09.04.2015 Views

Sayı 6 - Schneider Electric

Sayı 6 - Schneider Electric

Sayı 6 - Schneider Electric

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Atam ‹zindeyiz


‹Ç‹NDEK‹LER

‹mtiyaz Sahibi

BPM Halkla ‹liflkiler Tan›t›m Ltd. fiti. ad›na

M. Bülent Güven

Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü

Çetin Erdo¤an

Editör

Meltem Çak›c›

Yay›n Kurulu

fierife Oktay

U¤ur Oktar

‹lker ‹flgör

10

Tasar›m Dan›flman›

Batur Can

Yönetim Yeri

Çelik ‹fl Merkezi A Blok No:9 D:5

Mecidiyeköy/‹stanbul

Tel/Faks: 0212 288 97 23

Bask›

ESEN OFSET MATBAACILIK

SAN.VE T‹C. A.fi.

‹kitelli Organize Sanayi Bölgesi

Atatürk Bulvar› No: 103 34260

‹kitelli/‹stanbul

Tel :0212 549 25 68

Faks:0212 549 25 74

Yay›n türü

Yerel, süreli, iki ayda bir yay›nlan›r

‹letiflimve mail için

designschneider@bpmlook.com

20

48

42

58

Yay›n Yeri ve Tarihi

‹stanbul, Kas›m 2007

Derginin içindeki ilanlar ücretsizdir ve ilan verenlerin

sorumlulu¤undad›r.

Dergimizdeki makale ve röportajlarda geçen görüfl ve elefltiriler

beyan› veren kiflilere ve yazarlara aittir.

4

‹ki ayda bir ücretsiz yay›nlan›r.

36


6 METROPOL LIFE

10 TASARIM

FRANK O. GEHRY Dekonstrüktif esteti¤in

ustalarından

14 TASARIM

MARC NEWSON Materyallere soluk

kazandıran sanatçı

18 SCHNE‹DER ELECTR‹C’TEN

20 RÖPORTAJ

‹NC‹ MUTLU ‘Yüz güldüren tasarımlar’

24 TASARIM

HELLA JONGER‹US “Geçmiflle bugün onun

elleriyle bulufluyor”

26 RÖPORTAJ

U⁄UR OKTAR

28 RÖPORTAJ

FARSH‹D MOUSSAV‹ “Mimarlık benim için

müzik gibi”

32 ÜNLÜLER‹N TERC‹H‹

Ç‹⁄DEM H‹TAY “Dikkat ett¤im ilk fley

design olur”

34 SOSYAL SORUMLULUK L‹DERLER‹

RENG‹N SEZER “Çaba’ya ihtiyaç var”

36 GEZ‹

HIRVAT‹STAN “Balkanlar’ın saklı cenneti”

42 TASARIM

H‹REF “Ça¤dafl tasarımlar”

46 ALIfiVER‹fi

MONTEGRAPPA “Bir sanat objesi”

48 RÖPORTAJ

MUSTAFA HORASAN “Çok yönlü ressam”

52 RÖPORTAJ

ÖZKAL GÜNER

62 MEKAN

Atiye sokak

5


METROPOL LIFE

Harvey Nichols ‹stanbul

“Uluslararası Alanda En ‹yi ‹ç Dekorasyona

Sahip Ma¤aza” ödülünü kazandı.

Dünyaca ünlü moda markalarını bir

arada sunan ürün gamının yanı sıra,

yaratıcı iç tasarımı ve etkileyici ambiyansıyla

dekorasyon tutkunlarını büyüleyen

ve Türk perakende ma¤azacılık anlayıflına

yepyeni bir yaklaflım getiren Harvey

Nichols ‹stanbul, Londra’da düzenlenen

“Perakende Ma¤azalar Arası ‹ç Dekorasyon

Yarıflması”nda, “Uluslararası Alanda

En ‹yi ‹ç Dekorasyona Sahip Ma¤aza”

ödülüne layık görüldü.

Bu yıl 10. su gerçeklefltirilen ve kategorisinde

dünyanın en prestijli organizasyonları

arasında gösterilen yarıflmanın bu yılki

jürisinde, Ian Caulder, Tom Foulkes ve George

Morris gibi tasarım çevrelerinin en

ünlü isimleri yer aldı. Perakende endüstrisinin

önde gelen 550 ma¤azasının

katıldı¤ı yarıflmada, Harvey Nichols ‹stanbul,

di¤er uluslararası ma¤azalar arasında

fark yaratan isim oldu.

Deniz Tunç’un 2007-2008

koleksiyonu

Deniz Tunç,’’Sarmal Fetih’’adını taflıyan yeni

koleksiyonunu Niflantaflı Güzelbahçe

Sokak’taki yenilenen showroom’unda sergilemeye

baflladı.

Geçmiflin tanıdık desenlerinden grafik bir düzende

koparılarak yaratılan motifler, ıflıkların

taflıyıcılarında, masalarında ayaklarında yükselerek

dikkat çekiyor.Koleksiyon adını masa ve ıflıkların

taflıyıcılarını oluflturan bu sarmal motiflerden

alıyor.

Deniz Tunç’un yeni tasarımlar sarmal motifler

üzerinde yerden, duvardan, tavandan giriyor ve

fethediyor mekanları…Ruhunu oluflturuyor;

modern, sofistike, flehirli…

Moda akımlarından ve endüstri dünyasından

kopuk bir yol izlemesi, bireyselli¤i ve el iflçili¤i

gelene¤ini yüceltmesi ile tanınan tasarımcının

yeni koleksiyonunda yine baflrolde olan ıflıklarının

yanı sıra koltuklar, masalar, paravanlar ve sehpaları

tasarımcının Neo-Ottoman stiline vurgu

yapıyor.

6


Ligne Roset tasarım ve konforu

Cemia’da buluflturdu

Özgün tasarımlı mobilyalara imza atan dünyaca ünlü Fransız

markası Ligne Roset, tüm modelleriyle yaflanılan mekanlara

zarafet katıyor. Ligne Roset tarafından ülkemizde sunulan en yeni

model olan Cemia, yatak odalarında özgünlü¤ün vazgeçilmez bir

unsur oldu¤unu düflünenlerin büyük be¤enisini kazanıyor.

Farklı ve içsellefltirdi¤i yorumlarıyla tanınan ünlü tasarımcı Peter

Maly tarafından hazırlanan Cemia serisi, 1990’ların Zen minimalizmi

ile 1960’ların organik formlarını tek bir anlayıflta bir araya getiriyor.

Köflelerdeki farklı yorumuyla dikkat çeken Cemia, yatak odalarına

bambaflka ve rahat bir görünüm kazandırıyor. Cemia karyola,

komodin, flifoniyer, gardırop ve TV ünitesiyle tasarım, konfor ve

rahatlı¤ı benzersiz bir anlatımda buluflturuyor.

“Prefabrikasyonda

Yenilikler ve E¤itim”

Türkiye Prefabrik Birli¤i’nin geleneksel olarak 2

yılda bir düzenledi¤ prefabrikasyon sempozyumlarından

12.si bu yıl Mimar Sinan Güzel

Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi’nin

iflbirli¤i ile “Prefabrikasyonda Yenilikler ve

E¤itim” konusunda gerçekleflecek.13 Kasım

2007 tarihinde ‹stanbul’da düzenlenecek olan

sempozyum, beton prefabrikasyon endüstrisindeki

yeniliklerin tartıflılaca¤ı, sektördeki yenilikçi

yaklaflımların gündeme getirilece¤i bir platform

olacakSempozyuma bildiri ile katılmak isteyen

katılımcıların, bildiri özetlerini en geç 30 Mart

2007 tarihine kadar elektronik posta veya faksla

Türkiye Prefabrik Birli¤i’nin göndermeleri

gerekiyor.

Hayri Esmer

“Ardıflık Örüntüler”

6-30 Kas›m 2007 Mac Art Gallery

Sanatçı, mimari kurgu,

mekan/boflluk ve bunlara ba¤lı olarak

geçifllilik kavramını öne çıkardı¤ı

çalıflmalarında, yo¤un ve dinamik bir

görsel etkinin arayıflındadır.

Katmanlaflan çizgi istifleri, ardıflık yinelemeler,

monokrom renk planları,

arınmıfl bir imge/boflluk iliflkisi bu

sorunsalın araçlarıdır. Böylece güçlü

kütlesel formlarla, yalın bir kurgu

fleklinde beliren yapı, çevremizdeki

mimari yapıyı yeni bir bakıfl ekseninde

görselleflmektedir.

‹stanbul Modern


stanbul Modern, “fiimdiki Zaman Geçmifl

Zaman” bafllıklı yeni uluslararası sergisiyle

ça¤dafl sanatı Türkiye’ye tanıtan ‹stanbul

Bienali’nin 20 yıllık geçmiflinden bir seçki

sunuyor. 2 Aralık 2007 tarihine dek ‹stanbul

Modern’in alt katında ve dıfl alanlarında sürecek

olan sergide 42 sanatçının 50 yapıtı yer

alacak.Bienalin geçmiflteki evrimini belgeledi¤i

gibi gelecekteki geliflimini ve olanaklarını da

keflfetme fırsatı sunacak olan “fiimdiki Zaman

Geçmifl Zaman” sergisinde, geçmifl ‹stanbul

bienallerinin küratörlerinin seçimiyle Türk ve

uluslararası sanatçıların her bienali en iyi

yansıtan yapıtları sergilenecek.

7


METROPOL LIFE

amber’07

Sanat Festivali

amber‘07 beden-ifllemsel sanatlar festivali 9-17 kasım tarihleri

arasında gerçeklefliyor. Türkiye‘deki tek yeni teknolojiler ve sanat

festivali olan amber‘07 uluslararası bir etkinlik olarak 30

sanatçının katılımıyla gerçekleflecek.

9-17 Kasım 2007 ‹stanbul

amber‘07 atölye çalıflmaları, gerçek zamanlı etkileflime dayanan

performansları ve ziyaretçiyi izleyici konumundan katılımcı konumuna

taflıyan enstalasyonlardan oluflan sergisi ile bugüne kadar

izledi¤imiz etkinliklerden ayrılıyor. Festivalde yer alan performans

ve enstalasyonlar dijital teknolojileri bir ifade aracı olarak kullanan

yeni bir sanatsal dilin örneklerini oluflturuyor. Tüm ifller gerçek

zamanlı olarak dijital teknolojileri kullanıyor.

Autodesk 2007

Sayısal Grafik ve Autodesk, bilgisayar destekli görsellefltirme, canlandırma ve endüstriyel

ürün tasarımı çözümlerini, 22-23 Kasım 2007 tarihlerinde, Rahmi M. Koç Müzesi’nde ço¤ul

ortam ve tasarım profesyonelleri ile buluflturuyor.

Arkitera Kampüste

Arkitera Mimarlık Merkezi, mimarlık alanında lisans

ve yüksek lisans e¤itimi veren Türkiye ve

KKTC’deki 36 üniversitede, mimar adaylarıyla bir

araya gelecek. Henkel’in sponsorlu¤unda gerçekleflecek

olan “Arkitera Kampüste” etkinli¤inde,

mimarlık ö¤rencilerine mimarlık kültürü üzerine

paylaflımlar yapılacak

FESorient 2007

Kültürümüzün temel tafllarını oluflturan

etnik ve otantik de¤erlerden esinlenerek

ticari, sanatsal ve kültürel üretim yapan

tüm de¤erlerin bir araya getirilerek günümüz estetik

anlayıflıyla birlefltirilmesini hedefleyen FESorient

28 Kasım -02 Aralık 2007 tarihleri arasında Hilton

Sergi ve Fuar alan›nda gerçekleflecek.

FUAR TAKV‹M‹

02-05 Kasım 2007 NewLifeStyle / ‹nflaat Dizayn Fuarı Chendu

05-11 Kasım 2007 Batimat Seramik Fuarı Paris

07-11 Kasım 2007 Finition Yapı ve ‹ç Mimari Fuarı Tunus

14-17 Kasım 2007 FW & WM Mobilya Fuarı Pekin

27-29 Kasım 2007 Interbaht China Havuz ve Banyo Fuarı Shanghai

01-03 Aralık 2007 IPM China Peyzaj Fuarı Foshan

8


TASARIM

Dekonstrüktif esteti¤in ustalarından

Frank O. Gehry

Gerçek adı Ephraim Goldberg olan ünlü mimar ve tasarımcı Gehry,

tamamlanmamıfl izlenimi bırakan eserlerinde klasik mimari ile e¤risel

formları birlefltiriyor.

1929’da Kanada Ontario’da do¤an Frank O. Gehry yüzyılımızın en

tanınmıfl mimarlarından. University of Southern California ve

Harvard’da mimarlık okuduktan sonra 1963 yılında Frank O.

Gehry and Associates adlı mimarlık flirketini kurdu. 16 yıl sonra

firmanın adını Gehry & Krueger inc. olarak de¤ifltirdi. 1970’li

yılların sonlarına do¤ru Frank O. Gehry’nin mimari üslubu

dekonstrüktivizm ile flekillenmeye baflladı. Heykelimsi ve

kullanılabilir yapıların arayıflına giren Gehry, bu dönemde kültür

merkezleri ve müzeler gibi kamusal yapılar tasarlamaya yöneldi.

Tasarımcı ve mimar Frank O. Gehry, klasik mimarlık temalarını

ile e¤risel formları birlefltirerek kiminin hayran kaldı¤ı kimininse

elefltirdi¤i eserler ortaya koydu.

Kontraplak, metal levha, kafes, a¤, panel gibi endüstri malzemeleri

kullanan Frank O. Gehry’nin bina tasarımları düzensiz ve dengesizmifl

izlenimi verir. Yapılarının ço¤u sanki tamamlanmamıfl

etkisi bırakır. Tasarımlarının ço¤unda serbest konumda el kafesleri

gözlemlemek mümkündür. Gehry yine çalıflmalarında balık

fleklini simge olarak kullanır. 1987 yılında Kobe’de yaptı¤ı

Fishdance balık lokantası bunun en güzel örneklerinden biridir.

Bu tasarımın ardından bu formu pek çok baflka yüzey konstrüksiyonunda

yine kullandı.

Gehry’nin göze çarpan ve kendi imzasını yansıtan

çalıflmalarından en önemlileri yine 1978 yılında tasarladı¤ı Santa

Monica’daki kendi evi, 1987 yılında Wayzata’da yaptı¤ı ve 1950

yılında Johnson’un yaptı¤ı binaya ek olan Winton Misafir Evi ve

bir yıl kadar sonra gerçeklefltirdi¤i Thousand Oaks’taki Sirmai

10


TASARIM

Gehry’nin göze çarpan ve kendi

imzasını yansıtan çalıflmalarından en

önemlileri yine 1978 yılında

tasarladı¤ı Santa Monica’daki kendi

evi, 1987 yılında Wayzata’da yaptı¤ı

ve 1950 yılında Johnson’un yaptı¤ı

binaya ek olan Winton Misafir Evi ve

bir yıl kadar sonra gerçeklefltirdi¤i

Thousand Oaks’taki Sirmai Peterson

Evi’dir.

Peterson Evi’dir. Winton Misafir Evi farklı bölümlerin bir araya

getirilmesiyle oluflturulan bir heykele benzer.

Yine bazı çevrelerin elefltirilerinin hedefi olan Los Angeles’taki

Loyola Hukuk Okulu, Walt Disney Konser Salonu ve Vitra

Tasarım Müzesi ünlü mimarın baflyapıtları arasında sayılır. 1991

yılında Gehry’nin tasarladı¤ı Walt Disney Konser Salonu düzenlenen

yarıflmada birincilik ödülünü alarak bir yıl yani sonra

1992 yılında yapılmaya bafllandı. Binanın dıfl yüzeyi paslanmaz

çelikle kaplandı ve kısa sürede Los Angeles’in simgeleri

arasındaki yerini aldı.

Gehry’nin imzasını taflıyan Vitra Tasarım Müzesi ise çatı

kısmında çinko kullanılarak tasarlandı. ‹ki yüzyıla yakın bir

zaman dilimi içerisinde tasarlanmıfl çeflitli mobilyanın sergilendi¤i

kompleks, Frank O.Gehry’nin yukarıda da sözünü etti¤imiz

o heykelimsi tarzının izlerini taflır.

12


1991 yılında Gehry’nin tasarladı¤ı Walt Disney Konser

Salonu düzenlenen yarıflmada birincilik ödülünü alarak

bir yıl yani sonra 1992 yılında yapılmaya bafllandı.

250’yi aflkın çalıflması bulunan ve Amerika’da ö¤retim üyesi olan Frank O. Gehry,

onursal doktorluk ünvanına da sahip.

Los Angeles’ta bulunan ve 2002 yılında Gehry Partners LLP adıyla kurdu¤u bir

flirketi de bulunan mimar, bu firmanın bünyesinde ileri düzey mimarlarla çeflitli

projelerde yer alıyor. Yaklaflık 175 kiflinin çalıfltı¤ı Gehry Partners LLP’deki tüm

projeler bireysel olarak hazırlanıyor ve Frank O. Gehry yönetiminde sürdürülüyor.

fiirketin ortakları arasında, Brian Aamoth, Terry Bell, John Bowers, Edwin Chan,

Berta Gehry, Marc Salette, Tensho Takemori, Laurence Tighe and Craig Webb gibi

isimler bulunuyor.

13


TASARIM

Marc

Newson

materyallere soluk kazandırıyor

Yaflayan tasarımcıların en pahalısı olarak da bilinen Marc Newson

kendi kufla¤ının kuflkusuz en etkileyici ve yaratıcılarından birisi.

H

enüz 43 yaflındayken Marc Newson, farklı pek çok

alanda ürünler vermifl, sandalyeden ev eflyasına,

bisikletten, lokanta iç dizayn konseptlerine dek, hem

Avrupa, hem Asya hem de Avustralya’ya kadar

genifl bir müflteri profiline ulaflmıfltı.

Avustralya’nın Sydney kentinde dünyaya gelen

Newson’un çocuklu¤u Avrupa ve Asya’yı dolaflarak

geçti. Sydney Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Takı

Tasarımı ve Heykel Bölümü’nde okurken mobilya

tasarımına ilgi duymaya bafllayan ve bu alandaki

çalıflmalarına adım atan ünlü tasarımcı, 1984 yılında

okulundan mezun oldu¤unda Avustralya El Sanatları

Kurulu tarafından ödüllendirilerek Roslyn Oxley

Gallery’de Lockheed Lounge adlı tasarımının da yer

aldı¤ı bir sergi açtı.

1987 yılında Newson, 1991 yılına dek çalıflmalarını

sürdürdü¤ü ve yafladı¤ı Tokyo’ya taflındı. Burada

Orgone Lounge, Black Hole Table ve Felt Chair gibi

tasarımlara imza attı. Bu eserleri de Asya ve

Avrupa’da yo¤un ilgiyle karflılandı.

1991 yılında, Newson Paris’te Avrupa’nın önemli

markalarından teklifler almaya baflladı. Aydınlatmalar

için Flos, mobilyalar için ise Cappellini ve

Moroso çalıflmalarına ilgi gösterdi. Ikepod Watch

Company adında bir ortaklı¤a imza atarak saatler

yarattı ve Paris’teki Galerie Kreo’da sergilenerek

sınırlı üretim Event Horizon Table ve Orgone Chair

gibi aliminyum mobilyalar tasarladı. 1990’lı yılların

sonlarına kadar Newson pek çok lokantanın da iç

konseptini oluflturdu. Bunlardan bazısı, Londra’daki

Coast, Manchester’s Mash & Air, Osman ve


Manhattan’daki Canteen. Tokyo’da bulunan Syn Recording

Studio’nun iç dizaynını, Walter Von Beirendonck W.&L.T sokak

giyim markası için raf sistemi yine onun imzasını taflıdı.

1997 yılında Newson Londra’ya taflınarak endüstriyel tasarımlar

yapabilmek için Marc Newson Ltd.’yi kurdu. O zamandan beri

Littala, Alessi, Magis, B&B ‹talia, ‹dee ve Dupont Corian için

aksesuvar, mobilya, aydınlatma sistemleri gibi tasarımlara

imzasını attı. Newson aynı zamanda Biomega için MN01

adında bir bisiklet, Ford için 021C adında bir konsept araba

oluflturdu. Falcon 900B özel jet uça¤ının da iç dizaynını yapan

Newson’un tasarımını yaptı¤ı Ford 021C henüz piyasaya

çıkmadı ancak yapımı ‹talya’da 9 aydan fazla sürdü!

2002 ve 2003 yılları arasında Manhattan’daki Lever House

Restaurant konseptini de oluflturan Marc Newson, Tefal için bir

15


TASARIM

1991 yılında, Newson Paris’te Avrupa’nın önemli

markalarından teklifler almaya baflladı. Aydınlatmalar

için Flos, mobilyalar için ise Cappellini ve Moroso

çalıflmalarına ilgi gösterdi.

tencere serisi, Ideal Standart için The Newson

Suite ve Qantas Hava Yolları için Business

Class koltukları üzerine çalıfltı. Ardından 63

do¤umlu tasarımcı, Paris’te ikinci stüdyosunu

açtı.

2004 ve 2005 yılları arasında Newson

Qantas Hava Yolları’nın yeni A380

uça¤ının içini, Sky Bed tasarımını,

Sydney ve Melbourne’deki terminallerin

de first class yolcular için lounge

salonlarını dizayn etti. Bunun yanında hem

bayan hem de bay yolcular için kitler yaptı.

Japon KDDI için bir cep telefonu ve Avustralya

Olimpiyat Takımı’nın üniformaları ise yine

Newson’un tasarımlarından.

Nike’ın Zvezdochka ayakkabısı, G-Star için bir

koleksiyon, Samsonite için Scope serisi,

Madrid’teki Hotel Puerta America’nın altıncı

katındaki bar hep onun çalıflmaları. Türkiye’de

de ilgi ile takip edilen G-Star koleksiyonunda

16


Newson, Ikepod Watch Company adında bir ortaklı¤a imza atarak

saatler yarattı ve Paris’teki Galerie Kreo’da sergilenerek sınırlı üretim

Event Horizon Table ve Orgone Chair gibi aliminyum mobilyalar

tasarladı.

erkek ve bayanlar için çok çeflitli t-shirtler bulunuyor. Aykırı desen

ve grafiklerin kullanıldı¤ı, göz alan ve capcanlı renklerdeki t-shirtler

yelpazenin ana parçalarını oluflturuyor.

Bu koleksiyon, pazartesi – cumartesi günleri arası için her güne

özel bir tasarım ve pazar için ise “Week T” adlı bir t-shirt sunuyor.

Her t-shirtün önünde hayvan siluetlerinden yaratıcı flekilde esinlenerek

tasarlanmıfl Newson harflerinden biri mevcut.

2005 yılına geldi¤imizde Marc Newson Time Magazine’in dünyadaki

en güçlü 100 kiflisi listesindeki yerini aldı.

2006 yılında Qantas Hava Yolları’nın tasarım direktörü olan ünlü

tasarımcı, A380’lerin içini ve havaalanı loungelarını tasarlamayı

sürdürdü. Tokyo’daki Marie Helene de Taillac yani MHT’nin ve

Paris’teki Azzedine Alaia ayakkabı buti¤inin tasarımlarını yine o

yaptı. Dom Perignon için sınırlı sayıda flampanya so¤utucusu,

fliflesi gerçeklefltirdi ve aynı yıl Design Miami’nin Yılın

Tasarımcısı Ödülü’nü kazandı.

Newson’un pek çok eseri bugün müze koleksiyonlarında yer

alıyor. New York Modern Sanat Müzesi, Londra Tasarım Müzesi,

Georges Pompidou Modern Sanat Merkezi, Vitra Tasarım Müzesi

bunlardan bazısı. 1984 yılından bu yana toplam 32 ödüle layık

görülen Marc Newson’un tasarımlarını Mozaik ma¤azalarında

bulmak mümkün.

17


KISA HABER

Sosyal Projeler

gençlere ›fl›k tutuyor

Schneider Electric son 5 y›ld›r, 70’den fazla ülkede, flirket personelinin

gönüllü kat›l›mlar›yla düzenledi¤i sosyal projelerle

gençlere ›fl›k tutuyor.

2007 y›l› bafl›nda ise Schneider Electric , enerji kaynaklar›n›n

verimli kullan›m›n›n ve bunun yan› s›ra kendi teknik bilgisini

gençlerle paylaflman›n önemini gözönünde bulundurarak

kendi sektörüne e¤itim yapma karar› ald›.

O tarihten bu yana flirketimiz tüm dünyada elektrik- elektronik

e¤itimi alan gençlere yat›r›m yap›yor ve kendi tecrübelerini

onlarla paylafl›yor.

Le Havre’daki aç›l›r kapan›r

köprünün otomasyonu

Fransa’daki Le Havre kentinde k›sa bir zaman önce k›y›

gelifltirme projesinin bir parças› olarak, Paul Valentine Liman›

üzerine bir asma köprü infla edildi. Hareketli yap›lar›n dizayn›

ve mekanizmalar› üzerine uzmanlaflm›fl bir flirket olan Eurodim

köprünün hareket ve mekani¤inden sorumlu ana müteahhit firmas›

olarak projede yerini al›rken, Schneider Electric proje için

otomasyon çözümlerini sundu.

Enerji tasarrufu

ve konfor

Enerji tasarrufu ve konforlu ortam için

dünyan›n 190 ülkesinde faaliyet gösteren

Schneider Electric Tac Bina otomasyon

çözümleri ile binan›z› ak›ll› hale getiriyor.

HVAC kontrol, güvenlik yönetimi ve kartl›

geçifl, dijital video yönetim sistemleri,

enerji çözümleri, tesis yaflam döngüsü

servisleri, ayd›nlatma ve hassa ortam

kontrolleri ile yang›n alg›lama ve uyar›

sistemleri çözümleri sunuyor.

Dubai’de yeni

dinlenme tesisleri

Dubai’de yap›lan suni ada Palm’da,

1800 villa, 7000 apartman, 220

ma¤azadan oluflan bir al›flverifl

merkezi ve birkaç spor ve e¤lence

tesisi bulunmaktad›r. Schneider

Electric bu projenin orta ve alçak

gerilim elektrik da¤›t›m ekipmanlar›n›

ve havuz pompalar›n›

çal›flt›rmak için kullan›lan izleme

cihazlar›n› temin etti.

18


Kısa bir süre önce yeni

yönetim binasına taflınan

Schneider Electric

Showroom’unu da

hizmete açtı…

Schneider Electric Yeni

Yönetim binas›nda...

Yeni yönetim binas›n› ak›ll› bina sistemleriyle daha modern ve konforlu

bir hale getiren Schneider Electric, tüm çözüm uygulamalar›n› sergileyen

showroom’unu açt›…

190 ülkede ve Türkiye’de elektrik da¤›t›m, endüstriyel kontrol, otomasyon

ve elektrik tesisat ve kontrol sistemleri pazarlar›nda sundu¤u çözümleriyle

lider konumdaki Schneider Electric Showroom’unda teknolojinin

gelece¤e olan katk›s›n› müflterileriyle paylafl›yor.

Showroom sayesinde Schneider Electric ziyaretçileri kaçak ak›m koruma

cihazlar›ndan, anahtar segmentinden, modüler ürünlere kadar pek çok

ürün serisini yak›ndan tan›ma f›rsat›n› buluyor.

19


TASARIM

‹nci Mutlu’dan

Yüz güldüren tasarımlar

‹talya’da Mutlu+Milano isimli dizayn stüdyosunda çal›flan ‹nci Mutlu,

endüstriyel tasar›m ve ürün konusunda çal›flmalar›n› sürdürüyor.


talya Türkiye arasında yaflayan genç tasarımcılarımızdan ‹nci

Mutlu’nun tasarladıkları ürünler arasında ev ve ofis mobilyaları,

vitrifiye ürünler, metal yapı aksesuarları, mutfak, günlük plastik

ürünler, züccaciye ve aydınlatma elemanları yer alıyor. fiu anda

Türkiye, Almanya, Belçika, Tayvan ve ‹talya’dan firmalarla çalıflan

Mutlu ayrıca Vitra Eczacıbaflı, Hisar, Nurus, Tunaofis ve Ev,

Handles, Koziol, Jongform, Grande Arredo, Restonic, Winston,

Arçelik gibi ve daha çok firmaya projeler üretti. ‹nci Mutlu ile

tasarım üzerine keyifli bir sohbet gerçeklefltirdik:

Porte foto¤raf›: Mustafa Nurdo¤du, Benan Kapucu

20

‹nci Mutlu Vitra

Eczacıbaflı, Hisar, Nurus,

Arçelik gibi pek çok firmaya

proje üretti.

Tasarım kavramı ile ilk ne zaman tanıfltınız?

Tasarım kavramı ile ilkokuldayken annemin eve aldı¤ı Türkiye’de

çıkan ilk Ev&Dekorasyon dergisi ile sonra yine ben küçükken abone

oldu¤umuz National Geographic ve House&Garden dergileriyle

tanıfltım. Yine ilkokuldayken çevrede güzellik oluflturmaya çok

meraklıydım, sürekli sokaktan malzeme toplayıp eflya icat ederdim,

tabii çok anlamsız objeler olurdu. Bunları öyle birbirlerine tutturup,

çakıp nesneler üretirdim. Hep birfleyleri keser biçerdim. Tüm ailemiz

doktordu yani bana yol gösteren yoktu. Ama hiç karıflmazlardı.

Salonun, kendi odamın dekorasyonunu kafama göre her hafta, her

gün, canım sıkıldıkça de¤ifltirirdim. Sürekli evdeki koltuk ve

kanepeleri ittirmekten, tüm parkeler çizik içinde kalmıfltı ama bizimkiler

bana hiç karıflmazlardı. Sürekli yerlerini de¤ifltirmekten, tüm

bibloları kırardım. Zaten lisede Orta Do¤u Teknik Üniversitesi,

Endüstri Tasarımı bölümüne girmeye karar vermifltim. Bu sebeple

ikinci basamak sınavına bile girmedim, hatta baflka bir okulun veya

bölümün sınavına bile girmedim. Ne istedi¤imi iyi biliyormuflum

yani.


Genç tasarımcı için mesle¤inin anlamı insanları mutlu edebilmek ve

özgür kılabilmek. Nelerin insanları mutlu etti¤ini, yüzlerin nasıl

güldü¤ünü, gözlemliyor, okuyor ve düflünüyor...

Akademi yıllarınızdan söz edebilir misiniz?

Akademi tasarımın ne oldu¤unu anlamaya çalıflmakla geçti. Orta Do¤u

Teknik Üniversitesi’ndeki yıllarımda hocalarıma bitmez tükenmez sorularımla,

sınıf arkadafllarımla tartıflarak bu sırrı çözmeye çalıflıyorduk.

Profesyonel hayata atılmaya baflladı¤ınız yıllardan bahsedebilir

misiniz?

Her zaman birfleyler tasarladım, proje ürettim, ne zaman profesyonel

oldum farkında bile de¤ilim, mezun olunca proje ödevi veren yok tabii

ben de piyasadan, fabrikalardan hemen kendime daha çok yapacak

proje aradım, biri bittikçe di¤eri geldi, yani üniversiteye baflladı¤ım

1990 yılından beridir proje yapıp ürün üretiyorum. Aradaki geçifli

hatırlamıyorum bile. Amacım hep daha iyiye gitmek oldu.

‹talya ile olan ba¤ınızdan, oradaki çalıflmalarınızdan,

ortaklıklarınızdan söz edebilir misiniz?

Yaklaflık 7-8 yıldır ‹talya’da çalıflıyorum. Hem burada olmayı hem

Türkiye’de olmayı kesinlikle tercih ediyorum. Sürekli dünya ile

iliflkide olmam lazım, sürekli dünya fuarlarını ve pazarlarını biliyor ve

geziyor olmam gerekiyor. Tasarımcı olmak bilgi, görgü gerektiriyor.

Yoksa müflterinize danıflmanlık yapamazsınız. Vizyon olarak hep önde

21


TASARIM

think hepi by vitra 2005

Think Hepi ‹nci Mutlu’nun Vitra’ya 2005 y›l›nda

tasarlad›¤› ve halen piyasada bulunan plastik, serigrafi,

kumafl, metal ve transparan malzemeleri harmanlad›¤› bir

banyo tak›m›.

Hisar Studio’ya tasarlanm›fl olan Famia çatal b›çak

seti 2004 y›l›ndan bu yana üretimde. ‹nci Mutlu bu

ürünü ve di¤er ürünleriyle birlikte 2004 y›l›nda Elle

Decor y›l›n tasar›mc›s› ödülünü ald›.

Famia, Produced by hisar studio 2005

olmak durumundasınız. Niye ‹talya derseniz; Rönesans

‹talya’da yapıldı¤ı için sanat ve tasarımda en birikmifl

tecrübe burada. Bu sebeple ‹talya’da geliflmifl bir endüstri

var. Geliflmifl endüstri demek de yüzyılların tecrübesini bir

nebze de olsa, olabildi¤i kadarıyla ö¤renmek anlamına

geliyor. Burası lojistik olarak da çok uygun bir yer. Burdan

hem Türkiye ile hem de Avrupa ile çalıflabiliyorum. ‹talyan

insanı da hem sosyal, hem nefleli, hem usta, hem yaratıcı

aynı zamanda dünyanın en yardımsever milleti. Türkler ise

dünyanın en misafirperver insanları.

Yurtdıflında olmak mesleki vizyonunuzda bir

de¤iflikli¤e yol açtı mı, size neler kattı?

Yurtdıflında ama Türkiye’den teknolojik olarak daha da

geliflmifl ülkelerde bulunmak ve çalıflmak tasarımcı için bir

gereklilik. Çünkü endüstriye hizmet veriyorsunuz. Firmalar

vizyonu olan, bazı konularda onlara yol gösteren daha iyi

bilen tasarımcılarla çalıflmak istiyorlar.

Tasarımlarınızı oluflturma süreçlerini bizimle paylaflır

mısınız? Öncelikleriniz neler, fikirleriniz hangi aflama-

22


soft cupe produced by vitra 2004

Softcube Vitra’n›n üretti¤i inci Mutlu ve Luca

Milano’nun tasarlad›¤› dünyan›n ilk banyo koleksiyonu.

Yaklafl›k 40 parçadan oluflan bu koleksiyon ilk kez

banyodaki tüm elemanlar› birbirleri ile koordineli bir

flekilde çözmüfltü.

2004 y›l›nda Elle Decor’un y›l›n en iyi banyo

tasar›m› ödülünü alm›flt›.

‹nci Mutlu Türkiye, Almanya, Belçika, Tayvan ve ‹talya’ya çalıflıyor.

lardan geçiyor? Tasarımlarınızın kullanılabilir olması sizin

için önemli midir yoksa salt bir sanat yapıtı olarak da

düflündü¤ünüz oluyor mu?

‹fllev benim için çok önemli. Yeni bir fikir yaratmak da çok önemli.

Tasarladı¤ım objelerin hepsi aradan on yıl geçmifl olsa da hala

piyasada kalmaya ve satmaya devam ediyor.

Tasarım yapmanın benim için anlamı insanları mutlu edebilmek ve

özgür kılabilmek Nelerin bizi mutlu etti¤ini, yüzümüzün nasıl

güldü¤ünü, gözlemliyorum, okuyorum, düflünüyorum.

Kıstaslara gelince; Ürünün iletiflimi kuvvetli olmalı ve yeni bir

fikir içermeli. Kullanıcıların dikkatini ancak bu flekilde çekebilirsiniz.

‹letiflim demek; ürünün kendini anlatabilmesidir.

Yeni olan herfley kabul görmek zorunda de¤il elbette,

kullanıcıların, ilk bakıflta sevece¤i ürünler olmalı. Bunların dıflında

ürünün fonksiyonel olması, ergonomik ve kolay üretilebilir olması

ben dahil her tasarımcının taflıması gereken sorumluluklar.

Onun dıflında tasarım yaparken tecrübe önemli. Çok arafltırma

yapmak ve çok denemek gerekiyor yeniyi yaratabilmek için.

Gördü¤üm her fley bana fikir verebiliyor. Bol bol gezmek,

gördü¤üm her fleyi incelemek, foto¤raf çekmek, okumak, çok soru

sormak kafamdaki fikir bankasını gelifltiriyor.

Tasarım yani fikir aflaması tamamlanıp müflteri tarafından onaylandıktan

sonra da o ürünün imalata geçebilmesi için teknik çizimleri

ve modellemeleri yapıyoruz. Sonra prototipler yapılıyor. Ürün

üzerinde revizyonları yapıyoruz ve kalıp yapımı ile üretime geçiliyor.

Elle Dekor, Viridian Tasarım, Altın Ambalaj ve Ulusal Mobilya

gibi yarıflmalara katıldınız ve birincilik ödülünü kazandınız. Bu

ödüllerin size ne ifade ettiklerinden söz edebilir misiniz?

Tatmin edici bir duygudur takdir görmek ama mutluluk getiren

çok önemli birfley de de¤il ödül almak. Sanırım müflterilerim için

daha önemli. Çalıfltı¤ım firmalara ödül getirmek isterim açıkcası.

‹flte bu beni mutlu eder.

23


TASARIM

Geçmiflle bugün

onun elleriyle bulufluyor:

Hella

Jongerius

3 yıl önce Garanti Galeri’de son on yıllık çalıflmaları sergilenen Hella

Jongerius, ça¤dafl tasarım denildi¤inde akla ilk gelen isimlerden.

Ü

lkemizde de açılan ve yo¤un ilgi ile karflılanan Ikea

için de tasarımlar yapan Hella Jongerius’un en

önemli özelliklerinden birisi poliüretan, lateks,

çelik, keçe, porselen, cam, tekstil, bronz, köpük,

plastik ve altın gibi de¤iflik materyallerden ortaya

eserler çıkarması ve bunu deneme yöntemiyle

gerçeklefltirmesidir.

Ço¤u ürünü koleksiyonlarda yer alan Hella

Jongerius 1963 do¤umlu. Hollanda’da

Eindhoven’daki Endüstri Tasarımı Akademisi’nde

okuyan, Karlsruhe ve Hamburg Sanat Yüksek

Okulları’nda atölye çalıflmaları gerçeklefltiren

sanatçı, geleneksel el sanatlarını endüstriel tasarım

ile birlefltirerek ortaya kendine özgü eserler

koyuyor.

Bafllangıçta marangozluk okumaya bafllayan

Hollandalı sanatçı kısa zamanda yaratmaktan ziyade

tasarlamaktan keyif aldı¤ının farkına vardı ve

iflin hayal gücü kısmıyla ilgilenmeyi istedi. Fakat

sanatın sa¤ladı¤ı özgürlük alanında kaybolmaktan,

bu alanın kendisine hayatı ve mesle¤i hakkında

içinden çıkılamaz sorular sormasından ürken Hella

Jongerius, tercihini bu tip sorulara uygulamayla

cevap verebilece¤i somut bir alan olan endüstriyel

tasarımdan kullandı. Böylece bu sorularla oynayarak,

sınırları zorladı, sanat ona ilham kayna¤ı oldu.

1993 yılında okuldan mezun oldu¤unda, Droog

sanatçının bir ürününü, poliüretandan yaptı¤ı bir

banyo paspasını seçti ve bunu koleksiyonları için

üretmeyi istedi. Bir ay sonra Jongerius onlara yine

poliüretandan yaptı¤ı bir vazo gösterdi ve Droog

yine be¤endi. Böylece, yıllarca sanatçının

tasarımları Droog koleksiyonlarında yer aldı,

çalıflmaları baflka ülkelerde de tanındı. Ancak

okuldan mezun oldu¤u yıllardan bu yana malzeme

açısından gittikçe zenginleflmeye baflladı endüstriyel

ortam. 1996 yılında tasarladı¤ı “Esnek Lavabo”

adlı çalıflmasıyla ilk ödülünü kazandı sanatçı.

Sonraki yıllarda, “B-Set Yemek Takımı”, “‹fllemeli

Masa Örtüsü”, “Uzun Boyunlu Oluklu fiifle” ve

“Tekrar” adlı projeleriyle tasarım alanında

dünyanın önde gelen ödüllerini aldı.

2001 yılında New York Modern Sanat Müzesi’nde

düzenlenen Worksperes Sergisi için My Soft

Office’i tasarlayan Jongerius, bu çalıflmasında

teknoloji ile gündelik yaflamın rahatlı¤ını sa¤layan

objeleri biraraya getirdi ve masa gibi ifllev gören

bir yatak tasarladı. Sanatçı, Design Museum için

24


Ço¤u ürünü koleksiyonlarda yer alan

Hella Jongerius 1963 do¤umlu.

Hollanda’da Eindhoven’daki Endüstri

Tasarımı Akademisi’nde okuyan,

Karlsruhe ve Hamburg Sanat Yüksek

Okulları’nda atölye çalıflmaları

gerçeklefltiren sanatçı, geleneksel el

sanatlarını endüstriel tasarım ile

birlefltirerek ortaya kendine özgü

eserler koyuyor.

ise Silk Menagerie adını taflıyan bir enstalasyon gerçeklefltirdi. Bu

enstalasyonu yapmasına ilham veren ise Hermes’in ipek arfliviydi.

Maharam, Royal Tichelaar Makkum ve Vitra için de çalıflan Hella

Jongerius, Swarowski ve Hermes için bugüne kadar pek çok ürün

tasarladı.

Tarihe ya da eski fleylere özel bir ilgisi bulunmasa bile Jongerius,

tasarım yapmaya bafllandı¤ında, ürettiklerine daha çok bilgi ve derinlik

katmak istedi¤inin farkına vardı ve bunun için, öncellikle

tasarımına nasıl bir form vermesi gerekti¤ine karar vermeliydi. O

kadar form vardı ki, Hella Jongerius eski koleksiyonlara bakmaya

baflladı ve kafasındaki en ideal flekli oluflturmaya çalıfltı.

Koleksiyonları incelerken el sanatlarının geçmifl dönemlerde ne

kadar emek ve zaman gerektirdiklerini kavradı ancak endüstriyel

süreçte zaman para anlamına gelmekteydi ve üretilenlerin kalitesi

kaçınılmaz olarak düflmekteydi... Hella Jongerius için tasarımcı bir

uygulayıcıdır. Sanatçı bunu beyin ile eller arasında gerçekleflen bir

pinpon maçına benzetiyor. Geliflmifl olan ile basit teknikleri, birinci

dünya ülke kültürleriyle, üçüncü dünya ülkelerininkini, geleneksel

olanla ça¤dafl olanı karıfltırarak tek olanı, farklı yöntem ve malzemelerle

keflfetmeye çalıflıyor Jongerius. Üretirken kalitenin düflmesini

istemiyor.

Hella Jongerius kendi çalıflmalarında eski tekniklerle yenilerini

buluflturmaya çalıflan, bunun yöntemini farklı malzemelerle de

arayan bir sanatçı. Fikirlerini gelifltirerek uygulanabilir hale getirmeyi

isteyen Hella Jongerius 2000 yılında Jongeriuslab’ı kurdu. 7

yıldır kendi atölyesinde çalıflmalarını ve arayıfllarını sürdüren sanatçı

tasarım okullarında da ders vermeyi sürdürüyor.

25


SCHNEIDER

Schneider Electric Pazarlama Direktörü

U¤ur Oktar’dan

sektördeki geliflmeler ve yeni

projeler hakkında bilgi aldık

26

fiirketiniz adına; 2006 yılını ve 2007 ilk yarısını de¤erlendirir

misiniz? Hedefledi¤iniz ifl hacmine ulafltınız mı, yeni

yatırımlarınız ve iflbirlikleriniz oldu mu?

Bildi¤iniz gibi ülke ekonomisi çeflitli alanlarda hızla gelifliyor.

‹nflaat sektörü ile birlikte, daha yavafl da olsa sanayi sektörü de

hızla gelifliyor. Bu durumdan faydalanarak biz de çok hızlı

büyüyoruz. Bizim iflimiz sanayide verimlilik arttıracak çözümler

oldu¤u için ülke sanayimizin rekabet gücünü arttıracak projeler

hep gündemde. Tabii, ülkemiz ekonomik anlamda ani de¤iflimler

gösterebilen bir yapıya sahip. Biz de her zaman bu hızlı de¤iflimlere

uyum sa¤layacak bir ba¤ıflıklık içinde olmaya çalıflıyoruz.

Elektrik sektöründe, dünyanın en büyük

elektrik da¤ıtım, endüstriyel kontrol ve

otomasyon ürünleri üreticilerinden biri

olan Schneider Electric Pazarlama

Direktörü U¤ur Oktar ile sektördeki

geliflmeler ve ihracat a¤ırlıklı yeni projeler

hakkında konufltuk.

2006’da çok iyi bir yıl geçirdik. Aynı e¤ilim 2007’nin ilk 9 ayında

da devam etti. Cari açı¤ın yüksek seviyelerdeki seyrini, siyasi

geliflmelerin hepsini dikkatle izliyoruz ama sonuç itibariyle iyi bir

2007 geçiriyoruz. Çift haneli büyüme rakamlarımız, faaliyet

gösterdi¤imiz pazarlardaki büyümelerin üzerinde. Fabrikalarımızda

ihracat a¤ırlıklı olarak yeni projelere devam ediyoruz. Global üretim

merkezi rolü ile devam eden üretimimize, orta gerilimde bu yıl

yeni bir seri daha eklendi. Çi¤li’deki elektrik tesisat malzemeleri

fabrikamızda üretti¤imiz Alia, Sedna ve Unica serileri üretimimiz,

2008’de de katlanarak artacak. Özellikle elektrik tesisat malzemeleri

alanında üst segmentte pozisyonladı¤ımız “Unica Top” ve

“Unica Plus” serilerinden sonra “Unica Modüler”in, ev otomasyonu

çözümlerinin ses getirece¤ini düflünüyoruz. Birlikte çalıfltı¤ımız

müflterilerimizin memnuniyetini devam ettirmek kadar, yeni

müflteriler kazanmak için pazarlama faaliyetlerine a¤ırlık vermeye

devam edece¤iz. Hedefimiz; anahtar-priz, ev otomasyonu ve sesveri-görüntü

sistemlerini içeren elektrik tesisat malzemelerinde ve

bina otomasyonunda da liderlik koltu¤una oturmak. Enerji verimlili¤i

tüm ürün ve hizmetlerimizin oda¤ındaki konu. Enerji tasarrufu

ile maliyetleri düflürmek, enerji süreklili¤i ile verimlili¤i arttırmak

mümkün. Schneider Electric çözümleri de bu konularda birbirini

tamamlayan ve müflteri ihtiyaçlarına cevap veren bir yapıda.

Gelifltirme projelerimizi enerji verimlili¤i üzerine kuruyoruz.

Dıfl ticaret çalıflmalarınızdan bahsederek 2006 yılı ve 2007

yılının ilk 8 aylık ithalat/ihracat de¤erlendirmesini yapar

mısınız ?

Türkiye’deki üretim merkezlerimizden grup içi yurt dıflı flirketlerimize

yapaca¤ımız ihracatın bu yıl geçen yılın aynı dönemine göre

%20’nin üzerinde büyüyece¤ini tahmin ediyoruz. Buradaki fabrikalarımızda

üretilen ürünlerin kalite ve teknolojisi dünyanın her

yerinde kabul görüyor ve talep ediliyor, biz de bu talebe yetiflebilmek

için çok çaba sarfediyoruz, çünkü amacımız; Türkiye’den

yapılan ihracatı maksimum seviyeye çıkartmak. Bu sayede

Türkiye’ye daha fazla yatırım yapabilir, daha fazla istihdam yaratabiliriz.

Sürekli bunun arayıflı ve çabası içindeyiz. Grup içi flirketlerimiz,

orta gerilim, alçak gerilim ve tesisat malzemeleri gibi ifl

alanlarında Türkiye’de üretilen ürünleri her yıl daha çok talep

ediyorlar. Bize de bu altyapıyı oluflturacak mekanizmaları kurmak,

en üst kalitede ürünleri en verimli flekilde üretmek ve pazarlamak

kalıyor.

‹çinde bulundu¤unuz sektör açısından 2006 nasıl geçti?


2007’nin geride bıraktı¤ımız

aylarında sektörün performansını

etkileyen geliflmeler neler oldu ve ileriye

dönük öngörüleriniz nelerdir?

Lokomotif olan inflaat sektöründe

2006’nın 2. yarısında bafllayan

yavafllama pek çok sektörü etkiledi.

Elektrik sektörü de bundan etkilendi.

Bu yavafllamanın etkisinin iç piyasalardaki

politik ve dıfl piyasalardaki ekonomik

sebepler ve belirsizliklerden

kaynaklandı¤ını söylemek yanlıfl olmaz.

2006’da %15’ler mertebesinde olan

elektrik sektöründeki büyümenin, 2007

için bu rakamın altında kalaca¤ını

tahmin ediyoruz. 2008’in aynı flartlarda

devam etmesi, politik ve ekonomik dengelerin

iyi yönetilmesine ba¤lı. Ancak

genel gidiflat nasıl olursa olsun, biz bu

sektördeki yatırımlara devam ediyoruz.

Sektörün genel yapısı hakkında bilgi

verir misiniz? Sektördeki firma sayısı, yeni

yatırımlar ve sektörel yapılanma gibi konularda

olabilecek de¤ifliklik ve geliflimleri

aktarır mısınız? Türkiye’de üretimi yapılan ve

yapılamayan ürünler nelerdir? Sektörün

teknolojik yeterlilik anlamında rakipleriyle

arasındaki mesafe ne kadardır?

Elektrik da¤ıtım, otomasyon ve tesisat sektörlerinde

Türkiye’de üretim yapan uluslararası

flirketler tüm dünya ile aynı standartlarda üretim

yapıyorlar ve grup flirketlerine malzeme tedarik

eder durumdalar. Bu anlamda ülke ekonomisine

ve imajına katkıları çok büyük. Yoktan var olan

yerli flirketler de kendilerini gelifltiriyorlar ve

onlar da baflarılı bir grafik çiziyorlar ancak markalaflma,

insan kaynakları ve kalite anlamında

daha alınacak mesafeleri var. Üçüncü bir grup ise

kalite ve güvenlik anlamında sınırları zorlayan ve

çok düflük standartlarda ürün pazarlayan firmalar.

Biz de teknik yayınlarımızla, e¤itimlerle ve

reklamlarla bu konuda tüketici ve aracıları bilgilendirmeye

çalıflıyoruz. Amacımız; evlerimizde,

ofislerimizde, fabrikalarımızda kullanılan malzemelerin

kalitesi konusunda duyarlılık yaratmak.

Türkiye’de üretimi yapılamayacak birfley

oldu¤unu düflünmüyorum. Ancak yan sanayi,

bilgi birikimi ve adet etkisi gibi nedenlerle bazı

üretimlerin belli ülkelerde yapılması verimlilik

açısından tercih ediliyor.

Yabancı yatırımcıların sektöre ilgilerini nasıl

de¤erlendiriyorsunuz ?

Türkiye’nin son 5 yılda gösterdi¤i ekonomik performans

elektrik sektörüne de yansıdı. Do¤al olarak

yabancı yatırımcılar di¤er sektörlerde oldu¤u

gibi bu sektöre de yatırım yapmak için

Türkiye’ye geliyorlar. Bazı yabancı yatırımcılar

Türkiye’de flirketler alıyorlar, uluslararası flirketler

Türkiye’deki yatırımlarını büyütüyorlar, tüm

üreticiler de yurt dıflı pazarlara daha fazla ürün

satıyorlar. Türkiye’deki iç pazar potansiyeli ve

buranın üretim üssü olarak seçilmesinden dolayı

yabancıların ilgisinin devam edece¤ini tahmin

ediyorum.

Kısa bir süre önce Schneider Electric yeni

yönetim binasına taflındı. Bunun size ve

müflterilerinize getirdi¤i avantajlar nelerdir ?

Yeni yönetim binası ile flirket çalıflanlarımız kartlı

geçifl, aydınlatma, havalandırma yangın uyarı vb..

akıllı bina sistemleriyle daha modern ve konforlu

bir ortamda çalıflma olana¤ına kavufltular. Ayrıca

Schneider Electric’in tüm çözüm uygulamalarını

sergileyen showroom’umuzu kısa bir süre önce

bu binada hizmete açtık. Böylelikle Schneider

Electric bulundu¤u 190 ülkede ve yine

Türkiye’de elektrik da¤ıtım, endüstriyel kontrol,

otomasyon ve elektrik tesisat ve kontrol sistemleri

pazarlarında sundu¤u çözümleri ve yine bu

teknolojinin gelece¤e olan katkısını müflterileriyle

paylaflacak. Ziyaretçilerimiz kaçak akım koruma

cihazlarından, anahtar segmentinde modüler

ürünlerimize kadar pek çok ürün serisini

yakından tanıma fırsatını bulacaklar.

Showroomumuzda sundu¤umuz bir di¤er

çözümümüz ise akıllı yaflam teknolojilerinde ev

çözümleri. Enerji kullanımını maliyetlerinin günden

güne artması, sizin de bildi¤iniz gibi biz üreticileri

daha az enerji çalıflan ürünler üreterek her

zaman rakiplerimizden hep bir adım önde olmaya

zorluyor. Biz de bir yandan konfor sa¤larken

di¤er taraftan daima enerji tasarrufunu ön planda

tutuyoruz ve akıllı yaflam teknolojileri adını

verdi¤imiz bu sistem sayesinde sundu¤umuz

çözümlerle hem enerji tasarrufu, hem de konfor

sa¤lıyoruz.

27


RÖPORTAJ

Farshid Moussavi

FOREIGN OFFICE ARCHITECTS’in kurucuları

olan, Yokohama International Port

Terminal ve BBC Music Centre gibi projelerle

tanınan çift, Farshid Moussavi

1965-), ça¤dafl yaflama hızını,belirsizli¤ini

kuflkularını yansıtmak için yeni bir tasarım

dili tanımlayan yeni jenerasyon mimarların

öncüleri.

Farshid Moussavi

‹ran do¤umlu, Farshid Moussavi; Harvard,

University College London, Barlett School

of Architecture ve University of

Dundee’de ö¤renim gördü. Cenova’da

Renzo Piano Binası’nda ve Rotterdam’da

OMA’da (Office for Metropolitan

Architecture) çalıfltı ve sonra Alejandro

Zaera Polo ile birlikte Londra’da 1992

yılında FOA’yı kurdu.

1997 yılında Tahran’da Abbas Abad için

“Azadi Cineplex” adıyla bilenen, ‹ran

Kültür Bakanlı¤ı tarafından kabul edilmeyen

modern tiyatro binasını tasarladı.

2002 yılından bu yana, Viyana’da Güzel

Sanatlar Akademisi’nde ö¤retim üyeli¤i

yapıyor.

Yokohama Uluslararası Feribot Terminali

ile birincilik ödülünü kazanan Foreign

Office Architects’in di¤er projeleri

arasında, Blue Moon Konut Birimleri ve

Groningen Tren ‹stasyonu Geçici Örtüsü,

Barselona Oditoryum Parkı, ‹spanya’da La

Villa Joyosa, Polis ‹stasyonu Kompleksi ve

Çevresi, Amsterdam’da Ofis Kompleksi,

Kore Paju City’de Genel Müdürlük Binası,

Londra, Bristol ve New York’ta New

Belgo Restoran’ları, Malmö’de Bioplex ve

Londra’da Bermondsey Antika Marketi

bulunuyor.

Mimarlık benim

için müzik gibi…

Farshid

Moussavi

FOREIGN OFFICE ARCHITECTS’in kurucusu dünyaca

ünlü mimar Farshid Moussavi, ‹stanbul Ümraniye’de

tasarladı¤ı Meydan Alıflverifl merkeziyle

ilgili sorularımızı Design Schneider okuyucuları

için yanıtladı…

Meydan projesinin fark yaratan ve öne çıkan özellileri nelerdir?

Do¤al bırakılmıfl çatı çimenleri/yeflil alanları, yapı gövdelerinin akıcı üst

geçitleri ve genifl plazası ile Londralı Mimarlık Bürosu Foreign Office

Architects (FOA) yıldız mimarları, Ümraniye ilçesi için modern bir “flehir

meydanı” yarattılar. METRO Group Asset Management’in ‹stanbul’daki

Alıflverifl Meydanı (Shopping Square) “Meydan” alıflverifl dünyasının yeni

jenerasyonunu tarif ediyor. Tasarım, katlanmaların üzerindeki tün düzlemleri

birbiriyle kaynafltırmak suretiyle mimari ile çevredeki manzarayı

birlefltiriyor. Bu flekilde Meydan, yükselmekte olan Ümraniye ilçesinin

merkezinde halka açık meydanın bir bölümünü oluflturuyor. Alıflverifl

Meydanı (Shopping Square) adı da bu iddianın altını çizmekte. Ekolojik


akımdan da Meydan, örnek alınacak bir karaktere

sahip. Avrupa’daki en büyük jeotermik tesislerinden

biri, yapının kilimatizyonunu temin

ediyor. Meydan 128 bin metrekarelik bir alanda

infla edilmifltir. 70 bin metrekarelik kiralanabilir

alanı, 50 ma¤azası ve 3.000 araçlık otoparkı ile

Meydan, perakende ma¤azacılıkta yaratıcı “flehir

mimarisi” konseptinin vizyoner bir ürünüdür.

Modern pazar meydanı ve yeflil vaha: Alıflverifl

Meydanı’nın ismi, yenilikçi mimari konsept

fikrini esas hatları ile tasvir etmektedir. Binanın

merkezini, binanın tüm katları ile rampalar ve

merdivenler sayesinde birlefltirilmifl olan açık bir

plaza oluflturmaktadır. Tam orta noktada su

oyunları bulunmaktadır. Bu alan, kıflın buz

pateni pisti yazın da etkinlik alanı olarak da

de¤erlendirilebilecektir.

Binanın çatıları yeflil alan/çimenler ile yeflillendirilmifltir

ve bir bölümü ziyaretçilerin kullanımına

açıktır. Beton yapıların hakim oldu¤u ilçenin

ortasında “Alıflverifl Meydanı”, yeflil bir vahanın

ifllevine sahiptir. Bu alanlarda insanlar yürüyüfl

yapabiliyor, dinlenebiliyor ve alıflverifl gününü

aynı zamanda keyifli bir gün haline getirebiliyorlar.

Sinema salonları, yeflil alanları ve aktiviteleri

ile Meydan, bölgenin en önemli

“buluflma noktası” konumunda bulunuyor.

Star mimarlar ekibi ticari mülk planlıyor:

Alıflverifl Meydanı, Londralı genç mimarlık

bürosunun “Foreign Office Architects“ imzasını

taflımaktadır. Metro Group Asset Management

mimarlarının fikirlerini baz alarak yaratılan bu

konseptin mimarı FOA, ticari mimaride de yeni

ölçekler oluflturmaktadır.

Enerji topraktan: Meydan’ın en büyük özelliklerinden

birisi de çevreci olması. Avrupa’nın en

büyük jeotermik tesislerinden biri ile METRO

Group Asset Management, kilimatizasyonda

yepyeni bir yöntem uygulamaktadır: Meydan’ın

toprak enerjisi ile ısıtılıp so¤utulmaktadır.

Binadan çekilen ısı toprakta depolanıyor ve kıflın

binayı ısıtmak üzere kullanılıyor. Yazın ise

binaya kıflın depolanan so¤uk hava veriliyor ve

so¤utma sa¤lanıyor. Alıflverifl meydanının

ısıtılması ve so¤utulması LPG, dizel, gaz gibi

fosil yakıtlarla de¤il enerji kaynakları yolu ile

yapılmaktadır. Burada çevre kirlili¤i yaratacak

hiçbir yakıt kullanılmamaktadır. Bu da do¤al

iklim yapısının korunmasını sa¤lamakta olup,

Meydan’ın çevre dostu kimli¤inin altını bir kez

daha çizmektedir.

Yeflilin ve toprak renginin hakim oldu¤u mekan:

Modern yaflama ve ekolojik ortama uygun olarak

tasarlanan Meydan, yeflilin ve toprak renginin

hakim oldu¤u, açık alanlarıyla nefes alınan,

kapalı alanlarıyla da gün ıflı¤ından maksimum

ölçüde yararlanılacak flekilde tasarlandı.

Alıflverifl Meydanı, ‹stanbul’un gelece¤e dönük

yüzüdür.

“Meydan” konseptinde esin kayna¤ınız ne oldu?

Geleneksel flehir meydanı, do¤al bir ritimle

yaflar, nefes alır ve her gün yeniden do¤ar.

Meydan projesi de bu tanıdık ve sıcak atmosferi,

yani “flehir meydanı” konseptini esin kayna¤ı

olarak benimsedi ve ça¤dafl bir bakıflla yorumladı.

Bugün Meydan’ı “yeni nesil yaflam merkezleri”nin

‹stanbul’daki temsilcisi yapan da bu

özelli¤idir.

Aslında bu konsept, eskiye özlemin bir sözcüsü.

29


RÖPORTAJ

30

Nasıl ki alıflverifl merkezlerinin ço¤u, eski

kapalı çarflıları anımsatıyorsa, Meydan da,

dünyadaki pek çok trend gibi, kaybolmaya

yüz tutmufl eski geleneklerin yeniden hayat

bulmasını temsil ediyor. Tam anlamıyla, eski

flehir meydanı ve etrafında yer alan

ma¤azalar konseptinin modernize edilmifl

haliyle karflımıza çıkmıfl hali.

Üstü açık alanda, ortasında adını da aldı¤ı,

büyük bir meydanı bulunan ve bu meydanın

etrafında yer alan tematik ma¤azalarıyla bir

açık hava alıflverifl merkezi olan Meydan, bir

“Power Lifestyle Centre”dır.

Tüm ma¤aza cepheleri çelik konstrüksyon ve

camdan oluflmaktadır. Do¤al sokak meydanı

algısı yaratmak için zeminler klinker malzemeyle

kaplanmıfltır. Birçok, cafe restaurantın

yanında, cam fanus fleklinde infla edilen food

courtta, çeflitli fastfood ma¤azaları yer almaktadır.

Rahat oturma, dinlenme, yemek yeme

ortamının yanında modern tuvaletler, engelli

tuvaletleri, engelli otopark yerleri, ilk yardım

odası gibi hizmetler de Meydan’ın ziyaretçileri

için sundu¤u kolaylıklar arasında yer

almaktadır.

“Meydan Alıflverifl Meydanı” yeni nesil

alıflverifl merkezlerinin müjdesini veriyor.

Bo¤azda yer alan bu flehrin yeni kurulan bir

bölgesinin yeflillik merkezi ve ruhu olmaya

adaydır. Bu alıflverifl meydanının mimarisi,

flehir planlama yönünden de sorumluluk sergilemektedir.

Alıflverifl merkezinin bina

kısmının yeflillendirilmifl tüm çatı katları ve

tüm ulaflım yolları, Alıflverifl meydanında

birleflmekte; büyük, açık bir meydan

etrafında toplanmaktadır. Bu alıflverifl meydanı,

öncelikli olarak nüfusun %50’sini

oluflturan genç nesil ‹stanbulluları hedeflemektedir.

Alıflverifl meydanı, ticari bir mülkten daha

fazla özelli¤e sahip. Açık, flefaf ve davetkar

yapısı, yeni bölge için bir tür flehir merkezi

oluflturmaktadır. Bir orta Avrupa flehrinin

yüzyıllardır büyüyen meydanı gibi, bu

ma¤azalar, kafeler, restoranlar ve sinema

kompleksinin meydanı da kısmi olarak peyzaja

tabi tutulmufl bir açık alan. Alıflverifl

meydanının çatısı tamamıyla bitkilerle kaplı

ve üstelik küçük bir park oluflturan bazı

kısımlarında gezilebilmektedir.

Binanın ma¤azaların bulundu¤u kısmı düz ve

sadece bir kat yükseklikte tutuldu. Alana birkaç

kattan oluflan bir bina yapılmadı¤ı için,

tüm yo¤unluk meydanda ve ilk katta toplandı.

Mayıs 2005’te açılan IKEA ma¤azası flehirde

bir tür buluflma yeri haline geldi. ‹yi bir hafta

sonu yılda ortalama 55,000’in üzerinde ziyaretçi

çekiyor. 2006 yılı verilerine göre senede

6 milyon ziyaretçi IKEA’ya gelmifltir.

Kısacası, Meydan bir buluflma noktasıdır ve

Meydan’da tüm alıflverifl merkezini hisseder

ve yaflarsınız. Projeye adını veren Meydan su

oyunları ile de zenginlefltirilmifltir ve görsel

açıdan sürprizlerle doludur. Meydan, canlı

performans ve gösterilerin düzenlenece¤i bu

alanda tüm ziyaretçilerin keyifli anlar geçirecekleri

bir aktivite merkezidir.

Meydan’ın mimari projesini kim/kimler

gerçeklefltirdi?

Mimari projemiz, Metro Group Asset

Management mimarlarının fikri baz alınarak,

dünyaca ünlü ‹ngiliz mimarlık flirketi FOA

(Foreign Office Architects) ve yerel mimarlık

flirketleri Turgut Alton Mimarlık Müflavirlik

Ltd. fiti. ve Etüd Mimarlık ‹nflaat San. ve Tic.

Ltd. fiti. tarafından, do¤ayla barıflık bir

mimari tasarım ile infla edildi.


Bo¤azda yer alan bu

flehrin yeni kurulan bir

bölgesi yeflillik merkezi ve

ruhu olmaya adaydır.

Bu alıflverifl meydanının

mimarisi, flehir planlama

yönünden de sorumluluk

sergilemektedir.

Alıflverifl Meydanı’nın mimari proje ihale

sürecini anlatır mısınız?

METRO Group Asset Management’ın M1

Meydan için Mart 2005’te uyguladı¤ı seçim prosedürü,

genç mimarların yaptı¤ı tasarım kadar

yenilikçiydi. Uluslararası üne sahip befl mimarlık

flirketinin temsilcileri dört günlük bir workshop

için ‹stanbul’da bir araya geldi. Ekipler, METRO

Group Asset Management mimarlarının çizdi¤i

ilk fikirlere göre inflaat alanında ilk tasarımlarını

oluflturdular. Sonunda hem yatırımcıların hem de

rakiplerin be¤enisiyle kazanan FOA’nın tasarımı

ve fikirleri oldu.

FOA’nin (Foreign Office Architects) projeyi

almasındaki kritik bafları faktörleri neler

oldu?

Yaptı¤ımız arafltırmalar, alıflverifl merkezlerinin

insanların çokça vakit geçirdi¤i, suni aydınlatmalı

ve kasvetli mekanlar oldu¤unu ortaya

çıkarmıfltı. Oysa dünyada yeni trend, insanların

nefes alabilecekleri, aynı zamanda dinlenecekleri

ve e¤lenecekleri alıflverifl merkezleri yönündeydi.

Tasarım çalıflması sırasında, FOA tasarımlarına

bafllamadan önce sadece ana trafik akıflı, inflaat

alanının yüksekli¤i ve çevresindeki alanı analiz

etmek için iki gün çalıfltı. Pazar yeriyle hayatı,

modayı ve en son trendleri yaflayan hedef gruba

hitap etmek için tasarlanan bu açık hava alıflverifl

merkezinin efli benzeri olmadı¤ını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Foreign Office Architects tasarımcı kimli¤i

hakkında bilgi verir misiniz?

Alejandro Zaera Polo ve Farshid Moussavi

tarafından kurulan FOA, sıradıflı flehir mimarisiyle

ünlü. FOA, Yokohama Uluslararası Liman

Terminali’yle son on yılın en alıflılmamıfl

binalarından birini infla etti. Yokohama’daki

“Osanbashi Pier”e mahsus projeleri ile büro toplulu¤u,

1995 yılında ilk defa dünya çapında dikkatleri

çekti. Böylesine genç mimarların böylesine

prestij kazandırıcı bir ihaleyi kazandıkları

daha önce pek ender olmufltu. FOA aynı zamanda

Londra 2012 Olimpiyatlarının yapılaca¤ı

alanın planlanmasında da çalıflıyor. FOA, üzerinde

inflaat yapacakları alanı çok dikkatli flekilde

analiz eden, yenilikçi ve yatay düflünen mimarlar

olarak tanınıyorlar.

Alıflverifl Meydanı, tamamen yeni tasarlanmıfl

bir Alıflverifl Meydanı konsepti ile FOA, ticari

mimaride de yeni ölçekler oluflturmaktadır. M1

Alıflverifl Meydanı projesiyle Foreign Office

Architects, gelecek jenerasyonun ticari mülkünü

yarattı.

“Meydan” fikrinin sahibi de FOA mıdır?

Açık alan ve yeni bir alıflverifl dünyası konseptini

önce Metro Group Asset Management ekibi

yarattı. Ekibin fikrini takip eden ve yüzyıllarca

bir pazar alanı ve kilisenin çevresinde büyüyen

Avrupa flehirlerinden esinlenen FOA mimarları,

çevresinde ma¤azaların gruplandı¤ı, çekici bir

meydan tasarladılar. Meydanın ortasında yazın

su oyunları, kıflın da çekici bir buz pateni pisti

olarak kullanılabilen bir alan bulunuyor. Bu alan

ayrıca plaj voleybolu vb gibi di¤er spor

karflılaflmaları için de kullanılabilir. Yer

karolarının parlak piflmifl toprak kırmızısı, bu

bölgedeki balçıklı topra¤ın do¤al rengini

yansıtıyor. Meydan Alıflverifl’in zemin katı, yiyecek

dünyası ve restoran alanıyla, bu pazar yeri

karakterini çok açık flekilde gösteriyor.

FOA’in dünyadaki referansları arasında

hangi projeler yer alıyor?

Uluslararası mimarlık sahnesinin starları: ‹nsanların

ihtiyaçlarını ve lokal realitelerini yerinde

dikkate alan global mimari konseptler ile –ki

FOA’nın çalıflması için yaratıcı olan yönelim

budur- 1990’lı yılların ortalarından beri ‹spanyol

Alejandro Zaera Polo ile ‹ranlı Farshid

Moussavi’nin çevresindeki yaratıcılar, uluslararası

mimarlık sahnesinin yıldızları arasında yer

almaktadırlar. ‹stanbul’daki Shopping Square’e

dair konseptleri ile FOA tekrar bilmedikleri bir

ülkeye ayak bastı. Meydan, Zaera Polo ile

Moussavi çevresindeki ekibin gelifltirmifl oldu¤u

en büyük ticari oluflumdur.

Merkezi Konu Özdefllik (kimlik): Zaera Polo,

kurucu ortaklarından oldu¤u FOA’in ifle bafllama

tarzını “binalarımızın kendi kendine büyümesini

istiyoruz” fleklinde tarif ediyor. Bu bir ba¤cıda

oldu¤u gibi. Yani üzümlerini fiili’de veya Rapa

Valley’de yetifltirecek olursa, onların farklı tada

sahip olacaklarını bilen bir ba¤cı gibi. Lokal elemanların

onların mimarisine belirgin bir flekilde

entegrasyonu ve di¤er yapı geleneklerine nazaran

dıfl etkenlere açık olma FOA ekibinin fikirlerinin

arka planını oluflturmaktadır.

Çatının yeflil alan olması fikri kimin?

Bir metropol olarak ‹stanbul’da betonlaflma gün

geçtikçe artarken “yeflil” azalıyor. FOA (Foreign

Office Architects) firması, yapılan arafltırmalarda

ortaya çıkan ‹stanbul’da yeflil alanda zaman

geçirme ihtiyacının büyük olması ve tüketicilerin

yeflile, do¤aya olan ilgisini dikkate alarak bina

çatılarını yeflil alan olarak tasarlamıfltır.

31


ÜNLÜLER‹N TERC‹H‹

Cemiyet hayatının

sevilen ismi

Ç‹⁄DEM

H‹TAY’ın

tercihleri

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden

Teknoloji Holding Yönetim

Kurulu Baflkanı Emin Hitay’ın efli, ifl

kadını Çi¤dem Hitay; Design

Schneider okuyucularına yakından

takip etti¤i teknolojik geliflmeleri

ve tasarımları anlattı….

32


Geçti¤imiz aylarda tarihi Sadıko¤lu yalısını

satın alan ve yalının dekor ve tasarımının

yapımında bizzat bulunan Çi¤dem Hanım’ın

tercihleri…

Dünya modacılarından ve Türk modacılardan

kimleri be¤eniyorsunuz?

Türk modacılarından Bahar Korçan ve Arzu

Kaprol’un tasarımlarını çok be¤eniyorum.

Dünyadan ise Ungara, Lanvin, Dior ve

Armani’nin tasarımlarını çok be¤eniyorum.

Türkiye’de ve yurtdıflında en be¤endi¤iniz

mimari tasarım, restoran veya yapı hangileridir?

Dünya’nın birçok ülkesine seyahat ettim.

Beni en çok etkileyen flehir Paris olmufltur.

Paris’teki bütün eski yapıları çok

be¤eniyorum.

Tasarımını en çok be¤endi¤iniz teknolojik

alet nedir?

Tasarımını en çok be¤endi¤im teknolojik alet

cep telefonları çünkü her geçen gün

muhteflem fleyler oluflturuluyor. Cep telefonları

artık yaflamın her yerinde.

Bir fley tasarlamanız istense ilk

tasarlayaca¤ınız fley ne olurdu?

fiimdiye kadar bir fley tasarlamadım. Tasarım

bence çok kapsamlı bir olay. Bir fley tasarlamak

istesem ilk fley koltuk tasarlamak isterdim.

‹nsanların televizyon izlerken oturabilecekleri

çok rahat ve konsept televizyon koltukları

yapmak isterdim.

En be¤endi¤iniz tasarım harikası nesne?

Seramikten yapılmıfl yazı masalarını çok

be¤eniyorum, hatta yeni evime de çok

be¤endi¤im masalardan aldım.

Bir fley alırken o nesnenin dizaynı sizi etkiler

mi?

Tabii ki dizayn çok önemli , dizaynını sevmeyerek

aldı¤ınız bir fleyi içinize sinmese

kullanamazsınız. Bu yüzden alaca¤ım nesnelerde

dikkat etti¤im ilk fley tasarımları olur.

Yeni eviniz hayırlı olsun, evinizde tasarımını,

dizaynını severek yaptı¤ınız veya aldı¤ınız

bir fley var mı?

Teflekkür ederim. Evimde çalıflma odamı

tamamen kendi isteklerim do¤rultusunda

yaptım ve bütün eflyalarını ona göre seçtim,

bu bana büyük bir haz verdi.

33


SOSYAL SORUMLULUK

Ça dafl Ba ımsız

Yard›mlaflma Derne i

‘Çaba’ya ihtiyaç var

Projeleri ve yardımlarıyla önemli

ifllere imza atan Çaba Derne¤i’nin

baflarılı baflkanı Rengin Sezer,

derne¤in kuruluflunu, amacını ve gelecekteki

planlarını Design Schneider

okuyucuları ile paylafltı.

34

Çaba Derne¤i ne zaman kuruldu?

Ça¤dafl Ba¤ımsız Yardımlaflma Derne¤i 2006 yılında

kuruldu.

Kuruluflu,faaliyetleri ve neler yapmay›amaçladı¤ı

hakkında bilgi verir misiniz?

Amaç ülke sorunlarında ulaflılan her bölgeye ve her soruna

imkanlar çerçevesinde çözüm getirmeye çalıflmak ve

ülkemizde üstlenmemiz gereken toplumsal,sosyal sorumluluk

bilincini gelifltirip bu sorumluluklarda üzerimize

düflen görevleri daha aktif yapabilmek.Türkiye’nin

tanıtımı toplumda kadının konumunu güçlendirmek ve

istihdam yaratmak ülke sınırlarının içinde e¤itimde fırsat

eflitli¤inin sa¤lanmasına katkıda bulunmak, toplumda

fırsat eflitli¤i, ilerlemeve barıflın sa¤lanmasını uluslararası

iyi niyet anlayıfl ve dostluk yoluyla gerçeklefltirmektir.

Derne¤imiz toplumun menfaatine olacak her türlü faaliyeti

destekleyici çalıflmalar yapar.

fiimdiye kadar ne gibi projeler gerçeklefltirdiniz?

fiimdiye kadar; 18 Mart Üniversitesi e¤itimcinin e¤itimi

projesine destek amacıyla hazırlanan örnek sınıfın

ihtiyaçlarının giderilerek ö¤renime hazır hale getirilmesini

sa¤ladık. Toplum merkezlerinde kadınlarımıza istihdam

yaratmak amaçlı el emeklerinin de¤erlendirilmesi

için makina tedariki yapıldı. El emeklerinin bir sergiyle

tanıtılmasına destek olduk.Çabaladık oynadık müzikli

gösterinin sahnelenmesi ve elde edilen gelirle,

Bahçelievler Kimsesiz Çocuklar Yurdu bebek evinin

inflaatının tamamlanmasına katkıda bulunulması gibi projeler

gerçeklefltirdik.


Bundan sonra gerçeklefltirmek istedi¤iniz projelerden bahseder

misiniz?

Bundan sonra Türkiye’nin ihtiyaç duyulan illerinde kimsesiz

çocuklar yurtlarının fiziksel iyilefltirmelerine destek olmaya

devam edece¤iz. E¤itimcinin e¤itimi üniversite düzeyinde

çok inandı¤ımız bir proje devam edip yaygınlafltıraca¤ız.

Bu projeleri hayata geçirmek için kaynak olarak yemek konser

gibi standart organizasyonlar yerine çabaladık oynadık müzikali

gibi bireysel katılımlarla ve çabalarla gerçekleflecek 2 büyük

faaliyet düflüncemiz var.Birincisi Yönetim Kurulu Baflkan

Yardımcımız Özlem Zehebi’nin bir olimpiyat disiplini içerisinde

gerçeklefltirilecek spor günü projesi. Di¤eri ise yine

yönetim kurulu üyemiz Mensure Özbek’in bafları hikayesi olan

ülke insanlarımızla düzenlenecek bir tv programı... Her ikisi de

son derece inandı¤ımız projeler.

ÇABA’da flimdiye kadar sizi en çok etkileyen olay ne oldu?

Kuruluflundan bu yana üyesi oldu¤um derne¤imizin faaliyetleri

içinde beni en etkileyeni çabaladık oynadık müzikli oyundur.

75 kiflilik kadronun biraraya gelmesi hayal bile edilemeyecek

kadar zorken oyunun sergilenece¤i güne kadar provaların

büyük bir ciddiyetle yapılması ve son gün sahnede herkesin

tek vücut çocuklarımız için elele müthifl bir performansla

oyunu hiç unutamayaca¤ım bir anı olarak hafızamda yer

etti.Bu Çaba için çok de¤erli bir manevi katkıydı...

ÇABA derne¤inin Baflkanı olarak kendinizden bahseder

misiniz?

1965 Eskiflehir do¤umluyum. Anadolu Üniversitesi

‹flletme bölümünü bitirdikten sonra

2 yıl yurt dıflında e¤itimime devam ettim. 20

yıldır turizm otelcilik sektöründeyim. Halen

Sezer Group Yönetim Kurulu Baflkan

Yardımcısı görevini sürdürmekteyim. Kiflisel

geliflim konularına meraklıyım. Müzik, kitap

okuma, yoga, kayak ve seyahat bafllıca keyif

aldı¤ım aktiviteler... E¤itim ve

çocuk benim daimi vazgeçilmezim.

Arkadafllı¤ımız samimi ve candan bu dernekte...

Bir aile gibi birli¤imiz var. Çaba bu

yüzden benim için özel ve en do¤ru

adres...Böyle bir dernekte baflkanlık benim

için onurdur.

“Kuruluflundan bu yana üyesi oldu¤um

derne¤imizin faaliyetleri içinde beni en

etkileyeni çabaladık oynadık müzikli

oyundur”.

70’in üzerinde seçkin

ve de¤erli üyemiz,

gönüllümüz var.

• Meral Yazıcı

• Monik ‹pekel

• Neslihan ‹plikçio¤lu

• Nurhan Cıngıllıo¤lu

• Jale Ça¤lar

• Gaye Alacalar

• Hatice Kurt

• Ergül Azaphan

• Kısmet Peker

bunlardan bazıları....

35


GEZ‹

Balkanlar’›n sakl› cenneti:

HIRVAT‹STAN

Yugoslavya’nın da¤ılmasıyla 1991’de

ba¤ımsızlı¤ını kazanan ve kapılarını dıfl dünyaya

açan Hırvatistan, do¤al güzellikleri sayesinde kısa

sürede tüm dünyanın dikkatini çekti

T

ürkiye’deki genç kuflak daha çok, ülkemizde oynamıfl futbolcularıyla

ve dünya basketbolundaki yeriyle tanıyor

Hırvatistan’ı. Bir de Yugoslavya’nın parçalanması sırasında

yaflanan iç savaflla. Oysa Hırvatlar ile Türkler’in iliflkisi çok

eskiye dayanıyor. Osmanlı ‹mparatorlu¤u Balkanlar’da 600

yıldan fazla hüküm sürdü. Ama belki de Osmanlı’nın en az

etkisi altında kalan bölge Hırvatistan oldu.

Yugoslavya’nın da¤ılmasıyla 1991’de ba¤ımsızlı¤ını kazanan

ve kapılarını dıfl dünyaya açan Hırvatistan, do¤al güzellikleri

sayesinde kısa sürede tüm dünyanın dikkatini çekti.

36


GEZ‹

Dubrovnik’te sabah erken saatlerde St. Blasius Kilisesi’nin

arkasına kurulan küçük pazarı gezip köylülerin sattı¤ı meyvelerden

ve küçük lavanta torbacıklarından alabilirsiniz.

38

4.5 milyon nüfusu bulanan Hırvatistan, yılda 10 milyona

yakın turist a¤ırlıyor. Yakın bir gelecekte Avrupa’nın en

büyük turizm merkezlerinden biri olmaya aday. Bunun

nedeni ise Adriyatik Denizi’ndeki dantel gibi kıyıları.

Buraya Dalmaçya kıyıları da deniyor. Meflhur Dalmaçyalı

köpeklerin bu bölgeyle aslında bir ilgisi yok. O ismin verilmesinin

tek nedeni, üzerindeki beneklerin Dalmaçya

kıyılarına benzemesi. Evet, Hırvatistan kıyılarında o

benekler gibi irili ufaklı 1185 ada bulunuyor. Bu adaların

60’ında yerleflim var.

Hırvatistan, cennet kıyılarıyla dünya jet sosyetesinin ilgisini

çoktan çekti bile. Bugün birçok Hollywood yıldızının

Hvar, Korcula gibi adalarda ve “Hırvatistan’ın

Antalya’sı” olarak tanımlanabilecek Dubrovnik kentinde

yazlık evi bulunuyor.

Dubrovnik, bu benzetmeyi fazlasıyla hak eden bir kent.

Nüfusu 50 bin. Ancak yazları bu sayı 400 bine çıkıyor.

1300 yıl önce kurulan ve eski adı Stari Grad olan tarihi

Dubrovnik kenti, 25 metre yüksekli¤inde, 2 kilometre

uzunlu¤unda surlarla çevrili. UNESCO tarafından koruma

altına alınan tarihi kentte, kiliseler, saraylar ve müzelerin

ortasında kendinizi Ortaça¤’da yaflıyormufl gibi hissediyorsunuz.


‹ç savaflta Sırpların bombaladı¤ı tarihi Dubrovnik

kenti kapsamlı bir restorasyondan geçirildi.

UNESCO’nun koruma altına aldı¤ı kenti her yıl

milyonlarca turist geziyor.

39


GEZ‹

Kenti çevreleyen surlarda sabah serinli¤inde yürüyüfl yapabilir, dünyanın en eski eczanesini

gezebilir, küçük restoranlarda deniz ürünü a¤ırlıklı lezzetleri keflfedebilirsiniz.

Dubrovnik’e kadar gelmiflken adalar turu yapmadan sakın dönmeyin! Kolosep, Sipan

ve Lopud adaları yemyeflil ormanlarıyla, zengin bitki örtüsü ve berrak koylarıyla sizi

kendine hayran bırakacak. Bu saklı cenneti keflfetmek için son bir bahane: Hırvatistan’a

gitmek için vize gerekmiyor.

40


TASARIM

Hiref’ten

Ça¤dafl tasar›mlar

Dünyayı yakından takip

eden ve zengin Anadolu

tarihinden beslenen bir

tasarım firması Hiref’in

öncelikli hedefi, Anadolu

Kültürü ve Osmanlı el

sanatlarına ça¤dafl bir

tasarım anlayıflı getirmek.

2003 yılında temelleri atılan Hiref Tasarım, Anadolu ve Osmanlı

kültür ve el sanatlarına ev aksesuarları alanında ça¤dafl tasarımlar

ile yeni bir nefes kazandırmaya devam etmekte. Bildi¤iniz gibi

Hiref dünyayı yakından takip eden ve zengin Anadolu tarihinden

beslenen bir tasarım firmasıdır. Firmanın öncelikli hedefi, Anadolu

Kültürü ve Osmanlı el sanatlarımıza ça¤dafl bir tasarım anlayıflı

getirmektir. Bu nedenle Hiref’in kurucu orta¤ı tasarımcı Ebru

Çerezci ve tasarım ekibi çalıflmalarında tarihi ve kültürel öz kaynaklarımıza

sadık kalmaya azami özen göstermektedirler.

Hiref koleksiyonlarında el dövmesi bakır, bakır üzerine iflleme,

gümüfl kaplama, el oyması ahflap ürünler, üfleme, el kesmesi cam,

ayna, lüle taflı ürünler bulunmaktadır. Her ürün el yapımı olup

kendi yöresinde üretilmektedir. Her yıl ortalama 50 parçadan

oluflan iki kolleksiyon çıkartan Hiref yeni koleksiyonunda kullandı¤ı

malzemelerin arasına mermeri de katmıfltır. Koleksiyonlarda

hem dekoratif hem de kullanıma yönelik her zevke uygun 100’den

fazla çeflit ürün bulunmaktadır. Hepsi tarihimize ve kültürümüze ait

bizden olan ürünler olup Hiref’in ça¤dafl tasarım becerisi sayesinde

42


Ça¤dafl dünyayı yakından takip eden ve Anadolu ve Osmanlı tarihinin bahfletti¤i

çeflitlilikle beslenen Hiref, ev aksesuarları alanında hem dekorasyon hem de

hediyelik anlamında ça¤dafl tasarımları ile büyük bir bofllu¤u dolduruyor

aynı zamanda dünyaca talep edilmektedir.

Hiref; ABD, Ürdün, Kuveyt, Suudi Arabistan, Dubai, Yunanistan,

‹ngiltere, Kanada, Hindistan vb daha bir çok ülkeye ihracat yapmaktadır.

Ça¤dafl dünyayı yakından takip eden ve Anadolu ve Osmanlı tarihinin

bahfletti¤i çeflitlilikle beslenen Hiref, ev aksesuarları

alanında hem dekorasyon hem de hediyelik anlamında ça¤dafl

tasarımları ile büyük bir bofllu¤u doldurmufltur. Hiref aynı zamanda

dünya pazarlarında marka olma yolunda büyük mesafe almıfl

olmanın haklı gururunu da yaflamaktadır.

Hiref Tasarım aynı zamanda gelen yo¤un talep üzerine Hiref

Solutions ve Hiref Contract’i kendi bünyesinde kurmufltur. Hiref

Solutions; flirket ve kurumların konseptlerine uygun yüksek adette

hediyelik taleplerini tasarım çalıflmaları yaparak çözmekte ve

karflılamaktadır. Hiref Contract; özellikle yeni yapılan lüks otellerin

lobi ve odalarının aksesuarlarını tasarlamaktadır. Son yapılan

43


TASARIM

Hiref; ABD, Ürdün,

Kuveyt, Suudi

Arabistan, Dubai,

Yunanistan, ‹ngiltere,

Kanada, Hindistan vb

daha bir çok ülkeye

ihracat yapıyor

çalıflma Swiss Hotel Suit odaları ve lobisidir.

Ebru Çerezci 2006 yılında Abdan Kolleksiyonu ile ELLE DECO International

Design Awards Masaüstü Kategorisi Birincisi seçilmifltir.

Hiref Tasarım Ltd. aynı zaman da Dünya El Sanatları Konseyi’nin tek Türk

üyesidir.

Hiref, her yeni koleksiyonunda, yeni malzemeler yeni tasarımlarla satıfl a¤ına

Hiref - ‹stinye Park Alıflverifl Merkezi ma¤azasını da eklemifltir. Hiref Tasarım;

büyük bir be¤eniyle evlerinize koyaca¤ınız ve yine büyük bir be¤eniyle sevdiklerinize

hediye edebilece¤iniz tasarım ürünleri yaratmaya devam edecektir.

44


ALIfiVER‹fi

Montegrappa,

bir sanat objesi

Dünyan›n en prestijli kalemlerinin yarat›c›s› olarak

ünlenen Montegrappa’n›n özel koleksiyonu, görsel

yönden en estetik olacak flekilde tasarlanm›fl dolmakalem

ve tükenmez kalemlerden olufluyor.

912 y›l›ndan beri ‹talyan sanatç›lar taraf›ndan tasarlan›p elle yap›lan

1Montegrappa’n›n seçkin koleksiyonu, kalem yap›m›nda gelinen son

noktada, zirvede durmaktad›r. Dünyan›n en prestijli kalemlerinin

yarat›c›s› olarak ünlenen Montegrappa’n›n özel koleksiyonu, görsel

yönden en estetik olacak flekilde tasarlanm›fl dolmakalem ve tükenmez

kalemlerden olufluyor.

Bugün ‹talya’daki en eski kalem üreticisi olan Montegrappa, aralar›nda

ünlü yazar Ernest Hemingway de olmak üzere, 20. yüzy›la imzas›n›

atan önemli kiflilerin tek tercihi olmufltur. Dünya çap›nda ‘en prestijli

kalem markas›’ olarak kabul edilen Montegrappa’n›n kalemlerini kullananlar

aras›nda, Sylvester Stallone, Michael Schumacher gibi

tan›nm›fl kifliler ve devlet baflkanlar› vard›r.Montegrappa’n›n yaratt›¤›

kalemler ise birer yaz›m arac› olman›n ötesinde, birer sanat objesi

olma niteli¤indedir. Büyük özenle tasarlanan de-luxe kalemler, s›rlar›

46


Dünya çap›nda ‘en prestijli kalem markas›’ olarak

kabul edilen Montegrappa’n›n kalemlerini

kullananlar aras›nda, Sylvester Stallone,

Michael Schumacher gibi tan›nm›fl kifliler ve

devlet baflkanlar› bulunuyor.

loncalarca korunan geleneksel yöntemler kullan›larak el

eme¤i ile üretilmektedirler. De¤erli tafl, metal ve reçinelerin

ustaca kullan›m›yla imal edilir, tek tek elle ifllenir,

kusursuz olana dek bir çok sanatç›n›n eme¤i ile

bezenirler. Zengin bir ürün yelpazesine sahip

olan Montegrappa’n›n koleksiyonunda, 1912

y›l›ndan beri devam ettirdi¤i modeller

de dahil olmak üzere, çok çeflitli

zevklere hitap edecek kalemler

bulmak mümkündür. ‹nsanl›k

tarihinde öne ç›kan bafll›ca

tutkular, kültürel semboller

ve önemli olaylar gibi

çeflitli temalardan esinlenerek tasarlanm›fllard›r.

Dünyan›n en k›ymetli

kalemi, bar›fla adanan ‘Peace Pen’in

de yarat›c›s› olan Montegrappa, insanl›k tarihinde öne ç›kan

düflünceleri ve dünyam›zdaki de¤erli olgular›, yaratt›¤›

kalemlerle ölümsüzlefltirmektedir.

Farkl› temalarda

karfl›m›za ç›kabilen

Montegrappa kalemlerinin,

sahiplerinin

kiflili¤ini ve zevkini,

hatta de¤er verdi¤i ya

da özdeflleflti¤i idealleri

yans›tmaktad›r.

47


RÖPORTAJ

Çok yönlü ressam

Mustafa Horasan

“Yaptı¤ım resimleri; sinema, grafik

ve foto¤raf yönümle besliyorum”

Türkiye’nin yetifltirdi¤i önemli bir ressamlardan biri.. fiimdiye kadar

sayısız resim sergilerinde eserleri sergilenen sanatçı Mustafa Horasan

ayrıca kısa videolar çekiyor, Foto¤raf çekiyor, grafik tasarımcılı¤ı yapıyor

ve 15 senedir amatör saz çalıyor… Mustafa Horasan bu çok yönlü halini

“yaptı¤ım resimleri; sinema, grafik, foto¤raf yönümle besliyorum ve bu

becerilerimi resimlerime yansıtmayı seviyorum” diye açıklıyor…

48


Ressam Horasan nasıl olufltu? Ressam olmak nasıl bir fley?

Kendimi bildim bileli çok sevdi¤im bir ifli yapıyorum. Belki hayatı

anlatma biçimimi sözle veya davranıfl biçimine dökemedi¤im için

bir fleyi boyayarak anlatmak, bir mesajı boyayarak, çizerek vermekti

aslında asıl kaygım. Küçüklü¤ümden beri kartpostallar topluyordum

tuvaller boyuyordum. Hep sanatla, boyayla, çizimle

haflırneflirdim, bunu ilk fark eden babam oldu ve benim ilk resmimi

alan babam olmufltur ve beni hep desteklemifltir.

En büyük destekçim babamdı… Küçüklü¤ümde bir tuvalin üstüne

6-7 resim birden yapardım,,.

Bir gün babam bir resmimi çok be¤endi, bu resmin üstünü boyama

dedi ve bana bir tuval parası vererek o resmimi satın aldı. ‹lk resmimi

babam satın aldı ve o resim hala duvarımızda asılı…

Bir sanatçıyı teflvik etmek çok önemli ve ben ailemden hep teflvik

gördüm bu anlamda…

Türkiye’de imkanlar tanınırsa çok yetenekli çocuklar oldu¤una

inanıyorum, Türkiye’deki aileler çocuklarını para kazanamayaca¤ı

endiflesiyle sanata yönlendirmiyorlar. Bu çok acı bir fley…

Benim ressam olma kimli¤im ailemin deste¤iyle olufltu diyebilirim.

Türkiye’de resim-sanat bilinci geliflti mi sizce?

Türkiye’de sanat bilinci aslında bir yerlere geliyor ama manipüle

edilen yoldan bir yerlere geliyor. Sanat; estetik kaygısı güdülerek,

kategorize edilerek bir yerlere getiriliyor. Sanat aslında dipsiz bir

kuyudur. Sanat aflkı da anlatır, çirkini de anlatır, kavgayı da anlatır.

Sanat dünyada yaflayan her fleyi anlatır. Ama bizim toplumsal olarak

yargımız “sanat güzeli anlatır”dır, ondan dolayı hep sanatçıdan

beklenen fley sanatçının güzel fleylerle u¤raflmasıdır. Ço¤u kifli

“sanatçının eseri ruhumu dinlendirsin, bana güzel hofl fleyler

anlatsın” ister ama sanat bu de¤ildir…

Mesela dünya üzerindeki sanatçılara baktı¤ımızda sanatçı; çok

güzel kadın tasvirleri de yapmıfltır canavar tasviri de yapmıfltır,

savaflı da anlatmıfltır nü resimde yapmıfltır, sanatçıların içinde her

insanda oldu¤u gibi bir sürü duygu olabilir. Ama bizde toplum bu

sanatçıda sadece güzel olanı görmek istiyor burada büyük bir

yanlıfl var ve dolayısıyla di¤er yapılan iflleri berteraf ediyor, ona

estetik bir fley vermedi¤ini düflünüyor, ondan keyif

almıyor iflte bu kapıyı açmamız lazım….

Sanatın bir çok duyguyu verece¤ini, içinde birçok duyguyu

barındırdı¤ını artık insanlara anlatmamız lazım…

Sanat sadece bir maddi alan de¤il, insanlı¤ın geliflmesi

için çok önemli bir alan…

Resimlerinizde nelerden etkilenirsiniz?

Ben etki alanımı açık tutmayı seviyorum, Sinema,

hayat, kitap, daha önce yapılmıfl eserler, grafik tasarım,

afifl, hayatın bir karesi, kendi çekti¤im bir foto¤raf…

Çok genifl bir alan benim için etki alanı… Bir baflka

sanatçının yapıtları da olabilir, dönem dönem çok

de¤iflik fleylerden etkileniyorum, tamamen sezgisel bir

yöntemle ve sınırsız bir bakıfl açısıyla hareket

ediyorum…

MUSTAFA

HORASAN K‹MD‹R?

1965 Aydın, Karacasu’da do¤an Mustafa

Horasan, ilk ve orta ö¤renimini ‹zmir’de

tamamladı.1986’da Marmara Üniversitesi,

Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Ana Sanat

dalı, Özgünbaskı Resim Bölümü’nü

bitirdi.Almanya, Fransa, Hollanda, ‹spanya,

ABD ve ‹talya’da sanatsal çalıflmalar

yaptı.Sanatçı halen ‹stanbul’da kendi atölyesinde

çalıflmalarını sürdürmektedir.

Sanatçının yurtiçi ve yurtdıflı özel koleksiyon

ve müzelerde eserleri bulunmaktadır.

49


RÖPORTAJ

Kendimi bildim bileli çok sevdi¤im bir ifli

yapıyorum. Belki hayatı anlatma biçimimi sözle

veya davranıfl biçimine dökemedi¤im için bir

fleyi boyayarak anlatmak, bir mesajı boyayarak,

çizerek vermekti aslında asıl kaygım.

Gelecekteki projelerinizden bahseder misiniz?

Gelecekte video ve heykel üzerine projelerim var, bunların teknik

altyapılarını ve teknolojik ba¤lantılarını ö¤renmeye çalıflarak kendi

sanatımla ilgili ba¤lantıyı kurmaya çalıflıyorum.

Çok film seyrediyorum ve kısa filmler yapmak istiyorum daha önceden

de birçok video yaptım, önümüzdeki yıllarda daha profesyonel

video çekmek istiyorum…

Ben aslında grafik mezunuyum ve yazıya karflı, grafi¤e karflı ciddi bir

sıcaklık var içimde…

10 senedir üniversitede grafik hocalı¤ı yapıyorum, arada sanat kitapları

tasarımları da yapıyorum…

Türkiye’de grafik tasarımı, e¤itimi ne durumdadır diye sordum kendime

ve bu alanda insanlara bir fleyler dikta ettirilerek oluflturuldu¤unu

gördüm, bireylere kendilerini ifade etme fırsatı verilmiyor, ö¤renciyi

çok akademik bir platforma sokuyorlar tamamen teknik bir fleyler

bekleniyor ö¤renciden ve yaratıcılık kısmını yok ediyorlar. Benim

kendi planlarım; çocuklara workshop ve günlük çalıflmalar yaparak,

duyguyu yaflamalarını sa¤lamak, yani sanatın bir duygu meselesi

oldu¤unu belirtmek ve bunu pratikte anlatmak…

Dünyada en etkilendi¤iniz sanat müzesi hangisi?

Almanya Berlin’de Hamburger Bahnhof’u çok be¤endim çok do¤al

bir mekan geldi bana…

Türkiye’de ‹stanbul’da nerenin resim-sanat atölyesi müzesi

olmasını istersiniz?

‹stanbul aslında buna çok müsait, ‹stanbul’da çok güzel yapılar var

Osmanlı’dan kalan…

Tütün deposu olan alan, Gümüflsuyu’ndaki askeri alanı mesela kente

yakın olması nedeniyle çok müsait aslında…

‹stanbul’da en etkilendi¤iniz obje, bina neresi?

Aslında ben sokaklarda her fleyi merak ediyorum, mesela son favorile-

50


im çöp tenekeleri çünkü hepsi bir yaflam… Oraya bakınca

yaflamı anlıyorsunuz, çöp bidonlarının içini çekiyorum…

Mimari olarak Feshane’yi çok be¤eniyordum, mesela

Santralistanbul binası o kadar orijinal ve güzel ki…

Dünyada etkilendi¤iniz tasarım tasarımcı veya objeler

nerelerde?

Dünyada Brooklyn’de eski bir 3 bacalı fabrika vardı orası

mesela çok etkileyici dünyada grafik tasarımcılarından David

Carson var, çok be¤enirim, Zaha Hadid be¤enirim.

Sayamayaca¤ım kadar çok be¤endiklerim….

Resimlerinizin dünyaca ünlü hangi ressamla yan yana

sergilenmesini istersiniz? Nerede?

Her sanatçı dünyadaki önemsedi¤i birçok sanatçıyla bulunmaktan

büyük zevk duyar… Türkiye’de mesela Burhan

Uygur Erol Akyavafl ile yan yana gelme fırsatı buldum ve

çok mutlu oldum, uluslararası platformlarda en çok

be¤endi¤im sanatçılar arasından Gerhard Richter, Damien

Hirst var bunlarla aynı sergide bulunmak güzel olurdu, keyifli

olurdu…

51


SCHNEIDER

Schneider Electric

Da¤›t›m Ürünleri Ticaret Direktörü

Özkal Güner

fiirket program›m›z›n temel ilkelerinden biri

müflterilerimizin ihtiyac›n› sorgulamak ve bu

ihtiyaçlar›na spesifik olarak cevap vermek.

Schneider Electric Türkiye’deki kariyeriniz hakkında

bilgi alabilir miyiz?

1991 yılında Tanıtım Mühendisi olarak göreve baflladım.

Daha sonra flirketin çeflitli satıfl kademelerinde yöneticilik

yaptım. Halen 2004 yılı Ocak ayı itibariyle baflladı¤ım

Da¤ıtım Ürünleri Ticaret Direktörlü¤ü görevini yürütüyorum.

Da¤ıtım Ürünleri Departmanı olarak yıllık sözleflmeli

müflterilerle çalıflıyoruz. Di¤er bir deyiflle Bayiler, Makine

‹malatçıları, Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Pano Partnerleri

ve Elektrik Müteahhitlerinin tamamı müflteri grubumuzu

oluflturuyor. Departman olarak 70 kiflilik ekibimizle,

Schneider Electric Türkiye cirosunun %70’ini

gerçeklefltiriyoruz.

Sosyal ve teknolojik geliflmelerle birlikte müflterilerin

ihtiyaçları her geçen gün de¤ifliyor. Bu de¤iflime ayak

uydurmak için Schneider Electric olarak nasıl bir politika

izliyorsunuz ?

Müflterilerimizin ihtiyacının en baflında do¤ru iliflkiler ve

güven geliyor. Zaten bu konuda bizim new2 adında bir flirket

programımız mevcut. Schneider Electric’in bulundu¤u 190

ülkede bu flirket politikası uygulanıyor. Bu programın temel

ilkelerinden biri müflterilerimizin ihtiyacını sorgulamak ve bu

ihtiyaçlara spesifik olarak cevap vermek.

Geçti¤imiz 10 yılda televizyon kanallarına bakarsak her

konunun ifllendi¤i kanallardan haber, spor, politika vb... gibi

spesifik kanallara geçifli görüyoruz. Bugün tüm büyük firmalar

CRM bafllı¤ı altında müflteri iliflkilerini kiflisel hale getiriyor.

Ortak özelliklere göre de¤il özel ihtiyaçlara göre

davranıfl modeli gelifltiriyorlar. Çünkü farkı yaratan bu modeldir.

Nasıl fark yaratırız ?

Bunu düflünmek ve düflündürmek çok önemli. Bu farkı

yaratacak en büyük de¤er insandır. Bu insanlar sadece

çalıflanlarımız de¤il aynı zamanda müflterilerimiz,

ortaklarımız ve sosyal çevremizdeki tüm insanlardır. Biz

Schneider Electric olarak tüm bu insanların ihtiyaçlarını

karflılamayı görev edindik.

52


Kurum olarak Siz bir yandan çalıflanlarınızın

ihtiyaçlarını karflılamaya çalıflırken onlardan beklentileriniz

neler ?

Bu beklentileri açıklamaya çalıflırken sizlere çocukların

dünyasından örnekler vermek istiyorum. 9 yaflında bir kızım

var, çocukların dünyasına bayılıyorum. Çünkü çocuklar

dünyayı oldukları gibi görürler, bizim inandırmaya

çalıfltı¤ımız flekilde de¤il. Sürekli soru sorarlar.

Sorgulayıcıdırlar. Be¤endiklerini ve be¤enmediklerini

açıklıkla ve dürüstlükle söylerler. fieffaf ve dürüsttürler. Bir

fleyi elde edene kadar ısrar ederler ve sonuna kadar direnirler.

Kısaca ısrarcıdırlar. ‹flte ben çalıflma arkadafllarımdan çocuk

olmalarını istiyorum. ‹nsano¤lu cesaret ve merak sayesinde

geliflmifltir ve geliflmektedir. Bu davranıfl yafllandıkça körelir.

Bir düflünür der ki, insanlar ilkokula soru iflareti olarak

bafllayıp, üniversiteden bir nokta olarak mezun olurlar. En

büyük düflmanlarımız korkularımız ve kendimize

koydu¤umuz sınırlarımızdır. fiirketlerin aynı fikirde olan insanlara

de¤il tersine farklı fikirlere sahip, de¤er yaratan insanlara

ihtiyacı var. Bizim flirket modelimizin temelinde aynı

zamanda soru soran ve merak eden çalıflanlarımızı teflvik

etmek yatıyor. Farklı fikir ve giriflimcili¤i destekliyoruz.

Bunu bir yönetim tarzı olarak benimsedik.

Bir sorunu çözemedi¤imizde kendimize flöyle sormalıyız.

Beni engelleyen korkular nelerdir ? ya da kendime hangi

gereksiz sınırları koydum ? Bu nedenle çalıflanlarımızın

ihtiyaçlarını karflılamak amacıyla daima onları cesaretlendirici

ve motivasyonlarını arttıran veya kiflisel farklılıklarını

ortaya çıkaran bir ortam sa¤lamaya çalıflıyoruz . Bunun için

de gerek teknik ve davranıflsal, gerekse kariyer planlarına

yönelik pek çok flirket içi ve dıflı e¤itimler düzenliyoruz.

190 ülkede hizmet veren bir firma olarak Schneider

Electric sosyal sorumluluk alanında neler yapıyor?

Ülkemizin e¤itimli insana ihtiyacı her geçen gün artıyor.

Cesaret ve özgüveni olan korkmadan kendini ifade edebilen

nesiller yetifltirmemiz gerekli.

Kültürümüzden gelen, yardım etme ve paylaflma alıflkanlı¤ı

olan bir toplumuz . Belki bireysel olarak bunu yapıyoruz ama

flirketler olarak toplumsal sorumlulu¤umuz yok mu?Biz

Schneider Elektrik olarak tüm dünyada Luli adında bir sosyal

sorumluluk projesi yürütüyoruz. Her ülke kendi sosyal projesini

kendi ülke ihtiyaçlarına göre belirliyor. Biz de seçimimizi

e¤itimden ve kız ö¤rencilerden yana yaptık. 2002 yılından

bu yana, Ça¤dafl Yaflamı Destekleme Derne¤i iflbirli¤i ile

bafllattı¤ımız e¤itim projesiyle çok sayıda kızımızın

Anadolu’dan Istanbul’a gelerek yatılı okullarda lise ve üniversite

e¤itimi almaları için destek verdik, ayrıca onların

sosyal geliflimlerine, düzenledi¤imiz çeflitli aktivitelerle

katkıda bulunduk. Di¤er taraftan yürüttü¤ümüz yeni bir projeyle

ile bazı Endüstri Meslek Liselerimizin ve Üniversitelerimizin

e¤itim ekipmanı ihtiyacına destek veriyoruz.

Bunun yanısıra çalıflanlarımız için tecrübe edindirici e¤itim

programlarımız var. Örne¤in Marco Polo Programı bunlardan

biri. Genç çalıflanlarımız bu flirket programıyla yurtdıflında 2

yıl süreyle çalıflarak, kazandı¤ı bilgi birikimi ve tecrübeyle

yurda dönüyor. Türkiye’den dünyanın çeflitli ülkelerine

örne¤in Fransa, ‹spanya vb. giden gençlerimiz var. Onların

baflarısı bizi her zaman gururlandırıyor.

Son olarak gelecekle ilgili birkaç kelime söylemek ister

misiniz?

Çeflitli etkenlere ba¤lı olarak Pazar koflulları iyi veya kötü

yönde de¤ifliyor. Önemli olan her ortamdaki fırsatları

de¤erlendirebilmek. fiansa inanır mısınız bilmiyorum ama;

flans fırsatlarla hazırlıkların kesiflti¤i noktadır. Önünüze fırsat

geldi¤inde hazırlıklı olmanız gerekir. Bunun formülü de

de¤iflimi görmek ve buna hazırlıklı olmaktır.

Dünün do¤ru olan sistemleri bugün de¤iflti. Bugünün iflleyen

sistemleri de yarın yetersiz olacak. Bozulmadan tamir etmeme

alıflkanlı¤ımızdan vazgeçmemiz gerekli.

Schneider Electric Türkiye Yönetimi olarak müflterilerimizi,

çalıflanlarımızı, ortaklarımızı ve yafladı¤ımız toplumdaki

di¤er insanları daha aydınlık bir gelece¤e taflımayı ilke edindik.

Bunun için her zaman kendimizi sorguluyoruz ve

geliflim için de¤iflimin flart oldu¤una inanıyoruz.

Ça¤dafl Yaflamı Destekleme Derne¤i

iflbirli¤i ile bafllattı¤ımız e¤itim

projesiyle çok sayıda kızımızın

Anadolu’dan ‹stanbul’a gelerek yatılı

okullarda lise ve üniversite e¤itimi almaları

için destek verdik, ayrıca onların

sosyal geliflimlerine, düzenledi¤imiz

çeflitli aktivitelerle katkıda bulunduk.

53


SCHNEIDER

Schneider Electric’ten

ince zevkler:

Sedna

Anahtar priz serilerinde teknolojiyi ve inceli¤i birlefltiren

Schneider Electric Sedna anahtar priz serileriyle modern

konut projelerinin tercihi olmaya devam ediyor....

Anahtar ve priz de dahil olmak üzeredekorasyonda

en ince detayları bile hayata artı katma

için dahice tasarlayan Schneider Electric,

Sedna serisinde 0,8 cm sıvaüstü inceli¤iyle

zarafeti ön plana çıkarıyor.

Sedna serisi, beyaz krem, renkli ve metalik

alternatifleri ile mekandalarda dekorasyon

ö¤esi olarak mekanla bütünleflirken her

mekanda farklı bir stil yaratıyor. Uzaktan

kumandalı

dimmer sistemi sayesinde ıflı¤ın fliddetinin

kontrol edebilme ve hareket dedektörü ile

gerekti¤i anda mekanı aydınlatma ve böylece

elektrikten tasarruf etme imkanı sunuyor.

Çocukların güvenli¤i de düflünülerek çocuk

koruma özelli¤inin de uygulandı¤ı ve paralel

ba¤lantı uçları ve otomatik ba¤lantı

özelli¤isayesinde hızlı oldu¤u kadar güvenli

bir kablolalam sistemi de sunuyor.

1950’li yılından beri inflaat sektörünün içinde

bulan Albayrak Grubu Istanbul Kemerpark ve

Topkapı Evleri, ‹zmir Maviflehir projelerinde

Schneider Electric anahtar- prizlerini tercih

ediyor. Albayrak Yapı Grubu Koordinatörü

Ayhan fiafak Kaçar inflaat sektöründe hizmet

kalitesini son 5 yıldır en üst noktaya getirmeye

Sedna serisi, beyaz krem, renkli ve metalik alternatifleri ile mekandalarda dekorasyon

ö¤esi olarak mekanla bütünleflirken her mekanda farklı bir stil yaratıyor.

54


Uzaktan kumandalı dimmer sistemi sayesinde ıflı¤ın fliddetinin kontrol edebilme ve hareket

dedektörü ile gerekti¤i anda mekanı aydınlatma ve böylece elektrikten tasarruf etme imkanı sunuyor.

Albayrak Yapı

Grubu Koordinatörü

Ayhan fiafak Kaçar

1950’li yılından beri inflaat sektörünün

içinde bulan Albayrak Grubu Istanbul

Kemerpark ve Topkapı Evleri, ‹zmir

Maviflehir projelerinde Schneider

Electric anahtar- prizlerini tercih ediyor.

çalıfltıklarını belirterek, neden Schneider Electric markasını

tercih ettiklerini açıkladı : “ Schneider Electric ile çalıflmayı

tercih ettik, çünkü Schneider Electric sektörde iyi bilinen ve

kalitesini kanıtlamıfl bir marka. Ayrıca ürün gamının

oldukça yeterli olması bundan sonra da Schneider Electric

ile çalıflaca¤ız anlamına geliyor. Schneider markasının

Albayrak ‹nflaat Grubunu ürün kalitesini yükseltece¤ine

inanıyoruz. fiu anda inflaat sektöründe yeni bir marka

olmaya çalıfltı¤ımız için kullandı¤ımız markaları seçerken 2

kat özen gösteriyoruz.”

55


MODA

Her zaman trend

Beyaz Gömlek

56

Moda tasarımcısı

Alex Akimo¤lu ve

erkek giyim

koleksiyonlarıyla

tanınan Hatice Gökçe

tarafından hazırlanan

koleksiyon, dünyada

ilk kez Eski Mısır

Medeniyeti’nde

görülen “Kalasiris” adlı

gömle¤in hikayesinden

etkilenilerek

oluflturuldu.


Beyaz gömlek kültürünün yaratıcısı BIL’S’in 2007

-2008 Kıfl Koleksiyonu, Tünel’deki ma¤azasında

sergilenmeye bafllandı. Moda tasarımcısı Alex

Akimo¤lu ve erkek giyim koleksiyonlarıyla

tanınan Hatice Gökçe tarafından hazırlanan

koleksiyon, dünyada ilk kez Eski Mısır

Medeniyeti’nde görülen “Kalasiris” adlı gömle¤in

hikayesinden etkilenilerek oluflturuldu.

Koleksiyonun en önemli özelli¤i ise; tarihteki “ilk

gömlek” ile “gelece¤in gömle¤i” arasındaki ba¤ı

kuran ürünleri içeriyor olması. BIL’S 2007- 2008

Kıfl Koleksiyonu’nda yer alan gömlekler; yakaları

kirlendi¤inde çıkarıldı¤ında “gelece¤i”, pul ve

Swarovski kristalleriyle de geçmifl medeniyetlerin

görkemini yansıtıyor. Deri, ipek ve pamuk-yün

karıflımı kumaflların kullanıldı¤ı koleksiyonun

foto¤raf çekimini, ünlü sanatçı Hasan Hüseyin

gerçeklefltirdi.

BIL’S Konsept Ma¤azası: Meflrutiyet

Caddesi No: 90/A Tünel-Beyo¤lu

57


TASARIM

58


PARK

DES‹GN

Organik Formların Dansı

2007 yılında Dilruba Sarıyer ve Mehmet

Yücebaflo¤lu tarafından kurulan Park Design; kentsel

ve bireysel yaflam nesnelerini hem kavramsal

hem de biçimsel yönleriyle yeniden ele alıyor.

s

59


TASARIM

“Puzzle”ın içindeki oyuncu ruh,

gün geceye döndü¤ünde bir kez

daha ortaya çıkıyor. Polietilen

malzemenin içinde yer alan fosfor

esaslı boya pigmenti, oturma

grubunun gece karanlı¤ında

etrafına ıflık saçarak çevresini

aydınlatmasını sa¤lıyor.

Aziz Sarıyer’in imzasını taflıyan bu koleksiyonda, tasarımcının çeflitli koleksiyonlarında

sık sık flahit oldu¤umuz çocuksu bir muzipli¤in izlerini burada da

sürmek mümkün.

“Puzzle” isimli oturma grubunu oluflturan organik formları iç içe

geçirerek/ço¤altarak geometrik oyunlar, bir çocu¤un hayalgücünü anımsatan yeni

kullanım flekillerini elde etmek mümkün.

“Puzzle” muzip oldu¤u kadar heykelsi özellikler taflıyan bir ürün. Heykelsi özellikleri

ürünün bir oturma ünitesi oldu¤unu unutturmazken, son derece samimi ve

göz yormayan e¤rileri üzerinde barındırıyor. Hem iç hem de dıfl mekanlarda kullanılabilen

“puzzle”, son derece kolay saklanabilme ve günefl, su, sürtünme gibi

dıfl etkenlere de karflı yüksek direnç özelliklerine sahip.

60


SCHNEIDER

Schneider Electric’le

Büyük enerji tasarrufu

Schneider Electric’in uzmanl›¤› sayesinde evleriniz daha konforlu,

daha enerji verimli ve daha ak›ll› hale geliyor. Konutlar toplam

enerji tüketiminin %20’sinden fazlas›n›, ayd›nlatma ve ev aletleri de

evde harcanan enerjinin %40’›n› oluflturuyor. Schneider Electric

ürünleri evlerde ayd›nlatma ve ›s›tma kontrolü sa¤layarak, yaflam

standartlar›n› gelifltirirken enerji tasarrufu da sa¤l›yor.

Schneider Electric tasar›m ve ürünlerinin ekolojik dengeye olan

katk›s› büyük. Üretim sürecinde kullan›lan hammaddeler ve yar›

mamullerin tüm teknik avantajlar›ndan önce geri dönüflebilir

olmas› flart› aran›yor. Boyanmas› gereken ürünlerde ise yine

dönüflebilir ve çevreye sayg›l› boyalar kullan›l›yor. Bu tür ürünlerde,

RoHS: Zararl› maddelerin Kullan›m›n›n K›s›tlanmas›

(Restriction of Use of Hazardous Materials) direktifine uygun üretim

yap›l›yor. Sözleflme c›va, kadmiyum, hexavalent, krom ve bromin

gibi maddelerin tüm elektrik ekipmanlar›nda kullan›m›n›

yasakl›yor. Ayr›ca üretimde enerji kullan›m›n› minimize edecek

flekilde tasar›m üzerinde kullan›m kolayl›¤›n› bozmayan de¤ifliklikler

yap›l›yor.

Schneider Electric kullan›m tasarrufunu öne ç›karan detaylar› her

zaman ürün tasar›m sürecinde ele almakta. Örne¤in anahtar-priz

serilerinde ihtiyaç duyulan fonksiyonlar› biraraya toplayarak merkezilefltirme

sa¤layan modüler Unica serisi bunlardan biri.

Gelifltirilen tüm yeni fonksiyonda ise ergonomi ile beraber daima

ürünün enerji tasarrufu sa¤lamas› gereklili¤i aran›yor.

Enerji maliyetlerinin son y›llarda evlerde de önemli bir kalem haline

gelmeye bafllad›. Konutlara yönelik ürünler gelifltirirken, enerji

harcamalar›n› minimize edecek özellikleri dikkate al›n›yor. Örne¤in

evlerde kullan›m kolayl›¤› sunan, ›fl›¤› bir noktadan aç›p baflka bir

noktadan kapamaya yarayan vavien anahtarlar, elektrik enerjisinin

gereksiz yere harcanmas›n› da engelliyordu. fiimdi ise ayn› özellik

anahtar kasas›na tak›labilen hareket dedektörleri ile daha konforlu

olarak sunulabiliyor. Anahtar kasas›na tak›lan bu hareket

alg›lay›c›lar› gelifltirerek ev kullan›c›s›na evde tadilata ihtiyaç

olmadan konfor ve tasarruf bir arada sunuluyor. Hareket dedektörü

kullan›m› sayesinde enerji tasarrufu %90’lara kadar ç›kabiliyor.

Yine konutlara yönelik enerji tasarrufu sa¤larken konfor sunan

di¤er bir ürün ise dimmer olarak adland›r›lan ›fl›k ayarlay›c›. Bir

›fl›k ayarlay›c› ile ›fl›k seviyesi istenilen konuma getirilirken %50’ye

varan oranlarda enerji tasarrufu sa¤layabiliyor. Ayr›ca kullan›lan

ampul ömründe de art›fl sa¤lan›yor. Schneider Electric’in üretti¤i

Alia, Sedna, Köflk, Kelebek, Unica gibi tüm anahtar priz serilerinde

dimmerler enerji tasarrufu sa¤l›yor.

Herhangi bir cihaz›, ayd›nlatmay› belirli saatlerde aç›p kapayarak

kontrol eden elektronik zaman saatleri kullan›ld›klar› mekana ve

cihaza ba¤l› olarak %50’ye varan oranlarda enerji tasarrufu

sa¤lamakta. Örne¤in bir ›fl›k sensörü ile kombine edilmifl bir

zaman saati sadece hava karanl›k iken ve belirli saatlerde

çal›flabilmekte.

Schneider Electric ak›ll› ev sistemleri di¤er özelliklerinin yan›nda

en büyük katma de¤eri iflletme gideri olarak niteleyebilece¤imiz

giderlerden tasarrufu. Ak›ll› ev sistemi sayesinde ayd›nlatma,

iklimlendirme gibi fonksiyonlar›n harcad›¤› enerjiden ciddi oranlarda

tasarruf sa¤lanabiliyor. Bunun yan›nda sistemin çeflitli flekillerde

önledi¤i su basmas›, yang›n gibi istenmeyen olaylardan dolay›

konuta ve çevreye yap›lan katk› oldukça yüksek.

61


MEKAN

Teflvikiye’nin nabz›

Atiye

Sokak’ta at›yor

Teflvikiye Camisi’nin

hemen karflısındaki

soka¤ın adı Atiye Sokak.

Bu sokak yıllardan beri

Taksim dolmufllarının

hareket noktası olması

dıflında, yan yana dizili ve

her daim müflterilerin ilgi

oda¤ı olmufl mekanlara

da ev sahipli¤i yapıyor.

Atiye Sokak’ta kimler ve neler yok ki! Tasarımcı Arzu

Kaprol’den Gönül Paksoy’a kadar, Salomanje’den Taps’a dek

uzanan ve günümüzde markalaflmıfl bütün isimler burada birbirine

komflular. Atiye Soka¤ı’nın tarihi ile

ilgili çok fazla bilgi bulunmasa da 60’lı

yıllarda her iki tarafındaki kaldırımların merdivenli

oldu¤u biliniyor. Binaların ço¤u 80

sonrası yeni yapılar olsa da Taps’ın bulundu¤u

müstakil ev gibi birkaç tane daha restore

edilmifl apartman hala ayakta duruyor.

RadikalArt projesi, Ayda Bir Gün Sokak

Bizim Kampanyası, Yılbaflı Festivali,

Octoberfest gibi renkli etkinliklere de evsahipli¤i

yapan Atiye Sokak’ta tam anlamıyla

Teflvikiye ve Niflantaflı bölgesinin nabzı atıyor.

The House Café

The House Café’nin ilk flubesi Teflvikiye’de Atiye Sokak’ta

eski bir Niflantaflı binasının yine eski bir dairesinde yer alıyor.

Aydınlık ve samimi dekorasyonu

ile The House Café’nin bu sokaktaki

flubesinin yaz aylarında

oldukça revaçta olan bir de arka

bahçesi bulunuyor. Sabah

08.00’den akflam 22.00’ye kadar

açık olan The House Café Atiye

Soka¤ı’nın kuflkuz en çok

u¤ranılan ve kahvaltıları için tercih

edilen kafelerinden birisi. The

House Café’nin tüm flubelerinde

oldu¤u gibi buradaki iflletmesinin de yönetici flefi Çoflkun

62


Uysal. Çoflkun Uysal her yıl yeniledi¤i menüleriyle

müflterilerine Avrupa mutfa¤ının

damak tatlarından örnekler sunuyor. The

House Café’nin Atiye Sokak’taki flubesinde

muhteflem kahvaltı tabakları, salatalar, pizzalar,

tavuk ve et yemeklerinden oluflan ana

yemekler, noodle ve makarna çeflitleri önerilenlerin

arasında bulunuyor.

0212 2592377

Taps

Adı ‘bira muslukları’ anlamına geliyor

Taps’ın. Burası da Atiye Sokak’ta ve ‹stanbul’da

kendi birasını üretip müflterilerinin

be¤enisine sunan belki de tek bira evi.

Biralarının be¤enilmesi ve talebin gittikçe artmasıyla

Gebze’de bir bira üretim merkezi

kuran iflletme, cumbalı, bahçeli ve müstakil

eski bir Niflantaflı binasında bulunuyor.

12.00’den akflam 24.00’e kadar açık olan

Taps’te, biraların üretildi¤i mekan ile müflterilerin

bulundu¤u alan ifllevsel bir dekorsayon

anlayıflıyla birlefltirilmifl.

0212 2962020

Gönül Paksoy

Yaklaflık 18 yıl önce flimdiki yerinde yani

Atiye Sokak’ta açtı¤ı dükkanında onarımını

yaptı¤ı halıların yanı sıra kendi tasarladı¤ı

takıları da müflterilerin be¤enisine sunan

Gönül Paksoy, bugün aynı mekanın biraz ilerisinde

bir giysi salonu daha açtı. Ham ipek ve

keten gibi kumaflları kimyager bilgisi ile

boyayan ve ardından bunları efli benzeri

olmayan kıyafet ve aksesuvarlara dönüfltüren

Gönül Paksoy, her yıl dükkanında gelenekselleflen

yılbaflı yeme¤i için muhteflem sofralar

hazırlayarak tanıdıklarını, sevdiklerini

a¤ırlıyor. 0212 2619081

Zazie

Geçti¤imiz Mayıs ayında Atiye Sokak ailesine

katılan Zazie, ‹talyan mutfa¤ı ile ön plana

çıkıyor. Gianluca Guagneli’nin e¤itimine göre

hazırlanan pizzalarının yanı sıra, yerli ve

yabancı olmak üzere flarap çeflitleri ve büyük

sürahilerde servis edilen kokteyller spesiyaller

arasında bulunuyor. Pazarları dıflında hergün

saat 11.00 ve 24.00 arasında açık olan Zazie

Atiye Soka¤ı’nın yepyeni duraklarından birisi.

0212 2318781

Ela Cindoruk & Nazan Pak

Atiye Soka¤ı’nın sonuna yaklaflırken

dolmuflların oradan geliyorsanız sa¤da, Ela

Cindoruk ve Nazan Pak’ın mücevher galerisine

rastlarsınız. Parson’s School Takı Tasarım

Bölümü’nden mezun olan Ela Cindoruk orta¤ı

Nazan Pak ile son derece zarif ve modern çizgilere

sahip gümüflten ve altından takı

tasarımlarını sergiliyor.

0212 232 2664

Kav Butik

4 yıldır Atiye Sokak’ta hizmet veren bir di¤er

dükkan ise Kavaklıdere’ye ait Kav Butik.

Arjantin, Güney Afrika, fiili, ‹talya, Portekiz

gibi daha pek çok yabancı flarabın bulundu¤u

dükkanda ayrıca flarap aksesuvarları ve kita-

63


MEKAN

pları da bulmak mümkün.

0212 2349120

Arzu Kaprol

Abdi ‹pekçi Caddesi’ndeki ma¤azasını binanın restorasyonu

nedeniyle kapatan Arzu Kaprol Niflantaflı Atiye

Sokak’ta yeni ma¤azasını açtı. Müflterileri arasında Gisele

Bündchen’ın de bulundu¤u ünlü tasarımcı Atiye

Sokak’taki yeni dükkanında yaratmaya ve moda dünyasını

birbirinden güzel tasarımlarıyla renklendirmeye devam

ediyor.

0212 2250129

Sahaja Yoga

H.H. Shri Mataji Nirmala Devi’nin kurcusu oldu¤u Sahaja

Yoga’nın bir flubesi de Atiye Sokak’ta. Aydınlanma deneyimine

dayanan özel bir meditasyon tekni¤i olan Sahaja

Yoga bu merkezde salı, çarflamba, perflembe ve cumartesileri

uygulanıyor. Tüm meditasyon dersleri dünyada her

yerde oldu¤u gibi burada da ücretsiz.

0212 2413487

Casita

Pek çok flubesi bulunan Casita’nın bir dükkanı da Atiye

Sokak’ta. Sabaha kadar açık olan mekanın en meflhur

yeme¤i ise mantı. Ama menüsünde bir tek mantı yok.

Çorba sabaha karflı e¤lenceden dönenler için iyi bir alternatif

oluflturuyor.

0212 3278293

Closh

Aralık 2006’da Atiye Sokak’ta açılan Closh’ta, Serli

Keço¤lu ve Selvin Parunakyan’ın tasarımları yer alıyor.

Gündelik rahat kıyafet tasarımlarıyla ön plana çıkan

Closh’u özellikle çalıflan kadınlar tercih ediyorlar. Kaliteli

kumafllardan dikilen etekler, elbiseler ve flapkalar

tasarımlardan sadece birkaçı.

0212 2585756

Salomanje

Menüsü bildi¤imiz, annelerimizin bizlere yaptı¤ı

yemeklerden oluflan Salomanje samimi atmosferiyle

haftaiçi ve cumartesi günleri 11.30’dan 02.00, pazar günleri

ise 10.00’dan 24.00’e kadar açık. Koltuklu oturma düzeni,

kıfl bahçesi ve 12 kiflilik büyük yemek masasıyla Atiye

Sokak’ta yer alan Salomanje lezzet ve konfor dolu dakikalar

vaadediyor.

0212 3273577

64


ED‹TÖRÜN SEÇ‹M‹

Türkiye’de ilk FRED PERRY SHOP!

‹talya’dan ve Prag’dan gelen mobilyalarla tasarlanan

Fred Perry Shop, dünyanın belli bafllı

merkezlerinin ardından 2007-2008

Sonbahar/Kıfl Fred Perry Koleksiyonu ile ‹stinye

Park’taki yerini aldı. Sonbahar- Kıfl 2007/2008

Fred Perry Koleksiyonu, kadınlar için sonbaharı

simgeleyen yeflilin sakin tonları, kıflın

bafllangıcını ortaya koyan siyah ve beyazlar; mor

ve lilalarla renkleniyor. Etek ve sportif ceketler,

eflofman ve polo pike t-shirt’ler, uzun triko ve

elbiseler günlük kullanımlarda kadınlara özgürlük

sa¤lıyor.

Erkek giyiminin lideri,

Ermenegildo Zegna

Uluslararası lüks erkek giyim markası

denince ilk akla gelen isimlerden

olan Ermenegildo Zegna; ‹stanbul’daki

ikinci ma¤azasının açılıflı

nedeniyle, WWF- Türkiye Do¤al

Hayatı Koruma Vakfı’yla özel bir

iflbirli¤i yapıyor. ‹stanbul’daki ikinci

ma¤azasını ‹stinye Park’ta açan

Ermenegildo Zegna, ‹stanbul

Büyükada’daki ormanlık arazinin

a¤açlandırılması amacıyla bir proje

bafllatıyor. Projenin hedefi, 2 hektar

büyüklü¤ündeki araziyi 1440 a¤açlık

orman alanına dönüfltürmek.

Kusursuz Cildinizle Göz

Kamafltırın…

Yılbaflı gecesinde kıyafetinizden makyajınıza

kusursuz olmak isteyenlerden misiniz?

O halde size bir önerimiz var.

Mucizevi güzellik markası Freeze, hızlı

pürüzsüzlefltirici ve canlandırıcı etkisiyle

Freeze24-7® & GO INSTANT SMOO-

THER &BR‹GHTENER’ı yarattı. ‹ster

makyaj altına ister de makyaj

üstüne sürülen Freeze24-7® &

GO INSTANT SMOOTHER

&BR‹GHTENER ile anında

capcanlı ve pürüzsüz bir cilde

sahip olmak çok kolay.

Diesel’den iddialı

Tasarımlar

Diesel, yılbaflı gecesi farkını

ortaya koymak isteyenlere,

Sonbahar/Kıfl 2007 sezonu

için özel olarak hazırladı¤ı

New York Fashion Week

Koleksiyonuyla iddialı

tasarımlar sunuyor. Tıpkı gökdelenler

gibi pırıl pırıl ve metalik

renklerle hazırlanan özel

koleksiyon, Amerikan yerlilerine

özgü etnik desenler ile

birlefliyor.

66

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!