Hadiste Metin Tenkidi - Sosyal Bilimler Enstitüsü

sosbilens.omu.edu.tr

Hadiste Metin Tenkidi - Sosyal Bilimler Enstitüsü

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLER ESNTİTÜSÜDERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİDersin AdıKoduHADİSTE METİN TENKİDİ TİB 618YarıyılıGüz /BaharDers(Saat/Hafta)Uygulama(Saat/Hafta)Laboratuar(Saat/Hafta)3Kredisi ECTS00 3 7Dersin Dili : TürkçeDersin Türü : SeçmeliDersin Seviyesi : Yüksek LisansÖn Koşul Dersleri : YokDersin Koordinatörü : Prof.Dr.Yavuz ÜNALDersi veren(ler) : Prof.Dr.Yavuz ÜNALDersin Yardımcıları : Yrd.Doç.Dr.Salih KESGİNDersin Amacı : Yüksek Lisans öğrencilerine metin tenkidinin kavramları ve kapsamı hakkındabilgi vermek ve metin tenkidinde uyulması gereken temel kuralları kavratmak.Öğrenme ÇıktılarıBölüm ÖğrenmeÇıktılarına KatkıÖlçme YöntemiÖÇ-1 Hadis tenkidi ve tarihsel gelişimini kavratma. 1, 2, 4ÖÇ-2 Hadis tenkidinde dikkate alınması gereken temel ilkeleri1, 2, 4kavrayabilme.ÖÇ-3 Hadisleri tahlil ve tenkid edebilme becerisi kazanma. 1, 2, 4ÖÇ-4ÖÇ-5ÖÇ-6Ölçme Yöntemi: 1: Yazılı Sınav 2: Sözlü Sınav 3: Ev ödevi 4: Seminer/Sunum 6:Dönem ÖdeviDersin İçeriği(Kısa tanımı):HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARIHafta Konular Ön Hazırlık1Metin Tenkidi YöntemleriDümeynî, Misfîr b. Gurmullah, Hadis’te Metin TenkîdiMetodları2Metin tenkidinde uygulanan metodlar Dümeynî, Misfîr b. Gurmullah, Hadis’te Metin TenkîdiMetodları3 İlk asırlarda metin tenkidi A’zâmî, Muhammed Mustafa, Menhecü’n-Nakd, , 1-184 Metinle ilgili hadis ilimleri Polat, Salâhaddin, Hadiste Metin Tenkidi I-III,5 Metinle ilgili sened (isnad) bilgileri A’zâmî, Muhammed Mustafa, Menhecü’n-Nakd, , 23-806Klasik dönem Metin tenkidiTekineş, Ayhan, Hadis Tenkidinin Anlam ve Kapsamı,7Modem dönem Metin tenkidi8 Seçilmiş Metinler9 Seçilmiş Metinler10 Seçilmiş Metinler11 ARA SINAV12 Seçilmiş Metinler13 Seçilmiş Metinler14 Seçilmiş MetinlerBayraktar, İbrahim Metin Tenkidi ve Müşkil Hadisler,Ünal, Yavuz, Modern Dönemde Kullanılan HadisTenkit Terimlerinin Tarihsel KökenleriyleYüzleştirilmesi,KAYNAKLAR


Ders Notu : Dümeynî, Misfîr b. Gurmullah, Hadis’te Metin Tenkîdi Metodları, trc. İlyasÇelebi, Adil Bebek, Kitabevi, İstanbul, 1997.Itr, Nureddin, Menhecu’n-Nakd fî Ulûmi’l-Hadîs, Dârü’l-Fikr, Dımaşk, 1981.Hz.Aişe'nin Sahabeye Yönettiği Eleştiriler, by Bünyamin Erul, Kitâbiyât, Ankara, 2000.Ünal, Yavuz, Modern Dönemde Kullanılan Hadis Tenkit Terimlerinin TarihselKökenleriyle Yüzleştirilmesi, İslâmî Araştırmalar, 2006, cilt: XIX, sayı: 1 [İslâmîİlimlerde Terminoloji Sorunu -I-], s. 119-126.Tekineş, Ayhan, Hadis Tenkidinin Anlam ve Kapsamı, Sakarya Üniversitesiİlahiyat Fakültesi Dergisi, 1996, sayı: 1, s. 199-210Diğer Kaynaklar : KİTAPLAR / BOOKSBeşîr, Ahmed, Usûlü Menheci’n-Nakd inde Ehli’l-Hadîs, Müessesetü’r-Reyyân,Beyrut, 1996/1416.A’zâmî, Muhammed Mustafa, Menhecü’n-Nakd inde’l-Muhaddisîn: Neş’etuhuve Tarîhuhû, Mektebetu’l-Kevser, 3. Basım, yy., trs.Hadis Araştırmaları by Selahattin Polat, İnsan Yay., İstanbul,1997.MAKALELER / ARTICLESBayraktar, İbrahim Metin Tenkidi ve Müşkil Hadisler, Atatürk Üniversitesiİlahiyat Fakültesi Dergisi, 1997, sayı: 13, s. 107-193Polat, Salâhaddin, Hadiste Metin Tenkidi (II), Erciyes Üniversitesi İlahiyatFakültesi Dergisi, 1990, sayı: 7, s. 81-112Polat, Selâhaddin, Hadiste Metin Tenkidi (III), Erciyes Üniversitesi İlahiyatFakültesi Dergisi, 1992, sayı: 8, s. 79-110Polat, Selahattin, Hadiste Metin Tenkidi I, Erciyes Üniversitesi İlahiyat FakültesiDergisi, 1989, sayı: 6, s. 113-130Ödevler : Yarıyıl sınavı yerine biri asgari 2000 kelimelik bir seminer yaptırılacaktır.Sınavlar : Ara sınav veya Dönem Ödevi % 40Yılsonu Sınav % 60DEĞERLENDİRME SİSTEMİYARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI PAYIAraştırma Ödevi 1 40Makale yazdırma 1 60DevamTOPLAM 100YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI - 40YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI - 60TOPLAM - 100ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜEtkinliklerHafta SayısıSüresiToplam(Saat)İş YüküYüz yüze eğitim 14 3 42Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 9 126Araştırma Ödevi 2 10 20Makale Yazdırma 1-2 5 20Yarıyıl Sonu Sınavı 2 3 6Toplam İş Yükü 212Toplam İş Yükü / 30Dersin ECTS Kredisi 7

More magazines by this user
Similar magazines