YEMEK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ - Axa Sigorta

axasigorta.com.tr

YEMEK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ - Axa Sigorta

YEMEK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

- 1 -

İŞİN ADI : YEMEK HİZMETİ SÖZLEŞMESİ TÜRÜ : TAŞIMA

İŞVEREN

:

AXA : SİGORTA A.Ş.

YÜKLENİCİ

: …………………………

BAŞLANGIÇ

TARİHİ

: 05.03.2012 SÖZLEŞME NO :

İÇİNDEKİLER

1. TARAFLAR VE KONU

1.1. TANIMLAR

1.2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2. U TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1. ……………..’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1.2.

2.2. İŞVEREN’ İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

SÖZLEŞMENİN KONUSU

FİYAT / FİYAT ARTIŞI / ÖDEME

3. 3.1. FİYAT

3.2. FİYAT ARTIŞI

3.3. ÖDEME

4. TEMİNAT

5. DEMİRBAŞ / MALZEME / EKİPMAN / BAKIM - ONARIM

6. DEVİR

7. BEKLENMEYEN HALLER VE GEÇ İFA

8. İHTAR VE FESİH

9. SONA ERME

10. UYUŞMAZLIKLARIN HALLİ

11. TEBLİGAT ADRESİ

12. SÜRE

13. YASA VE HÜKÜMLERİN AYRILIĞI

14. ÖZEL ŞARTLAR

15. SON HÜKÜM


YEMEK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

- 2 -

YEMEK HİZMETLERİ (TAŞIMA SÖZLEŞMESİ)

1. TARAFLAR VE KONU

1.1. TANIMLAR

Bir tarafta Meclisi Mebusan Cad. No:15 Salıpazarı / İSTANBUL adresinde mukim AXA

SİGORTA A.Ş. ( Bundan sonra bu sözleşmede İŞVEREN olarak anılacaktır. ) ile diğer

tarafta …………………………………………….. adresinde mukim

…………………………………... (bundan sonra bu Sözleşmede ………………… olarak

anılacaktır.) arasında bu Sözleşmede ve ayrılmaz parçası olan Sözleşme ekleri dahilinde tespit

edilen ve belirtilen koşullarda bir Sözleşme akdedilmiştir.

1.2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

1.2.1. İş bu Sözleşme İŞVEREN ile ………………….. arasında olup aşağıda belirtilen

hizmetleri kapsamaktadır.

1.2.2. İŞVEREN’ in

Bir tarafta Meclisi Mebusan Cad. No:15 Salıpazarı / İSTANBUL ve Bakırköy Bölge

Müdürlüğü Bahçelievler Mh. Mehmetçik Sk. Kadir Has Center Kat:1 No:1 Ofis no:99 İstanbul

adresindeki tesisleri yemekhanesine ………….. …….Merkezi Mutfağında üretilen yemeğin

taşınması, servise hazır hale getirilmesi, İŞVEREN personeli ve İŞVEREN’ in belirleyeceği

misafir ve yöneticilere servisinin yapılması, tepsi, çatal, kaşık, bıçak, bardak, sürahi gibi

gereçleri sağlık kurallarına uygun olarak yıkanması, mutfak tezgah ve eşyalarının yıkanması

bu sözleşmenin konusunu oluşturur.

2. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Sözleşme tarafları bu Sözleşmenin diğer maddelerinde ve eklerinde yer alan yükümlülükleri

yanında aşağıdaki hususları da yerine getirmekle yükümlüdür.

2.1. ……………..’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1.1. Yemeğin ……………… elemanları tarafından S…………...’ nın Merkezi Mutfağında yemeğin üretilmesi,

Bir tarafta Meclisi Mebusan Cad. No:15 Salıpazarı / İSTANBUL ve ve Bakırköy bölge

müdürlüğü Bahçelievler Mh. Mehmetçik Sk. Kadir Has Center Kat:1 No:1 Ofis no:99 İstanbul

adresindeki tesislerine taşınması, yemek salonlarında dağıtımı, ekmek, su servisi, bulaşıkların

yıkanması ve mutfakların, yemekhane bölümündeki sandalye, masaların temizliği İŞVEREN

tarafından teslim edilen, yemek pişirilmesi ve servisi ile ilgili demirbaş ve malzemelerin veya

kendisinin temin ettiği, cihaz, teçhizat ve ekipmanı sağlam ve çalışır halde bulundurulması ve

kullanım arızalarının giderilmesi, bakımlarınız yapılması ……………….’ ya ait olacaktır.


YEMEK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

- 3 -

2.1.2.Yemek salonlarının yemek öncesi ve yemek sonrası günlük temizliği, masa örtülerinin

periyodik yıkanması, servis tepsisi, tabak, kaşık, çatal, bıçak, bardak, sürahi vs. temizliği işleri

………………….. ‘ya ait olacaktır. Aynı şekilde masa üzeri, sandalye temizliği de

………………ya aittir. Ancak, yemek salonlarının camlarının temizliği ve yemekhanenin

haftalık / aylık detaylı temizlik ve bakımı (yıkama, cila v.b) İŞVEREN tarafından

yaptırılacaktır.

2.1.3.Yemek servisinden kaynaklanan çöp ile yemek ve bulaşık artıkları

……………….tarafından, İŞVEREN' in tesisinde bulunan çöp toplama mahalline kendi

imkanları ile bildirilen çöp atma saatlerinde nakil edilecek, gerek çöplerin gerek diğer artık

madde ve pis suların çevreyi kirletmesine meydan verilmeyecektir. Lavabolarda yağ filtreleri

bulunduracak ve 15 günde bir temizliğini yaptıracaktır.

2.1.4. Yemek listeleri, işbu sözleşme esaslarına uygun olarak …………………. tarafından

aylık olarak hazırlanır ve İŞVEREN temsilcisine onaylatılır. Düzenlenmiş listelerdeki,

zorunlu durumlarda yapılacak değişiklikler için ……………… tarafından İŞVEREN’ e bir

gün önceden haber verilecektir. ……………….zorunlu haller dışında listeyi

değiştirmeyecektir. Değişiklik talepleri yazılı olarak yapılır ve onay alınır.

2.1.5. …………..yemek servisi verdiği İŞVEREN’ in tesislerinde yeterli sayıda personel

çalıştıracaktır

……………….. Salıpazarı lokasyonun da 8 personel ile Bakırköy lokasyonunuz da 1 personel

ile bu operasyonu yönetmeyi taahhüt eder. ( çay ocağında görevlendirmesi istenen çalışanımız

hariç)

2.1.6. ………………, müteahhit firma olarak İŞVEREN’ in işyeri düzenine ve kurallarına

uyacaktır.

2.1.7. Yemek esnasında kullanılacak yeteri kadar ekmek ………………….tarafından

sağlanacaktır.

2.1.8. Masalarda tuz, karabiber, peçete, baharat, kürdan vb. sarf malzemeler de

…………………….tarafından tedarik edilerek, hazır bulundurulacak ve bu malzemelerin

bedeli …………………..’ ya ait olacaktır.

2.1.9. ……………………. çalıştıracağı tüm elemanlar ile ilgili ücret, sigorta primi, vergiler,

kesintiler, fonlar, tazminatlar ile İş Kanunu kapsamındaki tüm hak ve alacaklar için sorumlu

olacaktır. ……………… çalıştırdığı elemanların SGK prim ödemelerini gösterir belgeyi ve

bu elemanların bordrolarını ait olduğu ayda düzenli olarak İŞVEREN’ e verecektir. Önceki

ay evrakları aybaşında teslim edilene kadar ilgili aya ait ilk ödeme gerçekleşmeyecektir

İŞVEREN ’in iş yerinde çalıştırdığı elemanların ücretleri her ay düzenli ve eksiksiz olarak

ödenecektir. Aksi taktirde İŞVEREN, eksik ödenen/ödenmeyen SGK prim tutarlarını yada

eleman ücretlerini ödeyip, ……………… ’ya ödeyeceği fatura tutarlarından mahsup etme

hakkına sahiptir.

2.1.10. ………….. elemanları İŞVEREN’ in işyerlerindeki çalışma koşul ve esasları ile

disiplin kurallarına uymakla yükümlüdür. …………………..personeli, İŞVEREN’ in


YEMEK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

- 4 -

personeline karşı iş adabına aykırı davranışlarda bulunmayacak ve uyumsuzluk

yaratmayacaktır.

2.1.11. ……………………… personelinin herhangi birinin İŞVEREN yönetimi tarafından

değiştirilmesi istendiğinde …………………… bu değişikliği hemen yapacaktır.

2.1.12. ……………………….. elemanları işyerine giriş ve çıkışta İŞVEREN yetkililerince

kontrol edileceklerdir. Gerekirse ……………………. elemanlarının da üstleri veya eşyaların

araması yapılabilecektir.

2.1.13. ……………… çalıştıracağı personelin kimlik dökümü, sağlık raporu ile güvenlik

açısından gerekli belgeleri İŞVEREN’ e verecektir. İŞVEREN’ in kendi güvenliği açısından

uygun bulduğu ve onay verdiği …………………. elemanları işbaşı yapabilecektir.

2.1.14. İş bu sözleşmenin konusunu oluşturan hizmette görevli personelin iş kıyafetleri bir

örnek olarak ……………………. tarafından temin edilecektir. Bu kıyafetler her zaman temiz

olacak şekilde ………………. tarafından yenilenecektir. ………………………. çalışanları,

tek tip beyaz aşçı kıyafetleri giyeceklerdir. Ayrıca görevli personele İşyerine giriş için,

…………….. tarafından düzenlenmiş ve ……………….. işaretini taşıyan tanıtma kartı

verilecektir. Bu tanıtma kartı bulunmayan ………………. personelini İŞVEREN kimliği

karşılığında iş yerine kabul edecektir.

2.1.15. Yemek hazırlama ve pişirme ile görevli personel ………….. tarafından yılda bir

akciğer filmi ile altı ayda bir portör muayenesi için doktora gönderilecek ve sonuçlar sağlık

kartlarına işlenecektir. Muayene sonuçlarının bir kopyası her istendiğinde İŞVEREN’ e

verilecektir.

2.1.16. …………………….., çalıştırdığı elemanların yürürlükteki İş Kanunu ve diğer

kanunlardaki hükümler kapsamında işverenidir.

2.1.17. ……………… elemanlarının işe giriş ve işten çıkışlarını İŞVEREN yetkililerine aynı

gün SGK ve Bölge Çalışma Müdürlüğüne ise süresi içinde bildirecektir.

2.1.18. …………………. işveren sıfatıyla eleman çalıştırmaktan dolayı mer’ i Kanunlar (

SSK, Borçlar Kanunu vs.) kapsamında bütün sorumluluğu kabul eder.

2.1.19. …………….. elemanlarının, işyerindeki çalışmalarının sona ermesi halinde

doğabilecek ihbar ve kıdem tazminatları ile sair her türlü hak ve alacakları ………………….

tarafından ödenecektir.

2.1.20. ……………çalıştırdığı elemanlar için çalışma koşulları ve mevcut kanun, tüzük ve

yönetmeliklere göre işverence alınması gereken İş Güvenliği tedbirlerini bizzat almakla

yükümlüdür. Bu konuda İŞVEREN’ in sorumluluğu söz konusu değildir.

2.1.21. ……………… kendi elemanlarının işyerinde çalışırken uğrayabilecekleri iş kazaları

nedeniyle doğabilecek tüm tazminatlardan münhasıran sorumludur. İŞVEREN’ in

…………….. elemanlarının uğramış olduğu iş kazası sebebi ile herhangi bir şekilde tazminat


YEMEK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

- 5 -

ödemek zorunda kalması halinde ………….., İŞVEREN’ e bu tazminatı ödemeyi kabul ve

taahhüt eder.

2.1.22. ………………… personeli imkan olduğu takdirde İŞVEREN’ in servis olanaklarından

yararlanabilecektir.

2.1.23. …………….. yemeklerde piyasada tanınmış muteber firma ve markalar arasından

seçtiği tedarikçilerden temin ettiği malzemeyi kullanarak yemekleri pişirmeyi kabul ve

taahhüt eder. Onaylı Tedarikçi Listesi ektedir

2.1.24. İŞVEREN personeli toplam seçmeli düzenden 5 kap yemek alabilecektir.

YEMEK ÇEŞİTLERİ

Çorba

Ana Yemek

Yardımcı Yemek

Tatlı veya Meyve*

Zeytinyağlı

İçecek

Hazırlanmış Salata( Salata sosları, taze limon , baharatlar)

ÇEŞİT SAYISI

2 çeşit

2 çeşit

2 çeşit

2 çeşit

2 çeşit

2 çeşit

10 çeşit

Pizza / Pide / Makarna ( en az iki özel soslu ) / Islak Hamburger vb. alternatif ürünler

dönüşümlü olarak her gün olacaktır. Makarna günü ana servis deki yardımcı yemek

makarna yemeği ise normal servis tabağında yine makarna büfesinden servis

edilecektir. (Bu bölüm değişik alternatiflerle farklı bir şekilde yenilenebilir,

mevcuttaki durum yazılmıştır).

‣ Kahvaltı hizmeti personelinize nakit satış sistemi ile servis edilecektir. Kahvaltıda ve

gün içerisinde çay İŞVEREN tarafından, Ekmek ve ekmek çeşitleri, domates, salatalık

………….. tarafından ücretsiz temin edilecektir. Diğer kahvaltılıkların fiyatlandırması

İŞVEREN ile mutabık kalınarak belirlenecektir .Kahvaltı fiyat artışı yıllık TÜFE/ÜFE

on iki aylık ortalaması ile olacaktır.

‣ Mesai için 10 kişi ve üzeri yemek, 10 kişi ve altı için ayrıca ücretlendirilmiş sandviç +

içecek alınacaktır.

‣ Ayda bir olacak Özel menü İŞVEREN ’e bildirilecektir.

‣ Her hafta çalışanlara farklı günlerde çay saati kapsamında ikram ( kek, börek, mısır,

hazır meyveli yoğurt, dondurma, kurabiye vb.) ücretsiz olarak verilecektir

*Meyveler kesinlikle çürük, bereli şekli bozuk olmayacak Yazın dönemine göre her gün

dönüşümlü çeşitler, üzüm, çilek, karpuz, kavun vb Kışın elma, portakal, mandalina, muz

‣ Öğle yemeği sonrası makarna büfesinde Türk kahvesi bedeli çalışandan alınmak üzere

verilecektir. Bu amaçla kahve makinası ,kahve .şeker temini……….. firmasına attir.

‣ Çalışanların 16:30 a kadar çayomatta çay servisi verilecektir. Çay, şeker tedariki

İŞVEREN tarafından yapılacaktır.


YEMEK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

- 6 -

HAFTALIK MENÜ PRENSİBİ (5 GÜN)

‣ Her gün et yemeği (Köfte, biftek, balık, karışık Izgara, Döner, kebap çeşitleri ,şinitsel

,hünkar beğendi, Tas kebabı vb )

‣ Her gün etli sebze ( güveç, kağıt kebabı, kıymalı ıspanak, etli bezelye, eli taze fasulye,

vb)

Her gün diet menüsü

Spesiyal salata (özel büyük servis tabağında sadece salata yemek isteyenler için kaşar taneli,

mısırlı, ton balıklı vs )

Seçmeli menüye göre planlanacaktır.

Hafta sonu mesai ve /veya eğitim, toplantı nedeniyle alınacak yemek sayıları ayrıca

bildirilerek hizmet alınacaktır.

2.1.25. KİŞİ BAŞI GRAMAJ TABLOSU (NET )

Et yemekleri*

160 gr.(Köfte Biftek, , döner, piliç ızgara

karışık ızgara, balık,kebap çeşitleri, şinitsel v.b.)

Etli yemekler

140 gr. (orman kebabı, tavuk sote, çiftlik

kebabı ,Hünkar beğendi v.b.)

Etli Bakliyat ve sebzeler

100 gr.

Köfteler 140 gr. ( adet olarak en az 5 adet )

Bakliyat

80 gr.

Pirinç

150 gr.

Makarna

100 gr.

Sebzeler

250 gr.

Meyve (Taze, günlük ve kaliteli adetli ise 2 ad.) 250 gr.

Kavun (Servise hazır durumda )

300 gr.

Karpuz (Servise hazır durumda )

300 gr.

Tatlılar 140 gr. (taneli ise 3 adet)

Yoğurt porsiyon

150 gr.

Ekmek

İstenildiği kadar

Gramajları gerektiğinde kontrol için Hassas tartı mutfakta bulundurulacaktır.

* Soya eti kullanılması sözleşme fesh nedenidir.


YEMEK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

- 7 -

2.1.26. ………………… İŞVEREN' in yemek salonunda yemek servisine her gün 11:30 da

başlayacak ve 14:00 ‘a kadar devam edecektir.

2.1.27………………. her gün üretimini yaptığı ve servise çıkarttığı her çeşit yemekten alınan

numuneleri, steril poşetlerde soğuk ortamda 72 saat muhafaza edecektir. Şahit numuneler

gerektiğinde, bedeli ……………. tarafından ödenmek şartıyla laboratuarda analiz edilecektir.

2.1.28. Menü ………………… nın İŞVEREN’ e sunacağı aylık master menü üzerinden

karşılıklı mutabakat ile belirlenecektir.

2.1.29. ……………… resmi tatil, hafta sonu tatili ve bayramları da nazara alarak İŞVEREN

tarafından hazırlanan programı aksatmamak için gerekli tüm tedbirleri alacak, gerekli araç ve

personeli temin edecektir.

2.1.30 Mutfakta buunan çay ocağı işletim sorumluluğu malzeme

dışında……………………….sorumluluğundadır İŞVEREN için Mevlüde Özcan isimli

çalışanı daimi olarak İŞVEREN Salıpazarı binasında hizmete alacaktır. Anılan çalışan iş

tanımı ve çalışma süresi İŞVEREN tarafından belirlenecektir. Bu personel İŞVEREN ‘e

ayrıca fatura edilecektir. Bu personelin izin veya İŞVEREN tarafından başka görevde

kullanılması durumunda bu bölümde görev yapacak yetkin bir çalışanın görevlendirilecektir

2.1.31 ………………… İŞVEREN ‘e her sözleşme yılı için 50.000 teminat mektubu

verecektir.

2.1.32 Servisteki her türlü malzeme ( örn Salatalar ) AXA Mutfağına ayıklanmış,

yıkanmış,işlenmiş (doğraması yapılmış) olarak gelecektir . Meyveler aynı şekilde

yıkanmış , servise hazır olarak gelecek olup Tüm mevsim meyvalarının dolgun ve

kaliteli olanları seçilmiş olacaktır

2.1.33 AXA Mutfak ‘ta depolama imkanı verilmeyecek olup, günlük olarak malzemeler

taze getirilecektir.

2.2. İŞVEREN’ İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.2.1. Mutfak ve yemek salonlarında kullanılan doğalgaz giderleri, tüketilen, içme kullanma

suları ile elektrik bedelleri İŞVEREN’ e aittir.

2.2.2. …………., İŞVEREN’ in yemekhane ve mutfağını kullandığından ötürü kira

ödemeyecektir.Ancak telefon,fax ………….. adına olacak ve ücretini ödeyecektir

2.2.3.

2.2.3. Günlük ortalama yemek sayısı 375 adet / gündür. ( Bakırköy + Salıpazarı için )

Günlük yemek asgari adedi İŞVEREN tarafından …………' ya 7 gün öncesinden

bildirilecektir. Sipariş edilen yemek sayısı faturalandırılacaktır. Sipariş edilen yemek sayısının

yetmediği durumlarda mutfağınızda takviye yemek üretilip servis edilmesi durumunda servis

edilen yemek adedi faturalandırılacaktır.


YEMEK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

- 8 -

Günlük yemek sayısı dokümanı (fiş, bilgisayar çıktısı) İŞVEREN ‘e irsaliye ekinde teslim

edilecek ve irsaliyeler faturaya baz teşkil edecektir. İŞVEREN, İrsaliye imzalamaya yetkili

görevlisini ……………… ‘ya yazılı olarak bildirecektir. Bu bildirim yapılmadığı taktirde

irsaliyeler altındaki İşveren temsilci imzasının, bu hususta yasal temsile yetkili olduğu

peşinen kabul edilmiş olacaktır.

2.2.5. Sözleşmemizden doğacak damga vergisi yarı yarıya İŞVEREN ve

…………….tarafından ödenecektir.

2.2.6 ………………….a teslim edilen servis mutfağı ve yemek salonu gibi tesisler yemek

servisinde kullanılan her türlü araç, gereç, malzeme her zaman İŞVEREN yetkilisi tarafından

kontrol edilebilecek ve tespit edilen aksaklıklar ……………… tarafından derhal

giderilecektir. Aksi takdirde sözleşme ihlali olarak kabul edilecektir.

3. FİYAT / FİYAT ARTIŞI / ÖDEME

3.1. FİYAT

İŞVEREN 05.03.2012 tarihinde geçerli olmak ve her türlü masraflar dahil olmak üzere,

…………..’ ya yemek bedeli karşılığı olarak …………. - TL, Sandviç + İçecek fiyatı

…………. –TL Akşam mesai yemeği fiyatı ………. TL ödeyecektir. ( KDV hariçtir)

Özel yemek fiyatları ( kokteyl, kutlama, yılbaşı vbg. ) karşılıklı görüşmeler sonucu

belirlenecektir.

Özel yemek günlük yemek menüsüne ilave edilecek bir yemek olursa yalnızca ilave yemek

bedeli ödeniyor olacaktır.

3.2. FİYAT ARTIŞI

Bu sözleşmede belirtilen yemek bedeli 31 Mart 2011 tarihine kadar sabittir. 01 Nisan 2011

tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyatı belirlemek için 7 aylık enflasyonun ilk 6 ayı

dikkate alınacaktır. Bu tarihten itibaren birim yemek fiyatımızın artış oranı, her 6 ayda bir

aşağıdaki formülle göre hesaplanacaktır. Eskalasyonlu yeni fiyatımız bu şekilde

belirlenecektir.

TUİK ÜFE + TUİK TÜFE = ARTIŞ ORANI

2

Sandwıch + İçecek fiyatı; 05.03.2012 -05.03.2013 tarihleri arası için ………. TL 'dir.

Kahvaltı fiyatlarımız 05 Mart 2012- 05 Mart 2013 tarihleri arası için geçerlidir.


YEMEK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

- 9 -

3.2.1. Fiyat artışı dönemindeki eskalasyon yazısı İŞVEREN’ e teslim edildikten 10 işgünü

içerisinde yeni fiyat için hesap yöntemi mutabakatı sağlanmalıdır. Mutabakatın gecikmesi

halinde kesilecek olan ilk fatura otomatik olarak yeni fiyat üzerinden kesilecektir.

3.3. ÖDEME

Faturalar her 7 günde bir kesilecektir. Ödeme, ay içerisinde kesilmiş tüm faturaların toplamı

30 gün içerisinde yapılacaktır.

4. TEMİNAT

…………., verdiği hizmet ile ilgili gerek 3.Şahısların ve gerekse İŞVEREN ve çalışanların

uğrayacağı zararları temin amacıyla “3.Şahıs Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi” yaptırmak,

prım bedellerini ödemek ve sözleşme süresince yürürlükte olan bir poliçenin bulunmasını

sağlamak zorundadır.

Düzenlenen bu poliçede Sigortacı, ………… personelinin, İŞVEREN iş yerinde ve Meclisi

Mebusan Cad. No:15 Salıpazarı / İSTANBUL adresindeki iş faaliyetleri sırasında ve poliçe

müddeti esnasında meydana gelecek bir hadise neticesinde üçüncü şahısların ölmesi,

yaralanması veya sıhhatinin muhtel olması, üçüncü şahıslara ait mallarda maddi zarar ve

ziyan meydana gelmesi sebebiyle sigorta sahibine karşı, üçüncü şahıslar tarafından ileri

sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin neticelerine karşı, Türkiye Cumhuriyeti nin hukuki

mesuliyetine muteallik mevzuatı hükümleri dairesinde ve poliçede yazılı meblağlara kadar

işbu poliçe ile temin eder.

Ayrıca:

gıda zehirlenmesi; sigortalı, müstahdem veya sigortalı adına hareket eden kimselerin 3.

şahıslara ait bina ve araziye vereceği zararlardan doğan sorumluluklar 3.şahıs mali mesuliyet

teminatına genel şartlar 3a-7 hilafına yangın, infilak ve dumandan dolayı üçüncü şahısların

karşı karşıya kalabileceği bedeni ve maddi zararlar ile kiracılar ve komşular dahil olmak üzere

teminata dahil edilmiştir.

…………….SİGORTA

‘’ 3.ŞAHIS MALİ MESULİYET SİGORTASI “

Acente No :………..

Ürün No ……….

Müşteri No : …………

Poliçe No …………

5. DEMİRBAŞ, MALZEME, EKİPMAN, BAKIM, ONARIM


YEMEK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

- 10 -

…………………., İŞVEREN ‘den tutanak karşılığı teslim aldığı tüm mutfak malzemelerini,

sözleşme süresi içinde çalışır vaziyette tutmaktan, eksilen malzemeyi tamamlamaktan ve

sözleşmenin sona ermesinden sonra tam ve eksiksiz olarak teslim etmekten sorumludur.

Tutanak karşılığı teslim aldığı mutfak malzemelerinde bir eksiklik söz konusu olduğunda,

malzeme bedelleri ……….. ’nın istihkakından kesilecek veya …………….. tarafından

İŞVEREN ’e ödenecektir.Teslim aldığı tüm mutfak malzemelerinin bakım ve tamirinden

sorumludur

6. DEVİR

…………. işbu Sözleşmenin konusunu oluşturan işi başkasına devir ve teslim edemez.

7. BEKLENMEYEN HALLER VE GEÇ İFA

……………… işyerinde grev, lokavt, kanunsuz direniş, yangın ve su baskını gibi beklenmeye

hallerin vukua gelmesi halinde, durumu derhal İŞVEREN’ e bildirecek ve diğer yemek

firmalarından bu Sözleşmedeki koşullarla yemek verme ve servis hizmetlerini temin

edecektir.

İŞVEREN işyerlerinde grev, lokavt, kanunsuz direniş, işverenin iş bırakması, yangın, su

baskını gibi beklenmeyen hallerin vukua gelmesi durumunda ise İŞVEREN bu durumu

derhal ……………….’ ya bildirecektir. Beklenmeyen halin 30 günden fazla sürmesi

durumunda her iki taraftan biri bu sözleşmenin feshi için diğer tarafa bildirimde bulunabilmek

hakkını saklı tutar.

…………. günlük servisi 1 saat geciktirdiği takdirde İŞVEREN yemekleri mahallen temin

yoluna gidebilecektir. Bu durumda o gün içinde …………….’ ya her hangi bir yemek bedeli

ödenmeyeceği gibi dışarıdan temin edilen yemeğin bedelinin % 50 sini İŞVEREN tarafından

…………….’ ya tazmin ettirilecek ve ……………… ‘nın alacağından mahsup edilecektir.

……………. nın hizmeti aksatır ve İŞVEREN tarafından verilen programa uygun olarak işi

ifa edemez ise İŞVEREN in bu sebeple uğrayacağı zararı karşılayacaktır

8. İHTAR VE FESİH

Taraflar sözleşmede yer alan yükümlülüklerini yerine getirmedikleri taktirde, birbirlerini

yazılı olarak uyaracaklardır. Yapılan uyarıyı takiben 10 gün içerisinde yükümlülükler yerine

getirilmez ise karşı taraf 30 işgünü içinde sözleşme tek taraflı olarak fesh edilebilecektir. 30 iş

günü içerisinde fesih hakkını kullanmayan taraf bu hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

Tarafların üzerine düşen edimleri yerine getirmemesi, verilen hizmetin kalitesinde veya

miktarında azalma görülmesi halinde taraflar birbirlerini yazılı olarak uyaracak ve eksikliğin

giderilmesi için 15 gün mehil verecektir. Bu süre içinde taraflar ihtara konu edimleri yerine

getirmemekte devam ederse taraflar işbu sözleşmeyi tek taraflı fesh edebilecektir.


YEMEK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

- 11 -

9. SONA ERME

9.1. İşbu Sözleşme SARDUNYA veya İŞVEREN tarafından aşağıda belirtilen hallerin

vukuunda her hangi bir ihtara kalmaksızın sona erdirebilir, ancak kanundan ve işbu

sözleşmeden doğan hükümler saklıdır.

Tarafların her hangi birinin iflası halinde,

Taraflarca varlığı iddia olunan beklenmeyen halin ihbardan sonra 20 gün geçmesi,

Taraflardan birinin hukuki kişiliğini kaybetmesi ve / veya mal varlığını kaybetmesi

halinde derhal ve ihbara gerek kalmaksızın,

İŞVEREN ve ……………….. herhangi bir sebeple bağlı olmaksızın herhangi bir ihtara

gerek kalmaksızın sözleşmeyi fesh etme hakkına sahiptir

Sözleşmenin sona ermesi durumunda yeni firma ile anlaşma yapılana kadar aynı

koşullarla yemek yemeğe devam edilecek,ancak bu süre 45 günü aşmayacaktır

10. UYUŞMAZLIKLARIN HALLİ

Bu Sözleşmenin geçerliliği, yorumu yürütülmesi ile hükümleri veya tarafların borç ve hakları

hususunda tüm uyuşmazlıklarda İstanbul Beyoğlu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. TEBLİGAT ADRESİ

Akit taraflar işbu sözleşmenin 1. Maddesinde açık ve yazılı olarak bildirdiği adresini her türlü

tebligat için ikametgah ittihaz ettiklerini buraya yapılacak tebligatların kendisine yapılmış

sayılacağını, adresini değiştirmesi halinde derhal yenisini yazılı olarak bildireceğini aksi

takdirde eski adrese yapılan tebligatın geçerli olduğunu kabul ederler.

İşbu sözleşme uyarınca yapılması gereken tüm ihtar ve ihbarlar ile bildirimler, sözleşmede

aksi belirtilmediği sürece taahhütlü, iadeli taahhütlü mektupla veya noter kanalıyla tarafların

adresine yapılacaktır.

12. SÜRE

Sözleşme süresi 05.03.2012 tarihinden 05 03.2013 tarihine kadardır. İŞVEREN herhangi bir

ihtara gerek kalmaksızın derhal sözleşmeyi fesh edebilir. Sözleşme süre bitiminde taraflar

yazılı olarak mutabakat sağlanması durumunda sözleşme maddeleri fiyat maddesi hariç

geçerli olmak üzere sözleşmeyi uzatabilirler. Bu sözleşme ve ekleri taraflar arasındaki tüm

hususları düzenleyen tek metindir. Daha önceki tüm sözlü yazılı muhaberat ve Sözleşmeler bu


YEMEK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

- 12 -

Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle hükümsüz kalacaktır. Bu Sözleşmede yer alan istisnalar

haricinde sözleşme hükümleri ancak tarafların yazılı anlaşmaları ile değiştirilebilir.

13. YASA VE HÜKÜMLERİN AYRILIĞI

İşbu Sözleşme belirtilmemiş bilcümle hususlar hakkında Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret

Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunacaktır.

Bu Sözleşmenin hükümlerinden her hangi birinin geçersiz veya uygulanamaz olması

anlaşmanın geçersizliği sonucunu doğurmaz. Sözleşme, diğer hükümleri ile yürürlükte kalır.

14. ÖZEL ŞARTLAR

………….Personeli tarafından servis yapılmayan durumlarda ( örn; gece yemek teslim

edilerek müşteri personelinin servis etmesi, yemek ayrılması vb. ) ……………. tarafından

bilgilendirme yazısı aracılığıyla işveren yetkilisi ile olası riskler paylaşılır.

15. SON HÜKÜM

15 madde, 12 sayfa ve ……………………………………………………………………

ile AXA SİGORTA A.Ş.arasında imzalanacak olan 1 adet demirbaş teslim tutanağından

ibaret olan işbu Sözleşme 05.03.2012 tarihinden geçerli olmak üzere 1 nüsha olarak tanzim

edilmiş ve ......../......./........ tarihinde taraflarca imzalanmıştır.

……………………………………… .

AXA SİGORTA A.Ş.

Ek 1: İŞVEREN imza sirküleri

Ek 2: ……………. imza sirküleri

Ek 3: Fiyat teklifi


YEMEK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

- 13 -

Ek 4: Benmari dışında tüm ekipmanlar…………….. firmasına aittir

(fırın, saklama dolapları, taşıma arabaları, derin dondurucular, konversiyonel fırın,

bulaşık makinası,çay ocağı servis arabası ,makarna/fide köşesi , ocak , çorba servis

termosları, çayomatlar, tost makinaları , ekmek kızartma makinaları çay

ğında kullanılacak servis arabası gibi hizmet için gerekli tüm diğer ekipmanlar vb.)Tüm

ekipmanla iki ayrı bölümden servis verileceğinden bu ihtiyacı karşılayacak miktarda

bulunmalıdır.

More magazines by this user
Similar magazines