2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz dönemi, sosyal bilimler enstitüsü ...

ybu.edu.tr

2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz dönemi, sosyal bilimler enstitüsü ...

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜLİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARIAçıklamalarAdayın; İlgili anabilim dalının ilan ettiği özel şartları taşıyor olması, Programa başvurabileceği bir bölümden mezuniyete sahip olması, Türkiye Halk Bankası Ankara Merkez Şubesinde açılmış olan üniversiteye ait aşağıda belirtilen hesaba50,00 (Elli) TL başvuru ücretini yatırmış olması, Yabancı uyruklu kontenjanından başvuran adaylar için başvuru ücreti 150,00 TL’ dir Başvurusunu aşağıda belirtilen adrese istenilen evraklar ile beraber şahsen yapmasıgerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır) (Başvuru ücretinin hiçbir durumda iadesi yapılmayacaktır.)‣ Transkriptlerinde 4’lük ve 100’lük not sistemi birlikte olan adaylar istedikleri birini başvuru esnasındakullanabilirler. 4’lük not sistemine göre not girişi yapanların notlarının, 100’lük sistemde karşılıklarıalınırken Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın “ 4’lük sistemin 100’lük sistemde eşdeğerliği”tablosu dikkate alınacaktır. Başvuru esnasında beyan edilen not sisteminden, girilen nottan vesonuçlarından her aday kendisi sorumludur. Bu konuyla ilgili olarak yapılacak itirazlardeğerlendirilmeye alınmayacaktır.‣ Başvuru işlemlerinin bitmesinin ardından, başvuru evrakları 31.12.2013 tarihine kadar muhafazaedilecektir. Belirtilen tarihe kadar adaylar dilekçe ile başvurarak, başvuru evraklarının iadesiniisteyebilecektir. Bu tarihe kadar alınmayan evraklar imha edilecektir.‣ Her aday sadece bir enstitünün sadece bir programına başvuru yapabilir. Toplamda da en fazlabir programa başvuru yapılabilir. Birden fazla programa başvuru yapılması halinde başvurutümden geçersiz sayılacaktır. Bu durumda yapılacak “geçersiz sayma işlemine” karşı yapılacakitirazlar dikkate alınmayacağından başvuruların dikkatlice yapılması önerilir.BAŞVURU TARİHLERİ ve YERİBaşvuru TarihleriBaşvuru Ücreti ( Türkiye Cumhuriyeti )Başvuru Ücreti (Yabancı Uyruklu )02- 15 Ağustos 2013 saat 17.00’ya kadarbaşvuru evraklarının başvuru adresine teslimedilmesi gerekmektedir.50,00 TL150,00 TLHesap numarası (Tüm Türkiye Halk Bankasışubelerinden TC kimlik numarası ile havaleücreti verilmeden yatırılabilecek)Türkiye Halk BankasıAnkara Merkez ŞubesiIBAN: TR91 0001 2009 1940 0006 0000 53


Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiBaşvuru AdresiÖğrenci işleri Daire BaşkanlığıÇankırı Caddesi Çiçek Sokak No:3Dışkapı / Ulus / ANKARALisansüstü programlara başvuru yapanadaylardan mülakat / yazılı sınava girmeye hakkazananların ilanı16 Ağustos 2013 Cuma saat 18.00’den sonraMülakat/yazılı sınav tarihi, saati ve yeri( Tüm programlar için )20 Ağustos 2013 Salı saat 11.00 YBÜ CinnahYerleşkesi


BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER1) ALES sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, ( en son 2010 Bahar Dönemi ve sonrası yıl ve dönemlere aitolan sınav sonuçları kabul edilecektir ),‣ veya eşdeğeri GRE, GMAT sınavı sonuç belgesinin aslı ve fotokopisinin onaylı sureti, (en son2008 yılı ve sonrası yıllara ait sınav sonuçları kabul edilecektir)2) Yabancı dil belgesinin (KPDS/ÜDS/YDS (İngilizce) bilgisayar çıktısı ( en son Eylül 2005 ve sonrasıyıl ve dönemlere ait sınav sonuçları kabul edilecektir ),‣ veya eşdeğeri TOEFL (İngilizce), IELTS (İngilizce) sınavı sonuç belgesinin aslı ve fotokopisininonaylı sureti ( en son 2010 yılı ve sonrası yıllara ait sınav sonuçları kabul edilecektir)‣ Eğitim dili Türkçe olan programlarda bölüm ayrı bir şart koşmadıysa Üniversiteler arası kurultarafından kabul edilen sınavlardan alınan dil puanları da geçerlidir.3) Yüksek lisans programları için lisans / yüksek lisans, doktora programları için lisans / yüksek lisansdiplomasının fotokopisi,‣ Türkçe ve İngilizce dışında bir dilde diplomaya sahip olan adayların diplomaları ile birlikte, budiplomalarının noter tarafından Türkçe veya İngilizce tercüme ettirilmiş onaylı şeklini başvurusırasında getirmeleri gerekmektedir.‣ Yurt dışında bir Üniversitede lisans/yüksek lisans programından mezun olan T.C. uyruklu adaylarındiplomaları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alacakları mezun olduklarıüniversitenin tanındığına dair yazının aslını ve fotokopisini getirmeleri gerekmektedir.‣ Yurt dışında bir Üniversitede lisans/yüksek lisans programından mezun olan yabancı uyrukluadayların diplomaları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alacakları, mezun olduklarıüniversitenin tanındığına dair yazının aslını ve fotokopisini getirmeleri gerekmektedir.4) Diplomaya esas teşkil eden, genel akademik başarı not ortalamasını içeren ve programın tezli veyatezsiz olduğunu belirten öğrenci not durum belgesinin (Transkript) fotokopisi,‣ Türkçe ve İngilizce dışında bir dilde transkripte sahip olan adayların transkriptleri ile birlikte, butranskriptlerinin noter tarafından Türkçe veya İngilizce tercüme ettirilmiş onaylı şeklini başvurusırasında getirmeleri gerekmektedir.5) Başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu. (Başvuru ücretinin hiçbir durumda iadesiyapılmayacaktır. Bu nedenle başvuru şartlarını sağlamayanların başvuru yapmamaları önerilir.)6) Başvuru yapan adayın hesabının bulunduğu bankaya ve şahsına ait IBAN numarasını gösterir adınadüzenlenmiş dekont vb. belge7) Online başvuru formunun çıktısı,8) Başvuru beyan formu (Forma ulaşmak için tıklayınız)9) Eğitim dili Türkçe olan programlara başvuracak yabancı uyruklu adaylardan Türkçe yeterliklerinigösterir belge.


SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARIANA BİLİM DALI TÜR PROGRAMEĞİTİMDİLİKONTENJANTÜRKİYECUMHURİYETİYABANCIUYRUKLU*BAŞVURUYAPABİLECEKBÖLÜMLERÖZEL ŞARTLARİNGİLİZCEHAZIRLIKSINIFIBİLİMSELHAZIRLIK SINIFIALACAKBÖLÜMLERÜCRETFELSEFENORMALTEZLİYÜKSEKLİSANSTÜRKÇE 10 5LİSANS MEZUNUOLANLAR LİSANS MEZ. NOT ORT: 2.00 / 4.00 ALES: 55 (SÖZ,EA )** KPDS/ÜDS/YDS (İNGİLİZCE) : 50YOKFELSEFE VE FELSEFEGRUBU EĞİTİMİDIŞINDAKİÖĞRENCİLERBİLİMSEL HAZIRLIĞATABİDİR.----Felsefe ve DinBilimleriİKTİSATKAMU HUKUKUKAMU HUKUKUKAMU HUKUKUNORMALII.ÖĞRETİMNORMALII.ÖĞRETİMNORMALTEZLİYÜKSEKLİSANSTEZSİZYÜKSEKLİSANSKamu HukukuTezli YüksekLisansKamu HukukuTezsiz YüksekLisansKAMUHUKUKUDOKTORATÜRKÇE 15 2TÜRKÇE 20 5TÜRKÇE 10 -----TÜRKÇE20 -----TÜRKÇE4 -----LİSANS MEZUNUOLMAK LİSANS MEZUNUOLANLAR HUKUK FAKÜLTESİMEZUNU OLMAK LİSANS MEZUNUOLANLARHUKUK FAKÜLTESİLİSANS MEZUNUOLUP, HERHANGİBİR ALANDAYÜKSEK LİSANSMEZUNU OLMAK*** ALES: 55 (EA/SÖZ)** KPDS/ÜDS/YDS: 50 Lisans Not Ort.: 2.00/4.00 LİSANS MEZ. NOT ORT: 2.00 / 4.00 ALES: 55 (EA), KPDS/ÜDS/YDS: 50 Lisans Not Ort: 2,00/4,00YOKYOKİLAHİYAT VE İSLAMİİLİMLERFAKÜLTELERİ İLEDİN KÜLTÜRÜ VEAHLAK BİLGİSİÖĞRETMENLİĞİBÖLÜMÜ DIŞINDANMEZUN OLANLARANABİLİM DALIKURULU KARARI İLEBİLİMSEL HAZIRLIKDERSLERİ ALIRLAR.----6.000,00TLYOK ----- ----- LİSANS MEZ. NOT ORT: 2.00 / 4.00 YOK -----YÜKSEK LİSANS MEZ. NOT ORT:2.50/4.00 ALES: 60 (EA) KPDS/ÜDS/YDS : 556.000,00TLYOK ----- -----


TEKNOLOJİ VEÜRETİMYÖNETİMİII.ÖĞRETİMTEDARİKZİNCİRİ VELOJİSTİKYÖNETİMİTEZSİZYÜKSEKLİSANSTÜRKÇE 20 -----LİSANS MEZUNUOLMAKLİSANS MEZ. NOT ORT: 2.00 / 4.00 YOK -----7.500,00TLYÖNETİM veORGANİZASYONTEKNOLOJİ VEÜRETİMYÖNETİMİII.ÖĞRETİMNORMALYÖNETİM veORGANİZASYON TEZSİZYÜKSEKLİSANSYÖNETİMBİLİŞİMSİSTEMLERİTEZLİYÜKSEKLİSANSTÜRKÇE 20 5İNGİLİZCE 15 5LİSANS MEZUNUOLANLAR İSLETME LİSANS İKTİSAT LİSANS İSTATİSTİK LİSANS EKONOMETRİLİSANS MATEMATİK LİSANS ENDÜSTRİ/İŞLETMEMÜHENDİSİLİĞİLİSANS BİLGİSAYAR/BİLİŞİMSİSTEMLERİMÜHENDİSLİĞİLİSANS YÖNETİM BİLİŞİMSİSTEMLERİ LİSANS BİLGİSAYAR VEÖĞRETİMTEKNOLOJİLERİLİSANS BİLGİSAYARÖĞRETMENLİĞİLİSANS MEZUNUOLANLARLİSANS MEZ. NOT ORT: 2.00 / 4.00 LİSANS MEZ. NOT ORT: 2.50/ 4.00 ALES: 55 (EA veya SAY)**-GRE: 610-GMAT: 450 KPDS/ÜDS/YDS (İNGİLİZCE): 65YOKVARYOKBİLGİSAYAR VEÖĞRETİMTEKNOLOJİLERİ,BİLGİSAYARÖĞRETMENLİĞİ,İSTATİSTİK,EKONOMETRİ,MATEMATİK7.500,00TL.-----


* Yabancı uyruklu adaylardan ALES, GRE, GMAT ve Yabancı Dil Belgesi olmayanlar da başvuru yapabileceklerdir. Jüri bu adayların değerlendirmesiniilgili belgelere sahip olanları dikkate alarak yapar.** ALES puan türünde EA, SAY ve SÖZ puanlarından birden fazla puan türünü kabul eden programlara başvuruda on-line başvuru formunuza en yüksek ALES puan türünüzüyazınız. Başvuru esnasında beyan edilen ALES puan türünden, puanından ve sonuçlarından her aday kendisi sorumludur. Bu konuda yapılacak itirazlar değerlendirmeyealınmayacaktır.*** Başvuruya gelirken Yüksek Lisans diplomanızın fotokopisinin yanında Lisans diplomanızın da fotokopisini getiriniz.AÇIKLAMALAR1) Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 2013/07/05 tarihli kararına göre; Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına ayrılan kontenjanlara yapılan başvuruların sayısı 15’in altındakaldığı takdirde mülakat / yazılı sınav yapılmaksızın Program açılmayacaktır. Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvuru sayısı 15’in üstünde olduğu takdirde yapılacakolan mülakat / yazılı sınav sonucunda kayıt hakkı kazanan öğrencilerin sayısı 15’in altında kalması durumunda, kontenjanı 15’in altında kalan ilgili Tezsiz Yüksek LisansProgramı açılmayacaktır.2) Tezsiz Yüksek Lisans programlarında ücret 3 (üç) dönemde 3 (üç) taksit halinde ödenecektir.3) Tezsiz Yüksek Lisans programlarına yabancı uyruklu kontenjanından kayıt hakkı kazanan adaylar dönemlik ücretin 2 (iki) katını öderler.3) Çift uyruklu olanlardan uyruklarından herhangi biri T.C. olanlar yabancı uyruklu kontenjanından yararlanamazlar.4) Jüri belirtilen kontenjanların tamamını doldurup doldurmamakta serbesttir.5) Jüri, gerekli gördüğü takdirde kontenjan fazlası asil ve yedek aday listesini enstitüye gönderir. Enstitü yönetim kurulu kararı ile kontenjan artırım talebi kabul edilebilir.6) Eğitim dili Türkçe olan programlara başvuracak yabancı uyruklu adayların, başvuru anında Türkçe yeterliklerini gösterir ilgili belgeyi sunmaları gerekmektedir.7) Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Programlarına yabancı uyruklu kontenjanından kayıt hakkı kazanan adaylar için öğrenim ücretleri, Ağustos ayı sonunda açıklanacakBakanlar Kurulu kararı uyarınca Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.8) ÖYP kapsamında başvuracak adayların durumu ilan edilen kontenjanlar harici değerlendirilecektir.9) Başvurulan doktora programının kabul ettiği puan türünde (SAY, SÖZ, EA ) ALES puanını sağlayarak, yüksek lisans mezunu olan ve en fazla iki yarıyıl ara vererekdoktora programına başvuran adayların ALES sonuç belgeleri süresine bakılmaksızın kabul edilir ve değerlendirmede bitirdiği programa yerleştiği puanları dikkate alınır.--- Tabloda istenilen yabancı dil puanlarının (KPDS/ÜDS/YDS (İNGİLİZCE) ) eşdeğeri ulusal ve uluslararası sınavlara ait listeye ulaşmak içintıklayınız.

More magazines by this user
Similar magazines