SOSYAL BL MLER ENST TÜSÜ DOKTORA TEZLER NN KÜNYES S ...

sosbilens.omu.edu.tr
  • No tags were found...

SOSYAL BL MLER ENST TÜSÜ DOKTORA TEZLER NN KÜNYES S ...

S.NoTezin AdıSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDOKTORA TEZLERİNİN KÜNYESİDanışmanınUnvanı-Adı ve SoyadıHazırlayanınAdı ve SoyadıKabul TarihiAnabilim Dalı56 Tuna Komisyonu ve Tuna’da Ticaret (1856-1883) Doç.Dr.Nedim İPEK İlhan EKİNCİ 17.09.1998 Tarih(Yakınçağ Tarihi)57 Bilgisayar Destekli Din Öğretimi Prof.Dr.Hüseyin PEKER Aşkın ASAN 25.09.1998 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Eğitimi)58 Florida İnsan İlişkileri Becerileri Eğitimi ModelininGrup Üyelerinin Kaygı, Yalnızlık, Atılganlık, KendiniAçma ve Empatik Beceri Düzeylerine Etkisi59 Psiko-Sosyal Açıdan İman (Dini İnanç)-Amel (DiniDavranış) İlişkisiYrd.Doç.Dr.Yaşar BARUTProf.Dr.Hüseyin PEKERMehmet EminSARDOĞANMustafa DoğanKARACOŞKUN08.10.1998 Eğitim Bilimleri(Eğitimde Psikolojk Hizmetler)21.10.1998 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Psikolojisi)60 Divan Şiirinde Mitolojik ve Efsanevi Şahıslar Prof.Dr.Mustafa İSEN Dursun Ali TÖKEL 30.10.1998 Türk Dili ve Edebiyatı Eğitim(Eski Türk Edebiyatı)61 Canikli Ali Paşa Doç.Dr.Nedim İPEK Rıza KARAGÖZ 06.11.1998 Tarih(Yeniçağ Tarihi)62 Grupla Psikolojik Danışmanın ÜniversiteÖğrencilerinin Aleksitimik Özellikleri Üzerine EtkisiProf.Dr.KurtmanERSANLIŞükriye VAROL 14.12.1998 Eğitim Bilimleri(Eğitimde Psikolojk Hizmetler)63 Kur’an-ı Kerim’e Göre İnsanın Duygusal Yönü Prof.Dr.Hüseyin PEKER Aişe Sıddıka NAZLI 18.02.1999 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Psikolojisi)64 Geleneksel Toplumdan Modern Topluma Geçişte DiniHayat (Rize İl Merkezi Örneği)Yrd.Doç.Dr.ErkanPERŞEMBE65 İzzuddin b.Abdisselâm’da Maslahat Nazariyesi Prof.Dr.Muhsin KOÇAK AbdurrahmanHAÇKALIAli AKDOĞAN 19.02.1999 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Sosyolojisi)19.02.1999 Temel İslam Bilimleri(İslam Hukuku)66 Anadolu Selçuklu Mimarisinde Yazı Kullanımı Doç.Dr.YılmazCAN Recep GÜN 26.02.1999 İslam Tarihi ve Sanatları(Türk İslam Tarihi Sanatları)67 Arap Dilinde Atıf ve Atıf Harfleri Doç.Dr.Mehmet ÇAKIR Ahmet YÜKSEL 26.02.1999 Temel İslam Bilimleri(Arap Dili ve Belâgatı)68 Kur’an’da Cin ve Şeytan Prof.Dr.İshak YAZICI Mustafa TUNÇER 19.03.1999 Temel İslam Bilimleri(Tefsir)69 El Kisâî’nin Kırâatı ve Kırâatının Hüccetleri Prof.Dr.İshak YAZICI Remzi ATEŞYÜREK 19.03.1999 Temel İslam Bilimleri(Tefsir)


S.NoTezin Adı70 Alman Arşiv Belgelerine Göre Almanİmparatorluğu’nun Doğu Politikası ÇerçevesindeKafkasya Politikası (1914-1918)SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDOKTORA TEZLERİNİN KÜNYESİDanışmanınUnvanı-Adı ve SoyadıHazırlayanınAdı ve SoyadıKabul TarihiAnabilim DalıProf.Dr.Bayram KODAMAN Mustafa ÇOLAK 02.04.1999 Tarih(Yakınçağ Tarihi)71 Ahmet Hâşim’in Şiir Üslûbu Prof.Dr.Mustafa ÖZBALCI Ahmet ÇOBAN 30.04.1999 Türk Dili ve Edebiyatı Eğitim(Yeni Türk Edebiyatı)72 Sivas ve Çevresinde Yaşayan Alevilerin İnançları Prof.Dr.Ahmet TURAN Metin BOZKUŞ 03.06.1999 Temel İslam Bilimleri(İslam Mezhepleri Tarihi)73 İslam Hukukunda İnanç ve Fikir Hürriyeti Prof.Dr.Muhsin KOÇAK Temel ŞEN 25.06.1999 Temel İslam Bilimleri(İslam Hukuku)74 Gazzâlî Öncesi Ehl-i Sünnet Kelâmında AhlakDüşüncesinin Bir Çözümlemesi (Tahlili)75 Türk ve İslam Hukukuna Göre Cezai Kuralların AnlamBakımından Uygulanmasında Yorum VasıtalarıProf.Dr.İsa DOĞAN Fethi Kerim KAZANÇ 20.07.1999 Temel İslam Bilimleri(Kelam)Prof.Dr.Muhsin KOÇAK Ömer Faruk ALTINTAŞ 22.10.1999 Temel İslam Bilimleri(İslam Hukuku)76 Mehmet Esad Safvet Paşa (1814-1883/H.1230-1301) Doç.Dr.Nedim İPEK Pelin İSKENDER 28.10.1999 Tarih(Yakınçağ Tarihi)77 Kur’an’da Geçişlilik Bakımından Türkçe’ye UymayanFiillerProf.Dr.Mehmet ÇAKIR Abdurrahman ÖZDEMİR 28.04.2000 Temel İslam Bilimleri(Arap Dili ve Belâgatı)78 İslam Hukukunda Zilyedlik Prof.Dr.Muhsin KOÇAK Şevket TOPAL 31.05.2000 Temel İslam Bilimleri(İslam Hukuku)79 Orta Karadeniz Bölgesi’nde Fenolojik Gözlemler veDoğal Mevsimler80 Klasik Arap Edebiyatında Edebî Tenkit ve İbn Başik al-Kayravani’nin Edebi Tenkitteki YeriProf.Dr.Ahmet NİŞANCI Tamer ÖZLÜ 13.09.2000 Coğrafya Eğitimi(Coğrafya)Yrd.Doç.Dr.OsmanKESKİNERMehmet Akif ÖZDOĞAN 29.09.2000 Temel İslam Bilimleri(Arap Dili ve Belâgatı)81 (XVIII. Yüzyılın İkinci Çeyreği) Lâle Devri’nde Amasya Prof.Dr.Osman ZÜMRÜT Hüseyin GÜNEŞ 27.04.2001 İslam Tarihi ve Sanatları(İslam Tarihi)82 Salâh Birsel’in Yapıtlarının Eski ve Yeni TürkEdebiyatı Açısından Tematik İncelenmesi83 Mısır’ın 1882’de İngilizler Tarafından İşgali veOsmanlı Devletinin Takip Ettiği SiyasetProf.Dr.Turgut KARACAN Abdullah ÇELİK 21.05.2001 Türk Dili ve Edebiyatı(Eski Türk Edebiyatı)Doç.Dr.Mehmet EVSİLE Emine ALTUNAY ŞAM 31.07.2001 Tarih(Yakınçağ Tarihi)


SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDOKTORA TEZLERİNİN KÜNYESİS.NoTezin Adı84 Çiçekler ve Diğer Bitkilerin Divan Şiirine Yansımalarıİle Anlam ÇerçeveleriDanışmanınUnvanı-Adı ve SoyadıHazırlayanınAdı ve SoyadıKabul TarihiAnabilim DalıDoç.Dr.Ahmet MERMER Yavuz BAYRAM 06.08.2001 Türk Dili ve Edebiyatı(Eski Türk Edebiyatı)85 Kişilik Özelliklerinin Dinî Tutum ve Davranışlara Etkisi Prof.Dr.Hüseyin PEKER Halil APAYDIN 07.09.2001 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Psikolojisi)86 Sosyo-Kültürel Şartların Fıkhî Hükümlere Etkisi (DinîHukukun Toplumsal Kaynakları Üzerine Sosyolojik BirAraştırma)Yrd.Doç.Dr.ErkanPERŞEMBEVejdi BİLGİN 21.112001 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Sosyolojisi)87 İçtihat Felsefesinin Filolojik Temelleri Doç.Dr.Nihat DALGIN Mehmet ERDEM 21.11.2001 Temel İslam Bilimleri(İslam Hukuku)88 Meşşâî Felsefeye Yöneltilen Eleştiriler Yrd.Doç.Dr.Metin YASA Fatih TOKTAŞ 22.11.2001 Felsefe ve Din Bilimleri(İslam Felsefesi Tarihi)89 Kosava Vilayeti’nin İdarî ve Sosyal Yapısı (1877-1912)90 Evlilik İlişkisini Geliştirme Programının, Evlilerin EvlilikUyum Düzeyine EtkisiYrd.Doç.Dr.Mehmet EminYOLALICIProf.Dr.KurtmanERSANLI91 Hz. Ömer Döneminde Diplomasi Prof.Dr.Mustafa ZekiTERZİMucize ÜNLÜ 01.04.2002 Tarih(Yakınçağ Tarihi)Melek KALKAN 26.04.2002 Eğitim Bilimleri(Eğitimde Psikolojk Hizmetler)İsrafil BALCI 10.05.2002 İslam Tarihi ve Sanatları(İslam Tarihi)92 Tefsirde Bâtınîlik ve Bâtınî Te’vil Geleneği Prof.Dr.İshak YAZICI Mustafa ÖZTÜRK 10.07.2002 Temel İslam Bilimleri(Tefsir)93 Psiko-Sosyal Açıdan Dinî İletişim Prof.Dr.Hüseyin PEKER Mustafa KÖYLÜ 26.07.2002 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Eğitimi)94 Nottingham İnsan İlişkileri Becerileri Eğitimi ModelininÖğretim Elemanlarının İş Doyumu ve İş StresiDüzeylerine EtkisiDoç.Dr.Ramazan ABACI Hatice ODACI 29.07.2002 Eğitim Bilimleri(Eğitimde Psikolojk Hizmetler)95 Cumhuriyet Devri İslami Türk Edebiyatı (1960-2000) Prof.Dr.Celâl TARAKÇI Adem ÇALIŞKAN 09.09.2002 Türk Dili ve Edebiyatı Eğitim(Yeni Türk Edebiyatı)96 Melâmetîlik Doç.Dr.Erhan YETİK Ali BOLAT 10.09.2002 Temel İslam Bilimleri(Tasavvuf Tarihi)97 Fahri Celâl Göktulga-Hayatı, Sanatı, Eserleri Prof.Dr.Mustafa ÖZBALCI Ahmet Cüneyt ISSI 13.09.2002 Türk Dili ve Edebiyatı Eğitim(Yeni Türk Edebiyatı)


SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDOKTORA TEZLERİNİN KÜNYESİS.NoTezin Adı98 Duygusal Zeka Düşünme Becerileri EğitimininAnnelerin Duygusal Zeka Düzeyine Etkisi99 Bileşenlerinin Diyalektiği Açısından Görsel Algı veYaratıcılıkDanışmanınUnvanı-Adı ve SoyadıHazırlayanınAdı ve SoyadıKabul TarihiAnabilim DalıYrd.Doç.Dr.Seher BALCI Müge YILMAZ 01.11.2002 Eğitim Bilimleri(Eğitimde Psikolojk Hizmetler)Doç.Ali BOĞA Benan ÇOKOKUMUŞ 01.11.2002 Resim-İş Eğitimi(Resim)100 İslam Hukukunda Fetva Usulü Prof.Dr.Muhsin KOÇAK Osman ŞAHİN 04.11.2002 Temel İslam Bilimleri(İslam Hukuku)101 Yetişkinlerin Din Eğitimi Doç.Dr.Mevlüt KAYA Hasan DAM 05.11.2002 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Eğitimi)102 Samsun Yöresinde Bulunan Mezar Taşları Doç.Dr.Yılmaz CAN Eyüp NEFES 05.11.2002 İslam Tarihi ve Sanatları(Türk İslam Sanatları Tarihi)103 İnsan-Evren İlişkisi ve Antropik İlke Doç.Dr.Cafer SadıkYARANMustafa SaidKURŞUNOĞLU06.11.2002 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Felsefesi)104 İletişim Psikolojisi Açısından Hz. Muhammed Prof.Dr.Hüseyin PEKER Yusuf MACİT 07.11.2002 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Psikolojisi)105 Davranışcılık Ekolünün Dine Yaklaşımı Prof.Dr.Hüseyin PEKER Muammer CENGİL 07.11.2002 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Psikolojisi)106 Arap Dilbilimcisi Zeccâcî ve “MECÂLİSÜ’L-ULEMA”sında Ele Alınan Filolojik TartışmalarınDeğerlendirilmesiProf.Dr.Mehmet ÇAKIR Dursun Ali TÜRKMEN 08.11.2002 Temel İslam Bilimleri(Arap Dili ve Belâgatı)107 Sibeveyh’te Kelime Yapısı Prof.Dr.Mehmet ÇAKIR Soner GÜNDÜZÖZ 08.11.2002 Temel İslam Bilimleri(Arap Dili ve Belâgatı)108 Mütareke Döneminde İstanbul’un İaşesi Meselesi(1918-1922)Prof.Dr.Dursun AliAKBULUTMehmet AYDIN 11.11.2002 Tarih(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)109 Kur’ân-ı Kerîm Işığında İnsan Tipleri ve Davranışları Prof.Dr.İshak YAZICI Hüseyin Emin SERT 12.11.2002 Temel İslam Bilimleri(Tefsir)110 Muâfa b.İsmail el-Mevsılî ve Tefsirindeki Metodu Prof.Dr.İshak YAZICI Eyüp Sabri FANİ 12.11.2002 Temel İslam Bilimleri(Tefsir)111 XIX. Yüzyılda Osmanlı-Rusya Ticari Münasebetleri Prof.Dr.Osman ZÜMRÜT Murat FİDAN 03.02.2003 İslam Tarihi ve Sanatları(İslam Tarihi)


S.NoTezin AdıSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDOKTORA TEZLERİNİN KÜNYESİDanışmanınUnvanı-Adı ve Soyadı112 İttihat ve Terakki Fırkası’nın Dağılması Prof.Dr.Dursun AliAKBULUT113 Amasya Yöresi Alevileri, Tarihçesi-İnançları-Örf veAdetleri114 Tarihi Türk Lehçelerinde Sıfat ve Zarflarda Pekiştirmeve DerecelendirmeHazırlayanınAdı ve SoyadıKabul TarihiAnabilim DalıBünyamin KOCAOĞLU 10.03.2003 Tarih(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)Prof.Dr.Ahmet TURAN Harun YILDIZ 28.03.2003 Temel İslam Bilimleri(İslam Mezhepleri Tarihi)Doç.Dr.Mehmet AYDIN İlknur KARAGÖZ 19.06.2003 Türk Dili ve Edebiyatı Eğitim(Yeni Türk Dili)115 İslam Hukukunda Suların Statüsü Prof.Dr.Muhsin KOÇAK Metin CEYLAN 23.06.2003 Temel İslam Bilimleri(İslam Hukuku)116 Türkiye’de Sosyal Değişme ve Kur’an Yorumlarıİlişkisi (Cumhuriyet Dönemi Örneği)Yrd.Doç.Dr.ErkanPERŞEMBEOsman EYÜPOĞLU 25.06.2003 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Sosyolojisi)117 XIX. Yüzyılın Son Çeyreğinde (1875-1900) Trabzon Prof.Dr.Osman ZÜMRÜT Abdurrahman OKUYAN 11.07.2003 İslam Tarihi ve Sanatları(İslam Tarihi)118 Sosyal Değişme ve Din İlişkileri (Şanlıurfa Örneği) Yrd.Doç.Dr.ErkanPERŞEMBE119 İslam Şurta Teşkilâtı (Ortaya Çıkışı ve İşleyişi) Prof.Dr.Mustafa ZekiTERZİCelil ABUZAR 24.07.2003 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Sosyolojisi)Metin YILMAZ 25.07.2003 İslam Tarihi ve Sanatları(İslam Tarihi)120 Orhan Kemal’in Romanlarında Aile Olgusu Prof.Dr.Celâl TARAKÇI Fikret USLUCAN 31.07.2003 Türk Dili ve Edebiyatı Eğitim(Yeni Türk Edebiyatı)121 Sibeveyh’in el-Kitab’ında ele Aldığı Bazı NahivKonuları, İşleme Yöntemi ve Koyduğu KurallarYrd.Doç.Dr.OsmanKESKİNERAli BULUT 12.09.2003 Temel İslam Bilimleri(Arap Dili ve Belâgatı)122 Kutsal Mekan ve İnsan İlişkisi Prof.Dr.Hüseyin PEKER Hüseyin İbrahim YEĞİN 14.11.2003 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Psikolojisi)123 Dürr-i Meknûn (İnceleme-Çevriyazı-Dizin-Tıpkıbasım) Doç.Dr.Mehmet AYDIN Ahmet DEMİRTAŞ 16.02.2004 Türk Dili ve Edebiyatı Eğitim(Yeni Türk Dili)124 14-18 Yaş Arası Gençlerde Ahlaki Yargı Gelişimi veAhlak Eğitimi125 İşgalden Kurtarılan Batum’da Osmanlı YönetimininKurulması (14 Nisan 1918-30 ekim 1918)Doç.Dr.Mevlüt KAYA Haci Yusuf ACUNER 20.02.2004 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Eğitimi)Prof.Dr.Dursun AliAKBULUTMustafa BAKAN 28.05.2004 Tarih(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)


S.NoTezin Adı126 Presbiteryen Kilisesi: Tarihsel Gelişimi, Öğretileri veTürkiye’deki Yapılanması127 Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümlerinde Temel Tasarım(Basic Design) Dersinin Verimlilik Düzeyini ArtırıcıUygulama Modellerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi128 Gazzaâlî’nin Tanrı ve Evren Tasarımı ve GünümüzeYansımaları129 Günümüz Görsel Sanat Kimliğinin DinamiklerindenKavramsal Sanat’ın Nedenselliklerinin ÇözümlenmesiÜzerine Bir Araştırma130 Din-Bilim İlişkisi Bağlamında Evrenin Birliği veÇokluğu SorunuSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDOKTORA TEZLERİNİN KÜNYESİDanışmanınUnvanı-Adı ve SoyadıHazırlayanınAdı ve SoyadıKabul TarihiAnabilim DalıDoç.Dr.Mahmut AYDIN Mustafa BIYIK 04.06.2004 Felsefe ve Din Bilimleri(Dinler Tarihi)Doç.Memduh ERKİN Ali SEYLAN 07.06.2004 Güzel Sanatlar Eğitimi(Resim-İş Eğitimi)Prof.Dr.Mehmet DAĞ Hasan AYDIN 15.06.2004 Temel İslam Bilimleri(Kelam)Prof.Dr.Erdoğan BAŞAR Gülbin ZEREN 16.07.2004 Güzel Sanatlar Eğitimi(Resim-İş Eğitimi)Yrd.Doç.Dr.Metin YASA Şahin EFİL 26.11.2004 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Felsefesi)131 Peyami Safa’nın Romanlarında Şahıslar Kadrosu Prof.Dr.Mustafa ÖZBALCI Şeyma BÜYÜKKAVASKURAN132 Tokat Yöresi Alevileri Tarihçesi, İnançları, Örf veAdetleri133 Eş’arî Kelâmcılarla Meşşâi Filozoflar ArasındakiTartışmalarda Bilgi Sorununun Tahlili134 Kitāb-ı Kıssanāme-i Süleymān Aleyhisselâm ÜzerineSözdizimi Çalışması (Süleymānnāme 74. Cilt)135 Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti (Kuruluşu, TeşkilâtYapısı ve Faaliyetleri)136 Moskova Anlaşması’ndan Sonra Doğu Anadolu’nunSavunulması Sorunu137 Luteran Protestanlık ve Modern ToplumunOluşumundaki Doktrinel Temelleri04.02.2005 Türk Dili ve Edebiyatı Eğitim(Yeni Türk Edebiyatı)Prof.Dr.Ahmet TURAN Cenksu ÜÇER 23.02.2005 Temel İslam Bilimleri(İslam Mezhepleri Tarihi)Prof.Dr.İsa DOĞAN Mehmet Kenan ŞAHİN 17.06.2005 Temel İslam Bilimleri(Kelam)Doç.Dr.Mehmet AYDINMehmet DursunERDEM30.06.2005 Türk Dili ve Edebiyatı Eğitim(Yeni Türk Dili)Doç.Dr.Mehmet EVSİLE Ercan ÇELEBİ 12.07.2005 Tarih(Yakınçağ Tarihi)Prof.Dr.Dursun AliAKBULUTCoşkun TOPAL 13.07.2005 Tarih(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)Doç.Dr.Mahmut AYDIN Hakan OLGUN 19.07.2005 Felsefe ve Din Bilimleri(Dinler Tarihi)


SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDOKTORA TEZLERİNİN KÜNYESİS.NoTezin Adı138 Kerime Nadır, Esat Mahmut Karakurt, MuazzezTahsin Berkand Örneklerinde 1930-1950 DönemiPopüler Türk Romanları Üzerine Tematik Bir İncelemeDanışmanınUnvanı-Adı ve SoyadıHazırlayanınAdı ve SoyadıKabul TarihiAnabilim DalıProf.Dr.Celâl TARAKÇI Alpay Doğan YILDIZ 29.07.2005 Türk Dili ve Edebiyatı Eğitim(Yeni Türk Edebiyatı)139 İslam Hukukunda Hukuki İşlemlerin Şarta Bağlılığı Doç.Dr.Nihat DALGIN Burhan ERKUŞ 10.10.2005 Temel İslam Bilimleri(İslam Hukuku)140 Cumhuriyet Düşüncesinin Kökleşmesinde Yusuf ZiyaOrtaç’ın Yapıtlarının Yeri ve Önemi141 20-30 Yaş Grubu Bireylerinin Öğrenim DüzeylerineGöre Öfke Düzeyleri ve Öfke İfade Tarzları142 Hıristiyanlığın Asli Günah Doktrini Bağlamında Mitolojive Tarihsellik143 Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde Başkasına Ait Sözve Düşünce Aktarımı144 Coğrafya Eğitiminde Alan Çalışmalarına Bir Örnek:Budaközüçayı Havzası’nın (Çorum) Fiziki Coğrafyası145 Erich Fromm’un Hümaniter Din Anlayışının GünümüzToplumları Açısından DeğerlendirilmesiProf.Dr.Mustafa ÖZBALCI Selçuk ÇIKLA 21.11.2005 Türk Dili ve Edebiyatı(Yeni Türk Edebiyatı)Prof.Dr.KurtmanERSANLIEyyüp ÖZKAMALI 02.12.2005 Eğitim Bilimleri(Rehberlik ve Psikolojk Danışmanlık)Doç.Dr.Mahmut AYDIN Cengiz BATUK 09.02.2006 Felsefe ve Din Bilimleri(Dinler Tarihi)Prof.Dr.Mustafa ÖZBALCI Münteha GÜL 09.02.2006 Türk Dili ve Edebiyatı(Yeni Türk Dili)Yrd.Doç.Dr.Asım ÇOBAN Faruk AYLAR 17.03.2006 Coğrafya Eğitimi(Coğrafya)Doç.Dr.Metin YASA Hasan ATSIZ 08.11.2006 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Felsefesi)146 Alvin Plantinga’nın Din Felsefesi Doç.Dr.Metin YASA Ferhat AKDEMİR 15.11.2006 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Felsefesi)147 Batı’da İslam Tarihinin Erken Dönemine İlişkin FarklıMetodolojik Yaklaşımlar: John Wansbrough, MicheilCook-Patricia Crone ve Lawrence I. Conrad Örneği148 Depresyonla Başetme Becerisini GeliştirmeProgramının Son Çocukluk Dönemi DepresyonuylaBaşetmeye EtkisiProf.Dr.Osman ZÜMRÜT Yaşar ÇOLAK 15.11.2006 İslam Tarihi ve Sanatları(İslam Tarihi)Yrd.Doç.Dr.Yaşar BARUT Ali Haydar ŞAR 10.01.2007 Eğitim Bilimleri(Rehberlik ve Psikolojk Danışmanlık)


SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDOKTORA TEZLERİNİN KÜNYESİS.NoTezin Adı149 I. Dünya Savaşı Esnasında Türk Ordusunun İaşeTemini150 Hadiste Metin Tenkidi Prensibi Olarak Tarihe-VakıayaAykırılık151 Evlilik İlişkilerinde Akılcı Olmayan İnançlarıylaBaşetmelerine Bilişsel-Davranışçı Yaklaşıma DayalıEvlilik İlişkisini Geliştirme Programının Etkisi152 İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin DuaAnlayışlarının Çeşitli Değişkenler Açısındanİncelenmesi153 Grupla Psikolojik Danışmanın Diyabet HastalarınınUmutsuzluk Düzeyine Etkisi154 Orhon, Uygur ve Karahanlı Metinlerindeki MesleklerBağlamında Eski Türk Kültürü155 Duygusal Zeka Eğitimi Programının Şehit AilelerininDepresyon ve Anksiyete Düzeylerine Etkisi156 Tanzimat Döneminde Sinop’un Sosyal EkonomikDurumu157 Atâî’nin Âlemnümâ (Sâkînâme) MesnevisininKarşılaştırmalı Metni ve Konu Bakımındanİncelenmesi158 İsnâ Aşeriyye İmamlarından Muhammed el-Cevâd, Alib. Muhammed el-Hâdî, Hasan el-Askerî veMuhammed el-Mehdî Dönemlerinde İmâmiyye Şiâsı159 Ankara Vileyeti’nde İdari Yapının, Yöredeki Sosyo-Ekonomik Yapıya Olan Etkileri (1880-1919)DanışmanınUnvanı-Adı ve SoyadıHazırlayanınAdı ve SoyadıKabul TarihiAnabilim DalıProf.Dr.Nedim İPEK Önder DUMAN 02.02.2007 Tarih(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)Prof.Dr.Osman GÜNER Ali ARSLAN 21.02.2007 Temel İslam Bilimleri(Hadis)Yrd.Doç.Dr.MelekKALKANErcümend ERSANLI 07.03.2007 Eğitim Bilimleri(Rehberlik ve Psikolojk Danışmanlık)Prof.Dr.Mustafa KÖYLÜ Mehmet AYAS 04.04.2007 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Eğitimi)Prof.Dr.KurtmanERSANLIYrd.Doç.Dr.SalihDEMİRBİLEKYrd.Doç.Dr.Tevfik FikretKARAHANHatice KUMCAĞIZ 04.04.2007 Eğitim Bilimleri(Rehberlik ve Psikolojk Danışmanlık)Serkan ŞEN 02.05.2007 Türk Dili ve Edebiyatı(Eski Türk Dili)Muhittin ÖZÇELİK 27.06.2007 Eğitim Bilimleri(Rehberlik ve Psikolojk Danışmanlık)Prof.Dr.Nedim İPEK Selim ÖZCAN 12.07.2007 Tarih(Yakınçağ Tarihi)Prof.Dr.Mustafa ÖZBALCI Muhammet KUZUBAŞ 23.08.2007 Türk Dili ve Edebiyatı(Eski Türk Edebiyatı)Prof.Dr.Ahmet TURAN Yakup KESKİN 24.10.2007 Temel İslam Bilimleri(İslam Mezhepleri Tarihi)Doç.Dr.Mehmet YavuzERLERYusuf GÜLER 24.10.2007 Tarih(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)


SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDOKTORA TEZLERİNİN KÜNYESİS.NoTezin Adı160 Lise Öğrencilerinin Ahlaki Olgunluk Düzeylerinin BazıKişisel Değişkenler Açısından İncelenmesi161 Eski Anadolu Türkçesi Metinlerinde Devrik CümleMeselesi162 Hadisin Tespit ve Tenkidinde “Sünnete Arz”ınFonksiyonuDanışmanınUnvanı-Adı ve SoyadıHazırlayanınAdı ve SoyadıKabul TarihiAnabilim DalıProf.Dr.Mevlüt KAYA Mustafa ŞENGÜN 19.03.2008 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Eğitimi)Doç.Dr.Mehmet AYDIN Gamze DOĞAN İNAN 19.03.2008 Türk Dili ve Edebiyatı(Yeni Türk Dili)Prof.Dr.Yavuz ÜNAL Nevzat AYDIN 30.04.2008 Temel İslam Bilimleri(Hadis)163 17. Yüzyıl Şairlerinden Fevzî Dîvânı Prof.Dr.Turgut KARACAN Yunus KAPLAN 05.09.2008 Türk Dili ve Edebiyatı(Eski Türk Edebiyatı)164 Seyyid Mehmed Efendi (Hâkim), Yaşamı, EdebiKişiliği ve Dîvânı Üzerinde Bir Araştırma (İnceleme-Metin)165 Rivayetlerin Sıhhatinin Tespitinde İllet ve ŞâzOlgusunun FonksiyonuProf.Dr.Turgut KARACAN Yakup POYRAZ 12.11.2008 Türk Dili ve Edebiyatı(Eski Türk Edebiyatı)Doç.Dr.Yavuz ÜNAL Muhittin DÜZENLİ 26.12.2008 Temel İslam Bilimleri(Hadis)166 Osman Cemal Kaygılı’nın Eserlerindeki Sözvarlığı Prof.Dr.Mustafa ÖZBALCI Mediha MANGIR 25.03.2009 Türk Dili ve Edebiyatı(Yeni Türk Dili)167 Tarihî Türk Şivelerinde Ölüm KavramınınAnlambilimsel Yönden İncelenmesi168 19. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Adliye TeşkilatıÜzerindeki Batı Etkileri169 Toplumsallaşma Sürecinde Dindarlığı EtkileyenFaktörler (Samsun Örneği)Yrd.Doç.Dr.SalihDEMİRBİLEKProf.Dr.Osman ZÜMRÜTDoç.Dr.ErkanPERŞEMBENazan USTA AYAZ 08.04.2009 Türk Dili ve Edebiyatı(Eski Türk Dili)Hüseyin VehbiİMAMOĞLU07.07.2009 İslam Tarihi ve Sanatları(İslam TarihiYakup COŞTU 27.07.2009 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Sosyolojisi)170 Türkiye Cumhuriyeti’nin Madencilik Politikaları Doç.Dr.Mehmet EVSİLE Turgut İLERİ 04.11.2009 Tarih(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)171 Türkiye’de 1918-1938 Tarihleri Arasındaki MaliyeTeşkilatıDoç.Dr.Kaya TuncerÇAĞLAYANRecep TEMEL 04.11.2009 Tarih(Türkiye Cumhuriyeti Tarihi)172 El-Îraki ve Tefsîru’l-Kur’an’ın Özellikleri Prof.Dr.İshak YAZICI Celal EKER 04.11.2009 Temel İslam Bilimleri(Tefsir)772 Öğrenilmiş Çaresizlik Davranışının GenellemeDerecesi İle, Kader İnancı Arasındaki İlişkininİncelenmesiProf.Dr.Hüseyin PEKER Elif KARA 11.11.2009 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Psikolojisi)


S.NoTezin AdıSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDOKTORA TEZLERİNİN KÜNYESİDanışmanınUnvanı-Adı ve SoyadıHazırlayanınAdı ve SoyadıKabul TarihiAnabilim Dalı162 Osmanlı Devleti’nde Sefaret Tercümanları Doç.Dr.Nedim İPEK Türkan POLATCI 11.11.2009 Tarih(Yakınçağ Tarihi)163 Milli Edebiyat Dönemi Romanlarında Çocuklar Prof.Dr.Mustafa ÖZBALCI Hüsrev AKIN 02.12.2009 Türk Dili ve Edebiyatı(Yeni Türk Edebiyatı)164 Türkiye’de 6-12 Yaş Eğitim Amaçlı Çocuk DergilerininGrafik Tasarım Sorunları ve Çözüm Önerileri165 Dinleri Anlamada Fenomenolojik Yöntem Sorunu Doç.Dr.BurhanettinTATAR166 İlk Dönem İslâm Kelâmcılarında Dinsel MetinleriAnlama ve Te’vil ProblemiDoç.Ata Yakup KAPTAN Kader SÜRMELİ 02.02.2010 Güzel Sanatlar Eğitimi(Resim-İş Eğitimi)Emir KUŞCU 02.02.2010 Felsefe ve Din Bilimleri(Dinler Tarihi)Prof.Dr.İsa DOĞAN Hüseyin DOĞAN 11.02.2010 Temel İslam Bilimleri(Kelam)167 Son Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa Yrd.Doç.Dr.Fahri SAKAL Necati ÇAVDAR 09.06.2010 Tarih(Yakınçağ Tarihi)168 Misyon Bilimin Ortaya Çıkışı ve Çağdaş MisyonParadigmaları169 Yaşlıların Psikolojik Yardım Almalarını Gerektirenİhtiyaçlarının BelirlenmesiProf.Dr.Mahmut AYDIN Süleyman TURAN 23.08.2010 Felsefe ve Din Bilimleri(Dinler Tarihi)Yrd.Doç.Dr.Seher BALCIÇELİKEray DEMİRDİŞ 23.08.2010 Eğitim Bilimleri(Rehberlik ve Psikolojik Danış.)170 Osmanlı Devleti’nde Tabî Doç.Dr.Mehmet AYDIN İbrahim SERBESTOĞLU 01.12.2010 Tarih(Yakınçağ Tarihi)171 Ebû Talib El-Mekkî ve Ebû Hamid Muhammed El-Gazalî’de Muhabbet AnlayışıProf.Dr.Erham YETİK Hatice ÇUBUKÇU 01.12.2010 Temel İslam Bilimleri(Tasavvuf)172 Yusuf b.Yahya el-Çerkesî ve Tefsirdeki Metodu Prof.Dr.İshak YAZICI Murat YILDIZ 01.12.2010 Temel İslam Bilimleri(Tefsir)173 Sosyal ve Ekonomik Etkileri Açısından 1828-1929Osmanlı-Rus SavaşıYrd.Doç.Dr.RızaKARAGÖZTuğrul ÖZCAN 15.12.2010 Tarih(Yakınçağ Tarihi)


S.NoTezin AdıSOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDOKTORA TEZLERİNİN KÜNYESİDanışmanınUnvanı-Adı ve SoyadıHazırlayanınAdı ve SoyadıKabul TarihiAnabilim Dalı174 Sokak Çocukları ve Din Prof.Dr.Ali Rıza AYDIN İsa ÖZEL 09.03.2011 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Psikolojisi)175 17-19. Yüzyıl Âşık Tarzı Türk Şiirinde Sosyo-Kültürel HayatYrd.Doç.Dr.Bekir ŞİŞMAN Cafer ÖZDEMİR 30.03.2011 Türk Dili ve Edebiyatı(Türk Halk Edebiyatı)176 İslâm Hukukunda Örfün Hükümlere Etkisi Prof.Dr.Nihat DALGIN İhsan ŞENOCAK 30.03.2011 Temel İslam Bilimleri(İslam Hukuku)177 Hukuk Sosyolojisi Açısından Vahiy DönemindeTicari Hayat178 Mehmed Bin Pûlâd'ın "Terceme-i Yûsuf uZüleyhâ" Adlı Eserinin Ses ve Biçim Yapısı179 Avrupa Birliği Din Eğitimi Politikaları ve Türkiye’yeEtkileriProf.Dr.Nihat DALGIN Hüseyin BAYSA 30.03.2011 Temel İslam Bilimleri(İslam Hukuku)Yrd.Doç.Dr.SalihDEMİRBİLEKMehtap ALPER 20.04.2011 Türk Dili ve EdebiyatıProf.Dr.Mustafa KÖYLÜ İbrahim TURAN 08.06.2011 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Eğitimi)180 Bireysel ve Toplumsal Açıdan Kur’ân Kıssaları Prof.Dr.Mehmet OKUYAN Mustafa KARA 08.06.2011 Temel İslam Bilimleri(Tefsir)181 Türkiye Türkçesi Fiillerinde "İstem"e Göre AnlamDeğişiklikleri182 El-Mutarrizî ve El-İ?nâ? Adlı Yazma EserininArap Dilbilimi Açısından İncelenmesi183 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi ÖğretimProgramlarında Vatandaşlık Eğitimi184 Ahıskalı Türklerde Göç’ün Dinsel YaşayışaEtkileriYrd.Doç.Dr.ÖzenYAYLAGÜLYrd.Doç.Dr.OsmanKESKİNERNuh DOĞAN 20.07.2011 Türk Dili ve Edebiyatı(Yeni Türk Dili)Aladdin GÜLTEKİN 20.07.2011 Temel İslam Bilimleri(Arap Dili ve Belagati)Prof.Dr.Mevlüt KAYA Bayramali NAZIROĞLU 28.09.2011 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Eğitimi)Prof.Dr.ErkanPERŞEMBERasim BAYRAKTAR 28.09.2011 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Sosyolojisi)185 Yaygın Din Eğitimi Kapsamında Kadının Eğitimi Prof.Dr.Mustafa KÖYLÜ Ayşegül GÜN 27.10.2011 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Eğitimi)


SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDOKTORA TEZLERİNİN KÜNYESİS.NoTezin Adı186 Klasik Modern Yorum Açısından Bilmen ve AteşTefsirlerinin Mukayesesi187 Tarık Buğra'nın Türk Tarihinde Kuruluşu KonuAlan Romanlarındaki Baş Kişilerin YaşadıklarıDeğişim Olgusu188 Çocukların Dini ve Psikososyal Gelişiminde ÖlümOlgusu189 Hadisin Tespit ve Değerlendirilmesinde AnlamaSorunu190 Eş-Şüzûrü'z-Zehebiyye ve'l-Kıtai'l-Ahmediyye fî'l-Lugati't-Türkiyye (Sözlükbilimsel Bir İnceleme)DanışmanınUnvanı-Adı ve SoyadıHazırlayanınAdı ve SoyadıKabul TarihiAnabilim DalıProf.Dr.İshak YAZICI Ahmet YAZICI 27.10.2011 Temel İslam Bilimleri(Tefsir)Prof.Dr.Şaban SAĞLIKÜmmü Gülsüm TARAKÇIGÜL17.11.2011 Türk Dili ve EdebiyatıProf.Dr.Hüseyin PEKER Sema YILMAZ 04.01.2012 Felsefe ve Din Bilimleri(Din Psikolojisi)Prof.Dr.Yavuz ÜNAL Salih KESGİN 04.01.2012 Temel İslam Bilimleri(Hadis)Doç.Dr.Özen YAYLAGÜL Sami BASKIN 03.05.2012 Türk Dili ve Edebiyatı(Yeni Türk Dili)

More magazines by this user
Similar magazines