Deniz Baykal

yuruyus.com

Deniz Baykal

Özgür Karadeniz’in Sesi’neTahammülsüzlükKaradeniz halk›na gerçekleri anlatan, f›nd›kta,tütünte oynanan oyunlar›, sömürü politikalar›n›ortaya koyan Özgür Karadeniz’in Sesi gazetesinida¤›tanlara yönelik Trabzon’da provokasyongiriflimi ve Hopa’da ise sald›r›lar yafland›.Bundan bir süre önce de polisin yönlendirmesi ile provokasyon yaratmayaçal›flan bir faflist, bu kez de 27 Kas›m günü, Trabzon'un Arakl› ilçesindegazeteyi alan iflyerlerine girerek, “Bunlar PKK’l›! Bunlar bayrak yakanlar!Bu gazeteye para vermek PKK’ya para vermektir! Bunlar vatan haini!” fleklindeprovokasyon yaratmak istedi. Gazetenin ismini kasteden faflistin, “ba-¤›ml› olmad›¤›m›z” demagojisine, ÖKS muhabirinin “ABD'den ba¤›ms›ztek bir karar alabiliyor musunuz?'' demesi üzerine, faflist ba¤›ml›l›¤› nas›ldo¤allaflt›rd›¤›n›, “Bugün herkes öyle, siz ne yapmaya çal›fl›yorsunuz...”sözleriyle ortaya koydu.Esnaf›n faflisti kovdu¤u bu olaydan k›sa süre önce ise, ÖKS muhabiri birbaflka faflistin tehdidine maruz kald›. ÖKS muhabirinin Arakl›'da gazete satmayadevam edeceklerini söylemesi üzerine, provokatör faflist engellemegörevini polise devretti. Faflistin ça¤›rd›¤› polis, “izinsiz gazete sat›yorsunuz,hakk›n›zda ihbar var” gibi bahanelerle gazete sat›fl›n› engellemeye çal›flt›ve gözalt›na almakla tehdit etti. ÖKS çal›flanlar› böyle bir izne gerek olmad›¤›n›belirterek, demokratik haklar›n› kullanmaya devam ettiler. Polisgün boyu gazete çal›flanlar›n› izleyerek taciz etmeye ve halk› tedirgin etmeyeçal›flt› ancak baflar›l› olamad›. ‹lçede 100 gazete sat›fl› gerçekleflirken, polisinve faflistlerin “bunlar TAYAD’l›” diyerek, akl›nca k›flk›rtmaya çal›flmalar›da tersi tepti ve çok say›da kifli muhabirleri durdurarak gazete ald›.Özgür Karadeniz’in Sesi’ne yönelik tek engelleme bu de¤ildi. Ayn› güngazetenin Trabzon merkezdeki yeni yerinde tabelan›n adeta duvar›n dahiparçalanarak çal›nd›¤› görüldü. Tüm bu sald›r›lara karfl›n, 12. say›s›n›n ç›kt›¤›ilk hafta Trabzon'da 700 gazetenin halka ulaflmas›n› engelleyemediler.Hopa’da yaflananlara iliflkin ise, Hopa Özgür Karadeniz’in Sesi temsilcili¤itaraf›ndan yaz›l› bir aç›klama yap›ld›. Aç›klamada; polisin, gazete sat›-lan yerleri tek tek gezerek tehditler savurdu¤u ve bir daha almamalar›n› istedi¤ibilgisi verildi. Aç›klamada flöyle denildi: “Yazd›klar›m›zla emperyalistlerinve iflbirlikçilerinin gerçek yüzünü gösterdi¤imiz için, kurtuluflumuziçin ne yapmam›z gerekti¤ini söyledi¤imiz için, birlik olal›m dedi¤imiz içingazetemiz sald›r›ya u¤ruyor. Gerçekleri yazmaya devam edece¤iz.”‹fiKENCEC‹LER‘TANIK’ OLDU‘1 Nisan Komplosu’ olarak bilinenve ‹talya, Belçika, Almanya veHollanda ile eflzamanl› düzenlenenoperasyonun Türkiye aya¤›na iliflkinaç›lan davan›n duruflmas›na, 23 Kas›m’dadevam edildi.‹stanbul 12. A¤›r Ceza Mahkemesi'ndekiduruflmaya, tutuklu san›kHatice Ruken K›l›ç ile tutuksuz san›klarfiadi Özpolat, Gülizar KesiciÖzpolat ve Fadik Ad›yaman kat›ld›.88 kiflinin yarg›land›¤› davada, “tan›k”olarak, ‹stanbul Terörle Mücadelefiube Müdürlü¤ü'nde görevli 4polis memuru dinlendi. Avukat TaylanTanay, “tan›k” s›fat›yla buradabulunan polislerin, müvekkillerineiflkence yapmaktan haklar›nda soruflturmaaç›ld›¤›n› belirtti.‹flkenceci ve komplocu polisler,Hatice Ruken K›l›ç'›n yakalanmas›nailiflkin tutanaklar›n do¤ru oldu¤unubelirtirken, Taylan Tanay ise, polislerinkendi düzenledikleri tutanaklar›naksine beyanda bulunmalar›n› beklemediklerini,bu tan›klar›n dinlenmelerinindava dosyas› aç›s›ndan birfayda getirmeyece¤ini ifade etti.Mahkeme heyeti, Hatice Ruken K›-l›ç'›n tutukluluk halinin devam›nakarar vererek duruflmay› erteledi.1 Nisan 2004 tarihinde yap›lanoperasyonda, polisin çok say›da sahtebelge düzenledi¤i deflifre olmufl veortaya konulan “delillerin”, hukukendelil niteli¤i tafl›mad›klar› da ispatlanm›flt›.‘Anti-emperyalistlerSerbest B›rak›ls›n’Lübnan'a asker gönderilmesini protesto ettikleri için5 Eylül’de düzenlenen eylemde Ankara’da tutuklanananti-emperyalist devrimcilerin serbest b›rak›lmas› için,25 Kas›m günü Taksim Tramvay Dura¤›'nda aç›klamayap›ld›. Aç›klamaya HÖC, BDSP, Devrimci Hareket,EHP, HKM ve ‹LPS üyeleri kat›ld›,Grup ad›na aç›klama yapan Çetin fiimflek, Lübnan'aasker gönderilmesine karar verenlerin Türkiye halklar›-na ihanet içinde oldu¤unu söyledi. Anti-emperyalistlerinyarg›lanamayaca¤›n› kaydeden fiimflek, “Bask›lar,gözalt› ve tutuklamalar bizleri y›ld›ramaz. Bu mücadeleninbir parças› da tutuklanananti-emperyalistlerledayan›flmay›artt›rmakt›r. Tutuklanan18 arkadafl›m›z derhalserbest b›rak›lmal›d›r"dedi. Eylemde, “ABDOrtado¤u'dan Defol”sloganlar› at›ld›.293 Aral›k 2006 / 81

More magazines by this user
Similar magazines