Kur'an ve Sünnet'te Eğitimin Temelleri - Sosyal Bilimler Enstitüsü

sosbilens.omu.edu.tr

Kur'an ve Sünnet'te Eğitimin Temelleri - Sosyal Bilimler Enstitüsü

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLER ESNTİTÜSÜDERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİDersin AdıKUR’AN VE SÜNNETTE EĞİTİMİNTEMELLERİKoduFDB 625YarıyılıGüzBaharDers(Saat/Hafta)Uygulama(Saat/Hafta)Laboratuar(Saat/Hafta)3Kredisi ECTS00 3 8Dersin Dili : TürkçeDersin Türü : SeçmeliDersin Seviyesi : Yüksek LisansÖn Koşul : ---Dersi veren(ler) : Prof.Dr. Mevlüt Kaya, Prof.Dr. Mustafa Köylü, Yrd.Doç.Dr. Hasan DAMDersin Amacı : Be dersin amacı, öğrencilerin, Kur’an ve sünnette din eğitiminin temel asaslarını vegünümüze yansımalarını anlamalarını sağlamaktır.Dersin ÖğrenmeÇıktıları: Bu dersi alan yüksek lisans öğrencileri;1. Eğitimin birey ve toplum açısından önemini açıklayabilecektir2. Eğitim ile ilgili ayetleri ve hadisleri listeleyebilecektir.3. Eğitimle ilgili ayetleri ve hadisleri açıklayabilecektir4. Eğitimle ilgili ayet ve hadislerden hareketle İslam eğitiminin temel hedeflerini veilkelerini ifade edebilecektir.5. Kur’an ve Sünnet’teki eğitim yöntemlerini tanıyacaklardır.6. Kur’an ve Sünnet’teki eğitim yöntemlerinin günümüz çağdaş eğitim yöntemleriaçısından bir değerlendirmesini yapabilecektir.Dersin İçeriği(Kısa tanımı): İslam’da eğitimin önemi, İslam eğitiminin amaçları, Eğitimle ilgili ayetlerin vehadislerin tahlili, Kur’an ve sünnette eğitim yöntemleri, Günümüzde kullanılanöğretim yöntemleriHAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARIHafta Konular Ön Hazırlık1 Eğitimin birey ve toplum açısından önemi 1,92 İslam’ın eğitime verdiği önem 1,2,3,93 Eğitimle ilgili ayetler ve tahlili 94 Eğitimle ilgili hadisler ve tahlili 3,6,75 İslam eğitiminin amaçları 1,2,36 İslam eğitiminin ilkeleri 1,2,3,87Kur’an’da eğitim Yöntemleri1,2,3,4,5,8a) Zihni eğitme yöntemleri8 b) Kalbi eğitme yöntemleri 1,2,3,4,59 c) Nefsi eğitme yöntemleri 1,2,3,4,510 Ara sınav Veya Araştırma Ödev Sunumu11 Sünnet’te eğitim yöntemleri 6,712 Günümüzde kullanılan bazı çağdaş eğitim yöntem ve teknikleri 1013 Günümüzde kullanılan bazı çağdaş eğitim yöntem ve teknikleri 1014Kur’an ve sünnetteki eğitim yöntemleriyle çağdaş eğitim yöntemlerininkarşılaştırılmasıKAYNAKLAR


Ders Notu : 1. Halis Ayhan, Eğitime Giriş ve İslam’ın Eğitime Getirdiği Değerler, İst, DamlaYay., 19822. Bayraktar Bayaraklı, İslam’da Eğitim, İst. 19803. İbrahim Canan, İslam’da Temel Eğitim Esasları, Yeni Asya Yay. İst4. Ali Medar, İnsan Eğitiminin Kur’ani Metodu, Çev: Ali Yüksel İst 19875. Fedouse Khan, The Quranic Principles of Education , Rabat Isesco, 1994Diğer Kaynaklar : 6. Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed, Abdullah Özbek, İstanbul, 2006.7. Rasulullahın İslama Davet Metodu, Ahmet Önkal, Konya 19938. Kur’an’da Çocuk Eğitimi, İbrahim Canan, Nesil, İstanbul, 1996.9. İslamiyetin Eğitimimize Getirdiği Değerler ve Kur’an’ı kerim’in Eğitim ileİlgili Ayetlerinin Tahlili, Nevzat Ayasbeyoğlu, MEB Yay., İstanbul, 1991.10. Din Öğretiminde Yöntemler, M.Zeki Aydın, Nobel, Ankara 2007.DEĞERLENDİRME SİSTEMİYARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI PAYIYARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI..Ara sınav veyayerine Araştırma Ödevi (%40) + Makale (%60)2 40YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI 1 60TOPLAM - 100DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİNoProgram YeterlikleriKatkı Düzeyi1 2 3 4 51Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak Felsefe ve Din BilimleriBölümü alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirebilmelidir.2Din bilimlerine ait bilgileri, fert ve toplum lehine kullanabilme becerisine sahipolabilmelidir.3Din bilimlerine yönelik sorunlarda, disiplinler arası bir çalışma alışkanlığıkazanabilmelidir.Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama,4 kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği eldeedebilmelidir.Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın5sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde,mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinciiçinde hareket etme becerisi elde edebilmelidir.6Örgün ve yaygın din eğitimi kurumlarında etkili bir şekilde görev yapabilme veolumlu iletişim kurabilme yeteneği kazanmak.Din bilimlerinin fert ve toplum hayatındaki önemini kavrayarak, yaşam boyu7 öğrenme felsefesinin oluşturulmasına ve geliştirmesine katkısağlayabilmelidir.8Din bilimlerine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncelbilgileri izleme ve ülkemiz şartlarına adapte edebilme yeteneğini geliştirmek.9Din bilimleri için gerekli olan dil becerilerini geliştirerek, en azından biryabancı dilde, bilimsel çalışma yapabilme yeteneğini kazanmak.10Din bilimleri konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımladeğerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.11Din bilimleri konularında projeler ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, fert vetoplumu din bilimleri konusunda bilinçlendirmek.Her çeşit bireysel, toplumsal hatta küresel nitelikli, felsefi, sosyal, psikolojik ve12 dini içerikli sorunları, olayları ve düşünceleri bilimsel düzeyde araştırıp, analizve sentez yaparak, rapor haline getirebilmek.Din bilimlerine ilişkin araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların bireysel,13 toplumsal ve küresel etkilerini neden-sonuç ilişkisi içerisinde kavrayaraksonuç elde etmek.14 Din bilimlerine ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisiXXX


kazanabilmelidir.ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜEtkinliklerHafta SayısıSüresiToplam(Saat)İş YüküYüz Yüze Eğitim 14 3 42Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42Araştırma Ödevi (Vize Sınavı Yerine) (10. HaftaSunulacak)09 4 36Makale Yazdırma(16. Hafta TeslimEdilecek)15 4 60Final Sınavına Hazırlık (15. Hafta) 1 8 8Final Sınavı (16. Hafta) 1 2 2ECTS → 14 Hafta + 1 Final Hazırlık + 1 Final Sınavı Haftası =16 Hafta X Pazar Günü Hariç Haftada 6 Gün = 96 GünX Günlük Azami 8 Saat Çalışma = 768 Saat / HaftalıkOrtalama Kredi Yükü 12 Saat = 64 SaatBir krediye düşen iş yükü = 64 saat190 / 25 = 7,6İki krediye düşen iş yükü = 128 saat8Üç krediye düşen iş yükü = 192 saat1 ECTS → Yaklaşık 25-30 saatlik bir iş yükünü ifadeetmektedir.ECTS

More magazines by this user
Similar magazines