10.05.2015 Views

4 - Gislab

4 - Gislab

4 - Gislab

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ DERSİ

DERS NO#4

KONU:

-­‐ İş Kazalarında hukuki sorumluluklar

-­‐ İş Kazalarının oluşturduğu maliyet açısından önemi

-­‐ İşveren sorumlulukları ve Adli süreç

-­‐ Cezai Sorumluluklar ve Hükümler

-­‐ Hukuki sorumluluklar ve Sonuçları

Yrd. Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK

ecolak@ktu.edu.tr

www.gislab.ktu.edu.tr/kadro/ecolak


-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK

İŞ GÜVENLİĞİ İHLALLERİ..!


-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK


-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK

İŞ GÜVENLİĞİ İHLALLERİ..!


-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK


-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK


-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK


-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK


-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK


-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK


İŞ KAZASI

-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK


İş kazası;

İş Kazasının Tanımı

– Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

– Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak

işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl

işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

– Emziren kadın sigortalının, iş mevzuaR gereğince çocuğuna

süt vermek için ayrılan zamanlarda,

– Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere

gidiş gelişi sırasında,

meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da

ruhen özüre uğratan olaydır.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK


İŞ KAZALARINDA YAPILACAK

HUKUKİ İŞLEMLER

1. İş kazasının İşverene Bildirilmesi

• İşyerinde meydana gelen iş kazasında, kazaya uğrayan

çalışana ilk yardım müdahalesi yapılırken aynı anda hiç vakit

geçirilmeden varsa kurum hekimi taraSndan, yoksa idari

kademeler aracılığı ile durum işverene bildirilmelidir.

• İş kazasının iş yerinde idare ve iş güvenliği bürosu arasındaki

bildirime iç bildirim denilmektedir.

• İç bildirimin yapılması ile işverenin SGK ile temas kurmasının

sağlandığı gibi, kazanın tekrarını önlemek için sebeplerin

araşRrılması ve tedbir alınmasına da imkan sağlanmaktadır.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK


-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK

İŞ KAZALARINDA YAPILACAK HUKUKİ İŞLEMLER

2. İş Kazasının İşveren TaraYndan SGK’ya Bildirilmesi

a) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a

bendine göre hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren taraSndan

çalışRrılan (işçilerin sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde işverenleri

taraSndan derhal, işyerinin tescilli bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumunun

(SGK) müdürlüğüne en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde,

b) Ülkemiz ile Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş üstlenen

işverenlerin götürdükleri Türk işçilerinin yurt dışında iş kazası geçirmeleri

halinde, işvereni taraSndan derhal, Kuruma ise en geç kazadan sonraki üç iş

günü içinde,

c) 5510 sayılı Kanunun(b) bendi kapsamında, kendi nam ve hesabına bağımsız

çalışan sigortalıların (Eski Bağ-­‐Kur’lular) iş kazası geçirmeleri halinde, bir ayı

geçmemek şarRyla kendisi taraSndan geçirdiği iş kazasına ilişkin

rahatsızlığının bildirimine engel olmadığı günden sonraki üç iş günü içinde,


İŞ KAZALARINDA YAPILACAK HUKUKİ İŞLEMLER

2. İş Kazasının İşveren TaraYndan SGK’ya Bildirilmesi

d) Yukarıda belir_len bildirimlerin dışında ayrıca, 4857 sayılı İş Kanunu

gereğince işverenler, işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek

meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile işyerinin tescilli bulunduğu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı devredilen bölge müdürlüğüne bildirmek

zorundadırlar. (4857/77. Md.)

! İş kazasını iki iş günü içinde ilgili ÇSGB bölge müdürlüğüne bildirmeyen

işveren, 904.00 Tl para cezası ödemek zorunda kalacakRr.(4857/105 Md.)

! İşçinin, işyerinde bulunduğu sırada, işçi kaza anında çalışsın, çalışmasın,

mesai dahilinde olsun, olmasın, işyerinde olması yeterli ve aranan tek şarer.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK


------------------------------------------------------------------------------------------

-------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK

İŞ KAZALARINDA YAPILACAK HUKUKİ İŞLEMLER

• SGK’ya bildirim SGK’nın web sitesi üzerinden

Bildirim formu doldurularak yapılır.

www.sgk.gov.tr

• E-­‐SGK / İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim

Formu İşlemleri


İŞ KAZALARINDA YAPILACAK HUKUKİ İŞLEMLER

3. İş Kazasında Yapılacak Hukuki İşlemler

o Meydana gelen iş kazalarının sonuçlarına ilişkin hükümleri 5510 sayılı Sosyal

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu kapsamaktadır.

o İş kazası ve meslek hastalığı sonucunda kazaya uğrayan kişinin mağdur

olmaması için maddi zararının karşılanması gerekir.

o Maddi yardım yapılabilmesi için iş kazasının geçici iş görmezlik, daimi iş

görmezlik veya ölüm ile sonuçlanması gerekir.

o Kuruma bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılamayacağı hakkında bir karara

varılabilmesi içib gerek_ğinde, Kurumun dene_m ve kontrol ile yetkilendirilen

memurları taraSndan ve Bakanlık iş müfegşleri vasıtasıyla soruşturma

yapılabilir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK


İŞ KAZALARINDA YAPILACAK HUKUKİ İŞLEMLER

3. İş Kazasında Yapılacak Hukuki İşlemler

Maddi Yardım Gerek_ren Başlıca Ödeme Şekilleri:

1. İlaç,

2. Tedavi giderleri,

3. Protez,

4. Çalışılmayan süre için ücret,

5. Cenaze masraS,

6. Eş ve cocuklara maaş bağlanması,

7. Tazminatlardır.

İş kazası ve meslek hastalığı sonucu belir_len bu ödemelerin yapılması, sosyal

güvenliğin gereğidir ve ileride doğacak olan kurum zararlarından işveren

sorumludur.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK


İş Kazası Bildirim Zorunluluğu

• İş kazası olayı, kolluk kuvvetlerine derhal

bildirilmelidir.

• İş kazası olayı SGK na, olayın meydana

gelmesinden i_baren 3 iş günü içinde

bildirilmelidir. (SGK Mad.13)

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili Bölge

Müdürlüğüne 2 iş günü içinde bildirilmelidir. (İş

Kanunu Mad. 77 )

-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK


Ülkemizdeki iş kazası

istatistikleri ile mevcut durum

Yıl

İş Kazası Sayısı

2003 76.668

2004 83.830

2005 73.923

2006 79.027

2007 80.602

2008 72.963

2009 64.316

2010 62.903

-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK


MESLEK HASTALIĞI

-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK


Meslek Hastalığının Tanımı

Meslek hastalığı, sigortalının çalışRğı veya yapRğı

işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple

veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici

veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal

özürlülük halleridir. (SGK Mad.14)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK


Sigortalının çalışfğı işten dolayı meslek hastalığına

tutulduğunun;

a) Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları

taraSndan usûlüne uygun olarak düzenlenen sağlık

kurulu raporu ve dayanağı Rbbî belgelerin

incelenmesi,

b) Kurumca gerekli görüldüğü hallerde, işyerindeki

çalışma şartlarını ve buna bağlı Rbbî sonuçlarını

ortaya koyan dene_m raporları ve gerekli diğer

belgelerin incelenmesi,

sonucu Kurum Sağlık Kurulu taraSndan tespit edilmesi

zorunludur.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK


Meslek hastalığının SGK’ya bildirimi:

Sigortalının meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen

veya bu durum kendisine bildirilen işveren taraSndan

veya sigortalının kendisi taraSndan; durumunu

öğrendiği günden i_baren 3 iş günü içerisinde iş

kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile Kuruma

bildirmesi zorunludur.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK


İş Kazalarının ve Meslek

Hastalıklarının Olumsuz Sonuçları

• Ye_şmiş insan gücümüzü kaybı.

• Kısmı ya da tam iş göremez hale gelmiş özürlü bir

kesim.

• Bu kesim genellikle ciddi psikolojik sorunlar yaşıyor.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK


• Hayafnı kaybedenlerin yakınlarına, iş

göremez hale gelenlerin kendisine SGK ömür

boyu maaş bağlamaktadır.

• İşletmelerin, SGK ve Devlein diğer

kurumları açısından doğrudan ve dolaylı

maliyetler büyüktür.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK


İş kazalarında Maliyet

-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK


İş kazaları ve meslek hastalıklarının işverene

maliyei:

1. Doğrudan Kayıplar

" İş kazası anında yapılan ilk yardım masrafları.

" Kazazedeye ödenen geçici ve sürekli iş göremezlik

ödenekleri.

" Kazazedeye veya ailesine ödenen tazminatlar.

" Mahkeme giderleri.

" Ölümlü iş kazalarında uygulanacak cezai hükümlerin

bedelleri.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK


2. Dolaylı Kayıplar

Dolaylı kayıpları genel olarak beş guruba ayırabiliriz:

" İş gücü kaybı,

" Üre_m kaybı,

" Siparişlerin gecikmesinden doğan kayıplar,

" Üst makam ve hükümetçe yapılan soruşturma

masrafları,

" Ülke ekonomisinin uğradığı kayıplar.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK


İŞ KAZASININ ANALİZİ

TEHLİKELİ

DURUM

TEHLİKELİ

DAVRANIŞ

İŞ KAZASI

-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK


Tehlikeli Durum;

• Kazaya neden olabilecek unsurları

bünyesinde barındıran; fiziksel ortam,

makine, tezgah, malzeme gibi maddi

varlıkların uygunsuzluğu tehlikeli

durumu oluşturur.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK


Tehlikeli Durumlara Örnekler

• Makinelerin kayış kasnak ter_batlarının

koruyucu içinde olmaması,

• Dişli ter_batlarının, millerin ve hareketli

aksamların koruyucularla kapaRlmaması,

• Elektrikle çalışan makine ve ekipmanın

topraklama hatlarının bulunmaması,

• İşyeri binasının uygun olmaması,

-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK


Tehlikeli Davranış;

• Tehlikeli durum oluşturan bir ortamda

bulunan ve tehlikeli durum ile temasa

geçen veya tehlikeli durumun etki alanına

giren kişinin bu eylemi Tehlikeli Davranışı

oluşturur.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK


Tehlikeli Davranışlara Örnekler

• İşveren taraSndan verilen kişisel koruyucu donanımı

kullanmamak,

• Makinelerin koruyucuları sökmek ve yerine

takmamak,

• Makinelerin, emniyet switch, fotosel ve benzeri

güvenlik donanımlarını iptal etmek veya işe yaramaz

hale ge_rmek,

• Basınçlı kapların periyodik kontrollerinin

yapRrılmaması,

• Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerinin

yapılmaması

-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK


• Çıplak uçlu elektrik kabloları ile fiş ve priz sistemi

kullanmadan elektrik almak,

• Ateşle çalışılması yasak olan, yanıcı maddelerin

bulunduğu kısımlarda sigara içmek veya açık ateşle

çalışmak,

• Makineler çalışırken müdahale etmek veya çalışan

makinede temizlik yapmak,

• Belirlenmiş iş güvenliği kurallarına uymamak

-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK


İŞ KAZALARI

VE

MESLEK HASTALIKLARI

NASIL ÖNLENİR?

-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK


İŞVERENİN SORUMLULUĞU

• İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin

sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak,

araç ve gereçleri noksansız bulundurmak,

işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda

alınan her türlü önleme uymakla

yükümlüdürler.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK


İŞVERENİN SORUMLULUĞU

• İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve

güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını

denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları

mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal

hak ve sorumlulukları konusunda

bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği

eği_mini vermek zorundadırlar

-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK


İŞVEREN VEKİLLERİ

• 4857 Sayılı İş Kanunu 1.Maddesi

Bu Kanunda işveren için öngörülen her çeşit

sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri

hakkında da uygulanır.

İşveren Vekili: İşveren adına hareket eden ve işin,

işyerinin ve işletmenin yöne=minde görev alan

kimselere işveren vekili denir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK


– Türk Ceza Kanunu açısından

– İş Kanunu açısından

– Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Kanunu açısından

– Borçlar Kanunu açısından

-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK


ADLİ SÜREÇ

1- Ceza Davaları (Türk Ceza Kanuna Göre)

2- Hukuk Davaları

a) Sosyal Güvenlik Kurumunun açtığı

alacak davaları (SGK dayanılarak)

b) Kazalı işçi veya yakınlarının açtığı

maddi manevi tazminat davaları (Borçlar

Kanununa dayanılarak)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK


İş Kazalarında Adli Süreç

İş Kazası

(Ölümlü)

Ceza Davası

(2-6 yıl)

(2-15 yıl)

SGK Kurumu

Alacak Davası

(Hukuk)

Ölenin Ailesi

Tazminat Davası

(Maddi- Manevi)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK


İş Kazalarında Adli Süreç

İş Kazası

(Yaralanma)

(Maluliyet)

Ceza Davası

(Şikayete Bağlı)

3 Ay-1 Yıl

6 Ay- 3 Yıl

SGK Kurumu

Alacak Davası

(Hukuk)

Kazalının

Tazminat Davası

(Maddi- Manevi)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK


Ceza Davalarında Kusur Tespi_

• Ceza davalarında, suçların şahsiliği prensibi

gereğince, kusurlar ve cezalar gerçek kişilere

verilir. (Şirket Ortakları, Yöne_ciler,

Gen.Mdr,Fab.Mdr., Mühendis, Formen v.b.)

• Ceza davalarında, kusurlar ve cezalar, tüzel

kişilere (şirket veya kurum) verilmez.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK


Ceza Kanunu Açısından

İş Kazalarında Cezai

Sorumluluklar Ve Hükümler

-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK


Kamu (Ceza) Davası-­‐ Ölümlü

• Taksirle yani kasıt olmaksızın, bir kişinin

ölümüne neden olmuşsanız, ilgili Cumhuriyet

Savcılığı taraSndan, Asliye Ceza

Mahkemelerinde, 2 yıldan-­‐ 6 yıla kadar hapis

cezası ile cezalandırılmanız için hakkınızda

dava açılır. Dava kamu davası niteliğindedir ve

şikayete bağlı değildir. (TCK 85 )

-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK


Kamu (Ceza) Davası-­‐ Birden Fazla Ölümlü

• Taksirle yani kasıt olmaksızın, birden fazla

kişinin ölümüne neden olmuşsanız, ilgili

Cumhuriyet Savcılığı tarafından, Ağır Ceza

Mahkemelerinde, 2 yıldan- 15 yıla kadar

hapis cezası ile cezalandırılmanız için

hakkınızda dava açılır. Dava kamu davası

niteliğindedir ve şikayete bağlı değildir.

(TCK 85 )

-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK


Ceza Davası -­‐Yaralanma

• Taksirle yani kasıt olmaksızın, başkasının

yaralanmasına veya sağlığına neden

olmuşsanız, ilgili Cumhuriyet Savcılığı

tarafından, Sulh Ceza Mahkemelerinde,

3 Aydan- 1 yıla kadar hapis cezası ile

cezalandırılmanız için hakkınızda dava

açılır. Dava açılması çok ağır yaralanmalar

hariç şikayete bağlıdır. (TCK 89 )

-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK


• Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden

olması halinde, alR aydan üç yıla kadar hapis

cezasına hükmolunur.

• Taksirle yaralama suçunun soruşturulması ve

kovuşturulması şikâyete bağlıdır. Ancak, birinci

Skra kapsamına giren yaralama hariç, suçun

bilinçli taksirle işlenmesi halinde şikâyet

aranmaz.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK


Ceza,Kusur ve Tazminat İlişkisi

• Ceza davalarında, asli yada tali kusur alan

gerçek kişiler, işveren vekili olsun ya da

olmasın, daha sonra açılacak alacak veya

tazminat davalarında, oranı değişmekle

birlikte mutlaka kusur alırlar.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK


İşveren Vekili Durumunda Olanlar Ne

Yapmalı ?

• Emrinizde çalışanlar kurallara uygun çalışıyor

mu kontrol edin,

• Koruyucu kullanıp kullanmadıklarını kontrol

edin,

• Yeni bir görev verirken öncelikle yapacağı işte

ne gibi kaza riskleri var kontrol edin, tespit

edin ve önlem alınmasını sağlayın,

• Çünkü, çalışanların geçirebileceği iş

kazalarından siz de sorumlusunuz !..

-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK


İŞ KAZALARINDA VE MESLEK

HASTALIKLARINA

HUKUKİ SORUMLULUKLAR

-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK


İş Kanunu Açısından

• İşverenin sorumlukları

• İşveren vekillerinin sorumlukları

• Kazaya maruz kalan işçilerin sorumlukları

-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK


İş Kanunu Yönünden İşverenin Yükümlülükleri

• İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin

sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak,

araç ve gereçleri noksansız bulundurmak,

işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda

alınan her türlü önleme uymakla

yükümlüdürler.

( 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 77 )

-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK


İşveren Vekilleri’nin Yükümlülükleri

• İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve

işletmenin yöne_minde görev alan kimselere

işveren vekili denir…Bu Kanunda işveren için

öngörülen her çeşit sorumluluk ve

zorunluluklar işveren vekilleri hakkında da

uygulanır.

(İş Kanunu Madde 2 )

-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK


İş Kanunu Yönünden İşçilerin Yükümlülükleri

• İşyerinde çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği

konusunda alınan her türlü önleme uymakla

yükümlüdürler.

(4857 Sayılı İş Kanunu Madde 77 )

-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK


Çalışanlar;

• İşverence alınmış olan teknik iş güvenliği

önlemlerini bozmamak ve işe yaramaz hale

ge_rmemek,

• Verilen kişisel koruyucuları düzenli kullanmak,

• İşverence konulmuş olan iş güvenliği

kurallarına uymak,

• Zorundadırlar…….

-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK


Kurallara Uymayan işçiye Yapfrım

• İşyerinde çalışanlar, iş güvenliği belirlenmiş iş

güvenliği kurallarına ısrarla uymaz ise, kendi

isteği ile veya savsaması yüzünden işin

güvenliğini, kendi can güvenliğini ve diğer

çalışanların güvenliğini tehlikeye düşürürse,

işveren bildirim süresini beklemeksizin iş

akdini tazminatsız olarak fesh edebilir.

(İş Kanunu Madde 25)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK


İş Kanunu. Madde:25/II-­‐i

Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı

hallerde iş sözleşmesini sürenin biiminden önce veya

bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

i) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin

güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya

malı olmayıp da eli alfnda bulunan makineleri, tesisaf veya

başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücreinin tutarıyla

ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Ders No#4, Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!