Deniz Baykal

yuruyus.com

Deniz Baykal

28-29 Kas›m tarihlerindeLetonya'n›nbaflkenti Riga'da yap›-lan NATO Zirvesi, ayr›ms›zbütün emperyalistlerinve onlar›n bir avuç iflbirlikçisidevletlerin; tüm dünya halklar›-na düflman olduklar›n› bir kez dahateyid etti. Emperyalist liderler,“Sosyalist Blok”un da¤›lmas›n›n ard›ndanNATO’ya biçtikleri rolü dahanet bir biçimde tan›mlad›lar vesomut örgütlenme noktas›nda ad›matt›lar.NATO Afganistan Bata¤›naÇözüm Bulamad›Baflbakan ve devlet baflkanlar›düzeyinde yap›lan zirvenin enönemli gündem maddesi kuflkusuzAfganistan’d›. Amerikan iflgalinisürdürme görevini üzerine alan NA-TO güçlerinin direnifl karfl›s›ndazorland›¤› art›k s›r de¤il. BizzatNATO’nun Afganistan’daki komutanlar›bu durumu itiraf ediyorlar.Afganistan’da askeri olan NATOüyelerinin birço¤u, ya asker say›lar›n›art›rmaktan kaç›yor ya da çat›flmabölgelerine gönderilmesine “çekince”koyuyor. Hem iflgale ortakolup, hem de direniflin yükselmesiyleçat›flmaktan kaçan, daha do¤rusubunun kendi ülkesinde yarataca¤›siyasi krizlerden korkan ülkelerinbafl›nda; Almanya, Fransa,‹talya ve ‹spanya'yla birlikte Türkiyebulunuyor. Zirvede baz› ülkelerdireniflin güçlendi¤i Güney Afganistan’aaskerlerinin gönderilmesinekoyduklar› s›n›rlamay› esnetmeyikabul ederken, önemli bir bölümühala direniflten kaç›yor.‘Küresel Jandarma’ RolüNATO tüm dünya halklar›nakarfl› savafl› resmilefltirdiZirvede NATO’nun gelece¤ine,emperyalistler aç›s›ndan nas›l bir ifllevyüklenece¤ine iliflkin kimi noktalarda ele al›nd›. Kuflkusuz as›l flekillendirme,sosyalist sistemin y›-k›lmas›n›n ard›ndan yap›lm›fl ve bununilk uygulamalar› da Balkanlarve Afganistan’da yaflama geçirilmiflti.Dün “sosyalizm tehlikesi”nekarfl› kurulan NATO, bugün emperyalisttekellerin ç›karlar› neredeyse,orada olmay› yeni misyonu olarakbelirlemifltir.Riga Zirvesi bu gerçe¤in dahabir billurlaflt›¤› ve ete kemi¤e büründü¤üzemin oldu.Bunun en somut ifadesi ise,"Kapsaml› Siyasi Yönerge" ad› verilenbelge oldu. Belgeden sözetmedenflu noktan›n alt›n› çizelim. NA-TO’nun resmi belgeleri hiçbir zamangerçe¤in tümünü yans›tmaz.Bunun en somut kan›t›, 1970 ve‘80’li y›llar boyunca tüm NATO ülkelerindekontrgerilla örgütlenmelerininkurdurulmas›d›r. Belgelerde,anlaflmalarda olmayan bu tür örgütlenmeler“gerçek NATO”yu da bizegösterir.Evet bu hat›rlatman›n ard›ndan"Kapsaml› Siyasi Yönerge"de neleryerald›¤›na bakabiliriz. Bu belge,NATO’nun resmi bir flekilde “KüreselJandarma” ilan edilmesidir.NATO’nun “gelecek 10 ila 15y›l süresinde” izleyece¤i stratejilerinele al›nd›¤› ve NATO'nun “küreselleflme”iradesini yans›tt›¤› söylenenyönergede; NATO'nun “dünyan›ntüm köflelerine” ve “uzun süreleriçin” büyük güçlerle müdahaleedebilecek yetene¤e kavuflmas› gerekti¤ikaydediliyor. Fransa’n›nABD ile güç çat›flmas› temelinde“NATO dünya jandarmal›¤›na soyunmamal›”itirazlar› üzerine,“temkinli” bir dille haz›rlanm›fl olsada, halklara karfl› savaflta daha aktif453 Aral›k 2006 / 81bir flekilde kullan›laca-¤› aç›k olarak ortayakonulmaktad›r. Yönergenin“küreselleflmeiradesini yans›tmas›”da bunun ilan›d›r. Emperyalist tekellerin“küreselleflme” üzerindeyürüdü¤ü yerde, onlar›n ortak askerigücünün buna uygun bir ifllev kazanmamas›mümkün mü?Yönergede “tehdit” tan›mlamalar›,NATO’nun en az›ndan bu “10-15 y›l” içinde kime karfl› savaflmay›planlad›¤›n› da gösteriyor. Yönerge,ittifak ülkelerine karfl› tehdidi “nükleersilahlar” ve “terör” olarak tan›mlamaktad›r.“Nükleer silahlar” ile kastedilenelbette, bu silahlara sahip olan veço¤u zaten NATO üyesi emperyalistdevletler de¤ildir. Hedef en bafltaKuzey Kore ve ‹ran’d›r. Yani emperyalistsistem önünde engel olarakgörülen ülkelerdir. Ki, bu tan›mlama“nükleer” ya da baflka bir gerekçeile geniflleyecektir. Venezuella,Küba gibi ilerici, devrimi iktidarlaren bafl hedeflerdir.Yönergede 'terörizme karfl›mücadele' hedefinin ön plana ç›kar›lmas›ise, “Amerikan imparatorluksavafl› hepimizin savafl›” demeninbir baflka ifadesidir. Bu savafl›nhedefinin ise, Filistin halk›n› hergün katleden ve terörizmin en aç›kbiçimlerini yaflama geçiren ‹srail olmad›¤›çok iyi biliniyor. Daha geçenay ‹srail ile “GüçlendirilmiflAkdeniz Diyalo¤u” çerçevesinde iflbirli¤iprogram› imzalayan NA-TO’dan baflkas› de¤ildi. Ki ‹srail’inNATO’nun Akdeniz’de yürüttü¤üsözde “terörizme karfl› mücadele”operasyonlar›na kat›laca¤› da bilinmektedir.Hedef; iflgallere, emperyalistkapitalizmin sömürüsüne direnen,baflkald›ran dünyan›n ezilenhalklar›d›r.2004’teki zirvede karar› al›n›poluflturulan ve 6 bin dolay›nda askerlegöreve bafllayan Acil MukabeleGücü (NRF), tam da yönergedetan›mlanan misyona uygun birörgütlenme olarak karfl›m›za ç›k-

More magazines by this user
Similar magazines