Kültür Sanat 27 May›s 2013

yarin.com.tr

Kültür Sanat 27 May›s 2013

GAZETEM‹Z‹www.facebook.com/YarinGazetesi www.twitter.com/YarinGazetesi06 ’dan www.yarin.com.trtakip edebilirsinizPolisin hava gücüne‘helikopter’ deste¤i27 MAYIS 2013 PAZARTES‹Elektronikortamflüpheleriart›rd›HABER‹ 16’DAGümrüklerdekaçakç›laratolerans yokEmniyet Genel Müdürlü¤ü Havac›l›kDairesi Baflkanl›¤›'n›n hava araçlar›ndanoluflan filosu, sözleflmesi imzalanan ve buy›l teslim al›nmas› planlanan 15 hafif tiphelikopter, 2 sikorsky ile keflif, gözetleme,personel ve malzeme naklinde kullan›lacakçift motorlu uçakla büyüyecek. S.16’DAHABER‹ 18’DEHABER‹ 18’DEÇANKAYABELED‹YES‹ÇOCUKLARASAH‹P ÇIKIYORHABER‹ 15’DEKALE‹Ç‹NDE TAR‹HYEN‹DENCANLANIYORHABER‹ 17’DEOT‹ST‹KÇOCUKLARAUMUT IfiI⁄IOLDULARHABER‹ 19’DA


2YARIN SineMagazinHülya Avflar Cannes’da“K›rm›z› hal›da” yürüdüCANNES - MustafaYalç›n - Türk sinemas›n›nünlü ismi Hülya Avflar, 66.Cannes Film Festivali’nde,†buy›l “k›rm›z› hal›da” yürüyendünyaca ünlü y›ld›zlar aras›ndayerini ald›.Ünlü bir mücevhermarkas›n›n “Türkiye tan›t›melçisi” olarak festivale kat›lanAvflar, “k›rm›z› hal›” geçidis›ras›nda güzelli¤iyle dikkatiçekti.Sanatç› Hülya Avflar, festivaldeTürk stand›n› ziyaretis›ras›nda AA muhabirininsorular›n› yan›tlad›.“Türkiye tan›t›m elçisi”oldu¤u mücevher markas›n›ngenel tan›t›m› için bu y›l festivalegeldi¤ini belirten Afflar,“Buraya gelmiflken Türkstand›n› ziyaret etmek benimiçin çok keyifli oldu.Stand›m›z›n yeri çok güzel,burada Türklerle birlikte olmakçok keyifli. Cannes’da festivalinorganizasyonuyla ilgilidetaylar› daha iyi görmekimkan›na sahip oldum” dedi.Bu y›l festivalde Türk filmiolmamas›na üzüldü¤ünü ifadeeden Avflar, “Türk filmi olmas›gerekirdi. Allah’tan Nuri BilgeCeylan ve Fatih Ak›nlar bizimburalarda yüzümü güldürüyor”ifadesini kulland›.“Daha önce de festivalegeldi¤ini ancak bu kadar içinegirmedi¤ini” söyleyen Avflar,“Daha önce uzaktan takipetmifltim. Organizasyon çokgüzel, k›rm›z› hal›da yürümekbile çok keyifliydi. ‹nsanlar›yormadan bu organizasyonuyap›yorlar. Kim oldu¤um bilinmedi¤ihalde çok ilgi ve sayg›gördüm. Frans›z bas›n›n ilgisinigörmek kad›n ve sanatç›olarak hofluma gitti” diyekonufltu.Festivalde yar›flmaya kat›lanbir Amerikan filmi seyretti¤inidile getiren Avflar, “Buradafilm seyretmek çok kolayolmuyor, çok konsantreolam›yor insan. Ancak öneç›kan filmleri zaman içindeseyrediyorum” dedi. (AA)MarkTwainMizahÖdülü,Burnett’inoldu27 May›s 2013PazartesiWASH‹NGTON- ABD’deki Mark TwainMizah Ödülü, ünlü komedyen Carol Burnett’everildi.Kennedy Sahne Sanatlar› Merkezi, ülkedemizah alan›nda verilen en önemli ödülün, 80yafl›ndaki Burnett’e 20 Ekim’deWashington’da düzenlenen törende takdimedilece¤ini aç›klad›.Kennedy Merkezi Baflkan› DavidRubenstein, Burnett’i “benzersiz ve çoksevilen bir komedyen” olarak niteledi.Burnett ise sevincini, ödüle lay›kgörüldü¤üne inanamad›¤›n› söyleyerek dilegetirdi.Oyunculuk kariyerine 1959’daBroadway’de sahnelenen “Once Upon aMattress” oyunu ile bafllayan Burnett,1967’den 1978’e kadar aral›ks›z devameden “The Carol Burnett Show” ile dünyagenelinde tan›nm›flt›.Burnett, CBS kanal›nda her hafta yaklafl›k30 milyon izleyiciyi ekran bafl›na çeken program›ndaLucille Ball, Jimmy Stewart,Ronald Reagan ve Betty White gibi isimlerikonuk etmiflti.Mark Twain Mizah Ödülü, daha önce BillCosby, Steve Martin, Tina Fey ve EllenDeGeneres gibi komedyenlere verilmiflti.(AA)sinema rehberiAnkara Cinemaximum Atlantis(Bat›kent)(312) 2556672Kral Yolu, H›zl› ve Öfkeli, Umut Üzümleri,Ko¤ufl Akademisi, MuhteflemGatsby, Kimlik H›rs›z›, Son AyinBölüm 2, Iron Man 3, El-CinAnkara Nata&Vega Prestige (Mamak)(312) 5542626H›zl› ve Öfkeli, Muhteflem Gatsby,Ko¤ufl Akademisi, Ç›lg›n Do¤umgünü,Kimlik H›rs›z›, Kod Ad› Olympus, MaxMaceralar›: Dinoterra, Pas ve Kemik,Iron Man 3, Eski Dostlar, Lanetli Kan,Crood'larAnkara Cinemaximum ANKAmall(Akköprü) (312) 5411444H›zl› ve Öfkeli, Güllerin Köpü¤ü,Muhteflem Gatsby, Son Ayin Bölüm 2,Kod Ad›: Olympus, Ç›lg›nDo¤umgünü, Son Ayin Bölüm 2,Kimlik H›rs›z›, Kod Ad›: Olympus, MaxMaceralar›: Dinoterra, Pas ve Kemik,Iron Man 3Ankara Büyülü Fener Bahçelievler(Bahçelievler) (312) 2129296H›zl› ve Öfkeli, Umut Üzümleri,Güzelli¤in On Par' Etmez, Kod Ad›:Olympus, Akl›m› Oynataca¤›m, IronMan 3Ankara Bilkent Prestige (Bilkent)(312) 2661632H›zl› ve Öfkeli, Zoraki Radikal,Muhteflem Gatsby, Ben ve Sen, KodAd›: Olympus, Iron Man 3, HayatAvc›s›Ankara Optimum Avflar (Eryaman)(312) 2803494›zl› ve Öfkeli, Ko¤ufl Akademisi, UmutÜzümleri, Son Ayin Bölüm 2, BirHikayem Var, Iron Man 3, Oblivion,Selam,Ankara Cinemaximum Antares (Etlik)(312) 3259060Kral Yolu, Vazgeçemem Senden, H›zl›ve Öfkeli, Ç›lg›n Do¤umgünü, Ko¤uflAkademisi, Muhteflem Gatsby, MaxMaceralar›: Dinoterra, Iron Man 3, El-Cin, SelamAnkara Metropol Avflar (K›z›lay)(312) 4257478Son Ayin Bölüm 2, Eksik Sayfalar,Kod Ad›: Olympus, Bir Hikayem Var,Iron Man 3, Zoraki ‹kili, El-Cin,Hükümet Kad›nAnkara Moviecity (Keçiören)(312) 3580607Iron Man 3, Max Maceralar›:Dinoterra, El-Cin, SelamAnkara Forum Cinema Pink (Etlik)(312) 5780022Kod Ad›: Olympus, Gitme Baba, EksikSayfalar, Zoraki ‹kili, Iron Man 3,


27 May›s 2013PazartesiBOLU - Bolu EmniyetMüdürü Sabri Durmufllar,Bolu Da¤›’nda trafikkazalar›n› önlemek içinçal›flt›klar›n› belirterek,“Al›nan önlemler ve kontrollerneticesinde 2012 y›l›ilk dört ay›nda 273 olantrafik kazas› say›s› 2013y›l› ayn› döneminde yüzde19 azalarak 221’e düfltü”dedi.Karamanl›Mahallesindeki sosyaltesislerde düzenlenentoplant›da il emniyetmüdürlü¤ü taraf›ndanhaz›rlanan, “Spor EngelTan›maz”, “KomfluKollama”, “Güvenli KentHuzurlu Yaflam”, “PolisÖ¤renci El Ele Sa¤l›kl› Birgelece¤e”, “Bize Güvenin”,“Vefa Zaman›”, “Yal›n›zDe¤ilsiniz” gibi projelerhakk›nda bilgi verildi.‹l Emniyet MüdürüDurmufllar, toplant› sonras›ndagazetecilere yapt›¤›aç›klamada toplumunhuzur ve güvenli¤i içinçal›flmalar yapt›klar›n›,yap›lan projelerintoplumun büyük bir k›sm›taraf›ndan büyük ilgigördü¤ünü söyledi.TEM otoyolu ve D-100karayolunda meydanagelen trafik kazalar›nayönelik çal›flmalar›nyap›ld›¤›n› belirtenDurmufllar, kazalar›n yo¤unoldu¤u bölgelerde ekiplerinH‹CR‹ RUM‹ ‹msak : 03 27 ‹kindi : 16 47Yaflam17 Recep 14 May›s31434 1429Günefl : 05 18 Akflam : 20 16Ö¤le : 12 53 Yats› : 21 57 YARINBolu Da¤›’nda trafikkazalar› azald›h›z ve emniyet kemeri kontrolüyapt›¤›n›, yap›lan h›zkontrollerinde radarayakalan sürücülerin cezaiifllemlerinin k›sa süredeiflleme konuldu¤unu vurgulad›.Radar uygulama saatiningündüz ekip bafl›na 6saate ç›kt›¤›n› hat›rlatanDurmufllar, “Bu süreEmniyet GenelMüdürlü¤ünün 2015hedefindeki süreye denktir.Uygulamada veriler elektronikortamda saklanmakta.Uygulama verilerininanalizi ile zaman içindeihlallerin yo¤un oldu¤usaatler, araç cinsleri ve h›zoranlar› belirlenecek veradar uygulama yer vesaatleri en uygun flekildeayarlanabilecek” diyekonufltu.Trafikte seyredenaraçlar›n düzenli kontrolleritrafik kazalar›n›nazalmas›nda önemli biretken oldu¤unu belirtenDurmufllar, flöyle konufltu:“2012 y›l›n›n ilk dörtay›nda 16 bin 688 araçkontrol edilmifl iken 2013y›l›nda bu say› bir öncekiy›la göre yüzde 84oran›nda bir art›fl ile 30 bin695’e ç›km›flt›r. Al›nanönlemler ve kontroller neticesindeBölge Trafik veDenetleme fiubeMüdürlü¤ü sorumlulukalan›nda 2012 y›l› ilk dörtay›nda 273 olan trafikkazas› say›s› 2013 y›l› ayn›döneminde yüzde 19azalarak 221’e düfltü.2012 y›l› içerisinde devletkarayollar› ve TEM otoyolunda16 ölümlü, 307yaralanmal› ve 625 maddihasarl› olmak üzere toplam948 trafik kazas› meydanageldi. Bu kazalarda 846kifli yaraland› ve 28 kiflihayat›n› kaybetti.”Durmufllar, vatandafllar›kontör doland›r›c›l›¤›n›nyan› s›ra çeflitli unvanlarlaalt›n ve para isteyenkiflilere karfl› uyard›. (AA)Van’da silahl› soygun tatbikat› gerçe¤ini aratmad›VAN - Van EmniyetMüdürlü¤ünce düzenlenen “silahl›soygun” tatbikat›, polise hareketlidakikalar yaflatt›.Kentte meydana gelebilecekasayifl olaylar›na karfl›n motorizeekiplerin hareket kabiliyetini testetmek isteyen ‹l EmniyetMüdürlü¤ü, polislerden habersiz,kapsaml› bir tatbikat gerçeklefltirdi.Özellikle flehir merkezindedevriye görevi yürüten ekiplerdenhabersiz yap›lan tatbikatta,senaryo gere¤i, 155 Polis ‹mdathatt›na gelen “silahl› soygun”ihbar› üzerine çeflitli birimlere ba¤l›42 motorize ekip harekete geçirildi.Kar maskeli ve silahl› 4 h›rs›z›nsoygunu gerçeklefltirdikten sonraaraçla kaçt›¤› bilgisinin telsizdenanons edilmesi üzerine polis ekiplerizanl›lar›n yakalanmas› içinçal›flma bafllatt›.Kentin tüm girifl-ç›k›flnoktalar›n›n kontrol alt›na al›nd›¤›tatbikatta, olay yeri inceleme ekibide zanl›lar›n kimliklerini belirlemeyeçal›flt›.MOBESE’lerden de takip edilenarac›n ‹skele Caddesi’nde seyirhalinde oldu¤unu tespit edenekipler, arac› takibe bafllad›. (AA)fiemdinli Davas›san›¤› 2 astsubayahapis cezas›VAN - Van 3. A¤›r CezaMahkemesi, san›k astsubaylar AliKaya ve Özcan ‹ldeniz ile itirafç›Veysel Atefl’e, “Suç ifllemek içinkurulmufl örgütün üyesi olmak”suçundan ayr› ayr› 1 y›l 10 ay 27gün hapis cezas› verdi.Hakkari’nin fiemdinli ilçesinde 9Kas›m 2005’te Umut Kitapevindemeydana gelen patlamadan sonratutuklanan ve 39 y›l 10 ay 27’flergün hapis cezas›na çarpt›r›lan astsubaylarAli Kaya ve Özcan ‹ldenizile terör örgütü PKK†itirafç›s›Veysel Atefl hakk›nda verilenkarar›n, Yarg›tay 9. CezaDairesi’nce bozulmas›n›n ard›ndanyeniden bafllayan davan›n ikinciduruflmas›, Van 3. A¤›r CezaMahkemesinde görüldü.San›klar›n kat›lmad›¤›duruflmada, Mahkeme Baflkan›Behçet Afl›lar, Yarg›tay 9. CezaDairesi’nin bozma karar›n› ve iddiamakam›n›n esas hakk›ndaki mütalaas›n›okudu.Müflteki avukat› Murat Timur, ilkduruflmadaki savunmalar›n› tekrarederek, mahkemenin “direnme”karar› vermesini istedi.San›klar›n avukat› YurdakanY›ld›z da Yarg›tay’›n bozmakarar›na uyulmas› gerekti¤ini bildirdi.Mahkeme heyeti ise Yarg›tay 9.Ceza Dairesinin 01 Ekim 2012tarihli “bozma” karar›na direnilmesinioy birli¤iyle kabul ederek,yap›lan yarg›lama ve toplanandeliller sonucunda san›klar AliKaya, Özcan ‹ldeniz ve VeyselAtefl’in, “Suç ifllemek için kurulmuflörgütün üyesi olmak” suçundanayr› ayr› 1 y›l 10 ay 27 gün hapiscezas›yla cezaland›r›lmas›na hükmetti.(AA)


4YARINPanorama Bursa1326, cihandevletine gidenyolu anlatacakBURSA - Osmanl› Devleti’ninbeylikten cihan devletine geçifl süreci,Bursa’da kurulacak “Panorama Bursa1326” adl› tam panoramik müzede üçboyutlu olarak anlat›lacak.Osmangazi Belediye Baflkan›Mustafa Dündar, kentte bir oteldedüzenledi¤i proje tan›t›mtoplant›s›nda, Bursa’n›n köklü tarihinianlatmak, canland›rmak ve gerçekihtiflam›yla gözler önüne sermek için 4y›ld›r çal›flt›klar›n› söyledi.Dünyada 30 panoramik müzebulundu¤unu belirten Dündar, yaklafl›k100 y›ld›r var olan bu yap›lardan enönemlilerinin, Osmanl›-Rus Savafl›’n›anlatan “K›r›m Savafl›”, “WaterlooSavafl›”, “Napolyon’un MoskovaSavafl›”, “Plevne Müdafaas›” ile“Mesdag” müzeleri oldu¤unu bildirdi.Dündar, dünyan›n ilk tampanoramik müzesinin, ‹stanbul’daki“Fetih 1453” oldu¤u bilgisini vererek,flöyle konufltu:“Panorama Bursa 1326, dünyadakiikinci tam panoramik müze olacak.Müze, belediyemiz taraf›ndan Ebu‹shak Tarih ve Kültür Park›’nda 2 bin500 metrekare alanda kurulacak.Eskiz çal›flmalar› yap›lan müzenin anatemas›, Bursa’n›n fetih günü olacak. 6Nisan 1326’daki fetih an› tümcanl›l›¤›yla resmedilecek. Panoramikmüze, 360 derece dairesel döndü¤üiçin referans noktas› olarak SaltanatKap›’y› belirledik. Fethi gerçeklefltirenOrhan Bey’in fetih an›ndaki durumuda burada ayr›nt›l› olarak tasvir edilecek.Bursa’n›n varoluflunun simgesidurumundaki de¤erlerimiz de manevianlamlar›na uygun olarak kullan›lacak.‹nflallah 3 y›l sonra Bursa, kal›c› vekendine çok yak›flacak tarihi müzeyekavuflmufl olacak.”Çal›flmaya, Tarihçi Prof. Dr. Halil‹nalc›k’›n da katk›da bulunaca¤›n› dilegetiren Dündar, yap›m› için 20 milyonlira harcanacak müzede, Cilimbozderesi, P›narbafl suyu, Gökdere gibikentin önemli alanlar›n›n da tasviredilece¤ini anlatt›.Müzede yer alacak 16 tabloda,beylikten cihan devletine uzanansürecin yans›t›laca¤›n› vurgulayanDündar, flunlar› kaydetti:“Bursa’da kabri bulunanpadiflahlar›n dönemlerine ait eserler vebilgiler, tablolarla anlat›lacak.” (AA)‹ZM‹R - Senem Yaz›c›-Romanlar›nda anlatt›¤› flehir vemekanlar›n k›sa sürede ilgi oda¤›olmas›n› sa¤layan yazar‘’Cehennem’’de, dinler ve sembollerkonusunda uzman Robert Langdonkarakterinin Floransa’dan ‹stanbul’auzanan gizemli serüvenini anlat›yor.Kapa¤›nda Floransa’daki Santa Mariadel Fiore Bazilikas›’n›n foto¤raf› yeralan ve Floransa’n›n simgelerinden“‹lahi Komedya”n›n yazar› Dante’yeve eserinin üç bölümünden biri olan“Cehennem”e at›fta bulunan romanda,gizemli ve heyecanl› olaylar›n 150sayfal›k son bölümü ‹stanbul’da geçiyor,olaylar›n dü¤ümü Ayasofya’daçözülüyor.‹stanbul, ilk gündendünya bas›n›ndaDan Brown’›n kitaplar›nda mekanve sanat eserlerinin kullan›m›n›n titizli¤ineve baflar›s›na dikkati çekenelefltirmenler, yazar taraf›ndan “iflaretedilen” her noktaya yo¤un ilgi gösterildi¤inibelirtiyor.The New York Times Gazetesi,roman›n okuyucuyla bulufltu¤u ilk günyay›mlad›¤› de¤erlendirmede, kitaptaad› geçen Floransa, Sienna ve ‹stanbul’aat›fta bulunarak,“Cehennem’’de, ola¤anüstü konumlar›nedeniyle büyük önem ile tarihive kültürel birikime sahip üç flehirseçilmifl ve Robert Langdon bizi bukentlerde adeta bir tur rehberi vesanat elefltirmeni gibi dolaflt›r›yor”ifadelerine yer verdi.TurizmThe Guardian Gazetesi de “Kitaptaad› geçen üç flehirden ikisi ‹talyan.Üçüncü flehir ise hem Asya’da hemAvrupa’da olmas›yla çok özel” yorumunuyapt›.Gazete ayr›ca, kitab›n özellikleFloransa ve ‹stanbul’un ziyaretçisay›lar›n› art›raca¤›n› da savunarak,Floransa yerel makamlar›n›n, bu y›lturist say›s›n›n kitaba ba¤l› olarak enaz yüzde 10 oran›nda artmas›n› bekledi¤iniyazd›.27 May›s 2013Pazartesi“CEHENNEM”Ayasofya’y›turizm cennetineçevirecek”Da Vinci fiifresi” kitab›yla önemli sat›flrakamlar›na ulaflan ve olaylar›n geçti¤imekanlar›n ziyaretçi say›s›n› art›ran yazarDan Brown’›n ABD ve Avrupa’da ile ayn›anda sat›fla sunulan “Cehennem” (‹nferno)adl› roman›n›n, ‹stanbul’un, özellikle deAyasofya Müzesi’nin ziyaretçi say›s›n› birkaçkat›na ç›karmas› bekleniyor.Ayasofya Müze Müdürü CengizAA muhabirinin sorular›n›yan›tlayan Ayasofya Müze MüdürüHayrullah Cengiz, Brown’›n “DaVinci fiifresi”nin ard›ndan, LouvreMüzesi’nin ziyaretçi say›s›n›n 10 milyonart›¤›n› belirterek, yeni roman›n daAyasofya’n›n ziyaretçi say›s›n› yükseltmesinibeklediklerini söyledi.Ayasofya’y› geçen y›l 3 milyon 250bin kiflinin gezdi¤ini ve bu say›ylaTürkiye’de en fazla ziyaret edilenmüze olduklar›n› ifade eden Cengiz,bu y›l›n ilk 5 ayl›k döneminde degeçen y›la oranla yüzde 25’lik art›floldu¤unu, bu olumlu gidiflata kitab›nyapaca¤› etkiyle birlikte rekor rakamlaraulafl›labilece¤ini kaydetti.Brown’›n dünyaca tan›nan bir edebiyatç›oldu¤unu hat›rlatan Cengiz,kitab›n baflar›s›n› ve ulaflaca¤› kiflisay›s›n› görmek gerekti¤ini belirterek,“Kitab›n okur say›s›n›n artmas›, ayn›flekilde bizim de ziyaretçi say›m›z›art›racakt›r” dedi.Cengiz, eserin sinemaya uyarlanmas›nayönelik bir soru üzerine de,Ayasofya’n›n çok önemli bir eseroldu¤unu ve kendilerinin çok çokistisnai durumlar d›fl›nda, böyle önemlibir alan›n film platosu olarakkullan›lmas›na s›cak bakmad›klar›n›söyledi.‹stanbul’un tarihi zenginli¤ianlat›l›yorBrown’›n “Cehennem”i, 369. sayfadan,sona erdi¤i 461. sayfaya kadar‹stanbul’da geçiyor. Roman›n kahraman›Langdon, bir yandan gizemliolaylar› çözmeye çal›fl›rken, di¤er yandanda ‹stanbul’un tarihi dokusu,zenginlikleriyle ilgili saptamalardabulunup, özellikle Tarihi Yar›mada’y›detayl› flekilde tasvir ediyor.Romanda Ayasofya’y› “tart›flmas›zflekilde dünyan›n sekizinci harikas›”olarak tan›mlayan yazar, Notre-DameKatedrali’nden 700 y›l daha yafll› olanAyasofya’n›n “mistik bir ›fl›klaayd›nland›¤›n›” belirtiyor.Sultanahmet ve çevresinin geçmiflve bugünü bir arada yaflayandokusunu okura anlatan Brown,romandaki sorular›n yan›tlar›n› iseYerebatan Saray›’nda buluyor.Galata Kulesi, M›s›r Çarfl›s› gibibirçok mekan›n anlat›ld›¤› romanda,uluslararas› gizli bir teflkilat›n biyolojikterör eylemini bafllatmak için neden‹stanbul’u seçti¤ini kendine soranyazar, “Çünkü ‹stanbul Do¤u ileBat›’n›n karfl›laflt›¤› yer. Dünyadakibütün yollar›n tek kesiflme noktas›”ifadelerine yer veriyor. (AA)


27 May›s 2013PazartesiYARINBULMACAHaz›rlayan: Ercan BOSTANCIO⁄LU5Soldan sa¤a:1. At tüyünün rengi. – Madeni ya da k⤛t para üzerindekikafa resmi. 2. Korularda yaflayan ve eti için avlananbir kufl. – Bumbar, ba¤›rsak. 3. Rapor. – Sodyumunsimgesi. 4. Büyükler, ileri gelenler. 5. Damarlarda dolaflanhayati s›v›. – Yanm›fl olan. 6. Duvardaki tafl ya da tu¤la s›-ras›. – Topluluk, cemaat. 7. Rusçada evet. – Kulak iltihab›.– Eski M›s›r’da bir tanr›. 8. Soylu. – Ayg›t, alet. 9. Uzunboyunlu, kulpsuz küçük rak› sürahisi. 10. Güven. – Birhalk saz›. 11. Söz, lak›rd›, laf. – Temiz. 12. Menfaat. –Küçük gemi. 13. Küçük körfez. – Götürü veya toptan sat›.14. Ay›plama, takbih. – ‹ridyumun simgesi. 15. GüneyAmerika’n›n da¤l›k bölgelerinde yaflayan bir yük hayvan›.– Bir konuda direnme, ayak direme. 16. Vilayet. – Bir türya¤mur kuflu. 17. Duygu. – Soru sözü. 18. Çözümlemeli.19. Kesintilerden sonra geri kalan miktar, safi. – Tecrübeetme, s›nama. 20. Yönetim bak›m›ndan bir tür ba¤›ms›zl›-¤› olan büyük il. – Karn› doymufl olan kimse.Yukar›dan afla¤›ya:1. Türk müzi¤inde bir usul. – Düzenli iflleyen, aksamayan.– Artvin ilinin eski ad. 2. Yaz›. – Müslüman inan›fl›na göre,k›yamet günü bütün ölülerin toplanacaklar› yer. – Savafllardagiyilen z›rh. – Üflemeli bir çalg›. 3. Maydanozgillerden,hekimlikte gaz söktürücü olarak yararlan›lan birbitki. – ‹ri yap›l›. – Yanl›fll›k, yan›lg›. 4. Kafiye. – Sarmak,kavuflturmak. – Bir yerden al›p baflka bir yere götürme,aktarma, tafl›ma. 5. ‹yilik, ihsan, lütuf. – Eskidenokullarda uygulanan bir tür ceza. – Un, et ve bamya ileyap›lan bir Arap yeme¤i. 6. Tropikal Afrika’da yetiflen bira¤aç türü. – Bulufl. – Kum fal›. – Vietnam takviminde y›lbafl›.7. Hareket olaylar›n› inceleyen bilim dal›. – Volkanikkayaçlarda bulunan bir feldspat türü. 8. Dahil. – Yaz›dakimürekkebi kurutmak için dökülen çok ince ve renkli birtür kum. – Söylev. – Lahza. – Engel. 9. Önemi rollerdeoynayan genç oyuncu. – ‹car. – Bo¤an otundan ç›kar›lanve hekimlikte kullan›lan zehirli bir madde. – Molibdeninsimgesi. 10. Oldu¤undan büyük gösterme, abartma. – Çokgüçlü ›fl›k p›r›lt›lar› oluflturan, iletiflimde ve biyolojide yararlan›lan›fl›k kayna¤›. – Vücudun salg›lad›¤› tuzlu s›v›. –Eli aç›k, cömert.ÇÖZÜMÜBUGÜN11. SAYFADA12345678910111213141516171819201 2 3 4 5 6 7 8 9 10


6YARIN EkonomiTBMM - Y›lmaz, çözüm süreciylebirlikte özellikle Do¤u ve Güneydo¤uAnadolu’daki geliflmelere iliflkin AAmuhabirinin sorular›n› yan›tlad›.Kamu olarak son 10 y›lda Do¤uve Güneydo¤u’ya çok ciddi yat›r›mlaryapt›klar›n› söyleyen Y›lmaz, e¤itimdensa¤l›¤a, ulaflt›rmadan k›rsala birçok alanda yat›r›m yap›ld›¤›n› ifadeetti.Y›lmaz, ancak bir bölgenin, biryörenin sadece kamu yat›r›mlar›ylakalk›namayaca¤›n› ifade etti. Kuflunbir kanad›n›n kamu yat›r›mlar›, di¤erkanad›n›n ise özel yat›r›mlar oldu¤unubelirten Y›lmaz, kamu yat›r›mlar›-na çok ciddi sald›r›lar ve engellemeçabalar›na ra¤men inatla, ›srarla, kamuyat›r›mlar›na devam ettiklerinikaydetti. Özel yat›r›mlar›n, terörünoluflturdu¤u riskli ortamda, arzu ettikleriölçüde artmad›¤›n› dile getirenY›lmaz, ‘’Geçmiflte ciddi teflvikler,destekler sa¤lad›¤›m›z halde maalesefbu ortamdan dolay› özel yat›r›mlararzu etti¤imiz düzeyde artmad›. Özelyat›r›mlar da artt› ‘hiç artmad›’ diyemeyizama arzu etti¤imiz ölçüde olmad›,potansiyelimizi tam olarak kullanamad›k.Di¤er taraftan küçük veorta ölçekli yat›r›mlar gerçekleflti amaçok büyük ölçekli yat›r›mlar arzu etti-¤imiz ölçüde de¤ildi’’ diye konufltu.Y›lmaz, çok güçlü tevflik sistemiilan ettiklerini, Türkiye’yi 6 bölgeyeay›rd›klar›n›, Do¤u ve Güneydo¤u illerinindaha çok 6. bölge kapsam›ndaoldu¤unu an›msatarak, sözleriniflöyle sürdürdü:‘’Bu teflvikler, huzur ortam› ile debirleflti¤inde ve geçmiflten bugünealtyap› yat›r›mlar›na yapt›¤›m›z yat›-r›mlarla da birleflti¤inde özel sektöryat›r›mlar›nda çok daha güçlü bir ivmegörece¤iz. Çözüm süreci bu aç›-dan da çok önemli. Bölgenin geliflmesi,Türkiye’nin genel olarak kalk›nmas›,geliflmesi aç›s›ndan önemlioldu¤u gibi Do¤u ve Güneydo¤u içindaha da önemli. Buralarda çok dahafazla tahribat oluflturulmufltu. fiimditerörün ortadan kalkmas›yla, huzurve güven ortam›n›n pekiflmesiyleözel yat›r›mlarda ciddi bir art›fl bekliyoruz.Bunun ilk emarelerini de yat›-r›m teflvik belgelerinde görüyoruz.Bu y›l›n ilk 3 ay›ndaki baflvurularabakt›¤›m›zda, bir önceki y›la göre sabitsermaye tutar›nda yüzde 200 civar›ndabir art›fl var. Bunlar baflvurular,henüz reailize olmam›fl ama niyetgösteren bir öncü gösterge.Önümüzdeki süreçte özel sektör yat›-r›mlar›n›n ciddi ölçüde artaca¤›n›bekliyorum. Genel hacminin ötesindenitelikli yat›r›mlar›n, daha büyükölçekli yat›r›mlar›n artmas›n› bekliyorum.Bir ça¤r›da bulunmak istiyorum:TÜS‹AD, MÜS‹AD, TUSKON,TÜMS‹AD gibi bütün örgütlere, özelliklebüyük ölçekli firmalara ça¤r›dabulunmak istiyorum: Burada uzunsüredir kullan›lmam›fl bir potansiyelvar. Bu potansiyel, buraya yat›r›myapanlara da büyük karlar sunacakbir potansiyel. Genç, dinamik bir nüfusvar bölgede. Kamu yat›r›mlar›m›zbelli seviyeye gelmifl durumda. Ortado¤u,Kafkaslar, Asya ile daha rahatba¤lant›lar kurmak mümkün bu bölgede.Bütün bu avantajlar›n› düflündü¤ümüzdebu bölgeye yap›lacak yat›r›mlarkarl› yat›r›mlar olacakt›r.Ama flu var; bugüne kadar özelliklebüyük sermaye gruplar› bölgeye yeterinceilgi göstermediler. Gitseler,bu bölgeyi analiz etseler, inceleseler,görecekler ki burada çok karl› yat›-r›m imkanlar› var. Bu yeni süreçtehem daha karl› iflletmeler oluflmas›bak›m›ndan hem de bu huzur güvenortam›na onlar›n da katk› sunmas›bak›m›ndan özellikle büyük sermayegruplar›n›n bu bölgeye gitmesini temenniediyorum, ça¤r›da bulunuyorum.’’Y›lmaz, ifl dünyas› ile bir arayageldi¤inde bu ça¤r›y› yapt›¤›n› belirterek,teflvik sisteminin kendisinin,‘’bölgeye gelin, yat›r›m yap›n’’ fleklindebüyük bir ça¤r› oldu¤unu kaydetti.Kalk›nma ajanlar› kurduklar›na iflareteden Y›lmaz, bu ajanslar arac›l›-¤›yla hem yat›r›mc›lar› bilgilendirdiklerinihem de yat›r›m yapmak isteyenleribürokratik ifllemlerde, di¤er çal›flmalardayard›mc› olduklar›n› söyledi.(AA)27 May›s 2013PazartesiKalk›nma Bakan› Y›lmaz: “Güneydo¤u veDo¤u’da kullan›lmam›fl bir potansiyel varKalk›nma Bakan› Cevdet Y›lmaz, TÜS‹AD, MÜS‹AD, TUSKON, TÜMS‹AD ve büyük ölçekli firmalaraDo¤u ve Güneydo¤u’ya yat›r›m yapmaya davet etti. Y›lmaz, ‘’Terörün ortadan kalkmas›yla, huzurve güven ortam›n›n pekiflmesiyle özel yat›r›mlarda ciddi bir art›fl bekliyoruz. Bu y›l›n ilk 3ay›ndaki baflvurulara bakt›¤›m›zda, bir önceki y›la göre sabit sermaye tutar›nda yüzde 200 civar›ndabir art›fl var’’ dedi.Türkiye’ninyurt d›fl›varl›klar› artt›‹STANBUL - Türkiye’nin yurtd›fl› varl›klar› mart ay› sonu itibariyleyüzde 2,8 oran›nda art›flla 219,7milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde4,0 oran›nda art›flla 653,5 milyardolar oldu.Merkez Bankas›, 2013 y›l› martay›na iliflkin Türkiye’nin Uluslararas›Yat›r›m Pozisyonu (UYP) verileriniaç›klad›.2013 Mart sonu itibariyle Uluslararas›Yat›r›m Pozisyonu verilerinegöre, Türkiye’nin yurt d›fl› varl›klar›,2012 y›l sonuna göre yüzde2,8 oran›nda art›flla 219,7 milyardolar, yükümlülükleri ise yüzde 4,0oran›nda art›flla 653,5 milyar dolarolarak gerçekleflti. Türkiye’nin yurtd›fl› varl›klar› ile yurt d›fl›na olan yükümlülüklerininfark› olarak tan›mlanannet UYP, 2012 y›l sonundañ414,8 milyar dolar iken 2013 y›l›mart ay›nda ñ433,8 milyar dolaroldu. Varl›klar alt kalemleri incelendi¤inde,rezerv varl›klar kalemi2012 y›l sonuna göre 7,5 milyardolar art›flla 126,7 milyar dolar seviyesindegerçekleflirken, di¤er yat›-r›mlar kalemi ise 2,0 milyar dolarazald›. Di¤er yat›r›mlar alt kalemlerindenbankalar›n yabanc› para veTürk Liras› cinsinden efektif vemevduatlar›, 2012 y›l sonuna göreyüzde 10,0 oran›nda azal›flla 21,7milyar dolara geriledi. Yükümlülükleralt kalemleri incelendi¤inde,Mart 2013 itibariyle, yurt d›fl›ndayerlefliklerin yurt içinde do¤rudanyat›r›mlar› (sermaye ve di¤er sermaye)piyasa de¤eri ile döviz kurlar›ndakide¤iflimlerin de etkisiyle 2012y›l sonuna göre yüzde 2,2 oran›ndaart›flla 185,2 milyar dolara ç›kt›.(AA)


27 May›s 2013PazartesiEkonomiYARIN“Varl›k Bar›fl›” yasalaflt›Varl›k bar›fl›n›n da içinde yer ald›¤› Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunuile Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yapan Kanun Tasar›s›, TBMM Genel Kurulu’ndakabul edilerek yasalaflt›.TBMM - Kanuna göre, gelir tespitiyap›lmaks›z›n genel sa¤l›k sigortas›ya da bakmakla yükümlü oldu¤u kiflibulunmayanlar ile anne babas› olmayanTürk vatandafllar›ndan 18 yafl›n›doldurmayanlar, genel sa¤l›k sigortal›-s› olacak. Böylece 18 yafl›na kadarolan herkes, flarts›z olarak genel sa¤l›ksigortal›s› say›lacak.Türkiye’de ö¤renim gören yabanc›uyruklu ö¤renciler, ilk kay›t tarihindenitibaren 6 ay içerisinde talepte bulunursagenel sa¤l›k sigortas› kapsam›naal›nacak. Bu kifliler, prime esas günlükkazanç alt s›n›r›n›n üçte birinin 30günlük tutar› üzerinden prim ödeyecek.Ailenin Korunmas› ve Kad›na Karfl›fiiddetin Önlenmesine Dair Kanunhükümlerine göre hakk›nda koruyucutedbir karar› verilen ancak genel sa¤l›ksigortal›s› olmayan ve genel sa¤l›k sigortal›s›n›nbakmakla yükümlü oldu¤ukifli kapsam›na da girmeyen veya sigortakapsam›nda olup sa¤l›k yard›mlar›ndanyararlanamayanlar, bu hallerindevam› süresince gelir tespiti yap›lmaks›z›ngenel sa¤l›k sigortal›s› say›lacak.Türkiye’de 1 y›ldan fazla ikamet izniyleyaflayan yabanc› uyruklular›n genelsa¤l›k sigortal›s› olmalar› zorunluluktanç›kar›lacak.‹lgili kamu kurulufllar›n›n temsilcilerindenoluflan Sa¤l›k Hizmetleri Fiyatland›rmaKomisyonu’na, üniversitehastaneleri ile özel hastaneleri temsilenÇal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’ncabelirlenecek birer üye degirecek. Komisyon, kararlar›n› salt ço-¤unlukla alacak, kararlar Resmi Gazete’deyay›mlanacak. Komisyonca gerekligörülen hallerde, sa¤l›k hizmetlerinintürlerine göre birden fazla alt komisyonkurulabilecek.Vak›f üniversiteleri dahil sözleflmelisa¤l›k hizmeti sunucular›nca, Sa¤l›kHizmetleri Fiyatland›rma Komisyonu’ncabelirlenen sa¤l›k hizmetleri bedelineek olarak, genel sa¤l›k sigortal›-s› ve bakmakla yükümlü olduklar› kiflilerdensa¤l›k hizmeti sunucular›n›n giderlerive ürettikleri sa¤l›k hizmetlerininmaliyetleri, yap›lan sübvansiyonlargibi kriterler dikkate al›narak, tahsiledilecek ilave ücret tavan› bir kat›ndaniki kat›na ç›kar›lacak. ‹lave ücret tavan›n›belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkiliolacak.Üniversite hastanelerinde, mesaisaati d›fl›nda sa¤l›k hizmeti sunan ö¤retimüyesine ilave ücret verilecek.Yüksek ö¤retim kurumlar›n›n sa¤l›khizmeti sunucular›nda, ö¤retim üyeleritaraf›ndan mesai saatleri d›fl›nda verilensa¤l›k hizmetleri için kurumca belirlenmiflsa¤l›k hizmetinin bedelinin,poliklinik hizmetlerine bir kat›n›, di¤erhizmetlerde yüzde 50’sini geçmemeküzere üniversite yönetim kurulu karar›ylaö¤retim üyelerinin unvanlar› itibar›ylabelirlenen miktarda ilave ücretal›nabilecek. Ancak al›nacak ilave ücret,bir defada asgari ücretin iki kat›n›geçemeyecek. Bu oranlar› bir kat›nakadar artt›rmaya Bakanlar Kurulu yetkiliolacak. Kurum, bu kapsamda ilaveücret al›nmayacak sa¤l›k hizmetlerinibelirleyecek.Özel sektörde, Türkiye’den yurt d›-fl›na götürülen sigortal›lar için ödenecekprimin iflveren hissesinin 5 puanl›kk›sm›na isabet eden tutar Hazinetaraf›ndan karfl›lanacak. Bu hükümdenyararlanabilmek için; iflverenlertaraf›ndan verilmesi gereken ayl›kprim ve hizmet belgelerinin yasal süresiiçinde SGK’ya verilmesi, sigortaprimi tutarlar›n›n Hazine taraf›ndankarfl›lanmayan k›sm›n›n yasal süresiiçinde iflverenlerce ödenmifl olmas› veiflverenlerin SGK’ya prim, idari paracezas› ve bunlara iliflkin gecikme cezas›ve gecikme zamm› borcunun bulunmamas›gerekecek. Kuruma olanprim, idari para cezas›, gecikme cezas›ve gecikme zamm› borçlar›n› tecilve taksitlendiren iflverenlerle taksitlendirmeve yap›land›rma kanunlar›nagöre taksitlendiren ve yap›land›ran iflverenlerbu tecil, taksitlendirme ve yap›land›rmalar›devam etti¤i sürece yüzde5’lik avantajdan yararlanacak.Kanun, bölgesel istihdam teflvikiuygulamas›n›n hayata geçirilmesi kapsam›ndaBakanlar Kurulu’na, 6 puanakadar uygulanacak indirim oran›, indiriminsüresi ve sosyo-ekonomik geliflmifllikendeksine göre uygulanacak illeribelirleme yetkisi veriyor.Tar›m ‹flletmeleri Genel Müdürlü¤üCeylanp›nar Tar›m ‹flletmesi Müdürlü-¤ü’ne ait arazi içinde, göçer olarakadland›r›lanlar›n hak sahiplerinin iskanedilecekleri tafl›nmaza iliflkin düzenlemelerde yap›l›yor.Kanunla, yüksek ö¤retim kurumlar›n›nikinci ö¤retim yapan birimlerinde,mesai saatleri d›fl›nda fazla çal›flmayapan personele fazla çal›flma ücretiödenmesi de öngörülüyor.K‹T sözleflmeli personeline fazlaçal›flma ücreti ödenmesini temin etmekiçin 2013 Y›l› Merkezi Yönetim7Bütçe Kanunu’nun düzeleme yap›l›-yor.23 Haziran 1997’den önce kamuyat›r›m program›na al›nm›fl olup, düzenlemeninyürürlü¤e girdi¤i tarih itibar›ylaplanlama aflamas› geçmifl veihale süreci bafllam›fl olan, üretim veyaiflletmeye bafllam›fl olan projelerlebunlar›n gerçeklefltirilmesi için zorunluolan yap› ve tesisler, Çevresel EtkiDe¤erlendirmesi (ÇED) kapsam d›fl›ndaolacak.Kanuna göre, gerçek veya tüzel kiflilerce15 Nisan 2013 tarihi itibariylesahip olunan ve yurt d›fl›nda bulunan;para, alt›n, döviz, menkul k›ymet vedi¤er sermaye piyasas› araçlar› ile varl›¤›kanaat verici bir belgeyle ispat edilentafl›nmazlar, 31 Temmuz 2013’ekadar Türk Liras› cinsinden rayiç bedelle,bankalara veya arac› kurumlarabildirilecek ya da vergi dairelerine beyanedilecek.Bu k›ymetler, Vergi Usul Kanunuuyar›nca defter tutan mükellefler taraf›ndanbeyan tarihini takip eden aysonuna kadar kanuni defterlere kaydedilecek.Bilanço esas›na göre defter tutanmükellefler, bu madde hükümleri uyar›ncakanuni defterlerine kaydettiklerik›ymetler için pasifte özel fon hesab›açacaklar. Bu fon hesab›, sermayenincüz’ü addolunacak, sermayeye ilaved›fl›nda baflka bir amaçla kullan›lamayacak,iflletmenin tasfiye edilmesi halindeise vergilendirilmeyecek. Serbestmeslek kazanç defteri ile iflletme hesab›esas›na göre defter tutan mükellefler,söz konusu k›ymetleri defterlerindeayr›ca gösterecek. Bu varl›klar dönemkazanc›n›n tespitinde dikkateal›nmayacak.Vergi dairelerine beyan edilen varl›klarde¤eri üzerinden yüzde 2 oran›ndavergilendirilecek ve bu vergilendirmeninyap›ld›¤› ay› izleyen ay›n sonunakadar ödenecek.Banka ve arac› kurumlar, bildirimiizleyen ay›n 15. günü akflam›na kadarvergi sorumlusu s›fat›yla bir beyannameile ba¤l› bulundu¤u vergi dairesinebeyan edecek ve ayn› sürede ödeyecek.Bu vergiler hiçbir suretle gideryaz›lamayacak ve baflka bir vergidenmahsup edilemeyecek. (AA)


8YARIN Ekonomi27 May›s 2013Pazartesi‹HALE DUYURUSU TCDD ‹fiLETMES‹ GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü 2. BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄ÜTAfiINMAZ ‹HALE KOM‹SYONU BAfiKANLI⁄INDAN1- Ankara ‹li, Çankaya ‹lçesi, 3017-1685-1958 ada 1-52-39 say›l› parselde kay›tl›, Cebeciistasyon Sahas›nda bulunan 1.086,00 m 2 .lik tafl›nmaz üzerinde bulunan portatif dükkanlarve çay oca¤›-WC afla¤›da belirtilen ayl›k muhammen bedel ve geçici teminat bedellerüzerinden kiralanacakt›r.Kapal› Teklif Yöntemi ile taliplileri aras›nda kiralanmas› ifli 06-07-10/06/2013 tarihiPerflembe ,Cuma ve Pazartesi günü afla¤›daki listede belirtilen gün ve saatlerde ihale yap›lacakt›r.‹stekliler kat›lmak istedikleri tafl›nmazlara ait teklif dosyalar›n› belirtilen gün ve saate kadarvermek zorundad›rlar.2- ‹hale 06-07-10/06/2013 Perflembe, Cuma ve Pazartesi günü afla¤›daki listede belirtilensaatlerde 2. Bölge Müdürlü¤ü Tafl›nmaz ‹hale Komisyonunca yap›lacakt›r.3- ‹hale konusu tafl›nmazlar için Sözleflme imza tarihinden itibaren 31.12.2015 tarihinekadar geçerli olmak üzere sözleflme akdedilecektir.4- ‹haleye yerli istekliler kat›labilecektir.5- ‹haleye ait dokümanlar tafl›nmaz›n bulundu¤u mahaldeki Gar-‹stasyon fiefliklerindenveya TCDD 2.Bölge Müdürlü¤ünden ücretsiz görülebilece¤i gibi TCDD’nin“www.tcdd.gov.tr.” internet adresinde de görülebilir.6- ‹haleye Kat›lacak isteklilerden;a) Afla¤›daki listede tafl›nmazlar›n hizalar›nda belirtilen geçici teminat bedelleri ‹halegün ve saatine kadar TCDD 2.Bölge Müdürlü¤ü Veznesine yat›r›lmas› zorunludur. Geçiciteminat bedelinin mektup olarak verilmesi halinde ihale tarihinden itibaren en az 1 (Bir)y›l süreli olacakt›r.b) ‹hale flartname bedeli afla¤›daki listede ilgili tafl›nmazlar›n hizalar›nda gösterilmifl olup,flartnamenin sat›n al›nd›¤›na dair makbuz,c) ‹steklilerin 2013 Y›l› için ba¤l› bulunduklar› Sosyal Güvenlik Kurumuna ve Vergi Dairelerineborcu olmad›¤›na veya Sosyal Güvenlik Kurumunda ve Vergi Dairesinde kayd› bulunmad›¤›nadair taahhütname,d) Gerçek kiflilerden; Aç›k Alan Kiralama fiartnamesinin 6.1.A maddesinde belirtilenbelgeler,e) Tüzel kiflilerden Aç›k Alan Kiralama fiartnamesinin 6.1.B maddesinde belirtilen belgeler,f) Ortak giriflim olmas› halinde; Aç›k Alan Kiralama fiartnamesinin 6.1.A.B.C maddesindebelirtilen belgeler,7) Teklif Mektubu,(‹stenilen belgelerin tümü son alt› ay içinde al›nm›fl as›llar› veya noter tasdikli suretleriolacakt›r)8- ‹haleye kat›lmak isteyenler kat›lmak istedikleri tafl›nmaza ait ‹hale dosyas›n› afla¤›dakilistede belirtilen gün ve saate kadar TCDD 2.Bölge Müdürlü¤ü Tafl›nmaz ‹hale Komisyonunateslim edeceklerdir.9- Posta ile yap›lan teklifler geçerli olup, gerek posta ile gerekse elden süresi içinde yap›lmayan,ihalenin esas›n› de¤ifltirecek nitelikte belgeleri eksik olan müracaatlar kabul edilmeyecektir.10- Yap›lan ‹haleden sonuç al›namamas› ve/veya ihaleye kat›l›m›n olmamas› halinde ayn›flartlarla Tafl›nmaz ‹hale Komisyonunca uygun görülmesi halinde; Afla¤›da belirtilen günve saatlerde istekliler aras›nda Pazarl›k Yöntemi uygulanacakt›r.-‹hale tarihinden itibaren (15) onbefl gün içerisinde istekli olmas› durumunda 21/06/2013günü, saat 14.00’da,-Bu sürede talipli ç›kmazsa ayr›ca (30) otuz gün içerisinde istekli olmas› durumunda05/07/2013 günü, saat 14.00’da,- Yine talipli ç›kmamas› halinde ayr›ca 45 (k›rkbefl) gün içerisinde istekli olmas› durumundason kez 19/07/2013 günü, saat 14.00’da pazarl›k yöntemi uygulanacak olup, talipliç›kmamas› veya sonuç al›namamas› halinde ihale iptal edilecektir.11- TCDD bu ihalede 2886 say›l› “Devlet ‹hale Kanunu” ve 4734 say›l› “Kamu ‹haleKanunu”na tabi de¤ildir. Bu nedenle de bu ifli ihale edip etmemekte, k›smen ihale etmekte,diledi¤i istekliye ihale etmekte veya ihaleyi diledi¤i usulde yeniden yapmakta tamamen serbesttir.Teklif veren istekliler bu hususa itiraz etmeyeceklerini peflinen kabul ve taahhüt etmifllerdir.‹lgililere duyurulur.ADRES: TCDD Genel Müdürlü¤ü 2. Bölge Müdürlü¤ü Behiçbey / ANKARATEL: (0312) 309 05 15- 4918 • FAKS: (0312) 211 15 71CEBEC‹ ‹STASYON SAHASI 3017-1685-1958 ADA, 1-52-39PARSELDE KAYITLI ‹HALES‹ YAPILACAK PORTAT‹F DÜKKANLAR VE ÇAY OCA⁄I-WC’YE A‹TAYLIK MUHAMMEN BEDEL VE GEÇ‹C‹ TEM‹NAT BEDELLER‹N‹ GÖSTER‹R L‹STESIRA DÜKKAN NO ALANI AYLIK MUHAMMEN GEÇ‹C‹ TEM‹NAT fiARTNAME BEDEL‹ (TL) ‹HALE GONO VE SAAT‹NO BEDEL (TL) BEDEL‹ (TL) (KDV HAR‹Ç)1 A1,A2 Beraber 18,00 M 2 1.500,00TL 4.500,00TL 100,00 06.06.2013-14.002 A36,A37,A38,A39 Beraber 34,50M 2 2.500,00TL 7.500,00TL 100,00 06.06.2013-14.103 A40 Tek 16,00 M 2 1.250,00TL 3.750,00TL 100,00 06.06.2013-14.204 A41,A79 Beraber 20,00M 2 1.500,00TL 4.500,00TL 100,00 06.06.2013-14.305 A77,A78 Beraber 20,00M 2 1.500,00TL 4.500,00TL 100,00 06.06.2013-14.406 B3,B4,B5,B6 Beraber 30,80M 2 1.250,00TL 3.750,00TL 100,00 06.06.2013-14.507 B7,B8 Beraber 15,40M 2 500,00TL 1.5000,00TL 100,00 06.06.2013-15.008 B31,B32,B33,B47,B48, B49 Beraber 45,50M 2 1.250,00TL 3.750,00TL 100,00 06.06.2013-15.109 B34,B46 Beraber 16,00M 2 650,00TL 1.950,00TL 100,00 06.06.2013-15.2010 B35,B44,B45 Bereaber 24,50M 2 800,00TL 2.400,00TL 100,00 06.06.2013-15.3011 B42,B43 Beraber 25,00M 2 700,00TL 2.100,00TL 100,00 06.06.2013-15.4012 B67 Tek 7,70M 2 250,00TL 750,00TL 100,00 06.06.2013-15.5013 B68 Tek 7,70M 2 250,00TL 750,00TL 100,00 06.06.2013-16.0014 B69,B70 Beraber 15,40M 2 600,00TL 1.800,00TL 100,00 06.06.2013-16.1015 B71,B72 Beraber 15,40M 2 650,00TL 1.950,00TL 100,00 07.06.2013-14.0016 B73,B74 Beraber 15,40M 2 700,00TL 2.100,00TL 100,00 07.06.2013-14.1017 B75,B76 Beraber 15,40M 2 700,00TL 2.100,00TL 100,00 07.06.2013-14.2018 C9,C10 Beraber 15,40M 2 350,00TL 1.050,00TL 100,00 07.06.2013-14.3019 C11,C12,C13Beraber 23,10M 2 350,00TL 1.050,00TL 100,00 07.06.2013-14.4020 C14,C15 Beraber 15,40M 2 200,00TL 600,00TL 100,00 07.06.2013-14.5021 C16 Tek 7,70M 2 100,00TL 300,00TL 50,00 07.06.2013-15.0022 C17,C18 Beraber 15,40M 2 150,00TL 450,00TL 50,00 07.06.2013-15.1023 C19,C20 Beraber 15,40M 2 150,00TL 450,00TL 50,00 07.06.2013-15.2024 C24 Tek 7,70M 2 100,00TL 300,00TL 50,00 07.06.2013-15.3025 C25 Tek 7,70M 2 100,00TL 300,00TL 50,00 07.06.2013-15.4026 C26 Tek 7,70M 2 100,00TL 300,00TL 50,00 07.06.2013-15.5027 C28 Tek 7,70M 2 100,00TL 300,00TL 50,00 07.06.2013-16.0028 C29 Tek 7,70M 2 100,00TL 300,00TL 50,00 07.06.2013-16.1029 C50 Tek 7,70M 2 100,00TL 300,00TL 50,00 10.06.2013-14.0030 C51 Tek 7,70M 2 100,00TL 300,00TL 50,00 10.06.2013-14.10Resmi ‹lanlar www.ilan.gov.tr.deDevam› 9’da


27 May›s 2013PazartesiEkonomiYARINGünefl enerjisiyle çat›da elektrik üretilebilecekGüneydo¤u Anadolu Bölgesi’ndeki evlerin çat›lar›nda günefl enerjisinden elektriküretimi yap›labilece¤i bildirildi.D‹YARBAKIR - Y›ll›k günefllenmesüresi 3 bin saati aflan Güneydo¤uAnadolu Bölgesi’nde, binalar›nçat›lar›na kurulacak sistemleçok kolay ve verimli flekilde güneflenerjisinden elektrik üretimiyap›labilece¤i, bu sayede de konutsahiplerinin gelir elde etmesininmümkün oldu¤u kaydedildi.Eskiflehir Osmangazi ÜniversitesiMakina Mühendisli¤i BölümüÖ¤retim Üyesi Prof. Dr. HaydarAras, AA muhabirine, Türkiye’dekullan›lan enerji kaynaklar›n›n büyükbölümünün yurt d›fl›ndan sat›nal›nd›¤›n› belirterek, bu enerji kaynaklar›n›ntemini için y›ll›k 60 milyardolardan fazla ithalat yap›ld›¤›-n› söyledi. Ülkenin büyümesineba¤l› olarak bu ithalat›n her geçengün daha da yükseldi¤ini, bununsürdürülebilir olmad›¤›n› ifade edenAras, Türkiye’de elektrik üretimininyüzde 50’sinin ithal edilen do-¤algaz ile gerçeklefltirildi¤ini kaydetti.Aras, bunu azaltman›n tek yolununise yenilenebilir enerji kaynaklar›n›devreye geçirmek oldu¤unudile getirerek, Türkiye’nin rüzgarve günefl enerjisini yeterli düzeylekullanmas› halinde d›fla ba¤›ml›l›¤›azaltabilece¤ini vurgulad›.Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’ndegünefl enerjisi konusundaçok büyük bir zenginlik oldu¤unukaydeden Prof. Dr. Aras, ancak buenerjinin sadece konutlar›n s›cak sutemininde kullan›ld›¤›n› an›msatt›.Aras, Türkiye’deki elektrik tüketimininsadece yüzde 2’sinin yenilenebilirenerji kaynaklar› kullan›laraküretildi¤ini, bu oran›n da çokdüflük oldu¤unu anlatarak, flöylekonufltu:“Geliflen teknolojiye ba¤l› olarakfotovoltaik pillerin fiyat›nda son 2y›lda büyük ucuzlama oldu. Bu sayedegünefl enerjisinden faydalanmakonusunda büyük art›fl yaflanacak.Hatta bölgedeki giriflimcileryapacaklar› yat›r›mlarla güneflenerjisinden para kazanacak. Çünkübölgede çok önemli günefl enerjisipotansiyeli var. Üstelik dönüflümsistemleri kendini çok h›zl› birflekilde amorti eden sistemlerdir.Hükümetin ç›kard›¤› son yönetmeli¤egöre 500 kilovata kadar lisansalmadan enerji üretimi yap›labilirve flebekeye verilerek, para kazan›-labilir. Bu nedenle çat›lar›n üzerinefotovoltaik panellerle kaplas›nlar,bu sayede her bir evi elektrik enerjisiüreten bir fabrika haline dönüflebilir.Bu gerçekleflirse hem ülkehem vatandafl kazanacak.Günefl enerjisinden elektrikenerjisi üreten sistem, yaklafl›k 65bin liraya kurulabilir. Ortalama 15dairenin elektrik enerjisinin tamam›n›karfl›lad›¤›n›z gibi üretim fazlas›elektri¤i de flebekeye satarak y›ll›k3 bin lira gelir elde edersiniz.‹HALE DUYURUSU TCDD ‹fiLETMES‹ GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü 2. BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄ÜTAfiINMAZ ‹HALE KOM‹SYONU BAfiKANLI⁄INDANCEBEC‹ ‹STASYON SAHASI 3017-1685-1958 ADA, 1-52-39PARSELDE KAYITLI ‹HALES‹ YAPILACAK PORTAT‹F DÜKKANLAR VE ÇAY OCA⁄I-WC’YE A‹TAYLIK MUHAMMEN BEDEL VE GEÇ‹C‹ TEM‹NAT BEDELLER‹N‹ GÖSTER‹R L‹STESIRA DÜKKAN NO ALANI AYLIK MUHAMMEN GEÇ‹C‹ TEM‹NAT fiARTNAME BEDEL‹ (TL) ‹HALE GONO VE SAAT‹NO BEDEL (TL) BEDEL‹ (TL) (KDV HAR‹Ç)31 C52 Tek 7,70M 2 100,00TL 300,00TL 50,00 10.06.2013-14.2032 C53 Tek 7,70M 2 100,00TL 300,00TL 50,00 10.06.2013-14.3033 C54 Tek 7,70M 2 100,00TL 300,00TL 50,00 10.06.2013-14.4034 C55 Tek 7,70M 2 100,00TL 300,00TL 50,00 10.06.2013-14.5035 C56 Tek 7,70M 2 100,00TL 300,00TL 50,00 1006.2013-15.0036 C57 Tek 7,70M 2 100,00TL 300,00TL 50,00 10.06.2013-15.1037 C58 Tek 7,70M 2 100,00TL 300,00TL 50,00 10.06.2013-15.2038 C59,C60 Beraber 15,40M 2 200,00TL 600,00TL 100,00 10.06.2013-15.3039 C61,C62 Beraber 15,40M 2 200,00TL 600,00TL 100,00 10.06.2013-15.4040 C63,C64 Beraber 15,40M 2 300,00TL 900,00TL 100,00 10.06.2013-15.5041 C65,C66 Beraber 15,40M 2 350,00TL 1.050,00TL 100,00 10.06.2013-16.0042 D27 ÇAY OCA⁄I ve WC 46,00M 2 250,00TL 750,00TL 100,00 10.06.2013-16.10(Bas›n-7377) 421 (www.bik.gov.tr)Resmi ‹lanlar www.ilan.gov.tr.deBafltaraf› 8’de9Sistem 5 y›lda kendini amorti ediyor.”Prof. Dr. Haydar Aras, y›ll›k günefllenmesüresi Türkiye’nin yar›s›kadar bile olmayan Almanya’n›n,günefl enerjisinin öneminin fark›ndaoldu¤unu bildirerek, üretti¤i güneflenerjisi sistemi ürünlerini satan Almanya’n›nbu sayede y›ll›k 50 milyardolar ihracat yapt›¤›n› söyledi.‹spanya, ‹srail, ‹ran, Japonya veABD’de kurulan “günefl tarlalar›nda”günefl enerjisinden elektik üretimiyap›ld›¤›n› iflaret eden Aras,flöyle devam etti:“Güneydo¤u Anadolu baflta olmaküzere Ege ve Akdeniz bölgelerigünefllenme saati aç›s›ndan enzengin bölgemizdir. Bu potansiyelimizikullanmam›z laz›m. Aksi takdirdeenerji üretimi için yapaca¤›-m›z ithalat miktar› her geçen gündaha da yükselecek. 2020 y›l›ndasadece elektrik üretimi için yapaca-¤›m›z ithalat miktar› 55 milyar dolaraulaflacak. Bunun için önlem almam›zlaz›m. Bu nedenle günefl verüzgar enerjisinden faydalanmam›zflart.”Aras, yenilenebilir enerji kaynaklar›ndanenerji üreten sistemlerinTürkiye’de üretiminin sa¤lanmas›-n›n çok önemli oldu¤una da de¤inerek,bununla ilgili yasal düzenlemeninyap›lmas›n› istedi. (AA)


10YARIN EkonomiANKARA - TÜ‹K 2012 y›l›nailiflkin ‘’Hayvansal Üretim’’ istatistikleriniaç›klad›.Buna göre, büyükbafl hayvan say›-s› 2012’de bir önceki y›la göre yüzde12,3, küçükbafl hayvan say›s› iseyüzde 10,7 artt›. Y›l sonu itibariyles›¤›r say›s› 13 milyon 915 bin bafl,koyun say›s› 27 milyon 425 bin bafl,keçi say›s› ise 8 milyon 357 bin baflolarak gerçekleflti.Toplam süt üretimi de 2012 y›l›ndabir önceki y›la göre yüzde 15,6artarak, 17 milyon ton oldu. Bununyüzde 91,82’sini inek sütü, yüzde5,79’unu koyun sütü, yüzde 2,12’sinikeçi sütü ve yüzde 0,27’sini isemanda sütü oluflturdu.Söz konusu dönemde yapa¤›, k›lve tiftik üretimi artarken, bal, balmumuve yafl ipek kozas› üretimindeazal›fl görüldü. Yapa¤› üretimi,2012’de bir önceki y›la göre yüzde9,9, k›l üretimi yüzde 16,6 ve tiftiküretimi ise yüzde 2,7 artt›. Bal üretimiise ayn› dönemde yüzde 5,4 azalarak89 bin 162 ton, balmumu üretimiise yüzde 0,3 azalarak 4 bin222 ton oldu.‹pekböcekçili¤i faaliyeti yapan köysay›s› 2012 y›l›nda 2011 y›l›na göreyüzde 15,9 artt› ve 342 oldu. ‹pekböcekçili¤iyleu¤raflan aile say›s› iseyüzde 1,9 oran›nda azalarak 2 bin572’ye geriledi. Aç›lan tohum kutususay›s› bir önceki y›la göre yüzde 4azalarak 5 bin 576 adet, yafl ipekkozas› yüzde 11,2 azalarak 134 tonadüfltü.Bu dönemde toplam kümes hayvan›say›s› yüzde 6,6 artt›. 2012 sonuitibariyle et tavu¤u say›s› yüzde6,4 art›flla 169 milyon adet ve yumurtatavu¤u say›s› ise yüzde 7,2 art›flla85 milyon adet olurken, hindisay›s› yüzde 7,7 art›flla 2,8 milyonadete ulaflt›.Söz konusu dönemde, ördek vekaz say›lar›nda azal›fl görülürken, buazal›fl ördekte yüzde 6,7, kazda iseyüzde 0,5 olarak gerçekleflti. (AA)27 May›s 2013PazartesiBüyükbafl ve küçükbafl hayvan say›s› artt›Türkiye istatistik Kurumu (TÜ‹K) verilerine göre, 2012 y›l›nda bir önceki y›la k›yasla büyükbaflhayvan say›s› yüzde 12,3, küçükbafl hayvan say›s› da yüzde 10,7 artt›.BM’de, ‹zmir EXPO 2020’nin tan›t›m› yap›ld›‹SV‹ÇRE - Sa¤l›k Bakan› Müezzino¤lu,“‹zmir’i EXPO 2020’ye en iyiflekilde ev sahipli¤i yapacak bir kenthaline getirmek için her türlü kayna¤›seferber edece¤iz” dedi.BM’de ‹zmir EXPO 2020’nin tan›-t›m› Bakan Müezzino¤lu’nun da kat›ld›-¤› resepsiyonla yap›ld›.Serpentine Salonu’ndaki resepsiyondakonuflan Müezzino¤lu, Türkiye’ninEXPO 2020 için “Herkes içinSa¤l›k: Daha iyi bir dünya için yeni yollar”temas›n› seçti¤ini belirterek, böyleceTürkiye’nin sa¤l›k temal› bir EXPOdüzenlemeye aday ilk ülke oldu¤unusöyledi.Türkiye’nin sa¤l›k sisteminde gösterdi¤ibaflar›lar›n Dünya Sa¤l›k Örgütüncede takdirle karfl›land›¤›n› ifadeeden Müezzino¤lu, sadece Türkiye’dede¤il dünyada da sa¤l›k alan›nda iyilefltirmeleryap›lmas› konusundaki çal›flmalaradestek olduklar›na iflaret etti.‹zmir’e gelecek on y›l içinde 50 milyardolarl›k yat›r›m yapmay› planlad›klar›n›bildiren Müezzino¤lu, “Baflta sa¤l›kolmak üzere, ulafl›mdan, e¤itime,spor tesislerinden enerji altyap›s›na kadarfarkl› alanlar› kapsayan yat›r›mlarla‹zmir’i bölgesel bir sa¤l›kl› yaflam merkeziyapmay› hedeflemekteyiz” ifadesinikulland›.Bu do¤rultuda, 2020 y›l›ndan önce,dünyada sa¤l›k alan›nda en ileri teknolojilerinkullan›laca¤› iki sa¤l›k kampüsünü‹zmir’de faaliyete geçirmek üzereçal›flmalar›na bafllad›klar›n› dile getirenMüezzino¤lu, “‹zmir’i EXPO 2020’yeen iyi flekilde ev sahipli¤i yapacak birkent haline getirmek için her türlü kayna¤›seferber edece¤iz” diye konufltu.Türkiye olarak, geliflmekte olan ülkeleriEXPO 2020 ‹zmir’e kat›lmayateflvik etmek amac›yla 155 milyon avrolukdestek program› haz›rlad›klar›n›da anlatan Müezzino¤lu, destek program›sayesinde EXPO 2020’nin en geniflkat›l›ml› EXPO olmas›n› hedeflediklerinibildirdi.‹zmir Belediye Baflkan› Aziz Kocao¤luda EXPO’nun olimpiyatlar vedünya kupas› ile beraber dünyadaki enbüyük organizasyonlardan biri oldu¤unade¤inerek, en son 2010 y›l›ndaÇin’in fiangay kentinde düzenlenenEXPO’ya 192 ülke, 50 uluslararas› kuruluflunkat›ld›¤›n› söyledi.fiangay EXPO’ya 73 milyon ziyaretgerçekleflti¤ini belirterek, “EXPO, ülkeleri,uluslararas› kurulufllar› bir arayagetiren küresel bir organizasyon olman›nyan› s›ra bilgi, fikir ve projelerinpaylafl›ld›¤› ideal bir platformdur” de-¤erlendirmesinde bulundu.Sa¤l›¤›n insanl›k tarihi boyunca envazgeçilmez konular›n bafl›nda geldi¤ineiflaret eden Kocao¤lu, sadece geliflmekteolan ülkelerde de¤il geliflmifl ülkelerdede sa¤l›¤›n önemine dikkati çekerek,bu nedenlerle ‹zmir EXPO’nunana temas›n› sa¤l›k olarak belirlediklerinikaydetti.(AA)RAKIA SerbestBölgesi yat›r›mc›lar›bekliyor‹STANBUL - Ras Al Khamiah(RAK) Yat›r›m Otoritesi Genel MüdürüPeter Michael Schuster, BirleflikArap Emirlikleri’ndeki (BAE)yat›r›m imkanlar›na iflaret ederek,“Körfez ülkeleri içinde yüzde56’yla Türkiye, BAE’nin en önemliticaret orta¤›” dedi.Ras Al Khamiah Investment Authority(RAKIA) Serbest Bölgesi tan›-t›m toplant›s›n›n aç›l›fl konuflmas›n›yapan Schuster, RAKIA’n›n SheikhSaud Bin Saqr Al Qas›m› taraf›ndan2005 y›l›nda, yat›r›mlar› teflvik etmekamac›yla kuruldu¤u bilgisini verdi.Türkiye ve BAE aras›ndaki ticariiliflkilerden bahseden Schuster, “Körfezülkeleri içinde yüzde 56’yla Türkiye,BAE’nin en önemli ticaret orta¤›”diye konufltu.Bölgenin tan›t›m sunumunu yapanRAK ‹fl Gelifltirme Uzman›Gökmen Üçok, BAE ve Türkiyearas›nda 3 sene önce 10 milyardolarl›k ticari hedefi oldu¤unuan›msatarak, 2012 sonunda buhedefin geçildi¤ini belirtti.“2015 y›l›na kadar 15 milyar dolarl›kikili ticari ifllem hacmi düflünülüyor”diyen Üçok, flu anda emirlik olarakçok yüksek bir kredi notuna sahipolduklar›n› ifade etti.Üçok, bölgede sanayici ve yat›-r›mc›lar için herhangi bir enerji sorunuolmad›¤›n›, kendi enerjilerini ürettikleriniaktararak, “Buraya gelen flirketlerhiçbir fleyden eksik kalm›yorlar.En modern hastaneler, aileler içine¤itim kurumlar›m›z mevcut. Bofl zamanlar›de¤erlendirmek için golfalanlar› ve AVM’ler ayr›ca plajlar›m›zmevcut” diye konufltu.BAE’de yat›r›m yapan flirket say›-s›n›n 13 bini geçti¤ini söyleyen Üçok,bunun yaklafl›k 3,5 milyar dolarl›k biryat›r›ma denk geldi¤ini kaydetti.En fazla yat›r›mc›n›n, Ortado¤u,Avrupa ve Hindistan’dan geldi¤inianlatan Üçok, “Bizim buradaki hedefimiz,Türkiye’den yat›r›mc› çekip Avrupa’n›nyüzdesini artt›rmak. Kuruluflamac›m›z buradan ya da herhangi biryerden iflletme gelince, A’dan Z’yeher ihtiyaçlar›n› karfl›lamak” fleklindekonufltu. (AA)


Ekonomi27 May›s 201311PazartesiANKARA - Baflbakan Yard›mc›s›Ali Babacan, krizin etkili oldu¤u son5 y›ll›k süreçte küresel ekonomik büyümenin3’te 2’sinin geliflmekte olanAsya ekonomilerden kaynakland›¤›n›belirterek, “Geliflmekte olan Asyaekonomileri geçen y›l elde ettikleriyüzde 6,6 büyümeyle küresel büyümeninitici gücü oldu” dedi.Baflbakan Yard›mc›l›¤›’ndan yap›-lan aç›klamaya göre, Babacan, ‹slamKalk›nma Bankas›’n›n (‹KB) Tacikistan’dadüzenlenen 38. Y›ll›k GuvernörlerToplant›s›’nda konufltu. Babacan,Tacikistan ekonomisinin geçeny›l yüzde 7,5’le etkileyici bir büyümeelde etti¤ine, enflasyonu da tek hanedetutarak önemli bir ifl baflard›¤›-na dikkati çekti.Babacan, bu olumlu ekonomikkoflullar›n, yap›sal reformlar ve sa¤lammakroekonomik politikalar›n uygulanmas›ylasürdürülebilece¤ini ifadeederek, bu politikalar›n ihracat temelinigelifltirece¤ini, bunun da ülkeyerekabet avantaj› sa¤layaca¤›n›kaydetti.Geliflmekte olan Asya ekonomileriningeçen y›l elde ettikleri yüzde6,6 büyümeyle küresel ekonomik büyümeninitici gücü oldu¤unu kaydedenBabacan, bu dikkat çekici büyümeperformans›n›n, krizin etkili oldu-¤u son 5 y›ll›k süreçte küresel ekonomikbüyümeye önemli bir katk›s›n›noldu¤unu dile getirdi.Sa¤lam makroekonomik politikalaradayal› güçlü iç talebin baflar›n›nanahtar› oldu¤una iflaret eden Babacan,uygun küresel mali koflullar vesermaye giriflinin yeniden bafllamas›-n›n, küresel krizin kötü sonuçlar›n› s›-n›rland›rd›¤›n› vurgulad›.Babacan, güçlü ekonomik performansara¤men Asya’daki büyümeninve rekabetçili¤in sürdürülebilmesi içinbaz› güçlüklerin afl›lmas› gerekti¤inedikkati çekerek, tüm Asya ülkeleriningeliflmifl ülkeler gibi rekabetçi mal vehizmet üretiminin yan› s›ra artan nüfusununyaflam standartlar›n› yükseltmekgibi ortak sorunlar› ve özlemlerioldu¤unun alt›n› çizdi.Asya ülkeleri olarak son 10 y›ldagüçlü ekonomik performans gösterdikleriniifade eden Babacan, dünyaekonomisinin, Avrupa borç krizi, Avrupal›politikac›lar›n bankac›l›k sistemlerinindirencini artt›rmakta yavaflhareket etmeleri ve ABD ile Japonya’n›norta vadeli mali planlar›n›n eksikli¤inedeniyle yüksek risklerle karfl›karfl›ya bulundu¤unu belirtti.Babacan, bu riskler göz önündebulunduruldu¤unda Asya ülkelerinin,‹slam Kalk›nma Bankas›’na üye di¤erbölge ülkeleri aras›nda ticaretin gelifltirilmesi,do¤rudan yabanc› yat›r›mlar›art›rmak ve sürdürülebilir büyümeiçin daha fazla çaba göstermeleri gerekti¤inevurgu yapt›.Asya’n›n ‹slami mali piyasalar içinmerkeze dönüflmekte oldu¤unu dilegetiren Babacan, Malezya’n›n bualanda çok sa¤lam bir geliflme gösterdi¤ini,son dönemde de Türkiyeve Endonezya’n›n bu konuda yenibaflar› hikayeleri eklemeye bafllad›¤›n›söyledi.Babacan, Türkiye’de ‹slami bankac›l›ksektörünün son 5 y›lda ortalamayüzde 30’un üzerinde büyümekaydetti¤ini ve geleneksel bankac›l›ksektöründeki büyümeyi geride b›rakt›¤›n›ifade ederek, benzer flekildeYARINBabacan: “Asya ile iliflkilerimizi gelifltirmek isitiyoruz”KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜEndonezya’da‹slamibankac›-l›k sektörününde ayn› dönemde yüzde 40oran›nda büyüme gösterirken, gelenekselbankac›l›k sektörünün yaln›zcayaklafl›k yüzde 17 büyüdü¤ünü kaydetti.Babacan, bölgedeki yüksek ekonomikbüyüme ve kalk›nmay› desteklemekiçin T‹KA, Eximbank ve Hazine’ninbirçok ülkeyle iflbirli¤i yapt›¤›-n› an›msatarak, “Asya ile iliflkilerimizigelifltirmek istiyoruz” ifadesini kulland›.Baflbakan Yard›mc›s› Babacan,üye ülke efl stratejisi ile 2010 da‹KB’nin çal›flma fleklini de¤ifltirerek,yeni bir ifl modeli bafllatt›¤›n› hat›rlatt›.Üye ülke ortakl›k stratejisi süreciyle‹KB grubunun yak›n ortakl›kta rekabetigelifltirmeyi sa¤lad›¤›n›n alt›n›çizen Babacan, “‹KB, bölgede uzunvadeli büyüme ve geliflme için üye ülkelerindeneyim ve bilgilerini bir arayagetirmeli” de¤erlendirmesinde bulundu.(AA)1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 D O R U E F J2 Ü V E Y K Ç Ö Z3 Y A Z A N A K N A4 E E K A B R M5 K A N Y A N I K6 R E D E E H L7 D A O T T R A8 A S L C H A Z9 K A R A F A K E10 T M A T T A R11 K K A L P A K12 Ç I K A R B O T13 K O Y K E S E N E14 K I N A M A R15 L A M A N A T16 L K A L N S17 V H S D N E18 A N A L T K L19 N E T D E N E M E20 E Y A L E T T O K


12YARIN EkonomiANKARA - Eker, “2013-2017Stratejik Plan›”, tar›m›n makro göstergelerive 2023 tar›m vizyonu ile ilgilibas›n toplant›s› düzenledi. 2023y›l› vizyonunda g›da maddeleri d›fl ticaretindenet ihracatç› konumunugelifltiren bir Türkiye öngördüklerinidile getiren Eker, rekabet gücünü art›flm›fl,tar›msal gayri safi yurtiçi has›-las›n› 150 milyar dolara ulaflt›rm›fl,tar›msal ihracat›n› 40 milyar dolaraç›karm›fl, parçal› arazilerini birlefltirerekarazi toplulaflt›rma ifllemlerini tamamlam›fl,tar›m arazilerinin bölünmesiniönleyen bir yap›ya kavuflturmufl,dünyada ve bölgesinde tar›mdasöz sahibi bir Türkiye hedeflediklerinibelirtti.Eker, bu süre içerisinde hedeflereulaflmak için bir tak›m tedbirler al›nd›¤›n›,arazilerin miras yoluyla bölünmesininönüne geçmek için bafllat›-lan yasal ve yap›sal de¤iflikliklerinsürdü¤ünü vurgulayarak, “BakanlarKurulu’nda imzalar tamamlanmaküzere Say›n Baflbakan’›n imzas›n›bekliyor, geçen hafta yoktu, yurtd›-fl›ndayd›. TBMM’ye çok k›sa bir süreiçerisinde gelecek. Türkiye’de tar›marazilerinin miras yoluyla bölünmesininönüne geçecek düzenleme, hemMedeni Kanunu’nda hem de ToprakKoruma ve Arazi Kullan›m Kanunu’ndade¤ifliklik öngören, böyleceart›k miras yoluyla tar›m arazilerininbölünemeyece¤i bir yap› tesis edilmiflolacak” diye konufltu.Tar›msal desteklemeleri, tar›mhavzalar› modeli kapsam›nda belirlenenürünler ve bölgeler itibariyle bafllatt›klar›n›,bundan sonraki dönemdebütün ürünler ve bölgeler için hayatageçirmeyi öngördüklerini ifade edenEker, meralar›n ›slah› ve kullan›mdayaflanan sorunlar›n çözülmesi konusundada ad›mlar at›ld›¤›na ve yasaldüzenlemelerin yap›ld›¤›na dikkatiçekti. Eker, ›slah çal›flmalar›n› h›zland›racaklar›n›söyledi.G›da sanayi ile birlikte tar›msal sanayiningelifltirilmesinin önümüzdekigünlerde en önemli stratejilerindenbiri olaca¤›na iflaret eden Eker, bukonuda Türkiye’ye 4 bin tesis kazand›rd›klar›n›,bu tesislerin her birineyüzde 50 yat›r›m tutar›n› hibe olaraködediklerini bildirdi.Eker, tar›m arazilerinin sulanmas›konusunda GAP ve GOP projelerininbüyük bir h›zla devam etti¤ini belirterek,“Onlar›n tamamlanmas›yla birlikteTürkiye’nin sulanabilir arazilerinintamam› suland›¤›nda, tar›msalhammaddelerin üretiminde bugünküdurumuna nispetle çok daha iyi birkonuma gelinecek” dedi.Bakan Eker, 2012 y›l› itibariyleTürkiye’nin tar›msal gayrisafi yurtiçihas›las›n›n (GSYH) 62,5 milyar dolaroldu¤unu, bu rakam›n Türkiye’ninGSYH’n›n yaklafl›k yüzde 8’ine tekabületti¤ini söyledi.Türkiye’nin tar›m nüfusunun 17milyon 200 bin oldu¤una dikkati çekenEker, bu rakam›n da nüfusunyüzde 23’üne denk geldi¤ini belirtti.Türkiye’de toplamda 24,8 milyoninsan›n çal›flt›¤›n›, bunun 6 milyon100 bininin tar›m sektöründe oldu-¤unu vurgulayan Eker, neredeyseTürkiye’de çal›flan her 4 kifliden birinintar›m sektöründe bulundu¤unubildirdi.Eker, AB’de ortalama 100 kifliden4’ünün, ABD’de 100 kifliden1’inin tar›mda çal›flt›¤›n› ifade ederek,Türkiye’de bu oran›n yüzde24,6 oldu¤unu kaydetti.27 May›s 2013Pazartesi15 milyar dolarl›k tar›msalg›da maddesi ihraç ettikG›da, Tar›m ve Hayvanc›l›k Bakan› Mehdi Eker, arazilerin miras yoluyla bölünmesinin önünegeçmek için bafllat›lan yasal ve yap›sal de¤iflikliklerin sürdü¤ünü belirterek, “Bakanlar Kurulu’ndaimzalar tamamlanmak üzere. TBMM’ye çok k›sa bir süre içerisinde gelecek” dedi.Eker, ayr›ca 2012 y›l› itibariyle Türkiye’nin net tar›msal g›da maddeleri ihracat›n›n 15 milyardolar, ithalat›n›n ise yaklafl›k 10 milyar dolar oldu¤unu söyledi.Tar›mda belirli bir nüfusu tutmay›ve refah düzeyini art›rmay› hedeflediklerininalt›n› çizen Eker, “Köy nüfusuile kent nüfusu aras›ndaki veyatar›m nüfusu ile hizmet ve tar›m sektöründeçal›flanlar›n gelirleri aras›ndaçok yüksek bir fark oldu¤u zamankontrol edilemez bir göç söz konusuolur” dedi.K›rsal alanda tar›mda çal›flan nüfusungelirinin, flehirde çal›flan vatandafllar›ngelirlerine göre nispeten dahadüflük oldu¤una iflaret eden Eker,bunun önüne geçecek tedbirlerinal›nmas› gerekti¤ini bildirdi.G›da, Tar›m ve Hayvanc›l›k Bakan›Mehdi Eker, tar›msal üretimdeçevre dostu tekniklerin uygulanmas›-n›n teflvik edilece¤ini bildirdi.Eker, 2013-2017 Stratejik Plan›,tar›m›n makro göstergeleri ve 2023tar›m vizyonu ile ilgili düzenledi¤i bas›ntoplant›s›nda, 21. yüzy›lda ülkelerinenerji, g›da ve su olmak üzere 3temel mücadele alan› bulundu¤unu,bu nedenle g›da ve tar›m stratejisininçok önemli oldu¤unu söyledi.Dünyada 1,3 milyar ton g›da israfedilirken, 1 milyara yak›n insan›n daaçl›kla mücadele etti¤ini hat›rlatanEker, tar›msal ham maddelerin biyoyak›ttakullan›lmas›n›n açl›kla mücadeleeden insanlar›n sorunlar›n›n derinlefltirdi¤inidile getirdi. Eker, sadeceüretmenin yetmedi¤ini, ayn› zamandag›dan›n ulafl›labilir olmas›n›nsa¤lanmas› gerekti¤inin alt›n› çizdi.Geçen y›l Türkiye’nin yüzde 2,2büyüdü¤ünü hat›rlatan Eker,2012’de tar›m sektörünün ise yüzde3,5 büyüme sa¤lad›¤›n› belirtti. Türkiye’ningeçen y›l 188 ülkeye 1663çeflit tar›m ürünü ihraç etti¤ini ifadeeden Eker, tar›m alan›nda dünyada7, Avrupa’da 1. s›raya yükseldi¤inisöyledi. (AA)Bor projelerine4 milyon lira destekANKARA - TÜB‹TAK ile UlusalBor Araflt›rma Enstitüsü (BO-REN), yeni bor ürünlerinin gelifltirilmesive kullan›m alanlar›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›amac›yla yap›lacak Ar-Ge projelerine toplam 4 milyon liradestek verecek.AA muhabirinin edindi¤i bilgiyegöre, Türkiye’nin sahip oldu¤u zenginbor kaynaklar›n›n daha iyi de-¤erlendirilmesi için araflt›rmac›lar›ngerçeklefltirece¤i bor projeleri, TÜ-B‹TAK ve BOREN iflbirli¤i ile desteklenecek.Bu amaçla hayata geçirilen TÜ-B‹TAK 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Program›kapsam›nda geçen y›l ilk kez uygulanan“Yeni Bor Ürünlerinin, ÜretimTeknolojilerinin Gelifltirilmesive Kullan›m Alanlar›n›n Yayg›nlaflt›-r›lmas›” ça¤r›s›n›n devam› olan borprojeleri ikinci ça¤r›s›, 13 May›s2013’te aç›ld›.Ça¤r› kapsam›nda Türkiye’debora dayal› sanayinin ve katma de-¤er sa¤layabilecek yeni ürünleringelifltirilmesi ve kullan›m alanlar›n›nyayg›nlaflt›r›lmas›n› sa¤layacak Ar-Ge projelerine toplam 4 milyon lirayakadar destek verilecek.Projelerin bütçeleri, TÜB‹TAKve BOREN taraf›ndan eflit orandakarfl›lanacak. (AA)


27 May›s 2013D›fl HaberlerPazartesi YARIN 13Rusya'da ajantrafi¤i bafldöndürüyorANKARA - Rusya'da son 4y›lda ABD, Çin, ‹srail, Romanyave Gürcistan pasaportuna sahip5 kifli, ajanl›k suçlamas›yla yakalanaraks›n›rd›fl› edildi.Moskova'daki ABD Büyükelçili-¤i Siyasi ‹fller Dairesi'nde ÜçüncüKatip Ryan Christopher Fogle'›n,bir Rus Federal Güvenlik Servisi(FSB) görevlisini kendi saf›naçekmeye çal›fl›rken yakalanmas›,Rusya'da son y›llarda s›n›rd›fl›edilen ajanlar konusunu tekrargündeme getirdi.Yakalanan ajanlar aras›nda büyükelçilikmensuplar› da bulunuyor.Ajanlar›n, özellikle askerikonular hakk›nda bilgi almayaçal›flt›klar› tespit edildi.ABD'nin Moskova Büyükelçili¤iSiyasi ‹fller Dairesi'nde ÜçüncüKatip Ryan Christopher Fogle,bir Rus Federal Güvenlik Görevlisi'nekendisine çal›flmas› için 1milyon dolar teklif ederken yakaland›.FSB, Fogle'nin üzerinden ç›kanbelgeleri ve ajan›n görüntülerinibas›nla paylafl›rken, Rusya D›fliflleriBakanl›¤› Ryan CristopherFogle'› "istenmeyen kifli" ilanederek, en k›sa sürede ülkeyiterk etmesini talep etti.Rus Devlet ajanslar›ndan Ria-Novosti, ajan Fogle'nin yakalananbelgelerinin ayr›nt›lar›n› yay›mlad›.Fogle'nin üzerinde, klasikcasus silah›, büyük miktardapara ve Rusça yaz›lm›fl mektupele geçirildi.Mektupta, "Sizinle tecrübe, deneyimve iflbirli¤i paylafl›m› için100 bin dolar önermeye haz›r›z.Ödeme, detayl› sorular›m›za cevapvermeyi kabul ederseniz gelecektekiiflbirli¤imiz için y›ll›k birmilyon dolara kadar ç›kacakt›r"ifadelerinin yer ald›¤› kaydedildi.Son y›llarda Rusya'da yakalananajanlar aras›nda, Kremlin'inen büyük ekonomik ve siyasi ortaklar›ndanÇin'in de bir ajan›yer al›yor.Rusya'n›n birçok ülkeye sat›fl›n›yat›¤› S-300 hava savunma sistemlerineait teknik bilgileri elegeçirmeye çal›flan Çin vatandafl›Tun fienyun, FSB taraf›ndan2010'da yakalanm›fl ve hakk›ndasoruflturma bafllat›lm›flt›. (A.A)Suriye'de iç savafltarihi de y›k›yorSuriye ordusunun, ‹dlip kentine ba¤l›Salkin kasabas›na düzenledi¤i sald›r›da,çok say›da tarihi ev y›k›ld›.‹DL‹P - Üç gün önceö¤le saatlerinde, Esedgüçlerinin hava sald›r›s›gerçeklefltirdi¤i Salkinkasabas›ndaki y›k›lan tarihievler, AA muhabirincegörüntülendi.Sald›r›lara en çok yaklafl›k400 y›l önce yap›ld›¤›belirtilen binalar maruzkal›yor. Suriyeliler,kullan›lamaz hale gelenevlerini yeniden yapmakiçin birlikte çal›fl›yor.Yaklafl›k 35 bin kiflininyaflad›¤› kasabadaki insanlarzorlu¤u ra¤menyaflam›n› devam ettiriyor.Esed'in hem geçmifllerinihem de geleceklerinikarart›¤›n› ifade edenbölge halk›, aç›k olanbirkaç bakkaldan g›da ihtiyaçlar›n›karfl›l›yor.Mecbur kalmad›kça d›flar›yaç›kmayan Salkinliler,yaflananlar› evlerindenABD'den Suriyeli muhaliflerin silahland›r›lmas›na destekWASH‹NGTON - ABDSenatosu D›fl ‹liflkiler Komitesi,Suriyeli muhaliflere silahyard›m› yap›lmas›n› daiçeren tasar›y› onaylad›.Komite Baflkan› DemokratRobert Menendez ileCumhuriyetçi Bob Corkertaraf›ndan sunulan tasar›,komitede 3'e karfl› 15 oylakabul edildi.Suriye'de 2 y›ld›r devameden çat›flmalar süresinceABD Kongre üyelerininonaylad›¤› bu türden ilk askeriad›m niteli¤i tafl›yan tasar›n›nflimdi Senato GenelKurulu'nda görüflülmesiizliyor.Savafl›n ma¤duru çocuklar›nise d›flar›y› ancakpencereden görüyor.Suriyeli MuhammedZeydan, AA muhabirineyapt›¤› aç›klamada, öncekigün ö¤le namaz› ç›-k›fl›nda Esed güçlerininevlere ve camilere uçaklardanbomba att›¤›n›söyledi.Salkin kasabas›n›n çokbekleniyor. "Suriye'nin GeçiflSürecine Destek" adl› tasar›,ABD hükümetincekapsaml› bir inceleme sürecindengeçen Suriyeli muhalifgruplara s›n›rl› ölçüdesilah ve silah d›fl› yard›m veaskeri e¤itimin verilmesi,Esed rejimine silah ve petrolürünleri sat›fl›na yapt›-r›mlar getirilmesi, Suriyehalk›na insani yard›mlarsa¤lanmas› ve Esed sonras›bir Suriye için planlamalar›nyap›lmas›n› içeriyor."Suriyeli silahl› muhalifgruplara, silahlar, askerie¤itim ve silah d›fl› malzemeeski bir geçmifle sahipoldu¤unu anlatan Zeydan,"Esed'in ordusu namazç›k›fl› uçaklarlabombalad›. Sald›r›da, ço-¤unlu¤u çocuk 15 kifliöldü, 60 kifli yaraland›.Y›k›lan evlerin alt›ndanölü ve yaral›lar›m›z› büyükbir üzüntüyle ç›kartt›k.Yaral›lar› da acil olarakTürkiye'ye gönderdik"dedi.sa¤lama" yetkisi tan›yan tasar›da,"ABD hükümetincekapsaml› bir inceleme sürecindengeçen, insan haklar›,terörizm ve kitle imha silahlar›n›nyay›lmas›n›n önlenmesikonular›nda belirlikriterleri karfl›layan gruplar›n,bu yard›mlara hak kazanabilece¤i"belirtiliyor.ABD Kongresi'nin baz› üyeleri,Baflkan Barack Obama'ya,Suriyeli muhaliflereyard›m için daha fazla ad›matmas› yönünde bask› yap›-yor. Bununla birlikte, Kongre'dekiher iki partiyemensup üyelerden, SuriyeliEsed güçlerinin uçaklardanatt›¤› bombalar›nfleklinin de de¤iflti¤ini dilegetiren Zeydan,"Bombalar flemsiye fleklinde.‹nsanlar› dikkatçekmeden öldürüyorlar"diye konufltu. At›lanbombalara ra¤men insanlar›nhayatlar›na devametmek zorunda oldu¤unuanlatan Zeydan,Beflflar Esed'in babas›Haf›z Esed gibi "bir zalim"oldu¤unu söyledi.Bombard›man s›ras›nda60 civar›nda evin y›-k›ld›¤›n› aktaran Zeydan,"Buras› çok eski bir yer.400 y›ll›k geçmifli var.Hem çocuklar›m›z ölüyorhem de tarihimiz kayboluyor.Esed hem gelece-¤imizi karart›yor hem degeçmiflimize zarar veriyor.Ama biz onun karfl›-s›nda dimdik ayaktay›z"diye konufltu. (A.A)muhaliflere silah sa¤lanmas›n›n,bu silahlar›n El Kaideile ba¤lant›l› olanlar da dahil"yanl›fl ellere" ulaflmas› riskinedair endifleler de dile getiriliyor.Tasar›n›n Kongre'dengeçmesi için önce SenatoGenel Kurulu'nda, dahasonra da Temsilciler Meclisi'ndeonaylanmas› gerekiyorancak cumhuriyetçilerinço¤unlukta oldu¤u TemsilcilerMeclisi'nde, Suriyeli muhaliflerinsilahland›r›lmas›nayönelik iste¤in daha az oldu¤ubiliniyor. (A.A)


14YARIND›fl HaberlerTürk askeri Bosna Hersek'eayak basal› 20 y›l olduBosna Hersek Üçlü Devlet Baflkanl›¤› Konseyi'ninBoflnak üyesi Bakir ‹zzetbegoviç, "Türkiye, tümGüneydo¤u Avrupa ülkelerine yap›c› davran›yorve bölgeye büyük yard›mlarda bulunuyor" dedi.ZEN‹TSA - Türk askerininBosna Hersek'egeliflinin 20. y›l dönümüile 19 May›s Atatürk'üAnma, Gençlik ve SporBayram› dolay›s›yla ZenitsaDevlet Tiyatrosundadüzenlenen etkinli¤e kat›-lan ‹zzetbegoviç, buradayapt›¤› konuflmada, BosnaHersek'te 20 y›ld›rönemli faaliyetler yürütenTürk askerine teflekkür etti.‹zzetbegoviç, Türk askerininBosna Hersek'te,bar›fla katk› sa¤lamas›n›nyan› s›ra çok say›da sosyalve kültürel etkinli¤eimza att›¤›n› belirterek,"Türk askeri, Bosna Hersekordusuna e¤itim vermekten,ülkemizdeki flehitve gazi ailelerine yard›ma,sa¤l›k kontrollerinden kültürelaktivitelere, hattatramvay raylar›n›n kardantemizlenmesine kadar ülkemizepek çok katk›dabulundu" dedi.Türkiye ile Bosna Hersekaras›nda geçmifltengelen tarihi ba¤lar›n yan›s›ra iki ülke aras›nda üstseviyede iliflkiler oldu¤unuvurgulayan ‹zzetbegoviç,"Kardeflim, Baflbakan RecepTayyip Erdo¤an,Bosna Hersek'in kötügünlerden kurtulabilmesiiçin büyük çaba sarfediyor"ifadelerini kulland›.‹zzetbegoviç, "Türkiye,tüm Güneydo¤u Avrupaülkelerine yap›c› davran›-yor ve bölgeye büyük yard›mlardabulunuyor" dedi.Türkiye'nin evsahipli-¤inde düzenlenen üçlüBalkan zirvesine de de¤inen‹zzetbegoviç, bunun,Balkan ülkeleri aras›ndagüven ortam›n›n oluflmas›na,bar›fl ve istikrar sa¤lanmas›naönemli katk›yapt›¤›n› söyledi.‹zzetbegoviç, ayr›ca,son 15 y›lda pek çokB‹RLEfiM‹fi M‹L-LETLER - BirleflmiflMilletler (BM) Genel SekreteriBan Ki-mun, kaçakfil avc›l›¤› ile muhtemelsuç ve terör faaliyeti ba¤lant›lar›n›nAfrika'n›n ortakesimlerinde bar›fl vegüvenli¤i tehdit etti¤inisöyledi.Ban, Güvenlik Konseyi'ninhaz›rlad›¤› raporagöre, Kamerun, Orta AfrikaCumhuriyeti, Çad veGabon'daki kaçak avlanman›nartt›¤›na ve yasad›fl›fil difli ticaretinin birçoksilahl› grup içinönemli finans kayna¤›olabilece¤ine dikkati çekti.BM Genel Sekreteri,Türk ö¤rencinin BosnaHersek'te, pek çok BosnaHersekli ö¤rencinin deTürkiye'de e¤itim gördü-¤ünü hat›rlatarak, "Bu, ikiülke aras›ndaki iliflkileringelece¤ine yap›lan en iyiyat›r›m. Gençler, uzun y›llarsürecek ba¤lar›n yarat›c›lar›ve tan›t›c›lar› olacaklar.Aram›zdaki köprüleriart›k kimse y›kamayacak"diye konufltu.Türk Temsil HeyetiBaflkan› Kurmay AlbayFatih ‹lhan, Türk askerinin,Bosna Hersek'te 6farkl› noktada, EUFORbünyesinde bar›fl› sa¤lamagörevini kararl›l›kla sürdürdü¤ünü,ayn› azim vekararl›l›kla sorumluluklar›-n› yerine getirmeye devamedece¤ini söyledi.‹lhan, Bosnal›lar'›n,görev yapt›klar› süre zarf›ndakendilerine gösterdi-¤i ilgi ve nezaket dolay›-s›yla teflekkür etti.Dostluk Köprüleri Derne¤iBaflkan› Yasmin‹mamoviç de 20 y›ld›rBosna Hersek'te görevyapan Türk askerini, baflar›l›faaliyetleri dolay›s›ylatebrik etti.Etkinlikte, iki ülke aras›ndakiiyi iliflkilere katk›-lar›ndan dolay› BosnaHersek Üçlü Devlet Baflkanl›¤›Konseyi'nin Boflnaküyesi ‹zzetbegoviç'e,AA Balkanlar Bölge MüdürüÖmer Çetres'e veTürk Hava Yolar› SaraybosnaMüdürü Salih Kansu'yaplaket takdim edildi.Zenitsa ÜniversitesiÖ¤retim Görevlisi Ö¤retimGörevlisi Prof. Dr.Reco Çaufleviç de DostlukKöprüleri Derne¤i Baflkan›‹mamoviç'e, üzerinde"Bu flark› burada bitmez"yaz›l› bir foto¤raf hediyeetti. (A.A)BM Genel Sekreteri Ban: “Fil diflikaçakç›l›¤›, Afrika bar›fl›n› tehdit ediyor”avlanma s›ras›nda çokgüçlü silahlar kullan›ld›¤›-n› da vurgulayarak, bunlar›n,Muammer Kaddafi'nindevrilmesinin ard›ndanLibya'dan gelmifl olabilece¤inikaydetti. (A.A)27 May›s 2013Pazartesi‹sveç'tegöçmengerginli¤igiderekbüyüyorSTOCKHOLM – ‹sveç'te baflkentStockholm'un göçmen mahallesiHusby'de gençler ile polis aras›ndabafllayan olaylar, dün gecebaflka göçmen bölgelere de yay›ld›.Gece çok say›da arac›n kundaklanmas›ylailgili 8 kifli gözalt›na al›nd›.Stockholm'de pazartesi polisin,elinde b›çak bulunan bir kifliyi öldürmesininard›ndan ç›kan olaylar›nönü al›nam›yor. Husby'de polisekarfl› tafll› sald›r› ve araba yakmaolaylar›n›n ard›ndan dün gece debaflka göçmen bölgelerinde ayn›olaylar›n yafland›¤› aç›kland›. Götericiler,Jakobsberg'de polis merkezinede sald›rd›, bu bölgedeki çoksay›da araç atefle verildi.Stockholm Emniyet Müdürlü-¤ü'nün yapt›¤› aç›klamaya göre,gece Husby ile Jakobsberg, Fittja,Rinkeby, Kista, Bredeang, Norsborg,Tensta, Skaerholmen, Vaorbergve Skarpnaek gibi daha çokgöçmenlerin yaflad›¤› bölgelerdeçok say›da araç kundakland›, baz›binalar›n camlar› k›r›ld›. Olaylar s›-ras›nda 8 kifli kundaklama olaylar›-na kar›flmaktan gözalt›na al›nd›.Stockholm Husby'de göçmen birkiflinin polis taraf›ndan öldürülmesindensonra, bafllayan olaylar sonras›nda,bölgeye çok say›da polissevk edildi. Bu s›rada, bölgede oturangöçmen kökenliler, polislerinkendilerine, ›rkç› ve afla¤›lay›c› terimlerlehitap ettikleri ve insanhaklar›n› ihlal eden tarzda müdahaledebulunuldu¤unu bildirdi.Husby'deki olaylar gün gece baflkagöçmen bölgelere yay›l›rken,olaylar›n büyümesinden endifle ediliyor.Olaylarla ilgili analizlerde bulunansosyolog ve araflt›rmac›lar, yaflananolaylar› "göçmen bölgelerindeoturan gençlerin ço¤unun iflsizve e¤itimsiz olmas›, ülkede art›flgösteren ›rkç› görüfllere" ba¤l›yor.(A.A)


27 May›s 2013PazartesiHABER MERKEZ‹Ankara’ya gelen turist kafilelerininKale’ye ç›k›fl güzergah› olan HisarparkCaddesi’nden bafllayan yol güzergah›ndasa¤l›klaflt›rma ve üst yap›çal›flmalar›n› tamamlayan BüyükflehirBelediyesi, Kale’ye ulaflan turistlerinilk dikkatini çeken yer olan ve “D›flKale” olarak da adland›r›lan 1.Etap’ta da 26 evin restorasyonunutamamlad›.Ankara’n›n kay›p tarihini ortayaç›kartmak için çok say›da proje gelifltirenAnkara Büyükflehir Belediyesi,Ulus’ta bafllatt›¤› “tarihe yolculuk”projesinin önemli bir aya¤› olan AnkaraKalesi’nde ilk olarak AnadoluMedeniyetleri Müzesi’ne de ç›k›lanHisarpark Caddesi’ni, buradaki binalar›nd›fl cephelerini yenileyerek,1920’liy›llardaki görüntüsüne kavuflturmufltu.Ulus’tan Anadolu MedeniyetleriMüzesi’ne kadar olan yolu yenileyen,alt yap› ve üst yap› faaliyetlerini k›sasürede tamamlayan Ankara BüyükflehirBelediyesi, çal›flmalar kapsam›ndaHisarpark Caddesi’nin zeminini parketafllarla döflemifl ve estetik bir görünümkazand›rm›flt›.Ankara Büyükflehir Belediyesi,Ankara Kalesi’nde 5 etapl›k restorasyonprojesi bafllatt›. Büyükflehir BelediyeBaflkan› Melih Gökçek, AnkaraBüyükflehir Belediyesi Ankara Kalesi“D›fl Kale” 1. Etap Sokak Sa¤l›klaflt›rmaProjeleri Yap›m ‹fli Kapsam›’nda1. Etap’taki binalar›n restorasyonununtamamland›¤›n› söyledi.“D›fl Kale”de 123, “‹ç Kale”de147 olmak üzere toplam 270 binabulunan Ankara Kalesi proje alan›nda270 binaya iliflkin restorasyonprojesinin etaplar halinde yap›ld›¤›n›belirten Baflkan Gökçek, “AnkaraValili¤i’nin de destek oldu¤u projeçal›flmalar› toplam 5 etapta devametmekte. Toplam 270 binan›n restorasyonuyap›l›yor. Bu 5 Etapl›k projenin1., 2. ve 3. Etab› Koruma Kurullar›ndaonayland›. Bu kapsamda 1.Etab› ihale edildi ve uygulamada 26Ankaraevin restorasyonu bitti. 2. ve 3.Etap’ta restorasyon projesi onayland›¤›için uygulama aflamas›na geçildi.4. ve 5. Etap’lar›n ise Sokak Sa¤l›klaflt›rmaProjesi Koruma Kurulu’ndagörüflülmesine devam ediliyor” bilgisiniverdi.TUR‹ZM DANIfiMA OF‹S‹Büyükflehir Belediye Baflkan› MelihGökçek, 1. Etap’ta ayr›ca BüyükflehirBelediyesi’ne ait bir arsada TurizmDan›flma Ofisi ile birlikte tuvaletleryap›laca¤›n› kaydetti. TurizmDan›flma Ofisi’nin projesinin onayland›¤›n›anlatan Baflkan Gökçek, turistlerinbilgi ve dan›flma ihtiyaçlar›n›büyük ölçüde karfl›layacak olan ofisinyap›m›na ise keflif çal›flmalar›n›n bitmesininard›ndan hemen bafllanaca-¤›n› söyledi.Büyükflehir Belediye Baflkan› MelihGökçek, sokak sa¤l›klaflt›rmaprojesi kapsam›nda Vak›flar BölgeMüdürlü¤ü’ne ait Ramazan fiemseddinCamii’nin de tamamen restoreedildi¤ini kaydetti.Kale içerisinde Ankara BüyükflehirBelediyesi’ne ait ‹tfaiye Noktas›’n›nda müze yap›lmak üzere projesininonayland›¤›n› ve uygulama aflamas›nagetirildi¤ini ifade eden Baflkan Gökçek,buras›n›n da Müze yap›larak Kaleturizmine kazand›r›laca¤›n› belirtti.Ankara Kalesi’nde yürütülen restorasyonve sa¤l›klaflt›rma projelerindeen önemli alt yap› sorunlar›n›n dahalledildi¤ine dikkat çeken BaflkanMelih Gökçek, “Bu kapsamda ASK‹,Kale’nin tamam›nda temiz su, ya¤mursuyu ve pis su alt yap›s›n› yeniledi,do¤algaz, elektrik ve telefon projelerindeilgili kurumlar taraf›ndanetaplar halinde yer alt›na al›nma çal›flmalar›sürüyor” bilgisini verdi.Baflkan Gökçek, Kale ‹çi’nde altyap› çal›flmalar›ndan dolay› yap›lankaz›lar›n Anadolu Medeniyetler MüzeMüdürlü¤ü’nden arkeologlar›n gözetimindegerçekleflti¤ini vurgulad›. Kaleiçerisinde uygulama yapman›n çokzor oldu¤una da dikkat çeken BaflkanGökçek, birçok uygulama alan›na iflmakinalar›n›n giremedi¤ini bu nedenlebirçok restorasyon projesinin eleme¤i ile yap›ld›¤›n› kaydetti. AnkaraBüyükflehir Belediye Baflkan› MelihGökçek, “Restorasyon projesindekibir çok eve malzemeler elle tafl›narakgötürüldü¤ü için çal›flmalar›n h›z› yavafllad›ancak güçlükle de olsa güzelfleyler ortaya ç›kt›, her fley Ankaraiçin” diye konufltu.YARINKale ‹çi’nde tarihyeniden canlan›yorUlus’ta Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alan› Projesini bafllatan Büyükflehir Belediyesi, bir“aç›k hava müzesi” niteli¤i tafl›yan Ankara Kalesi’nde 5 Etap’ta restorasyon ve sokaksa¤l›klaflt›rma projelerini yürütüyor.15Çald›ran zümrütyaflam alan›AÇILIfi ‹Ç‹N GÜNSAYIYORHABER MERKEZ‹Keçiören’deki pazar yerlerininhaftan›n yedi günü aktif bir flekildekullan›lmas›n› amaçlayan ZümrütYaflam Alanlar›’n›n üçüncü halkas›Çald›ran, kap›lar›n› açmak için günsay›yor.19 May›s ve Kardefller’in ard›ndanüçüncü Zümrüt Yaflam Alan›,Çald›ran Mahallesi’nde hizmeteaç›lacak. Keçiören Belediyesi, hizmetömrünü tamamlayan ve kentesteti¤ine yak›flmayan bir yap› halinegelen eski pazar alan›n› modernbir yaflam alan›na dönüfltürdü.‹nflaat›ndason aflamaya gelinen Çald›-ran Zümrüt Yaflam Alan›, pazaryerinin yan›s›ra, iki dü¤ün salonu,spor merkezi, kurs ve e¤itim merkezi,seminer salonu ve fuayesi ileKeçiören’in sosyal ve kültürel hayat›nade¤er katacak.Toplam 7 bin 700 metrekarekullan›m alan›na sahip olan Çald›-ran Zümrüt Yaflam Alan›’nda, 51’iaç›k, 31’i kapal› olmak üzere toplam82 araçl›k bir otopark da bulunuyor.Zemin kat tafl›y›c› sistemibetonarme çerçeveden oluflan pazaralan› ise çelik konstrüksiyonmembran sistemi ile infla ediliyor.Çald›ran Yaflam Alan›’nda ayr›caiki adet birbirinden ba¤›ms›z ve ayn›anda hizmet verebilen 494 kiflilikmodern dü¤ün salonu da yeral›yor. 13 derslikli kurs ve e¤itimmerkezi, 2 adet çok amaçl› toplant›salonu, zab›ta merkezi ve krefl deyaflam alan›n›n içerisinde bulunuyor.15 Kas›m 2012 tarihinde temeliat›lan Çald›ran Yaflam Alan›’n›nTemmuz 2013’te bitirilmesihedefleniyor.


16YARIN AnkaraANKARA - Kuruldu¤u 1981 y›l›nda18 Alouette marka helikopterle faaliyetebafllayan Emniyet Genel Müdürlü¤üHavac›l›k Dairesi Baflkanl›¤›,sonraki y›llarda 5 sikorsky s-70, 10keflif ve gözlem helikopterinin yan› s›-ra V‹P için kullan›lan 1 sikorsky s-92ve 2 e¤itim helikopteriyle filosunu büyüttü.Bu kapsamda, helikopterler terörlemücadele, asayifl, güvenlik, istihbarat,keflif-gözetleme, gösteri, eskortkoruma,foto-film çekimi, trafik denetimi,devlet büyüklerinin intikali ileoperasyon uçufllar›, do¤al afetle mücadele,yang›nla mücadele, yolcu, yaral›,cenaze, malzeme nakli, aramakurtarma faaliyetlerini kapsayan destekuçufllar› yap›yor.Havac›l›k Dairesi Baflkanl›¤›, imzalanansözleflmeler kapsam›nda filosunugüçlendirmeyi planl›yor.Bu çerçevede, Savunma Sanayi27 May›s 2013PazartesiPolisin hava gücünehelikopter deste¤iEmniyet Genel Müdürlü¤ü Havac›l›k Dairesi Baflkanl›¤›’n›n hava araçlar›ndan oluflan filosu, sözleflmesiimzalanan ve bu y›l teslim al›nmas› planlanan 15 hafif tip helikopter, 2 sikorsky ile keflif,gözetleme, personel ve malzeme naklinde kullan›lacak çift motorlu uçakla büyüyecek. Helikopterler,polisiye görevlerin d›fl›nda, protokollerde ve Türk Silahl› Kuvvetleri’nin sefer-görev emrindebelirtilen ifllerde de kullan›l›yor.Müsteflarl›¤› ile ortak yürütülen projekapsam›nda geçen y›l imzalanan sözleflmeyleal›nan 15 adet Bell 429 helikopterininbu y›l içinde filoya kat›lmas›öngörülüyor. Bir baflka projekapsam›nda 2011 y›l›nda imzalanansözleflme do¤rultusunda da 2 adet sikorskyS-92 CIP helikopterin yine buy›l filoya kat›lmas› bekleniyor. SavunmaSanayi ‹cra Komitesi karar› do¤rultusundaSavunma Sanayi Müsteflarl›¤›’n›nyürüttü¤ü genel maksat helikopteriprojesi kapsam›nda TSK vekamu kurulufllar›n›n ihtiyac› için al›nacak109 helikopterden 20 tanesininise Emniyet Genel Müdürlü¤ü envanterine2020’li y›llardan sonra girmesiplanlan›yor. Öte yandan, Havac›l›kDairesi Baflkanl›¤›’n›n filosuna bir deuçak kat›lacak. Bu y›l teslim edilmesiöngörülen uçak, keflif-gözetleme, personelve malzeme naklinde kullan›lacak.(AA)Elektronik ortam flüpheleri art›rd›ANKARA (AA) - Mali Suçlar›Araflt›rma Kurulu Baflkanl›¤›’n›n(MASAK) 2012 y›l›nda kullan›masundu¤u “Elektronik fiüpheli ‹fllemBildirimi Uygulamas›” ile kurula yap›lanflüpheli ifllem bildirimi bir öncekiy›la göre yaklafl›k 2 kat art›flgöstererek 15 bin 318’e ulaflt›.Elektronik ortamda bildirim göndermeningüvenli, seri ve kolay olmas›da bildirim say›s›n›n art›fl›naönemli katk›da bulundu.AA muhabirinin MASAK’›n2012 Faaliyet Raporu’ndan yapt›¤›derlemeye göre, söz konusu y›l içerisindeal›nan flüpheli ifllem bildirimleri,flimdiye kadar MASAK’agönderilen en yüksek flüpheli ifllembildirimi oldu.MASAK’a 2012 y›l›nda gönderilensöz konusu flüpheli ifllem bildiriminin13 bin 759 adedi elektronikortamda gönderilirken, 2012 y›l›ndabankac›l›k sektöründen gelentoplam 13 bin 801 adet flüpheli ifllembildiriminin yüzde 99,7’si iseelektronik ortamda gerçekleflti.MASAK’a 2012 y›l› içerisindegelen toplam 15 bin 318 flüpheliifllem bildiriminin 13 bin 504’übankalar hakk›nda oldu. Bankalarhakk›ndaki bildirim say›s› 2011 y›l›-na oranla yüzde 65 art›fl gösterdi.Bankalar›, 569 flüpheli bildirimle“Sigorta ve Emeklilik fiirketleri”izlerken, ”Finansman, Faktoring veFinansal Kiralama fiirketleri” hakk›ndagelen flüpheli ifllem bildirimiise 520 olarak gerçekleflti.2012 y›l›nda MASAK’a gelenbildirimlerde en yüksek art›fl PTTGenel Müdürlü¤ü ve kargo flirketlerihakk›nda gelen bildirimlerde yafland›.Kurula PTT hakk›nda2011’de 11 flüpheli ifllem bildirimiyap›l›rken, bildirim say›s› 2012 y›-l›nda büyük bir art›flla 297’ye yükseldi.Kargo flirketleri hakk›nda isedaha önceki y›llarda flüpheli ifllembildirimi yap›lmazken, 2012 y›l›ndaMASAK’a kargo flirketleriyle ilgili61 flüpheli ifllem bildirimi yap›ld›.


YARIN17AnkaraÇankaya Belediyesiçocuklara sahip ç›k›yor27 May›s 2013PazartesiÇankaya Belediyesi Kad›n S›¤›nmaevi, fliddete maruz kalan kad›nlar›n yan› s›ra çocuklar›nada kol kanat geriyor.HABER MERKEZ‹Ailesinden ve eflinden, fiziksel, psikolojikve ekonomik fliddet türleri gibi nedenlerle,çekilmez hale gelen hayatlar›ndankaçarak, s›¤›nmaevlerinde yaflamakzorunda kalan kad›nlar, Çankaya BelediyesiKad›n Dan›flma Merkezi ve S›¤›nmaevi’ndeyeniden hayat buluyorlar. Kad›nlar,beraberlerinde getirdikleri çocuklar›nada sahip ç›k›lmas›n› ise bedeliödenemez olarak görüyorlar.S›¤›nmaevinde kalan kad›nlar›n okulöncesi ça¤daki çocuklar›na ayn› binadakrefl hizmeti veriliyor. Çocuklar›n e¤itimive ruhsal durumlar›n›n kontrolü için özelolarak görevlendirilen uzmanlar, s›¤›nmaevisürecinde, çocuklar›n yaflamlaaralar›nda olumlu ba¤lar kurmalar›n›destekleyen çal›flmalar yap›yorlar. Çocuklariçin, fliddetten ar›nd›r›lm›fl, kifliselgeliflimlerine katk› sa¤layacak, güvenli,mutlu ve huzurlu bir ortam yaratmayaözen gösteriliyor; sosyal geliflimleri içinde tiyatro, gezi ve sinema etkinlikleri yap›l›yor.Çocuklar mutlu oldu¤u süreceanneler de huzur buluyor. S›¤›nmaevindeher yaflta k›z çocu¤u, anneleri ile kalabiliyorkenerkek çocuklar› 12 yafla kadarkalabiliyorlar. S›¤›nmaevinde kalanokul ça¤›ndaki çocuklar›n, e¤itimlerinedevam edebilmeleri de Çankaya Belediyesi’ncesa¤lan›yor.Çocuklar›yla birlikte 30 kad›n›n kalabilece¤ikapasiteye sahip olan ÇankayaBelediyesi Kad›n Dan›flma Merkezi veS›¤›nmaevi’nde, çal›flma odalar›, kad›nlar›netkinlik yapabilece¤i ortak bir salonve sanat atölyesi bulunuyor. Kad›nlarburada ürettikleri el eme¤i ürünlerle gelirelde etme imkan› bularak çocuklar›n›nihtiyaçlar›n› karfl›layabiliyorlar. Ayr›caÇankaya Belediyesi’nin iflbirli¤inde bulundu¤ukurulufllar ile düzenledi¤i meslekedindirme kurslar› sayesinde, ifl sahibiolabilme flans› yakal›yorlar.Çankaya Belediyesi taraf›ndan oluflturulanKad›n Dan›flma Merkezi ise kad›nlar›nihtiyaç duydu¤u bilgilerden yararlanmalar›ile birlikte var olan sorunlar›naortak çözüm gelifltirme olana¤› bulmalar›nadestek oluyor. Baflvuruda bulunanfliddet ma¤duru olsun olmas›n kad›nlara,hukuksal, psikolojik ve sosyaldan›flmanl›k hizmeti verilen Kad›n Dan›flmaMerkezi’nde, toplumsal cinsiyet,kad›na yönelik fliddet, kad›n-erkek eflitli-¤i, kad›n›n toplumsal statüsü, yasal haklar›ve istihdam olanaklar› ile ilgili konulardabilgilendirme yap›l›yor. ÇankayaBelediyesi Kad›n Dan›flma Merkezi’neulaflmak isteyen kad›nlar, 458 8900/1154 numaral› telefondan gereklideste¤i ve bilgiyi alabiliyorlar.Gençlik, Bat›kent’te bulufltuHABER MERKEZ‹Yenimahalle Kent Konseyi taraf›ndanbu y›l ilki gerçeklefltirilen Bat›kentGençlik fiöleni, Yenimahalle BelediyeBaflkan› Fethi Yaflar’›n kat›l›m›yla gerçeklefltirildi.Bat›kent Meydan Al›flverifl ve KültürMerkezi önündeki Atapak’ta düzenlenenGençlik fiöleni panay›r havas›ndabafllad›. Renkli görüntüleresahne olan etkinliklere Baflkan Yaflar’›nyan› s›ra Kent Konseyi Baflkan›‹lhan Tezel, Meclis üyeleri, muhtarlarve Yenimahalleli vatandafllar kat›ld›.Etkinlikler kapsam›nda Çevik KuvvetKöpek E¤itim Merkezi’nin birbirindenyetenekli köpekleri yapt›klar›gösterileriyle izleyenleri kendilerinehayran b›rakt›. Hünerlerini sergileyenK9’lar gösteri sonunda a¤›zlar›nda çikolatasepetiyle çocuklara çikolata ikrametti.fiölende Yenimahallelilere seslenenYaflar, “Milli bayramlar› görmezdengelip unutturmak isteyenler olabilir.Ama bu bayramlar bu günlerimizinmimar›d›r. Biliyorum ki, Türk halk›bu bayramlar› unutturmayacak vegelecek kuflaklar› da milli bilinçle yetifltirecek.Sizleri seviyorum, ilçemi,ülkemi ve Mustafa Kemal Atatürk’üseviyorum. ‹flte bu sevgiyle ülkem içincanla baflla çal›fl›yorum. Çal›flmaya dadevam edece¤im. Hepimizin 19 May›sAtatürk’ü Anma Gençlik ve SporBayram› kutlu olsun” dedi. Kent KonseyiBaflkan› ‹lhan Tezel, Yaflar’a desteklerindendolay› plaket verdi.


18 YARIN27 May›s 2013Genel Pazartesi“Babayi¤it”lere özel teflvikEkonomi Bakan› Zafer Ça¤layan, yerli otomobil yap›lmas›na iliflkin, “‹lk defa aç›kl›yorum;içinizde bir ‘babayi¤it’ varsa, içinizde ‘ben yerli otomobili yapaca¤›m’ diyen varsa, gelinkardeflim sizlerle özel teflvik konuflmaya haz›r›z” dedi.‹STANBUL - Ça¤layan, OtomotivYetkili Sat›c›lar› Derne¤i (OYDER)taraf›ndan bu y›l “Geliflim için De¤iflim”konsepti ile düzenlenen 5. OtomotivKongresi’nin aç›l›fl›nda yapt›¤›konuflmada, Türkiye’nin otomobilinmotorunu da aktarma organlar›n› dayapacak akla, bilgi birikimine, mühendise,müteflebbise sahip oldu¤unubelirterek, “Size soruyorum; kafam›zbir Alman’dan, bir ‹talyan’dan, Japonya da Koreli’den daha m› az çal›yor?‹ddia ediyorum daha da fazla çal›fl›-yordur” diye konufltu.Yerli otomobil konusunu, Türkiye’nind›flar›ya ba¤›ml›¤›n› azaltmakiçin “göbek ba¤›n› kesme”ye benzetenBakan Ça¤layan, flunlar› kaydetti:“Türkiye bunu yapabilecek güce,akla, sermayeye sahiptir. Yan sanayimizleiftihar ediyorum. Yan sanayimizbir otomobilin yüzde 85’ini yapabilecekyetkinli¤i, güce ve imkana sahiptir.Türkiye, otomobilini, uça¤›n›, helikopterinide üretecek. Yerli otomobildenkast›m›z ad›n›n Ahmet, Mehmetolmas› de¤ildir. ‹stiyorum ki nas›lHyundai denildi¤inde Güney Kore,Toyota denildi¤inde Japonya akla geliyorsa,Türkiye’nin otomobil markas›oldu¤unda Türkiye akla gelsin.”Ça¤layan, hükümet olarak yerliotomobil yap›lmas› konusunda sonunakadar kararl› olduklar›n› belirterek,flunlar› kaydetti:“Bunu burada ilk defa aç›kl›yorum;içinizde bir ‘babayi¤it’ varsa, içinizde‘ben yerli otomobili yapaca¤›m, ça¤r›-ya uyuyorum’ diyen varsa, yerli ya dayabanc› kim olursa olsun gelin kardeflimsizlerle özel teflvik konuflmaya haz›r›z.Gelin oturup beraber tart›flal›m.fiunu çok iyi bilmenizi istiyorum; devletolarak böyle bir yat›r›m için deadeta ‘sessiz hisse’ denilen bir anlamlabir ‘alt›n hisse’ ile devlet olarak yat›r›myapacak özel sektörümüzün yan›ndaolmay› akl›m›za koydu¤umu bilmeniziistiyorum. Daha ne istiyorsunuz.”Türkiye’nin son 10 y›lda ekonomi,siyaset ve demokratik hayat›nda de¤iflimgösteren bir ülke oldu¤unu an›msatarak,Türkiye’nin son y›llarda dünyadakitüm rakiplerinden pozitif ayr›-flarak, küresel krizden baflar›yla ç›kan,krizi f›rsata çeviren, krizden dersler ç›-karan ve yeni bir yol haritas› belirleyenbir ülke oldu¤unu kaydetti.Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤anve beraberindeki heyetin ABD’yeyapt›¤› ziyareti hat›rlatan Ça¤layan,flunlar› anlatt›:“ABD’ye ben de gittim. ABD’yeçeflitli vas›flar›mla y›llard›r çokca ziyaretgerçeklefltirdim. 11 y›l önce döneminBaflbakan› Bülent Ecevit ile beraber23,5 milyar dolar IMF’e borcuolan, 1 milyar dolar borç almasa memurununmaafl›n› ödeyemeyecek birTürkiye olarak Amerika’ya seyahattebulunmufltum. 11 y›l önce NewYork’tan Washington’a geçmek içinhavaalan›na giden 4 veya 5 otobüsdolusu ifl adam›n›n yolunun kesildi¤i,Amerikan polislerinin adeta bir suçluarar gibi herbirimizi tek tek arad›¤›n›,polis köpekleriyle ifl adamlar›n›n koltuklar›n›n,valizlerinin arand›¤› günüdün gibi hat›rl›yorum. IMF’ten borçalmay› b›rak›n, IMF’e borcunu s›f›rlam›fl,IMF’te masa pozisyonunu de¤ifltirmifl,‘sizin için ne yapabiliriz?’ diyenbir Türkiye olarak Baflbakan›m›-z›n liderli¤inde, bugüne kadar hiçbirTürkiye Cumhuriyeti Baflbakan›nagösterilmedi¤i bir ilgi gösterildi.”Ça¤layan, ABD’ye hiçbir flekildekontrole tabii tutulmadan girip, kontroletabii tutulmadan uçaklara binmelerindenmemnuniyet duyuldu¤unuifade ederek, “Olay›n iki boyutunu dayaflam›fl bir insan olarak bunu ifadeetmek isterim” dedi.Uluslararas› alanda sayg›n bir rolüstlenen Türkiye’nin bu noktaya kolaygelinmedi¤ini belirten Ça¤layan,“Türkiye’nin nereden nereye geldi¤ini,Türkiye alg›s›n›n önemini göstermekiçin anlat›yorum” diye konufltu.(AA)Gümrüklerde kaçakç›lara tolerans yokANKARA - Gümrük ve TicaretBakan› Hayati Yaz›c›, kaçakç›l›klamücadele için trafik kontrollerini yo-¤unlaflt›rd›klar›n› ifade ederek, “Esasolan insanlar›n beyanlar›na itibar etmek.Ta ki eksikli¤i tespit edene yada bunun suiistimal edildi¤ine dair istihbaratgelinceye kadar” dedi.Yaz›c›, Yemenli bir grup gazeteciyiBakanl›k Toplant› Salonu’nda kabuletti.K›sa bir süre önce çeflitli temaslardabulunmak üzere Yemen’e gitti-¤ini hat›rlatan Yaz›c›, iki ülke gümrükleriaras›nda geçerli olacak Karfl›-l›kl› ‹dari Yard›m Anlaflmas›’n› (K‹-YA) imzalad›klar›n› an›msatt›.Hedeflerinin, iki ülke aras›ndaki ticarethacmini artt›rmak oldu¤unukaydeden Yaz›c›, imzalad›klar› K‹YAile gümrüklerle ilgili bilgi tecrübeleriniYemen ile paylaflacaklar›n› ifade etti.Türkiye ve Yemen kamuoyundagündeme gelen “silah sevk›yat›” iddialar›nada de¤inen Yaz›c›, bugünekadar vuku bulan söz konusu sevk›-yatlar›n tamamen beyanat eksikli¤indenkaynakland›¤›n› belirtti.Yaz›c›, “fiunun alt›n› çizmek istiyorum;Türkiye gümrükleri gerçektenteknolojinin tüm imkanlar›yla donat›l›ve gümrüklerde istihdam etti¤imizpersoneli iki aflamal› s›navdangeçirmek suretiyle mesle¤e kabulediyor ve sürekli e¤itime tabi tutuyoruz”diye konufltu.Gümrüklerdeki faaliyetleri en k›sasürede gerçeklefltirmek ve kaça¤›nher türlüsünü önleme yönünde büyükhassasiyet içerisinde olduklar›n›ifade eden Yaz›c›, “Bizim mevzuat›-m›za göre d›fl ticari faaliyetlerindeprosedür eksikli¤i varsa bunu giderebilirler.Ancak kaçak icraatta bulunanlaratolerans›m›z s›f›r” ifadelerinikulland›.Bakan Yaz›c›, flöyle devam etti:“Kuru s›k› oyuncak olarak niteledi¤imizmalzemenin sevk›yat› iznetabi de¤il. Bunlar ticarete konu olabilecekürünler. Dolay›s›yla buradakikural ihlali bizim aç›m›zdan sadecebeyannamede beyan edilmeyiflindenibaret. Dolay›s›yla fiil, gerçek d›fl› beyannamehaz›rlama†flekliyle savc›yasevk edildi. Yemen’de bunlar›n silahadönüfltürülebilece¤i iddias›n› söylediler.Biliyorsunuz bu tür ürünlerinbir standard› var ama dostlar›m›z›nbu iddialar›n› da takip ediyoruz. fiayetbu do¤ruysa baflka önlemler almam›zgerekiyor, onlar› da alaca-¤›z.”Konunun müfettifller taraf›ndanhassasiyetle incelenmesine devamedildi¤ini dile getiren Yaz›c›, iki ülkearas›ndaki yaz›flmalar›n diplomatikyolla yap›ld›¤›n› ve bu nedenle sürecinuzayabildi¤ini belirtti. Bu gibi durumlar›ortadan kald›rmak istediklerinikaydeden Yaz›c›, imzalad›klar› K‹-YA ile iki ülke gümrüklerinin diplomatikyollara gerek kalmaks›z›n do¤rudando¤ruya iletiflime geçebilece¤inedikkati çekti.Yemen’de piyasada kaçak silahbulundu¤una ve bunlar› Türkiye’yeiliflkilendirenlerin oldu¤unu an›msatanYaz›c›, “Sözünü etti¤im iki somutolay d›fl›nda Türkiye’yi irtibatland›rmakve töhmet alt›na b›rakmakhaks›zl›kt›r. Bizim anlay›fl›m›za enkutsal varl›k insand›r. En üstün de¤eradalettir, hakt›r. En kutsal de¤ere zararverecek fiillere bizim müsaade etmemizve kaçakç›l›¤› tolore etmemizkesinlikle söz konusu de¤ildir” fleklindekonufltu. (AA)


27 May›s 2013PazartesiCHP, üniversiteleriçin komisyonoluflturdu...E¤itimTBMM - CHP, üniversitedeki olaylar›n›nç›k›fl noktas›n›, bu olaylar sonras› tutuklananö¤rencilerin ve üniversitelerin genel sorunlar›n›araflt›rmak üzere bir komisyonoluflturdu.CHP ‹stanbul Milletvekili Ayfle EserDan›flo¤lu'nun baflkanl›¤›ndaki komisyon ilkolarak, ö¤renci olaylar›n›n yo¤un yafland›¤›ODTÜ ve Ankara Üniversitesi Dil ve TarihCo¤rafya Fakültesi'nde (DTCF) okul yönetimive ö¤renci gruplar›yla görüfltü.Dan›flo¤lu'nun baflkanl›¤›nda CHP ‹stanbulMilletvekili Melda Onur, CHP MalatyaMilletvekili Veli A¤baba, CHP ManisaMilletvekili Özgür Özer, CHP Mu¤laMilletvekili Nurettin Demir ve CHP TunceliMilletvekili Hüseyin Aygün'den oluflankomisyon, ODTÜ ve DTCF'nin ard›ndan‹stanbul, Marmara, Anadolu, Osmangazi vePamukkale üniversitelerini ziyaret edecek.CHP ‹stanbul Milletvekili Ayfle EserDan›flo¤lu, komisyon çal›flmalar›na iliflkin AAmuhabirinin sorular›n› yan›tlad›. Komisyonukurmaya karar verdiklerinde ç›k›fl noktas›n›ntutuklu ö¤renciler oldu¤unu belirtenDan›flo¤lu, ancak daha sonra üniversitelerdeyaflanan olaylar, burada güvenlik güçlerininrolü, tutuklanan ö¤rencilerin ö¤renci disiplinyönetmeli¤i nedeniyle okuldanuzaklaflt›r›lmas› ve ilifli¤i kesme cezas›almalar›n›n da eklendi¤ini söyledi.Üniversitelerde ö¤rencilerin taleplerini,neden fliddete maruz kald›klar›n› ö¤renmekistediklerini ifade eden Dan›flo¤lu, ''Ortada neoluyor da bir savafl aç›lm›fl gibi sald›r›l›yor.Ülkenin güvenlik güçleri, ülkenin ö¤rencilerinesavafl açm›fl gibi gaz bombalar›, coplarlasald›r›yor'' dedi.Paras›z e¤itim istedi¤i, konser bileti satt›¤›,temel hak ve özgürlüklerini kulland›¤› içintutuklanan ö¤rencilerin bulundu¤unu ifadeeden Dan›flo¤lu, ''‹çeride hasta olan› var,kitap sahibi olamayanlar› var. S›nava gitmekiçin ring araçlar›n›n paralar›n› kendileri vermekzorundalar'' diye konufltu. Dan›flo¤lu,daha çok olaylar›n oldu¤u üniversitelere gittiklerinibelirterek, üniversite yönetimiyle veçeflitli gruplardaki ö¤renci temsilcileriylegörüfltüklerini kaydetti. Dan›flo¤lu, bugörüflmelerle üniversitelerin foto¤raf›n› çekmekistediklerini ifade ederek, ''Sorunlarnedir, yönetim, ö¤renciler nas›l bak›yor,çözümün neresinde katk› sa¤layabiliriz, bunugörmek istedik. Üniversitelere polisin tekraral›nmas› gibi yeni bir darbe durumu var. Buda kabul edilir bir fley de¤il. Görüfltü¤ümüzbir çok ö¤renci, polisin tahrik etmesi, belli birtarafa cesaret vermesi gibi nedenlerle de buolaylar›n ç›kt›¤›n› söylediler.” (AA)YARIN"Otistik çocuklaraumut ›fl›¤› oldular"KAHRAMANMARAfi -Kahramanmarafl Sütçü ‹mamÜniversitesi (KSÜ) BedenE¤itimi ve Spor Yüksekokuluö¤rencileri, kurduklar› dernekleotizm hastas› çocuklara gönüllüspor e¤itimi veriyor.Üniversite ö¤rencileri, otistikçocuklar›n sporla tedavi verehabilitasyonuna katk›sa¤lamak amac›yla bir süreönce Kahramanmarafl OtistikÇocuklar E¤itim ve SporDerne¤ini (KOÇED) kurdu.Belirli günlerde Bat›park SporTesisleri'nde çocuklarla biraraya gelen ö¤renciler, biryandan spor yaparken di¤eryandan çeflitli etkinlikler düzenliyor.KOÇED Baflkan› ÖzlemÖzcan, AA muhabirine yapt›¤›aç›klamada, otistik çocuklar›nspor e¤itimiyle kiflisel becerileriniart›r›p geliflimlerinedestek olmak istediklerinisöyledi.19Gönüllülük esas›na dayal›e¤itimlerin kendi imkanlar›ylaverdiklerini belirten Özcan,"Bizler asl›nda azim ve sabr›çocuklardan ö¤reniyoruz. Buyola ç›karken bir umut ›fl›¤›olmak istedik. Boflzamanlar›m›z› çocuklar›m›zlade¤erlendiriyoruz. ‹ster otistikister görme engeli olsun bütünçocuklar bizim gelece¤imizdir.Onlar›n engelini kald›rmak veyaflamlar›n› kolaylaflt›rmakistiyoruz" diye konufltu.Özcan, projenin devametmesi için ö¤rencilere sahipç›k›lmas› gerekti¤ini anlatt›.Ö¤rencilerden Halit Kayaise otistik çocuklara sosyallikkazand›rarak, kiflisel becerilerinigelifltirip kendi bafllar›nayetebilmeleri için mücadeleettiklerini vurgulad›.Otistik çocuklar› yaflamaba¤lamak için sporu seçtiklerinianlatan Kaya, "Sporla birfleylerin yap›laca¤›n› düflünüyoruz.Çocuklar›m›z› gelece¤ehaz›rlamak istiyoruz. Ö¤rencibütçesiyle bir yere kadar gidebiliyoruz.Bize daha fazlaimkan tan›nsa daha güzelfleyler yapabiliriz" dedi.Otistik Girayhan Gedik'inannesi Elif Gedik de böyle bire¤itimin bafllamas›n›n kendilerimutlu etti¤ini söyledi.Çocu¤una uygulad›klar›rehabilitasyona sporun daeklenmesinin sevindiricioldu¤unu belirten Gedik,"Bunu bir eksiklik olarakgörüyorduk. Ö¤rencileringönüllü olarak e¤itim vermesini'nimet' olarak de¤erlendiriyoruz.Çocu¤umun kendiihtiyaçlar›n› görebilmesi,toplum içinde bir yerininolmas›n› hayal ediyorum"fleklinde konufltu. (AA)


20 YARINRamazan Festivali Organizasyonu hizmet al›m› 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanununun19 uncu maddesine göre aç›k ihale usulü ile ihale edilecektir. ‹haleye iliflkin ayr›nt›l›bilgiler afla¤›da yer almaktad›r:‹hale Kay›t Numaras› : 2013/581641-‹darenina) Adresi : TALATPAfiA BULVARI NO: 167 CEBEC‹ MAMAK/ANKARAb) Telefon ve faks numaras› : 3123202053/415 - 3123202289c) Elektronik Posta Adresi : egitim@mamak.bel.trç) ‹hale doküman›n›n görülebilece¤i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/2-‹hale konusu hizmetina) Niteli¤i, türü ve miktar› : ‹halenin niteli¤i, türü ve miktar›na iliflkin ayr›nt›l› bilgiyeEKAP’ta (Elektronik Kamu Al›mlar› Platformu) yer alan ihale doküman› içinde bulunanidari flartnameden ulafl›labilir.b) Yap›laca¤› yer : Mamak Pazar Yeri ve Muhtelif Mamak Mahallelerindec) Süresi : ‹fle bafllama tarihi 09.07.2013, iflin bitifl tarihi 07.08.20133- ‹halenina) Yap›laca¤› yer : Mamak Belediye Baflkanl›¤› Kültür ve Sosyal ‹fller Müdürlü¤üTalatpafla Bulvar› No:167 1. Kat B-35 Nolu Oda Cebeci/ANKARAb) Tarihi ve saati : 17.06.2013 - 11:004. ‹haleye kat›labilme flartlar› ve istenilen belgeler ile yeterlik de¤erlendirmesindeuygulanacak kriterler:4.1. ‹haleye kat›lma flartlar› ve istenilen belgeler:4.1.1. Mevzuat› gere¤i kay›tl› oldu¤u Ticaret ve/veya Sanayi Odas› veya MeslekOdas› Belgesi;4.1.1.1. Gerçek kifli olmas› halinde, kay›tl› oldu¤u ticaret ve/veya sanayi odas›ndanya da ilgili meslek odas›ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl,odaya kay›tl› oldu¤unu gösterir belge,4.1.1.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgili mevzuat› gere¤i kay›tl› bulundu¤u ticaretve/veya sanayi odas›ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl,tüzel kiflili¤inin odaya kay›tl› oldu¤unu gösterir belge,4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldu¤unu gösteren ‹mza Beyannamesi veya ‹mza Sirküleri;4.1.2.1. Gerçek kifli olmas› halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.2.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgisine göre tüzel kiflili¤inin ortaklar›, üyeleri veyakurucular› ile tüzel kiflili¤in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterirTicaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam›n›n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas›halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veyabu hususlar› gösteren belgeler ile tüzel kiflili¤in noter tasdikli imza sirküleri,4.1.3. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.5. ‹hale konusu iflin tamam› veya bir k›sm› alt yüklenicilere yapt›r›lamaz.4.1.6. Tüzel kifli taraf›ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili¤inyar›s›ndan fazla hissesine sahip orta¤›na ait olmas› halinde, ticaret ve sanayiKültür Sanat27 May›s 2013PazartesiCüneyt Ark›n: Tarihî film karakterleri gerçeklerle uyuflmuyorDEN‹ZL‹ - Türk sinemas›n›n enünlü oyuncular›ndan Cüneyt Ark›n,yeni çevrilen tarihî konulu televizyondizisi ve sinema filmlerindeki karakterleringerçeklerle uyuflmad›¤›n›belirtti. Denizli Pamukkale Üniversitesi(PAÜ)'nde düzenlenen TürkK›l›c› Yata¤an Sempozyumu'nakat›lan Ark›n, bir zamanlarTürkiye’de bat› hayran› bir gençlikolufltu¤unu fakat art›k kalmad›¤›n›söyledi: “Bir dönem sevgili gençlerimizdeAmerikan trafl›, giyim tarz›,kolye ve bilezik takma flekli vard›.Çok üzüldüm o günlerde. ‘Niye?’diye soruyordum, ‘‹flte benAmerikanl›lafl›yordum.’ diyordubenim güzel gençli¤im. "Amerika’n›ntarihinde ne var, anlat›r m›s›n?' diyorum.Tarihinde bir iç savafl var, birde büyük medeniyet kurmufl K›z›lderilileriyok eden bir millet. Bat› ise nekadar az geliflmifl, geliflmekte olanmazlum ülkeler varsa yer alt› yerüstü bütün servetlerini sömürmüfl,dahas› insanlar›n› köle diye satm›fl.Benim gençlerim bunlara özeniyor.”Türklerin Osmanl› ile birlikte eflibenzeri olmayan bir medeniyet veflahane bir kültür oluflturdu¤unuifade eden Cüneyt Ark›n,“Atalar›m›z bunlarla dünyay› fethetti.Bütün bu de¤erler, ona büyük güçverdi. fiimdi sizin kanlar›n›zda, genlerinizdede bu de¤erler var.” dedi.Nereye gitse tarihî filmlerini heryafltan insanlar›n seyretti¤inigördü¤ünü belirterek, “Cüneyt abi,iyi ki o filmleri çekmiflsin. O filmlerdebiz tarihi canl› olarakyafl›yoruz, diyorlar. Bir Karao¤lançekildi, ad› san› yok, kayboldu gitti.Niye Türk insan›, Cüneyt Ark›n’›ntarihî filmlerine çok ilgi gösteriyor,seviyor da onlara niye göstermedi?”fleklinde konufltu. Dizi ismi vermeden"Malkoço¤lu" karakterini deelefltiren Ark›n, “Kanuni dizisinde birMalkoço¤lu var. Meyhanede flarapiçiyor, kad›nlarla yat›yor filan…”dedi. (CHA)ORGAN‹ZASYON H‹ZMET‹ ALINACAKTIRMAMAK BELED‹YES‹ KÜLTÜR VE SOSYAL ‹fiLER MÜDÜRLÜ⁄ÜResmi ‹lanlar www.ilan.gov.tr.deodas›/ticaret odas› bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar› veya yeminli malimüflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf›ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenenve düzenlendi¤i tarihten geriye do¤ru son bir y›ld›r kesintisiz olarak bu flart›nkorundu¤unu gösteren, standart forma uygun belge,4.2. Ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gerekenkriterler:4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli taraf›ndan belirlenecek tutardabankalar nezdindeki kullan›lmam›fl nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerindek›s›tlama bulunmayan mevduat›n› gösterir banka referans mektubu,Bu kriter mevduat ve kredi tutarlar› toplanmak ya da birden fazla banka referansmektubu sunularak sa¤lanabilir.4.3. Mesleki ve Teknik yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gerekenkriterler:4.3.1. ‹fl deneyim belgeleri:Son befl y›l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam›nda kabul ifllemleri tamamlananve teklif edilen bedelin % 30 oran›ndan az olmamak üzere, ihale konusu ifl veya benzerifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler.4.4. Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller:4.4.1.Her türlü kongre ,flölen , festial ve organizasyon iflleri benzer ifl olarak kabuledilecektir.5. Ekonomik aç›dan en avantajl› teklif sadece fiyat esas›na göre belirlenecektir.6. ‹haleye sadece yerli istekliler kat›labilecektir.7. ‹hale doküman›n›n görülmesi ve sat›n al›nmas›:7.1. ‹hale doküman›, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Liras›) karfl›l›-¤› Mamak Belediye Baflkanl›¤› Kültür ve Sosyal ‹fller Müdürlü¤ü Talatpafla Bulvar›No:167 B-17 Nolu Oda Cebeci/ANKARA adresinden sat›n al›nabilir.7.2. ‹haleye teklif verecek olanlar›n ihale doküman›n› sat›n almalar› veya EKAP üzerindene-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mamak Belediye Baflkanl›¤› Kültür ve Sosyal‹fller Müdürlü¤ü Talatpafla Bulvar› No:167 1. Kat B-35 Nolu Oda Cebeci/ANKA-RA adresine elden teslim edilebilece¤i gibi, ayn› adrese iadeli taahhütlü posta vas›tas›ylada gönderilebilir.9. ‹stekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. ‹hale sonucu, ihaleüzerine b›rak›lan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleflme imzalanacakt›r.Bu ihalede, iflin tamam› için teklif verilecektir.10. ‹stekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleritutarda geçici teminat vereceklerdir.11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.(Bas›n -7654) 422 (www.bik.gov.tr)


27 May›s 2013PazartesiBursa fiehitTiyatrosuyaza haz›rBURSA - Bursa BüyükflehirBelediyesi fiehir Tiyatrosu, ‘HerYerde Tiyatro’ projesi kapsam›ndayaz boyunca sahneleyece¤i 'BirMahalle ki' adl› ortaoyunu; oyununyazar› da olan sanatç› MünirCanar yönetmenli¤inde sahneyetafl›yor.Büyükflehir Belediyesi fiehirTiyatrosu’nun kent merkezindenuzakta yaflayan ve tiyatroya gitmeimkan› bulamayan vatandafllaraulaflt›¤› ‘Her Yerde Tiyatro’ projesi,bu sene de yaz mevsimindeçevre ilçelerde yaflayanvatandafllar› tiyatroyla buluflturacak.Geçen y›l 31 farkl› noktada15 bin izleyiciyle buluflan fiehirTiyatrosu, bu y›l için deçal›flmalar›na aral›ks›z devam ediyor.fiehir Tiyatrosu’nun TayyareKültür Merkezi’nde haz›rl›klar›n›sürdürdü¤ü oyun ise usta sanatç›Münir Canar yönetmenli¤indesahnelenen ve yine Canar’›nkaleme ald›¤› 'Bir Mahalle ki' adl›ortaoyun.‘Kaynanalar’, ‘Beybaba’, ‘ServetAvc›s›’ ve ‘Türkan’ gibi televizyondizilerinden de tan›nan ve bugünortaoyununun en önemli temsilcisiolan usta sanatç› Münir Canar’›n,Ramazan aylar›yla özdeflleflenortaoyunu gelene¤ini ve Türk tiyatrosununkomik kahramanlar›n› biraraya getirdi¤i ‘Bir Mahalle ki’ adl›oyun, renkli karakterleriyle dikkatçekiyor.Oyunda, muhtar olan Piflekâr’›n,mahalleliyi kand›rarak mahalledekievleri, bakkal ve çeflmeyi yüksekparalar karfl›l›¤› yabanc›lara satmas›ve devam›nda geliflen olaylargözler önüne seriliyor. fiehirTiyatrosu’nun 20 kiflilik devkadroyla sahneledi¤i oyununmüzikleri Kemal Günüç, dekor vekostümü Ak›n Tezer Tunal›,danslar› Ferdi Y›ld›z imzas›n›tafl›yor.‘Bir Mahalle ki…’, ilk olarak 3Haziran Pazartesi günü Orhangazi‹lçesi Gedelek Köyü’nde seyirciylebuluflacak. 3 Temmuz’a kadar 18ayr› noktada gerçeklefltirilecekolan ilk turne program›n›nard›ndan, Ramazan ay›nda da 2.tur yap›lacak. (CHA)Kültür SanatESK‹fiEH‹R -Eskiflehir BüyükflehirBelediyesi SenfoniOrkestras›, ‘DonizettiKlasik Müzik Ödülleri’nde’,y›l›n orkestras›seçildi.Eskiflehir’i genç sanatç›kadrosuyla ulusal ve uluslararas›birçok sanatorganizasyonundabaflar›yla temsil edenBüyükflehir BelediyesiSenfoni Orkestras›,Türkiye’nin en prestijliklasik müzik ödülleriolarak görülen ‘2013Donizetti Klasik MüzikÖdülleri’ kapsam›ndaTürkiye’de y›l›norkestras› seçildi.Büyükflehir BelediyeBaflkan› Prof. Dr. Y›lmazBüyükerflen, orkestran›nödülünü Andante Dergisi,Beyo¤lu Belediyesiiflbirli¤iyle ve Kültür veSanat Varl›klar›n›Koruma ve Tan›tmaVakf› (KÜSAV) deste¤iyle‹stanbul Rahmi KoçMüzesi’nde düzenlenentörende ald›.Baflkan Büyükerflen,ödül töreninde yapt›¤›konuflmada, baflar›l›çal›flmalar›ndan dolay›Büyükflehir BelediyesiSenfoni Orkestras›’n›nçal›flanlar›na teflekkürYARINEskiflehir BüyükflehirSenfoni Orkestras›'na ödül21etti. Büyükerflen, flöylededi: “Her ne kadarBüyükflehir BelediyesiSenfoni Orkestras›’n›nkurucusu olsam da buödül benim de¤il. Buödülü, 10 y›ldan berisezonun her haftas›ndade¤iflik repertuar ile yerliveya yabanc› solistlerlebiletleri bir hafta öncedentükenen konserlerveren, yabanc› ülkelerdenkonser davetleri alan,geçen sene New York veWashington’›n en prestijlisalonlar›nda konserlerveren EskiflehirBüyükflehir Belediyesi’ningenç ve gurur kayna¤›olan sanatç›lar› içinal›yorum.” (CHA)Mufl’ta 20 bin ö¤renciye kitap da¤›t›lacakMUfi - Mufl'ta ‹l Milli E¤itimMüdürlü¤ü ile T‹MAfi Yay›nlar› veAyka Kitabevi iflbirli¤inde aç›lanfuarda 10 bin ö¤renciye kumbarada¤›t›ld›. Fuar boyunca 20 binö¤renciye ise ücretsiz kitapda¤›t›laca¤› belirtildi.Endüstri Meslek Teknik Lisesikonferans salonunda 4 gün devamedecek fuarda, kent merkezi veköylerden ö¤rencilerin fuarlatan›flt›r›laca¤› belirtildi. T‹MAfiYay›nlar› Do¤u ve Güneydo¤uAnadolu Bölge Sorumlusu CumaYener, yay›nevlerinin sosyal sorumlulukprojesi kapsam›nda, Türkiyegenelinde 2008 y›l›ndan bu yanabafllatt›¤› 'Benim Kitap KumbaramKampanyas›'n›n devam etti¤inisöyledi.Mufl ‹l Milli E¤itim Müdürlü¤üTemel E¤itim fiube Müdürü MuratTafldemir ise Mufl Belediyesi'nin dedeste¤iyle yaklafl›k 10 bin ö¤renciyiköylerden fuara getirecekleriniifade etti.Ö¤rencilerin bire bir fuardakitap seçerek verilen çeklerle al›flverifl yapaca¤›n› kaydedenTafldemir, fuara destek vermekisteyen ifl adamlar›n› ve hay›rseverlerinde katk›lar›n› beklediklerinihat›rlatt›. (CHA)


MOSKOVA - Rusya’n›n baflkentiMoskova’da Azerbaycan’›n milli liderimerhum Haydar Aliyev’in hayatmücadelesini anlatan “‹leriAd›mlayan” adl› kitab›n tan›t›m›yap›ld›.Törende konuflan Rusya’ya ba¤l›Kuzey Osetya eski Cumhurbaflkan›ve Rus politikas›n›n duayeniAleksandr Dzasohov, Aliyev’inSovyetler Birli¤i’nin üst yönetimkurulu Politbüro’da “fiark›n temsilcisigibi” görev yapt›¤›n› belirtti.Aliyev’in 90.y›ldönümü vesilesiyleMoskova Devlet Üniversitesi’nde(MGU) Vestnik Kavkaza (VK) haberajans›n›n katk›lar›yla düzenlenentörene Azerbaycan’›n MoskovaBüyükelçisi Polad Bülbülo¤lu, MGURektörü Prof.Dr. Viktor Sadovniçiy,MGU Tarih Fakültesi Dekan›Prof.Dr. Sergey Karpov, RusyaDevlet Sosyal Bilimler Üniversitesi(RGGU) Rektörü Prof.Dr. YefimPivovar, VK Genel Yay›nYönetmeni Aleksey Vlasov, RGGUKafkasya Merkezi Baflkan› ‹smailA¤akifliyev ve baflka akademisyenlerkat›ld›.Aç›l›fl konuflmas›n› yapan Prof.Dr.Karpov, Aliyev’in Azerbaycan-Rusyailiflkilerinin mimari oldu¤unuBERL‹N - Almanya’da ailelerinkültürüne sahip ç›kmamas› sebebiyleçocuklar›n Alman kültürüne uzakkalmas› Alman Kültür Konseyi’niendiflelendiriyor. Konseyin baflkan›Christian Höppner, ekonomik krizlebirlikte Almanya’da kültürel faaliyetlereayr›lan bütçede önemli bir azalmayafland›¤›n›, ailelerin de hassasiyetgöstermemesi karfl›s›nda kültürelzenginli¤in kaybolmakla karfl› karfl›yaoldu¤unu söyledi.Alman Kültür Konseyi, ekonomikkrizle birlikte kültürel faaliyetlerin gerilemesindenflikâyetçi. Konseyi özelliklekültürel miras›n çocuklaraaktar›lmas›nda önemli sorumluluklarüstlenmesi gereken anne-babalar›ntutumu endiflelendiriyor.Anne-babalar›n çocuklar›na kültürleriniaktar›rken hassas davranmalar›n›gerekti¤ini söyleyen Alman KültürKonseyi Baflkan› Christian Höppner,“Aile kültüre ne kadar sahip ç›karsaçocu¤una da o kadar aktarabilir.”dedi. Popüler kültüre karfl› olmad›¤›n›,ancak bir çocuk dünyaya geldi¤izaman farkl› kültürel ak›mlar›bilmedi¤ini ifade eden Höppner,“Ailenin kültürünü korumas› veçocu¤una aktarmas›yla çocukkültürünü koruyabilir.” ifadelerini kulland›.Ekonomik krizle ve ailelerin kültürlerineverdikleri önemin azalmas›ylakültür zenginli¤inin de kayboldu¤unaiflaret eden Höppner, “Kültür içinsiyasiler de daha çok sorumlulukalmal›. Federal yönetim ve eyaletleriflbirli¤ini art›rmal›. Birçok yerel yönetiminmaddi imkân› kültürel alt yap›y›yürütmesine f›rsat vermiyor. Federalyönetim yerel yönetimlere daha fazlamaddi kaynak aktarmal›.” diyekonufltu.Müzik kültüründen örnek vererekKültür Sanatbelirterek ikili iliflkilerin artmas›ndamuazzam rol oynad›¤›n› belirtti.MGU Rektörü Prof.Dr. Sadovniçiy,Aliyev’in 1980’l› y›llarda SSCBBaflbakan Birinci Yard›mc› görevindeykene¤itime büyük önemverdi¤ine iflaret etti. Sadovniçiy,“Bizzat kendisiyle defalarca e¤itimikonufltuk. Çok bize yard›mc› oldu.Bugün de Aliyev’in katk›lar›ndanyararlan›yoruz.” dedi.Azeri Büyükelçi Bülbülo¤lu,“Aliyev hakk›nda bu güzel eserihaz›rlayan tüm akademisyenlereiçten flükranlar›m› sunuyorum.Çünkü Aliyev hakk›nda çok güzel an›ve bilgiler var. Umar›m eser ‹ngilizceyeçevrilecek.” fleklinde konufltu.Kuzey Osetya eski Cumhurbaflkan›Dzasohov, “Aliyev Politbüro üyesiolarak çal›fl›rken fiark dünyas› onubir “temsilci” olarak görüyordu.Hatta SSCB’ye Asya ülkelerindengelen konuklar da Aliyev’le onurduyuyordu. Aliyev’in sayesindeSovyet döneminde Azerbaycan çokgeliflti. SSCB da¤›l›nca baz› siyasilerimizintutumlar›na ra¤men AliyevRusya ile iliflkileri bozmad›. OAzerbaycan Cumhuriyeti’ni kurdu.Ben onun siyasetlerinden ders ald›m.Bugün çok mutluyum ki o¤lu ‹lhamAliyev ve efli Mihriban han›m buyolu devam ettiriyor.” dedi. (CHA)gelinen durumu gözler önüne serenHöppner, Almanya’da ilkokullar›nyüzde 80’inde müzik derslerinin boflgeçti¤ini, çocuklar›n popüler kültürdenilen öz kültürün parças› olmayanak›mlara yöneldi¤ini dile getirdi.Eyaletlerin ekonomik krizle birliktebütçelerinde tasarrufa gitti¤ini söyleyenKültür Konseyi Baflkan›, bütçesi ilkk›s›lan faaliyetlerin kültür faaliyetlerioldu¤unu ifade etti. Almanya’dakikültürel çeflitlili¤i ülkenin en önemlizenginli¤i olarak nitelendirenHöppner, kültürel e¤itimin ve kültürünyaflanmas›n›n toplumun en önemliyap› tafllar›ndan biri oldu¤unu kaydetti.2013 y›l›nda ‘kültürel e¤itim’ slogan›ylakültür günleri düzenleyenAlman Kültür Konseyi, kültürelzenginli¤in korunmas› ve kültürün kaybolmas›nadikkati çekmek için ‘KültürüKoru’ bafll›¤› alt›nda programlarorganize ediyor. (CHA)27 May›s 2013Pazartesi22 YARINSTV, fiefkat“‹leri Ad›mlayan” adamHaydar Aliyev kitab› tan›t›ld›Alman Kültür Konseyi uyard›: Kültürünüze sahip ç›k›nTepe'yi yay›ndankald›rmayacakKONYA - Türkiye'nin bölücüterörle mücadelesini konu alanSakarya F›rat dizisinin yay›ndankald›r›lacak olmas›, Samanyolu televizyonunda(STV) ayn› konuyuiflleyen fiefkat Tepe dizisinin ak›betinigündeme getirdi. fiefkat Tepedizisinin yap›mc›s› Salih Aslan, dizininyay›ndan kald›r›lmas›n›n söz konusuolmad›¤›n› aç›klad›.Osman S›nav'›n haz›rlad›¤› ve TRT1 ekranlar›nda izleyiciyle buluflankonulu dizi Sakarya F›rat, sezonbitimiyle birlikte ekrana veda edecek.Türkiye'yi kuflatan terör ve terörünetkiledi¤i hayatlar›n hikayesininanlat›ld›¤› dizinin çözüm sürecidolay›s›yla final karar› ald›¤› iddiaediliyor. Sakarya F›rat'›n final karar›Samanyolu televizyonundayay›nlanan terör konulu fiefkat Tepedizisinin ne olaca¤› sorusunu ak›llaragetirdi. Türkiye'nin bölücü terörlemücadelesini konu alan fiefkat Tepedizisinin yap›mc›s› Salih Aslan, fluanda dizinin final yapmas› veyay›ndan kald›r›lmas› gibi bir durumunolmad›¤›n› aç›klad›.Yap›mc› Salih Aslan dizide çözümsürecinde Türkiye'ye tuzak kurmakisteyenlere ve provokatif tuzaklaradikkat çekmeye gayret ettiklerinibelirterek, "fiefkat Tepe dizisinin ç›k›flnoktas› ülkemizin do¤u vegüneydo¤usu merkez olmak üzereher yerinde yaflanan ve binlerce canamal olan terörü ve terörün arkayüzünü, destekçilerini, Atatürk'ün deyimiyleiçteki ve d›fltaki düflmanlar›n›anlatmakt›r. Bunda da flu ana kadarbaflar›l› olmufltur. Çözüm sürecindefiefkat Tepe dün ne anlatt›ysa bugünde onu anlatacak. Dizininsenaryosunda bir de¤iflikli¤egidilmeyecektir. fiefkat Tepe'deTürkle Kürdü birlefltirici bir çizgi takipedilmektedir. Ayn› zamanda terörünarkas›ndaki odaklar, Türk olsun Kürtolsun fark gözetmeksizin net olarakortaya konmaktad›r. Kifliler vekurumlar Kürdüyle, Türküyle Laz›yla,Çerkeziyle büyük Türkiye'nin önüneterör belas›n› kim getirirse fiefkatTepe bunlar› deflifre etmeye devamedecektir. fiefkat Tepe aç›s›ndansorun da¤da elinde silah olanteröristlerden daha çok insanlar›silahland›r›p da¤a ç›karan içerideki ved›flar›daki illegal derin yap›lard›r. Buderin yap›lar›n varl›¤›, Türkiyeüzerindeki kanl› oyunlar› nihayet bulmad›¤›nagöre fiefkat Tepe de bunlar›anlatmaya ve deflifre etmeyedevam edecektir." dedi. (CHA)


27 May›s 2013PazartesiANKARA - fienay Ünal - Yurtgenelinde yaklafl›k bin 800 festival,flenlik, anma günü ve flölen tarz›ndaetkinlik düzenleniyor.Bursa anma günleri, ‹zmir fuarlar,Trabzon yayla flenlikleri, Antalya turizm,Ankara flölen ve festivalleriyle öneç›karken, ‹stanbul’da ise düzenlenenuluslararas› etkinlikler dikkati çekiyor.Sinema, tiyatro, müzik, ya¤murduas›, yiyecekler, dekorasyon, dans,turizm, spor, karikatür, kukla gibi farkl›konularda düzenlenen etkinlikler,a¤›rl›kl› olarak kültürel yaflama canl›l›kkatmay› ve illeri markalaflt›rmay›amaçl›yor. Etkinliklerin bir k›sm› ününüTürkiye’ye hatta dünyaya duyururken,baz›lar› küçük bütçeyle ancak yöreveya bölge halk›na hitap edebiliyor.AA muhabirinin Kültür ve TurizmBakanl›¤› verilerinden derledi¤i bilgiyegöre, her y›l yurt genelinde festival,flenlik, özel gün, özel hafta, bayram veflölen ad› alt›nda yaklafl›k bin 800etkinlik gerçeklefltiriliyor.Türkiye’nin hemen hemen tümmerkez, ilçe ya da belde belediyeleri debölgelerinde kültürel varl›klar› tan›tarakgelecek kuflaklara tafl›rken ayn› zamandasosyal yard›mlar› da etkinlik veflölen havas›nda yerine ulaflt›r›yor.Ad›n› en çok festival ve etkinli¤everen meyvelerin bafl›nda ise kiraz,kay›s›, dut, ceviz ve incir gelirken, öteyandan baz› bölgelerde de akarsular›n,nehirlerin ve barajlar›n ad›n› tafl›yanfestivaller insanlar› ve kültürleribuluflturuyor.‹ller s›ralamas›nda bu y›l “yeflil kent”Bursa 60 etkinlikle ilk s›rada yeral›rken bu kenti ‹zmir, ‹stanbul veTrabzon takip ediyor.-Bursa renklifestivallerin ev sahibiBursa anma günleri, kültür-sanat,gençlik ve spor, enginar, domates,salçal›k ya¤ biberi, yamaç paraflütü gibialanlarda flenliklerle öne ç›k›yor. Builde, “Afl›klar Bayram›” ile incir, zeytin,kukla ve gölge oyunlar› ad› alt›nda festivaller,çocuk olimpiyatlar›, uluslararas›karikatür bienali, ilkbahar panay›r›,pehlivan güreflleri gerçeklefltirilirken,düzenlenen “Uluslararas› ‹pekyolu FilmFestivali” de flehre renk kat›yor.Karadeniz yaylar›festivallerin mekan›Karadeniz’in eflsiz do¤as›yla öneç›kan Trabzon da bu y›l ço¤unlu¤uKültür SanatYARINTürkiye, ‘festival’ ve ‘flölen’ zenginiyayla flenlikleri olmak üzere 50’yeyak›n etkinlik halk› bir araya getiriyor.Karadenizle özdeflleflen f›nd›k vekarayemifl konulu festivallerin yan› s›ragerçekleflecek etkinlikler aras›nda,di¤er illerde de oldu¤u gibi hamsidensütlaca festivallere ad›n› bölgeye özgüyiyeceklerin verdi¤i de görülüyor.‹stanbul’da festivaller deflehir gibi renkli‹stanbul’un kozmopolitli¤ine uygunolarak, düzenlenen etkinlikler deçeflitlilik gösteriyor. Uluslararas› nitelikkazanm›fl, “Uluslararas› ‹stanbulTiyatro Festivali”, “Uluslararas› ‹stanbulMüzik Festivali”, “Uluslararas› ‹stanbulFilm Festivali” ile “Uluslararas› ‹stanbulCaz Festivali” flehrin ayn› zamanda bir“kültür kenti” oldu¤unu tüm dünyayakan›tl›yor.EMITT, turizmde tan›nmak isteyenilleri her y›l ‹stanbul’da toplarken,Tasar›m Fuar› Design Week, ‹stanbulShoping Fest, ‹stanbul Kültür Gezileri,Uluslararas› Mücevher, Tak›, Gümüfl,Saat ve Malzemeleri Fuar›, TürkDünyas› Ça¤dafl Edebiyat Günleri,Türk Dünyas› Tiyatro Festivali,Uluslararas› ‹stanbul Film Festivali,Uluslararas› CRR Çocuk Festivali,Uluslararas› CRR Gençlik Festivali,Türk Dünyas› Kukla Tiyatrolar›Festivali, Tataristan Kültür Günleri,Fetih fienlikleri, Uluslararas› ‹stanbulTiyatro Festivali, Uluslararas› ‹stanbulMüzik Festivali, Uluslararas› Bo¤aziçiFestivali, fiile Bezi Kültür ve Sanatfienli¤i, Kartal Uluslararas› Kültür veSanat Festivali, Uluslararas› ‹stanbulBienali, Uluslararas› CRR Mistik MüzikFestivali, Türk Dünyas› SinemaGünleri, Uluslararas› CRR PiyanoFestivali flehrin önemli etkinlikleriaras›nda yer al›yor.‹zmir fuar cennetiGerçeklefltirilen etkinliklerebak›ld›¤›nda, ‹zmir’in adeta bir fuarcenneti oldu¤u görülüyor. Ayakkab›,çanta ve aksesuarlar›, gelinlik, damatl›kve abiye giyim, oto yan sanayi, flarap,zeytin, zeytinya¤› ve alkollü içecekler,süs bitkileri, evcil hayvanlar, serac›l›kve peyzaj, tak›m tezgahlar›, mobilya,dekorasyon, ev ve büro mobilyalar›,kitap, kozmetik, estetik, kuaför vegüzellik ekipmanlar› gibi birçok alandafuar düzenleniyor.Yumurtadan bamyayailginç festivallerAdana’da Karpuz fienli¤i,Afyonkarahisar’da Filamingo veYumurta Festivali, Bezelye Festivali,Katmer fienli¤i, Gurbetçiler Festivali,Kaymak Festivali, Amasya’da fiarlay›kfienli¤i, Çiçek Bamya fienli¤i,Ankara’da Çubuk Turflu Festivali,Bolu’da Beyaz Et Festivali,Çanakkkale’de Alt›n Sardalya Kültür veSanat Festivali, Kars’ta Beyaz-Uykusuz-Uzakta Kültür Sanat Festivali,Manisa’da Manisa Tarzan› ve ÇevreGünleri ile Ça¤lak Festivali ve Zeytinfienlikleri, Mersin’de Geleneksel Bat›r›kfiöleni, Mu¤la Kuzu Göbe¤i-MantarFestivali, Samsun Selesepet TopKandil ve Kavun Karpuz Yar›flmas› gibietkinlikler, isimleriyle dikkati çekiyor.23Ad›n› en çok festival ve etkinli¤everen meyvelerin bafl›nda ise kiraz,kay›s›, dut, üzüm, ceviz ve incir geliyor.-Siyasetin merkezi Ankara, festivallerinde merkezi konumundaSiyasetin merkezi Ankara ise dahaçok sanatsal ve yöresel festivallere evsahipli¤i yap›yor. Ankara Uluslararas›Film Festivali, Uluslararas› Ankara CazFestivali, baflkentteki kültür yaflam›ndaen ön plana ç›kan uluslararas› niteliktekietkinlikler iken, ‹flçi Filmleri Festivali,Gezici Festival, Tarihi Türk Müzi¤iKonser ve Gösterileri, Mahalledefienlik Var etkinlikleri de Ankara’dakidi¤er önemli organizasyonlar aras›ndayer al›yor. Ayr›ca baflkentte bu y›l ikincikez Shopping Fest de yap›lacak.Neredeyse her akflam bir etkinli¤e evsahipli¤i yapan Alt›nda¤’da bahar konserleri,Hac› Bayram Veli Anma GünüEtkinlikleri, Uçurtma fienli¤i, AnkaraKalesi fienlikleri, fliir akflamlar›,Geleneksel Karapürçek Ya¤l›Güreflleri, Halk Oyunlar› Festivalidüzenleniyor.Baflkentin merkez ve ilçelerinde isebu y›l birbirinden de¤iflik festival veetkinlikler hayata geçiriliyor.Etimesgut’ta tiyatro, resim, müzik ileizcilik konular›nda flenlikler veUluslararas› Karapürçek Ya¤l›Güreflleri, Yenimahalle’de flenliklerinyan› s›ra Afl›klar fiöleni, Uluslararas›Kültür Sanat ve Dostluk Günleri etkinlikleri,Sincan’da Lale ve GelenekselKavun festivalleri, Ayafl’ta GelenekselDut Tarihi Evler Kültür ve El Sanatlar›Festivali, Beypazar›’nda GelenekselTarihi Evler, El Sanatlar›, Havuç veGüveç Festivali, E¤riova YaylaFestivali, K›rbafl› Hasat Festivali veAç›k Tar›m Fuar›, Gölbafl›’ndaUluslararas› Göller-Andezit ve SevgiÇiçe¤i Festivali, Bala’da Bu¤day HasatFestivali, Çubuk’ta Viflne Festivali,Uluslararas› Çubuk Turflu ve KültürFestivali, K›z›lcahamam’da Su Festivali,Çaml›dere’de Do¤a Festivali, Nall›han’-da Tabduk Emre’yi Anma Töreni,Tabduk Emrenin K›z› Bac›m Sultan›Anma Töreni, Kalecik’te Uluslararas›Kalecik Karas› Üzüm Festivali,Haymana’da Uluslararas› HaymanaKapl›ca Festivali, fiereflikoçhisarUluslararas› Tuz ve Kültür Festivali,Güdül Domates Festivali, K›z›lcahamamUluslararas› Halk Oyunlar›Festivali, Kazan’da Gençlik fiölenidüzenlenecek. (AA)


24 YARINANKARA - Sa¤l›kBakanl›¤›, Türkiye HalkSa¤l›¤› Kurumu Kad›n veÜreme Sa¤l›¤› Daire Baflkan›Sema Saniso¤lu,Sa¤l›k Bakan› MehmetMüezzino¤lu'nun uygulamayasokulaca¤›n› aç›klad›¤›"do¤um koçlu¤u"nunayr›nt›lar›n› AA muhabirineanlatt›.Saniso¤lu, do¤al ve biyolojikbir süreç olan do-¤umun, uzun bir zamandiliminde gerçekleflti¤ini,bu süreçte annenin bilgilendirilmesive nefes e¤itimiylepsikolojik destekKÜTAHYA - KübraAk›nc› (26), yaklafl›k 1,5ay önce vücudunda kafl›nt›,döküntü ve k›zar›kl›kflikayetleriyle Dumlup›narÜniversitesi (DPÜ) EvliyaÇelebi E¤itim ve Araflt›rmaHastanesine baflvurdu.Yrd. Doç. Dr. CüneytKahraman taraf›ndanmuayene edilen Ak›nc›'n›n,"eriflkin still" hastas›oldu¤u belirlendi.O günden bu yanahastanede gözetim alt›ndatutulan kad›n, "erkentan›" konulmas› ve verilenilaçlar sayesinde hastal›¤›yendi.Kahraman, AA muhabirineyapt›¤› aç›klamada,eriflkin still hastal›¤›n›n,dünyada yaklafl›k bir milyonkifliden 1,6's›nda görüldü¤ünüsöyledi.Tan›n›n erken konulmas›dolay›s›yla Ak›nc›'n›n,tedaviye cevap verdi¤inidile getiren Kahraman,flöyle devam etti:"fiu anda çok rahat veonu taburcu etmek üzereyiz.Bu hastal›k tüm vücutta,özelikle iç organlardaciddi bir flekilde karfl›-m›za ç›kan bir hastal›k.Dünyada birçok vaka,geç tan› konuldu¤u içinkaraci¤er ve dalak büyümesiolabiliyor. Bu hastam›zdak›sa sürede bu tan›konuldu¤u için bu rahats›zl›klarakap›lmadan önledik.fiu anda ciddi birproblemimiz yok, tedavisinedevam ediyoruz. Buhastal›¤›n tedavisinin geçkonulmas› veya hastan›ntedaviyi reddetmesi durumundakalp zar›nda, akci-¤er zar›nda ve iç organzarlar›nda karaci¤er vedalak büyümesiyle çokciddi bir durum oluflturur.‹lk etapta direkt ölümeneden olmasa da yan etkileriyleölüme sebebiyetverebilir."Kahraman, hastal›¤›nbelirtilerinin sürekli yükselenve alçalan atefl, vücudunherhangi bir bölgesindedöküntü, hafif kafl›nt›l›,genifl k›zar›k alerjifleklindeki döküntüler oldu¤unusözlerine ekledi.Ak›nc› da yaklafl›k 1,5Do¤um koçlar›, cesaret afl›layacakSa¤l›kay önce vücudunda kafl›nt›,döküntü ve k›zar›kl›klarolufltu¤unu anlatt›.Bu yüzden eklemlerinibükemedi¤ini ifade edenAk›nc›, flöyle konufltu:"Kemiklerim k›r›l›yormuflgibi oluyordu. Boynum,s›rt›m, ellerim,ayaklar›m her taraf›m tutuluyordu.Üflümeyle gelenbir fleydi. Önce üflüyordum,daha sonra hertaraf›m kas›l›yordu. Hastaneyemüracaat ettim,enfeksiyon bölümüne yat›r›ld›m.Buradan Cüneytbey devrald›. ‹ki gün içindeverdi¤i ilaçlar beniaya¤a kald›rd›. Sonra a¤r›lar›mazalmaya bafllad›.fiu anda iyiyim, k›zar›kl›klar›molmuyor."Ak›nc›, rahats›zl›¤›n›nilk günlerinde günlük ihtiyaçlar›n›karfl›lamaktazorland›¤›n› ancak flimdidurumunun iyi oldu¤unuifade etti. (A.A)almas› gerekti¤ini söyledi.Anne aday›n›n bedeninin,kemik, damar ve kassistemlerinin do¤um içinharekete geçti¤ini belirtenSaniso¤lu, "Do¤umsüreci hem yavaflt›r hemde duygusal, fiziksel, düflünselve psikolojik olarakbir bütündür. Anneyede bu süreçte bütüncülanlay›flla destek verilmelidir"dedi.Anne adaylar›n›n do-¤umla ilgili görüfl ve beklentilerininde¤iflti¤ini, art›kkad›nlar›n do¤umlar›n›yönetmek, bu eyleminmerkezinde olmak, a¤r›ylabafl etmek ve süreci eflleriylepaylaflarak güzelbir deneyim yaflamak istedi¤inikaydeden Saniso¤lu,flu bilgileri aktard›:"Do¤umda anneninelini tutacak, sürecininnormal devam etti¤inisöyleyecek, ortam›n sakin,sessiz, ›fl›ks›z olmas›-n› sa¤layacak, gerekti¤indemasaj yapacak, su içmesineyard›m edecek,hatta ayakta kalmas›nadestek verip hareket etmesineveya banyo yapmas›nayard›m edecek,zaman›, durumu de¤erlendiripdoktorla ekip çal›flmas›içinde olacak, aileyibilgilendirecek, özgüvenli,anlay›fll›, sab›rl›,flefkatli, profesyonel birrehberin olmas› do¤umunkolay ve daha k›sa zamandagerçekleflmesineyard›mc› olur. Anne aday›,do¤um s›ras›nda profesyoneloldu¤una inand›-¤› ve güvendi¤i, bilgi verenebesine daha çok güvenir.Güven, anne içinstres faktörünün ortadankalkmas›na yard›m eder.Çünkü do¤umda anneiçin en olmamas› gerekenfley strestir." (A.A)27 May›s 2013PazartesiMilyonda bir görülen ölümcülhastal›ktan “erken tan›” kurtard›Kütahya'da, milyonda bir görülen "eriflkin still" hastal›-¤›na yakalanan 26 yafl›ndaki kad›n, erken tan› sayesindeölümcül riske sahip bulunan rahats›zl›¤›ndan kurtuldu.Meme kanseriart›k dahaerken yakal›yor‹ZM‹R - Ege Üniversitesi (EÜ)Kanserle Savafl Uygulama ve Araflt›rmaMerkezi Müdürü ve T›p FakültesiRadyasyon Onkolojisi Anabilim Dal›Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Ayfer Haydaro¤lu,Türkiye'de meme kanserineyakalanma yafl›n›n giderek düfltü¤ünüaç›klad›.Haydaro¤lu, AA muhabirine yapt›¤›aç›klamada, kad›nlarda en çok rastlanankanser türünün meme kanseri oldu¤unu,Türkiye'de her 10 kad›ndan1'inin bu kansere yakalanma riskininbulundu¤unu belirtti.Hollywood y›ld›z› Angelina Jolie'ninBRCA1 VE BRCA2 taramas›n›n yap›ld›¤›n›ve meme kanserine yatk›nl›kgörüldü¤ünü söyleyen Ayfer Haydaro¤lu,"Türkiye'de çok yayg›n de¤ilama geliflmifl ülkelerde bu genetiktestler s›kl›kla yap›l›yor. E¤er risk varsameme al›n›yor. Angelina Jolie heriki memesini de ald›rd›. Ameliyatolunca san›lmas›n ki hasta memesizkal›yor, ameliyat oldu¤u bile belli olmuyor"dedi.Ameliyatlar s›ras›nda meme bafl›n›nkorundu¤unu dile getiren Haydaro¤lu,flöyle devam etti:"Memenin içi boflalt›l›yor ve onunyerine protezler yerlefltiriliyor. Uzuvkayb› söz konusu olmuyor, hatta eskisindengüzel bile olabiliyor. Ancakgenç bir kad›n ise çocu¤unu emziremiyor.Belirli yaflan gelen ve çocu¤unubüyütenler için ise sak›nca yok.Meme kanserinden korunmak içinher kad›n›n tarama testleri yapt›rmas›gerekiyor."Meme kanserine giderek daha gençyafllarda rastlad›klar›na iflaret edenHaydaro¤lu, 10 y›l önce meme kanserine50 yafl›n üstünde daha s›krastlad›klar›n›, bugün ise 40-50 yaflaral›¤›n›n bu kanser türüne daha s›kyakaland›¤›n› anlatt›. (A.A)


27 May›s 2013ÇevrePazartesiYARIN 25ÖNEML‹TELEFONLARALO AC‹LAcil Servis .........................................................: 112Acil Ambulans ........................................: 444 09 11Alo Doktor.........................................................: 113Alo ‹tfaiye..........................................................: 110Alo Valilik.........................................................: 179Alo Polis............................................................: 155Alo Jandarma.....................................................: 156Alo Trafik..........................................................: 154Ala Zab›ta..........................................................: 153Alo Cenaze ........................................................: 188Alo Tüketici.......................................................: 175Alo Gürültü........................................................: 176Orman Yang›n ...................................................: 177Ruhsal Bunal›m .................................................: 182Alo ‹zci Kan Merkezi........................................: 173Belediye Kan Anons............: 425 43 61 - 425 05 56ALO ARIZA/B‹LG‹Data Anza..........................................................: 124Dogalgaz Ar›za..................................................: 187Elektrik Ar›za ....................................................: 186Kablo TV Ar›za.................................................: 126Su Anza .............................................................: 185Telefon Anza .....................................................: 121Telefon Dan›flma ...............................................: 118Telefon Uyand›rma............................................: 135Vergi Dan›flma...................................................: 189Tüketiciyi Koruma Derne¤i ....................: 425 73 77Kad›n ve Sosyal Hizmet....................................: 183Çevre Bilgi ........................................................: 181Uyuflturucu Bilgi ...............................................: 171Sa¤l›k Dan›flma..................................................: 184‹flve ‹flçi Bulma..................................................: 180Posta Kodu ........................................................: 119BELED‹YELERBüyük fiehir Belediyesi...........................: 384 09 40Alt›nda¤ Belediyesi.................................: 309 31 03Beypazar› Belediyesi...............................: 762 25 10Çankaya Belediyesi.................................: 458 89 00Elmada¤ Belediyesi.................................: 863 06 50Etimesgut Belediyesi...............................: 244 32 32Gölbafl› Belediyesi ..................................: 484 10 86Keçiören Belediyesi ................................: 361 10 65K›z›lcahamam Belediyesi........................: 736 12 10Mamak Belediyesi...................................: 363 84 74Sincan Belediyesi....................................: 269 38 39Polatl› Belediyesi ....................................: 623 45 45Yenimahalle Belediyesi ..........................: 343 30 00Çubuk Belediyesi ...........................: 0312 837 10 73HASTANELERAcil Yard›m Travmatoloji.......................: 287 24 10Ankara Hastanesi ....................................: 363 33 30Ankara Onkoloji Hastanesi .....................: 336 09 09Atatürk Gö¤üs Hastal›klar›Hastanesi .................................................: 355 21 10AÜ. T›p Fakültesi Hast. ..........................: 362 30 30Baflkent Üniversitesi Hast .......................: 212 68 68Bay›nd›r T›p Merkezi..............................: 287 90 00Belediye Hastanesi..................................: 231 71 40City Hospitat ...........................................: 466 33 66Ça¤ Hastanesi..........................................: 430 08 08Çankaya Hastanesi ..................................: 426 14 50Dr. Sami Ulus Çocuk Hast......................: 317 07 07Dr. Z. Tahir Burak D.evi ..................... : 310 31 00GÜ. T›p Fakültesi Hast. ..........................: 214 10 00GATA......................................................: 325 12 11Güven Hastanesi......................................: 468 72 20HÜ. T›p Fak. Hast...................................: 305 50 00‹bn-i Sina Hastanesi ................................: 310 33 33Keçiören Hastanesi..................................: 381 99 99Numune Hastanes .................................. : 310 30 30Olgunlar Hastanesi..................................: 431 82 80Süne zararl›s›ylabiyolojik mücadeleTürkiye'nin önemli tar›m bölgelerinden K›rklareli'de bu¤dayalanlar›na önemli düzeyde zarar veren "süne" zararl›lar›n›önlemek amac›yla biyolojik mücadele bafllat›ld›.KIRKLAREL‹ -K›rklareli G›da Tar›mHayvanc›l›k Müdürü HakanKeçeci, AA muhabirineyapt›¤› aç›klamada,Yumurta ParazitoidiÜretim Merkezinde 15teknik ekiple 2 milyonparazitoid ürettiklerinisöyledi.‹laçla mücadeledençok, biyolojik mücadeleyeönem verdiklerini belirtenKeçeci, ilaçla yap›-lan mücadelenin milliekonomiye ve çevreyezarar verdi¤ini kaydetti.2 milyon 683 bin110 dönüm tar›m alan›bulunan K›rklareli'de,süneyle mücadeleyi enetkin flekilde sürdürdükleriniifade eden Keçeci,flöyle devam etti:"Sünelerle biyolojikmücadele için önemli birçal›flma yap›yoruz. Türkiye'niniki ilinde SüneYumurta ParazitoidiÜretim Merkezi bulunuyor.Kimyasal mücadeleyerine kullan›labilecek,çevre ve insan sa¤l›¤›aç›s›ndan riskleri en azaindirilmifl yöntemlerdenbiyolojik mücadeleönemli bir yer tutmaktad›r.Teknik elemanlar›-m›z taraf›ndan bu¤dayalanlar›ndan toplananergin süneler, iklim odalar›nab›rak›larak çal›flmalarbafllat›ld›. Erginsünelerden yumurta eldeedilerek, parazitlendiriliyor.Yumurtalardan ç›-kan parazitoidler dahasonra sünelerin b›rakt›¤›yumurtalara kendi yumurtalar›n›b›rakarak sünelerinço¤almas›n› engelliyor.Süne yumurtaparazitoidleri, süneninen önemli ve etkili do¤aldüflman›d›r. Üretilen parazitoidlerdenyaklafl›kbir milyonunu Bursa,Çanakkale ve Edirne'yegönderdik. Süne ile mücadelesadece K›rklareli'dede¤il, Türkiye'ninher yerinde yap›lmaktad›r."Biyolojikmücadeleninavantajlar›Biyolojik mücadeleninzirai ilaçlama gibi insanve çevre sa¤l›¤› üzerindeolumsuz etkileri olmad›¤›n›bildiren Keçeci,biyolojik mücadelenindo¤al dengeyi korumaesas›na dayand›¤›n›kaydetti.Biyolojik mücadeleninsorunlar› geçici de-¤il, kal›c› olarak çözdü-¤ünü anlatan Keçeci,"Düflük maliyetle yüksekoranda koruma imkan›sa¤lar. Biyolojik mücadeleetmenleri sadecehedef al›nan zararl›yakarfl› etkili olurlar. Zararl›lar›arayabilme vebulma yetenekleri vard›r"diye konufltu."Süne ilemücadeleyiönemsiyoruz"K›rklareli Ziraat Odas›Baflkan› Ekrem fiaylanda süne ile mücadeleyiönemsediklerini belirtti.Süne ile mücadeleedilmedi¤i takdirde bu¤daykalitesinin düflece¤inivurgulayan fiaylan,"Biyolojik mücadeleönemli. Kimyasal ilaçlaryerine biyolojik mücadeledaha iyi. K›rklareli G›-da Tar›m ve Hayvanc›l›kMüdürlü¤ü ekipleri süneile en etkin flekilde mücadeleetmeye çal›fl›yor.Süne ile mücadel edilmezsebu¤day›n kalitesidüfler, çiftçi ekonomikolarak gelir kayb›na u¤rar.Süne ile mücadeleyiönemsiyoruz" dedi.(A.A)


26YARINGenel27 May›s 2013PazartesiÇORUM - Organize sanayi bölgesinde faaliyetgösteren Bilsar Tekstil’in Yönetim Kurulu Baflkan›Selman Bilal, AA muhabirine yapt›¤› aç›klamada,dedesi Hakk› Bilal taraf›ndan 1947’de kurulan firmalar›n›n,bugün Türkiye’nin önde gelen gömlek üretimtesislerinden biri oldu¤unu söyledi.Dedesiyle 16 metrekarelik bir dükkanda bafllayanserüvenin üçüncü kuflak olarak kendisi taraf›ndandevam ettirildi¤ini anlatan Bilal, flöyle konufltu:“Üçüncü kuflak olarak bizler iflin bafl›na geçincedaha fazla üretim ve ihracata yönelelim istedik ve sektördegömle¤i seçtik. Çünkü gömlek çok özellikli birürün. Özellikle Anadolu’da büyük miktarda yap›labilmeözelli¤i var. 90’l› y›llarda kentimize ilk yat›r›m› yapan firmalardanbiri olduk. O dönemlerde Anadolu’da bukadar ciddi bir yat›r›m yapan firma yoktu. Bizasl›nda o günlerden bu iflin gelece¤ini görmüfltük.Üretimin metropollerden ç›kmas› gerekti¤ini,Anadolu’nun tercih edilmesi gerekti¤inigörmüfltük.”Çorum’daki fabrikada y›ll›k 2,2 milyon gömleküretimi yapt›klar›n› anlatan Bilal, 140 milyonliral›k ciro yapt›klar› 2012 y›l›nda yaklafl›k 30milyon dolarl›k da ihracat gerçeklefltirdiklerinikaydetti.-900 çal›flan›n 800’ü kad›n-Yaklafl›k 40 bin metrekare alan üzerine kurulufabrikada 900 kiflinin istihdam edildi¤ini belirtenBilal, çal›flanlar›n 800’ünün kad›n oldu¤unu dilegetirdi.Üretime bafllad›ktan sonra her y›l çal›flansay›s›n›n artt›¤›n› ifade eden Bilal, “ÖzellikleAnadolu’daki bu istihdam›n de¤eri ve kad›nçal›flanlar›m›z›n olmas› bizi çok mutlu ediyor.Çorum’da faaliyetgösteren veçal›flanlar›n›nyüzde 90’›n›köylerden gelenkad›nlar›noluflturdu¤u tekstilfabrikas›ndaüretilen ürünler,ünlü markalar›nçeflitli ülkelerdekima¤azalar›ndasat›fla sunuluyor.Marka düflkünlerini“k›nal› eller” giydiriyorÇünkü onlar›n aile bütçelerine getirdi¤i katk› ve bireyselbaflar›lardan mutlu oluyoruz. Kuruldu¤umuz y›ldanberi eleman say›m›z hiç azalmad›, her y›l istihdam›m›zartt›” ifadelerini kulland›.Fabrikan›n üretim, dikifl ve modelleme bölümlerindeçal›flan kad›nlar›n genellikle k›rsal kesimden geldi¤inianlatan Bilal, “Çal›flanlar›m›z›n ço¤unun kad›n olmas›beni vicdanen çok rahatlat›yor. Çünkü ne yaz›k kikendilerini ifade edemeyen kad›nlar›m›z, evde oturmakzorunda kal›yor ve üretim gücüne katk› sa¤layam›yorlar.Burada çal›flan arkadafllar›m›z hem aile bütçelerinekatk› yap›yor hem de kendilerini gelifltirebiliyor. Buanlamda topluma çok önemli bir katk› yapt›¤›m›z›düflünüyorum. Özellikle bunu bir Anadolu kentindeyapmak ayr› bir özveri istiyor” diye konufltu. (AA)Türk profesör Küntay’aHollanda’dan anlaml› ödülUTRECHT -Hollanda’da2003’ten bu yanadüzenli olarak verilenPrens ClausGeliflim ve EflitlikKürsüsü Ödülü’nelay›k görülen KoçÜniversitesiö¤retim üyesiProf. Dr. AylinKüntay, düzenlenen akademik oturumun ard›ndangörevine bafllad›.Ödül komitesi baflkan› Kraliçe Maxima’n›n dakat›ld›¤› Utrecht Üniversitesindeki törende, erkenyafllarda bafllayan dil gelifliminin e¤itim üzerindekiönemi ve bu geliflimi etkileyen çevresel ve zihinseletkenler konusunda bir konferans veren Prof.Küntay’›n sunumu ilgi gördü.Koç Üniversitesi ‹nsani Bilimler ve EdebiyatFakültesi’nde çal›flmalar›n› sürdüren, dil ve iletiflimbecerilerinin yan› s›ra psikoloji alan›ndakiaraflt›rmalar›yla tan›nan Prof. Dr. Küntay, 1.5 y›lHollanda’da akademik çal›flmalarda bulunacak.Utrecht Üniversitesi ve Erasmus Üniversitesi’neba¤l› Sosyal Çal›flmalar Enstitüsü’nün2002’de hayat›n› kaybeden Hollanda Prensiad›na oluflturduklar› kürsüyle Prens Claus’un fikirlerineparalel kalk›nma iflbirli¤i, araflt›rma vee¤itim alan›ndaki çal›flmalar›n ödüllendirilmesihedefleniyor. (AA)GÜNLÜK S‹YAS‹ GAZETEYARINYIL: 36 27 May›s 2013 Pazartesi SAYI: 14734DORUKKAYA Mat. Yay.Rek.Ma¤.Enerji ve ‹nfl. A.fi. ADINA‹MT‹YAZ SAH‹B‹:Selahaddin ALTUNBAfiYaz› ‹flleri Müdürü:fiebnem ÜNALSorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü:Gazi BOZKURTSayfa Editörleri:Ayflenur GÜRER - Mihriban DEM‹REL‹stihbarat fiefleri:Emine U⁄URLU - Didem Fethiye KAYAAdliye: Serkan SER‹N , Kültür - Sanat - Magazin: Zeynep BOZKURTEkonomi: Rahmi DEM‹REL Yurt Haberler: Ayd›n TAfi , Turizm : Nazl› YÖRÜK -Sa¤l›k: Derya Filiz SA⁄LAN, Çevre: Salim SEVEN, Spor: Tolga Yoldafl ERCANE¤itim: fierife B‹RCAN - fieyda Nur ÇALIfiKAN ‹nternet Editörü: Murat SEV‹MADRES: Macun Mahallesi 3. Cad. No: 2Yenimahalle/ANKARATel: 0312 397 11 97 Faks: 0312 397 11 98www.yarin.com.tr / yaringazete@gmail.comGünü geçmifl gazetelerin fiyat›: 35 KRYay›n Türü: Yerel SüreliBas›ld›¤› YerDorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma¤. Enerji ve ‹nfl. A.fi. - ‹mpress Web ‹stanbul Yolu6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARATel: 0 (312) 397 11 97Resmi ilanlar›n›z› internet sitemizden de görebilirsiniz(www.yarin.com.tr)YARIN Bas›n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir


27 May›s 2013PazartesiGenelD‹YARBAKIR - Dicle Üniversitesi (DÜ) OrtezProtez Ünitesi Sorumlu Ö¤retim Üyesi Yrd. Doç.Dr. Abdulkadir Ayd›n, AA muhabirine yapt›¤›aç›klamada, Kemal Akdo¤an’›n sadece standartlardakalmay›p kendi tecrübelerinden yararlanarak,hastan›n isteklerine göre çeflitli ürünler gelifltirebilecekkapasitede oldu¤unu söyledi.Özellikle sinir zedelenmesine ba¤l› olarakgeliflen düflük ayak hastalar›n y›llarca klenzak(eklemli k›sa yürüme ortezi) dedikleri cihaz› kulland›¤›n›belirten Ayd›n, a¤›r olmas›, estetik olarakiyi durmad›¤› için hastalar›n büyük bir k›sm›n›ncihaz› kullanmak istemedi¤ini, mekanik olmas›nedeniyle ses ç›kard›¤›n› kaydetti.Akdo¤an’›n gelifltirdi¤i ürünün görünümününçorab›n kal›nca hali oldu¤unu, aya¤a tak›ld›¤›zaman estetik olarak da rahats›z etmedi¤ini, bununhastaya güven verdi¤ini vurgulayan Ayd›n, ürününengellilerin ihtiyac›na karfl›l›k verebilecek nitelikteoldu¤unu dile getirdi.-Mükemmel bir ürün-“Ülkemizde herhangi bir bilimsel yay›nda ya dabir firman›n katalo¤unda böyle bir ürününüretildi¤ini görmedik. Ürün, hastan›n aya¤›n› art›kyere sürmeden rahatça yürüyebilmesi aç›s›ndanmükemmel” diyen Ayd›n, atölye ortam›nda üretilenürünün Akdo¤an’›n yeteneklerini ortayakoydu¤unu kaydetti.Ayd›n, ürünü yaklafl›k 3 ayd›r hastalar üzerindedenediklerini ifade ederek, konuflmas›n› flöylesürdürdü:“Safo (Ayak bile¤i ortezi) dedi¤imiz ürün ile ilgilibirkaç çal›flma daha yapaca¤›z. Yurt d›fl›nda benzerürünler yap›lm›fl, ama bunlar fabrikasyon cihazlar,Düflük ayakl› engellilerinrahat yürümesinisa¤lamak amac›ylakad›n çorab› vesilikondan ürüngelifltirildi.Diyarbak›r’dayaklafl›k 18 y›ld›r protezteknisyeni olarak çal›flanKemal Akdo¤an, sinirhasar›na ba¤l› olarakgeliflen düflük ayakl›engelliler için ürünyapt›. Türkiye’nin baflkabir yerinde üretilmeyenve kad›n çorab› ilesilikondan yap›lan ürünile engelliler ayaklar›n›yere sürmeden rahatyürüyebiliyor.Engellilerin rahat yürümesinisa¤layacak ürün gelifltirdikifliye özel de¤il. Akdo¤an, tamamen kendi atölyeortam›nda kiflinin ihtiyac›na yönelik desteklerkoyarak ürünü gelifltiriyor. Ürün, engellilerin ihtiyac›nakarfl›l›k verebilecek nitelikte. Ürünlü ilgili bilimselbir çal›flma yapaca¤›z. Di¤er ürünlekarfl›laflt›rarak araflt›raca¤›z. Art›k eski eklemli ortezleridüflük ayaklarda kullanmam›za gerek kalmayacak.Bu ürünün rahatl›kla kullan›labilece¤içal›flmas›n› yapaca¤›z.”-Ürünü kullananlar memnun-Abdulkadir Ayd›n, ürünü kullananlar›n çokmemnun kald›¤›n›, bir hastalar›nda sinirde k›smende olsa tekrar geri dönüflün sa¤land›¤›n› belirterekbu tür ürünlerin amac›n›n ayakta geliflebilecek sertlikleriönlemek ve bunun yan›nda sinirin tekrardönüflüne katk›da bulunmak oldu¤una dikkat çekti.Bunlar› engelledi¤i zaman mükemmel bir ürünoldu¤unu belirten Ayd›n, “Bu üründe bunlar›nsa¤land›¤›n› gördük. Bu ürünün her atölyedeyap›labilmesi için öncelikle teknik bilginin çok iyiolmas› gerekiyor. Ayr›ca kiflinin mesleki bilgisi vealt yap›s›n›n çok iyi olmas› laz›m. Ama bunlar›nikisinin bir arada olsa dahi ülkemizdeki birçok atölyedebu ürünün yap›lmas› mümkün de¤il.Akdo¤an, el becerileri ve tecrübesiyle böyle birürün gelifltirdi” fleklinde konufltu.-Ürünü, kad›n çorab› ve silikondan yapt›-Kemal Akdo¤an da gelifltirdi¤i ürünle sinirhasar›na ba¤l› düflük ayaklarda hastalar›n yürüyüflproblemini gidermek, daha esnek bir yürüyüflsa¤lamak istedi¤ine iflaret ederek kad›n çorab›nasilikon dökerek cihaz› yapt›¤›n› belirtti. (AA)YARIN27NATO HavaKuvvetleri, ‹zmir’eveda ediyor‹ZM‹R -NATO’nun ‹zmir’de bulunan HavaKuvvetleri Komutanl›¤›’n›n görevi, kapan›fl (deaktivasyon)1 Haziran’da resmen sona erecek.Buca ilçesine ba¤l› fiirinyer semtinde bulunanOrgeneral Vecihi Ak›n K›fllas›’nda 11 A¤ustos2004 tarihinden bu yana faaliyetini sürdüren komutanl›k,NATO’nun yeni örgütsel yap›lanmas›-n›n sonucu olarak kapanacak ve ‹zmir, örgütünkara kuvvetlerindeki tek merkezi olarak hizmetverecek.NATO Napoli Müttefik Müflterek Kuvvet Komutan›Oramiral Bruce W. Clingan’›n da kat›laca-¤› törenin ard›ndan, 1 Haziran itibar›yla Türkiyeve ‹zmir hayranl›¤›yla tan›nan Hava KuvvetleriKomutan› Korgeneral Ralph Jodice ve hava kuvvetlerinemensup askerler, yeni görev yerlerindeçal›flmaya bafllayacak.Müttefik Kara Komutanl›¤› olarak 1 Aral›k2012 tarihinden bu yana hizmet veren ‹zmir’iny›l sonuna kadar personel say›s›n› art›rarak, bafllang›çkapasitesine ulaflmas› bekleniyor.-2002’de bafllayan süreçte sonnoktaya gelindi-‹ttifak üyeleri, 2002 y›l›nda Prag’da yap›lanzirvede ele alarak bafllatt›klar› dönüflüm sürecindeyeni komuta yap›lanmas›n› tamaml›yor.Prag’da “‹ttifak’›n tüm misyonlar›n›n harekatgereklerini karfl›layabilecek daha küçük, daha etkilive konuflland›r›labilir bir komuta yap›s› sa¤lanmas›”yönünde görüfl birli¤ine var›lm›flt›.Organizasyondaki dönüflümün temelinde ‹ttifak’›nkomuta uyarlamalar›n›n co¤rafi konum yerineifllevselli¤e dayand›rma kavram› yat›yordu.So¤uk savafl döneminde kurulan ve yeni dünyadüzeninde varl›¤›n› sürdüren NATO’nun tarihindekien önemli de¤iflim ise 2010 y›l›nda kabuledilen “Yeni Strateji Belgesi” oldu. Bu belge ile‹ttifak’›n, dura¤an bir süreç izlemeyece¤i ve de¤iflmeyedevam edece¤i belirtiliyordu. NATO komutayap›s›nda reform yap›lmas›n› öngören StratejiBelgesi’nin yay›mlanmas›n›n ard›ndan, 8 Haziran2011 tarihinde Brüksel’de icra edilen NATO SavunmaBakanlar› toplant›s›nda yeni komuta merkezlerinetlik kazand›. Al›nan karar uyar›nca ‹zmir’dekiHava Komutanl›¤›’n›n yerine bir karakomutanl›¤› kuruldu. ‹zmir’in, do¤rudan BelçikaMons’daki Müttefik Harekat Komutanl›¤›’na ba¤l›üç ana karargahtan biri ve NATO’daki tek karakomutanl›¤› olarak görev yapmas› kararlaflt›r›ld›.Bu karar uyar›nca, Almanya ve ‹spanya’daki karakomutanl›klar› görevlerini ‹zmir’e devretmifl oldu.‹ttifak›n “hantal ve masrafl›” yap›s›n› aflmayayönelik yeni yap›lanma, 4 ana üssün kapat›lmas›-n›, yüzde 30 personel azalt›m›n› öngörüyor. Yeniyap›lanmada NATO’nun hava kuvvetlerine Almanyave deniz kuvvetlerine ise ‹ngiltere ev sahipli¤iyapacak. (AA)


28 YARINYi¤idolar'›sahas›nda134 bin 274seyirci izlediS‹VAS - Sivasspor'un geride kalan2012-2013 sezonunda, ligde ve kupadaiç sahada oynad›¤› 22 maç›, 134 bin274 seyirci izledi.Maçlar›n› UEFA kriterlerine sahip,tamam› koltuklu, 15 bin 254 seyircikapasiteli 4 Eylül Stad›'nda oynayanSivasspor, geride kalan sezondasahas›nda 17'si Spor Toto Süper Lig'de,5'i Ziraat Türkiye Kupas›'nda olmaküzere 22 maça ç›kt›. Yi¤idolar'›n bumaçlar›na, 134 bin 274 biletli seyircigeldi.Evinde maç bafl›na ortalama 6 bin103 seyirciye oynayan k›rm›z›-beyazl›lar›n taraftarlar›, 4 Eylül Stad›'n›en fazla ligin 3. haftas›nda Fenerbahçeile oynad›¤› ve 0-0 berabere kald›¤›maçta doldurdu. Sivasspor-Fenerbahçemaç›n› 14 bin 99 seyirci takip etti.Sivasspor'un bu sezon en az seyirciçekti¤i maç ise bin 759 kifliyle ZiraatTürkiye Kupas› 4. kademedekiManisaspor maç› oldu. Yi¤idolar'›nligdeki maçlar›n› 117 bin 65, ZiraatTürkiye Kupas› maçlar›n› ise 17 bin209 seyirci izledi.K›rm›z›-beyazl› ekibin maçlar›n› geçensezon 101 bin 516 seyirci izlerken, busezon 32 bin 758 kiflilik art›fl dikkatiçekti. (AA)26 May›s 2013Spor Pazartesifiampiyon "Cim Bom"unvazgeçilmezi Muslera...‹STANBUL -Spor Toto SüperLig'de 2012-2013sezonunu flampiyontamamlayanGalatasaray'›n en fazlasüre alan ismi kaleciFernando Musleraoldu.Sar›-k›rm›z›l›tak›mda ikinci sezonunugeçirenUruguayl› kaleci,teknik direktör FatihTerim'in vazgeçemedi¤iisimler aras›nagirerken, bu sezon 33karfl›laflmada 2958dakika görev yaparaken fazla sahada kalanisim olmay› baflard›.Ligin en az gol (35)yiyen tak›m› olanGalatasaray'›n kalesinibaflar›l› bir flekildekoruyan Muslera, busezon sakatl›¤›nedeniyle sadece 15. haftadakiSivasspor maç›nda formagiyemedi. Ligin 13. haftas›ndada Sanica Boru Elaz›¤spormaç›n›n 88. dakikas›nda k›rm›z›kartla oyun d›fl›nda kalanUruguayl› file bekçisi, 33. haftadakiSivasspor karfl›laflmas›n›n80. dakikas›nda ise yerini Eray‹flçan'a b›rakt›.Galatasaray'›nflampiyonlu¤una önemli katk›sa¤layan Muslera'n›n görevyapt›¤› maçlarda sar›-k›rm›z›l›ekip kalesinde 34 gol gördü.Uruguayl› kalecinin oynamad›¤›ilk yar›daki Sivasspor maç›ndakaleyi koruyan Ufuk Ceylan,rakibin bir golüne engel olamad›.Galatasaray'›n baflar›l› ortasaha oyuncusu Selçuk ‹nan, busezon Fernando Muslera'n›nard›ndan en fazla görev yapanikinci isim konumunda.Sar›-k›r›m›z›l› tak›mda ortasahan›n de¤iflmez isimlerindenolan ve bu sezon 6 gol kaydedenSelçuk, 31 karfl›laflmada2781 dakika görev yaparakistikrarl› performans›n›sürdürdü.Baflar›l› futbolcu, bu sezonsakatl›¤› nedeniyle 8. haftadakiGençlerbirli¤i ile kart cezal›s›olmas› nedeniyle 15. haftadakiSanica Boru Elaz›¤spor ve 28.haftadaki Mersin ‹dmanyurdumaçlar›nda görev yapamad›.Galatasaray'da BurakY›lmaz, Emmanuel Eboue,Semih Kaya, Hamit Alt›ntop,Dany Nounkeu ve Albert Rierada iki bin dakikan›n üzerindesahada kalarak, en çok formagiyen oyuncular aras›nda yerald›lar.Sar›-k›rm›z›l› tak›m›n devrearas›nda renklerine katt›¤› isimlerdenFildifli Sahilli y›ld›z oyuncuDidier Drogba 13,Hollandal› Wesley Sneijder ise12 maçta forma giydi.Toplam 1015 dakika sahadakalan Drogba, 5 kez a¤lar›havaland›r›rken, Hollandal› futbolcuWesley Sneijder ise 755dakika görev yapt› tak›m› ad›na3 gole imza att›.Galatasaray'›n tecrübeli futbolcular›ndanGökhan Zan,sezonun sonlar›na do¤rubuldu¤u flans› iyi de¤erlendirdi.Ligin ilk 22 haftas›nda görevverilmeyen tecrübeli oyuncu,sonraki 12 maç›n 10'undaforma giyerek 808 dakika sahadakald›.Sar›-k›rm›z›l› tak›mda 3'üncüsezonu geçiren Ça¤lar Birinci,bu sezon sadece 18 dakika sürealabildi.Ligin 4. haftas›ndaki MedicalPark Antalyaspor maç›nda flansbulan Ça¤lar Birinci'ye dahasonraki karfl›laflmalarda teknikdirektör Fatih Terim taraf›ndangörev verilmedi.''Cim Bom''da 3'üncü kaleciEray ‹flcan ise 32. haftadakiSivasspor maç›nda 10 dakikaoynama forma flans› buldu.Sezon bafl›ndaKayserispor'dan transfer edilenFurkan Özçal ile devre aras›nda4. kaleci olarak kadroya dahiledilen Aykut Erçetin ise busezon ligde forma giyemeyenoyuncular oldular. (AA)


27 May›s 2013PazartesiYi¤idolar'›ngollerinde"Eneramo"imzas›S‹VAS - Sivasspor'un Nijeryal›forveti Michael Eneramo, att›¤› 11golle, 2012-2013 futbol sezonundak›rm›z›-beyazl› ekibin en golcüismi oldu.Spor Toto Süper Lig'de yapt›¤›34 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik,14 ma¤lubiyetle 44 puantoplayan Sivasspor, ligi 12. s›radatamamlad›.Ligde rakip fileleri 42 kez havaland›ranYi¤idolar, kalesinde ise46 gol gördü. Toplam 14 futbolcunungol atma sevinci yaflad›¤›Sivas ekibinde, yabanc› oyuncular24, yerli futbolcular 16 gol att›.K›rm›z›-beyazl›lar›n iki golünü iserakip oyuncular (kendi kalesine)kaydetti.K›rm›z›-beyazl›lar›n ligde att›¤›42 golün 11'inde imzas› bulunanNijeryal› forvet Michael Eneramo,tak›m›n en golcü ismi olarakdikkati çekti.Eneramo'yu 6 golle AatifChahechouhe ve 5 golle ErmanK›l›ç takip etti. Ara transfer dönemindekadroya kat›lan orta sahaoyuncusu Hakan Arslan veBolivyal› forvet Ricardo PedrielSuarez de 3'er golle tak›mlar›nakatk› sa¤lad›. Tecrübeli oyuncuMehmet Nas, Çek savunma oyuncusuJan Racnoch ve orta sahaoyuncusu Kamil Grosicki de 2'flergole imza att›. Sivasspor'da AdemKoçak, Arkadiusz Piech, CihanÖzkara, Jakub Navratil, KadirBekmezci ve Ziya Erdal da birerkez gol sevinci yaflad›.Sivasspor'un, ligin 29.haftas›nda 1-1 berabere kald›¤›Gençlerbirli¤i maç›nda rakiptak›m›n kalecisi Ramazan Köse,33. haftada evinde 2-1 galipgeldi¤i maçta da KardemirKarabüksporlu U¤ur Uçar, kendikalelerine gol atm›flt›. (AA)Spor‹STANBUL - Befliktafll› futbolcuVeli Kavlak, sezon içinde kaybettiklerikritik puanlar›n kendilerini çoketkiledi¤ini söyledi.AA muhabirinin sorular›n›yan›tlayan siyah-beyazl› futbolcu,genel olarak sezon bafllamadan önceneler yapabilecekleri konusunda kimseninfikri olmad›¤›n› belirterek, "Çokoyuncu gitti ve yeni oyuncular geldi.Tak›m›n bafl›na yeni direktör geldi.Sonuna bakarsak iyi bir sezongeçirdik. Tabii Befliktafl'›n hedefi hepflampiyonluktur ama bu sezon birkaçsorun atlatmak zorunda kald›k. Oproblemlerle beraber genel olarakbakarsak, iyi bir sezon geçirdi¤imizidüflünüyorum. Bu sezon aptalcapuanlar kaybettik. Eskiflehirspor,Gaziantepspor karfl›laflmalar›ndakötü puan kay›plar› oldu" diyekonufltu.Sezon bafllamadan önce oyuncularolarak iyi bir hava yakalamakad›na konuflmalar yapt›klar›n› kaydedenVeli Kavlak, flöyle devam etti:"Ancak sezon içinde baz› sorunlaryaflad›k. Bunlar olacak. Al›nansonuçlar›n ard›ndan konuflman›nanlam› yok. Bazen zorlu anlar olurama birlik ve beraberlik çok önemli.Herkes bunu söylüyor, yaflanan zorluanlar›n ard›ndan ise çabuk pes ediliyor.Gaziantepspor karfl›s›nda 90.dakikada gol yedik ve 'bu tak›mdanbir fley olmaz' dendi. Fenerbahçe'yi3-2 ma¤lup ettik, herkes tekrarhavaya girdi. Tak›m olmak önemliydi.Bu havay› devam ettirmemizgerekiyordu. Genç bir tak›m›z. ‹nifllerç›k›fllar oldu. Sezon bafl›ndaki beklentileregöre çok kötü olmam›z laz›md›.Talihsiz puanlar kaybettik. Bazentesislere geliyordum ve herkesi moralolarak çökmüfl buluyordum. Pes edecekmiflgibi oluyorduk. Buna ra¤mensonuna kadar savaflt›k. ‹kinci bile olabilirdik."Befliktafl için elinden geleniyapt›¤›n› anlatan tecrübeli futbolcu,gerek özel yaflant›s›nda gereksesahada kulübüne yak›flan flekildedavranmaya çal›flt›¤›n› ifade etti.BJK ‹nönü Stad›'nda oynananson Gençlerbirli¤i maç›ndaki taraftardeste¤inden büyük mutlulukduydu¤unu vurgulayan Veli, "Sonmaçtaki BJK ‹nönü Stad›'n› gördüktensonra, 'Bir daha ne zaman böyletezahürat olur, atmosfer yaflan›r' diyedüflündüm. Taraftarlar›m›zGençlerbirli¤i maç›nda inan›lmazdestek verdiler. Her maçta böyleolsayd›, 10 puan fazla alabilirdik"ifadelerini kulland›.Tarihi stattaki son gollerden ilkiniatan tecrübeli oyuncu, ortayakoydu¤u performansla ilgili olarak,"Stada veda maç›nda gol ataca¤›m›hissetmiyordum. Sahaya ç›k›p görevimiyapmay› planl›yordum. Sadecekazanmay› düflünüyordum. Ama golatt›m ve çok sevindim. Ben zatenher karfl›laflmaya motive ç›k›yorum.Bu sezon ben de sorunlar yaflad›m.Sivasspor karfl›laflmas›nda kalçamadarbe ald›m. Sonras›nda her hareketetti¤imde a¤r› hissettim. Yavafl yavafltoparl›yorum" fleklinde konufltu.Sezon içinde zaman zamanGalatasaray ve Fenerbahçe'nin temposunaayak uydurduklar›n› belirtenVeli Kavlak, bu iki rakiple rekabetiçin neler gerekti¤i sorusuna flu yan›t›verdi:"Bizdeki olaylar Galatasaray veyaFenerbahçe'de olmuyor. Bizdekampta yaflanan konular gündemegelebiliyor. Herkes bunu konuflabiliyor.Maçtan iki gün önce dahi bunlargündemde oluyor. Fenerbahçe'de,Galatasaray'da bunlar duyulmaz. S›rfBefliktafl'ta duyulur. Bu da tak›maolumsuz etkide bulunuyor. ‹nsanlar›nsadece maça odaklanmas›gerekirken, baflka fleyler ön planaç›k›yor. fiampiyon olmak istiyorsan›zbunlar olmamal›. Kula¤›m›z› t›kay›piflimize bakmal›y›z. Gaziantepspormaç›ndan sonra herkesin moralibozuktu ama gittik deplasmandaSivasspor'u yendik. Böyle aya¤akalkacak flekilde davranmal›y›z. Kötügiden haftalardan sonra sanki dünyabat›yor. 'Kötüyüz, bizden bir fleyYARINVeli Kavlak, kaçan puanlara yan›yor29olmaz' düflüncesi yanl›fl."Türkiye'de d›flarda konuflulanlar›nçok dinlendi¤ine dikkati çeken siyahbeyazl›futbolcu, "Bu sezonkonuflulanlar bizi etkiledi. Böyleolmamas› laz›m. Bazen kötü anlaryaflars›n›z, talihsiz goller yersiniz.Sezon bafllamadan önce herkes zorolaca¤›n› biliyordu. 3-4 maçkazand›k, hemen herkes havayagirdi. Yenildik, herkesin morali afla¤›düfltü. Sezona bafllad›¤›m›z havayladevam etmeliydik. D›flardakonuflulanlar›n bizi etkilememesigerekiyor. Sezonun ilk yar›s›nda iyibir hava yakalam›flt›k. Bizim gibigenç bir tak›m için ikinci yar› çok fleyde¤iflti. Zamana ihtiyac›m›z var.Moral bozuklu¤u olabilir ama aya¤akalkmak önemli" fleklinde görüflleriniaktard›.Bu sezon güzel futboloynad›klar›n› ancak bunun gündemegelmedi¤ini savunan Veli,"Galatasaray da Fenerbahçe dehakem hatalar›ndan goller yedi. Budurumda çok tepki oluyordu. Biz debuna benzer goller yedik. Ancakbuna tak›lmadan yolumuza devamettik" ifadesini kulland›.Gençlerbirli¤i maç›nda att›¤›golün ard›ndan Süleyman Seba'n›nformas›yla birlikte sevinmelerininhat›rlat›lmas› üzerine tecrübeli oyuncu,"Soyunma odas›nda bu flekildesevinmeye karar verdik. Golü atarsakkulübeden Süleyman Seba'n›n formas›n›al›p sevinece¤imiz yönündekonufltuk. Benim golümün ard›ndabu flekilde sevinç oldu. Güzel deoldu. O gün yaflad›¤›m›z her fley çokgüzeldi. Taraftar muhteflemdi. Yurtd›fl›ndan arkadafllar›m gelmiflti. Böyletaraftar görmediklerini söylediler.Borussia Dortmund'un maçlar›nagitmifller ve Almanya'daki taraftarlarlakarfl›laflt›r›lamayaca¤›n› söylediler.Ben de bundan gurur duydum"fleklinde konufltu.Veli Kavlak, kulübün efsanebaflkanlar›ndan Süleyman Seba ileilgili soruya ise "Süleyman Seba'n›nkulüp için ne kadar önemli oldu¤unubiliyorum. Kendisine büyük sayg›mvar. Asl›nda bu konuda fazlakonuflmak istemiyorum. SüleymanSeba'y› ziyaret etmek isterim amayan›nda konuflamam. Herhaldeheyecanlan›r›m ve ellerim titrer"yan›t›n› verdi. (AA)


30YARINMartinetti'denIOC'ye "geçkalm›fl" önerilerANKARA - Uluslararas› GüreflFederasyonlar› Birli¤i'nin (FILA)eski baflkan› Raphael Martinetti,Uluslararas› Olimpiyat Komitesi(IOC) Baflkan› Jacques Rogge'a birmektup göndererek, güreflte grekoromenve serbest stillerin birlefltirilmesinive güreflin olimpiyatlardabayanlarda ve erkeklerde 5'er s›kletletemsil edilmesini önerdi.AA muhabirinin edindi¤i bilgiyegöre, IOC ‹cra Kurulu'nun 12fiubat'taki toplant›s›nda gürefli2020 Olimpiyatlar›'ndan ç›karmas›üzerine, Tayland'›n Phuketadas›ndaki ola¤anüstü toplant›dabaflkanl›ktan istifa eden ‹sviçreliMartinetti, bir süre önce IOCBaflkan› Rogge'a mektup gönderdi.Martinetti, mektubunda serbestve grekoromen stillerin birlefltirilmesinive güreflin bayanlarda veerkeklerde 5'er s›kletle yer almas›n›önerdi. Mevcut uygulamaya göreolimpiyatlarda erkekler grekoromenve serbest stillerde 7'fler,bayanlar ise sadece 4 s›klettemücadele ediyor.Buna karfl›l›k, FILA yöneticileri,IOC yetkilileriyle yapt›¤› gayr›resmi görüflmelerde, olimpiyatlardaserbest ve grekoromen gürefli gibibayan güreflinin de 7 s›kletle yeralmas› önerisinde bulundu.IOC ise tüm kategorilerin, oyunlarda5'er s›kletle yer almas› önerisinigetirdi. FILA 3 kategorinin enaz 6'flar s›kletle temsil edilmesinde›srarc› olurken, serbest ve grekoromenstillerin birlefltirilmesini deönerdi.Martinetti'nin istifas› üzerine 3ayd›r geçici baflkanl›¤› yürüten S›rpNenad Laloviç dün Rusya'n›nbaflkenti Moskova'da yap›lanola¤anüstü kongrede baflkanl›¤aseçilmiflti.Gürefl, IOC ‹cra Kurulunun St.Petersburg'da, 29-31 May›s tarihlerindeyapaca¤› toplant›da,beyzbol-softbol, karate, patensporlar›, da¤c›l›k, squash, wakeboardve wushu ile ilk 3 spor dal›aras›na girmek için yar›flacak.(AA)‹STANBUL - TürkiyeKayak Federasyonu Baflkan›Özer Ay›k, 2014 y›l›n›n flubatay›nda Rusya'n›n Soçi kentindedüzenlenecek k›fl olimpiyatlar›için haz›rl›klar›n› sürdürdüklerinisöyledi. AA muhabirine aç›klamalardabulunan Ay›k, 5 anabranflta oyunlarahaz›rland›klar›n› belirterek,"Soçi'de yap›lacak oyunlar içininan›lmaz bir çal›flma içindeyiz.5 ana branflta ayr› ayr› olimpiktak›mlar oluflturduk. Her olimpiktak›mla, k›s›tl› say›daki sporcularlaperformans çal›flmas›yap›yoruz" diye konufltu.Soçi'deki oyunlar›n,Türkiye'nin tarihindeki en çoksporcuyla kat›laca¤› bir olimpiyatolaca¤›n› kaydeden Ay›k,"fiimdiden 2 kifli alp disiplininde,2 kifli de kayakl›kofluda olmak üzere toplamda 4kota ald›k. Bu muhteflem birsonuç. Alp disiplininde bu kotay›5'e, kayakl› kofluda ise 4'eç›karma flans›m›z var. Biatlondas›n›rday›z ve inflallah az birgayretle kota alaca¤›z.Türkiye'de 3-4 y›ll›k mazisi olankayakla atlamada ise en az birkota alaca¤›z. Dolay›s›yla Soçi,tarihimizde en fazla sporcuylakat›laca¤›m›z k›fl olimpiyat› olacak.Orada da alabilece¤imiz eniyi sonuçlar› alabilmek için bütünçabam›z› veriyoruz" fleklindekonufltu.Özer Ay›k, olimpiyatahaz›rlanan milli tak›mlar›n bir aysonra yurt d›fl›nda kampagirece¤ini bildirdi.Her olimpik tak›m›n bafl›ndahem yerli hem de yabanc›antrenörlerin bulundu¤unu ifadeeden Ay›k, "Sporcular›m›z›nkamp› sürüyor. Bir ay dahaTürkiye'de kald›ktan sonrabuzullara giderek kar üzerindeantrenman yapacaklar" diyekonufltu.K›fl olimpiyatlar› için 19Ocak 2014 tarihine kadar kotamücadelesinin sürece¤ini anlatanbaflkan Ay›k, flöyle devametti:"19 Ocak'ta son kotalar›ndurumu netleflecek. O günekadar yar›flma flans›m›z var.Bunun yan› s›ra Soçi'yekat›lmay› elde edensporcular›m›z›n en iyi dereceyialmas› için çal›flaca¤›z. Hummal›ve iyi çal›fl›yoruz. Alp disiplinindetarihimizin en iyipuan›n› elde ettik. Bu tempomuzdevam ederse, Allah'tan dasakatl›k, kaza veya bela olmazsaolimpiyatlarda çok iyi derecelerelde edece¤iz."Kayak sporuna bafllamayafl›n›n 6 oldu¤unu anlatan ÖzerAy›k, flunlar› kaydetti:"Kayak, maraton yar›fl› gibi.Kaya¤a bafllama yafl› 6 ama bilimselolarak ispatlanm›fl performansyafl› 26'd›r. Yani 6yafl›ndaki bir sporcuyu ele al›p,20 y›l ona emek ettikten sonrabir flampiyon yetiflecek.Arkadafllar›m›zla birlikte kaya¤açok sa¤lam bir temel att›k. Altyap›m›z organize bir yap›yakavufltu. Biz 20 y›ll›k mesafeyik›saltmak için herkes yürüyorsabir koflaca¤›z. Herkes kofluyorsatabiri caizse uçaca¤›z. Do¤ruyolday›z. Art›k tünelin ucundaki›fl›k görüldü. Uluslararas›yar›fllarda madalya ve kupaalmaya bafllad›k. Alttan çok iyibir nesil yetifliyor. Özellikle y›ld›zkategorisindeki sporcular›m›zçok iyi. Ana hedefimiz, kaya¤›5-6 y›l içinde zirveye yak›n yeregetirmek."Baflkan Ay›k, ‹stanbul'unBeylikdüzü ilçesinde 360 metreuzunlu¤unda bir suni pist yapmay›planlad›klar›n› aç›klad›.Spor27 May›s 2013PazartesiTürk kaya¤› Soçi'ye haz›rlan›yorTürkiye'de en fazla amatörkayakç›n›n ‹stanbul'dabulundu¤unu belirten Ay›k,"Bundan dolay› ‹stanbul'unbüyük bir potansiyeli var. Bununiçin Beylikdüzü sahilinde, k›flmerkezlerindeki gibi suni birkayak pisti oluflturmak içinçal›flmalara bafllad›k. Günde 24saat olmak kayd›yla insanlarkayabilecek veya bu sporuö¤renebilecek. Bu noktadaBeylikdüzü Belediyesi'ne deteflekkür etmek istiyorum.Çünkü bu, milyonlarca insanasunulabilecek en güzel imkanlardanbirisi. Herkes kayabilmekiçin de¤iflik yerlere gidiyor amaart›k kayak merkezi ‹stanbul'uniçinde olacak. ‹nsanlar, bu tesissayesinde yaz›n da kayacak.Hatta kayd›ktan sonra do¤rudandenize girebilecek" ifadelerinikulland›.Projeyle ilgili olarak etütçal›flmalar›n›n sürdü¤ünüaktaran Özer Ay›k, "Projenin önfizibiliteleri bitirildi. Sadecezemin etüdü çal›flmam›z kald›.Ondan sonra projeyi çok k›sasürede hayata geçirece¤iz. Bukonuda BeylikdüzüBelediyesi'nin çok isteklioldu¤unu söyleyebiliriz. Bununyan› s›ra biz de elimizden gelentüm teknik deste¤i vererek buprojeyi ‹stanbul'akazand›raca¤›z" fleklindekonufltu. (AA)


27 May›s 2013PazartesiLaboratuvarortam›ndakamp...ESK‹fiEH‹R - Türkiye AMilli Bayan Hentbol Tak›m›,Hentbol Federasyonu ileAnadolu Üniversitesi (AÜ)aras›nda imzalanan protokolgere¤i AÜ Beden E¤itimi veSpor Yüksekokulu (BESYO)imkanlar›n› kullanarak, üniversiteninö¤retim görevlileri gözetimindekamp yap›yor.Milli Tak›m Teknik DirektörüHikmet Vurgun, AA muhabirineyapt›¤› aç›klamada, TürkiyeHentbol Federasyonunun E¤itimKurulu ve Yönetim Kurulu'ndaEskiflehir'den baz› kiflilerin bulundu¤unubelirterek, bu do¤rultudayap›lan protokol sonunda AÜile ortak çal›flma bafllatt›klar›n›kaydetti.Öncelikle durum tespiti,eksikliklerin saptanmas› vetekrar bunlar›n üzerinde çal›fl›ptoparlaman›n üzerinden durduklar›n›anlatan Vurgun, flöylekonufltu:"Kuvvet, teknik ve taktikboyutlar var. fiu anda kampta20 sporcu bulunuyor.‹stedi¤imiz düzeyde de¤iliz.Yaklafl›k 10 gün sonra normaledönece¤iz. Durum tespitinde ikiboyut var. Kuvvet ve güç bizimiçin önemli. Oyuncular›m›z sezonungetirdi¤i s›k›nt›lardan dolay›çok düzenli çal›flmama ve maçyo¤unlu¤undan flikayetçi. Bu dakuvveti etkilemifl. H›zlanma,ivmelenme, yön de¤ifltirme,s›çrama, at›fl gibi parametrelerbizim için hayati önemi sahip,ancak bu konulardan birazs›k›nt›lar›m›z var. Bu süreçte,Eskiflehir'de 12 gündür kamptay›z.Bundan sonraki süreçdaha önemli. Oyuncular›mfedakarca çal›fl›yor."Vurgun, 50 günlük kampsürecinde oyunculardab›kk›nl›klar›n yaflanabildi¤ini,Eskiflehir gibi sosyal ve sanatsalbir kentte tak›m oyuncular›n›nbofl zamanlar›n›de¤erlendirdi¤ini bildirdi. (AA)SporYARINAkdeniz Oyunlar› için"dört koldan" haz›rl›kMERS‹N - 2013 AkdenizOyunlar›'na ev sahipli¤i yapmayahaz›rlanan Mersin'de organizasyonayaklafl›k 1 ay kala tesisler büyükoranda tamamland›. Oyunlar›n 4branfl›nda yar›fllar›n düzenlenece¤iAdana'daki tesislerde de iyilefltirmeçal›flmalar› yap›l›yor.AA muhabirinin ald›¤› bilgiyegöre, 20-30 Haziran tarihlerinde 24ülkeden 32 branflta yaklafl›k 6 binsporcu ve teknik ekibin kat›l›m›ylagerçeklefltirilmesi planlanan AkdenizOyunlar› için haz›rlanan tesislerinhemen hepsi adeta bir "Türk mucizesi"gerçeklefltirilerek büyük orandatamamland›.Tesislerin en kapsaml› ve en masrafl›s›olan, etkinliklerin aç›l›fl vekapan›fl seremonilerinin yap›laca¤›Mersin Stadyumu'nda ise ifller h›zlayürüyor.Akdeniz Oyunlar› GenelKoordinatörlü¤ü verilerine göre,oyunlara kat›lacak sporcular›n konaklayaca¤›3 bin 500 kifli kapasiteliAkdeniz Köyü yüzde 97, MersinStadyumu yüzde 94, bin 550 kiflininayn› anda müsabakalar› izleyebilece¤iErdemli At›fl Poligonu yüzde 94,Nevin Yan›t Atletizm Kompleksiyüzde 99, cimnastik salonu yüzde97, 100 seyirci kapasiteli spor salonuyüzde 97, bocce tesisi yüzde 71seviyesinde tamamland›.Tenis kompleksi, basketbol müsabakalar›naev sahipli¤i yapacak 7bin 500 kifli kapasiteli Servet TazegülSpor Salonu, olimpik yüzme havuzuve boks müsabakalar›n›n yap›laca¤›500 seyirci kapasiteli spor salonu isekullan›ma haz›r hale geldi.Akdeniz Oyunlar›'nda hentbol,binicilik, kano ve kürek branfllar›na evsahipli¤i yapacak Adana'da da yenitesislerin yap›m›n›n yan› s›ra mevcuttesislerin iyilefltirilmesi yönündekiçal›flmalar devam ediyor.Bu çerçevede Çukurova Üniversitesindeki(ÇÜ) Prof. Dr. LütfullahAksungur Spor Salonu, 2,5 milyonlira harcamayla uluslararas› ölçüleresahip modern bir salon haline getiriliyor.Kano ve kürek branfllar›n›n31yap›laca¤› Seyhan Baraj Gölü'ndeÇÜ bünyesinde bulunan daha öncekikay›khane, y›k›larak yenisi yap›l›yorve 2 bin 300 metre uzunlu¤unda"Albano Sistem" kano ve kürekparkuru oluflturuluyor.Adana'daki yar›fllara kat›lacaksporcular›n konaklamas› için mevcutyurtlar›n yan› s›ra, bin kiflilik misafirhaneyap›l›yor. Hentbolkarfl›laflmalar›n›n yap›laca¤› ikincisalon olan Yüre¤ir Serinevler SporSalonu'nda da eksikler gideriliyor.Akdeniz Oyunlar› kapsam›ndaMersin ve Adana'da yar›flacak tümsporcular›n internet üzerinden izleyicilerineulaflabilece¤i kiflisel web televizyonlar›olacak.2013 Akdeniz Oyunlar› GenelKoordinatörlü¤ü ile WEB.TVaras›nda çeflitli dijital uygulamalarailiflkin sponsorluk anlaflmas› imzaland›.Anlaflma kapsam›nda, dünyadailk kez kullan›c›lar›n hizmetine sunulacakdijital uygulamalardan, çeflitliinteraktif projelere kadar genifl biryelpazede iflbirli¤i gerçeklefltirilecek.‹flbirli¤i kapsam›nda hayata geçirilecekprojeye göre, Mersin veAdana'da yar›flacak tüm sporcular›ninternet üzerinden izleyicilereulaflabilece¤i kiflisel web televizyonlar›olacak. Sporcular›n isimlerinitafl›yacak web TV'lerde, sporcular›noyunlara yönelik görüfl ve beklentilerininyan› s›ra takipçileriylepaylaflmak istedikleri videolar da yeralabilecek. Oyunlara kat›lacakyaklafl›k 4 bin 500 sporcuyu kapsayacakprojede, ayr›ca 32 spor branfl›için de özel web TV kanallar›oluflturulacak.Oyunlar›n bir bölümüne evsahipli¤i yapacak Adana'da, kebapustalar› ile garsonlara iletiflim vehijyen e¤itimi veriliyor.Çukurova Üniversitesi, ‹l G›daTar›m ve Hayvanc›l›k Müdürlü¤ü,Adana Ticaret Odas› ile Adana Esnafve Sanatkarlar Odalar› Birli¤i deiflbirli¤ine giderek, sporcular›n vekonuklar›n oyunlar süresince rahatetmeleri için her türlü haz›rl›¤›yap›yor.Bu kapsamda, kat›l›mc›larahizmetin en yo¤un olarak sunulaca¤›kafe, lokanta, restoran ve otellerdeçal›flanlar e¤itime tabi tutulacak.E¤itimde, Akdeniz Oyunlar›'n›ntan›t›m› yap›larak, iyi bir iflletmedehijyen ortam›n›n nas›l sa¤lanaca¤›,müflteriyle iyi iletiflimin nas›l kurulabilece¤ianlat›l›yor.‹flletme sahipleri ve yöneticileri,flef garsonlar ve ustabafl›lar›n›nkat›ld›¤› e¤itim sonunda ''AkdenizOyunlar› Dostu'' sertifikas› alacak iflyerleri, oyunlar için gelecek sporcularve konuklara tavsiye edilen mekanlararas›nda yerini alacak. (AA)


Facebook’un modas› geçiyor mu?WASHINGTON- ABD’de gençlerin online davran›fl cebook, yüzde 26’s›n›n Twitter hesab› oldu¤u, Twitter hesab›olanlar›n oran›n›n 2011’e göre yüzde 12 artt›¤› belir-al›flkanl›klar›n› tespit amac›yla yap›lan araflt›rmaya göre,gençler Facebook’u “çok yetiflkin” ve “çok ac›kl›” buluyor. tildi. Twitter kullan›c›s› gençlerin yüzde 60’›ndan fazlas›-Ülke genelinde 802 ebeveyn ve 802 gencin kat›l›m›yla 26 n›n hesaplar›n›n herkes taraf›ndan görülebildi¤i, bunun aileleraç›s›ndan endifleli bir durum olabilece¤ine iflaret edi-Temmuz-26 Eylül 2012 aras›nda yap›lan araflt›rmada,gençlerin internette kendi itibarlar›n› korumaya çal›fl›rken len araflt›rmada, gençlerin sadece dörtte birinin Twitterbile haklar›nda çok fazla kiflisel bilgi paylaflt›klar›na dikkat hesaplar›n› kiflisellefltirdi¤i, yüzde 12’sinin ise hesaplar›n›nçekildi. Araflt›rmaya kat›lan gençlerin yüzde 94’ünün Fa-aç›k veya gizli olup olmad›¤›n› bilmedi¤i kaydedildi. (AA)ISSN 1308-699527 MAYIS 2013 PAZARTES‹ www.yarin.com.trF‹YATI: 25 KrTopesto, “gizli böcekleri”deflifre edecekSAKARYA - Türk mühendislerincegelifltirilen Topesto ad› verilen cihaz, gizlidinleme ve izleme cihazlar›n› tespit ediyor.Yasa d›fl› dinlemelerin ve gizli kameraçekimlerinin yayg›nlaflt›¤› bugünlerde butip durumlar› engelleyen cihazlara olanihtiyaç da art›yor. Sakarya Üniversitesi(SAÜ) mezunu mühendisler taraf›ndangelifltirilen ve KOSGEB taraf›ndan desteklenenTopesto, gizli dinleme ve izlemeayg›tlar›n› ortaya ç›kar›yor.Cep telefonu boyutundaki Topesto,“böcek” ad› verilen cihazlar› alg›layarak,kullan›c›s›n› ikaz ediyor. ‹kaz do¤rultusundaTopesto ile arama yapan kullan›-c›lar, frekans›n fliddetine göre cihazlar›nbulundu¤u yeri tespit ediyor. Topesto,benzeri di¤er ayg›tlara nazaran pasif durumdakigizli kameralar› dahi bulabiliyor.Hortum sonras› Oklahoma,tam bir savafl alan›n› and›r›yorOKLAHOMA - ABD’nin Oklahomaeyaletinde yaflanan hortum felaketininen fazla y›k›ma yol açt›¤›Moore bölgesi, yollara devrilmiflenerji nakil hatlar›, tamamen ya dak›smen y›k›lm›fl binalar› ve etrafasavrulmufl otomobillerle adeta savaflalan›n› and›r›yor.Anadolu Ajans› ekibi, hortum felaketininen fazla etkili oldu¤u Moorebölgesini görüntüledi.Asker ve polisin birlikte görevyapt›¤› afet alan›na bölgede yaflayanlar,yard›m kurulufllar› ve resmiyetkililer d›fl›nda kimsenin girmesineizin verilmiyor. Güvenlik güçleri,ya¤malama ve h›rs›zl›k gibi olaylarakarfl› y›k›nt›lar›n çevresinde nöbettutuyor.Öncelikli olarak su ve g›da gibi temelihtiyaçlar›n karfl›lanmas›n› isteyenyetkililerin ça¤r›s›, aralar›ndaTürklerin de bulundu¤u çok say›dayard›m kuruluflundan karfl›l›k görüyor.Moore bölgesini civardaki flehirlereba¤layan yollar›n kapat›lmas›nedeniyle çevre yollarda trafik yo-¤unlu¤u yaflan›yor. Bölgedeki arama-kurtarmaçal›flmalar› tüm h›z›ylasürüyor.Bu arada, felaketin ard›ndan bölgeyegelen yard›m kurulufllar› çal›-flanlar› ve gazeteciler, otellerde yo-¤unlu¤a neden oldu.ABD’nin Oklahoma bölgesinde etkiliolan hortum felaketinde 9’u çocuk24 kiflinin yaflam›n› yitirdi¤i,hortumun h›z›n›n saatte 321 kilometreyi,geniflli¤inin de 2,1 kilometreyibuldu¤u aç›klanm›flt›.Moore bölgesinde hayat› felç edenve 45 dakikada 24 kiflinin ölümüneneden olan hortumun yol açt›¤› zararyaklafl›k 1 milyar dolar olarakbelirlenmiflti.Yetkililer, vatandafllar›, soka¤a ç›kmamave güvenli bölgelere do¤ruyönlendirme konusunda s›k s›k bilgilendirirken,ülke genelinde düzenlenenyard›m kampanyalar› da devamediyor.Oklahoma eyaletinde yaflayanTürk vatandafllar› ile üye olduklar› siviltoplum örgütleri de felaketzedeleriçin düzenlenen yard›m kampanyalar›nadestek veriyor.(AA)Cihaz› gelifltiren Bir Grup fiirketi YönetimKurulu Baflkan› Özden Doyuran,AA muhabirine Topesto ile yasa d›fl›dinleme ve izlemelerin sona erece¤inisöyledi.Türkiye’de bulunan tüm elektronik cihazlar›nTopesto ile tespit edilebildi¤inibelirten Doyuran, haz›rlad›klar› 3 projedenilki olan Topesto’yu tamamlayarakhayata geçirdiklerini anlatt›.Projeye bafllad›klar›nda yasa d›fl› dinlemeve izlemelerin pek popüler olmad›¤›-na dikkati çeken Doyuran, “Daha sonraseçim öncesi yaflanan geliflmeler nedeniylebu ürün popüler hale geldi. Öyle kimeclis çat›s› alt›nda komisyon kuruldu”dedi.Doyuran, cihaz›n tamamen yerli oldu-¤unu vurgulayarak, “Türkiye’de bir ilkdiyebilirim. Elle tafl›nabilir bir cihaz. Kullan›c›n›nbelli bir e¤itime sahip olmas›gerekiyor. Gayet rahat ve kolay bir kullan›masahip. Daha büyük cihazlar›nyapt›¤›n› rahatl›kla yapabiliyor” ifadesinikulland›. (AA)

More magazines by this user
Similar magazines