07 - Seis

seis.org.tr
  • No tags were found...

07 - Seis

ISSN: 1308 - 41867 sayý Aðustos 2009SEÝS Saðlýklý Mesleki Eðitim’deSektörün Ýlk Beþ Meslek Standardýný OluþturduSterilizasyon Üniteleri Bakým Onarým Elemaný veYoðun Bakým Cihazlarý Bakým Onarým ElemanýMeslek StandardýSME: Ýki Alanda Ýki Yeni EðitimTýbbi Laboratuvar Tahlil Cihazlarý Bakým OnarýmýTýbbi Cihaz Satýþ ve Pazarlama Temsilciliði”Daha Çok Üretmeliyiz”IV. Ulusal Týbbi Cihaz Proje YarýþmasýAraþtýrma-ÝncelemeMarka TesciliHukukMal Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliði veÇerçeve Anlaþma Ýhaleleri UygulamaYönetmeliðinde Yapýlan DeðiþikliklerÝnsan KaynaklarýEðitim Þartwww.seis.org.tr


Saðlýklý Mesleki EðitimSterilizasyon Üniteleri Bakým Onarým ElemanýA) IsOrganizasyonuYapmakA1 Ýþ emrialmakA2 Cihazhakkýnda bilgialmakA3 Ýþ planýyapmakA4 Ýþ planýnýonaylatmakA5 Yapýlacak iþile ilgili kurumubilgilendirmek(randevu,zamanlama vb)B)Cihazýn/SisteminKurulumunuYapmakB1 Cihazýn/sisteminkurulum ihtiyaçlarýnýbelirlemekB2 Kurulum yeri,þartlarýný kontroletmek (havalandýrma,nem,elektrik,sutesisatý,toprak hattý vb.)B3 Cihazýn/Sisteminmontaj öncesifiziki kontrolleriniyapmakB4 Cihazýn/Sisteminaksesuarlarýnýkontrol etmekB5 Cihazý/Sistemikurulum yerineyerleþtirmekA6 Gerekli B6 Cihazýn/Sisteminve kurulacakekipmanlarý (servisdökümanlarý, araç yerin güvenlikgereç, yedek parça vb.)temin etmekkontrollerini yapmak(topraklama, giderler, su,elektrik, gaz kaçaðý vb.)A7 Ýþ avansý, harcýrahvb iþlemlerimuhasebe birimi ilebirlikte yürütmekA8 SevkirsaliyesinindüzenlenmesinisaðlamakA9 Yapýlan iþlemlereiliþkinkayýt tutmak(rapor, form vb.)A10 Yapýlan iþ hakkýndailgili birimleri(amir, müþteri, kullanýcývb) bilgilendirmekA11 Malzemekullanýmý hakkýndadepoya geribildirimde bulunmakA12 Alýnan talepleri(satýþ,hizmet vb) ilgilibirime bildirmekA13 Müþteri kurumbilgilerinin güncellenmesinedestekvermekA14 Müþteri memnuniyeti/þikayetlerinialmakA15 Müþteri memnuniyeti/þikayetleriniilgililere bildirmekB7 Fizikibaðlantýlarýsaðlamak (elektrik,su, gaz )B8 Cihazýn/Sisteminfonksiyonlarýnýkontrol ederekdevreye almak(hava, basýnç,sensörler vb.)B9 Kurulum sonrasýcihazýn/sisteminfonksiyonlarýný testetmek (kaçak testi,biyolojik ve kimyasalindikatör testleri vb.)B10 Cihazýn/sisteminkurulumsonrasý ayarlarýnýyapmakB11 Kullanýcýyacihazýn/sisteminkullanýmýna iliþkineðitim vermekB12 Cihazý/sistemiçalýþýr halde ilgililereteslim etmek(aksesuar, manueller,garanti belgeleri)C) ArýzayýGidermekC1 Arýzahakkýnda bilgialmakC2 Kullanýcýyaonline (telefon,mailvb) teknik destekvermekC3 Arýzalý cihaza/sisteme iliþkindosyayý incelemekC4 Üretici firmanýnarýzalara iliþkinprosedürleriniincelemekC5 Arýzanýngiderilme yönteminibelirlemekC6 Cihazýn/sisteminmevcutverilerinin korunmasýnayöneliktedbirler almakC7 Arýzayý tespitetmek (kullanýcýhatasý,üretim hatasý,elektrik, dýþ veçevresel faktörler)C8 Dýþ faktörlerdenkaynaklanan arýzalarýntekrar etmemesiiçin gerekenönlemlerin alýnmasýnýsaðlamakC9 Arýzayýgidermek içinkurumdan onayalmakC10 Arýzalýparçayý/sistemitamir etmekC11 Arýzalýparçayý/sistemideðiþtirmekC12 Arýzalýparçanýn/sisteminyazýlýmýný revizeetmek,güncellemekC13 Arýzanýn giderilmesiiçin teknikdestek almakC14 Giderilemeyenarýzalarý üretici firmaya/AR-GE birimine bildirmekC15 Yerinde onarýlamayancihazýn/ sistemin servisealýnmasýný saðlamakC16 Arýzasý giderilencihazýn/sistemin fonksiyoneltestlerini yapmakC17 Onarýlan cihazý ilgilikuruma teslim etmekC18 Giderilen arýza hakkýndailgilileri (amir, kullanýcý vb)bilgilendirmek (yazýlý,sözlü)D)Cihazýn/SisteminSökümünüYapmakD1 Söküm yeri veþartlarýný kontrol etmek(cihazýn bulunduðuyerin fiziki þartlarý vb.)D2 Söküm içingerekli alet/araçlarý teminetmekD3 Sökülecek sistemin/cihazýn-yerin güvenlikönlemlerini almak(enerji,su,gazbaðlantýlarý vb)D4 SökülecekparçalarýnumaralandýrmakD5 Cihazýn/sisteminfiziki baðlantýlarýnýsökmekD6 Cihazý/sisteminakle hazýr halegetirmek (temizlik,paket)D7 Cihazýn/sisteminnaklini saðlamakD8 Sökülencihazý/sistemi ilgilibirime teslim etmekD9 Söküme iliþkinbelge düzenlemek(teslim tutanaðý vb)E) PeriyodikBakým YapmakE1 Sistemin/cihazýnüretici firma tarafýndanbelirlenen periyodikbakým prosedürünütemin etmekE2 Bakýmtakviminimüþteri/üreticiile planlamakE3 Kullanýcýdanbakým öncesicihazla ilgili bilgialmakE4 Yapýlacakbakýma iliþkinmüþteriyibilgilendirmekE5 Cihazýnperiyodik bakýmdosyasýnýincelemekE6 Yapýlacakbakým hakkýndamüþteriden onayalmakE7 Cihazýn/sisteminbakým prosedürüneuygun parçasýný deðiþtirmek(filtre, çanta)E8 Cihazýn mevcutdeðerlerinin doðrulanmasýnýsaðlamak(sýcaklýk - basýnç iliþkisi)E9 Cihazýn/sisteminbakým prosedürüneuygun testlerinin yapýlmasýnýsaðlamakE10 Cihazýntemizliðini yapmakE11 Yapýlan bakýmhakkýnda müþteriyi/sorumluyu bilgilendirmek(yazýlý,sözlü)F) DoðrulamaÖlçümlemeYapmakF1 Doðrulama ölçümlemeyapýlacaksistemi/cihazýkontrol etmek(elle,gözle,koku, ses vb)F2 Cihazýn geçmiþdeðerlerini kontroletmekF3 Gerekli ayarlarýyapmak (el ile,bilgisayar ile vb.)F4 Kalibrasyonihtiyacýný tespitetmekF5 Cihazýn/sisteminkalibrasyonununyapýlmasý için ilgilileribilgilendirmekF6 Kalibrasyonsonrasý kontrolleriyapmakG)Donaným yazýlýmgüncellemesiyapmakG1 Cihazin/sistemingüncellemeihtiyacini tespitetmekG2 Güncellemedüzeltme ihtiyacýnýilgililere bildirmekG3 Güncellemeiçin kurumdanonay almakG4 YazilimprosedürleriniincelemekG5 Revize öncesimevcut yazilimikaydetmekG6 Donanim veyazilimlari revizeetmekG7 Yazilimin cihazauygunlugunu testetmekG8 Yapilan güncellemehakkindailgilileri (firma, kullanici)bilgilendirmekH) ÝSG ve ÇevreGüvenliði ÖnlemleriAlmakH1 ÝSG ve ÇevreGüvenliðikonularýndaeðitimlere katýlmakH2 Kiþisel koruyucusaðlýk önlemlerini(aþý,düzenli kontroller,akciðer filmi, kantahlili vb) almakH3 Kurulum, bakýmve onarým sýrasýndaÝSG ve Çevre güvenliðiönlemlerini almak(topraklama, antistatikortam, gözlük,koruyucumaske ve elbise, eldiven)H4 Cihazin/sistemindezenfeksiyonunusaglamakH5 Cihazin/sisteminatiklarinin güvenlisekilde bertarafedilmesini saglamak(bilgi vermek vb.)H6 Kaza ve tehlikeaninda ilgilileribilgilendirmekH7 Kullaniciya cihaz/sistem ile ilgili ISG veçevre güvenligi konularindabilgi vermekI) Mesleki GeliþimFaaliyetiYürütmekI1 Eðitimihtiyaçlarýný ilgilibirimlerebildirmekI2 Meslekle ilgilikonularda eðitimlereiþtirak etmek(zorunlu eðitim,üreticifirma,hizmet içi vb)I3 Deneyimpaylaþýmtoplantýlarýnaiþtirak etmekI4 Mesleki geliþimleilgili eðitimleritakip etmekI5 Mesleki konulardageliþen teknolojiyive yenilikleritakip etmek(fuar,yayýn, internet vb)I6 Bayi vekullanýcýlara eðitimvermek4 Aðustos 2009www.seis.org.tr


Tutum, Davranýþ ve Alýþkanlýklar Bilgi BecerilerMesleði sevmek, Mesleðinin farkýnda olmak (MeslekBilinci), Çalýþkan ve enerjik olmak, Dikkatli olmak,Sabýrlý olmak, Tedbirli olmak, Pratik olmak, Ýnsiyatifalabilmek, Fedakâr ve sorumluluk sahibi olmak, Esnekçalýþmaya yatkýn olmak, Duyarlý olmak, Ýnsaniliþkilerine özen göstermek, Empati kurabilmek, Adilolmak, Dürüst ve güvenilir olmak, Hoþ Görülü Olmak,Araþtýrmacý olmak, Yeniliðe (teknolojik geliþmeler,vb)açýk ve yaratýcý olmak, Çevre korumaya karþý duyarlýolmak, Hasta haklarýna duyarlý olmak, Detaylara özengöstermek, Kararlý olmak, Planlý ve organize olmak,Bakýmlý olmak (temiz ve düzenli giyinmek), Eleþtirilereaçýk olmak, Güler yüzlü ve pozitif olmak, Saygýlýolmak, Temiz, düzenli ve titiz olmak, Risk alabilmek,Ekonomik davranabilmek, Kaliteye dikkat etmek, Ýþyerine ait araç, gereç ve ekipmanlarýn kullanýmýnaözen göstermek, Ýþ yeri çalýþma prensiplerine uymak,Ýþ güvenliðine dikkat etmekBilgisayar kullanma bilgisi (donaným), Yazýlým yüklemeve güncelleme bilgisi, Ýnterneti ve network/aðlarý kullanma bilgisi, Cihaz/Sistem ve teknik servisekipmanlarýný taþýma, Ýþe iliþkin araç, gereç veekipmanlarýný kullanma bilgisi, Coðrafya (harita-krokiokuma) bilgisi, Temel elektrik/elektronik bilgisi, Fizikbilgisi, ÝSG ve çevre güvenliði bilgisi, Kalitestandartlarý ve kalite güvence saðlama bilgisi,Kimya/ Biyokimya bilgisi, Kiþisel KoruyucuMalzemeler bilgisi, Mekanik ve montaj bilgisi,Meslek etiði bilgisi, Mesleki hastalýklar ve korunmabilgisi, Muhasebe bilgisi, Pazar-piyasa, ürün-markave malzeme bilgisi, Temel Pnömatik-Hidrolik bilgisi,Sýhhi tesisat bilgisi, Hijyen ve sterilizasyondezenfeksiyonbilgisi, Mesleki ve týbbi terminoloji,Veri toplama ve analiz bilgisi (Temel), Meslekiyabancý dil, Ölçme ve ölçü aletleri bilgisi, Trafikkurallarý bilgisi, Tüketici haklarý bilgisi, Arþivleme vekayýt tutma bilgisiTaþýt aracý kullanma (SRC) ve güvenli sürüþbecerileriEl-parmak kullanma (küçük kas kullanma/incemotor becerisi)El-göz koordinasyonuÝkna becerisiÝlk yardým uygulayabilme becerisiÝletiþim (dinleme, empati, anlama, konuþma, vb)becerileriKarar verme becerisiMuhakeme yapabilmeOrganizasyon becerileriÖðrenme-Öðretme becerisiÖlçü aletlerini kullanma becerisiProblem çözme becerisiRapor yazabilmeTakým çalýþmasý/ekiple çalýþma becerisiTeknolojiyi takip edebilmeZamaný kullanma/zaman yönetimi becerisiAraç, Gereç Makine ve MateryallerAkýþ Ölçer (Flowmetre), Anahtar Takýmý (Alyan, Açýk, Yýldýz, Lokma Takýmý), Antistatik Örtü, Ara Kablolar,Avometre, Ayarlý Güç Kaynaðý, Ayarlý Pense, Baret (*), Basýnç Ölçer (Barometre), Bilgisayar veYazýlýmlar, Boru Anahtarý, Boru Kesme ve Havya Takýmý, Çekiç (Çeþitli Ebatlarda), Çektirme, ÇeþitliRenklerde Markalama Kalemi, Defter-Formlar, Delik Açma Punch (Çeþitli Ebatlarda), Demir Testere,Eðe Takýmý, El Breyzi, El Feneri, Eldiven (*), Fotoðraf Makinesi, Gözlük (*), Gres Pompasý, Gürültü Ölçer(Debi Metre), Harita, Havya Takýmý (Lehim Teli, Havya Parçasý, Lehim Pastasý, Lehim Pompasý), Huni,Isý Ölçer, Ýkaz Levhalarý, Ýzolasyon Ölçüm Cihazý, Ýzole Bant, Ýzoleli Kablo Yüksüðü, Kablo Baðý, KabloKesme Makasý, Kablo Pabucu Sýkma Pensesi (Kapsinger), Kablo Soyma Aparatý, Kaðýt Ýþ Tulumu (*),Kargaburnu (Ýzoleli), Kaynak Makinesi( Seyyar), Keski, Kýl Fýrça, Kýrýcý-Delici, Kontak Temizleyiciler,Kontrol Kalemi, Kriko, Kumpas, Kurbaðacýk, Maket Býçaðý, Markalama Etiketi, Merdiven, Network TestAleti, Ofis Ekipmanlarý, Oksijen Kaynaðý, Osiloskop, Önlük (*), Papaðan Pense, Pas Sökücüler, Pens-Amper Metre, Pense (Ýzoleli), Saf Sol (Temizleme Solventi, Alkol, vb), Sarf Malzemeler( Vida, Somunvb), Segman Pensesi, Sýra Klemens, Sývý Conta, Silikon, Silikon Tabancasý, Spiral Taþ, Su SertliðiÖlçüm Kiti, Su Terazisi, Teflon Bant, Tel Fýrça, Telefon (Cep Telefonu), Test Aparatlarý (Kimyasal veBiyolojik Ýndikatörler vb ), Topraklama Bileziði, Topraklama Direnci Ölçüm Cihazý, Topraklama Kablosu(Istaka), Tornavida Takýmý (Ýzoleli), Toz Maskesi (*), Yan Keski (Ýzoleli), Zýmpara Kaðýdý* Kiþisel Koruyucu MalzemelerGeleceðe Yönelik Eðilimler / KaygýlarMeslekte cihaz/sistem gruplarýna göre branþlaþma artmaktadýr.Mesleðe giriþte eðitim düzeyi yükselmektedir. Asgari düzey meslekiorta öðretimdir.Mesleðin branþ düzeyinde örgün eðitimi sýnýrlýdýr.Mesleðe giren elemanlarýn, baþlangýç düzeyi için elektrik-elektronikolarak bilgi donanýmýnýn olmasý mesleki geliþimde avantaj saðlamaktadýr.Yerli üretimin artmasý ile üretimde istihdam olanaklarý da artmaktadýr.Yetiþmiþ kalifiye elemana ihtiyaç artmaktadýr.Mevzuatýn uygulanmasýnda (sterilizasyona ayrýlan alanýn mevzuatauygun olmamasý gibi) aksaklýklar görülmektedir.Elektronik ve dijital yazýlýmlar (teknolojik bilgi, vb) önem kazanmaktadýr.Teknolojinin geliþmesi ile birlikte mesleki teknik bilgi düzeyigiderek yükselmekte, bu durum meslek elemanlarýnýn da teknolojiyianlama ve kullanma bilgi-becerilerinin artmasýný gerektirmektedir.Saðlýk Güvenlik ve Çevre ile ilgili düzenlemeler• Cihaz taþýma/ nakliye koþullarý (nakliye sigortasý, irsaliye, vb)• Dezenfekte - hijyenik koþullar• ÝSG genel kurallarý/ önlemleri• Psikoteknik belgesi• SRC belgesi, (ulaþtýrma bakanlýðý, mesleki yeterlilik belgesi,yurtiçi eþyave kargo taþýmacýlýðý)• Týbbi atýklarýn toplanmasý ve bertaraf edilmesine iliþkin önlemlerMeslekle ilgili mevzuat• Çevre saðlýðý ve güvenliði mevzuatý• EN 285 standardý• ÝSG mevzuatý• Týbbi Atýk yönetmeliði• Tüketici haklarý mevzuatýÇalýþma Koþullarý : Sürekli seyahat etme ve mobil çalýþma, esnek çalýþmasaatleri, hastane ve ameliyathane ortamýna dayanýklýlýk (kan tutmama, kokuyadayanýklýlýk, vb.), fiziki güç ve dayanýklýlýk gerektiren eylemler.Çalýþma ortamý : Kapalý ortam, saðlýk kuruluþu ortamý, ileri hijyenik ortam,saðlýk personeli ile birlikte çalýþma, zaman baskýsý ve stres altýnda çalýþma.Meslek Hastalýðý : Bulaþýcý hastalýk, enfeksiyon riski, trafik kazasý, kimyasal maddeve dezenfeksiyon ajanlarý alma riskiDiðer : Görme, iþitme, konuþma engelinin olmamasý*, renk körlüðünün olmamasý*(* Özür derecelerine göre deðerlendirilmeli)Terimler/ Simgeler/KýsaltmalarA: AmperBAR: Basýnç birimiC° : Santigrat sýcaklýk ölçü birimiCO 2: KarbondioksitdB: Desibelf: FrekansGND: ToprakÝkaz Ýþaretleri : Sýcak yüzey,topraklama iþaretleriÝSG: Ýþ saðlýðý ve güvenliðiKW: KilowattmBar: MilibarN: NötrN2O: Azot PeroksitO2: OksijenP: GüçPsi: Basýnç birimi (pound per square inch)R: DirençRJ45: Network baðlantýsýRS232: Seri baðlantý noktasýRS485: Seri baðlantý noktasýRST: Faz sýrasýV: VoltW: Watt? : Ohmwww.seis.org.tr Aðustos 2009 5Saðlýklý Mesleki Eðitim


Tutum, Davranýþ ve Alýþkanlýklar Bilgi BecerilerMesleði sevmek, Mesleðinin farkýnda olmak(Meslek Bilinci), Çalýþkan ve enerjik olmak, Dikkatliolmak, Sabýrlý olmak, Tedbirli olmak, Pratik olmak,Ýnsiyatif alabilmek, Fedakâr ve sorumluluk sahibiolmak, Esnek çalýþmaya yatkýn olmak, Duyarlýolmak, Ýnsan iliþkilerine özen göstermek, Empatikurabilmek, Adil olmak, Dürüst ve güvenilir olmak,Hoþ görülü olmak, Araþtýrmacý olmak, Yeniliðe(teknolojik geliþmeler,vb) açýk ve yaratýcý olmak,Çevre korumaya karþý duyarlý olmak, Hastahaklarýna duyarlý olmak, Detaylara özen göstermek,Kararlý olmak, Planlý ve organize olmak, Bakýmlýolmak (temiz ve düzenli giyinmek), Eleþtirilere açýkolmak, Güler yüzlü ve pozitif olmak, Saygýlý olmak,Temiz, düzenli ve titiz olmak, Risk alabilmek,Ekonomik davranabilmek, Kaliteye dikkat etmek, Ýþyerine ait araç, gereç ve ekipmanlarýn kullanýmýnaözen göstermek, Ýþ yeri çalýþma prensiplerineuymak, Ýþ güvenliðine dikkat etmekBilgisayar kullanma bilgisi (donaným), Yazýlýmyükleme ve güncelleme bilgisi, Ýnterneti venetwork/aðlarý kullanma bilgisi, Cihaz/Sistem veteknik servis ekipmanlarýný taþýma, Ýþe iliþkin araç,gereç ve ekipmanlarýný kullanma bilgisi, Coðrafya(harita-kroki okuma) bilgisi, Temel elektrik/elektronikbilgisi, Fizik bilgisi, ÝSG ve çevre güvenliði bilgisi,Kalite standartlarý ve kalite güvence saðlamabilgisi, Kimya/ Biyokimya bilgisi, Kiþisel KoruyucuMalzemeler bilgisi, Mekanik ve montaj bilgisi,Meslek etiði bilgisi, Mesleki hastalýklar ve korunmabilgisi, Muhasebe bilgisi, Pazar-piyasa, ürün-markave malzeme bilgisi, Temel Pnömatik-Hidrolik bilgisi,Sýhhi tesisat bilgisi, Hijyen ve sterilizasyondezenfeksiyonbilgisi, Mesleki ve týbbi terminoloji,Veri toplama ve analiz bilgisi (Temel), Meslekiyabancý dil, Ölçme ve ölçü aletleri bilgisi, Trafikkurallarý bilgisi, Tüketici haklarý bilgisi, Arþivleme vekayýt tutma bilgisi, Anestezik gazlar bilgisiTaþýt aracý kullanma (SRC) ve güvenli sürüþbecerileri,El-parmak kullanma (küçük kas kullanma/incemotor becerisi),El-göz koordinasyonu,Ýkna becerisi,Ýlk yardým uygulayabilme becerisi,Ýletiþim (dinleme, empati, anlama, konuþma, vb)becerileri,Karar verme becerisi,Muhakeme yapabilme, Organizasyon becerileri,Öðrenme-Öðretme becerisi,Ölçü aletlerini kullanma becerisi,Problem çözme becerisi,Rapor yazabilme, Takým çalýþmasý/ekipleçalýþma becerisi, Teknolojiyi takip edebilmeZamaný kullanma/zaman yönetimi becerisiAraç, Gereç Makine ve MateryallerAkýþ ölçer (Flowmetre), Anahtar takýmý (Alyan, açýk, yýldýz, lokma takýmý), Antistatik örtü, Ara kablolar, Ayarlýgüç kaynaðý, Ayarlý pense, Baret (*), Basýnç ölçer (Barometre), Bilgisayar ve yazýlýmlar, Boru anahtarý,Çekiç (Çeþitli ebatlarda), Çektirme, Çelik burunlu ayakkabý (*), Çeþitli renklerde markalama kalemi, Defter-Formlar, Dekopaj, Delik açma punch (çeþitli ebatlarda), Testere (demir, kýl vb.), Eðe takýmý, El feneri,Eldiven (*), Emniyet kemeri (*), Emniyet kilidi (*), Faz kalemi, Faz metre (Faz Sýralayýcý), Gözlük (*),Gürültü ölçer (DB metre), Havya takýmý (Lehim teli, havya parçasý, lehim pastasý, lehim pompasý), Iþýk ölçer(Luksmetre), Ýkaz Levhalarý, Ýzolasyon ölçüm cihazý, Ýzole bant, Ýzoleli kablo yüksüðü, Kablo baþlýðý, Kablokanalý, Kablo kesme makasý, Kablo pabucu sýkma pensesi (Kapsinger), Kaðýt Ýþ Tulumu (*), Kargaburnu(Ýzoleli), Kesici, ayýrýcý açma kollarý, Keski, Kýl fýrça, Kýrýcý-delici, Kontak temizleyiciler, Kontrol kalemi,Kulaklýk (*), Kumpas, Kurbaðacýk, Maket býçaðý, Markalama Etiketi, Matkap, Matkap tezgahý, Merdiven(Standart elektrikçi), Network test aleti, Network swich'i (hub), Ofis ekipmanlarý, OG-YG bandý, OG-YGKontrol kalemi, Oksijen ölçer, Osiloskop, Önlük (*), Papaðan pense, Pas sökücüler, Pens-amper metre,Pense (Ýzoleli), Rulman çekmece çakma aparatý, Saf sol (Temizleme solventi), alkol, vb., Segman pensesi,Seyyar lambalar, Sýra klemens, Sývý conta, Silikon, Silikon tabancasý, Sinyal jeneratörü, Spiral taþ(Canavar), Susta (Kablo klavuzu), Tel fýrça, Telefon, Telsiz, Topraklama bileziði, Topraklama direnci ölçümcihazý, Topraklama kablosu (Istaka), Tornavida (Ýzoleli), Toz maskesi (*), Yan keski (Ýzoleli), Zýmpara kaðýdý( * )Kiþisel Koruyucu MalzemelerGeleceðe Yönelik Eðilimler / KaygýlarMeslekte cihaz/sistem gruplarýna göre branþlaþmaartmaktadýr. Mesleðe giriþte eðitim düzeyiyükselmektedir. Asgari düzey mesleki ortaöðretimdir. Mesleðin branþ düzeyinde örgün eðitimisýnýrlýdýr. Mesleðe giren elemanlarýn, baþlangýçdüzeyi için elektrik-elektronik olarak bilgidonanýmýnýn olmasý mesleki geliþimde avantajsaðlamaktadýr. Yerli üretimin artmasý ile üretimdeistihdam olanaklarý da artmaktadýr.Yetiþmiþ kalifiyeelemana ihtiyaç artmaktadýr.Mevzuatýnuygulanmasýnda (sterilizasyona ayrýlan alanýnmevzuata uygun olmamasý gibi) aksaklýklargörülmektedir. Elektronik ve dijital yazýlýmlar(teknolojik bilgi, vb) önem kazanmaktadýr.Teknolojinin geliþmesi ile birlikte mesleki teknik bilgidüzeyi giderek yükselmekte, bu durum meslekelemanlarýnýn da teknolojiyi anlama ve kullanmabilgi-becerilerinin artmasýný gerektirmektedir.Saðlýklý Mesleki EðitimMeslekle ilgili mevzuat• Týbbi Atýk Yönetmeliði• Çevre saðlýðý ve güvenliði mevzuatý• ÝSG Mevzuatý• Týbbi Atýk Yönetmeliði• Tüketici haklarý mevzuatýSaðlýk Güvenlik Çevre Ýle Ýlgili Düzenlemeler• Cihaz taþýma/ nakliye koþullarý (nakliye sigortasý, irsaliye, vb)• Dezenfekte - hijyenik koþullar• ÝSG genel kurallarý/ önlemleri• ÝPsikoteknik belgesi• SRC belgesi, (ulaþtýrma bakanlýðý, mesleki yeterlilik belgesi, yurtiçi eþya ve kargo taþýmacýlýðý)• Týbbi atýklarýn toplanmasý ve bertaraf edilmesine iliþkin önlemlerÇalýþma Koþullarý: Sürekli seyahat etme ve mobil çalýþma, esnek çalýþma saatleri,hastane ve ameliyathane ortamýna dayanýklýlýk (kan tutmama, kokuya dayanýklýlýk,vb.), fiziki güç ve dayanýklýlýk gerektiren eylemler.Çalýþma ortamý: Kapalý ortam, saðlýk kuruluþu ortamý, ileri hijyenik ortam, saðlýkpersoneli ile birlikte çalýþma, zaman baskýsý ve stres altýnda çalýþma.Meslek Hastalýðý : Bulaþýcý hastalýk, enfeksiyon riski, trafik kazasý, kimyasal maddeve anestezik ajanlar, dezenfeksiyon ajanlarý alma riskiDiðer: Görme, iþitme, konuþma engellinin olmamasý*, renk körlüðünün olmamasý*(* Özür derecelerine göre deðerlendirilmeli)Terimler/ Simgeler/KýsaltmalarA: AmperAdult: YetiþkinAir: HavaBar: Basýnç BirimiBÝS: Uyku derinliði ölçme metoduBPM: Dakikada solunum sayýsýC°: Santigrad DereceCAT-5: Görüntü aktarýmýCAT-6: Ses ve görüntü aktarýmýcmH O: Santimetre su civa2CO : Karbondioksit2dB: DesibelDISS: Cihazýn giriþ noktasýEEG: Uyku derinliði ölçme metoduEKG: ElektrokardiyografiEx: Ölüm Halif: FrekansFiO Ýnspirasyondaki oksijen oraný2 :IP: Internet ProtokolüÝSG: Ýþ saðlýðý ve güvenliðiKW: KilowattV: VoltMbar: MilibarN O: Azot Peroksit2Neonatal: YenidoðanAmbu: Manuel solunum balonu (Bilinciolmayan hastaya suni teneffüs yaptýrmak içinkullanýlan alet)IBP: Damar yolundan alýnan tansiyonNIBP/NBP: Manþon ile koldan alýnantansiyonO : Oksijen2PEEP: Ekspirasyon sonunda akciðerlerdekalan havanýn basýncýPÝP: Ýnspirasyon sonunda akciðerlerdekimaksimum basýnçPmax: Maksimum basýnçPSI: Basýnç birimi (pound per square inch)R: DirençRGB: Kýrmýzý- yeþil-maviRJ45: Network baðlantýsýRS232: Seri baðlantý noktasýRST: Faz sýrasýF: FahrenaytW: Watt? : Ohm8 Aðustos 2009www.seis.org.tr


ANKALAB’A GEZÝ GEZÝTibbi Laboratuvar Tahlil Cihazlari Bakým Onarimi Giriþ Eðitimleri kapsamýndakursiyerlerin laboratuvar ortamýni görmeleri ve cihazlari yakýndan incelemelerinisaglamak için 29 Haziran 2009 tarihinde ANKALAB Laboratuvarlarý’na birgezi düzenledik.Ankalab Laboratuvarlari’nda, CLIA, ECLIA, EIA, ELFA, ELISA, FIA, FPIA,GC-MS, HPLC, ICP-MS, IFT, IHA, ISE, LC-MS/MS, PCR, RIA yöntemleri ile500’ün üzerinde test yapýlabilmektedir.Öðrenciler iki gruba ayrýlarak, laboratuvarda bulunan her bir cihazý tek tek ilgililaborantlarýn eþliðinde gezdiler. Bu gezi sayesinde kursiyerler laboratuvarcihazlari grubunda yer alan hemen hemen bütün cihazlari görme sansýniyakaladi ve cihazlarýn çalýþma prensibi hakkýnda bilgi alýp, bakým süreçleri vesýk karþýlaþýlan teknik arýzalara iliþkin sorular sordular. Üç saat kadar sürengezide ögrenciler bazýlari Türkiye’de sýnýrlý sayýda bulunan cihazlara iliþkin bolbol fotoðraf çekip, notlar aldi. Büyük bir konukseverlik ile bizleri agýrlayan veilgiyle gezdiren bütün ANKALAB ekibine tesekkür ediyoruz.Haberler“DAHA“DAHA ÇOKÇOKÜRETMELÝYÝZ”ÜRETMELÝYÝZ”IV. ULUSAL TIBBÝ CÝHAZ PROJE YARIÞMASIIV. ULUSAL TIBBÝ CÝHAZ PROJE YARIÞMASISEIS’in artik geleneksellesen “Daha Çok Üretmeliyiz” Ulusal Tibbi Cihaz ProjeYarismasi’nin bu yil dördüncüsü düzenleniyor. Geçtigimiz yillarda kazananprojelerin üretime geçtigini görmek bizleri çok sevindiriyor ve bu yarismaya olaninancimizi arttiriyor. Bu yarisma saglik alaninda, hastaliklarin teshis ve tedavisindekullanilan, ilaç haricinde her türlü tibbi cihaz ve sarf malzemesi olarak yeni bir ürüntasarimi, ürün kalitesi veya standardinin yükseltilmesi, maliyet düsürücü ve standartyükseltici yeni tekniklerin gelistirilmesi, yeni üretim teknolojilerinin gelistirilmesineyönelik projeleri sektörümüze kazandirmayi amaçliyor. Yarismaya üniversitelerdeögrenim gören ögrenciler, lisansüstü ögrencileri ve akademisyenler ile tümarastirmacilar bireysel ya da ekip olarak katilabilirler.Hizli yenilik gerektiren Tibbi Cihaz sektöründe üniversite ile sanayi arasinda yenibaglar kurmak ve var olan baglari güçlendirmek, Türkiye’nin yetistirdigi nitelikliarastirmacilarin ürünlerini katma degere çevirmek için yürütülen bu proje yarismasinýnsektörün geliþimine katkýda bulunacaðýna inanýyoruz. Bu yilki yarismayabasvurular kabul edilmeye basladi. Son Basvuru Tarihi ise 2 Subat 2010 olarakbelirlendi.Yarismanin birincilik ödülü 10.000 TL, ikincilik ödülü 5000 TL ve üçüncülük ödülü2500 TL’dir. TÜYAP’in katkilariyla yapilan yarismanin ödülleri de Mart ayindagerçeklesen TÜYAP Expomed-Labtek fuarinda düzenlenen bir ödül töreni ilesahiplerine verilecek. Ayrica, yarismaya katilan projelerin üretilebilmesi için SEISolarak elimizden geleni yapiyor ve projeleri üretebilecek potansiyeldeki sirketler ilebulusturuyoruz. Bunun proje sahipleri için oldugu kadar Türkiye için de daha büyükbir ödül oldugunu düsünmekteyiz. Ancak, yarismaya katilacak projelerin daha öncebir baska yarismaya katilmamis olmasi ve iki yildan daha eski olmamasi gerekiyor.Katilim kosullari ile daha ayrýntýlý bilgi almak için www.seis.org.tr adresine bakabilirya da bizlere telefon ya da mail araciligi ile danýþabilirsiniz.10 Aðustos 2009www.seis.org.tr


MARKA TESCÝLÝ TESCÝLÝ1995 yilinda kabul edilen 556 sayili MarkalarinKorunmasi Hakkinda Kanun HükmündeKararname’nin 5. Maddesine göreMarka, bir isletmenin mal veya hizmetlerinibir baska isletmenin mal veya hizmetlerindenayirt etmeyi saglamasi kosuluyla; kisi adlaridâhil özellikle sözcükler, sekiller, harfler,sayilar, mallarin biçimi veya ambalajlari gibiçizimle görüntülenebilen veya benzer biçimdeifade edilebilen, baski yoluyla yayinlanabilenve çogaltilabilen her türlü isarettir. Bu tanýmlama,ortak markalari ve garanti markalarini da içerecek sekilde ticarive hizmet markalarini ifade etmektedir. Bu tanimin geregi olarak markanintescil edilebilmesi için iki sart aranir: markanin “isaret” olmasi ve “ayirt edicinitelik” tasimasi.Isaret UnsuruBir isaretin marka olarak tescil edilebilmesi için o isaretin çizimle görüntülenebilmesiveya benzer bir biçimde ifade edilebilmesi, baski yoluylayayinlanabilmesi ve çogaltilabilmesi sartlarini tasimasi gerekmektedir. Kisiadlari da dâhil olmak üzere, sözcükler, sekiller, harfler ve sayilardan olusanisaretler “ayirt edicilik” özelligini de tasiyorlar ise marka olarak tesciledilebilirler. Renklerin, seslerin ve kokularin birer isaret kabul edilip, markatesciline konu olmalari ise hem Türk hukukunda hem de AB hukukundatartismali bir konudur. Kisi adlari disinda slogan niteligi tasiyan belirlisözcük gruplari da marka olarak tescil edilebilir. Tek basina bir harf ya datek basina bir sayi marka olarak tescil edilemeyecek isaretler olmasinakarsin, harflerin ya da sayilarin olusturdugu kombinasyonlar marka olaraktescil edilebilir.Ayirt Edicilik UnsuruAyirt edicilik unsuru, hedef tüketici ve hedef kitle nezdinde bir isletmeninmal ve hizmetlerinin baska isletmelerin mal ve hizmetlerinden farklilasmasinisaglayarak karisikligi (iltibas) önleyecek, böylelikle hem o mal vehizmeti üreten marka sahibi isletmeye hem de o mal ya da hizmete özgünlükkazandiracak bir nitelik tasimalidir.“Bardak” mali için “Bardak” , “Su” mali için “Su” sözcükleri ayirt edici özelliktasimadiklarindan tescil edilemez, yine ayni sekilde “Turunç” sözcügümobilya için tescil edilebilse bile, meyve sebze sektöründe ayirt ediciliktenuzak oldugu için bu sektörde tescil edilemez. Bir isaret, tescil edilmekistenen alana kavramsal olarak ne kadar yakinsa, ayirt edicilik özelliginitasimasi o kadar zorlasir.Bazi mallarin “marka” isimlerinin ürün ismi ile özdeslemesi durumu sikyasanan bir durumdur. Jilet ya da selpak gibi. Bu durumlarda mal ya dahizmet, ticari ismi olan marka ile ürünün genel ismini ayri tutmakyükümlülügüne sahiptir. Selpak- kagit mendil gibi.Marka Hakkinin DevriMarka hakki, diger sinai mülkiyet haklari gibi, menkul ve gayri menkuldegerler gibi alinip satilabilen veya kiraya verilebilen bir haktir. Sinaimülkiyet haklari devredilebilir ya da lisans yoluyla kosullari belirlenerekbaskalarina kullandirilabilir; menkul ve gayri menkuller gibi sinai mülkiyethaklari da haciz, rehin, veraset islemlerine tabidir.Markalarin devri konusunda önemli bir nokta, marka devrinin söz konusumarkayla ilgili mal veya hizmetlerin cografi kaynagi, kalitesi ya da markaninkendisi ile ilgili halki yanilgiya düsürebilecek nitelikte olmasi durumundaEnstitünün bu devri gerçeklestiremeyecegidir.Ayrica markalardevredilirken ayrit edici özelliklerini korumak zorundadirlar. Örnegin “SES”markasi bisküvi, pasta, kek mallari için tescilli SES, SES çikolatali, SESmeyveli gibi üç farkli markanin yalnizca birini devredemez.Devredebilseydi, SES markasina sahip birden çok ayni ürün farkli imalatçilariimlemek üzere piyasada bulunabilir bu da “ayirt ediciligi” ortadan kaldiracakbir durum olurdu. Ancak, ayni marka sahibi SES markasini örnegin“saat” için de tescillemisse, saat ürünü için bu markayi tek basina devredebilir.Piyasada “SES Çikolatali” bisküvisinin varligi, SES saatlerinin ayirt edilmesineengel olmadigindan ayirt edicilik unsurunun da korunmasi saglanmis olur.ABC markasi su için tescilli iken, baska bir tüzel kisilik olan kardes kurulusunABC markasini maden suyu için tescil ettirmesi mümkün degildir, bu durumdailk marka tesciline sahip olan kurulusun tescil basvurusunda bulunmasi,ya da kardes kurulusun basvurusunu ilk sirkete devretmesi gerekmektedir.Mutlak Ret NedenleriMutlak Ret nedenleri 556 sayili Markalarin Korunmasi Hakkinda KanunHükmünde Kararname’nin 7inci maddesi ile düzenlenmistir. Buna göre:a 5 inci madde kapsamina girmeyen isaretler,(Degisik: 5194 - 22.6.2004 /m.13) Ayni veya ayni türdeki mal veya hizmetleilgili olarak tescil edilmis veya daha önce tescil için basvurusu yapilmisbir marka ile ayni veya ayirt edilemeyecek kadar benzer markalar,Ticaret alaninda cins, çesit, (Ek ibare: 4128 - 3.11.1995 / m.5) "vasif", kalite,miktar, amaç, deger, cografi kaynak belirten veya mallarin üretildigi, hizmetlerinyapildigi zamani gösteren veya mallarin ve hizmetlerin digerkarakteristik özelliklerini belirten isaret ve adlandirmalari münhasiranveya esas unsur olarak içeren markalar,Ticaret alaninda herkes tarafindan kullanilan veya belirli bir meslek,sanat veya ticaret grubuna mensup olanlari ayirt etmeye yarayanisaret ve adlari münhasiran veya esas unsur olarak içeren markalar,Malin özgün dogal yapisindan ortaya çikan seklini veya bir tekniksonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malin seklini veya malaasli degerini veren sekli içeren isaretler,Mal veya hizmeti; niteligi, kalitesi veya üretim yeri, cografi kaynagi gibikonularda halki yaniltacak markalar,Yetkili mercilerden kullanmak için izin alinmamis ve dolayisiyla ParisSözlesmesinin 2nci mükerrer 6nci maddesine göre reddedilecekmarkalar,Paris Sözlesmesinin 2nci mükerrer 6 nci maddesi kapsami disindakalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi, kültürel degerler bakimindanhalka mal olmus ve ilgili mercilerin tescil izni vermedigi diger armalar,amblemler veya nisanlar içeren markalar,Sahibi tarafindan izin verilmeyen Paris Sözlesmesinin 1inci mükerrer6nci maddesine göre taninmis markalar,j Dini degerleri ve sembolleri içeren markalar,k Kamu düzenine ve genel ahlaka aykiri markalar.(Degisik 2. fikra: 5194 - 22.6.2004 / m.13) Bir marka tescil tarihinden öncekullanilmis ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bukullanim sonucu ayirt edici bir nitelik kazanmis ise (a), (c) ve (d)bentlerine göre tescili reddedilemez.marka olarak tescil edilemez.Daha önce de belirtildigi gibi, KHK madde 5, markalarin isaret niteligitasimasi ve ayirt edici özellik tasimalari gerektigini belirtmistir. Bunundisinda madde 7 ile mutlak ret için geçerli sayilan özellikler su sekildeözetlenebilir:Tescilli bir marka ile ayni ya da benzer olan isaretler marka olarak tesciledilmezler; benzerlik iliskisi ise halkin, tescil için basvuran isareti, tescillibir marka ile karistirma ve benzetme ihtimali düsünülerek degerlendirilir.Bu baglamda klasik bir benzerlik olmasa da basvuran isaret ile tescilli birmarka arasinda “baglanti oldugu ihtimali” yaratiliyorsa basvuru rededilir.Araþtýrma - Ýncelemewww.seis.org.tr Aðustos 2009 11bcdefghi


MAL ALIMI ÝHALELERÝ UYGULAMA UYGULAMA YÖNETMELÝÐÝ YÖNETMELÝÐÝ ve veÇERÇEVE ANLAÞMA ÝHALELERÝ UYGULAMA UYGULAMA YÖNETMELÝÐÝNDE YÖNETMELÝÐÝNDEYAPILAN DEÐÝÞÝKLÝKLERHukukAv. Muhittin Ertuðrul ErtürkKamu Ihale Kurumu tarafindan 26.11.2002 tarih 24948 sayili Resmi Gazetedeyayimlanarak uygulamaya konulan Kamu Ihale Uygulama Yönetmelikleriyasanan sorunlar dolayisi ile birçok kez degistirilmis 4 Mart 2009 tarihindeise yeniden yazilarak yürürlüge konulmus idi. Bu degisiklikten sonra dadevam eden uygulama zorluklari üzerine yeniden bazi degisiklikler yapilarak3 Temmuz 2009 Tarihli, 27277 Sayili Resmi Gazetede yayimlanmis ve11.07.2009 Tarihinde yürürlüge girecegi duyurulmustur. Sendikamiz üyelerininfaaliyet gösterdigi Tibbi Cihaz Sektörünü en çok ilgilendiren yönetmelik olanMal Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliði ve Çerçeve Anlaþma ÝhaleleriUygulama Yönetmeliði’nde de bazi açiklayici degisiklikler yaninda önemlisayilabilecek asagidaki degisiklikler yapilmistir.Mal Alimi Ihaleleri Uygulama Yönetmeliginde yapilan degisiklikler:Özellikle yönetmeligin 62. maddesinde yapilan düzenleme ile ekonomik açidanavantajli teklifin belirlenmesi sartlarina açiklik getiren düzenlemeler yapilmisve her ihalede, tekliflerin esitligi durumunda is deneyimini gösteren belgedekibelge tutarinin bir degerlendirme kriteri olarak düzenlenmesi zorunlulugugetirilmistir. Ayrica istekli tarafindan yerli malý teklif edilmesi tekliflerin esitligidurumunda ekonomik açidan en avantajli teklifin belirlenmesinde bir degerlendirmekriteri olarak öngörülebilecegi belirtilmistir. Mal Alimi Ihaleleri UygulamaYönetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmeligin 7. Maddesindedüzenleme tüm ayrintilari ile yer almaktadir. Buna göre;Ekonomik açidan en avantajli teklifin sadece fiyat esasina göre belirlendigiihalede, fiyatlarin birbirine esit olmasi durumunda ekonomikaçidan en avantajli teklifin belirlenmesinde idarenin su hususlari esasalarak idari sartnamede belirtecegi düzenlenmistir:Her ihalede, tekliflerin esitligi durumunda is deneyimini gösteren belgedeki belgetutarinin bir degerlendirme kriteri olarak düzenlenmesinin zorunlu oldugu;Fiyat disi unsur veya unsurlar, yerli istekli tarafindan teklif edilen malin yerlimali olmasi ile is deneyimini gösteren belgedeki belge tutarinin, degerlendirmekriteri olarak öngörülebilecegi bunun idarenin takdirinde oldugu;Degerlendirme kriterlerinde öncelik, sirasiyla; fiyat disi unsur veya unsurlara,yerli isteklilerce teklif edilen malin yerli mali olmasina ve is deneyimini gösterenbelgedeki belge tutarina verilir.Ihaleye katilimda yeterlik kriteri olarak is deneyimini gösteren belgelerinistenilemedigi veya istenilmedigi ihalelerde tekliflerin esitligi durumundaise;Benzer ise yönelik düzenleme yapilmasinin idarenin takdirinde oldugu;Ekonomik açidan en avantajli teklifin belirlenmesi için is deneyimini gösterenbelgedeki belge tutarina degerlendirme kriteri olarak yer verilmesi gerektigi;Is deneyimini gösteren belgedeki belge tutari daha fazla olan isteklinin,ekonomik açidan en avantajli teklif sahibi olarak belirlenecegi;Is ortakliginda, ortaklarin hisse oranina bakilmaksizin pilot ortaga ait isdeneyim tutari, konsorsiyumda ise koordinatör ortaga ait is deneyim tutarinindikkate alinarak ekonomik açidan en avantajli teklifin belirlenecegi;Yerli mali teklif eden yerli istekli lehine fiyat avantaji saglanamayan veyasaglanmayan ihalelerde;Yerli istekli tarafindan yerli mali teklif edilmesi tekliflerin esitligi durumundaekonomik açidan en avantajli teklifin belirlenmesinde bir degerlendirme kriteriolarak öngörülebilecegi seklinde düzenlenmistir.Av. Refika ESERMADDE 62 – (1) Ýdare, ekonomik açýdan en avantajlý teklifin sadece fiyatesasýna göre belirlendiði ihalede, birden fazla istekli tarafýndan teklif edilenfiyatýn en düþük fiyat olmasý ve bu fiyatlarýn da birbirine eþit olmasý durumundaekonomik açýdan en avantajlý teklifin belirlenmesine iliþkin kriterleri aþaðýdakihususlarý esas alarak idari þartnamede belirtir:a) Fiyat disi unsur veya unsurlar, yerli istekli tarafindan teklif edilen malin yerlimali olmasi ile is deneyimini gösteren belgedeki belge tutari, degerlendirmekriteri olarak öngörülebilir. Fiyat disi unsurlar ile yerli istekli tarafindan teklif edilenmalin yerli mali olmasinin degerlendirme kriteri olarak öngörülmesi idarenintakdirindedir. Ancak, her ihalede, tekliflerin esitligi durumunda is deneyiminigösteren belgedeki belge tutarinin bir degerlendirme kriteri olarak düzenlenmesizorunludur.b) Degerlendirme kriterlerinde öncelik, sirasiyla; fiyat disi unsur veya unsurlara,yerli isteklilerce teklif edilen malin yerli mali olmasina ve is deneyiminigösteren belgedeki belge tutarina verilir.c) Ihaleye katilimda yeterlik kriteri olarak is deneyimini gösteren belgelerin istenilemedigiveya istenilmedigi ihalelerde de tekliflerin esitligi durumunda ekonomikaçidan en avantajli teklifin belirlenmesi için is deneyimini gösteren belgedekibelge tutarina degerlendirme kriteri olarak yer verilir. Bu ihalelerde, benzerise yönelik düzenleme yapilmasi idarenin takdirindedir. Benzer is düzenlemesiyapilmayan ihalelerde, isteklilerce sunulan is deneyimini gösteren belgedekiihale konusu ise iliskin is deneyim tutari esas alinarak degerlendirme yapilir.ç) Is deneyimini gösteren belgedeki belge tutari daha fazla olan istekli, ekonomikaçidan en avantajli teklif sahibi olarak belirlenir. Is ortakliginda, ortaklarinhisse oranina bakilmaksizin pilot ortaga ait is deneyim tutari, konsorsiyumdaise koordinatör ortaga ait is deneyim tutari dikkate alinarak ekonomik açidanen avantajli teklif belirlenir.d) Yerli mali teklif eden yerli istekli lehine fiyat avantaji saglanamayan veyasaglanmayan ihalelerde de yerli istekli tarafindan yerli mali teklif edilmesi tekliflerinesitligi durumunda ekonomik açidan en avantajli teklifin belirlenmesindebir degerlendirme kriteri olarak öngörülebilir.(2) Ekonomik açidan en avantajli teklifin fiyatla birlikte fiyat disindaki unsurlar dadikkate alinarak belirlendigi ihalelerde, tekliflerin birbirine esit olmasi durumundafiyat teklifi düsük olan istekli ekonomik açidan en avantajli teklif sahibi olarakbelirlenir. Fiyat tekliflerinin de esit olmasi durumunda, idari sartnamede yer alanfiyat disi unsurlarin öncelik siralamasi esas alinarak ekonomik açidan enavantajli teklif belirlenir. Fiyat disi unsurlarin da esit olmasi durumunda ekonomikaçidan en avantajli teklif sahibi, yerli mali teklif eden yerli isteklidir. Isteklilerinteklif ettikleri malin yerli mali olmamasi veya birden fazla isteklinin teklif ettigimalin yerli mali olmasi durumunda, is deneyimini gösteren belgedeki belgetutari esas alinarak ekonomik açidan en avantajli teklif sahibi belirlenir.(3) Tekliflerin esit olmasi durumunda ekonomik açidan en avantajli teklif belirlenirkenidari sartnamedeki kriterlerin öncelik siralamasi esas alinir. Bir siralamakriterindeki degerlendirme sonucunda ekonomik açidan en avantajli teklifinbelirlenememesi halinde diger siralama kriterine geçilir. Üst sirada yer alankritere göre yapilan degerlendirme sonucunda, birden çok isteklinin tekliflerininbirbirine esit olmasi veya ekonomik açidan en avantajli teklifin belirlenememesidurumunda, sadece kriteri saglayan isteklilerin teklifinin diger kriter veya kriterleraçisindan degerlendirilmesine devam edilir.12 Aðustos 2009www.seis.org.tr


(4) Ihaleye katilimda yeterlik belgesi olarak istenilmeyen belgenin veya belgelerin,tekliflerin esit olmasi durumunda ekonomik açidan en avantajli teklifin belirlenmesiiçin istenildigi ihalelerde, bu belge veya belgeleri sunmayan isteklininteklifi degerlendirme disi birakilamaz. Ancak, tekliflerin esit olmasi ve ekonomikaçidan en avantajli teklifin belirlenebilmesi amaciyla istenilen belge veyabelgeleri, teklifleri kapsaminda sunmayan esit teklif sahibi istekli veya isteklilerebu belge ya da belgeleri sunmalari için yeterli süre verilir. Istenilen belge veyabelgeleri süresi içerisinde sunan isteklilerin belgeleri, idari sartnamede yapilandüzenlemeye göre degerlendirilerek ekonomik açidan en avantajli teklif sahibibelirlenir. Ancak isteklilerce sunulacak yerli mali belgesinin ihale tarihinden öncedüzenlenmis olmasi; is deneyimini gösteren belgeye konu isin ise ihaletarihinden önce gerçeklestirilmis olmasi zorunludur.”Yönetmelik degisikligine sektörü rahatlatacak en önemli düzenlemeYönetmelik degisikligine eklenen geçici 3. ve 4. maddeler ile yapilmistir.Bu maddeler ile ekonomik ve mali yeterlilige iliskin belgeler konusunda 4 Mart2009 tarihli degiþiklikle yapilan bir takim agirlastirilmis sartlarin uygulanmasi01.05.2010 tarihine ertelenmistir. Bu tarihe kadar da yönetmeligin 4.03.2009öncesindeki oranlarinin uygulanacagi düzenlenmistir. Ekonomik ve mali yeterliligeiliskin belgeler konusunda 4734 Sayili Kanun metninde bir degisiklik yeralmamasina ragmen Mart 2009 tarihinde yayinlanan yeni yönetmelige agirlastirilmisbirtakim sartlar eklenmesi nedeniyle birçok firma bu degisikliklerehazirliksiz yakalanmis ve en az bir yil kaybetmislerdi. Bu düzenlemeye dair birisaret verilmemis olmasina ve yeni yasa metninde bulunmamasina ragmen,yapim islerinde yasanan sikintilar nedeniyle; öz varliklari ve cirolari daha güçlüfirmalarin ihalelere istirak etmesinin saglanmasi için bu degisiklikler yapilmis veaslinda birçok firma magdur edilmisti. Konuya iliskin degislik içeren yeni yönetmelikmetnini özetlemek gerekirse:“Bilançosu veya esdeger belgeler” kýsmýnda;Yeni metinden de anlasilacagi üzere; eski uygulamada en az 0,50 olmasiistenen dönen varliklarin, kisa vadeli borçlara olan orani yeni düzenleme ile0,75 olarak belirlenmis, eski düzenlemede en az 0,10 olmasi istenen özkaynaklarin, toplam aktiflere olan orani ise yeni düzenleme ile 0,15 olarakbelirlenmis ve yine eski uygulamada 0,75 ‘den küçük olmasi istenen kisavadeli banka borçlarinin, öz kaynaklara orani yeni düzenleme ile 0,50olarak belirlenmistir. Ayrica bu üç parametrenin birden isteklilerde var olmasikosulu muhafaza edilmistir.“Is Hacmini Gösteren belgeler” kýsmýnda ise;Daha önceki uygulamada, teklif edilen rakamin toplam cironun ve taahhütaltinda devam eden ve bitirilen islerin (gelir) oraninin gösterildigi kisimdayapilan degisiklikler ile isteklilerin ihaleye katilimi bir miktar zorlasmistir. Buoranlarin toplam ciro için %15 iken, %25 olarak düzenlendigi, taahhüt altinadevam eden ve bitirilen islerin toplam geliri için ise %10 iken, %15 olarakdüzenlendigi ve bu oranlarin açik ihale usulü için geçerli oldugu, belli isteklilerarasinda yapilan ihalelerde ise bu oranin ciro için %25-%35 araliginda,taahhüt altinda devam eden ve bitirilen islerin toplam geliri için ise %15-%25 araliginda olmasinin aranacagi hükümleri getirilmisti. Ancak yapilanbu degisiklikler nedeniyle birçok firmanin magdur olmasi, düzenlemedegeri adim atilmasina ve düzenlemenin yürürlük tarihinin firmalarin gereklihazirliklari yapabilmeleri için bir nevi ileri atilmasina neden olmustur. Nitekim03.07.2009 tarihinde yayimlanan “Mal Alim Ihaleleri Uygulama YönetmeligindeDegisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik” in geçici 3. ve 4. maddesindeyapilan düzenleme ile ekonomik ve mali yeterlilige iliskin düzenlemeninyürürlük tarihi 10 ay kadar ileriye atilmistir. 04.03.2009 tarihli yönetmeliginkonuya iliskin 33. ve 34. maddeleri geçerliligini korumakla beraber,01.05.2010 tarihinden önce yapilmis ihalelerde eski degerlerin geçerliolacagi geçici madde ile düzenlenmistir. Böylece firmalar yeni degerlereuyum saglamak için bilânço ve is hacimlerini düzenleyebilecekledir.GEÇÝCÝ MADDE 3 ile Ýlaný veya duyurusu 1/5/2010 tarihinden önceyapýlan ihalelerde, 33’üncü maddenin ikinci fýkrasýndaki yeterlikkriterlerinde aþaðýdaki oranlar uygulanýr:a) Belli sürelerde nakit akisini saglayabilmesi için gerekli likiditeye ve kisadönem (bir yil) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadigini gösterencari oranin (dönen varliklar/kisa vadeli borçlar) en az 0,50 olmasiwww.seis.org.tr(hesaplama yapilirken; varsa yillara yaygin insaat maliyetleri dönenvarliklardan, hakedis gelirleri ise kisa vadeli borçlardan düsülecektir.)b) Aktif varliklarin ne kadarinin öz kaynaklardan olustugunu gösteren özkaynak oraninin (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olmasi (hesaplamayapilirken, varsa yillara yaygin insaat maliyetleri toplam aktiflerdendüsülecektir),c) Kisa vadeli banka borçlarinin öz kaynaklara oraninin 0,75’den küçükolmasi, yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayilan üç kriter birlikte aranir.”GEÇICI MADDE 4 – (1) Ilani veya duyurusu 1/5/2010 tarihinden önceyapilan ihalelerde, 34’üncü maddenin dördüncü fikrasindaki ishacmini gösteren belgelere iliskin yeterlik kriterlerinde asagidakioranlar uygulanir:a) Açik ihale usulüyle yapilan ihaleler ile Kanunun 21’inci maddesinin (b) ve(c) bentlerine göre yapilan ihalelerde, toplam cironun teklif edilen bedelin %15’inden, taahhüt altinda devam eden mal satislarinin gerçeklestirilenkisminin veya bitirilen mal satislarinin parasal tutarinin ise teklif edilenbedelin % 12’sinden az olmamasi gerekir. Bu kriterlerden herhangi birinisaglayan ve sagladigi kritere iliskin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.b) Belli istekliler arasinda ihale usulüyle yapilan ihalelerin ön yeterlikasamasi ile Kanunun 21’inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göreyapilan ihalelerin yeterlik asamasinda, toplam ciro için yaklasik maliyetin %15’i ile %25’i araliginda, taahhüt altinda devam eden mal satislariningerçeklestirilen kisminin veya bitirilen mal satislarinin parasal tutari için iseyaklasik maliyetin % 12’si ile % 20’si araliginda idarece belirlenecekparasal tutar asgari yeterlik kriteri olarak öngörülür. Bu kriterlerden herhangibirini saglayan ve sagladigi kritere iliskin belgeyi sunan aday veya istekliyeterli kabul edilir.” Seklinde düzenlenmistir. Yönetmelik ekini olusturan tipidari sartnameler de yönetmelik degisiklilerine paralel olarak degistirilmistir.Çerçeve Anlasma Ihaleleri Uygulama Yönetmeliginde yapilandegisiklikler;Yönetmeligin 1.inci maddesinin ikinci fikrasinin (b) bendinde tanimlananHizmet alimlari tanimi içine “teþhis ve tedaviye yönelik hizmetler,” dahiledilmis böylece çerçeve anlasma yöntemi ile laboratuvar ve görüntülemehizmet alimi yapilmasinin önü açilmistir.10. maddeye yeni bir fikra eklenerek;“ (10) Münferit sözleþmeler ileyapýlacak olan alýmlarýn toplam miktarý, yasal iþ artýþlarý dahil, çerçeveanlaþma kapsamýnda alýmý planlanan tahmini ihtiyaç miktarýnýaþamaz.” Denilmis,Yönetmeligin 14. Maddesine 3. ve 4. fikralar eklenerek “(3) Çerçeveanlaþma kapsamýnda alým yapýlmasina karar verilmesi halinde,münferit alýma konu ise iliþkin yaklaþýk maliyet hesap cetveli münferitsözleþme onay belgesine eklenir ve bu belge münferit alýmý gerçekleþtirecekolan idarenin ihale yetkilisinin onayýna sunulur.”“(4) Münferit sözlesme onay belgesi hazirlanmadan önce Kurumdanmünferit alim için ihale kayit numarasi alinir.” sartlarý getirilmiþtir.Yönetmeligin 43’üncü maddesinin birinci fikrasina “Çerçeve anlaþmakapsamýnda alým yapýlmasýna karar verilmesi halinde idare, listedeyer alan isteklilerin ihalelere katýlmaktan yasaklý olup olmadýðýnýKurumdan teyit ettirir.” Ifadesi eklenerek bu ifadeye uygun olarak daüçüncü, besinci, altinci ve sekizinci fikralari yeniden düzenlenmistir. AyricaÇerçeve Anlasma Ihaleleri Uygulama Yönetmeliginin eklerini olusturan tipidari sartnamelerde de bu degisikliklere paralel düzenlemeler yapilmistir.Yayimlandigi günden buyana birçok degisiklige ugrayan 4734 Sayili KamuIhale Kanunu ve 4735 Sayili Kamu Ihale Sözlesmeleri Kanunu ile bukanunlarin uygulama yönetmeliklerinde yapilan degisiklikler bundansonrada devam edecektir. Ancak önemli olan yapilan degisikligin ihalelerinseffafligina, rekabete açik olmasina ve tekliflerin objektif kriterleredayanilarak sonuçlandirilmasina zarar vermemesidir. Özellikle mal alimiihalelerinde idarelerce hazirlanan teknik sartnameler önem arz etmektedir.Istekliler sürekli teknik sartnameleri kontrol edip rekabete açik olmayanihale ilanlarina karsi yasal haklarini kullanmalidirlar.Aðustos 2009Hukuk13


EÐÝTÝM ÞARTZeki EserÝnsan Kaynaklarý DanýþmanýNasreddin Hoca’ya bir gün bir tanidigigelir ve kendisinden borç para ister. Hocada odada duran bir minderi göstererek,altinda para var oradan al der. Vatandasda minderin altindaki parayi alir vesevinerek gider.Aradan bir süre geçer. Ayni kisi yine gelir Hocaya. Ancak bir öncekiborcunu ödemeyi ihmal etmis veya unutmustur. Hoca’ya yine ihtiyacioldugunu ve borç para vermesini söyler. Nasreddin Hoca da aynisekilde odadaki minderi göstererek, altinda para var oradan al der.Vatandas sevinçle minderi kaldirir, ama altinda para yoktur. Buradabir sey yok der. Hoca “evladim, koysaydin olurdu” diye cevap verir.Nasreddin Hoca’nin bu cevabi beni çok etkilemisti. Üzerinde uzunuzun düsünmüstüm. Hayatin birçok yerinde gerçekten de öyleydi;koysaydik, alirdik. Oysa ne güzel olurdu, koymadan alabilseydik!Dededen kalma bir köy evimiz var, içinde bir sürü agaçlari olan sirinde bir bahçesi. Biz ailecek o bahçe ve eski kerpiç ev için her yil birçoksey yapariz. Bir kere eski olmasi sebebiyle sürekli tamir ve yenilemeisleri çikar. Bahçe her yil elden geçirilir; bellenir, çapalanir. Çesitlisebze fideleri ekilir. Çim alan biçilir, sulanir, gübrelenir. Agaçlarbudanir, ilaçlanir. Haftasonlari kilometrelerce yol gidilip, dogru dürüstoturup dinlenemeden zamanimiz bahçe isleri ile ugrasmakla geçer.Dogrusu bir sikayetimiz yok, keyifle yapiyoruz. Ama bizi ziyaretegelen dostlarimizin yorumlari bazen bizi sasirtir. Genelde söylenen“çok sanslisiniz, bahçeniz çok güzel”.Evet, böyle bir yere sahip oldugumuz için kesinlikle sansliyiz. Ancakbahçeyi bu hale getirebilmek ve bu halde tutabilmek sans degil ki,biz deliler gibi çalisiyor ve yoruluyoruz. Bu çim, bu güller, bu sebzelerkendiliginden olmuyor. Hocanin ifadesiyle minderin altina bir seylerkoyuyoruz, sonra da almayi umuyoruz. Egitim konusu açildigindahep bu durum aklima gelir. Önce ver, sonra almayi bekle. Benzeryorumlar basarili çocuklar için de ifade edilir. Bazi ailelere söylenir“çocuklariniz çok iyi ve basarili, siz çok sanslisiniz”.Geçen hafta Anadolu Liseleri için OKS sonuçlari açiklandi. Birarkadasimin çocugu sinavdan tam puan almis ve çok istedigiGalatasaray Lisesi’ne girebilecekmis. Çok sevindik. Simdi bu aileyesadece çok sanslilar denilebilir mi? Kim bilir o aile, çocuklari ile nekadar ilgilendi, fedakarlik yapti, yoruldu, egitimler aldirdi. Minderinaltini doldurdu. Güzellikler kendi kendine olmuyor. Egitimi birazbanka hesabina benzetirim. Bir seyler yatiralim ki, sonra çekebilelimve nemalarindan yararlanabilelim.Isyerinde çay ve temizlik islerine bakan bir çalisanimiz vardi.Arkadaslar genel olarak o çalisanimizin temizlik ve hijyen standartlarindanmemnun degildi. Bu durumu da kendi aralarinda konusupelestiriyorlar, hizmetlerini begenmiyorlardi. Aslinda o çalisanimiztembel veya kötü niyetli bir kisi degildi. Isi ile ilgili herhangi bir egitimalmamisti. Kendi bilgi, görgü ve deneyimi ile en iyisini yapmayagayret ediyordu. Eminim kendi özel yasantisinda da benzer temizlikve hijyen standartlari vardi. Banka hesabinda ne kadar birikimivarsa, o kadarini ortaya koyuyordu.Sonra kendisine isi ile ilgili bir egitim aldirdik. Egitimden sonra birçoksey degisti, sikayet konusu kalmadi. Çalisanimiz bana gelip egitimiçin tesekkür etti ve meger ne çok seyi yanlis yapiyormusum dedi.Ne demis büyüklerimiz, egitim sart…ÝK - HaberlerSendikamizin I. Dönem Denetleme Kurulu Baskani, Met Tibbi Alet Sarf MalzemeSanayi Limited Sirketinin sahibi ayrýca Yönetim Kurulu Baþkan YardýmcýmýzSayýn Dr. Erol ÖZENSOY’un aðabeyi Sayin Fuad ÖZENSOY’u 8 Temmuz 2009Çarsamba günü geçirdigi kaza sonucu kaybetmis bulunuyoruz.Evli ve iki çocuk babasi olan merhum 58 Yasinda hayata veda etti. Cenazesi 10Temmuz 2009 Cuma günü Ankara Karsiyaka Mezarligi Camiinde ögle namazinimüteakip kilinan cenaze namazi sonrasinda Karsiyaka Mezarliginda topragaverildi. Merhum Fuat ÖZENSOY’a Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve tüm sagliksektörüne bassagligi dileriz.SEIS14 Aðustos 2009www.seis.org.tr


Türkiye’nin Ulusal Ýnovasyon Sistemi SistemiPolitikalarý Belirleyen, Fonlandýran ve UygulayanDevlet KurumlarýCumhurbaþkanýBaþbakanYüksek Planlama KuruluBilim ve Teknoloji Yüksek KuruluBakanlar Müsteþarlýklar KurullarMilli Eðitim Sanayi ve Ticaret Maliye Devlet Hazine Dýþ Ticaret Devlet PlanlamaParaKredi KoordinasyonuYükseköðretim Kurulu TÜBÝTAK TÜBA TPE TÜÝKYüksekPlanlamaTSE UME TÜRKAK Düzenleyici Kuruluþlar Sermaye Piyasalarý KuruluFinansal SistemSanayi ve Ticaret BakanlýðýSanayi Ar-Ge Genel MüdürlüðüKOSGEB TÜBÝTAK-TEYDEB TTGVBankalar Kredi Garanti Fonu Giriþim Sermayesi ÞirketleriBilgi KuruluþlarýÜniversitelerMeslek YüksekOkullarýKamu Kurumlarý ve Sivil Toplum KuruluþlarýYaþam Boyu EðitimMerkezleriDanýþmanlýk FirmalarýSanayi Araþtýrma Merkezleri veÝnovasyon AracýlarýTÜBÝTAKMarmara Araþtýrma MerkeziÜniversite-SanayiOrtak Araþtýrma MerkezleriTÜBÝTAK Ar-Ge MerkezleriTeknoloji Geliþtirme Merkezleri(TEKMER’ler)Özel Ýnkübatörler(Kuluçka Merkezleri)Kamu Araþtýrma KuruluþlarýTeknoparklarBilgi ve Ýnovasyon MerkezleriÖzel Sektör KuruluþlarýÖzel Sektör ÞirketleriSektörel Dýþ Ticaret ÞirketleriAr-Ge MerkezleriÝþ Aðyapýlarý ve KümelerOrtak Kullaným Atölyeleri/LaboratuvarlarýTOBBÖzel, Yarý-kamu veSivil Toplum KuruluþlarýKaynak: Elçi Þ., INNO-Policy TrendChart - Policy Trends and Appraisal, 2008, Turkey, Avrupa Komisyonuwww.seis.org.tr Aðustos 2009 15

More magazines by this user
Similar magazines