Sunum 6

sdu.edu.tr
  • No tags were found...

Sunum 6

TMMOB PEYZAJMİMARLARI MARLARI ODASIYasal -Yönetsel AlandaGerçekleekleşen en ve HedeflenenÇalışmalar


MESLEKİ ÖRGÜTLENMENİN N DEĞERERVE ÖNEMİ• 1968 yılından yitibaren Ziraat Fakülteleri altında başlayan eğitim esüreci ile birlikte 1973 yılında yilk olarak mesleki yaşama ama başlayanPeyzaj Mimarlarının n diploma karşışılığıığı hepimizin de bildiği i gibi”Ziraat Mühendisi Münvanı ile Peyzaj Mimarı lisansı ile” mezunoldukları ve 1990 yılında yise Orman Fakültelerinde başlayaneğitim sonrasında nda ise hangi fakülteden mezun olunursa olunsundiploma ünvanlarındanda “Peyzaj Mimarı”olmasıhususundakiönemli gelişmenin, kamu kurum ve kuruluşlarlarındaçalışanmeslektaşlarlarımızın n yaşamamınaçok fazla yansımadmadığı, , meslekitanımlama ve yer alışıışında diploma unvanının n karşışılığınıbulamadığıığı,diğer planlama ve tasarım m meslek disiplinleri kadarşanslıçalışma ortamlarıbulamadıklarkları konusu tüm t m meslekcamiamızca bilinmektedir.


“Türk toplumuna düzenli dbir yaşama ama mekanı hazırlanmasrlanmasında nda ve yurdun imarında tazebilgileriyle yararlı olacaklarına kani olduğum um 14 kabiliyetli genç, , bugün çalışma azmi vehevesi içindedirler. i indedirler. Ancak, her şeyden evvel; ülkeölçüsünde hayati önemi olan fizikiplanlama çalışmalarında Peyzaj Plancısına na olan ihtiyacın n idrak edilmiş olması şarttır.r.Aynı zamanda İmar ve İskan Bakanlığıığımız z başta olmak üzere, Turizm Bakanlığıığı,İller Bankası, , Bayındndırlık k Bakanlığıığı, özellikle Karayolları Genel MüdürlMrlüğü, , Devlet Suİşleri Genel MüdürlMrlüğü, , Tarım m Bakanlığıve tüm t İllerimiz ile Belediyelerimizin bukıymetli gençlere ilgi göstermeleri ggerekir.” diyor mesleğimizin kurucularından Sn.Prof.Dr. Sadri ARAN 1973 yılında yki ilk mezunlarımıza za hitaben..Sayın n Aran’ın n bizlere ve ülkenin idarecilerine ithafen söyledisylediği i sözler sçalışmahedef ve programımızın n temel taşışını oluşturuyor. Bu ideal uğruna uçalışmalarımızaazimle devam ediyoruz…Bu çerçevede evede yaptığıığımız çalışmalardan ana başlıklar verecek olursak:


MESLEKİ TANINIRLIKTA 1.ADIMKamusal alanda ki tanınırlrlıkla ilgili mesleklerin çalışma disiplinlerini veçerçevelerini evelerini belirleyen, mesleğimizin nasıl l yer alacağıile ilgili DevletKurumlarını yönlendiren;Çalışma Ve Sosyal Güvenlik GBakanlığıİşKur Genel MüdürlMrlüğü İş veMeslek Analizleri Daire Başkanlkanlığıile görüşmelere gbaşladladık..Yıl….2005Ve şaşırtan sonuç……Bakanlık k yetkilileri ve ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerdegmesleğimizin devlet tarafındanBahçe e Mimarı olarak tanımlandmlandığınıgördük…


MESLEKİ KODLAMAMIZI DEĞİŞĞİŞTİRDİK…Çalışma ve Sosyal Güvenlik GBakanlığıMeslek Bilgi YaprağıMeslek Kodu: 2141.01Meslek Adı: Bahçe e MimarıMeslek Tanımı: Bir arazi parçasasının n daha cazip bir hale getirilmesi için i inplanlar ve projeler yapan, parklar, spor ve eğlence eyerleri için i in planlarhazırlayan kişidir.idir.


Bahçe e Mimarının n Görev Gve İşlemler Tanımı İse:Bahçe e Mimarı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, , gereç veekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi i i sağlığıığı, , işigüvenliği i ve çevrekoruma düzenlemelerine dve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygunolarak:a) Ticari, edüstriyel ve yerleşim siteleri ve kamu binalarının n bahçe e ve alanlarına na estetikgörünüm m verme amacıyla plan ve düzenlemeler dyapıp çalışmalara nezaretetmek,b) Düzenlenecek yerin drenaj, zemin toprağığı, , ağaçlar, a lar, kaya oluşumunu umunu tetkik edipbinaları, , tesisleri göz g önünde nde tutarak tanzim şartlarını incelemek,c) Bölgenin yol, trotuar,bina, köprkprü, çit ve kanalizasyonunu gösteren gkrokiler vemikyaslı projeler hazırlamak,d) Nerelerde ne cins ağaç, a çalı ve çiçek dikileceğini ini tavsiye ederek bu işlerin io alanıngenel görünüşügve mimari yapılarları ile ahenkli bir tarzda gerçekleekleştirilmesini sağlamak,


Meslek Bilgi Yaprağığını Güncelledik veKodlamamızı değiştirdiktirdik…01.02.2006 tarihinden itibaren resmi kayıtlarda;• Meslek Kodu: 2141.01• Meslek Adı: Peyzaj Mimarı• Meslek Tanımı: Peyzajı oluşturan doğal ve kültkltürel bileşenlerinenlerinve çevrelerin koruma - kullanım m dengesi gözetilerek; gekolojik,ekonomik, estetik ve işlevsel iölçütlere uygun (olarak) planlaması,tasarımı, , onarımı, , korunması ve yönetim ykonularında nda bilim vesanat temelinde proje üretenkişidiridir.


Meslek Analizimiz GüncellendiGncellendi….01.02.2006 tarihi itibariyle…..Planlama, tasarım, onarım m ve yönetimi yana başlıklarkları altında uzmanlık k ve hizmet alanlarıanalizi yapılan mesleğimizin alt açılımlaramları ise;Görevleri (Yaptıklarkları İşler)Peyzaj Mimarlığıığı‘na ilişkin konularda; planlama, yapısal ve bitkisel tasarım, proje uygulama / yapım,bakım, yönetim, yfizibilite, denetim, danışışmanlık k ve bilirkişilik ilik hizmetleri vermektir.Peyzaj planlama alanında:nda:• Ülkesel ve yerel ölçeklerdeki fiziksel planlama çalışmalarında yer alarak, kültkltürel ve ve doğaldeğerlerin erlerin korunması ve sürdsrdürülmesi temelinde alan kullanım m projeleri üretir.• Korunacak alanların n belirlenmesi çalışmalarını yürütür, r, koruma alanı statüsündeki yerlerin (milliparklar, tarihi ve arkeolojik alanlar vb.) Gelişme ve Yönetim YPlanlarını yapar.• Sulak alanlar, akarsu koridorları, , maden ocakları, , katı atık k depolama alanları, , ormanlar gibi insanlartarafından tahrip edilmiş veya edilmekte olan alanların sürdürülebilirliği i ve onarımı için in planlamayapar.• Doğal kaynakların n sürdsrdürülebilirliğini ini ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla bu kaynaklara yönelik yenvanter oluşturma, haritalama, analiz ve planlama koruma çalışmaları yapar,• Turizm alanların n fiziksel planlamalarında nda doğal ve kültkltürel değerlerin erlerin korunması için in ekolojiköncelikli planlarını hazırlar.• Kentsel açık a k ve yeşil alan sistem(ler)i oluşturulmasturulmasını sağlar.


Peyzaj tasarımı alanında:nda:• Kentsel yerleşimlerin bir bölümünübya da bütününübkapsayan kentsel tasarım m ve kent yenilemeçalışmalarını yürütür. r.• Topluma açık a k yeşil alanların n (parklar, meydanlar, dinlenme alanları, , yaya yolu ve bölgesi, bkıyıkbantları, , botanik bahçeleri, hayvanat bahçeleri,çocuk bahçeleri, oyun alanları spor alanları, , otoparkvb.) yapısal ve bitkisel tasarımını yapar, uygulama ve bakımını yürütür. r.• Toplu konut alanları ve toplu kullanım m ortamlarında (üniversite(kampusları, , alışışveriş merkezleri, topluişyerleri vb.) yapısal ve bitkisel tasarım, uygulama ve bakım çalışmalarını yapar.• Turizm ve dinlenme tesisleri, eğlence etesisleri (lunapark, aquapark vb.) ve su kıyısıkrekreasyontesislerinin yapısal sal ve bitkisel tasarımını yapar, uygular ve bakımını yürütür. r.• Tarımsal msal amaçlı çiftlik ve hobi bahçeleri tasarlar, uygular ve bakımını yürütür. r.Çevre koruma ve peyzaj onarımı alanında:nda:• Çevre kirlenmesi, arazi bozunumu gibi çevre sorunlarının n giderilmesi, bozulan yerlerin onarımı veçevre kalitesinin yükseltilmesi yiçin i in karayolları, , maden ocakları, , hareketli kumul alanları, , havzalar, denizkıyı kirliliği, i, dere kenarları, , bataklıklar, klar, katı atık k depo alanları, , tahrip olmuş tarım m alanları, , tahrip olmuşorman alanları gibi ortamlarda gerekli planlama, yapısal ve bitkisel tasarım, mühendislik, muygulama vedanışışmanlık k hizmetlerini yürütür. y r.• Peyzaj mühendislimhendisliği i hizmetlerini ilgilendiren sulama, aydınlatma, nlatma, drenaj, atık k bertaraf etme,arazi biçimlendirme imlendirme (grading) gibi çalışmalarını yürütür. r.• "Çevresel Etki Değerlendirmesi"erlendirmesi" çalışmalarında yer alarak raporlarını hazırlar


Peyzaj yönetimi yalanında:nda:• Kentsel veya kırsal kpeyzaj yönetimi ykonularında nda fikir üretimi, projelendirme, uygulama, izleme,denetleme ve danışışmanlık k hizmetlerini yürütür. y r.• Kırsal yerleşim kalkınma programlarında yer alır r ve köy k y yenileme çalışmaları yapar.• Bölge, yöre yve havza yönetimi yçalışmalarında yer alır.


ÖNEMLİ 2. ADIMTürk Meslekler SözlSzlüğünde 35 Yıl Y l Sonra İlk Kez Yer Aldık…Türk Meslekler SözlSzlüğü (TMS); işgücü piyasasında mevcut olan mesleklerin sınıflandsflandırıldığıvemesleklerin unvanlarının, n, tanımlarmlarının, n, görevlerinin gve kodlarının n yer aldığıTC. Çalışma ve SosyalGüvenlik BakanlığıTürkiyeİş Kurumu Genel MüdürlMrlüğü Meslek Araştırma rma ve Geliştirmetirme ŞubeMüdürlüğü tarafından hazırlananülkemizinönemli ve bu alandaki yegane kaynağığıdır.Türk Meslekler SözlSzlüğünde bir meslek disiplininin yer almasının n yararları aşağıda sıralanmsralanmıştır.• TMS; öncelikleİŞKUR birimleri arasında, sonra da işçi, i i, işveren ive Kurum çalışanları arasındakigörüşme ve yazışışmalarda, buna ek olarak da, akademik ve bilimsel kurum ve kuruluşlarların n ilgilibölümlerininçalışmalarında ve yargıda kullanılır.• İş piyasasının n ihtiyaç duyduğu u mesleklerdeki işgücüiile açık a k iş’in i in eşleeleştirilmesine olanak sağlar.• Ülkeçapında ortak, dolayısıyla yla standart bir meslek terminolojisi ve tanım m birliği i sağlar.• İşgücü piyasasında bulunan mesleklerin, kod ve unvan tanımlarmlarında, standardizasyonunu sağlar.• İşgücüpiyasasıhakkında bilgi sahibi olmak isteyen ilgililere, çalışma hayatındaki mevcutmeslekleri; kod, unvan, tanım m ve işlem ibasamakları ile tanıtır.


İşgücü iş piyasasına ve işsizlere iilişkin istatistiksel verilerin sağlam vesağlıklklı bir şekilde hazırlanmasrlanmasına, na, işianalizi çalışmalarının n objektif olarakyapılmaslmasınave dolayısıyla yla işsizlik isorunlarına na tam ve doğru olarak teşhiskonulmasına na olanak sağlar.•İstihdam ve eğitim epolitikaları ve bu politikalara dayalı olarak hazırlananplan ve programların n sağlıklklı ve günün g n koşullarullarına göre ghazırlanmasrlanmasına nakatkı sağlar.•İşgücü ekonomisi ile ilgili çevrelerin,istatistiki bilgi derleyen,insangücükaynaklarının n geliştirilmesi ile ilgili olan kurum ve kuruluşlarların, insangücü-işgücü ve eğitim eplancılarlarının n ve uygulayıcılarlarınınçalışmalarındakaynak olarak yararları vardır.r.


ÖNEMLİ 3. ADIMResmi Gazete’deGÖREV ALAN VE SORUMLULUKLARIMIZIN YAYINLANDIĞI İLK YÖNETSELYHAK Kazanımlarmlarımızı Gerçekleekleştirdik…• 15.01.2006 tarihine Ana YönetmeliYnetmeliğimizi, imizi,• 21.03.2006 tarihinde Serbest Peyzaj MimarlığıHizmetleri Uygulama - Tescil - Belgelendirme -Mesleki Denetim ve En Az Ücret YönetmeliYnetmeliğimizi, imizi,• 09.03.2007 tarihinde Meslekiçi i Eğitim, EUzmanlık k Ve Belgelendirme YönetmeliYnetmeliğimizi imizi yayınlayarakilk Yönetsel Yhaklarımız z elde ettik.21.03.2006 tarihine yayımlanan SMM yönetmeliynetmeliği i mesleğimizin tanımlanmasmlanmasındaki ndaki en önemliaraçlardan lardan biri olmuştur.Çünknkü 2006 yılına ykadar hiçbir yasal ve tanımsal bir açılımıayapılmamlmamışolan Peyzaj Planlamaalanında nda ilk kez açılım a m sağlanmlanmış, , tanımlama ve alt başlıklarkları oluşturulmuturulmuş, , hizmet alanı olarakplanlama hizmetinin asgari çizim ve ücret tablosu hazırlanmrlanmışve ölçekleri ile resmi statüyekavuşmumuştur.Mesleki açılımımız a z için i in çokönemli olan söz s z konusu yönetmelik, ymesleğimizi kamu kurum vekuruluşlarları ile yapılan tüm t m görüşmelerde gdaha güvenli gve tanımlmlı kılmıştır.


ÖNEMLİ 4. ADIM• Resmi Gazete’de yayımlanarak elde edinilen yasal hak kazanımı ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik GBakanlığıığı’nda gerçekleekleştirmiş olduğumuz umuz meslek kodlama ve analizlerinden aldığıığımız z güçgile Türk TStandartlarEnstitüsünce nce mesleğimiz ile ilgili hazırlanmrlanmışolan 5 adet standartın n güncellenmesi giçin i in müracaat mettik..ÖNEMLİ BİR R KAZANIMI DA BURADA SAĞLADIKLADIK…• 12706 standart no’su ile yayımlanan Peyzaj MimarlığıGenel Hizmetleri Standartını yeniledik…• 12866 standart no’lulu-Peyzajmimarlığı- Bakım onarım- yenileştirmeve sağlıklaklaştırmahizmetleri – Kurallar -güncellemeçalışmaları devam ediyor,• 12867 standart no’su ile -Peyzaj Mimarlığı- Proje Hizmetleri – Kurallar - güncellemeçalışmaları devamediyor,• 12868 standart no’lulu-Peyzajmimarlığı- Uygulama hizmetleri – Kurallar- güncellemeçalışmaları devamediyor,• 127 no’lu Kriter- Peyzaj MimarlığıHizmetleri-DanDanışmanlık; k; Proje Yapma ve Uygulama; Açık-YeAYeşil AlanlarınBakım, Onarım,İlaçlama lama ve Temizliği-Genel Kriterleri- güncellemeçalışmaları devam ediyor,


Teşekkekkür r ediyoruz…..Meslek analizimizin güncellenmesi, guzmanlık k alanlarımızınbelirlenmesi,TSE Standart çalışmalarında bizleri yalnızbırakmayan,destek ve katkılarlarını esirgemeyen değerlierli üyelerimiz olanAkademisyenlerimize teşekkekkür r ediyoruz…


MESLEK ÖRGÜTÜ OLARAK NASIL BİR BMÜCADELE ARACIOLUŞTURULMAKTADIR1. Öncelikle,üye- Oda ilişkilerinin güven gve emek üretim süreci siçerisinde ive gerçekekdayanışışma araçlarlarının n var edilebilmesi ilkesinden hareket etmeye özen gösteren gYönetim YKurulumuz; mücadele maracının n en önemli unsuru olarak kamu – üniversite– serbest –ücretli- işsiz tüm t üyeleri ile birlikte üretmek, birlikte karar almak ve birlikte çalışmakmücadelesi vermenin, başarmanarmanın öznesi olduğu u ve mücadele maraçlarlarının n en önemliöğesiolduğunu,unu,2. Bilim ve tekniğin in emekle birleştitiğinde inde ortaya konulacak ürünlerin niteliğinininin önemliölçüdeartacağığını,3. Ülkemizin, son yıllarda ykarşışılaştığıyeni düzenlemeler dkarşışısında peyzaj mimarlığımeslekdisiplinin varlığıığına bu gün g n her zamandan daha fazla ihtiyacı olduğunu,unu,4. Kamu alanlarından ndan başka bir hizmet alanı olmayan peyzaj mimarlığıığı hizmet alanınınmevzuatlarla tanımlanmasmlanmasından ndan başka bir çözümünün n olmadığıığından hareketle tüm tçalışmalarını kamu kurum ve kuruluşlarları üzerinde yoğunlaunlaştırmayı ana çalışma planı olarakgündemine almışıştır.


MEVZUAT VE YÖNETMELYNETMELİKÇALIŞMALARI• Mesleğimizinçalışma konularını içeren kamu kurum ve kuruluşlarlarının n tüm t m mevzuat veyönetmeliklerinde uzmanlık k alanlarımız z gereğince tanımlanmadmlanmadığımız, kısmi kolarak varolanlarda bile mutlak olarak başka meslek alanları ile ikame edilebilir bir şekilde tanımlanmmlanmışolduğu u tüm t m meslek camiamızca bilinen bir gerçektir.ektir.• Bayındndırlık k ve İskan Bakanlığıtarafından hazırlanan tüm t m mevzuatlar mesleğimizin icrasınıntemel taşlarlarını oluşturur, tanımlanmada yer verilmemiştir;Ktir;Kültür r ve Turizm, Çevre ve Orman,Tarım m ve Köy K İşleri,İç İşleri,Çalışma ve Sosyal Güvenlik G venlik Bakanlığımevzuatlarında ya hiçyokuzdur ya da planlama ve tasarım m ağıağırlıklı diğer meslek disiplinlerinin alan ihlali ile karşışılarız.• Uzun süresreçli bir alan daraltması ülkemiz koşullarullarında hep yaşanmanmışve yaşanmaya anmaya devametmektedir.


NELER YAPTIK?


Bayındndırlık k ve İskan Bakanlığı3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleriyüzerindeçalışmalar yaparak, öncelikle peyzaj mimarlığıbölümbaşkanlkanlıklarına dosya sunumu gerçekleekleştiren Oda Yönetim YKurulu olarak, Bakanlık k düzeyinde d“Stratejik EylemPlanı” oluşturabilmek için i in birlikte çalışmak,üretmek talebinde bulunduk17 Eylül l 2008 tarihinde Bölüm B m Başkanlarkanlarımız z ile gerçekleekleştirdiğimiz imiz toplantıda; da; Ulusal Plan Kademelerinde nedenyer almamız z ile ilişkin detaylı bir rapor hazırlayan Oda Yönetim YKurulu,• İmar Kanunu Değişiklik iklik olarak hazırlananİmar ve Şehirleşme Kanun Taslağı• Tip İmar YönetmeliYnetmeliği• Plan Yapımına Ait Esaslara Dair YönetmelikY• Yapı Denetim Kanunu• Yapı Denetimi Uygulama YönetmeliYnetmeliği• İl İmar YönetmelikleriY• Mühendislik ve Mimarlık k Proje Düzenleme DEsaslarına Dair YönetmelikY• Kamu İhale Kanunu- Uygulama ve Hizmet Alımı Yönetmelikleri• Dönüşüm m Alanları Yasa Tasarısı• 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler 297 Tip İmar YönetmeliYnetmeliği Genelgesi• Çevre Düzeni DPlanı yapımı yetki karmaşasası ile ilgili yayımlanan Genelge• TOKİ mevzuat ve uygulamalarında mesleğimiz ile ilgili yaşanan anan sorunlar


Toplam 11 konulu dosya ile mesleğimizin kamuda tanınırlrlığıvemeslektaşışımızın n icrası ile ilgili önemli bulduğumuzumuz çalışmakonularının n sunumunu gerçekleekleştirdik.Üzülerek paylaşmak istiyoruzki akademilerimizde sunduğumuz umuz içerikte ibir mevzuat çalışmasıbulunmamaktadır. Beklentimiz ise, mesleki açılımımızın a n en önemlibölümü, , Bayındndırlık k ve İskan Bakanlığıığının n uhdesinde olan çalışmaalanlarıdır r ve ivedilikle stratejik bir çalışma işbirliibirliğine ine ve görev gpaylaşışımına ihtiyacımız z bulunmaktadır.Uzun soluklu ve yoğun diplomasi ile çözülebilecelebileceğine ine inandığıığımız z busüreçte, Bakanlık k ile olan işbirliibirliğimizi imizi kesintiye uğratmaksuratmaksızınçalışmalarımıza devam ettik..


ÖzellikleŞura 6 nolu Komisyon raporlarında, Odamızın n belirlediği i sorun ve çözüm önerileriKomisyon üyemiz olan Sn.K. Tuluhan YILMAZ tarafından kayıt t altına alınmasnmasını sağlayarak belgehaline gelmesini sağlamlamıştır.KentleşmeŞurası Sonuç Bildirgesinde bu güne gkadar ilke kez peyzaj mimarlığıdisiplini Bayındndırlıkcamiası tarafından telafuz edilmiş ve “Planlama, mimarlık k ve peyzaj mimarlığıığını bütünleştiren-kentsel tasarım- ülke planlama sisteminde yerini almalıdır” şeklindeifadeedilmiştir.Bakanlık k düzeyinde ddiplomasinin zorlukları ile karşışılaşan an Oda Yönetim Ykurulu olarak, umut vericibulduğumuz umuz ve hepimiz için i in önemli bir gün g n olarak kutladığıığımız z 13 mayıs s günügBayındndırlık k ve İskanBakanı Sn. Mustafa Demir tarafından yapılan basın n açıklamasaklaması bizlere kapılarların n aralandığıığı,emeklerimizin karşışılığının n alınabikecenabikeceği i günlerin gyakın n olduğu u konusunda umut vermiştir.Sayın n Bakan, yaptığıbasın n açıklamasaklamasında kentsel tasarım m içerisinde imimarlık k ve peyzajmimarlığıığının n bütüncbncül l olduğundan undan söz s z etmektedir.İlk kez bir Bakan hem de mimar lisanslı bir Bakanın n mesleğimizi kent dokusu içerinde ivarlığıığındansöz z etmesi elbette çok geç ama yarının n mücadeleini mveren bizler için i in umut verici olmuştur. Bizimhedefimiz, aynı Bakanın n ulusal plan kademesindeki planlama sürecinde speyzaj mimarlığıana bilimdalının n varlığıığını kabul etmesidir.


KentleşmeŞurası veSonuçlarları2008 yılıyile başlayan Bayındndırlık k ve İskan Bakanlığıığı’nın n KentleşmeŞurası Genel Kuruluna hazırlrlık k amaçlı başlattlattığıçalışmalaröncelikle Komisyonlar şeklinde başladladı.10 Çalışma Komisyonu oluşturan Bakanlığığa a ilk müracaatmracaatımız z 6Çalışma Komiyonu olmasına rağmen Odamızın n 4 Komisyondatemsiline onay verildi.Komisyon çalışmalarını Oda örgütlülüğümüz z adına takip edenKomisyon üyelerimizle 2 kez ara toplantılar lar düzenleyerekdözellikleBayındndırlık k Bakanlığıdosyası içerisinde yer alan konularıngündeme taşışınmasını sağladladık..04-07 07 Mayıs s 2009 tarihinde Komisyon sonuçlarlarının n değerlendirildierlendirildiğiyoğun ve gergin bir KentleşmeŞurası Genel Kurulunda Komisyonüyesi temsilcilerimiz ile Yönetim YKurulumuz temsilcileri SonujçBildirgesi hazırlanmasrlanması sürecinde yoğunçalışmalar sundu.


• Ayrıca Yine Bayındndırlık k ve İskan Bakanlığıtarafından hazırlanan 3621 sayılı Kıyı Kanunu Kıyı KenarÇizgisinin Tespiti Madde 9 - “Kıyı kenar çizgisi, valiliklerce, kamu görevlilerinden goluşturulacak en az 5 kişilik ilik birkomisyonca tespit edilir. Bu komisyon; jeoloji mühendisi, mjeolog veya jeomorfolog, harita ve kadastro mühendisi, mziraat mühendisi, mmimar ve şehir plancısı, , inşaat mühendisinden moluşur.Komisyonca ur.Komisyonca tespit edilip valiliğin in uygungörüşü ile birlikte gönderilen gkıyıkkenar çizgisi, Bayındndırlık k ve İskan Bakanlığıığınca onaylandıktan sonra yürürlyrlüğegirer. “ maddesi ile ilgili yapmışolduğumuz umuz madde değişikliikliği i talebimiz “kanunda madde değişikliikliği i gündeme ggeldiğinde inde talebiniz değerlendirmeye erlendirmeye alınacaktnacaktır” denmektedir.• Söz z konusu kanun ve ilgili hüküm h m ile ilgili olarak bölüm b m başkanlkanlıklarımızın n yapacağıakademik girişiminimin önemliolacağığını düşünmekteyiz.


KÜLTÜR R ve TURİZM BAKANLIĞIKültür r ve tabiat varlıklklıklarını koruma, turizm alanlarındanda çevre düzeni dplanı onaylamagibi peyzaj alanları üzerinde geniş yetkilere sahip olan bakanlık k mevzuatı ile ilgili;• 2863 sayılıYasa ile hüküm h m altına alınan“Koruma Kurullarının n Oluşturulmasturulması” 58.maddesindemeslekitanılığıığımızın n sağlanmaslanması için in yürüttyttüğümüz z bütün b çalışmadabakanlığıığın”önemsedinemsediğimiz imiz bir konudur, en kısa kzamanda konu ile ilgili çalışma yapılacaktlacaktır” cevabı ilekarşışılaşılmaktadır.Oda Yönetim YKurulu olarak kesintisiz lobi ve kulis çalışmalarımız z devametmektedir. Bu konuda tüm t m bölüm b m başkanlkanlıklarımızın n bakanlık üzerindeçalışma yapmasınınönemli bir açılım a m sağlayacalayacağına inancımız z tamdır.• Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme DPeyzaj Projelerinin Hazırlanmasrlanması,Gösterimi, Uygulaması, , Denetimi ve MüelliflerineMİlişkin Usul ve Esaslara AitYönetmelikçalışmasında peyzaj mimarlarının n yetkili kılınmasknması çalışmalarımız z sonuç vermiştir.Burada en önemli kazanımımız z ise ; Danışıştay 8. Dairesi’nin11.04.2007 tarihinde vermişolduğu” “ÇevreDüzenlemesi” diğerbir deyişlepeyzaj, ayrı bir uzmanlık alanı olup, PeyzajMimarları Odasınaüyemeslek mensuplarının ihtisas alanını oluşturduturduğu” yönündende kararvermiştirtir. daire tarafından alınmnmışyargı kararı olmuştur.


• Kültür r ve Turizm bakanlığıığına bağlı olarak görev gsürdsrdüren ren ülke genelindekitüm m Koruma Kurulları Başkanlkanlıklarına Resmi Gazete’de yayımlanarakyürürlüğe e giren meslek alan sınır, shak ve yetkilerimizle ilgili resmi yazışışmalaryapılmlmışolup, çalışma alanları içerisinde kalan yerlerde peyzaj mimarıimzası olmaksızın n proje onayı olmması konusunda ilke kararı almaları vekamu yararı hassasiyeti göstermeleri gtalep edilmiş, , kısmi kuygulamalaralınarak başararı sağlanmlanmıştır. Bu anlamdaki çalışmalarımızı da kollektifçalışmalar yaparak ülke geneline yayılmaslması konusunda özen göstermemizggerekmektedir.• Türkiye Turizm Stratejisi. (2023) ve Türkiye Turizm Stratejisi EylemPlanı (2007/2013), ülkemiz içiturizminin planlanması, , yatırım m fizibilitelerininyapılabilmesi, turizm sektörünün n güçgüçlendirilmesinden ziyade ülke turizmkaynaklarının n doğru planlanması sonucunda oluşacak uzun vadeli ve sağlıklklıbir planlamanın n rehberi olması açısındanönemsenmiş ve meslek alanımızıbire bir ilgilendirmesi ve turizm strateji belgesinin uygulanması sürecinde faalolarak görev galacak kurum ve kuruluşlarların örgütlenmeşemasında yer alanmeslek odası olarak; Peyzaj Mimarlığıve Turizm/Turizm Sektörünü ile ilgiligörüşlerimiz ile Eylem Planında nda nasıl l yer alınabilecenabileceği i ile ilgili görüşlerimizgpaylaşmak ve değerlendirme erlendirme yapmak üzere Oda Yönetim YKurulu olarakgörüşlerimizi bildirdik.


ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞIOdamız z tarafından 02 Mayıs s 2009 tarihinde gerçekleekleştirilen 1.ULUSAL ÇEDÇALIŞTAYIönemli bir ses getirmiştir.tir.Mesleki uygulama alanlarımızdanönemli bir istihdam alanı olan ÇED raporlarınınhazırlama ve yeterlik sürecinde s recinde bulunulması ile ilgili olarak iyi bir zeminoluşturduturduğuna una inandığıığımız ÇEDÇalıştayı sonrasında nda 08.08.2008 tarihindeResmi Gazete’de yayımlanan“Yeterlik Belgesi Tebliği i Değişiklik iklik Taslağığı”gündeme gelmiştir.ÇED Yeterlik Belgesi ile ilgili maddeleri üzerinde Oda Yönetim YKurulu olarakhazırlamrlamışolduğumuz umuz görüşlerimizle gbirlikte tüm t m bölüm b m başkanlkanlıkları, Öğretimüye ve elemanları tarafından oluşturulacak teknik desteğe e ve Bakanlık k ile resmigörüşmeler yapılarak bu anlamda sürdsrdürülençalışmalara destek verilmesi ÇEDile ilgili tarihsel sürecimizin stanınmasnması anlamındanda örgütlülüğümüzü anlamlıkılacaktır.


BİYOÇEŞİTLİLİK K VE DOĞA A KORUMA KANUNU TASLAĞIMesleğimizinçalışma alanları için in önemli bir yasa olarak değerlendiriyorerlendiriyorve bakanlıkça a gerçekleekleştirilençalışmaları takip ediyoruz.• Taslağığın n ekolojik unsurlarla ilgili geniş bir bakışaçısı getirmesi ve doğakorunma yaklaşışımının n fiziki planlama düzeyindeki dgirişimlerleimlerlebütünleştirilmesine olanak vereceği i saptanmışıştır. Ancak öngörülençalışmaların, devlet tarafından yerine getirilecek toplumsal bir hizmet olarakkurgulandığıtaslakta vurgulanmasına na rağmen, bu yükümlymlülüğün n başkakurumlar ile gönüllgllü şahıs s ya da kuruluşlara lara devredilebilecek oluşu, u, gerekbilimsel yaklaşışım m ve uzmanlık, gerekse yasa ile devlete verilensorumluluğunun özelleştirmeye devri gibi sorunlar yaratabilecektir.• Ayrıca kanun taslağığında fiziki planlama disiplinlerinden hiç bahsedilmemeklebirlikte, yönetim yplanlarında nda etkili plan kararlarını alacak uzman kişilerinilerinmesleki yönden yyeterli düzeyde dtanımlanmadmlanmadığına da dikkat çekilmiştir.


• Kıyı alanlarının n sahip olduğu u ekolojik değer er ve kullanımtaleplerinin çeşitliliği, i, planlama ve yönetim ysüresreçlerinde uzunvadeli öngörü sağlayabilecek veri envanterini zorunlu kılmaktadklmaktadır.Yüksek biyoçeşitliliitliliğe e ve dinamik ortamlara sahip kıyıkalanlarındandamevcut durumun belirlenmesi yanında, nda, alan kullanımlarmlarının n baskıderecesi ve olası kullanımlarmların n potansiyel etkisi de “geriye dönük” dizleme çalışmalarıyla objektif olarak anlaşışılabilir. Yasalaşmasmasıbeklenen “Biyolojik-çeşitlilik itlilik ve Doğa a Koruma Kanunu Taslağığı” verienvanteri ( Anonim, 2006a) oluşturma ve çevre politikasınakatkılarları yönünden nden incelenmiş, , tartışıışılmışve içerdiierdiği çelişkiler ileilgili çalışma yapan Prof. Dr. K. Tuluhan Yılmaz Y lmaz ve KıvılcKlcımYalçın’ın çalışması Oda görüşügolarak bakanlığığa a bildirilmiştir.


MADENCİLİK K FAALİYETLERYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERLERİNDOĞAYAYENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELYNETMELİĞİSöz z konusu Yönetmelikte; Ymesleki tanımlamalarmlamalarımızlailgili maddeler bulunması açılımlar konusunda umutverici.. meslektaşlarlarımızın çalışma alanı olarak önemli birçalışma oldu.Çevre ve Orman Bakanlığıile yönetmelik yüzerinde tekrargörüşmelerimiz oldu. Revizyon için i in Bakanlık k PeyzajKoruma Şubesinden meslektaşlarlarımızla yaptığıığımızçalışma ilgili Genel MüdürlMrlüğe e sunuldu.


11/11/2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan;• ÇEVRE DÜZENDZENİ PLANLARINA DAİR R YÖNETMELYNETMELİK ve 7/1/2006 tarihli ve 26046 sayılıResmî Gazete'de yayımlanan• PLÂN YAPIMINI YÜKÜMLENECEK YMÜELLMELLİFLERİN N YETERLİLİĞİİĞİ HAKKINDAYÖNETMELİK K ile ilgili olarak mesleki yetki anlamındanda çalışmalarına devam eden OdaYönetim Kurulumuzun mesleki dayanışışma ve lobi çalışmalrına gereksinimibulunmaktadır.Çevre ve Orman Bakanlığıığı üzerinde ciddi lobi çalışması yapılarak sonuçlanabilecelanabileceğini inidüşündüğümüz z her iki yönetmelik yile ilgili tüm t m akademilerimizin katkı ve desteğineihtiyaç bulunmaktadır.Çevre ve Orman bakanlığıile Odamızın n yürüttyttüğü diplomatik ve teknik dil birlikteliği i hergeçen en gün g n artmakta ancak orman mühendislimhendisliği i ve şehir plancılarları meslek disiplinlerininönemli sayıda kadrolaşmışolmasının n olumsuz yansımalarmalarının n yaşandandığıBakanlık k ile iyidiplomasi ilişkileri kurulması yönünde, nde, ortak etkinlikler yapılarak mesleki tanınırlrlığımızkonusunda çalışmalar yapılmaktadlmaktadır.


İÇ İŞLERLERİ BAKANLIĞIBaşbakanlbakanlıkça a yürütülen y“e’Dönüşüm m TürkiyeTrkiye” projesi kapsamında bazı illerin Coğrafi Bilgi Sistemikurma çalışmaları başlattlattıkları, , bu konuda İç İşleri Bakanlığıığı’ndan idari ve teknik destek talepetmeleri üzerine her ilin ayrı Coğrafi Bilgi Sistemi kurmasının n genel çerçevesinin evesinin belirlenmesiiçin in İç İşleri leri Bakanlığıtarafından valilik ve bağlı belediyelere rehber oluşturacak“CoğrafiTabanlı İl – Kent Yönetimi YBilgi Sistemi Teknik Kılavuzu K” hazırlanmrlanmıştır.• Hazırlanan kılavuzun k“ Valilikte Görevlendirilecek GPersonel Kapsamı” başlığıaltındatanımlamasmlaması yapılan Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanı (CBSU) içerinde imesleğimizintanımlanmadmlanmadığıgörülmüş olup, gerekli müdahale myapılarak hem resmi yazı ile hem dekılavuzun hazırlandrlandığıteknik servis ile yapılan görüşmeler gsonunda kılavuzun k1. versiyonolarak tanımlandmlandığıve geliştirilmeye açık a k olduğu, u, peyzaj mimarlığımeslek disiplininin mutlakyer alacağıOda’mıza iletilmiş bulunmaktadır.• Konu ile ilgili olarak Oda birimlerimizin bulunduğu u il ve çevre illerde ki valilikler ve bağlıbelediyelerde Coğrafi Bilgi Sistemi birimlerinin kurulup kurulmadığıkonularının n araştırılarakmesleki istihdamların n takip edilmesi önem kazanmaktadır.• Meslektaşlarlarımızın n istihdamı ve mesleğimizin teknik anlamda yer edinimi ile ilişkin Valilik ve İlÖzelİdare Genel Sekreterliği i bünyesinde bkurulacak olan birimlerle ilgili alan çalışmasınınönemli olduğu u konusunda ısrarlı çalışmalarımıza devam etmekteyiz.


TARIM ve KÖY K İŞLERLERİ BAKANLIĞITOHUMCULUK SEKTÖRÜNDE YETKİLENDLENDİRME VE DENETLEME YÖNETMELYNETMELİĞİile ilgili çalışmalarımız z sonuçlanmlanmışolup,Resmi Gazete’de yayımlanmaküzere Bakanlıktarafından gönderilmignderilmiş bulunmaktadır.• Tohum Üreticilerireticileri• Tohumculuk Bayiliği• Süs s Bitkileri Üretim sektöründe peyzaj mimarının n yetkilendirilmesi ile ilgili olarakyetkilendirilmesi talebimiz yerinde bulunmuş ve kabul edilmiştir.Ayrıca, Sanayi Bakanlığıile yapılan görüşmeler gsonucunda süs s s bitkileri (peyzajbitkileri)üreticilireticiliği i yapan meslektaşlarlarımızın n ortak sorunu olan KOBİ kapsamınaalınmalarnmaları ile ilgili görüşmelerimiz golumlu sonuç vermiş ve KOBİ kapsamına alınarakticari faaliyetlerinde kolaylık k almaları sağlanmlanmıştır.


ÇALIŞMA VE SOSYALGÜVENLİK K BAKANLIĞIİş Sağlığıve Güvenlik GKanunu” tasarısı ile söz s z konusu kanunundestekleyicisi olarak hazırlanan 5753 sayılı “ İş Kanunu ve BazıMaddelerinde Değişiklik iklik Yapılmaslması Hakkında Kanun ile ilgili 16/12/2003tarihli ve 25318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlananİşyeri Sağlık k Birimlerive İşyeri Hekimlerinin Görevleri Gile Çalışma Usul ve Esasları HakkındaYönetmeliğin in 21 inci maddesi uyarınca oluşturulan Komisyonun görüşleri gdoğrultusunda işyerlerinin iişisağlığıve güvenligvenliği i açısından ayer aldığıriskgrupları listesi “ndeki (EK:1) risk grupları içinde inde hizmet alanlarımızın n yeralmasına rağmen, eğitim eprogramlarına peyzaj mimarının n alınmamasnmaması, , işigüvenliği i ve işisağlığıuzmanı pozisyonunda değerlendirilmesi erlendirilmesi yeni biristihdam alanı olarak meslektaşlarlarımızın n yararlanabileceği i bir yeni açılım aolması sebebiyle Oda gündemimizde gtutulmakta ve takip edilmektedir.


İSTİHDAM ALANINDA ÇALIŞMALARIMIZPeyzaj Mimarlarının çalışma alanlarının n yasal zeminde tanımlanmasmlanmasında nda son yıllarda yyaşanan anan gelişmeler son derece önemlidir.Bu kapsamda;• Belediye ve BağlıKuruluşlarları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke veStandartlarına na Dair Yönetmelik Yile istihdam,• İl Özelİdarelerde• E-devlet Uygulamaları kapsamındaİçişleri BakanlığıBilgi İşlem Dairesi Başkanlkanlığıtarafından hazırlrlıkları sürdürülen“Coğrafi Tabanlı İl-Kent Yönetim Yve Bilgi SistemiTeknik KılavuzuKlavuzu”ile birlikte Valiliklerde istihdam olanaklarının n açılmasalması dikkat çekici ekicigelişmelere işaret ietmektedir.• Kamu kurumlarındaçalışanüyelerimizin görev gve unvan değişikliikliği i sınavlarsnavlarında nda yeralmasıiçin in yaptığıığımız z görüşmeler golumlu olarak geçmekte ve kazanım m eldeedilmekte…• YÖK K tarafından teknik eleman kadromuzun uygulama ve arazi çalışmaları nedeniyle“Mühendis” olarak belirlenmiş olma avantajını mutlak değerlendirip, erlendirip, büro bgörevlisi gteknik personel statüsü olan “Mimar” kadrosu verilmek üzere yapılan tüm t m kamukurumlarında yapılan yanlışışlığıığı takip etmeye özen gösteriyoruz.g


Hukuk DosyalarıMeslek alanımızla ilgili konularda Anayasanın n 135.maddesi gereği i kurulmuş ve kamu kurumniteliğinde inde kurulmuş meslek odalarının n kuruluş amaçlarlarında yer alan; toplumsal ve kamusalsorumlulukları sebebiyle kamusal alanlarda yaşanan anan ve kaynaklarımızın n planlı kullanılmamaslmamasısebebi taşışıyan alanlarda ve meslek alanımızla ilgili ihlallerde mutlaka yer aldık.Yargı önünde nde tanınırlrlığımızın n artmasının n ve mesleki örgütlenmeninönemli bir aracı olan hukukmücadelesini başararı ile sürdsrdüren ren Odamız;• 2A ve 2B yasaları ile orman alanlarımızın n yok edilişine,ine,• Kültür r varlıklarklarımız z olan Allianoi ve Hasankeyf’in sular altında kalmasının n toplumsal vehukuksal mücadelesinde,m• Maden işletmeciliiletmeciliği i adı altında tüm t m orman ve zeytinliklerimizin yok edilişine,ine,• Termik santral ve HES alan seçimlerinin yanlışışlığına,• Çimento fabrikası yapılmak için i in Kastabala’nın n elimizden alınmasnmasına, na,• Kamu kurumları tarafından düzenlenen dproje yarışışmalarında haklı savunularda,• Kentlerimizde yaşanan anan dönüşüm, dyenileme, iyileştirme tirme adı altında kimlik kayıplarpları ve kamusalalan tasfiyelerinde,• Tohum yasası ile ülke tarımının n ve tarımsal alanların n tehdidine,• Dönüşüm m Alanları Yasa Tasarısında yer alan “imarlı imarsız z tüm t m alanlar dönüşüm dalanıdır”olarak ilan edilmesine,• Ülke topraklarımızın n yabancılara satışıile mülksmlksüzleştirilmeçalışmalarına• Turizm teşvik adı altında ormanlarımızın n golf alanına na dönüştürülmesine,d• Suyun temel insan hakkı olduğu u ve özelleştirilmemesine karşışı peyzaj mimarlarının n haklısavunularında nda yer aldık….


30 Eylül l 2006 Birlikteliğin, in, DayanışışmanınSimgesi Oldu…Oda Yönetim YKurulu olarak, 5531 sayılı yasa ile meslek alanlarımızın n hak ve yetki devirlerininOrman MühendisliMhendisliği i disiplinine verilmeye çalışmalarında başlatmlatmışolduğumuz umuz ve hem ülkemizdehem dünyada dilk kez tek başışına bir meslek disiplininin hak ve yetkilerinin, lisanslarından ndan kaynaklıözlük k haklarının n haklı sesini yükselttikleri ymiting, peyzaj mimarlarının n dayanışışmasının n simgesive önemli bir başlanglangıcı oldu..İlk kez TBMM’nde soru önergeleri ile gündeme gtaşışınması, , TBMM gündemine ggirmesi anlamında nda daönemli bir başlanglangıca imza atan onurlu mücadele m cadele günümüzde gakademisyeni, kamu çalışanı,serbest peyzaj mimarı, ücretliçalışanı, öğrencisi ile meydanları dolduran peyzaj mimarları bu güne gdaha sağlam adımlarla yürümenin ytemellerini attı.Oda Yönetim YKurulu olarak, 30 Eylül l 2006’yı meslek camiamızındayanışışmasının n arttığıığı, , artık k birbirimizle daha fazla birlikte olmanın üretmenintarihsel bir dönüm d m noktası olarak görüyoruz. g


Türkiye’de 1968 yılından ybu yana peyzaj mimarlığıeğitimi verilmesinerağmen mesleki gelişimin imin istenilen hızda hgerçekleekleştirilememiştir. tir. Budurum temelde ülke bütününde b nde ekonomik kalkınma yetersizliğineinebağlanmaktadlanmaktadır.Çünknkü peyzaj mimarlığımeslek disiplini fonksiyonelfaydalarındançok estetik katkısı ile ön n plana çıkartılmıştır.Oysa peyzaj mimarlığımeslek disiplini sadece lüks lkonut alanlarındandaya da prestijli kentsel mekanlarda etkiyi arttıran ran estetik uygulamalargerçekleekleştiren bir meslek disiplini olmaktan çok kaynakların n akılclcıkullanımına, na, ekonomik kalkınma sürecinin shızlandhzlandırılmasına katkısağlayan bir meslek disiplini olduğu u konusunda çok daha etkin ve kısa kerimli sonuçlar alabileceğimizimiz çalışmalar ortaklaştırılmallmalıdır.


Peyzaj kavramının n içeriieriğinde inde birbirine zıt z t gibi görünen gdoğa - bilim - kültür - sanatolgularını ve bunların n birbirleriyle olan etkileşimini imini barındndırması; ‘peyzaj' ve ‘peyzajmimarlığıığı'nın olumlu yönde ygeniş bir tabana oturmasını sağlamakla beraber tam olarakanlaşışılmasını güçleştirmektedir. Ortak bir platforma işlerlik i lerlik kazandırılamadlamadığı, , doğalsüreçler ile kültkltürel süresreçleri canlı yaşam am ortamları ya da peyzajları oluşturma–koruma-biçimlendirme imlendirme ve yönetme ytemelinde uzlaştırma hususu kendine kamuoyundayeterince yer bulamamaktadır. Halbuki PM'nin temel çerçevesinde, evesinde, birbirine zıt z t olan yada öyle algılanan lanan olguları bir pota içinde i inde birlikte var etmek (‘peyzaj'(ve ‘mimarlık'etkileşiminde iminde olduğu u gibi) ve bunların n gücünügkullanarak yeni sentezlere ulaşabilmekabilmekyatmak olduğu u konusunda her türltrlü tanıtım m aracını(nitelikliürünler, yayın, konferans vekongreler vb. etkinliklerin çoğul sayıda yapılabilmesi) harekete geçirmeliyiz.Bu kapsamda Peyzaj Mimarlığıcamiası, , planlama, tasarım, mühendislik, mdoğalbilimlerle sosyal-davrandavranışbilimlerini ve kamu yönetimini ydaha etkin bir şekilde entegreetmek durumunda olduğunu unu düşünüyoruz.d


Meslek disiplininin bu yöndeki yaçılımıave de özellikle peyzajmimarlığıığının ‘meslek disiplini' olarak temellerini atan F.L.Olmsted'in çalışmaları ve düşünceleri dgörmezden ggelinerek doğa-sanat, bilim-sanat, doğa-şehir, ekoloji-kültltür,çevre koruma-estetikgibi birbirini tamamlaması gereken hususlarda kutuplaşmalaryaşanmaktadanmaktadır.Meslek disiplininde süregelen skutuplaşmalarmaların ötesindeçelişikikdurumlar ve belirsizlikler bütünlebnleşik bir anlayışışa a karşıolarak, ciddiboyutta çatlamalara ve giderek ayrılmalara yol açabilir. a abilir. Budurumda bazı kesim ya da kişilerin ilerin referanslarını salt anakökenlerine kenlerine (ziraat, orman, mimarlık,şehir planlama, coğrafya,güzel sanatlar ...) dayandırmaya başlamaslaması, PM'nin kendi kökleri k kleriüzerinde yeterince güçgüçlenememesi gibi tehlikeler söz s z konusuolabilir.Bu anlamda etkin ve verimli diyaloglar geliştirebilmeliyiz.


Meslek Odası Olarak Temel HedefimizUlusal yasal tanınırlrlığın arttırılmaslması konusunda daha etkin bir yapı kazanabilmek için; i in;• Mevzuata yönelik yaraştırmalar rmalar yapmanın,n,• Bakanlıklar klar ve politikacılar lar ile diyalogu arttırılmaslmasının, n,• Eğitim kurumları ile güçgüçlü bağlantlantıların n kurulmasının,n,• Strateji gruplarının n oluşturulmasturulmasına katkı sağlamanmaslamanmasının,• Tanıtım m konusuna ağıağırlık k vermenin ve medya ile güçgüçlü ilişkiler kurmanın,n,• IFLA-EFLAEFLA’danmevzuat hiyerarşisi isi konusunda destek almanın,n,• Ulusal ve yerel karar vericiler, akademisyenler, ilgi grupları ve diğer meslekdisiplinleriyle atölyeçalışmaları düzenlenemenin,• Düzenlenen atölyeçalışmalarına ve lobi faaliyetlerine aktif katılım m sağlanmaslanmasının, n,• Çalışma gruplarının n içinde i inde yer alarak mesleki bilgi ve birikimlerini paylaşışılmasının,n,• Mevzuata yönelik ybilgi altyapılarlarını güçlendirmelerininönemini biliyor ve bu yönde yçalışmalar yaparak, tüm t üyelerimizle birlikte üretmenin gücüne ginanıyor. yor. Akademicamiamızdan destek ve katkılarlarını bekliyoruz.


Saygılarlarımızla…..TMMOB Peyzaj Mimarları OdasıYönetim Kurulu

More magazines by this user
Similar magazines