Layout 2

yuruyus.com

Layout 2

Gençli¤inUzun AnkaraYürüyüflüBafllad›Parasız eğitimistiyoruz!Alacağız!www.yuruyus.com info@yuruyus.comISSN 13005 - 7944www.yuruyus.comHaftal›k Dergi / Say›: 21723 May›s 2010Fiyat›: 1 TL (kdv dahil)info@yuruyus.com10 y›lda 25.655 kaza... Kaza De¤il, Kader De¤il, Katliam!Bayrampafla Katliam› ‹ddianamesi Aç›kland›:Komutanlar Yok, Karar Verenler Yok!39 Er miYönetiyor Türkiye’yi?19 Aral›k’ta Diri Diri Yakt›¤›n›z Kad›nlar,Faflizminizin Kanl› Kan›t›d›r!Asla Örtbas EdemeyeceksinizAsla Bu Hesab› Vermekten Kaçamayacaks›n›z!


Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm MücadelesindeYitirdiklerimiz28 May›s - 3 HaziranHalklar›n varolan gerçek kardeflli¤i gelifltirilmeli,bafl düflman emperyalizme karfl› mücadele edilmeli veuyan›k olunmal›d›r. Tek do¤ru yol budur.Hüseyin Cevahirfi‹fiL‹AL‹BEYKÖYKONSER ÇALIfiMALARISÜRÜYOR...12 Haziran günü yap›lacak olan Grup Yorum konseriçal›flmalar› ‹stanbul’da ve Anadolu illerinde sürüyor.‹stanbul 1 May›s Mahallesi'nde 16, 17 ve 18 May›s günlerindeas›lan afifllerle konser mahalle halk›na duyuruldu. Afifller3001 Cad. üzerine, cemevi çevresine, merkezde Ümraniyeyoluna yap›ld›. Toplamda 300'e yak›n afifl as›lan mahalledehergün fiükrü Sar›tafl Park›na masa aç›lmaya devam ediliyor.Sar›gazi'de ‹nönü Mahallesi ve Demokrasi Caddesi üzerine2 pankart ve 300'ün üzerinde afifl as›ld›.Ba¤c›lar’da 17 May›s günü Çiftlik Meydan›'na Grup Yorumpankart› as›ld›. Daha sonra ise Ba¤c›lar Yenimahalle'de AhmetKabakl› Caddesi'nde konser afiflleri yap›ld›. Akflam, Ahmet Kabakl›Caddesi’nde marfl ve türküleri çal›narak, Yenimahalle halk›12 Haziran’da yap›lacak olan Grup Yorum konserine davet edildi.Alibeyköy’de 13-14 may›s günlerinde Akflemsettin, Cengiztopel,Ç›rç›r, Binevler, Sayayokusu, Araphan bölgelerinekonser pankart› as›ld›. 13-16 May›s günleri aras›nda esnaf›ncamlar›na konser afiflleri as›ld›. 16 May›s günü Cengiztopel veAdnan Menderes bulvar›ndaki duvarlara büyük afifllemeler yap›ld›ve Akflemsettin Mahallesi Cengiztopel Caddesi’nde stantaç›ld›.14 May›s günü fiiflli Meydan›’na ve fiiflli Etfal Hastanesiyoluna pankartlar as›ld›. 15 May›s günü ise fiiflli Camisininönünden metrobüse kadar el ilanlar› da¤›t›ld›. Ayn› gün fiiflliCamii’den Mecidiyeköy Meydan›’na kadar konser içn afifllemeyap›ld›. 17 May›s günü ise Cevahir Otel karfl›s›na ve fiiflliEndüstri Meslek Lisesi karfl›s›na konserin pankartlar› as›ld›.Bursa’da 12-16 May›s tarihleri aras›nda Teleferik, Zümrütevler,Mesken ve Ortaba¤lar’da el ilan› da¤›t›ld›. Ayr›ca Teleferik,Zümrütevler, Mesken, Ortaba¤lar, E¤itim Caddesi, Gökdereve Namazgah semtlerinde konser afiflleri yap›ld›.1950 Dersim Mazgirt ‹lçesi Muhundu (Dar›kent) Nahiyesido¤umlu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeokurken, devrimci mücadele içinde öne ç›kt›.T‹P’e, revizyonizme karfl› yürütülen ideolojik mücadeleninve devrimci bir alternatifin yarat›lmas›n›n önderlerindenbiri oldu.Hüseyin CEVAH‹R ‹ktidar alternatifi olma hedefiyle yürütülecek mücadeleiçin 1970 Aral›k ay›nda kurulan THKP-C’nin 11 kiflilikGenel Komite üyelerinden biriydi. Parti nerede kendisine ihtiyaç duyduysa oradaçal›flt›. Bir dönem Karadeniz Bölgesi’nde, daha sonra Do¤u-Güneydo¤u’dasorumluluk üstlendi.fiubat 1971’de Ankara’dan ‹stanbul’a geçerek silahl› mücadelenin haz›rl›klar›n›yürüttüler. 17 May›s 1971'de ‹srail'in ‹stanbul Baflkonsolosu EfrahimElrom'un kaç›r›lmas› eylemine Ulafl Bardakç› ve Mahir Çayan'la birliktekat›ld›. Elrom eylemi sonras› 12 Mart faflist cuntas›n›n bask› koflullar›ndaMahir Çayan’la birlikte ‹stanbul Maltepe’de bir evde kuflat›ld›lar. Teslimol ça¤r›lar›n› reddederek direnifli seçtiler. 51 saatlik kuflatma alt›ndaki direnifl,1 Haziran 1971’de Cevahir’in flehit düflmesi, Çayan’›n a¤›r yaral› olaraktutsak edilmesiyle sona erdi. Maltepe direnifli devrimci hareketin teslimolmama gelene¤inin ilklerinden biriydi.1960 Trabzon do¤umlu. Devrimci hareketin 12 Eylülöncesindeki mücadelesi içinde yerald›. 12 Eylül cuntas›-na karfl› direnifli örgütlemeye çal›flan kadrolardand›.Mahallelerde sorumluluklar üstlendi. Cunta hüküm sürerken,‹stanbul polisinin “onu öldürece¤iz” diyegönderdi¤i haberlere meydan okuyarak, flehit düfltü¤ütarihe kadar mücadelesini tereddütsüz sürdürdü. 1Haziran 1982’de, ‹stanbul Maslak’ta girdi¤i çat›flma-Tahsin ELVANda flehit düfltü.Hikmet, Kemalve Arif kalemleriniemekçihalk›n, iflçis›n›f›n›nhizmetineveren sanatç›-Naz›m H‹KMET Orhan KEM‹AL Ahmet AR‹F lard›. Yazd›klar›tüm eserle-03 Haziran1963 2 Haziran 1970 2 Haziran 1991rinde, halk› ayd›nlatmay› amaçlad›lar; emekçileri sosyalizm mücadelesineça¤›rd›lar. Bunun bedeli ülkemizde bask›lar, zulümlerdi. Bunun bilincindeydiler.Bu bilinçle hareket ettiler. Ve bask›lar›n, sald›r›lar›n hedefi oldular. Yaflamlar›sürgünlerde, hapislerde, yokluk, yoksulluk içinde geçti. Buna ra¤menyazd›klar›ndan, düflüncelerinden vazgeçmediler. Kalemlerini burjuvaziye teslimetmediler. Arkalar›nda onurlu bir tarih ve halk› ayd›nlatmaya devam edecekeserler b›rakarak ölümsüzlefltiler.SinanCEMG‹LKadirMANGAAlparslanÖZDO⁄AN12 Mart faflistcuntas›-n›n ard›ndanbir grupTHKO kadrove savaflç›s›,Ad›yamanbölgesindekiNurhak da¤lar›naç›kt›lar. Amaçlar› buradan gerilla savafl›n› bafllat›p gelifltirmekti. ABD’ninKürecik Radar Üssü'ne karfl› bir eylem düzenlemek istedikleri bir s›rada 31May›s 1971’de kuflat›ld›lar. Teslim olmad›lar, çat›flt›lar. Çat›flma sonunda SinanCemgil, Kadir Manga ve Alparslan Özdo¤an flehit düfltüler.1 MAYIS MAHALLES‹ BURSAHaftal›k siyasi dergiFiyat›: 1 TLSahibi ve Yaz›iflleri Müdürü:Halit Güdeno¤luAdres: Katip Mustafa Çelebi Mah.Billurcu Sok. No: 20 / 2Beyo¤lu/‹STANBULTel: (0-212) 251 94 35 www.yuruyus.comOfset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›kAdres: Merkez Mah. Abide-i HürriyetCad. Atlas Apt. No: 155-157Kat: 5/14 fiiflli/ ‹STANBULFaks: (0-212) 241 11 16Yurtd›fl› Büro: Vak›f EFSANEPieter de Hoochstr. 303021 CS Rotterdam/NederlandISSN: 1305-7944Bask›: Ezgi Matbaac›l›k-Sanayi Cad.Altay Sok. No: 10 Çobançeflme /Yenibosna / ‹ST.Tel: (0-212) 452 23 02Da¤›t›m: Turkuvaz Da¤›t›minfo@yuruyus.comPazarlama San. ve Tic. A.fi.Tel: (0-216) 585 90 00Avrupa: 4 EuroAlmanya: 4 EuroFransa: 4 Euroİsviçre: 6 FrankHollanda: 4 Euroİngiltere: £ 3Belçika: 4 EuroAvusturya: 4 EuroAn›lar› Miras›m›zCEVAH‹R’denAnkarayürüyüflüne...Yandaki foto¤rafta aralar›nda HüseyinCevahir’in de oldu¤u bir grupdevrimci bir yürüyüfl eylemi s›ras›ndabir mola yerinde ayaklar›n› dinlendirirlerkengörülmektedir.O y›llarda devrimci gençlik ba-¤›ms›zl›k yürüyüflleri düzenlemekte,geçtikleri her köyde, her kasabada,her flehirde taleplerini anlatmakta, kilometrelerceyürümektedir.‹flte o mücadelenin öne ç›kard›¤›devrimcilerden birisidir Hüseyin Cevahir.Gençlik mücadelesi ile ad›matt›¤› devrimci mücadeledetarih yazan devrimcilerdenbirisi olmufltur.THKP-C’nin önder kadrolar›ndanbirisi olan Hüseyin Cevahir, MahirÇayan ve Ulafl Bardakç› ile an›ld›hep. “Mahir, Hüseyin, Ulafl KurtuluflaKadar Savafl!” slogan›nda onlar›nkararl›l›klar› ve mücadelenin kurtuluflakadar sürece¤i gerçe¤i vard›r.1970’lerden itibaren devrimciler,onlar›n miras›, onlar›n kararl›l›klar›ve uzlaflmazl›klar› ile donand›lar. Onlardanö¤rendikleri ile mücadeleyisürdürdüler.Hüseyin Cevahir, bugün paras›ze¤itim için mücadele eden, talepleriiçin ANKARA’ya yürüyen gençli¤eyol göstermeye devam ediyor.Onlar›n ö¤rettikleri ile mücadelebüyütülerek sürdürülüyor. Onlar›n yolgöstericili¤inde kurtulufla kadar mücadelesürecek. Hem de geriye bakmadan...1971 y›l›nda iflbirlikçi asalak MeteHas'›n kaç›r›lmas› eyleminde, ev sahibiHüseyin Cevahir'e “Bir daha karfl›laflmayaca¤›zde¤il mi” diye sorar...Cevahir ise; “Bir kere daha hepinizlebirlikte topyekün karfl›laflaca-¤›z” diyerek konuflmay› bitirir. Bu kararl›l›kve uzlaflmazl›k onlar›n bizemiras›d›r...


4 Ölülerimiz de dirilerimiz deadaletsiz kalmayacak...Bayrampaflakatliam›...6 Bayrampafla katliam›iddianamesi aç›kland›:Komutanlar yok,karar verenler yok!9 HHB ile röportaj...11 Hitler’in vahfletini uzaktaaramay›n...12 Manfletler de yer almal›iddianamede...13 Adalet: Siyasi ve hukukisorumluluk14 Tekeller karlar›n› katlad›Bunun için katlediyorlar...15 Ö¤retmenimiz:Bas›n aç›klamalar› vek›rk saniyelikbizim haberlerimiz‹çindekilerGüler ZereÖlümsüzdür...17 Güler Zere Anadolu’da yap›laneylemlerle selamland›18 Güler Zere’nin refakatçisiyleröportaj...21 Hasta tutsaklara sahip ç›kmaksolun ahlaki ve siyasisorumlulu¤udur...24 Düzen partisi CHP’yi yenivitrinle “umut” halinegetirmek istiyorlar...26 Hiç durmadan 25 y›l2. bölüm..30 “Türküler susmaz halaylarsürer” demek: Israrc›l›kt›r,inanm›fll›kt›r, kararl›l›kt›r...32 Devrimci Okul: Meflruluk-135 Nas›l Bir Yaflam:Kendi kültürümüzü nekadar yaflat›yoruz?36 ‹srail’in OECD üyeli¤ine‹srail dostu AKP’den destek...42 Kazalar bu mesle¤inkaderinde yok,sizin düzeninizde var...39 Devrimci ‹flçi Hareketi:26 May›s Grevini ÖrgütlemekEmekçilere Bundan VazgeçiflDüzene Hizmet Eder!40 Emek Haberler...41 Erol Ekici ile röportaj:“4-C’ye karfl› ortakmücadeleye ça¤›r›yoruz...41 Yürüyüflte Tek Yol:Bugün sana yar›n bana...42 Gençlik Federasyonu’ndan:Ad›m ad›m Ankara’yayürüyoruz!43 Gençlikten haberler...45 Ad›m ad›m Ankara yürüyüflübafllad›47 O da ö¤renecek kimin yüzünetükürece¤ini48 Devrimcileri karalamak kimseyekazand›rmaz! PKK’yi yüceltmez!51 Felluce’den kurtulamayacaks›n›z!52 Avrupa’da Yürüyüfl54 Yeni De¤inmeler...55 Yitirdiklerimiz...Ça¤r› / ‹lanParas›z E¤itim‹stiyoruz Alaca¤›z!ANKARA’yaYÜRÜYORUZ!..Ankara’ya var›fl: 30 May›s 2010TBMM’ye Yürüyüfl:Tarih: 31 May›s 2010Toplanma yeri:Sakarya CaddesiSaat: 13.00Kültür Sanat Yaflam›ndaTAVIRMay›s say›s›ÇIKTI!Adalet ‹stiyoruzEngin Çeber’inKatilleri Cezaland›r›ls›nTarih: 31 May›s, PazartesiSaat: 09.30Yer: Bak›rköy, 14. ACMHALK CEPHES‹


Ölülerimiz de Dirilerimiz deAdaletsiz Kalmayacak!Say›: 217Yürüyüfl23 May›s2010K›br›s iflgalinden sonraki en büyükaskeri harekat, tam bir y›löncesinden 39 er taraf›ndan m› planland›?Bir y›l boyunca, ülkemizinbir çok flehrinde yüzlerce asker, özeltim, maket hapishaneler üzerindekikatliam provalar›n› 39 erin emir vetalimatlar›yla m› yapt›lar? 19 Aral›ksabah›, Türkiye çap›nda 20 hapishanedebirden bafllat›lan operasyonunkarargah›nda 39 er mi vard›?Bu 39 er, dünyan›n en kudretli erleriolmal›lar! Ya da en zavall›-lar›?En zavall›lar›d›r. Çünkü, Türkiyetarihinin en büyük hapishanekatliamlar›ndan biri ve silahs›z, savunmas›z6 kad›n›n diri diri yak›lmas›gibi en alçakça suçlar›ndan biri,onlar›n omuzlar›na y›k›lm›flt›r.Y›llar önce “hücre tipi” hapishanemodeline geçme karar› al›pF Tipi hapishaneleri infla ettirenler,emperyalizmin de destekledi¤i “yadüflünce de¤iflikli¤i ya ölüm” politikas›n›hayata geçirmek için, yüzlerceinsan› öldürmeyi göze alanlar, bupolitikay› tam bir gözükaral›kla hayatageçirip “Türkiye tarihinin enbüyük hapishaneler katliam›n›” gerçeklefltirenler,kendilerini her türlüyarg›dan da muaf tutmufllard›r.Yarg›n›n hiçbir zaman ba¤›ms›zolmad›¤› ve olamayaca¤› ülkemizde,yarg›, halka karfl› ifllenensuçlarda, egemen s›n›f yönetimininyetkililerini ve sorumlular›n› yarg›-layamaz. Emperyalizmin temsilcileriniyarg›layamaz. 19-22 Aral›k2000’de 20 hapishanede birden gerçeklefltirilenkatliama iliflkin aç›lantüm davalarda bir kez daha gördü-¤ümüz gerçek, budur. Yarg› bu davalar›ntümünde karfl›m›za öyle birtablo ç›karmaktad›r ki, sanki bu ülkeyigardiyanlar, erler yönetmekte,onlar canlar›n›n istedi¤ini yapmaktad›rlar!Bu mizahi yönetim tablosu,faflizmin pervas›zl›¤›n›n ifadesidir.Türkiye’yi yönetenler katletmekteve hem siyasi, hem hukukiaç›dan “sorumsuz” bir konumdadurmaktad›rlar. Bu tablo bize, yarg›mekanizmas›n›n da adaletle, hatta,burjuva anlamda hukukla hiçbir ilgisikalmam›fl bir mekanizmaya dönüfltü¤ünügöstermektedir.Ülkemiz “ecelsiz ölümler” ülkesidir.Ülkemizin ifl kazalar›nailiflkin istatistikleri, kesintisiz birkatliam›n kay›tlar› gibidir. Ülkemizdekitrafik kazalar›na iliflkinrakamlar da ayn› niteli¤i tafl›r. Yenido¤an bebek ölümleri, kene ›s›rmalar›ndankaynakl› ölümler, hapishanelerdekiölümler, karakollardakiölümler, sellerdeki ölümler,盤lardan kaynaklanan ölümler...her biri, bir katliamd›r ülkemizde.Do¤al afetler, mevcut sömürü,ya¤ma ve talan çark› içinde katliamlaradönüflmektedir. Bask›, zulüm,durmaks›z›n yeni katliamlarüretmektedir. Ve bu ülkemizin ony›llard›rde¤iflmeyen gerçe¤idir.De¤iflmeyen bir baflka gerçek,özü ayn›, biçimleri farkl› tümbu katliamlar›n sorumlular›n›n hiçbirzaman bulunamam›fl olmas›d›r.Daha tam bir ifadeyle, hiçbir zamansorumlular aranmam›flt›r da. E¤erçok teflhir olmufl bir durum varsa,katliam flu veya bu nedenle örtbasedilemiyorsa, o zaman en alt düzeydebir kaç kifli, “zanl›” ilan edilir,bunlar tutuklan›p bir süre yat›r›l›r veilk f›rsatta da sal›verilir.Yarg›n›n hiçbir zaman ba¤›ms›zolmad›¤› ve olamayaca¤›ülkemizde, yarg›, halka karfl› ifllenensuçlarda, egemen s›n›f yönetimininyetkililerini ve sorumlular›n›yarg›layamaz. Emperyalizmintemsilcilerini yarg›layamaz.Durmaks›z›n ifl kazalar›nda insanlar›m›zölüyor; flu an t›kabasa dolu hapishanelerde, 120 bineyaklaflan tutuklu ve hükümlü aras›nda,“ifl kazalar›”ndan sorumlu oldu-¤u için yatan tek bir patron veya yöneticiyoktur. ‹flkenceden yüzlerceinsan›n öldü¤ü ülkemizde, 120 bintutuklu içinde iflkenceden dolay› tutukluve hükümlü olanlar›n say›s›bir elin parmaklar›n› geçmez. Sadeceson on y›lda hapishaneden ç›kanölülerin say›s›, 300’ü aflm›flken, buölümlerden dolay› tutuklu olan 3-4kifliden fazla kimse yoktur...Bilim insanlar› diyor ki, “ülkemizdekimaden kazalar›n›n yüzde98’i ÖNLENEB‹L‹R kazalard›r.”Bunun tek bir anlam› var: Demekki “maden kazas›” diye adland›rd›¤›m›zolay, aleni ve tahammüdenbir katliam fleklinde sürmektedir.Önlenebilir olan önlenememektedir.Bu aç›k bir suçtur.Peki hapishanelerdeki katliamlar?“Önlenebilir” kavram› bile fazladand›rburada. En kaba haliyleburjuva hukuku aç›s›ndan bak›ld›-¤›nda da, devlet elbette katliam yapmadanda, 6 kad›n› diri diri yakmadanda gerçeklefltirebilirdi F Tiplerinesevkleri. Tam tersine, son dereceiradi, planl› yap›lm›flt›r katliamlar.1999 y›l›ndaki Ulucanlar katliam›n›hat›rlayal›m. Ne bir “direniflin k›r›lmas›”söz konusuydu, ne ölüm oruçlar›vard›, ne de baflka bir hapishaneyesevk sorunu! Son derece s›radan,hapishaneler aç›s›ndan son derecebasit bir sorun söz konusuydu.Tutsaklar bulunduklar› ko¤uflta t›kabasa doldurulmufllard›, her tutukluyayatacak bir yer bile yoktu ve yenibir ko¤ufl talep ediyorlard›. Evet,hepsi buydu. Oligarfli bu s›radan talebinkarfl›s›na büyük bir sald›r›yla,“ya teslim olacaks›n›z, ya öleceksiniz!”dayatmas›yla ç›kt›. 19-22Aral›k’›n tek bir hapishane özelindeprovas› gibiydi. Kurflunlar ya¤d›tutsaklar›n üzerine, köpükler, kimyasalmaddeler, gaz bombalar› kullan›ld›,malta kan gölüne döndü.Tutsaklar›n barikatlar› y›k›ld›ktan4


tüm katliamc›l›klar›n›, tüm pervas›zl›klar›n›gösterdiler. O sabah katliam›gerçeklefltirenler ne yapacaklar›n›çok iyi biliyordu.O sabah en büyük hapishane katliam›n›Bayrampafla Hapishanesi’ndegerçeklefltirdiler. 6 kad›n tutsa¤›diri diri yakarken toplam 12tutsa¤› katlettiler. Bir ço¤u a¤›r, 55tutsa¤› yaralay›p, sakat b›rakt›lar.Bayrampafla Hapishanesi’ndekikatliam adeta bir gözda¤› ve intikamsald›r›s›na dönüfltürüldü. Onedenle tutsaklar› D‹R‹ D‹R‹ yakt›-lar. Say›n›n sadece 6 olmas›, 6 kad›ntutsa¤›n katledilmesi sadece birtesadüf ve kad›n tutsaklar›n çabalar›n›nsonucudur.Yoksa katledenler bir ko¤uflutümden yakm›fl, ordaki kad›n tutsaklar›ntümünü katletmek için sald›rm›fllard›.O nedenle say› daha büyükolabilirdi.“Sar› bir gaz yay›yordu bu bombalar.Tuttu¤umuzu d›flar› att›k.Arada patlamam›fl bombalar da at›-l›yordu. Bir süre sonra tavan› delmeyebafllad›lar. Deldikleri yerdenüst üste bombalar at›ld›. Delinenbölgeden uzaklaflarak korunmayaçal›flt›k.” (Hapishanelerde Katliam,19-22 Aral›k 2000, Belgeler, Tan›klar1, Anadolu Yay›nc›l›k, syf:12)‹ddianameye göre 6 kad›n D‹R‹D‹R‹ YAKILMAMIfiTIR. Tersineiddianame 6 kad›n›n ölümünden ka-19 Aral›k’ta BayrampaflaHapishanesi’nde;Sald›r›da 2 otobüs dolusujandarma timi, 30 otobüs jandarmaekibi, ayd›nlatma cihaz›tafl›yan askeri bir araç, birskorsky helikopter kullan›ld›.Jandarman›n elinde bombakalmad› Ankara EmniyetMüdürlü¤ü'nden takviye al›nangaz bombalar› kullan›ld›.Operasyon 14 saat sürdü.SONUÇ: 12 tutuklu katledildi.55 kifli yaraland›.d›n tutsaklar› sorumlu tutmaktad›r.“...bayan tutuklu hükümlülerinkald›¤› ko¤uflun yatak ve eflyalar›kullan›larak yang›n ç›kar›ld›¤›,yang›na itfaiye ve görevlilerce müdahaleedildi¤i... yang›nda bulunduklar›bölümün kap›s›n›n içeridenkilitli olmas› nedeniyle kaçamad›klar›ndanko¤ufl içerisinde isimlerigeçen 5 bayan tutuklu hükümlününyanarak öldükleri...” (‹ddianameden)‹ddanameye göre D‹R‹ D‹R‹YAKILANLAR yoktu. Katledenler,katlettiklerini gizlemek için diridiri yakt›klar›n› suçluyorlard›.“Deliklerden demir kafesler sark›t›pbombay› bunun içinde atmayabafllad›lar. Böylece bizim d›flar› atmam›z›engellemeyi planlam›fl olmal›lar.Ama bir yandan da hem ko-¤ufl mazgallar›n› açt›lar, hem de çat›danatefl etmeye devam ettiler. Art›kbombalar›n say›s›n› hat›rlayam›-yorum, ulaflabildi¤imizi d›flar› att›k.Bir ara de¤iflik bir bomba at›ld›. San›yorummavi renkliydi. Uzun birbomba. Bunun etkisini engellemekmümkün de¤ildi. Solunum duruyor,kas›l›yorsun. Sonra bütün iç organlar›m›zpatl›yormufl gibi bir ac› veriyor.Bu bomba hepimizi bay›ltt›.“(Hapishanelerde Katliam... syf:12)‹ddianameye göre bütün bunlarkad›nlar ko¤uflunda yaflanmam›flt›.Yaflanmam›flt›, çünkü bunlar› yaflayanlar›nhiçbirinin anlat›mlar› iddianamedeyoktu.Yaflanmam›flt›, kad›nlar ko¤uflunubomba ve kurflun ya¤muruna tutan,mazgallardan, tavandan açt›klar›deliklerden bomba atan katillerinhiçbiri iddianame de yoktu.‹çeri at›lan bombalardan dolay›saçlar› tutuflarak yanan, vücutlar›-n›n aç›kta kalan yerleri adeta dökülenkad›n tutsaklar›n hiçbiri yineyoktu iddianamede.Kad›n tutsaklar›n kald›¤› C-1ko¤uflunu ölüm mangalar›n›n nas›lyakt›klar›, ko¤uflun camlar›ndan nas›lalevler f›flk›rd›¤›, demir ranzalar›nateflten nas›l eridi¤i iddianamedeyoktu.Bütün bunlar›n olmad›¤› bir iddianameise, katilleri koruma iddianamesindenbaflka ne olabilir ki?Katledenler “herfleyi gözealm›flt›”“Teslim olun, herfleyi göze ald›kgeldik” diyen katiller sürüsü erkektutsaklar›n ko¤ufllar›n› çat›lardan,mazgallardan saatlerce kurflunya¤muruna tutmufl, yüzlerce bombakullanm›fllard›.“Herfleyi göze ald›k” diyorlard›.Göze ald›klar› fley, tutsaklar›nkatledilmesiydi. Nitekim saatlercetutsaklara karfl› silah ve bomba kulland›lar.Orada o gün tutsaklar›n direnifliolmasayd›, tereddütsüz onlarcatutsa¤› katledeceklerdi. D‹RE-N‹fi ve FEDA eylemleri önlerinebarikat olmufl, korkular›n› büyütmüfltü.Yine de hedef alarak atefl ettikleritutsaklardan daha çok katledemedilersebu tümüyle tesadüf olmufltur.‹ddianame, Mustafa YILMA-Z’›n, Cengiz ÇALIKOPARAN’›n,Murat ÖRDEKÇ‹’nin, Ali ATEfi’inSay›: 217Yürüyüfl23 May›s20107


Say›: 217Yürüyüfl23 May›s2010nas›l katledildi¤ini yazmam›flt›r.Aflur KORKMAZ’›n, F›rat TA-VUK’un neden feda eylemleri yapt›¤›n›yazmam›flt›r.Katliam sald›r›s› sürerken, bombave kurflun ya¤muru alt›nda tutsaklarbir kahramanl›k destan› yazd›lar.Üzerlerine do¤rultulmufl onlarcanamlu karfl›s›nda geri ad›m atmad›lar.Teslim almaya, diz çöktürmeyegelmifllerdi. Yakarak, gazla bo¤arak,kurflunlayarak, aman dileteceklerinisanan halk düflmanlar› döktüklerionca kana karfl›n tek bir tutsa¤›bile teslim alamad›lar.‹flte‹DD‹ANAME’yegöre 19 Aral›kkatliam›ndansorumlu 39 Er!1-Cemil Korkmaz2-Bayram Mavi3-Mete Koçtürk4-Hasan Köse5-Musa Tarhan6-Yakup Ya¤c›7-Eren Odabafl›8-Nevzat Kara9-Bar›fl Suluyer10-Mustafa Ece11-Asim Bulut12-Halil Akgün13-Hilmi Çolak14-Lütfi Kozan15-Osman Aydemir16-Önder Seymeno17-Murat Y›lmaz18-Mehmet Çöllü19-Tuncay Bilgili20-Hayrettin Çiftçi21-Hayrettin Çiftçi22-Mehmet Kaya23-Ramazan fiener24-Abdullah Pala25-MustafaKorkmaz26-Mustafa Usta27-Tuncay Köke28-Orhan Durgut29-Durmufl Özkara30-Sultan Dal31-Oktay Sinoplu32-Erkan Çelik33-Vedat Ceylan34-‹brahim Üstün35-SerhanKaraçuha36-Bilal Akflit37-TürkerGeçdo¤an38-Yusuf Aktepe39-Serkan AslanKatliam› çarp›tanlarkatliam›n alt›nda kald›larOligarfli katliam› sürdürürken,kiral›k kalemleri de bofl durmam›fl,katliam› aklayacak, devrimcilerisuçlayacak yay›nlar yapm›fllard›.Nitekim daha katlettikleri tutsaklar›nkan› kurumadan, “Sahteoruç, kanl› iftar” bafll›¤› atm›fllard›...Tutsaklar bombalar, kullan›lmas›yasak gazlarla yak›l›rken, bas›nkatillerin kanl› ellerini temizliyordu.Tutsaklar›n kömürleflmifl, tan›nmayacakcesetleri ç›kt›¤› s›ralardaonlar “Ölüm orucu yapt›¤› san›lanbirçok mahkûmun turp gibi oldu-¤u görüldü” diye haberler yazm›fllard›.Elbette o kömürleflmifl cesetlerinbir aç›klamas› olmal›yd›. Hitler faflizmininzulmünü aratmayan, onlar›ngaz odalar›n›n tafl›nd›¤› BayrampaflaHapishanesi’ndeki katliam› yinetutsaklara “y›kt›lar”...Bunun için de yalanlar ürettiler.Bu yalanlara göre;”Örgüt liderlerimahkûmlara benzin döküp kibritiçakt›... Örgüt yakt›, jandarmakurtard›...” . Bunlar› haber diyesundular. Katilleri kurtar›c›, katledilenlerisuçlu ilan ettiler.Kendi arkadafllar›n› “gözünük›rpmadan yakan” zalim, “örgüt liderleri”yalanlar› ile halk› devrimcilerekarfl› k›flk›rtmaya çal›flt›lar..Yakt›klar› tutsaklara küfreden, yakt›klar›tutsaklar karfl›s›nda kahkahaatan halk düflmanlar›n› ise kahramanve kurtar›c› ilan ettiler sayfalar›nda.Yakarak, bombalayarak, kurflunlayarakgirdikleri ko¤ufllardakatliam yaparken, yalanlar› dakiral›k kalemflörleri yaz›yordu.Hapishane adeta bir “cephanelik”gibiydi. Ve “MahkûmlarKalaflnikof’la ateflaçt›lar...” yalanlar› ile süsledilero günkü yaz› ve haberlerini.Oysa çok geçmeden, aç›lanateflin katliama kat›lan katillertaraf›ndan aç›ld›¤› adli t›p raporlar›,tan›k anlat›mlar› ilebelgelenecekti. Yine duvarlar›kaz›malar›na, kurflun girenyerleri kapatma çabalar›nakarfl›n Bayrampafla Hapishanesi’ndeyap›lan araflt›rmadad›flardan atefl edildi¤i bir kezdaha kan›tlanacakt›.Diri diri yakmaya çal›flt›klar›tutsaklardan BirsenKARS hastane bahçesinde indirildi¤iambulans›n kap›s›ndantüm dünyaya BayrampaflaHapishanesi’nde kad›n tusaklar›nnas›l yak›ld›¤›n› du0yurdu¤unda bileinanmad›lar.‹nanmaktan öte, tutsaklar› katledenlerindevlet olmad›¤›n›, örgüt liderlerininemri ile “tutsaklar›n birbiriniyakt›¤›” yalan›n› uydurdularhemen.Günefli balç›kla s›vayamazlard›.Nitekim gerçekler çok geçmedenkulaktan kula¤a duyuruldu. Kad›ntutsaklar› yakanlar, katliam operasyonunuda yapanlard›.Katliam› yalanlar izledi. Yalanlarlaad›na “Hayata Dönüfl” dedikleribir katliam› aklayacaklar›n›, üstünüörteceklerini sand›lar. Aradangeçen 10 y›lda bu çabalar›n› sürdürdüler.Ancak gerçekleri unutturamad›-lar. Katliam› unutturma çabalar› geritepti her seferinde. Katliam davalar›n›düflürseler de tarihin onlarhakk›nda verdikleri hükmü de¤ifltiremezler.‹flte ‹DD‹ANAME de “unutturma”,“katledenleri aklama” çabas›-n›n son örne¤idir. Ve ne yaz›k ki,katliamc›lar› aklamak için 10 y›lönceki yalanlardan medet ummakta,onlar› ›s›t›p ›s›t›p önümüze koymaktad›rlar.Onlara bir kez daha buradanseslenmek istiyoruz...Asla Örtbas Edemeyeceksiniz!Asla Bu Hesab› VermektenKaçamayacaks›n›z...19-22 Aral›k katliamc›lar›n›hiçbir iddianame aklayamaz. Tarihbuna tan›kt›r, dönün tarihinsayfalar›na bak›n, göreceksiniz!8


HHB: “Adaleti istemeli vemücadele ederek infla etmeliyiz!”Halk›n Hukuk Bürosu ile Bayrampafla19 Aral›k katliam› iddianamesineüzerine yapt›¤›m›z röportaj:Yürüyüfl: 19 Aral›k BayrampaflaHapishanesi katliam› ile ilgili, son dereceözensiz, kimlik bilgilerinin biledo¤ru dürüst araflt›r›l›p yaz›lmad›¤›bir iddianame ile dava aç›ld›. 10 y›lsonra neden böyle bir dava aç›ld›?HHB: 19 Aral›k Bayrampafla Katliam›’n›n10. y›l›nda aç›lan davan›nniteli¤i ve bu dava ile elde edilmek istenenamaç iddianamenin dikkatlede¤erlendirilmesinden aç›kl›kla eldeedilmektedir. Herkesin sormas› gerekensoru neden 10 y›l beklendi. Katillermi bulunmaya çal›fl›ld›. Bu soruyaiddianameye bakarak verece¤imiz cevaphay›rd›r. Çünkü bu iddianamedeoperasyonu planlayanlar ve yönetenleryoktur. B›rak›n›z katilleri bulmak,elde isimleri, hangi suçlar› iflledikleriaç›k olan katillere dahi dava aç›lmam›flt›r.Yine sizin de belirtti¤iniz gibi iddianamededevrimci tutsaklar›n kimlikbilgilerinin ve adreslerinin dahido¤ru dürüst yaz›lmad›¤›n› görmekteyiz.Oysa bu kay›tlar zaten davadosyas›nda bulunmaktad›r. Tabi tümbunlar bir savc›n›n ifl yükü, ihmalkarl›¤›,hukuk bilgisinin zay›fl›¤› ileaç›klanamaz.19 Aral›k Hapishane Katliam›’ n›izleyen on adli y›l; cinayet suçunun yasalzaman afl›m›na eklenerek geçip gitti.Mücadele edenlerin tarihi bunu aslakayd›ndan düflürmeyecekse de; kötümuamele, görevi suistimal, hakaret,tehdit, toplu dayak suçlar›n›n yasal zamanafl›mlar›n›n bir bir doldu¤unu seyrettik.Sürüncemede b›rak›lan yarg›lamalarda,adresi bile tespit edilememiflsan›klara, celse ertelemelerine "taleplerimiziduymazdan gelen” tarafl› yarg›-sal süreçlere katlanmaya zorland›k.‹flkence ve cinayetleri ise; hala devameden yasal zaman afl›m›na bile b›-rakmayarak aklayan mahkemeler, suçlularhakk›nda beraat kararlar› verdi.Bu kez, 19 Aral›k’ta Bayrampafla’dayaflanan katliam yarg›n›n "aklayan”kollar›na b›rak›l›yor.Katliam› unutmam›z için 10 y›lbekleyenler, bu 10 y›lda tüm mesailerinigerçekleri tahrip etmek için harcayanlar,art›k vakti geldi diye düflünerekbir yarg› karar› ile halk›n adaletbeklentisini sonland›rmak istiyorlar.Yürüyüfl: Bununla birlikte, Bayrampaflakatliam›yla ilgili aç›lan davalar›ntoplam› kaç tanedir, hangi dava,kimleri kapsamaktad›r?HHB: Bayrampafla Katliam› ileilgili olarak daha önce iki dava aç›ld›.Bu davalar›n ilki “ölmemek” suçunuiflleyen devrimci tutsaklara aç›lan davad›r.Katliama direnmek, hapishaneidaresine karfl› toplu isyan olarak de-¤erlendirilerek o tarihte Bayrampaflada bulunan tüm devrimci tutsaklaradava aç›ld›. Bu dava zamanafl›m› karar›verilerek 28.04.2009 tarihinde ortadankald›r›ld›. Tabi bizce derhal beraatkarar› verilmesi gerekiyordu. Bunedenle temyiz ettik.Di¤er bir dava ise, operasyon s›ras›nda,hapishanede görevli gardiyanlaragörevi ihmal, devrimci tutsaklar›nF Tipi hapishanelere nakilleri s›ras›ndagörev yapan jandarmalara ise devrimcitutsaklara yap›lan iflkenceler sonucukötü muamele suçlamas›yla aç›-lan dava oldu. Bu davada 23 Haziran2008 tarihinde zaman afl›m› ile ortadankald›r›ld›.Yürüyüfl: ‹ddianamede katliamdandolay› kimler için ceza istenmektedir,kimlere dava aç›lm›flt›r; sizcebu iddianamede olmas› gereken baflkakimler vard›r?HHB: ‹ddianamede flüpheliler hukukentespit edilmifl demek mümkünde¤ildir. Bu noktada yap›lan faaliyet“flüpheli seçmek” olmufltur. ‹ddianamedekiflüpheliler soruflturma dosyas›kapsam›nda idarece yap›lan ön incelemedeverilen ifadelere göre oluflturulmufltur.Ön inceleme kapsam›nda ifadelerindehapishanede bulundum diyenerlere dava aç›lm›fl, ordayd›mama içeriye girmedim diyen erlere isedava aç›lmam›flt›r. Bunun yan› s›raifadeleri al›nan rütbeli personele davaaç›lmam›flt›r. Oysa ön incele kapsam›ndaifade veren birçok rütbeli hapishanedeoldu¤unu ve hatta içeriyede girdi¤ini aç›kça beyan etmifltir.‹ddianamenin esas›n› teflkil edenEyüp Cumhuriyet Savc›l›¤›n›n2000/21030 numaral› soruflturma dosyas›kapsam›nda soruflturulan askeripersonel hakk›nda idare taraf›ndan öninceleme yap›lm›flt›r. Ön inceleme kapsam›nda300’e yak›n askeri personelinkonu hakk›nda ifadeleri al›nm›flt›r.Bunlar aras›nda Ankara Jandarma KomandoÖzel Asayifl Birli¤i mensubu 8personel de vard›r. Bu 8 personel; birli-¤in olay günü komutan› olan JandarmaAlbay E. Burhan Ergin, J.Bçvfl. SüleymanBölükbafl›, J.Bçvfl.Hidayet Yorganc›,J. T¤m Mustafa ARI, J. Uz, Çvfl.Latif Sarsu, J. Uz, Çvfl. Ramazan Y›ld›z,J. Uz, Çvfl. Mustafa Aksoy, J. Uz,Çvfl. Mustafa Katipo¤lu’dur. An›lan bu8 kifli de operasyona kat›ld›klar›n›aç›kça beyan etmifllerdir. Ancak bunara¤men bu kifliler iddianamede yer almam›fllard›r.Ankara Jandarma KomandoÖzel Asayifl Birli¤i mensubu bukifliler operasyonun müdahale ekibindeyer alm›fllard›r. Bu yönüyle dosyadabulunan bilgilerin dikkate al›nmamas›,operasyonun tamam›n›n sadece bir tak›merlere yükletilmesi, bu erlerin sorumlusuolan tabur komutanlar›na, birlikkomutanlar›na dava aç›lmamas› davan›göstermelik olarak aç›ld›¤›n› göstermektedir.Bu katliam›n sorumlusu sadece buözel birlikte de¤ildir. O tarihte adli veidari mekanizman›n bafl›nda olan herkessorumludur. Elimizde uzunca birsorumlu listesi bulunmaktad›r. DöneminAdalet ve ‹çiflleri Bakanlar›, GenelKurmay Baflkan›, Ceza ve TevkifEvleri Genel Müdürü, ‹stanbul Baflsavc›s›baflta olmak üzere operasyonununplanlanmas›nda ve yürütülmesindegörevli olanlar›n hepsi suçludurve hesap vermelidir.Yürüyüfl: ‹DD‹ANAME, sizcekatliam› ve katliamc›lar› cezaland›rmay›m› amaçl›yor, yoksa katliam vekatliamc›lar bir flekilde aklan›yor, korunuyormu? Bu iddianameyi bu aç›-dan nas›l de¤erlendirebiliriz?HHB: Bu davan›n BayrampaflaKatliam›n›n hesab›n› sormad›¤›/soramayaca¤›aç›kt›r. Bu haliyle halk›nadalet beklentisini karfl›lamaktanuzakt›r. Öncelikle operasyonu planlayanlarve yönetenler bu davada yoktur.Düflünün, katliam›n üzerlerindenSay›: 217Yürüyüfl23 May›s20109


Say›: 217Yürüyüfl23 May›s201010aklanmas› amaçlananlar aras›nda bironbafl› dahi bulunmamaktad›r. ‹ddianameninbas›nda yer almas›n›n ard›ndanön plana ç›kar›lan husus er rütbesindekikifliler hakk›nda müebbet hapisistenmesi olmufltur. ‹ddianamedekisevk maddeleri k›sm›na bak›ld›¤›ndaasl›nda kimse hakk›nda müebbethapis istenmedi¤i gün gibi ortadad›r.‹ddianamenin sevk maddeleri k›sm›ndaTCK 81/1 ( Kastem öldürme )madde yer al›yor olmas›na karfl›n, bununlabirlikte TCK 21/2, 23, 24, 25/2maddeleri de istenmifltir. Bu noktadahemen belirtmek gerekir ki; TCK21/2. madde "olas› kast›” , TCK 23.madde "kast› aflan fiili” , TCK 24.madde "ceza sorumlulu¤unu ortadankald›ran nedenlerden olan kanun hükmüve amirin emrini”, TCK 25/2.madde ise "meflru müdafaay›” düzenlemektedir.Daha sade bir anlat›mlaiddianame, isimleri say›lan 39 kiflikatliam› gerçeklefltirdiklerini kabuletmekte (bizce daha fazlas› bunu yapm›flt›r)ancak bunu devlet ad›na yapt›klar›için cezaland›r›lmamalar› gerekti¤iniileri sürülmektedir.Yürüyüfl: ‹ddianamede görüyoruzki, KATL‹AMI as›l gerçeklefltiren birlikleriçinde özel bir yeri olan ANKA-RA Jandarma Özel Asayifl Komutanl›-¤›, yarg›n›n istedi¤i bilgileri vermemifltir.Dolay›s›yla o birli¤in katliamdayer ald›¤› bilinmesine ra¤men, iddianamedebirlikten hiç kimse hakk›ndahiçbir ceza istenmiyor... Böyle bir hukukolabilir mi? Bu iddianame bu hukukennas›l de¤erlendirilmelidir?HHB: Bu operasyonu yürütenANKARA Jandarma Özel Asayifl Komutanl›¤›,tam 10 y›l boyunca savc›-l›¤›n, operasyona kat›lan personelininisimlerinin istenmesine iliflkin hiçbiryaz›s›na cevap verme zahmetini göstermedi.Cevap verdi¤inde katliam›gerçeklefltirenlerin listesini göndermedi.Çok daha ilginci, kaale al›nmayan,yaz›lar› cevaplanmayan yarg›bunun hesab›n› sormad›. fiimdi kimbu durumda yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤›ndansöz edebilir. Yahut herkesin yarg›önünde eflitli¤inden. Hepimiz yaflayarakgörüyoruz ki kozmik odalarda yap›lanaramalar›n, hakk›nda soruflturmave dava aç›lan generallerin ifllediklerisuçlar›n içinde halka karfl› ifllenensuçlar yok. Katillerin isimlerinidahi tespit etmeyi baflaramayan dahado¤ru bir tan›mla yapmayan bir yarg›gerçe¤i, aç›lan davan›n adaleti sa¤lamayaca¤›n›bugünden göstermifltir.Yürüyüfl: ‹DD‹ANAME'nin katliam›meflrulaflt›ran bir mant›¤› var.Örne¤in, yak›lan 6 kad›n tutsa¤›n direndiklerive teslim olmad›klar›, ko-¤uflta yang›n ç›kard›klar›, kap›lar› kilitlioldu¤u için öldükleri, tutsaklar›nsilahla karfl› koyduklar›, katillerinkatliam yapmay›p, havaya atefl ettikleri,tutsaklar›n kendilerini yakt›¤›...üzerine bolca anlat›m var. Katliam›yaflayan onlarca tutsa¤›n anlat›mlar›biliniyorken, iddianamede bu ifadelerins›kl›kla tekrarlanmas›n› hukuki vesiyasi anlamda nas›l de¤erlendirmekgerekiyor?HHB: Davan›n aç›lmas› için 10y›l bekleyen savc›, gerçekleri araflt›rmakyerine hukuka, ahlaka, vicdanauymayan gerçeklerle san›klar› korumayaçal›flm›flt›r. ‹ddianame, dosyadabulunan kesin raporlara ra¤men operasyonuyapanlar› de¤il, devrimci tutsaklar›suçlamak niyetiyle haz›rlanm›flt›r.Öyle ki, iddianamenin son paragraf›ve sevk maddeleri k›sm› olmasaan›lan iddianamenin olay günühapishanede bulunan tutuklular›nflüpheli s›fat›nda oldu¤u bir iddianameoldu¤u san›lacakt›r.Öte yandan çok çarp›c› bir durumdaha söz konusudur ki, iddianameninüçüncü ve son paragraf› d›fl›ndaki metniEyüp 3. Asliye Ceza Mahkemesindehapishanede bulunan tutuklular›n cezaeviidaresine karfl› silahl› ayaklanmasuçlamas›yla san›k olarak yarg›land›klar›davan›n iddianamesinin t›pa t›payn›s›d›r. Adeta kopyala yap›flt›r yap›lm›flt›r.Tabi tüm bunlar hukukun bitti¤iyere iflaret etmektedir.Oysa, Katliam ve haks›zl›¤a karfl›Herkesin sormas› gerekensoru neden 10 y›l beklendi.Katiller mi bulunmaya çal›fl›ld›.Bu soruya iddianameyebakarak verece¤imiz cevaphay›rd›r. Çünkü bu iddianamedeoperasyonu planlayanlarve yönetenler yoktur. B›rak›n›zkatilleri bulmak, elde isimleri,hangi suçlar› iflledikleri aç›kolan katillere dahi davaaç›lmam›flt›r.direnmek suç de¤il en soylu hakt›r.Bu haklar›n› kullanm›fl olan devrimcitutsaklar›n suçlanmas› kabul edilemez.Yürüyüfl: Katlettikleri tutsaklar›nvücutlar›n› keserek, mermi çekirde¤iç›kar›yor katiller. Siz, kulland›klar›özel bir silah a盤a ç›kmas›n diye çekirdekleriç›kard›¤›n› söylemifltiniz.Bu olay› tekrar anlat›r m›s›n›z?HHB: Adli T›p taraf›ndan haz›rlananraporlar incelendi¤inde, Bayrampaflada katledilen devrimci tutsaklar›ntamam› ateflli silah mermisi sonucundayaflam›n› yitirdiler. Ancak yaflam›nyitiren hiçbir devrimci tutsa¤›nvücudundan mermi çekirde¤i ç›kmad›.Daha önemlisi katledilen, MuratÖrdekçi, Cengiz Çal›koparan veMustafa Y›lmaz hakk›nda düzenlenenek raporlarda, vücutlar›n›n de¤iflikbölgelinde bulunan mermi girifl ç›k›fldeliklerinin ölüm olay›n›n gerçekleflmesindençok k›sa bir süre önce yahutsonra geniflletildi¤i tespit edildi.Tüm bunlar birlikte de¤erlendirildi¤inde,katliamda kullan›lan silah›n/silahlar›ntürü yine ölüme nedenolan at›fllar›n hangi mesafeden yap›ld›¤›n›ntespit edilmesinin engellenmekistendi¤i anlafl›lmaktad›r.Yürüyüfl: Sizin söz konusu iddianameyeve Bayrampafla Katliam›madair ayr›ca eklemek istedi¤iniz birfley var m›?HHB: Halka karfl› a¤›r bir suç iflleyerek,28 devrimcinin ölümünü,yüzlerce sakatl›k, binlerce yaral› b›-rakm›fl ve takip eden 7 y›la yay›lm›fltoplam 122 ölüme sebebiyet verenlerhesap vermediler. Neden? Çünkü hesab›"sözde” soracaklarla, hesab› vereceklerayn›laflm›flt›. Hiçbirisinin bizeadaleti vermeyece¤i ortadad›r.Adaleti istemeli ve mücadele ederekinfla etmeliyiz.Fosfor bombalar› ile yak›lan devrimcikad›nlar›n, iflkenceyle öldürülenlerin,kurflunlananlar›n hesab›n›yeterince etkili sormad›¤›m›z için FTipi tecrit, bugün hala öldürüyor, sakatb›rak›yor ve iflkence ediyor. Hapishanekatliam›nda yok edilen, y›llarsüren direnifl içerisinde katledilen, sakatkalan, iflkence görenleri asla unutmayaca¤›z.Herkesi unutmamaya vehesap sormaya ça¤›r›yoruz.


Bayrampafla Katliam›‹ddianamesiHitler’in VahfletiniUzakta Aramay›nUnutmakAdalettenVazgeçmekOnlar›Bir Kez DahaYakmakt›r19 Aral›k Bayrampafla Katliam›‹ddianamesi’nde, faflizmin vahfletininbir baflka niflanesi yer al›yor:“Ölenlerin üzerindeki ateflli silahyaralar›n›n girifl deliklerinin kesilerekgeniflletildi¤inin raporla belirlendi¤i”anlat›l›yor iddianamede.Tutsaklar›n vücutlar›ndaki kurflungiriflleri, kesilerek geniflletilirken,tutsaklar ölü müydü, canl› m›yd›,baz› tutsaklar aç›s›ndan bunu bilmiyoruz,ama bunun önemi yok,çünkü ikisi de birbirinden daha vahfli,daha insanl›k d›fl›d›r. Ve fakat,ikisi de faflizme uygundur.tPeki neden böyle yapm›fllard›?Daha önce a盤a ç›kan gerçeklerdenbiliyoruz ki, kullan›lmas›yasak olan “T 90” adl› bir silah, 19-22 Aral›k operasyonunda “ilk kezdeneme amaçl›” olarak kullan›lm›flt›ve katliamc›lar, geride kan›t b›-rakmamak için, bu silahla vurup öldürdükleritutsaklar›n vücutlar›ndansilaha ait mermi çekirdeklerini ç›-kartm›fl, kurflun girifl yerlerini deherhangi bir tesbit yap›lamayacakflekilde tahrip etmifllerdi.tO an› gözünüzün önüne getirin;ölüm mangalar›n›n üyeleri, ölü veyayaral› durumdaki tutsaklar›n vücutlar›n›bu kez de ellerinde b›çaklarladelik deflik ediyorlar.Sadist, gözü dönmüfl katillerhepsi. Ama bunu “sadistliklerinden”yapm›yorlar. Oligarflinin politikas›n›hayata geçiriyor onlar. Dahaönce de defalarca yapt›klar› gibi.tBu, ölüm mangalar›n›n daha öncede bir çok infazda, katliamdabaflvurduklar› bir yöntemdir. Ço¤ukez, kurflunun hangi mesafedenat›ld›¤›n›n veya kurflunun hangi silahtanç›kt›¤›n›n tesbit edilmesiniönlemek için, kah elbiseleri kaybetmifl,kah mermi çekirdeklerini ç›-karm›fllard›r. Yaral›lar›n veya ölülerinkulaklar›n› kesmek, vücutlar›ylaoynamak, yaral›ya veya ölüye iflkenceyapmak, ölüm mangalar› içins›radan olaylard›r.tKimileri, iddianamedeki bu bölümüokuyup, “nas›l yaparlar böylebir vahfleti?” diyor. Kan›ksanmamal›elbette, ancak bu vahflet ne ilktir,ne de son.tUlucanlar Katliam› dosyas›nda26.09.1999 tarihli bir "Keflif Zapt›"yer almaktad›r. Yeminli Katip ‹lkerY›lmaz Kalendero¤lu ve BilirkifliMehmet Hakverdi taraf›ndan tutulanzaptta flu ifadeler vard›r:"Vücutlar›n›n yan yana konulmas›sonucu, kanlar›n ak›fl›, ölenlerin›slakl›k nedeni ile o anda elbiselerdekiherhangi bir kesici... ve deliciveya ateflli silah girifl izlerininbelirlenemedi¤i..."tÇünkü Ulucanlar’da da gizlemekistedikleri büyük bir vahfletvard›. “... Önümde bayg›n bir haldeerkek arkadafllardan Önder MER-CAN'› sürükleyerek götürüyorlard›.Bizi maltadan görüfl yerine kadar,yani yaklafl›k 60-70 metre kadar sürükleyerekgötürdüler. 100 kadargardiyan, asker, robocoplar duruyorlard›.Beni bu koridorun aras›ndangeçirirken orada duranlar da tekmeliyorlard›.... Görüfl yerinde SevinçfiAH‹NGÖZ, Hayriye KESK‹N, HaticeYÜREKL‹ kusuyordu. FilizUZAL'›n yüzü tan›nmayacak haldemorarm›flt›, konuflmakta zorlan›-yordu. Devrim TURAN'›n kafas› k›-r›lm›fl, Baflak OTLU'nun kafl› patlam›flt›Karn›na ve beline ald›¤› darbelerdendolay› Hatice YÜREKL‹ve Arife DOGAN kanama geçiriyorlard›.Fatime AKALIN'›n gözününbiri morarm›fl, kan oturmufltu. CemaatOCAK sara krizi geçiriyordu.Kriz esnas›nda asker kafas›n› tekmeliyordu.Hülya TÜMGAN'›n koluk›r›lm›flt›. Döndü ÖZER yar›bayg›nd›...”*Köpük s›karak bo¤mak istediler...Bir tutsa¤›n bo¤az› testereyle–evet bildi¤iniz h›zar makinas›yla–kesiliyor... Dizkapaklar›na çivilerçak›l›yor... Vücudu asitlerle yak›l›-yor... Jiletlerle etleri kesiliyor... ‹nsanlar,itfaiye çengellerine tak›l›pçekiliyor... Maltada cam k›r›klar›üzerinde sürükleniyor. Tutsaklar›nhayalar› buruldu, neflter ve fl›r›ngaile vücutlar›na kimyasal maddelersürüldü veya enjekte edildi, koltukaltlar›nda sigara söndürüldü, b›-y›klar› yolundu, penseyle etleri s›-k›flt›r›ld›, derileri üzerine kalemlerley›rt›larak yaz›lar yaz›ld›.tNazi toplama kamplar›ndaki,gaz odalar›ndaki yap›lanlar m› vahflet,yoksa yukar›da anlat›lanlar m›?Zor bir soru. Faflizm, kendinden olmayan›y›ld›rmak, sindirmek içinakla gelen, gelmeyen her fleyi yapabilir.Hala tan›mayan varsa, iflte faflizmgerçe¤i!Say›: 217Yürüyüfl23 May›s201011


Say›: 217Yürüyüfl23 May›s2010Bayrampafla Katliam›‹ddianamesi Manfletler deYeralmal› ‹ddianamede10 Aral›k 2000... Katliamdan 9gün önce... Hürriyet Gazetesininmanfleti flöyle.“Bu da L(açka) tipi cezaevi”Haber, “hapishanelerin tutuklular›ndenetiminde oldu¤unu ve devletinart›k bir dur demesi gerekti-¤ini söylüyor.Ertesi gün, 11 Aral›k... Hürriyettutsaklar›n talepleriyle alay eden birmanflet yap›yor: “Emriniz olur”!Do¤an Holding tutsaklar›n taleplerininkabul edilemez oldu¤unu anlat›yormanfletinde.14 Aral›k: Ertu¤rul Özkök,Emin Çölaflan, direnifli destekleyenlerielefltirip devletin geri ad›matmamas› gerekti¤ini yaz›yorlar.15 Aral›k: Katliam› dört günönceden aç›kça meflrulaflt›r›yorHürriyet. Adalet Bakan›’n›n “Devletolarak elimizden geleni yapt›k.Ölüm oruçlar›n›n vebali bafllatanlar›nd›r”fleklindeki aç›klamas›n›“Vebaline katlan›rlar” diye manfletyap›yor.Ve 18 Aral›k... Katliam›n arifesi...Hürriyet, Almanya'da Amberg'debir hapishanede yapt›¤› röportaj›“Bizde F Tipi için kuyrukvar” manfletiyle veriyor..Ve 19 Aral›k... Türkiye’dekitutsaklar da F Tiplerinin girifllerindekuyru¤a sokuluyor; katlederek,iflkencelerden geçirerek, coplarlatecavüz ederek...20 Aral›k... Katliam›n ertesi günüHürriyet’in manfleti flöyle:“Devlet girdi”*Son Bayrampafla iddianamesiyleilgili en çarp›c› bafll›klardan biriniHabertürk kulland›: “GerçeklereDönüfl: ‹nsanl›k bitti iddianamesi”(14 May›s 2010)Habertürk’ün yöneticilerindenFatih Altayl›, 19 Aral›k günlerindeise Hürriyet yazar›yd›.22 Aral›k 2000 tarihli yaz›s›nda19 Aral›k günü hapishane kap›lar›ndaambulanslar›n önüne atlayananalar için “anne süsü verilmifl alâkas›zinsanlar” diye yazm›flt›. ‹nsanl›kiflte bunlar› yaza yaza bitmiflti!!!‹nsanl›k, 28 insan katledilmifl,yüzlerce insan iflkencelerden geçirilmiflve yüzlercesi ölüm orucundayken,“Sahte Oruç, Kanl› ‹ftar”,“Kendileri yakt›lar, Kendilerivurdular”, “Seçip yakt›lar”manfletleriyle bitirilmiflti.Umur TaluHayat ölü elegeçirilirkenne yapm›flt›n usta!(16 May›s 2010)... 2000 sonunda, tarihin en adiisimlerinden biriyle, “Hayata Dönüfl”diye, devlete emanet canlar› “ÖlüyeDönüfltürme” operasyonu bafllad›.“Zamanafl›m›” girdab›nda; hükümetve Jandarma’da “üst sorumlular”›de¤il, o zaman 20’li yafllardaki 39 eri“kasten adam öldürmek” ten sorumlututan iddianame bile 10 y›l sonra ç›kabildi.Buras› “demokratik hukukdevleti” ya... Hukuk “operasyondakilerinisimleri”ni talep etmifl; valilik üçkez soruflturma izni vermemifl, operasyondakiAnkara Jandarma KomandoÖzel Asayifl Komutanl›¤› ise “bilgi vebelgeye rastlanmad›” diye tersleyebilmiflti.Bilgisiz, belgesiz korsan devlettisanki!... O günlerde birazc›k akl›selim,devletin “adam öldürmek” suçuna nas›lbatt›¤›n› anlamaya yeterdi oysa...özellikle gazeteciler için de.“Ceset fotolar›”ndaki kanl› izlerintuhafl›¤› bile yeterdi. 10 y›l sonra,“Kurflun yaralar› b›çakla geniflletilmifl”tespiti yap›l›yordu. Ulucanlar’daki“kesik kulak, çivili sopayladelik deflik bedenler” iddialar› nas›lhiç dikkate al›nmad›ysa, bunlar da hiçgörülmedi. Çünkü, ülkenin büyükgazetecili¤i katliam›n yalakal›¤›n›yap›yordu!... M. Y. E. Ö. Z. M.(*); Aç›n bak›natt›¤›n›z bafll›klara, ç›kard›¤›n›zspotlara, yazd›¤›n›z haberlere, döktürdü¤ünüzköflelere. 10 y›l geciken mahcupve titrek bir iddianame kadar bileyüre¤iniz yok mu!Hani, “Sahte oruç, kanl› iftar”bafll›¤› atm›flt›n... Hani, onca cesedinç›kt›¤› yere, “Ölüm orucu yapt›¤› san›lanbirçok mahkûmun turp gibi oldu¤ugörüldü” diye spot yazm›flt›n...Hani, “Mahkûmlar Kalaflnikof’laatefl açt›lar... Örgüt liderleri mahkûmlarabenzin döküp kibriti çakt›...Örgüt yakt›, jandarma kurtard›...”diye haberler çakm›flt›n›z... Hani,“Hiç insana kendini yak emri verilirmi, diyecek bir sesi ar›yorum. C›l›zve korkak bile olsa bu sesi ar›yorum”diye döktürmüfltün... Hani hiç utanmadan,ölümlerin üstüne “Hayat güzeldir”manfleti döflemifltin!10 y›l geçti iflte...‹çeriden atefl aç›lmad›¤›, silahl› direniflolmad›¤›, tavanda delikten gazbombas› at›ld›¤›... hukuk raporlar›nagirdi... Sizin umurunuzda bile de¤il! ...hep arazi mi olacaks›n›z? Hiç utanmadanm› hep itibarl› kalacaks›n›z?C›l›z ve korkak olsa bile...Bir sesiniz ç›kmayacak m›!(*) M. Y. E. Ö. Z. M.: MehmetY›lmaz, Ertu¤rul Özkök, Zafer Mutlu12


Adalet!Siyasi ve Hukuki SorumlulukBirinci dereceden sorumluluk, emri verendedir.Emrin sahibi MGK ve DSP-MHP-ANAP hükümetidir.Dolay›s›yla; 6 tutsa¤›n diri diri yak›larak, toplam 12tutsa¤›n katledildi¤i Bayrampafla katliam› davas› iddianamesindeen bafla yaz›lmas› gereken san›klar, 2000 y›-l›n›n 19 Aral›k’›nda iflbafl›nda olan TÜM MGK üyelerive DSP-MHP-ANAP hükümetinin TÜM bakanlar›d›r.Ad› geçenler, 19-22 Aral›k katliam›ndan her boyutuylasorumludurlar.Sorumluluk hiyerarflisi içinde, ikinci dereceden sorumlular,operasyon karar›n› bizzat uygulayan GenelkurmayBaflkanl›¤› ve emrindeki komutanlard›r. Katliamafiilen komuta eden onlard›r. Bayrampafla katliam› iddianamesineyukar›dakileri takiben yaz›lmas› gerekenlerbunlard›r. Ergenekon soruflturmas›nda “generalleri tutuklamakla”övünen AKP iktidar›, 19-22 Aral›k katliam›nadair tek bir generali sorgulamam›fl, ifadeye ça¤›rmam›flt›r.Karar ve emir verenlerin bizzat silah› ellerine al›palmamalar›n›n hiçbir flekilde hiçbir önemi yoktur. Bizzatöldürmemifl olmalar›, onlar için “hafifletici” bir nedenolarak da kabul edilemez. Katliam›n karar› ve emrinivermek, en a¤›r suçtur.Üçüncü dereceden sorumluluk ise, operasyonun için-ZAFER MEYDANI‘fiiflli Meydan›’ndaÜç K›z’ marfl› çal›-yordu. Büyük bir kitle vard›.Herkesin gözü tek tip kortejindeydi.Kortejde her yafltan insan vard›. TA-YAD’›n 60 yafllar›nda analar› ve aksakall›üyeleriyle, 18-20 yafl›ndakiüyeleri de büyük bir heyecanla giyinmiflbekliyorlard›. Tek tip korteji disiplinliyürüyüflü ve askeri durufluylaherkeste coflku yaratt›.Sonra biz TAYAD’l›lar›n kortejigeliyordu. Beflli s›ra yapm›fl kortejdesa¤ ve sol kenarda yürüyenler k›rm›z›flama, ortada yürüyenler flehitlerimizinfoto¤raflar›n› tafl›yorlard›. Bu kortejdeyaln›z baflörtüleri ve k›rm›z› al›nbantlar› ile TAYAD’l› analar vard›.Beyaz eflarplar›m›zla, k›rm›z› al›nbantlar›m›zla Taksim Alan›’na akanumut selinin bir parças› olmak çokgüzel bir duyguydu. O alan ki; kürsü-Tayad’l› Ailelernün hemen yan›nda AKM önünde bedeninialev topuna dönüfltüren Sergül’ünyenilmezli¤inin simgesiydi. Oalan ki; Selma Kubat’›n hapishanedetecritte atefller içinde kurdu¤u halay›ngüzelli¤iydi. Sloganlar›m›zla bir kezdaha ülkemizdeki cellatlar›n surat›nahayk›r›yorduk.Alana yaklaflt›kça Sergül’ün vede Selma’n›n atefli de yan›yor. MehmetAkif Dalc›’n›n azmiyle ad›mlar›m›z›daha sert at›yorduk. Hapishanedetecrit alt›nda bizlerle yüre¤iatan evlatlar›m›za bu anlar› anlatacakolman›n heyecan›yla Taksim’deyerimizi ald›k. Zaferimizin görkeminidoyas›ya yafl›yorduk.Coflkun akan umudun kortejinin enönünde önderlerimiz Mahir ve Day›-m›z›n devasa pankartlar› yer al›yordu.Sahneye yak›n bir yerdeydik.de bizzat yeralan, iflkence vekatliamlar› gerçeklefltirenlerdir.Bunlar›n içindeözel timler, polisler vegardiyanlar ve onlar›namirleri yer almaktad›r.Siyasi ve hukuki sorumluluks›ralamas›ndaüçüncü s›rada olmalar›, asla onlar›nsuçlar›n› hafifletmez.Soruna flöyle de bakm›yoruz; bunlar zavall›, bunlaremir kulu... Hay›r öyle de de¤il. Hiçbir emir halk›nkatledilmesini hakl› ve mazur gösteremez.Sonuç olarak, birinci, ikinci ve üçüncü dereceden busuçlular› içermeyen her iddianame, eksik bir iddianamedir.Katliamc›lar› koruyan, katliam› örtbas edip, adaletsizli¤eyol açan bir iddianamedir. Bugüne kadarki iddianamelerdeilk iki dereceden suçlular hiç yer almad›lar.Belki flimdi ak›llar›ndan “zaman afl›m›” denilen okatliamc›lar›n kurtar›c›s› geçiyordur. Oligarflinin yarg›çlar›nada çok güveniyorlard›r. Ama yine de çok güvenmemelerinisal›k veririz. Çünkü, bilmelidirler ki, tek biradalet anlay›fl› yok bu yeryüzünde, tek bir adalet kurumuyok, adaleti yerine getiren tek bir güç yok...Alandaki herkes tek tipleri merak ediyoronlar›n yan›na geliyor foto¤rafçektirmek için adeta yar›fl›yordu.Bu kanl› meydan›n ismi 1 May›sAlan›’yd› art›k. Ve ödenen bedellerle,verilen canlarla bir ölümsüzlerbahçesiydi buras›. Ve tarih baba bunusöylüyordu 32 y›l aradan sonra.Bu tarihi anlarda Grup Yorum ç›kt›sahneye, yüz binleri coflturdu. Kurulanbu zafer halaylar›nda halklar›m›-z›n onuru olan tutsak evlatlar›m›zdabizlerle yürek yüre¤e, omuz omuzahalay bafl›ndayd›lar.32 y›ll›k özlemimizi kan, can pahas›dindirmenin gururuyla kutlad›k1 May›s’› ve yüreklerimizin kollar›ylakucaklad›k tecrit alt›ndaki evlatlar›m›z›.Gelecek y›l› daha da kitleselkutlayacak olman›n bilinciylenot düfltük tarihe.Bu zafer umudun, bu zafer ülkemizdevrimcilerinin,Bu zafer tüm dünya emekçilerininzaferidir.Say›: 217Yürüyüfl23 May›s201013


Say›: 217Yürüyüfl23 May›s2010yu anlatabiliyor muyuz, önemlinokta buras›d›r.Pankartlar›m›z, afifllerimiz,duvar yaz›lar›m›z bizim halk›e¤itmekte halka gerçekleri anlatmaktakieskiden beri kulland›¤›-m›z ama hiç eskimeyen enönemli propaganda-ajitasyonarac›m›zd›r. Bundan asla vazgeçmemeliyiz.Otuz kiflilik bas›naç›klamas›n› burjuva medya vermezsekimsenin haberi olmaz,ama mahallemizde yapt›¤›m›zotuz tane yaz›lamay› düflünün...Herkes mahallelerde yafl›yor, iflçiler,memurlar, gençlik, esnaf...Herkes mahallelerde. Otuz taneyaz›lamay› otuz iflçinin, otuz memurun,otuz ö¤rencinin okudu-¤unu düflünmeliyiz.Toplant›lar›m›zla, halk toplant›lar›m›zlagüç olmal›y›z.Yürüyüfllerimizle, meflaleli eylemlerimizihalkla birlikte yaparakgüç olmal›y›z.Demokratik bir tepkiden,yap›lacak en güçlü eylemekadar hepsi iktidar bilincinesahip olarak yapmal›y›z. ‹lkdüflünmemiz gereken budur.Yapt›¤›m›z her ifl; bir gösteridenbir pankarta kadar, birimza kampanyas›ndan birpikni¤i örgütlemeye kadariktidar› istemekle beslenmelidir.‹ktidar bilinci ile beslenmelidir.Yoksa sadece bir piknik,sadece bir pankart olarak kal›rve giderek yap›lmaz, anlam›n›,de¤erini yitirir.‹ktidar bilincinden uzak olanlar,halktan da uzak olurlar.Biz halk›n içinde, yoksul halk›m›z›nyaflad›¤› mahallelerdeonlara anlatman›n yollar›n› bulmal›y›z.En önemli yollardan birisiduvar yaz›lar›m›z, pankartla-Mersinli Çiftçiler Emekleri ‹çin Eylem Yapt›larÇ‹TFÇ‹Y‹Z HAKLIYIZ KAZANACA⁄IZr›m›z, afifllerimizdir.Üniversitelerde,liselerdeafifllerimizle, sloganlar›m›zlabildirilerimizle olmal›y›z.Protesto etmekle kitle tepkisiörgütlemek birbirinden çok farkl›fleylerdir.‹ktidar iddias› olamayanlar›nyeri düzendir.Kitleleri örgütlemek için kitlelerlebirlikte güç olmak gerekir.Bunun için halk› ikna etmekgerekir.Halka güven vermek gerekirKitleleri örgütleme iradesinesahip olmayanlar farkl› flekildevar olma çabas›na girerler. Örne-¤in rekabetçilikle, grupçulukla,benmerkezcilikle vs...Biz halkla, halk› birlefltirerekhalk› savaflt›rarak güç olmal›y›z.14 May›s Dünya Çiftçiler Günü’nde Mersin’de çiftçilereylem yapt›. Kazanl› Hali’nde araçlara binilerekkonvoy oluflturan çiftçiler yaklafl›k 100 araçla trafi¤i yavafllatarakMersin Hali’ne geldiler. Yaklafl›k 500 kiflisebze halinde bulunan T.Z.O.B. binas›na kadar “ÇiftçiyizHakl›y›z Kazanaca¤›z, Yaflas›n Onurlu Mücadelemiz,Yaflas›n Çiftçilerin Birli¤i” sloganlar› atarak yürüyüflyapt›. Yürüyüflün sonundaT.Z.O.B. baflkan›Cengiz Gökçel çiftçilerinsorunlar›n› dile getiren birbas›n aç›klamas› yapt›. Dahasonra hal komisyonu baflkan›konuflmak istedi. Ancakçiftçilerin tepkisiylekarfl›lafl›nca aç›klamay› okumadankürsüden inmek zorundakald›. Ard›ndan Kazanl›Halk Kültürünü YaflatmaVe Dayan›flma Derne¤ibaflkan› Serdal Cengiz biraç›klama yapt›. Cengiz aç›klamada;“Çiftçiler odalar›arac›l›¤› ile tar›m bakanl›¤›ile birlikte çiftçilerle ilgiliyeni bir kanun tasla¤›n›n haz›rlanmas›n›talep ediyoruz”dedi. Cengiz; açl›¤›n, yoksullu¤unkaderleri olmad›¤›-n›, ürettikleri ürünlerin haketti¤inin alt›nda pazarland›¤›n›, üretim maliyetlerininçok artt›¤›n›, ama sebze fiyatlar›n›n 10 y›l önceki fiyatlaroldu¤unu söyledi.Eylemin ard›ndan 30-40 kiflilik bir grup hal ç›k›fl›ndayolun bir k›sm›n› kapatarak kasalarla domates ve biberleriyola döktüler.16


‹ZM‹RBURSA-GEML‹KGüler Zere Anadolu’da Yap›lanEylemlerle Selamlan›yor‹ktidar›n tecrit politikas›yla tedavisiengellenen ve ölümün k›y›s›ndaserbest b›rak›lan Güler ZereAnadolu’da yap›lan eylemlerleselamlan›yor.Bursa’da Yaz›lamalarlaGüler Zere Selamland›Bursa’da, 14 May›s günü, GülerZere’nin flehit düflmesi nedeni ileyaz›lamalar yap›ld›. Teleferik’inAkça¤layan Mahallesi’nde, 6 ayr›yere Cephe imzas› ile yap›lan yaz›-lamalarda; “Güler Zere’nin KatiliAKP ‹ktidar›d›r Hesab›n› Soraca-¤›z!”, “Güler Zere Ölümsüzdür!”denildi. Ayr›ca üzerinde Güler Zere’ninsülüetinin oldu¤u, “Güler ZereÖlümsüzdür!” yazan flama, mahalleninortas›ndaki trafoya as›ld›.Erzincan’da Yaz›lamalarErzincan’da 10 May›s günü GülerZere için Dev-Genç imzal›yaz›lamalar yap›ld›. CumhuriyetMahallesi’nde cemevi yak›n›na BedelÖdedik Bedel Ödetece¤iz” veBarbaros Mahallesi E¤itim Fakültesiyak›n›na “Güler Zere Ölümsüzdür”yaz›lamalar› yap›ld›.Gemlik’te Yürüyüfl ve AnmaGüler Zere’nin flehit düflmesiBursa’n›n Gemlik ‹lçesi’nde AKPilçe binas›na yap›lan bir yürüyüflleprotesto edildi.Eylem öncesi Gemlik polisiGemlik Haklar Derne¤i’ni aray›ptehdit etmeye çal›fl›rken ayn› saatlerdede Gemlik Haklar Derne¤ibaflkan› Tuncel Ayaz’›n iflyerine gidiptehdit etmek istedi. Ancak tehditlerkarfl›s›nda ald›klar› cevap sonras›çekip gitmek zorunda kald›lar.12 May›s günü Dereboyu Taflköprüüzerinde toplanan Halk Cephelilerkahvelere ve çevrede toplanan halkamegafonla Güler Zere’nin katliam›ndansorumlu AKP’ye yürüyeceklerinive Güler’in bir devrimcioldu¤unu, bundan kaynakl› kanserhastal›¤›n›n son aflamas›na gelirkendevrimci demokrat örgütlerinmücadelesiyle serbest b›rak›ld›¤›n›anlatt›lar. Güler’in resmi, “GülerZere Ölümsüzdür” pankart› arkas›ndak›z›l flamalar ve dövizlerle yap›-lan yürüyüflte AKP önüne gelindi-¤inde bir aç›klama yap›-ld›. Güler Zere’nin katiliAKP iktidar›d›r denilenaç›klamaya 30 kifli kat›ld›.Partizan ve DHF’nindestek verdi¤i yürüyüflsonras› Gemlik HaklarDerne¤ine geçilerek buradaGüler için anmaprogram› düzenlendi.Güler Zere ‹çin ‹zmir’deEylem Yap›ld›Güler Zere için bir eylem de 12May›s günü ‹zmir-Karfl›yaka’da yap›ld›.“Güler Zere Ölümsüzdür KatiliAKP ‹ktidar›d›r” pankart›n›naç›ld›¤› eylemde “Güler ZereÖlümsüzdür, Güler Zere’nin KatiliAKP ‹ktidar›d›r, Bedel Ödedik BedelÖdetece¤iz” sloganlar› at›ld›.Çarfl› boyunca yap›lan yürüyüflte iflyerlerininbalkonlar›ndan alk›fllayanlaroldu. Yürüyüflün ard›ndanyap›lan aç›klamada; “ Hasta tutsaklar›nserbest b›rak›lmas› için verdi-¤imiz mücadeleyi yükseltelim. Hastatutsaklar› zulmün elinden çekipalal›m. Bu bizim tüm hasta tutsaklarakarfl› borcumuzdur” denildi.Kocaeli’de Yürüyüfl13 May›s günü Kocaeli GençlikDernekliler taraf›ndan Güler Zere'ninflehitli¤iyle ilgili Kocaeli ÜniversitesiUmuttepe Kampüsü’nde veÖ¤retmenler Mahallesi ile ErzurumMahallesi’nde 1000 adet bildiri da-¤›t›ld›. Bildiride Güler Zere'nin hayat›n›Türkiye'nin ba¤›ms›zl›¤›naadayan bir devrimci oldu¤u ve Güler'inkatilinin AKP ve onun uygulad›¤›tecrit politikas› oldu¤u belirtildi.Mersin’de Kad›n PlatformuGüler Zere ‹le ‹lgili EylemYapt›Mersin’de 15 May›s günü Kad›nPlatformu Güler Zere ile ilgili ‹HDönünde bir eylem yapt›.Eylemde; Güler Zere’nin 6 Kas›m2009 günü ölüme mahkum edilmiflolarak tahliye edildi¤ini vurgulad›.Hapishanelerde onlarca tutsa-¤›n a¤›r hasta oldu¤unu belirtildi.Ayr›ca Güler Zere’nin mektubundanbir al›nt› okundu.Eylemde “Güler Zere Ölümsüzdür,Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur,Yaflas›n Kad›n Dayan›flmas›” sloganlar›at›ld›. DHF, ‹HD, ESP, ‹HD,Partizan ve Halk Cephesi’nin destekverdi¤i aç›klamaya 45 kifli kat›ld›.Say›: 217Yürüyüfl23 May›s201017


eylemleri bizim orada oldu¤umuzsürece denk gelmiflti. ‹lk eylemi oldu¤unusöyledi¤imizde çok heyecanlanm›fl,bakma flans›n›n olup olmad›n›sormufltu. Bizde eyleminbafllad›¤› saatte pencereye ç›kart›pgöstermifltik. Slogan alk›fl seslerindençok etkilendi¤ini söylemiflti .***Armutlu’ya girerken bir çok flehidimizingözünün önüne geldi¤inisöylemiflti.Gitti¤imiz evdekiler her fleyimizihaz›rlam›fllard› öyle görünce çokmutlu oldu¤unu söyleyip ev sahiplerinigörmek istemiflti.Eve ç›kt›¤›m›z dönem içerisindedeniz kenar›na gitmeye haz›rland›-¤›m›zda ilk defa gidece¤ini söyleyiptutsaklar›m›z için mart›lara bakaca¤›n›,denizi onlar için koklayaca¤›n›söylemiflti. Mart›lar› görünceçok sevinmiflti. Güler ablay› öylegörmek bizleri, beni çok mutlu ediyordu.***Böylece Armutlu’daki sürecimizbafllam›fl oldu.Güler abla Eyüp abinin evindekalaca¤›m›z› ö¤rendi¤inde sevinmiflti.Armutlu’yu çok sevdi¤ini söylüyorve evde çok huzurlu oldu¤unuGüler Zere' nin ÖlümüHakk›ndaDün, 7 May›s 2010 Cuma günüyoldafl›m›z Güler Zere ‹stanbul' dahayat›n› kaybetti. Saat 16:50' dedevrimci mücadelenin kalbi atmayason vermifltir. Hepimizin yas›naöfke kar›fl›yor. Bu öfke faflist Türkiye'nin iktidar›ndakilere karfl›.Çünkü Güler' in ölümünden tamamensorumlu olan onlard›r. Öncelliklebu gerçe¤i hiç bir zaman gözlerimizdenkaç›rmamal›y›z.Hakl› olarak ' Güler' i mücadelesindeyeterince desteklemek içinelimizden geleni yapt›k m›?' sorusunusorsak da, ölümünden ancakve ancak Türkiye hükümetinin yetkillerive iktidar partisi AKP sorumludurlar.Mücadelemiz onlarayönelik olmal›. Hem de varolantüm düzeylerde. fiu anlama geliyorki, flimidye kadar kulland›¤›m›zaraç ve imkanlar önümüzdeki mücadelelerdeyeterince etkili olup olmayaca¤›birlikte düflünmeliyiz.Daha adil bir toplum için yürüttü¤ümüzmücadelelerimizin devrimcigelece¤i bu sorunun cevab›ndabulmak mümkün.Bu yas an›nda s›k birlikte olal›m.Dürüst bir yoldafl› anal›m. Mücadelesinib›rakt›¤› yerden devamedelim.Komünist Selamlar,Gon Steinvoort , Cor Steinvoort, Rainer Dittrich (eski tutsak)Lübeck , 8.May›s 2010dile getiriyordu her f›rsatta. As›lolarak Armutlu sürecinde Güler ablaylabenim, birbirimizi tan›ma f›rsat›m›zoldu. Güler abla çok disiplinlibir insand›. Sabah erkendenkalkard›.‹nsanlarla sohbet etmek istedi¤inisöylerdi. Gerillay› anlatmay› çokseviyordu.Gün içinde evde beraber yürüyorduk,bu aralarda gerillay› anlat›-yor, “Herkese anlatmak istiyorum”diyordu. ‹nsanlar› k›rmak istemiyor,sohbet etmek istiyordu.Özellikle gençler gelince “Bençok yoruluyorum, çok soru soruyorlar,gerillay› çok merak ediyorlar,onlara dayanam›yorum” diyordu.Bir yandan da “bilsin tarihimizi onlar›ngerillay› böyle sahiplenmesisevmesi beni mutlu ediyor” diyordu.Çocuklar› çok seviyor çocuklargelince onlara bir fleyler vermek istiyordu.Onlar için bir fleyler ald›r›-yor, onlar›n yedi¤ini görünce çokhofluna gittini söylüyordu.Armutlu’ya gittikten birkaç günsonra Eyüp abinin k›rk yeme¤ine gittik.Yafll›s›ndan çocu¤una kadar herkesgelmiflti. "Çok sevindim insanlar›görünce” demiflti. Çocuklar› öpebildi¤ikadar öpmüfl insanlar›n ellerinitutmufltu. fiehit aileleri gelince çokseviniyor bir fleyler ikram etmek onlarabirfleyler vermek istiyordu.Eyüp abinin ailesi yan›na geldi-¤inde de çok sevinmiflti.Güler abla 14 y›l tutsakl›ktansonra ilk defa bayram› bizimle geçirdi.‹lk gençlik gelmiflti onlara "Sizetorpil çikolata verelim, Sibel onlarDev-Gençli onlar›n ihtiyac› var” diyede söylemiflti.Bayram akflam› da hasta tutsaklareylemine kat›lm›flt›k. Çokheyecanlanm›flt›, sürekli saate bak›yordu.Taksim’e geldi¤imizi insanlarfarkedince alk›fllar ve slogonlararka arkaya geldi. “Herkes biranda çevremize gelince bir anda flafl›rd›mama çok mutlu oldum” diyeanlat›yordu. Kitlenin önüne geldi¤imizdeFerhat’la (Ferhat Gerçek) beraberyürümüfllerdi. Elini tutmufltuFerhat’›n güldü¤ünü görünce sevindi¤inisöylemiflti. "Kitleye do¤ruçevirince insanlar›n bak›fllar›n› gördüm.Beni nas›l ald›klar›n› gözlerindekibak›fllar belli ediyordu. Herkeseo an sar›lmak istedim” diyerek,tek tek teflekür etmek istedi¤ini anlatm›flt›.Bayram›n ikinci günü Day›’n›nve Eyüp abinin yan›na Gazi’ye gittik.O anki duygular›n› anlatamam›flt›.Tahliye oldu¤u günden itibarenDay›’n›n yan›na gitmek istiyordu.Sonraki süreçlerde konufltu¤umuzda“Day›’n›n yan›ndayken bütüntutsak arkadafllar›m akl›mdangeçti, Day›’n›n flehitli¤i yaflam› akl›mdangeçti ve daha bir güçlendim”demiflti.***30 Mart’ta herkes gibi bizde birfleyler yapt›k. Evde Güler ablada bizimleberaberdi. Küçük bir yaz›yazd› verdi. Sayg› duruflunda bizimleberaberdi. Day›s›n›n k›z› fliirokudu çok mutlu olmufltu. Bu dönemlerdedurumu a¤›rlaflm›flt›, konuflmaktazorluk çekiyordu amaböylesi özel günlerde kendini zorluyorbizimle oluyordu.K›z›ldere’ye giden arkadafllaraSay›: 217Yürüyüfl23 May›s201019


a¤lanm›flt›k telefonla. Arkadafllar“Güler Zere Onurumuzdur!”diyeslogan att›klar›nda çok mutlu olmufltu.“Kendimi K›z›ldere” de hissettim,beni çok mutlu ediyorsunuz”diyordu.***Durumunun a¤›rlaflt›¤› dönemlerdesanatç›lar ziyarete gelmifllerdiçok a¤r›s› oldu¤unu söylemiflti.Kendini zorlayarak kalkarak gelenlere“Hasta tutsaklara ellerinizi uzat›nbenim gibi olmas›nlar” demiflti.Onlara “Kusura bakmay›n sizleredaha çok fley söylemek isterdimsa¤l›¤›m elverdi¤ince anlatmaya çal›flt›m”diyerek bitirmiflti.Say›: 217Yürüyüfl23 May›s2010❒ Süreyya Karacabey(Ankara ÜniversitesiÖ¤retim Görevlisi)GÜLER ZERE ve Tüm Haks›zl›¤aU¤ram›fl Olanlar ‹çinOnunla benim aramda ne vard›,bilmiyorum? Ben güvenli bir hayatsürerken, o hayat›n› adad›¤› bir davayüzünden hapse düflmüfltü, hayat›n›bir davaya adayanlara, ayn›düflüncede olmasam da hep sayg›duydum, haklar›nda konuflurkendikkatli olmaya çal›flt›m çünkü bizimkonufltu¤umuz yerden hep çokuzaktayd›lar, kendini baflkalar› içinfeda etmenin gücüne sahiptiler,kendinden vazgeçmenin gücüne.Yak›c› bir s›n›rda hayatlar›n› s›nayanlarkarfl›s›nda ahkam kesemeyece¤imibilecek kadar anlard›m onlar›,genç ömürlerini verdikleri fleyekimi zaman öfkelensem de onlaraöfkelenmek akl›ma bile gelmezdihiçbir zaman. Korkak bir ikiyüzlülüklebezenmifl hayatlar›n ortas›ndanç›k›p, bizi utand›rarak, can›-m›z› yakarak, kolektif bir iyi içinsavaflarak ve ölerek -ölerek yaflayanlarasöz söylemenin en az›ndangüvenli bir hayat› her fleyin üzerinekoyanlar›n hiç hakk› olmad›¤›n›düflündüm. Ölüm oruçlar› sonundagerçeklefltirilen “hayata dönüfl”operasyonlar› sonras›nda, onlar›ölü sevicilikle suçlayan Alatl›’y› buyüzden hiç ba¤›fllamad›m. Ölmenind›fl›nda hiçbir yol b›rak›lmam›fl insanlara,sadece bir örgütün piyonuolarak bak›lmas›nda, korkunç biraflm›fll›k ve de¤mezlik duygusu d›-fl›nda hiçbir fley görmedim. Kendihayat›nda en ufak risk almam›flolanlar›n, onlar hakk›nda konuflmahakk› olmad›¤›n› düflünüyorum.Bizim ad›m›za cesaret gösterenlerin,kendilerini atefle atanlar›n karfl›s›ndautançla bo¤az›m›z dü¤ümlenece¤iyerde, serinkanl› bir biçimde“de¤mez” elefltirisi yap›lmas›n›akl›n olmasa da vicdan›n sustu-¤u yer olarak okuyorum. Buna kararverecek olan biz de¤iliz, hiç riskalmam›fl olanlar, fliddete do¤rudanmaruz kalmayanlar, kalpsiz bir gerçekçili¤inortas›nda yaflay›p hiç bilmediklerihayatlar› yarg›layanlar,buna karar veremezler.Güler Zere ile benim aramda nevard› bilmiyorum, onun ölümü karfl›s›ndasadece insanl›¤›mdan utan›-yorum. San›yorum ki onu göre göreölüme götüren koflullar›n ben debir parças›y›m, onu ve baflka tutuklular›ölüm halinde içeride tutandüzene yeterince güçlü bir ses ç›-karmad›¤›m için, elimden bir fleygelmedi¤ine kendimi inand›rd›¤›miçin, sadece ölümüne yand›¤›miçin.Onunla benim aramda ne vard›bilmiyorum, otuz yedi yafl›ndayd›,benden gençti ama k›sa ömrünü benimgibi geçirmedi. ‹çerideydi, hastayd›ve yaflamas›na izin verilmedi.Onun hayat›ndan korkanlar bizimhayat›m›zdan korkmuyorlar, demekki onun yaflamas› bizimkinden dahaönemliydi.Gençken, daha gençken özgürlükduygusunu her fleyin üstünekoydu¤umu hat›rl›yorum, flimdiöyle düflünmüyorum, adalet duygusununolmad›¤› yerde özgürlü¤ünhiçbir anlam› olmad›¤›n› biliyorum.Bu ülkede, hatta dünyada adaletduygumuz sürekli incitiliyor vebununla ald›¤›m›z nefes sürekli zehirli.‹nsanlar› içeri att›klar› yetmiyor,en temel insani haklar›na el koyuyorlar;aral›ks›z, aral›ks›z öldürüyorlarve insanlara, ast›ktan sonrabir de iflkence eden ortaça¤ papazlar›nabenziyorlar.Güler Zere’yi ast›ktan sonra birde iflkenceyle ölümünü ikizlediler.Bunu nas›l sindirece¤iz, kendimizenas›l insan diyece¤iz, bilmiyorum.Onun sayesinde hasta tutuklulardanhaberimiz olmufltu, hapishanelerdesüren zulümler bileflkesine bir ikigazete bizi tan›k etmiflti. Ve biz halabu bilgiyle yaflayabiliyoruz, hiçbirfley yapmadan, sadece üzülerek,birkaç sözle duruma ortak olarak,vicdan›m›z› susturarak.Onunla benim aramda ne vard›,gerçekten bilmiyorum ama tan›kolduklar›m›z yüzümüze yap›flt› diyeaynadan korkuyorum. Biz rahatuykulara soyunurken üstelik bizimad›m›za ac› çekenleri düflünüyorumve bu kadar zulme susman›n zalimleiflbirli¤i oldu¤unu düflünüyorum.Her fleyi aflt›k, kendini feda etmeyiedebiyat›n konusu yapt›k, kendiniatefle atanlar› siyaseten yarg›lad›kama ölen Güler Zere’ler, biz de¤iliz.Onun yaflad›klar› bizim sokaklar›m›zdanbile geçmiyor, oturdu-¤umuz kafelere u¤ram›yor onlar›nhayat›, biz sadece konufluyoruz bizeradikal baflka hayatlar hakk›nda.Her fleyi aflm›fl, uzlaflm›fl halimizepolitik bir eda vererek üstelik,ölümler hakk›nda konufluyoruz. Veonlar› t›pk› ast›ktan sonra kurflunlayanlarya da iflkence edenler gibibir kez daha öldürüyoruz.Güler Zere, ondan korkanlar taraf›ndanöldürüldü; Zere onlar› korkutacakgüce sahipti, iyileflmesinebile izin vermediklerine göre, vaktindeen temel insani hakk›n› kullanmas›naizin vermediklerine göre,ölesiye korkuyorlard› ondan.Demek ki hepimizden daha kuvvetliydi.Ne vard›, onunla benim aramdabilmiyorum. Sadece bütün ölümlerianiden anlams›zlaflt›rd›¤›n› biliyorumve en zay›f göründü¤ü noktadabile onun hepimizden çok güçlü oldu¤unubiliyorum.20


Hasta tutsaklar ölüme terkedilemez!- Önceki say›dan devam-Büyük bir sevinç, coflku ve yoldafllar›n›zulmün elinden çekip alman›nhakl› gururu vard›. Hastal›¤›ilerleyen ve zamana karfl› yar›flanyoldafllar›n›n tedavisini “d›flar›da”sürdürebileceklerdi art›k.Güler Zere’nin tahliye karar›duyulunca, onu karfl›lamak için yoldafllar›,ailesi, dostlar› 121 gündüroturma eyleminin yap›ld›¤› ÇukurovaBalcal› Hastanesi’nde topland›lar.Tahliye haberi ‹stanbul’dan,Elaz›¤’a, Malatya’dan Kars’a, ‹zmir’e,Ankara’ya dört bir yana tezzamanda ulaflt›.Arada kilometreler de olsa dörtbir yanda ayn› sevinç, ayn› gurur veyoldafllar›n›n bir an önce sa¤l›¤›nakavuflmas› dile¤i vard›.Güler Zere tekerlekli sandalyedekap› önünde gözüktü¤ünde sloganlarla,zafer iflaretleri ile karfl›land›.Tarih 7 Kas›m 2010’du...Aylard›r sürdürülen “Güler Zere’yeözgürlük” mücadelesi baflar›-ya ulaflm›fl, mücadelenin gücü ileGüler Zere zulmün elinden çekilip,al›nm›flt›.7 Kas›m 2010 tarihine, bu sonuca,aylarca süren, zorlu ve bir çokmevzide birden örnek bir mücadeleyleulafl›lm›flt›.Güler Zere’nin kanser hastas› oldu¤ununkesinleflmesi ile “GülerZere’ye özgürlük mücadelesi”ninilk ad›mlar› at›ld›.TAYAD’l› Ailelerin 12 Haziran2009’da Çukurova Balcal›Hastanesi önündeki eylemiyle demücadele fiili olarak bafllat›ld›.Özgürlük mücadelesi tam 148gün, yaklafl›k 5 ay aral›ks›z sürdürüldü.Ülkemizin dört bir yan›nda,Hasta tutsaklara sahipç›kmak solun ahlaki vesiyasi sorumlulu¤uduryurtd›fl›nda Güler Zere’nin özgürlü-¤ü için eylemler yap›ld›.Adana Balcal› Hastanesi’ninönü ile ‹stanbul Adli T›p Kurumuönünde aylar süren özgürlük nöbetleritutuldu.5 ay boyunca onlarca flehirde bas›naç›klamalar›, meflaleli yürüyüfller,AKP il binalar›na tabut b›rakmaeylemleri, ‹stanbul Taksim’de herhafta cuma günleri binlerin kat›ld›¤›yürüyüfller yap›ld›.“...GÜLER ZERE’Y‹ ZUL-MÜN EL‹NDEN ÇEK‹P ALA-LIM!” ça¤r›lar›n›n oldu¤u binlerceafifl as›ld›.2009 y›l› yaz aylar› boyuncabir çok flehirde yap›lan festivallerdehep Güler Zere’nin ve hastatutsaklar›n AKP iktidar›nca nas›lkatledilmeye çal›fl›ld›¤› anlat›ld›.Binlerce insan›n kat›ld›¤› konserlerde,hatta futbol karfl›laflmalar›ndaonun özgürlü¤ü için konuflmalaryap›ld›, sloganlar at›ld›,pankartlar aç›ld›.Güler Zere’nin özgürlü¤ü içinTAYAD’l›lardan, avukatlara, gençliktendevrimci memurlara, yoksulgecekondu halk›ndan, devrimci sanatç›lara,ayd›nlara kadar herkes seferberoldu.5 ay boyunca ›srarl› bir mücadelesürdürülerek, Güler Zere’ninözgürlü¤ü ad›m ad›m kazan›ld›.AKP iktidar›n›n katletmeye çal›flt›¤›onlarca hasta tutsak herkeseanlat›ld›.“Zulmü Duymayan,Zalimi Tan›mayan Kalmas›n”diyerek hareketeden devrimciler, yayg›nbir teflhir kampanyas›gerçeklefltirdiler.Oligarflinin hastatutsaklar› katletmepolitikas›na sessizkal›namazYaz›m›z›n ilk bölümünde devurgulad›¤›m›z gibi, hasta tutsaklarmeselesi, oligarflinin özellikle1996 y›l›ndan itibaren yürüttü¤übir politikayd› ve biz o zamandanberi, “sessiz imha” politikas›nakarfl› mücadele yürüttük. Hapishanedirenifllerinin temel taleplerindenbiri de her zaman hasta tutsaklar›ntedavisi oldu.Hasta, sakat tutsaklar›n olmas›-n› “mücadelenin sonucu” olarakgörüp, bunu kan›ksayamazd›k.Tersine, oligarflinin hasta tutsaklar›gün gün katletme politikas› karfl›s›ndaher dönem flu veya bu flekildemücadeleyi sürdürdük.Oligarfli bir yandan hasta tutsaklar›ad›m ad›m katlederken, biryandan da bunu kan›ksatmakta,normalmifl gibi kabul ettirmek istemekdeydi.Güler Zere’nin ad›mad›m katledilmeye çal›fl›lmas›ndabunu aç›kça bir kez daha gördük.Güler Zere, Elbistan Hapishanesi’nde2008 A¤ustos ay›nda“difl a¤r›s›” flikayetiyle doktoraç›kt›. Aylarca teflhis konulamad›.A¤z›n›n içini tamamen yaralarkaplad›¤›nda sevk edildi ki aradantam 4 ay geçmiflti. 4 ay›n her saatibir iflkenceydi ve ölüme gidiflti.Kas›m 2008’de Adana Balcal›Hastanesi’nde tahlilleri yap›ld›ama sonuçlar›n› almak için de 3ay beklemek gerekti. Kanser ilerliyordubu arada. Kanser teflhisiancak fiubat 2009’da konuldu.Kanser teflhisi konmas› içintam 7 ay geçmiflti. Sonras›nda datedavi için “yer yok”, “s›ra yo-¤un” gibi gerekçelerle hastaneyeyat›rmad›lar. Bunlar›n hiçbiri,Say›: 217Yürüyüfl23 May›s201021


Say›: 217Yürüyüfl23 May›s2010herhangi bir hapishane idaresinin“vurdumduymazl›¤›” ya da birdoktorun “ihmali” de¤ildi. GülerZere ve onlarca hasta tutsak bilinçlibir politika ile katledildiler.Ve bugün yeni Güler Zereler’i katletmekiçin imha politikas› devamettirilmektedir.‹flte bu politikan›n suç orta¤›olmam›z›, hasta tutsaklar›n katledilmesiniizlememizi istiyorlar.Bunu elbette kabul edemez, seyircikalamazd›k, kalmad›k da. Budün de böyleydi, bugün de böyledir.Tutsaklar, hele hasta tutsaklarbir halk›n onurudur. Onlar halk›nulusal ve s›n›fsal kurtulufluiçin sürdürülen savaflta tutsak düflmüfl,tutsakl›kta da oligarflinin sald›r›lar›n›nilk hedefi olmufllard›r.Halk›n öncüleri, en ileri kesimleriolarak hep en a¤›r bedelleriödeyenler olmufllard›r. O nedenletutsaklara yönelik her sald›r› halkayönelik bir sald›r› olarak görülmelidir.Tutsaklar›n›, hasta tutsaklar›n›bu sald›r›lar karfl›s›nda tek bafl›nab›rakanlar›n, onlar›n katledilmeleriniizleyenlerin gelecekleri deolamaz!Hasta tutsaklar›sahiplenmek de¤erlerimizisahiplenmektirGüler Zere ve hasta tutsaklar›nözgürlü¤ü için sürdürdü¤ümüzmücadele ayn› zamanda “biz”i sahiplenmek,yoldafllar›m›z› sahiplenmekti.Güler Zere’nin özgürlü¤ü içinsürdürdü¤ümüz mücadele “tek birtutsa¤›m›z için” için bunlar› yapt›ysakyüzlerce tutsa¤›m›z için tümdünyay› aya¤a kald›r›r›z demektiayn› zamanda.Birimizin “k›l›na dokunmalar›”demek hepimizin “k›l›na dokunmak”t›.Güler Zere’ye yöneliksald›r› hepimize, yap›lm›fl birsald›r›yd›.Tüm hasta tutsaklar için de geçerlidirbu. Hasta tutsaklara sald›-r›, ayn› zamanda tüm devrimcilere,ilericilere, yurtseverlere, k›sacas›,halk›n mücadelesine sald›r›-d›r. Oligarfli siyasi tutsaklar› tecritalt›nda tutarak, onlar›n hastal›klaraaç›k hale gelmelerini sa¤l›yor,tedavi etmeyerek, birer ikifler katlediyor.Sa¤l›k hakk›n› ve tedavi ihtiyac›n›,tutsaklara karfl› bir silah olarakkullan›yor.Bunlar› görmezden gelmek,sessiz kalmak kendimizi, de¤erlerimiziinkar etmektir. Seyirci kalmakçürümektir.Tutsaklar›m›z, devrimin moralde¤erleridir. Onlar, zulüm düzenitaraf›ndan hastal›klar› tedavi edilmeyerekac›lar, iflkenceler içindekalmaya mahkum edilmiflken, onlar›nac›lar›n› duymamak, onlar›hissetmemek, de¤er ve moral yitimidir.Aylarca, y›llarca en basit bir tedavidenbile yoksun b›rak›lan hastatutsaklar›n hayk›r›fllar›n› duymamak,kör ve sa¤›r olmakt›r.Düflünün ki, Güler Zere’yi katletmekiçin düzenin tüm kurumlar›devreye girdi. Adli T›p Kurumu“sessiz imha”y› aç›ktan sürdürenkurumlar›n bafl›ndad›r.Kontrgerillac›lar›, ›rz düflmanlar›-n› aklarken, hasta tutsaklar› katletmekiçin sistemli bir politika sürdürmektedir.Hat›rlanacakt›r, Güler Zere’ninözgürlü¤ü için mücadele yükseltildi¤inde,oligarfli bu kez de GülerZere’ye “merhamet” dilemesinidayat›yordu. Tüm hasta tutsaklarbugün ayn› dayatmayla karfl›karfl›yad›r. Tutsaklar› bu dayatmaile yüz yüze b›rakmak, “nehalleri varsa görsünler” demek,mücadeleye yabanc›laflmakt›r.Sol, hasta tutsaklarkarfl›s›ndaki sorumlulu¤unuüstlenmelidir‹lerici bas›n-yay›n organlar›ndazaman zaman hasta tutsaklar›nyazd›¤› sitem, flikayet ve elefltiridolu sat›rlara tan›k oluyoruz. Bazen“bize sahip ç›k›n” hayk›r›fl›nadönüflüyor bu sat›rlar. E¤er ki, birhalk hareketi, hasta tutsaklar›n›“bize sahip ç›k›n” demek durumundab›rak›yorsa, orada çokciddi bir sorun var demektir.Bir hasta tutsak, Menduh K›l›çGünlük gazetesine geçen y›l flöylebir mektup yazd›:“... ben ve... hatta benden dahaa¤›r hasta arkadafllar›m ... Günlük'teise sadece birkaç sat›rla; oda bir köflede, hiç görülmeyecekbir yaz›yla veriliyor... Bizlerin sizinde¤eriniz oldu¤umuz unutulmamal›!... Size bu faks› yazarken, Erzurum'da‹smet Ablak arkadafl›m›zvefat etti. Bir arkadafl›n›z olaraksormak istiyorum: Kaç kez bu arkadafl›m›z›ndurumunu haberlefltirdiniz?Kim bilir yar›n hangimizins›ras› gelecek. Buna ra¤menbu denli duyars›z kal›nmamal›yd›.Sahiplenmek çok önemli. Sahipsizlikbir o kadar ac› vericidir. Bizhastalar, cezaevinde ölümle pençelefliyoruz;kimimiz ölüyor, kimimizinömrü ise s›n›rl›. Her birimiz‹smet arkadafl›m›z gibi ölebiliriz.Di¤er gazeteler bunlar› haberlefltiriyorlar.Ama Günlük hiç oral›olmuyor. Bir insan, bir hasta olarakbeklentim vard› sizden. Amabu beklentim karfl›lanm›yor. ...Belki siz flöyle diyebilirsiniz; arkadafl...hastal›¤›n vermifl oldu¤uduyguyla bu faks› yazm›fl. Asla de-¤il; sadece böyle olmamal›yd› vebize sahip ç›k›lmal›yd›...”Bu hayk›r›fl, gerçekte devrimci,yurtsever, ilerici, herkes için sonderece vahim bir gerçe¤i anlat›-22


yor. Fakat, bir de bu mektuba,Günlük Gazetesi’nin Okur TemsilcisiHüseyin Aykol’un verdi¤icevap var.“Bu mektubu okuyunca, adetabafl›mdan kaynar sular döküldü!..ve çok üzüldüm. Biraz kendime gelincede... son haftan›n gazeteleriniyeniden incelemeye bafllad›m. Sonyedi günün gazetesinde sa¤l›k sorunlar›nade¤inen cezaevi haberleri,birinde sürmanflet olmak üzeretam alt› kez birinci sayfadan büyükflekilde görülmüfl. ... cezaevlerindekisa¤l›k koflullar›yla ilgili olaraktam 23 ayr› haber yap›lm›fl. Belki23 haber de¤il de 53 haber yap›lsayd›;ama ... bizim gazetemiz buhaberleri yapm›yor... demek gerçektenbüyük haks›zl›k.” (26 Temmuz2009, Günlük)Aykol’un hasta tutsaklar konusundakiduyars›zl›klar›n› yay›nlananhaberlerin rakam›yla örtbasetmesine karfl›, bu kez Bak›rköy LTipi Kad›n Cezaevi'nden HaticeY›ld›r›m bir mektup yaz›yor. Diyorki:“Tüm Türkiye ‹smet Ablak arkadafl›ngözünün içine baka bakabir 'güle güle' bile demedi. AncakTaylan Ç‹NTAY kanserli bir tutsak.Hasta tutsaklar› sahiplenmeyenlerielefltirdi¤i bir mektubundaflunlar› söylüyordu:“Malum cezaevlerinde ölümübekleyen insanlar›n haberini okuyoruz.... Kalabal›k bir seyirci toplulu-¤u önünde 'sistem' dedi¤imiz katil,onlar› karanl›k kuyulara itiyor.Ama nas›l oluyorsa kan›, eti, kemi¤itükenen bu insanlar kimselerinuykusunu kaç›rtm›yor. Kimseler neredeysenaklen seyretti¤i ölümlerinsorumlulu¤unu üstlenmiyor. (...)Onlar flerefleriyle yaflamay› bildiklerigibi, flerefleriyle ölmeyi debilirler. Sorun arkada kalanlar›n neoldu¤u ya da olaca¤›d›r. Sözde çokde¤er verdikleri insanlar, ölümünefli¤inden tek tek geçerken bu suskunseyirciler çürüyerek yaflayacak, yaflarkençürüyeceklerdir. (...)”o ise, sadece oluflacak bir kamuoyuve ona güle güle diyebilecekiki eldeydi umutlu gözleri. YaMenduh K›l›ç, avaz avaz ölece¤inikendi kalemiyle yazan kaç cesuryürek tan›d›n›z? Dünya böylelerininhayat›n› sat›r sat›r yazarken,siz neredeyse 'yazmay›n,elimizden bu geliyor' diyorsunuz.”(9 A¤ustos 2009)Aykol’un buna da cevab› var:“Hasta olanlar durumlar›n› insanhaklar› örgütlerine yazmal›...Hasta arkadafllar›m›z›n durumunuelbirli¤i ile kamuoyuna duyural›m.Ancak bunun her fleyi çözece-¤i yan›lsamas›na da kap›lmayal›m...”Bir özetini aktard›¤›m›z yukardakitart›flma, düflündürücüdür.Oligarflinin gün gün katletmeyeçal›flt›¤› hasta tutsaklar›n mektuplar›n›yay›nlamay›, hasta tutsaklar›ndurumunu anlatmay› bilegerekli görmeyen, tutsaklar›n hakl›elefltirilerine bile tahammül edemeyenbir anlay›fl, hasta tutsaklar›nas›l sahiplenecek?Güler Zere katledildi. S›radaflimdi yine onlarca Güler Zere var.Hasta tutsaklar sahiplenilmedi¤i,tek bafl›na b›rak›ld›¤› ölçüde oligarflibundan da cesaret alarak dahaçok katledecektir. Bunun önünegeçmenin yolu, hasta tutsaklar mücadelesiniciddiye almaktan, mücadeleninbir parças› olarak görmektengeçmektedir.Hasta tutsaklar›m›z› katlettirmemeli,sahiplenmeliyiz. Ancakhasta tutsaklar›n özgürlü¤ü için sürdürülenmücadele çeflitli yanl›fl bak›flaç›lar›yla bugüne kadar bu ciddiyetleele al›nmam›flt›r. Güler Zere’yeÖzgürlük mücadelesi s›ras›ndagenifl bir sahiplenme oluflmufl,ancak bu da süreklileflmemifltir.Öyle ki, özellikle Güler Zere’nintahliyesinden sonra hasta tutsaklariçin yap›lan eylemlerde kat›l›m alabildi¤inedüflmüfl, eylemi a¤›rl›kl›olarak Halk Cepheliler omuzlam›fllard›r.Eylemlere bir çok siyasi hareketya temsilci düzeyinde gelmiflya da düzenli olarak yer almam›flt›r.Kald› ki, sorun kat›lmak de¤il,bu sürecin örgütleyicisi olmakt›r.Sorun bir kaç eylem, bir kaç bas›naç›klamas›ndan da öte sonuç almaya,oligarflinin “sessiz imha” politikas›n›bofla ç›karmaya yönelik birpolitika izlemek, bu kapsamda birmücadeleyi gerçeklefltirmektir.Mücadele bu ciddiyetle ele al›nmas›gerekirken, hasta tutsaklar içinoluflturulan platformda, “eflcinsellerindurumu” tart›flt›r›lm›flt›r. Kimisiyasi hareketler ve çevreler, kendilerine“LGBTT” ad›n› veren bir cinselsapk›nl›k grubunun “karar mekanizmas›nda”yeralmas› kabuledilmeyince bunu gerekçe gösteriphasta tutsaklar platformundan birerbirer çekildiler.Hasta tutasaklar›n birer-ikiflerkatledildi¤i günümüzde hangi gerekçeyleolursa olsun, hasta tutsaklar›ölümle yüz yüze b›rakmak kabuledilemez. Bu tavr›n yanl›fll›¤›ortadad›r. Nitekim bu tür tav›rlar,hasta tutsaklara özgürlük mücadelesinezarar vermifltir. Tutsaklar›n yaflam›“cinsel kimlik” tart›flmas›nafeda edilmifltir.Bu tav›r, “isterse Güler Zerelerölsün, bana ne” demektir. Böylebir tav›r kimsenin hakk› olmamal›-d›r. Do¤ru olan hasta tutsaklar mücadelesinidaha güçlü sürdürmektir.Yine son bir notta, solun bir kesimininyanl›fl bak›fl› üzerine düflmekistiyoruz. Solun bir kesimi “hapishane”detutsa¤›m›z yok” diyerek,hasta tutsaklar mücadelesininiçinde yer almamaktad›r.Oysa böyle bir durumda hapishanedetutsaklar›n›n olup-olmamas›pekte önemli de¤ildir. Zulüm alt›ndakitutsaklar› sahiplenmek, hapishanelersorununa kay›ts›z kalmamakbir demokrasi, ahlak ve vicdansorunudur.Hasta tutsaklar›n katledilmesinekarfl› mücadele etmek ilerici, demokrat,sosyalist, komünist oldu¤unusöyleyen herkesin görevidir.Say›: 217Yürüyüfl23 May›s201023


Düzen partisi CHP’yi yenivitrinle “umut” halinegetirmek istiyorlarSay›: 217Yürüyüfl23 May›s2010Deniz Baykal’›n “ahlaks›z iliflkilerinin”yer ald›¤› bir kaset nedeniyleCHP Genel Baflkanl›¤›’ndanistifa etmesinden sonra, Kemal K›-l›çdaro¤lu, CHP Genel Baflkanl›-¤›’na adayl›¤›n› aç›klad›.Bafl›n› Do¤an Medya’n›n çekti¤iiflbirlikçi tekellerin bas›n›, K›l›çdaro¤lu’nunadayl›¤›n› aç›klamas›n›nüzerinden bir gün bile geçmeden“CHP’nin oylar›n› art›rd›¤›n›” yazd›.Nas›l oldu da, 24 saat geçmedenbu tespiti yapm›fllard›? Yine K›l›çdaro¤luile ilgili ç›kan övgü doluyaz›lar›n bir aç›klamas› olmal›yd›elbette!Bu sorunun cevab›, tekellerinCHP’yi yeniden “düzenleme”leri,yeni bir vitrin oluflturma ve kimiçevrelerin de AKP’ye alternatifoluflturma çabalar›yla ilgiliydi.Kemal K›l›çdaro¤lu’nun adayl›¤›n›aç›klamas›ndan önce ve sonraher düzen partisinde yaflanan geliflmeler,ayak oyunlar›, hizip çat›flmalar›CHP’de de fazlas›yla yafland›.“Hain”, “arkadan hançerleme”suçlamalar› birbirini izledi.Daha düne kadar “kol kola gezen”lerbir günde “hain”, “Amerika’n›najan›” olmufllard›.Düzen partileri, s›rtlanlarla, çakallar,akbabalar, beslenip büyütüldüklerindeilk besleyenin gözünüoyacak kargalarla doludur. Emperyalizminve tekellerin ç›karlar›n›korumak için politika yapan bir partinin,“aslanlar yata¤›” olacak haliyoktur elbette!CHP iflbirlikçi tekellerinpartisidirBugüne kadar kendisine sol, sosyaldemokrat bir parti dese de CHPhiçbir zaman sol, sosyal demokratbir parti olmad›. “Biz halk›n partisiyiz”deseler de halka uzak, halk›ntaleplerine kulaklar›n› t›kayan,halktan kopuk bir parti oldu hep.Devrimci hareket, y›llar önceCHP’nin rolünü, “oligarflinin koltukde¤ne¤i” diye özetlemiflti.“Sol”culukla etiketlenmifl CHP;devrimci mücadelenin geliflmesikarfl›s›nda, mücadelenin önünü kesmekiçin oligarfli taraf›ndan öne sürülmüfltü.1973 sonras› Ecevit dönemindesol sloganlar ile halk›n uyan›fl›n›nönünü kesecek bir barikat olarakdevrimcilerin karfl›s›na ç›kar›ld›.Sol bu konuda kafa kar›fl›kl›¤› dayaflad›. Çeflitli dönemlerde halk›nsol parti diye CHP’yi destekledi¤isüreçler de yafland›.Düzenin sa¤’›nda ve sol’undakurdurulan partiler her zamanoligarflinin ç›karlar› için varolupo ç›karlar› korumufllard›r.CHP uzun bir süredir, iflbirlikçitekellerin, düzenin sol’unda yaratmakistedi¤i bir alternatif olamad›.Parti, halktan tamamen kopmufl,oligarfli içi çat›flmaya bo¤az›na kadarbatm›fl, halk›n taleplerine s›rt›n›dönmüfltü. Bu haliyle iflbirlikçi tekelleriçin halk› uyutacaklar›, sol biralternatif diye sunabilecekleri biryan› yoktu CHP’nin.O nedenle uzun bir süredir CHPGenel Baflkan› Deniz Baykal veekibine karfl› bu temelde sürdürülenbir “muhalefet” vard›.K›sacas›, iflbirlikçi tekeller kiral›kkalemleri arac›l›¤›yla CHP’de“de¤iflim” talebini bir çok kez dilegetirdiler. Dile getirilen CHP’ninhalk›n taleplerine kulak vermesi,halk›n ç›karlar›n› savunmas›, demokratiktalepleri sahiplenmesi anlam›ndahalktan yana bir “de¤iflim”de¤ildi elbette.‹flbirlikçi tekeller Deniz Baykalve ekibinin tasfiyesini, yerine “yeniyüz”lerden oluflacak bir vitrin ve “estirilecek”bir ”rüzgar” ile CHP’ninbir umut olmas›n› istiyorlard›.Oligarfli CHP için; koflullar›olufltu¤unda AKP yerine mücadeleninönünü kesecek, düzenin sol’undabir alternatif oluflturmaya çal›fl›-yordu. Gerekti¤inde, AKP’nin yoksullaflt›rd›¤›yoksul halk için sahtebir umut da olabilmeliydi.Düzen, onmilyonlarca yoksula,AKP iyice y›prand›¤›nda çözüm olarakCHP’yi gösterecekti. Böylecekitleler AKP ile CHP aras›nda gidipgelecekti.O nedenle CHP yeni bir“vitrin”le yedekte tutulmal›, zaman›geldi¤inde ise önü aç›lmal›yd›.Böylece devrimci mücadeleninyoksullar› örgütlemesinin, mücadeleyekatmas›n›n da önü kesilmiflolacakt›. T›pk› 1973 sonras› “Karao¤lan”diyerek mavi gömlekli, mavikasketli “Halkç›” Ecevit’in önünüaçt›klar› gibi...“Halkç›” Ecevit, mavi gömle¤i,kasketi, yan›nda efli Rahflan Ecevitile köy köy, kasaba kasaba dolaflt›.Halk›n içine girdi, onlarla sohbet etti.Ad›n› umut diye da¤lara yazd›rd›.“Toprak iflleyenin, su kullanan›n”diyerek sol sloganlar› kulland›. Toprakreformundan söz etti. “Ak günler”vaadinde bulundu.37 y›l sonra “Karao¤lan” yoktuama bu kez de “Gandi” Kemal halk›nkarfl›s›na 48 saatte tekeller taraf›ndanç›kar›ld›.Tekeller “Gandi”Kemal’den bir lideryaratmak istiyor!Sola, devrimcilere umut ba¤lam›flmilyonlarca insan bir süredirCHP ile ilgili tart›flmalar›n içine çekilerek,düzen içi düflüncelerle etkilenmeyeçal›fl›l›yor.CHP’nin gerçek niteli¤ini gizleyerek,“tüm kötülüklerin” sorumlusuolarak Deniz Baykal ve ekibinigösteriyor burjuvazinin kalemflörleri.Y›llanm›fl “parti bürokratlar›”.24


olmasayd› CHP “sorun çözen” birparti olurdu diyorlar.CHP’de “yeni dürüst bir lider”olursa, “yönetim gençleflirse”,CHP bir halk partisi olabilirmifl. Butez, bir süredir tekellerin sözcüleritaraf›ndan dile getiriliyor.CHP’nin meselesi lider ve yönetimmeselesi de¤ildir. CHP’nin sorunuiflbirlikçi tekellerin partisiolmas›d›r. O nedenle kim, hangi lider,hangi ekip gelirse gelsin CHPhalk›n partisi de¤il, tekellerin partisiolmaya devam edecektir.Bir süredir CHP’de Genel Baflkanl›kkonusu tart›fl›l›yor. Aday olarakortaya ç›kan Kemal K›l›çdaro¤lukiflisel özellikleri, inançlar›, milliyetine olursa olsun onu oraya getirenler,önünü açanlar tekellerdir.Kemal K›l›çdaro¤lu, iflbirlikçitekellerin bas›n›nda “Gandi” Kemaldiye övülmekte, halka da “eniyi lider budur” denilerek propogandas›yap›lmakta, halk yönlendirilmektedir.“Gandi” Kemal diyerek haz›rlad›klar›Kemal K›l›çdaro¤lu’nupazarlamak için burjuva propagandan›ntüm yöntemlerini kullan›yorlar.K›l›çdaro¤lu’nu kanal kanalgezdirip, röportaj yap›yorlar. PekiK›l›çdaro¤lu bu konuflmalar›nda nediyor? Halka ne söylüyor?Düzene alternatif hangi program›savunuyor? Halk için ne öneriyor?Bu ülkenin ba¤›ms›zl›¤›n›n nas›l kazan›laca¤›konusunda ne diyor?Onun a¤z›ndan hiçbir zamanNATO’ya hay›r!, IMF’ye hay›r!cümleleri duyulmuyor ve duyulmayacakda. Ba¤›ms›z bir ülke içinemperyalistleri bu ülkeden kovmal›y›zdemeyecektir K›l›çdaro¤lu.Rüflvet-yolsuzluk, iflsizlik aç›klamalar›ile idare edecektir. Bu konudada somut bir fley önermeyecektir.Ortada halka dair bir prog-SavaflanKelimelerNe kadar ve kime göre esnek?Bu, emekçiler lehine bir esneklik de¤il, sömürücüler içindaha fazla sömürme ve kölece çal›flt›rma özgürlü¤üdür!Ülkemizi y›llard›r ‹MF p rogramlar›ile yönetenler, emperyalizministedi¤i hemen tüm düzenlemeleriyapt›lar, yap›yorlar.Bu emekçi halk›n daha çok sömürülmesi,iflçilerin ise sendikas›z,güvencesiz çal›flt›r›lmas›, daha çoksömürülmesi demekti. 1990’l› y›llar›nsonlar›na do¤ru ve özellikle2001 sonras› oligarfli “ekonomikkrizi” gerekçe yaparak, esnek çal›flmaile ilgili ad›mlar att›. Sendikas›zlaflt›rmadan,güvencesiz çal›flt›rmaya,4-C’ye, istihdam bürolar›ndan,k›dem tazminatlar›n›n gaspedilmesine kadar bir çok hak gasp›-n› içermektedir bu sald›r›lar.Esnek çal›flma, burjuvazininhem sömürüsünün hem de ikiyüzlülü¤ününen somut örneklerinden birisidir.Bu sistem proletaryay› nas›l dahaucuza çal›flt›raca¤›, nas›l sendikas›zve örgütsüz b›rakaca¤›n›n, güvencesizçal›flt›raca¤›n›n ad›d›r.Oligarfli esnek çal›flma ile iflçileribir yandan daha çok sömürür,kazan›lm›fl tüm haklar›n› gaspederken,bir yandan da ad›na esnek çal›flmadiyerek sömürüsünü gizlemeyeçal›flmaktad›r.Bu sistem ne kadar serbest, nekadar esnek, ne kadar hürdür?Ve kime göre serbest, kime göreesnek, kime göre hürdür?“Serbest piyasa” deniyor; pekibir emekçi için ne kadar “serbest”likvar bu piyasada? “Esnek”çal›flma deniyor, emekçi için esnek-ram elbette yoktur.Halk›n sorunlar›n› çözecek birparti de¤il, iflbirlikçi tekellerin partisiolarak yoluna devam edecektirCHP. O nedenle K›l›çdaro¤lu’nunhalk›n sorunlar›n› çözmesini beklemekbir hayaldir.Daha dün 1937-38’deki Dersimkatliam›n› savunan Onur Öymen’ielefltiren K›l›çdaro¤lu, sonra tümsöylediklerini geri çekmifl, OnurÖymen ile ayn› noktaya gelmiflti.Dersim katliam›n› aç›ktan elefltiremeyen,bir halk›n ac›lar›na bile sayg›göstermeyen, kendi söylediklerinisavunamayan birinden bir liderib›rak›n tutarl› bir insan bile ç›kmaz.Tekeller bir lider yaratarakCHP’de oluflturacaklar› bir vitrin ileCHP’yi yeniden “umut” haline getirmekistiyorlar.Ancak vitrin de olufltursalar, deretepe dolaflsalar da halk› aldatamazlar.Çünkü CHP halk›n partiside¤il, oligarflinin partisidir. Bu gerçe¤ihiç kimse de¤ifltiremezlik var m›? Hay›r, serbestlik de, esneklikde patronlar içindir. Esnekçal›flma düzeni demek, bir emekçininsendikas›z, iflsiz, güvencesiz b›-rak›labilmesidir.Eme¤inden baflka “satacak” birfleyi olmayan emekçinin, esnek çal›flmadüzeninde 4-C’li yap›lmas›-d›r. Özellefltirme politikalar› ile kap›önüne konmas›, iflsiz kalmas›d›r.“‹stihdam bürolar›” arac›l›¤›ylaeme¤inin ucuza pazarlanmas›d›r. Yada aç kalmamak için her ifli, kendisinedayat›lan her koflulda yapmakzorunda kalmas›d›r.Bu durumda ifl seçme konusundabir emekçi ne kadar hürdür?Serbestlik, esneklik, tekeller içinsömürmede bir kurals›zl›k ve serbestliktir.Esneklik emekçiler lehine bir esneklikde¤il, asalak sömürücüleriçin daha fazla sömürme özgürlü¤üvef›rsatç›l›kt›r. ‹flsizlik tehdidi alt›ndakazan›lm›fl haklar›n budanmas›,hatta tamamen elinden al›nmas›-d›r.Say›: 217Yürüyüfl23 May›s201025


Hiç Durmadan2türküler kavgan›niçinde yaz›l›yorSay›: 217Yürüyüfl23 May›s2010Yaz› dizimizin birinci bölümündeGrup Yorum’un ilk kurulufl y›llar›ndan,Ortaköy Kültür Merkezi’ndekiilk çal›flmalar›na, ilk konserlerindenilk kaset çal›flmalar›nave Kürtçe müzik söylemelerinekadar 25 y›ll›k tarihlerindeki‹LK’lerinden baz›lar›na de¤inmifltik.Dizimizin bu bölümünde ise1996 y›l›na kadar olan tarihten bellikesitlere k›sa k›sa de¤inece¤iz.Plastik borudan kaval,permatik sap›ndan flütGrup Yorum bir dizi konserin ard›ndan9 Temmuz 1989’da MersinLikat-‹fl Sendikas› taraf›ndan düzenlenecekbir konser için Mersin’egitmiflti. Ancak konsere yar›m saatkala hiçbir gerekçe gösterilmedenkonserin Valilikçe yasakland›¤›söylendi. Konseri izlemeye gelenbinlerce kifli konserin yasakland›¤›-n› duyunca Grup Yorum’la birlikteyasa¤› konser salonunun önündeprotesto ettiler. Polis bu hakl› protestoyasald›rd› ve Grup Yorum üyeleriylebirlikte çok say›da kifliyi gözalt›naald›. Gözalt›na al›nan 9 GrupYorum üyesi enstrümanlar›yla birlikte“izinsiz gösteri” yapmaktantutukland›lar.Mersin E Tipi Hapishanesi’nekonulan Yorum üyeleri, tutsakl›kkoflullar›nda da disiplinli bir çal›flmayürütüyorlard›. Nota dersleri,söz ve beste çal›flmalar› yap›yorlard›.Ancak önemli bir sorun vard›:Bu çal›flmalar için gerekli enstrümanlaryoktu! ‹flte bu noktada devrimciyarat›c›l›k devriye girdi. Plastikborudan bir kaval, permatik traflb›çaklar›n›n saplar›n› yan yana yap›flt›rarakda bir pan-flüt yapan Yorumcular,çal›flmalar›ndaki enstrümaneksikli¤ini de böylece kapatm›floldular.Grup Yorum tutsak,“Yeni Grup Yorum”sahnedeTutuklu Yorum üyelerinin serbestb›rak›lmas› için d›flar›da yo¤unbir kampanya bafllat›lm›flt›. Ancakilk mahkemeden sonra da tutukluluklar›devam ediyordu. Yorumüyelerinin tutukland›¤› günkü konserekat›lamayan grup üyeleriyle,daha önce gruptan ayr›lanlar dayan›flmaamac›yla “Yeni Grup Yorum”ukurdular. “Yeni Grup Yorum”da ilk konserini Valili¤in tümengelleme çabalar›na ra¤men Mersin’deverdi.Yeni Yorum'u görenlerin düflüncelerindenflaflk›nl›kla gelip geçensoru ayn›yd›:"Yorum tutuklanmam›flm›yd›?"“Yeni Yorum, efsane kahramanlar›n›ça¤r›flt›r›yor insanda.Toroslar'da ‹nce Memed... BoluBeyi'ne baflkald›ran Köro¤lu; vurulupölmeyen... Tutuklan›p konserlerinedevam eden...”“Cemo" kaseti, permatik vebenzeri malzemelerden yapt›klar›enstrümanlarla çal›flmalar›n› sürdürentutsak Grup Yorum üyeleriyle,Yeni Grup Yorum üyelerinin bu süreçtekiortaküretimiolarakortayaç›-kt›.Bu arada “Grup Yorum’a Özgürlük”kampanyas› da büyüdü, biryan›yla bunun da sonucu olarakikinci duruflmada tutuklu Yorumculartahliye edildiler. Tahliyeyle birlikteYeni Yorum'un ifllevi de sonbuldu.Ruhi Su anmas›geleneksellefliyorGrup Yorum’un konserlerininyasaklanmas›, gözalt›lar, tutuklamalarsürmektedir. Bir gözalt›lar›ndaiflkenceciler Yorum üyelerini,"Bundan sonra soka¤a ç›kmayacaks›n›z.Ne yapacaksan›z sahnedeyap›n. Bir daha soka¤a ç›kt›¤›n›z›görürsek sizi piflman ederiz!" diyetehdit eder. Ancak Grup Yorum gözalt›ndanç›kar ç›kmaz o dönemdeTuzla'da katledilen dört devrimcininve Ruhi Su'nun anmas›na kat›l›r.Ruhi Su anmalar› 1989’dan itbarenGrup Yorum taraf›ndan geleneksellefltirilerekher y›l devam eder."Yer alt›nda ezilenleryeryüzüne seslenirler..."Yorum’un parçalar› hayat›n vekavgan›n içinde oluflmufltur. “Madenciden”parças›n›n oluflumu “BirKar Makinesi” kitab›nda flöyle anlat›l›yor:“Battaniyeler, giyecek ve yiyecekyard›mlar› Zonguldak'a akarken,madenciler, kad›nlar› ve çocuklar›ylaAnkara yürüyüflüne bafll›yor.'90 Aral›k'› ve '91 Ocak'› boyuncaZonguldak madencisi ile birlikte Yorum."Polisin ve Sendika Baflkan›fiemsi Denizer'in engellemesinekarfl›n ocaklarda, sendika lokalinde,sokaklarda, meydanlarda madenciile içiçe yafl›yoruz.Madencilerin çal›flma koflullar›-n›n ve niçin greve gidildi¤inin, grevinnas›l yürütüldü¤ünün, baflard›klar›n›nve olumsuzluklar›n›n tan›¤›oluyoruz k›rk gün süreyle. "Maden-26


ciden" türküsü nak›fl nak›fl örülüyorgrevin önünde. Madencilerin çal›flmave yaflama koflullar›n› gözlemleyerekyazd›¤›m›z m›sralar› onlarlatart›fl›yoruz. Sokaklar›n› kar›flkar›fl ad›mlad›¤›m›z, a¤›r havas›n›soludu¤umuz madenci flehrindeyazg›lar›n› yerle bir edecekleri nas›rl›ellerinden öfkeleri ve ayd›nlaflansendikac›lar›n bile a¤›zlar›ndandüflüremedikleri "Madenci'den"türküsü do¤uyor.”Da¤ çiçe¤i kokulugelinim Ayfle’mTüm OKM çal›flanlar› bilir kiAyfle Gülen disiplinlidir. Bir kez bileçal›flmalar›n› aksatmam›flt›r.Ama o gecenin sabah› 17 Nisan’daOrtaköy Halk Sahnesi OyuncusuAyfle Gülen, OKM'ye gelmiyor.Çiftehavuzlar'da, Üstbostanc›’-da, Erenköy’de, Sahray› Cedid'de...tarihe geçen bir direnifl yaflan›yor.Hayk›r›lan sloganlar, as›lan bayraklartelevizyon haberlerine yans›yor.Naz›m Hikmet’in fliir ve mektuplar›ndanderlenen, yak›nda sahnelenmeyebafllayacak olan "Dünyay›Memleketimi ve Seni Seviyorum"dakirolünü o gün aksat›yorAyfle Gülen. ‹lerleyen saatlerde nedenianlafl›l›yor. 17 Nisan flehitlerininaras›nda Ayfle Gülen’in de oldu-¤u ö¤reniliyor. Çok geçmeden ikincibir haber de ulafl›yor OKM'ye.Tav›r Dergisi'nin alt›nc› say›s›na kadardizgi, düzeltme gibi ifllerini yürüten,yaz›lar›n› yazan ve daha sonrakendini daha büyük sevdalara b›-rakan Ayfle Nil Ergen de flehitdüflenler aras›ndayd›.Kültür Bakanl›¤›’n›nkap›s›na mühür18 Nisan 1993'te, Ankara’daEkin Sanat Merkezi'ne sald›r›yorpolis. 85 kifliyi gözalt›na al›p sanatmerkezinin içini talan ediyor, ne varne yoksa parçal›yor; Ekin SanatMerkezi'ni mühürlüyor.Bunu protesto eden, aralar›ndaÖzgürlük Türküsü, Grup Ekin veGrup Yorum elemanlar›n›n oldu¤udevrimci sanatç›lar, TAYAD'l› ailelerlebirlikte, Özel Kalem Müdürü'nünbizzat gösterdi¤i KültürBakan› Fikri Sa¤lar'›n odas›n› mühürlüyor.Dönemin iktidar›, DYP-SHPkoalisyonunun, çok s›k baflvurdu¤u"fleffafl›k" nutuklar›na karfl›l›k; heralanda süren sald›r›lar›na cevap veriliyor:"Bizi Susturamazs›n›z!"Yorum dinleyicileri desindirilmek isteniyor2 Temmuz 1993’deki Sivas Katliam›'n›niki gün sonras›nda, Gemlik'tekonser verecek Grup Yorum.Yorumcular, yaflanan katliam sebebiyle,konserin yasaklanaca¤›n›beklerken; bu kez, beklenen olmuyor.Ancak polis ve jandarma, haz›rl›klar›n›,konserin bitimi için yapm›fl.Konsere binlerce kifli kat›l›yorve konser Sivas’ta katledilenlerinanmas›na dönüflüyor. Konserin bitiminde,jandarma, Gemlik ç›k›fl›ndatüm araçlar› durdurarak, kimlikkontrolü ve arama yap›yor. CumhuriyetGazetesi tafl›yan insanlar dahigözalt›na al›n›yor. Yorum’la birliktekonsere ç›kan bir Özgürlük Türküsüeleman›n›n çantas›nda bulunanfoto¤raflar gerekçe gösterilerektutuklan›yor ve üç ay tutuklu kal›-yor."MHP, kanl› elini,flark›m›zdançekmelidir"27 Mart 1994’te yap›lacak yerelseçimlerde eli kanl› faflist MHP, seçimlereiliflkin haz›rlad›¤› propagandakasetinde, "Da¤lara Gel"türküsünü, sözlerini de¤ifltirerekkullan›yor. Düzen partileri halk›ndilinde olan kimi flark›lar›, sahtekaryüzlerini örtmek için kullan›-yorlar.Grup Yorum buna izin vermiyorve gerekli giriflimleri bafllat›yor.Faflist MHP’nin bu giriflimini protestoetti¤i aç›klamada flöyle diyorYorum: “Türkümüz, emekçi halk›ndiliyle konuflmakta; onun yaflad›¤›s›k›nt›lar ve ac›lar karfl›s›nda,dirençli ve umutlu olmay›, haks›zl›klarlamücadele etmeyi ö¤ütlemektedir.Türkümüzde, 'Da¤laraGel' diye sesleniyoruz. Da¤lar, ezilenhalklar›n umududur. Gelece-¤in müjdecisidir. MHP'yi ise, Kahramanmarafl,Çorum Katliamlar›'ndantan›yoruz.MHP, kanl› elini, derhal flark›-m›zdan çekmelidir."Bir kasetin ortaya ç›k›fl›Üretilen bir eserin de¤erindekuflkusuz ona harcanan eme¤in rolübelirleyici etkenlerden birisidir.Grup Yorum’un tüm eserlerinde dekolektif eme¤in rolü vard›r. Buemek kolektif emektir. Grup Yorumeserleri nas›l ortaya ç›k›yor bir örneklebuna bakal›m.Birincisi, Grup Yorum’un hiçbirzaman “elveriflli” koflullarda üretimyapma olanaklar› olmam›flt›r. Teknikdonan›m, stüdyo ve benzeri uygunmekanlar› olmad›¤› gibi Grupüyeleri de pratik mücadele, gözalt›-lar, tutuklamalar ve sürgünlerdenkaynakl› sürekli bir araya gelip birlikteçal›flma yürütememifllerdir.Ancak buna ra¤men kolektif üretimGrup Yorum’un eserlerinde belirleyicioland›r.‹leri kasetinin çal›flmalar›na bafllarkenmevcut durumu flöyle anlat›-Say›: 217Yürüyüfl23 May›s201027


Say›: 217Yürüyüfl23 May›s2010yor Yorum üyeleri:“ZORLUK VEBASKILAR karfl›-s›nda iki farkl› tav›rgeliflir. Ya, varolandurum kabullenilirve uygun bir tarzgelifltirilir; ya da,durum kabullenilmez,zorluklar› aflmak için koflullarzorlan›r, olanaks›zl›k olana¤a dönüfltürülür.”Çal›flmalar›n bafl›nda bir üyeleritutukludur. Birisi aran›r durumda vesürgündür. Bask›n›n, iflkencenin, tutuklamalar›noldu¤u yerde her zamanbunlar› gö¤üsleyemeyenler deç›kar. Ki, öylesi bir dönemdir.Nas›l bir kaset ç›kacak?Nas›l bir kaset ç›kacak, çerçevesine olacak? Temel sorun bu. Günlercesürer tart›flmalar. Tart›flmalarYorum üyeleriyle de s›n›rl› kalmaz.Tart›flmalara tutuklu grup üyeleri,sürgündeki üyeleri ve hapishanelerdekidevrimci tutsaklar, dahil edilir.Önce OKM’de yap›lan çal›flmalarve tart›flma sonuçlar› derleniphapishanelerdeki devrimci tutsaklaratutuklu Yorum üyesine ve yurtd›-fl›ndaki üyelerine ulaflt›r›l›yor. Düflüncelerial›n›yor. Konular belirlendikçe,her konunun çerçevesi ve anlat›mtarz› üzerinde durulmaya bafllan›yor.Neyin anlat›laca¤›ndansonra, nas›l anlat›laca¤› üzerindeçal›fl›l›yor.Üretim faaliyetlerine fliirleri bestelenen‹brahim Karaca, Nihat Behramgibi flairler Ege Kültür ve SanatMerkezi'nde çal›flan Grup Gün›fl›¤›elemanlar› da dahil oluyorlar.Üretimlerin, sürekli da¤›l›p, dahasonra OKM'de toplanmas›, kuflkusuz,çal›flmay› yavafllat›yor; ancak,oluflan kolektivizm ortaya çokdaha nitelikli ürün ç›kmas›n› sa¤l›-yor. Kasetin en özgün yan›, "Dersim'deDo¤an Günefl" oluyor.Çünkü, Dersim da¤lar›ndan ulaflm›flYorum'a. Sözleri, bestesi gerillalaraait. Kasetin içinde yer alan tek tekparçalardan kasetin ad›na kadar birçok kesimin önerileri al›n›yor ve buöneriler üzerine kasete son flekli veriliyor.Ayr›nt›lar›na girmeden k›sacade¤indi¤imiz "‹leri" kaseti böyledo¤du. ‹nce ince örülmüfl bir kolektivizmle,sab›rl› bir çabayla tutsakl›klara,sürgünlere bask›lara, olanaks›zl›klarara¤men çok genifl birkolektivizmin ürünü olarak ortayaç›kt›.Barikatlarda yaz›landestan: Sibel Yalç›nGrup Yorum’un eserlerinin yarat›l›flsüreci direnifllerle doludur.18 yafl›ndaki devrimci Sibel’indestanlaflan direnifli, Sibel’in cenazesinialmak için sürdürülen barikatdirenifli içinde Grup Yorum taraf›ndandestanlaflt›r›lm›flt›r.9 Haziran 1995’te flehit düflenSibel Yalç›n’›n cenazesini oligarflininpolisi kaç›rm›fl ve ailesine vermekistememiflti. Bunun üzerine Sibel'inyoldafllar› ailesinin evininönünde, barikatlar kurdu. Polis mahalleyesokulmad›. 16 Haziran’daSibel’in cenazesi al›nana kadar barikatdirenifli sürdü. Sibel halk›nadaletiydi. Cenaze günü, binlercekifli, Sibel’i ba¤r›na bast›. Sibel,milyonlar›n adalet duygusu. Sibel,devrimcilerin tüm tarihini dakikalaras›¤d›ran bir kahramand› ve barikatlarkald›r›l›rken onu anlatmagörevi de Grup Yorum’a düflüyordu..Grup Yorum, Sibel Yalç›n Destan›’n›bu barikatlar›n içinde yazd›.“Kendine özgü tarz›yla dünyadaönemli bir yere sahiptir”NejatYavaflo¤ullar›(Müzisyen)Yürüyüfl: GrupYorum sizde ne ça¤r›flt›r›yor?Yavaflo¤ullar›:Grup Yorum deyince akl›ma çizgisinihiç de¤ifltirmeden, müzik kalitesinide hiç bozmadan sürdüren birmüzik grubu geliyor. Grup Yorum,kendine özgü tarz›yla dünyadaönemli bir yere sahiptir.Yürüyüfl: Grup Yorum'un sanatç›larüzerinde nas›l bir etkisivar?Yavaflo¤ullar›: Sayg›n bir yerivar.H a l k ı nA y d ı n l a r ı ng ö z ü y l eGrup YorumYürüyüfl: Grup Yorum y›llarcabask› gördü. Konserleri yasakland›,flark›lar› suçland›. Grup Yorum'unkarfl›laflt›¤› bask›lar› nas›l de¤erlendiri-yorsunuz?Yavaflo¤ullar›:Bu bask›lara ençok maruz kalanGrupYorum oldubunu fliddetle k›n›yorum.Yürüyüfl: Grup Yorum’un 25.y›l› için ne söylemek istersiniz?Yavaflo¤ullar›: Mücadele vemüzikle dolu bir 25 y›l geçmifl, nicey›llara diyorum. Tabii flark›lar›n özgürcesöylenece¤i bir ülkede geçsinisterim bu y›llar›n.Yürüyüfl: Grup Yorum içinbunlar›n d›fl›nda eklemek istedi¤inizbir fley var m›?Yavaflo¤ullar›: Sevgiler sunar,üretkenliklerinin her zaman devam›n›ve esenlikler dilerim.28


Suavi(Müzisyen)Y ü r ü y ü fl :Grup Yorum sizde ne ça¤r›flt›r›yor?Suavi: Grup Yorum deyince bendekiilk ça¤r›fl›m: sürdürülen bir kararl›l›k,kesintisiz bir yürüyüfltür. Kio çocuklar; kesintisiz bir yürüyüflün,direniflin isyanc›lar›d›rlar. Grup Yorumbana hep mücadelenin güleryüzlü çocuklar›n› ça¤r›flt›rm›flt›r.Yürüyüfl: Grup Yorum'un sanatç›larüzerinde nas›l bir etkisivar?Suavi: Böyle bir saptamam yok.O nedenle genel bir cümle kuramam.Ama bendeki etkisini asla küçümseyemem.Gelmifl geçmifl o arkadafllar›ntamam› kararl›l›klar›, çal›flkanl›klar›,yetenekleri ve üretenyanlar›yla bende bir moral kayna¤›-d›rlar...Yürüyüfl: Grup Yorum y›llarcabask› gördü. Konserleri yasakland›,flark›lar› suçland›. Bu bask›lar› nas›lde¤erlendiriyorsunuz?Okan Bingöl;(16 yafl›nda, iflsiz.)“Herkesi bu buluflmayaben de davet ediyorum”Grup Yorum’u tan›yorum, severekdinliyorum. Halk›n yoksulkesimini savunuyor. Bask›larakarfl› hala dimdik ayakta, konserlerine devamediyor. 25. y›l konserine ben de gidece¤im.Ali Ç›blak; (49 yafl›nda, esnaf)Grup Yorum di¤er gruplardan çok çok farkl› birözelli¤e sahip. Yapm›fl oldu¤u müziklerle halk›n sorunlar›n›dile getirmeyi çok iyi biliyor. Gerek ulusalmücadele, gerekse halk›n haklar› konusundaöncelik tan›yan bir duyarl›l›¤a sahip.‹dil Kültür Merkezi’nin de Okmeydan›’nagelmesiyle birlikte yap›lan etkinliklerle, Okmeydan›halk›n›n kültür yap›s›n›n geliflimindebüyük bir etken oldu.Bunlar› birlefltirenpayda: devrimcidurufllar› ve yaflamanlay›fllar›d›r. Bask›c›larise; sanattan, estetiktenuzak, halktan yana olanadüflman faflist ve karfl›devrimci zihniyetin takendisidir.H a l k ı nA y d ı n l a r ı ng ö z ü y l eGrup YorumSuavi: Ülkemizde bask›ya u¤ram›fl,flark›lar› yasaklanm›fl ve suçlanm›fltek grup olmad›klar›n› dikkatealarak; Grup Yorum'u da kapsayanbask›, sansür ve her türdenengele hedef olmufl sanatç›lar birtek ortak paydada birleflirler. Bunlar›birlefltiren payda: Devrimci durufllar›ve yaflam anlay›fllar›d›r. Bask›c›larise; sanattan, estetikten uzak,halktan yana olana düflman, faflistve karfl›-devrimci zihniyetin ta kendisidir.Yürüyüfl: Grup Yorum 25. y›l›n›kutluyor. 25 yafl›nda olan Grup Yorumiçin ne söylemek istersiniz?Suavi: Bugün 25. y›l›n› kutlayacakolan Grup Yorum'a içtenliklenice sa¤l›kl› y›llar diliyorum.Türkiye sanat ve mücadele tarihindeönemli bir yeri olan Grup Yorum'unu¤rad›¤› bask›lar sonucuelemanlar›n›n sürekli de¤iflmifl olmas›nakarfl›n Grup Yorum'un varl›-¤› engellenememifltir. Bu durumdikkate al›nacak çok önemli bir devaml›l›kt›r.Ve örne¤i de yoktur.25. y›lda ayn› sahnede birkezdaha dayan›flaca¤›m Grup Yorumile 12 Haziran'›n buluflma heyecan›n›ben de yafl›yorum. 25 y›l kiminegöre çok k›sa kimine göre çokuzun olabilir. Ancak Erdal Eren'inulaflamad›¤› bir yafl olarak çokuzun. Denizler’in ancak ulaflt›¤› biryafl olarak eriflilebilir ama.Grup Yorum'un hiçbir kofluldadurmayan yürüyüflü dikkate al›nd›-¤›nda ise çok k›sa durmaktad›r.Gelmifl geçmifl bütün Yorumüyelerini de selamlayarak 12 Haziran'daStadyum'un lebeleb dolmas›umudumla herkesi bu buluflmaya vedayan›flmaya ben de davet etmek isterim.Devrim'in güleryüzlü çocuklar›na,"inad›na isyan" diyerek! Estetikdolu bir yaflam diliyorum.Fevzi Tokmak;(60 yafl›nda, esnaf)Bence halk› ayd›nlatan, düflündüren,türküleriyle, duygular›yla,davran›fl ve düflünceleriyle halkla bütünleflmifl,halk›n sanatç›lar›d›r. Kiflili¤i, durufllar›ylahalklar› kardeflli¤e, özgürlü¤e sevkedenayd›nlard›r. Ve bu ayd›n-sanatç›lar halk›m›z›n25 y›ld›r yan›ndalar.Hayrettin Topkaya;(48 yafl›nda, esnaf)Grup Yorum özgürlükçü, dürüst, onurlu birmüzik toplulu¤udur. Herfleyden önce Türkiye’dehemen hemen en büyük kitlesi olan vekitlesi artan bir grup. Be¤eniyorum, dürüst veonurlu insanlardan oluflan bir grup. Hepsini çokseviyorum. Konserlerini takip ediyorum.Say›: 217Yürüyüfl23 May›s201029


“Türküler susmaz halaylarsürer” demek: Israrc›l›kt›r,inanm›fll›kt›r, kararl›l›kt›rSay›: 217Yürüyüfl23 May›s2010Grup Yorum’laRöportajp ‹nönü konserinin fark›?p Grup Yorum 25 y›l›n›nas›l de¤erlendiriyor?p 25 y›l›n sorumlulu¤u?p Grup Yorum’un halkakarfl› görevleri?p Halk›n Grup Yorum’asevgisi?p Grup Yorum’u en iyiifade eden slogan?p Bir albüm nas›l yap›l›yor?Yürüyüfl: 25. y›l konserine nas›lhaz›rlan›yorsunuz? Bu konserindi¤er konserlerden bir fark› var m›?Grup Yorum: ‹nönü stadyumukonseri elbette ki farkl› olacak. Bizim25. y›l konserimiz. Yorum’un25 y›ll›k tarihini anlataca¤›z bizorada. Sadece içeri¤iyle de¤il, dansgösteriminden, video kurgulara, birçoksanatç›n›n kat›l›m›ndan, yabanc›konuklara ve teknik görsel birçokfleyin kullan›lmas›na kadar farkl›-l›klar içermektedir. ‹çerik olarak dafarkl›l›klar var. Ayr›ca kapasite olarakda bizim için bir ilk.‹lk defa stadyum konseri yap›-yoruz. Daha önce ücretsiz flenlik,festival gibi etkinlikler olmufl olabilirancak bu bizim tek bafl›m›zaGrup Yorum olarak yapt›¤›m›z ilkstadyum konserimizdir.Genelde yabanc› gruplar›n,rock gruplar›n›n tercih etti¤i bir fley.Geliyorlar iflte yabanc› gruplar Türkiye’debu tip stadlarda konser veriyorlarama ilk defa Türkiye’den birgrubun yani buradan bir grubun tekbafl›na giriflti¤i bir konser onun içinçok büyük bir etkinlik. Yani büyükbir iddia ayn› zamanda. Mesela birfark› da Türkiye’nin de¤iflik illerinden,yurt d›fl›ndan, ‹ngiltere’denAvrupa ülkelerinden gelecek olanlar›nolmas›. Öyle farkl›l›klar› davar ‹nönü’nün.Müzikal olarak bu konserin 60kiflilik bir senfoni orkestras› var. 25y›ll›k tarihimizden bir kurgu yaparakflark›lar seçtik. O flark›lar› flimdidenifllemeye bafllad›k. Provalaryap›yoruz. Yak›nda provalara bizimkoromuz da dâhil olacak. Konsereyak›n bir süre kala 60 kiflilik orkestraylaprovalar yapaca¤›z.Ayr›ca bir de içerikle ilgili çal›flmaekibi var. Bu ekip, içerikle ilgilik›s›mlar› de¤erlendiriyor. Metinler,yaz›lar, okumalar, s›ralama, sahnedeolabilecek görseller ve benzeri,bunlar› derleyip toparl›yor.Yine bir tan›t›m ekibimiz var.Konserin duyurulmas›, kitlelereyans›mas›, Türkiye genelinde, Avrupagenelinde böyle çal›flmalar›nyap›lmas›n› kontrol ediyor.Yürüyüfl: 25 y›ll›k bir grupsunuz.Çok zengin bir tarih var arkan›zda.Bu tarihi nas›l anlat›rs›n›z?Grup Yorum: 25 y›l demekYorum’un örgütlü mücadelesi demek.Bask›lara, yasaklamalara, gözalt›lara,iflkencelere, tutuklamalara,direnmek demek. Tüm bunlarara¤men üretmek demek. Kolektivizmdemek.25 y›l›n her an›nda Grup Yorummücadelenin içerisinde. Köyde, kasabada,flehirde, okulda, fabrikada,yoksul gecekondularda k›sacas› hayat›nhep içinde...Grup Yorum için 25 y›ll›k tarihiözetleyecek bir cümle söyleyebiliriz.Grup Yorum kavgan›n içindekavgan›n türkülerini yazd›. Halk›niçinde halkla birlikte yaflayarakyapt› bu türküleri.Yürüyüfl: 25 y›l›n sorumlulu¤une anlama geliyor sizin için?Grup Yorum: Grup Yorum’un25 y›ll›k tarihinde politik duruflundantaviz vermeden yoluna devametmesi zaten Grup Yorum üyelerineçok büyük bir sorumluluk yüklüyor.Fakat sadece bununla s›n›rl› de¤il;yani 25 y›ld›r emin ad›mlarla yürüyenbir grubun üyesi olma d›fl›ndaayn› zamanda flöyle bir sorumlulu-¤umuz da var:Biz bu ülkede yafl›yoruz. Halk›-m›z›n yaflad›¤›, ac›lar›, yoksulluklar›,zulmü biliyoruz. Biz bunlar› dilegetiriyoruz, getirmeye devam edece¤iz.25 y›l›n bize yükledi¤i en büyüksorumluluk budur. Sorumlulu-¤umuz, halka karfl›d›r. Gerçekleriöyle bir yans›tmal›s›n ki insanlaronun fark›na vars›n ve senin hedefinolan harekete geçsin. Konserlerdebunu somut olarak hissediyoruz.Gitti¤imiz yerlerde insanlar eviniaç›yor, ekme¤ini paylafl›yor. Bunuyapanlar zengin insanlar, varl›kl› insanlarde¤il ya ortalama bir memurailesi ya iflçi ailesi ya da daha yoksul,ama her flekilde aç›yor kap›s›n›,neyi varsa bizimle onu paylafl›yor.‹nan›yor, güveniyor senin flark›lar›ndagelece¤ini, umutlar›n› görüyor.Onlar›n umutlar›n›n yaflamas›-na yönelik bir çaba içerisinde birfleyler yap›yorsun ve o flark›larda30


onu görüyor ve sana sahip ç›k›yor.25 y›l boyunca her türlü bask›ya seninlebirlikte gö¤üs geriyor, bedellerödüyor. Bunlar›n sorumlulu¤uomuzlar›m›zdad›r.Yürüyüfl: Yorum’un halk›nakarfl› görevleri nelerdir?Grup Yorum: Yaflanan bütünbu çarp›kl›klar›n içerisinde senindo¤ruyu, düzgünü sade, anlafl›l›rflekilde sunman gerekiyor, Böyle birsorumlulu¤umuz var. Ayr›ca halk›ngözü sürekli senin üzerinde. Senbirçok yan›nla ona örnek olmayaçal›fl›yorsun. Ona önderlik etme durumundas›nbir yan›yla. Sanat anlam›ndabirçok fleyin yarat›c›s›d›rGrup Yorum. Her dönem yeni fleylerüretebilmifltir. Yeni 盤›rlar, yeniyollar açabilmifltir.Mesela bir beste, albüm yaparkendinleyicilerimiz taraf›ndan birçokfleye maruz kalabiliyoruz, bazençok sert de¤erlendirmelerle karfl›laflabiliyoruz.Bunlar›n büyük ço-¤unlu¤u çok gerçekçi ve samimi de-¤erlendirmeler oluyor. Bu çok büyükbir sahiplenmedir.Mesela Yorum’la ilgili her hangibir fley oldu¤unda refleks olarakdinleyicilerimizin sahiplendi¤inigörürüz. Falan kifli Yorum'a karfl›bir harekette mi bulundu; onun cevab›hemen orada dinleyicilerimiztaraf›ndan verilir. Bizi her kofluldasahiplenen halka karfl› sorumlulu-¤umuz elbette büyüktür.Yürüyüfl: Halk›n sevgisi deburdan geliyor de¤il mi? Grup Yorum'unhalka karfl› sorumlulu¤ununtemelinde bu inanç ve de¤erler yat›-yorsa, halk›n da Yorum'u sevmesinintemelinde ne var?Grup Yorum: Grup Yorum herzaman halk›n ve hayat›n içindedir. ‹sterkonserlerde olsun, isterse günlükdi¤er faaliyetlerde, Yorum hep halk›niçindedir. Mesela bir yerde pankarttafl›yorsun, bir yerde halkla birliktegecekondu yürüyüflünde yer al›yorsun,bir cenazenin içersindesin, birhastan›n bafl›ndas›n yeri geldi¤indeya da ne bileyim baflka bir sanatç› dayan›flmas›ndas›n›z...bir haftada yaflad›klar›m›zadönüp bakt›¤›m›zda hephalk vard›r. Bunlar›n hepsi elbette,halkta kopmaz bir ba¤ yarat›yor.Faflizm, istedi¤i kadar bask› kursun,faaliyetlerimizi engellemeyeçal›fls›n, baflar›l› olamayacakt›r.Bugüne kadar albümlerimizi yasaklad›lar,konserlerimizi yasaklad›lar,bütün elemanlar›m›z›n tutukland›¤›dönemler oldu, kasetlerimizi kurflunlad›lar,sadece bize de¤il, dinleyenlerimizde benzer sald›r›lara maruzkald›lar. Ama baflar›l› olamad›-lar. ‹flte bunun nedeni halkla aram›zdaoluflan 25 y›ll›k kopmaz ba¤lard›r.Grup Yorum halk›n aras›ndahalk›n çocu¤u gibi büyüdü.Yürüyüfl: Halk›n sevgisi, GrupYorum’un müzik yaflam›nda kopamayaca¤›bir yan, peki di¤er biryan› da tutsaklar diyebilir miyiz?Çünkü onlar›n besteleri Grup Yorumalbümlerinde hep yer alm›flt›r.Tutsaklar Grup Yorum’un do¤alüyesi say›labilir mi?Grup Yorum: Elbette tutsaklarGrup Yorum’un do¤al üyeleridir.Hapishanelerdeki tutsaklardansürekli besteler gelmifltir, sözlergelmifltir, yaz›lar gelmifltir. Bunlar›nötesinde düflünceler, önerilergelmifltir. fiimdi önümüzdeki günlerdeyapmaya çal›flt›¤›m›z 25.y›lkonserinin yan›nda 4 tane albümprojesi var. Herkesten görüfllerinial›rken tutsaklardan da görüfllerinial›yoruz ve onlardan çok ciddi çokönemli öneriler geliyor. 2000 y›l›ndabafllayan tecrit politikalar›na ra¤mentutsaklar öyle öneriler gönderiyorlarki d›flarda ki bir insan›n gözlemleyemedi¤iveya o an akl›na gelmeyenbir çok ayr›nt›y› senin gözününönüne serebiliyor. Bir Ümit ‹lter'denörnek verebiliriz mesela. Sadecebeste boyutu, söz boyutu de¤il.Düflünce boyutu da çok önemli çokbüyük katk›lar› var. Arada sevgiyle,sayg›yla ve ba¤l›l›kla örülmüfl olançok güçlü bir iliflki var tutsaklar veGrup Yorum aras›nda. Bu, y›llardanberi müzi¤imizin geliflmesinde çokönemli bir katk› oluflturmufl.Yürüyüfl: “Türküler SusmazHalaylar Sürer” sözü Grup Yorumile çok özdefl bir slogan. Bu sloganher konserde binlerin a¤z›ndan coflkuylaat›l›yor. 25.y›l konserinde deen fazla at›lacak sloganlardan birtanesi olacakt›r. Bu slogan›n sizleriçin ifadesi nedir?Grup Yorum: Bu tam bir özetasl›nda: Hem Yorum tarihini özetliyor,hem Türkiye devrim tarihiniözetliyor hem de süren mücadeleyiözetliyor. Türküler susmaz halaylarsürer demek bir ›srarc›l›kt›r, birinanm›fll›kt›r, bir adanm›fll›kt›r vebir kararl›l›kt›r.Grup Yorum'un müzikal mücadelesiTürkiye devrim tarihindekiyeri ile ilgili mücadelesinin devaml›l›¤›nadair bir kararl›l›kt›r, hem deTürkiye halklar›n›n kurtulufl mücadelesiniyans›tan bir kararl›l›kt›r.Evet türküler susmaz, yaflanan ac›-lara, bask›lara, zulme karfl› her zamanvar olacakt›r. Türkülerimizzulmü anlat›r. Zulme karfl› direniflianlat›r. Bunun için türkülerimizi yasaklad›lar.Biz ›srarla türkülerimizisöyledik. Ve Grup Yorum’la türkülerzulme karfl› direniflin sembolüoldu. Halaylar›m›z zulme karfl› direniflincoflkusudur. Kararl›l›¤›d›r.Hapishanelerde de at›lan bombalar›n,s›k›lan kurflunlar›n karfl›s›ndada hep halaylar vard›r. Hep bunugördük hep bunlarla beslendik. Ayr›caGrup Yorum mücadelesinin do-¤urdu¤u bir fley yani “türküler susmazhalaylar sürer” slogan›. Mesela“türkülerimiz kazanacak” derkende, “bu ses hiç susmayacak” derkende yani Yorum için “Bir kar makinesi”dendi¤inde de yine böyle birmücadelenin do¤urdu¤u gerçeklerolarak bakmak gerekiyor bunlara.Yani Yorum kitlelere, halka, sömürenlere,yönetenlere kabullendirilmifloldu¤u birfleydir. Kendini, kendimücadelesini kabullendirmifl oluyorasl›nda, yani militan sanatç› yan›yla,devrimci sanatç› kimli¤i, kiflili¤iyleonu yaflatmas›yla mücadeleylekazan›lm›fl...-Devam edecek-Say›: 217Yürüyüfl Yürüyüfl23 23 May›s May›s2010 201031


Devrim ‹çinDEVR‹MC‹ OKULSay›: 217Yürüyüfl23 May›s2010Ders:Meflruluk-1Merhaba sevgili okurlar›m›z.Ankara yolunda yürüyen Dev-Gençliler’i selamlayarak bafll›yoruzbugünkü dersimize. Neden böylebafllad›k, çünkü, bu dersimizin konusuolan meflrulu¤un canl› bir timsaliolarak yürüyor onlar.Solda baz› de¤erlerin bozulmas›ndan,ilkelerin çi¤nenmesinden,“sol”da, sol ad›na teorik,siyasal olarak asla savunulamayacakfleylerin savunulmayabafllanmas›ndans›k s›k söz ediyoruz. Bütünbunlar›n temelinde yatannedenlerden biri de meflrulukkonusundaki savrulmalarve çarp›kl›klard›r. Budersimizde iflte bunlar› elealaca¤›z.Meflruluk konusundaayr›flt›rmam›z gereken ikifley vard›r: Neyin meflruOLDU⁄U ve neyin meflruOLMADI⁄I. Çarp›kl›klar,yanl›fllar, sapmalar bu iki noktadaortaya ç›kar. Neyin meflru oldu¤unubilmek kadar, neyin meflru olmad›-¤›n› bilmek de önemlidir.Bugün ortal›kta boy göstereny›lg›nl›¤›n, umutsuzlu¤un, emperyalizmingücünün abart›lmas›n›n,en önemli nedenlerinden biri meflrulukbilincinin kaybedilmesidir.Meflruluk bilincinin kaybolmas›n›nkayna¤›nda inançs›zlaflma vard›r.Meflruluk, baflka bir deyiflle ideolojiksa¤laml›kt›r. Ve bu olmadan,bir hareket (veya bir devrimci) kendiistikrar›n› ve kesintisizli¤ini sa¤layamaz.- Meflruluk nedir?Hemen tüm kavramlarda oldu¤ugibi, iki s›n›f›n bak›fl aç›s›ndan ikifarkl› tan›m› vard›r meflrulu¤un da.Burjuvazininmeflruluk tan›m›,kendi koydu¤u yasalarçerçevesindebir tan›md›r. Burjuvaziyegöre, yasals›n›rlar içerisindeolan meflru, yasall›ks›n›rlar›n›n d›fl›nda olanlar isegayr›-meflru’dur.Oligarfli, meflrulu¤u yasall›k-yasad›fl›l›klaözdefllefltirerek, kendiegemenli¤ini kabul ve tescil ettirmekistemektedir. Bunu kabul etmeyentüm güçler de gayr›-meflruilan edilmektedir. Düzen, "haklar›n›Meşruluk,geleceğeinancımız,iktidariddiamızdırarayacaksan da, örgütleneceksende, benim koydu¤um yasalar çerçevesindearayacaks›n" demektedir.Reformizmin meflruluk anlay›fl›da düzenin yasalar›n›n çizmifl oldu-¤u s›n›rlar içerisinde hareket etmekteifadesini bulur. Reformizm de sonuçtayasal s›n›rlar›n d›fl›na ç›kmay›meflru görmez.Devrimcilerin meflruluk anlay›fl›tüm bu anlay›fllardan muhteva olarakda, biçim olarak da temeldenfarkl›d›r. Devrimciler için meflruluk,halk›n ve devrimin ç›kar›naolan›n savunulmas› ve yap›lmas›-d›r. Meflruluk, do¤ru ve hakl› olan›yapmakt›r. Bu noktada kimileri“ama do¤ru ve hakl› olan herkesegöre de¤iflir” diyebilir; hay›r. Do¤rulukve hakl›l›k, tarihsel ve bilimselolarak tektir.Devrim için yapt›¤›m›z her ifltehakl› oldu¤umuza tam ve kesin birinanç tafl›m›yorsak ve bu inanc› bilimsel-tarihselhakl›l›¤›m›zla bütünlefltiremiyorsak,bu noktada meflrulu¤umuzuifade eden kesin bir prati-¤imiz yoksa, kararl› ve sonuç al›c›çal›flma mümkün de¤ildir.- Meflrulu¤umuzun temelinedir?Toplumlar tarihinin hiçbir güçtaraf›ndan durdurulamayacak yasalar›vard›r. Meflruluk, tarihin geliflimido¤rultusunda düflünüp davranmakt›r.Devrim mücadelesi, tarihselolarak ömrünü tamamlam›flmevcut sömürüdüzenini y›k›p yerine dahaileri bir toplumsal düzenikurma mücadelesidir. Bumücadelenin meflrulu¤u,bir; düzenin y›k›l›p yerineyeni bir düzenin kurulmas›-n›n tarihsel olarak zorunluolmas›ndan dolay›; iki; üreticigüçlerin geliflmesininönünü açacak olmas›ndandolay›, üç; halklar›n sorunlar›n›nçözümünün ancak buyolla sa¤lanabilecek olmas›ndandolay›d›r.Halk› sömüren, halka bask› veterör uygulayan hiçbir yönetimmeflru de¤ildir. Meflru olan sömürüyekarfl› mücadeledir. Faflizmin bask›ve terörüne karfl› direnmektir.Bu çerçevede devrimciler içinmeflrulu¤un ve gayr›-meflrulu¤uns›n›rlar› nettir. Vatan›n ba¤›ms›zl›¤›,halk›n özgürlü¤ü için mücadeleedenler meflru, buna karfl› ç›kanlarise meflru de¤ildir.- Devrimciler neleri meflrugörmezler?- Emperyalizm ve faflizm, nekadar güçlü görünürse görünsün,yoldan fabrikaya ne yap›yor olursaolsun, meflru de¤ildir. Emperyalizmve oligarfli halklar› sömürmekte,zulme baflvurmakta, her türlü insanl›kd›fl› uygulamay› gerçeklefltir-32


mekte, yozlaflmay› gelifltirmektedir.Halklara bunlar›reva gören ve toplumsal geliflmeninönünde engel olanemperyalizm ve oligarflimeflru de¤ildir.- Ülkemizde emperyalizmleiflbirli¤i yapan ve biravuç sömürücünün ç›karlar›n›nbekçili¤ini yapan faflistdevlet meflru de¤ildir.Halk›n tüm kesimlerininekonomik-demokratik haklar›n›gasp eden, yaflamahakk› da dahil tüm sosyalve siyasal haklar›n› elindenalan bu devlettir.- Faflist devletin düzeninidevam ettirebilmek için koymufloldu¤u tüm yasalar, oluflturdu¤utüm kurumlar, imzalad›¤› uluslararas›anlaflmalar, sözleflmeler, meflrude¤ildir.- Oligarflinin dayatt›¤› yaflam biçimi,ahlak ve kültür anlay›fl›, meflrude¤ildir.- Sömürü düzenini, emperyalizmeba¤›ml›l›¤› sürdürmek üzere kurulanhiçbir düzen partisi meflrude¤ildir.Devrim mücadelesi, tarihsel olarakömrünü tamamlam›fl mevcut sömürüdüzenini y›k›p yerine daha ileri birtoplumsal düzeni kurma mücadelesidir.Bu mücadelenin meflrulu¤u, bir;düzenin y›k›l›p yerine yeni bir düzeninkurulmas›n›n tarihsel olarak zorunluolmas›ndan dolay›; iki; üretici güçleringeliflmesinin önünü açacak olmas›ndandolay›, üç; halklar›n sorunlar›n›nçözümünün ancak bu yollasa¤lanabilecek olmas›ndan dolay›d›r.- Neler meflrudur?Oligarfli her zeminde kendi meflrulukanlay›fl›n› dayatmaya devamedecektir. Buna karfl›l›k, devrimcilerde kendi meflruluk anlay›fllar›n›dayatarak mücadeleyi sürdürmekdurumundad›rlar. Do¤ru ve hakl›olan kimdir? Meflru olan nedir? Yinemadde madde ortaya koyal›m:- Emperyalizme ve faflizmekarfl› silahl›, silahs›z eylemler gerçeklefltirmekmeflrudur. Oligarflikendi meflrulu¤unu dayat›rken devrimcilereve halka karfl› her türlüyöntemi, silah›, en ileri teknolojilerikullanmaktad›r. Ama devrimcilerinsilah kullanmas›n› "terörist faaliyet"olarak yans›t›r. Bu meflrulu¤untersine çevrilmesidir. Meflru olanemperyalizme ve faflizme karfl› mücadeleetmektir.- Halk› devrimci mücadele saflar›ndaörgütlemek ve faflist düzenekarfl› isyan etmesini sa¤lamakmeflrudur. Oligarfli "provokatör",k›flk›rt›c›” demagojileriyle devrimcilerikaralamaya çal›flsa da, halk›mücadeleye sevketmenin meflrulu-¤u tart›fl›lamaz.- Emperyalizme ve faflizmekarfl› mücadelede ahlaki ve siyasiilkelere ters düflmeyen her türlüörgütlenme biçiminin, her türlüaraç ve gerecin kullan›lmas› meflrudur.Elbette devrimciler pragmatistde¤ildir. Hedefe ulaflabilmekiçin her yol mübaht›r anlay›fl›n› savunmazlar.Bu tür anlay›fla sahipolan küçük burjuva milliyetçi hareketlerinve islami örgütlerin durumu,yol açt›klar› olumsuz sonuçlarortadad›r. Devrimciler hakl› ve do¤ruolduklar› kadar ilkelidirler. K›savadeli baz› “yararlar” sa¤l›yor gibigörünse de, halka zarar verecek,halk›n ç›karlar›n› zedeleyecek hertürlü araç-gereç, eylem ve örgütlenmeyekarfl› olmal›y›z.- Meflruluk demagojisindeterörizm demagojisiOligarflinin devrimcilere karfl›bask› ve terörünü “rahatça” uygulayabilmesininyolu, devrimcileri kitlelerin,ayd›nlar›n gözünde gayr›-meflru ilan edebilmekten geçiyor.Bunu baflard›¤› noktada devrimcilereher fley yap›labilir anlay›fl›geliflir. Nitekim, diyelim ki düzeniçi bir güce karfl› yap›lanbask›nlar, arama biçimleri,kelepçelemeler elefltirilirken,ayn› fley devrimcilereyap›ld›¤›nda elefltirilmemesi,iflte bu durumun sonucudur.Burjuvazinin devrimcileri,ulusal kurtulufl savaflç›lar›n›,"terörist" olarak nitelendirenpropagandalar›n›tersine çevirmenin tek yolu,meflrulu¤umuza inançt›r.Meflrulu¤una inanmayanlar,bunlar›n cevab›n› bileveremezler.- Meflrulu¤umuzuhalka tafl›mal›y›zS›n›f mücadelesinin önemli birboyutu, meflrulu¤unu halka kabulettirme mücadelesidir. Bu anlamdaoligarfliyle devrimciler aras›nda neyinve kimin meflru olup olmad›¤›üzerinden de k›yas›ya bir mücadelesürer.Bir devrimci hareket ne kadarmeflru olursa olsun, meflrulu¤unuhalka kabul ettiremezse geliflemez,iktidara alternatif hale gelemez. ‹ktidarsavafl› ayn› zamanda halk›devrim saflar›na kazanma savafl›d›r.Halk› kazanmak da ancak halkadevrimci mücadelenin meflrulu-¤unu kabul ettirmekle mümkündür.Halk› kazanmak, elbette öncehalka gitmek, yani kitle çal›flmas›yapmakt›r. Halka gitmeyenler, halkado¤runun, hakl›n›n ne oldu¤unu,kurtuluflunu nas›l sa¤layaca¤›n› anlatamazlar.Dolay›s›yla halk› hiçbirzaman kazanamazlar. Halk kitleleridüzen partilerinden reformistlerekadar çeflitli kesimlerin etkisi alt›ndad›r.Bu onlar›n do¤ru veya hakl›oldu¤undan de¤il, bizim henüz okesimlere ulaflamam›fl olmam›z›nsonucudur.Halka gitmek, halka anlatmak,meflrulu¤a inançtan geçer. Meflrulu-¤una inanmayanlar halka da meflruolan› götüremez, anlatamazlar.Do¤runun, hakl›n›n devrimciler oldu¤una,meflru olan›n devrim müca-Say›: 217Yürüyüfl23 May›s201033


Say›: 217Yürüyüfl23 May›s2010delesi oldu¤una inanmayan, halkabunlar› nas›l anlatabilir ki? Sorunhalk›n anlamamas› de¤il, anlatacak,kavratacak gücün olmamas›d›r.Elbette bir-iki kez anlatmaklaherfley hallolmaz. Emek vermek,sab›rla, azimle tekrar tekrar anlatmak,de¤iflik yöntem ve araçlar kullanmakgerekir.Her fleyiyle düzenin çizdi¤i s›-n›rlar› esas almak, tüm mücadele veörgütlenmeyi bu s›n›rlar içine hapsetmek,düzenin meflrulu¤unun kabuledilmesidir. Düzeninyasalar›na göre derneklerkurmak farkl› bir fleydir.Ama her fley düzenin yasalar›içindeyse, oradakendi meflrulu¤una inançyoktur.Oligarflinin yasalar›da, bu yasalara uymay›halka dayatmas› da meflrude¤ildir.Kimi faaliyetlerimizi oyasalar çerçevesinde yapabiliriz.Ama bu yine deo yasalar› meflru görmemizigerektirmez.Meflruluk, bu düzenin meflru olmad›¤›na,her fleyiyle kökten y›k›lmas›gerekti¤ine ve devrimin zorunlulu¤una,hakl›l›¤›na inanmakt›r.Bu inanc›n olmamas›, kiflisel düzeydede, örgütsel düzeyde de iddias›zl›¤›n,iktidar perspektifindenuzakl›¤›n, zay›fl›klar›n, korkunun,y›lg›nl›¤›n, karamsarl›¤›n nedenihaline gelir. Mücadeleye daha s›k›sar›lmak, en baflta devrimcili¤inmeflrulu¤una inanmakla mümkündür.Düzenin meflrulu¤unu kabul etmeknedir peki?Halk›n sömürülmesi, iflsizlik, açl›k,yoksulluk içerisinde yaflat›lmas›n›meflru görmektir.Ülkemizin emperyalist tekellertaraf›ndan ya¤malanmas›n› meflrugörmektir.Faflizmin iflkencelerini, katliamlar›n›,kaybetmelerini meflru görmektir.Düzenin kendine boyun e¤meyentüm güçleri "terörist" ilan edip,onlara karfl› her türlü bask›y› uygulamas›n›meflru görmektir.Bunlar›n hiçbiri meflru de¤ildir.Devrimcileflmek, emperyalizmve oligarflinin düzenini reddetmektir.Devrimcileflmek, düzenin dayatt›¤›yaflam biçimini reddetmektir.Devrimci politika aç›s›ndan dageçerlidir bunlar. Devrimci politika,bunlar›n reddi üzerinde flekillenir.Meflruluk, bu düzenin meflru olmad›¤›na,her fleyiyle kökten y›k›lmas› gerekti¤ine vedevrimin zorunlulu¤una, hakl›l›¤›nainanmakt›r.Bu inanc›n olmamas›, kiflisel düzeyde de,örgütsel düzeyde de iddias›zl›¤›n, iktidarperspektifinden uzakl›¤›n, zay›fl›klar›n,korkunun, y›lg›nl›¤›n, karamsarl›¤›n nedenihaline gelir. Mücadeleye daha s›k› sar›lmak,en baflta devrimcili¤in meflrulu¤unainanmakla mümkündür.fiimdi meflruluk konusunda önümüzdekiç›plak soru fludur::Devrime, Marksizm-Leninizme,sosyalizme inanmayanlar neyeinanmaktad›r? Elbette ki düzene;yani emperyalizm ve oligarfliye.Bu bazen, öyle ç›plak bir ayr›mlagöstermez kendini. Soldad›r, sosyalisttirbelki de, sosyalizme inand›¤›n›söyler; ama pratikte, düzenimeflru, devrimcileri gayri-meflrugörür... Odalar, konfederasyonlar,“tüzel kiflilikler” onun için meflrugüçler, devrimciler ise, “tüzel kiflilikleri”olmad›¤› noktada, gayrimeflrudurlar...- Meflrulu¤un pratiksonuçlar›Oligarfli "terörist" der, onlar›nkafas›nda da "acaba"lar belirir. Oligarfli“örgüt öldürüyor!” der, onlar›nkafas›nda yine "acaba"lar uyan›r.Oligarfli “örgüt içinde demokrasiolmad›¤›n›” söyler, onlar inan›r...düzen “anarfli”, “terör” der, onlar“tafl atma edebiyat›” yaparlar.. Pekiflimdi burada, bu kafa yap›s›ndakininmeflru gördü¤ü kimdir, devrimcilermi, sosyalizm mi, yoksa bizzatdüzenin kendisi mi?Meflruluk meselesi, sadece teorikbir mesele de¤ildir. Meflrulukmeselesi sadece “ideolojik” olarakinan›p inanmama meselesi de de¤ildir.Tam tersine, bu konu, tüm prati-¤imizi, att›¤›m›z her ad›m› belirleyenbir konudur.Eylem biçimlerimiz, yaflamtarz›m›z, mücadele anlay›fl›m›z,örgütlenme veçal›flma tarz›m›z büyük ölçüdemeflruluk kavray›fl›m›-za ba¤l› olarak flekillenir.Meflruluk bilinci öyledirki, kimisi, düflman› bask›s›,tehditleri karfl›s›nda yasalfaaliyetini, yasal eylem kararlar›n›bile savunamaz, kimisiise feda savaflç›lar›n›sahiplenir. Fark bu kadaraç›kt›r.Mesela, solun kendi kurumlar›n›savunmaktaki yetersizli-¤i, tamamen meflruluk bilincinin veiktidar iddias›n›n zay›fl›¤›yla ilgilidir.Yapt›¤›m›z her eylemin, bulundu¤umuzher yerin meflrulu¤unukafam›zda netlefltirmeliyiz. Dernekler,sendikalar, dergi bürolar› bizimdemokratik mevzilerimizdir vemeflru yerlerdir. Polis buralara istedi¤igibi girip ç›kamaz. Yasall›kçerçevesinde varolan kurumlar, belliyasal prosedürleri iflleteceklerdir;ancak ayn› yasal prosedürlerin bukurumlar aç›s›ndan belli haklar› datan›d›¤› unutulmamal›d›r. Kald› ki,yasal kurumlar›n varl›¤› bile meflrulu¤unsavunulmas›yla mümkündür.Bu noktada hem baz› yasalardando¤an haklar, hem de meflruluk titizlikle,k›skançl›kla ve kararl›l›klasavunulmak durumundad›r. Evimizican› istedi¤i gibi arayamaz. Talanedemez. Sokak ortas›ndan almas›-n›n da hiç bir meflrulu¤u yasall›¤›yoktur.34


Sonuçta oligarfli, devrimcilerehiçbir faaliyet yapt›rmamakister. Dernek açt›rmamak, dergida¤›tt›rmamak, yürüyüfl yapt›rtmamakister. Yasalar›n ne dedi¤iönemli de¤ildir. Yasal olarakbunlar hakk›m›z olsa da, pratikde böyle olmam›flt›r. Bunlar›nher biri, meflrulu¤a inanç temelindedifle difl kavgalarla kazan›lm›flt›r.Mesela, çok çeflitli vesilelerlesolda kullan›lan baz› söylemlerebakal›m. Büyük direnifl sürecinde“Uluslararas› standartlaruygulans›n.” diyen bak›flaç›s›nda nas›l bir meflruluk olabilir?-Veya af isteyen veya uzuntutukluluklara itiraz eden birininflu cümleyi kullanmas›na nedenilecek? “Ama içeridekilerinyüzde 80’i eline silah bile almam›flki...Alsa ne olacak peki?Veya sol, ilerici birinin dilindendökülen flu cümleye bakal›m:“AB’ye girmeye haz›rlananTürkiye’ye yak›flm›yor.”Bütün bunlar, solda meflrulukbilincinde çok büyük ölçüdebir kaosu iflaret ediyor.Sevgili arkadafllar, bugünküdersimizi burada noktal›yoruz.Haftaya ayn› konuya farkl› yönleriyledevam edece¤iz. fiimdilikhoflçakal›n.Çiftehavuzlar Koruma Yaflatma veGüzellefltirme Derne¤i Aç›ld›Nas›l B‹R Yaflam?Kendi kültürümüzü ne kadaryaflat›yoruz?‹ktidar›n y›k›m tehditlerine karfl›‹stanbul Esenler’de bulunan ÇiftehavuzlarMahallesi halk›, ÇiftehavuzlarKoruma Yaflatma ve GüzellefltirmeDerne-¤i’ni kurdu.Dernek 15 May›sgünü yapt›¤› aç›l›flla kuruluflunuduyurdu. Aç›l›flta dernek baflkan›Hasan Boyo¤lu; y›k›mlara tek tekkarfl› durmak yerine birliktemücadele etmek için derneklerinikurduklar›n› söyledi. Boyo¤lu;“Birlik olursak hiç kimse bizi buradanç›karamaz” dedi.Aç›l›fla kat›lan TMMOB üyesiMehmet Göçebe; bar›nma hakk›n›nOturdu¤umuz mahallemize bakal›m;Karsl›’s›, Erzurumlu’su, Tekirda¤l›’s›,Samsunlu’su, Marafll›’s›,Malatyal›’s›, Konyal›’s›, Kastamonulu’su,Sinoplu’su, Trabzonlu’su,Vanl›’s›, Siirtli’si... ülkenin dört biryan›ndan Kürdü, Türkü, Laz›, Çerkezi,Arab›, Azerisi... Alevisi, Sünnisi,Anadolu’nun biny›llar› bulankültürel zenginli¤ine sahibiz.Oligarflinin yöneticileri de hepbundan bahseder. Yeri gelir; “halklarmoza¤i” der, yeri gelir “kültürelzenginli¤imiz” der. Fakat ne“Türk”ten baflka farkl› halklar›nvarl›¤›n› kabul eder, ne de farkl›kültürlerin yaflat›lmas›, gelifltirilmesiiçin çaba sarfeder.Oligarflinin bu söylemleri demagojidenibarettir. Ne kadar “kültürelzenginli¤imiz” derse desin, politikalar›n›nözü -hangi milliyetten,hangi inançtan olursa olsun- kültürlerininkar›d›r.Oligarfli halklar›n kültürünü, de-¤erlerini yok ediyor. Dü¤ün bayramgibi gelenek ve göreneklere ancakburjuvazinin tüketim kültürüne hizmetetti¤i oranda izin veriyor, sahipç›k›yor.Oligarflinin politikas› halklar›kültürsüzlefltirmektir. Çünkü birtoplumu var eden en önemli unsurlardanbiri kültürel de¤erleridir. Veoligarfli halklar›n kendi kültürleriyle,de¤erleriyle var olmas›ndankorkmaktad›r. Onun için ony›llard›rAnadolu’da yaflayan halklar› asimileetmeye çal›flm›flt›r.Bugün ise oligarflinin temel politikas›yozlaflt›rmad›r. Hangi halktan,hangi inançtan olursa olsun halk›yozlaflt›rarak yönetmeye çal›fl›-yor. Burjuvazinin yoz ahlaks›z kültürünütopluma binbir yolla empozeediyor. Yozlaflt›rarak insanlar› kendikültürüne yabanc›laflt›r›yor. Kendisorunlar›ndan uzaklaflt›r›yor.Yozlaflmaya, yabanc›laflmayakarfl› koyman›n yolu halk›n kendikültürüne, de¤erlerine, gelenek vegöreneklerine sahip ç›kmakt›r. Burjuvazininkültürümüzü, de¤erlerimiziyozlaflt›rmas›na izin vermemektir.Bunun yolu ise halk kültürünüyaflamaktan ve yaflatmaktangeçer.Anadolu halklar›n›n çeflitlili¤i,yüzy›llard›r birlikte yaflamas› halklar›nkültürü aç›s›ndan büyük bir güçtür.Oligarfli bu gücü asimilasyon,kimliksizlefltirme, yozlaflt›rma politikalar›ylayok ediyor. Bizler kültürümüzüyaflayarak ve yaflatarak toplumunyozlaflt›r›lmas›na izin vermeyelim.Burjuvaziye karfl› halklar›ngücünü büyütelim.en temel insani hak oldu¤unu, fakatherfleyin paraya dayal› oldu¤u sistemdeinsanl›¤›nda önemini yitirdi-¤ini belirtti.Son olarak Ça¤dafl HukukçularDerne¤i üyesi Av. Oya Aslan birkonuflma yapt›. Y›k›mlara karfl› herzaman yanlar›nda olduklar›n› söyleyenAslan, belediyenin gönderdi-¤i herhangi bir sözleflmeye imzaat›lmas› durumunda hukuki olarakhaklar›n› savunamayacak bir konumadüfleceklerini söyledi.Say›: 217Yürüyüfl23 May›s201035


Say›: 217Yürüyüfl23 May›s2010‹srail’in OECD üyeli¤ine‹srail dostu AKP’den destekAKP iktidar› d›fl politikada izledi¤iiflbirlikçi politikalar›n› halka“büyük politika”, “vizyon sahibiolma” diye anlat›yor.Oysa ortada sözkonusu olan birvizyon, bir d›fl politika ata¤› yoktur.Aç›k ve ç›plak bir iflbirlikçilik vard›r.Bunu hemen hemen her politikalar›ndagörmek mümkündür.Nitekim Türkiye-‹srail iliflkilerindebu ç›plak ve aç›k iflbirlikçili¤i,ve AKP’nin ikiyüzlülü¤ünü görürüz.‹srail’i elefltiren demeçler verenBaflbakan Erdo¤an, bu elefltirilerisürdürürken bir yandan da hiçbirfley olmam›fl gibi Türkiye-‹sraililiflkileri sürdürülmektedir.Bugünlerde ‹srail ile iflbirli¤i yap›lankonulardan birisi, 26 May›starihinde oylanacak olan ‹srail’inOECD (Ekonomik ‹flbirli¤i ve Kalk›nmaTeflkilat›) üyeli¤idir.Türkiye, 26 May›s’ta yap›lacakoylamada ‹srail’in OECD üyeli¤iniveto etmeyece¤ini aç›klad›. Bu demektirki, Türkiye ‹srail’in OECDüyeli¤ine karfl› de¤ildir.Oysa Baflbakan ‹srail’i elefltirmekte,Filistin halk›n›n haklar›n›savunuyor pozisyonunda konuflmaktad›r.Ama mesele ‹srail’e tav›ralmaya, yapt›r›m uygulamaya geldimi, bu konuda tek bir ad›m atm›yorAKP iktidar›... fiimdi bu durumdaBaflbakan’›n söylediklerinin hangisiinand›r›c›d›r?AKP’nin ‹srail ile iliflkilerdekiikiyüzlülü¤üne dair somut örnekleridaha önceki say›lar›m›zda da belirtmifltik.Türkiye ile ‹srail aras›nda“kriz” diye niteledikleri dönemlerinard›ndan hiçbir fley olmam›flgibi askeri anlaflmalar›n yap›ld›¤›natan›k olduk.11 Ocak’da ‹srail D›fliflleri BakanYard›mc›s› Daniel Ayalon Türkiye’ninTel Aviv Büyükelçisi O¤uzÇelikkol'u afla¤›lam›flt›. Afla¤›lama“büyük kriz” diye adland›r›lm›flt›ama “kriz”in yafland›¤› günlerdeAnkara'ya gelen ‹srail Savunma BakanYard›mc›s› ve ‹srail silah flirketlerininyöneticileri, yeni askeri anlaflmalaryap›p, Milli Savunma Bakanl›¤›yetkilileriyle kucaklafl›yorlard›.Ankara'da, 11 Kas›m'da, Türkiyeile ‹srail aras›nda bir anlaflmaimzaland›. ‹srail devlet flirketi IMIile Türkiye’den Aselsan aras›ndaimzalanan bu protokol, di¤er ülkelerinordular›nda bulunan tanklar›nmodernizasyonu için iflbirli¤ini içeriyordu.K›sacas›, AKP ‹srail iletart›flarak halk› ve Ortado¤u halklar›n›aldat›rken, ‹srail ile de iliflkilerigelifltirerek sürdürüyor.AKP iktidar›, uranyumtakas›nda emperyalizminhizmetindedirGeçen hafta, Türkiye, Brezilyave ‹ran aras›nda bir “Nükleer Takas”anlaflmas› imzaland›. Bu anlaflmayagöre, ‹ran, elindeki 1.200 kiloyüzde 3.5 oran›nda zenginlefltirilmifluranyumu Türkiye’ye teslim etmeyikabul etti. ‹ran, emperyalizmiflbirlikçisi Türkiye oligarflisinin denetimineverdi¤i uranyumdan taksittaksit yararlanabilecek.AKP iktidar›, bu anlaflmay› büyükbir baflar› olarak sundu. OysaTürkiye’nin nükleer madde arabuluculu¤uemperyalizmin politikalar›do¤rultusundad›r. Gerçi Amerikanve Avrupa bas›n›nda Türkiye-‹ran-Brezilya aras›ndaki bu takas anlaflmas›,elefltirilmifltir. Sanki anlaflmatamamen emperyalizmin d›fl›ndaym›flgibi bir hava verilmifltir. Ancakbaflta Amerika olmak üzere, emperyalistcephede anlaflmaya yönelikolarak gösterilen “memnuniyetsizhava” ‹ran’› daha fazlas›na zorlama,tamamen denetim alt›na alma politikas›n›nsonucudur. ABD o nedenle‹ran’a yapt›r›m uygulanmas› talebindenvazgeçmemifltir.‹ran, Amerika taraf›ndan kuflat›-l›rken, Türkiye oligarflisi, emperyalizmintafleronlu¤unu üstlenerek‹ran’› emperyalist dayatmalar› kabulezorlad›. AKP nas›l bir arabuluculukyap›yor? O, ‹ran’a emperyalistlerinistekleri do¤rultusundadiz çöktürmek için arabulmaya çal›-fl›yor.O yan›yla Türkiye emperyalizminyan›ndad›r. Arada Baflbakan’›nkonuflmalar›nda geçen “ama ‹srail’inde nükleer silah› var, ona kimsebir fley demiyor” tarz›ndaki seslenifller,tamamen bir aldatmacad›r.Nitekim uranyum takas anlaflmas›ndada ‹ran’a emperyalistlerin talepleridayat›lm›flt›r.Nitekim, anlaflma sonras› D›fliflleriBakan› Ahmet Davuto¤lu da anlaflmay›flöyle de¤erlendirdi: "Böyleceuluslararas› toplumun –sizbunu emperyalistler olarak okuyun(bn)– ilkesel 3 talebi karfl›lanm›fldurumdad›r.”Davuto¤lu bu takas› emperyalistlerin10 ayd›r istediklerini, kendilerininde bunu sa¤lamakla ne kadarbaflar›l› bir uflak oldu¤unu övünerekanlatmaktad›r.AKP tam “ikili” bir oyun içindedir.Anlaflma sonras› “Yapt›r›mlaraart›k gerek olmad›¤›”n› söylerken‹ran’dan yana, ama ‹ran’a koflullar›dayat›rken de ABD’den yana görünüyor.Elbette aslolan ikincisidir,birincisi sadece görünümdür.‹ran’a yapt›r›m konusu, söz konusuanlaflmaya ra¤men, geçen haftaiçinde yine BM Güvenlik Konseyigündemine getirildi. Anlaflmayara¤men Amerika, yapt›r›m talebindenvazgeçmemifltir. ‹ran’a boyune¤dirme sald›r›s› çeflitli biçimlerdesürdürülmektedir.Dolay›s›yla “nükleer takas” anlaflmas›,‹ran’› gözeten, ‹ran’›n yarar›nabir anlaflma de¤ildir. Tam tersinebu anlaflmayla ‹ran’a geri ad›matt›r›lm›flt›r. ‹ran, uranyum bulundurmameflru hakk›ndan vazgeçmifltir.Anlaflmadan kazançl› ç›kan, emperyalizmdi.36


“Bu mesle¤in kaderinde bu var.Bu mesle¤e giren kardefllerimbunu biliyorlar”Kazalar, bu mesle¤in kaderindeyok! Sizin düzeninizde var!Zonguldak'ta, Türkiye TaflkömürüKurumu Karadon Müessese Müdürlü¤üMaden Oca¤›’nda 17 May›s’tabir patlama meydana geldi.Patlama esnas›nda maden oca¤›ndaasansörde bulunan 11 iflçi kendi çabalar›ile kurtulurken 30 iflçi hayat›-n› kaybetti.30 iflçi daha Karadon MadenOca¤›’nda katledildi.Buna kaza demek, katliamlaraortak olmak demektir.Son 5 ay içinde üçüncü büyükmaden kazas› bu. 10 Aral›k 2009’daBursa’n›n Mustafakemalpafla ‹lçesi'ndekikömür oca¤›nda grizu patlamas›sonucu 19 iflçi katledilmiflti.23 fiubat 2010’da Bal›kesir'inDursunbey ‹lçesi'ndeki fien MadencilikSanayi ve Ticaret A.fi’ye aitkömür madeninde yine grizu patlamas›sonucunda 13 iflçi katledilmifl,18 iflçi a¤›r yaralanm›flt›. fiimdi deZonguldak Karadon’da 30 iflçi.Kaza m›, kader mi bu?Patlama haberi duyulur duyulmazAKP’liler yine maden oca¤›n›nönündeydi. “Kaza”, dediler, “kader”dediler. Yine görevleri ayn›yd›;timsah gözyafllar› dökerek katilleri,yani asl›nda kendilerini gizlemeyeçal›flt›lar.Karadon maden oca¤›na gidenÇal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan›Ömer Dinçer, Enerji ve Tabi KaynaklarBakan› Taner Y›ld›z ve TTKGenel Müdürü Burhan ‹nan, yapt›klar›aç›klamalarda “kaza” diyerek,“kader” diyerek patronlar› aklay›phalk› kand›rmaya çal›flt›lar.Bakan Dinçer, Bal›kesir Dursunbeyli’dekipatlamada da olay yerinegiderek “‹fl güvenli¤i tedbirlerininen iyi oldu¤u bir firmayd›. Kazan›nneden kaynakland›¤›n› aç›klamaktazorlan›yoruz” diyerek öncepatronu aklamaya çal›flm›flt›. Buradada öyle yap›yor: "Sanki kömürç›karma ifli alt iflverene verilmifl vekömür ç›kar›l›yorken kaza olmufl gibibir alg› var. Kömür ç›karma ifliTTK'n›n yapt›¤› bir ifl, alt iflverengalerinin aç›lmas› ve ba¤lar›n at›lmas›iflini yapmaktad›r. fiimdi sorumluve suçlu arama safhas›ndade¤iliz."“Alt iflveren”nin suçu yokmufl.“ Kömür ç›karma ifli TTK'n›n yapt›¤›bir ifl”mifl. Sanki TTK’dan onlarsorumlu de¤il. Ama bakan›n göreviönce burjuvaziyi, patronlar› korumak.Ama yalanlar›n›zla kimseyi iknaedemezsiniz. Halk da bu yalanlarakanmad›. Kanm›yor. AKP’lilerin10 y›lda 25.655kaza...Bu kaza de¤il,kader de¤il,katliamd›r!konuflmas›na izin vermiyor. Öfkelibir madenci “Patlama olduktansonra buraya gelip lak lak konufluyorsunuz”diyor AKP’lilere.Patlaman›n oldu¤u gün boyuhalk›n AKP’lilere öfkesi sürdü.19 May›s’ta Baflbakan TayyipErdo¤an da Gelik Maden Oca¤›’n›nönündeydi. Öfkeli halk, protestolarlakonuflmas›na izin vermedi Erdo-¤an’›n. AKP’nin polisinin gücü halkayetiyor. Erdo¤an’› protesto edenhalka terör estirdi. Erdo¤an poliskorumas› alt›nda aç›klama yapmakzorunda kald›.Erdo¤an’›n konuflmas› tam dazihniyetlerini yans›t›yor. Polis korumas›alt›nda konuflan Erdo¤an “Bubölgenin insan› bu tür olaylara al›-fl›k. Bu mesle¤in kaderinde bu var.Bu mesle¤e giren kardefllerim debunu biliyorlar.” dedi.Zihniyete bak›n. Bu zihniyetmadenlerdeki patlamalar› önleyebilirmi? Bu sizin “kaderiniz” diyor.“Siz bunu bile bile maden oca¤›nagiriyorsunuz” Zonguldak halk›n›“ölüme mahkum” görüyor. Bölgenininsanlar› bu tür olaylara al›fl›km›fl...“Ne flikayet ediyorsunuz” diyor.Erdo¤an o kadar pervas›z ki,“iflinize gelirse çal›fl›n, iflinize gelmezseçal›flmay›n” diyor. “Ölümügöze alararak çal›flacak çok AÇvar”!Öfkeli halka “tahriklere kap›lmayal›m”diyor. Halk›n katliamatepki göstermesine “tahrik” diyor.AKP’nin polisi hemen araflt›rm›fl.Protestocular için, “araflt›rd›kki buran›n insan› de¤il.. bunlar›nifli gücü bu tür provokatörlük yapmak...”diyor. Baflbakan Erdo¤an’agöre AKP gibi düflünmeyen, bununbir kader oldu¤una inanmayan herkesprovokatör. Baflbakan’a göre,baflka flehirlerde yaflayan insanlar,buradaki adaletsizli¤i, sorumsuzlu-¤u protesto edemezler...Kazalar, bu mesle¤inkaderinde yok! Sizindüzeninizde var!10 y›lda 25.655 kaza... Bunu ne-Say›: 217Yürüyüfl23 May›s201037


eye gizleyeceksiniz? Bunu nas›lörtbas edeceksiniz? Kimi inand›rabileceksinizbunlar›n “kaza” oldu-¤una? Kimi ikna edebileceksinizbunun “madencinin kaderi” oldu¤una.1983-2009 y›llar› aras›ndaki maden“kazalar›”nda son üç patlamadakiölenler hariç 534 kifli öldü.Kaza m› bu?Ülkemizdeki maden kazalar›n›nyüzde 98’i önlenebilir kazalard›r.Ama önlenmiyor. Önlem al›nm›yor,çünkü önlem almak, “maliyet art›-fl›” demektir. Kârdan zarar demektir.Çünkü ölen iflçinin de¤eriyoktur onlar›n gözünde. Baflbakanabak›l›rsa, onlar “ölümü göze alarak”madende çal›fl›yorlar.Bal›kesir Dursunbey’deki madenkazas›ndan sonra “Ocaklardakazalara karfl› önlem al›nmad›¤›n›ve denetimin olmad›¤›n›” söyleyeniflçilere Çal›flma Bakan› Ömer Dinçer:“Denetleyerek, maden kazalar›n›önleyemeyiz. ‹fl kazas› bir kültürmeselesi”dir, diye cevap vermiflti.“Önlem almak nafile, taktir-iilahidir” demenin baflka biçimi.AKP iktidar›n›n pratikte yapt›¤› dabudur zaten.Ülkemizde faaliyet gösteren 44bin ruhsatl› maden oca¤› var. Bunakarfl›n sadece 250 denetim eleman›var. Bu durumda madenlerde herhangi bir denetimden bahsedilebilirmi?Hay›r, ne kaza ne de kaderdir.AKP iktidar› madenlerdeki katliam›ndo¤rudan sorumlusudur.AKP madende ölenlerin ailelerineüç-befl kurufl vererek aileleri susturupüzerini kapatmaya çal›fl›yor.AKP hükümeti yine madende katlettiklerininailelerine 10’ar bin TLve ölüm ayl›¤› ba¤layaca¤›n› aç›klad›lar.‹nsanlar›n yoksulluklar›n›da kullanarak parayla sat›n almakistiyorlar.Fakat art›k yalanlar› halk› kand›rmayayetmiyor. Halk yalanlar›n›dinlemiyor.10 Aral›k 2009’da Bursa’n›nMustafakemalpafla ‹lçesi'ndeki madenoca¤›nda ölen iflçilerin ailelerinemaden oca¤›n›n sahibi davac› olmalar›için tüm haklar›n› verece¤ine“söz veriyor” Ailelerin dava açmalar›n›engelliyor. Fakat ölen madeniflçilerinin yak›nlar› aç›kl›yor ki, geçenbu kadar zaman içinde ne madenflirketinin sahibi ne de AKP iktidar›,kaza günlerinde verdiklerisözleri yerine getirmemifllerdir.Hay›r, bu kader de¤il. Hay›r, madenciona biçti¤iniz “kaderi” kabuletmeyecek, al›flmayacak; çünkü buölümler, sistemin, kapitalizmin sömürüsünündo¤al sonucudur.‹HMAL DE⁄‹LPATRONLARIN KARHIRSI!Zonguldak Karadon madenoca¤›nda meydana gelen grizupatlama sonucunda göçük alt›ndakalan 30 iflçiden 28’inin cesedineulafl›ld›, 2 iflçiye ise henüzulafl›lamad›. Her patlamasonucunda yetkililer “ihmalyok” diye aç›klama yap›yorlar.Ama ard›ndan gerçekler ortayaç›k›yor. Gerçek, patronlar›n dahafazla kar u¤runa, iflçilerin can›n›hiçe saymas›d›r.(...)Tek bir aç›klamas› var asl›nda,emperyalizmin tafleronlaflt›rmapolitikas›. Çal›flma hayat›n›nher alan›nda var olan tafleronlaflt›rmasisteminin tek bir amac›var, o da patronlar›n daha fazlakazanmas›. (...) Devlet yetkileriher kazadan sonra aç›klamalardabulunuyor, kaza yerinde incelemeleryap›yor, sonras›ndada “üzüntülerini” bildirip çekipgidiyorlar. Ama ülkemizde nebu kazalar bitiyor ne de göstermelikaç›klamalar. ‹flçilerin can›n›hiçe sayan bu kapitalist düzenvar oldu¤u sürece “kaza”,“kader” ad›n› verdikleri ölümlerson bulmayacak.(...)“Kaza” dedikleri cinayetlerdeyüzlercemiz, binlercemiz öldürüldü.Ölümlerimizin sorumlular›ndanbir teki cezaland›r›lmad›.‹flçi, emekçi, yoksul halk,hakk›n› arad›¤›nda karfl›s›ndayüzlerce, binlerce polisi, jandarmay›dikenler, devlet olma gerçe¤inihat›rlayanlar, devletimizdimdik ayakta diyenler, ölümlerimizkarfl›s›nda sus pus oluyorlar.(...)Bu katliamlar›, cinayetleridurdurmam›z›n tek yolu, örgütlümücadele ve hak alma bilincidir.Bu mücadelede emekçilerintek ve gerçek dostu devrimcilerdir.Örgütlenelim, mücadeledeedelim, hesap soral›m!“Maden Kazalar› ‘Kader’De¤il, ‹fl Cinayetidir”‹stanbul’da Zonguldak Karadon MadenOca¤›’dan katledilen 28 iflçi ve hala kay›polan 2 iflçi için Herkese Sa¤l›k Güvenli GelecekPlatformu (HSGGP) taraf›ndan eylemyap›ld›.21 May›s günü Galatasaray Lisesi önündebafllayan eylemde; “Maden Cinayetleride Tafleron Çal›flma da AKP’de Kader De-¤ildir, Güvencesizli¤e ve ‹fl Cinayetlerinekarfl› 26 May›s’ta Genel Greve” yaz›l› pankartaç›larak Taksim Tramvay Dura¤›’nayüründü. “Maden De¤il Devlet Katletti,GünGelecek Deran Dönecek AKP HalkaHesap Verecek, Yaflas›n Genel Grev GenelDirenifl” sloganlar› at›lan eylemde; “Madenlerdeyaflanan kazalar kader de¤il, özellefltirmecilerincinayetidir!” denildi.Eyleme 400 kifli kat›ld›.38


Devrimci ‹flçiHareketi26 MAYIS GREV‹N‹ ÖRGÜTLEMEK EMEKÇ‹LEREBUNDAN VAZGEÇ‹fi DÜZENE H‹ZMET EDER!Tekel iflçilerinin, 4-C’ye karfl› Ankara’dabafllatt›klar› direnifl 78 gün sürdü. Tekel iflçilerinin bu direniflisonucunda 22 fiubat 2010 tarihinde konfederasyonlar (Türk-‹fl,D‹SK, KESK, Türkiye Kamu-Sen) 26 May›s’ta genel grevkarar› alm›flt›. 26 May›s’a yaklafl›ld›¤› flu günlerde Türk-‹fl veKamu Sen “eylemin yap›lmas›n›n koflullar› kalmad›” bahanesinisunarak eylemden kaç›fla haz›rlan›yorlar.Gerçekler ortada, 26 May›s grev karar› ald›ran koflullardahiçbir de¤ifliklik yoktur. De¤ifliklik konfederasyonlar›n verdiklerisözü tutmamas› olacakt›r. 26 May›s grev karar› kendiiçinde birçok yan›yla elefltirilebilir, eksik bulunabilir ancakher fleye ra¤men bu karar emekçiler lehine bir karard›r. Bukarar flimdi yerine getirilmesi gereken bir karard›r. 26 May›sgenel grevi; baflta Tekel iflçileri olmak üzere tüm iflçilere vehalka verilen sözdür.SÖZ TUTULMALIDIR!26 May›s genel grevi; emekçilere yönelik sald›r›lar› durdurabilmekaç›s›ndan, yerine getirilmesi gereken bir görevdir.BU GÖREV‹ ÜSTLENMEKTEN KAÇILMAMALIDIR!Hakl› veya haks›z hiçbir neden, Tekel direniflinin ortadab›rak›lmas›n›n mazereti olamaz. Bu eylemin ertelenmesiveya iptal edilmesi halinde, devletin, AKP hükümetinin istedi¤iolacak; direnifli unutturmak, yaln›zlaflt›rmak, bitirmek...‹fiÇ‹LER, MEMURLAR, EMEKÇ‹LER!26 May›s Genel Grevi’nden vazgeçmek, iktidar›n emekçidüflman› politikalar›na hizmet edecektir.Emekçiden yana görünüp düzene hizmet etmek, direniflinorta yerinde ileri bir tarihe karar al›p söz vermek ve bu tarihkarfl›m›za ç›kt›¤›nda sözünü unutup vazgeçmek düzen sendikac›l›¤›d›r,bürokrat sendikac›l›kt›r. Emekçiler bir kezdaha gerçek dostlar›n› görüyorlar. ‹flçiler, memurlar, emekçilerinhaklar›n› kararl›l›kla savunacak, ekmek için, adalet içinmücadeleyi kararl›l›kla yükseltecek bir çizgi, ancak devrimcisendikac›l›k önderli¤inde uygulanabilir.Her yerde, devrimci sendikac›lar› destekleyin. Devrimciçizgiye güç verin.Devrimci MemurHareketi26 May›s Grevini Örgütleyelim26 May›s’a say›l› günler var. Bilindi¤i gibi, Tekel iflçilerininyeni deneyimler, kazan›mlar yaratarak sürdürdü¤ü mücadeleher kesimde destek buldu, direnifl flu veya bu biçimlerdeçok de¤iflik kesimleri içine ald›. Direniflin ileri boyutlara vard›-¤› aflamada KESK, D‹SK, Türk-‹fl ve Türkiye Kamu-Sen 26May›s’ta grev karar› ald›lar. Güvencesiz çal›flma ile ilgili uygulamalar,k›dem tazminat›, iflsizlik sigortas›, sa¤l›kta katk› pay›uygulamas› baflta olmak üzere on iki talepten oluflan bir bildiriyay›nlayan konfederasyonlar bu taleplerin karfl›lanmamas›durumunda 26 May›s’ta genel greve gideceklerini aç›klam›fllard›.Bu karar o günün koflullar›nda gecikmifl, ileri tarihe at›lm›flbir karar olsa da sahiplenilmesi gereken bir karard›. Ancakkonfederasyonlardan daha ileri kararlar bekleyen iflçiler, emekçilerherfleye ra¤men bu karar› sahiplenmiflken, karar›n alt›ndaimzas› olan konfederasyonlar kendi ald›klar› karar› unutmuflgörünüyorlar. Öyle ki KESK genel merkez yöneticilerinin ilgezilerini saymazsak grevin örgütlenmesi için harcanmas› gerekenbu üç ay boyunca kayda de¤er hemen hiçbir çabaya tan›kolmad›k. Bugün gelinen noktada Türk-‹fl ve Türkiye Kamu-Sen,koflullar›n de¤iflti¤ini öne sürerek grevi uygulama niyetindeolmad›klar›n› gösteriyorlar. Oysa de¤iflen bir fley yok.Ne grev karar› aç›klan›rken ifade edilen taleplerde iflçilerdenyana bir düzelme söz konusu ne de ülkenin genel gündemindegrevi erteleyecek, grevden vazgeçecek bir geliflme var.26 May›s eylemi, baflta Tekel iflçileri olmak üzere tüm‹LER‹C‹ SEND‹KALARI SORUMLULU⁄A ÇA⁄IRIYORUZiflçilere ve halka verilen sözdür. SÖZ TUTULMALIDIR. 26May›s eylemi, emekçilere yönelik sald›r›lar› durdurabilmekaç›s›ndan yerine getirilmesi gereken bir görevdir. Bu göreviüstlenmekten kaç›lmamal›d›r. Gerekçesi ne olursa olsun,her türlü geri ad›m düzene güç verir. Hakl› veya haks›z, hiçbirneden, tekel direniflinin ortada b›rak›lmas›n›n mazeretiyap›lamaz. Bu eylemin ertelenmesi, iptal edilmesi, sahiplenilmemesitam da AKP hükümetinin istedi¤idir. ‹ktidar›n istedi¤ide bu de¤il miydi? Direnifli unutturmak, yaln›zlaflt›rmak,bitirmek... 26 May›s Genel Grevinden vazgeçmek, bunahizmet eder.Önce mevcut tepkiyi nötralize etmek için eylem takvimiaç›kla, sonra o eylemi yumuflat, içini boflalt veya tamamenvazgeç! Bunu yapan konfederasyonlar, sendikac›lar temsiletti¤i emekçiler nezdinde sözünde durmayan, ciddiyetsiz,sorumsuz, güvenilmez sendikac›lar ve konfederasyonlarolacakt›r.‹fiÇ‹LER, EMEKÇ‹LER!26 May›s Grevi, emekçilerin gerçek dostlar›n›n devrimcileroldu¤unu bir kez daha gösteriyor. Emekçileri kazan›-ma götürecek çizginin düzen yanl›s› sendikac›l›k, bürokratsendikac›l›k olmayaca¤›n› bir kez daha gösteriyor. ‹flçiler,memurlar, emekçilerin haklar›n› kararl›l›kla savunacak, ekmekiçin, adalet için mücadeleyi kararl›l›kla yükseltecek birçizgi, ancak devrimci sendikac›l›k önderli¤inde uygulanabilir.Her yerde, devrimci sendikac›lar› destekleyin. Devrimciçizgiye güç verin.EMEKÇ‹Y‹Z HAKLIYIZ KAZANACA⁄IZKAMU EMEKÇ‹LER‹ CEPHES‹Say›: 217Yürüyüfl23 May›s201039


Say›: 217Yürüyüfl23 May›s2010KESK: “A¤›r HastaTutuklular HemenSal›verilmelidir,HapishanelerdeYeni Ölümler‹stemiyoruz”7 May›s günü flehit düflen Güler Zere içinKESK yaz›l› bir aç›klama yay›nlad›. Aç›klamay›yay›nl›yoruz:Güler Zere’nin ölümü, Türkiye’deki adalet sistemininçarp›kl›¤›n›n bir göstergesi olarak okunmal›d›r. AdaletBakanl›¤›, üniversiteler ve hekimlerimizin verdi¤i raporlaraitibar etmeyerek, olay› Adli T›p Kurumu’na sevketmek yönünde idari tasarrufu olmasayd› belki de bugünZere hayatta olacakt›. Zere’nin ölümünden tedavisinigeciktiren bürokrasi ve sistem sorumludur.Hapishanelerde tecrit ve ona ba¤l› hak gasplar›devam etmektedir. Tutuklular›n tedavi ve yaflamhakk›na sayg› gösterilmemekte, yok say›lmaktad›r.Adalet Bakanl›¤› a¤›r hasta tutuklular›n tedavisinisa¤layacak gerekli ad›mlar› atmamaktad›r. Bu koflullaramaruz b›rak›lan tutuklularla ilgili yasa maddeleriuygulanmamaktad›r. Öte yandan toplumsal vicdandagüvenilirli¤i kalmam›fl olan Adli T›p Kurumu ölümeyaklaflan a¤›r hasta tutuklulara “hapishanede kalabilir”diye rapor vermeye devam etmektedir.Tutuklular›n sa¤l›k hakk›ndan yararlanmas›, yaflamhaklar›n›n güvence alt›na al›nmas› devletin görevidir.Devlet bu sorumlulu¤unun gere¤ini yapmamaktad›r.Güler Zere örne¤i hala tazeli¤ini korumaktad›r. Dahafazla Zereler yitirmek istemiyoruz. Bu durumda olanErol Zavar, ‹nayet Mete, Taylan Çintay ve dahaadlar›n› sayamad›¤›m›z say›lar› 60’a yaklaflan a¤›rhasta tutuklular›n tedavileri için hemen sal›verilmeleriniistiyoruz. Demokrasinin ve insanl›k onurunungere¤i budur.KOT ‹fiÇ‹LER‹ ÖLÜME TERKED‹LD‹Kot tafllamada çal›flan Mufl Bostankent köyündeyaflayan 16 iflçi ölümle karfl› karfl›ya. Geçimlerinisa¤lamak için ‹stanbul’a gelen ve bu ifli yapan iflçilersilikozis hastal›¤›na yakaland›lar. Yapt›klar› iflin buhastal›¤a neden olacaklar›n› bilmeden çal›flan iflçilersa¤l›k güvenceleri olmad›¤›ndan hastanede tedavigöremiyorlar.Tedavisi olamayan bu hastal›k için mücadele edeniflçiler yard›m bekliyorlar.❏ ‹tfaiye ‹flçileri Davalar›n›Kazand›…‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nde çal›flan itfaiyeiflçileri tafleronlaflma yüzünden iflten ç›kar›lm›flt›. Bunakarfl› da iflçiler mücadelelerini sürdürüyorlard›. Bununbir aya¤› olan hukuki sonucunda ifle iade davas›n›kazand›lar. Davay› kazanan 8 itfaiye iflçinin ifllerine geridönmesine karar verildi.❏ Bilgi Üniversitesi’ne Siyah ÇelenkBilgi üniversitesinde çal›flan, sendikal mücadele verdiklerigerekçesiyle iflten at›lan iflçilerin ifle al›nmas›için 18 May›s günü rektörlük önüne kadar yürüyüflyap›ld›. Rektörlü¤e siyah çelenk b›rak›lan eylemde“‹flten at›lanlar geri al›ns›n”, “Sendika hakk›m›z engellenemez”imzal› pankartlar tafl›nd›. Yürüyüflte konuflmayapan Bilgi Üniversitesi ö¤retim görevlisi MuratÖzbank, rektörlü¤ün ç›kart›lan iflçilerin d›flar›da iflgördürme biçiminde iki y›ll›k sözleflme yap›lmas›teklifinde bulundu¤unu ama kendilerinin bu öneriyikabul etmediklerini, bunun tafleronlaflt›rman›n birparças› oldu¤unu söyledi.Eyleme akademisyenlerin ö¤rencilerin ve üniversiteçal›flanlar›yla birlikte toplam 200 kifli kat›ld›.Eylemciler iflçilerin ifle al›ncaya kadar eylemlerinedevam edeceklerini ifade ettiler.❏ Belediye-‹fl Eylem Karar› Ald›AKP’li belediyelerde toplu ifl sözleflmesi için yap›langörüflmelerin t›kand›¤›n› belirten iflçiler eylem takviminiaç›klad›lar. Sözleflmenin üzerinden 90 gün geçmesinera¤men uzlaflma sa¤lamamas›ndan dolay› eylemkarar› ald›klar›n› yapacaklar› eylemlerin takvimini 20May›s’ta ‹BB önünde yapacaklar› oturma eylemiylebirlikte aç›klayacaklar›n› söylediler.Eylem takvimine göre;1 ) 25 May›s'ta ifl ç›k›fllar›nda, toplu ifl sözleflmelerikonusunda bildiri da¤›t›lacak.2) 4 Haziran'da ‹BB önünde 17:00'den itibaren 1 saatoturma eylemi yap›lacak.3) 9 Haziran'da flube yöneticileri ile birlikte belediyeve ba¤l› iflyerlerinde bildiri da¤›t›lacak.4) 11 Haziran günü 17.00'den itibaren belediyeönünde oturma eylemi yap›lacak.5) 16 Haziran Çarflamba saat 13.00 ile 15.00 aras›belediye önünde oturma eylemi yap›lacak.6) Arabulucu sürecinin bitimine kadar, grevkarar›n›n as›ld›¤› gün tam gün ifl b›rak›larak ortakeylem yap›lacak.7) Grev karar› al›nd›ktan sonra, toplu ifl sözleflmesiimzalan›ncaya kadar her çarflamba sabah servislerdeninilerek eylem yap›lacak.40


“4-C’ye karfl› ortak mücadeleyeça¤›r›yoruz”Erol Ekici(D‹SK Genel-‹fl Baflkan›)Yürüyüfl:- 4-C’li yap›laca¤›n› söyledi¤iniz200 bin iflçi kimlerden olufluyor? Bunlarhangi belediyelerde çal›fl›yor?vKamuda kurals›z ve güvencesiz çal›flt›rmae¤ilimi giderek h›zlanmaktad›r. 17 bingeçici personel (4-C) istihdam edildi¤inigörüyoruz.Yine kamu istihdam›n›n düzenlendi¤i 657 say›l› DevletMemurlar› Kanunu’nun 4. maddesinde olmayan ve kamuistihdam verilerinde ‘di¤er’ olarak kayda geçen 104bin personel istihdam edildi¤i görülmektedir. Burada sözkonusu olan Kanunda olmayan bir istihdam yöntemiyle100 bini aflk›n insan›n kamu hizmetlerinde istihdam ediliyorolmas›d›r. Bunlar ne iflçi, ne memur, ne geçici personelne de sözleflmeli olan insanlard›r.YürüyüflteTek YolBugün sana yar›n bana“Hükümetin 2010 özellefltirme program›na göre ise 170 bin iflçinindaha 4-C’li yap›lmas› hedefleniyor. Di¤er sektörlerle birlikte toplam200 bin iflçi 4-C’li yap›lacak.”Genel-‹fl Baflkan› Erol Ekici, genifl bir iflçi kitlesini bekleyen tehlikeyiaç›kça ortaya koyuyor. 4-C’li yap›lmas› hedeflenenlerin içinde “kapat›lanya da birlefltirilen belediyelerdeki 16 bin belediye iflçisi” de var.TEKEL direnifli s›ras›nda bir iflçi daha önce yaflanan direnifllerle ilgiliolarak, “biz çal›fl›yorduk, olanlar bizi ilgilendirmiyordu” diyordu.Benzer sözleri, mesela SEKA direnifli s›ras›nda da çok duymufltukiflçilerden: “Bir çok yer özellefltirilirken biz seyrettik. Bize hiç dokunmayacaklarsand›k...”fiimdi ayn› fley, 4-C dayatmas› için geçerli.4-C, binlerce tekel iflçisini iflsiz b›rakt›, haklar›n› gasbetti. S›ra belediyeiflçilerine geldi. Peki yar›n s›ra kimde? 170 bin iflçi daha var s›-rada... Ve hiç kuflkusuz, sonras› da gelecek. Hiçbir iflçi, “s›ra bana gelmez”diyemez art›k. Kald› ki, s›ra gelmeyecek olsa da farketmez. Çünkü,yüzbinlerce iflçinin iflinin, haklar›n›n gasbedilmesi, her emekçiyeonlarla dayan›flma içinde olma sorumlulu¤u yükler.Tüm sendikalar, 4-C’ye, bir bütün olarak güvencesizlefltirmeyekarfl› mücadeleyi örgütleme sorumlulu¤uyla karfl› karfl›yad›r. Tümiflçiler, s›ran›n er geç flu veya bu biçimde kendilerine gelece¤ini bilerek,bugünden mücadeleye giriflmelidir. ‹flçinin birleflmekten,dayan›flmaktan ve direnmekten baflka yolu yoktur. Vard›r diyen, baflkayollar gösterenler ya icazetçi ya iflbirlikçidir.Özellefltirme program›nda yer alankurulufllarda yaklafl›k 27500 iflçi çal›flmaktad›r.Yine Hükümet taraf›ndan aç›klananrakamlara göre birlefltirilen belediyelerde normkadro fazlas› olarak de¤erlendirilen yaklafl›k 16000 iflçininil özel idareleri bünyesine al›narak eritilece¤i söylenmektedir.Genelgenin kapsam›n›n geniflletilmesi sözkonusu olursa en az 30 bin iflçinin ifl yaflam› belirsizli¤eitilecektir. Geçici personel ve ‘di¤er’ kategorisinde çal›flt›r›lanlar›nsay›s› toplam 120 bin civar›ndad›r. Kamudagelece¤i belirsiz olan iflçilerin say›s› en az 43500’dir.Di¤er yandan K‹T’lerde yaklafl›k 70 bin iflçinin çal›flt›¤›bilinmektedir. Özellefltirmelerin bir Devlet politikas›oldu¤u ve Hükümet’in de özellefltirilen iflyerlerindeçal›flan iflçileri 4-C statüsünde çal›flmaya zorlad›¤›düflünülürse orta vadede potansiyel 4-C’li say›s› da ortayaç›km›fl olmaktad›r.Yürüyüfl: Bu iflçiler 4-C’ye geçtiklerinde hangi haklar›-n› kaybedecektir?vGeçici personel iflçi say›lmad›¤› için iflçilerin sahip oldu¤ubaflta sendika olmak üzere hiçbir hakkasahip de¤ildir; ücretleri, çal›flma süreleri BakanlarKurulu karar›yla belirlenmektedir. Bunlarkadrolu personel- memur say›lmad›klar› içinde memurluk güvencesi ve haklar›na da sahipde¤ildirler. 4-C’ye geçifl tüm sendikal haklar›nve ‹fl Kanunu ile ifl hukukunun sa¤lad›¤› haklar›nelden al›nmas› anlam›na gelmektedir.Yürüyüfl: Hükümet’in bu konudaki program›hakk›nda bilinenler nelerdir?vHükümet’in bu konudaki program› hakk›ndabilinenler özellefltirme program› ve Baflbakanl›kGenelgesi ile somut olarak önümüzdedurmaktad›r.Yürüyüfl: Sendikalar bu konuda ne yapmal›?Genel- ‹fl ne yapmay› düflünüyor?vSendikalar›n art›k özellefltirme karfl›t› politikalar›n›çok net bir program olarak ortayakoymalar› gerekiyor. Özellefltirme karfl›t› politikalarabugünden sonra özellefltirilen kurulufllar›nkamulaflt›r›lmas› talebini de eklemekgerekmektedir.Genel- ‹fl Sendikas› olarak konuyu bu çerçevedede¤erlendiriyoruz. Belediyelerde özellefltirme-tafleronlaflt›rma politikalar›na sonverilmesi için tüm gücümüzü kullanaca¤›z.Buradan bir kez daha tüm emek dostlar›n›,sendika ve meslek örgütlerini, tafleronlaflt›rmaya,özellefltirmeye ve Tekel iflçilerinin mücadelesiile güçlenen 4-C’ye karfl› ortak mücadeleyeve hep birlikte güvencesiz çal›flmayahay›r demeye ça¤›r›yoruz.Say›: 217Yürüyüfl23 May›s201041


Say›: 217Yürüyüfl23 May›s2010Ülkemizde GençlikGençlik Federasyonu’ndan“Paras›z E¤itim ‹stiyoruz, Alaca¤›z!”kampanyas›, paras›z e¤itimtalebiyle yap›lan ne ilk kampanyane de son olacak. Düzen halk›n hiçbirkesimine sahip olaca¤› haklar›mücadelesiz tan›mayaca¤›na göre,haklar için kampanyalar da sürecektir.Düzeni mücadele ilezorlayacak bir geliflme olmad›¤›sürece kimse buhaklara bütünüyle sahipolamaz. Bu haklara sahipolmak için ad›m at›yor,mücadele ediyoruz.Biliyoruz ki bu ad›mlar›ne kadar cesur, iddial›atarsak, devrim yürüyüflümüzde h›zlanacakt›r. Bunu böylegören sadece biz de¤iliz, düzen sahipleride böyle görüyor. Bu yüzdenbaflbakan›n kat›ld›¤› Roman çal›fltay›nda“Paras›z E¤itim ‹stiyoruz,Alaca¤›z!” pankart› açan BernaY›lmaz ve Ferhat Tüzer tutukland›.“Harçlar Kald›r›ls›n!” , “Kay›tParalar› Kald›r›ls›n!” demeksuç de¤ildir, hakt›r. Ö¤rencinin kiflisel,toplumsal ihtiyaçlar›n› karfl›lamayayönelik olmayan bir e¤itimsistemi var.Bir avuç asala¤›n, holdinglerindekiinsan ihtiyac›n› karfl›lamak içinbinlerce genç e¤itim görüyor. Ço¤uaile 577 Liral›k asgari ücretle geçinmeyeçal›fl›yor ve okullar›m›z›n ticarethaneyedönüfltürüldü¤ü bir düzendebu ücret bizim müflteri olmam›zabile yetmiyor.Bütçenin %2 ya da %3’lük birk›sm›n›n e¤itime ayr›ld›¤›n› bilmeyenimizyok gibidir. Bütün bunlarbizim sorunlar›m›z›n çok küçük birparças›n› oluflturuyorve buhaliyle bilee¤itim hakk› için mücadele vermeken geri kesimler için bile meflrudur.Dünden bugüne en temel haklardanbiri olan e¤itim hakk›n› almakiçin çeflitli yollar denedik. Okullar›-m›zda soruflturmalar aç›ld›, gözalt›-ADIM ADIMANKARA’YAYÜRÜYORUZ!na al›nd›k, “terörist “ ilan edilip tutukland›kama yine de bu talebiyükseltmekten geri durmad›k. ‹fltebu yüzden, hakk›m›z olan paras›ze¤itim talebini yükseltmek, kay›tparalar› ve harç paralar›n›n kald›r›lmas›için, sesimizi daha güçlü hayk›rmakiçin ad›m ad›m Ankara’yayürüyoruz.Ad›m ad›m yürüyoruz, çünkü butalep bizim için en temel taleplerdenbiridir. Sesimizi bo¤maya çal›-flanlar bir yana daha çok insana ulaflaca¤›z.Taleplerimiz için kilometrelerceyolu günlerce yürürken, “bu kadaryol yürünür mü” diyenler ç›kt›, ç›-kacak. Biz haklar›m›z için bu kadaryolu yürüyece¤iz. Bu yürüyüfl bizimkazanma iddiam›zd›r. Bu iddiay›paylaflmak için sen de orada ol.Kazan›m elde etmek için emek vermeliyiz,sen de eme¤imize ortakol!..Sadece liseliler, sadece üniversitelileriçin de¤il, halk›n her kesimiiçin önemlidir yürüyüflümüz. “Alaca¤›z!”iddias›nda bulunmak, kazanmakiçin her yolu denemek, halkanas›l kazanaca¤›n› göstermeninde yoludur.Bu yürüyüfle herkes kat›lmal›d›r.‹lk gününden kat›lamayanlar yürüyüflünilerleyen günlerinde de kat›-labilecek.Yürüyüflümüzün 8. gününde(24 May›s Pazartesi)Eskiflehir’de olaca¤›z. Yolboyu kat›lacaklarla 14. günün(30 May›s Pazar) sonundaAnkara’ya varacak,ertesi gün 31 May›s Pazartesigünü saat 13.00’daSakarya Caddesi’nde toplanacak,toplad›¤›m›z imzalar›vermek üzereTBMM’ye yürüyece¤iz.Paras›z e¤itim talebiyle kay›t veharç paralar›n›n kald›r›lmas› içinbafllatt›¤›m›z imza kampanyas›ndatoplad›¤›m›z imzalar› meclise götürece¤iz.Açl›¤›n, yoksullu¤un, iflsizli¤ingün geçtikçe artt›¤› bir ülkede paras›ze¤itim en temel ihtiyac›m›zd›r.Paras›zl›k nedeniyle okuyamayanya da binbir zorluklarla okumak zorundakalan, e¤itimin bir hak oldu-¤unu savunan herkesi Ankara’yaça¤›r›yoruz.Ad›m ad›m Ankara yollar›ndasen de yan›m›zda olmal›s›n!Tarih tan›kt›r ki, DEV-GENÇ’lilerne dediyse yapar, ne söz verdiysetutar.fiimdi de “‹stiyoruz Alaca¤›z”dedik. Bu hakk› direne direne, difledifl bir mücadeleyle alaca¤›z. Oligarflininterör demagojilerini, hertürlü bask›s›n› bofla ç›kararak bizkazanaca¤›z.‹zmir’de devrimci ö¤rencilerefaflist sald›r›Son günlerde gençli¤in demokratik üniversite mücadelesineyap›lan sald›r›lara bir yenisi de ‹zmir’de eklendi.Mu¤la’dan sonra ‹zmir’de de faflist sald›r› yafland›.16 May›s gece 00.30 s›ralar›nda yaklafl›k 40 kiflilikfaflist bir grup, eve dönmek üzere olan ‹zmir GençlikDerne¤i üyesi ö¤rencilere sald›rd›.Bornova merkezde faflistler iki grup halinde pusukurarak planl› flekilde sald›rd›lar. 4 kifli olan GençlikDerne¤i üyesi ö¤rencileri s›k›flt›rarak öldüresiye dövdüklerifaflist sald›r›da, 3 ö¤renci, ald›¤› darbeler sonucuhastaneye kald›r›ld›. Hastaneye kald›r›lan ö¤rencilerdenMehmet Turunç’un beyin travmas› geçirdi¤ibelirtildi.42


Erzincan’da Ev Bask›nlar›11 Gözalt›, 4 TutuklamaErzincan’da 15 May›s günü haklar›ndaihbar oldu¤u gerekçesiyleErzincan Gençlik Derne¤i üyesiö¤rencilerden Cemil Onur Çelikda¤,Mehmet Arac›, Enver Altunda¤,Sezgin Büyüktatl›, HüseyinÖncü Dilmen’in evlerine polis a¤›rsilahlarla bask›n yaparak ve iflkencelerlegözalt›na ald›. Mahir Arslan,Ali Arslan ve Gürkan Karada¤’›n daevlerini basan polis il d›fl›nda olangençlik derneklileri bulamay›ncatehditler savurup gitti. Erzincan’da8 kifli gözalt›na alan polis, ayn› gün‹stanbul’da da Gençlik Federasyonuüyesi Sevgi Daylan ve Sercan AhmetArslan’› gözalt›na alarak, uçaklaErzurum’a götürdüler. Sonrakigün Mahir Arslan Dersim’degözalt›na al›nd›. Erzurum Özel YetkiliCumhuriyet Savc›l›¤›’ndan aç›-lan soruflturma kapsam›nda gözalt›-na al›nan 11 kifliden 2’si serbest b›-rak›l›rken 9 kifli de 18 May›s tarihindesavc›l›¤a, ard›ndan da Erzurum2 Nolu A¤›r Ceza Mahkemesi'neç›kar›ld›lar. Gece 23.30 gibibiten mahkeme sonucunda 4 kifli tutukland›.Tutuklanan Mahir Arslan,Mehmet Arac›, Sercan Ahmet Arslanve Sevgi Daylan Erzurum E TipiKapal› Hapishanesi’ne götürüldüler.Tutuklanma nedenleri olarak‹ncirlik Üssü’nün kapat›lmas› içinimza toplama ve ‹ncirlik Yürüyüflü’nekat›lmak, 8 Mart DünyaEmekçi Kad›nlar Günü’nde etkinlikdüzenlemek, Erzincan’da ve Edirne’deyaflanan linçleri protesto etmek,Taksim’de yap›lan 1 May›s’akat›lmak gibi bir y›l içerisinde kat›ld›klar›aç›k alan ve kapal› alan bas›naç›klamalar› gerekçe olarak gösterildi.Erzincan’daki tutuklamalar›nard›ndan 20 May›s günü sabaherken saatlerde 20 polis, aramabahanesiyle Erzincan GençlikDerne¤i’ni k›r›p döktüler.Dernekteki Yürüyüfl dergilerine,Halk Cephesi takvimlerine, tutsaklardangelen mektuplara el koyanpolis, panolar› yerinden söküpgötürdü. Ayr›ca dernekteki aramaboyunca dernek etraf›ndan geçenherkes kimlik kontrolü bahanesiyletedirgin edildi.Gözalt›lar ve tutuklamalarp rotesto edildi19 May›s günü Ankara GençlikDerne¤i, Yüksel Caddesi'ndeyapt›¤› eylemle demokratik eylemlerinbile "suç" say›ld›¤›n› söyledi.Erzincan’daki gözalt›lar ve tutuklamalarla ilgili aç›klama yapanHatay Gençlik Derne¤i Giriflimi,Mu¤la Gençlik Derne¤i Giriflimi,Kars Gençlik Derne¤i, AdanaGençlik Derne¤i ve GençlikFederasyonu bu bask›nlar›n vesald›r›lar›n mücadelelerini engelleyemeyece¤ini,koflullar ne olursaolsun hakl›-meflru mücadelelerinisürdüreceklerini söylediler.❒ Mersin’de Baz‹stasyonlar›na Karfl›Eylemler SürüyorMersin’in Halkkent Mahallesi’nde8 May›s “Baz ‹stasyonlar›-n› ‹stemiyoruz” konulu bir eylemyap›ld›. Eylemde baz istasyonlar›n›nzararlar› anlat›larak baz istasyonlar›n›nmahallelerindenkald›r›lmas› istendi. Baz istasyonlar›n›nkald›r›lmas› için mahallehalk›n›n kendi imkanlar›ylatoplad›klar› 7500 imza birbirineyap›flt›r›lm›fl bir flekilde bas›nagösterildi. 120 kiflinin kat›ld›¤›eyleme Halk Cepheliler de destekverdi.12 May›s akflam› ise Halkkent’tebulunan baz istasyonumahalle halk› taraf›ndan molotofkokteylleri at›larak yak›ld›.❒ Mahsuni fierifAn›ld›Pir Sultan Abdal KültürDerne¤i (PSAKD) Malatyafiubesi, Afl›k Mahsuni fierif’i and›.Dernek binas›nda yap›lan anmadakonuflan PSAKD fiube Baflkan›Songül Canpolat bir konuflmayaparak; “‹nsanlar›n dinini, dilini,›rk›n›, rengini ve mezhebini ay›rtetmeksizin genelde dünya, özeldeülkemizde yaflayan insanlar›nkardeflçe, bir arada yaflamalar›n›nmutlulu¤u ve refah› için mücadeleetmek temel hedeflerimizdendir”dedi.Anma PSAKD üyesi DüzgünEmir'in Mahsuni'nin hayat›n› anlatanbir sunum ve Yusuf SinanEmir'in söyledi¤i türkülerinard›ndan yap›lan slayt gösterisiyleson buldu. Anmaya HALK CEP-HES‹, BTS, BES, ‹HD, ESP,E¤itim Sen, EMEP... kat›ld›.Say›: 217Yürüyüfl23 May›s201043


Say›: 217Yürüyüfl23 May›s2010TutuklananlarSerbest B›rak›ls›n‹stanbul Okmeydan›’da, 17 May›s günü GençlikFederasyonu taraf›ndan, 8 May›s tarihinde DEV-GENÇ Kültür fienli¤i’ne polisin yapt›¤› sald›r›y›, yaflanangözalt›lar› ve tutuklamalar› protesto etmek içineylem yap›ld›. Eylem Dikilitafl Park›ndan yürüyüfllebafllad›. Okmeydan› sa¤l›k oca¤›na kadar sloganlarlayüründükten sonra sa¤l›k oca¤› önünde aç›klama yap›ld›.“Bask›lar, Gözalt›lar, Tutuklamalar Bizi Y›ld›ramaz.Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n” yazan pankart›naç›ld›¤› eylemde “Arkadafllar›m›z Dev-Genç Kültürfienli¤i’ni sahiplendi¤i için mahallelerinde polisinestirdi¤i teröre dur dedikleri için tutukland›lar. As›lsuçlu büyük bir tahammülsüzlükle mahallemize, flenli¤imizesald›ran, insanlar›m›z› döven, gözalt›na alanpolistir. fienli¤imize bile tahammül edemeyen, halk›korkutup sindirmeye çal›flan polistir as›l suçlu. Herkesinyüzü aç›k ve net ortadad›r. Onlar halk düflman›,biz halk›z. Onlar biber gazlar›na plastik mermilerinegüvenirler, biz kendi gücümüze. ‹flte bu yüzden bu direniflibiz kazand›k.” denildi ve tutuklananlar›n serbestb›rak›lmas› istendi.Eylem, “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”, “TutuklananlarSerbest B›rak›ls›n”, “Mahir, Hüseyin, Ulafl KurtuluflaKadar Savafl”, “Yaflas›n Dev-Genç Yaflas›n Dev-Gençliler” sloganlar›yla ve alk›fllarla bitirildi.YOZLAfiMAYA KARfiIGÜCÜMÜZ B‹RL‹⁄‹M‹ZD‹R!1 May›s Mahallesi’nde “Uyuflturucuya, Kumara,Fuhufla, Yozlaflmaya” karfl› yürütülen kampanya devamediyor.15 May›s saat 21.00'da fiükrü Sar›tafl Park›’ndafilm gösterimi yap›ld›. Film gösterimlerinin her haftadüzenli yap›laca¤› söylenerek 30 kiflinin kat›l›m›ylason buldu.Faflist Sald›r›lar› Karfl›Mu¤la’da Eylem17 May›s günü devrimci ö¤renciler, polis kurflunuylayaralanan ve yaflam mücadelesi veren fierzanKurt için Mu¤la Üniversitesi'nde eylem yapt›lar. Yürüyüfllebafllayan eylem daha sonra Karya Kafe’ninönüne gelinip bas›n aç›klamas›yla devam etti. Yap›lanbas›n aç›klamas›nda, fierzan Kurt'un katilinin bir anönce bulunup yarg›lanmas›n› ve bu tür olaylar›n sonbulmas› gerekti¤ine de¤inildi. Ayr›ca bu tür faflist sald›r›lar›nilerici devrimci ö¤rencileri y›ld›ramayaca¤›vurgusu yap›ld›. "Faflizme Karfl› Omuz Omuza , KatilPolis Üniversiteden Defol , Katil Polis Hesap Verecek,Mu¤la Faflizme Mezar Olacak, Yaflas›n Halklar›n Kardeflli¤i,Hepimiz fierzan'›z" sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemeMu¤la Gençlik Derne¤inden ö¤rencilerde destekverdi. Eyleme yaklafl›k 300 kifli kat›ld›.❒ Kahraman PolisLiseli Gençleri DövdüElaz›¤ Y›ld›zba¤lar› Mahallesi’nde 4 genç Güler Zereiçin yap›lacak olan bas›n aç›klamas›na kat›lmak içinmahalleden ç›karken sivil araçlar taraf›ndan yollar› kesilipküfür, hakaretler, tehditler eflli¤inde dövüldü.Yafllar› 17-18 olan 4 liseli gence 25'e yak›n sivil polis“Yolunuz yol de¤il, biz sizin k›zl›k soyisminizi biliyoruzve att›¤›n›z her ad›m bile bizden sorulur. Neyinizegüveniyorsunuz. Bu yolun sonu yok, Türkiye'dekibütün sülalenizi tan›yoruz. Yok olurlar" gibi tehditlerdebulundular. Yap›lan sald›r› sonucu gençlerin yüzlerinde,gözlerinde, kollar›nda morluklar olufltu.❒ ‹zmir’de YürüyüflDergisi Sat›fl›‹zmir'de Yürüyüfl dergisinin tan›t›m ve sat›fl› yap›ld›.15 May›s Alia¤a-Helvac›lar köyünde ve 16 May›sgünü Yamanlar Mahallesi’nde yap›lan sat›fllard› 1 May›süzerine konufluldu. Halk Cephesi’nin kitleselli¤i 1May›s’a gelemeyip televizyonlardan seyreden herkesietkilemiflti. Sohbetlerde bu dile getirildi. Üç dergi okurununkat›ld›¤› tan›t›m ve sat›fllar›n sonunda toplam54 dergi halka ulaflt›r›ld›.44


PARASIZ E⁄‹T‹M ‹Ç‹N ADIM ADIMANKARA YÜRÜfiÜ BAfiLADIYürüyorlar. Kararl›l›kla. Yasald›r› olursa? Olabilir elbette,bunu biliyorlar, buna haz›rlar,bu ülkede faflizmin oldu¤ununfark›ndalar. Ama hakl›l›klar›n›n,meflruluklar›n›n da fark›ndalar.Polis panzerlerine, coplar›na,kuflatmas›na karfl›, hakl›l›klar›-n›n ve meflruluklar›n›n gücüyledonanarak yürüyorlar.Dev-Genç’i büyütmenin coflkusuylayürüyorlar. Daha 1,5 ayönce K›z›ldere’de yürüyorlard›.Oradan ald›klar› kararl›l›k varad›mlar›nda. Dev-Genç kendi tarihindeilkler yaratmaya devamediyor. K›z›ldere’ye gidifl ilkti buy›l. Gençlik Federasyonu olarakGençlik Federasyonu’nun bafllatm›floldu¤u "Paras›z E¤itim ‹stiyoruzAlaca¤›z" kampanyas› kapsam›ndaGençlik Federasyonlu ö¤rencilerad›m ad›m Ankara'ya yürümeyebafllad›.17 May›s’ta Kartal Meydan›'ndayap›lan eylemin ard›ndan KartalBankalar Caddesi üzerinden Ankara'yado¤ru yola ç›k›ld›.ilk kez kapsaml› bir kültür flenli-¤i yapt›lar. ‹lk kez emperyalizmkonusunda bir sempozyumdadünya gençli¤inin anti-emperyalistbirli¤i do¤rultusunda gençlikcephesinden bir ad›m att›lar. ‹ncirlik'eyürüyenlerin içinde deonlar vard›, Taksim’e akan k›z›lnehirin içinde de...‹flte flimdi K›z›ldere yolundan,‹ncirlik’ten, 1 May›s Alan›’ndangeçen ad›mlar, Ankarayolunda...Gençli¤in hakl› talepleri varAnkara’ya götürdükleri dosyalar›nda.Milyonlarca yoksul gencinöfkesi, özlemleri, umudu varyanlar›nda."Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca-¤›z", "Paras›z E¤itim ‹stemek ‹çinAd›m Ad›m Ankara'ya Yürüyoruz"yaz›l› önlükleri giyip, "Harçlar›n VeKay›t Paralar›n›n Kald›r›lmas› ‹çinAd›m Ad›m Ankara'ya Yürüyoruz"yaz›l› pankart› tafl›yan ö¤renciler,"Açl›¤›n, yoksullu¤un, iflsizli¤ingün geçtikçe artt›¤› bir ülkede paras›ze¤itim en temel ihtiyac›m›zd›r.Paras›zl›k nedeniyle okuyamayanya da bin bir zorlukla okumakzorunda kalan, e¤itimin bir hakoldu¤unu savunan herkesi Ankara'yabekliyoruz. Ad›m ad›mAnkara yollar›nda sen de yan›-m›zda olmal›s›n" diye seslenerekyürüyüfl için destek olmalar›n›ve kat›lmalar›n› istediler.Halk›n alk›fllar› aras›nda BankalarCaddesi’nden geçen Gençlik Federasyonuüyesi ö¤renciler yol boyuncabildiri da¤›t›p neden Ankara'yakadar yürüdüklerini halka anlatt›lar.Özellikle ö¤rencilerin "hakl›s›n›z,arkan›zday›z" diyerek destekolmalar› paral› e¤itimin herkesiçin bir sorun oldu¤unu gösterdi.Yine ayn› flekilde yol boyunca arabalardanve ifl yerlerinden destekveren, alk›fllayan, "arkan›zday›z"diyen insanlar da ayn› lise ö¤rencilerigibi paral› e¤itimin büyük birsorun oldu¤unu gösterdiler.Yalova'ya kadar devam ederekyürüyüfllerine Yalova'da ara verenö¤renciler 2. gün olan 18 May›s günüYalova üzerinden Bursa'ya do¤ruharekete geçtiler. Yalova'dan Orhangazi'yetoplam 35 km yürüyerekgelen Gençlik Federasyonu üyesiö¤renciler yol boyunca Dev-Gençmarfl› ve direnifl türküleri söyleyerekilerlediler. Orhangazi'ye gelindi¤indeyürüyüfl koluna liseli ö¤rencilerkat›larak bir süre beraber yürüdüler.1. gün oldu¤u gibi ikinci günSay›: 217Yürüyüfl23 May›s201045


Say›: 217Yürüyüfl23 May›s2010de as›l sahiplenmesi gerekenlerGençlik Federasyonu üyeleriylebirlikteydiler.Dev-Gençliler yürüyüfllerinin3. gününün akflam›ndaBursa'ya vard›lar. Geceyi Bursa’dageçiren Dev-Gençlileryürüyüflün 4. günü olan 20May›s'ta, Kent Meydan›'ndaeylem yapt›lar. Tomara Meydan›’ndanKent Meydan›'nayürüyüfl yap›lmas›n›n ard›ndanburada bir aç›klama yapan Dev-Gençliler eylemin ard›ndan yollar›nadevam ettiler. Dev-GençlilerKestel’e kadar yürüdükten sonraburada mola verdiler.Eylemlerle AnkaraYürüyüflü DuyurulduDev-Gençliler yürüyüfl öncesinde‹stanbul ve Anadolu’nun di¤erillerinde yapt›klar› çal›flmalarlayürüyüflün duyurusunu yapt›lar.‹stanbul Üniversitesi Beyaz›tKampüsü ana kap› önünde 17 May›sgünü paras›z e¤itim için ad›mad›m Ankara’ya yürünülece¤ini anlatanbir eylem yap›ld›. 20 kiflininkat›ld›¤› eylemde Gençlik Federasyonuad›na Sezer Yaman biraç›klama yapt›. Aç›klamada nedenAnkara’ya gidilece¤i anlat›larak“Bu ülkedeki milyonlarca halk çocu¤uiçin paras›z e¤itim bir hakt›r.Bizim bu meflru talebi yükseltmemizbask›lar, gözalt›lar, tutuklamalarlaengellenemez” denildi.Eylemin ard›ndan Dev-Gençlilerüniversiteden ç›kan ö¤rencilere veetraftaki insanlara Ankara’ya yap›-lacak yürüyüflle ilgili bildiri da¤›tt›-lar.Okmeydan›’da kampanya dahilinde15 gün imza topland› ve bildirida¤›t›ld›. Ayr›ca sabah saatlerindekampanya afiflleri yap›ld›.Ayn› gün Taksim’de aç›lan masada6 buçuk saatte 1506 imzatopland›.Ferhat Tüzer ve Berna Y›lmaz’›nserbest b›rak›lmas› için 1 May›sMahallesi’nde 3001. Cadde üzerinepankart as›ld›.ANKARAAnkara Gençlik Derne¤i, 16May›s günü Yüksel Caddesi’nde bireylem yaparak 17-31 May›s tarihleriaras›nda yap›lan yürüyüflün duyurusunuyapt›lar.“Üniversitelerdeki ve liselerdekiharcamalar, çocuklar›n› okutmayaçal›flan insanlar›m›z›n ald›¤› ücretiafl›yor. Düzen, halk›m›z› bir yandanalabildi¤ine yoksullaflt›r›rken di¤eryandan halk›m›z›n sa¤l›k, e¤itim,konut hakk› gibi tüm temel ihtiyaçlar›n›sat›l›¤a ç›kar›yor” denilen eylemde;“Paras›z E¤itim ‹stiyoruzAlaca¤›z” pankart› aç›ld›.‹zmit ‹nsan Haklar› Park›’ndaDev-Genç logolu "Paras›z E¤itim‹stiyoruz Alaca¤›z" pankart› açarakeylem yapan Dev-Gençliler; e¤itiminparas›z olmas›n› istediklerinibelirttiler. Dev-Gençliler ayr›ca paras›ze¤itim istedikleri için tutuklananFerhat Tüzer ve Berna Y›lmaz’›nserbest b›rak›lmas›n› istediler.Eylemin ard›ndan paras›z e¤itimtalebiyle imza toplan›p bildirida¤›t›ld›.Adana’da 16 May›s günü KültürSoka¤› önünde Gençlik Federasyonuüyesi ö¤renciler bir eylem yaparakAnkara’ya yürüyeceklerini duyurdular.“Paras›z E¤itim ‹stiyoruz,Alaca¤›z” pankart› aç›lan eylemdeGençlik Federasyonu ad›na biraç›klama yapan Alperen Özdemir;paras›z e¤itim taleplerini hayk›rmakiçin Ankara’ya gittiklerini vurgulad›.Eylemde; “Ö¤renciyiz Hakl›y›zKazanaca¤›z, Müflteri De¤il Ö¤renciyiz,Halk ‹çin Bilim Halk ‹çinE¤itim” sloganlar› at›ld›.Antakya merkezde Gençlik Federasyonuüyeleri 11 May›s günükampanyan›n afifllerini yapt›lar.Çanakkale'de 15 May›sgünü Çanakkale Gençlik Derne¤iGiriflimi taraf›ndan bireylem yap›larak Ankara yürüyüflüduyuruldu. Eylemde fiahinEren bir aç›klama yaparak;paras›z e¤itim taleplerini veparas›z e¤itim istedikleri içintutuklanan Gençlik Federasyonuüyeleri Ferhat Tüzer veBerna Y›lmaz’›n serbest b›rak›lmas›n›istediklerini belirtti."Paras›z E¤itim ‹stiyoruz Alaca-¤›z, Ferhat Tüzer ve Berna Y›lmazSerbest B›rak›ls›n, Paras›z E¤itimHakk› ‹çin Ad›m Ad›m Ankara'yaYürüyoruz" yaz›l› dövizlerin tafl›nd›¤›eylemde s›k s›k "Paras›z E¤itim‹stiyoruz, Tutuklananlar Serbest B›-rak›ls›n, Yaflas›n Dev-Genç Yaflas›nDev-Gençliler, Ö¤renciyiz Hakl›y›zKazanaca¤›z" sloganlar› at›ld›.Edirne’de, 14 May›s günü EdirneGençlik Derne¤i üyesi ö¤rencilertaraf›ndan paras›z e¤itim kampanyas›ile ilgili eylem yap›ld›. EylemdeUmut Kolk›ran bir aç›klama yaparak;“Bizler üniversitelerde al›-nan harç paralar› ve liselerde al›nankay›t paralar› kald›r›ls›n diye 17May›s’ta ‹stanbul’dan ad›m ad›mAnkara'ya yürüyoruz. Bu yürüflüyümüzede e¤itimde ticarete son diyenbütün halk›m›z› ve ö¤renci arkadafllar›m›zaça¤r› yap›yoruz'’ dedi. “Paras›zE¤itim ‹stiyoruz Alaca¤›z, Ö¤renciyizHakl›y›z Kazanaca¤›z,Harçlar ve Kay›t Paralar› Kald›r›ls›n”sloganlar› at›lan eylemin ard›ndan1 saat boyunca masa aç›larakimza topland›.ED‹RNE46


O da ö¤renecek kiminyüzüne tükürece¤iniMilliyet “Mahkeme ç›k›-fl›, zanl›lara tükürdü” diyebafll›k atm›fl haberine.Besbelli çok sevinmiflyakalad›¤› foto¤raf karesine.O kadar sevinmifl ki, k›sa birhaberin içine bir sürü foto¤rafkoymufl.Belki polis yazd›rd› haberi, belki mizanseni tamamenpolis haz›rlad›. Resimdeki kad›n kimbilir hangiduygularla, hangi k›flk›rtmalarla ve belki de sadece cehaletindendolay› yapt› o hareketi... Bir Milliyet, bir deYeni fiafak, çok sevinmifl bu hale.Çözün devrimci tutsa¤›n bile¤indeki o kelepçeyi, b›-rak›n o kad›na anlats›n gerçekleri. Bak›n bakal›m o kad›n,kimin yüzüne tükürecek o zaman?Onlar› kaybedenlerin suçortaklar› orada oturamaz!TBMM ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme Komisyonu Baflkan›Zafer Üskül, geçen hafta, Ufuk Uras’›n eflli¤indegözalt›nda kaybedilenlerin ailelerinin oturma eyleminekat›ld›.Hangi yüzle, hangi hakla?7 y›l› aflk›n süredir iktidar olan AKP hükümeti, kay›plar›m› a盤a ç›kard›?Kaybedenlerin yakas›na m› yap›flt›?AKP, oligarfli içi çat›flmada bir kaç Ergenekoncu-’yu s›k›flt›rma amac›yla kay›plardan sözetmenin d›-fl›nda, politik olarak, iradi olarak bu konuda hiçbir fleyyapmam›flt›r.Dolay›s›yla, AKP politikalar›n›n bafl destekçilerindenbiri olan Zafer Üskül’ün oraya gelmeye ne yüzü,ne de hakk› vard›r.Ama onun piflkinli¤i, yüzsüzlü¤ü bir yana; onuoraya getirenler de, onu orada sessiz, itirazs›z kabuledenler de, YANLIfi içindedirler.AKP’nin vitrini olmay› gönüllü üstlenen, halk düflman›politikalar›nda AKP’yi aklamaya çal›flan, GülerZere ad›m ad›m katledilirken de AKP’yi aklamak içinadeta ç›rp›nan Üskül’ün kay›p yak›nlar›n›n aras›nda,yan›nda yeri olamaz.Onun orada olmas›, önce kaybedilenlere, katledilenlere,flehitlere sayg›s›zl›kt›r. fiehit yak›nlar›na sayg›s›zl›kt›r.Halk düflman› bir iktidar›n temsilcilerininve suç ortaklar›n›n aram›zda yeri yoktur... Oturma eyleminebu halk düflman›n› kabul edenler de kendilerine“bu halk düflman›n›n aram›zda ne ifli var?” diyesormal›d›r.. Onu lay›k oldu¤u yere göndermeyenler,kovmayanlar da sorumludurlar.Milyonlar, kand›r›lm›fl,k›flk›rt›lm›fl, cahil b›rak›lm›fl,emperyalist propaganda mekanizmas›n›nyalanlar›ylayönlendirilmifl olarak kals›ndiye de¤il mi devrimcilerekarfl› bunca zulmünüz.Gerçek ö¤renildi¤inde, o tükürüklerin hedefinin kimolaca¤›n› çok iyi biliyorsunuz. O tükürüklerden gerçekleriyazmayan, çarp›tan “laik” veya “islamc›” görünümlütüm düzen medyas›n›n da pay›n› alaca¤›n› biliyorsunuz.O yüzden, flimdi o tükürü¤ün bir devrimciye yönelmiflolmas›ndan kendinize sevinç ç›kar›yorsunuz.Bofluna.O tükürük, o tükürü¤ün milyonlarcas›, sizi bo¤acakkadar›, er geç gelip surat›n›z›n tam ortas›na yap›flacak!‹RFAN A⁄DAfi ÖLÜMSÜZDÜR13 May›s 1996 y›l›nda Kurtulufl gazetesi da¤›t›m›yapt›¤› s›rada polis taraf›ndan vurularak katledilen 17yafl›ndaki lise ö¤rencisi ‹RFAN A⁄DAfi Alibeyköy’deHalk Cepheliler taraf›ndan an›ld›. 13 May›s günü vuruldu¤uyer olan, Karadolap Mahallesi Gülistan Sokaktabir araya gelen Halk Cepheliler “‹rfan A¤dafl Ölümsüzdür,Yürüyüs Susturulamaz” pankart›n› açarak; “KahrolsunFaflizim Yaflas›n Mücadelemiz, Bedel ÖdedikBedel Ödetece¤iz” sloganlar›n› att›lar.Anmada; “Devlet ‹rfan›m›z› katletti ama ne ‹rfanlar’›tüketebildi ne de Kurtulufl’u engelleyebildi. ‹rfan’dandevrald›¤›m›z bayra¤› Ferhat olup, Engin olupdalgaland›rmaya yürüyüflümüzle devam ettiriyoruz”denildi.Anman›n ard›ndan Halk Cepheliler ‹rfan’›n mezar›-na ziyarete gittiler.47


Say›: 217Yürüyüfl23 May›s2010Devrimcileri karalamakkimseye kazand›rmaz!PKK’yi yüceltmez!“Bir gerilla, bir romantik, halklar›nkardeflli¤ine inanan, gerçekbir Türk” diye tan›tm›fllar onu röportaj›ngiriflinde. “Gerçek birTürk” vurgusu, onun biraz sonra“Türk Solu” üzerine söyleyeceklerininetkisini ve inand›r›c›l›¤›n› art›rmakiçin olsa gerek.Yeni Özgür Politika’da 18 May›s’taPKK’de yer alan “Türk” birgerilla komutan›yla yap›lm›fl bir röportajyay›nland›. Bedrettin Amanosadl› komutanla yap›lan röportaj“Bir Türk olarak neden PKK’yekat›ld›n?” çerçevesinde dönüyor veAmanos, bu soruya özet olarak flucevab› veriyor:“Türk solu kötü oldu¤u için!”*fiöyle deniliyor mesela:“‹lk baflta Dev-Sol’a e¤ilimimvard›. Bedri Ya¤anlar’›n darbe giriflimleri,onlar›n üniversite gençli¤iiçindeki yaflam tarzlar› beni onlardanuzaklaflt›rd›.”Devrimci-Sol hakk›ndaki buolumsuzlaman›n yetersiz oldu¤udüflünülmüfl olmal› ki, ileride tekrarbir vurgu daha yap›l›yor:“Dev-Sol gençlik dönemimdebeni etkiliyordu. Onlar›n içindekiçat›flmalar ve birbirlerine karfl› gelifltirdiklerikaralama politikalar›beni onlara karfl› so¤uttu. Onlar›nbirbirlerine karfl› kontrgerilla demeleri,suçlamalar› devrimcili¤egirmek isteyen bir genç için ve Türksoluna sempati duyan bir genç içinbu kesimlere karfl› hayal k›r›kl›¤›yaratt›.”*Birilerinin iyi olmas› için baflkas›n›nkötü olmas› gerekmez.Birilerinin do¤ru olmas›, di¤erlerininyanl›fl olmas›na ba¤lanamaz.Ba¤lan›yorsa, o hareket, kendiniba¤›ms›z olarak tan›mlayamayacakbir güçsüzlük veya flekilsizlik içindedemektir. ‹deolojik netlik varsa,bunlara ihtiyaç duyulmaz. SorunKürt milliyetçi hareketteki ideolojideyaflanan karmafladad›r. Kendiniböyle tan›mlamaya çal›flmak, zay›fl›kt›r,ideolojik bir açmazd›r.*Anlafl›lan o ki, Amanos, bir kezDevrimci-Sol’u kötülemeyi kafas›-na koymufl. Ama onda da büyük tutars›zl›klaradüflüyor.“Bedri Ya¤anlar’›n darbe giriflimi...birbirlerine karfl› kontrgerillademeleri...” onu Devrimci-Sol’danuzaklaflt›rm›fl.E¤er neden buysa, öyleyse BedreddinAmanos’un bir dakika bilePKK içinde durmamas› gerekir.Çünkü biliyoruz ki, PKK tarihiboyunca Bedri Ya¤anlar’dan bolcaç›km›flt›r. Kör Cemaller, fiahin Baliçler,Hog›rlar, Parmaks›z Zekiler,Devrimci-Sol’un de¤il, PKK’nin tarihininbir parças›d›rlar. Ve bak›n onlariçin ne diyor Abdullah Öcalan:'Bunlar›n [Halil Kaya (Kör Cemal),fiahin Baliç (Metin), CemilIfl›k (Hog›r) ve fiemdin Sak›k (Zeki)]‹deolojik mücadele, herkesinkendini, kendi do¤rulu¤unuMarksizm-Leninizmle,hayat›n ve ülkemizingerçekleriyle ve kendipolitikalar›n›n isabetlili¤iyleortaya koydu¤u birmücadeledir. Amanos’unyapt›¤›n› ise ideolojikmücadele kategorisines›¤d›rmak mümkün de¤ildir.harekete özde ve dürüstçeba¤l› olan s›n›rl› kadro yap›-s›n›n geri kalanlar›n› da feodalkomploculukla ortadankald›rmay› planl› bir eylemhaline getirdikleri çok geçanlafl›lacakt›. Dörtlü çetediye tabir edilen e¤ilimin,hareketin dürüst kadro sembolüolan Agit'in (MahsumKorkmaz) flehit olmas›ndan beri,henüz tam ayd›nlat›lamayan karanl›kçabalar içinde oldu¤u anlafl›l›-yordu. 1987-'88 y›llar› aras›nda buçetenin prati¤e damgas›n› vurdu¤ubir dönemin yafland›¤› do¤ruluk kazan›yor.Bafllang›çta inan›lmas› bilegüç ve 'ancak çeteler yapabilir' denilenbir eylemcilik yap›l›yordu. ...Hiçbir savafl kural›nda olmayan,kimin yapt›¤› belirsiz olan bir tutum,bir hastal›k gibi gerilla gücünebulaflt›r›l›yordu. A盤a ç›kmas›n diye,çat›flma süsü verilerek dürüstkadrolar›n öldürülmesine kadargidilebiliyordu.”Devam ediyor Öcalan:“Bu anlay›fl, zorunlu olmad›¤›halde, daha önceleri birçok çocukve kad›n›n ölümünün de bilinçli veaç›k sorumlusuydu. Kendi önündeengel olarak gördü¤ü en de¤erliyoldafllar› bile gözünü k›rpmadanöldürtmeye yatk›n bir kadro, bire¤ilim, ç›lg›nca bir geliflmeydi, amagerçekti. Bunlar epey mesafe alm›fllard›.Yap› büyük oranda suç orta-¤› haline getirilmiflti.” (Sümer RahipDevleti’nden Halk Cumhuriyeti’neDo¤ru, C.2, syf. 110)Bedrettin Amanos, “Bedri Ya-¤anlar’›n darbe giriflimi beni Dev-Sol’dan uzaklaflt›rd›” derken, bunlar›unutuyor olmal› veya bunlar›pek fazla kimsenin bilmedi¤ini düflünüyorolmal›. Ama hangisini düflünüyorolursa olsun yan›l›yor.Öcalan, halen, mevcut durumdadahi, PKK içinde Ergenekoncularolabilece¤inden söz ediyor. Amanoskime ne anlat›yor?*Do¤rudur, devrimci harekette birdarbe yaflanm›flt›r. Ve bu darbe,herkese örnek olacak flekilde48


mahkum edilmifltir.Amanos belki flunu da bilmiyor;biz anlatal›m: Devrimci hareket,darbecilik gibi bir ahlaks›zl›¤› siyasive örgütsel anlamda her aç›danmahkum edip, teflhir ve tecrit etmeyeçal›fl›rken Bedri Ya¤anlar’› adetameflrulaflt›ranlar›n bafl›nda yinePKK geliyordu.*Her devrimci, ilerici hareket i-çinde küçük-burjuva unsurlar vard›r,her hareket içinde ihanetler olmuflturve yar›n da olabilir. Önlemlerial›nmazsa, bu tür olaylar yineyaflanabilir. Hogirler’in, dörtlü çetelerinolmas›n› istemiyorsan›z, bunlardanç›k›lmal›d›r. Bu komplo teorilerinden,“Türk Solu” düflmanl›-¤›ndan ç›k›lmal›d›r.Bedrettin Amanos, Devrimci-Sol’a yönelik olumsuzluk belirtmekiçin olsa gerek, tarihler konusundada özensizdir ve kendi içinde çeliflkilidir.Devrimci harekette darbe, 1992Eylülü’nde olmufltur ve bunun her-Su Yaflam›n Temel Hakk›d›rSat›lamazSuyun TicarilefltirilmesineHay›rPlatformu taraf›ndan‹stanbul BüyükflehirBelediyesiönünde eylem yap›ld›.17 May›s günüyap›lan eylemde“Halka Temiz Sa¤l›kl›Ücretsiz Su”pankart› aç›ld›.“Temiz suya e-riflim tüm insanlariçin hakt›r” denilen aç›klamada; suyun metalaflt›r›lmapolitikalar›n›n kentte, k›rda insanlar›n ve di¤er tüm canl›lar›nyaflam hakk›na sald›r› oldu¤u söylendi.“Su Hakt›r Sat›lamaz, Su Hayatt›r Sat›lamaz” sloganlar›n›nat›ld›¤› eylemde ‹stanbul Büyükflehir Belediyesigörevlerini yerine getirmek üzere; acilen insancayaflam için gerekli temiz suyu halka paras›z olarak ulaflt›rmaya,k›rda ve kentte her evin içine kadar ücretsiz suda¤›t›m›na ve su da¤›t›m flebekesinden da¤›t›lan suyuniçilebilir nitelikte olmas›n› sa¤lamaya ça¤r›ld›.kese aç›klanmas› 1993’ün ilk aylar›d›r.Oysa, Bedreddin Amanos zatençok daha önce “tercihini” yapm›fl,Devrimci-Sol’dan uzaklaflm›fl.“PKK ile ilk defa 1991’de Adana’datan›flt›m. O zaman ÇukurovaÜniversitesi’nde okuyordum. Benimbiraz Türk soluna e¤ilimim vard›.Ama Kürdistan Gençlik Birli¤i’nin(YCK) üniversite bünyesinde yapt›-¤› eylemler dikkatimi çekmiflti.”Amonos, 1991’de tan›fl›yor,YCK içinde eylemlere kat›l›yor ve“1993’te Amed eyaletinde gerillayakat›l›yor.”Bunu bir yana koyarak soruyoruz.Bir komutan›n anlatacak baflkabir fleyi yok mudur? PKK’nin iyili-¤ini Devrimci-Sol’u kötülemekleanlatmak, nas›l bir yöntemdir?“Beni Türk solundan uzak durmam,çok ideolojik çeliflkileri görmemdende¤ildi, daha çok yaflamtarzlar›ndaki samimiyetsizlikti.”‹nsan›n “Devrimci-Solcular’›nyaflam tarz›ndan” söz ederken, dahaadil olmas› gerekmez mi? Buradado¤ru veya yanl›fl, kuflatmalarda,ölüm oruçlar›nda befler onar yüzerölebilenlerden söz etti¤ini de unutuyorolmal› Amanos. Bu nas›l birkörlüktür, nas›l bir subjektivizmdir.Durup dururken, “gerçek bir Türk”üç›kar›p, Devrimci-Sol’a birfleylersöyletmek, nereden icap etmifltir?Kime ne anlatmak istenmektedir busat›rlarla.‹deolojik mücadele farkl› birfleydir, bu tür bir “kötüleme” farkl›.‹deolojik mücadele yap›lmal›d›r.‹deolojik mücadele, herkesin kendini,kendi do¤rulu¤unu Marksizm-Leninizmle, hayat›n ve ülkemizingerçekleriyle ve kendi politikalar›-n›n isabetlili¤iyle ortaya koydu¤ubir mücadeledir. Amanos’un yapt›-¤›n› ise ideolojik mücadele kategorisines›¤d›rmak mümkün de¤ildir.Baflta söyledi¤imizi tekrar ediyoruzbu noktada bir kez daha: Devrimcilerikaralamak, PKK’yi yüceltmez,kimseye de bir fley kazand›rmaz!“19-22 Aral›k Katliam›n›Unutturamayacaks›n›z!”ÇHD GenelBaflkan› SelçukKoza¤açl›'ya,daha önce19 Aral›k HapishaneKatliam›'n›ny›ldönümündeÇHDad›na yapt›¤›bas›n aç›klamas›ndandolay›Ali Suat Ertosuntaraf›ndan dava aç›ld›. Manevi tazminat istemiyle,hakaret ile yarg›lanacak Genel Baflkanlar›n›n ilk duruflmas›18 May›s günü yap›ld›. ÇHD'li avukatlar vebaflta Halk Cepheliler olmak üzere çeflitli demokratikkitle örgütlerinin temsilcilerinden 60 kifli Adliye önündebiraraya geldiler. "Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i" pankart›n›naç›ld›¤› ve "19 Aral›k Sorumlular› Yarg›lans›n","Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz!", "Adalet ‹stiyoruz!" sloganlar›at›lan eylemde, ÇHD Ankara fiube Baflkan› AvukatR›za Karaman bir aç›klama yaparak; "Hangi davay›açarsan›z aç›n, 19-22 Aral›k Katliam›n› unutturamayacaks›n›z!"dedi.Say›: 217Yürüyüfl23 May›s201049


HASTA TUTSAKLARSERBEST BIRAKILSINSay›: 217Yürüyüfl23 May›s2010TECR‹TE SON!SOHBET HAKKI UYGULANSIN!TAYAD’l› Aileler, 15 May›sgünü “Hapishanelerde Tecrit ve‹flkence Sürüyor Sohbet Hakk›Uygulans›n” pankart› açarak tecritinsona erdirilmesini istediler.‹stanbul Taksim Tramvay Dura-¤›’nda yap›lan eylemde TA-YAD’l› Aileler AKP iktidar›n›n›srarla sürdürdü¤ü tecrit politikas›ndandolay› sadece son 5 ayiçinde 6 insan›n katledildi¤inivurgulad›lar. F Tipi’nin krokisininoldu¤u ve üzerine “8 metrekaredene kadar yaflayabilirsiniz”pankart›n›n da oldu¤u eylemdeaç›klama yapan Tülay Eskison günlerde artan zorla sürgünlerinde tecritin bir uygulamas›oldu¤unu vurgulad›.30 kiflinin kat›ld›¤› eylem“Tecrite Son, Sohbet Hakk› Uygulans›n,Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur,Güler Zere Ölümsüzdür”sloganlar›yla sona erdi.A. SAMET ÇEL‹KAYNUR EPL‹BEK‹R fi‹MfiEKEROL ZAVARGAZ‹ DA⁄GÜLEZAR AKINHAL‹L GÜNEfiHAL‹L YILDIZ‹NAYET METE‹SMET AYAZ‹ZZET TURANKAM‹L TURANLIO⁄LUKEMAL ERTÜRKMEHMET EM‹N ÖZKANMENDUH KILIÇMESUT DEN‹ZMUSTAFA GÖKNES‹M‹ KALKANN‹ZAMETT‹N AKARRAS‹M AfiANREMZ‹ AYDINYAfiAR ‹NCEYUSUF KAPLANZEYNEL AB‹D‹N KARABULUT“Yer Alt›nda ve Yer Üstünde Katledilen Biziz”43 Haftad›r süren hasta tutusaklaraözgürlük eylemi 21 May›s günüde yap›ld›. ‹stanbul Taksim TramvayDura¤›’ndan bafllayan yürüyüflte“Hasta Tutsaklar Serbet B›rak›ls›n”yaz›l› Türkçe ve ‹ngilizce pankartlartafl›nd›. ‹stiklal caddesi üzerindesüren yürüyüflte Mephisto Kitapevininönünde durularak oturmaeylemi yap›ld›. Galatasaray Lisesi’nekadar süren yürüyüflte “HastaTutsaklar Serbest B›rak›ls›n, KatilDevlet Hesap Verecek, Tecrite Hay›r”sloganlar› at›ld›.Galatasaray Lisesi’nin önünaç›klamay› okuyan Av. Ebru Timtik;“Yeralt›nda da yerüstünde dekatledilen biz; katleden AKP ve patronlar›”oldu¤unu söyleyerek “Yerinalt›nda madencilere çizilen ‘kader’,yerüstünde dört duvar aras›ndakilereçizilmek istenen ‘kader’leayn›d›r. Bu kaderi ayn› cellatlar yaz›pçizmektedir” dedi. Aç›klaman›nsonunda “Güler Zere’den bize kalanmirasla; bu ülkenin ayd›nlar›yla,devrimcileriyle, demokratlar›yla...bu ‘kaderi’ de¤ifltirmeye söz veriyoruz”denildi.Ankara: 21 May›s günü YükselCaddesi’nde yap›lan eylemde hastatutsaklara özgürlük istendi. “HastaTutsaklar Serbest B›rak›ls›n” pankart›n›naç›ld›¤› eylemde “GülerZereler’i tecritte katledenler, madenocaklar›nda iflçileri, sokak ortas›ndaö¤rencileri, gençleri katledenlerdir.fiimdi içeride onlarca insan›m›zvar. Güler'i ald›¤›m›z gibionlar› da almam›z gerekiyor” denildi.Eyleme 65 kifli kat›ld›.Adana:15 May›s günü ‹nönü Park›’ndahasta tutsaklar için eylemyap›ld›. “‹smet Abak, Osman Yi¤it,Güler Zere S›ra Kimde!” pankart›n›n aç›ld›¤› eylemde “Ellerimiz sorumlular›nyakas›nda olacak. Baflkatutsaklar›n katledilmemesi için mücadelemizisürdürece¤iz” denildi.50


Kandahar Felluce olacakFelluce’denkurtulamayacaks›n›z!ABD D›fliflleri Bakan› HillaryClinton, Afganistan Devlet Baflkan›iflbirlikçi Hamit Karzai ile Washington’dayapt›¤› görüflmede flöyle diyordu.“Afganlar,Kandahar’› kurtar›rkenonun yok olmas›na nedenolmayacak baflar›l› bir operasyonistiyor. Biz de Irak’tan beri baz›dersler ald›k. Kandahar, Felluceolmayacak.”Ne olmufltu Felluce’de?FELLUCE; Irak’ta özgürlük veba¤›ms›zl›¤a inanan onurlu insanlar›nkentiydi. Kendini dünyan›n imparatoruilan eden Amerika’ya kafa tutanbir flehirdi. Irak’›n iflgalinden beridireniyordu. ‹flgal ordusunun kuflatmas›nakarfl› da aylarca direnmifltiFelluce, bir türlü teslim alamam›fllard›onu. ‹flgalciler, halk›n ibadet yerlerinibombalayarak direnen halk›nmoral de¤erlerini yok etmek istemifllerdi...Ama baflaramam›fl, Felluce’nindireniflini k›ramam›fllard›. Felluce’yikuflatan iflgalcilerin komutan›Yarbay Byrne, “Felluce Vietnam'›nHue kenti gibi” diyordu. Ony›llarönce Hue’de komünistlerden ald›klar›yenilgiyi unutamam›fllard›.Felluce; direnen bir flehrinyok edilmesiydi‹flgalci Amerika, Felluce’dekidirenifli k›rmak için uzun süre haz›rl›kyapt›. 300 bin kiflinin yaflad›¤›Felluce flehri haftalarca havadanbombaland›. 8 Kas›m 2004’te 20 biniaflk›n Amerikan askeri ve binlerceiflbirlikçi Irak ordusu askeri ileFelluce’ye karadan da sald›rd›.‹flgalci, Felluce direniflini k›raraktüm dünya halklar›na “ders”vermek istiyordu. Savafllarda kullan›m›yasaklanm›fl olan fosfor vemisket bombalar›yla havadan ve karadangünlerce bombaland› Felluce.45 gün süren sald›r›larda Felluceflehri yerle bir edildi. Yap›lanaç›klamalara göre 1500’ün üzerindedireniflçi flehit düfltü. Katledilenhalktan insanlar›n say›s› tam olarakö¤renilemedi.Hillary Clinton Felluce’dekisuçlar›n› itiraf ediyor. Kandahar’daFelluce gibi yapmayaca¤›z diyor.Clinton’a bu sözleri söyletenFelluce gerçe¤idir.FELLUCE, direnen bir flehrinyerle bir edilmesine ra¤men katledenlerinzafer kazanamamas›-n›n ad›d›r.‹flgalciler Felluce sald›r›s›na“Hayalet Öfke” ad›n› vermifllerdi.‹flte flimdi görülüyor ki, yerle biredip hayalete çevirdikleri Felluce’ninhayaletinden kurtulam›yoriflgalciler. Onlara “Kandahar, Felluceolmayacak” dedirten, Fellucedirenifli karfl›s›ndaki yenilgileridir.Hay›r; Kandahar Felluce olacakt›r.Nas›l ki Felluce Hue olmuflsa,Kandahar da Felluce olacakt›r.Bu sondan kurtulamayacaks›n›z.Kandahar’da da Hue’de oldu¤ugib, Felluce’de oldu¤u gibi teslimolmayan, iflgalcilere karfl› direnenbir halk vard›r.Direnen halk›n karfl›s›nda iflgalcilerinFelluce’de oldu¤u gibi yak›p-y›kmaktan,katletmekten baflkahiçbir seçene¤i yoktur.Ancak o da halk›n direniflini bitirebilmekiçin asla bir seçenek de-¤ildir.Kandahar’da da Felluce’de oldu¤ugibi katlettikçe iflgalciler tükenipdirenifl büyüyecektir.Clinton, Felluce yenilgisiniBush’un politikalar›na ba¤l›yor.Felluce’den ders ald›klar›n›, ayn›yenilgiyi tatmamak için Kandahar’dakipolitikalar›n›n farkl› olaca-¤›n› söylüyor.Yak›ld›, y›k›ld›, yerle biredildi FELLUCE...Do¤ruldu, aya¤a kalkt›,direniyor FELLUCE...Hay›r; Amerikan eski baflkan›Bush ile Obama aras›nda hiçbir farkyoktur. Felluce ile Kandahar aras›ndada olmayacakt›r.Felluce’deki gibi fosfor bombas›de¤il de baflka bir ad tafl›yan kimyasalgazlar kullan›rs›n›z mesela. Ya dabomban›n misketli olan›n› de¤il deçivili olan›n› kullan›rs›n›z. Belki Felluce’dekigibi camide de¤il de baflkabir mekanda katledersiniz insanlar›.Bush ile Obama politikalar› aras›ndakifark bu kadard›r. Halk›n direniflikarfl›s›nda katletmekten baflka birpolitikan›z olamaz.Bak›n Ba¤dat’›n kaç semtini yak›py›kt›n›z. Felluce’den Sadr Kenti’nekadar kaç yeri yerle bir ettiniz.Yakt›n›z, y›kt›n›z, katlettiniz hala“yeflil bölgenin” d›fl›na ç›kam›yorsunuz.‹flgal etti¤iniz Irak’ta kendinizikorumak için halâ etraf›n›za betonduvarlar örmek zorunda kal›-yorsunuz.Irak Savunma Bakanl›¤› Müsteflar›Muhammed Askeri, Ba¤dat'ayönelik silahl› ve bombal› sald›r›lar›nönüne geçilmesi için Ba¤dat’›netraf›na duvar örmeyi planlad›klar›-n› belirtti. Direnifli engellemek için"ellerinden gelen her fleyi" yapt›klar›n›ve yapacaklar›n› ifade edenAskeri, baflkentin çevresinde belirlikontrol merkezlerinin olaca¤›n›,araçlar›n flehre girifllerinin bu merkezlerdenolaca¤›n› söyledi. Direniflkarfl›s›nda acizlefltikçe duvarlar örüyor,onlarca kontrol noktalar› kuruyorlar.Bunlar direnifl karfl›s›s›ndakiçaresizlikleridir.Ne Felluce’de ne Kandahar’dahiçbir duvar sizi koruyamayacak. Hue’dekigibi eninde sonunda iflgal etti-¤iniz yerleri terk edip gideceksiniz.Say›: 217Yürüyüfl23 May›s201051


Avrupa’daSay›: 217Yürüyüfl23 May›s2010❒ Almanya: Güler'in KatiliAKP ‹ktidar›d›rHamburg’da Halk Cepheliler, Güler Zere'nin flehitdüflmesinin ard›ndan yapt›klar› eylemle AKP iktidar›n›protesto ettiler ve Güler Zere'yi and›lar.❒ Lüxemburg Avrupa YüksekMahkemesi’nde 34 ile ‹lgili Dava GörüldüD›fl Ticaret Kanunu olarak bilinen ve bir Avrupa Birli¤iyasas› olan 34 ile ilgili, Almanya'da Düsseldorf YüksekEyalet Mahkemesi'nde görülen dava çerçevesinde, CengizOban'›n avukatlar›n›n 34. maddenin davadan düflürülmesitalebi ile yapt›klar› baflvuru 12 May›s 2010 tarihinde LüxemburgAvrupa Yüksek Mahkemesi'nde görüldü.Mahkemeye hem Düsseldorf, hem de Stuttgart'da devameden mahkemelerin tüm savc›lar›n›n kat›ld›klar› görüldü.Taraf olarak Cengiz Oban'›n avukatlar›n›n yan›s›ra,Nurhan Erdem ve Ahmet ‹stanbullu'nun avukatlar› dakat›ld›lar. Ayr›ca baflka bir Hukuk Bürosundan da bir avukatmahkemeye kat›larak sözkonusu maddenin kald›r›lmas›yönünde savunma yapt›.Mahkemede Federal Savc›l›k 34'ün davadan ç›kar›lmamas›ve tutsaklar›n bu maddeden de cezaland›r›lmalar› yönündegörüfl belirtti.Savc›l›¤›n ard›ndan söz alan avukatlar savc›l›¤›n iddiaetti¤i gibi DHKP-C'nin Avrupa'da terör eylemi yapmad›¤›n›;yap›lan tüm faaliyetlerin yasal ve legal faliyetler oldu¤unubelirttiler.Konu hakk›nda di¤er Avrupa Birli¤i ülkelerinden de Komisyonlarad›na avukatlar kat›larak 34'ün DHKP-C'ye karfl›kullan›lmas› konsunda görüfl belirttiler. Verilen aradan sonrahakimlerin, Komisyon avukatlar›na bir çok soru sormalar›dikkat çekti.Hamburg'un Altona semtinde, 15 May›s günü, stantaçarak, flehit düflen Güler Zere'yi ve ölüm sebebini anlatt›lar.Güler Zere'nin resimlerinin oldu¤u stantta, Almancave Türkçe olarak Güler Zere'yi anlatan ve hastatutsaklar›n listesinin yerald›¤› 300 adet bildiri da¤›t›ld›.Eylem, Halk Cephesi ad›na okunan aç›klaman›n ard›ndansloganlarla sona erdi.Berlin'de 16 May›s günü Güler Zere için anmayap›ld›. Anman›n ard›ndan, Güler'in katillerini teflhiretmek için “Güler Zere Ölümsüzdür!” pankart› ve resimleriyleve çiçeklerle bir pano oluflturuldu. Kitlenintoplanmas›yla, "Güler Zere'nin Katili AKP ‹ktidar›d›r"pankart› aç›ld› ve Cemo türküsü söylendi. Halk Cephesiad›na yap›lan konuflmada, Güler'in yaflam› anlat›larak,"hiçbir koflulda düflmanla uzlaflmayan, direniflçi biryoldafl›m›zd›. fiimdi hasta tutsaklar›n ve ortak mücadelezaferinin bayra¤› oldu" denildi. Eylemde hasta tutsaklar›sahiplenme ça¤r›s› yap›ld›. 40 kiflinin kat›ld›¤›eylemin sonunda ‹ran'da idam edilen Kürt gençleri içinyap›lacak olan eyleme ça¤r› yap›ld›.Berlin’de Cepheliler taraf›ndan Güler Zere için ikiayr› yere pankart as›ld›. 16 May›s günü Keruzberg merkezineas›lan, Almanca ve Türkçe "Güler Zere’ninKatili AKP ‹ktidar›d›r" slogan›n yaz›l› oldu¤u pankart,gece 23.00'e kadar as›l› kald›.17 May›s günü ise ayn› slogan›n yaz›l› oldu¤u pankartbu kez suçlular›n yani Türkiye Büyükelçili¤i’ninkap›s›n›n önündeydi. Cepheliler: "Güler Zere yoldafl›-m›z, Dersim da¤lar›nda gerilla olman›n, hapishanelerdeözgür tutsak olman›n ad›d›r art›k" dediler.Avusturya'da Güler Zere Anmalar›15 May›s günü Graz’da yap›lan programla Güler Zerean›ld›. Anmaya ilk olarak haz›rlanan sinevizyonun izlenmesiylebafllad›. Ard›ndan Halk Cephesi temsilcisi GülerZere'ye özgürlük kampanyas›n›n bafl›ndan flehitli¤ine kadarkisüreci özetledi ve Güler'i kanserin de¤il tecrit politiklar›n›nöldürdü¤ünü vurgulad›. Anmaya 30 kifli kat›ld›.16 May›s günü ‹nnsbruck flehrindeki anmada da GülerZere'nin flehitli¤ine kadarki süreci anlat›ld›. Sinevizyongösterimiyle devam eden anma, söylenen marfllar veverilen yemekle sona erdi. Anmaya 54 kifli kat›ld›.❒ Özgürlük nöbetinde 44. haftaAlmanya Köln Dom kilisesi önünde her cumartesigünü Anadolu Federasyonu yöneticilerinin tutukluluklar›n›nprotesto edilmesi amac›yla yap›lanözgürlük ça¤r›s› eylemi 44. kez yap›ld›.Nurhan, Cengiz ve Ahmet'in resimlerinin bulundu¤upankart›n aç›ld›¤› eylemde, mahkemelerdekien son geliflmelere dair bildiriler da¤›t›ld›. Türkçeve Almanca sloganlar›n at›ld›¤› eylemde ayr›ca FarukEreren'e Özgürlük dövizleri tafl›nd›. Her haftaüç gün görülen mahkemelere kat›l›m ça¤r›s› yap›ld›.❒ "Birlik Spor" fiampiyon OlduLondra’da Anadolu Halk Kültür Merkezi bünyesindeçal›flmalar›n› sürdüren Birlik Spor, TKFF(Türk Kürt Futbol Federasyonu) federasyon kupas›n›kazand›.Birlik Spor, kardeflli¤in ve sporun bir meta halinegelmemesinin örne¤i olarak sa¤lad›¤› baflar›-lar›na, yenilerini eklemek için önümüzdeki sezondadaha güçlü bir flekilde futboldaki yerini alaca¤›-n› belirtti.Önümüzdeki haftalarda Birlik Spor TKFF 1.Küme ikinci ve üçüncüsünü belirleyecek maçtaGençli¤in Sesi ile karfl›laflacak.52


❒ Anadolu Gençlik:Tutuklananlar SerbestB›rak›ls›nStutgart Anadolu Gençli¤i, 18 May›s 2010tarihinde Gençlik Federasyonu'na yönelik bask›ve sald›r›lara iliflkin aç›klama yapt›.AKP hükümetinin polisiyle, askeriyle, sivilfaflistleriyle gençli¤e savafl açt›¤›n› söyleyenAnadolu Gençlik, Gençlik Federasyonu’nun2009’dan bu yana u¤rad›¤› sald›r›lar› s›ralad›.Gençlik Federasyonu’nun "Bugün yaflad›¤›m›zsald›r› ilk de¤ildir. Dev-Gençliler halktan beslenir,halk›n kültürüyle yaflar. 40 y›ll›k tarihimizdehiçbir sald›r›da geri çekilmedik. Biz kültürümüzüyar›nlara tafl›mak için her türlü sald›r›yagö¤üs gerdik. Sald›r›lar› defalarca bofla ç›kard›k,yine ç›karaca¤›z" sözüne sahip ç›kt›klar›n›söyleyen Anadolu Gençlik, tutuklananlar›n serbestb›rak›lmas›n› istedi.❒ Avrupa Parlementosu'naSoru ÖnergesiYunanistan Sol Birlik Partisi milletvekili NikolasChountis, 29 Nisan 2010 tarihinde Ferhat Tüzel ve BernaY›lmaz ile ilgili Avrupa Parlementosu'na soru önergesi verdi.Verilen önergeyi yay›nl›yoruz:Konu: Üniversite Ö¤rencisi Ferhat Tüzel Ve BernaY›lmaz'a Türk Yetkililerince Yap›lan Kötü MuameleFerhat Tüzel ve Berna Y›lmaz adl› iki ö¤renci, Abdi ‹pekçiKapal› Spor salonunda Baflbakan Tayip Erdo¤an konuflurken"Paras›z E¤itim ‹stiyoruz – Alaca¤›z" yaz›l› bir pankartaç›p Türkiye'de üniversitelerin özellefltirilmesini protesto ettikleriiçin 14 Mart 2010 tarihinden beri tutuklular. Gözalt›-na al›nd›ktan sonra polis taraf›ndan darp edildiklerini veiflkenceye u¤rad›klar›n› söyleyerek flikayette bulundular.KOM‹TEYE SORULUR:‹ki ö¤rencinin derhal serbest b›rak›lmas› için acilen hangimüdahaleleri yapacaks›n›z?AVRUPA’daki B‹ZYaflad›¤›m›z Avrupa ülkelerinde,çeflitli sorunlar›m›z var.Çocuklar›m›z› istedi¤imiz gibie¤itebilmek için, kültürümüzü, de-¤erlerimizi yaflatabilmek ve bu kültürüçocuklar›m›za da verebilmek için,›rkç›-ayr›mc› politikalara karfl› direnebilmekiçin, yaflad›¤›m›z ekonomiksorunlara karfl› mücadele edebilmekiçin, sosyal, kültürel faaliyetlerdebulunabilmek için, zor günümüzdeyan›m›zda bizi sahiplenen güvenebilece¤imizdostlar›m›z›n olmas›için ve daha say›labilecek bir çok fleyiçin örgütlü olmaya ihtiyac›m›z var.Yine, ülkemizde faflizme, emperyalizme,bask› ve sömürüye karfl›sürmekte olan mücadeleye destekolabilmek için; dünya halklar›-n›n üzerine ya¤d›r›lan emperyalizminbombalar›na karfl› ç›kabilmekiçin, ezilen halklarla dayan›flmaiçinde olabilmek, Filistin, Irak, Afganistan,Latin Amerika'n›n, Asya'n›nyoksul halklar›n›n yan›ndaolabilmek için örgütlü olmaya ihtiyac›m›zvar.Örgütlü olman›n gereklili¤inikimsenin reddedece¤ini sanm›yoruz.Egemen s›n›flar nas›l örgütlüise, bizler de ezilen halklar olarak,yaflad›¤›m›z ülkelerde örgütlenmekzorunday›z. Anadolu Federasyonu,çeflitli kültür derneklerimiz bizimyukar›da sayd›¤›m›z ihtiyaçlar›m›z›karfl›lamam›z için kurulmufl örgütlerimizdendir.ÖRGÜTLÜOLMAKFEDAKARLIKLAMÜMKÜNDÜRPeki, örgütlü olman›n gerekleriniyerine getiriyor muyuz?Önemli olan da budur. Örgütlüolman›n gereklerini yerine getirmiyorsak,örgütlü oldu¤umuz kurumda tam olarak ifllevini yerine getirmiyordemektir. E¤er ben sorumlulu¤umuyapm›yorsam o ifl yap›lmayacakdiye düflünmeliyiz. Bir örgütlülükiçinde hiçbir fleyi baflkas›ndanbeklememeliyiz. E¤er yap›lacak birifl varsa “nas›l olsa birileri yapar”diye düflünmemeliyiz. Öyle düflündü¤ünüzdeemin olun ki o ifl yap›lmayacakdemektir. Çünkü sen öyledüflünüyorsan baflkas› da öyle düflünecektir.Oysa “ben yapmal›y›m”diye düflünmeye bafllad›¤›m›zdaörgütlülük içinde yap›lmad›k hiçbirifl kalmayacakt›r. Sen böyledüflünürsen baflkalar› da senin gibidüflünecektir. Örgütlü olmak,fedakar olmay› gerektirir. Sen fedakarolmazsan, baflkas›nda fedakarl›karama.Örgütlü olman›n gere¤ini yerinegetirmek ayn› zamanda yeniinsanlar örgütlemektir. Bununiçin, tek iflimizin bu olmas› da gerekmiyor.Bir iflte çal›fl›yor olabiliriz,iflçi, esnaf, ev kad›n› olabiliriz,çal›flt›¤›m›z iflyeri bize ayn› zamandabir sosyal çevre sunar, oturdu¤umuzbölge bize yine bir sosyalçevre sunar.Kendi yaflam›m›zdan bafllayarak,yaflad›¤›m›z dünyadaki olumsuzluklar›de¤ifltirmeye aday olmal›y›z.Bunun için, küçük fedakarl›klardankaç›nmamal›y›z.Say›: 217Yürüyüfl23 May›s201053


değinmeleryeniSana güle güledemiyoruzMuammer Güler!AKP iktidar› kendi dümen suyundagiden, tekellerin ç›kar› için ‹stanbul’ukana bulayan bir halk düflman›n›daha terfi ettirdi. Ona giderken“güle güle” demiyoruz elbette.Giderken, yoksul gecekondubölgelerine yapt›¤› operasyonlar, 1May›slar› kana bulamas›yla, onlarcagecekondu y›k›m› ve y›k›m s›ras›ndaestirdikleri faflist terör ile hat›rlayca¤›zonu hep. ‹stanbul’un iflçileri,gençli¤i, mahalleleri, evleri hileile y›k›lan Çingeneleri onu iyiliklehat›rlamayacak elbette. Hay›rl›görevler dilemesin kimse sak›n. Yenigörevinde daha çok kan dökecek,halka daha çok sald›racakt›r. O dabelli.Konufluyorsanki mahalle bakkal›!Deniz Baykal’›n kaset meselesinin“bir AKP komplosu” oldu-¤unu aç›klamas› üzerine Tayyip Erdo¤ankarfl› sald›r›ya geçip flu aç›klamay›yapt›. "Bu iflleri meflru görmegayreti içinde olanlar var... Bumemleketi ayakta tutan en önemligüç toplumsal ahlak›m›zd›r. Efllerineihanet edenleri biz hiçbir zamanbu toplumun içinde kalk›p da ma¤durolarak göremeyiz..”Adam›n iktidar› döneminde, Türkiye’defuhufl, Türkiye tarihinin enyayg›n düzeyine ulaflm›fl, lüks semtlerdengecekondular›n sokaklar›nakadar her yere yay›lm›fl,uyuflturucu alm›fl bafl›n› gitmifl,çocuk istismarc›l›¤› gibi cinsel sapk›nl›klar›nen uç biçimleri yay›lm›fl,Siirt’teki olay gibi, illerde, ilçelerdebugüne kadar duyulmam›fl, görülmemiflahlaks›zl›klar yaflan›yor, bunlar›nhiçbiri “toplumsal ahlak›m›za”zarar vermiyor... o da kalkm›fl Baykal’›neflini aldatmas›yla u¤rafl›yor...‹nsan›m›z bazen güzel veriyordersini flu burjuva politikac›lara..Gelmifl, ben TBMM baflkan›y›mdiye kostaklan›yor emekçininönünde... O “iyi” diyor sadece...Öyleysen öylesin, bana ne!Sonra hesab›n› soruyor “sufli”cilere.Niyet olmay›nca...Alevilik ders kitaplar›na girecek...Birkaç y›ld›r bunu tekrarlay›pduruyorlar. Ama “bu sene deolmayacak”m›fl. Bakan Faruk Çelik,ders kitaplar›ndaki Alevilikbölümleriyle ilgili çal›flmalar›nteknik olarak bafllad›¤›n›, ancakönümüzdeki ders y›l›na yetiflemeyece¤inisöylemifl.Niyet olmay›nca, böyle a¤›ra¤›r ilerler ifller..Hatta bazen de hiç ilerlemez,ilerliyormufl gibi görünüm verilir.

More magazines by this user
Similar magazines