Deniz Baykal

yuruyus.com

Deniz Baykal

hiç'i, bir de komflusu, canyoldafl›Nadire anay› üzüyor. Uzun zamand›rikisi de buradayd›.Nadire Ana 65 yafl›nda. O da'96 y›l›nda ölüm orucuna girmiflti.Yüre¤ini sunmufltu sevdiklerine...fiimdi direniflçinin yan›bafl›ndan ayr›lm›yor.Veryans›n ediyor Kezbananaya “beni atlat›p neden eylemebensiz gittin” diye. Direnifl Evi'negitti¤imizde Kezban anaya mektupyazarken bulduk. Bir masaya oturmufl,mektupla sohbetini sürdürüyor..‹ri iri yaz›yor. Okuma yazmay›yeni ö¤renmifl. Sürekli 'flimdi Kezbanolsayd› flöyle yapard›k' diyor.Behiç odas›nda, yan›nda anas›.Bizi görünce anas› gülümsüyor vehoflgeldin yavrum diyor. Evlad›nasar›l›yor incitmemeye çal›flarak.Gözleri hüzünle bak›yor o¤luna. Birana için ne ac›d›r evlad›n›n eridi¤inigörmek... “‹nflallah mürvetini görürümyavrum” temennisinde bulunurkenumutlu. Bir gün önce avukatlar›naçl›k grevi yapmas› onamoral vermifl. Beddua ediyor zalimleredurmadan. O¤lunu televizyonlardagörünce dayanamam›fl, ç›k›pgelmifl. Söz dinletememifl yüre¤ine.Kald›¤› küçücük yerde hep içine atm›flac›lar›n›. fiimdi Direnifl Evi'ndeumutlu kiflilerle sohbet etmek serinletiyoraz da olsa yüre¤ini. Yaln›zolmad›¤›n› görüyor bu da onu mutluediyor, güç veriyor. Behiç tansiyonunuölçerken ebe olman›n verdi-¤i merakla ve ilgiyle dönüp bak›yor.Yüz hatlar›nda gizlemeye çal›flt›¤›ac›n›n izleri... Sonra Candafl da birkaçgündür Direnifl Evi'nde. Behiç'içok eski zamanlardan tan›yor. Ö¤renciykenonun ev arkadafl›yd›. Tan›flt›¤›ilk günden beri sayg› duyduona hep. fiimdi onun yan›nda olmakhem zor geliyor hem de güzel.Üzüntüyle sevinci içiçe yafl›yor. Birkahraman› tan›man›n sevinci. Bir ilketan›k olman›n sevinci...Panoda yeni bir kart çekiyor dikkatimizi.Tekirda¤ F Tipi Hapishanesi'ndekiÖzgür Tutsaklar›n “CanFeda Halk›ma Vatan›ma” slogan›-n›n yaz›l› oldu¤u 2007 y›l›n›n takvimi.Bir aydan fazla var yeni y›la.Behiç Abi benim içinen büyük kahramanSizi tan›yabilir miyiz?Candafl Avc›: '89 y›l›ndan Behiç abiyle tan›fl›kl›¤›-m›z var, ayn› evde yaflad›k. Uzaktan akrabay›z ama heparkadafll›k ba¤›m›z daha fazla.Onu nas›l tan›ml›yorsunuz?Melek. Behiç Abi'yi bir fleyle tan›mlamak istersekbütün kelimeler eksik kal›r. Bugün içinde bulundu¤udurumdan dolay› bunlar› söylemiyorum. Her zamanöyledir. Sinirlenmeyen, mülayim her zaman veren,paylafl›mc›... Büyük adam büyük bir kahraman.Bu ülkeyle birlikte O’nun ad› da an›lacakt›rÖlüm orucuna bafllad›¤›n› duydu¤unuzda neler hissettiniz?Ben Behiç Abimi tan›yorum. Ve biliyorum ki do¤ru olan fleyi yapm›flt›rve dedi¤ini yapar. Yani böyle kesin bir ifade.Bu çok ciddi bir durum. Bence birçok insan›n, kurumun çok ciddiye almas›laz›m. Yani flunu düflünmeli, bundan sonra ne olacak. Bu hukuk adam›geldi ve en büyük savunmas›n› yapt› ve biz jüri olarak bunun do¤ru birtav›r oldu¤una inand›k. Ve insanl›¤› savundu¤unu gördük. Birçok kurumun,“evet insanl›k kazans›n ve Behiç sen de bununla yafla” demesi laz›m.Burdaki kazanç insanl›¤›n kazanc› olacak. Bu art›k siyasi sembollerdenç›km›flt›r. Yani kurumlara burada bir hamle yap›lm›fl. Bundan sonra siz neyapacaks›n›z. Karfl›daki insan›n düflünmesi laz›m. Demek’ki bu en son aflamas›d›r.Bundan sonra daha farkl› yöntemler devreye girecektir. Bunu sizkald›rabilecek misiniz?Bu bir sonraki Behiç'le olabilecek bir ifl de¤il. Bir taraftan da iki çocukanas› bir kad›n› duyunca Behiç Abim az bile yapm›fl, bir daha hayata gelseyine ayn›s›n› yaps›n diyorum. Bu bizim insanlar›m›z›n kültüründe var. Bizkendimizi yakal›m ama karfl›m›zdaki insana bir fley olmas›n. Behiç Abininyapt›¤› da buna yak›n bir fley. Onun istedi¤i sadece insanlar›n birbirini görmesi,bundan daha do¤al ne olabilir. Kay›plar olmas›n herkes onurlu bir flekildeyaflas›n.Behiç Abi ölüm orucuna bafllad›¤›ndan beri ben böyle doyarak bir fleyyedi¤im zaman üstümde bir yük oluyor. Yani bu insanlar 200 gündür suyla...yemek size bat›yor. Hayatta kalay›m m› kalmayay›m m› diye tereddütedüflüyorsunuz. Yani ben de bir fley yapamaman›n ezikli¤i de var. Her insanbir yak›n›n›n kahraman olmas›n› ister. Behiç Abi benim için en büyükkahraman. Düflünebiliyor musunuz bunu hukuk için, adalet için yap›yor.Yani bu araflt›rma konusu bile olacak bir fley. Yani bunu hükümet, ‘bu sadecebir örgüt’ diye düflünmesin. O hukukun bir yerinde oturacakt›r ve beninan›yorum ki bu ülkeyle birlikte Behiç Aflc› an›lacakt›r.Ama bu takvim, bu slogan 2007'ninnas›l karfl›lanaca¤›n› gösteren kararl›l›¤›,coflkuyu da yans›t›yor. Mücadeleninkesintisiz sürece¤ine vurguyap›yor. Behiç ise direniflinin 237.gününde... fiimdi Fatima nineninpatlayan öfkesi, Kezban anan›n Ankara'n›ngöbe¤inden dünyaya direniflihayk›ran sesiyle yoluna devamediyor. Analar›n fedalar›n› kufland›klar›yerde bir avukat›n direniflihalk›n direnen yan›n›n en güzel örne¤iniyans›t›yor. Ve halklaflan direnifllergelece¤i kazanacak.173 Aral›k 2006 / 81

More magazines by this user
Similar magazines