Layout 2

yuruyus.com
  • No tags were found...

Layout 2

Yoksulluk, salg›n hastal›k, açl›k içindeki Pakistan:SORUMLUSUIMF’siyle, Özellefltirmeleriyle, ‹flbirlikçi Burjuvazisiyle,Tarikatlar›yla, Toprak A¤alar›yla Faflist Soyguncu OrdusuylaEMPERYAL‹ZMD‹R!www.yuruyus.com info@yuruyus.comwww.yuruyus.comHaftal›k Dergi / Say›: 23129 A¤ustos 2010Fiyat›: 1 TL (kdv dahil)info@yuruyus.comTutuklu TAYAD’l›lar› AKP Zulmünün Elinden Çekip Alaca¤›z!


O bir TAYAD’l›yd›T›pk›, tutuklanan 17 TAYAD’l› gibi...Korkuyordu oligarfli ondanT›pk›, tutuklanan 17 TAYAD’l›dan korktu¤u gibi...“12 Eylül, Tutsak Aileleri ve TAYAD” kitab›n›nkapa¤›nda, bir dönem o mücadelenin simgesi olan,ilerlemifl yafl›na karfl›n TAYAD’l›lar›n her eylemindegörece¤imiz Kudi Ana, Kudi Göleli’nin resmi vard›.Bofluna de¤ildi o resmin orada olmas›..Geçti¤imiz günlerde vefateden Kudi Göleli, Dersim’deflehit düflen Mürsel Göleli’ninannesiydi. O¤lununtutsak düflmesi ilehapishane kap›lar›ndamücadeleyi ö¤renenKudi Ana, ayn› zamandaTAYAD okulununö¤rencisiydi...Kudi Ana da 12Eylül y›llar›ndakibir çok tutsak yak›n›gibi, SultanahmetAskeriHapishanesi’nin,Sa¤malc›lar ÖzelTip Hapishanesi’nin,Metris Hapi s h a n e s i ’ n i n ,Sa¤malc›lar Kapal›Hapishanesi’ninönündedir!Tutsak yak›nlar›yd› onlar. ‹çlerinde ‘Kemalist’olanlar› da vard›, namaz›nda niyaz›nda olanlar da.50’sinden, 60’›ndan sonra sosyalist olup, kendini tutsakyak›nlar› mücadelesinin ötesinde devrim mücadelesininbir parças› olarak görenler de. Hepsininbirleflti¤i ise, zulme karfl› sessiz kalmamakt›. Yaln›zcahapishanelerdeki bask›lar de¤il, infazlar, kay›plar,Haftal›k siyasi dergiFiyat›: 1 TLSahibi ve Yaz›iflleri Müdürü:Halit Güdeno¤luAdres: Katip Mustafa Çelebi Mah.Billurcu Sok. No: 20 / 2Beyo¤lu/‹STANBULTel: (0-212) 251 94 35Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›kAdres: Merkez Mah. Abide-i HürriyetCad. Atlas Apt. No: 155-157Kat: 5/14 fiiflli/ ‹STANBULTel: (0-212) 241 26 41Faks: (0-212) 241 11 16Yurtd›fl› Büro: Vak›f EFSANEkatliamlar, hepsine karfl› direnendiler.Kudi Göleliler, oturupkararlar al›yorlard› TA-YAD’da. Hangi eylemi yapacaklar,uzun uzun tart›fl›-yorlard›. Ony›llar›n önyarg›lar›ylabazen baz›eylemler yap›lamaz gibigeliyordu onlara...Sonra yap›yorlard›, yap›laca¤›n›ö¤reniyorlard›...Ülkemizde TAYADkadar istikrarl›, kararl›demokratik kitle örgütüsay›s› çok fazla de-¤ildir. Hele ki, bu kadarçok kapatmaya, bukadar çok bask›ya, bukadar çok bask›na maruzkal›p da, ony›llarcaayn› misyonu üslenmeyedevam edeni yoktur.Bu kararl›l›k, KudiGöleliler’in kararl›l›-¤›d›r. Hapishanelerdekitutsaklar de¤ifltikçe,TAYAD’l›lar›n kitlesininbir bölümü de de¤iflmifltir; ama yarat›lan gelenekhep ayn› kalm›flt›r. 90 yafl›na gelen Kudi Göleli’ninyerine baflka Kudi Analar alm›flt›r... Sultan Analar,Fatma Analar, Nadire Analar, hiç eksik olmad›lar...Bu mücadele sürdükçe Kudi Analar’›n yolundanyürüyen analar eksik olmayacakt›r.www.yuruyus.comPieter de Hoochstr. 303021 CS Rotterdam/NederlandISSN: 1305-7944Bask›: Ezgi Matbaac›l›k-Sanayi Cad.Altay Sok. No: 10 Çobançeflme /Yenibosna / ‹ST.Tel: (0-212) 452 23 02info@yuruyus.comDa¤›t›m: Turkuvaz Da¤›t›mPazarlama San. ve Tic. A.fi.Tel: (0-216) 585 90 00Avrupa: 4 EuroAlmanya: 4 EuroFransa: 4 Euroİsviçre: 6 FrankHollanda: 4 Euroİngiltere: £ 3Belçika: 4 EuroAvusturya: 4 EuroBa¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm MücadelesindeYitirdiklerimiz3 Eylül - 9 EylülAydemir fiAH‹N(Niyazi)Hülya ATEfi(Perihan)Zeynep EsraBOLAYIRNurhan AZAK(Eylem)Orhan KORKUT(Hasan)‹YÖ-DER üyesiydi.Mücadelede henüz çokyeni oldu¤u bir süreçte8 Eylül 1990’daBursa’da geçirdi¤i birtrafik kazas› sonucuaram›zdan ayr›ld›.Asuman KOÇ(Makbule)1994’ün 3-4 Eylül günleriboyunca Dersim’in Çemiflgezek‹lçesi’ne ba¤l›Ulukale Köyü Arasor Deresimevkiinde süren çat›flmalardaflehit düfltüler.Aydemir; 1970 Hekimhando¤umluydu. 1993 Mart›’nda gerillayakat›ld›. Katledildi¤inde grup komutan›yd›.Nurhan; 1974 Pertek do¤umludur. KöylerdeNewrozlar’›, yoldafllar›n›n cenaze törenleriniörgütledi ve gerillaya kat›ld›.Asuman; 1971 Çemiflgezek do¤umludur.1980-84 y›llar›nda köylerine gelen gerillalar›tan›d›. 1993 Nisan›’nda gerillaya kat›ld›.Hülya; 1977 Hozat do¤umludur. 1993 Temmuz’unda gerillaya kat›ld›.Orhan; 1974 Kahramanmarafl do¤umludur. 1993 Ekimi’nde gerillaya kat›ld›.Önce köylerinde, sonra da¤larda umudun bayra¤›n› dalgaland›rarak ölümsüzlefltiler.Dursun IfiIK7 Eylül1991’deHollanda’dafaflistlertaraf›ndankatledildi.An›lar› Miras›m›z"Mutlaka bu düzene karfl› savaflaca¤›m,hesab›n› soraca¤›m." (Asuman KOÇ)Filiz ÜNAL Yener TÜRKERFiliz, 1974 y›l›nda Tokat Turhal ‹lçesi Çerçi Köyün’dendo¤du, 1997 Haziran’›nda gerillaya kat›ld›.Yener, 1973 y›l›nda Ordu’nun Mesudiye ‹lçesi’ndedo¤du. 1998 Haziran’›nda gerillaya kat›ld›.Tokat’ta gerilla faaliyeti yürütürken, Niksar-Refladiyearas›ndaki k›rsal alanda oligarflinin askerigüçleriyle ç›kan çat›flmada, 9 Eylül 1998’de flehit düfltüler.Çat›flmada Filiz Ünal vurulup flehit düflerken, Yener Türker’den çat›flma sonras› haberal›namad›. Araflt›rmalar sonucunda oligarflinin katliamc›lar› taraf›ndan vuruldu-¤u veya Kelkit Irma¤›’nda bo¤uldu¤u sonucuna var›ld›.Seher fiAH‹NTÖDEF’liydi. ‹stanbul Mimar Sinan Üniversitesi’nde TÖDEF’in organizasyonuylayürütülen rehberlik ve dayan›flma çal›flmalar› içindeyeral›yordu. Bu çal›flmay› sürdürürken, sald›ran polisler taraf›ndanüniversitenin üçüncü kat›ndan afla¤› at›ld›. Befl gün komada kald›ktansonra 8 Eylül 1991’de flehit düfltü.1972’de Zonguldak-Ulus, Kirazc›k Köyü’nde do¤du. 1990’da Dev-Genç saflar›nda mücadeleye kat›ld›. Dev-Genç’in kadrolar›ndanolan efli Erol Yalç›n’›n katledilmesi sonras›nda da, mücadelesini tereddütsüzsürdürdü. 1994’te tutsak düfltü ve mücadelesini tutsakl›kkoflullar›nda sürdürdü. Hücre sald›r›s›na karfl› 2000-2007 büyükdireniflinde, Ümraniye Hapishanesi Birinci Ölüm Orucu Ekibi’n-Gülay KAVAKdeydi. 19 Aral›k katliam›ndan sonra zorla müdahaleye maruz kald›.Bir süre sonra tahliye edildi¤inde, tahliye rüflvetini reddederek direniflini sürdürdü.‹hanet karfl›s›nda kahramanl›¤›n yolunu seçerek, 7 Eylül 2001’de Armutlu direniflmahallesinde ölümsüzleflti.“Gecenin bir saatindeSahiplenmek operasyon olaca¤›n› duyuncakap›m›z› çalm›flt›.“Niye geldin?” diye sordu¤umuzdacevab› “burayabu gece operasyondüzenlenecek haber vermekiçin geldim” olmufltu.Bir buçuk saat yolyürümüfl ve gelip biziuyarm›flt›. “Seni katledebilirlerdi”dedi¤imizde“O zaman yine haberinizolurdu. Silah sesleriniduydu¤umuzda önlemlerinizi al›rd›n›z” diye cevaplad›...”Nurhan Azak, bunu yapt›¤›nda henüz gerillaya kat›lmam›fl, demokratikteçal›fl›yordu. Nurhan; kahramanl›klar›n, militanl›klar›nyaln›z kadro ve savaflç›lara özgü olmad›¤›n›n anlat›m›d›r.***Nurhan'a kendi köyü ve komflu köylerdeki insanlar› örgütlemegörevi verilir. Bu görev verilmeden önce de Nurhan zaten buifli gönüllü yapmaktad›r. Gençlerden yafll›lara kadar herkesinsevgisini ve sayg›s›n› kazanm›flt›r. Yapt›¤›m›z çal›flmalar›n birço¤undaO'nun önemli pay› ve eme¤i vard›r. Bir fleyler yapmakiçin sürekli ›srar eder, adeta kendini dayat›rd›. Nerede ifl varsaNurhan'› orada görmek mümkündü.***Nurhan, kendinden önce yoldafllar›n› düflünürdü. 1992 y›l›n›nsonlar›nda Abdi fieker ile birlikte bir köyden Pertek merkezinegelirken, tesadüfen yol kesip arama yapan jandarmayla karfl›lafl›rlar.Nurhan, jandarman›n arama yapt›¤›n› görür görmez Abdi'ninüzerindeki bayrak, bildiri vb. fleyleri al›r. Ve arama noktas›ndangözalt›na al›nmadan geçmeyi baflar›rlar. Daha sonraNurhan'a neden böyle yapt›¤›n› sorduk. "Abdi harekete bendendaha fazla faydal› olur diye düflündüm.”***1993 fiubat ay›yd›. Hareketimiz içinde yaflanan darbe olay›n› yeniduymufltuk. Nurhan, çok sayg› duydu¤u Abdi'nin de darbeci olabilece¤inidüflündükçe, üzülüyordu. Bir gün evlerinin kap›s› çal›nd›.Abdi ve dört gerilla içeri girdi. Normalde gerillay› görünce yerindeduramayan Nurhan bu kez çok so¤uk karfl›lad›. Bir süre sonraNurhan dayanamay›p; "size darbeci diyorlar, do¤ru mu?" diyesordu. Gerillalar hep beraber gülerler. Söylentilerin as›ls›z oldu¤unubelirtirler. Dünyalar art›k Nurhan'›nd›. Nurhan da gerilla olmakistiyordu. Gerillaya kat›lmak için talepte bulundu. Bir süre beklemesigerekti¤i söylendi. Bu bekleme sürecindeyken ö¤retmeniAbdi ve onbir yoldafl› flehit düfltü. Abdi'nin mezar› bafl›nda savaflaca¤›nadair and içti. Ve Nuran and›na sad›k kald›. Haziran1993'te Abdiler’in silah›n› devrald›.


‹çindekiler4 AKP hukuku ve bizimkavgam›z...Referandumaldatmacad›r...6 AKP’nin hukuku12 Eylül hukukudur...9 Neden sand›¤a gitmemeliyiz?10 AKP’nin referandum kampanyas›onun faflist niteli¤ini gösteriyor12 Oligarfli içi çat›flmadaTÜS‹AD ve AKP...14 Çözüm halk›n iktidar› halk›nanayas› için mücadele etmektir15 Anayasa üzerine röportajlar...16 Ö¤retmenimiz: Köflelidüflünmek, fiflek gibi olmakt›r!17 Savaflan Kelimeler:Sokaktaki insan!TAYAD’l›larOnurumuzdur...18 9 TAYAD’l› 76 gündür tutuklu!21 BurjuvaAnayasas›’ndanHalk Anayasas›’naBölüm 424 ABD Irak’tançekiliyor mu? Yenisömürgelefltirerekçekiliyor...26 Her alanda Amerikantahakkümü...27 Yoksulluk, salg›nhastal›k, açl›kiçindeki Pakistan...30 Gözün ayd›n EvrenselKültür...K›na yak!...32 Adalet: Katillerledertleflmek!...33 Devrimci Okul:Nas›l ça¤r›yapaca¤›z?37 Tecritten haberler...38 15 soruda tecrit...40 Türkan Albayrakdirenmeye devamediyor...42 Emek haberleri...43 +‹vme dergisi ile röportaj...44 Haberler...42 Emek haberleri...Ülkemizde Gençlik46 Gençlik Federasyonu’ndan:fiekerbanklar’›n bize sundu¤ubizden çald›klar›d›r...42 Gençli¤in Gündeminden:Düzen daha ö¤renciyken borçbata¤›na sapl›yor!...48 Tek Yol: Devletin “sad›kbürokrat›’ndan, “TÜS‹AD’›nKemali”nden“Halk›n Kemali” olmaz!...49 Köleli¤i kabul etmeyece¤iz!...51 Avrupa’da Yürüyüfl51 Avrupa’daki Biz:Geleneklerimiz52 Yeni De¤inmeler54 Nas›l Yaflamal›: “Benyapamam” demeyin!...54 Yitirdiklerimiz...TOPLATILDI!Tutuklu 9 TAYAD’l›n›nSerbest B›rak›lmas›‹çin Yap›lan EylemlereSiz de Kat›l›nİSTANBULHergün: Oturma eylemiYer: İstanbul-TaksimGalatasaray Lisesi ÖnüHer Salı: Basın açıklamasıve oturma eylemiYer: Sütlüce AKP İlBinası ÖnüSaat: 11.30-12.30ANKARAHer Salı: Basın açıklamasıve oturma eylemiYer: Adalet BakanlığıKızılay Ek Binası ÖnüSaat: 12.30Her Cumartesi:Oturma eylemiYer: Abdi İpekçi ParkıADANAHer Salı: Basın açıklamasıve Oturma eylemiYer: AKP İl Binası Önü


AKP’nin Hukukuve Bizim Kavgam›zSay›: 231Yürüyüfl29 A¤ustos2010AKP’nin hukuku faflizmin hukukudur.Devletin kurumlar›-n› bugün Fethullahç›lar’›n veyaAKP destekçisi baflka bir tarikat›nele geçirmesi belirleyici de¤ildir;bu güçlerin hepsi faflizme uyumsa¤lamakta, faflist devletin zihniyetive yasalar›yla yönetmeye devam etmektedirler.fiöyle düflünelim; polisteflkilat›nda “laikler”in egemenli¤ivarken de, teflkilat› MHP’lilerin elegeçirdi¤i dönemde de ve teflkilattaFethullahç›lar’›n hakim oldu¤u dönemdede, polisin halka, devrimcilerekarfl› tavr›nda niteliksel bir de-¤ifliklik var m›d›r? Yoktur!..Bizim kavgam›z bu yüzden Fethullahç›lar’laveya ‹slamc›lar’-la laikler aras›nda birinden di¤erinigüçlendirme kavgas› de¤ildir. Bizimkavgam›z, bu yüzden, flu düzenpartisi gitsin, bu düzen partisi gelsinkavgas› de¤ildir; bizim kavgam›zbu yüzden, iktidarlarla pazarl›klarve uzlaflmalar içinde k›r›nt›lar eldeetme kavgas› de¤ildir... Bizimkavgam›z, iktidar kavgas›d›r. Emperyalizmiflbirlikçisi, faflist iktidar›ny›k›l›p, yerine devrimci bir halkiktidar› kurulmas› kavgas›d›r.fiuras› aç›kt›r; hapishanelerdekitecrit ve hasta tutsaklara yönelikaç›k katliam politikas› AKP faflizmininen somut göstergelerinden biridirve bu konuda tav›r almayan,hapishanelerdeki 12 Eylül düzenines›rt çeviren, hasta tutsaklar›n katledilmesinigörmezden gelen herhangibir çevrenin AKP’ye karfl› olmas›tutarl› de¤ildir. Baflta CHP,DSP gibileri olmak üzere,AKP’nin K›smi Anayasa De¤iflikli¤ipaketine “hay›r” diyece¤iniaç›klayan düzen güçlerinin “hay›r”›,iflte bu noktada demokratikbir tav›r olmaktan ç›kmaktad›r.Onlar›n “hay›r”› sadece oligarfli içiçat›flmadan ibarettir. Onlar›nki faflizme,emperyalizm iflbirlikçili¤inekarfl› bir tav›r de¤ildir.Ülkemizde haklardan, özgürlüklerdenyana oldu¤unu iddiaedenler için en temel ölçülerden birihapishanelere iliflkin yaklafl›mlar›d›r.Bunu sadece AKP iktidar› dönemiiçin söylemiyoruz; bu, her dönemgeçerli bir ölçüttür. Çünkü ülkemizdehapishaneler politikas›,baflka bir deyiflle devrimci tutsaklarakarfl› izlenen politika, klasik deyimlebir “devlet politikas›”d›r. Bupolitika, 12 Eylül cuntas› y›llar›ndada, cuntay› izleyen ANAP iktidar›ndada, SHP-DYP veya DSP-MHPiktidar›nda da, AKP döneminde dede¤iflmemifltir. Oligarflik diktatörlük,biçimleri, boyutlar› de¤iflse dedevrimci tutsaklar› teslim alma politikas›n›her flart alt›nda sürdürmüfltür.AKP’nin emperyalizmin ve iflbirlikçitekelci burjuvazinin partisioldu¤unun, di¤er faflist iktidarlardanbir fark›n›n olmad›¤›n›n en aç›kkan›tlar›ndan biri de bu politikay›sürdürmesidir.Hapishaneler ve tecrit sorunu,AKP’yi destekleyen bir çok kesiminas›l kayg›s›n›n “haklar ve özgürlükler”olmad›¤›n›n da kan›t›d›r.Mesela Taraf gazetesi ve ayn› çizgidekikesimlere, “genç siviller”,“darbeye karfl› 70 milyon ad›m” gibioluflumlara, AB’ci çevrelere bakal›m;demokratikleflmeyi gelifltirdi¤i,orduya karfl› tav›r ald›¤›, Ergenekonsoruflturmas›yla “kay›plar›n”,Gazi gibi katliamlar›n üzerinegitti¤i gerekçesiyle AKP’yi destek-Oligarfli içi çat›flmadataraflardan birine tabi olmak,siyasi anlamda kendini inkaretmektir. Bu politika, hiçbir“demokratikleflme” beklentisiylesavunulamaz. Oligarflik sistemi veemperyalizmin tahakkümünügüçlendiren hiçbir politikan›nmakul bir gerekçesi olamaz.leyenler; AKP’nin hapishanelerdesürdürdü¤ü tecrit iflkencesi ve katliam›karfl›s›nda, devrimcilere karfl›sürdürülen komplolar ve tutuklamalarkarfl›s›nda suspusturlar. Hiçbiriç›k›p da nas›l olur da hapishanelerdebu kadar k›sa zamanda yüzlerceinsan ölür diye sormuyor? Hiçbiriç›k›p da, kontrgerillan›n, “karanl›k”katliamlar›n üzerine gitti¤ini iddiaeden bir partinin iktidar›nda, nas›loluyor da 19-22 Aral›k’ta, Bayrampafla’da,Ümraniye’de, Çanakkale’dealenen, resmi güçler taraf›ndangerçeklefltirilen ve bu anlamdada faillerinin tamamen bilindi¤ikatliamlar›n hesab› sorulmuyor diyesormuyor.Oligarfli içi çat›flmada taraflardanbirine tabi olmak, siyasi anlamdakendini inkar etmektir. Bu politika,hiçbir “demokratikleflme”beklentisiyle savunulamaz. Oligarfliksistemi ve emperyalizmin tahakkümünügüçlendiren hiçbir politikan›nmakul bir gerekçesi olamaz.Böyle bir politika, görünürdekitüm “ilerici”, “demokratik”gerekçelerine ra¤men, gerici vedüzen içidir. Bu tarz politikan›n ülkemizdekien tipik göstergesi ÖDPçizgisinde somutlanmaktad›r. K›sacahat›rlayal›m.ÖDP’nin AKP iktidar› karfl›s›ndakipolitikas›n›n ilk flekillenifli,“AB’ye uyum yasalar›n› ç›karmay›sürdürdü¤ü müddetçe AKP’yidesteklemek” olarak ifade edilmiflti.Bu aç›k bir sapmayd›. Düzen içi,icazetçi bir politikayd›. Haklar veözgürlükleri, emperyalizmden (AvrupaBirli¤i’nden) ve oligarflik diktatörlükten(AKP hükümetinden)bekleyen iflah olmaz bir düzeniçilikti.Bu, reformizmin de en gerici,en sa¤c› halidir. Bu politika, uzunzaman AKP iktidar›na karfl› ciddibir tav›r al›nmamas› sonucuna yolaçt›.Örne¤in Amerikan emperya-4


lizminin Irak’› iflgali karfl›s›ndadevrimcilerin iflgalci ABD’ye karfl›mücadelesinin iflgal orta¤› AKP’yekarfl› mücadeleyle birlefltirilmesiönerisi, baflta ÖDP olmak üzere reformistlertaraf›ndan reddedildi. Bupolitika iflte bugün Ufuk Uraslar’›niçinde yerald›¤› EDP nezdinde Anayasareferandumunda “Evet” demeyedönüflmüfltür. Bunun do¤rudanAKP’ye destek anlam›na geldi-¤i de aç›kt›r.Hep belirtilmifltir; siyasal anlamdauzlaflmac›l›¤›n, teslimiyetçili¤in,reformizmin bir alt s›n›r›yoktur. Bunlar, bir dipsiz kuyu,uzunlu¤u s›n›rs›z bir batakl›k gibidir...Geriye do¤ru gittikçe gidersiniz.Burjuvazi bu gidifli süreklih›zland›ran bir rol oynar;hiçbir gerilemeyi yeterli bulmaz;daha fazla geriletmenin yollar›nabakar. Türkiye solu, ÖDP ve EDPnezdinde buna bir kez daha tan›koluyor.‹ktidar› istiyoruz. Devrimci Halk‹ktidar›’n› kurmay› hedefliyoruz.Alternatif olmak budur. Düzeniçi politikalarla bir oraya birburaya savrulanlar›n, bir o tarafabir bu tarafa yedeklenenlerin, düzeniçi güçleri “çözüm gücü!” olarakgörenlerin, alternatif olmalar› mümkünde¤ildir.Marksist-Leninist olmak, iktidar›istemektir. Ve ayn› anlamagelmek üzere, halktan, emekten yanaolmak da halk›n iktidar›n› istemektir.Ülkemizdeki tüm reformist,düzen içi, parlamenterist ittifaklar,devrimci iktidar perspektifine sahipolmay›p, demokrasiyi parlamentermücadele ile elde etme düflüncesindedirler.Elde etmek için u¤raflt›klar›demokrasi, burjuva demokrasisidir.Bu anlamda da düflüncelerine,stratejilerinde faflist iktidar›n devrimcifliddete dayanarak y›k›lmas›,emperyalizmin anti-emperyalist birsavafl sonucunda kovulmas› yoktur.Bunlar› düflünmeyenler, adlar› neolursa olsun, iddialar› ne olursa olsun,düzeniçidirler. Parlamentarizmyoluna girildi¤inde ve hedefe halkiçin demokrasi de¤il, burjuva demokrasisikonulunca, ittifaklar daona göre flekillenir. Devrimcilerdenad›m ad›m uzaklafl›p, düzen güçlerineyaklaflma kaç›n›lmaz sonuçtur.Faflizmin en kaba en aç›k bir aldatmacas›na,12 Eylül’ü ve faflizmimeflrulaflt›racak bir referandumunabile “evet” demek, art›k giderek normalgörülmeye bafllan›r. Reformizminbugün “hay›r” diyen kesimlerininAKP politikalar›yla çeliflkisi dedönemseldir, s›n›fsal de¤ildir. Yar›nonlar da pekala bu tür düzen içi manevralar›nbir parças› olabilirler.Oligarfli içi çeliflkilerdo¤rultusunda oluflturulanpolitikalarla, bizzat egemens›n›flar›n ortaya att›¤› “demokratikleflme”paketleriyle, haklar veözgürlüklerin geliflti¤i görülmemifltirbugüne kadar. Bu anlamda “hiçyoktan iyidir” mant›¤›yla referandumaevet demek veya egemen s›n›flar›nbaflka politikalar›n› desteklemek,siyasal olarak da, pratik sonuçlar›itibar›yla da yanl›fl ve yersizdir.Bu, bir anlamda kaç›n›lmaz birsonuçtur da. Reformlar esas al›-n›rsa, politika giderek düzen içinekayar; düzen içi güçlere dayanaraksiyaset yapmak çizgi haline dönüflür.Bu çizgi kal›nlaflt›kça, bu çevrelerindevrimci, demokratik güçlerlebirlikleri istisna haline gelir.Ancak herkes flunu görmek durumundad›rki; oligarfli içi çeliflkilerdo¤rultusunda oluflturulan politikalarla,bizzat egemen s›n›flar›n ortayaatt›¤› “demokratikleflme” paketleriyle,haklar ve özgürlüklerin geliflti¤igörülmemifltir bugüne kadar.Bu anlamda “hiç yoktan iyidir”mant›¤›yla referanduma evet demekveya egemen s›n›flar›n baflka politikalar›n›desteklemek, siyasal olarakda, pratik sonuçlar› itibar›yla dayanl›fl ve yersizdir.Bu yanl›fll›¤› görmek için üzerineflu veya bu flekilde beklentilerinfla edilen iktidarlar›n ne yapt›klar›n›hat›rlamak yeterlidir. Umutba¤lanan oligarflik hükümetler, halkave devrimcilere karfl› sald›r›lar›nuygulayac›s› olmad›lar m›? Son olarakAKP iktidar› “AB’ye uyum yasalar›n›ç›kard›¤› sürece desteklenmelidir”teorisi yap›l›rken, 1 May›salanlar›nda terör estiren, Diyarbak›rsokaklar›nda infazlar gerçeklefltiren,da¤larda katliam› sürdüren, hapishanelerdeiflkence ve tecriti sürdürüptabutlar ç›kartan AKP de¤ilmiydi! Memurlar›n eylemine, iflçilerindirenifllerine, köylülerin mitinglerinesald›ran, onlar› marjinal,provokatör ilan eden AKP de¤ilmiydi?Ohalde normal koflullardaAKP’nin flu veya bu ölçüde, fluveya bu biçimde “demokratikleflme”sürecini gelifltirdi¤ini iddia etmek,sol bir güç için mümkün de¤ildir.Buna ra¤men iddia ediliyorsa,buna ra¤men bu iddiaya uygun olarakAKP’yi destekleyen veya desteklemeyehaz›r politikalar savunuluyorsa,orada aç›k olarak halk›n ç›-karlar›ndan, sol, ilerici bir tav›rdankopufl ve düzen içi hesaplar vard›r.Oligarfliyi oluflturan güçlerdenherhangi bir taraf›n gerçek anlamdaburjuva özgürlüklerinden yanaoldu¤unu düflünmek, s›n›f mücadelesineve s›n›flara dair tüm gerçeklere,tüm tarihsel tecrübeye s›rt›-n› çevirmek demektir. Anayasa referandumuen kör gözlerin görebilece¤igibi, demokratikleflmeyle ilgisiolmay›p, oligarfli içi çat›flma çerçevesindegündeme getirilen bir referandumdur.Oligarfli içi çat›flma d›-fl›ndaki maddeler, çeflitli kesimlerindeste¤ini almak için konulmufltur.Devrimci olmak, sol olmak, ayd›nolmak, bu aldatmacaya ortak olmamakt›r.Bu koflullarda halk›n ç›karlar›n›savunman›n, halk için demokrasiistemenin tek yolu, oligarflininiktidar›na karfl› halk›n iktidar›n› savunmak,halk›n iktidar›n› somutlayanbir alternatifle düzenin karfl›s›-na ç›kmakt›r. AKP’nin kaba demagojilerineyedeklenmek, ayd›n›n,solun kendi tarihsel birikimleriniinkar etmesidir. Bizim kavgam›zhalk›n iktidar› kavgas› olmal›d›r.Say›: 231Yürüyüfl29 A¤ustos20105


AKP 12 Eylül’ün Mamak’›n›, Metris’ini, Diyarbak›r Hapishanesi’niAnlat›yor... ‹dam edilenlere, iflkencede katledilenlere sahtegözyafllar› döküyor... Peki geride mi kald› bütün bunlar?BUGÜNE BAKIN:‰ Hapishanelerde Tecrit ‹flkencesi Sürüyor!‰ Hasta Tutsaklar›n Katli Sürüyor!‰ Tecrite ve Hasta Tutsaklar›n KatlineKarfl› Ç›kan 9 TAYAD’l› Hala Tutuklu!‰ Hapishanelerdeki Tutsak Say›s› veHapishanelerde Katledilenlerin Say›s›,12 Eylül’ü Aflt›!AKP’N‹N HUKUKU 12 EYLÜL HUKUKUDURAKP’NiN HAP‹SHANELER‹, 12 EYLÜL HAP‹SHANELER‹D‹RSay›: 231Yürüyüfl29 A¤ustos2010Burjuva siyasetinde seçimler,referandumlar, yalans›z, riyas›z,istismars›z, dalaveresiz olmaz.Halk›n özlemlerini, öfkelerini,tepkilerini, memnuniyetsizlikleriniistismar etmek, oligarflinin partileriaras›ndaki yar›flman›n en temelyanlar›ndan biridir.Düzen partilerinin “propagandayar›fl›” bir bak›ma en inand›r›c›yalan› kimin söyleyece¤i, en etkiliistismar› kimin yapaca¤› yar›fl›-d›r. 12 Eylül Referandumu, muhtemeldirki, burjuva siyaset ölçüleriiçinde bile, demagojinin, istismar›ngörülmemifl boyutlara ulaflt›¤›bir dönem olarak geçecektirtarihe.‹slamc›, iflah olmaz anti-komünist,gerici bir parti lideri, faflistdevletin faflist politikalar›n›tam 8 y›ld›r uygulamakta olan birbaflbakan, idam edilen bir devrimciiçin gözyafl› döküyor. Olacakfley mi? Oluyor! Oluyor ve istismar›nnas›l s›n›r tan›mad›¤›n›n,burjuva politikac›lar›n koltuklar›-n› korumak için nas›l her k›l›¤a girebilece¤ininörne¤i olarak tarihegeçiyor.Bu baya¤› demagoji ve istismar,burjuva demokrasisine ve politikac›-s›na hep inanma e¤ilimi içinde olan,Amerika’ya ve Avrupa’ya inanan vehayran olan kesimlerde belli bir karfl›l›kda buluyor.Ama rakamlar var ortada.Politikalar var.AKP iktidar›n›nhapishanelerinden tabutlarç›k›yor; gelmifl geçmiflH‹ÇB‹R ‹KT‹DARDÖNEM‹NDEOLMADI⁄I KADAR!2000-2009 aras›nda hapishanelerdetam 309 tutuklu ve hükümlüöldü. Bu ölümlerin büyük bölümü,AKP’nin iktidarda oldu¤u2002-2009 y›llar› aras›nda gerçekleflti.Belirtmeliyiz ki, hapishanelerde12 Eylül dönemi dahil, baflkaherhangi bir dönemde bu kadarbüyük ölüm say›s› YOKTUR!Alçakça bir riyakarl›k ve istismarc›l›kla12 Eylül hapishanelerindekizulmü diline dolayanAKP’nin hapishanelerdekiölüm bilançosu budur.Katliam sürüyor. 2009 y›l›nda,37 kifli katledildi AKP hapishanelerinde.2010 y›l›n›n bafl›ndan 21Temmuz 2010’a kadar geçen süreiçinde ise 26 tutuklu ve hükümlü dahakatledildi. Bu rakam›n içinde AbdullahAkçay, R›dvan K›zg›n gibiuzun süre tahliyeleri için mücadeleedilen hasta tutsaklar da var. Bu rakam›niçinde oligarflinin ölüm s›n›r›-na getirdikten sonra tahliye etmekzorunda kald›¤› ve tahliyesinden k›-sa süre sonra flehit düflen hasta tutsak,Güler Zere yok; ama asl›nda oda hapishaneler katliam›na dahil.AKP, hasta tutsaklarkarfl›s›nda, hiçbir kitab›nyazmad›¤›, hiçbir dinin izinvermeyece¤i bir katliamc›l›ksergiliyor!Vicdandan, insaftan en çok sözeden iktidar AKP’dir. Ve bir vicdantart›flmas›n›n yap›lamayaca¤› bir6AKP 12 Eylül’ü Sürdürüyor


iktidar varsa, o da AKP iktidar›d›r.AKP iktidar›n›n hapishaneleri,en alçakça bir katliam›n hapishaneleridir.Hasta tutsaklar içinhapishaneler ölmeyi beklemeyemahkum edildikleri yerler halineçevrilmifltir.AKP öylesine alçakça bir politikan›nsahibidir ki; ölümüne üçbefl gün kalm›fl tutsaklar› bile,tahliye etmemektedir.Hasta tutsaklara yönelik “sessizimha” politikas›, özellikle1996’dan itibaren sistemli bir biçimdeuygulanm›flt›r. Ama o dönemölenlerin say›s› da, hasta tutsaklarareva görülen muamelelerde AKP iktidar› dönemiyle k›yaslanamaz.Dünyada hastalara karfl›böyle bir alçakça politikan›n eflibenzeri yoktur demeyece¤iz; emperyalistlerin,faflist diktatörlüklerinoldu¤u bir dünyada elbette baflkaTayyipler de vard›r, ama yine dehasta tutsaklar karfl›s›ndaki bu politikan›nbenzeri azd›r..Baflbakan’a Soru:12 Eylül 1980’ninMamak’›ndan Metris’indenSözederken,2008 Y›l›n›n Metris’inden veEngin Çeber’denNeden Bahsedemiyorsun?Tayyip Erdo¤an’›n, TBMM gruptoplant›s›nda sözetti¤i “12 Eylülma¤durlar›”ndan biri def MamakHapishanesi’nde iflkencede katledilenHüseyin Kurumahmuto¤lu idi.‹flkence konusunda bu kadar“hassas” olan Erdo¤an, o gün okürsüde Engin Çeber’in ad›n›anamad› ama. Metris’in 2000’liy›llar›ndan söz edemedi...Çünkü orada suçlu KEND‹LER‹.Engin ÇEBER, 10 Ekim 2008’deMetris Hapishanesi’nde katledildi.‹ktidarda AKP Hükümeti,hükümetin bafl›nda BaflbakanTayyip Erdo¤an vard›...Tecritte ›srar, AKP’ninfaflizmi sürdürdü¤ününtart›fl›lmaz kan›t›d›r!Öldürülen YÜZLERCE tutsaktansöz ediyoruz.Öldüren tecrittir.Tutuklu ve hükümlülerinölüm biçimleri esas olarak üç flekildegerçekleflmektedir:Bir; tecrit zulmünü durdurmakiçin baflvurulan ölüm oruçlar›nda,feda eylemlerinde.‹ki; tecritin sonucu olaraközellikle adli tutuklularda yo¤unolarak görülen intiharlar...Üç; çok çeflitli nedenlerle ortayaç›kan ve tecrit koflullar›nda tedavisiyap›lamayan, ölümcül haledönüflen hastal›klar sonucunda.Biçimleri farkl›, özleri birdirbu ölümlerin.Sebepleri farkl› gözükse deSORUMLUSU birdir.Ölümlerin sebebi tecrit, sorumlusutecriti uygulayanAKP’dir.Tecrit, emperyalizmin ve oligarflinindevrimcileri mücadeleden,devrimi ve sosyalizmi savunmaktanvazgeçirmek için yürürlü¤ekonulmufl bir politikad›r.Düflüncelerini savunmakta ›sraredenlere emperyalizmin dedi¤içok aç›kt›: “Ya düflünce de¤iflikli¤i,ya ölüm!”AKP iflte bu emperyalist dayatmay›sürdürüyor hapishanelerde.Hücrelerde fiziki iflkence,psikolojik iflkence hiç eksik olmuyor.Yasaklar bitmiyor.Böyle bir politikan›n uygulay›c›s›ndan,bu kadar tutuklu vehükümlüyü “gözünü k›rpmadan”öldüren bir iktidardan demokratikleflmebeklemek, hangi aklahizmettir?!AKP, hapishaneleridoldurma konusunda da12 Eylül faflist yönetiminigeride b›rakm›flt›r12 Eylül'de hapishanelerdekiBaflbakan’a Soru:Necdet Adal›lar’dan FatmaKoyup›nar’a Gelebilir misin?Erdal Eren’den, Necdet Adal›’dansözediyor Baflbakan Erdo¤an...Peki afla¤›da isimleri yaz›lanlardanniye söz etmiyor?98. Serdar Karabulut99. ‹mdat Bulut100. Zeliha Ertürk101. Feridun Yücel Batu102. Feride Harman103. Berkan Abatay104. Özlem Türk105. Orhan O¤ur106. Yusuf Arac›107. fiengül Akkurt108. Muharrem Karademir109. Günay Ö¤rener110. Ümit Günger111. Selma Kubat112. Ali fiahin113. Hüseyin Çukurluöz114. Bekir Baturu115. Semiran Polat116. Salih Sevinel117. Selami Kurnaz118. Sergül Albayrak119. Faruk Kad›o¤lu120. Eyüp Beyaz121. Serdar Demirel122. Fatma Koyup›narKim bunlar?Bunlar, AKP’nin yönetti¤iTürkiye’de, AKP’nin hapishanelerde›srarla sürdürdü¤ü tecrit politikas›sonucu katledilenlerin isimleridir.8 Kas›m 2002-27 Nisan 2006 aras›nda,katledildiler.Her ismin bafl›nda yer alan rakam,tecrit zulmünde katledilen kaç›nc›devrimci olduklar›n› belirtiyor.Her birinin katlinden DO⁄RUDANAKP sorumludur. Bu katliam olurken,AKP Hükümetinin Adalet Bakanl›¤›koltu¤unda Cemil Çiçek vard›.‹flte bu nedenle, Erdal Eren’den sözederken, zorla müdahale iflkencesialt›nda katlettikleri Serdar Demirel’densöz edemiyor Baflbakan!Say›: 231Yürüyüfl29 A¤ustos2010AKP’nin Referandum Aldatmacas›na Ortak Olmayal›m7


Say›: 231Yürüyüfl29 A¤ustos2010hükümlü say›s› yaklafl›k 79bin civar›nda iken, Mart 2010tarihi itibar›yla AKP iktidar›ndakiTürkiye’nin hapishanelerindekitutsak say›s› 119bine ç›km›flt›r.AKP'nin iktidara geldi¤i2002'de, tutuklu hükümlü say›s›59.429’dur. 8 y›ll›k AKPiktidar›nda bu say› iki kat›naç›kar›lm›flt›r.Bu neyin göstergesidir?Bu, AKP’nin yönetti¤iTürkiye’de, açl›¤›n, yoksullu-¤un artt›¤›n›n göstergesidir.Bu AKP’nin yönetti¤i Türkiye’de,bask›lar›n, yasaklar›nartt›r›ld›¤›n›n, halka ve devrimcilereverilen cezalar›n art›r›ld›¤›n›ngöstergesidir.Bu rakamlar›n bir demokratikleflmegöstergesi olmad›-¤› kesindir.Demokratik mücadeleye bukadar tahammülsüz biriktidardan demokrasibeklemek, akla ziyan birbeklentidir!Bu yüksek tutuklu hükümlü say›s›n›nönemli bir bölümüm de elbettesiyasi tutsaklard›r. AKP konusundayan›lg› içinde olanlar, ülkemizdekisiyasi tutsaklar›n hangigerekçelerle tutukland›klar›na ve ogerekçelerle ne kadar a¤›r cezalaraçarpt›r›ld›klar›na baksalar, sadecebuna baksalar, AKP iktidar›n›nhaklar ve özgürlerin geniflletilmesiyeluzaktan yak›ndan ilgisininolmayaca¤›n› da göreceklerdir.Burada, tutuklamalar›n genelbir bilançosunu ç›karmak mümkünde¤ildir, ancak bir k›sm›n› bileaktarmak, AKP’nin her türlümuhalefet karfl›s›ndaki tahammülsüzlü¤ünügösterecektir.AKP iktidar›nda gençlerimiz,“Ne ABD Ne AB, Ba¤›ms›z Türkiye”dedikleri için vahflice sald›-r›ya u¤ram›fl ve tutuklanm›fllard›r.AKP iktidar›nda insanlar, GrupYorum konseri düzenlemek istedikleriiçin tutuklanm›fllard›r.MGK’n›n yönetti¤i TürkiyeAKP’nin yönetti¤i Türkiye12 Eylül 1980’den itibaren 1980-83aras›nda iflkencede katledilenlerin say›s›171, hapishanelerde açl›k grevi/ölümorucunda ölenlerin say›s› 14‘tür.(A盤a ç›kmayanlarla birlikte bunun ikikat› oldu¤unu varsayabiliriz.)1980’de 43, 1981’de 73, 1982’de49, 1983’te ise 20 kifli katledildi.AKP iktidar› döneminde ise, 2000-2009 aras›nda hapishanelerde 309tutsak katledildi. Bunlara 2009’da; 37tutsak, 2010 y›l›n›n bafl›ndan 21 Temmuz’akadar da 26 tutsak daha eklendi.K›sacas›, AKP; 360 civar›nda tutuklu vehükümlüyü katleden bir iktidard›r.MGK’n›n yönetti¤i Türkiye’ninhapishanelerinde 185, AKP’nin yönetti¤iTürkiye’nin hapishanelerinde yaklafl›k360 kifli katlediliyor.Bu cuntan›n “demokratl›¤›n›”,“insan haklar›na sayg›s›n›” de¤il ama,AKP’nin faflistli¤ini göstermektedir.AKP iktidar›nda ö¤renciler,“paras›z e¤itim” istedikleri içintutuklanm›flt›r.AKP iktidar›nda, hasta tutsaklarasahip ç›kt›klar› için, devrimcilerinmezarlar›n›n bafl›nda anma yapt›klar›için insanlar tutuklanm›flt›r.AKP iktidar›nda insanlar yozlaflmayakarfl› mücadele ettikleriiçin tutukland›lar.1 Nisan 2004’te Halk Cephesi’nekarfl› gerçeklefltirilen sald›r›-lar, bir iktidar›n baflvurabilece¤ien pervas›z komplolardan biriydi.Bask›nlar yap›ld›, tam bir gözalt›terörü estirildi..Yak›n zamanda Kürt yurtseverlerekarfl› “KCK operasyonu” ad›alt›nda sürdürülen sald›r›lar› hat›rlay›n.1500 aflk›n BDP’li (DTP’li)tutukland›...En son örnek. 17 TAYAD’l›n›ntutuklanmas›d›r. Gerekçeler, demokratikmücadelenin, hakl›,meflru ve yasal eylemlerinbile art›k AKP iktitar› taraf›ndan“suç” olarak görülmeyebafllad›¤›n›n kan›t›d›r.AKP, iktidar›na yönelikher türlü muhalefete düflmanve tahammülsüzdür. ‹nsanlar›nkiflisel olarak yapt›klar›elefltirilerin bile nas›l büyükbir tahammülsüzlükle karfl›-land›¤› herkesin malumudur.Tekel iflçilerine, itfaiyecilere,f›nd›k üreticilerine, tutsakyak›nlar›na, ö¤rencilere,memurlara, 8 Mart’ta kad›nlara,hakk›n› arayan depremzedelere,Bakanl›k önünde meflrutaleplerini dile getiren engellilerebile, sald›ran bu iktidarde¤il mi?Bu sald›r›lar› gerçeklefltirenbir iktidardan, kim, nas›ldemokrasiyi geniflletmesinibekleyebilir?Bu beklenti içinde olanlar,ya bu ülkede yaflamamakta,yukar›da çok küçük bir bölümüözetlenen geliflmelerdenhiçbirini bilmemekte, ya daç›karlar› gere¤i, bile bile, halk› sat›p,bu faflist iktidara destek vermektedirler.Yukar›daki özet, haklar veözgürlüklerin AKP’den beklenemeyece¤inianlat›yor. Oligarfli içiçat›flmalar karfl›s›nda biz kendimücadelemizi, kendi hedefimiziesas alan politikalar üretmeliyiz.Çözüm beklenen, umut ba¤lananhiçbir düzen içi güç, bu beklentilerekarfl›l›k vermemifltir ve vermeyecektir.Bu politikalardan geriye,bir tek egemen s›n›flara yedeklenmiflolmak ve egemen s›n›flaragüç vermifl olmak kal›r. ‹fltebu yüzden, bizim kavgam›z, kendiiktidar›m›z›n kavgas› olmal›d›r. Bizimkavgam›z dedi¤imiz, halk›nkavgas›d›r, solun kavgas›d›r, ilericitüm güçlerin kavgas›d›r, vatanseverlerinkavgas›d›r, emekçilerinkavgas›d›r... Sayd›¤›m›z tüm bu kesimlerinç›kar›, halk›n devrimci iktidar›ndad›r.8AKP 12 Eylül’ü Sürdürüyor


Neden Sand›¤a Gitmemeliyiz?2010 y›l›n›n 12 Eylül’ünde yap›lacakolan K›smi Anayasa De¤iflikli¤iReferandumu’nda sand›¤agitmemeliyiz.Çünkü;Bu referandum bir aldatmacad›r.Bu aldatmacaya alet olmamak içinsand›¤a gitmemeliyiz.Aldatmaca fludur;1- AKP, k›smi anayasa de¤ifliklikpaketini “12 Eylül’ün izlerinisilece¤iz” diye sunuyor. Yalan:Referanduma sunulan anayasade¤ifliklik paketinin içinde 12 EylülFaflist Anayasas›’n›n özüne dokunantek bir madde yoktur.2- AKP, referandum paketini“demokratikleflme”, “adalet” ad›-na sunuyor. Yalan: Yap›lacak k›smide¤ifliklik paketinde demokratikleflmeve adalet ad›na tek bir maddeyoktur. Paket içinde yer alan birkaçmadde göz boyamak ve çeflitlikesimleri yedeklemek için konulmufltur.Esas olarak yap›lacak de¤iflikliklerle12 Eylül faflizmi pekifltirilmektedir.3- AKP, “12 Eylül cuntac›lar›yarg›lanacak” diyor. Yalan: Referandumasunulan pakette, do¤rudanbunu sa¤layacak bir madde de yoktur.AKP, esas›nda cuntac›lar›n besleyipbüyüttü¤ü bir partidir. AKP,cunta anayasas›ndan ve faflist kurumlar›ndanbeslenmektedir.4- Anayasa de¤ifliklik paketinde;“Devlet, çocuk istismar›, cinsellikve fliddete karfl› çocuklar› koruyucutedbirleri al›r.” gibi, kimseninkarfl› ç›kmayaca¤› bir kaç madde,halka karfl› grev yasaklar›, oligarfliiçi iktidar savafl›nda yeni düzenlemelerve tekellerin istekleri, ayn›metin içinde birlefltirilmifl ve birlikteoya sunulmufltur. As›l amaç, oligarfliiçi mücadelede AKP’yi güçlendirecekmaddeleri ve tekellerinönünü açacak maddeleri geçirmektir.Di¤er maddelerin konulmas› dabu amaca yöneliktir. Oligarfli içi çat›flmadabir tarafa yedeklenmemekve tekellere hizmet etmemek içinsand›¤a gidilmemelidir.5- AKP, Anayasa De¤ifliklikPaketi’ni halk›n talepleri do¤rultusundahaz›rlanm›fl gibi sunuyor.Yalan: Halk, pakette ne oldu¤unudahi bilmiyor. Paket; emperyalizmin,iflbirlikçi tekellerin ve AKP iktidar›n›nç›karlar› do¤rultusunda haz›rlanm›flt›r.Bu de¤iflikliklerle;Bir; Emperyalist tekellerin önlerindekipürüzler kald›r›lacak, iflbirlikçitekeller, memnun edilecektir.Bunda da tüm düzen partileri hemfikirdir.AKP, bu de¤iflikliklerle oligarfliiçi çat›flmada yeni mevziler kazanacakt›r.Anayasaya HAYIR diyenCHP, DSP gibilerin tek itiraz noktas›budur. Evet demek de, hay›r demekde bu noktada onlara hizmeteder. Oligarfli içi çat›flman›n arac›olmamak için sand›¤a gitmemeliyiz.6- Sand›ktan ç›kacak sonuç isterEVET, ister HAYIR olsun, 12 EylülAnayasas›, tüm temel nitelikleriitibar›yla yürürlükte kalacakt›r.Referandumla, de¤ifltirilen birkaçmadde d›fl›nda, 1982 Anayasas›bir kez daha onaylanm›fl olacakt›r.Bunu meflrulaflt›rmamak içinsand›¤a gitmemeliyiz.7- Referandumla kitleler faflist,gerici güçler aras›nda tercihe zorlanmaktad›r.Evet demekle hay›rdemek aras›ndaki fark biçimseldir.Özünde her iki seçenek de 12 Eylülfaflist Anayasas›’n›n özüne dokunmamaktad›r.8- Evet dersen, demokratikleflmedenyanas›n, hay›r dersen, 12Eylül’den yanas›n! Böyle ele al›-namaz. Bu da aldatmacad›r. KitlelerEVET, HAYIR k›skac›na sokularakdüzene yedeklenmek istenmektedir.Bunun için sand›k bafl›na gidipoy kullanmak, faflizmin yasalar›n›nve AKP’nin manevralar›n›n meflrulaflt›r›lmas›nahizmet eder. Faflizminyasalar›n› meflrulaflt›rmamakiçin sand›k bafl›na gitmemeliyiz.Sonuç olarak;1- Emperyalizmin yeni-sömürgesiülkemizde emperyalizmin ç›-karlar›n› esas almayan bir anayasayap›lamaz.2- Oligarflinin iktidar›ndaki birdüzende halk›n yarar›na bir anayasayap›lamaz.3- Faflizmle yönetilen bir ülkedeasla demokratik bir anayasa yap›lamaz.‹flte bu nedenle evet demek içinde, hay›r demek için de sand›¤a gitmemeliyiz!AKP’nin yalanlar›nakanmayal›m,referandum aldatmacas›naalet olmayal›m!1- Halk Anayasas› Tasla¤› düzeninalternatifidir. Oligarflinin bize sundu-¤u seçeneklere mahkum de¤iliz.2- Halk Anayasas› Tasla¤›, oligarflininiktidar›na son verip halk›niktidar›n› hedefleyen bir anayasad›r.3- Demokrasiyi kazanman›n tekyolu, oligarflik diktatörlü¤ün y›k›lmas›ve devrimci bir halk iktidar›n›nkurulmas›d›r.Halk›n Anayasas› Halk›n ‹ktidar›için sand›¤a gitmemeli; tümhalk›m›z› sand›¤a de¤il, halk›n iktidar›için mücadeleye ça¤›rmal›y›z.Say›: 231Yürüyüfl29 A¤ustos2010AKP’nin Referandum Aldatmacas›na Ortak Olmayal›m9


AKP’nin referandum kampanyas›onun faflist niteli¤ini gösteriyorSay›: 231Yürüyüfl29 A¤ustos2010u AKP faflist niteli¤inigizleyemez!u AKP bir istismarc›,bir yalanc›d›ru Erdo¤anlar’›n ak›lhocalar› faflist cunta lideriEvrenler’dirAKP’nin anayasa referandumunda19 maddelik k›smi de¤ifliklikpaketini onaylatmak için izledi¤ipolitikan›n sonuçlar›n› her geçengün daha iyi görüyoruz.Bu konuda AKP ikili bir politikayürütmektedir. Bir yandan “isteyenistedi¤i gibi oyunu kullanabilir”yalan›ile sanki “demokratik bir ortam”yaratm›fl gibi demagojilerinisürdürürken, di¤er yandan ise AKPaç›kça “Evet”i dayatmaktad›r.AKP’nin referandum kampanyas›,“demokratik bir Türkiye” yide¤il, AKP’nin faflist niteli¤ini göstermektedir.AKP referandumda“Evet” i dayat›yor!AKP 12 Eylül’de yap›lacak olanreferandumda devletin hemen tümimkanlar›n› “Evet” oylar›n› ço¤altmakiçin kullan›yor.Yaz s›ca¤›nda, halka “rüflvet”olarak kömür da¤›t›rken, kalabal›kramazan sofralar›, ramazan e¤lenceleridüzenleyerek orada da referandumda“Evet” oyu istiyor.Adalet Bakan› Sadullah Ergin,referandum için yürüttü¤ü “Evet”çal›flmas›n› camiye tafl›makta sak›ncagörmedi. Caminin bahçesine toplad›¤›esnaftan “Evet” oyu istedi.Camiler, ramazan sofralar›, ramazane¤lenceleri, mitingler, toplant›lar,yoksullara da¤›t›lan kömür,g›da maddeleri... herfley “Evet” oylar›için kullan›l›yor.AKP’yi destekleyen, burjuva bas›n“Evet” oylar›n› art›rmak içincanh›rafl bir yay›n sürdürüyor.AKP’nin bas›n›, sayfalar›n› referandumda“Evet” diyecek döneklere,AKP yalakalar›na tam sayfa aç›yor.Baflbakan Erdo¤an yapt›¤› mitinglerle,toplad›¤› kalabal›klaraanayasadan baflka herfleyi anlat›yor.Yalan söylüyor, solun de¤erlerinikullan›yor.Örne¤in Çorum mitinginde 30 y›lönce faflist katillerin yapt›¤› katliam›,Marafl’a gitti¤inde 32 y›l önceki katliam›provokasyon teorileri ile iflliyor,istismar ediyor. Herfleyi kullan›yor.Erdo¤an, katliamlar› kullan›rkenbir türlü günümüze gelip de; iflsizli-¤i, açl›¤›, yoksullu¤u, emperyalistlerinisteklerini anlatm›yor.Halk›n sorunlar›n› tart›flm›yor.Herkesi afla¤›l›yor, tehdit ediyor,kaba demagojiler ile sonuç almayaçal›fl›yor.AKP’nin 19 maddelik k›smi de¤ifliklikpaketinin elefltirilmesine tahammüledemiyor. Kendisi düzenpartilerinin liderleri için a¤za al›nmayacakkelimeler kullan›rken, elefltirileritehditlerle bast›rmaya çal›fl›yor.AKP herkesi elefltiri yapmayakorkar hale getiriyor. AKP öylesinebir psikolojik haraket yürütüyor ki,AKP’yi elefltirilemez hale getiriyor.Referandum süreci o nedenle“demokratik bir ortam”da, devametmiyor. AKP “Evet” i kabul ettirmeyeçal›fl›yor. Sürecin özeti bu.Bu durum referandum için “demokratikortam” yaratt›¤›n› söyleyenAKP’nin faflist niteli¤ini gözlerönüne sermektedir.AKP halk›n 12 Eylül’ekarfl› olan tepkileriniistismar ediyor!AKP’nin referandum kampanyas›ndasürdürdü¤ü politikalar içindehalk›n 12 Eylül’e karfl› olan tepkilerininistismar edilmesi dikkatçekici yanlardan birisi olarak karfl›-m›za ç›k›yor.Nitekim Tayyip Erdo¤an, uzunbir süredir yapt›¤› mitinglerde, toplant›lardahep bu tepkiyi istismar etti.8 y›ll›k AKP iktidar›nda 12 EylülAnayasas› ile ülkeyi yöneten, bugünde o anayasan›n özüne dokunmayanAKP miting meydanlar›nda bu gerçe¤inüstünü örtmeye çal›fl›yor.AKP’nin 12 Eylül faflist cuntas›ile, 12 Eylül anayasas› ile bir sorunuyoktur. AKP iktidar› faflist cuntan›npolitikalar› ve kurumlar› ile buülkeyi yönetmektedir.Gerçekler bu kadar ç›plak olmas›nakarfl›n Erdo¤an, neredeyse songünlerdeki konuflmalar›n›n tümünde12 Eylül’ün “ma¤dur” etti¤ibinlerce kiflinin hakk›n› savunan birpozisyon tak›nm›flt›r.Her a¤z›n› açt›¤›nda “terörü ezmekten”sözeden, kimyasal silahlarlayak›lan, bedenleri parçalanangerillalar›n cenazelerine yap›lansald›r›y› savunan Erdo¤an’›n 17 yafl›ndakiErdal Eren’in yafl›n›n büyütülüpidam edilmesinden söz etmesielbette inand›rc› de¤ildir.‹flte böyle bir faflist, ›rkç› kafadan,bir katliamc›dan bir “demokrat”,hiçbir dönem yaratamaz. Erdo¤an,halk›n düflüncelerini, tepkilerini, solunde¤erlerini istismar eden birisidir.AKP faflist Evren’i ve 82Anayasas›’n›n onaylat›lmas›n›örnek alm›flt›rAKP bir yandan demokrasidensöz ediyor, demokrasi nutuklar› at›-yor ama di¤er yandan da sald›rarak,gözda¤› kampanyas› yürüterek, faflistterörde s›n›r tan›m›yor.Ayr›nt›lar›n› Yürüyüfl dergisi-10AKP 12 Eylül’ü Sürdürüyor


nin 228. say›s›nda yay›nlad›¤›m›z,Emniyet Genel Müdürü O¤uz KaanKöksal imzas› ile 81 ilin EmniyetMüdürlü¤üne gönderilen genelgeile referandum aldatmacas›na evetdemeyenlere bask› ve terör uygulanmas›emrediliyor.Hatta bu konuda düzen partilerine bile tahammülsüzdür AKP. FaflistMHP’nin baz› binalar›na ast›¤›pankartlara bile sald›r›yor AKP’ninpolisi. Yine Antalya’da CHP’ninbroflürlerini da¤›tan kad›nlar› gözalt›naald›rd›lar.. AKP’li BelediyeCHP’nin “Hay›r” afifllerini söküpçöplüklere atabilmifltir.82 faflist Anayasas› için halk› mitingmeydanlar›na toplayan faflistEvren’in yöntemlerini sürdürmektedirErdo¤an. Onun yolundan gitmekte,onun gibi halk› tehdit etmektedir.Evren’in bafl›nda oldu¤u faflistSözde 12 Eylül’ünuygulamalar›na, idamedilenlere karfl›d›r. Hattaidam edilenleri, iflkencegörenleri, kimi yazar veayd›nlar› da kullanarak,herfleyi istismar etmektedir.12 Eylül’e olan tepkiyiistismar ederek, hem faflistniteli¤ini gizlemeyi hem dekafalar› kar›flt›rarak“Evet” oylar›n› ço¤altabilece¤inidüflünmektedir.cunta, 82 Anayasas›n› halka bask›yla,zorlayarak kabul ettirdi. Halk›nsand›¤a ataca¤› oyun rengini biled›flardan görülecek biçimde fleffafayarlad›lar ki, halk korkup“Evet” oyu kullans›n!Evren’in izinden giden Erdo-¤an’da, k›smi anayasa de¤iflikli¤inekarfl› ç›kmay›, görüfl belirtmeyi suçolarak görmektedir! Referandumda“Evet” diyebilirsin ama “ben sand›¤agitmeyece¤im”, “ben karfl›-y›m“ demeyi suç olarak görmekte,böyle düflününleri sindirmeye çal›flmaktad›r.AKP ve Erdo¤an, farkl› düflünceleretahammülsüzdür. Hep afla¤›layanve hiçbir elefltiriye tahammüledemeyen bir durumdad›r AKP’liler.AKP iktidar›, sürdürdü¤ü yalankampanyas› ve psikolojik sald›r›larile halk›, istedikleri gibi yönlendirmeyeçal›flmaktad›r.Onlar›n anlad›¤› demokrasi, t›pk›Evrenler gibi sadece kendilerininkonufltu¤u, halk›n a¤z›n›n bantland›¤›bir demokrasidir.Oligarflinin As›l Anayasas›:K›rm›z› KitapAKP, Referandum aldatmacas›yla“demokratikleflmek”ten bahsediyor.Soldan devflirme bir k›s›mdönek, “ayd›n” müsvettelerine debunun propagandas›n› yapt›r›yor.“Demokratikleflme” ad›na tam biraldatmaca, tam bir ikiyüzlülük, tambir ruhunu, inanc›n› satm›fl pespayeliksergileniyor.AKP, anayasada yapaca¤› k›smide¤ifliklikle güya, faflist 12 EylülAnayasas›’n› “demokratiklefltirecek”(!)Ama ayn› günlerde bak›yorsunuz,“K›rm›z› Kitap” yeniden düzenleniyor.AKP’nin “demokratikleflme”盤›rtkanl›¤›n› yapan döneklerdenbiri bile sormuyor:“Anayasada de¤ifliklikten bahsederken“K›rm›z› Kitap” ya da“Gizli Anayasa” neyin nesi? K›rm›z›Kitap’a neden ihtiyaç duyuluyor?“K›rm›z› Kitap” ya da “GizliAnayasa” olarak bilinen “Milli GüvenlikSiyaset Belgesi”; kontrgerilladevletini yöneten gerçek Anayasad›r.Oligarflik devletin yasalar›n›n,kurumlar›n›n halka karfl› örgütlenmifltüm faflist niteli¤ine ra¤men,nas›l ki devlet, halka karfl› mücadeledebir kontrgerilla örgütlenmesineihtiyaç duyuyorsa, bu savaflta 12Eylül ve benzeri Anayasalar, yasalarda yeterli olmamaktad›r oligarfliye.B›rak›n AKP’nin 12 EylülAnayasas›’n› demokratiklefltirmesini,onlar›n stratejilerini as›l belirleyenAnayasa, gizli “K›rm›z› Kitap”t›r.Oligarfli, 5 y›ll›k stratejisini belirledi¤iK›rm›z› Kitab› emperyalizminve oligarflinin ihtiyaçlar›na veoligarfli içi güçler dengesine göreyeniliyor. Bu yenilemede elbetteemperyalizmin ve iflbirlikçi tekellerinistekleri belirleyicidir. Yine burjuvabas›n-yay›nda ç›kan haberlerebak›ld›¤›nda oligarfli içi çat›flmadaAKP’nin ald›¤› mesafe buna dayans›maktad›r.2005 y›l›ndak›rm›z› kitaptayap›lan de¤iflikliktehalen “içtehdit”ler aras›ndagörülen “irtica”yeni düzenlemeyleyumuflat›l›p, “cemaatleri vemuhafazakar kitleyi hedef almayacakve rencide etmeyecek flekilde”yeniden tan›mlanarak “tehdit” olmaktanç›kart›l›yor.K›rm›z› kitap, kontrgerilla devletininkomünizm tehdidine, devrimcilereve halk›n mücadelesinekarfl› kulland›¤› as›l anayasad›r.AKP de bu gayri meflru yönetimbelgesini, kabul etmektedir. Oligarfliiçi çat›flmalar›n boyutu ne olursaolsun, iktidarda oligarflinin hangikesimi olursa olsun emperyalizimve iflbirlikçi oligarfli için DE⁄‹fi-MEYEN TEK TEHD‹T, DEV-R‹MC‹LERD‹R.AKP’nin borazanl›¤›n› yapanlar:B›rak›n AKP’nin faflist 12 EylülAnayasas›n› demokratiklefltirdi-¤inin propagandas›n› yapmay›, sizin“flan›n›za” K›rm›z› Kitap’›n“demokratikli¤ini” anlatmak yarafl›r!Say›: 231Yürüyüfl29 A¤ustos2010AKP’nin Referandum Aldatmacas›na Ortak Olmayal›m11


Oligarfli içi çat›flmadaTÜS‹AD VE AKPSay›: 231Yürüyüfl29 A¤ustos2010Devletin gerçek sahibitekellerdir. Ama onlar dakendi bafl›na bir güçde¤ildirler. Çünkü TÜS‹AD’›oluflturan tekelci burjuvazininniteli¤i iflbirlikçi tekelciburjuvazi olmas›d›r. O yüzdentekelci burjuvazi gücünü esasolarak EMPERYAL‹ZMDEN al›r.Emperyalizme s›rt›n›yaslamadan var olamaz.Emperyalizmin deste¤inialmadan hiçbir operasyonyapamaz. TÜS‹AD, geçmifltehükümetler devirdiyse buEMPERYAL‹ZM‹N TAMDESTE⁄‹NE SAH‹P OLDU⁄Uiçindir.Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤anç›kt›¤› bir televizyon program›ndaTÜS‹AD’› aç›kça tehdit etti. Erdo-¤an, referandumda AKP’ye aç›kçadestek vermeyen TÜS‹AD’a flöylededi. “TÜS‹AD kendisini çek etsin.Anayasay› be¤enmiyorsa ç›ks›naç›kça 'hay›r' desin, gerekçelerini desöylesin. Diyemiyorsan da ç›k aç›kçaben bu de¤iflikli¤i destekliyorum de.Bitaraf olan bertaraf olur."TÜS‹AD ise Erdo¤an’›n tehditlerikarfl›s›nda kendini savunur pozisyondabir aç›klamayla Erdo¤an’acevap verdi: "Bitaraf de¤iliz. TÜ-S‹AD referandum veya seçimdenönce oy tercihi aç›klamaz. Kald› ki,hiçbir kurum veya kifli tercih aç›klamayazorlanamaz."AKP, zorlayaca¤›m diyor. Zorluyorda. Arada durmak yok taraf tutmakzorundas›n diyor. Bunun karfl›-s›nda TÜS‹AD patronlar› aç›kça laf›doland›r›yor.“TÜS‹AD tercih aç›klamaz.”m›fl!Bu yalan› gidin baflkas›naanlat›n. Erdo¤an da patronlara2001 y›l›nda anayasada yap›lacakde¤ifliklik için gazetelere çarflaf çarflafverdikleri ilanlar› hat›rlat›yor.TÜS‹AD’›n hükümetlere verdi¤i ültümatomlar›hat›rlat›yor. Meydanlardantehdit etmeye devam ederken,patronlara sekiz y›ld›r her istedikleriniyapt›klar›n›, ç›karlar›n› en iyi flekildekoruduklar›n› söylüyor.Baflbakan Erdo¤an’›n “dürüstolun” sözünün arkas›nda yatan dabudur. “Bir ifladam› örgütü, ifl dünyas›n›nönünü açan pakete nas›l‘hay›r’ der? ‘Ekonomik ve SosyalKonseye Anayasal Güvence’ dedinizpakete koyduk, ‘Vergi borcu yüzündenyurt d›fl›na ç›kam›yoruz’ dedinizdüzenleme yapt›k. Yarg› yüzündenbirçok ihale yap›lam›yordu. ifldünyas›n›n elini rahatlatmak içinyerindelik denetimi yap›lmayacak.Bütün bunlar sizin için de¤il mi?”Erdo¤an’›n patronlara “tehdit”lerininnedeni aç›kt›r: “Ben siziniçin çal›fl›yorsam siz de benidesteklemek zorundas›n›z...”Tehditler karfl›s›ndaneden sus-pussunuz?Hangi aç›klar›n›z var?Erdo¤an’›n tehditleri karfl›s›ndatekelci burjuvazi susuyor.Neden susuyorsunuz? Erdo-¤an’›n patronlar için söylediklerido¤rudur. AKP tekellerin iktidar›-d›r. Tekellerden aç›kça destek istemesindebir gariplik yoktur.Bir tekelci burjuvan›n elbettedevlet kat›nda a盤›n›n olmamas›mümkün de¤ildir. Devlet zaten onlar›nhizmetinde oldu¤u için onlaraher türlü yolsuzlu¤un, bürokratikdalaverenin yolunu açand›r.K‹T’lerin sudan ucuza ele geçirilifli...aç›lan ihalelerin tekellereavantaj ve avanta sa¤layacak biçimdedüzenlenmesi... vergi ödemelerinde,sigorta primlerinin ödenmesindealenen yap›lan usulsüzlükler...Elbette bunlar›n her biri tekelciburjuvalar›n “aç›klar›d›r” (tabiiahlaki boyutlarda baflka flantajdosyalar› da olabilir). Her bir dosyadevletin elinde ayn› zamanda flantajmalzemesidir. Oligarfli içinde ciddibir çat›flma olmad›¤› sürece bu dosyalaryerli yerinde durur. Ama nezaman ki, oligarfli içi çat›flma keskinleflir,dosyalar da devreye girer.Aç›klay›n bakal›m TÜS‹AD’›nbüyük patronlar›: Nas›l soyuyorsunuzbu ülkeyi? Hangi yolsuzluklar›,hangi usulsüzlükleri, hangi ahlaks›zl›klar›yapt›n›z?...Tehditler karfl›s›nda sesinizi ç›-karman›za engel olan dosyalardaneler oldu¤unu hepiniz çok iyi biliyorsunuz.Biz o dosyalar› görmedikama neler oldu¤unu biz de çok iyibiliyoruz. Dünyan›n tüm tekelciburjuvalar›n›n dosyalar›nda ne varsasizinkilerde de onlar var. H›rs›zl›k,doland›r›c›l›k, soygun, krediyolsuzluklar›, mafya yöntemleri dahilher türlü tehdit, flantaj... dosyalar›n›zbunlarla doludur.Oligarfli içinde herkesin‘dosyas›’ vard›rAKP’lilerin dosyalar› yok mu?AKP iktidar› döneminde kârlar›n›kat kat art›ran Ülkerler’in, Albayraklar’›n,Çal›klar’›n, Remzi Gürler’in,Fettah Taminceler’in dosyas›yok mu? Elbette vard›r. Oligarfliiçinde herkesin dosyas› vard›r.Oligarflik diktatörlü¤ün –resmi yada gayr›-resmi– halka karfl› kurdu¤utüm istihbarat, komplo, psikolojik savaflbirimleri, ayn› zamanda oligarflikdiktatörlü¤ü oluflturan güçler taraf›ndanbirbirlerine karfl› da kullan›l›rlar.O yüzden birbirlerinin hakk›nda dosyalar,kasetler, (en son Baykal’›n kasetinihat›rlay›n) CD’ler, ortam dinlemekay›tlar› hepsi mevcuttur. Ama12AKP 12 Eylül’ü Sürdürüyor


unlar›n ne zaman nas›l kullan›laca¤›iktidar iliflkilerine ve güçler dengesineba¤l›d›r.fiimdi oligarfli içi iktidar savafl›ndagüç; emperyalizme s›rt›n› yaslam›fl,emperyalist tekellerin, NA-TO’nun deste¤ini alm›fl AKP’dedir.Onun elindeki dosyalar yürürlüktedir.Ve o dosyalar TÜS‹AD patronlar›n›susturmufltur.O dosyalar, Ayd›n Do¤an’›n bas›nyay›n organlar›n› iktidar yalakas›haline getirmifltir.O dosyalar, Uzanlar’› tasfiye etmifltir.AKP’nin Ayd›n Do¤an veCem Uzan’a sald›r›s›; oligarfli içiçat›flmada karfl› cepheye bir gözda-¤›d›r. TÜS‹AD patronlar› Uzan gibi,Do¤an gibi olmamak için ayaklar›n›denk al›yorlar.Bu kavga; oligarfli içipaylafl›m kavgas›d›rAyaklar›n› denk alma s›ras› yar›nda Unak›tanlar’a, Albayraklar’a, Ülkerler’egelebilir. Yesinler birbirlerini...Ama biz biliriz ki onlar, birbirleriniyerken de bize karfl› hep birliktedirler.Bu yüzden biliriz ki, Do-¤anlar’dan, TÜS‹AD’›n büyük patronlar›ndanveya AKP’den, Albayraklar’danyana olmak, halk içinemekçiler için, demokrasi mücadelesiiçin, haklar ve özgürlükler içinhiç ama, hiçbir yarar sa¤lamaz. Sa¤layaca¤›n›düflünenler, sa¤layaca¤›-n› düflünüp oligarfli içi çat›flmada saftutanlar, objektif olarak oligarflikdiktatörlü¤ün destekçisi olurlar.TÜS‹AD, AKP iktidar›n›n ilkgününden itibaren AKP’ye destekverdi. AKP’li Bakanlar daha koltuklar›naoturmadan tekellerin istediklerikararlar› imzalad›lar. TÜS‹-AD, “laiklik konusundaki tümkayg›lar›na (!) ra¤men” 8 y›ld›rAKP’yi bunun için destekliyordu.Bugün AKP iktidar› ne kadar tekellerinç›karlar›n› düflünüyor olsa da,oligarfli içi iktidar savafl›nda ‹slamc›sermayenin iktidar olanaklar›ndanyararlanarak güçlenmesi nedeniyle,TÜS‹AD da kendi hesab›n› yapmayadevam ediyor. Bu temelde de çeliflkisürüyor.Bu noktada bir soru akla gelebilir:Devlette as›l güç sahibi olanlartekelci burjuvazi de¤il mi? AKP, nas›lbu denli pervas›z olabiliyor?Evet bu devletin gerçek sahibitekellerdir. Ama onlar da kendi bafl›nabir güç de¤ildirler. Çünkü TÜ-S‹AD’› oluflturan tekelci burjuvazininniteli¤i iflbirlikçi tekelci burjuvaziolmas›d›r. O yüzden tekelciburjuvazi de gücünü esas olarakEMPERYAL‹ZMDEN al›r. Emperyalizmes›rt›n› yaslamadan var olamaz.Emperyalizmin deste¤ini almadanhiçbir operasyon yapamaz.TÜS‹AD, geçmiflte hükümetler devirdiysebu EMPERYAL‹ZM‹NTAM DESTE⁄‹NE SAH‹P OLDU-⁄U içindir.Bugün TÜS‹AD, AKP’ye fazladifl geçiremiyorsa, bu, AKP’nin emperyalizmintam deste¤ine sahip olmas›ndand›r.Halk Anayasas› Kime, Ne Getiriyor?Say›: 231Yürüyüfl29 A¤ustos2010Halk Anayasas› aile için der ki;“Halk›n ç›karlar›, dürüstlük, karfl›l›kl› sevgi ve sayg›temelinde kurulan yeni toplumda, ailenin de, toplumsalgeliflmeyi engelleyen de¤il, h›zland›r›c› bir rol üstlenecektarzda yeniden flekillendirilmesi as›l hedeflenendir.”Ç›kar ortakl›¤›na, insan iliflkilerini çürüten iki yüzlülü¤ede¤il, sevgiye, sayg›ya dayanan, sa¤l›kl› iliflkilerüzerine yükselecek bir aile iliflkisi flekillendirilecektir.Halk Anayasas› kad›nlar için der ki;“Kad›n ile erkek, ekonomik, siyasal, toplumsal, kültürel,tüm alanlarda, tüm üretim ve yönetim kurumlar›ndahak eflitli¤ine sahiptir.”Kad›nlar›n ezilmesine, ikinci s›n›f vatandafl olarakgörülmesine izin verilmeyecek, kad›n ile erkek tümalanlarda eflit olacakt›r.Halk Anayasas› kad›nlar için der ki;“Resmi ve gayri-resmi hiçbir fuhufl yuvas›na izin verilmez.Fuhuflun ekonomik ve sosyal temelini yok etmekiçin gerekli önlemler al›n›r.”Kad›nlar›n bedenini satmak zorunda kalmad›¤›, afla-¤›lanmad›¤›, sömürülmedi¤i, fuhuflun ortadan kald›r›ld›¤›bir düzen kurulacakt›r.Halk Anayasas› çocuklar için der ki;“Çocuklar iflçi olarak çal›flt›r›lamaz. Çocuk eme¤ininkullan›m› yasakt›r. Ö¤renim gören çocuklar e¤itimprogramlar› d›fl›nda çal›flt›r›lamazlar.”Çocuklar›n çal›flt›r›larak sömürülmesine izin verilmeyecektir.Onlar› çocuk yafl›nda çal›flmak zorunda b›-rakan tüm koflullar ortadan kald›r›lacakt›r..Halk Anayasas› gençlik için der ki;“Gelece¤in toplumunun mimar› olacak gençler içintüm imkanlar seferber edilerek, onlar›n sa¤l›kl›, üretken,yurtsever insanlar olarak yetifltirilmeleri için hertürlü koflul sa¤lan›r.”Her alanda güvenilecek, her alanda söz sahibi olacak,yeni toplumun kurucusu olacak bir gençlik yarat›-lacakt›r.Halk Anayasas› gençlik için der ki;“Halk üniversiteleri oluflturularak iflçi ve yoksulköylü kökenli gençlerin üniversite e¤itimi almalar›naöncelik tan›n›r.”E¤itim hem hak, hem de paras›z olacak, halk üniversiteleriile yoksul gençli¤e e¤itim verilecektir.AKP’nin Referandum Aldatmacas›na Ortak Olmayal›m13


Say›: 231Yürüyüfl29 A¤ustos2010Çözüm Halk›n ‹ktidar›, Halk›nAnayasas› ‹çin Mücadele Etmektir!Halk Anayasas› 5. bask›s›n›nönsözünden al›nm›flt›r...Halk Anayasas› Tasla¤›’n›n ilkbask›s› Nisan 1997’de yap›ld›. ‹lkbask›n›n yap›ld›¤› tarihten bugüne13 y›l geçti.Susurluk’ta düzenin pisli¤inina盤a ç›kt›¤›, baz›lar›n›n “hiçbir fleyeskisi gibi olmayacak” de¤erlendirmeleriniyapt›¤› günlerdi. Bu beklentilerboflunayd›. ‹ki fley söyledikbiz. Bir: Susurluk Devlettir. ‹ki:Pisli¤i Devrim Temizler.‹flte bu dönemde sundu¤umuzHalk Anayasas› Tasla¤›, bu iki tespitinifadesiydi.‹ddiam›z büyüktü. Sundu¤umuz,Susurluklar›n olmad›¤›, halk›n kendiiktidar›n›n oldu¤u ba¤›ms›z, demokratikbir ülkenin anayasa tasla-¤›yd›.Söylediklerimizde hakl›yd›k.Aradan geçen 13 y›l bizi defalarcado¤rulad›. Susurluk devleti sürdü;düzen halka zulüm uygulamaya, çürümeye,pisliklerini ak›tmaya devametti.Halk Anayasas› Tasla¤›’n›nikinci bask›s› 2001 Haziran ay›nda,iflbirlikçi iktidarlar›n bir kez daha‹MF’ye teslim oldu¤u, emperyalizminve iflbirlikçi tekellerin sömürüve talan› sürsün diye devrimcilerintecrit alt›nda katledildi¤i bir dönemdeyay›nland›. ‹kinci Bask›,“IMF’ye, Açl›¤a Ve Zulme Karfl›Çözüm” üst bafll›¤›yla yay›nlanm›flt›.Üçüncü bask›, oligarflinin, faflizmidemokrasi diye yutturmak,Amerikanc› iktidarlar› halka onaylatt›rmakiçin ortaya seçim sand›¤›-n› koydu¤u koflullarda 2002 Ekimindeyap›ld›.Dördüncü Bask›’n›n tarihi 2007Eylül’üydü. AKP iktidar› taraf›ndanyine bir anayasa de¤iflikli¤igündeme getirilmiflti. O zaman demifltikki, AKP 12 Eylül Anayasas›-n› de¤ifltiremez. De¤ifltiremedi. Bugünhala ayn› masal› anlatmaya devametmesi bunun kan›t›d›r zaten.Halk Anayasas› Tasla¤›’n›n beflincibask›s›, referandum aldatmacas›nakarfl› halk›n alternatifini birkez daha somutluyor.Bu Anayasa metni, ayn› zamandaAKP’nin yalanlar›na verilmifl bircevapt›r.Fakat Halk Anayasas›, sadeceAKP’nin k›smi ve göstermelik anayasade¤iflikli¤ine karfl› bir alternatifde¤ildir. Halk Anayasas›, sadece12 Eylül Anayasas›’na alternatif de-¤ildir. Halk Anayasas› yeni bir iktidar›n,Devrimci Halk ‹ktidar›’n›nanayasas›d›r.Bu anlamda, Halk Anayasas›, biranayasan›n de¤il, düzenin alternatifinitemsil etmektedir.Halk Anayasas› Tasla¤›, ayn› zamandabir mücadele ça¤r›s›d›r.Ba¤›ms›z, demokratik ve özgür birülke yaratmaya ça¤r›d›r.Halk Anayasas› Tasla¤›, oligarflikdiktatörlü¤ü alt edip Halk›nDevrimci ‹ktidar›n› kurma ça¤r›s›-d›r.Beflinci bask›s›n› yapt›¤›m›zHalk Anayasas› tasla¤› 13 y›l sonrabir kez daha halka kendi iktidar›için ça¤r› yapmaktad›r.Halk›n Anayasas› ‹çin,Halk›n ‹ktidar› ‹çin,Ba¤›ms›z, Özgür ve DemokratikBir Ülke ‹çinMücadele Edelim...14AKP 12 Eylül’ü Sürdürüyor


Ercan KUTLU (Okmeydan› Haklar ve Özgürlükler Derne¤i):“Referandum Aldatmacas›ndaki Tavr›m›z; Aldatmacay› Halka TeflhirEderek Halk›n Bu Oyunda Yer Almamas›n› Sa¤lamaya Çal›flmak”❐ Bugüne kadar birçokkez anayasa de-¤ifliklikleri gündeme getirildi. Hiçbirindede 12 Eylül faflist anayasas›-n›n özüne dokunulmad›.12 Eylül’de yap›lacak referandumda,12 Eylül Anayasas›’n›n çokküçük bir bölümünde yap›lacak de-¤iflikli¤in oylanmas› isteniyor. AncakAKP taraf›ndan öyle bir havayarat›l›yor ki; sanki 12 Eylül faflistanayasas› tümden de¤ifltiriliyor.Getirilen de¤ifliklikler, daha önceyap›lan de¤iflikliklerde oldu¤ugibi yine tekellerin ihtiyaçlar›n› karfl›lamayayöneliktir. Kimi maddeleride, oligarfli içi iktidar çat›flmas›ndaAKP’nin elini güçlendirmeyeyöneliktir.AKP; halk›n cunta y›llar›nda yaflad›¤›ac›lar›, cuntaya olan öfkesiniistismar ederek kitleleri kendine yedeklemeyive bugün sürmekte olanzulmü ve sömürüyü meflrulaflt›rmay›hedefliyor.❐ Referandum aldatmacas›ndakitavr›m›z; aldatmacay› halka teflhirederek halk›n bu oyunda yer almamas›n›sa¤lamaya çal›flmak, halk›nanayasas›n› yapmak için mücadeleyeça¤›rmak olacakt›r. Halk›m›z›noldu¤u her yerde ve her biçimde bualdatmacadaki as›l gerçekleri anlataca¤›zinsanlara.❐ Halktan ve mücadeleden gerçekteuzak olanlar; halka ve onun mücadelesinegüvenmedikleri ve düzeniiyi tan›yamad›klar› için, her zamanyan›lg›ya düflerek yapt›klar›yla,söyledikleriyle düzene hizmetederler esas›nda.Mesele, de¤ifliklik maddelerininyetersiz olup olmamas› de¤ildir ki.‹lerici, demokrat kesimlerin, ayd›nlar›nböyle bir tavra sahip olmalar›asla kabul edilebilecek bir durumde¤ildir. Hangi gerekçeye s›¤›n›l›rsas›¤›n›ls›n; halk›n ç›karlar›n›n karfl›s›nda,zulmün ve sömürünü cephesindeyer almak demektir bu.❐ Halk Cephesinin Anayasa Tasla¤›bizim için çok önemli bir araç olmaözelli¤ini tafl›yor. Halka gerçeklerianlatarak, referandum aldatmacas›-n› teflhir edip sand›¤a gitmemeyeça¤›rman›n yan›nda bir alternatifsunuyoruz kendilerine bu taslakla.❐ Halk›n hemen her kesiminin yaflad›¤›ve onlara ulaflt›¤›m›z biralanda çal›flma yürütüyoruz. Memurundaniflçisine, emeklisine, esnaf›ndandoktoruna, mühendisine,ö¤rencisi, iflsizine, gencinden yafll›-s›na kadar her kesimden halk›m›zlasürekli iç içeyiz mahallelerimizde.AKP’nin de¤ifliklik tasla¤›nda; göstermelikve asl›nda bu düzende ka-¤›t üzerinde kalmaya mahkum biriki maddenin d›fl›nda, halk›n hiçbirkesiminin ç›kar›na olmayan de¤iflikliklersöz konusu.❐ Evet. Gerçekten, mücadelesiniverdi¤imiz, sömürü düzenine alternatifimizolan halk›n iktidar›nda neyinnas›l olaca¤›na dair, elimizdeçok somut bir materyal Halk Anayasas›Tasla¤›m›z.Halk›m›za bu tasla¤› daha fazlatart›flt›rd›¤›m›zda, inan›yoruz ki dahada geliflecektir tasla¤›m›z.Say›: 231Yürüyüfl29 A¤ustos2010Dursun Do¤an (BES ‹stanbul 1 Nolu fiube Baflkan›):“Sand›¤a Gitmek Evet ya da Hay›r Demek Bu Oyuna Ortak Olmakt›r”❐ Halka sunulananayasa 12 Eylül faflizmininanayasas›-d›r. Bu anayasadahalk yoktur kamuemekçileri, iflcileryoktur. 12 Eylül anayasas›na evetdiyen AKP anlay›fl› halk için bir fleyyapmas› beklenemez.Taslak aldatmacave tuzaklarla doludur.❐ Bu bir aldatmacad›r. Sand›¤a gitmekEvet yada hay›r demek bu oyunaortak olmakt›r,12 Eylül anayas›-n› onaylamakt›r.❐ Bu düflüncenin savunucular›, idoleojikmücadele vermek yerine düzendenbeslenenmeyi ye¤leyenlerdir.Halk› tan›mayan, halka inanmayankendini AKP'nin kanatlar› alt›ndakoruyanlard›r. üretmeyen s›n›fsalbilinçden yoksun, örgütlenmedenkorkanlard›r. ‹nanmad›¤›n bir fleyikabüllenmek ayd›n kimli¤i ile örtüflmez.❐ Halk Anayasas›; halk›n kendiniifade etti¤i, gelece¤ini planlad›¤›,s›n›fsal temelde eme¤inin karfl›l›¤›-n› ald›¤›, her fleyin kendi denetimindeoldu¤u bir düzenin varl›¤›n› ö¤retmektedir.Böyle bir düzeninmümkün oldu¤unu kavratmaktad›r.Böyle bir çal›flman›n önemli oldu-¤u, bir anayas› reddederken alternatifininyarat›lmas›n›n, bunun kitlelereulaflt›r›lmas›n›n› daha da önemlioldu¤unu söyleyenler var. Zamanzaman bu iflin zor olaca¤›n› söyleyenlerdemevcut.❐ Emekçiler aç›s›ndan; Grevsiz birtoplu sözleflme, örgütlenme önündekiengeller, grevlerin yasakland›-¤›, çal›flanlar›n gelece¤inin iktidartaraf›ndan oluflturulan uzlaflt›rmakuruluna b›rak›ld›¤›, bu kurulun karar›n›n›kesin oldu¤u, verece¤i kararakarfl› grev yasa¤› oldu¤u gibidava konusu yapmak bile yasak. Buyasada halk yok emekçiler yok.❐ Halk Anayasas›, eme¤in halk içinhalk›n yarar›na harcanmas›, emekçilerineme¤inin karfl›l›g›n› ald›g›,sömürüsüz bir yaflam›n mümkün oldu¤unugerçe¤inin alt›n› çizmektedir.AKP’nin Referandum Aldatmacas›na Ortak Olmayal›m15


Say›: 231Yürüyüfl29 A¤ustos2010ÖğretmenimizKöfleli düflünmek, fiflek gibiolmakt›r. Ne demek köfleli düflünmek,köfleli konuflmak?Evet, tam tam›naböyledir;fiflek gibi düflünmektir.Fiflek gibi konuflmakt›r.Fiflek gibi olmakt›r.O söz, beynindendiline geldi¤inde aynenfiflek gibi gider, hedefini bulurve patlar.Köfleli düflünmek;aç›k, net ve yal›n olmakt›r.Köfleli düflünmek;kesinliktir,samimiliktir.Gördü¤ün yanl›fl› hiçbir hesapyapmadan söylemektir.Her iflimizde,bir olay›, bir kifliyi, bir talimat›,bir görevi,bir sorunuve bir çözümü köfleli düflünmeliyiz.Yuvarlarsak,Yumuflat›rsak,Belirsiz hale getirirsekbir sonuç ç›kmaz.Görevdir, yap›lacakt›r,‹fltir yap›lacakt›r, köfleli düflünmekbiraz da budur.NED‹R KÖfiEL‹ DÜfiÜN-MEK?"AMA’SIZ, "ANCAK"SIZ,"FAKAT"SIZ düflünmektir.YALIN SADE BAS‹T DÜfiÜNMEKT‹R.Tavizsiz olmakt›r.Hatay›, zaaf› aç›k aç›k söylemektir.Elefltirilmekten çekinmemektir,Net ve duru olmakt›r.Köfleli düflünen insan,canl› dinamik olur.Fiflek gibi olur.Yolda yürürken bile h›zl› h›zl›gider.KÖfiEL‹ DÜfiÜNMEK,F‹fiEK G‹B‹ OLMAKTIR!Bir köfleli düflünme örne¤iHatalar›, eksikleri;- cesur bir flekilde,- k›v›rtmadan,- kolay›na kaçmadantahlil etmek ve böylece iflleri enh›zl›, en iyi flekilde düzeltmek,çal›flmam›z› daha ileri götürmemizisa¤lar. Yaln›zca aç›k vecesur elefltiri- özelefltiri ilebaflar›s›zl›klar›n üstesindengelebiliriz. Elefltiri- özelefltiriolmaks›z›n her türlü örgüt, hertürlü ifl YOZLAfiIR...Dilinden kelimeler dökülür.Neden... Yapaca¤› çok nettir,aç›kt›r, bunun için fiflek gibiolur.Çok ayr›nt›l›, karmafl›k problemlerçözmesi gerekmez.Çok tecrübeli mi olmak gerekirbunun için, de¤il.TEK SORU YETERL‹D‹RBUNUN ‹Ç‹N;DÜZEN M‹, DEVR‹M M‹?SORU BUDUR.CEVAP DA SADED‹R;DEVR‹M.Köfleli düflünece¤iz, çünküs›n›f mücadelesi keskindir veköflelidir.‹ki temel s›n›f vard›r.Burjuvazi ve proletarya var.Yani hayat›n iki köflesi var,iki ucu var.Bir ucunda devrimin, devrimcili¤in,yani partinin ç›karlar›,yani; halk›n ç›karlar›, halk›nmutlulu¤u?Di¤er ucundadüzenin veburjuvazinin ç›-karlar›, yani;katillerimizinyani; h›rs›zlar›nyani; bizi adaletsizb›rakanlar›n,bizi aç b›rakanlar›n yani; bizidiri diri yakanlar›n ç›kar›.O zaman biz, hangi köfledeolaca¤›z?Bunun için çok tecrübeli olmakm› gerekiyor?De¤il, hiç de¤il.Sadece ve sadece saf›n›do¤ru seçmek yeterli.Saf nas›l tutulur?SAF TUTMAK ‹Ç‹N ‹LK SO-RU fiUDURDÜZEN‹ M‹, DEVR‹M M‹?Bu yapt›¤›m kimi GÜÇLEN-D‹R‹R?DÜZEN‹ M‹, DEVR‹M‹ M‹?Bu do¤ru kimin ifline yarar?DÜZEN‹N M‹, DEVR‹M‹N M‹?Denir ki, “hayat siyah ve beyazde¤ildir”. Ama bak›n ufkado¤ru, bak›n son noktada herfley siyaha ve beyaza dönüflür.Yani her fley devrime ve karfl›devrime dönüflür.Bizim köflemizden bakarsak,yani halk›n, devrimin ve partininköflesinden, hayat›n tümzenginli¤ini, tüm renklerini görebilirsiniz.Bak›fl aç›n›z›n geniflli¤ineba¤l›... Olabildi¤inceileri bakaca¤›z, sonuna ulaflmayaçal›flarak bakaca¤›z?Bak›fl aç›s› nedir?16AKP 12 Eylül’ü Sürdürüyor


Bak›fl aç›s›, geçmiflimizdir,flehitlerimiz ve yaratt›klar›zenginliktir.Bak›fl aç›s›, bugünümüzdür.Adalet iste¤imizdir, ifl iste-¤imizdir, insan gibi yaflanacakbir ev iste¤imizdir, paras›ze¤itim talebimizdir, üstgeçit talebimizdir, toprak talebimizdir,hastane kap›lar›ndakovulmamakt›r. ele günemuhtaç olmamakt›r. Yani insanyerine konulma, insangibi yaflama talebimizdir. Yar›nbafl›ma ne gelecek korkusuduymadan, bugünümüzeve yar›nlar›m›za güvenlebakma talebimizdir.Uzlaflmazl›¤›m›z ve direniflimizdir,hakl› davam›zd›r,Bak›fl aç›s›, yar›n›m›zd›r,devrime olan inanc›m›z veumutlar›m›zd›r, insan›n insantaraf›ndan sömürülmedi¤i,eme¤inin karfl›l›¤›n› alabildi¤ibir yaflam iste¤imizdir.Tüm bunlar için savaflmakgerekir.Tüm bunlara sahip olmakiçin, k›ran k›rana bir savaflvermemiz gerekir.Bu düzenin kurt kanununakarfl›, eme¤in onurun kanununugetirme kavgam›zd›r.‹flte bu savaflta, bu isteklerimizeeriflme savafl›nda köflelidüflünmek zorunday›z.TÜM DUYGU VE DÜfiÜN-CELER‹M‹Z DEVR‹ME K‹L‹T-LENMEL‹D‹R.VE HEP SORMALIYIZ; BUDUYGU, BU DÜfiÜNCE K‹-ME H‹ZMET ED‹YOR, DÜZE-NE M‹, DEVR‹ME M‹?..BU DUYGU VE DÜfiÜNCEK‹M‹ GÜÇLEND‹R‹YOR, DÜ-ZEN‹ M‹, DEVR‹M‹ M‹?TÜM DUYGU VE DÜfiÜN-CELER‹M‹Z DEVR‹M‹N OL-MALIDIR, DEVR‹MC‹L‹⁄‹GÜÇLEND‹RMEL‹D‹R.SavaflanKelimelerSokaktaki insan!Teleferik’te FilmgösterimiBursa’da, 19 A¤ustos günü çocuklariçin Teleferik’in Akça¤layanMahallesi’nde “Kung Fu Panda” filmigösterildi. Trafonun karfl›s›ndakibofl arsada yap›lan gösterime çocuklar›nilgisi yo¤undu.Gösterim s›ras›nda çocuklara pat-“Sokaktaki insan!” kavram›naburjuva televizyonlar›n haber bültenlerinde,çeflitli tart›flma programlar›ndas›k s›k rastlan›r. Haberleri sunanspiker, araflt›r›lacak bir konu oldu-¤unda hemen “sokaktaki insana soral›m!”diyerek, “soka¤a iniyor!”Televizyon ekranlar›ndan, günlükyaflam›m›za, konuflma dilimize soktularbu kavram›. Art›k günlük konuflmalardada bir çok insan›m›z kullan›-yor; pek de üzerinde düflününüp tafl›-n›lmadan...Bunun üzerine pek düflünmedikbelki. Oysa her kelimeyi, her kavram›,her sözcü¤ü düflünmeden kullanmakbizi köreltir. Dilde ve düflüncedeyozlaflt›r›r.Bir anlam› var m› peki bu kavram›n?Bu kullan›m, do¤ru bir kullan›mbiçimi mi? Bir soral›m bakal›m,“Kim bu sokaktaki insan?” Hemneden “sokak” vurgusu yap›l›yor?“Sokaktaki insan” evsiz, iflsiz,gidecek bir yeri olmayan, “bi mekantak›m›” m›d›r? Ya da yüzüne bak›lmayacak,dikkate al›nmayacak insanlarm›? Kim bunlar? Hiç de¤eri olmayaninsanlar m›? Uzak durulacak insanlarm›?Kuflkusuz söz konusu olan, kastedilenhalkt›r. Daha en bafl›ndan kastedilenhalkt›r. O televizyon sunucusu;“halka soral›m”, “halk›n düflüncesinialal›m” demek yerine, “sokaktakiinsan” diyor.Kuflkusuz “sokaktaki insan” deyimidaha aç›klay›c› daha kapsay›c›ya da daha anlafl›l›r oldu¤u için bunutercih etmifl de¤iller. Esasen böyle birsorunu da yoktur bunu pompalayandüzenin. As›l sorun yozlaflan, yozlaflt›r›lanyaflam›n hemen herfleyi yozlaflt›rmas›,de¤ersizlefltirmesidir. Böylebir durumda yozlaflma, dilde, düflüncede,üslupta yay›larak yaflam›n heran›na egemen olur.O nedenle “sokaktaki insan” kavram›ve benzerlerinin kullan›lmas›,bir spikerin ifli de¤ildir. Burjuvazinintelevizyonlar›, dili yozlaflt›rma, tan›nmazhale getirme rolü üstlenmifltir.Sokaktaki insan, ideolojik olarak birafla¤›lama, küçümseme tan›m›d›r.“Sokaktaki insan”a düflünce sormay›,burjuvazi bir lütuf gibi sunmaktad›r.“Sokaktaki insan” kavram› esasende uydurma bir kavramd›r. Tamolarak neyi ifade etti¤i de belirsizdir...Ve eminiz ki, bu kavram› kullananherkesin kafas›nda ayr› bir sokakdüflüncesi, ayr› bir sokak yorumu, oinsana dair de ayr› bir tan›m› vard›r.Sonuçta, “sokaktaki insan” yerine“halk ne düflünüyor” diye soraca¤›z.Halk kavram› hem dolu dolu kullan›-lan bir kavramd›r, hem de kullan›ld›-¤›nda sa¤a, sola çekilecek bir yan›yoktur.‹çi bofl ve yozlaflt›ran kavramlar›kullanmayacak, dili yozlaflt›ran bumant›¤a karfl› ç›kaca¤›z. Sorun basitbir kelimeyi özensiz kullanma sorunude¤ildir.lam›fl m›s›r dada¤›t›ld›.Baz› annebabalarda çocuklar›ile birliktefilmi izlediler.Gelecekhaftalarda dadevam edecek olan film gösterimlerininilki olan “Kung Fu Panda” filmini50’nin üzerinde çocuk izledi.Say›: 231Yürüyüfl29 A¤ustos2010AKP’nin Referandum Aldatmacas›na Ortak Olmayal›m17


Meflrulu¤umuzunSay›: 231Yürüyüfl29 A¤ustos20109 TAYAD’LIGÜNDÜRTUTUKLU!7617 TAYAD’l› 15 Haziran’dagözalt›na al›n›p tutukland›lar.8 TAYAD’l› tahliye edildi...9 TAYAD’LI HALANEDEN TUTUKLU?Onlarca insan haks›z, keyfi birkararla gözalt›na al›nd›lar. Evlerinden,derneklerden iflkencehaneleretafl›nd›lar.Böyle durumlarda iflkenceciler,karfl›lar›nda aman dileyen, yalvaranyüzler görmek ister. Ama e¤er ope-◆ 76 gündür tutukluolan 9 TAYAD’l›n›nbu haftada özgürlü¤ünüistedik.◆ 76 gündür tutukluolan 9 TAYAD’l›n›nözgürlü¤ü için; ‹stanbulAKP , Ankara AdaletBakanl›¤› önündeyidik!◆ 76 gündür tutukluolan 9 TAYAD’l›n›nözgürlü¤ü için imzamasalar› açt›k,oturma eylemlerigerçeklefltirdik!Sloganlar›rasyon Cephelilere ise,bunu görmesi pek mümkünolmaz.Bu kez de öyle oldu.Tutuklanan TA-YAD’l›lar, evlerden, derneklerdengötürülürken,flubeden Adli T›p’a götürülürken,sonra mahkemeyeç›kar›l›rken, durmaks›z›nmeflruluklar›n›hayk›rd›lar. ‹flte bak›n, ogidifl gelifller s›ras›ndahayk›rd›klar› sloganlarda,yapt›klar› k›sa konuflmalardaneler dediler:- "Hapishanede o¤lumvar, yaflad›klar› tecriti, iflkenceyianlatt›¤›m için,o¤luma sahip ç›kt›¤›m için otuz kifligözalt›na al›nd›k."- "Amerika defol dedi¤imiz içinotuz kifli dört gündür gözalt›nday›z."- "Hasta tutsaklara sahip ç›kt›¤›-m›z için...."- "‹ncirlik üssü kapat›ls›n , dedi-¤imiz için..."- "Bizler TAYAD'l› aileleriz, evlatlar›m›zonurumuzdur."- "Halk›z hakl›y›z kazanaca¤›z."- “‹nsanl›k onuru iflkenceyi yenecek!"- “‹flkence yapmak flerefsizliktir!”- "Halka iflkence yapan halkdüflman›d›r."- "Güler Zere onurumuzdur ."...Bu meflrulu¤u yenemiyor, altedemiyoriflte AKP’nin polisi ve yarg›s›.AKP bunun için daha da tahammülsüzlefliyor.Tutuklu TAYAD’l›lar, içerideayn› meflrulukla direniyorlar, bundaneminiz. Ve eminiz, bu meflrulukyenilmez, altedilemez!TAYAD’l› AilelerYine AKP Önlerindeydiler‹stanbul: 24 A¤ustos günü TA-YAD’l› Aileler ‹stanbul Sütlüce’dekiAKP il binas› önünde oturma eylemlerinedevam ettiler.Hasta tutsaklar›n tahliye edilmesiniistedi¤i, Güler Zere’nin cenazesinekat›ld›¤› için tutklanan vehala tutsak olan 9 TAYAD’l›n›n tahliyeedilmesi için 1 saatlik oturmaeylemi yapt›lar.Eylemde aç›klamay› okuyan ErcanKutlu “Düzenin yarg›s› çürükbir tahtadan ibarettir. AKP’nin çakt›¤›çiviler nafiledir. TAYAD’l›larderhal serbest b›rak›lmal›d›r” dedi.Eylem “Tecrite Son”, “Bask›lar,Tutuklamalar, Gözalt›lar Bizi Y›ld›-ramaz”, “Kahrolsun Faflizm Yaflas›nMücadelemiz” Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z”sloganlar›yla sona erdi.Ankara: Her hafta sal› günleriAdalet Bakanl›¤› önünde oturmaeylemi yap›l›yor. TAYAD’l› Aileler,tutuklanan arkadafllar›n›n serbestb›rak›lmas› için yapt›klar› oturmaeylemlerine 24 A¤ustos günü AdaletBakanl›¤› önünde devam ettiler.“Hasta Tutsaklar› Tecritte ÖldürmekSerbest! Cenazelerine Kat›lmakSuç! Tutuklu TAYAD’l›lar SerbestB›rak›ls›n” yaz›l› pankart›n›naç›ld›¤› eylemde okunan aç›klamadapolis fezlekeleri, talimatlar›ylatutuklamalar yap›ld›¤›ndan bahsedildi.Sald›r›lar›n TAYAD’l› Aileleritutuklu arkadafllar›n› sahiplenmektencayd›ramayaca¤›, AKP iktidar›-n›n adaletten ne anlad›¤›n› ulaflabildikleriherkese anlatacaklar› sözleriyleaç›klama bitirildi.Adana: 24 A¤ustos günü TA-YAD’l› Aileler AKP il binas› önündetutuklu TAYAD’l›lar›n serbest18AKP 12 Eylül’ü Sürdürüyor


‹STANBULANKARAb›rak›lmas› için bir saatlik oturmaeylemi yapt›lar. “Tecriti Kald›r›nÖlümleri Durdurun, Tutuklu TA-YAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n, Gözalt›larTutuklamalar Bask›lar BiziY›ld›ramaz” sloganlar›n›n at›ld›¤›eylemde aç›klamay› Hasan Özdemirokudu. “Cenazeye Kat›lan TA-YAD’l›lar Halen Tutuklu, Güler Zere’yiSahiplenmek Mahir Çayan›Anmak Suç De¤il Büyük Bir Onurdur”diyen Özdemir TAYAD’l›lar›nserbest b›rak›lmas›n› istedi.Bursa: 24 A¤ustos günü FomaraMeydan› AKP il baflkanl›¤› önündetutuklanan TAYAD’l›lar için oturmaeylemi yap›ld›. “Mahir Çayanlar’›Güler Zereler’i Katletmek Serbest,Sahiplenmek Suç! Tutuklu TA-YAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n” yaz›l›pankart›n aç›ld›¤› eylemde AKP’nintamamen keyfi davrand›¤› yapm›flolduklar›n›n kendi yasalar›nda bileyeri olmad›¤›, bu yapt›klar›n›n birhukuksuzluk oldu¤u vurguland›.Okunan aç›klaman›n ard›ndan birsaatlik oturma eylemi yap›ld›.TAYAD’l› Aileler OturmaEylemlerine Devam Ediyor!Ankara: TAYAD’l› Aileler tutsakTAYAD’l›lar›n serbest b›rak›lmas›için yapt›klar› oturma eylemlerinebu hafta da devam ettiler.Abdi ‹pekçi Park›’nda yap›laneyleme MAZLUM-DER Ankarafiubesi, KESK ve Ankara DüflünceyeÖzgürlük Giriflimi üyeleri dedestek verdi.TAYAD'l› Aileler, “Hasta Tutsaklar›Tecritte Öldürmek Serbest,Cenazelerine Kat›lmak Suç, TutukluTAYAD'l›lar Serbest B›rak›ls›n”ve “AKP'nin Güler Zere'yi ÖldürmesiSuç De¤il! AKP'yi ProtestoEtmek Suç, TAYAD'l›lar SerbestB›rak›ls›n” yaz›l› pankartlar açt›lar.Eylemde okunan aç›klamadaTAYAD'l› Aileler 9 TAYAD'l› serbestb›rak›lana kadar eylemlerinedevam edeceklerini, TAYAD'›n herzaman alanlarda oldu¤una, mücadeleleriniher koflulda devam ettirdiklerinede¤inilirken, TAYAD'l›lar›nmücadelelerinin engellenemeyece¤ivurguland›.Eylem boyunca “TAYAD TecritleSusturulamaz”, “Tecrite Son”,“Güler Zere'yi Sahiplenmek SuçDe¤ildir”, “Mahir Çayan'› AnmakSuç De¤ildir”, “Keyfi TutuklamalaraSon”, “TAYAD'l›lar Serbest B›rak›ls›n”,“Hasta Tutsaklar SerbestB›rak›ls›n”,”Adalet ‹stiyoruz” sloganlar›at›ld›.Antalya: 19 A¤ustos günü Antalya’daTAYAD’l› Aileler, her Cumaoldu¤u gibi tutsak TAYAD’l›lar içinK›fllahan Meydan›’nda imza stant›açt›lar.Fakat bu Cuma di¤er cumalardanfarkl› olarak K›fllahan Caddesiçevresinde abart›l› bir flekilde polisy›¤›na¤› vard›. Bu defa özellikle sivilpolis ve bir grup çevik stant›nçevresinde topland›. K›fllahan›n giriflindema¤aza aç›l›fl›na gelen bakanMehmet Ali fiahin’in TA-Tutuklu TAYAD’l›lar›nözgürlü¤ü için, her haftayap›lan sabit eylemler:‹STANBUL-Hergün:Oturma eylemi-Yer:‹stanbul-TaksimGalatasaray Lisesi Önü-Her Sal›;Bas›n aç›klamas›ve oturma eylemiYer: Sütlüce AKP ‹l Binas›Önü Saati:11.30-12.30ANKARA-Her Sal›; Bas›n aç›klamas›ve oturma eylemiYer: Adalet Bakanl›¤› K›z›layEk Binas› Önü Saati: 12.30-Her Cumartesi; OturmaeylemiYer: Abdi ‹pekçi Park›ADANAHer Sal›; Bas›n aç›klamas›ve Oturma eylemiYer:AKP ‹l Binas› ÖnüBURSAHer Sal›; Bas›n aç›klamas›ve Oturma eylemiYer:Fomara Meydan› AKP ‹lBinas› Önü‹ZM‹R- ‹mza masas›-Yer: Konak Eski SümerbankÖnüSay›: 231Yürüyüfl29 A¤ustos2010AKP’nin Referandum Aldatmacas›na Ortak Olmayal›m19


BURSAADANASay›: 231Yürüyüfl29 A¤ustos2010YAD’l›lar›n oldu¤u havuz bafl›nado¤ru geldi¤ini halk haber verdi.Fakat bakan havuz bafl›na getirilmedenyar› yoldan baflka yöneçevrilerek götürüldü.19-20 A¤ustos günlerinde aç›lanimza masas›nda 345 imza topland›.‹stanbul: TAYAD’l›lar›n serbestb›rak›lmas› için Taksim GalatasarayLisesi önünde oturma eylemi hergün devam ediyor.TAYAD’l› Aileler baflörtüleri,k›rm›z› bantlar›, önlükleri, pankartlar›,imzalar› ve talepleriyle GalatasarayLisesi önündeler.19-20 A¤ustos günlerinde“Tutsaklar› Tecritte Öldürmek Serbest.Cenazelerine Kat›lmak Suç.TAYAD’l›lar Serbest B›rak›ls›n”pankart› as›ld› ve herkese tutsaklar›sahiplenme ça¤r›s› yap›ld›. ‹ki günde375 imza topland›.21-24 A¤ustos günlerinde deTAYAD’l›lar Taksim GalatasarayLisesi önündeydiler. “Hasta Tutsaklar›Katletmek Serbest CenazelerineKat›lmak Suç. Tutuklu TAYAD’l›-lar Serbest B›rak›ls›n” pankart›açan aileler imza toplay›p bildirida¤›tt›lar. Neden tutukland›klar›n›anlatan TAYAD’l›lar demokratikhaklar›na sahip ç›kmaya devamedeceklerini dile getirdiler. Masada680 imza topland› ve yüzlerce bildirida¤›t›ld›.mas› için 19 A¤ustos günü 3001Caddesi üzerinde en ifllek olan yerlere,30 adet afifl ast›lar.9 TAYAD’l› tutsa¤›n resimleriolan, “Tecriti K›rmak ‹çin 1000Mektup 1000 Kitap Gönderelim veSoruyoruz Güler Zere’yi SahiplenmekSUÇ MU? Mahir Çayan’› AnmakSUÇ MU? Newroz’a Kat›lmakSUÇ MU? TAYAD’l›lara Özgürlük‹steyelim” yaz›l› olan afifllerle halkaTAYAD’l›lar› sahiplenme ça¤r›s›yap›ld›.Gülsuyu’da TAYAD'l›lar‹çin Yürüyüfl25 A¤ustos günü ‹stanbul GülsuyuMahallesi’nde tutuklu TAYAD’l›-‹zmir Caddesi’nde‹mza Masas›lar için bir yürüyüfl yap›ld›. Son duraktatoplanan Halk Cepheliler enönde 12 metrelik Mahir Çayan pankart›ve ''AKP'nin Hukukunda ZulmetmekSerbest Zulme Karfl› Ç›kmakSuçtur'' pankartlar› tafl›nd›. SonDurak'tan sloganlar ve konuflmalarlaHeykel Meydan›’na yürüyüfl, HeykelMeydan›’na inildi¤inde 120 kifliyeulaflt›. Burada bir bas›n aç›klamas›okundu. Aç›klamada TAYAD'l›lar›ntutuklanma süreci ve AKP'nin biryandan demokrasi masallar›yla insanlar›uyuttu¤u bir yandanda kendisinekarfl› olan herkese amans›z birterör uygulad›¤› anlat›ld›. Aç›klaman›nard›ndan Gülsuyu HaklarDerne¤i’ne do¤ru yap›lan yürüyüflünard›ndan eylem sona erdi.1 May›s: ‹stanbul 1 May›s Mahallesi’ndeHalk Cepheliler tutuklananTAYAD’l›lar›n serbest b›rak›l-TAYAD’l›lar› tutuklatanlar,imza masas› açmam›zatahammül edemediler!AKP’nin polisi sald›rd›,biz imza masam›z› herseferinde yeniden açt›k!TAYAD’l›lar›n özgürlü¤üiçin imza masam›z› yineaçt›k!24 A¤ustos günü Ankara’da ‹zmirCaddesi’nde tutuklanan TA-YAD’l›lar›n yaflad›¤› keyfili¤inteflhir edildi¤i imza masas› aç›ld›.TAYAD’l› Aileler yine AKP polisinintahrikleriyle karfl›laflt›lar.Yap›lan eylemin yasal olmad›¤›n›iddia eden haz›ms›z AKP polisi,TAYAD’l› Ailelere geri ad›m att›-ramay›nca her zaman oldu¤u gibiuzaktan seyretmek zorunda kald›.20AKP 12 Eylül’ü Sürdürüyor


Burjuva 4Anayasas›’ndanHalk Anayasas›’naAnayasalar; kim neiçin de¤ifltirir?Geçen say›dan!..Yaz› dizimizin 3. bölümünde,dünyan›n ilk sosyalist devletininkurulmas›yla birlikte emekçilerinilk kez kendi anayasalar›n› yapt›klar›ndansöz ettik.1936’da Sovyet halk›n›n yapt›¤›üçüncü anayasay› bir çokaç›dan de¤erlendirdik. Halk›n olmayan,halk›n taleplerini dikkatealmayan, halk›n ne getirdi¤inibilmedi¤i anayasalar ile 1936Anayasas›’n› k›yaslad›k, sonuçlarç›kard›k.Düzen partilerinin liderleri, bugünekadar referandum için yapt›klar›mitinglerde yemin etmiflcesinemevcut anayasan›n veya de¤ifliklikpaketinin içeri¤inden söz etmediler.Referandumun konusu anayasa olmas›nakarfl›n, bir türlü anayasa tart›flmalar›nas›ra gelmedi, gelmiyor.AKP bir yandan “anayasay› de-¤ifltirdi¤i”ni iddia ederken, bir yandanda tek cümle anayasa tart›flmas›yapm›yor. Genel geçer laflarla konuyugeçifltiriyor.Kuflkusuz bu, onlar›n bilinçlitercihleridir. Halk›n olmayan biranayasa de¤ifliklik paketi, yalan vesöz oyunlar› ile savunulmaktad›r.Bunun karfl›s›nda CHP gibiler ise,12 Eylül Anayasas›’n› hiç gündemegetirmeden “hay›r” deme üzerinebir propaganda sürdürmektedirler.Milyonlarca insandan oy istedikleribir anayasa de¤iflikli¤ini tart›flmadanreferanduma götürmek, sonrada ortaya ç›kan sonuçtan “halk›niradesi” diye söz etmek ancak herkesiaptal sanmakt›r.13 Eylül sabah› sonuç, “Evet”-de ç›ksa, “Hay›r” da ç›ksa bu nehalk›n iradesi ne de halk›n kat›l›m›olacakt›r.O nedenle;Birincisi; bizim gibi yeni-sömürgeülkelerde, anayasalar halk›niradesi ile ortaya ç›kmaz, halk taraf›ndanyap›lmaz. Halk›n ç›karlar›esas al›narak anayasalar yap›lmaz,yap›lmam›flt›r da...‹kincisi; anayasalar›n de¤ifltirilmesindede halk›n ihtiyaçlar› esasal›narak, de¤ifliklikler yap›lmaz. K›-sacas›, her iki durumda da halk, busüreçlerin içinde yoktur.‹ki de¤ifliklik örne¤i;birini halk, di¤eriniasalaklar de¤ifltirdi!Geçen say›m›zda, Sovyet Anayasalar›ndansöz ederken, ilk SovyetAnayasas›’n›n 1918 y›l›nda,ikincisinin 1924’te, üçüncüsününise, 1936’da yap›ld›¤›n› belirtmifltik.Sovyet Devriminin gerçekleflti¤i1917’den üçüncü anayasan›n yap›ld›¤›1936 y›l›na kadar, aradan geçen19 y›lda Sovyet halk› 3 anayasayapt›.Anayasalar çok çeflitli nedenlerdendolay› de¤iflebilir, eskisinin yerineyeni bir anayasa yap›labilir. Buanlamda anayasalar dokunulmaz,kutsal metinler de¤ildir.Sosyalist ülkelerde her yap›lanyeni anayasa, halka daha ileri demokratikhak ve özgürlükler sa¤larken,halk demokrasisinin s›n›rlar›n›da geniflleten bir rol oynad›.Yine her yeni anayasa, devlet örgütlenmesiningeliflmesi, sosyalizminkazan›mlar›n›n pekifltirilmesi,sosyalizmin inflas›n›n güçlü temelleredayand›r›lmas›nda yeni birad›m oldu.Nitekim, devrimden 1 y›l sonra1918 y›l›nda yap›lan ilk SovyetAnayasas›, yeni Sovyet Devleti’ninkuruluflunu ilan etmifltir. Bu anayasayeni Sovyet Devleti’nin iç savaflkoflullar›nda örgütlendi¤i y›llardauygulanm›flt›r.Türkiye’de de 1876 y›l›nda kabuledilen Kanun-i Esasi’yi saymazsak,Kurtulufl savafl› içerisindehaz›rlanan 20 Ocak 1921 Anayasas›yeniden kurulan düzenin biçiminide belirledi. 1921 Teflkilat-› EsasiyeKanunu’ndan bu yana 4 anayasayap›ld›.1924 Anayasas› Cumhuriyet ilanedildikten 1 y›l sonra yap›ld›. Buanayasa, esas olarak cumhuriyetinkurulufl döneminin ihtiyaçlar›n› karfl›lam›flt›r.Kurtulufl savafl›n›n zaferi ile iktidarolan küçük burjuvazinin millibir kapitalizm yaratma ve kapitalizmigelifltirme çabalar› o y›llar›n enbelirgin yan›d›r.1924 Anayasas› küçük burjuvazininiktidar›n›n bu çabalar›n›n hukukidayanaklar›n› oluflturmaktad›r.Bu anayasa ayn› zamanda büyüktüccarlar ve toprak a¤alar›n›n ç›karlar›n›savunan bir anayasad›r. 1924Anayasas›, biçimsel olarak burjuvademokrasilerinin parlamento düzenineöykünen, onun ilke ve kurallar›n›ülkemize uyarlamaya çal›flanama küçük burjuva diktatörlü¤ününhakimiyetinde bir özellik gösterir.Sonra 1961 Anayasas› ve 1982Anayasas› yap›ld›.1961 Anayasas› kimi yanlar›yladi¤er anayasalardan ayr›l›r. Bu anayasaoligarfliyle küçük burjuvaziaras›ndaki çeliflkinin bir ifadesi olarakgündeme geldi.27 May›s 1960 darbesiyle iflba-Say›: 231Yürüyüfl29 A¤ustos2010AKP’nin Referandum Aldatmacas›na Ortak Olmayal›m21


fl›na gelen askeri yönetimin güç ald›¤›toplumsal kesim küçük burjuvazidir.Askeri yönetim, bu anlamdayeni anayasa yaparken bu kesimlerintaleplerini de göz önüne alm›flt›r.Ayr›ca s›n›f mücadelesinin düzeni tehdit eder düzeyde bulunmamas›,1961 Anayasas›'nda baz› nispidemokratik haklar›n var olmas›n› dasa¤lad›. Birtak›m kurulufllara özerkliktan›nd›.12 Eylül Anayasas›’n›n nas›l birmant›kla haz›rland›¤›n› ise cuntan›nlideri Evren flöyle ifade ediyordu;“Biz hiçbir zaman yeni anayasa1961 Anayasas›’ndan daha fazlaözgürlükler getirecek demedik.''(Evren'in 1982 Afyon konuflmas›)Evren, aç›kça hak ve özgürlüklerilüks sayd›klar›n›, bu yan›yla da12 Eylül Anayasas›’nda hak ve özgürlüklerinolmayaca¤›n› söylüyordu.12 Eylül Anayasas› ile faflistcuntan›n yaratt›¤› kurumlar kal›c›hale getirilmifl, faflist devleti güçlendirendüzenlemeler yap›lm›flt›r.Sonuçta görülece¤i gibi 89 y›liçinde tam 4 anayasa ve bu anayasalardayap›lan onlarca de¤ifliklikyafland›.Ancak burada can al›c› soru fludur;hangi koflullar de¤iflti de 4 anayasade¤iflikli¤i gündeme geldi?Örne¤in 1961 Anayasas› di¤eranayasalara göre nisbi demokratikhak ve özgürlükleri getirmesi, boyutuyladi¤er anayasalardanayr›l›r.Ancak 1961 Anayasas›’-n›n ömrü çok uzun olmam›flt›r.‹lk olarak 12 Mart faflistcuntas› döneminde kimide¤iflikliklerle mevcut haklarbudanm›fl, sonra da 12Eylül faflist cuntas› taraf›ndantümden ortadan kald›-r›lm›flt›r.Say›: 231Yürüyüfl29 A¤ustos2010Emperyalistlerin istikraranlay›fl› (!)Anayasalar›n birinin bozulup,bir baflkas›n›n yap›lmas›n› emperyalistlero ülkenin istikrar›na yormufllard›rhep.Bu bir istikrar ögesi olarak de-¤erlendirilebilir mi, tart›fl›l›r amaemperyalistler ç›karlar›n›n korunmas›n›hep olumlam›fllard›r.Oysa anayasa de¤ifliklikleri istikrars›zl›ksonucu olarak gündemegelmifltir ço¤u zaman. Nitekim ‘82Anayasas› bu aray›fl›n sonucudur.Anayasalar neyi,ne kadar çözer?Yaz› dizimizde yer yer vurguyapt›¤›m›z bir gerçek vard›; Anayasalar›s›n›flardan ba¤›ms›z, mücadelenind›fl›nda oluflturulmufl ideolojikmetinler olarak göremeyizdemifltik.Bu anlamda, anayasalar, yaflan›-lan sürecin özelliklerinin, mevcutgüçler dengesinin yans›mas› olanhukuki metinler olmufltur. Bununsonucu olarak da anayasalar o güçdengeleri içinde belli bir rol oynarlar.Bu noktada, anayasalara iliflkinyanl›fl bir bak›fl aç›s›na da de¤inmekgerekir. Yer yer bir anayasaya gere-¤inden fazla rol biçilebilmektedir.Bir anayasan›n hemen her sorunuçözebilece¤ini, o anayasa ile herfleyin güllük-gülüstanl›k olaca¤›n›düflünmek do¤ru de¤ildir.Anayasalara gere¤inden fazla rolbiçmek, “iyi yap›lm›fl bir anayasan›n”her sorunu çözece¤ini düflünmekher devletin s›n›fsal bir niteli¤ioldu¤unu görmemenin sonucudur.Örne¤in kapitalist ülkelerde anayasalarka¤›t üstünde bir çok özgürlü¤ütan›r, bir y›¤›n haklardan sözederler. ‹flkenceyi, zalimane davran›fllar›,insan onurunu ayaklar alt›naalan davran›fllar› yasaklarlar.Ama bunlar›n hiçbirinin gerçekyaflamda karfl›l›¤› yoktur. ‹flkenceve zalimane davran›fllar yasakt›rama Türkiye’de iflkencenin yap›lmad›¤›hiçbir dönem yoktur.Emperyalist Almanya’n›n anayasas›n›nbirinci maddesi, “‹nsanonuru dokunulmazd›r.” diye bafllar.Peki gerçekte emperyalist Almaya’dainsan onuru böylesine yücemi tutulmaktad›r, dokunulmazm›d›r?Kendi milletvekiline s›rf sol düflünceleritafl›d›¤› için suçlu muamelesiyapan, hapishanelerinde tecrituygulay›p, bir tutsa¤› ailesi ile bilegörüfltürmeyen, gözalt›na almakiçin bast›¤› evlerin kap›s›n› çal›pgirmek yerine kap›lar› bomba ileuçurup, çocuk ve ailelerin oldu¤uevlerde tam bir terör estiren bir devletininsan onurundan söz etmesigülünçtür.Kuflkusuz anayasalar önemsizde¤ildir. Fakat onlar›n ne kadarönemli oldu¤u, nas›l, kimler vehangi koflullar alt›nda yap›ld›¤› nada ba¤l›d›r.Burjuva diktatörlükleri alt›ndabir anayasan›n demokratik ö¤elertafl›sa bile uygulanma zemini ço¤uzaman yoktur. Ka¤›t üstündeki haklar,ka¤›t üstündeki yasalar öyleceka¤›t üstünde kal›rlar.Oligarfli, iç çeliflkileri sonucu1961 Anayasas›’na tahammül edememifltir.Bu nedenle yürürlüktenkald›r›lm›flt›r.1961 Anayasas› hep gerici-faflistdüzen partilerinin sözcülerinin hedefiolmufltur. Emperyalizmin hasiflbirlikçisi Adalet Partisi GenelBaflkan› ve çeflitli dönemlerde baflbakanl›kyapan Süleyman Demirel,devrimci mücadelenin geliflmesininas›l kayna¤› olarak bu anayasay›gösteriyordu.Oligarfli içinde tekelci sermayegüçlendikçe, 1961 Anayasas›’n›n da22AKP 12 Eylül’ü Sürdürüyor


hükmü ortadan kald›r›lacakt›r.1961 Anayasas›’n›n ne kadarhak ve özgürlük getirdi¤iayr›ca tart›fl›labilir ama ona biletahammül edememifl, ortadankald›rm›fllard›r.Neden Halk›n Anayasas›?Halk Anayasas›, Halk›nAnayasas›d›r Çünkü...Yeni bir anayasa yenibir iktidarDüzen içi çat›flma yo¤unlaflt›¤›nda,düzen içi iktidarkavgas› derinleflti¤inde ve ülkeninyerleflmifl dengelerinisarsan s›n›f mücadelesi geliflti-¤inde pekala anayasalar de¤iflmektedir.Yine en iyi anayasan›n yap›lmas›onun uygulanaca¤› anlam›nagelmez.Örne¤in 1936 y›l›nda Sovyethalk›n›n yapt›¤› SovyetAnayasas›’n› o dönem getiripTürkiye’ye uygulasak ne olurdu?Uygulanamazd›, çünkü iktidar›nniteli¤i buna uygun de-¤ildir. Türkiye’deki yönetimiflbirlikçidir, halk düflman›d›rve bu niteli¤iyle de sözü edilenanayasayla taban tabana z›t birs›n›fsal nitelik gösterir..O nedenle Halk Anayasas›’n›nbu ülkenin anayasas› olmas›n›nyolu, iktidar olmaktangeçmektedir. Onun içindirki, Halk Anayasas› ile iktidararas›nda bir ba¤ kuruyor veböyle bir anayasan›n ancak birhalk iktidar›nda uygulanabilece¤inisöylüyoruz.Onun içindir ki, Halk Anayasas›bu düzen içinde kabuledilebilecek, bu düzenin parlamentosutaraf›ndan yürürlü¤ekonulabilecek bir anayasa de-¤ildir.Halk Anayasas›’n›n uygulanmas›n›istiyorsak, tek yoluvard›r: Halk›n iktidar›n› kurmak:Halk›n Anayasas› içinDevrimci Halk ‹ktidar›!- Bitti -Sadece ismindeki “Halk “ kelimesindendolay› Halk Anayasas›ismini almad›. ‹smindeki “Halk”kelimesi öylesine eklenmifl bir kelimede de¤ildir.O kelime öncelikle, bu anayasan›nniteli¤ini belirlemek için kullan›lm›flt›r.Bir anayasan›n hangi s›n›-f›n damgas›n› tafl›d›¤›n› belirlemekiçin önce; “Hangi s›n›f›n anayasas›”diye sorar›z!Bizim anayasam›z, emekçilerin,yoksullar›n k›sacas› Halk›n Anayasas›d›r!Halk›n Anayasas› olmas›n›n do-¤al gere¤i olarak bu anayasa halk›nkat›l›m› ile yap›lm›flt›r.-Faflizm koflullar›nda bu anayasaiçin, iflçiler, kamu emekçileri, gençlik,tutsaklar, yurtd›fl›ndaki emekçileryüzlerce tart›flma yapm›fl, maddemadde de¤erlendirmifl, önerilerinisunmufllard›r.-Halk Anayasas› Tasla¤› için birçokpanel, tart›flma yap›lm›fl, binlerceHalk Anayasas› Tasla¤› halka da-¤›t›lm›flt›r. Pikniklerden Halk Pazarlar›nakadar her yerde halka yenianayasa anlat›lm›flt›r.-Haklar ve Özgürlükler Platformu,“Halk Anayasas›n›n Yap›c›lar›ndanBiri Ol!” diyerek iflçilerdenemeklilere kadar halk›n tüm kesimlerineça¤r› yapm›fl, katk›lar›n› flöyleistemifltir;“Kifli olarak aile olarak, üyesibulundu¤unuz dernekler, sendikalar,odalar olarak bu anayasayailiflkin görüfllerinizi, itiraz ve önerilerinizi,do¤rudan, mektupla, telgraflaya da afla¤›da belirtilen telefonve faksla Haklar ve ÖzgürlüklerPlatformu'na iletebilirsiniz.”-Halk Anayasas› için say›s› binleribulan anketler yap›ld›. Anketsorular› içinde 1982 Anayasas›’n›nnas›l de¤erlendirildi¤inden tutun dae¤itim ve sa¤l›¤›n paras›z olmas›na,Milli Güvenlik Kurulu’nun kald›r›-l›p, kald›r›lmayaca¤›na kadar onlarcasoru vard›.-Yine yeni anayasaya iliflkin olarak,onlarca ayd›n, gazeteci, bilimadam›ndan görüfller al›nd›, röportajlaryap›ld›.Medya-Sen’den, SES’e, HAK-‹fi’ten, KESK’e, D‹SK’ten TürkiyeYazarlar Sendikas›’na kadar pekçoksendika, demokratik kitle örgütü ilegörüflülerek, önerileri, düflüncelerial›nd›.Sadece bir k›sm›n› yazabildi¤imizbu dönemdeki çal›flmalardan dagörülece¤i gibi faflizm koflullar› alt›nda,s›n›rl› olanaklarla halk›n herkesimineulafl›larak Halk Anayasas›Tasla¤›na en genifl kat›l›m sa¤lanmayaçal›fl›ld›.Marmara T‹YAD’l› ailelerinyapt›¤› piknikte Halk Anayasas› konusundadüflüncesi sorulan bir tutsakyak›n›; “Bize böyle bir fley ilkdefa soruluyor” diyordu.Halk ilk kez kendi anayasas› içintart›fl›yordu. Halka ilk kez devrimcilerHalk Anayasas› için ne düflündü¤ünüsoruyor, halka kendi anayasas›n›yapma ça¤r›s› yap›yordu.Bunun için paneller, tart›flmalar,toplant›lar, seminerler yap›l›yordu.“Halk yönetemez”, “Halk kendianayasas›n› yapamaz” diyenlere,halka güvenmeyenlere karfl›n, devrimcilertart›flmaya, sormaya, halk›ndüflüncelerini almaya devam ettiler.Burjuvazinin hiçbir anayasas›ndayap›lmayan halkla tart›flma, halk›bu sürece katma, önerilerini almamütavazi bir biçimde yap›lm›flt›.Sonuçta öneriler topland› ve dahasonra bu öneriler de¤erlendirildi.Bu yeni öneriler ›fl›¤›nda taslaktadüzenlemeler yap›ld›.Say›: 231Yürüyüfl29 A¤ustos2010AKP’nin Referandum Aldatmacas›na Ortak Olmayal›m23


ABD, Irak’tan Çekiliyor mu?yeni-sömürgelefltirerek“çekiliyor”Say›: 231Yürüyüfl29 A¤ustos2010u Demokrasi ve özgürlükgetirmek için geldi, kuklabir iktidar, kukla bir ordub›rak›p gidiyor...Irak halk› Saddam diktatörlü¤ününzulmü alt›ndayd›. Irak’ta dünyay›tehdit eden kimyasal silahlarvard›. Amerika Saddam’› deviripIrak’a demokrasi getirecekti. Irakhalk›n› özgürlefltirecek, Saddamzulmünden kurtaracakt›.Amerika bu ve benzeri yalanlaras›¤›narak ‹ngiltere’yi de yan›na al›p20 Mart 2003’te Irak’a sald›rd›.Tam 7,5 y›ld›r Irak topraklar›Amerika’n›n iflgali alt›nda. fiimdiAmerika, Irak’tan askerlerini “çekiyor.”140 bin askeri vard› ve 31A¤ustos tarihine kadar geride 50bin asker b›rak›p Irak’tan “muharip”birliklerini çekece¤ini aç›klad›.2011 y›l›n›n sonuna kadar kalan askerlerinide geri çekecekmifl...Ne yapt›lar 7.5 y›lda?Irak’a ne demokrasi ne de özgürlükgötürmediler. ‹flgalci emperyalistlerin,demokrasi ve özgürlük götürdü¤üdünyan›n neresinde görülmüfl.Saddam’›n iktidar›n› devirdiler.K›sa sürede emperyalistler aras›paylafl›m savafllar›nda kullan›lanbombalardan çok daha fazlas›n›Irak halk› üzerinde kulland›lar. Yakt›lar,y›kt›lar. 7,5 y›lda bir buçukmilyona yak›n Irakl›’y› katlettiler.Dünyan›n en afla¤›l›k iflkenceleriniyapt›lar. Irak’›n yeralt›, yerüstü zenginlikleriniya¤malad›lar ve ya¤madevam ediyor.Amerika çekiliyor mu?Amerika’n›n asker çekmesi, iflgaleson vermesi gibi yans›t›l›yor.Bu yaland›r. Hiçbir iflgalci iflgal etti¤itopraklardan kendili¤inden çekipgitmemifltir. Amerika da gitmeyecektir.Yerlerine iflbirlikçilerinib›rak›p ajanlar›yla, özel birlikleriye,üsleriyle, tekelleriyle Irak’ta iflgalisürdüreceklerdir. Askerleriyle, Irak-’tan çekilip iflgale son verdi¤i yaland›r.Amerika Irak’a ne özgürlük nede demokrasi götürmek için girmedi.Amerika, Irak’› iflgal ederekdünya imparatorlu¤unu ilan etmiflti.Saddam’›n iktidar›n› y›k›p imparatorlu¤unaboyun e¤meyen tüm ülkeleregözda¤› vermek istiyordu.Nitekim iflgalin hemen ilk günlerindeKuzey Kore, ‹ran, Suriye gibi ülkeleretehditler savurarak s›ran›nonlarda oldu¤unu, Saddam’dan dersalmalar›n› istiyordu.fiimdi Amerika’n›n bölgedekibütün emperyalist politikalar›n› birbir tarafa b›rak›p Amerika’n›n Irakiflgaline son verece¤ini söylemekaldatmacadan, halklar› kand›rmaktanbaflka bir fley de¤ildir.Amerika Irak’tan asla ç›kmak istemeyecektir.Nitekim yapt›¤› daiflgale son vermek de¤il, iflgalikal›c›laflt›rmakt›r.Amerika’n›n aç›k iflgalleIrak’ta bugüne kadar yapt›klar›ndanbaflka yapabilece¤i bir fleyyoktur. Emperyalizmin ikincipaylafl›m savafl›ndan sonraki süreçtegelifltirdi¤i as›l sömürü biçimi yeni-sömürgeciliktir.Afganistan’›n,Irak’›n aç›k iflgaliyle birlikte gizliiflgallerin yerini tekrar aç›k iflgallerinald›¤›n› savunanlar oldu.Hay›r, de¤iflen bir fley yoktur.Afganistan’›n da, Irak’›n da aç›k iflgalibir yerde emperyalizme boyune¤meyen küçük-burjuva diktatörlüklerinyeni-sömürgelefltirilmesisald›r›s›d›r.Ki, Irak’ta ve Afganistan’da esasolarak iflgal de bu sürecin tamamlanmas›için sürdürülmektedir. Aksidurumda emperyalistler dünyan›nhiçbir yerinde askeri güçleri neolursa olsun iflgali uzun süre sürdürememifltir.Irak’ta da iflgalin hemen arkas›ndantüm eksikli¤ine ra¤men halk›ndirenifli bafllam›flt›r. Amerika aç›kiflgalini sürdürebilmek için iflbirlikçibir yönetim, kukla bir ordu kurmayaçal›flm›flt›r. Ancak Irak halk›-n›n direnifli, dünya imparatorlu¤unasoyunan Amerika’n›n politikalar›n›istedi¤i gibi uygulamas›na izin vermemifltir.Irak’ta dört ay önce seçimyap›lmas›na ra¤men hala bir hükümetkurulamam›flt›r. Y›llard›r kuklabir orduyu, polis gücünü oluflturamam›flt›r.Aç›k iflgalin bu denli uzun sürmesininnedeni Irak ve Afgan halk›-n›n direniflidir. Irak’›n iflgaliyle imparatorlu¤unuilan eden Amerikadirenifl karfl›s›nda bir batakl›¤a saplan›pç›kamamaktad›r.Bugün Irak’tan asker çekmelerininas›l nedeni 140 bin askerle aç›kiflgali daha fazla sürdürememelerindendir.Aç›k iflgale tam olarak sonverememektedir. Çünkü, direniflkarfl›s›nda gizli iflgali sürdürebilecekflekilde yeni-sömürgecili¤i tam24AKP 12 Eylül’ü Sürdürüyor


olarak oturtamam›flt›r.Asker çekmek; direniflibitirmek ve yeni-sömürgecili¤ioturtmak içindirAç›k iflgaller iflgal alt›ndakihalklarda ulusal bilinci gelifltirmiflve iflgale karfl› direniflleri gelifltirmifltir.Irak’ta halk›n direnifli, bütünlüklüolarak ulusal bir direnifledönüflemese de her geçen gün büyümüflve Amerika’n›n politikalar›n›bozmufltur. Aç›k iflgalin hala sürüyorolmas› Irak’ta, Ortado¤u’da vetüm dünya halklar›nda anti-Amerikan öfkeyi büyütmeye devametmektedir. Amerika için batak dabudur. Ne yeni-sömürgecili¤i oturtupaç›k iflgale son verebilmektedir,ne de iflgali sürdürüp halk›n direniflinibitirebilmektedir.Amerika, direnifle karfl› esas olarakiflbirlikçi kukla orduyu savaflt›-racakt›r. Ancak iflbirlikçi ordununbugünkü haliyle bunu baflarmas›mümkün de¤ildir. Bundan dolay›d›rki Amerika, askerlerinin tamam›n›çekemiyor. Amerika 50 bin askeriniIrak’ta b›rakmak zorunda kal›yor.Ki, iflgal ordusunun komutan› GeneralRad Odierno asker çekmeyeiliflkin; “Irak güvenlik güçlerinin tamam›ylabaflar›s›z olmas› ya da siyasibölünmelerin Irak güvenlikgüçleri aras›nda bölünmeye yol açmas›halinde, ABD askerlerinin muhariprole geri dönebilece¤ini” belirtti.Irak'ta 7 flehirdeeylemlerAslolan direnifltir.Irak’ta da öyleolacakt›rAç›k iflgallerde, dünyan›ntüm emperyalistleri de birleflselerbelirleyici olan halklar›ndirenifli olacakt›r.Amerika Irak’› iflgal etti¤indedünya halklar›na gözda¤› veriyor vehiçbir gücün imparatorlu¤a karfl› ç›-kamayaca¤›n› söylüyordu. Irak’›niflgali “Ba¤dat düfltü” diye dünyayaduyurulmufltu.Biz o gün “Ba¤dat yeniden aya-¤a kalkar! Bu atefl sönmez, direniflbitmez” demifltik. (Ekmek ve Adalet,Say›: 56, 13 Nisan 2003)Irak’ta direnifl hiç bitirilemedi.Halk iflgalin ilk günlerinden itibarendirenifle geçti. Direniflin tüm zaaflar›nara¤men Amerikan imparatorlu-¤unun da ka¤›ttan bir kaplan oldu-¤unu göstermifltir.Direnifl, Amerika’n›n imparatorlukplanlar›n› bozmufltur. Ancak iflgalkarfl›s›nda tam bir baflar› sa¤lad›¤›da söylenemez. Afliretler aras›çat›flmalar, mezhep ayr›l›klar›,‹slamc› hareketlerin yanl›fl eylemçizgisi, iflgale ortakl›k eden iflbirlikçilerinolmas›, halk›n iflgale karfl›birleflmesinin ve topyekün direnmesininönünde engel olmaktad›r.Bu parçalanm›fll›k iflgalci Amerika’ya-direnifli bitiremese de- direniflüzerinde manevralar yapmas›naimkan vermifltir.Irak’›n; Ba¤dat, Kerkük, Felluce,Ramadi, Basra, Azamiya, Kerbalaflehirlerinde kukla ordu ve polismerkezlerine yönelik eylemlersonucu ço¤u polis 79 kifli öldü 300yaral› var.ABD ordusunun “direnifli bitirdi¤i”aç›klamalar›n› yapt›¤› bir dönemde7 flehirde gerçeklefltirileneylemler, ABD’yi bir kez daha yalanlad›.Azamiya kentini güpegündüzbas›p, kukla ordunun silahl› noktalar›n›havaya uçuran direniflçiler 2gün önce de kukla orduya sald›r›p,60 askeri öldürdüler.Bu atefl sönmezdirenifl bitmezBa¤dat y›k›labilir; y›k›nt›-lar›ndan onlarca Ba¤dat yarat›rhalklar.Ba¤dat yak›labilir küllerindenyeniden do¤ar. (...)Irak dünyan›n devasa gücükarfl›s›nda D‹RENME KARA-RI alm›flt›r. En önemli noktaburas›d›r. Direnme karar› alanbir güç yenilse de yeniden aya-¤a kalkmas›n› bilir. (...)Meflru olan halklar›n özgürlükdireniflleridir. Ve tarih bugücün defalarca küllerinden yenidendo¤uflunu yazm›flt›r.(...)(Ekmek ve Adalet, Say›:56, 13 Nisan 2003)Sonuç olarak; Amerika ancakyeni-sömürgecilik iliflkileriniIrak’ta oturttuktan sonra askerleriniçekecektir. Ancak bu da Amerika’n›nIrak’› terk edip gitmesi anlam›nagelmez. Amerika Irak’ta üsleriyleiflbirlikçileriyle, tekelleriyle,kukla hükümet ve kukla ordular›ylaiflgalini sürdürmek isteyecektir.Ancak bütün bu politikalar›n dahayat bulmas› ancak Irak halk›n›ndireniflini bitirebilmesiyle mümkündür.As›l belirleyici olan yine Irakhalk›n›n direniflidir. Irak halk›n›ndirenifli güçlü bir önderlik alt›ndabirleflip Amerikan emperyalizmineve iflbirlikçilerine karfl› ulusal birleflikbir direnifle dönüfltü¤ünde neAmerika’n›n ne de iflbirlikçilerinflans› yoktur. Kazanan Irak halk›olacakt›r.Say›: 231Yürüyüfl29 A¤ustos2010AKP’nin Referandum Aldatmacas›na Ortak Olmayal›m25


Say›: 231Yürüyüfl29 A¤ustos2010Her alandaAmerikantahakkümüu ‹ran’la enerji sektöründebenim belirledi¤im miktar›nüzerinde ifl yapmayacaks›n!u ‹ran bankalar›na para transferiyapan tüm bankalar paratransferini kesecek. Aksidurumda bu bankalar›n ABDile tüm iliflkileri kesilecek!u “‹ran’la ifl yapman›n bedelibaflka her türlü kârlar›n›kaybetmek olabilir.”ABD’nin ülkemizdeki teftifl veültimatomlar› devam ediyor.Önceki hafta Amerika Baflkan›Barac Obama’n›n Erdo¤an’a “ültimatom”ugündeme gelmiflti. ‹flbirlikçiAKP iktidar› al›flm›fl ültimatomlara.Böyle bir fley yokmufl gibidavran›yor. Halk› aldatmaya devamediyor.D›fliflleri Bakan› Ahmet Davuto¤lu;“Türkiye ile ABD stratejikmüttefik ülke, hiçbir ülke Türkiye'yeuyar› mahiyetinde konuflmaz, helehele Say›n Baflbakan›m›za böyle birüslup içinde konuflulmas› söz konusuolamaz'' demiflti.Oysa Amerikal› müfettifller ülkemizdecirit at›yorlar.Filistin’li 11 örgüt, müzakeredayatmalar›n› kabul etmiyor!Aralar›nda Filistin Halk Kurtulufl Cephesi (FHKC),Filistin Demokratik Kurtulufl Cephesi (FDKC), Hamasve ‹slami Cihad’›n da bulundu¤u 11 Filistinli örgüt, 15A¤ustos tarihinde ortak bir aç›klama yapt›. Aç›klamada,ABD emperyalizmi ile ‹srail Siyonizminin Filistinhalk›na sorunlar›n çözümü ad›na dayatt›¤› do¤rudangörüflmelerin kabul edilmeyece¤i söylendi.“Do¤rudan müzakerelerin yürütülmesi için yap›lanSiyonist-ABD bask›s›, ABD'nin ve ‹srail'in bölge içinABD1 Temmuz’da‹ran hakk›ndatek tarafl›“yapt›r›m”karar› al›yor.Ve bu karara ‹ran’la ifl yapan tümülkelerin uymas›n› istiyor.Ortado¤u’nun “fatihi” BaflbakanErdo¤an, “vizyon” sahibi Davuto¤lune susuyorsunuz? “Hiçbir ülkeTürkiye'ye uyar› mahiyetinde konuflmaz”,“siz de kim oluyorsunuz”desenize...Diyor ki Amerika:1. ‹ran enerji sektörüne bellimiktar›n üzerinde yat›r›m yapantüm yabanc› flirketler ABD’nin karalistesine girecek ve yapt›r›mlaratabi olacak.2. ‹ran’a ifllenmifl petrol ürünüsatan ya da sat›fl›na ... arac›l›kedenler ile ‹ran’›n petrol sektörüneyat›r›m yapan uluslararas› flirketlerABD taraf›ndan yapt›r›ma tabiolacak. Türkiye’de geçmiflte bu türbir iliflki içinde olanlar›n bafl›ndaTÜPRAfi geliyor. TPAO’nun da ‹ranile önemli anlaflmalar imzalama haz›rl›klar›vard›.3. ‹liflkileri devam ederse bu flirketlerinABD ile tüm ticaret iliflkisisona erme noktas›na gelecek. Kendilerineithalat-ihracat izinlerinden,kredi imkânlar›na kadar 9alanda yapt›r›m uygulanacak.”ABD, bunlarla da yetinmiyor.Amerika’n›n kara listesinde ‹ran’laiflyapan Türk bankalar›da var ve bu konuda da talimatlar›n›veriyor: “‹ran Bankalar›ylaifl yapmay› keseceksiniz”Aksi durumda; “ABD finans kurulufllar›ylatüm iliflkileri kesilecek.(...) ‹ran’la ifl yapman›n bedeli baflkaher türlü kârlar›n› kaybetmekolabilir.”Hani stratejik ortakt›n›z? Ne olduortakl›¤›n›z? Bu nas›l ortakl›k.Amerika iflbirlikçisinin kafas›na vuravura ona uflakl›¤›n› hat›rlat›yor.AKP, BM’de ‹ran’a yapt›r›m karar›na“ret” oyu verdi¤inde içerdehalka, “kimse bize kar›flamaz, kendikararlar›m›z› kendimiz veririz” diyerekiflbirlikçili¤ini gizlemeye çal›fl›yordu.Amerika buna da bir yerekadar izin veriyor. Bir noktadansonra “had”dini bildiriyor. ‹flbirlikçisinihizaya çekiyor.Yeni-sömürge bir ülkede ba¤›ms›zne d›fl ne iç, ne askeri, ne siyasi,ne ekonomik politikas› olamaz.Tüm politikalarda temel olan emperyalistlerinç›karlar›d›r. Yeni-sömürgenintüm politikalar› emperyalistlerinç›karlar›na göre düzenlenir.Amerika müfettiflleriyle iflbirlikçisineyeni talimatlar veriyor: “Seninher fleyini ben belirlerim. Benimd›fl›mda hiç bir ifl yapamazs›n”diyor. Bir i¤ne deli¤i kadar bofllukb›rakmay›p, “bana tabi olacaks›n”diyor.sald›rgan planlar›na k›l›f sa¤lama çabas›d›r” denenaç›klamada ayr›ca Siyonist ‹srail’in yeni yerleflim bölgelerikurmas›, Kudüs’ün Yahudilefltirilmesi ve Gazze'yeabluka uygulamas› gibi suçlar›n›n do¤rudan müzakerelerile örtbas edilmek istendi¤ine vurgu yap›ld›.Bildiride ayr›ca, Filistin topraklar›nda iflgalci ‹srailgüçlerinin uzun y›llard›r süren varl›¤› bu müzakereleryoluyla meflrulaflt›r›l›rken, ‹flgal ci ‹srail’in yeni oldubittiler yaratmak niyetinde oldu¤u belirtildi.Filistinli örgütler aras›ndaki bölünmüfllü¤e son verilmesiniisteyen 11 örgüt, Filistin Yönetimi'nin müzakereleryerine ulusal birli¤i kurmaya çal›flmas›n› ve direniflingelifltirilmesini istedi.26AKP 12 Eylül’ü Sürdürüyor


u Katliama dönüflen selde, 1600yoksul Pakistanl› öldü... 20milyon Pakistanl› selden zarargördü... Bugün 8 milyon yoksulPakistanl›, açl›k ve ölümle yüzyüze... Halk, kolera gibi salg›nhastal›klar›n tehdidi alt›nda...u Pakistan açl›k s›ralamas›ndadünya 6’nc›s›. 37.5 milyon kifli,açl›k içinde!Yoksulluk, salg›n hastal›k, açl›kiçindeki Pakistan: SORUMLUSUEMPERYAL‹ZMD‹R!Bu tablonun sorumlusu kim?Koskoca bir devlet çaresiz. Halk çaresizli¤eitilmifl.Bu tabloyu yaratan “muson ya¤murlar›”m›?Pakistan halk› için“felaket” selle gelmediPakistan’da muson ya¤murlar›ilk kez ya¤m›yor. Her y›l hangimevsimlerde ya¤d›¤›, sel riskininhangi boyutlarda olaca¤› bilinmektedir.Fakat Pakistan’da –tüm yenisömürgelerdeoldu¤u gibi– öyle birdevlet vard›r ki, buna ra¤men hiçbirönlem almam›flt›r. Neden?Bu devlet ki, bir taraftan bak›ld›-¤›nda Hindistan’la nükleer bombayar›fl›na giriyor. Dünya çap›nda“zenginlere” sahip olmakla övünüyor.Geliflmifl silahlarla donat›lm›flhat›r› say›l›r büyüklükte bir ordusuvar. Emperyalizmin bölgedekiilerici yönetimlere, ulusal ve sosyalkurtulufl hareketlerine karfl› merkezüs olarak kulland›¤› bir ülke.Ama bütün bu s›fatlar›n yan› s›-ra Pakistan ony›llard›r açl›¤›n, yoksullu¤unen derin boyutlarda yafland›¤›bir ülke olagelmifltir.Tart›fl›lmas› gereken emperyalistsistemin yard›mlar›n›n yetersizli¤ide¤il, tart›fl›lmas› gereken, Pakistandevletinin aç ve aç›ktaki halk›n›nüzerine bir tek battaniye verememeside de¤il; bunlar›n hepsi sonuçtur.Tart›fl›lmas› gereken; Pakistan’›nneden ve nas›l bu hale geldi¤idir?Pakistan’da açl›¤›n nedeni nedir?Sorumlusu kimdir?Pakistan dünyan›n üçüncü büyükbu¤day ihracatç›s›d›r. Pakistan’daüretilen bu¤day neredeysedünyay› doyuruyor, ama ayn› Pakistanaçl›k s›ralamas›nda dünyada6’›nc› s›rada yer al›yor. Dünya G›daÖrgütü’nün 2004 rakamlar›na göre37.5 milyon kifli açl›k s›n›r›n›n alt›ndayafl›yor.Pakistan nas›l bu halegetirildi?Mesela, hangi özellefltirme politikalar›Pakistan’› altyap›s›z b›rakm›flt›r?Hangi ekonomik politikalarhalk› tamamen yok say›p çarklar›sadece iflbirlikçi tekeller için döndürmüfltür?Pakistan’da feodal yap›y› onlarcay›l kim muhafaza etti? Bu sorular›ncevab›n› vermeden Pakistan’dayaflananlar›n sorumlusunu bulamay›z.Pakistan y›llard›r IMF programlar›ylayönetilmektedir. IMF’nin1997’den bu yana dayatt›¤› özellefltirmeprogramlar›yla Pakistan’›nhemen tüm sanayi, mali yap›s›,enerji sektörü, finansal yap›s› emperyalisttekellere peflkefl çekildi.Halk IMF’nin dayatt›¤› programlarlaaçl›¤a mahkum edilirken iflbirlikçioligarfliyle emperyalist tekellerülkeyi ya¤malay›p talan ettiler. Açl›kyoksulluk her geçen y›l daha daartt›. Üretilen tüm de¤erler, halktantoplanan vergiler IMF borçlar›na vetekellerin kasalar›na akt›. Halk›n entemel sorunlar› bile çözülmedi.37.5 milyon insan›n açl›k s›n›r›-n›n alt›nda ölüme mahkum edilmesininsorumlular›ndan birisi de emperyalizmleiflbirli¤i içinde olanfeodal yap›d›r. Emperyalist sömürününen önemli dayanaklar›ndan birisiolan toprak a¤alar›d›r.Say›: 231Yürüyüfl29 A¤ustos2010AKP’nin Referandum Aldatmacas›na Ortak Olmayal›m27


Say›: 231Yürüyüfl29 A¤ustos2010Pakistan’daki verimli tar›m arazilerininyüzde 70-80’i toprak a¤alar›n›nelinde bulunmaktad›r. Topraks›zyoksul köylüler yar›c›l›k, kirac›l›k,gündelikçilik yoluyla kölegibi çal›flt›r›l›yor.Ülkedeki sulama kanallar› esasolarak toprak a¤alar›n›n ihtiyaçlar›-na göre infla edilmifl durumda. Kanallarönüne yap›lan bentler, sellerdesu taflk›nlar›n› önleyecek biçimdede¤il toprak a¤alar›n›n sular› istediklerigibi yönlendirebilmesinegöre düzenlenmifltir.Sistem, emperyalist tekellerin veiflbirlikçilerinin ihtiyaçlar›n› karfl›-lamay› esas ald›¤› içindir ki, ony›llard›rhalk›n hiçbir sorununa el at›lmam›flt›r.Pakistan’da selden öncede her gün açl›ktan, hastal›klardan,ifl cinayetlerinden binlerce kifli yaflam›n›yitirmekteydi.Selden sonra 20 milyon insanevsiz kald›. 8 milyon kifli ölüm tehlikesiboyutunda açl›kla yüz yüze, 6milyon insan ise tifo, kolera gibisalg›n hastal›klarla karfl› karfl›ya...Bunlar›n hiç birinin de selle ilgisiyoktur. Muson ya¤murlar›n›n nedenoldu¤u sel önlenemez bir felaketde¤ildir. Yukar›da da belirtti¤imizgibi, Pakistan’da ya¤murlar›n mevsimide, fliddeti de haftalar öncesindenbilinmektedir. Gerekli önlemleral›nabilir. Fakat devlet, emperyalistlerinisteklerini yerine getirmektenbu tür önlemler almay› düflünmemektedirbile. Buna yönelik hiç birprojesi yoktur. Esas olarak da sel felaketindendaha büyük as›l felaket,sel sonras›nda devletin halk›n ihtiyaçlar›nacevap vermeyerek nedenGÜNEY Afrika’da kamu emekçilerisendikalar› ile hükümet aras›ndayürütülen ücret zamlar›naoldu¤u felakettir. Bunun tek sorumlusuise Pakistan’› bu hale getirenemperyalistler ve iflbirlikçileridir.“Yard›mlar tarikatlara veTaliban’a gidiyor”mufl (!)Emperyalistlerin yard›m yapmamalar›n›ngerekçesine bak›n: Yard›mlar,tarikatlar›n, Talibanc›lar’›neline geçecek kayg›s›yla Pakistanhalk›na yard›m yapmakta “tereddüt”ediyorlarm›fl.Soruyoruz?Tarikatlar› kim besleyip büyüttü?Taliban’› Pakistan’da e¤itip örgütleyenkimdi? Y›llard›r sosyalizmekarfl›, halklar›n kurtulufl mücadelelerinekarfl› kulland›n›z Taliban›.Örgütlediniz, besleyip büyüttünüz.fiimdi o silah size döndü. Bunlargerekçedir. Emperyalistler içinPakistan’da kaç milyon halk›n hangiölüm tehlikeleriyle karfl› karfl›yaoldu¤unun önemi yoktur. Yap›lanyard›mlar da halk›n ihtiyaçlar›n›karfl›lamak amac›yla de¤il, yine Taliban›n’›nbu olaydan güçlenmesiniengellemek ve kendi sorumluluklar›n›gizlemek içindir.IMF’siyle,özellefltirmeleriyle,iflbirlikçiburjuvazisiyle, faflistsoyguncu ordusuylabu tablonun yarat›c›s›emperyalizmdir.Güney Afrika’da 1 milyonemekçi greve ç›kt›Pakistan’da halk›n 300 milyardolar yard›ma ihtiyac› varken acilihtiyaçlar için gerekli olan 460 milyondolar›n yar›s› kadar bile yard›mhaftalard›r toplanmad›. Ancak bunara¤men ne kadar yard›mseverolduklar›n›n reklamlar›n› yapmaktangeri durmuyorlar.Sorumlu kim ya dakimler?Bugün bu sorular› Pakistan içinsoruyoruz. Ama bu soru asl›ndatüm yeni-sömürgeler için geçerlidir.Çünkü yukar›da bahsetti¤imizkoflullar tüm yeni sömürgeler içingeçerli olan koflullard›r. Bugün ens›radan su taflk›nlar›ndan çok küçükölçekli yer sars›nt›lar›na, önlenebilirsalg›nlara kadar her türlü afetlerinkatliamlara dönüflmesi tüm yenisömürgelerde tan›k oldu¤umuz birgerçektir. Ülkemizdeki “felaket”denilen fleylere bak›n: Hangisi Pakistanhalk›n›n yaflad›klar›ndanfarks›zd›r?O zaman sorulmas› ve tart›fl›lmas›gereken yeni-sömürgeleri buhale getiren sistemin ne oldu¤udur.‹flte yaz›m›za bafll›k yapt›¤›m›z“SORUMLUSU EMPERYA-L‹ZMD‹R” tespiti tüm yeni sömürgeleriçin bu soruya verilmesigereken cevapt›r.iliflkin görüflmeler t›kand›. Sendikalar,taleplerinde geri ad›m atmayaraksüresiz greve ç›kt›.Kamu emekçileri geçti¤imizhafta bir günlük uyar› grevi yapm›flt›.Resmî kaynaklara göre, 10A¤ustos’ta 100 bini aflk›n emekçisokaklara dökülerek hükümeti taleplerinikabul etmeye ça¤›rm›flt›.Hastahaneler, okullar ve karakollarda dahil olmak üzere sendikalar›nörgütlü oldu¤u iflyerleriönünde eylemler yap›lmas› planlan›yor.Eylemlerin yan› s›ra, ülkegenelinde kitlesel mitingler düzenlenecek.Durban kentinde düzenlenengösteriler s›ras›nda, polis, grevcisa¤l›k personeline plastik mermiyleatefl açt›; birçok emekçi yaraland›.28AKP 12 Eylül’ü Sürdürüyor


Ey halk›m›z, duydunuz mu, Grup Yorum tükenmifl!duydunuz mu hayranlar› Grup Yorum’dan uzaklaflm›fl!duydunuz mu sesi k›s›lm›fl Grup Yorum’un!duydunuz mu, duyarl›l›¤› afl›nm›fl Yorum’un!duydunuz mu flark›lar› türküleri eskimifl!Gözün Ayd›n Evrensel Kültür... K›na Yak!Ey halk›m›z, duydunuz mu,Grup Yorum tükenmifl... Ölmüfl bitmiflGrup Yorum... Ey iflçiler, köylüler,memurlar, gecekondulular,ö¤renciler, ev kad›nlar›, y›llard›r birölüyü dinliyormuflsunuz da haberinizyokmufl...‹nönü’yü dolduran 55 bin kifli,siz de duyun! Grup Yorum’un sesik›s›lm›fl art›k...Biz de bilmiyorduk bunlar›.Hiç farketmemifltik!Evrensel Kültür dergisinin Temmuz2010 tarihli 223. say›s›n›n baflyaz›s›n›okuyup ö¤rendik.Nuray Sancar imzal› söz konusubaflyaz›da Grup Yorum’un ‹nönüKonseri de¤erlendirilmifl.Ama asl›nda bu bir Grup Yorumde¤erlendirmesi de¤il, bu büyük birtahammülsüzlü¤ün baflyaz›laflm›flhalidir.Grup Yorum eskimifl! Grup Yorumtükenmifl. Hayranlar› ondanuzaklaflm›fl... Varsay›n ki öyledir.Bu nas›l bir ruh halidir ki, “GrupYorum tükendi” diye BAfiYAZI yaz›yor.Bu nas›l bir ruh halidir ki, 55bin kiflilik dev bir konser üzerinebunlar› yazabilecek kadar ak›ldanve izandan yoksunlafl›yor?!Varsay›n ki tükenmifl. Varsay›nki o 55 bin kifli, bir “yan›lsama”danibarettir. K›na m› yakacaks›n›z?Sancar’›, Evrenselciler’i ak›ldanve izandan uzaklaflt›ran, büyük tahammülsüzlüklerive teorik iflaslar›karfl›s›ndaki büyük telafllar›d›r. ‹nönü’dekio kalabal›¤a, o kalabal›¤›ncoflkusuna kendi saflar›ndan bile birsempatinin, bir sevginin yükselmiflolmas›nad›r bu tahammülsüzlük.Y›llard›r “kitleden kopuk” diye tekrarlay›pdurduklar› bir çizginin 1May›slar’da, ‹nönü’de öyle olmad›-¤›n›n bir kez daha görülmüfl olmas›karfl›s›nda içine düfltükleri teorik iflas›bir an önce örtbas etme telafl›nadüflmüfllerdir.Pürtelafl, kaleme sar›l›p baflyaz›yaz›yorlar; o 55 bin kiflinin asl›ndaorada olmad›¤›n› yazacaklar neredeyse...*Düflünün; bir devrimci müzikgrubu, en büyük stadyumlardan birindekonser veriyor. Türkiye tarihindebir ilktir. Stadyum, o gece t›kl›mt›kl›m doluyor, devrimci, sosyalist,demokrat, ilerici, vatansever,55 bin kifli Grup Yorum için toplan›-yor.‹nsanlar o gece orada “biz ne kadarçokmufluz” duygusunun coflkusunuyafl›yor. O dev koronun yürekleresald›¤› cüretle, güvenle doluyor.Ertesi gün, ilerici bas›n yay›norganlar›nda, o coflku çok çeflitli biçimlerdedile getiriliyor...Ve sonra biri o coflkunun orta yerindeç›k›p diyor ki: Bakmay›n siz55 bin kifli topland›¤›na, bakmay›nsiz o coflkuya...O sahne yaland›r.. O sahne sanald›r...Siz rüya gördünüz... Hemde yanl›fl bir rüya...Grup Yorum tükenmifltir...Hayranlar› ondan kopmufltur...Bu koflullarda böyle bir yaz›yazmak, normal de¤ildir. Sa¤l›kl›bir ruh halinin ürünü de¤ildir. Normalbir siyasi de¤erlendirme de¤ildir.Oportünizm öylesine büyük birtahammülsüzlükle dalm›fl ki uykuya;rüyas›nda Grup Yorum’un tükendi¤inigörmüfl.*Nuray Sancar, bofluna nefes tüketmesinGrup Yorum’u de¤erlendirmekiçin. Onun yapmas› gerekendaha baflka bir fley var. Oturup, bizniye bir Grup Yorum yaratamad›kdiye düflünsün.Düflün Nuray Sancar: Siz, iflçis›n›f›n›n diline bir tek türkü, bir tekmarfl verdiniz mi bugüne kadar?Vermediyseniz bir düflünün bakal›m;niye size gelmiyor o ilhamperileri? O dizeler, o besteler, niyesizin saflar›n›zdan ç›km›yor?!Eskimifl, kendini yenileyememifl!!!Böyle diyor Evrensel Kültür.Peki, iflçiler, köylüler, memurlar,yoksul gecekondu halk›, ö¤renciler,kimin türküleriyle yürüyor, kimintürküleriyle halay çekiyor?.. Herkesbir yana, EMEP kortejlerine bir kulakverin bakal›m..*Normalde, rekabet eder oportünizm.Bazen karikatür de olsa, taklitetmeye çal›fl›r, bir benzerini yaratmayaçal›fl›r... Ama Grup Yorum’aulaflmak art›k onlar›n ufkunu bileaflt›¤› içindir ki, geriye bu düflmanl›kkalm›flt›r.Yaz›y› bitirirken de Grup Yorum’danherkesin umudunu kesmesinitavsiye ettikten sonra, yeni seherlerimüjdeleme iflini de “s›yr›l›pSay›: 231Yürüyüfl29 A¤ustos2010AKP’nin Referandum Aldatmacas›na Ortak Olmayal›m29


Say›: 231Yürüyüfl29 A¤ustos2010gelen baflka bir gruptan” diliyor!“Baflka bir Grup Yorum bekliyor”Sancar. ‹flte bu da sendikalbürokrasinin pefline tak›lm›fl oportünizmledevrimcili¤in fark›d›r.Oportünizm bekler hep; 15-16Haziranlar› bekler, hem direnen,çat›flan emekçilere “sa¤duyu” ömerir,hem 15-16 Haziranlar› bekler...1 May›slar’›n hak olarak verilmesinibekler; verilinceye kadar sar›sendikac›l›¤›n kuyru¤undan ayr›lmaz..1 May›s alanlar›n›n kazan›lmas›n›bekler... Bekler de bekler..Türküleri bekler, marfllar› bekler,direniflleri bekler...Devrimciler beklemez yarat›r.Ha, bir de; oportünizm yaratamazbekler, bekler, sonra yarat›lanüzerine laf ebeli¤i yapar... Yarat›lan›nöldü¤ü üzerine bafl yaz›lar yazar.Nas›l oluyor derseniz, EvrenselKültür’ün bu say›s›n› mutlaka al›p,baflyaz›s›n› okuyun! Ama mutlaka.Grup Yorum’un ve onun içindeyerald›¤› ailenin büyüklü¤ünü ondaniyi kim anlatabilir?*Grup Yorum’un “ölüsü”, “tükenmifli”,“eskimifl”i 55 bin kifliyitopluyorsa, gerisini Nuray Sancardüflünsün...*Grup Yorum kitlelerden kopmufl,kiflisel kahramanl›klar› anlat›p duruyormuflsadece... Kiflisel kahramanl›klarha... O kahramanlar› yaratamayanbir çizginin sanc›s› vuruyorsat›rlara. Anmay›n o zaman E r-dal Eren’i... Metin Göktepe’yi deanmay›n.. Çünkü onlar da kifliselkahramanlar... Düflmana boyun e¤medikleriiçin öldüler... fiark›larsöylenmesin onlar›n üzerine de...*Bak›n ne diyor Evrensel Kültür’ünbaflyazar›:“Grubun bir politik örgütle organikbir ba¤ içinde oldu¤u bir s›rde¤ildir. ... Bu iliflki ona bafllang›çtabelki bir olanak sunar ama sonras›ndada grubun makus talihinibelirler...”Vah vah vah!.. Ne makus talihivarm›fl flu grubun?Genç okurlar için yazmam›z gerek.Makus, u¤ursuz, kötü demektir.Yani, Nuray Sancar’a göre, GrupYorum’un kaderine “u¤ursuz, kötübir talih” yaz›lm›flt›r.Nedeni de flu “malum örgüt”tür!Ah o örgüt olmasa, ah grupo örgütün düflünceleri do¤rultusundaçal›p söylemese ne kadar güzelbir grup olacakt›!Ertu¤rul Özkök’ü hat›rl›yoruz.Bir gün radyoda bir Grup Yorumflark›s›na denk gelmiflti. Çok etkilenmiflti,lakin flark›n›n sonunun hareketiseviyorum diye gelmesinebozulmufltu... O bölüm olmasayd›diyordu...Sancar da öyle diyor.Tespitler yap›yor bol bol:Grup, “kitlelerin de¤il, içindebulundu¤u politik yap›n›n ihtiyaçlar›nauygun müzik yap›yormufl..Dünyan›n gündemi de¤iflmesinekarfl›n, grubun gündemi de¤iflmemiflmifl...Radikalizm geçersizleflmifl (reformizmgeçerli hale gelmifl olmal›!!!)Sonra... 1990 öncesine ait eskiyenmetafor ve imgenin yerine yenidönemi anlatan metaforlar bulamam›flm›fl...(Bu arada yaz›y› okursan›z,diyeceksiniz ki, metafor nedir,hades neresidir, P romethus kimdir,liberalizasyon ne demektir, ha birde retorik ne demek ç›karamad›m...fiimdi bunlar› tek tek yazamay›z burada,bu kesimlerin yaz›lar›n› okurken,yan›n›za bir normal sözlük, birde mitoloji sözlü¤ü alman›z› öneririz...)Gündemleri bir tek o biliyor demekki... Dünyan›n gündemi nas›lde¤iflmifl acaba? Anlatsa da aradaö¤renseydik. Yaz›y› okuyan görüyorki, Evrensel’in derdi Grup Yorum’lada de¤il. Grup Yorum’un birparças› oldu¤u çizgiyle onun derdi..“O çizgiye bu düflmanl›¤›n›z niye?”sorusunu sormayaca¤›z.Oportünizmin, reformizmindevrimci çizgiye düflmanl›¤› tarihselve karakteristiktir.*Bak›n, ne diyor Nuray Sancar:“Grup Yorum hayranlar›ndan,hayranlar› Grup Yorum’un müzi-¤inden uzaklafl›r.”Biz ne diyelim peki bu sat›rlara?Bu “uzaklaflma” tespitine ne diyelim?Fazla bir fley demeye gerek yokasl›nda. BAKINIZ: 12 Haziran akflam›‹nönü Stadyumu..Ama Nuray Sancar, orada görüleniilla da görmezlikten gelmekte›srar edecekse, ek bir fley demeye degerek yoktur; b›rak›n o da körlü-¤üyle bafl bafla kals›n...55 bin kiflilik büyük bir koronunkulaklar› sa¤›r eden sesi yank›lan›rken,Grup Yorum hayranlar›ndan,hayranlar› Grup Yorum’dan uzaklaflt›diye yazabilmek, büyük cüretdo¤rusu... “Cahil cüreti” demeyece-¤iz ama, diyebiliriz ki, bu cüret, tahammülsüzlü¤ün,çi¤li¤in ve ölçüsüzlü¤üncüretidir... Çünkü akl›bafl›nda baflka hiç kimse, 55 bin kiflilikGrup Yorum korosunun gözlerinebaka baka bu sat›rlar› yazamaz.*“fiimdi 25. Y›l›n› kutluyor Yorum.Hep birlikte kutluyoruz” diyeyazm›fl bir de yaz›s›n›n sonunda. ‹stemez,sen kutlama. Zaten kutlad›-¤›n yok. Sadece sureti haktan görünmekiçin yazm›fls›n bu sat›rlar›da. Grup Yorum’u yerin dibine bat›rmakiçin yaz›lm›fl bu yaz›. Amadurumlar› aynen flöyledir; bir yerdenbast›r›yorlar Grup Yorum’u, di-¤er yerden ç›k›yor... Bir türlü yerindibine bat›ram›yorlar; gerçekler i-zin vermiyor. Grup Yorum’un flark›-lar›n›n, dinleyicilerinin, ait oldu¤u obüyük ailenin gücünü bir türlü altedemiyorlar...Böyle olunca da zavall› bir yaz›ç›km›fl ortaya. Amac›na ulaflamam›flzavall› bir yaz›.Tahammülsüzlü¤ün, grupçulu-30AKP 12 Eylül’ü Sürdürüyor


¤un, rekabetçili¤in insanlara, siyasihareketlere neler yapt›rabilece¤inibir kez daha gösteren bir yaz›d›r bu.Bu yan›yla Türkiye solunda örnekolarak gösterilecek bir yaz›d›r.*fiimdi elbette bu kadar olumsuztespitler yapt›ktan, Yorum’un tükendi¤ine,sesinin k›s›ld›¤›na, hayranlar›n›nondan koptu¤una dair okadar teori yapt›ktan sonra, geriyeaç›klanmas› gereken “küçük bir çeliflki”kalm›flt›r. Madem öyleyse, bu55 bin kifli nereden ç›km›flt›r?Ona da bir “çözüm” buluyor EvrenselKültür’ün baflyazar›.Yorum diyor, bir zamanlar,“Prometheus ateflini sa¤lam›flt› birkere. Bunu unutmak mümkün de¤il.25. y›l konserine kat›lan kalabal›kkitlenin vefas› da bu unutmay›flla ilgilizaten.”55 bin kifli sadece “vefa” içinkat›lm›fl ‹nönü konserine yani.Ne kadar inand›r›c›, ikna edicibir izah.. Kendisinin inan›p inanmad›¤›n›bilmiyoruz, insan kendinikand›rmak isterse, her fleye inan›r...Sanatç›lar!.. AKP’nin sizikullanmas›na izin vermeyin!8 y›ll›k iktidar› döneminde, tekbir gün olsun sanatç›lar› hat›r›nagetirmeyen, tek bir kez sanatç›lar›nsorunlar›na çözüm getirmeyenAKP ve kurmaylar›, birdenbire“sanatsever” oldular. Kendilerini“ sanatç› dostu” ilan ettiler.AKP’nin sanatç›lar› hat›rlamas›,onlara itibar göstermesi sadeceistismar ve kullanmak içindir.Sanatç›lar, AKP’nin akl›na Kürthalk›na karfl› dayatt›klar› tasfiyecilikpolitikas›nda kullanmak içingeliyor.Sanatç›lar, AKP’nin akl›na anayasareferandumu için sanatç›lar›ndeste¤ine ihtiyaç duyduklar› zaman,yine halka karfl› kullanmakiçin geliyor.Belki inanm›flt›r. Ama 55 bin kifliyiöyle aç›klamak, bunu da ciddi ciddibir derginin baflyaz›s› diye yazmak,insan akl›na, okurlar›na sayg›s›zl›kt›r.Ama bu sayg›s›zl›ktan da kaçamazd›Sancar. Çünkü ya 55 bin kifliyeböyle saçma sapan bir aç›klamagetirecek ya da söylediklerinin hepsindenvazgeçecekti.Oportünizm her zaman birincisinitercih etmifltir.*Devrimci, sosyalist, odur ki;devrimci türküler ve marfllarla coflan55 bin kiflinin coflkusunu paylafl›r.Rekabetçilikten, grupçuluktan,hasetten bu hale düflmez.Devrimci, sosyalist odur ki, solubu kadar türküler, marfllar kazand›rm›fl,ony›llarca solun sesi olmufldevrimci bir müzik grubu, e¤er bireksiklik, zay›fl›k içindeyse, elefltirir,o eksikli¤in afl›lmas› için yolgösterir; onun ölüm ilan›n› vermektebu kadar acele etmez!Devrimci, sosyalist olmak,emekten yana olmak budur.Ama ülkemizde bir süredir solunBakmay›n siz, AKP’nin, TayyipErdo¤an’›n çeflitli vesilelerle Naz›mHikmet’ten, Y›lmaz Güney’den,Ahmet Kaya’dan sözedip, fliirler okumas›na.Bakmay›n siz onlar›n çeflitli vesilelerlekimi sanatç›lardan alenipohpohlama ile söz etmesine.Tayyip Erdo¤an’›n gözü yafll›nutuklar› da, övgüleri de bir aldatmacadanibarettir.Naz›m Hikmetler’i, Y›lmazGüneyler’i, Ahmet Kayalar’› sürgünegönderen, sürgünde katledenmant›k, bugün yine iktidard›r. AKPiktidar› sanatç›lara düflman olantüm iktidarlardan farks›zd›r.Onlar›n sanat ve sanatç›dan anlad›¤›,“tükürürüm o sanat›n içine”belli kesimleri bunu tersine çevirmifldurumdad›r.Cesetlerimiz yerdeyken, bizimart›k tükendi¤imizi yazmad›lar m›bu ülkede?Daha cesetlerimiz yerdeyken,tükendi¤imizi yazmak ne kadar ahlakiise, ne kadar dengeli ise, 55 binkiflilik koronun gürleyifli hala ‹stanbulsemalar›nda yank›lan›rken,Grup Yorum’un ölüm ilan›n› vermekde o kadar dengelidir...Evrenselciler’e son diyece¤imizodur ki, bu kültür devrimci birkültür de¤ildir, b›rak›n ölüm ilanlar›n›vermeyi! B›rak›n flu yok oldu,bu bitti diye, gizli veya aç›k sevinçduymay›... B›rak›n, o sevincidüflman duysun... B›rak›n, “bittiler,tükendiler” nakarat›n› her zamankim söylüyorsa, yine onlar söylemeyedevam etsin...Bundan önce ölüm ilanlar›m›z›verenlerin eli hep bö¤ründe kald›.Üzgünüz, Grup Yorum’un ölüm ilan›n›yazmakta acele eden Evrenselciler’ide baflka bir sonuç beklemiyor.diyen, faflist kafalar›n bu anlay›fl›ndagizlidir.Yafll›, hasta ve hiçbir güvencesiolmayan sanatç›lar›n tek bafllar›naaç ve susuz öldü¤ü bir ülkede AKPbunun için tek bir fley yapmam›flt›r.AKP’nin bugün savundu¤u, ruhunadokundurtmad›¤› 12 EylülAnayasas› da, AKP’nin bugün gündemegetirdi¤i 19 maddelik de¤ifliklikpaketi de sanatç›lar için tekbir “iyilefltirme” getirmemekte, tekbir soruna merhem olmamaktad›r.AKP halk›n ç›kar›na olmayanbu k›smi anayasa de¤iflikli¤i içinsanatç›lar› kullanmaktad›r. Onlar›nismini kullanarak, halk› “evet”demeye ikna etmeyi ummaktad›r..Sanatç›lar! AKP, 8 y›ll›k iktidar›döneminde emperyalistlerin vebir avuç asala¤›n iktidar› oldu¤unugöstermifltir. AKP halk›n, sanatç›lar›n,ayd›nlar›n dostu de¤ildir.Gerçek budur; AKP’nin sizikullanmas›na izin vermeyin!Say›: 231Yürüyüfl29 A¤ustos2010AKP’nin Referandum Aldatmacas›na Ortak Olmayal›m31


Adalet!Katillerle Dertleflmek!Say›: 231Yürüyüfl29 A¤ustos201020 A¤ustos 2010’da Cumhurbaflkan› Abdullah Gülile ‹stanbul Tarabya Köflkü’nde görüflen katledilenHrant Dink'in kardefli Hosrof Dink görüflme sonras›yapt›¤› aç›klamada flöyle diyordu: “Yaln›z çok özel konularkonufltuk. Bu özel konular bir ac› paylafl›m›yd›,bir dertleflmeydi...”Hosrof Dink, Gül ile “ac›lar›n› paylaflt›¤›n›, dertleflti¤ini”söylüyordu. Buna benzer aç›klamalar›, Gül’ünÇankaya köflkünde verdi¤i yemeklere kat›lan ayd›nlardanda duyduk. Gül; “sorunlara çok olgun yaklafl›yor”,“dinliyor, de¤er veriyor”du...Yine “aç›l›m” toplant›lar› döneminde Erdo¤an ile görüflenayd›nlar da benzer aç›klamalar yapt›lar. Aç›l›mtoplant›lar›na kat›lanlar, Erdo¤an’›n “herkesi kucaklayan”tavr›ndan “etkilendiklerini”, sorunlar›n çözülece¤ineinand›klar›n› söylüyorlard›...Öylesine bir Gül ve Erdo¤an portresi çiziyorlar ki,san›rs›n›z, her ikisi de 24 saat halk›n ac›lar› ile dopdolular.“Olgun, sorun çözen”, “ halk› düflünen” Gül ve Erdo¤an!Birincisi; Böyle olmas›, onlar›n halk›n ac›lar›n› duymas›,o ac›lar› yaflamas› mümkün de¤ildir. Tersine halk›nac›lar›n›n as›l sorumlusu onlard›r.‹kincisi; Çankaya’n›n ve Baflbakanl›¤›n kap›s› önündesöylenen bu türden her söz, katilleri aklamakt›r.Hosrof Dink’in Gül ile görüfltü¤ü günlerde, kendiavukatlar› Hrant Dink davas›n›n son durumunu de¤erlendirirkenflunlar› söylüyordu; “Siyasi iktidar statükocuaskeri kanatla birlikte as›l sorumlular› gizleyip davay›kapatmak istiyor.”Davay› kapatmak isteyen AKP iktidar›d›r!..Hrant Dink’in katledilmesini soruflturmayan, HrantDink’in katledilece¤ini bilen, katilleri engellemeyenEmniyet Müdürü ve Valiyi görevden almayan AKP’dir,Gül ve Erdo¤an’d›r... Katilleri sorgulamayan, ona kahramanmuamelesi yapan polis ve jandarmay› koruyanAKP’dir. Katil Ogün Samastlar’› do¤ru dürüst sorgulamayan,A‹HM’e Hrant Dink’in katledilmesini hakl› ç›-karacak bir savunma veren AKP’dir... Tüm bunlar›nsorumlusuyla ne dertleflilir, ne çözülür?Hosrof Dink, as›l katillerle “dertlefliyor” ve “as›lkatillerden” kurtar›c›lar yarat›yor!Ayd›nlar›m›z!.. Kaba ve basit bir oyuna alet oluyorsunuz.Egemenin sizi sofras›nda a¤›rlamas› veya“muhatap” almas›, gözünüzü boyamas›n. Sanmay›n ki,size de¤er veriyor, sizin görüfllerinize önem veriyorlar.Böyle bir fley yoktur. Sadece sizi halka karfl› kullan›yorlar.Emperyalizmin ufla¤› olanlar, flovenist ve ›rkç›l›klar›n›perdelemek için sizi perde yerine kullan›yorlar.Bir toplant›ya ça¤›r›yor, sizleri ya da TRT’de veyakendi güdümündeki bas›n yay›n organlar›nda bir yer aç›-yor hatta gelip AKP Siyaset Akademisi’nde ders verdiriyorsizlere. Size gösterilen bu itibar ve ihtimam sanmay›nki sizedir. Amaç yine ayn›d›r. Buna karfl› ç›kmal›s›-n›z. AKP iktidar›n›n sundu¤u nimetleri reddetmesinibilmeyen bugünün Türkiye’sinde ayd›n olamaz...“Hrant’›n Arkadafllar›”!..Hrant Dink davas›ylailgili olarakA‹HM’e savunmagönderenAKP iktidar›,Dink’i suçlam›fl,katledilmesiniadeta hakl› ç›-karm›flt›.Yine Dink’e verilen cezay›savunmak ad›na bir faflisti, birNazi art›¤›n› örnek vermifl, emsalgöstermiflti.AKP’nin bu savunmas›na timsahgözyafl› döken D›fliflleri Bakan› AhmetDavuto¤lu, “içime sindiremiyorum”diyerek günah ç›kar›rken,Adalet Bakan› Sadullah Ergin de busavunman›n “savunulamaz” oldu-¤unu söylüyordu. Oysa bu savunmay›gönderen kendi bakanl›¤›yd›.Bugün AKP’li bakanlar›n halkönünde savunamaz oldu¤u bu savunmame¤erse 4 ay önce biliniyormufl.Peki kim biliyormufl bu savunmay›?‹stanbul Barosu eski Baflkan›Turgut Kazan bir TV program›ndayapt›¤› aç›klamada, bu savunman›n“May›s ay›n›n bafl›nda bütün liberaldemokratlara ulaflm›flt›, CengizÇandar’a da verilmiflti, bana daverildi. Ben bunu kimseye söylemedim.Söylememem gerekiyordu...”diyordu Turgut Kazan.Dahas›; Söz konusu savunmay›bilenler aras›nda kendilerine“Hrant’›n arkadafllar›” diyen kesimlerdende gazeteciler, ayd›nlarvard›..Hrant Dink’in katledilmesinimeflru gören, faflist ve Nazi art›klar›n›nkarar› ile destekleyen hükümetinsavunmas› me¤erse biliniyormufl.Biliniyor ama 4 ay boyuncatek bir kifli bu i¤renç savunmayakarfl› tek bir cümle dahi yazm›yor.4 ay boyunca bu gerçe¤i bilip,AKP ile suç ortakl›¤› yapt›lar. HrantDink’in katlini hakl› ç›karan bir savunmakarfl›s›nda “sus-pus” olanlar,nedense AKP iktidar› ile çat›flmaksöz konusu oldu mu, her fleyin d›fl›naç›k›yor, gerçekleri bile gizliyorlar.Ayd›n olmak, önce katillere karfl›direnebilmekten, iktidarla çat›flmay›göze almaktan geçmektedir.32AKP 12 Eylül’ü Sürdürüyor


DEVR‹M ‹ç‹nDEVR‹MC‹ OKULDers: Nas›l Ça¤r›Yapaca¤›z?Sevgili arkadafllar, merhaba.Çeflitli konular› “Nas›l” sorusu etraf›ndatart›flmaya devam ediyoruz.Dersimizin bu haftaki konusu “ça¤r›lar›m›z”.12 Eylül’deki K›smiAnayasa De¤iflikli¤i referandumunayönelik çal›flmalar›m›zda halkaHalk Anayasas› Tasla¤›’n› tan›t›yor,bu taslaktaki iyi, güzel, do¤ru fleylerihayata geçirmek için Halk›n ‹ktidar›için mücadeleye ça¤›r›yoruz.Bu ça¤r›y› nas›l yapaca¤›z?Sonuçta devrimci propaganda veajitasyon, sürekli olarak kitleleri birfleylere ça¤›rmakt›r ayn› zamanda.Eyleme ça¤›r›r›z, belli bir örgütlenmeyeça¤›r›r›z, genel olarak devrimmücadelesine ça¤›r›r›z,daha da ilerisi, sosyalizmeça¤›r›r›z... K›sacas›,bize kat›lmaya ça¤›r›r›z..Diyebiliriz ki, ça¤r›, kitleçal›flmas›n›n, propagandave ajitasyonun en temelunsurlar›ndan biridir.Bu yüzden ça¤r›lar›-m›z›n biçimi de, muhtevas›da çok önemlidir.Tek bafl›naça¤r›yla olmaz!Öncelikle flunu bilmek durumunday›z:Hiçbir fley sadece ça¤r›-larla olmaz. Kitleleri sadece ça¤r›-larla örgütleyemeyiz. Sadece ça¤r›-larla devrimcilefltiremeyiz. B›rak›nörgütlemeyi, devrimcilefltirmeyi,bir bas›n aç›klamas› bile gerçekleflmezsadece ça¤r›larla. Ça¤r› mutlakayap›lmas› gerekendir, ama kesinliklede kendi bafl›na yetersiz olanbir fleydir.Solun çeflitli kesimleri, ayd›nlarve hatta bizim baz› arkadafllar›m›z,herhangi bir konu gündeme geldi-¤inde ça¤r›lara afl›r› bir önem atfederler.‹lanlar, mailler, bas›n aç›klamalar›...Bunlar›nhiçbiri gereksizde¤ildir, bunlar›nhiçbiri küçümsenmemelidir,en küçükbir bas›n aç›klamam›zdabiletüm ciddiyetimizve iradili¤imizle, eylemi sadecebunlarla örgütleyemeyece¤imizi bilerek,bunlar› da yapmal›y›z.Ça¤r›, ‘amaç’›içermelidir.Bu söyledi¤imiz son derece genelgeçer bir do¤ru, hatta “belirtilmesibile gereksiz” bir do¤ru olarakgörülebilir. Ama gerekli. Türkiyesolunun çal›flma tarz›ndaki çeflitlieksiklikler, çarp›kl›klar bu geneldo¤ruya özel bir vurgu yapmay› gereklik›l›yor.Mesela, emek sarfedilip yüzlerce,binlerce kifli biraraya getiriliyorça¤r›lar›m›zgücünü,iddiam›z›ngücünden al›rve bir yürüyüfl yap›l›yor. Önde sadeceKESK yazan bir pankart...Kortejde baflka hiçbir fley yok.O kitle niye yürüyor, amac› ne,“halk›m›z saflara” derken kimi nereyeça¤›r›yorlar, onu anlatacak birfley yok.Bu örnek, hemen her eylemealan›n›n, biriminin imzas› olan birpankart› al›p koflan herkes için geçerlidir.Bu kolayc›, hadi biraz dahaaç›k söyleyelim tembel, ama bunlardanda önemlisi, yapt›¤› eyleminkitleler üzerindeki etkisine inanmayan,kitleleri örgütleme sorumlulu-¤u duymayan bir anlay›flt›r.Burjuva bas›n yay›n organlar›n›neylem haberlerimizi nas›l verdi¤inibir hat›rlay›n. Eylem vard›r, amaeylemin niye yap›ld›¤› yoktur.Devrimcilerin eylemleri söz konusuoldu¤unda en klasik habercilik kural›n›(5 N 1 K) çi¤nerler. Eyleminneden yap›ld›¤›n› gizlerler halktan.Peki, yukar›da örnek verdi¤imiztarzda, eylemin amac›n› anlatan tekbir pankart, döviz olmadan yürümekde ayn› fleye hizmet etmez mi?O kadar u¤rafl›p didinip örgütledi¤imizbir eylemde, o kadar riskigöze al›p yapt›¤›m›z bir yasad›fl›gösteride, do¤ru dürüst okunmayanveya iddias›z bir pankart tafl›mak daayn› fleye hizmet etmez mi? Bu durumdao eylem kitlelere yönelik birça¤r›y› amaçl›yorsa, o ça¤r›n›n muhatab›nagitmeyece¤i bafltan bellidir.Sonuçta kitleleri, örgütlenmeye,mücadeleye, bu düzenin kötü oldu-¤una ve bu düzenin ancak devrimlede¤iflebilece¤ine ‹KNAetmeye çal›fl›yoruz.Ça¤r›lar›n, sloganlar›namac› budur. Ça¤r›lar›-m›z› flekillendirirkenyapaca¤›m›z hatalar,eksiklikler, kitleleri örgütlemeyigeciktirecek,o faaliyetimizin bir anlamdabofla ç›kmas›naneden olacakt›r.Burjuvazinin her fleyiçarp›tt›¤›, neredeysedo¤ru düzgün tek birkavram kullanmaks›z›n herfleyiyanl›fl, çarp›k, sapk›n kavramlarlaanlatt›¤› koflullarda bizim amaçlar›m›z›,ça¤r›lar›m›z› muhtevadaNET, biçimde kitlelere ulaflabilecektarzda yapabilmemiz hayati birönem tafl›r.Ça¤r›lar›m›z›n DO⁄RU ve ET-K‹L‹ bir tarzda kitlelere ulaflmad›¤›noktada, o eylemler için harcad›¤›-m›z emek tam karfl›l›¤›n› bulamam›fldemektir.Ça¤r›n›n etkisi neden bukadar önemlidir?Sloganlar ça¤r›lar›m›z›n kitlele-Say›: 231Yürüyüfl29 A¤ustos2010AKP’nin Referandum Aldatmacas›na Ortak Olmayal›m33


Say›: 231Yürüyüfl29 A¤ustos2010re ulaflt›r›lmas›n›n enönemli araçlar›d›r. Burjuvazide, milyonlar satangazetelerine, milyonlaraulaflan televizyonlar›nara¤men, bir çok konudakitlelere iletmek istediklerini,kampanyalar›n›sloganlaflt›r›r. Burjuvazikitlelere ulaflma ve seslenmekonusunda bu kadarçok imkana sahipken,en etkili en aç›k sloganlar›bulmak için böyle bir çaba gösterirken,çok daha s›n›rl› imkanlariçinde kitlelere ulaflmak ve derdimizianlatmak, ça¤r›m›z› ulaflt›rmakdurumunda olan bizler, sloganlar›-m›za daha çok önem vermek durumunday›z.Sloganlar “ak›lda kal›c›özellikleriyle, çarp›c›l›klar›yla, kitlelerindüz metinlerle asla yakalanamayacakolan duyarl›l›klar›n› yakalamas›özelli¤iyle”, düflüncelerimizive ça¤r›lar›m›z› kitlelere ulaflt›rabilmekiçin en uygun araçlard›r.Bir slogan›n, bir ça¤r›n›n netli¤inin,etkisinin önemini Stalin savafltakibir tank›n, topun etkisiyle benzefltiriyor:“Savafl›n tüm seyri bak›-m›ndan, birliklere verilen yerindeemirler, fliarlar veya yap›lan ça¤r›-lar, birinci s›n›f a¤›r top veya birincis›n›f h›zl› tanklar kadar önemlidir.”Ça¤r›, bazen birSORU’dur!Ça¤r›lar›, her zaman ayn› kal›piçinde yapmak durumunda de¤iliz.Tam tersine, konuya, zamana, seslenilenkesimlere göre özgün biçimlerbulmal›y›z. Sorular sormak, dikkatçekmenin etkili yollar›ndan biridir.Soru, yerine göre iktidarlar›nteflhiri aç›s›ndan da etkili bir yöntemdir.“Duydunuz mu?”, “haberinizvar m›?” gibi sorular, iktidarlar›nhalktan bir fleyleri gizledi¤inianlat›rken, “ne yapacaks›n›z?”“sessiz mi kalaca¤›z?”, “bunu sineyemi çekece¤iz!”, “b›rakal›m böylemi gitsin?” gibi sorular da kitleleri,kendi içlerinde kendilerini sorgulamayayöneltir.Bizim çağrılarımız, sloganlarımız, aydınlatır,öğretir, uyarır, burjuvazinin çağrıla-Ça¤r›m›z, her fleyi adl› ad›ncagöstermelidir kitlelere. Ad›n› koymal›d›rolan bitenin. Mu¤lakl›klara,bulan›kl›klara prim vermemelidir.“Makul” görünme ad›na önerilmesigerekenden vazgeçmemeli, “sa¤-rı ve sloganları ise, karartır, bulandırır,duyulu” olma ad›na faflistefaflist, katile katil,uyutur... Düzene karşı çık deriz, burjuvazidüzene uy der... İsyan et deriz, boyun eğ iflkenceciye iflkencecider burjuvazi. Sorumlusu devlettir, tekellerdirderiz, burjuvazi der ki takdir-i ilahimal›d›r...demekten geri durmadir...Aç gözünü deriz, hakkını söke söke Bizim ça¤r›lar›m›z,al deriz, şükret der burjuvazi... Bizim k a-sloganlar›m›z, ayd›nlat›r,ö¤retir, uyar›r, burjuvazininça¤r›lar› ve slo-ra dediğimizi o ak gösterir.. Bizim a kdediklerimizi ise karalar...ganlar› ise, karart›r, buland›r›r,uyutur... Düzenekarfl› ç›k deriz, burjuvazidüzene uy der... ‹syan et deriz,Ça¤r›, bazen birboyun e¤ der burjuvazi. Sorumlusumuhasebe ça¤r›s›d›r!devlettir, tekellerdir deriz, burjuvazider ki takdir-i ilahidir... Aç gözünüderiz, hakk›n› söke söke al deriz,flükret der burjuvazi... Her fley birbirininz›dd›d›r. Bizim kara dedi¤imizio ak gösterir.. Bizim ak dediklerimiziise karalar... Ça¤r›lar, sloganlarüzerinden süren bu savafl daburjuvaziyle proletarya aras›ndakiideolojik savafl›n devam›d›r. Bizeve burjuvaziye ait ça¤r›lar, kavramlar,sloganlar, birbirleriyle amans›zdüflmanlar gibi savafl›rlar. Biz baflkayere, baflka yöne ça¤›r›r›z, burjuvazibaflka yere, baflka yöne...‹nsanlar› kendi kendine düflünmeye,sorgulamaya yöneltmek debir ça¤r› biçimidir. fiöyle sorabilirizmesela: ‹nsanlar›m›z ölüyor, insanlar›m›zaç, sen ne yap›yorsun veyane yapt›n?Vicdan›na seslenebiliriz; “Benhalk olarak, insan olarak üzerimedüfleni yapt›m diyebiliyor musun?”19-22 Aral›k katliam›, bir direniflin7 y›l sürmesi ve o direniflte 122flehit verilmesi son derece çarp›c› vesars›c› bir olayd›r. Ça¤r›lar›m›z›nonlara bu sars›c›l›¤› tafl›yabilmesiiçin “muhasebe yapt›rabilmek”önemli bir unsurdur.Mesela flu bir ça¤r›d›r: “122 insanöldü; onlar ölürken sen ne yapt›n?”Veya ayn› seslenifli, siyasal geliflmelerindaha d›fl›ndaki halk kesimleriiçin flöyle de formüle edebiliriz:“122 insan öldü hapishanelerde.Düzen bunu senden niye gizledi,düflündün mü?”Ça¤r›n›n bu türünde, insanlar›nkendi kendilerine muhasebe yaparak,do¤ru cevaplara bu yolla varmas›n›hedefleriz.Ça¤r›lar, ideolojikmücadeledirÇa¤r›lar›m›z özlü, aç›k,anlafl›l›r olmal›!Ça¤r›lar, anlamak için ek bir çabagerektirmemeli. Ça¤r›m›z› duyaninsan, “acaba flunu mu demekistiyorlar, yoksa bunu mu?” diye birtereddütte kalmamal›. Ça¤r›m›z yorumaaç›k olmamal›.Sloganlarda s›k s›k içine düfltü-¤ümüz bir eksiklik, bir çok fleyi birarada anlatma çabas› içinde slogan›nasli niteli¤ini yoketmektir. Hemiçerdikleri, hem kelimelerin say›s›bak›m›ndan kalabal›klaflt›r›lan birslogan›n, yal›nl›k, anlafl›l›rl›k gibiyanlar› zay›flar. Elbette burada hiçbirbiçimi mutlaklaflt›r›yor de¤iliz;sloganlar flu kadar kelimeden oluflurdiye her durumda geçerli bir kuralda konulamaz. Konuya, vermek istedi¤imizmesaja, yapmak istedi¤imizça¤r›ya, seslendi¤imiz kesimlere,o slogan›n nerede nas›l kullan›laca¤›naba¤l› olarak, ça¤r›lar›m›z›çok çeflitli biçimlerde flekillendire-34AKP 12 Eylül’ü Sürdürüyor


iliriz. Bunu belirterek flunudiyebiliriz: ça¤r›lar›m›-z›n en temel biçimlerindenbiri olan sloganlar›m›z,mümkün oldu¤unca k›save özlü olmal›d›r. Bir slogandaher fleyi anlatamay›z.Ayn› flekilde, bir ça¤r› bildirisindede t›ka basa her fley doldurulmamal›d›r.Konumuz neyse, onunçerçevesinde kalmaya dikkat edilmelidir.Uzun uzad›ya ve genel geçer bildiri,bas›n aç›klamas› “girifl”lerindenkesinlikle kaç›n›lmal›d›r. Faflizm,emperyalizm, yeni-sömürgeciliktahlilleriyle, “mevcut siyasidurum” tahlilleriyle sözü uzatt›¤›-m›zda, as›l ça¤r›m›z araya kaynayabilir.Kitleleri bir fleyi duyurmak veyaonlar› bir fleye ça¤›rmak içinyazd›¤›m›z bir bildiri teorik tahlilmetni de¤ildir, bunu unutmayal›m.Ça¤r›m›z› en özlü bir biçimde koymal›y›z.Anlat›m› dalland›r›p budakland›rmak,gereksiz ba¤lant›larkurmak, ça¤r›y› güçlendirmez.Ça¤r› metinlerimiz, k›sa cümlelerleyaz›lmal›d›r. Dil sade olmal›-d›r. Uzun a¤dal› cümleler, ça¤r›ya,ajitasyon diline uygun de¤ildir. Dolambaçl›ifadeler, imalar, anlafl›laca¤›flüpheli espriler, yersiz devrikcümleler, ça¤r›lar›m›z›n kitlelereulaflmas›n› engelleyen, zay›flatanetkenlerdir.Ça¤r›lar›m›z, ideolojik,kültürel de¤erlerimize uygunolmal›d›rPropaganda ve ajitasyonda, eylembiçimlerinin tespit edilmesindes›k s›k dikkat çekti¤imiz bir özellikvard›r; ki bunu, ça¤r›lar›m›z, sloganlar›m›ziçin de tekrar edece¤iz.Ça¤r›lar›m›z, sloganlar›m›z, “halk›-m›z›n de¤erlerine, devrimci de¤erlere,iktidar iddiam›z›n ciddiyetineve devrimin diline, sosyalist üsluba”uygun olmal›d›r. Kesinlikleburjuvaziden çal›nt› biçimlere, yöntemlereitibar etmemeliyiz. ‹deolojikanlamda asla onlar›n etki alan›naÇağrı metinlerimiz, kısa cümlelerleyazılmalıdır. Dil sade olmalıdır. Uzunağdalı cümleler, çağrıya, ajitasyondiline uygun değildir. Dolambaçlıifadeler, imalar, anlaşılacağı şüpheliespriler, yersiz devrik cümleler,çağrılarımızın kitlelere ulaşmasınıengelleyen, zayıflatan etkenlerdir.girmemeliyiz.Sosyalizm, sosyalizmdir bizimça¤r›lar›m›zda, faflizm, faflizmdir,emperyalizm, emperyalizm... Ve bunoktada, ça¤r›larda, reformizmle,uzlaflmac› küçük-burjuvaziyle devrimcilerindilinin ayr›m noktalar›ndanbiridir.Emperyalizm demez, neoliberalizmder, halk anlamaz... Proletaryadiktatörlü¤ünü, gerçek anlamdasosyalizmi savunabilecek cesaretigösteremez, burjuvaziye “hofl” görünecekkavramlara s›¤›n›r; “Özgürlükçüsosyalizm”, “Özyönetimcisosyalizm”, “demokratik planlamac›sosyalizm”, “militarist ve cinsiyetçiolmayan sosyalizm”, “‹nsando¤a iliflkilerini yeniden tan›mlayansosyalizm”... Der de der. Sanki özgürlükçüolmayan bir sosyalizmvarm›fl gibi... “Yarat›c› Marksizm”sanki yarat›c› olmayan bir Marksizmvarm›fl gibi..Elbette burada önemli bir ayr›mvar. Kitleleri özgürlükçü sosyalizme,yarat›c› Marksizme ça¤›r›rken,asl›nda sosyalizm olmaktan ç›kar›lm›flbir sosyalizme, Marksizm olmaktanç›kar›lm›fl bir Marksizmeça¤›rmaktad›rlar..Bir di¤er bozulmufl ça¤r› biçimi;“medyatiklefltirilmifl” tarzd›r.Baz› sloganlar, “medyatik”tir,“esprili”dir, burjuvazinin de hoflunagider bunlar, gazetelerinde, televizyonlar›ndabunlardan söz ederlers›k s›k (asl›nda kendi çizgilerine gelindi¤iiçin o slogan›n, ça¤r›n›n sahibiniak›llar› s›ra ödüllendirirler.)Ama bu tür sloganlar›n burjuva bas›nyay›n organlar›nda yer bulmas›,mücadeleye örgütlenmeye yarar m›denilirse, bunun cevab›n›n olumluoldu¤u hiç görülmedi bugüne kadar.‹çerik olarak, kültürel olarak, ideolojikolarak yanl›fl olan bir slogan,hiçbir biçimde mücadeleye hizmetetmez. O zaten ulaflt›¤› kitleleredo¤ru bir hedef göstermez.Ne kadar medyatikolursak o kadar iyi diyedüflünenler yan›l›yor. Saltmedyatiklik amac›yla flekillendirilenbu tür sloganlar,“kitleleri devrimcilereyaklaflt›rmak bir yana bir yabanc›-laflman›n nedeni olurlar.”Nas›l seslenece¤iz?Bu da asl›nda, ça¤r›lar›n enönemli yanlar›ndan biridir.Oportünizmin bir tarz› vard›rmesela: Kitlelere talimat verir gibikonuflur hep. fiunu yap, bunu yapdiye buyurur. Mesela, “flunu yap demekle“flunu yapal›m” demek, “flunuyapmal›s›n” demekle “flunu yapmal›y›z”demek aras›nda bir kaçharfle s›n›rl› olmayan bir fark vard›r.Yap, yapmal›s›n tarz› ça¤r›lar,hiç kullan›lmaz de¤il. Hitap etti¤imizkesime, ça¤r› yapt›¤›m›z eylemin,olay›n niteli¤ine göre kullan›-labilir de. Ama bu en fazla tekil kullan›mlarolabilir. Oportünizm isebunu genel bir tarz haline getirmifltir.Ve bu tarz da solu, kitlelere yabanc›laflt›ranbir tarzd›r.Bir di¤er yan, halka, “halk›n d›-fl›ndan” bir üslup ve bak›fl aç›s›ylaseslenmektir. Bu “d›fl›ndal›k”, kendinidilde, sesleniflte bir flekilde gösterirve halk onu hisseder.Yerellik, üretkenlik,gerçekçilik ve özenSloganlarda birim ve alanlar aç›-s›ndan daha üretken olunmal›d›r.Propaganda ve ajitasyonu yerellefltirmekonusunda da ele ald›¤›m›zgibi, her alan ve birimin kendi özgülsorunlar› vard›r ve bunlara yönelikça¤r›lar ve sloganlar da olmal›d›r.Ça¤r›lar›m›z, elbette birim vealanlara özgü olarak flekillendirildi-¤inde, o seslendi¤i kesimin özelliklerinigözönüne almal›d›r. Halk›nçeflitli kesimlerinin sorunlar›, talepleri,en derin çeliflkileri, bilinç düzeylerive benzeri bir çok farkl›l›¤›Say›: 231Yürüyüfl29 A¤ustos2010AKP’nin Referandum Aldatmacas›na Ortak Olmayal›m35


Say›: 231Yürüyüfl29 A¤ustos2010söz konusudur. Ça¤r›lar,hem biçimi, üslubu itibar›yla,hem muhtevas› itibar›ylabunlara denk düflmelidir.Merkezi bildiriler,sloganlar, ça¤r›lar d›-fl›nda, birim ve alanlardakitleyle daha yo¤un, dahas›k› bir ba¤ kurmal›, birimve alana yönelik sözlü, yaz›l›ça¤r›lar›m›z olmal›.Hangi slogan›, nerede nas›l ataca¤›m›zda özel bir özen ve dikkatgerektirir. Diyelim ki, iflçilerin ekonomiktalepli bir eyleminde sürekliolarak “Mahir Hüseyin Ulafl..” slogan›n›atmak, çok yerinde bir yaklafl›molmazd›. 1 May›s gibi eylemlerde,kitleleri uzun vadeli hedeflereça¤›ran sloganlar daha çok kullan›-l›r. Ama onlarda bile, mutlaka güncelli¤edenk düflen sloganlar›m›z,ça¤r›lar›m›z olmal›d›r.Ça¤r›lar›n gerçekçili¤i, abart›-lardan uzak olmas› önemlidir. Enbilinçli örgütlü insanlar›n bile duydu¤unda“bu yap›lamaz, baflar›lamaz”diye düflünece¤i ça¤r›lar, dahabafltan ölü ça¤r›lard›r. Diyelimbir iflyerinde insanlar› eyleme ça¤›-r›yoruz, orada hiç koflulu yokken,diyelim ataca¤›m›z ad›m bir yürüyüfl,bir gösteri iken, “haydi iflyeriniiflgale!” diye bir ça¤r› yapmakelbette do¤ru de¤ildir.Lenin, bir yaz›s›nda sloganlarkonusundaki yaklafl›m›n› flöyleözetler: “Devrimin her dönemecindekitlelere gerçe¤i söylüyorum, nekadar ac› da olsa... Yenilgiden korkuyorsanbunu 'zafer kazan›lacak'diye satmamal›s›n; e¤er uzlaflmayaÇağrıların gerçekçiliği, abartılardanuzak olması önemlidir. En bilinçliörgütlü insanların bile duyduğunda“bu yapılamaz, başarılamaz” diyedüşüneceği çağrılar, daha baştan ölüçağrılardır.Somut güncel eylem sloganları,kendi gücümüz çerçevesindeşekillenmeli; değilse inandırıcılığınıkaybedecektir.gidiyorsan, kitlelere bunun uzlaflmaoldu¤unu söylemelisin; zafere kolaycaulaflt›ysan illa 'zordu' diye ›sraretmemelisin ve e¤er zor olduysada 'çok kolayd›' diye böbürlenmemelisin...”Somut güncel eylem sloganlar›,kendi gücümüz çerçevesinde flekillenmeli;de¤ilse inand›r›c›l›¤›n›kaybedecektir.Ça¤r›larda soyut teoriden, kitabiformül ve ifadelerden, flaflaal›, tumturakl›,ama pratik karfl›l›¤› olmayansözlerden kaç›nmal›y›z.Ça¤r›lar›m›z›n gücü vezenginli¤i, devrimkararl›l›¤›m›z›n ifadesidirReformizm, ekonomik demokratiktalepleri dile getiren sloganlar›nötesine geçemez genellikle, düzeniçi icazetçi çizgisinin do¤al birsonucudur zaten bu da. Oportünizmise, bunun tersine bir görünümesahiptir; onun klasik “Yaflas›nHalk Savafl›”, “Yaflas›n Marksizm-Leninizm” gibi sloganlar›, sosyalizmiifade eden sloganlar› vard›r, amaonlarda da güncel sorunlar› ve güncelhedefleri dile getiren sloganlarhemen hemen yoktur. Varolanlar daço¤u zaman bir yarat›c›l›k,üretkenlik, dinamizm içermez.Bu tablo, asl›nda neyinolmamas› ve nas›l olmas›gerekti¤ini de anlatanbir tablodur.Hareketimiz bu konudagerçekten de büyük bir zenginli¤esahiptir. Ülkemiz s›-n›flar mücadelesi tarihinebu anlamda bir çok slogan,fliar kazand›rm›flt›r. Bu konuda süreklibir üretkenlik söz konusudur.Elbette üretkenli¤in kayna¤› sadece“düflünmek” de¤ildir; üretkenli¤inkayna¤› hayat›n her alan›ndamücadele içinde olmak, hayat›n heralan›nda halka söyleyecek sözümüzünolmas›, her alanda en önde dövüflmektir.Ülkemiz s›n›flar mücadelesindekigeliflmelere göre, sloganlar›m›zayeni sloganlar kat›lmal›, ça¤r›lar›-m›z yeni verilerle, yeni gerekçelerle,yeni hedeflerle yeniden flekillenmelidir.Sonuç olarak, ça¤r›lar› flöyle düflünelim:Her bir ça¤r› ideolojik olarakiçerdikleriyle, burjuva ideolojisinekarfl› bizim f›rlatt›¤›m›z elbombalar›d›r. Her ça¤r›, düzeninyalan ve korku denizinde bo¤ulmakistenen kitlelere tutunmas› için f›rlatt›¤›m›zbirer can simididir. Ça¤r›-lar›m›z, kitleleri bulunduklar› yerdenç›kar›p saflar›m›za kazand›r›pdevrim yürüyüflüne katan araçlar›-m›zd›r.Sevgili arkadafllar, dersimizi buradabitiriyoruz. Haftaya görüflmeküzere flimdilik hoflçakal›n.foto arfliv1 May›s Mahallesi’nde Grup Yorum Sergisi‹stanbul 1 May›s Mahallesi’nde,Halk Cepheliler 19 A¤ustos günü, 12Haziran’da yap›lan, 55 bin kiflilikGrup Yorum ‹nönü konserinin foto¤rafsergisini fiükrü Sar›tafl Park›ndahalka açt›lar.Sergiye gelenlerle konser ve GrupYorum’un müzi¤i ve mücadelesi üzerinesohbet edildi. Parkta konsere gidenlerdevard› onlarda konserdenmemnuniyetini dile getirdiler. ‹zleyenlerGrup Yoru-m’un böyle büyükyerlerde konserler vermesi gerekti¤inisöylediler ve foto¤raf sergisindenmemnuniyetlerini dile getirdiler.1 May›s Mahallesi’n-deki HalkCepheliler herkesi Grup Yorum konserininfoto¤raf sergisini görmeye davetettiler.36AKP 12 Eylül’ü Sürdürüyor


Hasta Tutsak Bekir fiimflekSerbest B›rak›lmal›d›rBekir fiimflek yap›lan ölüm orucueylemin sonucu olarak 2001 y›-l›nda wernicke korsakoff hastal›¤›-na yakalanm›flt›r.Bekir fiimflek’in hastal›¤› ölümorucu eylemine ba¤l› olarak 2001y›l›nda ortaya ç›kt›. Hastal›¤›, amacayönelik olarak kiflide düflünce vealg› bozuklu¤u, dikkatinin azald›¤›yak›n ve anl›k belle¤in bozuk oldu-¤u, uzak belle¤in korundu¤u, yürürkenbir yerlere tutunarak yürümekzorunda oldu¤u fleklinde tarif edilmektedir.Hastal›¤› süresince herhangibir tedavi yöntemi uygulanmam›flt›r.Hekimler bu hastal›¤› kal›c›oldu¤u ve iyileflme olana¤›n›nolmad›¤› fleklinde de¤erlendirmifllerdir.Kendisi hakk›nda toplamda 6 tanerapor bulunmaktad›r. Bunlar›n 4tanesi Adli T›p Kurumu taraf›ndanbir tanesi Edirne üniversite hastanesibir tanesi de Bak›rköy Ruh ve SinirHastal›klar› Hastanesi taraf›ndanverilmifltir.Bekir fiimflek flu an yine Bak›rköyRuh ve Sinir Hastal›klar› Hastanesi’ndetutulmaktad›r. Tutsakl›-¤›n›n son on y›l›n› F Tipi hapishanesindegeçirmifltir. Bu hapis-Hasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas›için yap›lan eylemler devamediyor.27 A¤ustos günü ‹stanbul Taksim’deyap›lan eylemlere devamedildi. “Hasta Tutsaklar Serbest B›-rak›ls›n” pankart›yla Taksim TranvayDura¤›’nda toplanan 100 kifli,hanede tedavisi için herhangi birfley yap›lmad›¤› gibi hastal›¤› gittikçeilerlemifltir.Bekir fi‹MfiEK hakk›ndaki ilkAdli T›p Raporu 5 Ekim 2001 y›-l›nda verildi. Bu raporda cezas›n›nertelenmesi gerekti¤i söylenmifltir.‹kinci raporda da WernickeKorsikoff hastas› oldu¤u, bu haliylehapishanede kalamayaca¤› veinfaz›n›n ertelenmesi gerekti¤i yönündeydi.Ayn› Adli T›p Kurumusonraki raporlar›nda hastan›n tan›s›-n› de¤ifltirmemifl ancak infaz›n ertelenmesigerekti¤i yönündeki görüfllerinide¤ifltirmifl, hapishanede tutulamayaca¤›n›ancak sa¤l›k kuruluflundatutulmas› gerekti¤ini raporlam›flt›r.Bekir fiimflek’in serbest b›rak›lmas›gerekti¤i 2001 y›l›nda adli t›pkurumunca tespit edilmifltir. 2001tarihinden bu yana kesintisiz bir flekildeF Tipi hapishanesinde tutulmaktad›r.F Tipi hapishanelerinin en sa¤l›kl›insan› dahi psikolojik, fizikselve biyolojik olarak çürüttü¤ünü onlarcaraporlarla kan›tlanm›flt›r. AdliT›p Kurumu Bekir fiimflek hakk›ndakitan›s›n› 2009 tarihli raporundada de¤iflmemifltir ancakserbest b›rak›lmas›yönünde karar vermekyerine yüksek güvenliklibir sa¤l›k kuruluflundatutulmas›gerekti¤i yönündekarar vermifltir.Türkiye’deyüksek güvenliklisa¤l›k kuruluflubulunmamaktad›r,bunun yerine hastatutsaklar hastaneninmahkum ko¤ufllar›ndatutulmaktad›rlar.Mahkûm ko¤ufllar›ise F Tipi hapishanesindende dahakötü koflullara sahipmekânlard›r. Örne¤intek bafl›na tutuldu¤uiçin tecridin en koyusunuyaflamaktad›r.Gün ›fl›¤›ndan temizhavadan yoksundur, enfazla 4 m2lik alandayaflamak zorundad›r.D›fl dünyayla iletiflimson derece k›s›tl›d›r.Hasta tutsaklar›n yaflamlar›n›ntehlikeye girmemelerinin tek çözümüserbest b›rak›lmalar›d›r.57. Hafta Yürümeye Devam Ediyoruz“Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”,“Bekir fiimflekSerbest B›rak›ls›n” sloganlar›ylaGalatasaray Lisesi’nekadar yürüdü. Yürüyüflesnas›nda ‹stiklalCaddesi’nde bir de oturmaeylemi yapan kitle ÇavBella marfl›n› söyledi.Galatasaray Lisesi’ndeyap›lan aç›klamada “Evet mevsimlerilerliyor. Günleri geride b›rak›-yoruz. Mevsimler de¤ifliyor, günlergeçiyor ama sloganlar›m›z ve inanc›m›zde¤iflmiyor. Mücadele h›nc›-m›z, hasta tutsaklara olan ba¤l›l›¤›-m›z de¤iflmiyor. Bekir fiimflek SerbestB›rak›ls›n. Hasta Tutsaklar SerbestB›rak›ls›n” denildi.19 A¤ustos’ta Antalya’da TA-YAD’l› Aileler bir eylem yaparakhasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmalar›n›istediler.K›fllahan Meydan›’nda yap›laneylemde hasta tutsaklar›n isimleritek tek duyurularak halka bu isimleriaran›zda duyan var m› diye soruldu.AKP iktidar›n›n hasta tutsaklar›serbest b›rakmayarak ölüme mahkumetti¤i, ülkenin bir çok flehrindehasta tutsaklar›n serbest b›rak›lmas›için yap›lan ça¤r›lara kula¤›n› t›kayarakbu insanlar›n cellatl›¤›n› yapt›¤›vurguland›.Say›: 231Yürüyüfl29 A¤ustos2010AKP’nin Referandum Aldatmacas›na Ortak Olmayal›m37


BilgigüçtürSay›: 23115 SORUDATecritYürüyüfl29 A¤ustos2010Tarihten, bilimden,önderlerimizden, geleneklerimizdenö¤rendiklerimizle güçlenece¤iz1-) Tecrit deyince akla ilk nelergeliyor?Yanl›zlaflt›rma, bireycilefltirme, kuflatma…2-) Kelime anlam› olarak tecritnedir?Kendinden olmayan› ay›rma, yaln›zlaflt›rma,izole etme, herkestenve her fleyden ayr› koyma.Tecrit insan›n insans›zlaflt›r›lmas›-d›r. Insan›n, onu insan yapan tümö¤elerden izole edilmesidir.3-) Tecrit bir iflkence yöntemi midir?Evet, emperyalizm ve iflbirlikçi iktidarlartaraf›ndan halk› ve devrimcileriteslim alma amaçl› kullan›lantecrit, kullan›lan yöntemleritibar›yla sinsi, yavafl ve a¤›ra¤›r ruhsal fiziksel tahribatlar yaratansessiz bir iflkencedir.4-) Tecritin hangi biçimleri vard›r?Tecrit, esas olarak fiziki ve siyasi boyutlar›ylakarfl›m›za ç›kmaktad›r.Fiziki tecrit daha çok hapishanelerde,hücre statüsünde somutlaflantecrittir. Siyas tecrit ise, birbütün olarak çeflitli muhalif güçlerin,halktan, birbirlerinden, tektek devrimcilerin örgütlerindentecrit edilmesi ve benzeri biçimlerdeuygulanmaktad›r.5-) Tecrit sald›r›lar›ndaki amaçnedir?Bugün ülkemizdeki ve dünyadakitecrit sald›r›lar›n›n ortak özelli¤i,emperyalizme ve iflbirlikçilerinekarfl› mücadele eden, savaflangüçlerin, izole edilip yaln›zlaflt›-r›larak teslim al›nmas›n› hedeflemektedir.Genel anlamda zalime,emperyalizme ve iflbirlikçilerinekarfl› savaflan tümgüçlerin bulunduklar› heryerde düflüncelerin inkara zorlanarakfiziki ve ideolojik olaraktasfiye edilmelerini amaçlayanbir sald›r› biçimidir.6-) Emperyalizm ve oligarflilerintecritteki ›srar› nedendir?Egemenlerin tarihi her zaman bask›ve sömürü tarihidir. Bask› bu tarihboyunca çok çeflitli biçimleralm›flt›r. Tecrit de bunlardan biridir.Gerek fiziki, gerekse siyasitecriti her f›rsatta uygularlar.Emperyalizm bunu dünya çap›ndayaparken, iflbirlikçileri dekendi içlerinde muhalefet edentüm güçlere tecritle cevap verir.Kendi sistemleri için en büyüktehlike olarak gördükleri devrimcilerekarfl› her anlamda tecritinen a¤›r›n› uygularlar.Israr›n tek nedeni teslim almakt›r.Genel anlamda emperyalizm veiflbirlikçileri taraf›ndan direnenlereuygulanan tecrit politikalar›n›namac› örgütlülükleri da¤›tmak,örgütsüzlefltirmek, teslimalman›n yollar›n› yapmakt›r.7-) Hapishanelerdeki tecritin insanüzerindeki ruhsal ve fizikselzararlar› nelerdir?En s›k rastlanan sa¤l›k sorunlar›flunlard›r.Unutkanl›k, yo¤unlaflamama, ›fl›k vesese karfl› duyarl›l›k, kulak ç›nlamas›,bafl a¤r›s›, kolay ve ani sinirlenme,sürekli yorgunluk hissi,kalp çarp›nt›s›-ritim bozuklu¤u,nefes darl›¤›, al›nganl›k, tak›nt›larve tahammülsüzlük, herfleye karfl›isteksizlik, boflluk duygusu, ortal›-¤› da¤›tma iste¤i, kurgular, kas iskeleta¤r›lar›, göz bozuklu¤u, miderahats›zl›klar›, cilt hastal›klar›…8) Tecritin hedefinde kimler var?Emperyalizm 1990 bafllar›ndan itibarentecrit politikas›n› yo¤unbir flekilde devreye soktu.2001’de Amerikan emperyalizmiöncülü¤ünde halklara karfl› ilanedilen “teröre karfl› savafl” çerçevesindeise, tecrit sald›r›s› dahasistematik hale getirilerek, kendisigibi düflünmeyen her ülke,her örgüt, her halk, tecrit politikas›n›nhedefi yap›ld›…Tecrit, koflullara ba¤l› olarak birörgütü, bir ülke içinde bütün olarakdevrimcileri hedef alabilir.Veya dünya çap›nda do¤rudan ülkeleride hedefleyebilmektedir.Güçler dengesinden dolay› veyaemperyalizmin siyasal, askeri,sosyal nedenlerle, aç›k iflgali gözealamad›¤› koflullarda bu ülkelerekarfl› baflvurulan politikalar›noda¤›nda da yine ço¤u zamantecrit olmufltur. Mesela, Küba buülkelerin bafl›nda gelmektedir.Emperyalizm taraf›ndan 50 y›ld›rKüba’ya ambargo uygulan›yor.Irak’a 10 y›l› aflk›n bir süre uygulananve yar›m milyonu çocuk 2milyon Irakl›’n›n ölümüne yolaçan ambargo da dünya çap›ndaülkelere karfl› baflvurulan tecritinen boyutlu örneklerinden biridir.‹ran, Filistin, Suriye, Kuzey Kore,Venezülla gibi pek çok ülkedeçeflitli biçimler de ve düzeylerdeemperyalizmin tecrit politikalar›ylayüzyüzeler.9-) Türkiye tecrit sald›r›s›n› nas›luygulad›?Oligarfli böl-parçala-yönet takti¤iniemperyalizmden ö¤renmifltir.Birlik ve bütünlü¤ü zedelenmifl,örgütlenmeleri da¤›t›lm›fl bir halk›yönetmek çok daha kolayd›r.Hücreler ve tecrit Avrupa’da denenmiflve Avrupa’n›n çeflitli ülkelerindeilerici, devrimci hareketlerinimhas› bu politikayla sa¤lanabilmifltir.Türkiye oligarflisi de F Tipihapishaneleri infla edip, bu hapishaneleri19-22 Aral›k katliam›ylaaçarak ayn› politikay› uygulayarakbu sonucu almay› hedeflemifltir.10-) Tecritin ideolojisi var m›d›r?Vard›r diyebiliriz. Tecritin ideooljisi38AKP 12 Eylül’ü Sürdürüyor


ireyciliktir. Bireycilik, toplumuoluflturan insanlar› birbirinden tecritetmenin ideolojik anlamda en etkiliyoludur… Bireycili¤e, bencilli-¤e genifl bir zemin açmak içinde,toplumda örgüt fobisi ve örgütlü olmayayönelik güçlü bir korku yarat›l›r.Örgüt “‹nsan›n bafl›n› belayasokan” bir olgu olarak sunulur.‹stenen halk›n çeflitli kesimlerininbirbirinin sorunlar›na, duyars›zlaflt›r›lmas›,halk örgütlülüklerininbirbirlerinin mücadelesiniyok sayan bir yabanc›laflma içinegirmesidir. Halk›n çeflitli kesimlerinineylemleri, di¤er halk güçlerinindeste¤ini alam›yorsa oradatecritin oluflturdu¤u duvarlardansöz edebiliriz.11-) Türkiye hapishanelerindetecrit nas›l somutlaflt›?Emperyalizm ve iflbirlikçilerine göredevrimciler, ideolojik, örgütsel vefiziki olarak yok edilmelidir.Halklar›n gelecek umudu tümdensilinmelidir. F Tipi hapishanelerve tecrit politikas›, bu amaca yönelikolarak güdeme getirilmifltir.Tecrit uygulanarak istenilen sonucual›nmas› düzen aç›s›ndanstratejik önemdedir.Devrimciler hücrelere at›larak örgütlerda¤›t›lacak, tecrit alt›ndaumutsuzlaflt›r›lacak, yaln›zlaflt›r›-lacak iradeleri zay›flat›larak teslimal›nacaklard›. Tecrit politikas›n›nesas› bu düflüncedir.Oligarfli aç›s›ndan hücrelerde tecritpolitikas›n› hayata geçirmek nederece önemliyse, bu politikalar›bofla ç›kartmakta, ülkemiz vedünya halklar›n›n gelece¤i aç›s›ndano derece önemlidir. Bu bilinçley›llard›r ve özellikle 2000-2007 y›llar› aras›nda destans› direnifller,kitlesel kahramanl›klaryarat›lm›flt›r hapishanelerde.Hücreler tecrit büyük direnifl karfl›-s›nda etkisiz kalm›flt›r. Amerikave Avrupa emperyalizmi bu anlamdaF Tipleriyle ve tecritleamaçlar›na ulaflamam›fllard›r.12-) Tecrit yaln›zca fiziki birsald›r› m›d›r yoksa ideolojik biramac› var m›d›r?Tecrit sadece fiziki ve politik bir bask›de¤ildir, ayn› zamanda ideolojikbir muhtevaya da sahiptir.Tecrit politikas›yla insanlar›n veörgütlerin sosyalist, halktan yanadüflüncelerinin yerine, burjuvazininbireyci idelojisini hakim k›lmayaçal›fl›r. Tecrit politikas›ndatüm araçlar bask›, zor, sald›r›,ödül ceza her fley bu ideolojikamaca ulaflmak içindir.Tecritin birinci sorudaki tan›m›na ekolarak ideolojik tecriti de say›ptan›mlarsak; “tehlike” olarak görülendüflüncelerin uygulanmas›-n›n engellenmesi, bu düflüncelerinyal›t›lmas› çal›fl›lmas›na daidelojik tecrit sald›r›s› denir.13-) Hitler faflizmi de tecritebaflvurdu mu?2. Emperyalist paylafl›m savafl› öncesindeAlman tekelleri krizi aflman›narac› olarak Hitler faflizminisahneye sürdü ve destekledi. Savafltaon milyonlarca insan öldü,yaraland›, onlarca ülke yak›l›p y›-k›ld›. Hitler faflizmin tekellerin ihtiyaçlar›nacevap vermek için baflvurdu¤uyöntemlerin içinde tecritde vard›…Marksist-Leninistler Hitler’in temelhedefiydi, ancak iktidar yolundahedef ald›¤› kesimleri giderek geniflletti.“‹stenmeyen” unsurlar›ve sisteme karfl› ç›kan güçleritoplumdan tecrit edip toplamakamplar›na doldurmaya bafllar.Toplama kamplar›, denilebilir ki,o güne kadar ki en kapsaml› tecritmekanizmalar› olarak kurulmufltur.Bafllang›çta buralara komünistler,sosyal demokratlar, sendikac›largötürülüyordu… “‹stenmeyenler”ve bu anlamda “tecritedilecekler” kategorisine sistemintan›mlanmas›yla “çal›flmaktankaçanlar, Çingeneler, kabaday›-lar, asosyaller, evsiz barks›z gezginler,eflcinseller, Yehova fiahitleriard›nda da Yahudiler eklenir.Kamplarda da tutsaklar birbirindentecrit edilir. Tutsaklar, kategorilereayr›l›r. Tutsaklar›n kimliklerininbir önemi yoktur, onlar kollar›nadamgalanan rakamlardan ibarettir.Böylece toplumdan tamamen yal›-t›l›rlar. K›yafetlerinin gö¤üzlerinedikilen üçgen amlemler de “suçlu”grubun niteli¤ini yans›t›r. Siyasitutsaklara k›rm›z›, Yehova fiahitlerineeflatun, adli tutuklulara yeflil,asosyallere siyah, eflcinsellerepembe, Çingenelere kahverengi,Yahudilere ise sar› siyah y›ld›z tak›l›r.Günü gelince bu tecrit politikas›yerini tamamen imhaya b›rak›r.Emperyalizm ve iflbirlikçileri…aç›kca yayg›n ve kitlesel toplamakamplar› kuram›yor, her kesimibirbirinden yal›tmak için renkrenk y›ld›zlarla damgalayam›yorolsalar da tecrit politikalar›n›nözünde iflte Hitlerin bu anlay›fl›vard›r.14-) Neden tecrit?Sosyalist blokun çöküflünden sonra,emperyalistler dünyan›n dört biryan›nda rahatça at koflturabilmeolana¤› buldular. Dünya onlar›n etraf›ndadönüyordu adeta. Ve boyune¤meyen her ülke, her kesim tekkelimeyle düflmand›, teröristti.Dünyadan tecrit edilmeli, soyutlanmal›,yaln›zlaflt›r›lmal›yd›. Silah,bomba, tank, top, füze… kadaretkili bir silahta tecritti. Ki bazentecrit uygulamaktaki pervas›zl›klar›bu yüzdendir. Kendinden olmayantüm güçlere karfl› en masrafs›zve en etkili silah tecrittir emperyalistlerve iflbirlikçileri için. Bunu daen ac›mas›z flekilde uygulamaktad›rlar.15-) Tecrite karfl› mücdale nas›lolmal›?Tecrite karfl› mücadele emperyalizmve iflbirlikçilerine kadar mücadeledir.Ve varl›k yokluk sebebidir.Birlikte, topyekün bir mücadeleile püskürtülebilir bu sald›-r›…Sorunun en özlü cevab› 2000-2007 aras›ndaki Büyük Direniflve 122 flehittir. Tüm cevaplarbunun içindedir.Say›: 231Yürüyüfl29 A¤ustos2010AKP’nin Referandum Aldatmacas›na Ortak Olmayal›m39


Say›: 231Yürüyüfl29 A¤ustos2010Türkan AlbayrakDirenmeye Devam Ediyor...Paflabahçe Devlet Hastanesiönünde temizlik iflçisi TürkanAlbayrak’›n direnifli devam ediyor.Y›ld›rma çabalar›na ve sald›r›laragö¤üs geren Albayrak’›n direnifli 45günü aflt›.Türkan Albayrak’›n kalemindendireniflte geçen bir hafta:Sessiz EylemeDevam EdildiDevrimci ‹flçi Hareketi, 25A¤ustos’ta Paflabahçe Devlet Hastanesiönünde direniflini sürdürenTürkan Albayrak için sessiz eylemlerinikincisi yapt›.Direniflin 41. GünüBu direnifl benim ilklerimle dolu.‹lk defa hapishaneden mektupald›m bugün. Devletin haks›zl›¤akarfl› ç›kanlar› kapatt›¤› zindandan.Devletin tafleronlaflma sistemiyle iflsizb›rakt›¤› iflsiz direniflciye mektupgeliyor.Emrah Yayla flöyle diyor kapat›ld›¤›dört duvar aras›ndan " Üç kiflilikbir hücreden yaz›yorum, kör vesa¤›r olmay› reddetti¤imiz için, sesimizinbo¤ulmas› amac›yla konuldu¤umuzkör ve sa¤›r hücrelerde deolsak direnenlerin sesini duymam›z›kimse engelleyemez! "Akflam saatlerinde Beykoz Halkeviziyaretime geldi.Tafleronlaflmave referandumdu konumuz. Bunund›fl›nda her çarflamba direnifl çad›r›-n›n talepleriyle ilgili oturma eyleminebundan sonra kat›lacaklar›n›söylediler.‹ftar saatinde geldi ElektrikMüh. Odas›. Ücretli çal›flan ve iflsizmühendisler komisyonu mücadelemedestek olmak için ellerinden ge-Hastanenin poliklinikbölümündetoplanan kitle eylemde"Türkan Albayrak‹fle GeriAl›ns›n" yaz›l› dövizleritafl›yarakdirenifl çad›r›na kadaryürüyüfl yapt›-lar.Hastane bahçesinde süren yürüyüflteayr›ca Türkan Albayrak içinbildiri da¤›t›m› da yap›ld›.Yürüyüfl sonras› direnifl çad›r›önüne geçilerek 15 dakikal›k biroturma eylemi yap›ld›. Oturma eylemineDevrimci Hareket, K›z›lbayrakve SODAP destek verdi.leni yapacaklar›n› söylediler.Ülkenin dört bir yan›ndan telefonlargelmeye devam ediyor. Afyon,‹zmir, Diyarbak›r, Kars, Mu¤la,Ankara, Erzurum .... bütün illerdesem ...Avrupadan da telefonlar sürekligeliyor. Almanya, Avusturya, ‹sveç,Belçika, ‹sviçre, Fransa, ‹ngiltere,Rusya...Direniflin 42. Günü‹flyerinde olsayd›m bugüne kadar,eve gidip gelseydim bu k›rk ikigünde neler olurdu yaflam›mda?Düflünmeye çal›fl›yorum.Çocuklu¤umun tecrübesidir beflkardefltik biz, birbirimizi ispiyonlamamay›babam ö¤retmiflti. Evimizincam›n› k›rm›flt›k, babam soruyor;“kim k›rd›?” diye. Kimin k›rd›-¤›n› söyleyeni hafllam›flt› babam.Cam k›rmak bir suç ama ispiyonculukdaha büyük bir suç demifltibabam. Asla birbirimizi flikayetetmemize izin vermemifltir.Baflka hayatlarla devam eden yaflam›m›zdabunu korumay› bildik.Çevremizde, arkadafllar›n› asla satmayan,dürüst, do¤ruyu söylemektenkorkmayan insanlar olarak an›ld›k.Direnifl çad›r› y›llard›r birbirinigörmeyen arkadafllar›n tekrar buluflmalar›navesile oluyor. Onlar›n tekrardostluklar›n› tazeliyor. Ortaokularkadafl› olan Akif ve Bahad›r gibiayn› okulda okuyan iki iflsiz genç.Okul an›lar›n› konufltular, iflsizli¤ikonufltular.Bu günde akflam oldu. Direniflçad›r› her gün bana yeni bir fley ö¤retiyor;direnmenin kazanman›n biryolu oldu¤una dair. Geçen her günbenim direncime direnç kat›yor.Düflmanlar›m aksini umuyor, umduklar›n›bulamayacaklar. Karfl›laflt›¤›mhiçbir zorluk beni yolumdanedemez. Biran önce çekilin yolumdanki ezilmeyin.Direniflin 43.Günü‹htiyaçlar›m için soka¤a ç›k›ncaarabalardan ve kalabal›ktan ürküyorum,yaflama gittikçe yabanc›lafl›yo-40AKP 12 Eylül’ü Sürdürüyor


um. Bulundu¤um yerden ayr›lmaman›nbir sonucu olmal› yürümeyiunutaca¤›m yak›nda, o kadar k›samesafede hareket ediyorumki...Beni iflten at›nca kolay kurtulaca¤›n›sanan zihniyet kad›n olmamdandolay› eve gider direnmez sand›,kocas›, babas›, o¤ullar› ona engelolabilir sand›. Say›lar› azda olsabu düzene karfl› ç›kan kad›nlar›n oldu¤unugözard› ettiler.Bugünkü d›flardan gelen ziyaretçilerim;Yar Yay›nlar›ndan OsmanÇobano¤lu ve Ça¤lar Mirikti. ‹ki kitapgetirmifller bana "Küçük A¤ac›nE¤itimi" ve "Görünmez Bir NisanAy›n›n Günlü¤ü" Kitap iyi bir hediyebenim için.Direniflin 44. Günü‹flçi arkadafllar›mla sohbet ediyorumbugün. Kendimi a¤lamamakiçin zor tutuyorum. Gerçek düflmanlar›n›unutup birbirleriyle u¤rafl›yorlar.Onlar didiflirken, yukar›dakilerellerini ovuflturuyor.Ne çabuk unuttunuz, Mart'›n ilkgünlerini; “fiirket de¤iflti. Performans›düflük olanlar› ç›kartaca¤›z.Tafl›ma var, inflaat var. Tafl›ma bitsinç›kartaca¤›m›z iflçiler var. Tafl›y›nhamal gibi hastanenin hurdalar›n›”demelerini.Nas›l hofluma gitmiflti; tafl›magrubu için verilen içecek ve üç parçayiyece¤in gelmedi¤inde, tafl›magrubunun protesto etmesi.San›yor musunuz; ac›d›¤› için,yoruldu¤unuz için verdiler tafl›magrubuna izinleri. Kanunen yasak,temizlik iflçisine tafl›ma yapt›rmak.Bizler de¤il miydik, tafl›ma biterbitmez bunlar iflçi atar, biran önceörgütlenip sendikaya üye olal›m diyen?Sözleflmeye karfl› ç›kmam›flm›yd›k? Tazminat›m›z›, izinlerimizigasp edemezsiniz, diyen biz de¤ilmiydik?Görmediniz mi, idarenin nas›lçekim alan› olduk burada. Çal›flt›¤›-n›z sürece, sizinle hiç bu kadar toplant›,ikna etmek için teke tek sohbetoldu mu?Ama siz, kendi içinizde birbirinizegirdikçe, onlar Mart öncesibask›lar›n›n kat kat fazlas›n› yapacak.70 fazlalar› oldu¤unu söylüyorMüdür Yard›mc›s›, çok rahat onlar›iflten ç›karacak. fiimdiden y›lbafl›tehdidi bafllam›fl.Arkadafllar, oras› onlar›n babas›-n›n hastanesi de¤il bizim. Biz onlar›gücümüzle tehdit edelim. “Koltuklar›n›zane kadar yap›flsan›zda,orada oturup oturmaman›z bizeba¤l›”y› gösterelim!Buradaki çad›ra sahip ç›kal›m.Bu direnifl çad›r› sizin ve di¤er taflerondaçal›flan iflçilerin ifl güvencesininyolunu açan bir direnifl çad›r›olsun.Bas›nda PaflabahçeDirenifli:MERYEM KORAYTOPLUMUN GÜNDEM‹20 A¤ustos 2010Gazetelerde yer alan baz› haberlerdenhat›rlatmalarla, “gündem nedir”meselesini düflünelim istedimbu hafta.Kipa önünde kitlesel eylem. ...Sözleflmeli ö¤retmen Ahmet Fazl›Elçi, ... kitap tafl›rken kalp krizi geçirdi.E¤itim Bakan›’n›n, sözleflmeliö¤retmenlere yan›t› “sözleflmeli”olmasayd›n›z” oldu!Paflabahçe Devlet Hastanesiönünde tek bafl›na ifle dönme mücadelesiveren Türkan Albayrak’›nmücadelesi 40 günü aflt›. 38. gününotlar›n› okudum; kendini bir yanakoymufl, ald›¤› haber üzerine Afganistan’aasker gönderme meselesinedair kayg›lar›n› yaz›yor.Evet, insan›n, toplumun, do¤an›nve yaflam›n gündemi bunlar.Nihal Kemalo¤lu24 A¤ustos 2010, AkflamBirden fazla sendikaya üyeolmak m›?Sendikalaflan iflçinin iki güniçinde kap›n›n önüne koyuldu¤uTürkiye'de yeni pakette, çal›flanlariçin 'ayn› anda ve ayn› ifl kolundabirden fazla sendikaya üye olunamazibaresinin kald›r›lmas›yla' demokrasimünazaras›na kalk›flmaka¤›r gerçeklik kayb›d›r.... B›rak›n iki sendikaya üye olmay›,bu ülkede bir sendikaya üyeolmak fitne-fesada kar›flmakla, teröristolmakla eflde¤erdir ve sendikal›iflçinin hemen kovulmas› yerdengö¤e 'meflru' kabul edilir....Paflabahçe Devlet Hastanesi'nintafleron temizlik iflçilerinden TürkanAlbayrak sendikal› olunca iflten ç›-kart›ld›, flimdi tek bafl›na her f›rsattasökülmeye çal›fl›lan çad›r›nda direniflinin45. gününe girdi.... fiu anda Türkiye'nin dört biryan›nda sendikalaflma mücadelesiveren iflçilerin haberleri ana medyan›nsayfalar›nda da yer almad›¤›ndanbelki halk›m›z herkesi sendikal›diye bilebilir.Ne de olsa yüzde 5 sendikalaflmaoran›yla medyam›z da az buz sendikadüflman› de¤il midir?Radikal 222 A¤ustos 2010Sivil vesayet mi, paranoya m›?... Örgütlenme özgürlü¤ü, sendikaözgürlü¤ü getirece¤i iddia edilenreferandum öncesinde iflten at›ld›¤›Paflabahçe Devlet Hastanesi önündetek bafl›na bekleme eylemi yapantafleron iflçisi Türkan Albayrak’›neylemine bir zab›ta ve polis ordusumüdahale etti ve çad›r› y›k›ld›. Vefinali Baflbakan yapt›: “Yarg›n›niçinde dernek kurulur mu? ... bunuda bizim ilk f›rsatta halletmemiz laz›m.”Baflbakan bununla da yetinmedi,memur sendikalar›ndan iflveren örgütlerinekadar “hay›r” diyen veyareferandumda aç›kça “evet” demeyenherkesi örtülü olarak tehdit etti.Bunlar› alt alta koydu¤umuzda›l›ml› bir McCarthycilik ve sivil vesayetkokusu almak hâlâ paranoya m›?Say›: 231Yürüyüfl29 A¤ustos2010AKP’nin Referandum Aldatmacas›na Ortak Olmayal›m41


Ö¤retmenler Atamalar›n›n Yap›lmas›‹çin Eylemlerine Devam EdiyorAtamas› Yap›lmayan Ö¤retmenlerPlatformu (AYÖP) üyesi ö¤retmenler15 A¤ustos günü AnkaraAbdi ‹pekçi Park›’nda eyleme bafllad›lar.Türkiye’nin bir çok ilindengelen ö¤retmenlerin eylemine 17A¤ustos günü polis sald›rarak 50ö¤retmeni gözalt›na ald›.Oturma eylemine sald›r›lmas› veö¤retmenlerin gözalt›na al›nmas›AYÖP taraf›ndan ‹stanbul Bak›rköy’deyap›lan eylemle protestoedildi. “Gözalt›lar, Bask›lar BiziY›ld›ramaz” yazan bir pankart açanö¤retmenler, boyun e¤meyeceklerinisöylediler.AYÖP ad›na biraç›klama yapan ‹brahimDo¤an; "Sözleflmeli, ücretli,usta ö¤retici statüsündeçal›flmak istemiyoruz.Güvenceli vekadrolu bir çal›flma hayat›istiyoruz. Bunu dasadece kendimiz için istemiyoruz.Tüm çal›flanlar,emekçiler için istiyoruz"dedi.Atamas› Yap›lmayan Ö¤retmenlerPlatformu (AYÖP) 23 A¤ustosgünü de Malatya’da eylem yapt›.Kanalboyundaki ‹l Milli E¤itimMüdürlü¤ü önünde yap›lan eylemde;KPSS'nin kald›r›lmas› ve atamabekleyen ö¤retmenlerin atamalar›-n›n yap›lmas› istendi.Eyleme; Halk Cephesi, Tekel ‹flçileri,E¤itim-Sen, ESP ve EMEPdestek verdi.Say›: 231Yürüyüfl29 A¤ustos2010Sanatç›lardan 4-C TepkisiKültür ve Turizm Bakanl›¤›’n›n DevletTiyatrolar› ve Devlet Opera ve Balesi’ne4-C uygulamas›yla sanatç› almak istemesineKültür ve Sanat Sendikas› veDevlet Tiyatrolar› Opera ve Bale Çal›flanlar›Yard›mlaflma Vakf› (TOBAV) tepkigösterdi.Kültür ve Sanat Sendikas› Genel Baflkan›Yavuz Demirkaya; Ertu¤rul Günay’›n,“Bankamatik sanatç›l›¤›n› önlemeyeçal›fl›yoruz” diyerek sanatç›lar› rencideetti¤ini söyledi.Demirkaya; “Kendi yanl›fllar›n› sanatç›larayükleyerek sanatç›lar› ‘tembel’ olaraknitelendiriyorlar” dedi. TOBAV Baflkan›Tamer Levent’te tiyatroculu¤unemeklili¤i olmad›¤›n› söyledi.BETESAN’da DireniflDevam Ediyor...‹flten at›ld›¤› için iflyeri ‹stanbul TuzlaBETESAN önünde çad›r kuran tersaneiflçisi Zeynel K›z›laslan’›n direnifli iki haftay›doldurdu. Direnifl çad›r›n› iflçiler yaln›zb›rakm›yor. Merak edenler ya da haks›zl›¤au¤rayan iflçiler direniflteki Zeynel K›z›laslan’lasohbetler ediyor.Toplu Görüflme De¤il Toplu SözleflmeAnkara'da KESK (Kamu Emekçileri Sendikalar› Konfederasyonu),toplu görüflmeler ile ilgili bir eylem yapt›. Ziya Gökalp Caddesi,Mithatpafla köprüsü alt›nda toplanan KESK üyeleri, toplu ifl sözleflmesitaleplerinin oldu¤u pankart› açarak AKP Ankara ‹l Binas›önüne yürüdüler. Yaklafl›k 100 kiflinin kat›ld›¤› eylem boyunca;“AKP Yasan› Al Bafl›na Çal”, “AKP Yasas›na Hay›r” sloganlar›at›ld›.AKP il binas› önüne gelindi¤inde bir aç›klama yap›ld›. Toplu görüflmesürecinde dayat›lanlar›n anlat›ld›¤› aç›klamada, emekçininhakk›n› savunmaktan geri durmayacaklar› söylendi.42AKP 12 Eylül’ü Sürdürüyor


+ ‹VME: “Bugün Yetkin Mühendislik Uygulamas›na Karfl›Sürdürdü¤ümüz Bu Mücadeleyi ‹deolojik Olarak Kazanm›fl Durumday›z”Yürüyüfl: Yetkinlik BelgelendirmeYönetmeli¤ini iptal ettirdiniz.Önce flunu soral›m; YetkinlikBelgelendirme Yönetmeli¤i nedir?Bu yönetmeli¤e niye karfl›s›-n›z?+ ‹VME: Özellikle 99 Marmara Depremisonras› bafl›n› ‹nflaat MühendisleriOdas›’n›n çekti¤i yetkin/yetkilimühendislik tart›flmalar›, ‹nflaatMühendisleri Odas›’n›n 2006’daABD’deki profesyonel mühendislik(professional engineering) uygulamas›ndankopya edilerek tart›flmaboyutunda ç›karak yaflam›m›za girdi.Yetkin ‹nflaat Mühendisli¤i Yönetmeli¤iad› alt›nda yay›nlanan ilkyönetmelikle yetkin mühendislikbelgeleri da¤›t›lmaya baflland›.Bu yönetmelikle AB, Dünya TicaretÖrgütü ve GATS (Hizmet TicaretiGenel Anlaflmas›) süreçleriyledayat›lan ülkemiz mühendislikgücünün, e¤itimden istihdama kadarbütünüyle emperyalist tekellerlehine flekillenecek olan yönetmelikve uygulamalar mühendis eme¤inide¤ersizlefltirerek ucuz teknik emekgücü yaratma çabalar›na ön ayakolacakt›r.Yürüyüfl: Yönetmeli¤i kim nas›l savunuyordu?Odalar›n bu konudakitutumu ne oldu?+ ‹VME: TMMOB’deki etkin yönetimanlay›fl› bu yönetmeli¤i bizzat hayatageçirmeye çal›flm›fl, 2005’te Bay›nd›rl›kve ‹skan Bakanl›¤›’n›n siparifliyleYetkili Mühendis, Mimarve fiehir Planc›lar›n›n Belirlenmesive Belgelendirilmesine ‹liflkin KanunTasar›s› Tasla¤›’n› haz›rlam›flt›r.May›s 2004’teki TMMOB GK’daTMMOB Meslek ‹çi E¤itim ve BelgelendirmeYönetmeli¤i kabul etmifltir.Bu yönetmelikle birlikte, buanlay›fla sahip odalar yönetmelik haz›rl›klar›nabafllam›flt›r. ‹lk yönetmeli¤i2006 y›l›nda ‹MO (‹nflaat MühendisleriOdas›) yay›nlayarak uygulamayabafllad›. Di¤er odalar dayönetmelik haz›rl›klar›na bafllam›fl;kimileri bu süreci h›zland›r›rken, kimileribünyelerinde üyelerini iknaçabas›na girmifltir. ‹MO’nun yay›nlad›¤›ilk yönetmeli¤e +‹vme Dergisitaraf›ndan aç›lan davada Dan›fltay8. Dairesi 6 Kas›m 2007’de yürütmeyidurdurma, 18 Kas›m 2008’deise iptal karar› vermifltir.Yürüyüfl: Yönetmeli¤i nas›l bir mücadelesonucu iptal ettirdiniz?+ ‹VME: ‹lk yönetmeli¤in iptalindensonra ‹nflaat Mühendisleri Odas›yetkin mühendisli¤i uygulama konusundaki›srar›n› sürdürmüfl ve yenibir yönetmelik haz›rlam›flt›r.Yetkinlik Belgelendirme Yönetmeli¤iad›ndaki bu yeni yetkin mühendislikyönetmeli¤i, bir öncekindensadece isim olarak farkl›d›r. 15fiubat 2009’da Resmi Gazetede yay›mlanarakyürürlü¤e giren YetkinlikBelgelendirme Yönetmeli¤i'ne+‹vme taraf›ndan 16 Nisan 2009 tarihindedava aç›lm›flt›r. Dan›fltay 8.Dairesi 8 Temmuz 2009 tarihindeoybirli¤iyle yürütmesini durdurdu-¤u Yetkinlik Belgelendirme Yönetmeli¤i’ni16 Haziran 2010 tarihindeiptal etmifltir. Bu mücadelede il il,üniversite üniversite dolaflt›k, ulaflabildi¤imizbütün meslektafllar›m›zasüreci anlatmaya çal›flt›k. Yap›lankurultay, sempozyum vb birçok etkinliktebu meslek alan›m›za dönükbu sald›r›lar› tart›flt›rd›k ve mahkumettik. Bugün yetkin mühendislik uygulamas›nakarfl› sürdürdü¤ümüzbu mücadeleyi ideolojik olarak kazanm›fldurumday›z.Yürüyüfl: Yetkinlik BelgelendirmeYönetmeli¤inin iptal edilmesi bualanda nas›l bir kazan›m sa¤layacakt›r?+ ‹VME: Bu uzun soluklu mücadeledebizim aç›m›zdan bu davan›n tekbafl›na bir belirleyicili¤i olmasa da,bu kazan›m ‹MO ve TMMOB etkinyönetim anlay›fl›n›n savruldu¤unugörmek ve meslektafllar›m›z›n niteliksiziflgücü hale getirilmeleri çabalar›n›nönünde set oluflturmakaç›s›ndan önemlidir. O kadar ki mühendislerinaleyhine oldu¤u bu kadaraç›k olan yetkin mühendislikkonusunda, TMMOB'nin bütün yaflamsalamac›n› belgelendirme veyetkinli¤e dayand›rmas›na son vermesinibu dava ile bir kez daha hat›rlat›yoruz.Yürüyüfl: Davay› açan yay›n kuruluüyeniz ‹nflaat Mühendisi ‹smailOzan Demirel, ‹MO Ankara fiubesininbask›lar›na maruz kalm›flt› . Bukonuda ne diyeceksiniz?+ ‹VME: Davay› açan yay›n kuruluüyemiz ‹nfl. Müh. ‹smail Ozan Demirel,‹MO Ankara fiubesi taraf›ndangeçen dönem yo¤un bir çabaylasindirilmeye çal›fl›lm›fl, haks›z soruflturmayamaruz b›rak›lm›fl vemesle¤ini kötüye kullanarak insanölümlerine yol açan mühendisler yada AKP’li bakanlar disiplin kurullar›nabile verilemezken, Ozan Demirel6 ay meslekten men cezas›naçarpt›r›lm›flt›r. Yetkin mühendislik,örgüt içi demokrasi, örgütün ticarilefltirilmesikonular›ndaki muhalefetimizkarfl›s›nda, ‹MO taraf›ndanaç›lan haks›z soruflturmalar ve verilenhaks›z cezalar ‹MO veTMMOB’ deki etkin yönetim anlay›fl›n›nörgütümüzü getirdi¤i noktaaç›s›ndan ibretlik örnekler olaraktarihe geçmifltir. ‹smail Ozan Demirel’in+‹vme ad›na açm›fl oldu¤u budava ‹MO etkin yönetim anlay›fl›n›nvermifl oldu¤u cezalar›n arka plan›-n› göstermesi aç›s›ndan önemlidir.Yürüyüfl: Bunun d›fl›nda eklemekistedi¤iniz baflka bir fley var m› ?+ ‹VME: TMMOB'nin as›l yo¤unlaflmas›gereken ücretli çal›flan ve iflsizmühendislerin yak›c› sorunlar›d›r.Yap›lmas› gereken, Ücretli ve ‹flsizMühendis, Mimar ve fiehir Planc›lar›ve Kad›n Mühendis, Mimar ve fiehirPlanc›lar› kurultaylar›n›n kararlar›n›gerçeklefltirmek için çaba göstermektir.Mesleki demokratik kitle örgütüolarak üyelerinin ç›karlar›n› savunmas›gereken TMMOB'nin vebaz› odalar›n etkin yönetim anlay›fllar›n›n,üyelerini, mesleklerini icraetme yetkilerini de ellerinden alaraksermayenin sömürüsüne eli koluba¤l› terk eden yetkin mühendislikuygulamas›n› terk etmelidir.Say›: 231Yürüyüfl29 A¤ustos2010AKP’nin Referandum Aldatmacas›na Ortak Olmayal›m43


Yozlaflmaya ‹zin Vermeyece¤izHalk Cepheliler yozlaflmaya karfl›mücadele etmeye devam ediyorlar.‹stanbul Nurtepe-GüzeltepeMahallesi’nde uyuflturucu sat›lan vefuhufl yap›lan bir ev Cepheliler vemahalle halk› taraf›ndan boflalt›ld›.18 A¤ustos akflam›halkla berabereve yönelenCepheliler eviniçine ve d›fl›na“uyuflturucu satmaksuçtur” yaz›-lamalar› yapt›lar.Mahallelerindeuyuflturucuyave fuhufla izin verilmeyece¤iniifade eden Cephelilermahalle halk›n›n yozlaflmaya karfl›mücadele etmesini istediler. Eyleminsona ermesinden birkaç günsonra uyuflturucu sat›lan ve fuhuflyap›lan ev Cephelilerin ve mahallehalk›n›n kontrolünde boflalt›ld›.Ayn› gün uyuflturucu sat›c›s› halkateflhir edilerek mahalleden kovuldu.1 May›s Esatpafla Mahallesi’ndede mahalle halk›n›n flikayeti üzerineCepheliler Zeynel isimli uyuflturucusat›c›s›n›n evine gittiler. Evinde bulunanuyuflturucu sat›c›s› Cepheliler’esald›rmaya çal›fl›nca etkisizhale getirildi ve ailesine de çocuklar›n›nyapt›¤›n›n onursuz bir ifl oldu-¤u anlat›ld›. Uyuflturucu sat›c›s›n›nmahallede teflhir edilmesinin ard›ndan,“mahallemizde uyuflturucuya,fuhufla kumara yozlaflmaya izin vermeyece¤iz”denildi.Say›: 231Yürüyüfl29 A¤ustos2010Bask›lar Bizi Y›ld›ramazMersin’de 23 A¤ustos günü ESP, TA-YAD’l› Aileler, EHP ve Partizan ortak bireylem düzenlediler. Tafl Bina önünde yap›-lan eylemde “Gözalt›lar, Tutuklamalar,Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz, Devrimci TutsaklarSerbest B›rak›ls›n” pankart› aç›larak çeflitlidövizler ve flamalar tafl›nd›.Eylemde yap›lan aç›klamada; demokratikmücadele yürüten insanlara bask› yap›-larak hapishanelerde süren tecritin d›flar›dada devrimcileri halktan soyutlamaya çal›fl›-larak sürdü¤ünü söyledi.Aç›klamadan sonra oturma eylemi yap›ld›ve “Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur”,“Hasta Tutsaklar Serbest B›rak›ls›n”ve “Yaflas›n Devrimci Dayan›flma” sloganlar›at›ld›. Eyleme Tüm Emekli-Sen ve Haber-Sende temsili düzeyde destek verdi.Sar›gazi’de MuhbirlikTeklifi‹stanbul Sar›gazi’de 12 A¤ustos günütutuklu 9 TAYAD’l› için yap›lan eylemepolis sald›rarak gözalt›na alm›flt›. Gözalt›naal›nanlardan Muammer Kaya’ya polis taraf›nmuhbirlik teklif edilmifl, kabul etmeyincetutuklama tehditleri savrulmufltur.Yaflanan durumla ilgili yaz›l› bir aç›klamayapan Sar›gazi Özgürlükler Derne¤i;“‹flbirlikçilik teklif etmek ve iflbirlikçilikyapmak yer yüzünün en afla¤›l›k” diyerek,Muammer Kaya’n›n bafl›na gelecek herfleyden terörle mücadele polislerinin sorumluolaca¤›n› belirtti.“Gerçekleri Halka Ulaflt›rmayaDevam Edece¤iz”Yürüyüfl okurlar› Ferhat veEngin için adalet istediler vedergi da¤›t›m› yapt›lar...‹stanbul Ça¤layan ve Sar›-gazi mahallelerinde Halk Cephelilertaraf›ndan eylemler yap›ld›.19 A¤ustos günü Ça¤layan’dayap›lan eylemde; “Ferhatlar’›nEnginler’in Sesi YürüyüflSusturulamaz” yazanpankart aç›ld›. “Yürüyüfl DergisiSusturulamaz, KahrolsunFaflizm Yaflas›n Mücadelemiz”sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemde12 Eylül’ün AKP iktidar›ylasürdü¤ü vurguland›. Eyleminard›ndan yap›lan sat›flta 40 dergihalka ulaflt›r›ld›.Sar›gazi’da yap›lan eylemdeise; “Bizler Enginler, Ferhatlarolarak gerçekleri halkaulaflt›rmaya devam edece¤iz”denildi. Eylemin ard›ndan 85dergi halka ulaflt›r›ld›.Malatya’da 17, 18 A¤ustosgünlerinde Zaviye ve Paflaköflkümahallelerinde dergi sat›fl›yap›ld›. Dünya halklar›n› açl›-¤a mahkum eden emperyalizminkesinlikle açl›¤a çözümolamayaca¤›n›, aksine açl›¤›ntek sorumlusu oldu¤unu halkaanlatan Yürüyüfl okurlar›; 51dergiyi halka ulaflt›r›ld›.Adana’da 18 A¤ustos’taSeyhan’a ba¤l› Akkap› Mahallesi’nde,25 A¤ustos günü Yüre¤ir’eba¤l› Ak›nc›lar Mahallesi’ndedergi sat›fl› yap›ld›.Referandum aldatmacas›n›nanlat›ld›¤› sat›fllarda Akkap›’da56, Ak›nc›lar’da 44 dergi halkaulaflt›r›ld›.44AKP 12 Eylül’ü Sürdürüyor


Referandumla ‹lgili Seminer Yap›ld›20 A¤ustos günü Antalya ÖzgürlüklerDerne¤i’nde; Avukat HüseyinÖztürk, Selda Göko¤lu, MehmetAli U¤urlu ve Yurdagül Gümüfl’ünkonuflmac› olarak kat›ld›¤›;referandum ile ilgili bir seminer yap›ld›.Av. Hüseyin Öztürk konuflmas›nda;dünyada ilk anayasan›n yap›lmas›nade¤indi. Anayasalar›nkimin için, hangi amaçla yap›ld›¤›-n› anlatt›.Selda Göko¤lu; kamu emekçileriile ilgili 1982 anayas›nda göstermelikve ka¤›t üstünde kimi haklardansöz edilmesine karfl›n, GrevliToplu Sözleflmeli Sendika hakk›n›nhep yok say›ld›¤›n› belirtti.AKP’nin k›smi anayasa de¤iflkili-¤inde ise grevli toplu sözleflmelisendika hakk›n›n bir hak olarak görülüp,kabul edilmedi¤ini belirtti.Mehmet Ali U¤urlu ise, referandumunamac›n› anlatarak, yap›lande¤iflikliklerle 12 Eylülcülerin yarg›lanamayaca¤›n›çünkü AKP’nin12 Eylül iktidar› oldu¤unu belirtti.Halk Anayasas›n›n düzen anayasas›n›nalternatifi oldu¤unu belirtip,sosyalist ülkelerden örneklerverdi.Yurdagül Gümüfl ise, Antalya’dasol parti ve çevreler taraf›ndan oluflturulanbirli¤in halk› referandumda“ hay›r”a ça¤›rd›¤›n› Halk Cephesi’nin,hay›r ya da boykot diyençevreye karfl› Halk Anayasas› gibialternatifi oldu¤unu anlatt›.Pülümür Bal Festivali Yap›ld›Dersim Pülümür’de 21A¤ustos günü Bal Festivali yap›ld›.Festivalde ErzincanGençlik Derne¤i ve Halk Cephesistant açt›lar.Erzincan Gençlik Derne¤istand›nda Erzurum’da tutukluolan arkadafllar›n›n resimlerininyan›s›ra; "Bask›lar, Linçler,“De¤erlerimiz ‹çkiMasalar›nda Çürütülemez”Devrimci Alevi Komitesi taraf›ndanyay›nlanan yaz›l› bir aç›klama.yla, zalimlerekarfl› baflkald›r›n›n Anadolu’dakisimgeleflmifl isimlerinden biriolan Pir Sultan Abdal’›n resminin içkimasalar›nda olmas› protesto edildi.Pir Sultan Abdal’›n türkü ve deyifllerininiçki masalar›nda yaz›lmad›¤› söylenenaç›klamada; Ayd›n’›n Didim ‹lçesi’ndeKirvem Kafe adl› yerin Pir Sultan ambleminireklam olarak kullanmas›n›n da kabullenilemeyece¤ibelirtildi.TutuklamalarBizi Y›ld›ramazTutuklanan5Dev-Genç’liSerbest B›-rak›ls›n"pankart›n›as›ld›. Stanttaayr›ca 30Eylül’de yap›lacakmahkemeyekat›l›pGençlik Derne¤i üyelerini sahiplenmeça¤r›s›yla bildiri da-¤›t›ld›.Halk Cepheliler ise açt›klar›stantta Yürüyüfl dergisinin sat›-fl›n› ve tan›t›m›n› yaparak 12Eylül’de yap›lacak olan referandumdasand›¤a gitmemeça¤r›s› yapt›lar.Sabire ve Erol’un KatiliYakalanmad›‹stanbul’da 27 Temmuz günü TacirlerMenkul K›ymetler A.fi. Bak›rköy fiubesi’ndeÖzel Harekat’tan emekli polis VedatGemalmaz, para kaybetti¤ini öne sürerek iflyerini basarak Sabire (Sevgi) Yaman ve ErolPostac› isimli çal›flanlar› katletti. Olay›n üzerinden1 ay geçmesine ra¤men Vedat Gemalmaz’›nyakalanmamas›, Sabire (Sevgi) Yamanve Erol Postac›’n›n ailesi, yak›nlar›,Alevi dernekleri ve demokratik kitle örgütleritaraf›ndan 7 A¤ustos günü yap›lan eylemleprotesto edildi.Katilin yakalanmamas› üzerine 22 A¤ustosgünü de ikinci bir eylem yap›ld›. Bak›rköyÖzgürlük Meydan›’nda bafllayan eylemde‹stanbul Caddesi’ne kadar yüründü ve buradabir oturma eylemi yap›ld›. Eylemde katilÖzel Harekat polisi yakalanana kadar eylemlerinsürece¤i söylendi.“Yafll› Bir Kad›n› Tehdit EtmekAcizliktir, Korkakl›kt›r, Tükenmiflliktir”Erzincan Gençlik Derne¤iartan polis bask›lar›yla ilgiliyaz›l› bir aç›klama yay›nlad›.Hukuksuz bask›nlar ve tutuklamalardansonra polis bu kezde 2000-2007 Ölüm OrucuDirenifli flehidi Hülya fiimflek’inannesi Sakine fiimflek’itelefonla arayarak GençlikDerne¤i’ni sormufl ve rahats›zetmifltir. fiimflek’in telefonuyüzlerine kapamas›n›n ard›ndanarabayla yolunu kesenpolisler, saçma sapan sözlerlefiimflek’i taciz etmeyeçal›flm›fl, bir yandan da elharaketleriyle tehdit etmifltir.Erzincan Gençlik Derne¤i,“Yafll› bir kad›n› önce telefonlaarayarak, sonra yolunu keserektehdit etmek acizliktir,korkakl›kt›r, tükenmiflliktir”dedi¤i aç›klamada bask›larlay›lmayacaklar›n› vurgulad›.Say›: 231Yürüyüfl29 A¤ustos2010AKP’nin Referandum Aldatmacas›na Ortak Olmayal›m45


Say›: 231Yürüyüfl29 A¤ustos2010Ülkemizde GençlikGençlik Federasyonu’ndanfiEKERBANKLAR’IN B‹ZE SUNDU⁄UB‹ZDEN ÇALDIKLARIDIRBir ülkedeki e¤itim sistemi o ülkedekiekonomik sistemden, yönetimbiçiminden ba¤›ms›z de¤ildir.Amaç mevcut sisteme hizmeteden, sistemin ifllemesini sa¤layanyeni kadrolar, elemanlar yetifltirmektir.Ülkemizdeki e¤itim sistemide esas olarak emparyalist ve iflbirlikçitekellerin ihtiyaçlar›na göredüzenlenmifltir.fiu s›ralar televizyonda fiekerbank’›nbir reklam› yay›nlan›yor.Reklamda bir ö¤retmen vergiyle ilgilibir ders anlat›yor, s›k›c› bir havaverilmifl reklama. Daha sonra ekrana“Ekonomik nedenlerden istemedi¤inizbir bölümde okumak zorundakalmay›n. Gelece¤inize yönvermeniz için fiekerbank'tan 15 y›lavaran vadelerle e¤itim kredisi” slogan›ç›k›yor.Yeni e¤itim-ö¤retim dönemiyaklafl›rken e¤itimin nas›l bir ticaretmal›na dönüfltürüldü¤üne çarp›c›bir örnektir. Reklam, bu ülkeninçocuklar›n›n sermayeye nas›l sunuldu¤unugöstermektedir.En baflta akl›m›za flu sorular geliyor.Bir banka ö¤rencilere bu kadaruzun vadeli krediyi gerçektenö¤rencileri düflündü¤ü için mi veriyor?Neden bankalar›n e¤itim kredilerinemuhtac›z? Ö¤renciler nezamandan beri bankalara müflteriolarak sunuluyor? Burada sisteminbizi içine soktu¤u durumu görüyoruz.E¤itim o hale getirilmifl ki; emperyalizminana unsurlar›ndan olanbankalar kendine yeni müflterilerolarak, kredi kartlar› borçlar› yüzündensönen binlerce oca¤›n gençleriniseçiyor: " Ölüm s›ras› sizde”diyor.Evet, ülkemizde ö¤rencileremüflteri gözüyle bak›ld›¤› için e¤itimdeözellefltirme politikalar› uygulan›yor.Bunun için özel okullaraç›ld›. Bunun için bazen milyarlar›bulan harçlar› ödüyoruz. Bunun içinkay›t paras› ödüyoruz. Bunun içinuzaktan e¤itim ad› alt›nda ö¤rencilerdenmilyarlarca lira para al›n›yor.Ve bunun için fiekerbank gibi di¤erbankalarda ars›zca ö¤rencilerdenpara kazanabilmenin bin bir çeflityolunu buluyorlar.Paras› olan›n yararlanaca¤› birhizmettir. Ve herkesin e¤itim almahakk› yoktur. Oysaki normal olane¤itimin paras›z olmas›d›r. Çünküherkesin e¤itim alma hakk› vard›r.Ve en baflta devlet bu hakk› güvencealt›na almak zorundad›r. Ama ülkemizdebu hak bankalar›n verdi¤ikredilere teslim edilmifltir.Ö¤renciler, gençler gelece¤imizdiye yalan söyleyenler gelece¤imizibankalar›n verdi¤i kredilere teslimetmifl durumdalar. Gelece¤imizi tekellerinverdi¤i kredilerle kazanamay›z.Evet, fiekerbank’›n dedi¤ido¤rudur; bu gün ekonomik nedenlerdenkaynakl› okuyamayan milyonlarcaö¤renci vard›r. Ama bunuyaratan zaten fiekerbanklar›n düzenidir.E¤itimin özellefltirilmesinindeen büyük sebeplerinden biri budur.E¤itim özellefltikçe fiekerbank gibitekellerin kasas› dolacakt›r çünkü.Bize gelecek diye sunduklar› kredilerbinlercemizin iflsizli¤i, yoksullu-¤u, açl›¤› demektir.Bizler ö¤renciler olarak bu durumunfark›nda olmal›y›z. Üzerimizdenbu flekilde rant elde edilmesineizin vermemeliyiz. E¤itim hakk›m›ziçin hep birlikte fiekerbanklar›n düzeninekarfl› mücadele etmeliyiz.Ö¤retmen atamalar›iptal edilmiyorMilli E¤itim Bakanl›¤›, KPSS 2010s›nav›nda sorular›n çal›nd›¤› yönündebir çok verinin olmas›na ra¤menö¤retmen atamalar›n›n iptal edilmeyece¤iniaç›klad›. Bakanl›ktan yap›-lan yaz›l› aç›klamada, 2010 KamuPersoneli Seçme S›nav› (KPSS) ileilgili iddialar üzerine, 31 A¤ustos’dagerçeklefltirilecek 30 bin kadrolu ö¤retmenatamas›na iliflkin iptal taleplerininmedyada yer ald›¤› belirtildi.KPSS’ de 350 birinciÖSYM’nin "3-5 kifli sorular› ald›ysabilemem" demesine ra¤men 800 binkiflinin memur olmak için girdi¤iKPSS’da (Kamu Personeli SeçmeS›nav›) 10 evde oturan 20 kiflininpuanlar› ayn› ç›kt›. Ayn› adresteyaflayan en az 10 çift, kardefl ya daakraba, s›navda bütün sorular› bildi.‹nsanlar›n kaderlerinin s›navlaraba¤l› oldu¤u bir sistemde insanlarkendi “çözümlerini” üretiyor.50 TL vermeyenebelge yokÖ¤rencilere aç›lan ilginç soruflturmalarlaünlü Akdeniz Üniversitesi,flimdi de May›s ay›nda toplanansenatonun ald›¤› karar ile art›kmezun olan ö¤rencilerden 50 TLdokümantasyon ücreti ad› alt›ndapara al›yor. Üniversiteye kay›tyapt›ran ö¤rencilerden harç paras›d›fl›nda 50 TL kay›t ücreti de alanüniversite art›k ö¤rencileri mezunederken de para al›yor.Engelliler s›nav›ndayanl›fl kitapç›k verildiTOKAT’ ta zihinsel engelli SerkanAlpu, Milli E¤itim Bakanl›¤›' ncadüzenlenen Özürlü PersonelS›nav›'nda kendisine, lise yerine üniversitemezunlar› için haz›rlanan sorukitap盤› verildi¤i için s›nav› kazanamad›¤›n›çok say›da kiflinin kendisigibi ma¤dur oldu¤unu söyledi.46AKP 12 Eylül’ü Sürdürüyor


Ülkemizde GençlikGençli¤inGündemindenÜniversiteyi kazand›ktan sonraö¤rencilerin en büyük derdidir geçims›k›nt›s›. Harç paras›, dosya paras›;yurtta kal›yorsa yurt paras›; evdekal›yorsa ev kiras› ve benzeri.Bunlar› karfl›lamak için de ilk seçenekburslard›r. Devletin ö¤rencilereverdi¤i 3 çeflit burs var vebunlardan sadece birini verir.Bunlar:1-) Geri ödemesi olmayan ö¤renimkredisi,2-) Yüksek faizli geri ödemesiolan katk› kredisi,3-) Okul harçlar›n›n ödenmesinisa¤layan ve yine yüksek faizli geriödemesi olan harç kredisidir.Ö¤renim kredisi tüm ö¤rencilereverilmez. Maddi durumu kötü olanö¤rencilere verilir. Ancak bu bursualmak için aranan flart durumun kötüolmas› de¤il, üst mercilerde veyaKYK (Kredi Yurtlar Kurumu)`ndabir efl dost bulmakt›r.‹kinci burs türü geri ödemelikatk› kredisi ise geri ödemeli oldu¤uiçin bütün ö¤rencilere verilir.Bu bursu almakla birlikte düzeninborç bata¤›na da girmifl oluruz. 8100TL olan bu bursun 2 y›l içinde ödenmesigerekmektedir. Ödenmedi¤itakdirde ise yüzde 70’e varan faizlerDÜZEN DAHAÖ⁄RENC‹YKEN BORÇBATA⁄INA SAPLIYOR!bindirilerek borç katlan›r. Bu nedenle36-37 yafl›na gelmifl insanlar halabu kredi borçlar›n› ödemeye devametmektedir.Üçüncü burs çeflidi ise harç kredisidir.Ve ö¤rencilerin 4 senelikharç ücretlerini kapsar. Bu burs türüde katk› kredisi gibi yüksek faizligeri ödemesi oldu¤u için her ö¤renciyeverilir,Ö¤renciyi “para” olarak görensistem bunlar›n d›fl›nda yeni yöntemlerde gelifltirmifltir. Bunlardanbirisi de Ö¤renciye Özel YüksekLimitli Kredi Kartlar›’d›r. Ad›ndanda anlafl›laca¤› gibi ö¤renciyi soymayayönelik yüksek limitli özelkartlar girer devreye. Bu kredi kartlar›n›ç›kartmak için ö¤renci belgesive nüfus kimli¤i d›fl›nda baflkabelgeye gerek yoktur ve 3 binTL’ye varan limitleri vard›r.Ve faizleri de yüzde 50 ile90’lara kadar ç›kmaktad›r. Tüketimkültürünün özellikle körüklendi¤igençlik için bu kreditam bir borç bata¤›na sokmaktad›r.Ö¤rencinin bir dönemdekulland›¤› kredi faizleriylebirlikte 5-6 bin TL’yi bulmaktad›r.Böylelikle düzen daha ö¤renciykenkendine tabi olan, borç bata¤›na saplanm›flgençler yetifltiriyor. Bilmeliyizki kredi kartlar›, yüksek faizliburslar ö¤rencilerin maddi sorununuçözmek için bir çözüm de¤il, dahaö¤renciyken önümüze kurulmuflborç tuzaklar›d›r.Say›: 231Yürüyüfl29 A¤ustos2010gençli¤intarihindenA¤ustos1978-Ba¤›ms›zl›k VeDemokrasi MücadelesindeDEV-GENÇ,yay›n hayat›na bafllad›.Devrimci Sol’unilk periyodik yay›nlar›ndanbiri olan DEV-GENÇ, 1980 Mart’›ndaDEVR‹MC‹ SOLdergisi ç›k›ncaya kadar5 say› yay›nland›.***A¤ustos1978-Faflist fiah rejiminin‹ran halk›na uygulad›¤›bask› ve terörüprotestoiçin Dev-Gençliler,Ca¤alo¤lu’ndaki‹ran Konsoloslu¤uönünde korsan gösteriyapt›. Ayn› saatlerdebir grup Dev-Gençlide Harbiye’deki ‹ranHava Yollar›’na silahl›eylem düzenledi.***3-10 Eylül-Seher fiahinHaftas›-TÖDEF'li ö¤rencilerinüniversiteye yenigelen ö¤rencilere yard›mamac›yla açt›klar›masalara Mimar SinanÜniversitesi F›nd›kl›Kampusü'ndemasaya sald›ran polis,Seher fiahin’i 3 Eylül1991'de okulun üçüncükat›ndan att›. Beflgün komada kalan Seherfiahin, 8 Eylül'deyaflam›n› yitirdi. TÖ-DEF'in ilk flehidi olanSeher fiahin flehit düfltüktensonra 3-10 Eylülaras› “Seher fiahinHaftas›” ilan edildi vead›, her y›l aç›lan vebir mevzi olarak korunanRehberlik ve Dayan›flmaMasalar›'ndayaflat›ld›. Hery›l polis sald›r›lar›namaruz kald› bu masalar.Onlarca ö¤rencigözalt›na al›nd›. AmaSeher fiahin Rehberlikve Dayan›flma Masalar›gençlik mücadelesindekionurlu yeriniald›Dünya Gençli¤indenfiili’de özellefltirmelerekarfl› ö¤rencilerden eylemfiili’de devletin özellefltirme politikalar›nakarfl› yürüyen ö¤rencilerepolis sald›rd›. fiili’nin baflkentiSantiago’da ö¤renciler 18 A¤ustosÇarflamba günü özellefltirmelerindurdurulmas› için eylemdeydi.E¤itimin özellefltirilmesine karfl›ç›kan 3 bin ö¤renciye polis gazbombalar› ve tazyikli su ile sald›rd›.Ö¤renciler polisin sald›r›s›natafl ve sopalarla direndiler. Saatlersüren çat›flma sonunda 66 ö¤rencigözalt›na al›nd›. Çok say›da ö¤rencide yaraland›. Y›lbafl›ndan buyana üçüncü eylemlerini yapanö¤renciler, hükümetin e¤itime dahafazla ödenek ay›rmas›n› veharçlar›n düflürülmesini istiyorlar.AKP’nin Referandum Aldatmacas›na Ortak Olmayal›m47


Say›: 231Yürüyüfl29 A¤ustos2010YürüyüflteTek YolDevletin ‘sad›k bürokrat›’ndan,‘TÜS‹AD’›n Kemali’nden‘Halk›n Kemali’ Olmaz!CHP Genel Baflkan› Kemal K›l›çdaro¤lu meydanlarda“Halk›n iktidar›n› kurmak”tan söz ediyor her f›rsatta.“Ben halk›n Kemaliyim” diyor.Yetmiyor! Ecevit’in “umut” ilan edildi¤i, y›llar›ndaki mavi gömlek giyip, kasket takarak halk›n duygular›-n› sömürdü¤ü halini taklit ediyor. Halkç›l›k kasket takmaya,bol bol halk edebiyat› yapmaya indirgeniyor.Ancak devletçi CHP” de, yama tutmuyor ve y›rt›klarçabuk a盤a ç›k›yor. Halkç› olmayan K›l›çdaro¤lu’nunhalkç›l›¤› da çabuk döküldü!“Halk›n Kemali” iddias›ndaki K›l›çdaro¤lu, TÜS‹-AD ile AKP aras›nda süren iktidar kavgas›nda tav›r belirlemekgerekince, as›l rengini ortaya koydu. Meydanlarda“ben halk›n Kemaliyim” diyen K›l›çdaro¤lu, TÜ-S‹AD’a aç›kça “arkan›zday›m” dedi.“Halk›n Kemali” maskesi düfltü ve alt›ndan “TÜS‹-AD’›n Kemali” ç›kt›. O bafl›ndan beri böyleydi elbetteve halk›n de¤il, bir avuç sömürücü asalak ad›na siyasiarenaya ç›km›flt›.Bir kiflinin hem “halk›n Kemali” hem“TÜS‹AD’›n Kemali” olmas› mümkünde¤ildir. Bu tür durumlarda “biraz ondanbiraz bundan” gibi bir ara yol, orta yolda yoktur.S›n›flar savafl›nda hem halk›n, hemTÜS‹AD’›n yan›nda olunmaz. Hem halk›nhem TÜS‹AD’›n Kemaliyim demekhalk› aldatmakt›r. Ya halk için ya TÜS‹-AD için çal›flacaks›n. ‹ktidar çat›flmas›ndaTÜS‹AD’› savunan, TÜS‹AD’a “ak›l veren” birihalk›n temsilcisi olabilir mi?Ayn› flekilde s›n›flar mücadelesinde hem halktan,hem faflist devletten yana da olunmaz1938’de 90 bin yoksul Kürt’ün katledildi¤i DersimKatliam›’n› görmezden gelen, katliam› a¤z›na alamayan,miting için gitti¤i Dersim’de Dersim halk›na halen“Tunceliler” diyebilen biri halkç› olamaz. “Halk›n Kemali”olamaz. O aç›kt›r ki “devletin Kemal’i”dir.Dersim’i a¤z›na almaya korkan, 12 Eylül Anayasas›ile bir sorunu olmayan CHP Genel Baflkan›, halkç›l›kyalanlar› ile halk› aldataca¤›n› sanmaktad›r.‹flbirlikçi tekellerin bir k›sm›n›n deste¤i ile “halkç›Kemal” görünümüyle sunulup parlat›lmaya çal›fl›lanK›l›çdaro¤lu’nun düzenin solunda bir umut olmas› isteniyor.Oyun tutarsa, katliamc› Ecevit’ten sonra, yoksulhalk›n umutlar›n› bu kez de “TÜS‹AD’›n Kemali” karartm›flolacak. Buna izin vermeyelim.Sadakan›n ad›; ‘Sosyal Market’!Düzenlerini ayakta tutmak içinbunu da yapt›lar. Kumar› nas›l lotoyla,totoyla, milli piyangoyla resmilefltirdiyseler,fuhufl nas›l genelevlerderesmilefltirildiyse, flimdi desadaka ve dilencili¤i "Sosyal market”lerleresmilefltiriyorlar...Uygulama, ‹stanbul Beyo¤luBelediyesine ait. Belediye, yoksullar›nal›flverifl yapabilece¤i bir marketkurmufl. Belediye Baflkan› birtelevizyon kanal›nda marketi flöyleanlat›yordu: “Hay›r sahipleri, ellerindebiriken mallar›n fazlas›n›Sosyal Market’e veriyor. Hem mal›-n›n elinde ‘birikmesinden’ kurtuluyor,hem hay›r iflliyor”...Asalaklar, satamad›klar›, belkison kullan›m tarihi geçmifl g›damaddelerini, kalitesiz ürünleri, çöpedökeceklerine sevap kazanmakiçin sosyal markete verecekler!Yoksullara bulunan çözüm bu.AKP, Kadir Topbafl ve ailesibunlar› yemeyece¤ine göre, bozukve çöpe at›lacak bu g›da maddeleriniyoksullara yedirecek! Hem de“sevap” diye!Sosyal marketten al›flverifl yapman›nflartlar›na bak›nca AKP’ninmant›¤› çok aç›k ortaya ç›k›yor.Marketten al›flverifl yapabilmekiçin her bir yoksul aileye bir kart veriliyor.O kartta tüm aile fertlerininbilgileri ve foto¤raf› var. (kasada, okart para yerine veriliyor ve kredikart› ile ödeme yapar gibi makinedengeçiriliyor ve kasadaki belediyegörevlisi o kart sahibi hakk›nda bilgilerigörüyor.)Belediye baflkan› bu kart ile yabanc›birinin al›flverifl yapma imkan›olmayaca¤›n› da ekledi.Ayr›ca ba¤›flta bulunan “hay›rsever”de, istedi¤i zaman bilgi sisteminegirip verdi¤i yard›m›n kimegitti¤ini, ad›na soyad›na foto¤raf›nakadar ö¤renebilecekmifl.‹nsanlar› dilencilefltiriyorlar, insanlar›negemenlere muhtaç olmas›-n› böyle kurumlaflt›r›yorlar. Küçükdüflürücü, afla¤›lay›c› bu uygulamay›balland›ra balland›ra televizyondayar›m saat anlatmalar›, ad›na daramazan hediyesi demeleri, bu hediyeyi“büyük sevap” diye sunmalar›,istismarc›l›kta s›n›r tan›mad›klar›n›gösteriyor.Fakirlik öldürüyor bu ülkede.Geçti¤imiz günlerde Diyarbak›r’›nSilvan ilçesinde seyyar sat›c›l›k yapanHac› Oruç, 4 çocu¤una ve eflineyiyecek bir fley götüremedi¤i, açkald›klar› için intihar etti. AKP buölümün de sorumlusudur. Sosyalmarket flovlar› ile bu sorumluluktankurtulabileceklerini san›yorlarsa,yan›l›yorlar.48AKP 12 Eylül’ü Sürdürüyor


Emperyalistlerle bar›flmak, köleli¤i kabul etmektirKöleli¤i kabul etmeyece¤iz!Tek bafl›na NATO’nun varl›¤›bile günümüz dünyas›ndaki emperyalistsald›rganl›¤›n ve tehditin boyutlar›n›görmek için yeterlidir. Buemperyalist gerçek görülmeden, 1Eylül Dünya Bar›fl Günü üzerinesöylenen ve söylenecek her sözbofltur.Emperyalist kapitalist sisteminvurucu gücü olan NATO’nun varl›-¤› bile halklar aç›s›ndan bir tehdittir.Halklar› kölelefltirmek için kullan›-lan NATO‘ya emperyalistler giderekdaha çok ihtiyaç duymaktad›r.Dünya çap›nda silahlanmayaharcanan y›ll›k 1,3 trilyon dolar›nyüzde 70'i NATO üyesi ülkelerdenç›kmaktad›r. Yani böylesine devasabir silahlanma yaflanmaktad›r.Oysa bugün emperyalist-kapitalistsistemin varl›¤›n› tehdit edecekne onlarca sosyalist ülke, ne de1970’li y›llardaki gibi emperyalizmepeflpefle darbeler vuran ulusalkurtulufl savafllar› sözkonusudur.Bu gerçeklere karfl›n emperyalistlersilahlanmakta, halklar› kölelefltirmekiçin yeni sald›r› politikalar›oluflturmakta, NATO’ya dahaönemli roller yüklemektedirler.Emperyalist tekellerin Obama’y›iktidara getirmesiyle birlikte,ABD ve AB emperyalistleri aras›ndahalklara yönelik sald›r›lar konusundaortak bir anlay›fl gelifltirildi.NATO ise bu duruma ayak uydurmaktagecikmedi. 2009 y›l›ndabefl eski NATO generali taraf›ndankaleme al›nan “Belirsiz DünyadaBütünsel Stratejiye Do¤ru - TransatlantikOrtakl›¤› Yenileme” bafll›kl›belge ile NATO’nun “görevleri”yeniden tan›mland›.Buna göre, NATO ve AB emperyalistlerihalklar›n kurtulufl mücadelelerinidünya çap›nda bast›rmakiçin daha çok silahlanacak, dahaçok müdahale edecek, daha çok iflbirli¤iyapacaklard› aralar›nda.Emperyalist egemenlikaçl›k, yoksulluk demektirKurtulufltan önce Vietnam...Dünyada milyarlarca insan› açl›-¤a mahkum eden emperyalistler,halklara “Böcek yeyin” diyorlar.(Bkz. Yürüyüfl, say›: 229)Dünyada 1970’li y›llardan buyana, ilk defa 2009 y›l›ndaki rakamlarladünyadaki açlar›n say›s› 1 milyar›geçti. Bu, dünya nüfusununalt›da biri demektir. Dünyada her 6kifliden biri açl›kla karfl› karfl›yad›r.Emperyalistlerin NATO gibi savaflörgütleri ile tehdit ederek, teslimalarak, IMF ile bo¤az›na kadarborçland›rarak sonuç ald›¤› bir dünyatablosudur bu.Emperyalistlerin ezilen halklaradayatt›¤› as›l kölelik budur iflte. Odönemdeki gibi eller, ayaklar zincirlide¤ildir belki ama halklar kendiülkelerinde tutsakt›r.Öylesine bir tutsakl›kt›r ki, halklar›nellerinde bulunan herfley zorlaal›nm›flt›r. Açl›¤a, ölüme mahkumedilmifltir milyarlarca insan.Açl›ktan, temiz su bulamamaktan,salg›n hastal›klardan dolay›milyarlarca insan›n yaflam› tehditalt›ndad›r.Emperyalizme karfl› mücadeleetmemek, emperyalizmle “bar›flmak”,ayn› zamanda bu tablonunsürgit devam etmesidir.Bir avuç emperyalist tekelin ç›-karlar› karfl›l›¤›nda atefle ve kanabulanan bir dünya istemiyorsak,emperyalistlerle bar›flmayacak, köleli¤ikabul etmeyece¤iz.“II. dünya savafl›ndan sonramilyonlarca ev yerle bir olmufltu.Ölü say›s› da 55 milyona yükselmiflti:Birkaç yüz tüccar›n servetininbüyümesinden baflka hiç kimseiçin bir yarar sa¤lanmam›flt›. Az›nl›¤›nbüyüyen serveti, ço¤unlu¤unba¤›ml›l›¤›n› kuvvetlendiriyordu.”(Düzene Uygun Kafalar Nas›l Oluflturulur,E. A. Rauter syf.38)‹flte bir kaç yüz tüccar›n, biravuç tekelin ç›karlar› için gözünük›rpmadan ülkeleri iflgal ederek oradaköle halklar yaratan emperyalistlerinyaratt›¤› tablo budur.Halklar›n önünde fazla seçenekyoktur. Irak ve Afganistan örnekleriçok uzakta de¤ildir. Ya “bar›flmak”ad›na teslim olunacak köle olmakbafl›ndan kabul edilecek ya da direnilecektir.Emperyalistlerle“bar›flmak” köle olmay›kabul etmektir“Hay›r! Pazar av› sürüp gitmelidir.Tekelci kapitalizm, mal vesermaye fazlas› için alan bulmakzorundad›r ve tekelci kapitalizmvaroldukça yeni savafllar sürecektir.”(Sosyalizmin Alfabesi, LeoHuberman, syf: 26)Dünyada 800 milyon kifli günde1 dolardan daha az parayla geçinmektedir.Yani 800 milyon insanhergün, sadece 3 ekmek alacak kadarbir parayla yaflamak zorunda b›-rak›lm›flt›r..NATO’nun, IMF’nin varl›¤› emperyalistya¤ma ve talan›n sonucudurki, günde 24 bin kifli açl›ktan,Say›: 231Yürüyüfl29 A¤ustos2010AKP’nin Referandum Aldatmacas›na Ortak Olmayal›m49


Say›: 231Yürüyüfl29 A¤ustos2010yiyecek bulamamaktan dolay› ölmektedir.Emperyalistlerin “bar›fl”›, ifltebu emperyalist ya¤ma ve talan düzenininkabul edilmesidir. Açl›¤a,zulme karfl› direnenleri, “terörist”ilan edip, CIA için öldürme kararlar›ç›karan emperyalistler, teslimiyetikabul ettirmek için daha çok katliama,iflkenceye, Guantanamolar’aihtiyaç duyuyorlar.Guantanamolar, egemenli¤iiçin direnen yurseverlere, devrimcilere,anti Amerikanc›lar’a yöneltilmiflbir tehdittir.Dünyan›n bugünkü kaynaklar›,dünya nüfusunun 2 kat›n› besleyecek,dünya nüfusunun 2 kat›na yetecekkadar yiyece¤e, ete, süte sahiptir.Bir bu gerçe¤i, bir de sadece bugünPakistan halk›n›n yaflad›klar›n›gözönüne getirelim!Emperyalizm dünya halklar›n›nher zaman düflman› oldu. Tarih sahnesineç›kt›¤› neredeyse bir yüzy›l›aflk›n bir zamand›r ülkeleri iflgal etti,faflist darbeler örgütledi, emper-* ‹srail-Türkiye ticaretindeson yedi ayda % 30 art›flyafland›* Askeri iflbirli¤i veal›flverifl sürüyor; Batman’daTürk subaylarla‹srailli operatörler ortakHeron e¤itimi yap›yoryalist savafllar ç›kard›. Nerede ilerici,devrimci bir yönetim varsa ordahalklar›n bafl›na musallat oldu.Halk›n seçti¤i yönetimlere, halk›nç›karlar› için mücadele eden iktidarlarakarfl› komplolar örgütledi.Yetmedi, bölgesel savafllar ç›kararakhalklar› biribirine karfl› k›rd›rd›.Kiminle hangi bar›fl?Irak’taki, Afganistan’daki aç›k iflgaldekatledilen yüzbinlerce insan ortadadururken, bu yok say›labilir mi?Bu, halklara karfl› zalimce sürdürülenbir savafl de¤il midir? Hergün onbinlerce insan›n açl›ktan katledildi¤ibir dünyada “ bar›fl günü”halklarla alay etmektir.Emperyalistlerin bizlere köleli¤idayatt›¤› koflullarda “biz köle de-¤il, onurlu bir halk olarak yaflayaca¤›z”demek yerine;“Her tür savafla, fliddete karfl›-y›z”, “Silahlar sussun, Bar›fl hemenflimdi” gibi gerekçelerle emperyalizmekarfl› verilen kurtulufl mücadelelerinekarfl› ç›kmak, kölelik düzeninikabul etmektir.AKP Amerikanc›d›r,‹srail’in Müttefikidir!AKP her konuda oldu¤u gibi ‹srailile iliflkiler konusunda da halk›aldatmaya devam ediyor. Esiyor,gürlüyor, yalan söylüyor ama biryandan da ‹srail ile iliflkiler sürüyor.AKP halka gerçekleri anlatmasada ortaya ç›kan kimi gerçeklerAKP’nin ihanetini ve halk› nas›l aldatt›¤›n›da bir bir ortaya ç›kar›yor.Geçti¤imiz günlerde AKP’ninOrtado¤u halklar›na ihanetinin vealdatmas›n›n adeta bir kan›t› yay›nland›.Buna göre;Bir yanda güya ‹srail ile iliflkilerde“kan gövdeyi” götürüyor.Mikrofonlara konuflan her AKPkurmay› ‹srail’i yerin dibine bat›r›-yor. Ve öylesine üst perdeden konufluyorlarki, san›rs›n›z ki, ‹srail iletüm iliflkiler kesilecek.Hele Baflbakan Erdo¤an’›n yapt›¤›konuflmalara bak›lacak olursatüm ‹srailliler’in s›n›rd›fl› edilece-¤ini, bir daha ‹srail ile iliflki kurulmayaca¤›sonucunu ç›karmakmümkündü!.. Ama pratik hiç deöyle de¤ildi.Bu durum, emperyalist ya¤mave talan düzeninin kabul edilmesi,halklara dayat›lan köleli¤in onaylanmas›d›r.Bu temelsiz ve soyut bir savaflkarfl›tl›¤› ile sürdürülen gerekçelerekarfl›n, emperyalist tekellerin varl›-¤›n›n sürmesi, halklara yönelik sald›r›lar›ntemelidir..“Emperyalizm savafla yolaçar.Ne var ki, savafl da hiçbir fleyi kesinolarak çözemez. Art›k bir masaçevresinde çözümlenemez hale gelendüflmanl›klar, flimdi pazarl›k,güçlü patlay›c›lar, atom bombalar›,sakat insanlar ve parçalanm›fl cesetlerleyap›l›yor diye ortadankalkmaz.” (Sosyalizmin Alfabesi,Leo Huberman, syf: 26)Emperyalizm bir sistem olarakvarl›¤›n› sürdürdükçe, sömürü, ya¤ma,talan, iflgaller, halklara aç›lm›flsavafllar hep olacakt›r.Bu o gerçek bugün emperyalizmekarfl› mücadeleyi zorunlu k›lmaktad›r.Köleli¤i kabul etmemek,“bar›flmamak”tan, o düzeni kabuletmemekten geçmektedir.Elbette bu yaflananlar veAKP’nin iki yüzlü tutumu göstermifltirki, AKP ‹srail ile iliflkiler konusundahalk› hep aldatm›flt›r.Son dönemdeki yaflanan tart›flmalarakarfl›n ‹srail ile Türkiye aras›ndakiticarette y›l›n ilk yedi ay›ndayaklafl›k yüzde 30 art›fl oldu.Askeri iflbirli¤i de oldu¤u gibisürüyor. Son olarak Türkiye’nin ‹srail’denald›¤› 4 Heron daha verildi.4 Heron Batman’da konuflland›-r›larak, uçufl ve kabul testlerinebaflland›. “Testlerde Türk subaylara‹srailli operatörler efllik ediyor.”(21 A¤ustos Zaman)Örnekler gösteriyor ki, Türkiyeile ‹srail aras›ndaki iliflkiler her türtart›flmaya, “kriz”e, “gerilime”ra¤men hiç etkilemeden sürdürülmektedir.‹flin ilginç yan›, Türkiye’ninüst perdeden konufltu¤u birdurumda ticari iliflkiler azalmay›p,yüzde 30 artm›flt›r.50AKP 12 Eylül’ü Sürdürüyor


Avrupa’daÖzgürlük Nöbeti 57. Haftas›ndaAlmanya'n›n Köln fiehri’nde, Dom Kilisesi önündeher hafta Cumartesi günü Özgürlük Komitesi taraf›ndandüzenlenen eylem 57. haftas›nda, 21 A¤ustos günü dedevam etti."Nurhan'a Cengiz'e Ahmet'e Özgürlük" yazan ve üçtutsa¤›n foto¤raflar›n›n yer ald›¤› pankart›n aç›k tutuldu-¤u eylem boyunca Dom Kilisesi Meydan›’ndan geçeninsanlara Almanya devletinin uygulad›¤› hukuksuzlukanlat›ld›. Nurhan Erdem, Cengiz Oban ve Ahmet ‹stanbullu'nunTürkiye'deki faflizme karfl› mücadele ettikleriiçin tutukland›klar›n› anlatan bildiriler da¤›t›ld› ve 23A¤ustos günü görülecek mahkemeye kat›l›m ça¤r›s› yap›ld›.Hamburg Kültürevi’ninKurs Kay›tlar› Bafllad›Anadolu Federasyonu Hamburg Kültürevi düzenleyece¤iyeni sezon kurslar için kay›tlara bafllad›.Hamburg Kültürevi bu y›l çocuklar için çocuk korosu,saz ve gitar kurslar› yan›nda, çeflitli kurslar ve etkinliklerdüzenleyecek.AVRUPA’dakiB‹ZNas›lki, birbirimizin en zor anlar›nda,kötü günlerde, hasta ziyaretlerinde,cenaze törenlerinde birlikte olmak,ac›lar›m›z› paylaflmak bize güçveriyorsa, sevinçlerimizde de birlikteolaca¤›z.Onun içindir ki, dü¤ün, niflan, k›-na törenleri yan›nda bayramlar›m›z›da paylaflacak, böylesi günlerde birbirimiziyaln›z b›rakmayaca¤›z.Avrupa'da yafl›yoruz ve buralardasadece el kap›lar›nda s›k›nt› çekendurumda olmamal›y›z. Gurbeti yaflad›¤›m›zbu ülkeler ayn› zamandayozlaflman›n, kendine yabanc›laflman›nda en boyutlu yafland›¤› yerlerdir.Eflimize, çocuklar›m›za, akrabalar›m›za,komflular›m›za, birbirimizeve bütün halk›m›za karfl› en büyüksorumlulu¤umuz, onlar› düzenin yaln›zlaflt›rmas›na,yozlaflt›rmas›na karfl›korumakt›r. Düzenin gücünün yetmeyece¤itek yer halk›n de¤erlerininyaflat›ld›¤› iliflkilerdir.Dü¤ünlerimiz, törenlerimiz,bayramlar›m›z ayn› zamanda düflüncelerimiziifade etti¤imiz, geleneklerimizisürdürdü¤ümüz, bizibirbirimize ba¤layan, yabanc›laflmayakarfl› da en güçlü dayanaklar›m›zd›r.Halk geleneklerimizde törenlerimizinönemli bir yeri vard›r. Dü-Geleneklerimiz¤ünlerimiz, niflanlar›m›z, bayramlar›m›zda bu geleneklerimizi yaflatt›¤›m›ztörenlerdir.Törenlerimizin bir yan› halk›-m›z›n de¤erleriyse, bir yan› da ailelerimizide katt›¤›m›z etkinliklerdir..Bir araya geldi¤imiz, birliktepaylaflt›¤›m›z birçok konuda dertleflti¤imizzamanlard›r.TAYAD'l› TutsaklaraÖzgürlükAlmanya'n›n baflkenti Berlin'de tutuklu 9TAYAD'l› için dayan›flma eylemleri devam ediyor.Kruzberg Meydan›’nda 6. haftas›nda, 22 A¤ustosgünü "TAYAD'l›lar özgür olana dek" slogan›ylastand kuruldu. Standa Almanca ve Türkçe olarak"Tutuklu TAYAD'l›lara Özgürlük" yazan pankartas›ld›; iki saat boyunca burda imzalar topland›, bildirilerda¤›t›ld›. Grup Yorum marfllar›n›n da çal›nd›stantta konuflmalar yap›ld›, "Bizler Berlin HalkCephesi olarak, Tutuklu TAYAD'l›larla dayan›flmaeylemimize devam ediyoruz.8 TAYAD'l› serbest b›rak›l›rken, kalan 9TAYAD'l› keyfi bir flekilde halen tutuklu; AKP'ninintikam ve haz›ms›zl›¤› sonucu keyfi bir flekilde içeridetutulmaktad›rlar.Bizler, 9 TAYAD'l›y› da zulmün elinde b›rakmayaca¤›z.Her hafta zulmü teflhir etmeye devamederken, tutsaklar›m›z›n sesi olmaya ve onlara,mektup, kitap göndermeye devam edece¤iz.TAYAD'l›lar Onurumuzdur" denildi. Eylem, bir sonrakihafta yap›lacak eyleme kat›l›m ça¤r›s›yla sonaerdi.Dü¤ünlerimizi, niflanlar›m›z›,bayramlar›m›z› kendi geleneklerimizçerçevesinde yapmal›y›z. Kendide¤erlerimizi böyle sürdürece¤iz.Yine dü¤ünlerimiz, bayramlar›m›zyeni arkadafll›klar›n, dostluklar›nkuruldu¤u imkanlar da sunacakt›r.Halaylar›m›z›n, de¤iflik halkoyunlar›m›z›n coflkusunu yaflamal›y›z.Bizim olan, bize ait olan vecoflkumuzu yükselten türkülerimizve flark›lar›m›z söylenmeli, ö¤renilmelidir.Dü¤ünlerimize, törenlerimize vebayramlar›m›za sahip ç›kmak ayn›zamanda asimilasyona karfl› bir direnifltir.Bizi her zaman ikinci s›n›f vatandaflolarak görmeye al›flm›fl emperyalistlerekültürümüzün zenginli-¤iyle verilmifl bir cevapt›r da.Anadolu’dan kilometrelerceuzaktay›z belki ama Anadolu’dankopmayacak onu böyle yaflataca¤›z.Bunun baflka yolu da yoktur.Say›: 231Yürüyüfl29 A¤ustos2010AKP’nin Referandum Aldatmacas›na Ortak Olmayal›m51


değinmeleryenisözKendi kusurlar›n›affetmeyen adam›nbütün kusurlar› affedilebilir.Konfüçyus‹flsizi soyan h›rs›z!Bir h›rs›z, bir emeklinin paras›n› çarpt›-¤›nda, insanlar›n a¤z›ndan genellikle meselaflöyle bir cümle dökülür:“Vay vicdans›z vay!”Halk h›rs›zl›¤›n kendinden çok, bir emekliyeyönelmifl olmas›na isyan eder... ‹flte hükümetde böyle insafs›z, vicdans›z bir h›rs›zd›r.‹flçiden çald›¤› yetmemifl, iflsizden de çalm›fl.Hem de ne çalma...‹flsizlik Fonu’ndan, kuruldu¤u tarihten buyana toplam 13 milyar 26 milyon liral›k ödemeyap›lm›fl. Ad› üstünde iflsizlik fonu oldu-¤una göre bu ödeme de iflsizlere yap›lm›fl diyedüflünürsünüz... Ama yan›l›yorsunuz. Bununsadece 3.3 milyar liral›k bölümü iflsizlereyap›lm›fl; geri kalan 9.7 milyarl›k bölüm isedevlete aktar›lm›fl. Fon gelirlerinin dörtte birininbütçeye aktar›lmas› için 2008’de kanunbir de de¤iflikli¤i yapm›fllar zaten. Yani iflsizlerinsoyulmas› ‘kanuni’ olmufl böylelikle.Patrongazetecili¤iEkranlarda ya¤c›l›k ve yalakal›kyar›fl›...“Az sonra” de¤il, 24 saat kesintisiz...Yalakal›k yar›fl›nda bafl› dahaber kanallar› çekiyor...HaberTürk’ü aç›yorsunuz HüseyinÇelik, NTV’yi aç›yorsunuzAli Babacan, CNN’ni aç›yorsunuzBeflir Atalay... Mehmet fiimflekde s›rada... Hemen ard›ndanda Sadullah Ergin ç›k›yor ekranlara.Spikerler derseniz, patronunya¤c›l›k ve yalakal›k politikas›naen üst düzeyde uyum sa¤l›yorlar.V›c›k v›c›k ya¤... Efendim nekadar çarp›c› fleyler söylediniz...Efendim gündem belirliyorsunuz...Efendim ne kadar vak›fs›n›z...AKP’ninÇa¤dafl YüzüCemil Çiçek konufluyor...Bir serseri gibi,argadon konufluyor, hakaretlerya¤d›r›yor... Asl›nda flafl›racakbir durum yok. Beyni kirli biradam... Ta zaman›nda “flört fahifleliktir”diyen bir adam... fiovenizmdeen önde giden... Son günlerde iyicebelden afla¤› konuflmaya bafllad›.Hiçbir AKP’li de elefltirmiyor, demekki yak›flt›r›yorlar... Yak›fl›r daasl›nda!As›l dikkat çekilmesi gereken nebiliyor musunuz? Bu adam, burjuvabas›ndaki köfle yazarlar› taraf›ndanuzun süre “AKP’nin ça¤dafl yüzlerindenbiri” olarak tan›t›lmad› m›,iflte as›l garip olan bu...T›pk›, Sami Türk’ün geçmiflteen ça¤dafl, uygar bakan olarak adland›r›lmas›gibi...


Karfl›lar›nda devrimcilerolunca, dil iki kar›fl d›flar›da,hakaret ederler, küfürederler, ak›l verirler... Baflbakanf›rça atar, b›rak›n cevapvermeyi, s›rnafl›r, yaranmayave yamanmaya çal›fl›rlar...Bu utanç, bu memleketiyönetenlere yeterTÜ‹K 2008 y›l› araflt›rma verilerinden derlenenbilgilere göre:Türkiye’de 5 milyon 674 bin kifli okuryazarde¤il.Okuryazar olmayanlar›n yüzde 84’ünü kad›nlaroluflturuyor.15-24 yafl aras›nda okuryazar olmayangençlerin say›s› 406 bin.6 milyona yak›n insan›m›za okuma yazmabile ö¤retememifl bir düzenin sahipleri, hergün karfl›m›za geçip bir de flöyle baflar›l›y›z,böyle kalk›n›yoruz masallar› anlat›rlar..E¤er onlarda az›c›k utanma duygusu olsa,bu rakamlar karfl›s›nda utançtan a¤›zlar›n› bileaçamamalar› gerekir..Ama onlar utanmaz ki...Yalakal›kProf.’uIfl›k tarikat›n›n gazetesiTürkiye’de Deprem DedeProf. Dr. Ahmet Mete Ifl›karaile bir röportaj yap›lm›fl.Röpotaja tam sayfaya yay›lanbir bafll›k konulmufl, aynenflöyle:“Devlet görevini yapt›, s›ra halkta”.Bütün bilim adamlar›, hiçbir fleyyap›lmad›¤›n› söylerken, biri gerçe¤içarp›t›yor, di¤ieri de o yalan› manflete tafl›yor...Ifl›kara’ya göre bak›n nas›l olmufl: “17 A¤ustosdepremi sonras› büyük tedbirler al›nd›, kamubinalar›, okullar›n % 75’i depreme haz›r.Köprü ayaklar› viyadükler güçlendirildi.Devlet üzerine düflen görevi yerine getirdi,art›k ifl bizde bitiyor.”Bir kez kifliliksizleflilince, düzenin ç›karlarbatakl›¤›n› girilince, yalanda, yalakal›kta s›n›ryok.”Hanefi Avc›neyi aç›kl›yor?Eskiflehir Emniyet Müdürü, dünün kontrgerilla fleflerindenHanefi Avc›, geçen hafta bir kitap yay›nlad›. Fethullahç›lar›n“devlete” egemen olmalar›n› anlatt›¤› kitab›, bir çoktart›flmay› da beraberinde getirdi.Oligarfli aç›s›ndan yaflanan de¤iflmeyi Ertu¤rul Özkök,geçti¤imiz günlerde flu sözlerle ifade ediyordu: “Derin devletel de¤ifltiriyor.”Özkök’ün “Derin devlet” üzerine daha önce savundu¤u görüflhat›rlardad›r. Özkök, “her devletin bir derin devlete ihtiyac›vard›r” diyordu. O “derin devlet” oligarfli içi güç dengelerindeuzun süre Özkökler’in düzenine hizmet etmifltir.Bu görüfl, esas olarak oligarflinin tüm kesimlerinin ortakdüflüncesidir. Kimilerinin derin devlet dedi¤i eses olarakdevletin kendisinden ba¤›ms›z olmayan bir örgütlenmedir.Bu örgütlenme hem kontrgerilla politikalar›n›, psikololojiksavafl› belirlemek, hem yürütmek görevini üstlenir. Oligarfliiçi çat›flma do¤al olarak devletin bu görevi üstlenen birimleriüzerinde de sürer.Kontrgerilla fleflerinden iflkenceci Hanefi Avc›’n›n ‘Haliç’teYaflayan Simonlar’ adl› kitab›yla anlatt›¤› da budur.Sistemde de¤iflen bir fley yoktur. Kontrgerilla örgütlenmesindeoligarfli için güç dengelerine ba¤l› olarak a¤›rl›kAKP’ye, ‹slamc› kesimlere geçmektedir. Sistemin nitelin¤inde,amac›nda, politikalar›nda, yöntemlerde de¤iflen bir fleyyoktur. De¤ifliklik Hanefi Avc›lar’›n yerine, onlar›n deyimiyle“badem b›y›kl›” Hanefi Avc›lar’›n, Fethullahç›lar’›n gelmiflolmas›d›r. Avc›lar flimdi bunun için feveran ediyorlar. Susurlukzaman›nda da da feveranlar›n›n arkas›nda tasfiye edilmelerivard›.Herfleye ra¤men Hanefi Avc› ne tam iffla ediyor, ne deitiraf ediyor. O, oligarfli içi çat›flman›n gerektirdi¤i kadar›n›anlat›yor.Anlat Hanefi Avc›!Anlat!Devrimcilere, Kürt Yurtseverlere karfl› gerçeklefltirdi¤inizkontrgerilla operasyonlar›n› anlat...Kay›plar› anlat... B›rak polisteki Fethullahç› teflkilat›nörgütlenmesini... Bize kaybetme teflkilat›n› anlat.Kim karar veriyordu kaybetmelere? Kaybetme operasyonlar›n›hangi birimler gerçeklefltiriyordu?Kaybettiklerinizi nerelere gömüyordunuz?Anlat!..Kaybeden timlerin, badem b›y›kl› m›, sark›k b›y›kl› m›,yoksa laik mi oldu¤u bizi ilgilendirmiyor.Anlat! ‹nfazlar› anlat, ölüm mangalar›n› anlat, nas›l kuruldular?Kaç ekiptiler? Kurulufllar›na onay nereden al›nd›?Silahlar› nas›l temin edildi?B›rak “Haliç’te Yaflayan Simonlar” masal›n›. Kontrgerillan›nhalka karfl› savafl›n› anlat... Avc›’n›n kitab›nda her fleyvar ama halka karfl› sürdürdü¤ü karfl›-devrimci savafl yoktur.Sen o savafl›n neresindeydin Hanefi Avc›? Onu anlat...Say›: 231Yürüyüfl29 A¤ustos201053


Say›: 231Nas›l B‹R Yaflam?Nas›l B‹R Yaflam?Yürüyüfl29 A¤ustos2010‘Ben yapamam’demeyin!Bir gözümüzün önüne getirelim, flu ana kadar; flu veyabu konuda “Ben yapamam!” sözü a¤z›m›zdan kaçkez ç›km›flt›r?Bazen, zorluklarla karfl›laflt›¤›m›zda, ya da bizden birfley istendi¤inde, ya da bir fleyin üretimine kat›lmam›z istendi¤indeilk anda “Ben yapamam!” deriz.Güzel bir halk türküsü söyleyen bir sanatç›y› ya da fliirokuyan birini dinledi¤imizde, bir halk oyunlar› gösterisinibe¤enerek izledi¤imiz de, “neden ben hep seyirciyim?”diye kendimize pek sormay›z.Daha bafltan, müzikle u¤raflmak, saz çalmak, fliir yazmak,sporun herhangi bir dal›nda spor yapmak, halk oyunlar› ö¤renmek...bana, göre de¤il diye düflünürüz ço¤unlukla.Bunlar› hep kendi d›fl›m›zda düflünür ve kendimizinde “yeteneksiz” oldu¤u sonucuna var›r›z.Elbette hem eksik, eksik oldu¤u için de yanl›fl bir de¤erlendirmedir.Belki bir kursa devaml› gitme konusunda kimihakl› gerekçeler bulabiliriz. Ama bu, durumu aç›klamaz.Sömürücü egemen s›n›flar, bize hep yetene¤in do¤ufltangeldi¤ini anlatt›lar. Halk›n çocuklar›n›n da do¤ufltan gelen“yetenekleri” olamayaca¤›na göre, daha en bafl›ndanhalk çocuklar›n›n yeteneksiz oldu¤u ayan beyan ortadayd›.O nedenle halk çocuklar› ellerini hiçbir fleye uzatmamal›yd›lar.Spor mu? Niye sa¤l›kl› yetiflsin halk çocuklar›,niçin sporla u¤rafls›nlar? Düzen onun yerine televizyonkanallar›n›n spor kanallar›n› sundu. Ki, yemesin, içmesin24 saat televizyon bafl›ndan kalkmas›nlar!Art›k kahvelerde oturarak bir futbol sahas›nda kofluflturan22 futbolcuyu izleyebilir, k›zabilir, küfredebilirdi halkçocuklar›. Ama asla spor yapamazd›! Yapmamal›yd›!Hay›r, her fleyi yapabiliriz! Önce kafam›zdan “Benyapamam!”› ç›karaca¤›z. Halk çocuklar›, halk yeteneksizde¤ildir.Müzik, spor, folklor, tiyatro, fliir okuma... hepsini yapabiliriz.Bunlar bir yetenek meselesi de¤il, emek, e¤itimve yo¤unlaflma meselesidir.Çocuklar›m›z her fleyi yapabilir. Yapmalar› için önlerindekiengelleri önce biz kald›rmal›y›z. Mesela, “sen saz çalamazs›n”demek yerine özendirmeliyiz. Emek vermeliyiz.Mahallelerimizde derneklerde aç›lan saz, tiyatro, koro,halk oyunlar› gruplar› ve çeflitli kurslar pekala ailecekat›laca¤›m›z yerler, etkinlikler olabilir.Egemen s›n›flar›n dedikleri gibi de¤il, do¤ru bildi¤imizgibi yaflamal›y›z.Yaflam›m›z›n içinde becerilerimizigelifltirecek, yeni fleyler ö¤renecek böyle u¤rafl›lar elbetteolabilmeli.Bunlar zor fleyler de¤ildir. Düzen gençli¤e üretken olmay›de¤il savruk yaflamay› dayat›yor.Biz tersini yapal›m...Diyarbak›r ÖlümOrucu fiehitleriFaflizm tek bir koflul önesürüyordu Kürt yurtseverlerine:"Ya ihanet ya daihanet!" Kürt yurtseverlerbunu kabul edemezlerdi.Herfleyi göze alarakdirenifle at›ld›lar. Onurla,siyasi kimlikle, ulusalkimlikle yaflaman›nbedelini de ödediler. Hemde en zorlu biçimde...Mamak gibi teslimiyetiyaflam›flt› Diyarbak›r.Ama Diyarbak›r Mamak olmad›. Çünkü herfleye ra¤men ölmesini bilmifllerdi.Teslimiyete ve ihanete karfl› bedenlerini açl›¤a yat›ran, ölüm orucu gibi zorlubir sürece at›lan Kemal Pir, M. Hayri Durmufl, Akif Y›lmaz ve Ali Çiçek 12Eylül zindanlarmdaki insanl›k d›fl› uygulamalara karfl› kendilerini fedaetmekten çekinmediler. Zindanlarda direnifle ›fl›k tutanlardan oldular. 14Temmuz 1982’de Diyarbak›r Hapishanesi’nde bafllayan ölüm orucunda, KemalPir 7 Eylül'de, Hayri Durmufl 13 Eylül'de, Akif Y›lmaz 15 Eylül'de,Ali Çiçek 17 Eylül 1982'de flehit düfltüler.Y›maz GÜNEYMao ZEDUNG1 Nisan 1937’de Adana Yenice Köyü’nde do¤du. Henüz 20yafl›ndayken yazd›¤› bir öyküde komünizm propagandas›yapt›¤› gerekçesiyle hakk›nda dava aç›ld›. 1961’de bu davadanceza ald›. 1968’lerde yükselen devrimci mücadele içindebir devrimci sanatç› olarak yer ald›. 1971’de Mahir Çayan vearkadafllar›n› evinde saklad›¤› için, 7 y›l hapis cezas›na çarpt›r›ld›.Güney 47 y›ll›k yaflam›n›n 12 y›l›n› hapishanelerde,3,5 y›l›n› da yurtd›fl›nda sürgünde geçirdi. 9 Eylül 1984’teParis’te hayata gözlerini yumdu.20. Yüzy›la damgas›n› vuran devrimci önderlerdendir.En büyük eseri Çin Devrimi’yle sadece Çin halk›n› kurtarmaklakalmam›fl; halk savafl›n›n teori ve prati¤inimiras b›rakarak tüm sömürge halklar›n kurtulufl yolunuayd›nlatm›flt›r. 9 Eylül 1976’da ölümsüzleflen Mao,sömürge halklar›n kurtulufl savafllar›nda yaflamaya devamediyor.Angola Halk KurtuluflHareketi MPLA’n›nönderlerinden biriydi.fiair, t›p doktoru vekurtulufltan sonra AngolaHalk Cumhuriyeti'ninilk devlet baflkan›olan AgostinhoAgostinho NETONeto, 17 Eylül1922'de Angola'n›n baflkenti Luanda'n›nBengo Köyü’nde do¤du, 10 Eylül 1979'daMoskova'da öldü.ÇekoslovakyaKomünistPartisiönderlerindendi.8Julius FUÇ‹KEylül1943’de Nazi iflgalinde tutuklanarakidam edildi.54AKP 12 Eylül’ü Sürdürüyor

More magazines by this user
Similar magazines