömer Taþer tarafýndan ön çapraz

bað rekonstrüksiyonu revize ameliyatý yapýlan Ersan'ýn

Dün hastaneden ayrýldýðý bildirildi. Kulüp

doktoru Devrim Urgun, yakýn zamanda baþlayacak

olan fizik tedavi programýnýn 6 ay devam edeceðini

belirterek, ''Ersan Adem Gülüm, her þey

yolunda gittiði takdirde bu sürecin ardýndan sahalara

dönebilecek'' þeklinde konuþtu.

Tanju Çolak polislerin

maçýnda hakem oldu

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan toplantýsýnda yapýlan konuþmalarda yöneticiler Nihat Özdemir, Abdullah Kiðýlý ve Mithat Yenigün gözyaþlarýný tutamadý. FOTOÐRAF: A.A

F.BAHÇE'DE GÖZLER YAÞLI

KULÜBÜN YÜKSEK DÝVAN TOPLANTISINDA DUYGULU ANLAR YAÞANDI. KULÜP BAÞKAN VEKÝLÝ NÝHAT ÖZDEMÝR

KONUÞMASININ SONUNDA GÖZYAÞLARINA ENGEL OLAMADI. ÖZDEMÝR'Ý AYAKTA ALKIÞLAYAN BAZI ÜYELERÝN

DEAÐLADIKLARIGÖRÜLDÜ.ÖZDEMÝR,AZÝZYILDIRIM'INÝLKDEFABUTOPLANTIYAKATILAMADIÐINISÖYLEDÝ.

“F.Bahçe laik düzende, laik

anlayýþla spor yapýyor”

FENERBAHÇE Kulübü Yüksek Divan Kurulu

Baþkaný Yüksel Günay, ''Hiçbir tarikat, Ýslam

örgütü zemininde bir yapýlanma bu kulübün

içinde yapamaz'' dedi. Günay, günlerdir internet

sitelerinde Fenerbahçe Spor Kulübü'ne çok þey

yakýþtýrýlmaya çalýþýldýðýný iddia ederek, Türkiye

Cumhuriyeti Anayasasý'na baðlý, Atatürk

devrimlerine sadýk, koruyan ve o düzende

kalmaya kararlý 23 milyon kiþilik bir topluluk

olduklarýný söyledi. Günay, ''Planlanan iddialar

ve tehditlere maruz kalacak kadar sahipsiz

deðiliz. Kulüp olarak laik düzende, laik anlayýþla,

yalnýz spor yapýyoruz. Bize kulübümüze, sponsor

olan ulusal kuruluþlara ve sahiplerine

yapýlan yakýþtýrmalara da karþý olduðumuzu

bildirmek benim Yüksek Divan Kurulu Baþkaný

olarak sizler adýna görevimdir'' diy konuþtu.

FENERBAHÇE Kulübü Baþkan Vekili Nihat Özdemir,

þike soruþturmasý kapsamýnda gelinen

noktada, yapýlan haksýzlýklarýn, haklý baþarýlarýna

gölge düþürdüðünü söyledi. Fenerbahçe Kulübü

Yüksek Divan Kurulu Toplantýsý'nda yönetim

kurulu adýna söz alan Nihat Özdemir, ''Baþkanýmýz

Sayýn Aziz Yýldýrým ve yönetim kurulu üyelerimiz

adýna sizleri saygýyla selamlýyorum'' diye

baþladýðý konuþmasýna þöyle devam etti: ''Bugün

aslýnda sizlerin huzuruna futboldaki ve amatör

þubelerimizdeki þampiyonluklarýmýzý konuþmak,

kulübümüzün bu baþarýlardaki alýn terini, Türk

sporunun ileri gitmesi yönündeki çabalarýmýzý,

yetiþtirdiðimiz þampiyonlarý anlatmak için çýkacaktýk.

Ancak hepimizin yakýndan takip ettiði gibi

baþkanýmýz Aziz Yýldýrým, asbaþkanlarýmýz Þekip

Mosturoðlu, Ýlhan Ekþioðlu, mali iþler müdürümüz

Tamer Yelkovan ve altyapý koordinatörümüz

Cemil Turan'ýn hiç hak etmedikleri suçlamalarla

göz altýna alýnmalarý hepimizi derinden

yaralamýþ ve geldiðimiz noktada yapýlan bu haksýzlýklar

haklý baþarýlarýmýza gölge düþürmüþtür.

Ümidimiz, baþkanýmýz ve diðer arkadaþlarýmýzýn

bu hukuki süreçten en kýsa sürede, aklanarak çýkmalarý

ve burada bizimle olmalarýdýr.''

YARGI SÜRECÝNE SAYGIMIZ SONSUZ

Nihat Özdemir, yargý sürecine olan saygýlarýnýn

sonsuz olduðunu ifade ederek, ''Bu yaklaþýmýmýz

ortadadýr. Bu nedenle, buradan yargý sürecine

dair herhangi bir açýklama yapmayý uygun

bulmuyoruz, kaldý ki avukatlarýmýz zaten süreci

yakinen, an be an takip etmektedirler'' dedi. Özdemir,

Aziz Yýldýrým'ýn 13 yýllýk baþkanlýk döneminde

ilk kez bir Yüksek Divan Kurulu Toplantýsý'nda

bulunamadýðýný belirterek, Aziz Yýldýrým'ýn

''Bir Farkla'' baþlýðýyla yazdýðý mektuptan alýntýlar

yaptý. Fenerbahçe Kulübü'nün, 9 branþta, 2000'e

yakýn lisanslý sporcusu, 700 civarýnda personeli i-

le Türk sporunun lokomotifi olduðunu bildiren

Özdemir, þu ifadeleri kullandý: ''Biz bunun bir

parçasý olmaktan gurur duyduk ve daima da gurur

duyacaðýz. Biz Fenerbahçe olarak, 2010-2011

sezonuna, bir tek sezona 389 altýn, 221 gümüþ,

194 bronz madalya sýðdýrdýk. Biz Fenerbahçe olarak,

bir sezona, 34 Türkiye þampiyonluðu, 9 Türkiye

ikinciliði, 6 Türkiye üçüncülüðü, 1 Dünya

þampiyonluðu, 1 Balkan þampiyonluðu, 5 Avrupa

þampiyonluðu, 6 Avrupa üçüncülüðü, 3 Avrupa

ikinciliði, 3 Ýstanbul þampiyonluðu, 2 Ýstanbul i-

kinciliði sýðdýrdýk. Bu olaðanüstü zaferler, alýn teriyle,

emekle, sabýrla, sistemle kazanýldý. Hepsi,

dünyanýn her bir yanýndaki her bir Fenerbahçelinin

emeðidir, haklý gururudur.''

NÝHAT ÖZDEMÝR'ÝN GÖZ YAÞLARI

Konuþmasýnýn sonuna doðru duygulanan Nihat

Özdemir, ''Son söz olarak, tarihe buradan not düþmek

istiyorum. Sevgili Fenerbahçe taraftarlarý, sevgili

üyelerimiz, gönlünüz rahat olsun. Her þey gelir, her

þey geçer, Fenerbahçe sonsuza dek kalýr'' dedikten

sonra gözyaþlarýna engelolamadý. Bu sýrada, Yüksek

Divan Kurulu üyeleri ayaða kalkarak Nihat Özdemir'i

uzun süre alkýþlarken, bazý üyelerin de aðladýklarý gözlendi.Özdemir,

teþekkür ettikten sonra dýþarý çýktý ve

hava aldýktan sonra salona yeniden döndü.

OGÜN ALTIPARMAK: 1 MÝLYON ÜYE KAYDEDELÝM

Eski futbolcu ve Yüksek Divan Kurulu Üyesi Ogün Altýparmak, göz yaþlarýný tutamadýðý

konuþmasýnda, Aziz Yýldýrým'ýn 1 milyon üye vasiyetini yerine getirme çaðrýsýnda bulunduðu

konuþmasýnda, ''O maddi gücü saðlamamýz için hep beraber el ele verelim. Var mý bir senede

bu kadar kupa alan kulüp. Fenerbahçe çok büyüktür, hiçbir zaman yere düþmeyecektir'' dedi.

AZÝZ YILDIRIM'IN HEYKELÝNÝN

DÝKÝLMESÝ TEKLÝFÝ KABUL EDÝLDÝ

FENERBAHÇE Kulübü Yüksek Divan

Kurulu Üyesi Dr. K. Teoman

Fanusçu, Aziz Yýldýrým'ýn heykelinin

dikilmesi önerisinde bulundu.

Divan Baþkanlýðý'nýn yaptýðý oylamayla

kabul edilen öneri, yönetim

kuruluna iletilecek. Divan kurulu

üyesi Fanusçu, Divan Baþkanlýðý'na

verdiði dilekçede, en kýsa sürede

uzmanlarýn da uygun bulacaðý bir

yerde, kulüp baþkaný Yýldýrým'ýn

heykelinin dikilmesi ve camiaya

yazdýðý mektubun da heykelin içeriðinde

yer almasý önerisini yaptý.

Eski yöneticilerden Iþýk Eyigüngör

de 104 yýllýk bir çýnar olan Fenerbahçe

Kulübü'nü 20 gündür geliþen

olaylarýn zorladýðýný, zorlanmamasý

için birlik ve beraberlik i-

çinde hareket etmek gerektiðini i-

fade ederek, ''Kýrgýnlýklarýmýz varsa

bu kýrgýnlýklarýn rafa kalkýp birlik

ve beraberlik içinde bu yolu açmamýz

lazým'' mesajýný verdi.

ESKÝ Milli Futbolcu Tanju Çolak, Aydýn'ýn Didim

ilçesinde Polis Akademisi Güvenlik Birimleri

Fakültesi öðrencilerinin futbol karþýlaþmasýnda

hakemlik yaptý. Fakültenin 2010-2011 Eðitim Öðretim

Yýlý Uygulamalý ve Merkezi Birimler Eðitim

Kampý kapsamýnda düzenlenen futbol turnuvasý, final

karþýlaþmasýyla son buldu. Tanju Çolak'ýn hakemliðini

yaptýðý Didim Polis Moral Eðitim Merkezi futbol

sahasýndaki finali, 4-4 biten normal sürenin ardýndan

penaltý atýþlarý sonrasýnda 3. grubu 6-4 yenen 5. grup

takýmý kazandý. Müsabakayý Didim Kaymakamý Ali

Katýrcý, Polis Akademisi Baþkan Yardýmcýsý ve Polis

Akademisi Kamp Baþkaný Ali Günebatmaz, Didim

Ýlçe Emniyet Müdürü Uður Çaylak ile fakülte öðrencileri

izledi. Çolak, final maçýnýn ardýndan yaptýðý

açýklamada, ilk defa bir futbol karþýlaþmasýnda hakem

olarak görev aldýðýný belirtti.

Dünya Þampiyonu Þahin

sakatlýktan kurtuldu

AVRUPA dünya ve olimpiyat þampiyonu milli

güreþçi Ramazan Þahin, tüm sýkýntýlarý geride

býraktýðýný belirterek, dünya þampiyonasý için formda

olduðunu söyledi. Ankara'daki Büyük

Anadolu Otel'de kamp yapan Serbest Güreþ Milli

Takýmý ile birlikte, 12-18 Eylül tarihleri arasýnda

Ýstanbul'da düzenlenecek dünya þampiyonasý

hazýrlýklarýný sürdüren Ramazan Þahin, midesindeki

rahatsýzlýk ve omuzundaki sakatlýðýn tamamen

geçtiðini belirtti. Milli güreþçi ''Ýkinci kez

dünya þampiyonu'' olmayý hedeflediðine iþaret

ederek, sakatlýk sorununu atlattýðýný ve önünde

hiçbir sýkýntýnýn kalmadýðýný dile getirdi.

F.Bahçe Sakaryaspor'la

bugün karþýlaþacak

FENERBAHÇE, sezon öncesi hazýrlýk çalýþmalarý

kapsamýnda Bank Asya 1. Lig ekiplerinden

Sakaryaspor ile bugün karþý karþýya gelecek. Sakarya

Atatürk Stadý'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de

baþlayacak. Öte yandan, Fenerbahçe Kulübü, taraftarlarýn

daha kolay ulaþabilmesi adýna Sakaryaspor maçý

biletlerinin Ýstanbul'da da satýþa sunulduðunu duyurdu.

Taraftarlarýn, bilet için 0216 449 80 10 numaralý

telefondan bilgi alabilecekleri aktarýldý.

Antalyaspor'a yeni stat

ne zaman yapýlacak

ANTALYASPOR eski baþkanlarýndan Atilla

Ekmen, Antalyaspor taraftarý ve camiasýnýn yeni bir

stadý hak ettiðini söyledi. Ekmen düzenlediði basýn

toplantýsýnda, kýrmýzý-beyazlý takýmýn maçlarýný

oynadýðý Mardan Stadý'nýn þehir merkezine çok

uzak olduðunu bu nedenle de Antalyaspor'un

taraftar desteðinden mahrum kaldýðýný belirtti.

Ekmen, merkezi ve yerel yönetimlerin artýk somut

adýmlar atmasý gerektiðini bildirdi.


Y

SPOR

24 TEMMUZ 2011 PAZAR

15

AKGÜL: AÇILIÞ TÖRENÝ

MUHTEÞEM OLACAK

OYUNLARIN MASKOTU HAMSÝ: Trabzon'da bugün baþlayacak olan 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunlarý'nýn maskotu hamsi. Hamsinin, sadece balýk deðil, Karadeniz'in,

özellikle de Trabzon insanýnýn hayatýyla özdeþleþmiþ bir simge olduðu, bu nedenle açýlan yarýþmayla hamsinin oyunlarýn maskotu olarak belirlendiði belirtiliyor.

GENÇLÝK ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, Avrupa

Gençlik Olimpik Oyunlarý için yarýn muhteþem

bir açýlýþ töreni hazýrladýklarýný belirterek, ''Dua

ediyoruz ki açýlýþ sýrasýnda yaðmur yaðmasýn, güzel

bir hava olsun'' dedi. Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü

Kamp Eðitim Merkezi'nde düzenlenen basýný bilgilendirme

toplantýsýnda konuþan Yunus Akgül, büyük

günün gelip çattýðýný belirterek, ''Ýki gündür misafirlerimiz

olimpiyat köyüne giriþ yapýyorlar. Kafilelerin

yüzde 90'ý Trabzon'a geldi. Þu anda oyunlar köyünde

memnuniyet süper. Yemekler olsun, yatacak,

kalacak yerler, sosyal alanlarýmýz olsun diðer hizmetlerimizde

herhangi bir sýkýntýmýz yok'' diye konuþtu-

Bugünkü büyük açýlýþý beklediklerini ifade eden Akgül,

þöyle devametti: ''Önceki gece ciddi bir yaðmur

yaðdý Trabzon'da. Meteoroloji yarýn da yaðmurlu olduðu

bilgisini veriyor. Dua ediyoruz ki açýlýþ sýrasýnda

güzel bir hava olsun. Gerçekten muhteþem bir a-

çýlýþ töreni hazýrladýk. Bugüne kadar sportif anlamda

çok büyük açýlýþlar yaptýk ama bugüne kadar hazýrladýklarýmýzýn

en iyisini yapacaðýmýz konusunda iddialýyýz.

Yaðmur yaðmaz, sýkýntý yaþanmazsa muhteþem

bir gece, açýlýþ töreni yaþatacaðýz.'' Akgül, madalya

konusunda da iddialý olduklarýný belirterek, ''Bütün

spor branþlarýnda sporcular olacak. Burada

dünyanýn en baþarýlý ülkeleriyle yarýþacaðýz. Ýngiltere,

Rusya, Fransa gibi ülkeler en güçlü ülkeler. Biz bunlar

arasýnda madalya mücadelesi vereceðiz. Güçlü

ülkeler var diye teslim olmayacaðýz. Hazýrlýklarýmýzý

buna göre yaptýk. Ýddia ediyorum çok ciddi de

madalya alacaðýz. Madalya bakýmýndan da

yüzümüzün akýyla çýkacaðýz'' diye konuþtu.

11. Avrupa Gençlik Olimpik

Oyunlarý Trabzon'da baþlýyor

TRABZON'UN ev sahipliðinde düzenlenecek 11.

Avrupa Gençlik Olimpik Oyunlarý (EYOF) bu

akþam baþlayacak. Hüseyin Avni Aker Stadý'nda

Anadolu Ateþi Dans Grubu'nun yer alacaðý açýlýþ

töreniyle baþlayacak olan EYOF, 29 Temmuz

Cuma günü sona erecek. 2007 yýlýnda Karadeniz

Oyunlarý'nýn gerçekleþtiði Trabzon'da, 4 yýl

sonra Avrupa Gençlik Olimpik Oyunlarý ile bir

büyük organizasyona daha imza atýlmýþ olacak.

Uluslararasý Olimpiyat Komiteleri Baþkaný Jacgues

Rogge tarafýndan Avrupalý genç sporcularýn

dostluk, kardeþlik, fair-play, hoþgörü ve barýþ

ruhuyla bir araya gelmeleri amacýyla gerçekleþtirilen

Avrupa Gençlik Olimpik Oyunlarý'nda,

49 ülkeden yaklaþýk 2 bin 500 sporcu madalya

mücadelesi verecek. Her geçen yýl giderek ö-

nem kazanan ve ilgi duyulan sportif bir organizasyon

olan oyunlara Avrupa ülkelerinin 14-17

yaþ grubundaki sporcular katýlýyor.

ÝLKÝ 1991'DE BELÇÝKA'YA YAPILDI

Ýlk olarak 1991 yýlýnda Belçika'nýn baþkenti

Brüksel'de düzenlenen EYOF, 1993 yýlýnda

Valkenswaard (Hollanda), 1995 yýlýnda Bath

(Ýngiltere), 1997 yýlýnda Lizbon (Portekiz), 1999

yýlýnda Esbjerg (Danimarka), 2001 yýlýnda Murcia

(Ýspanya), 2003 yýlýnda Paris (Fransa), 2005

yýlýnda Lignano Sabbiadoro (Ýtalya), 2007 yýlýnda

Belgrad (Sýrbistan), 2009 yýlýnda da Tampere

(Finlandiya) olmak üzere bugüne dek 10 ülkede

gerçekleþtirildi.

‘‘Trabzon'un ev sahipliðinde

düzenlenecek oyunlar bugün

açýlýþ töreniyle baþlayarak 29

Temmuz Cuma günü sona erecek.

49 ülkeden 2 bin 500'e yakýn

sporcunun katýlacaðý oyunlarda

140 sporcuyla en fazla sporcuya

sahip ülke Türkiye olacak.

EN FAZLA SPORCU TÜRKÝYE'DEN

Oyunlara, Arnavutluk, Andorra, Ermenistan,

Avusturya, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Belçika,

Bosna Hersek, Bulgaristan, Hýrvatistan, Kýbrýs

Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya,

Makedonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan,

Almanya, Ýngiltere, Yunanistan, Macaristan,

Ýzlanda, Ýrlanda Cumhuriyeti, Ýsrail, Ýtalya, Letonya,

Lihteþtayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta,

Moldova, Monaco, Karadað, Hollanda, Norveç,

Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, San Marino,

Sýrbistan, Slovakya, Slovenya, Ýspanya, Ýsveç,

Ýsviçre ve Ukrayna olmak üzere 49 ülkeden

sporcu katýlacak. Basketbol, hentbol, voleybol,

atletizm, bisiklet, judo, tenis, yüzme ve jimnastik

olmak üzere 9 branþta gerçekleþtirilecek oyunlarda

en fazla sporcuyla mücadele eden ülke olma

özeliðini de ev sahibi Türkiye taþýyacak. O-

yunlara 72'si erkek, 68'i kýz olmak üzere 140

sporcuyla tüm branþlarda katýlarak en fazla

sporcu sayýsýna sahip olan Türkiye'nin ardýndan

toplam 114 sporcu ile Rusya ikinci, 100 sporcuyla

Sýrbistan ise üçüncü sýrada yer alýyor.

11 SPOR TESÝSÝNDE YAPILACAK

24-29 Temmuz tarihlerinde 9 branþta gerçekleþtirilecek

oyunlarda 11 spor tesisinden yararlanýlacak.

Oyunlar için 7 bin 500 kiþilik Hayri

Gür Spor Salonu (erkekler basketbol), Türkiye'nin

açýlýr kapanýr ilk yüzme havuzu, Türkiye'nin

ilk jimnastik salonu, 4 bin 500 kiþilik seyirci

kapasiteli ana kort ile birlikte toplam 16

kortluk tenis kompleksi, 7 bin 200 kiþilik atletizm

sahasý tribünleri ve Arsin Spor Salonu

(kýzlar voleybol) olmak üzere 6 spor tesisinin

yaný sýra Olimpiyat Köyü ve Medya Merkezi

yapýldý. Bu tesislerin yaný sýra Karadeniz Oyunlarý'nda

yapýlan 1000 kiþi kapasiteli Of Spor Salonu'nda

judo müsabakalarý, 500 kiþilik kapasiteli

Araklý Spor Salonu'nda erkekler voleybol

müsabakalarý, 1000 kiþilik Vakfýkebir Spor Salonu'nda

erkekler hentbol karþýlaþmalarý, 500

seyircili Çarþýbaþý Spor Salonu'nda da kýzlar

hentbol müsabakalarý yapýlacak. Ayrýca 1200

seyirci kapasiteli 19 Mayýs Spor Salonu'nda da

kýzlar basketbol maçlarý oynanacak.

Braems

Trabzonspor

idmanýný izledi

TRABZONSPOR'DA

198990 ve 199091 sezonlarýnda

görev yapan Belçikalý

teknik direktörü Urbain

Braems, bordomavili

takýmýn antrenmanýný izledi.

Trabzon'da yarýn baþlayacak

Avrupa Gençlik

Olimpik Oyunlarý'nýn açýlýþ

törenine katýlmak üzere

kente gelen Braems, o dönemde

yardýmcýlýðýný yapan

teknik direktör Þenol

Güneþ ve futbolcu olan

yardýmcý antrenör Ünal

Karaman ile sohbet ederek

hasret giderdi. Braems

ayrýca Trabzonspor'a tavsiye

ederek transfer ettirdiði

Brezilyalý oyuncu

Henrique ile de görüþtü.

Süleyman Seba

hastanede

YÜKSEK tansiyon þikayetiyle

önceki akþam hastaneye

kaldýrýlan Beþiktaþ

Kulübü Onursal Baþkaný

Süleyman Seba'nýn saðlýk

durumunun iyi olduðu

öðrenildi. Þiþli Florence

Nightingale Hastanesi'nde

müþahede altýnda tutulan

Süleyman Seba'nýn yüksek

tansiyona baðlý bir rahatsýzlýk

yaþadýðý ancak hayati

tehlike oluþturacak ya da

ameliyat gerektirecek bir

durumunun bulunmadýðý

vurgulandý. Hafta sonunu

hastanede geçirecek olan

Süleyman Seba'nýn pazartesi

günü taburcu edilmesinin

planlandýðý bildirildi.


I

S

I

R

G

A

N

Huzuru bozmayýn

Bozmayýn huzûru menfaat için;

Size fayda vermez bu düþmanlýk, kin!

Bin yýldýr kardeþiz, ayrýlýk yoktu;

Þimdi bu kargaþa, husûmet niçin?

SEYFEDDÝN YAÐMUR

isirgan60@hotmail.com

ÜMÝTVÂR OLUNUZ:

ÞU ÝSTÝKBAL ÝNKILÂBI ÝÇÝNDE EN YÜKSEK GÜR SADÂ ÝSLÂMIN SADÂSI OLACAKTIR

Y24 TEMMUZ 2011 PAZAR

HABERLER

Türkiye, Makedonya, Almanya'dan gelen hafýzlarýn oluþturduðu grubun bir sonraki duraðý ise Sýrbistan olacak. FOTOÐRAF: CÝHAN

Macaristan’da Kur’ân Günleri

MACARÝSTAN’DA ÝLK DEFA, HAFIZLARIN KATILIMI ÝLE KUR’ÂN GÜNLERÝ DÜZENLENDÝ.

MA CA RÝS TAN’IN baþ þeh ri Bu da peþ te’de

11. böl ge be le di ye si ne a it Zsom bol yai ut ca

TIT Kon fe rans mer ke zin de ya pý lan fa a li -

yet te Tür ki ye, Ma ke don ya ve Al man -

ya’dan ge len ha fýz lar Kur’ân zi ya fe ti sun du.

Kur’ân Gün le ri’ne fark lý mil let ve dev let -

ler den a ka de mis yen ler, i þa dam la rý ve en te -

lek tü el ler ka týl dý. Fa tih Ca mii Ba þi ma mý

Os man Þa hin, Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý

Din Ýþ le ri Yük sek Ku ru lu Ü ye si Da vut Ka -

ya, Ma ke don ya’dan Ha fýz Ab dul lah Þa ki ri,

Al man ya Ham burg’dan ha fýz Os man Çe li -

ker, ha fýz Hü se yin Yýl dýz ve ha fýz Yu nus

Em re De mir ci, Ma ca ris tan’da u nu tul maz

bir gün ya þat tý. 16 gün dür Bal kan lar ve or -

ta Av ru pa’da Kur’ân zi ya fe ti su nan grup,

Ma ca ris tan’a Ro man ya’dan gel di. Kur’ân

bül bül le ri nin en kü çü ðü 11 ya þýn da ki ha fýz

Yu nus Em re De mir ci, hem Müs lü man la ra

hem de Ma car la ra fark lý duy gu la rý bir a ra -

da ya þa ma im kâ ný sun du. Üç sa at sü ren

Kur’ân-ý Ke rim zi ya fe ti, Ma ca ris tan’da bir

ilk ol du. Her ha fý zýn o ku du ðu Kur’ân a yet -

le rin den son ra, Ma car lar ta ra fýn dan Ma -

car ca me a li de ya pýl dý. Fa a li yet 3 gün sür -

dü. Sa lâ vat, tek bir, tes bi hat, ke li me-i tev -

hid ve i lâ hi le rin de o kun du ðu ge ce ye ka tý -

lan lar bu prog ra mýn her yýl ya pýl ma sý ný is -

te di. Me ra si min ar dýn dan, Ma ca ris tan’da ki

Türk i þ a dam la rý ge len he ye te ak þam ye -

me ði ver di. Ye mek te ge le cek se ne ya pý la -

cak prog ra mýn tak vi mi ko nu þul du. Ma ca -

ris tan’da Kur’ân zi ya fe ti su nan grup, da ha

son ra Sýr bis tan’a geç ti. Bu da peþ te / ci han

Müf tü den hu ra fe u ya rý sý

GA ZÝAN TEP’ÝN A ra ban il çe si ne bað lý Zi ya ret Kö yün de ki Hz. Sa’d bin E bu Vak kas Tür be si’nin

ya nýn da ki bir pe lit a ða cý na, zi ya ret çi ler ta ra fýn dan di lek tu tup ça put ve bez par ça sý bað lan -

ma sý il çe müf tü lü ðü nü ha re ke te ge çir di. A ra ban Müf tü sü Ah met Se vinç, va tan daþ la rý u ya ra -

rak, “Ýs lâm di nin de böy le bir þey yok. Böy le ya pan lar gü nah iþ li yor” de di. Ba týl i nanç la rýn din -

de ke sin lik le ye ri ol ma dý ðý ný an la tan Se vinç, “Bun lar, gün lük ha yat ta di nin bir par ça sýy mýþ gi -

bi gös te ri len ve ger çek te din dý þý o lan, hat ta di nin ö zü ne ters dü þen ki mi i nanç ve dav ra nýþ bi -

çim le ri. Bir a ða ca di lek tu tup ça put bað la mak ve ‘na zar deð me sin’ dü þün ce siy le na zar bon -

cu ðu tak mak gi bi hu ra fe ler. Din ler ta ri hi in ce len di ði za man gö rü le cek tir ki her de vir de bid’at,

hu ra fe ve ba týl i nanç lar, top lum la rýn or tak prob le mi ol muþ, da i ma gün dem de ki ye ri ni ve ö ne -

mi ni ko ru muþ tur. Bu, dün ol du ðu gi bi bu gün de böy le dir. Ýs lâm di niy le bað daþ ma yan, ak la ve

man tý ða uy ma yan, far ký na var ma dan in san la rý yü ce di nin ö zün den u zak laþ tý ran bid’at ve hu -

ra fe le ri ba zý fark lý lýk lar la he men her ke sim de ve coð raf ya da gör mek müm kün dür. A sýl sýz i -

nanç ve uy gu la ma la ra kar þý mü ca de le et mek, yü ce di ni mi zi bu saç ma i nanç lar dan a rýn dýr ma -

ya ça lýþ mak her ol gun mü' mi nin va zi fe si ol ma lý dýr” þek lin de ko nuþ tu. Gaziantep / cihan

Türkiye'nin güneþ arabasý basýna tanýtýldý.

Sa gu ar 2 gö rü cü ye çýk tý

SA KAR YA Ü ni ver si te si Ý le ri Tek no lo ji ler Uy gu la ma

Top lu lu ðu (SA Ý TEM), 40 li sans öð ren ci si nin üs tün ça -

ba la rý nýn ü rü nü o lan SA GU AR 2’yi Ha liç Kon gre Mer -

ke zi’nde dü zen le nen bir ba sýn top lan tý sý i le ka mu o yu na

ta nýt tý. SA Ý TEM ta ra fýn dan ge liþ ti ri len ve 2009’da dün -

ya nýn en i yi 10 gü neþ a ra ba sý a ra sý na gi ren SA GU AR’ýn

ye ni mo de li, A vus tral ya’da dü zen le ne cek World So lar

Chal len ge 2011’de ya rý þa cak. Ý ki yýl da bir dü zen le nen ve

bü yük bir kýs mý A vus tral ya çöl le rin de ge çen 3 bin 021

km’lik World So lar Chal len ge ya rýþ la rýn da Tür ki ye’yi

tem sil e den SA GU AR’ýn bir ön ce ki mo de li, ilk kez ka -

týl dý ðý 2009 yý lýn da ger çek le þen ya rýþ lar da ken di ka te go -

ri sin de ül ke sin den bin ler ce ki lo met re u zak lýk ta dün ya

9.’lu ðu nu el de et miþ ti. Bu yýl ki ya rýþ lar da i se Tür ki ye’yi

SA Ý TEM ta ra fýn dan ö zel lik le ri ve ve rim li li ði da ha da

ge liþ ti ri len SA GU AR 2 mo de li tem sil e de cek. Mo to ro la

So lu ti ons’ýn ya ný sý ra Yon tech, Nuh E ner ji ve Trans ti -

me gi bi ül ke mi zin ve dün ya nýn ön de ge len ku rum la rý -

nýn da des tek ver di ði pro je nin ta ný tým top lan tý sýn da Sa -

kar ya Ü ni ver si te si Rek tör Yar dým cý sý Prof. Dr. Fa tih

Üs tel, Mü hen dis lik Fa kül te si De ka ný, Prof. Dr. E tem

Kök lü ka ya, i ki dö nem dir pro je nin pla tin spon so ru o lan

Mo to ro la So lu ti on’ýn Ül ke Baþ ka ný Bo ra Gür çay ve di -

ðer pro je spon sor la rý da ha zýr bu lun du. World So lar

Chal len ge 2011 ya rýþ ma sý, 16-23 E kim ta rih le ri a ra sýn -

da ger çek le þe cek. Ýstanbul / Kübra Nur Duran

ÝHH ye tim le ri gül dür dü

ÝN SAN Hak ve Hür ri yet le ri Ýn sa nî Yar dým Vak fý

(ÝHH) ü ye le ri nin gi ri þim le ri i le ye tim ço cuk lar ha yat la -

rý nýn en gü zel gün le rin den bi ri ni ya þa dý. ÝHH ü ye le ri

ye tim ço cuk la rý ev le rin den a la rak Ýs ken de run sa hi li ne

ge tir di. Bu ra da ço cuk la rýn ka rýn la rý ný do yu ran ve on la -

ra çe þit li he di ye ler a la rak mut lu ol ma la rý ný sað la yan

ÝHH ü ye le ri da ha son ra ye tim ço cuk lar la bir lik te tek ne

tu ru ya pýp Ýs ken de run de niz sa hi li ni gez di. ÝHH Ýs ken -

de run Tem sil ci li ði yö ne tim ku ru lu ü ye si Or han De -

mir, “ÝHH o la rak ye tim ço cuk la rý mý za her za man

des tek ol mak i çin ça ba sarf e di yo ruz. Hiç kim se nin

ye tim ol ma sý ný is te me yiz an cak ye tim o lan ço cuk la rý -

mý za da Ýs ken de run hal ký o la rak des tek ol mak lâ zým.

Bu ne den le hal ký mý zýn da des tek le ri ni bek li yo ruz” di -

ye ko nuþ tu. De mir yak la þan Ra ma zan a yý do la yý sýy la

mad dî du ru mu ye rin de ol ma yan va tan daþ la ra yar dým

et mek ve Ra ma zan ku man ya sý da ðýt mak i çin de ça lýþ -

ma i çe ri sin de ol duk la rý ný be lirt ti. Hatay / cihan

More magazines by this user
Similar magazines