çankaya-belediyesi-saä... - Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği

skb.org.tr

çankaya-belediyesi-saä... - Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği

ÇANKAYA BELEDİYESYESİSAĞLIKLI KENT PROJESİDr. Ethem TORUNOĞLUÇankaya BelediyesiSağlıklklı Kent Proje KoordinatörüNilay OĞULTÜRKÇankaya BelediyesiÇengel Cafe Proje Sorumlusu


SAĞLIKLI KENTİN N AMAÇLARI• Yerel politikacılar lar arasında“HerkesİçinSağlık” programına desteği i güçgüçlendirmek,• Sağlıklklı toplum politikasına yeni modellergeliştirmeyi teşvik etmek,• Bu modellerin uygulanmasını bölgeçapında yaymak.


SAĞLIKLI KENT NEDİR?• Belli bir sağlık k statüsüne ulaşmakta olankenttir.• Sağlık k bilincine sahip ve bunlarıgeliştirmek için i in çaba gösteren gbir kenttir.• Sürekli olarak fiziksel ve sosyal çevreninoluşmasması ve gelişmesi, toplumsalkaynaklarını hayatın n tüm t m aşamalaraamalarında,karşışılıklı olarak birbirini geliştirme yönünde y ndekullanmasıdır.


SAĞLIKLI BİR B R KENTİNNİTELİKLERİ• Temiz, güvenilir gbir fiziksel çevre (konut kalitesidahil)• Kalıcı olan ve uzun vadede devam edebilecekbir ekolojik sistem• Güçlü dayanışışma içinde i inde sömürülmeyenbirtoplum• Halkın; kendi hayat, sağlık k ve gönencini getkileyen kararlarda katılımı ve bu süresreçlerikontrolü• Kentte yaşayanlarayanların n temel ihtiyaçlarlarının(yiyecek, su, barınak, gelir, güvenlik, giş) ikarşışılanması


• Katılım m ve kitle iletişimi imi yoluyla çeşitlideneyimlere ve kaynaklara ulaşışım• Geniş kapsamlı, özgün n ve yenilikçi i bir kentekonomisi• Geçmimişe, kentte yaşayanlarayanların n kültkltürel ve tarihselmirasına toplumdaki değişik ik kesimlerin birbirleriile olan iletişimlerinin imlerinin desteklenmesine• Öncekiözelliklere uyumlu ve geliştiren bir yapı• Herkes ulaşabilen abilen toplum sağlığıve hastalıkbakım m servisleri• Yüksek sağlık k seviyesi (yüksek düzeyde dönleyicisağlık k hizmetleri ve düşük d k düzeyde dhastalık)


DSÖ’NÜN N SAĞLIKLI KENT SEÇİMİKRİTERLERTERLERİ VE AŞAMALARIAAMALARI• Uygunluk Başvurusu1. “Taahhüt t Belgesi” – Belediye Başkankanı tarafındanhazırlanrlanır. r.2. “Kent Sağlık k Planı” – Yerel sağlık k gereksinimleribelirlenir.3. “Yapı Şeması” oluşturulur ve “Proje Ofisi” tesisedilir.• Seçilme Başvurusu1. Kent için i in politik onayın n belirtilmesi.2. Dönem Dteklifinin hazırlanmasrlanması.3.”SaSağlıklı Kentler GöstergeleriGstergeleri”nin bildirilmesi.


ÇANKAYA’NIN NIN SAĞLIKLI KENTTARİHSEL SÜRECSRECİ• 09.09.1994 – Belediye Meclis Kararı• 2000 – Danimarka’nın Horsens kentinde düzenlenend“Sağlıklı Kentler” toplantısı• Şubat 2002 – Sağlıklklı Kentler Proje Ofisi’nin kurulması• Ağustos 2002 – Çankaya Sağlıklklı Kent Göstergeleri GveKent Sağlık k Profili, Kent Sağlık k Gelişim im Planı• Eylül l 2002 – Hırvatistan’ın Rijeka kentinde düzenlenend“Sağlıklı Kentler” toplantısı• 22.12.2004 – Türkiye Sağlıklklı Kentler Birliği


Çankaya Belediyesi, Sağlıklklı KentlerProjesi ile ilgili çalışmalara ilk olarak 1994yılında başlamlamıştır.Bu projeye dahilolmanın n temelinde “Herkesİçin Sağlık”ilkelerinin benimsenmesi ve bu ilkelerinÇankaya Belediyesi içerisinde iuygulanması vardır. r. 09.09.1994 yılındaki yBelediye Meclis Kararı ile ÇankayaBelediyesi’nin Sağlıklklı Kentler Projesi’nekatılım m süreci syasallaşmışıştır..


Bu sürecin sbaşlamaslamasından itibaren,Çankaya Belediyesi sağlık,k,çevre,engelliler, yaşlılar, lar, eğitim, ekültkltür r ve sporgibi çeşitli başlıklar altında projeler üretmişve bu projelerin birçoğu u hayata geçirilmiirilmiştir


ÇANKAYA SAĞLIKLI KENTLERPROJESİ ÖRGÜTLENME ANAŞEMASI


ÇANKAYAKENT KONSEYİBELEDİYE MECLİSİBELEDİYE BAŞKANIBELEDİYE BAŞKANYRD.ÇANKAYA SAĞLIKLI KENTLERPROJE OFİSİPROJE YÜRÜTMEKURULUPROJE ORTAKLARIİLGİLİ KAMUKURUMLARIGÖNÜLLÜLER ÜNİVERSİTELER MESLEK ODALARI SİVİL TOPLUMKURULUŞLARIDERNEKLER,VAKIFLAR,KOOPERATİFLER


ÇANKAYA SAĞLIKLI KENTPROJE OFİSİ• BEDİA A SÖYLEMEZSBABAŞKAN YARDIMCISI• ÇANKAYA BELEDİYE MECLİS ÜYESİ• KAHRAMAN EFE ÇANKAYA BELED• DR. ETHEM TORUNOĞLU• TEZCAN KARAKUŞ CANDAN MİMARMAR• YASEMİN N ASİL ŞEHANKAYA BELEDİYE MECLİS ÜYESİSAĞLIK KOMİSYONU BAŞKANI VE KENT KONSEYİBAŞKAN VEKİLİLU PROJE KOORDİNATNATÖRÜ• NİLAY OĞULTOULTÜRK• HAKKI BAŞKAN• ERGÜL L YURT MEMUREHİR R PLANCISIRK SOSYAL HİZMET HUZMANIKAN SOSYOLOG


Çankaya Belediyesi, Sağlıklklı Kentler Projesikapsamında“Herkesİçin Sağlık” felsefesini yereldüzeyde hayata geçirmek amacı ile bir diziyapılanma ve düzenleme diçerisine igirmiştir.Çankaya Belediye Meclisi’nin aldığıkararçerçevesinde evesinde oluşturulan“Sağlıklı Kentler ProjeOfisi”nce,Çankaya Sağlıklklı Kent Göstergeleri GveKent Sağlık k Profili ve ardından bu bilgilerinışığında 2002-2007 2007 yıllaryllarını kapsayacak olanKent Sağlık k Gelişim im Planı hazırlanmrlanmıştır.


Her iki belge Ağustos A2002’de Dünya DSağlık Örgütü Avrupa Bölge BOfisi’neiletilmiş ve bu dokümanlar DSÖ tarafındanuygun bulunmuştur.


ÇANKAYA KENT SAĞLIK GELİŞİİŞİM M PLANIÇANKAYA KENT SAĞLIK PROFİLİ VESAĞLIKLI KENTLER GÖSTERGELERGSTERGELERİ


Çankaya Belediyesi, Avrupa SağlıklklıKentler Birliği’neüyelik sürecini stamamlama yolunda önemli bir adımatarak 24-28 28 Eylül l 2002 tarihlerindeHırvatistan’ın Rijeka kentinde yapılan yıllyllıkzirve toplantısına na katılmlmışve bu toplantıdayapılan değerlendirmeler erlendirmeler sonucunda,Çankaya Belediyesi Avrupa SağlıklklıKentler AğıAğı’naüye olarak kabul edilmiştir.


DSÖ SAĞLIKLI KENTLER AĞI A I 3. VE4. FAZ BELGELERİ


HEDEFLER


HERKES İÇİN N SAĞLIK HER ANLAMDA SAĞLIK.


TEMEL HEDEFSağlıklklı bir çevrede bireylerin; tüm tsüreçlere etkin katılabildilabildiği,kültürel vedoğal mirasın n korunduğu,kentteu,kentteyaşayanlarayanların; n; eşitlik, eözgürlük, barışvegüven ortamı içerisinde bütün b n kamusal vekentsel hizmetlerden ayrımsmsızyararlandığıığı, , bütün b n karar süresreçlerinedoğrudan katılabilecelabileceği i bir kentdemokrasisi içerisinde ibireyintoplumsallaşmasmasını sağlamak.


KISA VADELİ HEDEFLERÇankaya ilçesinde yaşayan ayan toplumundeğişik ik kesimleri arasında kent sağlıkbilincinin yaratılmaslması, , sağlıklklı bir kentyaratma sürecinde starafların n katılımının n veortaklığıığının n sağlanmaslanması, çalışmalarınsürekliliğini ini sağlayacak organizasyonlaroluşturulmasturulması, , bu anlayışıştan hareketle,oluşturulan organizasyonların n dayanışışmaiçerisinde harekete geçirilmesiplanlanmaktadır.


UZUN VADELİ HEDEFLERDünya Sağlık Örgütü’ü’nün n benimsediği“Herkesİçin Sağlık k 21” ve “21.Yüzyılda 21Hedef” sloganlarıyla, Avrupa Kentli HaklarıDeklarasyonu’nda nda belirlenen kriterlerirehber alarak, 2020 yılıyitibariyleÇankaya’da yaşayanlarayanların, n, kentte fizikselve sosyal açıdan adaha fazla olanaklarasahip olması ve oluşturulan kent sağlıkgelişim im planının öncelikli konularında nda % 30verim elde edilmesi hedeflenmektedir.


UYGULAMADA ÖNCELİKLİADIMLAR1. Bilgilendirme: Belirlenen tüm t m konularda öncelikletanıtım, kampanyalar, eğitim eprogramları yapmak.2. Altyapı Oluşturma:Teknik yapı, , insan gücü, g , yeterlilik.3. Ulaşışılabilirlik:Bilgiye erişimde, imde, bilgininpaylaşışılmasında ve temel hizmetlerin alınmasnmasında ndaeşitlik,şeffaflık k ve adalet içinde i inde ulaşışılabilirlik.4. İşbirlibirliği: i: Belediyeler, kurumlar, bölgeler b, kültkltürler veuluslar arası ilişkilerin oluşturulmasturulması.5. Devamlılık:Tüm m konularda, izleme, araştırma,rma,geliştirme, değerlendirme erlendirme ve yeniden üretme.


2008 HEDEFLERİ• Çankaya Kent Sağlık k Gelişim im Planı çerçevesindeevesindeprogramlanan ve yaşama ama geçirilençalışmaların n hedeflerve yapılabilenler açısından adeğerlendirilmesinin erlendirilmesinin veölçümlerinin yapılarak, yeni profil ve yeni planınoluşturulmasturulması sürecini tasarlamak.• Yerel yönetimler yalanındaki ndaki yeni yasal düzenlemelerdışığında, kent ve sağlık k politikalarının n yenidenplanlanması, , bu bağlamdaÇankaya Belediyesi StratejikYönetim Planı’ndanda öngörülen temel politikalarla kentsağlık k gelişim im planı arasındaki ndaki bağığın n kurulabilmesiyönünde nde çalışmalar yürütmek. y


ÇANKAYA’DA SAĞLIKLI BİR BDÖNÜŞÜM M VE DEĞİŞİĞİŞİM…Çankaya Sağlıklklı Kent Proje Ofisi ,Çankayailçesinde yaşayan ayan insanlar ve toplumun değişikikkesimleri arasında ; kent sağlık k bilincininyaratılmaslması, , sağlıklklı bir kent yaratma sürecinde starafların n katılımını ve ortaklığıığını sağlamakyolunda programatik çalışmalar yürütmytmüştür. Bunoktada, çalışmaların n süreklilisrekliliğini ini sağlayacakorganizasyonlar oluşturulmasturulması, , bu anlayışıştanhareketle, oluşturulan organizasyonlarıdayanışışma içerisinde iharekete geçirmek temelöncelik olmuştur.


Çankaya Sağlıklklı Kent Proje Ofisi’ nintemel görev gve sorumluluk alanı, ÇankayaKent Sağlık k Gelişim im Planı’nın n hayatageçirilmesi yönünde y nde temel ilke veönceliklerin ilgili Belediye birimlerinceuygulamasını sağlamak olmuştur.


Çankaya Kent Sağlık k Gelişim im Planı, , Dünya DSağlık Örgütünün n temel aldığıÇankayaKent Profili ve Sağlıklklı KentlerGöstergeleriçerçevesindeevesindedeğerlendirilerekerlendirilerek öncelikli konuların n vesorunların n belirlenmesi için i in hazırlanmrlanmışbirkılavuz plandır.Bu plan, bir anlamdahizmet ve proje önceliklerini ortayakoymaktadır.


• Çankaya Belediyesi 2006-2010 2010 StratejikPlanı• Sağlık k hizmetlerinin yaygınlanlaştırılması• TODAM sosyal program ve projeleri• Engelliler Hizmet Birimi EşgüdümündeEYapılanÇalışmalar• Çevre,İmar, Park ve Bahçeler AlanlarındandaHerkes İçin Sağlık Öncelikli Tasarım m veUygulamalar


• Çankaya Belediyesi sorumluluk alanı içinde, inde,sağlıklklı bir kent oluşumu umu için i in koruyucu, önleyicive denetleyici çalışmalar yapan Belediyemizinilgili birimleri, Çankaya Kent Sağlık k Gelişim im Planıkapsamında hizmetlerin kalitesinin artırılmaslmasınaözen göstermigstermişlerdir.• Belediyemizin sağlıklklı kent gelişim im planı vestrateji ana planındanda ön n görülen gçalışmalar, ilgilimüdürlükler tarafından hayata geçirilen değişikikprojeler, DSÖ Avrupa Bölge BOfisi’ne raporedilmiş, , bu noktada Belediyemizin “Sağlıklı KentÇankaya” hedefine yönelik yçalışmaları bir bütün bolarak ele alınmnmıştır.


• Kent SağlığıHizmetleri MüdürlMrlüğü• Kültür r ve Sosyal İşler MüdürlMrlüğü- EngellilerHizmet Birimi• Fen İşleri MüdürlMrlüğü -Park ve Bahçeler Birimi,• İmar ve Şehircilik MüdürlMrlüğü• Çevre MüdürlMrlüğü ileEşgüdüm m içinde i inde yapılan faaliyetlerin “Kent SağlıkGelişim im Planı“ hedefleri ile uyumu sağlanmlanmıştır.


KENT SAĞLILIĞI I HİZMETLERHZMETLERİ


SAĞLIKLI BİR B ÇANKAYAİÇİNBÜYÜK K YATIRIM...Çankaya Belediyesi kurduğu u 25 semt polikliniğiile Çankayalılara lara tüm t m gün g n hizmet vermeyedevam ediyor.Ayrıca,Belediyemiz2006 yılında yalanındaki ndaki en ileri teknolojiler kullanılarak,larak,uluslararası kalite kurallarına göre gişletilen igezicive sabit laboratuarları faaliyete geçirmiirmiştir.Gezicilaboratuarların n kurulmasını takiben okul vemahallelerde yapılmakta olan sağlık k taramalarıtıbbi tahlillerle de desteklenmiştir.tir.


Tüm m tıbbi ttahlillerin yapılabildilabildiği i gezici vesabit radyoloji ve mikrobiyolojilaboratuarlarında yurttaşlarların n ayağığınakadar sağlık k hizmetlerini götüren gKentSağlığıHizmetleri MüdürlMrlüğü yalnızca2007 yılında y192 bin 320 kişiye iye hizmetsunarak büyük b k bir başararıya imza atmışıştır.


ÇANKAYA BELEDİYESYESİSEMTLERDE SAĞLIK TARAMALARIYAPIYOR…• Çankaya Belediyesi, okullar ve semtlerdeücretsiz tam teşekkekküllü sağlık k taramalarınıhayata geçirmektedir.• Çankaya Belediyesi Kent SağlığıHizmetleriMüdürlüğü tarafından okullarda başlatlatılan lanücretsiz sağlık k taramaları, , zaman içerisinde isemtlere ve işbirliibirliği çerçevesinde evesinde esnafgruplarına yaygınlanlaştırılırken rken bu hizmettenyararlananların n sayısı 60 bini öğrenci olmaküzere 200 bin sınırına s na dayanmışıştır.


Sağlık k hizmetlerinde devrim olaraknitelenen proje ve uygulamaları ile kaliteyiön n plana çıkarırken rken hizmet ağıağını dagenişleten Belediyemiz, önemli bir artışkaydederek 8’den 824’e çıkarılan semtpolikliniklerinde de üç yılda 600 bin kişiyeiyesağlık k hizmeti taşışımıştır.


Çankaya'daki tüm t m taksi ve dolmuşesnafı ,mahaller ile ilköğretim okullarındagenel sağlık k ve diş sağlığıtaraması yapanKent SağlığıHizmetleri MüdürlMrlüğü doktorve diğer sağlık k meslek elemanlarıile2008 yılında yda çalışmalarını aralıksksızsürdürmektedir.rmektedir.


SAĞLIKLI YAŞLANMA“Hayat Paylaşışılarak Kolaylaşışır” projesikapsamında , Çankaya Belediyesi sınırlarsrları içinde indeikamet eden 65 yaş üzerindeki yaşlılar,hangi lar,hangi yaşgrubunda olursa olsun engelliler ve sağlıkgüvencesi olmayan hamile kadınlara yönelik yEvde Sağlık k ve Bakım m Hizmetleri programınabaşlanmlanmıştır.• Çankaya’da yaşlı nüfus oranı, , TürkiyeTrkiye’ninyaklaşışık k iki katıdır.• ( Türkiye Tortalaması % 4.2, Çankayaİlçesiortalaması % 7.6 dır.) d


Yaşlılarlarımıza yönelik ykoruyucu ve tedavi edicisağlık k hizmetlerinin, DSÖ’nün n belirlediği“Sağlıklı Yaşlanmalanma” temel felsefesine uygun birşekilde hayata geçirilmesineçalışılmaktadır.Bu kapsamda, oluşturulan sağlık k ekibimiz ,“Türkiye Cumhuriyeti Nüfus NCüzdanCzdanı” taşışıyan ve“Vatandaşlık k Numarası” bulunan, Belediyemizinprojesine dahil olmuş yaşlılara, lara, evde sağlıkhizmetini “kaliteli ve ücretsiz” olaraksunmaktadır.


İLK YARDIM ELEMANI EĞİEĞİTİMLERİSağlık k Bakanlığıığının n yayınladnladığıve tüm t m kamukurum ve kuruluşlarlarına yeni bazı yükümlülüklergetiren “İlk Yardım m YönetmeliYnetmeliği” gereğinceÇankaya Belediyesi Personeli’nin nin ilk yardımeğitiminden geçirilmesi ile ilgili tüm tyükümlülükler tamamlanmışıştır.Doğal afet ,trafikkazası,ev ve işyeri ikazaları konusunda üstdüzey teorik ve pratik bilgi ile donatılan 230belediye personeli İlk Yardım m Elemanı Sertifikasıalmışıştır


ESNAFA İLK YARDIM SETİDAĞITIMIITIMI…Çankaya Belediyesi, kaza vehastalıklarda ilk yardımın n büyük b önemtaşışıması nedeni ile bölgemizdeki besnaf için i in“İlk Yardım m Setini“ücretsiz olarakdağığıtmaktadır.


Belediyemiz Kent SağlığıHizmetleriMüdürlüğü tarafından hazırlanan“ilkYardım m Seti”nde, steril hidrofil pamuk,sargıbezi,tıbbi bbi bez flaster, , yara bandı,oksijenlisu, yara ve yarık k kremi,müdahale eldivenive makas bulunuyor.


EVLİLİK ÖNCESİ TAHLİLLERLLERTüm m geliri LÖSEV’e bırakılmaküzereVedat Dalokay Evlendirme Dairesindeaçılan laboratuarda evlenmek üzerebaşvurançiftler kolaylıkla kla ve güvenilir gbirşekilde tahlillerini yaptırırlarken rlarken ,tamamenbağışğışlarla hizmetlerini yürütmekte yolanLÖSEV‘e e düzenli dbir gelir akışısağlanmlanmıştır.


OKUL,İŞİŞYERİ VE KONUTLARAÜCRETSİZ İLAÇLAMALAMAKent SağlığıHizmetleri MüdürlMrlüğütarafından denetlenen işyerlerindenihaşere sorunu bulunanlara ya da talepolması halinde okul ve konutlaraücretsiz,insan sağlığıığına hiçbir zararıolmayan biyolojik ilaçlama lama yöntemi yileilaçlama lama yapılmaktadlmaktadır


ZARARLILARA KARŞI I BİYOLOJBYOLOJİKSAVAŞÇankaya Belediyesi, kentsel alanda kene, haşere vekemirgenlere karşıücretsiz ilaçlama lama mücadelesini mbaşararı ilesürdürüyor.Kent yaşamamı içinde inde çokönemli sağlık k sorunlarına na neden olan vebireylerin yaşamlaramlarını olumsuz bir biçimde imde etkileyen zararlılara lara karşıücretsiz ilaçlama lama mücadelesi mbaşlattlattı. . Kene, uçan uhaşere (larva veuçkun), yürüyen y yen haşere (karafatma, hamam böcebceği, kalorifer böcebceği)ve kemirgenlere karşıbaşlatlatılan lan biyolojik mücadelede mDünya DSağlıkÖrgütü’ü’nün önerdiği i ve ISO 9001 Kalite Belgeli ilaçlarlarkullanılmaktadlmaktadır. Bu ilaçlar lar başta insan sağlığıolmak üzereçevreyehiçbir olumsuz etkide bulunmamakta ve olumsuz herhangi birduruma yol açmamaktadamamaktadırlar.


Ücretsiz Su DeposuDezenfeksiyonuÇankaya Belediyesi zararlılara lara karşımücadelesinin yanı sıra su depolarını daücretsiz dezenfekte ediyor. Bugüne kadar5000’i i aşkın a n ev, okul, ve işyerlerine iait sudepoları temizlenerek dezenfekte edildi.


KADIN SIĞINMA INMA EVİAile içi i i fiziksel,cinsel ve ruhsal yönden yşiddete veistismara uğramuramışbaskı altında olan kadın n nüfusa nvevarsa çocuklarını güvenli bir ortamda barınma olanağısağlanmlanmıştır.Kadınların çocukları için in kreş hizmeti debulunan sığısığınma evinde nihai amaç kadınlarnlarınsorunlarının n profesyonel elemanlar tarafındançözümlenmesine ve ailesine dönme dolasılıklarklarını tespitetmek bunun mümkmmkün n olmadığıdurumlarda ise kadınaçeşitli mesleki beceriler kazandırarak istihdamedilmelerine destek olmak.Kadını güçlendirerek tekbaşışına yaşayacak ayacak koşullarulları oluşturmak.


SİGARASIZÇANKAYA“Tütün n Mamullerinin ZararlarınınÖnlenmesine Dair KanundaDeğişiklik iklik Yapılmaslması HakkındaKanun” , 19 Ocak 2008 tarihindeResmi Gazetedeyayınlanmnlanmıştır.Bu kanun ilebirlikte, resmi kurumlarda,işyerlerinde,özel sektör çalışmaalanlarında,lokanta,nda,lokanta, kafe, , bargibi yerlerde belirlenen uyumsüreci sonunda içiortamlardasigara içilmesi i ilmesi tamamenyasaklanmışıştır.Söz z konusu Kanun, 19 Mayıs2008 tarihi itibari ileuygulamaya alınacaktnacaktır.


Çankaya Belediyesi, sigara ve sigaranınsağlık k etkileri konusunda toplumun değişikikkesimleri arasındafarkındalndalıkyaratmak,yurttaşlarların n ve ilgili sivil toplumkuruluşlarlarının n konuyla ilgili yapabilecekleriortak çalışmaları koordine etmek amacı ile“SİGARASIZÇANKAYA” projesinigündemine almışıştır.


“Sigarasız Çankaya” Projesi ile,toplumda sigara tüketiminin tazaltılmaslmasınave sigaranın n zararlarının n halkın n değişikikkesimlerine anlatılmaslmasınaçalışılacaktır.Buanlamda, projede eğitim eçalışmalarınıtemel alan bir yaklaşışım öneçıkacaktır.


İşyerleri dahil çeşitli alanlarda sigaraiçilmesine ilmesine yasak getiren düzenlemeninduygulamaya girmesine 1 ay kala,Türkiye'de her gün g n ortalama 15 milyonpaket sigara içildiiildiği i belirlendi.


Son 10 yılda yülkemizde 1 trilyon 224 milyar 100 milyonadet sigara üretildi. 1998 yılında y123 milyar adet olanyıllık k sigara üretimi, 2007 yılında y125.9 milyar adeteulaştı.Buna karşışılık, 1998-2007 döneminde dülkede 1 trilyon 95milyar 700 milyon adet sigara tüketildi. tDevletin resmi verileri, ekonomik kriz yıllaryllarında sigaratüketiminde belirgin bir artışmeydana geldiğini ini ortayakoydu. 1998 yılında y108.6 milyar adet olan yıllyllık k sigaratüketimi, Türkiye'nin Tekonomik krize girdiği i 1999 yılında y114.4 milyar adete yükseldi. y


Türkiye'de her gün g n 15 milyon paket sigara tüketiliyort


DÜNYA YALNIZ BİZİM BDEĞİĞİL…


EVCİL L HAYVAN KAYIT SİSTEMSSTEMİSahipli her evcil hayvanın, n, sahipleritarafından, bağlı bulundukları belediyeyekayıtlartlarının n yaptırılmaslması gerekmektedir.Bu uygulama ile 17 Nisan 2004 tarihindenbu yana Belediyemizce, 451 evcil hayvankayıt t altına alınmnmıştır.


SAHİPSPSİZ Z HAYVANREHABİLİTASYON MERKEZİ100.Yıl l Sahipsiz Hayvan Barınanağı’mızdaAnkara’nın çeşitli yerlerinden toplanan vebugün n sayısı 7050’e e ulaşmışbulunansahipsiz köpek kbarındndırılmaktadır. AyrıcaHaziran 2004 tarihinden bu yana 2600köpek sahiplendirilerek rahat bir yaşamamortamına kavuşmalarmaları sağlanmlanmıştır. 3307sokak köpekpeği i ile 94 sokak kedisi deveteriner hekimlerimizce kısırlakrlaştırılmıştır..


Son iki yıl y l içerisinde isokaklardan 5544sahipsiz köpek ktoplanarak başışıboşhayvanlarla mücadeledemönemli bir aşama a amakaydedilmiştir. Yaşam am haklarına dahi sahipolamayan sokak hayvanlarınana 100.YılSahipsiz Hayvan Barınanağı’ındamodern,çağdaş, , güvenli gve hijyenik bir ortamhazırlanarak, gerek çevre sağlığıığını tehditetmeleri önlenmekte, gerekserehabilitasyonları sağlanmaktadlanmaktadır.


GEZİCİ VETERİNER KLİNİĞİİĞİ• Eylül l 2005 tarihinde hizmete başlayanGeziciVeteriner Kliniği’nde nde kısırlakrlaştırılan lan sahipsizköpek ve kedi sayısı 2007 yılıysonunda 2011dir.• Gezici Veteriner Kliniği’mizmiz, ÇankayaBelediyesi sınırlarsrları dahilinde çeşitli bölgelere bgiderek sokaklarda yaşayan ayan hayvanlara yerindemüdahale etmeye başlamlamıştır.Gerçekleştirilenkısırlaştırma rma işlemleriyle ihem sokakhayvanlarının n rehabilitasyonuna, hem de çevresağlığıığına yönelik yhizmette bulunmaktadır.


KÜLTÜR R VE SOSYAL İŞLER


ENGELSİZ ÇANKAYA


Türkiye engelli yurttaşlarları konusunda son yıllarda yönemli bir bilinç sıçraması yaşamamışsa da henüzistenilen düzeye dgelmemiştir. Evine kapatılan,toplumdan dışdışlanan, sokak, cadde vekaldırımlarmları engellileri düşünmeden dyapılan birülke olarak şimdi daha fazla duyarlı olmak vebugüne kadarki eksikliklerimizi gidermek için i inyeniden düşünme dzamanıdır. Ancak, bu yenidendüşünme sürecinde, sengellilerle birlikte, onlarınfikirlerini, istek ve ihtiyaçlarlarını göz önünde ndetutarak kararlar alma gereği i de açıktaktır.


ÇENGELCAFE : ENGELLERİNSEVGİ İLE AŞILDIAILDIĞI I BİR B R ORTAMBelediyelerin, sağlıklklı kent ortamını oluşturmada,engellilerin normal toplumsal yaşamaamakatılmalarlmalarını sağlayacak, fazla maliyeti olmayanve engellilere yaşamamı paylaşmalarmalarına fırsat fverecek düzenlemelere dyer vermeleri DünyaSağlık Örgütü’nün n de politika olarak destekverdiği i bir yaklaşışımdır. (DSÖ, , ilk olarak 1976yılında engelliler alanındanda Toplum TemelliRehabilitasyon (TTR) Programı’na başlamlamıştır.)


Zihinsel engelli bireylerin mesleki vesosyal rehabilitasyonlarının n sağlandlandığıÇankaya Belediyesi ”ÇengelCafe” ProjesiEngelliler Hizmet MüdürlMrlüğü tarafından01.07.2005 tarihinde hayata geçirilmiirilmiştir.


• Çankaya Belediyesi “ÇengelCafe” nin enbelirgin özelliği, i, zihinsel engelli gençlerimizintanımlanmmlanmışhizmetleri en sorunsuz biçimdeimdeyapabilmelerini sağlayacakşekilde , kabiliyet veyapabilirlikleri üzerine bir işibölümünün n yapılmlmışolmasıdır.• Bu düzenleme dise renkler aracılığıığı ileyapılmlmıştır.Gençlerimizin giysileri hangi renk iseo renkteki masalardan sorumludur.


ÇengelCafe uygulamasında 16 genç yeraldı.Gençlerden 5’i 5 Çankaya Belediyesi’nde,1’i i ise özel bir işletmede iişe i e yerleştirildi.


Zihinsel engelli gençlerimizCafedeki servisgörevlerinin yanı sıra, kendileri için i in hazırlanan;becerilerini geliştirmek,yeteneklerini ortayaçıkarmak için i in düzenlenen d(latin(latin-moderndans,drama-tiyatro,halk dansı,foto,fotoğrafçılık k gibi )çalışmalara katılmaktadlmaktadırlar..Tiyatro-sinemagösterileri izlenmesi,çevre evre gezilerine gidilmesi,spor çalışmaları,yüzme, birlikte tatil yapmakdiğer grup faaliyetleridir. Amaç onların n toplumlakaynaşışıp p mümkmmkün n olduğu u kadar toplumsalyaşam am içinde i inde yer almalarını sağlamaktlamaktır.


ÇENGELGALOŞ ATÖLYESLYESİÇankaya Belediyesi Engelliler Hizmet Birimi veUluslararası Engelliler Vakfı İşbirlibirliği i ileeğitilebilir-öğretilebilir retilebilir düzeyde dzihinsel engelligençlerin mesleki ve sosyal rehabilitasyonlarınıgerçekleekleştirmek amacı ile 07.05.2007 tarihindefaaliyete geçirilenÇengelGaloş Atölyesilyesi’nde13 genç ,hem galoş üretirken hem de sosyalbecerilerini geliştirmek ve sosyal yaşamaamauyumlarını kolaylaştırmaküzere planlanmışolansosyal aktiviteler içinde i inde yer almaktadırlar.


GÖRME ENGELLİ ÇOCUK VEGENÇLERLERİN N BAĞIMSIZ YAŞAM AM EĞİEĞİTİMİÇALIŞMASIGörme engelli çocuk ve gençlerin toplumlabütünleşmesi ve gelişmesini sağlamak için, i in,ÇankayaBelediyesi Engelliler Hizmet Birimi ile Gören KalplerDerneği uygulamalı bağığımsız z yaşam am eğitimi eçalışmasınıbaşlatmlatmıştır.Buçalışma ile 12-20 20 yaşlarları arasında 24görme engelli çocuk ve gençlerin bağığımsız z hareketkabiliyetini geliştirerek kendi kendine yetebilir,meslekedinebilir hale gelmesi ,toplumun bir parçasası olaraktüketici olmaktan çıkıp p aynı zamanda üretici halegelmeleri amaçlanmaktadlanmaktadır.


ÇengelÇoklu AtölyeÇalışması• ÇengelÇoklu Atölyeuygulaması ;eğitimlerini tamamlayarak, ilerieğitimlerde başararı gösteremeyen zihinsel engelli ve öğrenme güçgüçlüğü çeken16 yaşışın üzerindeki gençlere yönelik yolarak açılan amesleki(ahşap,mum,sabun ap,mum,sabun ve seramik üretimi eğitimi eile; ev-büro,kurum ro,kurum temizliğieğitimi ve turistik kuruluşlarda larda oda temizliği i eğitimi) eve sosyal rehabilitasyonçalışmalarını kapsamaktadır..• Uygulama ile zihinsel engelli gençler ve ailelerine iki tür t r hizmetverilmektedir. Birinci hizmet; zihinsel engelli gençlerin meslekirehabilitasyonlarının n yapıldldığıiş atölyelerindekiçalışmalarıdır.r. İkinci hizmetise; zihinsel engelli gençlerin ve ailelerinin sosyal rehabilitasyonlarınınsağlandlandığıçalışmalardır. r. Bu çalışmalarda zihinsel engelli genç ve ailelerininyaşadadığıpsiko-sosyal sosyal sorunlar üzerinde durulmakta ve çözüm m yollarıgösterilmektedir. Ayrıca gençlerin atölyeçalışmalarına uygunluğu üzerindedurulmakta, çalışma sırassrasında ortaya çıkan sorunlar çözülmeyeçalışılmaktadır.• Proje Mart 2008 tarihinden itibaren Çankaya Belediyesi Engelliler HizmetBirimi ve Sosyal Yaşamamı Güçlendirme Derneği ile birlikte yürütülmeyeybaşlanmlanmıştır.


ZİHİNSEL ENGELLİ GENÇLERİÇİNTEMEL BİLGBLGİSAYAR EĞİEĞİTİMKURSLARIEğitilebilir–öğretilebilir düzeyde dzihinselengelli olup, asgari düzeyde dokuma-yazmabecerisine sahip olan gençlere dönük dtemel bilgisayar eğitimi eçalışmaları 3 aylıkperiyotlar halinde devam etmektedir.


İŞARET DİLİDEĞİTİMİMeslek elemanları (üniversiteöğretimgörevlileri,avukatlar) için i in işaret idili eğitimi eçalışması başlatlatılmışve periyodik olarakgruplar oluşturularak devam etmektedir.


BİNLERCE TEKERLEKLİSANDALYE İHTİYAÇSAHİPLERPLERİNİ BULDU…


ENGELLİLER LER SPOR KULÜBÜ• Engelli Spor Kulübü ’nün n kuruluş amacıengelli gençlerin kuralları belirlenip ,koşullarullarıoluşturulduturulduğunda unda her alanda olduğu u gibisportif etkinliklerde de başararılı olabildiklerinitopluma göstermektir.g• Engellilere yönelik ybu tür t r sportifçalışmalar,bedensel engellinin yaşamamkalitesini yükseltme yaçısından aöneminin yanısıra,onların n beden ve ruh sağlığıığını korumak,güçlendirmek açısından ada önemtaşışımaktadır .


TEKERLEKLİ SANDALYEBASKET TAKIMIÇankaya Belediyesi Tekerlekli SandalyeBasketbol takımı 2007-2008 2008 sezonunda1.ligde mücadelesini msürdsrdürmektedir. rmektedir.


GOALBALL TAKIMIGoalball takımımız z 2007 yılında ydüzenlenen 6 Türkiye TŞampiyonası’nın4’ündeşampiyonluk,bir ikincilik ,bir deüçüncncülük k kazanmışıştır.


HALTER28 Temmuz-08.A08.Ağustos 2007 tarihleri arasındaBrezilya’da düzenlenen dDünya DGörme GEngellilerSpor Oyunlarına na Türk Tmilli takımı adına katılanKulübümüzden 4 sporcumuz bayanlarda farklıkilolarda dünya drekorlarını kırarak dünya dşampiyonu olmuşlardlardır.Erkeklerde r.Erkeklerde ise bir dünya dikinciliği,iki i,iki dünya düçüncncülüğü eldeedilmiştir.Kultir.Kulübümüz z sporcularının n bu başararılarımilli takımımıza yansımışış olup bayan halter millitakımımızın n dünya dşampiyonu olmalarınısağlamlamıştır.


ATLETİZM• 28 Temmuz-08.A08.Ağustos 2007 tarihleriarasında Brezilya’da düzenlenen dDünya DGörme Engelliler Spor OyunlarındandaKulübümüzden 2 oyuncumuz milli takımforması giymiştir.• Ayrıca Samsunda yapılan Türkiye TGörme GEngelliler Atletizm ŞampiyonasındandaKulübümüz z erkeklerde Türkiye TŞampiyonubayanlarda Türkiye Tikincisi olmuştur.


SATRANÇ09-11 Kasım m 2007 tarihleri arasındaOsmaniye’de gerçekleekleşen en Türkiye TGörme GEngelliler Satranç Şampiyonası’ndandaKulübümüz z oyuncularından ndan biri ferdi daldaTürkiyeşampiyonu olurken,Kulübümüztakım m halinde Türkiye Tikincisi olmuştur.


DEVİNİMLER YAŞAMAAMA-YAŞAMASEVİNCNCİ TEKERLEKLİ SANDALYEDANS GRUBUBedensel engellilerin ve sağlıklklı insanların n sanatsal bir amaçdoğrultusunda yan yana gelerek oluşturduturduğu u bir gruptur.Amaçbedensel engellilerin sanatsal yaşam am içinde i inde yer alabileceklerinitopluma göstermektir.Bugçalışmanın n da bedensel engellilerin yaşamamkalitesini artırmak rmak yanı sıra ,sağlıklklı ve engelli dayanışışmasını içerende bir boyutu bulunmaktadır.Br.Böylece engelsiz olanlar çalışma vegösterilerde engelli birinin yaşamamını daha yakından gözlemleyerekgve empati yaparak ,diğer engellilere bu empatisinigenelleyebilecektir.Dans grubu çalışmlarını Gülüm m Pekcan Dans Okulu’nun gönüllgllüdesteği i ile sürdsrdürmektedir. rmektedir.


ÇOCUK GAZETESİİlköğretim yaş aralığıığında bulunan ,çocuk,muhabir olmakonusunda istekli olan çocuklara ,konu ile ilgili temel bireğitim verilmiştir.Sonrastir.Sonrasında nda “Çankaya Çocuk” adı ileaylık k yayınlanan derginin içeriieriğinde inde yer alan herşeyi(resimler,fotoğraflar,yazılar)lar) çocuk muhabirler veçocuk yazarlar oluşturmaktadturmaktadır.Akademisyen r.Akademisyen veyazarlardan oluşan bir Danışışma Kurulu dabulunmaktadır.r.Çocuk Muhabirler gazete oluşturmanturmanınyanı sıraçeşitli branşlarda sosyal beceri kurslarına dakatılmaktadlmaktadırlar.(Resim,halk dansı,sportif etkinliklervb)Ayrıca okul dersleri için i in yardımda bulunulmakta;yaşadadıkları davranışve dönemsel dsorunlarınınçözümlenmesi konusunda psikolojik destekverilmektedir.


BECERİ KURSLARIÇankaya ilçe e sınırlarsrlarında yaşayanayan çocuk,yaşlı vegenç ve orta yaştaki tüm t m insanların n farklı sosyalortamlarda bulunarak becerilerini geliştirmeye,butür çalışmalar aracılığıığı ile aynı yaş grubundakiinsanların n evlerinden çıkarak belli bir amaçetrafında sosyal ilişkilerini güçgüçlendirmeye vedolayısıyla yla yaşam am kalitesini yükseltmeyi yhedefedinen müzik,dans,el mbecerileri,dil kursları vesanatsal gelişime ime dönük d k sayısı 14’übulankurslar bulunmaktadır.


TOPLUMSAL DAYANIŞMA• Çankaya Belediyesi TürkiyeTrkiye’nin en büyük btoplumsal dayanışışma ağıaolan TODAM ’ı(TOPLUMSAL DAYANIŞMA MERKEZİ) hayatageçirdi...• Toplumsal ilişkilerdekiçözülmeninönüne negeçmek, dayanışışmanın n erdemiyle sorunları elbirliğiyleiyle çözmek ve Çankaya Belediyesi ileyurttaşlarlarımız z arasındaki ilişkiyi sağlıklklı bireşgüdüm m temelinde işler ikılmak kamacıylakurulan Toplumsal Dayanışışma Merkezleri kısasürede büyük b k adımlar attı.


Evinde yardım m bekleyen pasif durumdakivatandaşlarları yaşamamın n içine i ine çeken“TODAM” lar, , bekleyen değil, katılan,öğrenen,üreten ve paylaşan an bireyeulaşarak arak dayanışışmanın n mantığıığınıdeğiştirdi...


ÇANKAYA KURS ZENGİNİ...Çok yönlynlü ve her alanda yetkin bireylerin sadeceÇankaya’ya değil, tüm t m TürkiyeTrkiye’ye hizmetsunacakları anlayışışlaTODAM bünyesindeçoksayıda kurs açılıyor. aOkuma-yazmadan ebrusanatına, na, diksiyondan bilgisayara kadar 102 ayrıdalda açılan akurslara katılanlarlanların n işihayatınaatılmalarlmalarını kolaylaştırmak için, i in, kurslar Çankayaİlçe e Halk Eğitim EMerkezi ile ortaklaşadüzenleniyor. Böylece Bkursları başararıylabitirenler aldıklarkları resmi diplomaları ile daharahat işibulma imkanına na kavuşuyorlar.uyorlar.


TODAM ÇARŞIMuhtaçlarların n Yardım m Kapısı...• Yoksul ve yardıma muhtaç yurttaşlar,Ankara Giyim Sanayicileri Derneği ’ninkatkılarlarıyla oluşturulanTODAM ÇARŞI’datepeden tırnatrnağa a giydiriliyor. KışKiçin in ayrıcakaban ve bot yardımı yapılan yoksulyurttaşlarların çocuklarına kırtasiye kmalzemeleri de sağlanlanıyor. Amaç,Çankaya’daki ihtiyaç sahiplerine gerekliyardımlarmları yaparak yoksulluğun un açtığıayaraları sarmak...


GIDA BANKASIBinlerce İnsanın n Mutluluk Kapısı• 5393 sayılı yasa ile Belediyelere tanınan nan Gıda GBankacılığıığı yapmayetkisi çerçevesinde evesinde Dikmen/Öveveçler’deilk Gıda Bankasıkurulmuştur.tur.İnsanların n ihtiyaçlarlarını seçmeözgürlüğü ilkesinden yolaçıkılarak oluşturulmuturulmuştur. tur.TODAM’larve muhtarlıklar aracılığıığı ileseçilen başlanglangıç için in 1500 yardıma muhtaç aileyi kapsayan biruygulamadır. ay verilen 250 YTL’likçek ile alışışveriş yapmaktadırlar.• Gıda Bankası ‘ndanyararlananları Çankaya’nın n semtlerinden araçlabankaya getirme ve tekrar semte götürme golanağıverilmektedir.Bankadan alışış-veriş yapan ailelerin sosyal ve psikolojiksorunlarını çözecek destek hizmeti de verilmektedir.


İLKÖĞRETİM M OKULLARINDASÜT T DAĞITIMIKahvaltı yapmadan okula gelmek zorundakalan ilköğretimöğrencilerinin, bedenselve zihinsel gelişimlerine imlerine katkıda bulunmakamacıylaTODAM merkezleri seçtiklerionlarca okulda ,binlerce öğrenciye düzenli dolarak süt s t dağığıtılmaktadır.


ORGANİK ÜRÜNLERE BÜYÜK BİLGİ VAR…• Çankaya Belediyesi ile Ankara Üniversitesi ZiraatFakültesiltesi’nin işbirliibirliğiyle iyle Kolej’deki belediye yerleşkesininbahçesinde geçtitiğimiz imiz yıl y l açılan a“DoğalÜrünler Gıda GPazarı”na yurttaşlar büyük b k ilgi gösteriyor. g steriyor.• Büyük k bölümübAnkara Üniversitesi Ziraat Fakültesitarafındanüretilen ve ziraat yüksek ymühendisi mkontrolünde nde hizmet veren mini pazar, yurttaşlarların n yoğunilgi göstermesi güzerine yoldan geçen en yurttaşlara dakolaylıkla kla alışış-veriş yapma olanağısağlamak amacıylabahçedeki yerinden, belediyenin Ziya Gökalp GCaddesi’nebakan bölümüne btaşışındı.


Doğal ve ekonomik alışış-veriş için in örnek biruygulama olması bakımından da dikkatçeken“DoğalÜrünler Gıda GPazarı” ndapeynir, tereyağığı, , yumurta, yoğurt,çeşitlimeyve suları, , organik şaraplar iletamamen organik meyve ve sebzesatışışları ile yurttaşlara hizmet vermesininyanı sıra, günümüzde gtartışışma konusuolan hormonlu gıdalara galternatif birmerkez olmaya da devam ediyor.


KENT PLANLAMA


ZAFERTEPE MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜMDALANI• Zafer Tepe Mahallesi Çankaya Belediye Meclisinin 31.01.1994 gün gve 44 ile 10.01.1997 gün g n ve 13 sayılı kararları ile onaylanan ıslahimar planları ile planlı yapılalaşmaya geçmimiştir.• Ancak, söz s z konusu plan kapsamında teras evler olarak düzenlenmidzenlenmişkonut alanlarında nda gerek arazi eğiminin e% 40’lara ulaşmasması ,gerekinşaat maliyetinin fazla olması nedenleriyle 1994 yılından ybugünekadar imara uygun yapılalaşma gerçekleekleşememiştir.Yine söz s z konusuplanlarda yeşil alan olarak ayrılmlmışbulunan ve mahkemekararlarıyla yeşil alan vasfındançıkmışve imarsız z duruma düşmüşdancak tamamı gecekondular ve kaçak ak yapılarlaçevrili bulunan birbölge de aynı şekilde uygun yapılalaşma oluşamamamamıştır.


• Bu alanlarda yaşayan ayan hissedarların n mağduriyetleri vebölgenin halen gecekondu alanları olarak eskiyen kentdokusundan kurtulamamışolması nedenleriyle yeni birdüzenleme yapılmaslması gerekliliği i oluşmumuştur.• Bu mağduriyetleri gidermek ve mahallede dönüşümüdsağlamak amacıylatopografik ve jeolojik yapının n dahauygun olduğu u alanda Kentsel Dönüşüm D m ve KentselTasarım m Proje Alanı oluşturmak amacıyla, açık a k ve yeşilalanı arttıracak, racak, mülk msahiplerini mağdur etmeyecekşekilde yeni bir düzenleme dyapılmaslması düşünülmüştür.


Bu amaçla eskiyen ve sağlıklklı kentdokusuna sahip olamayan bu alanlarBelediyemiz Meclisinin 06.12.2006 gün g n ve856 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir BBelediye Meclisinin 16.05.2007 gün g n ve1324 sayılı kararıylaKentsel Dönüşüm DAlanı ilan edilmiştir.


ÇANKAYA’DA SAĞLIKLI YAŞAMAM…LOZAN PARK, AHLATLIBEL VE İNCEKSPOR TESİSLERSLERİ


GÜNEŞİN N VE MUTLULUĞUN UN MEKANI:AHLATLIBELAnkara’da yaşayayıp p ,şehrin,sıkıntsntısınıduyup ve üzerinden atmak isteyenlerin,çimenlerüzerindeözgürce hareketedebileceği i bir ortam Ahlatlıbelbel’deoluşturulmuturulmuştur. tur. İçinde 25.300 m2 çimalan, 180.000 m2 orman alanı bulunduranAhlatlıbelSosyal Tesisleri toplam 244.906m2 üzerine kurulmuştur.Ayrtur.Ayrıca 1.500araçlık k otoparka sahiptir.


Kentin İçinde, Kentten Uzak…Kentin merkezi’ne yakınlığıyla dikkat çekenAhlatlıbel’de, aynı zamanda insanlarınkendilerini kent ortamından çok uzaklarda,yeşillikler arasında hissedecekleri bir ortamısunuyor.Çocukların güvenli oyun alanlarındaoynamalarını sağlayan ve temiz hava ilebuluşacakları ekolojik bir park Ahlatlıbel… .


Spor Olanakları…Ahlatlı Bel’de 3 tenis kortu, 2 halı saha,gokart pisti, basketbol sahası, 2 voleybolsahası, koşu ve yürüyüş parkurları, golf…sahası ve bir çok kondisyon aletininbulunduğu açık hava spor bahçesi tümAnkaralıların hizmetine sunulmuşbulunuyor.


Kentin İçinde, Yeşilleİç İçe:Lozan Park…Kapalı spor salonu, tenis kortu, basketbolsahaları, , futbol sahaları, , yürüyüşyparkuru,çocuk parkı, , dinlenme alanları, , kafesi veotoparkıyla yeşilin tadını çıkarmakisteyenler için i in ideal bir ortam sunuyorLozan Park … Yakın n tarihimizin gururkaynaklarından ndan Lozan Antlaşmasması’nasahip çıkmak adına Lozan isminikoyduğumuz umuz parkta insanlar aradıklarklarıhuzuru bulabilir.


İncek Yüzme YHavuzu Ve SosyalTesisleri…25 x 12 ölçülerinde yarı olimpik yüzme yhavuzu, çocuk havuzu, çimenlerüzerindedinlenme alanları, , spor merkezi ile İncekSosyal Tesisleri tüm t Ankara’lılarlarınhizmetine açıktaktır.


YAYA VE İNSANÖNCELİKLİ ANLAYIŞLAKALİTELTELİ VE ESTETİK K KALDIRIMLAR,MERDİVENLVENLİ YOLLAR…Yaya ulaşışımını kolaylaştırmak amacıyla 2006yılındaÇankaya’da kaldırım m ve yaya yoluçalışmalarında :46 bin 124 metre beton bordür, r, 43 bin 721 metrebeton plaktaş, , 13 bin 231 m2 beton kilittaş, , 19bin 175 m2 beton bahçe e bordürü, , 2 bin 576 m2beton küptaş, , bin 715 adet mantar taşışı, , 13 bin370 metre andazit bordür, r, 34 bin 400 m2andazit plaktaş, , 6 bin 300 metre andazit bahçebordürü, , 450 metre andazit merdiven, 732 metremerdivenli yol çalışması gerçekleekleştirilmiştir.tir.


ENGELSİZ ÇOCUK PARKISERÇEVEV ( Serebral Palsili –Beyin Felçlili- Çocuklar Derneği i ) ilebirlikte, Belediyemizin Avrupa Birliği’ne sunduğuproje teklifi kabul görmgrmüş ve “ Katılım ÖncesiSüreçte Sivil Toplumun GüçGüçlendirilmesi“ hibeprogramı kapsamında engelsiz çocuk parkıoluşturma konusunda mali destek sağlanmlanmıştır.Bu proje Engelliler Hizmet Birimimiz veSERÇEVEV işbirliği i ile gerçekleekleştirilecektir. tirilecektir.Balgatsemtinde yapılacak engelsiz çocuk parkınınçalışmaları sürmektedir.


• 2008 yılıyOcak ayında teknik çalışmalarbaşlamlamışolup, belediyemiz bir arsayı parkalanı olarak tahsis etmiştir.tir.• Ankara’dakiüniversitelerin PeyzajMimarlığıBölümleri ve Peyzaj MimarlarıOdası’nın n katkılarları ile proje çalışmaları enkısa sürede ssonuçlandlandırılacak lacak veyapım,inm,inşaatçalışmalarına başlanacaktlanacaktır.


Projenin en önemli amacı; ; yapılacak olanpark aracılığıığıyla,çocuklarınsosyalleşmelerine katkı sağlamak, evindendışarı çıkmaya başlayançocukla birlikteailelerin sosyal ve fiziksel açıdan adesteklenmesini sağlamak, toplumunbilinçlenmesine lenmesine ve duyarlılık k kazanmasınanadestek sağlamak ve bu kadar önemliamaçlara ulaşmak için i in araç olan engelliçocuklara uygun oyun parklarının n yerelyönetimler tarafından sayısınınartırılmaslmasını sağlamak olacaktır.


ENGELSİZ Z SOKAK ÇALIŞMASI2005 yılında yyürürlyrlüğe e giren 5378 sayılı ÖzürlülerlerYasasına göre gkentlerdeki sokak, cadde ve kaldırımlarmların,binaların n engelliler için i in erişilebilir ilebilir ve yaşanabilir anabilir halegetirilmesi için i in yapılmaslması gereken düzenlemelerdkonusunda belediyelere 7 yıllyllık k bir süre sverilmiştir.tir.Çankaya Belediyesi olarak özürlüler ler ve yaşlılarlariçin in Engelsiz Çankaya Projesi kapsamında belirlenenbir plan doğrultusundaGazi Üniversitesi MühendislikMMimarlık k FakültesiŞehir ve Bölge BPlanlama BölümüBişbirliğiyle iyle Ihlamur Sokak , Zafer Park ve KumrularSokakta gerçekleekleştirilmesi düşünülen d“Engelsiz KentTasarımı” adlı projeye başlanmlanmışve bu proje ÇağdaşSanatlar Merkezinde yapılan bir sergi ile basına ve halkatanıtılmlmıştır.


ÇEVRE


ÇÖPLER BÜYÜK B K POŞETE,POŞETLER 21’DE DIŞARIARI…• Daha temiz bir Çankaya için i in çöplerinsokaklara 25 – 30 kg’lık büyük k birpoşetlerle bırakbrakılması uygulaması devamediyor.• Çankaya Belediyesi, saat 21:00’de dışdışarıbırakılançöplerin zamanında nda ve temiz birşekilde toplanması için in güçgüçlü araç filosuylahizmet veriyor…


BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN GERİDÖNÜŞÜMÜ


Türkiye’de bir yılda y350 bin ton bitkisel yağçevreyi kirletmektedir.İnsan ve çevresağlığıığına zarar veren bu atık k yağlarların n geridönüşümü yasa gereğince de zorunlulukhaline gelmiştir.tir.Ülkemizde atık k yağlarlarınsorun olduğu u yerlerden biri de Çankayaİlçesidir.


Çankaya Belediyesi, bu alanda lisanslı birkuruluşla la birlikte, uzman bir ekip ve uluslararası standartlara uygun araçlarla atıkyağlarların n geri dönüşümüdçalışmalarınıbaşlatmlatmıştır.


TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLERÇankaya BelediyesiTürkiye SağlıklklıKentler Birliği’ ninkurucu üyelerindenolup, bu platformubilgi ve deneyimpaylaşışımı açısındanönemli bulmaktadır.BİRLİĞİ


Çankaya Belediye Meclisi, 07.04.2006 tarihinde aldığı330 sayılı karar ile Sağlıklklı Kentler Birliği i toplantılarlarına veBirlik ile ilgili süresreçlere etkin ve işlevsel ikatılım m yönünde y ndeönemli bir adım m atmışıştır.Türkiye Sağlıklklı Kentler Birliği’nin ( SKB) organlarındandaBelediyemiz temsil edilmeye başlanmlanmış, , düzenlenendkonferanslara da Belediyemiz çalışmalarını yansıtanbilimsel bildiriler ile katılım m sağlanmlanmıştır.Bu bağlamda,Sağlıklklı Kentler Birliği’nin toplantı ve konferanslarıBelediyemiz açısından, aönem ve öncelik taşışımaktadır.


DSÖAVRUPA SAĞLIKLI KENTLER AĞIADünya Sağlık Örgütü Avrupa SağlıklklıKentler Ofisi’ninüye kent/belediyeleri heryıl l bir araya getirdiği i yıllyllık k konferanslara,işve atölyeçalışmalarınaÇankaya SağlıklklıKent Proje Ofisi etkin bir şekilde katılımsağlamaktadlamaktadır.Uluslararası ilişkileraçısındançokönemli bir platform olanDSÖ Avrupa Sağlıklklı Kentler AğıAğı,Belediyemizin bilgi ve deneyim paylaştığıönemli bir çalışma aksıdır.


“ Bu kent arkandan gelecektir.Sen aynı sokaklardaDolaşacaksın yine.Aynı mahallede koşacaksın;aynı evlerde kır düşecek saçlarına.Dönüp dolaşıp bu kente geleceksin sonunda…Başka bir şey umma.Bineceğin gemi yok, çıkacağın yol yok.Ömrünü nasıl tükettiysen burada, bu köşecikte,Öyle tükettin demektir bütün yeryüzünde de…”Konstantin KAVAFİS


İLETİŞİMÇankaya BelediyesiBasın n Yayın n ve Halklaİlişkiler MüdürlMrlüğüSağlıklklı Kentler Proje OfisiAdres: Ziya Gökalp GCaddesiNo:47G Blok 2. KatKolej / ANKARATelefon: 0 312 458 89 05

More magazines by this user
Similar magazines