2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz dönemi, sağlık ... - Memurlar.Net

ybu.edu.tr
  • No tags were found...

2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz dönemi, sağlık ... - Memurlar.Net

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜLİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARIAçıklamalarAdayın; İlgili anabilim dalının ilan ettiği özel şartları taşıyor olması, Programa başvurabileceği bir bölümden mezuniyete sahip olması, Türkiye Halk Bankası Ankara Merkez Şubesi nezdinde açılmış olan üniversiteye ait aşağıda belirtilen hesaba 50,00(Elli) TL başvuru ücretini yatırmış olması, Yabancı uyruklu kontenjanından başvuran adaylar için başvuru ücreti 150,00 TL’ dir Başvurusunu aşağıda belirtilen adrese istenilen evraklar ile beraber şahsen yapmasıgerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır) (Başvuru ücretinin hiçbir durumda iadesi yapılmayacaktır.)‣ Transkriptlerin yüzlük sisteme çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın “4’lük sistemin 100’lüksistemde eşdeğerliği” tablosu kullanılacaktır.‣ Başvuru işlemlerinin bitmesinin ardından, başvuru evrakları 31.12.2013 tarihine kadar muhafaza edilecektir.Belirtilen tarihe kadar adaylar dilekçe ile başvurarak, başvuru evraklarının iadesini isteyebilecektir. Bu tarihe kadaralınmayan evraklar imha edilecektir.BAŞVURU TARİHLERİ ve YERİİlgili programın son başvuru tarihinde saat16.00’ya kadar başvuru evraklarının başvuruadresine teslim edilmesi gerekmektedir.Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans : 17-20 Haziran2013 saat 16.00’yaBiyoistatistik Tezli Yüksek Lisans : 17-26Haziran 2013 saat 16.00’ya(Odyoloji Tezli Yüksek Lisans: 17-26 Haziran2013 saat 16.00’yaBaşvuru TarihleriOdyoloji II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans: 17-28 Haziran 2013 saat 16.00’yaTıbbi Fizyoloji Tezli Yüksek Lisans : 17-26Haziran 2013 saat 16.00’yaSosyal Hizmet Politikaları ve Uygulamaları Tezli YüksekLisans : 17-28 Haziran 2013 saat 16.00’yaAile ve Evlilik Danışmanlığı Tezsiz Yüksek Lisans :17-28 Haziran 2013 saat 16.00’yaSağlık Fiziği Tezli Yüksek Lisans: 17-26 Haziran2013 saat 16.00’ya kadar başvuru evraklarınınbaşvuru adresine teslim edilmesi gerekmektedir.


Başvuru Ücreti ( Türkiye Cumhuriyeti )Başvuru Ücreti (Yabancı Uyruklu )Hesap numarası (Tüm Türkiye Halk Bankasışubelerinden TC kimlik numarası ile havaleücreti verilmeden yatırılabilecek)50,00 TL150,00 TLTürkiye Halk BankasıAnkara Merkez ŞubesiIBAN: TR91 0001 2009 1940 0006 0000 53Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiBaşvuru AdresiÖğrenci işleri Daire BaşkanlığıÇankırı Caddesi Çiçek Sokak No:3Dışkapı / Ulus / ANKARA


BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER1) ALES sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, ( en son 2010 Bahar Dönemi ve sonrası dönemlere ait olan sınavsonuçları kabul edilecektir ),‣ veya eşdeğeri GRE, GMAT sınavı sonuç belgesinin aslı ve fotokopisinin onaylı sureti, (en son 2008yılı ve sonrası yıllara ait sınav sonuçları kabul edilecektir)2) Yabancı dil belgesinin (KPDS/ÜDS/YDS (İngilizce) bilgisayar çıktısı ( en son Eylül 2005 ve sonrasıdönemlere ait sınav sonuçları kabul edilecektir ),‣ veya eşdeğeri TOEFL (İngilizce), IELTS (İngilizce) sınavı sonuç belgesinin aslı ve fotokopisininonaylı sureti ( en son 2010 yılı ve sonrası yıllara ait sonuçlar kabul edilecektir)‣ eğitim dili Türkçe olan programlarda Üniversiteler arası kurul tarafından kabul edilen sınavlardanalınan dil puanları da geçerlidir.3) Yüksek lisans programları için lisans / yüksek lisans, doktora programları için lisans / yüksek lisansdiplomasının fotokopisi,4) Uzmanlık Belgesinin fotokopisi ( Odyoloji İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programına başvuran adaylariçin ),‣ Türkçe ve İngilizce dışında bir dilde diplomaya sahip olan adayların diplomaları ile birlikte, budiplomalarının noter tarafından Türkçe veya İngilizce tercüme ettirilmiş onaylı şeklini başvuru sırasındagetirmeleri gerekmektedir.‣ Yurt dışında bir Üniversitede lisans/yüksek lisans programından mezun olan T.C. uyruklu adaylarındiplomaları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alacakları denklik belgesinin aslını vefotokopisini getirmeleri gerekmektedir.‣ Yurt dışında bir Üniversitede lisans/yüksek lisans programından mezun olan yabancı uyruklu adaylarındiplomaları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alacakları, mezun olduğu Üniversitenintanındığına dair yazının aslını getirmeleri gerekmektedir.5) Diplomaya esas teşkil eden, genel akademik başarı not ortalamasını içeren ve programın tezli veya tezsizolduğunu belirten öğrenci not durum belgesinin (Transkript) fotokopisi,‣ Türkçe ve İngilizce dışında bir dilde transkripte sahip olan adayların transkriptleri ile birlikte, butranskriptlerinin noter tarafından Türkçe veya İngilizce tercüme ettirilmiş onaylı şeklini başvuru sırasındagetirmeleri gerekmektedir.6) TUS belgesinin bilgisayar çıktısı (En son 2001 yılı ve sonrası yıllara ait sınav sonuçları kabul edilecektir)( Odyoloji İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programına başvuran adaylar için ),7) Başvuru koşullarında talep edilmişse referans mektubu, neden lisansüstü eğitim yapılmak istenildiğine dairaçıklayıcı belge ve bildirimler,8) Başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu. (Başvuru ücretinin hiçbir durumda iadesiyapılmayacaktır),9) Başvuru yapan adayın şahsına ait IBAN numarasını gösterir adına düzenlenmiş ilgili bankaya ait dekontvb. belge,10) Online başvuru formunun çıktısı,11) Başvuru beyan formu ( Forma ulaşmak için tıklayınız )12) Eğitim dili Türkçe olan programlara başvuracak yabancı uyruklu adaylardan Türkçe yeterliklerinigösterir belge.


BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİMülakat / Yazılı Sınava Çağırılacakların Belirlenmesindea) Yüksek lisans programları için: Yabancı dil şartının olduğu tezli yüksek lisans programlarına yapılan başvurular arasındanmülakat/yazılı sınavına çağırılacakların belirlenmesinde ALES puanının %50’si, lisans notortalamasının %35’i ve yabancı dil puanının %15'i alınarak bunların toplanmasıyla elde edilen puanlaragöre en yüksekten en düşüğe doğru sıralama yapılır. Belirlenen kontenjanın dört katı oranında adaymülakat/yazılı sınavına çağrılır. Yabancı uyruklu kontenjanından başvuranlar bu orana tabi değildir. Yabancı dil şartının olmadığı tezli yüksek lisans programlarına yapılan başvurular arasındanmülakat/yazılı sınavına çağırılacakların belirlenmesinde ALES puanının %50’si, lisans notortalamasının %50’si alınarak bunların toplanmasıyla elde edilen puanlara göre en yüksekten en düşüğedoğru sıralama yapılır. Belirlenen kontenjanın dört katı oranında aday mülakat/yazılı sınavına çağrılır. Tezsiz yüksek lisans programına yapılan başvurular arasından mülakat/yazılı sınavınaçağırılacakların belirlenmesinde lisans mezuniyet not ortalamasına göre en yüksekten en düşüğe doğrusıralama yapılır. Belirlenen kontenjanın dört katı oranında aday mülakat/yazılı sınava çağrılır.b) Doktora programları için: Doktora programlarına yapılan başvurular arasından mülakat/yazılı sınava çağırılacaklarınbelirlenmesinde; ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının %35’i veyabancı dil puanının %15’i; alınarak bunların toplanmasıyla elde edilen puanlara göre en yüksekten endüşüğe doğru sıralama yapılır. Belirlenen kontenjanın dört katı oranında aday mülakat/yazılı sınava çağrılır.Öğrenci Kabulündea) Yüksek lisans programları için: Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması vemülakat/yazılı sınav sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans notortalamasının % 20'si ve mülakat/yazılı sınav sonucunun % 30'u dikkate alınarak hesaplanacak puanlaren yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde; lisans not ortalaması ve mülakat/yazılısınav sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans not ortalamasının % 50'si ve mülakat/yazılısınav sonucunun % 50'si dikkate alınarak hesaplanacak puanlar en yüksekten en düşüğe doğru sıralamayapılır.b) Doktora programları için: Doktora programına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması vemülakat/yazılı sınav sonucu değerlendirilir. Temel tıp bilimleri programlarına başvuran Tıp Fakültesimezunları için ALES veya TUS temel tıp puanı dikkate alınır. Değerlendirmede ALES veya TUS temel tıppuanının % 50'si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat/yazılı sınav sonucunun %30'u dikkate alınarak, anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla toplam enaz 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır.


Lisansüstü Programlara Başvuru Yapan Adaylardan Mülakat /Yazılı Sınava Girmeye Hak Kazananların İlanıMÜLAKAT/YAZILI SINAV TARİHİ, SAATİ VE YERİKAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARIN İLANIMülakat tarihinden önce ilan edilecektir.Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans: 28 Haziran 2013 CumaSaat:10.00 İngilizce Sınavı, aynı gün Saat: 14.00 MülakatYBÜ Etlik YerleşkesiSağlık Fiziği Tezli Yüksek Lisans: 28 Haziran 2013 CumaSaat: 09.30 YBÜ Ulus YerleşkesiTıbbi Fizyoloji Tezli Yüksek Lisans: 28 Haziran 2013 CumaSaat: 10.00 YBÜ Ulus YerleşkesiBiyoistatistik Tezli Yüksek Lisans: 1 Temmuz 2013 PazartesiSaat: 10.00 YBÜ Ulus YerleşkesiOdyoloji Tezli Yüksek Lisans : 27 Haziran 2013 PerşembeSaat 10.00 YBÜ Etlik YerleşkesiOdyoloji II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans : 16 Temmuz 2013Cuma Saat: 10.00 YBÜ Etlik YerleşkesiSosyal Hizmet Politikaları ve Uygulamaları Tezli Yüksek Lisans :Başvuru tarihi bitiminden sonra ilan edileceltir.Aile ve Evlilik Danışmanlığı Tezsiz Yüksek Lisans :Başvuru tarihi bitiminden sonra ilan edileceltir.Mülakat tarihi bitiminden sonra ilan edilecektir.


SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARIKONTENJANANA BİLİM DALIPROGRAMEĞİTİMDİLİTÜRKİYECUMHURİYETİYABANCIUYRUKLU*BAŞVURU YAPABİLECEKBÖLÜMLERÖZEL ŞARTLARİNGİLİZCEHAZIRLIKSINIFITIBBİFİZYOLOJİTIBBİFİZYOLOJİTEZLİYÜKSEKLİSANSTÜRKÇE 6 - TIP FAKÜLTESİ VETERİNERLİK FAKÜLTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYONYÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK LİSANS EBELİK LİSANS TIBBİ BİYOLOJİ LİSANS MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİKBÖLÜMÜ LİSANS BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ LİSANS BİYOLOJİ LİSANS MEZUNU OLANLAR LİSANS MEZ. ORTALAMASI : 2,50 /4,00 ALES: 65 (SAY)- GRE : 657,8- GMAT: 486,6 KPDS/ÜDS/ YDS : 50- TOEFL/IBT : 78- TOEFL/CBT : 210- TOEFL/PBT : 547- IELTS : 4,5YOKRADYOLOJİSAĞLIKFİZİĞİ TEZLİYÜKSEKLİSANSTÜRKÇE10 -----‣ FEN-EDEBİYAT ve MÜHENDİSLİKFAKÜLTELERİNİN FİZİK LİSANS FİZİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS NÜKLEER MÜHENDİSLİK LİSANS NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ ve/veyaNÜKLEER FİZİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS‣ MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİNİN ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİBÖLÜMLERİNDEN FİZİK BÖLÜMÜNDEYANDAL veya ÇİFT ANADAL YAPARAKMEZUN OLAN ya da 30.06.2013 TARİHİNEKADAR MEZUN OLACAK OLANLAR LİSANS MEZ. ORTALAMASI : 2,50 / 4,00 ALES: 55 ( SAY ) BAŞVURU ESNASINDA EN AZ 2 ADETREFERANS MEKTUBU İSTENMEKTEDİRYOK


SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARIKONTENJANANA BİLİMDALIPROGRAMEĞİTİMDİLİTÜRKİYECUMHURİYETİYABANCIUYRUKLU*BAŞVURU YAPABİLECEKBÖLÜMLERÖZEL ŞARTLARİNGİLİZCEHAZIRLIKSINIFISOSYALHİZMETSOSYALHİZMETSOSYAL HİZMETPOLİTİKALARI veUYGULAMALARITEZLİ YÜKSEKLİSANSAİLE ve EVLİLİKDANIŞMANLIĞITEZSİZ YÜKSEKLİSANSTÜRKÇE20 2TÜRKÇE 20 2SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANSHUKUK BÖLÜMÜ LİSANSSİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ LİSANSİKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİLİSANSİŞLETME FAKÜLTESİ LİSANSİSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANSEĞİTİM BİLİMLERİSİYASET BİLİMİ ve KAMU YÖNETİMİBÖLÜMÜ LİSANSULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜLİSANSPSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANSSOSYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANSPSİKOLOJİK DANIŞMANLIK veREHBERLİK BÖLÜMÜ LİSANSÇOCUK GELİŞİMİ ve EĞİTİMİ BÖLÜMÜLİSANSMEZUNU OLANLARSOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANSPSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANSSOSYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANSPSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ve REHBERLİKBÖLÜMÜ LİSANSTIP FAKÜLTESİHEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANSÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ LİSANSMEZUNU OLANLAR LİSANS MEZ. ORTALAMASI : 2,00 / 4,00 ALES: ( EA ) 55 LİSANS MEZ. ORTALAMASI 2,00 / 4,00NOT: TEZSİZYÜKSEK LİSANS PROGRAMIÜCRETİ 6.000,00 TL’dir.BU ÜCRET PROGRAMA KAYITHAKKI KAZANANLARDAN 3 (üç)TAKSİT HALİNDE ALINACAKTIR.YOKYOK


SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARIANA BİLİM DALIPROGRAMEĞİTİMDİLİALINACAKÖĞRENCİ SAYISITÜRKİYECUMHURİYETİYABANCIUYRUKLU*BAŞVURUYAPABİLECEKBÖLÜMLERÖZEL ŞARTLARİNGİLİZCEHAZIRLIKSINIFIHEMŞİRELİKHEMŞİRELİK TEZLİYÜKSEK LİSANSTÜRKÇE 30 - HEMŞİRELİK BÖLÜMÜLİSANS SAĞLIK MEMURLUĞUBÖLÜMÜ LİSANS EBELİK BÖLÜMÜLİSANSMEZUNU OLANLAR LİSANS MEZ. ORTALAMASI : 2,00 /4,00 ALES: 55 (SAY) MÜLAKATA GİRMEYE HAK KAZANANLARINBÖLÜMÜN YAPACAĞI YABANCI DİL İNGİLİZCESINAVINDAN EN AZ 70 PUAN ALMASI.YOKBİYOİSTATİSTİKveTIBBİ BİLİŞİMBİYOİSTATİSTİKTEZLİ YÜKSEK LİSANS TÜRKÇE 4 - TIP FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ MATEMATİK BÖLÜMÜ FİZİK BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR BÖLÜMÜLİSANS/LİSANSÜSTÜPROGRAMLARINDANMEZUN OLANLAR LİSANS / LİSANSÜSTÜ MEZ. ORTALAMASI : 2,50 /4,00 ALES: 55 (SAY)- GRE : 610- GMAT : 450 KPDS/ÜDS/ YDS : 55- TOEFL/IBT : 66- TOEFL/CBT : 184- TOEFL/PBT : 514- IELTS : 4NOT: GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKTİRDE PROGRAMAKABUL EDİLEN ADAYLARDAN BİLİMSEL HAZIRLIKDERSLERİ ALMALARI İSTENECEKTİR.YOK


SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARIALINACAKÖĞRENCİ SAYISIANA BİLİM DALIPROGRAMEĞİTİMDİLİTÜRKİYECUMHURŞYETİYABANCIUYRUKLU*BAŞVURUYAPABİLECEKBÖLÜMLERÖZEL ŞARTLARİNGİLİZCEHAZIRLIKSINIFIKBBODYOLOJİODYOLOJİTEZLİYÜKSEKLİSANSTÜRKÇE 10 2 SAĞLIK ALANINDALİSANS MEZUNUOLANLAR veyaODYOMETRİTEKNİKERLİĞİ ÖNLİSANSINDAN SONRAHERHANGİ BİRBÖLÜMDE LİSANSMEZUNU OLANLAR** LİSANS MEZ.ORTALAMASI 2,00 /4,00 ALES: 60 (SAY)NOT: PROGRAMA BAŞVURU ŞARTLARINITAŞIYIP MÜLAKAT/YAZILI SINAVAGİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARINBÖLÜMÜN YAPACAĞI İNGİLİZCE ÇEVİRİSINAVINDAN EN AZ 70 PUAN ALMASIŞARTTIR.YOKKBBODYOLOJİODYOLOJİİKİNCİÖĞRETİMTEZSİZYÜKSEKLİSANSTÜRKÇE20 2 TIP FAKÜLTESİMEZUNU OLUP KBBALANINDAUZMANLIĞINI YAPMIŞOLAN veya KBBUZMANLIK EĞİTİMİNİN2. YILINI DOLDURMUŞOLANLAR LİSANS MEZ.ORTALAMASI 2,00 /4,00 TUS T-puanı: 50 (En son 2001 yılı ve daha sonrasıyıllara ait sonuçlar kabul edilecektir. )NOT: TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINDA ÜCRET6.000,00 TL OLUP PROGRAMA KABUL HAKKIKAZANAN ADAYLARDAN 3 (üç) TAKSİT HALİNDEALINACAKTIR.YOK


* Yabancı uyruklu adaylardan ALES, GRE, GMAT ve Yabancı Dil Belgesi olmayanlar da başvuru yapabileceklerdir. Jüri bu adaylarındeğerlendirmesini ilgili belgelere sahip olanları dikkate alarak yapar.** Odyometri Teknikerliği ön lisansından sonra herhangi bir bölümde lisans mezunu olan adayların başvuru sırasında lisans diplomaları ile birlikte ön lisansdiplomalarının fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir.AÇIKLAMALAR: 1) Tezsiz Yüksek Lisans programlarında ücret 3 (üç) dönemde 3 (üç) taksit halinde ödenecektir.2) Her aday yalnızca 1 programa başvuru yapabilir. Sadece Tezsiz Yüksek Lisans Programına iki adet başvuru yapılabilir.Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvurulan her bir program için ayrı ayrı başvuru ücreti yatırılması gerekmektedir. Ancak;kayıt hakkı kazanılan programlar arasında aday sadece bir programa kayıt yaptırabilir.3) Çift uyruklu olan adaylardan, uyruklarından herhangi biri T.C. olanlar yabancı uyruklu kontenjanına başvuramazlar.4) Jüri belirtilen kontenjanların tamamını doldurup doldurmamakta serbesttir.5) Jüri, gerekli gördüğü takdirde kontenjan fazlası asil ve yedek aday listesini enstitüye gönderir. Enstitü yönetim kurulu kararıile kontenjan artırım talebi kabul edilebilir.6) Eğitim dili Türkçe olan programlara başvuracak yabancı uyruklu adayların, başvuru anında Türkçe yeterliklerini gösteririlgili belgeyi sunmaları gerekmektedir.7) Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Programlarına yabancı uyruklu kontenjanından kayıt hakkı kazanan adaylar için öğrenimücretleri, Ağustos ayı sonunda açıklanacak Bakanlar Kurulu kararı uyarınca Üniversite Yönetim Kurulu tarafındanbelirlenecektir.8) ÖYP kapsamında başvuracak adayların durumu ilan edilen kontenjanlar harici değerlendirilecektir.9) Başvurulan doktora programının kabul ettiği puan türünde (SAY, SÖZ, EA ) ALES puanını sağlayarak, yüksek lisans mezunu olan veen fazla iki yarıyıl ara vererek doktora programına başvuran adayların ALES sonuç belgeleri süresine bakılmaksızın kabul edilirve değerlendirmede o puanları dikkate alınır.

More magazines by this user
Similar magazines