Layout 2

yuruyus.com
  • No tags were found...

Layout 2

‹Ç‹NDEK‹LERDevrim ve sosyalizmi tarihten silmeyekimsenin gücü yetmez 4Stalin bizimdir! 6Nazizmle, Stalin de¤il,emperyalizm özdefltir 8Adalet ararken sald›r›ya u¤rayanlar anlat›yor 10Devrimci ‹flçi Hareketi:zamm›n maliyetini hesaplayanlaremeklerimizin de¤erini hesaplayamazlar! 11“Göremezsiniz, göremediniz” 12Biz sahip ç›karsak Güler Zere yaflayacak 15‹ngiltere’den, Fransa’dan, Almanya’danAvusturya’dan Ayn› Talep:Güler Zere’ye özgürlük 18Kanser hastas› Güler Zere’yesevk iflkencesi 19Tecrit hasta ediyor ve öldürüyor 20‘Yalan söyleyen devletmeflru de¤ildir” 22Tecritten: Metris’te ‘ayakta say›m’dayatmas› devam ediyor 23Röportaj: tecrit sistematik ve yo¤unbir sald›r› olarak sürüyor! 25Halk›n çözümü var 28Suç dosyas› 30‹hbarc›l›¤› meflrulaflt›rmak, ne zamandanberi Halkevleri’nin yay›n politikas›d›r? 33Aç›k iflgalin ad›m ad›mgizli iflgale dönüfltürülmesi! 34Burjuva demokrasisinin dayatmas›:“ya düflünce de¤iflikli¤i ya ölüm!” 36129 yasalar›emperyalizmin devrime sald›r›s› 38Halklar›n direnifli sorgulanamaz 42Kapitalizm halklar› bir aradatutamaz 43Honduras’ta ilerici yönetimefaflist darbe 44Mad›mak flehitleri her yerdean›l›yor... 45Yaban o¤lak: “gelecek nerede?” 46Bu öykü umudun iradesininöyküsüdür 50Ö¤retmenimiz 14Bir tek insan›m›zdan bile vazgeçmeyece¤izDe¤inmeler 48Bütün iflsizler birleflin; yollar› kesin!Yitirdiklerimiz 51Ça¤r› / ‹lanTarih: 4-19 TemmuzYer: Anka KültürMerkeziAvc›lar/‹stanbulTarih: 5-19 TemmuzYer: 3001. Cad.Dernek Sokak 1May›s Mah. / ‹st.Tarih: 11-14 TemmuzYer: Evvel TemmuzFestivali Deniz /Samanda¤ / HatayKamu EmekçileriCephesi 10. say›s›ÇIKTI!!!Haftalık Süreli Yerel YayınFiyatı: 1 TLSahibi ve Yaz›iflleri Müdürü:Halit Güdeno¤luAdres: Katip Mustafa Çelebi Mah.Billurcu Sok. No: 20 / 2Beyo¤lu/ ‹STANBULTelefon-Faks: 0212 251 94 35Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›kAdres: Merkez Mah. Abidei HürriyetCad. Atlas Apt. No: 155-157Kat: 5/14 fiiflli/ ‹STANBULTel: 0212 241 26 41Faks: 0212 241 11 16Kültür Sanat Yaflam›ndaTav›r Temmuz say›s›ÇIKTI!!!Yurtd›fl› Büro: Vak›f EFSANEPieter de Hoochstr. 303021 CS Rotterdam/NEDERLAND‹nternet Adresi: www.yuruyus.comMail Adresi: info@yuruyus.comISSN: 1305-7944Bask›: Ezgi Matbaac›l›k-Sanayi Cad.Altay Sokak No:10 Çobançeflme/Yenibosna / ‹ST. Tel: 0 212 452 23 02Da¤›t›m: Turkuvaz Da¤›t›m PazarlamaSan. ve Tic. A.fi. Tel: 0 212 354 37 67Avrupa: 4 EuroAlmanya: 4 EuroFransa: 4 Euro‹sviçre: 6 FrankHollanda: 4 Euro‹ngiltere: £ 3Belçika: 4 EuroAvusturya: 4 Euro


Tarihsel olarak kan›tlanm›flbir sözdür: “Hiçbirordu zaman› gelmifl bir düflünceyekarfl› koyamaz.”1800’lerin ortalar›nda zaman›gelen düflünce, sosyalizmdi.Tarih sahnesine ç›kma s›-ras› onundu. Burjuvazinin ordular›,zaman› gelmifl bu düflünceyekarfl› koymaya çal›flt›lar, Paris Komünü’ndeoldu¤u gibi, bu düflünceyikan içinde de bo¤maya kalk›flt›-lar. Fakat burjuvazinin ordusu, yinede engelleyemedi sosyalist düflünceningeliflimini ve yayg›nlaflmas›-n›.Ezilenler, sosyalizmle birlikte yenibir umutla, yeni bir alternatifletan›flt›lar. Bu umut giderek büyüdü.Umut, emperyalist ülkeleriniflçi merkezlerinden yeni-sömürgelerink›rsal alanlar›na kadar dünyan›nbir çok yerinde savafllar içindepekiflti. Ezilenler, sosyalist bir toplumunkap›s›n› açmak için devriminflart oldu¤unu farketmekte gecikmediler.Sonra devrimin nas›l gerçeklefltirilece¤ininaray›fl› geldi gündeme.Lenin, bu sorunun tarihsel cevab›yd›bir bak›ma. Sovyet Devrimi,bu cevab›n ete kemi¤e bürünmesiydi.Sovyetlerle birlikte, ezilenler,tarihteki ilk devletlerini kurmufloldular.Zaman› gelmifl düflünce, tarihsahnesine ç›km›flt› ve flimdi budüflüncenin insanl›¤›n sorunlar›nabulaca¤› çözümler, halklar ve tarihtaraf›ndan s›nan›yordu. Sosyalizmbaflar›lar elde ettikçe, zaferler kazand›kça,burjuvazi cephesinde soyalizmedüflmanl›k büyüdü. Sosyalistdüflünceyi yoketmek, etkisizlefltirmekiçin burjuvazinin baflvurmad›¤›hemen hiçbir yöntem kalmad›.Katliamlar da vard› bu yöntemleriniçinde, hapishaneler de,provokasyonlar da vard›, psikolojiksavafl yöntemleri de...Sosyalist düflüncenin tarihsahnesine ç›kmas›n›n üzerindenbir buçuk as›r geçmifltirve burjuvazi hala sosyalist ideolojiyiyoketmeye çal›flmaklameflgul. NATO, yaklafl›k otuzDevrim ve SosyalizmiTarihten SilmeyeKimsenin Gücü Yetmez!y›l önce bir kez daha tüm burjuvazininisteklerine paralel olarak kararalm›flt›: “Ya düflünce de¤iflikli¤i yaölüm!” NATO demek, tüm emperyalistlerdemekti. Fakat karar, uygulanamam›flt›.Çünkü devrimciler,Marksist-Leninistler direnmekteydi.Otuz y›l sonra Alman emperyalizmikarfl›m›za ayn› dayatmayla ç›-k›yor: “Ya düflünce de¤iflikli¤i yaölüm!” Cevab›m›z aç›kt›r; ölebiliriz,ama düflüncelerimizden vazgeçmeyiz.Bu savafl sürecek. Burjuvazibu dayatmay› hayat›n her alan›ndakarfl›m›za ç›karmaktan vazgeçmeyecek.Ve biz de vazgeçmeyece¤iz.Alman emperyalizminin “Ya düflüncede¤iflikli¤i ya ölüm!” dayatmas›ndaas›l hedeflenen düflünce,sosyalizmdir. Ayn› AG‹T ParlamenterlerAsamblesi’nde oldu¤ugibi. Avrupa Güvenlik ve ‹flbirli¤iTeflkilat› (AG‹T), Avrupa emperyalizmininuzun süredir sosyalizmekarfl› sürdürdü¤ü sistematik sald›r›-ya yeni bir halka ekleyerek, sosyalizmlenazizmi özdefl gösteren birkarar ald›. Alman emperyalizminindevrimcilere yönelik tutuklamalar›yla,AG‹T’in sosyalizme düflmanl›kkarar›, birbirini tamaml›yor.Avrupa emperyalizminin parlamentertemsilcileri bundan üçy›l önce de Avrupa Birli¤i kurumlar›nda“Nazizmin yöneticilerininyarg›land›¤› gibi, komünizmin yöneticilerininde yarg›lanmas›” için“Hitler de Stalinde...”, “Faflizm de komünizmde...” diye bafllayan cümlelerkuranlar, beyinleriniburjuvaziye teslim etmifl, onuna¤z›ndan konuflan düzen içisolculard›r.bir öneri gündeme getirmifllerdi.AG‹T’in ald›¤› karar o sald›r›n›n birdevam›d›r. Burjuvazi kendini güçlühissetti¤i yer ve zamanda, tarihipervas›zca çarp›tan kararlar al›yor.Avrupa emperyalizmi, bu kararlarla,sosyalizmi karalarken, nazizmide meflrulaflt›r›yor. Hitler, Mussolini,Franco faflizmlerinde Avrupaemperyalist tekellerinin ve emperyalistyöneticilerinin sorumlulu¤unugizliyor.azizmle Stalinizm” aras›n-bu özdefllefltirme, deni-“Ndakilebilir ki, tarihin gördü¤ü en büyüktarih çarp›t›c›l›klar›ndan biridir. Siyasalanlamda namussuzluk, ahlakianlamda soysuzluktur.Öncelikle flu unutulmamal›d›r ki,nazizm, yeryüzüne bir defagelmifl, bir daha da gelmeyecek,çok özgün, çok farkl› bir yönetimbiçiminin ad› de¤ildir. Tersine, nazizm,20. Yüzy›l ve 21. Yüzy›l boyuncadünyan›n bir çok yerinde, birçok kez karfl›lafl›lm›fl ve karfl›lafl›lacakolan, dünyan›n onlarca ülkesindehala geçerli olan bir yönetim biçimidir.nazizm, faflizmdir. Faflizmin,Almanya özgülündeki biçimleniflininad›d›r.Nazizm, geçmiflte kalmam›flt›r.Avrupa emperyalizminin Nazikarfl›tl›¤›, riyakarcad›r; bunun birkaçnedeni ve göstergesi vard›r: Birincisi;Avrupa emperyalizmi, Hitler,Mussolini, Franco faflizmlerindekendi sorumluluklar›n› hiçbirzaman tam olarak ortaya koymam›flt›r.‹kincisi, sistem, Naziart›klar›n›n örgütlenmelerinegörünürde yasaklar, k›s›tlamalargetirse de, gerçekte, ›rkç› örgütlenmeleryine tekeller ve iktidarlartaraf›ndan teflvik edilmektedir.Üçüncüsü, Avrupaemperyalizmi, yeryüzünün on-4 GÜNDEM 12 Temmuz 2009


larca ülkesindeki faflist yönetimlerinbafl destekçesidir. Bu nedenlerle,hiçbir emperyalistin “Naziler’e karfl›”söylemlerinin, kararlar›n›n, hükmüyoktur. AG‹T’te al›nan karar,Naziler’le ilgili olmay›p, as›l olaraksosyalizmi karalamak, yarg›lamakiçindir. Alman emperyalizminin görünürde“islamc› terör” gerekçesiyleç›kard›¤› “Anti-terör yasalar›”n›nas›l amac› da tarihsel olarak hep oldu¤ugibi, devrimi durdurmak,sosyalizmi susturmakt›r. Gerisidemagojidir.Bu demagojinin tipik göstergelerindenbiri de burjuvazitaraf›ndan ›srarla Stalinizmkavram›n›n kullan›lmas›d›r.Stalinizm diye bir fley yoktur.Bu, burjuvazinin uydurmas›d›r.Stalin, elbette dünya halklar›için önemli bir önderdir. Önderler,yaln›z kendileri de¤ildir. Tarihselolarak birçok fleyin temsilini,simgesi olma görevini üstlenirler.Stalin için de geçerlidirbu. Stalin, her fleyden önce desosyalizmin inflas›n›n ve faflizmekarfl› zaferin simgesidir. Busimgeye sald›r›yor burjuvazi.Bugün, çeflitli reformist kesimlertaraf›ndan da Stalin’leHitler, sosyalizmle faflizmaras›nda, burjuvazinin kurdu¤unabenzer paralellikler, özdefllikler kurulmaktad›r.Bu kesimler içinde de,faflist diktatörlükle, proletaryadiktatörlü¤ünü ayn›laflt›racak kadaraymazl›k içinde olanlar vard›r.Bu görüfller, reformizme ait görüfllerde¤ildir, bunlar do¤rudan burjuvaziningörüflleridir ve “Hitler deStalin de...”, “Faflizm de komünizmde...” diye bafllayan cümleler kuranlar,beyinlerini burjuvaziye teslimetmifl, onun a¤z›ndan konuflandüzen içi solculard›r. Onlar “Stalin’indiktatörlükleri” söylemlerinebeyinlerini fazlas›yla teslim etmiflolduklar› için, fark›nda olarak veyaolmayarak sosyalizme sald›r›ya kat›l›yorlar.Stalin’in veya bir baflkadevrimci önderin do¤rular›n›, yanl›fllar›n›tart›flmak, solun, halk›n,proletaryan›n kendi meselesidir. Butart›flmay› hiçbir zaman ve hiçbirStalin’e sald›r›yorlar yar›mas›rd›r... Stalin nezdindehedef bazen Lenin, bazen Marks,bazen do¤rudan sosyalizmdir.Amaçlar› devrim ve sosyalizmdenkurtulmakt›r. Ama kurtulamayacaklar.Stalin’i, devrimi,sosyalizmi savunmaya devamedece¤iz... Stalin’e, devrime,sosyalizme leke sürmelerine izinvermeyece¤iz... Sosyalizmin,halklar için bir umut ve alternatifolmaktan ç›kar›lmas›na izinvermeyece¤iz.yerde burjuvaziyle yapmay›z. Yapan›da mahkum ederiz.Emperyalizmle halklar aras›ndakisavafl, k›yas›ya sürmektedir.Kitlelerin hoflnutsuzlu¤u çeflitli biçimlerdebüyümektedir. Hoflnutsuzlukkuflku yok ki bir alternatif aray›-fl›n› beraberinde getirecektir. Burjuvazininsosyalizme yönelik bitmeyen“yoketme” sald›r›s› iflte bu aray›fl›npratik olarak da devrime yönelmesiniengellemek içindir. Bunedenledir ki, burjuvazi, emperyalistülkelerde de devrimcilere vesosyalizme tüm fliddetiyle sald›r›-yor. Devrimcilere yönelik tutuklamalar,sosyalizme iliflkin kararlar,tekil olaylar de¤il, bu sald›r›n›n parçalar›olarak görülmelidir.Avrupa emperyalizmi, Avrupal›emekçilerin yüzy›llarca kan›yla,can›yla mücadele ederek kazand›¤›düflünce ve ifade özgürlü¤ünürafa kald›rmakta art›k sak›nca görmüyor.Sosyalizmin zorlay›c›l›¤› alt›ndahalka tan›mak zorunda kald›¤›ekonomik, sosyal haklar› gasbetmektede pervas›z. Ama 1800’lerinortalar›nda “Avrupa’n›n üstündedolaflmaya bafllayan o hayalet”,komünizm hayaleti, hala korkular›-d›r. Bundan herkes emin olmal›d›r.osyalizm öldü” diyor ama halakorkuyorlar. “Tafl devri dü-“Sflünceleri” diyorlar ama, o düflüncelerekarfl› öyle kat› ve yo¤un birsansür ve tecrit uyguluyorlar ki, odüflüncelerin gücünden halâ ne kadarkorktuklar›n› görmek mümkündür.Almanya'n›n Staimheimlar›,Türkiye'nin F Tipi hapishaneleri debu korkunun ifadesidir. Emperyalizmdüflüncelerinizi de¤ifltireceksinizdiye dayat›yor. Düflünceleri de-¤ifltiremedi¤i, teslim alamad›¤› zamanimhaya baflvuruyor. Staimheimlar,F Tipi hapishaneler ayn›zamanda bu imhan›n, fizikenveya düflünsel olarak yoketmeninaraçlar› olarak yap›lm›fl hapishanelerdir.Emperyalizm tüm dünyahalklar› üzerinde mutlak birtahakküm kurmak istiyor. Bu tahakkümünön koflullar›ndan biri,halklar› baflka bir düzen alternatifiolamayaca¤›na inand›rmakt›r.Afganistan, Irak emperyalizmekarfl› direnen tüm düflünceleriyoketmek için iflgal edildi.Kapitalizm ve sosyalizm, birbirindentarihsel, siyasal, s›n›fsal,kültürel, her bak›mdan apayr› ikisistemdir. Nazizm, kapitalizmeözgüdür; Stalin ise, sosyalizminbir kadrosudur. Bu yüzden bunlarda asla eflitlenemezler. Tarihkarfl› ç›kar böyle bir özdefllefltirmeye,bilim karfl› ç›kar. Ve gerçekler,Avrupa emperyalistlerinin sand›¤›ndandaha güçlüdür.Stalin’e sald›r›yorlar yar›m as›rd›r...Stalin nezdinde hedef bazenLenin, bazen Marks, bazen do¤rudansosyalizmdir. Amaçlar› devrimve sosyalizmden kurtulmakt›r.Ama kurtulamayacaklar. Stalin’i,devrimi, sosyalizmi savunmaya devamedece¤iz... Stalin’e, devrime,sosyalizme leke sürmelerine izinvermeyece¤iz... Sosyalizmin, halklariçin bir umut ve alternatif olmaktanç›kar›lmas›na izin vermeyece¤iz.Stalin bizimdir. Biz Staliniz. BizStalingrad’›z. Biz faflizme karfl›dövüflen Sovyetleriz. Biz Ekim devriminiyaratanlar›z. Biz, yeni Ekimleriyaratacak olanlar›z.Say›: 188GÜNDEM 5


STAL‹N B‹Z‹MD‹R!Emperyalizme Karfl›Uzlaflmaz Oldu¤u ‹çinBurjuvazi Sald›r›yor!Sosyalizmde, P roletaryaDiktatörlü¤ünde Israrl›Oldu¤u ‹çin, Sosyalizm‹ddias› OlmayanlarSald›r›yor!..Dünyay› sarsan, yeni bir döneminde müjdesini veren 1917 Ekimdevrimi gündeme geldi¤inde, Stalinismi, Lenin’den sonra an›ld› hep.Lenin’in çizgisinin, Leninizmin›srarl› takipçisidir Stalin. O nedenleStalin, Lenin’in oldu¤u her yerdedir.Lenin’in önderli¤inde sürdürülensavaflta, iktidar mücadelesinde,iç savaflta, sosyalist inflada yanyanad›rlar.21 yafl›nda, Lenin’in izinde veonun ö¤rencisi olarak Bolflevik hareketiniçinde yer alan Stalin, o y›llardanbafllayarak sosyalist hareketinher aflamas›nda yer alm›flt›r.Devrimci faaliyetlerinden dolay› tutuklanm›fl,tutsakl›klar yaflam›flt›r.Yani o, Lenin’in ölümünden sonraSBKP’nin önderli¤ine getirilirken,arkas›nda böyle bir mücadele tarihivard›. Lenin’in bir karfl›-devrimcinins›kt›¤› kurflunlar›n yolaçt›¤› rahats›zl›klarsonucu ölümünün ard›ndantüm emperyalist cephe,SSCB’de, Bolflevikler içinde ayr›-l›klar, çat›flmalar beklentisi içindeydi.Puslu havay› seven emperyalistler,bekledikleri o kar›fl›kl›klar› yaratmakiçin her türlü provokasyona,k›flk›rtmaya baflvurmaktan da çekinmemifllerdi.Ama bekledikleri degerçekleflmiyordu. Stalin, halk›n›n,Parti’nin, Sovyetler’in önderli¤iniüstlenmifl, sosyalizmin inflaas›nadevam ediyordu. Bu, Stalin’in burjuvaziyeyaflatt›¤› ilk büyük “hayalk›r›kl›¤›” oldu; burjuvazi hayal k›-r›kl›¤›n›n büyüklü¤ü, planlar›n›nbozulmufl olmas›n›n h›nc› ölçüsündede Stalin’e düflmanlaflt›. Sosyalistinflan›n emin ve sa¤lam ad›mlarlailerledi¤i net olarak görüldü¤ünde,sosyalizme düflmanl›k, Stalindüflmanl›¤› biçimine bürünerek hadsafhaya ç›kt›.Stalin Düflmanl›¤›n›nAlt›nda SosyalizmKorkusu Vard›r!..Stalin, Lenin’in ard›ndan ülkesindesosyalizmi infla etme onurunave misyonuna sahip olan ikinci önderdir.Bu misyonunu da lay›k›ylayerine getirmifltir.Bu nedenle Stalin’in ad› tarihe,sosyalizmle birlikte an›lan, “tek ülke”deve ‘kuflatma alt›nda sosyalizmininflaas›na yol gösteren’ bir önderolarak geçmifltir.Bu misyonu nedeniyledir ki,sosyalizme yönelik sald›r›lar›n daoda¤›nda olmufltur. Sosyalizme sald›ranburjuva ideologlar›, ilk darbeleriniço¤unlukla Stalin’e yöneltmifllerdir.Buna ra¤men, emperyalizmin,Stalin nezdinde sosyalizme yönelik,zaman zaman “kampanya” halinialan sald›r›lar› amac›na ulaflamad›.On y›llard›r sürdürülen Stalin’ikaralama kampanyalar›na ra¤men,Stalin'in halklar nezdindeki onurluyeri, devrimciler nezdindeki önderlikniteli¤i, yok edilememifltir.Kuflku yok ki bu sald›r›lar tamamenetkisiz kalmam›flt›r. Sald›r›lar,bir yandan kitlelerin bilincinde fluveya bu ölçüde bulan›kl›klara, çarp›kl›klarayol açarken, reformist,uzlaflmac› solda da etkileri olmufltur.Beynini burjuvazinin yönlendirdi¤isol kesimler, bir süre sonra Stalin’esald›r›lara “sol”dan kat›l›p,burjuvaziye güç vermeye bafllad›lar.Burjuvazi, neden sosyalizme yönelik,halklar›n devrimci önderlerineyönelik sald›r›lar›n› önce Stalin’eyöneltmifltir? Kuflkusuz bu sorununcevab›nda da son derece ö¤reticiyanlar vard›r.‹kinci emperyalist paylafl›m savafl›sonras› yeni sosyalist devletlerortaya ç›km›fl, dünyan›n az›msanmayacakbir bölümünde sosyalizmegemen olmufltur.‹kinci emperyalist paylafl›m savafl›n›nas›l ç›k›fl nedeni emperyalistlerinpazar kavgas› olmakla birlikte,emperyalist cephe, sosyalistSSCB’nin de bu savafl içinde y›k›lmas›n›hedefliyorlard›. Faflist Almanya’n›nSovyetler’e sald›r›s› ileSSCB iflgal edilecek ve sosyalizmy›k›lacakt›r!Avrupa’y› k›sa sürede bir boydanbir boya geçen Nazi ordusununSSCB’yi y›kaca¤›na da kesin gözüylebakmaktad›r emperyalistler.Bu nedenle de savafl›n bu aflamas›(Hitler ordular›n›n SSCB’ye sald›rmas›)boyunca, halen seyirci konumundad›rlar.Hesaplar›na göre“Hitler, Stalin’in iflini bitirdiktensonra” emperyalist ordular da sahneyeç›kacakt›r.Fakat, Stalin, ikinci büyük “hayalk›r›kl›¤›n›” yaflat›r burjuvaziye.Emperyalistlerin Hitler arac›l›-¤›yla sosyalizmi y›kma beklentilerigerçekleflmez. Faflizmi püskürten,püskürtmekle yetinmeyip inine kadarkovalay›p ininde bo¤an, emperyalistlerinellerini ovuflturarak bekledikleriSSCB topraklar›ndan paykapma hesaplar›n› bo¤an, Stalin önderli¤indekibüyük bir direnifltir.Emperyalistler oyunlar›n› bozanStalin’e büyük bir kin duymufl vedüflmanl›k beslemifllerdir.Faflist ordular›n bozguna u¤rat›lmas›nda,iflgalden kurtar›lan Romanya,Çekoslovakya, Polonya gibibaz› ülkelerde devrimci halk iktidarlar›n›nkurulmas›nda Stalin’inönderli¤i tayin edicidir.Emperyalistler hemen yan› bafllar›nda,devrimci halk iktidarlar›n›n kurulmufl olmas›n› kabul edememiflve bu haz›ms›zl›kla, baflta Stalinolmak üzere sosyalist önderleresald›rm›fllard›r.Emperyalist savafl sonras› ortayaç›kan tablo, sosyalizmi dünya halk-6 STAL‹N 12 Temmuz 2009


lar› nezdinde bir alternatif halinegetirmifltir.Devrimi büyüten, sosyalizmi alternatifhaline getiren Stalin, burjuvaziiçin art›k, sosyalizme karfl› yürütülenpsikolojik savaflta ilk hedeflerdenbiridir.Stalin’e yönelik sald›r›lar›n bukadar yayg›nlaflmas›nda, burjuvazitaraf›ndan özel olarak “tercih” edilmesinde,revizyonizmin ve reformizmindünya çap›nda Stalin’e karfl›sürdürdü¤ü sald›r›lar›n pay› vard›r.Emperyalistler, Stalin gibi ömrünüdevrime adam›fl, önderli¤i ilehalklar›na onlarca zafer kazand›rm›flbir öndere sald›r›rken sapk›nak›mlardan güç ald›lar.Stalin’e sald›ran revizyonizminve reformizmin yaratt›¤› tahribattanyararlanarak, sald›r›lar›n› meflrulaflt›rmayaçal›flt›lar.Stalin’in ölümünden sonra SovyetlerBirli¤i’nde, Kruflçev Stalin’ihedefleyen, bir karalama kampanyas›bafllatt›.Revizyonistler taraf›ndan yürütülenbu karalama kampanyas›, burjuvazininaray›p da bulamad›¤› birfleydi.Revizyonizmin ve reformizminStalin’i karalama sald›r›lar› burjuvazininsald›r›lar›n› güçlendiriyordu.Sovyetler Birli¤i Komünist Partisi’neegemen olan revizyonizm,bu sald›r›ya bol bol malzeme sunuyordu.Stalin, devrimci düflünceleriylerevizyonistler için de bir engeldi.Stalin’i karalamadan, devrimci düflüncelerini“y›kmadan” kendi çarp›kdüflüncelerini hakim k›lamayacaklar›için bu sald›r›lar›n› y›llarcasürdürdüler.Stalin, MücadeledeUzlaflmazl›kt›rStalin’i devrimci bir önder yapanyanlar›ndan biri, emperyalizmeve faflizme karfl› mücadelede uzlaflmazolufludur. Uzlaflmazl›k, Stalin’inönderli¤inin öne ç›kan yanlar›ndanbiridir.Stalin, devrimin çeflitli aflamalar›boyunca proletaryan›n düflmanlar›nakarfl› her koflulda, devrimi, sosyalizmisavunmufltur.Daha devrimin ilk dönemlerindetutsakl›klar yaflad›. Çarl›¤›n bask›-lar› karfl›s›nda umutsuzlu¤a kap›l›p,uzlaflmad›. Tutuklu oldu¤u bir dönemdeMenflevik ve Bolflevikleraras›nda meydana gelen ayr›flmadadevrimci ilkeleri savundu.Stalin daha sonra Kafkasya’daMenflevizmin ideolojik yenilgisindeve Marksist partinin ideolojik ilkelerininsavunulmas›nda uzlaflmazl›¤›ve kararl›l›¤›yla öne ç›kt›.Stalin’in uzlaflmazl›¤›n›, devrimdüflmanlar›na karfl› tavr›n› sosyalizmininfla edildi¤i y›llarda da görmekmümkün.Devrimin en kritik dönemlerindeMarksizmin savunucusu olarak,yeri hep Lenin’in yan›yd›. ‹ktidar›nalafla¤› edilerek sosyalist devrimingerçekleflti¤i o zorlu günlerde kararl›l›¤›ylasüreci omuzlayanlardanbiriydi Stalin.Devrim dönemi ise çok dahazorluydu. Sosyalist inflan›n önündekiengelleri aflmak, iç savaflta karfl›devrimci güçleri yenmek, emperyalistkuflatmay› yarmak, çözülmesigereken bafll›ca sorunlard›.Devrimin infla sürecinde Stalin,devrime zarar veren bir noktaya gelenTroçkizme karfl› en büyük darbeyivurarak onun karfl›-devrimciyüzünü teflhir etti.Tüm karfl›-devrimcilere ve sapmalarakarfl› uzlaflmaz bir flekildemücadele ederek onlar› etkisiz halegetirdi.Stalin, Sovyetler Birli¤i'nin sosyalistsanayileflmesinde Lenin'inö¤retilerini prati¤e geçirdi. Ülkedebüyük sanayi ve tar›m yat›r›mlar›gerçeklefltirdi. Yap›lan 5 y›ll›k planlarzaman›ndan önce bitirilerek,sosyalist inflada büyük geliflmelersa¤land›.Stalin, SosyalizmeBa¤l›l›kt›rStalin’i devrimci bir önder yapanyanlar›ndan biri onun sosyalizmeyürüme kararl›l›¤›d›r.Emperyalistler, Stalin’in sosyalizmmücadelesinde oynad›¤› rolügörebilmifllerdir. Bu yüzden Stalin’edaha çok sald›rm›fllard›r.Stalin, “tek ülkede sosyalizm olmaz”diyen, dogmatik ve sosyalizmeinançs›z kesimlere karfl›, emperyalistkuflatma alt›nda sosyalist inflay›sürdürmüfltür.Parti, onun kurmayl›¤›nda milyonlarcasovyet iflçisine, köylüsüne,halka yol göstermifl, gelece¤i kurmamücadelesinde mesafe katedebilmifltir.Sosyalizmin kurulufl sürecinde,iç ve d›fl düflmanlar›n tüm sald›r›lar›,milyonlarca insan harekete geçirilerekbofla ç›kar›lm›flt›r.Hitler faflizminin Sovyetler Birli¤i’nesald›rd›¤›, Sovyet ülkesiniiflgal etti¤i o y›llarda Stalin’in önderli¤iile faflizm yenilebilmifltir.Stalin’in ölümünün üzerindenyar›m as›r› aflk›n bir zaman geçmiflolmas›na karfl›n Stalin, halen, devriminve sosyalizmin önderlerinden,proletaryan›n devrimci iktidar›n›nsimgelerinden biridir. EmperyalistlerinStalin’e düflmanl›klar›n›n adetakesintisiz olmas›n›n kayna¤› dabudur.Stalin’in önderlik vas›flar›, sosyalistinfla sürecinde, Sovyet ülkesininfaflizme karfl› savunulmas›ndasomut olarak görülebilmifltir.Stalin, sosyalizme olan ba¤l›l›¤›,sosyalizmi savunmadaki kararl›l›¤›ile yine bir korku kayna¤›d›r burjuvaziiçin.Burjuvazinin korkular›n› büyütmek,Stalin’i, Stalin’in düflüncelerinisahiplenmekten geçmektedir. Onedenle Stalin bizimdir diyoruz.Stalin bizimdir. Çünkü, Stalinkurtulufl ve sosyalizmdir.Stalin bizimdir. Çünkü, Stalinfaflizme ve emperyalizme karfl› uzlaflmaz,cüretkar ve düflman› altetmeyekararl› bir savafl demektir.Say›: 188STAL‹N 7


NAZ‹ZMLE, STAL‹N DE⁄‹L,EMPERYAL‹ZM ÖZDEfiT‹R!Avrupa Güvenlik ‹flbirli¤iTeflkilat› (AG‹T), Hitlerve Stalin’i, Naziyönetimiyle, sosyalizmiayn› kefeye koyan birkarar ald›.Tarih, Avrupaparlamentolar›n›nsalonlar›nda çarp›t›ld› bukez.Nazi Almanyas› ile,Sovyetler Birli¤i’ni;Hitler ile Stalin’i birtutan Avrupaemperyalistleri, kenditarihlerine baks›nlar.Burjuvazi, on y›llard›r hiç aravermeksizin Stalin’e ve sosyalizmesald›rmaya devam ediyor. Kampanyalaradönüfltürüyorlar bazen. Bazensosyalizme karfl› bir seferberlik halinegiriyorlar. Fakat, her sald›r›n›nertesinde, yeni bir sald›r›ya ihtiyaçduyuyorlar. Aç›k ki, her yeni sald›r›bir önceki sald›r›n›n sosyalizmi çürütemedi¤ini,amaçlar›na ulaflamad›klar›n›gösteriyor. Yalanlara,tarihin çarp›t›lmas›na karfl›n sosyalistideoloji yenilmezli¤iyle, halklarayol göstermeye devam ediyor.Stalin ve sosyalizme yönelik sald›r›larabir yenisi daha eklendi. Budefaki sald›r›, karfl›m›za tarihi çarp›tanbir karar olarak ç›kt›.Avrupa Güvenlik ve ‹flbirli¤iAç›k ki, her yeni sald›r› birönceki sald›r›n›n sosyalizmiçürütemedi¤ini, amaçlar›naulaflamad›klar›n› gösteriyor.Yalanlara, tarihinçarp›t›lmas›na karfl›n sosyalistideoloji yenilmezli¤iyle,halklara yol göstermeye devamediyor.Teflkilat› (AG‹T), ‹kinci emperyalistleraras› paylafl›m savafl›n›n bafl›ndaSovyetler Birli¤i ile faflist Almanya’n›ntav›rlar›n› ayn› gören,sosyalizmi ve faflizmi ayn› kefeyekoyan bir karara imza att›.AG‹T Parlamenterler Asamblesi’nde3 Temmuz’da kabul edilen birtasar› ile, faflist Almanya ile SovyetlerBirli¤i aras›nda “Sald›rmazl›kPakt›”n›n imzaland›¤› 23 A¤ustos1939’un y›ldönümünün, “Stalinizmve Nazizm Kurbanlar›n› AnmaGünü” olmas› kararlaflt›r›ld›.Avrupa emperyalistleri art›k her23 A¤ustos’ta “Stalinizm ve NazizmKurbanlar›n›” birlikte anacaklar!Daha önce de benzeri giriflimlerolmufltu Avrupa Birli¤i organlar›nda.Baz›lar› kabul edilmifl,baz›lar› ise halen gündemde tutulmaktad›r.Bu son karar da “BölünmüflAvrupa’n›n Yeniden Birleflmesi”ad›na Letonya ve Slovenyataraf›ndan gündeme getirilmifl biröneriydi.Kuflkusuz ki, “Bölünmüfl Avrupa’n›nYeniden Birleflmesi” buradakarfl›-devrimci amac› gizleyen birk›l›ftan baflka bir anlam tafl›m›yor.2. emperyalistler aras› paylafl›m savafl›nda,K›z›l Ordu’nun, sosyalizminkazand›¤› zaferleri hala hazmedemeyen,hala devrimleri hazmedemeyenburjuvazi, Nazi art›klar›,emperyalist tekeller, TAR‹HTEN‹NT‹KAM ALMA peflindeler.AG‹T toplant›s›nda, Nazizm ilebirlikte “Stalinizm”in de, “uluslararas›totaliter rejim” olarak k›-nanmas› öngörülmüfl.Emperyalist savaflta faflistlerinoynad›¤› rol ile faflizme karfl› savafl›örgütleyen, Avrupa’y› faflist iflgaldenkurtaran Sovyetler Birli¤i’niayn› kefeye koymak emperyalistlerinsosyalizme olan düflmanl›¤›d›r.Elbette bu tür kararlar›n halklarve devrimciler, komünistler aç›s›ndanbir de¤eri yoktur. Emperyalistkurumlar›n ald›klar› kararlar, sosyalizminhakl›l›¤›na gölge düflüremez.Ama bize, bu ideolojik sald›r›lar›püskürtme görevini verir.Emperyalist Savafl›nSorumlusu Sovyetler Birli¤iDe¤il, Emperyalistlerdir!Stalin ve Sovyetler Birli¤i ile ilgilitarihi çarp›tan, yalanlar üzerinekurulu tarih yorumlar› ile sosyalizmesald›r› kararlar› ç›kartan emperyalistlerönce kendi tarihlerine bak-8 STAL‹N 12 Temmuz 2009


mal›d›rlar.Emperyalistdevletlerintarihihalklara karfl›ifllediklerisuçlarla doludur.Ülkelerizorla iflgaledip,halklar› sömüren,sömürgecilik iliflkileri ilehalklar›n tüm zenginliklerini talaneden onlard›r.Yeni sömürgeler elde etmek içinbirbirleriyle k›yas›ya rekabet eden,çat›fl›p paylafl›m savafllar›na nedenolanlar da emperyalistlerdir.‹kinci paylafl›m savafl›n›n sorumlusuemperyalist cephedir. FaflistAlmanya’n›n sömürgelerde hakiddia etmesi, ‹ngiliz ve Frans›z emperyalistlerininpazarlar›na göz dikmesi,emperyalistler aras› çeliflkininsavaflla çözülmesini getirmifltir.‹kinci emperyalistler aras› paylafl›msavafl›n›n ç›kmas›nda Stalin’inve Sovyetler Birli¤i’nin hiçbir sorumlulu¤uve rolü yoktur.Emperyalist savafl›n taraflar›ndanbiri olan ve emperyalist savafl›ülkeleri iflgal ederek bafllatan faflistAlmanya’n›n sorumlulu¤una SovyetlerBirli¤i’ni ortak etmek tarihitersine çevirmektir. Faflist Almanya’n›nemperyalist savafl› bafllatmas›ile birlikte ‹ngiliz ve Frans›z emperyalistleri,Hitler Almanyas›’n›Sovyetler Birli¤i’ne sald›rmas› içink›flk›rtmaya bafllad›lar.Stalin ve Sovyet kurmaylar›, faflistAlmanya’n›n Sovyetler Birli-¤i’ne sald›raca¤›n› öngörerek, zamankazanmaya çal›flt›lar.Sovyetler Birli¤i ile Faflist Almanyaaras›nda imzalanan “Sald›rmazl›kPakt›”n›n imzalanma nedenide iflte bu koflullarda Hitler Almanyas›’n›nsald›r›s›n› geciktirmektir.Nitekim, anlaflma imzaland›ktansonra geçen süreyi Sovyetler Birli¤isavafla haz›rlanarak de¤erlendirmifltir.Emperyalist savaflta SovyetlerBirli¤i tüm emperyalist sald›rganlar›nhedefidir. Ve çok yönlü sald›r›karfl›s›nda kendini, yani sosyalizmisavunma konumunda olan bir ülkedir.Bu gerçe¤e ra¤men SovyetlerBirli¤i’ni “sald›rgan” ve savafl›n sorumlular›ndanbiri olarak göstermek,savaflt›¤› faflizmle ayn› kefeyekoymak, emperyalistlerin siyasi ahlak›nauygundur.‹kinci paylafl›m savafl› halklaraony›llarca silinemeyecek ve giderilemeyecekzararlar vermifltir. Milyonlarcainsan›n ölümünün, binlerceinsan›n sakat kalmas›n›n, on binlerceinsan›n yaralanmas›n›n, ülkelerinyak›l›p, bombalanmas›n›n sorumlular›,faflist Almanya ve emperyalistlerdir.Bugün Stalin ve Sovyetler Birli-¤i için kararlar alan AB emperyalistlerio günkü tablodan as›l olarakkendileri sorumludurlar.Halklara hesap vermeleri gerekenleröncelikle emperyalistlerdir.Bafl›ndan sonuna kadar,Sovyet halklar›n›n veönderli¤inin gösterdi¤i bucüret, kararl›l›k, fedakarl›kolmaks›z›n, Sovyethalklar›n›n ve SBKP’ninödedi¤i büyük bedellerhesaba kat›lmaks›z›n, 2.Paylafl›m Savafl›’n›n tarihiyaz›lamaz.Avrupa’y› Faflist ‹flgaldenKurtaran StalinÖnderli¤indeki K›z›lOrdu’durHitler, 22 Haziran 1941’de 5 binsavafl uça¤›n›n deste¤inde 190 tümendenoluflan muazzam bir askerigüçle “Barbarossa Harekat›”n› bafllatt›¤›nda,Sovyetler Birli¤i’ni teslimalaca¤›ndan son derece emindir.Hatta o kadar ki, bölgedeki “etnikve politik temizli¤in” nas›l yürütülece¤i,iflgal edilen topraklara yerlefltirilecek10 milyon Alman’›n“komünistlerden temizlenmifl” butopraklar› nas›l “imar” edece¤i ayr›nt›lar›ylaplanlanm›flt›.‹flte faflizme karfl› zafer, böylebir düflmana karfl› sars›lmaz bir iradeile y›llarca savafl›larak kazan›lm›flt›r.Emperyalistler bu iradeyi vekararl›l›¤› karartmak istediler bu kararlar›yla.“Alman çapulcular, SSCBhalklar›n› yok edecek bir savafl istiyorlar.Peki öyleyse, Almanlar birilerininyok edilece¤i bir savafl istiyorlarsa,bunu onlardan esirgemeyece¤iz!”diyordu Stalin, EkimDevrimi’nin 24. y›l›nda.8 Eylül 1941’de Leningrad Almanlartaraf›ndan kuflat›ld›. Almanlar›nLeningrad kuflatmas› yaklafl›k900 gün devam etti.Leningrad kuflatmas› boyuncaaçl›ktan ölen 1.5 milyon insana ra¤menLeningrad halk›, flehirlerini Almanlar’aterketmedi, teslim olmad›.Benzer direnifller, Stalingrad’dagerçekleflti, Moskova’da gerçekleflti.Köy köy, flehir flehir direndi Sovyethalklar›. Böylesine bir kararl›kt›rzaferin sahibi.Nazi Almanyas› ile SSCB’yi birtutan emperyalistler, bir yandan faflizminsuçlar›n› aklay›p, masumlaflt›r›rken,faflizme karfl› aylarca, y›llarcabarikatlar›n ard›nda flehir flehirdirenen Stalingradl›lar’›, Leningradl›lar’›direndi¤i için suçlu ilanetmektedir.Bir Alman subay› Sovyet iflgalis›ras›nda yazd›¤› mektupta flöyledemektedir: “Volga’ya ulaflmam›zayaln›zca bir kilometre var, fakat bubir kilometreyi bir türlü geçemiyoruz.Bu bir kilometre için yap›lansavafl, bütün Fransa’n›n ele geçirilmesiiçin yap›lan savafltan dahauzun sürdü.”‹flte böyle bir direnme vard›, bugünAvrupa emperyalizminin faflistAlmanya’yla eflitlemeye çal›flt›¤›Sovyet topraklar›nda.Alman ordusu, Eylül ortalar›ndakentin bir bölümüne girmeyi baflard›¤›ndaise sokak çarp›flmalar› bafllad›.Bir kar›fl toprak için en de¤erlievlatlar›n› flehit vermekten kaç›nmad›Sovyet ülkesi.‹kinci emperyalist savafl s›ras›ndaölen insan say›s› 55 milyondur. Ölenlerin5 milyonu Alman, 3 milyonu Ja-Say›: 188STAL‹N 9


pon, 6 milyonu Yahudi, 160 bini Yunanl›,6 milyonu Polonyal›, 600 biniFrans›z, 500 bini ‹ngiliz, 6 milyonuÇinli, 1,5 milyonu Yugoslav’d›r.Sovyetler Birli¤i ise bu savaflta20 milyonu aflk›n evlad›n›, en de-¤erli kadrolar›n›, komünistleri flehitvermifltir.Savaflta ölenlerin yaklafl›k yar›-s›d›r bu rakam. Sovyetler Birli¤i, bubüyük can kay›plar›n›n d›fl›nda dabüyük bir tahribata u¤ram›flt›r. Almanfaflistleri, yüzlerce yerleflimbölgesine tonlarca bomba atm›fl,onlarca flehri yakm›fl, yüzlerce köyüharitadan silmifllerdir. On binlerceinsan sakat kalm›fl, aileler parçalanm›flt›r.Binlerce çocuk anas›z, babas›zkalm›flt›r.Y›k›lan flehirleri imar etmek,halk›n maddi ve manevi olarak yaralar›n›sarmak, büyük emek, enerjive fedakarl›k gerektirmifltir. K›sacas›,Sovyet halklar› faflizme karfl› zaferiçin her anlamda, her aç›dan büyükbedeller ödemifltir.Bafl›ndan sonuna kadar, Sovyethalklar›n›n ve önderli¤inin gösterdi-¤i bu cüret, kararl›l›k, fedakarl›k olmaks›z›n,Sovyet halklar›n›n veSBKP’nin ödedi¤i büyük bedellerhesaba kat›lmaks›z›n, 2. Paylafl›mSavafl›’n›n tarihi yaz›lamaz.Hitler faflizmini Berlin kap›lar›ndadurduran; iflte bütün bunlard›r.fiimdi sormak gerekiyor; milyonlarcainsan›n özgürlü¤ü için, 20milyonu aflk›n insan›n› flehit verenbir ülkenin fedakarl›¤›n› hangi emperyalistülke yapabilmifltir?Avrupa’da hangi emperyalistönder, hangi parti Stalin veSBKP’nin faflizm karfl›s›ndakitavr›n› gösterebilmifltir?Tersine, Sovyetler Birli¤i dahaçok güçten düflsün, daha çok kay›pversin diye emperyalist ülkeler 2.cepheyi açmay› bilinçli olarak geciktirmifllerdi.Sovyet halklar›n› faflistkuflatmalarda tek bafl›na b›rakm›fllard›.Bu zaferin as›l sahibi baflkomutanlar›Stalin önderli¤inde savaflanve 20 milyonu aflk›n evlad›n› flehitveren, ülkesi y›k›lan, harap edilenSovyet halklar›d›r. Onun öncüsüKomünist Parti ve savafl cephesininher mevzisinde en önde çarp›flanpartililerdir.Zaferin sahibi, bulunduklar› ülkelerdeAlman iflbirlikçisi yönetimlerinidamlar›na, kurfluna dizmelerine,iflkencelerine ra¤men silah eldesavaflan komünistlerdir.Sadece Stalingrad’daki çat›flmada46.700 Sovyet subay› ve askeriflehit düflmüfltür. ABD’nin Normandiyaç›karmas›ndaki kayb› ise toputopu 1465 askerdir... Bu rakamlar ortadaolmas›na ra¤men, burjuvazi, faflizmekarfl› zaferin, Normandiya ç›-karmas›yla sa¤land›¤› senaryolar›n›yazmaktan geri durmuyor. Kitlelerinbeyninde, bilincinde 2. Paylafl›m Savafl›’ndakomünistlerin rolüne dairne varsa, onlar› silmek istiyorlar.Dünyan›n dört bir yan›ndaki ülkeleri,devletleri kendine tabi k›lmak,yeni pazarlar ele geçirmek vedünyan›n yeni jandarmas› olmakiçin savaflanlar›n bu zaferde hiçbirpay› yoktur. Tersine, Hitler faflizmininAvrupa’y›, Sovyetler’i yak›py›kmas›n› uzun bir süre seyretmektensuçludurlar. Emperyalist tekeller,pazar kavgalar› için 50 milyonayak›n insan›n ölümüne yol açmaktansuçludurlar. Yeni imparatorluklarkurarak, faflizmle suç ortakl›¤›yaparak, halklara yaflatt›klar› ac›lardandolay› suçludurlar.Stalin Yol Göstermeye,Sosyalizm Umut OlmayaDevam Ediyor!..“Emperyalizmin ideolojik sald›-r›s› devam ediyor... 1990’lar›n bafllar›nda‘elveda proletarya’, ‘sosyalizmöldü’,‘devrimler ça¤› kapand›’söylemleriyle bafllat›lan, halklar›nanti-emperyalist, anti-oligarflik mücadelesini‘terör’ ilan ederek devamettirilen sald›r›, bugün komünizmi vekomünistlerisuçlu masas›-na oturtmayaçal›flarak sürüyor.”( Yürüyüfl,29Ocak 2006,say›: 37 ) demifltik.Bafl›ndan sonunakadar, Sovyet halklar›n›nve önderli¤inin gösterdi¤ibu cüret, kararl›l›k,fedakarl›k olmas›z›n,Sovyet halklar›n›n veSBKP’nin ödedi¤i büyükbedeller hesabakat›lmaks›z›n, 2. Paylafl›msavafl›’n›n tarihiyaz›lamaz.AvrupaKomisyonu Parlamenterler MeclisiGenel Kurulu’na verilen bir öneriylefaflizm ve komünizm ayn› kefeyekonulmak istenmiflti o dönemde de.Dünya halklar›na karfl› suçlar iflleyenfaflizmin yarg›land›¤› gibi, “komünistyönetimler de yarg›lans›n” diyeinsanl›¤a, tarihe karfl› suç teflkiledecek bir öneri getirilmiflti. Gerekeski sosyalist yönetimler, gerekse debugünkü sosyalist yönetimler yarg›-lanmak istenmiflti as›l olarak.Stalin’e, sosyalizme ve sosyalistde¤erlere yönelik sald›r›lar as›l olarak,sosyalizmin bir alternatif olmas›ndankaynakl›d›r. Emperyalistler,sosyalizmi bir alternatif bir umut olmaktanç›karmak istemektedirler.Onun içindir ki, geçmiflte yarat›-lan de¤erleri çi¤neyerek sosyalizmikaralamak ve halklarda bu yan›ylabir alternatifsizlik yaratmakt›r a-maçlar›.Emperyalistlerin ideolojik sald›-r›lar›, pervas›zca çarp›tmalar› ahlaks›zcayalanlar› sürecektir. Suçluolanlar, Hitler faflizmini halklar›nbafllar›na bela edenler, bugün Stalin’imahkum etme cesaretini kendilerindebulmufllard›r. Ama unutulmamal›d›rki, büyük fedakarl›klarla,yüzünü görmedikleri insanlar içinyaflam›n› ortaya koyan komünistlerinkanlar›yla yazd›klar› tarih silinemez,karart›lamaz.Stalin, yol göstermeye, sosyalizmumut olmaya devam ediyor. Hiçbirgüç faflizme karfl› verilmifl olan büyükdirenifl savafl›n› karalayamaz.Faflist Hitler’in suç ortaklar› olanAB emperyalistleri, kanla yaz›lan bubüyük ve onurlu tarihi karalayamazlar.Buna güçleri yetmez. Bu tarihdünya halklar›n›n onurudur.10 STAL‹N 12 Temmuz 2009


Devrimci ‹flçiHareketiGeçti¤imiz haftalarda hükümetin taleplerini kabul etmedi¤inibelirten Türk-‹fl görüflmelerde anlaflmazl›küzerine “ülke çap›nda eylem” karar› alaca¤›n› aç›klad›.Türk-‹fl’in eylem karar›na Baflbakan’dan cevap gecikmedi:“Eylem yapacaklarsa buyursunlar yaps›nlar!”Bir laf vard›r, “söyleyene de¤il söyletene bak›n”!Emekçinin eylem yapma karar›na karfl›l›k bu ülkeninBaflbakan› “buyursunlar yaps›nlar” diyorsa, umursamazve pervas›zca yaklafl›yorsa, bu kadar rahat davran›-yorsa bunda hiç kuflkusuz sar› sendikac›, iflbirlikçi sendikac›lar›nrolü büyüktür.Baflbakan’›n bu aç›klamas› daha bafltan emekçilerintaleplerini kabul etmeyece¤inin aç›k ifadesiydi. Bununda ötesinde emekçilerle alay eden, düflmanca bir aç›klamayd›.Bir ülkenin baflbakan›, o ülke halklar›n›n, emekçilerininhakl› taleplerini gerçeklefltirmek için eylem yapaca¤›n›ilan etmesine “buyursunlar yaps›nlar” karfl›l›-¤›n› veremez. Tam bir padiflah tavr›. Yap›n da görelimdiyor bir bak›ma. Emekçinin hakk›n› aramas›na tahammülsüzlü¤ünügösterirken, karfl›s›ndaki sendikalar›n neyiyap›p neyi yapamayaca¤›n›n da fark›nda.Baflbakan’›n ard›ndan Devlet Bakan› Hayati Yaz›c›da “grev olursa devlet tasarruf eder” diyerek iflçilerindemokratik hakk›yla alay eden bir aç›klama yapt›.‹stiyorlar ki verilenle yetinelim. Peki ne veriyorlar?‹lk 6 ay için yüzde 3, ikinci 6 ay için yüzde 4.5 zam...Zam de¤il adeta bir dilenciye sadaka vermek.Türk-‹fl ne istedi? Türk-‹fl yüzde 20 zam isterken sonuçtaal gülüm ver gülüm pazarl›¤› ile ilk 6 ay için yüzde3, ikinci 6 ay için yüzde 5.5 zam da anlaflt›lar. Yanisadece yüzde 1’lik art›fl oldu.Türk-‹fl’in “eylem yapaca¤›z” gürlemesinin hükümetleuzlaflman›n, iflbirli¤inin perdelenmesi oldu¤unuifade etmifltik. Nitekim böyle de oldu. ‹flbirlikçi sar›sendikac›lar yüzbinlerceiflçiyi 1Zamm›n maliyetini hesaplayanlarEmeklerimizin de¤erini hesaplayamazlar!saatli¤ine eylemegeçirdi. 1 saatifl b›rak›ld›.Emekçiler herfleye, tüm aldat›lm›fll›klar›nara¤men coflkuyla eyleme ç›kt›lar. Ancakyaklafl›k 300 bin iflçi sadece yüzde 1’lik bir zamma raz›edilerek eylem bitirildi.Emekçi düflman› AKP hükümeti de, yüzde 1’lik sadakazam sonras› nas›l “fedakarl›k yapt›¤›n›” söylemektengeri durmad›. “Bütçeyi çok zorlad›k” diyen Devlet Bakan›Hayati Yaz›c› “dünyadaki ekonomik kriz ve bununTürkiye’ye yans›malar›n› dikkate ald›¤›m›zda bütçe imkanlar›n›çok fazla zorlad›k. Belki bunun baflka kesimlere,yat›r›mlara yans›mas› olacak. ‹flçilerin soka¤a dökülmemesiiçin bu art›fl› yapt›k” dedi. Yap›lan art›fl›nbütçeye ek maliyet getirece¤ini söyleyen Yaz›c› “birpuan art›fl y›ll›k bütün çal›flanlar için 103 milyon TLmaliyet getiriyor” diye konufltu.Sanki kendi cebinden ç›k›yor. Sanki bu de¤erleri yaratanemekçiler de¤il. Sanki emekçiler emeklerinin karfl›l›¤›n›de¤il, sadaka istiyorlar.Verilen zamm›n maliyet hesab›n› yapanlar bir deemekçilerin yaratt›¤› de¤erlerin hesab›n› yapsalar. Amayapmazlar, yapamazlar. Çünkü de¤erlerin yarat›c›s› vegerçek sahibi emekçilerdir. Bizlere sadaka zamlar› verenler,“buyursunlar grev yaps›nlar” diyenler eme¤imizi,hakk›m›z› çalanlard›r.Bütçeyi çok zorlad›k diyorlar. Bütçe halk›n bütçeside¤ildir, halk yarar›na bir bütçe de de¤ildir. Bütçe dedikleriIMF’ye, iflbirlikçi tekellere hizmet eden, onlar›nihtiyaçlar›n› karfl›lamay› esas alan bir düzenlemedir.AKP’nin bakan› bir gerçe¤e daha iflaret etti: “‹flçilerinsoka¤a dökülmemesi için bu zamm› yapt›k”lar›n› söyledi.Bugün için bunun korkusunu henüz yeterince hissetmeselerde bu tarihi korkunun bilincindedirler. Ve hiçkuflkusuz bu korkular› bir gün karfl›l›¤›n› bulacakt›r.Türk-‹flüyesi iflçiler1 saat ifl b›rakt›7 Temmuz günü Türk-‹fl üyesiiflçiler örgütlü olduklar› tüm kamukurumlar›nda 1 saatlik ifl b›rakma eylemiyapt›. Kamu toplu ifl sözleflmesigörüflmelerinin anlaflmazl›kla sonuçlanmas›üzerine, Türk-‹fl'in ald›¤› 1 saatlikifl b›rakma karar› ile sabah saatlerindeifl yerlerine giden iflçiler, mesaiyebafllamad›. ‹flçiler ifl yerleri önünde taleplerininkabul edilmesi do¤rultusundaaç›klamalar yap›p, sloganlar atarakAKP hükümetinin toplu ifl sözleflmesigörüflmelerinde sergiledi¤i iflçi düflman›tavr›n› protesto etti. Eyleme, Hak-‹fl,D‹SK, Türkiye Kamu Sen ve KESK veBASK üyeleri de destek verdi.Say›: 188EMEK 11


Kumlu: “Greve gitsinler sözü restse bizbu resti görürüz” Hay›r; GÖREMEZS‹N‹Z!VE GÖREMED‹N‹Z!Türk–‹fl bir kez daha kimseyiflafl›rtmad›. Yine her zamanki, oyunuoynad›lar. Toplu sözleflme görüflmelerindeuzlaflma olmay›nca,Türk–‹fleylem karar› ald›.Elbette, iktidar› zorlamak içinde¤ildi eylem karar›. Türk–‹fl, bugünekadar kaç kez iflçiler için eylemyapt›? Bu kez de yapmayacakt›zaten. Yapar gibi oyun oynayacak,iflcilerin gözünü boyayacakt›.Baflbakan ile grev polemi¤indeMustafa Kumlu; “Greve gitsinlersözü restse biz bu resti görürüz”diyordu.Hay›r, bu resti göremezler. Bugünekadar görmediler. Kumlu, hükümetne verdiyse, onu kabul edip,bu “yükten” kurtulmak istiyordu.Ancak, hükümetin teklifi kabuledilir gibi de¤ildi. Kabul etmesi durumundaiflçilere ne diyecekti?Direniflten, iflçilerin bilinçli olmas›ndankorkan Türk–‹fl, göstermelikbir ifl b›rakma eylemi yaparakhükümeti güya uyar›yordu.Hükümet ile “al gülüm, ver gülüm”iliflkisi içinde, bir kez daha iflçileriyar› yolda b›rakt›lar. Ve verileneraz› olarak, boyun büktüler.Mustafa Kumlu sanki övülünecekbir fleymifl gibi; “biz her zamantoplu ifl sözleflmelerinin masa bafl›ndabitirilmesini isteriz” diyerekher koflulda “masada” kalan iflbirlikçisendikac›l›¤›n tarifini yap›yordu.Türk–‹fl, bir toplu sözleflme döneminidaha, üyelerini kand›rarakböyle tamamlad›. 18 y›ld›r bir tekgenel grev yapm›fl de¤ildirTürk–‹fl. ‹flcilerinin sorunlar›na sahipç›kmak yerine, TOBB ile birlikte“eve kapanma pazara ç›k” kampanyas›n›örgütlemektedir. Üyelerineböylesine yabanc›d›r, Türk–‹fl...AKP’nin ÖrgütlenmeyeTahammülsüzlü¤üKocaeli Büyükflehir Belediyesincesendika de¤ifltirmeye zorland›klar›iddias›yla yaklafl›k iki ayd›reylem yapan iflçilere, polis cop vebiber gaz› ile sald›rd›.5 Temmuz günü yaklafl›k 2 binkifli, bask›lar› protesto etmek içinbelediye binas›na yürüdü. Türk-‹fl'eba¤l› Belediye-‹fl Sendikas›'na üyeiflçiler Hak-‹fl'e ba¤l› Hizmet ‹fl Sendikas›'nageçmeleri için bask› gördüklerini,AKP'li belediyenin, iflçileriiflten atmakla tehdit edip ve görevlerid›fl›nda ifllerde çal›flt›rd›¤›n›ifade ettiler. Belediye baflkan› vemeclis üyeleri ile görüflmek isteyip,kabul edilmeyince belediye binas›-na girmeye çal›flan iflçilere polis copve biber gaz›yla sald›rd›, iki iflçi yaraland›.Sald›r›ya taflla karfl›l›k vereniflçiler caddeyi trafi¤e kapatt›.Eksen Makina ‹flçisiOnuruna Sahip Ç›kacakGebze Organize Sanayi Bölgesi'ndekurulu bulunan Eksen MakineA.fi.'de çal›fl›rken iflten at›lan iflçiler3 Temmuz günü fabrika önündeyapt›klar› eylemle patronun tutumunuprotesto ettiler.Patron bas›n aç›klamas› öncesiaç›klamay› görmemesi için iflçileriservislerle evlerine gönderdi. OrganizeSanayi Bölgesi'nin güvenlikgörevlerini fabrika önüne y›¤arakortam› terörize etmeye çal›flt›.Emekçilerin slogan atmalar›n› engellemekistedi. Tüm tehditlere ra¤menyap›lan eylemde "‹flçiyiz Hakl›y›zKazanaca¤›z, ‹flimizi Geri ‹stiyoruz,Eksen ‹flçisi Yaln›z De¤ildir,‹flten At›lanlar Geri Al›ns›n, Eksen‹flçisi Onuruna Sahip Ç›k" sloganlar›at›ld›.‹fllerinden At›lanTemizlik ‹flçilerindenEylem‹stanbul Büyükflehir Belediyesi'ndetafleron Ceynak firmas›naba¤l› çal›flan temizlik iflçileri, ifllerindenat›lmalar› üzerine 3 Temmuzgünü eylem yapt›. Tafleron Ceynakfirmas›, çal›flan 2 bin iflçiden1200'ünü iflten att›¤›n› duyuruncatemizlik iflçileri Edirnekap›'da toplanarakeylem yapt›. Edirnekap›’dan Büyükflehir Belediyesine yürümekisteyen iflçilerin firma yetkililerinceengellenmesi üzerine yürüyüfltenvazgeçen temizlik iflçilerioturma eylemi yapt›.Sabah-ATV’de 6 iflyerinde daha grevkarar› as›ld›ATV ile Sabah gazete ve dergigruplar›n›n ba¤l› oldu¤u Turkuvaziflletmesine ait 6 ifl yerinde daha 3Temmuz’dan itibaren greve baflland›.Türkiye Gazeteciler Sendikas›taraf›ndan Turkuvaz iflletmesineba¤l› ‹stanbul Balmumcu ve Sefaköyiflyerleri ile Ankara Balgat’takiiflyerinde 13 fiubat’tan bu yana sü-12 EMEK 12 Temmuz 2009


en grev kapsam›nda ‹zmir, Adana,Antalya, Diyarbak›r, Bursa veTrabzon’daki iflyerlerinde grevbafllad›. TGS taraf›ndan yap›lanaç›klamada; Ankara ve ‹stanbul'daki3 ifl yerinde var olan grevinkamuoyundan ald›¤› deste¤indaha da artmas› ve ifl yerinin toplusözleflme masas›na oturmas›-n›n sa¤lanmas› bak›m›ndan ‹zmir,Adana, Antalya, Diyarbak›r,Bursa ve Trabzon ifl yerlerindegreve yeni kat›l›mlar›n olmas›n›nbüyük önem tafl›d›¤› ifade edildi.Grev Kararl›l›klaSürüyorGazete ve dergi gruplar›n›nba¤l› oldu¤u Turkuvaz iflletmesinin‹zmir (Sabah ve Yeni As›r),Adana, Antalya, Diyarbak›r, Bursave Trabzon bürolar›na grev karar›ast›. Diyarbak›r Sanat Soka-¤›’ndaki Sabah gazetesi bürosunagrev pankart› asan 10 Turkuvazçal›flan›n›n kat›ld›¤› grev 140gündür kararl›l›kla sürüyor.Tersanede 147. ÖlümTuzla Tersaneler Bölgesi’ndebir ölüm daha meydana geldi.Çelik Trans Tersanesi’nde birtamir gemisinde ç›kan yang›ndaBayram Kütük isimli iflçi yanarakhayat›n› kaybetti.8 Temmuz günü gaz s›k›flmas›ndanmeydana gelen patlamadaölen Kütük’le birlikte toplam 147iflçi hayat›n› kaybetti.Kent A.fi. ‹flçileri Direnecek!BASKILAR VE TEHT‹TLERERA⁄MEN BU MÜCADELEDEVAM EDECEK!YAfiASIN KENT A.fi.‹fiÇ‹LER‹N‹N HAKLIMÜCADELES‹!2 ay› aflk›n süredir direniflte olanKENT A.fi. iflçilerinin mücadeleleri,talepleri ve eylem programlar› ile ilgiliD‹SK GENEL-‹fi Sendikas› GenelSekreteri KAN‹ BEKO ile yapt›¤›m›zröportaj› yay›nl›yoruz.YÜRÜYÜfi: Direnifl iki ayd›rsürüyor; direniflin nas›l bafllad›¤›-n› ve geçirdi¤i aflamalar› k›sacaözetler misiniz?KAN‹ BEKO:ikiye bölünen Karfl›yakaBelediyesi ileBayrakl› Belediyesiaras›nda mallar vearaziler paylaflt›-r›ld›.YineKonu iflçileregelince 20 y›ld›rBelediye ifllerini yapaniflçileri Bayrakl›Belediyesi “almam” dedi.Belediye 300 iflçinin 20 y›ld›ryapm›fl olduklar› ifli ‹stanbul’dan gelenALTAfi tafleronuna verdi.‹flini, ekme¤inin ve gelece¤inikaybetmek istemeyen iflçi arkadafllar›m›zGenel-‹fl Sendikas› 5. No’lufiube Baflkanl›¤›’nda biraraya gelerekdirenifl bafllatt›lar. Yanlar›nda efllerive çocuklar› da vard›. Direniflbafllad›¤›ndan bu yana sendikan›nses düzeni arac›yla tüm ‹zmir’e 100bin el ilan› da¤›tt›k. 5 bin afifl ast›k.(...)YÜRÜYÜfi. fiu an direnifl hangiaflamada, hangi biçimde sürüyor?KAN‹ BEKO: ‹mza kampanyas›yladevam ediyor. 100 binin üzerindeimza hedefliyoruz. ‹mza kampanyalar›yla,ast›¤›m›z afifller halktaraf›ndan ilgiyle karfl›land›. Baz›yerlerde imza atmak için insanlarkuyruklar oluflturdular.‹flçi arkadafllar›m›z flantiyedepolis taraf›ndanzorla ç›kar›ld›ktan sonraiflçilerimiz da¤›lmam›fl,evlerine dönmemifl tam aksine flantiyeönüne direnifl çad›rlar›n› kurarakaileleri ve çocuklar›yla birlikte budirenifle devam etmektedirler.YÜRÜYÜfi: Görüflmeler hangiaflamada, talep ne, cevap ne?KAN‹ BEKO: Karfl›yaka Belediyesi’ndentalebimiz:D‹SKGenel- ‹flSendikas› geleneklerido¤rultusunda Karfl›yakaBelediyesi’nden tafleronlar›kovuncaya kadar,arkadafllar›m›zda ifl bafl›yapt›r›l›ncaya kadardevam edecektir.-Belediye hizmetlerinin ihale ile‹stanbuldan gelen ALTAfi Firmas›’naverilmesinin iptal edilerek,bu ifllerin, yirmiy›ldan bu yanaKarfl›yaka halk›-na hizmet edenKENT A.fi. iflçilerinegeriverilmesini veiflçilerin derhalifllerineal›nmalar›n› yar›nçok geç olmadantalep ediyoruz.YÜRÜYÜfi; Direniflte ailelerinkat›l›m›, di¤er iflçilerin ve devrimcidemokratik kesimlerin desteklerihangi düzeydedir?KAN‹ BEKO. Aileleri, çocuklar›ve yak›nlar› sürekli iflçilerle birliktedireniyorlar. Bununla birlikteDKÖ’ler, Meslek Odalar›, emektenyana siyasi parti temsilcileri ve devrimcidemokrat kamuoyu gerekli çabalar›ve gerekli yard›mlar› yapm›fllard›r.YÜRÜYÜfi: Direnifl nas›l birseyir izleyecek?KAN‹ BEKO: Direnifl bundansonrada bugüne kadar yap›lanlar gibi,D‹SK Genel- ‹fl Sendikas› geleneklerido¤rultusunda Karfl›yaka Belediyesi’ndentafleronlar› kovuncayakadar, arkadafllar›m›zda ifl bafl› yapt›-r›l›ncaya kadar devam edecektir.Say›: 188EMEK 13


ÖğretmenimizHer insan çok de¤erlidir.Her insan e¤itilebilir.Her insan örgütlenebilir.Her insan de¤iflebilir.Bunlar› akl›m›zdan ç›karmayaca¤›z.Ve herkesin devrim için,kavga için yapabilecek bir fleyimutlaka vard›r.Bir avuç iflbirlikçifaflist hariç, herkesbizimdir.Neredeyse birf›kra haline gelmifltir,ama Day› ilebir arkadafl›m›z aras›ndayaflanan flukonuflma gerçektir.Arkadafl›m›z çokciddi, dertli bir flekildegelir ve “Bendevrimcilik YAPA-MAYACA⁄IM” der,“Neden?” der Day›. “Çok korkuyorum”diye cevap verir.Day›’n›n cevab› çok basittir:"Saflar›m›zda cesur çok, birde korka¤›m›z olsun, devrimcisaflarda kal›rsan, korkaktankahraman da ç›kart›r›z,ama düzene gidersen insan›nposas›n› ç›kart›rlar."Ve günler, haftalar süren konuflmalar,tart›flmalar sonundaarkadafl›m›z kal›r saflar›m›zda,ta ki flehit olana kadar.Tek bir insan›m›zdan bilevazgeçmemeliyiz.Onu düzene göndermemekiçin sonuna kadar savaflmal›-y›z.MUTLAKA ULAfiMALIYIZONA.Yüzyüze konuflarak, telefonla,mektup ile, bir selam ileama mutlaka ulaflmal›y›z. Onabir çift sözümüzü ulaflt›rmal›y›z.‹haneti ve iflbirli¤ini aslaunutmayaca¤›z, aslaba¤›fllamayaca¤›z.‹hanet ve iflbirli¤i d›fl›ndaher suç, her zaaf afl›l›r.Devrimci mücadele saflaflt›-r›r.Kavga insanlar› da, olaylar›da ar›nd›r›r, temizler.Bir avuç iflbirlikçi d›fl›ndaherkes bizim olmal›d›r, hedefimizbu olmal›d›r.Kolay de¤ildir elbette bu.B‹R TEK‹NSANIMIZDANB‹LE ASLAVAZGEÇMEYECE⁄‹Z!Tek bir insan›m›zdan bilevazgeçmemeliyiz. Onudüzene göndermemekiçin sonuna kadarsavaflmal›y›z.Bir avuç iflbirlikçi d›fl›ndaherkes bizim olmal›d›r,hedefimiz bu olmal›d›r.AMA ASLA VAZGEÇMEYE-CE⁄‹Z BUNDAN.Düflman saflar›n› olabildi-¤ince daraltaca¤›z.Dost saflar›m›z› olabildi¤incegeniflletece¤iz.Arada kalanlar› önceliklekendi saflar›m›za çekmeye çal›flaca¤›z.Bu mümkün olmazsa, enaz›ndan bize karfl› tarafs›zlaflt›-raca¤›z.Nas›l tarafs›zlaflt›raca¤›z, enaz›ndan düflman›n ideolojiksald›r›lar› karfl›s›nda “ACA-BA?” SORUSUNU takabiliyorsakkafas›na bu insanlar›n, bubir kazan›md›r bizim için.Nas›l tarafs›zlaflt›raca¤›z, enaz›ndan bir bildiri ile, bir kitapile, bir aç›klama ile ulafl›labilirhalde tutmaya çal›flaca¤›z onlar›.Yani kap›lar› kapatmayaca¤›z,kapatt›rmayaca¤›z. Sonundaonlar› kazanaca¤›m›zdanda eminiz.Delilerimiz, evet, bir delimizibile kapt›rmayaca¤›z düzene.Ayr›ca kavga içindekimin ak›ll›, kimindeli oldu¤u bazen kar›fl›r;delinin ad› ç›km›flt›r.Hani denir ya;ak›ll› köprü arayanakadar, deli karfl›yageçmifl bile. ‹flte bazenbu delice cüretgereklidir ve atars›nkendini suya.T›bbi anlam› ile deolsa, mecazi anlam›ile de olsa delilerimizde bizimdir elbette.Gerekirse y›llarca bakar›z hastalar›m›za,yine vermeyiz düflmana,düzene b›rakmay›z, sahipsizb›rakmay›z.Anl›k veya sistemli bir flekildeolsun, yanl›fllar›-hatalar›kavga düzeltir.Kültürel veya geçici bir ruhhali ile de olsa hatalar› kavgadüzeltir.Bir tek insan›m›zdan bile aslavazgeçmeyece¤iz.Bir yerde bir Cepheli’nin t›rna¤›k›r›lsa bunu hissedebilmektirCepheli olmak.‹flte bu nedenle ne gözalt›,ne tutsakl›k, ne illegalite koflullar›ndayaln›z de¤ilizdir.Birimiz hepimiz için olabildi-¤imiz gibi, hepimiz birimiz içinde oluruz. Bu bizim tarihimizdir.Bu bizim gelene¤imizdir. Bu bizimmiras›m›zd›r. Ve bizi gelece¤etafl›yacak olan da budur.14 Ö⁄RETMEN 12 Temmuz 2009


Güler Zere halentecrit alt›nda, halenkanserle tek bafl›namücadele etmek zorunda.Anadolununbirçok ilinde, ‹stanbul’da,yurtd›fl›nda“Güler Zere SerbestB›rak›ls›n” talebiyleeylemler yap›l›-yor, imzalar toplan›yor,Adalet Bakanl›¤›’nafakslarçekiliyor, Milletvekillerigörüldü¤üyerde bu talep onlarada ulaflt›r›l›yor.Ancak AKP ‹ktidar› bir devrimciyidaha göz göre göre katletmeye çal›-fl›yor. Ayd›nlar, sanatç›lar, avukatlar,aileler, sendikac›lar yapt›klar›eylemlerle Güler Zere’ye sahip ç›-kacaklar›n› ve bir insan›n öldürülmekistenmesine seyirci kalmayacaklar›n›dile getiriyorlar.“Biz Af De¤il Adalet‹stiyoruz”TAYAD’l› Aileler 8 Temmuz günükanser hastas› devrimci tutsakGüler Zere’nin serbest b›rak›lmas›için ‹stanbul Bak›rköy ÖzgürlükMeydan›’ndayd›lar.Meydanda “Tecrit ÖldürüyorGüler Zere Serbest B›rak›ls›n” pankart›açan ve Güler Zere’nin resimlerinitafl›yan TAYAD’l› Aileleryapt›klar› aç›klamada Zere öldüktensonra m› tahliye edilecek diyesordular. Mehmet Güvel taraf›ndanyap›lan aç›klamada; Güler Zere’ninhayati riski olmas›na ra¤men s›cakhava koflullar›nda 14 saat yol getirilip,10 dakika muayenenin ard›ndandinlendirilmeden geri götürüldü¤ünede¤inildi. “Biz sahip ç›karsakGüler Zere yaflayacak” diyen Güvel’inard›ndan HHB avukatlar›ndanOya Aslan Cumhurbaflkan›’nasoruldu¤unu, Cumhurbaflkan›’n›n“kendisini affetmem mümkün de-¤il” dedi¤ini belirtti. “Bizim kimsedenaf gibi bir talebimiz olmad›, bizadalet istiyoruz” diyen Aslan; mevcutyasalara göre Güler Zere’nin“Biz Sahip Ç›karsakGüler Zere Yaflayacak”hastal›¤›n›n iyileflinceye kadar tahliyeedilmesi gerekti¤ini belirtti.Aç›klaman›n ard›ndan TAYAD’l›lar1500 bildiriyi Bak›rköy’de da¤›tt›.Onu Yaflatabiliriz!Ankara’da TAYAD’l› AilelerGüler Zere’nin serbest b›rak›lmas›-n› üç haftad›r alanlarda hayk›r›yor.4 Temmuz’da K›z›lay Yüksel Caddesi’ndebir araya gelen TAYAD’l›Aileler, kanser hastas› Güler Zere’ninserbest b›rak›lmas›n› istediler.Eyleme KESK, SES, E⁄‹T‹M-SEN’li memurlar, ‹vme Dergisi çal›flanlar›ve Ankara 78’liler Derne¤ide destek verdi.TAYAD’l› Aileler ad›na Bayramfiahin yapt›¤› aç›klamada; “Güler’in ölmesine izin vermeyece¤iz! Onuyaflatabiliriz” dedi.Ça¤r›ma Sen De Kat›lBursa'da Güler Zere'ye Özgürlüktalebiyle ile ilgili kampanya devamediyor. Kampanyaçerçevesinde7 Temmuz günü,Bursa Heykel Meydan›’nda,“DevrimciTutsak Güler Zere,14 y›ld›r TutukluKanser Hastas›, GülerZere’nin TahliyeBak›rköy Edilmesini ‹stiyorumÇa¤r›ma SenDe Kat›l” yaz›l› elilan› da¤›tt›lar. Birsaatte 1000 bildirida¤›t›ld›.8 Temmuz günü,250 afifl, Osmangazi,Y›ld›r›m ve Kestel ilçelerininmerkezi yerlerine as›ld›. Halk›nkampanyay› sahiplenmesi ile iflyerine ve kahvehanelerin camlar›na daafifller as›ld›.Tabutunu De¤ilÖzgürlü¤ünü ‹stiyoruzTAYAD’l› Aileler 3 Temmuz günüAntalya K›fllahan Meydan›’ndayd›lar. Ayfle Alkurt’un yapt›¤›aç›klamada devletin tecrit politikas›teflhir edilerek, insanlar› ölüme sürükledi¤ianlat›ld›.Suçlu, Tecritte Israr EdenAKP’dir‹zmir Kemeralt› Girifli’nde 3Temmuz’da eylem yapan TAYAD’l›lar, tahliye edilmeyerek hastal›¤›nilerlemesi ve bunun sonucu olarakbelki de Güler’in yaflam›n› yitirmesindentecritte ›srar eden AKP’ninsorumlu olaca¤› vurguland›. Yap›-lan aç›klamada AKP, Güler Zere’yibilinçli olarak katletmek istiyor denildi.Malatya AKP Binas›Önünde Protesto ve Gözalt›3 Temmuz günü Çocuk ve Aile’denSorumlu Devlet Bakan› SelmaAliye Kavaf, Malatya’dayd›.AKP il binas›n› ziyaret edip ç›kt›¤›s›rada ellerinde Güler Zere’nin bulundu¤udövizleri aç›p slogan atarak“Güler Zere’ye Özgürlük” iste-Say›: 188Güler Zere’ye Özgürlük!TECR‹T15


diklerini söyleyerek taleplerini dilegetirmeye çal›flan Halk Cephelileryerlerde sürüklenerek sokak ortas›ndaiflkence yap›larak gözalt›naal›nd›lar. Gözalt›lar daha sonraserbest b›rak›ld›. 7 ve 8 Temmuzgünleri ‹nönü, ‹stasyon, Yeflilyurt,Emeksiz Ve Hasanbey caddelerinde14 y›ld›r tutuklu kanser hastas›Güler Zere’ ye özgürlük kampanyas›kapsam›nda afifllemeler yap›ld›.5 Temmuz günü Malatya daher y›l düzenlenen Arguvan’aba¤l› Ermiflli köyü ‹mam CaferiAnmas› düzenlendi. Anmayakat›lan Halk Cepheliler, GülerZere için oluflturduklar› dosyay›orada bulunan CHP milletvekiliMevlüt Aslano¤lu ile görüflerekkendisine verdiler. Aslano¤lu’yaGüler Zere’nin kanser hastas› oldu¤unu,adli t›p raporu olmas›nara¤men Zere’nin hala tutsak oldu¤unuve gün gün ölüme gitti¤idile getirdiler. Bir insan›n ölümükarfl›s›nda bir milletvekili olarakne yapaca¤› soruldu. Aslano¤ludosyay› alarak kesinlikle bir insan›nbu flekilde ölümüne karfl›AdanaBursaGÜLER ZERE iledayan›flma için➟ Çukurova ÜniversitesiBalcal› Araflt›rma HastanesiMahkum Ko¤uflu/ADANA➟ Karatafl Hapishanesi/ADANAPROTESTO ‹Ç‹NTC. Adalet BAKANLI⁄I06669 KIZILAY/ANKARATEL:90(312)417 77 70FAKS:90(312)419 33 70oldu¤unu ne gerekiyorsa yapaca-¤›n› belirtti. Aslano¤lu pazartesigünü bu konuyla ilgili sorumlubulunan kurumlara resmi yaz›flmalardabulunaca¤›n› belirtti.Adana’da Güler Zere içinAfiflleme9 Temmuz günü Adana’daözellikle Güler Zere’nin kald›¤›Balcal› Hastanesi çevresi olmaküzere Reflatbey Mahallesi, DenizliMahallesi, Atatürk Caddesi,Gazipafla bulvar› boyuncaafifllemeler yap›ld›. Üzerinde“Devrimci tutsak GülerZere 14 y›ld›r tutuklu kanserhastas›. Güler Zere’nin TahliyeEdilmesini istiyorum. Ça¤r›masen de Kulak ver” yazanafifllemelerle Adana halk›naGüler Zere’yle dayan›flmaça¤r›s› yap›ld›.Balcal› Hastanesi ve çevresindeyap›lan afifllemelerdeorada bulunan hasta yak›nlar›ylada sohbet edildi, GülerZere’nin sa¤l›k durumu anlat›ld›.Ziyaret saatine denk gelenafifllemede birçok insanaulafl›ld› ve ertesi gün hastaneönünde yap›lacak bas›n aç›klamas›naça¤r› yap›ld›. Gazipaflacaddesi boyunca as›lan28 afiflin ard›ndan ‹lhami fiahinve Mazlum Ulusal gözalt›-na al›nd›. fiahin ve Ulusal,‹zinsiz Afifl asmaktan 140’ar lirapara cezas› kesildikten ve yaklafl›k2 saat Yarbafl› Karakolu’ndabekletildikten sonra serbest b›rak›ld›lar.Güler Zere’ye ÖzgürlükTAYAD’l› Aileler 6 Temmuz günüAntakya Ulus Alan›’nda GülerZere’ye Özgürlük kampanyas› kapsam›ndabir eylem yapt›. EylemdeTAYAD’l› Aileler ad›na bir aç›klamayapan Seval Arac›: “Ülkemizinen büyük sorunlar›ndan biri hapishanelerdir.Bir ülkede fabrikalar yerinehapishaneler aç›l›yor ve süreklio hapishanelerden tabutlar ç›k›yorsao ülkeyi yönetenlerle halk› aras›ndabir çat›flma var demektir. Dünyan›nhiçbir yerinde 7 y›l boyunca hapishanelerdentabut ç›kt›¤› halde sesizkal›p bu ölümleri izleyen baflka birdevlet yoktur” denilldi.Güler Zere Tahliye EdileneKadar‹skenderun'da TAYAD'l› Aileler3 Temmuz günü Ayakkab› Boyac›larPark›’nda Adana Ç.Ü.Balcal›Hastanesi Mahkûm Ko¤uflu'nda kalan,kanser hastas› Güler Zere ile ilgilibir bas›n aç›klamas› yapt›. GaripPolat yapt›¤› aç›klamada Zeretahliye edilene kadarbu mücadelelerinisürdüreceklerinivurgulad›.16 TECR‹T Tecrite Son! 12 Temmuz 2009


“Eriyen veTükenenAdaletinizdir”Tecrite Karfl› Ayd›n ve Sanatç›-lar Güler Zere’nin serbest b›rak›lmas›için 10 Temmuz günü ÇHD‹stanbul fiubesi’nde bir bas›n toplant›s›yapt›lar. “Güler Zere Yaflas›n”,“Eriyen ve Tükenen Güler Zere’ninBedeni De¤il Adaletinizdir”pankartlar›n›n ve Güler Zere’ninfoto¤raflar›n›n as›l› oldu¤u bas›ntoplant›s›nda HHB avukatlar›ndanTaylan Tanay bu ülkenin ayd›nlar›sanatç›lar› avukatlar› olarak GülerZere’nin yaflamas› için ellerindengelen her fleyi yapacaklar›n› dilegetirdi. Ard›ndan aç›klamay› okumaküzere sözü Sevim Belli’ye b›-rakt›.Güler Zere’nin hastal›¤›n›n sonevresinde oldu¤unu söyleyen Belli,O’nu yaflatmak için herkesin elinitafl›n alt›na sokmas› gerekti¤inisöyledi. “Ça¤r›m›zd›r. Baflta Cumhurbaflkan›,Baflbakan ve AdaletBakan› olmak üzere, hükümeti, yasalar›uygulamaya davet ediyoruz”denilen aç›klaman›n ard›ndan sözü‹lkay Akkaya ald›. Hücre tipi cezaevlerininzaten insanl›k d›fl› bir uygulamaoldu¤unu, söyleyen Akkaya,insanlar›n bu koflullarda iyileflmesininmümkün olmad›¤›n› vurgulad›.Grup Yorum’un ve di¤er ayd›nsanatç›lar›n da söz alarak GülerZere’nin serbest b›rak›lmas›n› istedikleribas›n toplant›s›na yaklafl›k60 kifli kat›ld›.ÇHD: “Güler Zere’yiÖldürtmeyece¤iz!”Merhamet De¤ilAdalet ‹stiyoruzHalk›n Hukuk Bürosu müvekkilleriGüler Zere ile ilgili yaz›l› aç›klamayay›nlad›. 8 Temmuz 2009 tarihli292 No’lu aç›klamas›nda sorumlular›görevlerini yapmaya; kamuoyunuduyarl›l›¤a ça¤›ran HHBAvukatlar› sürecin takipçisi olacaklar›n›nalt›n› çizdiler. Aç›k yasa hükümlerive Adli T›p raporlar›na ra¤menGüler Zere’nin serbest b›rak›lmayarakölüme gönderildi¤ine de-¤inilen aç›klamada “Yap›lan adli veidari tüm baflvurulara, ilgili bilim vehukuk çevrelerinin tüm itiraz veuyar›lar›na ra¤men Güler ZEREserbest b›rak›lm›yor.Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin‹nfaz› Hakk›ndaki Kanun uyar›ncahasta hükümlülerin infaz›n›n ertelenmesiningerekmesine, ‹nsanHaklar› Avrupa Sözleflmesi ve di¤ersözleflmeler uyar›nca yaflam hakk›koruma alt›nda oldu¤u halde serbestKanser olan tutsak Güler Zere’ninuzman tabiplerce raporu olmas›narahmen tahliye olmamas›üzerine Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i(ÇHD) üyeleri SultanahmetAdliyesi önünde bir eylem yapt›.“Güler Zere’yi öldürtmeyece-¤iz” yazan bir pankart açan hukukçularad›na ÇHD Baflkan› TaylanTanay bir aç›klama yapt›. “Buradauzman tabip raporu olmas›na ra¤menGüler Zere’nin serbest b›rak›lmamas›üzerine Elbistan ‹nfazdanSorumlu Cumhuriyet Savc›s› OrhanDemir hakk›nda “kasten adamöldürmeye teflebbüs” suçundan suçduyurusunda bulunmaya geldik”diyen Tanay daha sonra haz›rlam›flolduklar› aç›klamay› okudu.Güler Zere’nin elde bulunan raporlarara¤men ‹stanbul Adli T›pkurumuna sevkinin amaca elveriflsizve yaflam› üzerindeki riski artt›rd›¤›belirtilen aç›klamada; “AdliT›p Kurumu; hukuksal veya bilimselolarak üniversite hastanesininüstü de¤ildir” dendi.Aç›klamada kaybedilen zaman›n,ambulanslarda, mahkum ko-¤ufllar›nda meydana gelen fizikselyorgunlu¤un telafisinin mümkünolmad›¤› belirtilerek, Anabilim Dal›roporu ele al›narak Güler Zere’ninderhal tahliye edilmesi gerekti¤isöylendi.Eylemin ard›ndan adliyeye girilerekSavc› Orhan Demir hakk›nda“kasten adam öldürmeye teflebbüs,iflkence, görevi kötüye kullanma vegörevi ihmal” suçlamalar›yla suçduyurusundabulunuldu.b›rak›lm›yor. Tüm dünyan›n gözleriönünde sadece vicdanlar de¤il ayn›zamanda hukuk kurallar›n› çi¤neniyor.Bu nedenledir ki siyasal iktidarayöneltilmesi gereken talep, 07.07.2009 tarihli Taraf Gazetesi'ninmanfletinde oldu¤u gibi merhametde¤il adalet talebidir. Çünkü GülerZERE suçlu de¤il "hasta", merhametde¤il "adalet" istiyor. Baflta yaflamhakk› olmak üzere tüm haklar›çi¤nen ve ölüme tekedilen GülerZERE de¤il; suç iflleyen ve suç ifllemeyedevam edenler merhamet dilemelidirler.Baflta Elbistan Kapal›Hapishanesinde tutulmaktayken rahats›zl›¤›n›hapishane idaresine bildirmesinera¤men tedavisi konusundahiçbir giriflimde bulunmayanhapishane idaresi merhamet dilemelidir.Çukurova Üniversitesi Difl Hekimli¤iFakültesi doktorlar›ndanMert SANRI ve di¤er yetkililermerhamet dilemelidir. Siyasal iktidar›uyar›yoruz; suç ifllemeye sonverin! “ sözlerine yer verilerek Zere’ninderhal tahliye edilmesi gerekti¤inede¤inildi.Say›: 188Güler Zere’ye Özgürlük!TECR‹T17


AVUSTURYA / V‹YANAFRANSA /BLOIS‹ngiltere’den, Fransa’dan, Almanya’dan,Avusturya’dan Ayn› Talep:GÜLER ZERE’YE ÖZGÜRLÜKÖzgürlük Komitesi 4 Temmuzgünü Fransa’n›n Blois flehirmerkezinde kurulan pazardaGüler Zere için stand açt›, bildirida¤›t›p bilgilendirme yapt› veimza toplad›. Güler Zere’yi yaflatmakiçin yürütülen kampanyayaYeni Anti-Kapitalist Partisive Eflitli¤in Dostlar› adl› dernektedestek verdi. Blois’in ba¤l› oldu¤uLoir et Cher eyaletinin yerelgazetesi “la nouvelle republique”yap›lan görüflme sonucundagazetede “Güler Zere için seferberlik”bafll›kl› bir haber yay›nlad›.Özgürlük Komitesi’ninyapm›fl oldu¤u eyleme kat›lan 30kifli pankartlar›yla, dövizleriyle,k›z›l bayraklar›yla, bildirileriyleGüler Zere için özgürlük istedi.Paris’te 5 Temmuz’da, Emeranville-PontaultCombault pazar›ndaGüler Zere için özgürlükça¤r›s›nda bulunuldu ve bildirida¤›t›m› yap›ld›. Bildiri da¤›t›m›s›ras›nda ‹lker Alcan ve fiefikSar›kaya’n›n hiçbir kan›t olmaks›z›n,sadece devrimci olduklar›ve Türkiye faflizmine karfl› mücadeleettikleri için Fransa’da 1y›l› aflk›n bir süredir tutuklu bulunduklar›ndanda söz edildi.6 Temmuz günü Halk Cephesiüyeleri Almanya’n›n Düsseldorfflehrinde Türkiye Konsoloslu¤uönünde Güler Zere içinbir eylem gerçeklefltirdi. Eylemde“Güler Zere’ye Özgürlük”pankart› aç›larak “Güler Zere’yeÖzgürlük, Devrimci TutsaklaraÖzgürlük” sloganlar› at›ld›.Berlin Halk Cephesi taraf›ndan,Kreuzberg’de kurulan cumapazar›n›n giriflinde 3 Temmuz’da“Güler Zere’yi Öldürtmeyece-¤iz” slogan›yla yap›lan eylemdeAlmanca ve Türkçe bildiriler da-¤›t›larak, imza topland›.Hamburg TAYAD Komiteüyeleri Altona GrofleBergfltrase’de,4 Temmuz günü açt›klar›stantta, Güler Zere’nin serbestb›rak›lmas› için Almanca veTürkçe bildiri da¤›t›p, imza toplad›lar.7 Temmuz’da Avusturya’n›nbaflkenti Viyana’n›n StephanplatzMeydan›’nda Güler Zereiçin özgürlük talebiyle Almanca“Acil yaflam ça¤r›s›, Güler Zereserbest b›rak›ls›n” pankart›n›naç›ld›¤› bir eylem yap›ld›. GülerZere’nin foto¤raflar›yla birlikteAlmanca “Türkiye’de tutuklubulunan kanser hastas› Güler Zereserbest b›rak›ls›n ve Güler Zere’ninhapishanelerde katledilmesineizin vermeyece¤iz” yaz›-l› dövizler tafl›nd›. Eyleme 50kifli kat›ld›.‹ngiltere TAYAD Komite 3Temmuz günü Türkiye Elçili¤iönünde kanser hastas› Güler Zere’ninserbest b›rak›lmas› için bireylem düzenledi. “Türkiye F TipiHapishanesinde Kanser Hastas›Güler Zere’ye Özgürlük, TecritiKald›r›n Ölümleri Durdurun” yaz›l›bir pankart›n aç›ld›¤›, ‹ngilizceve Türkçe dövizlerin tafl›d›¤›eylemde, ‹ngilizce ve Türkçe olarak“Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur,‹zolasyon Öldürüyor‹zolasyonu Durdurun, HapishanelerdekiKatliamlara Son” ve“Adalet ‹stiyoruz” sloganlar› at›ld›,TAYAD Komite imzal› ‹ngilizcebildiriler da¤›t›ld›.Londra’da “Kanser hastas›Güler Zere serbest b›rak›ls›n”kampanyas› için imza toplanmayave Güler Zere’ye kart ve mektupgönderilmeye devam edildi.4 Temmuz günü Londra’n›n ifllekal›flverifl merkezlerinden olanWood Green al›flverifl merkezindeGüler Zere’yle ilgili bir stantaç›larak, durumu hakk›nda bilgilendirmeyap›ld›. “Türkiye F Tipihapishanesinde kanser hastas›Güler Zere’ye özgürlük” pankart›n›naç›ld›¤› standda Türkiye’deyaflanan hukuksuzluklar, insanl›kd›fl› uygulamalar anlat›larakimza topland›, bildiri da¤›t›ld›.Ayr›ca Tehdit Alt›nda BulunanHalklar ‹çin Derne¤i ziyaretedilerek, Güler Zere’ye sahipç›kma ça¤r›s› yap›ld›. Son olarakAvusturya Yefliller Partisi’ylegörüflen UTMP’liler, Pressingerbürosunda bulunmamas› üzerinesekreterlerine Güler Zere ile ilgilimail gönderip, sekreterlerdenyard›mc› olacaklar›na dair cevapald›lar. Uluslararas› Tecritle MücadelePlatformu, 3 Temmuz’daViyana’da bulunan Uluslar ar as›Af Örgütü ve ‹nsan Haklar›için Boltzmann Enstitüsü’nüziyaret ederek, kanser hastas›Güler Zere’nin serbestb›rak›lmas›için acil eylem ça¤r›s›ndabulundu.18 TECR‹T Tecrite Son! 12 Temmuz 2009


yaçlar›n›n karfl›lanmas› gerekir. Onedenle hastaneye yat›r›lmal› vedaha sonra Adana’ya götürülmeli”talepleri kabul edilmedi.Güler, o a¤›r hasta haliyle, yorgunve hiçbir insani ihtiyac› karfl›-lanmadan tekrar yola ç›kar›ld›.Ve 14 saat sürecek bir dönüfl yolculu¤uylaGüler, eziyet dolu 28 saatiyolda geçirmifl oldu.Vücudu sapasa¤lam bir insan›nbile kald›ramayaca¤›, 28 saatlik biriflkenceydi.Hasta yata¤›nda olmas› gerekenÇukurova’n›n s›ca-¤›n›n ortal›¤› kas›p kavurdu¤u,insan›n s›-caktan soka¤a ç›kmayacesaret edemedi¤ibir zamanda yola ç›-kard›lar Güler Zere’yi...Hapishanelere, hastanelere, sürgünegönderilen tutsaklar bilirlerhapishane deyimiyle “sevk” in nas›lbir iflkence oldu¤unu...Bu e¤lenceli bir “yol hikayesi”de¤ildir. Hapishane d›fl›na ç›kar›lantutsa¤›n ilçeleri, flehirleri ya da sokaktakiinsanlar› seyretti¤i, gördü-¤ü, do¤a’y› izledi¤i bir “yol hikayesi”de¤il, iflkenceye dönüflen zorunlubir yolculuktur.Güler Zere’yi hasta yata¤›ndankald›r›p, ameliyatl› haliyle, halsizve bitkin iken ‹stanbul’a göndermekaç›kça Güler’in bir an önce ölmesiniistemekti.S›caklar›n insan› adeta bo¤du¤ubir zamanda Güler Zere tam 14 saatsürecek bir iflkenceye dönüflen buyolculukta, yan›nda bir sa¤l›k görevlisive klimal› bir araçla götürülmedi.Her sevkte oldu¤u gibi onlarcasilahl› asker vard›. Hasta haliyleGüler’e “kaçabilir” gözüyle bak›pelleri tetikte onu gözetim alt›nda tutuyorlard›.As›l sorun fluydu; vücudundakanserin h›zla yay›ld›¤› bir s›radave ortada yeterince aç›k ve kesinKanser Hastas› Güler Zere’yeSEVK ‹fiKENCES‹t›bbi raporlar varken, Güler hangimant›kla ‹stanbul’a gönderiliyordu?Güler’in teflhisinin, tedavisiningeciktirilmesinin ve hastal›¤›n›nh›zla ilerlemesinin sorumlular›, bukez de, özgürlü¤ünü engellemekiçin yeni engeller ç›kar›yorlard›.Mesele, Adli T›p raporu ise, zatenGüler Zere’nin böyle bir raporuvard›. Çukurova Üniversitesi AdliT›p Anabilim Dal› taraf›ndan haz›rlananrapor, aç›k ve kesin olmas›nara¤men Elbistan ‹nfaz Savc›s› ek raporistiyor.Oysa, 14 saatlik bir iflkence demekolan Adana-‹stanbul yolculu-¤undan sonra ‹stanbul Adli T›p’tasadece 15 dakikal›k bir kontroldengeçti Güler.Bunca eziyeti yaflad›¤› bu sevkte,5 dakika olsun dinlenmesine bilef›rsat vermediler.Dama¤› al›nm›flt› ve o nedenlede, beslenmesi için özel bir diyet gerekiyordu.Onu ‹stanbul’a gönderenlerinelbette bu durum umurlar›ndabile de¤ildi. ‹sterse aç kals›nd›.Ya da yar› koma halinde olsundu!Güler’in avukatlar›n›n, “Gülerbu uzun yolculu¤u kald›ramaz.Dinlenmesi, hemen yola ç›kar›lmamas›,su- yiyecek ve insani ihti-Trakya Halk Cephesi: yapt›¤›yaz›l› aç›klama ile “GülerZere'nin tedavisinin sa¤l›kl›yürümesi için derhal tahliyesinitalep ediyoruz.” diyerek GülerZere'ye özgürlük istedi.E¤itim-Sen Hatay fiube Baflkan›Servet Kavuko¤lu, yapt›¤›aç›klama ile "Ölümlerin orta¤›olmamak için Güler Zere'yeözgürlük isteyelim" dedi.Güler’in yaflad›klar›, ona yaflat›lanlar,tam da faflizmin mant›¤›na uygundur.‹nsan yok o mant›kta. ‹nsaf yok.Vicdan yok. Hukuk yok. Adaletyok. S›n›fsal bir kinle zulmediyorlarGülerler’e. Geçen her gün ölümebiraz daha yaklaflan bir kanser hastas›naiflkence yaparak, ömrünü k›-saltmaya devam ediyorlar.Güler’in ‹stanbul’a sevk karar›n›verenlerle, Güler’e yaflat›lan sevkiflkencesi ile igili olarak TAYAD’l›Ailelerde bir aç›klama yapt›.7 Temmuz 2009 tarihli aç›klamada,Güler Zere’nin 15 dakikal›kbir muayene için getirildi¤i, sevkinbafll› bafl›na bir iflkence oldu¤u belirtilipflöyle denildi:“O zaman niye ‹stanbul'a gönderilmifltir?Ayr›ca tedavisinin sürdü-¤ü Üniversite Hastanesi’nde de rapordüzenlenmifltir. Bu rapor daaç›k olarak Güler Zere'nin sa¤l›kdurumunun hapishanede kalmayaelveriflli olmad›¤› belirtilmektedir.Niye bu bilimsel raporlar yeterli görülmemektedir?Bu iflkence de¤ilsenedir? Bu iflkencenin hesab›n› kimverecek?”Say›: 188Güler Zere’ye Özgürlük!TECR‹T19


Tecrit sürdükçe hastal›klar, sakatl›klarve ölümler artarak sürecektir.Tecrit tutsaklar›n yaln›z beyninede¤il, ayn› zamanda, do¤rudanbedenlerine, fiziksel varl›klar›na, vesa¤l›klar›na yönelik bir tehdittir.Birincisi; hapishanelerde tecritedayal› olarak sürdürülen politikalarsonucu tutsaklar, hastal›klara aç›khale getirilen koflullarda yaflat›lmaktad›rlar.‹kincisi; bir hastal›k durumundaise tutsaklar›n tedavileri bilinçli olarakengellenmektedir. Böylece hastal›kilerlemekte, erken teflhis konmas›durumunda iyileflmesi mümkünolan çeflitli hastal›klarda iyileflmeihtimali ortadan kalkmaktad›r.Böylece ölümler ve sakatl›klarço¤almaktad›r. Güler Zere’nin kanserhastal›¤›na yakalanmas›n›n, ölümehergün bir ad›m daha yaklaflmas›n›nsorumlusu tecrit politikas›d›r.Oligarfli tutsaklar› teslim almakiçin her yöntemi denemekte ve kullanmaktad›r.Tecritin tutsaklar›n sa¤l›klar›n›ve yaflamlar›n› nas›l tehdit etti¤inigösteren örnekler yüzlercedir.TECR‹TTE ÖLÜM!TECR‹TTürkiye ‹nsan Haklar› Vakf›(T‹HV) Genel Sekreteri Dr. MetinBakkalc›’n›n aç›klad›¤› rakamlaragöre, 2008 y›l›nda, hapishanelerdesa¤l›k sebebiyle tahliye edilmeyiphayat›n› kaybeden kifli say›s›39’dur. Bakkalc›, hapishanedeki tutukluve hükümlülerin doktora ç›kma,tedavi olma, sa¤l›k hizmeti almakonusunda ciddi sorunlar› oldu-¤unu belirtiyor.T‹HV’in “39 ÖLÜM!” tespitikendi ulaflabildiklerini içeriyor dahaçok. Adalet Bakanl›¤›’n›n internetsitesinde aç›klanan verilere göre ise,hapishanedeki ölümlerin say›s›130’un üzerinde!..Ölümleri ço¤altmak için tüm iktidar,tüm devlet mekanizmas› seferberolmuflken, bu kadar ölüm olmas›do¤al elbette.TecritTEfiH‹SE ENGEL!ÖRNEK: Güler ZereHASTA ED‹YORVE ÖLDÜRÜYOR!Bakal›m, izleyelim ad›m ad›m.– Önce dama¤›nda bir mercimektanesi büyüklü¤ünde bir flifl ç›kt›.– Tam 2 ay boyunca ElbistanHapishanesi ciddi bir tedavi uygulamad›.– fiifl büyüdü. A¤z›n›n içini doldurdu.Kan, iltihap akmaya bafllad›.– 2 ay boyunca a¤r› içinde, uykusuz,yemek yiyemez bir biçimdebekletildi. Ancak 2 ay sonra AdanaBalcal› Hastahanesi’ne sevk edildi.– Hastahanede, “s›ra dolu” denilerek,tedavisine bafllanmad›.– Tekrar hastaneye getirildi¤indebu kez de, “Mahkum ko¤uflunda yeryok” denilerek tedavisi savsakland›.– Adana Balcal› Hastahanesi’ndemuayene ve tedaviye bafllanmas›için tam 1 ay geçti. Sonra a¤›z içindeç›kan urdan bir parça al›narakteflhis konmaya çal›fl›ld›.– Al›nan bu parça ile ilgili, patalojiifllemi için 60 gün sonraya tarihverildi.KISACASI; Adana’da hastal›¤›-na bir teflhis konmas› için TAM 3AY oyaland›, bekletildi.Hapishane ve hastane idaresi,sevki engelleyen d›fl güvenlik veT‹HV’in “39 ÖLÜM!”tespiti kendiulaflabildiklerini içeriyordaha çok. AdaletBakanl›¤›’n›n internetsitesinde aç›klananverilere göre ise,hapishanedeki ölümlerinsay›s› 130’un üzerinde!..savc›l›¤›n elbirli¤i ile Güler Zere’ninhastal›¤›n›n ilerlemesine yolaç›ld›. Güler Zere’yi kanser hastas›yap›p, ölümün k›y›s›na tafl›yanlar,bugün de tahliye etmeyip, d›flardatedavisini engelliyorlar.AÇIKÇASI; Güler Zere’yi ad›mad›m ölüme tafl›yorlar...TecritTEDAV‹YE ENGEL!Resmi kurumlar›n talebi üzerineÇukurova Üniversitesi Adli T›pAnabilim Dal› taraf›ndan 22 Haziran2009’da haz›rlanan raporda herfley aç›kt›r:1- “Evre 4 malign oral kavitekarsinomu nedeniyle hasta a¤›rözürlü say›l›r; YAfiAMI A⁄IRR‹SK ALTINDADIR...2- Radyoterapi de dahil, yo¤unve a¤›r bir tedavi gerekebilece¤indenbu koflullar›n sa¤lanabilece¤ibir sa¤l›k kuruluflunda tedavi edilmelidir.3- Hapishane koflullar›nda BUBAKIM VE TEDAV‹N‹N SA⁄-LIKLI OLARAK YER‹NE GE-T‹R‹LMES‹ mümkün de¤ildir.Ancak bu apaç›k rapor yetmiyordüzenin hukukçular›na. Zere’yi sal›vermekistemiyorlar ya; k›rk yerdenifade, soruflturma ç›kar›yorlar.Nitekim, bu iki aç›k rapor ElbistanSavc›l›¤›’na yetmemifl olacakki, ek rapor istiyor üniversiteden.Ek raporlar da haz›rlan›yor.Çukurova Üniversitesi Adli T›pAnabilim Dal› taraf›ndan 2 Temmuz2009’de Elbistan Savc›l›¤›na gönderilenek raporda da flöyle deniyor:“Baflkas›n›n bak›m ve gözetiminemuhtaçt›r!Al›nacak tedavi (radyoterapi vekemoterapi) kadarönemli olan, iyi bak›mve destek ortam›d›r!20 TECR‹T Tecrite Son! 12 Temmuz 2009


Bunun için yak›n çevresinin ilgisine,bak›m›na, deste¤ine ihtiyac›vard›r!Yaflama iste¤i ve çabas›n›n tedavininbaflar›s› için gerekti¤i, bunedenlerle hastanenin mahkumko¤ufllar› dahi yaflam riski oluflturmaktad›r.”Fakat iktidar, bu raporlara ra¤menGüler Zere’nin özgürlü¤ünütan›may› reddediyor. ‹KT‹DAR,BU TAVRIYLA “ÖLDÜRE-CE⁄‹M” D‹YOR!TecritHUKUKA ENGEL!– Güler Zere’nin avukatlar›n›nZere’nin tahliye edilmesi için 12Mart 2009’da yapt›klar› baflvuruyaolumlu-olumsuz cevap verilmedi.– Zere’nin avukatlar› ikinci baflvurular›n›4 Haziran 2009’da yapt›-lar. Bu baflvuru s›ras›nda gördülerki, ilk baflvurular› için hiçbir ifllemyap›lmam›flt›r.– ‹kinci baflvuruya kadar tam 2,5ay tek bir ifllem yapmad› savc›l›k.Dilekçeyi beklettiler. Peki, neden?Bu süre zarf›nda Zere’nin hastal›-¤› ilerledi. Ölüm yan› bafl›nda art›k!Güler Zere, bu 2 rapora karfl›n,yeni rapor al›nmas› için ‹stanbulAdli T›p Kurumu’na sevk edildi.2 raporu verenler de, doktor de-¤il mi? O raporlar› Adli T›p vermedimi?Peki, tekrar neden bir rapordaha istendi? Raporlar olmas›na,hastal›¤›n h›zla yay›lmas›na karfl›l›k,Güler Zere’yi tahliye etmeyip, onabir de bu iflkenceleri yaflat›yorlar.Zere’ye, ölümlerden ölüm be-¤en diyorlar... ‹KT‹DAR, ÖLDÜR-MEYE, SAKAT BIRAKMAYADEVAM EDECE⁄‹Z D‹YOR!..Onlar› bu derece hastaeden, TECR‹T’tir!Peki, tekrar neden birrapor daha istendi?Raporlar olmas›na,hastal›¤›n h›zlayay›lmas›na karfl›l›k,Güler Zere’yi tahliyeetmeyip, ona bir de buiflkenceleri yaflat›yorlar.Çeflitli demokratik kurumlar›nhaz›rlad›¤› raporlara göre, a¤›r hastaolan ve tedavileri acilen ve dahaelveriflli koflullarda yap›lmas› gerekenonlarca tutsak var. Onlar›n birk›sm›n› burada aktaraca¤›z; ancakflu hiç unutulmamal› ki, bu tümününancak bir k›sm›d›r. Bir çok psikolojikhastal›klar› olan tutsak vard›r veonlar›n ismi de bu listeye yaz›l›de¤ildir.Aynur Epli: Kan kanseri. Dahaönce Diyarbak›r’da tedavi gördü.Ancak flu an tedavisi yap›lm›yor. SiirtHapishanesi’nde.A. Samet Çelik: MDS kan kanseri.K›r›klar 2 Nolu F Tipi’nde.Nizamettin Akar: G›rtlak kanseri.Hastal›¤› ölümcül. Mufl E TipiHapishanesi’nde.E rol Zavar: Mesane kanseri.Otuza yak›n ameliyat geçirdi. Sincan1 Nolu F Tipi Hapishanesi’nde.Halil Günefl: Kemik kanseri.Diyarbak›r D Tipi Hapishanesi’nde.Behçet Y›lmaz: A¤›r ast›m hastas›.Tekirda¤ 1 Nolu F Tipi’nde.Gazi Da¤: Belden afla¤›s› felçli,iyileflme flans› bulunmuyor. AntalyaE Tipi Kapal› Hapishanesi’nde.Gülezar Ak›n: Tümör var. Yumurtal›klardakist, belde f›t›k ve y›rt›lmave mide ülseri var. Ad›yamanE Tipi Hapishanesi’nde.Halil Y›ld›z: 82 yafl›nda. Yafl› vesa¤l›¤› itibar›yla hapishanede yatamayacakdurumda. Antalya L TipiKapal› Hapishanesi’nde.‹smet Ayaz: Yaklafl›k 10 y›ld›r‘Çölyak’ hastas›, kendi ihtiyaçlar›n›karfl›layam›yor. Bedeni 10 yafl›ndakibir çocuk gibi. Ad›yaman E TipiKapal› hapishanesi’nde.‹zzet Turan: Ankilozon, mideülseri, kemik erimesi, böbrek yetmezli¤i,bel f›t›¤› var. Diyarbak›r DTipi Kapal› Hapishanesi’nde.Memduh K›l›ç: Siroz hastas›.K›r›klar 1 Nolu F tipi’nde.Nesimi Kalkan: Yakaland›¤›“Çölyak” hastal›¤› nedeniyle hiçbirihtiyac›n› tek bafl›na karfl›layam›-yor. Mersin Silifke M Tipi Hapishanesi’nde.Yusuf Kaplan: 85 yafl›nda. Vücudunun% 79’u felçli. Elaz›¤ E TipiKapal› Hapishanesi’nde.Bekir fi‹MfiEK: Wernicke Korsakofhastas›. Edirne F Tipi’nde.Zeynel Abidin fi‹MfiEK: WernickeKorsakof hastas›. Edirne F TipiHapishanesi’nde.Ufuk KESK‹N: Tip 1 fleker hastas›.Psikolojik hastal›klar da yafl›-yor. Kand›ra 1 Nolu F Tipi’nde.Ali TEKE: Ölüm orucuna ba¤l›rahats›zl›klar, haf›za zay›fl›¤›.Kand›ra 1 Nolu F Tipi’nde.Bülent ÖZDEM‹R: WernickeKorsakof hastas›. Baca¤›nda mermivar. Kand›ra 1 Nolu F Tipi’nde.Do¤an KARATAfiTAN: WernickeKorsakof hastas›. Raporu var.Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi’nde.‹nan GÖK: Wernicke Korsakofhastas›. Raporu var. Tekirda¤ 2No’lu F Tipi’nde.Mustafa GÖK: Wernicke Korsakofhastas›. Raporu var. Sincan 1Nolu F Tipi’nde.Talat fiANLI: Wernicke Korsakofve ölüm orucuna ba¤l› fizikiproblemler. K›r›kkale F Tipi’nde.Yusuf Kenan D‹NÇER: WernickeKorsakof ve ölüm orucunaba¤l› fiziki problemler. Kand›ra 1Nolu F Tipi’nde.Sevgi SAYMAZ- WernickeKorsakof ve ölüm orucuna ba¤l› fizikiproblemler. Uflak E TipiHapishanesi’nde.Cengiz KARAKAfi: WernickeKorsakof ve ölüm orucuna ba¤l› fizikiproblemler. Sincan F Tipi’nde.Selmani ÖZCAN - WernickeKorsakof ve ölüm orucuna ba¤l› fizikiproblemler. Sincan F Tipi’nde.Hüseyin ÖZARSLAN Karaci¤erinde,Hebatit B’den dolay› ciddi sorunlarvar. Sincan 1 Nolu F Tipi’nde.Say›: 188Güler Zere’ye Özgürlük!TECR‹T21


‘Yalan söyleyen devletmeflru de¤ildir’Ankara Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i'nde,3 Temmuz 2009 Cuma günü,hapishanelerde “10 Saatlik SohbetHakk›”n›n uygulanmamas› ileilgili bas›n toplant›s› düzenlendi.Toplant›ya, Ça¤dafl HukukçularDerne¤i Genel Baflkan› Av. SelçukKoza¤açl›, eski milletvekili Prof.Dr. Mehmet Bekaro¤lu ve TAYADBaflkan› Av. Behiç Aflc› kat›ld›.‹lk sözü alan Aflc›, bir süre önceAbdi ‹pekçi Park›'nda TAYAD'l› Ailelerinyapm›fl oldu¤u son eylemi veCeza ve Tevkifevleri Genel Müdürüile yapt›klar› görüflmeyi anlatt›.Daha sonra konuflmaya bafllayanMehmet Bekaro¤lu, 19 Aral›k’ta tan›koldu¤u geliflmelere de¤indi.Tecritin insan hakk› ihlali oldu¤unu,F Tipi hapishanelerin aç›lmas›ndanbu yana, tecrite karfl› ç›kt›¤›n›, elefltirdi¤ini,konuflmalar yapt›¤›n›, eylemlerekat›ld›¤›n› belirtti.Bekaro¤lu, devletin, Behiç Aflc›’n›nve di¤er direnifllerin ölümorucunu sürdürdü¤ü günlerde 10Saatlik Sohbet Hakk› konusundayap›lan görüflmeleri ve nas›l kendilerinialdatt›¤›n› anlatt›:“fiarts›z 10 saat sohbet hakk› uygulanacak.Biz bununla ilgilendik...belge.. tutuklu hükümlü ailelerinegitti, avukatlar›na gittiler, onlar dauygundur dedi. Genelge yay›nland›.“... sonra.. 10 saate kadar diyebir fley eklenmifl. Yani devlet böylebir fley yapar m›? Devlet vatandafl›-ÇHD'den Suç DuyurusuAKP’nin ve savc›lar›n›n ‘kastenadam öldürmeye teflebbüs’üKanser olan tutsak Güler Zere'ninuzman tabiplerce raporu olmas›nara¤men tahliye olmamas›üzerine Ça¤dafl Hukukçular Derne-¤i (ÇHD) üyeleri ‹stanbul'da SultanAhmet Adliyesi önünde, 7 Temmuzgünü bir eylem yapt›."Güler Zere'yi Öldürtmeyece-n› kand›r›r m›? Kaz›k atar m›? Aldat›rm›?”Bu sorular› soran Bekaro¤lu,hakl› olarak sözlerini flöyle devamettiriyordu: “Yalan söyleyen devletmeflru de¤ildir arkadafllar. Yalansöyleyen devlete vergi vermek zorundade¤iliz. Yalan söyleyen devletinaskeri olmay›z.”Bekaro¤lu sözlerini, vatandafllar›naeflit davranmayan devletin meflrusay›lmayaca¤›n› söyleyerek sürdürdü:“... Bunlar› yapm›yorsa,mahkeme de kuramaz, vergi de alamaz,askere de götüremez. O devletmeflru olmaktan ç›kar.”Av. Selçuk Koza¤açl› ise, 1995y›l›ndan beri tutsaklar›n direnifllerisonucu kazan›lan haklarla ilgili olarakdüzenlenen protokol ve anlaflmalar›anlatarak söze bafllad›.2007’de, ölüm orucu dönemineiliflkin olarak devletin izledi¤i politikalar›elefltirip, flunu vurgulad›;“Bu sözü alanlar biziz. Bu sözüBehiç Bey almad›. Meslek Odas›temsilcileri baflkanlar›, sendikatemsilcileri baflkanlar›, bu ülkeninsiyasal ve toplumsal muhalefetininsözcüleri olarak biz kand›r›ld›k asl›nda.”Aflc›’dan hat›rlatmaAv. Selçuk Koza¤açl›’dan sonratekrar Behiç Aflc› söz ald›. Gazetecilerinsorusu üzerine, Ceza veTevkifevleri Genel Müdürlü¤ü “10¤iz" yazan birpankart açan hukukçularad›na‹stanbul ÇHDBaflkan› TaylanTanay bir aç›klama yapt›. Güler Zere'ninelde bulunan raporlara ra¤men‹stanbul Adli T›p kurumunasevkinin amaca elveriflsiz ve yaflam›üzerindeki riski artt›rd›¤› belirtilenaç›klamada; "Adli T›p Kurumu;hukuksal veya bilimsel olarak üniversitehastanesinin üstü de¤ildir"Saatlik Sohbet Hakk›”n›n uygulanmamas›nailiflkin bas›na gönderdi¤itekzip metninin yalandan ibaret oldu¤unubelirtti.Aflc›’ya yöneltilen bir di¤er soruda, bundan sonra tecrit konusundane yapmay› düflündükleri idi. Aflc›,TAYAD’l› Aileler olarak yapt›klar›-n›n yan›s›ra, çeflitli demokratik kitleörgütleriyle görüfltüklerini belirterek,flöyle dedi:“O süreçte söz veren kurumlarvard›, D‹SK, KESK, TTB, TMMOBÇa¤dafl Hukukçular Derne¤i, zatenbu iflin asli unsuru. Bu kurumlarlagörüfltük. Adalet Bakanl›¤›’ndanrandevu talep ettiler. Tabi bu yeterlide¤il biz kendileriyle tekrar görüflüpverdikleri sözü yerine getirmekiçin ne yapacaklar›n› soraca¤›z.Çünkü bize flöyle bir söz verdiler.‘Bu genelge uygulanmasa biz de seninlebirlikte ölüm orucu yapaca-¤›z.’ Dolay›s›yla kendilerine soraca¤›zne yapacaks›n›z diye.”Devletin,10 Saatlik Sohbet Hakk›’n›nuygulanmamas› konusundakiyalanlar› bas›n toplant›s›n›n temelvurgusu oldu. Yalan söylemek, halk›kand›rmak bir devlet gelene¤idir.Devlet, halk› yalanlarla “yönetmeyi”bir tarz haline getirmifltir.Halka verilen sözler çok çabukunutulur. Genelge konusu bununbelki de en somut örne¤idir.dendi.Devam›nda kaybedilen zaman›ntelafisinin mümkün olmad›¤›, AdliT›p Anabilim Dal› raporu ele al›narakGüler Zere'nin derhal tahliyeedilmesi gerekti¤i söylendi.Ard›ndan Savc› Orhan Demirhakk›nda "kasten adam öldürmeyeteflebbüs, iflkence, görevikötüye kullanmave görevi ihmal" suçlamalar›ylasuç duyurusundabulunuldu.22 TECR‹T Tecrite Son! 12 Temmuz 2009


TECR‹TTENEngin Çeber, budayatmaya boyune¤medi¤i için iflkenceylekatledilmiflti!Adalet Bakan› ya budayatmaya sonverdirecek ya dakendisinden öncekibakan gibi bir “ÖZÜR!”haz›rlayacak!Engin Çeber Metris’teiflkenceyle katledildi¤indeAdalet Bakan› Mehmet Alifiahin “özür” dilemiflti.Adalet Bakan›’n›n görevinin“özür” dilemek de¤iliflkencecileri cezaland›rmakiçin gere¤ini yapmakoldu¤unu yazd›k ve yaz›-yoruz. Çünkü hapishanelerdeiflkence hiç bitmedive halen de sürüyor.Hapishane idarelerinibu denli pervas›zlaflt›ranAKP hükümetidir. En somutörneklerden biri MetrisHapishanesi’dir.Metris’te ‘Ayakta Say›m’Dayatmas› Devam EdiyorTedavi Edilmedi “Öldü”Batman M Tipi Kapal› Hapishanesi'ndebulunan PKK davas›ndanhükümlü Recep Çelik (46) yaflam›n›yitirdi.14 y›ld›r Batman Hapishanesi'ndebulunan Çelik'in ölüm nedeni bilinmezken,abisi Zübeyir Çelik, kardefliningözalt›na al›nd›¤›nda yo¤uniflkence gördü¤ünü ve psikolojisininbozuldu¤unu söyledi. Psikolojiksorun yaflayan kardeflinin tedavisininEngin Çeber’in iflkencedekatledilmesi davas› bunun göstergesiydi.Engin Çeber’e yap›laniflkenceler budenli a盤a ç›km›flkenAKPhükümeti iflkencecilerikorumayaçal›flt›.Ve bu korumakalkan› arkas›nda iflkenceciler MetrisHapishanesi’nde iflkenceye devamediyor.Geçti¤imiz günlerde SabraTekstil'deki polis sald›r›s›n› protestoettileri için tutuklanarak MetrisHapishanesi’ne konulan BDSP’lilerden(Ba¤›ms›z Devrimci S›n›fPlatformu) Deniz Edemir’in, MetrisHapishane idaresi taraf›ndanayakta say›m vermeye zorland›¤›aç›kland›.yap›lmad›¤›n› dile getiren Çelik,'Kardeflimin sevki ç›km›flt›, ancak tedavisiyap›lm›yordu. Cezaevi ile görüfltü¤ümdeönce bana intihar dedilersonra intihar olmad›¤›n› belirttiler.Ben de tam olarak nas›l öldü¤ünü bilmiyorum'dedi.Çelik’in ölüm nedeni intihar ya dabaflka ne olursa olsun esas olan hapishanelerdentabutlar›n ç›kmaya devametmesidir. ‹ntiharsa tutsaklar nedenintihar ediyor, hastal›ktansa nedentedavileri yap›lm›yor?Oligarflinin Çocuklara ZulmüGösterilere kat›ld›klar› gerekçesiyle tutuklananve halen Adana Pozant› Kapal›Çocuk Hapishanesi'nde tutuklu bulunançocuklar, hapishane koflullar›n› protesto etmekiçin 4-6 Temmuz günleri aras›nda açl›kgrevi yapt›lar. Hapishanede, çocuklarakitap, gazete verilmemekte, keyfi uygulamalarabaflvurulmakta, hastalar›n tedavileriyap›lmamakta. Mesela H.fi. isimli tutukluçocuk, rahats›zl›¤›ndan dolay› revire ç›kmakistiyor, fakat tedavi olmas› bir yana revirebile ç›kar›lmadan a¤r› kesici ilaç verilerekgeçifltiriliyor.6 Temmuz’da sona erdirilen açl›k greviyleilgili yap›lan görüflmelerde, çocuklar›ntaleplerinin kabul edildi¤i belirtildi.BDSP taraf›ndan yap›lan aç›klamadaEdemir’in, hapishane idaresinin“ayakta say›m” dayatmas›n›reddetmesi üzerine tecrit hücresineat›ld›¤›, “Ya ayakta say›m ver yada tecritte kal!” denildi¤i belirtiliyor.Üç haftad›r tecrit hücresindetutulan Edemir’e tecritte oldu¤ugerekçesiyle mektup ve gazete verilmiyor,mektup yazmas› engelleniyor.Edemir, bronfliti olmas›nara¤men pis, sa¤l›ks›z bir hücredetutularak, hastal›¤› da iflkenceninbaflka bir biçimi olarak kullan›l›yor.Bodrum Kat›nda,MORG Yan›ndaki‘Mahkum Ko¤uflu’ndaKanser Tedavisi‹smet Ablak da bir tutsak vekanser hastas›. Erzurum H TipiHapishanesi'nde cilt kanserineyakalanan ‹smet Ablak, geçti¤imizgünlerde tedavi(!) için ErzurumAraflt›rma Hastanesi'nesevkedildi. Fakat hastanede yat›r›ld›¤›bölüm, hapishaneninde, hastanenin de tedaviye niyetiolmad›¤›n› gösteriyor. Ablak,22 gündür hastanenin bodrumkat›nda morgun yan›ndaki birodada tutuluyor.Ayr›ca Ablak’›n tedavisi, askerlertaraf›ndan çeflitli biçim-Say›: 188Güler Zere’ye Özgürlük!TECR‹T23


lerde engelleniyor.‹smet Ablak'›n kardefli HangülAblak, 15 y›ld›r hapishanede bulunana¤abeyinin 3 y›ld›r kanserhastas› oldu¤unu ancak bugünekadar ›srarla hastaneye sevkininyap›lmad›¤›n› anlat›rken, sadecekardefline özgü olmayan birsorunu dile getiriyordu. Güler Zerede ayn› durumda, ‹smet Ablakda di¤er hayati hastal›¤› olan tutsaklarda.Ablak’›n kardefli, a¤abeyinintutuldu¤u odan›n penceresiz oldu¤uiçin havas›z kald›¤›n› buflartlar alt›nda hastal›¤›n›n ilerledi¤inive aç›k bir flekilde a¤abeyininölüme terk edildi¤ini belirtti.Edirne Hastanesi’ndeve Hapishanesi’nde‹flkenceTAYAD’l› Aileler, Edirne FTipi’nde tutuklu olan Kemal AV-CI’n›n 6 Temmuz’da göz muayenesiiçin gitti¤i hastanede jandarmasald›r›s›na maruz kald›¤›n›aç›klad›lar.TAYAD’l› Aileler’in yapt›¤›aç›klamada sald›r› flöyle anlat›ld›:“Göz muayenesi için hastaneyegötürülen Kemal Avc› kelepçeleriçözülmeden doktorun odas›naal›n›nca kelepçelerinin çözülmesiniistedi. Ama t›p eti¤i gere¤ikelepçelerin çözülmesini ilk olarakdoktorun istemesi gerekirkendoktor da kelepçelerin çözülmesiniistemedi¤ini söyledi.Kemal Avc› doktora ettikleri Hipokratyeminini hat›rlat›rken jandarmalar›nsald›r›s›na u¤rad›.Doktorun odas›nda bafllayansald›r›, hastane koridorlar›nda,ring arabas›nda devam etti. Joplarladövülen Kemal Avc›'n›n solaya¤› alç›l› durumdad›r. S›rt›nda,bileklerinde ve boynunda darpizleri bulunmaktad›r.”TAYAD’l› Aileler, aç›klamalar›nda;“tutsaklara yap›lan sald›r›laraderhal son verilmelidir”ça¤r›s›nda bulundular.Oligarflinin Bürokrasisi, Elbirli¤iyle,Okk›r Cinayetini ÖRT BAS ED‹YOR!Kuddusi Okk›r, Ergenekon soruflturmas›kapsam›nda 23 Haziran2007’de tutuklanm›fl ve hapishaneyegirdikten 1 y›l sonra kansereyakalanm›flt›. Hastal›¤›n›n geçteflhis edilmesi ve gerekli tedavininyap›lmamas› üzerine, sa¤l›kdurumu h›zla bozuldu. Buna ra¤mentahliye talepleri reddedildi.Nihayet tahliye edildi¤inde, yapacakbir fley yoktu. Tahliyesinden5 gün sonra, 6 Temmuz 2008’deyaflam›n› yitirdi.Okk›r’›n efli Sabriye Okk›r, teflhisingeç konulmas› ve gerekli tedavilerinyap›lmamas› nedeniyle,hapishane ve hastane personeli, hakimve savc›lar hakk›nda suç duyurusundabulundu.Ama buras› Türkiye’ydi.Okk›r’› katledenleri “yarg›”karfl›s›na ç›karmak o kadar kolayde¤ildi. Bak›n Sabriye Okk›r’›nsuç duyurular›, soruflturma isteklerinas›l cevapland›?l Adalet Bakanl›¤› TeftiflKurulu, hakim ve savc›lar hakk›ndasoruflturma yap›lmas›na gerekolmad›¤›na karar verdi.l Bayrampafla Devlet Hastanesi’ndekisa¤l›k personeliyle ilgilisoruflturmaya, kaymakaml›k taraf›ndanizin verilmedi.l Okk›r’›n tedavi sürecine dahilolan Haseki, Bak›rköy Ruh veSinir ve Yedikule hastanelerindekidoktorlara iliflkin savc›l›klar›n soruflturmatalebini de ‹stanbul Valili¤ikabul etmedi.l Tekirda¤’daki hastaneleriçin soruflturma izni talebi ise Tekirda¤Valili¤i taraf›ndan kabuledilmedi. Valilik karar›na hem avukathem savc› taraf›ndan yap›lanitiraz neticesinde Tekirda¤’daki 2hastahanede görevli 15 doktor hakk›ndaiddianame haz›rlan›yor amabu kez de mahkeme iddianameyikabul etmedi.l Okk›r ailesinin avukat› DevrimTafl, kararlara itiraz etmek içinBölge ‹dare Mahkemesi’ne davaaçt›. Tafl, Haseki ve Bak›rköy hastanelerineiliflkin itirazlar›n›n kabuledilmeyerek hukuk yolunun t›kand›¤›n›belirtti.Sabriye Okk›r, “Ben özür dilenmesiniistemiyorum. Benimiçin önemli olan hukukun ifllemesi...Eflim ölürken kimsenin k›l› k›-p›rdamad›, hâlâ da k›p›rdam›yor. .Nerede bizim hukukumuz?” diyesoruyor...Okk›r’› F Tiplerindeki tecritöldürdü, devletin hastaneleri dezaman›nda teflhis koymayarak, gereklitedavileri yapmayarak bu sürecih›zland›rd›. fiimdi Adalet Bakanl›¤›Teftifl Kurulu, ‹stanbul veTekirda¤ Valili¤i, BayrampaflaKaymakaml›¤›, mahkemeler, soruflturmaizin vermeyerek elbirli¤iyleOkk›r’›n katledilmesininüzerini örtmeye çal›fl›yorlar.Devletin hapishaneler politikas›,tutsaklar› iflte böyle katletmeyedevam ediyor. Faflizmin yarg›s› dasuçlular› akl›yor. Bu ayn› zamandadevletin katliamlar›ndan hesap soran,adalet isteyen aileleri de y›ld›rmapolitikas›d›r. Baflka tutsaklar›nkatledilmemesi için tecrite ve tümhukuksuzluklarakarfl› adalet istemeyedevam edelim.24 TECR‹T Tecrite Son! 12 Temmuz 2009


Yeni tahliye olan tutsaklar tecriti anlat›yor:TECR‹T S‹STEMAT‹K VE YO⁄UNB‹R SALDIRI OLARAK SÜRÜYOR!Yozlaflmaya karfl› mücadele ettikleriiçin tutuklanan ve yaklafl›k2,5 y›ld›r F Tipi hapishanelerinhücrelerinde tecrit alt›nda tutuklubulunan “Yozlaflmaya Karfl›Mücadele Davas›”ndaki 25 tutukludan,10'u 23 Haziran 2009'dakiduruflmada, tahliye edilmifllerdi.Tahliyecilere, daha bir kaç günöncesine kadar içinde olduklar› FTipi hapishaneleri ve tecriti sorduk;anlatt›lar.Erkan SÖNMEZ:“Sohbet hakk› tutsaklarasunulan bir lütuf de¤il”fiöyle sorduk:1- F Tiplerinde tecrit halasürüyor mu?2- Tecrit son dönemde özelliklehangi uygulamalarda ifadesinibuluyor?3- 10 saatlik sohbet hakk›uygulan›yor mu,uygulanm›yorsa neden? Bukonuda idare ne yap›yor, nesöylüyor?4- Hücrelerde tecrite karfl› yaflamnas›l flekilleniyor?5- Geçirdi¤iniz tutsakl›k sürecindesizde en fazla iz b›rakan,sizi en fazla etkileyen yanlarneler oldu?6- Son olarak tecrite dair sizinbelirtmek istedi¤iniz bir fley varm›?1- F Tipitecrit politikas›,düflman›ngünü birliküretti¤ipolitikalar›ndanbiri olmay›p,dahakapsaml› oldu¤uiçin tecrit hala sürüyor. Fakataç›ld›¤›ndan bugüne devrimci tutsaklar›nteslim al›namamas›n›n verdi¤ihaz›ms›zl›k ve tecritten istediklerisonucun devrimci tutsaklar nezdindeal›namamas›, F Tipi tecrit politikas›n›kendilerinin de kabul etti-¤i bir ç›kmaza getirmifl durumda.2- Tecrit, gerek ailenle, gereksemektuplaflt›¤›n, telefonlaflt›¤›n herkeslekendini hissettiriyor. Bir boyakaleminden duyulan rahats›zl›k veboya kalemlerimizin zorla elimizdenal›nmas›na karfl› ç›kt›¤›m›z içinverilen hücre cezalar› anlat›lacakgibi de¤il. Temelde bir boya kalemidiyebilir insan; fakat düflmandakimant›k zaten ufak ufak hak gasplar›ile aslolan iradeni tümden k›rmak,seni yok etmek. Tecrit ile istenensonuç elde edilemeyince yeni yenipolitikalar üretmeye devam ediyorlar.Bugün için tutsaklar üzerindenas›l, ne uygulasam sonuç al›r›mhesab›yla her fleyi uygulama peflindeler.Tutsaklara karfl› uygulananhak gasplar›nda olabildi¤ince birpervas›zl›k olurken yine kendilerininyapt›¤› kimi fleylerde de vurdumduymazl›kbir o kadar çok.3- Sohbet hakk› uygulanm›yor.Sohbet hakk› tutsaklara sunulan birlütuf de¤il, böyle de kabul etmiyoruz.122 insan›n hayat›n› kaybetti¤ibir direnifl ile kazan›lm›fl bir hakt›r.Ölüm orucu zaferi ile tan›nan sohbethakk› ilk bir kaç ay uyguland›,sonras›nda uygulamaman›n hesaplar›içine girilip çeflitli yöntemlerebaflvuruldu. “Yer ve eleman s›k›nt›-s› çekiyoruz” söylemi hiçbir zamana¤›zlar›ndan düflmedi zaten. Ayakkab›n›kendin ç›kart dayatmas›ylatam 4,5 ay ziyaret, telefon, sohbetvb. bütün haklar›m›z› gasp ettiler.4,5 ay sonra infaz hakimli¤inin“ayakkab›y› görevli personel ç›kartmaklayükümlüdür” karar›ndansonra haklar›m›z› kullanmaya bafllad›k.Fakat bu sefer de sohbet saatini10’dan 6’ya indirdiler. Biz tutsaklarolarak kazan›lm›fl hakk›m›zasahip ç›kaca¤›m›z› ve 6 saatlik sohbetikabul etmeyece¤imizi belirtipsohbete ç›kmama karar› ald›k. ‹darebugün yer yok, personel yok diyor,fakat bizler hücrelerimizde biraraya gelebilece¤imizi belirttik idareye.Bu zaman içerisinde de yer vepersonel s›k›nt›s› giderilebilirdi fakatidare bunu da kabul etmedi. FTiplerinin üst katlar›nda bofl yerleroldu¤unu söylüyorsun bu defa “elemans›k›nt›” diyor. Biz alternatifsundukça idare sohbeti uygulamaman›nteorilerini üretiyor. En sonidare “sohbet uygulamas› bizi afl›-yor” diye cevap vermiflti.4- Hücrelerimizde yaflam›m›zsürekli bir faaliyet içinde flekilleniyor.F Tipleri aç›lal› 10 y›l olacak ve10 y›ld›r içerde tecritin tüm etkenlerinekarfl› kendi alternatiflerimiziüretiyoruz. Yaflam›m›z› her daim dirik›lmak için üretimimizden e¤itimekadar çal›flmalar›m›z› bir bütünlükhalinde oluflturuyoruz. Tecritleistenen sonuç bizlerin inançlar› vedüflüncelerimizin yokedilmesi. Bizlerde tecrit politikas›n› ifllevsiz k›lmakiçin inançlar›m›zdan ve düflüncelerimizdentaviz vermeyerek üretmeyeve direnmeye devam ediyor,üreterek devrimci tutsak gelene¤inisürdüyorduk.5- 2,5 y›ll›k tutsakl›¤›mda çokfley yaflad›m elbette. Ölüm Orucudireniflimizin zaferle sonuçlanmas›-n›n verdi¤i o anki coflku unutulmayacakbir duygu benim için. ‹kincibir fley daha söylemek yerinde olacakt›r.Çünkü tutsakl›k yaflam›m›zdacoflkuyu, sevinci paylaflt›¤›m›zSay›: 188Güler Zere’ye Özgürlük!TECR‹T25


Nadir ÇINAR:“Sohbet hakk›n›uygulamaya personel yokama bask›nlarda, sürgünlerdegardiyandan ad›matacak yer kalm›yor”1. Evet halasürüyor. ZatenF Tipinde,hücrelerde yaflamakbafll›bafl›na bir tecrittir.2. Birçoksald›r› oldu, olmaya da devam ediyor.9 y›ld›r farkl› farkl› yöntemlerle,bir çok sald›r› politikas›yla bizleriyoketmeye çal›fl›yorlar. En sonsald›r› politikalar›, 18-21 yafl aras›ndakitutsaklar› ay›rarak tecrit içindetecrit etmeye çal›fl›yorlard›. Di¤erbir yan› da hak gasplar› ve keyfi uygulamalard›.Tüm keyfiliklere itirazetti¤imiz, suç duyurusu yapt›¤›m›zmerciler aleyhimize karar veriyordu.Yani tecrit sald›r›s› sistematikhale gelmifl ve yo¤un bir flekildesürdürülmektedir.3. Sohbet hakk›m›z hala gaspedilmeye devam ediliyordu. Nedensohbete ç›kar›lmad›¤›m›z› sordu-¤umuzda, “yer yetersizli¤i ve personeleksikli¤i var” deniliyordu.Oysa sürgün sevklerde, zorla hücreDolay›s›yla sürekli üretiyorve ö¤reniyorsun. Bu duruminan›lmaz bir gurur, birrahatl›k veriyor size. ‹flteasl›nda hücrelerdeyaflarken, her yerdeolman›z› sa¤layan bude¤erlerdi.gibi hüznü ve öfkeyi de paylafl›p yaflad›k.Engin Çeber’in, mahkemeden(ayn› davadan tutuklanm›flt›k)tahliye etti¤imizden 1 ay kadar sonraiflkenceyle katledilmesi bizlerdefaflizme karfl› öfkemizi artt›rmaklakalmad›, faflizmin karfl›s›nda hiçbirzaman boyun e¤meyece¤imizi dedüflmana bir kez daha gösterdi. Oöfkemiz de unutulacak, unutturulacakbir durum de¤il haf›zamda.6- Tecrite karfl› mücadele, yaln›zcadevrimci tutsaklar›n ve yak›nlar›n›nde¤il, herkesin sorunudur.Tecrite karfl› mücadelenin büyümesiyletecritin a¤›rlaflt›r›lmas›n› durdurabiliriz.Hiçbir sosyal güvencesiolmayan çal›flan bir iflçinin de patronuntecriti alt›nda oldu¤unu unutmamakgerekir. Tutuklulu¤umdak›z kardeflimden gelen bir mektupalm›flt›m. “Abicim bu yaflad›klar›-m›z› daha önce baflkalar›n›n yaflad›¤›n›anlat›yordun. Ama insan›nbafl›na gelmeden anlam›yormufl”gibi fleyler yazm›flt›. Evet bafl›m›zade¤ifltirme operasyonlar›nda veyabask›nlarda hücremizde ad›m atacakyer kalm›yor gardiyan say›s›ndan...4. Hücrelerde yaflam çok h›zl›ve yo¤un. Tecriti altetmenin enönemli yan› da bu olsa gerek. Ço¤uzaman hücrelerde yaflad›¤›n› unutuyorsun.Ne bileyim bir an›, biröykü yahut bir fliir yazarken, di¤erhücrelerdeki arkadafllar›na, yoldafllar›nanotlar yazarken... yani hephücrenin d›fl›ndas›n ve hep prati¤iniçindesin. Dolay›s›yla sürekli üretiyorve ö¤reniyorsun. Bu duruminan›lmaz bir gurur, bir rahatl›k veriyorsize. ‹flte asl›nda hücrelerdeyaflarken, her yerde olman›z› sa¤layanbu de¤erlerdir...5. Hücrelerde beni etkileyen birçok fley var. Mesela 22 Ocak2007’de “Zafer” diye hayk›ran osesi hiç unutmam. Day›’n›n flehitli-¤i çok etkilemifltir. Gazi’deki onbinlerinfiziken aras›nda olamamakda, bir de Engin’imiz var. Dayanamay›pa¤lad›¤›m ve öfkelendi¤imanlar çoktur Engin’e dair...6. Tecrit politikas› devletin veemperyalizmin genel politikas›d›r.Dolay›s›yla bizler bu sald›r›lar›püskürttükçe onlar sald›rmaya devamedecek. Her sald›r›y› bofla ç›-kartt›¤›m›z gibi tecrit politikas›n›da bofla ç›karaca¤›z. Direniflimiz vetarihimiz bunu somutluyor çünkü.gelmeden anlamam›z biraz güç oluyor.Yaflananlar› ve yaflanacaklar›düflünerek tecrite karfl› mücadelededuyarl› olunmas›n› bir kez daha dilegetirmek istiyorum.------------------Cem KOYUPINAR:“Aslolan irademizi elegeçirmeleri meselesiydi.Onu da 9 y›ld›r yapamad›-lar...”1- Evet...F Tipleri ilkaç›ld›¤›ndanbu yana tecrit-tretmanuygulamalar›devam etmekte.Tutsakedildi¤imiz30 ay boyunca yaflad›klar›m›z, tutsaklar›“iyilefltirilmeleri gereken birerhasta” olarak görme politikalar›-n›n yans›malar›yd›.2- F Tiplerindeki uygulamalarülkedeki politik havan›n yans›mas›fleklinde oluyordu. Örne¤in d›flar›dademokratik mücadelede bir duyars›zl›k,bir zay›fl›k söz konusu ise,“içerinin sesini kimse duymaz” anlay›fl›ylabask›y›, yapt›r›mlar› artt›-rabiliyor. En son idarelerde belirginhale gelen yapt›r›m “baflkas›na yap›landansana ne”ydi. Örne¤in hapishanedebir arkadafl›m›za haks›zyere bir disiplin cezas› verilmiflti.Bu durumu anlatan bir dilekçe yazd›¤›m›zdaidare dilekçelerimizebaflkas›n›n hücresinde yaflananlarseni ilgilendirmez diye cevap veriyordu.Biz de itiraz etti¤imiz dilekçelerimizde“bizler insan›z, baflkas›n›nac›s›n› yüre¤imizde hissedebildi¤imiziçin tutsa¤›z, hapishaneninbir ucunda yap›lan keyfi uygulamalar›n,cezalar›n yar›n bana yap›lmayaca¤›n›nbir garantisi mi var?Duyarl› olmak, hapishanede olsakda insanca bir yaflam›istemek suç mu?”diye cevap veriyoruzama karar de-26 TECR‹T Tecrite Son! 12 Temmuz 2009


¤iflmiyor; “sen kar›flma”. As›l olaraksen kar›flma mant›¤› düzenintüm halka dayatt›¤› yapt›r›mlar›ndanbiri. D›flar›da televizyonu, gazeteleri,yoz kültürüyle yaparken,“içeride” aç›k aç›k söylüyor.3- Sohbet hakk› uygulanm›yor.Genelgenin, halen uygulanm›yorolmas›n›n temel nedeni; 7 y›l boyuncasüren uzun direniflimizden aln›m›z›nak›yla ç›k›p, zihniyetin iradesinik›r›p zaferi kazanmam›zd›r.Bunun haz›ms›zl›¤› en büyük etkendir.Bu haz›ms›zl›k halen sürmekte.Öyle ki moral ve coflku üstünlü¤ühalen tutsaklarda. ‹dare psikolojikolarak da yenilmifl durumda. Tutsaklar›niradesine boyun e¤mifl biriflleyifl var. Gardiyanlar›na, memurlar›napsikolojik üstünlü¤ü sa¤latmakiçin tutsaklara dönük fiziki sald›r›lar›da artt›r›yorlar. Öyle ki “hiçnedensiz yere” fiziki sald›r›lara u¤ruyorduk.Elbet fiziki güç onlardayd›.3 kiflilik hücrelere 25-30 gardiyan›doldurup istediklerini yapabiliyorlard›.Ama aslolan irademizi eleOktay KELEBEK:“Tecrit ile insan›ninsanl›ktan ç›kmas›isteniyor”1- F Tiplerindetecrithala sürüyor.Yani keyfi uygulamalardahada artt›r›l›-yor.2- Hükümlütutuklu ayr›m›,18-21yafl ayr›m›, sohbet genelgesinin uygulanmamas›.Milletvekillerine,Meclis ‹nsan Haklar› ‹nceleme Komisyonuüyelerine ve Adalet Bakanl›¤›’nagöndermek istedi¤imizkapal› zarf mektuplara idarenin elkoymas›. Gerekçe ise resmi bir s›-fat tafl›mamas› gösteriliyor.3- 10 saatlik sohbet hakk› uygulanm›yor.Yer ve personel yoklu¤uöne sürülüyor. 2007’de sohbet hakk›n›uygulamamak için ayakkab›En son yapt›r›m “baflkas›nayap›landan sana ne”ydi.‹dare dilekçelerimizebaflkas›n›n hücresindeyaflananlar seniilgilendirmez diye cevapveriyordu. As›l olarak senkar›flma mant›¤› düzenintüm halka dayatt›¤›yapt›r›mlar›ndan biri.aramas›nda slogan at›lmas› öne sürülmüfltü.May›s ay›nda (2009)MLKP davas› tutsaklar› sohbethakk›n› kulland›lar. 5 saat. Bir aysonunda “ayakkab›n›z› kendiniz ç›-kart›rsan›z sohbete ç›kart›r›z, yoksaç›kartmay›z” dendi.4- Hücrede tecrite karfl› yaflamdüzenli bir flekilde üretim yaparakel ürünleri yaparak, yaz› yazarak,di¤er hücrelerle sohbet ederek geçiyor.Hücre içindeki paylafl›mlar›tecritin yarataca¤› etkileri daha azaindirgemek için sürekli bir faaliyetiçindeyiz.5- Day›’n›n ve Engin’in haberiniald›¤›m›z ilk an, 1 May›s’ta Taksim’eç›k›lmas›. Tecritte k›sa birnotun veya ufak bir ikram›n baflkabir hücreden gelmesi veya gönderilmesi.Paylafl›m›n ne kadar gereklioldu¤u.6- Tecrit ile insan›n insanl›ktanç›kmas› sadece kendini düflünmesi,düflünmeyen, üretmeyen, söyleneniyapan bir robota çevrilmesi isteniyor.geçirmeleri meselesiydi. Onu da 9y›ld›r yapamad›lar, bundan sonra dayapamayacaklar.4- Hücredeki her gün, her saat,her dakikaya eme¤in, sevginin, komünyaflam›n bir parças› hakimdi.Düzenli olarak ç›kan dergiler (‹leridenZafere, Nail ‹bo, Aile Postas›,Berdan’dan Berkan’a, Gomedi...),günlük hücreler aras› sohbetler(notlar arac›l›¤›yla) gündeme dairtart›flmalar, hapishanenin k›t olanaklar›ylabinbir güçlükle ifllenenel eme¤i, göz nuru ürünlerle hücredekigünlük yaflama 24 saatlik günyetiflmez oluyor. Ve her saat yeni birfley ö¤renmenin heyecan›yla geçiyordugünlerimiz. Okuma yazmabilmeyen arkadafllar›m›z›n öyküleriyle,denemeleriyle, makaleleriyleyaz›nsal üretimin sorumlulu¤unuüstlenen duruma gelmeleriyle, herdevrimci tutsa¤›n çeflitli alanlardakendini yetkinlefltirmesiyle F Tipleritutsaklarla birlikte ö¤retmeye devamediyor.5- Yatt›¤›m 30 ay belki çok uzunbir süre de¤il. Ki halen 9 y›ld›r teklihücrelerde kalanlar, inflaat halindeykenoraya at›lan arkadafllar›mvar. Onlar› orada, o koflullarda b›-rakmak tahliye olan arkadafllar›m›ziçin yüreklerinde kalan bir s›z›. Tecritkoflullar›nda insan yüzünü, bir tebessümüve kimi zaman da s›cak birkucaklaflmay› özledik. Özlem hepvard›. Biz orada kendi hücremiz d›-fl›nda kalan arkadafllar›m›z› ço¤uzaman göremedik (mahkeme günleriharicinde...). Ama aram›zdaki ba-¤› anlatmaya, birbirimize olan sevgimizi,paylafl›m›m›z› anlatmayakalemler, sayfalar yetmez. Hastaolan bir arkadafl›m›z›n bafl›nda bekleyemiyordukya da annesi vefateden bir arkadafl›m›z› s›k›ca kucaklayam›yordukama bizim de içimizen az onlar kadar yan›yordu. Yazd›-¤›m›z notlarda, yollad›¤›m›z nanelimon çaylar›nda her an varl›¤›m›z›,birlikteli¤imizi hissettiriyorduk. Biliyordukki her not, her “merhaba”tecritten sökülen bir tu¤la’yd›.6- Tecrit sorunu bugün sadecetutsaklar› ilgilendiren bir sorun de-¤il. Tecrit insanl›k suçu. Kendineinsan›m diyen her kifli buna karfl›mücadele etmeli ve tepkisini örgütleyebilmeli.Hapishaneler bir ülkeninaynas› ise bu aynay› tutan herkifli, görünendeki pay›n› gözden geçirmeli.Bugün insanl›¤› ilgilendirenher sorun, demokrasi mücadelesiveren her yap›y›, kitle örgütünü,ayd›n›, yazar› ilgilendirmektedir.Tecrite karfl› duyarl›l›klar›n› büyütmelerini,içeridekilerin sesine seskatmalar›n› yeni tahliye olan tutsaklarolarak bekliyoruz.Say›: 188Güler Zere’ye Özgürlük!TECR‹T27


Halk›nÇözümü VarB‹R K‹TAP:BARINMA HAKKIENGELLENEMEZYay›na Haz›rlayan:Y›k›ma Karfl› HalkKomisyonuYay›nlayan:Okmeydan› Haklarve ÖzgürlüklerDerne¤i“Y›k›m”, yoksul gecekondular›nsürekli karfl› karfl›ya olduklar› birtehdittir. Tehdit s›k s›k da fiiliyatadönüflür. “Y›k›ma Karfl› Halk Komisyonu”iflte yoksul gecekondularayönelik bu tehdit ve sald›r›ya karfl›mücadele çerçevesinde bir broflüryay›nlad›. Dergimizin 187. say›s›ndaduyurulan bu broflür, Okmeydan›Haklar ve Özgürlükler Derne¤itaraf›ndan yay›nland›. 33 sayfal›k“Bar›nma Hakk› Engellenemez” adl›broflür, halk›n en temel haklar›ndanbiri olan bar›nma hakk›n› ve buhakk›n gasbediliflini anlat›yor. AKPiktidar›n›n “Kentsel DönüflümP rojesi”nin niteli¤ini, bu projeyeneden karfl› ç›kmak gerekti¤ini,halk için ne sonuçlar yarataca¤›n›ortaya koyuyor ve alternatif çözümönerileri sunuyor.Nedir Bar›nma Hakk›?Bar›nma hakk›, insanlar›n bafl›n›sokaca¤› bir yerinin olmas›d›r. Buhak insan›n en temel, vazgeçilmezhaklar›ndan birisidir. Fakat ülkemizdebu hak, “hak” olmaktan ç›km›flinsanlar›n en temel sorunlar›ndanbirisi haline gelmifltir. Kapitalistüretim iliflkilerinin geliflmesi,k›rdan kentlere göç ve artan nüfusaparalel olarak halk›n konut ihtiyac›çözülmemifltir. Milyonlarca insan›nbafllar›n› sokacaklar› bir evi yoktur.Halk›n önemli bir bölümü kira köflelerindesürünmekte, bafl›n› sokacakbir ev bulanlar›n ço¤u da sa¤l›ks›zkoflullarda yaflamaktad›r. Konutihtiyac›n›n karfl›lanmas› konusundatam bir eflitsizlik, adaletsizlikvard›r. Yoksullar›n bafl›n› sokaca¤›tek bir odas› bulunmazken zenginlerlüks ve çok say›da eve sahiptir.Oysa broflürde belirtildi¤i gibibar›nma her insan için ayr›cal›k de-¤il bir hakt›r. Bu hak Anayasa'ylagüvence alt›na al›nm›flt›r. Anayasa'n›n27. maddesi "herkes yerleflmehakk›na sahiptir" der. 57. maddesinde"devlet konut ihtiyac›n› karfl›-layan tedbirler al›r" diyor. YineAnayasa’n›n 60. maddesinde veTürkiye'nin imza att›¤› uluslararas›sözleflmelerle de bu hak güvence alt›naal›nm›flt›r. Bu yüzden devlet buhakk› korumakla yükümlüdür.Yeni-sömürge bir ülke olman›nsonucu olarak köyden kente göçlerinartmas›, flehirlerde artan nüfusunbar›nma sorununu da beraberindegetirmifltir. Fakat bugüne kadardevlet, gerçek anlamda halk›n bar›nmasorununun çözümüyle ilgilenmemifltir.Çözmek bir yana sorununas›l kayna¤› olmufltur. Halk bukonuda kendi bafl›n›n çaresine bakmakzorunda kalm›flt›r. Kentlere iflbulma umuduyla göç eden yoksullar,flehirlerin en d›fl semtlerinde,hatta henüz yerleflim yerine dönüflmemiflarazilere, derme çatma da olsabafllar›n› sokacaklar› bir bar›nakyapm›fllard›r. Gecekondulaflma denilenyap›laflma da bunun sonucudur.Devlet halk›n bu sorununu çözmekyerine gecekondulaflmay› hepkullanm›fl, istismar etmifltir. Seçimdönemlerinde halk›n oylar›n› almakiçin gecekondu yap›m›na göz yummufl,seçim sonras›nda ise "kanunsuzyap›laflma" denilerek yoksulhalk›n diflinden t›rna¤›ndan art›rarakyapt›¤› evlerini bafl›na y›km›flt›r.Y›llard›r bu böyle süregelmifltir. Fakatdevletin tüm sald›r›lar›na ra¤menhalk›n bar›nma sorunu ortadadurdu¤u için önüne de geçememifltir.Bafllang›çta flehir kenarlar›ndakurulan gecekondu mahalleleri,flehrin sürekli büyümesiyle flehirmerkezlerinde kalm›flt›r. Gökdelenlerlegecekondular iç içe geçmifl,gecekondu arazileri önemli bir rantalan›na dönüflmüfltür. Bugün iktidardakiler"kentsel dönüflüm" ad›alt›nda, "halk› izbe, sa¤l›ks›z konutlardankurtaraca¤›z" diyerekhalk›n evlerini ellerinden almak istemektedir.Sadece ‹stanbul'da 1,5milyonun üzerinde gecekondu y›-k›m kapsam›na al›nm›flt›r. ‹ktidar,bu y›k›m plan› do¤rultusunda, öncelikleen az direniflle karfl›laflaca¤›yerlerde kar-k›fl demeden parça parçay›k›mlar gerçeklefltirmekte, halksoka¤a atmaktad›r.Broflürde, devletin “Kentsel dönüflüm”ü,'kentin alt yap› sorununuçözmek, sa¤l›ks›z flehirleflmeyi en-28 BARINMA 12 Temmuz 2009


gellemek, alt gelirli kiflilerekonut üretmek' gibi'masumane' gerekçelerikullanarak gündeme soktu¤ubelirtiliyor. Oysaki kentsel dönüflümün,flehircilik ilkelerine veplanlama esaslar›na uymad›¤› fakatpara kazand›ran projeler üretmeninyeni ad› oldu¤u anlat›lmaktad›r.Amaç, iktidardakilerin ve belediyelerinrant elde etmesidir. Yoksullar›olabildi¤ince flehir d›fl›na iterekzenginlere güvenli bir yaflam sunulmas›d›r.Sa¤l›kl› bir kent yaratmasöylemleri koca bir yaland›r.Projeye göre, kentsel dönüflümilan edilen bölgelerde kurulmufl bulunanmahalleler tümden ortadankald›r›lacakt›r. Broflür bunu "yenisürgün ve y›k›m politikalar›" olarakde¤erlendiriyor.Y›k›mlarda yaflan›lacaklar›n birboyutu flöyle anlat›l›yor: “Yap›lacaky›k›mlarla sadece evimiz y›k›lmayacak,evimizle birlikte al›fl›k oldu¤umuzkomfluluk iliflkilerimiz ve yaflam›m›zy›k›lacakt›r. Bunun sonucundaevleri y›k›lanlar›n bir k›sm› dar,s›k›fl›k ve insana tavuk kümesindeymiflhissi veren konutlara tafl›n›rkenbüyük bir k›sm›na hiçbir hak verilmeyecektir".Broflürde, Kentsel DönüflümProjesi gündeme geldi¤inden beribelediyelerle ev sahipleri aras›ndayap›lan anlaflmalarla halk›n nas›lkand›r›ld›¤›na, ma¤dur edildi¤inede¤iniliyor."Kentsel Dönüflüme Hay›r" derken,Kentsel Dönüflüm’ün halk içiny›k›m ve iktidardakiler için rantprojeleri oldu¤u söyleniyor.Di¤er taraftan halk›n yaflad›¤›gecekondular›n büyük bölümününbirçok sorunu var. Halk›n altyap›s›,okulu, hastanesi, yolu vb. olmayan,sokaklar›na ambulans›n, itfaiyeningiremedi¤i alanlarda yaflamas› elbetteki savunulamaz. Gecekonduhalk› da o koflullarda yaflamay› istemiyorzaten. Sorun koflullar›n nas›lde¤ifltirilece¤idir. AKP y›karak,halk› evsiz b›rakarak, onu yaflad›¤›yerden, çevresinden kopararak bir“proje” ortaya atm›fl durumdad›r.Web: www.barinmahakki.comemail: barinmahakki@gmail.com“EVLER‹M‹Z‹ BAfiIMIZAYIKMAK ‹ST‹YORLAR. BUNA‹Z‹N VERMEYECE⁄‹Z!Biz Bu Ülkenin Sahipleriyiz,Kanla, Canla, Emekle Üretir,Bugünden Kurar›z Gelece¤iVe Kanla, Canla, EmekleSahip Ç›kar›z Bizim Olana,Gelece¤imize...”Broflürde ise, alternatif olarak ne istendi¤ive bu sorunlar›n nas›l çözülece¤iortaya konuluyor.Kentsel (rantsal) DönüflümDe¤il, Derinde IslahYaflad›¤›m›z yerlerdeki sorunlarçözülemez de¤ildir. Burada temelolan halk›n sorunlar›n›n çözülmekistenip istenmemesidir. Onlarca y›ld›riktidarlar, yaflad›¤›m›z mahallelerinaltyap›, ulafl›m, sa¤l›k, e¤itimgibi sorunlar›n› çözmemifl, tersinedaha da içinden ç›k›lamaz hale getirmifllerdir.Yaflad›¤›m›z yerlerdeki sorunlar›çözmek amac›yla bakan herkes rahatl›klagörecektir ki birçok basityöntemle mahallelerimiz düzenlenebilir.Broflür, bu noktada alternatifolarak "YER‹NDE ISLAH" uygu-Yerinde Islah anlay›fl›na göre:Bir; halk üzerinde yaflad›¤› yerinsahibidir.‹ki; ›slah, altyap› sorunlar›n›,yaflanan alan›n sosyokültürelyap›s›na müdahale etmeden,komfluluk iliflkilerinikoruyarak, çözmeyi amaçlar.Üç; Yerinde ›slah mahallelinin,al›fl›k oldu¤u düzenibozulmadan, sosyal iliflkilerinezarar vermeden, uygulan›r.Dört; amaç, yerleflim alan›n›nmümkün oldu¤uncadokusunun bozulmadan ›slahedilmesidir.lamas›n› çözüm olarakileri sürmektedir.Neden Yerinde Islah?Bu sorunun cevab›, broflürdeflöyle aç›klanmaktad›r; “ Birincisihalk›n üzerinde yaflad›¤› yerin sahibioldu¤unun kabulü anlam›na gelen"yerindelik" kavram›d›r. ‹kincisiise yaflanan alan›n sosyokültürelyap›s›na müdahale etmemeyi,komfluluk iliflkilerini korumay› vealtyap› sorunlar›n› çözmeyi amaçlayan"›slah" kavram›d›r.”Yerinde ›slah tan›m ve politikas›,iflte buradan ç›k›yor."Yerinde Islah" uygulamalar›ndatemel bir di¤er nokta ise;mümkün oldu¤unca yerleflim alan›-n›n dokusunun bozulmadan ›slahedilmesidir.Yerinde ›slah mahallelinin, al›fl›koldu¤u düzeni bozulmadan sosyaliliflkilerine zarar vermeden, sürülmeden,...[sorunun çözülece¤i] projelerolarak uygulanacakt›r.”Broflürde sorunun çözümü içinbir Halk Komisyonu öneriliyor. Bukomisyonda kimler yer alacak:Bir: En baflta yoksul gecekonduhalk›. ‹ki: Halk›n örgütlü güçleri.Üç; Halk›n, bar›nma ve sa¤l›kl› yaflamhaklar›n› savunan mimar, mühendisve flehir planc›lar›: “Komisyontüm yerinde ›slah projelerininçiziminden uygulan›fl›na kadar temelbelirleyici güç olmal›d›r.”Broflürde "yerinde ›slah"›n nas›lyap›laca¤›na iliflkin somut önerileryer almaktad›r. fiuras› aç›k ki, oligarflininkentsel dönüflüm projesi ad›alt›nda yürürlü¤e koydu¤u politika,halk için bir dönüflüm olmay›p y›-k›md›r. Bunun y›k›m oldu¤u, TopluKonut ‹daresi (TOK‹)’nin birkaçy›ll›k uygulamalar›ndan da bilinmektedir.Halk›n bu ma¤duriyetibroflürde somut örneklerle anlat›l›-yor ve bu y›k›ma nas›l karfl› konulaca¤›gecekondu y›k›mlar›na karfl›sürdürülen mücadelenin birikimiyleortaya konularak, BEL‹RLEY‹C‹OLANIN HALKIN B‹RL‹⁄‹ oldu¤uvurgulan›yor.Say›: 188BARINMA 29


Odalardaki Uzlaflmac›l›¤›n, Tasfiyecili¤in, Ç›karc›l›¤›nÇarp›tmalar›, yalanlar›, fliddetüzerine spekülasyonlar›b›rak›n; bunlar›n nedenlerinive niçinlerini aç›klay›n!Devrimcilere karfl›ittifaklardan, tasfiyeciliktenmedet ummay›n;statükolar›n›za s›¤›nmay›n!TMMOB’u devrimcilefltirmek,demokratik mücadelede olmas›gereken yerde olmas›n›sa¤lamak, her devrimci,demokrat mimar mühendisingörevidir.Ankara’da ‹nflaat MühendisleriOdas› Küçük Kurulu’nda 3 ve 11Haziran’da yaflanan sorunla ilgiliodalar ve çeflitli mimar mühendisgruplar› taraf›ndan yap›lan aç›klamalar›nortak noktas›, 3-11 Haziranöncesinin yok say›lmas›d›r.Oysa, Odalar’da ço¤unlukla yönetimlereyerleflen statükocular,devrimci, demokrat mühendislerinArt› ‹vme çerçevesinde sürdürdükleriçal›flmalara bafl›ndan itibarentahammülsüzlük sergilediler. Tahammülsüzlükleribir çok kez, sözlü,fiili sald›r›lara dönüfltü. Afla¤›dabunlar›n özet bir dökümünü sunuyoruz.Bu tablo, Odalar’›n yönetimineyerleflen ç›karc›l›¤›n, statükoculu¤un,çürümenin boyutlar›n› vestatülerini, ç›karlar›n› korumak içinne kadar grupçu, benmerkezci, tahammülsüz,siyaset yasakç›s› veanti-demokratik olabildiklerini yeterinceaç›k göstermektedir.Tarih: 25-28 May›s 2006,Yer: TMMOB 39. DönemGenel Kurulu... Devrimci demokratmühendisler, ‹vme dergisinin 1.say›s›yla birlikte "Yetkin Mühendislik”stand› açt›lar; TMMOB yöneticileristand›n kald›r›lmas› içinbüyük çaba harcad›lar, ama baflar›l›olamad›lar. ‹vme ilk kez okurlar›ylabulufltu.SUÇ DOSYASITarih: 29 Eylül 2006...TMMOB yönetimi bu tarihteyapt›¤› toplant›da afla¤›daki karar›alarak, muhalif, elefltiren düflüncelerkarfl›s›ndaki tahammülsüzlü-¤ünü belgeliyordu:“KARAR NO 134 : Lübnan'a askergönderme tezkeresinin...TBMM'de görüflülmesi s›ras›ndaAnkara'da yap›lan eylem sonras›nda...Halkevleri Örgütlenme Sekreteriimzas› ile TMMOB ve TMMOBBaflkan›na yönelik gerçek d›fl›, mesnetsizve hakaretlerle dolu bir yaz›yay›nlanm›flt›r. Bu çirkin ve provokatif... yaz›y› kaleme alan kifli veonu sahiplenen Halkevleri yöneticilerininbu tutumunun k›nanmas›-na...” karar verilmifltir.Bir demokratik kurumun, kendisineyönelik bir elefltiriyi “çirkin,provokatif” ilan etmesi, k›namakiçin özel olarak karar almas›, elefltiriyetahammülsüzlü¤ün belgesidir.(Burada ilginç bir di¤er yan ise Halkevleri’ninayn› tasfiyeci ve tahammülsüzmant›¤› sürdüren TMMOByönetiminin flu an koltuk de¤nekli-¤ini üstlenmesidir.)Tarih: 4 Mart 2007... ‹vmeokurlar›n›n ‹stanbul’da düzenledi¤i"Yetkin Mühendislik” panelineTMMOB eski yöneticisi DoçDr. O¤uz Gündo¤du’nun kat›l›m›,Jeofizik Odas› ‹stanbul fiube YönetimKurulu taraf›ndan “panelinamac›n› aflaca¤›” gerekçesiyle engellendi.“Yetkin mühendislik” konusundauzlaflmac›l›¤›n, ç›karc›l›-¤›n teflhir edilecek olmas› “amac›aflan bir durum”du onlara göre.Tarih: 17 Mart 2007... Yer:Adana... Adana’da yap›lacak"Yetkin Mühendislik” paneliengellendi. Ziraat MühendisleriOdas› Adana fiubesi’nin panel içintahsis etti¤i salon "yukar›dan gelenbask›lar sonucunda” iptal edildi.Sonras›nda tutulan ‹MO Adana fiubesitoplant› salonu da benzer flekildeiptal edildi. Sonras›nda Eczac›larOdas› da verdi¤i yerden vazgeçince,‹vme’nin paneli 24 Mart’taözel bir salonda gerçeklefltirildi.Tablo aç›k; statükocular, ifli gücüb›rakm›fl, seferberlik halinde ‹vme’ninpanelini engellemek için u¤rafl›yor.Bu seferberlik elbette nedensizde¤il.Tarih: 10-11 Kas›m 2007...Yer: Antalya... 2. SMMSorunlar› Sempozyumu’nda standaçan ‹vme Yay›n Kurulu üyelerine,Sempozyumun gerçeklefltirildi¤iotelin görevlileri taraf›ndan sald›-r›ld›. Stand da¤›t›ld›.Tarih: 28 Mart 2008... +‹vmeDergisi Yay›n Kuruluüyesi ve TMMOB Mimarlar Odas›Ankara fiubesi Sekreter Yard›mc›s›Mimar Alev fiahin, 8 Mart mitinginekat›ld›¤› gerekçesiyle tutukland›.fiahin’in tutuklanma sürecinde MimarlarOdas› Ankara fiubesi, üyesinineredeyse sahiplenmedi. Bir aç›klamay›bile güç bela yapan MimarlarOdas› Ankara fiubesi, fiahin’in arkadafllar›n›ve avukatlar›n› tan›mad›-¤›n› ifade etti. Oda yöneticilerindenbiri, ziyarete giden ‹vme Yay›n Kuruluüyesinin üzerine yürüdü.TMMOB baflkan› Mehmet So¤anc›,bir meslektafl›n›n tutuklanmas›nauzun süre kay›ts›z kald›ktan sonra,ancak, baflkan aday› oldu¤u 29 May›s’takiGenel Kurul’a iki gün kalabir aç›klama yay›nlayabildi.Tarih: 10 Eylül 2008...TMMOB yöneticileri, iflkenceci,infazc› polis teflkilat›n›nAnkara Liman Restoran’daki iftaryeme¤ine kat›ld›lar.Tarih: 11 Ekim 2008... ‹vme,yapt›¤› aç›klamada MMO30 TMMOB 12 Temmuz 2009


ve ‹MO yönetimlerinin, iflbirlikçi,peflkeflçi AKP’li bakanlar›nsoruflturulmas› karar›nauymad›¤›n› aç›klayarak, bututumu teflhir etti.May›s 2008’deki TMMOB40. Genel Kurulu’nda, AKP hükümetininbefl mühendis bakan›n›nüyeleri olduklar› odalar›n onur kurullar›nasevk edilmesine karar verilmiflti.Bu aç›k karara ra¤men,‹MO ve MMO yönetim kurullar›,ad› geçen bakanlar hakk›nda gerekeniyapmad›lar. Dahas›, onlar ad›-na savunma yazd›lar adeta. ‹MO veMMO yöneticilerine göre, AKP’libakanlar, 1950’lerden beri uygulananemperyalist politikalar›n yaln›zca"masum" uygulay›c›s›yd›lar.Bu politikalar›, ilk bu AKP’li bakanlaryürürlü¤e koymad›klar› için,kaynaklar›m›z›n emperyalist tekellerepeflkefl çekilmesinden sorumlututulamazlard›...Tarih: 31 Ekim 2008... Devrimcimimar Alev fiahin,sekreter yard›mc›s› olarak çal›flt›¤›Mimarlar Odas› Ankara fiubesi taraf›ndanhiçbir gerekçe gösterilmedeniflten at›ld›. Ama gerekçe belliydi:Alev fiahin’in ‹vme dergisinin görüfllerinipaylaflmas›yd›. Hapishanedenç›kt›ktan sonra Mimarlar Odas›’ndakiifline geri dönen fiahin’in, okoflullard› iflten ç›kar›lmas›, siyasioldu¤u kadar, ahlaki olarak da sorgulanmas›gereken bir tutumdu. ‹vmedergisi ve okurlar›, MimarlarOdas› Ankara fiubesi’nin bu tutumunuAnkara, ‹stanbul, Kocaeli’deyapt›klar› birçok eylemle protestoettiler.19-22 Aral›k katliam›n›n y›ldönümü:TMMOB yönetimi,herhangi bir faaliyet, anma, eylemveya en az›ndan bir aç›klamayapmad›¤› gibi, birçok TMMOB birimiyemekli, sazl› sözlü e¤lencelerdüzenledi.Tarih: 7 Ocak 2009... Filistin’eyönelik ‹srail sald›r›lar›nakarfl›, içlerinde TMMOB’nin deyer ald›¤› demokratik kitle örgütleriDevrimcidemokrat mimar, mühendisleri,b›çakl›, sopal› güruhlasusturmak...polis korumas› arkas›ndatoplant› yapmak‹vme okurlar›n› kurulüyeli¤inden atmak...Bunlar, mimar mühendislerinmücadele tarihinde sadecekara lekeler olarak an›lacakt›r.Bunlar, devrimcilik,demokratl›k ad›na utançvericidir.Hiçbir devrimci demokrat mimar,mühendis, planlamac›, ve hiçbirdevrimci demokrat grup, buutanca ortak olmamal›d›r.bir aç›klama yay›nlayarak BirleflmiflMilletler Bar›fl Gücünü ve AKP’yigöreve ça¤›rd›lar. ‹vme bu sa¤c› politikay›yapt›¤› aç›klamayla elefltirdi.fiubat 2009: ‹vme Dergisi’nin,TMMOB yönetiminintekellerle uzlaflmac›l›¤›n› elefltiren6. Say›s› ç›kt›. Bart›n ‹KK (‹l KoordinasyonKurulu) HEMA adl› enerjitekeline karfl› önemli mücadelelervermifl ve Bart›n halk›n› bu mücadeledebir araya getirmiflti.‹KK bir rapor haz›rlamas› içinTMMOB’u Bart›n’a davet etti. Ancak,gelen TMMOB heyeti, kuyuincelemesini yar›da b›rakarak HE-MA’c›larla görüflmeye gitti. ‹KKüyeleri ve gazeteciler TMMOB heyetiniHEMAc›larla yemek yerkenyakalad›lar. Bunu TMMOB’a flikayetettiler. TMMOB yönetimi ise tekellerleyemek yiyen heyeti elefltirmekyerine, tekellere karfl› mücadeleeden Bart›n ‹KK üyelerini önceOnur Kurulu’na verdi, sonra daBart›n ‹KK’y› feshetti... ‹vme’nin“Bart›n ‹KK” say›s› ifltebunlar› teflhir ediyordu.TMMOB yönetimi ‹vme Dergisi’netekzip gönderme karar›ald›, ancak tekzipde iddialardanhiçbirine cevap veremiyordu.Tarih: 14 Mart 2009... Ankara’da‹MO 2. Ö¤renci ÜyeKurultay›’nda içlerinde ‹vmeciler’inde bulundu¤u Genç ‹MO üyeleri bildirida¤›tmak istedi. Bildiride OD-TÜ Genç ‹MO seçimlerinde yaflanananti-demokratik uygulamalarelefltiriliyordu. Buna tahammül edemeyenoda yöneticileri baflta ZüberAkgöl olmak üzere ö¤rencilere müdahaleetti. ‹vme okurlar›, tartaklanarakbinadan at›lmaya çal›fl›ld›,sonras›nda ise tekme tokatlarla sald›r›ld›.Küfürler edildi. ‹MO YönetimKurulu II. Baflkan› Alaattin DU-RAN, ö¤rencilere ‘Amerikan ajan›’diye sald›rd›.Tarih: 4 Nisan 2009.. Ankara’datoplanan TMMOBDan›flma Kurulu’na çeflitli illerden50’ye yak›n ‹vmeci ve 20 Genç‹MO üyesi kat›ld›. Toplant›da konuflan‹vme okurlar›, Alev fiahin’in ifltenç›kar›lmas› olay›ndan, Bart›n‹KK’n›n feshedilmesine, ‹MO Ö¤renciKurultay›’ndaki oda yöneticilerininsald›r›s›na kadar birçok antidemokratiktasfiyeci yaklafl›m› teflhirettiler.Tarih: 6 May›s 2009... ‹MOKüçük Kurulu’nda ‹vmeokurlar›n›n her sözüne müdahaleedildi, konuflturulmamaya çal›fl›ld›,"faflist, Ayd›nl›kç›” gibi hakaretlerdevam etti. Statükocular, KüçükKurul’a ö¤rencilerin kat›lmamas›yönünde karar almaya çal›flt›lar ancakbaflaramad›lar.Tarih: 3 Haziran 2009... ‹nflaatMühendisleri Odas›(‹MO) Ankara fiubesi Küçük Kurulu’nda,bir ‹vme okurunun "öncekikurullarda devrimcilere hakaretleredildi¤ini, bu hakaretleri yafl›, konumu,s›fat› ne olursa olsun kimseninSay›: 188TMMOB 31


edemeyece¤ini” ifade etmesi üzerine‹MO yönetiminden Züber Akgöl’ünsözlü sald›r›s› ile bafllayanitifl kak›fl kavgaya dönüfltü. Kavgasonucunda ‹MO yönetimi, Ankarafiube yönetimi ve oda çal›flanlar›ndan5 kifli, 2 de ‹vme okuru yaraland›.‹MO Yedek Yönetim Kuruluüyesi ve Halkevi çevresinden FerhatYaflar Ar›kan ve bir oda güvenlikgörevlisi ‹vme okurlar›na sopa ilesald›rd›. Kendileri sopa ile sald›rmas›nara¤men sonras›nda “‹vmecilerKüçük Kurulu sopalarla bast›” diyerekyaflananlar› çarp›tt›lar.Yaflanan sorunu f›rsat bilenTMMOB etkin yönetimi, bafltaMehmet So¤anc› ve ‹MO yöneticileriolmak üzere Türkiye çap›ndabir siyasi linç kampanyas› bafllatt›-lar. Birçok oda ve ‹KK’ya yalanlar›paralelinde aç›klamalar yapt›r›ld›.Aç›klamalar›n ço¤undan oda yöneticilerininhaberleri yoktu. Yönetimayr›ca aç›klama yapmayan odalaradönük de bask› uygulad›.Tarih: 11 Haziran 2009...‹MO yöneticileri ‹vme okurlar›n›nve muhalif olabilecek di¤erkifli ve gruplar›n ça¤r›lmad›¤› gizlibir Küçük Kurul toplant›s› yapmayaçal›flt›lar. Bu giriflimi ö¤renendevrimci demokrat mimar mühendisler,toplant›ya kat›lacaklar›n› vetüm devrimci demokrat oda yöneticilerinide Küçük Kurul’a ça¤›rd›klar›n›duyurdular. Küçük Kurul üyesi10 ‹vme okuru, toplant›ya gitti-¤inde ço¤unlu¤u mühendis olmayanyaklafl›k 100 kiflilik bir grup, ‹vmeokurlar›na sald›rd›. Küçük çapta birlinç yafland›. Sald›rganlar b›çakl›,sopal›yd›. B›çak da kullan›lmaya çal›fl›lanbu sald›r›da 2 ‹vme okuru yaraland›.‹MO yöneticilerinin organizeetti¤i ve TMMOB baflkan›, MMObaflkan›n›n da gözleri önünde gerçeklefltirilensald›r›ya polis de müdahaleetti. Ard›ndan ‹MO yöneticileri,muhalif hiç kimse al›nmaks›z›nve polis korumas› arkas›nda toplant›lar›n›yapt›lar ve utanmadan poliskorumas› alt›nda yapt›klar› toplant›da‹vme okurlar›n›n Kurul’danat›lmas› karar› ald›lar.Bu karar onlar›n anti-demokratikliklerinin,elefltiriye tahammülsüzlüklerinin,zorbal›klar›-n›n, odalar› kendi ç›karlar› do¤rultusundakullanabilmek için her fleyiyapabileceklerinin ifadesidir. Bukarar, tarih karfl›s›nda onlar için sadecebir utanç olacakt›r.Hiçbir devrimci demokrat mimar,mühendis, planlamac› ve hiçbirdevrimci demokrat grup, buutanca ortak olmamal›d›r.Oda yönetiminde yer alan ve halensol saflarda bulunan kifliler vegruplar, yalanlar›, çarp›tmalar›, k›flk›rtmalar›b›rak›p, mühendislere vehalka yukar›da anlat›lanlar›n hesab›n›vermeli, muhasebesini yapmal›d›rlar.‘TMMOB’da Demokrasi ‹stiyoruz!’Bir demokratik kitle örgütü, yönetimindekendini devrimci, ilericiolarak nitelendiren insanlar›n oldu-¤u bir örgütlülük, kendi üyeleri taraf›ndan,devrimci, demokrat, ilericiinsanlar taraf›nan protesto ediliyor.Böyle bir durumda yap›lacak ikifley vard›r; ya “kaale almaz” görünülür,hatta “hem suçlu hem güçlü”olarak sald›rganlafl›p, protestoedenleri susturmaya çal›fl›l›r.‹kinci yol ise, bizi, kendi taban›-m›z, üyelerimiz protesto ediyorsa,bizi, devrimciler, demokratlar, ilericilerprotesto ediyorsa, oturup düflünmeli,kendimizi gözden geçirmeliyiztavr›d›r.TMMOB, hangi yolu seçecekgörece¤iz. Ama kap›lar›n›n önündekiseslenifllere kulak vermelidirler.*‹MO Ankara fiubesi’nin KüçükKurulu’nda gerçeklefltirilen sald›r›-n›n ard›ndan devrimci, demokrat,‹vme, TMMOBÖnündeNöbetteilerici mimar ve mühendislerdenoluflan bir grup, geçen hafta (27Haziran), Türk Mühendis ve MimarOdalar› Birli¤i’nin (TMMOB)K›z›lay Selanik Caddesi’ndeki GenelMerkez binas› önünde toplanarak,TMMOB içindeki tasfiyeci tutumuprotesto etmifllerdi.Eylemde tafl›nan pankart ve dövizler,sorunu tüm yönleriyle özetliyorduasl›nda: “TMMOB’de Demokrasi‹stiyoruz” yaz›l› pankartve “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, ‹vme’yeDönük Yalanlara Son, ‹ftiralaraSon, TMMOB GerçekleriAç›klas›n...” yaz›l› dövizler*‹vme Dergisi okurlar› 29 Hazirangünü de TMMOB önündeydiler;Üzerlerinde “TMMOB’de Demokrasi‹stiyoruz”, “TMMOB’de Adalet‹stiyoruz” ve “TMMOB GerçekleriAç›klas›n” yazan yelekler vard›.“Gerçekler aç›klanana ve adaletyerini bulana kadar” sürdüreceklerdibu eylemleri. ‹vme okurlar›n›nimzaya açt›¤› talepler flöyle:“• ‹MO'daki tüm bu süreçle ilgilitarafs›z bir araflt›rma komisyonukurulmal›.• Bu süreçle ilgili gerçeklertüm devrimci demokrat kamuoyunaaç›klanmal›.• Örgüt içi demokrasiyi tart›flmaküzere TMMOB demokratüye toplant›s› yap›lmal›.Devrimci demokrat mimar mühendisler,herkesi, geliflmeleri aktarmak,eylemlerini duyurmak içinaçt›klar› siteyi ziyarete ça¤›r›yorlar:http://tmmobdedemokrasiistiyoruz.com32 TMMOB 12 Temmuz 2009


‹hbarc›l›¤› meflrulaflt›rmak, ne zamandanberi Halkevleri’nin yay›n politikas›d›r?Devrimci, demokrat mimar mühendislereyönelik sald›r›lar›n, engellemeleriniçinde yeralmak, hiçbirdevrimci grubun ifli olamaz. Böylebir “taraf”ta yer alman›n mimar mühendislerinmücadelesine hizmet etmeyece¤ide aç›kt›r.Devrimci, demokrat mimar mühendislere11 Haziran’da gerçeklefltirilensald›r›da, statükocular›n, tasfiyecilerinsaf›ndan ve a¤z›ndandevrimcilere sald›ran Halkevleriçevresinden mimar mühendislerinoluflturdu¤u Politeknik grubu, 3Haziran öncesinde yaflanan sald›r›-lara, fi‹DDETE, engellemelere, anti-demokratiktutumlara iliflkin hiçbirfley dememifltir. Seyretmifl vesusmufllard›r.11 Haziran’da ise, seyircili¤in deötesinde, ‹vme okuru mühendislerekarfl› fliddet kullan›lmas›na, onlar›n100 kiflilik bir güruhun ve polisinsald›rganl›¤›yla toplant›ya al›nmamas›tavr›na ortak oldular.‹vme okuru mühendislere karfl›fliddeti meflru gören bir tav›r ald›lar.Bu tav›rlar›yla bütünleflen birbaflka olumsuz tav›rlar› ise, Konya‹MO’nun faflist, polis a¤z›yla yaz›lm›fl,provokatör aç›klamas›nabefl gün boyunca sitelerinde yervermeleri oldu.Kendisine devrimci, demokratdiyen her mühendisin veya örgütlülü¤ün,an›nda mahkum etmesi, yazanlaratav›r almas› gereken biraç›klamay›, b›rak›n tav›r almay›, sitelerinekoymakta bir sak›nca görmediarkadafllar.Aç›klamaya bu sayfada yer veriyoruz.Bak›n, tekrar okuyun bellibölümlerini ve devrimci, demokratbir grubun sitesine ne kadar yak›flt›-¤›na karar verin.Halkevciler yak›flt›r›yor.Konya ‹MO’nun ihbarc›, provokatör,sald›rgan aç›klamas›na Politekniksitesinde yer verilmesi, kendileriyleyap›lan görüflmede elefltirildi.Arkadafllar›n elefltiri karfl›s›ndaverdikleri cevap fluydu: “BU B‹-Z‹M YAYIN POL‹T‹KAMIZ, S‹-TEM‹ZDE OLMASINDA B‹RYANLIfiLIK YOKTUR ANCAKB‹Z BELL‹ HASSAS‹YETLER‹DÜfiÜNEREK KALDIRDIK S‹-TEM‹ZDEN..”‹flte Halkevciler’in Politeknik SitesineKoydu¤u Provokatif Aç›klama:Hain Sald›r›y› K›n›yoruz03 Haziran 2009 günü, ‹nflaat Mühendisleri Odas› Ankara fiubesi Ola¤anÜye Toplant›s›nda, Art› ‹vme isimli grup taraf›ndan, gayri ahlaki bir flekildeyap›lan sald›r› sonucu, ‹nflaat Mühendisleri Odas› Yönetim Kurulu Baflkanl›-¤›n› 3 dönem yürüten, halen TMMOB Yüksek Onur Kurulu üyesi olan TanerYüzgeç beyefendi yaralanm›flt›r.Hangi isim ve hangi düflünce alt›nda olursa olsun, illegal örgütlenmeleryapan ve yasad›fl› eylemlerle insanlar›n can güvenli¤ini tehdit eden örgütlerve bu örgütlerin üyesi olan afl›r› tahrik edici, baz› insani yetilerdennasibini alamam›fl kiflilerin yapt›klar› sald›r›lar› kabul etmemiz mümkün olmayacakt›r.Kendilerine Art› ‹vme ad›n› veren bu yasa d›fl› örgütlenmeninyapt›¤› hain sald›r›y› k›n›yor, sald›r›da yaralanan Sn. Taner Yüzgeç beyeve di¤er yaral›lara geçmifl olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu sald›r›n›n aslaunutulmayaca¤›n›, haf›zalar›m›zdan silinmeyece¤ini biliyor, her türlü anti-demokratik sald›r› ve eylemin karfl›s›nda oldu¤umuzu belirtmek istiyoruz.‹MO Konya fiubeDahas›, devam›nda da flunu diyorlard›:“Bu aç›klaman›n alt›nabelki flunu yazabilirdik: ‘‹vmecilerinfliddet kullanmas› bu tür sa¤c›,gerici odalar için bir f›rsat yarat›r,bu aç›klamada buna örnektir.”Böyle yaparsan›z, böyle yazarlar,biz de bunu sitemizde günlerceyay›nlar›z!.. Böyle diyor Politeknikgrubu. Konya ‹MO’nun aç›klamas›“iyi olmufl”, “müstahakt›r” diye düflünüyorlaranlafl›lan.Böyle bir aç›klaman›n gericili¤ini,buna sitelerinde yer vermelerininyanl›fll›¤›n› görmek bir yana, halabunu savunma, teorilefltirme aymazl›¤›içindeler.Politeknik grubundan mühendisler,kendilerini sald›rganl›¤›n sorumlulu¤undankurtaramazlar. Herfleydenönce, 11 Haziran’da poliskorumas› alt›nda yap›lan ‹MO toplant›s›ndavard›rlar ve ‹vme okurlar›n›Kurul üyeli¤inden atma gibiutanç verici kararlar›n alt›nda da‹MZALARI VAR.O kararlar ki, içeri¤iyle de, üslubuylada devrimcilerin de¤il, düzenina¤z›na yak›fl›r kararlard›r. Devrimcileregüruh diyen haddini, kendinibilmez ifadeler, “bunlarla biraradabulunmayaca¤›z” gibi tespitlervard›r o kararlarda.Peki kimlerle birarada bulunacaks›n›z?..Tasfiyecilerle mi? Odalar›ç›karlar› için kullanmak isteyen“yetkin mühendislik” savunucular›ylam›? Statülerini korumak içindevrimcilere sald›ran, fliddet uygulayanve karalama yapanlarla m›?Yoksa Konya ‹MO gibileriyle mi?Devrimcilere güruh deyip, Konya‹MO’nun bildirisini siteye koyanlar›ntercihleri tart›flmal›d›r.Sonuç olarak, aç›kt›r ki, ihbarc›-l›¤a sahip ç›kmak, bir “yay›n politikas›”olamaz. Böyle bir politika, ilericilik,devrimcilik ad›na savunulamaz...Bu tav›r, faflist, gerici sald›r›-lar›, söylemleri, meflrulaflt›r›r. Odalar’ade¤il, ama faflistlere güç verir.Say›: 188TMMOB 33


Aç›k iflgalin ad›m ad›mgizli iflgale dönüfltürülmesi!IRAKIrak’taki 140 bin iflgalci Amerikanaskerinin “ortal›ktan” çekildi¤i,flehirlerde güvenli¤in Irak ordusu vepolisine b›rak›ld›¤› aç›kland›. ABD10 Nisan 2003’te iflgal etti¤iIrak’tan iflbirlikçi bir hükümet-ordu-polisgücü yaratarak ayr›lacak.Ad›m ad›m bunun koflullar› haz›rlan›yor.6 y›ldan geriye yanm›fl, y›k›lm›fl,bombalanm›fl flehirler, yüzbinlerceölü, sakat, milyonlarca evini,ülkesini terk etmek zorunda kalan,kendi ülkesinde mültecileflen yoksulIrak’l› ve “ABD demokrasisi”yleyönetilen bir Irak kald›.ABD ordusunun Irak’tanayr›lmas›, iflgalin ortadankalkt›¤› anlam›na m› gelir?Bu soruya evet cevab›n› vermek,iflgalin nedenini hiç anlamamakt›r.ABD ordusunun Irak’tan çekilmesi,bu iflgalin ortadan kalkt›¤› anlam›nagelmez. Amerikan ordusu sadeceflehirlerden de¤il, Irak’tan tamamençekilse de bu yine iflgalin sona erdi-¤i anlam›na gelmeyecektir. Bu sadeceaç›k iflgalin, art›k gizli iflgalolarak sürmesi anlam›na gelecektir.Bizim gibi ülkeler, 1940’lar›nikinci yar›s›ndan itibaren emperyalizmtaraf›ndan ekonomik, siyasi veaskeri anlamda daha dolayl› yollardan‹fiGAL ED‹LEREK yeni-sömürgelefltirildi.Mevcut ordunundönüfltürülmesiyle, ordu emperyalizmingizli iflgalinin ordusu halinegetirildi. Bugün Irak’ta olan da budur.Eski ordu tasfiye edilip, emperyalizmeba¤›ml› yeni bir ordu vepolis gücü oluflturulmakta. Ve flimdiiflgali sürdürme görevi ad›m ad›monlara devrediliyor. Irak’ta bu ifl,Irak’›n aç›k olarak iflgal edildi¤i birsüreçte yap›ld›. Ülkemizde ve benzeriülkelerde ise ayn› süreç dahadolayl› biçimde, halka hissettirmedenyafland›...ABD’nin Irak’tan çekilmesi denilenolay; esas olarak aç›k iflgaldengizli iflgale geçilmesi ve Irak’›nyeni-sömürgelefltirilmesi sürecinintamamlanmas› demektir. Emperyalistsömürüyü aç›k iflgallerle sürdürmek,emperyalizmin “ilk” tercihide¤ildir. As›l tercihleri, gizli iflgalve görünürde ba¤›ms›z bir ülkedir.Irak’ta da neticede böyle bir sistemoluflturmaya çal›flt›lar. Yönetimiyle,ordusuyla, iflbirlikçi burjuvazisiylebunu tam olarak oluflturduklar›ndazaten orada Amerikan ordusununF‹‹LEN KALMASIn›n gere¤i dekalmayacakt›r.ABD’nin Irak’tan çekilmesi tümbu nedenlerden dolay› Irak’›n ba-¤›ms›zl›¤›n› kazand›¤› anlam›nagelmemektedir ve gelmeyecektir.Tersine Irak askeri, ekonomik, politik,kültürel olarak ABD’ye tam ba-¤›ml› bir ülke haline gelmifltir. Ba-¤›ms›zl›¤›n olmad›¤› bir ülkede demokrasidensözedilemeyece¤i deortadad›r. Sözedilebilir diyenler,emperyalizme yaran›p, halka aldatmaktad›rlar.Irak’ta yaln›zca “Amerikan demokrasisi”geçerli olacakt›r! Ve birnoktadan itibaren de, art›k sadecekukla iflbirlikçi bir hükümet, gizliiflgal ordusuna dönüflmüfl bir orduve yeni-sömürgelefltirilmifl bir Irakolacakt›r...Bugüne kadar iflgalci emperyalistlertaraf›ndan bast›r›lmaya çal›fl›-lan direniflleri, yerli iflbirlikçi ordubast›rmaya çal›flacakt›r. Ordu emperyalizminve iflbirlikçi hükümetin ç›-karlar›n› korumak için kendi halk›ylasavaflmaya devam edecektir. ABD’deIrak ordusunu, polisini e¤itmeye, gerekti¤idurumlarda hükümeti hizayaçekmeye devam edecektir.Amerikan iflgalcileri,geride nas›l bir Irakb›rak›yorlar?“Özgürlefltirmek”, “Demokrasigetirmek” için iflgal edilen Irak’taAmerikan demokrasisini istemeyen,iflgalden ma¤dur olan 2 milyon Irakülkesini terk etmek zorunda kald›.Ülke içinde yaflad›¤› topraklar›terk etmek zorunda kalanlar›n say›-s› ise 2.7 milyon. Kendi topra¤›ndamülteci olanlar›n say›s›, nüfusunyüzde 10’unu oluflturuyor.Irak halk› bunca vahfletten sonraülkesinin iflgal edilmesinden nas›lhoflnut olabilir ki?Amerika, Irak’› yak›p y›karken,Irak direnifli, ona bu “zaferleri” pahal›yamaletti.ABD her ne kadar kay›plar›n›gizlese, asker cenazelerinin foto¤raflar›n›nyay›nlanmas›na yasaklargetirse de rakamlar çeflitli biçimlerdebas›na yans›yor. Bugün Irak’tave Afganistan’da 5 bin Amerikanaskerinin öldü¤ü, 80 bininin yaraland›¤›,300 binden fazlas›n›n datedaviye muhtaç oldu¤u belirtiliyor.(Joseph STIGL‹TZ, aktaran Radikal,3 Temmuz 2009) ‹fade edilenrakamlar, Irak direniflinin emperyalizmeoldukça pahal›ya maloldu¤unugösteriyor.Irak’› kan gölüne çeviren, çocuk,kad›n demeden katliamlar yapan,kad›nlara tecavüz eden, sokaklardakiçocuklar› bile kurflunlayan, yüzbinlerceinsan› iflkenceden geçirenAmerikan askerlerinde, intihar oran›ise alabildi¤ine yükselmifl durumda.Bir savafl makinesi haline getirilen,gözünü k›rpmadan öldürmek veiflkence yapmak için e¤itilen Amerikanaskerleri bunun kaç›n›lmaz sonucuolan bir çöküntü içindeler. ‹flgalcilerne kadar güçlü olurlarsa olsunlardireniflin gücü karfl›s›nda batakl›¤asapland›lar. Haks›zlar. Irak’›iflgal ettikten sonra hiçbir direnifllekarfl›laflmayaca¤›n› zanneden Amerika,6 y›l boyunca Irak halk›n›n direniflikarfl›s›nda böyle bedeller ödemekzorunda kald›. ‹flgallerin, yenisömürgelefltirmenin öyle kolay olmad›¤›görüldü.34 IRAK 12 Temmuz 2009


Hiçbir halk ülkesinin iflgal edilmesinden,yak›l›p, y›k›lmas›ndan,ya¤malanmas›ndan, bunca insan›nölümünden, evlerini terk etmek zorundakalmaktan memnun olamaz.‹flgalin halklara demokrasi ve özgürlükgetirdi¤i yalan›n›, sadece bu gerçekçökertir. Saddam’›n diktatörlü-¤ünden dem vurup, iflgali demokrasiad›na kutsayanlar›n dönüp bugünkiIrak tablosuna tekrar bakmas›ve özelefltiri yapmas› gerekir.ABD ülkeden ayr›l›rken geridebirbiriyle düflmanlaflt›r›lm›fl halklarb›rakacak; Kürtler, Türkmenler,Araplar, fiiiler, Sunniler aras›ndakiulusal ve dini çat›flmalar için tohumlar›çoktan atm›fl durumdaAmerika.Herkesin ABD’nin BOP ad› verilenplanlar›n›n as›l amac›n›n, Ortado¤uüzerindeki planlar›n›n ne oldu¤unuanlamas› için Irak’a iyi bakmas›gerekir.Rakamlar, Amerikan devletinin,Irak’›n iflgali ve ya¤mas›, talan›, yeni-sömürgelefltirilmesiiçin önümüzdekisüreçte harcayacaklar›ylabirlikte, harcamalar›n›n 3 trilyondolara yak›n olaca¤›n› gösteriyor.ABD elbette bu 3 trilyon dolarl›kfaturan›n bedelini de Irak halk›naödetecektir. Irak’›n yeni-sömürgebir ülke haline getirilmesiyle hembu fatura ödettirilmifl hem de Amerikantekelleri için önemli bir pazaralan› daha yarat›lm›fl olacakt›r.ABD elbette Irak’› yaln›zca “demokrasi”getirmek için iflgal etmedi.As›l emperyalist tekellerin ifltah›n›kabartan, Irak’taki sömürü pastas›ndandaha fazla pay alabilmek,Irak’›n bütün yeralt› ve yerüstü kaynaklar›n›sonuna kadar sömürebilmekti.Iflte bu nedenden dolay› 240bin Amerikan müteahhidi iflgalinard›ndan akbabalar gibi Irak ve Afganistan’aüflüfltü. Irak petrolü, emperyalistpetrol tekelleri aras›ndabölüfltürüldü.‹flte Amerika’n›n yaratt›¤› yeni“özgür, ba¤›ms›z” Irak tablosu...‹flte Amerika’n›n Irak’a getirdi¤i“demokrasi”... ‹flte Amerikan ordusununyaratt›¤› bilanço... Ya¤malanm›fl,mülteci kamp›na çevrilmifl,iflkencehanelerle doldurulmuflbir Irak... Irak halklar› için art›k sürekliiflgal dönemi bafll›yor. Irak’tabundan sonra geçerli olan tek özgürlük,tekellerin özgürlü¤ü olacakt›r.Yeni-sömürge Irak halk›n› çok dahabüyük bir sömürü, zulüm ve yoksullukbekliyor... Irak halk› ba¤›ms›zl›-¤›n›, özgürlü¤ünü kazanmak içinbüyük savafllar vermek zorundad›r.Siz mezar›n›zda dönemeyeceksiniz bileIrak’ta bir saray; El Fev Saray›.‹flgalci Coni’lerle dolu. Art›k sarayonlar›n. Tören için saray› öncedenhaz›rlam›fllar. Kendi evleri gibi.Törende ABD Baflkan Yard›mc›s›Joe Biden de var.Amerika’n›n Ba¤›ms›zl›k Günü’nükutlayacaklar. Bir iflgalci,bir katil, ba¤›ms›zl›k gününü ancakböyle kutlayabilir... Biden,saraydaki kutlamalardan sonra,Ba¤dat yak›nlar›ndaki bir ABD üssündeaskerlere yapt›¤› konuflmada,bir iflgalcinin halklara, emperyalizmekarfl› direnenlere duydu¤utüm kini kusarak flöyle diyordu:Biden, “Töreni Saddam’›n saray›ndayapt›k, bundan daha iyisiolamaz. O... çocu¤u flimdi mezar›ndadönüyordur.” (Bugün,6Temmuz 2009) dedi.Bunlar› söyleyen emperyalistinahlak›n› ve ruh halini düflünün! ‹flgalettikleri Irak’›n her fleyini ya¤malad›lar.Irak halk›na bir cehennemhayat› yaflatt›lar. Irak, tam biraç›k hapishane haline getirildi.Binlerce Irakl›’y› katlettiler.Irak’›n baflta petrolü olmak üzeretüm zenginlikleri ya¤maland›.“Demokrasi ve özgürlük” getirdiklerinisöyleyen iflgalciler, Irak’›nönce para ve alt›n stoklar›n›, sonrapara edecek her fleyini talan ettiler.‹flgalciler, eski zaman haramilerigibi Irak’›n müzelerini bile ya¤malad›lar.“Uygarl›k” getirdi¤ini söyleyenler,Irak’›n tarihi ve kültürelde¤erlerini ya¤malarken, iflgalciordu da hapishanelerde ahlaks›zl›klar›n›,sap›kl›klar›n› sergiliyordu.“K›l›ç zoruyla” alafla¤› ettikleribir ülkenin mezarda yatan liderinebu küfürleri eden, emperyalistinahlak›n› herkes görmelidir.Emperyalistler, tüm dünyayaABD’nin, dünyan›n “en güçlü veen uygar” ülkesi oldu¤unu yayd›.Bu emperyalist devletin, baflkanyard›mc›s›n›n haline, çap›na,ahlak›na bakarak kendisinin vedevletinin nas›l bir devlet oldu¤unakolayca karar verebilir herkes.Amerika budur iflte...Önlerinde küfrettikleri askerlerebak›n!..‹flgalci, tecavüzcü, herkestenher fleyden nefret eden bir ruh haliyle,donat›lm›flt›r Coni’ler...Küfür edecek, iflkence yapacak,tecavüz edecek, sapk›nl›klar›n› tatminedecek, katliam yapacak vehalk› afla¤›layacak ve “her fley” serbestolacak onlara.Baflka türlü orada askerlerini tutamazlar.ABD ordusu böyle biraskeri güruhtur asl›nda; evet,öldürmek için, iflgaller için, iflkenceleriçin, halklara düflmanl›k için,e¤itilmifl bir askeri güruh.Emperyalist ordular›n e¤itimsistemi budur. ‹flgal edecek, ya¤malayacak,afla¤›layacak ve Bidengibi küfredecek... Ve fakat ve elbettegün gelecek, flimdi içinde küfürlerettikleri saraylar, onlar›n mezarlar›da olacak.Say›: 188IRAK 35


KEND‹N‹ ‹NKAR EDEN BURJUVA DEMOKRAS‹S‹!Burjuva Demokrasisinin Dayatmas›:“Ya Düflünce De¤iflikli¤i Ya Ölüm!”Alman emperyalizmi devrimcileresald›rmaya devam ediyor. DüsseldorfEyalet Yüksek Mahkemesi’ndedevam eden Faruk Ereren davas›n›n2 Temmuz günkü duruflmas›nda,mahkemeye flahit olarak ça¤r›lanNuri Eryüksel tutukland›.Nuri Eryüksel’in tutuklanma gerekçesi,mahkemenin istedi¤i yöndeifade vermemesiydi! Hakim 4A¤ustos’a kadar tutuklama karar›verdi ve karar›n› an›nda uygulamayakoydu. Mahkeme, Eryüksel’ee¤er bu süre içinde istenilen yöndeifade vermeyi kabul etmezse tutuklulu¤unundevam edece¤ini bildirdi.‹flte Almanya’da hukukun nas›liflledi¤ine bir örnek daha! Almanyarg›s›, tan›k olarak mahkemeye ça-¤›rd›¤› bir kifliyi iki duruflma boyuncasan›k gibi sorguluyor, istedi-¤i sonucu alamay›nca tutukluyor,bu süre içinde de düflüncelerindenvazgeçmezse tutuklulu¤unu devamettirmekle tehdit ediyor. Böyle birkarar›n hukukla, adaletle ba¤dafl›rbir yan› olabilir mi? Alman emperyalizmiyarg› gücünü kullanarak insanlarüzerinde bask› oluflturuyor,iradelerini özgürce kullanmalar›n›engelliyor, tehditler ya¤d›r›yor, alenenflantaj yap›yor, düflünce ve ifadeözgürlü¤ünü gasbediyor... Burjuvahukukuna göre bunlar›n hepsi suç!Ama bu da Alman yarg›s›n› ilgilendirmiyor.Çünkü Alman mahkemelerindedevrimcilere karfl› aç›lm›flbütün davalar siyasi niteliklidir vedo¤rudan Alman devletinin siyasitavr›n› yans›tmaktad›r.Emperyalizm, devrimcilere düflüncelerinide¤ifltirmeyi ve piflmanl›¤›dayatmaktad›r. Aç›kça, düflüncede¤iflikli¤i için bir yandan zorbal›k,bir yandan tehdit, flantaj ve pazarl›kyapmaktad›r. Bunun anlam› fludur:Emperyalizm, “DÜfiÜNCE ÖZ-GÜRLÜ⁄Ü”nden hem biçimde,hem özde vazgeçti¤ini ilan etmektedir.‹nsanlar›n flu veya bu düflünceyeinanma ve o düflüncelerini dile getirmehakk›, halklar›n en önemli tarihselkazan›mlar›ndan biridir.Düflünebilmek insan› di¤er canl›lardanay›ran en temel özelli¤idir.Temel haklardan olan ifade özgürlü¤ü;burjuva demokrasisiningeliflimine paralel olarak anayasalarda,ulusal yasalarda ve çeflitliuluslararas› anlaflmalarda evrenselbir nitelik kazanm›fl, ulusal ve uluslararas›güvence alt›na al›nm›flt›r.1789 burjuva Frans›z devriminin“‹nsan ve Yurttafl Haklar› Bildirisi”nden1948 tarihli ‹nsan Haklar›Evrensel Beyannamesi’ne, Avrupa‹nsan Haklar› Sözleflmesi’nekadar say›s›z belge, ifade özgürlü-¤ünü garanti alt›na alm›flt›r.Emperyalizm, bu tarihsel kazan›mlar›gasbetme politikas›n› yayg›nlaflt›raraksürdürüyor. Böyleceburjuva demokrasisinin s›n›rlar› gi-NUR‹ ERYÜKSEL TUTUKLANDIAlmanya yarg›s›n›n hukuksuzlu¤una bir örnek daha eklendi. 2 Temmuz günüDüsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde 2 y›ld›r devam eden FarukEreren’in davas›na flahit olarak ça¤r›lan Nuri Eryüksel, tutukland›.fiahit olarak mahkemeye gelen Eryüksel’i 129a-b “boyun e¤dirme yasas›”gere¤ince 4 A¤ustos tarihine kadar tutuklama karar› alan mahkeme, karar›-n› hemen uygulamaya bafllad›. Ayr›ca, e¤er bu süre içinde boyun e¤mezsetutukluluk halinin devam edece¤ine dair tehdit etmekten de geri kalmad›.Faruk Ereren’in davas› 4 Temmuz günü devam etmek üzere bitirildi.Emperyalizm, devrimcileredüflüncelerini de¤ifltirmeyi vepiflmanl›¤› dayatmaktad›r.Aç›kça, düflünce de¤iflikli¤i içinbir yandan zorbal›k, bir yandantehdit, flantaj ve pazarl›kyapmaktad›r. Bunun anlam›fludur: Emperyalizm, “DÜfiÜN-CE ÖZGÜRLÜ⁄Ü”nden hembiçimde, hem özde vazgeçti¤iniilan etmektedir.derek daral›yor. Emperyalizmin buyan› üzerine söylenenler, ço¤u zamanözellikle ayd›nlar, küçük-burjuvakesimler taraf›ndan “abart›l›”bulunur. Ama iflte Eryüksel’in tutuklanmas›çok çarp›c› bir örnektir.Düflünce özgürlü¤ü gibi, burjuvademokrasisinin en temel özelliklerindenbiri, burjuva demokrasisininen çok övündü¤ü yanlar›ndan birirafa kald›r›lm›flt›r.NATO’nun 1980’lerin sonlar›nda,dünyadaki ulusal ve sosyal kurtuluflsavafllar›n›, devrimci örgütleriyok etmek için belirledi¤i “ya düflüncede¤iflikli¤i ya ölüm” politikas›,bugün art›k emperyalist ülkelerde“yarg›” taraf›ndan uygulan›-yor.Nuri Eryüksel’e düflüncelerindenvazgeçmesi dayat›l›yor. Almandevleti 129a-b maddelerine dayanaraktüm devrimcilere, düzene muhalifbütün ilerici güçlere boyun e¤dirmeyeçal›fl›yor. Terör demagojisiile düflünce ve ifade özgürlü¤ügasbediliyor. Alman emperyalizmininyarg›s› geçmiflte de yarg›lad›-¤› davayla ilgisi olmayan devrimcilerhakk›nda “ihbar etmedi¤i”,“sessiz kalarak psikolojik destekverdi¤i” ve “hala Marksist düflüncelerisavundu¤u” gibi gerekçelerleceza vermifltir.1993 y›l›ndan beri Almanya’dayaflayan Nuri Eryüksel daha önce36 YURTDIfiI 12 Temmuz 2009


de Almanya’da gözalt›na al›n›p, tutuklanm›flbir devrimcidir. Uzun birtutukluluk süresinin sonunda, flartl›tahliye edilmifl, ancak tahliyesindensonra da sürekli denetim alt›nda tutulmufltur.Alman polisine imza atmazorunlulu¤u, oturum s›n›rlamas›getirilerek, belli bir bölgenin d›fl›naç›k›fl› yasaklanm›flt›r. Alman polisi,devrimci faaliyetlere devam etmesidurumunda, tutuklamakla tehdit etmifltir.Faruk Ereren davas›na tan›kolarak ça¤r›l›p, san›k duruma getirilmeside Nuri Eryüksel’i tutuklamakiçin gerekçe bulamayan Almandevletinin son oyunu olmufltur.Cunta hapishanelerinde gördü¤üiflkenceler ve Alman hapishanelerindetabi tutuldu¤u tecrit sonucundaiki gözü de görme ifllevini yitirenEryüksel, bugün yaflam›n› birininyard›m›na ba¤l› olarak sürdürmekzorundad›r.Peki Alman devletinin Nuri Eryüksel’eolan bu kini nereden gelmektedir?Alman emperyalizmininbu kini s›n›fsal bir kindir. ÇünküNuri Eryüksel ba¤›ms›z, demokratikbir Türkiye için faflizme karfl› mücadeleetmifl, sosyalizme inanan birdevrimcidir. Almanya’da da devrimcidüflüncelerinden vazgeçmedenyaflam›flt›r.Almanya Türkiyeli devrimcileritutuklayarak, Nazi Almanyas›’n›Almanya yarg›s›na göreMarksist-Leninist düflüncelerisavunmak suç!FAKAT, Alman devletinindevrimcilere karfl› provokasyonlar,komplolar düzenlemesi, ajanfaaliyetleri yürütmesi, ›rkç›, Naziörgütlenmeleri el alt›ndan finanseederek, desteklemesi, Almanyarg›s›n›n düflüncelerinden dolay›devrimcileri yarg›lamas›suç de¤il!aratmayacak bir hukuk anlay›fl›ylayarg›lamalar yap›yor. Almanya yarg›s›nagöre Marksist-Leninist düflüncelerisavunmak suç!FAKAT, Alman devletinin devrimcilerekarfl› provokasyonlar,komplolar düzenlemesi, ajan faaliyetleriyürütmesi, ›rkç›, Nazi örgütlenmeleriel alt›ndan finanse ederek,desteklemesi, Alman yarg›s›n›n düflüncelerindendolay› devrimcileriyarg›lamas› suç de¤il!Almanya, tekellerin isteklerido¤rultusunda dün oldu¤u gibi bugünde sosyalizm düflüncesini yasakl›yor.Ama faflistleri düflüncelerindendolay› yasaklam›yor! Emperyalizm“anti-terör” yasalar›n› esasolarak devrimci örgütleri tasfiye etmek,devrimcileri teslim almak içinç›kart›yor. Almanya’n›n StammheimHapishaneleri de Türkiye’nin FTipleri de devrimcileri düflüncelerindenvazgeçirmek için inflaa edildive bu amaç do¤rultusunda çal›flmayadevam ediyor.Alman emperyalizmi devrimcilere“ya düflüncelerinizi de¤ifltireceksinizya öleceksiniz ya da hapishanelerdenç›kmayacaks›n›z... sizibu düflüncelerle Almanya’da yaflatmayaca¤›z”diyor. 8000 mülteciyidevrimci, yurtsever örgütleri destekledi¤iiçin s›n›rd›fl› ediyor. Tutuklananher devrimci hakk›nda s›-n›rd›fl› etme davas› aç›yor.Faflizme ve emperyalizme karfl›olmak, devrimci düflüncelere sahipolmak, bu düflünceleri kitlelere yaymak,bu düflünceleri yazan dergi vekitaplar› okumak, bu düflünceler etraf›ndanörgütlenmek suç de¤ildir.As›l suç Alman tekellerinin ç›karlar›için hukuku ayaklar alt›na alarak,bütün yasalar› ihlal ederek düflünceve ifade özgürlü¤ünü gasbetmektir.Sosyalizm ideolojisini, faflizme karfl›mücadeleyi yasaklayamazs›n›z.Ulusal ve s›n›fsal kurtulufl hareketlerini,devrimcileri terör demagojileriyle“suçlu” duruma getirmenizeizin vermeyece¤iz.BurjuvaDemokrasisi’ninPrangas›;Almanya’n›n Bielefeld Hapishanesi’nde,yaflam koflullar›n› protestoeden tutuklular açl›k greviyapt›... Açl›k grevinin nedenlerindenbiri “a¤›r cezal›k 7 hükümlününgünde bir saatlik yürüyüfllerindeayaklar›na prangavurulmas›”yd›...Baflkalar›n› “tafl devrinde” kalmakla,“ortaça¤ karanl›¤›nda”yaflamakla elefltiren burjuva demokrasisi,baflkalar›n› “ça¤dafl,uygar olmamakla” suçlayan burjuvademokrasisinin ça¤dafll›¤›,uygarl›¤›, iflte ayaklara ba¤l› oprangadad›r. Tafl devrinin, ortaça¤›nvahfletinin, zulmünün günümüzdekitemsilcisi emperyalizmdir.Hapishane yönetiminin açl›kgrevi karfl›s›ndaki tavr› da, prangal›burjuva demokrasisinin demokratikhaklar› nas›l çi¤nedi¤ininbaflka bir örne¤iydi. Hapishaneyönetimi yapt›¤› aç›klamada,“yönetimin flantaj yap›lmas›-na izin vermeyece¤ini, mahkumlar›nsa¤l›¤›n›n tehlikeye girmesihalinde hastaneye sevkedilerekzorla g›da verilece¤ini” belirtti.Bu zihniyeti iyi tan›yoruz biz.Bu, direnme hakk›n›tan›mayan bir yönetimin iflidir.Anti-faflistler polisingerçek yüzünü teflhir ettiRote Hilfeli Aiti-faflistler 4 Temmuz2009 tarihinde Almanya’n›n DuseldorfKenti’nde polisin düzenledi¤i "Gelin bizimleçal›fl›n" isimli festivallerinde standaçarak Alman polisinin sald›rgan yüzlerinisergilediler.Halk Cephesiler’in de destek verdi¤ieylemde aç›lan stant Alman polisi taraf›ndanengellendi. Yaklafl›k 10-15 resmi ve sivilpolis taraf›ndan stand›n önünde durularakve Rote Hilfe bayra¤›na el konuldu ve"soruflturma açaca¤›z" bahanesiyle Almanlar’›nkimlik bilgileri al›nd›. Daha sonrapolis stand›n toplanmas›n› istedi. Hem destant›n çevresinde güvenlik alarak. 3,5 saatkadar sergilenen stant daha sonra kald›r›ld›.Say›: 188YURTDIfiI 37


129 EmperyalizminDevrimeYASALARI1. BölümSald›r›s›Son 10 y›lda genel olarak bütünAvrupa ülkelerinde özel olarak daAlmanya’da anti-emperyalist, antifaflist,sosyalist ve sisteme flu veyabu düzeyde karfl› ç›kan tüm güçlerekarfl› bask›lar, cezalar, k›s›tlamalar,alabildi¤ine artt›. Bu sald›r›lar,mevcut durumda a¤›rl›kl› olarak yabanc›lara,dünyan›n ezilen halklar›-n›n ulusal ve sosyal kurtulufl hareketlerineyöneliyor. Sald›r›lar›n nedenleri,sözkonusu hareketlerin,emperyalist ülke s›n›rlar› içinde neyap›p yapmad›¤› de¤il, do¤rudanemperyalizm halklar saflaflmas›ndaifadesini bulan nedenlerdir.Amerikan ve Avrupa emperyalizmitaraf›ndan ilan edilen “terörlisteleri”, emperyalist sald›rganl›-¤›n en somut göstergeleri durumundad›r.“Terör listeleri”nin en bafl›ndayer verilen DHKP-C (DevrimciHalk Kurtulufl Partisi-Cephesi),FHKC (Filistin Halk Kurtulufl Cephesi),FARC (Kolombiya DevrimciSilahl› Güçleri), NPA (Yeni HalkOrdusu) veya PKK (Kürdistan ‹flçiPartisi) gibi devrimci, ilerici, yurtseverörgütler sürekli bask› ve yasaklamalaramaruz kalmakta, üyeleri,taraftarlar› tutuklanmaktad›r.Bu sald›r›lar, Amerikan emperyalizmininaskeri ve ekonomik merkezlerineyönelik 11 Eylül 2001 eylemlerisonras› ç›kart›lan ‘anti-terör’yasalar›yla birlikte daha sistemlive kurumsal bir nitelik kazand›.Bütün emperyalist ülkelerde ‘terörekarfl› savafl’ ad› alt›nda hak veözgürlükler gasp edilmeye baflland›.Avrupa Birli¤i (AB) de, Amerika’n›n‘terörle mücadele’ politikalar›nayedeklenerek, kendi iç hukukundayeni düzenlemelere giderek,ABD’nin ç›kard›¤› ‘terör örgütlerilistesi’ni kendi s›n›rlar› içinde yürürlü¤ekoymufltur. AB, kendi hukukanlay›fl›n› rafa kald›rarak, yabanc›larave tüm muhalif kesimlereyönelik sald›r›lar›n› artt›rm›flt›r.“Anti-terör yasalar›” ve göçmenleraleyhine ç›kart›lan yeni yasalar sonucundasoruflturmalar, oturum iptalleri,s›n›rd›fl›lar, komplolar, ev vedernek bask›nlar›, gözalt› ve tutuklamalaryayg›nlaflt›r›lm›flt›r.Yasal, demokratik eylemler, piknik,gece, tatil kamp› gibi sosyal,kültürel faaliyetler bile “terörist faaliyet”kapsam›na al›narak yasaklanabilmektedir.Bu yasalar baflta yabanc›larolmak üzere tüm halklaragözda¤› verip, sindirmenin birarac› haline getirilmifltir.Avrupa emperyalizminin “terörekarfl› savafl” ad› alt›nda halklarakarfl› sürdürdü¤ü bu sald›r› politikas›n›anlayabilmek için Almanya’dakiuygulamas›na bakmak yeterlidir.Almanya’n›n ilericilere, sosyalistlereyönelik sald›r› yasalar› uzuny›llar öncesine dayanmaktad›r. Burjuvazi,Avrupa’da s›n›flar mücadelesiningeliflimine paralelel olarak,bu mücadeleyi bast›rmak, tekellerinç›karlar›n› korumak için askeri vepolisiye yöntemlerin yan›nda, busald›rganl›¤›n “hukukunu” yapmay›da ihmal etmemifltir. Baflka bir“129”, sosyal, s›n›fsal veulusal mücadelelerin, halkkurtulufl hareketlerinin vebütün ilerici, sosyalist,anti-emperyalist, anti-faflistkesimlerin mücadeleleriniengellemek ve yasaklamakiçin en yayg›n biçimdekullan›lan bask› yasas›durumundad›r.deyiflle, sald›r›lar›n› “yasal güvence”alt›na alm›fl, en anti-demokratik,insanl›k d›fl› bask›lar›n›, zalimceyöntemlerini bile “hukuk k›l›f›na”sokmufltur.129: 187 Y›ll›kKarfl›-Devrim Yasas›Almanya, Avrupa Birli¤i (AB)üyesi ülkeler içinde en eski ‘anti-teröryasalar›’na sahip olan ülkedir.Almanya’daki “anti-terör yasalar›”n›nkökeni iki yüzy›l öncesinedayanmaktad›r. “Anti-terör yasalar›”n›nilki Almanya’n›n ‘DevletiKoruma Yasas›’ ad› alt›nda yapt›¤›yasal düzenlemelerdir. “129” olarakünlenecek olan yasal düzenlemede o zamana uzan›r.Kendi bafl›na “129 yasas›” olarakda adland›r›lan bu yasal düzenleme,Almanya’da 1822 y›l›ndanitibaren emperyalizmin ihtiyaçlar›gere¤ince yeni eklemeler de yap›larakgünümüze kadar gelmifl olan biryasal düzenlemedir. Almanya’dadevrimci faaliyet ve propagandalarakarfl› ilk aç›k yasak, 1822 y›l›ndakonuldu; bu yasak çerçevesindeburjuva devrim taraftarlar› bask› alt›naal›nd›.1822’de devrimci faaliyete konulanbu yasa¤›n hedefinde ilericiburjuvazi vard›. 50 y›l sonra ise, yasa¤›uygulayan, art›k gericileflenburjuvazi olacakt›. 1872’de AlmanSosyal Demokrat Partisi (SPD) liderleriAugust Bebel ve WilhelmLiebknecht’e, Almanya’n›n Fransa’yasavafl açmas›na karfl› ç›kt›klar›ve Alman Parlementosu’nda ParisKomünü’nü destekledikleri içinonlara ceza verildi.1878’de yürürlü¤e konulan‘Sosyalistler Yasas›’ ile birliktesosyalist örgütlenmelere ve sosyalistbas›na yasaklar getirildi, birçoksosyalist takibe al›nd› ve hapis cezalar›naçarpt›r›ld›. 1919’da ç›kart›-lan ‘Cumhuriyeti Koruma Yasas›’ylada sosyalistlerin ba¤›fl ve aidattoplamas›, sosyalist yay›nlar›nda¤›t›lmas› yasakland›.K›sacas›, bu yasalar, burjuvazi38 EMPERYAL‹ZM 12 Temmuz 2009


taraf›ndan iflçi s›n›f›n›n mücadelesiniengellemek, sosyalistlerin faaliyetve propagandalar›n› yasaklamakiçin ç›kart›lm›flt›r.Daha sonras›nda Nazi Almanyas›’ndaHitler faflist rejiminin iktidardakalabilmesi için komünizmlemücadele arac› olarak kullan›lm›flt›r.Nazi ‹ktidar›nda da,Sonras›nda da De¤iflmeyenHukuk!1933’de Almanya’da Hitler‘infaflist partisi NSDAP iktidara geldi.Bu yasalar çok daha yayg›n flekildeve a¤›rlaflt›r›larak uygulanmaya devamedildi.Naziler, 2. emperyalistler aras›paylafl›m savafl›n›n sonunda, esasolarak K›z›l Ordu’nun vurucu darbeleriyleyenilgiye u¤rat›ld›lar;1951’de Almanya’da Nazi dönemineait Ceza Hukuku yeniden gözdengeçirilip, de¤ifliklikler yap›lsada 129 Yasas› geçerlili¤ini korumayadevam etti.129’un yürürlükte b›rak›lmas›-n›n gerekçesi olarak “Naziler’intekrar güç kazanmas›n›n engellenmesi”gösterilmiflti. Ancak bu maddeler,esas olarak o günden bu yanasosyalistlere karfl› uygulanm›flt›r.Baflka türlü olmas› da mümkün de-¤ildi zaten: Çünkü, savafl sonras›Bat› Almanya mahkemelerinde görevlendirilenhakimlerin yüzde80’i Nazi döneminin hakimleriydi.Onlar›n söz konusu yasay› nas›luygulayaca¤› belliydi ve Bat› Almandevleti de zaten yasan›n öyleuygulanmas›n› istiyordu. Nazi dönemindekihukuk kadrosu da, anlay›fl›da de¤iflmeyecekti k›sacas›.Nitekim, ilk olarak 1951’de ÖzgürAlman Gençli¤i (FDJ) adl› örgütlenme129 yasas›na dayan›larakyasakland›; 1500 üyesine a¤›r hapiscezalar› verildi.Ayn› y›l Alman Komünist Partisi’ne(KPD) karfl› aç›lan yasaklamadavas›yla, komünistlere karfl› yenibask›lar bafllad›. Sadece AlmanKomünist Partisi üyelerine ve yak›nçevresine karfl›, 129 yasas› çerçevesindetam 125.000 soruflturma davas›aç›lm›fl›r. Evet, rakamda bir yanl›fll›kyok; yüzyirmibefl bin dava.Nazi dönemi ma¤durlar›n›noluflturdu¤u bir birlik olan VVN deayn› y›l, 1951’de yasakland›. Üyelerinekamusal alanda çal›flma yasa-¤› getirildi. 129’ncu madde komünistlerekarfl› bir terör dalgas› yaratarakuygulan›yordu k›sacas›. AlmanKomünist Partisi, 1956’datamamen yasakland›.Bask›lardan sadece komünistlerde¤il, Bat› Almanya’n›n silahlanmas›nakarfl› ç›kan anti-militaristkesimler, nükleer silahlara karfl› ç›-kan gruplar da pay›n› ald›. 1960’lar›nortas›na kadar bu yasa kapsam›ndayaklafl›k on bin kifli a¤›r parave hapis cezalar›na çarpt›r›ld›.129, Hukuksuzlu¤unYasallaflt›r›lmas›d›r129. madde, günümüzde ise sosyal,s›n›fsal ve ulusal kurtulufl hareketlerininve bütün ilerici, sosyalist,anti-emperyalist, anti-faflist kesimlerinmücadelelerini engellemek ve yasaklamakiçin en yayg›n biçimde kullan›lanbask› yasas› durumundad›r.K›sa bir tan›m yapmak gerekirse,129 yasas›, düzene karfl› tüm hareketleri“suç örgütü” kapsam›naal›r... Devrimci mücadeleye karfl›terörizm demagojisinin yayg›n olarakkullan›lmaya bafllanmas›ndanitibaren de yasaya eklenen 129amaddesiyle, düzene flu veya bu düzeydekarfl› olan tüm faaliyetlerekarfl› uygulanan cezalar iki kat›naç›kar›lm›fl, devrimci hareketler 'terörizm'kapsam›na al›nm›flt›r.Fakat 129 yetmiyor, daha katmerlisigerekiyordu emperyalistAlmanya’ya. Katmerlisi, 129’a eklenenfl›klarla karfl›lanacakt›.1970’li y›llar, Almanya’da halk›nçeflitli kesimlerinin mücadelesiningeliflti¤i bir dönemdi. Nükleersilahlara, çevrenin tahrip edilmesinekarfl› ç›kan gruplar, ev iflgalcileri,feministler, o zaman militan birmücadele yürütüyorlard›. Ayn› dönemdesilahl› mücadeleyi savunanK›z›l Ordu Fraksiyonu (RAF), 2Haziran Hareketi (Bewegung 2. Juni),Devrimci Hücreler (RZ) ve RoteZora (K›z›l Zora) gibi örgütlenmelerkurulmufltu. Alman devletimücadeledeki bu geliflmeyi engellemekiçin 1976 y›l›nda Stuttgart-Stammheim’da görülen RAF davalar›s›ras›nda 129 yasas›na, 129amaddesini ekledi.129’la pek çok hukuksuzlukyasallaflt›r›lm›flt›r.Alman devletine ‘flüpheli’olarak tan›mlad›¤› insanlara veörgütlere karfl› hemen her fleyiyapma yetkisi veriyor...129b, burjuva hukukunualtüst edecek birhukuksuzluktur.Bu ekle birlikte, bütün devrimciler,ilericiler, “terörist örgüt kurmak”tan,“terörist örgüte üye olmak”tanveya onun p ropagandas›-n› yapmak suçundan yarg›lanmayabafllanm›flt›r. 129a maddesiyle suçlananlariçin cezan›n alt s›n›r› üçy›ldan befl y›la yükseltilmifltir.129a maddesinin 129 maddesindenas›l fark›; yüksek cezalar getirmesininde ötesinde, devletin yetkileriningeniflletilmesi olmufltur. Bu yasaAlman devletine ‘flüpheli’ olaraktan›mlad›¤› insanlara ve örgütlerekarfl› hemen her fleyi yapma yetkisiveriyordu. Bu yeni yasal düzenlemeyle,devlet, insanlar›, örgütleri,istedi¤i gibi takip edebilme, aralar›ndakiiliflkileri denetleme ve bask›alt›na alma, mektuplar› ve iletiflimaraçlar›n› denetleme, arama yapma,kameral› veya uydu arac›l›¤›yla ta-Say›: 188EMPERYAL‹ZM 39


kip, trafikte ve kamu alanlar›ndakontrol noktalar›n›n kurulmas›, bask›nlarve hapishanelerdeki tecrit gibiuygulamalar› “rahatl›kla” yapabilecekhale getirilmiflti.‹stihbarat toplama ve denetlemeyetkisi Federal Kriminal Daire’ye(BKA) devredilmifl ve bu kurumiçerisinde özel bir ‘Terörizm fiubesi’oluflturulmufltur. Bu flubede görevlendirilenpersonelin say›s›1970’den bugüne kadar iki kat›na,bu flubeye ayr›lan bütçe dört kat›naç›kart›lm›flt›r.129 + 129a da YetmiyorAlman devleti 11 Eylül2001’den sonra, ‘uluslararas› terörizmtehlikesini’ gerekçe göstererek,129 yasalar›n› geniflleterek, yasaya129b maddesini ekledi. 2002Nisan›’nda yap›lan bu düzenlemeylebirlikte, Amerika’n›n yay›nlad›¤›‘terör listeleri’, tüm AB ülkelerindede kabul edildi. Avrupaemperyalistleri listeye kendileri deekler yapt›lar. Bu listelere islamc›örgütlerin yan›s›ra çok say›da devrimci,ilerici örgüt de konulmufltu.129b maddesiyle, 129a maddesindenfarkl› olarak; Almanya veAvrupa Birli¤i d›fl›ndaki ülkelerdekimücadelelerin de yarg›lanabilmesineimkan sa¤layan bir “hukuk”oluflturulmufltur.AB yasalar›nda yap›lan yeni düzenlemeile; ‘suçlular›n takibi, iadesininkolaylaflt›r›lmas›’, ‘uluslararas›polis teflkilatlar›n›n bilgi al›flverifllerindeart›k “hakim karar›”na ihtiyaçduyulmamas›’ gibi pek çokhukuksuzluk yasallaflt›r›lm›flt›r.Yine bu çerçevede, Alman devletine,ülke içi ve d›fl›ndaki tüm örgütleri“terör” suçuyla, örgüte yak›nkiflileri de “terörist” olarak yarg›lamayetkisi verilmifltir. Keza, çeflitliülkelerin ulusal ve sosyal kurtuluflhareketlerin Almanya’daki faaliyetleride “terörizm suçu” kapsam›naal›nm›flt›r. S›radan bir propagandafaaliyeti bile bu kapsamdasoruflturma konusu olabilecektir129b’yle birlikte.Bir ceza kovuflturmas› bafllat›lmas›için ‘terör flüphelisi’ olan kiflininAlmanya s›n›rlar› içerisine girmesiyeterlidir. Yasaya göre bu kiflininAlmanya’da suç ifllememifl olmas›,önemli de¤ildir.Mesela, 5 Kas›m 2008’de tutuklananAnadolu Federasyonu üyelerinitutuklama gerekçesi, Almanya’dakiçal›flmalar› de¤il, “Türkiye’desuç iflleyen bir örgütün üyesiolmak” fleklinde aç›klan›yordu.Dikkat edilirse, tutuklananlar›nTürkiye’de eylemlere kat›lmas› gibibir suçlama da söz konusu de¤ildi.Örgüt Türkiye’de suç ifllemiflti, onlarda o örgütün üyesi oldu¤una göre,onlar da o suçlardan sorumluydu!!!129b, burjuva hukukunu altüstedecek bir hukuksuzluktur; yarg›ya,kiflileri, hiçbir ilgilerinin olmad›¤›Almanya d›fl›ndaki eylemlerle ilgiliyarg›lama yetkisi vermektedir.129, 129a, 129b... Fakat hukuksuzlu¤un,keyfili¤in en uç noktadayasallaflt›r›ld›¤› bu düzenlemeler deAlman emperyalizmine yetmemekteve maddeye “129c” gibi yenibask› ve zulüm ekleri yap›lmaya çal›fl›lmaktad›r.129. Madde, A¤›r Hapis,Irkç›l›k, Tecrit, KeyfilikHepsini ‹çerirAlman Ceza Kanunu’nun(ACK) 129. maddesindeki yarg›lamalar,‘kriminal bir örgüt kurmak’tan,129a maddesindeki yarg›-lamalar ‘terör örgütü kurmak’ suçundan,129b maddesindeki yarg›-lamalar ise ‘Yurtd›fl›nda BulunanKriminal ve Terör Örgütünü Desteklemek’suçundan yap›lmaktad›r.Bu genifllik, Alman emperyalizmine,herhangi bir devrimciyi, vatanseveri,ilericiyi istedi¤i a¤›rl›ktacezadan yarg›layabilme keyfili¤ivermektedir.129 yasalar›, ayn› zamanda ›rkç›d›r.Ayn› suçu bir Alman iflledi-¤inde üç y›l, bir Alman ‘teröristi’ iflledi¤indebefl y›l, yabanc› bir ‘terörist’yapt›¤›nda ise on y›l ceza verilebilmektedirbu yasaya göre.129 maddeleri ile yarg›lanan kiflilereek yapt›r›mlar›n uygulanabilmesineyönelik de bir çok düzenlemeyap›lm›flt›r; bunlardan biri, tutuklular›nsürekli olarak a¤›r bir TECR‹-TE tabi tutulabilmesidir. Bu maddelerdenyarg›lanan tutsaklar›n ziyaret,mektup, kitap, dergi gibi her türlüiletiflimi asgariye indirilmektedir.‘Güvenlik’ gerekçe gösterilerek,dosyalar›n tümü tutukluya ve avukat›naverilmeyerek, savunmahaklar› ihlal edilebilmektedir.Birbuçuk y›ld›r devam edenStammheim davas›, tutsaklar üzerindene kadar koyu bir tecrit uygulanabildi¤inigöstermektedir. Duruflmalar,Stammheim Hapishanesiiçinde yeralt›nda infla edilmiflözel güvenlikli mahkeme salonundayap›lmaktad›r. Bununla amaçlanantutsaklar›n sahiplenilmesinin engellenmesidir.Faruk Ereren’in Haziranay›ndaki mahkemesini izlemeye gelenleresald›r›lm›fl, izleyiciler gözalt›naal›n›p, para cezalar› verilmifltir.129a yasas› uyar›nca, aç›lan davalar›nbir y›l içinde bafllat›lmas›zorunluyken, 129b’de dava açmasüresinin iki y›la kadar uzat›labilmesineimkan tan›nm›flt›r.Alman Federal ParlamentosuMay›s ay› sonunda 129’un 5 maddesindede¤ifliklik yaparak yasaya“ifllenmemifl suçlar”›n da cezaland›r›lmas›n›da eklemifltir. Bundansonra bir eylemin yaln›zca planlanm›flolmas›, “devleti tehdit edensuçlar›n haz›rl›¤›n›n” yap›lmas› bile,10 y›la yak›n hapisle cezaland›r›-lacakt›r. Bu yeni yasalarla sistememuhalif olan herkes, hatta tüm yabanc›larsuçlu ilan edilebilir.- sürecek-40 EMPERYAL‹ZM 12 Temmuz 2009


Halklar›n Direnifli SorgulanamazGünümüzde emperyalizm desteklisay›s›z “Uluslararas›” örgütvar. Kimilerini BM gibi resmi kurumlar,kimilerini tekeller, kimilerinido¤rudan devletler finanse ediyor.Ve elbette o finansman›n birkarfl›l›¤› var. O karfl›l›k, maddi olmaktançok ideolojiktir.Ola¤an koflullarda “tarafs›z”,“ba¤›ms›z” bir görünüm alt›nda faaliyetgösteren, sistemin aksakl›klar›n›,sistemin sahiplerini rahats›z etmeyecekbir çerçevede raporlar›ylaortaya seren bu örgütler, en kritiknoktalarda, yine “tarafs›z”, “ba¤›ms›z”görünümleriyle, kendilerini finanseedenlerin ideolojileriyle bak›p,onlar›n a¤›zlar›yla konuflmayabafllarlar.Uluslararas› Af Örgütü’nün, geçeny›l›n Aral›k ay›nda Gazze fieridi'neyönelik ‹srail sald›r›s›yla ilgiliraporu bunun bir örne¤idir.Raporda hem ‹srail’in,hem de Hamas’›n “savafl suçu”iflledi¤i belirtiliyor.‹srail’in savafl suçu iflledi-¤ini belirtmek için özel biraraflt›rma yapmaya gerek varm›? 22 gün süren Gazzesald›r›s›nda, okullar, hastanelerbombaland›. Halk›nüzerine misket bombalar›,fosfor bombalar› ya¤d›r›ld›.Bütün bunlar olurken emperyalistlerve onlar›n kurumlar›hiçbir anlam› olmayanaç›klamalar›n d›-fl›nda bir fley yapmam›flt›r.‹srail y›llard›rsavafl suçu ifllemektedir.Kald›ki, ‹srail’in suçlar›n›“savafl suçu”naindirgemek‹srail’in iflgalcili¤ininüstünüörtmektir. ‹srail,Filistin halk›n›ntopraklar›n›iflgal etmifltir ve as›l suçu budur.Uluslararas› Af Örgütü ‹srail’isuçlarken Filistin halk›n›n direniflinide mahkum ediyor. Hamas’la ‹srail’iayn› kefeye koyuyor ve Hamas’›n‹srail'e roket at›fllar›n› da“savafl suçu” olarak de¤erlendiriyor.‹slamc› hareketlerin eylem anlay›fl›n›n,ideolojilerinin, elefltirisi,de¤erlendirilmesi farkl› bir konudur.Eylemlerinde onaylamayaca¤›-m›z bir çok yan olabilir. Fakat bu ohareketlerin iflgalci bir güce karfl›direnifllerini gayr›-meflru yapmaz.Af Örgütü’nün derdi sadece Hamas’›neylemlerini de¤erlendirmekde de¤ildir. Filistin’de direnen tümörgütleri elefltiriyor. Daha do¤rusuöyle bir de¤erlendirme yap›yor ki,de¤erlendirme, bir bütün olarak Fi-Uluslararas› Af ÖrgütüRaporu’ndan ‹srail’in Suçlar›:- Karadan havaya füzeler ve ak›ll›bombalar kullanarak, havan ve obüsat›fllar› yaparak halktan yüzlerce insan›öldürdü.- 'Kalabal›k nüfuslu alanlara' yönelik beyazfosfor ve obüs kulland›.-Kas›tl› tahribat yapt›.- 300'ü çocuk olmak üzere toplam 1400Filistinli’yi öldürdü.listin halk›n›n direniflini gayr›meflrugöstermeye dönüflüyüor.Raporunda da bunu yap›yor. Hamasve di¤er silahl› gruplar›n, “roketatarak ve silahlar› ikametalanlar›n›n çevresine gizleyerekFilistinliler’in hayat›n› tehlikeyeatt›¤›” elefltirisinde bulunuyor.Filistin halk›n›n hayat› onlar içinçok önemli idiyse Filistin halk› y›llard›rçoluk-çocuk, yafll› genç demeden‹srail taraf›ndan katlediliyor.Af Örgütü’nün ‹srail için aç›klad›klar›zaten bilinen fleylerdir.300'ü çocuk 1400 Filistinli katledilmifl,binlercesi yaralanm›fl, sakatb›rak›lm›fl, KATL‹AM bile diyemiyor.Ne anlama geldi¤i belli olmayan“Kas›tl› Tahribat Yapt›¤›”söylemiyle ‹srail’in suçlar›n›yumuflat›yor. Gazze’yi kuflat›p günlerceg›da ambargosu uygulamak,hastaneleri, okullar› bombalamak,yaral›lara yap›lan ilaç ve t›bbi yard›mlar›engellemek sadece “savaflsuçu” kavram›yla aç›klanabilir mi?Böylesi bir düflmana karfl› direnmek,savaflmak suç olabilir mi?Sorunu bu flekilde koymak bafltaniflgale, zulme karfl› halklar›n direniflinimahkum etmektir.Filistin halk›n›n, Hamas’›n vedi¤er örgütlerin direniflleri hakl› vemeflrudur. ‹flgale karfl› direnmek, savaflmakhiçbir koflulda gayr›meflrugösterilemez. Ülkesininba¤›ms›zl›¤› için savaflanbir halk›n savafl›yla, oülkeyi iflgal edenlerin savafl›ayn› kriterlerle de¤erlendirilemez.Hangi nedenlerleolursa olsun ayn› kefeye konulamaz.Ayn› kefeye koymak,halklar›n direniflinireddetmektir.Bunu tart›flma konusuyapmak iflgali meflrulaflt›rmakt›r.Halklar›n direniflimeflrudur, tart›fl›lamaz, sorgulanamaz...Say›: 188F‹L‹ST‹N 41


AKP, ‹flçi Simsarl›¤›n› Yasallaflt›rd›fiehirlerin meydanlar›nda kurulan“amele pazarlar›” art›k resmileflti.‹flçiler, iflçi simsarlar› (özel istihdambürolar›) arac›l›¤›yla patronlarasat›lacaklar.Çal›flma Bakan›’na bu yasa soruldu¤unda,Bakan; “ülkemizdeamele pazarlar› var. Bu kötü bir fleyama var.” diyordu. Amele pazarlar›-n›n kötü bir fley oldu¤unu söyleyenlerflimdi amele pazarlar›n› ço¤alt›p,resmilefltiriyorlar.“‹stihdam bürolar›”n›n kuruluflgerekçesinin,“iflsizli¤i önlemek”ad›na yasalaflt›r›lmas› hiç kimseyiyan›ltmamal›d›r. ‹flsizli¤i önlemekyalan› ile iflçileri patronlara bo¤aztoklu¤una satacak, iflçi simsarl›¤›düzenini kurdular.Aç›k ki, iflsizli¤in önlenmesi,köklü de¤ifliklikler gerektirir; AKPde politikalar›yla sorunu derinlefltirmektedir.“‹stihdam bürolar›”, iflsizliksorununa çözüm bulacak de¤il,soka¤a at›lan iflçileri, iflsizleri bo¤aztoklu¤una patronlara satacak bir düzendir.O nedenle, AKP bu konudayalan söylemektedir.AKP’nin iflçi simsarl›¤› yasas›250 y›l önce, burjuva devrimleriniyeni yapm›fl, sömürüde s›n›r tan›-mayan kapitalizmin yeni egemenoldu¤u ‹ngiltere, Almanya ve Fransa’dada vard›.‹flçiler, hatta yafllar› 10-12 aras›ndakiyoksul halk çocuklar› sa¤l›ks›zkoflullarda, haks›z-hukuksuz,sendikas›z ve güvencesiz olarakgünde 18-20 saat, çok ucuza ve açl›kiçinde çal›flt›r›ld›lar.“Vahfli kapitalizm” maden ocaklar›ndagün yüzü göstermeden çal›flt›rd›iflçileri. Tekstil fabrikalar›ndagün boyuna yay›lan mesailerle iflçileribir deri, bir kemik saatlerce bo-¤az toklu¤una çal›flt›rd›lar.250 y›l sonra AKP patronlara;“sizin daha çok kâr etmeniz için”diyerek sendikas›, sigortas› olmayaniflçileri patronlara pazarl›yor.Ç›kar›lan yasaya göre, 12 bin800 lira paray› bankaya teminat olarakyat›ran herkes “Özel istihdamBürosu” açabilecek.Bu yasaya göre;‹flçiler, t›pk› bir köle gibi al›n›psat›labilecekler.Çal›flt›klar› iflyerlerinde, patronlarlaaralar›nda hiçbir hukuki ba¤lar›olmayacak.‹fl akitlerini “istihdam bürolar›”ile yapacaklar.Yasa, bir iflyerinde yar›m gün çal›flanlarda dahil, toplam personelinyüzde 25'i kadar kiral›k iflçi çal›flt›-r›lmas›n› kabul etmifltir.Yasa, kiral›k iflçilerin k›dem tazminat›ile ilgili hiçbir düzenlemegetirmemektedir.Bu yasa sendikalaflman›n önüneyeni bir barikat daha ekledi¤i içinayn› zamanda bir sendikas›zlaflt›rmayasas›d›r.T›pk› sendikalaflmay› önleyentafleron flirketler gibi “istihdam bürolar›”da bu yasayla bir tür iflçi tafleronufirmalar haline getirilmekte,çal›flt›¤› iflyeri ve sendikalarla ba¤›kopar›lm›fl bir çal›flma flekline mahkumedilmektedir emekçiler.Patron, daha ucuza iflçi çal›fltaracak,sendikayla sigorta ile u¤raflmayacakt›r.‹stedikleri zaman ihbar vek›dem tazminat› ödemeden iflçiyi ifltenkolayca ç›karacakt›r.K›sacas›; sigortas›z, sendikas›z,ikramiyesiz, asgari ücretin yar›s›nave normal mesai saatlerini aflan uzunçal›flma günleri ile iflçi çal›flt›racakt›r.Bu iflten hem patronlar hem deiflçi simsarlar› kazanacakt›r.“‹flçi simsarl›¤›” Yasas› ‹leEmekçiler ÖrgütsüzlefltirilmeyeÇal›fl›l›yor.Yasan›n bir amac› iflçileri, bo¤aztoklu¤una çal›flt›rmaksa di¤er yan›da, iflçileri örgütsüzlefltirmektir.Sendikas›zlaflt›r›lan,örgütsüzlefltirilen, iflçiler hakk›n›arayamayacak bir duruma getirilecekler.Emekçileri bir s›n›f olmaktan ç›-kar›p, tek tek bireyler haline getirenyasa ile “her emekçi kendinden sorumluolacakt›r”.Yasa emekçilere yönelik ciddibir sald›r›d›r. Ancak bu sald›r› karfl›-s›nda iflçi konfederasyonlar› taraf›ndantek bir eylem örgütlenmemifl,yasan›n engellenmesi için çaba gösterilmemifltir.D‹SK ve TÜRK-‹fi, bu sald›r›yakarfl› mücadele etmek yerine bütünumutlar›n› Abdullah Gül’ün vetosunaba¤lam›fllard›r.D‹SK yapt›¤› aç›klamada, yasan›nhaber verilmeden ve “acele” ç›-kar›lm›fl olmas›n› elefltirmifltir“Alelacele, Türkiye’nin ve sendikalar›ngündeminden kaç›r›larakgece yar›s› yasas›yla getirilen...” diyerek,kendilerini “haberdar” etmemelerine“k›zm›fllard›r”.Aç›k ki, AKP emekçileri al›n›psat›lanbir “mal” a dönüfltüren, örgütsüzlefltirenbu yasay› “alelacele”ç›karmad›. Aylar öncesinden haz›rl›klaryapt›lar. Yürüyüfl’te biryaz›da flöyle deniliyordu:“Çal›flma Bakanl›¤›, May›s ay›içinde özel istihdam bürolar›n›noluflturulmas› için çal›flma bafllat›psonuçland›racak. Oluflturulacak bu‘istihdam bürolar›’, patronlar ileiflçiler aras›nda geçici iflçi sorununudüzenleyeceklermifl!” ( Yürüyüfl,10 May›s 2009, say›: 179)D‹SK ve TÜRK-‹fi mücadeleedip, emekçileri harekete geçirmekyerine adeta oturup, beklediler.Mesele, yasan›n acele ya da yavaflç›kar›lmas›, konfederasyonlar›önceden haberdar edip etmemeside¤ildir. Böylesine ciddi bir sald›r›karfl›s›nda neden direnilmedi¤idir.T‹SK (Türkiye ‹flveren Sendikalar›Konferedasyonu) ise yapt›¤›aç›klama ile bu yasan›n ç›kar›lmas›-n› olumlu bulmufltur. Yani “gülmes›ras› “ halen onlardad›r...42 S‹MSAR 12 Temmuz 2009


Ç‹NKapitalizm Halklar›Bir Arada Tutamaz!6 Haziran 2009 günü, Çin’inSincan-Uygur Özerk Bölgesi’ndebir fabrikada, Han milliyetindenÇinliler’le Uygurlar aras›nda ç›kankavgada iki Uygur öldü.Uygurlar’›n ölümleri protestoeylemlerine karfl› bir yandan milliyetçiHanlar, bir yandan da polissald›rd›. Son bir haftad›r yo¤unlaflançat›flmalarda, 150’yi aflk›n kiflininöldü¤ü belirtiliyor. Sorunun temelinde,ulusal ve dinsel ayr›l›klargörünüyor.Çin, milliyetçilik ve din temelindebenzer geliflmelere gebe bir ülkedir.Çünkü, kapitalizm gelifltikçe,milliyetçi talepler de güçlenecektir.Kapitalizm gelifltikçe, SSCB’de,Yugoslavya’da oldu¤u gibi halklar›bir arada tutan sosyalist birlefltiricilikortadan kalkmaktad›r. Çin’de,sosyalizmin yerini alan kapitalizm,mülkiyetçili¤i ve milliyetçili¤i güçlendirmektedir.Her ulusun, ulusalaz›nl›¤›n burjuva kesimleri palazland›kçada milliyetçi talepler veayr›l›k istekleri artmaktad›r.‹kincisi; bu süreç, emperyalistlertaraf›ndan bizzat örgütlenip k›flk›rt›lmaktad›r.Eski sosyalist ülkelerdekihalklar›n milliyetler, dinler temelindebölünmesi, birbirine düflürülmesiemperyalizmin politikas›-d›r. Onun için daha önce, eski sosyalistülkelerde yapt›klar› gibi,Çin’i de milliyetçilik temelinde bölmekistemeleri emperyalist tabiatlar›n›ngere¤idir.Bu amaçla da bugün milliyetçilik,dincilik, tarihsel düflmanl›klarve farkl›l›klar k›flk›rt›lmaktad›r...Emperyalizm eski çok ulusluSSCB, Yugoslavya ve Çekoslavakya’daetnik kökenli çat›flmalar ç›-kartarak nas›l 24 yeni kapitalist, yeni-sömürgedevlet yaratt›ysa bugünayn›s›n› Çin’de de yapmak istemektedirler.Uygur’da yaflananlar da bir yan›yla,bu zeminde geliflmektedir.Eylemler, Uygurlar üzerindeki bask›larakarfl› bir tepkiyi içermeklebirlikte, emperyalizme ve iflbirlikçilerinekarfl› ba¤›ms›zl›k temelindegeliflen bir hareket de¤ildir. Güçlübir anti-emperyalist veya anti-kapitalistyan görülmemektedir. Bu anlamdadevrimciler, geliflmeler karfl›-s›nda, ne Uygurlar üzerindeki bask›danyana, ne de milliyetçi ve dincitemelde, emperyalizmin icazet vedeste¤inde geliflen bir harekettenyana olabirler.Devrimciler emperyalizmin“böl-parçala-yönet” politikas›n›nkarfl›s›na, dünyan›n bütün ülkelerindefarkl› milliyetlerden, farkl› dinlerden,farkl› mezheplerden halklar›nbirleflerek, emperyalizme karfl›savaflmas›ndan yana taraf olacaklard›r.Eski sosyalist ülkelerdeki tümbu etnik çat›flmalar, savafllar, kapitalistsömürü, dünya halklar›n›n tekkurtuluflunun sosyalizm oldu¤unutekrar tekrar göstermektedir.Berlin’de KardefllikSofras› Pikni¤iBerlin Anadolu Federasyonu Temsilcili¤i ve IKAD’›n (Irkç›l›-¤a Karfl› Mücadele Derne¤i) her y›l geleneksel olarak düzenledi¤iKardefllik Sofr as› pikni¤i, 28 Haziran günü Kreuzberg-Halleshestorparkta yap›ld›.Aç›l›k konuflmas›n›n ard›ndan, Sivas katliam›n›n y›ldönümüdolay›s›yla 5 Temmuz günü Herman Platz’da yap›lacak anma veyürüyüfle ça¤r› yap›ld›. Ayr›ca Türkiye’de 14 y›ld›r hapiste olankanser hastas› Güler Zere için imza toplanaca¤›n› belirtildi. AnadoluFederasyonu Berlin Temsilcisi Tuncay Y›lmaz da Federasyonçal›flmalar› ile s›n›rd›fl› edilme durumunda olan 8 bin kifliyle ilgilibilgi vererek, flunlar› dile getirdi: “Federasyon olarak, kuruldu¤umuzdanbu yana, üzerimizde bask›lar yafl›yoruz. Aile kamplar›m›zbas›ld› Alman polisi taraf›ndan ve nihayetinde bundan 8 ay öncede ikisi yöneticimiz, üç arkadafl›m›z - Nurhan Erdem, Cengiz Obanve Ahmet ‹stanbullu tutukland›. Hala tutuklular ve mahkemeye ç›-kar›lmald›lar. Davalar› aç›lmad›. Bizler bu hukuksuzlu¤a karfl›ç›kmaya ve çal›flmalar›m›z› sürdürmeye davam edece¤iz...” Konuflmalar›nard›ndan türküler, davul-zurnayla çekilen halaylar veklarnet dinlesi ile devam eden pikni¤e 110 kifli kat›ld›.Kübal› 5 Yurtsever,Hala Amerika’daRehin!12 Eylül 1998’de Amerika’n›nFlorida kentinde tutuklanan5 yurtsever Kübal›, rehin tutulmaya devamediliyor. Kübal› 5 yurtsever, Florida’da,Amerika’n›n yürüttü¤ü karfl›-devrimci faaliyetleriengellemek için çal›fl›rken tutsak düflmüfltü.11 y›ld›r tutsak olan Kübal› 5 yurtseverinözgürlü¤üne kavuflmas› için dünya çap›ndaçeflitli kampanyalar örgütlenmiflti. Geçenhafta da Küba'da konuflulan en önemli konulardanbiri, ABD Anayasa Mahkemesi'ninrehin befl Kübal› savaflç›n›n davas›n› gözdengeçirmeyi reddetmesiydi.Küba hükümeti ad›na yap›lan aç›klamalardaAmerikan Anayasa Mahkemesi’nin karar›protesto edildi.Say›: 188KAP‹TAL‹ZM 43


Honduras’da ‹lericiYönetime Faflist Darbe!28 Haziran’da Honduras’ta, ilerici devlet baflkan› Manuel Zelaya’yakarfl› askerler taraf›ndan darbe gerçeklefltirildi. Darbeciler Zelaya'y›zorla Kosta Rika'ya s›n›rd›fl› etti ve 8 bakan› da tutuklad›.Baflta baflkent Tegucigalpa olmak üzere, ülkenin çeflitli .yerlerindehalk darbeyi protesto eden gösteriler düzenliyor.Venezüelle Devlet Baflkan› Hugo Chavez’den Fidel Castro’ya kadarbirçok devlet baflkan› faflist darbeyi protesto ettiler.5 Temmuz’da Zelaya’n›n uçakla ülkesine dönmesi darbeciler tadaf›ndanengellendi. Honduras’daki faflist darbe üzerine, burjuva bas›ndaç›kan baz› de¤erlendirmelerde “darbeler dönemi kapand› san›l›yordu”fleklinde yorumlara rastlan›yordu. Darbeler dönemininkapand›¤›, bu kesimlerin bir kuruntusundan ibaretti. Emperyalizminart›k cuntalar›, faflist diktatörlükleri desteklemekten vazgeçti¤i deayn› yan›lg›n›n devam›yd›.Emperyalizm de¤iflti, art›k demokratik bir emperyalizm var deniliyordu.Ama bu tezlerin çökmesi için uzun zaman geçmesi gerekmedi.Somali’de, Yugoslavya’da, Afganistan’da, Irak’ta emperyalizminde¤iflmedi¤i, sosyalist sistemin y›k›lmas›ndan sonra daha pervas›zcasald›rganlaflt›¤› görüldü.Amerikan ve Avrupa emperyalizmi, ilerici yönetimlere karfl› hertürlü gerici, faflist giriflimi, do¤rudan veya dolayl› olarak destekleyeceklerdir.fiu anda Honduras’daki darbecileri aç›ktan desteklememeleribir ölçü de¤ildir. Emperyalist tekellerin ç›karlar› gerektirdi¤indekendileri bizzat darbeler de örgütleyecektir. Bundan kimsenin flüphesiolmas›n.Che’yi Silah Arkadafl› Anlatt›Komutan Che Guevara’n›n Bolivya’daki gerilla birli¤inde yeralan ve sa¤ kalan Leonardo Tamayo Nunez Urbano, 23 Haziran’daViyana’da Küba dostlar›yla Che ile an›lar›n› paylaflt›.Che’nin 81. do¤um gününü dolay›s›yla, Viyana’daki Küba Büyükelçili¤i’ninAvusturyal›-Kübal› Derne¤i ile (ÖKG) ortak düzenledi-¤i panele Venezüella, Bolivya, Dominik Cumhuriyeti ve Ekvador gibibirçok Latin Amerikal› ülkenin diplomatik temsilcileri ile AnadoluFederasyonu üyeleri kat›ld›lar.Tamayo konuflmas›nda “Che bugün yaflam›fl olsayd›, ayn› flekildebu adaletsizliklere ve haks›zl›klara karfl› savafl›rd›. Çünkü Che, insanaçok de¤er veren bir kiflili¤e sahipti, adaletli bir insand›. ‹flte bunlardandolay› Che dünya halklar›n›n adaleti için mücadele ediyordu. Ola¤anüstübir feda ruhu tafl›yordu ayn› zamanda. Bizim sahip olabildi¤imizen büyük niteliklerinden biri, Che’nin yolunuizlemektir. Ve yürekten Che Guevara oldu¤umuzusöylüyorsak, bunu hissediyorsak veonun gibi hareket ediyorsak, dürüst olmam›z,hiçbir zaman yalan söylememek gerekir. Chehiçbir zaman yalan söylemedi. En az›ndan bizimdevrimimiz her zaman gerçe¤i konuflmay›ö¤retti...” diye konufltu.‹talya'da Irkç› Bir YasaDaha!Avrupal› emperyalistler iflsizlik büyüdükçe,memnuniyetsizlik artt›kça, bumemnuniyetsizli¤i göçmenler üzerineyöneltiyorlar, yabanc› düflmanl›¤›n› içerenyasalar ç›kart›yorlar. ‹talya Senatosugöçmenlere karfl› yeni bir MUSOL‹N‹yasas›n› daha kabul etti. Bu yasaya göre,göçmenlerin s›n›rd›fl› merkezlerinde tutulmasüreleri 2 aydan 6 aya ç›kar›ld›.Art›k kaçak göçmenlere ev ve iflyeri kiralayan‹talyan vatandafllar›na 3 y›ldanaz olmamak kofluluyla hapis cezas› verilecek.Yeni yasayla birlikte göçmenlergörüldü¤ünde ihbar edilebilecek. Yabanc›düflmanlar›ndan oluflan sivil güvenlikekipleri kurularak, kaçak göçmenler yakalanacak.Yani “göçmen av›!” düzenlenecek.Milano’da ilk sivil siyah üniformal›güvenlik birlikleri Eylül ay›nda görevebafllayacak. Bu birliklere flimdidenafl›r› sa¤c› Kuzey Birli¤i Partisi sempatizan›bin gönüllünün baflvurdu¤u belirtiliyor.‹talya’n›n Milano kentinde ilticamerkezinde kalan 50 göçmen, yeni göçmenleryasas›n› protesto etmek için açl›kgrevine bafllad›.Viyana’da Zelaya ‹çinEylemViyana’da Zelaya ile dayan›flma içinkurulan Eylem Komitesi 3 Temmuz’da,Honduras’taki askeri darbeyi protestoetmek için Stephansplatz Meydan›’ndabir eylem düzenledi. Eyleme fiili, Nikaragua,Venezüella gibi Latin Amerika ülkelerinintemsilcileri, Uluslararas› TecriteKarfl› Mücadele Platformu, Avusturya-KübaDostluk Derne¤i, Bolivarc›Derne¤i ve Avusturya Sosyal Forumutemsilcisinin yan›s›ra birçok kifli ve kurumda kat›ld›. Yap›lan konuflmalardaHonduras’daki darbe k›nand›, fiili’dekiaskeri darbe döneminde yaflananlardanörnekler verilirken, 2003 y›l›nda Venezüella’daChavez’e karfl› yap›lan darbegirifliminin bugün Honduras’ta yap›landarbenin benzeri oldu¤u söylendi. Viyana'dakurulan eylem komitesi 3 Temmuz’daikinci kez flehir merkezinde toplanarak,Zelaya ile dayan›flmas›n› ifadeedip darbecileri protesto etti.44 HONDURAS 12 Temmuz 2009


DERS‹MMad›mak fiehitleri HerYerde An›l›yor...2 Temmuz flehitleri, Sivas katliam›n›n16. y›l›nda birçok ilde an›ld›.*Antalya’da Devrimci AleviKomitesi taraf›ndan 4 Temmuz’dayap›lan anmada Marafl katliam›ndangünümüze kadar yap›lan katliamlar›anlatan sinevizyon izlendi.Anmada o günü yaflayanlar hissettiklerive ne yaflad›klar›n› anlatt›lar.*Elaz›¤’da Devrimci Alevi KomitesiSivas flehitleri için FevziÇakmak Mahallesi’nde helva da-S‹STEM DÖKÜLÜYOR5 Temmuz’da ‹stanbul, Çorlu,Kocaeli ve birkaç flehirde daha sa¤nakya¤murlar ya¤d›... Televizyondaya¤murlar›n yolaçt›¤› tablo televizyonlardaflu sözlerle özetleniyordu:“‹stanbul’da Trafik t›kand›, yollarnehirlere döndü... Bak›rköy Kad›nve Çocuk Hastanesi acil servisi sularalt›nda... Semt göl oldu... Sel canald›.. Kocaeli’nde 1 ölü... Çorlu’dasokaklar nehir yata¤›na döndü...Hayat felç oldu.. Evler çamur deryas›nadöndü.. Araçlar mahsur kald›...‹stinat duvarlar› y›k›ld›...”Bir ya¤mur ya¤›yor, evleri, iflyerlerinisu bas›yor, araçlar yollardamahsur kal›yor, alt geçitler sularladoluyor, yollar harebeye dönüyor.‹stanbul’da bir hastanenin hemdeacil servisi sular alt›nda kal›yor, hastalarmadur oluyor. Can kay›plar›yaflan›yor. Basit bir yaz ya¤muruylahayat felç oluyor. Üstelikte bu manzaralarsürekli tekrarlan›yor. Devletseyrediyor, halk kendi bafl›n›n çaresinebakmaya çal›fl›yor.¤›tt›. Anmada “haks›zl›¤a, adaletsizli¤e,zulme karfl› yine baflkald›rmayadevam edece¤iz” denildi.*Dersim'de HKM, DTP, Partizan,Devrimci Alevi Komitesi,DHF, EMEP, ‹HD, ESP, KESK bileflenleri2 Temmuz günü yürüyüflgerçeklefltirdi. "Aleviyiz Hakl›-y›z Kazanaca¤›z, Kerbela'da HzHüseyin, Dersim'de Seyit R›za,Sivas'ta Pirsultan'›z, " dövizleritafl›nd›.*Samsun’da Karadeniz ÖzgürlüklerDerne¤i 4 Temmuz günü biranma program› düzenledi.Anmada Devrimci Alevi Komitesi’ninhaz›rlad›¤› sinevizyon, devletinkatliamlarla dolu tarihindenbir kesiti yans›t›rken “Unutmayal›m,Unutturmayal›m” mesaj› veriyordu.Anmaya halk ozan› BektaflÖzcan ve Tecrite Karfl› Sanatç›-lar’dan Ercan Ayd›n da kat›ld›.*‹stanbul Alibeyköy'de 2 Tem-Bir yandan hükümet,bir yandan belediyebaflkanlar› durmadanövünüyorlar. Durmadan “yenitesislerin” aç›l›fllar› yap›l›yor. Amaiflte yapt›klar› da yapmad›klar› daortada. fiehirlerin alt yap›s› yok!...fiaflal› gökdelenler dikiliyor, köprüleryap›l›yor, otobanlar aç›l›yor amaalt yap›y› sa¤lamlaflt›rmak için hiçbiryat›r›m yap›lm›yor. Çarp›k kapitalistülkenin flehirlerinin geliflimide çarp›k. Devletin, belediyelerinyapmas› gereken hizmetler tafleronfirmalar arac›l›¤›yla yapt›r›l›yor.‹halelerle efl, dost firmalar ihya ediliyor.H›rs›zl›k, yolsuzluk diz boyu.Nas›l daha fazla kar ederimin hesab›n›yapan müteahhidlerin inflaa ettikleribinalar, köprüler, yollar çürük.Belediyelerin yapmas› gerekendenetimler yap›lm›yor. Sistem heryeriden dökülüyor...Marmara deprem bölgesi ve süreklideprem olas›l›¤›n›n ne kadaryüksek oldu¤undan söz ediliyor. 17A¤ustos 1999 depreminden sonrahalen ciddi önlemler al›nm›fl de¤il.muz anmas› 4 Temmuz günü AlibeyköyPSAKD'de semah ekibi vetiyatro ekibi gösterisi, fliir dinletisininyer ald›¤› bir programla yap›ld›.Program süresince Eyüp HaklarDerne¤i, Yürüyüfl ve Tav›r dergileri,devrimci tutsak ürünleri HaziranYay›nlar›’n›n kitaplar›ndan oluflanbir stand açt›.Berlin’de YürüyüflSivas’ta 2 Temmuz 1993’de katledilen33 kifli için Almanya’n›nbaflkenti Berlin’de bir anma yürüyüflüdüzenlendi. 5 Temmuz günü,Berlin Alevi Kültür Merkezi taraf›ndandüzenlenen yürüyüfle birçok Almanve Türkiyeli dernek üyeleri,milletvekilleriyle birlikte 5 bin kiflikat›ld›. Eyleme Berlin Halk Cepheside “Unutmad›k Unutturmayaca-¤›z” yaz›l› dövizler, Pir Sultan’›n resimlerive Güler Zere’nin serbest b›-rak›lmas› talebini içeren dövizler tafl›yarakkat›ld›lar.Yar›m saatlik bir yaz ya¤murundabu hale gelen flehirlerin depremdeneler yaflayabilece¤ini tahmin etmekzor de¤il. S›rça köflklerde yaflayanlar›,yaln›zca tekellerin kar›n› düflünenlerihalk›n can güvenli¤i ilgilendirmiyor.Öyle azg›nca bir ya¤ma vetalan devam ediyor ki, daha çok kariçin insan yaflam›n› hiçe sayarakmilyonlarca insan›n ölümünü haz›rl›yorlar.Tüm bu yaflananlar yaln›zca televizyon,gazete haberleri için malzemeyap›l›yor ve bir sonraki sele kadarherfley unutuluyor. fiehirlerinaltyap› sorunlar› çözülmüyor, binalar,yollar sa¤lamlaflt›r›lm›yor.Bir yandan su s›k›nt›s› çekiliyordi¤er yandan sa¤anak bir ya¤mur selfeleketine dönüflüyor. Bozuk düzenhiçbir konuda önlem almamaya devamediyor. E¤er bunlar›n tekrartekrar yaflanmas›n› istemiyorsak, örgütlenmeli,hakk›m›z olan› aramal›,bize felaketler yaflatanlardan hesapsormal›y›z. Bunu yapmad›¤›m›z sürecebu bozuk kapitalist düzen bizedaha çok “felaket” yaflatacak!Say›: 188S‹VAS 45


Ogünler’i Konuflturan,Onlar› Yetifltiren FaflizmdirYaban o¤lak:'gelecek nerede'‹dil Tiyatro Atölyesi devrimci tutsak Ümit ‹lter'inyazd›¤› masal olan Yaban O¤lak'›n tiyatro gösterimini 5Temmuz günü ‹dil Kültür Merkezi'nde yapt›.Gösterim öncesinde bir konuflma yapan oyunun yönetmeniMehmet Esato¤lu Ortaköy Kültür Merkezi'ndenbu yana tiyatro çal›flmalar›n› yapt›klar›n›, ancakilk defa denenmemifl bir fley yaparak politik çocuk tiyatrooyunu oluflturduklar›n› belirtti.Oyunu izlemeye gelen çocuklar, "Yaban O¤lak'›nYarat›c›lar›n› Selaml›yoruz-Okmeydan› Halk Kitapl›¤›"yazan bir pankart açarak hem kitab›n yazar› Ümit ‹lter'ihem de ona bu kitab› yazmas› için ilham kayna¤› olanyüzy›llard›r zalimlerin zulmüne karfl› inatla mücadeleeden Anadolu topraklar›n›n "yaban o¤lak"lar›n› selamlad›lar.Ard›ndan vatan topraklar›n›n, zenginliklerinin iflbirlikçilertaraf›ndan emperyalistlere sat›lmas›n› Yaban O¤lak,Mist›r Co, Ceberrut ve onun köpe¤i üzerinden çocuklar›nanlayabilece¤i flekilde uyarlanm›fl oyunu büyükço¤unlu¤unu çocuklar›n oluflturdu¤u 110 kifli izledi.Oyuna küçük yaban o¤lak "gelecek nerede?" diyerekgirdi. Daha sonra Masalc› Amca'yla karfl›laflt› yabano¤lak. Amerika'dan gelen ve keçileri vurmak isteyenMist›r Co, onun parayla sat›n ald›¤› Ceberrut ve aptalköpe¤i göründü s›rayla. Özgür Yaban O¤lak a¤›ldakikoyun sürüsüyle karfl›laflt›. Anlam veremedi onlar›nherfleyden korkan, her denileni yapan, kesilmeye giderkenbile ses ç›karmayan tav›rlar›na.Sürü halinde gezmek, bir sopayla hizaya girmek tersgelmiflti Yaban O¤lak'a. O da¤larda özgürce gezip oynamay›seviyordu. Ama yine de tek bafl›na Mist›r Co,Ceberrut ve Köpe¤ine karfl› bir fley yapamazlard›.Yaban O¤laklar "sürü" olmasalarda bir araya gelerekkovdular Mist›r Co, Ceberrut ve köpe¤ini.Ve oyun yeniden bafltaki soruya döndü; "gelecek nerede?".Cevap verdi Masalc› Amca; "gelecek, sizin onuyarataca¤›n›z eyleminizde".Oyunun ard›ndan Yaban O¤lak Mist›r Co'ya karfl› kitab›n›sanatç› Mehmet Esato¤lu ve Ruhan Mavruk,Ümit ‹lter ad›na imzalad›.Hrant Dink Davas›n›n onuncu duruflmas› 6 Temmuzgünü yap›ld›.Duruflmada, Dink’in katledildi¤i anda, katil OgünSamast’›n yan›nda bir kiflinin daha bulundu¤una tan›kolan Mesme Havva dinlendi. Mesme Havva ikinci kiflininYasin Hayal olabilece¤ini söyledi.Katil Ogün Samast ise mahkeme salonunda Dink’inailesi, önünden geçerken “Bekleyin, 5 y›l sonra görüflürüz”diyerek tehdit etti.Antalya’da Ömer Ulusoy denen faflist, ö¤rencilerinüzerine tabancas›n› do¤rultup atefl aç›yor ve bir y›l tutuklukal›p tahliye ettiriliyor.Ça¤dafl Gemik’i katleden polis mahkemede “piflmande¤ilim” diyerek yapt›¤›n› savunuyor. Davan›n peflinib›rakmayan aileye ve yak›nlar›na mahkeme koridorlar›ndapervas›zca sald›r›l›yor.Kuflkusuz Ogünler’i konuflturan, onlar› yetifltirenlerdir,koruyup kollayanlard›r.Polisin yozlaflma karfl›t›mücadeleye haz›ms›zl›¤›sürüyor‹stanbul Gülsuyu’da piknik alan›nda içki içilmesinekarfl› kampanya bafllatan Halk Cepheliler’in alana ast›-¤› üçüncü pankart da polis taraf›ndan gece karanl›¤›ndasöküldü.Polis yapt›¤› iflten utan›yor olacak ki; pankart› sökmeiflini gece karanl›¤›nda yapmay› özellikle tercih ediyor.Halk Cepheliler bu alan›n tam önünde bulunan mobesekameras›na inat, gündüz gözüyle göstere gösterepankart›n› asmaya devam ediyor.***Yozlaflt›rma politikas›n›n polisin eliyle uyguland›¤›Gülsuyu-Gülensu'da her y›l yap›lan yozlaflmaya karfl›futbol turnuvas›na bu y›l "Engin Çeber" ad›yla gelenekselolarak devam ediliyor. Kay›tlar sürüyor...Konser DüzenlemekSuç mudur?Samsun Karadeniz Özgürlükler Derne¤i tutuklananarkadafllar› ile ilgili haz›rlad›¤› sinevizyonda “KonserDüzenlemek Suç mudur” diye soruyor…Tutuklamalar›n hiçbir hukuki dayana¤›n›nolmad›¤›n› söyleyen Karadeniz Haklar Derne¤i tutuklananlar›nserbest b›rak›lmas›n› talep ediyor.46 HABER 12 Temmuz 2009


“Gemlik Haklar Derne¤iüzerindeki bask›lar vekeyfiliklerde s›n›r yok!”1 Temmuz günü Bursa Gemlik Haklar Derne¤iBaflkan› Tuncel Ayaz’›n evi, iflyeri ve Gemlik HaklarDerne¤i jandarma ve polis taraf›ndan bas›l›p aramayap›lm›fl ve Tuncel Ayaz gözalt›na al›nm›flt›.Bu bask›nlar ve gözalt› 3 Temmuz günü dernek binas›ndayap›lan bas›n toplant›s› ile teflhir edildi.“Bask›lar Bizi Y›ld›ram›z” pankart›n›n as›ld›¤› bas›ntoplant›s›nda aç›klamay› Cezmi Bayraktar okudu.Gemlik Haklar Derne¤i üzerindeki bask›lar vekeyfiliklerde s›n›r olmad›¤›n› söyleyen Bayraktar,“Derne¤imizin çal›flmalar›n› engellemek için yap›lanbu bask› ve keyfilikler bizi y›ld›ramaz” dedi.Daha sonra Tuncel Ayaz ev ve dernek bask›nlar›konusunda aç›klama yaparak “jandarma ve polisindernek üzerinde kurmak istedikleri bask›n›n bir dalgas›d›r”dedi. Aç›klamaya Partizan ve DHF de destekverdi.“Hukuki sonuç do¤urmayacakflekilde foto¤raf çekin!”‹smail Karaman Davas›Görüldü2001 y›l›nda polis taraf›ndan vurularak katledilen‹smail Karaman’›n davas› 6 Temmuz günü Bak›rköyAdliyesi’nde görüldü. Savc›n›n de¤iflti¤imahkeme çok k›sa sürerek 10 Ekim tarihine ertelendi.Halk Cepheliler Bak›rköy Adliyesi önündeyapt›klar› eylemle sokak ortas›nda katledilen ‹smailKaraman’›n katillerinin cezaland›r›lmas›n› istedi.“‹smail Karaman’›n Katilleri Cezaland›r›ls›n” pankart›n›açan Halk Cepheliler ad›na aç›klamay› DeryaTalay okudu. Talay, aç›klamada ‹smail Karaman’›nkatillerinin zaman afl›m›yla kurtar›lmayaçal›fl›ld›¤›n› belirtilerek, “Ergenekon” ad› verilenegemenler aras›ndaki it dalafl›nda ortaya dökülenpisliklerin halka karfl› sald›r›lar› da ortaya döktü-¤ünü söyledi.Aç›klaman›n sonunda; “katiller ne kadar korunupkollan›rsa kollans›n, de¤il 8, kaç 8 sene geçersegeçsin ellerimiz hep yakalar›nda olacak” dendi.Eylemde “Adalet ‹stiyoruz, Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z”sloganlar› at›ld›.19 Aral›k 2000 tarihinde gerçeklefltilen ve 28 kiflininkatledildi¤i “Hayata Dönüfl” operasyonu davas›na 3Temmuz günü ‹stunbul Ümraniye A¤›r Ceza Mahkemesi’ndedevam edildi. Dava dosyalar›na gelen belgelerdeoperasyona hangi birliklerin kat›ld›¤›, operasyonukimin koordine etti¤i bildirilmiflken, operasyon esnas›ndad›fl güvenlik ile tutuklular›n sevk edilmesiyle görevliaskerlerin yarg›lan›yor olmas›, mahkemenin as›loperasyonu yapanlar› yarg›lamamak için sürekli uzatmas›devletin katilleri korudu¤unu, ceza vermemekiçin u¤raflt›¤›n› apaç›k gösteriyordu.Mahkemeye ‘Ümraniye Cezaevi Operasyon ÖzelMüdahale Plan›’ adl› belge de ulaflt›. Belgede, müdahaleyiyapan birli¤in Ankara Jandarma Komutanl›¤› ÖzelAsayifl Komutanl›¤› oldu¤u belirtiliyor. Belgede, ‘Hukukisonuç do¤urmayacak flekilde operasyonun tümsafhalar› video kamera ve foto¤raf makinesiyle tespitedilecek’ diye ifade de yer al›yor.Operasyon hareket planlar›na göre Ümraniye veBayrampafla hapishanelerine müdahaleyi Ankara JandarmaKomando Özel Asayifl birlikleri ile Elaz›¤ JandarmaÖzel Asayifl’ten gelen birlikler gerçeklefltirdi.Bu birlik mensubu personel operasyon esnas›nda çokyüksek s›cakl›klara dayan›kl›l›¤› olan özel tulum ve k›-yafetler giymektedir. Hayata Dönüfl Operasyonu’ndaP-90 isimli silah› kulland›klar›n› ilk kez operasyona bölükkomutan› olarak kat›lan K.K. mahkeme sorgusundaa¤z›ndan kaç›rd›. K.K. beyan›nda “daha önce hiç kullanmad›m,jandarman›n kulland›¤› normal silahlardande¤ildi, ilk kez operasyonda kullanmak için verildi”demiflti. Sansürlenmifl operasyon görüntülerinin 4 saatlikbölümü dosyaya girdi. Mahkemece müdahil avukatlar›noperasyon görüntülerinin önemli bölümlerinin izlenmesitalebi reddedildi.Say›: 188HABER 47


değinmelerBütün iflsizlerbirleflin; yollar›kesin!Abdullah Gül’ün yolunu keseniflsize ifl umudu do¤du...Böyle yazd› gazeteler. Demek kisorun öyle çözülüyormufl; Bütün iflsizler,bakanlar›n, baflbakanlar›nyollar›na...Pishemflire!..‹zmir Tepecik’tebundan yaklafl›k 9 ayönce, iki gün içinde 13bebek peflpefle ölmüfltü.Araflt›rmalar, soruflturmalar(!)neticesindesorumlu bulunmufl.Ölümlere elini y›kamayanbir “pis hemflire”yolaçm›fl. De¤ilse,sa¤l›k sistemi kusursuzmufl,e¤itim sistemi kusursuzmufl,denetimler eksiksizmifl, yönetimbaflar›l›ym›fl... Kahrolsun pishemflire!..Temel mesele,yönünüzündo¤ru olupolmamas› veçal›flmalar›n›zadört elle sar›l›psar›lmamakt›r.MaoAllah›n huzurundas›n›fsal fark!Hac seferlerinde,15 bin eurodan bafllayanyoksul paketleri,40 bin eoruya kadar ç›-kan lüks paketler var...Lüks hac paketlerinde,hac›lar, Kabemanzaral› Hilton veZemzem Towers’te kal›p, dualar›n› bulüks otel odalar›ndan ederken, yoksulhac›lar için Kabeye 6 kilometre mesafede4 metrekarelik odalar düflüyor.Kabe’ye, paran kadar yak›ns›n yani..Muhammed’in, Allah’›n huzurundayoksul-zengin fark›... Bizce bunuallah da kabul etmez, resulü de...Doktoralar Fahri;Yalakal›k Asli!‹stanbul Üniversitesi (‹Ü) tarafndanBaflbakan Recep Tayyip Erdo-¤an’a fahri doktora unvan verildi...Bu üniversitelerden kimler fahri doktoraünvan› almad› ki; Kenan Evrenler’denSüleyman Demireller’e... Tekelciburjuvalardan Amerikan uflaklar›na...Bu ünvan da¤›t›mlar›, üniversiteyönetimlerinin iktidar uflakl›¤›n›n,yalakal›¤›n›n, ç›karc›l›¤›n›n, iflbirlikçili¤ininkan›tlar›d›r. Bu sömürücülere,bu zalimlere ünvan da¤›tanlardanbilim ad›na, ülkemiz ad›na., beklenebilecekhiçbir fley olamaz...48 DE⁄‹NMELER 12 Temmuz 2009


Kukla oyunu:Ba¤dat ABD’yi uyarm›fl:“‹çifllerimize kar›flma”...Sanki “içiflleri” varm›fl da...Sanki Irak’› Ba¤dat yönetiyormufl da..Sanki ABD’ye “kar›flma” deyince, onlar dahemen “baflüstüne” diyeceklermifl de...Savafltan Alk›fla!Oligarfliye karfl› “Halk Savafl›”ndan oligarflininmahkemesine alk›fla...Devrimci Yol Davas›’n›n 27 y›l›k serüveniningeldi¤i nokta, 9 Temmuz’da yap›lan duruflmadaiflte böyle özetleniyordu. Oligarflininhakimlerine alk›fl tutan o ellerin bir ço¤u,muhtemeldir ki, oligarfliye, faflizme karfl› silahtutmufltu.Hey gidi günler hey!Sorsan›z, en güzel günlerini devrimde yaflam›fllard›r-ve gerçekten de öyledir- ama hayatlar›n›flimdi o güzellikleri çi¤nemek üzerinekurmufllar. Kiminin göbe¤i, kiminin kendisinibekleyen arabas›, kiminin gidece¤i ev, iflyeri,aralar›ndaki o büyük mesafeyi anlat›yordusanki...“Bu ülkenin gelece¤i için çok hay›rl› birkarar verilmifltir” diyordu bir “san›k”.Ne diyelim; madem ki “hay›rl›”d›r, hay›rl›olsun. Baflka bir “yol”a ç›km›flt›n›z, flimdi“Düzeniçi Yol”das›n›z. Yolunuz “hay›rl›” olsun!Ya¤c› sendikac›l›kMalum, düzen sendikac›l›¤›, devlet sendikac›l›¤›,MGK sendikac›l›¤› Avrupa sendikac›-l›¤› gibi, dönemlere göre tan›mlanabilen sendikac›l›klarvar. Geçen gün bir yenisine tan›k olduk.7 Temmuz’da Abdullah Gül’le görüflmedensonra üç sendika baflkan› aç›klama yap›yor:Salim Uslu: “Cumhurbaflkan› çok dikkatlidinledi... görevliler çok ciddi notlar ald›lar...”diye bafllad› konuflmas›na. Sonras› mealen flöyleydi:Bize çok ciddi bakt›lar... sanki bak›fllar›-n›n derinliklerinde ben bu sorunu çözerim dergibi bak›yordu. Hatta bir ara elini sa¤a do¤rusallad›, sanki yasay› veto edecekmifl gibi...Sonra Çelebi konuflmaya bafllad›: “Say›nCumhurbaflkan› anlatt›klar›m›z› en dikkatli birflekilde inceletece¤ini ifade etti... Düzenlemeninköflkten dönmesini bekliyoruz...”Böyle sendikac›l›k, daha çok bekler.Nurhan’a Cengiz’eAhmet’e Özgürlük!Londra’daki Alman Büyükelçili¤iönünde TAYAD Komite üyeleri, Türkiye’dekirejime karfl› olduklar› için Almanya’datutuklu bulunan ve adaletsizbir flekilde yarg›lanan, Anadolu Federasyonuçal›flanlar› Nurhan Erdem,Cengiz Oban ve Ahmet ‹stanbullu içinözgürlük talebinde bulundular. Eylemde ‹ngilizce “Türkiye’dekiFaflist Rejime Karfl› Olduklar› için yarg›lan›yorlar” pankart› aç›ld›,bildiriler da¤›t›ld›.Özgürlük Komitesi taraf›ndan her hafta cumartesi günü KölnDom Kilisesi önünde aç›lan stantlarda bildiriler da¤›t›larak, Almanya’dayaflanan hukuksuzluk konusunda bilgilendirme yap›-l›yor. 4 Temmuz’da bildiri da¤›tan Özgürlük Komitesi, herkoflulda eylemlerinin devam edece¤ini aç›klad›.Hamburg Özgürlük Ça¤r›s›Almanya’da Hamburg TAYAD Komiteüyeleri Altona GrofleBergfltrase’de, 4Temmuz’da stant açarak, Güler Zere’ninserbest b›rak›lmas› için Almanca ve Türkçebildiri da¤›tt›. Kanser hastas› Güler Zere’ninölümüne seyirci kalmayacaklar›n›belirten TAYAD Komite üyeleri, toplad›klar›imzalar› Adalet Bakanl›¤›’na faks çekerekeylemlerini sona erdirdi.Bafle¤medik, E¤meyece¤iz!Berlin Halk Cephesi 3 Temmuz’da yaz›l› bir aç›klama yay›nlayarakTürkiyeli devrimci Nuri Eryüksel’in flahit olarak gitti¤imahkemede tutuklanmas›n› protesto etti. Aç›klamada: “NuriEryüksel’in tutuklanmas›n›n hiçbir hukuki hakl› gerekçesi olamaz”sözlerine yer verildi. Devrimi, devrimci mücadelenin meflrulu¤unusavundu¤u için tutuklanan Eryüksel’in serbest b›rak›lmas›istendi.Almanya’da Adalet Var m›?4 Temmuz günü Özgürlük Komitesiise Faruk Ereren ve Nuri Eryüksel’in tutuldu¤uDüsseldorf Hapishanesi’ninönünde bir eylem gerçeklefltirdi. Eylemde“Almanya’da Adalet Var m›?” ve anti-faflislertaraf›ndan da “Nuri ve Faruk’aÖzgürlük, hepimiz 129 a ve b’yiz” yaz›-l› pankartlar aç›ld›. Türkçe ve Almanca“Bafle¤medik, Boyun da E¤meyece¤iz,Nuri ve Faruk’a Özgürlük” sloganlar›n›nat›ld›¤› eyleme 50 kifli kat›ld›.Say›: 188DE⁄‹NMELER 49


GaziAvc›lar1 May›sBu Öykü Umudun ‹radesinin Öyküsüdür“5. Y›l›nda Yürüyüfl'ümüz Sürüyor”sergilerinde kökeni 23 y›ll›kbir geçmifle dayanan Yürüyüfl Dergisi’ninöyküsü anlat›l›yor. Bu öykü,bir ülkenin bask›lara, infazlara,katliamlara ra¤men devrim mücadelesininsürdürmesinin öyküsüdür.Bu öyküde bu mücadeleyi yürütenler,büyütenler anlat›lmaktad›r. Buöykü bedellerle yürünen yürüyüflün,umudun iradesinin ve kararl›l›¤›n›nöyküsüdür.Sergimiz bu hafta 1 May›s Mahallesi’nde,Gazi Mahallesi’nde,Avc›lar Anka Kültür Merkezi’ndeaç›ld›.1 May›s Mahallesi 3001. Cadde'de5 Temmuz’da aç›lan sergidekesintisiz kavgan›n sesi olman›nGerçeklerin Halka Ulaflmas›ndanKorkuyorlarAntalya’n›n Gediz Mahallesi’nde, polis taraf›ndan katledilenÇa¤dafl Gemik’in ailesinin yaflad›¤› mahallede dergi sat›fl›yapan Yürüyüfl okurlar› polisin sald›r›s›na u¤rad›. 8 Temmuzgünü gerçek yüzlerinin teflhir edilmesinden rahats›z olan polisler,mahalleye 100’e yak›n yunus polisleri y›¤d›. Halk›n “gidinuyuflturucu satanlar› yakalay›n, onlarla u¤rafl›n” tepkilerine ra¤menYürüyüfl okurlar›n› biber gaz› kullanarak, yerlerde sürükleyerekgözalt›na ald›. Gözalt›lar 9 Temmuz’da serbest b›rak›ld›.Gözalt›lar›n serbest b›rak›lmas›ndan sonra Antalya HalkCephesi, Sosyalist Parti, DHF, ÖDP, KESK Antalya fiubelerPlatformu, Halkevleri bir eylem yaparak sald›r›y› protesto etti.29 Haziran ve 1 Temmuz’da Hatay'›nHarbiye ve Samanda¤ beldelerinde yap›lanYürüyüfl sat›fllar›nda Güler Zere’nin durumuhakk›nda bilgi verildi. Bursa'da 9–10Temmuz’da Kestel ve Teleferik’te yap›lanaç›klamada Güler Zere’yi sahiplenme ça¤r›s›yap›ld›. Enginler’in Ferhatlar’›n sesi 2Temmuz’da Mersin'in Demirtafl Mahallesi'ndeyank›land›.onuru vard›.Sergide KutsalEvcimen MüzikMerkezi’ndenbir grup dinleti verdi. Sergi19 Temmuz’a kadar aç›k kalacak.Avc›lar Anka Kültür Merkezi’ndeise 5-20 Temmuz tarihleriaras›nda aç›k kalacak olan sergideEnginler’in Ferhatlar’›n ço¤alarakYürüyüfl Dergisi’ni nas›l halka ulaflt›r›ld›¤›n›anlatan k›sa bir sinevizyongösterimi yap›ld›.Yürüyüfl sergisi bast›rma, sindirmepolitikalar›na karfl› cevap olarakTürkiye tarihinin en önemli halkayaklanmalar›ndan birini vermiflolan Gazi Mahallesi’nde. 4 Temmuz’dayap›lan aç›l›fl Gazi HaklarDerne¤i üyelerinin oluflturdu¤u müzikgrubunun söyledi¤i türküler eflli¤indeçekilen halaylarla son buldu.Sergi Gazi’de 12 Temmuz’a kadaraç›k olacak.Nurtepe’de 10 gün süren sergi 1Temmuz’da sona erdi. Sergi boyuncaaç›k kalan kitap stand›nda 50 kitab›nsat›fl› yap›ld›. Kitaplar aras›ndaMahir Çayan ›n “Bütün Yaz›lar”kitab› en fazla ilgi gören kitap oldu.Sergi cadde üzerinde oldu¤undan,bazen araçlar yavafllayarak da sergininönünden geçiyordu. Sergininson günlerine do¤ru, yeni Enginler,liseli ‹rfanlar cadde üzerinde durarakYürüyüfl da¤›t›m› yapt›lar.Okmeydan› Sibel Yalç›n Park›’ndakisergi ise 27 Haziran’da sonaerdi. A¤r›l›, Mufllu, Vartolu... SergiyiTürkiye’nin dört bir yan›nda insanizledi. Türkçe bilmeyen iki anan›nresimlerden ve yan›ndakilerden sergiyianlamaya çal›flmas›, sonrakigünlerde de gelmesi dikkat çekti.“Adalet ‹stemekKatliamlar›nÖnüne Geçmektir”Halk Cephesi taraf›ndan “Ferhat'› vuranlarEngin'i katledenler cezaland›r›lmal›d›r” talebiyleyap›lan eylemler bu hafta ‹stanbul Avc›-lar, Okmeydan› ve 1 May›s Mahalleleri’ndegerçeklefltirildi.5 Temmuz’da Avc›lar Marmara Caddesi'ndeyaplan eylemde 90 dergi sat›ld›.Ayn› gün Okmeydan› Mahmut fievketpaflaMahallesi-Kuruçay Caddesi’nde eylem yapanHalk Cepheliler, Engin ve Ferhat’›n resimlerinide tafl›yarak adalet istediler.1 May›s’ta Örnek Mahallesi BimMarketi önünde yap›lan eylemde “Ferhat’›vuranlar›n, Engin’i katledenlerincezaland›r›lmas›n› istemek; yeni katliamlar›nönüne geçmektir” sözlerineyer verildi. Eylemde 99 dergi sat›ld›.Avc›lar50 SERG‹ 12 Temmuz 2009

More magazines by this user
Similar magazines