Deniz Baykal

yuruyus.com

Deniz Baykal

Halklar›n Mücadelesi,Statüleri Aflarak ‹lerlerOligarfli tecritte ›srarl› ve kararl›d›r. Bu noktada Amerika’y› yenidenkeflfetmek gerekmiyor. ‹ktidar›n bu kararl›l›¤›n› k›racak tek fley, yine,her zamanki gibi, direnmek, direnmek, direnmektir. Tecrite karfl›mücadeleyi y›lmadan, umutsuzlu¤a kap›lmadan, statükolarahapsolmadan ve elbette herfleyi göze alarak sürdürmektir.Che Guevara diyordu ki; “Sosyalizmin,hem de kapitalist gericili¤inortas›nda, hiç kimse bir fleylerinifeda etmeden kurulaca¤›n› düflünmekbir masald›r.” Che’ye ekolarak flöyle de diyebiliriz; emperyalisthaydutluk karfl›s›nda hiç kimsehiçbir fleyini feda etmeden ba-¤›ms›zl›¤a kavuflmak bir masald›r.‹flbirlikçilerin faflist diktatörlüklerihüküm sürerken, hiçbir bedel ödemeyigöze almadan özgürlükleri kazanmakbir masald›r. Bütün bunlar›;ba¤›ms›zl›¤›, demokrasiyi ve sosyalizmi,adaleti ve özgürlükleri kazanmakiçin birfleyleri feda edece¤iz.Bu çok aç›k ve tart›flmas›z. Bazeniflimizi, bazen okulumuzu, bazendüzenin sundu¤u olanaklar› ve bazencan›m›z› feda edece¤iz. Emperyalizminve iflbirlikçilerinin 21.yüzy›l›n bafl›ndan itibaren pervas›zlaflansald›rganl›k politikas›, halklar›daha büyük fedakarl›klar yapmakla,daha büyük bedeller ödemekleyüzyüze getirmifltir. ‹flte, geçenhafta dünya bas›n›nda yeralan“Nine de intihar bombac›s› oldu”bafll›¤›, bu dünya konjonktürününsonucudur.Siyonist zulme karfl› halk›n›nonuru, Filistin’in ba¤›ms›zl›¤›için feda savaflç›s› olan Fatima Al-Nejar 64 yafl›ndayd›. Bu yan›yla bir‹lk’ti. ‹lginçtir, en havadan sudankonularda, yüzlerce kez ayn› fleylerinyafland›¤› ve yaz›ld›¤› olaylarda,günlerce yorum yapanlar›n köflelerinde,bu olaydan hiç sözedilmedi.Halklar›n tarihi aç›s›ndan “ilk” olanböyle bir eylemi, “tart›flmaya de-¤er” mi görmediler, yoksa tart›fl›lmas›n›önlemek mi istediler? Bu sorununcevab› hiç kuflku yok ki ikincifl›kt›r. Bu feday› örtbas edenler,dünya gerçeklerini örtbas etmifl oluyorlarasl›nda.2000’li y›llar boyunca dünyahalklar›n›n mücadelesi birçok‹lk’e tan›k oldu. Bu durum tabi kitesadüfi de¤ildi. Statükolar› yerlebireden “ilk”ler, emperyalizmin sald›-r›lar›n›n ve dünya halklar›n›n direniflininald›¤› yeni biçimlerin ifadesidirler.‹lk’ler, yeni biçimler, birilerininsubjektif tercihleriyle, oturup“yeni bir eylem biçimi üreteyim”demeleriyle ortaya ç›km›yor elbette.Düne kadarki mücadele, örgüt veeylem biçimleri, e¤er bugün direniflve savafl›n ihtiyaçlar›na cevap vermiyorsa,yenilerini bulmak halklarve halklar›n örgütlü güçleri için kaç›n›lmazbir ihtiyaçt›r.Emperyalizm, halklar›n mücadelesinibo¤mak için, her dönemsay›s›z yöntemler gelifltirir. Halklarda bunlar› aflacak bir iradeyi göstermek,bu engelleri etkisizlefltirecekyöntemleri gelifltirmek durumundad›rlar.S›n›flar mücadelesinin en do-¤al kurallar›ndan biridir bu. 2004Ocak’›nda Filistin’de ilk kez bir annefeda eylemi yapm›flt›, flimdi bir“ilk” daha, ilk kez bir nine feda eylemiyap›yor... Büyük Direnifl’in“ilk”lerini akl›n›za getirin; Gülsümanbir ana olarak ilk’ti... iki k›zkardefl,Zehra ve Canan bir ilk’tiler...Behiç Aflç› bir avukat olarakilk... Büyük direniflin içinde sayabilece¤imizdaha baflka ilkler de var...Halklar›n mücadelesi, tarih boyuncahiçbir statükoyu kabul etmemifltir.Statükolar› empoze edenler, sömürücüegemen s›n›flar olmufltur hep.Statükolar›n sürdürücüsü de, mücadeledenflu veya bu nedenle yan çizmepeflinde olanlard›r...Statükolar, mücadeleyi flu veyabu aç›dan s›n›rlayan önkabuller, 3 Halklar›n mücadelesi, statüleri aflarak ilerler5 Direnen tüm halkt›r!8 Ölüm orucu direniflçisi Sevgi Saymaz ...9 Tecrite Son!12 Zafer bizim olacak14 Kaçacak yeriniz kald› m›?16 Behiç için herfleyi yapar›m19 “Büyük direnifli desteklemek içinaçl›k grevindeyim”20 19 Aral›k d›flar›dan tan›klar:Albay›n biri gözüne günefl...23 CHP-MHP yak›nlaflmas›26 Acarkent’e bak›n, düzenin tüm karakterini görün29 Özgür Karadeniz’in Sesi’ne tahammülsüzlük30 Emek: Novamed’de emperyalist tekele karfl›direnifl33 Müflküle Köyü34 Gençlik: Tek tip gençlik olmayaca¤›z!36 Gençlik Federasyonu ö¤renci haklar›n› istiyor38 Cemil Çiçek’in muhalefete bak›fl›39 Hayat›n ‹çindeki Teori: Mücadele biçimlerive feda43 Köylüyü infaz ettiler ‘terörist’ dediler!44 Gazi’de pislik yuvas›na bask›n45 NATO tüm dünya halklar›na karfl›savafl› resmilefltirdi47 Alman Devleti demokratik kurumlarüzerinde terör estirdi49 Dünya: Oaxaca halk› direniyor50 Tarihte bu ay


teorilerdir. Statükoculukta bir hapsolufl,dolayl› bir boyun e¤ifl vard›r.Statükolar› bu anlamda mücadeleyisonuna kadar sürdürme kararl›l›¤›naveya bedel ödeme cüretine sahip olmayanlarsahiplenmifltir genellikle...Buna karfl›l›k, devrimler, statükolarparçaland›kça ilerler. Halklar,statükolar parçaland›kça kazan›r.Türkiye solu, 64 yafl›ndaki FatimaAl-Nejar’›n eylemini önünekoyup tart›flmal›d›r. Bu tart›flmay›subjektif kayg›lar ve hesaplar nedeniyle,kendi gerçe¤imiz, kendi örneklerimizüzerinden yapmad›larbelki. Örne¤in Filistin’den veya ülkemizdenolmas› önemli de¤il.Önemli olan bunun tart›fl›lmas›d›r.Ölüm orucu yanl›fl, feda yanl›fl diyenreformizm tart›flmal›d›r bu eylemi.D›flar›da ölüm orucu olmaz diyen,tahliye edilenlerin ölüm orucunadevam etmesini “keskinlik” olarakgören sol gruplar tart›flmal›d›r.Gerçekten bu muhasebe yap›ld›¤›nda,nereden, hangi teoriden beslendi¤ibelirsiz tüm bu statükocu düflüncelerintel tel döküldü¤ünü göreceklerdir.Filistin veya Türkiye, veya SriLanka’da, veya Irak’ta, Afganistan’dafeda eylemlerini yaratan nesnelliközünde ayn›d›r. Emperyalisthaydutlu¤un halklara karfl› sald›r›s›-n› aç›k iflgallere t›rmand›rd›¤›, tümhalklara teslimiyeti dayatt›¤›, “terörörgütleri”, “fler ekseni” listeleriyletüm muhalif güçleri sindirmeye çal›flt›¤›,burjuva demokratik hak veözgürlüklerin parça parça rafa kald›-r›ld›¤› 2000’li y›llar›n, ayn› zamandafeda eylemlerinin tarih sahnesineçok daha yo¤un bir biçimde ç›kt›¤›bir dönem olmas› tesadüf olabilirmi? Feda eylemleri bu nesnelliklebirlikte ele al›nmad›¤›nda, olan bitenianlamak da mümkün de¤ildir.Esas olan bu büyük emperyalistkuflatma ve dayatmalar karfl›s›ndadirenmektir. Bu kuflatma ve dayatmaalt›nda ba¤›ms›zl›¤›, sosyalizmisavunabilmektir. Bunun hangieylem biçimleriyle gerçeklefltirildi-¤i ikincil bir konudur. Halklara zararvermeyen, devrimin ahlak›yla,43 Aral›k 2006 / 81ilkeleriyle ters düflmeyen tüm eylemve mücadele biçimleri halklar›nelinde bir silah olabilir. Marksizm-Leninizm, hiçbir mücadele biçiminipeflinen reddetmez. Do¤ru devrimcipolitika, yasal-yasad›fl›, silahl›-silahs›z,legal-illegal, tüm mücadeleve örgüt biçimlerinin diyalektik birbütünlükle ele al›nmas›n›, halk›ntüm imkan ve dinamiklerinin seferberedilmesini öngörür. Hangi koflullardahangi mücadele tarz›n›n temelal›naca¤›, hangi eylem biçimlerininsürecin önünü açaca¤› sorunu,somut koflullar›n somut tahlilineba¤l›d›r. S›n›flar mücadelesinin karmafl›kl›¤›,kuflatman›n a¤›rl›¤›, ogünkü güç dengeleri, mücadele veörgütlenmenin biçimlerinde de çokyönlülü¤ünü gerektirir. Bütün bumücadele biçimlerini bir bütünlükiçinde sürdürmek, bir sanatç› ustal›-¤›n› ve Marksist-Leninist ilkelereba¤l›l›¤› zorunlu k›lar. Devrimci hareket,emperyalizmin ve oligarflininsald›r›lar› karfl›s›nda destanlar yazarkeniflte bu sanatç› ustal›¤›n›, sald›r›karfl›s›nda asla boyun e¤meyenbir irade ve kararl›l›¤› sergilerken,say›s›z eylem biçimini ayn› potadabirlefltirirken de Marksist-Leninistilkelere ba¤l›l›¤›n› ortaya koymaktad›r.Bu direnifli 7 y›ld›r sürdürürken,hiçbir aflamas›nda statükolarave statükocu dayatmalara boyun e¤medik;statükolara boyun e¤ilseydi,bu direniflin böyle bir kararl›l›klasürdürülemeyece¤i aç›kt›.Fedakarl›klar, zaferin olmazsa olmazkofluludur. Mücadeleninde¤iflik aflamalar›n›n bizden bekledi¤ifedakarl›klar›n niteli¤i, biçimifarkl› olabilir; ama savafl›n hiçbiraflamas›, herhangi bir fedakarl›ktabulunulmaks›z›n zaferle sonuçlanamaz.Biraz önce, Fatima Al-Nejar’›neylemi önünde bir muhasebeça¤r›s› yapt›k sola. Bu muhasebeyiizlemesi gereken, tüm Türkiye solununkendi statükolar›n› aflarak, buBüyük Direnifl’te kendi yapabileceklerifedakarl›¤›n azamisini ortayakoymalar›d›r. E¤er tecrit konusundaemperyalizme ve oligarfliyekarfl› bir zafer elde etmek, onlar içinde politik bir amaçsa, o zaferin kendilerindenbekledi¤i fedakarl›klardabulunmak zorundad›rlar. Bu konudaüzerlerine düflen görevleri omuzlamalar›naengel olan statükolar›n›veya subjektif kayg›lar›n› aflmak zorundad›rlar.AKP iktidar›, tecritte ›srarl›, kararl›d›r.Çünkü oligarfli ›srarl›ve kararl›d›r. Bu noktada Amerika’y›yeniden keflfetmek gerekmiyor.‹ktidar›n bu kararl›l›¤›n› k›racaktek fley, yine, her zamanki gibi,direnmek, direnmek, direnmektir.Tecrite karfl› mücadeleyi y›lmadan,umutsuzlu¤a kap›lmadan, statükolarahapsolmadan ve elbette her fleyigöze alarak sürdürmektir. Bu direnifledevrimci irade karar verdi. Direniflinbitirilmesine de ayn› irade kararverecektir. Bunun d›fl›nda hiçbirirade ve güç, bunu sa¤layamaz.AKP ve tüm iktidar güçleri, politikalar›n›,bu gerçe¤i kabul ederekbelirlemek durumundad›rlar. Bugerçe¤i yok sayan her politika, sonuçsuzkalmaya mahkumdur. AKPiktidar›n›n da direnifle karfl› izleyece¤itüm “k›rma” amaçl› yöntemlerinalaca¤› sonuç, bugüne kadar ald›klar›sonuçtan farkl› olmayacakt›r.Direnifl, bugüne kadar oldu¤u gibi,bugünden sonra da iktidar›n tümyöntemlerini aflacak iradeyi ve yarat›c›l›¤›gösterecektir.Evet, halk muhalefetinin gücü,kayay›, bir vuruflta parçalamayayetmemifltir. Ama “kayay› delen suyunfliddeti de¤il, süreklili¤idir”! 7y›l›n ve 122 flehidin ve ölüme yürümeyedevam eden ölüm orucu direniflçilerininvarl›¤›n›n anlam› buradad›r.Statükolar, zulme karfl› mücadeledekiayak ba¤lar›d›r. Fedakarl›ktankaçmak, zulme karfl› mücadeledenkaçmakt›r. Statükolarla savafl›psavaflmamay› belirleyen, hedefeulaflma kararl›l›¤›na sahip olup olmamakt›r.Hedefe ulaflma kararl›l›-¤›na sahip olanlar, hedefe ulaflmalar›n›zorlaflt›ran her engeli aflma iradesiyledavranacaklard›r. E¤er emperyalizminve oligarflinin tecritinekarfl› zafer kazanmak istiyorsak,Türkiye solunun, halk›n örgütlügüçlerinin bugün göstermesi gerekenirade budur.


Çocuklar, anneleri,anneanneleri...Kadrolar, militanlar, taraftarlar...‹flçiler, iflsizler,köylüler, avukatlar...Yafll› gençkad›n erkekemekçi ayd›ndirenen tüm halkt›r!Belki hat›rlars›n›z; 2002 Nisan›’ndadünya, siyonizmin yeni birkatliam›na tan›k olmufltu. Cenin,tüm dünyadan tecrit edilmifl ve ard›ndanyerle bir edilmiflti. Katliamtamamland›ktan, gazeteciler bölgeyegirebildikten sonra, y›k›lm›fl Cenin’den60 yafl›ndaki bir Filistinlikad›n kameralara flöyle ba¤›r›yordu;“duy beni fiaron; biz kad›nlarbomba olmaya haz›r›z. 9 yafl›ndakiçocuklar patlay›c› sormaya bafllad›lar...”Ve nitekim, 24 Kas›m 2006’dahaber ajanslar› tüm dünyaya flu haberigeçiyorlard›: “Nine de intiharbombac›s› oldu.”64 yafl›ndayd› Fatima Al-Nejar.Vücuduna sard›¤› bombalarla Cebaliyekamp›nda ilerleyen katliamc›‹srail askerlerinin karfl›s›na ç›kt› vekendini, katliamc›larla birlikte havayauçurdu.Dokuz çocuk ve 30 torun sahibiydiFatima Al-Nejar. Bu ay›n bafl›ndaNas›r Camisi'nde canl› kalkanolan 200 kad›ndan biriydi o. Gençlerincoflkusundan bir gram eksikolmayan coflkusuyla, genç yafll› tümhalk›n›n kararl›l›¤›na tercüman olarakeyleminden önce kameran›nönüne geçip son sözlerini söylemiflti.64 yafl›nda, elinde M-16’s› ve belindekibombalar›yla bir halk›n yenilmezlikgörüntüsüydü kamerayayans›yanlar. “Kendimi Allah'a veülkeme kurban ediyorum” diyorduson sözlerinde Nejar. Ve dünyahalklar›n›n direnifl tarihinde bir ilkdaha yaflan›yor, “nineler de feda savaflç›s›”oluyordu.‹lk kad›n, ilk anne, ilk anneanne...Feday› s›n›rs›z k›lan,iflgal ve zulüm iktidarlar›d›rBeyrut Kasab› Ariel fiaron’un 28Eylül 2000’de Kudüs-Haremmüflflerif’iziyaret etmesiyle bafllayan‹kinci ‹ntifada sonras› süreç, fedaeylemlerinin de yo¤unlaflt›¤› bir süreçoldu.27 Ocak 2002; feda eylemlerindebir ilkti. O güne kadarki tüm fedasavaflç›lar› erkekti. 27 Ocak bu“kural”›n de¤iflti¤i gün oldu. Kudüs’tekiYafa Caddesi üzerinde Vefa‹dris ad›ndaki Filistinli, ilk kad›nfeda savaflç›s› olarak eylemini gerçeklefltirdi.Ramallah El Emiri MülteciKamp›’ndan Vefa ‹dris’in eyleminde2 ‹srail’li öldü, onlarcas› yaraland›...‹ki y›l sonra, 2004 Ocak’›ndaise, ilk kez bir annenin feda eyleminetan›k oldu dünya. Rim Reyasiiki çocuklu bir Filistinli anneydi.“‹lk defa bir anne feda savaflç›s› oldu”diye yazd› gazeteler. Amailk’lerin sonu gelecek gibi de¤ildi.4 Ekim 2003’de bu kez bir baflka“ilk” yafland›. ‹lk kez bir avukat,Hanadi Caradat, feda eylemcisiolarak zulmün üstüne yürüyerek flehitdüfltü...Vefa ‹dris, Rim Reyasi, HanadiCaradat, ilk’lerin adlar›yd›.Ama direnifl ve savafl sürdükçe baflkailk’ler de olacak mutlaka. Belkiyar›n bir doktor kuflanacak feda silah›n›,belki 70 yafl›nda bir dede...Kimbilir, bir kar›-koca birlikte yürüyeceklerbelki düflman üstüne,belki bir anneyle k›z›... ‹htimallersaymakla biter mi? ‹htimaller say›-lamayacak kadar çoktur, çünkühalk, tarif edilemeyecek bir çeflitlilikve zenginliktir.. Ve burada sözkonusuolan, kad›n› erke¤i, yafll›s›genciyle, anneler ve k›zlar›n›n, babalarve o¤ullar›n, dedeler ve torunlar›nomuz omuza direndi¤i birhalkt›r. Filistin direnifli bunun içinyenilmezdir.Feda, halklar›n teslimal›namazl›¤›d›r!Feda eylemleri, akl› evvel sosyologlar›nileri sürdü¤ü gibi bir çaresizli¤inifadesi de¤ildir. Tam tersinehalklar›n çaresizli¤e mahkumedilemeyece¤ine, halklar›n hiçbirkoflulda çaresiz kalmayaca¤›na birkan›tt›r. Adalet için, özgürlük içinbaflvurulan bir yoldur feda. Elbettefedada bir zorunluluk sözkonusu-53 Aral›k 2006 / 81


dur. Emperyalizmin ve iflbirlikçi iktidarlar›nadalet ve özgürlük içinbaflka yol b›rakmad›¤›nda baflvurulanbir yoldur.Silahl› mücadele de ayn› flekildebir zorunlulu¤un sonucu de¤il mimesela. Silahl› mücadele de devrimve sosyalizm yolunda yürüyenMarksist-Leninistler’in “öncelikli”tercihi de¤ildir. Fakat emperyalizmve oligarfli, devrim ve sosyalizmiçin baflka bir yol b›rakmad›¤› içinMarksist-Leninistler silahl› mücadeleyebaflvurmufllard›r. Dolay›s›ylasilahl› mücadele nas›l ki bir çaresizlikolarak görülemezse, feda da birçaresizlik olarak görülemez. Cephe’nindedi¤i gibi “Feda Halklar›nTeslim Al›namazl›¤›d›r.”Emperyalistler, iflbirlikçileri, siziteslim alaca¤›m diye halklar›n üzerinegeliyor. Halklar›n etraf›n› yasaklarla,zulmün çeflitli biçimleriyleçeviriyor. Direnme hakk›n› bile yokediyoruygulad›¤› politikalarda. Veiflte o noktada halklar, feda eylemleriyleç›k›yorlar zalimlerin karfl›s›na.“Bizi çaresiz b›rakamad›n bak iflte”diyorlar. Direnme hakk›n› gerekirseölümlerimizle savunuruz diyorlar.Tarih boyunca say›s›z eylem vemücadele biçimine baflvurdu halklar.Bu da onlardan biridir. BüyükFatima Al-Nejar’›n, geçti¤imiz günlerde bircamide kuflat›lan savaflç›lar› kurtarmakiçin kendilerini canl› kalkan yapan 200’denfazla kad›ndan biri oldu¤u aç›kland›. ‹flgalcilerinyaflatt›¤› ac›yla yürekleri öfke dolu,kendilerini özgür Filistin için feda etmeyehaz›r daha çok “nineler”, “analar” var.bask›lar, büyük kuflatmalar, yeni eylembiçimlerinin de yarat›c›s›d›r birbak›ma. Türkiye’de devrimcilerinilk feda eylemini yapt›¤› tarih, 19Aral›k sonras›d›r. San›r›z bu bile tekbafl›na çok fley söylemektedir.Feda, soylu bir eylem,insanl›k de¤erlerinin görkemlibir savunusudurFeda eylemleri üzerine birçokfley söylenebilir kuflkusuz. Ama emperyalistlerfeda eylemlerindekihakl›, meflru zemini gözlerden kaç›rmakiçin, onu “terör” demagojisiiçinde bo¤mak istemektedirler.Özellikle islamc› hareketlerin zamanzaman yapt›¤› halk kitlelerinede zarar veren eylemleri öne ç›kararaktüm feda eylemlerini mahkumetmeye çal›flmaktad›rlar.Emperyalistler feda savaflç›lar›için diyorlar ki, “onlar flehit de¤il,insanl›k savaflç›s› de¤il, katil”!Öyle mi peki? Hay›r, feda savaflç›lar›“katil” olarak adland›r›lamaz.Bu bir bak›fl aç›s› meselesidir. Amaortada bir nesnellik de var.O¤lu feda savaflç›s› olan ve o¤lunukucaklayarak eyleme gönderenFilistinli bir anne ise flöyle diyor;“bizler asla katil de¤iliz.Baflkalar›n›n düflündüklerigibi cani de de-¤iliz. Biz her fleyden öncehaklar›m›z› savunuyoruz.Haklar›m›z› alabilmekiçin de bütünyollara baflvuruyoruz...Evet ben o¤lumu fedaettim ve zor bir fedakarl›kbu...”Feda eylemlerindensonra yap›lan bir aç›klamadaFilistinli bir örgütde fedaya flu aç›klamay›getiriyor: “Tank›-m›z, uça¤›m›z, güçlüsilahlar›m›z yok... bizde böyle direniyoruz...”Tarihin her dönemindeböyle de¤il mi;sömürücü egemen s›-n›flarla ezilenler aras›ndaher zaman askeri/maddi anlamdabir güç dengesizli¤i olmufltur. Vehalklar, yarat›c› mücadele biçimlerive stratejileriyle, bu dengesizli¤era¤men direnebilmifl, bu dengesizli-¤e ra¤men egemen s›n›f iktidarlar›-n› devirebilmifllerdir.Emperyalizmin feda eylemlerikonusundaki bir baflka çarp›tmas›da, bu eylem biçimini “islamc›l›kla”özdefllefltirmektir. Bu eylem biçiminedünyada ilk en yayg›n baflvuranhalklardan biri Vietnam halk›d›r.Yak›n dönemde ise akla ilkgelen Sri Lanka zulmüne karfl› savaflanTamil halk›d›r. Türkiyeli devrimcilerinfeda eylemlerinin oda-¤›nda da “islam” yok. Bu çarp›tma,yukar›da da belirtti¤imiz gibi, islamc›lar›nyanl›fl eylem çizgilerinide kullanarak, halklar›n bu direniflbiçimini karalamaya yöneliktir. Fedaflu veya bu dine de¤il, ama tarihselve s›n›fsal olarak EZ‹LENLE-RE ait bir eylem biçimidir.Fedada ortaya konulan cand›r.Fedada burjuva ideolojisinin tümpespaye de¤erleri yere çal›nmakta,halklar›n biny›llar boyunca oluflturdu¤ude¤erler savunulmaktad›r.Burjuvazi de tarih boyunca s›n›flarmücadelesi içinde çeflitli mücadelebiçimlerine baflvurmufltur; ama onlar›niçinde -bireysel istisnalar d›-fl›nda- feda yoktur. Olamaz da. Çünküburjuvazinin ideolojisine ayk›r›feda. Feda, “bireycilik” ahlâk› vekültürüne indirilen en öldürücü darbelerdenbiridir. Feda, “yaflam kutsald›r”diye, yaflamak u¤runa hertürlü alçalmaya, teslimiyete evetdemeyi ö¤ütleyen burjuva, küçükburjuvadünya görüflüne bir darbedir.Evet, dünyaya burjuvazinin buideolojisinin, ahlâk›n›n, kültürününgözünden bakanlar, bu kadar büyükbir kuflatmaya, ony›llard›r süren biriflgale karfl› üç milyonluk bir halk›n,Filistin halk›n›n nas›l teslim al›namad›¤›naflafl›r›yor. Dünyaya bugözlerle bakanlar, devletin tamamendenetimi alt›ndaki bir avuç tutsa¤›n,hücrelerde tecrit edilmiflken,nas›l 7 y›ld›r emperyalizme ve oligarfliyekarfl› direnebildi¤ine flafl›r›-yor. fiafl›r›yorlar Filistinli kad›nlar›n63 Aral›k 2006 / 81


“canl› kalkan” olarak Siyonist füzelerinkarfl›s›na dikilmesine. fiafl›r›-yorlar, insanlar›n 122 flehit verilmesinera¤men hala ölüm orucuna gönüllülükyar›fl› içinde olmas›na...Ama iflte halklar›n gücü budur.Budur halklar› yenilmez k›lan.Vefa ‹dris, Rim Reyasi, HanadiCaradat ve Fatma Al-Nejar’›düflünün... Veya Gülsüman Dönmez’i,fienay Hano¤lu’nu, veyaZehra ve Canan Kulaks›z’›, veyaGültekin Koç’u, U¤ur Türkmen’i,Veli Günefl’i, veya Behiç Aflç›’y›düflünün. Kitaplar yazmam›flt› dahaönce böylesini... Tarihte eflleri benzerleriolmad›¤› gibi, romanlardabile yoktu onlar›nkine benzer eylemler.fiairlerin ve yazarlar›n tahayyülünüaflan bir cüretle “ilk”leriyazd›lar tarihe. Onlar›n yüreklerindeve bilinçlerinde hiçbir statükoyayer yoktu. Çünkü e¤er statükonunve statükoculu¤un gölgesi bile düflmüflolsayd› yüreklerine, asla gerçeklefltiremezlerdibu eylemleri.Onlar›n eylemlerini belirleyen tekfley, halk ve vatan sevgisi, emperyalizmive iflbirlikçilerine karfl› direnmekararl›l›¤›d›r.Onlar› anlamak için iflgali, tecriti,siyonizmin ve oligarflinin zalimli¤ini,vahfletini, yoksullu¤u, adaletsizli¤i,insans›zl›¤› anlamak gerekir.Filistin iflgal edilmifl bir ülke olman›nötesinde, bugün duvarlarla,kontrol noktalar›yla Filistinli’ninbirbirinden tecrit edildi¤i bir toprakdurumundad›r. Birleflmifl MilletlerFilistinli Mültecilere Yard›m Ajans›'n›n(UNRWA) geçti¤imiz günlerdeyay›nlanan son raporuna göre,‹srail iflgali alt›ndaki Filistin topraklar›ndayaflayan nüfusun yüzde 64'ü"yo¤un yoksulluk" yafl›yor.Bu "yo¤un yoksulluk" dününbugünün de¤il, ony›llar›n gerçe¤i.Bu "yo¤un yoksulluk" geçici de¤il,iflgal sürdü¤ü müddetçe kal›c›! Bu"yo¤un yoksullu¤un “ d›fl›nda de-¤il hiçbir Filistinli. UNRWA raporunagöre, “temel yaflamsal ihtiyaçlar›n›karfl›layamaz durumda”olanlar›n say›s›, geçen y›l 650bin iken, bu y›l bu say› bir milyonFedaDevrim, yüzlerce biçimdesavunulur. Yüzlerce eylem biçimi,yüzlerce örgütlenme biçimi,yüzlerce direnifl biçimi devrimcili¤isavunman›n flu veya buandaki arac›, biçimi olur. Hepsi,yerinde, zaman›nda do¤rudur.Devrim, halk, vatan, bazen ancak ölerek savunulur.Devrimcilik, pek çok fleyi yapman›n, pek çok fleyi gözealman›n yan›s›ra, iflte bu sonuncusu göze al›nd›¤›nda, tamanlam›na kavuflur.Ölüme yatt›lar. Çünkü; “Hiçbir ideal, u¤runda ölünecekkadar de¤erli de¤ildir” diyen burjuva ideolojisini, “neolursa olsun yaflamak laz›m” diyen uzlaflmac›, kaypak küçükburjuva ideolojisini de¤il, devrimci ideolojiyi savunuyorlard›.Savunduklar› düflünceleri, idealleri, u¤runa ölünecekkadar de¤erli ve önemliydi.Katledilebilecekleri ihtimaline karfl›, teslim olmay›reddettiler. Çünkü; biliyorlard›, teslimiyetin sonu yoktur.Kabul edilen bir dayatma, bir di¤erini davet eder. Hay›r, hiçkimse onlardan üslerinde veya hapishanede kuflat›lm›flkenbile, “teslim oluyoruz... Biz yokuz” sözünü duymayacakt›.Kendilerini yakt›lar. Çünkü; yoldafllar›n› zulümdenkurtarmak için kendilerini ac›lar›n en büyü¤ünün içine atabilirlerdi.Yoldafllar›n› u¤runa ölebilecekleri kadar seviyorlard›.Yoldafllar›n› korumak, o anda, halk› savunmakla, vatan›savunmakla, zulmü durdurmakla özdeflleflmiflti.Tutsak olmad›klar› halde d›flar›da ölüme yatt›lar. Çünkü; taleplerhakl›yd›. Talepler halk›nd›. F Tipleri yaln›z tutsaklar› de¤il, tüm halk› teslimalman›n bir arac›yd›... Öyleyse, neden yaln›zca içeridekiler ölecekti. Öyleysekavga içerinin ve d›flar›n›n bir ve ayn› kavgas›yd›. Öyleyse, onlar da, içeridekigibi ölüme yatabilmeli, ölümü ve kavgay› ve zaferi paylaflmal›yd›lar.Tahliye edildikleri halde, d›flar›da ölüm orucunu sürdürdüler. Çünkü;“kiflisel” bir kurtulufl, kiflisel bir çözüm peflinde olmam›fllard› hiçbir zaman.Devrimcilikleri, bafltan bunun reddiydi zaten. Birlikte bafllad›klar› kavgay›,sonuna kadar birlikte sürdüreceklerdi.Bedenlerine bombalar› sar›p kendilerini patlatt›lar; Çünkü; pervas›zcakatledenler, halk›n hak ve özgürlük aray›fl›na zincir üstüne zincir vuranlar,ülkeyi yasaklarla ve döktükleri kanla cehenneme çevirenler, halk›n vedevrimcilerin çaresiz olmad›¤›n› görmeliydi. Ölümü yenenler asla çaresiz vesilahs›z kalmazd›.Feda savaflç›lar›, böyle böyle diyerek, böyle böyle yaparak, alt üst ettilerkal›plar›, statükolar›, bencillikleri, kaçk›nl›klar› y›kt›lar, savurdular. Devrimcili¤ien parlak, en güçlü haliyle gözlerimizin önüne, bu ülkenin gündeminegetirip koydular.(Devrimci Sol, say›: 16 Nisan 2002)70 bin kifliye yükseldi. Bu zulüm,bu yoksulluk alt›nda ne yapacak Vefa‹drisler, Rim Reyasiler, HanadiCaradatlar, Fatma Al-Nejarlar?!Zulüm, iflgal, açl›k, yoksulluk,tecrit, yaln›z Filistin’in sorunu olmad›¤›nagöre, bunlar›n yafland›¤›her yerde, o ülkenin ‹drisleri, FatmaAl-Nejarlar’› ne yapacak?!..Feda iflte bu sorunun cevaplar›ndansadece biridir; bu cevap bazen FatmaAl-Nejar olur bazen GülcanGörüro¤lu... ve zulüm sürdü¤ümüddetçe, zulmedenler bu cevaplakarfl› karfl›ya kalmaya devam edecekler.73 Aral›k 2006 / 81


Ölüm Orucu Direniflçisi Sevgi Saymaz:“irademi k›rmaya yönelik çabalar›bir komedi gösterisi gibi izliyorum”Yolculu¤umun 196'nc› günündesizleri direniflimizin s›cakl›¤›yla kucakl›yorumve oradaki herkese sevgilerimiiletiyorum.Asl›na bakarsan günleri saymakgibi bir al›flkanl›¤›m yok. Bu sabahbir arkadafl "Sevgi Abla bugün196'nc› günün, 4 gün sonra 200'üncügününü kutlar›z" deyince ben degünümü net olarak ö¤renmifl oldum.6.5 ay kadar önce yola koyulmufltum.O günden bugüne pekçokfley yafland›, de¤iflime u¤rad›. Benimkararl›l›¤›m ve inanc›m ise hiçeksilmedi. Hatta ilk günkünden dahakararl›y›m, daha inançl›y›m.Çünkü tecrit sürüyor ve her geçengün tecritin yeni biçimleriyle karfl›-lafl›yorum. Sonuçta hedefim belli vehiçbir güç beni yürümekten al›koyamaz.Tecrit kalkana kadar direnmeyedevam edece¤im.Ben 6 ay› geride b›rakt›m, direniflimise 6 y›l› geride b›rak›p 7. y›-l›na girdi. Bu süre içinde iktidarirademizi yok sayma tavr›n›, sansürü,direnifl gerçe¤iyle yüzyüzegeldi¤inde ise demagoji yapmay›sürdürdü. Tecritte ›srar eden, içeridebizlerin, d›flar›da ailelerimizin,DKÖ'lerin, ayd›n ve sanatç›lar›ntecrit sorununa çözüm önerilerinikarfl›l›ks›z, muhataps›z b›rakankendileri de¤ilmifl gibi davran›yorhükümet. Düflünebiliyor musunuz,bir hukukçu olan ve 6 y›ld›r denemedi¤iyol b›rakmayan, en sonundaölüm orucuna bafllayan AvukatBehiç Aflç›'ya, be¤enmedi¤i konular›yasal yollardan, hukuk yolundanprotesto etmesini tavsiye ediyorAdalet Bakan›. Ülkemiz hapishanelerinden122 tabut ç›km›flken,insan hayat›na ne kadar önem verdiklerindenbahsedebiliyor. Tahminedece¤iniz gibi bu tür aç›klamave tavsiyeler, bizi daha çok öfkelendiriyor.Tecrit be¤enilmeyen bir uygulamaolarak ifade edilebilir mi? Hay›r!Çünkü tecrite kiflisel be¤enilereters düflen bir uygulama olarak bakarsak,onu küçümsemifl, fiziken veruhen y›prat›c›, gittikçe öldürücüniteli¤ini görememifl oluruz. "Naziler’ininsan yakma f›r›nlar›n› be-¤enmiyorum" demek ne kadar abesve yetersizse, “tecriti be¤enmiyorum”demek de o kadar abes ve yersizdir.Tecrit cana kastediyor, mutlakakald›r›lmal› demek ve bunu heryerde istemek gerekiyor..... Ben ilerleyen günlerime ra¤menayaktay›m. Biraz zay›flad›mama bedenim zay›flad›kça irademgüçleniyor gibi geliyor bana. Bilincimdurulafl›yor sanki ve irademik›rmaya yönelik çabalar› bir komedigösterisi gibi izliyorum. Güldürmeyenbir komedi gösterisi...Yürüyüflüm boyunca ölümorucundan vazgeçmem için birtak›m kararlar al›nd›, çeflitli yapt›r›mlargündeme geldi. Daha öncerahatl›kla alabildi¤im dergilerbir anda, peflpefle yasakland›,çektirece¤im foto¤raf say›s›nakadar kotalar konuldu.Bu hafta içinde yazd›¤›m ikimektup hakk›nda disiplin kurulu"göndermeme" karar› ald›. BehiçAflc›'ya yazd›¤›m mektup da bunlardanbiri. Bildi¤in gibi ben ölüm orucunday›m,Behiç Aflc› da öyle. Hapishaneidaresi de içeride, d›flar›dakimin ölüm orucu yapt›¤›n› gayetiyi biliyor. Disiplin kurulu karar›nagöre, ikimiz birbirimize mektup yazarakdestek oluyormufluz, sonrabirbirimize verdi¤imiz destek, di¤ertutuklu ve hükümlüleri ölüm orucunaözendiriyor ve teflvik ediyormufl.... Biz birbirimizle mektuplafl›ncaölüm orucu eylemine meflru zeminhaz›rlamak istiyormufluz. Ben ölümorucunu durduk yerde yapm›yorumki! Behiç ve Gülcan, durduk yerdeyapm›yorlar ki! Tecriti yaflayan biziz,her iste¤imize "dilekçe yaz›n"cevab› alan biziz, hücreye kapat›lan,"gereksiz yere" slogan att›, marflsöyledi, bir katliam› protesto ettidiye hakk›nda mektup, görüfl yasaklar›verilen yine biziz... ‹fltebunlar eylemimizin meflru zemini...Bir baflka mektubum ise, "röportajniteli¤i tafl›d›¤› ve herhangibir yay›n organ›nda yay›nlanabilece¤i"için gönderilmedi. Yani röportajyapma hakk›m da yokmufl!Hiçbir yerde yay›nlanmayacak gibimektuplar yazmal›ym›fl›m. Asl›ndabana, bize denilen flu: Siz insan olmay›n,tecrite uyun, düflünmeyin!...Sevgili...Taleplerimizin karfl›lanmas›n›açl›¤›mla istemeye devam edece-¤im.Bir baflka mektupta yeniden görüflünceyekadar hoflçakal›n.12 Kas›m 2006Uflak Hapishanesi


Behiç Aflc›’n›nda s›k s›kdile getirdi¤i gibi,bugün tecrittedirenen sadeceAdalet Bakan›.Barolardan sendikalara,DKÖ’lerdenmeslek örgütlerinekadar kamuoyunun ezici bir kesimitecritin kald›r›lmas›n› istiyor, bunuda ça¤r›larla, eylemlerle hayk›r›yorlar.Sanatç›lar:☞ ‘Tecrite Son’Gazete ilanlar›, destek ziyaretlerive açl›k grevleri, Adalet Bakan›ile görüflme girifliminde bulunmalar›,‘Hepimiz tecritteyiz’ oyunlar› ile,tecritin kald›r›lmas› için sesini yükseltensanatç›lar, bir kez daha iktidaraça¤r› yapt›lar. 28 Kas›m günüGazeteciler Cemiyeti’nde bas›n toplant›s›düzenleyen Tecrite Karfl› Sanatç›lar,“123. ölümü durdural›m”dediler.Sanatç›lar aç›klama öncesi sergilediklerioyunla, ölümlere dikkatçektiler. Her sanatç›n›n birer say›söyleyerek 122‘ye kadar saymalar›ve say› ilerledikçe canland›rma yapanavukat›n durumunun kötüleflmesifleklindeki oyunun dekorunda122 flehidin ismi ve 123. ölümü durdural›mpanosu yerald›. Oyun “Mapusun‹çinde Üç A¤aç ‹ncir” türküsüylesona erdi.Sanatç›lar ad›na aç›klama yapanSuavi, zamanla yar›fl›ld›¤›n› hat›rlatarak,“Av. Behiç Aflc› son anlar›n›Avukatlar, Mimar-Mühendis Odalar›, Sendikalar,DKÖ’ler, Ayd›n ve Sanatç›lar, E¤itimciler Tek Ses:TECR‹TE SON!yafl›yor. Behiç Aflc›, hayat›n› bizlereb›rakm›fl durumda. Bu hayat›n bukadar erken ölümle sonuçlanmas›-na izin vermeyelim” dedi. Suavi çaresizlikiçinde beklemeyeceklerinibelirtirken, gazeteci Ahmet Tulgarda, medyadaki sessizli¤i elefltirdi.Direniflçilere “dayan›n” diyen Tulgarumutlar›n› yitirmeyeceklerinisöyledi. Yazar Perihan Ma¤den iseflunlar› söyledi: “Bu insanlar, bu koflullardayaflayamayacaklar›n› düflündükleriiçin ölmeye yat›yorlar.Onlar› görmezlikten gelmek çok büyükbir vicdans›zl›k. E¤er bu hükümet;komflun açsa sen uyuyamazs›ndiyen bir dine inan›yorsa, komflununçocu¤u ölüyorken onlar›n dauyuyam›yor olmas› gerekir. AdaletBakan›n›n, mahkumlarla ya da onlar›temsil eden, Türkiye BarolarBirli¤i olabilir, Tabipler Birli¤iBaflkan› olabilir, onlardan oluflanbir heyeti kabul etmesi gerekiyor.”Tiyatro sanatç›s› Macide Tan›rda çok etkilendi¤ini belirterek, “çokfazla ac› çekiyorum. Bu yafl›ma kadargeldim, çok hükümet gördüm.Atatürk’ün çok yak›nlar›nda da bulundum.Ben böyle hükümet görmedim.Hükümetin, bir olay› böyle alg›lamas›insan can›na mal oluyor.Bu bir insan bedeni, insan›n özgürlü¤ü”diye konufltu.Son olarak, Bilgesu Erenus,ölüm orucu direniflçisi Sevgi Saymaz’›ngönderdi¤i saç band›n› Tan›r’ahediye etti. Foto¤raf sanatç›-s› Özcan Yaman’›n tecriti anlatt›¤›kurgu da ilgiyle izlendi. 100 kiflininkat›ld›¤› bas›n toplant›s›na;Suavi, Efkan fieflen, Ahmet Tulgar,‹brahim Karaca, PerihanMa¤den, Bilgesu Erenus, Ali Erifl,Yusuf Çetin, Erdal Güney, MehmetEsato¤lu, Macide Tan›r, BirolTopalo¤lu, Avni Sa¤lam, GültenTecrit konusunda “yaln›z” kalan Adalet Bakan› görüflmektenkaçarak, halktan, kamuoyundan kaç›yorKaya,Grup Yoru m ,MehmetAslan,Ça¤daflAtaman’›naralar›nda bulundu¤ugibiçok say›da ayd›n ve sanatç› kat›ld›-lar.Bu arada tecritin son bulmas›için imzaya aç›lan metne, flu ana kadar300 civar›nda ayd›n ve sanatç›-n›n imza att›¤› ö¤renildi.Sanat cephesinden bir baflka sesise, Kocaeli Gençlik Derne¤i müzikgrubu, Grup K›v›lc›m’dan geldi.29 Kas›m’dagünboyu direniflevindeAflc›’yadestek verenve tecritinsonbulmas›talebiyleaçl›k greviy a p a nGrup K›-v›lc›m,türkülerinive marfllar›n›ölümorucu direniflçileri için söyledi.Meslek Örgütleri:☞ ‘Tecrite Son’25 Kas›m’da Gülcan Görüro¤lu’nuziyaret eden Adana’da ki meslekörgütleri taraf›ndan 26 Kas›m’dadüzenlenen panelde, tecritinbir devlet politikas› oldu¤u kaydedilerek,kald›r›lmas› istendi.Eczac›lar Odas›’nda, Adana TabipOdas›, KESK, TMMOB, ‹HDve Tecrite Karfl› Hukukçular Komitesitaraf›ndan düzenlenen panelde,Tabip Odas› Baflkan› Osman Küçükosmano¤lu,T‹HV Genel SekreteriMetin Bakkalc›, Yazar Temel Demirerve Cezaevi ‹zleme KomitesiÜyesi Av. Kemal Aytaç konufltu.93 Aral›k 2006 / 81


Demirer, tecritin siyasi,her türlü muhalif kesime yönelikbir politika oldu¤unukaydederken, Av. Aytaç da FTiplerinin tüm topluma birtehdit olarak kullan›ld›¤›n›belirterek, “F Tipleri tüm birtoplumun sorunudur” dedi.Bakkalc›’n›n tecritin etkileriüzerine konufltu¤u panel, sinevizyongösterimi ile sona erdi.Artvin Kamuoyu:☞ ‘Tecrite Son’Artvin’de kamuoyunu temsileden neredeyse tüm örgütler birarayagelerek tecriti protesto ettiler. 24Kas›m günü baro binas›nda bir bas›ntoplant›s› düzenleyen kurumlar,“Tecriti Kald›r›n Ölümleri Durdurun”dediler.Artvin Barosu, TMMOB ‹l KoordinasyonKurulu, E¤itim-Sen fiubesi,BES Temsilcili¤i, Tar›m Orkam-Senfiubesi, OR-KOOP,D‹SK/Genel-‹fl, Tüm Bel-Sen, Halkevi,78’liler Derne¤i, ÖDP, SHP,CHP, Do¤u Karadeniz Temel Haklar,Artvin Gençlik Derne¤i Giriflimiolmak üzere 15 kurumun imzas›-n› tafl›yan aç›klamay›, Artvin BarosuBaflkan› Bedrettin Kalkan okudu.122 insan›n öldü¤ünü hat›rlatanKalkan, “halen daha üç direniflçitecritin kald›r›lmas› için direniyor.”dedi. Sevgi Saymaz’›n Artvinli oldu¤uda hat›rlat›lan aç›klamada, üçdireniflçinin “ölmelerine izin vermemeliyiz”denildi.Kalkan sözlerini flöyle sürdürdü:“Ayd›nlar›n, avukatlar›n, sanatç›lar›n,demokratik kitle örgütlerinin,sendikalar›n, tutuklu ailelerindaha fazla ölümlerin olmamas›ve tecritin kald›r›lmas› için AdaletBakanl›¤›na karfl› tepkileriher geçen gün artmaktad›r. AncakAdalet Bakanl›¤› halen görüflmetaleplerini kabul etmemekteinsanlar›n 盤l›klar›n› duymamakta,duymamazl›ktan gelmektedir.Art›k bu sorun çözülmelidir.Adalet Bakanl›¤› somut ad›mlaratmal›d›r ve bu ülkemizin kanayanyaras›n› durdurmal›d›r...”Avukatlar:☞ ‘Tecrite Son’Tecrite Karfl› Dayan›flma Komitesi,Behiç Aflc›’n›n ölümüne izinvermeyece¤iz fliar›yla eylemlerinedevam ediyor. Geçen hafta da meflaleliyürüyüfl ve kitlesel açl›k greviile Aflc›’ya destek veren hukukçularbir kez daha ‘Tecrite Son’ dediler.Tecrite Karfl› Dayan›flma Komitesi’ninça¤r›s› ile 24 Kas›m akflam›‹stanbul Barosu önünde birarayagelen 150 civar›nda avukat meflalelerleyürüyüfl düzenledi. Aflc›’yadestek veren avukatlar, tecrite karfl›sloganlar att›lar ve ‘Avukat BehiçAflç› 234 Gündür Tecrite Karfl›Ölüm Orucunda’ pankart› tafl›d›lar.Yürüyüfl öncesi baro önündeaç›klama yapan Av. Taylan Tanay,“hukukçular›n infaz sistemi nedeniile yeni bir ölüme tahammülleri kalmam›flt›r.123. ölümü durdurmak,bu karanl›¤› ayd›nlatmak için yürüyece¤iz.”diye konufltu. Cüppeleriile Galatasaray Lisesi’ne kadar yürüyenavukatlar, s›k s›k "Behiç Aflç›Yaln›z De¤ildir" slogan› att›lar. Buradabir kez daha aç›klamada bulunanTanay, ‹stanbul Barosu avukatlar›olarak Adalet Bakanl›¤›’ndan,“tecriti kald›rmas›n›” istediklerinikayderek, “meslektafl›m›z›n ölümüneizin vermeyece¤iz.” dedi.Tecrite Karfl› Dayan›flmaKomitesi’nin bir di¤er deste-¤i ise, 26 Kas›m günü yap›-lan açl›k grevi oldu.Komitenin ça¤r›s› ile biraraya gelen 40 avukat, bas›naç›klamas› ile eylemlerinebafllad›lar. Avukatlar ad›nakonuflan Av. Özgür Esen, birkez daha Aflc›’n›n yan›nda olduklar›n›göstermek için burada olduklar›n›kaydederek, Yetkililerin körü,sa¤›r› ve dilsizi oynamaktan art›kvazgeçmesi gerekti¤ini söyledi.Tecritin bir insanl›k suçu oldu-¤unu kaydeden hukukçular, “hiçkimsenin insanl›k onuruna ayk›r›ceza verilemeyece¤i, hiç kimseyekanunla belirlenmifl cezadan baflkaceza verilemeyece¤i” ilkelerini hat›rlatt›larve F Tiplerinin tüm bunlaraayk›r› oldu¤unu ortaya koydular.Cemil Çiçek’e seslenen Av.Esen, “Bu sese kulak verilerek, FTipi cezaevlerinde uygulanan vea¤›r bir insan hakk› ihlali olan tecrituygulamas›na son verilmelidir.Bir avukat›n ölmesi izlenmemeli,yeniden cübbesini giymesi için sonderece hukuki ve insani olan taleplerikarfl›lanmal›d›r” dedi.Ellerinde karanfillerle 40 avukat›nkat›ld›¤› aç›klama sonras›, 20avukat gün boyu açl›k grevi yapt›.D‹SK Baflkanlar›:☞ ‘Tecrite Son’25 Kas›m’da Ankara’da toplananD‹SK Baflkanlar Kurulu, iflçiemekçilere yönelik sald›r›lar›n yan›s›ra,ülke gündeminde önemli konular›da ele ald›. Genel ‹fl Toplant›Salonu’nda yap›lan toplant›-n›n ard›ndan yay›nlanansonuçbildirgesinde, ‘Kürt Sorunu’nunçözümü, ‘12 Eylül suçlular›n›nyarg›lanmas›’ konular›n› ele alanD‹SK Baflkan Kurulu, “sosyalhukuk devletinde asla kabul edilemezve insan haklar›na ayk›r›buldu¤umuz F Tipi hapishanelerve tecrit sorununun acilen çözülmesinitalep ediyoruz” dedi.103 Aral›k 2006 / 81


Enternasyonal Heyet:☞ ‘Tecrite Son’YUNAN sol ve emek güçleri birkez daha Aflc›’ya destek vermekiçin ‹stanbul’dayd›. Yunan halk›n›nve emekçilerini deste¤ini iletmeküzere gelen heyette flu isimler yerald›: Yunanistan Komünist PartisiMerkez Komite Üyesi ve ‹lkokulÖ¤retmenleri Federasyonu DOEtemsilcisi Kostas Paplomatas, SolBirlik Partisi Sinaspismos MerkezKomite Üyesi Angelos Mandadakis’te,Yunanistan ‹flçi MücadeleCephesi PAME Temsilcisi BabisBortelinosHeyet, ziyaretlerine iliflkin 24Kas›m günü Direnifl Evi’nde bir bas›ntoplant›s› düzenledi. TecriteKarfl› Dayan›flma Komitesi avukatlar›ndanUmut Türko¤lu’nun sunumununard›ndan sözalan heyet üyeleri,ölüm orucuna destek vermekiçin geldiklerini kaydettiler.Yüzbinlerce emekçinin üyesi bulundu¤uPAME’nin dayan›flma mesaj›n›ileten Babis Bortelinos, “Yenibir cenaze ç›kmamas› çabas›nday›z.Türk Hükümeti’ne buradan ça¤r›yap›yoruz, derhal bu tecrit siyasetineson verilmeli” derken, YKPTemsilcisi Kostas Paplomatas ise,“75 bin ilkokul ö¤retmeninin selamlar›n›ve dayan›flma taleplerini, YunanistanKomünist Partisi’nin dayan›flmave selamlar›n› ve iyi dilekleriniburaya getirmifl bulunuyorum”diye konufltu. Bu mücadeleninözünün siyasi bir mücadele oldu¤unubildiklerini kaydeden Paplomatas,direniflin Yunanistan kamuoyundayolaçt›¤› ilgiyi de ifade etmekistediklerini kaydetti. Bir öncekiziyaretlerinde Gülcan Görüro¤lu’nuda ziyaret ettiklerini hat›rlatanPaplomatas, “O’na buradan özelselamlar›m› ve dayan›flma duygular›m›belirtmek istiyorum” dedi.Sinaspismos Temsilcisi AngelosMandadakis de, “Türkiye’dedemokrasi mücadelesi veren arkadafllaradestek vermek amac›yla”geldiklerini ifade ederek, “Yunanistan’›nher yerinde Aflc›’yla beraberoldu¤umuzu buradan kendisineiletmek istiyoruz” dedi.Yunanistan’da da faflist, iflbirlikçihükümetler, cuntalar yafland›¤›n›hat›rlatan Mandadakis, “Biz bu sorunlar›nyabanc›s› de¤iliz. Bu konulardahalklar›n dayan›flmas›n›n nebüyük önem tafl›d›¤›n› çok yak›ndanbiliyoruz” diye konufltu. Mandadakis,sorunu Avrupa Parlamentosuve çeflitli platformlara tafl›yacaklar›n›söyledi.Yunan halk›n› ve emekçilerinitemsilen direnifle destek veren heyet,aç›klama sonras› tecrite iliflkinçeflitli demokratik kurumlarla görüflmelerinedevam ettiler.E¤itim Emekçileri:☞ ‘Tecrite Son’AfiCI’YA BÜYÜK DESTEKE¤itim emekçilerinin bafllatt›¤›ve ard›ndan süreklileflen bir günlükaçl›k grevine, 18 Kas›m’da E¤itim-Sen 3 No’lu fiube üyesi ö¤retmenlerindenErtan Kayhan ve Atalay Gökkat›l›rken, 24 Kas›m’da ayn› flubedenEmin Molla, Nursel Tanr›verisimli ö¤retmenler ile, BES 1 No’lufiube üyesi Fikret Peflken kat›ld›lar.Destek eylemlerine iliflkin dergimizekonuflan Nursel Tanr›verdi,tecritin sadece cezaevlerinde yaflanmad›¤›n›,yaflam›n her alan›nda oldu¤unubelirterek, “Bunu iflyerlerimizdenbafllayarak, arkadafll›k iliflkilerimizekadar girdi¤imiz herhangibir toplumsal gruptaki iliflkidegörmek mümkün” dedi. Tecritinkald›r›lmas›n› isteyen Tanr›verdi,flöyle konufltu: “Behiç Aflc›’n›n açl›¤›n›bir gün de olsa yaflamak banabüyük bir onur veriyor. Onun gözlerindekiyaflama umudu beni de yaflamas›k› s›k›ya ba¤l›yor ve bu durum,içinde bulundu¤umuz sorunlar›çözmekteki inanc›ma yans›yor.”Emin Mollao¤lu ise, Aflc›’n›nmüvekkillerinin ve toplumun tecritinekarfl› duyarl›l›¤› ile en do¤al birbiçimde ölüm orucuna yatmas› karfl›s›nda,mücadelesi önünde sayg›ylae¤ildi¤ini dile getirdi. Mollao¤luda kendi yaflamlar›nda tecriti yaflad›klar›n›,gördüklerini belirtirken,desteklerinin 24 Kas›m ö¤retmenlergününe denk getirilmesinin bilinçlibir tercih oldu¤una dikkat çekti.Sendikalar, DKÖ’ler, gecekondu emekçileri, odalar, iflçiler, memurlar k›sacahalk›n, demokratik muhalefetin her kesiminden ziyaretçiler ak›yor hergün Direnifl Evi’ne. Aflc›’ya destek 盤 gibi büyüyor.26 Kas›m günü, Direnifl Evi’ne gelen TUYAB üyeleri, Aflc›’y› destekledikleriniifade ederken, ayn› gün ODAK Dergisi çal›flanlar› da ziyaret ederekdestek verdiler.Aflc›’n›n bir baflka ziyaretçileri ise, Ba¤c›lar Karanfiller Kültür Merkezi üyeleriydi.Sloganlar atarak direnifl evi önüne gelen 30 kiflilik grup, beraberindegetirdikleri coflkular› ile, gecekondular›n öfkesi ile direniflin kazanaca-¤›n› hayk›rd›lar. Gecekondulardan ç›karak fiiflli’nin yolunu tutanlar sadeceonlar de¤ildi. ‹kitelli Temel Haklar üyeleride kalabal›k bir grupla Direnifl Evi’ndeydiler.Okmeydan›’ndan gelen ortaokul ve lise ö¤rencisi25 kifli ise, onlar›n gelece¤i için direnen“a¤abeyleri” Behiç Aflc›’ya “yan›nday›z” dediler.Aflc›’n›n salona girdi¤i anda hepsi nefeslerinitutarak izlediler, açl›¤›yla adaleti savunandireniflçiyi.113 Aral›k 2006 / 81


Ankara‘Zafer Bizim Olacak’Haftalard›r meydanlarda tecritzulmünü anlatmaya devam edenTAYAD’l› Aileler, geçen hafta da‹stanbul’dan Samsun’a birçok kenttedüzenledikleri oturma eylemleri,açl›k grevleri ile, ‘Tecrite Son’ dediler,tecrit zulmünü tutsaklar›n mektuplar›ndananlatt›lar. Meflaleler,sansürle bo¤ulmak istenen tecritgerçe¤ini ayd›nlatt›.ANKARA’da TAYAD’l›lar, herCuma meflaleli yürüyüfller bafllatt›-lar. ‹lki 24 Kas›m’da yap›lan yürüyüflte“Yaflas›n Ölüm Orucu Direniflimiz,“Tecriti Kald›r›n ÖlümleriDurdurun” sloganlar› at›ld›. Akflamsaatlerinde Yüksel Caddesi’ninMithatpafla giriflinde toplanan 80 kifli,“Tecrite Son” pankart› eflli¤inde‹nsan Haklar› An›t› önüne yürüdü.Burada bir aç›klama yapan SemihaEyilik, “Tecrite hay›r diyen herkesiburaya konuflmas› için ça¤›r›yorum.”diye seslendi. ‹lk konuflmaise, ÇHD Genel Sekreteri Av. SelçukKoza¤açl› taraf›ndan yap›ld›.Koza¤açl› bugün cezaevine gitti¤inikaydederek, yo¤un darbe alarak kaburgalar›k›r›lan insanlar gördü¤ünükaydetti ve “Müvekkillerimin yüzleritan›nmayacak haldeydi. Bu sald›-r› yaln›zca siyasi tutuklulara de¤ildir.Adlilere de yap›l›yor, siyasilerdireniyor, fakat adliler intihar ediyor.”diye konufltu.Aflc›’n›n ölüm orucunda oldu¤unuhat›rlatan Koza¤açl›, isteklerininmakul say›da insanlar›n biraradabulunabilmesi oldu¤unu ifade etti.Bu arada; TAYAD’l›lar›n herCuma yapacaklar› meflaleli yürüyüfllerinça¤r›s›n› yapmak isteyen‹dil Can Kültür Merkezi çal›flanlar›23 Kas›m günü Ege Mahallesi’ndeyaka paça gözalt›na al›nd›lar. Gözalt›lar›protesto eden ‹KM çal›flanlar›,tecriti ve gözalt›lar› protestoeden sloganlarla yürüyüfl yapt›lar.“Bask›lar Gözalt›lar Tecrite SonMücadelemizi Engelleyemez” yaz›-l› pankart›n aç›ld›¤› yürüyüflün ard›ndanaç›klamayapan MuratKorkut, sald›r›n›ntecriteve yozlaflmayakarfl› mahallede yürüttükleri mücadeleyiengelleme amaçl› oldu¤unukaydederek, “Hiçbir bask› tecrite veyozlaflmaya karfl› olan mücadelemizinönünü kesemez” diye konufltu.Gözalt›na al›nan befl kifli ise, dahasonra serbest b›rak›ld›lar.ANTAKYA Ulus Meydan›’nda24 Kas›m’da oturma eylemine devameden TAYAD’l›lar da, “TecritiKald›r›n Ölümleri Durdurun” pankart›ve direniflçilerin foto¤raflar›ile Antakya halk›na tecriti ve direniflibir kez daha anlatt›lar. TAYAD’l›-lar ad›na Niyazi Harnubo¤lu’nunaç›klama yapt›¤› eylemde, Ümit ‹lter’inAflc›’ya hitaben yazd›¤› fliirokunurken, halk›n ilgisi yo¤undu.SAMSUN’da ise, her hafta oldu¤ugibi, 25 Kas›m günü de SüleymaniyeGeçidi’nde bir araya gelenTAYAD’l›lar, “Tecrite Son” pankart›açarak, tecritin kald›r›lmas›n› istediler.Banu Özcan’›n yapt›¤› aç›klamada,Adalet Bakanl›¤›’n›n halaçözüm yerine bask›ya baflvurdu¤unade¤inilirken, Samsun’da devameden açl›k grevine iliflkin de bilgiverildi. Özcan, Sefa Apartman›ikinci kat›nda açl›k grevindeyiz.Bugün 10 gün açl›k grevini KenanUstabafl sürdürecektir. Herkeseaçl›¤›m›z›n nedenini anlatmakisteriz” diye konufltu.Bu arada; oturma eylemi esnas›ndapolis taraf›ndan gönderildi¤ianlafl›lan bir faflistin provokasyongiriflimi TAYAD’l›lartaraf›ndan bofla ç›kar›ld›.‹STANBUL’un meydanlar›ndakitlesel bir günlük açl›kgrevleri, bu Cumartesi de devametti. 25 Kas›m’da Bak›rköy,Kad›köy ve fiiflli'de gün boyu bildirilerda¤›tan TAYAD’l›lar, pankartlar›ve direniflçilerin resimleriyle,gerçekleri halka ulaflt›rd›lar. Bas›naç›klamas› ile bafllayan açl›k grevleriyine akflam saatlerinde yap›lanbas›n aç›klamas› ile son buldu.Taksim Metrosu yan›ndaki parktayap›lan eylemde, “F TiplerindeTecrit Var, Tecriti Kald›rmak ‹çinAçl›k Grevindeyiz" yaz›l› ve üzerindeüç direniflçinin resimlerinin bulundu¤upankartlar aç›l›rken, MusaAykanat, tecrite son hayk›r›fl›n›duymayan kimse kalmayana dekmücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.Bak›rköy Özgürlük Meydan›'ndada "Tecriti Kald›rmak ‹çinAçl›k Grevindeyiz" pankart› açanTAYAD'l›lar, 10.00-17.00 saatleriaras›nda açl›k grevi yapt›, bildirilerda¤›tt›. Ayn› flekilde Kad›köy ‹skeleMeydan›'nda da TAYAD'l› Ailelergün boyu açl›k grevi yap›p 6 binbildiri da¤›tarak tecriti anlatt›lar.TAYAD'l› Aileler her hafta yapt›klar›Sultanahmet Park›’ndakioturma eylemini de, 26 Kas›m günügerçeklefltirerek, tecriti protesto etmeyedevam ettiler. TAYAD Baflkan›Mehmet Güvel’in Ankara’da tutuklanan18 TAYAD’l›n›n serbestb›rak›lmas›n› istedi¤i aç›klamas›n›nard›ndan, bu hafta tutsak mektubu,Emekli-Sen 2 No'lu fiube Baflkan›Hasan Kaflk›r taraf›ndan okundu.Sar›gazi Mehmetçik Lisesi ö¤rencisi70 kiflilik grup, 22 Kas›mgünü, lise önünden Demokrasi Cadesi’nekadar tecriti protesto edensloganlarla yürüdü.ADANA TAYAD’l› Aileler deAdana123 Aral›k 2006 / 81


27 Kas›m günü bir kez daha ‹nönüPark›’nda oturma eylemi yapt›lar.'Tecrite Son' pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde,‘Sevgi Saymaz Onurumuzdur,Behiç Aflc› Onurumuzdur, GülcanGörüro¤lu Onurumuzdur' sloganlar›at›ld›. TAYAD'l›lar ad›naaç›klamay› okuyan K›ymet Erenler,Adalet Bakan› Cemil Çiçek'e seslenerek;“Art›k bu zulme son verilmelidir.Tecrit sorununu çözmek elindedirve çözmelidir” dedi. Halktaninsanlar›n oturma eylemine kat›larakdestek verdi¤i gözlenirken, tecritianlatan bildiriler da¤›t›ld›.MERS‹N’de de ayn› gün Tafl Binaönünde hayk›r›ld› ‘Tecrite Son’slogan›. Oturma ve mektup okumaeylemini 41. kez yapan TAYAD’l›-lar, direniflçilerin resimlerinin oldu-¤u, “Tecritin Kalkmas› ‹çin Ölüyorlar”yaz›l› pankart açt›lar. GülbeyazKaraer taraf›ndan yap›lan aç›klamada,Adalet Bakan› Çiçek’in ayd›nlar,sanatç›lar, meslek örgütü ve tutsakailelerinden neden kaçt›¤› sorguland›.Aç›klaman›n ard›ndan söz alanHasan Biber de, tecritin emperyalistbir politika oldu¤unu hat›rlatarak,“Tecrite karfl› ç›kmak ba¤›ms›z birülke istemektir” dedi. Eyleme Halkevive ESP de destek verdi.MALATYA’da ise, HÖC üyeleriAKP ‹l Binas› önünde “F Tipi HapishanelerdeTecrite Son” pankart›açarak aç›klama yapt›lar. Polis, halk›nizlemesini engellemek için kitleninönünü belediye çöp arac› ile kapatmagibi acizliklere baflvururken,aç›klamada iktidar›n kaçarak bu sorundankurtulamayaca¤› kaydedildi.Aç›klama sonras› binden fazla bildirihalka da¤›t›l›rken, flair oldu¤unusöyleyen bir kifli, tecrite duyarl› oldu¤unuve bu konuda bir fliir yazd›-¤›n› belirterek, fliirini okudu.ELAZI⁄’da 26 Kas›m günüHozat Garaj›’nda yap›lan eylemde“F Tipi Hapishanelerde TecriteSon” diyen TAYAD’l›lar ad›na konuflanHüseyin Çelik, yedi y›ld›r buzulmün yafland›¤›n› hat›rlatt›. Dahasonra yar›m saat boyunca oturmaeylemi yapan ve sloganlar atan TA-YAD’l›lar, kahvehanelere, dükkânlaratek tek girerek bildiriler da¤›tt›-lar. Elaz›¤ polisinin faflistleri kullanarakgerçeklefltirmeye çal›flt›¤›provokasyon ise yine tutmad›.ANTALYA’da da Çiçek’in sorunugörmezden gelme, kaçma tavr›elefltirildi. 26 Kas›m günü K›fllahanMeydan›’nda bir araya gelen TA-YAD’l›lar ad›na aç›klamay› yapanErtu¤rul Sa¤lam, “Siyasi iktidarbask›larla ve zorla tecrite karfl› direnenlerisusturamaz. Tecrit insanl›kd›fl›d›r. ‹nsanl›k onuru için 7 y›ld›rdirenenler bedel ödeyenler vazgeçmeyeceklerdir”dedi.1 MAYIS Mahallesi’nde bulunanAnadolu Temel Haklar Derne-¤i’nde, tecriti halka anlatmak içindüzenlenen etkinlikler ise sürüyor.25 Kas›m’da yap›lan film gösteriminde,ölüm oruçlar›n› ve hapishanelermücadelesi tarihini anlatan birfilm gösterildi. Yaklafl›k 60 kiflininkat›ld›¤› gösterimin ard›ndan, Av.Behiç Aflc›, Gülcan Görüro¤lu, SevgiSaymaz’›n resimlerinin tafl›nd›¤›bir yürüyüfl yap›ld›. Yürüyüfl boyuncas›k s›k “Yaflas›n Ölüm OrucuDireniflimiz Tecriti Kald›r›n ÖlümleriDurdurun, Kurtulufl KavgadaZafer Cephede” sloganlar› at›ld›.‹ZM‹R’de ise Konak Kemeralt›Giriflinde 42. haftada “Tecrite Son”diye hayk›r›ld›. 25 Kas›m günü yap›lanoturma eylemine ESP ve ‹C‹de destek verdi.Öte yandan, Düzgün TV’nin 25Kas›m’da Antalya’da düzenledi¤i“Önce ‹nsan” gecesine kat›lan TA-YAD’l›lar, binlerce bildiri da¤›tt›lar.Salonda 4 bin kifli ‘Tecriti Kald›r›nÖlümleri Durdurun’ slogan› att›.BDSP ve ESP’den ProtestoBDSP üyeleri 25 Kas›m günüGalatasaray Lisesi önünde yapt›klar›eylemde “Tecriti Kald›r›n ÖlümleriDurdurun” pankart› ile, GülcanGörüro¤lu, Sevgi Saymaz ve Av.Behiç Aflc›’n›n resimlerini tafl›d›lar.BDSP ad›na aç›klamada bulunanÇetin fiimflek, Aflç›'n›n ayd›n sorumlulu¤unadikkat çekti. ESP üyeleride ‹zmir Kemeralt› giriflindeyapt›klar› aç›klama ile, Aflc›’n›n taleplerininkabul edilmesini istediler.Samsun'da destek açl›kgrevi sürüyor. 10günlük açl›k grevi yapanHüseyin Aktafl’tannöbeti 26 Kas›m’dadevralan Kenan Ustabaflda 10 gün eylemisürdürecek.“Tecrit sürdükçeeylemlerimiz sürecek”Dergimizi, “Devrimci Halk KurtuluflCephesi ad›na arad›¤›n›” belirtenbir kifli, tecrit politikas›n›n sürdürülmesinekarfl›, Zeytinburnu DemircilerSitesi Akbank flubesinin tahripedilmesi eylemini üstlendi. Eylemin,24 Kas›m günü saat 11.00’de gerçeklefltirildi¤ikaydedilen üstlenmede,“Tecrit sürdükçe eylemlerimiz sürecektir"denildi.Ümraniye 1 May›s Mahallesi’nde 25Kas›m günü bir inflaata as›lan ‘TecriteSon’ pankart› uzun süre as›l› kald›.Gülcan’›n direniflini sürdürdü¤ü fiakirpaflaMahallesi’nde afifl yapan TA-YAD’l›lar halk›n Gülcan ile ilgili sorular›namuhatap oldular.Trabzon’da, 26 Kas›m’da HÖC imzal›yaz›lamalar yap›ld›.Manisa-Akhisar’da 29 Kas›m günü1300 bildiri ilçe halk›na ulaflt›r›ld›.Sarigazi’de 27 Kas›m’da DemokrasiCaddesi’ne as›lan TAYAD imzal›, ‘FTipi Hapishanelerde Tecrite Son’ yaz›-l› pankart iki gün as›l› kald›. 28 Kas›m’daise, merkezdeki Ödül SürücüKursu’na ait 8 katl› binaya 12 metrelikbir pankart as›ld›. “Tecrite Son” ve herbir direniflçinin günlerini yazan pankart,Sar›gazi halk›na bir kez daha direniflianlatt›.133 Aral›k 2006 / 81


Daha “dün” gibi... Gülcan’›n“109. gününde” oldu-¤unu yazm›flt›k. fiimdi 207.gününe dayand›. Aradan geçenbu zamanda, Gülcan’›n iradesi,inanc›, gözlerindeki ›fl›k veÇukurova’n›n bereketli topraklar›misali anaçl›¤›yla insanl›¤› sarmalamas›d›fl›nda birçok fley de¤iflti. Nelermi? Kilosu 50 idi, flimdi; 37, tansiyonu,gözleri, midesi ve daha birçokorgan› yeteneklerini gösteremezoldular. Art›k zaman›n›n çok büyükbir bölümünde, yata¤›nda Gülcan.Vücudunun her noktas›nda “ok de-¤ercesine” gelecek a¤r› ve sanc›lar›bekler gibi.Mevsimler de¤iflti, baharda bafllam›flt›bu yolculuk, yaz, sonbaharve flimdi bir baflka mevsim. K›fl kuflan›pso¤uklu¤unu dövüyor flimdiburalar›. Yi¤ittir buran›n insan›, öylekolay kolay pes etmez, ama gel görki k›fl›n beraberinde tafl›d›¤› ölümso¤uklu¤u bükmekte birçok yi¤idinboynunu. Umutlar› s›cac›k, gözlerialev alev, yumruklar s›k›l› ama biryandan da ne yapsalar atamad›klar›bir hüzün. Öyle ya 100’lü günlerdebelki ço¤una “uzak” gibi görünengerçek, flimdi pürüzsüz bir flekildehepimizin karfl›s›nda ve bas bas ba-¤›r›yor; “elinizi çabuk tutun” diyor.Bu gerçe¤i bilenler ça¤r›ya hemencevap veriyor. TAYAD’l›lar,AP binas›ndan hayk›r›yor tüm dünyaya;“Tecrite Son.” Ve AKP’ninpolisi her zaman yapt›¤› gibi, halk›düflman görerek, bask› ve iflkenceylegözalt›na al›yor. ‹çlerinden biri,yüre¤i genç, yüre¤i öfkeli ve sevecen,70’lik Kezban Anam›z. AdanaDirenifl Evi’nde k›z›yla beraber açl›¤›m›za5 gün ortak oldu¤u günlerakl›m›za geliyor. “Tecrite son” diyen70’lik analar›m›z flimdi tecrithücrelerinde. Ve Gülcan. fiimdi dahabir inatç›, daha bir güçlü.Tecrit zulmünün flimdiyekadar yüreklerini yakt›klar›,flimdi bedenleriyleberaber o zulmü yaflayacaklar.Gülcan flimdi dahaKaçacak YerinizKald› M›?direngen.Yazdan kalma bir günüyafl›yor Adana. SabahattinSaban Hatay’dan gelmifl, çiftçi.Tar›m› yok eden politikalar› uygulayanlarile tecriti uygulayanlar›n biroldu¤unu yaflayarak görenlerden.Ve Gülcan’lar›n, onlar için ölümegitti¤ini bilenlerden. Araplar›n kendilerinehas Türkçesiyle bafll›yoranlatmaya; “Deste¤imin yeterli oldu¤unainanm›yorum. 122 insan öldürüldü.Ve hala içerde ve d›flar›damücadele sürüyor... Dünya kamuoyunaulaflt›¤› halde iktidar tecritikabul etmiyor, uygulamaya devamediyor. Ve diyor ki Avrupa onaylam›flt›r.Ama bugün Avrupa da tersinisöylüyor. Neden kaale alm›yor? ABonaylas›n veya onaylamas›n, vatandafllarolarak bize sordu mu? Bizimgelece¤imiz bu F Tipi hücrelerehapsedilemez...” Heyecan›ndan dilidolansa da kabaran yüre¤inden öfkeyleç›k›yor kelimeler.Tecritle hapsedilip yokedilmekistenenin gelece¤imiz oldu¤unu biliyorçiftçi Sabahattin. Bu bilgi kitabide¤il, ekti¤i üründen, hasad›n›yapamad›¤›ndan, al›nterinin karfl›l›-¤›n› alamad›¤›ndan biliyor.Tecritin ne oldu¤unu iyi bilen,ama nedense gelmek için 200 gündürbekleyenler flimdi DireniflEvi’nde. TMMOB-‹KK, KESK veTabip Odas›. Gülcan usul ve k›r›lganbir bebe¤in befli¤indeki görüntüsünüand›ran bir halde, yata¤›ndakarfl›l›yor gelenleri. “Tecrite Son”diyen ülkedeki yüzlerce kuruma onlarda ekleniyor. Onlardan hemensonra Temel Demirer çal›yor DireniflEvi’nin kap›s›n›; “Ne söyleyece-¤imi debile-O gün gün erirken, tecriti sürdürenler bir cinayetindaha faili olarak adlar›n› yazmaya do¤ru gidiyorlar143 Aral›k 2006 / 81miyorum. Ama flunu bilmeniistiyorum. Sadece ben de¤ilTürkiye’nin her taraf›ndan,gitti¤im yerlerde görüfltü¤ümherkes bu onurlu direniflinizinyan›nda yürekten yer al›yor.Tüm kalbimle, eflimle beraber sizinyan›n›zday›m” diyor Demirer.“Tecrite Son” sesi bu kez, zulümpolitikalar›n›n karargâh›ndan yükseliyor.Gülcan’la beraber pür dikkat,CHP milletvekili Atilla Kart’›dinliyoruz. Soruyor milletvekiliama, muhatab› Adalet Bakan› bukez de meclisten kaçm›fl. Meclisinceylan derisi koltuklar›ndan yay›l›pduvarlara çarparak dönen milletvekilininsesi kulaklardayken; tecrithücrelerinde flu an beyaz duvarlaraçarparak o sonsuzluk gibi görünenanlams›z bofllukta bo¤uluyor binlerceses.“Açl›k grevine gelirken hedefim,122 ölümün 123. olmamas›. Buradantüm halk›m›za sesleniyorum.Elinizi vicdan›n›za koyun ve düflünün.Bir anne, bir avukat ve bir tutsakgün gün gözlerimize bakarakeriyorlar. Onlar›n kurtuluflu bizimellerimizde” diyor Y›lmaz Viraner.Mersin’den 2 günlü¤üne, Gülcan’a“yaln›z de¤ilsin” demeye gelmifl,açl›¤›n› paylafl›yor.Ve, Direnifl Evi’nin sevimli bebeklerinden10 ayl›k Eren’in babas›‹lhan Sar›o¤lu’ndan bir destek dahageliyor. Çal›flt›¤› için hafta sonunubeklemifl. Bekleyiflinin epeyuzun sürdü¤ünü sohbetimizin devam›ndaö¤rendi¤imiz ‹lhan, “böyleonurlu bir mücadelede k›smen deolsa bulundu¤um için çok mutluyum”diyerek duygular›n› anlat›yor.Eren ad›na, Betül ve Müge ad›nave adlar›n› bilmedi¤i daha milyonlarcabebe¤in gelece¤i ad›na direnenGülcan’a bir sürpriz haz›rl›yoruz.Bir ay› aflk›nd›r nerdeyseodas› ve yata¤› d›-fl›nda bir yere k›p›rdamayanGülcan’› alt kata indiriyoruz.Biraz soluk alanGülcan’›n sohbeti az›c›kuzatmas› midesinin bulanmas›naneden oluyorve hemen odas›na ç›k›yor.


Bir çay içimlik zamanda de¤ifliyordurumu. Merdivenleri ç›karken dizkapaklar›n›n “bir an k›r›lacakm›flgibi” geldi¤ini anlat›yor. Diz kapaklar›da itaatsizlefliyor art›k!Direnifller dünyan›n her taraf›ndakararl›l›¤› kadar ödenen bedellerledevam ediyor ve direnifllererengini veren biraz da ödenen bedelleroluyor. Günümüzün bedellerininismi ise çoktan konmufl. FE-DA. Yan› bafl›m›zda bir anne 200günü aflk›nd›r feda gelene¤iyle ölümeyaklafl›rken, baflka bir feda haberiFilistin’den geliyor. 64 yafl›ndabir nine. Feda halklar›n umudu veyar›nlar›n›n kavgas›nda en güçlü silahlar›.Bir kültür. ‹nanc›n, hakl›l›-¤›n ifade edildi¤i bir doruk noktas›.Feda kültürü ve bu kültüre canlar›ylacan katanlar Filistin’de 64’lük ninelerolurken; Türkiye’de Behiç,Sevgi, Gülcan oluyor. Ve dünyan›nher taraf›ndaki Gülcanlar zulme bedenleriylemeydan okuyor.Ve analar binlerce kilometreuzakta da olsalar seslerini ulaflt›r›-yorlar birbirlerine. “Ben de seningibi anay›m, benim de iki evlad›mvar. ‹nan sana duydu¤um sayg› buradaanlat›labilir de¤il. Yaflatmakiçin ölmek, bencillikten uzak, tamamenbaflkalar›na adanm›fl bir yaflam,tüm bunlar benim gibi olanlar›nanlayabilece¤i fleyler de¤il. Bizede, sana ve senin gibi olanlara, seningibi düflünenlere, yaflayanlarasayg› duymak düflüyor. Yürektenselaml›yorum” diyor Belçika’danyazan bir ana.Direniflin halka tafl›nd›¤› mevzilerdenbirinden; ‹zmir Forbes’tengelenler, Gülcan’la ancak 10 dakikagörüflebiliyorlar. Ölüm orucu flehitlerindenGünay Ö¤rener’in flal›n› veGürsel Akmaz’›n mezar›ndan getirdiklerik›rm›z› gülü Gülcan’a sunuyorlar.Gülümsüyor Gürsel ve gülümsüyorGünay. Emanetlerininemin ellerde oldu¤unu bilerek.Emanetiniz Asi’nin asi k›z›n›n ellerindeflimdi.Hafta sonunun yo¤unluk deniziiçinde önce Çukurova Üniversitesi’nden8 genç, sonra fiakirpafla’danbir ana ve yan›ndaki k›z› ve liseli 2genç ak›yor Direnifl Evi’ne.Gülcan’› daha önceden tan›yanlar›nziyaretleri ve destekleri dahabir farkl› oluyor. Melek de onlardanbiri. Heyecan› ve Gülcan’la paylafl›mlar›n›netkisiyle sesi titrek ç›k›-yor. Önlü¤ünü giyiyor, k›sa ve sadecümlelerle deste¤ini ifade ediyor.“Bahur” yak›lmas› Arap Halk›’n›ngeleneklerindendir. Refakatçilerdenbiri bizim biraz da yabanc›-s› oldu¤umuz bu ifli yap›yor.Bahurdan yay›lan duman ve kokuyubütün odalar› gezdiriyor. Bayramlarda,özel günlerde, dü¤ünlerde yak›l›rbahur. Direnifl Evi’nde yaflananher an halklar›n bayram›, dü¤ünü veen özel anlar›. Gelecek burada sakl›,umut burada sakl› ve onur burada.Gülcan’›n eriyen bedenindenyay›lan koku, ölen hücrelerin de¤il,do¤an umutlu günlerin kokusu.Bu kadar güçlüyken, bu ruh vekararl›l›¤› 7 y›lda 122 kez ispatlanm›flken,tecrit daha nereye kadar?Adana’daki festivalde DireniflEvi’nin stand›n›n önünden geçenbir gencin dedi¤i gibi, “Nereye gitsemtecrit, nereye baksam tecrit”.Yaflam›n her alan›n› hedef alan birsald›r›ya karfl› elbette mücadele debu kadar genifl çapl› olacak. Bu kadartarihsel ve önemli bir yapra¤›yaz›l›rken tarihin, Gülcan’lar al›nlar›aç›k ve dik bir flekilde yüzy›llarsonra da bakacaklar herkesin gözlerine.Peki ya tecriti uygulayanlar,122 insan› katledenler, üç insan›ndaha katline ferman verenler?Elbette tarih onlar› da kaydedecek,ama insanl›k asla adlar›n› onurlaanmayacak.Cemil Çiçek, tecrit sözkonusuoldu¤unda; ayd›nlardan, sanatç›lardan,sendikac›lardan, meslek örgütlerinden,hukukçulardan, hatta milletvekillerindenbile kaç›yor. Haks›zsay›lmazlar, nereye bafllar›n›döndürseler “tecrit” sesini duyuyorlar.Yak›nda evlerinde bile rahatvermeyecek olan bu gerçek, karabasangibi yakalar›ndan düflmezken,daha nereye kadar kaçacaklar?Kaçacak yeriniz kald› m›?153 Aral›k 2006 / 81MeslekÖrgütlerindenDestekMakine Mühendisleri Odas› Adanafib. Baflkan› ve ‹KK Gen. Sek.Hüseyin At›c› ve üye Devrim Aklan,EMO Adana fib. Baflkan› TuncayÖzkul ve Yön. Kur. Üyesi MehmetMak, Adana Tabip Odas› Baflkan›Osman Küçükosmano¤lu, SESAdana fib. Baflkan› ve T‹HV üyesiDr. Mehmet Antmen ve ‹MO Adanafib. Baflkan› Ali Ongun’dan oluflan;TMMOB, Tabip Odas› ve KESK heyeti,23 Kas›m günü Gülcan Görüro¤lu’nuziyaret ederek destek verdi.Heyet ad›na aç›klama yapan HüseyinAt›c›, F Tiplerini “a¤›r bir insanhaklar› ihlali” olarak niteleyerek,sonuçlar›na dair örnekler sundu.“Hükümet ve Adalet Bakanl›¤›Türkiye Barolar Birli¤i’nin, çeflitlibarolar›n, insan haklar› örgütlerinin,ayd›nlar›n, yazarlar›n yapt›¤› say›s›zça¤r›ya ›srarla cevap vermemekte,diyalog kanallar›n› açmamaktad›r.”diyen At›c›, bu tutumdan vazgeçilmesinive tecritin kald›r›lmas›n›istedi.Temel Demirer:Tüm kalbimleyan›n›zday›mDemirer’e AdanaSDP ‹l TemsilcisiY›lmaz Gül ve ikipartili de efllik etti.Forbes’te tecritianlatmaya devameden TAYAD’l›lar25 kas›mdaDirenifl Evi’ndeydiAçl›¤› Paylaflt›larHatay’dan SabahattinSaban, Dersim’denUmut Ayata, Mersin’denMelek Güçlü ve Y›lmazViraner, Adana’dan ‹lhanSar›o¤lu Gülcan’›naçl›¤›n› paylaflt›lar.


Behiç için her fleyi yapar›m64 yafl›nda bir kad›n... Beyaz baflörtüsününüstünde inanc›n› simgeleyenyeflil bir bant, yüzünde sevgidolu gencecik bir gülümseme...Elinde parlayan bir M-16 silah›...64 yafl›nda bir kad›n... Belindesiyah bantlarla sar›l› bombalar...Ad› Fatima Al-Nejar... ‹flgal alt›ndakitopraklarda “Filistin benim vatan›m,e¤ilmem iflgale direnirim” diyenbir fedai... Vatan›; yafll›s›ylagenciyle fedan›n hayat buldu¤u, F‹-L‹ST‹N...Televizyonlarda yay›nlanan birvideo kayd›yla tan›yor dünya onu...Hayat›n›n 64. kesitinde ve yaflam›-n›n son noktas›nda. Son kez hayk›-r›yor vatan›ndan, son sesi en gür sesioluyor. Dünya duyuyor; “Kendimiülkeme feda ediyorum"...Feda ediyor kendini vatan›na,halk›na... Dünya ö¤reniyor hikayesinibir anda. Hikayesi bir ülkeninhikayesidir, her Filistinli'nin “ortakyazg›s›” misali.‹srail askerleri y›llard›r yapt›klar›gibi bombalar ya¤d›rm›fl yinegökyüzünden Filistin'e. Bu bombalardanailesiyle birlikte o da nasibinialm›fl. Evleri y›k›l›vermifl bafllar›-na, o¤lunu flehit vermifl, di¤er o¤lutekerlekli sandalye ile yaflamak zorundakalm›fl... Ve o günden sonrakini büyümüfl, kab›na s›¤maz olmufl...Çocuklar›n› böyle görüncehesab›n› sormak için yüre¤ini yüklenmiflsilah›ndan önce. Hiç tereddütsüzfeda eylemi yapmayagönüllü olmufl. Ve bununiçin, aylarca s›ran›nkendisine gelmesinibeklemifl,her defas›ndasorgulam›fl yüre-¤ini ve s›ras› geldi¤indetereddütsüzçekmifl pimini.Bomban›n de-¤il yüre¤inin piminiçekmifl. EyleminiFilistinliBehiç’in sesini AP Binas›ndan tüm dünyaya hayk›rd›¤› içintutuklanan Kezban Bektafl, Behiç Aflc› ve Direnifl Evi’ndenayr›lmayan Nadire Çelik. (25 Eylül 2006)163 Aral›k 2006 / 81tutsaklara ad›yor, can›n› vatan›na,özgürlü¤e...Daha birkaç hafta önce bedenleriylebarikat örerek canl› kalkan olmufllard›‹srail'in hedef gözetti¤i bireve. Ve sald›r›lar› püskürtmüfllerdiflehit olmaya haz›r tek yürek olarak.fiimdi de 9 çocu¤u 30 torunu olanAl-Nejar bedeniyle hesap soruyor...Vatan›na yaflat›lan ac›lar›n hesab›n›soruyor... Yar›nlar› çal›nan çocuklar›nhesab› için savafl›yor. General çocuklardanAl-Nejar ninelere kadarfeda kültürü boy veriyor Filistin’de.68 yafl›nda Kezban ana... Dahaönce de yazm›flt›k onu. DireniflEvi'nin daimisi. Önce, 10 günlükaçl›k grevine kat›lm›flt› Behiç Aflc›'n›nyan›nda. Sonra k›z›yla birliktefiakirpafla Direnifl Evi'ne kadargiderek Gülcan'›n açl›¤›n› paylaflm›flt›ilerlemifl yafl›na ra¤men.Uzun zamandan beri DireniflEvi'nde refakatç›l›k yap›p gelenleria¤›rl›yordu. “Behiç için her fleyi yapar›m”dedi¤ini anlat›yor DireniflEvi'ndekiler. O da 68 yafl›nda AssociatedPress'ten seslenmiflti dünyaya“Tecrite Son” diye. 122 kez can›yanm›flt› onun da Al-Nejar gibi.Ac›lar›yla beslemiflti yüre¤ini, sevgisini...Gün gün eriyordu yan›bafl›ndaBehiç, gün gün eriyordu Gülcan,Sevgi...Hiçbir fleyyapamamakzorunagidiyor,sevgisini sunmak istiyordu direnenfedailere...‹nsanl›¤›n› kör kuyularda yitirenzalimler, yafl›na bakmadan, anal›¤›nkutsall›¤›n› ayaklar alt›nda çi¤neyerektutuklad›lar Kezban anay›. Kollar›nakelepçe, diline zincir vurmakistediler. Ve o tüm zincirleri k›raniradesiyle flimdi inand›¤› düflünceleru¤runa hapishanede.Fazilet Erdo¤an 68 yafl›nda...O da Kayseri'de kendi halinde yaflayanbiri. Ama Al-Nejar nine ve Kezbananayla onu birlefltiren nokta, ende¤erli varl›klar›ndan birini bedelvermek zorunda kalmas›. O¤lu, yoksay›lmaya çal›fl›ld›kça varl›¤›n› hissettirenölüm orucu direniflinde. Av.Behiç Aflc› 237 gündür tecrite karfl›savafl›yor. Ve Fazilet anan›n yüre¤iAl-Nejar anan›n atefliyle yanmaktaflimdi. Emekli Ebe Fazilet ana DireniflEvi'nde o¤lunun baflucundan ayr›lm›yorbugünlerde. Aklar düflmüflsaçlar›na... 1980'lerde eflinden ayr›lm›fl,tüm çocuklar›n› okutmufl,emekli olmufl. fiimdi tarlada ba¤daçal›flarak geçiriyor zaman›n›.Üçü de ana... Herbirinin hikayesiayr› ayr›... Her biri ayr› co¤rafyalarda...Ama ayn› zamanda emperyalizminpolitikalar› sonucu sömürgelefltirilen,ezilen ülkenin insanlar›.‹flgal alt›nda topraklar›n› savunuyorlarfarkl› flekillerde. Ve her biridaha güzel bir dünya yaratma, özgürvatan kurma savafl›n›n bedelleriniödüyor. ‹lerlemifl yafllar›na ra¤menyapt›klar›, halklaflan savafl›nsomutlu¤undan baflka nedir ki?Direnifller fedalarla büyüyor, bedelleriradeleri çeliklefltiriyor. Bubedelleri seve seve ödüyorvatanseverler,devrimciler. Ac›larnice olursa olsungülüfllerin solmad›¤›yerlerden birisidirfiiflli DireniflEvi... Kezbananan›n yoklu¤uhemen kendinihissettiriyor.Onun tutuklanmas›en çok Be-


hiç'i, bir de komflusu, canyoldafl›Nadire anay› üzüyor. Uzun zamand›rikisi de buradayd›.Nadire Ana 65 yafl›nda. O da'96 y›l›nda ölüm orucuna girmiflti.Yüre¤ini sunmufltu sevdiklerine...fiimdi direniflçinin yan›bafl›ndan ayr›lm›yor.Veryans›n ediyor Kezbananaya “beni atlat›p neden eylemebensiz gittin” diye. Direnifl Evi'negitti¤imizde Kezban anaya mektupyazarken bulduk. Bir masaya oturmufl,mektupla sohbetini sürdürüyor..‹ri iri yaz›yor. Okuma yazmay›yeni ö¤renmifl. Sürekli 'flimdi Kezbanolsayd› flöyle yapard›k' diyor.Behiç odas›nda, yan›nda anas›.Bizi görünce anas› gülümsüyor vehoflgeldin yavrum diyor. Evlad›nasar›l›yor incitmemeye çal›flarak.Gözleri hüzünle bak›yor o¤luna. Birana için ne ac›d›r evlad›n›n eridi¤inigörmek... “‹nflallah mürvetini görürümyavrum” temennisinde bulunurkenumutlu. Bir gün önce avukatlar›naçl›k grevi yapmas› onamoral vermifl. Beddua ediyor zalimleredurmadan. O¤lunu televizyonlardagörünce dayanamam›fl, ç›k›pgelmifl. Söz dinletememifl yüre¤ine.Kald›¤› küçücük yerde hep içine atm›flac›lar›n›. fiimdi Direnifl Evi'ndeumutlu kiflilerle sohbet etmek serinletiyoraz da olsa yüre¤ini. Yaln›zolmad›¤›n› görüyor bu da onu mutluediyor, güç veriyor. Behiç tansiyonunuölçerken ebe olman›n verdi-¤i merakla ve ilgiyle dönüp bak›yor.Yüz hatlar›nda gizlemeye çal›flt›¤›ac›n›n izleri... Sonra Candafl da birkaçgündür Direnifl Evi'nde. Behiç'içok eski zamanlardan tan›yor. Ö¤renciykenonun ev arkadafl›yd›. Tan›flt›¤›ilk günden beri sayg› duyduona hep. fiimdi onun yan›nda olmakhem zor geliyor hem de güzel.Üzüntüyle sevinci içiçe yafl›yor. Birkahraman› tan›man›n sevinci. Bir ilketan›k olman›n sevinci...Panoda yeni bir kart çekiyor dikkatimizi.Tekirda¤ F Tipi Hapishanesi'ndekiÖzgür Tutsaklar›n “CanFeda Halk›ma Vatan›ma” slogan›-n›n yaz›l› oldu¤u 2007 y›l›n›n takvimi.Bir aydan fazla var yeni y›la.Behiç Abi benim içinen büyük kahramanSizi tan›yabilir miyiz?Candafl Avc›: '89 y›l›ndan Behiç abiyle tan›fl›kl›¤›-m›z var, ayn› evde yaflad›k. Uzaktan akrabay›z ama heparkadafll›k ba¤›m›z daha fazla.Onu nas›l tan›ml›yorsunuz?Melek. Behiç Abi'yi bir fleyle tan›mlamak istersekbütün kelimeler eksik kal›r. Bugün içinde bulundu¤udurumdan dolay› bunlar› söylemiyorum. Her zamanöyledir. Sinirlenmeyen, mülayim her zaman veren,paylafl›mc›... Büyük adam büyük bir kahraman.Bu ülkeyle birlikte O’nun ad› da an›lacakt›rÖlüm orucuna bafllad›¤›n› duydu¤unuzda neler hissettiniz?Ben Behiç Abimi tan›yorum. Ve biliyorum ki do¤ru olan fleyi yapm›flt›rve dedi¤ini yapar. Yani böyle kesin bir ifade.Bu çok ciddi bir durum. Bence birçok insan›n, kurumun çok ciddiye almas›laz›m. Yani flunu düflünmeli, bundan sonra ne olacak. Bu hukuk adam›geldi ve en büyük savunmas›n› yapt› ve biz jüri olarak bunun do¤ru birtav›r oldu¤una inand›k. Ve insanl›¤› savundu¤unu gördük. Birçok kurumun,“evet insanl›k kazans›n ve Behiç sen de bununla yafla” demesi laz›m.Burdaki kazanç insanl›¤›n kazanc› olacak. Bu art›k siyasi sembollerdenç›km›flt›r. Yani kurumlara burada bir hamle yap›lm›fl. Bundan sonra siz neyapacaks›n›z. Karfl›daki insan›n düflünmesi laz›m. Demek’ki bu en son aflamas›d›r.Bundan sonra daha farkl› yöntemler devreye girecektir. Bunu sizkald›rabilecek misiniz?Bu bir sonraki Behiç'le olabilecek bir ifl de¤il. Bir taraftan da iki çocukanas› bir kad›n› duyunca Behiç Abim az bile yapm›fl, bir daha hayata gelseyine ayn›s›n› yaps›n diyorum. Bu bizim insanlar›m›z›n kültüründe var. Bizkendimizi yakal›m ama karfl›m›zdaki insana bir fley olmas›n. Behiç Abininyapt›¤› da buna yak›n bir fley. Onun istedi¤i sadece insanlar›n birbirini görmesi,bundan daha do¤al ne olabilir. Kay›plar olmas›n herkes onurlu bir flekildeyaflas›n.Behiç Abi ölüm orucuna bafllad›¤›ndan beri ben böyle doyarak bir fleyyedi¤im zaman üstümde bir yük oluyor. Yani bu insanlar 200 gündür suyla...yemek size bat›yor. Hayatta kalay›m m› kalmayay›m m› diye tereddütedüflüyorsunuz. Yani ben de bir fley yapamaman›n ezikli¤i de var. Her insanbir yak›n›n›n kahraman olmas›n› ister. Behiç Abi benim için en büyükkahraman. Düflünebiliyor musunuz bunu hukuk için, adalet için yap›yor.Yani bu araflt›rma konusu bile olacak bir fley. Yani bunu hükümet, ‘bu sadecebir örgüt’ diye düflünmesin. O hukukun bir yerinde oturacakt›r ve beninan›yorum ki bu ülkeyle birlikte Behiç Aflc› an›lacakt›r.Ama bu takvim, bu slogan 2007'ninnas›l karfl›lanaca¤›n› gösteren kararl›l›¤›,coflkuyu da yans›t›yor. Mücadeleninkesintisiz sürece¤ine vurguyap›yor. Behiç ise direniflinin 237.gününde... fiimdi Fatima nineninpatlayan öfkesi, Kezban anan›n Ankara'n›ngöbe¤inden dünyaya direniflihayk›ran sesiyle yoluna devamediyor. Analar›n fedalar›n› kufland›klar›yerde bir avukat›n direniflihalk›n direnen yan›n›n en güzel örne¤iniyans›t›yor. Ve halklaflan direnifllergelece¤i kazanacak.173 Aral›k 2006 / 81


O¤lum Halk ‹çin Çal›fl›yor,O Halk›n Avukat›Dünya kadar insan her gün gelip gidiyor.Yabanc› devletlerden bile ziyaretegeliyorlar. Sa¤olsunlar. O¤lumuçok destekliyorlar.Sizi tan›yabilir miyiz?Fazilet ERDO⁄AN: Behiç’inannesiyim, emekli ebeyim.Behiç'in babas›yla Kayseri'de1964'te evlendik ve Adapazar›'nagittik. 12 Mart 1965'teBehiç do¤du. 1980 y›l›nda bizBehiç'in babas›yla ayr›ld›k.Bize Behiç’i anlat›r m›s›n?Behiç çok baflar›l›yd›. Küçüklerede bak›yordu ben ifle gidince.‹yi ki okuttum, hakk›n›Behiç Aflc› ve Annesi Fazilet Erdo¤anverdi. Baflar›l› bir avukat oldu. Hiçbir fley onun için mühimBehiç her fleyiyle dört dörtlüktür. de¤il. Halk için çal›fl›yor. ONe kardefllerine, ne bana ne de hiçhalk›n avukat› zaten.kimseye bir kötülü¤ü olmam›flt›r, iyili¤indenbaflka. Kardefllerine çok sahipç›kard›. Bir defas›nda k›z kardefli ca insana nas›l k›yabiliyor?Adaletsiz Adalet Bakan› bun-Yasemin’den ayr›ld›lar diye çok üzülmüfltü,ilkokuldayd›.korkmuyorlar m›? fiu tecritiUtanm›yorlar m›, Allah’tanÖnce subay okulunu kazand›, gitmedi.Onu iptal etti huku¤u seçti.bitirsin, sa¤a sola zarar vermesinKendisi seçti kendisi okudu. Karar›n›verdi ve kazand›. Yani el att›¤› ifli biryerde baflard›.Halk için çal›fl›yormufl baflar›s›n›n devam›n›diledik biz de. ‹nflallah baflar›-l› da olur.Avukat olur olmaz HHB'de çal›flmayabafllam›fl, devrimcili¤e ad›m atm›fl.Yavrum ben onun istedi¤i gibi peflinekoflmak istedim. Onun söylediklerinitercih ettim. Akl› bafl›nda, onahiç ö¤üt vermeye gerek yok. Düflündütafl›nd› kendi yolunu seçti. Bensöylesem de o beni katiyen dinlemez.Hiçbir fley onun için mühim de¤il.Halk için çal›fl›yor. O halk›n avukat›zaten.Behiç ölüm orucuna bafllad›¤›ndanas›l bir tepki verdiniz?Çok üzüldüm yavrum. Ölümoruçlar› oldu¤unu uzun zamand›r biliyordum.4-5 gün olmufltu bafllayal›ö¤rendi¤imde. Kayseri'den kalkt›¤›mgibi ‹zmir'e gittim. Kardeflleri söyledi.‹zmir'den de buraya geldik. Üzüldükama ne yapal›m kader dedik.O an› duyunca yavrum ne diyeyimne diyeyim yavrum, ci¤erlerim koptu.Anal›k. Öldüm ben de. Ne diyece¤imiflafl›rd›m. Kimse istemez çocu¤ununölüm orucu yapmas›n›. Düflündümyavrum, kendi düflüncesini yap›yorzaten. Bebek de¤il ki ben vereyim karar›n›.41 yafl›nda. Ci¤erim yand› dabir fley diyemedim ki...Çevremizin kimisi iyi karfl›lad› kimisikötü karfl›lad›. Cesaretliymifl.Kimsenin müdahalesi yokmufl kimsenintesiri alt›nda kalm›yor. Halk içinçal›fl›yor Allah raz› olsun, sa¤olsundiyenleri de duydum. ‹nflallah yak›ndabiter tecrit. Hep beraber kutlar›z buolay›. F Tipinde eziyetler ediyorlar.O¤lumun evine geldikten sonra,mutlu oluyorum. Beni gördükçe o damutlu oluyor. Yavrumun yan›ndanayr›lmak istemiyorum. Buras› çok iyi.Adalet Bakan›'na neler demekistersiniz?Behiç’i TV'de görünce, eyvahdedim o¤lum ne hale gelmifl.Olmaz olsun senin gibiAdalet Bakan›, yerin dibine giresindedim. Aha geldim ne yapay›m.Elimiz kolumuz ba¤l›.Allah’tan ümit kesilmez.Yavrum ben adaletsiz bakandiyorum. Adaletsiz Adalet Bakan›.Bunca insanlara nas›l k›-yabiliyor ki, bu polisler bu kad›nlara,annelere nas›l k›yabiliyorlar.Utanm›yorlar m›, Allah’tankorkmuyorlar m›? Bunu yapt›rankim? Adalet Bakan› de¤il mi?Allah onlar›n cezas›n› versin. fiu tecritibitirsin, sa¤a sola zarar vermesin.E¤er bitmezse analar babalar evlatlar›m›zço¤u gidecek böyle olursa.Çabuk bitirmesini istiyorum.Gülcan Görüro¤lu'nu duymuflmuydunuz?Çok üzülüyorum. O da bir anne,onun da evlatlar› var. Bunca senedirbunlar›n ölmesinden ne kârlar› oluyor.Bunlar›n suçu günah› ne acaba.Kendilerini savunamayacaklar m›?Bunlar› tek bafl›na F Tipine koyuncane kârlar› olacak? Hepten düflman olmayacakm›? Ben onun da ölmesiniistemiyorum ki yavrum. Kimse ölmesin.Polis eski eflinizi kand›r›p Behiç’eona müdahale etmeleri için bir ka¤›timzalatm›fl.Duydu¤umda nas›l imzalar diyeçok k›zd›m, onu arad›m. Onun gözlerigörmüyor. Ben müdahale etmeyece¤im,ettirmem. Çünkü akl› bafl›nda.Kendi bildi¤ini yapacak. O onun karar›.Ben hep sayg› duydum kararlar›-na. Her zaman.Not: Fazilet Erdo¤an’›n kimlikteki ad›Nazile Erdo¤an’d›r ama herkes onu Faziletdiye bilir.183 Aral›k 2006 / 81


MusaAflo¤lu“Büyük DirenifliDesteklemek ‹çinAçl›k Grevindeyim”Belçika’da Brugge hapishanesindehalen tecrit alt›nda tutulan ve 30Ekim’de açl›k grevine bafllayan MusaAflo¤lu’dan ald›¤›m›z 19 Kas›m tarihlimektubu sunuyoruz.“Merhaba...Burada posta engelleme konusundakikeyfiyet s›n›rs›z. El konulan postayaneden el koyduklar›n› ve el koyupkoymad›klar›n› aç›klama diye birsorunlar› yok.Son üç ayd›r dergi alam›yordum..Uzun bir aradan sonra 17 Kas›m günü77. say›y› ald›m. E¤er yeni bir keyfiyetç›kartmazlarsa, bundan sonra dergiyivereceklermifl.Açl›kgrevi konusunda...Avukata daülkedekiBüyük Direniflidesteklemekve kendimizinde içinde bulundu¤u tecrit koflullar›n›protesto amac›yla süresiz açl›kgrevi yapaca¤›m› belirtmifltim.Bugün AG'nin yirmibirinci günündeyim.Normalde AG süreçlerinde hapishanedoktoru günlük tansiyon vs.kontrolü yap›yor. Ben t›bbi kontrolüde, tedaviyi de reddetti¤imi belirterek,açl›k grevinin zaten kifli sa¤l›¤›n›n ortayakonuldu¤u bir eylem biçimi oldu-¤unu bilerek bafllad›¤›m› söyledim.fiimdi haftada iki gün doktor hücreyegelip "nas›ls›n, bir sorun var m›" diyesoruyor, ben de "birfley yok" diyorumgidiyor.Dergiden ve senden gelen haberlerdenanlad›¤›m kadar›yla, AG'yi sadeceiçinde bulundu¤umuz tecrit uygulamas›nayönelik olarak yapt›¤›m›zanlat›l›yor. Ben sekizbuçuk ayd›r tecrituygulamas›n› protesto amac›ylagünlük hakk›m›z olan bir saatlik -tekkiflilik- havaland›rma hakk›n› kullanm›yorum.fiu ana kadar hiç havaland›rmayaç›kmad›m. Açl›k grevini iseas›l olarak Büyük Direnifli desteklemekamac›yla yap›yorum.... fiu anda Avrupa'da TAYAD Komite'ninAG'leri var. 30 Ekim'de ‹ngiltere'dekilerlebirlikte bafllamay›düflünmüfltüm. Daha sonra bizim hücre›fl›¤›n›n geceleri de aç›k b›rak›lmayabafllanmas›yla birfleyler yapmamgerekti¤inden dolay›, AG gerekçesineiçinde bulundu¤umuz tecrit koflullar›-n› da katt›m. ... Buradaki tecrit kalksada ben Büyük Direniflle dayan›flmakiçin en az 45 gün AG yapaca¤›m.Mektubuma flimdilik son verirkenherkese selam ve sevgilerimi sunar,hasretle kucaklar›m.”Açlık GreviDortmund’daAvrupa TAYAD Komitetaraf›ndan Türkiyehapishanelerindeki BüyükDirenifl’in taleplerinin kabuledilmesine kadar herhafta de¤iflik bir ülke veflehirde yap›laca¤› aç›klananAçl›k Grevleri, 27Kas›m-3 Aral›k aras›ndaDortmund’da sürdürüldü.TAYAD Komite’ninAvrupa çap›ndaorganizeetti¤i açl›kgrevleri, derneklerde,meydanlardayap›ld›¤› gibi,evlerde ve iflyerlerindedeyap›labiliyor.Herkes kendikoflullar› içindeBüyük Direnifledeste¤inisunmayaçal›fl›yor.Dortmund TAYADKomite taraf›ndan Açl›kgrevine bafllarken yap›lançal›flmalarda flehirde çeflitliyerlerde dövizler aç›-l›rken, Almanca ve Türkçebildiriler da¤›t›larak,“tüm duyarl› kifli, kurumve kurulufllar” yap›lacakAçl›k Grevi ve eylemleredestek vermeye ça¤r›ld›.Ölüm Orucu SydneyFestivali’ndeAvustralya’daki TAYAD’l›-lar, Sydney Bar›fl Festivali'neÖlüm Orucu direniflini tafl›d›.Sydney’de Socialist Allience,Socilaist Alternative, LabourParty, Avustralya Af Örgütü,Savafla Karfl› Koalisyon ve çeflitlidemokratik kitle örgütlerininkat›l›m›yla gerçeklefltirilenfestivalde, dünyan›n dört biryan›nda emperyalizme karfl›yürütülen direnifller anlat›ld›. TAYAD Komite ad›na yap›lankonuflmada da Mesut Eröksüz, Avustralya halk›naTürkiye’de 7 y›ld›r tecrite karfl› sürdürülen direnifli anlatt›.Eröksüz, Türkiye’deki tecrit hücrelerinin AB taraf›ndandesteklendi¤ini, insanlar›n düflüncelerini de¤ifltirmekiçin baflvurulan bu zulme karfl› bugüne kadar122 insan›n flehit düfltü¤ünü belirtti¤i konuflmas›nda,"Tecrite karfl› mücadele, sadece Türkiye halklar› içinde¤il ezilen tüm dünya halklar› için bir mücadeledir”diyerek, tecritin kald›r›lmas› için herkesi dayan›flma silah›n›kuflanmaya ça¤›rd›.193 Aral›k 2006 / 81


Ogün sabah, binlerce evde, binlercekez çalan telefonlar, hep ayn›haberi verdi. Hep ayn› sözcükler duyulduahizenin öteki ucundan: “televizyonuaç›n, operasyon yap›yorlar”...Binlerce göz, Türkiye tarihininen büyük hapishaneler katliam›-na, o sabah televizyon ekranlar›ndantan›k oldu. Kiminin o¤lu, kiminink›z›, kiminin babas›, annesi, kardefli,kiminin efli, niflanl›s›, kimininse arkadafllar›,yoldafllar› vard› hapishanelerde...Tarih 19 Aral›k 2000’di.DSP-MHP-ANAP koalisyon hükümeti,genelkurmayla iflbirli¤iiçinde 20 hapishanede birden operasyonabafllam›flt›. Henüz hava ayd›nlanmam›flt›,devlet kendi hapishanelerinikuflatt›¤›nda... Hapishanelerinçat›lar›ndan dumanlar yükseliyor,duvarlar dozerlerle y›k›l›-yordu. Kurflun ve bomba sesleriyank›lan›yordu her yerde.Operasyonu sabah evlerine gelentelefonlardan ö¤renenlerin, televizyonundü¤mesine bast›klar› andanitibaren yaflayacaklar› ac›n›n ve göreceklerivahfletin s›n›r› yoktu... Ovahflet, kimini y›ld›rd›, sindirdi, kimininöfkesini biledi... Oligarflininterörünün kol gezdi¤i o günlerde,kimileri kavgadan kaçarken, kimilerikavgaya kofltu... Burada anlat›mlar›n›okuyacaklar›n›z›n büyük bölümü,ikinci kategoriye girenlerdir.Çünkü bu anlat›mlar, 19 Aral›k’tad›flar›da olup, daha sonra tutsak düflenlerinF Tipi hapishanelerden yollad›¤›anlat›mlardan oluflmaktad›r.Albay›n birigözüne güneflgözlü¤ütakm›flt›...O sabah saat yedibuçuktaifle gitmekiçin kalkm›flt›m. Haberlerdene var ne yokdiye televizyonu açt›m.Açar açmaz da flok oldum.Bütün kanallar 20hapishaneye birden yap›-lan operasyonu gösteriyordu. ÖzellikleBayrampafla Hapishanesi’ndengörüntüler veriliyordu.Özel Timler balyozlarla çat›y›k›r›yorlard›. hemen eflime haberverdim. fiok olmufltuk. ‹nsan›n bo-¤az› dü¤ümleniyordu. Operasyonoldu¤unu duyan aileler hapishaneönüne koflmufltu. A¤layanlar, feryatedenler,ba¤›ranlar vard›. At›langaz bombalar›ndan d›flar›dakiler bileetkileniyordu. ...Evden hemen ayr›ld›m ama nereyegitti¤imi hat›rlam›yorum.. Ö¤lendensonra Aksaray'daki TA-YAD'a gittim. Dernek fazla kalabal›kde¤ildi, insanlar›m›z hapishaneönlerine gitmifllerdi. Dernek telefonuhiç susmuyordu. fiehir d›fl›ndakiailelerimiz operasyonla ilgili bilgialabilmek için derne¤i ar›yordu. Bizde hapishane önündeki ailelerin telefonlar›n›sürekli aray›p bilgi almayaçal›fl›yorduk. Çok say›da yaral›ve ölü oldu¤u söyleniyordu. Gününilerleyen saatlerinde flehit haberleride gelmeye bafllam›flt›. TV'ler baz›hapishanelerde operasyonun bitti¤inisöylüyorlard›.TV'ler Anadolu'daki operasyonlardayanm›fl-y›k›lm›fl hapishanelerigösteriyordu. Hapishanelerden fedaeylemi haberleri geliyordu. ... Devletoperasyonu meflrulaflt›rmak içintüm yalanlara baflvuruyordu. "Örgütliderlerinin ölüm orucu yapmad›¤›","operasyonlar sonucu ölümorucunu b›rakt›klar›" yalanlar›ndanmedet umuyorlard›.Operasyon sonras›nda Albay’›nbirisi günefl gözlü¤ünü gözüne takm›fl,hapishanelerde çok say›da silaholdu¤unu söylüyor, güya bu silahlar›tan›t›yordu. Bunlar› içeriyenas›l soktuklar›n›, bu silahlarla devletekarfl› direndiklerini anlat›yordu.Operasyon sonras› flehitlerimizmorglara kald›r›lm›flt›. Bir ço¤ununyanm›fl, yak›lm›fl cesetlerini aileleribile tan›yamad›.fiehitlerimizin cenazelerini GaziCemevi'nde çok so¤uk bir k›fl günükald›rd›k. Hava müthifl so¤uktu. fiehitlerimiz,yanarken ald›klar› flekilnedeniyle bir ço¤unun bedeni tabutlaras›¤m›yordu. düflman yüzlercepolisi Gazi'ye y›¤m›flt›... Analar›nferyatlar› hiç susmuyor, insan›n içiniburkuyordu. fiehitlerimizi ancakakflama topra¤a verebilmifltik.***Sald›rd›lar, sald›rd›lar,yine sald›rd›lar... hemiçeride, hem d›flar›da...Cep telefonunun sesiyle uyand›m.Telefondaki ses operasyonunbafllad›¤›n›, TV'de gösterildi¤inisöylüyordu. Hemen TV'yi açt›m.. Oan TV'nin karfl›s›nda kala kald›m.Ben öyle kalk›p TV'yi aç›nca evdekilerde ayakland›. Sabah›n ilk saatlerindeevden ç›kt›m. Birfleyler yap›lmal›yd›.Arkadafllarla telefonlaflt›k,okulda buluflmaya karar verdik.Okula gidene kadar yol bitmiyormuflgibi geliyordu.Birara okulun içinden arayan biri"okula gelmeyin herkesi gözalt›naal›yorlar" diyor panik halinde. Bununolabilece¤ine ihtimal vererek,okul d›fl›nda Befliktafl vapur iskelesindebuluflmaya karar verdik. Otobüsteinsanlar› gözlemliyordum.Olup bitenden habersizdiler, rutingünlerinden birindeymifl gibiydiler..Benim ise içim içimi yiyordu.Befliktafl'ta bulufltuk. Okuldakidurumlar› ö¤renmek için telefonlaflt›¤›m›zda,okulun normal oldu¤unu,rahat içeri girilebildi¤ini ö¤rendik.Daha önce arayan arkadafl panikyapm›flt› anlafl›lan. Y›ld›z TeknikÜniversitesi'nin Tanaz kantininde203 Aral›k 2006 / 81


ir araya geldik. Devrimci-demokrattüm ö¤renciler buradayd›. Neleryap›laca¤› konufluluyordu. Bir yandanduvar gazeteleriyle operasyonuduyurmak için çal›fl›yor, bir yandanda ‹. Ü. Beyaz›t Kampüsü önündeyap›lacak eylem için haz›rlan›yorduk.Operasyona dair haberler de gelmeyedevam ediyordu. Bir sahnegeliyor flimdi gözümün önüne. Gelenhaberlerden biri de Sevgi Erdo-¤an'›n flehit düfltü¤üydü. Bir arkadafl›m›zbu haberi al›nca gözlafllar›n›tutamad›. Çok öfkeliydi ve gözleriyaflla dolmufltu. Hepimizin içi yan›-yordu. Benim tutsaklardan tan›d›-¤›m yoktu hiç. Ne görüfllere gidebilmifltim,ne de mektuplaflabilmifltim,yeni say›l›rd›m. Ama o an hepimizöfkeyle, kinle doluyduk.Ö¤le saatlerinde ‹.Ü.'de bir grupbir araya geldik. Saati geldi¤indeÖ¤renci Kültür Merkezi önündenyürümeye bafllad›k. Eczac›l›k Fakültesi'ninoldu¤u soka¤a girincepankart› açt›k, sloganlara bafllad›k.Merkez Kampüsü önünde bas›naç›klamas› yapmak isteyince ÇevikKuvvet polisi azg›nca coplarla sald›r›yageçti.Yere düflenler, onlara tak›l›p düflenler...Kaç›flmalar ve da¤›n›kl›kyaflan›yordu. Bir grup Laleli taraf›-na da¤›l›rken, biz Sultanahmet taraf›nayöneldik. Orada da adliyeönünde bir eylem olacakt›. Adliyeönü kalabal›kt› vard›¤›m›zda. Oradada bas›n aç›klamas›na izin vermeyenpolis coplarla sald›rd›. Bir k›-s›m adliyenin içine girdi kap›lar›zorlayarak. D›flar›da kalanlardangözalt›na al›nanlar oldu.... Biz, gençlik olarak hepimizkendi okulumuza gitmek üzere oradanayr›ld›k. Akflam 19'da Taksim'deyap›lacak meflaleli eylemdebuluflacakt›k, okullardantoplan›p gelecektik.Taksim'deki eyleme kat›lmakiçin grup grup ç›k›-yorduk okuldan.. Benimiçinde oldu¤um 10-12 kiflilikgrupla ç›kt›k. Befliktaflmerkeze kadar yürüdük.Meydandaki durakta Taksim'e gitmekiçin otobüs beklerken ellerindesilahla sivil polisler kimliklerimiziistedi. Tart›flt›k vermek istemedik."fiüpheli flah›s" oldu¤umuz bahanesiylegözalt›na al›nd›k. Geceyi karakoldageçirdi¤imiz için meflaleli yürüyüflekat›lamad›k. Gecenin üçündeserbest b›rak›ld›k. Sonradan ö¤rendikki o gün bizim gibi "flüpheliflah›s" bahanesiyle 700 civar›ndagözalt› olmufl. Amaçlar› tepkilerinbüyümesinin önüne geçmekti. Operasyonsadece hapishanelere yap›lmad›,d›flar›da da terör estiriyorlard›.Gözalt›ndan b›rak›ld›ktan sonrabir ö¤renci evinde kald›k. Sabahokula gidip birfleyler yapmal›y›z dedik.Ama biz de yapaca¤›m›z› bilmiyorduk.Bir sessizlik karabulutgibi çökmüfltü sanki.***Bu ne dinmez f›rt›naBu ne k›z›lca k›yametsa¤›m›z solumuz ölü cankesilmifl fidanÖnümüz y›lan ç›yanÖnümüz postal› kanl›, eli kanl›Soysuz, namussuz düflmanHey bee...açl›¤›m›z üzerindegöbek palazland›ranlarHey bee...onurun ve erdeminRuhlar›n› terketti¤iaciz düflmanbak›n ölülerimizeBak›nsonunuzun s›n›r tafllar› onlarFatma BilginAkl›mda direnifl,hakl›l›k ve devrimcileryer etti...Yanl›fl hat›rlam›yorsam o günokulda dersim azd›. Erken ç›kt›m veö¤le vakti eve vard›m. kald›¤›m eviki odal› mütevazi bir ö¤renci eviydi.Tek kald›¤›mdan evde ses olsunisterim. Bu yüzden eve girer girmeztelevizyonu açar›m, dinlesem de,dinlemesem de. O gün de öyle yapm›flt›m.Üzerimi de¤ifltirip televizyonunkarfl›s›na geçtim. Her kanalda hapishanelereyap›lan operasyondanbahsediliyordu. Normalde haberlerlepek ilgili de¤ildim. Var› yo¤udersleri, spor faaliyetleri, arkadafllar›,bilgisayar oyunlar› olan bir gençtim.Ama devrimcilere bir sempatimvard›. Bu sempati herhangi birdevrimciyi tan›d›¤›mdan de¤ildi.Bir-iki romandan kaynaklan›yordu.Bir de Che Guevara'n›n biyografisiniokuyup ondan çok etkilenmemden,televizyondan izledi¤im kimieylemlerden, polisin insanlar›, ö¤rencilerivahflice dövdü¤ünü görmemdenkaynakl›yd›...Üniversiteye ilk geldi¤imde devrimcilerimerak ederdim, ama taflradangelmifl olman›n verdi¤i çekingenlikve korku, hareket etmemi engellemiflti.Bir de o kadar çok siyasetvard› ki, kim kimdi, ne düflünürdü,çok kar›fl›kt›. Ve soldaki bu ayr›l›kçok anlams›z gelirdi bana vebeni olumsuz yönde etkilerdi. Hepsiayn› san›rd›m.Sonuçta gördü¤üm ve okudu-¤um kadar›yla güzel hedefleri, idealleriolan insanlard› devrimciler.Her ne kadar gündemi pek takip etmesemde o y›l hapishanelerle ilgiliyap›lan kampanya dikkatimi çekmiflti.Dolay›s›yla iflte bu durumiçinde operasyon haberinigörünce durdum ve izlemeyebafllad›m.Tam bir savafl alan›yd› gösterilenyerler. Televizyondakisesler, teröristlerden, onlar›nkendilerini, birbirlerini yakt›k-


lar›ndan, hapishaneyi ele geçirdiklerinden,içeriden atefl açtt›klar›ndanbahsediyordu.Bu arada görüntülerde zafer iflaretiyapan direniflçiler, havaland›rmalaraas›lan direnifl içerikli pankartlarda gösteriliyordu.Anlat›lanlar›n tamam›na kuflkuylabak›yordum. Polisin vahfletini,devrimcilerin hedeflerini biliyor,her fleye ra¤men devrimciler hakl›diyebiliyordum.Televizyonlar yeni bir görüntüelde etmifl olacaklar ki, spiker ifltahl›ifltahl› anlat›yordu. Bu görüntülerbeni gerçekten çok etkiledi. Baz›fleyleri sorgulamam› sa¤lad›. Bir bayantutsak üzerine benzin döküpçakma¤› çak›p rahatça kendini yakt›.Daha do¤rusu televizyon onu arkadafl›yakt› diye veriyordu. Çakma¤›çakmas›yla birden alev ald›,kamera tam parlakl›klardan çekiyor,feda an›n›n tamam› görünüyordu.Kendini yakt›¤› yerde ellerini zaferiflareti yaparak öylece durdu. Uzunbir süre öyle kald›ktan sonra yeredüfltü. Yerdeyken hala yan›yordu.Ben hayat›mda böyle bir fley görmemifltim.Bu eylem beni çok flafl›rtt›.Spiker ölü ve yaral› say›s›n›anlat›yordu. Ki kolay kolay a¤lamam.O gün a¤lad›m.O gün kanal kanal gezdim. Süreklivahflet, katliam görüntüleriniizledim. Ama feda an› hiç akl›mdanç›km›yordu. Bir ajanda vard› kitapl›kta,kullan›lmam›fl bir ajandayd›.Gittim onu ald›m ve olay› kavramakiçin kendime bir çok soru sordumve uzun uzun cevaplad›m bunlar›...Sorular›n cevab›ndan sonra devrimcilerihakl› buluyordum hep.Hatta benim için yeni, de¤iflik vebelki o güne kadar da vahflice gelenbir feda eyleminde bile devrimcilerihakl› buldum. Çünkü hiç kimsekendini boflu bofluna yakmazd›.E¤er kendini yak›yorsa ya akli sorunlar›vard›, ya da gerçekten öylebir zulümle karfl› karfl›yayd›lar ki,kendilerini yakm›fllard›. Birincisiolmayaca¤› için ikincisiydi, bu bilinçlibir eylemdi. Takdir edilmesigereken bir iradeyle yap›l›yordu.... Ayr›ca orada yap›lan zafer iflaretleriamac› gayet net belli ediyordu.Operasyon uzun sürdü, 4 gün. 4gün boyunca merakla, belki bir mucizeyibekler gibi bekledim amamucize olmad›. hepsi F Tipine götürüldüama akl›mda direnifl, hakl›l›kve devrimciler yer etti. Ve bu bendesonradan yaflayaca¤›m de¤ifliminmayas› oldu...***Arayana bahane çok19 Aral›k akflam›, Taksim'dekikurumlardan birisinde neler yap›laca¤›nadair toplant› yap›lacakt›.Toplant›ya çok say›da kurum temsilcisigeldi. Toplant› saatine kadarbirçok hapishanede operasyonunbitti¤i, Çanakkale-Ümraniye hapishanelerindeise devam etti¤i haberleritelevizyondan sürekli veriliyordu.Herkesin gözü önünde katliamsald›r›s› halen devam ediyordu.Toplant›da herkes kalk›p birfleylersöylüyor, bolca laf kalabal›¤› içindenas›l birfley yapmadan "so¤ukkanl›"olunur, onun teorisini yap›yorlard›.Biz Haklar ve Özgürlükler Platformuolarak "Operasyon Durdurulsun,Katillerden Hesap Sorulsun"talebiyle sonraki gün için Taksim yada Beyaz›t'da eylem önerisi yapt›k.Ancak onlarca kurumun kat›ld›¤›toplant›da, hiçbir eylem karar› ç›kmadantoplant› da¤›ld›. ÖDP toplant›da"bu süreçte yap›lacak eylemlerekat›lmama" karar› ald›¤›n›aç›klayarak toplant›dan ayr›ld›.ÖDP'nin bu tavr› di¤erlerine de bahaneoldu.Baz› kurumlar gündüz Beyaz›tmeydan›nda, akflam da Taksimmeydan›nda eylem yap›laca¤›n› duyurdu.Bu karar da zaten o toplant›d›fl›nda al›nan bir karard›.Akflam Taksim'de meflaleli yürüyüflyap›ld›. kitle, yürüyüfl yerindehenüz toplanmadan polis sald›rd›.Baz› sokaklarda molotoflu çat›flmalaroldu.***Kuflatma alt›nda halayçeken tutsaklar›ngörüntüsü gitmiyorgözlerimin önünden....Operasyonu evde TV'den izliyordumailemle. Ailemdekiler dehayretle izliyorlard›. ‹lk defa böylesibir katliam ve karfl›s›nda böylekararl› bir direnifl tan›¤› oluyordum.TV'de o kuflatma alt›nda halay çekentutsaklar›n görüntüsü silinmiyorhaf›zamdan. O inanç, kararl›l›k,cesaret etkiliyordu. Daha sonrakigünlerde aram›zda yapt›¤›m›z sohbetlerdede direniflin en etkileyicianlar›ndan birinin o oldu¤u anlafl›l›-yordu... Operasyon bitti¤inde tutsaklar›nüstleri bafllar› kapkara, yarabere içinde, birlikte, yanyana bafllar›dik yürüyüflleri, o güvenli, kararl›,teslim olmam›fl o güçlü iradeleriniyans›tan durufllar›, TV'den izledi-¤im etkileyici anlard›.Devletin riyakarca "hayata dönüfl"ad›n› verdi¤i katliam ve yalanlar›kinimizi büyütmüfltü. Devletbunlar› yaparken, kaçk›nlar›n, f›rsatç›lar›naç›klamalar› da öfkemizibüyütüyordu. ÖDP'nin bütün partiörgütlerine AC‹L AC‹L diyerekfakslar çekip "kap›lar›n›z› eylemcilereaçmay›n", "soka¤a ç›kmay›n",eyleme kat›lmay›n" talimatlar›,S‹P'in "devrimci demokrasi tasfiyeolmufltur" diye yazarak "meydan bizekald›" havas›na girmesi ve tümbunlar›n insanlar katledilirken, böylef›rsatç›, böyle ahlaki s›n›rlar› bileaflan flekilde yap›lmas› karfl›s›ndaöfkelenmemek elde miydi? Örgütsüz,halktan insanlar dahi insanlar›nkatledilmesinin üzüntüsünü yaflarken,aileler evlatlar› için hapishaneler,morglar önünde gözlafllar› dökerken,sözde solcu, sosyalist bu örgütlerinaç›klamalar› tarihe utançtablosu olarak geçti tabii ki.As›l olarak tarihe geçen ise teslimolmamam›z›n, umudun gücünügösteren 19-22 Aral›k direnifli oldu.–– sürecek ––223 Aral›k 2006 / 81


CHP-MHP yak›nlaflmas›CHP, ‘sol’ olmad›¤›n› kendisi kan›tl›yorCHP’nin, Deniz Baykal liderli-¤inde ad›m ad›m geçirdi¤i evrim,MHP’yle ittifak noktas›na gelip dayand›.Deniz Baykal’la Devlet Bahçeli,birbirlerine yönelik övgü doluaç›klamalar yap›yorlar. Gelecektekibir CHP-MHP ittifak›na zemin haz›rl›yorlar.Bu ittifaka burjuva bas›ndakimileri bir ad bile koydular:“Cumhuriyet koalisyonu”!Baykal, “siyasetin önümüzdekidönemde ulusal de¤erler ve ulusalduyarl›l›klar ekseninde flekillenece-¤ini ve siyasetin ana konusununCumhuriyet’e sahip ç›kma koalisyonuoldu¤u” fleklindeki aç›klamalar›ylabu ittifak›n “teorisini” yap›yor.Esasen bu sonuçta sürpriz olanbir fley yoktur. CHP’nin “MHP’lileflme”yolunda ilerledi¤i, siyasiarenada Genelkurmay temsilcisi gibidavrand›¤›, uzun süredir aç›kçagörülebilen bir olgu durumundayd›.Deniz Baykal’›n MHP Kongresindensonra Bahçeli’ye ve MHPçizgisine yönelik övgü dolu aç›klamalar›n›n“kilit” kelimesi “ulusall›k”t›r.Ancak “ulusall›k” söylemi,faflist ittifak›n üstüne örtülen birperdeden baflka bir fley de¤ildir.Herfleyden önce flu aç›kt›r ki;Baykal’›n övdü¤ü Bahçeli çizgisi,flovenizmin, linçlerin çizgisidir.Deniz Baykal,MHP kongresinde ortaya konulantutumu “ulusalcılar açısındansevindirici buldu¤unu” söylüyor.Nedir o tutum? Baykal’› sevindirenBahçeli söylemi ve çizgisi yeni birfley midir?Birincisi; Bahçeli’nin “ulusall›k”söyleminin hiçbir hükmü yoktur.Say›s›z IMF yasas›n› imzalayan,say›s›z AB’ye uyum yasas›n›ç›karan, TBMM’de emperyalistlerindirektiflerini yerine getirebilmekiçin gecelere kadar çal›flan MHP de-¤il miydi? Yar›n iktidara gelirse, yinefarkl› olmayacakt›r. Baykal bunubilmiyor mu? Elbette biliyor. Amakendileri için –yani CHP için de–durum farkl› de¤ildir.‹kincisi, Bahçeli’nin “ülkücülersokak çat›flmas›n›n taraf› olmayacak”gibi söylemlerin de bir faflisthareket için k›ymeti yoktur.1978’de, 79’da faflist terör, hergünonlarca insan›m›z› katlederken,sivil faflist hareket kitle katliamlar›düzenlerken bile Türkefl, “terörekarfl›” demeçler veriyordu. Türkefl’initleri, o gün de “sokak çat›flmas›n›ntaraf›” de¤ildi zaten; onlardevlete yard›mc›(!) oluyorlard›...Keza bugün linç sald›r›lar›ndaMHP’liler hep iflin içindedir. Bahçelibunu da yok say›yor. Dolay›s›yla,faflist bir hareket içinde bu türsözlerin hiçbir önemi ve anlam›Trabzon’daki ilk linç sald›r›s›n›n ard›ndanyapt›¤› aç›klamada linç güruhunu desteklerkenBahçeli’den farks›zd› zaten.Terörle Mücadele Yasas› bir an önce ç›-kar›ls›n derken, hak ve özgürlükleri geniflletecekher düzenlemeye itiraz ederken,Kürt kelimesinin geçti¤i her yerdeki flovenisthezeyan›yla Bahçeli’den farks›zd›.Kimbilir, belki Türkiye tarihine “Baflbu¤Baykal” olarak geçmek istiyor, CHP’yiMHP’lilefltirmeyi belki bunun için bukadar çok istiyor...yoktur. Bu sözlere bir önem ve anlamyükleyen, sadece, MHP’nin sistemiçin tafl›d›¤› önemi bilerek onumeflrulaflt›rma görevini üstlenen oligarflininsözcüleri ve Baykal gibiMHP’yle ittifak›n yolunu düzlemeyeçal›flanlard›r.Baykal’›n övgüler düzdü¤ü, ittifakyapmaya kap› aralad›¤›, “yasev, ya terket” zihniyetidir. Baykal,“Ya tam susturaca¤›z, ya kan kusturaca¤›z”diyen zihniyetin hedefindedaha dün CHP’lilerin de oldu¤unuunutturmak istemektedir.Peki niye yap›yor bunu Baykal?Bu sorunun cevab›nda ne bir s›rvar, ne de öyle derin tahliller gerektirenbir durum. Baykal “yükselenmilliyetçilik”ten pay alarak, o da olmazsado¤rudan faflist partiyle ittifakiçinde iktidara t›rmanmak politikas›izlemektedir. AKP karfl›s›ndabir güç oluflturmaya çal›flan Baykal,bu noktada tercihini demokratik solgüçlerden yana de¤il, faflist güçlerdenyana yapmaktad›r.Düzen partilerininmilliyetçilik yar›fl›Düzen partileri, kendi oy tabanlar›n›esas olarak iki ana kanaldanolufltururlar; bunlardan birincisi,kitlelerin ekonomik, demokratik taleplerinegörünürde de olsa sahipç›kmak, onlar›n tepkilerine tercümanolmakt›r. Düzen partileri, y›llard›rbu yolu tercih etmiyorlar.“Sözde” bile olsa, emekçilerin taleplerinigündeme tafl›mak, ifllerinegelmiyor çünkü. Bu talepler do¤rultusundakigeliflmelerin kendileriniafl›p geçmesinden korkuyorlar. Bununyerine düzen partilerinin bugünküas›l tercihi, kitlelerin en geri,en gerici, ba¤naz, floven e¤ilimleriüzerinden parsa toplamaya çal›flmakt›r.Ki iflte bu anlamda düzenpartileri aras›nda bugün bir “milli-233 Aral›k 2006 / 81


CHP’liler ve CHP’denumudunu hala kesmeyenler!CHP’den bugüne kadar çeflitli nedenlerle kopamayan demokratlar, ilericiler,vatanseverler; art›k CHP gerçe¤iyle yüzleflin, art›k CHP’yle tüm siyasi,örgütsel, kiflisel, feodal, ekonomik ba¤lar› koparman›n zaman›d›r.Ecevit’in “toprak iflleyenin, su kullanan›n” sloganlar›yla aldat›ld›n›z önce.“Ak günlere!” diye verdi¤iniz oylar, ülkemize kara günleri getirdi. Ecevit’iniktidar›nda yaflad›k Marafllar›, S›k›yönetimleri.. Sonra 12 Eylül zulmününa¤›r bask›s› alt›ndayken, Erdal ‹nönü’nün SHP’sinin “12 Eylülcülerlehesaplaflma” sloganlar›yla aldat›ld›n›z. Ve ülkemiz, SHP iktidar›nda tarihinen kanl› dönemlerinden birini yaflad›. ‹nfazlar, kay›plar, Sivas katliam›,faili meçhuller birbirini izledi... 2000’lerde, fleriatç›lar karfl›s›nda CHP’denbaflak seçenek yok diye “Baykal’a ra¤men CHP” tavr›yla yine oylar›n›z›CHP’ye verdiniz; ne oldu? Emperyalizm, faflizm ve gericilik –CHP’nin deTBMM’deki onay›yla– hükmünü sürdürmeye devam etti.Baykal, propagandif anlamda bile sol sloganlar› telaffuz edemeyecek kadargerici ve faflistti. Fakat sol, demokrat, ilerici tabana yönelik olarak“Anadolu solu” gibi kavramlarla manevralar yapmaya devam etti.Bir tek gün, bir kez, Baykal’›n ezilenleri kucaklayan bir söz söyledi¤ini,böyle bir politika gelifltirdi¤ini gördünüz mü?Baykal’›n MHP’yle yak›nlaflmas›, onun tabiat›na uygun olan›d›r.Asl›nda do¤al olmayan, onun “sol” say›lmas›yd›.Do¤al olmayan, “solun birli¤i” denilince, onun içinde CHP’nin, Baykal’›nsay›lmas›yd›.Do¤al olan, emekçilerin, ezilenlerin, ilericilerin, vatanseverlerinCHP’den kopmas›d›r. Do¤al olan, Baykal ve Bahçelileri, kendi faflist platformlar›ndabaflbafla b›rakmakt›r.“CHP’yi desteklemeyip hangisini destekleyelim peki?” itirazlar›n› duyargibiyiz. “Oylar›m›z› iktidar olamayacak küçük partilere verip de heba m›edelim?” diye sorabilece¤inizi de tahmin ediyoruz.Hay›r hay›r, mesele bu de¤il. Meseleyi “seçim ve oy” meselesine hapsetti¤imizsürece, CHP, Deniz Baykal veya bir baflkas› “Sol” ad›na, “solcu”maskesiyle bizi aldatmaya devam edecektir. Ufku “seçim ve oy”la s›n›rl›olanlar, ayn› zamanda aldanmaya da haz›r demektir.Aldanmayal›m. Solumuzu, sa¤›m›z› bilelim. Ölçümüz seçim sand›klar›de¤il, emperyalizme, faflizme karfl› al›nan tav›r olmal›. Türkiye solununtemsilcisi, devrimcilerdir! Ba¤›ms›zl›k için, demokrasi için, ekmek veadalet için, özgürlüklerimiz için, devrimcilerin önderli¤inde birleflelim! BirleflerekTürkiye Solunu büyütelim; sahte solculara hadlerini bildirelim!yetçilik yar›fl›” var.Baykal da bu yar›fla kat›lm›flt›r.Bu çerçevede de AKP fleriatç›l›¤›n›nkarfl›s›nda faflist laikçilik ittifak›n›oluflturmaya çal›fl›yor.Geçen y›ldan bu yana Yürüyüfldergisinde CHP ve Deniz Baykal’lailgili yer verilen baz› yaz›lar›n bafll›klar›n›hat›rlamak, Baykal’›n çizgisindekibu geliflmeyi göstermeyeyeter:“‹flbirlikçi ihanet çizgisinin ‘sol’yedek lasti¤i: CHP” (19 Haziran2005)...“Genelkurmay’dan CHP'ye,MHP'ye uzanan flovenist cephe” (21A¤ustos 2005)... "Kürt kelimesiniduyunca MHP'lileflen CHP" (28A¤ustos 2005)... “MHP'ye ne gerekvar? fiovenizmin bayraktarl›¤›CHP'de” (4 Aral›k 2005)... “fiovenistProvokatör Baykal” (9 Nisan2006)... ”fiimdi 'Merkez sa¤'a aç›lacakm›fl...Baykal, kendi yerini tarifetti!” (4 Haziran 2006)... Baykal’›kutluyoruz; CHP’liler de art›k linçgüruhuna dönüfltü” (30 Temmuz2006)... “CHP fiovenizm Yar›fl›ndaÖne Geçti!” (1 Ekim 2006)Deniz Baykal’›n hiçbir zamanistikrarl›, kararl› bir biçimde savundu¤uherhangi bir ideolojisi, politikas›olmam›flt›r. Bir ara Blair’in “3.Yol”una övgüler düzen Baykal,“ulusalc›l›¤a” dümen k›rmadan öncede “Anadolu solu” söyleminesar›lm›flt›...Baykal, MHP’yle ittifak sorular›nakarfl› da flöyle diyor: "‹deolojikçerçeveyi aflan, Türkiye'nin ulusalonurunu ayakta tutmaya önem veren,yolsuzluklar konusunda net tav›rtak›nan, ulusal bütünlük ve üniteryap› konusunda kafas› net olanbüyük bir toplumsal beraberli¤isa¤lamaya çal›fl›yoruz.”Evet, bu sözlere bak›nca ne anlafl›l›yor?E¤er, Baykal’›n “Türkiye'ninulusal onuru”ndan anlad›¤›emperyalizmin ekonomik, siyasi,askeri, kültürel dayatmalar›na karfl›direnmek olsa, elbette bu sözlerekat›lmamak mümkün de¤ildir. AmaBaykal ve flürekas›n›n “ulusal”l›ktananlad›¤›, Kürt halk›n›n hak veözgürlük taleplerini bast›rmak, K›br›shalk›n›n ba¤›ms›zl›¤›na karfl›ç›kmak, Ermeni soyk›r›m›n› savunmayadevam etmektir. Yani, asl›ndabunlar›n da “ulusal onur”u savunmaklailgisi yoktur. Baykal’›n “ulusal”l›kvs. diyerek söyledi¤i, flovenist,faflist devlet çizgisini savunmakt›r.Baykal’la Bahçeli’yi,CHP’yle, MHP’yi yak›nlaflt›ran daiflte bu faflist, flovenist zemindenbaflka bir fley de¤ildir.Baykal, her fley olabilir;ama sol olmad›¤› kesindirBu zemini kimileri “ulusal güçlerinbirli¤i” olarak pazarlamaya çal›fl›yor.Hatta kimileri, bununla dakalmay›p bu çizgiyi, bu tür ittifaklar›hala “sol” içinde göstermeye çal›-fl›yorlar. Mesela Cumhuriyet’tenHikmet Çetinkaya flöyle yazm›fl:“Türkiye'deki ‘sol hareket’ bu-243 Aral›k 2006 / 81


gün 12 Eylül 1980 öncesi harekettenuzaklafl›p Marksist düflünceninürünü olan ‘Ulusal DemokratikCephe’ biçimine dönüflme sürecindeivme kazan›yor...”E¤er bu sözler, yani CHP’ninMHP’yle yak›nlaflmas›n› Marksizm-Leninizm’in“ulusal cephe”anlay›fl›yla ayn›laflt›rmak, bir cehaletinürünü de¤ilse, o zaman Çetinkayada Baykal’la ayn› aldatmay›paylafl›yor, faflist MHP’nin ekme¤ineya¤ sürüyor demektir. Baykal’›npolitikas› “demokrasiyi korumak”de¤il, faflist devleti korumak, “ulusalonur”u savunmak de¤il, “koltukkavgas›” vermektir. ‹ttifak tercihleride bunun böyle oldu¤unun kan›t›d›r.Her burjuva parlamenter sistemde,“sa¤” ve “sol” görünümlü en azbirer parti olmak zorundad›r. De¤ilse,oyun sürmez, sistem t›kan›r. Kitlelerintaleplerini, tepkilerini düzeniçikanallarda eritmek mümkünolmaz. 12 Eylül Cuntas› bile parlamentersistemi yeniden dizayn ederkenbir “sol” parti de kurdurdu.Ama öyle bir noktaya gelindi ki, düzeninsolu bile “solculuk” oynamaktankaç›yor art›k.Oligarflik düzen, “lider” ç›karam›yordiyorlar. Evet do¤ru, Baykalgibileri, Demireller’in, Ecevitler’inyerini dolduram›yor. Çünkü düzenpartilerinin politikalar› büyük ölçüdeayn›laflt›r›lm›flt›r. Liderler, farkl›ve köfleli politikalar›n ürünüdürlerbiraz da. Düzen partilerinin birbirlerindenfarkl› olarak söyleyebilecekleribir fley kalmay›nca “çaps›z liderler”olgusu ortaya ç›km›flt›r. Birazfarkl› bir fley söyleyen hemensivriliyor. Ama düzen onu da hementörpüleyerek statükoyu sürdürüyor.A¤ar’›n ç›k›fl› ve törpülenmesi bunabir örnektir... Bu noktada geriyeBaykal gibi, hiçbir konuda kararl›olmay›p, “yükselen” e¤ilimler peflindehergün bir baflka k›l›¤a girmekkal›yor.Baykal’›n girdi¤i k›l›klara her adverilebilir ama bunun SOL olmad›-¤› aç›k ve tart›fl›lmazd›r. Sol, antiemperyalizmdir;sol, anti-faflist olmakt›r.Faflistlerle ittifak yapanlar›nAKP, Alevili¤i inkarpolitikas›n› sürdürüyor...Cemevlerinin, cami, mescit, sinagog,kilise gibi yasal bir statüye kavuflturulmas›için TBMM'ye verilenyasa önergesi AKP'nin oylar›yla reddedildi.Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonueski Genel Baflkan› ve halenCHP Milletvekili olan Ali R›za Gülçiçektaraf›ndan TBMM'ye verilen yasaönergesi, 21 Kas›m’da oyland›. Önerge,tahmin edilece¤i gibi, bugüne kadarAlevilerin inanç ve örgütlenmeözgürlü¤ü için yap›lan tüm giriflimlerdeoldu¤u gibi, reddedildi.Bu “ret”, Sunni gelene¤in Alevigerçe¤ini inkar etmeye devam etti¤inigösteriyor. “Ret” karar›, AKP’nin“inanç özgürlü¤ü” söyleminin ne kadarriyakarca oldu¤unu da tart›flmas›zbir biçimde kan›tl›yor. “Türban” yasa¤›ndanflikayet edenler, bunu ena¤›r “özgürlük” ihlali olarak gösterenler,milyonlarca insan›n inanc›n›nbir parças› olan cemevlerini yok saymayadevam ederek, özgürlüklerdenyaln›z “kendi” özgürlüklerini anlad›klar›n›da gösterdiler.Hiç kuflku yok ki, bu politikay› sadeceAKP’yle de özdefllefltirmemekgerekir. Alevili¤i kurumsal olarak inkar,oligarflinin politikas›d›r. Ony›llard›riflbafl›na gelen her parti, bu politikay›sürdürmüfltür. Nitekim, geçmiflteCHP de, SHP de iktidar olmufl,ANAP, DSP, DYP gibi partiler iktidarolmufl, ancak hiçbiri Alevi halk›ninanç ve ibadet hakk›n› kabul edenbir yasal düzenleme yapmam›fllard›r.Öyle bir ülke düflünün ki, camilerin,sinagoglar›n, kiliselerin yasal statüsüvar ama 20 milyona yak›n insan›ninanç sisteminin bir parças› olancemevlerinin bir ibadet yeri olarakyasall›¤› yok. Camilerin, sinagoglar›n,kiliselerin yararlanabildi¤i devletve belediye hizmetlerinin hiçbirindenyararlanma hakk› yok cemevlerinin.Peki, Aleviler bu ülkenin “üveyvatandafllar›” m›?.. Ve asl›nda biliyoruzki, bu soru, ülkemizin ezici bir ço-¤unlu¤u için sorulabilir. Oligarflininistedi¤i gibi düflünmeyen, oligarflininistedi¤i inançtan olmayan, oligarflininkutsad›¤› milliyetten olmayan herkes,bu düzen taraf›ndan “üvey vatandafl”veya Genelkurmay Baflkan›’n›ndeyimiyle “sözde vatandafl” olarakgörülmeye devam ediliyor.Böyle oldu¤u içindir ki; en do¤al,yani tart›fl›lmaz haklar›, TBMM’detart›flma konusu oluyor ve reddedilebiliyor...sol’un “s”sinden bahsetmeye hakk›yoktur. DSP’den sonra CHP deMHP’yle ittifak peflinde... CHP, izledi¤ipolitikalarla, hem resmi, hemsivil faflist güçlerin ekme¤ine ya¤sürüyor. Halk›n sorunlar›na ve taleplerinede¤il, flovenizme tercümanoluyor.CHP taban› herfleye ra¤menMHP’yle yak›nlaflmay› kabul etmeyecektir.“Milliyetçilik”le yükselenDSP’nin bir sonraki seçimde nas›l“eflekten düflmüfle” döndü¤ünü herkesbiliyor. Bu sonuçta onunMHP’yle ittifak›n›n çok önemli birrolü oldu¤u yads›namaz. Baykal dabu politikalar›yla gericili¤in, flovenizminetkisi alt›ndaki belli kesimlerinoylar›n› çekebilir, amaCHP’nin ilerici, demokrat, anti-emperyalisttaban›n›n tokad›n› da ergeç yiyecektir.Evet, Baykal’›n MHP ve Bahçelihakk›ndaki de¤erlendirmeleri, asl›ndaBaykal’›n kendini tarifidir. Busaatten sonra, Baykal’›n kendinedair bu itiraflar›ndan sonra, halâBaykal’› ve onun liderli¤indekiCHP’yi “sol” içinde de¤erlendirmek,siyasi körlük ve aymazl›kt›r.fiu görülmelidir ki, Baykal’› veonun liderli¤indeki CHP’yi “sol”olarak kabul eden hiçbir siyasi projede “sol” olmayacakt›r.253 Aral›k 2006 / 81


hükümet döneminde durmad›. Hükümetlerde¤iflti, belediye baflkanlar›de¤iflti ancak yasalar hiçe say›larakyap›laflma sürdü.✖ ORMAN YA⁄MASI Sadece‘bar›nma sorununu’çözmek için yap›lan gecekondulary›k›l›rken, sefahatiçinde yaflayanlar›n villalar›nayer açmak için bir milyona¤aç kesildi, ormanya¤maland›.✖ RÜfiVET VE YASA TA-NIMAZLIK Villalar yasa hiçesay›larak yap›ld›. Bununiçin bakanlara, belediyebaflkanlar›na rüflvet verildi✖ ‘ULUSALCILIK’ VE‘TERÖR’ RANT KAPISIAcar inflaata hizmet edenleraras›nda “ulusalc›” bir generalile, “anti-terör” timindegörev yapm›fl polisler,emniyet müdürleri de yeral›yor✖ TÜM PART‹LERACARLARA ÇALIfiTI Ormanlarkatledilip villalar dikilirken,ANAP’dan AKP’yebir çok hükümet, Dalan’danTayyip’e çok say›da BelediyeBaflkan› gelip geçti. Hepsidönen çark› ya görmezdengeldi ya da rant›ndanpay ald›.✖ HUKUK VE B‹L‹MSERMAYEN‹N EMR‹NDEBaflsavc› rüflvet karfl›l›¤› yasatan›mazl›¤› görmezdengeldi; ‘Prof’ ünvanl› bilirkifliler,bilimin namusunu üçkurufla satt›larACARKENT’E BAKIN, DÜZEN‹NTÜM KARAKTER‹N‹ GÖRÜN!Ülke nas›l ya¤malan›yor,halk nas›lsoyuluyor, “milliyetçilik”nutuklar› atanlar,“teröre karfl› savafl›yoruz” diyerekhalk›n evlatlar›na kurflun s›kanlarkimlere hizmet ediyor, hükümetler,bakanlar, belediyeler talana nas›l ortakoluyor, devletin yarg›s› ‘zenginleyoksula eflit adalet olur mu” dercesinenas›l parayla sat›yor adaleti; ifltebunlar bir kez daha gözler önüne seriliyorbu günlerde. ‹stanbul Beykozs›rtlar›nda yaklafl›k bir milyon a¤ac›katlederek yüzlerce villa dikilmesinden,Acarlar ‹nflaat adl› tekelin iliflkilerindenve ifllerinden söz ediyoruz.‹smet Acar’a ait Acarlar ‹nflaat,‹stanbul Beykoz’da orman bölgesindevillalardan oluflan bir kent, üç adetde plaza kuruyor. Özal iktidar›na kadar“orman alanlar›na” inflaat yasakken,“piyasa her fley halk hiçbir fley”sözünü yaflam›n her alan›na sokanÖzal, Orman Kanunu’nu de¤ifltirerek,%6’› “yap›laflma” izni verdi.Cunta flefi ‘Cumhurbaflkan›’ s›fat›ylaonaylad›. ‘Vatan millet’ diyenler, vatan›nde¤erlerini ya¤maya açt›. Asl›nda%6 ya¤man›n önünü açmakt›,gerisi geldi. Acarlar %96’ya kadarböyle ç›kard›lar. Bunu yaparken dehukuki, idari denetim mekanizmalar›n›sat›n ald›klar›, s›rtlar›n› paflalara,polislere dayad›klar› bugün biliniyor.Orman Bakan› Osman Pepe’nin,“%6 yap›laflma haklar› varken %96yo¤unlukta inflaat diktiler, OrmanBölge Müdürümüz, memurlar›ylabirlikte bunlara ne yap›yorsunuz demeyegitti, silah gösterip korkuttular”aç›klamas› ile, konu gazetelerinmanfletlerine tafl›nd›.Tüm HükümetlerAcarlar’a Çal›flt›1987’de bafllayan Acarlar›n yükselifli,o günden bu yana geçen hiçbirÜlkemizde cunta sonras› libaralizmingiriflinin, piyasa ekonomisinin“babas›” say›lan Turgut Özal hükümetitaraf›ndan ç›kar›lan yasaya dayan›larak,Orman Bakan› Hüsnü Do-¤an’›n onay› ile inflaat izni al›nd›. Buizin, Büyükflehir Belediye Baflkan›Bedrettin Dalan ile Beykoz BelediyeBaflkan› Ali Zengin taraf›ndan onayland›.ANAP hükümetinin ikinci k›-ya¤›, 1988 y›l›nda, sosyal tesisleri%6 yap›laflma d›fl›nda tutmak oldu.1993’te DYP-SHP hükümetindetalan sürdü. Orman Bakan› HasanEkinci’ydi. Büyükflehir BelediyeBaflkan› Nurettin Sözen incelemebafllatsa da müfettifl raporlar› Acarlarlehine verildi. Tayyip Erdo¤an’›n ‹stanbulBüyükflehir Belediye Baflkanl›¤›döneminde de inflaatlar›n yükselmeh›z› durmad›. 1996’da hükümetde¤iflti ancak yap›laflma yine sürdü.Ecevit iktidar› ve yine Erdo¤an’›nbelediye baflkanl›¤› yapt›¤› 1997-1999 dönemi talan sürdü. ‹kinci Ecevithükümetinde (1999-2002) devametti. 2002’de AKP iktidara geldi, BüyükflehirBelediye Baflkan› Ali MüfitGürtuna oldu, villalar›n yan›na bir de97 ve 79 metre yüksekli¤inde ikigökdelen yükselmeye bafllad›. Ve bugünekadar Acarkent ve Acaristanbulyasad›fl› flekilde yap›laflarak, her birvillan›n 500 bin ile bir milyon dolarasat›ld›¤› büyük bir rant yaratt›.Bakan, Pafla, Savc›...Acarlar’›n EmrindePepe’nin aç›klamas›n›n ard›ndanortaya ç›kan baz› noktalara bakal›m:Bunlardan birincisi, Acarkent’te eskiOrman Bakan› Hasan Ekinci’nin 13tane villas›n›n bulunmas›d›r. Ki,bunlar›n neyin karfl›l›¤› oldu¤u aç›k.263 Aral›k 2006 / 81


Villalar›n yap›ld›¤› özel Serdaro¤luOrman› ‘ikinci derece sit alan›’oldu¤u için sadece kamu yarar›-na inflaat yap›labilecekken, S‹T alan›derecesi, sözde tabiat› korumaklagörevli, ‹stanbul 3 Nolu Kültür veTabiat Varl›klar›n› Koruma Kuruluüyelerinin yasad›fl› ifllemi ile “üçüncüdereceye” düflürülerek yap›laflman›nönü aç›ld›. Kurulun üyeleriaras›nda iki profesör, bir doçent,Beykoz Belediye Baflkan›, Orman‹flletme fiube Müdürü bulunuyordu.Acarlar hakk›nda yap›lan suçduyurular›, Beykoz CumhuriyetBaflsavc›l›¤› taraf›ndan örtbas edildi.Karfl›l›¤›nda ise; Beykoz'da 5bin dolarl›k aidat ile üye olunan ColessiumKulüp'e, hâkim ve savc›larücretsiz üye yap›ld›. Kulüpte düzenleneny›lbafl› partisinde Savc›Cahit Atalay'a Volkswagen Polootomobil hediye edilirken, BeykozCumhuriyet Baflsavc›s› Cengiz Ertutkun'uno¤lu da ‹talya'ya 6 ayl›kyabanc› dil e¤itimine gönderildi.“Afl›r› yap›laflma” nedeniyle inflaatizninin iptal edilmesinin ard›ndan,Orman Fakültesi’nden 4 profesör“bilirkifli” olarak görevlendirildive Acarlar bu “proflar”›n raporu ileyeniden inflaata devam ettiler.Yine 2006 y›l›nda üç plazan›nyap›ld›¤› ihbar›na iliflkin OrmanBakanl›¤› taraf›ndan görevlendirilenkomisyon da, 17 kat seviyesinegelen plazalar› “görmedi” ve raporahiçbir fley yazmad›.Osman Pepe, “devletin memurunasilah gösterip korkuttuklar›ndan”söz ediyordu. Bunu yapabilmekiçin iki fley gereklidir, parave güç. Parayla bürokrattan bakanlara,gerekli tüm mekanizmay› sat›nald›klar› aç›kt›. Ancak sadece bunlarlabitmiyordu.Acarlar ayn› zamanda, sisteminas›l yöneteni olan “Paflalar” ile dekolkolayd›lar.Acarlar’›n inflaat flirketi d›fl›ndabir de “güvenlik flirketi” bulunuyor.Bafl›nda ise, K.Irak’ta bafl›naçuval geçirilen özel timlerin komutan›,dönemin Genelkurmay HarekatDaire Baflkanl›¤›’n› yürütenemekli Korgeneral Köksal Karabaybulunuyor. Yine flirketin ortaklar›ndanbiri de, Susurluk’ta ortayaç›kan “kay›p silahlar” olay›nda ad›geçen eski Batman valisi Sami Seçkin.“Millili¤i” kimseye b›rakmayanpaflalardan biri olan, y›llarca“teröre karfl› savaflm›fl” bu kahramangeneral sadece güvenlik flirketindede¤il, “Mehmetçik Petrol”isimli akaryak›t pazarlama flirketindede Acarlar›n orta¤›. ‹smine bak›n,milliyetçilik sömürüsünün,“mehmetçik” hamasetinin nas›l rantaçevrildi¤ine bak›n!Acarlar› koruyan “silahl› adamlar”,“pafla” ile s›n›rl› de¤il. Acarlar'›ngüvenli¤i, ‹stanbul EmniyetMüdürü Celalettin Cerrah'›n eskikorumalar›nca sa¤lan›yor. AsayifltenSorumlu eski ‹l Emniyet MüdürYard›mc›s› Gündüz Memiflo¤lu daAcarlar'›n flirketinde yöneticilik yap›yor.Erdal Kuldafl, Abdullah Yaz›c›,Metin Süer ile Mustafa Günayd›nbaflta olmak üzere, bir çok polisemekli olup Acarlar’› korumayabafllam›fllar. ABD ve ‹srail taraf›ndane¤itildikleri ortaya ç›kan bu polislerin,“anti-terör” timlerinde,Özel Harekât'ta görev yapm›fl olmalar›ise, “terör” demagojisi alt›ndahalka karfl› savaflanlar›n gerçektenas›l bir ç›karc›lar sürüsü olduklar›-n› ve kime hizmet ettiklerini gösterdi.Halka karfl› savafl›rken de tekellerehizmet ediyorlard›, flimdibu ifli daha aleni yap›yorlar.‹smet Acar polislerle, askerlerleöylesine içiçe ki, onlara “akrabam”diyor ve emrinde 83 polis kökenliunsur besledi¤ini anlat›yor.AKP Çark›n D›fl›nda De¤ilBugün hangi ç›karlar› çat›flt› bilinmez,ancak Orman Bakan› Pepekonuyu gündeme getirince, adetabu kaçak yap›lanma bugün yap›lm›flgibi aç›klamalar yap›lmaya, manfletlerat›lmaya baflland›. Oysa 1987y›l›ndan beri sürüyor bu talan. ÜstelikAKP’li Bakan›n bu konuda söyleyebilece¤ihiçbir fley yoktur. Zira,ormanlar› daha beter talana açmay›273 Aral›k 2006 / 81‘M‹LL‹’ GENERAL VE‘VATANSEVER’ POL‹SLERTEKELLER‹ KORUYORHalka karfl› savafl›rken,“Milli Pafla”yd›lar, “terörekarfl› savaflm›fl” kahramanpolistiler onlar;Gerçek yüzleri flimdi ortayaç›km›flt›r. Görevbafl›ndayken de tekellerehizmet ediyorlard›,flimdi de. “Millilik, terörlesavafl” gibi demagojiler;rant›n ve ç›kar›nüzerini örtmekiçindi.Tekellerindüzeninikoruman›nkarfl›l›¤›nda,ranta ‘k›smen’ortakedildiler.SEND‹KA BÜROKRATIYDIACARLAR’›n patronu ‹smet Acar,bir sendika bürokrat›yd›. ‹flçininhakk›n› aramay› de¤il, ceplerinidoldurmay› ön planda tutanlar›nönde gideniydi. Türk-‹fl’eba¤l› Yol-‹fl sendikas›nda yöneticilikyapt›¤› süre içinde onualanlarda gören olmad›, bu esnadaneler yapt›¤› ise bugün art›kherkes taraf›ndan biliniyor.planlayan 2B yasas› onlara aittir.Kaçak villada oturan bakanlar bukabinededir.26 Temmuz 2005'te yay›mlanan"Özel Ormanlarla ‹lgili Yönetmelik"in10. maddesindeki “fiehir yap›lar›n›ntoplu bulundu¤u yerlerdekiözel orman alanlar›nda yatayalan›n yüzde 6's›na inflaat yap›labilir”izniyle ayn› talan› yürürlüktetutan yönetmelik, Osman Pepe’ninimzas›n› tafl›maktad›r. Tayyip Erdo-¤an uzun y›llar belediye baflkanl›¤›yapm›fl ancak bu talana ‘dur’ demekiçin hiçbir ad›m atmam›flt›r.Siyasi iktidar›n himayesi olmadanbu tür soygunlar›n gerçekleflemeyece¤iniherkes bilir. Acarlar,gelmifl geçmifl bütün siyasi iktidar-E. KorgeneralKöksal Karabay‘Anti-terör’ timinden tekelleretransfer olan polisler


lar taraf›ndan aç›k bir flekilde himayegörmüfllerdir. Sadece Acarlar de-¤il, do¤ay› tahrip ederek villalarkonduran tüm benzeri flirketler ayn›durumdad›r.Yine ayn› yasal dayanakla yap›lm›fl"Beykoz Konaklar›"nda çok say›daburjuva politikac›s›n›n villas›n›bulunmas› tesadüf de¤ildir. Ki bunlardanbiri de, 1987'de yüzde 6 olana¤›n›getiren Özal hükümetininKültür Bakan› Mesut Y›lmaz’d›r.Kültür varl›klar›ndan, milliyetçilikten,muhafazakarl›ktan söz edenburjuva politikac›lar›n ülkenin talanedilmesine sesleri ç›kmas›n› bir yanab›rak›n, alt›nda imzalar› vard›r.Oktay Ekinci’nin deyifliyle; “Orman›lüks villa pazar›na açan ayn›hükümetin Orman Bakan› HüsnüDo¤an'ken, konuyla ilgili bakanlar›aras›nda da Hasan Celal Güzel, OltanSungurlu, Y›ld›r›m Akbulut, VuralAr›kan, Vehbi Dinçerler, SafaGiray, Mükerrem Taflç›o¤lu gibi, 12Eylül sonras›ndaki ünlü ‘liberalmuhafazakâr’siyasetçiler vard›.”AKP de bu çizginin devam›d›r.Dillerinden ‘yolsuzlukla mücadele’söylemi düflmezken, hem kendileriyolsuzluk bata¤›n›n içinde hemde tekellerin halk› soymas›na, ülkeyitalan etmesine hizmet ediyorlar.Gazete manfletlerinde Acarlar hikayelerianlat›l›rken, TBMM’de AKPmilletvekillerinin oylar› ile kabuledilen “Cargill Yasas›” bunun enson örne¤i olmufltur.Burjuva bas›n›n “talan›n üzerinegiden bas›n” rolü oynamas› isehiç inand›r›c› de¤ildir. Çünkü, butalan yeni ortaya ç›kmad›. Yaflananonca geliflmeyi, herkesin gözleriönünde ci¤erleri deflilen ormanlar›elbette görüyorlard›, ancak onlar ‹smetAcar’›n o¤lunun hangi gecehangi mankenle birlikte oldu¤ununhaberlerini yapt›lar. Magazinle, paparazziile halk› uyutup, o zenginlerinbu sefay› hangi paralarla sürdürdü¤ünügizlediler.‹stanbul fiehir Planc›lar› Odas›,2003'te Büyükflehir Planlama Dairesi'ylebirlikte projenin çevreye etkilerininhesap edilmemesi ve korumamevzuat›na ayk›r›l›¤› nedeniyle‹dare Mahkemesi'ne baflvurdu¤unda;Mimarlar Odas›, 1990'lar›n ortalar›ndagörevlendirdi¤i komisyonuntespitlerine dayanarak, %6 oran› kabuledilse bile 700 villan›n yerine1600 villan›n infla edildi¤ini ortayaç›kar›p aç›klad›¤›nda; Cumhuriyetgazetesi d›fl›nda hemen hiçbir gazetebu büyük talana yer vermedi.Neden? Çünkü bas›n zenginlerintekerine, ancak o tekelle ç›karlar›çat›fl›rsa çomak sokar. Gazete sayfalar›demokratik kitle örgütlerine öylesinekapat›lm›flt›r ki, meslek örgütlerininbeyanlar› an›nda bir kenaraat›lm›flt›r.Acarkent Düzendir;Düzen De¤iflmedenTalan Sona Ermeyecek!Bir holding paray› bast›r›yor vebakan›ndan bürokrat›na, anl› flanl›paflas›ndan profesörlerine, devletinyarg›daki temsilcisi savc›lardan belediyebaflkanlar›na kadar sisteminçarklar›n› döndürenleri sat›n al›yor.Valisi, Paflas›, polisi, bürokrat›, yarg›s›;yani “devlet biziz” diye halk›ntepesinde boza piflirenler, o holdininhizmetine girmek için adeta yar›fl›-yorlar.Halk›n karfl›s›nda milliyetçiliknutuklar› atanlar, “terör” demagojisiyapanlar, tekellerin çanaklar›n› yalay›phalk› soymakta hiçbir sak›ncagörmüyorlar.Acarlar olay› bu sistemin nas›liflledi¤ini gösteren “tipik” bir örnektir.Ve iddia ediyoruz ki, nereyeel at›lsa orada bir “acarlar” ç›kacakt›r.Çünkü, bu düzen çürümüfl, heryan›nda lime lime dökülmektedir,pislik ve irin ak›tmaktad›r. Bu batakl›kiçinde halk›n düflmanlar›, iflbirlikçitekeller kasalar›n› doldurarakkan›m›z› emmektedirler.Ne AKP iktidar› ne de baflka biriktidar bu ya¤maya, talana “dur” diyemezler.Çünkü onlar da ayn› batakl›ktanbesleniyorlar. “Ali Dibo”düzenleri kuranlar, s›rtlar›nda yolsuzlukdosyalar› tafl›yanlar, talan›nüzerine gidemezler. Bir baflka deyiflle,Acarkent bir çok yönüyle,iliflkileri ve iflleri ile tam da bu düzeninkendisidir, aynad›r. Bu nedenlede, bu talan çark› k›r›lmadan,zenginlerden, tekellerden yana düzentümden de¤iflmeden, daha çokAcarlar ç›kacakt›r.Bush ‹stedi‘Cargill Yasas›’ Ç›kt›!Tar›m arazisi üzerine fabrika kuran, ABD tekeli Cargill’in“sorunu”, Bush’un iste¤i do¤rultusunda çözüldü.TBMM’de AKP’lilerin oylar› ile, Cargill’in istedi¤iyasa ç›kar›ld›. Böylece, bu ülkenin kanunlar›na göre yasad›fl›konumunda olan Cargill, “yasal zemine” çekilmifloldu.Cargill yönetimi, bu yasal düzenlemeden duydu¤umemnuniyetini aç›klayarak, “Meclisteki görüflmeleribire bir takip ettik. Dünkü geliflme bizim için önemli.Önümüzde bir ›fl›k görebiliyoruz.” dedi.Tekellerin önüne ›fl›k tutulurken, bu ülke halk›-n›n gelece¤i karart›lmaya devam ediliyor.Bafltan bu yana Cargill nezdinde yaflanan geliflmelerve en son olarak ç›kar›lan bu yasa, salt “tekellere k›yakgeçilmesi” olarak da de¤erlendirilemez. Bununla birlikte,kimi kesimlerin inkar etti¤i ba¤›ml›l›k iliflkisinin nedemek oldu¤unun da somut bir örne¤idir.Emperyalist tekel istemifl, Amerikan Baflkan› devreyegirmifl ve Türkiye mahkemelerinin verdi¤i kararlar›geçersiz sayacak flekilde yasal düzenleme yap›lm›flt›r.Emperyalistlerin iste¤iyle kendi yasalar›n› ayaklar alt›ndaçi¤neyen bir ülke için söylenecek tek fley, o ülkeninbir sömürge oldu¤udur. Ülkeyi yönetenler ise, bir kezdaha Amerikan emperyalizmine, tekellere hizmetin herfleyinüzerinde oldu¤unu kan›tlam›fllard›r.283 Aral›k 2006 / 81


Özgür Karadeniz’in Sesi’neTahammülsüzlükKaradeniz halk›na gerçekleri anlatan, f›nd›kta,tütünte oynanan oyunlar›, sömürü politikalar›n›ortaya koyan Özgür Karadeniz’in Sesi gazetesinida¤›tanlara yönelik Trabzon’da provokasyongiriflimi ve Hopa’da ise sald›r›lar yafland›.Bundan bir süre önce de polisin yönlendirmesi ile provokasyon yaratmayaçal›flan bir faflist, bu kez de 27 Kas›m günü, Trabzon'un Arakl› ilçesindegazeteyi alan iflyerlerine girerek, “Bunlar PKK’l›! Bunlar bayrak yakanlar!Bu gazeteye para vermek PKK’ya para vermektir! Bunlar vatan haini!” fleklindeprovokasyon yaratmak istedi. Gazetenin ismini kasteden faflistin, “ba-¤›ml› olmad›¤›m›z” demagojisine, ÖKS muhabirinin “ABD'den ba¤›ms›ztek bir karar alabiliyor musunuz?'' demesi üzerine, faflist ba¤›ml›l›¤› nas›ldo¤allaflt›rd›¤›n›, “Bugün herkes öyle, siz ne yapmaya çal›fl›yorsunuz...”sözleriyle ortaya koydu.Esnaf›n faflisti kovdu¤u bu olaydan k›sa süre önce ise, ÖKS muhabiri birbaflka faflistin tehdidine maruz kald›. ÖKS muhabirinin Arakl›'da gazete satmayadevam edeceklerini söylemesi üzerine, provokatör faflist engellemegörevini polise devretti. Faflistin ça¤›rd›¤› polis, “izinsiz gazete sat›yorsunuz,hakk›n›zda ihbar var” gibi bahanelerle gazete sat›fl›n› engellemeye çal›flt›ve gözalt›na almakla tehdit etti. ÖKS çal›flanlar› böyle bir izne gerek olmad›¤›n›belirterek, demokratik haklar›n› kullanmaya devam ettiler. Polisgün boyu gazete çal›flanlar›n› izleyerek taciz etmeye ve halk› tedirgin etmeyeçal›flt› ancak baflar›l› olamad›. ‹lçede 100 gazete sat›fl› gerçekleflirken, polisinve faflistlerin “bunlar TAYAD’l›” diyerek, akl›nca k›flk›rtmaya çal›flmalar›da tersi tepti ve çok say›da kifli muhabirleri durdurarak gazete ald›.Özgür Karadeniz’in Sesi’ne yönelik tek engelleme bu de¤ildi. Ayn› güngazetenin Trabzon merkezdeki yeni yerinde tabelan›n adeta duvar›n dahiparçalanarak çal›nd›¤› görüldü. Tüm bu sald›r›lara karfl›n, 12. say›s›n›n ç›kt›¤›ilk hafta Trabzon'da 700 gazetenin halka ulaflmas›n› engelleyemediler.Hopa’da yaflananlara iliflkin ise, Hopa Özgür Karadeniz’in Sesi temsilcili¤itaraf›ndan yaz›l› bir aç›klama yap›ld›. Aç›klamada; polisin, gazete sat›-lan yerleri tek tek gezerek tehditler savurdu¤u ve bir daha almamalar›n› istedi¤ibilgisi verildi. Aç›klamada flöyle denildi: “Yazd›klar›m›zla emperyalistlerinve iflbirlikçilerinin gerçek yüzünü gösterdi¤imiz için, kurtuluflumuziçin ne yapmam›z gerekti¤ini söyledi¤imiz için, birlik olal›m dedi¤imiz içingazetemiz sald›r›ya u¤ruyor. Gerçekleri yazmaya devam edece¤iz.”‹fiKENCEC‹LER‘TANIK’ OLDU‘1 Nisan Komplosu’ olarak bilinenve ‹talya, Belçika, Almanya veHollanda ile eflzamanl› düzenlenenoperasyonun Türkiye aya¤›na iliflkinaç›lan davan›n duruflmas›na, 23 Kas›m’dadevam edildi.‹stanbul 12. A¤›r Ceza Mahkemesi'ndekiduruflmaya, tutuklu san›kHatice Ruken K›l›ç ile tutuksuz san›klarfiadi Özpolat, Gülizar KesiciÖzpolat ve Fadik Ad›yaman kat›ld›.88 kiflinin yarg›land›¤› davada, “tan›k”olarak, ‹stanbul Terörle Mücadelefiube Müdürlü¤ü'nde görevli 4polis memuru dinlendi. Avukat TaylanTanay, “tan›k” s›fat›yla buradabulunan polislerin, müvekkillerineiflkence yapmaktan haklar›nda soruflturmaaç›ld›¤›n› belirtti.‹flkenceci ve komplocu polisler,Hatice Ruken K›l›ç'›n yakalanmas›nailiflkin tutanaklar›n do¤ru oldu¤unubelirtirken, Taylan Tanay ise, polislerinkendi düzenledikleri tutanaklar›naksine beyanda bulunmalar›n› beklemediklerini,bu tan›klar›n dinlenmelerinindava dosyas› aç›s›ndan birfayda getirmeyece¤ini ifade etti.Mahkeme heyeti, Hatice Ruken K›-l›ç'›n tutukluluk halinin devam›nakarar vererek duruflmay› erteledi.1 Nisan 2004 tarihinde yap›lanoperasyonda, polisin çok say›da sahtebelge düzenledi¤i deflifre olmufl veortaya konulan “delillerin”, hukukendelil niteli¤i tafl›mad›klar› da ispatlanm›flt›.‘Anti-emperyalistlerSerbest B›rak›ls›n’Lübnan'a asker gönderilmesini protesto ettikleri için5 Eylül’de düzenlenen eylemde Ankara’da tutuklanananti-emperyalist devrimcilerin serbest b›rak›lmas› için,25 Kas›m günü Taksim Tramvay Dura¤›'nda aç›klamayap›ld›. Aç›klamaya HÖC, BDSP, Devrimci Hareket,EHP, HKM ve ‹LPS üyeleri kat›ld›,Grup ad›na aç›klama yapan Çetin fiimflek, Lübnan'aasker gönderilmesine karar verenlerin Türkiye halklar›-na ihanet içinde oldu¤unu söyledi. Anti-emperyalistlerinyarg›lanamayaca¤›n› kaydeden fiimflek, “Bask›lar,gözalt› ve tutuklamalar bizleri y›ld›ramaz. Bu mücadeleninbir parças› da tutuklanananti-emperyalistlerledayan›flmay›artt›rmakt›r. Tutuklanan18 arkadafl›m›z derhalserbest b›rak›lmal›d›r"dedi. Eylemde, “ABDOrtado¤u'dan Defol”sloganlar› at›ld›.293 Aral›k 2006 / 81


Çal›flma saatlerinde, Antalya SerbestBölgesi’ndehatta servis arac›ndaiflçilerin birbiriyle konuflmas›yasakt›. Evlibulunan Novamed’deçal›flan iflçilerin26 Eylül’debafllatt›klar›kad›nlar yönetimin belirledi¤izamanlarda grev sürüyor. Petrol-‹flüyesi emek-hamile kal›p çocuk do-¤urmak zorundayd›lar çiler, ‹talyan-Alman ortakl› Novamed’inba¤l› oldu¤u Almanyamerkezli emperyalist tekel, FreseniusMedical Care’e (FMC) karfl› mücadeleediyorlar. Direnifllerinin 57.gününde görüfltü¤ümüz, Petrol-‹flMersin temsilcisi Yusuf Bas›r, BafltemsilciFatma Özün ve iflyeri temsilcisiAysel Güncü, çal›flma flartlar›n›anlatt›lar.Novamed’de emperyalisttekele karfl› direniflFMC’ye protesto, iflçilere destek için; FMC yöneticilerinin mailleri:Dr. Emanuele Gatti: emanuele.gatti@fmc-ag.comDr. Massimo Fini: massimo.fini@fmc-ag.comMr. Antonio Raffa: Antonio.Raffa@fmc-ag.com‹flçilerin birbiriylekonuflmas› yasakt›Sendika ad›na sorular›m›z› cevaplayanYusuf Bas›r, Mart 2005’teörgütlenme faaliyetlerini bafllatt›klar›n›belirterek, çal›flma koflullar›n›flu flekilde anlatt›:“‹flçilere 15 dakikal›k tek birmola ve 25 dakikal›k yemek aras›veriliyordu. Yemek ve servis yoktu.Çal›flma saatlerinde ve hatta servisarac›nda iflçilerin birbiriyle konuflmas›yasakt›. ‹letiflim hiyerarflik biryap› içerisinde sa¤lan›rd›. Servisaraçlar›n›n say›s› çok s›n›rl› oldu¤uiçin baz› iflçilerin 3-4 saati yolda geçiyordu.Molada ya da yemek aras›ndasigara içmek yasakt›. Bu yasaköyle abart›l›yordu ki baz› yöneticilerve flefler iflyerine girmedenönce iflçilerin üstlerini kokluyorlard›.‹flçiler insandan say›lm›yor, sadeceüretimin bir parças› olarak görülüyordu.fiirket yöneticileri iflçilerisürekli afla¤›l›yorlard›. Hafta içinde,iflgünlerinde iflçilerin ev ziyaretinegitmeleri yasakt›. Kad›n iflçilerinevlenmek için izin almalar› gerekiyordu.Evli kad›nlar yönetiminbelirledi¤i zamanlarda hamile kal›pçocuk do¤urmak zorundayd›lar.Sendikam›z örgütlenmeye bafllay›ncabu insanl›k d›fl› uygulamalarazald›. Ne var ki yönetimin bask›s›k›l›f de¤ifltirdi. ‹flveren sendikan›niflyerindeki varl›¤›n› kabul etmedi.Petrol-‹fl bütün bu zorluklar› ve sendikalbask›y›, Alman kimya iflçilerininsendikas› IG BCE’nin dayan›flmas›n›nda katk›s›yla aflmay› bildi.”Patronun tüm giriflimlerine karfl›nyetki alan Petrol-‹fl, toplu sözleflmeiçin ilk olarak 19 Nisan’daNovamed yönetimiyle masaya oturdu.Sendikan›n taleplerini kabul etmeyenpatron, ortalama ücretin300-310 YTL oldu¤u fabrikay› baflkabir yere, yani eme¤in daha daucuz oldu¤u bir ülkeye tafl›maklatehdit etti. Olas› bir grevi k›rmakiçin de 60 kadar yeni iflçiyi “sendikayaüye olmamalar›” flart›yla ifleald›¤›n› kaydeden Bas›r, 84’ü bayan86 iflçinin greve kat›ld›¤›n› söyledi.Haklar›m›z› istiyoruzBas›r flunlar› söyledi:“Bu iflçiler art›k b›ça¤›n kemi¤edayand›¤› iflçiler. FMC’nin baflkaülkelerde bulunan firmalar›ndaki iflçilersendikal› ve onlarla toplu sözleflmeleryap›yor. Türkiye’de ise hükümetlerçokuluslu flirketlere kolayl›klarsa¤l›yor, serbest bölgelerdeserbestlik sadece flirketlere. ‹fl gücüucuz oldu¤u için iflveren sendikalaflmaistemiyor. Biz Novamed iflçileriolarak; anayasal haklar›m›zasayg› gösterilmesini, örgütlenmehakk›m›z›, çal›flma koflullar›m›z›ndüzeltilmesinive ücretlerimizinart›r›lmas›-n› istiyoruz.Bunun içingrevdeyiz.”BES’ten BütçeProtestolar›BüroEmekçileriSendikas›,düzenledi¤ieylemlerle2007bütçesiniprotesto etti ve adliye çal›flanlar›-n›n taleplerini dile getirdi.24 Kas›m’da ‹stanbul Adliyesiönünde 1 ve 2 No’lu flubeler ad›naaç›klama yapan, 2 No'lu fib. Baflkan›fiükran Duman, Adalet Bakanl›¤› veadliyelere ba¤l› kurumlarda çal›flanlar›n,kamu emekçileri içinde enma¤dur kesim oldu¤unu bildirdi.Duman, bütçenin IMF'nin istekleride¤il, çal›flanlar›n talepleri do¤rultusundahaz›rlanmas›n› istedi. BES ‹stanbulflubeleri 28 Kas›m’da da vergidairesi önünde bütçeyi protesto etti.Bas›n toplant›s› düzenleyen Diyarbak›rfib. Baflkan› Serdal Savaflç›,"bütçede halk yoktur" derken, ‹zmirAdliyesi önünde düzenlenen eylemde,“IMF’ye De¤il E¤itime Bütçe”,“Yarg›da Adalet ‹stiyoruz” sloganlar›at›ld›. Adana fiubesi üyeleri ise,Seyhan Kaymakaml›¤› önündeydiler.Emekçiler, "IMF Emreder AKPZulmeder" sloganlar› att›lar.BES Ankara flubeleri üyeleri de,meclis önünde yapt›klar› eylemle,IMF bütçesini protesto ettiler. MeclisDikmen Kap›s›’nda yap›lan aç›klamada,BES Ankara 2 No’lu fiubeBaflkan› Cemal Y›ld›r›m, “OnurluTBMM üyelerini bu bütçeye hay›royu vermeye davet ediyoruz” dedi.BES yöneticileri daha sonra, talepleriniiçeren imzalar› Meclis Plan veBütçe Komisyonu’na ilettiler.KESK’in bütçe referandumu dakentlerde sürüyor. Kocaeli’de 27Kas›m’da yap›lan ve HÖC’ün dedestek verdi¤i aç›klaman›n ard›ndanreferandum sand›¤› kuruldu.303 Aral›k 2006 / 81


emekSa¤l›k Hakk›m›za Sahip Ç›k›yoruz‹zmir ve Antalya’da binlerce emekçi, AKP iktidar›n›n uygulad›¤›, IMFtalimatl› sa¤l›k politikas›n› protesto ettiler.14 Aral›k’ta ifl b›rakma ça¤r›s›‹zmir’de 26 Kas›m’da ‹zmir Sa¤l›kPlatformu taraf›ndan düzenlenenmitingte, koruyucu sa¤l›k hizmetleriveren Sa¤l›k Ocaklar›’n›n kapat›lmamas›istendi ve "Sa¤l›kta Y›k›ma Hay›r"denildi.Cumhuriyet Meydan›'nda toplananve sa¤l›k emekçilerinden gecekonduyoksullar›na kadar halk›n de-¤iflik kesimlerinden 10 bin kifli sloganlarlaGündo¤du Meydan›'na yürüdü.GSS ve Aile Hekimli¤i’ne karfl› ç›kan sa¤l›k meslek kurulufllar› ad›nayap›lan konuflmalarda, 2007 bütçesine dikkat çekilerek, sa¤l›¤a ayr›lan pay›nsürekli düflürüldü¤ü belirtildi. Mücadeleyi sürdüreceklerini belirten sa¤l›körgütlerinin ard›ndan söz alan KESK Baflkan› ‹smail Hakk› Tombul ise,14 Aral›k'ta hizmet üretmeyeceklerini belirtti.Sa¤l›k hizmeti alamayan yoksullar›n da konufltu¤u mitinge çok say›dasendika, parti ve kitle örgütü destek verdi. ‹zmir HÖC Temsilcili¤i de, “Sa¤l›kHakt›r Sat›lamaz, GSS’ye Hay›r” pankart› ve “F Tipine De¤il Sa¤l›¤aBütçe, GSS Özellefltirmedir ‹flbirlikçili¤e Son” dövizleriyle yerlerini ald›lar.Mitingte s›k s›k “Sa¤l›k Ocaklar› Kapat›lamaz”, “IMF Defol Bu Ülke BuHalk Sat›l›k De¤ildir”, “Sa¤l›k Ocaklar› Bizimdir Kapat›lamaz”, “F TipineDe¤il Sa¤l›¤a Bütçe”, “Sa¤l›k Hakt›r Sat›lamaz” sloganlar› at›ld›.Sa¤l›kta y›k›m yaflan›yorAntalya’da ise, 25 Kas›m’da SES taraf›ndan düzenlenen mitinge kat›lan600 kifli, “Sa¤l›k Hakk›m›za Sahip Ç›k›yoruz/ Sa¤l›kta Y›k›m› Durdurmak‹çin Yürüyoruz” dedi. Sendika, oda ve siyasi gruplar›n destek verdi¤i mitingtes›k s›k AKP ve IMF aleyhine sloganlar at›ld›. Miting alan›na girmekisteyen HÖC üyeleri, polisin keyfi tutumu ile karfl›laflt›lar. Polis, HÖC’lülerinpankartla alana girmesini engellemeye çal›flt› ancak, HÖC’lüler “Sa¤l›kHakt›r Sat›lamaz” pankart› ve dövizleri ile alanda yerlerini ald›lar.SES ad›na Mustafa K›l›ç taraf›ndan yap›lan konuflmada, hastanelerin “iflletme”haline getirildi¤i kaydedilerek, “Hastalar müflteri haline getiriliyor.Kamusal sa¤l›k hizmeti ortadan kald›r›l›yor. Sa¤l›k ticarilefltiriliyor. Sa¤l›ktay›k›m yaflan›yor” denildi. Bu uygulamalaraitirazlar› olduklar›n› belirtenK›l›ç’›n ard›ndan söz alan,Antalya Tabipler Odas›’ndan MeteAkbulut ise, F Tipi hapishanelerdeyaflanan sa¤l›k sorunlar›ndan söz ettive tecrit politikas›n›n sona erdirilmesiça¤r›s›nda bulundu.Mitingte; “IMF’ye De¤il HalkaBütçe”, “Emekçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z”,“IMF Defol Bu MemleketBizim” gibi sloganlar at›ld›.E¤itim-Sen Taleplerini ‹lettiE¤itim-Sen flube baflkanlar›,“Herkese eflit, paras›z ve niteliklie¤itim hizmeti verilmesi” talebiyletoplad›klar› imzalar›, 24 Kas›m’daMilli E¤itim Bakan› Hüseyin Çelik’eteslim ettiler.E¤itim-Sen Ankara 1 No’lu fiubeönünden Milli E¤itim Bakanl›¤›’nayürüyen flube baflkanlar›, HüseyinÇelik ile görüfltüler. E¤itim-Sen GenelBaflkan› Alaaddin Dinçer, sendikaolarak taleplerini iletirken, sorunlar›nmuhatab› olmas›na karfl›n,Bakan Çelik “hükümete ve ilgilibakanl›klara iletece¤ini” belirttive “niyet” beyanlar› ile yetindi.14 Aral›k’ta ifl b›rakmaya haz›rlanane¤itimcilerin ilettikleri taleplerdenbaz›lar› flu flekilde: - E¤itiminözellefltirilmesine yönelik uygulamalardanvazgeçilsin, - E¤itim ve bilimemekçilerinin tümüne ücretsiz ulafl›molana¤› sa¤lans›n, - Bütçedene¤itime ayr›lan pay art›r›ls›n, okullarayeterli ödenek aktar›ls›n, - ‹kilie¤itimden tekli e¤itime geçilsin, s›-n›f mevcutlar› önce 30’a ard›ndan24’e indirilsin...Geçici iflçilere kadro talebiPetrol-‹fl, Tezkoop-‹fl, Koop-‹fl,Tümtis ve Yol-‹fl Ankara flubeleri 26Kas›m’da yapt›klar› ortak aç›klamaile, ''geçici iflçilerin kadroya geçirilmesini''istediler. K›z›lay'da toplanansendika üyeleri ad›na aç›klama yapanPetrol-‹fl Ankara fiube Baflkan›Mustafa Özgen, 'Geçici ‹flçilik' ve'Geçici Statüde Çal›flma' kavramlar›-n›n çal›flma yaflam›ndan ç›kar›lmas›gerekti¤ini söyledi.Özgen, büro iflçileri, mahalli idarelerdeçal›flan iflçiler, döner sermayedenücret alan iflçiler, katma bütçedenücret alan iflçiler ayr›mlar›n›nkald›r›lmas›n› isteyerek, “Bu iflçilerinbir k›sm›na 657 say›l› yasan›n4/b maddesine göre 'sözleflmelipersonel' statüsüne geçirilme düflüncesindenvazgeçilmeli, buralardaçal›flan iflçilere de kadro verilereksoruna nihai bir çözüm getirilmelidir”dedi. Özgen, talepleri karfl›lanmazsakitlesel eylemler gerçeklefltireceklerinisöyledi.313 Aral›k 2006 / 81


Narenciye Üreticisi ÖfkeliÜreticiyigözdenç›karan iktidar,protestolar›nhedefi olmayadevamediyor.Narenciyeüreticileri Mersin’in MezitliBeldesi’nde "Hükümet ‹stifa" sloganlar›ile gösteri düzenlediler.Mersinli narenciye üreticileri, 26Kas›m günü Mezitli Beldesi KaleköyKavfla¤›'nda toplanarak, sorunlar›n›dile getiren bir aç›klama yapt›-lar. Ancak öfke o kadar büyüktü ki,“bas›n aç›klamas›”, 2 bin kiflinin kat›l›m›ile mitinge dönüfltü ve köylüler,karayolunu trafi¤e kapatt›.Çiftçiler, para etmeyen limon,portakal, mandalina ve muzlarla, limona¤açlar›n› kesip alana getirdilerve yerlere atarak sloganlarla iktidar›protesto ettiler.AKP flamalar›n› ayaklar›n›n alt›ndaçi¤neyen üreticiler ad›na aç›klamay›yapan Ahmet fienayar, AKPiktidar›n›n IMF'nin talimatlar› do¤rultusundauygulad›¤› tar›m politikas›n›n,tar›m toplumu olarak bilinenTürkiye'de tar›m ile geçimini sa¤layanlar›s›k›nt›ya soktu¤unu söyledi.fienayar, “Bundan 4- 5 y›l önce kilosu70-80 kurufla sat›lan narenciye,son y›llarda dibe vurdu. Alt›n› çizereksöylüyorum. Üretici ürününü 20kurufla satam›yor. Çiftçi, hükümetinIMF politikalar›n› istemiyor'' diyekonufltu.Aç›klaman›n ard›ndan köylüler,D-400 Mersin- Silifke Karayolu'nutrafi¤e kapatarak yürümek istediler.Bunun üzerine polis ile çiftçiler aras›ndak›sa süreli arbede yaflan›rken,polis karayoluna limonlar› dökenköylüleri gözalt›na almaya çal›flt›.Köylüler bu duruma tepki göstererekarkadafllar›n› polisin elinden al›rken,trafik bir süre kapand›.Yine Mersin’in Erdemli ‹lçesi’neba¤l› Tömüklü Beldesi’nde de limonüreticilerinin protestosu vard›. ‘LimonHasat Günü’nde eylem yapanüreticiler, narenciyenin para etmedi-¤ini, ancak burada flenlik yap›ld›¤›n›ifade ederek, protesto gösterisi düzenlediler.Köylülerin D-400 Karayolu’nutrafi¤e kapatt›¤› eylemde,jandarma müdahale ederek befl köylüyügözalt›na ald›. Köylüler, hükümetiprotesto eden sloganlar att›lar.Tar›m iflçileri grev yapt›Çukurova’da çal›flan tar›m iflçileri,geçen y›l›n ücretleri ile çal›flt›r›lmalar›n›protesto etmek ve yevmiyenin19.3 YTL’ye yükseltilmesi içinsüresiz ifl b›rakt›lar.Adana Tar›m Arac›lar› Derne-¤i’nin ça¤r›s›yla yap›lan eyleme, ›rgatlar›nyan›s›ra “arac›lar” da kat›ld›lar.Adana’n›n Havutlu Köprüsü’ndebekleyerek, tarlalara çal›flmayagiden iflçileri durduran ve eylemekat›lmaya ça¤›ran arac› ve ›rgatlar,jandarma taraf›ndan engellenmeyeçal›fl›ld›. Ancak engelleme, tar›m iflçilerinin“‹flçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z,‹flçiler Kardefl Patron Kallefl”gibi sloganlar›yla cevap buldu. Irgatlar›nbüyük bölümü ça¤r›ya kulakvererek eyleme kat›ld›lar.Adana Tar›m Arac›lar› Derne¤iBaflkan› Nevzat Alban, düzenledi¤ibas›n toplant›s›nda, Adana, Mersinve Hatay’dan 40 bin iflçinin eylemekat›ld›¤› bilgisini verdi. Valilikteoluflturulan komisyon taraf›ndan ücretlerin,asgari ücrete ek olarak 1.60YTL tar›m arac›lar› komisyonununverilmesini kararlaflt›rd›¤›n›, ancak15 kadar firman›n bu ücreti kabul etmedi¤inikaydetti.23 Kas›m’da bafllayan eylem, k›-sa sürede sonuç verdi ve firmalar›nbüyük bir k›sm› geri ad›m att›. Bas›ntoplant›s› düzenleyen Nevzat Alban,birkaç firma d›fl›nda bütün firmalar›narac›lar›n istedi¤i yevmiyeyi kabuletti¤ini, % 90 oran›nda kazan›msa¤lad›klar›n› ifade etti. Alban, ‘Özler’isimli firma baflta olmak üzere,baz› büyük firmalar›n eski yevmiyeolan 17.7 YTL’den ücret vermeye,kaçak iflçi çal›flt›rmaya devam ettiklerinisöyledi.Eyleme, ‘arac›lar’ önderlik etsede, tar›m iflçilerinin tafl›d›¤› dinami-¤i göstermesi, örgütlülük bilinciningeliflmesi aç›s›ndan dikkat çekti.köylü112 asgari ücretli çal›fl›yorBir “milletvekili” yiyorSefalet ücreti haline getirilen asgari ücreti belirlemekomisyonu 30 Kas›m’dan itibaren toplant›lara bafllarken,öncesinde konuya iliflkin bir aç›klama yapan, Türkiye‹flçi Emeklileri Derne¤i (T‹ED) Genel SekreteriRecep Orhan, rakamlarla sefaleti gözler önüne serdi.‹flçi ve memur emeklilerin, asgari ücretli iflçilerin açl›ks›n›r› alt›nda yaflad›klar›n› kaydeden Recep Orhan,baz› k›yaslamalarda da bulundu. Orhan, bir milletvekilininmaafl›n›n ödenebilmesi için 112 asgari ücretli vatandafl›ngelir vergisi ödemesi gerekti¤ini, bir baflka hesabagöre ise, 20 asgari ücretlinin toplam maafl›n›n birvekilin maafl›na denk oldu¤unu kaydederek, “kim vekil,kim as›l, anlamakta güçlük çekiyoruz” dedi.2007 y›l›nda milletvekili maafllar›na yap›lacak art›-fl›n, emeklilere ve asgari ücretlilere yap›lacak art›fl›nüzerinde olmas›na dikkat çeken Orhan’›n verdi¤i bilgileregöre, emeklilerin durumu da flöyle: Bir vekilin ayl›¤›;16 iflçi emeklisinin, 33 Ba¤-Kur tar›m emeklisinin,22 Ba¤-Kur esnaf emeklisinin, 12 memur emeklisinintaban ayl›¤›na denk.Burjuva parlamentosunda tekellerin ç›karlar› için elkald›r›p indirenler, bu hizmetlerinin karfl›l›¤›n› al›yorlar.Emekçi sefalet içindeyken, onlar sömürünün yasallaflt›-r›lmas›na ettikleri hizmetten dolay› sefahat içindeler.323 Aral›k 2006 / 81


MÜfiKÜLE KÖYÜBundan bir süre önce tüm gazeteve TV’lerde, Bursa’da bir köyünmuhtar› protesto etmek için, aklidengesi yerinde olmayan kiflileri“aza” olarak seçtikleri haberleri yeralm›flt›. Müflküle köylülerinin buprotestolar›, yer yer magazinel birtarzda da sunulsa, yerli ve yabanc›bas›n taraf›ndan genel olarak “demokratiktepki” olarak de¤erlendirildi.El Cezire Televizyonu köydeyapt›¤› röportajlardan oluflan haberinde,köylülerin muhalefet hakk›n›kulland›klar›n› ve Arap Dünyas›’nademokrasi dersi verdiklerini ekledi.Kimileri de “Naz›m'›n delirtti¤iköy” biçiminde yans›tt›.Ancak, protestonun hedefi olanmuhtar, o dersi almam›fl olacak ki,bu durumun demokrasi olarak de-¤erlendirilmemesini isteyerek, “buolaylar günlük 3-4 bin YTL getirisindenrant elde etmek isteyen ikikiflinin köylüleri k›flk›rtmas›n›n sonucu”fleklinde aç›klama yapt›.Biz de Müflküle köyünden okurumuzÖmer KÖSE’ye sorduk.◆ Müflküle köyü hakk›nda bizebilgi verir misiniz?Ömer KÖSE: ‹znik Gölü’nünk›y›s›nda zeytincilikle geçimini sa¤layanbir köydür. Son y›llara kadarköyde su sorunu ya da köylününürününü pazarlama gibi sorunlar›yoktu. Çünkü köyümüzde dayan›flma,paylafl›m vard›. Kendi içimizdeyaflanan sorunlar› kendimiz çözüyorduk,sahiplenme vard›.◆ Bas›nda köyün ismi, Naz›mHikmet ile beraber an›ld›?...1945 tarihinde Müflküle köyünden‹smail Baflaran ve Bursa Seç köyünden‹brahim Balaban büyük ustaNaz›m Hikmet ile Bursa Hapishanesi'ndekal›yorlar. Naz›m’dan etkileniyorlar,sosyalist düflünce ile tan›fl›-yorlar. Naz›m Hikmet’in ö¤retmenli¤inde‹brahim Balaban ressaml›¤ayönlenirken, ‹smail Baflaran ise fiairlikvasf›n› gelifltiriyor.‹smailBaflaran hapishanedenç›kt›ktansonra politik kitaplar okuyarakkendini gelifltirip köydeki gençleriSosyalist kültür do¤rultusundae¤itiyor. 1960 ihtilalinden sonra ‘61Anayasas›’yla yap›lan de¤iflikliklerleberaber sol ve sosyalist düflüncelertart›fl›lmaya baflland›¤› y›llard›.Türkiye ‹flçi Partisi kurucu üyeli¤ine‹smail Baflaran’›n yetifltirdi¤igençlerden Fevzi Kavuk getirilir.T‹P içerisinde öne ç›kan Fevzi, partikademelerinde yükselerek partimeclis üyesi olur. 1965 y›l› MilliBakiye sistemiyle yap›lan seçimlerdeBursa Milletvekili aday› olarakseçimlere kat›l›r. Bu seçimlerde T‹P15 milletvekili ç›kard›. Bursa’da seçimleriiki bin eksik oyla kaybetti.Fevzi Kavuk’un MYK üyeli¤i devamediyordu. Bu seçimde Türkiyeçap›nda T‹P 32 köyde birinci partiolmufl, bunlar›n 31’i Alevi köyleri,sadece Müflküle köyü Sünni köyolarak öne ç›k›yor.T‹P içerisinde ayr›flmalar yaflan›r.Fikir Kulüpleri Federasyonu(FKF) içinde yaflanan tart›flmalaraba¤l› olarak köyde de ayr›flmalar ortayaç›kar. 1970-71’lerden Ayd›nl›kgrubu, T‹P vb. tart›fl›l›yor. Sol yelpazedehemen her görüflten gruplarolufltu. Müflküle köyünde T‹P tenayr›lan bir grup önce DEV-GENÇiçinde, sonra da Devrimci Yol içindeyer ald› ve giderek köye bu hareketlerdamgas›n› vurdu. Di¤er yap›-lardan insanlar az da olsa varl›¤›n›devam ettirdiler. ‘78’de DevrimciYol-Devrimci Sol ayr›flmas› yafland›¤›ndaMüflküle Köyü blok olarakDevrimci Sol’dan yana tav›r ald›.1980 Cuntas›’nda Müflküle köyündengözalt›na al›nan tutuklanançok insan oldu. Bizim ailenin tümerkekleri tutukland›, ben, kardeflimAli Osman ve Babam. 12 Eylül sürecindeyaflanan yo¤un bask› köyüzerinde korku ve politikadan uzaklaflt›rmaprogramlar› giderek etkisinigöstermeye bafllad›. Bir dönemy›lg›nl›k ve korku etkili oldu. Bugünise Türkiye genelinde oldu¤ugibi yozlaflma gündemde.◆ Ne tür bir yozlaflma?Yozlaflma ileri boyutta; içki, kumarköyün gençlerini esir alm›fl, buyozlaflma özel olarak körükleniyor.Köyümüzde su yokken yol yokkenmüzikhol açt›lar. Köyün gençlerizeytinden kazand›¤› paray› müzikholdeyiyor.◆ Muhtarla yaflanan sorunlar›nnedenleri nedir?Muhtar›n sürekli köy d›fl›nda bulunmas›,insanlar›n ifllerini halletmemesi,köyün ortak mallar›n›n sat›l›pköye hiçbir hizmet getirmemesi, köylününfaydalanmas› gereken orman›nbaflkalar›na peflkefl çekilmesi ve bunlar›nd›fl›nda en büyük etken köydeevlerde aylard›r sular›n kesik olmas›.Köylüler bu tepkilerini ilk olarakazal›ktan istifa ederek gösterdiler. 29Ekimde yap›lan aza seçimlerindeköylü tepki olarak köyün delileriniaza seçti.◆ Muhtar›n tepkisi ne oldu?Bas›n ve TV'den izledi¤imiz gibi,köy meydan›nda flov yapt›. Dahasonra üç befl oyla seçilen kendi listesinigörev bafl›na getirdi.◆ Köyün bu sorunlar›na karfl›sizin önerileriniz nelerdir?Kooperatifçili¤in gelifltirilmesi ilkhedefimiz olmal›. Kütüphane aç›l›pçeflitli sosyal faaliyetlerle yozlaflmaengellenmeli. ‹çki, kumar gençli¤iesir alm›fl durumda bunlar› engellemeliyiz.Köyde kurulu olan kooperatififlletilmeli. Köyünyollar› yap›lmal›,en önemlisiköyde kanalizasyonsistemi kurulmal›,çöpler toplanmal›ve sular akmal›.Tüm bunlar yap›l›rsaköyümüz geçmifltekiolumlu miras›nasahip ç›kabilecektir.333 Aral›k 2006 / 81


g ençlikGençlik Federasyonu’ndan soruflturmalara protesto:Tek Tip Gençlik Olmayaca¤›z!Ülkenin bir çok üniversitesindeh›zla devam eden soruflturma terörü,Gençlik Federasyonu taraf›ndançeflitli kentlerde düzenlenen eylemlerleprotesto edildi.24 Kas›m günü; ‹stanbul, Ankara,Antalya, Eskiflehir, ‹zmir, Bursa,Bal›kesir Gençlik Dernekleri düzenlediklerieylemler ve yapt›klar›aç›klamalarda; “anti-bilimsel, hukuk-d›fl›YÖK uygulamalar›na vepolis-idare iflbirli¤ine karfl› mücadeleetmeye ça¤›r›yoruz" dediler.Yap›lan aç›klamalar›n ard›ndan, soruflturmalar›nyo¤unlaflt›¤› üniversitelerinrektörlüklerine faks çekildi.‹stanbul Gençlik Derne¤i üyeleri,Galatasaray Lisesi önünde yapt›klar›eylemde, "SoruflturmalaraSon" pankart› açarak, "Ö¤renciyizHakl›y›z Kazanaca¤›z, F Tipi Üniversite‹stemiyoruz, SoruflturmalarBask›lar Bizi Y›ld›ramaz" sloganlar›n›att›lar. Ö¤renciler ad›na aç›klamayapan Selma K›l›ç, demokrasi,insan haklar›, ifade özgürlü¤ü kavramlar›n›dillerinden düflürmeyenüniversite yönetimlerinin soruflturmave cezalarla ö¤rencileri süreklibask› alt›nda tuttuklar›n› dile getirdi.‹Ü Rektörü Mesut Parlak’›n 'benörgüt üyelerine soruflturma aç›yorum'diyerek üniversitelerde estirdikleribu sald›r›y› meflrulaflt›rmayaçal›flt›¤›n› hat›rlatan K›l›ç, “Bizlerhaklar›m›z için mücadele ediyoruz.Ba¤›ms›z, demokratik bir Türkiyeistiyoruz. Demokratik halk üniversiteleriistiyoruz. Herkese eflit, paras›z,bilimsel, anadilde e¤itim hakk›-n›n tan›nmas› için mücadele ediyoruz."diyekonufltu.AnkaraGençlikDerne-¤i, YeniflehirPostanesiönünde yapt›¤› eylemde, “ÜniversitelerdeSoruflturmalara ve CezalaraSon” yaz›l› pankart açt›lar.Soruflturma açan tüm üniversitelereprotesto fakslar› çeken ö¤rencilerad›na aç›klama yapan Deniz Yavuz,ad›n›n önünde profesör s›fat› bulunanlar›npolisli¤e soyunduklar›n›kaydetti. Yavuz, devrimci-demokratö¤rencilerin bu flekilde sindirilemeyece¤inibelirterek, “halk için bilimhalk için e¤itim istemeye, demokratikhalk üniversiteleri için mücadeleetmeye devam edece¤iz!” dedi.Antalya Gençlik Derne¤i üyesiö¤renciler ise, Akdeniz ÜniversitesiKampüsü’nde eylem yapt›. Soruflturmalar›protesto eden dövizleraçan Gençlik Derne¤i üyeleri ad›nakonuflan Emrah Erdo¤an, 12 Eylülanlay›fl›n›n sürdü¤ünü söyledi. Diyarbak›rDicle Üniversitesi’nde fluan 1000’e yak›n ö¤renciye soruflturmaaç›lm›fl durumda oldu¤unu ifadeeden Erdo¤an, Antalya’da da 1 May›s‹flçi Bayram›’na kat›ld›klar› için6 ö¤renciye soruflturma aç›ld›¤›n›ve bunlardan birinin savunmas› dahial›nmadan iki dönem okuldanuzaklaflt›r›ld›¤›n› söyledi. “Ö¤renciyizHakl›y›z Kazanaca¤›z”, “Bask›-lar Bizi Y›ld›ramaz”, sloganlar›n›nat›ld›¤› eyleme E¤itim-Sen ve DGHde destek verdi. Aç›klaman›n ard›ndan,rektörlüklere soruflturmalar›ngeri çekilmesi için faks çektiler.‹zmir Gençlik Derne¤i üyeleride, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesiönünde bir araya gelerek soruflturmalar›protesto ettiler. Yap›lanaç›klamada, soruflturmalar ve cezalar›namac›n›n ö¤renci muhalefetinisindirmeye yönelik oldu¤u kaydedildi.Aç›lan soruflturmalara iliflkinbilgiler verilen aç›klama sonras›,rektörlüklere faks çekildi.Bursa Gençlik Derne¤i üyelerinin,Büyükflehir Belediyesi önündedüzenledikleri eylemde de, "SoruflturmalaraSon" pankart› aç›larak,devrimci demokrat ö¤rencilerin sindirilemeyece¤ikaydedildi. CömertAtefl taraf›ndan yap›lan aç›klamada,“üniversitelerde bilimsel, demokratike¤itim istedikleri için, ifade özgürlü¤ühaklar›n› kulland›klar›için” yaklafl›k 15 üniversitede 100'üaflk›n ö¤renciye soruflturma aç›ld›¤›ifade edildi. “F Tipi Üniversite ‹stemiyoruz”sloganlar› at›lan eyleminSahte demokratlarö¤renci k›y›m›n› izliyorÖzelde devrimci-demokratgençli¤i hedef alan, gençli¤in en dinamikunsurlar›n› sindirmeye, okullardanuzaklaflt›rarak gençlik kitlesindentecrit etmeye çal›flan soruflturmalar,AB’ci “demokratlar”, burjuvabas›n ve di¤er “düzen demokratlar›”taraf›ndan da görmezliktengelinerek, destekleniyor.Bu ülkenin üniversitelerinde sony›llar›n en büyük ö¤renci k›y›m› yaflan›rken,cunta y›llar›n›n bask› rejiminiaratmayan bir sindirme ve susturmaharekât› yürütülürken yaflananbu “sessizlik”; ç›karlar› çat›flt›-¤›nda YÖK’ü ya da AKP iktidar›n›elefltirenlerin, bilimden, özerklikten,demokrasiden söz edenlerin riyakârl›klar›n›da göstermektedir.‘Nefes almak’ suç!15 üniversitede 100'ü aflk›n ö¤rencihakk›nda soruflturma aç›l›rken,Dicle Üniversitesi’nde flu an1000’e yak›n ö¤renciye soruflturmaaç›lm›fl durumdad›r.Soruflturmalar özellikle; ‹stanbul,Bal›kesir, ODTÜ, Hacettepe,Ankara, Süleyman Demirel, Akdenizüniversitelerinde yo¤unlafl›yor.Her türlü demokratik eylem soruflturmakonusu. Yasal 1 May›sgösterilerine kat›lan ö¤renciler aylarsonra soruflturmaya u¤ruyorlar.Bu nedenle Bal›kesir Üniversitesi'nde15 ö¤renci okuldan at›ld›.Akdeniz Üniversitesi’nde ise 5 ö¤renciyesoruflturma sürerken, Ça¤r›Nefeso¤lu adl› ö¤renci savunmas›dahi al›nmadan iki dönem okuldanuzaklaflt›r›ld›.343 Aral›k 2006 / 81


g ençlikard›ndan rektörlere protesto faks›gönderildi.Bal›kesir Gençlik Derne¤i yapt›¤›aç›klamada, soruflturmalar›namac›n›n “tek tip ö¤renci yaratmak”oldu¤unu kaydederken, EskiflehirGençlik Derne¤i üyeleri deMerkez Postane önünde “SoruflturmalaraSon” pankart› açarak eylemyapt›lar. Yap›lan aç›klamada soruflturmalar›ngeri çekilmesi istenirken,“Polis-‹dare ‹flbirli¤ine Son”sloganlar› at›ld›.*Öte yandan ‹stanbul Üniversitesi’ndenat›lan ö¤rencilere, Ça¤daflAvukatlar Grubu’ndan destek geldi.23 Kas›m günü Ça¤dafl Avukatlarad›na bas›n aç›klamas› yapan YeflinilYeflilyurt, “ö¤rencilerin e¤itimhaklar›na sahip ç›kacaklar›n›” dilegetirdi.At›lan ö¤renciler ise, protestolar›n›,haftada bir gün girifl kap›s›nda“e¤itimlerine” devam ederek sürdürüyorlar.Merkez Kampüs giriflindeyap›lan "‹nsan Hak ve Özgürlükleri"konulu ders, Doç Dr. Ufuk Urastaraf›ndan verildi.Liseli Gençlik Faflist Sald›r›yaBirlik ‹çinde Cevap VerdiFaflist terör liseli gençli¤i de hedef al›yor. ‹stanbul’da Halkal› TicaretLisesi’nde faflistler, demokrat ö¤rencilere sald›rd›.Bundan bir süre önce, Ülkü Oca¤›’ndan geldi¤ini söyleyen bir grubuntehditleri üzerine, 17 Kas›m günü okuldan toplu olarak ç›kan ö¤rencilerinönü, tak›m elbiseli, silahl›, b›çakl›, sat›rl› faflist grup taraf›ndankesildi. Faflistler, “siz devrimcisiniz, faaliyet yürütmeyeceksiniz” diyereksald›r›ya geçerken, okul önünde bulunan polis ekibi, sald›r›y› izledive anonsla devrimci demokrat ö¤rencileri da¤›tmaya çal›flt›.Olaylar 20 Kas›m’da sürdü. Devrimci, demokrat ö¤renciler, kendilerini“Reis” olarak tan›tan üç faflisti okul içinde döverek cezaland›rd›lar.Faflistlerin, Ülkü Ocaklar›’ndan “adam getirece¤i” tehdidi ile okuldanayr›lmalar›n›n ard›ndan, ‹kitelli’de toplanan liseli ve mahalleli gençlikten60 kifli, ö¤rencilere destek için topland›lar. Faflistler okuldan kaçarakuzaklafl›rken, bu kez polis devreye girdi ve okulu ablukaya alarak, birö¤renciyi gözalt›na almak istedi. Okul önüne toplanan kalabal›k bunaengel oldu. Okuldan toplu bir flekilde ç›kmaya bafllayan demokrat ö¤renciler,okul ç›k›fl›nda bekleyen grupla birleflince say›lar› 100’ü aflt›.Silahl› sat›rl› faflistleri izlemekle yetinen polis, gençli¤in faflist sald›-r›y› püskürtmesinden ve dayan›flmas›ndan duydu¤u tedirginli¤i, “üstaramas›” dayatmas› ile gösterdi. Ö¤rencilerin itiraz› üzerine silah›na sar›lanpolis, havaya atefl açarak ö¤rencileri tehditle, silah zoruyla da¤›tmayaçal›flt›. Ö¤renciler gruplar halinde da¤›l›rken, bu olaylardan sonraÜlkü Oca¤›’na gidip gelen ö¤renciler, devrimci demokrat ö¤rencilerdenözür dileyerek, bir daha gitmeyeceklerine dair söz verdiler.Bugüne kadar Ülkü Oca¤›’n›n ve polisin ö¤renciler üzerindeki busald›rganl›¤›na sessiz kalan ve bu tavr›yla polisin-faflistlerin sald›r›lar›-na zemin yaratan okul idaresi, ö¤rencilerin ailelerini okula ça¤›raraktoplant› yapmak istedi¤ini belirtti. Ö¤renciler böyle bir toplant›n›n, aileleriçocuklar›na karfl› k›flk›rtmaya dönük oldu¤unu aç›klad›lar.Mersin Üniversitesi'nde faflist sald›r›Çiftlikköy Kampüsü’ndeki Meslek Yüksek Okulu önünde, 27 Kas›m’-da yaflanan olayda, d›flar›dan gelen 50 kiflilik faflist grup devrimci demokratö¤rencilere sald›rd›. Sald›r›n›n ard›ndan rektörlük önünde toplanan ö¤renciler,polisin ve idarenin sald›r›y› seyretti¤ini belirttiler. Amac›n “Kürtkökenli ö¤rencileri sindirmek oldu¤unu” belirten ö¤renciler, “Yaflas›nHalklar›n Kardeflli¤i, Faflizme Karfl› Omuz Omuza” sloganlar›n› att›lar.F Tipi Lise‘Kimlik’ uygulamas› getirilenAdana Tepeba¤ Lisesi’nde sivilpolisler ö¤rencileri okula almad›Bask› alt›nda sindirilmifl, boyun e¤enbir gençlik yaratma politikas›, daha lisedenbafllayarak uygulan›yor. Gençlerimiziteslim almak isteyen düzen, gerici fafliste¤itim sisteminin yan›s›ra, fiili bask›araçlar›yla da bunu yaratmaya çal›fl›yor.Faflizmin, liseli gençlikten duydu¤ukorkunun bir örne¤i, geçen hafta AdanaTepeba¤ Lisesi’nde yafland›. Bugüne kadarolmayan bir uygulama ile, önce okulyönetimi “okulda güvenli¤i sa¤lamak vegirifl ç›k›fllar› düzenlemek” için “kimlikkart›” uygulamas› bafllatt›. Her f›rsat› ö¤rencilerisoymak için de¤erlendiren sistem,üzerinde resim ve nüfus bilgilerininbulundu¤u kimlik kartlar›n› da 3YTL’den satmaya bafllad›. Uygulamaiçin de 28 Kas›m’dan itibaren okul giriflininkontrolü sivil polislere devredildi.3 YTL’yi ödemeyen ve kimlik alamayan,ancak üzerinde formalar› bulunan,yani ö¤renci olduklar› belli olan 100 kadarö¤renci okula al›nmad›. Bu durumufark eden, Biyoloji ö¤retmeni ve ayn› zamandaE¤itim-Sen fiube Baflkan› GüvenBo¤a, polisten ö¤rencilerin içeri al›nmas›n›istedi. Polis ö¤retmeni de dinlemeyerek,baz› ö¤rencileri coplad› ve Bo-¤a’y› tartaklad›.Güven Bo¤a’n›n okul müdürüne habervermesinin ard›ndan, okula polis takviyeyap›lmas›n›n ard›ndan ö¤rencileriçeri al›nd›lar. Ö¤rencilerin e¤itim haklar›n›nengelenemeyece¤ini kaydeden Bo-¤a, “ö¤rencileri zor kullanarak okuldanuzaklaflt›rmaya kimsenin hakk› yok. Benö¤retmenleriyim, ö¤rencilerimi tan›mazm›y›m?” dedi.353 Aral›k 2006 / 81


Gençlik Federasyonu’naba¤l›dernekler, ''Fark›ndam›s›n Haklar›-m›z Çal›n›yor Gelece¤imiz‹çin Ö¤renciHaklar›m›z› ‹stiyoruz''kampanyas› bafllatt›-lar.Kampanyan›n duyurusu,29 Kas›m’da bas›naç›klamalar›yla yap›ld›.Eskiflehir Gençlik Derne¤itaraf›ndan AnadoluÜniversitesi YunusemreKampüsü Cumhuriyet kap›s›giriflinde yap›lan aç›klamada,'Ö¤renci Haklar›-m›z› ‹stiyoruz’ pankart›aç›l›rken, ''Halk ‹çin BilimHalk ‹çin E¤itim, F TipiÜniversite ‹stemiyoruz,Ö¤renci Haklar›m›z› ‹stiyoruz'' sloganlar›at›ld›.Hidayet Akbulut taraf›ndan yap›-lan aç›klamada, ö¤renci olarak birçokhaklar›n›n gasbedildi¤i kaydedilerek,“Bu gasplar e¤itim hakk›-m›z› engeller boyutta ve art›k bunabir dur demenin vakti geldi. Haklar›m›z›ar›yor var olan haklar›m›zasahip ç›k›yoruz ve tüm üniversiteö¤rencilerini bu hakl› mücadelemizdekampanyam›za destek sunmayaça¤›r›yoruz. Halk için bilim halkiçin e¤itim veren, ö¤renci haklar›n›koruyan, sunulmas› gerekli olanaklar›sunan üniversiteler istiyoruz.Bask›c›, gerici, ezberci e¤itime son''denildi.Ayn› gün ‹zmir Gençlik Dernekliö¤renciler de Bornova metroGençlik FederasyonuÖğrenci Haklarını İstiyor363 Aral›k 2006 / 81önünde aç›klama yapt›lar. Dernekad›na bas›n aç›klamas›n› okuyan DilekYüksel, "‹nsan› ve toplumu flekillendiren,gelece¤ini belirleyene¤itimdir. Üniversitelerin ise ülkeninve toplumun gelece¤inde yetifltirdi¤ibilim adamlar›yla, üretti¤iteknoloji ve projelerle özel bir yerivard›r. Bu nedenle üniversitelerdenitelikli ve bilimsel e¤itim verilmelidir"dedi. Aç›klaman›n devam›nda;liselerde yaflanan fliddet olaylar›na,çeteleflmeye, ÖSS'ye e¤itimin ticarileflmesineve üniversitelerin F Tiplefltirilmesinede¤inildi.Yüksel; "Ö¤renci gençli¤in karfl›s›naç›kar›lan bu sorunlar›n çözümüiçin; ö¤rencilerin, ö¤retim görevlilerininve çal›flanlar›n söz sahibioldu¤u; halk›n ve ülkesinin ç›karlar›için çal›flan, anadilde,paras›z ve bilimsele¤itim veren, halk içinbilim halk için e¤itim anlay›fl›ylaçal›flan DemokratikHalk Üniversiteleriistiyoruz" diye konufltu.Ankara Gençlik Derne¤i24 Kas›m günü YeniflehirPostanesi önündebas›n aç›klamas› yaparak,soruflturma açan tümüniversitelere faks çekti.“F Tipi Üniversite ‹stemiyoruz”sloganlar›atan ö¤renciler“ÜniversitelerdeSoruflturmalaraveCezalara Son”pankart› açt›. GençlikDerne¤i ad›na DenizYavuz taraf›ndan yap›-lan aç›klamada YÖKelefltirilerek “YÖK yaratmayaçal›flt›¤› apolitik,duyars›z ve kendindenbaflka kimseyidüflünmeyen ö¤rencimodelinin önünde bugündevrimci-demokratö¤rencileri engelgörüyor.Buradan YÖK’eüniversite yönetimlerineve ö¤retim görevlilerinebir kez daha sesleniyoruz!Devrimci-demokrat ö¤rencilere soruflturmaaçmaktan vazgeçin bizdevrimci-demokrat ö¤rencileri buflekilde sindiremezsiniz. Bizler halkiçin bilim halk için e¤itim istemeye,demokratik halk üniversiteleri içinmücadele etmeye devam edece¤iz!”denildi.24 Kas›m Cuma günü de AkdenizÜniversitesi kampüsünde AntalyaGençlik Dernekli ö¤renciler soruflturmalar›ngeri çekilmesi için bas›naç›klamas› yapt›lar. Soruflturmalar›ngeri çekilmesini isteyen ö¤rencilerad›na Emrah Erdo¤an aç›klamayapt›.Erdo¤an aç›klamas›nda YÖK’ünhukuk d›fl› uygulamalar›na örneklersundu. E¤itim-Sen ve DGH’nin destekverdi¤i aç›kaman›n ard›ndan ö¤rencilerfaks çekerek eylemlerinibitirdiler.Ayn› gün “Soruflturmalara SonGençlik Federasyonu” imzal› pankart›açan Bursa Gençlik Dernekliö¤renciler soruflturmalara karfl› mücadeleça¤r›s› yapt›. Federasyonüyesi Cömert ATEfi “Üniversitelerdebilimsel,demokratik e¤itim istedikleriiçin ifade özgürlü¤ü haklar›-n› kulland›klar› için yaklafl›k 15 üniversitede 100’ü aflk›n arkadafl›m›za


soruflturma aç›lm›fl, Bal›kesir Üniversite’nde15 arkadafl›m›z okuldanat›lm›flt›r. Üniversite rektörleri, dekanlar›,üniversitelerin bilim üretenmisyonuna, ifade özgürlü¤ünün kullan›labilirlikaç›s›ndan en özgüralanlar olmas› olgusuna ters hareketetmektedir” dedi.Gençlik’tenK›sa K›sa...ÇÜ’de Zamlar› Protesto:Çukurova Üniversitesi'nde yemekfiyatlar›na yap›lan zam ö¤rencilertaraf›ndan protesto edildi. Yemekzamm›n› protesto etmek için 30 Kas›mgünü Merkez Kafeterya önündetoplanan ö¤renciler 'Zamlar GeriÇekilsin' pankart› açt›lar. Ö¤rencilerad›na bir aç›klama yapan Emrah Topalo¤lu;zama karfl› okulda 2200 imzatopland›¤›n› bunu yetkililere ilettikleriniancak yan›t alamad›klar›n›belirtti.Mersin Üniversitesi’nde sald›r›Mersin Üniversitesi'nde 28 Kas›mgünü Kürt ö¤rencilere yönelik gerçeklefltirilensald›r› 30 Kas›m günü‹HD Mersin fiubesi'nde yap›lanaç›klamayla protesto edildi.‹HD Mersin fiubesi, DTP, SDP,EMEP, BES, SES, E¤itim-Sen, Liman-‹fl,Genel-‹fl, Tüm Bel-Sen,ESM, Sosyalist Emek Hareketi,Sosyalist Kültür Merkezi'nin ortakdüzenledi¤i aç›klamada Çorum, Sivasve Marafl'taki zihniyetin devametti¤i belirtildi.Antalya Gençlik Derne¤i’ndeTan›flma Etkinli¤iAntalya Gençlik Derne¤i taraf›ndan26 Kas›m günü dernek binas›ndabir Tan›flma Çay› düzenlendi.Ö¤renci gençli¤in mücadelesini vedayan›flmas›n› büyütmek amac›ylayap›lan etkinli¤e, liseli ve üniversiteliö¤renciler kat›ld›.Etkinlik, dernek baflkan yard›mc›s›Ömer Faruk Erceylan'›n konuflmas›ylabafllad›. Erceylan, devrimcigençli¤in halk›n mücadelesindeönemli bir yere sahip oldu¤unu anlatarak,Dev-Genç'in miras›n› mücadeleleriyletafl›d›klar›n› anlatt›.Derne¤in faaliyetliren iliflkin bilgiveren Erceylan, bafllat›lan "Ö¤renciHaklar›m›z› ‹stiyoruz" kampanyas›ylailgili olarak aç›klama yapt›.Daha sonra, Grup Seslenifl’intürküleri ile devam eden etkinli¤e50 ö¤renci kat›ld›.KAT‹LLER CEZALANDIRILSIN!Murat Kasap, 19 yafl›nda bir gençti. 29 Eylül2006’de polisin açt›¤› atefl sonucu katledilmiflti.Kasap'›n polis taraf›ndan katledilmesiyle ilgili aç›-lan davan›n birinci duruflmas› 29 Kas›m’da Ceyhan 2.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.Duruflma bafllamadan önce Murat Kasap'›n ailesi,arkadafllar› ve Adana Temel Haklar üyeleri taraf›ndanbir bas›n aç›klamas› yap›ld›.Aç›klama s›ras›nda "Murat Kasap'›n Katilleri Cezaland›ras›n,Adalet ‹stiyoruz" pankart› aç›ld›. Aç›klamadada katliamc›, infazc› polislerin bugüne kadaryarg› taraf›ndan korunup kolland›¤›na dikkat çekildi.Duruflma sonunda daha önce san›k polis Halil ‹brahimY›ld›r›m hakk›nda "bilinçli tesirle ölüme sebebiyetvermek" suçlamas›yla aç›lan davada görevsizlik karar›verilip "kast ile adam öldürmek" suçundan Ceyhana¤›r ceza mahkemesinde yarg›lanmak üzere tutuklulukhalinin devam›na karar verildi.Duruflma salonuna ve adliye koridoruna Murat Kasap'›nailesinin d›fl›nda bas›n mensuplar› da dahil olmaküzere hiç kimse al›nmad›.Duruflma sonunda adliye önünde yap›lan aç›klamadakonuflan Mehmet B›ld›rc›n "Murat Kasap'›n katledilmesibu ülkede yaflanan ne ilk ne de son katliamd›r BizAdana Temel Haklar ve Özgürlükler Derne¤i çal›flanlar›olarak bu olay›n sonuna kadar takipçisi olaca¤›z" dedi.B›ld›rc›n’›n ard›ndan konuflan Murat Kasap'›n annesi"benim içimi yakt›lar benim o¤lumun hiç kimseyezarar› yoktu, genç yaflta o¤luma k›yanlar›n cezaland›r›lmas›n›istiyorum" dedi. Konuflmalar, "Adalet ‹stiyoruz,Katiller Cezaland›r›ls›n" sloganlar›yla bitirildi.Sel felaketi ac›s›na soruflturmaDiyarbak›r'›n Ç›nar ‹lçesi'nde yaflanan sel felaketisonras› yard›m gelmemesini protesto etmek amac›yla2 Kas›m'da Kaymakaml›k önünde yap›lan eylem nedeniyleDTP Ç›nar ‹lçe Yöneticisi Ferhan Ads›z ileMustafa Geçgil hakk›nda “kamuya ait yere zarar verme”ve “Toplant› ve Gösteri Yürüyüflü Yasas›'na muhalefet”tendava aç›ld›. Daha önce de depremzedelerhakk›nda benzeri bir soruflturma açm›flt› bu devlet.373 Aral›k 2006 / 81


Adalet Bakan› Cemil Çiçek,"Türkiye laiktir laik kalacak" slogan›n›atanlar› “siyasi maganda”olarak niteleyerek, muhalefet partilerinide "Amazon yerlilerine" benzetti.Çiçek bu benzetme ve nitelemeleri,Ankara Mamak’ta düzenlenenAKP ‹l Dan›flma Meclisi Toplant›-s›’nda yapt›.Cemil Çiçek’in elefltirdi¤i kesimlerinniteli¤i ayr› bir tart›flmakonusudur; ama düzen içi muhalifgüçlere bile bu s›fatlarla sald›ranCemil Çiçek, AKP’nin tüm muhalifdüflünceler, elefltiriler karfl›s›ndakitahammülsüzlü¤ünü bir kez dahatüm Türkiye’ye ve dünyaya göstermifloldu.AKP iktidar›, bu konuda gerçek-Cemil Çiçek’in Muhalefete Bak›fl›:‘Siyasi Magandalar’‘Amazon Yerlileri’ten de gelmifl geçmifl tüm iktidarlar›geride b›rakan bir performans sergilemektedir.Sadece AKP GenelBaflkan› ve Baflbakan Tayyip Erdo-¤an’›n elefltiri yapmaya, taleplerinidile getirmeye çal›flan halk›n çeflitlikesimlerine karfl› kulland›¤› küfürleri,argo hitaplar›, att›¤› f›rçalar›hat›rlamak yeter.Cemil Çiçek, ayn› konuflmas›içinde “CHP-MHP koalisyonu”söylemlerini de "Dün birbirlerining›rtla¤›na sar›lanlar› koalisyonyapt›rmaya u¤rafl›yorlar" diye de-¤erlendirmifl. Çiçek anlafl›lan bafltakendisi olmak üzere birçoklar›n›nAKP’de nas›l biraraya geldi¤iniunutmufl görünüyor. Bugünkü AKPiçinde, geçmiflte MSP’ye, sonra RPve FP’ye “fleriatç›l›k” konusundaveryans›n eden “laik savaflç›lar”›,MHP, ANAP, DYP saflar›nda yeral›pislamc›larla “bo¤az bo¤aza”olanlar› unutmufl anlafl›lan.Halbuki, kendisi de içinde olmaküzere, tüm burjuva partiler vepolitikac›lar ayn› hamurdand›r. Dünüçabuk unuturlar. Hele iflin ucundaiktidar koltu¤u varsa, tüm haf›zalar›n›silmeye bile raz›d›rlar.Çiçek, toplant›da “AKP olmadanTürkiye'de huzur, istikrar olmaz”demifl. Evet, AKP’nin hapishanelerdekatlederek, iflçiyi, memuru, köylüyüekme¤e muhtaç ederek, meydanlardaterör estirerek sa¤lad›¤› bir“huzur” var... Ama o “huzur” halk›n,Türkiye’nin huzuru mu, yoksa,emperyalist tekeller ve iflbirlikçileriiçin sa¤lanan bir huzur mu?Kand›ra F Tipi köylülerin dehayat›n› karartt›Kand›ra F Tipi Hapishanesi’nin çevresinde yaflayan köylüler, hapishaneninköylerine verdikleri zarardan flikayetçiler.19 Aral›k 2000’deki katliamdan sonra alelacele ve peflpefle aç›lanF Tipi hapishanelerin bir çok eksi¤inin oldu¤u malumdu.Köylülerin flikayetlerine göre, Kand›ra F Tipi de ar›tma tesisiyap›lmadan aç›lm›fl; F Tipi hapishanenin at›klar›, tam 50 köyün yararland›¤›derede hayat› öldürmüfl.At›klar ilk olarak Akçakese Köyü’nde etkilerini göstermifl. Köylülersa¤l›k müdürlüklerine, ilgili-yetkili çeflitli kurumlara baflvurmuflancak bir sonuç alamam›fllar. Ancak Akçakese köylülerinin flikayetiüzerine, at›klar›n dereye döküldü¤ü yer de¤ifltirilmifl. Tabii budurumda da at›klardan baflka köyler daha fazla etkilenmeye bafllam›fl.Sonuçta, köylülerin belirtti¤ine göre, Kand›ra'ya kadar giden dereninetraf›ndaki bütün köyler periflan olmufl durumda.Bir köylü, "Cezaevi yap›lmadan önce temizdi sular›m›z, bal›k yafl›yordu.fiimdi kurba¤a bile kalmad› derede" diye anlat›yor durumu.Oligarfli kendine yak›flan› yapm›fl yine. Tecriti uygularken, çevreyide katletmifl; yani en iyi bildi¤i ifllerden ikisini bir arada yapm›fl.Notalar Özgür De¤ilGeçen hafta Bilgi Üniversitesi’nde yap›lanbir toplant›da, müzik üzerindeki sansür tart›fl›ld›.Freemuse 3. Uluslararas› Müzik ve SansürKonferans›, geçen hafta ‹stanbul Bilgi Üniversitesi’ndeyap›ld›. 25-26 Kas›m’da yap›lankonferansa Avustralya, Danimarka, ABD,Fransa, Finlandiya, ‹ngiltere, Lübnan, Küba,Güney Afrika, ‹sveç ve ülkemizden kat›lan sanatç›lar,“müzik ve sansür” konusunda mevcutuygulamalar›, iktidarlar›n bak›fl aç›lar›n› örneklerleanlatt›lar.Konferans bir kez daha gösterdi ki, GüneyAfrika’dan Zimbabve’ye kadar ilerici, muhalif,demokrat, devrimci müzi¤in sansüre u¤ramad›¤›hemen hiçbir yer yok. fianar Yurdatapan,Vedat Türkali, Ali R›za Binbo¤a, Selda Ba¤can,Hakk› Bulut, Ferhat Tunç, Ali Kocatepe,Gülten Kaya, Hasan Salt›k ve Grup Yorum’unda aralar›nda yerald›¤› ülkemiz sanatç›lar›,sansür ve sansüre karfl› mücadele deneyimlerinidi¤er ülkelerden sanatç›larla paylaflt›lar.383 Aral›k 2006 / 81


Mazlum: ‹sterseniz, konuyubiraz daha genel düzeyde ele alarakondan sonra tekrar feda eylemlerinedönelim. Baflta dedi¤imiz gibi,Marksizm-Leninizm’de mücadelebiçimleri en temelde bir, silahl› aksiyon,iki, silahl› aksiyonun d›fl›ndakimücadele biçimleri olarak ikiyeayr›l›r. Bizim gibi ülkelerde silahl›mücadele temel, di¤er mücadele biçimleribuna tabidir. Parti-Cephestratejisi de, 1960’lar›n sonunda buesasa göre flekillendirilmifltir.Marksist-Leninistler, silahl› vebar›flç›l mücadele biçimlerini birlefltirenbir çizginin uygulay›c›s› oldularbugüne kadar. Bu bütünlü¤ü anlamayanlarveya görmek istemeyenler,devrimci stratejiyi çarp›tmaktakendileri aç›s›ndan yarar görenler,Marksist-Leninistler’i silahl› mücadeled›fl›ndaki mücadele biçimleriniinkar etmekle, küçümsemekle, herfleye “namlunun ucundan bakmakla”vs. suçlad›lar. Bunun gerçekliklebir ilgisi yoktu tabii ki.Sözümün bafl›nda “önce konuyugenel düzeyde ele al›p ondan sonrafeda eylemlerine dönelim” dememinnedeni de iflte bu noktada gizlidir.Hat›rlayacaks›n›z, bizim ölümorucuna baflvurmam›z› baz›lar›“öncü savafl› mant›¤›”na ba¤lam›fl,baz›lar› da “ölüm oruçlar›n› silahl›mücadelenin yerine koydu¤umuzu”keflfetmiflti. fiimdi öncü savafl› mant›¤›m›z›anlamayan veya bunu mekanikbir yorumla çarp›tan birinin,bu mekanik mant›¤›yla ölüm orucuüzerine yapaca¤› bir yorumun isahayat›niçindekiteoriMücadeleBiçimleri ve FedaSevgili okurlar›m›z merhaba!Bilindi¤i gibi, feda eylemleri, 6-7y›ld›r gündemde olan, çok tart›fl›lankonulardan biridir. ‹slamc›lar›nABD’de gerçeklefltirdi¤i 11 Eylüleylemleri, ülkemizdeki 19 Aral›kdirenifli ve ölüm oruçlar›, Filistin direnifli,iflgale karfl› Irak direnifli, çokçeflitli biçimlerde feda eylemlerinitekrar tekrar tart›flma gündemine tafl›d›.Kimsenin kaçamayaca¤› birtart›flma asl›nda bu. Geçen hafta Filistin’de64 yafl›nda, dokuz çocukve otuz torun sahibi bir ninenin fedaeylemi gerçeklefltirmesi dikkatleriyeniden bu eylem biçimine çekti.Ve biz de bu haftaki sohbetimizdebir mücadele biçimi olarak feday›ele alal›m dedik.Biliyorsunuz, zaman zamanölüm orucu Marksizm-Leninizm’euygun mu de¤il mi, “canl› bomba”eylemleri solun ilkelerine, de¤erlerineuygun mu de¤il mi, tarz›ndatart›flmalar da yap›l›r. Bu sohbetimizdebunlara da de¤inmifl olaca-¤›z. Buyur Mazlum, ilk sözü sanavereyim.Tart›flma, biçim de¤ilöz’ün tart›flmas›d›rMazlum: Öncelikle flunu belirtelimtabii ki; mücadele biçimleritart›flmas›, Marksizm-Leninizm aç›-s›ndan önemli bir tart›flmad›r.Marksist-Leninist literatür aç›s›ndanbu tart›flma, öncelikle hangimücadele biçiminin –silahl› mücadeleninmi, bar›flç›l mücadeleninmi?– temel al›naca¤› tart›flmas›d›r.Bunlardan hangisinin temel al›-naca¤›n›n belirlenmesi o hareketinniteli¤ini belirleyen ay›rdedici noktalardanbiridir. Fakat mücadele biçimleritart›flmas› bunu belirlemeklebitmez tabii ki. Temel ald›¤› mücadelebiçimini -ister silahl›, ister bar›flç›mücadele biçimini temel alm›flolsun- nas›l sürdürecek? “Tali”dirdedi¤i mücadele biçimi karfl›s›ndakiyaklafl›m› nas›l olacak... Bunlar da“mücadele biçimleri” tart›flmas›n›nbir parças› olarak devam eder.Ölüm oruçlar›na veya genel olarakfeda eylemlerine dair flu veya butart›flmada duyuyoruz; “biz böylebir eylem biçimine karfl›y›z”.Tabii ki sorun asl›nda sadece birbiçim tart›flmas› de¤ildir. Eylem biçimitart›flmas›, s›n›flar mücadelesindenas›l yeral›naca¤›n›n veyaal›nmayaca¤›n›n tart›flmas›d›r. Çünkübiçim, özün yans›mas›d›r. Fedaüzerine bir yaz›da belirtildi¤i gibi,“Niye ölüyorsunuz?” demek, niyemücadele ediyorsunuz demekleözdefltir... “Ölmeyin!” demek mücadeleetmeyin demektir... “fiiddetebaflvurmay›n!” demek, faflizme karfl›savaflmay›n demektir. Ba¤›ms›zl›ktan,demokrasiden, sosyalizmdenvazgeçin demektir... “Kendinizi fedaetmeyin” demek, ideallerden vazgeçifltir.”(Devrimci Sol, say›: 16)Kemal: Evet, bu nokta önemli.Eylem biçimi gibi görülen tart›flmaesas›nda devrimin yoluna kadar gidenbir tart›flmad›r. Bir kere flunubafltan ortaya koymal›y›z. Feda anlay›fl›n›npolitik muhtevas›, esas›ndatüm halk kurtulufl savafllar›ndavard›r; emperyalizmin halklara yönelikkuflatmas›yla, feda özel bir eylembiçimine bürünmüfltür... Fedan›npolitik muhtevas›na karfl› ç›kmak,ölmenin ve öldürmenin kaç›-n›lmaz oldu¤u halk kurtulufl savafllar›nakarfl› ç›kmakt›r. E¤er emperyalizmeve faflizme karfl› savafl›l›-yorsa, emperyalizmi kovup faflizmialtedip ba¤›ms›zl›k ve demokrasiyikazanmak hedefleniyorsa, e¤er devrimve sosyalizm hedefleniyorsa,emperyalizmle ve oligarfliyle savafl›-lacakt›r; savafl nedir, ölünecek ve öldürülecektir.Bu hedeflere ulaflmakiçin, binlerce, onbinlerce insan fedaedecektir kendini. ‹flte bu anlamdad›rki, mücadele biçimleri tart›flmas›n›nesas›, “biçim”in de¤il, politikmücadelenin muhtevas›n›n tart›fl›lmas›d›r...393 Aral›k 2006 / 81


etli olmas› mümkün mü?Daha iflin en bafl›nda THKP’nintüzü¤ünde flöyle denir: “Savafl çokyönlüdür. Çeflitli halk kesimlerininkitlevi hareketinin örgütlendirilip,yönlendirilmesinden, ideolojik savafltan,silahl› savafla kadar bütünmücadele biçimlerini ayn› anda yürütmekgerekmektedir”.Mahir de bir baflka yerde flöylediyor: “Politikleflmifl Askeri SavaflStratejisi... k›r ve flehiri, silahl› propagandave öteki politik kitlevi mücadelebiçimlerini diyalektik birbütün olarak ele alan çizgidir.”Keza, devrimci hareketin sonrakitüm süreçlerinde de temel-taliiliflkisinin tali olan› yok saymak olmad›¤›,ustal›¤›n -temel olan› unutmadan,stratejik bir kaymaya izinvermeden- tüm mücadele biçimlerinibirlefltirmekte oldu¤u yaz›lm›fl,söylenmifl ve fiilen de hayata geçirilençizgi bu olmufltur. Biz bu noktadahayata flablonlarla, dogmalarlade¤il, hayat›n ihtiyaçlar› penceresindenbakt›k hep.Özlem: Benim mücadele biçimleriüzerine yap›lan tart›flmalardan,polemiklerden ç›kard›¤›m sonuçflu; esas›nda herhangi bir somuteylem biçiminin, o süreç aç›s›ndando¤rulu¤unu-yanl›fll›¤›n›, gereklili-¤ini-gereksizli¤ini tart›flmaktankaçmak için, bu konuda soyut teoriktart›flmalar öne sürülüyor. fiu eylembiçimi Marks’ta var m›, bu eylembiçimi Mahir’de var m› diye yap›-lan tart›flmalar, san›r›m esas meselelerive görevleri tart›flmaktan kaç›flolsa gerek...Mazlum: Evet Özlem, mücadelebiçimleri tart›flmas›n›n soyutbir alana çekilmesinin nedeni tamda belirtti¤in gibidir. Hemen tarihtenbirkaç örnek aktaral›m.1905 devriminin yenilgisinin ard›ndanBolflevikler’in gerilla savafl›nabaflvurmas› karfl›s›nda, Menflevikler,di¤er küçük-burjuva çevreler,Bolflevikler’i “Marksizmdeböyle bir çarp›flma biçimi yok” diyeelefltiriyorlard›.Mao, yoksul köylülük temelindehalk savafl› verirken “ortodoks komünistler”,flabloncular, “Marksizm-Leninizm’dehalk savafl› yok”diye elefltirdiler Mao’yu. Veya“köylülü¤ün temel güç olmas›n›n”Sovyet devrim modeline uymad›¤›-n› belirterek karfl› ç›kt›lar halk savafl›na.Emperyalizmin 3. bunal›m döneminindevrimci önderleri de, öncüsavafl›na, silahl› propagandayabaflvurduklar›nda, bu mücadele biçimlerininMarks’ta, Lenin’de veMao’da olmad›¤› elefltirileriyle karfl›laflt›lar.Mahirler de, ayn› elefltiridenkurtulamad›lar.Dönemler, koflullar, ülkeler de-¤ifliyor, ama pasifistlerin itirazlar›-n›n biçimi de¤iflmiyordu. De¤iflenkoflullar›n›, mücadelenin tarihsel vegüncel yeni ihtiyaçlar›n› durumudikkate almayan revizyonistler, reformistler,oportünistler, teoriyi diyalektikbütünlü¤ü içinde ele al›p,prati¤e uygulayan Marksist-Leninistleri,hemen her zaman Marks,Lenin, Stalin veya Mao'dan kopmakla,anti-Leninistlikle, sol sapmaolmakla, Narodniklikle elefltirdiler.Özlem: Lenin’in asl›nda bukonuda, yani mücadele biçimlerineiliflkin oldukça güzel ve net tespitlerivar. Onlardan bir iki k›sa bölümaktarmak istiyorum.“Marksizm çarp›flma biçimlerisorunlar›n›n salt tarihsel bir incelenmesinigerektirir. Bu sorunu, somuttarihsel durumdan ayr› olarakele almak, diyalektik materyalizminesaslar›n›n yeterince kavranmad›-¤›n› gösterir. ‹ktisadi evrimin de¤iflikaflamalar›nda, siyasal-ulusalkültürelcanl› koflullardaki de¤iflmelereba¤l› olarak de¤iflik mücadelebiçimleri ortaya ç›kar, bunlar bafll›caçarp›flma biçimleri olurlar;bunlarla ilgili olarak ikinci derecede,tamamlay›c› mücadele biçimleride de¤iflir.”Gayet net de¤il mi! Yine Lenindiyor ki,“Marksizm mevcut toplumsal403 Aral›k 2006 / 81Benim mücadele biçimleri üzerineyap›lan tart›flmalardan, polemiklerdenç›kard›¤›m sonuç flu; esas›nda herhangibir somut eylem biçiminin, o süreçaç›s›ndan do¤rulu¤unu-yanl›fll›¤›n›,gereklili¤ini-gereksizli¤ini tart›flmaktankaçmak için, bu konuda soyut teoriktart›flmalar öne sürülüyor.durum de¤ifltikçe, kaç›n›lmaz olarak,bu döneme kat›lanlarca bilinmeyenyeni savafl›m biçimlerinindo¤aca¤›n› kabul ederek, yaln›zca oanda mümkün ve varolan savafl›mbiçimleriyle kendini hiçbir koflul alt›ndas›n›rlamaz.”Paris Komünarlar›’n›n teorisindede, akl›nda da silahl› propagandadiye bir fley yoktu tabii ki. Rus devrimcilerihalk savafl› gibi bir stratejiyidüflünemezlerdi... Ama iflte hayat,daha sonra Marksist-Leninistler’inönüne bu mücadele biçimlerinive bunlar›n temel oldu¤u stratejilerikoydu... Veya, 1980 öncesi ülkemizdehiç kimse ölüm orucuna baflvurmagere¤i duymam›fl... Veya bugünkübiçimiyle feda eylemlerineihtiyaç duyulmam›fl... Dolay›s›yla,Lenin’in sözlerinin de aç›kça anlatt›¤›gibi, mücadele biçimleri konusundakibilimsel yaklafl›m, flundavar m›, bunda yok mu diye, teoriyiflablonlaflt›rmak de¤il, somut tarihselduruma bakmak, o somut durumunsiyasal-ulusal-kültürel özelliklereba¤l› olarak gündeme getirdi¤imücadele biçimlerini ortaya ç›kar›pgelifltirmektir.Kemal: Evet, soruna böyle bak›ld›¤›ndaölüm oruçlar› veya genelolarak feda eylemleri üzerine yap›-lan bir sürü tart›flma da gereksiz halegelmifl olacak, tart›flma, s›n›flarmücadelesinin gerçek zeminine oturacakt›r.fiimdi bu çerçevede devamettirelim mücadele biçimleri tart›flmas›n›.1983-84’teki tart›flmalarda reformizmve oportünizm, ölüm oruçlar›na“siz kadro eylemini savunuyorsunuz,biz kitle mücadelesini savunuyoruz”türünden bir gerekçeylekarfl› ç›k›yordu. Esas›nda bu “kad-


o-kitle eylemi” ayr›m›, birçok yerdeve zamanda reformizm ve oportünizminkendi pasifizmini gizlemesininarac› olarak ç›kar karfl›m›-za. Bunu bir yana b›rakarak bu aç›-dan ölüm orucuna bakal›m.Evet, ölüm orucu eylemleri, bilindi¤igibi “kadro eylemi” olarakgündeme gelmifltir. 1984’de bu eylemigerçeklefltirenler devrimci hareketinkadrolar›d›r. Ama sonra neoldu? Bilindi¤i gibi 1996’da kitleselbir karakter kazand› ölüm orucu.2000’li y›llarda ölüm orucunun buyan› daha da geliflti... hapishanelerdeve d›flar›da ölüme yatanlar›n niteliklerinebak›ld›¤›nda, kadro eylemi-kitleeylemi tart›flmas›n›n ne kadaryersiz ve ne kadar öngörüsüz,ufuksuz bir tart›flma oldu¤u görülür.Keza feda eylemleri için de geçerlidirayn› geliflim seyri. Filistin’debafllang›çta bu eylemler, örgütlerinkadrolar›, tecrübeli, e¤itimlisavaflç›lar› taraf›ndan gerçeklefltirilirken,bu da giderek çok daha geniflkesimlerin gerçeklefltirdi¤i bireylem biçimine dönüflmüfltür..O halde bu geliflimden ç›kar›lmas›gereken politik ve teorik sonuçlarvard›r.ÖKemal: Evet, bu örnek de ilginçtir.Devrimcileri “kitleden kopuk”mücadele biçimlerini tercih etmekleelefltirenler de bu kitleselmücadele biçimi içinde yeralmam›fllard›r.Yani mücadele biçimleritart›flmas›ndaki “kitle-kadro” meseleside ço¤u zaman meselenin esas›-n› ve kendi konumlar›n› gizlemeninperdesi yap›labilmektedir görüldü-¤ü gibi.Bu çarp›tmalara bak›lacak olursa,onlara göre “öncü savafl› sürgitsilahl› eylem anlam›na gelmekte”dir.Yani öncü savafl› aflamas›,öncülerin silahl› propaganda yaparak,kitlelerin gerçe¤i anlay›p kendileriniizlemelerini bekledikleriaflamad›r!Birinci çarp›tma: Öncü savafl›ndayaln›zca silahl› propagandan›noldu¤u, di¤er mücadele biçimlerininreddedildi¤idir. Ki bunu yukar›-da açm›flt›k. Tersine, tüm mücadelebiçimlerinin bütünlefltirilmesini öngörürbu strateji. ‹kincisi, onlara göre,öncü savafl›n› savunmak, “kitlelerisürü yerine koymak”t›r... Oysane teoride ne pratikte kimsenin öncülerledevrim yapmaya soyunmas›sözkonusu bile olmam›flt›r hiç.Ama bu çarp›tmay› yaparak, sürecinönlerine koyduklar› görevlerlümorucuna evet deyip “d›flar›dakiölüm orucuna” bir eylem biçimi olarak karfl›ç›kmak, ölüm orucunda yeral›p tutsaklar›nbedenini yakmas›na itiraz etmek, bedeninibomba yap›p hesap sormaya itiraz etmek,kendi içinde çeliflkili yaklafl›mlard›r..Bu tav›rlar›n tutarl› bir teorik izah› yap›lamaz.Burada daha baflka kayg›lar, sapmalarsözkonusudur.Mazlum: Bu sonuç, en bafltaflöyle ifade edilebilir: Mücadeleyiflablonlara, teoriyi dogmalara hapsedenler,hayat›n ihtiyaçlar›na cevapveremezler.Bu noktada, herhangi bir grubunen baflta belirtti¤imiz ayr›ma ba¤l›olarak silahl› mücadeleyi veya bar›flç›lmücadeleyi temel alm›fl olmas›,çok önemli bir fark yaratmamaktad›r.Mesela, 1984 ölüm orucunailiflkin de¤erlendirmelerde, halk savafl›n›savunanlarla, ayaklanmay›savunanlar ayn› tan›mlar› kullanabilmifllerdir.Keza, 19-22 Aral›k’tatutsaklar›n sald›r›y› durdurmak içinbedenlerini tutuflturmalar›n›, silahl›mücadeleyi savunan baz› gruplarda, legal partici reformistler de ayn›flekilde mahkum etmifllerdir. Normalolarak beklenen, en az›ndan silahl›mücadeleyi savunanlar›n fedaeylemlerine daha farkl› bakabilmesidir.Burada mesele, statükolar›niçine hapsolmaktad›r. Statükolarahapsolanlar, silahl› mücadeleyi temelal›yor bile olsalar, bazen böyledurumlarda siyasi olarak körleflebilmektedirler.Bu anlamdad›r ki, silahl› mücadeleninmi, yoksa bar›flç›l mücadeleninmi temel al›nd›¤› sorusuna verilencevap, mücadele biçimleri aç›-s›ndan tüm farkl›l›klar› izah etmeyeyetmez.1996 Ölüm Orucu’nda yeralanlar›nilkesel ve teorik olarak “fedaeylemlerine” karfl› olmas› mümkünde¤ildir. Çünkü ölüm orucu da birfeda eylemi biçimidir nihayetinde.Ölüm orucuna evet deyip “d›flar›dakiölüm orucuna” bir eylem biçimiolarak karfl› ç›kmak, ölüm orucundayeral›p tutsaklar›n bedeniniyakmas›na itiraz etmek, bedeninibomba yap›p hesap sormaya itirazetmek, kendi içinde çeliflkili yaklafl›mlard›r..Bu tav›rlar›n tutarl› birteorik izah› yap›lamaz. Burada dahabaflka kayg›lar, sapmalar sözkonusudur.413 Aral›k 2006 / 81Özlem: Tarihimizden bir örnekdaha verelim. K›z›ldere’den sonrahareketin yeniden geliflti¤i dönemde,resmi ve sivil faflist sald›r›larartm›flt›r. Oligarflinin o zamankigüncel amac›, mücadelenin kitleselleflmesiniengellemektir. Anti-faflistmücadeleyi devrimci fliddet temelindesürdüren devrimci hareket, bumücadelenin boyutlanmas› ile orant›l›olarak sokak çat›flmalar› mücadelebiçimini hayata geçirmeye çal›flm›flt›r.Bunun ilk örne¤i 1975’dekiKocamustafafla direniflidir. Dahasonra bu adeta bir çizgi haline gelmifl,resmi ve sivil faflist güçlerlekitlesel sokak çat›flmalar› yayg›nlaflm›flt›r.Mesela, o zamanlarda bunada itiraz ediliyordu; Mahir’in öncekisürecin koflullar›nda söyledi¤i“silahla güven alt›na al›namayankitle hareketlerinin içine girmez.”sözünü mekanik bir flekilde yorumlayankimileri, bu direnifllere karfl›ç›k›yordu... Oysa bu mücadele biçimininyayg›nlaflt›r›lmas›yla, her nepahas›na olursa olsun polisin ve faflistlerinsald›r›lar› karfl›s›nda gerilememektavr› yerlefltirilmifl, sokakçat›flmalar›yla bir gelenek yarat›larak,kitleye bu yönde bir bilinç kazand›r›lm›flt›r.“Silahla güven alt›naal›namayan kitle hareketine girmeme”anlay›fl› statükocu ve mekanikyorumland›¤›nda böyle bir gelenekde geliflemezdi do¤al olarak.


den yan çizmektedirler. Ölüm oruçlar›n›“öncü savaflç› mant›k” diyeelefltirmeleri de bu yüzdendir. Hapishanelerdekikoflullar aç›kt›r; istersilahl› mücadeleyi savunsun, isterbir legal partiden olsun, bu koflullardabir reformistin de ölüm orucunayatmas› do¤al ve do¤ru oland›r.Ama yine ideolojik, kültürel, politiknedenlerle bundan kaçmaktad›rlar.Eee, kaçt›k diyemeyeceklerine görede böyle çarp›tmalar yapmaktad›rlar.Ölüm orucuyla “öncü savafl›”aras›nda stratejik bir ayn›laflt›rmayap›lamayaca¤› gibi, ölüm orucunusilahl› mücadelenin yerine konulamayaca¤›-veya konuldu¤unun iddiaedilemeyece¤i- de aç›kt›r.Özlem: Bu tür yaklafl›mlara dabir örnek ekleyeyim. Bak›n, bu türteorilerden etkilendi¤i anlafl›lan birküçük-burjuva, dünyadaki ve ülkemizdekifeda eylemlerini de¤erlendirmeyesoyundu¤u Radikal’dekiyaz›s›nda flöyle diyor:“Asl›na bakarsan›z, tüm bunlarbize çok tan›d›k. Memleketimizdekendisine 'sol' diyen kesimler bilebir 'flehadet' mertebesi yaratm›fl,'feda' eylemleri yapabiliyor. Kendiniyakmaktan, ölüm oruçlar›na, intiharbombalamalar›na kadar farkl›'feda'lar› birer mücadele arac› olarakkullan›yorlar. .... son derece'mutlak' olan bu biçimlerin, bir kahramanl›kkültü yaratman›n ötesinegeçip geçemeyece¤i esas tart›flmakonusudur. Tarih boyunca, kahramanlar›nfeda etti¤i canlar›n zorbal›¤›ya da somürüyü durdurdu¤u görülmemifltirçünkü. Halbuki kitlelertarih sahnesine ç›kt›¤›nda, hep birumut vard›r...” (15/10/2005)Hani derler ya, neresini düzelteyimben bunun... Buradaki yaklafl›mda öyle. Ama ben tart›flt›¤›m›znoktaya ba¤l› olarak son cümlesinede¤ineyim. Diyor ki, kahramanlarlabu ifl olmaz, kitleler tarih sahnesineç›kmal›... Peki, dünyan›n her yerinde,pek çok tarihsel dönemde mücadelelernas›l kitleselleflmifl, en kritikanlarda nas›l en öne ç›kanlar, tarihselgeliflimin yönünü tayin etmifl...Bunlardan bihaber sanki bu yaz›n›nsahibi. Bihaber oldu¤unu sanm›yorum;mesele burada ölümüne bir direniflimahkum etmek istemeleridir.Kitleler çat›flt›¤›nda, kitleler halindekurflunlar›n üzerine yürüdü¤ünde debu kesimler bu defa “aman provokasyonagelmeyelim” demeye bafllarlar.Asl›nda ç›plak olarak “yaflamkutsald›r.... hiç bir düflünce u¤rundaölmeye de¤mez... emperyalizmekarfl› direnerek sonuç al›namaz” türündençok çeflitli burjuva düflüncelerinetkisi alt›ndad›rlar, ama bunlar›aç›kça dile getirmek yerine, sanki“sol”dan bir tart›flma yürütüyorlarm›flgibi, “kadro eylemi-kitle mücadelesi”tart›flmalar›, eylem biçimitart›flmalar› yürütmektedirler.Mazlum: Feda eylemleri, pratikolarak da tan›k oldu¤umuz gibi,çok çeflitli biçimlere bürünebilmektedir.Bir eylem biçimi olarak fedaeylemleri, iflte bu bütün içinde devrimcibir çizgiye tekabül eder. Reformizmeideolojik olarak da, stratejikolarak da, kültürel olarak dauzakt›r feda çizgisi. Bu kesimlerdende çok istisnai koflullarda kendinifeda edebilecek insanlar ç›kabilir;ama reformizm bir çizgi ve politikaolarak feday› savunamaz da, uygulayamazda.Türkiye solu aç›s›ndan dikkatçekici bir çarp›kl›k da, solun çeflitlikesimlerinin mücadele biçimlerikonusunda ülkemiz sözkonusu oldu¤undafarkl›, ülkemiz d›fl›ndakidirenifller sözkonusu oldu¤undafarkl› yaklafl›mlar sergilemeleridir.Feda eylemleri, ölüm oruçlar› baflkayerde oldu¤unda savunurlar, hattaöverler, ama ifl ülkemize gelince de-¤iflir... Bu “çifte standart”›n bir örne¤iislamc›lard›r. ‹slamc›lar›n Filistin’deIrak’ta yapt›¤› feda eylemlerinisavunan islamc›lar, ülkemizdekifeda eylemlerine “terörizm”diye bakabilmektedirler. ‹RA’n›n‹ngiliz emperyalizmine karfl› gerçeklefltirdi¤iölüm oruçlar›n› olumlayanreformistler, ayn› olumlamay›ülkemizdeki direniflten esirgerler.Bu çifte standartç› de¤erlendirmelerdehem subjektivizm, hem de icazetçiliketkendir. Subjektiftirler;423 Aral›k 2006 / 81Bir eylem biçimi olarak feda eylemleri,iflte bu bütün içinde devrimci bir çizgiyetekabül eder. Reformizme ideolojik olarakda, stratejik olarak da, kültürel olarakda uzakt›r feda çizgisi. Bu kesimlerden deçok istisnai koflullarda kendini feda edebilecekinsanlar ç›kabilir; ama reformizmbir çizgi ve politika olarak feday› savunamazda, uygulayamaz da.gerçe¤i teslim ederlerse, flu veya bugrubun güçlenece¤ini düflünürler,ikincisi gerçe¤i teslim ederlerse, ozaman kendilerinin niye bu direniflind›fl›nda kald›¤›n› aç›klayamayacaklard›r.Ayn› zamanda icazetçiliksözkonusudur; uzaktaki bir direnifliolumlamak, pek riskli de¤ildir, amaifl ülkemizdeki direnifli olumlamayagelince, oligarflinin bu güçlere tan›-d›¤› icazet de bitecek veya daralacakt›r...Feday› ortaya ç›karan hiç kuflkusuzen baflta ideolojidir, stratejidir. Ohareketin devrime iliflkin gelifltirdi¤ikültürdür. Bir baflka aç›dan bakarsak,feday› ortaya ç›karan özgürlüktutkusudur, iktidar iddias›d›r. Bu iddiaylasavafl›ld›¤› sürece, elbette birdevrimci hareket, bir halk, daha onlarca,yüzlerce yeni eylem biçimibulacak, daha pek çok gelenekler yaratacakt›r.Bu noktada flunu da belirtmekgerekir ki, savaflanlar›n gelenekleriolur. Savaflanlar bu tür yenimücadele ve eylem biçimlerini bulurve uygularlar. Savaflmayanlar›n,böyle bir sorunu olmayanlar›n yenieylem, mücadele, örgüt biçimleri gelifltirmelerisözkonusu olmayaca¤›gibi onlar ancak statükolara s›¤›narakve statükolar› bozanlar› da elefltirerekvarolmaya çal›fl›rlar.Kemal: Evet, direnenler, hedeflerindeiddial› ve ›srarl› olanlar,bu spekülasyonlara s›rtlar›n› dönüp,gerekti¤inde fedalarla, gerekti¤indebaflka biçimlerle varolacaklar vehalklar›n direnifl ve savafl›n› gelifltireceklerdir.Nitekim dünyada da, ülkemizdede böyle olmaktad›r. Sohbetimiziburada noktal›yoruz. fiimdilikhoflçakal›n. Haftaya buluflmaküzere...


Köylüyü infaz ettiler‘terörist’ dediler!Hakkâri’nin Yüksekova ‹lçesi’ndeormanl›k alanda odun toplamayagiden 2 köylünün üzerineuzun namlulu silahlarla atefl aç›ld›.Yüksekova Jandarma Komutanl›-¤›'na ba¤l› askerlerin, 23 Kas›m akflam›operasyon yürüttükleri Da¤l›-ca ve Batkova (Xitêne) köyleri aras›ndaaçt›klar› atefl sonucu, 24 yafl›ndaki‹slam Terko¤lu yaflam›n› yitirirken,40 yafl›ndaki Reflit Soydanyaraland› ve yaral› halde saatlerceiflkence gördü.Jandarma ve Hakkâri Valili-¤i’nin ilk aç›klamalar› beklendi¤igibi oldu. Hakkâri Valili¤i Bas›n veHalkla ‹liflkiler Müdürlü¤ü'nden yap›lanyaz›l› aç›klamada, “Yüksekovak›rsal›nda ‘dur’ ihtar›na uymayanteröristlerle ç›kan çat›flmadabir terörist ölü, biri yaral› olarakele geçirildi” denildi.Valili¤in “terörist” ilan etti¤iikinci köylü, Reflit Soydan ise, savc›l›ktanserbest b›rak›ld›.HakkâriMilletvekiliEsat Canan,katledilenkiflinin köylüoldu¤unubelirterek,valilik aç›klamas›n›n do¤ru olmad›-¤›n› duyurdu ve meclise tafl›yaca¤›-n› söyledi.Aleni infaz›n teflhir olmas› üzerine,Hakkari Valili¤i birçok bas›nkuruluflunda yeralan aç›klamas›nda,‹slam Terko¤lu adl› köylü için “terörist”demedi¤ini, böyle bir aç›klaman›nyap›lmad›¤›n›, bunun bas›n›nbir “uydurmas›” oldu¤unu ileri sürdü.Bölgede halk›n hiçbir flekildecan güvenli¤inin bulunmad›¤›n›gösteren örneklerden biridir yaflanan.Milletvekili gündeme getirmese,valilik aç›klamas› “esas” kabuledilerek olay›n üzerinin kapat›laca-¤› da, yaflanan deneylerle çok iyi bilinmektedir.Kald› ki, bu durumdabile kapat›lmayaca¤› kesin de¤ildir.Valili¤in kendi aç›klamas›n› inkaretmek zorunda kalmas›, asl›nda suçunikrar›d›r ayn› zamanda. Valilikde katledilenlerin köylü oldu¤unusöylemektedir.O zamanbeklenen fludur:Bir köylüyükatleden,di¤eriniyaralayan ve“teröristler”diyerek kamuoyunuyan›ltan jandarmagörevlilerihakk›ndaderhal soruflturmaaç›lmal›, katillertutuklanmal›d›r.Ancakbiz yine biliyoruzki, bunuda yapmayacaklard›r.ÇünküOdun toplarken aç›-lan ateflle yaralan ReflitSoydan, kendilerineherhangi bir uyar› yap›lmadanaskerlerinatefl açt›¤›n› söyledi.Ard›ndan kendisininaskerler taraf›ndan karakolagötürüldü¤ünüve burada saatlerce iflkencegördü¤ünü anlatt›.Sald›r›n›n yafland›¤›yere 3 saat sonragötürüldü¤ünü belirtenSoydan, olay yerinde‹slam Terko¤lu'nun halayaflad›¤›n› gördü¤ünüaktararak flöyle konufltu;"Saatlerce banaiflkence yap›ld›. Sürekli‹slam'›n elinde silah oldu¤unuve atefl açt›¤›n›söylememi istiyorlard›.”(D‹HA)bu ülkededevletin polisive jandarmas›n›n“katletmeözgürlü¤ü”vard›r. Halkakarfl› savafl›n yaz›l› olmayan kural›d›rbu.TUYAB’l›lara faflist sald›r›Tutuklu ve Hükümlü Yak›nlar› Birli¤i (TUYAB) üyesi 10kifli, bir grup faflistin sald›r›s›na u¤rad›.28 Kas›m günü tecriti protesto etmek için Tekirda¤'dabas›n aç›klamas› yapan TUYAB üyeleri, F Tipicezaevi yönetiminin tutsaklara yönelik bask› ve iflkenceleriniprotesto ettiler. Tu¤lal› Park'ta TUYAB ad›na bas›naç›klamas›n› okumak isteyen Kader Özdemir, F Tipi cezaeviyöneticileri hakk›nda savc›l›¤a suç duyurusundabulunacaklar›n› söyledi. Bu s›rada parka gelen ve “ülkücüyüz”diyen yaklafl›k 20 kifli, ‘Buras› Tekirda¤, buradanç›k›fl yok’ diye ba¤›rarak sald›r›p tartaklad›. Demokratikbir hakk›n kullan›lmas›na yönelik aç›k bir sald›r› olmas›nakarfl›n, polis her zaman yapt›¤› gibi, ‘arac›’ rolündeydi.Faflistlere “durun yapmay›n” edas›nda engel olmayaçal›flan polis, TUYAB üyelerini de çembere ald›. Poliskontrolünde Tekirda¤ Adliyesi'ne gelen TUYAB üyeleri,cezaevi yönetimi hakk›nda suç duyurusunda bulundu.Polis taraf›ndan aç›k himayeyi gören faflistler, bu kez deadliye önünde sald›r›y› sürdürmek istediler. Faflist grubarica eden polis, da¤›lmalar› için “ikna” etti!Yürüyüfl Ankara Gecekondular›ndaDergimizin toplu tan›t›m ve sat›fl› sürüyor.Ankara’n›n yoksul semtlerinden olan Hüseyingazive ‹smetpafla mahallelerinde, 25 Kas›m'da grup halindesat›fl yapan okurlar›m›z, megafonla yaz›lardanspotlar okudular ve 55 dergiyi halka ulaflt›rd›lar.‹zmir’de ise, 25 ve 26 Kas›m günlerinde Kemeralt›girifli, Cennetçeflme Mahallesi ve Buca fiirinyer Pazar›’ndatoplu sat›fllar yap›ld›. Yürüyüfl yaz›l› önlüklergiyen okurlar›m›z, 117 dergiyi halka ulaflt›rd›lar.‹stanbul, Ankara ve ‹zmir’in ard›ndan toplu sat›fllaraAntalya da eklendi. 26 Kas›m’da K›z›lar›k Mahallesi'ndedergi sat›fl›na ç›kan okurlar›m›z polisin engeliylekarfl›laflt›. Halk›n ilgisinihazmedemeyen polise en iyi cevab›,mahalle halk›ndan insanlar›n“biz de sat›fl yapmak istiyoruz”diyerek, çal›flanlar›m›z›mahalleye davet etmeleri verdi.‹stanbul’da ise, Esenler veAlibeyköy’de sat›fllar yap›ld›.433 Aral›k 2006 / 81


Gazi’de PislikYuvas›na Bask›nCepheliler, gecekondu mahallelerindepislik yuvalar›na karfl› eylemlerinedevam ediyorlar.25 Kas›m günü saat 22.30'daCepheliler, Gazi Mahallesi’nde bulunanDeniz Cafe Bar'› bas›p da¤›tt›lar.100 kadar Cepheli’nin kat›ld›-¤› eylemde, Cafe Bar'›n sahibi EkremKaya ve o¤lu dövülerek cezaland›r›ld›.Cepheliler taraf›ndan dergimizeyap›lan aç›klamada, Gazi halk›n›nçok iyi bildi¤i ve daha önce de birçoksefer bas›lm›fl, uyar›lm›fl biryer olan Deniz Cafe Bar'›n bas›lmanedeni olarak, “Fuhufl yata¤› vebirçok pisli¤in döndü¤ü bir mekanolmas›” gösterildi ve daha önceuyar›ld›¤›n›n alt› çizildi.Gazi halk›n›n sempatisini kazananeylem esnas›nda, “YozlaflmayaKarfl› Mücadelemiz Sürüyor Sürecek,Birol Karasu'ya Sözümüz Var-Cephe" imzal› pankart Cafe Bar›nkarfl›s›na as›ld›."Birol Karasu Ölümsüzdür","Gazi'de Fuhufla ‹zin Vermeyece-¤iz", "Umudun Ad› DHKP-C","Yaflas›n Halk›n Adaleti" gibi sloganlaratan Cepheliler, bask›ndansonra Dörtyol Meydan’a kadar yürüdülerve yol boyunca Deniz CafeBar'›n neden bas›ld›¤›n› teflhir edenkonuflmalar yapt›lar.Gemlik Temel Haklar YozlaflmayaKarfl› Mücadele Bayra¤› Açt›Yozlaflmaya karfl› mücadele, sadece ‹stanbul’dade¤il, birçok kentte Temel Haklar Dernekleriöncülü¤ünde sürüyor. Bunlara Bursa’n›nGemlik ilçesinde kurulu bulunan TemelHaklar da eklendi.Gemlik Temel Haklar’›n yozlaflt›rmaya veuyuflturucuya karfl› sürdürdü¤ü faaliyetlerkapsam›nda, 23 Kas›m günü Taflköprü üzerindebir aç›klama yap›ld›."Yozlaflt›rmaya ve Uyuflturucuya Karfl›Birleflelim" pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde,Dernek Baflkan› Tuncel Ayaz konufltu. Bir halk›n de¤erlerinden uzaklaflt›kçaçürüyüp yozlaflaca¤›n› kaydeden Ayaz, kendi sorunlar›n› ve baflkalar›n›nsorunlar›na karfl› duyars›zlaflman›n da böyle geliflti¤inin alt›n› çizdi. Ayazflunlar› söyledi:“Bunu bilen egemenler halk›n kendi de¤erlerinden, gelenek ve kültürlerindenuzaklaflmas› için y›llar boyu politika üretirler. Televizyonlardakiprogramlardan gazetedeki haberlerden dünyam›za pompalanan kültür bizimkültürümüz de¤ildir. Ancak halk› yozlaflt›rarak, iflsizlefltirerek, çaresizlefltirerek,geçinmek için her türlü afla¤›lanmay›, horlanmay› kabul etmeyive her türlü namussuzlu¤u yapmaya zorlayarak bu bireyci yoz kültürü sokuyorlardünyam›za.”“Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z, Uyuflturucuya Fuhufla Karfl› Birleflelim”sloganlar› aras›nda aç›klamas›n› sürdüren Ayaz, emperyalistler ve iflbirlikçilerininyaratt›¤› batakl›¤a karfl› mücadele etme ça¤r›s› yapt›.Temel Haklar’da PanelGemlik Temel Haklar’›n bir baflka etkinli¤i ise, 26 Kas›m’da dernek binas›ndadüzenledi¤i panel oldu. Uyuflturucuyla ilgili paneli 50 kifli izlerken,konuflmac› olarak, Dr. Mehmet Duman ve E¤itimci Devrim Taflp›nar kat›ld›lar.Tuncel Ayaz’›n kampanyan›n amac›n› ve birlikte mücadalenin öneminianlatt›¤› aç›l›fl konuflmas›n›n ard›ndan, kat›l›mc›lar söz ald›lar.Dr. Mehmet Duman, uyuflturucunun çeflitlerini, birey ve toplum üzerindekietkilerini anlat›rken, Devrim Taflp›nar ise, uyuflturucuya karfl› ailelerinne yapmas› gerekti¤i üzerinde durdu. Panel ailelerin konuflmac›lara sorular›n›nard›ndan sona erdi.Karanfiller Kültür Merkezi’nde Etkinlik"Yozlaflmaya Karfl› Birlikte Mücadele Edelim"Karanfiller Kültür Merkezi'nde "Yozlaflmaya Karfl›Birlikte Mücadele Edelim"etkinli¤i düzenlendi. 26 Kas›mgünü düzenlenen etkinli¤i160 kifli izledi.Kültür Merkezi ad›nayap›lan konuflmada, yaflam›nher alan›nda yo¤unlaflanyozlaflma üzerinde durulurken,Karanfiller KültürMerkezi'nin alternatif kültürü temsil etti¤i anlat›ld›.Birlikte mücadele ça¤r›s› yap›lan konuflmada,Birol Karasu'nun fedakârl›¤› ve de¤erlerineba¤l›l›¤›na vurgu yap›ld›.Etkinlik kapsam›nda ilk olarak, Tiyatro Meflale,Pir Sultan'›n hayat›n› anlatan bir oyun sergiledi.Halk flairi Mustafa Bak›r'›n fliirleriyle devam etkinlikte,son olarak Ercan Ayd›n türkülerini seslendirdi.Çukurova Halk Festivali'ne de kat›lan Ayd›n, GülcanGörüro¤lu'nun selamlar›n› getirdi¤ini, direnifli selamlad›¤›n›belirtirken, etkinli¤i izleyenler aras›nda,Avukat Behiç Aflc›'n›n annesi de bulunuyordu. Alk›fllareflli¤inde konuflma yapan Fazilet Erdo¤an, “O¤lumlagurur duyuyorum. Sizleri seviyorum” dedi.443 Aral›k 2006 / 81


28-29 Kas›m tarihlerindeLetonya'n›nbaflkenti Riga'da yap›-lan NATO Zirvesi, ayr›ms›zbütün emperyalistlerinve onlar›n bir avuç iflbirlikçisidevletlerin; tüm dünya halklar›-na düflman olduklar›n› bir kez dahateyid etti. Emperyalist liderler,“Sosyalist Blok”un da¤›lmas›n›n ard›ndanNATO’ya biçtikleri rolü dahanet bir biçimde tan›mlad›lar vesomut örgütlenme noktas›nda ad›matt›lar.NATO Afganistan Bata¤›naÇözüm Bulamad›Baflbakan ve devlet baflkanlar›düzeyinde yap›lan zirvenin enönemli gündem maddesi kuflkusuzAfganistan’d›. Amerikan iflgalinisürdürme görevini üzerine alan NA-TO güçlerinin direnifl karfl›s›ndazorland›¤› art›k s›r de¤il. BizzatNATO’nun Afganistan’daki komutanlar›bu durumu itiraf ediyorlar.Afganistan’da askeri olan NATOüyelerinin birço¤u, ya asker say›lar›n›art›rmaktan kaç›yor ya da çat›flmabölgelerine gönderilmesine “çekince”koyuyor. Hem iflgale ortakolup, hem de direniflin yükselmesiyleçat›flmaktan kaçan, daha do¤rusubunun kendi ülkesinde yarataca¤›siyasi krizlerden korkan ülkelerinbafl›nda; Almanya, Fransa,‹talya ve ‹spanya'yla birlikte Türkiyebulunuyor. Zirvede baz› ülkelerdireniflin güçlendi¤i Güney Afganistan’aaskerlerinin gönderilmesinekoyduklar› s›n›rlamay› esnetmeyikabul ederken, önemli bir bölümühala direniflten kaç›yor.‘Küresel Jandarma’ RolüNATO tüm dünya halklar›nakarfl› savafl› resmilefltirdiZirvede NATO’nun gelece¤ine,emperyalistler aç›s›ndan nas›l bir ifllevyüklenece¤ine iliflkin kimi noktalarda ele al›nd›. Kuflkusuz as›l flekillendirme,sosyalist sistemin y›-k›lmas›n›n ard›ndan yap›lm›fl ve bununilk uygulamalar› da Balkanlarve Afganistan’da yaflama geçirilmiflti.Dün “sosyalizm tehlikesi”nekarfl› kurulan NATO, bugün emperyalisttekellerin ç›karlar› neredeyse,orada olmay› yeni misyonu olarakbelirlemifltir.Riga Zirvesi bu gerçe¤in dahabir billurlaflt›¤› ve ete kemi¤e büründü¤üzemin oldu.Bunun en somut ifadesi ise,"Kapsaml› Siyasi Yönerge" ad› verilenbelge oldu. Belgeden sözetmedenflu noktan›n alt›n› çizelim. NA-TO’nun resmi belgeleri hiçbir zamangerçe¤in tümünü yans›tmaz.Bunun en somut kan›t›, 1970 ve‘80’li y›llar boyunca tüm NATO ülkelerindekontrgerilla örgütlenmelerininkurdurulmas›d›r. Belgelerde,anlaflmalarda olmayan bu tür örgütlenmeler“gerçek NATO”yu da bizegösterir.Evet bu hat›rlatman›n ard›ndan"Kapsaml› Siyasi Yönerge"de neleryerald›¤›na bakabiliriz. Bu belge,NATO’nun resmi bir flekilde “KüreselJandarma” ilan edilmesidir.NATO’nun “gelecek 10 ila 15y›l süresinde” izleyece¤i stratejilerinele al›nd›¤› ve NATO'nun “küreselleflme”iradesini yans›tt›¤› söylenenyönergede; NATO'nun “dünyan›ntüm köflelerine” ve “uzun süreleriçin” büyük güçlerle müdahaleedebilecek yetene¤e kavuflmas› gerekti¤ikaydediliyor. Fransa’n›nABD ile güç çat›flmas› temelinde“NATO dünya jandarmal›¤›na soyunmamal›”itirazlar› üzerine,“temkinli” bir dille haz›rlanm›fl olsada, halklara karfl› savaflta daha aktif453 Aral›k 2006 / 81bir flekilde kullan›laca-¤› aç›k olarak ortayakonulmaktad›r. Yönergenin“küreselleflmeiradesini yans›tmas›”da bunun ilan›d›r. Emperyalist tekellerin“küreselleflme” üzerindeyürüdü¤ü yerde, onlar›n ortak askerigücünün buna uygun bir ifllev kazanmamas›mümkün mü?Yönergede “tehdit” tan›mlamalar›,NATO’nun en az›ndan bu “10-15 y›l” içinde kime karfl› savaflmay›planlad›¤›n› da gösteriyor. Yönerge,ittifak ülkelerine karfl› tehdidi “nükleersilahlar” ve “terör” olarak tan›mlamaktad›r.“Nükleer silahlar” ile kastedilenelbette, bu silahlara sahip olan veço¤u zaten NATO üyesi emperyalistdevletler de¤ildir. Hedef en bafltaKuzey Kore ve ‹ran’d›r. Yani emperyalistsistem önünde engel olarakgörülen ülkelerdir. Ki, bu tan›mlama“nükleer” ya da baflka bir gerekçeile geniflleyecektir. Venezuella,Küba gibi ilerici, devrimi iktidarlaren bafl hedeflerdir.Yönergede 'terörizme karfl›mücadele' hedefinin ön plana ç›kar›lmas›ise, “Amerikan imparatorluksavafl› hepimizin savafl›” demeninbir baflka ifadesidir. Bu savafl›nhedefinin ise, Filistin halk›n› hergün katleden ve terörizmin en aç›kbiçimlerini yaflama geçiren ‹srail olmad›¤›çok iyi biliniyor. Daha geçenay ‹srail ile “GüçlendirilmiflAkdeniz Diyalo¤u” çerçevesinde iflbirli¤iprogram› imzalayan NA-TO’dan baflkas› de¤ildi. Ki ‹srail’inNATO’nun Akdeniz’de yürüttü¤üsözde “terörizme karfl› mücadele”operasyonlar›na kat›laca¤› da bilinmektedir.Hedef; iflgallere, emperyalistkapitalizmin sömürüsüne direnen,baflkald›ran dünyan›n ezilenhalklar›d›r.2004’teki zirvede karar› al›n›poluflturulan ve 6 bin dolay›nda askerlegöreve bafllayan Acil MukabeleGücü (NRF), tam da yönergedetan›mlanan misyona uygun birörgütlenme olarak karfl›m›za ç›k-


maktad›r. (‘Mukabele’, yani ‘karfl›-l›k vermek’ ad› verildi¤ine bakmay›n,asl›nda sald›r› gücü) NitekimNRF, Riga Zirvesi’nde “tam operasyonel”ilan edildi. NRF’nindünyan›n herhangi bir yerindeki‘bir kriz halinde’ 15-30 gün içindeharekete geçmesi öngörülüyor.Nedir “kriz hali”? Mesela, Ruanda’daFrans›z emperyalistlerininzengin madenleri sömürebilmekiçin kabileleri birbirine düflürmesibir “kriz hali” midir? Ya da, geçti¤imizaylarda oldu¤u gibi, ‹srail’inLübnan’› yerlebir etmesi, çocuklar›ve bebekleri katletmesi bir “kriz hali”midir? Elbette tüm bunlar›n hiçbiride¤ildir. Örne¤in, Haiti’nin darbeyley›k›lan devlet baflkan›n›n ülkesininIMF taraf›ndan sömürülmesinehay›r diyerek IMF kararlar›n›uygulamaya direnmesi “bir kriz hali”dironlar için. Haiti’ye ABD’nindo¤rudan yapt›¤› müdahale, NATOarac›l›¤›yla da yap›labilir. Ya da birLatin Amerika ülkesinde “neoliberal”politikalara baflkald›ran halk›nayaklanmas›d›r, “bir kriz hali”.K›saca, emperyalistler için “krizhali”, halklar›n sömürü ve zulmebaflkald›r›s›d›r. Yoksa, ne iç savafllar,kabile savafllar› ne de bir ülkeninistila edilmesi bu kriz halininiçine girmez. Ki, zaten tüm bunlardaNATO’nun a¤ababalar› istemedengenellikle yaflanmaz.‘Mehmet’e, Yine ‘UcuzAskerlik’ DüfltüBaflbakan Recep Tayyip Erdo-¤an, D›fliflleri Bakan› Abdullah Gülve Milli Savunma Bakan› Vecdi Gönül'üntemsil etti¤i Türkiye, NA-TO’nun yeni misyonunda da, dün oldu¤ugibi “ucuz asker” olmaya devamedecektir.Zirvede NRF’ye 300 asker ve helikopterile askeri destek sunmay› taahhütetmesi bu misyona itiraz› olmad›¤›n›nbir örne¤i. Ki, Türkiye,ayn› zamanda 3 bin kiflilik kara kuvvetlerigücüne de alt› ay için komutaedecek.NATO, kuruluflundan bu yanahalklara düflman bir örgütlenmedir.Sosyalist, devrimci, komünist hareketlereve ülkelere karfl› savaflta oynad›¤›rol bilinmektedir. Bugün deayn› misyonunu sürdürmektedir. Tan›mlamalarde¤iflse de, yüklenenmisyonda de¤ifliklikler yaflansa da,özü de¤iflmemifltir. Nerede emperyalisttekellerin ç›karlar›na darbe vuruluyorsa,nerede ezilen halklar baflkald›r›yor,kendi kaderlerini ellerineal›yor veya almaya koyuluyorsa,NATO askeri gücüyle, kontra örgütleriile oradad›r.Asl›nda NATO demek, büyükoranda Amerikan emperyalizmi demektir.Avrupa ülkelerinin kimi noktalardaitiraz etmeleri, Fransa’n›n itirazlar›ya da Afganistan’da operasyonlarakat›lmaktan kaçmalar›, biryan›yla da bu gerçekli¤in bir sonucudur.ABD ile Fransa’n›n bafl›n› çekti-¤i Avrupa cephesi aras›ndaki çat›flman›nyans›mas›d›r. Halklar aç›s›ndanaslolan elbette bu çeliflki de¤ildir.Aslolan, NATO’nun emperyalistpolitikalar›n uygulanmas›nda askerigüç olarak rol oynad›¤›d›r.Bu arada, bir konferansta konuflanABD Baflkan› Bush, yüzlercekifli taraf›ndan protesto edildi.Ruanda-Fransa Krizi1994'te Fransa’n›n k›flk›rtmas› ilebafllayan ve 800 bine yak›n kiflinin hayat›n›kaybetti¤i, Hutu kabilesininaz›nl›ktaki Tutsiler’i ve hatta “›l›ml›”Hutular’a yönelik soyk›r›m, Ruandaile Fransa aras›nda krize neden oldu.Ruanda hükümeti, soyk›r›mdaFransa’n›n rolünü araflt›rmak üzere birkomisyon kurdu. Fransa “ba¤›ms›zyarg›s›”, ba¤›ml›l›¤›n en güzel örne¤inivererek, Ruanda Devlet Baflkan› PaulKagame’nin 9 yard›mc›s› için uluslararas›tutuklama karar› ç›kartt›.Kagame bu karar› Fransa’n›n soyk›r›mdakisuçunu örtbas etme giriflimiolarak de¤erlendirirken, boyun e¤meyeceklerinideklere etti ve Fransa’dakielçisini geri çekti. Bununla kalmayanKagema, Ruanda’daki Frans›z Büyükelçisi’niistenmeyen adam ilan etti veülkedeki bütün Frans›z kurulufllar›n›kapatarak ülkeyi terk etmelerini istedi.CIA Uçaklar›: AB Ülkeleri Haberdard›CIA’in iflkence uçaklar›na iliflkin, Avrupa Parlamentosu Özel Komisyonuraporunu tamamlad›. Bas›na yans›yan rapora göre, CIA’nindireniflçileri yasad›fl› bir flekilde kaç›rarak iflkence merkezlerine tafl›d›-¤› CIA uçaklar›n›n Avrupa ülkelerinin hava sahas›n› ve havaalanlar›n›kullanmas›, bu ülkelerin iflbirli¤i ile gerçekleflti.‹ngiltere ve Almanya baflta olmak üzere, Polonya, ‹talya, ‹sveç,Avusturya, ‹rlanda, ‹spanya, Portekiz, Yunanistan ve K›br›s Rum Kesimi’ninCIA'n›n Avrupa'daki gizli faaliyetlerini bildi¤i belirtilen raporda,bu ülkelerin soruflturma komisyonuyla iflbirli¤i yapmaktan kaç›nd›klar›da kaydedildi. Taslakta, AB D›fl Politika Yüksek KomiseriJavier Solana dahil üst düzey AB yetkililerinin de iddialar›n aç›kl›¤akavuflturulmas›n› engellemek için komisyona eksik bilgi verdi¤i belirtildi.“CIA uçaklar› bin 245 kez Avrupa hava sahas›nda uçtu ya da havaalanlar›n›kulland›" denilen raporda, Polonya'da bir dönem CIA sorguüssü bulundu¤una dair kan›tlar oldu¤u da belirtildi.Afganistan: NATO’nunKay›plar› Art›yorAfganistan’da NATO güçleridirenifl karfl›s›nda kay›plar vermeyedevam ediyor. ‹flgalci NA-TO’nun Afganistan'daki gücüISAF’›n aç›klamas›na göre, Kabil'eyak›n Logar vilayetinde,NATO askeri araçlar›n›n geçiflis›ras›nda uzaktan patlat›lan bombaile 2 NATO askeri öldü, birNATO askeri ve bir çevirmen deyaraland›.463 Aral›k 2006 / 81


y urtd›fl›Alman Devleti DemokratikKurumlar Üzerinde Terör EstirdiÖzellikle “yabanc›lara”, göçmenlereyönelik bask›lar›n hiç bitmedi¤i,gözalt›lar›n, tutuklamalar›n,afla¤›lamalar›n ard› arkas›n›n kesilmedi¤i,onlar›n demokratik kurumlar›n›kriminalize etmek için hertürlü komplolara baflvuruldu¤u, yasalardayabanc› düflmanl›¤›n›n adetaifrata vard›r›ld›¤› bir yerde, ›rkç›-l›¤›n geliflmesinin sorumlusu kimolabilir? Elbette tüm bunlar› uygulayandevlet.Almanya, son y›llarda ›rkç› örgütlenmelerinh›zla geliflmesine tan›koluyor. ‹deolojik, siyasi ve ekonomiknedenler elbette bu geliflimdebelirleyicidir, ancak buna uygunzeminin yarat›lmas›nda yukar›da s›-ralad›¤›m›z politikalar›n da mutlakbir belirleyicili¤i vard›r. Ac› olanfludur ki, böyle bir devlet kendini“demokratik” olarak pazarlayabilmektedir.Hele sözünü etti¤imiz,›rkç› politikalar›n›n yan›s›ra, ötedenberi Avrupa’da “polis devleti” kimli¤iyleen baflta yer alan Almanyaise, “demokratik” tan›m› için binkez düflünmek yerinde olacakt›r.Geçen hafta içinde Alman devleti“polis devleti” oldu¤unu bir kezdaha hat›rlatt›.Almanya’n›n HedefiAnadolu FederasyonuDevrimci, sosyalist düflüncelereasla tahammülü olmayan Nazi mirasç›lar›,Türkiyeli devrimcilere aitçok say›da derne¤e ve eve ayn› saatlerdebask›nlar düzenledi. Bask›nlar›nhedefi, Anadolu Federasyonu’ydu.Bas›lan tüm dernekler Federasyonaba¤l› derneklerdi.28 Kas›m sabah saatlerinden itibarenFederasyon’a ba¤l› derneklerve derneklerin yönetiminde olan kiflilerinevlerine yap›lan bask›nlaragerekçe olarak, polis taraf›ndan“Avukat Ahmet Düzgün Yüksel’iar›yoruz” oldu.Elimize ulaflan bilgilere göre;StuttgartAnado l uKültürSanatevi,Köln Anadolu Halk Kültürevi veBerlin Irkç›l›¤a Karfl› Mücade Derne¤i,Federasyon bürosu bas›lanyerler aras›nda. Ayr›ca bas›lan çoksay›da ev oldu¤u ve onlarca kifliningözalt›na al›n›p b›rak›ld›klar› da gelenbilgiler aras›nda. ‹KAD'da gözalt›naal›nan Hasan Subafl›’n›n ise,tutukland›¤› kaydedilmektedir.“Ar›yoruz” dedi¤i Ahmet DüzgünYüksel, Almanya’da yasal statüiçinde bulunan, adresi belli olan biridir.Adresinde de¤il, derneklerdeve onlarca ev ayn› anda bas›larak“aranmas›”n›n do¤al olmad›¤› aç›kt›r.Kald› ki, 28 Kas›m sabah› “ar›-yoruz” diyerek bask›nlara gerekçeyapt›klar› Av. Yüksel, bir gün önce,yani 27 Kas›m akflam› Köln AnadoluHalk Kültürevi ç›k›fl›nda hiçbirgerekçe gösterilmeden sivil polislertaraf›ndan iki arkadafl›n›n yan›ndakaç›r›larak gözalt›na al›nm›fl ve tutuklanm›flt›.Öte yandan Alman Ausburg savc›l›¤›nadayand›r›lan bir habere göre,Köln, Baden-Württemberg veBavyera eyaletlerinde toplam 59 evve derne¤in bas›ld›¤›, 52 kiflinin gözalt›naal›nd›¤›, 40 bilgisayar ileçok say›da yasal dergiye el konuldu¤ubilgileri yer ald›.Almanya ‘Demokrasisi’Yine fiaha Kalkt›Bask›nlara iliflkin “Almanya‘Demokrasisi’ Yine fiaha Kalkt›”bafll›¤›yla bir aç›klama yapan AnadoluFederasyonu, dört kiflinin tutakland›¤›bilgisini vererek, bu bask›nlar›namac›n›n demokratik kurumlar›kriminalize etmek oldu¤unubelirtti. Federasyon aç›klamas›ndaflöyle denildi:“Alman polisinin yapt›¤› bu yasad›fl›ve hukukd›fl› bask›nlar› k›n›-yoruz ve tüm gözalt›na al›nan insanlar›nderhal serbest b›rak›lmas›-n› talep ediyoruz. Tüm duyarl› insanlar›Alman polisinin bu tutumunuprotesto etmeye ça¤›r›yoruz.”Ayr›ca bask›n yap›lan kurumlarda tek tek yapt›klar› aç›klamalarda,bask›n› protesto ettiler ve el konulaneflyalar›n›n derhal iade edilmesiniistediler.Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonuve Almanya Göçmen‹flçiler Federasyonu da yapt›¤› yaz›-l› aç›klama ile Alman devletinin terörünük›nad› ve “tutuklananlar derhalserbest b›rak›ls›n ve el konulaneflyalar iade edilsin.” dedi.Almanya DevletiÖrgütlenmedenRahats›zl›k DuyuyorOnlarca dernek, ev bas›l›yor,devrimci demokrat kifliler gözalt›naal›n›yor, bilgisayarlara, yasal dergilere“suç aleti” havas›nda el konuluyor,kimi yerlerde evlere “h›rs›z gibi”kap›lar maymuncuk benzerialetlerle aç›l›p giriliyor, kimli¤i veikameti belli bir bir insan› aramakad›na sabah alt›da terör estiriliyor.Tüm bu uygulamalar, “demokratik”bir devleti b›rak›n, bir “hukuk” devletininuygulamalar› olabilir mi?Bu sorular›n cevab› aç›kt›r.Alman devleti esas olarak; ony›llard›riliklerine kadar sömürdü-¤ü, hiçbir hak tan›mad›¤› göçmenlerin“eme¤imizle var›z hakk›m›z›istiyoruz” demesinden korkuyor.Onlar›n örgütlenmesinden, bir arayagelmesinden ve haklar›n› istemesindenkorkuyor. Türkiyeli emekçilerinörgütlenmesine devrimciler öncülükediyorsa, bu korku daha da katlan›yor.Alman tekellerinin devleti,devrimci sosyalist düflünceye ve örgütlenmeyedüflmanl›¤›n› bu bask›nlarlabir kez daha göstermifltir.473 Aral›k 2006 / 81


y urtd›fl›Kopenhag’ta Uluslararas› Konferans“Halklar›n zulme karfl› silahlar›kuflanma hakk›n› savunuyoruz”18-19 Kas›m tarihinde Danimarkal› Opror ("‹syan") örgütü taraf›ndan“anti-terör yasalar›, siyasi haklar› ve enternasyonal dayan›flma” konulubir uluslararas› konferans düzenlendi. ‹ki gün panel ve workshoplar ile sürenkonferansa ulusal bas›n›n ilgisi büyük oldu.Konferans›n ilk paneli, ‘Avrupa Birli¤i–polis devletine do¤ru gidenyollar. ‘Teröre karfl› Savafl’›n yasal, siyasi ve sosyal yönleri” konusundayd›.Panelin konuflmac›lar› Ça¤dafl Hukukçular Çal›flma A¤› ad›na Belçikal›Avukat Jan Fermon, ‹ngiltere’den Toplumlar›n Kriminalize EdilmesineKarfl› Kampanya ad›na Desmond Fernandes ile Opror sözcüsü PatrickMac Manus oldular. Avukat Fermon, Hollanda ilticac›s› müvekkili, FilipinlerUlusal Demokratik Cephesi lideri José Mario Sison’a karfl› keyfiuygulamalar ile Belçika’da DHKC Davas›’na de¤indi. Dava sonras›, buyasalar›n gündeme sokuldu¤unda, “Belçika’n›n iç güvenli¤i” sözleriylekand›r›ld›klar›n› söyleyen birçok milletvekilinin oldu¤unu belirtti.Campacc sözcüsü ise ‹ngiltere’de 2001’de ç›kar›lan “Patriotic Act”isimli anti-terör yasas› ve yaratt›¤› sonuçlara yer verdi. Opror sözcüsüMac Manusise, dünyadaki halk kurtulufl hareketlerinin meflrulu¤unun alt›n›çizdi. Opror, Danimarka’da ç›kan anti-terör yasas›na karfl› ç›karak, karalistede yer alan FARC ve FHKC’ye sembolik bir eylemle resmi olarakpara aktarm›flt›. Sözcü Mac Manus, bu eylemden dolay› yarg›lan›yor. Oturumda,Kolombiya’dan, Filistin’den, Filipinler’den ve Bask ülkesindenkat›l›mc›lar söz ald›lar.18 Kas›m günü, üç ayr› konuda çal›flma gruplar›n›n faaliyetleri sürdü.“Ortado¤u’dan deneyler ve teröre karfl› savafl” bafll›kl› 1. çal›flma grubunaFilistin Milli Konseyi üyesi Salah Salah ve Uluslararas› Tecride Karfl›Mücadele Platformu ad›na Sandra Bakutz kat›ld›. 2. çal›flma grubu LatinAmerika ile ilgili olurken, 3.sü ise, “AB’de siyasi haklar” oldu.Bir çok ülkeden delegenin kat›ld›¤› konferansta, Filistin ve Avrupa’dakisiyasi tutsaklar›n ve davalar›n takipçisi olunmas›, Opror davas› ve Belçika’daDHKC Davas›’nda devrimcilere sahip ç›k›lmas› gerekti¤i noktalar›ndahemfikir olundu.19 Kas›m’da bas›na kapal› süren Konferans sonucunda imzaya aç›landeklerasyonda, ABD öncülü¤ündeki ”teröre karfl› savafl”›n herkes içintehdit oluflturdu¤unun alt› çizilerek, “uluslararas› dayan›flmaya sahipç›k!” denildi. Mevcut anti-terör yasalar› arac›l›¤›yla devletlerin ifade özgürlü¤üve vatandafllar›n›n siyasi haklar›n›, bu ba¤lamda tüm dünyada direniflve kurtulufl hareketlerine moral ve maddi destek verme hakk›n› engellemeyeçal›flt›¤› belirtilen deklerasyonda, siyasal ve insan haklar›n›nerozyonunun, “ekonomi ve pazarlar›n liberalleflmenin siyasi faaliyet veifadenin bask›c› bir devlet düzenlenmesiyle efllik etti¤i neoliberal devletstratejisinin sonuç” oldu¤u kaydedildi ve ”teröre karfl› savafl”›n temeli debu perspektiften ele al›nd›.Deklerasyonda flunlar belirtildi:“- Halklar›n gayri-meflru hükümetlerine ve yabanc› iflgale karfl› direniflhakk›n›; - Di¤er bütün araçlar›n çözümsüz kald›¤›nda zulme karfl› silahlar›kuflanma hakk›n›; - Halklar›n ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel isteklerinecevap verecek halk iktidar›n›n yeni biçimlerini yaratma hakk›n› vetüm uluslardan vatandafllar›n›n ekonomik, sosyal ve kültürel azat etmesiiçin bu mücadelelere maddi v.b. destek sa¤lama hakk›n› savunuyoruz.”DHKC Karar›na ‹tirazBelçika adaletinin faflizme verdi¤ideste¤in somut bir örne¤i olan, GentTemyiz Mahkemesi’nin 7 Kas›m2006 tarihli karar›n›n bozulmas› talebiile, DHKC Davas› hükümlülerininavukatlar› 21 Kas›m 2006'da Yarg›-tay’a baflvurdular.Av. Jan Fermon, Av. Raf Jespers,Av. Paul Bekaert, Av. Nadia Lorenzetti,Av. Ties Prakken ve Av. CarlAlexander imzas›yla yap›lan aç›klamadatemyiz gerekçeleri s›raland›.Gent Mahkemesi heyetinin özelolarak oluflturuldu¤una ve bunun tamamenhaks›z oldu¤una dikkat çekilenaç›klamada, hem Brugge hem deGent'te Mahkeme oturumlar›n›n aç›kl›¤›n›n“güvenlik” ad›na engellendi-¤inin alt› çizildi.Karar veren mahkemelerin “yetkisizli¤i”belirtilen ve as›l yetkili olmas›gerekenin A¤›r Ceza Mahkemesioldu¤u ifade edilen itirazda, “GentTemyiz Mahkemesi’nin vermifl oldu-¤u karar ifade ve örgütlenme özgürlü-¤üne ayk›r›d›r.” denildi.Yeni yasalar› eskiye döndürerekuygulama, Belçika’da yap›lmam›fleylemleri yarg›lama, Türkiye’deki insanhaklar› ihlallerini dikkate almama,savunman›n araflt›rma taleplerinisürekli reddetme gibi noktalara dikkatçekilen itirazda, her iki mahkemeninkararlar›n›n da hukuki de¤il siyasioldu¤u kaydedildi.Öte yandan, DHKC tutsaklar› iledayan›flmak amac›yla her Cumartesiyap›lan eylemlere, Brüksel Merkezindedevam edildi. CLEA ve TutsakYak›nlar› taraf›ndan 25 Kas›m’da düzenleneneyleme, Türkiyeli, Belçikal›ve fiilili 60 kifli kat›ld›. "Bahar, Musa,fiükriye ve Kaya'ya Özgürlük, FaflizmeKarfl› Mücadele Etmek Meflrudur"yaz›l› pankartlar›n aç›ld›¤› eylemde,‘Belçika'daSiyasiTutsak ‹stemiyoruz’sloganlar›at›ld› ve bildirida¤›t›ld›.483 Aral›k 2006 / 81


Oaxaca halk›direniyorMeksika’n›n Oaxaca eyaletinde isyan atefli bask›n›nyo¤unlaflmas›na karfl›n sönmüyor. Geçen hafta sokaklaradökülen yüzlerce kifli federal polisle çat›flt›. Yollarabarikatlar kuran direniflçiler, sokaklar› terk etmeyeceklerinibir kez daha gösterdiler.Oaxaca eyaleti yedi ayd›r bir halk hareketine sahneoluyor.Her y›l 22 May›s’ta yap›lan geleneksel ö¤retmengrevi ile bafllad› hareket. 70 bin ö¤retmenin bafllatt›¤›grev, emekçilerin varolan memnuniyetsizli¤iyle bütünlefltive uzun süre devam etti. fiehir meydan›n› terk etmeyenemekçilere, 14 Haziran'da Oaxaca Valisi UlisesRuiz Ortiz’in talimat› ile sald›r›ld›. Emekçileri ve onlar›ndestekçilerini uykudayken yakalayan faflist devlet,helikopterlerden köpeklere, gaz bombalar›ndan silahlarakadar her türlü silah› kulland›. 6 saat süren sald›r› s›-ras›nda 2'si çocuk 4 kifli katledildi, 8 ö¤retmen gözalt›ndakaybedildi, 5 kad›n ö¤retmene tecavüz edildi.‹flte bu sald›r› halk hareketini daha da büyüttü. Y›k›-lan çad›rlar yeniden kuruldu, meydanlar yeniden iflgaledildi. Bu kez sadece ö¤retmenler de¤il, k›smen orta s›-n›flar da dahil olmak üzere, egemen s›n›flar d›fl›nda neredeysetüm Oaxaca halk› direniflin içindeydi. Sol-devrimcigruplar, anarflistler, ö¤retmen sendikas› baflta olmaküzere sendikalar, yerliler, iflçiler, iflsizler...Oaxaca tam alt› ay boyunca halk›n denetiminde kald›.Ö¤retmenlerin taleplerinin yan›s›ra, valinin istifas›temel talep haline geldi. Halk, ne yerel eyalet hükümetinene de merkezi oligarflik devlete bu eyaleti yönetmeizni vermedi.Kentin yönetimi, 85 örgütün birarayagelerek kurdu¤u Oaxaca Halk Meclisi(APPO) taraf›ndan sa¤land›. Elbette buarada hükümetin sald›r›lar› sürdü. Faflistgüçleri, polisi kullanan hükümet, kaybetme,katletme yöntemlerine baflvurdu.APPO yönetimi, Radyo Universidad arac›l›¤›ylaeyaletin her yan›na seslenme olana¤› buldu, al›nan kararlardo¤rudan halka iletildi, örgütlendi, yaflama geçirildi.Halk›n zafer kazanmas›n› istemeyen merkezi hükümet,eyalet valisini görevden almazken, 29 Ekim tarihindebüyük sald›r›ya geçti. Eyalet polis gücünün yapamad›¤›n›,fedaral polis ile yapmaya çal›flt›. Binlerce polisz›rhl› tanklar eflli¤inde kenti iflgal etti, dört kifliyi katlederkenonlarcas›n› gözalt›na ald› ve APPO yöneticilerininav›na ç›kt›.Kent meydanlar›n› kontrol etse de, sokaklar›n hakimiyetihalen halktayd›. Nitekim geçen haftaki çat›flma“her fleyin bitmedi¤ini” bir kez daha gösterdi.Daha da önemlisi, Oaxaca di¤er bölgelere örnek teflkiletti. Nitekim geçen hafta yaflanan bir baflka geliflmede bu yönde oldu. Prensa Latina’n›n haberine göre; eyaletinSierra Juarez kentinde, 150’den fazla yerli toplulukyerel yönetime karfl› mücadeleyi güçlendirmek amac›ylaZapotecos, Melezve Chinatecos Halklar›Kurulu ad›nda birörgüt kurdu. Örgüt,Oaxaca Halk MeclisiAPPO’ya kat›lacaklar›n›ilan etti ve 24temsilciyi seçtikleritoplant›da valinin istifas›n›istedi.Ekvador’da halkç› aday kazand›LatinAmerika’daseçimle iflbafl›nagelen “sol” hükümetler kervan›na bir yenisi daha eklendi.Son y›llarda, hükümetlerin halk hareketleri ile alafla¤› edilerek devletbaflkanlar›n›n ülkeden kaçmak zorunda kald›¤› Ekvador’da yap›lan devletbaflkanl›¤› seçiminin ikinci turunda, “Ülke ‹ttifak› Hareketi”nin aday› RafaelCorrea’n›n kazand›¤› duyuruldu. ABD destekli, milyarder muz tekeli sahibiAlvaro Noboa karfl›s›nda büyük oy fark› yakalayanCorrea, gayri resmi sonuçlara göre, oylar›n yüzde 56.9’unuald›. ABD karfl›t› söylemleri ile dikkat çeken ekonomi profesörüRafael Correa, Venezüella lideri Hugo Chavez taraf›ndanda aç›k biçimde desteklenmiflti.Hat›rlanaca¤› gibi, Ekvador halk› 2005 Nisan’›nda aya-¤a kalkarak, Amerikanc› Lucio Gutierrez iktidar›n› devirmiflti.Devrimci önderli¤in eksikli¤ini hissettirdi¤i ayaklanma,ülkeden kaçan diktatörün yerine bir halk iktidar›n›kurma sürecinin önünü açmam›flt›.“Tek yol ba¤›ms›zl›k”Sri Lanka devleti sald›r›lar›n›yo¤unlaflt›r›rken, Tamil Ealam KurtuluflKaplanlar›'n›n Lideri Prabhakaran,ulusal sorunun çözümüneiliflkin, “ba¤›ms›zl›ktan baflka ç›karyol yok” aç›klamas› yapt›.Sri Lanka'da 2002 y›l›nda Norveç’inarabuluculu¤unda ilan edilenateflkes geçen y›l bozulmufltu.Prabhakaran art›k mümkün olmayaca¤›belli olan bir yola yenidengirmeyeceklerini söyledi veflöyle dedi: “Sinhal flovenizmininuzlaflmaz tutumu bize, Tamil halk›-n›n ba¤›ms›z devletini kurmaktanbaflka bir seçenek b›rakm›yor".493 Aral›k 2006 / 81


Aral›k ay›, ülkemiztarihindeart›k ikibüyük katliamlabirliktean›l›yor. 1978Aral›k’›ndakiKahramanmaraflkatliam› ve 2000 Aral›k’›ndakihapishaneler katliam›...‹lginçtir; ikisinde de Ecevit hükümetlerivard› iktidarda... MHP devard› her iki katliamda. Birincisinde,Marafl’ta kontrgerillan›nvurucu gücü olarak yerald› katliamda.Hapishaneler katliam›ndaise, hem 19 Aral›k operasyonunukararlaflt›ran hükümetiniçindeydi, hem diri diri yakanözel timlerin içinde...***Kahramanmarafl’ta resmi rakamlaragöre 111 kifli öldürüldü.Yüzlerce insan yaraland›, binlercesiflehri terketmek zorundakald›. 340 ev ve iflyeri yak›ld› yineresmi rakamlara göre; amaflehrin alevilerin yaflad›¤› bölümününtümünden alevler yükseliyordu...19 Aral›k’ta direnendevrimci tutsaklar›n oldu¤u tümhapishanelerin üzerinde yükselensimsiyah dumanlar gibi...***Marafl katliam›, 1938 Dersimkatliam›ndan sonra ülkemizdeyaflanan en büyük katliamd›...19-22 Aral›k katliam› da Türkiyetarihinin en büyük hapishanelerkatliam› olarak geçti tarihe.***Marafl’tan önce, Tokat’ta,Mufl’da, Elaz›¤’da, Erzurum’da,I¤d›r’da, Malatya’da, Manisa’da,Sivas’ta, Erzincan’da kitleselkatliam giriflimlerinde bulunmufltufaflistler. Tüm bu faflist provokasyonlariçin seçilen yerler, Alevive Sünni halk›n birlikte yaflad›-¤› yerlerdi... Halk›m›z› birbirinedüflürerek devrimin gelifliminiengellemek istiyordu emperyalizmve oligarfli. Büyük katliamlargerçeklefltirdiler ama planlar›ndabaflar›l› olamad›lar; halk›-m›z› birbirine düflüremediklerigibi, devrimcimücadeleyi de durduramad›lar.Çareyi 12Eylül Cuntas›’nda buldular...***Aral›k ay›n›n bir baflkaözelli¤i de, yukar›dakigerçeklerle tezat oluflturacakflekilde, “insanhaklar› günü ve haftas›-n›” içeriyor olmas›d›r.10-17 Aral›k- ‹nsanHaklar› Haftas›: 10 Aral›k1948'de “Birleflmifl Milletler‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi”ninyay›nlanmas›na atfen 10-17 Aral›k tüm dünyada “‹nsanHaklar› Haftas›” olarak kabuledildi.“Her insan özgür, onur ve haklar›bak›m›ndan eflit do¤ar. Ak›l vevicdanla donat›lm›fl birbirlerinekarfl› kardefllik anlay›fl›yla davran›r.”Bildirgenin ilk maddesiböyle bafll›yordu.Fakat ilginçtir ki, ülkemizde bugünler,hep demokratik kurumlarayönelik bask›larla an›lan birhafta oldu. Asl›nda ilginçlik sadeceülkemizde de de¤il; çünkü“insan haklar›” bugün dünyaçap›nda emperyalizmin yüzündetafl›d›¤› bir maske ayn› zamanda...■ 3 Aral›k 1991- ‹stanbul EmniyetMüdür Yard›mc›s› fiakir Koç, polisinfazlar›na misilleme amac›ylaDevrimci Sol taraf›ndan öldürüldü.■ 4 Aral›k 1920 - Ankara'da maafllar›n›alamayan ö¤retmenler ilk kezgrev yapt›.■ 4 Aral›k 1945 - ‹stanbul'da TanGazetesi, gericiler taraf›ndan ya¤malan›ptahrip edildi.■ 7 Aral›k 1979 - ‹stanbul Üniversitesi‹ktisat Fakültesi ö¤retim üyesiProf. Dr. Cavit Orhan Tütengil faflistlertaraf›ndan katledildi.■ 8 Aral›k 1987 - Filistin'de intifadabafllad›.■ 8 Aral›k 1995 - Kamu EmekçileriSendikalar› KonfederasyonuKESK kuruldu.■ 12 Aral›k 1990 - 12 Eylül sonras›Gayrettepe'deki I. fiube binas›n›nbir iflkence üssüne dönüfltürülmesindeetkin bir rol oynayan DevrimciSol I No'lu Masas› Sorgu Timifiefi Ayd›n Bar›fl, Devrimci Sol taraf›ndanöldürüldü.■ 13 Aral›k 1961 - Türkiye ‹flçi Partisikuruldu.■ 13 Aral›k 1980 - Erdal Eren 17yafl›nda idam edildi.■ 16 Aral›k 1994 - ODTÜ Rektörü’nünmakam otosu Dev-Genç taraf›ndanbombaland›.■ 17 Aral›k 1965 - FKF (Fikir KulüpleriFederasyonu) kuruldu.■ 20 Aral›k 1994 - Memurlar Grevde:Ülkede adeta bir genel grev havas›yaratan grev ondan fazla ildekimitinglerle bütünlefltirildi.■ 24 Aral›k 1986 - D‹SK Kapat›ld›.Cuntan›n D‹SK hakk›nda açt›¤› davada‹st. 2 No'lu Askeri MahkemesiD‹SK'in kapat›lmas›na karar verdi.■ 25 Aral›k 1989 - Romanya DevletBaflkan› Nikolay ve efli Elena Çavufleskukarfl›-devrimci bir darbe sonucundaidam edildiler.503 Aral›k 2006 / 81

More magazines by this user
Similar magazines