Layout 2

yuruyus.com
  • No tags were found...

Layout 2

ÜCRETS‹Z ULAfiIM HAKKIMIZwww.yuruyus.comHaftal›k Dergi / Say›: 18521 Haziran 2009Fiyat›: 1 TL(kdv dahil)info@yuruyus.comTecr‹t‹ Sürdürmek‹flkencec‹l‹kt‹rAKP TECR‹T‹ SÜRDÜRÜYORTaleplerimiz:* Tüm ö¤rencilere günde bir gidifl gelifl ücretsiz ulafl›m!* ‹lkö¤retim ö¤rencilerinin velilerine günde bir gidifl gelifl ücretsiz ulafl›m!* Ulafl›m her hatta tek vesaite düflürülme!* Servis ücreti soygununa son verilmeli!‹ST‹YORUZ, ALACA⁄IZ!www.yuruyus.com Say›:185 info@yuruyus.comISSN 13005 - 7944


Faflizmin Hukuku’ndaSUÇ VE CEZA!Irz düflman› Hüseyin Üzmez’e 10 y›l, Üzmez’i protestoeden kad›nlara 15 y›l hapis... Ferhat Gerçek’i vuranpolis hakk›nda 9 y›l, Ferhat Gerçek’e 15 y›l hapis!...Hrant Dink’i katleden Ogün Samast’a istenen ceza 20y›l, “Hrant Dink Davas›nda ‹stihbarat Yalanlar›”n› yazangazeteci Nedim fiener’e 28 y›l... 19-22 Aral›k 2000 katliamdavalar›nda katliamc›lara beraat, tutsaklara hapis...Oligarflinin hukuk sistemine bak›n:Sap›kl›k, adeta serbest; sap›kl›¤› protesto yasak; a¤›rcezal›k suç hem de.Sokaklarda terör estirmek serbest; dergi satmak yasak;hem de 15 y›l hapis cezas› gerektiren bir suç!‹stanbul’un ortas›nda, aylar öncesinden haber verevere ayd›nlar› katletmek serbest!.. Katliama dair gerçekleriyazmak suç; hem de tam tam›na 28 y›ll›khapis cezas› gerektiren bir suç!!!Tutsaklar› diri diri yakmak serbest... Yananlar›kurflunlamak serbest... Gazlabo¤mak serbest... Üzerinde “insanolan yere at›lmaz” yaz›l› bombalar›insanlar›n tam üzerine “hedefgözeterek” atmak serbest; ve fakat,böyle bir sald›r›ya direnmek suç!Protesto etme, gerçekleri yayma, gerçekleriyazma, direnme! Faflizmin hukukundabunlar SUÇ. En büyük suç: Direnmek suçu.Oligarflinin yarg›s›na göre asl›nda asmak bile azgelir bu suça.DERNE⁄E G‹TME SUÇUEskiflehir Gençlik Derne¤i, geçen hafta yapt›¤›bir aç›klamas›nda üyelerine yönelik bask›y›anlatt›.Gençlik Derne¤i’nden Mehmet Seber adl› ö¤renci,geçt¤imiz Mart ay›nda gözalt›na al›n›yor. Bir odayaal›narak tehdit edilip dövülüyor. “Gençlik Derne¤i veçal›flanlar› hakk›nda yalan yanl›fl sözler söylenmifl, birdaha derne¤imize gelmemesi için tehdit edilmifltir...”Mehmet Seber, 14 Haziran’da memleketine gitmekiçin otogara gitti¤inde, polisler önünü kesiyor ve “Seninlekonuflmufltuk. Biz sana oraya bir daha gitme demedikmi?” diyerek tehdide bafll›yorlar.Oligarflinin yasalar›na bakarsan›z, dernek kurmak,derne¤e üye olmak, derne¤e gidipgelmek serbesttir, yasal birhakt›r. Ama faflizmin hukukundabu “SUÇ”!Ve, CEZA’s› iflkencelerden, gözalt›ndantutuklamalara kadaruzanabilir.‹fiKENCE SUÇSUZLU⁄U!TBMM ‹nsan Haklar› ‹nceleme Komisyonu,geçen hafta Beyo¤lu Emniyet Müdürlü¤ü'ndeyapt›klar› incelemeyle ilgili sonuçlar› aç›klad›. Komisyon,“polislerin fliddet ve iflkence uygulad›klar›n›...fliddetin 'polis araçlar›nda' yap›ld›¤›n› belirledi”.Raporda deniyor ki: "Beyo¤lu ‹lçe Emniyet Müdürlü¤ügörevlilerinin, hukuka ayk›r› olarak, flah›slar›npolis araçlar›na bindirilerek sorgulanmalar›n›n hattacezaland›r›lmalar›n›n tercih edildi¤i, bu ifllemin idarîbir pratik haline getirilmeye çal›fl›ld›¤› endiflesive kanaati uyanm›flt›r."Peki bu “kanaat” uyan›nca ne olur?Hiçbir fley!Neden diye sorulursa: ‹flkenceyapmak suçu, faflizmin hukukundasuç say›lm›yor daondan.Oligarflininhukukçular›n›nsuç ceza ölçüsü!Ergenekon davas› san›¤› Prof.Dr. Kemal Alemdaro¤lu’nun avukat›Metin Çetinbafl yapt›¤› savunmada“Kürtler’in ölmesini temenni eden düflüncelerinneresi suç?” dedi. Çetinbafl Ergenekonsan›klar›n›n kendi aralar›nda yapt›¤› “En iyiKürt, ölü Kürt’tür” fleklindeki konuflmalar› ise flöylesavundu mahkeme salonunda:“Bunlar Kürtler’le ilgili kiflisel düflüncelerdir. Bu, gidelimKürtleri öldürelim anlam›na gelmez. Kürtler’in ölmesinitemenni eden düflüncelerin neresi suçtur? Düflünce ve temennianlam›na gelen bu beyanlar›n ceza davas›yla ilgisiyoktur. Herhangi bir örgütün sempatizan› olmak, belirli insanlardannefret etmek suç de¤ildir.” (Taraf, 9.6.2009)Çetinbafl, herhangi biri de¤il.Çetinbafl, Susurluk davas›n› karara ba¤layan hakimdi;Çetinbafl, DGM hakimi olarak devrimcilerle ilgilionlarca karar verdi. Devrimcilere, yurtseverlere, Kürt halk›n›nulusal haklar› için mücadele edenlere cezalar ya¤d›rd›...Bu kafa yap›s›ndaki birinin verdi¤i kararlar›n adilolma ihtimal› var m›?Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm MücadelesindeYitirdiklerimiz26 Haziran - 2 Temmuz1980 Ardahan ili Ç›ld›r ilçesi Gölbelen Köyü do¤umluydu. Hapishanelerdesüren katliama karfl›, Adalet Bakanl›¤›’na yönelikgiriflti¤i feda eylemi s›ras›nda, ölüm mangalar› taraf›ndankatledildi.1999'da ö¤renciyken devrim mücadelesine kat›ld›. KTÜ GiresunE¤itim Fakültesi’ni bitirdi. Ancak o, çok daha büyük birEyüp BEYAZdavada halk›n ö¤retmeni olmay› seçti. Sömürü ve zulümden kurtuluflumuzun,çocuklar›m›z›n hak ettikleri e¤itimi görmelerinin ancak devrimle mümkün olaca-¤› bilinciyle kavgan›n ön saflar›nda yerald›. Gençlik örgütlenmesi ve askeri örgütlenmedeyerald›. Son üstlendi¤i görevde, 1 Temmuz 2005’de cüretin, fedakarl›¤›n,adaletin ad› olarak ölümsüzleflti.Perihan DEM‹RER1978 Rize do¤umluydu. Ailece ‹stanbul Esenyurt’a tafl›nd›lar.Zehra ‹stanbul’da büyüdü. Lise y›llar›nda mücadeleye kat›ld›.1997’de ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat bölümüne girerek mücadelesini‹YÖ-DER içinde sürdürdü. Gençlik örgütlenmesindesorumluluklar üstlendi. F Tiplerine karfl› direnifl bafllad›¤›ndaZehra KULAKSIZ hiç tereddütsüz TAYAD’l› Aileler’in bafllatt›¤› ölüm orucunakat›ld›. Kardefli Canan Kulaks›z da ayn› süreçte ‹zmir’de ölümorucuna yatm›flt›. ‹ki kardefl, devrim tarihinde bir ilk yaratarak açl›¤›n koynundabirlikte yürüdüler ve ‹stanbul Küçükarmutlu’da peflpefle flehit düfltüler. Zehra’n›nölümsüzleflti¤i tarih 29 Haziran 2001’di.Devrim MehmetERO⁄LU26 Haziran 1993’de, SHP ‹stanbul Gaziosmanpaflailçesi Baflkan aday› Mehmet Altuncu’nuniflyerinde, Altuncu’nun ihbar› sonucupusu kuran polisler taraf›ndan kurflunadizildiler.Yüksel GÜNEYSEL Devrim Mehmet, 1976 Bingöl Ki¤› do¤umluydu.Mücadeleye Liseli Dev-Genç salar›ndakat›ld›. fiehit düflen amcas›n›n o¤lu Veysel Beysüren'i kendineörnek al›yordu.Konyal› olan Sait,Konya Selçuk ÜniversitesiEdebiyatFakültesi ö¤rencisiydi.28 Haziran1990’daSait EROLKonya’da geçirdi-¤i bir trafik kazas› sonucu aram›zdanayr›lan Sait, Konya devrimcigençli¤inin öncülerinden biriydi.1973 Çorum do¤umluydu. Devrimci saflara bir iflçi olarakkat›ld›. Devrimcili¤inde de bir emekçi gibi çal›flt›. Askeri alandayerald›. Befliktafl’ta bulundu¤u ev, 28 Haziran1991’de polis taraf›ndan kuflat›ld›¤›nda, yoldafllar›n›n veörgütünün zarar görmemesi için kendini feda ederek flehitdüfltü.Yüksel, 1973 Sivas Zara do¤umluydu. Devrimci mücadeleye 1990 y›l›nda GOP-KAD'da kat›ld›. Defalarca gözalt›na al›nd›, bir kez tutukland›. En büyük iste¤i dehareketin bir savaflç›s› olabilmekti.1959 y›l›nda Çorum’dado¤du. Lisey›llar›nda mücadeleyekat›ld›.Bursa yüksek ö¤renimgençli¤i için-Ali Arap ÜNVERde mücadelesini aktif olarak sürdürenbir devrimciydi. Bursa’da 1 Temmuz1979’da sivil faflistler taraf›ndan kurulanbir pusuda katledildi.Turgut AKKAYATalip GÜLDALYüksel KARANfiükrü SÜLEKGeorgi D‹M‹TROV27 Haziran 1980 gecesi, ‹stanbulZeytinburnu’nda faflistler taraf›ndankaç›r›l›p iflkenceyle katledildiler.2 Temmuz 1980’de ‹stanbul Topkap›’da“iflkencelere ve faflist terörekarfl›” gerçeklefltirilen bir gösteride,yoldafllar›n›n güvenli¤ini sa¤lamakla‹brahim KARAKUfi görevliydiler. Polisin gösteriye sald›rmas›üzerine ç›kan çat›flmada Talipve ‹brahim flehit düflerken, Yüksel a¤›r yaraland›; o dauzun süre komada kald›ktan sonra flehit düfltü. Üçü deDevrimci Hareketin militan kadrolar›ndand›. Anti-faflistmücadelede üzerlerine düflen görevleri cüret ve kararl›l›klayerine getiren devrimcilerdiler.Tarih Yazanlar“Romanlardaki kahramanlar gibi”Gençli¤in tüm coflkusunu birli¤imize katan yoldafl, sürekli sorular sorar,hata yapt›¤› zaman yüzü k›zararak yere bakard›. S›k›nt›lar›n›, sevinçlerinitüm safl›¤› ve temizli¤i ile bizlerle paylafl›rd›.Yeni sokak çal›flmas›na bafllad›¤›m›z günler "Ne kadar zor bu kenti ö¤renmek"diyordu. Ama ö¤renmekte de ›srarl›yd›. Gitti¤i yerleri büyük bir dikkatleinceler, ikinci gidiflte hiç de yabanc›l›k çekmezdi.Ne kadar ö¤rendi¤imizi kontrol eden yoldafl›n sordu¤u sorulara do¤ru cevapverdi¤inde sevinçten boynumuza sar›l›p "ben art›k baflka görevler istiyorum"demiflti. Bu iste¤i hiç de kuru sözden ibaret de¤ildi. Birçok fleyiyapma iste¤iyle doluydu... Çevrede gözüne tak›lan olumsuz bir durum oldu¤uan akl›na gelen ilk fley yoldafllar›n›n güvenli¤i olurdu. Bu konuda düflüncelerüretir, anlat›rd› bizlere.Komutan yoldaflla geçen zaman›n› sürekli sorular sorarak de¤erlendirirdi.Okudu¤u romandaki kad›n kahraman› anlat›rken "Biz de böyle savaflaca-¤›z" der, bizleri de ortak ederdi duydu¤un heyecana...... Yoldafl, okudu¤un romanda seni heyecanland›ran kahraman sen oldun.Bulgaristan halk›n›n, krall›¤a,Alman faflizmine karfl› ony›llarcasürdürdü¤ü savafl›n önderiydi.Yaln›z Bulgaristan halk›n›nde¤il, dünya halklar›n›n önderlerindendi;ki bunun sonucunda1935’te Komintern’in GenelSekreterli¤i’ne seçilmiflti.1945’te onun önderli¤iyle kurulan Vatan Cephesi,Bulgaristan’da iktidar› ele geçirdi. Bulgaristan HalkCumhuriyeti’nin kurucusu, sosyalizmin inflas›n›nbaflkan› olarak görevlerini sürdürdü. Sa¤l›k durumubozuldu¤unda 1949 Mart’›nda Sovyetler Birli¤i’netedaviye gitti. Dimitrov, 2 Temmuz 1949’da muzafferbir devrimci olarak ölümsüzleflti.


‹Ç‹NDEK‹LERÇa¤r› / ‹lanDolan hapishaneler, ›srar eden tecrit! 4Hastal›klar, tecritte tutsaklara karfl›kullan›lan bir silaht›r 6F Tiplerinde sohbet hakk› uygulanm›yor,Genel Müdür YALAN söylüyor! 8AKP’nin hapishaneler politikas›, daha çoktutuklu, daha a¤›r ceza, daha koyu tecrit! 10Halk Cepheliler Büyükflehir Belediyesiönündeydi: “Birleflirsek haklar›m›z› kazan›r›z” 14‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Antalya, Elaz›¤...Talebimizin takipçisiyiz 16Devrimci bas›n mevzisinde 23 y›l 195 y›ld›r hiç susmad›k“Umudu yaflatanlar›n sesiyiz” 22‹stanbul halk›na hesap vereceksin! 24Suç ortada, suçlular aç›k! 26Kim kimden flikayet ediyor? AKP deGenelkurmay da bu yöntemlerin uygulay›c›s›d›r 29IMF’yle iliflkiler hiçbir zaman“siyasi talepsiz” olmad› 31Kapitalizm çocuklar› de¤il,çocuklar› sömürmeyi sever 33Bir devlet politikas›: ÖSS 35Devrimci ‹flçi Hareketi:E Kart’ta direnifl kazanacak 36Meryem Özsö¤üt Brüksel’deHak ve özgürlük ihlallerini anlatt› 37‹MO Ankara fiubesi Küçük Kurulu’ndaDevrimcilere Sald›r›ld› 38Tarih: 17-25HaziranYer: TrakyaKültür MerkeziBabaeskiK›rklareliTarih: 14-28HaziranYer: Sibel Yalç›nPark›Okmeydan› / ‹st.Tarih: 22 Haziran1 TemmuzYer: NurtepeDilan Kafe ÖnüTarih: 27 Haziran1 TemmuzYer: BES 1 NolufiubeBak›rköy / ‹st.2 TemmuzSivas fiehitleriniAn›yoruzTarih: 27 Haziran, CumartesiSaat: 18.00Yer: Sibel Yalç›n Direnifl Park› /Okmeydan›Devrimci Alevi KomitesiOligarfli nas›l yönetir? 44‹slamc› gericilik, kad›na fliddeti meflru görüyor“Kad›n dövmek AKP tüzü¤üne ayk›r› de¤ildir” 45Ahlaks›zl›¤a övgü 46Faruk Ereren davas›ndahukuksuzluk devam ediyor 47Çi¤li PSAKD’de 2. ola¤an kongre 50Ö¤retmenimiz 13Devrimcilik, güzel söz söyleme oyunu de¤ildirDe¤inmeler 48Böyledir bu ifllerYitirdiklerimiz 51Haftalık Süreli Yerel YayınFiyatı: 1 TLSahibi ve Yaz›iflleri Müdürü:Halit Güdeno¤luAdres: Katip Mustafa Çelebi Mah.Billurcu Sok. No: 20 / 2Beyo¤lu/ ‹STANBULTelefon-Faks: 0212 251 94 35Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›kAdres: Merkez Mah. Abidei HürriyetCad. Atlas Apt. No: 155-157Kat: 5/14 fiiflli/ ‹STANBULTel: 0212 241 26 41Faks: 0212 241 11 16Yurtd›fl› Büro: Vak›f EFSANEPieter de Hoochstr. 303021 CS Rotterdam/NEDERLAND‹nternet Adresi: www.yuruyus.comMail Adresi: info@yuruyus.comISSN: 1305-7944Bask›: Ezgi Matbaac›l›k-Sanayi Cad.Altay Sokak No:10 Çobançeflme/Yenibosna / ‹ST. Tel: 0 212 452 23 02Da¤›t›m: Turkuvaz Da¤›t›m PazarlamaSan. ve Tic. A.fi. Tel: 0 212 354 37 67Avrupa: 4 EuroAlmanya: 4 EuroFransa: 4 Euro‹sviçre: 6 FrankHollanda: 4 Euro‹ngiltere: £ 3Belçika: 4 EuroAvusturya: 4 Euro


AKP, kendisiyle,politikalar›yla övünebilir;6,5 y›lda, tutuklusay›s›n› iki kat›naç›kard›. AKP övünebilir,6,5 y›lda, tecritikesintisiz sürdürdü. AKP hapishanelerinhücrelerinde öldürdükleriyle,intihara zorlad›klar›ylaövünebilir... Baflar›s›n› hapishaneleregiren tutuklu say›s› ve ç›kan tabutsay›s›yla ölçebilir; ikisinde debaflar›l› ç›kacakt›r. Peki neden doluyordurmaks›z›n hapishaneler?19 Aral›k katliam sald›r›s›n›n arifesindeburjuva bas›nda hemenher gün yay›nlanan çeflitli yaz›larda“hapishaneler sorununun Türkiye’ninen önemli sorunu” oldu¤uiflleniyordu. O günlerde hiç abart›-s›z diyebiliriz ki, bu konuda kalemoynatmayan bir köfle yazar›, bu konudademeç vermeyen bir burjuvapolitikac›s› kalmam›flt›r. Resmi rakamlar,“hapishaneler Türkiye’ninen önemli sorunudur” diye yaz›ld›¤›2000 y›l›nda, hapishanelerdeki tutukluve hükümlü say›s›n›n 49.512oldu¤unu söylüyor. Bugün, ülkemizhapishanelerindeki tutuklu ve hükümlüsay›s›, 111 bine ulaflm›fl durumda.Ancak bu ola¤anüstü art›fl,ne köfle yazarlar›n›n, ne düzen politikac›lar›n›n,ne ayd›nlar›n gündemindede¤il. Baflka bir deyiflle, buart›fl, b›rak›n “en önemli sorun”olarak görmeyi, bir “sorun” olarakbile görülmemektedir.Bir ülkenin hapishanelerindeki tutukluve hükümlü say›s› ne ifadeeder? Kuflku yok ki, bu tek bafl›na birölçü olarak ele al›namaz. O ülkedekisiyasi sistemin niteli¤indenuygulanan ekonomik politikalara,suç ve ceza anlay›fllar›na kadarbir çok unsuru gözönündebulundurmak gerekir. Fakat engenel anlamda, hapishanelerindolulu¤u, o sistem aç›s›ndanekonomik, siyasal veya sosyal(veya hepsi birden) bir sorunuiflaret eder. 19 Aral›k öncesinde,oligarfli cephesinden hapishanelerinbir “sorun” olarak görülmesininnedeni, ne tutuklu say›s›n›nDOLAN HAP‹SHANELER,ISRAR ED‹LEN TECR‹T!çoklu¤u, ne hapishane koflullar›n›nkötülü¤ü idi. Oligarflinin tek sorunu,“devlet otoritesini” sa¤lama sorunuydu.Bugün böyle bir sorun görmedikleriiçin hapishane sorununuda yok say›yorlar.Bir bak›ma hakl›lar; çünkü hapishanelerkendili¤inden dolmuyor;polisin, mahkemelerin özeltav›rlar› sonucu da de¤il bu doluluk.Hapishaneleri dolduran emperyalistve iflbirlikçi tekellerin gözüdoymaz politikalar›d›r. Ya¤ma vetaland›r. Suç oran›n›n ve suçlular›nartmas›, bunun sonucudur... Hapishaneleridolduran bir di¤er önemlietken, yine oligarflinin politikalar›sonucunda toplumun adaletsiz b›rak›lmas›d›r.Tutuklu ve hükümlü say›s›n›nart›fl›nda mutlaka görülmesigereken noktalardan biri de, toplumdakiadalet aray›fl›n›n belli tür“suç”lar üretmekte olufludur. Hapishanelerinbu kadar h›zla dolmas›ndabir baflka etken, oligarflinin, emperyalisttecrübelere paralel olarak suçtürlerini art›r›p cezalar› a¤›rlaflt›rmapolitikas›d›r.Dolay›s›yla sonuç olarak hapishanelerindolmas›, ekonomik,siyasi, sosyal aç›dan adeta iradi veplanl› bir sürecin sonucu olarak gerçekleflmektedir.HapishanelerdekiOligarflinin yarg›s›, halkladevlet, devrimcilerle devletkarfl› karfl›ya geldi¤inde, hepdevleti savunmak ad›na hukukukatletmifltir. Ki, oligarflinin kimihukukçular›, bunu “benim içinönce hukuk de¤il, devlet gelir”diyerek aç›kça da ortayakoymufllard›r.dolulukla ilgili düflünceleri sorulanAdalet Bakan›, cevab›nda tutukluve hükümlü say›s›n› azaltmay› de-¤il, hapishaneleri ço¤altmay› düflündüklerinisöylerken, iktidar cephesindede bundan özel bir rahats›zl›kduyulmad›¤›n› ortaya koyuyordu.‹flbirlikçi AKP, bu politikay› sürdürecektir.‹flte bu noktada AKP,hem tutuklular› denetim alt›nda tutmak,hem halka gözda¤› vermekiçin tecritte ›srar ediyor.AKP’nin hapishaneleri doldurmas›,nas›l belli politikalar›nkaç›n›lmaz sonucuysa, nas›l iradiise, tecritin sürdürülmesi de ayn› flekildeiradidir. AKP tecriti sürdürürken,kuflku yok ki, hapishanelerdentabutlar›n ç›kmas›n› da göze alm›flgözüküyor. Tecrit, 2000 y›l›n›n 19Aral›k’›n›n ertesi gününden itibarençok çeflitli biçimlerde öldürmeyedevam etti. Ölüm oruçlar›, feda eylemleri,intiharlar ve hastal›ktanölümler.Türkiye hapishaneleri, yasalar›nda,genelgelerinde hangi de¤iflikliklerolursa olsun, hala esas olarak“zindanc›” zihniyet ve gelenekleyönetilir. Bu anlamdad›r ki, hastatutuklular›n teflhis ve tedavisi hiçbirdönem insanca bir sistem içindeolmam›flt›r. Tam tersine, hastal›klar,1996 ölüm orucu sonras›dönemde, 1996 ölüm orucununzaferini hazmedemeyen iktidar›nadeta bir “intikam arac›”olmufltu. “Sessiz imha” politikas›n›nen çok tutsa¤› katletti¤idönemlerden biridir o dönem.Fakat kuflkusuz, F Tipi hapishanelerve tecritle birlikte, o süreçteki“imha”y› kat kat aflanbir katletme politikas› geçerlidir.4 GÜNDEM 21 Haziran 2009


Güler Zere, tecrit alt›nda a¤›r birhastal›¤a yakalanan ve yinetecrit nedeniyle tedavisi yap›lamayantutsaklardan biridir. TAYAD’l›-lar ve yoldafllar› “Güler Zere’yeÖzgürlük” slogan›yla onun için özgürlüktalep ediyorlar. Özgürlük,tecrit alt›nda tedavisi mümkünsüzbir hastal›¤a yakalanan tutsak için,tart›fl›lmaz bir hakt›r. Sistemin yasalar›,bu sorunu nas›l ele al›rsa als›n,bizim için hakt›r.Biliniyor ki, oligarflinin hapishaneleridaresi de, yarg›s› da,Güler Zere’yi tahliye etmemekiçin bir çok gerekçe bulacak, bürokratikengelleme mekanizmas›n›harekete geçireceklerdir. ÇünküGüler Zere, oligarflinin yarg›s›n›ngözünde “terörist”tir. Asla b›rak›-lamaz. B›rak›lmas› devlete zararverir. Oligarflinin yarg›s›, halkladevlet, devrimcilerle devlet karfl›karfl›ya geldi¤inde, hep devletisavunmak ad›na hukuku katletmifltir.Ki, oligarflinin kimi hukukçular›,bunu “benim için önce hukukde¤il, devlet gelir” diyerekaç›kça da ortaya koymufllard›r.Devletin ç›karlar› gerektirdi¤inde,yasalarda hiçbir de¤ifliklik olmad›-¤› halde hükümetin veya MGK’n›ntalimatlar›yla bir günde yasalar farkl›yorumlanmaya bafllan›r, o güne kadarsuç görülmeyenler suç olarak ifllemetabi tutulur, yeni suçlar icat edilir.Suç, törelere, sistemin koydu¤uyasalara uymamakt›r. Fakat yasay›koyan kimdir? Suç ve cezada,yasall›k veya yasad›fl›l›kta, tayinedici olan budur. Yasay› koyan,“egemen” olan s›n›ft›r. Bu s›n›f bizimgibi ülkelerde sömürücü s›n›ft›r.Dolay›s›yla yasa koyucular dasömürücü s›n›f›n ç›karlar›n› koruyanyasalar yapacaklard›r. Ancaksalt devletin koydu¤u yasalar yokturbir toplumun yaflam›nda. S›n›fl›bir toplumda egemenin devlet eliylekoydu¤u yasalara ra¤men halk›n biryaflam› vard›r ve yeri geldi¤indedevletin yasalar›n› da hiçe sayarakkendi ‘yasalar›n›’ uygulad›¤› örneklerde yok de¤ildir.Bu, oligarflinin yasalar›na göreyasal olmayan, ama meflruoland›r. En klasik örnek; gecekondular›nyap›m›d›r. Konut hakk›, herinsan için zorunlu bir ihtiyaçt›r.Mevcut yasal ve ekonomik s›n›rlariçinde bu ihtiyac›n› karfl›layamayankitleler, bu ihtiyac› gecekondularlakarfl›larlar. Burada tekil örneklerden,üç befl bin kiflilik hareketlerdensöz etmiyoruz; milyonlarca insan›nyapt›¤› bir fleyden sözediyoruz. Gecekonduyapmak, yasalara ayk›r›d›r,suçtur. Yap›lm›fl bir gecekonduyuMücadele edece¤iz iflkencecikatillerin cezaland›r›lmas› içinmücadele edece¤iz. Tutsaklar›nen do¤al ve meflru haklar›n›kazanmalar› için mücadeleedece¤iz. ‹flçilerin, köylülerin,gecekondulular›n ekmek veadaleti için mücadele edece¤iz.Hapishaneler dolacak veboflalacak; yinemücadelemizle.y›kmak devletin yasalar›na göredo¤rudur.Ancak halk nezdinde bu yasall›kve yasad›fl›l›klar›n hükmü yoktur.Yasaya ra¤men gecekondusunuyapar, -çünkü çocuklar›n› aç›kta b›-rakamaz- ve y›kmaya geldiklerindede bunun suç oldu¤una ald›rmadantafl›yla, sopas›yla direnifle geçer...Yüzy›llar boyunca bu flekilde gerçekleflenbirçok direnifl ve mücadelesonucu iktidarlar, yasalar›n› de-¤ifltirmek zorunda kalm›fllard›r. Bu,yasalar›n neye göre ve nas›l yap›ld›-¤›n› da göstermektedir asl›nda. Yasalar›yapan, toplumsal mücadelelerdir.Bu bir kavgad›r. Sadece haklar veözgürlükler kavgas› de¤il, ayn›zamanda ideolojik bir kavgad›r.Tecrite karfl› mücadelemiz de, tutsaklaraaf de¤il özgürlük isteyenpolitikam›z da ideolojik ve politikbir mücadeledir. ‹deolojik mücadele,kesintisiz bir mücadeledir. Öyleolmal›d›r. Oligarflinin gündemi, gerçektehemen her zaman halka karfl›ideolojik bir sald›r› niteli¤i tafl›r.Çünkü o gündemde, çarp›tmalar,demagojiler vard›r hep. Dolmabahçe’deBaflbakan Tayyip Erdo¤an’laGenelkurmay Baflkan› Yaflar Büyükan›taras›ndaki görüflmenin gizlili-¤i tart›fl›l›yor günlerdir. Nas›l olurdiyorlar? Oysa bu düzende as›l flafl›lmas›gereken gizlilik de¤il, aç›kl›kt›r...Bir baflka çarp›t›lm›fl gündem:Taraf gazetesinde yay›nlananpsikolojik savafl plan›. En hafifdeyimi kullanan “Skandal” diyor.Oysa düzen için “ayk›r›”bir fley yok. Psikolojik savafl,sistemin temel kurumlar›ndand›r.Mücadele edece¤iz. iflkencecikatillerin cezaland›r›lmas›için mücadele edece¤iz.Tutsaklar›n en do¤al ve meflruhaklar›n› kazanmalar› için mücadeleedece¤iz. ‹flçilerin, köylülerin,gecekondulular›n ekmekve adaleti için mücadele edece-¤iz. Hapishaneler dolacak veboflalacak; yine mücadelemizle.Hapishanelerindolulu¤u,bofllu¤u bizim için temelsorun de¤ildir; bizim için esas olan,hapishanelerin dolmas›na yol açannedenlerin, halk›n açl›¤›n›n, öfkesinin,özlemlerinin, adalet aray›fllar›-n›n halk›n mücadelesine kanalizeedilmesidir. Adaletsiz b›rak›lan hertoplum, flu veya bu biçimde adaletaramaya bafllar. Oligarflik düzeninpolitikac›lar›, bürokratlar›, her vesileyle"yarg›ya güvenmek laz›m","devlet hepimizin devleti" nakaratlar›n›tekrarlarken, kuflku yok ki,sistemin bu aç›dan kitleler nezdindegüven kaybetti¤inin fark›ndad›rlar.‹nsanlar›n hastal›klar›n›n bile, kendilerinekarfl› silah olarak kullan›ld›¤›bir insanl›k d›fl› sistemde, halksorunlara kendi do¤rular›yla, kendiyöntemleriyle, kendi meflrulu¤uylaçözüm arayacakt›r.Biz o çözümü sunmak içinvar›z.Say›: 185GÜNDEM 5


HASTALIKLAR, TECR‹TTE, TUTSAKLARAKARfiI KULLANILAN B‹R S‹LAHTIR...t Güler Zere’nin TedavisiniYapt›rabilmesi, GasbedilemezBir HAK’t›r.t Güler Zere için fluanda as›l sorun, KAN-SER de¤il, bu hastal›klaTECR‹T ALTINDAmücadele etmeyemahkum edilmesidir.t Güler Zere’nin vebenzer konumdakitüm tutsak hastalar›nTEDAV‹S‹ için, TECR‹TEson verilmelidir!GÜLER ZERE’YE ÖZGÜRLÜK!“Tecrit/Tretman modelinin uyguland›¤›Türkiye hapishaneleri yenibir ölümün efli¤inde. Türkiye,hapishanelerinde hak ihlalleri veölümler sürüyor. Sadece 2000-2009 y›llar› aras›nda kapatma mekanlar›nda306 kiflinin öldü¤ü sisteminyeni hedefi 14 y›ld›r özgürlü-¤ünden mahrum olan 37 yafl›ndakipolitik kad›n tutsak Güler Zere.”(Halk›n Hukuk Bürosu, 16 Haziran2009)Tam 9 y›ld›r, ›srarla tecritinölüm demek oldu¤unu anlat›yoruz.Tecrit öldürmeye devam ediyor. Hapishane’yesa¤lam giren Güler Zerekanser.Elbistan (K.Marafl) Kapal› Hapishanesi’ndetutsak iken kanserhastal›¤›na yakalanan Güler Zere’ninhastal›¤›n›n geç teflhis edilmesi,tedavisine zaman›nda bafllanmamas›sonucu hastal›k ilerlemifltir.‹lk belirtiler, ortaya ç›kt›¤›nda hapishanedoktoruna gösterilmesinekarfl›n Güler Zere burada tam 2 ayboyunca oyalanm›flt›r. ‹lgilenilmemifltir...Ciddi bir tedavi yap›lmam›flt›r.Ne zamanki hastal›k ilerlemifl, tümdamak ve a¤z› sarm›fl, Güler Zerekonuflamaz, yemek yiyemez durumagelmifl, ondansonra, evet tam2 ay sonrahastahaneyesevk edilmifltir.GülerZere 2 ayboyuncaa¤›z içindekiyaralar nedeniylebeslenememesinekarfl›n,o koflullarda hapishaneidaresi, kat› yiyecekyiyemeyen Güler Zere’ye diyetyapmas›, s›v› yiyecekler almas› içinizin vermemifltir. Bir tas çorba, birbardak süt esirgenmifltir Güler Zere’den...Hurflit Tolonlar, Levent Ersözler,fiener Eruygurlar, Veli Küçükler,Alaattin Çak›c›lar, Ogün Samastlar,uyduruk gerekçelerle, hastahaneleretafl›n›rken, oralarda adeta keyif çat›pyatarken, siyasi tutsaklar bilinçliolarak hastahaneye götürülmezler.Güler Zere örne¤inde oldu¤u gibi 2ay beklenir ve hastal›¤›n ilerlemesiseyredilir.Uzun u¤rafllardan sonra, hastal›-¤›n›n kanser oldu¤u teflhis edilmiflama tedaviye bafllanmam›flt›r.Elbistan E Tipi Kapal› Hapishanesi’ndenAdana Balcal› Hastanesinesevk edilmesine ra¤men önce‘s›ra bulunmamas›’, daha sonraise ‘mahkum ko¤uflunda yer bulunmamas›’gerekçeleriyle tedavisinebafllanmay›p, tümörün baflkabölgelere yay›lmas› izlenmifltir.Zere’nin avukatlar› belirtiyor:“müvekkilin tedavi süresi boyuncainfaz idaresi taraf›ndan sergilenenkay›ts›zl›k, sa¤l›k tablosu aç›s›ndangeri dönülemez bir noktaya gelinmesineneden olmufltur.”Kim verecek flimdi bunun hesab›n›?Söz konusu olan, herkesin bildi-¤i gibi, s›radan bir hastal›k de¤ildir.Bu hastal›¤a iliflkin klasik bir deyimvard›r: “öldürücü olan kanser de¤il,tedavide geç kalmakt›r.”Fakat, tecrit, bafltan her noktadageç kalmak, geç b›rak›lmak demektir.Tecrit alt›nda bilinçli olarak tedavisavsaklanm›flt›r; tecrit politikas›n›nsürdürücüsü durumundakihapishane idaresi, d›fl güvenlik vehastahane, bu konuda suçludurlar.Güler Zere, 37 yafl›nda ve 14 y›ld›rtutsakt›r. O, ülkesinin ba¤›ms›zl›¤›ve sosyalizm mücadelesinde tereddütsüzyer alm›fl, tutsakl›k y›llar›ndada düflüncelerini savunmayadevam etmifltir. 19-22 Aral›k katliamsald›r›s› s›ras›nda Malatya Hapishanesi’ndetutsakt›r. Güler Zere’yiorada katledemeyenler, flimdiyaflatt›klar› bu koflullarla, tecrittead›m ad›m katletmek istemektedirler.Tecrit öldürmeye, can almayadevam ediyor. Metris Hapishanesi’nde,Engin Çeber iflkence ile katledilirken,Mustafa Elelçi isimli birtutsakta Mersin Hapishanesi’ndeilaçlar› verilmeyerek ölüme terkedildi.Hastal›klar›n ÖlümlerinSorumlusu Tecritte IsrarEden AKP Hükümetidir...Say›s›z tutsa¤›n, tecrit koflullar›nda,fiziki psikolojik birçok hastal›¤ayakalanmas›, hasta tutsaklar›ntedavilerinin yap›lmamas›n›n, ya daancak ilerlemifl bir aflamada yap›lmas›n›nve bunun sonucunda meydanagelen ölümlerin sorumlusu elbettebu politikada ›srar eden AKPhükümeti ve bu politiklar› uygulayanAdalet Bakanl›¤›’d›r.Sessiz imha, tecrit politikas›n›n6 GÜLER ZERE 21 Haziran 2009


ir parças›d›r. Aylara, y›llara yay›-lan tecrit iflte böyle sonuçlar yaratmaktad›r.Tecrit koflullar›nda hastal›ktutsaklara karfl› kulan›lan bir aracadönüfltürülmüfltür. Oligarflininpolitikas› aç›kt›r; dayatmalara boyune¤mezseniz, teslim olmazsan›z,tedavi olamazs›n›z! Son 9 y›lda hapishanelerdeölümlerin as›l nedenitecrit politikas›nda ›srar edilmesindeyatmaktad›r. En iyi koflullardabile, tutsaklar›n tedavileri, tecritegöre flekillenmifl bürokrasinin çarklar›aras›nda geciktirilmekte, savsaklanmaktad›r.F Tiplerinde bugün onlarca tutsakciddi sa¤l›k sorunlar› ile yüz yüzedir.AKP tecritte ›srar ettikçe hapishanelerdendaha çok tabutlar ç›-kacakt›r. Sessiz imha bir bak›matecritin görünmeyen yüzüdür. Oysaher geçen gün tecrit daha çok tutsa-¤›n yaflam›na mal olmaktad›r.Metris Hapishanesi’nde iflkenceile katledilen Engin Çeber’in sonanlar›n› TV’lerdeki görüntülerdenizleyen hemen herkes tecrit anlay›-ÖZGÜRLÜK, Güler Zere için birHAK’t›r.Mevcut hapishanekoflullar›nda ve tecrit alt›ndatedavisinin yap›lamayaca¤›aç›kt›r; Öyleyse, ona özgürlükhakk›n› vermemek, onukasten öldürmektir.Tecriti uygulayanlar,ÖLDÜRMEK istiyor, bizYAfiATMAK istiyoruz. Vebunun için sesimiziyükseltiyoruz: GÜLER ZERE’YEÖZGÜRLÜK!fl›n›n nerelere ulaflt›¤›n› görmüfltür.‹flkence yap›lm›fl ve komada olanbir tutsak, bir sedye bulunup tafl›nmakyerine adeta, bir eflya gibi tafl›nm›fl,onca personel dönüp de yüzünebakmam›flt›r. Bu anlay›flta insan›nen do¤al haklar›na sayg›, insanade¤er vermek var m›d›r? Komadakibir insana karfl› tak›n›lan budüflmanl›¤›, tecrit politikas› körüklemektedir.Türk Tabipler Birli¤i’nin 2008y›l›nda haz›rlad›¤› bir raporda; “ FTipi cezaevlerinde tecrit ve izolasyonortam›, insan ruh ve bedensa¤l›¤›na zararl›d›r. Bu ortamlarkanser ve di¤er kronik hastal›klar›nilerlemesine ve nüksetmesinezemin haz›rlar” deniliyorduRapor, defalarca do¤rulanm›fl birrapordur.Tecrit can almaya, öldürmeyedevam ediyor. 9 y›ld›r ›srarla tecritekarfl› mücadelemizin nedeni de budur.Israr etmeye, tecritin kald›r›lmas›için mücadele etmeye devamedece¤iz.Gün gün ölüme sürüklenen GülerZere için özgürlük istiyoruz.Tecrit koflullar›nda tedavisinin sürdürülemeyece¤iaç›kt›r. Güler Zere’ninözgürlü¤ü için hepimiz seferberolmal›y›z. Tecrite karfl› ç›kman›n,halk›n ba¤›ms›zl›k, demokrasi,sosyalizm mücadelesinin öncüsüolan tutsaklara karfl› sorumlulukduyman›n gere¤i budur.TECR‹T ÖLDÜRÜYOR;GÜLER ZERE’YE ÖZGÜRLÜK15 ve 16 Haziran günlerinde Halk›n Hukuk Bürosubirer yaz›l› aç›klama yaparak, kanser hastas› olan müvekkilleriGüler Zere’nin serbest b›rak›lmas›n› istedi.Halk›n Hukuk Bürosunun 15 Haziran günü yapt›¤›aç›klamada;“Kanser tedavisinde erken teflhisin önemi yayg›n birflekilde bilinmesine ra¤men müvekkilimizin hastal›¤›-n›n tan›s›nda ve tedavisinde hayati düzeyde geç kal›nm›flt›r.Kanser riski ile Elbistan'dan Adana'ya sevk edilmesinekarfl›n, 's›ra bekleyeceksin' diyerek adeta tümörünbaflka bölgelere yay›lmas› izlenmifltir. Gelinen sonaflamada, operasyona ra¤men tümörün h›zla yay›ld›¤›gözlenmifl ancak mahkûm ko¤uflunda yer bulunmad›¤›söylenerek tedavisine bafllanmam›flt›r.Güler'in yaflam hakk›n› tehdit eden hastal›k sürecindebaflkaca teflhis tedavi yöntemlerini denemek, dahaiyi, en az›ndan tan› ve tedavi için s›ra beklemeyece¤ibir hastanede tedavi ettirmek olana¤›ndan bu güne kadaryoksun tutulduk. Gelinen son aflamada yüzde otuz(% 30) oldu¤u söylenen iyileflme olana¤›n› artt›rmakonun moral ve fiziki koflullar›, iyi bir tedavi süreci geçirmesineba¤l›d›r” denildi.16 Haziran günü yap›lan aç›klamada; sadece2000–2009 y›llar› aras›nda kapatma mekanlar›nda 306kiflinin öldü¤ü sistemin yeni hedefinin 14 y›ld›r tutukluolan 37 yafl›ndaki politik kad›n tutsak Güler Zere oldu-¤u belirtildi.Aç›klamada; “5275 Say›l› Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin‹nfaz› Hakk›ndaki Kanun’un 16. maddesi uyar›ncacezan›n amac› d›fl›nda etki yaratabilece¤i anlafl›-lan hallerde infaz›n geri b›rak›laca¤› düzenlenmifltir.Güler ZERE’nin tutuldu¤u hastal›¤›n türü, tedavi sürecindeyaflan›lan olumsuzluklar birlikte de¤erlendirildi-¤inde tahliye edilmesi zorunludur. Ancak bu zorunlulu-¤a karfl›n, bugüne kadar bu yönde yap›lan baflvurulardanherhangi bir sonuç elde edilememifltir. Güler ZEREaç›k yasa hükümleri dikkate al›narak derhal serbest b›-rak›lmal›d›r” denildi.Ayr›ca Güler Zere ile dayan›flma amaçl› mektup adresiolarak; “Çukurova Üniversitesi Balcal› Araflt›rmaHastanesi Mahkum Ko¤uflu/ADANA ve Karatafl Hapishanesi/ADANA”adresleri verilen aç›klamada kanserhastas› olmas›na ra¤men Güler Zere’nin tahliyeedilmemifl olmas›n› protesto etmek için “TC. AdaletBAKANLI⁄I, 06669 KIZILAY/ANKARA, TEL:90(312)417 77 70, FAKS: 90(312)419 33 70” adresive telefon ve faks numaralar› verildi.Say›: 185GÜLER ZERE 7


F Tiplerinde Sohbet Hakk› Uygulanm›yor.Genel Müdür YALAN Söylüyor!TAYAD’l›lar›n 28 May›s’ta Ankara’dagörüfltü¤ü Ceza ve TevkifevleriGenel Müdürü NizamettinKalaman, TAYAD’l›lar›n görüflmeile ilgili anlat›mlar›na yer veren EvrenselGazetesi’ne bir aç›klamagönderdi.TAYAD’l›lar ne anlatm›fllard›da, Kalaman cevap verme gere¤iduymufltu?TAYAD’l›lar, olan biteni anlatm›fllard›.Adalet Bakanl›¤›’n›n gasbetti¤i10 saatlik sohbet hakk›n› uygulamayaniyeti olmad›¤›n› anlatm›fllard›.Kalaman, böyle bir sorunumuzyok diyecek bir pervas›zl›kiçine girmiflti...Kalaman aç›klamas›nda, TA-YAD’l›lar› yalanlamaya kalkarakflunu söylüyor: “TAYAD Baflkan›ve beraberindeki heyetle yap›langörüflmede, taraf›m›zdan bu flekildeveya bu anlama gelebilecek herhangibir söz sarfedilmemifltir.”Yalan! Tan›kl› belgeli yalan.*Büyük Direnifl’in sonucu olarak22 Ocak 2007 tarihinde ç›kar›lan45/1 say›l› genelgenin “SohbetHakk›”na dair maddesi uygulanm›-yor. Adalet Bakanl›¤› bugüne kadar“yer sorunu” dedi, hep oyalad›. ‹lkaylarda baz› F Tiplerinde uygulanangenelge, sonraki aylarda tümdenyok say›lmaya bafllad›. Genelge imzalanal›üçüncü y›l›na giriyor ve art›khiçbir hapishanede tutsaklar sohbethakk›n› kullanam›yorlar.Genelgenin uygulanmamas›üzerine TAYAD’l› Aileler 23-31May›s tarihleri aras›nda AnkaraAbdi ‹pekçi Park›’nda oturmaeylemi yapt›lar. Sendikalar›, odalar›,demokratik kitle örgütlerini, milletvekilleriniziyaret edip sorunutekrar herkese hat›rlatt›lar.Sorunun as›l muhatab› olan AdaletBakan›’yla da görüflülmek istendifakat, randevu talebine olumlu yada olumsuz karfl›l›k bile al›namad›.28 May›s tarihinde ise TA-YAD’l› Aileler, Ceza ve TevkifevleriGenel Müdürü Nizamettin Kalamanile görüfltüler. Kalaman dahaönceki görüflmelerin aksine bu seferTAYAD’l› Aileler’e SOHBETHAKKINI uygulamayacaklar›n›,tutsaklar›n atölye ve iflliklere ç›kmalar›n›,tretman politikalar›nauymalar›n› söyledi.Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü,aç›kça tredman programlar›nauysunlar, “gelegeyi uygulamayaca-¤›m” diyordu. Kalaman, F Tiplerindetecrite karfl› sürdürülen mücadeledeçok büyük bedeller ödendi¤ini, sözüedilen sohbet hakk›n›n da bu bedellerkarfl›l›¤›nda al›nd›¤›n› unutuyordu.Oysa genelge çok aç›kt›r. Genelgeninilgili maddesi, 10 SAATL‹KSOHBET HAKKININ hiçbir flartaba¤l› olmaks›z›n uygulanmas›n›içermektedir.*O görüflmede TAYAD’l› Aileler’e“Sohbet hakk›n›n uygulanmas›öncelikli sorunumuz de¤il”diyen Kalaman’›n ta kendisidir.Ama TAYAD’l›lar Kalaman’›n bupervas›zl›¤›n›, iflkencecili¤ini halkaaç›klay›nca, inkara ve yalana sar›-l›p görüflmeyi çarp›tmaya çal›fl›yor.Kalaman, Evrensel’e gönderdi¤iyaz›s›n›n di¤er bir yerinde de flunlar›belirtmifl: “ ... e¤itim, spor, sosyal-kültürel faaliyetler ifl mesleke¤itimi ve bofl zaman etkinlikleri artarakdevam etmektedir... baz› kurumlar›m›zdakifli bafl›na ortalama8 saati sohbet olmak üzere, haftadaortalama 11 saatlik ortak etkinlikgerçeklefltirilmifltir...”Çarp›tma ve katmerli yalanKalaman, geliflmeleri bilmeyeninsanlar nezdinde sohbet genelgesiuygulan›yormufl gibi alg›lanmas›n›sa¤lamak için bilinçli olarak çarp›tmayap›yor. Kalaman’›n belirtti¤i“8 saatlik sohbet, 11 saatlik ortaketkinlik” gibi fleylerin F tiplerindekisiyasi tutsaklarla bir ilgisi yoktur. FTiplerinde treadman’a uyanlar, yanihapishane idaresinin istedi¤i tümkurallara uyanlar›n yararland›¤› olanaklard›r.Kalaman, TAYAD’l› Aileler’leyapt›¤› görüflmede de “Sohbet Hakk›”ylailgili maddesini bugüne kadaruygulamad›klar›n›” kaba yalanlarve çarp›tmalarla, “yer sorunu”,“personel sorunu” gibi bahanelerleörtbas etmeye çal›flm›flt›. Ama geliflmeleribilen TAYAD’l›lar karfl›-s›nda yalanlar›n› sürdürememiflti.Bugüne kadar Adalet Bakanl›¤›,22 Ocak 2007 tarihli 45/1 say›l› genelgenin10 saatlik sohbet hakk›nailiflkin maddesini UYGULAMADI-LAR. Verdikleri sözü tutmad›lar.Kalaman ne söylerse söylesin, bugerçek ortadad›r.Hangi yalan, hemen tüm F Tiplerindekibu gerçek durumu gizleyebilir?Yalanlama, oligarflinin bürokrasisiiçinde s›k baflvurulan klasik biryöntemdir. Kalaman da bu yöntemebaflvurmufltur.Hapishaneler konusu, oligarflininsözcülerinin yaklafl›k 10 y›ld›ren fazla yalan söyledikleri konular›nbafl›nda geliyor.Adalet Bakanl›¤›, müsteflarl›¤›veya Ceza ve Tevkifevleri GenelMüdürlü¤ü koltu¤una oturanlar,mütemadiyen yalan söylüyorlar. 19Aral›k katliam›n› inkar edecek,ölüm orucu yok diyecek kadar pervas›zbir yalanc›l›k gelene¤i hükümsürüyor Adalet Bakanl›¤›’nda..F Tiplerindeki devrimciler 10 saatliksohbet hakk›ndan yararland›-r›lm›yor. Hak gasbediliyor, söz tutulmuyor.Kalaman’›n sözleri YA-LAN, gerçek bu.8 TECR‹T 21 Haziran 2009


K›r›klar F Tipinde hak gasplar› ve sald›r›larNas›ls›n›z? Sizleri Apolar’›n,Cevahir ve Sibel’in s›cakl›¤› ile s›-k›ca kucakl›yoruz.Bizler ise çok iyiyiz. Tecritçi,zindanc›lar›n tüm sald›r›lar›na ra¤mençok iyiyiz. Bas›ndan, K›r›klarF Tipi’nde tünel ç›kt›¤›n› ö¤renmiflsinizdir.Tabii, bu tünelin ç›kmas›ylabirlikte bask›, hak gasplar› vesald›r›lar da en üst seviyeye ç›kt›.Fikret T... isimli adli bir mahkum, 1metreye 4 metre tünel kazm›fl ve tünelinortaya ç›kmas›yla birlikte darpedilip, a¤›r iflkence görmüfl. Raporalm›fl ama en son tekli hücrede hiçbirfleyi verilmeden tutuluyordu. Nediyelim, adaletsiz bir düzenin verdi-¤i hiçbir ceza meflru de¤ildir ve herkesinözgürlü¤ü için çabalamas› endo¤al hakk›d›r.Tünelin ortaya ç›kmas›n›n ard›ndanbask› ve hak gasplar›n›n artt›¤›-n› söylemifltim. Bu durumu f›rsatbilen idare, hapishanede ola¤anüstühal ilan etti ve bütün kazan›mlarasald›r›ya bafllad›. Bir hafta boyuncasay›m yap›ld›¤› bahane edilerek,sohbet ve bütün etkinlikler iptaledildi. Bizim ›srar›m›z›n sonucu 2gün sohbete ç›kabildik ama bizimd›fl›m›zda kimse ç›kart›lmam›fl. ‹dareuzun süredir gündemde tuttu¤ukitap, dergi s›n›rlamas› gibi hakgasplar›n› f›rsat bu f›rsat diyerekhayata geçirmeye çal›fl›yor, bask›y›her yönden artt›r›yor. En son isesavc›l›k izniyle bir arama yapt›lar.Savc›l›¤›n jandarma ve idareye verdi¤itüm yetkinin sonucu talan, ya¤mave sald›r›-iflkenceyle bitti.Cuma günü sabah saat 08.30 civar›bask›n fleklinde bir arama bafllat›ld›.Nedense hiçbir adli tutuklununhücresi aranmazken, ilk bizim hücrelerimizjandarma ve gardiyanlarcaadeta bas›ld›. Arama esnas›nda bütüneflyalar›m›z, ka¤›tlar, dilekçeler,mektuplar, gazeteler, akla gelebilecekherfley hücrelerin ortas›na döküldü,tokmakla tünel kapa¤› aranmas›nedense en k›sa süreni oldu. Jandarmave kimi bafl gardiyanlar, ortam››srarla provoke ettiler, gerdiler. Kimihücrelerde ayakkab›, kiminde pano,gömlek vb. üzerinden sorunlar ç›kart›ld›.El koymak istedikleri hiçbir fleyintünelle alakas› yoktu ve kantindesat›lan ürünlerdi. Hücrenin ortas›ndakieflyalar› talan eder gibi hiç seçmedend›flar› at›yorlard›. Yani amaçlar›sadece bir fleylere el koymak,keyfiyetti. Nitekim bu talan ve ya¤mayaitiraz ettik. Bu itiraz›m›z sonucugardiyanlar›n sald›r›s›na u¤rad›k.En sonunda da kantinde sat›lan mukavvakarton, kalem, FM radyo anteni,ayakkab› gibi eflyalardan ne kapabildilerseh›zl›ca al›p kaçt›lar. Hücreniniçindeki çöp kovas›n› bile k›rm›fllard›.‹leri K›z›laltun’a ise aramaesnas›nda 3 kere sald›r›ld›. Aramaya,‹leri’ye daha önce iflkence yapm›fl vedaval›k oldu¤u 3 tane uzman çavuflgidiyor. Önce ayakkab›lar›n› ç›karmad›¤›için, sonra da 2 kere bu ya¤mayaitiraz etti¤i için sald›r›yorlar.Gardiyanlar›n ellerindeki çekiçle duvardakiask›l›klar› k›rmas› aramaad›na ne için geldiklerinin en iyi göstergesioldu. Arama sonunda ise yorgan,su barda¤›, bulafl›k deterjan›,yazl›k eflyalar, mektup, dilekçe, gazetelergibi asl›nda el koyamayacaklar›birçok eflyaya el koydular. Hiçbirabart›s›z hücre içinde do¤ru düzgüntek bir eflya b›rakmad›lar. Arama ad›alt›nda ya¤ma, talan ve iflkenceyiböylece atlatm›fl olduk. Bu keyfiyethakk›nda suç duyurusunda da bulundukelbette, ama daha önceki pratiklerimiz,suç duyurular›ndan hiçbirfley ç›kmayaca¤›n›, aksine bizleredava aç›labilece¤ini gösteriyor.Sevgili ..., gördü¤ün gibi sald›r›ve direniflle dolu bir hafta geçirdik.Sizlere bu hafta 3 tane karikatür ve1 tane kart gönderiyoruz. Geçti¤imizperflembe günü Yaren’in 6. say›s›n›(Haziran say›s›) ziyaretçilerimizeverdik, umar›m bir an önceelinize geçer. Yarenler’den elinizeulaflmayan olursa bizde ikinci birkopyas› bulunuyor, yeniden gönderebiliriz.Sizleri hasretle s›k›ca kucakl›yorve kolay gelsin diyorum.Sevgiler, selamlarÜmit Çobano¤luK›r›klar F TipiTutsa¤a Baflgardiyan Sald›r›s›Tekirda¤ 1 No’lu F tipi Hapishanesi'nde bulunantutsak Hüseyin Karao¤lan, 10 Haziran günü bir baflgardiyan›nsald›r›s›na u¤rad›. Hapishane idaresi sald›r›dansonra Karao¤lan hakk›nda bir de disiplin soruflturmas›açt›.Hüseyin Karao¤lan ile hapishane de görüflen Halk›nHukuk Bürosu avukatlar›, sald›r›yla ilgili bir aç›klamayapt›. Aç›klamada, 11 Haziran günü “MüvekilleriHüseyin Karao¤lan” ile görüfltüklerini, Karao¤lan’›n“sol gözünün alt›n›n mor, burnunun fliflmifl” oldu¤una“üç avukat”›n buna tan›k oldu¤u belirtildi. Aç›klamadaKarao¤lan’›n kendisine yap›lan sald›r›y› anlatt›¤›na daflöyle yer verildi: “Hücremizde arama yap›laca¤› söylendi,geldiler ben de kendilerine nezaret ettim. Üst kat›arad›lar, alt kata indik. Afla¤›da yaklafl›k 25 gardiyanvard›. Alt kat› ar›yorlard›. Aram›zda en ufak bir sürtüflme,sataflma vs. hiçbir fley olmad›. Ben havaland›rmayaç›kt›m. Havaland›rmada bulundu¤um s›rada baflgardiyanbana do¤ru geliyordu. Ben de bir fley söyleyeceksan›p yaklaflt›m. Aniden yüzüme yumruk akt›. Ben neyeu¤rad›¤›m› flafl›rd›m. Yüzümü sak›nmak için elimiyüzüme götürdüm, elim yüzüm kan içinde kald›. Buarada da kafam›n arka k›sm›na ve s›rt›ma vurmaya devametti. Sonra ben slogan att›m...”Karao¤lan’a yap›lan sald›r› ne ilktir nede son. F Tiplerindeve Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi’nde bask›lar sald›-r›lar, iflkenceler hiç bitmedi. Daha k›sa süre önce Tekirda¤F Tipi’nde Mustafa Demir isimli bir tutuklununölüm haberi duyuldu. Devletin tecrit politikas› AKPeliyle devam ediyor.Say›: 185TECR‹T 9


AKP’nin Hapishaneler Politikas›DAHA ÇOK TUTUKLU,DAHA A⁄IR CEZA,DAHA KOYU TECR‹T!Geçen ay›n son gününde, 31May›s’ta, Türkiye Cumhuriyeti hapishanelerindetutuklu ve hükümlüsay›s› 111 bin 709 kifliye ulaflarakson 40 y›l›n en üst seviyesine ç›kt›.Tutuklu ve hükümlülerin 105 bininierkekler, 4 binini kad›nlar, yaklafl›k3 binini de çocuklar oluflturuyor.Hapishanelerde 10 bin 884siyasi tutuklu ve hükümlü var. ‹çeridekilerin51 bini hükümlüyken,yaklafl›k 61 binini tutuklular oluflturuyor.AKP iktidara geldi¤inde, hapishanelerdekitutuklu ve hükümlü say›s›59.429 idi. Bugün 111 bin 709.Görülece¤i gibi, “son 40 y›l›n rekoru”diye adland›r›lan bu art›fl›n esasbölümü AKP’nin 2002’de iktidarolmas›ndan bu yana gerçekleflmifltir.Bu rakamlar ayn› zamanda iflsizli¤in,yoksullu¤un, açl›¤›n da nas›lartt›¤›n› gösteriyor. Bu ya¤mac›, talanc›ekonomi, politikalar, sürdü¤ümüddetçe, hapishanelerdekilerin say›s›n›nartaca¤›n› öngörmek için kahinolmak gerekmiyor.Tutuklu ve hükümlülerin say›s›70 bini aflt›¤›nda – ki y›l 2000’di–;“Türkiye’de say› 70 bini aflm›flsa,düzeni sorgulay›n!” demifltik. Ozamanlar F Tiplerini hakl› göstermekiçin baflvurduklar› gerekçelerdenbiri “hapishaneler doldu” olmufltu.fiunlar› söylemifltik: “Hapishanelergerçekten dolu. Ama kimdoldurdu? Ama suçu kim üretiyor?Hapishanelerin dolulu¤unu dilindendüflürmeyen iktidarlar... Suçu, suçlular›üretenlerin hapishanelerin dolulu¤undanflikayete hakk› yoktur...Bunlar› düzeltmeyin, de¤ifltirmeyin,sonra da hapishaneler dolu, tek çözümyeni F Tipleri yapmak diye ortayaç›k›n. fiimdi “k›smi af” ç›kart›phapishaneleri boflaltsan›z neolacak. Befl alt› ay sonra ayn› dolulukoran›na ulafl›rs›n›z.” (Vatan,21 A¤ustos 2000, say›: 53)Bu bir tahmin meselesi de¤ildir.Çünkü bu art›fl ülkedeki mevcutekonomik politikalar›n kaç›n›lmazsonucudur. Ortaya ç›kan baflka birgerçek daha var ki oda; F Tiplerininaç›lmas›n›n hapishanelerin dolmas›-n› engelleyememesidir. Zaten FTipleride hapishanelerin dolmas›n›engelemek için de¤il, devrimcilerisindirmek, tecritle teslim almak içinyap›lm›flt›r.Y›l 2008’di. Tutuklu ve hükümlüsay›s› 100 bini aflt›¤›nda ise flunlar›söylemifltik; “Türkiye hapishanelerindekalan 100 bin insan,AKP’nin bu ülkeyi nas›l yönetti¤ininde resmidir... hapishaneler çaresizlefltirilmiflve çaresizli¤e isyanedenlerle dolmaktad›r. Böyle birsömürü, soygun ve talan düzeninisürdürmek, insanlar› vurmadan,iflkence yapmadan, hapsetmedensürdürülebilir mi? AKP’de sürdüremiyorve bu yüzden durmadanyeni hapishaneler inflaa ediyor.Ama bu yat›r›m oligarfliyi kurtaracakm› derseniz; oligarfli hiç boflunaumutlanmas›n” (Yürüyüfl, 16Kas›m 2008, say›: 163)Bu ekonomik, siyasi, sosyal politikalardevam etti¤i sürece art›fl dadevam edecektir. Sadece ülkemizdede¤il, hapishanelerin dünya çap›ndasürekli dolup taflmas› emperyalistpolitikalar›n bir sonucudur. “Suçu”artt›ran açl›k, iflsizlik ve yozlaflmad›r.Tüm bunlar›n tek sorumlusuemperyalizm ve oligarflidir. Suçuda, suçluyu da sistem üretiyor. Sistemsosyal ve kültürel olarak çürüyor,çürüdükçe de artan yoksulluklabirlikte sorunlar›na sistemin yasalar›n›nd›fl›nda çözüm arayanlar›n say›s›ndada art›fl yaflan›yor. IMF anlaflmalar›sonucunda ücret ve maafllardüflürülüyor, e¤itim, sa¤l›k ticarilefltiriliyor,sosyal güvenlik kald›-r›l›yor, iflsizlik ve yoksullaflma art›-yor. Halk›n tüm bunlara karfl› örgütlenmesiengelleniyor. Bunun için dehem dünyada hem de ülkemizde“terörle mücadele” demagojisi ilehalklar sindirilmeye, göz da¤› verilmeyeçal›fl›l›yor. “Terör” suçlar›n›nkapsam› geniflletiliyor. Daha a¤›rcezalar getiriliyor.Gençlerin politikleflerek, sistemekarfl› ç›kmas› yozlaflman›n körüklenmesiyleengellenmeye çal›fl›l›-yor. ‹çeridekilerin ço¤unlu¤unu çocuk,genç ve orta yafll›lar oluflturuyor.Hapishanelerdeki 111 bin tutukluve hükümlünün 80 bininin12-39 yafl aras›nda olmas›, bir tesadüfde¤ildir. Bu oligarflinin örgütsüzlefltirme,yozlaflt›rma politikalar›n›nsonucudur. Politikleflse de,yozlaflt›r›lsada gençleri bekleyen yinehapishaneler! Bu kadar çok insan›niçeride olmas›, bu ekonomik politikalardan,halka uygulanan terördenba¤›ms›z düflünülebilir mi?Çarp›k kapitalist sistem sürekli iflsizlerordusu yarat›yor. Muhalif bütünkesimler oligarflinin tutuklamapolitikas›n›n hedefi haline geliyor.Oligarfli sorunu çözmekiçin ne yap›yor?Daha fazla hapishane infla ediliyor.Hapishanelerde her geçen gün10 HAP‹SHANELER 21 Haziran 2009


HapishanelerTarihinden RakamlarYIL Tutuklu Say›s›1979 52.6531980 70.1721981 79.7861984 73.0641988 51.6701990 45.6061996 50.8831999 68.764daha koyu bir tecrit uygulan›yor.Tecrit öyle bir hal ald› ki, çocuk tutsaklarbile tecrite tabi tutuluyor.Bir “çözüm” olarak af yasalar›ç›kart›l›yor. ‹flsizli¤e, yoksullu¤a birçözüm bulunmad›ktan sonra onlarcaaf yasas› ç›kart›lsa ne olacak?Burjuva bas›n bir yandan da sürekliaf ç›kar›lmas›n› suçlu ilan ediyor.Aflar›n suçu tevflik etti¤ini, hapishanelerinbundan dolay› bu kadarçabuk doldu¤unu iddia ediyor.Çözüm olarak cezalar›n a¤›rlaflt›r›lmas›n›npropagandas›n› yap›yor.“Suç”lar› ço¤alt›p cezalar› a¤›rlaflt›-ran yeni yasal düzenlemelere gidiliyor.Sonuç? Hapishaneleri daha dakalabal›klaflt›ran çarklar ifllemeyedevam ediyor.Gerek Amerika’da, gerek Avrupa’dagerekse de ülkemizde “hapislecezaland›r›lacak suçlar” kategorisisürekli olarak geniflletiliyor. Yani,geçmifl hukuki uygulamalarda tutuksuzyarg›lanma gerekçesi olarakgörülen çeflitli suçlar, tutuklu yarg›-lanan suçlara dönüfltürülmektedir.Ceza oranlar› art›r›lm›flt›r. Hapishanelerdekimahpus say›s›n› art›ranetkenlerden biride emperyalizminve oligarflinin suç ve ceza konusundagelifltirdi¤i bu politikalard›r. “TerörleMücadele Kanunu”nda yap›-lan de¤ifliklikler sonucunda ceza üsts›n›rlar› adeta kald›r›lm›fl, herhangibir ciddi eylem olmasa dahi bir siyasitutsa¤› ömür boyu hapsetmeninyolu aç›lm›flt›r. 30-40 y›ll›k bir cezaalmak için mesela bir silahl› eylemekat›lmak veya “azmettirmek” art›kflart de¤ildir. Örne¤in propagandayapan ya da dersleri boykot eden biri,ö¤renim özgürlü¤ünü k›s›tlad›¤›için(!) 20-30 y›ll›k hapis cezas›naçarpt›r›labilir.Ola¤anüstü art›r›lan hapis cezalar›yla,“Terörle Mücadele Kanunu”ve hapishaneler, devrimci demokratikmücadele içinde yeralan veyadestek veren en genifl kesimleri hedefleyen,onlar› y›ld›rmay› amaçlayanbir rol üstlenmifllerdir. Tutuklamabir devlet politikas› olmuflturdememizin bir nedeni de budur. Busuç-ceza politikas›ndaki faflist mant›k,tecrite dayal› infaz sistemiylebirlikte tutsaklar›, içeride çürütmeye,yok etmeye yönelik ek bir cezay›da beraberinde getirmifltir.Hem ABD’de ve Avrupa’da hemde ülkemizde suç ifllemesi muhtemelkiflilere yönelik tedbir yasalar›ç›kart›lm›flt›r. Art›k tutuklanmakiçin suçu ifllemek gerekmemektedir.‹flsizli¤i, yoksullu¤u, ahlaki, kültürelyozlaflmay› do¤uran koflullarortadan kald›r›lmad›¤› için sistemdaha çok “suçlu” üretmeye devametmektedir. Oligarfli de bunu bildi¤iiçin sürekli yeni hapishaneler inflaaetmektedir. Hapishaneleri de rantelde edece¤i birer ticarethaneye dönüfltürerek,tutsaklar› ucuz iflgücüolarak kullanmak istemektedir.AKP DönemindeHapishanelerYIL Tutuklu Say›s›2002 59.4292003 64.2962004 57.9302005 55.8702006 70.2772007 90.8372008 103.2352009 (Haziran) 111.924Emperyalizmin yenihapishane politikas›Bu politika flu an en uç boyutlardaABD’de uygulanmaktad›r. Bununsonucunda, ABD dünya nüfusununyüzde 5’ne sahipken, hapishanelerindekimahpus say›s› isedünya genelindeki tutuklu hükümlüsay›s›n›n yüzde 25’ni oluflturmaktad›r.Di¤er ülkelerde de çeflitli boyutlardaayn› anlay›fl ve pratik gelifltirilmektedir.2008 y›l›nda aç›klananbir rapora göre; ABD’de, toplam2.3 milyon kifli tutuklu ve hükümlüdurumundad›r. Bu rakam›n102 bin 338’ni çocuklar oluflturmaktad›r.1987-2007 aras›nda tutukluve hükümlülerin say›s›nda 3kat art›fl yaflanm›flt›r.ABD’de hapishaneler ticari biriflletme gibi çal›flt›r›lmaktad›r. Tutuklular›niflgücünden yararlanmakiçin sürekli tutukluluk süreleri art›-r›lmaktad›r. Devlet hapishanelerinde,askeri mühimmattan, boyadan,ev mobilyalar›na, t›bbi malzemeyekadar bir çok alanda üretim yap›lmaktad›r.37 eyaletteki tutuklular›niflgücü ise özel flirketler taraf›ndaniflletilmektedir. IBM, Boeing, Motorola,Microsoft, Dell, HewletPackard, ‹ntel, Pierre Cardin gibibüyük tekeller tutuklu eme¤i kullanmaktad›r.Sadece 1980-1994 aras›nda hapishanelerdenelde edilen kar 392milyon dolardan 4.1 milyar dolara ç›km›flt›r. ‹flletme hakk› özel sektöredevredilen hapishanelerde tutsaklar›nayl›k ücreti ancak 20 dolar›bulmaktad›r. Birçok emperyalisttekel, fabrikalar›ndaki iflçileri ç›kararak,en ucuz iflgücü olarak tutuklueme¤ini kullanmaktad›r.ABD’de 27 eyalette 18 özel hapishanede10 bin tutuklu bulunmaktad›r.Özel hapishanelerdeki tutuklulareyalet hapishanelerine göre 8kat daha fazla ceza almaktad›rlar.(Dolay›s›yla onlar› içeride daha fazlatutmak, ücretlerinden daha fazlakesinti yapmak mümkün olmaktad›r.)2008 y›l› itibar›yla dünya gene-Say›: 185HAP‹SHANELER 11


linde, tutuklu say›s› 10 milyona,yaratt›klar› ekonomik büyüklükise 50 milyar dolara ulaflm›flt›r. Bugelirin 37 milyar dolar› sadeceABD hapishanelerinden elde edilmektedir.Türkiye’de de hapishanelerbu emperyalist politikan›n sonucundaticari bir iflletmeye dönüfltürülmeye,özellefltirilmeye çal›fl›lmaktad›r.Ülkemizdeki hapishanelerdeise, koflullar›n› tam oluflturamad›klar›ndandolay›, zorla çal›flt›-r›lan tutuklu say›s› henüz 8 bin civar›ndad›r;ama say›y› art›rmak,tüm tutuklu ve hükümlüleri kölelifltirmekistedikleri malumdur.Avrupa’da durum farkl› de¤il.Fransa’da kapasitesi 52 bin olan hapishanelerde63 bin tutuklu ve hükümlükalmaktad›r. 2007 sonu itibar›ylaAlmanya’daki tutuklu ve hükümlüsay›s› ise 75 bini bulmufltur.Almanya’da her yüzbin kifliden 91’ihapishanededir. Bu art›fl 1992-2000y›llar› aras›nda yaflanm›flt›r. ‹ngiltere’deise 2005-2007 y›llar› aras›ndaher yüzbin kifliden 148’i hapishanedir.Hollanda’da her yüzbin kifliden128’i tutukludur. Fransa hapishanelerindekikötü koflullardan ötürüyaln›zca 2008 y›l›nda 115 kifli hayat›n›kaybetmifl, 1200 kifli intiharateflebbüs etmifltir.Emperyalizmin hapishaneler politikas›;daha fazla tutsak, daha fazlahapis cezas›, daha koyu tecrit vetutsaklar›n köle gibi çal›flt›r›larak,hapishanelerin birer ticarethaneyedönüfltürülmesidir. Sistem d›flar›dakiinsan› HAP‹SLE, CEZAYLAtehdit ediyor, hapsetti¤ini de TEC-R‹TLE. Tecrit politikas› iflte bu nedenleoligarfli için bu kadar “vazgeçilmez”hale geliyor. Yüzbinleriaflan say›da tutuklu ve hükümlüyünas›l “usland›racak”, onlar› nas›ldenetim alt›nda tutacak, onlar› nas›lsömürü atölyelerinde çal›flt›racak:Tecritle.Bugün ülkemizde hapishanelerindolup taflmas› da, tecrit sorunuda emperyalist politikalar›n bir sonucudur.Sistem de¤iflmedi¤i sürecehapishaneler sorununun da çözülmesimümkün de¤ildir.TAYAD’l› Aileler :“Güler ZERE’ye Özgürlük”Karatafl Hapishanesi’nde tutuklu bulunan ve bir süredir kanser tedavisigörmekte olan Güler Zere için Adana TAYAD’l› Aileler bir eylem yaparakkampanya bafllatt›klar›n› duyurdular. 12 Haziran günü Güler Zere’nin yatmaktabulundu¤u Adana Balcal› Hastanesi önünde yap›lan eylemde “KanserHastas› Güler Zere’ye Özgürlük-TAYAD’l› Aileler” pankart› aç›larakayn› içerikteki dövizler ve Güler Zere’nin foto¤raflar› tafl›nd›. Eylemde ilksözü fiemsettin KALKAN alarak Güler Zere’nin kanser hastas› oldu¤unuve bununla ilgili bir kampanya bafllatt›klar›n› duyurdu. TAYAD’l› Ailelerad›na K›ymet Erenler’in okudu¤u aç›klamada bir süredir kanser tedavisigören Zere’nin durumunun a¤›r oldu¤u ve hapishanede zor koflullarda kald›¤›belirtildi. Bir kanser hastas› için bu durumun ölüm demek oldu¤u söylenenaç›klamada Güler Zere’nin tahliye edilmesi istendi.Eylem “Güler Zere’ye Özgürlük, Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n”sloganlar›n›n at›lmas›yla sona erdi.Hat›rlat›yoruz! Söz Verilmiflti:D‹SK Genel Baflkan› Süleyman Çelebi, direnifle ara verilmesinin ertesindeTMMOB, D‹SK, KESK, TTB ve Barolar ad›na flöyle demiflti:“... Buradan flunu aç›kça ifade ediyorum, bu genelge ve genelgeninsonuçlar›n› biz en iyi flekilde takip edece¤iz ve bunun için de Behiç Aflç›’yabiraz önce yapt›¤›m›z görüflme sonras› bu örgütler olarak görevidevrald›k ve bundan sonra süreci takip edece¤imizi ve geliflmeleri enyak›n flekilde takip ederek insan onuruna yak›fl›r bir düzenlemenin yap›lmas›konusunda giriflimlerimiz sürecek...” (Aktaran, Yürüyüfl, 28 Ocak2007, Say›:89)Baflbakan Tayyip Erdo¤an “Haftal›k on saati yirmi saate ç›karaca-¤›z. Bu konuda ad›mlar ataca¤›z. Ayr›ca genelgedeki gözlem idare kurullar›üzerinde Behiç fazla durmas›n, yani biraraya gelecek tutuklular›nkimlerle biraraya geleceklerine, tutuklular›n kendisi karar verecek. Bunuuygulamada göreceksiniz.”Adalet Bakan› Cemil Çiçek“flimdilik... 10 saate ç›kar›yoruz, ortakmekânlarda bulunma olana¤›n› daha sonra 20 saate ç›kma olana¤› davar.”12 HAP‹SHANELER 21 Haziran 2009


Öğretmenimiz"...A¤z› iyi laf yapmak.."Duymuflsunuzdur, çok s›ksöylenir: "Bas›n aç›klamas›n›Ahmet yazs›n, onun a¤z› iyi lafyapar..""Ali gitsin konuflmaya a¤z›iyi laf yapar..."Ardarda s›ralanm›fl kula¤ahofl gelen sözler, hatta bilinenetkili kitaplardan yap›lm›fl al›nt›lar,tek bafl›na hiçbir fley ifadeetmez.Devrimcilikgüzel söz söylemeoyunu de¤ildir.Devrimcilika¤z› iyi laf yapmakasla de¤ildir.Devrimcilik birideolojidir.‹deloloji en k›-sa hali ile bir yaflambiçimidir.Bir devrimciNASIL DÜfiÜNÜR?NASIL YAfiAR?NASIL ÇALIfiIR?‹deolojik do¤rular bu üçnoktan›n içinde gizlidir.E¤er düflünce, yaflam ve çal›flmatarz› devrimci ise herkesgüzel yaz› da yazar, etkili dekonuflabilir, insanlar› ikna edebilir.O zaman neden bunlar yaflan›r?"A¤z› iyi laf yapmak" d›fl›ndaesas olan asl›nda sadece birtecrübe-deney birikimidir.Ama çok uzun y›llara yay›-lan bir deney-tecrübe gerektirmiyor.Elbete y›llard›r bir ifli yapmakbelli bir kolayl›k, bir avantajsa¤lar yapan kifliye, ama okadar. Sadece belli bir kolayl›kve tecrübe sa¤lar.Burada karfl›m›za ç›kanen temel neden KORKU-DUR... Korkunun nedeniise bilmemektir. "Ben yapamam,ben beceremem..." düflüncesia¤›r bir bask› olufltururüzerimizde.DEVR‹MC‹L‹K, GÜZELSÖZ SÖYLEMEOYUNU DE⁄‹LD‹RBilmiyorsak ö¤reniriz.Bir devrimci neden bilmez?Her gün emperyalizme kafatutan, faflizme karfl› savaflan birdevrimci neden yapamas›n?Hay›r yapar, yapmal›d›r da.BEN YAPAB‹L‹R‹M... iddias›-na sahip olmak yeterlidir.Tamam çok mu iddial›, o zamanen az›ndan DENER‹M...diyebilmelidir bir devrimci.Yapabilirim... Bu her fleyiçin geçerlidir. Sadece bir yaz›yazmak veya birisi ile konuflupbir ifle ikna etmek için de¤il,devrimci faaliyetin tüm alanlar›,biçimleri için geçerlidir.Do¤ald›r, herkes bilmedi¤ibir konuda ne yapaca¤›n›kestiremez, kendine güvensizdir,hatta korkar.Ama dedi¤imiz gibi, korkununnedeni bilmemektir;O zaman ö¤reniriz. Neyi bilmiyorsakö¤reniriz.Neyi ö¤renece¤iz?SADECE GERÇE⁄‹ Ö⁄RE-NECEK VE GERÇE⁄‹ ANLA-TACA⁄IZ.Yeterince inanmam›flsak,yeterince benimsememiflsek,elimiz titrer, dilimiz titrer,kimseyi ikna edemeyiz. Hattabir süre sonra kendimize bilebir fley anlatamaz oluruz.Anlataca¤›m›z, yazaca¤›m›zher fley gerçektir.Vars›n tarz› farkl› olsun.Gerçekler ve hakl›l›¤›m›z bizedo¤ruyu gösterir, do¤ruyuyapt›r›r.E¤er anlataca¤›m›z fley gerçekse,e¤er hakl›l›¤›m›za inan›-yorsak;Yapabiliriz. Yazar›z da, anlat›r›zda.Yazd›klar›m›z ve anlatt›klar›-m›za biz yeterince inan›rsak,yeterince benimsemiflsek kelimelerdökülür a¤z›m›zdan.Hiç laf› e¤ip bükmedendosdo¤ru anlatmakt›rönemli olan.Süslü olmas›n kelimeler,basit olsun tarz›-m›z, önemli olan anlatmakt›r.Do¤ruyu söylemeyetam cesareti olmayanlar,yalan söylemeyi detam beceremeyenlerin iflidira¤z›nda laf› eveliyip gevelemek.Biz gerçekleri anlatt›¤›m›zsürece hakl›l›¤›m›z ve inanc›-m›z her anlatt›¤›m›z› ayd›nlat›r,her söyledi¤imize anlam katar.Özel baflka bir fley yapmayagerek yoktur.Bizim yaflam›m›zda her fleyhakl›d›r, adaletlidir.Düzende ise her fley yanl›flt›rve adaletsizdir. En önemli noktabudur.Her fley ama her fley yanl›flt›rdüzende. Bu nedenle biz budüzeni y›kaca¤›z. Elimizde çokmalzeme vard›r, dilimizde deçok söz olur o zaman.Düzende halk›n lehine hiçbir fley yoktur. E¤er lehine birfley var gibi görünürse de flüphelenmeliyiz,mutlaka alt›ndabaflka kötülük gizlidir.Say›: 185Ö⁄RETMEN 13


Okmeydan›’dan Dilan Tekin:“fiu an okumuyorum, babam iflasetti, bankaya borcumuz vard›.Annem ifle girdi, ben de okula birsene ara verdim.(...) Herkes bunun ma¤duru.Ben kendimdem biliyorum. Yaflad›¤›mmahalle yoksul bir mahalle.Bir sürü çocuk okula gidemiyor.Benim s›n›f›mda okuyan arkadafllar›m›nen az yar›s› benim durumumdayd›.(...) Bu kampanyayla hak verilmiyor,al›n›yor onu ö¤rendim”.Halk Cepheliler Büyükflehir Belediyesi Önündeydi:B‹RLEfi‹RSEK HAKLARIMIZIKAZANIRIZ....Halk Cepheliler yaklafl›k iki ayd›rokullardan emekçi semtlerininyoksul evlerine kadar tek tek binlerceinsanla görüflerek “Ö¤rencilereve Ö¤renci Velilerine Günde BirGidifl-Gelifl Ücretsiz Ulafl›m Hakk›.‹stiyoruz Alaca¤›z” kampanyas›n›nçal›flmas›n› yapt›lar. Her yerde yürütüldübu çal›flma, mahallelerdekap› kap›, okullarda s›n›f s›n›f, iflyerlerindebölüm bölüm binlerceyer dolafl›ld›, birebir çal›flman›n d›-fl›nda binlerce insana afifller, pullar,bildiriler, kufllar ile ulafl›ld›. ‹ki ayboyunca stantlar aç›ld›, halk toplant›lar›düzenlendi. Toplant›lar daoluflturulan halk komisyonlar›ylaSar›yer, Avc›lar ve Eyüp ilçe belediyeleriylegörüflmeler yap›laraktalepler iletildi.Bu kampanyan›n en güzel yan›ö¤renci velilerinin bu talebe sahipç›kmas›yd›. Kimi imza toplad›, kimikomflular›n› toplant›ya ça¤›rd›, kimibu kampanyay› dili döndü¤ünce anlatmayaçal›flt›.Halk›n Her Kesiminden 35Bin ‹mzaHalk Cepheliler; 18 Haziran günütoplanan 35 bin imzay› BüyükflehirBelediyesi’ne vermek üzere SaraçhanePark›’nda biraraya geldiler.Saraçhane Park›’ndan Belediyeönüne yüründü¤ü eylemde kad›n›,erke¤iyle, çolu¤u çocu¤uyla, ö¤rencisivelisiyle, memuru esnaf›ylaimza sahipleri vard› ve hep birlikte“‹stiyoruz Alaca¤›z” slogan› atarakhak alma kararl›l›¤›n› bir kez dahaortaya koydu. Bu kampanyan›n çal›flmas›n›yapmak için kap› kap› dolaflan›ndan,okula giderken ayn› sorunuyaflayan›na ya da borçlar›ndankaynakl› annesi ifle giripte hem okulmasraf› olmas›n diye, hem de evdekalan kardefllerine bakmak içinokuluna ara vermek zorunda kalan›-na kadar halk›n içinden, paral› e¤itimsorununun ma¤duru 445 kifliHalk Cephesi’nin kampanyas›ylabir araya gelmiflti.“‹stiyoruz Alaca-¤›z H›rs›zlar SoyguncularDe¤il Biz Kazanaca¤›z,‹stiyoruzAlaca¤›z Hakl›y›zKazanaca¤›z, Yoksullu¤ave Adaletsizli¤eHay›r” pankartlar›n›nve “Hak VerilmezAl›n›r, Halk›zHakl›y›z Kazanaca-¤›z” dövizlerin tafl›nd›¤›eyleme, çocuklar›nkampanyan›nslogan›n›n yaz›l›oldu¤u balonlar›ylaGülsuyu’dan bir Halk Cepheli:“Kampanya çal›flmas› olaraktoplant›lar›n, d›fl›nda genel olarakkap› çal›flmas› yapt›k. Ulafl›m herkesinyak›c› sorunuydu.Çal›flma yaparken gitti¤imizevlerden birinde, evin çocu¤uokulda açl›ktan bay›lm›fl. Ö¤rendikki bu aile çocu¤unu okula gönderirkenyol paras› verebilmek içinyemek paras› verimiyormufl.Baba bu duruma ‘Benim çocu-¤um di¤erleriyle eflit flartlarda o-kuyam›yor’ diyerek tepki gösterdi”.kat›lmas› ayr› bir renklilik katt›.Baykal taraf›ndan yap›lan aç›klamadakampanyan›n nedenlerinianlat›p, talepleri bir kez daha dilegetirildi.Aysu Baykal’›n okudu¤u aç›klamadaulafl›m›n herkesin ortak sorunuoldu¤u ve 1 Haziran günü yap›-lan zamm›n bu sorunun yak›c›l›¤›-n› bir kez daha gösterdi¤i belirtildi.14 ÜCRETS‹Z ULAfiIM 21 Haziran 2009


“E¤itimin ‘zorunluve paras›z’oldu¤u vebunun anayasaylagüvencealt›na al›nd›¤›ülkemizde, buülkenin gelece-¤i olan gençlerimaddi imkans›zl›klarnedeniyleokuyam›-yor” denilenaç›klamada, bizden al›nan vergilerinhalk›n e¤itim, sa¤l›k, bar›nma veulafl›m gibi en temel ihtiyaçlar› içinkullan›lm›yorsa nereye kullan›ld›¤›soruldu.“Buraya geliflimiz ne ilk ne deson olacak” denilen aç›klama; “Birleflirsek,örgütlenirsek, haklar›m›ziçin mücadele edersek ulafl›m ücretisoygununa son veririz” sözleriylesona erdi. Aç›klaman›n ard›ndan 8kiflilik Halk Cephesi heyeti toplananimzalar› ve ücretsiz ulafl›m hakk›için 35 bin imzal› dilekçeyi iletmeküzere belediye binas›na gittiler.Heyetin yolu önce belediye görevlilerincekesildi. Yetkili kimse olmad›¤›n›,imzalar› vermek üzere temsileniki kiflinin içeri girebilece¤inisöyleyen yetkililere, heyet böyle birkeyfiyetle engellenemeyeceklerinianlatt›lar. Süren tart›flmalar›n ard›ndanheyetin tamam› içeriye al›nd›.Oyalamacalar içeride de sürdü. Fakatsonuçta bir muhatap ç›kmak zorundakald›.Heyet içerde görüflürken d›flardabekleyen Halk Cephelilerin program›bafllad›. Önce flair Ruhan Mavrukokudu¤u bir fliirle haklar› içinmücadele edenleri selamlad› ve mücadelelerinegüç katt›. Ard›ndan türkülerinihalk›n mücadelesinden dam›tanGrup Yorum yine direnenlerin,hak alma mücadelesinin yan›ndayd›.Grup Yorum’un direnifl türküleriylebelediye önünde hakl›l›¤›-n›n ve meflrulu¤unun bilinciyle coflkuluhalaylar çekilmeye baflland›.Grup Yorum’un ard›ndan Armutlu’nunçocuklar›n›n haz›rlad›¤› birtiyatro oyun sergilendi. Oynananoyunla ücretsiz ulafl›m hakk›n›n nedenistendi¤i anlat›ld›. Sonras›ndayine Küçükarmutlu’nun çocuklar›-n›n türküleri vard›.Ayr›ca yoldan geçenlere kampanyan›ntalebi anlat›l›rken 1500bildiri da¤›t›ld›.Bekleyifl içerisinde bir üniversitelive bir de liseli ö¤renci kampanyaile ilgili konuflma yaparak haklar›nal›nmas› için örgütlenme ve mücadeleça¤r›s› yapt›lar.TAK‹PÇ‹S‹ OLACA⁄IZ!!!Heyetten Nursen Ekin Canpolat:8 kiflilik heyet olarak belediyeyegittik. Önümüze ç›kan polis veözel güvenlikler 8 kifliyi içeriyealamayacaklar›n›, iki kifli seçmemizisöylediler ama biz herkesin farkl›bir grubu temsilen bulundu¤umuzuve hepimizin oraya gidece¤inisöyledik. Bir yetkili ile görüflmedendönmeyece¤imizi söylememizüzerine kameralar›n karfl›s›nda biziiçeriye alacaklar›n› söylediler. ‹çeriyegirdikten sonra yaz› iflleri müdürlü¤ünedilekçelerimizi b›rak›pç›kmam›z› istediler.Biz tekrar görevli birisiyle görüflmedenç›kmayaca¤›m›z› söyledikve orada güvenlik müdürüylek›sa süreli bir tart›flma yaflad›k. Israr›m›zsonucu ulafl›m müdürü AliArslan’la güvenlik ve flube müdürünodas›nda görüfltük. Aram›zdabelediye memuru olan arkadafl belediyeniniflleyiflini ve asl›nda bununonlar› hiç zorlamayaca¤›n› anlatt›.Ard›ndan avukat sözü ald›. Ulafl›mMüdürü’nün ad›n› sordu. Ad›-n›n Ali Arslan oldu¤unu ö¤rendik.E¤itimin ücretsiz oldu¤unun anayasalbir hak oldu¤unu ve bununulafl›mla aras›ndaki ba¤› anlatt›.Halk Cephesi’nden bir arkadafl dabaz› yerel belediyelerle de görüflüldü¤ünü,onlar›n da destevk verdi¤inianlatt›. Veliler yaflad›klar› zorluklar›anlatt›lar. Herkes kendicephesinden yaflad›¤› sorunlar› vebu hakk›n olabilirli¤ini anlatt›rkengörüfltü¤ümüz Arslan ulafl›m›n ücretsizolmas›n›n yasak oldu¤unu,Görüflmeye giden heyet yinecoflkulu sloganlar kar›flland›. Heyetad›na Hasan Kaflk›r’›n yapt›¤› aç›klamaile görüflmeye iliflkin kitle vebas›n bilgilendirildi. Hasan Kaflk›r,Ulafl›m Daire Baflkan› Ali Aslan ilegörüfltüklerini, toplanan imzalar› vedilekçelerini ilettiklerini, ilgili birimlerdetaleplerinin incelenece¤ive yaz›l› bir cevap verilece¤i ayr›catekrar görüflmek istedikleri yan›t›n›ald›klar›n› anlatt›.bu yüzden kanunlar›n de¤iflmesigerekti¤ini, yoksa kendilerinin cezal›duruma düflece¤ini bu anlamdaelinden gelen her fleyi yapaca¤›n›yetkililere bunu iletece¤ini söyleyerekdilekçelerimizi ald›. Biz debizi d›flarda bekleyen arkadafllaragöüflmemiz hakk›nda bilgi vererekbu iflin takipçisi olaca¤›m›z› ve sonunakadar mücadele edece¤imizisöyleyerek eylemimizi bitirdik.***HAKKIMIZI ALANAKADAR...Halk Cepheli: Bizim olan› almakiçin sloganlar›m›zla halaylar›-m›zla ve tüm hakl›l›¤›m›zla ‹stanbulBüyükflehir Belediyesi’nin önündeydikbugün. Çoluk çocuk hep berabergelmiflti aileler. Bu görüntükampanyan›n sahipleniliflinin en güzelgöstergesiydi. Etraftan geçenlerinhemen dikkatini çekiyorduk burenklili¤imizle. Ellerine kampanyam›z›anlatan bildirilerimizi verdi¤imizdeve niçin orada oldu¤umuzuanlatt›¤›m›zda ulafl›m sorununun nekadar yak›c› oldu¤unu gördük birkez daha. “Ben de çocuk okutuyorum,zordur bilirim. Çok güzel birfley bafllatm›fls›n›z yan›n›zday›z çocuklar”diyip bizimle bir arada duraninsanlar oldu. Belediyeyle görüflmes›ras›ndaki bekleyiflte çekilenhalaylardaki coflku ve sloganlar at›-l›rken ki seslerin gürlü¤ü “‹stiyoruzAlaca¤›z” slogan›n›n iddias›n› yans›t›yordu.Dost düflman duydu kihakk›m›z› alana kadar yakalar›n› b›-rakmayaca¤›z.Say›: 185ÜCRETS‹Z ULAfiIM 15


‹stanbul’da halk toplant›lar›Antalya’da eylem‹zmir’de imza standlar›Elaz›¤’da eylem, standKars’ta imza standlar›Kastamonu’da imzastandlar›‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Antalya, Elaz›¤...Talebimizin Takipçisiyiz!“‹stiyoruz Alaca¤›z” demek biriddiad›r. Kararl›l›kt›r. Hak alma mücadelesive iradesidir. Bu kararl›l›-¤›n elbette bir temeli vard›r. Halkbir talebi sahiplendi mi onun içingereken iradeyi de gösterir.Halk Cephesi’nin bafllatm›fl oldu¤ubu kampanya her fleyden öncebunun vurgusudur.Halk Cephesi’nin “Ö¤rencilereÜcretsiz Ulafl›m ‹stiyoruz Alaca¤›z”kampanyas› geçen hafta yap›lanhalk toplant›lar›yla devam etti. Kimiyerlerde iki kez yap›ld› toplant›-lar. Bu talep halkla tart›fl›ld›, konufluldu.Okmeydan›, Nurtepe, Armutlu,Gazi, Alibeyköy, Ba¤c›lar, Esenler,Esenyurt, Bahçelievler ve dahabirçok mahallede yap›lan halk toplant›lar›nda“‹stiyoruz Alaca¤›z”tart›fl›ld›.➜ 10 Haziran günü KüçükarmutluCemevi’nde ö¤rencilere ücretsizulafl›m hakk›yla ilgili bir halktoplant›s› yap›ld›. Duvarlar›na “‹stiyoruzAlaca¤›z Hakl›y›z Kazanaca-¤›z-Halk Cephesi” pankart›n›n vekampanya afifllerinin as›ld›¤› salonungiriflinde de kampanyayla ilgilibir karikatür sergisi aç›ld›. Ö¤retmen,ö¤renci ve bir velinin söz ald›-¤› toplant›da belediyelerin halkahizmet etmek zorunda oldu¤una,bunun lütuf de¤il, belediyelerin görevioldu¤una, ihtiyaçlar›m›z› karfl›-lamak zorunda olduklar›na de¤inildi.Toplant›ya 75 kifli kat›ld›.Küçükarmutlu halk›, 10 Hazirangünü, ücretsiz ulafl›m talepleriniiletmek ve bunun için toplad›klar›imzalar› vermek için Sar›yer Belediyesi’ylegörüfltü. Mahalle halk›n›temsilen 33 kiflinin oluflturdu¤u heyetiSar›yer Belediye Baflkan› fiükrüGenç karfl›lad›. Heyet, ö¤rencilerinen do¤al hakk› olan ücretsiz ulafl›mhakk›n›n sa¤lanmad›¤›n›, bununiçin ö¤rencilerin ve velilerininçok büyük s›k›nt›lar yaflad›¤›n›, busorunu çözmek için yap›lan kampanyay›anlatt›. Ücretsiz ulafl›m içinimza topland›¤›n›, bu imzalar›n belediyelereve 18 Haziran’da da ‹stanbulgenelinde toplanan imzalar›nBüyükflehir Belediyesi’ne götürülece¤inisöyleyerek, bu soruna ve talebekarfl› Sar›yer Belediyesi’ninyaklafl›m›n› ö¤renmek istediler..Belediye baflkan› fiükrü Genç, ö¤rencileriçin ulafl›m sorununu çözebileceklerini,servis sa¤layabilecekleriniifade etti. Ve “‹ETT’lerin ücretsizolmas› konusunda BüyükflehirBelediyesi’nden sonuç ç›kmazsada, kendilerinin servis sa¤lama konusundayard›mc› olacaklar›n›, busorunu çözebilecek imkanlara sahipolduklar›n›, gerekirse sponsor bilebulabileceklerini söyleyerek, “görüflmeleredevam edelim, kap›m sizeher zaman aç›k” dedi.Ayn› gün Gazi Mahallesi'nde detoplant› vard›. Halk›n, haklar›n› ancakdirenerek örgütlü mücadeleederek kazanabilece¤inin vurguland›¤›konuflmalarda, kampanya çal›flmalar›boyunca karfl›lafl›lan s›k›nt›-lar anlat›ld› ve insanlara kampanyay›anlatman›n ve ikna etmenin öneminevurgu yap›ld›. 50 kiflinin kat›ld›¤›toplant› yaklafl›k 1 saat sürdü.11 Haziran’da Okmeydan›Mercan Dü¤ün Salonu’nda yap›lantoplant›ya ise 130 kifli kat›ld›. Toplant›dayap›lan konuflmalarda kampanyaçal›flmalar› s›ras›nda halk›nyaflad›¤› yoksullu¤a bir kez daha tan›kolundu¤u, halk› bilgilendirmenin,onlar› örgütlemenin ve mücadeleniniçine katman›n gereklili¤iifade edildi. Ö¤renci, veli, esnaf veö¤retmenlerin söz ald›¤› toplat›da,yaflad›klar› sorunlar› anlatan halk,sorunun herkesin sorunu oldu¤unuve herkesin destek vermesi, mücadeleetmesi gerekti¤i anlat›ld›.Nurtepe’de 11 Haziran günüyap›lan halk toplant›s›na ise 78 kiflikat›ld›. Kardefller K›raathanesi'ndeyap›lan toplant›da söz alan ö¤rencivelileri, gasp edilen ulafl›m haklar›-n› almak istediklerini, bunun içindekampanyay› sonuna kadar destekleyecekleriniifade ettiler.Alibeyköy’de 10 Haziran günü,Eyüp Haklar Derne¤i’nde yap›lanhalk toplant›s›nda kampanyahakk›nda bilgi verildi. Dersimli bir16 ‹ST‹YORUZ ALACA⁄IZ 21 Haziran 2009


anne, k›z›n›n üniversiteyi kazand›-¤›n› ancak maddi durumlar›n›n kötüolmas› dolay›s›yla çok zorland›¤›n›söyleyip bu kampanyay› desteklerinidile getirdi. Kampanya hakk›ndabilgi veren Ali Tafl toplant›ya kat›-lan herkese 18 Haziran’da ‹stanbulBüyükflehir Belediyesi önüne ça¤›rd›.Ba¤c›lar’da, Karanfiller KültürMerkezi’nde yap›lan toplant› ise 13Haziran’da gerçekleflti. Ço¤unlu¤unukampanya çal›flmalar› s›ras›ndayeni tan›fl›lan insanlar›n oluflturdu-¤u 72 kiflinin kat›ld›¤› toplant›da,ilk olarak mahallede yürütülenkampanya çal›flmalar› hakk›nda bilgiverildi. Kampanya çal›flmalar›yürüten Halk Cepheliler konuflmalar›ndamahallede bafllat›lan kampanyan›nhalk taraf›ndan olumlukarfl›land›¤›n›, herkesin ayn› sorunlar›yaflad›klar›n›, baz›lar›n›n da“e¤itimlerini sürdürmeleri için ilkçaba göstermesi gereken devlet de-¤il midir?” diye sorduklar›n› dilegetirdi. Daha sonra mahallede ö¤retmenlikyapan sanatç› Ercan Ayd›nda bir konuflma yaparak “herfleyden önce örgütlenmemiz gerek.E¤er birlik ve beraberlik içerisindeolursak hakl›l›¤›m›z› kabul ettirir,haklar›m›z› al›r›z” dedi.Bahçelievler Özgürlükler Derne¤i’ndegerçeklefltirilen toplant›daise dernek baflkan› Derya Talay konuflarakkampanyan›n asl›nda örgütlenmenin,örgütlü mücadeleninönemini dikkat çekti¤ine de¤indi.Ö¤renciler ad›na konuflan BurcuGürenin ise, kampanya sürecindehalktan olumlu tepkiler ald›klar›n›ve destek verdiklerini ifade etti.Halk Cephesi’nin ö¤rencilereücretsiz ulafl›m talebiyle yürüttü¤ü“‹stiyoruz Alaca¤›z” kampanyas›kapsam›nda gerçeklefltirdi¤i halktoplant›lar›ndan biri de 13 Hazirangünü, Esenler’de yap›ld›.Esenler Haklar Derne¤i’nde yap›lantoplant›da, ulafl›mda sorun yaflayanve çözüm için yap›lmas› gerekenleritart›flan ö¤renci, ö¤retmenve ö¤renci ailelerini temsilen birerkifli konuflmac› olarak kat›ld›. 30 kiflininkat›ld›¤› toplant›da gençli¤insorunlar›na sahip ç›kmas› üzerineduruldu.13 Haziran’da, Esenyurt ÖzgürlüklerDerne¤i’nde yap›lan ve “‹stiyoruzAlaca¤›z Hakl›y›z Kazanaca-¤›z” pankart›n›n aç›ld›¤› toplant›da,bir üniversite ö¤rencisi, bir lise ö¤rencisive bir veli konuflmac› olarakkat›ld›. Toplant›ya konuflmac› olarakkat›lan bir ö¤renci annesi deokul ulafl›m›na ay›rd›¤› paray› çocu-¤unun daha iyi bir e¤itm almas› içinkulanmak istedi¤ini, bu kampanyan›ndesteklenmesi gerekti¤ini, kendisininde oturdu¤u sokakta ve çal›flt›¤›ifl yerinde imza toplad›¤›n›ifade etti.Gülsuyu Heykel Dura¤›’nda vepazar giriflinde aç›lan imza standlar›nda,ö¤rencilere ücretsiz ulafl›mtalebini dile getiren dilekçeleri imzalayanGülsuyu halk›, ö¤rencigençli¤in hakl› taleplerini destekledikleriniifade etti.10 Haziran pazar giriflinde, 13ve 14 Haziran günleri de GülensuHeykel’de “okul servisi ücreti soygununason” slogan›yla stand açanHalk Cepheliler, okullar›n sona erdi¤inifakat ö¤rencilerin ulafl›m sorunundi¤er e¤itim dönemlerinde dedevam edeci¤ini, bu hakk›n mutlakauygulanmas› gerekti¤ini vurgulad›lar.Halk Cephesi üyeleriAntalya’da toplad›klar› imzalar›12 Haziran günü Antalya BüyükflehirBelediyesi’ne vererek taleplerinintakipçisi olacaklar›n› dile getirdiler.Eylemde aç›klama yapan MizginYaman “Bizler ö¤renciyiz ve bugünkarne ald›k. Sizlere hangi koflullardaokudu¤umuzu ve karne ald›¤›m›-z› duyurmak için buraday›z. Bizimbabalar›m›z inflaatlarda ifl buldukçaçal›flabilen insanlar. Annelerimiz iseseralarda. Babas› ifl bulabilen arkadafllar›mise en az 45 TL’den bafllayanservislerle okula gidiyor. ‹fltebütün bir y›l boyunca bu flartlardaokula gidip geldik. ‹flte bu flartlardabizler karne ald›k. Gelecek y›l ayn›flartlarda okulumuza gidip-gelme-BahçelievlerEsenlerAlibeyköyEsenyurtSay›: 185‹ST‹YORUZ ALACA⁄IZ 17


Okmeydan›AntalyaKarsElaz›¤mek için de buraday›z.”Eylemden sonra komite toplanan1200 imzay› Büyükflehir Belediyesi’neteslim ederek “Bu talebimizdekararl›y›z. ‹mzalar› verdikten sonrada geliflmeleri ailelerimizle birliktetakip edece¤iz” dedi.Elaz›¤ Halk Cephesi 11 Hazirangünü Postane Meydan›’nda "‹stiyoruzAlaca¤›z" kampanyas›yla ilgiliimza stand› açt›. Halka yönelik konuflmayapan Halk Cepheliler "Ücretsizulafl›m hakk›m›zd›r insanlar›-m›z asgari ücretle zar zor geçinirkenbir de servis paralar› ailelereçok büyük masraf olmaktad›r en temelhakk›m›z olan ücretsiz ulafl›mhakk›m›z› istiyoruz. Servis soygununason verilsin" dediler.Halk›n yo¤un ilgiyle karfl›lad›klar›Halk Cepheliler’e "Biz de sizinyan›n›zday›z zaten ald›¤›m›z maaflortada, servisler çok pahall› ö¤rencilerimizücretsiz gidip gelse ne güzelolur" diyerek desteklerini sundular.stand›nda 400 adet imza topland›.12 Haziran günü Postane Meydan›nda“Ö¤rencilere Ücretsiz Ulafl›m‹stiyoruz. Alaca¤›z” pankart›açarak taleplerini bir kez daha hayk›rd›lar.Kampanyan›n taleplerinindöviz olarak tafl›nd›¤› aç›klamadaGüliz Yaz›c›o¤lu “dilenci de¤ilizOKMEYDANIKAPTANPAfiA L‹SES‹‹stanbul’da Kaptan Pafla(HalilR›fat Pafla) Lisesi’nde Liseli Gençlikbir oto h›rs›zl›¤›n› önledi. “ÜcretsizUlafl›m ‹stiyoruz-Alaca¤›z”kampanyas›n›n kufllamalar›n› okulunç›k›fl›nda yapan Liseli Gençliküyeleri bu arada Cuma namaz› içingelenlerden birinin arabas›n›n cam›n›nk›r›ld›¤›n› gördüler. Hemençevrelerindeki arkadafllar›na haberverip h›rs›z›n yan›na gittiler. 20-25liselinin üzerine geldi¤ini görenh›rs›z b›çak çekti. Liseli Gençliküyeleri ellerindeki tafl ve soda fliflelerinih›rs›za atmas›yla h›rs›z kaçt›.Halil R›fat Pafla Mahallesi’ndenPERPA ‹fl Merkezi’nin arka sokaklar›nakadar kovalanan h›rs›z arasokaklarda kayboldu. Liseli Gençlikdaha sonra cam› patlat›lan araban›nyan›na gidip sahibini bekledive olanlar› anlatt›.Liseli Gençlik karnelerin al›naca¤›gün de kampanya çal›flmalar›-na devam etti. Kaptan Pafla (HalilR›fat Pafla) Lisesi’nde okulun önbahçesinde ve ç›k›fl›nda 2000 kufllamayap›ld›.FAT‹H C‹BAL‹ L‹SES‹Liseli Gençlik, Fatih Cibali Lisesiö¤rencilerinin karne almak içinokulun bahçesinde bekledikleri s›-rada, yaklafl›k 1000 adet kufllamayapt›.halk›z” vurgusu yapt›. Eylem bittiktensonra toplanan imzalar HalkCephesi taraf›ndan belediyeye götürüldü.Kars Gençlik Derne¤i Giriflimliö¤renciler 12-13 Haziran günleri‘‹stiyoruz Alaca¤›z’ kampanyas›için imza toplay›p; Kars’›n birçokyerine kufllama ve pullama yapt›lar.13 Haziran günü toplad›klar› imzalarlave kahvehanelerde yap›lankonuflmalarla halk› kampanya hakk›ndabilgilendiren Gençlik Derne¤igiriflimli ö¤renciler, halktan olumlutepkiler ald›.Kastamonu Gençlik Derne¤i giriflimliö¤renciler 10 Haziran günüK›flla Caddesi’nde kampanyay› halkaanlatmaya ve imza toplamayadevam ettiler. Kasab›, esnaf›, ö¤retmeni,ö¤rencisi imza metnini geriçevirmeyip, destek olduklar›n›, sonucunolumlu olmas›n› istediklerinidile getirerek imzalad›lar.Halk Cepheliler ‹zmir Kemeralt›Giriflinde 17 Haziran’da imza masas›açt›. Polis halk›n ilgisinden rahats›zoldu ve stand açmak için izinka¤›d›n›z var m› sorup insanlar› terörizeetmeye çal›fl›nca bir amca"ver o¤lum isterse beni tutuklas›nlarbu hakl› bir fley ben imzalayaca-¤›m" diyerek halk›n sahiplenmesinebir örnek oldu.18 ‹ST‹YORUZ ALACA⁄IZ 21 Haziran 2009


5. BölümDört say›d›r özetlemeye çal›flt›¤›m›z devrimcibas›n›n savafl›nda bu bölümde Yürüyüfl’egelmifl bulunuyoruz.1. Bölümde A¤ustos 1978’de yay›nlananDev-Genç’i, 1980 Mart›nda yay›nlananDevrimci Sol’u ve 1986 Aral›k’›nda devrimcibas›n mevzisinde yeni bir dönemi bafllatanYeni Çözüm sürecini anlatarak bafllam›flt›k.‹kinci bölümde 1990 bafllar›nda yay›nlanan15 Günlük ve haftal›k Mücadele’nindört y›l› aflk›n mücadele öyküsünü anlatt›k.Üçüncü bölümde, “kavgan›n sesi”Kurtulufl’u, “Vatanseverlerin sesi” Vatan’›,dördüncü bölümde de “tüm kavgalar›nanas› olan Ekmek ve Adalet Kavgas›’n› yazanEkmek ve Adalet dergisinin yay›n kavgas›-n›n bir kesitini anlat›k.***Devrimci Bas›nMevzisinde25 Mart 2002’den 15 May›s2005’e kadar üç y›l› aflk›n bir süreyay›nland› Ekmek ve Adalet.Ekmek ve Adalet’in yay›nlanmas›ndançok k›sa süre önce 11 Eylül2001’de ABD’nin ekonomik veaskeri karargahlar›na (‹kiz Kulelerve Pentagon’a) yönelik feda eylemlerigerçekleflmiflti. Onun bir günöncesi ise ülkemizde devrimci hareketinbir militan›n›n feda eyleminetan›k olundu¤u gündü. Bu eylemlerdünyadaki açl›k, yoksulluk, emperyalistkuflatma ve zulüm üzerine yo-¤un bir tart›flmay› beraberinde getirmiflti.‹flte Ekmek ve Adalet’in yay›nsüresi boyunca en çok yo¤unlaflt›¤›konulardan biri bu oldu.Özellikle “feda” konusunda burjuva,küçük burjuva çarp›tmalara karfl›yo¤un bir ideolojik mücadele yürütüldü.Yine bu çerçevede bir çokyaz›da “fliddet” ve “terör” sorunutart›fl›ld›.Bunun d›fl›nda dönemin, mücadeleninözgünlükleri çerçevesindeEkmek ve Adalet’in sayfalar›ndayer verilen çeflitli sabit köfleler vebölümlerle, mücadelenin ihtiyaçlar›nacevap verilmeye çal›fl›l›yordu.“Yoksul” ve “Emperyalist Zulüm”bu köflelerden ikisiydi. Kiyoksulluk ve zulüm, asl›nda dünyan›ntemel iki gündemiydi. Solun birkesiminde ise “yoksulluk edebiyat›yapmama” ad›na, yoksulluk gündemdenç›kar›lm›flt›. Ekmek veAdalet, soldaki bu çarp›kl›¤a nefltervuruyordu bir bak›ma.Derginin dikkat çeken köflelerindenbiri de “Ayn› Safta” ad›n› tafl›-yan bölümüydü. Bu bölümde özellikle,solun, halk güçlerinin birli¤i,bu birli¤in önünde engel olan zaaflarele al›n›yor, köfle, solda pek deitibar edilmeyen ideolojik mücadelenin›srarla sürdürüldü¤ü bir bölümoluyordu.Ekmek ve Adalet’in yay›nland›-¤› dönemin hemen hemen de¤iflmeyengündemlerinden biri de, AB’yeuyum paketleri, AB’le görüflmeler,pazarl›klar idi; AB’cili¤in revaçtaoldu¤u bir dönemdi. Buna ba¤l› olarakAB’nin ne getirip götürece¤i veAB’cilik de Ekmek ve Adalet sayfalar›ndas›kl›kla yer verilen konulardanbiri oldu.Ve elbette Büyük Direnifl, Ekmekve Adalet’in de de¤iflmeyengündemi olmaya devam etmiflti.Abdi ‹pekçi’deki direnifl yaz›ld› güngün.. Tutsaklar cephesindeki geliflmelerise bu kez “HÜCRELER‹ YI-KACA⁄IZ” adl› bir köfleden aktar›-l›yordu okurlara.15 May›s 2005: BirHoflçakal›n ve Bir Merhaba“Sevgili okurlar›m›z, yeni birmerhaba için flimdilik hoflçakal›ndiyoruz. Ekmek ve Adalet, 3 y›l›aflan yay›n hayat›na bu say›yla birlikteson veriyor.” diyordu Ekmekve Adalet’in 15 May›s tarihli say›-s›nda ve flöyle devam ediyordu:“Ekmek ve Adalet 165 hafta boyuncaher hafta okurlar›n elinde oldu.Biz, bürolar›m›z kuflatma alt›ndaiken dergimizi ç›karman›n gurunuyaflad›k. Okurlar›m›z bask›na talanau¤ram›fl, komplolara maruzkalm›fl, Ekmek ve Adalet’in yine debayilerde, bürolarda olmas›ndanonur duydular ve daha çok sahiplendilerdergimizi.Gerçe¤in mevzisinde kavgam›zsürüyor. Türkiye halk›, ba¤›ms›zl›k,demokrasi, sosyalizm yürüyüflünüsürdürüyor. (...)Sevgili okurlar›m›z, üç y›ll›k yürüyüflümüzdebayra¤› devretme zaman›geldi. Bir baflka merhabadabuluflmak üzere flimdilik hoflçakal›n.”(say›:158)22 May›s 2005YürüyüflBa¤›ms›zl›k DemokrasiSosyalizm ‹çinBayra¤› Yürüyüfl devralm›flt›flimdi.Emperyalizm ne kadar güçlüolursa olsun, hangi geliflmifl silahlarasahip olursa olsun kendi vatan›için direnen bir halk›n gücü karfl›-s›nda “ka¤›ttan kaplan”d›r. En büyükgüç, halk›n gücüdür.Emperyalizmin “küreselleflme”diye adland›rd›¤› süreç, dünya halklar›n›yoksullu¤unu ve dünya çap›ndakiadaletsizli¤i ola¤anüstü boyutlardabüyütmüfltü.Say›: 18523 YIL 19


1990’lar›n bafl›nda yarat›lanbeklentilerin gerçek olmad›¤› art›kçok aç›kt›; “tek kutuplu dünya”,adalet, eflitlik getirmek bir yana, onlar›daha da büyütüyordu. “Sosyalizmöldü, en iyisi kapitalizm” diyeözetlenebilecek emperyalist propaganday›nesnel olarak çürütüyordudünya gerçe¤i. Emperyalizmin de-¤iflti¤ine dair teoriler iflas etmiflti.Ve insanl›¤›n gündemi, kurtulufluyine ba¤›ms›zl›k, demokrasi vesosyalizm’deydi..‹flte Yürüyüfl; halklar›n emperyalizme,faflizme teslim olmad›¤›fakat, çözümün nerede oldu¤ununda mu¤laklaflt›r›lm›fl oldu¤u bir dönemde,bu hedefi yani halklar›n sorunlar›n›nçözüm yollar›n› öne ç›-karma amac›yla yay›n hayat›na bafllad›.Birinci say›s›n›n kapa¤›nda“emperyalistlerden, iflbirlikçilerden,sömürü ve zulümden kurtulman›ntek yolu DEVR‹MC‹ HALK‹KT‹DARI” diyerek iflte o çözümeiflaret ediyordu.Halk›m›z›n bütün sorunlar› ortayerde duruyor. Oligarflinin halk›nsorunlar›n› çözmek gibi bir kayg›s›yok zaten. Dolay›s›yla halk›n sorunlar›n›nçözümü, halk›n gündemidir.Halktan yana olan, halka önderlikiddias›nda olanlar›n gündemidir;Yürüyüfl bu anlay›flla ç›kt›:“Burjuvalar, reformist, parlamenteristhiçbir güç, ba¤›ms›zl›k,demokrasi, ulusal sorun, toprak sorunu,adaletsizlik, yoksulluk, gibidevasa sorunlar› çözemez, bu ekonomik,siyasi tabloyu de¤ifltiremez.Biz de¤ifltiririz.(...) Düzen partileri çözemez, buiddiaya, kararl›l›¤a sahip olmayanlarçözemez dedik; hep do¤ruland›.Biz çözeriz diyoruz, çözümümüzünanahtar› üç kelime: Ba¤›ms›z, Demokratik,Sosyalist Türkiye’yi kuracakolan Devrimci Halk ‹ktidar›.”Yürüyüfl 5 y›l boyunca sayfalar›ndaba¤›ms›z demokratik sosyalistTürkiye’ye nas›l ulafl›laca¤›n› yazd›.ABD, AB emperyalizmine belba¤land›¤›, ba¤›ms›zl›¤›n, demokrasi,hak ve özgürlükler için emperyalistlerinumut olarak görüldü¤ü,s›n›f savafl›m›nda tümkavramlar›n ters-yüzedildi¤i bir süreçte herfleyi yeni bafltan anlatt›.Devrimi anlatt›, sosyalizmianlatt›, s›n›flar›anlatt›, toplumlar›anlatt›, emperyalizmi,kapitalizmi, burjuvaziyi,proletaryay› anlatt›,proletaryan›n ideolojisinisosyalizmi anlatt›.Ama bunlar› yaparken,hiçbir zaman halk›nanlayamayaca¤›kuru, teorik bir dergi olmad›. Teoriyihalk›n anlayabilece¤i sadeliktehayat›n içinde, güncelle bütünlefltirerekanlatmaya çal›flt›. Dergininbütünü bu anlay›flla yaz›lmakla birlikte,Hayat›n ‹çindeki Teori adl›bölümüyle bunu düzenli, sürekli bire¤itime çevirdi. (Yürüyüfl’te, yaklafl›küç y›l süren bu bölümde yay›nlananyaz›lar, geçti¤imiz y›l›n sonunda–2008 Aral›k– kitaplaflt›r›ld›.)Halk›n gündeminde ne varsa Yürüyüflonu, devrimci bir bak›fl aç›s›ylasayfalar›na tafl›d›. Karfl›-devrimcephesindeki geliflmeleri de¤erlendirdi.Ve her sat›r›yla, her say›s›ylaba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizmmücadelesini büyütmeye çal›flt›.Bunun bedeli biliniyordu elbette.Ferhat, s›rt›ndan vuruldu¤undaYürüyüfl vard› elinde... Engin,gözalt›na al›n›rken, Yürüyüfl’ünsesini hayk›r›yordu sokaklarda.Yürüyüfl’e Sald›r›lar:Bu yaz› dizisinde bir kez dahasomut olarak göründü¤ü gibi, devrimcibas›na yönelik sald›r›lar hiçbirdönem eksik olmad›; sald›r›lar›nbiçimi, yo¤unlu¤u zaman zamande¤iflti ama sald›r› kesilmedi.Yürüyüfl’e yönelik sald›r›lar›nen yayg›nlar›ndan biri, yaz›lar› hakk›ndaaç›lan davalar oldu. Dergininhemen her say›s›na flu veya buyaz›dan dolay›, dava aç›ld›.‹flkenceciler bu kadarla yetinemezlerdielbette; önceki dergilerdede s›kl›kla yafland›¤› gibi, Yürüyüfl’ünkap›s›na da balyozlarla, betonk›r›c›larla, özel timlerle dayand›lar.Temel Haklar Derne¤inin “fuhuflave yozlaflmaya karfl›” yürüttü¤ükampanyay› engellemek için‹stanbul polisinin 7 Aral›k 2007’de‹stanbul’daki tüm Temel Haklar veÖzgürlükler derneklerine karfl› gerçeklefltirdi¤isald›r›larla ayn› gün,Yürüyüfl’ün Beyo¤lu’ndaki bürosuve teknik ifllerinin yap›ld›¤› OzanYay›nc›l›k da polis sald›r›s›na u¤rad›.Bürolara geldiklerinde ellerindearama izni yoktu. Kap›lar› ve duvarlar›k›r›p içeri girdikten 4-5 saatsonra ‹stanbul ACM’den arama izniç›kart›p getirmifllerdi. Önce bas, k›r,dök, talan et, sonra yasalara uydur!Karfl›lar›ndaki devrimci bas›nolunca, her fley mübaht›! Bu bask›ndaYürüyüfl çal›flanlar› gözalt›naal›nd›ktan sonra da büro talan edildi.Sokaklarda Yürüyüfl’ünSesi... Ve Ferhatlar,Enginler...Oligarfli Yürüyüfl’ün sesini kesmekiçin her yola baflvurdu ve baflvurmayada devam ediyor. Fakatbunu karfl›, Yürüyüfl okurlar› da oligarflininsald›r›lar›na Yürüyüfl’ü dahafazla sahiplenerek cevap verdiler.Sahiplenmenin bu dönemdekien bariz göstergelerinden biri, flehirflehir, semt semt, sokak sokak yap›-lan Yürüyüfl tan›t›m ve sat›fllar›oldu. Giderek istikrar kazanan, giderekdaha sistemli hale gelen Yürüyüflsat›fllar›, bugün binlerce Yürüyüfl’ühalka ulaflt›r›yor.Oligarflinin polisi, çeflitli flehirlerdebu yasal, meflru, demokratiksat›fllar› engellemeye çal›flt›, ama20 23 YIL 21 Haziran 2009


Onlar, canlar›n›verdiler busayfalara..‹stanbul Kurtuluflmerkez bürosu çal›flan›Sultan Y›ld›z, Vatandergisi çal›flan›Hasan Hüseyin Boyraz,Vatan Zonguldakbüro temsilcisiU¤ur Bülbül, Ekmekve Adalet’in çal›flanlar›ndanKevser M›rzak,Devrimci GençlikAnkara TemsilcisiMustafa AKTAfi, ÜlkemizdeGençlikMuhabiri Özlem DU-RAKCAN, ÜlkemizdeGençlik Çal›flan›Semiran POLAT,Devrimci GençlikDergi, Yoksul Halk›nGücü Yaz› iflleri MüdürüYemliha KAYA,Yoksul Halk›n Gücüçal›flan› R›za GÜNEfiER,Kültür SanattaTav›r Dergisi Ayçe‹dil ERKMEN...Yürüyüfl okurlar› bu sald›r›lara dakararl›l›kla cevap verdiler.Oligarflinin polisini en çok rahats›zeden, tüm sald›r›lara ra¤menYürüyüfl’ün, meflru bir flekilde ‹stanbul’un,Anadolu’nun merkeziyerlerinde, emekçi halk›m›z›n aras›nda,yoksul gecekondu mahallelerindetoplu halde ve kap› kap› dolafl›larakhalka ulaflt›r›lmas›yd›. Bunoktada okurlar›m›z›n toplu dergisat›fllar›na sald›rm›fl, hatta silah kullanm›fllard›r.Bu sald›r›lardan birindeBahçelievler’de dergi da¤›t›m›esnas›nda polis genç Yürüyüfl okuruFerhat Gerçek’i s›rt›ndan vurarakfelç etti. Yürüyüfl okurlar›, Ferhatiçin adalet isteyen eylemleriyle dikildilerbu kez polisin karfl›s›na.Polis, Ferhat için adalet isteyenYürüyüfl okurlar›n›n eylemlerine dedefalarca sald›rd›. Bu eylemlerdenbirinde elinde Ferhat Gerçek’in dövizinitafl›yan Engin Çeber gözalt›-na al›n›p tutukland›. Engin, ‹stinyePolis Karakolu ve Metris Hapishanesi’ndeiflkenceyle katledildi.Ve fakat, tüm bunlara ra¤menYürüyüfl flimdi Ferhatlar’›n, Enginler’insesiyle yank›lan›yor mahallelerde,caddelerde, sokaklarda.Yürüyüfl’ün meflruluk savafl› bedellerödenerek kazan›ld› ve kuflku yokki, bu meflruluk, mahallelerde, meydanlarda,sokaklarda, okullarda,fabrikalarda, iflyerlerinde, Yürüyüfl’ünhalka ulaflt›r›ld›¤› her yerde,gerekti¤inde yeni bedeller ödenereksavunulacak.‹deolojik Mücadelede veTecrite Karfl› MücadeledeYürüyüflYürüyüfl’ün ilk say›s›nda bir habervard›: “Yoldafllar›m›z düflünceleriyleyaflayabilsin diye, Halk›m›zözgür, vatan›m›z ba¤›ms›z olsundiye ÖLÜME YATTILAR!”Haberin üzerinde Serdar Demirel’in,Fatma Koyup›nar’›n, FarukKad›o¤lu’nun resimleri vard›.9 May›s’ta al›nlar›na k›z›l bantlar›n›takan 12. Ölüm Orucu Ekibidireniflçileriydiler onlar. Bugün art›küçü de flehit.Yürüyüfl gün gün yazd› onlar›ndirenifllerini. Sonra, üçünün de flehitli¤iniyazd› sayfalar›nda. Koyup›nar’›n“ben son olay›m” hayk›r›-fl›n› yazd› bafll›klara.Yürüyüfl’ün 5 y›ld›r de¤iflmeyensayfalar›ndan biri de “TECR‹T-TEN HABERLER” sayfas›d›r.Herkes gündeminden ç›karsa da,Yürüyüfl tecrite dair geliflmeleri sürekliyazmaya devam etti. “Tutsaklar›n›unutan bir halk›n kendineihanet etmifl olaca¤›”n› unutmad›.Yürüyüfl’ün de kendine özgü bölümleri,köfleleri vard›; bunlar 5 y›ll›kyay›n süreci içinde zaman zamande¤iflimlere de u¤rad›lar.Halk›n Cephesi, Yürüyüfl’ünköflelerindenbiriydi. ‹lk say›da“Muhalefet Cephesi’Nas›l Gerçekleflir?”sorusuna cevap aranm›flt›köflede. Ayn› aray›flve ayn› amaç hepsürdü. Tüm olumsuzlukve yetersizliklere karfl›n,Yürüyüfl, halk güçlerininemperyalizm vefaflizm karfl›s›ndaki birli¤inisavunurken, soldakiyanl›fll›klar, çarp›kl›klarkarfl›s›ndaelefltirisini de tereddütsüzsürdürdü.Yürüyüfl’ün bir süreyay›nlanan köflelerinden biri de“Kapitalist batakl›k”t›. Yozlaflman›n,yozlaflt›rman›n böylesine yayg›noldu¤u koflullarda önemli birsoruna dikkat çekiyordu. Siyasette‹lke, Sorunlar Çözümler, Gençli-¤in Kürsüsü, Haf›za ve Day›’n›nflehit düflmesinden sonra yay›nlanmayabafllanan “Ö¤retmenimiz”Yürüyüfl’ün di¤er bölümleri olarakBa¤›ms›zl›k, Demokrasi, Sosyalizmiçin mücadelenin de¤iflik sorunlar›-n›, farkl› boyutlar›n› ele ald›lar... Vealmaya devam ediyorlar.Bitirirken:Devrimci bas›n alan›nda 23 y›ll›kdifle difl sürdürülen bir mücadele.Büyük bedeller pahas›na kazan›lanbir mevzi. 23 y›l gösteriyor ki, bumevziden hiçbir güç devrimcilerisöküp atamaz.Bu yaz› dizimizde devrimci yay›nc›l›¤›n23 y›ll›k mücadelesinink›sa bir özetini aktarmaya çal›flt›k.Dergilerimizin, gazetelerimizinher birine büyük emekleri geçen,emeklerinin ötesinde, cüretleriyle,kararl›l›klar›yla ve canlar›yla devrimcigazetecili¤in ne oldu¤unuherkese ö¤reten onlarca devrim flehidivar bu tarihte. Anadolu’nundört bir yan›nda bürolar› onlarcay›ld›r tüm bask›lara karfl›n aç›k tutanlar›nemekleri, fedakårl›klar› var.Bu tarihte, Yürüyüfl’ün fabrikalardaki,gecekondulardaki, liselerdeki,üniversitelerdeki, köylerdeki, hapishanelerdekiokurlar› var. Türkiyehalklar›n›n ba¤›ms›zl›k, demokrasisosyalizm için yürüyüflü devam etti-¤i sürece, Yürüyüfl de yazmaya devamedecek. Yürüyüfl veya baflkabir dergi, kapansa da, bu büyük yürüyüfltebaflka bir dergi bu misyonuyerine getirmeye devam edecek.Umudun sesi, bas›n mevzisindenTürkiye ve dünya halklar›na gerçeklersöylemeye devam edecek.Yürüyüfl, yazmaya devam ediyor.Yürüyüfl sürüyor. Zafere kadar!- bitti -Say›: 18523 YIL 21


5 Y›ld›r Hiç Susmad›k...“UMUDU YAfiATANLARINSES‹Y‹Z”AlibeyköyTam 185 say›d›r umudu yaflatanlar›n ve yar›na tafl›yanlar›n yürüyüflünüanlat›yoruz... Büyük ailemizin umududur her sat›r›m›z...Bu umudu yaymak, halk›m›z›n yüre¤i, eme¤i ve bilinciyle birlefltirmek,5 y›ll›k öykümüzü paylaflmak için sergiler açmaya ve sesimizidalga dalga yaymaya devam ediyoruz.“‹rfan’›n Vuruldu¤u Yerde”Serginin aç›ld›¤› en anlaml› yerlerden birisi 13 Haziran’da AlibeyköySaya Yokuflu’ndayd›. Dergi satarken polis taraf›ndan infazedilen Kurtulufl Dergisi da¤›t›mc›s› ‹rfan A¤dafl’›n vuruldu¤u yerdeaç›lan sergi, onlardan al›nan miras›n ayn› kararl›l›k ve sahiplenmeyledevam etti¤inin kan›t› gibiydi. Sergiyi ziyaret eden Grup YorumKorosu ‹rfan’›n düfltü¤ü yerde türkülerini ‘‹rfanlar ve Enginler’için söyledi.Okmeydan›Ba¤c›larOkmeydan›“Yürüyüflümüz Sürecek”Geçen hafta sergimiz “Yürüyüfl Dergisi 5. Y›l›nda Yürüyüfl'ümüzSürüyor” slogan›yla 14 Haziran’da Okmeydan› SibelYalç›n Direnifl Park›'nda aç›ld›. Serginin haz›rl›¤›n› gören Okmeydan›halk› yard›mc› olmaya çal›fl›rken çocuklar da hemen etraflar›-na doluflmaya bafllad›.Saat 20.00’de yap›lan sergi aç›l›fl›nda konuflan; Okmeydan›Haklar Derne¤i’nden Musa Aykanat; "Yürüyüfl'ün 5. Y›l› dolay›s›ylasergimizi açt›k. Tüm zorluklara, engellemelere ra¤men yürüyüflümüzdevam edecek. Yürüyüflümüz sizlerle beraber devam edecek"dedi. Aysu Baykal ise bir aç›klama yaparak; Yürüyüfl'ü ve 23y›ll›k devrimci bas›n gelene¤ini, bu süreç içerisinde ödenen bedelleridile getirdi. Aç›l›flta mahallelerde Yürüyüfl da¤›t›mc›lar›n›n görüntülerindenoluflan bir sinevizyon gösterimi sunuldu.Gösterimde özellikle Okmeydan› sokaklar›nda yap›lan dergi sat›fllar›ve eylemlerin görüntüleri ilgiyle izlendi. Daha sonra çocuk,genç, yafll› halaylar çekildi, türküler söylendi. Aç›l›fl program› "Yürüyüflümüz5. Y›l›nda" yazan bir pastan›n kesilip parktaki çocuklarada¤›t›lmas›yla sona erdi.“Yüzbinlere Ulaflmal›y›z”Her sergi, her dergi yeni yeni insanlara ulaflt›r›yor sesimizi. Belkikimileri hemen hemen her say›s›n› okumufltur, kimileri eline geçtikçeal›p takip edebilmifltir, belki de hiç okumayanlar vard›r sergiyiizleyenlerin aras›nda. Ulaflt›¤›m›z her yeni insan bizi daha da büyütüyor.Buduygularla mahalle mahalle aç›l›yor sergimiz.Yürüyüfl okurlar› sonra sokak sokak, kap› kap› dolaflarak tümhalk›m›z› Karanfiller Kültür Merkezi’ndeki sergiye davet ettiler. 10Haziran’da Ba¤c›lar Karanfiller Kültür Merkezi’nde sergimizaç›ld›. As›lan afifllerden, da¤›t›l›n el ilanlar›ndan, dergide ç›kan ya-22 YÜRÜYÜfi 21 Haziran 2009


z›lardan sergiyi duyan okurlar›m›z 13Haziran’da yap›lan programa geldilerKaranfiller’e. Programa gelenlerle yap›-lan sohbetlerde “23 y›ld›r kavgan›n gerçe¤insesi olarak halka ulafl›yoruz. Büyümek,daha genifl kitlelere ulaflabilmekdaha fazla sahiplenmekten geçiyor.Misyonumuzun fark›nda olarak iddiam›-z› büyütmeliyiz, her okurumuz bir dergidaha fazla satsa yüzlercemiz yüzbinlereulafl›r›z” vurgular› yap›ld›.Sergi nedeniyle 13 Haziran’dayap›lan programa kat›lan sanatç› ErcanAyd›n ise yapt›¤› konuflmada örgütlenmeninönemine vurgu yapt›, türküleriyledesteklerini sundu.Ard›ndan misafirler sergiyi gezmeye,foto¤raflar› incelemeye, yaz›lar›okumaya geçtiler… Sergide bir de kitapstand› vard›. Direniflleri ve devrimcilerianlatan kitaplar... Kitap stand›n›n önündengeçerken, kitaplar›n fiyatlar›n› sorarakhepsinin al›n›p okunmas› gerekti¤inibirbirlerine söylüyorlard›. Sergiyi izleyenleraras›nda resimlerin parayla sat›ld›¤›n›san›p sat›n almak isteyenler oldu.Sergi, 21 Haziran Pazar gününe kadaraç›k kalacak. 22 Haziran’da iseNurtepe’ye do¤ru yola ç›kacak.Hepimiz BuYürüyüfl’te Var›z!!!Yürüyüfl 5. y›l›na kadar bask›laraengellemelere ra¤men susturulamad›.Ve susturulamayacak. Gerçekleri herzaman yazmaya devam edecekFerhatlar’›n sesi olmaya devamedecek. Yürüyüfl dergisi halk›m›z›nhepimizin sesi oldu¤u için y›llarcagördü¤ü bask›ya ra¤men hala ayaktave dimdik. Halk›m›z›n sesini duyuranbir dergi oldu¤u içinsusturamayacaklar. Buna kimseningücü yetmeyecek. 5. y›l› sadece birbafllang›ç, bu yürüyüfl devam edecek.Demokrasinin, özgürlü¤ün ve adaletinoldu¤u bir dünya olana kadar buyürüyüflü kimse durduramayacak. 10y›llara bile s›¤mayaca¤›na inan›yorumhepimiz bu yürüyüflte var›z.(Ba¤c›lar Karanfiller KültürMerkezi’nde aç›lan sergiyi ziyareteden bir gencin duygu ve düflünceleri)Yürüyüflümüz SürüyorBask›nlara, gözalt›lara, tutuklamalara, katliamlara ra¤men 23 y›ll›kkesintisiz devrimci bas›n mevzisinin temsilcisi olan Yürüyüfl Dergisi’nin5. y›l›na girmesi dolay›s›yla Halk Cepheliler 14 Haziran’da, ‹stanbulTaksim Tramvay Dura¤›’nda bir eylem yapt›lar.“Yürüyüfl Dergisi 5. Y›l›nda Yürüyüflümüz Sürüyor” ve “Ferhat’›Vuranlar Engin’i Katledenler Cezaland›r›lmal›d›r” pankartlar›n›naç›ld›¤› eylemde Melisa Y›ld›r›m taraf›ndan bir aç›klama yap›ld›.Y›ld›r›m aç›klamada kapatmalara, toplatmalara, büro bask›nlar›na, iflkencelere,tutuklama terörüne ra¤men Yürüyüfl Dergisi’nin 5 y›ld›r kesintisizbir flekilde halka ulaflt›r›lmaya devam etti¤ine ve bundan sonra dadevam edece¤ine vurgu yapt›.‹rfan A¤dafl ve Engin Çeber'in foto¤raflar›n›n tafl›nd›¤› aç›klaman›nard›ndan 153 kifli ‹stiklal Caddesi'ne dergimizi tan›tarak sat›fl›n› gerçeklefltirdi.Cadde boyunca derginin tan›t›m›n› yapan Halk Cepheliler birkez daha ‹rfanlar’›n, Ferhatlar’›n, Enginler’in sesinin halka ulaflt›r›lmas›n›nengellenemeyece¤inin göstergesi oldular. Yaklafl›k 1 saat süren dergisat›fl›nda 180 dergi sat›ld›.Yürüyüfl HerYerdeYürüyüfl her yerde halka ulaflmayadevam ediyor. Geçen hafta12 Haziran’da Gemlik’in Hamidiyeve Eflref Dinçer mahallelerinde,13 Haziran’da Mersin’inDemirtafl ve Halkkent Mahallesi’ndeayn› gün Elaz›¤ HastanelerCaddesi’nde, 16 Haziran günüise Malatya’n›n Hamidiye vePaflaköflkü mahallelerinde Yürüyüflokurlar›, önlükleri, megafonlar›ve mücadeleye ça¤r›lar›ylaYürüyüfl dergisinin da¤›t›m› gerçeklefltirdiler.Almanya'n›n Hamburg flehrindede, 12 Haziran günü Yürüyüfldergisinin tan›t›m› ve da¤›-t›m› yap›larak sosyalizm hedefianlat›ld›.Adalet ‹stiyoruzFerhat için Adalet isteyen EnginÇeber'in iflkencede katledilmesindensonra da "Ferhat'› Vuranlar,Engin'i katledenler Cezaland›r›ls›n"talebiyle sürdürülenbas›n aç›klamalar›ndan biri de, 12Haziran’da Kartal'da yap›ld›.Saat 15.30'da Kartal Meydan›'ndabiraraya gelen Halk Cepheliler,"Ferhat'› Vuranlar Engin'iKatledenler Cezaland›r›ls›n-HalkCephesi" yaz›l› bir pankart açt›lar.Ellerinde Engin'in ve Ferhat'›n resimlerinitafl›yan Halk Cephelilers›k s›k "Adalet ‹stiyoruz, Halk›zHakl›y›z Kazanaca¤›z ve Ferhat'›Vuranlar Engin'i Katledenler Cezaland›r›ls›n"sloganlar› att›lar.Eylem 75 derginin halka ulaflt›r›lmas›ylasona erdi.Say›: 185YÜRÜYÜfi 23


‹stanbul Halk›naHesap Vereceksin!Onu, k›sa süre önce Taksim’i“teftifl” edip son sald›r› ve iflkenceemirlerini verirken görmüfltük. 1May›s’t› o gün. 23 bin polise komutaediyor, yan›ndaki iflkenceci fleflerlebirlikte, polis iflgali alt›ndakiTaksim’de kurdu¤u karargahta kas›-l›p duruyordu.O görüntülerde öylesine bir karevard› ki, Cerrah’›n ruh halini ele veriyordu.Alana girilmifl ve an›ta pankartlaras›lmaktayd›. O pankartlararas›nda, 32 y›l önce as›lm›fl Dev-Genç pankart› da vard›. Yine HalkCephesi’nin bir pankart› vard›. An›-t› görecek bir yerden olanlar› izleyenCerrah donup kalm›flt›.fiaflk›nl›¤›n› at›nca, kudurmuflcas›nave surat›n› ekfliterek, yan›ndakiiflkencecileri eli ile itip pankartlar›hedef göstermiflti. Ama tüm sald›rganl›¤›nara¤men acizli¤i gözlerindenokunuyordu. Onca sald›r›, iflkenceve toplu gözalt›lara, faflist terörera¤men, devrimciler “girilemez”denilen alandayd›...Celalettin Cerrah ile ‹stanbulhalk›, 2003 y›l›ndan beri böyle belkionlarca kez karfl› karfl›ya geldiler.‹stanbul’da görev yapt›¤› y›llar boyuncayapt›klar›n› elbette ‹stanbulhalk› unutmayacakt›r.Cerrah, Osmaniye iline vali olarakgiderken arkas›nda kal›n birsuç dosyas› b›rakarak gitmektedir.AKP’nin terfi ettirdi¤iMüdür’e bak›n, AKP’niniflkence konusundaki samimiyetinigörün!‹stanbul polis flefli¤i içinasgari flartlar: Tekelleresadakat, kontrgerillayauyum ve iflkencecilik!Kimi gazetelerin yazd›¤› gibiCerrah’›n suçlar›, sadece HrantDink’in katledilmesi ve 1 May›s’lardauygulad›¤› devlet terörüyles›n›rl› de¤ildir. Ya da burjuva bas›n›n“‹stanbul’da gasp olaylar›ndaazalma var, bu aç›dan baflar›l›d›rama kimi zaman ‘orant›s›z güç’ kullanm›flt›r”denilerek de aklanamazCerrah.Sivas’tan ‹stanbul’a atan›rkenkuflkusuz rastgele seçilmedi Cerrah.Haramilerin saltanat› sürsün diye‹stanbul gibi önemli bir yere getirildi.Bilinir ki, ‹stanbul’a vali, emniyetmüdürü ve di¤er bürokratlar›natanmas›nda tekellerin, Genelkurmay’›ndüflünceleri al›n›r. ‹stanbulböylesine önemlidir. Ve ‹stanbul’asadece kontrgerilla politikalar›n›uygulamakta, iflkencecilikte, katliamc›l›kta,tekellere sadakatte, kendinikan›tlam›fl halk düflmanlar› atanabilir.Cerrah da görev yapt›¤› y›llarboyunca bu niteliklere sahip oldu¤unugösterdi.‹flkence, karakollardan, flubelerdenç›kar›l›p meydanlara, sokaklara,parklara kadar yay›ld›. Art›k heryerde, her olayda biber gaz› s›kmak,gaz bombalar› atmak ola¤anTBMM ‹nsan Haklar›n› ‹ncelemeAlt Komisyonu’nun, Engin Çeber’iniflkencede katledilmesinden sonra ‹stanbul’dakikarakollarda yapt›¤› incelemes›ras›nda, ‹stanbul Emniyet MüdürüCerrah, komisyon üyelerine,“Kolunu k›v›rmak sizce iflkence midir?‹flkence derseniz sizinle anlaflamay›z”demifl ve flöyle devam etmiflti:“Polis bir fiske vurunca iflkenceoluyor. ... Gözü morard› yüzü çizildidiye bunlara iflkence denilmesi durumunda,polis görev yapamaz halegelir! Devletin polisinden korku olmazise polis görev yapamaz hale gelecektir!”hale getirildi. Okullara, evlere,hastahanelere bile gaz bombas› att›ranCerrah için tüm halk tehlikeliydi.Mobese kameralar, “asayiflisa¤lamak” ad›na teröre dönüfltürülenaramalar, maçlarda futbol seyircilerinebile defalarca sald›r›lmas›,Cerrah döneminde polis terörününulaflt›¤› boyutlar› gösteriyordu.‹stanbul’da zengin sitelerininkoruyucusu olan Cerrah, gecekondular›nda düflman›d›r. Y›k›mlarda,mahallelerde polis vahfletine tan›kolundu her seferinde.Festus Okey’in, MustafaGökçe’nin karakolda iflkencede,Avc›lar’da Feyzullah Ete’nin polistekmesiyle, Ahmet Laçin’in Ba¤c›lar’daiflkencede, Cem ‹nci’ninBahçelievler’de polis taraf›ndan vurularakkatledilmeleri, ‹K‹ DOS-YAYA da ifllenmifltir; birincisi oligarflininterfi ettirilecek polis flefleridosyas›na, ikincisi halk nezdindekisuç dosyas›na..O halk›n ve devrimcilerin düflman›d›r.Döneminde demokratikkurumlar 24 saat izlenmifl, çal›flanlar›tehdit edilmifltir. Cerrah, herkontrgerilla flefi gibi bir psikolojiksavafl yürütücüsü ve komplocudur.Devrimci-demokrat insanlara karfl›2004 y›l›nda onun talimatlar›yla düzenlenen1 Nisan Komplosu, bununen somut kan›t›yd›. Sahte belgeleredayanarak gerçeklefltirilenkomploda 100’ü aflk›n insan gözalt›naal›n›p, tutuklan›p, y›llarca hapishanelerdeyat›r›lm›flt›r.Cerrah, mafyac›lar›n, kumarhanecilerin,uyuflturucu tüccarlar›n›n,fuhuflun hamisidir. Bu, gözle24 CERRAH 21 Haziran 2009


görülebilir bir olgudur. ‹stanbul’unher yerinde artan kumarhaneler, yayg›nlaflanfuhufl, her köfle bafl›nda bulunabilenuyuflturucu sat›c›lar›, bunukan›tlamaya yeter. Bunun bir di¤erkan›t› ise, 2006’da yozlaflmaya karfl›mücadele eden devrimcileri sindirmekiçin düzenledi¤i operasyonlar vekomplolard›r. Faflist çeteleri ve mafyac›lar›gecekondularda örgütleyiptevflik eden ‹stanbul polisidir.Cerrah, Ferhat Gerçek’i s›rt›ndanvurup felç edendir. Engin Çeber’eiflkence yapand›r. HrantDink’in katledilmesinde cinayeteortam sa¤layand›r.Her 1 May›s’ta ‹stanbul halk›n›evine hapsetmifl, flehirde faflist teröruygulam›flt›r. Toplumun her kesimibu sald›r›lar›n hedefi olmufltur. Ö¤rencilerden,iflçilere, memurlardantutsak yak›nlar›na, gecekondululardanesnaflara kadar ‹stanbul polisininsald›r›s›na maruz kalmayanyoktur. ‹stanbul halk› bunlar› unutmayacakt›r.Gözalt› süresinin 2 günden 4 güne,gerekirse de 15 güne uzat›lmas›-n›, herkesin parmak izi ve DNA's›-n›n al›nmas›n›, flehirlerde kay›t d›fl›ikamete izin verilmemesini, tümemeklilerin muhbir olarak istihdamedilmesini savunan, polisin yetkilerininazl›¤›ndan flikayet eden, kad›nlar›teflhir edip "Polisimiz namuslukiflileri afifle etmez" diyen,Lübnan’a asker gönderilmesini protestoedenlere yönelik linç giriflimini“Vatandafllar hakl› olarak tepkigöstermifller. Güzel bir tepki” diyede¤erlendiren bir polis flefidir o vehiçbiri unutulmayacakt›r.Oligarfli, kimi, nas›lterfi ettirir?Oligarflinin bürokratik yönetimineye göre oluflturulur, o yönetimiçinde yer alanlar, nas›l, neye göreterfi ettirilir? K›staslar›, elbette bilimselyeterlilik, halk sevgisi, aç›kl›k,dürüst olmak de¤ildir. Oligarflininölçüleri bambaflkad›r; Y›llard›r,halka karfl› en çok suç iflleyenler,katliam yapanlar, en çok iflkenceyapanlar, en vahfli sald›r›lar› örgütleyenlerterfi ettirildiler hep.Oligarflinin düzenini korumakiçin döktükleri kan, etiketlerindedaha yüksek mevkilere dönüfltü.Emniyet müdürlü¤ünden valili¤eterfi ettirilen Orhan Taflanlar,Ünal Erkan, Hayri Kozakç›o¤lu,Mehmet A¤ar, Saffet Ar›kan Bedük,Kemal Yaz›c›o¤lu, HasanÖzdemir gibilerinin sicili iflkenceve infazlarla doludur. ‹flkenceciliktenterfi ettirilerek parlamentoya sokulanSadettin Tantanlar’›, NecdetMenzirler’i de ekleyebilirsinizbunlara.Bu terfiler ve ödüllendirmeler,sistemin iflkenceye, infazlara ne kadarihtiyaç duydu¤unun, iflkencenin,infazlar›n resmi bir politikaoldu¤unun aç›k kan›t›d›r. Oligarfli,politikalar›n› en iyi uygulayanlar›ödüllendirmekte, di¤er personeline“sizler de bunlar gibi olmal›s›n›z”demektedir.‹flkenceci polis flefi Cerrah’›nvali yap›lmas›, AKP’nin de gerçekyüzünü göstermektedir. “‹flkenceyeSen de baflaramad›n Cerrah, sende baflaramad›n. A¤ar’›n,Menzir’in, Özdemir’in veötekilerin baflaramad›¤›n› sen debaflaramad›n.Siz gelip gideceksiniz, biz hepburada olaca¤›z.Ve bir gün, gidecek ve aslagelemeyeceksiniz. Ve bu flehirde,kavgan›n baflflehrinde, o zamansadece biz olaca¤›z, ve bizim k›z›lbayraklar›m›z dalgalanacak.s›f›r tolerans” söylemiyle di¤er düzenpartilerinden farkl› oldu¤u, iflkenceyekarfl› oldu¤u iddias›nda bulunanAKP, Cerrah’› terfi ettirerekbu noktada di¤erlerinden farkl› olmad›¤›n›göstermifltir. ‹flkencecileri,katliamc›lar› terfi ettirme politikas›-n› AKP devam ettirmektedir.‹stanbul'da Esenyurt Haramidere'deki Sabra TekstilSabra Tekstil'de Sald›r› önünde 9 Haziran’da ‹flçi Evleri çal›flanlar› Tahsin Yaz›c›ve Mehmet Ergül Güler bildiri da¤›t›rken, fabrikagüvenlik görevlisi Sabri Y›lmaz taraf›ndan kurflunlanarak yaraland›-lar. O gün akflam Sabra Tekstil’in önünde aç›klama yapmak isteyenve aralar›nda Halk Cepheliler'in de bulundu¤u 100’e yak›n kifliyemüdahale etmek isteyen polis, grup taraf›ndan geri püskürtüldü. Bununüzerine polisler silahlar›na sar›larak, havaya atefl edince kitle direniflegeçti. Gözalt›lar›n da yafland›¤› çat›flmadan sonra tekrar toparlananyaklafl›k 100 kifli, Sabra Tekstil'in önünde "Katil Sabra HesapVerecek, Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Yaflas›n Devrimci Dayan›flma..."sloganlar›yla patronu ve sald›r›y› protesto etti. Eylemde gözalt›naal›nan 4 BDSP'li ç›kar›ld›klar› mahkemede tutukland›lar.Say›: 185CERRAH 25


Türkiye tarihinde vahfletinen uç noktalara vard›-¤› bir sayfad›r Sivas katliam›.Katliam, gerici bir güruhun“galeyana” gelmesiyleyaflanmam›flt›. Ki, gericibir güruhun galeyan›olsayd› bile, e¤er, DEV-LET bu katliam›n içindeolmasayd›, o güruhu durdurmakmesele olmazd›.AKP iktidar›, Ergenekonçerçevesinde Sivaskatliam›n› da çarp›tmayasoyundu. Gazetelere yans›-t›lan “Ergenekon 3. ‹ddianamesi”haberlerinde, Sivaskatliam›, adeta “ikiHizbullahç› provokatörün” ifli gibisunuluyor.“... Sivas olaylar›n›n perde arkas›ndakiprovokatörlerin bafl›ndaHizbullah’›n Sivas sorumlusu OrhanD. ve Engin Y. geliyordu. 2Temmuz 1993 y›l›nda Sivas BankalarCaddesi’nde toplanan grubaMalatya’dan gelenler de kat›ld›.Benzin dolu flifleler ve tafllar alangrup Mad›mak Oteli’ne yürüdü...”(Star, 12 Haziran 2009)Bu yaklafl›m, AKP’nin Ergenekon’ladevleti aklama politikas›nauygun düflüyor. Gazi katliam›nda,yüzlerce kay›pta, binlerce faili meçhuldeAKP ayn› politikay› izliyor.Daha önce de Sivas katliam›n›n gerçeksorumlular›n›n üzerine gidilmemifl,kontrgerillan›n kulland›¤› birgrup gerici faflist yarg›lanarak, devletinkatliamdaki rolü gizlenmiflti.Bugün de AKP, “Sivas katliam›n›ayd›nlat›yorum” masal›yla ayn› fleyiyap›yor.AKP katliam› iki Hizbullahç›’n›nüzerine y›karak, islamc›lar›nkatliamdaki sorumlulu¤unu da aklamapeflindedir. Ancak Sivas katliam›n›ngeliflimi, katliam sürecindekimin ne yapt›¤›, katliam sonras›ndakimin ne dedi¤i, tarihte bir birkay›tl›d›r. AKP ne devletin, ne dekendilerinin katliamdaki sorumlulu-¤unu aklayamaz.1-4 Temmuz 1993 tarihleri aras›ndaSivas’ta 4. Pir Sultan AbdalSuç Ortada,Suçlular Aç›k!Sivas’ta Katledenler,Devlettir, DevletinKulland›¤› Gerici, FaflistDüzen Güçleridir!Ne Oligarflik Devletin,Ne fieriatç› GericilerinKatliamdaki RolüGizlenemez!fienli¤i düzenlenecekti. Bu etkinli-¤e yüzlerce yazar, ozan, sanatç›, semahve tiyatro ekibi ve ço¤u Alevigenifl bir halk kitlesi kat›lm›flt› o y›l.Gerici-faflistler de 1 Temmuz’dan önce katliam için haz›rl›klarabafllam›fllard›.Planl›, Aleni BirKatliam Haz›rl›¤›...Konya, Kayseri, Malatya,Marafl, Elaz›¤, Çorum ve Tokat’tangelen gericiler, Milli GençlikVakf›’n›n denetimindeki çeflitliyurtlara yerlefltirildiler. fienlik bafllamadanönce Sivas Belediyesi taraf›ndankald›r›m yap›laca¤› iddias›ylaMad›mak Oteli yak›nlar›nakamyonlarla tafl y›¤›na¤› yap›ld›.Jandarma katliamdan önceözel bir birlik oluflturmufltu. Aylaröncesinden Sivas Özel KuvvetlerKomutanl›¤›’na ba¤l› olarak oluflturulanbu birim taraf›ndanAlevi vedevrimci demokratlar›noturdu¤u mahallelereyönelikbask›lar art›r›ld›.Gericilerin k›flk›rtmalar›aleniydi.fienliklerden ikigün önce Sivas halk›n›ndini duygular›n›tahrik etmekiçin bildiriler da¤›-t›ld›, halk “cihada”ça¤r›ld›, camilerdetoplant›lar yap›ld›.Da¤›t›lan bildirilerdeflöyle deniliyordu:“‹man edenler Allah yolundasavafl›rlar. Kafirlerde tagut [fleytan]yolunda savafl›rlar. O haldefleytan›n dostlar›yla savafl›n... Galipgelecek olanlar, flüphesiz ki Allahtaraftar› olanlard›r.”Sivas yerel gazetelerinde benzerça¤r›lar yay›nland›.2 Temmuz günü Cuma namaz›ndansonra camilerden ç›kan yüzlercekifli ellerinde sopalarla flenli-¤in yap›ld›¤› kültür merkezine sald›rd›lar.Kültür merkezindeki1500’e yak›n kiflinin barikatlar kurmas›ylasald›r› püskürtüldü. Gericifaflistgrup buradan Hükümet Kona-¤›’na giderek Aziz Nesin ve flenliklereizin veren Vali aleyhinde sloganlaratt›lar.Vali, ‹çiflleri Bakan› ve Baflbakanadurumu bildirmifl, ‹çiflleri Bakanl›¤›’ndan,Kayseri ve Tokat valiliklerindentakviye birlikler istemiflti.Ancak hiçbir yerden takviyegüç gönderilmedi. Tüm devletmekanizmas›, adeta kontrgerillataraf›ndan durdurulmufl ve katliamc›lar›nönü aç›lm›flt›.Gerici güruh tekrar kültür merkezinesald›rd›. Sald›rganlar “HalkOzanlar› Heykeli”ni balyoz vekazmalarla parçalad›lar. Saat16:30’a yaklaflt›¤›nda say›lar› beflbini bulan gerici-faflist güruh,Mad›mak Oteli’ni sarmaya bafllad›.fienli¤e kat›lanlardan yaklafl›k 150kifli vard› otelde.26 2 TEMMUZ 21 Haziran 2009


Mad›mak Oteli’niniçindekilere uzat›lacak tekbir “ resmi” el yoktuTürkiye Cumhuriyeti’nde.Gerçek buydu. “Resmi”eller, tersine, Mad›mak’tayananlar›n de¤il,YAKANLARIN yan›ndayd›.Mad›mak kuflat›l›rken, polis sald›r›yamüdahale etmedi: SivasEmniyet Müdürü Do¤ukan Öner,flenlik bölgesindeki polislere telsizle“müdahale etmeyin” talimat›n›verdi.Jandarma da seyrediyordu.Sivas’ta 6 bin asker mevcutken,olay yerine yaln›zca 30-40 acemi ergönderilmifl, Tugay komutan›sald›r› bölgesine geliphiçbir müdahalede bulunmaks›z›ngeri dönmüfltü...Demirel, Tansu Çiller,Erdal ‹nönü, Bakanlar veMilletvekilleri de izliyordusald›r›y›. Otelde bulunanlarBaflbakan’›, bakanlar›, partibaflkanlar›n›, milletvekillerinisürekli telefonla arad›lar. AzizNesin, Baflbakan Yard›mc›s› Erdal‹nönü ve Çal›flma Bakan›Mehmet Mo¤ultay’a can güvenliklerininolmad›¤›n› söyledi. Karfl›l›-¤›nda söylenen fluydu: “Korkmay›nher türlü önlem al›nm›flt›r!”Ama hiçbir önlem yoktu!Gericiler, tüm kurum ve kiflileriyleiflbafl›ndayd›lar. Refah PartiliBelediye Baflkan› Temel Karamollao¤lu,güruha hitaben yapt›¤›konuflmada “fiunlar›n ruhuna el fatihadiyelim.” diyerek güruhu k›flk›rt›rken,‹çiflleri Bakan›’ndan PirSultan Abdal Heykeli’nin kald›r›lmas›n›ister. Heykel, vinçle yerindensökülüp gerici-faflist güruha verilir.Pir Sultan Heykeli sokak sokakyerlerde sürüklenerek dolaflt›r›l›r.Tüm devletin seyretti¤i, önünüaçt›¤› güruh, bu ortam içinde gittikçeazg›nlaflmakta, pervas›zlaflmaktad›r.Saat 19:45’de gerici-faflist güruhoteli tutuflturmaya bafllad›.Yang›n› söndürmek için gelen itfaiyearabalar› engellendi, hortumlar›kesildi. Yang›n bütün oteli sard›...Hükümetin, polisin, ordunun,valili¤in, k›sacas›, tüm devletingözleri önünde insanlar diri diri yak›l›yordu.Mad›mak Oteli’niniçindekilere uzat›lacak tek bir“ resmi” el yoktu Türkiye Cumhuriyeti’nde.Gerçek buydu. “Resmi”eller, tersine, Mad›mak’ta yananlar›nde¤il, YAKANLARIN yan›ndayd›.Mad›mak’ta bir bölümü dumandanbo¤ularak, bir bölümü yanarak33 insan›m›z katledildi. D›flar›da“Allah Allah” diye ba¤›ran gerici,faflist güruh yan›k insan eti kokusuylasarhofltu ve hala “Aziz’eölüm!” diye höykürüyorlard›.33 kifli katledildikten sonra polisve asker havaya atefl açarak Mad›-mak önündeki güruhu “da¤›tmaya”bafllad›. Takviye(!) kuvvet, katliamtamamland›ktan sonra geldi.Tüm OligarflikKesimler, Katliam›ve Katliamc›lar›Sahiplendi... Katliamdan sonraVali, “askeri birliklerin a¤›r davrand›¤›n›”söylerken, TSK “Valilik,asker istemekte geç kald›” diyesuçu birbirlerine at›yorlard›. Amagerçek, 6000 mevcutlu Tugay›n,Mad›mak Oteli’nin hemen yan›ndaoldu¤u ve katliam› seyretti¤iydi.Emniyet Müdürü ise kendini“emir ve talimatlarla hareket etti¤i”gerekçesiyle savunuyordu. Ve kuflkuyok ki, Vali de, tugay da, polisde emir ve talimatlarla hareket etmifllerdi...Peki kim veriyorduemir ve talimatlar› ve emir ve talimatlarneydi?Katliam›n ad›m ad›m gelifli,Cumhurbaflkan›, Baflbakan, BaflbakanYard›mc›s› ve Bakanlara bildirilmifltive buna ra¤men hiçbir önlemal›nmam›flt›. Emir ve talimatverme konumundakiler, katliam›durduracak bir emir ve talimat vermediler.Cumhurbaflkan› Demirel:“Halkla güvenlik güçlerini karfl›karfl›ya getirmeyiz” diyerek, polisi,orduyu müdahalede bulunmamalar›için uyard›. Demirelkatliam›n ard›ndan dakatilleri korumaya devametti: “Olay münferittir. A¤›rtahrik var. Bu tahrik sonucuhalk galeyana gelmifl...Güvenlik güçleri elindengeleni yapm›fllard›r...”Linç sald›r›lar› sonras›yap›lan aç›klamalar›n ayn›s›d›r bu.Ve bir baflka çarp›c› gerçek, bugünlaiklik-fleriat kavgay› yap›yor görünselerde, Demirel o zaman Mad›-mak’› yakan “fleriatç›lar›n” baflavukat› durumundad›r.Baflbakan Tansu Çiller ise,“Çok flükür otel d›fl›ndaki halk›m›zbir zarar görmemifltir. Halktankimsenin burnu kanamam›fl, ölenlerde ç›kan yang›ndan bo¤ularakölmüfllerdir” diyordu.Aleviler, ayd›nlar, “halk”tan de-¤ildi Amerikan vatandafl› Çiller’egöre. Faflist, gerici güruhtan kimseninburnunun kanamamas› onun daen büyük sevinciydi. “Olaylar› bukadar büyütmek yanl›fl, bir futbolmaç›nda da bu kadar insan ölebilirdi”diyordu pervas›zca.Baflbakan Yard›mc›s› Erdal‹nönü olaydan sonra timsah gözyafllar›dökerek, elinden geleni yapt›¤›n›söylese de Mad›mak içindekilerleyanm›flt› çoktan!Katliam Davas›ndaDevletin Aklanmas›Esast›!.. Katliamsonras› göstermelik bir dava aç›ld›.Devlet katliamc›lar› hem yarg›lad›,hem de kollad›. Göstermelik yarg›yla,halk›n, özel olarak da Alevi halk›ntepkilerini yat›flt›r›p, dava kapat›lmakisteniyordu. Yarg› da, yarg›-Say›: 1852 TEMMUZ 27


lad›¤› katliamc›lar gibi, Aziz Nesin’i“k›flk›rt›c›” olarak gösterecekkadar pervas›zd›. Ancak dava sonuçlanmaaflamas›ndayken, MGK,oligarfli içi çat›flma çerçevesinde“irticaya karfl›” savafl ilan edince,yarg› da daha önce aklay›p serbestb›rakt›¤› kiflileri yeniden “idamla”yarg›lamaya bafllad›. 27 Kas›m1997’de sonuçlanan davada bu sefer33 kifliye idam cezas› verdi. Bukararla, katliam›n tüm sorumlulu¤uislamc›lara y›k›l›p devletin katliamdakirolü örtbas ediliyordu.Alevi halk,Mad›mak’ta yakan› dayakt›ran› da, kullanan›da, kullan›lan› daunutmayacak.UnutmakALDANMAKTIR.UnutmakTEKRAR TEKRARYANMAKTIR.Mad›maklar’a sonvermek içinunutmayal›m, affetmeyelim,uzlaflmayal›m!Azmettiren Devlet,Kullan›lanlar, ‹slamc›larve Faflistlerdir...Katliamda islamc›lar, devrimci-demokratlarave Alevilerekarfl› k›flk›rt›ld›lar. Bu islamc›lar›ndevlet taraf›ndan halka ve devrimcilerekarfl› kullan›ld›klar› ilk sald›r›de¤ildi. Kanl› Pazar’dan Hizbullah’aifllettirilen faili meçhullere,Komünizmle Mücadele Dernekleri’ndenAk›nc›lar’a kadar, çeflitliolaylarda, çeflitli biçimlerde kullan›ld›islamc›lar. Burada cahil kesimlerin“dine sald›r›l›yor” diye k›flk›rt›lmas›ndansöz etmiyoruz; onlar›k›flk›rtan örgütlü islamc› kesimlerdensöz ediyoruz. Bunlar kâh tarikatlar,kâh Hizbullah gibi örgütlenmeler,kâh MSP-RP gibi düzen partileribiçiminde örgütlenmifllerdir.Özetle: Kontrgerilla, askerin,polisin müdahale etmesini önleyip,güruhun önünü açarken, katliam“radikal ‹slamc›lar”, islamc› Refahl›lar(bugün bir bölümü AKP’liolan RP’liler), belediye, laikMHP’liler, polis, ordu iflbirli¤iyle,gerçeklefltirildi.“Radikal ‹slamc›” diye nitelendirilenkesimlerin birço¤u da, islamc›lar›naç›kça emperyalizm veoligarfli taraf›ndan kullan›ld›¤› buvahfleti “Sivas k›yam›” diyerekalk›fllam›fllard›r. Emperyalizmin veoligarflinin, yani SÖMÜRÜCÜLE-R‹N VE ZAL‹MLER‹N ‹ZN‹Y-LE KIYAM!Sivas katliam›na ‘k›yam’ demek,aldatman›n ve aldat›lman›n ve kullan›lman›nçarp›c› bir örne¤idir.‹slamc› Refah Partililer, aç›landavada, katillerin avukatl›¤›n› yapt›lar.Bugünün AKP’lileri de o günRP içinde yer al›yorlard›. Ve ne katliama,ne katliamc›lar›n avukatl›¤›-n›n üstlenilmesine bir itirazlar› yoktu..‹flte bu nedenle AKP “Ergenekon”da,“iki Hizbullahç› provokatör”manevras›yla kendilerini de aklamatelafl› içindedir.Hizbullah› TeflvikEdip, AzmettirenDevlet, Katliamlar›Sessizce ‹zleyen ‹slamc›-lar... Oligarfli, özellikle 1980’denitibaren tarikatlar›, dinci örgütlenmeleriiradi olarak halk›n devrimcileflmesineve mücadelesine karfl›kulland›. Hizbullah da, bu kullanman›nörneklerinden biriydi. Özellikle90’l› y›llar›n bafl›nda Kürt halk›n›nmücadelesine karfl›, devlet taraf›ndandesteklenip silahland›r›ld›.1993’te kurulan TBMM Faili MeçhulCinayetleri Araflt›rma Komisyonu’nunhaz›rlad›¤› raporda, Hizbullah’›ndevlet taraf›ndan nas›l kulland›¤›çok aç›k bir flekilde belirtiliyordu.Hizbullah, bölgede kontrgerillafaaliyetlerinin sürdürücüsü olmufltu.Hizbullah ayn› dönemde, baz›büyük flehirlerde de “güç” olmayaçal›fl›yor, islamc› di¤er kesimler dedahil olmak üzere her kesime karfl›terör uyguluyordu.Oligarfli Hizbullah’a ihtiyac›n›neskisi kadar kalmamas› ve Hizbullah’›nyer yer denetim d›fl›na ç›kmas›yla,Hizbullahç›lar’a karfl› operasyonlarabafllad›. Mezar evlerböyle ortaya ç›kt›. Oligarfli bu operasyonlarla,halk nezdinde failimeçhullerin, sorumlulu¤unu daüzerinden atm›fl oluyordu...Hizbullahç›lar din-fleriat ad›nakatliamlar yaparken, hemen bütün‹slamc› kesimler de sessizce izlemifllerdi.Din ve fleriat ad›na Kanl›Pazarlar’da, Marafl’ta, Çorum’da,Sivas’ta kitle katliamlar›nda yeralanislamc›lar, Hizbullah’›n “faili meçhulleri”karfl›s›nda da sessiz birONAY içinde oldular. Dolay›s›yla,Sivas katliam›nda kontrgerillan›narac› olarak hangi islamc› örgüt k›flk›rt›c›,örgütleyici olarak yer alm›flolursa olsun, bu tüm islamc› kesimlerinve “islamc› düzen partisi” olaraksiyasette yer alan AKP’lilerinsorumlulu¤unu ortadan kald›rmazAKP’yi oluflturan kadrolar›n, ‹slamad›na, fleriat ad›na yap›lan bütünkatliamlarda sorumlulu¤u vard›r.Katliamda Hizbullahç› provokatörlerinyer alm›fl olmas› gerçeksebile, bu ne oligarflinin-devletin, nede fleriatç›-gericili¤in, AKP’lilerinkatliam ortakl›¤›n›n suçunu ortadankald›rmaz. Tersine o sorumlulu¤ayeni bir kan›t oluflturur.Elbette, flu da vurgulanmal›d›rki; Sivas katliam›na iliflkin tüm geliflmelerinde gösterdi¤i gibi, katliamsadece bir “fleriatç› kalk›flma”olarak da görülemez. Bu, Sivas katliam›n›anlayamamak ve katliama“laiklik-fleriatç›l›k” penceresindenbakmak ve bu anlamda da tuza¤adüflmek demektir. Herkes bilmelidirki; bugün “laiklik-fleriatç›l›k” kavgas›yapanlar, Sivas katliam›ndabirlikteydiler. Devletin hemen tümkesimlerinin (ordu, polis, bürokrasi)ve oligarflinin tüm kesimlerinin katliamdatam bir iflbirli¤i söz konusudur.Sivas Katliam›n› bir iki Hizbullahç›’n›nüzerine y›karak, kimse busorumluluktan kurtulamaz.28 2 TEMMUZ 21 Haziran 2009


Kim Kimden fiikayet Ediyor?AKP De Genelkurmay Da Bu Yöntemlerin Uygulay›c›s›d›rGenelkurmay HarekatDaire Baflkanl›¤›nca, Nisan2009 tarihinde haz›rland›¤›iddia edilen “‹rticayla MücadeleEylem Plan›” adl› birpsikolojik savafl belgesininTaraf Gazetesi’nde yay›nlanmas›ylabirlikte, oligarfliiçi çat›flmada yeni bir malzemeç›kt› ortaya.Plan, bu iç çat›flmaya uygun olarakTaraf’ta “AKP ve Gülen’i BitirmePlan›” olarak sunuldu. (12Haziran 2009)Yay›nlanan “plan” üzerine hementüm tart›flma, belgenin “sahteolup olmad›¤›” üzerine yo¤unlaflt›.Kuflkusuz, oligarfli içi çat›flmada hiçbir kural olmad›¤›n› göstermesi aç›-s›ndan önemli olabilir bu yan. Amaiflin özü aç›s›ndan, belgenin sahteolup olmamas› son derece talidir.Çünkü o belgede gördü¤ümüz tastamamoligarflik devletin kendisidir.O belgenin resmilerinden onlarce,yüzler vard›r zaten. Belgesahte ise dahi, sahtesi de resmi orjinallerindenkopyalanm›flt›r.Çünkü o belgenin ortaya koydu-¤u psikolojik savafl yöntemleri, onlarcay›ld›r uygulan›yor ülkemizde.Nitekim, bundan 1 y›l önce yine“Genelkurmay’›n Türkiye’yi BiçimlendirmePlan›” bafll›¤›yla birbaflka “eylem plan›” a盤a ç›km›flt›.“Kontrgerilla yönetiminin belgesidirdemifltik ona da. Bugünkü belgede sahte olup olmad›¤›ndan ba-¤›ms›z olarak böyledir.Bugün, AKP ve Fethullah Gülentarikat› çevresinin demokratl›k a¤z›ylaitiraz ettikleri bu yöntemlery›llard›r halk›n mücadelesine, devrimcilere,yurtseverlere karfl› kullan›lmaktad›rve o zaman ne AKP’lilerin,ne Gülen tarikat›n›n bunlaraitiraz› yoktu.z Genelkurmay plan›nda,“AKP içine ajan sokmaktan, bu kiflilerarac›l›¤›yla k›flk›rt›c› haberleryap›p AKP’yi kar›flt›rmaktan...” sözediliyor.Y›llard›r, ordu ve polis, devrimcimücadeleye karfl› bu yöntemlerikullanm›yorlar m›?z Planda, “ev ve iflyeri bask›nlar›ndaburalara, sanki ev ve iflyerlerindeç›km›fl gibi silah ve patlay›-c› konulmas›”ndan söz ediliyor.Çok aflina bir yöntem de¤il mi?! Bukomplocu yöntemle bu ülkede kaçkifli hapishanelere at›ld›, sayabilenvar m›?!Ayn› plan, “DevrimcileriBitirme Plan›” bafll›¤›ylazaten yürürlüktedir!Yürütücüsü de AKP’dir!1 Nisan 2004’de polis, Ekmekve Adalet Dergisi’ne sahte bir disketyerlefltirerek, o sahte disketi kan›tsay›p “diskette ad›n ç›kt›” diyeyüzlerce insan› kapsayan operasyonlaryapt›... “AKP ve Gülen’iBitirme Plan›”n›n maddeleri yürürlükteydive fakat bafll›¤›nda “Devrimcileribitirme plan›” yaz›yordu.Alt›nda Albay Dursun Çiçek’inimzas› de¤il, AKP’nin ‹çiflleri Bakanl›¤›’n›nimzas› vard›.z Planda, “aranacak evlere,gizlice o evlerde ç›km›fl gibi Alevilerikötüleyen yay›nlar, belgeler konaca¤›”yaz›l›d›r. Y›llard›r devrimci-demokratinsanlar›n evlerindeyap›lan aramalarda polis ve askerbu tür imal edilmifl, uydurma dosyalarve belgeler koymufltur.12 Eylül öncesi Alevi-Sünni çat›flmas›yaratan oligarfli, bugün deyine o k›flk›rtma için eylemplanlar› yapmaktad›r. Oligarflinindevrim korkusuher zaman halk güçlerinibölme, birbirine karfl› k›flk›rtmapolitikas›n› sürdürmesinigetirmifltir.z Muhaliflere, düflüncesinibe¤enmedi¤i kiflilerekarfl› planda öngörülenyöntemlerden biri de, “askeri suç”icat edip dava açmakt›r. Suç’un askerisiniher zaman yapamasalar da,“suç” icat etmekte, oligarflinin üstüneyoktur. Direnmek, türkü söylemek,halay çekmek, bir bas›n toplant›s›nakat›lmak, bir kitab› okumak,halk› ve ayd›nlar› sindirmeninyöntemleri olarak “suç yaratma”politikas›n›n tipik örneklerindendir.Peki, bu tür yöntemler y›llard›r,Sol’a, devrimci mücadeleye karfl›uygulan›rken, AKP’liler ve Gülencilerneredeydi?...Bu y›llar boyunca tek bir kez olsunbiz AKP’nin ya da Gülen tarikat›n›nbu yöntemlere karfl› ç›kt›¤›-n› görmedik, duymad›k...Asl›nda onlar›n bu tür yöntemlerekarfl› olduklar› san›lmas›n. Böyledüflünmek onlar› tan›mamak olur.AKP’nin demokratl›kla, hak ve özgürlüklerleilgisi yoktur. Asl›ndabugüne kadar bunu defalarca dagöstermifltir. O en fazla bu örnekteoldu¤u gibi “kendine demokrat”t›r.Fethullahç›lar için de ayn›s› geçerlidir.Onlar sadece bu yöntemler kendilerineuygulanmak istendi¤i içinhop oturup hop kalkmakta ve “demokrasihavarisi” kesilmektedirler.Bugün, Genelkurmay plan› için“AKP’yi bitirme plan›” diye fevaraneden AKP, kendi iktidar› dönemindebu yöntemleri devrimcilere,karfl› uygularken sorun yoktu. AKPpolisinin çal›flma yöntemi tastamamo belgedeki çerçevededir.AKP polisi hep bu yöntemlerle çal›flmaktad›r.Say›: 185AKP / GENELKURMAY 29


Kald› ki, AKP’nin “psikolojik savafl”›nas›l kendine tabi k›larak kurumsallaflt›rd›¤›n›biliyoruz.Kontrgerilla örgütlenmelerini da-¤›t›yoruz demagojilerini yapt›klar› s›-rada, ‹çiflleri Bakanl›¤› bünyesinde 81ilde Toplumla ‹liflkiler Baflkanl›¤›(T‹B) isimli psikolojik savafl mekanizmas›n›kuran kendileriydi.AKP Hükümeti, 81 ilde faaliyetteolan bu birimlerin neler yapt›¤›n›aç›klayabilir mi?Psikolojik savafl ayg›t›n›n kurumlar›olan Toplumla ‹liflkiler Bürolar›’ndabir arama yap›lsa, sözkonusubelgenin benzerlerinden yüzlercesininç›kaca¤› kesindir.O halde, dedi¤imiz gibi geriyeAKP’nin ve Fethullahç›lar’›n itirazetti¤i tek fley kal›yor: Bu yöntemlerinkendilerine karfl› kullan›lmas›.Belgeyi yay›nlayan Taraf Gazetesiiçin de ayn› fley geçerlidir; onlar dadevrimcilere karfl› uygulanan benzeryöntemleri, y›llard›r görmezden gelirken,“demokratl›k” ad›na, oligarfli içisaflaflmada taraf olmaktad›rlar.Aç›kça görülüyor ki, halka karfl›savaflta AKP, bugün çat›flt›¤› Genelkurmayile ayn› yöntemleri kullanmaktad›r.AKP’nin ve Gülen grubununsorunu bu yöntemlerin kendilerinekarfl› kullan›lmas›d›r. Yoksa hiçbirininhalka karfl› savaflta bu yöntemlerindevrimcilere, yurtseverlere karfl›kullan›lmas›na itirazlar› yoktur.Fethullahç›lar’›n yay›nlad›¤› AksiyonDergisi’ne, Zaman Gazetesi’ne,Samanyolu Televizyonu’na bak›n, buyöntemlerin her gün onlarcas›na birdenbaflvurduklar› görülür. Her günonlarca haberle, programla, devrimcilerekarfl› karalamalar, iftiralar yapmakta,psikolojik savafl›n i¤renç yöntemve yalanlar›na baflvurmaktad›rlar.Onlar›n alt›nda da Dursun Çiçek de-¤il, Ekrem Dumanl› gibilerin imzas›ve veya “Hocaefendi”nin onay› vard›r.O yöntemler kendilerine yöneldi-¤inde birden bire demokrat kesilselerde, ayn› yöntemi kendileri uygulad›¤›sürece, yak›nmaya da, kimseyi elefltirmeyede haklar› yoktur.ITUC Sendikal Haklar Raporu2008’de 76 Sendikac› KatledildiUluslararas› Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), 143 ülkedekisendikal hak ihlallerine iliflkin yay›nlad›¤› 2009 Raporu’nda iflçi haklar›n›savunma eylemlerinden dolay› dünya genelinde 76 sendikac›n›nkatledildi¤ini aç›klad›. Katledilen sendikac›lar›n önemli bir bölümü,49’u Kolombiya’da katledildi. Raporda çok say›da sendikac›n›n da fizikisald›r›ya, hakarete maruz kald›¤›, y›ld›r›lmaya çal›fl›ld›¤› ve tutukland›¤›belirtildi. En çok sendikac›n›n tutukland›¤› ülkeler flunlar:Birmanya, Burundi, ‹ran, Güney Kore, Türkiye, Tunus, Zimbabwe.Raporda, sendikac›lara yönelik bask› ve katliamlar›n iktidarlardanba¤›ms›z olmad›¤› flu ifadelerle anlat›l›yor: “Birçok vakada hükümetlerdirekt veya dolayl› olarak cinayetlere bulaflt›. 7 ülkede ayn› zamanda 50ölüm tehdidi kayda geçti, 25 ülkede de 100 fiziki sald›r› gerçekleflti.”Rapora göre 20’si Afrika ülkesi olmak üzere 68 ülkede sendikal çal›flmalar›ndandolay› 7500 kad›n ve erkek iflçi iflten ç›kart›ld›. 2008 y›-l›nda 2000’den fazla iflçiyi iflten ç›kartarak rekon k›ran ülkenin iseTÜRK‹YE oldu¤u belirtildi. Türkiye’yi 600 iflten ç›kartmayla Endonezyatakip ediyor.Raporda Türkiye’de sendikac›lara uygulanan adli bask› ve polis fliddetinedikkat çekildi. 1 May›s’ta ‹stanbul’da polisinin sendikac›lara yöneliksald›r›s›na, Sa¤l›k ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikas› (SES)yöneticisi Meryem Özsö¤üt’ün 8 ay tutuklu kalmas›na da yer verildi.Peru: Direnifl geri ad›m att›rd›Peru’da, ülkenin kuzeyinde verimli topraklar› bar›nd›ran ya¤mur ormanlar›n›nhükümet taraf›ndan emperyalist tekellere “kiraya” vermesinekarfl› Amazon yerlilerinin direnifli, hükümete geri ad›m att›rd›.Topraklar›n›n emperyalist tekellere peflkefl çekilmesine tepki göstererekyollar› kesme gibi çeflitli protesto eylemlerine baflvuran, polisin sald›r›lar›sonucu onlarca kiflinin katledilmesine ra¤men direnifli b›rakmayanAmazon yerlilerinin kararl› direnifli sonuç verdi. Peru hükümeti,yapt›¤› yasal düzenlemeyi süresiz ask›ya alaca¤›n› aç›klad›.Sri Lanka’da Toplama Kamplar›Sri Lanka devletinin Tamiller’e karfl› gerçeklefltirdi¤i yoketme sald›-r›s›n›n ard›ndan, sa¤ kalan Tamiller’in yerlefltirildikleri kamplar, Nazitoplama kamplar›n› aratm›yor. ‹nsan Haklar› ‹zleme Örgütü taraf›ndanyap›lan aç›klamada, halen toplama kamplar›nda 300 bine yak›n Tamil’inoldu¤u belirtildi. Kamplarda tutulan Tamiller’in bask› alt›ndatutuldu¤u, hareket özgürlüklerinin olmad›¤› fliddetli ya¤murlar›n da etkisiyleyaflam›n çok daha zorlaflt›¤› vurguland›.Mücadele Sürecek! 16 Haziran’da Tamil Eelam KurtuluflKaplanlar› (LTTE) sözcüsü de mücadelenin devam edece¤ini, mücadeleninbundan sonraki sürecini yönetmek üzere "geçici bir hükümet kuracaklar›n›"aç›klad›.LTTE sözcüsü Selvarasa Pathmanathan, halk›n anavatan ve özerklikistedi¤ini belirterek, ba¤›ms›zl›k ideallerinden vazgeçmeyeceklerinivurgulad›.30 AKP/GENELKURMAY 21 Haziran 2009


Erdo¤an yine yalan söylüyor, yine çarp›t›yor...IMF’yle ‹liflkiler Hiçbir Zaman‘Siyasi Talep’siz Olmad›Baflbakan Erdo¤an geçen haftalardaekonomik krize “çözüm” olarak3 yeni teflvik paketi aç›klam›flt›.Bu paketlerin içinde çerçevesi henüzbelli olmamakla birlikte IMFile ilgili maddeler de bulunuyor.Yaklafl›k 14 ayd›r IMF ile görüflmelersürdürülüyor. Erdo¤an IMF’denbaz› teklifler geldi¤ini, hükümetindebaz› önerilerde bulundu¤unu belirterek,flöyle söyledi:“Bu öneriler siyasi öneri tafl›-yorsa, buna olumlu bakamay›z, kabuletmeyiz... Biz IMF ile finans›konuflmal›y›z... ‹flin siyasi neticeleriboyutu oluyorsa, bunun üzerine bukarar› biz veririz.” (‹hlas HaberAjans›, 4 Haziran 2009)Burjuva politikac›s›, kendi iflbirlikçi,ç›karc› politikalar›n› ve pazarl›klar›n›“vatan›n, milletin ç›karlar›”diye gösterir halka. Erdo¤an daöyle yap›yor.IMF ile bugüne kadar yap›lananlaflmalar, sadece “finansal”, sadeceekonomik anlaflmalar m›yd›?IMF’nin bugüne kadar hiçbir siyasitalebi olmam›fl m›yd›?IMF ile AKP aras›ndaki pazarl›klar›nmuhtevas›, halka aç›klanmam›flolsa da flu aç›kt›r ki, yukar›-daki aç›klama do¤ru de¤ildir. ÇünküIMF, tarihinin hiçbir dönemindesadece “ekonomik” bir örgüt olmam›flt›r.Hiçbir zaman sadece “finansalifller”le u¤raflan bir örgüt olmam›flt›r.IMF’nin tüm anlaflmalar›,program ve direktifleri do¤rudanEmperyalist sistemdenkopmadan IMF’den ve benzerlerindenkurtulamazs›n›z.Emperyalizm de, git deyincegitmez, itirazlar› kaale almaz;onu ancak savafllakovabilirsiniz.veya dolayl› olarak siyasi bir yaniçerir. IMF, krediler karfl›l›¤›nda ülkelerinyönetimlerine her zamanDO⁄RUDAN müdahale etmifltir.En basitinden daha önce defalarcaa盤a ç›km›fl oldu¤u gibi, IMF iflçineflu kadar ücret ver, memurunaflu kadardan fazla verme, flu sosyalharcamalar› k›s, bütçeni flöyle yap,e¤itime flu kadar, sa¤l›¤a bu kadaray›r diye sürekli direktifler vermektedir.Emekçilerin aleyhine al›nanbütün kararlarda IMF’nin imzas›vard›r. Bunlar, sadece “ekonomik”ifller midir? Erdo¤an kavramlar›e¤ip bükerek gerçe¤i gizliyor.IMF’nin bütün talepleri ülkeninYÖNET‹M‹NE MÜDAHALE-D‹R ve bu müdahalenin kendisi zatensiyasald›r.Batakl›¤a giden yol:IMF üyeli¤iTürkiye, IMF’ye, 11 Mart1947’de kuruluflundan üç y›l sonraüye olmufl üye olmas›yla birlikteIMF’nin ekonomik ve siyasi denetimialt›na girmifltir. IMF’nin yap›-s› gere¤i zaten baflka türlü olmas›mümkün de¤ildir. Bugüne kadarIMF ile 19 Stand-by(*) Anlaflmas›imzalanm›flt›r.Sadece 1958-1971 aras›nda 11destekleme anlaflmas› yap›lm›flt›r.1971-1978 aras›nda bir anlaflma imzalanmazken,1978’de en kapsaml›IMF programlar›ndan biri uygulamayakonulmufltur. IMF’nin direktifleriile uygulamaya sokulan 24Ocak 1980 kararlar›, emekçilerekarfl› tam bir sald›r› program›yd›.Emperyalizm bu programla, yenisömürgeTürkiye ekonomisine yenibir flekil veriyor, K‹T’lerin özellefltirilmesi,serbest bölgeler gibi emperyalisttekellerin ihtiyaçlar›na cevapveren yeni uygulamalar getiriliyor,ücretler ve maafllar düflürülüp,iflten ç›karmalar kolaylaflt›r›l›yordu.Bu öyle bir sald›r› program›d›r ki,uygulanmas› ancak 12 Eylül 1980faflist cuntas›yla mümkün olabilmifltir.Diyebiliriz ki, 12 Eylül faflistcuntas›n›n en temel misyonlar›ndanbiri de IMF program›n›n uygulanmas›n›sa¤lamakt›. Hal buyken,IMF’nin “siyasi talepleri” olmad›¤›nas›l söylenebilir?Ülkemizde flu anda ekonomiinbir çok alan› IMF ve Dünya Bankas›talimatlar›yla kurulan “üst kurullar”taraf›ndan yönetiliyor. SermayePiyasas› Kurulu, Bankac›l›k Düzenlemeve Denetleme Kurulu, EnerjiPiyasas› Düzenleme Kurumu, fiekerKurulu, Tütün Kurulu, Kamu ‹haleÜs kurumu, Transit Petrol BoruHatlar› Kurulu ve di¤erleri, ba¤›ml›l›¤›norganlar›d›r ve Bülent Ecevitonlar için “denetleyemiyoruz, ipinucunu kaç›rd›k” diyordu. Dahanas›l “siyasi müdahale” olsun?!1980’lerin ilk yar›s› boyuncaekonomi tamamen IMF’nin verdi¤ik rediler ve direktifler çerçevesindeyönetildi. 1994’e kadar IMF ileher hangi bir anlaflma imzalanmam›flt›r.1994’e gelindi¤inde ciddi birekonomik kriz ve bütçe a盤› sonucundaIMF ile bir anlaflma daha imzalan›rken,bunu 1999, 2000 ve2002 y›llar›ndaki yeni anlaflmalarizlemifltir. Seçim meydanlar›nda veiktidara geldi¤inde, “IMF’yle iflimizbitince gönderece¤iz” diyen AKPde 2002’den beri ülkemiz ekonomisiniIMF, Dünya Bankas› direktifleriyleyönetmektedir.Sonuç?IMF’nin yönetti¤i Türkiye, süreklibüyüyen bir borç batakl›¤›nasürüklenmifltir. 2007 itibar›yla Türkiye8.7 milyar dolarla, IMF’ye ençok borçlu ülke durumuna gelmiflti.IMF’yle yap›lan anlaflmalar neticesindeTürkiye’nin iç ve d›fl borcuSay›: 185IMF 31


yüzde 181.9 oran›nda artm›flt›r.IMF direktifleri ile sa¤l›k, e¤itim ticarilefltirilmifl,çal›flanlar için kölelikyasalar› anlam›na gelecek yeniyasal düzenlemelere gidilmifl, ücretlerdüflürülmüfl, iflten ç›karmalarartt›r›lm›fl, sendikas›zlaflt›rma, esnekçal›flma, mezarda emeklilikgündeme getirilmifl, Sosyal Sigortalarve Genel Sa¤l›k Sigortas›’nda“reform” ad› alt›nda halk›n varolangüvenceleri ellerinden al›nm›flt›r.AKP–IMF pazarl›¤›ba¤›ms›zl›¤›n de¤il,ç›karlar›n pazarl›¤›d›rAKP hükümeti flu anda 20.Stand-by anlaflmas›n› imzalamayahaz›rlanmaktad›r. 3 y›ll›¤›na geçerliolmas› beklenen bu anlaflmayla 45milyar dolarl›k kredi al›nmas› gündemdedir.IMF’den al›nacak bu kredilerleTürkiye’nin borçlanmas› dahada artacak, ba¤›ml›l›k katlanarakdevam edecektir. Al›nan krediler isemevcut krizin etkilerini azaltmakiçin tekelci burjuvazi taraf›ndankullan›lacak, tekeller rahatlarken,faturas›n› halk ödeyecektir.Erdo¤an sanki IMF anlaflmas›nakarfl›ym›fl gibi bir görünüm vererek,fiovenizmin IMFMuhalefeti(!)IMF, Ermenistan, Kürt sorunuve K›br›s konusunda bir fleyistemesin de, ne isterse istesinDüzen muhalefetinin IMF anlaflmas›nakarfl› ç›k›fllar› da riyarkarcad›r.Baykal diyor ki: “IMF’nin siyasitalebini aç›kla: ‹ktidar IMF’nin... siyasitalep getirdi¤ini söyleyerek ‘kabuledemeyiz’ diyor. BaflbakanIMF’nin Türkiye’den hangi siyasitalepleri istedi¤ini aç›klamal›d›r.K›br›s m›, Ermenistan m›, az›nl›klarkonusunda m› talepleri var?”Bahçeli de flöyle diyor: “Erdo-¤an’›n IMF’nin siyasi taleplerininneler oldu¤unu milletimize aç›klamas›siyasi namus ve vicdan meselesihaline gelmifltir. Siyasi talepleraras›nda Ermenistan s›n›r kap›s›n›naç›lmas› yer alm›fl m›d›r? Kürt sorunuyla... ilgili bir dayatmaya maruzkal›nm›fl m›d›r?..”Düzen muhalefetinin bak›fl aç›s›-n›n tercümesi fludur: IMF, Ermenistan,Kürt sorunu ve K›br›s konusundabir fley istemesin de, onun d›fl›ndane isterse istesin. IMF’nin ülkeyeyönetimine müdahale etmesini,emekçinin ücretini, ülkenin bütçesinibelirlemesini “siyasi talep”, siyasimüdahale olarak görmüyor onlar.IMF’nin emperyalist tekeller için istedi¤iekonomik ayr›cal›klar› “millimenfaatlere ayk›r›” görmüyorlar.Emperyalizme karfl› ba¤›ms›zl›kgibi bir düflünceyi beyninden vepolitikalar›ndan tamamen silmifl biranlay›fl›n IMF’ye muhalefeti de bukadar olabilir.“IMF’ye mecbur de¤iliz, IMF olmazsaölecek miyiz? ‹cab›nda kusurabakmay›n deriz. ... Bizi bu noktayagetirmesinler. Brezilya nas›l yapt›?”diyor. (NTV, 11 Haziran 2009)Erdo¤an 3 Kas›m 2002’de iktidarageldiklerinde “... öyle kolayteslim olmayaca¤›z... iflimiz bitinceen k›sa zamanda gönderece¤iz” demiflti.Aradan 6 y›l› aflk›n zamangeçti, hala gönderemediler!Erdo¤an’›n ve di¤er AKP hükümetiüyelerinin daha sonra da bu türç›k›fllar› oldu ama IMF ile iliflkilerdevam etti. fiubat 2002’de 18.Stand-by, Ocak 2005’de 19. Standbyanlaflmalar› imzaland›. IMF’yeba¤›ml›l›k AKP iktidar›nda da pekiflerekdevam ediyor. Çünkü bu öylebir ba¤›ml›l›kt›r ki, emperyalist sistemdenkopmadan ondan veyabenzerlerinden kurtulamazs›n›z.fiu anda AKP ile IMF aras›ndakipazarl›klar›n ne üzerine oldu¤u henüztam aç›kl›k kazanmam›flt›r; ancaktart›flman›n, “ba¤›ml›l›k” konusundaolmad›¤› kesindir. AKP, IMFile Türkiye’nin ba¤›ms›zl›¤› üzerinede¤il, en fazla, flu veya bu tekelinç›karlar› ve kendi “ya¤ma ve sadakaekonomisi”nin ihtiyaçlar› üzerinepazarl›k yapabilir. Pazarl›k nas›lsonuçlan›rsa sonuçlans›n, yap›lacakanlaflman›n ülkemiz üzerindeki emperyalistboyunduru¤u art›raca¤›kesindir.Emperyalist sistemin bir parças›olup, IMF’ye de üye her ülke, sonuçtatekellerin isteklerine, dayatmalar›nauymak zorundad›r. Türkiyeoligarflisi hem IMF’ye borçluhem de muhtaç durumdad›r. Erdo-¤an’›n bu ç›k›fllar› da bu anlamdaiflbirlikçili¤ini gizlemek için halk›ngözünü boyamaya yöneliktir.AKP iktidar› da, düzen muhalefetide, IMF’ye ba¤›ml›l›k konusundaekonomik ve siyasi yan aras›ndasuni bir ayr›m koyarak gerçe¤i çarp›tmaktad›rlar.Bugüne kadar hiçbirburjuva partisi IMF ile yap›lan anlaflmalaratemelden karfl› ç›kmam›flt›r.IMF’ye karfl› ç›kmak Türkiye’ninemperyalizme olan ba¤›ml›-l›¤›na, yeni-sömürgecilik iliflkilerine,iflbirlikçi oligarfliye, tekellerinisteklerine karfl› ç›kmak demektir.Hiçbir düzen partisi bunlar› yapamaz.Hiçbirinin ba¤›ml›l›¤a, vatan›-m›z›n emperyalistlere peflkefl çekilmesine,halk›n sömürülmesine itiraz›yoktur. ‹kincisi, emperyalizmekarfl› savafl cüretine dönüflmeyen biritiraz›n da zaten günümüzde anlam›yoktur. Emperyalizm, git deyincegitmez, itirazlar› kaale almaz; onuancak savaflla kovabilirsiniz.‹flte bu nedenledir ki, hangi düzenpartisi iktidara gelirse gelsin tekellerinistekleri do¤rultusunda,IMF ile iliflkileri devam ettirecektir.IMF, Dünya Bankas› ve benzeri kurumlarlailiflkiler ancak ülkemiz ba-¤›ms›zl›¤›n› kazand›¤›nda, emperyalistlerlebütün anlaflmalar iptaledildi¤inde sona erer. Bunu da ancakDevrimci Halk ‹ktidar› sa¤layabilir.Yeni IMF anlaflmas›n›n bizidaha çok yoksullaflt›rmas›n›, iflimizdenetmesini, aç b›rakmas›n› istemiyorsakIMF’ye ve emperyalizmleolan bütün anlaflmalara ve bütün iflbirlikçiiktidarlara toptan karfl›ç›kmal›y›z.(*) Kullan›lmaya haz›r kredi32 IMF 21 Haziran 2009


‹flte kimilerinin bize ÇA⁄DAfiLIK diye sundu¤u gerçek:Kapitalizm, 218 milyon çocu¤u ücretli kölesi olarak çal›flt›r›yorKAP‹TAL‹ZM ÇOCUKLARI DE⁄‹L,ÇOCUKLARI SÖMÜRMEY‹ SEVER!Uluslararas› Çal›flma Örgütü(ILO) 12 Haziran 2002’de çocuk iflçili¤iniyasaklam›fl ve bugünü DünyaÇocuk ‹flçili¤iyle MücadeleGünü ilan etmiflti. Ancak kapitalizmtüm dünyada yo¤un olarak çocukeme¤ini kullanmaya devamediyor. ILO halen dünyada 218 milyonçocuk iflçi oldu¤unu aç›klad›.UNICEF raporlar›na göre de, çal›flt›r›lançocuklar okula devam edemiyor.Dünya genelindeki çocuk iflçilerin120 milyonu “tam gün” çal›flt›r›l›yor.Çocuk iflçilik, yoksullu¤un enyo¤un oldu¤u k›talarda yayg›n do-¤al olarak. Çocuk iflçilerin yüzde61’i Asya, yüzde 32’si Afrika’dabulunuyor. Afrika’da durum o haldeki, çocuklar›n yüzde 41’i çal›fl›yor.Bir baflka çarp›c› olgu, çocuk iflçileriçinde k›z çocuklar›n›n oran›-d›r. Dünyada 100 milyon k›z çocu-¤u okulundan al›n›p en kötü ifllerdeçal›flt›r›l›yor.Rakamlar, nas›l bir dünyada yaflad›¤›m›z›,kapitalizmin nas›l vahflibir üretim biçimi oldu¤unu tart›flmayayer b›rakmayacak kadar aç›k gösteriyor.Çal›flt›r›lan çocuklar›n 60milyon’u s›radan ifllerde de de¤il,fuhuflta, uyuflturucu kaçakç›l›¤›ndaveya köle olarak çal›flt›r›l›yor.Çal›flmak, yine de belki bir“flans” kapitalizmde. Çünkü, emperyalistsistem, “sinekler gibi” öldürüyorçocuklar›m›z›. ‹flte bunlarda ölümlerimizin rakam›d›r: Dünya’daher ay 900 bin çocuk yoksulluktanölüyor. Ve her gün 25 binçocuk, k›zam›k, s›tma, difteri vezatürre gibi hastal›klardan ölüyor.Kapitalizm dünyan›n hemen bütünülkelerinde çocuklar›m›z›neme¤ini böyle sömürüyor, onlar›böyle katlediyor.Çocuklar›n hamisi,burjuvazi de¤il, iflçi s›n›f›d›r“Uygar” Avrupa’da çocuk iflçili-¤i Afrika’ya, Asya’ya göre daha az;ama bu kimseyi yan›ltmas›n. Bugün‹ngiltere’ye baflta Çin, Afganistan,Nijerya, Romanya olmak üzere birçokülkeden yüzlerce çocuk, köleolarak getirilmekte, kimisi fuhuflta,kimisi köle olarak çal›flt›r›lmaktad›r.ABD’de 100 binin üzerinde çocuktutuklu köle gibi çal›flt›r›l›yor.Avrupa’da da hayat çocuklariçin zorlaflmaya bafllad›. AB’nin haz›rlad›¤›bir raporda Avrupa’da her5 çocuktan birinin yoksulluk s›n›-r› alt›nda yaflad›¤› ve çocuk iflçili-¤in giderek art›¤›, havyan haklar›n›güvence alt›na alan Avrupa’n›n çocukhaklar›n› unuttu¤u belirtiliyor.Örne¤in AB üyesi ‹talya’da resmirakamlara göre 14 yafl›ndan küçükçal›flan çocuk say›s› 300-500 binaras›nda de¤ifliyor. Eski sosyalist,bugün ise AB üyesi olan ülkelerdeyoksul çocuklar›n say›s›n›n en üstseviyelere ç›kt›¤› bildiriliyor. Avrupa’dakimülteci çocuklar ise çokdaha kötü flartlarda yafl›yor.Kapitalizm, 1700’lerin sonlar›nakadar, çocuklara idam cezas› verip,en a¤›r ifllerde çal›flt›r›yordu. Çocuklar›nçal›flt›r›lmamas›na iliflkindüzenlemeler, burjuvazinin hümanistli¤ininde¤il, iflçi s›n›f›n›n mücadelesinininsonucunda kabul edildi.Ancak kapitalizm yine de çocukeme¤ini kullanmaktan vazgeçmedi.F›rsat›n› buldukça, güçler dengesiuygun oldukça, çocuklar› ücretliköle yapmakta sak›nca görmedi; odurumda çocuk haklar›na iliflkin yasalarve sözleflmeler de yaln›zcagözboyama arac›na dönüfltü.Çocuk sömürüsünün baflsorumlusu: Emperyalistler!Dünyan›n her yerinde çocuklar›-m›z›n aç, yoksul, e¤itimsiz b›rak›lmas›n›nve çal›flmaya zorlanmas›-n›n tek sorumlusu kapitalizmdir.Çünkü kapitalizm, en yüksek kâriçin, her zaman en ucuz eme¤i kullanmakister ve çocuk eme¤i, emeklerinen ucuzudur.Bu nedenle emperyalist tekellerinço¤u, üretimlerini, bu en ucuziflgücünü bol bol bulabilecekleri ül-Say›: 185KAP‹TAL‹ZM 33


kelerde sürdürüyorlar. Nike, Adidas,Puma gibi tekeller Asya’n›ntafleron firmalar›nda yoksul halk›nçocuklar›n› çal›flt›r›yor.Patronlar, neden çocuk iflçi çal›flt›rd›klar›n›gayet özlü bir biçimdeanlat›yorlar: “Bir kere az yemek yiyorlar,fazla konuflmazlar ve itaatkarlar.”Dahas›; çocuklar ne ücretart›fl› istiyor, ne sigorta, ne izin nede sendika... Dolay›s›yla, sömür sömürebildi¤inkadar!ILO, UNICEF gibi kurumlar hery›l böyle raporlar yay›nlar, mücadelekararlar› al›rlar. Ama kapitalizmçocuklar›m›z› köle gibi çal›flt›rmayadevam eder. Çünkü bu tür kurumlar›nçocuk eme¤inin sömürülmesinekarfl› getirebilece¤i bir çözüm yoktur.Avrupa Birli¤i’nin Türkiye’dekiçocuk eme¤inin sömürüsüne karfl›gelifltirdi¤i “proje” ise; çocuk iflçilerinailelerine, çocuklar›n okula gitmelerive meslek e¤itim kursu almalar›kofluluyla yard›m edilmesindenibarettir. M›s›r’da ise çocuklar›nçal›flmas›na ancak okula gitmesikofluyla izin veriliyor. Bu demektir“Çocuklar›m›z en de¤erlihazinemiz”, “gelece¤imizdir”sözleri, do¤ru sözlerdir amabugün kapitalizm taraf›ndan,burjuvazi ve küçük-bujruvazitaraf›ndan içi boflalt›lm›fl sözleredönüflmüfltür.ki, insan eme¤i üzerindeki sömürüdevam etti¤i sürece çocuk eme¤iüzerindeki azg›nca sömürü de devamedecektir.Ülkemizde de çocuklar›n al›nterikapitalistlerin kasalar›na akmakta,köle gibi çal›flt›r›lmaktad›r. Çocuklardayakla e¤itilip, açl›kla terbiyeedilirler. Ufac›k bedenleri fabrikalarda,tarlalarda, atölyelerde saatlerceçal›flmaktan, hastal›ktan yorgundüfler. Okul, tatil, oyuncak nedir bilmeden“yaflayan” yüzbinlerce çocuk!..Binlercesi sokaklarda yaflar.Binlerce ailesiyle birlikte tarlalardaçal›flmak için “mevsimlik iflçi” olur.Binlercesinin yoz kültürün içinde kiflilikleriezilip, hayatlar› çal›n›r.Çocuklar› ‘en uzun süre’çal›flt›ran ac›mas›z ülkelerinbaflta gelenlerinden biri:TürkiyeILO’nun bir baflka raporuna görede çocuk eme¤inin en vahfli flekildekullan›ld›¤› ülkelerden biri de ülkemizdir.“K›z Çocuklar›na Bir fiansVerin” bafll›kl› raporda içlerindeTürkiye’nin de bulundu¤u 16 ülkede,5-14 yafl aras›ndaki k›z çocuklar›tar›mdan sanayiye kadar en a¤›rifllerde çal›flt›r›l›yorlar.Türkiye, Mali ve Senegal’densonra çocuklar› en uzun çal›flt›ranülke durumunda. Türkiye’de çocukiflçi olarak çal›flt›r›lan k›z çocuklar›haftada 30 saat, erkek çocuklar›ise 25 saat çal›flt›r›l›yor.Türkiye ‹statistik Kurumu’nun(TÜ‹K) 2006 Çocuk ‹flgücü Araflt›rmas›’nagöre, Türkiye’deki 6-17 yaflgrubunda bulunan 16 milyon 264bin çocu¤un yüzde 6’s› yani 958 biniçal›fl›yor.Halen 6-13 yafl aras›nda okulagitmeyen 220 bin çocu¤umuz var.Türkiye’de çocuk olma yafl›, 18yafl›na kadarki yafl aral›¤› olarak belirlenmifltir;ama ifl çal›flma konusunagelince, çal›flma yafl›, yasalarda12 olarak belirlenmifltir. Yani yasalardiyor ki, 12 yafl›ndaki çocu¤u çal›flt›rabilirsin.Bu bile en ucuz iflgücüolan çocuk eme¤i sömürüsününyasalarla nas›l meflrulaflt›r›ld›¤›n›göstermeye yetiyor.Bu nedenlerle ülkemizde çocuklarfabrikalarda, tarlarda köle gibiçal›flt›r›l›yorlar. Türkiye çocuklar›nçocuk pazarlar›na ç›kar›ld›¤› birülke. Yoksulluk, çaresizlik, açl›k aileleri“çocuklar›n› bile satacak”duruma getiriyor. Bu suç, devletinsuçudur.Emperyalist tekellerin ç›karlar›için çal›flan düzen, ÇOCUKLARI-MIZA DÜfiMANDIR. ‹flte bu nedenlekapitalizmin kölelefltirdi¤i çocuklar›m›zayaln›zca sosyalizm özgürlüklerinigeri verebilir. Yaln›zcasosyalist ülkelerde çocuk iflçi çal›flt›rmakyasalarla yasaklanm›flt›r.Çocuklar›n e¤itimi, sa¤l›¤›, sosyalgeliflimi, devlet taraf›ndan yasalarlagaranti alt›na al›nm›flt›r.2001 y›l›nda ABD’den Küba’yaçocuk e¤itimi ile ilgili araflt›rmayapmak için giden e¤itimciler, Kübal›çocuklar› flöyle anlat›yorlar:“Küba yüzleri gülen, ayaklar› danseden, zihinleri politik ö¤retilerlegeliflen, kitap hediyesine oyuncakhediyesi kadar sevinen çocuklar›nülkesi. Onlar sayesinde Küba geliflmeyedevam edecek.”Granma International Gazetesi’ndeç›kan bir yaz›da ise “Küba’n›nayr›cal›kl› sahipleri çocuklar”flöyle anlat›l›yor: “Dünyan›npek çok köflesinde çocuk olmak birayr›cal›k say›lmaz ama bugün Küba’dagelinen noktada, her çocu-¤un do¤umundan itibaren tüm temelhaklara sahip olmas› gibi birayr›cal›¤› vard›r.”Küba’da bir tek tutuklu çocukyoktur. Çocuklar›n çal›flmas› yasakt›r.Bütün ekonomik ambargoya ra¤menKüba binde 5.6 ile dünyadabebek ölümlerinin en düflük oldu¤uülkedir. Ö¤renciler derslerden sonrahaftada 6 saat sanat çal›flmalar›nakat›l›rlar.Devrimci Halk ‹ktidar›nda daçocuk eme¤inin sömürülememesiher türlü yasal, kurumsal düzenlemeile garanti alt›na al›nacakt›r.Halk Anayasas› Tasla¤›’nda bu anlay›flflu flekilde ortaya konulmufltur:“Madde 33: h-Çocuklar iflçiolarak çal›flt›r›lamaz. Çocuk eme¤ikullan›m› yasakt›r. Ö¤renim görençocuklar e¤itim programlar› d›fl›ndaçal›flt›r›lamazlar.”“Çocuklar›m›z en de¤erli hazinemiz”,“gelece¤imizdir” sözleri,do¤ru sözlerdir ama bugün kapitalizmtaraf›ndan, burjuvazi ve küçük-burjuvazitaraf›ndan içi boflalt›lm›flsözlere dönüflmüfltür.E¤er onlar gelece¤imizse, onlarbir toplumun hazinesi ise, bunun gere¤i,onlar› kapitalizmin batakl›¤›ndan,kapitalizmin yukar›da rakamlaradökülen bu alçakça ahlaki veekonomik istismar›ndan kurtar›p,onlara sosyalist bir dünya arma¤anetmektir.34 KAP‹TAL‹ZM 21 Haziran 2009


B‹R DEVLETPOL‹T‹KASI: ÖSS15 Haziran Pazartesi günü gazetelerinmanfletleri bir öncekigün yap›lan Ö¤renci Seçme S›nav›’ylailgili bafll›klarla doluydu.“Son ÖSS zor de¤ildi”, “ÖSS adaylar› türbeye ak›n etti”,“ÖSS’de hatal› soru iddias›" gibi bafll›klar bunlardanbir kaç›… Asl›nda bu durum tan›d›kt›r bizlere.Her sene yap›lan s›navdan sonra, bu sistemin sorunluoldu¤una, sorular›n niteli¤ine dair bir çok haberyap›l›r, baz› çözüm önerileri sunulur. Ama bunlarsistem içi teknik de¤iflikliklerden öteye geçmezve zaten bu “biçimsel”, “yüzeysel” yaklafl›mlar sonucunda,sistem, ö¤renciler için çözülemez bir sorunyuma¤› haline getirilmifltir.Bu sene s›nava giren aday say›s› 1 milyon 350bin. Sonuç malum; 1 milyon 350 bin adaydan 250-300 bini bir lisans bölümüne yerleflebilecek, geri kalan›ise ya tekrardan s›nava girmek için u¤raflacakya da art›k yavafl yavafl hayat›na yön vermeye çal›flacak.Yeniden s›nava girmeye karar verenler yinedershanelere para yat›rarak gelece¤ini kurtarmayaçal›flacak, çünkü baflka bir flans› yok. Düzeninistedi¤i de tam olarak budur. Dershaneler düzen taraf›ndane¤itimde alternatifmifl gibi sunuluyor.Dershaneye gitmeden baflar› elde edilemeyece¤i,dershanelerin s›nav sistemine uygun e¤itim verdi¤i,test tekni¤ini ö¤retti¤i söyleniyor. Biz ise y›llardanberi dershanelerin e¤itimi özellefltirme politikas›n›nbir parças› oldu¤unu söylüyoruz. Bu yollamilyarlarca lira patronlar›n cebine ak›yor. ‹stenilenbudur. Hem e¤itim paral› hale getirilmeye çal›fl›l›yorhem de nitelik olarak kendi sistemlerine hizmetedecek flekilde düzenleniyor.11 senelik bir e¤itimden sonra geleceklerini belirleyen,kendini s›nava haz›rlayan ö¤renciler çeflitlisorunlarla karfl›lafl›yorlar. Aile ve çevrenin bask›s›,gelece¤e olan güvensizlik gibi etkenler de ö¤rencilerindaha fazla strese girerek bir tak›m psikolojiksorunlar›n ortaya ç›kmas›na yol aç›yor. Bunun somutörneklerini her sene yak›n çevremizde, okullardave bas›n yay›nda görüyoruz. Bu sene de s›navgünü erkenden s›nava girecekleri okula gelen adaylar›nkimi sinir krizleri geçirerek s›nava giremedi,kimi gelirken yolda trafik kazas› geçirdi. Ankara’daÜmitköy Anadolu Lisesi’nde s›nava giren bir ö¤renciise s›nav›n bitiminden birkaç dakika sonra kendiniokulun üçüncü kat›ndan afla¤›ya att›. Sebebi ises›nav›n›n kötü geçmifl olmas›. Bu tür fleyler istisnas›zher y›l yaflan›yor. Ve güzel bir gelecek özlemi, s›-nav salonunda kal›yor. ÖSS ç›ld›rt›yor, öldürüyor.Tüm bu yaflananlardan sonra kuflkusuz sorulmas›gereken baz› sorular ortaya ç›k›yor. Ezberci bire¤itim sistemi ne kadar donan›ml› bireyler yetifltirir?Zaten ezber olan bilgi birikimini bu tarz s›navlarne kadar ölçebilir? Bu tarz s›navl› sistemler ö¤rencilereistedikleri mesle¤i yapma, halk›n ve ülkenin ihtiyaçlar›nacevap olma imkan›n› ne kadar sa¤layabilir?Bizce cevap nettir. Bu sistem ne donan›ml› insanlaryetifltirir, ne ö¤rencilere istedikleri mesle¤iyapma flans›n› verir, ne ülkenin ve halk›n ihtiyaçlar›n›gözetir, ne de bilgiyi ölçmede ölçüt olabilir.Mevcut s›nav sistemleri, YÖK‘le birlikte gençli¤inaraflt›rmac›, ö¤renmek isteyen, sorgulayan yönlerinitörpülemek ve böylece devrimcileflmelerini, mücadeleyeve örgütlenmeye yönelmelerini engellemeyide amaçlayan bir öze sahiptir. Sistem bir yan›ylada buna göre kurumsallaflt›r›lm›flt›r. Böylecegençlik yozlaflt›r›lm›fl, bireycilefltirilmifl, sorunlarakarfl› duyars›zlaflt›r›lm›flt›r. E¤itim sistemi, sadeceoligarflik düzenin kendi ihtiyaçlar›na göre kontenjanlardüzenleyerek, ö¤renciler içerisinden seçimyapmaktad›r. Yerleflemeyen ö¤renciler ise umurlar›ndade¤ildir; iflsizler ordusuna kat›labilirler.Ülkemizde do¤ru düzgün bir e¤itim alabilmekiçin bir emekçi ailesinin sahip oldu¤undan ve olabilece¤indendaha büyük bir maddi varl›¤a sahip olmakgerekir. Örne¤in burjuvalar›n çocuklar› bu tarzs›navlarla hiç u¤raflmazlar. Nas›l, nerede, hangi e¤itimialmak istiyorsalarsa o e¤itimi al›rlar. Çünküözel okullara verecek yüz binlerce liras› vard›r onlar›n.Bu yüzden adaletsizdir e¤itim sistemi, adaletsizdirs›navlar. Üniversite kap›lar› bu adaletsizliklehalk›n çocuklar›na kapat›lmaktad›r.Geleceksiz kalan ö¤renciler ise çok çeflitli yollarabaflvurmaktad›rlar. Bu yollar›n içinde yozlaflman›n,çürümenin açt›¤› yollar da olabilmektedir. Yüzbinlercegenç de fuhuflun, uyuflturucunun, mafyac›l›-¤›n, h›rs›zl›¤›n batakl›¤›na sürüklenebilmektedir.Tüm bunlar› yaratan sistemdir. Gençli¤i çaresiz b›-rakan bu sistemdir. Suçlu olan sistemin kendisidir.Ezberci e¤itim sistemini dayatan, e¤itimi gün geçtikçeparal› hale getiren, tekellere hizmetten baflkabir fley düflünmeyen, s›navlar›yla ö¤rencileri bo¤an,geleceksizlefltiren bu sistemdir çünkü.Biz y›llardan beri halk için demokratik bir e¤itimmücadelesi veriyoruz, paras›z halk üniversitelerikurulana kadar mücadelemiz devam edecek. Yapaca¤›m›ztek fley bu adaletsizli¤e karfl› örgütlenereksesimizi yükseltmek. Ancak bu flekilde bu adaletsizli¤eson verip kendi e¤itim sistemimizi kurabilirve bilimsel e¤itim alabiliriz.Gençlik FederasyonuSay›: 185GENÇL‹K 35


Devrimci ‹flçiHareketiEczac›bafl› Holding’e ba¤l› Gebze E-Kartiflçileri direnifllerinde bir y›l› geride b›rakt›-lar. ‹flçiler sendika ve toplu ifl sözleflmesihaklar› için direniyorlar.2006 y›l›ndan bu yana örgütlenme mücadelesiveriyor E-Kart iflçileri. Ve bu hakl› mücadelesi patronlartaraf›ndan engelleniyor. ‹flyerinde ço¤unlu¤uelde edip sendika hakk› kazanmalar›na karfl›n Eczac›bafl›patronlar› 25 iflçiyi iflten at›p yerine yeni iflçialarak sendika hakk›n› geçersizlefltirme yoluna gitti.‹flçiler buna grevle cevap verdiler. Gebze OrganizeSanayi’deki E-Kart önünde, “Bu ‹fl Yerinde GrevVar” diyerek haklar›n› almaya çal›flt›lar.Grev 1 y›l› geride b›rakt›¤›nda patronlar iflçilerinhakl› taleplerine kulak vermek yerine iflten ç›karmaya,grevci iflçiler üzerinde bask› uygulamaya devamettiler. Patronlar son iki hafta içinde 6 iflçiyidaha iflten ç›kard›lar.E-Kart grevi, devletin ve patronlar›n ikiyüzlülü-¤ünü, iflçi düflman› yüzünü de ortaya seriyor.Eczac›bafl› 2006 y›l›nda Birleflmifl Milletler Küresel‹lkeler Sözleflmesi’ni imzal›yor. Bu sözleflmeinsan haklar›, yolsuzlukla mücadele, temiz çevre veçal›flma koflullar›n›n evrensel ilkelerini kabul etmekanlam›na geliyor. Ancak Eczac›bafl›’n›n prati¤i hiçde buna uygun olmuyor. Uluslararas› sözleflmelereimza atarak buradan kredi kazanan, çal›flma koflullar›na,insan haklar›na nas›l sayg›l› oldu¤u reklam›-n› da yapan holding, sendikal› olma hakk›n› kullananiflçisini hiç çekinmeden kap› önüne koyuyor. ‹flçininörgütlü de¤il, köle olmas›n› istiyor.Patronlar kriz yalan›na da sar›lam›yorlar. Çünkükriz ortam›na ra¤men flirketin kazanc› art›fl göstermektedir.Bu da baflka bir gerçektir; kriz süreçleripatronlar›n kazançlar›n› daha da art›rd›klar› süreçlerdir.AKP iktidar› ne yap›yor? O da patronlar›n yan›nda,patronlar›n yolunda. ‹flçinin, emekçinin de¤ilpatronlar›n haklar›n›n savunucusu. ‹flçi, emekçihakk›n› arad›¤›nda, direndi¤inde, 1 May›slar’daalanlara ç›k›p taleplerini hayk›rmak istedi¤inde yasalar›hat›rlayan AKP iktidar› nedense yasalar›n ifl-E Kart’ta DireniflKazanacak!çiler lehine karar verdi¤i durumda yasalar›n uygulanmas›n›hat›rlamak bile istemiyor. Grevle hakk›n›almaya çal›flan iflçiler, hukuki yollara da baflvurdularve açt›klar› tüm davalar› kazand›lar. Ancak negam! Patron için bunun hiçbir anlam› yoktur. Patronlaryasalar›n da üzerinde. Patronlar›n ç›karlar›her fleyin üzerinde. ‹flçiler davalar› kazansalarda sonuçde¤iflmiyor. Sonuç yine patronlar lehinedir.Bu basit ama ç›plak gerçek iflçilerin, emekçilerinmeflrulu¤u nerede arayacaklar›n›n da ifadesi ayn›zamanda. Meflruluk ne düzen partilerinden, ne onlar›nyasalar›ndan, ne devlet güdümlü, iflbirlikçisendika yönetimlerinden medet ummaktad›r. Meflrulukörgütlülü¤ümüzde, meflruluk direniflimizde,grevlerimizde, dayan›flmam›zdad›r. Bunlar en büyüksilah›m›zd›r ve kazanmam›z› sa¤layan temeldayanaklar›m›zd›r. Ve bunlar patronlar›n ve onlar›niktidarlar›n›n en çok sald›rd›klar› fleylerdir. Örgütlenmemizi,direniflimizi, dayan›flmam›z› suç olarakgöstermeye çal›fl›rlar. Bazen yasalar›, polisi, jandarmay›karfl›m›za dikerler, yetmedi¤i yerde keyfili¤i,yasad›fl›l›¤›...Meflrulu¤umuzla ezip geçece¤iz bu bask›lar›. Baflkada yolu yok. Ve direnifli fabrika d›fllar›na yayaca-¤›z. Dayan›flmay› daha da büyütece¤iz. Kazanman›nyolu buralardan geçiyor. Tersi direniflin bo¤ulmas›,güç yitirmesi, patronun daha da sald›rganlaflmas›-d›r.E-Kart iflçileri grevlerinde geride b›rakt›klar› biry›l›n ard›ndan bu gerçe¤i görüyorlar ve direnifllerinifabrika d›fl›na tafl›r›yorlar, dayan›flma ça¤r›s› yap›-yorlar ve kazanana kadar direneceklerini hayk›r›-yorlar.15- 16 Haziran büyük iflçi direnifli bu topraklardayarat›ld›. Direnifli yaratan bu ülkenin iflçisi, emekçisidir.Bugünkü tablo hiç kimseyi yan›ltmas›n, hiçkuflkusuz devrimci iflçilerin öncülü¤ünde büyüklüküçüklü direnifller yine bu topraklardan ç›kacak, direnifllereyeni halkalar eklenecektir.Tutuklu Sendikac›lara Dayan›flma MektubuKESK’e yönelik yap›lan sald›r›-lara tepkiler artarak sürüyor. 13Haziran günü KESK Adana fiubelerPlatformu, son zamanlardaKESK üzerinde yap›lan bask›lar› 5Ocak Meydan›’nda yapt›¤› eylemleprotesto etti. KESK Adana fiubelerPlatformu Dönem Sözcüsü ve HaberSen fiube Baflkan› KahramanO¤uz taraf›ndan yap›lan aç›klamadasiyasi iktidar›n cunta dönemiuygulamalar›n› yeniden gündemekoydu¤unu dile getirildi.KESK’in sald›r›lara boyun e¤meyece¤ininvurguland›¤› aç›klaman›nard›ndan Büyük Postaneönüne sloganlarla yürüyen KESK’liler meclise faks göndererek tutuklamalar›k›narken, sendikac›lara isedayan›flma mektuplar› gönderdiler.36 EMEK 21 Haziran 2009


Meryem Özsögüt Brüksel’deHak ve Özgürlük ‹hlallerini Anlatt›Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikalar›Federasyonu’nun (EPSU) 8.Kongresi 11 Haziran günü, BrükselBelediye Baskan› Freddy Thielemansyap›ld›. Kongrede Türkiye’denkat›lan SES Merkez YürütmeKurulu Üyesi Meryem Özsö¤ütbir konuflma yapt›. Özsö¤üt konuflmas›nda;KESK’e yönelik yap›lanson operasyonu, E¤itim-Sen hakk›ndaaç›lan kapatma davas›n›,Kürt halk›na yönelik uygulanan inkarve imha politikalar›n›, 19 Aral›kKatliam›’n›, sendikac›lar›n ifltenç›kar›lmalar›n›, devrimci bas›nauygulanan sansürü, sendikac›larayönelik sürgün cezalar›n› ve EnginÇeber’in iflkence ile katledilmesini,Türk-‹fl üyesiiflçilerden eylemTürk-‹fl üyesiiflçiler, Türk-‹fl'intoplu sözleflmelerdekitutumunu veAKP hükümetininemekçi düflmanl›-¤›n› protesto etti.12 Haziran günüTaksim AKMönünde toplanarak,Türk-‹fl 1. Bölge Temsilcili¤i'ne yürüyeniflçiler, Taksim-Dolmabahçeyolununu trafi¤e kapatt›rken, Türk-‹fl Bölge Binas›’n› domates ve yumurtaya¤muruna tuttular. "Sefaletzamm›na, iflten at›lmalara, k›demtazminat› gasp›na karfl› pazara de¤ilsoka¤a mücadeleye” pankart› açarakyürüyen iflçiler, yürüyüfl boyunca"Genel Grev Genel Direnifl" sloganlar›at›ld›. Eyleme ATV-Sabah'tagrevde olan bas›n emekçileri,E-Kart’ta grevde iflçiler ve HerkeseSa¤l›k Güvenli Gelecek Platformubileflenleri de destek sundu.Ankara’da Protesto!Çankaya Belediyesi zab›talar›-n›n iflportac›lara uygulad›¤› bask›-lar protesto edildi. K›z›lay YükselCaddesi’nde oturma eylemi yapaniflportac›lar, s›k s›k “zab›ta terörüneson, kahrolsun CHP, iflbirlikçizab›ta” sloganlar› atarak, zab›talar›nbask›lar›na boyun e¤meyeceklerinive CHP’li belediyenin tavr›n›k›nad›klar›n› bildirdiler.Belediye-‹fl’ten grevuyar›s›...11 Haziran’da Belediye-‹fl Sendikas›üyesi iflçiler ‹stanbul BüyükflehirBelediyesi ile yürütülen Toplu‹fl Sözleflmesi görüflmelerinin t›-kanmas› üzerine sendika binas›önünden Saraçhane’deki ‹stanbulBüyükflehir Belediyesi’ne yürüyüflyapt›. Yürüyüflte Belediye-‹fl Sendikas›flubeleri “Toplu sözleflmemasas›na patronlar› de¤il IMF’yiça¤›r›yoruz” pankartlar› tafl›d›lar.Emeklilerdenmücadele kürsüsü…U¤ur Kaymaz’›n infaz edilmesini,Ferhat Gerçek’in felç b›rak›lmas›n›detayl› bir biçimde anlatt›. Ayr›cakendi yaflad›¤› bask›lardan da örnekvererek, Türkiye’deki polis fliddetinive hapishanelerdeki tecritgerçe¤ini dile getirdi. “Yaflas›nUluslararas› Dayan›flma” slogan›ylakonuflmas›n› bitiren Özsö¤üt’ü500’ü aflk›n sendikac› aya¤a kalkarakuzun bir süre alk›fllad›.Daha sonra konuflma yapan EP-SU’nun Genel Baflkan› Anne-MariePierret’i mevcut düzen taraf›ndanyok edilen Fransa Cumhuriyeti’nin“özgürlük”, “eflitlik”, “kardefllik”ilkelerinin EPSU’nun sendikal anlay›fl›ylaörtüfltü¤ünü vurgulad›ktansonra baflta Meryem Özsö¤üt olmaküzere, salonda bulunan bütünsendikac›lar› selamlad›. KongreyeTürkiye’den D‹SK Genel ‹fl Baflkan›Erol Ekici’nin de oldu¤u 11 kiflilikbir heyet kat›ld›.EPSU’nun 8. Kongresi’nde üyesay›s›n›n 224’den 255’ye ç›kart›ld›-¤› aç›kland›.Emekli-Sen ‹stanbul fiubeleri,26 May›s tarihinde bafllatt›¤› “‹nsancayaflayabilecek bir ücret vesendika yasam› istiyorum” kampanyas›n›nson aya¤› olan “EmeklilerKürsüsü”nü 13 Haziran günüBak›rköy Özgürlük Meydan›’ndakurdu. Emekli-Sen üyeleri kurduklar›kürsüyle sorunlar›n› ve talepleriniyinelerken, kampanyalar› çercevesindeyapt›klar› eylemler karfl›-s›nda AKP iktidar›n›n tahammülsüzlü¤ünüve bask›lar›n› dile getirdiler.Sa¤l›k emekçileri“Tamgün” yasas›n›protesto etti“Tamgün” yasas› olarak bilinen,sa¤l›k alan›n›n tamamem ticarileflmesinisa¤layan yasa tasla¤›n›nTBMM Plan Bütçe Komisyonu’nagetirilmesi nedeniyle, KESK’eba¤l› Sa¤l›k ve Sosyal HizmetEmekçileri Sendikas› üyeleri,10–11 Haziran günleri örgütlü olduklar›birçok iflyerinde eylemleryapt›. fiube pankartlar›n›n aç›ld›¤›eylemlerde, “Sözleflmeli Köle Olmayaca¤›z,Herkese Güvenli Sa¤l›kve Gelecek, Sa¤l›kta Y›k›m›Durdural›m” sloganlar› at›ld›. Eylemlerdeyap›lan aç›klamalarda,tam gün yasa tasar›s›n›n sa¤l›ktadönüflümün bir devam› oldu¤unade¤inildi.Say›: 185EMEK 37


‹MO Ankara fiubesi Küçük Kurulu’ndaDevrimcilere Sald›r›ld›STATÜKOCULUK, devrimcilere sald›r›yor...Devrimcilere karfl› de¤il, faflizme karfl› sar›l›n b›çaklara ve sopalara!Statülerinizin de¤il, ODALARI devrimcilefltirmenin kavgas›n› verin!uOdalara yerleflmifl statükoculukve reformizm, devrimcimuhalefete karfl›adeta seferberlik ilan etti.uGerçe¤i ters yüz eden bilgilendirmelerleyap›lanaç›klamalar›, yar›n o odalarsavunamayacakt›r.uGerçek tüm tekkelerden,devrimcilik tüm statükolardangüçlüdür!Küçük-burjuvazinin en tahammülsüzoldu¤u fley, statülerinin sars›lmas›d›r.Statülerine yönelik birtehdit veya tehlike sezdi¤i anda, tahammülsüzleflir,h›rç›nlafl›r, sald›rganlafl›r.‹lerici, demokrat bir kimli-¤e sahip olmas›, küçük-burjuvazininbu özelli¤ini tümden ortadankald›rmaz. Öyle olur ki, küçük-burjuvazi,bazen baflka hiçbir fley içingöstermedi¤i militanl›kta bir direniflsergiler statüleri için.‹flte odalarda bugünlerde böylebir “militanl›k”la karfl› karfl›yay›z.O militanl›k, devrimcilere karfl› sopalarasar›l›p b›çak çekmifl durumda.Ama devrimciler bunun karfl›l›-¤›nda ne sopalara sar›lacaklar, neb›çak çekecekler. ‹flte devrimcileriOdalar’dan tasfiye etmeye çal›flanlarakarfl› en güçlü silah›m›zla cevapveriyoruz: Hakl›l›¤›m›zla, devrimcili¤imizle,devrimci ideolojimizle.3 ve 11 Haziran’da ‹nflaat MühendisleriOdas› (‹MO) Ankara fiubesiKüçük Kurulu’nda, kurul üyeleriaras›nda “çat›flma!” ç›kt›¤› yans›d›halka. Sorun üzerine Odalar taraf›ndanyayg›n biçimde aç›klamalaryap›l›rken, burjuvazinin bas›nyay›n organlar› da “çat›flma”y› kullanmaktangeri kalmad›.Ne oldu?Önce k›saca bunu özetleyelim:3 Haziran’da yap›lmak istenen‹nflaat Mühendisleri Odas› (‹MO)Ankara fiubesi Küçük Kurulu’ndasöz alan ‹VME Dergisi Yay›n Kuruluüyesi, devrimci, demokrat, yurtsevermühendislere hakaret edilemeyece¤iniaç›klarken, bu aç›klamayatahammül edemeyen ‹MOmerkez ve Ankara fib. yöneticileri,sözlü sald›r› bafllatmalar›yla KüçükKurul'da kavga ç›kt›.Sald›rgan ‹MO yöneticileri, güvenliktensa¤lad›klar› sopalarladevrimci, demokrat, yurtsever mühendisleridarp etmek istediler. Busald›r› karfl›s›nda, devrimci, demokrat,yurtsever mühendisler kendilerinikorumak zorunda kald›lar vesald›rganlar› geri püskürttüler.3 Haziran’da yap›lamayan KüçükKurul, 11 Haziran’da devrimcimühendislerden habersiz yap›lmakistendi.‹MO Ankara fiubesi yönetimi‹vme Dergisi üyelerine, ö¤rencilereve baz› baflka muhaliflere habervermeyerek gizli bir Küçük Kurultoplamak istemiflti. Ancak ‹vmeDergisi, muhalif olan herkesin‹MO'dan tasfiyesini amaçlayan buanti-demokratik giriflimi kabul etmeyece¤inive toplant›ya kat›laca-¤›n› duyurarak bu oyunu bozdu.Fakat o gün, orada onlar bir güruhbekliyordu. Baz›lar›n›n elindeb›çak olan ve Küçük Kurul üyesi olmayanlar›nço¤unlu¤unu oluflturdu-¤u 100 kiflilik grup, Küçük Kurulüyesi ‹vme üyeleri ve Genç ‹MOüyelerine sald›r› düzenledi.Bir haftad›r TMMOB (Türk Mühendisve Mimar Odalar› Birli¤i) ve‹MO etkin yönetim anlay›fl›n›n hedefgöstermesinin sonucunda ‹MOKüçük Kurul üyesi ‹vme ve Genç‹MO üyeleri bir linç girifliminemaruz kald›lar. Sonras›n› Art› ‹vme’ninaç›klamas›ndan aktaral›m:“Toplant› salonu giriflindeTMMOB Baflkan›'n›n gözü önünde‹MO yöneticileri, eli b›çakl› sald›rgangrubu da arkalar›na alarak,hiçbir hukuki ve meflru dayana¤› olmad›¤›halde arkadafllar›m›z› KüçükKurul toplant›s›na almayacaklar›n›belirtmifl, ard›ndan da Yay›nKurulu üyelerimize dönük sataflmave k›flk›rtmalarda bulunmufllard›r.Daha sonra mühendis-mimar olmayanlar›nço¤unlu¤unu oluflturdu¤ugrup, arkadafllar›m›z›n etraf›n› sararaksald›rm›flt›r. Bu sald›r› sonucundaarkadafllar›m›z çeflitli yerlerindenyaralanm›fllard›r.Sald›r›n›n ard›ndan da POL‹SDESTE⁄‹YE devrimci mühendislerin,ö¤rencilerin Küçük Kurul'akat›lmas› engellendi.TMMOB tarihinde ilk kez,TMMOB Yönetim Kurulu Baflkan›’n›nda kat›ld›¤› bir toplant›, devrimcidemokrat üyeleri engelleyenbir polis barikat› arkas›nda gerçeklefltirilmifltir.Polis flemsiyesi alt›nda yap›lan38 STATÜKOCULUK 21 Haziran 2009


u toplant›da bir utanca daha imzaat›larak, +‹vme Dergisi üye veokurlar›n›n Ça¤dafl Mühendislergrubundan ç›kar›lmas› için karar(!)al›nm›flt›r.Polis kuflatmas› sayesinde al›nanbu karar, elbette meflru de¤ildir, demokratikbir kitle örgütü ad›nautanç vericidir ve bu karar› alanlar,tarih karfl›s›nda bu kararlar›n› savunamayacaklard›r.Bu kesindir.Sorun nedir?Mimar Mühendis odalar›, y›llard›rreformizmin, CHP’li sosyal demokratlar›netkisi alt›nda dinamizmlerinikaybetmifl, büyük ölçüdedüzen solculu¤unun beslendi¤ikaynak haline gelmifllerdir.Devrimci, demokrat mühendisler,bu statükoyu elefltirmekte, düzeninmimar, mühendisleri kendiçarklar› içine çekmesinin bir arac›olarak oligarfli taraf›ndan gündemegetirilen “yetkin mühendislik” anlay›fl›nakarfl› güçlü bir karfl› ç›k›fl örgütlemektedirler.Mevcut yönetimler,bunun karfl›s›nda ideolojik birmücadeleyle de¤il, tasfiyecilikle,burjuva siyasetin yöntemleriyle vesald›rganl›klar›yla ç›kmaktad›rlar.Korkular› statülerinin bozulmas›ve “Devrimci Bir TMMOB Yarat›lmas›”mücadelesidir.Baflka bir deyiflle, sorun, reformizminideolojik olarak devrimcilerinkarfl›s›nda duramay›p, baflkayollara sapmas›d›r. Çok aç›k ki,devrimci mimar, mühendisler, bugünsay›sal anlamda çok güçlü de-¤illerdir; ama hakl›d›rlar, ideoljikolarak güçlüdürler. Küçük burjuvaziiflte bu noktada sorunu “kavgaya”Polis kuflatmas› sayesindeal›nan bu karar, elbettemeflru de¤ildir, demokratikbir kitle örgütü ad›na utançvericidir ve bu karar›alanlar, tarih karfl›s›nda bukararlar›n› savunamayacaklard›r.Bu kesindir.tafl›yan taraft›r.Bu korku, yaz›m›z›n en bafltaiflaret edildi¤i gibi, küçük-burjuvaziyisald›rganlaflt›rmaktad›r. Nitekim,3 ve 11 Haziran’daki sald›r› ilkde¤ildi.1- ‹MO Ankara fiubesi yönetimkurulu yedek üyesi olan ‹vme Dergisiyay›n kurulu üyesi iki mühendis,‹vme Dergisi'nin Yetkin ‹nflaatMühendisli¤i uygulamas›na karfl›sürdürdü¤ü mücadeleyi hazmedemeyenyönetim kurulu üyeleri taraf›ndantasfiye edilmek istendi. Normalolarak Yönetim Kurulu yedeküyeleriyle toplanan fiube yönetimkurulu, bir anda yedekler al›nmadantoplant› yapma karar› verdi.2- Genç ‹MO'nun üniversite ö¤rencitemsilcilerinin belirlenmesinde,‹MO Ankara fiubesi yönetimi,ö¤rencilerin oylar›yla seçilen OD-TÜ temsilcilerini de¤il, seçilemeyenkendi adamlar›n› atad›lar. Ö¤rencileriniradesini çi¤neyen bu anti-demokratiktutum, ö¤renci örgütlülü¤üiçinde +‹vme Dergisi üyelerive okurlar›n›n a¤›rl›kl› olmas›ndankaynaklan›yordu.3- Odalardaki devrimcilerdenrahats›z olan ayn› anlay›fl, 31 Ekim2008’de Mimarlar Odas› Ankarafiubesi’nde Sekreter Yard›mc›s› olarakgörev yapan Alev fiahin’i, hiçbirgerekçe göstermeden görevdenald›. Üstelik Alev fiahin, bu sald›r›-n›n öncesinde tutuklanm›fl ve tahliyeolal› çok k›sa bir süre olmufltu.4- 14 Mart 2009’da Ankara'dagerçeklefltirilen ‹nflaat MühendisleriOdas› 2. Ö¤renci Üye Kurultay›'ndakararlar›n›n çi¤nenmesini bildiri da-¤›tarak teflhir eden ö¤renci üyeler,‹MO Genel Merkez ve Ankara fiubesi'ndenbaz› yöneticilerin öncesözlü, ard›ndan fiziki sald›r›s›namaruz kald›lar. Sald›rgan yöneticilerö¤rencilere a¤za al›nmayacakküfürler etmifl, onlar› Amerikanajanl›¤›yla suçlam›fl, ard›ndan tekmeve tokatlarla darp etmifllerdir.1 Nisan 2009'da yap›lan ‹MOAnkara fib. Küçük Kurulu'nda +‹vmeyay›n kurulu üyeleri ve Genç-EL‹ SOPALI, BIÇAKLISERSER‹ GÜRUHU K‹MGET‹RD‹?Küçük Kurul’u sopalarla basaneli b›çakl›, sopal› bir serseri güruh,devrimci, demokrat, yurtsever mühendisleresald›rt›lm›flt›r.SORUYORUZ:Eli b›çakl›, sopal› o serseri güruhunuK‹M VEYA K‹MLER GET‹R-D‹ ORAYA?Sald›r›n›n görüntüleri vard›; oradaçeflitli sol gruplara mensup insanlargörülüyor, o gruplar, bu insanlar›no serseriler güruhunda yer al›pdevrimcilere sald›rmas›n› ONAYLI-YORLAR MI?‹stiyor ve bekliyoruz ki, o güruhuniçinde üyeleri, taraftarlar› yeralan gruplar ya bu sald›r›ya iradi olarakkat›ld›klar›n› aç›klayacak ya da oinsanlar›n› elefltirip, devrimcilere busald›r›n›n bir parças› olman›n özelefltirisinivereceklerdir.Tüm Oda yönetimleri,Bir odan›n demokratik faaliyetlerineeli b›çakl›, sopal› serseri güruhunugetirenleri a盤a ç›karmaklayükümlüdür. En baflta TMMOB yönetimiolmak üzere, bu herkesin görevidir.Bu mafyavari yönteme kiminbaflvurdu¤u a盤a ç›kar›lmal›, böylebir yöntemin meflru görülmeyece¤iaç›klanmal›d›r.De¤ilse, Odalar’›n faaliyetleri“kimin gücü kime yeterse” anlay›fl›üzerinden geliflecektir ve bunun sorumlusuda bu sald›r›ya ortak olanlar,sessiz kalanlar olacakt›r.‹MO'lu ö¤renciler sald›rganlar›nözür dilemelerini talep ettiler. Ancaksald›rganlar orada de¤ildi.5- 4 Nisan 2009’daki TMMOBDan›flma Kurulu'nda ‹vme üyelerive ö¤renciler, kürsüde küfür ve dayakolay›n› gündeme getirerek özürtalebini tekrarlad›lar. Talep kabuledilmedi. “fiiddet” karfl›tlar›, nedenseo gün sesini ç›karmad›.6- ‹MO yöneticileri May›s ay›ndagerçeklefltirilen ‹MO Ankara fiubesiKüçük Kurulu'nda hakaretleri-Say›: 185STATÜKOCULUK 39


ni ve kabaday›l›klar›n› sürdürerek,+‹vme Dergisi okurlar›na karfl› “faflist,Ayd›nl›kç›” gibi sözlerle sald›rd›lar.Ö¤rencilerin örgüt içi demokratikiflleyiflin kurallar›n› hat›rlatmas›nara¤men, sald›rganlar KüçükKurul boyunca tacizlerini sürdürdüler.Oda çal›flan› ‹vme okurlar›na istifaetmeleri için bask› yap›lmas›,oda çal›flanlar›n›n “‹vmeciler’e sizyüz veriyorsunuz sizi atar›z” diyetehdit edilmeleri gibi, s›radan burjuvayöntemleri ise burada saymayabile gerek duymuyoruz.Ve, bütün bunlar›n sonucundasald›rganl›¤›n b›çak çekip, sopalarasar›ld›¤›, polisin arkas›na s›¤›nd›¤›3 ve 11 Haziran’a gelindi.Statükoculuk, sald›rd›.Sald›rgan statükoculuk, sald›r›-n›n hemen arkas›ndan gerçekleriçarp›tarak, çi¤ söylemlere baflvuraraküste ç›kmaya çal›flt›.As›l sald›r›n›n kime ve nas›lyöneldi¤ini, bu ülkedeyaflayan herkes bilir;gerçe¤e sayg›l› olunmal›d›rOdalar, kelimenin mecazi de¤il,gerçek anlam›yla “bir dü¤meye bas›lm›flgibi!” aç›klamalar yapt›lar.Oligarflinin say›s›z sald›r›s› karfl›s›ndagösterilmeyen bu merkezilikve refleks, ne yaz›k ki devrimcilerekarfl› gösterilmifltir.Fakat buna ra¤men, biz tüm odalar›naç›klamalar›n› ciddiye ald›k,okuduk, sorunu gerçekten çözmeyedair bir tek cümle yazanlar›n aç›klamas›naönem verdik ve veriyoruz.Ama flunu belirtmeliyiz ki, kimse,bize, “çok önemli sorunlarla u¤rafl›rkenbir de bu sorunla u¤raflmakzorunda kald›k” havas›n› atmas›n.Herkes herkesin neyle u¤raflt›¤›n›,ne yap›p yapmad›¤›n› biliyor.Aç›klamalar›n bir ço¤unda flöylebir “ortak” cümle dikkat çekiyor;örnek olarak ‹nflaat MühendisleriOdas› aç›klamas›ndan aktar›yoruz:“Demokrat mühendis, mimar veflehir planc›lar› bir taraftan siyasiYETK‹N MÜHEND‹SL‹K NED‹R?Yetkin veya profesyonel mühendislik, üniversitelerden mezun olduktansonra bilgi birikiminin ölçülmesine ba¤l› bir belgelendirme sistemidir. Yanimühendislik unvan›n›n verilmesi, üniversitelerin elinden al›n›r ve sistem taraf›ndanoluflturulmufl farkl› kurumlara devredilir. Çeflitli ülkelerde farkl› uygulamalar›bulunmaktad›r. Örne¤in ABD’de profesyonel mühendis olabilmekiçin üniversiteden mezun olduktan sonra bir profesyonel mühendisinemrinde stajyer olarak dört y›l boyunca çal›flmak gereklidir. Bu dört y›ldansonra dört ayr› profesyonel mühendisten tavsiye mektuplar› al›nmal› ve profesyonelmühendislik kurumlar›na baflvurmak gereklidir. Bu kurumlar açt›¤›s›navlara girip baflar›l› olunursa 3 y›ll›¤›na profesyonel mühendislik unvan›-na sahip olunmaktad›r. Bu unvan, dünyay› yöneten sermayenin belirledi¤istandartlara göre verilen bir unvand›r. Bu örne¤e bak›ld›¤›nda üniversite e¤itimihiçe say›lmakta ustal›k-ç›rakl›k e¤itimi ön plana ç›kar›lmakta ve özelliklegenç mühendisler belge alabilmek için baflka bir mühendisin yan›ndaucuz ifl gücü olarak çal›flt›r›lmaktad›r. Oysa ki mühendis olmak için uzunbir akademik e¤itimin al›nmas› gerekmektedir. Dolay›s›yla diploma vermeveya unvan verme yetkisi üniversitelere aittir.Emperyalizm, özellikle 90’lardan itibaren halklara dönük sald›r› ve sömürüsünüartt›rm›fl, bir taraftan dünya ölçe¤inde özellefltirmelerle var olankazan›mlar› yok ederken di¤er taraftan yeni sömürü alanlar› açm›flt›r. Bu süreçtemühendislik, mimarl›k, doktorluk, avukatl›k, veterinerlik gibi alanlaremperyalizmin ç›karlar› lehine yeniden düzenlenmektedir. Türkiye taraf›ndan1 Ocak 1995 y›l›nda imzalanan GATS (Hizmet Ticareti Genel Anlaflmas›(da mühendislik alan›n› emperyalist talana açan bir anlaflmad›r. Ülkemizdeyetkin mühendislik kavram›, GATS‘›n kabul edilmesi ile hizmet sektöründekibir çok meslek alan›na yap›lan sald›r› ile birlikte gündeme gelmifltir.Hizmet sektörü mühendislik hizmetlerini de kapsamaktad›r.1996 y›l›nda ‹nflaat Mühendisleri Odas›’nda yetkin mühendislik kavram›tart›fl›lmaya bafllanm›fl bir süre sonrada Makina Mühendisleri Odas› gündeminede ‘’uzman mühendislik’’ kavram› ile girmifltir. TMMOB etkin yönetimanlay›fl› taraf›ndan 50 binden fazla insan›m›z›n öldü¤ü 17 A¤ustos Marmaradepremi de bu yetkin mühendisli¤in uygulanmamas›n›n bir sonucu olarakgösterilmifltir. Oysa ayn› yönetim anlay›fl›, mesleki etik kurallar›n› hiçesayan tamamen ticari kayg›larla hareket ederek bu ölümlere sebep olan mühendisüyeleri hakk›nda hiçbir ifllem yapmam›flt›r.iktidar›n aç›k ya da örtük sald›r›lar›nadirenirken, bir taraftan da demokrasikarfl›t› zorbalar›n bu türsald›r›lar›na gö¤üs gerecektir.”Demek öyle!Demek tüm sald›r› size... Bir dekalkm›fl devrimciler sald›r›yor!!!Devam ediyorlar: “ÖzellikleAKP iktidar› dönenimde de¤ifltirilenyasa ve yönetmeliklerleTMMOB ve ba¤l› Odalar› köfleyes›k›flt›r›lmak istenmekte... sistemlibir sindirme operasyonu sürdürülmektedir.Sald›r›n›n, böylesi bir dönemedenk gelmifl olmas› üzüntü vericioldu¤u kadar da manidard›r.”Neymifl o “manidar” olan, aç›klay›nda herkes bilsin!Devrimciler, demokratlar, ayd›nlar,laf› öyle doland›rmazlar, aç›kaç›k söylerler. Aç›klay›n nedir “manidar”olan?Siz o “manidar”la kastetti¤iniziaç›klayamaz ve kan›tlayamazsan›z,o zaman sizin aç›klaman›z›n kendisiflaibeli hale gelir.Devrimciler, demokratlar, ortal›-¤a flaibe yayacak sözler atmazlar.Bunu yapan yeterince yer var zaten.Dahas›, kimse “sald›r› alt›nday›z”diye anlatmas›n bize. Elbette,AKP tüm muhalefete sald›r›yor;ama herkesin bildi¤i, gördü¤ü gibi,sald›r› ESAS OLARAK Odalar’a40 STATÜKOCULUK 21 Haziran 2009


de¤il, devrimcileredir. ‹flkenceler,katletmeler, F Tipleri, tecrit, bask›nlar,komplolar, devrimcileredir,Odalara de¤il.Hele flu cümleye bak›n:“TMMOB Makina MühendisleriOdas›, Ankara'da ilerici kamuoyuKonur sokak ve çevresindeki faflistpolisiflbirli¤i provokasyonlar›ylameflgulken kendini bilmez bir grubuntam bir apolitizm ile ‹MO toplant›s›n›basarak sergiledi¤i fliddetinefretle k›namaktad›r.”Kendini bilmezlik iflte bu de¤ilde nedir?Biz çat›fl›rken... diyerek akl› s›ra,devrimcileri o noktadan s›k›flt›racak.Siz çat›flma nedir, bilir misiniz?Siz K›z›lay’da, Beyaz›t’ta, Gazi’de,Yenibosna’da, Nurtepe’de, Küçükarmutlu’da,k›sacas›, bu ülkeninonlarca yerinde o çat›flmalarda onlarcaflehit verenlere, çat›flma üzerindenne söyleyebilirsiniz?.. ‹nsanutan›r biraz o cümleleri yazarken.Elbette “demokratik” bir güçolarak iktidar› rahats›z etmektedirOdalar da. Ama bu düzeniçi haliyleherhangi bir iktidar›n Odalar’› as›l“tehlike” olarak görmedi¤i ve görmeyece¤ide aç›kt›r. Enginler’iOdalar de¤il, devrimciler flehit veriyor.S›rt›ndan kurflunlananlar, odalar›nüyesi de¤il devrimciler. Bir gecede,100-120 kifliyi gözalt›na al›ptutuklad›klar› komplolar, odalarade¤il, devrimcilere karfl› düzenleniyor.Bu yüzden, Odalar, aç›klamalar›ndabu tür “tam sald›r› alt›ndayken...”diye cümleler kurmaktanvazgeçmelidirler.DKÖ’ler “huzurevi”de¤ildir; ideolojik, politikmücadele zeminidir:‹nflaat Mühendisleri Odas›, yapt›¤›aç›klamada diyor ki,“Kendilerini Art› ‹vme olarakadland›ran grup... ‹MO' nun demokratikiç huzurunu bir süredirsistemli bir flekilde provoke etmeyeçal›flm›flt›r.”“Demokratik iç huzur” dediklerinedir? Demokratik kitle örgütlerindeyeni bir kavram m› icat ediliyor?Bir DKÖ’de “iç huzur” demek,kimsenin hiçbir fleyi elefltirmemesidir.Yani statükolar›na dokunulmamas›d›r.“Demokratik iç huzur” dedikleri,statükolar›yla bafl bafla yaflamakt›r.Bir DKÖ’de “huzuru” sa¤lamak,tüm elefltirileri susturmak, hertürlü muhalefeti yok etmektir. Vebiz bu “huzur” anlay›fl›n› iyi tan›yoruz,12 Eylüller’den tan›yoruz.Bu anlay›fl›n bir devam› olarakaç›klamalarda bir de flu vurgu var:“TMMOB üzerinden siyaset yapmay›n.”Peki ne üzerinden siyaset yap›-l›r? KESK üzerinden yapmay›n,D‹SK üzerinden yapmay›n, derneklerüzerinden yapmay›n, Ö¤rencidernekleri üzerinden yapmay›n,Aleviler üzerinden yapmay›n, Kürtlerüzerinden yapmay›n, iflçiler, memurlar,serbest meslek sahipleriüzerinden siyaset yapmay›n. Pekisiyaset nerede, nas›l yap›lacak? Buapolitiklefltirmeyi savunan bir anla-Düzen solculu¤undan ve statükoculuktanteflekkür alanlar düflünmelidir!Kendilerini POL‹TEKN‹K Grubuolarak adland›ran gruptaki mühendisler,yapt›klar› aç›klamada Art›‹vme grubunu sald›rgan olarak gösterirkenflöyle diyorlar: “MühendisleriOdas›nda henüz toplant› düzenioluflturamadan +‹vme grubunun öncesözlü sald›r›s›na u¤rad›...”“Henüz toplant› düzeni oluflturulmadan...”ne demek? Durumu izahedememenin sonucu olarak kullan›lmaktad›rbu garip kavram. Politeknikgrubu asl›nda olay›n gelifliminide itiraf etmifl oluyor. Ne yapm›fl Art›‹vmeciler? SÖZ ‹STEM‹fi. PekiSÖZ VER‹LM‹fi M‹?Bunu yazm›yor, yazam›yor Politeknikciler.Yazamad›klar› için, yukar›dakigarip kavrama baflvuruyorlar.Onlar›n yazamad›¤›n› biz söyleyelim:‹vmecilere söz verilmemifltir.“Toplant› düzeni sa¤lanmad›” vs.diye de kimse, söz verilmemesiniperdelemeye kalkmas›n. Toplant›bafllam›flt›r.Yoksa, Politeknik Grubu’nun“toplant› düzeninin oluflmas›” içinbeklenen protokol mu vard›? Vard›ysada devrimci mühendislerin bundanhaberi yoktu. Onlar söz istediler,söz verilmedi, haklar› gasbedildi, demokratikçal›flmalar›n›n önüne zorbal›klageçildi ve sözlü sald›r›ya maruzkald›lar.Politeknik Grubu aç›klamas›n›ndevam›nda diyor ki,“Ça¤dafl Mühendislere yöneliksald›r›lar, bir süre devam ettiktensonra ‹vme grubunun binadan uzaklaflt›r›lmas›ylasona erdi.”PEK‹ ‹VME GRUBU B‹NA-DAN NASIL UZAKLAfiTIRIL-DI? Bunu da yazm›yor PoliteknikGrubu. Arkadafllar, istediklerini yaz›yoristediklerini yazm›yorlar.Onlarla ayn› anlay›fltaki Sendika.orgda, ayn› keyfiyetle davran›-yor. Küçük Kurul’daki sorunu yans›-t›fl biçimine bak›n:“‹nflaat Mühendisleri Odas›'n›nbugün yapt›¤› aç›klamada, ‘kendileriniArt› ‹vme olarak adland›rangrubun sopalarla sald›r›s›nda toplant›n›ndivan baflkan› Taner Yüzgeç'ina¤›r yaraland›¤›, toplant›dabulunan çok say›da üyenin de a¤›rflekilde darp edildi¤i bilgisi verildi.”A¤›r yaralanm›fl... çok say›da üyede a¤›r flekilde darp edilmifl..Ya yazd›klar›n›n fark›nda de¤iller,ya da statükocularla ittifaklar› vedevrimcilere tahammülsüzlükleri bubaya¤› abart›lardan medet umacakkadar köklüdür.Devrimcilere sald›r›ld›¤›nda sustuklar›ve devrimcilere karfl› militancakarfl› koyduklar› için statükoculardanve düzen solculu¤undan teflekküralanlar, bu teflekkür üzerine iyidüflünmelidirler bizce.Say›: 185STATÜKOCULUK 41


y›flt›r. Bu, sendikalardanodalara kadar tüm demokratikkitle örgütlerini “partilerüstü” hale getirmeyeçal›flan bir anlay›flt›r.Yoksa kastedilen flumudur; “TMMOB üzerinden...”sadece reformist,legal partilerle ilgili mi siyasetyap›labilir?Bir merkezi kavram dadevrimci mimar-mühendislerinsürekli olarak“dar grup ç›karlar›”, “dar grup siyaseti”,dar grupçu-faydac› hesaplar”kavramlar›yla suçlanmas›d›r.Bu anlay›fl›n gidece¤i yer ihbarc›l›kt›r.Kendilerine siyaset hakk› tan›-y›p, devrimcilere bu hakk› tan›mayan,y›llard›r “onlar örgüt” veyabenzer söylemlerle propaganda yapanlar,devrime de¤il, emperyalizminterör demagojisine hizmet ettikleriniart›k anlamal›d›rlar.Reformizm, devrimcilere karfl›böyle merkezi, dinamik ve militanbir refleks göstermekte birleflmifltir.Ruh halleri ve düflünce yap›lar›,ne olursa olsun, devrimcilere karfl›reformist yönetimleri ve statükoculu¤usavunmakt›r.Baz› odalar ad›na yap›lan aç›klamalardaki“TMMOB'nin ve Odam›-z›n alaca¤› her türlü giriflimin arkas›ndaoldu¤umuzu bildiririz” sözleridevrimci, demokrat bir dayan›flman›nde¤il, statükoculuk dayan›flmas›n›nifadesidir.E¤er karfl›n›zda düflman olsayd›,her türlü giriflimin arkas›nda olmak,do¤ru bir tav›r olurdu. Ama buradasöz konusu olan sol, ilerici güçleraras›nda bir sorundur. Bu noktada,“TMMOB'nin her türlü giriflimininarkas›nday›z” demek, sorumlu biraç›klama de¤ildir. Bu nas›l bir anlay›flt›r?Odalar bir tarikat m›d›r?..TMMOB, hiç yanl›fl yapmaz m›,Odan›z hiç yanl›fl yapmaz m›?.. Bunas›l bir demokratl›k? Burjuva hukukubile bir sorun oldu¤unda karfl›taraf› dinlemeyi öngörür, karfl› taraf›,karfl› taraftaki devrimcileri dinlemeyegerek bile duymadan nas›l“ne yaparsan›z yap›n arkan›zday›z”denilebilir? Bu demokratça veadaletli de¤ildir.Tüm Oda yönetimleri,‹MO’da al›nan Art› ‹vmeüyesi ve okurlar›n›, Ça¤daflMühendisler Grubu’ndan ç›-kar›lmas› karar›n› meflrugörmediklerini aç›klamal› vekarar›n iptali için tav›r almal›d›rlar!Tüm demokrat, ilericiOda yönetimleri,devrimcilerin tasfiyesine,devrimcilerin zorbal›klasusturulmaya çal›fl›lmas›natav›r almal›d›rlar.Kendi içindeki elefltirilerisusturanlar, demokratolamaz demokratik bir kitleörgütünü yaflatamaz.Odalar’da devrimcileresald›r› olurken susanlar,bugünün desorumlusudurlar!Jeoloji Mühendisleri Odas›’n›naç›klamas›ndaki bir noktan›n üzerindedurmal›d›r herkes. Diyor kiJeoloji Mühendisleri:“Bugün gelinen sürecin bütünüde¤erlendirildi¤inde; 14 Mart’taki‹MO Ö¤renci Kurultay›’nda yaflananlar4 Nisan 2009 tarihinde yap›-lan TMMOB Dan›flma Kurulu’ndadile getirilmifl olmas›na ra¤menaç›klay›c› cevap verilmemifl, konuTMMOB ortamlar›nda tart›fl›lmam›fl,biz dahil odalarca de¤erlendirilmeyerekeksik davran›lm›flt›r. Sadece3 Haziran tarihinde yaflananolaya odakl› olarakTMMOB ve Odalarca sürecinde¤erlendirilmesi TMMOB içerisindebir ötekilefltirme anlam›nagelecektir.”Bugüne kadar susup, son tart›flmalarlailgili olarak seferberlikhalinde aç›klamalar yapantüm Odalar, burada aç›kça ortayakonulan durumu sorgulamal›d›rlar.Bu sald›rgan, tahammülsüztav›r ve politikalar üzerine defalarcaaç›klama yap›ld›; neden dinlemediniz?Neden de¤erlendirmediniz?Neden bu sorun nedir, ne oluyor,nereden kaynaklan›yor diye sormad›n›z?Statüleriniz içinde rahatt›n›zçünkü. Devrimcilere sald›r›lm›fl,devrimcilerin engellenmifl olmas›sizi ilgilendirmedi ve rahats›z etmedi.‹flte bu noktada, bugün o aç›klamalar›yaparken, geçmifli sorgulamadanbugüne dair söz hakk›n›z›nolamayaca¤›n› görmelisiniz.Y›llard›r bu tahammülsüzlüklerle,odalarda adeta saltanat kuran buanlay›fllarla mücadele veren ve bunudevrimci ilkelerle, kurallarla, demokratikmücadele gelenekleriyleyapanlara kimse demokrasi dersiveremez. Kimse de buna kalk›flmas›n.Kimse bize fliddet üzerine ahkamkesmesin.Sald›r›, seçilmifl ö¤rencilerinatamas›n›n yap›lmamas›d›r. Sald›r›,Yönetim Kurulu yedek üyelerininburjuva ayak oyunlar›yla tasfiyeedilmesidir. Sald›r›, -14 Mart2009’da oldu¤u gibi- ‹MO GenelMerkez ve Ankara fiubesi'nden baz›yöneticilerin ö¤renci üyelere öncesözlü, ard›ndan fiziki olarak sald›r›-s›d›r. Sald›r›, söz hakk›n›n yokedilmesidir.Bütün bunlar olurken ve 14Mart’taki sald›r›da oldu¤u gibi, fizikende fliddet kullan›l›rken, hiçbirodan›n “fliddet karfl›tl›¤›”na dair biraç›klamas› duyulmad›.Bugün aç›klamalar›nda devrimcilerekarfl› fütursuzca, sorumsuzcave üstelik ö¤renmeden, araflt›r›p soruflturmadan“çirkin sald›r›”, “vah-42 STATÜKOCULUK 21 Haziran 2009


fli sald›r›”, “ilkellik” gibi kavramlar›kullananlar, yukar›daki sald›r›lar›“uygar” m› bulmufllard›r o zaman?Seçilmifl insanlar› tasfiye etmek,Odalarda elefltirenleri yönetim yetkisiyle,o da olmazsa fiilen sald›rarakSUSTURMAK, çirkin de¤il,vahfli de¤il. Susturmak, vahfli de¤il,bunlara karfl› mücadele çirkin, öylemi?! ‹lkellik, demokratik bir flekildeseçimlere kat›lmak m›, seçim sonuçlar›n›uygulamamak m›d›r?!3 Haziran’daki kavgan›n geliflimindeise, iradi bir yan yoktur; iradibir sald›r›n›n ne düflüncesi, ne plan›yoktur. ‹MO Küçük Kurulu’nda sözalan +‹VME Dergisi yay›n Kuruluüyesi, devrimci, demokrat, yurtsevermühendislere hakaret edilemeyece¤iniortaya koyarken, buna tahammüledemeyen ‹MO merkez veAnkara fib. yöneticilerinin sözlü sald›r›bafllatmalar›yla kavga ç›km›flt›r.Bu kavga s›ras›nda da TanerYüzgeç, devrimci, demokrat, yurtsevermühendislerin ve ö¤rencilerinhedefi de¤ildir. Ona yönelik do¤rudanbir sald›r› da yoktur. Araya girdi¤indedarbeye maruz kalm›flt›r vekimin vurdu¤u halen belli de¤ildir.Devrimci demokrat mühendisler,sald›rmam›fl, sald›r›ya karfl›kendilerini savunmufllard›r. Bu,devrimci demokrat mühendislereyönelik her türlü tasfiyenin, tahammülsüzlü¤ünve fiziki sald›r›lar›ngerçekleflti¤i tüm süreç boyunca geçerliolmufltur. Devrimci demokratmühendisler, fiziki sald›r›ya maruzkald›klar›nda bile cevap vermediler,karfl›l›¤›nda kürsüden konufltular,bildirilerini da¤›tt›lar. Son olaydada sald›r›ya karfl› kendilerini savunman›nd›fl›nda bir tav›r ve anlay›fllar›söz konusu de¤ildir.Savafl›lmas› gerekengüçler bellidir!Y›llard›r militanca bir direnifl veçat›flma içinde görmedi¤imiz, karfl›-devrim güçlerine karfl› bir tek kezsopalara, b›çaklara, tafllara sar›ld›klar›natan›k olmad›¤›m›z statükoculuk,ifl kendi koltuklar›n› korumayagelince, utanmadan devrimcilerekarfl› sopalara, b›çaklara sar›lm›flt›r.Düzen içi statükolar›n› savunmakiçin “militanca” savafla at›lm›flt›r.Y›llard›r, militan tek bir eylemörgütlememifl, militan tek bir eylemekat›lmam›fl düzen solcusu mühendisler,söz konusu “devrimci birTMMOB” için mücadele eden devrimcileroldu mu, b›çaklarla, sopalarlasald›rmaktan, siyaset yasa¤›uygulamaktan geri durmad›lar. Keflkebu “militanl›¤›”, odalar›n faaliyetlerininkarfl›lar›na ç›kan gericilere,faflistlere karfl› gösterebilselerdi.Mülkiyetçilik ve statükoculuk,‹MO yönetiminin dilinde “... buoda benim mal›m, istemezsem giremezsiniz”flekline bürünebilmektedir.Oysa oralar› “mal” haline getirmekde¤il, devrimcilefltirmek, antifaflist,anti-emperyalist bir mevziyapabilmektir önemli olan. Mimar,mühendis yüzbinlerce ayd›n›, halk›nmücadelesine seferber edebilmektir.Devrimci, demokrat, yurtsevermühendislerin amac› budur.TMMOB, 25-28 May›s 2006’daAnkara’da 39’uncu dönem ola¤angenel kurulu yapm›flt›. Bugüne uzayankavgan›n ipuçlar› oradayd›.Bir tercih yap›yordu reformizm:“Bu geliflmelerden ilki; Devrimcidemokrat mühendislerce sunulan,bu ülkenin en önemli sorunlar›n›nbafl›nda gelen 122 ölümlü tecritiifade eden önergenin reddedilmesiydi.Bir di¤eri ise... TMMOB’unAvrupa Birli¤i’nden fonlanmas›nakap› açan önergenin kabülüydü.Üçüncü geliflme ise; oligarflinin yo-¤un bask›lar› ile karfl› karfl›ya bulunangençlikle dayan›flman›n reddedilmesive kurula kat›l›p söz almakisteyen gençlerin konuflma isteklerininkaba bir biçimde engellenmesiydi.”(Yürüyüfl, 4 Haziran 2006,Say›; 55)Düzen içi politikalar ve statüler,böyle böyle pekiflmektedir. 11 Haziran’dadevrimcilere karfl› eli b›çakl›ve sopal› güruhu sald›rtanlar, ba-¤›ms›zl›¤› modas› geçmifl bir düflünceolarak gören, AB fonlar› ilebeslenmeyi normal sayanlard›r.Devrimcilere b›çak çekenler, hapishanelerikendi sorunu olarak görmeyen,122 flehide sayg› duymayacakkadar de¤er yitimine u¤rayanlard›r.Tasfiyeci, zorba ve sald›rgananlay›fllara karfl›, devrimci-demokratmühendislerin “devrimciTMMOB” yaratma mücadelesi sürecektir.B›çak ve sopalarla devrimcileridüflüncelerinden ve hedeflerindenvazgeçiremeyeceklerini hat›rlatmayagerek yok san›r›z.TutuklamalarProtesto Edildi!TMMOB’un ö¤renci üyeleri, 21May›s’ta gözalt›na al›n›p, ç›kar›ld›klar›mahkemece tutuklanan arkadafllar›n›nserbest b›rak›lmas› için 12Haziran günü K›z›lay Yüksel Caddesi’ndeyapt›klar› bir eylemle taleplerinindile getirdiler. EylemeHalk Cephesi ve demokratik kitleörgütleri de kat›ld›.Eylemde; “Bizler de TMMOB örgütlülü¤ününbirer parças› ve gelece¤iolan; mühendislik, mimarl›k veplanlama ö¤rencileri olarak davasüresince arkadafllar›m›z›n yan›ndave davan›n takipçisi olaca¤›m›z›,devrimci, demokrat, ilerici ve yurtseverçizgimizden ödün vermeyece-¤imizi bildiriyoruz” denildi.Eylem “Gözalt›lar TutuklamalarBask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Yaflas›nÖrgütlü Mücadelemiz, TMMOBSusma Ö¤rencine Sahip Ç›k” sloganlar›ylasona erdirildi.Say›: 185STATÜKOCULUK 43


Oligarfli Nas›l Yönetir?Baflbakan Tayyip Erdo¤an ile eskiGenelkurmay Baflkan› Yaflar Büyükan›taras›nda Dolmabahçe Saray›’ndayap›lan görüflmenin aç›klan›paç›klanmamas›na iliflkin tart›flma,tam bir çarp›tma içeriyor.Sanki bugüne kadar yap›lan butür tart›flmalar›n hepsi halka aç›klanm›flda bir tek bu görüflme aç›klanmam›fl!Oysa, Baflbakan’la, GenelkurmayBaflkan›’n›n konuflmas›n›naç›klanmamas›, sistemin bugünekadarki iflleyifline daha uygun olan›-d›r. Baflbakan’›n “O konuflma benimlemezara kadar gider” demesi,sanki burjuva politikac›lardan bugünekadar duyulmam›fl bir sözmüflgibi f›rt›nalar kopar›l›yor.Peki bugüne kadar Milli GüvenlikKurulu’nda yap›lan toplant›lar›n,al›nan kararlar›n hangisi halkaaç›kland›? MGK sonuç bildirilerininadeta birbirinin kopyas› olan s›-radan aç›klamalar oldu¤unu herkesbilir. Genelkurmay Baflkan›’ylaBaflbakan her hafta görüflüyorlar,hangi konular› görüflüp, ne kararlarald›klar› hangisinde aç›kland› bugünekadar?Burjuva politikac›lar›, halk› esasolarak sadece seçim dönemlerindehat›rlarlar. Di¤er zamanlarda ise,halka sormadan, halka hesap vermeden,halk› adam yerine koymadanyönetirler ülkeyi. Sömürücüegemen s›n›flar›n yönetti¤i hemenher yerde, yönetim tarz› böyledir;boyutlar›, biçimleri ülkeye, faflizmeveya burjuva demokrasisine görefarkl›laflsa da, burjuva siyasetin veyönetim anlay›fl›n›n özü budur.Neredeyse 60 y›ld›r faflizmle yönetilenülkemizde burjuva politikac›larülkeyi halktan gizli anlaflmalarlayönettiler. Örne¤in, Menderesiktidar› ile birlikte NATO’ya girildi.Ama NATO’ya girmek için, Amerikaile gizli anlaflmalar yap›l›rken,elbette halk›n haberi yoktu.Halen o dönemde ve sonras›ndaABD ile yap›lan gizli anlaflmalar›nbirço¤u bilinmemektedir.Aç›k ki, burjuva politikas›halktan gizli yap›lan politikad›r. Opolitikalar içinde aç›kl›k, halkakarfl› sorumluluk, halk›n ç›karlar›n›gözetmek yoktur.Partiler ve hükümetler, nas›lkurulur? Düzen partilerinin liderlerinas›l seçilir? Ordunun planlar›n›kimler yapar, ekonomik kararlarnas›l al›n›r?... Halka m› sorulurbunlar?Genelkurmay ile AKP aras›ndakisorunlar, halk›n hakemli¤ine baflvurularakm› çözülüyor?Böyle olmad›¤› aç›kt›r. Burjuvapolitikas›n›n hiçbir yerinde halkyoktur. Halk, burjuva politikac›lar›na¤z›nda gerektikçe çi¤nedikleri birsak›z gibidir.IMF ile uzun y›llara varan ba-¤›ml›l›k anlaflmalar› sürdürülmektedir.Yap›lan gizli anlaflmalar sonras›,IMF’nin buyruklar› emir kabuledilir ve halktan da bunlara uymas›istenir. Halka sorulmaz, halka gerekmedikçebilgi de verilmez.Burjuva politikac›lar, tüm kararlar›,halktan gizli, kapal› kap›lar ard›ndakulisler, entrikalar ile almayaçal›fl›rlar. Esasen, burjuva politikas›n›nkapitalizmin tüm kirini, pas›n›üzerinde tafl›mas› kaç›n›lmazd›r.O nedenle; “Dolmabahçe görüflmesi”ningizlili¤i üzerine yap›lantart›flmalar, çarp›t›lm›fl bir tart›flmad›r.Sanki bugüne kadar bu ülkedeher fley aç›km›fl, bu ülke gizli-kapakl›yönetilmiyormufl, her fley biliniyorda, bir “Dolmabahçe görüflmesi”aç›klanmam›fl gibi tart›fl›lmas›koca bir sahtekarl›k örne¤idir. Vebunun ad› halk› aldatmakt›r.Oligarfli içi tehditler, flantajlaryap›l›rken, komplolar örgütlenirken“Dolmabahçe görüflmesi aç›klans›n”tart›flmas› yap›l›yor...Oligarflik yönetimin özelli¤i,her fleyin halktan gizlenmesidir. B›-rakal›m halkla birlikte ülkeyi yönetmeyi,oligarfli halka karfl› savaflsürdürmektedir. Tüm planlar›n›,halk› sindirmek, örgütlülüklerinida¤›tmak, halk›n iradesini k›rmakve kendi gelece¤i hakk›nda söz vekarar hakk›n› kulland›rtmamaküzerine kurmufltur.Gizlenen, mezara kadargötürülen daha ne s›rlar var?Bunlar›n ilk akla geleni kontrgerillaflefi Mehmet A¤ar’›n da kendisinesorulan sorulara karfl›l›k, “bunlarbizimle mezara gider” cevab›n›verdi¤i biliniyor. Yani Erdo¤an’›nsözü ilk de¤il.Keza, Demirel’in “devlet bazenrutin d›fl›na ç›kar” dedikten sonra, obilgileri aç›klamama tavr› da bilinir.Peki o halde, “Dolmabahçe görüflmesiaç›klans›n” diyenler, A¤arlar’›nDemireller’in halktan gizledikleriiçin de aç›klans›n diyorlarm›?Baflbakan Erdo¤an partisininKütahya Kongresi’nde yapt›¤› konuflmada,“MHP, DSP, ANAP üçlükoalisyon hükümeti döneminde ‹srailile yap›lm›fl bir çok anlaflmavar” diyor ve “Yap›lan anlaflmalargizli oldu¤u için aç›klayamayaca-¤›n›” söylüyordu.Soru yine ayn›d›r; “Dolmabahçegörüflmeleri aç›klans›n” diyenler,neden bu anlaflmalar için de aç›klans›ndemiyor, diyemiyor?Diyemezler, çünkü bunlar A¤arlar’›n,Demireller’in bildikleri, ‹srail’leat›lan imzalar, “devletin ali ç›-karlar›”na iliflkindir.AKP dahil, “ulusalc›” geçinenlerdahil, hepsi, oligarflinin ç›karlar›söz konusu oldu¤unda, aç›kl›ktan,fleffafl›ktan derhal vazgeçerler.Baflbakan’›n ‹srail’le anlaflmalar›“aç›klayamam” dedi¤i nokta daburas›d›r.44 OL‹GARfi‹ 21 Haziran 2009


‹slamc› gericilik, kad›na fliddeti meflru görüyor“Kad›n dövmek AKP tüzü¤üne ayk›r› de¤ildir”Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi(A‹HM), “aile içi fliddet” konusundaTürkiye’yi mahkum eden birkarar ald›. Sürekli efli taraf›ndan dövülenve annesi de efli taraf›ndan öldürülenNahide Opuz isimli bir kad›n,devletin kendisine sahip ç›kmamas›üzerine A‹HM’e baflvurmufltu.A‹HM Türkiye devletini 36 bin euroyamahkum etti. Türkiye bu kararla“aile içi fliddet” konusundaA‹HM’den ceza alan ilk ülke oldu.“Aile içi fliddet”in ülkemizdeyayg›n oldu¤u ve esas olarak da bununbir “suç” olarak görülmedi¤i,aile içi fliddetin düzenin ideolojik,kültürel ve yasal himayesi alt›ndasürdü¤ü bir gerçektir. A‹HM’in“fliddeti”, “zulmü” paraya tahvileden adalet anlay›fl›, hukuku emperyalizmleyeni-sömürgeler aras›ndakipazarl›klar›n arac› haline getirenpolitikas› da mahkum edilmelidir.Fakat A‹HM karar›n›n yol açt›-¤› tart›flma, ülkemizdeki gericili¤inkad›na bak›fl aç›s›n›n bir kez dahagörülmesine vesile oldu.A‹HM’in ald›¤› kararla ilgili ilkde¤erlendirmeyi yapanlardan biriBaflbakan Erdo¤an’d›. Erdo¤an“Utanç verici bir karar” dedi.AKP Hükümeti’nin Kad›n veAileden Sorumlu Devlet Bakan›Selma Aliye Kavaf da “ Kararutanç verici!...” dedi.Fakat Baflbakan’›n da, Bakan’›nda utanç verici bulduklar›, kad›nlar›ndövülmesi ve Türkiye’nin bundandolay› mahkum edilmesi de¤ildi.Onlar A‹HM’in karar›n› “utançverici” bulmufllard›.Çünkü, Erdo¤an’a göre, “Tekilbir olay› genele fatura etmek yanl›fl”t›;Kad›n Bakan Kavaf’a görede “Bütün dünya dövüyor”du.AKP’nin Kad›n Kollar› Baflkan›Güldal Akflit de A‹HM karar›-na “Haks›zl›k” diye tepki göstermifl.Nahide Opuz’a yap›lan haks›zl›k,Kad›n Kollar› baflkan›n›numurunda de¤ildi.Nahide Opuz’a dün devletinhiçbir kurumu, hiçbir kanunu sahipç›kmam›flt›. Bugün de sahip ç›k›lm›yor.Çünkü iktidarda, kad›n› erke¤inkölesi olarak gören feodal islamc›kültürle flekillenmifl kafalarvard›r. AKP bu kafan›n iktidardakison temsilcisidir.AKP gericidir. Gericilik için kad›nerke¤in kölesidir. Dövülebilirde, sövülebilir de, bu “aile içi birsorundur.”Aile içi fliddet, kuflku yok ki kad›nlar›nve çocuklar›n önemli birsorunudur. Ama AKP’nin bu sorunuçözme diye bir kayg›s› yoktur. Dahas›,AKP’ye göre böyle bir sorunda yoktur, tamamen “aile içi”dir veaile içinde çözülür. Zaten “bütündünya dövüyor” ve aile içinde deçözüyor!AKP’liler bu zihniyete sahip oldular›ndan,kendi içlerinde böylesisorunlar a盤a ç›kt›¤›nda da, ayn›flekilde dövülen kad›na sahip ç›km›-yorlar. Bunun örnekleri de yafland›.2006’da “üçüncü” bir kad›nla evlenmekiçin sürekli ilk eflini dövenAKP Konya Milletvekili HalilÜrün’ün bu durumu burjuva bas›ntaraf›ndan manfletlere tafl›nm›flt›.Ama o günlerde AKP Genel BaflkanYard›mc›s› olan Hayati Yaz›c›, “kad›ndövmek parti tüzü¤üne ayk›r›de¤ildir” aç›klamas›n› yapm›fl vekad›n› döven kocaya sahip ç›km›flt›.Yine bu konuyla ilgili o günküAKP Kad›n Kollar› Baflkan› daflunlar› söylemiflti: “Aile içi mesele,Halil Bey’in kendi özel hayat›yla,aile iliflkileriyle ilgili bir konu.”Bu sözlerin sahibi Selma AliyeKavaf’d› ve muhtemeldir ki, bu“erkek egemen” kafa yap›s› nedeniylede Kad›n ve Aileden SorumluBakanl›¤a atand›.“Do¤ru yoldan ç›kan yanl›fl yapankad›n›, kocas› dövme hakk›nasahiptir.” ‹slami anlay›fl, en temelkaynaklar›nda böyle söylemektedir.AKP’lilerin anlay›fl›n› flekillendirende budur. AKP’lilerin efli taraf›ndandövülen kad›na neden sahip ç›kmad›¤›n›anlamak için onlar›n bak›flaç›s›n› flekilendiren anlay›fl›n kayna¤›n›bakmak gerekir. Denir ki okaynakta:-“Serkefllik etmesinden kayg›-land›¤›n›z kad›nlar› dövün.” (NisaSuresi, 34. ayet)-“Allah sizlere, miras taksimindeçocuklar›n›z hakk›nda, erke¤e ikidifli pay› verilmesini emrediyor.”(Nisa Suresi, 11. Ayet).-“Erkekler kad›nlara göre birderece üstünlü¤e sahiptirler.” (BakaraSuresi, 228. Ayet).-“‹ki kad›n›n tan›kl›¤›, bir erke-¤in tan›kl›¤›na bedeldir.” (BakaraSuresi, 282. Ayet)Bu kültürle, bu anlay›flla flekillenenbir kafa yap›s›, kad›n›n haklar›-na, özgürlüklerine sahip ç›kamazelbette. Kad›n› erkekle eflit tutupona insan muamelesi yapamaz. Kad›n›örtüp, eve hapsedip kölelefltirenerkek, biz cenneti onun ayaklar›n›nalt›na serdik diyerek bu kölelefltirmeyiörtbas etmek ister.Fakat, gerçek odur ki, “islam›ndört kad›na cevaz verdi¤i” anlay›-fl›yla burjuvazinin metres tutmakültürünü devam ettiren islamc›burjuvalar, tüccarlar, burjuva politikac›lar,kad›na ne kadar de¤er verdiklerinigösteriyorlar.Kad›na böyle bakan bir iktidarzihniyeti, kad›n› koca daya¤›ndan,yani “aile içi fliddet”ten elbette koruyamaz.Böyle bir çabas› da olmaz.Say›: 185 KADINA fi‹DDET 45


Anadolu Federasyonu çal›flanlar›serbest b›rak›ls›n!13 Haziran günü Almanya’n›n Hamburg ve Kölnflehrinde, Özgürlük Komitesi, tutuklu bulunan AnadoluFederasyonu çal›flanlar›n›n serbest b›rak›lmas›n› istedi.Aç›lan stantlarda Almanca ve Türkçe bildiri da¤›t›-m› yap›ld›. Almanya devletinin “terör” demagojileriylehalk›n hak ve özgürlüklerini nas›l gasp etti¤i, AnadoluFederasyonu yönetici ve çal›flanlar›ndan Nurhan Erdem,Cengiz Oban ve Ahmet ‹stanbullu’nun nas›l sorgusuz,sualsiz 8 ayd›r tutsak edildi¤i anlat›ld›.Ahlaks›zl›¤a Övgü“Danalar ne güzel e¤leniyor”diye koymufl yaz›s›n›n bafll›¤›n›.“Danalar”dan kastetti¤i iki sap›k;ülkelerinde baflbakanl›k mevkileriniiflgal eden iki sap›k.Özenerek ve övgüyle yazd›¤› e¤lence,bu iki sap›¤›n gözlerden ›rakbir villaya fahifleleri doldurup“alem” yapmalar›. Her sat›r›ndan,her kelimesinden onlar›n aras›ndaolmay› çok istedi¤i anlafl›lan Hürriyetgazetesi yazar› ve yay›n yönetmeniErtu¤rul Özkök, bu yaz›s›yla,a r damar› çatlam›fl bir gazetecili¤inyeni bir örne¤ini daha veriyor.‹bret olsun diye, onun kim oldu-¤unu, misyonunu hala görmeyenleringözüne girsin diye, aktaral›m busat›rlar›.*“‹talya Baflbakan› Berlusconiile Çek Baflbakan› Topolanek’in“ev partisi”... Vallahi ne dersinizdeyin; ister ahlaks›z, ister uçuk,yapt›klar› hofluma gitti.Düflünebiliyor musunuz, Avrupan›n iki ülkesinin baflbakan›, evdeparti yap›yor. ... E¤leniyorlar, acayipe¤leniyorlar. Sanki “Bekarl›¤aveda partisi”. Yakalanmad›¤›n süreceher fley serbest, her fley mubah.... Kimbilir aralar›nda ne maçoflakalar yapm›fllard›r. K›zlarla ilgiline espileri kaç›rm›fl›zd›r.Yani hala inanam›yorum.‹ki baflbakan, hem de öyle Patagonyabaflbakan› falan de¤il. Biri‹talya’n›n, öteki Çek Cumhuriyeti’ninbaflbakan›... E¤leniyorlar.Hem de ne e¤lenmek.Kim ne derse desin, ben Berlusconi’yide seviyorum.Evinde baflbakan arkadafl› ileparti yap›yor. Be¤endi¤i k›zlara siyasetyolunu aç›yor. Saç ektiriyor,yüzünü gerdiriyor. Yüzüne fodötensürüyor. Depremden sonra bileespri yapabiliyor. Ve oylar›nda öyledramatik düflüfller olmuyor, yerinikoruyor...” (11 Haziran 2009 Hürriyet)*Nerede bir ahlaks›zl›k, döneklik,alçakl›k, nerede bir köfle dönücülük,sapk›nl›k varsa, Ertu¤rul Özkök,mutlaka onlara bir ÖVGÜ yazm›flt›r.Aç›kça övemeyece¤i kadar aleniahlaks›zl›klarda ise sinsice yaz›larlaonlar›n kan›ksanmas›n›n, meflrulaflmas›n›sa¤laman›n bafl›n› çekmifltir.Yozlaflma, san›ld›¤› gibi birkaçmankenden, sanatç› diye ortal›ktadolaflan birkaç ahlaks›zdan kaynaklanm›yor.Onlar asl›nda, düzenintüm kurum ve kurulufllar›yla kendilerineaçt›¤› alanda at oynatan figüranlard›r.Oligarflinin onlara fark›ndaolarak veya olmayarak yükledi¤imisyonun tafl›y›c›s› olarak yozlaflmay›yay›yorlar. Ama as›l mesele“baflta”d›r. Yozlaflma oradan bafll›-yor. ‹flte Hürriyet gazetesi, Do¤anHolding’e ba¤l› TÜM bas›n yay›nkurumlar› ve onun kalemflörleri ülkemizde80’lerin bafl›ndan bu yanayayg›nlaflt›r›lan yozlaflman›n baflsorumlular›ndan biridir. Yozlaflmay›kan›ksatmak ve yaymak onlar›ngörevi olmufltur... Bu yüzden oligarflininyozlaflt›rmas›na karfl› fiilive ideolojik mücadelede, as›l hedeflerdenbiri, bizzat bu politikan›n sahiplerive bu politikay› ülke çap›ndamerkezi biçimde yayan burjuvazininmedyas› olmal›d›r.Onun figüranlar› de¤ildir as›lmücadele konusu...Berlusconi’nin ortaya ç›kan tümbu rezilliklerine karfl›n Avrupa parlamentosuseçimlerinde kendi ülkesindeherkesten fazla oy almas› dahiç kuflku yok ki üzerinde çok ciddiolarak düflünülmesi gereken bir olgudur.Çek Baflbakan›’yla birlikteortak olduklar› rezilli¤in art›k bir“skandal” bile say›lmamas› da, tart›fl›lmas›gereken bir olgudur. Bütünbunlar, kuflku yok ki, çürümeninAvrupa’daki ve burjuva siyasettekiboyutlar›na iflaret ediyor. Özkökler,iflte bu çürümeyi yay›yorlar ülkemizde.Özgürlük ad›na, özgünlükad›na, farkl›l›k ad›na, “kendi olmak”ad›na, k›sacas› ne ad›na olursaolsun, burjuva bas›nda her yazanaiyi bak›n. Özkök gibilerin her kelimesindesinsi bir düflman yatt›¤›n›unutmay›n.Avrupa’n›n her fleyine hayranolanlar, çürümesine de hayran. Oyozlu¤un içinde olmak ve bundandolay› da hiç tepki görmemek istiyorlar.Ama iflte orada baltay› taflavuracak Özkökler. Ahlaks›zl›¤›nbafltac› edildi¤i bir ülke yapamayacaklarülkemizi. ‹zin vermeyece¤iz.Fransa’da PiknikHalk Cephesi 14 Haziran’da Fransa’n›n Blois flehrindepiknik düzenledi.Piknikte konuflan Halk Cephesi temsilcisi pikni¤inamac›na iliflkin bir konuflma yaparak herkesi tüm sald›r›larakarfl› birlikte mücadele etmeye ça¤›rd›.Türkiyeliler’in yan›s›ra Araplar, Frans›zlar ve Afrikal›lar’›nda kat›ld›¤› piknikte halaylar çekildi, türkülersöylendi.Pikni¤e 60 kifli kat›ld›.46 ERTU⁄RUL ÖZKÖK 21 Haziran 2009


FARUK EREREN DAVASINDAHUKUKSUZLUK DEVAM ED‹YORAlmanya'da tutuklu bulunanFaruk Ereren'in davas›na17 Haziran günü devam edildi.Davada yarg›lanan Türkiyelidevrimci tutsak FarukEreren söz alarak bafllad›. Konuflmas›nda"...Burada insanlarafliddet uyguland› ve cezalarverildi. ‹nsanlar›n özgürlü-¤üne dair haks›z bir flekildecezalar verildi. Hem mahkemedesald›r›ya u¤rad›lar, hemde Alman mahkemesi taraf›ndanpara cezas›na çarpt›r›ld›-lar..." diye söze bafllayarak Almanantifaflistlerine verilenpara cezalar›n› protesto etti.Faruk Ereren'in avukatlar›ndanPeder Budde'de "Buradayarg›lama hukuksuz bir flekildedevam ediyor. Savc› hermahkemede davada yer almayandosyalardan sorular soruyor.Her mahkemeye yeni dosyalarekleniyor. Biz flimdi davan›ndurdurulmas›n› istiyoruz.Dosyalar› incelemek istiyoruz.Ne var, ne yok bilmekistiyoruz. Söylenen dosyalar›incelemek istiyoruz, yoksa davadançekiliriz. Hukuksuz birsekilde sürüyor dava flu anda"diyerek taleblerini mahkemebaflkan›na iletti. Ancak avukatlar›nbu talebi mahkemecereddedildi.Duruflmada Nuri Eryükselflahit olarak dinlendi. 17 Hazirantarihinde saat 10.00'da bafllayanmahkeme, 16.30'a kadarhukuksuz bir flekilde devameden dava 24 Haziran’a ertelendi."Faruk Ereren'eÖzgürlük"Özgürlük komitesi, FarukEreren'in hukuksuz bir flekildesüren yarg›lanmas› süreciniyak›ndan görmek için sahiplenelim,mahkemeye kat›lal›mça¤r›s›nda bulundu.Faruk Ereren'e Özgürlükfliar›yla yap›lan ça¤r›da, 24Haziran 2009 Çarflamba günüsaat 10.00'da Düsseldorf eyaletyüksek mahkemesinde(Oberlandesgericht) olal›m,dendi.Che`nin 81. Do¤um GünüViyana’da Kutland›Küba devriminin komutanlar›ndan dünyahalklar›n›n özgürlük ve adalet simgesi ErnestoChe Guevara’n›n 81. do¤um günü Viyana’dabir programla kutland›.Programda söz alan Küba Konsolosu,Che’den, ezilmifl, adalet ve özgürlü¤e aç olanhalklar›n emperyalizme baflkald›r›s›d›r diyebahsetti.Namibya, Ekvador,Venezuella, Nikaraguagibi konsolosluklarla birlikte birçok demokratikkurumun kat›ld›¤› programda Che’nin silaharkadafl› Nunez, Che’nin mücadelesinin iyiylekötünün, hakl›yla haks›z›n mücadelesi oldu¤unuve emperyalizm illeti yenilene, halklar özgürlü¤ünüve ba¤›ms›zl›¤›n› kazanana kadarbu mücadelenin devam edece¤ini belirtti.Farkl› müzik gruplar›n›nda sahne ald›¤› etkinlikKüba müzi¤i eflli¤inde edilen danslarla devametti.Almanya’da E¤itim GreviAlmanya genelinde ögrenci gençlik "e¤itiminönündeki engellerin kald›r›lmas› ve devletine¤itime yönelik harcamalar› k›sarken bankalara,büyük flirketlere milyonlarca euro aktar›lmas›nayönelik protestolar, gösteriler ve yürüyüfllerdüzenliyorlar. 15-19 Haziran eylemhaftas› çerçevesinde Berlin’de Alexsandrplaz’da17 Haziran’da 15 bin kiflinin kat›ld›¤›bir eylem yap›ld›. Yürüyüfle Anadolu Federasyonuçal›flanlar› da destek verdi.‹ngiltere’de UmudunTürküsü Gecesi13 Haziran günü ‹ngiltere’ninbaflkenti Londra’da da 30 Mart-17Nisan, Devrim fiehitlerini Anma veUmudun Kuruluflunu Kutlama günlerivesilesiyle Umudun Türküsügecesi düzenlendi.Alexsandre Place’de yap›lan geceyeArif Sa¤, Haluk Levent, SeldaBa¤can, Grup Yorum, Halk›n HukkukBürosu avukat› ve ayn› zamandaTutuklu Aileleri Yard›mlaflmaDerne¤i (TAYAD) baflkan› BehiçAflc› konuflmac› olarak kat›ld›.Geceye tüm devrim flehitleriiçin yap›lan sayg› durufluyla baflland›.Ard›ndan Anadolu Halk KültürMerkezi’nin Halk Oyunlar›Ekibi Bitlis yöresindenoyunlar sergiledi.Sahneye ç›kan Arif Sa¤ve Selda Ba¤can türkülerseslendirdiler.‹ngiltere Halk Cephesi temsilcisi30 Mart K›z›ldere’den, 30 Mart1994 Parti-Cephe’nin kuruluflunakadar geçen süreci özetledi. Yurtd›-fl›nda yaflayan göçmenlenin karfl›-laflt›¤› sorunlara da de¤inilirken,herkesi örgütlenme ve mücadeleyeça¤r›ld›.Halk Cephesi temsilcisinin ard›ndansahneye TAYAD Baflkan›Behiç Aflc› ça¤r›ld›. Aflc› konuflmas›nda;ölüm orucundan, 19 Aral›kkatliam›ndan, direniflten, ölüm orucunubitirmelerine neden olan AdaletBakan›’n›n yay›mlad›¤› genelgedenbahsederek yurt içinden,yurtd›fl›na kadar herkesin bu zaferinkazan›lmas›nda pay› oldu¤unuanlatt›. Tecriti k›ramad›klar›n›, bakan›nyalan söyledi¤ini, bu genelgeyiuygulatmak için mücadeleyedevam edeceklerini belirterek, herkesiduyarl› olmaya ça¤›rd›.Ard›ndan Grup Yorum sahneyeç›kt›. Grup Yorum 24 y›ld›r verdiklerimücadelenin türkülerinden,marfllar›ndan seçtikleri flark›lar›n›seslendirdi. Bitifl an›nda ayakta alk›fllananGrup Yorum ikinci kez sahneyeç›karak, yeni bir konserde buluflmakdile¤iyle kitleyi selamlad›.Son olarak sahneye Haluk Leventç›kt›.Geceye üçbin kifli kat›ld›.Say›: 185YURTDIfiI 47


değinBÖYLED‹R BU‹fiLERmelerHer duydu¤unuza, her söyleneneinanmay›n; Bak›n;“Toprak iflleyenin su kullanan›nolacak." demiflti Ecevit."Türkiye tam demokrasiye kavuflacak."sözü vermiflti SüleymanDemirel."Adil düzen getirece¤iz" buyurmufltuNecmettin Erbakan."Herkese iki anahtar” verecektiTansu Çiller.“‹flkenceye s›f›r tolerans” gösterecektiRecep Tayyip Erdo¤an,IMF’yi evine gönderecekti.“Benim emeklim, benim iflçim,benim memurum..” diye bafllard›saymaya Demirel; inim inim inlerdiiflçisi, memuru, emeklisi, yetimi.Fakir fukara, garip gurabay› düflünece¤imdemiflti Tayyip... Çal›klar,Albayraklar, Unak›tanlar, mahdumlar,hanedanlar, ald› bafl›na gidiyor,yine kalmad› bir fley fakirfukaraya, garip gurabaya...Böyledir bu ifller.Burjuva siyasettesistemböyle ifller.K‹RALIKARKADAfiLIK!Japonya'da bir flirket, “çevrelerininne kadar çok oldu¤unu göstermek isteyenleriçin kiral›k arkadafl hizmeti” vermeyebafllam›fl.Kapitalizmin el atmad›¤›, kirletmedi¤ive metalaflt›rmad›¤› bir fley kalm›fl m›d›racaba? Bak›n kapitalizmin yapt›¤›na, önceinsan› insanl›¤›ndan ç›kart›yor, insanl›¤›nözünü yok ediyor, bencilli¤i, bireycili¤ikörüklüyor, arkadafll›¤›,dostlu¤u, paylaflmay›kötülüyor; ondansonra dainsanlar birarkadafla, birdosta ihtiyaçduyar hale gelince,onlar› da satmayabafll›yor..Mekanizma iflteböyle;Beyninizi, al›flkanl›klar›n›z›,kapitalizmekapt›rmaya görün;yar›n, insan›nkendisini, kendisinesatar bu kapitalizm!Tüccar Hoca!YÖK Baflkan› Yusuf Ziya Özcan,geçti¤imiz günlerde, Birleflik ArapEmirlikleri’ne gitmifl. Gazetecilerin ziyaretinsebebiyle ilgili sorular›na flu cevab›vermifl: “…onlar e¤itime çok parayat›r›yorlar. Biz de o yat›r›mdan pay›m›-za düfleni al›r›z.”Her fleyi satmaya, her fleyi paraya çevirmeyeal›flm›fllar.Gazeteci muhtemelen YÖK baflkan›-na öyle bir soru sorunca, bilimsel iflbirli¤i,üniversiteler aras› bilgi paylafl›m›,ortak e¤itim program› gibi cevaplaralaca¤›n› sanm›fl olmal›...Ama asl›nda biraz YÖK tarihinibilse, o beklentiye girmezdi.Çünkü, ilk YÖK Baflkan›Do¤ramac›’dan beri,hepsi biraz tüccard›..“Bal dök yala”ülkelerindesefaletAlmanya’da AflevleriFederal Birli¤i Baflkan›Gerd Haeuser, yapt›¤›aç›klamada aflevlerinde yiyecek alanlar›nsay›s›n›n son 12 ayda 100 bin artarak1 milyonun üzerine ç›kt›¤›n› belirtti.Haeuser, buna paralel olarak Almanya’dakiaflevlerinin say›s›n›n da yineson bir y›l y›lda 100 adet artarak848’e ç›kt›¤›n› vurgulad›.Bir di¤er araflt›rma, eski Do¤uAlman s›n›rlar› içindeki Almanlar’danher 5 kifliden birinin, eskiBat› Almanya s›n›rlar›nda yaflayanAlmanlar’›n ise her 7kifliden birinin fakiroldu¤unu gösteriyor.Ülkemizde biryoksulluk, yolsuzluk,adaletsizlik görüncelafa “Avrupa’daolsayd›...” diye bafllayanlar,art›k bu cümleyikolay kolay kuramayacaklar.Caddeleri için bile “bal dök yala”diye övgüler düzdükleri ülkelerincaddelerini evsizler, dilencilerdoldurunca bakal›m ne diyecekler...48 DE⁄‹NMELER 21 Haziran 2009


“Sorunundo¤ruformülasyonuonunçözümüdür.”Karl MarksPsikolojisibozuk bakan!Diyanet ‹fllerinden SorumluDevlet Bakan› FarukÇelik, 2 Temmuz’daki Sivaskatliam› y›ldönümüne iliflkinflöyle demifl:"Mad›mak’›n müze yap›lmas›n›o güne kadar yetifltirmeliyiz.Aleviler üzerindeçok büyük psikolojik rahatlamasa¤layacak."Cahil. Bakan ama cahil.Demek, Aleviler Mad›-mak’›n müze yap›lmas›n›“psikolojik rahatlama” içinistiyormufl. Çelik, bu arada“sürekli alevi kitaplar› okudu¤unu”söylemifl. Hiç bunazahmet etmesin.Bu yafl›na kadar, Alevili-¤i inkarla yetiflmifl, Aleviliksapk›nl›kt›r diye ö¤renmiflve anlafl›lan o ki, Alevilereiliflkin o yarg›lar›n› da halaatamam›fl...Psikolojik rahatlamaym›fl...Aleviler diri diri yakanlar›unutmamak için istiyormüzeyi... Psikolojik rahatlamayabelki bakan›nkendisinin ihtiyac› var; öyleya, hiç inanmad›klar› halde,ikide bir kah Alevi aç›l›m›,kah Kürt aç›l›m› yap›p duruyorlar...Sürekli yalan, sürekliriyakarl›k, haliyle insan›npsikolojisini bozuyordur..15-16 HaziranDirenifliSelamland›...39. y›l›na giren 15-16 Hazirandirenifli ‹stanbul, ‹zmir, Ankarave Malatya’da yap›lan eylemlerlean›l›rken 15-16 Haziranlar’›nyolumuza ›fl›k tutmaya devam etti¤i vurguland›.‹stanbul Kad›köy Belediyesi önünde 15 Haziran’datoplanan Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformuüyeleri 16 Haziran’da iflçilerin katledildi¤i Yo¤urtçuPark›’na yürüyüfl düzenleyerek flehitleri selamlad›. Polisins›k s›k provokasyon yaratmaya çal›flarak engellemeyeçal›flt›¤› anmada kararl› bir tutum sergileyen HSGGplatformu polisin amac›n› bofla ç›kard›. ‹flçilerin flehitdüfltü¤ü yere karanfillerin b›rak›ld›¤› eyleme TAYAD’l›Aileler de “Tecrite Son, Sohbet Hakk› Uygulans›n” dövizleriylekat›ld›.Ankar a’da yap›lan anmada ise D‹SK üyeleri Çal›flmave Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›’na yürüdü. 500’denfazla iflçinin kat›l›m›yla gerçekleflen yürüyüflte konuflmayapan D‹SK Genel Baflkan› Süleyman Çelebi birkonuflma yapt›.15-16 Haziran iflçi direniflinin y›ldönümünde ‹zmir’de47 gündür direnen Kent A.fi iflçilerine destekiçin Karfl›yaka ‹skelesi’nden belediyeye kadar yürüyüflyap›ld›. 1000 kiflinin yer ald›¤› eylemde Halk Cephesi“Tecrite, Açl›¤a, ‹flsizli¤e, Sömürüye Karfl› Yeni 15-16Haziranlar Yaratal›m” pankart›yla yerini ald›.Malatya Merkez Postane önünde 16 Haziran akflam›gerçekleflen eylemde Yol-‹fl Temsilcisi Yusuf ‹du¤bir konuflma yaparak 15–16 Haziran direniflini bir mihenktafl› olarak de¤erlendirdi. Eyleme Halk Cephesi dedestek verdi.Kentsel Dönüflüme Hay›rf›s›r f›s›r f›s›rNe konufltuklar›n› duymuyoruz ama ne konufltuklar›n› biliyoruz;böyle a¤›zlar›n› kapat›p konufltular m› bilin ki, oradahalka karfl› bir kumpas içindedirler...Sizin partiniz illegal mi? De¤il! Hükümetiniz yasad›fl› m›?De¤il! “Biz buraya millete hizmet için geldik” demiyormusunuz? O zaman ne diye her yerde eliniz a¤z›n›zda...Sak›n “yabanc› ajanlardan gizliyoruz konufltuklar›m›z›” demeyin.Onlar›n dudak okumaya ihtiyac› yok çünkü, onlarsizin beyninizin içini biliyorlar içini..Her fleyinizden haberdarlar zaten; alt›n›z› da oymufllar, üstünüzüde... Demek ki, f›s›r f›s›r f›s›r konuflmalar, elleriikide bir a¤za götürmeler, hep halka karfl›...Kocaeli Gebze Cumhuriyet Mahallesi halk›, mahallelerininAKP’li Gebze Belediyesi taraf›ndan kentsel dönüflümprojesi kapsam›na al›nmas›n› muhtarl›k binas› önündeyapt›klar› eylemle protesto etti. 2 bini aflk›n kiflinin kat›ld›¤›eylemde karara karfl› ç›kan mahalleli s›k s›k “Baflkan‹stifa, Kentsel Dönüflüme Hay›r” sloganlar› att›.Muhtar Hac› Ali Ayd›n, üç gündür yapt›klar› eylemlebelediye yönetimine seslerini duyurmaya çal›flt›klar›-n› belirterek “fiu ana kadar kimse sesimizi duymad›. Belediyebaflkan› yerel gazetelere verdi¤i demeçte benimlegörüfltü¤ünü söylemifl bu düpedüz yaland›r. Bu halk›muhatap almak zorundalar” diye konufltu.Belediye yönetimini istifaya ça¤›ran mahalle sakinlerimahalle bünyesinde bir dernek kurma karar› alarakkentsel dönüflüm projelerine karfl› mücadele eden di¤ermahallelere mücadeleyi ortaklaflt›rma ça¤r›s› yapt›.Say›: 185DE⁄‹NMELER 49


KESK ve DTP’yeSald›r›lar SürüyorÇi¤li PSAKD'nde 2. Ola¤anKongre‹zmir PSAKD Çi¤li fiubesi 14 Haziran’dadernek binas›nda 2. ola¤ankongresini gerçeklefltirdi.Kongrede Baflkan Türkan Do¤anaç›l›fl konuflmas› yaparak faaliyet raporunu sundu. ‹zmir’in enfazla göç alan Çi¤li bölgesindeki çal›flmalar›n› anlatarak bafllad›¤›konuflmas›nda "Pir Sultan Abdal’›n ilkesi do¤rultusundayürüttükleri çal›flmalar›n sonucunda oluflan ciddi kazan›mlar›-m›z olmufltur. Çal›flmalar›m›z daha h›zl› ve daha üretken olacakt›r,halk›m›z›n sorunlar›na çözümü daha iyi bir koflulda üretece¤imizkültür merkezi ve cem evimiz zalime biat etmeyeninanc›m›zla pir sultan abdal’›n bir mevzisi olacakt›r" dedi. Teklistede sunulan yönetim kurulu, oy çoklu¤u ile kabul edilirken,flubenin baflkanl›¤›na yeniden Türkan Do¤an seçildi.DTP ve KESK üyelerine yönelik polis bask›nlar›, gözalt›larve tutuklamalar sürüyor. Diyarbak›r, Bitlis, fi›rnak, ‹zmir gibiflehirlerde DTP üyelerinin evlerine yap›lan polis bask›nlar› yap›ld›.Aralar›nda Diyarbak›r il yöneticilerinden birinin de bulundu¤u22 DTP’li gözalt›na al›nd›. DTP bask›nlar› ve gözalt›-lar› k›nayan bir aç›klama yapt›.Geçti¤imiz 28 May›s’ta gözalt›na al›n›p serbest b›rak›lan,aralar›nda KESK yöneticilerinden Songül Morsümbül’ün debulundu¤u 7 kifli, savc›l›¤›n itiraz›yla tutukland›lar. KESK, üyelerinintutuklanmas›n› protesto etmek amac›yla ‹zmir BasmaneMeydan›’ndan Konak Meydan›'na yürüyüfl yapt›. Eylemde konuflmayapan KESK Genel Baflkan Sami Evren tutuklamalaratepki gösterdi.Samsun Polisi ‹flbirlikçilikten Medet UmuyorKaradeniz Özgürlükler Derne¤i’nin Samsun’da verdi¤i hakve özgürlük mücadelesi polis taraf›ndan bask› ve iflbirlikçilikteklifiyle engellenmeye çal›fl›l›yor.Grup Yorum konseri düzenledikleri için gözalt›na al›nan 5dernek çal›flan›n tutuklanmas›n›n üzerinden henüz 1 ay bilegeçmemiflken polis Karadeniz Özgürlükler Derne¤i baflkan›Gamze Cibelik Mucuk’un efline iflbirlikçilik teklif edilmifltir.Samsun polisi Gökhan Mucuk’a, kendilerine yard›m etti¤itakdirde s›rt›n›n yere gelmeyece¤ini, herhangi ekonomik bir s›-k›nt›s›n›n kalmayaca¤›n› söylemifllerdir. Mucuk’un bu teklifkarfl›s›nda sert tepki göstermesi üzerine polis “Sen evlisin de¤ilmi? Kar›na bir zarar gelmesin!” fleklinde tehditler savurmufltur.Karadeniz Özgürlükler Derne¤i 16 Haziran’da yapt›¤› yaz›-l› aç›klamada polisin bask›lar›n›n amac›na ulaflamayaca¤›navurgu yapt›.Konak Halk› Direniyor:“Aday Da Yok, Oy Da Yok”Malatya merkeze yak›nl›¤› nedeniyle MalatyaBelediyesi’ne ba¤lanan Konak Beldesi halk›,belde statülerinin kald›r›lmas›n› protesto etmekamac›yla 7 Haziran’da ikinci kez sand›kbafl›na gitmedi. 29 Mart seçimlerinde sand›kbafl›na gitmeyen Konak beldesi halk›, “Aday dayok, oy da yok” diyerek muhtarl›k seçimlerindede sand›k bafl›na gitmedi.Keneler De¤il Sistem Öldürüyor!14 Haziran günü Tokat Almus Kültür ve Dayan›flmaDerne¤i (Almus-Der), Taksim TramvayDura¤›’nda keneden ölümlerle ilgili bir eylemyapt›. Almus-Der üyeleri kene ›s›rmalar›nedeniyle ölümlerin meydana gelmesindenAKP iktidar›n›n sorumlu oldu¤unu belirterek“Neden önlem al›nm›yor?” diye sordular. “22.Yüzy›lda Kene Daha Ne Kadar Can Alacak?”pankart› ve “Sa¤l›k Bakanl›¤› Göreve, Her KöyeBir Sa¤l›k Oca¤›” dövizleri tafl›nd›.Cibali Lisesi’nde Çetelere Yer Yok!Fatih Cibali Lisesi’nde Liseli Gençlik taraf›ndanuyuflturucu satmamalar› için uyar›lan çete,yaklafl›k 50 kifliyle devrimci ö¤rencilere sald›rm›flt›.Ö¤rencilerin karne ald›¤› 12 Haziran’dauyuflturucu çetesi yeniden okulun önündetoplanmaya bafllad›. Bunun üzerine çeteninyan›na giden devrimci ö¤renciler, çeteyi bir kezdaha uyard›lar. Okullar›n›n uyuflturucu yuvas›-na dönüfltürülmesine izin vermeyeceklerinigösteren devrimci ö¤rencilerin uyar›s› karfl›s›ndaçeteciler okulu terk etmek zorunda kald›lar.TKM’de Masa Tenisi Turnuvas›12-14 Haziran tarihleri aras›nda Trakya KültürMerkezi’nde sporun amatör ruhunu ön planaç›kararak dostluk, arkadafll›k ve birlikteli¤ingüçlendirilmesi amac›yla masa tenisi turnuvas›düzenlendi. Turnuvaya 14 kifli kat›ld›.Bursa Gençlik’ten PiknikBursa Gençlik Derne¤i Giriflimi 7 Haziran’daBursa’n›n Misi Köyü’nde bir piknik düzenledi.Bursa’da ö¤renci gençlik üzerinde sonzamanlarda artan bask›lar ve ÖSS ile ilgili yap›lansohbetlerin yap›ld›¤› piknikte halaylar çekildi,hep bir a¤›zdan türküler söylendi.50 HABER 21 Haziran 2009

More magazines by this user
Similar magazines