Deniz Baykal

yuruyus.com

Deniz Baykal

MusaAflo¤lu“Büyük DirenifliDesteklemek ‹çinAçl›k Grevindeyim”Belçika’da Brugge hapishanesindehalen tecrit alt›nda tutulan ve 30Ekim’de açl›k grevine bafllayan MusaAflo¤lu’dan ald›¤›m›z 19 Kas›m tarihlimektubu sunuyoruz.“Merhaba...Burada posta engelleme konusundakikeyfiyet s›n›rs›z. El konulan postayaneden el koyduklar›n› ve el koyupkoymad›klar›n› aç›klama diye birsorunlar› yok.Son üç ayd›r dergi alam›yordum..Uzun bir aradan sonra 17 Kas›m günü77. say›y› ald›m. E¤er yeni bir keyfiyetç›kartmazlarsa, bundan sonra dergiyivereceklermifl.Açl›kgrevi konusunda...Avukata daülkedekiBüyük Direniflidesteklemekve kendimizinde içinde bulundu¤u tecrit koflullar›n›protesto amac›yla süresiz açl›kgrevi yapaca¤›m› belirtmifltim.Bugün AG'nin yirmibirinci günündeyim.Normalde AG süreçlerinde hapishanedoktoru günlük tansiyon vs.kontrolü yap›yor. Ben t›bbi kontrolüde, tedaviyi de reddetti¤imi belirterek,açl›k grevinin zaten kifli sa¤l›¤›n›n ortayakonuldu¤u bir eylem biçimi oldu-¤unu bilerek bafllad›¤›m› söyledim.fiimdi haftada iki gün doktor hücreyegelip "nas›ls›n, bir sorun var m›" diyesoruyor, ben de "birfley yok" diyorumgidiyor.Dergiden ve senden gelen haberlerdenanlad›¤›m kadar›yla, AG'yi sadeceiçinde bulundu¤umuz tecrit uygulamas›nayönelik olarak yapt›¤›m›zanlat›l›yor. Ben sekizbuçuk ayd›r tecrituygulamas›n› protesto amac›ylagünlük hakk›m›z olan bir saatlik -tekkiflilik- havaland›rma hakk›n› kullanm›yorum.fiu ana kadar hiç havaland›rmayaç›kmad›m. Açl›k grevini iseas›l olarak Büyük Direnifli desteklemekamac›yla yap›yorum.... fiu anda Avrupa'da TAYAD Komite'ninAG'leri var. 30 Ekim'de ‹ngiltere'dekilerlebirlikte bafllamay›düflünmüfltüm. Daha sonra bizim hücre›fl›¤›n›n geceleri de aç›k b›rak›lmayabafllanmas›yla birfleyler yapmamgerekti¤inden dolay›, AG gerekçesineiçinde bulundu¤umuz tecrit koflullar›-n› da katt›m. ... Buradaki tecrit kalksada ben Büyük Direniflle dayan›flmakiçin en az 45 gün AG yapaca¤›m.Mektubuma flimdilik son verirkenherkese selam ve sevgilerimi sunar,hasretle kucaklar›m.”Açlık GreviDortmund’daAvrupa TAYAD Komitetaraf›ndan Türkiyehapishanelerindeki BüyükDirenifl’in taleplerinin kabuledilmesine kadar herhafta de¤iflik bir ülke veflehirde yap›laca¤› aç›klananAçl›k Grevleri, 27Kas›m-3 Aral›k aras›ndaDortmund’da sürdürüldü.TAYAD Komite’ninAvrupa çap›ndaorganizeetti¤i açl›kgrevleri, derneklerde,meydanlardayap›ld›¤› gibi,evlerde ve iflyerlerindedeyap›labiliyor.Herkes kendikoflullar› içindeBüyük Direnifledeste¤inisunmayaçal›fl›yor.Dortmund TAYADKomite taraf›ndan Açl›kgrevine bafllarken yap›lançal›flmalarda flehirde çeflitliyerlerde dövizler aç›-l›rken, Almanca ve Türkçebildiriler da¤›t›larak,“tüm duyarl› kifli, kurumve kurulufllar” yap›lacakAçl›k Grevi ve eylemleredestek vermeye ça¤r›ld›.Ölüm Orucu SydneyFestivali’ndeAvustralya’daki TAYAD’l›-lar, Sydney Bar›fl Festivali'neÖlüm Orucu direniflini tafl›d›.Sydney’de Socialist Allience,Socilaist Alternative, LabourParty, Avustralya Af Örgütü,Savafla Karfl› Koalisyon ve çeflitlidemokratik kitle örgütlerininkat›l›m›yla gerçeklefltirilenfestivalde, dünyan›n dört biryan›nda emperyalizme karfl›yürütülen direnifller anlat›ld›. TAYAD Komite ad›na yap›lankonuflmada da Mesut Eröksüz, Avustralya halk›naTürkiye’de 7 y›ld›r tecrite karfl› sürdürülen direnifli anlatt›.Eröksüz, Türkiye’deki tecrit hücrelerinin AB taraf›ndandesteklendi¤ini, insanlar›n düflüncelerini de¤ifltirmekiçin baflvurulan bu zulme karfl› bugüne kadar122 insan›n flehit düfltü¤ünü belirtti¤i konuflmas›nda,"Tecrite karfl› mücadele, sadece Türkiye halklar› içinde¤il ezilen tüm dünya halklar› için bir mücadeledir”diyerek, tecritin kald›r›lmas› için herkesi dayan›flma silah›n›kuflanmaya ça¤›rd›.193 Aral›k 2006 / 81

More magazines by this user
Similar magazines