Layout 2

yuruyus.com
  • No tags were found...

Layout 2

Say›: 223Yürüyüfl4 Temmuz2010Tutuklanan Devrimciler ‹çin Eylemleru Mahir Çayan’› anmak, GülerZere’yi sahiplenmek veNewroz’a kat›lmak ‘suç’lar›yla17 devrimcinin tutuklanmas›yap›lan eylemlerle protestoediliyor25 Haziran günü, tutuklananlar›nserbest b›rak›lmas› için ‹stanbulGalatasaray Lisesi önünde eylemyapmaya bafllayan TAYAD’l›lar›neylemleri 1. haftay› doldurdu."Tutuklu TAYAD'l›lar SerbestB›rak›ls›n" önlükleri giyen TA-YAD'l›lar, her gün 10.00-22.00aras› tutuklananlar›n serbest b›rak›lmas›talebiyle imza toplad›lar. ‹mzatoplayan TAYAD’l›lar› Ruhan Mavrukve Avrupa Sosyal Forumu içinAlmanya’dan gelen KathrineVasilesvki de ziyaret etti.Devrimcilere sahip ç›kman›n veonlar› anman›n suç olmad›¤›n› vurgulayanTAYAD'l› Aileleri 27 Hazirangünü Emekli-Sen üyeleri “TutuklananlarSerbest B›rak›ls›n” sloganlar›atarak ziyaret ettiler, desteklerinisundular. Oturma eyleminekat›lan ve TAYAD’l›larla sohbeteden Emekli-Sen üyeleri haklar veözgürlükler mücadelesinde dayan›flman›nve sahiplenmenin öneminevurgu yapt›lar.Oturma eylemi bafllad›¤›ndanitibaren Galatasaray Lisesi'ndeaç›klama yapan gruplar, TAYAD'l›-lar› görünce "Devrimci TutsaklarOnurumuzdur" sloganlar› att›lar.Oturma eyleminin 3. gününde faflistler"fiehitler Ölmez Vatan Bölünmez"sloganlar›yla yürüyüfl yapt›lar.Faflistlerin Galatasaray Lisesi'nedo¤ru yürüdüklerini görenhalktan birçok kifli TAYAD'l›lar›nyan›na gelerek önlük istediler ve faflistlereylemlerini bitirip da¤›lanakadar önlükleriyle TAYAD'l›lar›nyan›nda durup sahiplendiler.”Hasta Tutsaklar› Tecritte ÖldürmekSerbest Cenazelerine Kat›lmakSuç. Tutuklu TAYAD’l›lar SerbestB›rak›ls›n” pankart›n›n as›ld›¤› oturmaeyleminin 4. gününde Grup Yorumüyeleri TAYAD’l›lar› ziyaretederek imzalar›n› att›lar, her zamanyanlar›nda olduklar›n› dile getirdiler.Müzisyenlerden ressamlara, ö¤retmenlerdenö¤rencilere, emeklilerdeniflsizlere kadar her kesimdeninsan imza att›. Kimilerine TA-YAD’›n mücadelesi anlat›ld›, kimisimilliyetçi oldu¤unu, ayn› görüfllerdeolmad›¤›n› ifade etti onlarla milliyetçilikve vatanseverlik üzerinesohbetler edildi.Bir hafta içerisinde 15 bin bildirida¤›t›ld› 4125 imza topland›. Tutuklananlarserbest b›rak›lana kadarTAYAD’l›lar her gün pankartlar›yla,dövizleriyle, talepleriyle, imzaföyleriyle Galatasaray Lisesi önündeolacaklar›n› ifade ettiler.Bak›rköy'de BildiriDa¤›t›m›TAYAD'l› Aileler, 29 HaziranSal› günü ‹stanbul, Bak›rköy'de bildirida¤›t›m› yaparak Mahir Çayanlar'›anmak ve Güler Zere eylemle-8


DERS‹MMERS‹NDANArine kat›lmak gerekçesiyle tutuklanan17 TAYAD'l›n›n serbest b›rak›lmas›n›istediler."Tutuklanan TAYAD'l›lar SerbestB›rak›ls›n" önlükleri giyen TA-YAD'l›lar, 2000 bildiri da¤›tt›lar.Dersim KESK’ten Eylem3 flehirde tutuklanan 17TAYAD’l› için 25 Haziran’da DersimKESK taraf›ndan SanatSoka¤›’nda yap›lan eylemde;“KESK’eDokunmaTutuklananlar Derhal SerbestB›rak›ls›n” pankart›aç›lan eylemde; “Ölümy›ldönümlerinde anmalaryap›lmas› etkinlikler düzenlenmesine zamandanberi bir suç olarak görülmektedir?”diye soruldu.KESK ‘in bask›lara boyune¤meyece¤i belirtilerek,tutuklanalar›n serbestb›rak›lmas› istendi.Bas›n aç›klamas›nda,Halk Cepheliler de MahirÇayan, Deniz Gezmifl, ‹brahimKaypakkaya ve GülerZere'nin resimlerini tafl›yaraktüm bask›lara karfl›mücadelemizde yolumuzuayd›nlatan ve öncülükyapanlar› sahiplenmektenvaz geçilmeyece¤ini birkez daha gösterdiler.Eylem alk›fl, ›sl›k vesloganlarla bitirildi.Yalova E¤itim-Sen’dentutuklamalarap rotestoYalova E¤itim-Sen flubesi15 Haziran sabah›KESK yöneticilerinin dearalar›nda bulundu¤u 30kiflinin sabah saatlerindeevlerinden al›nmas›n› veMahir Çayan'› anmak, GülerZere eylemlerine kat›lmakgibi nedenlere dayanarakyap›lan tutuklamalar›,U¤ur Mumcu Meydan›’ndayap›lan eylemle protesto etti.Eylemde yap›lan aç›klamada; K›z›ldereAnmas› yapman›n, Newrozkutlamalar›na kat›lman›n ve GülerZere'ye sahip ç›kman›n suç olmad›-¤› belirtildi.Mersin: “70 milyon halk›susturabilir misiniz?”Mersin’de, 29 Haziran’da ESP,DHF, HALK CEPHES‹, ‹fiÇ‹ B‹R-L‹⁄‹, TÖP, TÜM–‹GD ve DPG biraraya gelerek devletin devrimci-demokratkurumlara yöneltti¤i terörekarfl› bir eylem yapt›lar. “Gözalt›larTutuklamalar Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde;“Pervas›zca sald›rmalar› korkular›ndand›r.Mücadelemizi büyüterek,korkular›n› büyütece¤iz. 70milyon halk› susturabilir misiniz?”denildi.Adana’da AKP ‹l Binas›Önünde Oturma EylemiAdana’da 1 Temmuz günü TA-YAD’l› Aileler AKP il binas› önündeoturma eylemi yapt›lar. Eylemdebir aç›klama yapan Halime Keçeli;“Hasta tutsaklara sahip ç›kmak, tecritekarfl› olmak, Güler Zere’nin cenazesinekat›lmak suç de¤ildir.AKP bu bask› ve zulümle amac›naulaflamayacakt›r. Bizler her kofluldahasta tutuklular›n sesi olmaya devamedece¤iz. As›l suçlu, demokratikhaklar›n› kullanan TAYAD’l›lar›yasad›fl›ym›fl gibi gösterip gözalt›naalan AKP iktidar›d›r; onun polisi veyarg›s›d›r.” dedi. Hakl›y›z Kazanaca¤›z,Çav Bella, Gün Do¤du ve K›-z›ldere marfllar› söylenerek eylembitirildi.Yunanistan’daTAYAD’l›larla Dayan›flmaAnkara ve ‹zmir'de 17 TA-YAD'l›n›n tutuklanmas›n› protestoetmek ve serbest b›rak›lmalar› içinYunanistan'da Politik TutsaklarlaDayan›flma Komitesi imza kampanyas›bafllatt›.29 Haziran'da IMF'nin dayatmas›ylabirçok hak gasb›n› içeren yenisa¤l›k ve sosyal güvenlik yasa tasar›s›n›nmecliste görüflmeye bafllanmas›ylayap›lan genel greve Atina'dayaklay›k 20 bin kifli kat›ld›.Politik Tutsaklarla Dayan›flma Komitesigrevde 17 TAYAD'l›n›n tutuklanmas›nailiflkin pankart açt› veimza toplad›. Ayr›ca T.C. Adalet Bakanl›¤›'n›ve TBMM Baflkanl›¤›'n›protesto etmeye ça¤›ran binlerce elilan› da¤›tt›lar.Say›: 223Yürüyüfl4 Temmuz20109


Say›: 223Yürüyüfl4 Temmuz2010TECR‹TveBÖLÜM:1TAYADOligarfli TAYAD’a sald›r›yor.TAYAD’l›lar› tutuklayarak y›ld›rabilece-¤ini san›yor. Baflarabilir mi? Bunun cevab›,tutsak ailelerinin 12 Eylül’den bugüneyaratt›klar› tarihtedir.1980’lerin bafllar›ndan itibaren “yapra¤›nk›m›ldamad›¤›” koflullarda, onlarvard› zulmün karfl›s›nda.1990’larda, infazlar, kay›plar, hapishanekatliamlar› birbirini izlerken onlarvard›.2000’lerin bafllar›ndan itibaren siyasalyaflam›m›zda en çok kullan›lan kelimelerdenbiri TECR‹T’tir. Yaln›z hapishanelerboyutuyla de¤il, hayat›n her alan›nauzanan tecrite karfl› uzun direnifl y›llar›ndayine onlar vard›r.2000’den bu yana, özgür tutsaklarlabirlikte, tecrite karfl› direniflin lokomotifi,katar›, emekçisi, herfleyidir TAYAD.Kimse, hiçbir DKÖ, hiçbir siyasi hareket,tecrite karfl› mücadelede onlar kadarçok fley yapt›¤›n› iddia edemez. Hiç abart›s›zsöyleyebiliriz ki, tecriti, Türkiyehalklar›na ve sola anlatan, TAYAD’d›r.Yaz› dizimizde TAYAD’›n tecrite karfl›bu y›lmayan mücadelesini okuyacaks›-n›z. Tecrite karfl› direniflte y›lmaz savaflç›lar›n,TAYAD’l›lar›n mücadelesindenk›sa kesitler bulacaks›n›z.Gecenin karanl›¤›, hapishanelerdenyükselen kapkara dumanlarladaha da koyulaflm›flt› sanki. Gökyüzünügaz bombalar›n›n bulutu kaplam›flt›ve gaz›n etkisinin kilometrelerceuzaktan hissedildi¤i o sabah,gazeteciler bile hapishanelere yüzlercemetre uzak yerlerden yay›nyap›yorlard›. Hapishane kap›lar›n›nönünde, yaln›z, yang›nlara, gazbombalar›na ve gözalt›na alma tehditlerinemeydan okuyan onlarvard›. Onlar TAYAD’l›lard›. Nezaman demirparmakl›klar›n ard›ndaonlara ihtiyaç duyan biriolsa, onlar orada, o kap›n›n önündelerdi.‹ster ülke cunta yönetimindeolsun, ister hapishane önleriiflkencehaneye çevirilmifl olsundu;gerekti¤inde oradayd›larhep. ‹flte bugün sabah oldu¤ugibi...O sabah, sald›r›lar› engellemekiçin ellerinden geleni yapt›lar.Asl›nda sald›r›y› durdurmakiçin, çok daha önceden, aylaröncesinden harekete geçmifltiTAYAD’l›lar.Oligarflinin hapishaneleresald›r›s› hiçbir dönem eksik olmad›.Can bedeli verilen mücadelelerlezaman zaman sald›r›-lar geriletilse de oligarfli her f›rsattayeni sald›r› politikalar›n›gündeme getirdi.Oligarflinin devrimci tutsaklar›teslim alma politkas›n›n bafl›ndahücre tipli hapishanelergeliyordu. Eskiflehir tabutlu¤unuaçarak oligarfli bunu iki kez denedi.Büyük bedeller ödenerekbu sald›r›lar geri püskürtüldü.Oligarfli 1999’da Ulucanlarhapishanesinde 10 devrimci tutsa¤›katletti. Tutsaklara ya teslimolursunuz ya da katlederim diyordu.Bu katliam ayn› zamandaoligarflinin haz›rl›klar›n› yapt›¤› FTipi tecrit politikalar›n› nas›l hayatageçirece¤inin de göstergesiydi.‹nsan 8 metre kareyes›¤ar m›?‹ktidardaki DSP-MHP-ANAPkoalisyon hükümeti önce F Tiplerininyap›m›n› gizledi. Hapishanelerinyap›m› belli bir aflamaya geldiktensonra aç›klad›lar.Oligarflinin F Tipi tecrit politikalar›n›ngündeme gelmesiyle birlikteTAYAD, bu politikalar› bozma kararl›l›¤›ylaöne ç›kt›.F Tipi tecrit hücreleri tek ve üçkiflilik hücrelerden oluflmaktayd›.Tek kiflilik hücrelerin toplam hacmi8 metre kareden ibarettir.TAYAD’l›lar, F Tipi hücreleringündeme gelmesiyle birlikte “‹nsan8 metre kareye s›¤ar m›?” diyesorarak ülke çap›nda yo¤un birkampanya bafllatt›lar.Oligarflinin hapishanelerpolitikas›n› bozmakararl›l›¤› tafl›yan iradeTAYAD F Tipi tecrit politikalar›-na karfl› halk›n en genifl kesimleriniharekete geçirmek istiyordu. Bu çerçevedeTAYAD’›n çalmad›¤› kap›kalmad›. Siyasi partilerden meslekodalar›na, demokratik kitle örgütlerindensendikalara, muhalif çizgideduran ‹slamc› kesimden köy derneklerinekadar halk›n her kesimine ulafl›pgörüflerek tecrit sald›r›s›na karfl›duyarl›l›k yaratmaya çal›flt›.TAYAD’›n aylard›r; “‹nsan 8metre kareye s›¤ar m›?”. “Hücreiflkencedir ‹flkenceli ölüme karfl›ç›kal›m” diyerek teflhir etti¤i hücrelerekarfl› oluflan tepkileri etkisizlefltirmekiçin dönemin Adalet Bakan›Hikmet Sami Türk de büyük bir yalanve demagoji kampanyas› bafllat-10


t›. F Tiplerini bir bas›n toplant›s›ylatan›tt›. F Tipi reklam›n› fazlas›ylabenimseyen burjuva bas›n, “5 y›ld›zl›lüks otel” bafll›klar›yla tan›tt›iflkence hücrelerini..TAYAD’l›lar, yo¤un bir teflhirsürecinden sonra, 11 Haziran2000’de, ‹stanbul’da MecidiyeköyKültür Merkezi’nde bir toplant› düzenleyerek,Hikmet Sami Türk’ünaç›klamalar›n›n aksine F Tipleriningerçek yüzünü ortaya koymak istediler.Oligarflinin polisi bas›n toplant›s›n›yasaklad›. Ancak buna ra¤menbas›n toplant›s›n›n yap›laca¤›yere partilerden sendikalara, reformistkesimlerden ‹slamc›s›na, meslekörgütlerinden yöre derneklerinekadar onlarca örgütlülükten, ayd›nlardan,sanatç›lardan yüzlerce kifligeldi.19 Aral›k Hapishaneler katliam›-n›n bafl sorumlular›ndan birisi olanCezaevleri Genel Müdürü Ali SuatErtosun toplant›da ortaya ç›kanbu durumu, “sa¤ ve sol F Tipinekarfl› birleflti, ilk defa böyle bir ittifakyaflan›yor...” sözleriyle ifadeediyordu.TAYAD’›n eylemlerine yap›lansald›r›lar, gözalt›lar ve bas›n toplant›s›n›nbile yasaklanmas› iktidar›n FTipleri konusundaki tüm demagojileriniyerle bir ediyordu.F Tipi hapishaneler konusundaiktidar ile TAYAD aras›nda k›yas›yabir ideolojik mücadele de sürüyordu.TAYAD, istisnas›z her yerdeydi.F Tiplerine karfl› çok büyük bir muhalefetoluflturuldu. Sadece ülkedede¤il yurtd›fl›nda da “‹zolasyon ‹flkencesineKarfl› Mücadele Komitesi”gibi kurumlar aç›larak tecritekarfl› mücadele uluslararas› boyutatafl›nd›.Polis-jandarma barikatlar›n›afla afla sürdürülenANKARA YÜRÜYÜfiÜTAYAD kampanyayla birlikteülke çap›nda imza kampanyas› dabafllatm›flt›. Toplanan imzalar› AdaletBakanl›¤›’na götürmek için 31Temmuz 2000 tarihinde ‹stanbul,‹zmir, Trabzon, Samsun, Malatyave Adana’dan yola ç›k›ld›. ‹stanbul’danyola ç›kan otobüsleri polisAdapazar›’nda durdurarakTAYAD’l›lara sald›rd›. Baz› otobüslerdengözalt›na al›nanlar oldu.TAYAD’l›lar arkadafllar›n›n serbestb›rak›lmas› için oturma eylemi bafllatt›.Polis ve jandarma yine sald›rd›.Otobüslerin camlar› k›r›ld›. Baz›TAYAD’l›lar öldüresiye dövüldüancak sonuçta gözalt›lar b›rak›larakTAYAD’l›lar yoluna devam etti. Yolboyunca Düzce’de ve Ankara giriflindegiflelerde yine polis ve jandarmabarikatlar›yla, sald›r›lar›yla karfl›laflt›lar.Bu barikatlarda da çat›fl›ld›,direnildi. Ayn› flekilde KaradenizBölgesinden gelen otobüslerde AnkaraElmada¤ ilçesinde durdurularaksald›r›ld›. Ancak TAYAD’l›larkararl›yd›. Herfleye ra¤men Ankara’yagirip imzalar› Adalet Bakanl›-¤›na verecekler ve ayn› zamandaSami Türk’ün “5 y›ld›zl› otel” diyetan›tt›¤› F Tiplerine gidip incelemeyapacaklard›.‹stisnas›z Sincan F Tipi’ne kadarTAYAD’l›lar›n önüne yürüyüflünher aflamas›nda barikatlar kuruldu.Ancak bütün bu barikatlarTAYAD’l›lar›n kararl›l›¤›yla afl›ld›.Toplanan 5 bin imza bakanl›¤a verildive Sincan F Tipi Hapishanesi’negirilerek F Tiplerinin gerçekyüzü halka aç›kland›.TAYAD, sahiplenmedirUzun y›llar içinde hapishanedekitutsaklarla d›flar›daki TAYAD örgütlenmesibir bütünoluflturmufllard›r.Tutsaklar›n hertürlü sorunuTAYAD’l›lar›nsorunu olmufltur.TAYAD, tutsaklar›nd›flar›dakisesi olmufltur.TAYAD; tutsakailelerinintutsaklar› meflrutemelde sahiplenmesininad›d›r.Oligarfli, devrimcitutsaklara fiziki sald›r›lar›n›nyan› s›ra “terörist” demagojileriyleideolojik olarak da sürekli sald›rm›flt›r.TAYAD, oligarflinin ideolojiksald›r›lar›n›n karfl›s›nda da barikatolmufltur. Devrimci tutsaklar› düflünceleriyle,pratikleriyle, meflruluklar›ylasahiplenmifller ve “DevrimciTutsaklar Onurumuzdur” slogan›n›dillerinden düflürmemifllerdir.TAYAD’l›larla devrimci tutsaklararas›ndaki iliflki anne, baba, efl,kardefl iliflkisinin ötesinde bir iliflkidir.Her aile için bütün tutsaklar bilgebir evlatt›r. Ayn› zamanda tutsaklarTAYAD’l›lar›n yoldafllar›d›r. Hertürlü sorunlar›n›, üzüntülerini, sevinçlerinionlarla paylafl›rlar. Sorunlar›naçözümü birlikte bulurlar.TAYAD’l›lar›n tutsaklar için hertürlü bedeli göze almalar› da iflte builiflkilerin de pay› büyüktür.Hapishaneler gerçe¤i,yaflanan sorunlar veçözüm önerileri kurultay›TAYAD’l›lar, F Tiplerinin aç›lmas›n›önlemek, tecriti herkese anlat›ptecrite karfl› mücadeleyi büyütmekiçin kelimenin gerçek anlam›ylageceyi gündüze katm›fllard›. Busüreçte tecrite karfl› gerçeklefltirdikleriönemli çal›flmalardan biri de,bir sempozyumdu. TAYAD 10 Kas›m2000’de üç gün süren, tecritintart›fl›l›p çözüm önerilerinin sunuldu¤uuluslararas› düzeyde “HapishanelerGerçe¤i, Yaflanan Sorunlarve Çözüm Önerileri Kurultay›”n›Say›: 223Yürüyüfl4 Temmuz2010TAYAD’l› Ailelerin 31 Temmuz 2000 tarihinde Ankara’ya yapt›¤›yürüyüfle polis sald›r›s›11


Hapishaneler Gerçe¤i, Yaflanan Sorunlar veÇözüm Önerileri Kurultay› 20 Kas›m 2000Say›: 223Yürüyüfl4 Temmuz2010düzenledi.Kurultay 10-12 Kas›m tarihleriaras›nda ‹stanbul’da Ali Poyrazo¤luTiyatro salonunda yap›ld›. Üç günboyunca yap›lan alt› oturumda, tutsakyak›nlar›, sanatç›lar, ö¤retimüyeleri, hukukçular, sa¤l›kç›lar, halk›nhemen her kesiminden kat›l›mc›larvard›. Kurultay’a yurtd›fl›ndanBelçika, ‹sviçre, Yunanistan, ‹ngiltere,Almanya, ‹talya, ‹spanya,Fransa, Finlandiya ve Afganistan’dan,çeflitli kurumlar›n temsilcilerinden20 kiflilik bir grup kat›ld›.Kurultayla tecrite karfl› mücadele,art›k ülke s›n›rlar›n› afl›p çok say›daülkede tart›fl›lmaya bafllam›flt›.Ve her yerde de tecrit politikalar›mahkum ediliyordu.F Tipi hücreleri kimsesavunam›yor art›k...Hikmet Sami Türk, Ali Suat Ertosunve ayn› soydan katliamc›lar d›-fl›nda F Tiplerinin mimarlar› bile“tecrit” i kabul etmifl, F Tiplerini savunamazduruma gelmiflti.TAYAD’l›lar Ankara yürüyüflündenBo¤az Köprüsünü trafi¤e kesmeyekadar her gün ülkenin dört bir yan›ndaF Tiplerini teflhir eden ve oligarflininhapishaneler politikas›n› bozmay›hedefleyen eylemler yapt›lar.Fiziken ne kadar mümkün olaca-¤› ayr› bir konu olmakla birlikteTAYAD’›n 19 Aral›k öncesindekibu ola¤anüstü yo¤unluktaki kampanyas›,asl›nda tutsaklara gerekkalmadan sorunu çözme sorumlulu-¤u ve iradesi içeriyordu.Öyle bir sorumlulukkibedeli canla ödenecektirDevrimci tutsaklar hapishanelerdey›llard›r oligarflinin sald›r›lar›karfl›s›nda büyük bedeller ödemiflti.Aylard›r yürütülenmücadeleye ra¤menoligarfli geriad›m atmad›. FTiplerini hayatageçirmekte ›srarl›yd›.Çünkü F Tiplerioligarflinin deüstünde emperyalizminpolitikalar›yd›.Daha büyükdirenifller, daha büyük bedeller gerektiriyordu.20 Ekim 2000’de hapishanelerdekiDHKP-C, TKP(ML) ve TK‹Pdavalar›ndan 816 tutuklu ve hükümlü,Süresiz Açl›k Grevi’ne bafllad›¤›ndaTAYAD’l›lar, “biz de var›z”dediler.Tutsaklar açl›k grevine bafllad›klar›n›aç›klad›klar› gün “Hay›r” diyordugörüfl kabininde Gülsüman’lafienay, Madem ki F Tipi sald›r›larsadece tutsaklara yönelik bir sald›r›Bu kez biz de...Biz de ölüm orucunayataca¤›zHer Cuma oldu¤u gibi hapishaneningörüfl kabinleri yine flenlikyeri gibi. Ama bu kez farkl› oldu¤ugörüflçüler aras›ndaki iki kad›n›nyerlerinde duramayan heyecanlar›ndanbelli. H›zl› h›zl› konuflmalar›n›niçinde net olarak anlafl›lan birtek cümle var.Bu kez biz de... Biz de ölümorucuna yataca¤›z.Sevinçleri ve heyecanlar›de¤il, tüm halk› hedefliyordu, o zamansald›r› d›flar›da da ölümüne gö-¤üslenmeliydi.“Hay›r, bu kez sadecedestekçi olmayaca¤›z, biz dedo¤rudan girece¤iz bu kavgaya,biz de ölüme yataca¤›z...”Bu dünyada bir ilkti. Dünyadailk kez bir tutsak yak›nlar› örgütü,tutsaklarla birlikte ölüm orucuna yat›yordu.14 Kas›m 2000’de yapt›klar›aç›klamada flöyle dediler: “Çocuklar›m›z›naçl›k grevi 25. gününe girdi.Devletin ise duyars›zl›¤› veumars›zl›¤› devam ediyor. Çocuklar›m›ztalepleri için ölecekler... Bizleranalar, efller, kardefller olarak can›-m›zdan çok sevdi¤imiz yak›nlar›m›-z›n gözümüzün önünde yavafl yavafleriyerek ölmelerine izin vermeyece-¤iz. Bu nedenle bu gün dört tutukluyak›n› olarak Ölüm Orucuna dönüflecekaçl›k grevine bafll›yoruz. Evlatlar›m›z›ntalepleri, bizim de taleplerimizdir.”(Devam Edecek)yüzlerine, el kol hareketlerineyans›yor. Biri,görüfl kabininin ön ç›-k›ntas›ndaki betona konuflmas›ylatam biruyum içinde yumruklarindirirken, ötekisi hercümleden sonra bafl›n›sallayarak onayl›yor.“Bu kez biz de...” dedikleriölüme gönüllülük.Ama gönüllülükleriölüme de¤il sanki.Birisi bir, ötekisi ikiçocu¤un annesi olanbu iki kad›n›n sevinci,yükü onur, inanç olan kervandakendilerine yer kapman›n sevinci.Bir Gülsüman al›yor sözü, birfienay. Aralar›nda sözbirli¤i etmiflcesinea¤›zlar›ndan dökülen kelimelerikiz kardefllerin yanyana duruflunuand›r›yor. Ay›rabilene aflkolsun.Mahallede bofl yere “ikibac›” demiyorlar onlara, içtiklerisu ayr› gitmiyor, flimdi de ölümede birlikte gidece¤iz yar›fl›ndalar.12


TECR‹TE HAYIR demek için her tutsakTAYAD’l›ya 1000 Mektup 1000 Kitap Gönderelim!Tutuklan›p tecrit hücrelerine at›lan TAYAD’l›lar nezdinde,ülkemizdeki haklar ve özgürlükler mücadelesi sindirilmekve tecrit edilmek istenmektedir.Diyorlar ki, biz katledelim, biz tecrit edelim, biz infaz edelim,biz iflkence yapal›m... Ve kimse sesini ç›karmas›n.Biz de “Hay›r” diyoruz.Hay›r, bu ülke zulmün hüküm sürdü¤ü, kimsenin sesini ç›-karm›d›¤› bir ülke olmayacak.Biz 12 Eylül karanl›¤›nda dahi izin vermedik buna.19-22 Aral›k 2000’de onlarca hapishanede sürdürülen katliamgünlerinde izin vermedik.fi‹MD‹ DE VERMEYECE⁄‹Z!TAYAD’l› 51yafl›nda.‹ki k›z› Zehra ve CananKulaks›z, F Tipihapishanelere ve tecritekarfl› ölüm orucundaflehit düfltü.Kardefli Mehmet Kulaks›zBolu F TipiAhmet KULAKSIZHapishanesi’nde tutsak.Adres: Sincan 1 Nolu F TipiHapishanesi AnkaraBayram fiAH‹NTAYAD’l›.56 yafl›ndaO¤lu Gökçefiahin flehitdüfltü.Adres: Sincan 1 Nolu F TipiHapishanesi AnkaraZeynep YAYLATAYAD’l›.50 yafl›ndaO¤lu EmrahYayla ErmenekHapishanesi’ndetutuklu.Sosyal ‹flSendikas› Ankaraflube üyesiAdres: Sincan Kad›n Hapishanesi AnkaraSay›: 223Yürüyüfl4 Temmuz2010Ayfle Arapgirli SAYGITAYAD’l›54 yafl›nda.AnkaraHaklarDerne¤iÜyesiEmekliö¤retmen.Mehmet YILMAZTAYAD’l›61 yafl›nda.Ankara HaklarDerne¤i Baflkanyard›mc›s›.Emekli gardiyan.Semiha EY‹L‹KTAYAD’l›46 yafl›ndaAnkara HaklarDerne¤iBaflkan›.Sosyal-‹fl sendikas›Ankaraflube üyesi.Adres: Sincan Kad›n Hapishanesi AnkaraAdres: Sincan 1 Nolu F TipiHapishanesi AnkaraAdres: Sincan Kad›n Hapishanesi AnkaraMeryem ÖZSÖ⁄ÜTy›l tutsak kald›.Sendikac› -39 yafl›ndaSES MYK ÜyesiT‹S ve Kad›nSekreteriAnkara’da katledilendevrimciKevser M›rzak’lailgili bas›n aç›klamas›naat›ld›¤› için 2Adres: Sincan Kad›n Hapishanesi AnkaraUmut fiENERDernek Baflkan›29 yafl›nda.Çankaya KültürDerne¤i Baflkan›Abdi ‹pekçi direniflindeTAYAD’l›larlatan›flt› vedireniflin içindeyerald›.Adres: Sincan Kad›n Hapishanesi AnkaraR›dvan AKBAfiGençlikFederasyonuAnkaraGençlikDerne¤i üyesi.22 yafl›nda.Adres: Sincan 1 Nolu F TipiHapishanesi Ankara13


Say›: 223Yürüyüfl4 Temmuz2010‹flte gerçekler böyledir.Suçumuz budur. Bu gerçek›fl›¤›nda diyoruz ki;TAYAD’l›lar›n yan›ndaolmak, zulmün karfl›s›ndaolmakt›r.Suskun kalmak, zalimecesaret vermektir.*TAYAD’l›lar› tutuklayarakdiyorlar ki;K‹MSE K‹MSEYLEDAYANIfiMA ‹Ç‹NDEfiahin ‹MGAGençlikFederasyonuAnkara GençlikDerne¤i üyesi.20 yafl›nda.Adres: Sincan 1 Nolu F TipiHapishanesi AnkaraF Tipi HapishanelerdeTECR‹T KALDIRILSIN DiyenTAYAD’l›lar Tecritte!‹flte Yine En GüçlüSesimizle Hayk›r›yoruz:TECR‹TESON!Dersane sahibi48 yafl›nda.TAYAD’l›lar›ndostu.Cem ERDEVEC‹LERAdres: Sincan 1 Nolu F TipiHapishanesi AnkaraOLMASIN, K‹MSEK‹MSEY‹SAH‹PLENMES‹N!Halk›m›zTüm ilericiler,devrimciler,demokratlar,Zulme karfl›y›mdiyen herkes!Bu dayatmaya hay›rdiyelim!Kendi içinde birlik vedayan›flma duygusuöldürülmüfl bir halk,zay›f, güçsüz, çaresizbir halka dönüflür.Tecrite hay›r diyelim.Tutuklanan TAYAD’l›-larla, hasta tutsaklarla,tüm tutuklu ve hükümlülerle,tüm halk olarakbirbirimizle dayan›flmaiçinde olal›m!Seçkin Taygun AYDO⁄ANGençlikFederasyonuüyesi20 yafl›ndaAdres: Sincan 1 Nolu F TipiHapishanesi Ankara‹zmirDo¤ançayYard›mlaflmaDerne¤iBaflkan›.34 yafl›ndaDursun GöktaflAdres: ‹zmir Bergama Kad›nHapishanesiHakan YILMAZTAYAD’l›34 yafl›nda.ÜniversitedeykenTAYAD’l›larlatan›flt›. Yaklafl›k 9y›l hapishanedetutsak kald›.Adres: Sincan 1 Nolu F TipiHapishanesi AnkaraAhmet ALPÖZELAdres: Sincan F TipiHapishanesi Ankara‹zmirÖzgürlüklerDerne¤i üyesi24 yafl›ndaDoktor‹zmir DevletHastanesi’ndegörevli doktor.Özcan Sak›nc›Adres: 1 No’lu F Tipi HapishanesiK›r›klar/‹ZM‹RTuncer GÜMÜfiTAYAD’l›26 yafl›nda.Abdi ‹pekçi direniflindeTAYAD’l›larlatan›flt› ve direnifliniçinde yerald›.Adres: Sincan 1 Nolu F TipiHapishanesi Ankara14


KAN VE CAN BA⁄IMIZINOLDU⁄U YERLERDES‹N‹Z!..Beyni, yüre¤i dili öfkeyi silah,ac›y› bal eyleyen ak saçl› ana ve babalarave tutuklanan 17 yoldafla selamlar,sevgiler getirdik. Merhaba.Vicdan›n›z›n gözleri gördü, kulaklar›duydu, kollar› uzand› halk›nac›lar›na. Sahiplendiniz tutsak veflehit evlatlar›n›z›. Ve flimdi dikenliteller, tafl duvarlar ard›ndas›n›z.Hepimiz böyle tan›flmad›k m›hapishanelerleHani demifl ya flair:" Türküler ki damla damlaSüzülüp analar›n gözlerindenAc› makam›nda çalg›s›z bestelenirSular su olal› böyledir bu yasaGecikince sabahlarSon türküler hep kanl› söylenir!"Sabr›m›z› s›n›yorlar bir kez daha.Ama nafile. Hepimiz böyle düflmedikmi yollara?Bask›, dayak, iflkence, gözalt›lar,tutuklamalar hep vard› TAYAD’›n25 y›ll›k yollar›nda, evlatlar›m›z›etimizden, t›rna¤›m›zdan koparmayaçal›flt›larsa da ne oldu? Zulmeinat birleflip kurmad›k m› TAYAD’›.Sar›lmad›k m› o¤ullar›m›za, k›zlar›-m›za s›k› s›k›. Onlar vuruyorlard›yafll› bafll› demeden biz hayk›r›yorduk,“Evlatlar›m›z Onurumuzdur”diye. Çekti¤imiz ac›lar v›z geldi,onur ac›m›z›n önüne geçti de bundankorkmad› m› zalimler. KorktularMahir ve kavgam›z›n Mahirlerinisahiplenmemizden!..En ufak bir haberde geceler gündüzlerboyu mesken eylemedik mihapishane önlerini. Yerlerde sürüklendik,bedenlerimizi panzerlere barikatyapt›k, beton mezarlara girdik,demir kafeslere girdik, köprülerkestik, yollar, sokaklar arfl›nlad›kkan ter içinde. Evlatlar›m›z› hiç yaln›zb›rakmad›k. Bu u¤urda Gülsümanlar›m›z,fienaylar›m›z ölümoruçlar›nda gün gün eriyerek düfltülerkara topra¤a.Tayad’l› AilelerEzelden böyledir bizim sevdam›z.Tüm halk› evlad›m›z bilmifliz.Ahire dek de böyle yürüyecek kervan›m›z.Yolumuza daha nice kahpeliklerç›kacak. Nas›l ki evlatlar›-m›z hapishanenin köhne duvarlar›-na kanla yazd›lar ise tarihi, biz deonlardan ö¤rendiklerimizle halk›-m›z›n gelece¤i u¤runa secde edece-¤iz tatl› bir tebessüme.Dedik ya yolumuz kahpeliklerledoludur, bir zamanlar kap›lar›ndaçocuklar›m›z› görmek için bekledi-¤imiz tecrit hapishanelerinin körhücrelerinde flimdi biz var›z. Elbetteilk tutuklanan TAYAD’l›lar de¤iliz,lakin ilk kez bu kadar çok tutukland›k.Yafll›s›n, anas›n, babas›n,demeden tutuklad›lar hem de. Öfkemizböyle böyle bileyleniyor. Olsunbu da kavgan›n bir bedeli!.. Hanitarih tan›kt›r ya, kuruluflumuzdabizlere de iflkence yapt›lar. Evlatlar›m›z›nsesine ses, soluklar›na solukolduk diye. Azd›k o zamanlar. Amael ele can can birken befl olduk, beflkenonlara, yüzlere, binlere ulaflt›khapishane önlerinde.80’li y›llar›n en karanl›k dönemlerindeölü topra¤› serpilmiflkenhalk›m›z›n üzerine fedakarl›klarakatlanarak çocuklar›m›z› yaln›zkoymad›k. Kimseler yoktu bizdenbaflka. Sokaklarda, meydanlarda bizvard›k. Kaptan› deryam›z›n ›fl›¤›ndakufland›k umudun k›l›c›n›. Ve umutektik karamsar yüreklere. Yaratt›kTutuklu Aileleri Yard›mlaflma Derne¤i’ni,TAYAD’›m›z›.Derne¤imiz s›radan bir dernekde¤ildi, hayat suyunu kan ve candanal›yordu. Dayan›flmam›z bizim gücümüzoldu, yasland›k en zor koflullardabirbirimize. ‹stanbul’dan Ankara’ya,Malatya’dan ‹zmir’e, Zonguldak’tanAdana’ya ac›m›z ve öfkemizbirleflti. Susmad›k susturamad›larbizi devam ettik yolumuza.TAYAD’› kapatt›lar Özgür Der’ikurduk, sonra T‹YAD olduk, isimlerimizde¤iflti ama bir tek fley de-¤iflmedi, yüreklerimizdeki ba¤l›l›kve inanç.“Mücadele annelerimiz, annelerinkraliçeleri, Zeynep Ana, AyfleAna, Semiha Ana korkusunu büyüttüzalimlerin. Zulmün baflkentininzebanileri tan›r onlar›. Abdi ‹pekçi’ninbuz kesen ayaz›ndan tan›r,yakan s›ca¤›ndan, kar çamur demedengece gündüz direndiklerindentan›r ve tan›r beyaz eflarpl› k›z›lbantl› al›nlar›n›n alt›ndaki öfke saçangözlerinizi”. Tan›r “evlatlar›m›-z› öldürtmeyece¤iz, diyen kasketli,k›r saçl› Mehmet Amcay› ve tan›rCanan ve Zehra’ n›n babas› AhmetKulaks›z’›.” Ac›m›z hep halk›n ac›-lar›yla ayn›yd›. Bu nedenle y›lmad›kba¤›ms›z bir ülke için “DefolAmerika”, dedik, Güler’imize sahipç›kt›k, “yine geliriz sana K›z›ldere”,diyerek and›k Mahir’imizi has›mlarainat.Ve flimdi TAYAD’l› ak saçl› analar,yafll› babalar Galatasaray Lisesiönünde oturma eyleminde anlat›-yorlar zulmün tahammülsüzlü¤ünü.“Biz de TAYAD’l›y›z bizi de tutuklay›n”,diyerek olanca meflruluklar›yla.Anlat›yorlar sizleri.Evet, hapishanedeki canlar›m›zgözyafllar›m›z› içimize ak›t›p direnmekbize has bir fley. Bugün ülkemizdesorun yaflat›lmayan tek birhapishane yok. Sürgünler, sevkler,iflkenceler, tecrit sürüyor sohbethakk› uygulanm›yor. Ve biz “amandilemektense ölürüz”, diyen yi¤itevlatlar›m›zlay›z. Onlar gibi devamediyoruz yolumuza. Y›llard›r hapishanekap›lar›nda tan›fl›kl›¤›m›z olsada yine de içerde olmak zor elbette.Kahr› yaflatanlar› biliyoruz. Çiyanlard›ronlar ve bir kez daha zulümöfkemizi bileyledi. Sizleri oralaraatmakla mücadele biter sananlar yan›l›yorlar.Ve tarihe bir not düflüyoruz.Umudun terazisi var tart›s› var.Zalimden sorulacak hesab›n vaktivar. Yüre¤imizin kollar›yla kucakl›-yoruz sizi ve hapishanelerdeki evlatlar›m›z›.TAYAD’LI A‹LELERSay›: 223Yürüyüfl4 Temmuz201015


Tecrit hücrelerinde, mahkemekoridorlar›nda tutsaklara iflkence!Say›: 223Yürüyüfl4 Temmuz2010Eskimiflsin hücrembu düzen gibiF Tipi Hapishaneler’deSald›r›lar sürüyorAKP iktidar› bir yandan iflkenceyes›f›r toleranstan söz ederken,hapishanelerde iflkence, sald›r› vebask›lar artarak devam ediyor.AKP’nin Adalet Bakan›, “hapishanelerde sorun yok” diyerek, iflkenceyi,sald›r›lar›, bask› ve yasaklar›gizlemeye çal›fl›yor..Bir süredir tutsaklar› kendi iradelerid›fl›nda zorla de¤iflik hapishaneleresürgün ederek, tecriti pekifltiriyorAKP iktidar›. Tutsaklar› da-¤›tarak, ailelerinden, avukatlar›ndanuzak yerlere göndererek, tecriti devamettiriyorlar.Tecrit iflkencesi fiziki sald›r›larla,fiziki iflkence ile de sürdürülüyor.Edirne F Tipi’nde mahkemeye, hastaneyegötürülen tutsaklara süren sald›r›lar,geçti¤imiz günlerde Tekirda¤2 Nolu da tutsaklara sald›r› ile devametti. Yine ‹stanbul Maltepe’de bulunanÇocuk ve Gençlik Hapishanesi’ndede siyasi tutsaklara “s›ra daya-¤›”, “zorla hapishane ifllerini gördürme”biçiminde sürüyor.Hak gasplar› yasaklar devamediyor. Örne¤in Edirne F Tipi Hapishanesi’nde:Havalar›n iyice ›s›nmas›yla birlikte“su kesintisi” bafllatt› hapishaneidaresi. Günde 4 kez ve 2’fler saattensu verilmeye bafllanm›fl. Buuygulaman›n hiçbir gerekçesi yok.Çünkü Edirne su aç›s›ndan zenginbir yer. Amaç yaz s›ca¤›nda suyututsaklara bir bask› arac› olarak kullanmakt›r.Edirne F Tipi’nde ziyaretçilerearama ad› alt›nda ahlaks›zca aramadayat›lmakta, pantolon ç›kart›lmaktad›r.Dedektörle ararken dü¤melerededektör çal›nca “pantolonunu ç›-kar yoksa ziyarete almay›z” fleklindedayatmada bulunulmaktad›r.Yine mahkeme sevklerinde tutsaklar4 kez askerin sald›r›s›na u¤rad›lar.AKP iktidar› tecriti sürdürüyor...TEK‹RDA⁄ 2 NoluF Tipi Hapishanesi’ndeiflkence...ÇHD’nin Tekirda¤ F Tipi ‹flkenceRaporuÇa¤dafl Hukukçular Derne¤i‹stanbul fiubesi Cezaevi KomisyonuTekirda¤ 2 Nolu F Tipi Hapishanesi'ndeyaflanan iflkenceye iliflkinrapor haz›rlad›.ÇHD üyesi avukatlar bir heyetoluflturarak, Tekirda¤ 2 Nolu F TipiHapishanesi'ne giderek iflkencegören tutsaklarla görüfltüler. Heyetinhapishane müdürü ile görüflmetalebi, önce “Müdür burada yok”denilerek kabul edilmedi.Müdür’ün yerinde oldu¤ununö¤renilmesi üzerine ise bu seferdebaflka bir gerekçeyle Müdür avukatlarlagörüflmedi.Hapishanenin Baflgardiyan›ylagörüflen avukatlara, Baflgardiyan,tutsaklara iflkence yap›lmad›¤›n›söyleyerek, iflkenceyi gizleyip yalansöyledi.ÇHD’li avukatlar, soruflturmay›yürüten savc› ile de görüflmüfllerdir.Savc›, olaydan haberdar oldu¤unu,ma¤durlar›n hastaneye sevk edilmeleri,kamera görüntülerine el konulmas›için 22.06.2010 tarihinde cezaeviidaresine yaz›lar›n yaz›ld›¤›n›söylemifltir. Aradan iki gün geçmesinera¤men hapishane idaresinin tutuklular›hastaneye sevk etmedikleriniileten avukatlar, gerekli tedbirlerinal›nmas› amac›yla yaz›l› taleplerinisavc›l›¤a iletmifllerdir.ÇHD’li avukatlar, iflkence görentutsaklarla da görüflmüfllerdir. Bu görüflmeraporda flöyle ifade edilmifltir:21.06.2010 tarihinde yaflanansald›r›ya iliflkin olarak;“ Ferhat TÜZER : Son dönemlerde"‹nsanl›k Onuru ‹flkenceyi Yenecek"fleklindeki sloganlar› çok duyarolmufltuk. Bu slogan tutsaklaraiflkence yap›lmas› durumunda vesald›r› an›nda at›lan slogand›r.Duydu¤umuzda biz de sloganakat›l›yoruz. 21.6.2010 günü ayn› slogan›nat›ld›¤›n› duyduk. Sesler yo-¤unlaflt›kça hücrede birlikte tutuldu-¤umuz arkadafllar›m›zdan KemalAVCI kap›ya yaklaflarak "neler oluyor"diye seslendi ve kap›ya vurdu.Bir süre sonra kap› aç›ld›. KemalAVCI'ya do¤ru yönelip "kap›-ya ne vuruyorsun lan" fleklinde ba-¤›rarak sald›rmaya bafllad›lar. ‹çeriye30 kadar gardiyan ile girdiler.Bir yandan Kemal AVCI'y› ellerindenalmaya çal›flt›m, o kadar çokdövüyorlard› ki, kendimi KemalAVCI'n›n üzerine kapaklad›m.Uzun süre darp edildikten sonrabizi havaland›rma alan›na ç›kartt›-lar. ‹flkence orada da devam etti, ayn›zamanda a¤za al›nmayacak küfürlerkullan›l›yor ve hakaret ediyorlard›.Kemal AVCI bay›l›ncayakadar darp edildik.Yaflanan olaylar›n tümü Baflgardiyan'›ntalimat› ile gerçekleflti. Sonras›ndahavaland›rma kap›s› üzerimizekapat›ld›. Kemal'in bayg›n olmas›naald›r›fl etmeden iki saat havaland›rmaalan›nda bekletildik. ‹ki saatsonra ön ismini Osman olarak bildi¤imizk›sa boylu gözlüklü olanmüdür arkas›nda onlarca memurlabirlikte “sizi revire götürece¤iz” diyerekkap›y› açt›lar. Bizi revir yerinesüngerli hücreye att›lar.16


Burada yaklafl›k iki saat tutulduk.Bu süre içersinde sürekli reviregitmemiz gerekti¤ini, durumumuziyi olmad›¤›n› ifade ettik. ‹kisaat sonra revire götürüldük ancakorada bulunan doktor yara ve morluklar›tam olarak rapor etmemifltir."diye belirten avukatlar “FerhatTÜZER'in vücudunun çeflitliyerlerinde morluk ve eziklerin oldu¤u,bafl›nda fliflliklerin olufltu-¤u” tespit edilmifltir diyerek gözlemlerinide aktarm›fllard›r.“ Kemal AVCI:(...)a¤›r hakaretlereflli¤inde hücreye girip kendisiniyere yat›rarak darp etmeye bafllad›klar›n›,sald›r›da memurlar›n hücredebulunan sandalyeyi üzerinde k›rd›klar›n›,sald›r›n›n yaklafl›k 10 dakikasürdü¤ünü sald›r› neticesinde bay›ld›¤›n›,baflgardiyan›n sald›r› boyuncaolay› kontrol ve sevk etti¤ini, dahasonra kendine kapat›ld›klar› havaland›rmaalan›nda geldi¤ini, buradadi¤er iki arkadafl› ile birlikte vücutlar›n›nfarkl› yerlerinde ve bafl›nda a¤r›lar›,mide bulant›lar› oldu¤u ve reviregitme istekleri olduklar› haldeuzun süre havaland›rma alan›nda tutulduklar›n›,revire götürecekleri bahanesiile süngerli oda tabir edilenalana götürüldüklerini, burada a¤r›ve bulant›lar› devam etti¤i haldeTAYAD’l›lar Tekirda¤ F Tipi ÖnündeydiEvlatlar›m›za iflkenceyapanlar cezaland›r›ls›n!TAYAD’l› Aileler, 29 Haziran’daTekirda¤ 2 No’lu F TipiHapishanesi önünde “HapishanelerdeTecrit ve ‹flkenceye Son, SohbetHakk› Uygulans›n” pankart›açarak 21 Haziran’da tutsaklarayap›lan sald›r›y› protesto etti.Birgül Ery›ld›r›m taraf›ndanyap›lan aç›klamada; “Engin ÇeberMetris Hapishanesi’nde iflkenceyaklafl›k iki saat daha (...)”Avukatlar; “Kemal Avc›'n›nher iki kolunda ve elinde çok say›-da yara izi, el parmaklar›ndakuvvet kayb› (s›kmada zorlanma),sa¤ kulak üstünde yaklafl›k 3cm uzunlu¤unda darp izi, omuzlar›ndaflifllikler, sol baca¤›n iç-alttaraf›nda 4-5 cm'lik darp izi “müflahade edilmifltir diyerek iflkencebulgular›n› belirtmifllerdir.“ Ahmet Burak ERYILDI-RIM: (...) Kemal Avc› bay›ld›¤›ndabaflgardiyan art›k durun dedi, havaland›rmakap›s› üzerimize kapand›.Benim ayak t›rnaklar›m daha önceçekilmifl oldu¤u için hassast›r. Bunedenle ayak parmaklar›m› sald›r›esnas›nda ezdiler, ayak baflparma-¤›mdaki et aç›ld› kanama olufltu.Sa¤ omzumda, s›rt›mda kol ve bacaklar›mdaçizik ve morluklar olufltu.Sol bö¤ürüm de böbrek üstünegelen k›s›mda çizik ve morluklarolufltu. Kafam›n arkas›nda fliflliklervar. Sald›r› bitti¤inde bizim üzerimizehavaland›rma kap›s›n› kapat›porada bir süre beklettiler.(...)”Avukatlar, “ Ahmet'in vücudundaanlat›mlar›yla uyumlu yaraizleri ve morluklar taraf›m›zdantespit edilmifltir.” diyerek gözlemleriniraporda belirtmifllerdir.ile öldürüldü¤ündeAdalet Bakan› özürdilemiflti. Adalet Bakan›’n›nözür dilemesihalk› aldatmaya yönelikucuz bir manevrad›r.Gerçek ise Tekirda¤ 2 nolu FTipi Hapishanesi’nde yap›lan sald›r›d›r.Tekirda¤ F Tipi Hapishanesi’ndeyap›lan sald›r› tekil birsald›r› da de¤ildir.‹ktidar hapishanelerde sald›r›-lar›n› artt›r›yor. ‹ktidara bu zeminisa¤layan tecrittir. ‹ktidar tecrittetuttu¤u tutsaklara bir bahane yarat›psald›rmaktad›r..(...)” denildi.Eylem “Tecrite Son, ‹flkenceYapmak fierefsizliktir, SohbetHakk› Uygulans›n” sloganlar›ylabitirildi.KIRIKKALE F TipiHapishanesi’nde bask›larsürüyorUfuk Keskin’in mektubundan;“May›s ay› içinde karfl›laflt›¤›-m›z keyfi uygulamalar flunlard›r;Sohbet Hakk›; “Yer yok”, “Personelyok” gerekçesiyle, 45/1 say›l›sohbet genelgesi uygulanmayarak,arkadafllar›m›zla bir araya gelmemizengelleniyor.Yine ayn› hücrede kalan arkadafllar›m›z,birbirimizin ailesiyle selamlafl›p,ayaküstü hal hat›r sormayal›mdiye ayr› bölümlerde ziyareteç›kar›l›yoruz.Sa¤l›k hakk›; Revire ç›kt›¤›-m›zda bafltan savma muayeneler yap›l›yor.Hastal›klar›n teflhisinde, teflhisedilen hastal›klar›n tedavisindesorunlar yaflan›yor.Kan tahlilleri için kan örne¤iniYüksek ‹htisas Hastanesi'nin uzmanpersoneli almas› gerekirken hastanebu ifli hapishanenin sa¤l›k çal›flanlar›nab›rakt›.Diyabet hastas› Ufuk Keskin'inhastal›¤› ile ilgili ihtiyaçlar› karfl›-lanm›yor.Hastane sevkleri zaman›nda yap›lm›yor.Hastaneye gidebilen arakadafllar›m›zakelepçeli muayeneolmas› dayat›l›yor. Kabul etmeyenlertedavi ettirilmeyerek, zorla gerigetiriliyor.‹letiflim hakk›; haftal›k dergi vegazeteler bekletilerek, “hakk›ndatoplatma karar›” ç›k›p, yasaklan›r,mant›¤›yla günlerce bekletilip bizlereverilmemektedir. Yine haftal›kgazete ve dergileri bayilerden almam›zengelleniyor.Gönderdi¤imiz mektuplar geçgönderiliyor. Gelen mektuplar günlercekeyfi olarak bekletilerek veriliyor.Ufuk Keskin'in 3 mektubu 21gün boyunca postaya verilmedi. Herfleydilekçe ile yürütülüyor. Gönderilendilekçeler yerine ulaflm›yor.Gökhan Gündüz ve Ali Teke'yesürgün sevkle K›r›kkale Hapishanesi'nesevk edilmelerine protestoSay›: 223Yürüyüfl4 Temmuz201017


amaçl› açl›k grevi yapt›klar›gerekçesiyle '45 gün sosyal etkinliklerdenmen' cezas›nayap›lan itirazlar mahkemelercereddedildi.”Hayat Tüzer (42 yafl›nda.Yemekhane Görevlisi. Tekirda¤2 Nolu da tutsak Ferhat Tüzer’inannesi)• Tecrit ilk önce hapishanegörevlilerinin bize davran›fllar›ndanbelli oluyor. Düflmanm›fl›z gibibize bak›yorlar. Görüfl yapmamam›ziçin ellerinden geleni yap›-yorlar. Bir fley sorunca tersliyorlar,ba¤›r›yorlar, azarl›yorlar. Asl›ndabu bile amaçlar›n›, çocuklar›m›zanas›l davrand›klar›n› gösteriyor.• Top oynad›klar›nda gürültüoluyor diye top vermek istemiyorlar.1 May›s’ta türkü söyledikleri içinceza ald›lar. Su problemleri çok.Banyo, çamafl›r hep sorun. Sohbethakk› kesinlikle uygulanm›yor. Tecritsa¤l›¤› da ister istemez olumsuzFatma Var›c›(29 yafl›nda. Tekstil iflçisi.Tekirda¤ 2 Nolu da tutsakCemil Var›c›’n›n ablas›)• Tecrit sürüyor. Hapishaneyegirerken bize bile suçlu muamelesiyap›l›yor. Teslim etti¤imizeflyalarda “getirilenler çok, bukadar›na gerek yok” fleklinde süreklimüdahale ediyorlar.Giyilen giysiden, rengine, adetinekadar kar›fl›yorlar. Aç›kgörüflte götürdü¤ümüz hiçbir fleyialm›yorlar. Bizi tecrit ediyorlariçerdekilerden. ‹stedi¤in kadaruzak yerden gel, görüfl saati henüzbitmemifl olsa bile geç kal›rsangörüfle alm›yorlar.• Kardeflim görüfle ayakkab›s›zgeliyor mesela. Maddi zorluklardandolay› sürekli gidemiyoruzzaten. Abim her hafta gitmeyeçal›fl›yor ama ben sürekli gidemiyorum.‹ki kifli gidemiyoruz. Susorunu oluyor. S›cak-so¤uk su.Banyo, bulafl›k her fleye yans›yor.Tutsak yak›nlar›tecriti anlat›yoretkiliyor. Hepsini de etkiliyor.• 22 Haziran’da görüfle gitti-¤imde o¤lum ve Ahmet Burak Ery›ld›r›m’lagörüfltüm. Çocuklar›m›-z›n bir gün önce sald›r›ya u¤rad›klar›n›ö¤rendik, gördük. Neden sald›rd›klar›n›sordu¤umda, yanlar›ndakihücreden iflkence sesleri geldi-¤ini, insan 盤l›klar› duyduklar›n›ve duruma tepki gösterdiklerini anlatt›lar.‹flkenceye itiraz ettikleriiçin iflkenceye maruz kald›lar. Gardiyanlariçeri girdi¤inde Kemal Avc›kap›n›n yan›ndaym›fl. Onu öldüresiyedövmüfller. Kap›n›n yan›nay›¤›l›p kalm›fl Kemal. O¤lum da onudarbelerden korumak için üstünekapanm›fl. O¤lumu da çok dövüyorlar.Kafas› fliflti o¤lumun. Bütün kafas›mordu, k›r›kt›, ensesinde flifllikvard›. Sa¤ elinin 2 parma¤› fliflmiflti.K›r›k ya da baflka bir fley vard›.Tutsak yak›nlar›tecriti anlat›yorMesela geçen hafta A Bloka sald›r›olmufltu. Biz duyunca kardeflim vedi¤erleri için tedirgin oluyoruz.• Zaten haketmedi¤in birnedenden dolay› içeri koyuyorlarseni. Suçlu diye bak›yorlar, herkesinsana öyle bakmas›n› sa¤lamayaçal›fl›yorlar. Bu da insan› etkiliyortabi. Ama kardeflim utan›lacak birfley yapm›yor. O da bunun bilincinde.O zaman yapmak istediklerinin etkisibu bak›flla k›r›l›yor tabi. Kendi programlar›oluyor, kolektif yaflamadahil oluyorlar, üretime dahil olu -yorlar bu da tecriti k›r›yor.• Tecritin en çarp›c› yan› üçkiflinin bir arada olmas›. Yani sadeceüç kifli. Baflka kimse yok. ‹nsan›yaln›z b›rak›l›yor, paylafl›mlardansoyutlan›yor... En çarp›c› yan›tecritin amac› zaten. Neyi amaçlad›klar›n›biliyorsun teslim almakiçin hep bask›. Her fleyde bask›.Sar›lamad›m ona çünkü dokundu-¤um her yeri ac›yordu. Aya¤› aks›-yordu, aya¤a kalkarken sorun yafl›-yordu. Üzülmeyeyim diye morluklar›n›bana göstermedi. Sar›lamad›mo¤luma. O¤lumla Kemal yar›bayg›nken arkadafllar›n›n kap› vurmalar›sonucu revire götürdüklerinisöylüyorlar me¤er ki onlar› süngerliodaya götürmüfller. Yani beyin kanamas›geçiriyor olabilirlerdi, ellerindengelse Engin Çeber gibi yapacaklard›.Ama flanslar› varm›flbu kez o¤ullar›m›z›n. ‹flkenceninbafl›nda cezaevi müdürü ve baflgardiyanvarm›fl. Kimi kime flikayetedeceksin art›k. Biz görüflten ç›-kar ç›kmaz Tekirda¤ CumhuriyetSavc›s›na suç duyurusunda bulunduk.Çocuklar›m›z için endifleliyiz.• Tecritin en çarp›c› yan› insan›nde¤erlerini yok etmek, onurlar›n›incitmek en önemli fley bubence. Görüflçülere de çocuklar›m›-za da bunu gözeterek davran›yorlar.TAYAD’dan bildirida¤›t›m›: TecritSald›r›larla SürüyorAKP iktidar›, tecrit politikas›ylaistedi¤i amaca ulaflamay›nca hergün sald›r›lar›n› artt›r›yor. Tekirda¤2 Nolu F Tipi Hapishanesindekitutsaklara sald›ran ve Kemal Avc›ile Ferhat Tüzer'i yar› bayg›n haldesüngerli odaya götüren hapishaneidaresi sald›r›lar›yla tutsaklar›n iradelerinik›rmak istiyor.Tecrit artan sald›r›larla sürüyor.TAYAD'l› Aileler, MecidiyeköyMetrobüs Dura¤›'nda bildiri da¤›-t›m› yapmaya ve yaflanan sald›r›lar›anlatmaya devam ediyorlar. 16Haziran ve 23 Haziran'da 17.00-19.00 saatleri aras›nda yap›lan bildirida¤›t›m›nda tecritin ne oldu¤uanlat›ld›.18


ANKARA‹STANBUL“Hasta Tutsaklar›n Tabutlar›n› Birer Birer Kald›rmaktansa,Kelepçelerin Kollar›m›za Tak›lmas›ndan Çekinmeyece¤iz”Hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas›için yap›lan eylemler Anadolu’nunçeflitli illerinde sürüyor. Yap›laneylemlerde hasta tutsaklar›nserbest b›rak›lmas› isteniyor.Adana:26 Haziran günü hastatutsaklar›n serbest b›rak›lmas› içinHalk Cephesi, ‹HD, Emek ve ÖzgürlükCephesi, Odak ve ESP taraf›ndan‹nönü Park›’nda eylem yap›ld›.“Hasta Tutsaklar Serbest B›-rak›ls›n, Tecriti Kald›r›n ÖlümleriDurdurun” sloganlar› at›lan eylemdeMehmet B›ld›rc›n taraf›nda bas›-na bir aç›klama yap›ld›.“Hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas›sorunu tüm halk›m›z›n sorunudur”denilen eyleme, 30 kiflikat›ld›.Kocaeli: 25 Haziran günü ‹zmit'teKocaeli Hasta Tutsaklara ÖzgürlükPlatformu taraf›ndan bir eylemyap›ld›. “AKP, ‹srail'e bol keseden‘elefltiri’ gönderirken, kendisiTürkiye topraklar›n›n ‹srail’i durumundad›r'denilen eylemde tutuklamalarlamücadelenin bitirilemeyece¤ivurguland›. Eylemde; 'HastaTutsaklar Serbest B›rak›ls›n' 'KatilDevlet Hesap Verecek' 'Yaflas›nDevrimci Dayan›flma' sloganlar›at›ld›.Ankara: Ankara'da “Hasta tutsaklar Serbest B›rak›ls›n” talebiyleher hafta Cuma günü düzenlenenbas›n aç›klamas›, 02 Temmuz Cumagünü de yap›ld›. Eylem'de “HastaTutsaklar Serbest B›rak›ls›n” yaz›l›pankart aç›ld›. Ayr›ca “Tüm HastaTutsaklara Özgürlük ‹stiyoruz” bafll›kl›ve alt›nda 44 hasta tutsa¤›nisimlerinin yaz›l› oldu¤u bir ozalittafl›nd›. Kitle ad›na bas›n aç›klamas›n›okuyan Baflak Kavruker; hastatutsaklar› sahiplenmenin suç olmad›¤›na,her hafta oldu¤u gibi bu haftada ayn› yerde olduklar›na, iflbirlikçiiktidar›n her türlü zulmünera¤men mücadelelerine devam edeceklerinede¤indi. Yaklafl›k 20 kiflininkat›ld›¤› aç›klamada, “TecriteSon”, “Hasta Tutsaklar Serbest B›-rak›ls›n”, “Hasta Tutsaklar› ÖldürmekSerbest, Anmak Suç”, “TutukluTAYAD'l›lar Serbest B›rak›ls›n”,“Tecriti Kald›r›n, Ölümleri Durdurun”,“Mahir Çayanlar'› KatletmekSerbest, Anmak Suç” dövizleri tafl›-n›rken, “Tecriti Kald›r›n ÖlümleriDurdurun”, “Tecrite Son”,”HastaTutsaklar Serbest B›rak›ls›n”, “GülerZere Onurumuzdur”, “Mahir ÇayanOnurumuzdur!”, “Sürgün SevklereSon”, “Bask›lar, Gözalt›lar, TutuklamalarBizi Y›ld›ramaz” sloganlar›at›ld›.‹stanbul: Hasta tutsaklar serbestb›rak›ls›n eylemine her hafta oldu¤ugibi, bu hafta da devam edildi.Taksim Tramvay Dura¤›’ndanbafllayan eylemde “Katil Devlet HesapVerecek, Güler Zere Ölümsüzdür”dövizleri tafl›nd›. “Hasta TutsaklarSerbest B›rak›ls›n” pankart›ylaGalatasaray Lisesi’ne do¤ruyürüyen kitle “Katil Devlet HesapVerecek, Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur,Hasta Tutsaklar SerbestB›rak›ls›n” sloganlar›n› att›. GalatasarayLisesi’nin önünde aç›klamay›okuyan Nagehan Kurt; “Hastatutsaklar›n tabutunu birer birer kald›rmaktansa,vicdan›m›z› öldürmektense;kelepçelerin kollar›m›zatak›lmas›ndan çekinmeyece¤iz. Demokrasimücadelesine kelepçe takanlaraboyun e¤meyece¤iz” dedi.Eyleme yüze yak›n kifli kat›ld›.Say›: 223Yürüyüfl4 Temmuz201019


Güler Zereler’i Yaln›z B›rakanlarSiz De Sorumlusunuz!Say›: 223Yürüyüfl4 Temmuz2010Güler Zere’nin sahiplenilmesi,oligarflinin TAYAD’l›lara sald›r›s›-n›n temel nedenlerinden biridir. GülerZere için ülkemizin ve hattayurtd›fl›n›n da bir çok yerinde say›-s›z eylemler yap›ld›. Ama bu sahiplenmeözellikle üç noktada simgeleflti;birincisi Adana Balcal› Hastanesiönüydü, ikinci yer ise Adli T›pönüydü. Aylarca sab›rla fedakarl›klakararl›l›kla nöbet tutuldu. Ve üçüncüyer, ‹stanbul’da, ‹stiklal’denTaksim’e akan o büyük güzergaht›.Kaç kez binler olup akt›k o yoldan.Tek bir pankart›n ard›nda birleflmifltikhepimiz: “Kanser Hastas› GülerZere’ye Özgürlük, Hasta TutsaklarSerbest B›rak›ls›n”...Defalarca yürüdük coflkulu sloganlarla.Her geçen gün kalabal›klaflman›n,birlik olman›n coflkusu davard›. Sonra o birlik bozuldu. Sorunun,birli¤in, o yürüyüflün özünedair olmayan bir sorun nedeniylehem de. Eflcinseller de vard› yürüyüflekat›lan. Kat›labilirlerdi de elbette.Kimsenin bir itiraz› yoktu.Ama siyasi düflünceleriyle de¤il decinsel kimlikleriyle örgütlenip, kararalma mekanizmas›nda yer almakistemeleri farkl› bir durumda ve bunaitiraz edildi.Bu durum, alenen kullan›larakbirli¤i bozan bir soruna dönüfltürüldü.Bunu bahane yap›p birlikten vehasta tutsaklar için mücadeleden çekilenlerbirbirini izledi.Sorun, sol aç›s›ndan çeflitli biçimlerdetart›fl›lmaya devam edilebilirdi,ama bunu mevcut birli¤i bozanbir gerekçeye, hasta tutsaklarmücadelesini terketme gerekçesinedönüfltürmek, eflcinsellerin haklar›-n› savunmakla da ilgisi olmayan birsubjektivizmden ve tutsaklara dairen küçük bir yükümlülük duymayanbir sorumsuzluk ve aymazl›ktanbaflka bir fley de¤ildi.Nitekim böyle oldu¤u çok aç›kkan›tland›.Hasta tutsaklar için birlikten ayr›l›rken,“elbette” diyorlard› yüksekperdeden, “elbette hasta tutsaklariçin mücadele etmeye devamedece¤iz!”Kimse onlar› o günden sonrahasta tutsaklar için mücadeleniniçinde görmedi.Peki eflcinsellerin haklar›n›savunmakta samimi ve tutarl›larm›yd›?Bunun cevab› da hay›r. Eflcinsellereyönelik o günden bu yanasay›s›z sald›r› oldu, bask› oldu,kendilerinin “nefret cinayetleri” dediklerisald›r›larda ölenler oldu. Pekionlar için ne yap›yorsunuz?Hasta Tutsaklar için oluflturulanbu birli¤i bozanlar, bu operasyondansiz de sorumlusunuz!Oligarfliye bu cüreti verenleriniçinde siz de vars›n›z!Yok. Bu sorudan da kaç›yorlar,çünkü orada da yüzleri a盤a ç›kacak.Eflcinseller için birli¤i da¤›t›-yorlar ama onlar için de birfley yapt›klar›yok... Yapt›klar› koca bir hiç!“Halk Cepheliler eflcinselleriHasta Tutsaklara Özgürlük Platformundand›fll›yor” diye birlikleri da-¤›tt›lar. Baflkalar›n›n haklar›n› savunmakiçin devrimci birlikleri da-¤›tacak kadar “duyarl›” olan bu kesimler,tutuklanan TAYAD’l›lar içinne yapt›? Cevap yine de¤iflmiyor:Koca bir hiç!Elbette onlar gitti diye hasta tutsaklarmücadelesi bitmedi. Tüm sorumsuzluklarakarfl›, o sorumlulu¤uüstlenenler vard› çünkü. Her haftayap›lan o yürüyüfl, kimilerinin çekipgitmesinden sonra, bir kez olsunaksamad›. Azald›k, bazen sadeceHalk Cepheliler kald›, ama yürüyüfldurmad›.Fakat; bu “gidifl”lerin hiç zarar›-n›n olmad›¤›n› söylemek mümkünde¤il elbette.En baflta, hasta tutsaklar için oluflano birlik duygusunu yok ettiler.Hasta tutsaklar›m›z için kenetlenmeninyaratt›¤› morali parçalad›lar.Hasta tutsaklar, “belli kesimlerinsorunu”ymufl gibi bir demagojininyap›lmas›na zemin sundular.E¤er oligarfli bugün Güler Zere’yi,hasta tutsaklar› sahiplenmeyibir “operasyon gerekçesi” olarakaç›klayabiliyorsa, bunda yukar›dakisonuçlar› yaratanlar›n pay› da vard›r.Mücadeleye verilen her zarar,faflizmin iktidar›n› güçlendirir. Solugüçsüzlefltiren her ad›m, karfl›-devrimipervas›zlaflt›r›r.Sol bölünürken, onlar daha parçalans›nve tek tek hepsini yere serebilece¤imizhale gelsinler diye elleriniovufltururlar.Birlikleri da¤›tanlar,samimiyetsiz bir tarzda eflcinsellerinhaklar›n› savunma ad›na,gücümüzü parçalayanlar,evet, siz pervas›zlaflt›rd›n›z bunoktada iktidar›. Faflizm, hasta tutsaklarkonusunda sizin sayenizdedaha da kat›laflt› ve pervas›zlaflt›.Siz onlara ellerini ovuflturma f›rsat›n›verdiniz. Siz onlara Güler Zereler’esahip ç›kmay› suç ilan etmecüreti verdiniz.Siz olsan›z da olmasan›z da, bizGüler Zereler için ortal›¤› aya¤akald›racakt›k, oligarfli sald›racakt›r.Herfleyi sizle aç›kl›yor de¤iliz, amabu çat›flmada nelere yolaçt›¤›n›z› dagörmelisiniz diyoruz. Görmelisinizve belki telafi etmek için ad›mlar atmal›s›n›z.Telafi etmek için özelefltiriyapmal›s›n›z.Güler Zereler hala tutsak.. Veflimdi onlar›n yan›nda TAYAD’l›-lar da var... Siz nerede olacaks›n›z?20


Bir lider imalat›:Kemal K›l›çdaro¤luOligarfli Kemal K›l›çdaro¤lu’nuparlatmaya devam ediyor; hem deSOL kimli¤iyle... Ezilmifllerin, yoksullar›nKemal’i; “Gandi Kemal”!Ne kadar “halkç›”, halktan birisioldu¤u anlat›l›yor. “Dürüst, çalmayan,ç›rpmayan, yetim hakk› yememifl,yetim hakk› yiyenlerin yakas›n›b›rakmayan” K›l›çdaro¤lu.Aile yaflam›ndan, çocuklu¤unabütün sülalesi araflt›r›l›p “ne kadarda halktan birisi” oldu¤u anlat›l›yor.Hürriyet gazetesi Kemal K›l›çdaro¤lu’nuanlatan bir yaz› dizisiyapm›fl.Dizideki anlat›mlara bak›n:“Paras›zl›ktan kahvalt› yapamazd›k”diye anlat›yor. Niflan›nda davulcuyabahflifl verecek paras› yokmufl.Babas› ona “o¤ul sen do¤rudur, e¤ri belas›n› bulur” diye nasihatlarvermifl!Oligarflinin K›l›çdaro¤lu güzellemeleri,çaresizli¤inin ürünüdür.AKP’den umudunu kesen yoksulhalk› düzen s›n›rlar›na çekmek içinoligarflinin yeni liderlere, alternatifpartilere ihtiyac› var.AKP’nin yalanlar›,sadakalar› yetmiyor,düzenin “solcu” liderlere,solcu söylemlereihtiyac› varAKP’nin sekiz y›ll›k iktidar› tekelleriçin, dünyadaki ekonomikkrize ra¤men en büyük karlar› eldeettikleri dönemdir. Burjuvazi bu yan›ylasekiz y›l boyunca AKP’yiaç›ktan destekledi. Ancak bu dönemdetekellerin serveti katlanarakbüyürken, halk›n açl›k ve yoksullu-¤u da katlanarak büyüdü.AKP’nin yalanlar›, riyakarl›¤› sadakapolitikas›, halk› eskisi gibi kand›rmayayetmiyor. Kand›r›lm›fl, yoksul,çaresiz halk AKP’den uzaklafl›rkendüzen içindeki halka umut olacakbir parti de yok. Onun için oligarfliCHP’den AKP’nin alternatifini,Kemal K›l›çdaro¤lu’ndan dayeni bir lider imal ediyor.Halk sekiz y›l boyunca AKP’ninyalanlar›, tevekkül ve sadaka kültürüyleoyaland›. Ancak sadakalar açl›¤›gidermiyor. ‹flsizlik, açl›k, yoksulluköylesi boyutlara ç›kt› ki, sadakalaraçl›¤› yat›flt›rm›yor bile. Sonuçtaaç, yoksul halk, bu düzen içintehlikelidir. Düzenin potansiyel muhalifidir.Oligarfli de biliyor ki, aç,yoksul halk›n gerçek ve tek dostudevrimcilerdir. Devrimciler ise oligarflikdüzenin düflman›d›r. Ancakoligarfli buna ra¤men halk› ancak“sol-devrimci” söylemlerle düzeniçinde tutabilir. Oligarfli kendi solunuyaratmazsa, halk sistem d›fl› devrimciörgütlere kayabilir.K›l›çdaro¤lu dizisi,oligarflinin ‘sol’ maskelibir umut yaratmaoperasyonudurHer f›rsatta ideolojik olarak solasald›ran, devrimcilere düflman olanKemal K›l›çdaro¤lu’ndan bir “lider”imal etmek için sol de¤erleralabildi¤ine kullan›l›yor. K›l›çdaro¤lu’nunhalk için her türlü fedakarl›¤akatlanabilecek, gecesinigündüzüne katacak “gerçek bir devrimci”oldu¤unu kan›tlamak içinhalk›n duymak istedi¤i ne varsa övgüylebahsediliyor.Gençli¤inde, “Ruhi Su, Kul Hasan,Afl›k Mahsuni” gibi devrimci,halk ozanlar›n›n konserlerine gider,onlar›n müzi¤ini dinlermifl. En sevdi¤iyazarlar “Yaflar Kemal, OrhanKemal, Orhan Pamuk”. En çok be-¤endi¤i flairler, “Naz›m Hikmet,Ahmet Arif ve Enver Gökçe”Ne kadar “devrimci” de¤il mi?Kafas›na “katil Ecevit”ten yadigarkasketini de takt› m› oldu size,yoksullar›n, iflçilerin, köylülerin yeganedostu, biricik kurtar›c›s›!Hürriyet gazetesi onun nas›l birdevrimci oldu¤unu ispatlamak içinflu sat›rlar› yaz›yor: “Art›k o da kaskettakan potinle parka giyen uzunfavorili sark›k b›y›kl› tipik solcugençlerden biriydi, Akademide düzenlenenboykotlara kat›lmakla kalm›yoramfide düzenlenen toplant›-larda ç›k›p konufluyordu. Kemal,kalabal›klara konuflma tecrübesiniorada kazand›.” Hürriyet’e göreK›l›çdaro¤lu do¤ufltan lider (!)Oysa Hürriyet yazarlar› on y›llard›ro amfilerde konuflan devrimcilere“anarflist, terörist” diyereksald›rm›flt›r. Ancak sorun düzen içinsoldan bir lider yaratmak oluncaHürriyet “devrimci-halkç›” söylemlerigöklere ç›kart›yor.K›l›çdaro¤lu halk için de¤ildüzen için alternatiftirK›l›çdaro¤lu CHP Genel Baflkanl›¤›’naseçildi¤i günden beri dilinden“Halk›n iktidar›” söyleminidüflürmüyor. Devrimcilikten bahsediyor.Devrimci önderlerden, halkamalolmufl ilerici, devrimci, demokratsanatç›lardan, ozanlardan, flairlerden,yazarlara olan sempatisindenbahsediyor.Bütün bunlar düzenin solundanumudunu kesmifl halk kitlelerini düzensolu içine çekmek için çok bilinçlibir flekilde söylenen ve burjuvamedya taraf›ndan öne ç›kart›lansöylemlerdir.K›l›çdaro¤lu’nun söylemleri nekadar “halkç›” olursa olsun tüm çabas›esas olarak oligarfliye CHP’ninher konuda AKP’nin alternatifi oldu¤unuispatlamakt›r.Say›: 223Yürüyüfl4 Temmuz201021


AKP’nin maskesi düflmüfltür. AKP MGK’yla ayn›laflm›flt›r...Oligarflinin Kürt sorununda çözümü;Güvenlik zirveleri, daha çok operasyon ve katliamd›r- AKP Kürt halk›n›1990’l› y›llara dönmekletehdit ediyor...- AKP’nin çözümü;daha çok katliam, dahaçok sald›r›d›r..- 1980’den bu yanayapt›klar›n›zdan dahafazla ne yapabilirsiniz?Zulmünüz boflunad›r!“Hiçbir iktidar›n yapmad›¤›,yapamayaca¤›”bir fley olarak, adeta “birdevrim” yapt›¤› havas›ylalanse edilen Kürtçe televizyonla,sorunun çözüldü¤ünüsavunacak kadarda aymazd›rlar.Oysa Kürt halk›n›nulusal hak ve özgürlüklerisorunu, hak k›r›nt›lar›ylaçözülemez.AKP iktidar› as›l olarakKürt halk›n› yedeklemek,Kürt halk› içinde örgütlenmekiçin hep “çözümden” yanabir görüntü vermeye özen göstermifltir.Ve alttan alta, “biz çözümdenyanay›z ama bizi engelleyenlervar.” yalan›na s›¤›n›p, bunun propagandas›n›yapmaktad›r“Çözümü engelleyenler” bazenmuhalefet partileri, bazen “Genelkurmay”,bazen “bölücüler” oluyor!?.Herkes çözüme karfl›d›r amaAKP hep çözümden yanad›r bu propagandayagöre.Gerçekte ise bu koca bir yaland›.AKP’nin çözümü tasfiyedir. Biryandan alttan alta bu yalanlarlaKürt halk›n› aldatmaya çal›fl›rken,di¤er yandan ise gözalt›lar, süreklileflentutuklamalar ile bölgede kendisine,tarikatlara örgütlenecekalanlar açmaktayd›.O nedenle gözalt›lar, tutuklamalar,sald›r›lar tesadüfi de¤ildir. Biryandan Kürt milliyetçi hareketi geriletmeye,örgütlülüklerini da¤›tmayaçal›fl›rken, bir yandan da kendileriörgütlenmeye çal›fl›yordu.Sald›r›lar›n d›fl›nda, iktidar tümolanaklar›n› da kullanarak, halk›nyoksullu¤unu kullanm›fl, yard›mpaketleri, türlü vaatlerle bölgede örgütlenmeköncelikli politikas› olmufltur.Say›: 223Yürüyüfl4 Temmuz2010Milli Güvenlik Kurulu toplant›s›ndanda “Terörle mücadeledentaviz verilmeyecek”tehditi ç›kt›. MGK sorununçözümünün yine devletin 87y›ll›k inkar, imha ve asimilasyonpolitikas›nda oldu¤unuaç›klad›.Özellikle bu dönem, göstermelikaç›l›m sözleri geridekalm›fl, telaffuz edilse de art›khiç kimsenin inanmad›¤› birtart›flma haline dönmüfltür.Kürt sorunu ile ilgili iktidarcephesindeki son geliflmeler bir kezdaha AKP iktidar›n›n iki yüzlülü¤ünü,Kürt sorunu konusunda tasfiyed›fl›nda baflka bir çözümünün olmad›¤›n›hemen herkese gösterdi.Önce “iyi fleyler” vaat eden, “çözümyak›n” diyenlerin bugün söylemide “de¤iflmifl” ve aç›k olarak;“gereken yap›lacakt›r”, “anlad›klar›dilden konuflaca¤›z”üslubunayeniden dönmüfllerdir.AKP, 8 y›ll›k iktidar› dönemindegerçekte hep ayn› noktada durmufl,gündeminde hep tasfiye olmufltur.Yaflanan süreç o nedenle bizimaç›m›zdan sürpriz de¤ildir. OligarflininKürt sorununu çözmeyece¤ini,çözemeyece¤ini görmek için aylarcabeklemek gerekmedi¤i ortadad›r.Aylard›r AKP’nin sorunu çözece¤inibekleyip, “umutlananlar”bugünkü sonuca bakmal›d›rlar..Emperyalizm ve oligarfliKürt sorununu çözemez!Kürt sorununun “çözümünden”bugün her kesim farkl› fleyler anlamaktad›r.Bu anlay›fllar›n ortaknoktas› sorunun düzen s›n›rlar›içinde çözülmek istenmesidir.Bu düflüncelerin ç›k›fl noktas›,emperyalizmden ve oligarfliden çözümbeklenmesidir. Emperyalizmve oligarflinin izin verdi¤i kadar busorunun çözüme kavuflturulmas›d›r.Kimi küçük hak k›r›nt›lar› ileKürt halk›n›n taleplerinin karfl›lanaca¤›n›düflünmek, sorunun çözümüanlam›na gelmez diye bir çok kezyazd›k. Ki, bu gerçekleflse bile sorunortadan kalkmayacakt›r.TRT fiefl’i yay›na sokan AKP iktidar›sanki çok fley yapm›fl gibiikide bir bunu dile getirmektedir.Kürt halk›na lütufta bulunuyormuflgibi , Kürt halk›n›n taleplerindenvazgeçmesini istemektedir.22


Özellikle Do¤u ve Güneydo-¤u’da düzen partilerinin varl›k gösterememiflolmas› nedeniyle, ordudahil tüm düzen güçleri, AKP’ninörgütlenmesi için desteklerini sundular.Erdo¤an ve AKP kurmaylar›n›n,s›k s›k “bölgenin en çok oy alanpartisi biziz” demelerinin nedenias›l olarak budur. KuflkusuzAKP’nin hesab› Kürt milliyetçi hareketinietkisizlefltirerek, kendisininörgütlenece¤i zemini yaratmakt›r.Do¤u ve Güneydo¤u’da ‹slamc›güçlerin, tarikatlar›n önünü açarak,onlar›n örgütlenmelerini sa¤layarak,Kürt halk›n›n mücadelesinin alt›n›da boflaltmaya çal›flmaktad›r.Ayr›ca, düzene karfl› süren büyüköfkeyi de bu yolla ortadan kald›raca¤›n›nhesab› içindedir..Kürt sorununda oligarfli“kökünü kaz›mak”noktas›ndad›rBir çok çevrenin aylard›r çözümbekledi¤i Kürt sorunu konusunda“ezber bozdu¤u” söylenen AKP’nindurumu ortadad›r. AKP Kürt halk›-n›n hiçbir zaman dostu olmam›fl,yaflad›klar› sorunlar için tek birad›m olsun atmam›flt›r.AKP iktidar› çat›flmalar›n yay›lmas›ile birlikte 21 Haziran’da Baflbakan’›nbaflkanl›¤›nda “güvenlikzirvesi”ni toplad›. Bu toplant›da“...terörle mücadelenin güvenlik,ekonomik, diplomatik, sosyal ve psikolojiktüm boyutlar› ayr›nt›l› flekildede¤erlendirilmifl; al›nm›fl ve al›-nacak çok yönlü ilave tedbirler üzerindedurulmufltur.” diye aç›klamayap›lm›flt›r.Güvenlik zirvesi ad› alt›nda yap›lanbu toplant›da Kürt sorunununas›l çözeriz tart›flmas› yap›lmam›fl,Kürt halk›n›n direniflini nas›l k›rar›z,“kökünü nas›l kaz›r›z” tart›flmas›yap›lm›flt›r.O toplant›larda; daha çok ölümmangas›n›n Do¤u ve Güneydo¤u’dagörev yapmas›, özel harekat polislerininsay›s›n›n art›r›lmas›, ajanlaflt›rmave itirafç›laflt›rma politikalar›nah›z verilmesi, insans›z istihbaratuçaklar› Heronlar›n daha çokkullan›lmas›, gerillaya ve halkakarfl› kullan›lan savafl helikopterlerindendaha çok siparifl verilmesikararlar› ç›km›flt›r.Kürt halk›na karfl› yürütülen savafl›,daha en bafl›ndan gizlemekiçin kullan›lan “Kürt aç›l›m›”n› yürüten‹çiflleri Bakan› Beflir Atalay’›nilk ifli bas›n›n nas›l sansür edilece-¤i tart›flmalar› olmufltur. AKP bas›-n›n “yazmamas›n›, görmemesini,duymamas›n›” istiyor.K›sacas› oligarfli, karfl›-devrimciiç savafl› gelifltirecek, halk›n direniflinik›racak bilinen klasik yöntemlerigündemine alm›flt›r.Bunlar›n ard›ndan Baflbakan’danGenelkurmay Baflkan›’nakadar hemen tüm devlet yetkilileriKürt halk›n› tehdit etmeye bafllam›fl,“terörün kökönü kaz›mak” laf-Kald› ki AKP emperyalizminç›karlar› için herfleyi yapmaktad›r.Süren s›n›fsal veulusal mücadeleye karfl› AKP,MGK’l›laflm›flt›r. MGK’n›nmücadeleyi ezmek için alaca¤›kararlar bir yana ama AKPMGK gibi çal›flmakta, karfl›-devrimci politikalar ü retmenoktas›nda MGK gibi bir roloynamaktad›r.Bu ayn› zaman da AKP gibiiflbirlikçi, ›l›ml› islam› savunanpartilerin halk›n taleplerinekarfl› tak›nd›¤› tavr› göstermesiaç›s›ndan önemlidir.lar› ortal›¤› doldurmufltur.Yine ayn› günlerde toplananMilli Güvenlik Kurulu toplant›s›ndanda “Terörle mücadeleden tavizverilmeyecek” tehditi ç›kt›. MGKsorunun çözümünün (!) yine devletin87 y›ll›k inkar, imha ve asimilasyonpolitikas›nda oldu¤unu aç›klad›.Özellikle bu dönem, göstermelikaç›l›m sözleri geride kalm›fl, telaffuzedilse de art›k hiç kimsenininanmad›¤› bir tart›flma haline dönmüfltür.Bu dönemin dili “teröre tavizyok” tur. AKP oligarflinin klasik politikalar›ile Kürt halk› ile savaflmayadevam edecektir.fi›rnak’›n Gediktepe bölgesineyönelik bask›ndan sonra Erdo¤anSay›: 223Yürüyüfl4 Temmuz2010Bir acizlik ifadesi;S›n›rlar› de¤ifltirmekDevlet Bakan› Hayati Yaz›c›, Hakkari’de , “terörolaylar›na karfl› al›nacak önlemlerden” birinin “s›n›r›nkayd›r›lmas›” oldu¤unu söyleyerek, flunlar› belirtti;“S›n›r güvenli¤i ve s›n›r›n yerinin baz› bölgelerdekayd›r›lmas› konuflulabilecek, tart›fl›labilecek bir fley.”(Habertürk, 24 Haziran 2010)“Terörle mücadele” ad›na AKP iktidar›n›n içinedüfltü¤ü duruma bak›n!..Bu bir acizlik itiraf›d›r ve acizlik, oligarflik bir diktatörlü¤ün,ulusal talepli bir mücadele karfl›s›ndakiacizli¤idir. Acizlik, oligarflik diktatörlüklerin dünyan›nher taraf›nda gerilla güçleri karfl›s›nda yaflad›klar›acizliktir.Oligarfli, aç›kça, “ben bu s›n›rlar› koruyam›yorum”diyor. Ve s›n›rlar› de¤ifltirmekten söz ediyor.Uçaklar›, tanklar›, toplar› , Heronlar› olan bir devlet“s›n›rlar›m› koruyam›yorum” diyor. O zaman ‹srail gibiduvar örün demek kal›yor geriye...Ayr›ca, hangi hakla ve kimin topra¤›n› istiyor AKP?Sorun iki da¤›n, tepenin yerinin de¤iflmesinden çokAKP iktidar›n›n mant›¤›d›r. Irak gibi bir iflbirlikçi yönetimeboyun e¤direce¤ini düflünerek, bu öneri ›s›t›l›p›s›t›l›p piyasaya sürülüyor.23


yan›nda Genelkurmay Baflkan› ilebirlikte bas›lan askeri birli¤e giderek,oradan ne yapmak istediklerinihalka ilan etmifltir.Bu ortam içinde; OHAL tart›flmalar›,“ iyi Kürtler”, “kötü Kürtler”tart›flmas›, yol kontrolleri, yeniyasalar, profesyonel birliklerin kullan›lmas›,ölüm mangalar›n›n say›-lar›n›n art›r›lmas› tart›flmalar› bafllam›flt›r.T›pk›, 1990’l› y›llardaki tart›flmalaradönüfl gibidir. O y›llardaKürt halk›na yönelik sald›r› ve katliampolitikalar›n›n üstünü örtmekiçin yürütülen tart›flmalar›n benzerleribugün sürdürülüyor.AKP iktidar› Kürt halk›n›1990’l› y›llara dönmekle, katliam,kay›p, köy yakma ve köylerin boflalt›lmas›ile tehdit etmektedir.Oligarfli dün uygulad›klar› yöntemleribir yana b›rakm›fl de¤ildir. Birebiro y›llardaki politikalar› uygulam›yorolufllar›n›n nedeni AKP’ninisteyip-istememesi de¤ildir.Temel olarak, infazlar, katliamlar,yasaklar, OHAL varken de, kald›r›ld›¤›ndada kesintisiz sürmüfltür.AKP de ayn› politikalar› sürdürmüfltür.‹flte baz› özet rakamlar:AKP'nin 8 y›ll›k iktidar› döneminde;- 114 bin 498 hak ihlali, 763 infazyafland›,- ‹flkence vakalar›nda yüzde 900art›fl oldu.- Do¤u ve Güneydo¤u’da neredeyseen ücra bölgelere kurulan karakollarlayüzlerce karakol oluflturuldu.- Ç›kar›lan TMK, TCK gibi faflistyasalarla on binlerce kifli gözalt›naal›n›rken, binlerce kifli de tutukland›.- 8 Y›ll›k AKP iktidar› dönemindeDo¤u ve Güneydo¤u’da 24 bin535 kifli gözalt›na al›nd›. Gözalt›naal›nanlardan 10 bin 271'i tutukland›.- AKP hükümeti döneminde ç›-kar›lan Terörle Mücadele Kanunuile “tafl att›¤› gerekçesiyle” 4 binçocuk tutuklan›p, hapsedildi.- Polis ve jandarman›n açt›¤›atefl sonucu 64 çocuk katledildi.- Çocuklar›n d›fl›nda da¤larda veflehirlerde infaz edilenler ise yüzlercedir.“Kad›n da olsa, çocuk da olsagerekeni yap›n” diyerek katliamemri verebilen, Kürt sorununa iliflkinas›l düflüncesi “yok sayarsan›zyok olur” diye özetlenen bir anlay›-fl›n iktidar›nda, baflka türlü olamazd›elbette.Yukar›daki bilanço, faflist bir iktidar›nKürt sorununa bak›fl›n›n sonucudur.Burada hiç unutulmamas›gereken, AKP iktidar›n›n bafl›ndanbu yana, genelkurmayla aralar›ndabir çok konuda çeliflkiler, çat›flmalarolmas›na karfl›n, bu konuda, Kürthalk›n›n mücadelesine karfl› bask›y›sürdürmekte, her zaman tam bir iflbirli¤iiçinde olmalar›d›r. Son MGKSay›: 223Yürüyüfl4 Temmuz2010toplant›s›ndaki “tam mutabakatlar›”da bunun bir devam›d›r.AKP emperyalizmin ç›karlar›için herfleyi yapmaktad›r. Süren s›-n›fsal ve ulusal mücadeleye karfl›AKP, MGK’l›laflm›flt›r. MGK’n›nmücadeleyi ezmek için alaca¤› kararlarbir yana ama AKP, MGK gibiçal›flmakta, karfl›-devrimci politikalarüretme noktas›nda MGK gibibir rol oynamaktad›r.Bu ayn› zamanda AKP gibi iflbirlikçi,›l›ml› ‹slam› savunan partilerinhalk›n taleplerine karfl› tak›nd›¤›tavr› göstermesi aç›s›ndanönemlidir.AKP, MGK’yla ayn›laflm›flt›r,halka karfl› savafl›n yürütücüsü bugünAKP’dir.Hapishanelerde tecritte ›srareden, hasta tutsaklar› katleden, Kürthalk›na karfl› asimilasyon politikalar›n›sürdüren, Kürt milliyetçilerinekarfl› operasyonlar› yürüten buiktidard›r.Yakanlar›n, katledenlerinsiperlerini de¤il,katledilenlerin, sürgünegönderilenlerin köyleriniziyaret edebilir misiniz?Baflbakan Erdo¤an’dan sonra flimdi de düzeninsolunun parlat›lan yeni lideri K›l›çdaro¤lu s›n›rdakisiperlere gidecek. K›l›çdaro¤lu, oligarfliye “bu ifli eniyi ben çözerim” diyor. Ama nas›l?A¤z›ndan “terör”den baflka bir söz ç›km›yor.Sanki kaç y›ld›r CHP’de de¤ilmifl, sanki kaç y›ld›rBaykal’›n flovenist politikalar›na, MHP’den daha MHP’lisöylemlerine itiraz etmifl gibi, birden K›l›çdaro¤lu’nasanki farkl› bir fley söyleyecek ve farkl› bir fley yapacakm›flgibi bir düflünce ç›kt› ortaya. O kadar ki, Kürt milliyetçihareketi saflar›nda bile bu ihtimalden söz edip “K›-l›çdaro¤lu’nu dikkatle izlemek gerekti¤i” söylendi.Oysa, K›ç›ldaro¤lu, yakanlar›n, katledenlerin siperlerinegiderek, daha çok katliam için onlara destek veriyor.Halkç›, solcu K›l›çdaro¤lu’nun cilas› çabuk döküldü.Köyleri yak›lan, katledilen yoksul Kürt köylülerininevlerine gitmek yerine katillerin yan›na gitmekbir tercihtir. O tercihi K›l›çdaro¤lu katillerden yanayapm›flt›r. Bunu yeni de yapmam›flt›r zaten. Düzeninsoluna umut ba¤layanlar bu gerçe¤i görmelidir.24


Meflru olan oligarflininoperasyonlar› de¤il,Kürt halk›n›n mücadelesidirZulüm varsa, direnifl vard›r, inkarvarsa, isyan vard›r. Osmanl›’danbugüne egemenler Kürt halk›n›nulusal varl›¤›n› inkar etti. Ulusalhaklar›n› gasp etti. Kürt halk›n›nulusal taleplerini kanla bast›rd›.Egemenlerin zulmüne karfl› ayaklananfieyh Saitler, Seyit R›zalar, ogünden bu yana Kürt halk›n›n ulusalhaklar›n› talep edenler, iflkencelerle,idamlarla, zindanlarla yüzyüze kald›lar.Ne var ki, idamlarla, inkarla,imhayla, asimilasyonla Kürt halkgerçe¤i yok edilemezdi, zulümle birhalk›n mücadelesi yok edilemezdi.Tarih meflru olan›n yan›ydayd› vemeflru olan, ilhak de¤ildi, inkar de-¤ildi, asimilasyon de¤ildi; meflruolan, Kürt halk›n›n ulusal taleplerive bu u¤urdaki mücadelesiydi.*Oligarflinin sald›r›lar›na karfl›nKürt halk›n›n direniflinin sürmesiylebirlikte, çat›flman›n geniflleyece¤ikorkusu ile, aralar›nda Türk Sanayicive ‹fladamlar› Derne¤i (TÜS‹-AD), Türkiye Odalar ve BorsalarBirli¤i (TOBB), TÜRK-‹fi, TürkiyeEsnaf ve Sanatkarlar› Konfederasyonu(TESK) ve D‹SK’in oldu¤u 17kurumun temsilcisi 26 Haziran’daCumhurbaflkan› Gül’le görüflerek,sorunun çözümünü istediler.Görüflmenin ard›ndan bir aç›klamayapan TOBB Baflkan› Rifat Hisarc›kl›o¤lu,“17 sivil toplum, meslekörgütü olarak iki ortak noktadamutakabata vard›k” diyerek, Türkiye’nin“demokratikleflmesi yönünde”ataca¤› ad›mlardan kesinliklevazgeçmemesini söyleyerek, “fliddeti”k›nad›klar›n› ekliyordu.Kendisine ilericiyim diyen biriflçi örgütüyle asalaklar›n, kan emicilerinörgütleri aras›nda, Kürt sorununçözümü konusuda nas›l bir mutabakatolabilir? Kürt halk›na karfl›y›llard›r uygulanan imha ve ilhakpolitikalar›n›n sorumlusu olan TÜ-S‹AD ile ortaklaflmak söz konusuolamaz.Kürt halk›na karfl› yürütülen savafl›nmimarlar› içinde yer alanGül’den çözüm beklemek de gerçeklerdenkaçmakt›r.Sorunun “diyalog” ile, “uzlaflma”ile, “ iyi niyetle” çözülecek yan›yoktur.Bu tart›flmalar devam ederkenG-20 Zirvesi için Kanada’ya hareketetmeden önce konuflan BaflbakanErdo¤an; “Güvenlik güçlerininsilah b›rakmas› mümkün de¤ildir.”(Radikal, 25 Haziran 2010) diyerekoligarflinin silahl› güçlerinin sald›r›-lar›n›n sürece¤ini ilan etmifltir.Halka karfl› savaflan faflist güçlerinmeflru oldu¤unu, halk›n örgütlenmiflsilahl› güçleri olan gerillan›nise “yok edilmesi” gerekti¤ini savunananlay›fl, küçük burjuva çevrelerve reformist kesimler taraf›ndan dasavunulmaktad›r.Hatta bu anlay›fl› teorilefltirip,“hangi devlet da¤lar›nda silahl›güçlere izin verir” diyen kimi reformistler,halk›n silahl› güçlerinin tasfiyesinisavunmufllard›r.Halk›n silahl› güçlerini, halk›nsilahl› savafl›n› meflru görmeyen buanlay›fl, AKP’nin imha sald›r›lar›na,katliamlar›na da karfl› ç›kmamaktad›r.Halk›n fliddetini, halk›n silahl›güçlerini, halk›n mücadelesini meflrugörmeyen bu anlay›fllar o nedenlesilah b›rak›lmas›n›, savafl›n tasfiyeedilmesini istemektedirler.Reformistler “sol”dan tasfiyecili-¤e soyunmufl, AKP ile “Kürt milliyetçihareketinin silahl› güçlerinin tasfiyesi”noktas›nda buluflmufllard›r.Aç›k ki, AKP’de Kürt milliyetçihareketinin silahl› güçlerinin tasfiyeedilmesi için operasyonlar yapmakta,bunun için bombalamaya, katletmeyedevam etmektedir. Ve AKPdevlet oldu¤u için bunun meflru oldu¤unusavunmaktad›r.Kendini korumak, devleti korumakad›na sürdürülen bu politikakabul edilemez. Korumak zorundaolduklar› devlet, oligarflinin devletive bir avuç sömürücünün ç›karlar›-d›r. Bu nedenle de operasyonlar›n›nasla meflruiyeti yoktur.Halk› 87 y›ld›r ezen, yoksullukiçinde yaflatan, açl›¤a ve ölümemahkum eden bir devlettir bu. Budevlet ayn› zamanda emperyalizminç›karlar›n› savunan, Kürt halk›nazulüm uygulayan bir devlettir.Onun için bu devletin hiçbir politikas›ve hiçbir gücü meflru görülemez.Ça¤r›lar, Kürt halk›n›nmücadelesinin tasfiyesi içinde¤il, mücadeleyi yükseltmekiçin yap›lmal›d›rBu tart›flmalar sürerken sorununçözümü ad›na yine silah b›rakma,ateflkes gibi ça¤r›lar yapanlar da oldu.En baflta silahl› direniflin tasfiyeedilmesini, oligarflinin insaf›na s›¤›-n›lmas›n› savunan bu anlay›fllar›nsorunu elbette Kürt halk›n›n taleplerininkarfl›lanmas› de¤ildir.Bir kere sorunun çözümününoligarfliye havale edilmesini savunmak,bu sorunun çözümü de¤ildir.Tam tersine, bunu savunmak, çözümsüzlü¤ündevam› demektir.Ça¤r› yap›lacaksa, bu ça¤r› Türkve Kürt halklar›n›n ortak mücadelesiiçin olmal›d›r.Ça¤r› yap›lacaksa, halklar›n emperyalizmdenve oligarflinin iktidar›ndankurtar›lmas› için olmal›d›r.Ça¤r› yap›lacaksa, anti-emperyalist,anti-oligarflik mücadeleninyükseltilmesi için olmal›d›r.Ça¤r› yap›lacaksa, flarts›z, Kürthalk›n›n kendi kaderini tayin hakk›n›ntan›nmas› için olmal›d›r.Say›: 223Yürüyüfl4 Temmuz201025


Adalet!Yeterli Delil Yok; AncakTutukluluklar›n›n Devam›na...Say›: 223Yürüyüfl4 Temmuz2010Adana’da KCK üyesi olduklar›iddias›yla 47 kifli hakk›nda CumhuriyetSavc›l›¤› taraf›ndan haz›rlananiddianame, mahkeme taraf›ndansavc›l›¤a iade edildi.‹ddianameyi kabul etmeyenAdana 8. A¤›r Ceza Mahkemesi, iadegerekçesinde diyor ki:“Deliller yetersiz, tutuklu san›klar›nsuçlar› somut olarakgösterilmemifltir”...Bu gerekçeye ve iddianameninkabul edilmeyip iade edilmesinebakarak, söz konusu mahkemeninhukuka, adalete riayet eden birmahkeme oldu¤u düflünülebilir.Ama durun, acele etmeyin.Sözü geçen bu davada tam 35kifli tutuklu.Mahkeme diyor ki, bu 35 kiflinintutuklanmas›n› gerektirecek bir delilyok ortada...Mahkeme diyor ki, san›klar›nsuçlar› somut olarak gösterilmemifltir..Bu durumda olmas› gereken nedir?Bu 35 kiflinin derhal sal›verilmeside¤il mi?‹ddianameyi reddeden mahkemeninayn› zamanda böyle bir kararda vermesi gerekir.Ama vermiyor.Tersine “tutukluluklar›n devam›na”hükmediyor.Savc›l›¤a da diyor ki, bunlaracezalar vermemizi sa¤layacak delillerolufltur, yoksa yarat, komplokur, senaryo yaz..Mahkeme flu tav›rda asl›nda:“Biz bunlara ceza vermesine verece¤iz,sen delilleri yeterli hale getir.Delil yoksa yarat!”Tahliye karar› verilmedi¤ine göre,anlafl›lan odur ki, mahkeme iddianameyibunun için iade etmifltir.Mahkeme, tutuklular› serbest b›-rakmay› düflünmüyor bile... Çünküasl›nda art›k bir çok davada, tutuklama,bizzat cezan›n kendisinedönüflmüfltür.Bu, polisin uzun süredir uygulad›¤›bir politikad›r. Bir komplo kur,haklar›nda uydurma bir ifade al,sonra tutukla. 6 ay, bir y›l, iki y›l FTiplerinin hücrelerinde yat›r. Sonramahkemeler b›rakmak zorunda kal›rsada önemli de¤il, tutuklama vetecrit iflkencesiyle zaten amaç yerinegelmifl olmaktad›r. Art›k heroperasyonda al›nanlar, en az bir ikiy›l tutulmaktad›r. Polisin emrindekimahkeme, delili yetersiz görüyorama ortada oligarflinin bu politikas›var ve politikay› sürdürüyor.Karar: San›klar polisin gerekligördü¤ü kadar içeride tutulacaklard›r;delil olsa da olmasa da!Önce “devletgüvenli¤i” gelirdiyen gazetecilik!“‘Sen bize yard›mc› olursan bizde sana yard›mc› oluruz. Biz sanaözel haberler veririz, sen de bize zamanzaman böyle bilgi verirsin.’...Sak›n ha! Ne siz bana böyle bir fleyteklif edin, ne de ben sizden böylebir fley duymufl olay›m.”(‹smet Berkan,Zaman, 24 Haziran 2010)Yukardaki konuflma Ankara’daM‹T (Milli ‹stihbarat Teflkilat›)merkezinde geçmektedir. RadikalGazetesi Genel Yay›n Yönetmeni ‹smetBerkan, eski M‹T Müsteflar›fienkal Atasagun’un kendisineajanl›k teklif etti¤ini anlatmaktad›r.Asl›nda bu on y›llard›r M‹T’in,Siyasi Polis’in, J‹TEM’in gazetecili¤eve gazetecilere bak›fl aç›s›n›gösteren bir örnektir. Oligarfli “devletingüvenli¤i” ad›na gazeteleri vegazetecileri devrimcilere ve mücadeleyekarfl› kulland›.M‹T, iflbirlikçi bas›n›n yüzlerceyazar›n›, muhabirini, çal›flan›n› kadrosunageçirerek, onlar› ajan olarakkulland›. Durumu bilinen böyle onlarcagazeteci var. Oligarfliye kimiç›karlar için kul köle olmaya, halkazarar vermeye devam ediyorlar.Ruhunu iflbirlikçi tekellere veoligarflinin katillerine satan gazetecileriçin “bas›n özgürlü¤ü” diye birsorun yoktur. Onlar önce “bas›n özgürlü¤ü”nü de¤il, üniformas›z birpolis gibi “devletin güvenli¤ini”öne ç›kar›p, yazd›lar, haber yapt›lar.Kendilerinden bir yazar olarakde¤il, kalemlerinden kan damlayan,birer tetikçi olarak söz ettirdiler.Devrimcileri, yurtseverleri, ilericilerisay›s›z kez ölüm mangalar›nahedef gösteren yay›nlar yapt›lar.Mücadeleyi, devrimcileri karalayanyay›nlarla, yalan haberlerle adlar›n›duyurup, öyle yükseldiler.Efendilerine yaranmak için ihaletakipçil¤i, flantaj, komplo... düzeninher pisli¤inin tafl›y›c›s› oldular.‹flleri katlimc›lar› aklamakt›. ‹fltebu nedenle tam 10 y›ld›r ›srarlaTECR‹T ve TECR‹T gerçe¤iniyazmad›lar. Tecriti gizleyip, yoksayd›lar. Tersine ölümlerin sürdü¤ühapishaneleri yazmak yerine, F Tiplerineövgüler dizip, reklam›n› yapt›laraylarca.Tecritte ölümlerin, iflkenceninsuç orta¤› oldular. Bugün de önce“devlet güvenli¤i gelir” diyerek,sansüre devam etmektedirler.Hapishanelerde hasta tutsaklarbilinçli bir politika ile katledilirken,düzenin bas›n›n›n k›l› k›p›rdamam›fl,yok saym›fllard›r yaflananlar›.Düzenin bas›n›n›n, düzenin gazetecili¤ininhalka karfl› en büyükkozu hep sansür olmufltur. Bugün desansürü sürdürmekte, oligarfli taraf›ndanhalka karfl› kullan›lmaktad›rlar.26


SavaflanKelimelerOrant›s›z GüçMafya Beslemesi!...Orhan Özdemir; onlarcaEmniyet Müdürü aras›ndanseçilerek, BaflkentinEmniyet Müdürü yap›ld›.Yani mevcutlar› içinde,“en iyileri” aras›ndayd›.AKP elinden tutmufl, önünüaçm›flt›.Kayseri Emniyet Müdürlü¤ü’ndenBaflkentin EmniyetMüdürlü¤üne atan›rkenbürokrasinin merdivenlerini de yukar›do¤ru t›rmanmaya bafllam›flt›.fiimdi hakk›nda tutuklama karar›var!..Kayseri’de yetkisini ve etkisinikullanarak, asalaklara, mafya babalar›naihaleler kazand›rm›fl, “cebinidoldurmufl”...Türkiye’nin Baflkentinin EmniyetMüdürü bir mafya beslemesidir. “Üçkurufl u¤runa” yapmayaca¤› fley yoktur.Adalet, hak-hukuk, namus, ahlakonun için hiçbir fley ifade etmemektedir.Varsa yoksa herfleyleri parad›r. Paragelecekse, ihale takipçisi de olurlar,mafya beslemesi de, uyuflturucu tacirlerininkuryesi de... Yeter ki para gelsin!Milyonlarca insan›n “güvenli¤inin”milyonlarca insan›n “ yaflam›n›n”teslim edildi¤i, binlerce kiflilik bir polisgücüne kumanda eden birinin halinebak›n!Baflkentin Emniyet Müdürü’nebak›n... Görün... ‹bretliktir... Oligarflininkadrolar› iflte bunlard›r.Mafya, fuhufl, uyuflturucu, kara para...neredebir pislik varsa hemen hepsiiflkenceci, infazc› polis fleflerinden sorulur...Emniyet Müdürlerinden mahallekarakollar›ndaki her bir polis memurunakadar hepsi ayn› çarklar›n içindedir.Hepsinde görece¤iniz; iflkence, katliam,halka düflmanl›k ve rüflvettir.Orhan Özdemir on y›llard›r buPolis halkasald›r›yor. ‹flçileresald›r›yor,memurlara sald›r›yor, gecekondululara sald›r›yor, devrimcileresald›r›yor, hak alma mücadelelerine sald›r›yor.Kafa göz k›r›yor. Ortal›¤› gaz bombas›na bo¤uyor. Askerve özel timler Kürdistan’da halk›n her türlü gösterisineayn› flekilde sald›r›yor. Halk›n üzerine kurflun ya¤d›r›yor.‹nsanlar› katlediyor. Her türlü terörü estiriyor...Solun belli kesimlerini de içine alan küçük burjuvazininkarfl› ç›k›fl noktas› flu:“Asker ya da polis orant›s›z güç kulland›.”Sonra televizyonlar›n haber programlar›nda, gazeteköflelerinde olaylar “uzman” gözüyle yorumlan›p bol bolak›l verilir. Sorumlular “akl›selim”e davet edilir. Ancakço¤u zaman bu yorumlarda “sorumlular”›n kim oldu¤udahi belli de¤ildir.Burada yap›lan “muhalefet” askerin, polisin terörünede¤ildir. “Hofl olmayan” görüntüler ç›km›flt›r ortaya. Asker-polis,“orant›s›z güç” kullanm›flt›r... Karfl› ç›kt›klar›gücün kendisi de¤il “oran›”d›r.Yani, polisin-askerin halka, devrimcilere karfl› “güç”kullanmas› normaldir. Meflrudur.Yanl›fl olan, “hofl” olmayan “dozunun kaçmas›”d›r.Kim belirleyecek bunun dozunu?Mesela ne kadar güç kullan›l›rsa “orant›l›” olur?19 Aral›k hapishaneler katliam›nda Avrupa Birli¤i oligarfliyiBayrampafla Hapishanesi’nde “orant›s›z güçkullan›lm›fl” diyerek elefltirmiflti. Oligarfliyi katliamyapt›¤› için suçlam›yor, katliamda kullan›-lan gücü orant›s›z buluyordu Avrupa. Oligarfliningüç kullanmas›n› meflru gören bir anlay›fl için bu gücüns›n›r› yoktur. Bu noktada neyin “afl›r›” olup olmad›¤› da zaten,belirsizlikten baflka bir fley de¤ildir.Kim vermifl oligarflinin polisine, askerine halka karfl›güç kullanma hakk›n›? Karfl› ç›k›lmas› gereken budur.“Orant›s›z güç” kavram› s›radan rastgele uydurulmuflbir kavram de¤ildildir. Çok bilinçli olarak üretilmifl birkavramd›r.Bu kavramla devletin halka, devrimcilere karfl› terörümeflru görülmektedir. Ayn› zamanda halk›n da her türlühak alma mücadelesi gayri meflru gösterilmektedir.Hay›r, orant›l› ya da orant›s›z: Halka karfl› güç kullanmakmeflru de¤ildir. Terördür.Halk›n her türlü hak alma mücadelesi meflrudur. Çünkü“hak alma mücadelesi” ad› üstünde egemenler taraf›ndangasp edilen bir hakk›n al›nmas› mücadelesidir.Devletin terörüne “terör” diyemeyip “orant›s›z güç”diye elefltiren küçük-burjuva kesimler devrimcilerin güçkullanmas›na hiç çekinmeden “terör” diyebilmektedirler.Kavramlar›n kullan›m› ayn› zamanda kullananlar›n dayerini belirlemektedir.“Orant›s›z güç” kulland›¤› için devleti çok keskin birflekilde elefltirebilirlerde. Ancak mahkum ettikleri as›l kesimhalkt›r, devrimcilerdir, halk›n hak alma mücadelesidir.Muhaliflikleri ise sadece düzen içinde “hofl olmayan”görüntülere karfl›d›r.çark›n içindeki tek emniyet müdürü de-¤ildir.Onun “flanss›zl›¤›” oligarfli içi iktidarkavgas› nedeniyle yapt›klar›n›nsadece “küçük bir bölümünün” s›zd›r›lmas›d›r.Yoksa herkes bilir ki,polis teflkilat› içinde rüflvetin, h›rs›zl›-¤›n, mafyan›n, uyuflturucunun, karaparan›n içinde yer almayan polis flefiyok gibidir.Polisin istisnas›z tüm kadrolar›, entepedekilerden, s›radan bir karakolmemuruna kadar hemen hepsi pisli-¤in içindedir.Bakmay›n onlar›n, “biz çok de¤ifltik”nutuklar›na. Nas›l de¤ifltiklerinihep birlikte görüyoruz. “En büyükleri”nin üç kurufl için tüm mesaisiniharcad›¤› bir “teflkilatta” elbette di-¤erleri de ondan geri kalmayacakt›r.Güvenli¤imizi bunlar m› sa¤layacak?Yaflam›m›z› bunlara m› emanetedece¤iz? Bunlar m›, halk› h›rs›zlardan,ars›zlardan koruyacak? Mafyabeslemesi bir Baflkent Emniyet Müdürü...AKP’ye de böyle kadrolar yak›fl›r.Say›: 223Yürüyüfl4 Temmuz201027


Halk düflmanl›¤›n›n belgesidir1Benzinlikte Polis Linçi...Yerde yatan sarhofl2 genç... Yerlerdekan izleri.Gençlerins›rtlar› jopve sopa darbelerinedeniyleçürükiçinde...Bursa’dabir polis güruhu,benzinlikte ikisarhoflu linç edercesinedövdüler. Ellerinde kal›n sopalar vecoplarla. Yere düflürdükleri gençlerinbafl›na bir akbaba gibi üflüflüp,k›yas›ya, dakikalarca dövdüler.Kolunu k›p›rdatamayacak kadarkendinden geçmifl, 2 gence vurdular,vurdular...Bas›na yans›mayan, hergün böyleonlarca polis linci, iflkencesi, sald›r›lar›yaflanmaktad›r.‹flkenceci, linçci polisler benzinliktesarhofl dövüyor, parklardagençleri döverek katlediyorlar. Durihtar›na uymad› diye yoldan geçenhalk› kurflunluyor.Sonra göstermelik soruflturmalar,“polis e¤itimsiz” aç›klamalar›ve devam eden polis terörü...2007 y›l›nda Polis Vazife ve SelahiyetleriKanunu’nun ç›kar›lmas›ndansonra polis terörü artarak devametti.Son 2 y›l içinde 20’ye yak›n› poliskarakollar›nda olmak üzere 83kifli polis taraf›ndan katledildi.Say›: 223Yürüyüfl4 Temmuz2010Halk düflmanl›¤›n›n belgesidir2Köylülere infaz!Hatay’›n Hassa ‹lçesi’ndekiDedemli Köyü fiekerim Deresimevkiinde kekik toplamaya ç›kan,yafllar› 60 ile 70 aras›nda de¤iflen 4köylü, askerler taraf›ndan kurflunya¤muruna tutuldu. 2 köylü öldü,biri a¤›r yaral› olarak hastaneye kald›r›ld›.Mustafa Fil ve Ali Dalm›fl adl›köylülerin katledilmesi ile ilgili ilkresmi aç›klamada “köylülerin PKKtaraf›ndan öldürüldü¤ü” ileri sürüldü.Ama yalan tutmad›. Gerçe¤i kabuletmek zorunda kald›lar.Hatay Valisi Mehmet CelalettinLekesiz köylülerin yanl›fll›kla, “terörist”san›l›p askerler taraf›ndanöldürüldü¤ünü aç›klad›. Ard›ndan,“Olaylardan dolay› çok üzgünüz”demeyi unutmad›!..Birincisi; Ama özürleri, her zamankigibi kabahatlerinden büyüktü.Valiyegöre, “teröristler” sorgusuz-sualsizöldürülebilirdi.‹kincisi; herbiri 60-70 yafl›ndaolan köylülerin yanl›fll›kla, “terörist”san›larak vurulmas› diye birfley yoktur. Ortada bir yanl›fll›k de-¤il, aç›ktan yap›lan bir infaz vard›r.Bir çok yerde, bir çok kez oldu-¤u gibi, halka gözda¤› verilmek istenmifltir.Bülent Karatafl’› hat›rlay›n; 27Eylül 2007’de, arkadafl› Ali R›zaÇiçek'le birlikte Dersim Hozat ilçesiBoydafl Köyü yak›nlar›ndaki ormanaodun ve bal toplamak için gitmifllerdi.Özel Timler Bülent Karatafl’›katledip, Ali R›za Çiçek’i a¤›ryaralad›lar. T›pk› bu son olayda oldu¤ugibi, ilk aç›klamada yine yalanabaflvurarak, ikisinin de “ terörist”oldu¤unu ileri sürdüler.Oysa onlar silahs›zd›. Ve özeltimler bunu biliyordu. Yere yat›rarakkurfluna dizmifllerdi. Yine ortadabir yanl›fll›k, “terörist sanma”yoktu.Geçen hafta dikkat çekmifltik;Tekeli hudut taburuna giden BaflbakanErdo¤an’a Tümgeneral Kayaflunlar› anlatt›: “Sald›r› gecesi ilkgörüntü al›nan bölgelere top at›fl›yap›ld›. Karfl›l›k gelmeyince çoban,köylü ya da kaçakç› san›ld›.” (21Haziran 2010, Sabah)General, toplarla atefl ettik, köylüya da çoband›lar herhalde diyeaç›kl›yordu pervas›zca. Yani kaçakç›lar,köylüler, çobanlar topat›fllar› ile parçalanabilirdi.Ve orada Baflbakan o generale,“ya köylüleri, çobanlar› öldürseydiniz”diye karfl› ç›km›yor.!Bu aç›klamay› kim elefltirdi?Kim soruflturdu? Çok aç›kki s›radanhalka karfl› gerçeklefltirilen bu katliamlar,oligarfli nezdinde onaylananbir politikad›r.Ortada “yanl›fll›k”la, “san›larak”vurulan de¤il, bilinçlice infazedilen yoksul köylüler ve halk vard›r.28


Halk düflmanl›¤›n›n belgesidir3AKP’nin iflkence bilançosuTürkiye ‹nsan Haklar› Vakf›’n›n(T‹HV) baflvurusu üzerine, ‹çiflleriBakanl›¤› iflkence ve aç›lan davalarile ilgili flu bilgileri verdi:14 fiubat 2005 ile 1 Haziran2010 tarihleri aras›nda “iflkenceyapmaktan dolay›” haklar›nda adlisoruflturma aç›lan 309 polisten sadece2’sine ceza verildi.50 polis beraat ettirilirken, 131polis hakk›nda soruflturma bile aç›lmad›.61 polis ise halen yarg›lan›yor.14 fiubat 2005 ile 1 Haziran2010 tarihleri aras›nda; yani 5 y›l4 ayda, “iflkence yapmaktan” dolay›,309 polis hakk›nda soruflturmaaç›l›yor.Kuflkusuz 309 rakam› da, eksikbir rakamd›r. ‹flkencenin boyutlar›daha büyüktür. Ancak iflkenceyeiliflkinsuç duyurular›nda bir çokbaflvuru daha en bafl›nda geri çevrilmektedir.Rakamlar ortadad›r. Kimse inkaredemez ki, iflkence bu ülkedesistematik olarak uygulanmaktad›r.Bir devlet politikas›d›r.26 Haziran’da “‹flkence GörenlerleDayan›flma Günü” nedeniyle,‹stanbul Tabip Odas›’nda yap›lanbir etkinlikte konuflan Prof. Dr. VeliLök’ün aç›klad›¤› rakam da bugerçe¤i kan›tl›yor.. Veli Lök’ünverdi¤i rakama bak›n: “1990 ve2009 y›llar› aras›nda T‹HV Tedavive Rehabilitasyon Merkezleri’nebaflvuru yapanlar›n toplam 12 binkifli oldu¤unu” belirtiyordu.‹liflkileri, tan›nm›fll›¤› s›n›rl›, birresmili¤i olmayan bir vakfa baflvuranlar›nsay›s› bile 19 y›lda 12 biniaflk›nsa, var›n ötesini siz hesaplay›n...12 bin kifli iflkence nedeniyle te-Halk düflmanl›¤›n›n belgesidir4AKP Ölüm Mangalar›n›nSay›lar›n› Ço¤alt›yorEmniyet Genel Müdürlü-¤ü yay›nlad›¤› genelge ile“Özel Harekât Birimi”ninsay›s›n› art›rmak amac›ylayeni kursiyerler al›naca¤›n›aç›klad›.Bu do¤rultuda 81 ildeözel harekat polisleri içinkurslar aç›ld›.Oligarfli bir yandan “aç›-l›m” masallar› anlat›rken, di-¤er yandan ölüm mangalar›-n›n say›lar›n› ço¤alt›yor.Ölüm mangalar›n›n ço-¤alt›ld›¤› ülkede, “demokratikleflme”de¤il, halkakarfl› savafl vard›r.AKP iktidar› katillerinsay›s›n›n art›r›laca¤›n› aç›klad›¤›nda,“niye bunlar›n say›s›n›art›r›yorsunuz?” diye soran olmad›.Tersine katillerden, tecavüzcülerden,kulak ve burun kesip, parmaklardankolye yapan halk düflmanlar›ndankahramanlar yaratmaya çal›flt›lar.Burjuva bas›n, “emniyetingözbebe¤i özel harekatç›lar” diyeyazd› ölüm mangalar› için. Bir baflkagazete özel harekat polisli¤inin reklam›n›yaparak genç k›zlar›m›zaölüm mangalar› içinde yer almalar›-n› öneriyordu.Oysa ölüm mangalar›n›n suçlar›,kolay kolay örtülemeyecek bir kanl›bilançodur. C‹A ve MOSSAD’›nkontrgerilla uzmanlar› taraf›ndane¤itilen, onlardan al›nan silahlarlasilahland›r›larak halka karfl› savaflt›-r›lan bu halk düflmanlar›n›n yapt›k-davi olmak için baflvurmufltur buülkede. ‹flkence böylesine yayg›nd›riflte.O nedenle aç›lan davalar iflkencegerçe¤ini yeterince aç›klamaz.‹flkenceciler için dava açt›rmayan,aç›lan davalarda ceza verdirmeyen,zaman afl›m› gibi türlü hilelerledavalar› düflüren AKP iktidar›iflkencecileri korumakta, iflkencecilerins›rt›n› s›vazlamaktad›r.AKP tam 5 y›ld›r, mecliste ço¤unlu¤uolmas›na karfl›n, “‹flkenceninönlenmesi ve iflkencecilerin yarg›lanmas›”n›öngören uluslararas› bir protokolümeclisten geçirmemektedir.Tüm bunlar›n anlam›, “iflkenceyap›n, arkan›zday›m, size kimsedokunamaz” demektir....lar› unutulamaz.Yar›n da ayn› fleyleri yapacak,halka karfl› savaflmaya devam edeceklerdir.‹ki yüzlü AKP iktidar› özel harekatç›lar›güçlendirip halka karfl› savafls›ndiye haz›rl›klar yap›yordu.Bu, daha çok katliam, daha çoksald›r› demektir. Ölüm mangalar› infazlar›nön planda oldu¤u döneminas›l gücüdürler. 1990’l› y›llarda Kürthalk›na ve devrimci harekete karfl›yayg›n biçimde kullan›lm›fllard›r. Ogünden bu yana da devrimcilere veyurtseverlere s›k›lan hemen her kurflunda,tetikte onlar›n kanl› elleri olmufltur.AKP iktidar› bunun d›fl›nda yenibir uygulamayla illerdeki ÇevikKuvvet’in say›s›n› art›rmak, mücadeleyekarfl› kullanmak için de ‘YedekÇevik Kuvvet Birim’leri kuruyor.Mücadele korkusu AKP’ye herfleyiyapt›r›yor. Binlerce polisi, ölümmangalar› da mücadeleyi engellemeyeyetmeyecektir.Say›: 223Yürüyüfl4 Temmuz201029


Bile bileSay›: 223Yürüyüfl4 Temmuz2010Kot kumlama iflinde silikozishastal›¤›na yakalanan 50 civar›ndakiiflçi 22-24 Haziran tarihleri aras›ndasorunlar›n› iktidara duyurmakiçin aileleriyle birlikte Ankara Abdi‹pekçi Park›’nda üç günlük oturmaeylemi yapt›lar.Silikozis ölümcül bir hastal›k.Kot kumlama iflinde kumlama esnas›ndaç›kan tozdan kaynaklan›yor.Bu hastal›ktan bugüne kadar 46 iflçiöldü. 650 iflçi de ölümü bekliyor."Niye" diyorlar. "Ölümcül birhastal›¤a yakalanaca¤›n› bile bileinsan böyle bir iflte çal›fl›r m›?"Çal›fl›r m› sizce? Nas›l verece¤izbu sorunun cevab›n›?***Çoluk çocuk evde ekmek bekliyor.Siz o gün eve yine eli bofl gittiniz.Ertesi gün açl›k ikiye katlanm›fl,siz eve yine eli bofl gittiniz.Çocu¤unuzun okulundan yine paraistemifller. Ne desin çocuk, ne yalansöylesin?.. O gün okula gitmemektebuluyor çareyi.Bir gün elinde ekmek, koflarad›m, sevinçle geliyor baba eve.Herkesin karn› doyuyor. Baba mutlu...Çocu¤a soram›yor okuldan neparas› istediklerini, kaç gündür okulagitmedi¤ini de biliyor zaten.Akflam erken yat›yor. Uykudakal›p da bir de iflimden olmayay›mdiye. Baba kot kumlama diye bir iflbuldu. Koflullar a¤›r, sosyal güvencesiyok, yevmiyesi düflük, ama olsun,hiç de¤ilse eve ekmek götürebilecek.Yeni girdi¤i bu iflin ölümcülhastal›k yapt›¤›n› duydu birilerindenama olsun, yar›na kimin ç›-kaca¤› belli mi ki... Kim öle kim kala.Açl›ktan daha çabuk öldürmezya. Yar›n daha iyi bir ifl bulana kadaridare eder...***Milyonlarca iflsiz var. O yüzden“yar›n oldu¤unda” da iyi bir ifl bulamad›kot kumlama iflçileri. O ifli dekaybetmemek için her gün erkendeniflin atölyelerin yolunu tutmayadevam ettiler.Kot kumlama iflçilerinin büyükbölümü hiçbir sosyal güvencesiolmadan kaçak çal›flt›r›l›yor. Vemevcut çal›flma koflullar›nda uzunsüreli çal›flan bir iflçinin bu hastal›-¤a yakalanma olas›l›¤› yüzde yüz.Bu hastal›¤a yakaland›ktan sonraise iflçilerin yaflama flans› s›f›r.Evet, insanlar bile bile bu iflteçal›flmak zorunda kal›yor. Ayn› iflyerindearkadafllar›n›n bu hastal›¤ayakaland›¤›n› görüyor. Ve bir süresonra öldü¤üne tan›k oluyor. Fakatbuna ra¤men patronlar bu iflte çal›flt›rabilecekbinlerce iflçiyi bulmaktahiç zorlanm›yor.Kotlar› beyazlatmak, desen vermekya da y›pratma amac›yla kullan›lankumlardaki silika oran›n›nyüzde 2'yi geçmemesi gerekirkenbu oran bizde yüzde 60-70’i buluyor.Bu cinayet de¤il de nedir? Ortada,kelimenin gerçek anlam›yla bircinayet var. Ama binlerce kiflininçal›flt›¤› bu sektörde çarklar dönmeyedevam ediyor.Devlet bunlar› bilmiyor mu? Buifli yapan onlarca atölye var. Binlerceiflçi çal›fl›yor. Bugüne kadar 46iflçi öldü, 650 iflçi bu hastal›ktanölümü bekliyor. Tek bir patronun bucinayetlerden dolay› cezaland›r›ld›-¤› olmad›. Devlet, sanki böyle birfley yokmufl gibi davran›yor. Devletbu cinayetlerin orta¤›d›r.Ölümlerin artmas› ve sorunungündeme gelmesiyle birlikte “bilebile neden çal›fl›yorlar” deniliyor.Abdi ‹pekçi Park›’nda oturmaeylemi yapan iflçilerden 5 y›ld›r kotkumlama iflinde çal›flan BingöllüOktay Oral ve Nevzat Örnek, nedenbile bile çal›flt›klar›n›n cevab›n›flöyle veriyor: “BAfiKA ÇAREM‹ZOLMADI⁄I ‹Ç‹N BU ‹fiE RAZIOLDUK.”Marafll› Ercan Senar ise çal›flmakoflullar›n› flöyle anlat›yor: “ Atölyemizbas›k, havas›zd›. Yani bu koflullardabile hasta olmamak imkans›zkenbirde silikan vard› ifliniçinde. Sigorta yok, maafl yeterlide¤il ama ne yaz›k ki BAfiKA ‹fiDE YOK.”‹flte durum böyle oldu¤u için;“insan ölümcül hastal›¤a yakalanaca¤›n›bile bile böyle bir iflte çal›fl›rm›?” sorusu yanl›flt›r. “Bile bile insanlar›nölümüne neden izin veriliyor?”diye sorulmal›d›r.Abdi ‹pekçi Park›’nda eylem yapankot kumlama iflçilerinin iktidardaniki talepleri var: Birincisi, sigortas›zçal›flt›klar›ndan dolay›, tedavilerininücretsiz olarak yap›lmas›.‹kinci, malûl ayl›¤› ba¤lanmas›.Silikozis hastas› iflçiler kendicanlar›ndan çoktan geçmifller. “Yar›nbir gün ölece¤iz, geride kalanlar›m›zma¤dur olmas›n” diyorlar.Ölümlerin sorumlusuemperyalist tekeller veiflbirlikçileridirÖlümlerin birinci dereceden sorumlusudevlettir. Devlet bu katliam›biliyor ve görmezden geliyor.Çünkü bu katliamlar tekeller için iflleniyor.Emperyalist tekeller insan sa¤l›-¤›na zararl›, kanserojen ve benzeriölümcül hastal›klar içeren mallar›-n›n üretimini, Balkanlar, Türkiye,Çin, Hindistan gibi ülkelerde yap›-yor. Buralarda insan eme¤inin de,insan hayat›n›n da de¤eri yok çünkü.Kot Kumlama ‹flçileri Dayan›flmaKomitesi sözcüsü Dr. Zeki K›l›-çaslan, tekstil sektöründe ölümcülsilikozis hastal›¤›n›n görüldü¤üilk ülkenin Türkiye oldu¤unu vehastal›¤›n ortaya ç›kt›¤› iflletmelerin30


küçük ve orta ölçekli oldu¤unu, iflçileremaske verilmedi¤ini, verilenlerinkoruyucu özelli¤i olmad›¤›n›belirtiyor. Kot a¤artma iflinin özeldonan›mlarla, kapal› sistemlerde,iflçilerin do¤rudan zararl› maddeleremaruz kalmadan yap›ld›¤›n›, bunara¤men bir çok ülkede bu iflin yasakland›¤›n›belirtiyor.Bir çok ülkede yasaklanan kotkumlama ifli ülkemizde ise büyükoranda kaçak olarak yap›l›yor. Kaçakolmayan atölyelerde de devletinsaten bir denetimi yok. Bir çok küçükatölyede iflçiler çal›flt›klar› yerdeyat›p kalk›yor.Sorun sadece kotkumlamayla s›n›rl› de¤ilÜlkemizde “ifl kazalar›” veya“meslek hastal›klar›(!)” sonucuölümler, sadece kot kumlama ifliyles›n›rl› de¤il. ‹nflaatlarda iflçilerin,hiçbir güvenlik tedbiri al›nmadan1 milyon gencealt›n bilezik mi?Sahte umut mu?AKP’den bir kand›rmaca daha:“Çal›flma Bakanl›¤›, MEB veTOBB iflbirli¤i sonucu Uzmanlaflm›flMeslek Edindirme Merkezi Projesiile 5 y›lda 1 milyon iflsize, ifl garantilimeslek e¤itimi verilecek”mifl!Burjuva medya, özellikle dedinci bas›n, bu giriflimi, “1 milyongence 6 ayda alt›n bilezik verilecek”diyerek büyük umutlar pompalayarakyans›tt›lar.Projeye göre, kursiyerler 2 ila 6ay aras› e¤itim görecek sonra daayn› sürede staj görecekler. E¤itimgörenlere günlük 15 TL yevmiye vestaj boyunca da maafl verilecek. Bue¤itimde baflar›l› olan iflçilerin yüzde90’›n›n garantili bir ifle yerlefltirilece¤isöyleniyor.Bunun için kaynakise iflsizlik fonundanayr›l›yor. Yaniyine emekçilerincebinden al›nacak.Klasik bir AKPsahtekarl›¤›. ‹flsizliksürekli artarken halkbu tür sahte projelerleoyalan›yor. Bir kaçay önce yine iflsizlik rakamlar›n›nartt›¤› aç›kland›¤›nda AKP, “200bin yeni memur al›nacak” yalan›n›uydurmufltu. Sonra bu rakam› 100bine indirdiler. Sonra onun da yalanoldu¤u a盤a ç›kt›.Yeni oyalamacada da, iflsizgençlere ifl bulmak için “meslekie¤itim” verilece¤i belirtiliyor.Gençlerimiz meslekleri olmad›-iskeleye ç›kar›lmas›, ya da tersanedeifl güvenli¤ine dair hiçbir önlemal›nmadan çal›fl›lmas› örne¤inde oldu¤ugibi, çal›flmak, her an ölümleburun buruna olmak demektir.Kimya labaratuvarlar›nda, ilaç fabrikalar›nda,deri sektöründe, tekstilde,tütün ifllerinde oldu¤u gibi,çal›flmak, gün gün ZEH‹RLEN-MEK demektir.Maden ocaklar›ndaki ölümler de“bile bile” de¤il midir? Orada çal›-flan iflçi bilir ki, önlemler yetersizdir,ölüm adeta mukadderdir. Dedemaden kazas›nda ölmüfl, baba çal›flmayabafllam›flt›r. Baba bir baflkagrizuda öldü¤ünde, o¤ul girecektironun yerine; bile bile... ölümü gözeala ala... Maden ocaklar›nda çal›flaniflçiler, “ortalama ömürleri”nin 35-40 civar›nda oldu¤unu bilirler. Vebuna ra¤men devam eder böyle..Emperyalist tekellerin kâr› içinmilyonlarca iflçi bile bile yar› ömründekatlediliyor.Baflbakan Tayyip Erdo¤an, Zonguldak’takimaden kazas›n›n ard›ndan“babalar›n›n yerine çocuklar›nifle girdi¤ini” belirtirken, kapitalistsistemin bu utanç verici gerçe¤iniifade ediyordu sadece. Ama kendisibundan en küçük bir utanç duymuyorduanlafl›lan.‹nsanlar› bu denli çaresiz b›rakanbir düzen insanl›k için ne yapabilir?Bu düzen için insan›n bir de-¤eri yoktur. Tekeller, ç›karlar› içingözlerini k›rpmadan milyonlarca insan›katletmekten çekinmezler.Sorgulamal›y›z. ‹nsanlar› budenli çaresiz b›rakan düzeni sorgulamal›y›z.Yüzde iki silika oran› bile tehlikeliykenyüzde 60-70 silika oran›ylaiflçileri çal›flt›ran patronlar ve bunagöz yumarak iflçileri katledendevleti sorgulamal›y›z.¤› için mi iflsiz? Hay›r. Her y›l meslekliseleri ve meslek yüksek okullar›ndanmezun olan yüzbinlercegencimize ifl bulunuyor mu? Liseve meslek lisesi mezunlar›n›n yüzde15.3’ü iflsiz. Her meslekten üniversitemezunlar›n›n yüzde 10.8’iiflsiz. 1.5 milyon lise ve üniversitemezunu iflsiz var. AKP y›llarca okulokumufl, mesleki e¤itim görmüfl insanlar›naifl bulsun!Ancak, AKP’nin amac› iflsizgençlere ifl bulmak de¤il. Her dörtgençten birisi iflsiz. AKP, bu tür uydurmaprojelerle;Birincisi; Yoksul halk›n öfkesindenkorkuyor ve iflsizlikten dolay›halkta oluflabilecek tepkilerinönünü kesmek istiyor.‹ki; Bu kurslarda kurs görecekkifliler “staj” ad› alt›nda tekellerinfabrikalar›nda çal›flt›r›lacak. Ve böylecetekellere ucuz ifl gücü yarat›lm›flolacak. Staj ad› alt›nda yüzbinlerceiflsiz gencin eme¤i sömürülecek.AKP’nin bu projesi 1 milyongencimize ne “ifl”, ne de “alt›n bilezik”de¤il, sahte UMUTTUR.Say›: 223Yürüyüfl4 Temmuz201031


Devrim ‹ç‹nDEVR‹MC‹ OKULSay›: 223Yürüyüfl4 Temmuz2010Ders: DKÖ’lerDevrimci Okulumuzun ö¤rencileri,merhaba! Bu haftaki dersimizde,Demokratik Kitle Örgütleri üzerindeduraca¤›z. Bir demokratik kitleörgütünü kurmak m›, yaflatmakm› zor, diye sorulacak olursa, ikincisideriz. Kurmak, iflin kolay yan›bir yerde. Ama kurdu¤umuz herderne¤i, varolan her sendikam›z›,içinde yer ald›¤›m›z yöre derneklerini,Alevi derneklerini gerçek bir demokratikkitle örgütüne dönüfltürebilmekdaha önemli ve daha zor...Bir demokratik kurumun, gerçekbir demokratik kitle örgütü ifllevinikazanmas›, o alandaki örgütlenmeye,mücadeleye büyük bir ivme kazand›-r›r. Fakat bizde genelde flöyle garip veçeliflkili bir tablo ç›kar ortaya; hem oalandaki kitlenin duyars›zl›¤›ndan,kat›l›m›n›n zay›fl›¤›ndan yak›n›r›z,ama hem de derneklerimizde, kitleninkat›l›m›n› sa¤layacak bir DKÖ iflleyiflinioturtmak için gereken çabay›göstermekte yetersiz kal›r›z.Her dernek, her sendikabir DKÖ müdür?Dernekler, sendikalar, genel olarak“demokratik kitle örgütü” kategorisinekonulur. Do¤rudur ama birsendikan›n, derne¤in en genel anlamdademokratik kitle örgütü say›lmas›yla,onun gerçek bir demokratikkitle örgütü olmas› ayn› fley de¤ildir.Peki ikisini ay›rdeden nelerdir?Diyelim ki, mahallemizde bir dernekkurduk? Onun gerçekten birDKÖ olup olmad›¤›n› nas›l ölçece-¤iz? Bu dersimizde esas olarak bununetlefltirmifl olaca¤›z.Demokratik kitle örgütünü‘demokratik’ yapan nedir?Bunun iki yan› vard›r:Birincisi; faflizm karfl›s›ndakitav›r al›fl›,ikincisi ise,kendi iç iflleyiflindekianlay›fl›d›r.DKÖ’lerHalk›nOkullar›d›rBirinci aç›dan, siyasi olarak faflizmkarfl›s›nda demokrat bir tutumtak›nmak, faflizme karfl› demokrasiyi,haklar ve özgürlükleri savunabilmek,“demokratik” olabilmeninilk flart›d›r. Bu flart› yerine getiremeyenherhangi bir dernek, sendika,oda, a¤z›yla kufl tutsa da, o kendiiçinde ne kadar kat›l›mc› olsa da, okurumu demokratik olarak nitelendirmekmümkün de¤ildir.‹kinci olarak, herhangi bir dernek,sendika veya oda, demokratikkitle örgütü olabilmek için, kendiiçinde üyelerinin iflleyifle kat›l›m›n›azami düzeyde sa¤layabilmeli, onlar›nsöz ve karar hakk›n›n gerçekleflmesinin,iradelerinin ortayaç›kar›lmas›n›n koflullar›n› yaratmal›,onlar›n kendi kendini yönetmeve halk olarak kendi güçlerini görüpkendilerine güven kazanmalar›n›nönünü açmal›d›r. E¤er bunlar yerinegetirilmiyorsa, o kurum, faflizm karfl›s›ndane kadar militan bir tutumiçinde olursa olsun, onun DKÖ olarakifllevinde, misyonunda bir eksiklikve çarp›kl›k var demektir.Bir DKÖ aç›s›ndan bu iki yandan,herhangi biri, herhangi bir gerekçeyle,gereksiz görülemez.fiimdi bunlar› ayr›nt›land›r›p,de¤iflik aç›lardan ele alarak sorumuzabaflka cevaplar bulmaya devamedelim.Kitlelerin devrime kazan›-laca¤› bir kanal, kitlelerin e¤itilece¤ibir okul olarak DKÖ’lerDKÖ’ler, düzenle çeflitli biçimlerdeçeliflkileri olan kesimleri, ekonomikdemokratik talepler do¤rultusundaörgütleyip mücadeleye sevkedecekyap›lard›r.DKÖ’ler, “s›n›flar mücadelesininbir okulu”durlar.O halde mahallelerde, gençlikte,iflçi ve memurlarda, her derne¤imiz,her sendikam›z için sormam›z gerekenfludur: Derne¤imiz, mahalledekihalk›m›z için s›n›f mücadelesininokulu olma ifllevini yerine getirmektemidir? Sendikam›z, iflçileriçin bir okul olmakta m›d›r?DKÖ’ler, solun, devimci hareketlerinkitlelerle ba¤ kurdu¤u kanallardanbiridir. Derneklerin, sendikalar›n,odalar›n bu ifllevindenuzaklaflmas› demek, solun da kitlelerdenbelli ölçülerde kopmas› demektir.Bunun sonucu nedir? Bununsonucu, ya kitlelere inançs›zl›¤›nboy göstermesi ya da temelsiz beklentilerinortaya ç›kmas›d›r.Bu okul, bak›n hangi noktalardae¤itir üyelerini? Demokratik kitleörgütleri, kitleleri politiklefltirmeninaraçlar›ndand›r.Kitleler, DKÖ’ler bünyesindeörgütü, örgütlülü¤ü ö¤renir, örgütlüyaflam tecrübesi kazan›rlar.Bu yaflam içinde kendi güçlerinigörürler. Kendi iradelerini kullanmayanlar› geliflir.Yukar›da sayd›klar›m›z›, “...örgütlülü¤üö¤renmeli”, “... kendigüçlerini görebilmeli”, “... kendiiradelerini kullanma yanlar› geliflmeli”...diye ifade etmek daha dado¤ru olacakkt›r. Bir DKÖ olabilmekiçin bunlar gereklidir.Bunlara ba¤l› olarak asl›nda kitleler,bir demokratik kitle örgütündebir çok fleyi görmek, ö¤renmek veyaflamak imkan› bulurlar.32


Örgütlülü¤ün ne demekoldu¤unu, gerçek anlamdakarfl›l›ks›z dayan›flmay›, gerçekanlamda demokrasiyi,hak alma bilincini, örgütlü olman›ninsan› nas›l farkl› yapt›¤›n›...hepsini görür, yaflarve buna paralel olarak dafarkl› bir insan olmaya bafllar.Evet, örgütlü insan, örgütsüzinsandan farkl›d›r. Onundüflünüfl ve yaflam tarz› da flu veyabu ölçüde farkl›lafl›r.Risksiz, bedelsiz DKÖolunur mu?Demokratik bir kitle örgütü olman›ngereklerinden biri; belirtti¤imizgibi, faflizm karfl›s›nda demokrattavr› tereddütsüz ve tavizsizalabilmektir. Bu tavr› flu veya bu nedenlealamayanlar, daha en bafltademokratik kitle örgütü ifllevinikaybederler.Ülkemizde bu konuda aç›k birçarp›kl›k var. Hem faflizme karfl›mücadelede risk almayal›m, bedelödemeyelim, en fliddetli faflist sald›-r›lar karfl›s›nda bile bas›n aç›klamalar›ylayetinmek gibi yöntemlerleyasak saval›m, hatta çat›flmaya yolaçacaksa meflrulu¤umuzu bile savunmayal›m,ama hem de dört bafl›mamur bir DKÖ olarak görülmeyedevam edelim deniyor. Hay›r, böyleDKÖ olunamaz.DKÖ ne yapacak? Bir; resmi vesivil faflist sald›r›lar›n karfl›s›na ç›-kacak... Oligarflinin infazlar›na, katliamlar›na,iflkencelerine, yasaklar›-na, dayatmalar›na karfl› duracak...‹ki; mevcut hak ve özgürlüklere yöneliksald›r›lara karfl› mücadele ediponlar› koruyacak; gasplara karfl› herbiçimde militanca ve kitlesel olarakdirenecek... Üç; yeni haklar ve özgürlükleriçin mücadele edecek...Dört; halk›n di¤er kesimleriyle birlikve dayan›flma içinde olacak...Y›llard›r kabul edilen tan›md›r:“Demokratik kitle örgütünün ‘demokratik’li¤i,en baflta onun mücadelesininiçeri¤inden ve mücadeledekiyerinden kaynaklan›r.”Y›llard›r kabul edilen tan›md›r: “Demokratikkitle örgütünün ‘demokratik’li¤i, en baflta onunmücadelesinin içeri¤inden ve mücadeledekiyerinden kaynaklan›r.”Bu kadar. Bunu yerine getirmeyen, biçimselolarak bir DKÖ’dür, ama esasta o, onun içinidolduramayan, s›radan bir dernek, s›radan birsendika, s›radan bir odad›r.Bu kadar. Bunu yerine getirmeyen,biçimsel olarak bir DKÖ’dür,ama esasta o, onun içini dolduramayan,s›radan bir dernek, s›radan birsendika, s›radan bir odad›r.Kitlesini e¤itmeyen DKÖolur mu?Demokratik kitle örgütü olman›nolmazsa olmaz koflullar›ndan biri,kendi üyelerini, kitlesini e¤itmesidir.Üyeleriyle ve ulaflabildi¤i kadar›ylakendi do¤al taban› olan kitlesiyledüzenli, sistemli e¤itim çal›flmalar›yapmayan bir DKÖ’nün baflkaherfleyi do¤ru olsa bile, bir aya¤›sakatt›r. Ki, günümüz DKÖ’lerininbüyük bölümü bu aç›dan son derecegeri, yetersiz durumdad›r.Derne¤in yönetiminde yeralan, iflleriçekip çeviren üç befl üyesininyapt›¤› e¤itim çal›flmalar›ndan söz etmiyoruzburada. Bu da gerekli elbette,ama bizim burada özel olarak vurgulad›¤›m›z,tüm üyelerini, tüm kitlesinikatan bir e¤itim çal›flmas›d›r.Bugün, halk›n tüm kesimleri,emperyalizmin, burjuvazinin ideolojiksald›r›s› alt›ndad›r. Her DKÖ,üyelerini bu sald›r›ya karfl› güçlendirmekzorundad›r. Ama DKÖ’lergenel olarak böyle bir ideolojik savafltanuzakt›rlar.Her derne¤imiz, her sendikam›z,ideolojik mücadelenin bir savaflç›s›olmal›. Öyle görmeliyiz onu. Buonun DKÖ olup olamamas›n›n datemel ölçülerinden biri olacakt›r.E¤itim de iflte bu savafl›n zorunluzeminidir.Keza yine belirtmeliyiz ki, e¤itimdenilince üç befl ayda bir yap›-lan, bir kaç konuflmac›n›n konuflupüyelerin dinledi¤i seminerlerden desözetmiyoruz. ‹deolojikmücadeleye, bilinçlendirmeyedenkdüflen gerçek bir e¤itimdensöz ediyoruz.Gerçek anlam›ylabir e¤itim yapmayansendikalar, dernekler,elbette bunun do¤alsonucu olarak giderekkitleler üzerinde hakimiyetlerinikaybediyorlar. Sendikalar, odalarde¤il, düzen etkilemeye bafll›yoronlar›n tabanlar›n› da. DKÖ’ler budurumda kendi tabanlar›n› hareketegeçiremez hale gelebiliyor...K›sacas›, e¤itim, ideolojik bak›mdanolsun, örgütsel bak›mdan,mücadelenin pratik ihtiyaçlar› bak›-m›ndan olsun, zorunlulu¤u tart›fl›lmazbir ihtiyaçt›r ve kesin bir biçimdesöyleyebiliriz ki, bunu lay›-k›yla hayata geçirmeden tam birDKÖ olunamaz.Kitleselleflmenin DKÖ’leriniflleyifliyle ba¤› nedir?Kitleselleflmenin daralmas› üzerine,mücadeleye kitlelerin kat›l›m›-n› sa¤lama üzerine tart›fl›rken, genelolarak politikalar, mücadele biçimleritart›fl›l›r. Ama asl›nda bu yan datart›fl›lmal›d›r.E¤er bugün mesela KESK’inmücadelesinde kitlesellikte bir düflüflvarsa, bu üretilen politikalar›nyanl›fll›¤›, yetersizli¤i nedeniyle oldu¤ukadar, bunda, sendikal iflleyifltede devrimci anlamda bir demokratikkitle örgütü iflleyiflinin hakimk›l›nmamas›n›n pay› vard›r. Bu yüzdenkim ki, “kitleselleflme” sorununutart›fl›yorsa, mutlaka bu boyutuda tart›flmal›d›r. Sadece sendikalar,odalar için de¤il, mahallemizdekibir derne¤i kitlesellefltirme sorununutart›fl›rken de bunu tart›flmal›y›z.Kitleler kendi ald›klar› veyaal›nma sürecine kat›ld›klar› kararlar›sahiplenme ve hayata geçirme konusundadaha kararl› ve yarat›c›olurlar. Bu halk hareketlerinin tarihindetecrübeyle sabittir. Ama butecrübe yok say›lmakta, kitleler poli-Say›: 223Yürüyüfl4 Temmuz201033


Say›: 223Yürüyüfl4 Temmuz2010tika üretme ve karar almasüreçlerine dahil edilmemekte,sonra da kitlelerhaz›r de¤il veya kitlelerkararlar›m›z› uygulam›yordenilmektedir.DKÖ’lerin tan›m›aç›s›ndan da flu somutba¤a tekrar dikkat çekelim:ekonomik demokratikmücadele alan›ndakibir örgütlenmenin “demokratikli¤i”ile “kitleselli¤i”aras›nda yak›n bir ba¤ vard›r.Demokratik iflleyifl, ayn› zamandakitleselleflmenin de yolunu açar.Yönetiminin ilericili¤i, birDKÖ’yü otomatikman ilericiyapar m›?Faflizme karfl› gerekli tavr› almayan,kitlesini e¤itmeyen, kitlesinikarar alma süreçlerine katmayan birdemokratik kitle örgütünün yönetiminindevrimci, ilerici, sosyalist olmas›hiçbir fley ifade etmez; çünküorada devrimci, ilerici, sosyalist anlay›fllaflekillendirilen bir iflleyiflyoktur. ‹flte bu yüzdendir ki, zamanzaman, yönetiminde gericilerin oldu¤usendikalar, meslek örgütleri vederneklerle, yönetiminde ilericilerinoldu¤u sendikalar, meslek örgütlerive dernekler aras›ndaki fark, gözlegörülemeyecek hale gelmektedir.DKÖ’lerin eylem anlay›fl›ve biçimi nedir?Eylem biçimlerini mutlaklaflt›rmak,belli s›n›rlara hapsetmek do¤rubir anlay›fl de¤ildir.DKÖ’ler flunlar› yaparlar, bunlar›yapmazlar diye bir kesin ayr›m daolamaz. Bunu koflullar belirler.TAYAD’l›lar›n tamamen yasalariçinde düzenledikleri panelleri,sempozyumlar›, bas›n aç›klamalar›,protesto gösterileri oldu¤u gibi, tamemenmeflruluk temelinde gerçeklefltirdikleri,bo¤az köprüsünü kesme,kendilerini beton tabutlara yat›-r›p ana yollar› zincirlerle kesme gibieylemleri de vard›r.Bir DKÖ, üyelerinin çeflitli konulardagörüfl ve öneri üretmesini teflvik etmeli veinsanlara görüfl ve önerilerini ifadeedebilecekleri zeminler sunmal›d›r. Buyap›lamazsa, orada kitlelere söz ve kararhakk› tan›nmas›, onlarda kendileriniyönetebilecekleri güveni ve inanc›n›noluflmas› da zaten sa¤lanamaz. ‹nsanlar›ngörüfl ve önerilerini sunabilecekleri,kararlara kat›labilecekleri bir iflleyifl,DKÖ’ler için flartt›r.Ülkemizdeki DKÖ’lerin ço¤undaise, kelimenin gerçek anlam›ylaaristokrat, seçkinci, kendini be-¤enmifl bir eylem anlay›fl› vard›r.Mesela TAYAD’›n meflruluk temelindeyapt›¤› türde eylemler, “onlaragöre” de¤ildir.O tür eylemlerde mesela polissald›rabilir, mesela yerlerde sürüklenebilirsiniz.“Koskoca”(!) oda, sendikabaflkanlar›, uluslararas› camiadatan›nm›fl(!) derneklerin baflkanlar›nas›l olur da yerlerde sürüklenir?!..‹flte bu anlay›fl sonucunda butür kurumlar›n eylem anlay›fl› polisinsald›rma ihtimalinin olmad›¤›eylem biçimleriyle s›n›rlanm›fl, giderekbas›n aç›klamas›ndan baflkahiçbir fley yapamaz hale gelmifllerdir.Sendikalar mesela fabrika, iflyeriiflgali gibi eylemlere tamamens›rtlar›n› dönmüfl, bürokratlaflm›fl vedolay›s›yla da etkisizleflmifllerdir.Odalar›n yöneticileri ve üyeleri deayn› flekilde genellikle sald›r›lar›n,militanca çat›flmalar›n oldu¤u eylemleriniçinde yokturlar. O ihtimalibile göze almazlar genelde.Hay›r, bir dernek de, bir oda da,bir sendika da, koflullara, mücadeleninihtiyaçlar›na göre, s›n›rs›z biryarat›c›l›kla gerekti¤inde en militan,gerekti¤inde yasad›fl› eylemleriyapabilir ve yapmal›d›r. Bir meslekörgütü de, kendine yönelik bir sald›-r›da kendi binas›na barikat kurabilmeli,gerekti¤inde sokaklarda çat›-flabilmelidir.Örgüt içi demokrasi nedengereklidir, kayna¤› nedir?Bir DKÖ, üyelerinin çeflitli konulardagörüfl ve öneri üretmesiniteflvik etmeli ve insanlaragörüfl ve önerilerini ifadeedebilecekleri zeminler sunmal›d›r.Bu yap›lamazsa, oradakitlelere söz ve karar hakk› tan›nmas›,onlarda kendileriniyönetebilecekleri güveni veinanc›n›n oluflmas› da zatensa¤lanamaz. ‹nsanlar›n görüflve önerilerini sunabilecekleri,kararlara kat›labilecekleri biriflleyifl, DKÖ’ler için flartt›r.De¤ilse orada bir sorun vard›r.Bu mevzileri kitlelerin politikleflmesindedevrimcileflmesinde birkanal, bir okul yapacaksak, bu mekanizmalar›da yaratmal›y›z.Biz elbette, DKÖ’lerde devrimcilerin,sosyalistlerin fark›n›, farkl›bir toplum modelini savunduklar›n›asgari ölçüler içinde de olsa gösterebilmeliyiz.DKÖ’lerde taban›n,üyelerin yönetime kat›lmas›n› sadece“demokratik merkeziyetçilik”gere¤i de¤il, sosyalist oldu¤umuziçin savunuruz. Demokratik merkeziyetçilikde zaten bu anlay›fl›m›z›nsonucu olarak benimsedi¤imiz biriflleyifl kural›d›r.fiu son derece aç›kt›r; bugünhem iflçi, hem memur sendikalar›-n›n ço¤unda, kitleleri içine katan birdemokratik iflleyifl yoktur. “Taban›nsöz ve karar hakk›” teoride var, amapratikte yoktur. Bir ço¤unda, demokratikmerkeziyetçili¤in uygulanmas›ndansöz edilemez. Bununyerine bürokratik bir tarz hakim k›-l›nm›flt›r.Ülkemizin devrimci, ilerici, sosyalistgüçleri aç›s›ndan hiç gururverici bir durum olmasa da gerçektirki; devrimcilerin, ilericilerin yönetimindekiodalar, sendikalar, düzeninodalar›ndan, sendikalar›ndançok farkl› bir fley ortaya koyamamaktad›rlar.Düzen sendikac›l›¤›na ilerici,devrimci bir alternatif yaratmam›zgerekirken, özellikle sendikalardave odalarda hakim olan burjuvaayak oyunlar›na ortak olunmayabafllanm›fl, devrimcilerin, ilericilerinyönetimlerindeki sendika ve34


odalar›n genel kurullar›, kongreleride düzenin kongrelerine benzemifltir.Bu durum, sol aç›s›ndan, büyükbir tutars›zl›k ortaya ç›karmaktad›r.Düzenin anti-demokratikli¤inielefltiren, düzenin kitleleresöz karar hakk› vermedi¤inielefltiren sol, kendi yönetimialt›ndaki demokratik kitle örgütlenmelerindeelefltirdi¤ikonuma düflmektedir.Bu son derece vahim birdurumdur; bir tutars›zl›¤›nda ötesinde, solun bir alternatifolmas›n›n önünde engelolan anlay›fllardan biridir.Kitleler, devrimcileri ençok hangi aç›lardan tan›r, s›-navdan geçirir diye sorarsak, aklailk flunlar gelir: birincisi, mücadeleiçindeki tutumlar›na bakarlar, ikincisi,günlük yaflam içindeki tav›r vedavran›fllar›na bakarlar, üçüncüsüde örgüt anlay›fllar›na, örgütlülükleriçinde halka yaklafl›mlar›na bakarlar...Yanl›fl, çarp›k, bürokratikDKÖ anlay›fllar›, iflte bu bak›flta kitlelerinolumsuz fleyler görmesineyol açmaktad›r. Bu durum h›zla de-¤iflmelidir. H›zla de¤ifltirmeliyiz.Kitlelerin bizi tan›d›¤›yerlerden biridir DKÖ’lerBurada ortaya koydu¤umuz anlay›fl, herhangibir mahalledeki en küçük bir dernekten,ülke çap›ndaki odalara, konfederasyonlarakadar geçerli olmal›d›r. “Buran›n özgünkoflullar›”, “derne¤imizin farkl›l›klar›”,“odam›z›n üye taban›n›n niteli¤i” denilmeyebaflland›¤› noktada, devrimci bir DKÖ anlay›fl›ndansapmalar da bafll›yor demektir.fiunu hepimiz biliriz; insanlar›ndevrimci olmas›nda en önemli etkenlerdenbiri, halkla ve kendi aralar›ndakurduklar› iliflkilerin niteli-¤i, güzelli¤idir. Yani herkes, ideolojimizindo¤rulu¤una, Türkiye devrimiiçin önerdi¤imiz stratejinin isabetliolufluna bakarak devrimci olmaz.Bunun d›fl›nda da bir çok etkenvard›r ve bu etkenlerin bafl›ndada sol ad›na, devrimciler ad›na sergileneniliflkiler, davran›fllar, halkade¤er verilip verilmemesi gelir.Bu anlamdad›r ki, derne¤imizegelip giden bir insan›n devrimcileflmesi,politikleflmesi, orada gördükleriyleçok yak›ndan ilgilidir. Bir iflçininsendikal› olmaya karar vermesinde,sendikac›lar›n kiflili¤i, iflçininsözüne kulak verip vermemesi, iflçiyede¤er verip vermemesi, sendikadakiiflleyifl son derece önemli etkenlerdir.Devrimci, ilerici, sosyalistgüçler, demokratik kitle örgütleribünyesinde insanlar aras›ndafarkl› nitelikte iliflkiler kurulabilece¤ini,bencilli¤in, bireycili¤in d›fl›-na ç›k›labilece¤ini, kitlelerin kendileriniyönetebilece¤ini, burjuvaayak oyunlar›na gerek duyulmaks›-z›n kongreler yap›labilece¤ini, farkl›bir kültür olabilece¤ini göstermelidirler.Herkes, DKÖ’lerde, düzeninbencillefltirilmifl, yozlaflt›r›lm›fl yaflamtarz›n›n, iliflkilerinin d›fl›ndabir tablo görebilmelidir.Bunu gösteremeyen DKÖ’de yinebelirtmeliyiz ki, ciddi sorunlarvard›r.DKÖ, mutlaka yasal m›olacakt›r?Demokratik bir kitle örgütü, gerekti¤indeyasall›¤›n d›fl›nda davarolabilmeyi, örgütlenmesini, faaliyetlerinisürdürebilmelidir.TAYAD bu konuda ülkemizdeverilebilecek eflsiz örneklerden biridirgerçekten de.Defalarca kapat›lm›flt›r. Ama tutsakyak›nlar› örgütlenmesi ve mücadelesi,buna ra¤men fiili, meflru birmücadele hatt›nda sürdürülmüfltür.Mesela “her ev bir TAYAD’d›r”slogan› ortaya at›lm›flt›r. ‹flte bu slogan,her DKÖ’nün slogan› olabilmelidir.Bunu her dönemde geçerlibir anlay›fla dönüfltürmeliyiz.Mesela diyelim ki, bir gecekondusemtinde bir Özgürlük Derne¤i var;o semtte onlarca ev, Özgürlük Derne¤i’ninflubesi gibi olabilmelidir.“Hakk›m›zda soruflturma aç›l›r..kapat›l›r›z” diye demokratl›¤›n, zulmekarfl› olman›n en temel gerekleriniyerine getirmektenkaç›nanlar›n (19-22 Aral›kgünleri ve sonras›n›hat›rlay›n) esas almas›gereken budur iflte; soruflturmaaç›l›rsa aç›ls›n, kapat›l›rsakkapat›lal›m,sendikam›z› gerekti¤indeher iflyerine, her fabrikayatafl›r›z, diyebilmek gerekir.Ancak öyle demokratikkitle örgütü olunur.DKÖ’ler, devrimcibir anlay›flla biçimlendi-¤inde, büyük bir güçtürlerBurada ortaya koydu¤umuz anlay›fl,herhangi bir mahalledeki enküçük bir dernekten, ülke çap›ndakiodalara, konfederasyonlara kadargeçerli olmal›d›r. “Buran›n özgünkoflullar›”, “derne¤imizin farkl›l›klar›”,“odam›z›n üye taban›n›n niteli¤i”denilmeye baflland›¤› noktada,devrimci bir DKÖ anlay›fl›ndansapmalar da bafll›yor demektir.Hayat›n her alan›nda, devrimci,ilerici, demokrat güçlerin kuruluflunaönderlik ettikleri dernekler, odalar,sendikalarda, bu anlay›fl› hayatageçirebildi¤imizde, ortaya ola¤anüstübüyük bir güç ç›kar. Düflünün;tüm derneklerimizle, odalar›m›zla,sendikalar›m›zla, kültür merkezlerimizleülkemizin her bir yan›nda,halk›n her kesiminin içinde, böylebir çal›flmay› hayata geçirdi¤imizidüflünün... Gericili¤in, flovenizmin,yozlaflman›n yayg›nlaflmas› karfl›-s›nda iflte o zaman o büyük gücüoluflturmufl oluruz.Dersimizi, bafll›¤›m›zdaki sözlesonuçland›r›rsak. DKÖ’ler halk›nokullar›d›r ve bu okullar›n niteliklimezunlar vermesi, bu okullardakiö¤retmenlerin devrimci bir anlay›flasahip olmas›na ba¤l›d›r. Gelecekdersimize kadar flimdilik hoflçakal›n.Say›: 223Yürüyüfl4 Temmuz201035


Say›: 223Yürüyüfl4 Temmuz2010Nas›l B‹R Yaflam?Asalak yaflamakÇevremizde onlara s›k rastlar,hemen her yerde onlar› görürüz.Mahallemizde, soka¤›m›zda iflyerimizde,okulda tan›d›k yüzleri ilehep karfl›lafl›r›z...Yaflamlar› halk›n deyimiyle “sinekavlamakla geçer.” Yani bofl oturmay›,bofl gezmeyi, bofl konuflmay›çok severler. Kahve ile ev aras›ndamekik dokuyarak, televizyon bafl›ndavakit öldürerek,hep baflkalar›ndanisteyerek, hep baflkalar›ndanbekleyerek günlerini gün ederler.Belki bu yaflam›n özeti; baflkalar›ndanbeklemek, baflkalar›ndanistemek, baflkalar›na yük olmakdiye özetlenebilir.Çal›flmalar›na bir engel yokturama çal›flmak yerine, bir baflkas›n›sömürmeyi al›flkanl›k haline getirmifllerdir.Bu, evde babas›, annesi,kardefli, eflidir. Mahalle de ise birarkadafl›, bir tan›d›¤›d›r...Ama sonuçta bir fleyler isteyecekbirilerini hep bulurlar. “Onlareme¤i ile kazan›yor, ihtiyaçlar›vard›r” diye düflünmezler.Düflünmezler, çünkü çal›flmay›,emek vermeyi sevmezler. Elbetteher zaman insanca koflullarda ifl bulam›yor,ço¤u zaman iflsiz kal›yoruz.Bu bizim irademiz d›fl›ndad›r.Asalak yaflamak, ifl bulup bulamamakmeselesi de¤il, tembelli¤in,emek vermeyi sevmemenin ve hepbaflkalar›n›n s›rt›ndan geçinmeninad›d›r.Ba¤c›lar'da 1 May›s SergisiHep yük olmak, ifllerini hepbaflkas›na yapt›rmakt›r. Günlükyaflam›nda kendi ihtiyaçlar›n›nkarfl›lanmas›n› hep kendi d›fl›ndanbeklemektir.Asalakl›k yozlaflmad›r. Asalakl›¤›nhalk›n kültüründe, de¤erlerindeyeri yoktur. Halk bofl oturan›,üretmeyeni, kahve köflelerinde,televizyon ve bilgisayar bafl›ndasaatlerce vakit geçireni sevmez.Halk, emekçidir. Eme¤iyle,al›nteriyle yaflar. Asalaklar baflkas›n›n,eme¤ini sömürür.S›n›f olarak asalaklar burjuvalard›r.Asalakl›k burjuvazininkültürüdür. Burjuvalar halk›neme¤ini sömürerek yaflarlar. Ancakburjuvazinin asalakl›¤› halk içindeyok mudur? Baflkas›n›n emegi üzerindenasalakça bir yaflam sürdürenleryok mudur?..‹flte asalak bir yaflam ve asalaklartam da bu noktada ortaya ç›kar.Asalak yaflamak örnek al›nmayacakbir yaflam biçimidir. Ancakasalak yaflam burjuvazi taraf›ndanhep özendirilir.Asalak bir yaflam sürdürenleribekleyen tehlikeler de vard›r elbette.Bu yaflam terkedilmezse, onlarcainsan potansiyel h›rs›z aday›,potansiyel doland›r›c›, potansiyeluyuflturucu sat›c›s› pekalaolabilir..Olanlara bak›n!... Mutlaka böylebir yaflam tarz› bu yozlu¤u beslemifltir.Yozlaflma çürümedir. Çürümeninoldu¤u yerde ise de¤er aramakboflunad›r.‹stanbul, Ba¤c›lar'da 1 May›s sergisi aç›ld›. 23 Haziran Cumartesi günüsaat 17.00'de Yenimahalle Ebru Soka¤a 1 May›s'›n tarihini anlatan foto¤raflar›nyer ald›¤› pankartlar as›ld›.Serginin aç›l›fl›nda sanatç› E rcan Ayd›n, 1 May›s'›n bedeller ödenerekkazan›ld›¤›n› anlatt›. Karanfiller Kültür Merkezi ad›na da 1 May›s›n nas›lkazan›ld›¤›n› anlatan bir metin okundu.Sergiye kat›lan çocuklar ABD defol bu vatan bizim sloganlar› at›p, yürüyüflyapt›lar. Büyük ço¤unlu¤u çocuklardan oluflan 100 kifli "Hakl›y›zKazanaca¤›z, Yaflas›n 1 May›s" sloganlar›n› att›lar. K›sa konserin ard›ndanABD defol kampanyas› ile ilgili haz›rlanan video izlendi.Adalet Y›ld›r›mDersim'de An›ld›22 Haziran 1996'da DYP ‹stanbulK⤛thane ‹lçe Binas›'na yap›lansilahl› eylem sonras›nda ç›kan çat›flmadaflehit düflen Adalet Y›ld›r›m,Dersim Asri Mezarl›¤›nda yoldafllar›ve akrabalar› taraf›ndan an›ld›.Adalet Y›ld›r›m'›n mezar› bafl›nda"Devrim fiehitleri Ölümsüzdür"pankart› aç›ld›. Sayg› duruflu ilebafllayan anmada Adalet'i anlatanbir yaz› okundu.Dersim Ovac›kfiehitleri An›ld›25 Haziran 1995 y›l›nda Dersim'inOvac›k ilçesi Yeflilyaz› köyündeflehit düflen; Kenan Gürz,Zehra Öncü, Do¤an Genç, CemGüler ve Figen Yalç›no¤lu HalkCepheliler taraf›ndan Ovac›k’takimezarlar› bafl›nda an›ld›lar.25 Haziran sabah› mezarl›¤a gidenHalk Cepheliler Ovac›k halk›ile birlikte mezarlar› y›kad›lar.Mumlar yak›l›p, çiçekler mezarlarab›rak›ld›.Befl gerillan›n hayat›n›n anlat›-ld›¤› anmada "verilen mücadeleye,yarat›lan geleneklere yeni geleneklerekleyerek mücadeleyi yükseltece¤iz"denildi.Bursa'da Kaz›mKoyuncu An›ld›5 y›l önce hayat›n› kaybedenKaz›m Koyuncu Livane Kültür veSanat Evince düzenlenen programlaan›ld›. 26 Haziran’da Bursa KentMüzesi önü aç›k hava amfi tiyatrodayap›lan anma program› Kaz›mKoyuncu’yu anlatan konuflma ve fliirlerlebafllad›. Ard›ndan LivaneKültür ve Sanat Derne¤inin haz›rlam›floldu¤u tiyatro sergilendi.Bursa Haklar Derne¤i müzikgrubu Grup Yar›n’›n da kat›ld›¤›programa yüzlerce kifli kat›ld›.36


ÖğretmenimizDevrimci kendini tan›mak zorundad›r.Kendimizi tan›d›¤›m›zda, zaaflar›m›z,geriliklerimiz ya da yapamad›klar›m›zbizi korkutamaz.Orada korku de¤il, kendine güvenvard›r.Orada güçsüzlük de¤il, güç vard›r.Çaresizlik de¤il, çare vard›r.Devrimci kendini tan›-d›kça de¤iflecek ve de¤ifltirecektir.Kendini tan›d›kça çözecekve çözümleyecektir.Kendini tan›d›kça neyiniçin yapt›¤›n› bilecektir.Hissedecektir, hissettirecektir.Ö¤renecektir, ö¤retecektir.Kavrayacakt›r, kavratacakt›r.Ancak tüm bu geliflimdevrimcinin kendisiyle kavgas›ylamümkündür.Zaaflarla kavgan›n durdu¤uyerde, ertelendi¤i yerde,ikili kiflilik ortaya ç›kar.‹kili kiflilik devrimci birkafaya sahip olamaz.Dengeci, uzlaflmac›, korumac›kafa düflünemez, üretemez, çözümlemez.Devrimcinin kendisiyle kavgas›inanç ve cesaret ister.‹nanç ve cesareti olmayanlar,kavga edemezler, kavga veremezler.Eme¤i, zoru sevmezler.Bencildirler.Kavga etmeyenler, eme¤i sevmeyenlerdevrimci olamazlar. Çünkügerçekçi de¤illerdir, gerçe¤i sevmezler.Kendini tan›yan devrimci iyi vekötü özelliklerini bilir.Kötü onu korkutmaz, çünkü iyiona güç verir.Olumsuz özellikleri onukorkutmaz, çünkü olumluözellikleri ona güç verir.Cesaret sahibi olur ve zaaflar›ylasürekli kavga içerisindeolur.‹yiyi, olumlulu¤u büyütür. Çünkü,büyümenin ve geliflememeninönündeki düflman›, yani kendini tan›mamaduvar›n› y›km›flt›r.Kendini tan›mama kendine yabanc›laflmad›r.Kendini tan›mayan halk› tan›maz,halk› sevemez, halk için yapmaz.DEVR‹MC‹L‹KKEND‹N‹TANIMAKTIRDEVR‹MC‹L‹KKEND‹NE‹NANMAKTIROysa devrimci de¤iflen ve de¤ifltirendir.Kendini tan›mayan devrimci,neyi de¤iflece¤ini, de¤ifltirece¤inibilmez.Neyi istedi¤ini bilmez.O zaman bir devrimci kendini tan›maklaifle bafllamal›d›r.Hayata, kendisine karfl› gerçekçiolmayanlar savaflamazlar.Oysa devrimci de¤iflen vede¤ifltirendir. Kendini tan›mayandevrimci, neyi de¤iflece¤ini,de¤ifltirece¤ini bilmez.Neyi istedi¤ini bilmez.O zaman bir devrimci kendinitan›makla ifle bafllamal›d›r.Hayata, kendisine karfl› gerçekçiolmayanlar savaflamazlar.lan›ld›¤›d›r.Do¤ru, mücadelenin ihtiyac›nacevap verecek tarzdakendi do¤all›¤›nda büyümüyorsa,geliflmiyorsa o do¤ru,do¤ru de¤ildir.O, do¤ru devrimci birdo¤ru de¤ildir.Oysa devrimci, kendisiyle,hayatla kavgay› süreklilefltirerekduyguda, düflüncede, pratiktedo¤ru çizgiyi yakalayabilir.Savaflmayanlar olsa olsa düzeniçi " solculuk " yapabilir.Onun çok fley bilmesi önemli de-¤ildir.Temelde de¤ildir.Çok fley bilinebilir.Ama, nas›l, neden, niçin, kimiçin ne zaman kullan›lmas› gerekti-¤ini bilmez.Bilgiyi do¤ru kullanamaz. Y›llar›nbirikimi, deneyimi, tecrübesiolabilir...Tek bafl›na önemli de¤ildir.Do¤ru kullanmas›n› bilmiyorsayanl›fl kullan›yordur.Elbette do¤ru, do¤ru kullan›ld›¤›yerde do¤rudur.Yanl›fl do¤ru kullan›lmad›¤›için yanl›flt›r.Do¤ruyu ve yanl›fl› belirleyennerede, nas›l niçin kul-Aksi taktirde ne olur? Do¤rularyanl›fllar birbirine kar›fl›r.Çat›flmas›z, do¤rular›n ve yanl›fllar›nbir arada oldu¤u, birlikte yaflad›¤›bir "devrimci"; ne zaman neyedo¤ru yaklafl›r, ne zaman neye yanl›flyaklafl›r, ne zaman küser, al›n›r,ne zaman güler, sevinir anlafl›lmaz.Do¤rular›n ve yanl›fllar›n birbirinekar›flt›¤› noktada, beyin ve düflünceyoktur.Beyin ve düflüncenin olmad›¤›yerde bilimsellik ve gerçeklik yoktur.Sadelik yoktur.yani devrim yokturyani devrimcilik yoktur.Nemi vard›r, devrimci olmayanherfley vard›r.Say›: 223Yürüyüfl4 Temmuz201037


Say›: 223Yürüyüfl4 Temmuz2010Ülkemizde GençlikGençlik Federasyonu’ndanAKP yalan söylüyor.‘‹flkenceye s›f›r tolerans’ demiflti.Hala ‘demokratikleflme’den bahsediyor.YALAN!AKP demokrasisinde paras›ze¤itim istemek suçtur. Hem de büyüksuç. Paras›z e¤itim mi istediniz;15 y›la kadar hapsiniz istenir.‹flkenceden geçirilir, tutuklan›rs›n›z.“‹flkenceye s›f›r tolerans”diyen AKP’nin iktidar›n›n 14fiubat 2005 ile 1 Haziran2010 tarihleri aras›nda 309 polishakk›nda iflkence yapmaktandava aç›lm›flt›r.AKP demokrasisi budur:Hak alma mücadelesi vereni,paras›z e¤itim isteyeni, iflkenceyekarfl› ç›kan›, AKP’nin hastatutsaklar› katletmesine karfl› ç›kan›,hapishanelerle, iflkencelerle susturmak.Arkadafllar›m›z Ferhat Tüzer veBerna Y›lmaz’›n tutuklanmas› esnas›ndayaflananlar da bunlardan farkl›de¤ildir. Arkadafllar›m›z, bizDEV-GENÇ’lilerin kilometrelerceyürüyerek ‹stanbul’dan Ankara’yatafl›d›¤› talebin, paras›z e¤itim talebininsavunucusuydular. Baflbakan›nkarfl›s›nda ‘Paras›z E¤itim ‹stiyoruzAlaca¤›z- Gençlik Federasyonu’yaz›l› pankart› açt›lar ve iflkencelerlegözalt›na al›nd›lar.Arkadafllar›m›z gözalt›na al›n›rkenve sonra ev aramas› esnas›ndauzun namlulu silahlarla terör estirilmifltir.Ancak buna ra¤men devrimcigençlik “terörist” olarak gösterilmeyeçal›fl›l›yor.Devrimci gençli¤eiflkence yapanlar,gelecekleriolmayanlard›rParas›ze¤itim istedi¤iiçin arkadafllar›m›zhakk›nda 6 y›ldan 15 y›la kadar“örgüt üyeli¤i” suçlamas›yla cezahapis cezas› isteniyor. Davatarihleri de büyük bir keyfilikle 30Eylül olarak belirlendi.Ancak iddianamede “örgüt üyeli¤i”nedair tek bir delil dahi yok.Bu düzenin yasalar›na göre kurulmufldernekler, yasad›fl› olarak gösteriliyor.Yine kat›ld›klar› yasal, demokratikeylemler; yasad›fl› faaliyetolarak gösteriliyor. Arkadafllar›m›zparas›z e¤itim istedikleri için tutuklanmalar›nara¤men baflka “suçlar”yarat›lmaya çal›fl›l›yor.Arkadafllar›m›z›n bir suçu varsao da, paras›z e¤itim istemektir. “Romanaç›l›m›”nda AKP’nin demokratikleflmeyalanlar›na engel olmakt›r.Yalanlar›n› a盤a ç›kartmakt›r.Arkadafllar›m›z›n açt›¤› pankartBaflbakan Erdo¤an’›n kürsüden konufltu¤uher sözünü tekzip etmifltir.Yalanlar›n› yüzüne çarpm›flt›r. Arkadafllar›m›zdo¤rudan AKP’yi hedefledi¤iiçin tutuklanm›fllard›r. De-¤ilse Gençlik Federasyonu ayn›pankart› kampanya boyunca yurdunher taraf›ndan defalarca kez açm›flt›r.Arkadafl›m›z Ferhat Tüzer tutuklan›pTekirda¤ F Tipi’ne götürüldüktensonra F Tipi tecrit iflkencesinemaruz kald›¤› gibi gardiyanlar›nda sald›r›s›na maruz kalmaktad›r.En son birlikte kald›¤› hücre arkadafllar›Kemal Avc› ve Ahmet BurakEry›ld›r›m’a gardiyanlar taraf›ndansald›r›lm›fl ve iflkence yap›lm›flt›r.Gençlik Federasyonu y›llard›rtecrit iflkencesine karfl› da mücadeleetmifltir. Dev-Genç’liCanan Kulaks›z, Zehra Kulaks›zve Özlem Durakcan tecritekarfl› mücadelede flehit düfltüler.Bizi tutuklamalarla, tecritle,iflkencelerle y›ld›ramazs›n›z!..Gençlik Federasyonu üyesiolmak ba¤›ms›zl›k, demokrasi,sosyalist bir Türkiye istemekdir.Ülkemizin ba¤›ms›zl›¤›n›halk›m›z›n kurtuluflunu istemekdir.Halk çocuklar›n›n okul kap›lar›ndandöndü¤ü, paras› olmayan›nhastane kap›lar›nda öldü¤ü, ahlaks›zl›¤›n,namussuzlu¤un pohpohland›¤›bu çirkefe bulanm›fl düzeniçerisinde, onurla, adalet duygusuylavar olmakt›r.Arkadafllar›m›z bu de¤erleri savunduklar›için, emperyalist sald›rganl›¤›nkarfl›s›nda barikat olduklar›için suçlu bulunmufllard›r. ‹flkencecikatil sürülerine her türlü yetkiverilerek arkadafllar›m›za canlar› istedi¤indesald›rma hakk› tan›nm›flt›r.Tarihimiz kan›tt›r ki koflullar neolursa olsun, bedel ödeme cüretigösterir, slogan›m›z› “bedel ödetiriz”diye tamamlar›z. Sald›r›lar karfl›s›ndageri ad›m atmayaca¤›z.Paran varsa okuldanat›lmak yokÜniversiteden At›lma Yerine, Daha YüksekMiktarlarda Harç Ödeyerek Okuma DönemiBafllayacak!YÖK, 2547 say›l› Yüksekö¤retim Kanunu'nun baz›maddelerinde de¤ifliklik öngören kanun tasar›s› tasla¤›haz›rlad›. Taslaktaki düzenlemelerle, üniversitedenat›lmaya son verilirken, baflar›s›z olanlar için daha fazlakatk› pay› (harç) ödeyerek üniversiteye devam hakk›sa¤lan›yor. Ancak bu ö¤renciler ders ve s›navlara kat›lmad›fl›nda ö¤rencilere tan›nan di¤er haklardan yararlanamayacaklar.Ayn› yüksekö¤retim kurumundaki ö¤renimis›ras›nda bir derse üçüncü kez kay›t yapt›ran ö¤rencilerinkredi bafl›na ödeyecekleri katk› pay›, dersalaca¤› y›lda o program için belirlenen katk› miktar›n›nyüzde 100 fazlas›yla al›nacak.38


Ülkemizde GençlikSORUNLARIMIZ ÇÖZÜMLER‹M‹Z2009-2010 e¤itim y›l› son bulurkenarkas›nda ö¤renciler aç›s›ndanhiç de iç aç›c› olmayan sahnelerb›rakt›. Önceki haftalarda da ifllemifltik,ÖSS stresi bir yandan sürmeyedevam ediyor, bir yandan dasonuçlara dair kayg›l› bekleyiflvar. Liseler ve üniversitelerdeise mezuniyet törenleriyleilgili organizasyonçal›flmalar›n›n sürdü¤ügöze çarp›yor.Baz› okullar çoktanyapt› törenlerini, bizler de bu konuylailgili sohbetlerde yeni bir sorunoldu¤u gerçe¤ini gördük.‹lk bak›flta göze çarpan fley mezunolurken bile nas›l soyuldu¤umuzugörmemiz oldu. Kep-cüppeparas›, diploma paras›, foto¤raf paras›,tören paras›, y›ll›k paras›, üniversitelerdekokteyl paras› derkenbir de bak›yoruz bizim okulu bitirmemizbile bu soygundan yakam›z›s›y›rmam›za yetmemifl. Ve elbetteMEZUN ED‹L‹RKENB‹LE SOYULUYORUZ!birileri cebini fliflirmenin yolunubulmufl.Ço¤umuz için mezuniyet, hayat›m›z›nönemli bir kesimini bitirdi-¤imiz için heyecan verici bir halal›yor. Bu ruh halini ailelerimizinheyecan› da eklenince soyguncularagün do¤uyor. Evet, okulu bitiripyeni bir bafllang›ca haz›rlan›rkenarkadafllar›m›zla ve ailemizle ortakbir alanda e¤lenebilmeliyiz, ama busoygunculara göz yummam›za nedenolmamal›d›r. Zaten hakk›m›zolan› bize para karfl›l›¤› vermelerineizin vermeyelim.Üstelik bu mezuniyetlerya da diplomalar sorunlar›-m›z› çözmemiz için hiçbirfley ifade etmiyor. Bizleri y›llarcaokuduktan sonra ifl bulamama,geçinememe sorunubekliyor. Bu gerçekli¤in d›fl›ndabaflka bir hayat yok, sorunlar devamediyor. Bunun bilincinde olal›mve e¤itimimizle ilgili en küçükayr›nt›lar› bile kar kap›s› haline getirenlereizin vermeyelim.Hedef bütün gençli¤e ulaflmak, gençli¤ikendisinin ve ülkesinin sorunlar›na duyarl›, mücadele eden, kültürel de¤erlerinesahip ç›kan bir gençlik halinedönüfltürmektir. Bir an›m›z dahi boflgeçmemelidir. Yarat›c›, özverili, disiplinlive emektar bir çal›flma yürütmeliyiz.-Eyüp Beyaz-Yeni S›nav SistemiDershanelere Yarad›Demokrat E¤itimciler Sendikas› (DES) GenelBaflkan Yard›mc›s› Mine K›vrak yapt›¤› yaz›l›aç›klamada: ´Yeni s›nav sistemi ö¤rencileri dershaneyegitmek zorunda b›rak›yor. Üniversite s›-nav›na giren gençlerin 10’da 8’inin dershaneyegitti¤ini ve anne babalar›n›n hemen hemen tamam›n›nçocuklar›n›n s›nav› kazanmas› içindershaneye gitmesini zorunluluk olarak gördü-¤ünü belirten K›vrak, yeni sisteminin meslekie¤itimdeki çarp›k tabloyu de¤ifltirmekte yeterliolamad›¤›n›, ö¤rencileri dershaneye gitmek zorundab›rakmaya devam etti¤ini savundu. K›vrak,Bu durumun gençler üzerindeki mevcut baflar›beklentisi stresini büyüterek onlar›n bu konudakiçözümsüzlük duygular›n› ço¤altt›¤›n›söyledi.Ferhat GerçekDavas›ndaHukuksuzlu¤aDevam!...07 Ekim 2007 tarihinde‹stanbul Yenibosna’da Yürüyüfldergisi satarken poliskurflunuyla sakat kalan FerhatGerçek davas›na 25 Haziran2010 tarihinde Bak›rköy9. Asliye Ceza Mahkemesi’ndedevam edildi.San›k polislerin gelmedi¤iduruflmada Ferhat Gerçekve avukatlar› haz›r bulundular.Türkiye’de yarg›n›n adaletsizliküretmekten baflkabir iflevi olmad›¤› FerhatGerçek davas›nda bir kezdaha görüldü. Ferhat Gerçekdavas›nda her duruflmaoldu¤u gibi hakim de¤iflikli-¤i yafland›¤› görüldü. Herduruflmada yeni bir hakimgörevlendirmesinin yarg›lamay›etkisiz k›lma çabas›oldu¤unu öne süren avukatlarise bu durum elefltirdiler.Ayr›ca mahkemeyi izlemekiçin Fransa’dan ve Hollanda’dangelen heyetin duruflmay›izlemesine izin verilmedi.Gerekçe olarak daduruflma salonunda yer bulunmamas›gösterildi. AncakFerhat Gerçek’in avukatlar›n›n›srar› ve tart›flmas›üzerine heyetin duruflmay›izlemesine izin verildi.Duruflmada, Ferhat Gerçek’insa¤l›k tetkiklerininyap›larak sonuçlar›n›n AdliT›p Kurumu’na gönderiliprapor al›nmas›na karar verenmahkeme davay›24.12.2010 tarihine b›rakt›.Say›: 223Yürüyüfl4 Temmuz201039


Say›: 223Yürüyüfl4 Temmuz2010Devrimci ‹flçiHareketiKemal K›l›çdaro¤lu'nun CHP genel baflkan› olmas›süreci adeta seçimdönemlerini aratmayanCHP DÜZEN PART‹S‹D‹R‹fiÇ‹ DÜfiMANLI⁄IDÜZEN PART‹LER‹N‹NORTAK ÖZELL‹⁄‹D‹Rsahneleri ortaya ç›kard›.Her seçim dönemindeoldu¤u gibi seçimvaatleri havada uçufltu.K›l›çdaro¤lu’nun vaaddebulunmad›¤› kesimkalmad›. Seçim vaatleriaras›nda iflçileri ilgilendirenkonularda vard›.Özellefltirme yapmayaca¤›zdiyen K›l›çdaro¤lu "CHP iktidar›nda tafleronlu¤ukesinlikle gömece¤iz. Hiçbir iflçi, kamuda çal›flanhiçbir iflçi yaflam› boyunca asgari ücretemahkûm olmayacak. ‹fl yasas›n›n getirdi¤i bütünolanaklardan yararlanacak. Toplu sözleflmeli,grevli haklar› olacak. Örgütlenmeden korkmayaca¤›z,örgütlü toplum istiyoruz zaten biz." diyordu.Fakat K›l›çdaro¤lu’nun bu vaadlerini nas›l yapaca¤›nadair tek kelimesi dahi hiç bir konuflmas›ndayoktur. Olamaz da. K›l›çdaro¤lu’nun CHP genelbaflkan› olmas› CHP'nin tekellerin partisi oldu-¤unu gerçe¤ini de¤ifltirmiyor. Ki K›l›çdaro¤lu’nuhalk de¤il tekeller istiyor. Dolay›s›yla emperyalistve iflbirlikçi tekellerin iste¤i olan özellefltirme ve tafleronlaflt›rmapolitikalar›na ne K›l›çdaro¤lu’lu birCHP ne de sütten ç›km›fl birisiyle dahi hiçbir düzenpartisi karfl› duramaz. Bu durumda geriye CHP'ninK›l›çdaro¤lu’yla tekrar halka umut olarak sunulmayaçal›fl›lmas› kal›yor. Halk›n düzene olan tepkisininbüyümesi gerçe¤inin sonucudur K›l›çdaro¤lulubir CHP. Bu sayede halk›n düzene olan tepkisi,adalet özlemleri düzen içinde eritilmek isteniyor.Sendikas›zlaflt›rma ve tafleronlaflman›n sonucuCHP'li ‹zmir Karfl›yaka Belediyesi’nde 300 iflçi ifltenat›ld›. CHP'li Ataflehir Belediyesi’nde 49 iflçi ifltenat›ld›. ‹stanbul’a ba¤l› Kad›köy ve Befliktafl belediyelerininCHP'li belediye baflkanlar› iflçilerinkabul edilebilir taleplerini kabul etmemek için direniyorlar.‹ki hafta önce bu belediyelerde iflçiler grevilamlar›n› ast›lar. K›l›çdaro¤lu bunlardan habersizde¤ildir herhalde. Düzen partilerinin ortak özelliklerindenbirisi de ikiyüzlülükleridir.Tüm bu gerçekler aflikarkenD‹SK baflkan› SüleymanÇelebi’nin CHP kurultay›ndabulunmas›, D‹SK'inCHP'den medet uman anlay›fl›ya da D‹SK'e ba¤l› sendikalar›niflçileri seçimlerdeCHP'ye yönlendirmeleri iflçis›n›f›n›n ç›karlar›yla ba¤daflacakbir tutum de¤ildir. Devrimci sendikac›l›k, s›-n›f sendikac›l›¤› düzen partilerinden medet umananlay›fl› reddeder, kendi gücüne yani iflçiye, mücadelesiniverdi¤i s›n›fa güvenir. Sendikalar›n bu tablosunude¤ifltirmek iflçilerin kendi öz örgütlenmeleriniyaratmas›yla mümkün olacakt›r."Yeni bir yüz" düflüncesiyle çok yüz eskimifltirTürkiye’de. Ama bu yeni yüzler AKP'sindenCHP'sine, MHP'sinden ANAP'›na olsun iflçiyeemekçiye hiçbir fley vermemifltir. ‹flçi emekçi düflmanl›¤›düzen partilerinin ortak özelli¤idir. Onlarher zaman burjuvazinin temsilcisi olmufllard›r. Burjuvaziiflçi s›n›f›n düflman›d›r. Bu yüzden düzen partilerindeniflçiler emekçiler ad›na bir beklentiye girmekbüyük bir yan›lg›d›r.Y›llard›r ülkemizi birçok iktidar yönetmifltir.Bunlardan biri gelmifl di¤eri gitmifltir. Ama bugüngelinen noktada kazan›lm›fl birçok hak t›rpanlanm›fl,yok edilmifltir. Açl›k, yoksulluk, iflsizlik büyümektedir.Bir gerçek vard›r ki oda kurtuluflumuzundüzen partilerinde de¤il devrimde oldu¤udur. Tümiflçi ve emekçileri bu mücadeleyi büyütmeye, örgütlenmeyeça¤›r›yoruz.Tekel iflçilerine polis sald›rd›2 Temmuz günü Türk-‹fl binas›-na girerek daha önce gerçeklefltirilimeyengenel eylemliliklerle ilgilive bundan sonra neler yap›labilece-¤ini konuflmak isteyen Tekel iflçilerinepolis sald›rd›. Tekel iflçilerinedestek için konfederasyonlar›n alm›flolduklar› eylem kararlar›n›ndo¤ru flekilde uygulanmamas›ndankaynakl› Tekel iflçileri Türk-‹fl binas›nagiderek bir görüflme gerçeklefltirmekistediler. Özel güvenlikve polis fliddetine maruz kalan iflçilerdenbir ço¤u yaraland›. Çevikkuvvetinde gelmesiyle Türk-‹fl binas›n›nönüne polisten bir koridoryap›l›p, iflçiler binan›n içinden ç›-kar›ld›. Kimlik kontrolü ve çantaaramas› yap›ld›ktan sonra Tekel iflçileriTürk-‹fl binas›n›n önündebeklemeye bafllad›. ‹flçiler, Türk-‹flbinas› önünde bir sonuç alana kadarbekleyeceklerini söylediler.40


Belediye iflçileri‹BB’ye yürüdü‹stanbul Büyükflehir Belediyesiiflçileri, toplu ifl sözleflmesi görüflmelerininuyuflmazl›kla sonuçlanmas›nedeniyle belediye yönetiminiprotesto etti. Yüzlerce iflçi,AKP'li belediyeyi uyararak, grevinkaç›n›lmaz bir duruma geldi-¤ini duyurdu. 26 Haziran günüAksaray'daki ‹SK‹ binas› önündebir araya gelen iflçiler buradan,yolu trafi¤e kapatarak Saraçhane'dekiBelediye Saray›'na yürüyüflegeçti. ‹flçiler s›k s›k, "DireneDirene Kazanaca¤›z", "‹nsancaYaflamak ‹stiyoruz" sloganlar›n›att›. Belediye-‹fl 5 No’lu fiubePTT'de ifl b›rakma eylemi30 Haziran günü Ankara PTT çal›flanlar›,çal›flma saatlerinin 9 saate ç›kar›lmayaçal›fl›lmas›, kendilerine bozuk teçhizat kulland›r›lmas›,yönetimin kurumu yanl›fl politikalarlazarara u¤ratmas› gibi sebeplerle 1saatlik ifl b›rakma eylemi yapt›. Eylem Haber-Sen,Türk Haber-Sen, Birlik Haber-Senve Ba¤›ms›z Haber-Sen taraf›ndan düzenlenirken,eylemde yap›lan aç›klamada, zorkoflullar alt›nda ifllerini sürdüren postac›lar›nyaflam koflullar›n›n her gün daha kötüyegitti¤i söylendi. PTT'de örgütlü dernek vesendikalarla güç birli¤i oluflturuldu¤unu belirterek,çal›flanlar›n haklar›n› savunmakiçin mücadeleyi büyütecekleri vurguland›.Baflkan› Nihat Altafl, Belediye-‹fl‹stanbul flubeleri ad›na yapt›¤›aç›klamada, "‹stanbul BüyükflehirBelediyesi'nde T‹S'in kilitlenmesindendolay› baflta Büyükflehirifltirakleri olmak üzere AKP'li tümilçe belediyelerinde k›sa süredegrev kararlar› as›lacak" dedi. Altafl,‹SPARK'›n toplu sözleflmekapsam›na al›nmas›, üniversitemezunlar›n›n sendikal haklardanfaydalanmas› ve ücretlerde uyuflmazl›kyafland›¤›n› kaydetti. Altafl,belediye yönetiminin mevcutücretlere y›ll›k, taban ve k›demolmadan yüzde 6,38 oran›nda zamteklif etti¤ini söyledi, "4 kiflilikbir ailenin insanca geçinebilece¤ibir ücret talep etmekteyiz" dedi.Eylem yapanengelli iflçileriflten at›ld›Kocaeli BizimköyEngelliler Üretim Merkezi’ndeçal›flan iflçiler, 26Haziran’da ücretlerininiyilefltirilmesi için yapt›klar›eylemden iki günsonra iflten at›ld›. 4 y›ldanbu yana zam alamad›klar›için eylem yapaniflçiler, engellilere ifl veriyoruzdenilerek gösteriflyap›ld›¤›n› belirtiler.Haseki Hastanesi’ndeeylemSa¤l›k ve Sosyal Hizmet EmekçileriSendikas› (SES), ‹stanbul Üniversitesi'ndeifle 2 saat geç bafllamaeylemi yapt›!‹stanbul Üniversitesi'nde dönersermayede adaletsizlik yap›lmas›ndankaynakl› eylem yapan SES üyeleriHaseki E¤itim ve Araflt›rma HastanesiKardiyoloji Enstitüsü önündetopland›. ‹stanbul Üniversitesi Rektörlü¤ünüprotesto eden SES üyeleriad›na aç›klama yapan ‹lknur Güçlügelen,‹stanbul Üniversitesi'nde dönersermayede adaletsizlik yap›ld›¤›-n› belirterek; "En son geçti¤imiz günlerdeÇapa T›p Fakültesi'nde ‹stanbulÜniversitesi Akademik Kurul Toplant›s›sonras›nda yap›lan eylemdedöner sermayede adaletsizli¤i ortadankald›rma sözü Rektöre bir kezdaha hat›rlat›lm›flt›r. Konu ile ilgiligörüflmelerde sorun yaz›l› ve sözlüiletilmesine karfl›n, Rektör durumdanhaberdar olmad›¤›n› öne sürmüfltür.Döner sermaye adaletsizli¤in bir anönce son bulmas›n› istiyoruz" dedi.Say›: 223Yürüyüfl4 Temmuz2010Yunanistan'da grev29 Haziran günü Yunanistan Kamu Çal›flanlar› Konfederasyonu(ADEDY) ve ‹flçi Sendikalar› Federasyonu'nun(GSEE) ça¤r›s›yla yap›lan grev ile gösterilere,kamu ve özel sektör çal›flanlar›n›n yan› s›ra gümrük,postane, elektrikdaireleri, havaalanlar›çal›flanlar›, gazeteciler,emeklilerile iflsizler kat›ld›.Bu arada, baflkentAtina'da, Mücadeleci‹flçi Kollar›Birli¤i (PAME) ileADEDY ve GSE-E'nin organize etti¤i iki ayr› gösteri gerçeklefltirildi.Yunan hükümetinin Mart ay›nda ald›¤› bir dizi ekonomikönlemi geri almamas›ndan dolay› greve gidilirken,emekçiler tüm bu önlemler geri çekilinceye kadarmücadeleye devam edilece¤ini aç›kd›lar.Çin'de Toyota ve Honda iflçilerigrevde24 Haziran günü, Çin'de, Japon otomotiv flirketleriToyota ve Honda'ya ait iki fabrikada grevler yüzündenüretim durdu. Her iki fabrikan›n yetkilileri üretimin yenidenbafllay›p bafllamayaca¤›n›n belli olmad›¤›n› aç›klad›.‹flçiler ücretlerinin artt›r›lmas› için grevdeler.41


Sa¤l›k Emekçileri Sendikas› MYK ÜyesiMERYEM ÖZSÖ⁄ÜTKESK'i, Örgütlü Memurlar›,Devrimcileri Y›ld›rmak ‹çin TUTUKLANDISay›: 223Yürüyüfl4 Temmuz2010Halen 8 Sendikac› Memur TutukluTutuklayan;Sendika Düflman›Örgütlenme Düflman›Devrimci Düflman› AKP'dir.KESK'in, Mücadelenin, Meryem'inTecrit Edilmesine ‹zin Vermemek‹çinMERYEM'E B‹N MEKTUPYAZALIM!AKP iktidar› sald›r›lar›na devamediyor. Geçti¤imiz günlerdeAnkara baflta olmak üzere ‹zmirve ‹stanbul'da yap›lan ev ve demokratikkurum bask›nlar›nda onlarcakifli gözalt›na al›nd›. ‹çlerindedevrimci sendikac› SES MYK ÜyesiMeryem Özsö¤üt'ün de oldu¤u17 kifli tutukland›.TUTUKLAMALARIN GEREK-ÇES‹ NEYD‹?Baflta Güler Zere olmak üzerehasta tutsaklara sahip ç›kmak,tecritin öldürdü¤ü Güler Zere’nincenazesine kat›lmak,Mahir Çayan nezdinde flehitdevrimcileri anmak, AKP iktidar›n›protesto etmek.Sald›r› öz olarak halk›n yükselenmücadelesinedir. AKP iktidar›-n›n bütün halk› düflman gören politikalar›n›nsonucu olarak, halk›ndirenen bütün güçlerine yap›lanbir sald›r›d›r. Bu sald›r›yla AKP,katletti¤im devrimcileri sahiplenmeyeceksin,anmayacaks›n vetecritte öldürmeye devam edece-¤im diyor.AKP'nin tahammülsüzlü¤ü, bütündemogojilere ra¤men halk›nflehitlerine, de¤erlerine sahip ç›kmas›nad›r.De¤erleri u¤runa hertürlü bedeli göze almas›nad›r.MERYEM ÖZSÖ⁄ÜT K‹MD‹R?AKP iktidar›n›n tutuklad›¤› kiflilerdenbiri de KESK üyesi Sa¤l›k EmekçileriSendikas› Merkez Yönetim KuruluÜyesi Meryem Özsö¤üt'tür.Kimdir Meryem Özsö¤üt?Meryem Özsö¤üt KESK’e ba¤l›SES (Sa¤l›k ve Sosyal HizmetEmekçileri Sendikas›) Hukuk T‹Sve Kad›n Sekreteri’dir.Devrimci sendikac› kimli¤i bilinenbiridir.Sendikac›l›¤›, sadece ekonomikve kamu emekçilerinin özlükhaklar›yla s›n›rlamayan, ülkesinin,halk›n›n sorunlar›na da sahip ç›-kan biridir.Politik ve örgütlü kimli¤ini gizlemeyenve mücadelenin meflrulu¤uiçerisinde sorumluluklar›n›yerine getirmeye çal›flan biridir.Bu nitelikleriyle, Güler Zere’yi,hasta tutsaklar› sahiplenmifltir. Bunitelikleriyle Amerika Defol Bu VatanBizim demifltir. Bu nitelikleriyleAyflenur fiimflekler’e sahip ç›km›flt›r.Bu nitelikleriyle halk› ve vatan›için canlar› seve seve verenTürkiye devriminin önderleri Mahirlerianm›flt›r.‹flte tutuklanan Meryem ve di-¤er gözalt›na al›nan sendikac›lar›n,kamu emekçilerinin "suç"lar›bunlard›r.Meryem Özsü¤üt, daha öncede8 Ocak 2008 tarihinde gözalt›naal›n›p tutuklanm›fl ve aylarca hapishanedekalm›flt›. Tutuklanmagerekçesi yine bildikti: DevrimciKevser M›rzak’›n katledilmesiniprotesto eden bir bas›n aç›klamas›nakat›lm›flt› Meryem. Tutuklanmagerekçesi buydu. BÜYÜK SU-ÇU buydu Meryem’in. Ülke içindeve ülke d›fl›nda uluslararas› destekve kampanya sonucu Meryem Özsö¤üttahliye edilmiflti.Ancak BU BÜYÜK SUÇU nedeniylemeslekten men cezas› verildi.Meryem Özsö¤üt halen SESMYK Üyesidir.AKP iktidar› gerçeklefltirdi¤igözalt› ve tutuklamalarla KamuEmekcilerinin örgütlülü¤üne sald›rmaktad›r.AKP iktidar› ve yarg›s›, halkave halk›n örgütlü güçlerine direnmeyin,politikalar›ma tabii olun diyor.Yoksullu¤unuza, onursuzlu¤aitiraz etmeyin. Ne verirsek onunlayetinin diyor. 657 SAYILI YASA dayap›lmas› düflünülen de¤iflikle budurumu yasalaflt›rmay›, kölelikzincirini daha da kal›nlaflt›rmay›hedefliyor.AKP'ye teslim olmayaca¤›z.Sendikalar›m›za, demokratikkurumlar›m›za sahip ç›karak, örgütlülü¤ümüzüve mücadeleyi gelifltirece¤iz.Meryem Özsö¤üt ve tutsaksendikac›lara sahip ç›kmak, onlar›ntutsakl›¤›na son vermek önümüzdekigörevdir.Baflta KESK ve ba¤l› sendikalarolmak üzere, bütün sendikalarve demokratik kitle örgütleri ;Demokratik haklar›m›za, örgütlerimizeve mücadelemize yöneliksald›r›lara karfl› birleflik mücadeleyiörgütlemek göreviyle yüzyüzedir.Bu görev kaç›n›lmazd›r.MERYEM ÖZSÖ⁄ÜT VE TUTUKLUSEND‹KACILARA ÖZGÜRLÜK!YAfiASIN GREVL‹ TOPLUSÖZLEfiMES‹ SEND‹KALMÜCADELEM‹Z!657 SAYILI KÖLEL‹K Z‹NC‹R‹N‹PARÇALAYACA⁄IZ!KAMU EMEKÇ‹LER‹ CEPHES‹Halen 9 Sendikac› Memur TutukluSeher TÜMER:(SES Ankara fiube Yöneticisi)Olcay KANLIBAfi:(SES eski MYK üyesi)Ahmet Z‹REK :(TÜM BEL SEN Diyarbak›r fiube üyesi)Metin FINDIK :(TÜM BEL SEN Cizre Temsilcisi)Ferit ÖZDEM‹R :(TÜM BEL SEN Siirt fiube Baflkan›)Ayhan KURTULAN:(Kars E⁄‹T‹M SEN eski flube yöneticisi)Tuncer UfiAR:(E¤itim Sen eski fiube Baflkan›)Meryem ÖZSÖ⁄ÜT:(SES MYK Üyesi)Özcan SAKINCI:(SES ve ‹zmir Tabipler Odas› Üyesi)42


Mad›mak SorulacakHesab›m›zd›r17 y›l önce Sivas’ta Mad›makOteli’nde yak›larak katledilen ayd›nlaryap›lan eylemlerle an›ld›. Yap›laneylemlerde ayr›ca 2 Temmuz günüSivas’ta katliam›n yap›ld›¤› Mad›-mak Oteli’nde olma ça¤r›s› yap›ld›.Yak›lan ayd›nlar için 1 Temmuzgünü ‹stanbul Kad›köy’de bir mitingyap›ld›. Devrimci Alevi Komitesi de;“Sivas fiehitleri Ölümsüzdür” yazanve üzerinde Sivas’ta yak›larak katledilenayd›nlar›n resminin oldu¤u birpankart tafl›d›. Bu pankart›n arkas›nda;oluflturulan kortejde pankartlar vek›z›l flamalar tafl›nd›.PSAKD Sultanbeyli fiubesi’ndenSadegül Çavufl taraf›ndanokunan aç›klamada; “Kendi karanl›¤›n›nüstünü örtmeye çal›flan devlet,bu karanl›¤› parçalayacak ayd›nlar›m›z›katletti. Mad›mak sorulacakhesab›m›zd›r” dedi.Daha sonra Sivas’ta efli NesimiÇimen alevler içinde katledilirkenkendisi de yaral› olarak kurtulanMakbule Çimen bir konuflma yapt›.Program konuflmalar›n ard›ndanP›nar Sa¤ ve Önder Babat KültürMerkezi Müzik Toplulu¤unun konserleriylesona erdi.Mitingin ard›ndan akflam20.30’da otobüsllerle Sivas’a hareketedildi.Mad›mak Müze OlacakSivas’ta katledilen ayd›nlar› anmakiçin ‹stanbul Gazi Mahallesi’nde“Mad›mak Müze Olacak”ad›yla program yap›ld›. Programda;Cihan Çelik, Dertli Divani, NurettinGüleç, Kibar Aslan, Zuhal ve GrupYorum türkü ve marfllar›n› seslendirirkenTiyatro Simurg’da Sivas katliam›n›anlatan bir oyun sergiledi.“Bu Memletek Bizim” flark›s›ylaprogramlar›na bafllayan Grup Yorumüyeleri yapt›klar› konuflmada;“’Unutmak ihanettir’ dedik. fiehitlerimizi,ödedi¤imiz bedelleri unutmad›¤›m›ziçin 1 May›s Alan›’n›kazanmay› bildik, stadyumlar› doldurabildik”dediler.‹stanbul’da Bahçelievler, Esenlerve Sar›gazi’de de anmalar yap›ld›.Sivas Banaz’da 26–27 Haziran’da21. Banaz fienli¤i yap›ld›.fienlikte P›nar Sa¤, Gülcihan Koçgibi sanatç›lar Pir Sultan türküleriniseslendirdiler. Devrimci Alevi Komiteside etkinli¤e stand›yla kat›ld›.fienlik boyunca Devrimci Alevi Komitesi'ninSivas yürüyüflüne ça¤r›yapan bildirileri da¤›t›ld›.Malatya Devrimci Alevi Komitesitaraf›ndan 26–27 Haziran günleriPaflaköflkü Mahallesi Yeflilyurt Caddesi’nde2 Temmuz Sivas Katliam›anlatan foto¤raf sergisi aç›ld›.Mersin’de 30 Haziran günü 2Temmuzda Sivas’a gidece¤ini kamuoyunaduyurma amaçl› DevrimciAlevi Komitesi eylem yapt›. Tafl Binaönünde yap›lan eylemde “‹nançözgürlü¤ümüz ve adalet özlemimiziçin 2 Temmuz’da Sivas’tay›z” denildi.Ankara’da 1 Temmuz günüMamak Nato Yolu Tek Mezar Park›'ndatoplanan Devrimci Alevi Komitesi,BDP, Devrimci Proleterya,BDSP, Partizan, AKA-DER, EHPve ESP, taraf›ndan 2 Temmuz katliam›protesto için yürüyüfl ve anmayapt›. Eyleme Devrimci Alevi Komitesi“2 Temmuz'da Sivas'ta 19-22Aral›k'ta Hapishanelerde Diri DiriYakanlar ‹flbirlikçi ‹ktidarlard›r!”pankart›yla kat›ld›.‹zmir’de 1 Temmuz günü eylemyap›ld›. Eylemde Alevi KültürDernekleri Buca flubesi baflkan›Mustafa Aslan yapt›¤› aç›klamada;adalet için Sivas’a gittiklerini belirtti.Eylemin ard›ndan Sivas’a gitmekiçin yola ç›k›ld›.Bursa'da, 1 Temmuz Teleferik'inAkça¤layan semtinde Sivaskatliam›yla ilgili yaz›lamalar yap›ld›.Say›: 223Yürüyüfl4 Temmuz201043


fiovAKP ve Düzen ‹slamc›l›¤›flimdi ABD-Siyonizmittifak›yla ‘bar›fl›yor’Say›: 223Yürüyüfl4 Temmuz2010Bitti!Akdeniz’den Gazze’ye do¤ruyol alan gemilere 31 May›s sabah›sald›ran ‹srail’in ölüm mangalar›bir katliam daha gerçeklefltirmiflti.Baflbakan yurtd›fl›nda oldu¤uiçin hükümet ad›na aç›klama yapanBülent Ar›nç;“ ‹srail'in sald›r›s› cevaps›zkalmayacakt›r” diyor ve flöyledevam ediyordu:“Bu eylemi lanetliyoruz. ...Kara bir leke olarak geçecektir.‹nsanl›k vicdan›na hesap vermektenkurtulamayacaklard›r.” (HaberTürk, 31 May›s 2010)O sabah Ar›nç’›n aç›klamalar›ile bafllayan ‹srail’e yönelik bu “tav›r”,neredeyse 1 ay boyunca BaflbakanErdo¤an ve AKP kurmaylar›ncasürdürüldü.Mesela, Cumhurbaflkan› Gül“‹srail tarihin en önemli hatalar›ndanbirisini yapt›. Bu yanl›fl›n nebüyük bir yanl›fl oldu¤unu ilerideçok daha fazla anlayacakt›r” diyerek,‹srail’e bu “bedelin” ödetilece-¤ini söylüyordu.Maliye Bakan› Mehmet fiimflekBrüksel’de yapt›¤› bir konuflmada,“‹srail ile iliflkiler hiçbir zaman eskisigibi olmayacak.” demiflti.Baflbakan Erdo¤an’a gelince;bu bir ay boyunca her vesile ile ‹srail’ielefltirdi. ‹srail’in çocuk katilli¤indenGazze’de yapt›¤› katliamlarakadar tüm suçlar›n› s›k s›k hat›rlatt›.Filistin bayraklar› önündekonufluyor, a¤z›n› Gazze ile aç›p,Gazze ile kapat›yordu. Adeta Filistin’insözcüsü gibiydi (!)...Onu “Gazze fatihi” ilan edenlerdentutun da, Ortado¤u’da Araphalklar›nda kurtulufl umudunu yaratanCemal Abdulnas›r’dan sonra“2. lider” olarak görenler bile vard›.Erdo¤an, ‹srail’i “tehdit ediyor”Bak›n flu ‘dostlu¤a’;flu ‘samimiyete’ bak›n.Yüzlerindeki ifadeye bak›n.O ifadede, aralar›nda sorunolan iki ülkeyi de¤il,Siyonizmle faflizminittifak›n› göreceksiniz...ve “Türkiye’nin dostlu¤u ne kadarönemliyse düflmanl›¤› da okadar fliddetlidir” diyerek, ‹srail’eadeta meydan okuyordu.Bu bir ay boyunca ilgili-ilgisiz,her yerde ‹srail’i gündem yapt›, ‹srail’iyerden yere vurdu. Ne de olsabu halk nezdinde puan topluyordu.fiov bitti! Bir uflakoldu¤unuzu unutmay›n!Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi’nin(T‹M) Genel Kurulu’ndaki konuflmas›ndaflöyle diyordu Erdo¤an:“‹srail bu anlay›flla, kafa yap›s›yladevam etmesi durumunda bölgedekien önemli dostunu kaybetmek üzeredir.‹srail yönetiminin kendini çeketmesi... laz›m?”Erdo¤an’a bak›lacak olursa, durumçok ciddiydi ve‹srail “Türkiye’yi kaybetmeküzereydi”...D›fliflleri Bakan›Ahmet Davuto¤lu geridururmuydu. Davuto¤luda Gazze diyor,‹srail zulmünden sözediyorkatliamdansonra ‹srail’in “nas›ldize getirildi¤ine”dair hayali senaryolaryaz›l›yordu.Düzenin sat›l›k kalemleride bir iflbirlikçiden,sünepe bir bakandanadeta “milli birkahraman” yaratmayasoyundular. Davuto¤lu, Ortado¤u’yayepyeni bir nizam veriyordu(!)Davuto¤lu, ABD D›fliflleri Bakan›Hillary Clinton’a “Türkiye’nin 62y›ll›k kesintisiz süren iliflkilerinikesme noktas›na” geldi¤ini söyleyince,ABD devreye girmifl ve ‹srail’i“hizaya çekmifl”ti. ‹srail’in MaviMarmara gemisinden tutuklad›klar›n›serbest b›rakmas›, Davuto¤lu’nunbaflar›s›yd›!!!K›sacas› ‹srail flovu neredeyse 1ay boyunca sürdürüldü. Ama denizbitti, kara göründü! fiov buraya kadard›.Burdan sonras› yoktu...AKP iflbirlikçi bir parti, Erdo¤anise emperyalistlerin bir maflas›yd›.Bu gerçek bir kez daha kendilerinehat›rlat›ld›.Kanada'da düzenlenen G20 zirvesiiçin Toronto’ya giden Erdo¤anObama ile iki kez görüfltü. 27 Haziran’dakiikinci görüflmeden sonraErdo¤an’›n ‹srail konusundaki görüflleride “farkl›laflt›.”Bu iki görüflmede Obama, ‹srailkonusunda ev ödevlerini verip,AKP’nin ‹srail flovunu bitirmesiniistiyordu. Bunun üzerine Erdo¤an:“‹srail ile iliflkileri normale döndürmek,olumlu sürece sokmak ge-44


ekir!” demeye bafllad›.Halk› aldat›p, ‹srail ilegizli iliflkiler kurdular!Gül, Erdo¤an, Ar›nç, Davuto¤lu,fiimflek... hepsi 1 ay boyunca halk›ngözüne baka baka yalan söyleyip,halk› aldatt›lar.Yalan, 1 Temmuz’da a盤a ç›kt›.AKP’nin yalanc›l›¤› iflbirlikçili¤i,halktan gerçekleri nas›l gizledi¤i birkez daha ortaya ç›kt›. ‹srail zulmünekarfl› büyük bir öfkeyle dolu olanmilyonlarca insan› aldatm›fllard›.Daha düne kadar ‹srail’i tehdit edenlerbugün iliflkileri gelifltirmek ad›nahalktan gizli iliflkiler kurmufllard›:D›fliflleri Bakan› Ahmet Davuto¤lu,29 Haziran günü saat12.30’da ‹srail Ticaret Bakan›Ben- Eliezer ile Brüksel’de gizlicegörüfltü.2.5 saat süren toplant›da, iliflkilerinnas›l onar›labilece¤i konufluldu.Yani iliflkiler yine “eskisi gibi”olmal›yd›. (Hani asla eskisi gibi olmayacakdiye esip gürlüyordunuz?!)Bakanlar›n ikinci görüflmeiçin yine gizli bir yer ve tarih belirledi¤iniyazd› bas›n.Bas›ndan ve halktan gizlenen bugörüflme “s›z›nca”, D›fliflleri Bakanl›¤›sözcüsü “görüflme iste¤inin ‹srail’dengeldi¤ini, görüflme de Türkiye’nin‹srail’in özür dilemesini istedi¤ini”söyledi. Suçüstü yakalanman›ntelafl› ile böyle piflkince biraç›klama yapt›lar.‹srail ise görüflme talebinin Türkiye’dengeldi¤ini aç›klad›. K›sacas›AKP ‹srail flovunu bitirerek, ‹srailkarfl›s›nda diz çökerek, 62 y›ll›kmüttefiki ‹srail ile yoluna devamedece¤ini göstermiflde oldu.Bir ay boyunca ‹srail’e dair söylediklerininyalan oldu¤u, o sözlerininhiçbir hükmü olmad›¤› da kan›tland›.Bir ay boyunca bizim söylediklerimizindo¤ru oldu¤u kan›tland›.Bakmay›n siz onlar›n at›p-tutmalar›na,a¤›zlar›ndan ç›kan kocakoca laflara... Hepsi bofl, hepsi yaland›r.Onlar b›rak›n ‹srail ile iliflkilerikesmeyi, tek bir anlaflmay› bileiptal edemezler.Onlar ancak meydanlarda hakarayan emekçilere sald›rmay›, iflkenceyapt›rmay›, ba¤›ms›zl›k isteyengençli¤i tutuklatmay› iyi bilirler.‹srail karfl›s›nda nedametgetirme s›ras› ‹HH’da‹srail, Filistin halk›n›n en do¤alihtiyaçlar›n› karfl›lamak için kulland›¤›“tüneller” de dahil Gazze’yibombalamaya, kuflatma ve ambargouygulamaya devam ediyor. Düzen‹slamc›l›¤› ise, iktidara ve emperyalizminçizdi¤i s›n›rlara paralel olarak‹srail karfl›s›nda nedamet getirmekiçin s›rada. Hem de Mavi Marmara’da‹srail’in katletti¤i 9 kiflininkan› kurumadan, katliam›nüzerinden daha 1 ay geçmeden yapt›larbunu.‹nsan Hak ve Hürriyetleri ‹nsaniYa rd›m Vakf› (‹HH)Baflkan› BülentY›ld›r›m, Hürriyet Gazetesi yazar›Ertu¤rul Özkök ile yapt›¤› röportajda,egemen s›n›flara, ‹srail’e güvenceüstüne güvence veriyor.(Hürriyet, 1 Temmuz 2010)‹srail ile sorun istemediklerinisöylüyor. Daha dün öyle demiyorlard›oysa. ‹srail’in Kanal 10 Televizyonu’nademeç verdi¤ini, ‹stanbul’dakiYahudiler ile iliflki kurmayaçal›flt›klar›n› anlat›p, ama kabulgörmediklerinden yak›n›yordu.Kendilerini kan›tlamak için Özkökgibi yeminli bir halk düflman›n›seçmeleri ne yapmaya çal›flt›klar›n›da gösteriyordu.‹srail televizyonlar›, “BülentY›ld›r›m uzlaflma ar›yor” anonslar›ylaverdiler bu konuflmalar›. Do¤rusuda oydu ve düzen ‹slamc›l›¤›,yine sistemden kopmama hesaplar›içindeydi.‹flte bunun sonucudur ki,Fetullah Gülen’den, AKP’ye,‹HH’dan ‹slamc›lar›n de¤iflikkesimlerine kadar istisnalar›d›fl›nda hepsi ‹srail’e veemperyalizme bir kez dahabiat etmektedirler.‹slamc›l›¤›n Siyonist‹srail’e güveniY›ld›r›m’›n Özkök’e yapt›¤›aç›klamalar içinde bir bölüm özellikleçarp›c›yd›.Özkök, “‹srail’in bu konulardakisicilini çok iyi biliyorsunuz. Bunuyapacaklar› belliydi” diyerek, bunara¤men niye gemilerle Gazze’yeyola ç›kt›n›z diyor?Y›ld›r›m’›n cevab› flöyledir:“Laf aram›zda, biz Türk-‹sraililiflkilerine güvendik. BizTürk’üz bize bir fley yapmazlardiye düflündük.”Evet, öyle düflünmüfllerdir.Emperyalizmi ve siyonizmi gerçektetan›mamaktad›r ülkemiz ‹slamc›lar›.Tarihleri boyunca bedelödememifllerdir çünkü. Yeflil kuflakta,Amerika’yla, ‹srail’le iflbirli¤iiçinde olduklar› için, onlar hakk›ndakide¤erlendirmeleri de çarp›kt›r.AKP’nin, tüm oligarflik iktidarlar›n‹srail’le çok iyi bir ittifak-müttefiklikiliflkisi içinde oldu¤unu çokiyi bilmekte ve bu iliflkiye karfl› mücadeleetmek bir yana, bu iliflkiyede güvenmektedirler. Kökü eskileregiden bir iliflkidir bu.Bu nedenledir ki, en çok “antisiyonist”kesildikleri zaman bile, ‹srailleiliflkilerin kesilmesini, tümanlaflmalar›n iptal edilmesini halaisteyememektedirler.‹flte bunun sonucudur ki, FetullahGülen’den, AKP’ye, ‹HH’dan‹slamc›lar›n de¤iflik kesimlerinekadar istisnalar› d›fl›nda hepsi ‹srail’eve emperyalizme bir kezdaha biat etmektedirler.Abluka alt›nda bombalanan veaçl›kla, ölümle kuflat›lan Filistinlileriçabuk unuttular. 5 kurflunla kafas›ndanvurulan 19 yafl›ndaki FurkanDo¤an’› ve katledilenleri çabukunuttular.31 May›s sabah›, “‹srail’e ölüm”diyerek, ‹srail elçili¤ini kuflatt›klar›-n› çabuk unuttular. K›sacas›, düzen‹slamc›lar› bir kez daha Gülen’in,AKP’nin izinden yürümeye devamediyorlar.Say›: 223Yürüyüfl4 Temmuz201045


Say›: 223Yürüyüfl4 Temmuz2010Avrupa Sosyal Forumu‹stanbul’da Bafllad›1-4 Temmuz günleri aras›ndayap›lacak olan Avrupa Sosyal Forumu'nun‹stanbul Maçka Park›'ndadüzenlenen programla aç›l›fl› yap›ld›.Halk Cephesi üyeleri 25Haziran günü forumu duyurmakiçin fiiflli Merkez Camii’nin yan›na,Osmanbey Otobüs Dura¤›’na,Mecidiyeköy Metrobüs Dura¤›’nave fiiflli Ticaret Meslek Lisesiyan›na pankartlar ast›lar.30 Haziran günü yap›lan aç›l›fltaTekel ‹flçileri ad›na Tek G›da-‹fl 8Nolu fiube'den Filiz Yavuz, MezepotamyaSosyal Forumu'nu düzenleyenlerdenAhmet Türk, DünyaKad›n Yürüyüflü temsilcisi Michelleve Yunanistan Sosyol ForumuGazi’deyozlaflmayakarfl› dostlukturnuvas›‹stanbul Gazi Mahallesi'nde13 Haziran'da bafllayanve bu sene 3. sü düzenlenenyozlaflmaya karfl›dostluk futbol turnuvas›devam ediyor. 30 tak›m›nkat›ld›¤› futbol turnuvas›ndasahaya bir çok tak›mmahalledeki yozlaflmay›teflhir eden pankartlarasarken Gazi ÖzgürlürlerDerne¤i imzal› 3temsilcisi Sissy birer konuflma yapt›lar.Filiz Yavuz Tekel direniflini anlat›rken,Ahmet Türk de bu forumuönemsediklerini belirterek; "Buradaverilen mücadele halklar›n kardeflli¤ive özgürlük mücadelesidir"dedi.Avrupa'dan kat›lan temsilcileryapt›klar› konuflmalarda yaflananekonomik krize de¤indiler. Michellekrizin kad›nlar üzerindeki etkilerindenbahsetti. Yunanistan'dan kat›lanSissy ise; eskiden Allah'a tapt›klar›n›,fakat art›k tanr›lar›n piyasalaroldu¤unu belirterek; "Yaflad›-¤›m›z bu krizin sebebi kendi yaratt›klar›bu tanr›d›r" dedi.Aç›l›flta son olarak ‹dil Kültürpankart da as›ld›. Pankartlarda"Yozlaflmaya ÇeteleflmeyeKarfl› GücümüzBirli¤imizdir, GençlerimizeÇa¤r›m›zd›r Gazi'yiBedellerle Kazand›k Yozlaflmay›H›rs›zl›¤› ÇeteleflmeyiKendimize Yak›flt›rmayal›m"denildi.Okan Y›ld›r›mfutbol turnuvas›‹stanbul Sar›gazi'de12 tak›m›n kat›ld›¤› vegeleneksel hale gelenOkan Y›ld›r›m FutbolTurnuvas› devam ediyor.Grup Yorum’la SöylefliMerkezi ad›na sahneye ç›karak kat›l›mc›lara"Hoflgeldiniz" diyenVeysel fiahin ‹dil Kültür Merkezibünyesinde çal›flmalar›n› sürdürenGrup Yorum'u sahneye davet etti."Dünyan›n her yerinde direnifllersürüyor. ‹nan›yoruz ki elbet birgün direnen halklar kazanacak, sosyalizmkurulacak" diyerek bafllad›-¤› konserinde, tecrite karfl› büyükdireniflte flehit düflen 122 devrimciiçin "Sevdan›za And Olsun" ve Filistin'deiflgale karfl› ölümüne vatan›n›savunan direniflçiler için "NasidEl Tahrir" marfllar›n› söylediler.Forumun ilk günü olan 1Temmuz günü ‹TÜ GümüflsuyuKampüsü’nde Devrimci AleviKomitesi ad›na Cafer Bintaraf›ndan “‹nanç Özgürlü¤ü veAlevilik” konulu seminer verildi.Cafer Bin verdi¤i seminerde ilkolarak devletin Alevilik üzerindekibask› ve afla¤›lamalar› üzerindedurdu. Önce Aleviler’in katledildi¤inisöyleyen Bin, flimdi iseAlevilerle birlikte Alevili¤in dekatledilmeye çal›fl›ld›¤›n› vurgulad›.Cemevlerinin afla¤›lanmas›,Alevi köylerine cami yap›lmas› venüfus cüzdanlar›nda bulunan dinhanesi üzerinde durulan seminersoru-cevap bölümünün ard›ndansona erdi.‹stanbul Ba¤c›lar’da bulunan Karanfiller Kültür Merkezi’nde25 Haziran akflam› Grup Yorum’la söylefli yap›ld›.12 Haziran’da ‹nönü stadyumunda55 bin kiflilik koro ile gerçekleflenkonserin olumlu ve olumsuzyanlar› konufluldu. Grup Yorum’danCihan Keflkek’in sorular› yan›tlad›¤›konserin sonuçlar›n› de¤erlendirdi¤isöylefliye 40 kifli kat›ld›.Karanfiller Kültür Merkezi'ndeÇocuklara Film GösterimiKaranfiller Kültür Merkezi çocuklar›n iste¤i üzerineyapt›¤› film gösterimine devam ediyor. 27 Haziran günüçocuklarla birlikte Karanfiller’in soka¤› haz›rland› ve filmgösterimi 70 çocukla bafllad›. Nefleli Ayaklar filmini izleyençocuklar›n baz›lar›na aileleri de efllik ediyordu.46


Bir ölümün daha ad› yoksulluk oldu‹stanbul fiile’de Baran isimli 7 yafl›nda bir çocukgirdi¤i denizde bo¤uldu. Hiç bir güvenlik önlemininal›nmad›¤› sahilde denize giren Baran, bir hafta komadakald›¤› hastanede hayat›n› kaybetti.Baran’›n ölümüyle ilgili bir aç›klama yapan Sar›gaziÖzgürlükler Derne¤i; “Bu ölümün de ad› yoksulluk oldu.Bu yüzden bu da bu düzenin iflledi¤i onlarca cinayettenbiridir. Hiçbir güvenlik önleminin al›nmad›¤›, halk›n kaderineterk edildi¤i bu sahillerde halka en ufak bir de¤erinverilmedi¤inin son örne¤idir Baran’›n ölümü” dedi.Televizyonlarda görünen ünlü ifladamlar› ve sosyeteninTürkiye’nin en lüks yerlerinde yapt›klar› tatillerdehiçbirinin öldü¤ünün görülmedi¤i söylenen aç›klamada,düzenin as›l sahiplerini korudu¤u belirtildi.Aç›klaman›n sonunda utanmadan üç çocuk isteyenTayyip Erdo¤an’a cevaben may›n patlamas› sonucu yada bo¤ulma sonucu ölenlerin yoksul çocuklar›n oldu¤uvurgulanlad›. Aç›klaman›n sonunda; “Bir gün Baranlar’›nölmeden gülebildi¤i güzel günler verece¤iz tüm çocuklara…”denildi.‹kitelli Özgürlükler Derne¤iüyesine muhbirlik teklifiAKP polisi yeni icraatlar›nadevam ediyor. ‹stanbul’da ‹kitelliÖzgürlükler Derne¤i üyesiUmut Abay’a muhbirlik yapmas›teklif edildi. Konuyla ilgili 19Haziran’da dernekte bas›n toplant›s›yapan Abay, 8 May›s günühiçbir gerekçe gösterilmedengözalt›na al›n›p terörle mücadeleflubesinde psikolojik bask› veiflbirlikçilik tekliflerine maruz kald›¤›n›, ç›kt›ktan hemenbir gün sonra polisler taraf›ndan telefonla aramalarbafllad›¤›n› söyledi. Son olarak bir hafta öncearayan polislerin “buraya gelip bizimle görüflmen gerek,mahkemen hala devam ediyor kendi iyili¤in içinbizimle görüflmelisin” diyerek tehdit ettiklerini söyleyenAbay; bundan sonra kendisinin ve ailesinin bafl›nagelecek her türlü olaydan polisin sorumlu olaca-¤›n› belirtti.G-20 toplant›lar› emperyalistlerinkrizine çözüm olmayacak!G-20 Zirvesi, 26 Haziran günü Kanada’n›nToronto kentinde yap›ld›. G-20toplant›lar›, kapitalizmin sorunlar›n›n tart›fl›ld›¤›,sorunlar›na çözümler arand›¤›toplant›lar olma özelli¤ini tafl›yor.Hem aralar›ndaki sorunlar› tart›fl›p, çözümekavuflturmak, hem de emperyalistkapitalistsistemin sorunlar›na çözüm bulmakamac›yla kapitalist ülkelerin devletbaflkanlar›, baflbakanlar› bu zirveye kat›lmaktad›r.Emperyalist-kapitalist ülkelerin bütçeaç›klar›, yaflanan ekonomik krizler, Yunanistanile süren tart›flmalar ve önümüzdekigünlerin ekonomik sorunlar› zirvenintart›flma konular› oldu.Emperyalist-kapitalist dünya’n›nliderleri G-20 zirvesinde;bütçe aç›klar›n› azaltmak ve bankac›l›ksistemlerini kendi aç›lar›ndandaha güvenli hale getirmek için ortakbir yol izlenmesi konusunda anlaflamad›lar.O nedenle ülkelerin kendi belirleyecekleriyollar› izlemelerinde uzlaflt›lar.Binlerce polisin korudu¤u binalardakapitalizmin sorunlar› tart›fl›l›r ve krizinyükü geri-b›rakt›r›lm›fl ülkelerin üzeriney›k›l›rken “d›flarda” ise binlerce anti-emperyalistzirveyi protesto etti.Zirve bafllamadan günler öncesi Toronto’datoplanmaya bafllayan anti-emperyalistlerinsay›lar› 10 bini aflt›.Zirve boyunca çefltili gösteriler yap›larak,emperyalist kapitalistlerin zirveleri vealacaklar› kararlar protesto edildi.Polisin ola¤anüstü güvenlik önlemlerinera¤men, binlerce anti-emperyalist,anti-Amerikanc› 2 polis arac›n› atefle verdi.Ele geçirdikleri di¤er polis araçlar›n›da tahrip etmeye çal›flt›lar.Anti-emperyalistler, anti-Amerikanc›-lar McDonalds, Starbucks, CIBC ve Scotiabankgibi emperyalist kurulufllara yönelikeylemlerde yapt›lar. Buralar› hedef alarak,binalar›n› tahrip etmeye çal›flt›lar.Zirve bu protestolarla sürdü ve protestolarile kapat›ld›.Afganistan’da27 günde 91NATO askericezaland›r›ld›Afganistan’da düzenlenenbombal› sald›-r›da NATO’ya ba¤l› birasker cezaland›r›ld›.Afganistan’daHaziran ay›boyunca NATO’nun askerkayb› 91’e ç›kt›.K›sa bir süre önce deyine ülkenin farkl› 2bölgesinde NATO askerlerineyönelik eylemde5 NATO askericezaland›r›lm›flt›.Polonya ordu yetkililerive ‹ngiltere SavunmaBakanl›¤› dahaönceki çat›flmalarda askerkay›plar› oldu¤unuaç›klad›.Amerikan emperyalistleridirenifli k›rmakiçin daha çok iflgalci askergönderse de direnifliflgalcilere karfl›n sürüyor.Say›: 223Yürüyüfl4 Temmuz201047


Say›: 223Yürüyüfl4 Temmuz2010"H›rs›zl›k Çözüm De¤il"Halk Cephesi’nin yozlaflmayakarfl› mücadelesi sürüyor.H›rs›zl›¤›n halk›n kültürüyle alakas›olmad›¤›n›, yoz kültürün bir parças›oldu¤unu söyleyen Halk Cephelilerafifllerle, toplant›larla çal›flmalar›n›sürdürüyorlar.Gazi Halk Cephesi"H›rs›zl›k Çözüm De¤il"‹stanbul, Gazi Mahallesi’nde birsüredir, Gazi Halk Cephesi’nindevam eden h›rs›zl›¤› önleme kampanyas›ylailgili ozalitler as›ld›.23 Haziran günü as›lan ozalitlerdeh›rs›zlara ça¤r› yap›larak“H›rs›zlara Ça¤r›m›zd›r, H›rs›zl›kYapmak Onursuzluktur OnursuzYaflamaktan Vazgeçin” yaz›l› ozalitleras›ld›. Gazi Halk Cephesi imzal›ozalitlerde ayn› zamanda halka daça¤r› yap›larak “H›rs›zl›k ÇözümDe¤il Halk›n Dayan›flmas›n› Örgütleyelim”denildi. Mahallenin birçokbölgesine 50 ozalit as›ld›.H›rs›zl›k kampanyas› dahilinde30 Haziran günü bir halk toplant›s›düzenlendi. Gazi Mahallesi SultanDü¤ün Salonu’nda düzenlenentoplant›da yaflanan h›rs›zl›k olaylar›,polisin h›rs›zlarla ortakçal›flmas› gibi konulara de¤inildi.H›rs›zl›k konusunda al›nacakönlemlere de de¤inilen toplant›dah›rs›zl›k konusunda mahalleningüvenli¤i için gece mahallenin beklenmesi,h›rs›zl›k olaylar›n›n haberverilebilece¤i bir telefon a¤›oluflturulmas› ve h›rs›zl›k konusundamahallede kitlesel bir yürüyüflyap›lmas› karar› al›nd›.Kampanyaya halk›n kat›l›m›n›nnas›l sa¤lanaca¤›n›n da tart›fl›ld›¤›toplant›ya 100 kifli kat›ld›.H›rs›zl›¤a Karfl› CepheYaz›lamalar›‹stanbul, Gazi Mahallesininbirçok bölgesinde h›rs›zl›¤› önlemekampanyas› kapsam›nda Cephelileryaz›lamalar yapt›.Cephe imzal› yaz›lamalardah›rs›zl›k yapman›n suç oldu¤u vurgulanarak,h›rs›zlar uyar›ld›.23 Haziran günü yap›lanyaz›lamalarda "H›rs›zl›k YapmakSuçtur, H›rs›zlardan HesapSoraca¤›z" denildi.Okmeydan›’da H›rs›zlaraMüdahale ve PolisleÇat›flma‹stanbul Okmeydan›’nda 28 Hazirangünü sa¤l›k oca¤› yan›nda bireve iki h›rs›z›n girdi¤i görülmesiüzerine Halk Cepheliler’e haber verildi.H›rs›zlar Halk Cepheliler taraf›ndanyakalanarak bu ifli kimin ad›-na yapt›klar› konusunda sorgulanaraksokaklarda ve kahvelerde teflhiredildiler. Yar›m saat sonra akreparaçlar›yla mahalleye gelen polisler,arac› Cepheliler'in üzerine sürünceçat›flma ç›kt›. “Katil PolisMahalleden Defol!” sloganlar›yla,ellerde tafllarla arac›n ve polisin üstüneyüründü. En son müdahaledeaynalar› ve camlar› k›r›lan araç birdaha gelmeye cesaret edemedi.Polisler mahalleden kovulduktansonra h›rs›zl›k yapan gençlerdenbir daha h›rs›zl›k yapmayacaklar›sözleri al›nd› ve cezalar› verildi.Alibeyköy: MahallemizdeYozlaflmaya ‹zinVermeyece¤iz‹stanbul'da Halk Cepheliler 28Haziran günü AlibeyköyAkflemseddin Mahallesi Bar›flManço Park›’nda gezerken ballyçeken iki serseriye müdahale ettiler.Sonras›nda bu kiflileri parktadolaflt›rarak teflhir edip insanlardanözür dilettiler. Bally çekenler parktakihalka "biz uyuflturucu içti¤imiziçin devrimciler bize müdahale ettilersizlerden ve devrimcilerden özürdiliyoruz"dedikten sonra parktanuzaklaflt›r›ld›lar. Parktaki yafll›-genç, kad›n erkek tüm insanlarCepheliler’i alk›fllayarak desteklediler.Daha sonra park›n çal›l›k diyetabir edilen bölgesinde ahlaks›z birhalde olan bir bayan ve erkek dedövüldükten sonra bölgeden kovuldular.Halk Cepheliler mahallelerindeyozlaflmaya karfl› mücadelelerinisürdürmeye devam ediyorlar.48


Avrupa’daAnadolu Gençlik Pikni¤iKöln’de Yap›ld›Anadolu Gençlik hareketinin örgütledi¤i "AnadoluGençlik 1. Pikni¤i" 27 Haziran'da Almanya Köln'nünChorweiler semtinde yap›ld›. Piknikte önce AnadoluGençlik temsilcisi Avrupa'da yaflayan gençli¤in sorunlar›nade¤indi¤i bir konuflma yapt›.Ard›ndan "Grup Anatolia" sahneye ç›karak Türkçe,Kürtçe ve Zazaca türkü ve halaylar› ile pikni¤e kat›lanlaracoflkulu anlar yaflatt›lar. Bir saat süren Grup Anatolian'n›nprogram›n›n ard›ndan yaklafl›k 250 kifli ile,Stammheim Davas› Bitiyor28 Kas›m 2006'da Anadolu Federasyonu Bürosunave federasyon bünyesinde faaliyet yürüten derneklereyap›lan bask›nlar sonucunda tutuklanan Ahmet DüzgünYüksel ve Devrim Güler'in Stammheim'daki 129bmaddesinden aç›lan davalar› 6 Temmuz'da AhmetDüzgün Yüksel'in okuyaca¤› savunma ile son bulacak.Anadolu Federasyonu yapt›¤› ça¤r› ile yaklafl›k üçy›ld›r süren davan›n 6 Temmuz günü sabah saat09.30'da bafllayacak olan son duruflmas›n› izlemeye,Türkiyeli devrimcileri sahiplenmeye ça¤›rd›.Özgürlük Ça¤r›s› 50. Haftas›nda26 Haziran günü, Almanya'n›n Köln kentinde, 50.haftas›nda Dom Meydan› eylemi gerçekleflti.Anadolu Federasyonu üye ve yöneticilerinin evlerineve derneklere düzenlenen operasyon sonras› gözalt›naal›n›p tutuklanmas›n›n ard›ndan, Özgürlük Komitesitaraf›ndan bafllat›lan "Nurhan Cengiz Ahmet'eÖzgürlük" eylemi 50. haftas›nda devam ediyor. 26 Hazirangünü Dom Meydan›’nda tutuklu arkadafllar›n›nfoto¤raflar›n›n yer ald›¤›, Almanca "Nurhan, Cengizve Ahmet'e Özgürlük" yazan pankart›n› açt›lar ve ikisaat boyunca ordan geçen, ilgilenen herkese bilgi verdiler.Hamburg Anadolu Gençlik'tenYaz›lamalarHamburg Anadolu Gençlik, 27 Haziran'da yap›lacakolan Gençlik Pikni¤inin çal›flmalar›n› sürdürürken 19 Hazirangünü de Hamburg'un çeflitli semtlerinde “Irkç›l›¤aKarfl› Birleflelim”, “Politik Tutsaklara Özgürlük”, “Dev-Genç” vb. içerikli Anadolu Gençlik imzal› yaz›lamalaryapt›lar.Halk Sofras›nda, haz›rlanan yemekler yenildi. AnadoluFederasyonu baflkan› Latife Ad›güzel yapt›¤› konuflmas›nda;Gençlerimizin gelece¤imiz oldu¤unu belirterekAvrupa'da yaflanan hak gasplar›n› ve ›rkç› sald›r›larade¤inerek daha fazla örgütlenmek gerekti¤ini belirtti.Çeflitli programlarla devam eden pikni¤ine 250 kiflikat›ld›. Halay, skeç ve dans gösterilerinde etrafta pikni¤egelen Türkiyeliler'in kat›l›m› ile 500 kifliye kadar ç›kt›.Hamburg: Yürüyüflümüz SürüyorHamburg Yürüyüfl okurlar›, 6. y›l›na giren dergilerinidaha fazla insana ulaflt›rmak için bafllatt›klar› kampanyaçerçevesinde afiflleme çal›flmalar›na bafllad›lar.19 Haziran günü, Hamburg Sternschanze ve çevresinde100 adet afifl yapan Yürüyüfl okurlar›, 20 Hazirangünü de "Yürüyüflümüz Sürüyor" CD'lerini toplu olarakizlediler. Kampanya çal›flmalar›n› önümüzdeki günlerdede çeflitli programlarla sürdüreceklerini belirtenokurlar›m›z, dergimizi tüm göçmenlere ulaflt›rmay› vegerçekleri halka tafl›may› hedefliyorlar.Fransa Nancy'de Emeklilik Yafl›ProtestosuCumhurbaflkan› Sarkozy ve Baflbakan Fillon hükümetininemeklilik reformuna karfl›, Fransa'nin Nancy flehrinde,24 Haziran günü eylem yap›ld›.Emeklilik yafl›n›n 60'tan 62'ye ve tam emeklilik yafl›n›nda 65’ten 67’ye ç›kart›lmas›na karfl› yap›lan protesto yürüyüflüne10 bin kifli kat›ld›.Fransa genelini kapsayan 27 May›s'taki ilk eyleme birmilyon üzerinde bir kat›l›m sa¤lanm›flt›. ‹kincisi 24 Haziran'dadüzenlenen protesto eylemine de bir milyona yak›nbir kat›l›m sa¤land›.Bu protesto eylemlerine Nancy Anadolu Kültür ve SanatEvi (NAKSE) de sembolik bir kat›l›m sa¤lad›.NAKSE 19 Haziran günü de, Fransa'daki özgürlüklereve yabanc›lar›n haklar›na yönelik k›s›tlamalara karfl›,Nancy ‹nsan Haklar› kurumu, Sosyalist Parti, Yeni Anti-Capitalist Parti, Fransa Komünist Partisi, Hukukçular veYarg›çlar›n Sendikas› vb. birçok kurum ve kurulufllar›n organizeetmifl olduklar› programa kat›ld›. Bin kiflinin kat›ld›¤›program, müzik dinletisi, tiyatro, dans ve fliir dinletisiyleson buldu.Say›: 223Yürüyüfl4 Temmuz201049


Honduras Darbesinin Y›ldönümü’ndeAvrupa’da EylemlerBundan tam bir y›l önce 28 Haziran’da,Honduras’daki baflkanManuel Zelaya bir askeri darbeyleiktidardan düflürüldü. Zelaya’ya yönelikdarbenin bir sebebi ise, önerdi¤ibir referandum olmufltu. Bu referandumdahalk›n oylamas›yla biranayasal kurul toplanabilir ve Honduras'takat›l›mc› bir demokratikleflmeyeyol açacakt›.28 Haziran günü darbeye karfl› veUlusal Halk Direnifl Cephesi(FNRP) lehine Berlin ve ‹sviçre'ninyan›s›ra Viyana'da çeflitli demokratikkitle örgütlerinin kat›ld›¤› bir eylemyap›ld›. Eylem ça¤r›s›nda "Avusturya,AB ve Bat› de¤er toplulu¤ununsözde savunduklar› hukuk devlet ilkelerinerede?" denilerek AvrupaBirli¤i ve üye devletlerinin bu konudakiriyakarl›¤›na dikkat çekildi.Eylemde "AB ve Avusturya: Kararl›flekilde fliddet rejimine karfl›","Honduras'taki askeri darbeye hay›r","ABD - Honduras'tan Defol Yaflas›nHalk›n Direnifli" ve "DireniflSürüyor" yaz›l› pankartlar aç›ld›,darbeciler taraf›ndan katledilen direniflçilerinresimleri gösterildi. Eylemdeyap›lan konuflmalarla darbecilerininsanl›k suçlar›n› teflhir edilerekdireniflin bir umut kayna¤› oldu¤uanlat›ld›. Halk Cephesi ad›na yap›lanaç›klamada "Latin Amerika emperyalizminbir laboratuvar› olarak tarihtebirçok kez darbelerle karfl› karfl›yakalm›flt›r. Onbinlerce insan bafltaABD olmak üzere, emperyalist vekapitalist haydutlar›n ç›karlar› içinkaç›r›l›p katledildi. Ancak Filistin veIrak'ta da oldu¤u gibi Honduras'takidirenifl bizlere umut veriyor ve enternasyonaldayan›flman›n önemininbirkez daha alt›n› çiziyor. Bu umutbize güç veriyor" denildi.Yap›lan konuflman›n bitimindeTürkiye'de TAYAD'l›lara yöneliktutuklama operasyonundan bahsedilerektüm kat›l›mc›lara TAYAD'l›larasahip ç›k›p Türkiye Adalet Bakanl›¤›ve TBMM'ye göndermeküzere haz›rlanan imza metni imzalamayaça¤r› yap›ld›. Bu konudaduyarl›l›k gösteren kat›l›mc›lar eylemda¤›lmadan TAYAD'l›lar vetecrite karfl› imzalar›n› verdiler.Berlin'deki gösteri Honduras Büyükelçili¤i'ninönünde yap›ld›. Berlin'dekikonuflmac›lar özellikleFDP'ye yak›n Friedrich-Naumann-Vakf›'n›n darbeye sundu¤u deste¤edikkat çektiler. Da¤›t›lan bildirilerde"darbe rejiminin tüm suçlar›n›n eksiksiza盤a ç›kar›lmas›n›" talep edildi.Eylem ça¤r›s›nda "Nauman-Vakf›Latin Amerika'dan Defol" denildi.Say›: 223Yürüyüfl4 Temmuz2010AVRUPA’dakiB‹ZYine bir tatil dönemine girdik.Biz, Avrupa'da yaflayan Türkiyelilerolarak tatile gitmekle Türkiye'ye gitmekayn› anlama gelmektedir genellikle.Ad› tatildir ama amaç, özlemgidermektir efl dostla. Ad› tatildirama vatan hasretini gidermektirasl›nda. Ad› tatildir ama kimimizba¤›m›z›, bahçemizi düzenlemekiçin topra¤›n kokusunu çekmeyegideriz. Gitmiflken mezarl›klar›-m›z› temizleriz ailemizin, kiremitleriniaktar›r›z baba oca¤›m›z›n...Vatan elbette ki sadece yukar›dasayd›klar›m›z de¤ildir. Düzenin halk›m›zasald›r›lar› gün be gün katlanarakartarken; hak ve özgürlük mücadeleside kitleselleflerek büyümektedir.Çünkü memleket sevdam›z ilemücadelenin yaratt›¤› kahramanl›klar›nbize yaflatt›¤› onur tutar bizi y›lboyu ayakta.Duvarlarda solmaya yüz tutan birslogan m› görürüz, hemen akl›m›zabüyük ailemizle olan kiflisel tarihimizakl›m›za gelir. Hele de solmayayüztutan sloganlar›n yan›nda, vatan›-m›z›n güncel sorunlar› üzerine tazeyaz›lamalar› görürsek coflkumuz birkat daha artar. Ve o zaman ne yaflad›-¤›m›z hasretliklerin, ne de ac›lar›nhiçbirinin bofla olmad›¤›n› bir keredaha yaflar›z.TAT‹L'e mi,TÜRK‹YE'ye mi?12 Eylül sonras› y›llar boyuncabir ço¤umuz uzak kalm›flt›k vatantopraklar›ndan. Yavafl yavafl gitmeyebafllad›¤›m›z y›llarda da çeflitli kayg›larlabüyük ailemize ulaflmaya çal›flmadangeri dönmüflüzdür. Tabi buarada tatilci gibi gitti¤imiz yerlerdede halk›m›z›n mücadelesine tan›kolamayaca¤›m›z beldelere gidip,bronzlafl›p daha sa¤l›kl› bir d›fl görünümümüzolmas›na karfl›n; 'memlekettemücadele kalmam›fl, kimseninbunca ödenmifl bedellerden haberiyok' fleklinde bir buruklukla döndü-¤ümüz seferler az olmam›flt›r.Son bir y›la bir bakal›m: Memleketimizinbir çok flehrinde kitleselolarak 'Ferhatlar’›n, Enginler’in sesisusmayacak' sloganlar›, 'ABD Defol'hayk›r›fllar›, yüzbinlerin 'Yaflas›n 1May›s' hayk›r›fllar› Elli befl bin kiflilikbir koroyla kavgam›z›n türküleriydidamgas›n› vuran.Eflimizi, dostumuzu da ziyaretedip hasret giderelim. Vatan›m›z›ndo¤as›n› da doya doya içimize çekelim.Akrabalar›m›z›n mezarlar›n›da temizleyelim.Ama gitti¤imiz heryerde büyükailemizi de arayal›m. Onlar› birçokflehrimizde olan derneklerimizde bulabiliriz,birçok kentin meydanlar›ndakavgam›z›n sloganlar›n› atarkenbulabiliriz. Kucaklaflal›m, seslerimizionlar›n sesine katal›m. Bu coflku bizielkap›lar›nda bir y›l daha dirençli k›-lacak, vatana bir ad›m daha yaklaflt›-racak, büyük sevdam›za hasretimizidoya doya ç›karm›fl olaca¤›z.Vatan topraklar›na gidecek olantüm insanlar›m›za iyi tatiller diliyoruz.50


ZEKA TEST‹: KAFATASÇILIKAlmanya'daki iktidar partisiCDU (Hristiyan Demokratlar Birli-¤i)'nun Berlin Eyalet Teflkilat› ‹çiflleriPolitikalar› Sözcüsü PeterTrapp, göçmen iflçilere yönelik ZekaTesti talebinde bulundu.SPD(Almanya Sosyal DemokratPartisi) üyesi Özcan Mutlu ise zekatestinin milletvekillerine uygulanmas›gerekti¤i cevab›n› verdi.Özcan Mutlu'nun kafatasç›Trapp'a verdi¤i cevapta göstermektedirki, as›l sorunun anlafl›lmad›¤›da ortadad›r. Sorun kimin daha zekioldu¤u ile ilgili bir mesele de¤ildir.Yine SPD Berlin Eyalet MeclisiÜyesi Bilkay Öney de, bu tip aç›klamalar›ntoplumdaki huzuru bozdu¤unu,mant›kl› siyasetçilerin sorumsuzcaaç›klamalar yapmaktankaç›nmas› gerekti¤ini söyledi.Düzen partilerinin yap›s› mant›klaveya sorumluluk duygusuylaaç›klanamaz. Bir düzen partisine›rkç› dememek için bunca mant›kzorlamas›na gerek yoktur.Sorunun özü ›rkç›-faflist politikalar, hak gasplar› ve yabanc› düflmanl›¤›ile ilgilidir. Avrupa'da sivilfaflist, Neo-Nazi örgütlerin yabanc›-lara yönelik ev yakma, diri diri yakma,linç gibi eylemlerinde ›rkç› sald›r›lar›ndabir art›fl vard›r.Bugün hemen tüm Avrupa'da›rkç›l›k bayra¤›n› elinde tutan bumarjinal neo-Nazi örgütlerin söylemleri,emperyalist devletlerinyönlendirmesi ile yay›lmaktad›r. Onedenle yabanc› düflmanl›¤›na sar›-lanlar aras›nda hristiyan demokrat,liberal demokrat ve sosyal demokratisimlerde vard›r.Sosyalist blokun oldu¤u süreçlerdeNeo-Nazi örgütlerin oy oranlar›hemen tüm Avrupa'da yüzdebirlerdedir. Sosyalist iktidarlar›n“y›k›lmas› “ ile birlikte kapitalistdevletler ›rkç›l›¤› ve yabanc› düflmanl›¤›n›gelifltirip büyütmüfllerdir.Özellikle 11 Eylül sonras› yükseltilengericilik politikalar› sayesindebugün hemen tüm AB ülkelerinde›rkç›-faflist partilerin oylar› yüzdeotuzlara varm›flt›r.Sorun bununla da s›n›rl› kalmam›flt›r.Irkç›-faflist oylar›n geliflmesiortan›n sa¤› ve solu diye bilinen veisimlerine bir de 'demokrat' yaftas›ekleyen düzenin büyük partileri de,›rkç›-faflist propoganday› kullan›rhale geldiler. AB ülkelerinde 11 Eylülsonras› sald›r›lar›n artmas›, siyasigericilik, tüm düzen partilerinidaha da “sa¤c›”laflt›rm›flt›r.Demokratik hak ve özgürlüklerinhergün budand›¤› AB'de Trappgibi politikac›lar bir istisna de¤il;genel emperyalist politikalar›n birsonucudur. Hitler'i, kafatasç› Naziler’iyaratan da, Trapp gibileri yaratanda ayn› tekellerin politikalar›d›r.Bugün zeka testi,peki yar›n?..Geçmiflte Neo-Nazi örgütlerinYunanistan'da tutsak ürünleri sergilendi"Direnerek üreten, üreterek direnen" devrimci tutsaklar›n el ürünleriYunanistan'daki gençlik festivallerinde, politik etkinliklerde sergilenmeyedevam ediyor.Haziran ay›nda, Atina'da, Yunanistan Komünist Gençli¤i, KomünistKurtulufl Gençli¤i ve Yunanistan Komünist Örgütü Gençli¤i'nin festivallerindeHalk Cepheliler taraf›ndan tutsak ürünleri sergisi aç›ld›.Binlerce kiflinin kat›ld›¤› festivallerde Halk Cepheliler’in açt›¤› standailgi yo¤un oldu. Standa gelen ziyaretçilere F Tipleri ve tecrit konusundabilgi verilirken ayr›ca ürünlerin tutsaklar için direnmenin bir arac› oldu¤u,olanaks›z koflullar içinde üretme iradesi, devrimci yarat›c›l›k anlat›ld›.dillendirdi¤i zeka testi türündeki›rkç›-faflist propoganda bugün dahagenifl kesimler taraf›ndan dile getirilmektedir.Yabanc›lara yönelik ›rkç›l›k ABülkelerinde bir tabu de¤ildir. Neo-Naziler bunu ony›llard›r zaten yap›-yorlard›. Ve bu partiler de Almanya'dabizzat Anayasay› KorumaÖrgütü taraf›ndan yönlendirilipdesteklenerek, yabanc›lar›n üzerinesal›n›yor.AB ülkelerinde ›rkç› politikalarhiç de yeni de¤ildir. Bütün AB ülkelerindeyabanc›lar›n hak ve özgürlüklerinik›s›tlayan Yabanc›lar Yasalar›mevcuttur. Yabanc›lar Yasalar›öz olarak geçmiflte Güney Afrika'dasiyahlar ve beyazlar›n hak veözgürlüklerini belirleyen Apartheidyasas›ndan hiçbir fark› olmayan yasalard›r.K›sacas›; düzenin temelinde ›rkç›l›kvarsa, düzen partilerindenCDU gibi, CSU gibi gerici partilerinde kafatasç›l›¤› savunmas›ndagaripsenecek bir durum yoktur.Trapp gibileri, Berlusconi gibi'medeniyetler çat›flmas›'n›n savunucular›n›nbirer karikatüründen baflkabirfley de¤illerdir.Burada önemli olan; anti-faflistlerin,demokratlar›n tavr›d›r. Art›ksorunu yaratanlar›n ismini daha netkoymak zorunday›z. Irkç›-faflist örgütlenmelerin,yabanc› düflmanl›¤›-n›n, hak gasplar›n›n arkas›nda emperyalistlerinpolitikalar›n›n oldu-¤unu görmeliyiz.Böyle olunca da, yabanc› düflmanl›¤›sadece Neo-Naziler’le s›-n›rl› kalm›yor.. Kendilerine hristiyandemokrat veya liberal demokratisimleri vermeleri hiçbir anlam tafl›-maz. Yapt›klar› aç›kt›r: ›rkç›l›k yap›yorlar,kafatasç›l›k yap›yorlar.Yabanc› düflmanl›¤›n›n bir örne-¤i olan zeka testi uygulamas› ile ayn›zamanda halklar› afla¤›lamayaçal›fl›yorlar. Kendilerini hep “üstün›rk” olarak görenler tarihte nas›l birrol oynad›klar›n› da görmelidirler.Say›: 223Yürüyüfl4 Temmuz201051


değinmeleryeniMGK Bildi¤iniz GibiBir süredir unutulmufltu MGK toplant›lar›.Epeydir muhabirler, toplant› sonuçlar›n› kap›dabeklemiyorlard›. Hatta gazeteler bile küçük birerhaber yapmakla yetiniyordu.Geçti¤imiz hafta yine çok gündemdeydi MGKtoplant›s›. Muhabirler yine sonuçlar› “canl› yay›nda”bildirmeye bafllam›flt›. Ama sonuçlar› okuyuncaanlafl›ld› ki, 25 y›ld›r ayn› tas ayn› hamamd›. SizeMGK tarihinden biraz ayr›nt›:- MGK bugüne karar 300’den fazla toplant›yapm›fl.Her MGK toplant›s› ortalama 4 saat... Yani 1200saat. Yani 100 gün boyunca toplanm›fllar...Konuflmufl konuflmufl konuflmufl ve fakat, herseferinde kopyala yap›flt›r yapt›klar› bir bildiridenbaflkas›n› ç›karamam›fllar..Benim o¤lum bina okur...Erdo¤an bu ‘dil’inereden ald›?Tayyip Erdo¤an 29 Haziran günkü grup konuflmas›ndadedi ki:“BDP kendini kapatt›rmak için elinden geleni yap›yor...”Bir an kendimizi flubede sand›k.Bilmeyenler vard›r belki, ama bu sözün en çokduyuldu¤u yer, flubeler, iflkencehanelerdir.‹flkenceci kan ter içinde bir an durur ve biraz önce falakayaçekti¤i san›¤a flöyle der: : “Kendine eziyet ettirme o¤lum...”Baflka bir sahne: Papaz rolündeki iflkenceci, bir türlü iknaedemedi¤i bir san›¤› biraz sonra “cellatlara” teslim edecektirama yine de son kez konuflur: “ne kendin yorul, ne bizi yor...”Sadakaya ek!Asgari ücrete zam yap›ld›.‹lk alt› ay için yüzde 5.2ikinci alt› ay için yüzde 4.3.Ne denir flimdi bu zamma?Sadakan›n üzerine sadaka biledenemeyecek bir miktar dahaeklenmifltir.SÖZ!“Kafan›n ›st›rab›gövdenin ›st›rab›ndandaha kötüdür.”Syrus


At izi de,it izi de bellidirAKP’liler puslu havay›seviyor; Adalet Bakan›terör edebiyat› ile kontrgerillay›akl›yor, yaflanm›fltarihi anlafl›lmaz halegetiriyor. Adalet Bakan›,Abant Platformu’nda yapt›¤›konuflmada bak›n nas›lpusland›r›yor her fleyi:“1993 y›l› 90’l› y›llar›nen karanl›k y›l› olmufltur.Cumhurbaflkan› TurgutÖzal’›n flüpheli ölümü,Eflref Bitlis’in flüphelibir kazada hayat›n› kaybetmesive U¤ur Mumcu’nunkatledilmesi ayn›y›la rastlar. Yine MuammerAksoy, Bahriye Üçok,Çetin Emeç, Ahmet TanerK›fllal›, Hiram Abbas,Memduh Ünlütürk, KemalKayacan, Hulusi Say›n budönemde suikasta u¤rad›-lar”.Kontrgerillan›n katletti¤iayd›nlar ile cezalad›r›-lan halk düflmanlar›n› ayn›kefeye koyuyor AdaletsizlikBakan›.Ama mümkün mü atizi ile it izini kar›flt›rmak...Arif olan anlar.FOS‹srail’i “tehditediyordu iktidar:“Türkiye’nin dostlu-¤u ne kadar önemliysedüflmanl›¤› da o kadarfliddetlidir.”“‹srail'in sald›r›s›cevaps›z kalmayacakt›r.”Sonras› malum.. Otelsuitlerinde gizli görüflmeler,samimi tokalaflmalarv.b.Böyle durumlardaAnadolu’da bir söz kullan›l›r.Deriz ki: Fos ç›kt›!Bu da fos ç›kt›.YürüyüflteTek YolTÜS‹AD Nas›l Bir Türkiye ‹stiyor?Biz TÜS‹AD’dan Ne ‹steyebiliriz?TÜS‹AD patronlar›ndan Güler Sabanc›,geçen hafta yapt›¤› bir aç›klamadaflöyle dedi: “Da¤dakiler ve aileleride bizim kardefllerimiz.”Patronlar›n “kardefllik” anlay›fl› farkl›.Genelkurmay geçti¤imiz günlerdeaç›klad›.Kürt ulusal kurtulufl mücadelesi temelindesüren savaflta, 42 bin kifli ölmüfl.Ve bunun 30 bini aflk›n bölümü,Sabanc›’n›n “da¤dakiler ve aileleri” dedikleri.Onlarca y›ld›r “da¤dakiler ve aileleri”katledilirken o kardefllik hiç mi ak›llar›nagelmemiflti TÜS‹AD patronlar›-n›n?*TÜS‹AD patronlar›, daha önce de birkaç kez benzer ç›k›fllar yapt›lar. “Demokratikleflmepaketi” haz›rlad›lar.“Do¤u Raporu” bafll›¤›yla Kürt sorununaçözüm sundular.Fakat, her seferinde, bu raporlar› ortayaatmalar›n›n üzerinden çok zamangeçmeden, kendi sunduklar› çözümlerintam tersini yapan iktidarlar›n da bafldestekçisi oldular.TÜS‹AD’›n “Kürt sorununa çözüm”önerilerini sundu¤u dönemle, halka karfl›“topyekün savafl”› destekledi¤i dönemleraras›nda çok uzun y›llar yoktur.Peki neden böyledir? Bu bir tutars›zl›km›?TÜS‹AD için esas olan, çarklar›ndönmesidir.E¤er bir dönem Kürt sorununun çözümünüistiyorsa; o zaman anlafl›l›r ki,Kürt sorununun çözümsüz kalmas›, iflbirlikçitekellerin çarklar›n›n dönmesineengel olmaya bafllam›flt›r.E¤er sömürü, ya¤ma ve talan›n çarklar›,flu veya bu flekilde yeniden döndürülmeyebafllanm›flsa, TÜS‹AD patronlar›“demokratikleflme paketi”, “Do¤uRaporu”, “bürokraside reform”, “Yerelyönetimlerde devrim” gibi çok çeflitliadlar alt›nda sunduklar› “demokratik”giriflimlerini geriye çekiverirler.Nitekim, Güler Sabanc› “kardefllik”tendem vururken, kendilerinin“gözbebe¤i” olan ordu, Kandil’i bombal›yordu.Da¤dakiler ve aileleri”, birkez daha kan ve ac› içinde kal›yordu. Vebu operasyona karfl› hiç sesi ç›km›yorduGüler Sabanc›’n›n.Uçaklar Kandil’i bombalarken, DevletBakan› AKP hükümetinin d›fl ticarettensorumlu Devlet Bakan› Zafer Ça¤layan,beraberindeki 200 ifl adam› ile birlikteKuzey Irak’tayd›. Çark dönüyordu.TÜS‹AD’c›lar, Amerikan yönetimiylegörüflmeler yapt›ktan sonra,AKP’ye yönelik elefltirilerini daha yo-¤unlaflt›rd›lar. Kürt sorununda çözümistediklerini ifade etmeye bafllad›lar yeniden.“Çözün” derken, bugüne kadar sürdürülenasimilasyon, inkar ve imha politikalar›ndansorumlu olduklar›n› unutmam›z›istiyorlar.TÜS‹AD, Kürt halk›n›n özgürlü¤ünüde¤il, kendi ç›karlar›n› düflünerek çözümöneriyor. Hak k›r›nt›lar› ile sorununçözümünü istiyor... Yar›n bu k›r›nt›-lardan da vazgeçebilir, ç›karlar›na göreher an durum ve tav›r de¤ifltirebilirler.Kimsenin unutmamas› gereken budur.‹flbirlikçi tekelci burjuvalar için yaln›zkendi ç›karlar› vard›r. Onlardan demokratikleflmebeklemek, onlara “demokrasimücadelesinin ittfak güçlerinden birimuamelesi yapmak, s›n›f gerçe¤iniunutmakt›r.Kimileri s›n›flar› yok sayabilir, amas›n›flar hep vard›r ve dünyadaki tümtoplumsal olaylar, onun etraf›nda flekillenir.Say›: 223Yürüyüfl4 Temmuz201053


O günden yenilmezli¤ins›rr›n› verdiler bize12 Temmuz 1991’de faflizmin cellatlar› ‹stanbul Dikilitafl,Niflantafl›, Balmumcu ve Yeni Levent’te, üç iflyeri vebir evi kuflatt›lar. Niyazi Ayd›n, Ömer Coflkun›rmak,Yücel fiimflek, ‹brahim ‹lçi, ‹brahim Erdo¤an, NazmiTürkcan, Bilal Karakaya, Hasan Eliuygun, ZeynepEda Berk, Cavit Özkaya bulunduklar› üslerde katledildiler.Ayn› sald›r›n›n devam› olarak 14 Temmuz’da Ankara’daFintöz Dikme, Buluthan Kangalgil katledildi.Niyazi AYDIN1950’de Dersim’de do¤du. 70'li y›llar›n bafl›nda kat›ld›mücadeleye. Devrimci Hareketin kuruluflundaönder kadrolardan biri olarak yer ald›. 1981’de tutsakdüfltü. ‹flkencede ve tutsakl›kta örnek tav›r ald›.1985'te tutsakl›¤› sona erdi¤inde mücadeleyi aya¤akald›ranlardan biri olarak görevine devam etti. 12Temmuz’da katledildi¤inde Merkez Komite üyesiydi.‹brahim ERDO⁄AN1950’de Sivas’ta do¤du. 1969'da THKP-C'nin iflçikesimindeki bir sempatizan› olarak mücadeleye kat›ld›.Devrimci ‹flçi Hareketi'nin yarat›lmas›nda görevald›. 12 Eylül sonras›nda tutsak düfltü. Tutsakl›kta1984 Ölüm Orucu eyleminde yer ald›. 90'da gerçeklefltirilenbir firar eyleminde özgürlü¤üne kavufltuktansonra K›r Gerillas› sorumlulu¤una atand›. K›ra gitme haz›rl›klar› s›ras›ndaflehit düfltü.‹brahim ‹LÇ‹1957 do¤umludur. 1974'ten itibaren gençli¤in mücadelesindeyer ald›. 77'de Befliktafl'ta bir eylemde tutsakdüfltü. 84'te Ölüm Orucu direniflinde gönüllülerdenbiriydi. Tutsakl›¤› sona erdi¤inde tereddütsüz mücadeleyekofltu. Devrimci ‹flçi Hareketi sorumlulu¤unuüstlendi. Bu görevini sürdürürken flehit düfltü.Cavit ÖZKAYA1958 do¤umludur. 1975'te ‹stanbul'da Dev-Genç saflar›ndaörgütlü mücadeleye kat›ld›. Daha sonra Karadenizbölgesinde görevlendirildi. 83 bafllar›nda tutsakdüfltü. 88'de tahliye olduktan sonra SDB'lerin yenidenoluflturulmas›nda büyük eme¤i geçti. Askeri KomiteÜyesi olarak görevini sürdürdü.Fintöz D‹KMEBuluthan KANGALG‹L14 Temmuz 1991’de Ankara’dadirenerek flehit düfltüler.Fintöz, 1978’de Liseli DEV-GENÇ’liydi. 12 Eylül sonras›ndabir süre yurtd›fl›nda örgütlümücadele içinde oldu. Dahasonra ülkesine dönerek kavgan›n ortas›nda yerald›.Buluthan, 80 sonras› DEV-GENÇ örgütlenmesine kat›ld›. Gençli¤in militan önderlerindenbiri oldu. Adalet için mücadele içinde ölümsüzleflti.Mezar tafllar›na “Öldüler Yenilmediler” yazd›rmakkolay ifl de¤ildi. Hak edilmemifl, hiç birsöz yaz›lamazd› o tafllara. Onlar hak ettiler vesözü tarihe yazd›lar.Söz -Öldüler Yenilmediler- yaln›zca o günkü,12 Temmuz 1991’deki direnifllerinin sonucude¤il, devrim mücadelesine verdikleri bütüngünlerin, aylar›n, y›llar›n sonucudur.Nazmi TÜRKCAN1964 do¤umludur. Liseli Dev-Genç içerisinde geliflti.12 Eylül sonras›nda tutsak düfltü. 83'te tutsakl›-¤›n›n ard›ndan ‹stanbul gençli¤inin örgütlenmesindegörevler ald›. 88'de tekrar tutsak düfltü.1990'da tahliye olduktan sonra Ege bölgesindesorumluluklar üstlendi. Daha sonra Askeri Komiteüyesi oldu.Bilal KARAKAYA1962 do¤umludur. 80 öncesinde anti-faflist mücadeleyekat›ld›. Cunta döneminde tutsak düfltü. 12 Eylülzindanlar›nda direndi. Tahliye oldu¤unda yeri yinemücadele oldu. Y›llarca bir atölyede bombalarla yat›pkalkt›. fiehit düflünceye kadar bir devrimci gibiyaflad› ve öyle ölümsüzleflti.Hasan EL‹UYGUN1962 do¤umlu. Devrimci mücadeleye lise y›llar›ndakat›ld›. 81'de tutsak düfltü. 8 y›l sonra d›flar› ç›kt› ancak88'de bir kamulaflt›rma eyleminde yine tutsakdüfltü. 1990'da özgürlü¤üne kavufltu¤unda AkdenizBölge Komitesine atand›. Daha sonra Askeri Komiteüyesi olarak mücadelesini sürdürdü.Ömer COfiKUNIRMAK1960 do¤umludur. 12 Eylül sonras› gençlik hareketiiçinde yetiflti. Okul sonras› mühendis odalar›ndadevrimci faaliyetlerini sürdürdü. 1989 yaz›nda yeralt›yaflam›na geçti. Büro örgütlenmesi ve çeflitliteknik konular›n gelifltirilmesinde sorumluluk ald›.Yücel fi‹MfiEK1967 do¤umludur. 12 Eylül sonras› devrimci gençlikhareketi içerisinde yetiflti. ‹TÜ gençli¤inin önderlerindenbiri oldu. ‹nflaat Mühendisleri Odas›ndadevrimci faaliyetlerini sürdürdü. Son olarak örgütkuryeli¤i görevini üstlendi.Zeynep Eda BERK1964 do¤umludur. ‹TÜ ‹nflaat Fakültesinde Dev-Genç'li olarak çal›flt›. Ö¤renimini yar›da b›rakarakprofesyonel devrimcili¤e ad›m›n› att›. Ard›ndan bir askeribüronun kurumlaflmas›nda görev ald›.

More magazines by this user
Similar magazines