Layout 2

yuruyus.com

Layout 2

Halk› Suçlayanlar,Gerçek Suçlulard›r!Marmara’da40 bin ölü verdik:Kerpiç evler,cahil köylüleryoktu!Kimdi sorumlu?AKP Elaz›¤depremininsorumlusunubuldu: Kerpiçevler ve cahilköylüler!Beklenen ‹stanbul depreminde50 bin kifli ölecek! Kim sorumlu olacak?www.yuruyus.com info@yuruyus.comISSN 13005 - 7944www.yuruyus.comHaftal›k Dergi / Say›: 21114 Mart 2010Fiyat›: 1 TL (kdv dahil)info@yuruyus.comTürkiye halk›n›n talebidir:“‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n!”‘‹ncirlik Üssü’nü kapatabiliriz’ diyen AKP,yalan söylüyor, flantaj yap›yor‹flbirlikçi AKP‹ncirlik Üssü’nü Kapatamaz!‹flbirlikçiler Emperyalistlere Karfl› Ç›kamaz!


‹çindekiler4 ‹flbirlikçilerin ulusal onuruyoktur6 Soyk›r›m’dan ‹ncirlik’eç›karlar› için her fleyikullan›rlar9 Yürüyüflte Tek Yol:Ba¤›ms›zl›k nas›lkazan›l›r?10 Her y›l ayn› oyun ayn›tart›flmalar...11 Savaflan Kelimeler:Avrupa standartlar›12 “Amerika ne diyor?”13 ‹ncirlik Üssü’nü bizkapataca¤›z14 Nas›l Bir Yaflam:Nas›l konuflmal›y›z?15 100. Y›l›nda Yaflas›n 8Mart Dünya EmekçiKad›nlar Günü...18 Polis terörüne son verin21 Deprem raporlar› ne diyor?‹ktidar ne yap›yor?22 Depremde çöken kerpiçÇa¤r› / ‹lanevler de¤il devlettir...24 Tarihten: De¤iflmeyen vefakat gerçekleflmeyennakarat...26 Adalet:Kerpiç evlere adalet!27 Devrimin meflalesiKIZILDERE...30 16 Mart katliam›ndabirlikteydiler...32 Gençlik Federasyonu:Devrimci gençli¤inmücadelesinikatliamlarlabitiremeyecekler...33 Devrimci Okul:Çal›flma tarz›-1...TEKEL ‹flçileri...37 Dün Seka’yd›bugün Tekel38 Direnifl devam ediyor39 Devrimci ‹flçi Hareketi:Malatya’da bir çad›r...‹stanbultutukluaileleribülteniTAYAD7. Say›s›ÇIKTI!40 Ö¤retmenimiz:‹nsanlar› sevmek halkve vatan sevgisidir...42 Elin Alt› tan›t›ld›...43 Tecritten haberler45 Ülkemizde GençlikSorunlarÇözümlerimiz:Okullara giriflç›k›fllar...46 Sosyalizmin yaratt›klar›insanl›¤›n en de¤erlimiras›d›r48 AB üyeli¤i kimseyiyeni-sömürgeolmaktan ç›karm›yor49 Avrupa’da YürüyüflY›lmayaca¤›z!Sald›r›lar› boflaç›karaca¤›z...52 Yeni De¤inmeler54 Kürt halk›n›n sesinibo¤ma sald›r›s›55 Yitirdiklerimiz...KamuEmekçileriCephesiSay›: 11ÇIKTI


Say›: 211Yürüyüfl14 Mart2010‹flbirlikçilerin Ulusal Onuru Yoktur- Ba¤›ms›zl›k kazan›lmad›¤› sürecesorunlar çözümsüz kalmaya mahkumdur -‹flbirlikçilik, boyun e¤mektir. ‹flbirlikçininemperyalizm karfl›s›ndabiat ve itaattan baflka flans› yoktur.Ermeni Soyk›r›m› Tasar›s›’n›n ABDD›fl ‹liflkiler Komitesi’nde kabul edilmesikarfl›s›nda ‹ncirlik’in kapat›lmas›ndanihalelerin kesilmesine kadarçeflitli alternatiflerden söz ediliyor.Birincisi, bu “tepki”ler hakl› bir zemindede¤il, çünkü tarihi bir suçuörtbas etmek istiyorlar. ‹kincisi, emperyalizmbu sorunu kullanmaktad›rve emperyalizme bu yönüyle söylenecekçok fley vard›r; ancak AKP debunu söyleyebilecek bir iktidar de-¤ildir. AKP iktidar› iflbirlikçi biriktidard›r ve ‹ncirlik üssünü kapatmay›ancak bir flantaj, bir blöf malzemesiolarak dile getirmektedir.KP ‹ncirlik üssünü kapatabi-mi?” sorusu da esas ola-“Alirrak cevab› belli bir sorudur. Birinciolarak, AKP’nin varl›k koflullar›ndanbiri iflbirlikçiliktir. B›rakal›m‹ncirlik Üssünü kapatmas›n›, emperyalistlerinbilgisi haricinde tekbir ad›m atamaz. AKP, ‹ncirlik’inkapat›lmas›n› bir flantaj unsuru olarakgündeme getiriyor ve emperyalistlerde bunun flantaj oldu¤unu biliyorlar.Bu aç›dan, bu tür aç›klamalar›namac›, bir yan›yla da halk› aldatmak,oyalamakt›r.Emperyalistler, ekonomide, siyasetteyeni-sömürgelerin ulusalonurlar›n› her vesileyle afla¤›larlar.Kendi politika ve kararlar›n› dayat›rlar.Tarihsel veya güncel, her sorunukullan›rlar. Hiçbir iflbirlikçi iktidar,bunlara karfl› kararl›, tutarl›bir direnifl sergileyemez. Bu, iflbirlikçili¤inkarakterine ayk›r›d›r.AKP’nin ‹ncirlik’i diline dolamas›ndada ulusal onur ve ba¤›ms›zl›kdüflüncesi yoktur.Ulusal onur, vatan sevgisi veba¤›ms›zl›k düflüncesi, ony›llard›roligarflinin unutturmaya çal›flt›¤›de¤erlerdir. Burjuvazi, ça¤›-m›zda bunlar›n geçerli olmad›¤›n›nteorisini yapmakta ve belki kesimlerüzerinde de etkili olmaktad›r. Ülkemizesahip ç›kmak ne demektir?Vatan› sevmek ne demektir? Bunlarbelirsizlefltirilmifltir. Kapitalizminbireycili¤inin bafllad›¤›, her fleyekâr, para ölçüsüyle bak›ld›¤› yer,ulusal onursuzlu¤un da bafllad›¤›yerdir. Bu noktaya gelindi¤inde,mesela Avrupa Birli¤i üyeli¤i, birba¤›ml›l›k-ba¤›ms›zl›k, ulusal onuronursuzlukmeselesi de¤il, sadece“ifl”, “y›ll›k ulusal gelir” meselesidir.Böyle bak›ld›¤›nda, Irak’›n iflgali,emperyalizm, halklar, ba¤›ms›zl›kmeselesi de¤il, sadece “birkoyup üç alma” meselesidir. AKPde iflte bu zihniyetin temsilcisidir.“Ben paray› kimin verdi¤ine bakmam,ne kadar verdi¤ine bakar›m...paray› basana da istedi¤i herfleyi satar›m” diyerek, ülkemizinemperyalist tekellere peflkefl çekilmesinipervas›zca savunabilen biranlay›fl›n ulusal onur diye bir de¤erinin,hatta onur diye bir de¤erininoldu¤u düflünülemez.Ülkemiz, emperyalistler taraf›ndangizli olarak iflgal edilmifltir.Ülkemize sahip ç›kmak, bu nedenlebedeller isteyen onurlu bir tav›rd›r.Yeryüzünün dört bir yan›ndaki yenisömürgelerinulusal onurlar›, halklar›nkan›na bulanm›fl Amerikan postallar›alt›nda çi¤nenmektedir. Hiçbiryeni-sömürge ülke yönetimi “bizulusal onurumuza sahip ç›k›yoruz”diyemez. Hiçbir yeni-sömürge ülkeyönetimi, “bayra¤›m›z›n alt›nda ulusalonurumuzla yafl›yoruz” diyemez.Halklara, vatanlar›n›, ulusal onurlar›-n› ve ulusal kimliklerini yaln›zÜlkemizde gelmifl geçmifltüm iktidarlar, milliyetçi’dir.Hepsi s›fat olarak bunu kabul eder,böyle olduklar›n› savunurlar. Fakatflu çok aç›kt›r; onlar›n milliyetçili¤iemperyalizme karfl› birmilliyetçilik de¤ildirdevrim geri verebilir.fiunu bir kez daha hat›rlamaktayarar var: 1910’lar›n sonundaemperyalistler ‹stanbul’u ve Anadolu’yuiflgal etmeye bafllad›klar›nda,iflbirlikçi Osmanl› egemen s›n›flar›ve di¤er gerici burjuva unsurlar, ülketopraklar›n› ve ulusal onuru korumakiçin mücadele etmeyi de¤il,soygun ve talanlar›n› devam ettirmekiçin ihaneti seçmifllerdir...1930’lar›n sonlar›nda, ba¤›ms›z birülkede, burjuvazi biraz palazlan›nca,ilk taleplerinden biri, emperyalistlerleiliflkilerin gelifltirilmesi olmufltur...1940’larda Nazi iflgali ülkemizekadar uzansayd› ne olurdu;tahmin etmek hiç zor de¤ildir; çünkü,o günkü koflullarda zaten, 2.Paylafl›m Savafl› boyunca iflbafl›nagelen tüm hükümetler, Naziler’inkesin yenilgisi belli oluncaya kadar,Nazilerle iflbirli¤i yapt›lar. Nazilerindünya halklar›na karfl› savafl›sürdürmeleri için en gerekli madenleriAlmanya’ya ihraç etmeye devamettiler.1940’lar›n ikinci yar›s›ndan itibarenise biliyoruz, egemen s›n›flar›nhemen her kesimi Amerikanc›-l›¤›n bayra¤›n› dalgaland›rd›lar.Sömürücü egemen s›n›flar›n iflbirlikçili¤ive ihaneti, o günlerden buyana sürüp gelmektedir. AKP, Amerika’yakarfl›, ‹srail’e karfl› ne yapabilir,ne yapamaz, bunu do¤ru cevaplayabilmekiçin bu tarihi hat›rlamakgerekir.Ülkemizde gelmifl geçmifl tümiktidarlar, milliyetçi’dir. Hepsis›fat olarak bunu kabul eder, böyleolduklar›n› savunurlar. Fakat fluçok aç›kt›r; onlar›n milliyetçili¤iemperyalizme karfl› bir milliyetçilikde¤ildir. Milliyetçilik dedikleriasl›nda, sadece içe, halka yönelikbir politikad›r ve bu topraklardabirlikte yaflayan farkl› uluslar vemilliyetler aras›nda düflmanl›k tohumlar›eken burjuva flovenist bir4


milliyetçiliktir. Türklükleriyle övünmeleri,Türk ulusal gururu söylemleri,sadece di¤er halklara karfl›d›r.Emperyalizm karfl›s›nda ise, milliyetçide¤il, milliyetsizdirler adeta.Hakim ulus söylemi, emperyalizmkarfl›s›nda terkedilir.Milliyetçi muhafazakar partiler,emperyalizme ba¤›ml›l›¤›,halklar nezdinde meflrulaflt›rmak vekan›ksatmak için, 1945’lerden buyana emperyalistleri övmüfl, onlar›nmedeniyetine, adaletine, disiplinine,ürettiklerine, k›sacas› herfleyinekarfl› bir hayranl›k gelifltirmifllerdir.Emperyalizmi, emperyalist liderleriflirin göstermek, iflbirlikçi bas›n yay›norganlar›n›n ony›llard›r de¤iflmeyenpolitikas›d›r. fiöyle bir düflünün;yeni-sömürge ülkelerinhalklar›na karfl›, iflgallere kararveren, katliamlar yapt›ran, Guantanamo,Ebu Gureyp, Bagram gibiiflkence merkezlerini açan emperyalistliderler, iflbirlikçi bas›nyay›nda nas›l da flirin, sempatik,insani kiflilikler olarak yans›t›l›r.Öyle yans›tmak zorundad›rlar,çünkü, Tayyip Erdo¤anlar onlarlasarmafl dolaflt›r.Emperyalizm oligarfliye çokstratejik görevler biçmektedirgerçekten de: ABD ulusal güvenlikeski dan›flman› Zbingniev Brezinskibu rolü flöyle tan›ml›yor: “Türkiye,Karadeniz Bölgesi’ni istikrariçinde tutar, Akdeniz’e girifli kontroleder, Kafkasya’da Rusya’y› dengeler,hala Müslüman fundamendalizminekarfl› panzehirdir ve NA-TO’nun güney kanad›n›n dayana¤›-d›r.” Böyle bir misyon yüklenmiflolan iflbirlikçi iktidarlar için ‹ncirlik,iflbirlikçili¤in içinde küçük birnoktad›r.Dünya çap›nda teflhir ve tecrit olmufl‹srail karfl›s›nda “kahramanl›k”taslayan Tayyip Erdo-¤an’›n, Amerikan emperyalizminin,‹ngiliz, Frans›z, Alman emperyalizmininliderlerini “siz öldürmeyi, iflkenceyapmay› iyi bilirsiniz” dedi-¤ini, “daha da Washington’a gelmem”dedi¤ini kimse duymam›flt›rve duymayacakt›r. Çünkü Menderesler’denTayyip Erdo¤an’a uzanançizgi, Amerikanc›l›¤›n, uflakl›-¤›n, ulusal anlamda onursuzlaflman›nçizgisidir. Bu çizgi, ‹ncirlik’ikapat›yoruz diyemeyece¤i gibi, bunudüflünmez bile.Bunu, yaln›z devrimciler ve vatanseverhalk diyebilir. “ABDDefol Bu Vatan Bizim!” diye yaln›zdevrimciler ve halk hayk›rabilir. Aylard›r“‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n”slogan›yla sokaklarda, meydanlarday›z.Aylard›r bu taleple kap› kap› dolafl›yoruz.Onbinlerce imza toplad›k.Ulaflabildi¤imiz herkese bu hakl› talebimizianlatt›k. Gördük ki, tümbask›lara, sald›r›lara, çarp›tmalarakarfl›n halk, emperyalist karargahla-ABD emperyalizmiyle,Avrupa emperyalizmiyleimzalanan gizli aç›k anlaflmalar,kölece ba¤›ml›l›¤› alabildi¤inepekifltirmifltir. Bu ba¤lar, ancakulusal ve sosyal kurtuluflsavafllar›yla kopar›l›p at›labilir.Bunu da ancak devrimcilerin önderli¤indeörgütlenen ve savaflanbir halk baflarabilir.r›n kapat›lmas›n› istiyor. ABD’ninülkemizden gitmesini istiyor.Sorun sadece ‹ncirlik Üssü’ün kapat›lmas›de¤ildir elbette. Bu, bizimaç›m›zdan simgesel bir önemesahiptir. Esas olan emperyalizme karfl›tavr›m›z›n bütünüdür. Anti-emperyalist,anti-oligarflik bir programasahip olunmaks›z›n ba¤›ml›l›kve faflizm sorunu çözülemez.Yak›n dönemde, Abdüllatif fiener’inpartisinden Mustafa Sar›gül’ünpartisine kadar peflpefle birçok düzen partisi kuruldu. Fakat,düzen içi siyaset aç›s›ndan birbirlerinebir çok fley söylüyor görünselerde, temelde, ülkemizin ve halk›m›-z›n sorunlar›na iliflkin birbirlerindenfarkl› hiçbir fley söyleyemiyorlar.Bunun nedeni, emperyalizm karfl›-s›nda tav›rlar›n›n ayn›l›¤›d›r. Emperyalizmekarfl› ç›kmayanlar›n birbirindenfarkl› olarak söyleyebilecekleribir fley yoktur.Ayn› flekilde, sol cephede de sürekliyeni partiler kuruluyor.Bunlar›n bir k›sm›, soldaki ço¤u temelsiz,s›n›fsal karfl›l›¤› olmayansubjektif ayr›l›klar sonucu ortayaç›kan ve asl›nda parti de olmayanpartilerdir. Bu anlamda da esasenemperyalizme karfl› bir politika ortayakoymalar›, bu do¤rultuda mücadeleetmeleri de söz konusu de¤lidir.Di¤er taraftan, ÖDP gibi reformistpartiler de geçen hafta kuruldu¤uaç›klanan Eflitlik ve DemokrasiPartisi gibi, 10 Aral›k Hareketi gibigruplar da, sonuçta yeni bir fleysöyleyemiyorlar. Çünkü, onlar daemperyalizme ve oligarfliye karfl›aç›k bir mücadele ça¤r›s› yapam›-yorlar, emperyalizmi ülkemizdenkovmay›, oligarflik diktatörlü¤üy›kmay› hedefliyoruz diyemiyorlar,devrimci bir halk iktidar› için bayrakaçam›yorlar. O noktada kaç›n›lmazolarak düzen içi çözümlere, düzeniçin söylemlere hapsoluyorlar.Emperyalizmi bu ülkeden kovmak,ba¤›ms›zl›¤› savunmak,tüm sorunlar›n çözümünde kilitnoktalardan biridir. Böyle bir perspektife,böyle bir iradeye sahip olmayanlar›nbir kurtulufl perspektifine,sorunlara somut çözümler sunabilenprogramlara sahip olmalar›da mümkün de¤ildir.ABD emperyalizmiyle, Avrupaemperyalizmiyle imzalanangizli aç›k anlaflmalar, kölece ba¤›ml›l›¤›alabildi¤ine pekifltirmifltir. Buba¤lar, ancak ulusal ve sosyal kurtuluflsavafllar›yla kopar›l›p at›labilir.Bunu da ancak devrimcilerin önderli¤indeörgütlenen ve savaflan birhalk baflarabilir. Y›llar önce halk›-m›za taahhüt etti¤imiz gibi, “Güngelecek, biz Marksist-Leninistler,oligarflinin ihanetini belgeleyen bukölelik anlaflmalar›n› halk›m›z›ngözleri önüne serece¤iz. Ulusalonurumuzun kölelik anlaflmalar›ylaçi¤nenmesine ve oligarflinin ihanetineson vermek, ülkemizi ba¤›ms›zve özgür k›lmak... biz Marksist-Leninistlerinonurla yüklendi¤imiz görevimizdir.”Say›: 211Yürüyüfl14 Mart20105


SOYKIRIM’DAN ‹NC‹RL‹K’EÇIKARLARI ‹Ç‹N HER fiEY‹KULLANIRLAR!Say›: 211Yürüyüfl14 Mart2010‹ncirlik Uçufl Pistit AKP, ‹ncirlik’i Kapatamaz,Emperyalist Efendisine Tav›r Alamaz!t ABD, Tarihi Gerçekler U¤runa Sad›k BirYeni-Sömürgesini Gözden Ç›karmaz!ABD Temsilciler Meclisi D›fl‹liflkiler Komitesi’nde Ermeni Soyk›r›m›’ylailgili yap›lan oylamada,“1915 olaylar›n› 'soyk›r›m' olaraknitelendiren tasar›n›n kabul edilmesi”karfl›s›nda, oligarflinin hemenher kesimi, hep bir a¤›zdan ba¤›r›pça¤›rmaya bafllad›.AKP’den MHP’ye, CHP’denBBP’ye, DP’den DSP’ye kadar bütümdüzen partilerinin “anti-Amerikanc›l›¤›”kabard› birden.Madem ki Amerikan yönetimi,oligarflinin bu kadar önemli bir hassasiyetinedikkat etmemiflti, Türkiyede Ermenistan ile imzalanan protokollerask›ya almal› veya elindekien önemli kozlardan birini kullanmal›yd›.O koz da ‹ncirlik Üssü’ydü.Bir çok düzen politikac›s›,flovenist kesimler, sanki Türkiye istesehemen yapabilirmifl gibi, “‹ncirlik’ikapatal›m” diyorlard›.Kapatabilirler mi gerçekten?Bu sorunun cevab›n› do¤ru verebilmekiçin iki nokta bilinmelidir:Birincisi, AKP Amerikanc›d›r.‹kincisi, AKP Hükümeti sömürgebir ülkenin hükümetidir.Amerikan emperyalizminin iflgalalt›nda tuttu¤u Irak’taki katliamlar›nakarfl›, ‹srail’in Filistin halk›nayönelik katliamlar›na karfl› nelerneler söylememifltir AKP. Fakatikisiyle de “stratejik” iliflkileri enkapsaml› biçimde sürmektedir. ‹srail’ebelki dönemsel olarak daha radikaltav›r al›yor görünebilir, amasöz konusu olan Amerika oluncaonu da yapamaz. Mesela Amerika’n›nAfganistan’da halka yönelikkatliamlar› karfl›s›nda genellikle a¤z›n›açamaz. Göstermelik bir aç›klamayapsa da tav›r alamaz. En az›ndan“Afganistan’da sana yard›mc›olmuyorum art›k” bile diyemez.Tersine iflgalin ve katliamlar›n orta-¤› olmaya devam eder.Hemen herkesin gördü¤ü gerçekfludur: “AKP iktidar› eser gürlerama”... Evet, hepsi o kadar. ‹ncirlik’tede “gözden geçiririz” ve benzerisözlerin ötesinde birfley diyemezve yapamaz.ABD’yle 65 y›ld›rimzalanan tüm anlaflmalaryürürlüktedirTürkiye oligarflisiyle Amerikanemperyalizminin yeni-sömürgeciliktemelindeki iliflkileri, 1945-46’lardanbu yana uzanan bir tarihe sahiptir.Bu tarih, ba¤›7ml›l›k iliflkilerininpekiflmesi tarihidir. Bu ba¤›ml›-l›k, Amerika’ya yap›lan say›s›z ekonomik,siyasi, kültürel, askeri anlaflmaylapekifltirilen bir tarihtir. Busürecin ve bu anlaflmalar›n sonucu,herfleyiyle ba¤›ml› hale gelmifl birülke tablosudur. Hangi konuya eliniziatarsan›z at›n, karfl›n›za birnoktada mutlaka emperyalizm ç›kacakt›r.Yar›m asr› aflk›n süre boyuncaimzalanan anlaflmalarla, yeni-sömürgebir ülkenin neler yap›p yapamayaca¤›,emperyalistler karfl›s›ndakiyükümlülükleri belirlenmifltir.Bu anlaflmalara uyulmazsa neolur? Çok fley olur. Çünkü, emperyalizmülkenin ekonomisine, ordusuna,siyasetine çok çeflitli biçimlerdenüfuz etmifltir. Art›k hemenherkesin bildi¤i gibi, emperyalisttekeller, pekala herhangi bir yenisömürgeülkede borsalar› bir gündetepe taklak yapabilecek, kriz ç›kartabilecekgüçtedirler. Ordular› yönlendirebilecekdurumdad›rlar. K›sacas›,e¤er emperyalizmi tümden ülkenizdenkovmuyorsan›z, o anlaflmalarauymak zorundas›n›zd›r. Emperyalistzorbal›k, ekonomik, askeri,siyasi tüm gücünü kullanarak bunusa¤lar.AKP, 8. y›l›na giren iktidar›nda,Amerikan emperyalizmine yeni tavizlervermekten, Amerikan tekellerineyeni ya¤ma ve talan alanlar›açmaktan, Amerika’n›n emperyalistpolitikalar›na siyasi ve askeri destekvermekten baflka hiçbir fley yapmam›flt›r.Amerika’yla yap›lm›fl yüzlerceikili ve çoklu anlaflmay› gözden geçirmeyi,iptal etmeyi bir an biledüflünmemifl, tam tersine ba¤›ml›l›kzincirine yeni halkalar ekleyecekyeni anlaflmalar imzalam›fllard›r. Vebütün bu anlaflmalar yürürlükteyken,herhangi bir iktidar›nkalk›p tek bafl›na “‹ncirlik’ikapatmak”tan sözet-6


mesi, gerçek d›fl› ve demagojik olmaktanöteye geçemez.Mevcut durumda AKP, Amerika’yakarfl› tav›r alamaz. Peki Amerika’n›nböyle bir politikas› var m›-d›r?Hiçbir fley Amerika’n›nç›karlar›n›n önüne geçemez!Ermeni Soyk›r›m› tasar›s›na dairgeliflmeler, netice olarak Amerika’ylaTürkiye oligarflisi aras›ndakiiliflkilerin bütününü belirlemez.Herfleyden önce fluras› çok aç›kt›rki, Amerika için Ermeni Soyk›r›-m› meselesi, tarihi gerçeklerin aç›kl›¤akavuflturulmas› veya Ermenihalk›n›n ac›lar›n›n dindirilmesi gibiulvi ve ahlaki amaçlar tafl›maktançok uzakt›r. Amerika için yine belirleyiciolan emperyalist ç›karlar›d›r.Bu konuyu y›llard›r aleni olarakhem Ermenistan’a, hem Türkiyeoligarflisine istediklerini yapman›narac› olarak kullanmaktad›r.Bu anlamda bir yeni sömürgesiolan Türkiye’yi kaybetmekle, tarihigerçeklerin örtbas edilmesi aras›ndabir tercih yap›lmas› gerekti¤inde,emperyalist ABD’nin tercihi bellidir.Keza, çok yönlü olarak kulland›¤›Türkiye’yi kendinden uzaklaflt›racakmanevralardan da kaç›n›rABD. ‹ngiliz Economist gazetesi,son geliflmelerle ilgili flöyle yaz›-yordu örne¤in:“ABD Baflkan› dahil hiç kimse,Türkiye’nin stratejik önemini gözard› edemez. Türkiye, Amerika’n›nönemli bir müttefiki ve NATO’dakiikinci büyük orduya sahip. Türkiye,önemli bir Amerikan hava üssüneev sahipli¤i yap›yor ve Irak’takiAmerikan güçlerinin ihtiyaçlar›-n›n temininde önemli bir güzergah.”Ayn› içerikte de¤erlendirmelerAmerikan bas›n›nda da yap›l›yordu.Bu noktada flunu söylemek bir kehanetde¤ildir: Amerikan emperyalizmi,Ermeni Soyk›r›m›’na dair politikave kararlar›n›, hem Ermenistan’›,hem Türkiye oligarflisini elininalt›nda bulundurmaya sa¤la-MHP, BBP riyakarl›¤›,AKP’den az de¤ildiryacak bir dengede sürdürecektir.Economist’ten yukar›daki al›nt›-y› aktard›¤›m›z makale, iliflkininTürkiye cephesine de yöneliyor veflöyle diyordu: “Sonuçta, TürklerinAmerika ile iliflkilerini kolayca zay›flatmas›pek mümkün de¤il.”Bu yan› da hiç kuflkusuz do¤ru.fiantajlar, blöfler, tehditler,ç›karlarABD meclisinde, komisyonlar›ndayap›lan tart›flmalar, asl›ndaas›l kayg›lar›n ne oldu¤unu göstermeyeyetiyor.D›fl ‹liflkiler Komitesi üyelerindenIleana Lehtinen, Ermeni Soyk›-r›m tasar›s›n›n geçmesinin“ABD'nin güvenlik ç›karlar›n› riskeatabilecek, istenmeyen sonuçlaryaratmayaca¤›ndan emin olunmas›gerekti¤ini” söylüyordu örne¤in.Ermeni halk› ve tarihi gerçeklerpek umurunda görünmüyor de¤ilmi... Ayn› flekilde Milletvekili DanBurton ise flöyle diyordu: “BirinciDünya Savafl› s›ras›nda yaflananac›lar›n fark›nday›z... ama flu andaböyle bir tasar›y› kabul etmenin zaman›de¤il..”Burton sonra da daha aç›k olarakflunu ekliyor: “Özellikle ‹ran konusundaTürkiye gibi dostlara ihtiyac›m›zvar... ‹ncirlik kaybedilebilir...Bir baflka milletvekili MichaelMcMahon da, “tasar›n›n geçmesiMHP Genel Baflkan› DevletBahçeli de, 9 Mart’ta TBMM Gruptoplant›s›na yapt›¤› konuflmadaflöyle dedi: “‹ncirlik üssünün kullan›m›konusunda yeni bir düzenlemeyegidilmelidir.”BBP Genel Baflkan› Yalç›nTOPÇU taraf›ndan yap›lan aç›klamadada “ABD ile yap›lan Ortado-¤u ve Afganistan’daki askeri ve siyasianlaflmalar iptal edilmeli, gerekirseTürkiye’deki ‹ncirlik üssününkapat›lmas› ile misilleme yap›lmal›d›r.”deniyordu.MHP ve BBP, emperyalizme,kapitalizme iliflkin her konuda tümfaflist hareketlerin tipik özelliklerinigösterir. Demagojik olarak, sloganolarak emperyalizme, kapitalizmekarfl› olduklar› imaj›n› verir, ancakgerçekte onlarla tam bir uyum içindedir.Nitekim MHP’nin koalisyonorta¤› oldu¤u dönem, oligarflininemperyalizme en uyumlu oldu¤udönemlerden biridir. Ve o dönemdeMHP, ‹ncirlik’i, di¤er emperyalistüsleri ve emperyalizme tan›nm›flayr›cal›klar› hiçbir biçimde gündemegetirmemifltir.ve Türkiye'nin ‹ncirlik üssünü kapatmas›halinde Amerikan ordusununIrak'tan çekilirken daha tehlikelirotalar kullanmak zorunda olaca¤›n›belirtti.”Bütün bu manevralara karfl›AKP hükümetinin ve oligarflinintavr› da ayn› flekilde flantaj ve ç›karlarlaörülüydü.AKP’nin ilk tepkisi, tasar›y› “k›-namak” ve ard›ndan da BüyükelçiNam›k Tan’›, “istiflare için” Ankara'yaça¤›rmak oldu. fiantaj›n devam›ise flöyle ortaya konuldu:“Ankara: Yasa ç›karsa 45 milyardolarl›k uçak, helikopter, silah,füze al›m› anlaflmalar›n› iptal ederiz.”Benim katliamc›l›¤›m›, soyk›r›msuçumu ortaya koyarsan, ihalelerisana vermem... Kuflku yok ki, Amerikada o ihaleleri kaybetmeyecekbir politika flekillendirecektir.Nitekim çeflitli pazarl›klar sonras›ndaLockheed Martin, Boeing,Raytheon, United Technologies veNorthrop Grunman gibi befl emperyalisttekelin yöneticileri, ABDTemsilciler Meclisi D›fl ‹liflkiler Komitesi’nebir mektup göndererek,“tasar›n›n komiteden geçmesininTürk-Amerikan iliflkilerinde çatla¤ayol açaca¤› ve Amerikal›lar’›n ifl faaliyetleriniriske ataca¤›n›” belirterek,tasar›n›n geçirilmemesini istediler.Ne soyk›r›m, ne adalet, ne debaflka bir fley, hiçbir zaman tekellerinumurunda olmam›flt›r.Say›: 211Yürüyüfl14 Mart20107


Say›: 211Yürüyüfl14 Mart2010AKP, Ortado¤u’daABD p rojelerinin tafleronu,suçlar›n›n orta¤›d›rAKP’nin ‹ncirlik veya emperyalizmindi¤er üslerine, emperyalizminflu veya bu politikas›na karfl›birfley yap›p yapamayaca¤›n›n somutbir di¤er cevab›, bugün Ortado-¤u’da üstlendi¤i rolden de görülebilir.2004 y›l›n›n Ocak ay›nda BaflbakanTayyip Erdo¤an’›n Bush’la görüflmesisonras›nda “BOP’ta anahtarrol oynayacaklar›n›” aç›klamas›ve bunun devam›nda BOP’un eflbaflkanlar›ndan biri oldu¤unu belirtmesi,AKP’nin Amerikanemperyalizmine yedeklenmesininboyutlar›n›aç›kça göstermektedir.Burada s›radan bir deste-¤in ötesinde, ABD ad›narol ve görev üstlenme sözkonusudur.“BOP’un efl baflkanl›-¤›” herhangi bir s›fat de-¤ildir. K›saca ilk adland›-r›ld›¤› flekliyle BOP (BüyükOrtado¤u Projesi) ad›verilen projenin tam ad› “GeniflletilmiflOrtado¤u ve Kuzey AfrikaGiriflimi”dir.Amerikan emperyalizmi, bu giriflimçerçevesinde 22 ülkede mevcutiktidarlar›n de¤ifltirilmesininamaçland›¤›n› aç›kça ilan etmifltir.Elbette bu de¤ifltirme ifllemi ne demokrasiyoluylad›r, ne gönüllüdür,ne de halklar›n iradesi söz konusudur.Bu de¤ifliklikler, bazen iflgallerle,bazen havadan ya¤d›r›lan bombalarla,bazen ekonomik ambargolarla,bazen siyasi kuflatmalarla veyabunlar›n hepsinin aflamal› olarak uygulanmas›ylasa¤lanacakt›r. “BOPeflbaflkanl›¤›” iflte bu emperyalisteflkiyal›¤a ortak olmakt›r.CIA direktörlerinden JamesWoblsey, BOP‘un amac›n› flöyle ortayakoymufltu: “Bu ... bizim 20.yüzy›l boyunca infla edip savundu-¤umuz liberal uygarl›¤› tehdit edenArap ve müslüman dünyas›na demokrasigötürme savafl›d›r. Bu savafltarihsel nedenlerle demokrasiyeHiçbir iflbirlikçi iktidar,ülkemizin dört bir yan›ndakara lekeler gibi yay›lanemperyalist üsleri kapatamaz.Hiçbir düzen partisi iktidar›,ülkemizin her yan›n› iflgal edenemperyalist tekelleri kovamaz.Hiçbir düzen partisi,NATO, IMF baflta olmaküzere, emperyalist kurulufllarlailiflkileri kesemez.Hiçbir düzen partisi, emperyalizminkültürel kurumlar›na vevarl›¤›na son veremez.Bunlar, tek tek gerçekleflemez.Çünkü, emperyalizmin iflgaliekonomik, siyasi, askeri,kültürel her boyutuyla birbütündür.Emperyalizm d›flsal de¤il,içsel bir olgudur.Oligarfliyle bütünleflmifltir.Bu nedenledir ki, emperyalizmiHER fiEY‹YLE kovmadanonu kovmufl olmay›z. ‹kincisi,emperyalizmi kovmak, onunlabütünleflmifl olan oligarflininiktidar›n› da y›kmakt›r.Bunu ancak, anti-emperyalist,anti-oligarflik bir güç yapabilirve ancak devrimci bir Halk‹ktidar› ülkemizi ba¤›ms›z,demokratik bir ülke halinegetirebilir.‹ncirlikten kurtulmak,emperyalizmden kurtulmakt›r.geçemeyen Ortado¤u’nun çehresitamamen de¤iflinceye dek sürecektir.”Demokrasinin nas›l götürüldü-¤ünü Irak’tan biliyoruz, Afganistan’danbiliyoruz. BOP projesininamac›, tüm Ortado¤u’yu veAfrika’y› teslim almakt›r, Ortado-¤u’da ve Afrika’da emperyalizmekarfl› hiçbir direnifl b›rakmamakt›r.Elbette böyle bir proje, emperyalizmetam teslim olmufl ülkeler veliderler arac›l›¤›yla sürdürülebilir.T›pk› Tayyip Erdo¤an gibi.Sonuç: AKP, Ortado¤u’daiflgallerin orta¤›olurken, ‹ncirlik’ikapatamaz!8 y›l›na giren AKPiktidar›, bu y›llar boyuncaiflbirlikçilik çizgisindenhiç d›flar› ç›kmam›flt›r.AKP, b›rakal›m ‹ncirliküssünü kapatmay›,Ortado¤u’da ABD’ninverdi¤i görevleri yerinegetiriyor. Afganistan’ateklifsiz gidiyor. ‹ran’ayönelik bask› siyasetini sürdürüyor.Suriye’ye emperyalizmin talepleriniaktar›yor.Cumhurbaflkan›Abdullah Gül’ün, D›fl›flleri Bakan›Ahmet Davuto¤lu’nun Ortado¤uçap›nda sürdürdükleri diplomatikfaaliyetlerin çok büyük bir bölümü,do¤rudan Amerika ad›na faaliyetlerdir.AKP’nin çeflitli ‹slamve Arap güçlerini bir araya getirenplatformlarda as›l görevleri, ABDpolitikalar›n›n sözcülü¤ünü yapmakolmufltur. Deyim yerindeyse,AKP, bu platformlarda ABD’nin“Truva at›” olarak bulunmaktad›r.Nas›l ki, AKP’nin ‹srail’e karfl›ç›kmas› bir aldatmacaysa, ‹ncirlikkonusundaki tavr› da aldatmacad›r.‹srail ile tüm iliflkileri sürdürüyorama sözde ‹srail’e karfl›... Aç›k ki,‹srail, bölgede ne yap›yorsa, emperyalizminonay› ve deste¤iyleyap›yor. Emperyalizmin Ortado¤upolitikalar›na karfl› ç›kmadan‹srail’e karfl› ç›kmakmümkün de¤ildir as-8


l›nda. Ama AKP bunu baflar›yor(!). EmperyalizminOrtado¤u politikalar›na temeldenkarfl› ç›k›fltan çok, Ortado¤u halklar›nave ülkelerine yönelik bir manevrayla,‹srail üzerinden kendi iflbirlikçili¤iniperdeliyor.‹flgalin bafl›nda güya Irak’taki katliamlar›elefltiriyorlard›, ama iflgale ortak olan, Irak’taihalelerden pay alan yine kendileriydi...‹srail’de, Irak’ta, Afganistan’da ortayaç›kan bu politika tarz› AKP’nin politikas›-d›r. Yalan, halk› aldatma, flantaj...Bu iflbirli¤i ço¤u kez “Türkiye’nin ç›-karlar›”yla gerekçelendiriliyor. Türkiyehalk›n›n bir ç›kar› yok, fakat oligarflininç›kar› var elbette. Irak’ta, Afganistan’daTürkiye oligarflisine verilen ihaleler, Irakve Afganistan’da iflgal ortakl›¤›n›n, Ortado¤uçap›nda üstlenilen tafleronlu¤unkarfl›l›¤›d›r.AKP’nin Ortado¤u’da üstlendi¤i rol,onun di¤er düzen partilerinden farks›zl›¤›n›nbir baflka kan›t›d›r. ÇünküAKP’nin üstlendi¤i rol, çeflitli biçimlerdeony›llard›r oligarflinin de¤iflik hükümetleritaraf›ndan da üstlenilen bir roldür. Ülkemiz,1950’lerden itibaren emperyalistlertaraf›ndan Ortado¤u için, bir s›çrama tahtas›olarak kullan›lm›flt›r. Zaman zamanBalkanlar’a, Kafkaslar’a yönelik olarakda ayn› flekilde kullan›lm›flt›r. Menderes’denDemirel’e, Özal’a kadar tüm hükümetler,böyle bir iflbirlikçilik göreviniüstlenmeye karfl› ç›kmam›flt›r. Emperyalizm,ihtiyaç duydukça, Türkiye hükümetlerinin,oligarflinin ordusunun, partilerininTürklü¤ünü, müslümanl›¤›n› kullanm›flt›r.Tekelci bir spekülatör olan Soros’unorduya iliflkin bir sözü vard›: “Türkiye’ninen iyi ihraç mal›, ordusudur”. ÖzellikleAKP iktidar›yla birlikte, oligarflinin Balkanlar’a,Kafkaslar’a, Ortado¤u’ya yöneliküstlendi¤i roller çerçevesinde bak›ld›-¤›nda diyebiliriz ki, Türkiye‘nin ihraçmallar› aras›na “Türklük ve müslümanl›k”da eklenmifltir. ‹flbirlikçi iktidarlar,Türklüklerini ve müslümanl›klar›n›emperyalizmin hizmetine vermifllerdir.Böyle bir iflbirlikçilik, Türkiye halklar›n›nulusal ç›karlar›n› savunabilir mi?Böyle bir iflbirlikçilik, halklara karfl›bir sald›r› üssü olarak kullan›lan ‹ncirlik’ikapatabilir mi?YürüyüflteTek YolBa¤›ms›zl›k nas›l kazan›l›r?Ba¤›ml›l›k, bir ülkenin yönetim biçiminden iç ve d›fl politikalar›na,ekonomisinden kültürüne kadar herfleyi belirleyen bir olgudur.Sistematik ve kendi iç bütünlü¤ü olan bir iliflkiler sistemidir.Emperyalizme ba¤›ml› ülkelerin istedikleri konuda emperyalizmlebirlikte hareket etme, istedikleri konuda ayr› hareket etmegibi bir “özerklikleri” yoktur. 1990’lardan itibaren bu “özerklik”alan› iyice daralm›flt›r. Yeni-sömürgelerin zaman zaman emperyalistlerleçeliflki içinde olmalar›, bu gerçe¤i de¤ifltirmez. Emperyalizm,hiçbir ülkenin sistemin d›fl›na ç›kmas›n› normal karfl›lamaz.Ç›kanlara karfl›, dönemsel koflullara, ulusal ve uluslararas› dinamiklereba¤l› olarak ekonomik, siyasi, askeri müdahaleler gündemegelir.Ulusal ve sosyal kurtulufl savafllar› d›fl›nda bir ba¤›ms›zl›k yoluyoktur.Dönemsel olarak uluslararas› koflullar, bazen bunun d›fl›ndabaz› geliflmelere izin veriyor gibi görünebilir. Ancak bunlar, istisnaolarak kalmaya mahkumdur. Emperyalizmin niteli¤i, karakteristiközellikleri de¤iflmedi¤i sürece böyledir.Geçen yüzy›lda ve bugün, ilericili¤in k›stas› da halklar›n ç›karlar›n›savunman›n k›stas› da emperyalizme karfl› ç›kmakt›r.Kongre Raporu’nda, 1994’te Day› flöyle diyordu:“Emperyalizme tav›r almayan, onunla uzlaflan her hareket, nihai,sonuçta emperyalizmin denetimi alt›na girmeye ve ülkesinisömürgelefltirmeye mahkumdur. Emperyalizm, kendisine tav›r almayanözelliklerini koruduklar› sürece, bu örgütlerin dünyadakipolitik dengeleri ve ç›karlar› çerçevesinde yaflamalar›na, geliflmelerineizin vermekte bir sak›nca görmeyecektir.”Halklar›n ulusal ve toplumsal kurtuluflunu savunan her hareket,anti-emperyalist olmak zorundad›r. Çünkü ba¤›ms›zl›¤›n olmad›¤›yerde, ulusal ve toplumsal kurtulufltan söz edilemez.Anti-emperyalist olmak, ilk ad›md›r. ‹kinci ad›m, emperyalizminas›l kovaca¤›m›zd›r. Bir: Devasa askeri gücüne, ekonomik,siyasi imkanlar›na ra¤men emperyalizmi yenebilir, ülkemizdenkovabiliriz. ‹ki; “Bar›flç›l” yöntemlerle emperyalizmi kovabilece-¤ini sanmak, hayalciliktir. Day›’n›n yak›n zamandaki bir yaz›s›nabak›yoruz yine.“Emperyalistler ve iflbirlikçileri... daha büyük bir güçle sald›-racaklar, daha çok iflgal, daha çok katliam yapacak, daha çok tecritebaflvuracaklar. Dünya halklar›n›n s›rt›n› dayayabilece¤i, destekalabilece¤i, cephe gerisini oluflturabilece¤i hemen hiçbir güçve yer yoktur. Bu durum dünyadaki bütün ezilen halklara, bütündevrimcilere çok daha zorlu yeni görevler yüklemektedir, iflte busürecin oda¤›na feda eylemlerinin oturmas› bu nedenledir. Halklar›ngerekti¤inde bedenlerini silah yap›p savaflmaktan baflkahiçbir yolu yoktur.”Baflka yol yok. Bafll›¤›m›zdaki sorumuzun cevab› bu.Say›: 211Yürüyüfl14 Mart20109


Her y›l ayn› oyun,ayn› tart›flmalar...Say›: 211Yürüyüfl14 Mart2010p Tart›fl›lan ne “soyk›-r›m”d›r ne de Ermenihalk›n›n tarihsel ac›lar›...p Tart›fl›lan; halklar›nac›lar› üzerindenemperyalist tekellerinç›karlar›d›rp 1916’dan beri buoyun sürüyor, tam 94y›ld›r halklar›n ac›lar›ylaalay ediliyorAmerikan Temsilciler MeclisiD›fl ‹liflkiler Komitesi taraf›ndan 5Mart’ta Ermeni soyk›r›m›n› içerentasar› kabul edildi. Tasar›n›n kabuledilmesi Türkiye oligarflisi taraf›ndan“tepkiyle” karfl›land›. WashingtonBüyükelçisi Nam›k Tan Ankara’yaça¤›r›ld›. Afganistan’dan askerçekmekten, ‹ncirlik Üssü’nünkullan›m›n›n gözden geçirilmesindenbahsedildi. Konunun bu yan›na,di¤er sayfalar›m›zda ele ald›¤›m›ziçin girmeyece¤iz.Ermeni meselesinde Nisan ay›yaklafl›rken her y›l ayn› tart›flmayaflan›r. Periyodik olarak Ermenimeselesi Amerika taraf›ndan gündemeal›n›r. (Bu flekilde periyodik olmasada hemen tüm emperyalistler‘Ermeni soyk›r›m›’tan›ma meselesinitüm emperyalistler Türkiye oligarflisinekarfl› kullanmaktad›r.)24 Nisan geldi¤inde ABD baflkanlar›n›nparlamentoda yapaca¤›konuflmada “soyk›r›m” kelimesinikullan›p kullanmayaca¤› tart›flmalar›günler öncesinden bafllar.Ermeni soyk›r›m› meselesindeMeclis ne diyecek, Baflkan ne diyecek?Tart›flma budur. Ortada sorununkendisi yoktur. Sorun yoktur, sorununçözümüne iliflkin bir tart›flmayoktur. (Ki, niyetlerininötesinde, emperyalistlerin sorunuçözmeleri de mümkünde¤ildir zaten) Tart›flmalar bir oyundanibarettir. Oyun, 24 Nisan geçtiktensonra birkaç hafta daha sürer vebir sonraki y›la kadar biter.94 y›ld›r oynanan biroyun...Evet yanl›fl yok, tam 94 y›ld›roynanan bir oyundur bu. Ve her y›lb›k›p usanmadan benzer bir flekildetekrarlanan bir oyun. ABD’de, Osmanl›lar’›nErmeniler’e karfl› “soyk›r›m”suçu iflledi¤ini savunan ilkyasa tasar›s› 1916 y›l›nda meclisegeldi. Temsilciler Meclisi bu tarihtenitibaren yaklafl›k 10 kez Ermeni‘soyk›r›m’ tasar›s›n› oylad›. En son2000 y›l›nda dönemin ABD Baflkan›Bill Clinton ve 2007 y›l›nda da GeorgeBush’un döneminde çeflitli politikhesaplarla tasar› gündemden düfltü.Temsilciler Meclisi 1975 y›l›ndabugünküne benzer bir yasay› onaylam›flt›.Ancak o y›llarda K›br›s sorunuüzerinden farkl› bir boyuta girenABD Türkiye iliflkileri Ermenisoyk›r›m tasar›s›n›n da bu iliflkileregöre flekillenmesine neden oldu.Amerika Temsilciler Meclisi yasay›Senato’ya yollamaktan vazgeçti.Amerikan meclisinezdinde bu oyunüç aflamada sahnelenirBirinci aflama, Ermeni tasar›s›-n›n Amerikan Temsilciler MeclisiD›fl ‹liflkiler Komitesi’nde ele al›nmas›d›r.Tasar› önce burada tart›fl›l›r.Ermeni soyk›r›m› kabul edilsin mi,edilmesin mi? Tart›flmas›ndaki oyununözü, “soyk›r›m”›n varl›¤› yoklu-¤u de¤ildir. Türkiye oligarflisindenve Ermenistan’dan ne tür tavizler kopart›laca¤›d›r.Bu süreç karfl›l›k iliflkilerin“gözden geçirildi¤i”, flantajlar›nyap›ld›¤› süreçtir. Amerika’ylayap›lan anlaflmalar, üsler, ihalelergündeme getirilir. En nihayetindekendileri için en zarars›z olan olantek kelime için Amerika’ya yenitavizler verilir. ‹haleler imzalan›r,anlaflmalar yap›l›r.Oyunun ikinci aflamas›, AmerikanSenatosu’nda sürdürülür. TemsilcilerMeclisi D›fl ‹liflkiler Komitesi’ndeal›nan karar Senatoya sunulur.Senato Temsilciler Meclisindeal›nan karar ne olursa olsun,Amerikan yönetimi esas olarak heriki ülkeyi de “idare” edecek flekildeformüller bulur..Oyunun üçüncü aflamas›, hery›l 24 Nisan’da Amerikan Baflkanlar›n›nyapt›¤› konuflmad›r. Konuflman›nçerçevesi Amerikan tekellerininç›karlar› do¤rultusunda belirlenir.Her iki taraf› da “idare” edenkelimeler özenle seçilir. 24 Nisan’daAmerikan baflkanlar› da buoyunda üstlendikleri rolü lay›k›ylaoynarlar. Oyun buradad›r. Kelimelerüzerinden sürer oyun. Baflkankonuflmas›nda “büyük felaket” anlam›nagelen ‘Meds Yeghern’’ kelimesinimi kullanacak yoksa “Savaflvahfleti, k›y›m” anlam›na gelen‘Great atrocities’ kelimesini mi?Sonunda her iki ülkenin de Amerikanç›karlar›na uygun olarak “hassasiyetlerinigözeten” en “uygun”kelime bulunur ve baflkan›n 24 Nisan’dahangi kelimeyi kullanaca¤›belirlenir. 1915’de Ermeniler tehcireu¤ram›fl, soyk›r›m yap›lm›fl.Amerikan tekellerinin umurundade¤ildir. Halklar›n tarihsel ac›lar›n›bile emperyalist tekellerin ç›karlar›do¤rultusunda kulland›klar› birmalzemedir. Ve bu oyun 1916’danberi tam 94 y›ld›r bu flekildeoynan›p gelmektedir.Sorunun esas›, halklar aç›s›ndantart›fl›lmad›¤› için ABD Baflkanlar›’n›nsözü edilen konuflmalar›nda“soyk›r›m” de¤il de “katliam” anlam›nagelen bir kelime kullanmas›10


oligarfli taraf›ndan büyük bir memnuniyetlekarfl›lan›r. Ermenistanegemenleri de “soyk›r›m”a en yak›nkelimeyi kulland› diye halk›n milliyetçiduygular›n› tatmin etmek istemektedir.Tart›flmalar bu yan›yla sorunabak›fltaki çarp›kl›¤› en çarp›c› biçimdeortaya koymaktad›r.Bütün bu çarp›tmalar›n, ç›kariliflkilerinin ötesine bir de gerçeklervard›r. Bu gerçeklerden kaçmakiçin Türkiye oligarflisi her türlü demagojiyebaflvurmaktad›r.fiu çok aç›k ki, Ermeni halk›nakarfl› bir suç ifllemifltir. Türkiye oligarflisi“tarihçilere havale etme” demagojisiyle,bunu ört-bas etmeyeçal›flmaktad›r.Oligarflik devletin bu konudakitemel politikas› esas›nda inkarc›l›kt›r.Ancak 19 ülkenin parlamentosundaErmeni soyk›r›m› karar halinegelmifltir. En son ‹sveç parlementosunasunulan tasar› 11Mart’da kabul edildi.Baflta Avrupa Birli¤i olmak üzeresay›s›z uluslararas› platformdasoyk›r›m›n gündeme getirilmesi,oligarflinin inkar ve örtbas etmesinialabildi¤ine zorlaflt›rmaktad›r. Budurumda ise, oligarfli, “sorunu tarihçilereb›rakal›m” diyerek geçifltirmeyeçal›fl›yor.Kimi küçük-burjuva kesimlerise, Ermeni soyk›r›m›n›n Osmanl›dönemine ait oldu¤unu, Cumhuriyetdöneminin bu katliamdan sorumlututulamayaca¤›n› ileri sürmektedir.Bu do¤ru de¤ildir. Sorunu inkar›nbaflka bir biçimidir. Çünkü; Ermenilerinyurtlar›ndan sürülmesi vekatliama u¤ramalar› Kurtulufl Savafl›döneminde de sürdürülmüfltür.Ermeniler, Türkiye Cumhuriyeti’ndebir ulusal topluluk olma özelliklerinikaybetmifller ve kalanlarbugün de ulusal bask›ya maruz kalmaktad›rlar.Ermenilere karfl› süreklibir düflmanl›k körüklenmifl, Ermeniad› küfürlü, hakaretle eflanlaml›hale getirilmifltir. Oligarflinininkar ve asimilasyon politikas› sadeceErmeni halk›na karfl› de¤il, geneldetüm az›nl›klara karfl› sürdürülenbir politikad›r.Fakat, oligarfli inkar etti diye“var” olan bir gerçeklik, “yok” olmuyor.Oligarfli, gerçekleri kabuletmedi¤i için bu sorunu baflta Amerikaolmak üzere emperyalistler,oligarfliye karfl› her f›rsatta kendi ç›-karlar› için kullan›yor. Her y›l oldu-¤u gibi bu sene de oyun oynanmayadevam ediyor.SavaflanKelimelerAvrupa standartlar›...Sihirli bir sözcüktür “Avrupa standartlar›”... Hatta kullananlaragöre de bir ölçüdür. Öylesine bir ölçüdür ki,tart›fl›lan konularda k›yaslama bu ölçülere göre yap›l›r.Demokrasi tart›flmalar› yap›l›r, “Avrupa standartlar›”ndansöz edilir. Yani orada ölçü, “Avrupa’daki gibibir demokrasi”dir. Avrupa’daki demokrasi istenir. Bumant›k, Avrupa’da halklar için ne kadar demokrasi oldu¤unu,burjuva demokrasisinin ne menem bir fley oldu¤unutart›flmaz bile.Adalet tart›flmalar› olur, olmayan adalet için yine “Avrupastandartlar›” örnek verilerek, “Avrupa’daki gibibir adalet” istenir. Peki, Avrupa’da halklar için adaletvar m›d›r, bu tart›fl›lmaz bile.Düflünce özgürlü¤ü tart›fl›l›r, düflünce özgürlü¤ü isteniryine “Avrupa standartlar›” na at›f yap›l›r. Hatta dahada ileri gidilerek, neredeyse Avrupa, “düflünce özgürlü¤ününmerkezi” ilan edilir. Ve Avrupa’daki kadar“düflünce özgürlü¤ü” istenir!Ama, halklar için, iflçi s›n›f› için Avrupa’daki emperyalist-kapitalistülkelerde düflünce ve örgütlenme özgürlü¤ününolmamas›, “Avrupa standartlar›n›” savunanlar›pekte ilgilendirmemektedir.F Tipi Hapishaneler söz konusu olur, tart›flmalar yürütülür,devrimci tutsaklar 7 y›l sürenbüyük bir direnifl örgütler ama onlaryine “Avrupa standartlar›” ndan sözederler. Ve sanki, Avrupa’da tecrit hapishaneleriyokmufl, Türkiye’deki FTipi Hapishanelerin ak›l hocas›, destekleyeniAB emperyalistleri de¤ilmifl gibi...Kürt milliyetçilerinden, reformizme kadar birçok çevrenincan simidi olmufltur, “Avrupa standart›”... Oysa“Avrupa standart”lar›nda, halk için demokrasi yoktur.Halk için adalet yoktur. Halk için al›nacak, savunulacakbir ölçü yoktur.Yine hemen her konuda bir kurtulufl reçetesi gibi “Avrupastandart›”na sahip ç›kmak bir çarp›kl›kt›r.Birincisi; Avrupa’n›n standart› emekçi halklar için de-¤il, Avrupa’daki emperyalist-kapitalist devletleri yönetenfinans oligarflilerin, dünyay› avuçlar› içinde ezentekellerin ç›karlar› içindir.‹kincisi; ölçü ald›klar› “standart” Avrupa’n›n emperyalist-kapitalistdevletleridir. Kendisine ilerici-demokrat,sosyalist diyenlerin kapitalizmden alacaklar› bir fleyolamaz.Üçüncüsü; Bizim standart›m›z, ölçülerimiz, de¤erlerimizkapitalizme göre de¤il, sosyalizme göre flekillenir.O nedenle bizim için esas olan sosyalizmin bu konudane dedi¤idir.Dördüncüsü; Bu mant›k, “Avrupa’da olan herfley iyidir”diyen, sefil ve çarp›k ayd›n mant›¤›d›r. Y›llard›rafla¤›l›k kompleksi ile ayd›nlar›m›z zehirlenmifltir. Bumant›k o nedenle çarp›k ve bize yabanc›d›r. Mücadeledenkaçan her çarp›k anlay›fl›n s›¤›nd›¤› bir limand›r.Say›: 211Yürüyüfl14 Mart201011


Say›: 211Yürüyüfl14 Mart2010‹flbirlikçilerin de¤iflmez sorusu;‘Amerika ne diyor?’Türkiye’de yaflanan hemen hemenher olayda, hemen her konuda,her geliflmede, her iktidar çat›flmas›nda,oligarflinin temel politikalar›ndaiflbirlikçiler hep ayn› soruyusoruyorlar; “Amerika ne diyor?”Olay ne olursa olsun, Amerika’n›nher dedi¤i onlar için belirleyiciolmal› ki, her olayda, gözlerinidikip, kulaklar›n› aç›p, Amerika’n›naç›klamas›n› beklerler.Nitekim bu durum abart›s›z, yaflananhemen her geliflme için sözkonusudur. Ergenekon operasyonuyap›l›yor, “Amerika ne diyor...” diyesoruluyor.Generaller gözalt›na al›n›yor,ayn› soru soruluyor. ‹ktidar çat›flmas›yaflan›yor, bu soru soruluyor.IMF’yle anlaflma imzalanaca¤›ndada anlaflmadan vazgeçildi¤inde deayn› soru soruluyor: Amerika neder? Kürt sorunu tart›fl›l›yor, ayn›soru: Amerika ne der?Peki neden bu soru? Neden herkonuda Amerika’n›n a¤z›na bak›lmaktad›r?Birincisi; Tart›fl›lan bütün bu konulardaiflbirlikçiler aç›s›ndan as›lonay mercinin Amerika oldu¤u aç›-¤a ç›k›yor. Amerika ne diyorsa, onagöre hareket ediliyor.Oligarfli içi tüm kesimler, gerekiç iktidar çat›flmas›nda, gerekse dedi¤er konularda, Amerika’n›n söylediklerikarfl›s›nda “boynumuz k›ldanincedir” deyip, Amerika’n›nbiçti¤i role raz› oluyorlar.‹flbirlikçiler ülkeyi Amerikantalimatlar› ile yönetiyor!Kuflkusuz, Amerikan emperyalistleriile oligarflinin partileri, genelkurmay›aras›nda “Amerika nediyor diye sorulacak ve buna uyulacak”diye, aç›ktan imzalanm›fl birantlaflma yoktur.Böyle bir antlaflma yoktur amaba¤›ml›l›¤›, yeni-sömürgecilik iliflkilerinioluflturan onlarca anlaflmavard›r. Dahas›, tüm bu anlaflmalar›nda ötesinde mandac›l›k zihniyetivard›r ki, tüm anlaflmalardan dahaetkilidir. Oligarflinin tüm kesimleride bu zihniyettedir. ‹flte bundan dolay›,“Amerika ne diyor?” sorusununcevab›n› almadan, hiçbir konudahareket edemezler.Tüm iktidarlar, iflbirlikçi niteliklerinindo¤al sonucu olarak, “Amerikane diyor”sa, ona uygun davranm›fllard›r.Amerika ne istiyorsa,onun gere¤ini yapm›fllard›r. Yaflananher geliflmede bu gerçek karfl›-m›za ç›kmaktad›r.Bugün birbirleriyle çat›flan AKPve ordu için de geçerlidir bu. BaflbakanErdo¤an, “AKP’ye yönelik darbe”densöz ederek, generalleri ezmeye,sindirmeye çal›flmaktad›r.Oysa yap›ld›¤› söylenen darbe planlar›y›llar öncesine dayand›r›lmaktad›r.Dün, generaller karfl›s›nda “sütdökmüfl kedi” gibi davranan Erdo-¤an, bugün “aslan kesilmifl”tir. De-¤iflen nedir? dün öyle, bugün böyledavranan Erdo¤an’›n bu tavr›n›n elbettebir nedeni vard›r.‹flte o neden, “Amerika ne diyor...”sorusunun cevab›nda gizlidir.Amerika’dan onay alan Erdo-¤an, “sald›r›ya” geçmifltir.‹ktidar çat›flmas›nda, “Amerika’n›nne dedi¤i” bilindi¤i için veAmerika AKP’yi destekledi¤i içinordu, “kaderine raz› olmufl”tur.“Amerika’n›n dedi¤i...” bilindi-¤i için, ‹smet ‹nönü, K›br›s’ a müdahaleedememifltir.“Amerika’n›n ne dedi¤i...” iyibilindi¤i için, dönemin Baflbakan›Bülent Ecevit, Türkiye köylülerinehaflhafl ekimini yasaklam›flt›r.?60 y›ld›r, tüm iflbirlikçiler“Amerika ne diyor...”sorusunun cevab›nabakm›fllard›r“Amerika ne diyor...” sorusununcevab›na göre ülkenin yönetilmesibiçimsel bir fley de¤ildir. Ya da“ülke böyle mi yönetiliyor?” diyesoranlar da ç›kacakt›r.Bu soru, bir anlay›fl› temsil etmektedir.Bu, Amerika’n›n tüm yaflam›m›z›kuflatt›¤›n›n, Amerika’n›niç politikadan d›fl politikaya kadarher konuda müdahale etti¤inin göstergesidir.‹flbirlikçilerin Amerikas›zad›m atamad›¤›n›n resmidir.Öyle ki, iflbirlikçi Adnan Mendereshükümetlerinden bu yana,tüm düzen partileri, tüm baflbakanlar,tüm hükümetler, tüm GenelkurmayBaflkanlar› ve kuvvet komutanlar›“Amerika ne diyor!..”sorusununcevab›na göre, kendilerine biryön çizmifl, buna göre bir politikabelirlemifllerdir.Bunun istisnas› yoktur. Türkiye’de12 Mart ve 12 Eylül faflistcuntalar›n› örgütleyen generaller debu sorunun cevab›n›n “evet” olmas›üzerine, cuntalar› örgütlemifllerdir...Amerika, herhangi bir konuda“ne dedi¤ini” duyurmak için, çeflitlimekanizmalara sahiptir. Nitekimyeri geldi¤inde, Beyaz Saray’dakibas›n toplant›lar› ile bunu duyurmakta,yeri geldi¤inde ise bas›na“ne dedi¤ini” ustaca “s›zd›rarak”ilan etmektedir.Ama her koflulda, onlar için belirleyiciolan, Amerikan tekellerininç›karlar›n›n korunmas›d›r.12


‹stanbul-Taksim‹ncirlik Üssü’nüB‹Z Kapataca¤›z“Amerika Defol Bu VatanBizim” kampanyas› eylemlerle,afifllemelerle, imza kampanyas›ylasürüyor. ‹stanbul’dan Anadolu’nunbirçok flehrine kadar yap›lan eylemlerdeayn› talep tekrarlan›yor:‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n!‹stanbul: 6 Mart günü ‹stanbulGençlik Derne¤i üyesi ö¤renciler,Taksim Galatasaray Lisesi önünde‹ncirlik Üssü’ nün kapat›lmas›için masa açarak imza toplad›lar.Masada 8 saat boyunca 2000 bildirida¤›t›ld› ve 530 imza topland›.Halk Cephesi üyeleri 10 Martgünü Taksim Galatasaray Lisesiönünde "Amerika Defol Bu VatanBizim, ‹ncirlik Üssü Kapat›ls›n"demeye devam ettiler. 13.00-20.00saatleri aras›nda aç›k kalan imzamasas›nda "‹ncirlik üssü katillerininidir…. Katliamlar›n odaklar›ndanbiridir. Sessiz kalmayal›m. Hep birlikteen gür sesimizle AmerikaDefol diyelim" ça¤r›s› yapt›lar.‹ranl› iki kifli de "Amerika heryeri Irak gibi yapmak istiyor" diyerekimza att›. Danimarka'dan gelenbir turist ise rehberi arac›l›¤›ylakampanyan›n amac›n› ö¤rendiktensonra o da imzas›n› att› baflar›lardiledi. 603 imza toplayan HalkCephesi üyeleri anti emperyalistmücadelenin yükseltilmesi gerekti¤inianlatt›lar.‹zmir: 9 Mart günü Halk Cepheliler‹ncirlik Üssü'nün kapat›lmas›için imza masas› açt›lar. 4,5 saataç›k kalan masada 250 adet bildirida¤›t›ld›, 682 tane imza topland›.Karfl›yaka-Çarfl›’da ayn› günaç›lan imza masas›nda ise 300 bildirida¤›t›ld› topland›, 650 imzatopland›.Bursa: 8 Mart günü, BursaGençlik Derne¤i Giriflimi tutuklananvatanseverlerin serbestb›rak›lmas› için eylem yapt›lar.“Amerika Defol Dedikleri ‹çin TutuklananVatansever Ö¤renciler‹ZM‹RBURSAADANA


KARSSerbest B›rak›ls›n” pankart› aç›laneylemde “Amerika Defol Bu VatanBizim!”, “Yaflas›n Dev-Genç Yaflas›nDev-Gençliler!” sloganlar› at›ld›.Eylemde Orkun Bayer taraf›ndanyap›lan aç›klamada; “Bu vatan›nevlatlar›n›n vatanlar›n› sahiplenmesikadar do¤al bir fley yoktur.Katil Amerika’y› ülkesinde istememek,Amerika defol bu vatan bizimdemek suç de¤ildir. Tutuklanan arkadafllar›m›zserbest b›rak›lmal›-d›r.” denildi. Eylemin ard›ndan imzastand› aç›larak 245 imza topland›ve çok say›da el ilan› da¤›t›ld›.Adana: 6 mart günü HalkCepheliler Kültür soka¤› önündeimza stand› açt›lar. Aç›lan imzastand›nda 120 adet imza toland›.500 adet bildiri da¤›t›ld›.8 Mart günü çarfl› merkezinde 99adet afifl yap›ld›.7 Mart günü tutuklanan vatanseverlerinserbest b›rak›lmas› içineylem yap›ld›. Halk Cephesi ad›naBahri Erinç'in okudu¤u aç›klamada“Amerika'ya karfl› olmak, ba¤›ms›zl›kmücadelesi vermek bedelleri degöze almay› da gerektiriyor” denildi.Kars: 7 Mart günü KarsGençlik Derne¤i Giriflimli ö¤renciler,Kars'ta At heykelinin önünde‹ncirlik Üssü’ nün kapat›lmas› içinmasa açarak imza toplad›lar. Birsaat aç›k kalan masada her zaman kigibi Kars polisin tahammülsüzlü¤üve kampanyadan duydu¤urahats›zl›k bir kez daha görüldü.Zab›tay› devreye sokan polis,zab›talar› haklar›nda suç duyurusundabulunmakla tehdit ederek masay›kapatmaya yollad›lar. .Ankara’da KeyfiGözalt›10 Mart günü ‹zmir Caddesi’nde‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas›için masa açan Ankara GençlikDerne¤i üyelerine polis sald›rd›.Sald›r› sonucu Melis Ciddio¤lu,Sabri Demir, R›dvan Akbafl,An›l Günay gözalt›na al›nd›. Dev-Gençliler sald›r›n›n oldu¤u yerdebir kez daha masa açt›lar.Say›: 211Yürüyüfl14 Mart2010Nas›l B‹R Yaflam?Nas›l B‹R Yaflam?Nas›l konuflmal›y›z?Hergün hemen hemen onlarcainsanla karfl›lafl›r›z. Oturdu¤umuzmahallede, çal›flt›¤›m›z ifl yerinde,bir belediye otobüsünde, devametti¤imiz okulda... hep insanlarlayüz yüze geliriz.Bir biçimiyle de olsa aram›zdakimi konuflmalar geçer, sohbetlerederiz. ‹flte birbirimizle iliflki kuraca¤›m›zbu ilk ba¤›m›z, günlük konuflmadilimiz ile bafllar.Konuflma dilimiz önemlidir.Dil birbirimizi anlama arac›d›r.Birbirimizin dilinden anlaman›nöncelikli yolu, dilde sade olmakt›r.Konufltu¤umuz insan›n bizdenyafll› ya da genç olmas›n›n, kad›nya da erkek olmas›n›n, okur yazarolup olmamas›n›n hiç önemi yoktur.Bütün bunlar bir yana karfl›-m›zdakini anlamak, kendimizi anlatmakiçin, ortak bir dil yakalayabilmekgerekir. O nedenle dilimizsade olmal›d›r. Anlatacaklar›m›z›doland›rmadan, uzatmadan anlafl›-l›r bir flekilde anlatabilmeliyiz.Günlük yaflam da s›kça karfl›lafl›r›z,baz› insanlar neredeyse heriki kelimeden birini küfürlü ve argokelimeler ile süsleyerek konuflurlar.Ve bunu öylesine benimsemifllerdirki, do¤al görürler.Bu konuflma dili onlara görenormaldir ve hatta bunu bir marifetmiflgibi savunanlar da ç›kabilir.Peki bir insan niye küfürlü konuflur?Niye argo ve uçuk kelimelerkullan›r?Kimi belki bugüne kadar bir“al›flkanl›k” sonucu olarak küfürlükonuflmay› sürdürmüfl, atas›ndan,ya da çevresinden öyle görmüfltür.Kimisi derdini böyle daha kolayanlataca¤›n›, kendini daha iyiifade edece¤ini düflünerek küfürlüve argo konuflmaya devam eder.Elbette sorunun bir de kültürelboyutu vard›r. Ancak küfürlü ve argokonuflmak, kolayc›, kendine güvensizbir konuflma tarz›d›r.Küfürlü konuflmak bir yetenekmeselesi de¤ildir. Tersine, do¤ruolmayan, yaflam› ciddiye almayan,kendine emek vermeyen bir yaflamtarz›n›n sonucudur. Bu yan›yla bizimdüflüncemiz öyle olmasa da butür konuflmalar iliflkileri zedeleyen,koparan, sayg›s›z bir tarzd›r.Konuflma dilimiz, argo ve küfürden ar›nmalad›r.Yine televizyonlar›n ucube dili,reklamlar›n insanlar› aptal yerinekoyan içi bofl tekerlemeleri beslendi¤imizkaynak olmamal›d›r.Amerikan dizilerinin itici dili,garip esprileri günlük konuflma dilimizeyerleflmemelidir. O nedenle,halk›n deyimiyle, “dilimize sahipç›kaca¤›z”. Dilimizi kontroledecek, her yerde rastgele konuflmayaca¤›z.Dilimizi, günlük konuflma dilimizizenginelefltirmek bizim elimizidedir.Bunun yolu emek vermekten,ölçülü olmaktan geçmektedir.14


‹STANBUL100. Y›l›nda Yaflas›n8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü‹stanbul’da Dünya Emekçi Kad›nlarGünü 7 Mart’ta Kad›köyMeydan›’nda yap›lan mitingle kutland›.Tepe Nautilus önünde toplanandemokratik kitle örgütleri “100.Y›l›nda fian Olsun 8 Mart’› YaratanlaraNew York’tan Tekel’e DireniflSürüyor Mücadele Büyüyor!” yaz›-‹stanbul’da 8 MartMitingine Kat›lan Bir HalkCephelinin ‹zlenimleri8 Mart mücadele günüdür. Bu mücadeleSabolar’›n gösterdi¤i yolda yürütülmelidir.Tecritte direnen kad›nlar,grev yerlerinde direnen kad›nlar, Tarifl’teTekel’de hak mücadelesi verenkad›nlar›n görmesi gereken gerçekliktirSabolar’›n bize gösterdi¤i. Sabo direnenözgür devrimci kad›n›n simgesidir,faflizme ve emperyalizme meydan okuman›nad›d›r. Halk Cephesi’nin kortejindekad›nlar, direnen kad›n›, emekçikad›n› en iyi flekilde temsil eden, vatan›n›nba¤›ms›zl›¤› halk›n›n özgürlü¤üve sosyalizm için canlar›n› feda edenkad›n flehitlerin resimleriyle yer ald›larmitingde.l› ortak pankart›n arkas›nda kortejleroluflturarak Kad›köy Meydan›’nado¤ru yürüyüfle geçti. MitingeHalk Cepheli Kad›nlar; “Sabo’nunYolunday›z”, “Hakl›y›z Kazanaca-¤›z”, “Kad›nlar; Emperyalizme HerTürlü Sömürüye Karfl› BirleflelimÖrgütlenelim” ve “Sohbet Hakk›Uygulans›n” pankartlar›yla kat›ld›.Yürüyüfl boyunca “Sabo’nunYolunda Savafl›yoruz”, “DevrimeMeflale Bizim Kad›nlar›m›z”, “Yaflas›n8 Mart Yaflas›n Dünya EmekçiKad›nlar Günü”, “Vard›k Var›zVarolaca¤›z” sloganlar› at›ld›.Tüm kortejlerin miting alan›natoplanmas›n›n ard›ndan; “DünyaEmekçi Kad›nlar Gününü kutluyoruz.Zoru yenmenin özgürleflmeninkurtuluflun yolu mücadeleden direnifltengeçmektedir” denilerek ortakhaz›rlanan aç›klamaya baflland›.8 Mart’›n do¤uflu anlat›lanaç›klamada; dünyada ve ülkemizdeRoza Luxsemburglar, Klara Zetkinler,Sabahat Karatafllar ve haklar›-m›z›n ve kad›n›n kurtulufl kavgas›ndamücadele eden, k›rda, flehirde,hapishanelerde ölüm oruçlar›ndaflehit düflen kad›nlar›n; kad›nlar›nkurtuluflunun mücadeleden geçti¤iniispatlad›¤› vurguland›.Ortak aç›klaman›n ard›ndan hapishaneölüme terkedilmeye çal›fl›-l›rken verilen mücadeleyle zulmünelinden çekip al›nan Güler Zere’ningönderdi¤i mesaj okundu.Üç bine yak›n kiflinin kat›ld›¤›mitingde s›rayla sahneye ç›kan GrupYorum, P›nar Sa¤ ve Gece TutufltuMüzik Grubu eflli¤ide halaylar çekilerektürküler ve marfllar söylendi.‹stanbul’da TAYAD’l› Aileler, 8Mart’ta Cebeci Mezarl›¤›’nda büyükdireniflte flehit düflen TAYAD’l›Gülsüman Dönmez ve fienay Ha-Say›: 211Yürüyüfl14 Mart201015


Say›: 211Yürüyüfl14 Mart2010no¤lu’nun mezar›n› ziyaret ederekbir anma yapt›lar.Mezar ziyaretinden sonra TA-YAD’l› Aileler, hasta tutsaklar mücadelesininsembolü haline gelen GülerZere’yi ziyaret ederek 8 Mart’›n›kutlay›p karanfiller verdiler.Küçükarmutlu Cemevi'nde 3Mart günü yap›lan programda FO-SEM’in Dünya Emekçi Kad›nlar Günü’yleilgili haz›rlad›¤› kad›n mücadelesinianlatan sinevizyon izlendi.Hafta boyunca Halk Cephesiüyeleri afifller yaparak 8 Mart DünyaEmekçi Kad›nlar Günü'ne ça¤r›yapt›lar.K›rklareli Babaeski’de bulunanTrakya Kültür Merkezi’nde, 7günü "Türkülerimiz Emekçi Kad›nlar›m›za"gecesiyle Dünya EmekçiKad›nlar Günü kutland›. "EmekçiKad›nlar›m›z" tiyatronun sergilendi¤igecede Grup Servis D›fl› ve ErdalBayrako¤lu sahne ald›.Dersim’de 7 Mart günü HalkCepheli kad›nlar, Devrimci Kad›nHareketi, Partizan, Emek ve ÖzgürlükCephesi "100. Y›l›nda emekçikad›nlar direnmeye devam ediyoryaflas›n örgütlü mücadelemiz" yazanbir pankart aç›p yürüyüfl yapt›-lar. Yürüyüfl s›ras›nda TAYAD'l› Ailelerde önde çocuklar›n›n resimleriile yürüdüler.Yaklafl›k 500 kiflinin kat›ld›¤›yürüyüfl Özgürlük An›t›’na karanfilb›rak›lmas›n›n ard›ndan sona erdi.Hatay'da 8 Mart günü E¤itim-Sen önünden Ulus Alan›'na kadarbir yürüyüfl düzenledi. YürüyüfleHalk Cepheli kad›nlar k›z›l flamalarve "Kad›n›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z,Devrime Meflale Bizim Kad›nlar›-m›z, Kad›nlar! Mücadeleyle ÖzgürleflecekDevrimle Kurtulaca¤›z" yaz›l›dövizler tafl›d›lar.Alanda yap›lan programda fliirlerokundu, skeçler oynand› ve türkülersöylendi.Elaz›¤’da Halk Cepheli Kad›n-lar8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlarGünü dolay›s›yla, 8 Mart günüsaat Hozat garaj›nda eylem yapt›.“Sabo’nun Yolunday›z” pankart›aç›lan eylemde, 8 Mart’›n tarihi anlat›ld›ve kad›n›n kurtuluflunun mücadeleetmekten geçti¤i söylendi.Malatya’da 8 Mart günü SESbinas› önünden Yeni Cami Meydan›’nayürüyüfl yap›ld›. Halk Cephesi’nintek tipler ve flehit resimleriylekat›ld›¤› eylemde; “Yaflas›n 8 MartYaflas›n Mücadelemiz" sloganlar›at›ld›. Eyleme 500 kifli kat›ld›.‹zmir'de 7 Mart günü GümrükTelekom önünden, Konak Eski Sümerbankönüne yürüyüfl yap›ld›.Kortejin önünde halk›n de¤iflik kesimlerindenkad›nlar› temsilen ö¤retmen,doktor, hemflire, yöresel k›-yafetli kad›nlar yer ald›. Devrimmücadelesinde flehit düflen kad›nlar›nfoto¤raflar› ve dövizler tafl›nanyürüyüfl boyunca "Kad›n›z Hakl›y›zKazanaca¤›z! Devrime Meflale BizimKad›nlar›m›z! Sabo –Sibel Yafl›yorKad›nlar Savafl›yor!" sloganlar›at›ld›. 500 kiflinin yer ald›¤› eylemeHalk Cepheli Kad›nlar 90 kiflikat›ld›.Yürüyüflün ard›ndan yap›lanprogramda “Tanya” isimli oyun sergilenipve türküler söylenip halaylarçekildi.Çanakkale’de 7 Mart günüKESK öncülü¤ünde CumhuriyetMeydan›’nda eylem yap›ld›.Çanakkale Gençlik Derne¤i Giriflimi’ninkat›ld›¤› eylemde okunanfliirlerin ard›ndan türküler eflli-¤inde halaylar çekildi. Yaklafl›k 200kiflinin kat›ld›¤› eyleme ÇanakkaleGençlik Derne¤i Girifliminden 16ö¤renci destek verdi.Manisa Nazilli’de BelediyeMeydan›’nda 7 Mart Pazar günü “ 8Mart Dünya Emekçi Kad›nlar GünüMücadele Günüdür” yazan bir pankartaç›larak eylem yap›ld›. Eyleme45 kifli kat›ld›.Yürüyüfle Polis Sald›r›s›Bursa’da Halk Cepheli Kad›nlar’›n,8 Mart Dünya EmekçiKad›nlar Günü’nü kutlamak için 7Mart günü Medikal Park Önü (Fomara)’danKent Meydan›’na düzenleyecekleriyürüyüfle polis sald›rd›.Polisin yolda yürütmeme dayatmas›nakarfl› oturma eylemi yap›larak“Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz!” slogan›at›lmas› üzerine çevik kuvvetpolisi sald›rd›. Çevik Kuvvet polisleriMustafa Bacac›’y› çevik kuvvetotobüsüne sürükleyerek “Seni kesmeyegötürüyoruz.” fleklinde tehditlerve küfürlerle otobüse bindirmeyeçal›flt›. Bunun üzerine Halk Cephesikitlesi Mustafa Bacac›’y› polislerinelinden çekerek ald›. Sald›r›larara¤men da¤›lmayan Halk CepheliKad›nlar tekrar yürüyüfl düzenialarak yürüyüfl düzenini oluflturdu.Kent Meydan›’nda yap›lan aç›klaman›nard›ndan “Sabo’nun K›zlar›”ve “Kad›nlar›m›z” adl› fliirler okundu.fiiirlerden sonra Grup Yar›n’›nçald›¤› parçalar eflli¤inde halaylarçekildi.Gemlik Haklar Derne¤i’nde 7Mart günü yap›lan programla DünyaEmekçi Kad›nlar Günü kutland›.Eskiflehir Gençlik Derne-¤i'nde 7 Mart günü bir program düzenlendi.Ezinlen kad›nlar›n gösterildi¤ibir sinevizyon gösterilenprogram konuflmalar›n ard›ndan sonaerdi.Kütahya'da SES, E¤itim-Sen, Kütahya Gençlik Derne¤i Giriflimi,Emek Gençli¤i ve Ö¤rencikollektifleri taraf›ndan 8 Mart’la ilgilieylem yap›ld›.Eylemde Kütahya Gençlik Derne¤iüyeleri "Kad›n olmadan devrim,devrim olmadan da kad›n›nkurtuluflu olmaz", "Kad›nlar Mücadeleile Özgürleflecek Devrim ilekurtulaca¤›z", "Emperyalizme HerTürlü Sömürüye ve Zulme Karfl›Birleflelim Örgütlenelim." dövizleritafl›d›lar.Antalya Özgürlükler Derne-¤i’nde 7 Mart günü bir program düzenlendi.45 kiflinin kat›ld›¤› programdaDevrimci Tutsak Ümit ‹lter’infliirleri okundu.8 Mart günü Halk Cepheli Kad›nlarve DHF taraf›ndan yürüyüflyap›ld›. Kapal› Yol giriflindeki Halk16


ADANAANTALYADERS‹M‹ZM‹RELAZI⁄Bankas› önünde bafllayan yürüyüflte"Devrime Meflale Bizim Kad›nlar›-m›z, Kad›n Erkek El Ele Mücadeleye,Kad›n›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z"sloganlar› at›ld›. K›fllahan Meydan›’ndasonlanan yürüyüflün ard›ndanbir aç›klama yap›larak; “ kad›nlar100 y›l önce insan olman›n onuruile haklar›n› almak için örgütlenerekseslerini yükselttiler. 100 y›ld›rda ezenlere karfl› fabrikalarda,tarlalarda, eme¤in oldu¤u her yerdedireniyorlar” denildi.Adana’da 8 Mart’›n 100. y›-l›nda BDSP, Demokratik Kad›n Hareketi,D‹SK Emekli-Sen, DevrimciProleterya, Emek ve Özgürlük Cephesi,Halk Cepheli Kad›nlar'›n oluflturdu¤uDevrimci 8 Mart Platformutaraf›ndan eylem yap›ld›.5 Ocak Meydan›'nda bafllayanyürüyüfle 160 kifli kat›ld›. EylemdeHalk Cepheli Kad›nlar pankart›n›narkas›nda 55 kifli vard›.‹nönü Park›'na kadar süren yürüyüflünard›ndan bir aç›klama yap›ld›.Okunan fliirlerin ard›ndan AdanaÖzgürlükler Derne¤i Müzik Grubu’nunsöyledi¤i türküler ve çekilenhalaylarla eylem sona erdi.Mu¤la Gençlik Derne¤i giriflimi6 Mart günü ‹HD binas›ndaDünya Emekçi Kad›nlar Günü ileilgili bir program düzenledi. Programda;ülkemizde ve dünyada devrimcikad›n›n duruflundan, mücadelesindenbahsedilerek kad›nlar›nHülya Avflarlar’›, Gülben Ergenler’ide¤il devrimci kad›nlar› örnekalarak onlarla beraber savaflmas›gerekti¤i vurguland›.fiiir ve skeçle devam eden programsöylenen türkülerle son buldu.Samsun’da Karadeniz ÖzgürlüklerDerne¤i üyeleri 8 Mart DünyaEmekçi Kad›nlar Günü’nün 100.y›l›nda bir eylem yapt›lar. 7 Mart’taSüleymaniye Geçidi’nde yap›laneylemde “100. Y›l›nda Yaflas›n 8Mart Dünya Emekçi Kad›nlar GünüKad›nlar Mücadele ile Özgürleflecek,Devrim ile Kurtulaca¤›z” pankart›aç›larak, “Devrime Meflale BizimKad›nlar›m›z, Kad›n›z Hakl›y›zKazanaca¤›z, Sabo’nun Yolunday›z”sloganlar› at›ld›.Karadeniz Özgürlükler Derne¤iad›na bas›n aç›klamas›n› okuyanÇi¤dem fienyi¤it, 8 Mart’›n kad›nlar›nmücadelesindeki anlam›n› anlatt›.Eylem at›lan sloganlar›n ard›ndansona erdi.Mersin’de 6 Mart günü Akader,Demokratik Kad›n Hareketi,Halk Cepheli Kad›nlar, MücadeleBirli¤i Platformu ve Partizan taraf›ndanyürüyüfl yap›ld›. “100. Y›l›ndafian Olsun 8 Mart’› Yaratan VeYaflatanlara” yaz›l› ve kad›nlar›n direnifllerinianlatan 2 ayr› pankartaç›lan eylemde; Halk Cepheli Kad›nlarkortejinde “Kad›nlar! MücadeleyleÖzgürleflecek, DevrimleKurtulaca¤›z, Kad›nlar EmperyalizmeHer Türlü Sömürüye ZulmeKarfl› Birleflelim Örgütlenelim,Devrime Meflale Bizim Kad›nlar›-m›z, Kad›n›z Hakl›y›z Kazanaca-¤›z” dövizleri ve “Sabo’nun Yolunday›z”yaz›l› Sabahat Karatafl’›n foto¤raflar›n›tafl›d›lar.Mersin’in Silifke ilçesinde de 7Mart günü, bir yürüyüfl yap›ld›.Eylemin ard›ndan E¤itim-Sen’de Dünya Emekçi kad›nlar›n›anlatan bir sinevizyon gösterimi veard›ndan müzik dinletisi yap›ld›.Erzincan Gençlik Derne-¤i’nde 7 Mart’ta Dünya EmekçiKad›nlar Günü kutland›.8 Mart’›n tarihçesi anlat›lan kutlamada;düzenin 8 Mart’›n yaln›zcakad›nlar günü olarak kutlanmas›n›dayatt›¤›n›, bu flekilde t›pk› 1 May›s’›nbahar bayram› olarak içiniboflaltmaya çal›flt›¤› gibi 8 MartDünya Emekçi Kad›nlar Günü’nüniçini boflaltmaya çal›flt›¤› anlat›ld›.Ankara Gençlik Derne¤i'nde 1Mart günü Dünya Emekçi Kad›nlarGünü'nü anlatan bir seminer düzenlendi.8 Mart'›n tarihine, mücadeletarihinde kad›n›n yerine de¤inilenseminerde; “Emekçi Kad›nlar Günü”nünnas›l içinin boflalt›ld›¤› anlat›ld›.Seminerin ard›ndan sinevizyongösterimiyle birlikte kad›n devrimcilerinyaflamlar› anlat›ld›.Say›: 211Yürüyüfl14 Mart201017


Say›: 211Yürüyüfl14 Mart2010Yoksul halk›n yaflad›¤›mahallelerimizde polisterörüne son verin!- Helikopterle ev bask›nlar›yapt›lar- Halk›n üzerine atefl açarak,yoksul halk› sindirmeye,y›ld›rmaya çal›flt›lar- Küçük çocuklar› bile yereyat›r›p, uzun namlulu silahlarlaterör estirdiler- Tüm bunlar; mahallemizi,birer uyuflturucu, fuhufl batakl›¤›naçevirmek için yap›ld›- “Örgüt operasyonu” de¤il,emekçi yoksul halka sald›r›var!9 Mart gecesi, daha ortal›k ayd›nlanmam›flve insanlar›n büyükbölümü uykuda iken, ‹stanbulkontrgerillas› Sar›gazi’nin emekçimahallelerini kuflat›p, onlarca evive Sar›gazi Özgürlükler Derne¤i’nibas›p talan ediyordu.‹stanbul kontrgerillas› bask›niçin gecenin, 04.00’ünü seçmiflti.Yüzlerce özel tim, yüzleri maskelibir kiflinin eflli¤inde ve helikopter“korumas›nda” terör estirmeye gelmifllerdi.Savafla gelir gibi gelmifllerdi. Kuflatt›klar›ve kap›lar›n› zorlayarak,uzun namlulu silahlarla girdikleriyoksul halk›n evlerinde, yatakta olançocuklar dahil herkesi yerlere yat›rarak,halka sald›rarak halk düflman›yüzlerini bir kez daha gösterdiler.Pervas›zd›lar, terör uygulad›lar.Kimilerini atefl açarak gözalt›na ald›lar.Kurflunlarla, tehditlerle, küfürlerle,iflkence yaparak halk› sindireceklerinisan›yor katiller sürüsü.Özel timlerin bir eflkiya gibi girdi¤ievlerde bu sald›r› ve terördenhemen herkes nasibini ald›.Sar›gazi’ye y›¤d›klar› katil sürüleri,z›rhl› araçlar, panzerler yetmemiflolacak ki, bir de helikopter uçurarak,terörlerini tamaml›yorlard›.Bu bask›nlar ve sald›r›lar s›ras›ndaaralar›nda Sar›gazi ÖzgürlüklerDerne¤i üyeleri ve devrimci, demokratinsanlar›n da oldu¤u 31 kifligözalt›na al›nd›. Devrimcilere se-18


lam veren, devrimcilerin etkinliklerinekat›lan yoksul insanlar da terörünhedefi oldu.Emekçi mahallelerde günlerdirsürdürdükleri terörü Sar›gazi’detam bir kuflatmaya, sindirmeye dönüfltürdüler.Tam bir iki yüzlülük ve çiftestandart uygulan›yordu. Kontrgerillaflefi Hüseyin Çapk›n, aylard›r“halk› muhbirlefltirme” çal›flmalar›ile mahalleleri pislik yuvalar›haline getirmek için can siparenebir biçimde halka sald›r›lar düzenlemeklemeflguldü...Sar›gazi halk›na sald›r› vebas›n›n iki yüzlülü¤üYoksul emekçi evlerinin ve Sar›-gazi Özgürlükler Derne¤i’nin özeltimler taraf›ndan gece yar›lar›, ateflaç›larak bas›lmas› burjuva bas›n yay›norganlar›nda yeterli “ilgi”yigörmedi. Düzen medyas›, ‹stanbulkontrgerillas›n›n faflist terörünügörmezden gelerek, gözalt›lar› herzamanki gibi bir “terör operasyonu”olarak verdi.Bas›n, demokratik mücadele verenSar›gazi Özgürlükler Derne¤iüyelerinin de aralar›nda oldu¤u 31devrimci-demokrat için hemen,“DHKP-C üyeleri” yaftas›n› yap›flt›r›vermiflti.Polisin dikte ettirdi¤i suçlamalar,hüküm olarak verildi ekranlarda.Gözalt›na al›nan devrimciler,“IMF’yi protesto” için “molotoflueylemler” yapmaktan mahkum edildiler...Burjuva medya, gözalt›ndakilerhakk›nda iddialar dahi bellide¤ilken onlar› suçlu ilan etmiflti.“Ergenekon operasyonlar›” s›ras›ndaevleri sabaha do¤ru aranan birçok insan için aya¤a kalk›p “bu insanhaklar›na ayk›r›d›r...” diyerekpolisin “normal saatte” ve normalbiçimde arama yapmas›n› savunanlarda ortalarda gözükmüyorlard›.Elbette, devrimcilere karfl› hertürlü devlet terörü meflruydu!Yoksul emekçi halk ve devrimcilersöz konusu olunca, yasalar biryana itilebilirdi. Onlar›n evleri böylegece 04.00’de aranabilir, yataktankald›r›larak, çoluk-çocuk herkes yereyat›r›larak, terör estirilebilirdi.Sar›gazi gibi, mahallelerineuyuflturucu, fuhuflu sokmamaya çal›flanonurlu insanlar›n oldu¤u yerlerdekatiller helikopter uçurabilir,halka atefl açabilirlerdi.‹stanbul kontrgerilla flefiHüseyin Çapk›n neyinpeflinde?‹stanbul’da göreve bafllayan herkontrgerilla flefinin yapt›¤›n› yap›-yor asl›nda Hüseyin Çapk›n!. Bas›-na hakk›nda onca övücü yaz›laryazd›rmas›na, bas›nla kurdu¤u “iyiiliflkiler”e karfl›n, halk düflman› yüzünügizleyemedi Çapk›n!Kendisini o göreve getiren, s›rt›-n› s›vazlayan efendilerine yaranmakiçin emekçi yoksul halk›n oldu¤umahalleleri hedef seçerek, günlerdirterör estiriyor.‹stanbul bir “suç” kenti halinegelmiflken, fahifleler ve uyuflturucusat›c›lar›n›n sokaklar› doldurdu¤u,okul önlerini mesken tuttu¤u, faflistmafya çetelerinin pervas›zca cirit att›¤›bu kentte, onlara yönelik böylehelikopterli operasyonlar yapmazken,yapamazken, emekçi mahallelerinesald›rmaya devam ediyor.Kontrgerilla fiefi Çapk›n’›n tümderdi, emekçi yoksul mahalleleriniteslim alamamas›d›r. Oralar› teslimalamad›kça, fuhufl batakl›¤›na çeviremiyor.Sokaklar›nda gençlerinkollar›nda fl›r›nga ile dolaflt›¤›, mafyac›lar›n,h›rs›zl›k çetelerinin at oynatt›¤›bir yer haline getiremiyor.Gencecik k›zlar› batakl›¤a itememek,okul önlerinde uyuflturucuservisi yapt›ramamak, rahats›z ediyorkontrgerillay›. Çapk›n’›n tümhedefi, tüm çabas›, Gazi’yi, Nurtepe’yi,Okmeydan›’n›, Sar›gazi’yi,Ba¤c›lar’›, ‹kitelli’yi, 1 May›s’› k›-sacas› emekçi mahallelerini teslimalamamalar›d›r.Bu nedenle Çapk›n, günlerdirbaflta Okmeydan›, Çayan, Sar›gaziolmak üzere mahalleleri kiral›k katillerineiflgal ettirerek, halka sald›rmakta,kimlik kontrolü ad›na halk›sindirmeye, korkutmaya çal›flmaktad›r.Nitekim Sar›gazi halk›na yönelikbu sald›r›dan iki hafta önce Okmeydan›ve Nurtepe’de panzerlerle,yüzlerce kiral›k katilleriyle bask›ndüzenlemeye giriflmeleri de bu tehditve gözda¤›n›n bir parças›yd›.AKP iktidar›, Çapk›n’n›n bafl›ndabulundu¤u ‹stanbul kontrgerillas›ile bu tür bask›nlar› süreklilefltirmek,bu mahallerde yaflamay›, girifl ç›k›fllardakimlik kontrolü ve benzeri bahanelerleeziyete çevirmek istiyor.Mahallelerinin, gençlerinin sorunlar›nasahip ç›kan yoksul emekçimahalleler, Çapk›n ve AKP iktidar›-n›n hedefidir. Ama Çapk›n unutmas›nki, kendisinden önceki kontrgerillaflefleri de bu politikalar› uygulad›,ayn› yollardan geçti. Bu yolç›kmazd›r! Halk› sindiremezsiniz.Sar›gazi Halk›:Mahallemizi mafyayauyuflturucuya, fuhufla,yozlaflmayateslim etmeyece¤iz!Sar›gazi halk›, bölgenin polisedevredilmeden önce J‹TEM’cilerinSar›gazi gençli¤ini nas›l fuhufl veuyufluturucu batakl›¤›na çekmeye çal›flt›¤›n›,emekçi halka nas›l bask› uygulad›¤›n›y›llarca yaflad› ve gördü.Onca sald›r›ya karfl›n, devrimcilerbüyük bedeller ödeyerek bu sald›r›lar›halkla birlikte püskürtmesinibildiler. E¤er bugün Sar›gazi sokaklar›ndahalk ve gençlik korkusuzcadolafl›yorsa bunu bedel ödeyen devrimcilereborçludur.Bugün ayn› sald›r›lar› polis sürdürmektedir.Bölgeyi jandarmadan devral›ralmaz, ilk ifli halka sald›r› olmufl,Say›: 211Yürüyüfl14 Mart201019


Say›: 211Yürüyüfl14 Mart2010Sar›gazi’de9 Kifli Tutukland›Berker YeniciCemil Var›c›Musa Var›c›Kemal Avc›Günay Do¤anSabri ÇelikÇa¤r› Avc›Murat DemirEmrah Ateflçetelerle kol kola fuhuflu, uyuflturucuyuyayma planlar› yapm›flt›r.Bu sald›r›lar›n alt›nda, Sar›gazihalk›n› sindirmek, y›ld›rmak amac›vard›r. Halk, Sar›gazi ÖzgürlüklerDerne¤i’ne gitmesin, devrimcilereselam vermesin, haklar›na, gençli-¤ine sahip ç›kmas›n istiyorlar.Oysa aç›kt›r ki, halk ancak veancak devrimcilere güvenmektedir.Zira pisli¤in, h›rs›zl›¤›n, fuhuflun,uyuflturucunun önündeki tek engeldevrimcilerdir. Devrimcilerin olmad›¤›her yerde polisler, faflist çeteler,pezevenkler, kad›n tacirleri,torbac›lar at oynatmaktad›r.K›sacas›, bask›nlar devrimcilerigözalt›na al›p, tutuklatarak, halk›örgütsüzlefltirip yozlaflman›n uyuflturucununfuhuflun önünü açmak içindir.“Örgüt operasyonu” bahanedir.Polis terörünün hedefindeki Sar›gaziÖzgürlükler Derne¤i, mahallehalk›n›nd›r. Gözalt›na al›nanlar omahallenin gençleridir, halk›nonurlu ve yi¤it çocuklar›d›r. Evleribas›lanlar, bu mahallenin onurlu insanlar›d›r.Sald›r›n›n hedefindehalk vard›r.Sar›gazi halk› y›lmayacak!Biz devrimciyiz,bizi y›ld›ramazs›n›z!Sar›gazi'deki polis terörününhedefindeki Özgürlükler Derne¤iüyeleri, polis terörünü teflhir etmekiçin 9 Mart günü saat 20.00'da dernekbinas› önünde eylem yapt›.Eylemde, “Bask›lar Gözalt›larBizi Y›ld›ramaz - Sar›gazi ÖzgürlüklerDerne¤i” yaz›l› bir pankartaç›larak bas›n aç›klamas› okundu.Aç›klamada flunlar vurguland›:"Bugün sabah saatlerinde Sar›gazi'deonlarca ev helikopterler, özeltimler ve yüzü maskeli bir kiflininteflhiri eflli¤inde bas›lm›fl, bununlabirlikte Sar›gazi Özgürlükler Derne¤ide bas›lm›fl; o s›rada dernektebulunan arkadafllar›m›z gözalt›naal›nm›flt›r. Elimizdeki bilgilere göreflu an 31 kifli gözalt›na al›nm›fl veTerörle Mücadele fiubesinde tutulmaktad›r...”Okunan aç›klamadan sonra, "FaflizmeKarfl› Omuz Omuza", "KahrolsunFaflizm Yaflas›n Mücadelemiz",Halk›z Hakl›y›z Kazanaca-¤›z", "Yaflas›n Devrimci Dayan›flma"sloganlar›yla eylem bitirildi.Eylemde ayr›ca gözalt›na al›-nanlar›n serbest b›rak›lmas› için 10Mart gününden itibaren gözalt›naal›nanlar b›rak›l›ncaya kadarhergün eylemde olacaklar›aç›kland›.Duyurulan eylemlerden ilki 10Mart günü saat 17.00'de DemokrasiCaddesi’nde yap›ld›."Sar›gazi'de yaflanan gözalt› terörünekarfl› gözalt›lar serbest kalanadek yapaca¤›m›z bas›n aç›klamas›natüm devrimci demokrat kamuoyunuça¤›r›yoruz." duyurusuylayap›lan 10 Mart günkü eyleme,devrimci kurumlar da destek verdi.Okunan aç›klamada flöyledeniyordu.“Evet, tüm amaçlar›yaln›zca budur. Korkutmak, sindirmekistiyorlar bizi. Bu mahalleningeçmiflini bildiklerinden korkular›katbekat art›yor. Helikopterlerlegelmelerinin tek nedeni kendi korkakl›klar›,acizlikleridir!Korkmayaca¤›z! Çünkü biz devrimciyiz,halk›n umuduyuz.Arkadafllar›m›z derhal serbestb›rak›lmal›d›rlar! Bu talebimizgerçekleflene kadar burada bas›naç›klamas› yapaca¤›z, bu talebimizi›srarla hayk›raca¤›z.Amerika Defol demek, YozlaflmayaHay›r demek, ba¤›ms›z eflitbir ülkede yaflamay› istemek suçde¤ildir. As›l suçlular azg›nca terörestiren AKP ve onun polisidir.Gözalt›lar Serbest B›rak›ls›n!Bask›lar Bizi y›ld›ramaz!Kahrolsun Faflizm Yaflas›n Mücadelemiz!Halk›z, Hakl›y›z Kazanaca¤›z!”‹lk gün adliyede dört kifli,ikinci duruflmada befl kiflitutukland›Sar›gazi Özgürlükler Derne¤itaraf›ndan, bafllat›lan eylemlerinikincisi 11 Mart günü yap›ld›.Gözalt›na al›nananlar›n serbestb›rak›lmas› talebiyle yap›laneylem, Demokrasi Meydan›'nda biraraya gelen kitlenin at›lan sloganlararas›nda bas›n aç›klamas›n›n okunmas›ylasürdü.Eylemde, "Gözalt›lar DerhalSerbest B›rak›ls›n" yaz›l› pankartaç›ld›, dövizler tafl›nd› ve bask›nfoto¤raflar› tafl›nd›.Gözalt›na al›nanlardan 8 kifli 11Mart günü adliyeye ç›kart›ld›. Busekiz kifliden Sabri Çelik, Ça¤r›Avc›, Murat Demir, Emrah Atefltutukland›. 12 Mart günü geri kalan21 kifli adliyeye ç›kart›ld›. Bu 21kifliden Berker Yenici, CemilVar›c›, Musa Var›c›, Kemal Avc› veGünay Do¤an ç›kart›ld›klar› mahkemetaraf›ndan tutukland›lar.20


Deprem raporlar› ne diyor?‹ktidar, ne yap›yor?50 Bin ÖlüBekleniyorHaiti depreminden sonra, beklenen‹stanbul depremiyle ilgili çeflitliraporlar pefl pefle aç›kland›.TBMM Deprem Araflt›rma Komisyonu’nunBaflkan’› Japonlarahaz›rlatt›klar› raporu görünce “geceuykular›m kaç›yor” diye aç›klamayapm›flt›. ‹stanbul depremi tart›fl›-l›rken Elaz›¤ Karakoçan’da 6.0 fliddetindedeprem oldu. Karakoçandepremi karfl›s›ndaki devletin aczinebak›nca halk›n, deprem raporlar›n›nbelirtti¤inin de ötesinde birtehlikeyle karfl› karfl›ya oldu¤u dahaiyi görülmektedir.Ne diyor bu raporlarbakal›m;Rapor 1:ABD Jeolojik Araflt›rma Kuruluflu,2000’de yapt›¤› çal›flman›nsonuçlar›na göre, Marmara fay›nda30 y›l içerisinde 7 ve daha büyükfliddette bir deprem gerçekleflmeolas›l›¤›n› yüzde 65 olarak aç›kl›-yor. 2004’de yap›lan bir çal›flmadada bu oran yüzde 35-70 (ortalamayüzde 50) olarak veriliyor.Rapor 2:‹stanbul Büyükflehir BelediyesiDeprem ve Zemin ‹nceleme Müdürlü¤ü’nünhaz›rlad›¤› raporun sonuçlar›ndanbaz›lar› flöyle;Sadece Anadolu Yakas› analizlerinegöre,15 bin-44 bin aras› binada a¤›rve çok a¤›r hasar, 80 bin-150 binbinada ise orta hasar oluflacak.10-30 bin aras› can kayb›,80-230 bin aras› yaral› olacak!Toplam maddi kay›p 80-100milyar liray› bulacak.500 bin hane, acil bar›nma sorunuyaflayacak.Rapor 3:Bir baflka rapor da ‹nflaatMühendisleri Odas› (‹MO) ‹stanbulfiubesi taraf›ndan haz›rland›.Bu rapora göre 7 fliddetindenyüksek, olas› bir depremin ‹stanbul'dayarataca¤› y›k›m flöyle;- 70-150 bin aras›nda insanölecek.- 160-200 bin yaral› olacak.- 270 bin bina a¤›r ve orta hasargörecek.- Yaklafl›k 1 milyon hane depremdenetkilenecek.- Fatih Camisi baflta olmak üzereçok say›da tarihi eser hasar görecek.300 bin civar›nda iflçi iflsizkalacak. Kimya, metal, petrokimya,demir-çelik, metal ve otomotiv sektörlerindey›k›mlar olacak. TuzlaTersanesi ve Ambarl› Santral› depremdena¤›r hasar görecek.Rapor 4:‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’ninBo¤aziçi Üniversitesi ile ortaklaflahaz›rlad›¤› raporun sonuçlar›,Karakoçan depreminden sonra‹stanbul Büyükflehir Belediye baflkan›Kadir Topbafl taraf›ndan aç›kland›.Topbafl bu araflt›rmaya göreolas› bir ‹stanbul depreminde 30bin kiflinin ölece¤i, 50 bin binan›nda y›k›laca¤›n› aç›klad›.Sonuç:Esas›nda aç›klanan bu raporlardakibilgiler yeni de de¤il. 1999’dakiMarmara depreminden sonradeprem uzmanlar›n›n bu raporlardakibilgilere benzer içerikte say›s›zaç›klamalar› var.Peki bu raporlar neyi ifade ediyor?Teknik ayr›nt›lar› ç›kart›rsakhalk bunlar›n hepsini biliyor. Esasolarak bu raporlar karfl›s›nda depremekarfl› önlem almas› gereken devletne yap›yor? Ne tür önlemler ald›bugüne kadar?1999 Marmara depremindensonra zorunlu deprem vergisi getirildi.Bu vergiler halk›n cebinden 10y›ld›r kesiliyor. 10 y›lda kesilen toplamdeprem vergisi miktar› 27 milyarliray› bulmufl. Raporlara göreolas› bir ‹stanbul depreminde binalardaoluflacak hasar›n tutar› 26 milyarlira. Biriken parayla ‹stanbul’uyeniden yapmak mümkün. Bugünekadar ne yapt›n›z? Ne tür önlemlerald›n›z? Deprem fonunda birikenparalar› nereye harcad›n›z?“Büyük ‹stanbul depremi” adetabekleniyor. Bir önlem almak yok.Bir haz›rl›k yok. Elaz›¤ Karakoçandepreminde hükümetin ibretlikaç›klamalar›n› dinliyoruz. AKP iktidar›nagöre suçlu KERP‹Ç!..40 bin kiflinin öldü¤ü 17 A¤ustosMarmara depreminde ise ayn› anlay›fl“Bu halk azm›flt›, imandan ç›km›flt›...Bu azg›nl›¤›n ›slah› için ilahibir takdirle deprem sar›lm›flt›bafllar›na. Herkes görsün ibret als›nd›..”demifllerdi.Raporlardaki 30 bin, 50 bin, 100bin ölünün onlar için bir anlam›yok. Ölecek insanlar sürü, y›k›lacakbinalar beton y›¤›n› olarak görünüyoronlara.Muhtemeldir ki AKP’nin akl›,y›k›lan binalar›n yeniden yap›m›için ihaleleri kimlere paylaflt›raca-¤›ndad›r. Tayyipler’in, Güller’in,Topbafllar’›n h›s›m-akrabas›n›nflimdiden demir çimento ifllerinegirdi¤inden emin olabilirsiniz. Günügeldi¤inde, akbabalar gibi y›k›-lan enkazlar›n üstüne üflüflecekler.Say›: 211Yürüyüfl14 Mart201021


Depremde çöken kerpiçevler de¤il devlettir!Say›: 211Yürüyüfl14 Mart2010u AKP depremin sorumlusunubuldu: Kerpiç evler,cahil köylüler...u Depremde ölü say›s›n› bile tespitedemeyen bir devlet bu sorunuçözebilir mi?u 41 kiflinin öldü¤ü bir depremde;ölü say›s›n› tespit edemeyen,üç köye yard›m götüremeyenbir devlet, onbinlerce ölümünoldu¤u bir depremdene yapacak?8 Mart günü Elaz›¤’da meydanagelen depremde 41 yoksul öldü.Merkez üssü Elaz›¤’›n Karakoçan‹lçesi Baflyurt Beldesi olan deprem,en çok Kovanc›lar’a ba¤l› 6 köydey›k›ma ve ölümlere yol açt›.Kovanc›lar’a ba¤l› Afla¤› Kanatl›,Yukar› Kanatl›, Göçmenler, Afla-¤› Demirci, Yukar› Demirci ve Okçularköylerinde etkili olan depremde,75 kifli de yaraland›.Elaz›¤ depreminde flafl›racak, ahvah edecek bir durum yoktu asl›nda.Zira günler öncesinden bilim insanlar›Elaz›¤ depremine iliflkinyetkilileri uyard›lar.Malatya ‹nönü Üniversitesi MadenMühendisli¤i Bölüm Baflkan›Prof. Dr. Mehmet Önal, “Elaz›¤’dason 20 gündür sayd›¤›m›z 25 öncüdeprem, ana depremin habercisiydi”diyordu.Bilim, depremden önce TAM 20GÜN BOYUNCA, 25 ÖNCÜDEPREM SAYIYOR. Ve diyor ki;ELAZI⁄’da DEPREM OLA-CAK!..Bu uyar›lar karfl›s›nda, AKP iktidar›hangi tedbirleri ald›?Peki bu uyar›lar karfl›s›nda, Elaz›¤Valili¤i, Tunceli Valili¤i, MalatyaValili¤i halk› korumak için hangitedbirleri ald›?B›rak›n tedbir almay›, ELA-ZI⁄’da bir DEPREM OLAB‹-LECE⁄‹N‹ halktan gizlediler!Bunun ad›, göz göre göre, halk›katletmek de¤il midir? Bunun ad›,“gidin ölün” demek de¤il midir?Bunun ad›, kat›ks›z bir halk düflmanl›¤›de¤il midir? Bunun ad›,“bilerek, isteyerek” halk›n ölümünegözyummak de¤il midir?Emekçi gecekondu mahallelerinibir gece içinde kuflat›p, binlercepolisi seferber ederek, yüzlerce evitalan eden bir devlet, depremde topra¤›nalt›na gömülece¤i kesin olan10 köyü boflaltmad›.AKP iktidar›, Elaz›¤’da depremolaca¤›n› bile bile, tedbir almad›,halk›n ölümüne göz yumdu...Suçlu kerpiç evler, cahilköylüler de¤il, devlettir!Elaz›¤’daki depremden sonrabildik manzaralar vard› yine. Baflbakanönce köylüleri suçlad› vesuçluyu bulmakta gecikmedi.Suçlu, “cahil köylülerdi”. Zirahalen “kerpiç evler” yap›yorlard›.“Kerpiç ev yaparsan›z böyle olur”diyordu Baflbakan.Baflbakan, her zamanki gibi halk›suçlayarak, “iktidar oldu¤unu”unutarak konufluyordu. EN ÖNEM-L‹S‹ DEPREM‹N OLACA⁄I B‹-L‹ND‹⁄‹ HALDE N‹YE TEDB‹Ralmad›klar›na dair tek bir fley söylemiyordu.Birincisi; Her zamanki gibi, halk›suçlayarak sorumlulu¤u halka y›-k›yor, halk düflman› iktidar›n› aklamayaçal›fl›yordu. E¤er orda ki,köylüler cahil iseler, onlar› cahil b›-rakan sizin iktidarlar›n›zd›r!..‹kincisi; Evler depreme dayan›ks›zidiyse, siz iktidars›n›z, niyeçare bulmad›n›z? Niye onlar› o evlerdeölüme terkettiniz?Niye onlar›n insan gibi yaflayabileceklerievleri yapmad›n›z? Halk›o da¤ bafl›nda, be¤enmedi¤inizkerpiç evlere siz mahkum ettiniz.Üçüncüsü; Ortada 41 ölü vard›ve suçluyu hemen ilan ettiniz; kerpiçevler! Peki ‹stanbul’da depremolacak, tek bir kerpiç ev yok, ama50 bin kifli ölecek! O zaman suçlukim olacak? Hem o bölgede kaç binkerpiç evin oldu¤una dair tek bir istatisti¤inizvar m›?Yoktur elbette!.. Bunu bilmeyenbir devlet, peflinen kerpiç evlerisuçlu ilan etmifltir.Dördüncüsü; 3 gün boyuncaölü say›s›n› farkl› farkl› verdiler.Önce 57, sonra 51 ve en son ölü say›s›41 olarak verildi. 6 köydeki ölüsay›s›n› bile sayamayan bir devletinhalka de¤er verdi¤ini, halk›n can vemal güvenli¤ini sa¤layaca¤›n› düflünmek,tek kelimeyle safl›kt›r.Binlerden söz etmiyoruz, 41ölüden söz ediyoruz. Ya binler, onbinlerolsayd›? O zaman da “say›-n›n ne önemi var” deyip, toplu kuyularagömeceklerdi halk›!..Suçlu ne “cahil köylüler” ne dekerpiç evlerdir. Deprem olaca¤›n›bile bile tedbir almayan, halk›n ölümünegöz yuman devlettir.Suçlu o da¤ bafllar›nda, tepelerde,zor koflullar alt›nda yaflayan, yaflayabilmekiçin hayvanc›l›k yapan“cahil” köylüler de¤il, onlar› orayamahkum eden bu düzendir.3 günde 3 köye yard›mgötüremeyen bir devlet,halk›n devleti de¤ildir!Aymazl›¤a bak›n!.. Sanki kerpiçevlerden haberleri yoktu bugünekadar!. Sanki önlem al›nmad›¤›n›22


yeni keflfediyorlard›!..Elaz›¤ depremi yafland›¤›nda günboyu yine uzmanlar›, bilirkiflileri, ak›lhocalar›n› dinledik. Halk toprak alt›ndayd›o s›ralar...Elaz›¤ depreminin ard›ndan bildikgörüntüler vard› yine. Profesörler, devletgörevlileri, valiler, aç›klama üstüneaç›klama yapt›lar. Her zaman böyle olduasl›nda. Konufltular, konufltular konufltular;ama ne sorunun as›l sebebinisöylediler, ne çözümünü... Birincisi olmay›nca,ikincisi olmazd› zaten.Sonuç yok...Çözüm yok...Onlar konuflup demeçler verirken,halk yard›ms›z, so¤ukta ve y›k›nt›lar›,ölüleri ile bafl baflayd›. Hani “sivil savunma”örgütleri, hani hapishaneleriy›kmak için 19 Aral›k’ta kulland›klar›ifl makinalar›? Neden yoktu o köylerdebu makinalar?Peki ne olacak böyle? Halk hepböyle ölmeye devam m› edecek? ‹flteuzmanlarda çözüm yok. Burjuva politikac›lardada çözüm yok. Halk› suçlayan,halk› sorumlu tutan bu anlay›fllar,gerçekleri aç›klamaktan özenle kaç›n›-yorlar.Düflünün; iktidar›, uzman›, tekelcibas›n› ele ele vermifl halkla alay ediyor.Diyorlar ki, “Iyi ki deprem sabahsaat 04.30’da oldu. Halk sabah namaz›nakalkt› da ölü say›s› az oldu...”Bu halk› “aptal yerine koymak”,halk›n ac›lar› ile alay etmektir.Bilim insanlar› depremi günler öncedenhaber verdi. Tedbir almak yerine,ölü say›s›n›n azl›¤›n›-çoklu¤unu böyleaç›klamak bir kara mizaht›r. Peki deprem02.00’de olsayd› ne olacakt›?Baflbakan deprem bölgesi için“ambulans uçaklar”›n gönderilece¤ini,TOK‹’nin evler yapaca¤›n› söylüyor.AKP deprem bölgesine BaflbakanYard›mc›s› Cemil Çiçek’i gönderdi.Onlarca vaatte bulundular...Laf ÇOK... Yalan ÇOK...Sonuç YOK!..Depremin oldu¤u köylerde, k›fl›ndondurucu so¤u¤unda, ilk gece sobada yoktu. Katalitik soba da¤›t›ld› güya.Ama tabans›z çad›rlarda, katalitiklerancak kendisini ›s›t›yordu. Düz zeminyok diye çad›r kuramad›lar. 10 taneifl makinas› gönderip, ifl makinalar›ylazemini düzeltmek ak›llar›na gelmedi.Yüzlerce hayvan da telef olmufltudepremde. Ama salg›n hastal›klar› karfl›önlem almak da akl›na gelmedi devletin.Köylülerin uyar›lar› da ifle yaramad›.Ancak 3-4. gün ilaçlama yapmayabafllad› devlet.3. gün, hala insanlar›n kullanabilece¤ibir tuvalet kurulmam›flt› deprembölgelerine.Alt› köy! Evet “deprem bölgesi”dedikleri topu topu alt› köyden ibarettive tablo buydu.Kendisi hiçbir yaraya merhem olamam›fldevletin Elaz›¤ Valili¤i, bir deutanmadan hesap numaras› aç›p vatandafllar›yard›mda bulunmaya ça¤›r›-yordu. 6 köye yard›m edemeyen, yard›m›yük olarak görüp, halk›n s›rt›nay›kan bir devletti asl›nda orada çöken...‹bretlik bir bafll›k: “Depremkerpiç evleri mezara çevirdi”Yukardaki bafll›k 9 Mart günkü Zamangazetesinin bafll›¤›d›r. Zaman gazetesi,AKP iktidar›n› korumak için bilinçlive kas›tl› bir bafll›kla verdi haberi.Fethullah’›n Zaman’› AKP’yi vefaflist, sömürücü devleti aklamakta h›-z›n› alamay›p, flöyle yaz›yordu ertesigün: “Okçular köyünde yaflayanlardanac› itiraf: Devlet, kerpiç ev sorununuçözmek istedi; ama yanaflan olmad›.”(Zaman, 10 Mart 2010)Tek suçlu vard› yani: Halk.Asl›nda kerpiç evleri öne ç›karantüm manfletler, AKP gerçe¤ini, düzengerçe¤ini gizlemeye çal›fl›yorlard›.Deprem, “dayan›ks›z” kerpiç evlerimezara çeviriyor. Gericilik, AKP iktidar›n›korumak ad›na, gerçekleri çarp›tmaya,halk›n katledilmesini alk›fllamayadevam ediyor. Onlar›n, yoksul halk›nölümünden zerre kadar üzüntü duyduklar›,sorumluluk hissettikleri san›lmas›n.Bütün dertleri AKP iktidar›ndansa¤layacaklar› imtiyazlardad›r. Buncayalakal›k bunun içindir..Dersim Elaz›¤ veMalatya HalkCephesi’ndenAç›klamalarOnlarda istemezlermiydi daha iyi binalardaoturmay›. Can sa¤l›klar›n›ndaha güvende oldu¤u biryerleflim yeri seçmeyi. Amasömürü düzeni onlar› daçarklar› aras›nda ezdi.Sabanc›lar 50. katlar›ndakibürolar›nda rahatçaotururken onlar›n nedenbafl›na y›k›ld› o duvarlar?Dersim Halk CephesiÖldüren kâr ve ç›kardüzenidir! Öldüren devlettir.Ülkemizde sel olur halkölür, yang›nlar ifl kazalar›olur halk ölür, deprem oluryine biz ölürüz. Dünyaflanan depremin bafll›canedeni evlerin kerpiçolmas›yd›. Yoksullu¤unbedeli ölüm oldu yine.Malatya Halk CephesiÜlkemizin birçoknoktas›nda depremolas›l›¤›n›n varl›¤›na dikkatçeken bilim adamlar›, herdepremden sonra, yaflananher ac›dan sonra "uyard›k,dikkate al›nmad›" diyor.‹ktidarlar›n buna bircevab› yok, olamaz. Cevapsorumluluklar›n›omuzlamakt›r çünkü. Biliminuyar›lar›n› ciddiye almayanhükümetlerin görevi suçlutespiti yapmak, cesettorbas› sa¤lamak, k›z›layçad›rlar› kurmak de¤ildir.Elaz›¤ Haklar Derne¤iSay›: 211Yürüyüfl14 Mart201023


Say›: 211Yürüyüfl14 Mart2010TarihtenOlaylar...Kifliler...Her depremden, her selden ya daher göçükten sonra devlet yetkililerik›rm›z› plakal› arabalar›na binip olayyerine giderek beylik aç›klamalaryaparlar. Bazen olay yerine gitmeyebile gerek duymadan yaparlar aç›klamalar›n›.Suçlu yoktur aç›klamalar›nda,“Taktir-i ilahi...”“Devlete güvenin” derler. “Devletbüyüktür yaralar sar›lacak”- 8 Mart 2010, Elaz›¤ Karakoçandepreminde de durum farkl› olmad›.Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an“Kerpiç yap›lanman›n faturas› a¤›roldu” diyerek suçluyu ilan etti. Suçlu,KERP‹Ç’ti. Kendinden öncekitüm iktidarlar gibi, suçluyu gizledi.Ve kendinden önceki tüm iktidarlargibi, vaatlerde bulundu.“Deprem olan bölgemizi çok dahafarkl› flekilde imar etmek için TO-K‹’ye gerekli talimatlar› verdik.”Kaç Baflbakan, kaç Bakan verdiayn› talimat› bugüne kadar oysa.Hiçbiri yerine getirmedi.Taze mezarlardaki ölülerimiz, düzenpolitikac›lar›n›n yalanc›l›¤›nakan›tt›r. Tarih, bitmek bilmeyen yalanlara,oyalamalara tan›kt›r.*- Y›l 1970, Kütahya- Gediz depremi;7.2 fliddetindeki depremde1806 kifli öldü.Baflbakan Süleyman Demirel’di.‹lçede neredeyse çökmeyen bina kalmam›flt›.Demirel gitti¤i Gediz’de fluaç›klamay› yapt›: “Yaralar en k›sazamanda sar›lacak”.*- Tarih 13 Mart 1992, Erzincandepremi; 6.3 fliddetindeki depremde653 kifli öldü.Gediz depreminden 22 y›l sonrabaflbakan yine Süleyman Demirel’dive flu aç›klamay› yapt›: “Afet iflidir,buna ak›l ermez.”“Devlet büyüktür,yaralar›n›z› sarar!”demeyi de ihmal etmemifltirelbette.*- 1 Ekim 1995, Afyon-Dinardepremi:6.1 fliddetindeki depremde 100'ünüzerinde insan yaflam›n› yitirdi.Binlerce ev ve iflyeri y›k›ld›.Hükümet “yaralar› saraca¤›z”aç›klamas› yapt›.19 Ekim'de Dinar'a gelen Bay›nd›rl›kBakan› Tunç Bilget, Dinar'›nneden hala 'afet bölgesi ilanedilmedi¤ini soran yafll› bir Dinarl›’ya,"Art›k her afet bölgesi içinayr› yasa ç›karmayaca¤›z. Afet yasas›n›tüm Türkiye için uygulanacakbir hale getirmek düflüncesindeyiz."demiflti. Vaat edilen yap›ld›m› bugüne kadar? Koca bir hay›r!Zaten bakan da yapmay› düflündükleriiçin de¤il, o an› kurtarmak içinsöylemiflti o sözleri.O gün muhalefette olan ANAPGenel Baflkan› Mesut Y›lmaz, “ba¤›-ra ba¤›ra gelen bir afet söz konusu”diyerek hükümeti suçluyordu.Ancak 2002’de kendisinin de hükümetteyer ald›¤› bir zamanda yaflananAfyon depremi de ba¤›ra ba¤›ragelmifl ve o k›l›n› k›p›rdatmam›flt›..*- 27 Haziran 1998, Adana Seyhandepremi: 6.3 fliddetindeki depremdeyüzlerce bina y›k›ld›, 145 kifliÖLDÜ... Devletin yetkilileri, depremsabah› kameralar karfl›s›nda ciddi,gerilmifl yüz ifadeleriyle “Yaralar›nmutlaka sar›laca¤›n›”, “Zarar-ziyan›nkarfl›lanaca¤›n›”, “devletin bütünimkanlar›yla felaketzedelerin yan›ndaoldu¤unu” söylediler. Sonra?Sonras›n› bir vatandafltan dinleyelim:“ Depremin bugün sekizincigünündeyiz. Hala ne sa¤l›k ekibi,ne çad›r, ne de g›da yard›m› görmedik.”Üç gün sonra Baflbakan Çillergeldi. Çiller’e tepkisini dile getirenbir depremzede, Adana BelediyeBaflkan› Aytaç Durak taraf›ndan tokatland›.*- 17 A¤ustos 1999, Marmaradepremi: 7.4 fliddetindeki depremdeDe¤iflmeyen ve fakat gerçekleflmeyen nakarat:‘Yaralar en k›sa zamanda sar›lacakgereken önlemler al›nacak!!!’40 bin kifli öldü.Demirel, deprem günü flu aç›klamay›yapt›:“Tabii, allah›n takdiridir... Devletbu felaketin açt›¤› yaray› da sarar.”Ama halk devletten bir yard›mgörmedi. “Nerede bu devlet” sorular›kaplad› ortal›¤›. Bir gazetecininhalk›n protestolar›n› sormas› üzerineEcevit flöyle konufltu: “Bana hiç öyletepki gelmedi. Aksine halk› çokmutlu durumda gördüm. Mutlu demekbelki do¤ru de¤il, fakat kendinedevletine güven içinde gördüm.”Bay›nd›rl›k Bakan› MHP’li AbdulkadirAkçan,“deprem konusundaelefltirilerle devleti y›pratmayal›m”derken, ‹stanbul Valisi Erol24


Çak›r, “Deprem riski var sözü ülkemenfaatine ayk›r›d›r.” diyordu...Konuflan her hükümet ve devletyetkilisi, y›k›lan›n yap›laca¤›n›söyledi... 11 y›l geçti. Depremin yaralar›sar›lmad›.*- 12 Kas›m 1999, Düzce depremi:7.2 fliddetindeki depremde 763kifli öldü.Baflbakan Ecevit ve yard›mc›s›Devlet Bahçeli uzmanlardan flikayetçilerdi.“Olur olmaz bas›nda televizyonlardaolas› depremlerle ilgiliaç›klama yapmas›nlar, halkta pani¤eyol aç›yor...”Ecevit, “gereken önlemleri bizal›r›z, ondan sonras›n› art›k Allah’›ntakdirine b›rakmak laz›m” dedi.*- 3 fiubat 2002, Afyon Sultanda-¤› depremi: Bu deprem 43 can›m›z›ald›. Sanayi Bakanl›¤› Komisyonunun“zemini sa¤lam” raporu verdi¤iÇay Organize Sanayi Bölgesi depremdeyerle bir oldu. Bahçeli “Çürükbina yapanlara bunun hesab›sorulacakt›r” dedi. Tahmin edilece¤igibi, bugüne kadar hesap sorulankimse olmad›.*- 1 May›s 2003, Bingöl depremi:84’ü okulda olmak üzere toplam177 kifli yaflam›n› yitirdi. Çad›r isteyenve gelen üç befl çad›r›n da AKPmilletvekili Feyzi Berdibek’in afliretineda¤›t›lmas›n› protesto edenhalk›n üzerine özel timler kurflunya¤d›rd›.Suçlu, binadaki çürük malzemeydibu kez de... Devletin bu aç›klamalar›üzerine bir deprem uzman›n›naç›klamas› flöyle: “Art›k midem bulan›yor,her deprem sonras› ayn›fleylerin tart›fl›lmas›ndan. Cinayetbu. Katliam. Böyle bir sistem olamaz,bu insanlar›, o çocuklar›m›z›biz öldürdük. Mezarlar›n› biz kazd›ko okula. Bilgi vermedi¤imiz yetkilikalmad›. Hiçbir fley yap›lmad›.”*- 25 Ocak 2005, Hakkari: 5.5büyüklü¤ündeki depremde 2 kifli öldü,26 kifli yaraland›. Eksi 15 derecedegeceyi d›flarda geçiren halka neçad›r ne de g›da ulaflt›r›lmad›. Hiçbirdevlet, hükümet yetkilisi geçmiflolsun dahi demedi.- Y›l 1995, Isparta-Senirkent:13 Temmuz günü Isparta’n›n Senirkentilçesinde meydana gelen sel’deüç mahalle çamur alt›nda kald›, 300insan›m›z öldü.Cumhurbaflkan›, Baflbakan, düzenpartilerinin temsilcileri Senirkent’egitmekte gecikmediler. Ayaklar›nageçirdikleri çizmelerle ayaküstü incelemeler sonucunda “Senirkentlilerida¤›n gazab›ndan kurtaraca¤›z”dediler. Sonraki sel bask›nlar›bu sözlerin ne kadar gerçekçi oldu¤ununkan›t› oldu!*- 21 May›s 1998, Bart›n’da sel:37 bin 250 kilometre kare alanda 2milyon 200 bin kifliyi etkileyen sellerde,en büyük felaket Bart›n'da yafland›.‹lk anda 17 kifli öldü, 11 kiflikay›pt›.Ortal›¤› sel al›p götürdükten sonrahemen bütün düzen partilerinin liderleri,bakanlar, milletvekilleri,cumhurbaflkan› “bölge halk›n›n ac›-lar›n› paylaflmak için” “felaket bölgesine”teflrif ettiler.Demirel; “bu boyutta bir felaketiucuz atlatt›k, akacak kan damardadurmaz. Allah'›n taktiridir” diyerektüm devlet ve hükümet temsilcilerininsözcüsü oldu.Onlara göre suçlu “do¤a”yd›;Baflbakan Mesut Y›lmaz sel afetininnedeninin “nehirlerin debisinin biny›lda bir karfl›lafl›labilecek ola¤anüstübir seviyeye ulaflmas›”oldu¤unu söylerken, Ecevit “Görülmemiflfelaket” diyerek bu koroyakat›ld›. Baykal ise “Allah bir dahagöstermesin” dedi.*- 20 Temmuz 2009, Karadeniz’desel: Artvin, Ordu Perflembe,Sinop, Zonguldak Çaycuma, Bart›n,Giresun, Bolu Abant'› sel vurdu; 9kifli yaflam›n› yitirdi.Baflbakan Tayyip Erdo¤an; “bentlerinsa¤lam olmad›¤›ndan y›k›ld›¤›”haberlerine k›zarak “Hiçbir zamanidare, yürütme bu tür afetlerin karfl›-s›nda olmazsa olmaz bir çare de¤ildir.‘Amerika’da da bu tür felaketlerdeinsanlar ölüyor” dedi.*- 8-9 Eylül 2009 Trakya ve ‹stanbul’dasel: Tekirda¤’›n Saray veSilivri’yi basan selde 10 kifli öldü. 9Eylül sabah› ‹stanbul'da meydanagelen selde 22 kifli daha katledildi.‹stanbul Büyükflehir BelediyeBaflkan› Kadir Topbafl, “Bu tablo‹stanbullu’nun tedbirsizli¤ininsonucu... hiçbir alt yap› buya¤muru kald›ramaz” dedi.Kim alacakt› tedbiri?Ulaflt›rma Bakan› Binali Y›ld›r›m,“Sorun Ayamama de¤il,tüm ‹stanbul” diyordu. Sanki‹stanbul’u y›llard›r yöneten AKPde¤ildi.Ulaflt›rma Bakan›, “araflt›rd›m,1920’lerde de Rize’de selolmufl, 127 kifli ölmüfl, o zaman‘yap›laflma’ m› vard›?”diyor. Çevre ve Orman Bakan›Veysel Ero¤lu: “bu hakikatenbir tufan belirtisidir. Buna neTürkiye’de, ne Amerika’da nede hiçbir yerde al›nacak önlemyoktur.” derken, Baflbakan Erdo-¤an “Vatandafl dere yataklar›-na ev yaparak dereyi doldurursaderenin intikam› olur.”diyor.Sözlerinin sonras› belli: “takdir-iilahi”!- 14 Mart 2004: Silfke’deErzurum Çat’da, Van Çatak’da,Mufl'da, A¤r› Do¤u Beyaz›t'ta Adana,Kayseri, Kastamonu, Bitlis, Konya,Artvin ve Sivas’ta sel; 16 kifliyaflam›n› yitirdi. TBMM Baflkan›Bülent Ar›nç: “Yaralar k›sa süredesar›lacak.” buyurdu.*- Kas›m 2006: Diyarbak›r, Batman,fianl›urfa, fi›rnak, Van, Kilis veMardin'i sel bast›, 44 kifli öldü.Baflbakan Recep Erdo¤an flunlar›söyledi: “Abartanlar oluyor, onlarda bizi üzüyor. Sanki dünyan›n hiçbiryerinde bu tür fleyler olmuyor. Dünyan›nen geliflmifl ülkelerinde bile budo¤al afetleri engelleme gücü varm›, yok. Hepsinde oluyor. Bir geldimi, bu do¤al afet, al›r götürür”.Say›: 211Yürüyüfl14 Mart201025


Adalet!Kerpiç evlere adalet!Türkiye’nin nas›l bir deprem kufla¤› üzerinde oldu¤una,fay hatlar›n›n nerelerden geçti¤ine dair haritalar› bulmakçok zor de¤ildir. O haritalar›n ne anlatt›¤›n› bilmekiçin deprem uzman› olmaya da gerek yoktur.Bilinen gerçek fludur; mevcut haliyle depremlere karfl›al›nan önlemlerle –ki, ortada önlem yoktur– olas› tümdepremlerde halk ölmeye devam edecektir. Bu, bile bilehalk› ölüme terketmektir.Ve yine, hiçbir tedbir almadan beklemek, on binlerceinsan›n ölümüne davetiye ç›karmakt›r. Nas›l olsa, biravuç asalak, bu ülkeyi soyanlar, kendileri için depremedayan›kl› siteler, “özel evler” yapt›rm›fllard›r. Ölecekolan halkt›r. Ölecek olan yoksullard›r!..Fay hatlar›ndaki milyonlarca insan› ölüme terketmek,adil midir, adaletli midir?...Çürük binalarda yüzbinlerce insan› ölüme mahkumetmek, adil midir, adaletli midir?...Elaz›¤’da yaflam›n› kaybeden 41 kifli nerede arayacakhakk›n› flimdi? Mahflerde mi?.. 41 ölünün yak›nlar›,Türkiye adaletine baflvursalar; yarg› ne karar verecektir?Takdir’i ilahi mi diyecektir? Sizde kerpiç evlerde oturmasayd›n›zm› diyecektir? Oturdu¤unuz yerdekifaydan haberiniz olsayd›, bizene mi diyecektir? Yoksa, TCK’n›nfalanca maddesine göre, bu 41 kiflininölümünden baflta Baflbakan, Bay›nd›rl›kBakan›, ‹l ‹mar Müdürlü¤ü, Elaz›¤Valili¤i sorumludur diyecek ve ad› geçenlerin tutuklanmalar›n›isteyebilecek midir?Evet, yarg›dan gerçek adaletin ç›kma ihtimali var m›?Yoksa her zaman oldu¤u gibi bofl vaatler, süslü sözlerlebu depremde ölen 41 kifli de unutulacak m›d›r?Düzenin adaleti yoktur. Hele ölen, katledilen, kerpiçevlerin yoksul halk› oldu¤unda bu düzenden hiç kimseadalet beklememelidir. Ama bu, adalet için mücadeleedilmeyece¤i anlam›na gelmemelidir. Kerpiç evlerdeölenlerimiz için adalet istiyoruz ve bilinsin ki, bunu istemekten,isteyip almaktan da hiç vazgeçmeyece¤iz!..Say›: 211Yürüyüfl14 Mart2010TEKEL ‹flçilerine DestekVeren Ö¤rencilereSoruflturma Aç›ld›Akdeniz Üniversitesi’nde, TEKEL iflçilerinedestek veren ö¤rencilere soruflturma aç›ld›.Soruflturman›n gerekçesi TEKEL iflçilerinedestek amac›yla bildiri da¤›tmak. HacettepeÜniversitesi’nde de 23 Aral›k’ta 96 ö¤renci,TEKEL iflçilerine destek vermek için kampüsteeylem yapm›fl, bunun üzerine Hacettepe ÜniversitesiFen Fakültesi Dekanl›¤›, ö¤rencileriizleyerek eylem ve ifllemleri tutanak haline getirmiflti.Üniversite ayn› zamanda, eyleme kat›-lan 96 ö¤renciye TEKEL iflçilerine destek vermekiçin siyasi amaçl› stant açt›klar› ve afiflleryap›flt›rd›klar› gerekçesiyle soruflturma açm›flt›.‹stanbul Üniversitesi’ndekrefl ücretlerine zam!‹stanbul Üniversitesi’nde çal›flan akademikve idari personelin çocuklar›n›n faydaland›¤›krefllere, flubat ay›ndan geçerli olmak üzereyüzde 90’lara varan oranda zam yap›ld›. Dahaönce ayl›k 130 TL olan ücretlerin yeni zamlabirlikte 170 ile 240 TL aras›nda de¤iflen miktarlardaödenece¤ini belirtti.Yürüyüfl Sat›fllar› Devam EdiyorBa¤›ms›zl›¤›n, demokrasinin, sosyalizmin sesi Ferhatlar veEnginler taraf›ndan hayk›r›lmaya devam ediliyor. Anadolu’nundört bir yan›nda dergi okurlar› emekçi halk›m›z›n kap›lar›n› çal›pdergi tan›t›m› yap›yorlar,‹stanbul’da 5 Mart günü Sar›gazi’de, 6 Mart günüGüzeltepe’de Halk Cepheliler taraf›ndan eylemler yap›larak;Ferhat ve Engin için adalet istendi. "Ferhat'› Vuranlar Engin'i KatledenlerCezaland›r›ls›n" yaz›l›, Halk Cephesi imzal› pankartlaraç›lan eylemlerin ard›ndan dergi sat›fl› yap›ld›.Adana’da 4 Mart günü Yürüyüfl okurlar› Yüre¤ir’in Kozanyolunda dergi sat›fl› yapt›lar. Yürüyüfl okurlar› 29 adet dergiyi halkaulaflt›rd›.Bursa’da 2 Mart günü Kestel’in Kale Mahallesi’nde Yürüyüfldergisinin tan›t›m ve da¤›t›m› ile 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlarGünü için 7 Mart’ta yap›l›cak yürüyüflün ça¤r›s› yap›ld›. Yap›landergi da¤›t›m›nda 30 adet dergi halka ulaflt›r›ld›.3 Mart Çarflambagünü Teleferik semtinde de Yürüyüfl da¤›t›m› yap›larak 23 dergihalka ulaflt›r›ld›.Yürüyüfl Sergisine Gözalt›‹zmir'de, 3 Mart günü Alsancak Sevgi Yolu'nda Yürüyüfl sergisiaçmak isteyen üç dergi okuru gözalt›na al›nd›. Sergi pankart›n›asarken gelen güvenlik flube polisleri pankart› almaya çal›flt›lar.Polis, pankart› vermeyen Yürüyüfl okurlar›na sald›rarak gözalt›naald›. Sald›r› s›ras›nda dergi okurlar› polisin hukuksuzlu¤unu teflhirettiler. Gözalt›na al›nan Ferit Mutlu, fiahin fiap ve Fatma AlanKantar para cezas› kesilerek serbest b›rak›ld›lar.26


Devrimin meflalesiKIZILDEREKerpiç bir köy evindeyiz... Tarih30 Mart 1972... Tam 38 y›l önce...Kerpiç ev, Tokat’›n Niksar ilçesineba¤l› K›z›ldere köyünde... Evde, birazdanbafllayacak çat›flma için haz›rl›klaryap›l›yor.Anadolu’nun bilinmeyen, tan›nmayankendi halinde köylerindenbiriydi K›z›ldere o güne kadar... Vefakat ad› da, tarihi de yeniden yaz›-lacakt› K›z›ldere’nin. Art›k o güntan›k olaca¤› tarihsel direniflle tan›-nacak, bilinecekti. Y›llar sonra o direniflihaf›zalardan silmek için köyünad›n› de¤ifltirip, ismini “Ataköy”yapm›fl olsalar da oras› hepdevrimin meflalesinin yand›¤› KI-ZILDERE olarak kalacakt›.Tokat'›n Niksar ilçesi, Kelkit ›rma¤›nakar›flan Çanakç› deresininiki yamac› üzerinde kurulmufl, birilçedir. Tokat'a 58 km uzakl›ktakiNiksar’›n 91 köyünden birisidirK›z›ldere. Yöre halk› y›llarca tütünve tah›l ekimiyle, meyvecilik vesebzecilik ile yaflam›n› k›t kanaatsürdürmüfltür. Bu yaz› dizimizde,K›z›ldere’yi Niksar’›n 91 köyündenherhangi bir köy olmaktan ç›karan otarihi günü anlataca¤›z.***O kerpiç köy evinde, ellerindesilahlar› ile 11 devrimci vard›. MahirÇayan, Hüdai Ar›kan, SinanKaz›m Özüdo¤ru, SebahattinKurt, Nihat Y›lmaz, Ahmet Atasoy,Ertan Saruhan, Saffet Alp,Ertu¤rul Kürkçü, Cihan Alptekin1ve Ömer Ayna... Cihan Alptekin veÖmer Ayna THKO’lu, di¤erleri iseTHKP-C’nin önderleri, kadro ve savaflç›lar›yd›lar.Bir de 3 rehinleri vard› devrimcilerin.NATO’nun Ünye radar üssündegörevli 3 ‹ngiliz teknisyenirehin alm›fllard›.Çat›flma bafll›yor!..Oligarflinin kiral›k katilleri günlerdirKaradeniz bölgesinde terörestirmekteydi. Yollar kesilmifl, flehirve ilçe giriflleri tutulmufl, arama ad›alt›nda ilerici, demokrat insanlargözalt›na al›n›yor, iflkencelerdengeçiriliyordu.Mahirler’le ilgili bilgi toplamakiçin her yöntemi kullan›yorlard›.Devrimci harekete karfl› sürdürdüklerisürek av› için M‹T’i, Siyasi Polisi,Ordu’yu ve ‹stanbul ve Ankara’n›ntüm iflkenceci katillerini seferberetmifllerdi.Hatta Ankara’n›n ünlü iflkencecikatilleri Ankara’da o s›rada gözalt›ndatuttuklar› devrimcilerin sorgular›n›yar›da b›rak›p, Ünye’ye koflmufllard›...Evi kuflatanlar aras›nda bulunanM‹T Kontrterör Dairesi eski baflkan›kontrgerillac› Mehmet Eymür’ün“Analiz” isimli kitab›ndayazd›¤›na göre: “‹çiflleri Bakan›,M‹T Müsteflar›, Tokat Valisi, JandarmaGenel Komutan Yard›mc›s›,M‹T Ankara Bölge Daire Baflkan›”operasyonu yerinden yönetmekte…”idi. (Bir M‹T MensubununAn›lar›, Mehmet Eymür)Oligarflik devletin böylesine seferberolmas› nedensiz de¤ildi elbette.Mahir Çayan ve THKP-C,oligarflinin korkulu rüyas› olmufltu.Genç bir parti olmas›na karfl›nTHKP-C, emperyalistler ve onlar›nyerli uflaklar›nca yok edilmesi gerekenöncü bir örgüttür.Mahir Çayan ve Parti-Cephe önderlerideyim yerindeyse atefl hatt›ndasavaflt›lar. Cunta’ya karfl› devrimcisavafl› sürdürürken, bizzat enönde, silah elde savaflt›lar. Devriminönderleri ve kurmaylar›, bu savafl›sürdürürlerken, tutsak düfltüler,vurdular, vuruldular...K›z›ldere’ye gelinceye kadar arkalar›ndacuntaya karfl› k›sa bir zamandilimine s›¤an militanca birmücadele tarihi b›rakt›lar. Öyle ki,bir sürü eski flöhretin, laf canbaz›eski tüfeklerin can derdine düfltü¤ü,sus pus oldu¤u koflullarda onlar, faflistcuntaya meydan okudular... ‹flteflimdi, K›z›ldere’de kuflat›ld›klar›bu anda da oligarflik diktatörlü¤e veAmerikan emperyalizmine meydanokumaya devam ediyorlard›.Mahirler’in kald›¤› evin sahibiolan muhtar Emrullah Aslan, kuflatman›nilk an›n› flöyle anlatmaktayd›:“Bunun üzerine k›sa zamandaevin etraf›n› sard›lar. Mahir evinsar›ld›¤›n› görünce bana ‘çocuklar›n›al ve ç›k’ dedi. Sonra Mahirkald›klar› odan›n ve yan odan›ncamlar›n› k›rarak askerlere konuflmayapt›.”K›z›ldere köyü oligarflinin askerigüçlerince bir kaç çember halindekuflat›lm›flt›. Kontrgerilla flefleri büyükbir sab›rs›zl›kla, kuflatt›klar›Mahirler’i katletmek için son haz›rl›klar›n›yap›yordu.“Teslim olun” ça¤r›lar› yapmalar›nakarfl›n, karfl›lar›ndaki Parti-Cephe önder ve savaflç›lar›n›n aslateslim olmayacaklar›n› biliyorlard›.Nitekim, çok geçmeden de cevaplar›n›ald›lar.Teslim ol ça¤r›lar›na Mahirler,“asla teslim olmayacaklar›” ceva-Say›: 211Yürüyüfl14 Mart201027


Say›: 211Yürüyüfl14 Mart2010b›yla karfl›l›k verdiler. E¤er ateflaçarlarsa ellerindeki rehineleri cezaland›racaklar›n›da söylemeyi ihmaletmediler.Saat 10.00 s›ralar›nda devrimciler,marfl söylemeye bafllam›fllard›.Söyledikleri marfllar›ndan birisi,“Gündo¤du Marfl›” idi...“Gün do¤du, hep uyand›kSiperlere dayand›kBa¤›ms›zl›k u¤runaAlkanlara boyand›k...Yolumuz devrim yoluGelin kardafllar gelinYurdumuzu faflist sarm›flVurun kardafllar vurun...”Ö¤lene do¤ru yap›lan teslim olça¤r›lar›ndan sonra Mahir evdekidevrimcileri toplayarak, kuflatmaalt›nda do¤ru olan›n çat›flmak ve direnmekoldu¤unu, bunun d›fl›ndabir seçenek düflünülemeyece¤inibelirtti. Ama yine de teslim olmakisteyen varsa, gidebilece¤ini söylemiflti.Ancak kuflatma alt›ndaki devrimcilerinteslim olmak de¤il, sonunakadar çat›flmak düflüncesi vard›.“Çayan ve arkadafllar› marfllarsöylemeye ve zaman zaman askerlerelaf atmaya bafllad›lar. Bizi sivilpantolonlar›m›zdan tan›m›fllar.‘Sam Amcan›n adamlar›’, ‘FaflistM‹T’çiler’ gibi sözlerle bizleri k›zd›rmayaçal›fl›yorlard›... Erlere isedokunakl› laflarla tesir etmeye çal›fl›yor,faflist subaylar›n emriylehareket etmemelerini telkin ediyorlard›.” (Mehmet Eymür, age.)Saat 12.00 s›ralar›nda oligarflininaskeri güçlerinin flefleri, ‹ngilizlerinhayatlar›ndan endifle ettiklerini ve‹ngilizlerin gösterilmesini istediler.Bunu kabul etmedi halk kurtulufl savaflç›lar›.“Biz ne zaman istersek ancako zaman gösteririz” dediler.Ki, daha sonraki saatlerde ‹ngilizlerdenbirini ç›kar›p göstereceklerdi.K›z›ldere köyüne inip-kalkan,Ankara’ya gidip-gelen helikopterlersald›r›n›n bafllayaca¤›n›n habercisigibidirler. Helikopterler bir yandanK›z›ldere’ye kontrgerilla fleflerinitafl›rken, di¤er yandan ise Ankara’danson talimatlar› almaktayd›kontrgerilla flefleri...Onlar halkt›, halk›nöncüleriydiO dönem gözalt›na al›nan veMahirler’e yard›m eden bir devrimci,o y›llar› flöyle anlatmaktad›r.“Hepimiz yard›m ettik. MahirlerKaradeniz’de, özellikle de bizimbölgede (Ünye, Fatsa-bn.) ciddi flekildeörgütlenmifllerdi.”THKP-C Karadeniz bölgesindede gençlik, küçük üreticiler ve halkiçerisinde örgütlenmiflti. Ünye radarüssünden 3 ‹ngiliz askeri rehin al›nd›¤›nda,eyleme bu iliflkiler yard›mc›olmufltu.Mahirler, Ankara’dan Karadeniz’egeçtiklerinde bu iliflkiler içindedevrimci mücadeleyi devam ettireceklerdi.Mücadeleyi devam ettirmekiçin Karadeniz’e geçmifllerdi.Ve o dönem Denizler’in idamlar›üzerinden devrimci harekete ciddibir darbe vurmaya çal›flan oligarflininbu sald›r›s›n› bofla ç›karmak,Denizler’in idam›n› engellemekiçin bir ad›m daha atacaklard›.Kerpiç evde bulunan devrimcilerden,35 yafl›ndaki Nihat Y›lmaz,Ordu Fatsal›’d›r. Karadeniz bölgesindekiParti-Cepheliler’dendir.F›nd›k mitinglerinden, tütün mitinglerinekadar bölge halk›n›n mücadelesininiçindedir.26 yafl›ndaki Ahmet Atasoy,Ünyeli’dir. Karadeniz köylüleriiçinde yürütülen mücadelelerde örgütlenmiflbir devrimcidir. T‹P içindeyaflanan tart›flma ve ayr›flma sürecindereformizmden koparakTHKP-C içinde mücadeleye kat›lm›fl,Mahirlerle ayn› eylemde yeralarak, o köy evinde tarih yazanlardanolmufltur.30 yafl›ndaki Ertan Saruhan,Fatsal›’d›r. Karadeniz'deki mücadeleninyerel önderlerindendir. Karadeniz’deyay›n faaliyetinden, yap›-lacak eylemleri organize etmeye,gerillan›n lojistik haz›rl›klar›na kadarsürekli bulan, kuran, örgütleyenbir devrimcidir.Yine THKO’lu 25 yafl›ndaki CihanAlptekin, Rize Ardeflenli’dir.Bir dönem TDGF ‹stanbul BölgeYürütme Kurulu üyeli¤i yapm›flt›r.1969 Temmuz’unda, THKO'yu o-luflturacak gençlik önderleriyle birlikteFilistin kamplar›na gitmifltir.Yani, kuflatma alt›ndaki evdekilerdenbaz›lar›, orada do¤mufl,o bölgeyi bilen devrimcilerdir. Cepheliler,orada çal›flma yapm›fl, bölgehalk›n›, gençli¤i ve küçük üreticileriörgütlemifllerdir.fiimdi Cepheliler, düflmanla karfl›karfl›yad›r. Düflman›n “teslim ol”ça¤r›lar›ndan sonra sald›r›n›n bafllamas›an meselesidir. Kontrgerillac›-lar, evi a¤›r silahlarla ve bombalarladövecek bir biçimde mevzi alm›fllard›.Halk›n umudunu orada öldürmek,Mahirler’i katlederek, y›lg›nl›kve yenilgi yaflatarak, sonuç alacaklar›n›düflünüyorlard›. Umutlar›-n› Mahir Çayan’› ve ordaki devrimcilerikatletmeye ba¤lam›fllard›.K›z›ldere; örnek birdayan›flma ve devrimeba¤l›l›kt›rHenüz özgürlük eylemini gerçeklefltirmedenönce, Maltepe AskeriHapishanesi'nin havaland›rmas›ndavolta atan Mahir Çayan, DenizGezmifl ve yoldafllar›n›n idamedilmesi ihtimaline iliflkin düflünceleriniyan›ndaki yoldafllar›na flöyleifade ediyordu:“Bugün Deniz, Türkiye devrimininsimgesi haline gelmifltir. Budü¤üm çözülürse Türkiye devrimininönü aç›lacakt›r. Onlar›n hayatlar›n›nkazan›lmas› bugün temelsorunumuzdur."28


Böylesine önemlidir Deniz Gezmifller’inidam›na karfl› tav›r gelifltirmek.Nitekim, özgürlük eylemisonras› Mahir Çayanlar Parti içindeortaya ç›kan sa¤ sapman›n tasfiyeci,teslimiyetçi düflünceleriyle hesaplaflarak,mücadeleyi kald›¤› yerdendevam ettirirken, öncelikleriyine Denizlerle ilgili bir eylemolacakt›r.Oligarfli THKP-C önderlerini“ele geçirmek” için de tüm güçleriniadeta seferber etmiflti. Özelliklede Mahirler’in özgürlük eylemisonras› oligarfli baflta ‹stanbul veAnkara olmak üzere operasyonlar›-n› yo¤unlaflt›rm›flt›.Parti-Cephe önderleri, heryerdearan›rlarken, “bafllar›na ödül konmufl”ken,kendilerini de¤il, DenizGezmifller’in idamlar›n› engellemeyidüflünüyorlard›.Mahir Çayan, idamlar›n onaylanmas›ndacanla baflla çal›flan AdaletPartisi’nden fiinasi Osma ve Senato‹dam Komisyonu Baflkan› TurhanKapanl›'ya yönelik bir eylemdüflünür. Onlar› kaç›rabilirlerse, Denizler’inidam›n› durdurmak sözkonusu olabilecektir.Özgürlük eylemi ile s›cak mücadeleyekat›lan THKO önderleriÖmer Ayna ve Cihan Alptekin ise,yabanc› diplomatlara yönelik yap›-labilecek eylemlerin haz›rl›klar›içindedir.1972 Mart’›nda Ankara’da çokyo¤un bir operasyon alt›ndayd›lar.Tutsakl›klar sonucunda iliflkileri,imkanlar› alabildi¤ine daralm›flt›.Ulafl Bardakç› ve ard›ndan KorayDo¤an’› flehit vermifllerdi. Ço¤u“vur” emirleriyle aran›yordu.Bu çarp›c› duruma karfl›n, Parti-Cepheliler, Deniz Gezmifller’in idam›n›engellemek için çabalar›n› odönem Cephe’nin iliflkileri içindeyer alm›fl, bir Cepheli flöyle aç›klamaktayd›;“Biz, kalacak yerimiz olmad›¤›halde, adamlar kaç›rmaya kalk›yor,planlar yap›yorduk. Her gün kaç›-yorduk, ancak, baflkalar›n› da kaç›rmay›tasarl›yorduk.”‹flte bu koflullarda, Parti-Cepheliler“herkese, herfleye meydan okuyarak”,“yap›lamaz, olmaz” denileni,cüret ve kararl›l›kla yapmaya çal›flt›lar.Parti-Cephe çizgisinin devriminçizgisi olmas›n›n as›l espiriside buradad›r.Parti-Cephe, devrim içinvard›r. Devrimci mücadeleye karfl›her sald›r› karfl›s›nda Parti-Cephelilervard›r.Mahir Çayanlar bu koflullardakuflatmay› yarmak, mücadeleyi gelifltirmek,Deniz Gezmifl ve yoldafllar›n›nidam›na karfl› eylem yapmakiçin Karadeniz’e geçtiler.Ordu’nun Ünye ilçesindekiNATO radar üssünden 3 ‹ngiliz ajan›n›nrehin al›nmas› iflte bu koflullardagündeme geldi.“Mahir Çayan, Cihan Alptekin,Ömer Ayna, makarna yüklü birkamyonun kasas›nda Karadeniz’edo¤ru yola ç›kt›lar.Takvim 16 Mart’› gösteriyordu.18 Mart akflam üzeri Ünye’yeulaflt›lar. Oradan Fatsa’n›n Yaprakl›Köyündeki Mehmet Atasoy’unevine geçtiler.Mehmet Atasoy Mahir’e Ankara’dakendilerine yard›m eden etmeyenherkesin gözalt›na al›nd›¤›n›anlatt›. Operasyonlardan kurtulankadro ve savaflç›lar›n bir k›sm› Karadeniz’debuluflacaklard›.Bu arada Denizler’in idam kararlar›mecliste oylanm›fl, kabuledilmifl, dosya onay için Cumhurbaflkan›Cevdet Sunay’›n önünekonmufltu.” (K›z›ldere Adal›lar›nTürküsü, Boran Yay›nevi, syf: 62)Art›k bekleyecek tek bir saniyeleriyoktur. Beklemek demek, DenizGezmifl ve yoldafllar›n›n idam›n›seyretmek demekti. Beklemek demek,oligarflinin idamlarla Türkiyedevrimci hareketine vuraca¤› darbeyiseyretmek demekti.26 Mart 1972’de Ünye RadarÜssünde çal›flan üç ‹ngiliz teknisyenikaç›rd›lar. Teknisyenleri kaç›rd›ktansonra “Türkiye CumhuriyetiCumhurbaflkanl›¤›, Parlamentosuve Hükümetine” bafll›kl›bir bildiri yay›nlad›lar.“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaflkanl›¤›,Parlamentosu ve Hükümetine1972’nin Türkiye’sinde tek biryurtseverin, öncü savaflç›n›n oligarflininipiyle hayat›na son verilmekistenirse, bu ‹ngiliz ajanlar› da halk›ndevrimci öncülerinin, kurflunlar›ylayok olacaklard›r.Dünya halklar›n›n bafl düflman›Anglo-Amerikan emperyalizmininaskeri örgütü olan NATO’da görevlibu ‹ngiliz ajanlar›n›n hayatlar›nakarfl›l›k flartlar›m›z aç›kt›r:1- ‹nfazlar derhal duracak,2- Hiçbir devrimci ve yurtseveras›lmayacakt›r.3- En çok 48 (k›rksekiz) saat içerisindebu konuda Türkiye radyolar›ndaninfazlar›n durduruldu¤uhakk›nda yay›n yap›lmas› flartt›r.Bu flartlar yerine getirilmedi¤itaktirde, kesin olarak bu ‹ngilizajanlar› kurfluna dizilecektir...”(Mahir, Turhan Feyizo¤lu, s. 523)Bu eylem karfl›s›nda oligarflicephesinde tam bir flaflk›nl›k ve aczyaflanmaktad›r. Devrimci hareketeyönelik onca sald›r›, katletme, gözalt›ve tutuklama politikalar›nakarfl›l›k, devrimci bir eylem ile oligarflicephesi bir darbe daha alm›flt›.CHP Genel Baflkan› ‹smet ‹nönü,‹ngilizlerin kaç›r›lmas› ile ilgiliolarak flunlar› söylüyordu;“Ülkemizde çal›flan ‹ngilizlerulusun flerefinin teminat› alt›ndad›r.Onlar› öldürmek bütün ulusu lekeve töhmet alt›nda b›rakacakt›r. Böylebir cinayete mani olmal›y›z...”‹nönü, iflgalci bir gücü “dost”olarak görüyor, halktan ‹ngiliz ajanlar›n›rehin alan devrimcileri ihbaretmelerini istiyordu...(Devam Edecek)Say›: 211Yürüyüfl14 Mart201029


Say›: 211Yürüyüfl14 Mart201016 Mart 1978, Beyaz›t Katliam›16 Mart katliam›nda birlikteydilerordu-polis-sivil faflistleryasama-yürütme-yarg›Ordu, polis, sivil faflist hareket!Üzerinden tam 32 y›l geçen 16Mart Beyaz›t katliam›nda onlar vard›arenada.16 Mart katliam›n› gerçeklefltirenmekanizma bugün büyük ölçüdebilinmektedir. Katliama iliflkinkaranl›kta kalan, hemen bilinmeyenbirfley yoktur.Ordu, polis, sivil faflist hareket!Onlar vard› baflrolde. Katliamplan›n› fiilen organize eden, MHP’lifaflist örgütlenmenin fleflerindenAbdullah Çatl›’d›r.Katliamda kullan›lan TNT kal›plar›,ordu mal›d›r. Küçükçekmece3. Kolordu Savafl ‹stihkam Taburu’ndaki subaylar, MHP’li Çatl›’n›nyard›mc›s›d›r. Yüzbafl› AliÇeviker ad›nda bir subay patlay›c›-y› haz›rlay›p Çatl›’ya teslim eder.Bu teslimat, daha sonra itirafç› olanMHP'li Ali Yurtaslan’›n ifadelerindeflöyle anlat›l›r: "Abdullah,MHP'li Yüzbafl› Mehmet Ali Çeviker'denyar›m sand›k askeri yap›mTNT (tahrip kal›b›) ald›. Bu patlay›-c›lar daha sonra ‹stanbul ve Ankara'dada¤›t›ld›. Hatta 16 Mart Katliam›'ndada kullan›ld›."16 Mart katliam›ndaflehit düflenlerHatice ÖZEN,Ahmet Turan ÖREN, CemilSÖNMEZ, Murat KURT,Abdullah fi‹MfiEK, Hamit AKIL,Baki EK‹Z1978’de Toplum Polisi olan MüdürVekili Murat Nebio¤lu katliamdan9 gün önce ‹stanbul Emniyeti'nintüm birimlerine katliam›n olaca¤›nadair bir yaz› göndermifltir.Ancak tahmin edilece¤i gibi bu yaz›örtbas edilmifltir.Neticede, katliam tüm polisinbilgisi dahilindedir.Katliam günü okula takviye polisekibi gönderildi. Ekibin bafl›nda ReflatAltay vard›. Her zaman yan kap›-dan ç›kan ö¤rencileri ön kap›ya do¤ruyönlendirdi. Ö¤renciler, ç›k›fl kap›s›nageldiklerinde her gün meydan›tutan polislerin bu kez olmad›¤›n›gördüler. Merkez binadan ç›k›p Eczac›l›kFakültesi önüne geldiler. Kap›yayöneldiklerinde önce büyük birpatlama duyuldu. Ö¤renciler ç›karkenkarfl›daki bir otonun içinden ö¤rencilerinüzerine bomba at›ld›.Bomban›n ard›ndan, otomatik silahlarlaö¤renciler tarand›. Katliam› gerçeklefltirenlerifllerini bitirip giderlerken,birkaç polis, silah seslerinin geldi¤iyöne do¤ru atefl edenleri yakalamakiçin kofltu. Ancak polis ekibininbafl›nda bulunan Reflat Altay bu polisleridurdurdu. Katiller de elini kolunusallayarak uzaklafl›p gitti.Katliamdan sonra katiller yarg›taraf›ndan korundu. Katliam›n siyasisorumlular› hiç yarg› önüne ç›-kart›lmad›. Yarg› önüne ç›kart›lanbirkaç katil ise göstermelik yarg›lamalarlaserbest b›rak›ld›. Katliamdavas› 30 y›ll›k zaman afl›m›yla düflürüldü.fiimdi flu mekanizmaya bak›n:Katliam plan›n› fiilen organize edenfaflist bir parti olan MHP.Katliam için kullan›lan patlay›c›ordu mal› ve haz›rlayan bizzat devletinsubaylar›.Bombay› ö¤rencilerin üzerineatan ve ö¤rencileri otomatik silahlarlatarayan devletin polisi veMHP’li faflistler.Katillerin olay yerinden güvenlibir flekilde uzaklaflmas›n› sa¤layanyine devletin polisi.Ordu, polis, sivil faflisthareket!30 y›l boyunca davay› sürüncemedeb›rakarak zaman afl›m›ndandavay› düflürerek katilleri cezas›zb›rakan devletin yarg›s›.Yasama, yürütme, yarg›!Bunlar, iflleyifl olarak, faaliyetalan› olarak birbirinden ayr›, birbirindenba¤›ms›z kurumlar. Fakatbunlar›n hepsi, böyle bir katliamiçin bir araya geliyor.Cevaplanmas› gereken fludur:Bunlar›, orduyu, polisi, sivil faflisthareketi, bu katliam için, böyle“operasyon”lar için bir araya getirenkimdir?‹flte bu cevap bizi, kontrgerillayagötürür.Bu mekanizma kontrgerilla fa-30


aliyetlerinin tümünde iflleyen birmekanizmad›r. Duruma göre bumekanizmaya kurumsal olarakM‹T, J‹TEM gibi kurumlar, itirafç›-lar, korucular dahil edilmifltir.16 Mart katliam›, kontrgerillan›n12 Eylül darbesi öncesinde gerçeklefltirdi¤ikitle katliamlar›n›n ilklerindenbirisiydi. 12 Eylül sonras›ndada kontrgerilla yüzlerce katliamyapt›. Kontrgerilla fleflerinden MehmetA¤ar Susurluk kazas›ndan sonrabunu “Bin operasyon” yapt›k diyeaç›klam›flt›. Bu bin operasyonuniçin de binlerce faili meçhuller, iflkenceler,kay›plar var. Tek tek kiflilerinöldürüldü¤ü suikastler var. Sivas,Gazi, gibi katliamlar var. Do-¤u’da, Güneydo¤u’da binlerce köyünyak›lmas›-y›k›lmas›, yüzbinlerceinsan›n göç ettirilmesi var.Oligarflinin infaz, katliam, kaybetmepolitikas› olmadan; bu politikay›hayata geçirecek bir mekanizmaolmadan, bir devlette bunlarkendili¤inden örgütlenmifl gruplartaraf›ndan yap›labilir mi?Elbette bunun cevab› hay›rd›r.Kontrgerilla bir yerde katliamgerçeklefltirmifltir. Silahlar, bombalarpatlar, fakat katliam gerçekleflipkatiller olay yerinden uzaklaflanakadar polisler ortal›kta görünmez.‹sterse, katliam yerinin hemen yak›-n›nda bir polis ya da jandarma karakoluolsun, durum de¤iflmez.Genellikle, kontrgerilla operasyonlar›öncesinde “bir mekanizma”polisleri bölgeden uzaklaflt›r›r.Polis, olay yerine geldi¤inde ise faillerinpefline düflmez elbette, hatta,kontrgerillan›n arkada b›rakt›¤› izlervarsa onlar› yok eder.Ordu, polis, sivil faflisthareket!fiu veya bu nedenle, katiller aç›-¤a ç›kt›¤›nda, devreye yarg› girer.Yarg›, savc›l›ktan bafllayarak mahkemelerekadar koruma ve aklamamekanizmas› olarak çal›fl›r.Yasama, yürütme, yarg› çark›nda,katiller için koruma kollamagerçekleflir! Birbirinden ayr›oldu¤u ileri sürülen kuvvetler bukonuda, tereddütsüz birdir.Bütün bunlar devletin en tepelerindeplanlanmadan, organize edilmeden,Susurluk’tan sonra kimilerininiddia etti¤i gibi “devlet içinde örgütlenmifl”gruplar›n ifli olabilir mi?Bu katliamlar, devlet içine s›zm›flgrupçuklar›n, kliklerin ifli olsayd›,devlete ra¤men onlarca y›lsürebilir miydi?Devlet gerçe¤inden kopart›larakkontrgerilla gerçe¤i ne de kontrgerillaeylemleri anlafl›lamaz. Bununiçindir ki, kontrgerillaya karfl› ç›k›fllarda yanl›fl temellerde flekillenmektedir.Oligarflik devletin kendisiyleözdeflleflmifl olan kontrgerillan›n,yine devlet taraf›ndan a盤aç›kart›l›p temizlenmesi beklenmektedir.Kontrgerilla denilen örgütlenmene tek bafl›na polis, ne tekbafl›na sivil faflist hareket, ne tekbafl›na M‹T, ne tek bafl›na J‹TEM,ne tek bafl›na asker, jandarmad›r.Kontrgerilla, bütkün bu kurumlar›bir araya getirip yöneten, yönlendiren,istedi¤i zaman harekete geçirenmekanizmad›r. Yani devlettir.Say›: 211Yürüyüfl14 Mart2010“E¤itim Hakk›m›z Engellenemez,Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar›n›att›lar.sürdürülen bask›lar›n, tutuklamalar›nh›z kesmeden sürdü¤ü ve faflizminkendini tüm ç›plakl›¤›yla gösterdi¤ibelirtildi.❙ ‹dare Polis ‹fl Birli¤iHatay ‹skenderun’da 2 Martgünü Mursalo¤lu Lisesi'nde OkanGer isimli ö¤rencinin telefonunaDeniz Gezmifl, Che, Mahir Çayanve internetten indirdi¤i resimlergerekçesiyle okul idaresi taraf›ndanelkonuldu. Ard›ndan okula gelenpolisler ö¤renciyi çocuk flubesinegötürülen ve savc›l›¤a ç›kar›lanOkan Ger serbest b›rak›ld›.Bu olay üzerine okul önündeeylem yapan Halk Cepheli Liseliler❙ TutuklananVatanseverler ‹çinMu¤la’da Eylem7 Mart günü, Mu¤la S›n›rs›zl›kMeydan›’nda Gençlik Derne¤i giriflimitaraf›ndan Edirne'de tutuklananvatansever gençlerin serbest b›-rak›lmas› için eylem düzenlendi.Baflak fiah'›n okudu¤u bir aç›klamayapt›¤› eylemde; ülkemizde y›llard›rilerici devrimci gençli¤e karfl›arfliv❙ Yeni RektördenBask› ve TehditEskiflehir Gençlik Derne¤i,yaz›l› aç›klama ile Anadolu Üniversitesi'ndeyeni rektörün bask›lar›nakarfl› y›lmayacaklar›n› vurgulad›.Yeni rektörün ö¤rencileri dahailk andan yasaklamalarla tehditlerlemüdahalelerle sindirmeye çal›flt›¤›belirtilen aç›klamada; rektörün gelmesiylekimlik kontrollerinin vetehditlerin artt›¤› vurguland›. Aç›klaman›nsonunda; “Bugüne kadarüniversitede çal›flmalar›m›z› rahatyapabilmemizin nedeni y›llard›rödedi¤imiz bedeller ve kazan›mlard›r.Bu yüzden ne rektör ne de baflkabirileri bizlerin çal›flma yapmas›n›engelleyemezler” denildi.31


Say›: 211Yürüyüfl14 Mart2010Ülkemizde GençlikGençlik Federasyonu’ndanTürkiye s›n›f mücadeleleri tarihikatliamlarla dolu bir tarihtir. 12Mart’ta ‹stanbul Gazi Mahallesi’ndekikatliam ve ayaklanman›n 15. y›l›n›geride b›rak›rken çok de¤il, 4 günsonra da 16 Mart’ta bir baflka katliam›nhesab›n› sormak, flehitlerimizianmak için toplanaca¤›z.Tarihi katliamlarla ve direnifllerledolu böylesi bir tarih elbet tesadüf de-¤ildir. Bizim gibiyeni sömürge ülkelerde,emperyalistlerve iflbirlikçi iktidarlaryönetim biçimiolarak faflizmibenimsemifllerdir.Emperyalistler ç›-karlar› için, halklar›çarp›k kapitalistdüzene mahkum etmifllerdir. Yerliiflbirlikçilerde, emperyalistlere yapt›klar›uflakl›k karfl›s›nda paylar›na düflecekk›r›nt›lar için a¤ababalar› ne diyorsaonu yapmaya haz›rd›r.Faflizmin bilinen, klasik yöntemikitlelerin devrimci potansiyelininyükseldi¤i, halklar›n emperyalistlerekarfl› ç›kmaya bafllad›¤› dönemlerdekatliamlara daha s›k baflvurmakt›r.Böyle dönemlerde tek tek iflkenceler,gözalt›lar da yetmez ; kitle katliamlar›nabaflvururlar. Ülkemiz’de ‘70’liy›llar tam da böyle y›llard›r. Ö¤rencilerden,iflçilere, memurlara kadar binlerceinsan tepkilerini dile getiriyorkenAmerikanc› faflist devlet aç›k yüzünügöstermifltir. 1May›s 77 katliam›ile bafllayan katliam politikas› 16Mart katliam› ile devam etmifltir.Katliam ve sald›r›lar, kitleleri sindirmek,y›lg›nl›k ve karamsarl›k yaratmakiçin sürdürülmüfltür...16 Mart günü Beyaz›t’ta katledilenyedi devrimci ö¤rencinin katilit›pk› di¤er katliamlardaoldu¤ugibi,do¤rudan devlettir. 16 Mart günü sald›ransivil faflistleri yönlendiren, faflistlerikoruyan devletin polisidir.Katliam› gerçeklefltiren sivil faflistlerisim isim belli olmas›na karfl›n,tutuklanmam›fl, düzenin kendi mahkemelerinebile ç›kar›lmam›flt›r.Yine bu katliamda yarg›lanmas›,cezaland›r›lmas› gereken devlet gö-DEVR‹MC‹ GENÇL‹⁄‹NMÜCADELES‹N‹ KATL‹AMLARLAB‹T‹REMEYECEKLERrevlileri olmas›na karfl›n, hiçbiri yarg›lanmam›fl,tersine terfiler alarak,h›zla yükselmifltir,16 Mart katliam›n›n hesab›n› sormak,ayn› zamanda Amerikan emperyalizminedefol demektir. 16 Martkatliam›n›n hesab›n› sormak, iflbirlikçitekelci burjuvazinin vatan hainli¤ininteflhir edilmesidir.AKP hükümeti kontrgerillay› aç›-¤a ç›kard›¤›n› söyleyerek operasyonlardüzenliyor, demeçler veriyor. Üstelikbu manevralar› ve yalanlar› ilekimi sol, sosyalist oldu¤unu söyleyenyap›lar›n bile “gözünü boyam›fl”onlar›“etkilemifl” durumdad›r.Oysaki AKP iktidar›, kendindenöncekini tasfiye edip, yerine kendiadamlar›n› koymaktad›r. Uzlaflmazgözüken fley asl›nda oligarfli içi bir itdalafl›ndan ibarettir. AKP “demokratikleflme”safsatalar›yla ad›mlar att›-¤›n› iddia ediyor. fiimdi sormak gerekir,bunun için gerçekten ne yapt›?Türkiye tarihinin en kanl› sayfalar›n›oluflturan katliamlar› a盤a ç›kar›p,sorumlular›n› yarg›layabildi mi? Yada bunu yapabilir mi?Elbette ki AKP iktidar› da kendindenönceki iktidarlar›n yapt›¤› gibiböyle bir fley yapamaz. AKP’nin fark›kendinden öncekilerden çok daharahat, pervas›zca yalan söyleyebiliyorolmas›d›r. Yine pervas›zl›¤›n›, esasolarakta emperyalistlerin deste¤ioluflturmaktad›r.Yoksa AKPhükümeti de, 16Mart katliam›n›nsorumlular›n›ödüllendirmededi¤er iktidarlardangeri kalmam›fl,hatta elikanl› katiller yeniinfazlarda bizzatdevlet taraf›ndan görevlendirilmifltir.Ülkenin emperyalizme ba¤›ml›l›-¤›, devletin faflist niteli¤i ve Amerikanc›iktidarlar de¤iflmeden demokratikleflmeyaland›r. Ba¤›ms›zl›¤› olmayan,att›¤› her ad›m Amerika’n›nç›karlar›na göre belirlenen bir ülkededemokratikleflme yalanlar› söylemekihanetten baflka bir fley de¤ildir.Hele bunu yapt›¤› anlaflmalarla iflbirlikçili¤igizlenemez hale gelenAKP hükümeti diyorsa, elle tutulacakbir yan› yoktur bunun.Devrimci, demokrat vatansevergençli¤in, halklar›n mücadelesini katliamlarlabitirmenin mümkün olmad›-¤› aç›kt›r. 16 Mart katliam›n›n üzerindengeçen 32 y›l kararl›l›¤›m›z› azaltmakflöyle dursun , mücadelemizi dahabir öfke ile sürdürmek için geçerlibir nedendir.Halka ve gençli¤e yönelik katliamlar›unutmayacak, unutturmayaca¤›z!.fiehitlerimizin ideallerini mücadelemizdeyaflatmaya devam edece¤iz.❙ ERZ‹NCAN EMN‹YET‹ PS‹KOLOJ‹KSAVAfiI SÜRDÜRÜYOR!Geçti¤imiz aylarda Amerika ya defol diyen DEV-GENÇ lileri çeflitli provokasyonlarla linç ettiren ErzincanEmniyeti okullarda yapt›¤› seminerlerle devrimcilerikaralamaya insanlar› devrimcilere karfl› k›flk›rtmayadevam ediyor. Erzincan Turizm Meslek Lisesi veMilli Piyango Anadolu Lisesi’nde ö¤rencilere “terörekarfl›” seminer düzenleyen Emniyet Müdürü ve TMfipolisleri ö¤rencilere DHKP-C yi karalam›flt›r.Devrimcileri tan›yan ö¤renciler ise seminerleri nas›lbulduklar› sorulan ka¤›tlara cevap olarak “biz devrimcileritan›yoruz, yalan söylüyorsunuz,” yazm›fllard›r.Bu konuyla ilgili 7 Mart günü aç›klama yapanErzincan Gençlik Derne¤i polisin yalanlar›na karfl›do¤rular› anlatarak “Bizler devrimciler olarak bu yalanlar›,provokasyonlar› bofla ç›kartaca¤›z!” dedi.32


DDDüflman sürekli sald›r›r, sürekliyeni engeller ç›kar›r. Herhangi biralanda geliflmeye bafllad›¤›m›zda, ogeliflmeyi engelleyecek operasyonlarabaflvurur. Bu alanda örgütlenilemez,daha fazla geliflilemez, buyöntemle olmuyor gibi teslimiyetçi,kaderci düflüncelere savrulundu¤uan, iflte o zaman düflman ç›kard›¤›engellerle amac›na ulaflm›flt›r.Düflman diyelim ki flu veya bukonuda kulland›¤›m›z yöntemleri-devrim içinEVR‹MC‹ OKULDers: Çal›flmaTarz›-1Çal›flma tarz›, devrimi büyütmekve gerçeklefltirmek için hangi mücadelearaçlar›na baflvurulaca¤›n›,mücadelenin biçimiyle, muhtevas›yla,yöntemleriyle, gelenekleriyle,ahlak›yla nas›l ele al›-naca¤›n› içerir. Çal›flmatarz›m›z›n enönemli yanlar›ndan biri,giriflti¤imiz her mücadeleden,baflvurdu-¤umuz her araçtan sonuçalabilmektir.Anti-faflist mücadeleyi,kadrolaflmay› ve kitle örgütlenmelerininas›l ele alaca¤›m›z da çal›flmatarz› kapsam›nda ele al›n›r.Ancak biz bu derste, bunlar› de¤il,bu faaliyetlerin “sonuç”lar›yla ilgiliyan›n› ele alaca¤›z.Çal›flma tarz›nda, sonuç al›c› olmakiçin ne yap›lmas›, nas›l davran›lmas›gerekti¤ini mümkün oldu-¤unca maddeler halinde ç›karmayaçal›flaca¤›z. Bu nedenle de bu haftakidersimizde, her zamanki sistemati¤imizin,sorular› esas alan üslubumuzunbiraz d›fl›na ç›kaca¤›z.– Sonuç alamad›¤›m›z herçal›flman›n bir yan› eksikkalm›flt›rPratik aç›s›ndan tan›mlarsak, çal›flmatarz›, bir ifli nas›l yapt›¤›m›zd›r.‹fli nas›l yapt›¤›m›z, alaca¤›m›zsonucu da belirler.Sonuç al›c›l›¤›n, bütün çal›flmalar›m›zdagözetmemiz gereken biryan oldu¤u aç›kt›r. E¤er bunu yeterincegözetmezsek, aç›k ki, yo¤unbir biçimde çeflitli faaliyetler örgütlüyorolsak da, bu faaliyetler, biziolmas› gerekti¤i düzeyde gelifltirmez.E¤itim çal›flmalar›m›z disiplinlive verimli yap›lam›yor mu, kolektivizmmi hayata geçirilmiyor?Çal›flmalar›m›zdanverimmi al›nam›-yor? Kadrolaflmam› gerçekleflmiyor?Yeni insanlaram› ulaflam›yoruz?..Bu sorular›n hepsinin ortaknoktalar›ndan biri de nas›l bir çal›flmatarz›yla hareket edildi¤idir.Bir ifle giriflti¤imizde, önümüzedo¤ru bir hedef koymufl olmam›zSonuç al›c›l›k, büyükiddiam›z›n pratiktekiifadesidiryetmez. Çünkü e¤er çal›flma tarz›-m›z do¤ru de¤ilse, o hedefe ulaflamayaca¤›m›zkesin gibidir. Veyabaflar› tamamen tesadüflere, flansakalm›flt›r.– Sonuç al›c›l›¤›n özü,ISRAR’d›r.Israr› temel alan bir çal›flma tarz›nasahip olmak için flunu en bafltankabul etmeliyiz: Sorunlar, engeller,aksakl›klar, hep olacakt›r.Bundan dolay›, devrimin sorunlar›-n›n hiçbir zaman bitmeyece¤i vebir devrimcinin görevinin de sorunçözmek oldu¤u gerçe¤inden hareketetmeliyiz. ‹deal örgütlenmeler,eksiksiz mekanizmalar, sorunsuziliflkiler, olmayacakt›r. Bu, devrimlekarfl›-devrim sürekli olarak birbirinedarbeler vurmaya, birbirini engellemeyeçal›fl›r. S›n›f mücadelesininkarakteristik özelli¤i budur.Örgütlenme tam oturmaz, komiteiçindeki insanlar anlaflamaz, gazeteda¤›t›m› aksar, Operasyonlarolacak, flu veya bu ifl aksayacak, fluveya bu insan›m›z ald›¤› görevi yerinegetirmeyecek, insanlar›m›z aras›ndasorunlar ç›kacak, zaaflar yaflanacak...Devrimci hareket, mükemmeleksiksiz insanlarla m› çal›fl›yor. Hay›r,fakat devrimin çarklar› da dönüyorde¤il mi? Peki o kadar sorunara¤men bu çarklar nas›l dönüyor. ‹fltebu sorunun cevab›nda kilit kelimeISRAR’d›r.Sorunlar, bizi umutsuzlaflt›rmamal›,y›ld›rmamal›, moral bozmamal›...Tersine olarak, özellikle kadrolar,yöneticiler, sorunlarla mücadeleyibir görev ve kendi e¤itimlerininbir parças› haline dönüfltürmelidirler.Sorunlar› görmezden gelmek,üstünü örtmek, geçifltirmek, do¤rubir tutum de¤ildir.Sorunlar›n üzerineüzerine gidilmelidir.Israr kendini bu tav›rdasomutlayacakt›r.Devrimci hareketintarihine bakt›¤›-m›zda, herfleye veherkese ra¤men savafl› sürdürmekteki›srar›n bu tarihin ay›rdediciözelliklerinin bafl›nda geldi¤inigörürüz. ‹nfazlara ra¤men ›srar,kaybetme politikalar›na ra¤men ›srar,yedi¤imiz darbelere, yaflad›¤›-m›z ihanetlere ra¤men ›srar, operasyonlarara¤men ›srar, kendini yenilemede›srar, mücadelenin ihtiyaçlar›nacevap vermede yeni yol yöntemaraflt›r›p bulmakta ›srar..Çünkü, bu dersimizde ele ald›¤›-m›z konunun -›srar›n- özü, asl›ndadevrimi hedeflemekten baflka birfley de¤ildir. K›saca flöyle diyebiliriz:Israr devrimi istemektir! Israr,iktidar iddias› ve perspektifinin prati¤iniçinde somutlanmas›d›r.– Sonuç al›c›l›¤›n flart›,vazgeçmemektirSay›: 211Yürüyüfl14 Mart201033


Say›: 211Yürüyüfl14 Mart2010mizi deflifre edebilir ve oyöntemlerin kullan›lmas›n›,o yöntemlerle sonuç al›nmas›n›önleyecek engeller ç›kar›rönümüze. Ne yapaca¤›z?Yapaca¤›m›z tek fley, ›srard›r.Yeni yöntemler bulacakama o ifli yapmaktan vazgeçmeyece¤iz.Diyelim ki, oligarflinin polisi, illegalörgütlenmeyi imkans›zlaflt›rmakiçin yüzlerce yöntem ve önlemdevreye soktu. Art›k bu ülkede illegaliteolmaz diye bunlara teslim olmakbir çal›flma tarz›d›r, gerekti¤indeyöntemlerimizi gözden geçirerekillegalitede ›srar etmek, ikinci vekuflkusuz devrimci çal›flma tarz›d›r.Kitleler, çok çeflitli zamanlardagerici, floven, dinci rüzgarlar›n,bencil duygular›n, dejenere kültürünetkisi alt›nda kalabilirler. ‹nsanlarda,halk›n çeflitli kesimlerinde örgütlenmelereyönelik, hem bir korku,hem bir güvensizlik vard›r. Böyleolmas› da do¤ald›r. Korkuyu dagüvensizli¤i de yaratan düzendir.Örgütlü insanlara karfl› uygulananbask› ve terör, kitleleri örgütlenmelerdenuzak tutmak için sürdürülenideolojik ve psikolojik savafl, sonuçtakorku ve güvensizlik yarat›r.Ama biz bu durumda örgütlemekteiki kat ›srarc› olmak durumunday›z.Bu ›srar, biz, kitleleri ne olursa olsunörgütleyece¤iz demektir ve buda biz devrimi yapaca¤›z güveni vekararl›l›¤›d›r.– Bir örnek: Kar›ncan›n sabr›ve ›srar›Sorunlar, engeller, aksakl›klar, hep olacakt›r.Bundan dolay›, devrimin sorunlar›n›n hiçbirzaman bitmeyece¤i ve bir devrimcinin görevininde sorun çözmek oldu¤u gerçe¤inden hareketetmeliyiz. ‹deal örgütlenmeler, eksiksizmekanizmalar, sorunsuz iliflkiler, olmayacakt›r.Bu, devrimle karfl›-devrim sürekli olarakbirbirine darbeler vurmaya, birbirini engellemeyeçal›fl›r. S›n›f mücadelesinin karakteristiközelli¤i budur.Mo¤ol ‹mparatoru Timur, ordusununald›¤› yenilgilerden sonra,bunun nedenleri üzerine düflünürken,yak›nlar›ndaki bir kar›ncayagözü tak›l›r. Kar›ncan›n a¤z›nda birbu¤day tanesi vard›r. Bilirsiniz, kar›ncalarçok çal›flkan, ›srarl› ve inatç›d›r.Timur, a¤z›nda bu¤day tanesiylebir an önce yuvas›na varmakisteyen kar›ncan›n birçok engellekarfl›laflt›¤›n› görür. Her engelde kar›ncayükünü baflka yoldan yuvas›-na götürmek için yol arar. Timur kar›ncan›nyuvas›na bu¤day götürmekiçin denedi¤i baflka baflka yöntemlerive yollar› sayar. 28 engeldensonra kar›nca hala inatla o bu¤daytanesini götürmeye çal›flmaktad›r.29'uncuda kar›ncan›n bu¤day› h›zl›ad›mlarla yuvas›na götürdü¤ünügörür. Timur, buradan kendisineders ç›kart›r. Ç›kard›¤› dersin ad›,›srard›r. Hedeften vazgeçmemek,engellerden y›lmamakt›r.Timur, bu dersi, sömürücü s›n›-f›n imparatoru olarak yeni fetihleriçin kullanacakt›r kuflkusuz. Amadersin özü, bir savafl›n içinde olanherkes için geçerlidir. Ders fludur:Zafere ulaflman›n önkoflullar›ndanbiri, ›srard›r. Hedeften vazgeçmemek,engellerden y›lmamakt›r.Israr, o kar›ncan›n sabr›n› ve kararl›l›¤›n›göstermektir. Devrim mücadelesinde,t›pk› kar›ncan›n boyunuaflan engeller gibi, say›s›z engellekarfl›lafl›r›z. ‹flte bu noktada zaferin,koydu¤umuz hedeflere ulaflman›nilk flart›, ›srard›r.– Sonuç alam›yorsak, suçu“nesnel koflullarda”aramayal›mIsrarl› olmak, en düz haliyle bafllad›¤›m›ziflten vazgeçmemektir.Programlar›m›z› her ne olursa olsun,hayata geçirmeye çal›flmak, kararlar›m›zdangeri dönmemektir.Israr, örgütlenilemez denilenyerde örgütlenmek, yap›lamaz denileneylemi yapmak, girilemez denilenyerlere girmektir.Bazen, herkes kendi cephesinden,kendi koflullar›n›n özgünlü-¤ünden söz ederek bu genel teorilerekarfl› ç›kar: “Evet hakl›s›n›z amaburas› bildi¤iniz gibi de¤il”... “‹nsanlarçok geri, ne anlatsak da anlam›yorlar”...“korkuyorlar”... “ç›-karlar belirleyici”...Yap›lmas› gerekenlerinve yap›labileceklerin hepsiyap›lmadan, olmuyor, olmazdiye sonuç bildirmek, nesnelli¤eteslim olmakt›r.Olmuyor diye düflünmekyerine “ben yapamad›m”,“biz yapamad›k” diye düflünmekdaha do¤rudur. Böyle düflünürsek,hemen devam›nda neyi eksik b›rakt›k,ne yetersiz kald› da yapamad›ksorusunu sorar ve eksi¤imizi tamamlayarako konuda ›srar etmeyedevam ederiz. Do¤rusu da budur.E¤er kitleleri örgütlemenin bizimvarl›k koflulumuz oldu¤undanetsek, ›srarc› olmam›z do¤al sonuçtur.“Olmaz”, “u¤raflt›m olmuyor”,“buran›n koflullar› farkl›”,“bu ifl bilindi¤i gibi de¤il” fleklindekiifadeleri literatürümüzden ç›-kar›r›z.Düzen, tüm çürümüfllü¤üne, yönetememekrizine ra¤men, kitleleridüzen içinde tutabilmek, dolay›s›ylaiktidar›n› korumak için, sürekliyeni fleyler üretir. Yeni yöntemler,araçlar devreye sokar. Bu da düzeninkendi düzenini sürdürmek için›srar›d›r. Karfl›-devrimin kitlelerikendi elinde tutmak için gösterdi¤i›srar›n iki kat›n› biz, kitleleri devrimekazanmak için göstermek durumunday›z.– Sonuç al›c›l›¤›n flart›, planl›olmakt›rÖncelikle bizi istedi¤imiz sonucagötürecek net ve kesin bir plan veprogram›m›z olmal›d›r.Program neyi nas›l yapaca¤›n›bilmektir. Hangi ifli kimin, ne zamanyapaca¤›n›, geliflmenin hangiaflamalardan geçece¤ini bilip, kendili¤indenciliktenkurtulmakt›r.Bir plan ve programa sahip olmak,tüm faaliyetlerimize, alan›m›za veinsanlar›m›za hakim olmakt›r ayn›zamanda. Plan›, program› olmayanlar,alanlar›na, birimlerine hakimolamazlar.Program, kendi gerçekli¤imizüzerine flekillenmelidir. Niyetleri-34


mizi, ideallefltirilmifl, mükemmellefltirilmiflhedefleri de¤il, s›n›flarmücadelesinin ve örgütlenmemizinkoflullar›na denk düflen hedefleriiçermelidir. Neyi hedefliyoruz? ‹htiyac›m›zne? Elimizde neler var?Elimizdekilerle neyi, nas›l yapabiliriz?Bunlar› düflünmeden oluflturulanprogramlar gerçekli¤i ifade etmezlerve dolay›s›yla bizi bir sonucagötürmezler. Yani, her plan veprogram, sonuç al›c› olmay› sa¤lamaz.Sonuç al›c› olabilmesi, plan veprogram›n, gerçekcili¤ine ba¤l›d›r.fiöyle bakmal›y›z: Yapamayaca¤›m›z,baflaramayaca¤›m›z,halledemeyece¤imizhiçbir görev,aflamayaca¤›m›z hiçbirengel, yenemeyece¤imizhiçbir zorluk yoktur. Esasolan, o engellerin, zorluklar›nüzerine planl› gitmekve plan› sonuna kadaruygulamakta ›srarc›olmakt›r.Hangi ifli ne zaman, nerede, kiminleyapaca¤›z, hangi birimde nekadar sürede hangi hedefe ulaflmayaçal›flaca¤›z? Tek tek insanlar özelindek›sa, orta, uzun vadeli hedeflerimiznelerdir?Küçük ve zarars›z görülen ertelemecilikler,bofl vermifllikler, hantall›klar,görünürdeki tüm küçüklüklerinera¤men, asl›nda birer sabotörolarak planlar›, programlar›kemirmeye bafllar. Yap›lmayan herfley, bir baflka ifli de aksat›r. Aksakl›klar,e¤er üzerine gidilmez, devrimciçözümler bulunmazsa, k›sasürede bulafl›c› bir hastal›k gibi,baflka iflleri de aksatmaya bafllar.Oradaki çal›flmam›zda ortaya ç›kansorunlarda, yetmezliklere yetemezhale gelinir. Elbette o koflullarda sonuçal›c› bir çal›flma tarz›n›n hayatageçmesi beklenemez bile.Planl› olman›n karfl›t›, günübirlikyaflamak, günübirlik düflünmektir.E¤er bir plan›n›z, program›n›zyoksa, somutlanm›fl hedefleriniz deyok demektir ve bu durumda günübirlikyaflamak, günübirlik çal›flmakkaç›n›lmazd›r zaten.Küçük ve zarars›z görülen ertelemecilikler, boflvermifllikler, hantall›klar, görünürdeki tümküçüklüklerine ra¤men, asl›nda birer sabotör olarakplanlar›, programlar› kemirmeye bafllar. Yap›lmayanher fley, bir baflka ifli de aksat›r. Aksakl›klar, e¤erüzerine gidilmez, devrimci çözümler bulunmazsa,k›sa sürede bulafl›c› bir hastal›k gibi, baflka iflleri deaksatmaya bafllar.O alanda, birimde, çal›flma o günükurtarma çerçevesinde flekillenir.O anda varolan ifllere yetiflme peflindekoflulur ve onun ötesi düflünülmez.Düflünülemez de. Görünürdeo alan›n yöneticileri, kadrolar›, oalandaki herkes, belki her ifle koflturuyorlard›r,sürekli bir fleyler yapmayaçal›fl›yorlard›r, ama o yap›lanlardangeriye fazla bir fley kalm›-yordur. Diyelim ki, yo¤un geçeniki-üç ayl›k bir kampanya sonras›ndadönüp bakt›¤›m›zda, al›nan somutsonuçlar ya yoktur ya yok denecekkadar azd›r.Bir çok eylem yap›lm›flt›r, kampanyayakat›l›nm›flt›r, ama bunlarbirim aç›s›ndan belli bir program,plan temelinde yap›lmad›¤›, kadrolaflma,insan yetifltirme, kitle örgütlemegibi aç›lardan sonuç al›c› birtarzda çal›fl›lmad›¤› için, geriye kalan,böyle azd›r. Bu tür çal›flma tarz›nda,daha çok prati¤in peflinde sürüklenmeve o prati¤in içinde bo-¤ulma vard›r.Bu tarz sorgulan›p de¤ifltirilmelidir.Bunun yap›lmad›¤› yerde, birnoktadan itibaren ya “burada olmuyor”düflüncesi ya da kiflisel düzeyde“yapam›yorum, edemiyorum”gerekçeleri getirilmeye bafllan›r.Oysa yap›lamayacak, edilemeyecekbir fley yoktur; sorunun esas›, planl›programl› olmamaktad›r.– Sonuç alman›n bir baflkaflart›, disiplin, bir di¤eridenetimdirE¤er yaflam›m›zda, çal›flmalar›-m›zda belli bir disiplin yoksa, planve programlar›n da hiçbir anlam›kalmaz. Disiplin ve denetim, planve programlara hayat veren, onlar›ngerçekli¤i dönüflmesini sa¤layan temeliki unsurdur.fiunu flu zamanda yapaca¤›z diyorsakyapmak durumunday›z. Kitlelereverilmifl bir sözümüz varsa,yerine getirmek durumunday›z. Disiplin,en baflta bir iç disiplini gereklik›lar. fiöyle de diyebiliriz; birbirimdeki disiplin, o birimde bulunanherkesin iç disiplinlerinin birtoplam›d›r ayn› zamanda. Elbetteonunla özdefl de¤ildir, disiplininonun üstünde biryan› da olmal›d›r, ki o damerkezi olarak ortaya konulandisiplin ve denetimdir.Disiplin, gelenekselleflmiflve örgüt taraf›ndan ortayakonulan ilkeleri, kurallar›hayata geçirmektir.Bunlar›n hayata geçirilmedi¤iyerde “örgütlü devrimcilik”tart›fl›l›r hale gelir.Bunun tart›fl›l›r hale geldi¤i yerdede emin olun ki, çal›flmalar›m›zdansonuç alabilmek çok çok zordur.Çünkü orada örgütsüz bir bak›fl aç›-s› hakim k›l›nmaktad›r ve örgütsüzlü¤ünyaratt›¤› sonuçlar da günübirliktir.Denetim, baflar›y›, sonuç almay›garanti alt›na almakt›r. Neyinnas›l yap›ld›¤›n›n bilinmesi demektir.Geliflmelere an an vak›f olmakdemektir. Herhangi bir çal›flmam›zda,engellerle, olumsuzluklarla, imkans›zl›klarla,yanl›fl anlamalarlakarfl›laflmak her zaman ihtimal dahilindedir.Denetim iflte bu aç›danda çok hayatidir. Denetim çal›flmalardaortaya ç›kabilecek olumsuzluklar›n,sapmalar›n zaman›nda görülebilmesinisa¤lar, yanl›fl büyümeden,bize zarar vermeden müdahaleimkan› verir. Kararlar›n gevfletilmesininveya yanl›fl yorumlanmas›n›nyol açabilece¤i zararlar, ancaksa¤l›kl› bir denetim mekanizmas›ylaönlenebilir. K›sacas›, denetim,tafll›, engebelerle dolu yollarda, arabadevrilmeden önlemlerini alabilmektir.E¤er sa¤l›kl› bir denetimSay›: 211Yürüyüfl14 Mart201035


Say›: 211Yürüyüfl14 Mart2010mekanizmas› kurulmuflsa,"Söyledim yap›lmam›fl","Ben öyle de¤il flu flekildesöylemifltim, yanl›fl anlam›fl"türünden bahanelere de gerekkalmaz. Bu anlamdaaç›kça görülece¤i gibi, denetim,yapt›¤›m›z iflten sonuçalman›n en önemli sigortalar›ndanbiridir. Denetimi, d›fltan gelens›k›c› bir unsur gibi de¤il, harcad›-¤›m›z eme¤in, zaman›n bofla gitmemesinisa¤layan bir sigorta olarakgörmeliyiz.– Bir baflka örnek:Ali R›za’n›n ve Veysel’in ›srar›Okullar›n aç›ld›¤› o ilk günlerdeEkrem Ak›n adl› ö¤renci, Ali R›-za’n›n dikkatini çekiyor. Ekrem'letan›fl›yor Ali R›za (Kurt), anlat›yor,anlat›yor, ama Ekrem ikna olmuyor...Nihayet di¤er arkadafllar AliR›za'ya "B›rak u¤raflma, ondan iflç›kmaz" diyor. Ama Ali R›za ›sraradevam ediyor. Sonuç biliniyor. EkremAk›n Savafl militan bir Dev-Gençli, ard›ndan da Dev-Genç’inyöneticilerinden biri oluyor.Veysel Beysüren bir Liseli Dev-Gençlidir (1 Nisan 1993'te flehit düfltü).Ama birazdan sizin de görece¤inizgibi, kendine güvenlidir. Herkesiikna edebilece¤ine, yani asl›nda ideolojisine,hakl›l›¤›na güvenir.Kendisi gibi liseli olan bir arkadafl›n›nailesiyle konuflmaya gider.Aile çocu¤unun mücadeleye kat›lmas›n›adeta zorla engellemektedirve Veysel onlar› bu konuda ikna etmeyidüflünür. Liselinin annesi, Veysel'ikarfl›s›nda görünce, kendi o¤ullar›nayapt›klar› gibi, onu kap› arkas›nas›k›flt›r›p eline geçirdi¤i süpürgeylevurmaya bafllar, Veysel hiçkarfl›l›k vermez. Anne ard›ndan daVeysel'i kovar. Veysel ailenin bu tavr›karfl›s›nda "Gitmeyece¤im, buradakalaca¤›m, sizinle konuflaca¤›m, bensizi dinleyece¤im, siz de beni" diyerekoturur oraya. Hiçbir fley Veysel’ioradan kald›ramaz ve sonuçta aileonu dinlemeyi kabul etmek zorundaÖrgütlemekte ›srar, kendi ideolojimizegüvendir. Yüzde yüz sonuç al›r›z diye genellemeyapamay›z, ama halktan her insan›örgütleyebiliriz, ona düzenin yüzünügösterebilir, devrimi anlatabilir ve onu iknaedebiliriz güvenini duymal›, o iddiada olmal›y›z.Bu güven ve iddiaya sahipsek, ›srarl› olmak,bunun do¤al sonucudur bir yerde.kal›r. Asl›nda Veysel'in bu tavr› daailenin hofluna gitmifltir. Oturup konuflurlar.‹lk baflta bir de¤ifliklik olmazailede. Ama Veysel hemen herakflam o eve gidip sohbet etmeye devameder... Aile bazen kap›y› isteksizceaçsa da, Veysel ald›rmadan onlarlakonuflmaya ve saatlerce onlar›dinlemeye devam eder... Sonuç,Veysel'in ›srar› ve çabas› bofluna gitmez.Biliyoruz ki, Ali R›za’n›nki deVeysel’inki de tekil örnekler de¤ildir.Özellikle flehit yoldafllar›m›zailiflkin benzer anlat›mlar› dinlemiflizdirbir ço¤umuz. Bazen uzun saç›,bazen küpesi, bazen flu veya bukonudaki davran›fllar›, bazen baflkaherhangi bir yaklafl›m› nedeniyle birçok insanla ilgili ondan bir fley olmazönyarg›s› hakim olabiliyor hemen.O tip yarg›lara teslim olup ›srarc›olunmayabiliyor.S›radan, apolitik insanlar› örgütlemekte›srar, ekonomik demokratikörgütlenmeler içinde örgütlenmiflinsanlar› devrimcilefltirmekte›srar, devrimcileflen insanlar›kadrolaflt›rmakta ›srar, birörgütlenmenin afla¤›dan yukar›yagelifliminin süreklili¤i için flartt›r.Örgütlemekte ›srar, kendi ideolojimizegüvendir. Yüzde yüz sonuçal›r›z diye genelleme yapamay›z,ama halktan her insan› örgütleyebiliriz,ona düzenin yüzünü gösterebilir,devrimi anlatabilir ve onuikna edebiliriz güvenini duymal›, oiddiada olmal›y›z. Bu güven ve iddiayasahipsek, ›srarl› olmak, bunundo¤al sonucudur bir yerde.– Sonuç al›c›l›k, emekle yeniyiyaratmakt›r!Sonuç al›c› olabilmek, elbette enbaflta yo¤un bir emektir. Hiç kimse,yo¤un bir emek sarfetmedensonuç alma hayali içinde olmamal›d›r.Kitleleri örgütlemek,flu veya bu mahallede,fabrikada, okulda bir örgütlenmeinfla etmek, bir zanaatkar›nsabr› ve eme¤ini gerektirir.Örgütleyece¤imiz kitleleri,kadrolaflt›raca¤›m›z insanlar›-m›z›, kuraca¤›m›z herhangi bir birimörgütlenmesini, bir sanatç› gibinak›fl nak›fl iflleyece¤iz. Bu sonuçlargerçekten de ancak böyle bir emekleortaya ç›k›yor. Asl›nda, bir insan›gün gün bilinçlendirmek, onu güngün devrimcilefltirmek, bir devrimciyigün gün kadrolaflt›rmak, insanabir kuyumcu ustas›n›n güzel bir eseryarat›rken duydu¤u coflkuyu verir;hatta daha ötesini. Biz, eski insandanyeni bir insan yarat›yoruz, biz,dünyay› sarsacak, de¤ifltirecek birkadro yarat›yoruz, bundan büyükbir eser olabilir mi?– Sonuç al›c›l›k, büyükiddian›n do¤al sonucudur;sonuç al›nam›yorsa, iddial›olmakta bir sorun vard›r..‹ddias›zl›k, yetinmecilik, kendineve halk›na güvensizlik, sonuçal›c›l›¤›n önündeki en önemli engellerdir."Dünyay› Bir Kez de Türkiye'denSarsaca¤›z" iddias›yla bak›ld›¤›nda,ne yap›p edip o sonucualmaya çal›fl›r›z. O sonucu almakiçin k›l› k›rk yarar, plan›m›z›, program›m›z›yaparaz.Dolay›s›yla, herhangi bir birimdeki,alandaki çal›flma tarz›m›z› de-¤erlendirirken, çal›flmam›z›n bu sözedenk düflüp düflmedi¤ini pekalatemel bir ölçü olarak alabiliriz.Bir kere denedik olmad›ysa, ikikere deneyece¤iz, olmad›ysa üç,dört.. Kap›dan giremiyorsak bacadangirece¤iz.Kitle çal›flmas› nedir zaten: düflman›nsaflar›n› daralt›p, devrimsaflar›n› geniflletmek de¤il mi? Pekiböyle bir iddia, ›srar olmadan busonucu yaratabilir miyiz?36


Dün SEKA’yd›, bugünTEKEL, yar›n hepimiz!Kocaeli SEKA fabrikas› emekçilerifabrikalar› kapat›lmak istendi-¤inde 1 Ocak 2005’te direnifle bafllad›lar.O dönem direnifl içerisindeolan bir emekçi, daha önce süren iflçidirenifllerine bak›fl aç›lar›n› flöyleifade ediyordu:"Bize 10 y›l boyunca s›n›f dayan›flmas›n›anlatsan›z bir kula¤›m›zdangirer di¤erinden ç›kard›...”SEKA iflçileri, iktidar›n “özellefltirme”ad›na sürdürdü¤ü sald›r›politikas›na s›ra kendilerine gelinceyekadar, sessiz kalm›fl, izlemifllerdi.Bu gerçek TEKEL direniflindebir kez daha karfl›m›za ç›kt›. Tekeliflçileri, bu eksikliklerini, bak›fl aç›-lar›n›n yanl›fll›¤›n› direnifl içindegördüler. Bir TEKEL iflçisi de, budurumu kendileri aç›s›ndan flöyleanlat›yordu:“Biz TEKEL iflçisiyiz ve de art›kb›çak kemi¤e dayand›. Kemi¤i kesiyorduki biz bu direnifli gösterdik. Vede ac› bir tat da ç›kard›k. Keflke bizbunu TEKEL özellefltirme kapsam›ndaanonim flirkete dönmedenyapsayd›k diyebiliyoruz.”SEKA ve TEKEL iflçilerininvurgulad›¤› gerçe¤i, hemen tüm iflçilerbir biçimiyle yaflad›lar. Bir bak›maherkes kendi deneyini yenidenyaflad›.“...baflkalar› bu sald›r›laramaruz kald›¤›nda direnmek,onlara destek vermektir”Bir baflka TEKEL iflçisi, direniflinö¤rettikleri ile “... bizzat kendibafl›m›za gelmeden de“ direnmekgerekti¤ine iflaret ediyordu.Direniflteki TEKEL iflçilerininbelki de üzerinde durdu¤u en çarp›-c› gerçek flu noktayd›;“... iflçilerin de bir ço¤u, hepbask› kendisine yöneldi¤inde mücadeleyegiriyor, direnifller yap›yor...”Yani sadece “b›çak kemi¤e dayand›¤›nda”direnmek, geç kalm›flbir direnifltir. SEKA, TEKEL direniflleribiraz da böyle geliflen direniflleroldu.Aç›k ki, özellefltirme konusundakibu tav›r, “b›çak kemi¤e dayand›¤›nda”direnilmesi, özellefltirmesald›r›lar›n› bofla ç›kartma, geriletmekonusunda beklendi¤i gibi birrol oynamam›flt›r.Bu tav›rlar sonucudur ki, oligarfliözellefltirme sald›r›s› konusundarahat hareket etmifl, iflçi s›n›f›ndanciddi bir direnifl görmemifltirAncak esas olarak da sendikalar›nad›m atmamalar›, bu konuda birpolitika gelifltirmemeleri sonucuoligarflinin sald›r›lar› kolayca hedefineulaflm›flt›r.Sendikalar, iktidar›n özellefltirmead›na ya¤ma ve talan politikalar›,binlerce iflçinin çal›flt›¤› fabrikalar›ntekellere peflkefl çekilmesi veiflçileri kendi kaderlerine terketmesikarfl›s›nda politika gelifltirememifltir.Oligarfli özellefltirmelerde, zorlanmadan,ciddi bir direniflle karfl›-laflmadan onlarca fabrikay›, tesisi,kuruluflu özellefltirebilmifltir. Oligarfli,sendikalar›n bu tav›rlar›ndangüç alarak, öylesine rahat davranmaktad›rki, binlerce iflçiyi soka¤a,kap› önüne koymufl, “gidip bafl›n›-z›n çaresine bak›n” diyebilmifltir.‹flte o koflullarda, SEKA, TE-KEL, Tüprafl, Petkim, THY... iflçileridirenifle bafllam›fl; bu direnifllerde birbirinden kopuk birbiçimde gerçekleflmifl, bu nedenlede direnifller, do¤rudan oligarflininbu alandaki politikalar›n› püskürtmek,iflten at›lmalar›n önüne setçekmek hedefiyle sürdürülememifltir.SEKA ve TEKEL’de dahil olmaküzere süren direnifllerde, iflçilerinekonomik talepleri ile ifllerinikaybetmemek için bir baflka kurumageçmeleri, k›dem tazminatlar›-n›n verilmesi, as›l taleplerini oluflturmufltur.Örne¤in SEKA’da soruniflçilerin Kocaeli Belediyesi’ne geçmeleriile “çözülmüfltür.”TEKEL’de ise iflçiler, bir baflkakurumda çal›flmak için taleplerinidile getirmifller, sendika ve TÜRK-‹fi, özellefltirme politikalar›n› a¤z›-na bile almam›flt›r.Kald› ki, SEKA iflçilerinin, Belediye’degörevlendirilmesi de sorunuçözmemifltir. Zira, bu sald›r› boflaç›kar›lamay›nca SEKA sonras› dasürmüfltür. Nitekim 5 y›l sonra TE-KEL kapat›lma noktas›na gelmifltir.Ayr›ca s›rada, kap› önüne konacakbinlerce iflçi daha var. AKP iktidar›,bu politikay› sürdürmede kararl›d›r.‹ktidar bölüyor, direniflö¤retip, birlefltiriyorAKP iktidar› emekçilere sald›r›rken,klasik politikas› “böl ve yönet”i de uyguluyor. ‹flçileri bölüyor, tecritedip, di¤er halk kesimleri ile karfl›karfl›ya getiriyor.Direnifller iflçilere de ö¤retiyor.Bunu TEKEL direniflinde daha yak›ndangördük. Ancak her iflkolukendi deneyini yaflamak yerine as›lolarak “baflkalar›na sald›r›ld›¤›nda”harekete geçmelidir.Bu baflar›ld›¤›nda emekçiler kazanacak,sald›r›lar püskürtülecekve“...keflke TEKEL olarak Telekom,Petkim bu tür kurumlar gitmedenbunlar› yapsaym›fl›z” demeyecektirart›k emekçiler!..Say›: 211Yürüyüfl14 Mart201037


Yürüyüfl: Sendikan›n alm›floldu¤u karar› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?Hasan Y›lmaz (Malatya): Bukarar› kendi aram›zda de¤erlendirece¤iz.Ama kesinlikle Ankara’y›terk etmemiz laz›md›.Yürüyüfl: Bundan sona nas›l birsüreç iflleyecek iflçiler aç›s›ndan?Hasan Y›lmaz (Malatya):Hasan YILMAZHalka ulaflaca¤›z. Halk› mücadeleniniçine kataca¤›z. Daha çokeylemler yapaca¤›z. Bu süreci iyide¤erlendirmemiz gerekiyor. Busorun sadece tekel iflçilerinin sorunude¤il. E¤er örgütlenmezsekmücadele etmesek önüne gelen istedi¤igibi hakk›m›z› elimizden al›r.Bayram KOÇ Bayram Koç (Amasya): BenAmasya yaprak tütün fabrikas›ndaifle bafllad›m. Sendikalar bafltan beribizi susturmaya çal›flt›lar. Özellefltirmeye herzaman karfl› ç›kt›k. Y›llarca kadrosuzyaflaman›n zorlu¤uyla yaflad›k. Tam kadromuzgeldi derken fabrikam›z› satt›lar.Say›: 211 Özelefltirmeye çay oca¤›ndan bafllad›lar.Yürüyüfl Özelden genele do¤u her fley planl›yd›. fiimdi14 Mart herfleyin fark›na vard›k.2010Bundan sonra Malatya dahil bütün illerdehakk›m›z› alana kadar mücadeleye devamedece¤iz.Ali Kara (Malatya): 20 gün eksüre verildi hükümete e¤er hükümethaklar›m›z› vermezse eylemle dahada artacak. Ankara ‘daki amac›m›zözlük hakk›m›z› almakt›. ,Ölmek var dönmek yok slogan›ylayola ç›kt›k. Bu mücadeledebedeller ödedik.Ali KARAfiehitler verdik mücadeleyib›rakmak flehitlerimize ihanettir.fiunu da herkes iyi bilsin 3000tekel iflçisinin 4-C ye geçti¤iyaland›r.Cafer Öztürk (Çevre Esnaf›):Malatya’da Sümerbank kapat›ld›iflçiler sessiz kald›. Tekel kapat›ld›Cafer ÖZTÜRK sessiz kal›nd›. E¤er toplumumuzduyarl› olsayd› ifl bu seviyeye gelmezdi.Tekel direnifl çad›r›n›n burada olmas› bizirahats›z etmiyor. Aksine böyle bir mücadeleoldu¤u için seviniyoruz. Maddi ve manevitekel iflçilerinin yan›nday›z.D‹REN‹fi DEVAM ED‹YOR!Malatya’da Tekel flehidiHamdullah Uysal Direnifl Çad›-r›nda tekel iflçilerinin onurlu direniflidevam ediyor. Her zamankigibi güne nöbet de¤iflimiylebafllayan direniflçiler günboyu mücadele ettikleri onursaldavalar›yla ile ilgili halk› bilgilendiyorlar.Malatya Gençlik Derne¤iGiriflimi direnifl çad›r›na gelerekdestek verdi. Dev-Gençlilerçad›ra gelirken “Yaflas›n Dev-Genç Yaflas›n Dev-Gençliler”,Tekel ‹flçisi Direniflin Simgesi”,“Gün Gelecek Devran DönecekAKP Halka Hesap Verecek”slolganlar› att›lar. ‹HDMalatya flubesi de direnifl çad›-r›n› ziyaret ederek destekte bulundu.Direniflin 86. gününde iseTürkiye De¤iflim Hareketi Malatyateflkilat› iflçileri ziyaret etti.Ayr›ca 8 Mart günü tekeliflçileri meflaleli eylem yapt›.Direnifl çad›r›nda toplanan direniflçilerAKP Malatya il binas›önüne kadar meflalelerle yürüdüler.Eylem s›ras›nda s›k s›k“tekel iflçisi yaln›z de¤ildir”“ölmek var dönmek yok” “direniflinsimgesi tekel iflçisi”sloganlar› at›ld›.AKP önüne gelindi¤indeElaz›¤’da depremde hayat›n›kaybedenler için bir dakikal›ksayg› duruflu yap›ld›. Sayg› duruflununard›ndan tekel iflçileriad›na Zülfikar Koflar bir aç›klamayapt›. Koflar yapt›¤› aç›klamada78 gün Ankara’da direniflçad›rlar›nda özlük haklar› içinmücadele ettiklerini, çad›rlar›n›Ankara’da sökmelerinin bu direniflinbitti¤inin anlam›na gelmedi¤inisöyledi. “AKP 4-C yibize dayatarak resmen ölün diyorevet bizde diyoruz ki ölmekvar dönmek yok” diyenKoflar Malatya halk›n› direniflçad›r›na ça¤›rd›. Eyleme HalkCephesi ve ESP destek verdi.Malatya’da sendikalar›ndestek vermemesine ra¤meneyleme 160 kifli kat›ld›.TAR‹fi’TE D‹REN‹fiSÜRÜYORTAR‹fi iflçileri, Genel Müdürlükönünde bafllatt›klar› eylemlerinedevam ediyor. Eylemlerindeikinci haftaya giren ve ‹zmirlilerdendestek almaya devam eden iflçiler,bir an önce haklar›n› almakistiyor. 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlargünü nedeniyle ÖDP’li kad›nlar›nziyaret etti¤i kad›n iflçilerde haklar›n› alana kadar eylemi b›rakmayacaklar›n› söyledi. TA-R‹fi yönetimi ile bir görüflme gerçeklefltiren sendika yönetimi,TAR‹fi yönetiminin mallar›n sat›fl› ile ilgili yürüttü¤ü çal›flmahakk›nda bilgi verdi¤ini aç›klad›.38


Devrimci MemurHareketiMalatya'da Bir Çad›r:Hamdullah UysalDirenifl Çad›r›Kamu Emekçileri Cephesi’nin Malatya'da27 fiubat'ta Tekel iflçilerine destek için bafllatt›¤› eylemdevam ediyor. Kamu Emekçileri Cephesi 27 fiubat'ta,Yeflilyurt Mahallesi’nde çad›r açt›. MalatyaTekel iflçileri ve halk, çad›r›, eylemi k›sa sürede sahiplendi.Öyle ki, 1 günlük düflünülen çad›r ve oturmaeylemi sahiplenmeden kaynakl› süresiz olarakuzat›ld›. Çad›ra, Tekel direnifli içinde ölen HamdullahUysal'›n ad› verildi.Çad›r›n 3. günü, 1 Mart’ta Dan›fltay'dan gelenaç›klamayla Ankara'da Sakarya Caddesi’ndeki çad›rlarsendikan›n karar›yla kald›r›l›rken Malatya'dakiçad›r devam ettirildi. Bir Tekel iflçisi, "Dan›fltay'›n bukarar›, sadece hükümete yarad›, bize hiçbir flekildebir faydas› yok. Bu karar Tekel iflçilerini oyalama karar›d›r.Hükümet polis zoruyla bizi da¤›tamayaca¤›n›anlay›nca, dan›fltay›n bu karar›yla direnifli k›rmay›hedeflemifltir. Bizlerin iste¤i hakl› olan taleplerimiz.Bize düflen mücadeleyi b›rakmamak, daha da ileriyetafl›makt›r." derken direnifle ara verilmemesi gerekti¤ini,do¤ru bir flekilde ortaya koyuyordu.Kamu Emekçileri Cephesi taraf›ndan kurulan vedaha sonra baflta Tekel iflçileri olmak üzere sahiplenilençad›r eylemi, bu bak›flla devam ettirildi. ElbetteTekel direnifline destek amaçl› bu eylem, tek bafl›nabüyük sonuçlar yaratan, belirleyici bir eylemde¤ildir. Ancak eylemin gösterdi¤i sonuçlar önemlidirve belirleyicidir.Öncelikle hareket edece¤imiz nokta neresidir?Tekel iflçilerinin eylemi hakl› ve meflrudur. Buhakl›l›k ve meflruluk halk›n çok de¤iflik kesimlerindeyank› bulmufltur. Genifl bir duyarl›l›¤› ve sahiplenmeyia盤a ç›karm›flt›r. Ancak tekel direniflinin insiyatifinielinde bulunduran, baflta TÜRK-‹fi olmak üzeresendikalar›n, ortaya koyduklar› pratik bu sahiplenmeye,duyarl›l›¤a denk düflmemifltir. Sendikalar kendiiflçisine, halka güvensizdir. ‹ddial› olamam›fllard›r.Gösterdikleri tepki, ald›klar› kararlar, sonuç almayagötüren kararlar de¤ildir. Ve görülen gerçek de fludurki, bu sendikalar direnifli ad›m ad›m tasfiye etmehesab› içindedir.‹flte devrimci memurlar›n hareket noktalar› buralardad›r.Sadece bu sendikalara at›p tutman›n ötesinde,“biz ne yapmal›y›z” diye düflünmeliyiz. Bugünkü gerçeklikleriyle,direniflin insiyatifi devrimci memurlar›nelinde de¤ildir. Bu noktada, sendikalar›n d›fl›ndayapaca¤›m›z eylemler “NE ETK‹ YARATAB‹L‹R K‹” denilebilir.Oysa bu bak›fl aç›s›, yukarda ifade etti¤imizsomut durumu görmezden gelen bir düflüncedir."NE ETK‹S‹ OLUR K‹” düflüncesi en baflta iddias›zbir düflüncedir. Yap›lan› yeterli görmezken, birfleyyapmamak sonucunu do¤uran, pasif, duyars›z biryaklafl›md›r.Bu direnifl temelinde, bizim yapmam›z gerekentepkiyi, duyarl›l›¤› örgütlemek, yeni iliflkilere uzanmak,politiklefltirmektir. Dahas› kendimizi örgütlemektir.Bunlar› baflarmak iddial› ve güvenli olmakt›r...Kamu Emekçileri Cephesi’nin Malatya’daki direniflçad›r› bu noktada, küçük ama ö¤retici bir örnektir.Orada duyarl›l›k ve sahiplenmeyi a盤a ç›karma vard›r.Yeni duyarl›l›klar yaratma vard›r. Orada, günlükyaflam program›ndan, gelen ziyaretçileri karfl›lamaya,oraya yeni ziyaretçiler tafl›maya, direnifl çad›r›ndatart›flma ve sohbetleri örgütlemeyi, organize etmeyiö¤renmek vard›r.‹ddial› olmak, cüretli olmak, politik olarak devrimcibir bak›fl aç›s›na sahip olmak... ‹flte belirleyiciolanlar bunlard›r. Direniflleri yaratan ve kazan›magötüren bu belirleyicilik olmufltur.Say›: 211Yürüyüfl14 Mart2010Kocaeli’de iflsizler ‹fiKUR’ubast›Kocaeli’de iflsizler 8 Mart günü ‹fiKUR’ubast›. ‹flsizli¤in bunaltt›¤› 25 iflsiz, “Bize ifl bulacaks›n›z”diyerek oturma eylemine bafllad›. Tart›flmalar›nyafland›¤› eylem s›ras›nda fiube MüdürüNaz›m Balc› eylemcileri ikna etmeye çal›flt›.“Yoksul ailelerin çocuklar›y›z diye açl›ktanm› ölelim mi. Evimize ekmek götürmek istiyoruz"diyen iflsizler pazartesi gününe kadar sürevererek sorunlar›na çözüm bulunmas›n› istedi.Emekli-Sen: "Haks›z kesintilerekarfl›y›z"Emekli-Sen üyeleri taraf›ndan, üyesi bile olmad›klar› bir dernekiçin maafllar›ndan kesinti yap›lmas› dolas›yla bir eylemyap›ld›. 9 Mart günü Sosyal Güvenlik Kurumu ‹zmir ‹l Müdürlü¤üönünde yap›lan eylemde, “fiubat ay› maafllar›n› almaya gidenemekliler, maafllar›ndan yap›lan kesintiyle karfl›laflt›lar" denildi.Kesintinin kifli bafl› 18 TL. olarak Türkiye Emekliler Derne¤i'neüye gösterilen emeklilerden haks›z yere yap›ld›¤›n›n belirtildi¤iaç›klamada "biz ‹zmir'de bu derne¤in nerede oldu¤unudahi bilmezken maafllar›m›zdan yap›lan bu kesintiye karfl› ç›k›-yoruz" denildi.39


Say›: 211Yürüyüfl14 Mart2010Öğretmenimiz“Dünyay› güzellik kurtaracakbir insan› sevmekle bafllayacakher fley” demifl Sait Faik. Ama bizböyle bir sevgiden bahsetmiyoruz.Yine insan› sevmektir bizimsevgimiz ama onun güzel gözleri,bu¤ulu bak›fllar› de¤il bizim sözünüetti¤imiz sevgi.Mahalledeki insan tipleri, halk›niçindeki insan tipleri konusundayeni yeni deneyler yaflamayadevam etsek de karakteristik baz›özelliklerini sayaca¤›z afla¤›da.Bu konudaki örnekleri sürekliakl›m›zda tutmal›y›z. Karfl›daki insanmutlaka öyledir demiyoruz.Bunlar genel karakterlerdir.fiu ana kadar yaflananlardanç›kan sonuçlard›r:a) Mahalle gençli¤idisipline gelmekte zorlan›r.Ama biz buna ra¤mendisipline etmek için›srar etmeliyiz.b) Çok kolay yalansöyler. Yapaca¤›m der, yapmaz.Hava atmay› sever. Bir eylem yapar,o eylemi ikinci bir kifliye anlatmadanduramaz. Sonuçta polisinkula¤›na da gider ve yakalan›r.c) Çok ifl yap›yor havas›ndad›r.Yapt›¤› ya bir korsan gösteriya da bir faflistin dükkân›na molotofatmakt›r. Buna "milisim" der.Yani kendini abart›r.d) Birbirleri aras›nda, özel sorunlarolan insanlar, örgütü bu sorunlaraalet ederler. Olmad›k fleyleranlat›p seni yönlendirmeye çal›fl›r.Örgüte karfl› suçluymufl havas›yarat›r. Asl›nda gerçek öyleolmayabilir. O özel sorununu buflekilde kullan›r. Yani bizi k›flk›rt›r.Bu durumda dikkatli olmal›. Anlat›lanher fleye hemen inanmamal›y›z.Gerçe¤in ne oldu¤unu araflt›rmal›y›z.Bunun için gerekirseyüzlefltirmeler yapmal› taraflar›ayr› ayr› dinlemeliyiz. Yani anlat›-lanlarla de¤il, gerçe¤e göre hareketetmeliyiz.‹NSANLARI SEVMEKHALK VE VATAN SEVG‹S‹ ‹LESEVMEKT‹Re) Söz verip yapmama,randevulara gelmeme gibial›flkanl›klar yayg›nd›r.Bunun için yak›ndan denetlemeliyiz.Bir ifli yapt›-r›rken, onlar›n faydalanabilece¤iboflluklar b›rakmamal›-y›z. Yani kaçamak yapamamal›.Örne¤in bir eyleme gelece¤inisöyler, sabah mutlaka ifli ç›km›flt›r.Hatta Pazar günkü bir eylemiçin o gün Pazar oldu¤unu bile hesaplamadan"ifle gittim" bile diyebilir.Bunlar›n temel nedeni korkuolmakla birlikte esas olarak sözvermenin de¤erinin genel olaraky›pranm›fl olmas›ndad›r. Yani yozlaflmad›r.Bu durumlarda da peflinib›rakmamal›, yap›lmayan iflten,gelmeyen kifliden mutlakanedenlerini ö¤renmeli ve peflinib›rakmad›¤›m›z›, bizi aldatamayaca¤›n›göstermeliyiz.Söyledi¤imiz gibi bunlar en genelhali ile karfl›m›za ç›kan örneklerdir.‹nsandan insana de¤iflir.‹flte böyle insanlar› da sevebilirmiyiz?Sevgi onlar› e¤itmektir...Sevgi onlar› devrimcilefltirmektir...Yalan m› söylüyor, do¤ru söylemeyiö¤retmektir sevgi.Korkuyorlar m›, onlara ö¤retece¤iz;cesur olmak, korkmamakde¤ildir, korkuyla direnmektir.Sadece direnirlerse korkuyu yeneceklerinianlataca¤›z onlara.Korku bilmemekten kaynaklan›r;onlara ö¤retece¤iz, onlar› e¤itece¤iz.Korku güvensizliktir; onlaragüveni ö¤retece¤iz.Onlara kapitalizmin kurallar›n›ö¤retin. Bir avuç kan emicininhalk› nas›l hayvana sayd›¤›n› ö¤retin.Katil, obur, h›rs›z kapitalizminhalk› nas›l insanl›¤›ndan ç›-kartt›¤›n›, son nefesine kadar nas›lsömürdü¤ünü ö¤retin. Onlara,kapitalizmin iflleyifl kurallar›n›mutlaka ö¤retin. Ö¤retinki, nedeny›kmak gerekti¤ini bilsinler.Onlara emperyalizmin katliamc›l›¤›n›,sömürüsünü, yozlu¤unuö¤retin. Açl›¤›m›z›n, çaresizli-¤imizin e¤itimsizli¤imizin sorumlusununemperyalizm oldu¤unuö¤retin.Bunlar› y›kmak için, güçlenmemiz,örgütlenmemiz gerekti¤iniö¤retin. O zaman söz verip tutmamak,hava atmak, yalan söylemek,hepsinin bir bir nas›l eridi-¤ini, yok oldu¤unu göreceksiniz.Biz devrimciyiz. Bizi, s›radaninsanlardan ay›ran en büyük özellikbudur. Ölüme birlikte bafl koymak,zorluklar› birlikteaflmak, bizimaram›zdaki yoldafll›kiliflkilerini güçlendirecektir.Aram›zda,güçlü bir sevgi vesayg› iliflkisi yaratabilirsek,koflullar nekadar zorlu olursa olsunsavaflmak dahakolay olacakt›r.Bu sevgi savafl› büyütmelidir...Bu sevgi güveni büyütmelidir...‹stenen asla Sait Faik’in fliirindekigibi bir sevgi de¤ildir.Bu sevgi, onlarla savaflmakt›r.Onlar›n kafas›ndaki, ruhundakidüzen ile savaflmakt›r. Bu insanlarlaolmuyor, olmaz diyenler,gerçekte savaflmayanlard›r. Gerçektebeyni düzeniçileflmifl olanlard›r.Bir yandan bir yana, savrulurdurur kafas›. ‹nsanlar› sevmek;halk ve vatan sevgisinden ayr›lmaz.Ay›rd›¤› noktada düzeniçiçözümler bulur.Bizim sorunumuz yöneticilerimizinbeynidir.Biz, halk yalan söyler mi diyoruz.Söyleyebilir, ama halk, devrim-iktidar-savaflgerçe¤i gözüylebakmaz. Bilinçli, örgütlü olmayaninsanlar›n iyilik ölçüsü farkl›d›r,bunu çok anlatm›fl›zd›r. Örgüt güvenli¤inedir? Düflman kimdir?bunlar› düflünmezsek, elbette40


halk düflman› katili bile bir ç›rp›-da çok iyi insan ilan edebiliriz.“Onunda çocu¤u vard›r”, “ o dabir babad›r” vs. ölçüleri buralarabile tafl›nabilir. Böyle bir sevgide¤il, devrimin, devrimcili¤in,mücadelenin, savafl›n büyütüldü-¤ü bir sevgi ile sevece¤iz onlar›.Ama mant›kl› olmal›y›z, evetmant›kl› davranaca¤›z. Mant›¤›-m›zla dünyaya bak›fl›m›z›, halk›-m›za ülkemize bak›fl›m›z›, sevgi ilesavafl ile güven ile besleyece¤iz.Dünyaya bizim gözümüzle,devrimin gözüyle, bakmad›kça,bugün de¤ilse yar›n düzeniçi birsevgi ve anlay›fl›n difllilerine kendinikapt›rmak kaç›n›lmazd›r. Birsavafl örgütünün militan›, kadrosu,hele yöneticisi, "partim söylüyorsado¤rudur" diye en bafl›ndandüflünmelidir. Dünyaya devriminç›karlar› gözüyle, iktidarkafas›yla bakt›¤›nda zaten ayn›sonuca ulaflacakt›r.Öyle anlar olacakt›r ki, çevremizdebirçok iliflkinin karfl› ç›kt›¤›bir karar› da uygulamak durumundakalabilirsiniz. T›pk› ölümorucunda hain ilan edilenler gibi.Halk›n, apolitik insanlar›n nas›lbakt›klar›n› anlatt›k. Bir kadronunböyle bakmas› ise çok dahafarkl›d›r.Örgütün karfl›s›nda gerçekteörgütsüzlü¤ü, bireyi savunuyordur.Devrimin kanunlar›n› de¤il,insan haklar› savunuculu¤u yap›-yordur. Bu kültür her yerde karfl›-m›za ç›kar. Savafl, direnifl nedirbilmez bu kafa. ‹nsan Haklar›Derne¤i gibi bakar örgüt gibi de-¤il. Bu herkes için bir e¤itimdir.Ölüm-yaflam tart›flmalar›nda anlatt›kbu kafay›. Hümanizmin, insanhaklar›n›n ne oldu¤unu biliriz.S›n›flar mücadelesinde bukavramlar›n hiçbir hükmü yoktur.Elbette insanlara en büyükde¤eri veren komünistlerdir. Amahümanizm dedi¤imiz, burjuvazininüretip, beyinlere soktu¤u, s›-n›f mücadelesini beyinlerde yoketmenin bir oyunudur.‹nsanlar› sevece¤iz tek istisnas›iflbirli¤i ve ihanettir...Direnenler ölürken, ihanetedenleri sevmek de ihanettir. Buay›r›m› da bilerek sevece¤iz insanlar›m›z›.Bu ay›r›m› bilmeyenhümanistler, yalanc›d›r. ‹nsan›sevmeye de¤il, ihaneti büyütmeyehizmet eder her yapt›klar›.Oysa emperyalizme bak›n s›n›flarmücadelesini görürsünüz.Amerika, El Kaide’nin d›fl›ndahedef al›nmas› gereken dünyadaki5 örgütten biri olarak bizi listeyeneden al›yor? Bas›nda okumuflsunuzdur.Temelinde s›n›fmücadelesi vard›r. S›n›f ç›karlar›-n› bugün ya da yar›n tehdit edecekgüçler bunlard›r, "öyleyseben bunlar› yok etmeliyim" diyor.Gerekçesine bak›yorsun:"Amerika’y› aç›kça elefltirdi" diyor,"Afganistan operasyonunakarfl› ç›kt›" diyor. S›n›f kinini görüyormusunuz? "Sen beni elefltirdindemek, sen benim terörümekarfl› ç›kt›n demek" deyip "ölümlerdenölüm be¤en" diyor.Elbette sorun tek bafl›na elefltiride¤il. "Benim düzeniminönünde engel olan bunlard›r" deyiphedef tespiti yap›yor. Bu hedeftespitinin alt›nda sadece bizimya da di¤er dört örgütün silahl›gücü yatm›yor, ya da Amerika’yakarfl› eylem yapm›fl olmas›yatm›yor. "‹deolojik olarakda önümde engel" diyor. "Beyinlereyerlefltirmek istedi¤im kültürünkarfl›s›nda bunlar engel vekendi ülkelerinden bafllayarakyayabilirler bunu" diyor.Biz de bu kültüre karfl› savafl›yoruz.Sola, bizim insanlar›m›zabulaflan bu kültür beyinlerden silinmedikçe,dünyaya, s›n›flarmücadelesi perspektifiyle bak›lmad›kçahiçbir savafl›n kazan›lmaflans› yoktur. Biz yöneticilerimize;"Devrimin, örgütün ç›karlar›gözüyle bakmal›s›n›z. Her fleyesevgiye de" derken de bu bak›fl›anlat›yoruz.Kitle çal›flmas›nda, kadrolaflmada,e¤itimde, yöneticilerimizinbeyni bizim olmazsa, baflar› dayok demektir. E¤itece¤in insanlar›nbeyinlerinin bir yan›n›n, bizimolmamas› riski var demektir.Yöneticilerimizin beyni bizimolursa, onlar›n ki de olur. ‹nsanlar›sevmek budur. Halk› sevmekbudur. ‹nsanlar›m›z› büyük birhalk ve vatan sevgisi ile sevmekbudur.Onlar e¤ri duracak biz düzeltece¤iz.Onlar söz verecek, yapmayacakbiz yapt›raca¤›z. Bu tabiiki anlay›fll› olmak, bu hallerikabul etmek demek de¤ildir. Sizyeter ki ö¤retin. Onlar do¤ruyuö¤renir, tahmin etti¤inizden çokdaha k›sa sürede, ö¤renir. Bak›nemperyalizmin korktu¤u halk buhalkt›r. Bu korku bizi “hedef al›nmas›gereken 5 örgüt” aras›nasokuyor. Biz halk›m›z› ancak bubilinçle, e¤itirsek emperyalizmiyeneriz. Emperyalizmi yenmekiçin, faflizmi y›kmak için, halk›-m›z›, vatan›m›z›, insanlar›m›z› büyükbir sevgi ile sevmek ve busevgiye denk düflen bir çal›flmaile e¤itmek zorunday›z.‹nsanlar›m›zla iliflkilerimizde:- Bazen kat›, ama her zamandürüst davranmal›y›z.- Samimi ve sade olmal›y›z.- Onlar› dikkatle dinlemeliyiz.- Sonuç olumsuz olsa bile, yapabilecekmutlaka bir fleyimizvard›r diye bakmal›y›z.- Onlar›n zay›f noktalar›n› ç›-kart›p çözmeliyiz.- Onlar›n korku ve telafllar›n›ciddiye almal›y›z.- Onlarla sohbet etmek asla çeneçalmak, nutuk atmak de¤ildir.- ‹dari önlemler asla bir sorunuçözemez bunun için ruh gereklidir.Bu devrimci ruhla sorunlar›çözmeliyiz.- Yan›lma, anlayamama, gecikmeolabilir. Ama her gün çal›flmayadevam etmeliyiz, ›sraretmeliyiz.- Kendi yanl›fllar›m›zdan kaçmamal›y›z.- Kapitalizmin kurallar›n› ö¤retmeliyiz.Düflman› yenebilmekiçin, emperyalizmi tan›may›,düflman›m›z› iyi tan›may› ö¤retmeliyizonlara. Onlar› sevmekbudur. Bak›n emperyalizm nas›lda korkuyor onlardan. Dünyan›nen tehlikeli befli aras›nda sayacakkadar korkuyor bu halktan.Say›: 211Yürüyüfl14 Mart201041


Say›: 211Yürüyüfl14 Mart2010“Elin Alt›” Halk Sevgisinin, Sabr›n,Israr›n, Kararl›l›¤›n Destan›d›r‹stanbul'da, TAYAD'l› Aileler,10 Mart günü TMMOB'da yapt›klar›bas›n toplant›s›nda Boran Yay›nlar›'ndanç›kan "Elin Alt›" kitab›n›ntan›t›m›n› yapt›lar.Toplant›da, 7 y›l süren BüyükÖlüm Orucu direniflinin mevzilerindenolan Abdi ‹pekçi Park›'nda 3y›l 4 ay, 2 hafta 1 gün süren direniflingünlüklerinden oluflan Elin Alt›kitab›n›n halk sevgisinin, sabr›n, ›srar›n,kararl›l›¤›n destan› oldu¤uGazi Halk Cephesi Çad›r Açt›‹stanbul'da Gazi Halk Cephesi 8 Mart GünüGazi Mahallesi Nalbur Dura¤›'nda çad›r kurarak12 Mart 1995 tarihinde yaflanan Gazi katliam›n›Gazi halk›n›n unutmad›¤›n› ve unutturmayacaklar›n›hat›rlatt›.Çad›rda flehit foto¤raflar›n›n yan›s›ra katliamdangörüntüler yer ald›. 12 Mart gününe kadaraç›k kalan çad›r 24 saat ziyarete aç›k tutuldu.Halk›n ilgisinini yo¤un oldu¤u çad›r›n önüneatefl yakarak türküler söyleyen, halaylar çekenHalk Cepheliler, 9 Mart Sal› akflam› da NalburDura¤›nda bir kahvanede Gazi katliam›n›anlatan bir sinevizyon gösterimi yapt›lar.Halk Cepheliler ayr›ca 12 Mart’ta yap›lacakanman›n ça¤r›s›n› yapan afifller ast›lar.vurguland›."Elin Alt› HalkSevgisinin, Sabr›n,Israr›n, Kararl›l›¤›nDestan›d›r" pankart›-n›n as›ld›¤› aç›klamada,konuflma yapanMehmet Güvel"Bu kitap, ülkemizdehak alma mücadelesininnas›l yürütülece¤ini,nas›l Ba¤›ms›zl›k,Demokrasi,Sosyalizm mücadelesiverilece¤ini anlat›yor.1230 gün süren bu direnifl birçokyönüyle ö¤reticidir. En son Tekeliflçileri Abdi ‹pekçi'de ayn› elinalt›nda polisin azg›nca sald›r›s›nau¤rad›lar. ‹flçilerin, emekçilerin,hakk›n› arayan herkesin bu kitaptabulaca¤›: Ancak; sab›rla, ›srarla,kararl›l›kla sürdürülen direniflle kazan›labilece¤idir.Haklar›m›z› kazanmakiçin baflka yol yoktur" dedi.Ankara’da 1 May›s’aKat›lanlara DavaAç›ld›Ankara S›hhiye Meydan›’ndadüzenlenen 2009 1 May›s mitingindeeylemcilerle polis aras›ndak›sa süreli bir çat›flma ç›km›flt›.Ankara Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›haz›rlanan iddianameyle 30 eylemciyepolise sald›r› nedeniyle5 y›l, kamu mal›na zarar vermektenise 6 y›la kadar hapis istemiyledava açt›.“Bafl›ma gelecek herfleyden polis sorumluolacakt›r”‹stanbul’da Eyüp Haklar Derne-¤i üyesi Tayfun Sertbafl, polistaraf›ndan taciz ve tehdit edilip,iflbirlikcilik teklif edilmesiyle ilgilibir aç›klama yay›nlad›.11 fiubat günü polis taraf›ndanyolunun kesilerek kimlik kontrolüyap›ld›¤›n› söyleyen Sertbafl, polisler amirlerinin faaliyette bulunan›bildirmesini istedi¤ini söyledi."Ben Halk Cepheliyim. Devrimciyim.Sizin gibi vatan sat›c›lar›ylaiflim olmaz, defolun gidin" diyerekpolisleri kovan Sertbafl haftada ikiüç kez keyfi yere kimlik kontrolüyap›ld›¤›n› söyledi. Sertbafl;"‹flbirlikçilikteklif etmek flerefsizliktir.Bafl›ma gelecek her fleyden polissorumlu olacakt›r" diyerek aç›klamas›n›sonland›rd›.PolislerMahalledenKovuldu12 Mart akflam› Okmeydan›Cemevi üstünde, ellerindekiMP5 silahlarla terör estirenresmi polisler Halk Cepheliler taraf›ndan taflland›lar.Halk Cephelilerin müdahalesi üzerine, h›zl› bir flekildemahalleden ayr›lan polisler, giderken arabalar›n›n kap›lar›n›açarak ellerindeki silahlar›n namlular›n› halk›n üzerinedo¤rultarak korkular›n› gösterdiler.Esentepe’deYaz›lamalar‹stanbul EsentepeMahallesi’nde 5 Martsabah› uyanan halk, duvarlardaumudun ad›n›gördü. 4 Mart gecesiya¤l› boya ile 4 adet,toplamda 14 adet 'CEP-HE' yaz›lamas› yap›ld›.42


Hapishanelerde 50 KanserHastas› Tecrit Alt›ndaEskimiflsin hücrembu düzen gibiTTB: Kanser hastas›tutsaklara özgürlük!TTB Kanser Dan›flma Kurulutaraf›ndan haz›rlanan hapishanelerdekikanser hastalar›n›n durumunailiflkin “Kanser Raporu” aç›kland›.Kurul Baflkan› Dr. Ali Çerkezo¤lu,Kanser Dan›flma Kurulu olarakraporu 3 ayl›k bir çal›flma sonucuhaz›rlad›klar›n› belirterek, Kurulolarak önerilerini flöyle s›ralad›:“Mahkumlar›n hastal›klar›n›ntespit edilmesi, sa¤l›k kurumlar›nasevki, bir an önce tedavi alt›na al›nmas›nayönelik mevcut uygulaman›niyilefltirilmesi, etkinlefltirilmesive h›zland›r›lmas› ivedi olarak sa¤lanmal›d›r.Bunun yan›nda hastan›nileri döneme girmesi ve tedaviye cevapvermemesi halinde tutuklu vehükümlülerin aileleri ile vedalaflmave son günlerini huzur içinde geçirmelerimümkün k›l›nmal›d›r...”Kurul Baflkan› Dr. Ali Çerkezo¤lu,hapishanelerdeki tutuklu ve hükümlüsay›s›n›n 118 bine ulaflt›¤›n›da hat›rlatarak, artan say›n›n hapishanelerdekisa¤l›k sorunlar›n› da art›raca¤›n›belirtti.TTB Kanser Dan›flma KuruluSekreteri Dr. Ali Özyurt da hapishanelerdeyaklafl›k 50 kanser hastas›tutuklu ya da hükümlü bulundu¤unave görevli doktor say›s›n›n yetersizoldu¤una dikkat çekti.Adli T›p karar verdi:Bekir fiimflek WernikeKorsakoff...Ama tahliye etmiyoruz!Edirne F Tipi Hapishanesi’ndenAli Osman Köse’nin mektubundan:Bekir fiimflek'i Adli T›p'a götürmüfllerdi.Adli T›p'›n gözlem raporunda;“Yap›lan muayenesi, müflahadesi,tetkikleri ve adli dosyan›nincelenmesi neticesinde; kiflideWernike Korsakoff hastal›¤› denilenak›l hastal›¤› tespit edilmifl bulundu¤ukanaat ve mütaalam›z› bildirirgözlem raporudur.”Adli t›p kurumunun sonuç raporundaise flunlar yaz›l›d›r: “Bekirfiimflek'in Wernike Korsakoff sendromuar›zas› oldu¤u, hastahaneflartlar›nda infaz›n›n uygun oldu¤uoy çoklu¤u ile mütaala olunur...”Mektup yazmak,“örgüt dayan›flmas›”!..Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi Hapishanesi’ndenTekin Tangün’ünmektubundan:Asl›nda senin gönderdi¤in mektubacevaben yazaca¤›m bir mektupolacakt› bu mektup. Ama olmad›.Çünkü, senin mektubunun yerineidare, 19 fiubat tarihli disiplin kurulununkarar›n› getirdi.Gerekçe ise klasik; “örgüt dayan›flmas›n›artt›r›c› ve örgüt üyelerininbirlikte hareket etmesini sa¤lay›c›ifade ve ibareleri kulland›¤› görülmüfltür.”‹flte böyle... K›saca bilgin olsundiye yazmak istedim.Ayr›ca son dönem üst üste verileniletiflim cezalar› nedeniyle pekçok arkadafl›n mektup-telefon yasaklar›bafllad›. Benim ise ziyaretcezas› bafllad›. Asl›nda bana da iletiflimcezas› verilmiflti ama zaten cezal›oldu¤um dönemde ald›¤›m buceza ziyaret yasa¤›na dönüfltürüldü.Gerçi hemen hepimizin bir y›ll›ksürecek ziyaret-iletiflim cezalar›da s›rada bekliyor. Biri bitince di¤eribafllayacak...Sincan Hapishanesi’ndeidare de¤iflti! Yeni idareyeni yasaklar demek!Sincan 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’ndenSezgin Çelik’in mektubundan:“Burada bir süre önce idare de-¤iflti. Ve ard›ndan yeni gelenler gideniaratmak için yeni uygulamalargetirdi.Örne¤in telefon görüflmelerimizadeta gasp edildi. Görüflmeye bafllamadantekmil verircesine ad soyadve karfl› taraf›n ad› soyad›, telefonno’sunu söylemeden görüflmeyapt›r›lm›yor. Fiilen müdahale edipya ahizeyi elinden al›yor, ya da telefonkart›n› çekiyorlar. Bu durum haladevam ediyor...Yine aç›k görüfle ç›kan arkadafllarailelerle (birden fazla aile) ayn›masaya oturduklar›nda uyar›l›p, dahasonraki görüflte tutanak tutuldu.Ve bir daha yafland›¤›nda disiplincezas› verecekleri söyleniyor.Mesela 10 gün önce foto¤rafçektirdik. Neymifl efendim düz duvarolacakm›fl!.. Arkanda yani birpano, resim ya da harita önündeçekmek yasakm›fl. Böyle çekilenfoto¤raflar› ç›karmad›lar.”Mektup yasak,sergi foto¤raflar› yasak!Ermenek M Tipi Hapishanesi’ndenEmrah Yayla’n›n mektubundan:26 fiubat'ta Arif ile benim görüflyasa¤›m›z bitecek. Bir hafta sonrada üç ayl›k haberleflme cezalar›Say›: 211Yürüyüfl14 Mart201043


afllayacakt›r. Öyle san›yorumki, haziran ay›na kadaryazamayaca¤›m sizlere...Geçenlerde abimin niflanfoto¤raflar› ve Dev-Gençsergisinde çekilen iki foto¤raf›,ço¤altmak için hapishanefoto¤rafç›s›na vermifltim.Önce hepsine el koydular.Sonra niflan foto¤raflar›n›verip sergiden çekilip gönderilen,iki foto¤raf› "yasad›fl› örgüte ait amblem var"denilerek el konulma karar›tebli¤ edildi. Onlarca yasaldergide ç›kan amblem biranda yasad›fl› oldu.Say›: 211Yürüyüfl14 Mart2010Van F Tipi’ndeTekmil Dayatmas›Van F Tipi Hapishanesi’ndetelefon görüflmeleriöncesinde tutsaklara “tekmilverme” dayatmas›nda bulunuldu.Tutsaklar, dayatmay›, telefonhaklar›n› kullanmayarakprotesto ettiler.Silivri Hapishanesi’ndeherfley paral›‹kinci Ergenekon davas›ndantutuklu olan ‹brahimÖzcan, kald›¤› Silivri Hapishanesi’ndeduvarlar›n döküldü¤ünü,musluklar›n bozukoldu¤unu, bir ya¤murya¤d›¤›nda koridorlar›n suyladoldu¤unu belirtti.Özcan ayr›ca yaflad›klar›koflullara iliflkin olarak daflunlar› anlat›yordu:“Hasta olmamak içinmuslu¤u, pencere camlar›n›paras›n› vererekbiz de¤ifltiriyoruz,silikonluyoruz. Sular›çocuklar temizliyor. Elektrikparas›n› da ödeyece¤iz. Yak›nda kira da isterler bizden.21.yüzy›la geldik yaflad›¤›m›zflartlara bak›n. Plastiktabak, kafl›k kullan›l›yorhalen.”Hasta Tutsaklar Üzerinde “ÖlümSessizli¤i Sürüyor”‹STANBUL‹stanbul’da Hasta Tutsaklara Özgürlükeylemine 12 Mart’ta devamedildi.Taksim Tramvay Dura¤›nda toplan›l›pTürkçe ve ‹ngilizce “Hasta TutsaklarSerbest B›rak›ls›n” yaz›l› pankartlaraç›lan eylemde; “Abdullah AkçaySerbet B›rak›ls›n”, “Katil DevletHesap Verecek”, “Tecrite Son” sloganlar›at›ld›.Ayr›ca hasta tutsaklar›n foto¤raflar›tafl›nd›.Galatasaray Lisesi’nin önüne gelindi¤indeÇHD’li avukatlardan NaciyeDemir taraf›ndan bas›na bir aç›klamayap›ld›.Aç›klamada AKP iktidar›n›n hastatutsaklar› görmezden gelerek onlar›ölüme terketmesi “Deyim yerindeyseölüm sessizli¤i olarak sürüyor” diyebelirtilerek, Erol Zavarlar’›n, Ümit ‹lterler’in,Mehmet Yefliltepeler’in,Ufuk Keskinler’in ve di¤er tüm hastatutsaklar›n, devletle ayn› düflünmeyi,onlar›n istedi¤i gibi bencil, asalak insanlarolmay› reddettikleri için tedaviedilmeyerek ölüme terk edildiklerisöylendi. Aç›klaman›n sonunda AKPiktidar›na seslenen Demir; “Hasta tutsaklar›ntedavileri önündeki tüm engellerkald›r›lmal› ve onlar› serbest b›rakmal›d›r”dedi.Adana'da 6 Mart günü aralar›ndaHalk Cephesi’nin de bulundu¤u demokratikkitle örgütleri ‹nönü Park›’ndahasta tutsaklar için eylem yapt›-lar. "Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n,Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur"sloganlar› at›lan eylemde; insan olman›nve yaflam hakk›n›n sözde anayasaylagüvenceye al›nmas›na ra¤men 39devrimci hasta tutsa¤›n ölümle yaflamaras›nda bulundu¤u ve buna her geçengün yenilerinin eklenmesinin muhtemeloldu¤u ifade edildi. Hasta tutsaklar›nfoto¤raflar›n›n da tafl›nd›¤› eylemher hafta yap›lacak eylemlere ça¤r› ilesona erdi.ADANA44


Ülkemizde GençlikSORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹ZOKULLARAG‹R‹fi ÇIKIfiLARÜniversite yönetimlerinin üniversiteleribirer KIfiLA’ya çevirmekistedi¤ini hep söylemiflizdir.Bu sadece bir benzetme de¤ildir.Üniversite kampüslar›na bir bak›n;koca koca duvarlar, demir parmakl›klar,tel örgüler ile üniversiteadeta kuflat›lm›flt›r.Yine daha giriflte konan güvenlikkarakollar›, burada ö¤renciye“suçlu” gözüyle bakan, her kabal›-¤› yapabilen özel güvenlikçiler...Üniversiteleri yönetenler, birerbilim adam› gibi de¤il de adeta birerpolis flefi gibi düflünüyor, üniversiteleribu kafa ile yönetiyorlar.Okuluna gelen her ö¤renciyi,daha giriflte özel güvenikçiler karfl›lamakta,kimlik istemektedir. Birçok yerde ise turnikeler vard›r.Kendi üniversitesine, fakültesinerahatça giremez ö¤renci...Kimi okullarda y›llard›r uygulanankimi okullarda da yeni uygulamayakonan “k›flla disiplini”neuygun uygulamalar ile ö¤rencininokula girifli zorlaflt›r›l›yor.Kap›lara turnikeler kuruluyor,manyetik kartlar ile geçifl dayat›l›-yor. Kartlar, bankalar›n sponsorlu-¤unda ö¤rencinin zorla cebine konuluyor.Ayn› üniversitenin fakülteleriaras›nda geçifl yasaklar› konuyor.Zaten turnikelerden geçipgeldi¤iniz fakülte kap›s›nda keyfibir flekilde tekrar kimlik soruluyor.Bir çok ö¤renci bu keyfi uygulamalar›nsonucu olarak s›navlar›-na, derslerine geç kalmaktad›r.Okudu¤umuz okullarda, bizlere,on binlerce ö¤renciye “suçlu”muamelesi yap›l›yor. Hem hergünyeni bir yasak, yeni bir “talimat”ile karfl›lafl›yoruz.Üniversiteleri birer k›flla halinegetiren bu uygulamalar konusunda,önceden hiçbirimizin haberi olmaz.Bizleri ilgilendiren hiçbir konudadüflüncelerimiz al›nmaz!Düflüncelerimiz al›nm›yorsa,biz de onlar›n iradelerini ve kararlar›n›kabul etmeleliyiz. Okullar›k›flla haline getiren bu yasaklar›kabul etmemeliyiz...Genc¸likU¨zerineSO¨ZLER“Gençlik, burjuvazininahlaki vekültürel yozlu¤unabo¤az›na kadarbatt›¤› noktadabile, temizli¤in,safl›¤›n, güzelli¤inaray›fl› içindeolmufltur.”Dursun KARATAfiSay›: 211Yürüyüfl14 Mart2010Bunlar›B‹L‹YORMUSUNUZ?29 Ocak 2010tarihli Milli E¤itimBakanl›¤› verilerinegöre;549 bin 934kadrolu,68 bin 53 sözleflmeli,61 bin 551 deücretli ö¤retmengörev yapmaktad›r.45


Sosyalizmin yaratt›klar›,insanl›¤›n en de¤erli miras›d›rSay›: 211Yürüyüfl14 Mart2010“Rusya’da olimpik deprem” diyeyaz›yordu haberin bafll›¤›nda. Ve hemenalt›nda da flu yaz›yordu:“Rusya’n›n Vancouver’deki 21.K›fl Olimpiyatlar›nda tarihinin en a¤›rbozgununa u¤ramas›, siyasi depremyaratt›...” (3 Mart 2010, Milliyet)Bu bozguna, Devlet Baflkan›Dmitriy Medvedev’in getirdi¤i aç›klamaise, bu haberden de daha çarp›-c›yd›. Medvedev”Rusya’n›n uzunsüre Sovyet döneminin miras›n› kulland›¤›n›ve yeni bir sistem kuramad›¤›n›”söylüyordu.Sadece spor de¤il, baflka alanlardakigeliflmelerden de biliniyor ki, bugünkonuttan sa¤l›¤a, ne varsa, sosyalizmyaratm›flt›r ve kapitalizm, h›zla,hoyratça hepsini yok etmektedir.Peki bu neden böyleydi?Bu, belirtti¤imiz gibi, sadecespor alan›nda yarat›lan bir birikimde¤il. Sosyalizm, uyguland›¤› tümülkelerde ve hayat›n tüm alanlar›ndabu birikimleri yaratm›flt›r.Tüm alanlarda, insanl›¤›n yüzlercey›lda biriktirdi¤i kadar büyük kazan›mlarortaya ç›karm›flt›r.Sosyalist iktidarlar›n bir çok ülkedey›k›lmas›, sosyalizmin yerinekapitalizmin restore edilmesi, bu tarihigerçe¤i de¤ifltirmez. Hatta tamtersine olarak, Medvedev’in sözlerindekigerçek, sosyalizmin bu noktadakiüstünlü¤ünü daha da aç›k halegetiriyor.fiu bir gerçektir ki, yeryüzündehiçbir sistem, kitlelerin yarat›c›l›¤›-n›, üretkenli¤ini bu kadar büyük ölçülerdea盤a ç›karamam›flt›r.Bak›n, 1917’den 1980’lere kadaruzanan devrimler sonucunda, devrimcipartiler, Marksizm-Leninizminrehberli¤inde, ezilen, yoksulhalklar›, emperyalist boyunduruktan,ücretli kölelikten, geri üretimiliflkilerinden, her türlü gericiliktenve cehaletten kurtard›lar.“‹nsanl›k tarihi boyunca hiçbirideoloji Marksizm kadar, hiçbir üretimbiçimi sosyalizm kadar, din, dil,›rk; renk, milliyet, cins ayr›m› gözetmeksizininsanlar› ve halklar›kaynaflt›ramam›fl...t›r.”Baflka hiçbir ideoloji,“‹flçileri, köylüleri, ayd›nlar›,Dört Kitap’tan insanlar›, bölünerekbirbirine düflürülmüfl, horlanm›flhalklar›; kültür ve dillerini özgürcezenginlefltirebilecekleri, kendi kaderlerinikendilerinin tayin etti¤i koflullardagönüllü, ortak bir toplumsalyaflam ve ideal etraf›nda toplayamam›flt›r.”Marksizmden baflka hiçbir ideoloji,sosyalizmden baflka hiçbir sistem,“Afrika’n›n kara derili kölelerini,Avrupa’n›n proleter beyazlar›n›, Asya’n›nsar› derili serflerini ve paryalar›n›,Amerika’n›n Yankee boyunduru-¤u alt›ndaki K›z›lderililerini ve melezlerini;Sibirya’dan Sahra’ya, Sahra’danAnt Da¤lar›na kadar befl k›tan›ninsanlar›n›; ayn› ortak dava u¤runda...birlefltirememifltir.”Sosyalizmden baflka hiçbir sistem,“cehaleti, iflsizli¤i, açl›¤›, sefaleti,toplumsal ve s›n›fsal ayr›cal›klar›–bu kadar, h›zl› ve kesin– ortadankald›ramam›flt›r.”Sosyalizmden baflka hiçbir sistem,“Sanayi ile tar›m›n uygun bütünlü¤ünüve birbirine itici güç sa¤layarakgeliflimini sa¤layamam›flt›r.”Baflka hiçbir sistem,“Üretim güçlerini merkezi, planl›,dengeli gelifltirip, tekni¤in düzeyinive eme¤in verimlili¤ini yükseltememifltir.‹flçi ve köylülerin... potansiyellerinien üst noktada hareketegeçirememifltir.”Baflka hiçbir ideoloji ve baflkahiçbir sistem,“Sosyalist kültürle, kollektif üretimbilinciyle, teknik bilgi ile donanm›fl,toplumsal çal›flmaya her fleyiniadam›fl, üretimi azamilefltirmek içinsaniyeleri hesaba katan emek kahramanlar›yaratamam›flt›r.”Bak›n Sovyetler tarihine. Bak›nÇin, Küba tarihine... Halklar›n temelsorunlar›n›n büyük bir h›zla çözüldü¤ünügörürsünüz. Her alanda büyükat›l›mlarla yaz›lm›flt›r sosyalistinflan›n tarihi.Sovyetler Birli¤i, “üretim güçlerininve özgürleflen eme¤in kollektifyarat›c›l›¤›n›n önü aç›l›nca”, sanayiüretiminde Avrupa’da birincili¤e,dünyada ikincili¤e yükselmiflti.1929-33’deki büyük kriz, kapitalistülkelerde onmilyonlarca iflçininiflsiz kalmas›na, büyük bir yoksullu-¤a yol açarken, Sovyetler Birli¤i, sanayiüretimini iki kat artt›r›yordu..Okuma oranlar›, hemen tüm sosyalistülkelerde çok k›sa süreleriçinde yüzde 90’lara ulaflt›r›lm›flt›r.Sosyalist infla, kölelik zincirleriniparçalayan, sosyalist bilinçle donananemekçi halklar›n neler baflarabilece¤inindestanlar›yla örülüdürgerçekten de. Altyap›da, üstyap›dabaflar›lanlar, tarihin hiçbir döneminde,baflka hiçbir ülkede baflar›lamayanölçeklerdedir. Ekonomiden politikaya,bilimden sanata görkemlibaflar›lar kazan›lm›flt›r.Denilebilir ki, öyleydi de ço¤uniye y›k›ld›?.. Sosyalizmden sözedilenhemen her yerde, bu soru da geliyorkuflkusuz. Biz Marksist-Leninistler,bu sorudan rahats›z de¤iliz,tam tersine, bu sorunun cevab›nda46


netleflilmeden, sosyalizmin kapitalizmkarfl›s›ndaki üstünlü¤ü de tamolarak kavranamaz. Elbette sosyalizminsorunlar›, genifl bir konudurve devrimci hareketin bu konudabir çok yaz›s›, broflürleri vard›r.(Bkz. Sosyalizmin Sorunlar›n›n ÇözümüSosyalizmdedir-I-II , Yeni Çözüm,Ekim ‘89, Kas›m ‘89 say›lar›)En baflta flunlar› belirtebiliriz:Bir; karfl›-devrimler ve kapitalizminrestorasyonu, asla sosyalizminkazan›mlar›n›n önemini ortadan kald›rmaz.‹ki; bu durum, sosyalizmin, insanl›¤atarihsel olarak ömrünü doldurmuflkapitalizmin tek alternatifioldu¤u gerçe¤ini de¤ifltirmez.Üç; ilk sosyalist devrim 1917Sovyet devrimidir. Sovyetler Birli-¤i’ndeki tüm uygulamalar, insanl›-¤›n ilk sosyalist infla deneyimidir.Ve bu süre, insanl›k tarihi aç›s›ndank›sa bir süredir. Halklar›n her sosyalizmdeneyinden ç›kard›klar› derslerde tarihsel kazan›mlar›m›zd›r.Dört; Sosyalizm, “ar›nd›r›lm›fl”bir laboratuvar ortam›nda de¤il, emperyalizminkuflatmas›, ekonomik,Britanya’da Anti-‹slamc›ve Irkç› YürüyüflIrkç›l›¤›n t›rman›flta oldu¤u ülkelerdenbirisi de Britanya. EDL-EnglishDefence League (‹ngiliz Savunma ‹ttifak›)isimli, yeni kurulan örgüt ülketopraklar›nda anti-islam ideolojisiyleifade özgürlü¤ü ad› alt›nda nefret vefliddeti yaymaya çal›fl›yor. Aralar›ndafaflist parti BNP ve C18 üyelerinin debulundu¤u grup 6 Mart günü Londra'dabir yürüyüfl düzenledi.Yürüyüfl öncesi birahanelerde toplanan›rkç›lar alkol etkisi alt›nda yürüyüflekat›ld›lar. Irkç› olmad›klar›n› savunanEDL bundan önceki Stoke'dadüzenledikleri yürüyüflte müslüman veyabanc› kiflilere sald›r›p evlerinin vearabalar›n›n camlar›n› k›rm›flt›. Bu seferkiyürüyüflleri ise Hollanda'dakiFreedom Party (Özgürlük Partisi) baflkan›Geert Wilders'a destek amaçl›yd›.Polisin ola¤anüstü güvenlik ald›-Sosyalist inflan›n kazan›mlar›,insanl›¤›n ufkundaki en güçlü›fl›kt›r; burjuvazinin sosyalizme dairpespaye teorilerini ve tezleriniayaklar›m›z›n alt›nda ezip geçerek,o ›fl›¤›n ayd›nlatt›¤› yolda, devrimve sosyalizm hedefiyle yürümeyedevam ediyoruz.siyasi, kültürel sald›r›lar› alt›nda inflaedilmek zorunda idi. Sosyalizm,“zorunlu olarak kapitalizmden devrald›¤›sömürü iliflkilerinin kirinipas›n›, olanca radikalli¤ine ra¤men‹skender’in k›l›c› gibi kesip atamazd›.Bu pisliklerin, kirlerin kafalardaki,al›flkanl›klardaki, yaflamdaki veüretimdeki kal›nt›lar›yla, sosyalistinfla sürecinde mücadele etmek gerekiyordu.”Sosyalist ülkelerdeki revizyonistpartiler, bu mücadeleyibelli bir süreçten sonra, Marksist-Leninist bir bak›fl aç›s›yla sürdüremedikleriiçin, emperyalist kuflatmaalt›nda kapitalist özlemlerin öne ç›kmas›,yozlaflma, bürokratlaflma, kitlelerdenkopukluk engellenemedi veemperyalist müdahaleler, iflte bu zay›fl›klarayaslanarak baflar› kazand›.¤› yürüyüfl öncesi Unite Against Fascism(Faflizme Karfl› Birlik) taraf›ndanorganize edilen gösteride anti-faflistlerdeparlamento önünde karfl›gösteri düzenlediler. ‹ngiltere HalkCephesi ve ESP’nin destek verdi¤igösteriye yaklafl›k 500 kifli kat›ld›.EDL yürüyüflünü engellemek için yoliflgal edilince polis sald›rd›, 50 kifligözalt›na al›nd›. Polis sald›r›s› sonucundayaralananlardan Yusuf Dostisimli Halk Cepheli'nin kolu k›r›ld›.Yolun aç›lmas› ile birlikte yürüyüflebafllayan bini aflk›n EDL üyeleri sokaklarda"Müslüman Bombac›lar Sokaklar›m›z›terk edin", "Teslim olmakyok", "Burka Yasaklans›n" gibi sloganlareflli¤inde küfürlü davran›fllarlayürüyüfllerini gerçeklefltirdi. "CamiYap›mlar› için Oylama istiyoruz" gibidövizler tafl›yan ›rkç›lar parlamentonunkarfl›s›ndaki alana geldiklerindeanti-faflistler taraf›ndan "‹¤renç NazilerSokaklar›m›z› Terk Edin" slogan›ile karfl›laflt›lar.Befl; Sosyalizmin inflas›, s›n›f mücadelesininçeflitli biçimlerde sürdü¤übir süreçti. Baz› ülkelerde bu mücadeledekarfl›-devrim geçici bir üstünlükkazand›. Emperyalizmin baflar›s› geçici,sosyalizmin hala tek alternatif olmas›,de¤iflmeyen tarihsel gerçektir.Alt›; Yukar›da sosyalizmin baflar›lar›n›sayd›k; ama flunu da belirtmeliyizki, halklar›n tüm sorunlar›n›n biranda çözülece¤i bir cennet vadetmiyoruz.Sömürücülerin, kapitalizmin yüzlercey›ld›r yaratt›¤› sorunlar›n alt›ndankalk›lmas› bir zaman alacakt›r.Ancak bu mücadelenin sonunda bircennet var; insanl›¤›n yeryüzündekicenneti, s›n›fs›z toplumdur.Biz Marksist-Leninistlerin yapt›-¤›, yeryüzündeki cennetin anahtar›n›proletaryan›n ve emekçi s›n›flar›neline vermektir.Emperyalizm, böyle bir anahtaryok diyor, böyle bir toplum imkans›zdiyor, gerçekleflmifl bir toplumbiçimi olan sosyalizmi insanl›¤›n haf›zas›ndansilmeye çal›fl›yor; amamümkün de¤il. Bak›n iflte, hiç hesabakat›lmayan bir yerden, 21. K›flOlimpiyatlar›ndan sosyalizmin kazan›mlar›ç›k›yor karfl›m›za. Uzaydant›pa, konut sa¤l›k sorunlar›n›nçözümünden bilimdeki devasa ilerlemelere,üretim art›fl›ndan sporunkitleselleflmesine, okuma yazmaoran›n›n yükseltilmesinden bebekölüm oranlar›n›n düflürülmesine,halklar›n yönetime kat›lmas›ndankad›nlar›n özgürleflmesine, do¤ayakarfl› savaflta büyük mesafeler katedilmesindensanat ve edebiyata...velhas›l, akl›n›za hangi konu gelirsegelsin, o konudaki istatisliklere, tarihselgeliflmelere bak›n, sosyalizmino görkemli geliflmesini, o görkemliyarat›c›l›¤›n›, üretkenli¤ini,sorun çözücülü¤ünü, özgürlefltiricili¤inigörürsünüz.Sosyalist inflan›n kazan›mlar›,insanl›¤›n ufkundaki en güçlü ›fl›kt›r;burjuvazinin sosyalizme dairpespaye teorilerini ve tezleriniayaklar›m›z›n alt›nda ezip geçerek,o ›fl›¤›n ayd›nlatt›¤› yolda, devrimve sosyalizm hedefiyle yürümeyedevam ediyoruz.Say›: 211Yürüyüfl14 Mart201047


AB üyeli¤i kimseyi yeni-sömürgeolmaktan ç›karm›yorSay›: 211Yürüyüfl14 Mart2010Yunanistan, büyük bir borç bata-¤›na batm›fl durumda. Bu bataktankurtulmak için ise çareyi “ekonomikpaketler” ad› alt›nda halk›nüzerine yeni vergi yükleri bindirmekteve A’dan Z’ye her fleye zamyapmakta ar›yor. ‹flçilerin, memurlar›n,emeklilerin ücret ve maafllar›-na yap›lacak zamlar donduruldu.Maafl ve ikramiyelerden yüzdeotuzlara varan kesintiler yap›lacak.Ancak bu da yetmiyor; Yunanistanhükümet yetkilileri emperyalistlerinkap›s›nda borç para dileniyor.Kim bu krizinsorumlusu?Krizin sorumlusu emperyalistlerve iflbirlikçi Yunan oligarflisidir.Yunanistan, y›llard›r emperyalist tekellerinekonomi politikalar›yla yönetiliyor.Emperyalistler “yard›m”ad› alt›nda verdikleri kredilerle Yunanistan’›faizini dahi ödeyemeyece¤ibir borç bata¤›n›n içine çekti.Yeralt›, yerüstü kaynaklar›n›, halk›neme¤ini sömürdü.Zaten “kriz” denilen fley Yunanistan’›nemperyalistlere olan borçlar›n›art›k ödeyemez duruma gelmesidir.Bunun için emperyalistlerart›k Yunanistan’a yeni “borç” paravermek istemiyor. Lefl kargalar› gibi,f›rsat kolluyorlar. AdetaYunanistan’›n ayaklar›na kapanmas›n›sa¤lay›p daha da muhtaçhale getirmek istiyorlar. Borç paraistiyorsan halk›na daha çok zulmetmen,daha çok sömürmen gerekirdiyorlar. Yeni-sömürge bir ülke oldu¤unuhat›rlat›p afla¤›l›yorlar.Alman devletinden borç para isteyenYunanistan Baflbakan› YorgoPapandreu’ya bir Alman gazetesi(Bild) “aç›k mektup” yay›nlayarak“Biz sizin gibi yatm›yoruz” diyor.Çok çal›fl›n, az yiyin, önce borcunuzuödeyin diyor. Mektupta halk› nas›lsömürdüklerini anlat›yor. Sizdeöyle sömürün diyor. Bir Alman milletvekiliise Yunanistan Baflbakan›’nayine afla¤›lay›c› bir üsluplaflu öneriyi yap›yordu: “‹flas edenne yapar? Borcunu ödemek için,var›n› yo¤unu satar. Siz de öyle yap›n.Adalar›n›z niçin sat›lmas›n?Hatta Parthenon’u(*)!”Görülmektedir ki, AB üyeli¤iyeni sömürgeleri emperyalistlertaraf›ndan afla¤›lanmaktan kurtarm›yor.Alman emperyalist kültürü“tembel” diye afla¤›l›yor Yunanl›lar’›.Hiçbir emperyalist kurulufl emperyalisttekellerin ç›karlar›ndanbaflkas›na hizmet etmez. Yunanistanörne¤i, Avrupa Birli¤i’nin nas›l birbirlik oldu¤unun da somut göstergesidir.Avrupa Birli¤i zaten bafltatekellerin birli¤i olarak kurulmufltur.Yunanistan’›n ve Do¤u Avrupaülkelerinin Avrupa Birli¤i’ne al›nmas›,ortak para birimini kullanmalar›durumlar›n› de¤ifltirmedi. ABüyeli¤i bu ülke halklar›na “refah”getirmedi. AB üyesi de olsa, yenisömürgeleryine yeni-sömürgeolarak kald›. Eski sosyalist ülkeleraç›s›ndan AB üyeli¤i, yeni-sömürgelefltirilmeninzemini oldu.Yunanistan’a “adalar›n›z› sat›n!”denilmesi, s›radan bir borç kapatmameselesi de¤ildir. Emperyalizminzihniyetini ortaya koymaktad›r.Emperyalistler kendilerini herfleyin sahibi gibi görüyorlar. Gerçekteülkelerin, k›talar›n, tüm dünyan›ntapusunu istiyorlar.Nitekim eski, klasik sömürgecilikdönemleri böyledir. Tüm sömürgeülkeler, neredeyse tapusunakadar onlar›nd›r. Oralar› valileratay›p yönetir ve yeralt›nda, yerüstünde o ülkenin nesi varsa, elkoyarlar. Gönüllerinde yatan da hepbudur. Fakat dünya halklar›n›n köleli¤eisyanlar› ulusal kurtulufl savafllar›o sistemi sürdürmelerininönünde engel olmufltur. Demokratl›klar›ndanya da uluslar›n iradesinesayg›lar›ndan dolay› de¤il, zorunluluktanbu yeni sömürgecilik iliflkilerinegeçmifllerdir.Sosyalist sistemin y›k›lmas›ylabirlikte emperyalistler daha pervas›zlaflt›.Bütün dünyay› kendi mallar›gibi görüyor.Yunanistan’dan adalar›istiyorlar, AKP iktidar›istenmeden sat›yor!Alman milletvekilinin kaba,küstah bir üslupla “borçlar›n›zkarfl›l›¤›nda adalar›n›z› sat›n” demesi,tamamen temelsiz de¤il.Çünkü Yunanistan adalar›n›n sat›lmas›yeni de¤il. Alman devleti böylebir al›flverifli daha önce de yapm›fl.Yunanistan devleti dört adas›n›Almanlar’a satm›fl.Sabah gazetesi “Biz de Midilli’yikapt›rm›flt›k” diye Osmanl›’n›n sondönemlerini hat›rlatm›fl. Osmanl›’n›nçöküfl y›llar›nda 2. Abdulhamitborçlar›n› kapatmak için ikiFrans›z bankerinden borç para al›-yor. Ancak bankerlere olan borçlar›-n› ödeyemeyince Fransa Midilliadas›na savafl gemisi ç›kartarak adan›ngümrük vergilerine el koyuyor.Sonra da Osmanl› Midilli adas› üzerindekitüm haklar›n› kaybediyor.Yunanistan’›n içine düfltü¤ü durumdanders ç›kartmak için Osmanl›’yakadar gitmeye gerek yok. Ülkemizindurumu Yunanistan’dançok mu farkl›?Emperyalistlerin ülkemizdekiüsleri, tesisleri d›fl›nda ne kadar topraksat›n ald›¤›n› kim biliyor? Egeve Akdeniz k›y›lar›nda emperyalistflirketlere sat›lm›fl araziler var. Kimsatt› bu topraklar›?Ülkemizin güneyinde, güneydo¤usunda,‹ç Anadolu’da tar›marazileri var emperyalist tekellertaraf›ndan al›nan ve miktar› bellide¤il. Topraklar›m›z›n kar›fl kar›flsat›ld›¤› bir benzetme de¤il, gerçe-¤in ifadesidir. Almanya’n›n Yunanistan’adayatt›¤› da, emperyalistlerintüm yeni-sömürgeleri kendi mal›gibi görmesinin sonucudur.(*) Yunan mimarisinin flaheseriolarak kabul edilen ve Atina’dabulunan tarihi tap›nak48


Avrupa’daJAlmanya’daki operasyonunhiçbir polisiye veyahukuki yan› yoktur. OperasyonlarlaAlman devletibirincisi, Federasyon davas›-n› sahiplenmemize karfl› birgözda¤› vermek istiyor.‹kincisi, yeniden bafllat›lanFederasyon çal›flmalar›m›z›engellemeye çal›fl›yor.JOperasyon tamamen siyasidir.Siyasi düflüncelerimiziyoketmek, faaliyetlerimiziengellemek, yoldafllar›m›z›sahiplenmemizini önünegeçmek istiyor.JMücadelemizin meflrulu¤utart›fl›lamaz. Faflizme ve emperyalizmekarfl›y›z, zulmesömürüyekarfl›y›z. Demokratikhak ve özgürlüklerdenyanay›z. Siyasi kimli¤imiz,yaratt›¤›m›z geleneklerimizlebu bask›lar› da gö¤üsleyecek,bofla ç›kartaca¤›z.JOperasyonlarla yoldafllar›-m›za sahip ç›kmam›z›engelleyemeyecekler. Biziy›ld›ramayacaklar, teslimalamayacaklar...J Daha fazla insanaulaflacak, daha fazla dergi,daha fazla bildiri da¤›taca-¤›z. Tutsaklar›m›z› daha birsahiplenece¤iz, onlara dahafazla kart ve mektupgöndererek, mahkemelerinedaha fazla insan tafl›yarak,yanlar›nda olaca¤›z.Y›lmayaca¤›z! Sald›r›lar›bofla ç›kartaca¤›zFaruk Ereren ‹çin Paris'teEylem2007 y›l›ndan beri Almanya’daa¤›r tecrit koflullar›nda tutuklu bulunanve faflist Türkiye devletine iadeedilmek istenen Faruk Ereren ve geçti¤imizhafta Almanya'da AnadoluFederasyonu’na yap›lan polisbask›nlar›, 5 Mart günü Paris Almanyabaflkonsoloslu¤u önünde k›nand›.Fransa Özgürlük Komitesi taraf›ndanyap›lan eylemde “AnadoluFederasyonu Biziz” ve “Anadolu FederasyonuÜzerindeki Polis TerörüneSon, Faruk Ereren'e Özgürlük” dövizleriaç›ld›. Konsolosluk önündeFrans›zca ve Almanca sloganlar at›ld›,devrimci tutsaklara özgürlük talebindebulunuldu. Yap›lan aç›klamada,Özgürlük Komitesi üyeleri, FarukEreren ve Anadolu Federasyonu üyeleriserbest b›rak›l›ncaya kadar herhafta Paris Alman Konsoloslu¤uönünde özgürlük talebini hayk›rmayadevam edeceklerini aç›klad›lar.Faruk Ereren'in SesiSol Parti ForumundaAlmanya'da, yaklaflan seçimlerleilgili politika belirlemek üzere SolParti (Die Linke) 6 Mart günü Düsseldorf'daalt› de¤iflik konuda Forumdüzenledi.Alman Devleti’nin ilticac›larpolitikas›, e¤itim politikas›, iflsizlikve yoksulluk, göçmen politikas›, kad›nsorunu, kriminallefltirme politikas›ve sistemli d›fllama politikalar›-n›n tart›fl›ld›¤› forumlara TayadUluslararas› Dayan›flma Komite(TAYAD Komite) ve Anadolu Federasyonuüyeleri de kat›ld›.Forumda Faruk Ereren'in iadesiniengellemek için yürütülen çal›flmalaradestek verilmesi ça¤r›lar› yap›ld›.Bu temelde yürütülen Faruk Ereren'iniadesine hay›r kampanyas› imzayaaç›ld› ve tüm kat›l›mc›lar taraf›ndanimzaland›. Anadolu Federasyonu'nayap›lan keyfi bask›nlarda yineoybirli¤i ile k›nand›.Da¤delen'den Ereren'eZiyaretAlmanya'da Sol Parti (Die Linke)Federal Parlamento milletvekili SevimDa¤delen, 9 Mart günü devrimcitutsak Faruk Ereren'i Düsseldorf Hapishanesi'ndeziyaret etti.Da¤delen, Faruk Ereren'in moralininçok iyi oldu¤unu, d›flarda kendisiiçin eylemler yapan herkese çokteflekkür etti¤ini ve ayr›ca Türkiye'yeiadesi durumunda düflüncelerindenasla vazgeçmeyece¤ini, düsünceleriylehayat› boyunca yaflayaca¤›n›söyledi¤ini belirtti.Özgürlük Ça¤r›s›nda40. Hafta15 ay önce tutuklanan AnadoluFederasyonu üyesi Nurhan Erdem,Cengiz Oban ve Ahmet ‹stanbullu'nuntutuklanmas›n› protesto etmekiçin Almanya'n›n Köln flehrinde,Dom kilisesi önünde yap›lanözgürlük eylemleri devam ediyor.6 mart günü 40 haftad›r yap›-lan eylemde Özgürlük Komitesiüyeleri "Tutsaklar›m›za Özgürlük"ça¤r›lar›n› hayk›rd›.Tutsak resimlerinin bulundu¤upankart›n›n aç›ld›¤› eylemde yüzlercebildiri da¤›t›ld›. Ayr›ca yap›-lan aç›klamada 11 Mart'ta bafllayacakolan mahkemeye ve her haftayap›lan özgürlük ça¤r›s› eylemlerinekat›l›m sa¤lanmas› istendi.Say›: 211Yürüyüfl14 Mart201049


Avrupa’da 8 MartSay›: 211Yürüyüfl14 Mart2010londra‹sviçre: Dünyan›n di¤er ülkelerindekigibi 8 Mart Dünya EmekçiKad›nlar Günü ‹sviçre'de de çeflitliprogramlarla kutland›.6 Mart günü Zürich'te "8 MartDünya Emekçi Kad›nlar Günü" yürüyüflüdüzenlendi. Yaklafl›k 300 kiflininkat›ld›¤› yürüyüfle Halk Cephelikad›nlar "Kad›nlar yaln›z devrimlekurtulur" pankart›yla kat›ld›-lar. Hechtplatz'da bafllayan yürüyüflZürich flehir merkezinden geçerekHelvetiaplatz'da sonland›.8 Mart günü Zürich'te düflük maaflve kad›nlarla erkekler aras›ndakimaafl fark›n› protesto etmek için yürüyüflyap›ld›. Yürüyüfle yaklafl›k300 kifli kat›ld›.‹ngiltere: 7 Mart’ta Londra’daAnadolu Halk Kültür Merkezi'nde 8Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günüprogram› yap›ld›. Sayg› durufluylabafllayan program, günün anlam›nailiflkin yap›lan konuflmalarla devametti. Yap›lan sinevizyon gösterimindemücadele ça¤r›s› yap›ld›. Sinevizyonizlendi¤i s›rada "DevrimeMeflale Bizim Kad›nlar›m›z, MahirHüseyin Ulafl Kurtulufla Kadar Savafl,Devrim fiehitleri Ölümsüzdür"sloganlar› at›ld›. Çocuk korosununard›ndan müzik grubu dinletisindeGrup Yorum türkülerini söyledi.fiiir dinletisi ve sergilenen oyununard›ndan 11 Nisan'da "Umudu Büyütelim"gecesinin duyurusuyap›ld›. Müzik grubunun 2. kez sahnealmas›n›n ard›ndan programsona erdi. Programa 130 kifli kat›ld›.Almanya: 7 Mart’ta StuttgartHalk Kültür Evi Kad›nlar Kolundanbir kiflinin 8 Mart'a iliflkin yapt›¤›konuflma ile program bafllad›. Konuflman›nard›ndan Halk Kültür Evikad›n çal›flanlar›n›n haz›rlad›klar›bir tiyatro sergilendi. Ard›ndan 8Mart için haz›rlanan bir sinevizyongösterimi yap›ld›ktan sonra kad›nlarhaz›rlad›klar› k›sa oyunlar› sahnelediler.Stuttgart Halk Kültür Evi cocukkorosuda sahneye ç›karak 'Mitralyöz'marfl›n› söylediOkunan fliirlerden sonra türkülersöylendi. Programa 100 kifli kat›ld›.Wuppertal’da AnadoluFederasyonu 8 Mart DünyaEmekçi Kad›nlar Günü için programyapt›. Anadolu Federasyonubaflkan› Latife Ad›güzel’in kat›l›mc›lar›selamlamas›ndan sonra Kad›nKomisyonu ad›na günün öneminianlatan konuflma yap›ld›. fiiirdinletisi sunumundan sonra Anadolu'nunde¤iflik bölgelerinden halktürküleriyle program devam etti.Daha sonra gösterilen belgeseldeemekçi kad›nlar›n 1850'lerden günümüzekadarki mücadelelerianlat›ld›. Çekilen halaylarla sonaeren programa 120 kifli kat›ld›.Hamburg’da 6 Mart günü Altona-Merkadoönüne Almanca olarak"100. Y›l›nda: Yaflas›n 8 Mart-HalkCephesi" yaz›l› bir pankart as›ld›.7 Mart günü DKP LokalindeHalk Cepheli Kad›nlar ad›na yap›-lan konuflmayla 8 Mart program›bafllad›. Okunan fliirlerden sonra sinevizyongösterimi yap›ld›. 45 kiflininkat›ld›¤› program türküler veçekilen halaylarla sona erdi.8 Mart günü de 150 kiflininkat›ld›¤› bir yürüyüfl yap›ld›. Mönckebergstr'denbafllayan yürüyüfleHalk Cepheliler "100. Jahre: Es LebeDer, 8. Marz- Volks Front" pankart›ylakat›ld›lar. Yürüyüfl,Jungfernstieg Adres'de sona erdi.Berlin’de Irkç›l›¤a Karfl› MücadeleDerne¤i'nde (IKAD) 8 MartDünya Emekçi Kad›nlar Günü kutlamas›yap›ld›. 7 Mart günü yap›lanprogramda 8 Mart’›n tarihini anlatansinevizyon izlendi. Yap›lan konuflmalar›nard›ndan yerel bir grupolan Grup Dendar ve bir ozan›nsöyledi¤i türküler dinlendi.Programa 30 kifli kat›ld›.Fransa: 8 Mart Dünya EmekçiKad›nlar günü için Fransa'n›n Melunflehrinde bir program düzenlendi. 7Mart günü yap›lan program›n ilk bölümündebir panel yer ald›. Paneldeilk sözü alan Nefle Albayrak yapt›¤›konuflmada, 8 Mart Dünya EmekçiKad›nlar Gününün tarihsel gelifliminianlatt›. CGT (Fransa ‹flçi Konfederasyonu)'denMiralle Zimmer, çal›flmahayat›nda kad›n sömürüsünü anlat›pistatistiksel bilgiler verdi. SosyologMustafa Poyraz da olaya s›n›fsalbak›lmas› gerekti¤ini söyleyerekkad›n›n devaml› ikinci s›n›f vatandaflolarak muamele gördü¤ünü söyledi.Feodal ve kapitalist üretim ve toplumsaliliflkilerde kad›n sömürüsünüanlatt›. Panelin sonunda kat›l›mc›lardangelen sorular panelistler taraf›ndancevapland›. Program›n ikincibölümü müzik dinletisiyle ve çekilenhalaylarla devam etti. Programa 110kiflinin kat›ld›.Avusturya: ‹nnsburck flehrinde7 Mart günü, 8 Mart Dünya EmekçiKad›nlar Günü ile ilgili bir anmayap›ld›. 40 kiflinin kat›ld›¤› programda8 Mart’›n tarihçesininanlat›ld›¤› konuflman›n ard›ndanemekçi kad›nlar›n sorunlar›yla ilgilikonuflmalar yap›ld›. Sinevizyongösteriminin ard›ndan program çekilenhalaylarla sona erdi.zürih50melun


Anadolu Gençlik1. Kurultay›na Ça¤›r›yor13-14 Mart günleri Almanya Köln'de yap›lacak'Anadolu Gençlik 1. Kurultay›'nda Avrupa'da yaflayanTürkiyeli Gençlik, uzun zamand›r Avrupa'daIrkç›l›¤a Yozlaflmaya Dejenerasyona karfl› bafllatt›klar›çal›flma sonucunda 13-14 Mart günlerindeAlmanya’n›n Köln fiehri'nde Gençlik Kurultay› vefienli¤i düzenleyecekler.fienlik için yap›lan ça¤r›da “Biz 'AnadoluGençlik' olarak Avrupa'da gençli¤in yaflad›¤› sorunlaraçözüm olmak istiyoruz. Gençlerimizin kendisorunlar› içersinde bo¤ulmalar›na izin vermeyece¤iz.Bu sorunlar›n üstesinden örgütlü olarak, sorunlarm›zasahip ç›karak gelece¤iz” denilerek, bireysel,örgütsüz çözümlerin t›kanmaya mahkumoldu¤u söylendi.Nazi faflizmine yasal dayanak:“Yabanc›lar d›flar›”Almanya’da Federal Anayasa Mahkemesi, yabanc› düflman›kampanyalar yürüttü¤ü için Agusburklu sa¤c› bir grubaverilen para cezas›n› kald›rd›. Kararda “Yabanc›lara karfl›propaganda yapmak ille de halk› k›flk›rtmak anlam›nagelmez.” denildi.“Augsburger Bündnisu- Ulusal Muhalefet” adl› faflist birgrup 2002 y›l›nda büyük reklam afiflleriyle göçmenlerin ülkelerinegeri gönderilmesini isteyen, üzerinde küfür ve hakaretlerin,“Yabanc›lar d›flar›ya”diye yazan ›rkç› sloganlar›nyer ald›¤› afifller için Augsburg Asliye Mahkemesi para cezas›verdi. Ancak daha sonra Alman Federal Anayasa Mahkemesibu cezay› kald›rd›. Yani göçmenlere yönelik faflistsald›r›lar›n yolu yasal olarak da aç›lm›fl oldu. Böylece faflistgruplar›n göçmenlere yönelik yapt›¤› faflist propagandalar,yap›lan sald›r›lar, ev yakmalar› teflvik edilmifl oldu.AVRUPA’daki B‹ZAnadolu'da kurtulufl mücadelesininsosyalizme yürüdü¤ü ilk dönemeçtirDEV-GENÇ. Emperyalizmekarfl› ba¤›ms›zl›k, faflizme karfl› demokrasi,kapitalizme karfl› sosyalizmiçin her türlü bedeli göze alankararl› bir mücadeledir.DEV-GENÇ bir ruhtur.Yozlaflman›n ve bencilli¤in karfl›-s›nda de¤erlerimizin, ahlak›n, paylafl›m›nsimgesidir.Bireycili¤in karfl›s›na kolektivizmle,dayan›flmayla ç›km›flt›rDEV-GENÇ’liler...Çaresizli¤inkarfl›s›na umudu dikmifllerdir.Yoksullu¤a, evsizli¤e,kapitalizmin yaratt›¤›her tür yoksunlu¤a birlikle,birli¤in gücüyle ç›km›fllard›r.Mahalleler, kooperatiflerkurmufllar, halk› bir bafl›na b›rakmam›fl,terketmemifllerdir.Bask›n›n, katliamlar›n en büyüklerineonlar maruz kalm›fl ama hep direnmifller,halka ihanet etmemifllerdir.DEV-GENÇ varsa ne karamsarl›k,ne çözümsüzlük ne de umutsuzlukvard›r. 40 y›ld›r bunun aksini ›spatedebilecek tek bir örnek yoktur.En amans›z sald›r›lar karfl›s›ndagençli¤in halk›n önünde barikat olmuflturDEV-GENÇ...DEV-GENÇ Mahirler’in, Denizler’in,‹brahimler’in, Ulafllar’›n yaratt›¤›bir gelenek ama ayn› zamandaonlar› da yetifltiren, onlar› da kahramanlaflt›ranbir okul olmufltur.Bugün çevremizdeki çocuklar›-m›z›n birço¤unun ad›n›n Mahir, Deniz,Ulafl, Hüseyin....olmas› da tesadüfde¤ildir, bofla de¤ildir. Halen do-¤an çocuklara bu isimlerin verilmesiDEV-GENÇ'in, DEV-GENÇ'i yaratandevrim önderlerinin halklardayaratt›¤› sevgi ve sahiplenmedir.‹flte tam 40 y›ld›r bitip tükenmeyenbir sevgi ve sahiplenme mevzisi“AVRUPA'DA DA DEV-GENÇRUHU ‹LE ÖRGÜTLENEL‹M”DEV-GENÇ Avrupa'da da Anadolulugöçmenlerin direnifl ve örgütlenmesininruhu olmal›d›r.Çözümsüzlü¤ün karfl›s›nda 40y›ld›r çözümse DEV-GENÇ, bu ruhAvrupa'da da gençli¤i örgütleyebilecekgüce sahiptir.Gençlerimizi ›rkç›l›¤›n, asimilasyonunkarfl›s›nda kendi kimli¤i vede¤erleriyle donatmak, ›rkç›l›¤a veasimilasyona karfl› direnmek...‹flte, okulda, mahallede ayr›mc›-l›¤a karfl› öfkesini e¤itmek, emperyalizmeyöneltmek...Politik, sosyal, kültürel her alandagençli¤in dinamizmini a盤a ç›-kartmak...Avrupa'da DEV-GENÇ ruhuylahareket etti¤imizde baflaracaklar›-m›z elbette bunlard›r.Ancak Avrupa'da gençlik mücadelesive örgütlenme gerçe¤i aç›s›ndanyap›lacak ilk fley çok basit amaçok önemlidir. Yap›lacak olan herfleyden önce evde, okulda, iflte ve sokaktagençlerle ba¤›m›z› kurabilmektir.Avrupa'da DEV-GENÇ’lilikönce gençlerin dünyas›na girebilmektir.Emperyalistlergençlerimizin beyinleriniboflaltmak için, onlarcayol ve yöntem kullan›yor.Yoz kültür ve de¤erleriylegençlerimizin dinamizmini,enerjisini yok ediyor. DEV-GENÇ’li olmak, emperyalizmin busald›r›lar›n›n önünde barikat olmakt›r.DEV-GENÇ’li olmak, dinamizmdir...gelece¤i yaratma enerjisidir...DEV-GENÇ’li olmak, yok edilmekistenenleri yeniden kazanmak,varolanlar› daha da büyütmektir.DEV-GENÇ’li olmak, Avrupa'dada gençlerimizi, DEV-GENÇ ruhuylaörgütlemektir. Tek bir insan›m›z›bile emperyalistlerin eline b›rakmamaiddias›nda olmakt›r.Say›: Say›: 211 197Yürüyüfl Yürüyüfl14 6 Aral›k Mart2010 200951


değinmeleryeniLaf›n arkas›K›l›çdaro¤lu, Batman’da Kürt halk›nahitap ederken, bir anda coflup genel af ç›-karmaya soyundu.Ama baflta kendi lideri Baykal olmaküzere, düzen cephesinden tepki görünce,hemen yan çizdi. Öyle de¤il de böyle de¤ilde diye bafllad› amiyane deyimle k›v›rmaya...Laf›n›n arkas›nda duramad›.fiu düzenin aczine bak›n; Bir laf›n›n arkas›ndaduramayan adamdan sosyal demokratlar›kurtaracak lider yaratmaya çal›-fl›yor..“‹tirafç›n›n yerini gizli tan›klarald›”(Meral Akflener)Faflistin muhalefeti de bu kadar oluyoriflte.O itirafç›y› tercih ediyor.KahrolsunKerpiçler!“fiu ana kadar kaybettiklerimizinnedeni bu bölgenin yerelmimari anlay›fl› yani kerpiç yap›-lanmas› nedeniyledir. Bu yap›-lanman›n bedeli ne yaz›k ki a¤›rolmufltur.”(Baflbakan Tayyip Erdo¤an)80 y›ld›r köylüyü dayan›ks›zkerpiç evlerden kurtarmayan hükümetlersuçsuz!Tar›m politikalar›yla köylüyüaç aç›kta b›rakan IMF suçsuz!Görevi halk›n sa¤l›kl› ve güvenlievlerde oturmas›n› sa¤lamakolan Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›suçsuz!Belediyeler suçsuz!Afet Genel Müdürlü¤ü suçsuz.Tekelci burjuvalar suçsuz.Tekelci bas›n yay›n suçsuz!Kahrolsun Kerpiçler!40 ölüyü sayamayandevlet!Baflbakan yard›mc›s› Cemilçiçek, 57 olarak aç›klam›flt›.Sa¤l›k Bakan› düzeltti 51 dedi.Sonra, kaymakaml›k bir düzeltmedaha yapt›. 41 ölü.Zavall› devlet, aciz devlet,acuze devlet...Böyle olmayacak; e¤itim flart!Tayyip, Cemil, Recep... al›n bakal›mkalem ka¤›tlar› elinize:‹ki kere iki dört... Dört keredört onalt›... Bir bir daha ikieder.‹ki bir daha üç... ‹kiden bir ç›-karsa...Tanzanya vizesiz..Baflbakan Erdo¤an, AKP hükümetininne kadar baflar›l› oldu-¤unu kürsüden anlat›yor. Baflar›-lardan birisi de, Tanzanya’n›n vizeyikald›rmas›ym›fl. Y›lda toplamkaç kifli gider bilmiyoruz ama,Tayyip’in anlatacak pek baflar›s›kalmam›fl anlafl›lan.52


Polis ö¤retmenlerArdahan Valili¤i, 60 ö¤retmenin tayini baflkayerlere ç›kar›l›nca, üst düzey polis fleflerini ö¤retmenolarak atam›fl.57 üst düzey polis, ek ücret karfl›l›¤›nda Ardahan’dakiö¤rencilere ö¤retmenlik yap›yormuflflimdi.Eee, valilik bofluna onlar› atam›yor; polis dedi-¤iniz ö¤retmek konusunda tecrübeli. Y›llard›rher önlerine gelene “ak›ll› olmay›” ö¤retiyorlar.Gerekti¤inde manyeto gibi, cop gibi, yard›mc›araçlar da kullan›yorlar bunun için yanitecrübe ve uzmanl›k tam.Asl›nda uygulama yayg›nlaflt›r›lmal›.Mesela ildeki doktor kadrolar›na, sa¤l›k memurukadrolar›na, elektirik mühendisli¤i kadrolar›-na da derhal polisler atanmal›... Hepsinde tecrübelerivard›r gerçekten de; bir iflkencehaneyidüflünün; her iflkenceci polis, biraz doktordur,biraz sa¤l›k memuru, biraz elektrikçi...Polat Alemdar’danMesaj!!!Kad›n ve Aileden Sorumlu Bakan SelmaAliye Kavaf hangi diziyi izliyormufl biliyormusunuz: “Ben Kurtlar Vadisi’ni seyrediyorumsadece. Do¤ru yanl›fl bilemem ama verilenmesajlar ilgimi çekiyor.”Polat Alemdar’›n hangi mesajlar› ilgisiniçekmifl acaba Bakan’›n?‹kinci sorumuz: Kad›nlar ve ailelere debu diziyi mi öneriyor?Düflkün Köflesi“Bana göre art›k ideoloji dönemleri geridekald›. Kapitalizm, komünizm, liberalizm, gibikavramlar kendilerini yenilemek zorunda. Art›k21’inci yüzy›lda izm’ler öldü. Bana göre buyüzy›lda kalan tek izm, turizm olacak.”Sayfam›z›n “laf söyledi bal kaba¤›” fleklindebir kutusu olsayd›, bu sözleri oraya koyard›k.Ama böyle bir köflemiz yok.Sayfam›zda “saçmalama serbest kürsüsü”bafll›kl› bir köflemiz olsayd›, bu sözleri orayakoyard›k. Ne yaz›k ki böyle bir köflemiz deyok.Sayfam›zda “zeka özürlü demeçler” köfleside yok. “‹ktidara kap›lanan ya¤danl›kç›-lar” bafll›kl› bir köflemiz de yok ne yaz›k ki...Bu köflelerimiz olsayd›, Ertu¤rul Günay buköfleleri lay›k›yla doldururdu kuflkunuz olmas›n..fiimdilik hepsini içerecek bir bafll›k olsundiye, yukar›daki bafll›¤› koyduk.Avrupa’da grevlerIngiltere de GrevAvrupa’da Yunanistan, ‹spanya,Belçika ve Fransa’dan sonra‹ngiltere’de emekçiler greve gitti.‹ngiltere’de kamu iflyerlerindeçal›flan 270 bin civar›nda memuriflten ç›kart›lma tazminatlar›na 60bin sterlinlik s›n›r getirme plan›natepki göstermek amac›yla 8 Marttarihinde 48 saat süreli grev bafllatt›.Kamu ve Ticari Hizmetler Sendikas›’n›n öncülü¤ünde yap›langreve yarg›, vergi dairesi, iflçi bulma kurumu, limanlarve polis ça¤r› merkezinde çal›flan memurlar kat›ld›.Total çal›flanlar› flirket merkezini bast›Frans›z petrol flirketi TO-TAL’in ‘Dunkirk’ rafinerisini kapatmakarar›n›, iflçiler protesto ettiler.TOTAL Grubu’nun Paris’tekigenel merkezi önünde toplanan300’e yak›n iflçi, flirket binas›nasald›rd›. ‹flçilerin, camlar›n› tafllad›¤›yönetim binas›, ciddi hasarau¤rad›. Polis, göstericilere gözyaflart›c› gazlarla sald›rd›. ‹flçiler,polis sald›r›s›na yer yer karfl›l›kverdiler.Geçti¤imiz ay da söz konusu rafinerinin kapat›laca¤›n›nduyulmas› üzerine, TOTAL emekçileri, yaklafl›k bir hafta sürenbir greve gitmiflti.Yunanistan’da grevKamu ve özel sektörde çal›flanbinlerce emekçi 11 Mart’ta grevegitti.Yunan hükümetinin yeni zamlarla,vergi ve hak gasplar› ileoluflturudu¤u¤ 4.8 milyar Euro'lukek önlem paketini protesto amac›yla24 saatlik genel grev gerçeklefltirildi.4.8 milyar Euro de¤erindeki ek önlem paketine kamu veözel sektör de çal›flan emekçilerin tepkileri artarak devam ediyor.Nitekim yap›lan grevle yaflam 24 saatli¤ine de olsa durduruldu.Grev ile iktidara seslenen emekçiler bu talan politikalar›nasessiz kalmayacaklar›n› bir kez daha ilan ettiler.53


Say›: 211Yürüyüfl14 Mart201054Demokrasi onlar›n izin verdi¤i kadar!.Kürt Halk›n›n Sesini Bo¤maSald›r›s›Geçti¤imiz günlerde ‹talya, Almanya,Belçika ve Fransa “efl zamanl›” operasyonlarla,Kürt demokratik kurumlar›-na sald›rd›. Belçika polisi 25 ayr› adresebask›n düzenledi.Bas›lan yerlere ve polisin izledi¤iyöntemlere bak›ld›¤›nda bir kez daha“burjuva demokrasisinin” cilas›n›n döküldü¤ü,tüm ç›plakl›¤›yla ortaya ç›kt›.Öyle ki, demokratik kurumlar› maskeliözel timlere bast›rd›lar. ‹nsanlar yerlereyat›r›ld›, iflkence gördüler. Arama yap›lan yerler talan edildi. Bask›nyap›lan yerlerden birisi olan Roj Tv’nin bürolar›ndaki bilgisayarlara,eflyalara ve paralara el konuldu. Gözalt›na al›nan kifliler Amerika’n›nIrak’ta Guantanamo’da direniflçilere yapt›¤› gibi kafas›na turuncurenkte çuvallar geçirerek emniyete götürüldü.Gözalt›na al›nanlar›n bir k›sm› serbest b›rak›l›rken Kongra-GelBaflkan› Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar’›n da aralar›nda oldu¤u 8 kifli9 Mart günü mahkemeye ç›kart›ld›. Mahkeme 8 kifli hakk›nda tutuklamakarar› verdi.Futbolu flovenizmin arac› olarak kullananoligarflidir8 Mart Pazar günü Diyarbak›r’da Bursaspor ile Diyarbak›rspormaç›nda olaylar ç›kt›. Diyarbak›rspor taraftarlar›n›n sahaya tafl vebenzeri maddeler atmas› sonucu yaralanan sporcular oldu. Maç›n hakemi,maç› tatil etti. Polis seyircilere cop ve gaz bombalar›yla sald›rd›.Çat›flmalar stat d›flanda da uzun süre devam etti.Ç›kan olaylar› bir kesim aç›l›ma ba¤lad›. AKP’nin aç›l›m politikalar›n›nhalkta tepkiye yol açt›¤›n› ve en küçük meselelelerde bu türolaylar yafland›¤› söylendi. Onlara göre aç›l›m politikalar› zamans›zve haz›rl›ks›zd›. Onun için bu tür olaylar oluyordu.Bu tam bir çarp›tmad›r. Sonuçta flu yada bu vesileyle bu tür olaylarç›k›yor. Fakat bu hiç bir zaman genelleflmiyior. AKP politikalar›n› destekleyendi¤er kesim ise bunu “aç›l›m›n engellenmesi”ne ba¤lad›.Ortada alenen s›r›tan Kürt ulusal sorunun da, oligarfli içi çat›flman›nmalzemesi haline getirildi¤idir. Her iki tarafta kendini ele verensuçlulard›r.fiövenizmin bu ülkedeki ony›llard›r k›flk›rt›c›lar› bu tart›flmay› yapanlard›r.Linç sald›r›lar›na bak›n, her iki kesimin de linç sald›r›lar›na onay›vard›r. Devrimcilere, Kürt halk›na yönelik tüm linç sald›r›lar› bukesimler taraf›ndan “vatandafl hassasiyeti” denilerek onaylanm›fl,bizzat teflvik edilmifltir.Bu kesimlerin hiç biri geçen sezon Bursa’da oynanan Bursaspor-Diyarbak›rspor maç›nda Diyarbak›rsporun oyuncular› ve taraftarlar›-n›n linç edilmesine seslerini ç›karmam›fllard›r. Bursa’daki linç sald›-r›s› oligarflinin tüm kesimleri taraf›ndan örtbas edilmifltir. Diyarbak›r’dakibu tablonun sorumlusu da futbolu flövenizmin k›flk›rtmalar›nmalzemesi yapan oligarflidir.Recai D‹NÇELAvni TURANDarbecilik ihanetini altetmekiçin, bulunduklar›görev alanlar›n› b›-rakarak, bir araya gelmifllerdi.Darbecilikihanetini altetmek içingünlerce örnek bir u¤raflverdiler. Bir ömürboyu devrimcilik yapanlardand›lar. 24Mart 1993 gecesi kuflat›ld›klar› evde,katliamc›lar›n teslim ol ça¤r›lar›na direniflve kavga sloganlar› ile cevap verdiler.Direnifl gelene¤imize yeni bir halkaekleyerek ölümsüzlefltiler.Recai D‹NÇEL; 1958 Sinop do¤umlu. Emekçi bir ailenino¤luydu. Üniversite’ye bafllad›¤›nda devrimci saflardayerini ald›. 1978’de ‹stanbul Dev-Genç Aksaray BölgeKomitesi’nde ve o dönem yeni kurulan Faflist Teröre Karfl›Silahl› Mücadele Ekiplerin’de yer ald›. 12 Eylül öncesi,tutsak düfltü. 1987’de Metris Hapishanesi Komitesi’ndeyer ald›. ‘90’da tahliye oldu. Karadeniz Bölgesi Sorumlulu¤u’naatand›.‹brahim Yalç›n ARKAN; 1958 ‹stanbul do¤umlu.1976’lardan itibaren lisede mücadeleye kat›larak, antifaflistmücadele içinde yerald›. 12 Eylül öncesi Ege BölgeKomitesi’nde görev yapt›. ‘82’de tutsak düfltü. Mahkemedeidam karar› verildi. 1991’de Faz›l Özdemir yoldafl›ylaberaber Gaziantep Hapishanesi’nden özgürlük eylemiile s›cak mücadeleye kat›ld›. Sivas-Tokat da¤lar›ndabir gerilla birli¤ine komuta etti. Bir süre sonra Ege da¤lar›ndabir gerilla birli¤ini örgütlemek görevini ald›.Avni TURAN, 1954 Düzce do¤umlu. 1975’lerde, ‹stanbulTeknik Üniversitesi’nde mücadeleye kat›ld›. Dev-Genç içerisinde görevler ald›. Bölge örgütlenmelerindesorumluluklar üstlendi. 12 Eylül’den sonra tutsak düfltü.1984 Ölüm Orucu’nda yer ald›. 1986’da tahliye oldu.‘88’de Avrupa Komitesi’ne atand›. ‘90’da kamp çal›flmas›ndagörevlendirilenler aras›ndayd›. ‘91 yaz›nda Sivas-Tokat da¤lar›nda, gerilla birli¤inin komutan yard›mc›s›yd›.Cahit Ç‹FTEC‹Yaflar DevrimASLAN‹brahim Yalç›nARKAN1 Nisan 1961 Adana do¤umlu. Yurtd›-fl›nda devrimci mücadele içinde, hareketinbir taraftar› olarak yerald›. Araphalk›n›n yi¤it bir evlad›yd›. 25 Mart1997'de bir rahats›zl›k sonucu aram›zdanayr›ld›.Antakya’da mücadele içinde çal›flmalaryürüttü. Çeflitli alanlarda görevler ald›.Tek iste¤i, da¤larda bir gerilla olmakt›.Mücadelesini farkl› bir alana tafl›maküzere s›n›rdan geçifl yaparken 21Mart 1996’da katledildi.

More magazines by this user
Similar magazines