Layout 2

yuruyus.com
  • No tags were found...

Layout 2

İSMET ABLAKTecrit altında,tedavisiengellenerek,katledildi...‹flkenceyi, Sap›kl›klar›,www.yuruyus.comHaftal›k Dergi / Say›: 19026 Temmuz 2009Fiyat›: 1 TL(kdv dahil)info@yuruyus.comTecritte Zulmü Aklayan Kurum:GÜLER ZERETecrit altındatutuluyortedavisiengelleniyor‹smet’iÖLDÜRENGüler’i ÖLÜME MAHKUM EDENTECR‹T zulmünün sürdürücüsü AKP’D‹R!www.yuruyus.com Say›:190 info@yuruyus.comISSN 13005 - 7944ADL‹ TIPuAdli T›p, kanser hastas› Zerehakk›nda ‘hapishanede infaz›nadevam edilebilir’ karar› verdi.u AKP ve Adli T›p, hukuka,bilime göre de¤il; DEVR‹MC‹DÜfiMANLI⁄IYLA karar veriyorlar!Bir HalkDüflman›:NurBirgen


Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm MücadelesindeYitirdiklerimiz31 Temmuz - 6 A¤ustosYusuf TEC‹MAdem TEC‹MFatma ÖZÇEL‹K31 Temmuz 1980’deAybast› Kabatafl’ta faflistlertaraf›ndan katledildiler.Yusuf 1925, Adem1941, Fatma ise 1945do¤umluydu.Okan YILDIRIMAli KAÇAR‹stanbul’da bulundu¤u evde bir kaza sonucu silah›natefl almas› sonucunda 4 A¤ustos 2003’de aram›zdanayr›ld›. Henüz 17 yafl›nda devrimci bir liseliydi. Oyafl›nda kaç kez iflkencelerden geçmifl ve her seferindekavgaya devam demiflti.12 Eylül öncesi örgütlü mücadele içinde yerald›. Tutsakdüfltü. Hapishaneden ç›kt›ktan sonra da ‹stanbul ve Sivas'tadevrimci hareketin geliflip güçlenmesi için önemlikatk›lar› oldu. 4 A¤ustos 1993’de geçirdi¤i kalp krizisonucu aram›zdan ayr›ld›.fiimdi Yürüyüfl’le tan›fl›yorlar... Sonra okumaya bafllayacaklar. Yürüyüfl’ten ö¤renecekler...Yürüyüfl onlardan ö¤renecek... Bu yürüyüfl böyle sürecek... Bu yürüyüfl böyle büyüyecek...KÜÇÜKARMUTLU’DAYABAN O⁄LAK T‹YATROSU19 Temmuz günü Küçükarmutlu Cemevi’nde Yaban O¤lak Tiyatrosu oynand›.Devrimci tutsak Ümit ‹lter’in hapishanede yazd›¤› “Yaban O¤lak Mist›rCo’ya Karfl›” adl› kitab›ndan uyarlanan çocuk oyunu, ‹dil Tiyatro Atölyesitaraf›ndan oynand›. Oyun öncesi çocuklar mahallede megafonla oyuna ça¤r›yapt›lar. Yaban o¤laklar›n ve yaban keçilerinin Amerikal› avc›lara ve iflbirlikçilerinekarfl› mücadelesinin anlat›ld›¤› oyun, müzikleri ve hareketlili¤iyle çocuklar›nbüyük ilgisini çekti. Yaklafl›k 70 kiflinin kat›ld›¤› tiyatro gösterimindekat›l›mc›lar Yaban O¤lak’la tan›flm›fl oldular. Büyüklerin de dikkatle izledi¤ioyun sonunda, örgütlenme ça¤r›s›na çocuklar›n cevap vererek sahneye ç›kmas›n›nard›ndan, oyun, devrimci sanatç›lar›n izleyiciyi selamlamas›yla sona erdi.Sevgili Yürüyüflçü çocuklar... Yürüyüfl’ün çocuklar›,Yürüyüfl’ün bayra¤›n› yar›n bizlerden devralacak olançocuklar›m›z;Yaban O¤lak sizin kitab›n›z.Okuyun, okul arkadafllar›n›za, mahalle arkadafllar›n›zaokutun, yetinmeyin, babalar›n›za, annelerinize okutun!..Mustafa SEFER Ali Tar›k KOÇO⁄LU31 Temmuz 1993’de Mersin Silifke k›rsalalan›nda jandarma ile ç›kan çat›flmadaflehit düfltüler.1961 Adana Osmaniye do¤umlu Tar›k Koço¤lu,12 Eylül öncesi mücadele saflar›nakat›lm›flt›. Sonras›nda on y›ll›k tutsakl›k sürecivard›. 1991’de tahliye oldu, flehit düfltü¤ündeAkdeniz Bölgesi siyasi sorumlusuydu.1970 Dersim do¤umlu Mustafa Sefer, çocuk denilebilecek yaflta mücadeleye kat›ld›.1990’da kamp çal›flmalar›na yerald›. 92’de tutsak düfltü. 93 fiubat’›ndaNevflehir Hapishanesi’nden özgürlük eylemiyle ç›kt›. fiehit düfltü¤ünde komutanyard›mc›s›yd›.Ahmet EREKL‹M. Ali BALO⁄LUA¤ustos1977’de faflistlertaraf›ndan katledildi.A¤ustos 1979’da‹stanbul Hisarüstü’ndegecekonduy›k›m›na karfl› direnifltejandarmalartaraf›ndan katledildi.Ömer ERM‹fiZekai BÖLÜKBAfiIA¤ustos1979’daflehit düfltü.A¤ustos1979’daflehit düfltü.Hüseyin ASLAN Güner fiAR Özlem KILIÇ4 A¤ustos 1994’de ‹stanbulBa¤c›lar’da kuflat›ld›klar›üste 6.5 saat sürendirenifl sonunda flehitdüfltüler.Hüseyin ASLAN, 1972Sivas Zara do¤umluydu. 90’da DEV-GENÇ’le tan›flt›. ‹stanbul’da mahalli bölgelerdegörev ald›. Güner fiAR, 1969 do¤umluydu. 1988-89’da DEV-GENÇ’li olarakillegal faaliyet yürüttü. Özlem KILIÇ, 1975 Sivas do¤umluydu. 1992’de17 yafl›nda Ankara Liseli DEV-GENÇ yöneticileri aras›ndayd›. 93’de üçü dehalk›n adalet özlemlerine cevap olmak için yeni görevler üstlendiler. Görevlerinisürdürürken ölümsüzlefltiler.A. Turgut YILMAZHüseyin TAfiAli HaydarÇAKMAK (Veysel)‹stanbul Çeliktepe Sanayi Mahallesi’nde 4 A¤ustos1980’de “Faflist Teröre Karfl› Mücadele Kampanyas›”çerçevesinde gerçeklefltirilen bir eylem s›ras›nda flehitdüfltü.Devrimci hareketin “Emperyalizme, Faflizme, Pahal›l›¤ave ‹flsizli¤e Karfl› Mücadele” kampanyas› çerçevesinde 1A¤ustos 1979’da bir ya¤ kamyonunun kaç›r›larakhalka da¤›t›lmas› eyleminde polis taraf›ndan vurularakkatledildi.5 A¤ustos 1997’de Ordu Fatsa ÇöteliKöyü yak›nlar›nda oligarflinin askerigüçleriyle ç›kan çat›flmada flehitdüfltüler.Ali Haydar Çakmak, 1973 MalatyaArguvan do¤umluydu. Gazi’ningecekondular›nda büyüdü. Liseli Dev-Genç’te görevler ald›. Gazi ayaklanmas›n›ngenç önderlerinden biri oldu.Bülent Pak, 1958 Eskiflehir do¤umluydu. Mücadelesi 1974’ten itibarendevrimci hareketin tarihiyle içiçe geçmifl bir devrim emekçisiydi. Y›llarcatutsak kald›. Son olarak 1995’de üç yoldafl›yla birlikte Buca Hapishanesi'ninduvarlar›n› aflarak Sivas da¤lar›na ulaflt›. Ali Haydar ve Bülent Pak,gerillay› ülkemizin tüm da¤lar›na yaymak için Karadeniz da¤lar›ndayd›lar.FriedrichENGELSBülent PAK(Sinan)1820’de Almanya’da dünyaya gelen Engels,teorisiyle, prati¤iyle proletaryan›n ö¤retmenlerindenbiri oldu.‹lk komünist örgütlenmede, ilk Enternasyonalinkuruluflunda ve dünya devrimcilerineyüzelli y›ld›r yol gösteren eserlerdeMarks’la birlikte onun imzas› vard›r.5 A¤ustos 1895’de aram›zdan ayr›l›rken,yüzy›llarca yolumuzu ayd›nlatacak birteori ve pratik b›rakt› arkas›nda. O, sosyalizminhiç sönmeyecek meflalesidir.


‹Ç‹NDEK‹LERHukuk oligarflinin hukukudur 4Halka düflman bir kurum Adli T›pbir halk düflman› Nur Birgen 6Adli T›p Güler’in katlinekarar verdi 10Tedavisi engellenen kanser hastas›‹smet Ablak tecritte katledildi 12Halk Cephesi:AKP ve Adli T›p, hukuka, bilime göre degildevrimci düflmanl›¤›yla karar veriyorlar 14Röportaj: Halk›n Hukuk Bürosu:“Adli T›p Kurumu’nun verdi¤i raporunkabulü mümkün de¤il” 16‘‹flte say›mda kalkmayanlarböyle cezaland›r›l›r’ 18Röportaj: “Umuda sevdal› bir yürek olarakbu zorlu¤un karfl›s›nda sizlerle beraberduruyorum” 19Bentleri çökerten ‘deniz kumu’ de¤il,AKP’nin ya¤ma ve talan politikas›d›r! 21Neden madalya vermifllerdi?fiimdi neden elefltiriyorlar? 23Kontrgerilla illerindeki örgütleyicisi ve sorumlusu‹flkencecilerin infazc›lar›n bafl› Valiler:“Ben Devletim” 24Kürt sorunu ‘Bireysel Haklar’ sorunu de¤il,ulusal bir sorundur 26‹mral› kapat›lmal›d›r! 29‹ki kamp iki gençlik 30Tehdit, flantaj, taciz, polis suç iflliyor 31Gençlik: Bu soyguna dur demeliyiz 32‹stanbul Emniyeti’nde muhbirlik örgütlenmesi 33Tar›mda IMF program› yürürlükte 34“Güler Zere’yi öldürtmeyece¤iz” 35Merhamet ya da adalet iki farkl›tercihtir 39‹ki davaalk›fllanan teslimiyet direnen devrimcilik 44‹srailli askerler katliam› anlat›yor:‘büyüteçle kar›ncalar› öldüren birbir çoçuk gibiydim’ 46Irkç› sald›r› protesto edildi 47Yürüyüfl Anadolu’nun heryerinde 50Ö¤retmenimiz 42Devrimcili¤imizi sürekli büyütmenin veinanc›m›z› diri tutman›n yolu dava adam› olmakt›rDe¤inmeler 48Tayyip neylesin?Yitirdiklerimiz 51Ça¤r› / ‹lanTarih: 20 Temmuz3 A¤ustosYer: Naz›m HikmetPark›Sar›gazi / ‹ST.Tarih: 24 Temmuz7 A¤ustosYer: ‹kitelli /‹STANBULTarih: 25 Temmuz7 A¤ustosYer: Esenyurt /‹STANBULKamu EmekçileriCephesi 10. say›s›ÇIKTI!!!Haftalık Süreli Yerel YayınFiyatı: 1 TLSahibi ve Yaz›iflleri Müdürü:Halit Güdeno¤luAdres: Katip Mustafa Çelebi Mah.Billurcu Sok. No: 20 / 2Beyo¤lu/ ‹STANBULTelefon-Faks: 0212 251 94 35Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›kAdres: Merkez Mah. Abidei HürriyetCad. Atlas Apt. No: 155-157Kat: 5/14 fiiflli/ ‹STANBULTel: 0212 241 26 41Faks: 0212 241 11 16Kültür Sanat Yaflam›ndaTav›r Temmuz say›s›ÇIKTI!!!Yurtd›fl› Büro: Vak›f EFSANEPieter de Hoochstr. 303021 CS Rotterdam/NEDERLAND‹nternet Adresi: www.yuruyus.comMail Adresi: info@yuruyus.comISSN: 1305-7944Bask›: Ezgi Matbaac›l›k-Sanayi Cad.Altay Sokak No:10 Çobançeflme/Yenibosna / ‹ST. Tel: 0 212 452 23 02Da¤›t›m: Turkuvaz Da¤›t›m PazarlamaSan. ve Tic. A.fi. Tel: 0 212 354 37 67Avrupa: 4 EuroAlmanya: 4 EuroFransa: 4 Euro‹sviçre: 6 FrankHollanda: 4 Euro‹ngiltere: £ 3Belçika: 4 EuroAvusturya: 4 Euro


Kanser hastas›. T›bbagöre içeride tedavisi imkans›z,hukuka göre hementahliye edilmeli. Ama edilmiyor.Kanserin türü, a¤›zkanseri, dama¤› al›nm›fl,beslenemiyor. Bu koflullardakibirinin bile tahliye edilmemesi,flafl›rt›yor bir çok insan›. Düzenin,baflka bir deyiflle, faflizmin pervas›zl›¤›karfl›s›nda çaresiz, umutsuzbir ruh haliyle Çankaya’n›n merhametine,zalimlerin “af”f›na s›¤›nm›-yor. fiafl›racak bir fley yok. Önceliklebu bilinmeli. BayrampaflaHapishanesi’nde 6 kad›n› diri diriyakan bu düzen de¤il mi? NilüferAlcan’›, fiefinur Tezgel’i, ÖzlemErcan’›, Gülser Tuzcu’yu, YazgülüGüder Öztürk’ü, Seyhan Do¤an’›kahkahalar atarak diri diri yakandüzen, Güler Zere’yi neden güngün öldürmesin? Düzenin bunuyapmak istemesine asla flafl›rmay›zbiz. Defalarca yapt›. Yine yapacakt›r.Yapmak isteyecektir. Bunu biliriz.Fakat bunu bilmemiz, bunlar›kan›ksamam›z, do¤al görmemiz anlam›nagelmez. Tam tersine, militancamücadelemizin nedeni iflte bugerçe¤i bilmek ve bu gerçe¤i de¤ifltirmekiçindir. Biz, faflizmin ne kadarpervas›z, nas›l bir katliamc› olabilece¤inibildi¤imiz için, “merhamet”deyip b›rakm›yoruz, tam tersine,“Güler Zere’yi zulmün elindençekip alma kararl›l›¤›yla”mücadele ediyoruz. Bilmek güçtür.Bilmek, do¤ruluktur. Düzeni do¤rutan›mak, nas›l mücadele edilece¤inibilmektir.Adli T›p, t›bb›, hukuku ayaklaralt›na alan bir karar vermifltir.Yine flafl›rm›yoruz. ÇünküAdli T›p, t›p ve hukuk alan›ndaifl yapan bir kurum olsada, onun kararlar›, özellikle siyasalniteli¤i olan olaylara vekiflilere iliflkin kararlar›, yaln›zt›bbi ve hukuki de¤il, ayn› zamandasiyasidir. Bir devlet yap›lanmas›içinde her kurumuns›n›fsal bir niteli¤i vard›r; herdüzen kurumu, devletin s›n›fsalniteli¤ine tabidir. Bugün AdliHukuk OligarflininHukukudurT›p’›n “siyasallaflt›¤›ndan” sözedilirken yanl›fl bir tan›mlama yap›lmaktad›r.Adli T›p, her zaman siyasald›r,yarg› nas›l siyasal ve s›-n›fsal ise, onun bir parças› olarakAdli T›p da öyledir. Bu niteli¤inindöneme, koflullara, faflist devletinülkemizdeki flekillenifline göre öneç›k›p ç›kmamas›, temelde kurumunniteli¤ini de¤ifltirmez. fiili’deki AdliT›p, faflist diktatör Pinochet döneminde“Pinochet’in kanl› havlusu”olarak an›lmaktayd›. Faflist diktatörlü¤ün,Pinochet’in ve generallerinintüm infazlar›, iflkenceleri,katliamlar› Adli T›p arac›l›¤›yla aklan›yorduçünkü. fiili faflist diktatörlü¤ü,kan içindeki ellerini AdliT›p arac›l›¤›yla temizliyordu. AdliT›p, y›llarca Pinochet’in aleyhineolacak tek bir rapor vermedi. ‹flkenceler,iflkenceden ölümler yoktu Pinochet’inAdli T›p’›na göre. Ülkemizdefaflizm, Adli T›p’a o kadargörev yüklememifl; faflizmin aklanmas›iflini daha çok polisten bafllayarak,savc›lara, valilere, mahkemelerevermifltir. ‹nfazlar, katliamlar,bu mekanizma içinde aklanm›fl,devlet ve oligarflinin yöneticilerikorunmufltur. Adli T›p da bu mekanizmaiçinde kendine ifl düfltükçe,üzerine düfleni yerine getirmifltir.“Sessiz imha”, tutsaklar›n görünürde“hastal›k” nedeniyle ve zamanayay›larak öldürülmesidir. Bunusa¤laman›n yolu ise, tutsaklar›ntedavilerini ne yap›p edip engellemekti.F Tipi hapishaneler ve tecrit politikas›ylabirlikte bu daha da yayg›n birpolitikaya dönüfltü. Sessiz imha, biranlamda tecritin bir parças› oldu. ‹fltebu politikan›n o günden bu yanasürdürülmesinde Adli T›p’›n önemli birrolü vard›r.Oligarflik düzen, halk›n ulusal vesosyal kurtulufl mücadelesiniengelleme ve bast›rma üzerine flekillenmifltir.Bu politikan›n oda¤›ndada ideolojik olarak düzenin tarihianti-komünizmi vard›r. Düzen,devrimcilerin en çok geriledi¤i dönemdebile devrimi bast›rma amac›n›,hedefini hiç unutmaz. Ç›kard›-¤› her yasada, oluflturdu¤u her kurumda,bunu da gözetir. Adli T›p gibibir kurumun bunun d›fl›nda olmas›düflünülemez. Devrimci tutsaklarve tutsak yak›nlar›, özellikle1996 sonlar›ndan bu yana hapishanelerde“sessiz imha”dan söz ediyorlar.“Sessiz imha”, tutsaklar›ngörünürde “hastal›k” nedeniyle vezamana yay›larak öldürülmesidir.Bunu sa¤laman›n yolu ise, tutsaklar›ntedavilerini ne yap›p edip engellemekti.F Tipi hapishaneler ve tecritpolitikas›yla birlikte bu daha dayayg›n bir politikaya dönüfltü. Sessizimha, bir anlamda tecritin birparças› oldu. ‹flte bu politikan›n ogünden bu yana sürdürülmesindeAdli T›p’›n önemli bir rolü vard›r.Onlarca a¤›r hasta var hapishanelerde,Adli T›p, ço¤undaadeta alay edercesine “infaz›na devamedilebilir” kararlar› veriyor.Bu kararlarda Nur Birgen gibilerlefaflist kadrolaflman›n etkisibüyük elbette. Ama sorunBirgenler’le s›n›rl› bir sorunde¤il. Adli T›p, Birgen ve di¤erfaflist, gerici kadrolaflma nedeniyleböyle de¤ildir. Tersine,kurumun asli niteliklerindenbiri, devrimcilerin sindirilmesineve cezaland›r›lmas›na kendicephesinden kat›lmak oldu¤uiçin, kadrolar ve yöneticiler debuna göre istihdam edilmektedir.4 GÜNDEM 26 Temmuz 2009


Anti-komünizm üzerine flekillenensistem, devrimcileri geriletmek,onlara fiziki ve moral darbelervurmak veya onlardan düzenekarfl› eylemlerinin hesab›n› sormak,intikam›n› almak için en temel ahlakide¤erleri, kendi yasalar›n› bileçi¤nemekten geri durmam›flt›r. Hervesileyle devrimcileri karalama,her vesileyle onlar› cezaland›rma,sistemin esas politikalar›ndan biriolmufltur. ‹nfazlar, katliamlar, tutsakl›klar,iflkenceler, sürgünler,okuldan atmalar, iflten ç›karmalar,komplo, provokasyon, tehdit,flantaj, hepsi devrimcileriçindir bu sistemde. Zulümdevrimciler içindir. Kuflku yokki farkl› muhalif kesimler de zamanzaman sistemin bask›s›n›n,keyfiliklerinin hedefi olmufltur.Fakat bunlar daha tali ve geçiciözellikler gösterirken, devrimcilerekarfl› uygulanan bask› politikalar›,sistem için de¤iflmeyen,kesintisiz politikalar olmufltur.Düzenin Güler Zere karfl›s›ndakiintikamc›l›¤›n›n aç›klamas›da iflte buradad›r.Hukuk, temel olarak o toplumdakiegemen s›n›f›n hizmetindedir.O hukukun, halk için flu veyabu ölçüde hak ve özgürlükler tan›-yor olmas›, hukukun bu temel niteli¤inide¤ifltirmez. Halk ve devrimciler,mevcut hukukun kendilerinesa¤lad›¤› k›smi haklar›n uygulanmas›için mücadele eder, düzeni buyönde zorlarlar. Keza demokratikmücadelenin bir di¤er yan›, mevcuthukukun s›n›rlar›n› da geniflletmemücadelesidir. Ancak her iki durumdada, yine hukukun temel niteli¤ide¤iflmez. Hukuk, hak ve özgürlüklerinen genifl oldu¤u durumdabile, halâ ve yine egemenlerinhizmetindedir. Bu noktada “hukuken”tamamen hakl›, meflru durumdaolman›z bile bir fley de¤ifltirmez.‹flte Güler Zere, tedavisi için tahliyeedilmesi talebinde hakl›d›r, meflrudur,ve bu talep, düzenin yasalar›nada uygundur. Ama faflizmin hizmetindekihukuk, faflizmin hizmetindekidüzen kurumlar›, flu veya buyasadan kendilerine dayanak bulup,mevcut durumu sürdürmektedir.Bizim aç›m›zdan bu düzendeadaletin ne kadar mümkün olupolmad›¤› aç›kt›r. Bu düzende gerçekve tam anlam›yla bir adaletingerçekleflmeyece¤ini yüzde yüzlükbir kesinlikle biliriz. Fakat bu, adalettalebiyle mücadelenin ne yanl›fll›¤›n›,ne gereksizli¤ini gösterir. Birincisi,düzen içinde adaletin tamBugün bu ülkede egemen olanoligarflidir. Devlet onun devleti,hukuk onun hukukudur. Mücadelemeydanlar›, tüm direnifl mevzileribizimdir. Hapishanede, hastanedeveya d›flar›da, oligarflinindayatmalar›na boyun e¤meyece¤iz.Herkonuda, her alanda, devrimciilkelerimizle, kurallar›m›zla,devrimci düflüncelerimiz vehedeflerimizle varolaca¤›z.Gülerler öyle yaflad›, öyleyaflayacak.ve gerçek anlam›yla gerçekleflmeyece¤inibizim bilmemiz yetmez,bunu kitleler de görmelidir ve bunugörmenin yolu da bizzat adalet içinmücadele prati¤inden baflka bir yerde¤ildir. ‹kincisi, bu mücadele içindemevcut koflullar alt›nda mevzikazan›mlar da elde edebiliriz. Tecritsald›r›s›n› püskürtebiliriz, GülerZere’yi zulmün elinden çekip alabiliriz,di¤er Güler Zereler için, dahaolumlu koflullar yaratabiliriz. Bubir kavgad›r. Difle difl bir kavgad›r.Bedeller ödenir bu kavgada. Hukuken,düzenin yasalar›na göre bilemümkün olan bir hakk› kullanabilmekiçin, mesela bir dernek kurabilmek,bir sendika kurabilmekiçin, veya mesela devrimci bir yay›-n› sürdürebilmek için ne büyük bedellerödedi¤imiz aç›kt›r.Düzen, her konuda, her alandadevrimci düflmanl›¤›yla ç›k›-yor karfl›m›za. Kavga, yaln›zcakanser hastas› bir tutsa¤›n yaflammücadelesi de¤ildir. Kavga düflmanla,devrimci tutsaklar aras›ndakiirade savafl›d›r. Kavga emperyalizmeba¤›ml›l›¤› savununlarla, ba-¤›ms›zl›k mücadelesi verenlerinkavgas›d›r. Kavga sömürüyü, adaletsizli¤idayatanlarla, halktan yanabir düzeni savunanlar›n, adalet isteyenlerinkavgas›d›r. Bir tarafta faflizmisteyenler, bir tarafta demokrasiisteyenler var. Bir tarafta kapitalizmisavunanlar di¤er ta rafta ba-¤›ms›z, demokratik, sosyalist bir ülkeisteyenler var. Kavga ezenlerle,ezilenlerin kavgas›d›r. Bu nedenlekanser de olsalar Gülerlerbu düzen için tehlikelidir. Tarihselkinlerini kusuyorlar. Boyune¤dirmek istiyorlar. Karfl›lar›ndaaman dileyen, af isteyen birilerinibulamad›klar› için daha pervas›zcasald›r›yorlar.Polisin yetkilerini artt›rarak,terörle mücadele yasalar›nda de-¤ifliklikler yaparak halka karfl› savafl›daha da t›rmand›r›yor. Bu ülkeninsokaklar›nda “dur ihtar›nauymad›¤›” için insanlar öldürülüyor.AKP iflkencecilerin hamili¤iniyapmakta, onlar› koruyup kollamaktaGenelkurmay’la, “laikçi”tüm kesimlerle ittifak halinde.Oligarflik düzende iki temel kesimvar; oligarfli ve halk. Egemenolan s›n›f, iktidar›n sahibidir. Vedevlet, egemen s›n›f›n di¤er s›n›füzerindeki bask› arac›d›r. Bugün buülkede egemen olan oligarflidir.Devlet onun devleti, hukuk onunhukukudur. Mücadele meydanlar›,tüm direnifl mevzileri bizimdir. Hapishanede,hastanede veya d›flar›da,oligarflinin dayatmalar›na boyune¤meyece¤iz. Her konuda, heralanda, devrimci ilkelerimizle, kurallar›m›zla,devrimci düflüncelerimizve hedeflerimizle varolaca¤›z.Gülerler öyle yaflad›, öyle yaflayacak.Büyük direniflimizde oldu¤ugibi, ölürsek de öyle ölece¤iz; düflüncelerimizle,düflüncelerimiz u¤runa...Gülerler için yükseltece¤izsesimizi, Gülerler için kavga verece¤iz,Gülerler’in bizim için, Türkiyehalklar› için yapt›¤› gibi...Say›: 190GÜNDEM 5


Halka Düflman Bir Kurum: ADL‹ TIPBir Halk Düflman›: NUR B‹RGENAdli T›p Kurumu GülerZere’yle ilgili raporunu iki haftasonra aç›klad›. Adli T›p’›n raporu,Güler ZERE'nin “hastane flartlar›ndayat›r›larak infaz›na devamedilmesinin uygun oldu¤u”nu belirtiyordu.Devlet, Güler’e; biz seni tahliyeetmeyece¤iz, seni yaflatmamakiçin ne gerekiyorsa yapaca¤›z diyor.Bu raporun alt›nda tan›d›k bir ismin,Adli T›p Kurumu 3. ‹htisas DairesiBaflkan› Nur B‹RGEN’in imzas›var. Kontrgerillan›n has eleman›,iflkence aklay›c›s›, mesle¤ininyüz karas› Nur Birgen, flimdi de Güler’inölümüne neden olacak bir raporhaz›rlayarak, tescilli devrimcidüflman› oldu¤unu bir kez daha gösterdi.Elbistan Cumhuriyet Savc›s›,Çukurova Üniversitesi Adli T›p AnaBilim Dal› Baflkanl›¤›'n›n Güler’inhapishane koflullar›nda tedavisininmümkün olmad›¤› yönündeki raporunugörmezden gelerek, onu ‹stanbulAdli T›p Kurumu’na sevkettirdi.Elbistan savc›s› yeni bir raporistiyordu. Güler Zere’yi 5 dakikaiçinde “muayene” eden Adli T›p da,Güler’in ölüm ferman›n› haz›rlad›.Bu karar›n t›pla, bilimle, hukuklayak›ndan uzaktan bir ilgisi yoktur.Mengele art›¤› doktor müsvettelerininelinde t›p da, hukuk da faflizminhizmetinde, devrimci tutsaklarakarfl› kullan›lan bir silaha dönüflmüfltür.O nedenle de bu karardavicdan, ak›l, meslek ahlak›, bilimselnamus aramak gereksizdir.Cezaevleri Genel Müdürlü¤ü,Adalet Bakanl›¤›, Adli T›p Kurumuelbirli¤iyle Güler’i öldürmekteler.Kanser hastas› bir tutsak, kastenölüme mahkum ediliyor. Devlet taammüdenadam öldürüyor. Bunu daAdli T›p Kurumu’nun raporuna dayanarakyap›yor.Adli T›p Kurumu yasalara göre,bilimin yard›m›yla yarg›ya yol gös-Mengele art›¤› doktormüsvettelerinin elinde t›p da,hukuk da faflizminhizmetinde, devrimcitutsaklara karfl› kullan›lanbir silaha dönüflmüfltür. Onedenle de Güler Zerekarar›nda vicdan, ak›l,meslek ahlak›, bilimsel namusaramak gereksizdir.termek ve adaletin tecellisini sa¤lamakamac›yla kurulmufl bir kurumdur.Yarg›, y›llarca, yüzlerce insanhakk›nda bu kurumun verdi¤i raporlaragöre kararlar ald›. AncakAdli T›p’›n bugüne kadar verdi¤ikararlara bak›ld›¤›nda, adaletin yerinegetirilmesi misyonu bir yana,ço¤u kez adaletin tecellisini engelleyenbir konumda oldu¤u görülülor.Bugün Cumhurbaflkan›’n›n karar›ylaDevlet Denetleme Kurumutaraf›ndan Adli T›p kararlar›n›n -oda sadece son üç y›l›n›n- denetimdengeçirilmesi hiçbir anlam ifadeetmemektedir. Adli T›pta ki usulsüzlükler,yanl›fl kararlar ilk defagündeme gelmiyor. Devrimciler y›llarcabu kurumun ifllerini halka karfl›savaflta üstlendi¤i rolü anlatt›lar.Sorun tek bafl›na Hüseyin Üzmez yada Münevver Karabulut cinayetindeyaflananlarla s›n›rl› de¤ildir. AdliT›p Kurumu’nun suç dosyas› oldukçakabar›kt›r.Kontrgerilla politikalar›n›n süreklipolitikalara dönüfltürülmesi,ve buna ba¤l› olarak infazlar, iflkenceler,katliamlar yo¤unlaflt›kça, AdliT›p Kurumu’nu da bu politikalaratabi k›lmak, kontrgerilla politikalaran›nihtiyac›na cevap verir hale getirmekiçin, faflist, gerici bir kadrolaflmapolitikas› uyguland›. Çoksay›da ilerici doktor tasfiye edildi.Nur Birgen de Adli T›p’a iflte bukadrolaflma çerçevesinde getirilmifltir.Adli T›p’taki görevine, kontrgerillafleflerinden Mehmet A¤ar’›nAdalet Bakanl›¤› döneminde atand›.getirdi.AKP Adli T›p UyumuAKP iktidar› da Adli T›p’taki faflistve gerici kadrolaflmay› sürdürmüfltür.Nitekim bugüne kadar, bukurumun politikalar›na, kararlar›nahiçbir itiraz› olmam›flt›r AKP’nin.fiu anda da Adli T›p Kurumu’nunyap›s›nda ya da niteli¤inde bir de¤ifliklikyapmaya niyetleri yoktur.‹nfazlar›n, iflkencelerin, failimeçhullerin alabildi¤ine artt›¤›1990 bafllar›ndan itibaren, Adli T›pda daha özel bir görev üstlendi. Düzenaç›s›ndan Adli T›p Kurumu’nuönemli k›lan da, bu noktada üstlendi¤imisyondur. Kurumun as›l ifllevi,faflizmin suçlar›n› aklamakt›r.Y›llarca devrimci, demokrat, ilericiinsanlar›n onlarca y›l a¤›r hapis cezas›almas›n› sa¤layan raporlar haz›rlad›lar.Bilimin, t›bb›n ne dedi¤inihiç dikkate almad›lar. Bu raporlarsayesinde iflkencecileri aklad›lar.Bu raporlar sayesinde WernickeKorsakoff hastas› ölüm orucu gazilerinitekrar tutuklatt›lar.Vakit Gazetesi'nin 14 yafl›ndakik›z çocu¤una cinsel istismardanyarg›lanan sap›k yazar› HüseyinÜzmez'i aklayan yeni bir rapor verilmekistenmesiyle, Adli T›p Kurumu’nuniflkence aklay›c›l›¤›n›n yan›ndasap›kl›¤› da gözler önüne serildi.Hat›rlanaca¤› gibi Nisan ay›ndaAdli T›p Kurumu'ndaki görevindenistifa eden Psikiyatrist Doç. Dr.Ayten Erdo¤an kurumun niteli¤i vekararlar›n nas›l al›nd›¤› hakk›ndaönemli aç›klamalarda bulunmufltu.Doktor Erdo¤an; “B.Ç. d›fl›ndayüzlerce olayda yanl›fl raporlar verildi...Yanl›fl raporlar sayesindeserbest b›rak›lan tutuklular, yenidençocuklar› istismar ederken tutukland›.”diye anlat›rken; Adli T›p6 GÜLER ZERE Onu ZulmünElinden Alal›m!26 Temmuz 2009


Kurumu’nun sistematik olarak sap›klar›nkoruyuculu¤unu yapt›¤›n›da gözler önüne seriyordu.Erdo¤an bir noktaya daha dikkatçekiyor: “Birçok hastan›n bir y›l gibirandevu bekleyerek muayenes›ras› gelmesine karfl›n baz›lar›n›nhiç bekletilmeden geldi¤i gün muayeneyeal›nmas›, eflitlik ilkesineayk›r›d›r.”Adam› olan›n parayla istedi¤iraporu haz›rlatt›¤›, her türlü pisli¤inörtbas edildi¤i, sap›kl›¤›n, kay›rmac›l›¤›noldu¤u bir kurum. Sorumsuzluk,ahlaks›zl›k, adaletsizlik dizboyu.‹flte iflkencecilerin hamisi bu kurum,Güler Zere’yi ölüme terk edenraporu haz›rlayan kurumdur. Kanserhastas› tutuklu ‹smet Ablak’›katleden bu kurumdur. Ergenekondavas› san›klar› tek tek sa¤l›k gerekçesiyletahliye edilirken, kanserhastas› devrimci tutsaklar her geçengün ölüme bir ad›m daha yaklafl›-yorlar.Adli T›p Kurumu’nun ve özelliklede 3. ‹htisas Daire Baflkan› NurBirgen’in suç dosyas› oldukça kabar›kt›r.1) Nur Birgen, Beyo¤lu Adli T›pfiube Müdürlü¤ü’nde adli t›p uzman›yken,13 Temmuz 1995’de kay›plar›protesto için YDH binas›n› iflgaleden ve Taksim Devlet Hastanesi’ndeiflkence izleri tespit edilen 7kifli hakk›nda “iflkence görmemifltir”raporu verdi. Bundan dolay› ‹stanbulTabib Odas› 6 ay meslektenmen cezas› verdi. Ama iflkence aklay›c›s›,devlete bu hizmetlerindendolay› ödüllendirilerek terfi ettirildive Adli T›p Kurumu 3. ‹htisas DaireBaflkanl›¤›’na getirildi.Kontrgerillan›nhaseleman›,iflkenceaklay›c›s›,mesle¤ininyüz karas›Adli T›p Kurumuve Nur Birgen;- Güler Zere hakk›nda yanl›fl vekas›tl› olarak ölüme sebebiyet verecekflekilde rapor haz›rlamaktan,- kanser hastas› tutsaklar›n tahliyeolmas›n› ve tedavilerini engellemekten,ölüme sebebiyet vermekten,- devrimci, ilerici insanlar hakk›ndayanl› ve yanl›fl raporlar verip,onlarca y›l ceza almalar›na nedenolmaktan,- wernicke korsakoff hastas›ölüm orucu gazilerine iyileflebilirraporu verip, tutuklanmalar›naneden olmaktan,- sap›klar› aklay›c› raporlar dü-Türk Tabipler Birli¤i cezan›nuygulanmas› için Adalet Bakanl›-¤›’na defalarca baflvurdu ancak cezauygulanamad›. Cezay› uygulatmayanAdalet Bakanl›¤›’yd›.Nur Birgen y›llarca en üst düzeydekorundu, bizzat Adalet Bakanl›¤›ve yarg› taraf›ndan himayeedildi. Bugün devrimciler aleyhinebu kadar pervas›zca karar almas›n›nnedeni arkas›ndaki devlet deste¤idir.Çünkü devlet ne istiyorsa Birgenonu yap›yor.2) Susurlukçu ‹brahim fiahin2001 y›l›nda ‹stanbul DGM’de 6 y›lceza ald›. 2000 y›l›nda trafik kazas›geçiren fiahin’e, Nur Birgen’in bafl›ndaoldu¤u Adli T›p Kurumu’nun3. ‹htisas Dairesi 2002 y›l›nda“ömürboyu haf›za sorunu yaflayaca¤›,iyileflemeyece¤i” yönünderapor verdi. Dönemin Cumhurbaflkan›Necdet Sezer, bu raporla fiahin’incezas›n› affetti.3) Nur Birgen ölüm orucundansonra, Wernicke Korsakoff hastal›¤›nayakalanan Bekir Balyemez’e“iyileflebilir” raporu verdi. ‹stanbulTabib Odas› bu rapor nedeniyle2004 A¤ustosu’nda Birgen’i “gerçekd›fl› rapor düzenlemekten biray süreyle geçici olarak meslektenal›koyma” cezas›na çarpt›rd›.4) Nur Birgen, önce Wernickezenlemekten, yozlaflmay› körüklemekten,- iflkenceyi aklay›p, meflrulaflt›rmaktan,- hipokrat yeminini çi¤nemekten,mesleki yetkisini kötüye kullanmaktan,- usulsüzlükten, kay›rmac›l›ktan,rüflvetten,- t›bb› ve bilimi faflizmin ç›karlar›do¤rultusunda devrimcileraleyhine kullanmaktan,- adaletin tecellesini engellemekten,- ilerici doktorlar› kurumdanuzaklaflt›r›p, gerici, faflist kadrolaflmayagitmekten...SUÇLUDUR!Korsakoff raporu verdi¤i ölüm orucugazilerine daha sonra “iyileflti,iyileflebilir “ raporlar› vermeye devametti. Verdi¤i bu çeliflkili raporyüzünden bu kez de Türk TabiplerBirli¤i ‹stanbul fiubesi taraf›ndan2005 fiubat›’nda “1 ay meslektenmen ve 300 milyon lira para cezas›na”çarpt›r›ld›. Birgen’in verdigi'cezaevinde yaflam›n› sürdürebilir'raporlar›yla 16 Wernicke Korsakoffhastas› ölüm orucu gazisi yenidentutukland›. fiu anda F Tiplerindeyaflam savafl› veriyorlar.5) Avrupa Birli¤i’nin 2006 y›l›ndadoktor, savc› ve hakimlerin iflkenceyekarfl› e¤itilmesi için uygulamayabafllad›¤› projenin bafl›naatand›. Atamay› yapan AKP iktidar›yd›.Nur Birgen hangi parti iktidaragelirse gelsin hep ödüllendirildi,korunup, kolland›. O da bundan güçalarak kontrgerillan›n ne kadar iyibir eleman› oldu¤unu göstermeye,devrimciler aleyhine raporlar düzenlemeyedevam etti.6) Nur Birgen imzal› dikkat çekicibir di¤er rapor da omurili¤i k›-r›k, göbe¤inden afla¤›s› felçli ve vücudundaçok say›da yara bulunantutuklu Emrah Aliflan hakk›nda budurumuna ra¤men “cezaevinde kalabilir”raporu yüzünden hala Ali-Say›: 190Güler Zere’yeÖzgürlük! GÜLER ZERE 7


flan, Adana Kürkçüler F Tipi Hapishanesi’nde tutuklu bulunuyor.7) Di¤er Adli T›p Kurumlar›’ndada durum farkl› de¤il. BaflbakanTayyip Erdo¤an’› Diyarbak›r'daprotesto ettikleri için tutuklanan 13-14 yafl aras›ndaki 6 ÇOCUK vehakk›nda “yapt›klar›n›n sonucununbilincinde de¤iller ise” dava aç›lmamas›gerekiyordu. Bunun için çocuklar,Diyarbak›r Adli Kurumu'nasevkedildiler. Adli T›p, 6 çocu¤un“Eylemin hukuki anlam ve sonucununbilincinde oldu¤u” yönünderapor haz›rlad›. Çocuklar halena¤›r hapis istemiyle yarg›lan›yor.‹flkencecinin KendisiyleAklay›c›s› ve HamisiAras›nda Fark YokturBirgen, tescilli bir iflkencecidir;o kadar ki, ‹nsan Haklar› ‹zleme Örgütü(HRW), Uluslararas› Af Örgütü(UAÖ) ve Birleflmifl Milletler gibikurumlar›n raporlar›nda Birgen'inad› “iflkence karfl›s›nda kötühekim tutumlar›na örnek” olarakgösteriliyor.Nur Birgen’in düzenledi¤i raporlar,verdi¤i kararlar itibar›yla, biriflkenceciden, katliamc›dan fark›yoktur elbette. Bu kadar pervas›zkararlar alabilmesinin arkas›ndadevletin ve siyasi iktidarlar›n tamdeste¤i vard›r. ‹flkenceyi aklayacak,hasta tutsaklar›n tecrit koflullar› alt›ndaölümünü h›zland›racak, devrimcilerindaha çok ceza almas›n›sa¤layacak bir Adli T›p, bütün iktidarlariçin en ideal olan›d›r.Adli T›p Kurumu’nun kararlar›-n›n meflrulu¤u yoktur. Bu kurumkatilleri, iflkencecileri, suçlular› aklarkendevrimcilerin, ilericilerinaleyhine kararlar almaya, devrimcilerikatletmeye devam ediyor.AKP iktidar›n›n uygulad›¤› tecritGüler’i hasta etti. fiimdi tahliyeetmeyerek onun ölümünü haz›rl›-yorlar. AKP bu kararla yaln›zca Güler’ide¤il, ayn› durumda olan di¤erkanser hastas› tutsaklar› da ölümeterkediyor. Bu karar iradi ve siyasibir karard›r. AKP, Güler hakk›ndakibu karar›yla tecritte ve tutsaklar›sessiz bir flekilde imha etmektene kadar kararl› oldu¤unu bir kezdaha göstermifltir.Bu kadar suç ifllemifl, bu kadaryozlu¤un ve adaletsizli¤in içine batm›fl,devrimci düflman› Adli T›p Kurumula¤vedilmeli, vermifl oldu¤ubütün raporlar iptal edilmeli ve buraporlara dayan›larak verilmifl bütünmahkeme kararlar› geçersiz say›lmal›d›r.Nur Birgen derhal görevindenal›narak yarg›lanmal›, doktorlukmesle¤inden men edilmelidir.Adli T›p Kurumu’nu ve Nur Birgen’ihimaye etmekten, yanl›fl ve tarafl›kararlar vererek, yarg›y› yan›ltmas›nagöz yummaktan Adalet Bakanl›¤›da suçludur. Nur Birgenhakk›nda yap›lan suç duyurular›n›dikkat almayarak, Birgen’in suçlar›n›örtbas etmek, tarafl› ve adaletsiz kararlarvermekten Yarg› da suçludur.Güler Zere herkesin gözü önündeher geçen gün biraz daha ölümeyaklafl›yor. Sorumlusu tüm bunlaraizin veren ve bu sonu haz›rlayanAKP iktidar›d›r.TEPK‹LER‹ YATIfiTIRMA SENARYOSUCumhurbaflkanl›¤› Adli T›p’› Denetleyecekmifl(!)Adli T›p Kurumu’nun HüseyinÜzmez’in taciz olay›na iliflkin verdi-¤i iki ayr› rapor, Münevver Karabulutcinayetindeki yanl›fl, “hatal›”raporlar› ve son olarak Güler Zereiçin verdi¤i rapor, Adli T›p Kurumu’nunçok genifl kesimler taraf›ndantart›fl›lmas›na neden oldu.Bunun üzerine Cumhurbaflkanl›-¤› taraf›ndan bir aç›klama yap›ld›.Aç›klamada; “son günlerde bas›nyay›norganlar›nda Adli T›p Kurumuile ilgili çeflitli iddialar›n s›kl›klagündeme getirilmesi üzerine, DevletDenetleme Kurulu’na; Adli T›p Kurumu’nun2007, 2008 ve 2009 faaliyetve ifllemlerinin mevzuata uygunbiçimde yerine getirilip getirilmedi-¤inin denetlenmesi talimat› verilmifltir”denilmekte.Adli T›p Kurumu devletin bir kurumudur.As›l ifllevi faflizmin di¤erkurumlar› gibi halka karfl›d›r. Egemenlerinç›kar›n› gözetir. Ayn› zamandadevletin di¤er kurumlar› gibiçürümüfltür. Asli görevi olaylar› bilimselyöntemlerle ayd›nlatmak de-¤il, güçlü olan›n lehine karartmakt›r.Devrimcilere karfl› y›llard›r faflizminiflkencelerini, katliamlar›n›aklayan bir rol üstlenmifltir.Bu yan›yla Adli T›p Kurumu’nunçeflitli kesimler taraf›ndan güvenilirli¤iniyitirip tart›fl›l›r hale gelmesi,faflist devletin tart›fl›lmas› demektir.Hep ayn› senaryo!Faflizmin kurumlar›n›n çürümüfllü¤ü,pislikleri ortaya ç›k›nca hemen“araflt›rma komisyonlar›” kurulur.Sorunun “münferit” oldu¤u, bütünbir kurumun y›prat›lmamas› gerekti-¤i söylenir. Konunun “inceleniparaflt›r›ld›¤›, sorumlular hakk›nda ifllemyap›laca¤›” ilan olunur. Halk›ntepkileri bu ve benzeri söylemlerleyumuflat›l›p geçifltirilir. Cumhurbaflkanl›¤›’n›nflimde yapmak istedi¤ide budur. Devlet Denetleme Kurumu,araflt›rma ve soruflturmalar› “sürüncemede”b›rakman›n kurumudurayn› zamanda. Y›llarca da sürebilironun araflt›rmalar›.Adli T›p Kurumu aç›s›ndan as›lsorun “hatal› kararlar” sorunu de¤ildir.Adli T›p’›n kararlar›nda belirleyiciolan yan, birincisi halka karfl›sistemi koruyan kararlar olmas›,ikincisi; yine halk›n de¤il egemengüçlerin lehine karar vermesidir. Enbasit adli davalarda bile söz konusuolan bir zenginle halktan birisi aras›ndangeçen bir olay ise, tamamensuçlu da olsa karar zenginlerin lehineç›kar.Devrimcilerle ilgili raporlar›nda8 GÜLER ZERE Onu ZulmünElinden Alal›m!26 Temmuz 2009


Yan›nday›zBuraday›z!Adana'da Balcal› Hastanesiönünde “Güler Zere'ye Özgürlük”talebiyle bafllat›lan oturma eylemidevam ediyor. TAYAD’l›lar, kanserhastas› olan devrimci tutsak GülerZere tahliye edilinceye kadar oturmaeylemlerine devam etmekte kararl›.Her gün Güler Zere’yi anlatanaileler, yan›nday›z mesaj› veriyorlarGüler Zere’ye.Eylemin her gününde hasta yak›nlar›nabildiriler da¤›t›larak yan›-bafllar›nda yaflan›lan insanl›k d›fl›ise y›llard›r devletin iflkencelerini,katliamlar›n› aklayan bir kurumuolmufltur.Münevver Karabulut, HüseyinÜzmez, Güler Zere için verilenkararlarda “ortak” bir yan var; oda kararlar›n hiçbirinin bilimsel,t›bbi ve hukuki olmamas›d›r. AdliT›p her birinde farkl› kayg›lar gütmüfltürama bu kayg›lar›n içindebilim ve hukuk yoktur.Daha önce Adli T›p Kurumu’ndaçal›flan ve “kurumdaki aksakl›klaradikkat çekmek” için istifaetti¤ini söyleyen Doç. Ayten Erdo-¤an 20 Temmuz tarihli MilliyetGazetesi’nde yay›nlanan röportaj›ndakurumun çürümüfllü¤ünü anlat›rkenflöyle diyordu:“Münevvervakas› meflhur bir vaka oldu¤uiçin duyuldu. Yoksa hata çok oluyordurda bunun çok az› kamuoyunayans›yordur.” Böyle birkurumun “3 y›l›n›” incelemeklegerçe¤e ulafl›labilir mi?muamele anlat›l›yor. Buraya gelenziyaretçilerden Adalet Bakanl›¤›’n›aray›p bu sorunun çözülmesini isteyenleroldu.Eylemin 6. gününde PSAKDAdana fiube Baflkan› Metin Çelik veGenel Merkez Yöneticisi R›za Ayd›ndestek amaçl› ziyaret ettiler.Güler Zere YenidenHastanede‹stanbul Adli T›p'taki heyetin bafl›ndabulunan Nur Birgen’in verdi-¤i rapor üzerine 20 Temmuz Pazartesigünü Güler Zere tekrar ElbistanKapal› Hapishanesine sevkedildi.Güler’in hapishaneden ailesini aratmas›ylaortaya ç›kan bu geliflmeninard›ndan Haydar Zere ve AdanaHaklar Derne¤i Baflkan› fiemsettinKalkan hastane yetkilileri ile görüflereksevki sordu. “HastaneninKBB servisi yetkilileri Güler’e ‘senihapishaneye gönderelim. Baflkahastalar› da tedavi ettirmemiz gerekiyor’demifl. O da zaten konuflamad›¤›için bir fley diyememifl. Biz,günlerdir hapishane önünde bekliyoruz,hiçbir flekilde haber verilmedenhapishaneye göndermifller geceyar›s›” diyerek bu uygulaman›n GülerZere’yi öldürmek amaçl› oldu-¤una de¤inerek tepki gösterdi.Tepki üzerine Güler Zere, KarataflHapishanesi'nden yeniden hastaneyesevk edildi. Tedavisi aksat›lmadanher gün düzenli sürdürülmesigereken bir hastay›, hapisheneyegöndermek, sadece katliamc›, infazc›politikalar›n sonucu olabilir.“Adli T›p Bilirkiflili¤i TümToplum NezdindeGüvenilirli¤ini Kaybetmifltir”23 Temmuz günü Adli T›p’›nvermifl oldu¤u kararlarla insanlar›ölüme göndermesi üzerine TabiplerOdas›’nda bir bas›n toplant›s› yap›ld›.TTB, Sa¤l›k ve Sosyal HizmetEmekçileri Derne¤i, Adli T›p Uzmanlar›Derne¤i, T‹HV, ‹HD veÇHD bir arada yapt›klar› toplant›daAdli T›p’›n la¤vedilmesi gerekti¤inevurgular yap›ld›. TTB Baflkan›Gencay Gürsoy Adalet Bakanl›¤›taraf›ndan resmi bilirkifli olarak AdliT›p’›n görülmesini elefltirdi. Buanlay›fltan kaynakl› ölümlerin yafland›¤›n›vurgulayan Gürsoy, AdliT›p’›n da¤›t›l›p yeni bir yap›lanmayagidilmesi gerekti¤ini söyledi.ÇHD Genel Baflkan› Av. SelçukKoza¤açl› da resmi bilirkiflinin olamayaca¤›n›belirterek taraflar›nkendi bilirkiflilerini seçme ve bilirkiflilerintart›fl›lmas› hakk›n›n yarg›-ya iade edilmesi gerekti¤ini söyledi.Adli T›p Kurumu’ndaki uzmanlar›nakademik olarak üniversite uzmanlar›ndanüst seviyede olmad›klar›n›belirten Koza¤açl›, tek farklar›n›nAdalet Bakanl›¤›’na ba¤l› devletmemuru olmak oldu¤unu söyledi.Koza¤açl›; Adalet Bakanl›¤›’n›n bukurumla yarg›ya müdahalede bulundu¤unusöyledi.Adli T›p Uzmanlar› Derne¤iBaflkan› Serhat Gürp›nar ile Sa¤l›kve Sosyal Emekçiler Derne¤i’ndenBedriye Yorgun, Adli T›p’› elefltirdi.‹HD’den R›za Dalk›l›ç da hasta tutsaklaramektup yazarak dikkatleriçekmeye çal›flt›klar›n› fakat umduklar›n›nolmad›¤›n› söyledi. Son olarakkonuflan T‹HV Baflkan› fiebnemKorur Fincanc›; Adli T›p’› denetlemeninolumlu bir ad›m olabilece¤inibelirterek “Adli T›p’ta ba¤›ms›zl›kve bilimsel standartizasyon sa¤lanmadançözümün mümkün de¤ildir”diyerek bitirdi.Da¤›t›lan aç›klamadaAdli T›p bilirkiflili¤inin güvenilirli¤initüm toplum nezdindekaybetti¤i, üniversitelerden, biliminsanlar›ndan ve bilimsel incelemelerdendestek almaks›z›n düzenlenenraporlar›n hukuksal olamayaca-¤› vurguland›.Say›: 190Güler Zere’yeÖzgürlük! GÜLER ZERE 9


¤uflunda mümkün olmad›¤›, bir anönce serbest b›rak›lmas› gerekti¤ibelirtilmesine ra¤men, Adli T›p 3.‹htisas Dairesi taraf›ndan haz›rlananraporla ölüme mahkum edildi.-A. SAMET ÇEL‹K: K›r›klar 2No’lu F Tipi Hapishanesi’nde hükümlü.Kan kanseri.-AYNUR EPL‹: Ba¤›rsak kanserinedeniyle Diyarbak›r'da tedavigörüyor.-BEK‹R fi‹MfiEK: Edirne F TipiHapishanesi’nde hükümlü. WernickeKorsakoff hastas›. Adli T›p3. ‹htisas Dairesi taraf›ndan hapishanedetutulamayaca¤› ancak hastanedeinfaz›n›n devam edebilece¤inedair rapor verildi.-EROL ZAVAR: Sincan 1No’lu F Tipi’nde tutsak. Mesanekanseri. Otuza yak›n ameliyat geçirdi.Tecrit koflullar› hastal›¤›n›ölümcül düzeye tafl›d›¤› gibi dahaönce geçirdi¤i tüberkülozu tekrarlad›,safra kesesi al›nd›.-GAZ‹ DA⁄: Antalya E TipiHapishanesi’nde tutuklu. Beldenafla¤›s› felçli ve iyileflme flans› bulunmuyor.Bu duruma ra¤men tahliyeedilmiyor.-GÜLEZAR AKIN:Ad›yaman E Tipi Hapishanesi’ndetutuklu. Beyindekisalg› bezinde tümör var.-HAL‹L GÜNEfi: Diyarbak›rD Tipi Hapishanesi’ndetutuluyor. Kemikkanseri.Hapishanelerde son 6 ayda ölen tutsaklar :-HAL‹L YILDIZ: AntalyaL Tipi Kapal› Hapishanesi’ndehükümlü. 82yafl›nda, yafl ve sa¤l›k sorunlar›nedeniyle baflkalar›n›n yard›m›olmadan yaflam›n› sürdüremiyor.-‹NAYET METE: K›sa bir süreönce kalp ameliyat› oldu, s›k s›kkriz geçiriyor. Ayr›ca siroz hastas›,vücudunun her taraf›nda derin yaralaraç›l›yor.-‹SMET AYAZ: Ad›yaman ETipi Kapal› Hapishanesi’nde yaklafl›k10 y›ld›r Çölyak hastas› ve kendiihtiyaçlar›n› karfl›layam›yor.-‹ZZET TURAN: Diyarbak›r DTipi Kapal› Hapishanesi’nde. A¤›rbir romatizmal hastal›¤›, mide ülseri,kemik erimesi, böbrek yet-- Mustafa Elelçi, Mersin E Tipi Hapishanesi'ne konulduktan 11 saatsonra öldü. Sara hastas› oldu¤unu hapishane yönetimine bildirmesinera¤men ilaçlar› verilmeyen Elelçi nöbet geçirdi ve öldü.- Diyarbak›r D Tipi Cezaevi'nde kalan kan kanseri Hasan Kert ileböbrek yetmezli¤i rahats›zl›¤› bulunan Beflir Özer, Adalet Bakanl›¤› veTBMM ‹nsan Haklar› ‹nceleme Komisyonu'na yap›lan baflvurulara ra¤mentahliye edilmediler ve gerekli tedavileri yap›lmad›. Dicle ÜniversitesiHastanesi'nin mahkûm ko¤uflunda yaflamlar›n› yitirdiler.- Kan kanseri 19 yafl›ndaki Gurbet Mete, Diyarbak›r E TipiHapishanesi 'ne konuldu. Durumunu hapishane yönetimi ve mahkemeyebildirmesine ra¤men tedavi edilmedi. 4 ay cezaevinde kald›ktan sonra tahliyeedilen Mete, 4 ay sonra öldü.- Batman Cezaevi’nde 14 y›ld›r tutuklu bulunan Recep Çelik hastaneyesevki olmas›na ra¤men götürülmedi, fenalaflt›¤› halde hastaneye götürülmeyerekkatledildi. Ailesine intihar etti¤i söylendi.- Siirt E Tipi Kapal› Cezaevi'nde tutuklu iken karaci¤er kanseri oldu-¤u teflhis edildi¤i halde, tahliye baflvurular›na cevap verilmeyen 77 yafl›ndakiAli Çekin katledildi.- Tekirda¤ 2 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde adli bir dava nedeniyle tutukluolan Mustafa Demir, 24 May›s 2009 günü hücresinde öldü.Tecrit iflte böyle katletmeye devam ediyor.mezli¤i var.-MENDUH KILIÇ: K›r›klar 1No’lu F Tipi Hapishanesi’nde tutuluyorve a¤›r siroz hastas›.-MUSTAFA GÖK: Sincan 1No’lu F Tipi Hapishanesi’nde hükümlü.Wernicke Korsakoff hastas›.-NES‹M‹ KALKAN: MersinSilifke M Tipi Hapishanesi’nde. Yakaland›¤›Çölyak hastal›¤› nedeniylehiçbir ihtiyac›n› tek bafl›na karfl›-layam›yor.-N‹ZAMETT‹N AKAR: Mufl ETipi Hapishanesi’nde iken g›rtlakkanserine yakaland›. fiu anda AnkaraNumune Hastahanesi mahkumko¤uflunda bulunuyor. Bu koflullardatedavi olmas› imkâns›z.-RAS‹M AfiAN: Adana KürkçülerF Tipi Hapishanesi’nde tutuklu.Hepatit B hastas› ve yak›nlar›n›dahi tan›mayacak kadar ileri derecedesinir hastas›.-REMZ‹ AYDIN: Kocaeli 1No’lu F Tipi Hapishanesi’nde. Tekerleklisandalyeye mahkum. Hakk›ndaA‹HM’in 20 fiubat 2007 tarihli"tutukluluk süresi makul süreyiaflm›flt›r" yönünde karar var.-YUSUF KAPLAN: Elaz›¤ ETipi Kapal› Hapishanesi’nde. 85yafl›ndaki Kaplan’›n vücudunun %79'u felçli. Vücudunun yüzde79'unu kullanamaz oldu¤una dairraporu var.‹smet’i, ‹smetler’i katleden AKPiktidar›d›r. Devletin tecrit politikas›d›r.Baflka ölümler yaflanmadanbütün hasta tutsaklar derhal tahliyeedilmelidir.Güler Zere’yeÖzgürlük!TECR‹TSay›: 19013


Halk Cephesi‹fiKENCEC‹LERE,KONTRGER‹LLACILARAH‹MAYE, DEVR‹MC‹LEREDÜfiMANLIK!Adli T›p, iflkencecilerin,kontrgerillac›lar›n, sap›klar›n, tecavüzcülerindostudur. Onlar›n hamisidir.Onlar için verdi¤i himaye kararlar›da hukuka bilime göre verilmiflkararlar de¤ildir. Yani, Adli T›p,her durumda, hukuku, bilimi kaalealmayan bir kurumdur.Bu kurumun bafl›ndaki Haluk ‹nceve Nur Birgen gibi kiflilerin önceliklis›fatlar›, doktorluklar› de¤il,faflistlikleri, anti-komünistlikleri,devlet savunuculu¤udur. Onlar öncedoktor de¤il, önce faflisttirler.Önce adaletin de¤il, önce devletinhizmetindedirler. Hat›rlanacakt›r,oligarflinin hukukçular› bir süre önce“devletin ç›karlar›yla hukuk karfl›karfl›ya geldi¤inde, bizim içindevlet önce gelir” diyorlard›. AdliT›p’taki faflist kadrolaflma, bu mant›¤›ndoktorlar içindeki temsilcilerindenoluflmaktad›r. Onlar için debilimden, t›ptan önce, “devlet” gelmektedir.http://www.bagimsizlik-demokrasiicin-halkcephesi.comAKP ve Adli T›p, Hukuka, Bilime Göre De¤il;DEVR‹MC‹ DÜfiMANLI⁄IYLA Karar VeriyorlarAç›klama No: 5Tarih: 19 Temmuz 2009- Adli T›p, kanser hastal›¤›-n›n 4. aflamas›nda olan, a¤›z kanserioldu¤u için dama¤› al›nan vebu nedenle hapishanede tedavi biryana, “beslenme” koflullar› bileolmayan Zere için “hapishanedeyatabilir” karar› verdi!- Kendi yasalar›n› çi¤neyenyöneticiler, yetkililer suçludur.Kendi yasalar›n› çi¤neyerek kararlarveren bir sistem, gayri-meflrudur.Kendi ç›kard›¤› yasalara uymak,herhangi bir devletin meflrulu¤uiçin tarihsel ve siyasal flartlardan biridir.Kendi yasalar›n› uygulamak,herhangi bir sistemi meflru k›lmayayetmez, ama kendi yasalar›n› uygulamamak,o sistemi gayri-meflruhale getirmeye yeter.DEVLET KEND‹YASALARINIUYGULAMIYOR!Oligarflinin sömürü ve zulümdüzeni, gayri-meflrudur. Çünkü genelliklekendi yasalar›n› dahi uygulamaz.Oligarflinin yasalar›nda “iflkenceyapmak suç”tur. Ama bilinirki, ülkemizde iflkenceciler ceza almaz.Oligarflinin yasalar›nda devletin,hapishanelerdeki tutuklu ve hükümlülerincan güvenli¤inden sorumluoldu¤u yaz›l›d›r. Bilinir ki,onlarca tutuklu ölür, öldürülür, cangüvenlikleri yok edilir ve kimsebundan sorumlu tutulmaz. Oligarflininyasalar›na göre, devletin “yasad›fl›”bir ifli, eylemi olamaz. Ama buülkede devlet kendi yasalar›n› çi¤neyerekkontrgerilla örgütlenmelerioluflturmufl, devlet “rutin d›fl›na”ç›km›fl, binlerce infaz, kaybetme,faili meçhul gerçeklefltirmifltir. Bilinirki, bunlardan dolay› da kimsecezaya çarpt›r›lmam›flt›r. ‹flte bütünbunlar, oligarflik iktidarlar› gayrimeflruk›lar.Güler Zere’yle ilgili Adli T›p’›nverdi¤i karar da, böyle bir karard›r.Oligarflinin yasalar›, “hapishanekoflullar›nda tedavisi mümkün olmayantutuklu ve hükümlülerin cezas›n›ninfaz›n›n ertelenmesini” öngörür.Devlet, buna uygun davranmayarak,kendi yasalar›n› çi¤nemektedir.Ölürüz. Tek bafl›m›za daölürüz. ‹flkence alt›nda, tecritalt›nda çok öldürüldük. Ama,merhamet dilemedik. Gülerler’eaman dilettireceklerinisananlar, hep yan›ld›larve yine yan›lacaklar.ADL‹ TIP’IN KARARITIBB‹ VE HUKUK‹DE⁄‹LD‹R!‹stanbul Adli T›p Kurumu 3. ‹htisasDairesi, kanser hastas› devrimcitutsak Güler Zere hakk›nda, “hapishanedeinfaz›na devam edilmesininuygun oldu¤una” oybirli¤i ilekarar verdi.Zere’nin durumunun t›bbi aç›-dan ayr›nt›lar›na girmeyece¤iz burada.Ama flu t›bbi raporlar, onunkanser hastal›¤›n›n sondan öncekiaflamas›nda oldu¤unu gösteriyor.Hapishane koflullar›nda yaflam›n›uzatacak bir iyileflme ihtimali hiçyok. Tahliye edilmesi halinde ise buihtimal en az›ndan yüzde 30 düzeyindemevcut. Güler Zere hakk›nda,daha önce verilen t›bbi raporlar da“tedavisinin hapishane koflullar›ndayap›lamayaca¤›n›, iyileflinceye kadarhapis cezas›n›n infaz›n›n ertelenmesininuygun olaca¤›n›” söylüyor.Adli T›p’›n elinde baflka bir t›bbiveri yok. Çünkü Adana ‹stanbul aras›nda28 saatlik bir iflkence yolculu-¤u yapt›r›lm›fl olmas›na ra¤men, ‹stanbulAdli T›p’›n Zere’yi muayeneetmesi sadece ve sadece 5 dakikasürmüfltür. Peki öyleyse Adli T›p,bu karar› nas›l, neye göre verdi?Bu karar› hukukla aç›klamakmümkün de¤ildir. Bu karar› bilimleaç›klamak mümkün de¤ildir. Bu karar›ntek aç›klamas›, Adli T›p yönetiminin,onlar› oraya atayan AKPiktidar›n›n devrimci düflmanl›¤›d›r.Anti-komünistli¤idir.14 GÜLER ZERE Onu ZulmünElinden Alal›m!26 Temmuz 2009


Güler Zere’yi tahliye etmemelerininnedeni budur.Güler Zere devrimcidir. Emperyalizmeve oligarfliye karfl›, ba¤›ms›zl›k,demokrasi ve sosyalizm mücadelesindeyeralm›flt›r. Oligarfli,onu yarg›larken de, hapishanedetecrit alt›nda tutarken de ve flimdikanserle mücadele ederken tahliyeetmezken de, ondan intikam alma,mücadele eden herkes için “ibretoluflturma” düflüncesiyle hareket etmektedir.J‹TEM fleflerinden Arif Do¤an,Orgeneral fiener Eruygur, OrgeneralHurflit Tolon, ‹P Genel BaflkanYard›mc›s› Ferit ‹lsever, Prof. Dr.E rol Manisal›, Rektör MustafaYurtkuran; isimlerini sayd›klar›-m›z, Ergenekon Davas›’n›n san›klar›aras›ndayd›lar. Tutukluydular. Yak›nzamanda “sa¤l›k nedenleri”yletahliye edildiler. Hiçbiri Güler Zeregibi a¤›r hasta de¤ildi. Ama AKPiktidar› ve düzenin di¤er hukuki,t›bbi kurumlar›, onlar› tahliye etti.Çünkü onlar, sisteme “büyük hizmetleri”olmufl kiflilerdir. AKP iktidar›ylaErgenekon davas›ndakikontrgerilla flefleri, birbirlerini yiyorgibi görünseler de, onlar asl›ndaBas›ndan:- Y›ld›r›m Türker ;“... Güler Zere’nin ... ko¤uflta,bafl›nda uza¤a bakan bir polisle, cançekiflerek ölümüne karar verildi .Karar vereni çok iyi tan›yoruz.Kendisini takip ediyoruz nicedir.Hat›rlayal›m:... Nur Birgen... ‹flkencecilerin,ölüme tapanlar›n kahramanmele¤i. ... Memleketimizde,yarg›-devlet-t›p kolkolal›¤› içindekimi insanlar›n hayat› kurtar›lmayade¤er bulunuyor, kimilerininki bulunmuyorsa,vahflet hüküm sürüyordemektir.”( 20 Temmuz 2009, Radikal)fiebnem Korur Fincanc›;“Güler Zere’nin Adli T›p Kurumu’nasevkinden söz etmifltik. ...Cezaevleri, 2000 y›l›nda 32 insan›nhayata dönemedi¤i o korkunç sald›-Kendi yasalar›n›za uyun.Kendi yasalar›n›zauymad›¤›n›z her gün suçifllemeye devam ediyorsunuz.Güler Zere’yi tedavisi içintahliye etmedi¤iniz her günsuç iflliyorsunuz.Kendi yasalar›na uymayanbir düzene karfl›, her türlüdirenme ve hesap sormameflrudur.r›, ard›ndan t›p biliminin insanl›¤azarar kullan›m›, her gün yeniden tan›flt›¤›m›zhastalar ile belleklerimizdeyer edenler gözlerimizinönünde resmi geçit yapmaktalar.”(Evrensel, 20 Temmuz 2009)Mustafa Özgen ; Petrol-‹fl Sendikas›Ankara fiube Baflkan›“Son günlerde onunla ilgili neredeyseher gün bir haber var gazetelerde.Haberin yan› bafl›na konmuflgülümseyen resmini her gördü¤ümdeiçim burkuluyor. Öyle güzel bak›yorki gazetedeki resimden kendisiyleilgili haberi okuyan okuyucuya...‹nsan olmak, Güler Zere’ninyaflamas›n› savunmakt›r.” (Evrensel,17 Temmuz 2009)Do¤an T›l›ç ;“Cezaevlerine ölsünler diyekonmam›fl” mahkumlar›n, kansermüttefiktir ve ayn› saftad›rlar.AKP’nin bir yandan “darbe karfl›tl›¤›”flovlar› yaparken, bir yandanKenan Evren’i Çankaya’da a¤›rlamas›örne¤inde oldu¤u gibi, birbirlerinikorur ve kollarlar.Bu mücadele, oligarfliyle halkaras›nda sürüyor. Oligarfliyle halkaras›ndaki mücadelenin bir yan› daadalet mücadelesidir.Güler Zere’nin babas› tek bir sorusoruyor: “O yasalar› kendinizyapt›n›z. Uygulamayacaksan›z niyeyapt›n›z?” Faflizmin bu soruya verecekcevab› yoktur.Adli T›p’›n karar›n›n anlam›aç›kt›r: Ölsünler, hem de ac› çekerekölsünler. Yanlar›nda tek bir yoldafllar›,yak›nlar› olmadan “TEC-R‹T ALTINDA” ölsünler!Ölürüz. Tek bafl›m›za da ölürüz.‹flkence alt›nda, tecrit alt›nda çoköldürüldük. Ama, merhamet dilemedik.Gülerler’e aman dilettireceklerinisananlar, hep yan›ld›lar veyine yan›lacaklar.Merhamet de¤il, adalet istiyoruz!Diyoruz ki, kendi yasalar›n›zauyun. Yasalar› çi¤nemek madem kisuçtur, o halde SUÇLUSUNUZ!Kendi yasalar›n›za uymad›¤›n›z hergün suç ifllemeye devam ediyorsunuz.Güler Zere’yi tedavisi için tahliyeetmedi¤iniz her gün suç iflliyorsunuz.Kendi yasalar›na uymayan birdüzene karfl›, her türlü direnme vehesap sorma meflrudur.Diyoruz ki, kendi yasalar›n›zauyun: GÜLER ZERE’YE ÖZ-GÜRLÜK!Talebimiz, hakl› ve meflrudur:GÜLER ZERE’YE ÖZGÜR-LÜK!Halk Cephesigibi hastal›klardan ad›m ad›m ölümeyaklaflmalar›na göz yumuluyor.Abdülsamet Çelik ve Güler Zerehapishane koflullar›nda düzenli tedavileriyap›lamad›¤› için ölümeyaklaflan mahkumlardan son ikisi...Cezaevinde ölümlere göz yummak,adaletin de ölümüne göz yummakdemek.” (Birgün, 18 Temmuz2009)Derya Sazak ;“ Güler Zere karar›14 y›ld›r cezaevinde olan birkanser hastas›n› Adli T›p Kurumuraporuyla ‘ölüme mahkum etmek’insan haklar› liginde defalarca kümedüflen Türkiye ad›na utanç vericison örnektir.Ça¤dafl avukatlar bu ac›mas›zl›kkarfl›s›nda ‘Güler Zere yaflas›n’ diyepankart açm›fllard›” (Milliyet)Say›: 190Güler Zere’yeGÜLER ZERE 15


Halk›n Hukuk Bürosu:‘Adli T›p Kurumu’nun verdi¤iraporun kabulü mümkün de¤il’‰Yürüyüfl: Güler Zere'ninhukuki durumu nedir flu anda? AdliT›p'›n Raporu konusundaki durumnedir? Güler ile ilgili hukuki süreçnas›l geliflecek? Bu noktada neleryapmay› düflünüyorsunuz?‰HHB: Güler ZERE’nin özgürlü¤ündenmahrumiyeti, kesinleflmiflbir mahkeme karar›na dayan›yor.Güler hükümlü statüsündebulunuyor.‹lk olarak flunu belirtmek gerek.Adli T›p Kurumu bir bilirkiflilik kurumu.Adli süreçlerde uzmanl›k isteyenmeselelerde hâkimler, savc›-lar teknik, bilimsel, uzmanl›k isteyenkonular› bilirkiflilere sorarlar.Güler ZERE de çok a¤›r bir hastal›klayüz yüze ve hükümlü. Hükümlüolmas› iflin adli k›sm›, hasta olmas›da t›bbi yan›, yani iflin uzmanl›kisteyen k›sm›. Biz Güler’in avukatlar›olarak müvekkilimizin bua¤›r hastal›kla infaz›n›n devam ettirilmesinihukuken, vicdanen ve ahlakenkabul edilemez buldu¤umuziçin infaz›n›n ertelenmesi için ElbistanCumhuriyet Baflsavc›l›¤›’nabaflvuruda bulunduk. Bu baflvuruylasüreç bafllad›. ‹lk baflvurumuz kaybedildi.‹kinci kez baflvuru yapt›k.Savc›l›k tedavi gördü¤ü ÇukurovaÜniversitesi Balcal› E¤itim ve Araflt›rmaHastanesi Adli T›p AnabilimDal› Baflkanl›¤›’na sordu; “Bu kifliinfaz›n› hapishanede çekebilir miçekemez mi?”Ç.Ü Adli T›p Anabilim Dal› netbir cevap verdi. Güler Zere, kanserhastas› ve kanser 4. evrede. Hapishanedekalmas› sa¤l›¤› için ciddirisk oluflturur, infaz›n›n ertelenmesiuygundur dedi. Elbistan savc›s›bunu yeterli görmedi. Ek bir rapordaha istedi. “Peki, hastaneninmahkûm ko¤uflunda da kalamazm›?” diye sordu. Yine ayn› net cevapgeldi. Hay›r, hastanede de kalamaz!Bu raporlar›n Adli T›p Kurumu’naonaylat›lmas› için Güler, 28saatlik bir ‹stanbul yolculu¤una ç›-kar›ld›. Adli T›p 3. ‹htisas KuruluGüler’i 5-10 dakika gördü. Biz kurulunkap›s›n›n önündeydik, bekliyorduk.Bu “görme” üzerine AdliT›p, aradan yaklafl›k 2 hafta geçtiktensonra ‘cezan›n infaz›n›n hastanededevam› uygundur’ dedi.Çukurova Üniversitesi Adli T›pAnabilim Dal› ise bunun uygun olmad›¤›n›söylüyor. Hastanenin koflullar›n›da, hastay› da bilen, tetkikve muayene eden ÇukurovaÜniversite Hastanesi. Bizim içingeçerli olan da bu hastanenin görüflüdür.Adli T›p Kurumu’nun verdi-¤i raporun kabulü mümkün de¤il.Birincisi, Adli T›p Kurumu AdaletBakanl›¤›’na ba¤l› bir kurum.Ba¤›ms›zl›¤› ve tarafs›zl›¤› üzerindehakl› flüpheler var. ‹kincisi, 3.‹htisas Kurulu ve bu kurulun baflkan›da flaibe alt›ndad›r. Sadece bas›nayans›m›fl bulunan onlarca skandalraporun alt›nda Nur Birgen’in ismibulunmaktad›r. Üçüncüsü, 3. ‹htisasKurulu Güler’i ayr›nt›l› tetkikve muayeneden geçirmedi¤i için sadecedaha önce verilmifl raporlar›nde¤erlendirmesini yapabilirdi. 3. ‹htisasKurulu raporunda ilk raporuyani ‘hapishanede kalamaz’ raporunude¤erlendirmifl; ikinci raporu yani‘hastanede kalamaz’ raporunuMesele tek bafl›na savc›n›n,Adli T›p’ ›n ya da NurB‹RGEN’ in kötü niyeti,ihmali, kusuru,sürüncemede b›rakmas›meselesi de¤il. Bu bir devletpolitikas›.görmezden gelmifl. Rapordabundan hiç bahsedilmiyor. Zatenihtisas kurulu üyeleri aras›ndaGüler’in hastal›¤›n›nuzman› olan bir hekim deyok. Bu da Adli T›p KurumuKanunu’na ayk›r›l›k teflkilediyor.‘Güler hakk›nda verilen karar›npolitik nedenlerle verildi-¤ine kuflku duymuyoruz.’‰Yürüyüfl: Bu ayk›r›l›¤› hukukendile getirdiniz mi?‰HHB: Raporlar aras›ndakiçeliflki ve yukar›da sayd›¤›m›z gerekçelerleElbistan CumhuriyetBaflsavc›l›¤›’na itirazlar›m›z› ilettik.Güler Zere’nin sa¤l›k durumunailiflkin dosyan›n Adli T›p Genel Kurulu’ndaincelenmesini istiyoruz.Ayn› zamanda flu an A‹HM önündede Güler’e iliflkin bir dosya var.Acil baflvuru yapm›flt›k. Oradan dabir karar ç›kabilir. Ama aslolan bude¤il. Güler hakk›nda verilen karar›npolitik nedenlerle verildi¤inekuflku duymuyoruz. Bu ülkede t›-kanm›fl yollar› açman›n yolu sürekli,kararl›, ›srarl› mücadeleden geçiyor.Meselenin hiç gündemden düflmemesigerekiyor. Yoksa Güler ZE-RE’nin sessizlik için bo¤ulmas›naizin vermifl oluruz.‰Yürüyüfl: Okurlar›m›z› somutolarak bilgilendirmek aç›s›ndanflunu da ö¤renmek istiyoruz: Güler'incezas›n›n ertelenmesi için yasalarne diyor? Siz hangi yasaya,hangi maddesine dayanarak Güler'incezas›n›n ertelenmesini istiyorsunuz?‰HHB: 5275 say›l› Ceza veGüvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›ndaKanun’un 16/2. maddesi, Gülerdurumundaki bir hasta hükümlününinfaz›n›n mutlak suretle ertelenmesigerekti¤ini söylüyor. “Hapiscezas›n›n infaz›n›n hastal›k nedeniile ertelenmesi” bafll›¤›n› tafl›-yan yasa maddesi tam olarak flöyle:Onu ZulmünElinden Alal›m!16 GÜLER ZERE 26 Temmuz 2009


16/2 –“Di¤er hastal›klarda (ak›lhastal›¤› d›fl›ndaki -bizim notumuz)cezan›n infaz›na, resmi sa¤l›k kurulufllar›n›nmahkûmlara ayr›lan bölümlerindedevam olunur. Ancak budurumda bile hapis cezas›n›n infaz›,mahkûmun hayat› için kesin birtehlike teflkil ediyorsa mahkûmuncezas›n›n infaz› iyileflinceye kadargeri b›rak›l›r.”‰Yürüyüfl: Peki bu yasalar,bu kadar yoruma aç›k m›d›r? Örne-¤in Elbistan Savc›s› raporlar olmas›nara¤men infaza ara vermedi.Böyle bir hakk› var m›?.. Ergenekon'dakikontra flefleri, oligarflininsad›k bürokratlar› nas›l tahliye ediliyor,onlara hani yasalar, hangi hukukuygulan›yor? Kontrgerilla fleflerindenArif Do¤an nerdeyse jet h›-z›yla tahliye edildi. Adli T›p Güleriçin raporu günlere yayd› oysa. Pekibunlar için iflin hukuki k›l›f› nas›luyduruluyor? Bu bir çifte standartde¤il mi?‰HHB: Bu emredici bir hükümdür.‹lgili yasa maddesi savc›l›-¤a takdir hakk› tan›m›yor. “Uygungörürsen b›rakabilirsin” DEM‹-YOR. Yani yoruma aç›k bir taraf›yok. Öncelikle flunu belirtelim.Maddenin amac› hasta hükümlüyükorumakt›r. Kendini bir “hukukdevleti” fleklinde tarif eden devletinbaflka türlü anlama flans› olamaz, olmamal›d›r.Bu pratik, asl›nda bizedevletin kendisini tart›flt›r›yor. Hastaolan bir insana infaz›n› çekeceksindemek insanl›kla ba¤daflacakbir durum de¤il. Ama tam da bunudiyorlar.Az önce Güler’in politik düflüncelerindenötürü böyle bir kararlakarfl›laflt›¤›m›z› söylemifltim. Ergenekoncularda yine politik nedenlerleserbest b›rak›l›yor. Biz flimdiyekadar a¤›rlaflt›r›lm›fl müebbet hapiscezas› istenen bir müvekkilimizin,yani bir devrimcinin, bir sosyalistinsa¤l›k nedeniyle tahliye edildi¤inigörmedik. Sa¤l›k nedeniyle tahliyemevzusu neredeyse Ergenekon soruflturmas›ylahukuk literatürünegirdi denilebilir. Demek ki ‘Pafla olmak’gerekiyor, ‘devlet için kurfluns›kmak’ gerekiyor, yine ‘bir güngerekebilmek’ gerekiyor. Herkesinbu çifte standart› görmesi gerekiyor.Hasta bir kiflinin tedavi olmas› laz›m.Hastal›¤›n›n iflkence halinedönmesinin izlenmemesi laz›m.Okurlar›n›z için flu ayr›ma dikkatçekmek istiyoruz. Baflta söyledi¤imizgibi tutukluluk ile hükümlülükiki ayr› hukuki statü. Ergenekonsan›klar› henüz yarg›lan›-yorlar. Yarg›lama aflamas›nda sa¤l›kproblemleri gerekçesiyle tahliyeediliyorlar. Güler Zere için kesinleflmiflbir mahkeme karar› var.Onun için derhal uygulanmas› gerekenyasa maddesi var. Belki flunu dabelirtmek gerekir. Mesele tek bafl›-na savc›n›n, Adli T›p’ ›n ya da NurB‹RGEN’ in kötü niyeti, ihmali, kusuru,sürüncemede b›rakmas› meseleside¤il. Bu bir devlet politikas›.Devletin intikamc› anlay›fl›n›n birtezahürü. AKP hükümeti de bu anlay›flauygun davran›yor.Nur B‹RGEN’i hakk›ndaki tümflaibelere, hakk›nda meslekten menkarar› bulunmas›na ra¤men 3. ‹htisasKurulu’nun bafl›na atayankim? Nur B‹RGEN’i tüm iktidarlariçin vazgeçilmez k›lan ne? Hangit›bbi, bilimsel baflar›s›? Yap›lan tümsuç duyurular›na kovuflturmaya yerolmad›¤›na dair kararlar veren, memurlar›nyarg›lanma yolunu kapatmakiçin soruflturma izni vermeyenkim? Bunun bir tek adresi var, o dahepimizin malumu...ÇHD Adli T›p Önüne Siyah Çelenk B›rakt›Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i(ÇHD) 22 Temmuz 2009, Çarflambagünü, vermifl olduklar› kararlarlahasta olan siyasi tutsaklar› ölümemahkum eden Adli T›p Kurumu'nuprotesto ettiler.‹stanbul Yenibosna'da bulunanAdli T›p Kurumu önünde bir arayagelen hukukçular burada Adli T›p'›nkap›s› önüne gelerek siyah çelenkb›rakt›lar.Eylemde ilk olarak konuflan Av.Taylan Tanay y›llard›r hukuk örgütleriolarak Adli T›p'a itirazlar›n›nhep yok say›ld›¤›n›, flimdi gelinennoktada ise Adli T›p’›n ölüm üreten,skandallar üreten bir mekanizmayadönüfltü¤ünü söyledi. “En son, ErzurumHapishanesi'nde ‹smet Ablakkanser hastas›yd›, 30 kez ameliyatoldu buna ra¤men b›rak›lmad›”diyen Tanay, Ergenekoncular'a, Susurlukçular'aözgürlüklerini bahfledenNur Birgen ve ekibinin, ne yaz›kki siyasi tutuklu ve hükümlüleriölüme mahkum etti¤ini söyledi.Ard›ndan Av. Murat Çelik ÇHDad›na, haz›rlanan bas›n aç›klamas›-n› okudu. Aç›klamaya "‹smet Ablak'›Öldürdünüz. fiimdi S›ra Kimde?"diyerek bafllayan Çelik; siyasaliktidar›n emri ve denetimi alt›ndaçal›flan, her gün yeni skandala veyol açt›¤› ölüme tan›kl›k ettikleriiçin Adli T›p'›n önünde olduklar›n›söyledi.Güler Zere'nin de Adli T›p'›nölüme mahkum etti¤i tutsaklardanbiri oldu¤unu söyleyen Çelik; "Bilimselli¤ini,tarafs›zl›¤›n› ve güvenilirli¤initamamen kaybetti¤i aç›kolan Adli T›p Kurumu ‹htisas Kurullar›'n›nfaaliyetleri derhal durdurmal›d›r"dedi.50 kiflinin kat›ld›¤› eylemde; "‹smetAblak'› Öldürdünüz Güler Zere'yiÖldürtmeyece¤iz" yazan birpankart ve "Ba¤›ms›z Adli T›p ‹stiyoruz,Nur Birgen ve Ekibi Da¤›t›ls›n,Adli T›p Kurumu Kapat›ls›n"yazan dövizler tafl›nd›.Güler Zere’yeÖzgürlük!GÜLER ZERESay›: 19017


Çeber’e ‹flkencenin Tan›klar› Anlat›yor, Metris ‹daresi’nin Yalanlar› Çöküyor!‘‹flte Say›mda Kalkmayanlar Böyle Cezaland›r›l›r’- Murat Gevrek:“Karantinada ‘beni dövdüler’dedi. Yemek yiyemiyordu, süreklikusuyordu. Çeber aya¤a kalkarak,say›m vermiyordu. Bununüzerine gardiyanlar Çeber’in kafas›navurmaya bafllad›...”- G›yasettin fiakiro¤lu:“Baflgardiyan Apayd›n, Çeber’inense köküne vurdu. Biziyukar› ç›kard›lar. Engin’i bahçededövmeye devam ettiler...”- Ahmet Aksu:“Çeber iflkence gördü¤üne dairbir mektubu bana verdi. Ben deayakkab›mda saklad›m, sonrasavc›ya verdim...”Engin Çeber’in iflkencede katledilmesiile ilgili davan›n 5. duruflmas›,22 Temmuz’da Bak›rköy 14.A¤›r Ceza Mahkemesi’nde yap›ld›.Ça¤dafl Hukukçular Derne¤iüyesi avukatlar, Engin Çeber’in babas›ve ablas›, Engin Çeber’in arkadafllar›,Halk Cepheliler oradayd›laryine. Adalet istekleriyle oradayd›-lar. Paylaflmak, dayan›flmak içinoradayd›lar.Sabah 10.00 s›ralar›nda Bak›rköyAdliyesi önünde toplanan HalkCepheliler, "Adalet ‹stiyoruz", "‹nsanl›kOnuru ‹flkenceyi Yenecek","‹flkence Yapmak fierefsizliktir","Güler Zere Serbest B›rak›ls›n",sloganlar›yla dilegetirdiler taleplerini.Adliye önündeHalk Cephesi ad›naCavit Akbu¤a taraf›ndanyap›lanaç›klamada, bask›-lara, insanl›k d›fl›yapt›r›mlara boyune¤meyenlerin; vatan›n›nba¤›ms›zl›-¤›, halk›n›n özgürlü¤üiçin sömürüyeve zulme karfl› mücadeleedenlerin kurflunland›¤›na,zulüm gördü¤üne vurgu yap›larak,flöyle denildi:"Biz özür de¤il, merhamet de-¤il, adalet istiyoruz. ‹flbirlikçiAKP iktidar›n›n kendi yasalar›n›uygulamas›n›, Güler Zere'ninderhal serbest b›rak›lmas›n›, Ferhat'›vuranlar›n, Engin'i katledenlerincezaland›r›lmas›n› istiyoruz."Evet, Engin Çeber için oradayd›-lar, ama AKP’nin tecritte gün gün,hücre hücre katletti¤i Güler Zere deonlar›n “gündemi”nden önce, beyinlerine,bilinçlerine, yüreklerinegirmiflti. Adliye önündeki eylemdeGüler Zere’nin tahliye edilmesi talebinede sahip ç›k›ld›.Duruflmaya 6’s› tutuklu, 15 tutuksuzsan›k kat›ld›. Engin Çeber ileayn› ko¤uflta kalan ve sonra tahliyeolan 5 kifli ise tan›k olarak dinlendi.Bu duruflman›n belki de enönemli anlar›, bu tan›klar taraf›ndaniflkencenin bir kez daha belgelenmesi,Engin Çeber’in iflkence ilekatledilmesine iliflkin tan›klarca yap›lananlat›m ve teflhislerdi.Tan›kl›k yapanlardan Ahmet Aksu,Engin'in savc›l›¤a gönderilmeküzere yazd›¤› ve yaflad›¤› iflkencelerianlatt›¤› mektubunu güvenlik gere¤iayakkab›s›nda saklad›¤›n› vedaha sonra savc›l›¤a verdi¤ini söyledi.Tan›k G›yasettin fiakiro¤lu ise,2. Müdür’ün daha önce örtbas edilmeyeçal›fl›lan tehdidini aç›k seçikbir biçimde anlat›yordu:“Baflgardiyan Apayd›n, Çeber’inense köküne vurdu. Biziyukar› ç›kard›lar. Engin’i bahçededövmeye devam ettiler. Ko¤uflpenceresinden gördüm. Cezaeviikinci müdürü Fuat Karaosmano¤lu,‘Say›mda kalkmayanlarböyle cezaland›r›l›r’ dedi.”fiakiro¤lu, bunlar› anlat›rken,eliyle de hapishane 2. Müdürü FuatKaraosmano¤lu’nu gösteriyordu.Tan›k Murat Gevrek ise duruflmadaflunlar› anlatt›:"Polis askere teslim ederken;‘bunlar terörist, bunlar da¤daadam öldürüyorlar’ demifl. Askerlerde dövmüfl. Karantinada dadövmüfller. Ko¤ufla geldi¤indemosmordu ve üstü s›r›ls›klamd›.Engin bize neden ayakta say›mvermedi¤ini anlatt›... Engin’inhastaneye kald›r›ld›¤› günün sabah›on-onbefl gardiyan ko¤uflagirdiler. Biz yukar› ç›kt›k. Engin’iafla¤›da komposto ettiler. Afla¤›-dan pat›rt› kütürtü geliyordu.Afla¤› indi¤imizde Engin bayg›nhalde yerde yat›yordu. "Murat Gevrek de, Engin Çeber’eiflkence yapanlardan baflgardiyanSelahattin Apayd›n’› teflhis etti.Engin Çeber’in ablas› fierife Çeber,iflkenceci baflgardiyan SelahattinApayd›n’›n yüzüne tükürerek,Engin’i iflkence ile katledenleri lanetliyordu.Daha sonra ara kararlar aç›klanarakmahkeme 5 Ekim 2009 tarihineertelendi.Duruflman›n ard›ndan Av. TaylanTanay bas›na bir aç›klama yapt›. Tanay;iflkence suçundan yarg›lananlar›nyasa gere¤i özel güvenlikli hapishanelerdetutulmas› gerekti¤iniancak söz konusu san›klar›n Paflakap›s›Hapishanesi'nde tutuldu¤unu,mahkemenin bu konuyla ilgiliCumhuriyet Baflsavc›l›¤›'na müzakereyazma karar› ald›¤›n› söyledi.18 ‹fiKENCE 26 Temmuz 2009


‘Umuda sevdal› bir yürek olarakbu zorlu¤un karfl›s›nda sizlerleberaber duruyorum.’Ben tek olsayd›m belki buzorlu¤un karfl›s›ndaduramazd›m. Ama sizlerinparmaklar›n›parmaklar›m›n aras›ndahissedince,yürek at›fllar›m›z›, kendiyürek at›fllar›m›n yan›ndabulunca... ‹flte o zamandimdiktim illetinkarfl›s›nda... Ve Day›m›z,onun gözleri hepüzerimizde...Gomedi dergisi, yaklafl›k bir y›lönce, Güler Zere’yle bir röportaj yapt›.Tekirda¤ 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’ndekiÖzgür Tutsaklar’›n yay›nlad›¤›Gomedi’nin May›s 2009 tarihlisay›s›nda yay›nlanan bu röportaj›sunuyoruz.Gomedi: Sevgili Güler mer-Öncelikle röportaj tekli-thaba!fimizi kabul etmene çok sevindi¤imizibelirtmek isteriz... Röportaj yapt›-¤›m›z kifliyi okurlar›m›z›n da tan›mahakk› var de¤il mi? O halde bizlerekendini tan›t›r m›s›n?Güler: Merhaba! Kendimi tan›tay›m!‹nan ki bu çok zor bir soru. fiöylebir fley desek; Aslen Dersimli’yim.Suran afliretindenim... Pardon! Bunagerek yoktu. Önceleri Dersim patikalar›ndadolaflmaktayd›m. Elbette sevdampatikalara de¤ildi, umudayd›... 3y›l flu patika senin, bu patika benim,flu doruk senin bu doruk benim dolaflt›m.Sonras›?.. Sonras› iflte 13 y›ld›rÖzgür Tutsak Cephesi’ndeyim.Gomedi: Sa¤l›k sorunlar› ya-biliyoruz. Bu nedenletflad›¤›n›öncelikle Gomedi ailesi olarak geçmiflolsun dileklerimizi iletiyoruz. Tedavisüreci halen devam ediyor olmal›.Bu konuda yaflanan geliflmelerhakk›nda bizleri de bilgilendirirsenizseviniriz.Güler: Geçmifl olsun dilekleriniziçin teflekkür ediyorum. Evet tedavisürecim halen devam ediyor. Neredeyse1 y›l olacak bu tümör oluflumu.Teflhisin konmas› ise 2,5 ay oluyor.Ameliyatla tümörün bulundu¤u yeral›nd›. Görünüfl itibariyle “temiz”al›nd› ama yine de sonucu patolojiverecek... Bu sonuca göre ›fl›n tedavisigörece¤im herhalde, öyle demifllerdi.Belki baflka bir tedavi flekli olur.Bilemiyorum. Ayr›ca bir de protezdamak ve protez difl egzersizleri var.fiimdilik geçici protez damak tak›yorum.6 ya da 10 ay sonra as›l protezegeçilecek ki bunda etken, yaran›n iyiyegitmesi olacak.Gomedi: Bizlerin altedeme-yenemeyece¤i hiçbirtyece¤i,zorluk yoktur, öyle de¤il mi Güler?Güler: Evet... dedi¤iniz gibi bizlerinaltedemeyece¤i, yenemeyece¤ihiçbir zorluk yoktur. Umuda sevdal›bir yürek olarak, bu zorlu¤un karfl›-s›nda sizlerle beraber duruyorum.Sizlerle diyorum. Bunu mütevaz›l›kolarak alg›lamay›n. De¤il çünkü. Görünüflitibariyle “ben” olabilirim buzorlu¤un karfl›s›nda. Bu, görünen taraf.Görünmeyen yüzünde ise sizlervars›n›z. Bu da “aile” olman›n, büyükbir aile olman›n güzelli¤i! Benbunu çok yak›ndan hissettim, gördüm,o ilk zor günlerde de, sonras›ndada. Ben tek olsayd›m belki bu zorlu¤unkarfl›s›nda duramazd›m. Amasizlerin parmaklar›n› parmaklar›m›naras›nda hissedince, yürek at›fllar›m›-z›, kendi yürek at›fllar›m›n yan›ndabulunca ve bu at›fllar birbirine kar›-fl›nca... ‹flte o zaman dimdiktim illetinkarfl›s›nda... Ve Day›m›z, onun gözlerihep üzerimizde...Gomedi: Ayr›ca sa¤l›k so-dolay› geçici ola-trunlar›ndanrak Elbistan’dan Adana Karatafl Hapishanesi’nesevk edilmiflsin. Elbistan’dabirlikte kald›¤›n Gülay ve Besime’denayr› kald›¤›n en uzun süreolmal›! Ki istihbarat kaynaklar›m›zbu ayr›l›k nedeniyle yo¤un bir özlemyaflad›¤›n›z› bildirdi.Güler: Evet, Elbistan’da 3 kifliydik,Besime ve Gülay... Burada gülüyorumasl›nda. Bu biraz da buruk birgülüfl. Çünkü, yarama bast›n›z! Yokcan›m ameliyat yaras›na de¤il! Yüre-¤imdeki yaraya. Hani ad›na hasret,özlem dedikleri... ‹flte biliyorsunuz.Say›: 190GÜLER ZERE 19


Sabah›n köründe fiubat so¤u¤undas›ms›k› bir kucaklaflma sonras› beniu¤urlad›lar buraya. ‹flin ciddiyetinibilmiyorduk... O sabah havaland›rmakap›s›n›n bir yan›nda onlar di¤ertaraf›nda ben kald›¤›mda içim yand›o anda. Özledim! Ve en çok da“mahkum ko¤uflu” dedikleri hücredebunu hissettim. Besime ile 2 y›ll›k“patika” paylaflm›fll›¤›m var. Ayn›patikada yürüdük. Ayn› yürüyüflkolunda. Doruklarda en çok solu¤unuhissetti¤im silah arkadafl›m.Sonra Malatya Hapishanesi’nde beraberli¤imizvar. Beraber Malatya’dayd›k.Sonras› Elbistan sürecive biz 3 kifli, 4 y›l tektik. Birbirimizien yak›n›m›zda hissetti¤imiz zamanlar.Güldü¤üm, güldürdü¤üm,k›zd›¤›m, k›zd›rd›¤›m, ayn› andamutlu oldu¤umuz, öfkelendi¤imiz,ac›lar›m›z› beraberce onard›¤›m›z,türküler söyledi¤imiz, omuz omuzahalaya durdu¤umuz zamanlar...Yoldafl iflte! Ben flimdi anlatsamYalvarm›yoruzHayk›r›yoruzGüler Zere’ye Özgürlük!Topra¤›n tafltan istedi¤iniistiyoruzSanc›s›n› çeken anan›nad›n› veren baban›nistedi¤ini istiyoruzüç metrekareyi paylaflt›¤›yoldafl›n›ngelecek günlere inananlar›nistedi¤ini istiyoruzAl›n terimizin karfl›l›¤› kadarAnam›z›n aksütü kadar helalolan adaleti istiyoruzSanmay›n almay›z hakk›m›z›divana b›rakmay›z and›m›z›Biliyorumdüflmanl›¤›ndan vermiyorsundüflman da olsan zalim debinlerce y›ll›k firavun da olsanalaca¤›z gülen gözlüGülerimiz’isayfalar sürer. Gomedi bunu kald›-ramaz. Sonra Gomedi okuyucular›bizim hasretimizin bitmesi için çareyibaflka fleyler yapmakta bulur,bunun ad› suça teflvik olur... 2,5 ayd›rayr›y›m onlardan. Özledim amayetmiyor de¤il mi bu kelime? Banada yetmiyor. Sat›rlar›yla her zamanyan›mdalar, her hafta, ama ben yinede yaflam› paylaflmak istiyorum onlarla...En iyisi burada nokta koyay›m...Gomedi: Uzun bir süredirtÖzgür Tutsak Cephesi’ndeyer al›yorsun. Bu süre zarf›nda senien çok etkileyen olaylar nedir diyesorsak, ne dersin?Güler: Özgür Tutsak Cephesi’ndebeni en çok etkileyen... Zorbir soru daha... Akl›ma hemen “96karanfilleri” geldi. Temmuz’un s›-ca¤›nda arka arkaya düflen karanfillerimiz.Tutsakl›¤›m›n ilk y›l›yd›.Henüz gecenin bir vakti nöbet de¤ifliminibekledi¤im, elimi at›p karanl›ktasilah›m› arad›¤›m zamanlar...Ölümlere tan›k olup birfley yapamamakzordu. Çok üzülmüfltüm. Sevindirende yine “96” diyece¤im;ZAFER... Kalbimin deli deli çarpt›-¤›n› o zaman farkettim. Öfkelendirenise o Ulucanlar’da yap›lanlard›!Sadece bir örnek verdim, ilk akl›magelenleri...Gomedi: Unutmadan he-flunu da soral›m. Da¤la-tmenra olan sevdan› biliyoruz. Bu sevdan›nnereden geldi¤ini de... Bize ogünlerden anlatmak istedi¤in biran›n var m›?Güler: Da¤lara olan sevdam...Nisanday›z ya, akl›ma 12’ler geldi...Eyleme gitmeden önce s›ms›k›bir kucaklaflma ve son bir bak›fl. Bubak›fl nas›ld›r bilir misiniz? Haniiçinde birfleyler kopar, hani dersinki ya bir daha göremezsem! Kendiniçin düflünmezsin ölümü. Öyle birkucaklars›n ki içine katmak istersinu¤urlad›¤›n›. O anda etinizle, kemi-¤inizle birbirine kar›flmas›n› istersin...Köye gittik. Çat›flma dediler,ölüm dediler, 12’ler dediler, inanamad›k,yürümeye bafllad›k. Ad›mlar›m›ztonlarca a¤›rl›ktayd›. Bu yoldaflac›s›n›n a¤›rl›¤›yd›. Arazide gecegüne evrildi, flafak do¤du. “Do¤ru,evet” denildi. Gözümüzden yafllarboflanm›flt›. Sonra karfl›m›zdakiköye 2 tabut geldi. ‹ki can, iki amcaçocu¤u. Abidin ve Eylem... Gözümüzünönündeydiler ama dokunam›yorduk.“Keflke ben” dedi¤inizanlardan. “Ölüm menzilini nedenflafl›rd›n ki” diye öfkeyle sordu¤umuzanlardan... Ve sonras› yeni kat›l›mlar›ncoflkusu... Hiç zamankaybetmeden hem de... Ben Abidin’inismini almak istiyorum, benEylem, ben Cengiz, Haydar ben,Selvi!.. dolmufltu yerleri... Bereketolmufltu 12’ler.t Gomedi: Peki kitaplarlaaran nas›l? Gerçi bu da sorumu, elbette ki çok iyidir. O haldebizlere en be¤endi¤in kitaplar› söylermisin?Güler: Okumay› severim elbette.Ama çok seçiciyim. En çok da¤larlailgili kitaplar› severim. En be-¤endi¤im kitaplar: Seni Halk Ad›naÖlüme Mahkum Ediyorum... K›z›lKayalar... Moskova Önlerinde...Gomedi: Son sorular›m›zatgeliyoruz... Söylemek istedi-¤in son birfley var m› diye soray›m?Güler: Son söz yerine ne diyelim?Herkese sizin arac›l›¤›n›zla teflekkürler.Beni sat›rlar›yla yaln›zb›rakmayan tüm canlara... Umudasevdal› tüm yüreklere... Çünkü beno yüreklerin hepsini yan›mda hissettim,hissediyorum. Ve diyorumki, sizleri ÇOK SEV‹YORUM!Gomedi: Güzel bir sohbettoldu. Teflekkür ediyoruz.Umudumuzun coflkusu ve karanfillerimizins›cakl›¤›yla kucaklay›p,öpüyoruz, kendinize iyi bak›n...Güler: Ben teflekkür ediyorum.Bu zevkli röportaj için umuda, Day›’ya,karanfillere ve sizlere selamolsun!!!20 GÜLER ZERE 26 Temmuz 2009


GiresunBentleri çökerten ‘deniz kumu’ de¤il,AKP’nin ya¤ma ve talan politikas›d›r!◗ Artvin fiavflat’ta 13 Bentten7’si y›k›ld›. Sele kap›lan 4kifli öldü◗ Selde, Ordu Perflembe’deiki kifli, Sinop’ta bir kifli öldü.◗ Zonguldak Çaycuma’dasel! Belde ekmeksiz, susuz veelektriksiz kald›.◗ Bart›n 11 y›l sonra yine sularalt›nda...◗ Giresun’un yüzde seksenisular alt›nda kald›, binin üzerindearaç denize döküldü, birkifli yaflam›n› yitirdi...◗ Bolu’da Abant yolu göçtü◗ Üç günde selden ölenlerinsay›s› 9’a yükseldi...“Sel felaketi” diye veriyor televizyonlarhaberlerde. Ölenlerin say›s›9’a yükseldi. Binlerce ev sularalt›nda kald›, binlerce araç sele kap›ld›,eflyalar› kullan›lmaz halde...Ya¤mur devam ediyor ve televizyonlaryeni “felaket” haberleriveriyor.Selde can›n› mal›n› kaybedenhalktan itirazlar yükseliyor;“Bentler göçmeseydi sel basmayacakt›,insanlar ölmeyecekti”- “Dere ›slah edilseydi taflmayacakt›”- “11 y›l önce sel bast›, önlemal›nsayd› flimdi böyle olmayacakt›”- “Altyap› sa¤lam olsayd› evlersular alt›nda kalmayacakt›”- Okullar›n genellikle “dere yataklar›na”yap›ld›¤›, köprülerin “hatal›”oldu¤u, yap›laflman›n “çarp›kl›¤›”,“sel felaketi”ne ya¤murun de-¤il al›nmayan önlemlerin sebep oldu¤ua盤a ç›kt›.Hem Suçlu Hem YüzsüzHalk›n Ac›s› Umurlar›ndaDe¤il.Sel bask›nlar›n›n oldu¤u bölgelereAKP hükümeti heyetler gönderdi.Halk›n ac›lar›ndan bihaber hamasinutuklar att›lar. Halk›, “felaket”oldu¤una inand›rmaya çal›fl›-yorlar. Elden birfley gelmeyece¤ini,böyle felaketlerin 100 y›lda, 500y›lda bir olaca¤›n› söyleyerek “teselli”etmeye çal›flt›lar.Baflbakan Tayyip Erdo¤an;“bentlerin sa¤lam olmad›¤›ndan y›-k›ld›¤›” haberlerine k›zarak “Hiçbirzaman idare, yürütme bu tür afetlerinkarfl›s›nda olmazsa olmaz bir çarede¤ildir. 'Dünyada bunun yeriyoktur' diyemezsiniz. 'Dünyan›n fluülkesi bunu baflarm›fl', yoktur... Herkeshaddini bilecek. Do¤al afetlerkarfl›s›nda yerini bileceksin” diyereksorumlulara tepki gösterenlere“haddini” bildirdi. “Amerika’dada bu tür felaketlerde insanlar ölüyor”dedi.Felaket De¤il CinayettirSorumlusu Sel De¤il‹ktidarlard›r.Artvin fiavflat’ta dere önlerineDS‹ taraf›ndan yapt›r›lan 13 bentten7’si göçünce ilçe sular alt›nda kald›.Bentlerin y›k›lma sebebinin ise müteahhitinh›rs›zl›¤› oldu¤u ortaya ç›-‘SorumlularYarg›lans›n!’Artvin’in fiavflat ilçesinde geçenhafta yaflanan sel bask›n› ile ilgiliolarak, selden zarar görenler,sorumlu olanlar›n yarg›lanmas›n›istedi. 5 kiflinin yaflam›n› yitirdi¤i,çok say›da evin zarar gördü¤üfiavflat’ta, selden zarar görenler,kaymakaml›k önünde aç›klamayapt›lar.k›yor. Yüzde 53 k›r›mla ifli alan firman›n,bentlerin yap›m›nda denizkumu kulland›¤› ortaya ç›k›yor.Bart›n’da ise, 11 y›l önceki selbask›n›ndan sonra bafllanan projeler,geçen onca y›la ra¤men “ödenekyoklu¤u” gerekçesiyle tamamlanmad›¤›için, flehri bir kez dahasel bast›.Sel afetini yaflayan di¤er bölgelerdede seli afete dönüfltüren nedenler,Bart›n’dan, fiavflat’tan çokfarkl› de¤il.fiimdi bu sel bask›nlar›na “do¤alafet” denilebilir mi? Göz göre görebir cinayet de¤il de nedir bu? Ya¤anya¤mur suyunu tutmayacaksa, obentler niçin yap›ld›?Bentlerin göçme nedeni müteahhitlerindeniz kumu kullanmas›, demirden,çimentodan çalm›fl olmas›,yanl›fl proje hesab› olabilir. Göçmenedeni ne olursa olsun as›l nedensistemin kendisidir. Bir bent, nas›loluyor da, bu kadar çürük yap›labiyor?Nas›l oluyor da bunlar denetlenemiyor?Nas›l oluyor da halk›ncan güvenli¤i bu kadar alçakça venamussuzca hiçe say›labiliyor? ‹flte“düzen” bu sorular›n cevab›d›r.Halka de¤er vermeyen, tek de¤eriçal›p ç›rpma olan, tek de¤eri paraolan düzendir sorular›n cevab›.Onbinlerce insan ma¤dur oluyor,mal›n›, can›n› kaybediyor, bakanlar›n,baflbakan›n yapt›¤› aç›klamalarabak›n... Dünyan›n baflka yerlerindede bu tür felaketler oluyor, insanlarölüyor, 8-10 insan ölmüfl abartmay›ndemek istiyorlar.Bu anlay›flla sel bask›nlar›na önlemleral›nabilir mi?Kimdir fiavflat’ta, Ordu’da, Giresun’daölenlerin sorumlusu?Ya¤mur mu? Sel mi?Sorumlu, ne ya¤mur ne seldir.Sellere karfl› önlem almayan, üçgünde y›k›lan bentleri yapan ya¤mave talan düzenidir.Say›: 190YA⁄MA 21


Neden Madalya Vermifllerdi?fiimdi Neden Elefltiriyorlar?AliSuatErtosunHakim ve savc› atamalar›, bu y›l,Hakimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu(HSYK) ile AKP aras›nda, birirade çat›flmas›na dönüfltü. Oligarfliiçinde “laiklik-fleriat” çerçevesindesüren çeliflki, bu kez yarg›da ortayaç›kt›. HSYK’n›n AKP’nin isteklerinetabi olmamas› biçiminde yans›-yan çat›flma üzerine, bir yandanAKP hükümeti, bir yandan da islamc›bas›n, HSYK’ya karfl› y›pratmasald›r›s›na geçti. Ve iflte o zaman,ak›llar›na, HSYK üyeleri içindeelleri en kanl› “hukukçu”lardanbiri olan Ali Suat Ertosun geldi.‹slamc› bas›n, Ali Suat Ertosun’nunkim oldu¤unu adeta yeniden“keflfetti”.19 Temmuz tarihli Yeni fiafak,“Hayat söndüren operasyonunmimar›” bafll›kl› haberinde “AliSuat Ertosun'un geçmiflindenkanl› sayfalar ç›kt›” diye yazd›.“HSYK üyesi Ertosun’un deriniliflkiler a¤›” bafll›¤›n› atm›flt› 20Temmuz tarihli Zaman’da.Yeni fiafak’›n haberine bakarsan›z,sanki Ali Suat Ertosun hiç tan›nmayanbirisi ve Yeni fiafak onukeflfetmifl, hiç bilinmeyen yanlar›ylahalka anlat›yor. Ama hay›r. AliSuat Ertosun’u burjuva bas›n yay›n›da, islamc›lar da, halk›m›z da çokiyi tan›maktad›r.Ali Suat Ertosun Kimdi?Onu, “eli kanl›, katil” gibi kelimelerleanlatmak yetersiz kal›r.Devletin en sad›k bürokratlar›ndanbiridir. Halk ve devrimci düflmanl›-¤› her üst düzey bürokrat gibi onunDüzen islamc›lar›, dün de bugün de hapishanelerdekizulüm politikalar›n›n savunucusu olmufllard›r!da karakteristik özelli¤idir. Ve fakato bu konuda, meslektafllar›n›n ço-¤unu geride b›rak›r. O¤lu F Tipindeintihar etmifl bir babaya “evet o¤lunuben öldürdüm” diyebilecek kadarinsanl›ktan ç›km›fl bir katliamc›-d›r. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürüolduktan sonra hapishanelerdekatledilen her tutsa¤›n ölümündendo¤rudan sorumludur.19-22 Aral›k 2000’de gerçeklefltirilenve 28 tutsa¤›n katledildi¤ikatliamdan, Bayrampafla’da 6 kad›ntutsa¤›n diri diri yak›lmas›ndan,tecrite karfl› direniflte 122 insan›m›-z›n flehit düflmesinden do¤rudan sorumludurAli Suat Ertosun.F Tipi Hapishanelerin mimarlar›ndanve tecrit politikalar›n›n baflsorumlular›ndand›r.Ve iflte oligarfliye hizmetteki bütünbu “baflar›”lar›ndan dolay›, süreklisürekli takdir edilmifl, terfi ettirilmifltir.En büyük ödülü ve enüst terfiyi de bugün onu yerden yerevuran AKP hükümeti vermifltir.2003 A¤ustos ay›nda AKP hükümeti,Ali Suat Ertosun’a “DevletÜstün Hizmet Madalyas›” vermeyekarar verdi. Madalya, 10 Mart2004’te Bülent Ar›nç taraf›ndan törenleErtosun’a tak›ld›.Madalya verilmesini öneren CemilÇiçek’ti. Madalya, tüm BakanlarKurulu’nun onay›yla verildi.Bir anda “19 Aral›kkarfl›t›” kesilenislamc› bas›n,hapishanelerde halensüren tecrit zulmünü,Zereler’inkatledilmesinigörmezden geliyor.Ali Suat Ertosun’nun kim oldu¤unuhepsi çok iyi biliyordu. Hapishanelerdeonlarca kiflinin katledilmesiemrinin alt›nda onun imzas› vard›.AKP, hükümet olur olmaz, devletinbirçok kurumuna kendi kadrolar›n›yerlefltirirken, Ertosun’u de¤ifltirmekbir yana, o AKP’nin Adalet Bakanl›-¤›’n›n da en önemli kadrolar›ndanbiri oldu. Nitekim bir süre sonra dasözü edilen madalyay› verdiler ona.Adalet Bakan› Cemil Çiçek, Ertosun’adevlet üstün hizmet madalyas›verilmesi için Bakanlar Kurulu’naöneride bulunurken gerekçesinide “baflta F tipi cezavlerininaçılması olmak üzere, cezaevlerineiliflkin ‘çalıflmaları’ nedeniyle”diye aç›kl›yordu.Bugün AKP yalakas› islamc› bas›nErtosun’un “19-22 Aral›k operasyonununmimar›” oldu¤unu yaz›yor.AKP, Ali Suat Ertosun’a zatenbu mimarl›¤›ndan dolay› vermifltio madalyay›.Bugün bulundu¤u makama daAKP getirdi onu. O günlerde AKPcephesinden kimse Ali Suat Ertosun’unbu rolünden söz etmiyordu.Yeni fiafak’tan Zaman’a kadar islamc›bas›n da kimse onun 19 Aral›kmimarl›¤›’ndan, derin iliflkilerindensöz etmiyordu. Tam tersineYeni fiafak, Zaman F Tiplerini veonun mimarlar›n› öve öve bitiremiyorlard›haber ve yorumlar›nda. Nitekim,Ali Suat Ertosun HSYK’yaatand›¤›nda da islamc› bas›n yay›norganlar›nda Ali Suat Ertosun’un“dürüstlü¤ü, demokratl›¤›, ilkelidavran›fllar›, meslektafllar›n›n takdirinitoplayan kiflili¤i” üzerine övgülerdizilmiflti.Dolay›s›yla bugün Yeni fiafak,Zaman, Vakit baflta olmak üzere islamc›bas›nda Ertosun üzerine yaz›-22 ERTOSUN 26 Temmuz 2009


lanlar, kopkoyu bir R‹YAKARLIK-TAN ve SAHTEKARLIKTAN baflkabir fley de¤ildir.Koltuk ‹çin Kavga EderkenDevrimcilere Düflmanl›ktaBirliktelerDüzen islamc›l›¤›, demokrasiyide, özgürlü¤ü de sadece kendileriiçin istemektedirler. Kendi d›fllar›ndahiçbir demokratik talebin, özgürlüklerinsavunucusu olmam›fllard›r.Devletin devrimcilere, halka karfl›sald›r›lar›na, katliamlar›na, her türlüfaflist uygulamalar›na destek vermifl,hatta birçok durumda devleteyaranmak için ortak olmufllard›r.Birçok kez devrimcilere karfl› yürütülenkontrgerilla faaliyetlerinin, pisikolojiksavafl›n arac› olmufllard›r.19-22 Aral›k katliam›nda da,tecrite karfl› süren direnifl boyuncada, bugün de bu anlay›fllar› de¤iflmemifltir.Kontrgerillan›n, M‹T’in polisindevrimcilere karfl› ne kadar yalan,karalama haberleri varsa önce Va-ERTOSUN’u, onunkatliamc›l›¤›n› unutmufl görünenR‹YAKARLARA‹fllerine gelince “hayata döndürdü”diyerek Ertosu’na madalyatak›p, ifllerine gelmeyinceonun “hayat söndürdü-¤ünü” keflfedenSAHTEKARLARAithaf olunur!Afla¤›daki diyalog, o¤lu Kand›ra F tipindeintihar eden Niyazi A¤›rmanile Ceza ve Tevkifevleri Genel MüdürüAli Suat Ertosun aras›ndageçmifltir:A¤›rman; Peki benim o¤lum niye öldü?Ertosun; Onlar teröristti.HSYK’daki hakim savc›atamalar› meselesinde AKPve “laik” yarg›çlar birbiriniyerken, devrimcilere karfl›kararlar almada, yinehemfikirler, bu noktadaaralar›nda en küçük birçeliflki ve çat›flma yok.kit, Zaman, Yeni fiafak gibi gazetelerdeyay›nlan›r.Bu da sizin ne kadar riyakar,sahtekar oldu¤unuzu gösteriyor.Utanm›yorsunuz da, dün devrimcilerikatletti¤i için devletin en üstünfleref madalyas›yla ödüllendirdi¤inizibugün sanki katliamc›l›¤›n› yeniö¤reniyormuflsunuz gibi yaz›yorsunuz.Halk Ali Suat Ertosun’unkim oldu¤unu çok iyi biliyor.Bizzat Ertosun’un iste¤i üzerineveya dikte ettirdi¤i haberlerle, FTiplerine iliflkin say›s›z güzellemehaberi yapm›fllard›r. Peki hal buyken,flimdi neden “Ali Suat Ertosun'ungeçmiflinden kanl› sayfalarA¤›rman; Hay›r onlar halk çocu¤uydu.Terörist de¤il.Ertosun; Bunda anlaflal›m, onlar terörist.A¤›rman; Hay›r ne o¤lum, ne kardeflimterörist de¤ildir. Onlar siyasidir.Ertosun; Biz bitirdik. Bir daha örgütlenmelerineizin vermeyece¤iz.A¤›rman; Onun için mi 19 Aral›koperasyonunda 28 insan› öldürdünüz?Ertosun; Öyle olmas› gerekiyordu.Örgütlenmeyi bitirmemiz gerekiyordu.A¤›rman; Operasyon zaman› da sengörevdeydin. Bayrampafla Cezaevinde6 bayan› diri diri yakt›n›z.Ertosun; Yak›lmas› gerekiyordu.A¤›rman; O¤lumu kim öldürdü? Ozaman o¤lumun katili sensin.Ertosun; Evet, ben katilim. O¤lunuda ben öldürdüm. Var m› bir diyece-¤in. fiimdi ç›k buradan.A¤›rman; Benim o¤lumu öldürenlekonuflmama gerek yok...ç›kt›” diye yaz›yorlar? Bu “de¤iflim”,oligarfli içi ç›kar çeliflmesininseyrine ba¤l› bir de¤iflimdir.Hapishanelerdeki katliamlara,“Hayata Dönüfl” ad› verilen operasyonakarfl› ç›kt›klar›ndan de¤il, Ertosunoligarfli içi çat›flmada karfl›lar›ndayer ald›¤› için ona böyle sald›-r›yorlar k›sacas›.De¤ilse, düzen islamc›l›¤›n›nkatliamlara ve onun bugünkü devam›olan tecrit politikas›na karfl› ç›kt›klar›yok. Hapishanelerde tecritsürüyor. AKP, devrimci tutsaklar›tecritle katletmeye devam ediyor.Haftalard›r devrimci tutsak GülerZere’nin tedavisinin yap›lmas› içinsokaklarda eylemler yap›l›yor. Amaislamc› bas›n›n halen Adalet Bakanl›¤›’ndaceza ve Tevkifevleri GenelMüdürü koltu¤unu iflgal eden yeniAli Suat Ertosun’a tek bir kelimesöyledi¤i duyulmufl de¤il.Düzen islamc›lar›n›n da as›l düflmanl›¤›,Ali Suat Ertosunlar gibi,devrimcileredir. Ergenekon davas›ndankontrgerilla flefleri sa¤l›klar›gerekçe gösterilerek bir bir tahliyeettirilirken Güler Zereler ölümemahkum ediliyor. HSYK’daki hakimsavc› atamalar› meselesindeAKP ve “laik” yarg›çlar birbiriniyerken, devrimcilere karfl› kararlaralmada, yine hemfikirler, bu noktadaaralar›nda en küçük bir çeliflki veçat›flma yok.Günlerdir burjuva bas›nda dahiGüler Zere’nin haberi yer al›rkenAKP yalakas› islamc› bas›n Zere’yigörmezden geliyor.Sonuç olarak Ali Suat Ertosun,eli onlarca devrimcinin kan›na bulanm›fltescilli bir katildir. Ona enbüyük ödülü de, AKP iktidar› vermifltir.Ertosun’nun “mimar›” oldu-¤u katliam ve tecrit politikalar›n›aynen devam ettirmektedir AKP.AKP’nin bu politikalar›na hiçbirses ç›kartmayan, onaylayan düzenislamc›lar›n›n da bu katliamlardabafl›ndan beri sorumluluklar› vard›r.Ali Suat Ertosun gibi tescilli katliamc›lar›“elefltiriyor” görünerekkendilerini aklayamazlar.Say›: 190ERTOSUN 23


Kontrgerillan›n illerdeki örgütleyicisi ve sorumlusu‹flkencecilerin infazc›lar›n bafl› Valiler:“BEN DEVLET‹M!”Son zamanlarda hemen her olaydakarfl›m›za iflkencecilerin, infazc›-lar›n, halka karfl› terör uygulayanlar›nbafl hamisi olarak Valiler ç›k›yor.Ve bu da bize gösteriyor ki, halkakarfl› uygulanan terör, devletin himayesindedir.Çünkü, “Vali devlettir”.5442 Say›l› ‹l ‹daresi Kanunu’ndaValilerin görev ve yetkileriflöyle belirlenmifltir:“Madde 9: Vali, ilde Devletin veHükümetin temsilcisi ... bunlar›nidari ve siyasi yürütme vas›tas›d›r.C) Vali ... Bakanl›klar›n talimat veemirlerini yürütmekle ödevlidir.Madde 11 : Vali, il s›n›rlar› içindebulunan genel ve özel bütün kollukkuvvet ve teflkilat›n›n amiridir.Madde 13 Vali: (Dördüncü maddeninson f›kras›nda belirtilen adlive askeri daireler hariç) Bakanl›klarve tüzelkiflili¤i haiz genel müdürlüklerinile teflkilat›nda çal›flanbütün memur ve müstahdemlerininen büyük amiridir.”Bu yasal tan›mlamadan da anlafl›laca¤›gibi Vali, illerde devletinen üst düzeydeki yetkilisidir. Bu konumlar›itibar›yla da ilde, halka karfl›estirilen terörün, devrimcilere,ilericilere karfl› gerçeklefltirilen operasyonlar›nbafl sorumlular›ndand›r.Nerede halka karfl› ifllenmifl bir suçvarsa, suçu iflleyen mekanizman›nbir yerinde mutlaka bir vali vard›r.Dahas› nerede bir adalet aray›fl› varsa,o aray›fl›n KARfiISINDA damutlaka bir vali vard›r.Görevlerini nas›l icra ettiklerinianlatabilmek için son zamanlardaçeflitli biçimlerde gündeme gelen birkaç örne¤i hat›rlatmak yeterlidir…-‹stanbul Valili¤i, BayrampaflaHapishanesi’nde 6 kad›n›n diri diriyak›ld›¤›, 12 tutsa¤›n katledildi¤i19 Aral›k katliam›n› gerçeklefltirenlerhakk›nda 6 y›l boyunca soruflturmaaç›lmas›na izin vermedi.‹stanbul Bölge ‹dare Mahkemesi’ninValilik karar›n› 3 kez bozmas›nara¤men, Valilik soruflturma iznivermemekte direndi..- 1 May›s 2008’de halka karfl› terörestiren polisin hamisi yine ‹stanbulValili¤i’ydi. Polis terörünekarfl› yap›lan suç duyurular› ‹stanbulValili¤i’nin soruflturma iznivermemesi nedeniyle “takipsizlikle”sonuçland›.- Kuddusi Okk›r adl› tutuklununhastal›¤›n›n geç teflhis edilmesi nedeniyleölmesi üzerine ailesinin Haseki,Bak›rköy Ruh ve Sinir YedikuleHastanelerindeki doktorlar hakk›ndasoruflturma aç›lmas› talebi ‹stanbulValili¤i’nce reddedildi. Tekirda¤’dakihastaneler için soruflturmatalebi de ayn› flekilde Tekirda¤Valili¤i’nce kabul edilmedi.- Trabzon Valisi, Hrant Dink cinayetindesorumluluklar› alenen ortadaolan Trabzon Emniyet MüdürüReflat Altay, ‹stihbarat Daire Baflkan›Ramazan Akyürek, 4 EmniyetMüdürü ve 2 polis hakk›nda soruflturmaaç›lmas›na izin vermedi.Valiye göre ad› geçenler, “görevleriniyerine getirmifllerdi ve cinayettekusurlar› yok”tu!- Hrant Dink’in katledilmesiyleilgili hakk›nda soruflturma aç›lmas›istenen ‹stanbul Emniyet MüdürüCelalettin Cerrah için de, ‹stanbulValisi Muammer Güler soruflturmaizni vermedi.- Trabzon Valisi, 2006’da sokakortas›nda öldürülen Ça¤dafl ve MustafaEyüpo¤lu’nun katil zanl›lar›n›korudu¤u iddias›yla, hakk›nda soruflturmaaç›lmas› istenen Albay AliÖz hakk›nda da soruflturma iznivermedi.-Ankara’da Dr. Zekai Tahir BurakKad›n Sa¤l›¤›E¤itim veAraflt›rmaHastanesi’ndeiki haftada 27bebek öldü,ölen bebeklerailelerine herhangi bir eflyaym›flgibi kutu içinde teslim edildi.Ankara Valili¤i, hastane baflhekimi,klinik flefi ve iki doktor hakk›ndasoruflturma izni vermedi.Valiler alenen yarg›ya mühadaleetmekte, katilleri, suçlular› korumakta,ard›ndan kendileri de dokunulmazl›kelde etmektedirler. Zaten,“yarg›” üzerinde de devletin temsilcisiolarak yetkileri vard›r. 5442Say›l› ‹l ‹daresi Kanunu’nda Valileringörevleri belirtilirken flöyle denilmektedir:“Madde 10 : A) Vali,adalet dairelerinde görülmekte olanifllerin gecikti¤ini haber ald›¤› vakitgecikme sebeplerini Cumhuriyetsavc›lar›ndan yaz›l› olarak sorabilir,Cumhuriyet savc›lar› bu sebepleriverece¤i cevapta aç›klar.”Valiler kendi kanunlar›n› çi¤nemektedirler.De¤il adalet dairelerindegecikmifl iflleri h›zland›rmak;kendileri adaletin gecikmesinin, sorumlusudurumundad›rlar. Soruflturmalar›engellemek, yarg›y› sürüncümedeb›rakt›rmak, mahkemelerinistedi¤i belge ve bilgileri y›llarcagöndermemek, valiliklerin rutin ifllerindendir.Valisiz kontrgerillaolmazValiler, “devletin temsilcisi”olarak, kontrgerilla politikalar›n›nuygulanmas›nda da her dönemönemli roller üstlenmifllerdir. Bir anlamdakontrgerilla politikalar›n›norganizasyonunu, çeflitli birimleraras›nda görev da¤›l›m›n› sa¤layan,24 VAL‹LER 26 Temmuz 2009


ayn› zamanda tüm infazlar›n, katliamlar›n,linç sald›r›lar›n›n avukatl›¤›n›üstlenendirler. Yine birkaç örne¤i hat›rlayal›m:- Mardin’de Ahmet Kaymazve 12 yafl›ndaki o¤lu U¤ur Kaymaz’›nözel timler taraf›ndan evlerininönünde infaz edilmesininard›ndan Mardin Valisi TemelKoçaklar, güvenlik güçlerinin “durihtar›na uyulmad›¤›” için çat›flmaç›kt›¤›n› ve 2 teröristin öldü¤ünü”aç›klad›!!!- Trabzon Valisi Hüseyin Yavuzdemir,TAYAD’l›lara yöneliklinç giriflimini alenen savunurken,TAYAD’l›lar› suçlay›p“hiç kimseninyüce Türk milletinin huzurunubozmaya da hakk› yoktur.” diyereksald›rganlar› savunuyordu.- Ve yine çarp›c›d›r; Sakarya’danEskiflehir’e Bilecek’e kadarsonraki tüm linç sald›r›lar›nda daValiler; linççi güruhun avukat› olmufl,sald›r›ya u¤rayanlar› suçlam›fl,polisin linç sald›r›lar›n›n orta¤› olmas›n›örtbas etmifllerdir.Denilebilir ki, faflizmin inflas›ylabirlikte, Valiler sürekli böyle birmisyon yüklenmifllerdir. Tüm katliamlardaböyle bir rolleri vard›r.1977 1 May›s’›nda ‹stanbul Valisiolan Nam›k Kemal fientürk, TaksimMeydan›’ndaki katliam›n üzerinden32 y›l geçtikten sonra bile “Ölenleriçin üzüldüm ama asla vicdan azab›çekmedim” diyor ve ekliyordu:“D‹SK’de enteresan bir kurulufltur.Olaylar› tetiklemifl olabilir.”Onlar, her zaman, her yerdeadaletsizli¤in arkas›nda,adalet isteyenlerin karfl›s›nda.Onlar, hep devletin yan›ndahalk›n karfl›s›nda.Onlar, zalimin memuru,halk›n bürokrasideki cellatlar›.Sivas Çetinkaya’daRay Festivali17 Temmuz günü Sivas’›n Çetinkayabeldesinde RAY festivali düzenlendi.Malatya Haklar Derne¤ide açt›¤› stantla festivalde yer ald›.Hapishaneden gelen el ürünlerinin,Yürüyüfl ve Tav›r dergilerinin, BoranYay›nevi’nden ç›kan kitaplar›nsat›fl›n›n ve tan›t›m›n›n yap›ld›¤›stantta ayr›ca gün gün ölüme gidenkanser hastas› Güler Zere içinde imzalartopland›. Haklar Derne¤i imzal›“Yozlaflmaya Ve Yoksullu¤aKarfl› Gücümüz Birli¤imizdir“ pankart›ast›. Ayr›ca Yürüyüfl önlüklerigiyilerek festival alan›nda dergi tan›t›m›ve sat›fl› yap›ld›.Karfl›m›zdaki devlettir iflte. Halakatledilenleri suçlamakla meflguldur.Vicdan azab› çekmemifltir gerçekten,çünkü o katliam›n sorumlular›ndanbiridir zaten. Öncesinde vesonras›nda halka karfl› ifllenen o suçunbir yerindedir mutlaka.Sivas’da, Marafl’ta, Çorum’dahalka yönelik tüm sald›r›larda, bütünkitle katliamlar›nda Valiler debirinci dereceden sorumludur. Gazikatliam›na bakal›m, görevdeki Valieski Emniyet Genel Müdürü HayriKozakç›o¤lu’dur. ‹flkenceci, katliamc›polis fleflerinin terfi ettirilipVali yap›ld›¤› yerde, Valilerden“halk›n can güvenli¤i” ad›na bir fleybeklemek mümkün olabilir mi?Diyebiliriz ki, Valiler, esas olarakbulunduklar› illerin kontrgerillafleflerinden birisidirler. EmniyetMüdürleriyle Valilerin bu kadar içiçeolmas›, bu iki makam aras›ndasürekli bir geçifl olmas›, TESADÜ-F‹ de¤ildir. Bu sürekli geçiflin d›fl›nda,yine bir çok Vali ve polis flefi,birlikte an›lmaktad›r. Bu birliktelik,bu “ekip” flekillenifli, esas olarakSUÇ ORTAKLI⁄IDIR.Emniyet Müdürlü¤ünden Valili-¤e atananlar›n listesi, bu nedenle oldukçakalabal›kt›r; en yeni örnekolarak, ‹stanbul Emniyet MüdürüCelalettin Cerrah y›llarca ‹stanbulhalk›na karfl› sald›r›lar›n›n mükafat›n›Osmaniye Valili¤i’ne atanarakald›. Emniyet Genel Müdür Yard›mc›s›Ali Kolat, Sivas Valili¤i’neatand›. Orhan Taflanlar ‹stanbul veAnkara Emniyet Müdürlükleri yapt›ktansonra Bursa Valili¤i’ne atand›.Kemal Yaz›c›o¤lu Sakarya, ‹zmir,‹stanbul Emniyet MüdürlüklerindenOrdu Valili¤i’ne atand›.Ünal Erkan, ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü’ndenEdirne Valili¤ineatand›. Hasan Özdemir ‹stanbulEmniyet Müdürlü¤ü’nden sonra valiyap›ld›, Ardahan’a atand›.Emniyet Genel Müdürü KemalÖnal, Adana Valisi oldu. MehmetA¤ar ise Emniyet Müdürlü¤ü’ndenValili¤e, Bakanl›¤a kadar yükseldi.Hepsi onlarca katliama kat›lm›fl,katliam emirleri vermifl, infaz operasyonlar›n›bizzat yönetmifllerdir.Ard›ndan Valilik, Bakanl›k gibi görevleregetirilmifllerdir. Ellerindenkan akan, haklar›nda onlarca infaz,kay›p, katliamdan dolay› suç duyurusubulunan VAL‹LER‹N, baflkainfazlar, katliamlar, suçlar hakk›ndasoruflturma izni vermesi beklenebilirmi? Devletin bütün Valileri, oligarflininç›karlar› neyi gerektiriyorsaonu yap›yorlar.Valiler, devrimcilere, vatanseverlere,ilerici hareketlere karfl› sürdürülentüm operasyonlar›n içinde,yönetim karargah›nda yeralmaktad›rlar.‹nfazlarda, kaybetmelerde,iflkencelerde, devrimcilere karfl› düzenlenenkomplolarda hepsinde rollerivard›r. Bu rollerinin devam› olarakda, halka karfl› ifllenen tüm suçlarda,iflkencecilere, infazc›lara kolkanat germektedirler.Devletin tüm kurumlar›; ordusu,polisi, M‹T ’i, yarg›s›, hapishaneleri,Emniyet Müdürleri, Valileri, Bakanlar›,Baflbakanlar› hepsi halkakarfl› savaflta iflbirli¤i içindedirler.Valiler de bu savafl›n önemli biraya¤›n› oluflturmaktad›rlar. ‹flte bunedenle Valiler düzenin has adamlar›d›r,bu nedenle dokunulmazd›rlar.Say›: 190VAL‹LER 25


Kürt Sorunu ‘Bireysel Haklar’Sorunu De¤il, Ulusal Bir SorundurÇÖZÜMSÜZLÜK KISIR DÖNGÜSÜ:* Emperyalizmin Bireysel Haklar Dayatmas›* AKP’nin Aç›l›mlar›* Kürt milliyetçili¤inin ‘çözüm eflikte’ beklentisi“‹yi fleyler olacak”, “tarihi f›rsatyakaland›” tart›flmalar›ndansonra oligarflinin sözcüleri “bireyselhaklar’’dan söz etmeye bafllad›lar.Yine buna paralel olarak gerekPKK cephesinden, gerekse de hükümetcephesinden yeni çözümplanlar›n›n aç›klanmas› gündemde.AKP ad›na Tayyip Erdo¤an taraf›ndan22 Temmuz’da yap›lan aç›klamada,bir hafta önce MGK bünyesindeKürt sorunuyla ilgili bir çal›flmabafllat›ld›¤› aç›kland›.Bu politikan›n çeflitli yönlerinetekrarde¤inece¤iz ama en baflta flunaiflaret etmeliyiz ki; söz konusubas›n toplant›s›nda Erdo¤an’›n“Kürt” kelimesini bile a¤z›na almay›p“bölge halk›” diye geveleyipdurmas›, oligarflinin “çözüme nekadar yak›n” oldu¤una dair önemlibir gösterge olsa gerek.Emperyalizm ve oligarfli, Kürtsorununda her dönem ezmeyi, bast›rmay›esas almakla birlikte, bununbaflar›ya ulaflmad›¤›n› ve ulaflamayaca¤›n›görmüfl olman›n sonucunda,her dönem farkl› yöntemleri degündeme getirmifltir. Bu yöntemlerdeise amaç tektir: flu veya bu biçimdeezilen ulus konumundakiKürt halk›n›n mücadelesi ve örgütlenmelerinitasfiye etmek. “Bireyselhaklar” çözümü olarak adland›r›lançözüm de bu amaçla gündeme getirilmiflyöntemlerden biridir.Emperyalizm, ‘Bireysel Haklar’Ad›na, Halk ve S›n›f Gerçe¤iniTasfiye Etmek ‹stiyorKürt Sorununa “bireysel haklar’’çerçevesinde çözüm bulmak, emperyalizminuzun süredir gündemindeolan bir yaklafl›md›r. Sorunaemperyalizmin bak›fl aç›s›ndan bakan,özellikle Avrupa Birli¤i politikalar›nayedeklenmifl kesimler aç›-s›ndan oligarflinin de “bireysel haklar”çözümünü telaffuz etmesiönemli bir ad›md›r.Bu politikan›n da bir önemi vard›rkuflkusuz; ama bu önem, onunKürt sorununu çözmenin arac› olmas›ndande¤il, Kürt sorununu çözümsüzlü¤emahkum etmenin arac›olmas›ndand›r. Ulusal bir soruna“Bireysel Haklar”la çözüm bulunabilece¤iniileri sürmek, tarihi, bilimselgerçeklere ayk›r›d›r. Bu politikan›nözü fludur ki, Kürt sorununa“Bireysel Haklar” çözümünü dayatmak,KÜRT HALK GERÇE⁄‹N‹‹NKAR ETMEK demektir. Oligarflininpolitikalar› ony›llard›r Kürthalk›n›n varl›¤›n› ‹NKAR etmeküzerine flekillenmifltir. “BireyselHaklar” politikas› da, inkar›n baflkabir biçimidir.Bu ne demektir?Emperyalizmin çözümüne göre,insanlar›n kendi dilini konuflmahakk› vard›r ama bu bireysel birhakt›r. ‹nsanlara bireysel olarak özgürlükleritan›nd›¤›nda ulusal sorunlarkendili¤inden ortadan kalkar.Bireysel haklar formülünün özetibudur.“Bireysel Haklar”a indirgenmifl“çözüm”lerle, Kürt halk›n› sinsi biçimdeteslim almak istemektediroligarfli. Oligarflinin, on y›llard›rKürt sorunu karfl›s›ndaki tavr› inkarve imhad›r. Bu politikada köklü birde¤iflim, köklü bir kopufl yoktur.Ancak gerek Kürt halk›n›n mücadelesi,gerekse de emperyalizmin bölgeyeyönelik politikalar› gere¤i, oligarfli,bu özü de¤ifltirmeden Kürtpolitikas›na yeni bir flekil vermeyeçal›flmaktad›r; bireysel haklar formülüde bu çerçevede gündeme gelmifltir.Bu politikan›n arkas›nda, as›lolarak Amerikan ve Avrupa emperyalistlerivard›r.Emperyalistlere göre, herhangibir ülkenin “iç sorunu” diye bir fleyyoktur; onlar hangi ülkede olursaolsun, her soruna müdahale etmehakk›n› kendilerinde görürler. Dahas›,her sorunun en iyi çözümünüde mutlaka onlar bilir! Tüm dünyan›nda bunu böyle kabul etmesini isterler.‹ster ve dayat›rlar.O çözüm modellerini, önerilerinisunarken, emperyalist amaçlar›n›gizleyip sanki tüm bu müdahaleleri“insan haklar›” ad›na, “demokrasi”ad›na, “ulusal sorunlar›n çözümü”ad›na yapt›klar› düflüncesini oluflturmayaçal›fl›rlar. Ki nitekim budüflünceye inananlar da ç›kar; hemgenifl kitleler aras›nda, hem reformistsol kesimlerde.Sistemin ç›karlar›n› korumakiçin düzen aç›s›ndan tehlikeli olacakher gücü etkisiz k›lmak amac›ylade¤iflik yöntemler gelifltiriliyor.Kimi güçlere karfl› aç›kça fiziki imhayöntemleri uygulan›rken, kimigüçler “terör listeleri” gibi araçlarlatehdit edilip belli bir yöne itiliyor.Sistemi kabul etmeye daha aç›k kesimlerüzerinde ise daha yo¤un olarakdiplomatik, politik manevralaruygulan›yor.Halk ve s›n›f gerçe¤ini yok sayançözümleri de, bu politikalar›nbir parças› olarak görmek gerekir.“Bireysel haklar” çözümü hem politikbir tasfiye, hem ideolojik anlamdaburjuva ideolojisinin dayat›lmas›d›r.Halk gerçe¤ini, s›n›f gerçe-¤ini reddedip halklar› atomlar›nakadar bölmeye çal›flan politika, bir26 KÜRT SORUNU 26 Temmuz 2009


yan›yla burjuvazinindevrimci güçleri fizikiolarak tasfiyesi, di¤eryan›yla, burjuva bireycilik,bencillik anlay›fl›n›nhakim k›l›nmas› önündekiengellerin temizlenmesipolitikas›d›r.Kürt sorununda “BireyselHaklar” çözümüyle,iflçi s›n›f›na yönelik olarakuygulanan “esnek çal›flma, özeltoplu sözleflme” gibi yöntemler, birbirinitamamlayan politikalard›r.Her ikisi de halk ve s›n›f gerçe¤iniyok say›p, toplumu bireylerden oluflanbir “kalabal›k” haline getirmeyiamaçl›yor. Karfl›s›nda örgütlügüç istemeyen burjuvazi, “toplusözleflme” yerine “bireysel görüflmeler”sistemini, iflçiyi asgari düzeydeörgütlü k›lan sendikalar yerinede “birey”i koymak istemektedir.Yani bu politikalarda sorun saltörgütsüzlefltirmenin ötesindedir.Amaç, tarihsel, sosyal ve siyasalanlam›yla halk ve s›n›f gerçe¤iniyoketmektir.“Kürt sorununun çözümünü isteyenler,Kürt halk›n›n ulusal haklar›-na kavuflmas›n› isteyenler, AB’ci,ABD’ci çözüm formüllerini terketmelive reddetmelidirler. TÜS‹AD’›n,Genelkurmay’›n ve hiçbir düzen partisininKürt sorununu çözmeyece¤iart›k anlafl›lm›fl olmal›d›r.” (Yürüyüfl,4 Aral›k 2005, say›: 29)Çünkü say›lan bu kesimlerinamac›, bizim gibi ülkelerde ulusalsorunu hak k›r›nt›lar›na indirgeyip,“bireysel haklar” ad›na mücadeledinamiklerini köreltmektir. Bu, bugünaç›kça söylenir hale gelmifltir.‘Bireysel Haklar’ ÇözümüUlusal Haklar›n Gasb›d›rOligarfli, emperyalizmin “bireyselhaklar” politikas›n› sahiplenirken,öncelikle karfl›s›ndaki “örgütlügücü” tasfiye amac›ndad›r. Yukar›-da da belirtildi¤i gibi, y›llard›r sürdürdü¤üpolitikalarla Kürt halk›n›nmücadelesini yok edemeyen oligarfli,farkl› manevralarla ayn› amaca -tasfiyeye- ulaflmaya çal›flmaktad›r.Oligarfli, ony›llard›rinkar ve imha politikas›n›nyan›s›ra Kürt halk›ndaçeflitli beklentiler yaratmaküzere çeflitli vaatler,manevralar gündemegetirdi. Oluflan her düzeniçi beklenti, mücadeleyizay›flatt›, emperyalizmeve oligarfliye nefes ald›rd›.Baflbakan Tayyip Erdo¤an’dan,Genelkurmay Baflkan› ‹lker Baflbu¤’akadar oligarflik yönetim buamaçta hemfikirdir. Kürt halk›n›nulusal kimli¤i ve toplumsall›¤›ylavarolma hakk›n› inkar etme anlam›-na gelen “bireysel haklar” formülündede bu nedenle hemfikirdirler.Tan›nan haklar, “Kürt halk›na”de¤il tek tek bireylere tan›nm›fl olacakt›r.Hiç kimse “biz” diyemiyecek,Kürt halk› olarak, bir bütünolarak, hiçbir talepte bulunamayacakt›r...Cunta y›llar›n›n yayg›n ve klasikbir uygulamas› vard›r hat›rlanaca¤›üzere: “‹ki kifliden fazla bir arayagelmek yasakt›r.” Avrupa emperyalizmininulusal topluluklar›n veyaAleviler gibi, çeflitli aç›lardan tarihselbir bütünlü¤e sahip olan halk kesimlerininsorunlar›n› “bireyselhaklar” dayatmas›yla çözme politikas›,cuntalar›n bu anlay›fl›n›n politikdüzeyde ve biraz daha inceltilmiflolarak sürdürülmesinden çokfarkl› de¤ildir.Emperyalizmin ve oligarflinin“bireysel haklar” politikas›, örgütlühalktan korkular›n›n da bir ifadesidir.“Bireysel hak” kavram› ile oligarflitopla tüfekle yapamad›¤›n›yapmak istemektedir. Hak k›r›nt›lar›yla,düzen içi siyasete kabul etmemanevralar›yla sürdürülmektedirtasfiye politikas›.Bireysel haklar karfl›l›¤›ndauluslar›n kendi kaderini tayin hakk›ndanvazgeçmek dayat›lmaktad›r.fiuras› aç›k ki, “bireysel haklar temelindeçözüm” olarak ortaya konulanpolitika, bir burjuva demokrasisinede denk düflmemektedir vedüflmesi de ihtimal dahilinde de-¤ildir. Faflizmle yönetilen bir ülkede“bireysel haklar” dedikleri burjuvademokrasisi de-¤il, hak k›r›nt›lar›ndanbaflka bir fleyolamaz.Hak k›r›nt›lar›n›vermeyi önerirkende koflul konmaktad›r.Bu koflul “birulus, bir halk” olmaktanvazgeçmektir.Herfley “birey” hakk› olarakgündeme getirilece¤i için, Kürt halk›olarak, bir ulus ve halk olman›ntarihsel meflruiyeti içinde herhangibir ulusal hakka sahip olunamayacakt›r.Kürt halk› yönetimde herhangibir hakka sahip olamayacakt›r.Kendi ulusal kimli¤iyle yeralabildi¤iyönetim organlar›na sahipolamayacakt›r. K›sacas›, dayat›lan,çeflitli haklar tan›n›yor görünümüalt›nda, tan›nmas› gereken as›l haklar›ngasbedilmesidir.AKP, Hayal K›r›kl›¤›n›n Yeni Ad›Olacak Ama Son Olmayacakt›r!Tayyip Erdo¤an, 22 Temmuz’dayapt›¤› aç›klamada, Kürt sorununailiflkin yeni baz› aç›l›mlardan sözederken, yapt›klar›n›n örne¤i olarakKürtçe TV’nin aç›ld›¤›n›, üniversitelerdede Kürtçe bölümü aç›laca¤›-n› söylüyordu. AKP’nin “çözüm”çerçevesi burada bitmektedir. AKPesas olarak bu konuda tamamen günübirlik hareket eden, sorunu esasolarak yads›yan fakat emperyalistve iflbirlikçi tekellerin ç›karlar› do¤rultusundada gereken “ad›mlar›”atan bir politikan›n izleyicisidir.AKP’ye bundan fazla bir misyonyükleyenlerin hayal k›r›kl›¤›na u¤ramas›kaç›n›lmazd›r. Ancak Kürtmilliyetçi hareketin beklentileri hiçbitmiyor. En s›radan aç›klamalardan,tav›rlardan olmayacak sonuçlarç›kar›yorlar. ‹flte bunun bir örne¤i:“Bir fleyler mi oluyor?Özkök... yaz›s›nda Kürt sorunununçözümünde Abdullah Öcalanfaktörüne vurgu yap›yor, çözümderol almas› gerekti¤ine iflaret ediyordu.... Dün de Akflam gazetesindeAKP’nin Diyarbak›r milletvekillerinden‹hsan Arslan ile bir röportajSay›: 190KÜRT SORUNU 27


yay›nland›.Bu röportajdaArslan,‘Kürt sorunununçözümüiçin Öcalan muhatapal›nmal›’ diyor.... Manfletten verilen bu iki haberadeta birbirinin devam› niteli-¤inde. ... çözüme iliflkin yap›lan tespitlergeçmifle oranla oldukça ileribir düzeyi teflkil ediyor.... E¤er tart›flma düzeyi böyleolursa, herkes sa¤duyulu bir yaklafl›mlasorunun çözümüne yo¤unlafl›rsa,kesinlikle çözüm için iyi birzemin ortaya ç›km›fl olur.” (20Temmuz 2009, Özgür Politika)Bir gazetecinin ve bir milletvekilininiki sözünden hareketle bukadar büyük beklentilere girmek,kuflku yok ki siyasal aç›dan bir zorlanman›nifadesidir. Sorun Kürtmilliyetçi hareketinin tamamen düzeniçi beklentilere ba¤lanm›fl olmas›d›r.Emperyalizmin ve oligarflininçözüm paketinden iki fley ç›kacakt›r:Bir, kültürel hak k›r›nt›lar›,iki, Kürt halk›n›n mücadelesinintasfiyesi. Egemen s›n›flar›n gündemindebaflka birfley yoktur ve olmayacakt›r.ÇÖZÜM: Kürt Halk›n›n Kendi KaderiniTayin Hakk›d›r ve Çözümün Yolu,Anti-Emperyalist, Anti-OligarflikDevrimdirKürt Milliyetçi HareketinBeklentilerindeki Gel-GitlerEmperyalizmin ve oligarflininardarda gündeme getirdi¤i aç›klamalar,manevralar Kürt milliyetçihareket saflar›nda ve ayd›n kesimdede tekrar belli bir beklentiye yolaçt›.Ama bu beklenti, kar›fl›k bir ruhhalini de beraberinde getirmifltir.Gerek “bireysel haklar” çözümü,gerekse de Abdullah Gül’ün ortayaatt›¤› “bir f›rsat var, çözüme çok yak›n›z”türünden söylentiler, bu kesimlerdebelli bir beklenti yaratt›.Ama geliflmelerin seyri de s›k s›kbu beklentilerle çeliflen bir görünümarzediyordu. ‹flte bu noktada denilebilirki, adeta günü birlik olarak“çözümün efli¤indeyiz” söylemiyle“de¤iflen bir fley yok” söylemi aras›ndagidilip gelinmektedir. Oligarflicephesindeki her fleyden, her aç›klamadanher operasyondan en uç noktadasonuçlar ç›kar›lmakta, o uçnoktadaki yorumlar üzerinden politikalaroluflturulmaktad›r. Fakat bupolitika ve söylemler, bir kaç günsonra ayn› h›zla tam tersine dönebilmektedir.“Bireysel haklar” çözümününKürt halk›n› inkar ve gerçek çözümüngündemden ç›kar›lmas› oldu¤uson derece aç›kt›r. Öcalan da buöneri üzerine flunu söylüyor: 'Say›nGül, Say›n Erdo¤an, Say›n Baflbu¤,Siz bireye, ‘sen vars›n' diyeceksinama toplumun yoktur. Böyle bir fleyolur mu? ... Bireyin toplumu vard›r,toplumu olmayan birey yok olur,yok olmaya mahkûmdur, Bize bunudayat›yorlar.” (26 Haziran 2009,Aktüel Bak›fl)Bunun görülmemesi mümkünde¤il elbette. Ama mesele görmeklebitmiyor. “Bireysel haklar” diye çözümolarak ortaya at›lan bu politika,bir dayatmad›r. Bir halk›n kendikimli¤inden vazgeçmesi, kendiniinkar etmesi dayatmas›d›r. Bunun“dayat›ld›¤›” yerde ne yap›lacak?Mesele bu soruya verilecek cevapta.“Bireysel Haklar” formülüne karfl›önerilen nedir?Oligarfli, ony›llard›r inkar ve imhapolitikas›n›n yan›s›ra Kürt halk›ndaçeflitli beklentiler yaratmaküzere çeflitli vaatler, manevralargündeme getirdi. Bunda çeflitli düzeylerdeetkili de oldu. Beklentiler,Kürt halk›ndan çok, Kürt milliyetçihareketi nezdinde olufltu. Bir yerdeKürt halk›n› beklentiye sokan dabizzat Kürt milliyetçi hareketi oldu.“Bu sene çözüm y›l›... önümüzdekialt› ayda çözüme çok yaklaflm›flolaca¤›z... Çözüm kap›da... Çözümyoluna girildi” fleklindeki tespit vesöylemler, Kürt milliyetçi hareketingündeminden hiç ç›kmad›, belli periyodlarlatekrarlan›p durdu. fiuras›aç›k ki, oluflan her düzen içi beklenti,mücadeleyi zay›flatt›, emperyalizmeve oligarfliyenefes ald›rd›.‹ki Çözüm Vard›r;Halk›n Çözümü,Egemenlerin ÇözümüKürt sorununda bir çözüm formülüolarak “Bireysel haklar›n tan›nmas›”ortaya at›ld›¤›nda, bunuflöyle de¤erlendirdik: “... burjuvazinintoplumun ‘s›n›flar’dan olufltu¤ugerçe¤ini de¤ifltirmek, s›n›fsal, ulusaloluflumlar› tasfiye etmek, halk›nher kesimini örgütsüzlefltirmek olaraközetleyebilece¤imiz politikas›-n›n ‘ulusal sorun’ alan›ndaki tezahürüdür.”(Yürüyüfl, 1 Temmuz2007, say›:111)Burjuvazi, tüm dünyada s›n›fgerçe¤inin ve çeliflkilerin s›n›fsalkarakterinin yok say›lmas›n› genelbir ideolojik dayatma olarak sürdürmektedir.Böylelikle tarihin as›lmotoru olan s›n›flar mücadelesiperdelenerek, olan bitenler baflkasebeplerle aç›klanacakt›r.Hiçbir ulusal sorunun çözümü“bireysel haklar” temelinde sa¤lanmam›flt›rbugüne kadar. Sa¤lanmas›da sorunun niteli¤inden dolay› zatenmümkün de¤ildir.Kürt sorununu, “Bireysel Haklar”sorununa indirgemek de, kültürelbir soruna, dil sorununa indirgemekde yanl›flt›r ve asl›nda sorunuçözümsüzlü¤e mahkum etmektir.Çözümün yolu ise, herfleyden önceve en baflta, emperyalizmin ve oligarflininçizdi¤i çerçevelerin d›fl›naç›kmaktan geçer. Kürt sorunununözü, Kürt halk›n›n kendi kaderinitayin hakk›d›r ve bunun böyle formüleedilmedi¤i yerde, halk›n çözümüyoktur. Bunun böyle formüleedilmedi¤i yerde, bunun d›fl›ndakitüm çözümler, egemenlerin çözümüdür.Kürt halk›, “bireysel hak” ad› alt›ndasürdürülen ve varl›¤›n› inkareden bu sald›r›lar karfl›s›nda elbetteçaresiz de¤ildir. Çözüm ad›na ortayakonulan bu yok saymalar, inkarlar,gasplar, egemen s›n›flar›n Kürtsorununa çözümünün olmad›¤›n›gösterir, baflka bir fley de¤il.28 KÜRT SORUNU 26 Temmuz 2009


‹MRALI KAPATILMALIDIR!‹mral› Hapishanesi’ne yenihücreler yap›laca¤›, tutsak say›s›-n›n art›r›laca¤› aç›kland›. Bafltanbelirtelim ki, yeni hücreler ve tutsaksay›s›n›n artt›r›lmas›, “iyilefltirme”de¤il, tecritte ›srar etmektir.‹mral› Hapishanesi 1999’da AbdullahÖcalan’›n tutsak düflmesi iletek kiflilik tecrit hapishanesi olarakaç›ld›. Aç›ld›¤›ndan bu yana da tecritpolitikas› sürdürüldü. Tecriti pekifltirecekçeflitli yasaklar bask›laruyguland›.‹mral› Hapishanesi ilk aç›ld›¤›ndayeni oluflturulmak istenen bu tecritstatüsünün kabul edilmemesi gerekti¤inibelirttik. Yap›lmas› gerekenbu statünün tamamen reddi üzerinebir mücadele ve direnifl gelifltirmekti.“‹mral› statüsü”, “tek kiflilik”tecrit ve rehin hapishanelerinin önününaç›lmas›, bunun meflru hale getirilmesiydi.As›l sorun tecritti. Tecrit kabuledilemez, meflrulaflt›r›lamazd›.Ancak süreç farkl› geliflti. ‹mral›statüsü belli ölçülerde kabul edildi.Zaman zaman ‹mral›’daki tecritekarfl› ç›k›lsa da, statünün kendisineyeterince net bir biçimde karfl› ç›k›lmad›.Bugün de, bu statü ve tecritdevam etmektedir. Oligarfli, flimdi10 y›ld›r ‹mral›’da sürdürdü¤ü tecritpolitikas›na yeni bir biçim vermeyeçal›flmaktad›r.Bunun için ‹mral›’ya yeni hücreleryap›lmakta, yeni tutsaklar›n sevkiile ‹mral› Hapishanesi’nin “tekkiflilik hapishane” olmaktan ç›kar›-laca¤› söylenmektedir.Bu durum tecrit gerçe¤ini de¤ifltirmiyor.‹mral›’ya de¤il 9 tutsak,99 tutsak da götürülse bu durum‹mral›’n›n statüsünü, tecrit gerçe¤iniortadan kald›rmaz.Tersine, bu politika, tecritte ›sraredildi¤ini göstermektedir. Tutsaksay›s›n› art›r›p buna “iyilefltirme”demek, herkesi aptal yerine koymakt›r.Bundan sonra ‹mral› bu kez 10kiflilik tecrit hapishanesi olacakt›r.Ortada “iyilefltirme” yoktur. AKPiktidar› aç›s›ndan bunu bir iyilefltirmeolarak sunmak bir ikiyüzlülük,demokratik güçler aç›s›ndanise, bunu bir iyilefltirme olarak kabuletmek, ‹mral›’daki statüyü vetecriti meflrulaflt›rmakt›r.‹mral› Hapishanesi kapat›lmad›kçaortada bir iyileflme olmayacakt›r.Tersine, yeni sevkler ile ‹mral›Hapishanesi kal›c›laflacakt›r.Tecrit ve iflkence böylece daha sistemlihale getirilerek sürdürülecektir.‹mral› konusunda do¤ru talep,“‹mral›’n›n kapat›lmas›” talebidir.Kutsiye Bozoklarfiehit DüfltüAt›l›m gazetesi yazar› Kutsiye Bozoklar (Ifl›kKutlu), 16 Temmuz’da, 56 yafl›nda flehit düfltü. Bozoklar,y›llard›r kanserle mücadele ediyordu.1970’lerin bafl›ndan bu yana mücadele içindeyeralan Bozoklar, 36 y›l önce polis taraf›ndan kurflunlanm›flve bunun sonucunda da felç olmufltu.Bozoklar buna ra¤men o günden bu yana mücadelesinisürdüren bir devrimciydi.18 Temmuz günü Bozoklar’› son yolculu¤unau¤urlamak için Ankara Karfl›yaka Mezarl›¤›’na gelen 1000’den fazla kifli,1. kap›dan Bozoklar’›n mezar yerine kadar kortej oluflturarak yürüdü.“fiehitlere Devrim Sözümüz Var”, “Kutsiye Bozoklar Kavgam›zda Yafl›yor”,“Kutsiye Bozoklar Ölümsüzdür” sloganlar›yla mezar› bafl›na gelindi.Bozoklar’›n defnedilmesinden sonra yoldafllar› ve dostlar› O’nuanlatt›lar mezar› bafl›nda.Halk Cephesi, DTP, DHF, Partizan, 78’liler, Halkevleri, EHP, ‹HDAnkara fiubesi ve di¤er siyasi yap›lardan çeflitli demokratik kitle örgütleri,son yolculu¤unda Bozoklar’›n yan›ndayd›lar.Ruhi Sular’›Öldüremezsiniz!1985 y›l›nda aram›zdanayr›lan Ruhi Su'nunmezar› bafl›nda bulunanan›t geçti¤imiz haftakurflunlanm›flt›. Sald›r›-n›n duyulmas›n›n ard›ndanRuhi Su'nun ailesive dostlar›, mezar› bafl›ndatoplanarak bir anmatöreni düzenledi. RuhiSu'nun o¤lu Ilg›n Su, babas›n›nmezar›na yap›lan sald›r›y› bas›nmensuplar›na gösterdi. Anmatöreninin ard›ndan Ruhi Su'nundostlar› Bayburt türküsü ve Yementürküsünü seslendirdiler.Mezar›n› kurflunlayarak RuhiSu’yu ve onun halk› için ürettikleriniyok edeceklerini sananlar›nkarfl›s›ndaki sahiplenmeRuhi Sular’›n ölümsüzlü¤ünüanlat›yordu bir kez daha.Say›: 190TECR‹T 29


Çanakkale’de yap›lan GençlikFederasyonu Kamp›’n› adeta kuflatan,her an›n› gözetleyen, gençleritehdit eden, tacizde bulunan polis,‹stanbul Park’taki “Rock Kamp›”ndaneredeydi acaba?17-19 Temmuz günlerinde, CocaCola’n›n sponsorlu¤undaki düzenlenenRock’n Coke konseri vard›.Konser için, ‹stanbul-Kurtköy’de,dev bir kamp alan› oluflturulmufl,yüzlerce çad›r kurulmufltu.18 ma¤azal›k çarfl› alan›, yiyecekve içecek standlar›, otopark, uzmandoktorlar›n görev yapt›¤› birhastane, postane, lunapark ve internetcafe, 165 mobil tuvalet, 24 adetel-yüz y›kama ünitesi, sa¤l›k hizmetiiçin dijital röntgen otobüsü vedört ambulans... ve daha neler yoktuki kamp alan›nda? Binlercegencimizi bu yoz ortama katmakiçin herfleyi yapm›flt› sponsorlar!..Akflam’a kadar ‹ETT otobüsleri,sonra da özel servisler gençlerinhizmetindeydi.. Bu seneki Rock’nCoke festivaline aralar›nda TürkK›z›lay›, Vodafone, Garanti Bankas›,Toyota, Mavi, Apple, AnadoluSa¤l›k Merkezi, Efes Pilsen,Power FM’in de bulundu¤u emperyalistve iflbirlikçi flirketler destekvermiflti.Bir yanda devrimci gençli¤in yal›n,mütevaz› kamp›, bir yanda buflaflaa... Hiç kuflku yok ki, bu büyükfark›n büyük bir anlam› var.Devam edelim; Kurtköy’de, hertürlü yozluk serbestti... ‹çki, uyuflturucuserbestti... Buna ra¤men, GençlikFederasyonu kamp›n› hergün birkaç kez “kuflatan” jandarman›n aksine,Rock kamp›ndaki çad›r bölgesindetek bir polis, “bizim iflimiz bu”diyen tek bir jandarma yoktu.Konser yeri ve çad›r kurulacakalan seçilirken, “yer vermeyin” diye‹ki Kamp‹ki Gençlikbask› yapan tek birdevlet yetkilisi deyoktu.Konsere kat›lacaklar›takip eden,tacizde bulunan, a-raçlar›n› durdurupkeyfi bir biçimdebekletip, kimlikkontrolü yapan, nedensizceza kesenne bir trafik ekibi, ne polis vard›.Rock kamp›nda içkiler su gibiiçilirken, uyuflturucular ortal›kta dolafl›rken,onlar› gözetleyen, orda“geceleyen” tek bir polis, tek birjandarma yoktu ortalarda...Günde bir kaç kez gelip, sorunç›karan, tehdit eden, gözalt›na almaklatehdit eden tek bir polis ya dajandarma yoktu kamp civar›nda...”Aranmas› olan” bir tek kifliyi okonserlerden, düzenin aynas› olan o“çad›r kent”ten al›p götürmediler.Tutuklamad›lar. Tam da sormalar›gereken yerde “18 yafl›ndan küçüklervar m›?”, diye sormad›lar.Ne dersiniz, yoksa ‹stanbul’ungöbe¤indeki, bu v›c›k v›c›k çürümüfllükkokan kampdan haberi miolmam›flt› polis ve jandarman›n?Elbette haberleri vard›.Ama bu kamp baflkayd›, Çanakkale’dekibaflka. Bu kamp, bekçili-¤ini yapt›klar› efendilerinin sponsoroldu¤u, destekledi¤i bir kampt›..Nas›l dokunabilirlerdi oraya?Bu öyle bir “kamp”t› ki, devletve tekeller eliyle teflvik ediliyorduiflte. Yozluk kokan bu kamp›n reklamlar›,burjuva bas›n ve televizyonlardagünlerce yay›nlanm›flt›. Gençlik›srarla “davet” edilmiflti bu yozortama. Ne için? Sorunun cevab›n›bilmek için, bu organizasyonu yapanve destekleyenlere, yani Coca-Cola’ya,Garanti Bankas›’na, Toyota’ya,Vodafone’ye...bakmak yeterlidir.Tekellerin teflviketti¤i bu tür yoz faaliyetlerdepolise vejandarmaya düflen deyozlaflman›n güvenli¤inialmak, olanbitene “hoflgörüyle”bakmakt›r.Kurtköy’de yozlaflman›nbekçili¤ini veuflakl›¤›n› yapanlar,Gençlik Federasyonu’nunkamp›n› tamamenkeyfi gerekçelerlekuflatarak, bask› yaparak,kamp› da¤›tmayaçal›flanlard›.. ‹ki kampabak›n; devletin nas›l bir gençlikyaratmak istedi¤ini görürsünüz...Birinci kampta, halk›n yaflad›klar›ndanuzakta, kendilerini içki veuyuflturucu ile uyutan bir gençlikvar... Ve para babalar›n›n masraftankaç›nmayarak, yaratt›klar› sahtecennet var.‹kinci kampta, Gençlik Federasyonu’nunkamp›nda ise, paylaflman›n,kardeflli¤in, e¤lencenin en safolan›, sayg›n›n, sevginin içi doluolan›, ülkesinin, halk›n›n sorunlar›-na ilgili bir gençlik var...Gençlik Federasyonu kamp›nda,seyyar hastaneler, al›fl-verifl merkezleri,çarfl›lar, otoparklar, gösterileriçin dev çad›rlar yoktu. Ama bunlar›nhepsine bedel bir ortak yaflamvard› orada. Oyunlar da oynand›, birliktedenize de girildi, türküler desöylendi. Sohbetler yap›ld›. Paran›nde¤il, yaflam›n paylafl›ld›¤›, ortak faaliyetlerinörgütlendi¤i, güzel ve anlaml›bir kampt› bu. Daha lisede olankampa ilk kez kat›lan genç k›z›n“düzenden farkl› bir ortamda” bulunmakdiye özetledi¤i düflünce bukamp›n da özetidir asl›nda...Devlet, istiyor ki, bütün gençlikPark Orman’daki gençlik gibi olsun!Paylaflmay› unutsun, sayg›y›,emek vermeyi, sevgiyi, bir yana b›-raks›n. Halk›n sorunlar›na gözlerinikapas›n, kör olsun, sa¤›r olsun, çürüsüntepeden t›rna¤a...30 GENÇL‹K 26 Temmuz 2009


Tehdit, fiantaj, TacizPolis Suç ‹flliyor!Düzenin anayasas›ndan yasalar›-na kadar tüm yasal düzeni faflist niteliklidir.Ama bu faflizmin bekçilerineyine de yetmiyor. Ve faflist yasalar›bile çi¤neyip, bask›da, zulümde,keyfilikte yasalar›n›n da ötesinegeçiyorlar.“Yasalar› uygulamak”la görevliolan polis, kendi yasalar›n› çi¤neyerekgençli¤in karfl›s›na “yasad›fl›”yöntemlerle ç›k›yor. Yeri geldi¤indeyasalara s›¤›narak sald›r› ve tehditleriniyasal k›l›flara uydurarak yapanpolis, bu k›l›flar› uyduramad›-¤›nda yasalar› elinin tersiyle itmektedir.T›pk› Gençlik Federasyonu üyesiGökhan Gelegen isimli ö¤renciyeyapt›klar› gibi...Gökhan Gelegen için aç›lm›fl birsoruflturma ya da polis’in muhatapolaca¤› bir iddia yoktur ortada.Ama buna ra¤men polis yasad›fl›ve keyfi davranarak Gökhan Gelegen’iEmniyet Müdürlü¤ü’ne ça¤›rmaktad›r.Polis yasad›fl› davranarak, gençli¤iflantaj ve tehdit politikalar› ilehizaya sokmak istemektedir. Bunlar›nyeterli olmad›¤› zamanlarda iseiflin içine yine para ve ifl bulma vaatlerigirmektedir.Gençli¤in kifliliksiz olmas›n›, üçkurufl için kendi arkadafllar›n› “gözdenç›karacak” kadar gözü dönmüflolmas›n› istemektedir polis...Tehditler, flantajlar, yalanlar tümbunlar içindir. Çürüyen ve halkaac›dan baflka bir fley vermeyen budüzeni ancak böyle ayakta tutabileceklerdir.Gençli¤i yalanlarla, tehditlerle,muhbirli¤e zorlamakla, emniyetmüdürlü¤ünün i¤renç odalar›na tafl›maklasonuç alamazlar.Polis bunlar› yaparken ayn› zamandane kadar zavall› ve düflkünoldu¤unu da göstermektedir.Aç›kça, “gelin pislik içinde yaflay›n”diyorlar. “Tüm de¤erlerinizdensoyunun”, “üç kurufl için namussuzolun” diyorlar.Polis, telefon ederek, diyalogkurup, yalanlarla etkilemeye çal›flarak,tehdit ederek sonuç alamayacakt›r.“Marmara Üniversitesi ‹ktisat bölümü ö¤rencisiyim. Gençli¤in, halk›nsorunlar›na duyarl› bir gencim.17 Temmuz 2009 tarihinde akflam saatlerinde polis oldu¤unu söyleyenbir kifli beni arayarak ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü’nden arad›¤›n› ve orayagitmem gerekti¤ini söyledi. Gitmeyece¤imi belirtmemin ard›ndan,konuflulacak çok fleyimin oldu¤unu, ellerinde bana ait foto¤raflardanve videolardan oluflan bir dosyan›n oldu¤unu, üniversiteli gençlerle buflekilde ilgilendiklerini söyledi.Ayr›ca istersem ailemle veya arkadafllar›mla gidebilece¤imi söyledi.Gitmeme konusundaki kararl›l›¤›m karfl›s›nda sinirlenen polis an›nda üslubunude¤ifltirerek ‘buras› emniyet, gel diyorsam geleceksin, nas›lsa geleceksinizburaya’ dedi.Yaratmaya çal›flt›klar›n›n korku ve y›lg›nl›k oldu¤unu daha önce de arananve rahats›z edilen 3 okul arkadafl›m›zdan biliyoruz.Bizler okudu¤umuz üniversitelerde demokratik mücadele yürüten vehaks›zl›klara karfl› mücadele eden gençler olarak bu bask›lar karfl›s›nda y›lmayaca¤›zve mücadelemize devam edece¤iz.”Gökhan GELEGEN, 18 Temmuz 2009“Gençli¤in kafalar›na inen coplar,gözalt›lar, tutuklamalar ve düzeninher yerine yerlefltirdikleri uyuflturucu,içki ve di¤er pisliklerle dolu çukurlar›yetmiyor olacak ki polis böyle ucuznumaralara s›k s›k baflvuruyor.”Polis’in, Korkutma, Tehdit,Ajanlaflt›rma Sald›r›lar› Sürüyor!Yürüyüfl’ün 186. say›s›nda “PolisYöntemleri; Korkutma, Sindirme,Ajanlaflt›rma” bafll›kl› yaz›m›zdapolisin sald›r›lar›ndan sözetmifl ve örnekler vermifltik. GençlikFederasyonu’ndan bir lise ö¤rencisive Marmara Üniversitesi’ndenbir ö¤renci telefonla EmniyetMüdürlü¤ü’ne ça¤r›larak,ajanl›k, muhbirlik tekliflerinemaruz kalm›fl, tehdit edilmifllerdi.Bunlardan biri vard› ki, unutulurgibi de¤ildi. Polis, 12 yafl›ndakiMelisa Deliboran’› ve annesini, ArmutluPir Sultan Abdal Kültür Derne¤i’ninfaaliyetlerine kat›ld›¤› içinemniyete ça¤›rd›. Melisa Deliboranve annesini emniyette tehdit edecekkadar acizdi polis.“Yasalar› uygulamak”la görevliolan polis, kendi yasalar›n› çi¤neyerekyasad›fl› davranmaya devamediyor.Yeri geldi¤inde, sald›r› ve tehditleriniyasal k›l›flara uydurarak yapanpolis, bu k›l›flar› uyduramad›¤›ndayasalar› elinin tersiyle itmektedir.Tehdit ve flantaj sald›r›s›yla bukez Gençlik Federasyonu üyesiGökhan Gelegen karfl›laflt›.Gökhan Gelegen’e yönelik polisterörü ile ilgili olarak, Gençlik Federasyonuda 18 Temmuz 2009’dabir aç›klama yapt›. “BU S‹ND‹R-ME OYUNLARIYLA H‹Ç B‹RYERE VARAMAYACAKLAR”bafll›¤›yla yap›lan Federasyon aç›klamas›nda,“Yaratmaya çal›flt›klar›-n›n korku ve y›lg›nl›k oldu¤unu biliyoruz.”denilerek, bu bask›lar karfl›-s›nda y›lmayacaklar› vurguland›.Polis, 12 yafl›ndaki ö¤rencileritehdit edecek kadar acizdir. Tehditleriyasad›fl› ve haks›zd›r. Bu tehditlerkarfl›s›nda gençlik geri ad›m atmayacakt›r.Say›: 190POL‹S TEHD‹T‹ 31


Haziran ay›nda yap›lanÖSS’de otuz bin kiflinin s›f›r ald›¤›aç›kland›.Üniversite harçlar›na %500’lere varan zamlar yap›ld›.Ve ‹stanbul Valisi 22 okulunsat›laca¤›n› aç›klad›.Yukar›da s›ralanan üç haber,bizlere AKP’nin ve onun hamisiYÖK’ün e¤itim politikas›n›, e¤itimebak›fl aç›s›n› yeterince aç›klamaktad›r.ÖSS’ye giren 1 milyon350 bin 197 aday›n yaklafl›kotuz bini s›navdan s›f›r puan al›-yor. Yani flimdiye kadar okuldan–dershanedenald›¤› e¤itimlehiçbir soruya do¤ru cevap verememiflya da cevaplar›n eziciço¤unlu¤u yanl›fl ç›km›flt›r. Budurum bir iki ö¤renci için de¤il,otuz bin kifli için geçerlidir. Yanimevcut sistemin verdi¤i e¤itimlebu insanlara neredeysehiçbir fley ö¤retilememifltir. Vezaten bu sonuç, insanlar› yetenekleri,becerileri ve ülkesininihtiyaçlar›na göre e¤itmeyenezberci bir sistemden beklenilecekkaç›n›lmaz bir sonuçtur.S›f›r alanlar haliyle üniversiteyegidemeyecekler. Peki kazan›pda bir üniversiteye gidecekolanlar› çok güzel fleyler mibekliyor? Onlar çok flansl› diyebilirmiyiz? Hay›r diyemeyiz.Çünkü üniversitelerde 2009–2010 akademik y›l› katk› pay›yani har(a)ç miktarlar›na birinciö¤retimlere % 8, ‹kinci ö¤retimlere% 100 ile % 500 oran›ndade¤iflen zamlar yap›ld›.Buna göre (‹kinci ö¤retimler)Veteriner Fakülteleri için 1976TL’den 5 bin 276 TL’ye, DevletKonservatuar› 3 bin 952’den 6bin 935 TL’ye, Engelliler Yüksekokulubin 782’den 8 bin 605TL’ye ç›kar›ld›.Buna soygun demek bile hafifkalacakt›r. Ortaö¤renim boyuncadershanelere y›¤›nla paraBU SOYGUNADUR DEMEL‹Y‹Zverenler, flimdi de üniversitelerepara ödemek zorundalar. ‹kinciö¤retimlere yap›lan zamlarabakt›¤›m›zda özel üniversitelerdeal›nan har(a)ç miktarlar›n›aratmayacak durumdad›r. Buhaliyle de özel üniversitelerinteflvik edildi¤ini, paral› e¤itimedo¤ru daha büyük ad›mlar›nat›ld›¤›n› söyleyebiliriz. Y. ZiyaÖzcan, % 500’lere varan zamlarkonusunda tepkileri yat›flt›rmakiçin topu flimdilik Bakanlar Kurulu’naatmakta. Fakat biz Özcan’›ndaha önceki demeçlerindenparas› olmayan›n okumas›gerekmedi¤ini söyledi¤ini de biliyoruz.Bu har(a)ç zamm›n›n arkas›ndaYÖK de vard›r. HemYÖK, hem de Milli E¤itim Bakanl›¤›(MEB), özel okul ve üniversitelerinönünü açmak için ellerindengeleni yapmaktad›rlar.AKP’nin iktidara geldi¤i dönemdeBaflbakan Erdo¤an, “e¤itiminparal› olmas› gerekti¤ini”söyleyip, “kamuyu bu yüktenkurtaraca¤›z” demiflti. Ogünden bu yana bunu gerçeklefltirmeyeçal›fl›yorlar.Har(a)çlara yap›lan bu zamlarortadayken, asgari ücretin 527TL oldu¤u bir ülkede, yoksul birailenin çocu¤unu üniversitelerdeokutabilmesi ne kadar mümkündürart›k siz düflünün. Elbettebu, iflin sadece bir yan›n›oluflturmakta. Di¤er bir taraftanda har(a)çlara yap›lan zamlar›,son günlerde flekere, benzine vesuya yap›lan zamlarla beraberdüflündü¤ümüzde AKP’nin ekonomipolitikas›n›n bütünündenba¤›ms›z olmad›¤›n› da söylemekgerekir.AKP iktidar› paraya doymad›-¤› için, “yüksek rant getiren”bölgelerdeki 22 okulu da satmayahaz›rlan›yor. AKP, IMF’den ald›¤›talimatlarla, “babalar gibisatmaya” devam ediyor.S›navda s›f›r alan on binleri,har(a)çlara yap›lan fahifl zamlar›,sat›l›¤a ç›kar›lan okullar› birliktedüflündü¤ümüzde AKP iktidar›-n›n e¤itim politikas›n› daha netgörebiliriz. Onlar için önemliolan insanlar›n e¤itimi de¤il, onlardangelecek paralard›r. Bizonlar›n gözünde ö¤renci de¤ilmüflteriyiz. Okullar ve e¤itimonlar için bir pazar. Dershaneücretleri 15 bin TL’ye dayanm›fldurumda.Onca soyguna karfl›n bize,de¤il bir gelecek en basit bir iflbile sa¤layamayan bir düzenlekarfl› karfl›yay›z. Yar›n›m›z belirsiz.Ço¤u ö¤renci okulu bitirincene yapaca¤›n›n tedirginli¤ini yafl›yor.Bize de¤er vermeyen birdüzenle karfl› karfl›yay›z.S›navdan s›f›r ald›ran bir e¤itimsistemi bizleri e¤itememektedir.Üniversiteler, har(a)çlarlahalk çocuklar›na tamamen kapat›lmaktad›r.Okullar, kar u¤runa sat›l›¤aç›kar›lmaktad›r.Bunlar› engelleyebilmemizinsadece bir yolu var. Bu har(a)çlar›nas›l ödeyece¤imizi ya daödeyemeyince ne yapaca¤›m›z›düflünmek yerine, onlara nas›lgeri ad›m att›raca¤›m›z› düflünmek.Biz bu soygunu durdurabiliriz.Birlikten kuvvet do¤ar. Veonlar bu pervas›zl›¤›, gençli¤inörgütsüz ve dolay›s›yla güçsüzoluflundan al›yorlar. E¤er tekbafl›m›za kal›p çaresizli¤imiziyaflamak yerine bir araya gelirsek,birlikte çözüm üretebiliriz.32 GENÇL‹K 26 Temmuz 2009


‹stanbulEmniyet Müdürlü¤ü’neHüseyin Çapk›n’›n atanmas›n›n ard›ndanyap›lan düzenlemelerde ‹stanbulpolisinde iki yeni flube dahakuruldu. Bunlardan birincisi gizlitan›klar›n korunmas› için Tan›kKoruma fiube Müdürlü¤ü, ikinciside Çapk›n’›n daha önce ‹zmir’deuygulad›¤› belirtilen Toplum DestekliPolislik fiube Müdürlü¤ü...fiubelerden ilki itirafç›l›¤›n,ikinci ise, muhbirli¤in kurumlaflt›-r›lmas› için oluflturulmufltur. “Delildensan›¤a”ym›fl, ça¤dafl yöntemlermifl,bunlar›n hepsi masald›r. Faflizminpolisi bir yan›yla iflkenceye,infazlara; di¤er yan›yla da itirafç›lara,muhbirlere, komplolara, provokasyonlaradayan›r...Polis itirafç›lar› y›llard›r kullanmaktad›r.Ancak bugün bu kullan›mçok daha yayg›nlaflm›fl ve kurumsallaflt›r›lm›flt›r.Bugün art›k polisfezlekeleri üzerine haz›rlanan iddianamelerinbir ço¤u “gizli tan›k”ifadelerine dayanmaktad›r. Faflizminhukukuna yeni eklenmifl olan‹stanbul EmniyetindeMuhbirlik Örgütlenmesigizli tan›klar, faflizmin itirafç›laflt›rmapolitikas›n›n en yasallaflt›r›lm›flve kurumsallaflt›r›lm›fl halidir.Gizli tan›klar zaten bir açmaz›nitiraf›d›r. fiimdi de oligarflinin polisi,itirafç›laflt›rd›klar›na korumasa¤lanmak için bu ifle özel flubeleroluflturuyor. Ama bu da bir aldatmac›d›r.Polis itirafç›lar› kullan›r, ç›-karlar› gerektiriyorsa korur, ama art›kondan bir yarar sa¤layam›yorsa,deflifre olmuflsa kurtulman›n yollar›n›arar. Bu nedenle de ka¤›t üzerindekikoruma programlar›n›n bizimülkemizde ne kadar geçerlili¤ininolaca¤› tart›flmal›d›r.Bugüne kadar polis binlerce insan›tehditle, flantajla, komplo veprovokasyonla itirafç›l›¤a, muhbirli¤ezorlam›flt›r. Kendilerine yeniajanlar, iflbirlikçiler, muhbirler, itirafç›laryaratmaya çal›fl›yorlar. Neredeyse11-12 yafl›nda çocuklar› bileiflbirlikçileri haline getirmek içinçabal›yorlar. Çapk›n’dan önce Cerrahda benzer bir uygulamay› hayatageçirmeye çal›flm›flt›. Onun hedefindede ilk elde emekliler vard›:"Emekliler oturduklar› pencereden,sokakta dolafl›rkengördükleri olaylar›polise bildirmeli"diyerek halk› muhbirlefltirmekistiyordu.2002 y›l›ndaAnkara Emniyet Müdürlü¤ü demuhbirlere “muhbir kimlik kart›”da¤›tm›flt›. Yine Ankara’da taksi flöförlerininmuhbirlefltirme giriflimihat›rlanacakt›r. Bunlar polisin y›llard›rde¤iflmeyen yöntemleridir.Muhbirlik fiubesi’nin ad›n›“toplum destekli” diye koyarakmuhbirli¤i “toplumun deste¤i” gibigöstermeleri de demagojinin bir di-¤er biçimidir. Hay›r, halktan hiçbirdestekleri yoktur. Bu topraklardayaflayan halklar, tarihin hiçbir dönemindemuhbirleri, itirafç›lar›, hainlerisevmediler ve sevmeyecekler.Bu tür isimlendirmeleri olmayan›varm›fl gibi göstermek için seçiyorlar.Amaç muhbirli¤i yayg›nlaflt›rarak,meflrulaflt›rmak ve kan›ksatmakt›r.Polis itirafç›l›¤a ve muhbirli¤eçok bel ba¤lam›flt›r. Ama on y›llard›rbunlardan bekledikleri sonuçlar›alamad›lar. Korkudan veya kifliselç›karlardan dolay› böyle unsurlarç›ksa da sonuçta halk içinde bunlar›meflrulaflt›ramad›lar ve bundan sonrada meflrulaflt›ramayacaklar!Samsun’da Hukuksuzlu¤uProtestoda 5. HaftaKaradeniz Özgürlükler Derne¤i, Grup Yorum’un Rizeve Samsun konseri öncesi Trabzon ve Samsun'da tutuklanandernek üyelerinin serbest b›rak›lmas› için herhafta yapt›¤› eylemlere bu hafta da devam etti.19 Temmuz günü Samsun Süleymaniye geçidindegerçeklefltirilen eylemde “Gözalt›lar, tutuklamalar, bask›larbizi y›ld›ramaz”, “Adalet istiyoruz!”, “Konser nedeniyletutuklananlar serbest b›rak›ls›n!” sloganlar› at›ld›.Karadeniz Özgürlükler Derne¤i üyeleri ayr›ca;“Konser Düzenlemek Suç De¤ildir! Grup Yorum KonseriDüzenledikleri ‹çin Tutuklananlar Serbest B›rak›ls›n!”talebiyle sürdürdükleri kampanya çerçevesindeimza topluyor, 5 haftad›r düzenledikleri eylemlerle yaflananhukuksuzlu¤u teflhir ediyorlar.Eylemde Utku Aykar taraf›ndan yap›lan aç›klamadayaflanan hukuksuzluk tekrar anlat›ld›.“Tutuklamalar›n as›lamac› Grup Yorum’un Karadenizturnesini engellemek, haklarve özgürlükler mücadelesineyeni bir darbe daha indirmekti.Baflaramad›lar, çünkü Grup Yorumtürkülerin mayas›n› halktanal›yordu.’Türküler Susmaz HalaylarSürer’ fliar›yla derneklerinisahiplenen Yorum dinleyenlerikonserleri coflkuyla gerçeklefltirdiler” denilen aç›klamadaayr›ca tutuklanan dernek üyelerinin hapishanelerdegördü¤ü bask›lara de¤inildi. Samsun ve ErzurumHapishaneleri’ndeki tutsaklara yönelik bask›lar›n, tecritinsonucu oldu¤u belirtilerek, Elbistan Hapishanesi’nde14 y›ld›r tutsak olan Güler Zere’nin Kanser hastal›¤›nayakalanmas›n›n da bu politikan›n sonucu oldu¤u vurguland›.Say›: 190MUHB‹RL‹K 33


Tar›mda IMF Program› YürürlükteF›nd›k, y›llard›rKaradeniz’dehalk›n enönemli geçimkaynaklar›ndanbiri oldu. Bu nedenle def›nd›k bir bak›ma Karadeniz ile an›-l›r olmufltur. Ancak AKP hükümetif›nd›k üreticisine büyük bir darbeindirdi. fiu anda y›ll›k 700 bin tonolan f›nd›k üretiminin 2012 y›l›nakadar y›ll›k 400 bin tona düflürülece¤iaç›kland›.Nedenine gelince; IMF’nin tar›malanlar›n›n s›n›rland›r›lmas›nave tar›m›n tasfiyesine yönelik politikalar›n›nuygulanmas› böylegerektiriyor çünkü.2001 y›l›nda IMF ile imzalanananlaflmada flöyle deniyordu: “Birlikleriözerk hale getirme, desteklemeal›mlar›n› ortadan kald›rmak,stok yaratan tar›m ürünlerindealanlar›n daralt›lmas›n› sa¤lamakve alternatif ürün projelerinin gelifltirilmesi...”‹mzalanan anlaflma hükümlerinegöre, f›nd›k da üretimi azalt›lacakürünlerden biriydi. Bu do¤rultudada, Dünya Bankas›'ndan 160 milyondolarl›k kredi al›nd›. Üreticiyef›nd›k a¤açlar›n›n sökülmesi içinteflvik(!) verildi. Bir zamanlar “tar›mülkesi” olmakla övünen ülke,flimdi, IMF talimat›yla tar›m alanlar›n›elden ç›kar›yor.Tar›m› gelifltirmek, desteklemekyerine tasfiyeye gidiliyor. Dünyaaçl›ktan k›r›l›rken, g›da ürünlerininfiyatlar› yükselirken ülkemizde tar›myok ediliyor. AKP, iflbirlikçili-¤inin bir sonucu olarak IMF program›n›hayata geçiriyor.Türkiye'de y›lda 700 bin hektarl›kalanda f›nd›k üretimi yap›l›yor.Tüketim, 100 bin ton civar›nda. ‹hracatise 220 bin ton. Halk›n ve ülkeninihtiyaçlar›na göre bir düzenlemeyap›lmad›¤› ve tek ölçü olarakkâr say›ld›¤› için, her y›l 300-400bin tonluk stok sorunu yaflan›yor.AKP hükümeti bu stoklar› de¤erlendirmek,ürünü ifllemek, tüketiminiart›rmak yerine bunu üreticiyekarfl› bir koz olarak kullanarak, aylarcaelindeki ürünü alm›yordu.Sonras›nda ise Fiskobirlik ve ToprakMahsulleri Ofisi (TMO) arac›l›¤›ylaen düflük fiyatla ürünü piyasadantopluyor ve ödemeleri de aylar sonrataksitle yap›yordu. Üretici, ürününümaliyetinin alt›nda bir fiyata satmamakiçin pazara ç›kar›yordu.Bu durum küçük üreticinin, tüccar›nsömürü ve insaf›na terkedilmesiydi.Yani üretici aç›s›ndan durum,“afla¤› tükürsen sakal, yukar›tükürsen b›y›k” haline gelmiflti.Uzun bir süredir devam eden bupolitika çerçevesinde, AKP hükümetigeçen hafta da “yeni f›nd›kstatejisi”ni aç›klad›. Fakat asl›ndaortada bir stratejiden çok,IMF’nin buyruklar›na göre hareketedip, f›nd›k üretimini tasfiyeçabalar› var.“S‹T Alanlar›n› Ya¤malatmayaca¤›z!”KESK’e ba¤l› Kültür ve Sanat Emekçileri Sendikas› 16 Temmuz’daAnkara Ulus’taki eski Say›fltay binas› önünde yapt›klar› eylemle hükümetitoplu sözleflmeye ça¤›rd›. Emekçiler “Yaflas›n Grevli Toplu Sözleflme,Kütüphanelerin ve Müzelerin Devrine Hay›r, S‹T Alanlar›n› Ya¤malatmayaca¤›z”önlükleri giyerek k›sa süre toplu sözleflmeyle ilgili bildiri da¤›-t›m› yapt›lar.Kültür Sanat-Sen Genel Baflkan› Yavuz Demirkaya eylemde okudu¤ubas›n aç›klamas›nda; “Gelece¤imizi masa bafl›nda yap›lan dan›fl›kl› görüflmelerlede¤il, taleplerimiz üzerinden yürütece¤imiz grevli ve toplusözleflmelimücadele ile belirlemek istiyoruz” sözlerine yer vererek grevli-toplusözleflmeli sendikal mücadeyi vermeye devam edeceklerini vurgulad›.Buna göre; ekim alanlar› azalt›-lacak, tasfiye edilecek, alternatifürün projeleri ad› alt›nda yeni ürünlerektirilecek. Art›k TMO ALIMYAPMAYACAK. (Özet bir karfl›-laflt›rma yap›ld›¤›nda aç›klanan bu‘strateji’nin maddelerinin 2001 y›-l›nda IMF’ye yap›lan taahhütlerinayn›s› oldu¤u görülür.)Dünyan›n en fazla f›nd›k üretilenbölgesi olan Karadeniz’de, 173bin hektar alandaki f›nd›¤›n sökülmesinikararlaflt›rd› AKP hükümeti.Sadece Ordu’da, 66 bin 940 hektarl›kalandaki f›nd›¤›n sökülece¤i,bundan 30 bin üreticinin ma¤durolaca¤› belirtiliyor.Giresun, Trabzon, Samsun,Sakarya, Zonguldak, Düzce’de debinlerce üretici ma¤dur edilecek.“F›nd›¤› tasfiye stratejisi” ilk sonucunuda verdi; AKP’nin bu karar›ylabirlikte, 4 TL’den al›m yapantüccarlar, fiyat› hemen 3.1 TL’yeindirdi. Ve kuflku yok ki, as›l fiyatdüflürmeler önümüzdeki y›ldan itibarenbafllayacak.IMF politikalar›n›n en büyükdarbesini yiyen küçük üreticilerdir.Tar›m›n tasfiyesi ile topraklar›n›kaybederek, flehirlere göçe zorlan›-yorlar. Y›llarca ürünleri ucuza al›nd›,destekleri kesildi ve tüccar›n insaf›naterkedildiler. Bir yanda f›nd›-¤› ucuza kapatmaya çal›flan Avrupaçikolata tekelleri, al›c›lar› ve di¤eryanda onlar›n Türkiye’deki iflbirlikçisiCüneyt Zapsu’nun bafl›n› çekti-¤i tüccarlar; yeni f›nd›k “stratejisi”esas olarak iflte bunlar›n ç›karlar›n›gözetmektedir. Daha tam bir deyiflle,AKP köylüye düflman, tekelcipatronlara ve tüccarlara dosttur.IMF ve AKP’nin tar›m politikalar›sonucunda f›nd›k üreticisi deaçl›¤a sürüklendi.F›nd›k üreticileri daha önce 100bin kifliyle AKP iktidar›n›n karfl›s›-na dikilmiflti. fiimdi de dikilebilir vedikilmelidir. Emperyalistler ve onlar›niflbirlikçilerine karfl› topra¤›n›,a¤ac›n› savunmak, art›k anti-emperyalistmücadelenin bir parças›d›r.34 TARIM 26 Temmuz 2009


Geçen hafta bir yandanGüler Zere’ye destek eylemleriyap›l›rken, devrimcitutsaklar sahiplenirkenöte yandan devrimcidüflman› Nur Birgen veAdli T›p teflhir edildi. Halk›nbirçok kesimi Adli T›phalk düflmanl›¤› yap›yor,çifte standart uyguluyor,adaletli ve etik de¤il siyasikararlar veriyor demesinera¤men ne Adli T›p için, neinsanlar› infaz etmekten adetazevk alan Nur Birgen içinAKP iktidar› taraf›ndan herhangibir giriflimde bulunulmad›, nede kanser hastas› Güler Zere tümtepkilere ra¤men serbest b›rak›lmad›.Haklar ›srarl›, kararl› mücadelesonucu kazan›l›r. Ki Yaflam hakk›da bu haklar aras›ndad›r. Yap›laneylemlerde bu kararl›l›¤›n ve ›srar›nvurgusu hakim.✵✵✵Halk Cephesi üyesi iki kifli, 18Temmuz’da ‹stanbul Yenibosna’dakiAdli T›p Kurumu önünde yapt›klar›eylemle Güler Zere’nin serbestb›rak›lmas›n› isteyip Adli T›p Kurumunuprotesto ettiler. Halk Cephesiüyeleri Mehmet Güvel ve MüslümGönül Adli T›p Kur umu’nun kap›s›nakendilerini zincirleyerekverdikleri raporla Güler Zere’ninölüm ferman›n› imzalayan AdliT›p kurumu 3. ihtisas idaresinetepki gösterdiler.“Hapishanelerde Tecrit Öldürüyor/KanserHastas› Güler Zere SerbestB›rak›ls›n” pankart› açan HalkCepheliler, Güler Zere hakk›ndaAdl› T›p Kurumu3. ‹htisas Dairesi’ninverdi¤i, “Hapishanedekalabilir”raporunun, GülerZere için adetabir ölüm raporu oldu¤unadair bir konuflmayap›ld›. AdliT›p önünde bekleyenkalabal›¤aAdli T›p’› teflhirTAKS‹M‹STANBUL ADL‹ TIP ÖNÜ“Güler Zere’yiÖldürtmeyece¤iz”eden konuflmalar yapan Halk Cephelilergözalt›na al›nd›. “Güler ZereSerbest B›rak›ls›n” slogan›n› ataneylemcilere biber gaz› s›k›ld›. KültürSanat Yaflam›nda Tav›r dergisimuhabiri Dilan Balc›’ya da sald›ranpolis foto¤raf makinas›n› almak istedi.✵✵✵20 Temmuz günü Devrimci AleviKomitesi ve Halk Cephesi ‹stanbulTaksim Tramvay Dura¤›’ndaardarda eylem yaparak Adli T›p’›nverdi¤i raporla Güler Zere’yi ölümemahkum etmesini protesto ettiler.“Adli T›p Güler Zere’yi ÖlümeMahkum Etti, Güler Zere’in Katledilmesine‹zin Vermeyece¤iz” pankart›açan Devrimci Alevi Komitesiad›na ‹skender Göçmen bir aç›klamayapt›. Göçmen aç›klamas›nda;“Bizler Pir Sultanlar’›n gelene¤indengeliyoruz. Bu gelenekte boyune¤mek yoktur. Zalimin yasalar›nada, zulmüne de biat etmek yoktur.Direneceksin Güler Zere” dedi.Ard›ndan Halk Cephelilereylem yapt›. “HapishanelerdeTecrit Öldürüyor,Kanser Hastas› Güler ZereSerbest B›rak›ls›n” yazanbir pankart açan Halk CephelilerGüler Zere’nin resimlerinitafl›d›lar. Devletinkendi ç›kard›¤› yasalara dahiuymad›¤› vurgulanan eylemdeAdli T›p’›n karar›n›nhukuki olmad›¤› vurguland›.“Güler Zere’ye Özgürlük”sloganlar›n›n at›ld›¤›eylemde Taksim’de GülerZere’yi anlatan bildiriler da-¤›t›ld›.✵✵✵‹stanbul Adli T›p Kurumu'nunkanser hastas› Güler Zere'nin "tutuklulukkoflullar›nda kalabilir" raporunakarfl› Adana/ Balcal› Hastanesiönünde 18 Temmuz’da AdliT›p protesto edildi. "Güler ZereGün Gün Ölüme Gidiyor, Yaflamas›‹çin Senin de Yapabilece¤in Bir fieyvar! Güler Zere'ye Özgürlük-TA-YAD'l› Aileler" ve "Albaylara TahliyeGülerlere Ölüm Karar› Adalet‹stiyoruz- TAYAD'l› Aileler" pankart›n›naç›ld›¤› aç›klamada NurBirgen ve Adli T›p’›n tamamen siyasibir kararla Güler Zere’yi tahliyeetmediklerine de¤inildi. EylemeÖDP, E¤itim-Sen Adana fiube Baflkan›ile SES Adana fiube Baflkan›kat›ld›.Adana’da aralar›nda TAYAD’ l›Aileler’in de bulundu¤u demokratik kurumlar biraraya gelerekGüler Zere ve hasta tutsaklar içintahliye ça¤r›s›ndabulunuldu. 22Temmuz’da ‹HDbinas› önündeyap›lan eylemde“‹stanbul AdliT›p Kurumu ÖlümeMahkum Etti.Cumhurbaflkan›ve Adalet Bakan›Seyrediyor!”pankart› aç›ld›.Güler Zere’ninGüler Zere’yeÖzgürlük!GÜLER ZERESay›: 19035


KÜÇÜKARMUTLUfi‹fiL‹ ETFALGÜLSUYU‹stanbul’da Güler Zere ‹çin PankartlarKanser hastas› olan ve doktor raporlar›nara¤men tahliye edilmeyipkatledilmek istenen Güler Zere'nintahliye edilmesi talebiyle ‹stanbul’dabirçok yere pankartlar as›ld›.13 Temmuz’da Alibeyköy’ünKaradolap ve Akflemsettin mahallelerinepankartlar as›ld›. Halk Cephesiimzal› pankartlarda “HapishanelerdeTecrit Öldürüyor! Kanser Hastas›Güler Zere Serbest B›rak›ls›n”talebi yer ald›. 17 Temmuz günü ise,Eyüp yolu üzerine 1,5x5m ebat›ndapankartla da Halk Cepheliler, GülerZere serbest b›rak›l›ncaya kadar çal›flmalar›nadevam edeceklerini belirttiler.Gazi Mahallesi'nde 17 Temmuzgünü Güler Zere ile ilgili pankartlaras›ld›. Kanser hastas› Güler Zere’ninserbest b›rak›lmas› talebinin bulundu¤upankartlar 6 ayr› bölgeye as›ld›.18 Temmuz günü, Sar›gazi DemokrasiCaddesi’ne “Güler ZereSerbest B›rak›ls›n” afiflleri ve “HapishanelerdeTecrit Öldürüyor! KanserHastas› Güler Zere Serbest B›rak›ls›n”Halk Cephesi imzal› bir pankartas›ld›.Adli T›p 3. ‹htisas Dairesi’nin,Güler Zere hakk›nda verdi¤i “hastaneflartlar›nda yat›r›larak infaz›na devamedilmesinin uygun oldu¤u” karar›, 18Temmuz’da Okmeydan›’ndaki iflyerlerinincamlar› Güler Zere’ninafiflleri as›larak protesto edildi.Kanser hastas› olan devrimci tutsakGüler Zere'nin tahliye edilmesiiçin yap›lan kampanya Küçükarmutlu'dada sürüyor. Mahalle giriflineve mahalle içine as›lan pankart veafifller Güler Zere içindi.Halk Cepheliler, 18 Temmuz günüfiiflli Etfal Hastanesi girifline veYTÜ Geçidi’ne “HapishanelerdeTecrit Öldürüyor. Kanser Hastas›Güler Zere Serbest B›rak›ls›n” pankart›n›asarak Güler Zere’ye sahipç›kmaya devam ediyorlar. fiiflli Etfal’deas›lan pankart uzun süre as›l›kal›rken pankart› izleyenlere GülerZere hakk›nda bilgi verildi.Güler Zere’ye özgürlük kampanyas›Esenyurt’ta afifl, pankart veimza toplanmas› gibi çal›flmalarlasürdürülüyor. 20 ve 21 Temmuzgünleri, Esenyurt’un Fevzi ÇakmakCaddesi’nde, Yeflilkent ve Talat Paflamahallelerinde pankartlar ast› veafifllemeler yapt›.21 Temmuz günü Gülsuyu HeykelDura¤›’na Güler Zere’nin serbestb›rak›lmas› için pankart as›ld›foto¤raflar›n›n yan› s›ra “Güler Zere’yeÖzgürlük, Erol Zavar’a Özgürlük,Adli T›p m› Siyasi T›p m›”dövizleri tafl›nd›. 16 Temmuz günüBaraj yolu üzerinde as›lan pankartla,17 Temmuz günü ise Denizli Mahallesi,Ziyapafla Bulvar›’na, AtatürkCaddesi’ne, U¤ur Mumcu Meydan›’ndaafifllerle destek ça¤r›s› yap›ld›.Yurt Mahallesi’nde bulunan ‹boOsman Caddesi üzerinde, Denizli,Yefliloba, PTT Evleri, fiakirpafla mahallelerindeafifller as›ld›, bildirilerda¤›t›ld›.✵✵✵TAYAD’l›lar Ankar a YükselCaddesi’nde bir eylem gerçeklefltirdi.18 Temmuz günü yap›lan eylemdeSemiha Eyilik Adli T›p’› teflhireden konuflmalar yapt›. EylemeDHG, DGP, EHP Gençli¤i, ÖEP,SGD, Kurtulufl Yolunda Dev-Genç,TÜM-‹GD, YGD de kat›ld›.✵✵✵Dersim’de Güler Zere'ye Özgürlüktalebi devam ediyor. Haftaboyunca Dersim Çarfl› Merkezi'nde,iflhanlar›na, kafelere ve çay bahçelerineGüler Zere için afifller yap›ld›.Ali Baba, Esentepe, Yeni Mahallelerdeimzalar toplan›larak bildirilerda¤›t›ld›. 21 Temmuz günü akflamsaatlerinde Munzur k›y›s›ndabulunan Mavi Köprü’ye pankartas›ld›. Dersim’de yap›lan eylemlerleGüler Zere’ye destek art›yor.✵✵✵Malatya’da 16 Temmuz günüEmeksiz, K›flla, ‹stasyon ve ‹nönücaddelerinde afifllemeler yap›ld›.20 Temmuz günü ö¤le saatlerindeCemalgürsel Mahallesi’ne; üzerindeGüler Zere’nin resminin oldu¤u“Tecrit Öldürüyor Güler Zere TahliyeEdilsin” yazan Halk Cephesi imzal›bir pankart as›ld›.✵✵✵‹skenderun Haklar Derne¤i çal›flanlar›20 Temmuz günü Boyac›-lar Çarfl›s› Park›’nda Güler Zere’ninAdli T›p’la ilgili raporunu halka vebas›na anlatt›. Eylemde Adli T›p’›n,t›p bilimini çarp›tt›¤› ve hapishane-Onu ZulmünElinden Alal›m!36 GÜLER ZERE 26 Temmuz 2009


lerde tedavisi mümkün olmayanhastalara ve Wernike Korsakof hastalar›nahapishanede kalabilir raporuverdi¤i; di¤er taraftan Ergenekontutuklar›n›n Susurlukçu ‹brahim fiahingibi 1000 operasyona kat›lanlarahapishanede yatma koflulu yokturraporu verdi¤i; ald›¤› siyasi kararlarlahiçbir güvenilirli¤i olmad›¤›vurguland›. Eyleme DTP ve ‹HDtemsilci düzeyinde destek verdi.✵✵✵‹zmir’de Güler Zere için eylemlerdevam ediyor. 17 Temmuz günü‹zmir Kemeralt› Girifli’nde HalkCephesi bir bas›n aç›klamas› yapt›.Eylemde Grup Gün›fl›¤› “ÖzgürTutsak” marfl›n› seslendirdi.Ayr›ca P›narbafl›, Alt›nda¤, Yurto¤lu,K›r›klar Yolu, Sarn›ç, Kuruçeflme,Buca, Çevik Bir Mahalle veSemtlerinde yap›lan afifllemelerlede kampanya çal›flmalar› sürdü. ‹zmir'inDo¤ançay Mahallesinde HalkCepheliler 17 Temmuz’da KöyMeydan›’na pankart as›ld›. HalkCephesi üyeleri, 19 Temmuz günüKarfl›yaka Çarfl› içinde Güler Zere’ninserbest b›rak›lmas›n› isteyenbildiriler da¤›tarak duyarl›l›k ça¤r›-s› yapt›.ANKARA✵✵✵15 Temmuz günü Mersin'de GülerZere'ye Özgürlük afifllemeleriyap›ld›. Halkkent, Güneykent veSerinevler Mahalleleri'nde "Kanserhastas› Güler Zere' nin tahliye edilmesiniistiyorum. Ça¤r›ma sendekat›l" ifadelerinin yer ald›¤› afifllemelerhalk taraf›ndan ilgi gördü. 16Temmuz’da Demirtafl Mahallesi'ndeafifl asarken gözalt›na al›nanSezgin Büyüktatl› ve Hüseyin Güler,Yumuktepe Karakolu’na götürülerekhiçbir ifllem yap›lmadankeyfi bir flekilde 2 saat karakoldatutuldular. 17 Temmuz’da TA-YAD’l› Aileler’den Melek GüçlüSancak SUN TV ile röportaj yapt›.18 Temmuz’da Mersin Merkez veHastane ve ‹stiklal Caddesi'nde1500 bildiri da¤›t›ld›.✵✵✵Antalya Halk Cephesi 17 Temmuz’daK›fllahan Meydan›'ndayd›-lar. 1000 bildiri da¤›t›l›rken 18Temmuz günü de Mevlana Kavfla-¤›ndan, Varsak mahallesine kadarbilbordlara afiflleme yap›ld›. 18Temmuz günü Adli T›p Kurumu’nunGüler Zere için “hapishanedetedavisi yap›labilir” fleklindeverdi¤i raporu protesto etmek içinbir eylem yapt›. K›fllahan Meydan›’ndayap›lan eyleme SosyalistParti ve ÇHD’de destek verdi. AyfleAlkurt taraf›ndan yap›lan aç›klamada“Devrimci oldu¤u için tahliyeedilmeyip ölüme sürüklenen GülerZere’ye sahip ç›k›yoruz vehalk düflmanlar›na öldürtmeyece-¤iz” dedi.Antalya’n›n Gebizli, Sinan mahallelerindede afifller as›larak GülerZere sahiplenilmeye devam edildi.✵✵✵Hatay’da TAYAD’l› Aileler 20Temmuz günü Antakya Ulus Meydan›’ndaGüler Zere’ye Özgürlüktalebi ile ilgili bir eylem yapt›.“Kanser Hastas› Güler Zere’ye Özgürlük”pankart› açan TAYAD’l›larad›na Seval Arac› yapt›¤› aç›klamada“Af de¤il Adalet istiyoruz”sözlerine yer verdi.✵✵✵Elaz›¤ Halk Cephesi 15Temmuz günü Hozat garaj›ndaGüler Zere'nin serbest b›rak›lmas›için bir bas›n aç›klamas›yapt›. Elbistan E Tipi Hapishanesi’ndebulunan Gülay Efendio¤lu'nunGüler Zere için yazd›¤›mektup okundu. 14 Temmuzgünü ise Halk Cepheliler fiehit ‹lhanlarCaddesi ve Feyzi ÇakmakKanal üstünde “Devrimci TutsakGüler Zere 14 Y›ld›r Tutuklu KanserHastas›, Güler Zere' nin TahliyeEdilmesini ‹stiyorum Ça¤r›ma SendeKat›l” afifllerini ast›lar. Ayr›caTecrit ve Güler Zere ile ilgili birdosya haz›rlayan Elaz›¤ Halk Cephesidosyay› bas›na ve sendikalarada¤›tt›.✵✵✵ÇHD Bursa fiubesi 15 Temmuzgünü Bursa Baro Evi’nde, GülerZere’nin serbest b›rak›lmas› talebiyleilgili bir bas›n toplant›s› düzenledi.ÇHD Bursa fiubesi ad›naAv. Asl› Evke Yetkin’in yapt›¤›aç›klamada; “‹ktidar› ve Yarg›y› göreveça¤›r›yoruz. Güler ZERE bafltaolmak üzere, a¤›r sa¤l›k sorunlar›bulunan tüm tutuklu ve hükümlüleraç›k yasa hükümleri dikkate al›narakderhal serbest b›rak›lmal›d›r.”denildi. Toplant›ya, BAT‹S/BA-M‹S, EMEP, ÖDP, SDP, BDSP,TKP, KESK’de temsilci düzeydedestek verdi.18 Temmuz günü Bursa’da,AKP Gemlik ‹lçe binas› önündeTAYAD’l› Aileler eylem yapt›.“Tecrit öldürüyor Kanser hastas›Güler Zere Tahliye Edilsin! TA-YAD’l› Aileler” pankart›n›n aç›ld›¤›eylemde “Hücrelerde yaln›zlaflt›r›-l›p, hasta yata¤›nda ölüme terk edilenlerbiziz. Bundan dolay› da adaletiste¤imiz bütün halk›m›z içindir”denildi. Pazar Caddesi boyunca GülerZere’nin tahliye edilmesini istiyorum,ça¤r›ma sende kat›l bildirilerininda¤›t›lmas›yla eylem sona erdi.✵✵✵Trakya Kültür Merkezi 16Temmuz günü Güler Zere’ye sahipç›kma gereklili¤ini vurgulayan biryaz›l› aç›klama yapt›.ADANAGüler Zere’yeÖzgürlük!GÜLER ZERESay›: 19037


Yurtd›fl›nda Güler Zere’yeDestek SürüyorGüler Zere’ye Özgürlük kampanyas›yurtd›fl›nda tüm h›z›yla sürüyor.Her hafta yap›lan eylemlerdeGüler Zere anlat›l›yor, destek ça¤r›lar›yap›l›yor.Hollanda Özgürlük Komitesi16 Temmuz günü Güler Zere’nintahliye edilmesi için imza toplad›.Hollanda’n›n Rotterdam kent merkezindekibüyük çarfl›n›n de¤ifliknoktalar›nda kanser hastas› olanGüler Zere’nin tutsakl›k koflullar›ndatedavi edilmesinin mümkün olmad›¤›,verilen raporlara ra¤menhalen tecrit koflullar›nda tutuldu¤u,bunun için insan›m diyen herkesinyapabilece¤i bir fleyler oldu¤u anlat›ld›.Özgürlük Komitesi taraf›ndan18 Temmuz günü Fransa’n›n baflkentiParis’in Belleville, Bastille,Gare Du Nord, Gare De l’Est,Strasbourg Saint Denis, BonneNovel, Sentier, Chatlet Les Halles,Opera-Place Vandome veSacre Coeur semtlerinde Güler Zere’yeözgürlük isteyen 40.000 adetkufllama yap›ld›. 19 Temmuz’da daParis’in Roissy En Brie banliyösünündört mahallesinde kufllamayayap›lmaya devam edildi. Ayr›caPontault-Combault- Emerainvilleflehirlerinin pazarlar›nda da toplam1000 adet da¤›t›laraka Zere’nin özgürlü¤ünekavufluncaya ve tedaviedilinceye kadar her haftasonu eylemlerinedevam edece¤ini duyurdu.Belçika Özgürlük Komitesi taraf›ndan17 Temmuz günü Brüksel’inBorsa Binas› önünde GülerZere’nin serbest b›rak›lmas› içinstand kurularak, imza topland›. K›-z›l Yard›m (Secours Rouge)’›n danda bir grup eyleme kat›larak destekverdi. Belçika’da faaliyet yürütenParti Communiste isimli örgütünyay›n organ› olan “Le DrapeauRouge”da, Güler Zere’nin durumuhakk›nda “Hapishanede ölmek,Türkiye’de ölmek” bafll›kl› bir haberyay›nlad›.Avusturya Yefliller Partisi milletvekilive Avusturya ParlamentosuYefliller Grubu Baflkan› AlevKorun, Güler Zere’nin durumu ileilgili, Türkiye Büyükelçisi SelimYenel’e hitaben soru mektubu gönderdi.Mektupta 2008 y›l›nda 39tutsa¤›n bu sebepten dolay› -a¤›rhastal›klar›na ra¤men tahliye edilmedi¤iiçin- hayat›n› kaybetti¤ivurgulanarak Zere’nin neden tahliyeedilmedi¤ini sordu.BRÜKSELEmekli Sen:“Hakk›m›z› ‹stiyoruz”‹stanbul’da Emekli-Sen üyeleriAKP’nin yapt›¤› 11 TL’lik zamm› protestoetmek için bir eylem gerçeklefltirdiler.Sütlüce’de toplanan yaklafl›k yüz emekli“Hakk›m›z› ‹stiyoruz” pankart›n› açarakAKP il binas›na yürüdüler. “Maafl Kuyru¤undaÖlmek ‹stemiyoruz, ‹laç Kuyru-¤unda Ölmek ‹stemiyoruz, Banka ÖnlerindeÖlmek ‹stemiyoruz” yaz›l› kefenlerleyürüyen emekliler AKP’ye 50 metrekala polislerce durduruldular. Polis barikat›n›nönünde bir aç›klama yapanemekliler, üniversitelerde okuyan çocuklar›n›nharçlar›na yüzde 100 zam yap›l›rken,kendi maafllar›na yüzde 1.83 zamyap›lmas›n›n adaletsizli¤in oldu¤unu,söylediler.Güler Zere’yedesteklerini belirtenEmekli-Sen’lileraç›klaman›n sonundaAKP’ye ça¤r›yap›larak toplusözleflme masas›naoturmas› istendi.Kent A.fi.’deDirenifl Sürüyor30 Nisan’da iflten at›lan 276Kent Afi iflçisi 80 gündür KentAfi’de çal›flmakta olanlara “‹stifaet” bask›s›na ra¤men sürüyor.‹flçileri iflten atan ‹zmirKarfl›yaka Belediye Baflkan›Cevat Durak’›n “S›n›rlar›m›zküçüldü, iflçi fazlal›¤› do¤du”gibi bahanelerinin bir kez dahagerçek d›fl› oldu¤u ortaya ç›kt›.Kent Afi direnifli ile ilgiligeçti¤imiz günlerde 56 kurumunbir araya geldi¤i toplant›-da al›nan kararla kurulan “KentAfi Komisyonu” da çal›flmalar›nabafllad›. Öte yandan hertürlü olumsuz koflula ra¤men,flantiye önünde kurduklar› çad›rlardadirenifl yapan iflçiler,son olarak Foça Belediyesi ileBayrakl› Belediyesi’nin düzenlemifloldu¤u panel ve festivalgibi organizasyonlara kat›larakseslerini duyurmaya çal›fl›yor.HIDIR ATEfi’‹ KAYBETT‹K1978 y›l›ndan beri Nurtepe’deoturan H›d›r Atefl aram›zdanayr›ld›. 1950 Erzurum H›n›sdo¤umlu olan H›d›r amca Nurtepe’degecekondu direnifllerindedevrimcilerle beraber yeralm›fl bir devrimcidostuydu. Gecekondu mahallesinioluflturulmas›nda eme¤i olan H›d›r Amca11 Temmuz günü hayat›n› kaybedenH›d›r Amca’n›n cenaze yeme¤i NurtepeHaklar Derne¤i’nde; yedi yeme¤i iseHüseyin Aksoy Park›’nda verildi.Ailesi ve sevenlerine baflsa¤l›¤› diliyoruz.Okmeydan› Halk Kitapl›¤›’ndaSünnet Yeme¤i‹stanbul Okmeydan› Halk Kitapl›¤›etraf›ndaki yoksul ailelerin çocuklar›n›sünnet ettiren Halk Cephesi, dayan›flman›nifadesi olarak kitapl›kta bir yemekdüzenledi. fiölenin yap›laca¤›n›duyan çocuklar bir gün öncesinden haz›rl›klar›n›yapmaya bafllad›lar. Türkülerinsöylenip halaylar›n çekildi¤i yeme¤e65 kifli kat›ld›.Onu ZulmünElinden Alal›m!38 GÜLER ZERE 26 Temmuz 2009


MERHAMET YA DA ADALET‹K‹ FARKLI TERC‹HT‹RMerhamet ya da adalet istemek,iki farkl› cepheden bakman›n ürünüdür.Burada akla belki hemen ikicephe derken devrim ve karfl›-devrimcephesinden sözetti¤imiz gelecektir.Ama hay›r, sözünü etti¤imizayr›m onun ayr›m› de¤ildir. Sadecedevrimciler de¤il, düzende yer alandaadalet isteyebilir ve istemelidir.Buradaki ayr›m, hakl›l›k ve meflrulukbilinciyle davranmakla, düzenes›¤›nma tavr› aras›ndaki ayr›md›r.Adalet, hakl› ve meflru olman›nbilincine, güvenine sahip olanlar›ntalebi, merhamet ise, hakl›l›¤a vemeflrulu¤a inanc›n› kaybetmifl, düzeninvicdan›na, insaf›na s›¤›nm›flolanlar›n talebidir.Güler Zere’nin durumunu çokk›saca özetleyelim: Kanser hastas›devrimci tutsak Güler Zere için“hapishane koflullar›nda tedavisininyap›lmas› mümkün de¤ildir”diyen raporlar var. 5275 Say›l› Cezave Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz›Hakk›ndaki Kanun, bu durumdakitutsaklar›n infaz›n›n ertelenip tahliyeedilmesini emreder. Buna ra¤menGüler Zere tahliye edilmiyor.Tedavisi engellenerek ölüme mahkumediliyor. Ortada tam bir hukuksuzlukvar.Bu noktada, zulme, iflkenceyekarfl› ç›kan, kendini demokrat olarakgören herkesin bu hukuksuzlukkarfl›s›nda hukuk istemesi, mevcutçifte standart karfl›s›nda adalet istemesi,zalimane politika ve kararlarkarfl›s›nda insanca yaflam talebindebulunmas›, en hakl›, enmeflru taleptir. Bunun için bu düzenekarfl› mücadele ediyor olmak,gerekmiyor, bunun içindevrimci olmak gerekmiyor. Demokratolmak, insan olman›nonuruna ve bilincine sahip olmakyeterlidir.Devletin çifte standart›, kendiyasalar›na dahi uymayan hukuksuzlu¤ubu kadar aleniyken “hukukve adalet” istemeyip “merhamet”dilemek ise, tüm bunlar›n inkar›d›r.Hak talep edemeyen, insancayaflam talebini ortaya koyacakinsanl›k onuru ve haklar› bilincindenyoksun, meflruluk bilincindenuzak bir tutumdur.Merhamet dileyen tav›r, esas olaraksömürücü egemen s›n›fa her fleyiyletabi ve teslim olmufl, hakl›l›k,meflruluk gibi kavramlar› literatüründensilmifl, kendine, halka hiçbirgüveni kalmam›fl, tüm varoluflunuegemen s›n›flar›n insaf›na, icazetines›¤›nmakta bulanlar›n tavr›d›r.Evet, Merhamet De¤ilADALET ‹stiyoruz!..Taraf Gazetesi, bu tarif etti¤imizkesimin en tipik temsilcilerinden birisidir.O, iflkencecilere karfl› ç›k›-yor gözükürken de, darbecilere karfl›ç›k›yor gözükürken de bunu, s›rt›n›hep bir yere dayayarak yapabilir.S›rt›n› dayad›¤› yer Avrupa emperyalizmidir,oligarflinin çeflitli kesimleridir.Arkas›nda onlar›n olmad›¤›konularda ve zamanlarda, sesiniç›karmaz.Onlar›, merhamet dilencili¤ikarfl›s›nda adalet talebini öne ç›karmam›ziflte bu yüzden rahats›z etmifltir.Hakl›l›k, meflruluk, kendinegüven temelindeki adalet talebi, onlar›nacizli¤ini zavall›l›¤›n›, iflbirlikçili¤ini,icazetcili¤ini ortaya sermektedir.Onlar›n demokratl›klar›-O, iflkencecilere karfl› ç›k›yorgözükürken de, darbecilere karfl›ç›k›yor gözükürken de bunu,s›rt›n› hep bir yere dayayarakyapabilir. S›rt›n› dayad›¤› yerAvrupa emperyalizmidir, oligarflininçeflitli kesimleridir. Arkas›ndaonlar›n olmad›¤› konularda vezamanlarda, sesini ç›karmaz.n›n koflu¤unu göstermektedir. Rahats›zl›klar›,“adalet” talebine karfl›sald›rgan bir üslup benimsemeleri,bundand›r.Taraf yazarlar›nda Melih Alt›-nok, 17 Temmuz günkü “Merhametsizdevrim” bafll›kl› yaz›s›ndaadalet talebine karfl› ç›k›p, bize“merhamet dilencili¤i” öneriyor.Bunu da burjuvaziden al›nm›fl devrimcileredüflman bir üslupla yap›-yor. Devrimcilere düflmanl›¤›n›nözel bir nedeni var m› bilmiyoruz,ama köfle sahibi oldu¤u yer, bununiçin yeter bir neden zaten. MelihAlt›nok, k›sa süre öncesine kadarBirgün yazar›yd›. ‹lerici bir gazetedenburjuvazinin, Avrupac›lar›ngazetesine nas›l geçti, bilmiyoruz,ama flunu kesin olarak biliyoruz ki,burjuvazi, o köfleleri, babas›n›nhayr›na vermiyor; o köflelerin diyeti,burjuvaziye flu veya bu biçimdehizmet etmektir. Alt›nok, o köfleyihaketmenin en k›sa ve kesin yolunuerken bulmufl: Devrimcilere hakaret,sald›r›... Burjuvazinin gözünegirmek için bundan iyi yol yoktur.Sonra, Tercüman, Türkiye gibigerici faflist gazetelerin ve bütün iktidarlar›ny›llard›r devrimcilere karfl›kulland›¤› demagojileri tekrarlay›p,“Devrimcilerin derdi Güler’ikurtarmak de¤il” diye yaz›nca, Alt›nok’abir de k›rm›z› kurdele takarlar.Bunu k›saca not düfltükten sonra,yazar›n merhamet dilencili¤itavsiyesine bakal›m tekrar.“Adalet” talebimiz için:“Politik olarak gerçekten decazip bir söylem. Ama ya istedi-¤iniz adaleti, yasaya uygunprosedürleri gerekçe gösterereka¤›rdan al›rlarsa...” diyor. Neyapmak gerekir o zaman. Merhametmi dilenmeli? Aman fluyasal prosedürleri a¤›rdan almay›ndiye a¤lay›p, yalvar›pyakarmal› m›? Demokratl›k buSay›: 190ADALET 39


mu? Ayd›n olmak bu mu? Hak böylemi istenir?Hay›r, AKP iktidar› “a¤›rdan”alm›yor, tecrit politikas›n› sürdürüyor.Tecrite karfl› ç›km›yorsan, Güler’inyaflam›n› ve tecrit alt›ndakiyüzlerce Güler’in yaflam hakk›n› savunmuflolmazs›n. Alt›nok, GülerZere meselesini kiflisel ve münferitbir sorun gibi ele alarak zaten, bafltangerçe¤in d›fl›na düflüyor.Adalet Demokratik BirTaleptir Ve ÜlkemizdeBedel Ödemeyi GözeAlmadan Demokrat DaOlunamaz!Bugün hiç kimse, adalet mekanizmas›n›nbafl›nda bulunanlar dahiadalettin varl›¤›ndan bahsedemiyor.Tam aksine; adaletin siyasi iktidarlar›narac› haline geldi¤inden, adaletinvicdan ile cüzdan aras›na s›k›flt›¤›ndanyak›n›yorlar.Adalet istemek demokratik taleptir,bu mücadeleye herkes kendianlay›fl›yla kat›l›r. Demokratik mücadelede zaten böyle flekillenir.Ekonomik, demokratik bir hakk›devrimciler baflka türlü talep eder,reformistler, liberaller, sosyal demokratlar,ayd›nlar baflka biçimdeifade eder. Güler Zere’nin tedavisiiçin yap›lmas› gerekenleri talep etmektede farkl› biçimler, farkl› söylemlerolabilir.Fakat Taraf’›n derdi bu de¤il.Taraf bu nesnel durumu da kabul etmiyor.Taraf diyor ki herkes bizimgibi egemenlere s›¤›ns›n. Herkesbizim gibi merhamet dilensin!Melih Alt›nok’un düflmanl›k kusanher kelimesine cevap verecekde¤iliz. Alt›nok, oligarfli içi iktidarsavafl›nda Avrupa emperyalistlerine,iflbirlikçi AKP’ye yaslanarakdemokrat kesilen Ahmet Altanlar’›n,Yasemin Çongarlar’›n iyi birö¤rencisi olarak devrimcilerin düflünceleriniçarp›tmay› da ö¤renmiflhemen. Küçük akl›yla “‘sübjektifkoflullar’ oluflsun diye devrime kadarinsanlar›n birer birer tükenmesineses ç›kartmayal›m m›” diyesaçmal›yor.‹nsanlar›n birer birer ölmemesiiçin hangi sesi ç›kartt›n bugüne kadarAlt›nok? Ö¤retmenlerin, Taraf’takifleflerin hangi sesi ç›kartt›?‹nsanlar› birer birer öldüren kim?Kim diyor sana ses ç›kartma diye?Buyur, cesaretin varsa ba¤›r, hayk›r!Ama AKP’nin tecrit zulmünügörmezden gelip, sonra bir kifli içinmerhamet dilenmeyi “ses ç›kartmak”san›yorsan yan›l›yorsun. Sendizlerinin üstünde sürünüyorsun.Belki vicdan›n›n sesini bast›rmak,köflene verdi¤in “solaç›k” ad›nauygun olsun diye biraz “solculuk”yapmak istiyorsun ama onu da ifltesesini ç›kararak de¤il, merhamet dilenerekyapabiliyorsun ancak. Merhametdilenmek, sesini ç›kartmakde¤il, sesini ç›kartamay›p yalvarmakt›r.Merhamet dileyen tav›r, esas olarak sömürücüegemen s›n›fa her fleyiyle tabi ve teslim olmufl,hakl›l›k, meflruluk gibi kavramlar› literatüründensilmifl, kendine, halka hiçbir güveni kalmam›fl,tüm varoluflunu egemen s›n›flar›n insaf›na, icazetines›¤›nmakta bulanlar›n tavr›d›r... T›pk›AB’ci Taraf yazar› Melih Alt›nok’un tavr› gibi...Güler Zereler AB’cilerinUmurunda De¤ildir“Devrimcilerin derdi Güler de-¤il” diye yazan aymazl›k ve haddinibilmezlik, önce nerede oldu¤unabakmal›. AB’cilerin mi derdi Gülerler?Hücrelerde tecrit zulmü alt›ndakilerinbirer birer ölmesi, Taraf’›n,AB’nin, ne kadar derdi?Taraf’›n yazarlar›, hapishanelerde122 Güler Zere ölürken neredeydiler?Kimi zulümden korkmufltu,kimi Avrupa Birli¤i, F Tiplerinidestekledi¤i için konuyu gündemindentamamen ç›kartm›flt›. Melih Alt›nok’unve ayn› sayfalar› paylaflt›¤›Altanlar’›n, Çongarlar’›n 122 GülerZere için yazd›¤› 122 kelimevar m› acaba?AB’cili¤in, bafl›n› çeken AhmetAltan, Avrupa Birli¤i’nin deste¤i veteflvikiyle aç›lan F Tipi hapishanelerinve “hücre-tecrit” statüsününsavunucusu olmufllard›. 19-22 Aral›kkatliam›na tek elefltirileri AB gibi,fliddetin “afl›r› dozajda” kullan›lm›flolmas›yd›. Güler Zere ve onlarcaa¤›r hasta, iflte bu katliamlar›n,iflte bu tecritin sonucudur. AB’ciler,Güler için bir fley (merhamet veyaadalet) istemeden önce, ondan vetüm tutsaklardan tecrit zulmündekisorumluluklar›ndan dolay› özür dilemelidirler.AB’ciler, AKP’ciler, ve tüm düzengüçleri, Gülerler’i, oligarfli içiçat›flmada kullan›lacak bir malzemeolark görürler. Mesela, HakimlerSavc›lar Yüksek Kurulu’yla çeliflkiç›kt›¤›nda, bir anda 19 Aral›k’› veErtosun’un suçlar›n› hat›rlamalar›-n›n nedeni iflte budur. Adli T›p veyaherhangi baflka bir konudaki muhalefetleride çifte standartl›, hesapl›-d›r. Kiflisel düzeyde bu tavr› gerçektenbir duyarl›l›k olarak ortaya koyanç›kmaz m›? Ç›kabilir elbette.Ama bu Taraf gibilerinin niteli¤iniifllevini de¤ifltirmez. Taraf’›n GülerZere’yi manflet yapmas› da de¤ifltirmezbu niteli¤i.Bir, manfletin kendisi Güler Zeread›na, Güler Zere’nin kabul etmeyece¤ibir düflünceyi formüle etmektedir,bu nedenle yanl›flt›r.AB’ci ayd›n›n kendini be¤enmiflli-¤ini, dayatmac›l›¤›n› ifade eder.‹kincisi, Alt›nok’a göre, me¤er GülerZere onlar›n manfletiyle gündemegelmiflmifl! Sen kimden duydun?Siz kimden duydunuz? Çokmu ilgileniyordunuz tutsaklarla?Taraf, hapishanelerde 9 y›ld›r sürendirnenifli, halen sürmekte olan tecriti,10 Saatlik Sohbet Hakk›’n›n gasb›n›ne kadar haber yapm›fl acaba?Küçük burjuva ayd›n›, kendisinihep dünyan›n merkezi görür ya. Onlar›nki de öyle.40 ADALET 26 Temmuz 2009


Alt›nok bir de ukalal›k yap›p,“devirmek’ istedi¤iniz düzenden niçinadalet talep ediyorsunuz... Sizdenmerhametini bile esirgeyen ‘zalim’size karfl› niçin adil davrans›n?”diye sorarak akl› s›ra devrimcilerikendileriyle çelifltirecek; hemukala, hem cahil. Hem kekeme hemgeveze. Melih Alt›nok hiç merak etmesin,devrimciler bu düzenden neyinistenip neyin istenmiyece¤iniçok iyi bilirler. Gazete köflesindenahkam kesece¤ine devrimcilerinadalet nedir nas›l gerçekleflir üzerineyazd›¤› yüzlerce yaz›dan birkaç›-n› okusa daha iyi olur.Alt›nok “Gandici pasif direniflipek bir “pasif’ buldu¤umuzu da biliyormufl...”Bilmedi¤i bir fleyyok(!) Gandi gibi pasif direniflinalas›n› da devrimciler yapt› bu ülkede.Açl›k grevlerinin, ölüm oruçlar›-n›n destan›n› yazd›k. Sen “Gandicipasif direnifli” do¤ru buluyordun dabir gün oturup açl›k grevi mi yapt›n,ne yapt›n? Siz hiç bir fley yapamazs›n›z.Gandi kadar da olamazs›-n›z. Bir gün aç kalamaz, hiçbirinanç için, serçe parma¤›n›z›n t›rna-¤›n› dahi feda edemezsiniz.Tecrit politikalar›yla tutsaklar›katleden AKP’dir. AKP’ye toz kondurmuyorsunuz.Güler Zereler’isuçlu bulup “hasta bir tutukluyamerhamet etmesini” istiyorsunuz.Adaletin “A”s›n›n olmad›¤› birülkede adalet istemek, hukuk istemekdemokratik mücadelenin takendisi de¤il mi? Keflke mücadeleverseniz. Keflke darbecilere karfl›ç›ksan›z. Siz darbecilere de karfl›ç›km›yorsunuz. S›rt›n›z› dayad›¤›-n›z AKP, darbecilerin flefi KenanEvren’le birlikte kurdale kesip aç›-l›fllar yap›yor. Merhamet dilendi¤inizCumhurbaflkan› Abdullah Gülcuntac›lar› köflkte a¤›rl›yor. Oligarfliiçi iktidar kavgas›n› halka “demokrasimücadelesi” diye yutturmayakalk›flmay›n. Avrupa emperyalistlerininbelirledi¤i çerçevenin d›fl›ndatek bir demokratik talebi militanca,bedel ödemeyi göze alarak savunamazs›n›z.Demokrasi mücadelesiniveren yine biziz. Faflizmin hükümsürdü¤ü bir ülkede demokrasi mücadelesi“en pasifinden” de olsa bedellerödemeden verilmiyor. Gerçektenadalet için, demokrasi içinmücadele edip de bedel ödememekmümkün mü? Madem bu kadar demokrasimücadalesi veriyorsunuzneden hiç bedel ödemiyorsunuz?Bunda bir terslik yok mu?Terslik, adalet istenmesi gerekenyerde merhamet istemenin tersli¤idir.Terslik, adalet için difle difl dö-¤üflmek gerekirken, dizlerinin üstündesürünüp “demokratl›k” oynamaktad›r.TMMOB Önündeki Demokrasi Nöbeti4. Haftas›nda13 Haziran'da gerçeklefltirilen‹MO Küçük Kurulu'nda yaflananlarçarpt›larak TMMOB etkin yönetimininyönlendiricili¤inde ‹vme'yedönük siyasi bir linç giriflimi bafllat›lm›fl,bu siyasi linç 11 Haziran'dakiKüçük Kurul'da fiziki linçe dönüflmüfltü.11 Haziran'da ço¤unlu-¤unu mühendis olmayanlar›n oluflturdu¤uyaklafl›k 100 kiflilik birgrup Küçük Kurul üyesi 10 arkadafl›m›zasald›rm›fl, bu grup taraf›ndab›çaklar›n da kullan›ld›¤› sald›r›daarkadafllar›m›z yaralanm›flt›.TMMOB YK baflkan›n›n da gözleriönünde gerçeklfletirilen ve kendisininde müdahale etmedi¤i bu sald›r›n›nard›ndan ‹MO etkin yönetimanlay›fl› polis barikat› arkas›ndabir Küçük Kurul toplant›s› yaparakTMMOB tarihinde bir ilke imza atm›flt›.TMMOB ve ‹MO etkin yönetimanlay›fllar›n›n ‹vme'ye dönük -veayn› zamanda tüm devrimci, demokrat,muhalif unsurlara dönükoldu¤unu düflündü¤ümüz- tecrit vetasfiye girflimlerine karfl› bafllatm›floldu¤umuz "Demokrasi Nöbeti" 4.haftas›na girdi. 20 Temmuz Pazartesi'deTMMOB önünde bulunanyay›n kurulu üyelerimiz "GerçeklerAç›klans›n, Adalet ‹stiyoruz" bafll›kl›‹vme'nin 27 nolu aç›klamas›n›da¤›t›rken, TMMOB Önünde DemokrasiNöbetinin 4. Haftas›ndataleplerini yinelediler.* ‹MO'daki tüm bu süreçle ilgilitarafs›z bir araflt›rma komisyonukurulsun* Bu süreçle ilgili gerçeklertüm devrimci demokrat kamuoyunaaç›klans›n* Örgüt içi demokrasiyi tart›çmaküzere TMMOB demokraTüye toplant›s› yap›ls›ntalepli imza kampanyas›n› sürdürdü.Demokrasi Nöbeti 4. haftas›n›bitirirken TMMOB etkin yönetimanlay›fl›n›n suskunlu¤u ise devamediyor. Yaz›n en s›cak günlerindekap›s›n›n önünde demokrasi talebiylebekleyen üyelerini görmezdengelen etkin yönetim anlay›fl›sorunun çözülmesine dönük enufak bir ad›m atmamakta ›srar ediyor.Odalardan maddi ya da sosyalherhangi bir rant beklentisi olmayan,TMMOB içinde ilkeli politikalarad›na muhalefet yapan devrimci,demokrat mühendisler, kendilerineyöneltilen hakaret, küfür ve fliddeteboyun e¤meyecek, geri ad›m atmayacakve bu yok sayma tavr›na karfl›gerçekleri tüm kamuoyuna yaymagörevlerini yerine getireceklerdir.Mühendislik Mimarl›k vePlanlamada +‹VMESay›: 190ADALET 41


ÖğretmenimizDevrimcili¤imizi büyütmenin,inanc›m›z› diri tutman›nyollar› çok karmafl›k de¤ildir.Abart›l› önlemler, gerçek d›fl›kararlar da gerekmiyor.Üç konuda kendimizidisiplineedersek, aya¤›m›z›sa¤lam yere bast›-¤›m›z› k›sa süredeanlar›z.1- Kendi e¤itimimizisüreklilefltirmeliyiz.2- Halktan ö¤renip,halka ö¤retmeliyiz.3- Elefltiri-özelefltiriyiyaflam›m›-z›n ayr›lmaz parças›haline getirmeliyiz.Ö¤retmek ve ö¤renmekdevrimci birgörevdir.Hep tekrarlad›k;devrimcilik, bir ruh,coflku ve bir yurtseverlikduygusudur.E¤itim de bu ruhun,bu coflkununbir gere¤i olarak birincigörevimizdir.Kendimizi e¤itece¤iz,bu e¤itimi süreklik›laca¤›z.Halk› e¤itece¤iz,bu e¤itimi süreklik›laca¤›z.Ve halktan ö¤reniphalka ö¤retece-¤iz.Ve bu süreklilikbizi diri, dinamik tutacakt›r.Bu süreklilik,devrimcili¤i büyütecektir.E¤er bunun, yaniö¤renmenin ve ö¤retmenin,e¤itmenin-e¤itilmeninbirinci görevimiz oldu-¤unu bilerek davran›rsak,DEVR‹MC‹L‹⁄‹M‹Z‹ SÜREKL‹BÜYÜTMEN‹N VE‹NANCIMIZI D‹R‹ TUTMANINTEK YOLUDAVA ADAMI OLMAKTIR.“Görülüyor ki kadrolaflma hareketinde, kiflinin teorik formasyondurumu çok önemli rol oynamaktad›r. Kadronun,y›¤›nlar›n önderi olarak do¤ru çizgide eylem yapmas›,ba¤›ms›z örgütçü olarak çal›flmas›, bu niteli¤ine s›k› s›k›yaba¤l›d›r. E¤itimin temel yükünün bireylerin omzundaolmas› kaç›n›lmazd›r.Ö¤retmenin, ö¤renme için etkin bireysel çal›flman›ndevrimci bir görev oldu¤u unutulmamal›d›r. Devrimcili¤instatik, mekanik bir ifl, genel anlam›yla bir meslek de¤il, birruh, bir coflku, bir yurtseverlik duygusu oldu¤uç›kmayacak biçimde kafam›za kaz›nmal›. E¤itimin, buruhun, bu coflkunun bir gere¤i olarak birinci görev oldu¤u,benlikte biçimlenmeli. Ancak o zaman devrimci e¤itimintemelini oluflturan bireysel çal›flmalar aksat›lmadanyürütülebilir. Ancak o zaman ka¤›t üzerindeki devrimcie¤itim, üzerine ald›¤›m›z kararlar, bürokratik kararlarolmaktan ç›kar, somut günlük e¤itim biçimine döner."Yürüyen devrim arabas›na ben de omuz vereyim, benimde pay›m olsun iflte" biçimindeki tutum tümü ile mekanikbir tutumdur. Bu tutum kifliyi edilgenli¤e iter. Zor anlardaise dönekli¤e götürür. Sorun araban›n itilme eyleminekat›lma durumu de¤il, sorun tüm olanaklar›n seferberli¤ive devrim için sorumluluk yüklenebilme sorunudur. Bu dabir yerde devrimci coflkuyu, karfl›-devrimci güçlere karfl›zorlu¤u, h›nc› gerektirir. Uzun devrim günlerinde biziayakta tutan y›k›c› gücün, bu devrimci coflku ve h›nçoldu¤unu bilelim, nas›l silah›n› yitiren ordu, orduluk niteli¤iniyitirirse, yurtsever coflkusu tafl›mayan devrimci dedevrimcilik niteli¤ini yitirir...”(Mahir Çayan, Bütün Yaz›lar, s. 28, Boran Yay›nevi)bunun bir ruh, coflku veyurtseverlik duygusu oldu¤unubir an akl›m›zdan ç›kartmazsak,ancak o zamane¤itim ka¤›t üzerinde kalmaz.Ancak o zaman e¤itim,bürokratik kararlar olmaktanç›k›p somut günlük e¤itim biçiminedönüflür.Bu e¤itim bize ne ö¤retir?Bu e¤itim kendimizitan›m›z›sa¤lar.Bu e¤itim bizedüflman›m›z›tan›may› ö¤retir.Bu e¤itim,halk›m›z› vehalk›m›z›n gücünütan›may› ö¤retir.Bu e¤itim bize,devrimi nas›l yapaca¤›m›z›ö¤retir.Bu e¤itim bize,örgütümüzü tan›-may› ö¤retir.Bu e¤itim bizedava adam› olmay›ö¤retir.Dava adam› olmak:Dava adam› olmak,halk›n› vevatan›n› büyük birduygu ile sevmektir.En önde olmakt›r,ön açmakt›r.Dava adam› olmak,lokomotifolmakt›r.Dava adam› olmaktereddütsüz,koflulsuz örgütünüve yoldafllar›n› sahiplenmektir.Dava adam› olmak,örgütü ile42 Ö⁄RETMEN 26 Temmuz 2009


ütünleflmektir.Dava adam› olmak, birortak ruh ve kültürel flekillenifltir.Dava adam› olmak B‹Zolmakt›r.Dava adam› olmak“ben varsam örgüt vard›r”diyebilmektir.Dava adam› olmak hertürlü yanl›fla karfl› cephedensavaflabilmektir.Dava adam› olmak,elefltirmekten ve elefltirilmektenkorkmamakt›r.Dava adam› olmak,yoldafllar›na ve flehitlerinetoz kondurmamak demektir.Dava adam› olmak, intikamduyusunu asla yitirmemektir.S›radan devrimcilik iledava adam›n› ay›ran enönemli noktalard›r bunlar."Yürüyen devrim arabas›naben de omuz vereyim,benim de pay›molsun iflte" fleklindekidevrimcilik, öncelikle s›-radanlaflt›r›r devrimciyi.Giderek edilgenlefltirirve zor anlarda DÖNEKL‹-⁄E götürür. Kaç›n›lmazson budur. E¤er devrimcili¤ibüyütmezsek, e¤erdava adam› olmazsak,zor zamanlarda döneklikkaç›n›lmaz sondur.Sadece arabay› itmekile devrimcilik olamaz;her fleyi ile, beyni, yüre¤iile, devrim için her türlüsorumlulu¤u alabilmektirdava adam› olmak.Dava adam› olmakkavgan›n tam ortas›ndaolmakt›r.“Devrimci SolAna Davas›ndaDerhal BeraatKarar› Verilsin”1243 kiflinin yarg›land›¤›Devrimci Sol Anadavas›’na devam edildi. Mahkemede 2’si baflka davadan tutukluolmak üzere 16 “san›k” ve 16 avukat haz›r bulundu. 28 y›ld›r süren davadaesasa iliflkin savunma yapan savunma avukatlar›, 12 Eylül yarg›lamalar›ndakihukuksuzlu¤a ve iflkencede al›nan ifadelere de¤indi. Herhangi bir kararç›kmayan dava 15 Aral›k tarihine ertelendi.Davaya kat›lan “san›klardan” flu an baflka davalardan tutuklu bulunanMehmet Akdemir ve Ali Osman Köse; Güler Zere’nin hukuksuz bir flekildetahliye edilmeyip hapishanede ölüme mahkum edilmesi yönünde rapor verenAdli T›p Kurumu hakk›nda suç duyurusunda bulundular.Mahkeme sonras›nda adliye önünde “12 Eylül Hukuksuzlu¤u DevrimciSol Davas›yla Sürüyor” yazan bir pankart açan TAYAD’l› Aileler yaflanan hukuksuzlu¤uprotesto etmek için eylem yapt›lar.Eylemde TAYAD’l› Aileler ad›na Mehmet Güvel bas›na bir aç›klama yapt›.12 Eylül cuntas›n› art›k Kenan Evren’in bile savunamad›¤›n› söyleyen Güvel,Kenan Evren’in “sadece ben suçlu de¤ilim, benim emrim alt›nda hareketeden tüm subay, astsubay ve erler de sorumludur” sözlerini dile getirdi. “1243san›kl› dava ülkemizde hak alma mücadelesinin nas›l verilece¤inin de ö¤retmektedir.Tek tip elbiseyi kabul etmedikleri için, direndikleri için iflkence görentutsaklar›n ödedikleri bedeller bu dava evraklar›n›n her sat›r›ndad›r. Kimsebunu silemez” diyen Güvel, mahkemenin yarg›lamay› zaman afl›m›yla de-¤il, beraat ile bitirmesi gerekti¤ini söyledi. 50 kiflinin kat›ld›¤› eyleminsonunda flunlar söylendi:“Adalet ‹stiyoruz Devrimci Sol Ana Davas›nda DerhalBeraat Karar› Verilsin!”Her ne kadar bu dosyan›n bir k›sm› kay›p da olsa yine silinemeyecek birtarih kaz›nm›flt›r. fiimdi dava karar aflamas›ndad›r. 12 Eylül hukuku devametti¤i için bu davada beraat karar› verilememektedir. ‹flkence görenler, infazedilenler bu davan›n yarg›lananlar›d›r. “Asmay›p ta besleyelim mi?” diyerektüm halka gözda¤› verenler, her yap›lan iflkenceden, infazdan sorumludurlar.As›l yarg›lanmas› gerekenler onlard›r. Tarih hükmünü vermifltir. Mahkeme buhükmü yaz›l› hale getirecektir, getirmelidir. Mahkeme nerede ise 30 y›layaklaflan yarg›lamay› zaman afl›m› karar› ile de¤il BERAAT karar› ilesonland›rmal›d›r.”Engin Çeber Futbol Turnuvas›‹stanbul Gülsuyu-Gülensu Haklar Derne¤i taraf›ndandüzenlenen Engin Çeber Futbol Turnuvas› 11Temmuz Cumartesi günü yap›lan aç›l›fl maç›yla bafllad›.Gülsuyu toprak sahas›nda bafllayan turnuvada sahayaEngin Çeber’in foto¤raf› ve turnuvaya kat›lanbir tak›m›n haz›rlad›¤› “Engin Çeber Ölümsüzdür”yaz›l› bir pankart as›ld›. Gülsuyu ve Maltepe’dentoplam 26 tak›m›n kat›ld›¤› turnuva 2 ay sürecek.Say›: 190ANADAVA 43


‹K‹ DAVAAlk›fllanan TeslimiyetDirenen Devrimcilik29 y›l sonra sorun “davasan›klar›”n›n yafllar›n›n ilerlemesi,“torun sahibi olmalar›” de¤ildir.29 y›lda nereden nereye gelindi¤i,bu y›llar boyunca mücadeleye neb›rak›ld›¤›, hangi de¤erlerinyarat›ld›¤›d›r.Halk ve devrimciler bu 29 y›ldanne ç›karacakt›r? Neler, nas›lkazan›lm›fl, neler nas›lkaybedilmifltir? Sorulmas›gerekenler bunlard›r...Devrimci Sol Ana Davas› veDevrimci Yol Ana Davas›... 12 Eylülhukukunun toplu davalar açmamant›¤›n›n sonucu ortaya ç›kan ikiana dava...12 Eylül faflist cuntas› y›llar›ndayüzlerce ilerici, yurtsever, devrimcihukuki dayana¤› olmayan ayn› iddianamelerdebir araya getirilerek,“toplu davalar” oluflturuldu.Bu toplu davalar›n en bilinenlerindenolan Devrimci Yol ve DevrimciSol Ana Davalar› aras›nda,ikisinin de “ana dava” olmas›n›n,davalarda yüzlerce ilerici, yurtseverve devrimcinin “yarg›lan›yor” olmas›n›nd›fl›nda “ortak” bir yan bulmakmümkün de¤ildir.Devrimci Yol Ana Davas›ndaYarg›tay, mahkeme karar›n› geçenhafta bozdu.Devrimci Sol Ana Davas› ise ‹stanbulÜsküdar 1. A¤›r Ceza Mahkemesi’ndekarar aflamas›ndad›r.29 y›ld›r devam eden bu iki davabir çok aç›dan de¤erlendirilebilir.Kuflkusuz en baflta 29 y›ld›r bu davalar›nsürüyor olmas›, faflizminadalet anlay›fl› ile ilgili bir sorundur.Ancak bizim burada daha çok üzerindeduraca¤›m›z yan, bu iki davan›n29 y›ll›k geçmifllerine neyi, nas›ls›¤d›rd›klar› ve geriye ne b›rakt›klar›d›r.Bu iki davaya sonuçtan, 29 y›lsonra mahkeme salonlar›ndan bakt›¤›m›zdagörülen tablo çarp›c›d›r.Ve 2 ayr› tavr›n, iki ayr› ruh halinin,2 ayr› dünya görüflünün yans›malar›n›tüm ayr›nt›larda görebiliriz.Oligarflinin devrimcilere uzuntutsakl›k y›llar› yaflatmas›, tutsakl›ky›llar›nda iflkence ve bask›larla, teslimalmaya çal›flmas›, oligarflininbilinen politikalar›ndand›r.Uzun tutsakl›k y›llar›nda, cuntan›n,ideolojik-fiziki ve psikolojiksald›r›lar›na cevap veremeyenler,bir direnifl hatt› yaratamayanlar,devrimi sahiplenemeyenler kaç›n›lmazolarak savrulurlar.Bu ideolojik-politik olarak tükenmek,tasfiye olmak anlam›nagelir. Nitekim 12 Eylül faflist cuntas›y›llar›nda sosyalizmi, devrimcili-¤i savunamayanlar, bunun için bedelödeyemeyenler tasfiye oldular.Devrimci Yol Ana Davas›’nday›llar sonra faflizmin yarg›s›n›n kararlar›n›,hele y›llarca iflkence görüp,tutsakl›k yaflad›ktan sonra alk›fllayacaknoktaya gelinmifl olmas›bu tablonun sonucudur.Mahkeme salonlar›n›, art›k büyümüflolan o¤ullar›n›n dü¤ün davetiyeleripeflinde koflan ana-babalar›n,ifladamlar›n›n doldurmufl olmas›flafl›rt›c› de¤ildir.Askeri hapishanelere girerkenbugünkünden daha ileri düflüncelertafl›yanlar, 29 y›l sonra düzeniçi düflüncelerinsahibi olmufl, eski düflüncelerinibir kenara itmifllerdir.Devrimci düflünceleri, cunta mahkemelerindesavunmamak, hapishanededirenmemek bu tabloyu yaratm›flt›r.Cunta Y›llar›Devrimcili¤in S›nand›¤›Y›llard›rBir zamanlar düzene karfl› yanl›flbak›fl aç›s›yla da olsa mücadeleedenler, y›llar sonra “çocu¤um,evim, iflim, arabam” anlay›fl›na, düzenyaflam tarz›na dönmüfllerdir.Oligarflinin mahkemesine alk›fllar,iflte bu dönüflümün ifadesiydiler.Öte yandan 12 Eylül faflist cuntas›n›“Cunta, 45 milyon halk› teslimalamayacak” diyerek, mücadeleile karfl›layanlar, hapishanede vemahkemelerde de teslim olmam›fl,düflünceleri için direnerek ölümegitmifllerdir. Arkalar›nda ise hersayfas› onurla yaz›lm›fl, koca bir tarihb›rakm›fllard›r.“Çünkü, en zor koflullarda, devrimciyim,Marksist-Leninistim demenin,örgütü ve davay› savunman›ncan ve kan pahas› bir bedeli gerektirdi¤ikoflullarda, örgütümüzü,davam›z› ve geçmiflimizi savunmufl,gelece¤e olumlu bir miras b›rakm›flt›k.”(Bir Savafl, Bir Dava VeZafer, syf: 178)En zor koflullarda bile, “örgütüsavunmak”, “davas›n› savunmak”,sosyalizm için bir milim sapmadanmücadele etmek... Devrimci Sol davas›n›nmücadeleye katt›¤› bu de-¤erler o zor koflullar›n afl›lmas›n›sa¤lam›flt›r.Devrimcilik uzun soluklu bir ifltir.Bir yaflam biçimidir. Bu zor veonurlu yaflam içinde tutsakl›k, iflkenceler,zorluklar, flehitlikler kaç›-n›lmazd›r.Mücadelenin gerçekleri bilince44 ‹K‹ DAVA 26 Temmuz 2009


ç›kar›lmad›¤›nda, bedel ödemek gözeal›nmad›¤›nda, ideolojik-politikolarak geriye düflmek kaç›n›lmazhale gelir.Hapishanelerde devrimci düflüncelerdenverilen tavizler, sald›r›-lar karfl›s›nda devrimcili¤in savunulmamas›bugün karfl›m›za ç›kandüzen içi yaflamlar›n aç›klamas›d›r.Faflizm karfl›s›nda bir direniflçizgisi gelifltiremedikleri, emperyalizminkuflatmas› alt›nda sosyalizmisavunamad›klar› için, silahl› mücadeleden,görünürde de olsa THKP-C savunuculu¤undan, düzen içi görüfllerisavunan reformist bir çizgiyedönüfl yapabilmifllerdir.Devrimci Sol Ana Davas›ndanuzun y›llar tutsak kalm›fl Sinan KU-KUL bu gerçe¤i flöyle aç›klamaktayd›:“Uzun tutsakl›k y›llar›na karfl›n,direniflin kurmaylar› ve savaflç›lar›teslim al›namam›fl, kavga ‘d›flar›’tafl›nm›flt›r.Onlar halklar›na ba¤l›l›klar›n›kan, can pahas›na gösterirken oligarflinintüm politikalar›n› da bofla ç›-kard›lar. Metris direnifl tarihi veonun devam› olan ‘d›flar›’daki kavga,bugünkü kuflaklara bu yan›yla daörnek olacakt›r.” (Bir Direnifl Oda¤›METR‹S, Sinan Kukul, syf: 8)12 Eylül y›llar›nda cuntaya karfl›mücadele edenler, “içerde” ideallerineba¤l› kald›lar hep. “D›flar›” ç›kt›klar›ndaise kavgalar›n› omuzlayarakyollar›na devam ettiler.Dursun Karatafllar’›n, NiyaziAyd›nlar’›n, Sinan Kukullar’›n, ‹brahimErdo¤anlar’›n, Cavit Özkayalar’›nve daha onlarca isimsiz devrimcininyaflam› bu yan›yla da örnektir.Onlar, “d›flar›” ç›kt›¤›nda, “iflim,evim, eflim” diyerek de¤il, kavgay›sahiplenerek, “kavgam, halk›m vehalk›n gelece¤i” diyerek mücadelenintüm yüklerini omuzlad›lar.Bu tavr›n kökeni devrimcilik anlay›fl›ndad›r.Halk ve vatan sevgisindedir.Ama bu cüreti, kararl›l›¤›yaratan da, “içeri”de atefl çemberindengeçmekte yatmaktad›r.O nedenle iki dava birbirindençok farkl›d›r. Bafltan beri, farkl› ikikanalda ak›p gelen iki davayd› bu.Davan›n ilk gününden, ilk saniyesindenitibaren ortaya ç›kt› bu farkl›l›k.Mahkemenin her aflamas›nda,her tav›rda bunu görebilir herkes.Zira öylesine belirgindir tav›rlar.As›l olarak da, oligarflinin temsilcileriylekarfl› karfl› olunan o salondakitav›rlara damgas›n› vuranduyguda, düflüncede, farkl› yaklafl›mlar›nsavunulmufl olmas›yd›.Düzen ve Devrim!Amerikanc› faflist cuntan›n halk›teslim almas›n›n öncelikli yolu öncülerin,devrimcilerin, yurtseverlerinteslim al›nmas›ndan geçiyordu.Bu yan›yla cunta ile her alandak›yas›ya bir irade çat›flmas› yürütüldü.Hapishaneler ve mahkemeler buçat›flman›n belki de, en zorlu s›navyerleri idi.Bir önder, bir savaflç›, bir örgüt,bir parti. Cunta y›llar› gibi dönemlerdekayg›larla, küçük hesaplarlahareket edemezdi. Söz konusu olandevrimin gelece¤i idi.Ya tüm bedeller ödenecek ve savafl›lacakt›ya da rezil bir yaflam tercihedilip teslim olunacakt›.Devrimci hareketin önderi DursunKaratafl daha ana davan›n ilkduruflmas›nda kürsüde kendisinesorulan “mesle¤iniz” sorusuna“devrimcilik” cevab›n› verirken,sanki daha sonra yaflanacak tüm y›llar›ve tav›rlar› özetler gibiydi.Kimliklerin sorulmas›ndan,mesle¤iniz sorusunun cevab›na, tutuklular›nmahkeme salonundakioturufllar›na kadar her fley ama herfley farkl›yd›. Kürsülerde okunansavunmalar, iki farkl› tav›r›n ifadesiydi.‹ki savunman›n dilleri, özük›sacas› anlatt›klar› birbirinden çokfarkl›yd›.Devrimci Yol davas›nda ise enbaflta devrimcili¤i savunmak gözeal›nmad›, al›namad›. ‹lginçtir; davada,“mesle¤iniz?” sorusuna, sadeceve sadece bir kifli “devrimcilik” diyecevap veriyordu. Örgütü savunmakyerine dergi savunuculu¤u yap›ld›.Örgüt yok, dergi vard›. Devrimhedefi de yoktur, inkar ediliyordu;“faflist sald›r›lar karfl›s›nda kendimizisavunduk” anlay›fl› ile cuntakürsülerinde “az ceza alman›n” hesaplar›yap›l›yordu.Kendini koruyan, devrimcili¤ibir yana b›rakan bu anlay›fl Mamak’taise direnmeme çizgisi sonucubugün düzene, düzen yaflam›nave düzen içi politikalara dönüflü do-¤urdu.‹ki davan›n ziyaretçileri, iki davan›nsan›k-hakim diyaloglar› ve ikidavan›n d›flar›daki yans›malar›, hepfarkl›yd›... Çünkü iki davaya yönveren düflünceler, anlay›fllar farkl›yd›.Çünkü iki davadaki amaçlarfarkl›yd›...Mahkemede, hapishanede kendilerinikoruyacaklard›. Di¤er davan›n“san›klar›” ise ortaya canlar›n› koymufllard›.“Varsa cesaretiniz as›n” diyorlard›...Demekle kalm›yor, yerigeldi¤inde devrimci düflünceleri savunmakiçin yaflamlar›n› ortaya koymaktançekinmiyorlard›.“Türkiye solunun tarihine, burjuvazininmahkemelerinde, davas›-n›, eylemlerini savunma anlam›ndaiz b›rakacak, ders al›nacak bir sayfaekledi¤imize inan›yorduk. Bu sayfay›yazabilmek için bir bedel ödenmesigerekti¤i bilinciyle, sözümüzüsak›nmas›z kulland›k. Eylemlerimizisavunurken kulland›¤›m›z hersözcü¤ün, hakk›m›zda verilecekidam kararlar›na birer 'delil' olaca-¤›n› bilerek hareket ettik. Devletiy›kmak, Devrimci Halk iktidar›n›kurmak için mücadele etti¤imizi vebundan sonra da edece¤imizi hayk›rd›k.(Bir Savafl, Bir Dava Ve Zafer,syf: 178)‹ki dava ve iki tav›rdan söz ederken,iki tavr›n biribirinden nas›l veneden ayr› oldu¤u böylesine nettiriflte.29 y›l sonra ise iki davadan günümüzekalanlara bak›ld›¤›nda düzenive devrimi görürüz. Tarihi yazanlardevrimi büyütmeye devamediyorlar.Say›: 190‹K‹ DAVA 45


‹srailli Askerler Katliam› Anlat›yor:‘Büyüteçle kar›ncalar› yakan bir çocuk gibiydim’‹flgalci ve Katliamc› ‘Kültür’, ‹srail’in Varolufl TemelidirAskerler taraf›ndan kurulmuflolan, “fiovrim fi›tika” (Sessizli¤iBozmak) isimli örgüt, Gazze katliam›nakat›lm›fl olan 26 askerin ifadelerininyer ald›¤› bir rapor yay›nlad›.Askerlerin ifadeleri, bu y›l›n,2009’un bafl›nda, 3-18 Ocak günlerindeGazze’ye karfl› düzenlenenkatliam sald›r›s›n›n nas›l bir kafayap›s›yla, nas›l bir kültürle gerçeklefltirildi¤inianlat›yor. Anlat›lanlarSiyonist katliamc›l›¤›n nas›l flekillendi¤ini,katillerin nas›l yönlendirildi¤inigözler önüne seriyor.‹srail’de, her ‹srail vatandafl›, Filistindüflmanl›¤› ile yetifltirilir. Askerlerinanlat›mlar›nda, o “yetifltirme”ninsonuçlar› da görülüyor. Katliamsald›r›s›na kat›lan bir askere,“bu operasyonda yer almak nas›lbir duyguydu?” diye soruluncaasker flu cevab› veriyor:“O gücü hissedebiliyordum. Nas›lbiliyor musun? Büyüteçle oynarkenkar›ncalar› yakan bir çocukgibi hissediyordum.Cidden 20 yafl›nda bir çocukinsanlara böyle fleyleryapmamal›.”Filistinli denilince akl›-na “büyüteçle yak›lan kar›ncalar”gelen ‹srailliler!..Filistinli denilince akl›nasadece “öldürülmeleri gereken”canl›lar gelen ‹srailliler...Gazze’de ve tüm Filistin’deon y›llard›r, Filistinhalk›, böyle düflündürtülmüfl,insanl›ktan ç›kar›lm›flbu askerler taraf›ndankatledildiler.T›pk› Afganistan halk›n› bombalayanAmerikal› bir pilotun “birfutbol oyunundaym›fl gibiydim” demesigibi...Katlettikleri Filistinliler’in kimoldu¤unun, kad›n, çocuk, yafll› olupolmad›¤›n›n hiç önemi yoktur.Askerlerin itiraflar›ndan baz› bölümleriaktarmaya devam edelim:Her katliam sonras›, ordu kendiaskerine; “Hamas’›n 3 füze ekibinivurdunuz” diye yalan söyleyerek,katliam› yapan askerleri hem motiveetmekte, hem de katliamlar› normalhale getirmektedir.Askeri hahamlar, askerlere Tevrat’tanal›nt› yaparak, “‹srail halk›-n›n dört düflman› oldu¤unu, bunlariçinde Filistinliler ve Hamas’›n daoldu¤unu” anlatarak, katliama teflvikedip, hedef gösteriyorlard›.“unutmay›n çocuklar,gövdeye niflan alacaks›n›z”.Askerlerin itiraflar›nda neler yokki? Gazze’nin d›fl›ndaki bütün mahallelerin,köylerin ve mültecikamplar›n›n “Hamas savaflç›lar›”saklanmas›n, gerekçesiyle “dümdüz” edildi¤ini, sa¤lam tek bir evb›rak›lmad›¤›n› da anlat›yorlard› askerler.Evlere Filistinli “av”›na giren biraskerin “evin çekmecelerine büyüktuvaletini” yapm›fl olmas› ordununruh halini aç›klamaktad›r.Filistin halk›na yap›lanlar unutulacakgibi de¤ildir. Böyle bir devlet,“Ortado¤u’nun en geliflmifl demokrasisi”olarak lanse edildi hep.Oysa, ›rkç›l›k ve dini kullanarak,Filistin halk›na sald›rarak, halk› yalanlarlabir arada tutuyorlar. ‹srail’dedemokrasi arayanlar yan›lmaktad›r.Kendi halk›n› yalanlarla ve afla-¤›layarak yöneten, katliama ortakeden, halklar›n düflman› bir devlettir‹srail.Emperyalizmin ç›karlar›n› savunan,y›k›lmas› gereken bir devlettir.Siyonizm, bu yan›yla sadece 3-5katliamla da aç›klanamaz. Siyonistdevlet, kurulufluyla halklara karfl›bir oluflumdur, varl›¤›yla halklarakarfl› bir emperyalist mevzi durumundad›r.Bu nedenledir ki, kendiiçinde sürekli olarak böyle bir katliamc›l›kkültürünü üretmektedir. Yukar›dakiitiraflar, ‹srail’de belkiyüzlerce defad›r tekrar eden itiraflard›rve asla münferit de¤ildir; ‹srail’invarl›¤›, bu kültürle flekillenmifltir...Bizler kar›ncalar kadar çokuz...M‹LYARLARIZ... S‹Z-LER B‹R AVUÇ-SUNUZ...Vurmakla tüketemezsiniz,siz, vurdukça yokoluyorsunuz. Bizler, yenidendo¤uyoruz her ölenimizle.Filistin’de her çocukflehit analar›n›n, babalar›n›nard›ndan kinle doluyor.‹flte bu kindir, öfkedirsizin sonunuzu haz›rlayacakolan... Siz öyle birnefret büyüttünüz ki... Befliktekindenmezara kadarher Filistinli bir savaflç›d›rart›k. Öldürdünüz, iflkencelerdengeçirdiniz ama direnifli, kurtulufl vezafer umudunu tüketemediniz.fiairin dedi¤i gibi“Tanr›m bu ne zor bilmeceÖldükçe ço¤al›yor adamlarBen tükenmekteyim öldürdükçe”46 ‹SRA‹L 26 Temmuz 2009


Berlin’de 22 yafl›ndaanti-faflist bir genç 4 NeoNazi taraf›ndan bilinciyitirilinceye kadar dövüldü.Anti-faflist Almanlar’›nduruma tepkigöstermesi üzerine, 4 faflisttutukland›.18 Temmuz günü belik›r›lan gencin komaya girmesi üzerine sald›r›y› k›n›-yan bir yürüyüfl düzenlendi. 5000 kiflinin kat›ld›¤› yürüyüfl,Kreuzberg-Friedrichshain’den sald›r›n›n yap›ld›¤›yere kadar devam etti. Neo Nazilerin toplanmayeri olan Jeton isimli büyük diskonun önüne gelindi-¤inde polis yürüyüflçüleri buradan geçirmek istemedive yola barikat kurdu. Polisle yaflanan tart›flmalar›n ard›ndanyürüyüfle devam edildi. Eylem, Neo Nazilerekarfl› birlikte mücadele etme ça¤r›s›yla son bulduYürüyüfle Berlin ‹KAD da kat›ld›.Irkç› Sald›r›Protesto Edildi‹ngiliz Askerlerinin ‹flkencecive Tecavüzcü Oldu¤uBelgelendi‹ngiltere’de 3 ‹ngiliz askerinin 6 y›l önce Irak’takatledilen Baha Musa’n›n ölümüyle ilgili yarg›land›klar›mahkemede video kamerayla kaydedilmifl iflkencegörüntüleri ortaya ç›kt›.Görüntülerde ‹ngiliz askerlerinin kafas›na çuvalgeçirdikleri Irakl› bir tutsa¤› sürükleyerek duvara dayamayaçal›flt›klar›, bir di¤er tutsa¤› dans etmeye zorlad›klar›,üçüncü bir tutsa¤›n üzerine idrar›n› yapt›klar›ve tutsaklar› ba¤lad›klar› görülüyor. ‹flkenceci askerler2003 May›s ay›nda Basra yak›nlar›nda gözalt›naald›klar› tutsaklar› cinsel iliflkiye zorlamakla ve tecavüzlede suçlan›yorlar. Emperyalistler Irak’a iflte böylebir ahlak ve demokrasi getirdiler.BAHKEM: “Çocuklar BizimGelece¤imizdir”Belçika’da çal›flmalar›n› sürdüren BAHKEM Derne¤i17 Temmuz’da tatil yapma olana¤› olmayan çocuklariçin e¤lence düzenledi.“Çocuklar Bizim Gelece¤imizdir” diyerek çocuklar›m›zasahip ç›kmak ve onlarla zaman geçirmek içinçocuklarla Limburg bölgesinde bulunan Beringen’debir parka gidildi.Çocuklara geleneksel çocuk oyunlar› tan›t›ld›. Çuvalyar›fl›yla oyuna bafllayan çocuklar mendil kapmaca,“ya¤ satar›m bal satar›m” oyunuyla flark›lar söyleyipe¤lendiler. Daha sonra elma yeme ve yo¤urt yar›flmalar›yap›ld›.Berlin: “Devrimci TutsaklaraÖzgürlük!”Özgürlük Komitesi 19 Temmuz günü Berlin’de“Nurhan, Cengiz, Ahmet’e Özgürlük, Tecrit Öldürüyor,Kanser Hastas› Güler Zere Serbest B›rak›ls›n” yaz›l›Almanca, Türkçe pankart ve dövizlerin aç›ld›¤› bireylem düzenledi.Eylemde yüzlerce Türkçe ve Almanca bildiri da¤›-t›ld›. “Güler Zere’ye Özgürlük, Güler Zere’yi Öldürtmeyece¤iz,Nurhan, Cengiz, Ahmet’e Özgürlük, DevrimciTutsaklara Özgürlük” sloganlar›at›l›rken, bildirilerden bellibölümler Almanca ve Türkçeyüksek sesle okunarak, tutsaklarhakk›nda bilgilendirme yap›ld›.Komite, emperyalizmin ve faflizminsald›r›lar›na karfl›, devrimcilerisahiplenmeye ve onlar›n sesiolmaya devam edeceklerini duyurarak,eylemini sona erdirdi.Özgürlük Ça¤r›s›27. Haftas›ndaÖzgürlük Komitesi’nin Almanya’n›n Köln flehrininDom Kilisesi önünde “Nurhan’a, Cengiz’e, Ahmet’eÖzgürlük” slogan› ile devam eden özgürlük ça¤r›s› 27.haftas›na girdi.18 Temmuz 2009’da yap›lan eylemde, Nurhan Erdem,Cengiz Oban ve Ahmet ‹stanbullu’nun resimlerininoldu¤u pankart aç›larak bildiri da¤›t›ld›. Tutuklananlarlailgili bilgilendirme yap›larak Alman devletininhukuksuzlu¤u ve 129b yasas› teflhir edildi.Yeni Irak Ordusunu E¤itmek‹çin 14 Bin Amerikan Askeri...ABD, Irak’ta aç›k iflgalden gizli iflgale geçiyor.Irak’› yeni sömürgelefltirmek, iflbirlikçi bir ordu-polisgücü oluflturmak için gerekli haz›rl›klar›n› yap›yor.ABD de, Irak’a sonbaharda 14 bin askerden oluflanyeni bir birlik gönderece¤ini aç›klad›. Bu birli¤in görevinin,A¤ustos 2010’da ABD askerlerinin çekilmesindenönce Irak ordusuna e¤itim vermek ve dan›flmanl›kyapmak olaca¤› bildirildi. Irak’ta 2010 yaz›ndansonra 50 bin ABD askerinin kalmas›, 2011’densonra da ABD askerlerinin tamam›yla çekilmesi planlan›yor.Bu sürede ABD, Irak ordusuna ve polisine gerekli e¤itimleri verecek. ‹flgali sürdürme görevini ad›mad›m iflbirlikçi orduya devredecek. Böylece ABD,Irak’› yeni-sömürgelefltirme görevini tamamlam›fl olarakayr›lacak.Say›: 190DÜNYA 47


değinmelerTayyip’in Ailesi‹talya Baflbakan› Berlusconi’ninahlaks›zl›klar› malum.G-8 zirvesi nedeniyle gitti¤i‹talya’da Tayyip Erdo¤an’la yap›-lan röportajlardan birinde gazeteci,Erdo¤an’a “‹talya Baflbakan›’n›nçapk›nl›klar› hakk›nda ne düflündü¤ünü”soruyor; bak›n Tayyip’incevab›na:“O bir dost, aileden biri,özeline girmem."Ne güzel bir sözdür o; “banadostunu söyle, sana kim oldu¤unusöyleyeyim”.Berlusconi gibi bir ahlaks›z›“aileden” sayan, öyle bir ahlaks›z›“dost” diye ba¤r›na basan adam,nas›l ortada elhamdülillah müslüman›m,muhafazakar›m diye gezinebilir,o da hayret vericidir!!!Kim KimiTafl›yacak!‹stanbul’un trafiksorununu çözsün diyedünyan›n paras› verilerekHollanda’dan otobüsler al›nm›fl.Otobüsler daha çok ‹stanbullu’yutafl›yacakt›. Nekadar tafl›d› bilmiyoruz amagörünen o ki s›k s›k tersi oluyor.Metrobüsler, o kadar s›kbozulmaya bafllad› ki yoldakald›klar›nda, otobüstekilerininip koskoca metrobüsüitmeye bafllad›¤› görüntülernerdeyse do¤allaflt›. Art›k ‹stanbul’da,metrobüs halk› de-¤il halk metrobüsü tafl›yor!ARTIfi!Türkiye’de ‘Temiz eller’için ilk ad›m at›l›-yor...mufl. (16 Temmuz2009, Sabah)Elleri kirlendikçe, butür haberler de art›yor.Yanl›fl› görenve önlemekiçin eluzatmayan,yanl›fl› yapankadar suçludurK›z›lderiliAtasözüBurjuvaziye sap›kl›k özgürlü¤ü!71 yafl›ndaki tekelci burjuva, TÜS‹AD üyesi,“hay›rsever” ifladam› Halis Toprak, 17 yafl›ndakiNazl›can Tagizade ile evlenmifl.Evlendi¤i k›z, reflit olmad›¤› için evlilik, k›-z›n babas›n›n izniyle gerçekleflmifl. O iznin, dolarlar,eurolar karfl›l›¤›nda nas›l al›nd›¤›n› tahminetmek zor de¤il.Burjuvaziye her türlü sapk›nl›k serbest; paraolduktan sonra. Halis Toprak’›n sap›kl›¤›, HüseyinÜzmez’in sap›kl›¤›ndan, “Hz. Muhammedde evlenmiflti” diye çocuklarla evlenen sap›kfleyhlerden farks›z... Egemen s›n›flar cephesi,sap›kl›¤› nas›l da k›l›f›na uyduruyor; kimidolarlarla, kimi dualarla...48 DE⁄‹NMELER 26 Temmuz 2009


Söz Ola Bafl› Kestire...AKP’liler dikkat; a¤z›n› açan›n bafl›tehlikede...Kürt “aç›l›m›” diyerek, bol bol demagojiyapan Erdo¤an, herkese “demokrat”l›kdersi verirken, asl›nda nas›l birdemokrat oldu¤unu da partisi içinden“farkl› sesler ç›kartan” milletvekillerihakk›nda konuflurken ortaya koyuverdi.Erdo¤an, milletvekillerinin bu konudakonuflmamas›n› isterken ekledi: Sözola bafl› kestire... Tehdidin bundan a盤›olmaz herhalde.‹stismar›nDaniskas›Tayyip Erdo-¤an’›n o¤lu, Bilal Erdo¤anparas›n› veripaskerli¤ini yapm›fl.Topu topu 21 günkalm›fl birli¤inde. 21günün sonunda “terhis” olurken de “21günlük süre güzel geçti. Vatani görevimizitamamlad›k.” diyor utan›p s›k›lmadan.VATAN, Bilal’in 21 günlük paral› askerli-¤ine kalm›flsa, yanm›fl.Bunu da bir yana b›rakt›k, bir de terhisolurken s›rt›na bayra¤› ba¤lam›fl, maçtanç›kar gibi ç›k›yor askeri birlikten. Babas›-n›n dedi¤i gibi, bu da istismar›n DAN‹S-KASI olsa gerek.Kimbilir yine neyea¤l›yor Ar›nç...Ar›nç gibi, Fethullahgibi, nas›l da kolaycaa¤l›yor buislamc›lar..ACARKENT AYRICALI⁄I72 milyonun gözü önünde, halk›n kondular›n›,yüzlerce polis, panzerler eflli¤indey›kmaktan çekinmezler. Okullara, evleregaz bombalar› atarlar. Lakin ‹stanbul Acarkent’inkap›s›n›n önünden izinsiz geçemezler.Mahkeme, orman›n ortas›n› oyarak kaçakyap›lan Acarkent villalar›n›n y›k›lmamas›nakarar vermifl.‹stanbul’un ormanlar›n› yok ederek,sosyeteye, eski bakanlara, burjuvalara villayap›p, kent kuranlara ne yarg›, ne polis,kimse dokunam›yor.“Sabah-ATV grevidevam edecek”Sabah-ATV grevinin mahkemekarar›yla durdurulmas›, grevdekibas›n emekçileri taraf›ndan her haftaCumartesi günü yapt›klar› eylemle protesto edildi. 18 Temmuz günüTaksim Tramvay dura¤›nda bir araya gelen grevciler, mahkemenindurdurma karar›n›n sadece ‹stanbul ve Ankara’daki üç ifl yerini kapsad›¤›n›alt› ildeki grevlerin iflyerlerinde devam etti¤ini belirttiler.Mahkeme karar›na itiraz edeceklerini belirten grevciler, 154 gündürsüren grevin sendikal haklar kazan›lana, toplu ifl sözleflmesi imzalan›ncayakadar devam edilece¤i söylendi. Eylem yap›lan aç›klamalarlabitirildi.BTS: Pamukova cinayetininsorumlular› hala yarg›lanmad›BTS, 5 y›l önce Pamukova’da yaflanan “h›zland›r›lm›fl tren” facias›ylailgili bir aç›klama yaparak, demiryollar›nda yeni facialar›n yaflat›laca¤›nadikkat çekti. Aç›klamada “5 y›l önce yaflanan faciada 41kifli ölürken yüze yak›n kifli de yaraland›. As›l sorumlular ise hala yarg›lanmad›.”denilirken bilim kurulu raporuna göre 4/8 oran›nda suçlubulunan kurum yöneticilerinin hala mahkemeye ç›kar›lmad›¤› belirtildi.Katliama dönüflen kazalar›n ve gelinen aflamada sorumlulu¤ununAKP iktidar›na ait oldu¤u ifade edilen aç›klamada, bu zihniyetleyeni kazalar›n yaflanaca¤›n›n alt› çizildi.KESK ‹zmir fiubeler Platformututuklamalar› protesto ettiKESK ‹zmir fiubeler Platformu, 21 Temmuzgünü Bayrakl› Adliyesi’nde gerçeklefltirdi¤i eylemletutuklu KESK’lilerin serbest b›rak›lmas›-n› istedi. Yap›lan aç›klamada, KESK’e ba¤l›sendikalar›n karfl› karfl›ya kald›¤› bask›lara de-¤inilirken, 58 gündür tutuklu bulunan 22 sendikayönetici ve üyesinin haz›rl›k soruflturmas›n›n gizli olarak yürütülmesineve belgelerin incelenmesinin k›s›tlanmas›na tepki gösterildi.Eylem “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz!”, “Yaflas›n Örgütlü Mücadelemiz!”,“KESK’li Tutsaklar Onurumuzdur!”, “KESK’li Tutsaklar SerbestB›rak›ls›n!” sloganlar›n›n at›lmas›yla bitirildi.Erzincan’da keyfi gözalt›Erzincan’da 17 Temmuz günü Cumhuriyet Mahallesi’nde GençlikGelecektir dergisinin sat›fl›n› yapan Gençlik Dernekli Ö¤renciler polistaraf›ndan keyfi olarak gözalt›na al›nd›lar.Yaklafl›k bir saat sokakortas›nda bekletildikten sonra gözalt›na al›nd›lar. Polise karfl› direnenve “Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz”, “‹nsanl›k Onuru ‹flkenceyi Yenecek”sloganlar› atan ö¤renciler zorla sivil polis otosuna bindirilip götürüldüktenyaklafl›k dokuz saat sonra serbest b›rak›ld›lar.Say›: 190DE⁄‹NMELER 49


MALATYABursa: 21–22 Temmuz günleri,Teleferik ve Kestel'de YürüyüflDergisi’nin sat›fl› yap›ld›.Befl Yürüyüfl okuruyla yap›landergi tan›t›m›nda, 57 dergi halkaulaflt›r›ld›.Adana: Yürüyüfl okurlar› 22Temmuz günü yapt›klar› toplusat›flla Yürüyüfl Dergisi’nin 189.say›s›n› halka ulaflt›rd›lar.Karfl›yaka Süleyman Vahit Caddesiüzerinde yap›lan toplu sat›flta 23dergi halka ulaflt›r›ld›.Hatay: 21 Temmuz günü,Antakya Yayl›ca beldesindeYürüyüfl Dergisi’nin sat›fl› yap›ld›.Güler Zere’nin ölümeterkedildi¤inin anlat›ld›¤› dergisat›fl›nda 50 dergi halka ulaflt›r›ld›.Malatya: 20 Temmuz günü PaflaköflküMahallesi’nde YürüyüflDergisi’nin tan›t›m› ve sat›fl› yap›ld›.Güle Zere’nin resmini dergi kapa¤›ndagören insanlar Güler’in durumuile ilgili Yürüyüfl okurlar›ylasohbet ettiler.Mersin: 18 Temmuz günü Yürüyüflokurlar› E¤riçam mahallesisokaklar›nda dergi sat›fl› yapt›lar.Güler Zere’nin hastal›¤› anlat›ld›¤›dergi sat›fl›nda 21 dergi sat›ld›.‹zmir: Uzundere de yap›lanYürüyüfl sat›fl›nda bu hafta 14 y›ld›rYürüyüfl Anadolu’nun Her Yerindetutuklu ve kanser hastas› Güler Zereanlat›ld›. Dergimizin sat›fl›n›hazmedemeyen polis dergi sat›fl›için gidilen evleri tek tek dolaflarak“siz dergi al›yor musunuz? Dergiyepara veriyor musunuz?” gibi sorularsorup insanlar› tedirgin etmek istedi.Polisin pervas›zl›¤›na ra¤menyap›lan ve iki buçuk saat süren sat›fltatoplam 80 dergi sat›ld›.Antalya: Yürüyüfl okurlar›, 23Temmuz günü Gebizlimahallesindeydiler. Ayn› mahallededaha önce yunus polislerininsald›r›s›na u¤rayan Yürüyüflokurlar›n› gören mahallelilerdergiyi sevinçle ald›lar. 1,5 saatsüren dergi sat›fl›nda 30 tane dergihalka ulaflt›r›ld›.Elaz›¤: 21 Temmuz Sal› günüokurlar Hozat Garaj›’ndanbafllayarak Hastaneler Caddesi’ndeYürüyüfl Dergisi’nin tan›t›m vesat›fl›n› yapt›lar. ‹ki saat süren dergisat›fl›nda 35 adet dergi halkaulaflt›r›ld›.ANTALYABURSAELAZI⁄‹ZM‹RYürüyüfl sergisiSar›gazi ve 1 May›s’taYürüyüfl Dergisi 5. y›l›nda! Yürüyüflümüz Sürüyorsergisi halk›m›za gerçekleri sunmaya devam ediyor.Sergi geçti¤imiz günlerde 1 May›s Mahallesi'ndeydi.5 Temmuz günü Yürüyüfl Dergisi'nin aç›klamas›ylabafllayan sergi, Kutsal Evcimen Müzik Merkezi'ninmüzik grubunun dinletisi ile devam etti.1 May›s Mahallesi3041. Sokak'a aç›lan sergi mahallenin çeflitli sokakve caddelerine de aç›ld›.Son günde fiükrü Sar›tafl Park›'na aç›lan YürüyüflSergisi ailelerin yo¤un ilgisi ile 19 Temmuz'da sona erdi.Yürüyüfl SergisiSar›gazi’de21 Haziran günüSar›gazi festival alan›naYürüyüfl sergisiaç›ld›. UmutYa¤muru’nun konseriylebafllayan aç›-1 MAYISl›flta Yürüyüfl Dergisi’ningeçmifli halkaanlat›ld›. Konuflmada Yürüyüfl Dergisi da¤›tt›¤› için iflkenceylekatledilen Engin Çeber ve polis kurflunuylasakat b›rak›lan Ferhat Gerçek kat›lanlara anlat›ld›. Aç›-l›fla 150 kifli kat›ld›.50 YÜRÜYÜfi 26 Temmuz 2009

More magazines by this user
Similar magazines