Deniz Baykal

yuruyus.com

Deniz Baykal

Halklar›n Mücadelesi,Statüleri Aflarak ‹lerlerOligarfli tecritte ›srarl› ve kararl›d›r. Bu noktada Amerika’y› yenidenkeflfetmek gerekmiyor. ‹ktidar›n bu kararl›l›¤›n› k›racak tek fley, yine,her zamanki gibi, direnmek, direnmek, direnmektir. Tecrite karfl›mücadeleyi y›lmadan, umutsuzlu¤a kap›lmadan, statükolarahapsolmadan ve elbette herfleyi göze alarak sürdürmektir.Che Guevara diyordu ki; “Sosyalizmin,hem de kapitalist gericili¤inortas›nda, hiç kimse bir fleylerinifeda etmeden kurulaca¤›n› düflünmekbir masald›r.” Che’ye ekolarak flöyle de diyebiliriz; emperyalisthaydutluk karfl›s›nda hiç kimsehiçbir fleyini feda etmeden ba-¤›ms›zl›¤a kavuflmak bir masald›r.‹flbirlikçilerin faflist diktatörlüklerihüküm sürerken, hiçbir bedel ödemeyigöze almadan özgürlükleri kazanmakbir masald›r. Bütün bunlar›;ba¤›ms›zl›¤›, demokrasiyi ve sosyalizmi,adaleti ve özgürlükleri kazanmakiçin birfleyleri feda edece¤iz.Bu çok aç›k ve tart›flmas›z. Bazeniflimizi, bazen okulumuzu, bazendüzenin sundu¤u olanaklar› ve bazencan›m›z› feda edece¤iz. Emperyalizminve iflbirlikçilerinin 21.yüzy›l›n bafl›ndan itibaren pervas›zlaflansald›rganl›k politikas›, halklar›daha büyük fedakarl›klar yapmakla,daha büyük bedeller ödemekleyüzyüze getirmifltir. ‹flte, geçenhafta dünya bas›n›nda yeralan“Nine de intihar bombac›s› oldu”bafll›¤›, bu dünya konjonktürününsonucudur.Siyonist zulme karfl› halk›n›nonuru, Filistin’in ba¤›ms›zl›¤›için feda savaflç›s› olan Fatima Al-Nejar 64 yafl›ndayd›. Bu yan›yla bir‹lk’ti. ‹lginçtir, en havadan sudankonularda, yüzlerce kez ayn› fleylerinyafland›¤› ve yaz›ld›¤› olaylarda,günlerce yorum yapanlar›n köflelerinde,bu olaydan hiç sözedilmedi.Halklar›n tarihi aç›s›ndan “ilk” olanböyle bir eylemi, “tart›flmaya de-¤er” mi görmediler, yoksa tart›fl›lmas›n›önlemek mi istediler? Bu sorununcevab› hiç kuflku yok ki ikincifl›kt›r. Bu feday› örtbas edenler,dünya gerçeklerini örtbas etmifl oluyorlarasl›nda.2000’li y›llar boyunca dünyahalklar›n›n mücadelesi birçok‹lk’e tan›k oldu. Bu durum tabi kitesadüfi de¤ildi. Statükolar› yerlebireden “ilk”ler, emperyalizmin sald›-r›lar›n›n ve dünya halklar›n›n direniflininald›¤› yeni biçimlerin ifadesidirler.‹lk’ler, yeni biçimler, birilerininsubjektif tercihleriyle, oturup“yeni bir eylem biçimi üreteyim”demeleriyle ortaya ç›km›yor elbette.Düne kadarki mücadele, örgüt veeylem biçimleri, e¤er bugün direniflve savafl›n ihtiyaçlar›na cevap vermiyorsa,yenilerini bulmak halklarve halklar›n örgütlü güçleri için kaç›n›lmazbir ihtiyaçt›r.Emperyalizm, halklar›n mücadelesinibo¤mak için, her dönemsay›s›z yöntemler gelifltirir. Halklarda bunlar› aflacak bir iradeyi göstermek,bu engelleri etkisizlefltirecekyöntemleri gelifltirmek durumundad›rlar.S›n›flar mücadelesinin en do-¤al kurallar›ndan biridir bu. 2004Ocak’›nda Filistin’de ilk kez bir annefeda eylemi yapm›flt›, flimdi bir“ilk” daha, ilk kez bir nine feda eylemiyap›yor... Büyük Direnifl’in“ilk”lerini akl›n›za getirin; Gülsümanbir ana olarak ilk’ti... iki k›zkardefl,Zehra ve Canan bir ilk’tiler...Behiç Aflç› bir avukat olarakilk... Büyük direniflin içinde sayabilece¤imizdaha baflka ilkler de var...Halklar›n mücadelesi, tarih boyuncahiçbir statükoyu kabul etmemifltir.Statükolar› empoze edenler, sömürücüegemen s›n›flar olmufltur hep.Statükolar›n sürdürücüsü de, mücadeledenflu veya bu nedenle yan çizmepeflinde olanlard›r...Statükolar, mücadeleyi flu veyabu aç›dan s›n›rlayan önkabuller, 3 Halklar›n mücadelesi, statüleri aflarak ilerler5 Direnen tüm halkt›r!8 Ölüm orucu direniflçisi Sevgi Saymaz ...9 Tecrite Son!12 Zafer bizim olacak14 Kaçacak yeriniz kald› m›?16 Behiç için herfleyi yapar›m19 “Büyük direnifli desteklemek içinaçl›k grevindeyim”20 19 Aral›k d›flar›dan tan›klar:Albay›n biri gözüne günefl...23 CHP-MHP yak›nlaflmas›26 Acarkent’e bak›n, düzenin tüm karakterini görün29 Özgür Karadeniz’in Sesi’ne tahammülsüzlük30 Emek: Novamed’de emperyalist tekele karfl›direnifl33 Müflküle Köyü34 Gençlik: Tek tip gençlik olmayaca¤›z!36 Gençlik Federasyonu ö¤renci haklar›n› istiyor38 Cemil Çiçek’in muhalefete bak›fl›39 Hayat›n ‹çindeki Teori: Mücadele biçimlerive feda43 Köylüyü infaz ettiler ‘terörist’ dediler!44 Gazi’de pislik yuvas›na bask›n45 NATO tüm dünya halklar›na karfl›savafl› resmilefltirdi47 Alman Devleti demokratik kurumlarüzerinde terör estirdi49 Dünya: Oaxaca halk› direniyor50 Tarihte bu ay

More magazines by this user
Similar magazines