10.07.2015 Views

anadolu üniversitesi açıköğretim fakültesi dönemlik-kredili ...

anadolu üniversitesi açıköğretim fakültesi dönemlik-kredili ...

anadolu üniversitesi açıköğretim fakültesi dönemlik-kredili ...

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

T.C.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜAÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞIMerkez Büro YöneticiliğiSayı : B.30.2.ANA.0.28.72.00-302.02/17998 Tarih:13/10/2011Konu : Kayıt Yenileme YönergesiAÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ.......................................... BÜROSU YÖNETİCİLİĞİNE2011-2012 öğretim yılı Güz Dönemi Dönemlik-Kredili Önlisans ve LisansProgramlarına 17-27 Ekim 2011 tarihleri arasında yapılacak kayıt yenileme işlemleriyle ilgiliyönerge yazımız ekinde gönderilmektedir.Yönerge, Kayıt Yenileme Kılavuzu ve öğrenciye gönderilen kayıt yenilememektubunun birlikte incelenerek, anlaşılamayan konularda Merkez Büro’ yla görüşülmesigerekmektedir.Bilgilerinizi rica ederim.Öğr. Gör. Tahir ŞAHİNDekan a.AÖF Merkez Büro Yönetici Yrd.EKLER:1.) Kayıt Yenileme Yönergesi ve EkleriF.Y/10/2011 Memur : O. ÖRS/10/2011 Şube Müd : S. AKIN/10/2011 Yönetici Yrd. : Ö. ÖZTÜRKAnadolu Üniversitesi AÖF. Merkez Büro Yunus Emre Kampusü 26470 ESKİŞEHİRTel +90 222 330 93 22 , Faks +90 222 330 93 30 , E-Posta mrkburo@anadolu.edu.tr , Web http://www.anadolu.edu.tr


T.C.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜAÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞIMerkez Büro YöneticiliğiANADOLU ÜNİVERSİTESİAÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİDÖNEMLİK-KREDİLİ PROGRAMLAR2011-2012 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİKAYIT YENİLEME YÖNERGESİEkim, 2011


I - KAPSAMKayıt yenileme, “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Öğretim ve SınavYönetmeliği”nin 6. maddesindeki esaslara uygun olarak, Açıköğretim Fakültesine kayıtlı öğrencilerinöğretime devam edebilmeleri için yaptırmaları gereken bir işlemdir. Ayrıca, kayıt yenileme kitapbasımından sınav organizasyonuna kadar birçok akademik ve idari çalışmaları etkilediği içinbelirlenen tarihler arasında yapılması gereken zorunlu bir işlemdir.Kaydını yeniletmeyen öğrenciler, kayıt yeniletmedikleri dönemde sınavlara giremezler, öğrencilikhaklarından yararlanamazlar. Bu nedenle öğrenime devam etmek isteyen öğrenciler, açıklanan usuleuygun olarak kayıtlarını yeniletmek zorundadırlar.2011-2012 öğretim yılı Güz Döneminde kayıt yenileme işlemlerinin yapılacağı, AçıköğretimFakültesinin dönemlik-kredili uzaktan eğitim ve merkezi açıköğretim önlisans ve lisans programlarıaşağıda sıralanmıştır.Uzaktan Eğitim Önlisans ProgramlarıAçıköğretim Fakültesinde “Bilgi Yönetimi”, “Coğrafi Bilgi Sistemleri”, “Eczane Hizmetleri”, “Gıda KaliteKontrolü ve Analizi”, “Kimya Teknolojisi”, “Tıbbi Laboratuvar Teknikleri”, “Tıbbi ve Aromatik Bitkiler”olmak üzere dönemlik-kredili uzaktan eğitim sisteminde öğretim yapan yedi önlisans programıbulunmaktadır.Merkezi Açıköğretim Önlisans ve Lisans ProgramlarıAçıköğretim Fakültesinde “Adalet”, “Fotoğrafçılık ve Kameramanlık”, “İlahiyat”, “Laborant veVeteriner Sağlık”, “Tarım” Önlisans Programları ile “Felsefe”, “İngilizce Öğretmenliği”, “OkulöncesiÖğretmenliği”, “Sosyoloji”, “Türk Dili ve Edebiyatı” Lisans Programları olmak üzere merkeziaçıköğretim sisteminde öğretim yapan on program bulunmaktadır.Kayıt yeniletecek öğrencilere Ek-1 de yer alan mektup 12 -14 Ekim 2011 tarihlerinde posta ilegönderilmiştir.II - KAYIT YENİLEME TARİHLERİAçıköğretim Fakültesi dönemlik-kredili programlara kayıtlı öğrencilerin 2011-2012 öğretim yılı GüzDönemi kayıt yenileme işlemleri;17 Ekim 2011 tarihinde başlayacak25 Ekim 2011 tarihinde sona erecektir.Mazeretleri nedeniyle yukarıdaki tarihler arasında kayıtlarını yeniletemeyen öğrenciler, 26, 27 Ekim2011 tarihlerinde kendileri veya bir yakınları vasıtasıyla kayıtlarını yeniletebilirler.27 Ekim 2011 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yenileme işleminin gerçekleşmesimümkün değildir. Kayıt yenileme tarihleri arasında kaydını yeniletmeyen öğrencilerin rapor dâhil hiçbir mazereti kabul edilmez ve sonraki tarihlerde güz dönemi için kayıtları yenilenmez.III - İNTİBAK İŞLEMLERİAçıköğretim Fakültesinin yıllık sistemde öğretim yapmakta iken dönemlik-kredili sistemedönüştürülen önlisans ve lisans programlarında ders programı ve ders içerikleri yenidenbelirlenmiştir. Programdaki dersler alanında uzman öğretim üyelerinden oluşan bir komisyontarafından tamamen yenilenmiş, güncel ve zengin bir program içeriği hazırlanmıştır. Programlardakayıtlı öğrencilerin yeni ders programına göre ders intibakları yapılmıştır. Yapılan ders intibaklarınagöre öğrencinin sorumlu olduğu dersler, ara ve dönem sonu sınavında sorumlu olduğu ünite bilgisiuzaktan eğitim programlarında http://ue.anadolu.edu.tr, merkezi açıköğretim programlarında isehttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresindeki “Program Kılavuzu”nda yayınlanacaktır.IV - FAKÜLTE TARAFINDAN YAPILAN DERS ATAMALARIAçıköğretim Fakültesi dönemlik-kredili önlisans ve lisans programlarında kayıt yenileteceköğrencilere, 30 ECTS (European Credit Transfer System - Avrupa Kredi Transfer Sistemi) krediyigeçmeyecek şekilde Fakülte tarafından ders ataması yapılmıştır. Ders atamasına ilişkin ayrıntılıaçıklamalar Kayıt Yenileme Kılavuzu’nun “3. Fakülte Tarafından Yapılan Ders Ataması” başlığıaltında ve ders ekle-sil işleminin yapılacağı ekte gönderilen ekran görüntüleri Ek-2’de yer almaktadır.


V - DERS EKLE-SİL İŞLEMİKayıt yeniletecek öğrenciler Fakülte tarafından atanan dersleri http://kayit.anadolu.edu.tr adresindeki“Kayıt Yenileme” linkinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak görebileceklerdir.Öğrenciler Fakülte tarafından atanan dersleri kabul etmeleri halinde ders ekle-sil işlemi yapmadankayıt yenileme bedelini bankaya ödeyerek kayıt yenileme işlemini gerçekleştirebilirler. Ders ekle-silişlemi yapacak öğrenciler ise ders ekle-sil işlemini http://kayit.anadolu.edu.tr adresindenyapacaklardır. AÖF büroları Fakülte tarafından atanan veya ders ekle-sil işlemi sonucundaöğrencinin sorumlu olduğu dersleri, büro otomasyonunda “Alınan Dersler” butonundan, gelecek ilgilidöneme bırakılan dersleri “Bırakılan Dersler” butonundan görülebileceklerdir. AÖF büro personeliders ekle-sil işlemi yapmayacaklardır. Büronuza gelen veya telefonla arayan öğrencilerden, İnternetegirme olanağı olmayanlara otomasyona bakarak alacağı ve bırakılan dersler hakkında bilgiverilecektir.Kayıt yeniletecek öğrencilerin ders ekle-sil işlemini yapacağı http://kayit.anadolu.edu.tr adresindeki“Kayıt Yenileme” linki 3 basamaktan oluşmakta olup ekran görüntüleri Ek-2’de gönderilmektedir.VI - BANKA ÖDEMELERİÖğrencilerin Fakülte tarafından yapılan ders atamasına göre banka ödeme bilgileri oluşturulmuştur.Fakülte tarafından atanan dersleri kabul eden öğrenciler, banka ödemelerini buna göre yaparakkayıtlarını yeniletebilirler. Banka ödeme bilgileri http://kayit.anadolu.edu.tr adresindeki kayıt yenilemelinki “DİKKAT” başlığı altında açıklanan metinde yer almaktadır. Öğrencilerin ders ekle-sil işlemiyapması halinde banka ödeme bilgileri buna göre yeniden oluşacaktır. Ders ekle-sil işlemi yapanöğrencilerin banka ödeme bilgileri öğrencinin ders ekle-sil işlemini yaptıktan sonra aldığı “2011-2012Öğretim Yılı Güz Dönemi Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü” sayfasında yer almaktadır. Kayıt yenileteceköğrenciler ödemelerini, Kayıt Yenileme Kılavuzu’nun “5. Ödeme Yöntemleri” başlığı altında açıklananyöntemlerden birisini kullanarak, kayıt yenileme tarihleri içerisinde yapacaklardır.Öğrencilerin ödeyeceği “Öğrenim Ücreti/Öğrenci Katkı Payı” ve “Öğretim Gideri” bilgileri KayıtYenileme Kılavuzu’nun “1. Ödeme Türleri” başlığı altında açıklanmaktadır. Ödeme bilgilerini AÖFbüro personeli otomasyondan “Öğrenci Borç Sorgula” butonundan görebileceklerdir.VII - AÖF BÜROSUNCA YAPILACAK İŞLEMLER1. Kitap TeslimiAçıköğretim Fakültesinin dönemlik-kredili merkezi açıköğretim önlisans ve lisans programlarındakayıt yenileten öğrencilerin ders kitapları 11 Aralık 2011 tarihine kadar AÖF bürolarındanverilecektir.Büronuza kitap almak için gelen öğrenciye otomasyondan “Kitap Verme” butonundan bakarakkitaplarını veriniz. Otomasyondaki kitap verme butonuna tıklandığında gelen ekran görüntüsünde ikibilgi bulunacaktır. Birinci bölümde öğrenciye verilecek kitap bilgisi, ikinci bölümde öğrencinin sorumluolduğu ancak, yeni kitap verilmeyecek derslerin bilgisi yer alacaktır. Öğrenci sorumlu olduğu bazıderslerden daha önce kitap aldığı ve değişmediği için kitap verilmeyebilir. Bu nedenle kitap verirkenotomasyondaki “Bırakılan Dersler” butonuna bakarak kitap verme işlemi yapmayınız. Otomasyondaki“Bırakılan Dersler” butonunda öğrencinin gelecek öğretim yıllarında/dönemlerinde alacağı derslerinbilgisi yer almaktadır. Bu konuda çalışmalar devam ettiğinden öğrencinin bazı dönemlerde alacağıders bilgisi yer almamaktadır.Açıköğretim Fakültesi uzaktan eğitim önlisans programlarında kayıt yenileten öğrencilerin derskitapları Fakülte kayıtlarındaki adreslerine kargo ile gönderilecektir.2. Öğrenci Tanıtım Kartlarının Teslimi Ve Bandrol Verilmesi2011-2012 öğretim yılında önlisans programında 5. yılını, lisans programında 8. yılını okuyacaköğrencilerden, kayıtlarını yeniletenlerin “Öğrenci Tanıtım Kartları” hazırlanarak AÖF bürolarınagönderilecektir. Bu öğrenciler 28 Kasım 2011 tarihinden itibaren “Öğrenci Kimlik Kartları”nı teslimederek yeni düzenlenen “Öğrenci Tanıtım Kartları”nı bağlı oldukları AÖF bürosundan alacaklardır.Kayıt yenileten öğrencilerin kimlik veya tanıtım kartlarına 2011-2012 öğretim yılı bandrolü AÖFbüroları tarafından yapıştırılacaktır.


VIII - BİLGİ GÜNCELLEME1. Adres Ve Sınav Merkezinin GüncellenmesiÖğrenciler; adres, büro, sınav merkezi, e-posta adresi ve telefon numarası değişiklik işlemlerinihttp://ogrenci.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifresini kullanarak yapabilirler.2011-2012 öğretim yılı Güz Dönemi ara ve dönem sonu sınavları için adres ve sınav merkezideğişikliğinin 27.10.2011 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılandeğişiklikler Bahar Dönemini kapsayacaktır. Adres ve sınav merkezinin güncellenmesine ilişkinayrıntılı açıklama Kayıt Yenileme Kılavuzu’nun “3. Büro, Sınav Merkezi Değişiklikleri” başlığı altındayapılmaktadır.2. Cep Telefonu Bilgilerinin Girilmesi Veya Güncellenmesi2011-2012 öğretim yılından itibaren önemli bilgiler, tarihler ile öğrencilere yararlı olacak hatırlatmalarcep telefonlarına ücretsiz olarak SMS ile gönderilmektedir. Bu nedenle öğrenciler Fakültekayıtlarındaki cep telefonu bilgilerini AÖF bürolarından veya TC kimlik numarası ve şifreleri ilehttp://ogrenci.anadolu.edu.tr adresinden güncellemeli veya cep telefonu bilgileri bulunmuyorsamutlaka girmelidirler.3. E-Posta Adresinin Oluşturulması2011-2012 öğretim yılından itibaren Anadolu Üniversitesince Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinebazı gönderimler @aof.anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresine yapılacaktır. @aof.anadolu.edu.truzantılı olmayan e-posta adreslerine bilgi gönderilememektedir. Bu nedenle öğrenciler daha önce@aof.anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi oluşturmamış ise TC kimlik numaraları ve şifreleri ilehttp://ogrenci.anadolu.edu.tr adresine girerek açıklamalar doğrultusunda mutlaka e-posta adresinioluşturmaları gerekmektedir.IX - ÖĞRENCİLİK HİZMETLERİ17-27 Ekim 2011 tarihlerinde kayıt yeniletecek öğrencilerin bilgileri otomasyonda “Öğrenci PasifDurumdadır” şeklinde görülecektir. Bu öğrencilere öğrencilik hizmeti verilmeyecektir. Buöğrencilerden kayıt yenileme işlemini yapanlara öğrencilik hizmeti verebilirsiniz. Güz Dönemi’ndekayıt yeniletmeyen öğrencilerin bilgilerinin güncellenmesi ise otomasyon sisteminde daha sonrayapılacaktır. Bu öğrenciler için Güz Dönemi kayıt yenileme dönemi bittikten sonra, ekranda “ÖğrenciPasif Durumdadır” uyarısı gelecektir. Geçmiş öğretim yıllarından/dönemlerinden borcu olanöğrencilerin, bu borçları 2011-2012 öğretim yılı Güz Dönemi kayıt yenileme bedelleri ile birliktebankaya bildirilmiştir. Kayıt yenileme döneminde sadece geçmiş dönem borcu ödenemeyeceğinden,kayıt sildirmek isteyen öğrencilerin, kayıt silme işlemi bu nedenle yapılamayacaktır. Bu öğrencilerinkayıt silme işlemi kayıt yenileme dönemi bittikten sonra yapılabilecektir.1. Şifre Verme17-27 Ekim 2011 tarihleri arasında kayıt yeniletecek öğrencilerden;• Dönemlik-kredili programlarda kayıtlı olanlar var olan şifrelerini kullanabileceklerdir.• Yıllık sistemden dönemlik-kredili programlara geçirilenler, ellerinde bulunan şifrelerinikullanabileceklerdir.• Şifresini almayan, bilmeyen ya da kaybeden öğrencilere büronuzdan şifre dökerekverebilirsiniz. (Pasif öğrencilere de şifre verebileceksiniz).Merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sisteminde önceki yıllara göre önemli değişiklikler yapılmıştır.AÖF Büro Yöneticilerimiz, büro personeli ile birlikte e-posta ile gönderilen “Kayıt Yenileme Kılavuzu”,“Öğrenci Kılavuzu” ve “Kayıt Yenileme Yönergesi” ile öğrencilere postalanan mektupları birlikteinceleyerek anlaşılmayan konular için Merkez Büro ile görüşülmesi gerekmektedir.Tüm büro personelimizin geçen yıllarda olduğu gibi kayıt yenileme sürecini dikkatle ve özenle yerinegetireceğini biliyor, başarılar diliyoruz.AÖF MERKEZ BÜRO YÖNETİCİLİĞİEskişehir, Ekim 2011.


EK-1


EK-2


EK-2


EK-2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!