Deniz Baykal

yuruyus.com

Deniz Baykal

g ençlikGençlik Federasyonu’ndan soruflturmalara protesto:Tek Tip Gençlik Olmayaca¤›z!Ülkenin bir çok üniversitesindeh›zla devam eden soruflturma terörü,Gençlik Federasyonu taraf›ndançeflitli kentlerde düzenlenen eylemlerleprotesto edildi.24 Kas›m günü; ‹stanbul, Ankara,Antalya, Eskiflehir, ‹zmir, Bursa,Bal›kesir Gençlik Dernekleri düzenlediklerieylemler ve yapt›klar›aç›klamalarda; “anti-bilimsel, hukuk-d›fl›YÖK uygulamalar›na vepolis-idare iflbirli¤ine karfl› mücadeleetmeye ça¤›r›yoruz" dediler.Yap›lan aç›klamalar›n ard›ndan, soruflturmalar›nyo¤unlaflt›¤› üniversitelerinrektörlüklerine faks çekildi.‹stanbul Gençlik Derne¤i üyeleri,Galatasaray Lisesi önünde yapt›klar›eylemde, "SoruflturmalaraSon" pankart› açarak, "Ö¤renciyizHakl›y›z Kazanaca¤›z, F Tipi Üniversite‹stemiyoruz, SoruflturmalarBask›lar Bizi Y›ld›ramaz" sloganlar›n›att›lar. Ö¤renciler ad›na aç›klamayapan Selma K›l›ç, demokrasi,insan haklar›, ifade özgürlü¤ü kavramlar›n›dillerinden düflürmeyenüniversite yönetimlerinin soruflturmave cezalarla ö¤rencileri süreklibask› alt›nda tuttuklar›n› dile getirdi.‹Ü Rektörü Mesut Parlak’›n 'benörgüt üyelerine soruflturma aç›yorum'diyerek üniversitelerde estirdikleribu sald›r›y› meflrulaflt›rmayaçal›flt›¤›n› hat›rlatan K›l›ç, “Bizlerhaklar›m›z için mücadele ediyoruz.Ba¤›ms›z, demokratik bir Türkiyeistiyoruz. Demokratik halk üniversiteleriistiyoruz. Herkese eflit, paras›z,bilimsel, anadilde e¤itim hakk›-n›n tan›nmas› için mücadele ediyoruz."diyekonufltu.AnkaraGençlikDerne-¤i, YeniflehirPostanesiönünde yapt›¤› eylemde, “ÜniversitelerdeSoruflturmalara ve CezalaraSon” yaz›l› pankart açt›lar.Soruflturma açan tüm üniversitelereprotesto fakslar› çeken ö¤rencilerad›na aç›klama yapan Deniz Yavuz,ad›n›n önünde profesör s›fat› bulunanlar›npolisli¤e soyunduklar›n›kaydetti. Yavuz, devrimci-demokratö¤rencilerin bu flekilde sindirilemeyece¤inibelirterek, “halk için bilimhalk için e¤itim istemeye, demokratikhalk üniversiteleri için mücadeleetmeye devam edece¤iz!” dedi.Antalya Gençlik Derne¤i üyesiö¤renciler ise, Akdeniz ÜniversitesiKampüsü’nde eylem yapt›. Soruflturmalar›protesto eden dövizleraçan Gençlik Derne¤i üyeleri ad›nakonuflan Emrah Erdo¤an, 12 Eylülanlay›fl›n›n sürdü¤ünü söyledi. Diyarbak›rDicle Üniversitesi’nde fluan 1000’e yak›n ö¤renciye soruflturmaaç›lm›fl durumda oldu¤unu ifadeeden Erdo¤an, Antalya’da da 1 May›s‹flçi Bayram›’na kat›ld›klar› için6 ö¤renciye soruflturma aç›ld›¤›n›ve bunlardan birinin savunmas› dahial›nmadan iki dönem okuldanuzaklaflt›r›ld›¤›n› söyledi. “Ö¤renciyizHakl›y›z Kazanaca¤›z”, “Bask›-lar Bizi Y›ld›ramaz”, sloganlar›n›nat›ld›¤› eyleme E¤itim-Sen ve DGHde destek verdi. Aç›klaman›n ard›ndan,rektörlüklere soruflturmalar›ngeri çekilmesi için faks çektiler.‹zmir Gençlik Derne¤i üyeleride, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesiönünde bir araya gelerek soruflturmalar›protesto ettiler. Yap›lanaç›klamada, soruflturmalar ve cezalar›namac›n›n ö¤renci muhalefetinisindirmeye yönelik oldu¤u kaydedildi.Aç›lan soruflturmalara iliflkinbilgiler verilen aç›klama sonras›,rektörlüklere faks çekildi.Bursa Gençlik Derne¤i üyelerinin,Büyükflehir Belediyesi önündedüzenledikleri eylemde de, "SoruflturmalaraSon" pankart› aç›larak,devrimci demokrat ö¤rencilerin sindirilemeyece¤ikaydedildi. CömertAtefl taraf›ndan yap›lan aç›klamada,“üniversitelerde bilimsel, demokratike¤itim istedikleri için, ifade özgürlü¤ühaklar›n› kulland›klar›için” yaklafl›k 15 üniversitede 100'üaflk›n ö¤renciye soruflturma aç›ld›¤›ifade edildi. “F Tipi Üniversite ‹stemiyoruz”sloganlar› at›lan eyleminSahte demokratlarö¤renci k›y›m›n› izliyorÖzelde devrimci-demokratgençli¤i hedef alan, gençli¤in en dinamikunsurlar›n› sindirmeye, okullardanuzaklaflt›rarak gençlik kitlesindentecrit etmeye çal›flan soruflturmalar,AB’ci “demokratlar”, burjuvabas›n ve di¤er “düzen demokratlar›”taraf›ndan da görmezliktengelinerek, destekleniyor.Bu ülkenin üniversitelerinde sony›llar›n en büyük ö¤renci k›y›m› yaflan›rken,cunta y›llar›n›n bask› rejiminiaratmayan bir sindirme ve susturmaharekât› yürütülürken yaflananbu “sessizlik”; ç›karlar› çat›flt›-¤›nda YÖK’ü ya da AKP iktidar›n›elefltirenlerin, bilimden, özerklikten,demokrasiden söz edenlerin riyakârl›klar›n›da göstermektedir.‘Nefes almak’ suç!15 üniversitede 100'ü aflk›n ö¤rencihakk›nda soruflturma aç›l›rken,Dicle Üniversitesi’nde flu an1000’e yak›n ö¤renciye soruflturmaaç›lm›fl durumdad›r.Soruflturmalar özellikle; ‹stanbul,Bal›kesir, ODTÜ, Hacettepe,Ankara, Süleyman Demirel, Akdenizüniversitelerinde yo¤unlafl›yor.Her türlü demokratik eylem soruflturmakonusu. Yasal 1 May›sgösterilerine kat›lan ö¤renciler aylarsonra soruflturmaya u¤ruyorlar.Bu nedenle Bal›kesir Üniversitesi'nde15 ö¤renci okuldan at›ld›.Akdeniz Üniversitesi’nde ise 5 ö¤renciyesoruflturma sürerken, Ça¤r›Nefeso¤lu adl› ö¤renci savunmas›dahi al›nmadan iki dönem okuldanuzaklaflt›r›ld›.343 Aral›k 2006 / 81

More magazines by this user
Similar magazines