11.07.2015 Views

9 - Gislab

9 - Gislab

9 - Gislab

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Konu: İfraz-tevhid


Kadastrodagüncelliğinsağlanması içinkadastrosonrasındahukuki veteknikyöndeoluşacakdeğişikliklerinanındaizlenmesi gerekmektedir. Bu değişiklikler;1. Hukuki değişiklikler,2. Cins değişikliği,3. Şekil değişikliği, şeklinde ifade edilebilir


A) Hukuki değişikliklerHukuki değişiklikler yalnızca kütüklerüzerinde değişiklik yapılmasını gerektirendeğişikliklerdir. Pafta üzerinde herhangi birdeğişiklik yapılmadığı için ölçü yapılmasınaihtiyaç yoktur. Bunlar; Alım-satım, İpotek gibi işlemlerdir.


Örnek :Tapu kütüğünde satış işleminingösterilmesi


B) Cins değişiklikleri Cins değişikliği, bir taşınmazın yapısız ikenyapılı veya yapılı iken yapısız hale ; bağ,bahçe vb. iken arsa veya araziye; arsa veyaarazi iken bağ, bahçe vb. durumlaradönüştürülmesi için paftasında ve tapusicilinde yapılan işlemlerdir.


Örnek 2: Cins değişikliği ölçüleri


Cins değişikliği tescil bildirimbeyannamesi


C) ŞEKİL DEĞİŞİKLİKLERİ Ayırma-birleştirme Bedelsiz yola terk Yoldan ihdas İrtifak hakkı tesisi Parselasyon Arsa ve arazidüzenlemesi Kamulaştırma Kadastroda teknikhataların düzeltilmesi Kadastronunyenilenmesi


Şekil değişikliklerinden; İfraz Tevhid ve Yola terk ,İşlemleri bu ders kapsamındaanlatılacaktır.


1) Ayırma – Birleştirme(İfraz-Tevhid) Tarımsal alan düzenlemesi, İmar parseli oluşturma amaçlıyapılmaktadır.Bir parselin iki veya daha fazla sayıdaparçalara bölünmesine ifraz(Şekil 1),birbirine bitişik ve aynı malik veyapaydaşlara ait olan birden çok parselinbir parsel haline dönüştürülmesinetevhid denir.(şekil2)


İFRAZ VE TEVHİD DESINIRLAMALARMadde 19- (02.09.1999 tarihli ve 23804sayılı R.G.'de yayımlanan Yönetmelikledeğişik)1. Her türlü imar adasında, parselasyon planıyapılmadan bu adadaki parsellerde ifraz vetevhid yapılamaz.2. Ayrık yapı nizamına tabi olup, imar planı ilefarklı yükseklik veya kullanım kararları getirilmişimar parselleri tevhid edilemez. Aralarında(3.00) m. ve daha fazla kot farkı bulunan imarparselleri tevhid edilemez.


Şekil 1(Bir parselin ifrazı)


Tevhid işlemi


Şekil 2 (İki parselin Tevhidi)XX1823


Planlı ve plansız alanlarda ifrazşartları;


1. Belediye ve mücavir alanlar içerisindeveya dışında imar planı olan yerlerdeifraz1- İmar planına göre yol, meydan, yeşilalan, park otopark gibi genel hizmetlereayrılan alanlara rastlayan taşınmazların bukısımlarının ifrazına izinverilmez(319415.madde)(Şekil3),2. İmar parselasyon planı tamamlanmışolan yerlerde yapılacak ifrazların bu planauygun olması gerekir. İmar planındaparsel cepheleri tayin edilmeyen yerlerdeyapılacak ifrazların, asgari cephe genişlikve büyüklükleri yönetmenliklercebelirlenen esaslara göre yapılmaktadır


Şekil 3 (İmar planına göreifrazına izin verilmeyen parsel)


2. Belediye ve mücavir alansınırları içerisinde imar planıbulunmayan yerlerde ifraz; İfraz suretiyle yeniden oluşturulacak parsellerinkamuya ait bir yola cephesi bulunması şarttır. Çıkmaz sokaklara cephesi bulunan parsellerinifrazına müsaade edilmez.(md.15), İfraz suretiyle çıkmaz sokak oluşturulamaz, Parsellerde terk suretiyle yol oluşturulamaz Parsel genişliği 20.00mden parsel derinliği ise30.00m den az olamaz,


Şekil 4(Plansız sahada ifraz)


3. Belediye ve mücavir alan sınırları dışındaimar planı bulunmayan köy ve mezralarınyerleşik alanları içinde ifraz şartları Oluşturulacak parsellerin yola cephesi 15m’denderinliği ise 20m’den az olamaz(im. Yön.Md.43) Oluşturulacak parsellerde yola cephe olma şartıvardır. Çıkmaz sokakla cephesi olan parsellerifraz edilmez, çıkmaz sok. ihdas edilemez(im.yön. Mad.45), İfraz suretiyle en fazla 5 adet parsel eldeedilebilir, İfrazla oluşmuş parsellerde ikinci kere ifrazyapılamaz,


4. Belediye ve mücavir alan sınırlarıiçinde ve dışındaki yerleşme alanıdışında kalan alanlarda ifraz Bu tür alanlarda ifraz suretiyle oluşturulacak herbir parsel 5 dönümden küçük olamaz, Her bir parselin mevcut bir kamu yoluna 25m.Cephesi olma zorunluluğu vardır. (im.yön. Mad.62), Parselden terk suretiyle yol oluşturulamaz, Tevhid işleminde 5 dönüm şartı aranmaz,


Değişiklik haritalarının yapımaşamaları Teknik belgelerin sağlanması(kadastrodan) Kadastro parsellerinin sayısallaştırılması, Pafta-zemin ve yüzölçümü kontrolü, Gerekiyorsa ülke koordinat sistemine dönüşüm, Aplikasyon ve röleve alımı, Değişiklik haritası ve teknik belgelerinhazırlanması, Encümen kararı için başvuru, Mesleki denetim, kadastro kontrolleri, değişiklikbeyannamesinin hazırlanması, ve tescil aşaması


Şekil 5 (Köy yerleşik alanlarındaifraz)


Takeometrik yöntem Ölçükrokisi


Takeometrik ölçü karnesi


KADASTRAL DURUM


DEĞİŞİKLİK TASARIMI


RÖLEVE ÖLÇÜ KROKİSİ


İFRAZ HARİTASI


İFRAZ İŞ AKIŞ ŞEMASI


Bedelsiz yola terk;İmar planı ile kadastro altlığınınçakıştırılması sonucunda imarplanında yola isabet eden alanlarınterkin edilmesi işlemine yola terkişlemi denir.


Bedelsiz Yola Terk


Pafta Örneği


Prizmatik yöntemle oluşturulanÖlçü krokisi


KADASTRAL DURUM


DEĞİŞİKLİK TASARIMI


RÖLEVE ÖLÇÜ KROKİSİ


Bedelsiz yola terk işlemi


BEDELSİZ YOLA TERK İŞAKIŞ ŞEMASI


SABIRLA DİNLEDİĞİNİZİÇİN TEŞEKKÜRLER

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!