Ar-Ge Merkezleri - İzmir Ekonomi Üniversitesi

phoenix.ieu.edu.tr
  • No tags were found...

Ar-Ge Merkezleri - İzmir Ekonomi Üniversitesi

5746 SAYILI “AR-GE FAALİYETLERİNİNDESTEKLENMESİHAKKINDA KANUN” ve UYGULAMALARIBilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğüİzmir Ekonomi Üniversitesi10 Mayıs 2012 1


Giriş Ar-Ge ve yenilikçilik (İnovasyon) günümüzde rekabetinvazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Şirketlerin Ar-Ge ve İnovasyona dayalı projelerini hayatageçirmeleri için, plan ve projeleri yanında etkin bir finansmanve nitelikli insan kaynağına ihtiyacı bulunmaktadır. Bu durum etkin ve kolay uygulanabilir Ar-Ge teşvikmekanizmalarını gerekli kılmaktadır. Etkin Ar-Ge teşvikleri ile sanayisini destekleyen ülkeler DünyaRekabet Sıralamasında en üst seviyelerde yer almaktadır.İzmir Ekonomi Üniversitesi10 Mayıs 2012 2


Ülkelerin Gelişmişlik Seviyesinin ÖlçülmesiÜlkelerin gelişmişlik seviyesinin ölçülmesinde;• İhracatı ve ithalatı,• Okuryazar oranı,• İnternet bağlantısı ve bilgisayar sayısı,• Kişi başına milli gelir,gibi kriterlerin yanında;‣ GSYİH içinde ArGe’ye ayrılan pay önemli bir göstergeolmaktadır.İzmir Ekonomi Üniversitesi10 Mayıs 2012 3


ArGe Harcaması ve Rekabet Gücü İlişkisiİzmir Ekonomi Üniversitesi10 Mayıs 2012 4


Ülkemizin Hedefi• Dünyadaki Gelişmiş ilk 10 ekonomi arasına girmek,• 2023 yılında 500 Milyar Dolar İhracat yapmak,olarak belirlenmiştir.‣ Bu hedefe ulaşmak için, Ülkemizde faaliyet gösteren işletmelerin daharekabetçi bir yapıya kavuşması, ileri teknoloji ürünleri geliştirerek yurtiçive yurt dışındaki pazarlarda söz sahibi olması hedeflenmektedir.‣ Aynı zamanda, Türkiye de GSYİH içinde ArGe'ye ayrılan payın %2'yeçıkarılması ve bu payın en az %1'inin özel sektör tarafından karşılanmasıöngörülmektedir.İzmir Ekonomi Üniversitesi10 Mayıs 2012 5


Türkiye’nin ArGe Harcaması (2000‐2010)İzmir Ekonomi Üniversitesi10 Mayıs 2012 6


Özel Sektör ArGe Harcamalarıİzmir Ekonomi Üniversitesi10 Mayıs 2012 7


Bakanlığımızın ArGe, Yenilikçilik ve GirişimciliğeYönelik HedefiÜlkemiz Sanayisinin daha rekabetçi bir yapıyakavuşması için ArGe, yenilikçilik ve girişimciliğindesteklenmesi ve geliştirilmesi Bakanlığımızın enönemli stratejik hedeflerinden birisini oluşturmaktadır.İzmir Ekonomi Üniversitesi10 Mayıs 2012 8


Bakanlığımızın ArGe’ye yönelik HedefleriÜniversite‐Sanayi‐Kamu İşbirliğininKurumsallaştırılması,Akademik Bilginin Ticarileşmesi,Sanayiye yönelik ArGe PersoneliSayısının Artırılması,Yeni ve Yenilikçi Şirketlerin Yaratılması,Sanayimizin Rekabet GücününYükseltilmesi,İzmir Ekonomi Üniversitesi10 Mayıs 2012 9


Sanayi ve Ticaret BakanlığındanBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına• Bakanlığımızın 3143 Sayılı Kanunda yer alan görev vesorumluluklarından bir kısmı Gümrük ve TicaretBakanlığına geçmiştir.• 635 Sayılı K.H.K. ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıçatısı altında TÜBİTAK, KOSGEB ve Bakanlığımızın Bilimve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından ArGeFaaliyetlerine yönelik hizmetler yürütülmektedir.İzmir Ekonomi Üniversitesi10 Mayıs 2012 10


Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce YürütülenArGe Destek ProgramlarıTeknolojiGeliştirmeBölgeleriSan‐TezProgramıArGe MerkezleriPatent,Yatırım,PazarlamaTeknogirişimSermayesiDesteğiRekabetÖncesiİşbirliğiİzmir Ekonomi Üniversitesi10 Mayıs 2012 11


Yasal Mevzuat4691 Sayılı KanunKapsamında«Teknoloji GeliştirmeBölgeleri»• Yönetici Şirketlere•Girişimci Firmalara•Akademisyenlere635 Sayılı K.H.KKapsamında«San-Tez Programı»5746 Sayılı«Ar-Ge Kanunu»•Üniversite‐Sanayi İşbirliği İleyürütülen ArGe Projelerine•ArGe Merkezlerine•Rekabet Öncesi İşbirliğiProjelerine• Teknogirişim SermayesiDesteği ile GirişimcilereDestek Sağlanmaktadır.İzmir Ekonomi Üniversitesi10 Mayıs 2012 12


ArGe MerkezleriBakanlığımızca;Ülkemizde faaliyet gösteren, ArGe alt yapısını oluşturmuş ve en az 50 tamzaman eşdeğer ArGe personeli çalıştıran işletmelerin ArGe ve Yenilikfaaliyetlerini desteklemek amacıyla 5746 Sayılı Kanun kapsamında ArGeMerkezi Belgesi verilmektedir.ArGe Belgesi verilen işletmelere;Vergi İndirimi (ArGe harcamalarının tamamı)Sigorta Primi Desteği ( Doktoralı olanlar için %90, diğerleri için %80)Gelir vergisi stopajı desteğiDamga vergisi istisnasıSağlanmaktadır.İzmir Ekonomi Üniversitesi10 Mayıs 2012 13


Ar-Ge Merkezi TanımıTÜRKİYE’DEKİ İŞYERLERİ DAHİL, KANUNİ VEYA İŞ MERKEZİTÜRKİYE’DE BULUNAN SERMAYE ŞİRKETLERİNİN;ORGANİZASYON YAPISI İÇİNDE AYRI BİR BİRİM ŞEKLİNDEÖRGÜTLENMİŞ,MÜNHASIRAN YURTİÇİNDE ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRMEFAALİYETLERİNDE BULUNAN VEEN AZ ELLİ TAM ZAMAN EŞDEĞER AR-GE PERSONELİİSTİHDAM EDEN, YETERLİ AR-GE BİRİKİMİ VE YETENEĞİ OLANBİRİMLERDİR.İzmir Ekonomi Üniversitesi10 Mayıs 2012 15


Ar-Ge Merkezleri Başvuruları Ar-Ge Merkezi başvurularının Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınayapılması gerekir. İşletmelerin, organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmişbirden fazla Ar-Ge Merkezinin bulunması durumunda, her Ar-Ge Merkeziiçin ayrı başvuru yapılır. Ar-Ge Merkezi kuracak işletmelerin Türkiye’de ayrıca üretim ya da ticaretleuğraşan bir işyerinin olması şart değildir. Ar-Ge Merkezinde yapılan faaliyetler için Ar-Ge indirimindenyararlanabilmek için Bakanlığımızdan “Ar-Ge Merkezi Belgesi” alınmasıgerekmektedir.İzmir Ekonomi Üniversitesi10 Mayıs 2012 16


Ar-Ge Merkezi Başvuru ŞartlarıAsgari şartlar; En az 50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdamı, Ar-Ge faaliyetlerinin yurtiçinde gerçekleştirilmesi, İşletmenin Ar-Ge yönetimi ile teknolojik varlıklar, Ar-Ge insankaynakları, fikri haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği vekapasitesinin bulunması, Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge merkezinde çalıştığı sürenin fizikikontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olması, Konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış Ar-Ge ve yenilikprogram ve projelerinin bulunması, İşletmede ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veyafiziki mekan içinde yer alması, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri dışında yer alması.İzmir Ekonomi Üniversitesi10 Mayıs 2012 17


Ar-Ge Merkezi Belgesi Alma Süreci Başvuru dosyası hazırlanarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderilir. Bakanlık başvuru dosyasının şekil ve içerik açısından ön incelemesini yapar, eksikbilgi ve belge bulunması halinde, tespit edilen eksikler en geç 15 gün içindetamamlatılır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından; Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek bir üye, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü İlgili teknoloji alanında uzmanlığı bulunan akademisyenler arasındanBakanlık tarafından seçilecek iki üye TOBB tarafından ilgili sektör temsilcisi bir üyeden oluşan 5 kişilik Değerlendirme ve Denetim komisyonu oluşturulur.İzmir Ekonomi Üniversitesi10 Mayıs 2012 18


ArGe Merkezi Başvurusunun DeğerlendirilmesiDeğerlendirme ve Denetim Komisyonu, Ar-Ge merkezibaşvurusunu yerinde incelemek üzere ilgili teknolojik alandauzmanlık ve deneyimi olan 3 hakem (akademisyen)görevlendirir.Hakemler, yerinde fiili inceleme yaparak hazırladıklarıİnceleme raporunu Komisyona sunarlar.Komisyon; hakemler tarafından düzenlenen raporları görüşüpkarara bağlamak üzere, Bakanlık Bilim ve Teknoloji GenelMüdürü başkanlığında en az dört üyenin katılımıylatoplanarak değerlendirmesini yapar.İzmir Ekonomi Üniversitesi10 Mayıs 2012 19


ArGe Merkezi Başvurusunun Değerlendirilmesi Değerlendirme ve Denetim Komisyonu üç üyenin aynı yöndeki oyuylakarar alır. Komisyon kararının olumluolması halinde sonuç, Bakanlık tarafından Gelirİdaresi Başkanlığı, SosyalGüvenlik Kurumu Başkanlığı ve başvuru sahibiişletmeye 7 gün içinde bildirilir. Ar-Ge Merkezi Belgesi alan işletme, belgenin düzenlendiği tarihten itibarenKanunla sağlanan destek ve teşviklerden yararlanır. Yapılan başvurular, en geç iki ay içinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.İzmir Ekonomi Üniversitesi10 Mayıs 2012 20


Kanunla Sağlanan Destek Unsurları Ar-Ge İndirimi, Gelir Vergisi Stopajı Teşviki, Sigorta Primi Desteği, Damga Vergisi İstisnası.İzmir Ekonomi Üniversitesi10 Mayıs 2012 21


Ar-Ge İndirimine Tabii Harcamalar Personel giderleri: Ar-Ge personeli ile tam zamanlı Ar-Ge personelisayısının yüzde onunu aşmayan, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde çalışandestek personelinin bu faaliyetlere ayırdığı zamanın toplam çalışmazamanına oranı dikkate alınarak hesaplanan ücretler. Malzeme giderleri: hammadde, yardımcı madde, işletme malzemesi, aramamul, yedek parça vb. giderler. Amortismanlar: Ar-Ge ve yenilik faaliyetinin yürütülmesi amacıylaedinilen makina ve teçhizat amortismanı. Başka faaliyetlerde de kullanılanteçhizata ilişkin amortismanlar Ar-Ge ve yenilik faaliyetinde kullanıldığıgün sayısına göre hesaplanır.İzmir Ekonomi Üniversitesi10 Mayıs 2012 22


Ar-Ge İndirimine Tabii Harcamalar Genel giderler Ar-Ge merkezlerinin elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme ve nakliyegiderleri, Ar-Ge merkezlerinde kullanılan makine ve teçhizata ilişkin bakımve onarım giderleri, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ilişkin sigorta giderleri, kitap, dergi ve benzeribilimsel yayınlara ait giderler. Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler Yerli veya yabancı diğer kurum vekuruluşlardan mesleki veya teknik destek alınması veya bunlara yaptırılananalizlerle ilgili olarak yapılan, toplam Ar-Ge ve yenilik harcama tutarının %20’siniaşmayan ödemeler. Vergi, resim ve harçlarİzmir Ekonomi Üniversitesi10 Mayıs 2012 23


Gelir Vergisi Stopajı TeşvikiKanun kapsamındaki Ar-Ge merkezi, işletme ve projelerdeçalışan Ar-Ge ve destek personelinin doktoralı olanlar için%90’ı, diğerleri için %80’i gelir vergisi muafiyeti vardır.(muhtasar beyanname ile)Kapsamdaki personelin başka faaliyetlerde de çalışmalarıhalinde istisna ücret tutarı, kapsamdaki personelin Ar-Ge veyenilik faaliyetlerine ayırdıkları zamanın toplam çalışmazamanına oranı dikkate alınarak hesaplanır.Destek personelinin tam zaman eşdeğeri sayısı, toplam tamzamanlı Ar-Ge personeli sayısının%10’u ile sınırlandırılmıştır.İzmir Ekonomi Üniversitesi10 Mayıs 2012 24


Sigorta Primi Desteği Ar-Ge ve destek personelinin sigorta primi işveren hissesinin yarısı beş yılsüreyle Maliye Bakanlığınca karşılanır. Destekten yararlanılabilmesi için ilgili kurumdan alınacak belge ile,işyerinin bağlı bulunduğu SosyalGüvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne yazılıolarak başvurulması gerekmektedir. Destek uygulaması her bir çalışan için ayrı hesaplanmakta, destektenyararlanılmaya başlandığı tarihten sonra çeşitli nedenlerle çalışmaya araverilmesi durumunda, söz konusu beş yıllık sürenin uygulamasındaherhangi bir değişiklik olmamaktadır. Kanun kapsamına giren sigortalılar için düzenlenecek aylık primvehizmetbelgeleri damga vergisinden istisnadır.İzmir Ekonomi Üniversitesi10 Mayıs 2012 25


Damga Vergisi İstisnasıKanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilikfaaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kâğıtlar damgavergisinden müstesnadır.Uygulama için; Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamındayapılacak işlemleri belirten ve ilgili kurum tarafındanonaylı listenin işlem esnasında işlem yapan kurum vekuruluşlara (noter, resmi daireler, diğer kamu kurumve kuruluşları vb.) sunulması gereklidir.İzmir Ekonomi Üniversitesi10 Mayıs 2012 26


Ar-Ge Merkezlerinin DenetlenmesiAr-Ge Merkezleri en geç 2 yılda bir denetlenmektedir.Ar-Ge Merkezi, yürüttüğü faaliyetlere ilişkin faaliyetraporunu her yıl belgenin verildiği takvim ayınıizleyen ay içinde Bakanlığagönderir.Bakanlıkça, faaliyet raporunun ön incelemesi 15 güniçinde yapılmakta, denetim süreci ise 45 gün içindetamamlamaktadır.İzmir Ekonomi Üniversitesi10 Mayıs 2012 27


ArGe Merkezleri5746 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğininyayımlandığı 7 Temmuz 2008 tarihinden bu güne kadar;149 İşletme ArGe Merkezi Belgesi almak üzeremüracaat etmiştir.126 ArGe Merkezi Belgesi verilmiştir.ArGe Merkezi Belgesi verilen işletmeler 16 Ayrısektörde faaliyet göstermektedir.ArGe Merkezlerinde yaklaşık 15.000 ‘e yakın ArGepersoneli çalışmaktadır.Bakanlığımızca işletmelere verilen ArGe MerkeziBelgesi sayesinde yurt dışında faaliyette bulunanbir çok uluslararası firma ArGe faaliyetleriniülkemize kaydırmışlardır. (Siemens, Huawai,Mercedes Benz Türk, Nortel‐Netaş, Alcatel‐Lucent,BSH,MAN,BOSCH)İzmir Ekonomi Üniversitesi10 Mayıs 2012 28


126 Adet İşletmeye ArGe Merkezi Belgesi VerilmiştirNot: ArGe Merkezi Belgesi Almış Bulunan Yukarıdaki İşletmeler Örnek Olarak verilmiştir.


Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri5746 Sayılı Kanun kapsamında; Birden fazla işletmenin ortakbir parça veya platform geliştirmek amacıyla bir arayagelerek yürütecekleri ArGe ve Yenilik projeleri için Kanunlasağlanan tüm teşviklerden yararlanma imkanı bulunmaktadır.Programla 50 ArGe personel istihdam edemeyen işletmeleriçin 5746 Sayılı Kanunla sağlanan teşviklerden istifade etmeimkanı bulunmaktadır.İzmir Ekonomi Üniversitesi10 Mayıs 2012 30


Rekabet Öncesi İşbirliği ProjesiBaşvuru ve DeğerlendirmesiBakanlık başvuru dosyasının şekil ve içerik açısından ön incelemesiniyapar, eksiklikleri en geç 15 güniçinde tamamlatır.Değerlendirme ve Denetim Komisyonu, proje başvurusunu yerindeincelemek üzere ilgili teknolojik alanda uzmanlık ve deneyimi olan 3hakem görevlendirir.Hakemler proje başvurusunu yerinde inceleyerek raporunu hazırlar veDeğerlendirme ve Denetim Komisyonuna sunar.Değerlendirme ve Denetim Komisyonu en az dört üyenin katılımı iletoplanırveüçünün aynı yöndeki oyu ile alınır.Başvurunun değerlendirmesi en geç 2 ayda tamamlanır.İzmir Ekonomi Üniversitesi10 Mayıs 2012 31


Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleriİşbirliği Özel Hesabı Rekabet öncesi işbirliği projelerinde,işbirliğini oluşturan işletmelerin buişbirliğine yaptıkları katkılar, işbirliği protokolünde belirlenen işletmelerdenbirisi adına açılacak özel bir hesapta izlenir. Özel hesaba aktarılan tutarlar, başka bir amaç için kullanılamaz. Projehesabında toplanan tutarlar, özel hesabı açan işletmenin kazancınıntespitinde gelir olarak dikkate alınmaz. Projeyi yürüten işletmeler 5746 Sayılı Kanunla sağlanan indirim, istisna vedesteklerden istifade ederler. Not: 3Adet başvuru yapılmış ve ön incelemede yetersiz bulunmuştur.İzmir Ekonomi Üniversitesi10 Mayıs 2012 32


Teşekkürlerİletişim:Serdar İMAMOĞLUMakine MühendisiBilim ve Teknoloji Genel MüdürlüğüTel : 0 (312) 201 52 79e-posta: serdarim@sanayi.gov.trİzmir Ekonomi Üniversitesi10 Mayıs 2012 33

More magazines by this user
Similar magazines