Önsöz

3b.dk
  • No tags were found...

Önsöz

Almene boliger for alle - TYRKISK - side 1Herkese sosyal konut – side 1ÖnsözAşağdaki bilgiler genel ve yol göstericidir. Bu bilgiler konut organizasyonlarnn çoğu içingeçerlidir, ama baz konut organizasyonlar farkl yaplanma nedeni ile belirtilenlerden farklkurallara sahip olabilirler. Bu sebeple konut organizasyonlar ve konut sakinlerinin bu konuyadikkat etmelerini rica ediyoruz.


Almene boliger for alle - TYRKISK - side 2Herkese sosyal konut – side 2İçindekilerÖnsözHoş geldiniz1.Herkese Sosyal konut1.2. Haklar ve yükümlülükler2. Servis ve önemli bilgiler2.1. Apartman görevlisi2.2. Şube yönetim kurulu2.3 Konut organizasyonu yönetimi2.4 Aktivitelerden sorumlu görevliler, konutlarn sosyal faaliyetlerinden sorumlu görevliler, v.b3. Kiralama kurallar3.1 Ana kural3.2 Tercih hakk3.3 Esnek kiralama kurallar3.4 Kombine kiralama3.5 Ret etme3.6 Değiştirme3.7 Kaytl sosyal konutu kiraya verme4. Eve taşnma ve ev kiras v.b4.1 Depozit4.2 Kira kontrat4.3 Eve taşnma srasnda evin tamiri4.4 Taşnma srasnda evin eksiklerinin saptanmas4.5 Ev kirasn ödeme4.6 Elektrik, snma ve su4.7 Elektrik, snma ve su giderlerinin ödenme şekli5. Konut Yardm5.1 Kimler alabilir?5.2 Konut yarm nasl alnr?5.3 Konut yardm ödentisi5.4 Gelir deşişimi


Almene boliger for alle - TYRKISK - side 3Herkese sosyal konut – side 36. Sigorta6.1 Riskin ksmen kendine ait olma durumu6.2 Sorumluluk sigortas6.3 Fiyat7. Sosyal konut sakinleri demokrasisi7.1. Sosyal konut sakinleri toplants7.2 Sosyal konut sakinleri için faaliyetler7.3 Komşuluk hayat7.4 Sosyal konut kurallar7.5 Ev hayvanlar7.6 Balkonlar8. Evin içi8.1 İkamet ederken evin bakm8.2 Kötü muamele8.3 Eve ait beyaz eşyalar8.4 Buzdolab8.5 Derin dondurucu8.6 Ocak8.7 Frn8.8 Davlumbaz8.9 Parabol anten ve antenler8.10 Elektrik tesisat8.11 Elektrik ve çocuklar8.12 Ksa devre8.13 Çevre yararna kaynaklardan tasarruf etme8.14 Elektrik ve sdan tasarruf yollar8.15 Sudan tasarruf yollarYemek yaplrkenBedensel hijyen srasnda8.16 HavalandrmakSu buharNem hasarlar ve bakterilerKendin yapabilirsin


Almene boliger for alle - TYRKISK - side 4Herkese sosyal konut – side 49. İyileştirme çalşmalar (iyileştirme yapabilme hakk)10. Konut bölgesinde10.1 Çamaşr ykama ve kurutma10.2 Çamaşr ve kurutma makineleri10.3 ÇöpEvden çkan çöpBüyük çöplerTehlikeli çöplerPil10.4 Yeniden kullanlabilir çöpKağtŞişeGübre11. Evden çkma11.1 Çkş11.2 Zamanndan önce evden taşnabilinir11.3 Çkşta evin devredilişi11.4 Çkş teftişi11.5 Depozitin hesaplanmas12. Kiraclar şikayet kurulu


Almene boliger for alle - TYRKISK - side 5Herkese sosyal konut – side 5Hoş geldinizYeni eviniz hayrl olsun. Evinizden ve konut organizasyonumuzda ikamet etmekten memnunkalacağnz ümit ediyoruz.Elinizdeki kitapçk eviniz ve konut organizasyonu hakknda çok faydal bilgiler içerdiği için,özellikle başlangçta sizlere faydal olacağ kansndayz.Kitapçkta, sosyal konutlarda oturmann nasl olduğu, sizlere bu konuda baz pratik açklamalarve öğütlerde bulunularak, bu evlerde oturan ev sakinlerinin hangi hak ve yükümlülükleri olduğuanlatlyor.


Almene boliger for alle - TYRKISK - side 6Herkese sosyal konut – side 61. Herkese sosyal konutSosyal konutlar herkes için olup, bir sosyal konut şubesinde beraber oturan sakinler, buradayaplan harcamalar ortak karşlarlar. Ayn şekilde, bu şubede nelerin yaplacağna da şubesakinleri birlikte karar verir.Kanunen, sosyal konutlarn kiras üzerinden hiç kimse kazanç sağlayamaz. Ev kiras, yaplacakharcamalar karşlayacak şekilde belirlenir.Sosyal konutlar bir konut organizasyonu tarafndan idare edilir. Ve her şubede, şube sakinlerinikonut organizasyonuna karş temsil eden bir şube yönetim kurulu seçilir. Şube yönetim kuruluve konut organizasyonu hakknda detayl bilgi için 2. bölüme baknz.Ylda en az bir kez, şube yönetim kurulu, tüm şube sakinlerinin katlp, görüşlerini dilegetirebilecekleri veya apartman içinde ve etrafnda yaplmas istenen şeylere ilişkin önerilerinisunabilecekleri bir kiraclar toplants düzenler. Çoğu şubelerde, konut bölgesinde cereyan edenşeyleri ve konut sakinleri toplantlarnda ve konut organizasyonunda alnan kararlarnokunabileceği bir şube sakinleri dergisi yaynlanr.Sosyal konutlar tek plan parsel evler, sra evler, apartman dairesi, gençler, yaşllar için konutlaryada yaşllarn birlikte yaşadklar konutlar olabilir. Bunlardan bazlar yeni, bazlar da eskidir.Halen bir sosyal konutta kalyorsanz, bağl olduğunuz konut organizasyonunda başka bir evetaşnmanz kolaydr. Başka bir konut istiyorsanz, ev şirketinde bekleme listesine yazlmanzgerekmektedir. Çocuklu aileler, geniş daireler için öncelik hakkna sahiptirler. Kiralamahakknda detayl bilgi için 3. bölümü okuyunuz. .1.2 Haklar ve yükümlülüklerEv kontratnda hangi haklara sahip olduğunuz ve hangi yükümlülüklere sahip olduğunuzyazldr. Örneğin ev kirasnn, elektrik, snma, su vb. ödeneklerin zamannda ödenmesigerekir. Tüm sosyal konut şubelerinin sakinler tarafndan kararlaştrlan ve uyulmas gerekenkurallar vardr. 7.4 bölümüne baknz. Komşularla iyi geçinmek için, ortak kurallara uymak veortak kullanlan alanlar ile kendi evinin içindeki düzen kurallarn takip etmek gerekir.


Almene boliger for alle - TYRKISK - side 7Herkese sosyal konut – side 72. Servis ve önemli bilgilerYardma ihtiyacnz olduğu durumlarda veya bir konuda daha fazla bilgi için aşağdakilerdenbirine başvurabilirsiniz.- apartman görevlisine- şube yönetim kuruluna veya- konut organizasyonu idaresine.2.1 Apartman görevlisiApartman görevlisi, konut organizasyonu tarafndan şubeye baklmak üzere işe alnmştr. Pratiksorularnz veya diğer sorunlarnz için her zaman rahatlkla apartman görevlisine gidebilirsiniz.Apartman görevlisi genelde her gün belli saatlerde bürosunda bulunur. Mesai saatleri dşndaciddi bir sorunun çkmas (örneğin bir su borusu patlamas) halinde, eve ilk taşndğnzdaverilen telefon numarasnn aranmas gerekir.2.2 Şube yönetim kuruluŞube yönetim kurulu kiraclar tarafndan seçilir. Bu üyeler maaş almazlar, şubedeki sosyalyaşam geliştirmek, ve şube sakinlerinin çkarlarn korumak için gönüllü olarak çalşrlar.Konut bölgesi alan kapsamna giren tüm faaliyetler için, şube yönetim kurulunabaşvurulmaldr.Baz büyük konut organizasyonlarnda sakinlere yardmc olmak için kirac danşmanlar işealnr.2.3 Konut organizasyonu yönetimiEv kiras, snma, elektrik vb. ödemelerin tümü konut organizasyonu idaresi tarafndan görülür.Ev kurallar hakknda baz komşularnzla sorunlar yaşadğnz durumlarda da yönetimebaşvurabilirsiniz.2.4 Aktivitelerden sorumlu görevliler, konutlarn sosyal faaliyetlerinden sorumlugörevliler v.b.Baz konut organizasyonlarnda, sosyal yaşam desteklemek, yada konut sakinleri arasndakidemokrasi ilkesi ile kabul edilen iyileştirmeleri faaliyete geçirmek için görevli yardmclar işealnmştr.Konutlarn sosyal faaliyetlerinden sorumlu görevliler, bir bütünlük plann onaylatmş şubelerdeçalşrlar ve şube sakinleri, yönetim ve kararlaştrlan iyileştirmeleri gerçekleştiren profesyonelgörevliler arasnda koordinatör olarak görev yaparlar.ADMINISTRATION


Almene boliger for alle - TYRKISK - side 8Herkese sosyal konut – side 8Çalşmalarn bir parças olarak, şube sakinleri ile birlikte sosyal aktiviteleri geliştirecek vedestekleyecek, aktivitelerden sorumlu bir görevli yada kültür görevlisi de işe alnş olabilir. Buaktiviteler çocuklarn ve gençlerin ücretsiz yada cüzi bir miktar karşlğnda katlabilecekleriaktiviteler olabilir.ADMINISTRATION


Almene boliger Herkese for sosyal alle konut - TYRKISK – side 9 - side 93. Kiralama kurallarEn önemli kiralama kurallar aşağda belirtilmektedir. Ancak kanunlar kapsamnda belediyetarafndan onaylandktan sonra konut organizasyonunun, kendi konut organizasyonu ve kendibelediyesine uygun hale getirilmiş baz konularda kendi kurallarn hazrlayabileceğibelirtilmelidir.İlgili konut organizasyonu, organizasyonun baz şubelerinde bu tür kurallar alnp alnmadğnbildirebilir.3.1 Ana kuralSosyal konutlardan birinin verilebilmesi için bir bekleme listesine yazlabilmek için 15 yaşndoldurmuş olmak, ve bekleme listesinde kalabilmek için senelik bir aidat ödemek gereklidir.Her konut organizasyonunun iki tane bekleme listesinin olmas gereklidir: Hali hazrda konutorganizasyonunun şubelerinden herhangi birisinde ikamet etmeyenler için bir liste. Bu listeye´´harici bekleme listesi´´ (ekstern venteliste) denir. Bu listede bekleyenler, ne kadarbeklediklerine bağl olarak bir konut alrlar.Hali hazrda konut organizasyonunda ikamet eden, ama başka bir konut isteyenler, başka birbekleme listesine yazlrlar. Bu bekleme listesine ´´öne alma bekleme listesi´´(oprykningsventeliste) denir. Bekleme listesinde ne kadar beklendiğine bağl olarak bir konutverilir.Bir konut derneğinde ev aryorsanz, önce konut derneğine üye olmalsnz, sonrasnda size birdernek üyelik numaras verilir. Bir konut kiralamak istediğiniz zaman, bunu konut derneğinebildirmelisiniz, ve sonrasnda bekleme listesine aktif konut araycs olarak kayt edilirsiniz.Bekleme süresinin kaydnda üyelik numaras kullanlr.Bir konut şirketinde ev aryorsanz, ne kadar beklendiğinizi kaydetmek için kullanacağnz tarihbekleme listesine yazldğnz tarihtir.3.2 Öncelik hakkiBekleme listesindeki yerin haricinde, baz kişiler belirli konutlarda listenin önüne gelmehakkna sahiptirler. Yani bu kişilere listede kendilerinden daha uzun süre beklemiş daha kdemlibaşvuranlardan önce bir konut verilebilir.Çocuğu olanlar üç ve dört odal konutlarda öncelik hakkna sahiptirler. Bu hem çiftler hem deyalnz yaşayanlar için geçerlidir.VÆRELSEKØKKENWCVÆRELSE


Herkese sosyal konut – side 10Almene boliger for alle - TYRKISK - side 10Yalnz yaşayan herkes 2 odal bir konut alma hakkna sahiptir. Baz konut organizasyonlarndaçiftlere 3 odal bir konut verilmesi mümkündür. Konut organizasyonunun yönetimi bu kararverebilir.Yaşllar ve engelli vatandaşlar, bu gruplar için özel olarak düzenlenmiş aile konutlarnda öncelikhakkna sahiptirler.3.3 Esnek kiralama kurallarEsnek kiralama kurallar, seçilmiş şubelerde belirli gruplara bir konut kiralamada önceliktannmas anlamna gelir. Örneğin, belediyenin snrlar içersinde çalşan, ama başka birbelediyede ikamet eden kişilere öncelik tannmas mümkündür.Hangi öncelik haklarnn geçerli olduğu Belediye ile konut organizasyonu arasnda işbirliği ilebelirlenir, ve belediye bu kurallar kamuya bildirmek zorundadr.3.4 Kombine kiralamaİş piyasasnn dşnda bulunan konut sakinlerinin saysnn çoğunlukta olduğu konutbölgelerinde, iş piyasasnda aktif olmayan bir kiracya hayr demek mümkündür. İlgili kişi tabiiki başka bir konut bölgesine sevk edilecektir.Refah Bakanlğ (Velfærdsministeriet ) her sene hangi konut bölgelerinde kombine kiralamakurallarnn geçerli olacağn belirler.3.5 Ret etmeKonut organizasyonu her konutta oda başna en fazla 2 kişinin yaşamasna karar verebilir.Bu kural bir konuta sevk edildiğinde, yani konuta taşnldğnda geçerlidir.3.6 DeğiştirmeKonut değiştirmek , eğer hali hazrda ikamet edilen konutta en az 3 yl ikamet edildi isemümkündür. Konutun genişliği hakkndaki kurallar, değiştirme söz konusu ise geçerliliğiniyitirir. Yani yalnz yaşayan biri 4 odal bir daire ile değiştirebilir. Oda başna 2´den fazla kişiyaşayacaksa konut organizasyonu bu değiştirmeyi ret edebilir. Değiştirme esnasnda her ikikonutun kira anlaşmas feshedilir, ve her iki konut konuttan taşnma ve konuta taşnma olarakişlem görür. 4. ve 11. bölümü okuyunuz. Taşnlacak yeni konut için yeni depozit ödenilir.VÆRELSEKØKKENWCVÆRELSE


Herkese sosyal konut – side 11Almene boliger for alle - TYRKISK - side 113.7 Kaytl sosyal konutu kiraya vermeKaytl sosyal konutun ksmi kiraya verilmesi:Kaytl sosyal konutun yarsna kadarn kiraya verme hakk mevcuttur. Ancak konutta yaşayankişilerin says oda saysn aşmamaldr.Kaytl sosyal konutun tamamnn kiraya verilmesi:Hastalk, iş seyahati, eğitim yada iş gereği geçici tayinler sebebi ile 2 yla kadar bütün konutukiraya verme hakk mevcuttur. Konuttaki oda başna 2´den fazla kişi yaşamaya başlarsa kirayaveren kişi kiraya karş çkabilir. Kiraya veren kişi, hakl bir sebebi olduğunu düşündüğü taktirdede kiraya karş çkabilir.Kiraya verme durumunda kiraya veren ve kiralayan arasnda bir kira kontrat hazrlanr. Konutorganizasyonu, kira işlemi başlamadan önce kontratn bir kopyasn almaldr.VÆRELSEKØKKENWCVÆRELSE


Almene boliger for alle - TYRKISK - side 12Herkese sosyal konut – side 124. Eve taşnma4.1 DepozitBirine ev çktğnda, eve girebilmek için depozit yatrlmas gerekir. Bu depozit, evdentaşnldğnda, eğer ödenmemiş ev kiras, snma gideri vb. ve evin tamirat için gerekliharcamalar kesildikten sonra geri alnr.Depozit için belediyeden borç yada kefalet istenebilir. Borç isteme başvurusu ev çktktan sonrayaplr. Eğer çok düşük bir geliriniz varsa depozit için yardm alabilirsiniz. Bunun koşullarnailişkin geniş bilgi için Konut Şirketlerinin Ülke Derneği (Boligselskabernes Landsforening)tarafndan hazrlanan “depozit için borç” broşürüne baknz. Broşür sadece Danimarka´camevcuttur. Yada belediye ile irtibata geçip depozit için borç alma imkanlarn konuşunuz.4.2 Kira kontratKira kontrat, kirac ve konut organizasyonu arasnda bir anlaşmadr. Bunun altna bir kamuevine taşnlacağ zaman imza atlr. Kontrat, kiracnn hak ve yükümlülükleri ve konutorganizasyonunun yerine getirmesi gereken konular hakknda bilgileri içerir.Kira kontrat hukuksal açdan bağlaycdr. Yani kirac ve konut organizasyonu kontratta yazlolan anlaşmalara uymakla yükümlüdürler.4.3 Taşnmadan önce evin hazr duruma getirilmesiSosyal konutlar iki şekilde hazr duruma getirilir: A düzenlemesi ve B düzenlemesiSize verilen sosyal konuta taşndğnzda konutunuz şubenizin seçtiği düzenlemeye göre sizdenönceki kiracdan sonra taşnlmaya hazr hale getirilmiştir.Şube A-düzenlemesini seçti ise, duvarlar yeni boyanmş yada duvar kağd yaplmştr.. Tavannormalde yeni boyanmş, ve ev temizlenmiştir. Konuttaki diğer eşyalar, eğer krlp bozulmuşise tamir edilmiştir..Şube B-düzenlemesini seçti ise, konutu sizden önceki kiracnn braktğ şekilde devralrsnz.Yani, duvarlar ve tavan boyanmamş olabilir. Konut şirketi ile anlaşarak, konutun sahip olduğubakm hesabn konutu hazr hale getirmek için kullanabilirsiniz.4.4 Taşnma sr5asnda evin eksiklerinin saptanmasEve taşndğnzda, konut organizasyonu ile birlikte evi gözden geçirmelisiniz, ve konutorganizasyonu ve sizin imzalayacağnz bir taşnma raporu hazrlanmaldr. Evde hatalar veeksikler varsa bu rapora not edilir, ve evden taşndğnzda bunlarn düzeltilmesi için ödemekzorunda kalmazsnz.


Almene boliger for alle - TYRKISK - side 13Herkese sosyal konut – side 134.5 Ev kiras ödeneğiYasalarda ve kira kontratnda kirann ne zaman ödeneceği belirtilmiştir. Kirann geç ödenmesidurumunda ceza ödenir. İhbarname alndktan hemen sonra kira ödenmezse, kira kontratnnfeshi riski olabilir. Yani hemen evi boşaltmak zorunda kalrsnz. Konut organizasyonu evkirasnn nasl ödeneceğini anlatr. Ancak en kolay bunu bir bankada her ay otomatik olarakPBS (ödenme servisi) tarafndan. Yaplmasdr.4.6 Elektrik, snma ve suDanimarka´da çevreyi korumak ve su kaynaklarndan tasarruf etmek için elektrik, snma vesu fiyatlar çok yükselmiştir, çünkü devlet tüketimi azaltmak için su ve elektrikten vergi talepetmektedir. Bu sebeple çoğu sosyal konut şubesi sakinlerinin bu kaynaklardan tasarruf etmeleriiçin girişimlerde bulunmuştur. Bütün konutlarda el sayac ve s sayac bulunmaktadr. Busayaçlar konutta ne kadar elektrik ve s kullanldğn ölçerler. Baz binalarda evlere su sayacda taklmştr. Bu sayaçlar su tüketimini ölçerler.4.7 Ödeme- elektrikBir çok yerde elektrik mahsuben, yani hesabna saylmak üzere önceden elektrik şirketineödenir. Yani ayda bir, yada üç ayda bir belli bir tutar ödenir. Bu tutar, bir önceki yl kullanlanelektrik miktarna göre belirlenir. Harcamann veya fiyatn artmas durumunda, mahsubenödenen tutar bir ay öncesinden verilen uyar ile artrlabilir.Harcanan elektrik miktar ylda bir hesaplanr. Evin içindeki elektrik sayac okunup, ne kadarelektrik kullanm yapldğ hesaplanr.Elektrik şirketi posta ile kiracya bir fiş gönderir. Bu fiş doldurulup tekrar elektrik şirketinegönderilir. Bunun yaplmas gereklidir. Yaplmadğ takdirde elektrik şirketi tahmini olarak nekadar kullanldğna karar verir. Veya konut organizasyonu idaresi elektrik sayacğnnokutulmasn sağlar. Eğer kullanm ödenenden az ise aradaki fark geriye alnr. Ödenilenden çokharcanmşsa aradaki fark ödenir.- snmaBir çok yerde snma mahsuben, yani hesabna saylmak üzere önceden ödenir. Yani ayda bir,yada üç ayda bir belli bir tutar ödenir. Bu tutar, bir önceki ylda kullanlan snma giderlerimiktarna göre belirlenir. Harcamann veya fiyatn artmas durumunda, mahsuben ödenen tutarbir ay öncesinden verilen uyar ile arttrlabilir.Normal olarak apartman görevlisi, ylda bir kez evin s kullanmn ölçen sayac okur. Her evinne kadar harcama yaptğ hesaplanr, ve yl boyunca ödenen mahsuba göre ekstra ödemeistenilip istenilmeyeceği hesaplanr.


Almene boliger for alle - TYRKISK - side 14Herkese sosyal konut – side 14-suEvde su sayac bulunmuyorsa, su tüketimi ev kirasna dahildir.Eğer evde su sayac bulunuyorsa bu ylda bir kez okunur. Ne kadar ödeneceği, bir önceki yldakullanlan snma miktarna göre belirlenir. Kullanm mahsuben olarak ödenir. Yani ayda bir,yada üç ayda bir belli bir tutar ödenir. Harcamann veya fiyatn artmas durumunda, mahsubenyaplan ödemede bir ay öncesinden yaplan bir uyar ile arttrlabilir.


Almene boliger for alle - TYRKISK - side 15Herkese sosyal konut – side 155. Konut yardm – Kira yardmKira yardm, ev kiras için yaplan parasal bir yardmdrr. Kirann eve giren gelirden yüksekolmas durumunda kira yardm alnabilir. Kira yardm, ikamet edilen şehrin belediyesitarafndan yaplr.Alnan bu yardm, ylda bir yeniden düzenlenir.Emekliler için bu yardm konut yardm ödeneği olarak geçer. Diğer herkes için bu yardm konutsigortas ödeneği olarak adlandrlr. Konut yardm ödeneği ve konut sigortas ödeneğinialabilme şartlar değişiktir.5.1 Kimler alabilir?Herkes kira yardm alamaz. Yardmn miktar, aile nüfusunun toplam geliri ve nekadar kira ödendiği gibi konulara bağldr. Ve ayrca evin büyüklüğü ile evde kalan kişi saysarasndaki orantya baklr.5.2 Ev kiras yardm nasl alnr?Ev kiras yardm başvurusunda bulunulacaksa, ev şirketi idaresinden veya oturulan şehrinbelediyesinden alnabilecek özel bir başvuru formu kullanlmaldr. Kira kontrat imzalanrimzalanmaz yardm için başvurulmaldr. Ne kadar erken başvurulursa, o kadar erken yardmalnr. Eğer başka bir eve taşnma durumu olursa, yardm için yeniden başvuru yaplr.5.3 Kira yardm ödentisiSosyal konularda ikamet edildiğinde kira yardm, genellikle direk ev şirketine ödenir vekiracnn ev kiras da o oranda indirilir.5.4 Gelir değişimiKira yardm alan kirac, gelirinin yükselmesi yada düşmesi, aile nüfusunun büyümesi yadaazalmas veya ev kirasnn yükselmesi yada düşmesi durumunda, bunu belediyedeki kira yardmdairesine bildirmelidir. Belediye bu durumlar otomatik alarak tespit edememektedir. Bu yüzdenbir süre, fazladan yardm alnmşsa, kirac bu yardm belediyeye tekrar geri ödemek zorundakalr.500 kr.⇧


Almene boliger for alle - TYRKISK - side 16Herkese sosyal konut – side 166. SigortaBir konut sigortasna sahip olmak önemlidir. Giysi, mobilya yada başka ev eşyasnn yanmasdurumunda, bedelini sigortadan almak mümkün olur. Hrszlklar polise ve sigorta şirketinebildirilmelidir.6.1 Zarara katlm payZarara katlm pay içeren sigorta, zararn bir ksmn sizin ödemeniz anlamna gelir-.6.2 Sorumluluk sigortasAile sigortas ayn zamanda bir sorumluluk sigortasdr. Sigortal, başka insanlara yadaeşyalarna verilen zarardan sorumlu tutulursa, bu zarar sigorta öder.6.3 FiyatAile sigortas fiyat, ülkenin neresinde ikamet edildiğine ve ne gibi eşyalarn sigorta edildiğinebağldr.


Almene boliger for alle - TYRKISK - side 17Herkese sosyal konut – side 177. Kiraclar demokrasisiSosyal konutlar kanununa göre, sosyal konut sakinleri konut organizasyonu idaresinin yönetimkurulunda çoğunluğu oluştururlar. Konut organizasyonunun yönetimi konut organizasyonununtoplu çkarlarn gözetmelidir. Bütün sosyal konut şubeleri, seçildikleri şubede konutsakinlerinin çkarlarn gözetecek bir şube yönetim kurulu seçme hakknda sahiptirler.Şube yönetim kurulu o konut bölgesinde ikamet eden herkesin çağrldğ bir toplantda seçilir.Baz şubelerde bir yönetim kurulunun oluşturulmas zor olabilir. Bu durumda yeni şube yönetimkurulu seçilinceye kadar yönetim kurulu şubeden sorumlu olur.7.1 Sosyal konut sakinleri toplantlarKiraclar şubenin bütçesinin nasl düzenleneceğini en az ylda bir kere yaplan bir şubetoplantsnda karara bağlar. Şube yönetim kurulu bir sonraki yl için bütçeyi görüşmeye açar, veev kiralarnda artş olup olmayacağn kararlaştrr. Konut çevresinde yaplanmalara vedüzenlenmeler ihtiyaç varsa konut sakinleri bu düzenlemeler için oylama yapar ve karar bütçeyeişlenir.Kirac toplantlarnda kiraclar oturulan konut alannda nelerin yaplacağna birlikte karar verir.Kiraclarn ele alacaklar konular arasnda şubenin işletmesi ve ekonomisi de vardr. Buna bağlolarak:- Sakinler evi nelere kullanlacak?- Ortak çamaşrhanenin açk olduğu saatler ve fiyatlar?- Bloklar arasnda bahçe olacak m?- Çocuklarn oyun sahalar nasl olmal?- Yerel çevrede kurslar düzenlemek mümkün mü?- Yeni mutfaklar nasl olmal?- Ortak antenden hangi kanallar seyredilebilecekBu saylan konular, kendi şubesinde aktif olarak çalşan her konut sakininin alnan kararlardasöz sahibi olabileceği konulara birkaç örnektir.7.2 Sosyal konut sakinleri için faaliyetlerKonut şubelerinin çoğunda yl boyu ortak faaliyetler düzenlenir. Yeni faaliyetlere ilişkintoplantlar düzenlenir. Bu faaliyetler bir film kulübü, birlikte yemek yeme, kurslar ve diğer birsürü şey olabilir. Şubelerin çoğunda toplantlar için kullanlabilecek yada eğlenceler içinkiralanabilecek lokaller mevcuttur.Sakinler için düzenlenen bu faaliyetlere, katlanlar daha önceden tannmyorsa katlmak zorolabilir. Bu bir Danimarkal için de gerçekten zor bir olaydr. Ancak ilk adm atp katldktansonra genellikle memnun kalnr, çünkü buralarda genel olarak iyi karşlanrsnz. Ayn zamandainsann ikamet ettiği yerde nelerin olup bittiğinden haberdar olmas da iyi bir şeydir.


Almene boliger for alle - TYRKISK - side 18Herkese sosyal konut – side 187.3 Komşuluk hayatinsanlarn ikamet ettiği ve karşlaştğ her yerde yazl veya yazl olmayan bir dizi kuralmevcuttur. Yazl kurallar öğrenip onlara uymak mümkündür. Yazl olmayan kurallar oldukçazordur. Danimarkallara yazl olmayan kurallar sorulduğunda çoğu kez cevapveremeyeceklerdir. Kendileri kurallar bilirler, ancak o kurallar üzerinde hiç yada az düşünürler.Bir çok yabanc, Danimarkallar ile iletişim kurmann güçlüğünü yaşyor. Bu muhtemelen birçok durumda doğrudur. Ancak bu ayn zamanda Danimarkallarn başkalar ile iletişim kurmakistemedikleri anlamna gelmez. Genellikle Danimarkallar il içli dşl olmak biraz zaman alr. Vebu başarldğnda çoğunun scak ve misafirperver olduğu görülür.Danimarkallar normalde birbirlerini habersiz ziyaret etmezler. Ziyaretler önceden haber verilir.yeni taşnan birisinin komşularn kahve içmeye davet etmesi iyi bir fikir olabilir. Böylecebirbirini tanma, kendinden bahsetme ve ayn zamanda çevresinde geçerli yazl ve yazlolmayan kurallar öğrenme frsat doğar.7.4 Sosyal konut kurallartüm konut şubelerinde geçerli olan kurallar vardr.Sosyal konut kurallar, konut sakinlerinin birlikte koyduklar, ve konutlarn ve çevredeki ortakalanlarn bakm, komşularn gereksiz gürültüler ile birbirlerini rahatsz etmeleri v.s gibişeylerden kaçnmalarn sağlamak amac ile konulmuş kurallardr. Baz kurallara örnekler şunlarolabilir:Ev içinde- matkaplar ancak saat 19.00´a kadar kullanlabilir- hafta sonu eğlence düzenlenecekse bu komşulara önceden haber verilmeli- saat 22.00´den sonra müzik çalnmamal- dikiş makinesi kullanlacaksa makinenin altna ses çkarmasn engellemek için bir şeykonulmal.


Almene boliger for alle - TYRKISK - side 19Herkese sosyal konut – side 19Ev dşnda- Çöpler sadece çöp için ayrlan yerlere atlmal- Çanak anten ve benzeri antenler sadece konur organizasyonundan izin alndktan sonrataklabilir (8.8. bölüme baknz)7.5 Ev hayvanlarBaz şubelerde konut sakinleri evde köpek yada kedi baklmasna dair karar almşlardr.7.6 BalkonlarEvin balkonu varsa, balkonun su borusu temiz tutulmaldr. Borunun yaprak yada benzerişeylerle tkanmas halinde oluşan su birikintisi diğer evlere hasar verebilir. Bunun haricinde debalkonlarn dşardan bakldğnda göze hoş görünmesi için baz snrlandrmalar getirilebilir.Kurallara ilişkin olarak emin olunmayan bir konu varsa apartman görevlisine bu konudadanşabilirsiniz. Görevli nelerin yaplabileceğini ve yaplamayacağn anlatabilir.


Almene boliger for alle - TYRKISK - side 20Herkese sosyal konut – side 208. Evin içi8.1 İkamet ederken evin bakmİç ve dş bakm yaplmş bir evde oturmak iyidir. Bu yüzden ev sakinleri, evlerini iyi korumakiçin ellerinden geleni yapmaldrlar.Konut şubesi, su ve gaz borular, pencereler, elektrik kontaklar, tuvalet, su deposu, lavabolarnbakm ve onarmn yapar. Ayn şey buzdolab, ocak ve frn, çamaşr makinesi ve dairedebulunan ve konut şubesine ait olan benzeri aletler için de geçerlidir.A-kategorisine giren evlerde kirac, ikamet ettiği sürece, evin duvar, tavan ve tabanlarnbakmn kendi yapar.B-kategorisine giren evlerin bakm ise konut şubesine aittir. Evin bakm giderlerini, bakmhesabnda para varsa, oradan karşlamak mümkündür.8.2 Kötü muameleEve ait olan eşyalara iyi baklmadysa bunlar için ödeme kirac tarafndan yaplmaldr.Eğer eve ait olan eşyalar kullanm amaçlar dşnda kullanlmşsa ve bozulmuşlarsa, bunlarndeğişimi veya tamiri için yaplacak harcamalar kirac tarafndan karşlanmaldr.Evin onarm ve bakm için çalşmalar yaplmşsa, ve bu çalşmalar bir ustann yapacağ şekildedüzgün yaplmamş ise, , bu yanlş bir bakm-onarm olarak kabul edilir, ve onarm masraflarkirac tarafndan karşlanmaldr.Kirac kendisine ait buzdolab veya benzer eşyalar getirdiyse, bunlarn bakm giderlerini kirackendisi ödemelidir8.3 Apartmana ait beyaz eşyalarYeni bir eve taşnldğnda, evin beyaz eşyalarn, bu eşyalarn nasl kullanldklarn vebakmlarn, iyi öğrenmek ve tanmak gerekir. Makineler doğru kullanldğnda uzun yllardayanabilir. Ayn zamanda enerjiden tasarruf edilir ve elektrik faturanz daha az gelir.


Almene boliger for alle - TYRKISK - side 21Herkese sosyal konut – side 218.4 BuzdolabBuzdolabnn ss art 5 derece olmaldr. Bir termometre ile bunu kontrol etmek mümkündür.Ancak buzdolab kapsnn lastiğinin kesiksiz olmas ve kapnn hava kaçrmayacak şekilde sktutmas gerektiğine dikkat etmek gerekir. Dolabn iç duvarlarndaki buzlar ve arka ksmndabiriken tozlar, elektrik tüketimini arttrr. Derin dondurucunuz varsa, dondurulmuş yiyecekleri,buzdolabnda çözmek iyi bir fikirdir. Bu, elektrik tüketimini azaltr.8.5 Derin dondurucuDerin dondurucunun ss eksi 18 derece olmaldr. Boş bir derin dondurucu dolu bir derindondurucu kadar elektrik harcar. Derin dondurucunun kaps yada kapağ tam kapanmal vebakm da buzdolabndaki gibi olmaldr. Derin dondurucuyu evin soğuk bir tarafnayerleştirmekle, elektrikten tasarruf edilir. Gerek buzdolab gerekse derin dondurucunun etrafndahava geçebilmelidir.8.6 OcakOcak, yemek kaynamaya başlayana kadar sonuna kadar açlmal. Ondan sonra da, yemeğinkaynamasn durdurmayacak en ksk dereceye düşürülmelidir. Tencerelerin alt tamamen düzolmal, aksi takdirde % 50 orannda fazla elektrik harcayabilirler. Tencerenin büyüklüğü ileocağn büyüklüğü birbirine uymaldr. Küçük bir tencereyi büyük bir ocağn üstüne koymakla,enerji boşa harcanmş olur. Tencere kapağ, tencereyi tam örtmeli, kapaksz tencerede yemekpişirmekle 3 kat daha fazla elektrik harcanmş olur. Yemeğin altnn, pişmesine 5 dakika kalasöndürmekle kalan scaklktan faydalanlmş olunur. Ocağ gözleri üzerinde direk yemekyaplmamaldr. Bu ocağ bozar.8.7 FrnFrn, yemeği frna koyduktan sonra açmakla, ilk sdan faydalanlmş olunur. Yemeğinpişmesine 10-15 dakika kala söndürmekle de, geriye kalan sdan faydalanlmş olunur.Frndaki grili kullanmak pahalya mal olur. Frn her kullanmdan sonra, temizlenmelidir.


Almene boliger for alle - TYRKISK - side 22Herkese sosyal konut – side 228.8 DavlumbazDavlumbaz, buhar ve yemek dumannn mutfaktan tahliye edilmesini sağlar. Davlumbaz, sadecebütün ocaklarda tencere varsa, sonuna kadar açlmaldr. Davlumbaz kullanrken , pencerelerinde ayn anda açk olmamas lazmdr. Davlumbazdaki yağ filtresi, ayda bir temizlenmelidir.Tkanmş bir filtre, davlumbazn iyi çalşmamasna sebep olur.8.9 Parabol anten ve antenlerEve parabol anten yerleştirme hakk mevcuttur. Ancak bu, konut organizasyonu idaresinin iznialndktan sonra yaplmaldr. konut organizasyonu idaresi, başkalarn yada konutu rahatszetmeyecek uygun bir yer göstermek zorundadr.Eğer izlenilmek istenilen kanallar, şubenin ortak anteninden izlenilebiliyorsa; konutorganizasyonu parabol yerleştirilmesine hayr diyebilir.Bir çok kirac ayn kanallar seyretmek istiyorlarsa, bunlar ortak bir anten kurabilirler. Budurumda konut organizasyonu kiraclarn ortak bir anten derneğinin oluşumuna katlmlarnisteyebilir. Derneğin üyeleri konut şirketine gönderilmek üzere mevzuat belirleyecek biryönetim seçmelidir.Eğer evin üzerine bir parabol anten yerleştirilecekse, kiraya verenler sonra parabol antenindirildiğinde, yerleştirilen yerin tamiri için bir depozit ücreti isteyebilir.8.10 Elektrik tesisatlarElektrik dikkatli kullanlmal – dikkatsizlik, ölüm tehlikesine sebep olabilir. Bu sebepleelektrikle, nelerin yaplp, nelerin yaplmayacağna dair kurallar vardr.Bunlar yaplabilir:- lamba taklmas- priz bozulmuşsa değiştirilmesi- sigortann değiştirilmesiBunlar yaplamaz:- ana sigortay kapatmadan elektrikle uğraşmak- kablolar, bantlarla birbirine bağlamak- önceden priz yerinin olmadğ priz takmak- kullanlmş sigortalar yeniden kullanmak- gidip gelinen yerlere kablo çekmek. Kablo aşnabilir ve ksa devre yapabilirler. Kablo duvarndip pervazlarna, özel kablo kutular ile duvarlara taklmaldr yada mobilyalarn arkalarndasaklanabilir.


Herkese sosyal konut – side 23Almene boliger for alle - TYRKISK - side 238.11 Elektrik ve çocukPrizler küçük çocuklar için tehlikelidir. Prize bir şeyler sokarak, cereyana çarplabilirler.Kullanlmayan prizlere kör fiş takmak iyi bir fikirdir.8.12 Ksa devreTüm konutlarda, ksa devre önleyici bir akll ev sistemi mevcuttur. Elektrik sisteminde herhangibir yanlşlğn meydana gelmesi durumunda bu akll sistem kapanr ve evdeki bütün elektrikkesilir. En az ylda bir, bu akll sistemin çalşp çalşmadğ kontrol etmek gerekir. Sisteminnasl çalştğ bilinmiyorsa apartman görevlisi bunu size gösterebilir.8.13 Çevre yararna kaynaklardan tasarruf etmeKonutun stlma giderleri enerji faturasnn en yüklü ksmn oluşturur. Elektrik tüketimi yüklüfaturalardan bir diğeridir. Biraz ihtiyatl düşünülürse, enerji tüketimi düşürülebilir ve böylecede daha düşük elektrik ve s faturalar alnabilir. .Böylelikle çevre korunmasna da katkda bulunulmuş olunur. Ne kadar az elektrik ve sharcanrsa, o kadar da az yakt yaklmş olunur. Buda çevre için yararldr. Tasarruf yapmak, hiçkullanmamak demek değildir.Su sadece susuzluğumuzu gidermiyor. Su, evde bir çok şeye kullanlmaktadr. Biz, genelliklefazla su harcamaktayz. Su olmadan, yaşam olmaz. Ve su miktar snrsz değil! Bir çok yerdesu, bulunmaz ve pahal bir maddedir. Kullanýlmýþ kirli suyu temizlemek oldukça pahaldr. Busebeple ya ev kiras dahilinde yada bir su ödeneği araclğ ile su tüketimi ve kanalizasyonu içinödeme yaplr.Herkese sosyal konut – side 248.14 Elektrik ve sdan tasarruf yollarMümkün olduğu oranda, enerjiden yararlanlmaldr. Örneğin:- Evi havalandrrken, kaloriferler kapatlmal.


Almene boliger for alle - TYRKISK - side 24Herkese sosyal konut – side 25- Kaloriferlerin önü büyük mobilyalarla ya da kaloriferin önünü kaptan perdelerle kapatlmamal- Oturulmayan odalardaki şklar söndürülmeli.- Scak su, boşa aktlmamal- Çamaşr makinesi doldurulmal, bir tek parça için makine çalştrlmamal.Çamaşr makinelerinin çoğu, çamaşrn azlk yada çokluğuna bakmadan, ayn miktarda elektrikve su harcar. Bu sebeple makineyi doldurmak iyi bir fikirdir.8.15 Sudan tasarruf yollarYemek pişirirken- Akan suyun altnda sebze soyulmamal- Sebze kaynatrken sebzelerin üstünü tamamen su ile kapatmaya gerek yok- Çay/kahve için, ihtiyaçtan fazla su kaynatlmamal- bulaşk bulaşk leğeninde ykanmal – akan su altnda değil.Beden temizliği esnasnda- Küvette ykanma yerine duş alnabilir- Saç ykanrken, ve dişler frçalanrken, su kapatlabilir.- Tuvalet ve musluk suyunun boşa akmamas sağlanmal8.16 HavalandrmaDanimarka’da evlerin çoğu, soğuk iklim şartlarndan dolay, sk izole edilmiştir. Sk izoleedilmiş bir konutta, s kayb önlenir, ancak ev havalandrlmadğ zaman da, temiz havann daönüne geçilir. Oysa temiz hava, sağlk için şarttr. Bunun için de evi, sk sk havalandrmakönemlidir. Ancak her defasnda saatlerce değil. Kap ve pencereleri 5-10 dakika açk brakn vecereyan etmesini sağlayn. Bu günde 1-2 defa yapn. Banyo ve mutfak, kullanldktan sonrahavalandrlmaldr. Yatak odas sabah çkarken havalandrlmaldr. Havalandrrkenkaloriferleri kapatmay unutmayn.Su buhar4-5 nüfuslu bir aile, günde yaklaşk 15 litre buhar üretir. Bunun bir ksm (nefes alp verme veterleme yoluyla) insanlardan, bir ksm da yemek pişirirken yada banyo yaparken, mutfaktan vebanyodan çkmaktadr. Bu buharn dşar çkmas lazm, bu da sadece havalandrma yoluylaolur.Nem hasarlar ve bakteriler


Su buhar4-5 nüfuslu bir aile, günde yaklaşk 15 litre buhar üretir. Bunun bir ksm (nefes alp verme veterleme yoluyla) insanlardan, bir ksm da yemek pişirirken yada banyo yaparken, mutfaktan vebanyodan çkmaktadr. Bu buharn dşar çkmas lazm, bu da sadece havalandrma yoluylaolur.Almene boliger for alle - TYRKISK - side 25Herkese sosyal konut – side 26Nem hasarlar ve bakterilerEvin havalandrlmamas, nemden dolay baz hasarlarn meydana gelmesine sebep olur ki, bunuonarmak da pahalya mal olur. Nemden dolay meydana gelen hasarlarda, bakteriler iyi yaşar.Fakat insanlar değil! Nem ve bakteri, evde kötü hava ve bu da, insanlarn hasta olmasna yolaçar. Alerji yada solunum problemleri ortaya çkabilir.Ve sizin yapabileceğiniz şeylerYemek pişirirken tencerelerin kapaklarn kapatarak ve ocağn üstündeki davlumbazçalştrlarak nem oran kstlanabilir. Ayrca evin içinde çamaşr kurutulmamaldr. Evdehavalandrma tesisat varsa, bunun pervanelerinin açk ve temiz olmas önemlidir. Aksi takdirdetesisat çalşmaz. Pencerelerdeki su buhar, dairede fazla nem olduğunun işaretidir. Daireninhavalandrlmas gerekir.


Almene boliger for alle - TYRKISK - side 26Herkese sosyal konut – side 279. İyileştirme çalşmalar (iyileştirme yapabilme hakk)Konut organizasyonunu bilgilendirdikten, ve iyileştirme için belgelendirilen giderlerionaylattktan sonra isteyen herkes, giderlerin tutar değerini kaybetmeden taşnlrsa, konutunuiçerden iyileştirme hakkna sahiptir. Konuttaki iyileştirmeler, konuttan taşnlmas durumundaeski şekline getirilmeyecektir. Konutun değerini yükseltmeyen bir iyileştirme söz konusu ise,konut organizasyonu konutun eski şekline getirilmesini isteyebilir.İyileştirme yapabilme hakk ile örneğin kendi seçtiğiniz ve ödediğiniz yeni bir mutfakyapabilirsiniz. 20 yl geçmeden taşnlrsa, yaplan iyileştirmenin 20 ylda parasn çkaracağdüşünülürse, giderlerin bir ksm geri ödenir.Konutun içi hariç dş alanlarnda da iyileştirmeler yapmak mümkündür. Ama bu durumlardaşube toplantsnda şubede neler yaplabileceğine karar verilir, ayn şekilde iyileştirmelerin eskişekline getirilmesine de şube toplantsnda karar verilir.Değiştirmeler yada iyileştirmeler özel bakm ve onarm giderleri gerektiriyorsa, bu giderlerinkarşlanmas için ev kiras arttrlabilir.Kurallar ve imkanlar hakknda daha fazla bilgi için BL´in ´´Råderetten´´ adl broşürünüokuyunuz, broşür sadece Danimarka´ca dilinde mevcuttur.


Almene boliger for alle - TYRKISK - side 27Herkese sosyal konut – side 2810. Konut bölgesinde10.1 Çamaşr ykama ve kurutmaÇoğu konut şirketinin, çamaşr ve kurutma makinelerinin bulunduğu, çamaşrhaneleri vardr.Ortak bir çamaşrhane varsa, bunun ne zaman kullanlabileceğine ilişkin kurallar da vardr.Çamaşrn nerede ve ne zaman kurutulacağna dair de kurallar vardr. Çocuklar yalnzçamaşrhaneye gitmemeli, makineler çocuklar için tehlikeli olabilirler.10.2 Çamaşr ve kurutma makineleriMakinelerin dolu olmas, ve yar dolu şekilde kullanlmamas önemlidir.Çamaşr makinesi: Çamaşr çok kirli değilse, ön ykama yapmadan ykayabilirsiniz. Makine,filtreleri temiz olduğunda, çamaşr en iyi ve temiz şekilde ykar.Kurutma makinesi:Filtre delikleri, her kurutmadan sonra temizlenmezse, makine çamaşr iyikurutmaz.10.3 ÇöpBütün belediyelerde kullanlmş kağt ve şişeleri yeniden kullanm için iade etmek mümkündür.Yeniden kullanm/geri kazanma yolu ile dünya kaynaklarndan tasarruf ediyoruz ve doğay çöpile kirletmeyi engelliyoruz. Yeni bir konuta taşnldğnda çöpler için hangi kurallarn geçerliolduğu ve farkl çöplerin nereye verildiğini öğrenmek önemlidir.Evden çkan çöpİkamet ettiğiniz ev bir apartman dairesi ise, apartmanlarda genellikle çöp oluğu bulunur.Yaklabilecek çöpler, bu oluğa atlmaldr. Çöpler, çöp torbalarna konmal, çöp oluklarna közatlmamaldr. Çöp oluğuna atlan çöpler, bir çöp odasnda toplanr. Bu odaya başka çöpbraklmamaldr. Eğer tek katl sra evlerde veya villada oturuyorsanz, sklkla buralarda biryada birden fazla çöp konteynrlar bulunur..Büyük çöplerMobilya, boş karton kutular yada başka karton parçalar gibi büyük çöpler, özel çöpkonteynrlarna atlmal. İkamet edilen yerde büyük çöpler için çöp konteynrlar yoksa, çöplerinnasl atlacağ apartman görevlisine sormak gerekir.Tehlikeli çöplerBoya artklar, terebentin, benzin ve diğer tehlikeli maddeler, ya satn alndklar dükkanlarayada yeniden kullanlacak veya imha edilecek çöpler için kurulmuş belediye çöplüklerineatlmaldr. Bir çok belediye, yerleşim birimlerinin yaknlarnda tehlikeli maddelerinverilebileceği yakn yeniden kullanm istasyonlar kurmuşlardr. Boya terebentin ve kimyevi


Almene boliger for alle - TYRKISK - side 28Herkese sosyal konut – side 29maddelerin dşnda, petrol ve florans lambalar da bu çöplüklere atlmaldr. Zaman geçmişyada ihtiyaç duyulmayan ilaçlar, tekrar eczanelere verilmelidir.PillerPillerin, doğrudan doğruya çevreye yada yakm ocağna atlmas tehlikelidir. Pillerde yenidenkullanlabilecek cva ve kadmiyum bulunmaktadr. Bunun için piller, satlan dükkanlara geriverilmeli yada piller için ayrlan özel küçük plastik kutulara atlmaldr.10.4 Yeniden kullanlabilirKaðýtGazete, reklam ve başka kağtlarr, yeniden kullanlabilir. Eski kağtlarda, yeni kağt üretilebilir.Bunun için de bir çok yerde, gazete, reklam ve başka kağtlara mahsus çöp kutular vardr.ŞişelerCam da yeniden kullanlabilir. Bunun için de, para ödemediğimiz cam ve şişeleri şişelerinatildğ çöp bidonlarna atmalyz. Baz şişeler yeniden kullanlabilir amblemi ile işaretlenmiştir.Amblem, alşnn şişe paras ödediği ve şişeyi geri götürdüğünde, şişe parasn geri alabileceğianlamna gelmektedir.Çöp kutular dolup taşmamaldr. Temizlik görevlileri aşr doldurulmuş çöp kutularnboşaltmazlar.GübreHergün mutfak artklarn atyoruz. Bu artklar yeniden kullanlabilecek besin maddeleri veenerji ile doludur. Baz belediyelerde yemek artklar ve mutfak çöpü ya hayvan yemi, yadagübre olarak kullanlmasna başlanmştr..Konut organizasyonunun yönetim ofisinde yada apartman görevlisinden sorarak şubenizde çöpve yeniden kullanm için hangi kurallarn geçerli olduğunu öğrenebilirsiniz.


Almene boliger for alle - TYRKISK - side 29Herkese sosyal konut – side 3011. Evden Çkma11.1 ÇkşKiralk bir konuttan nasl çklacağna dair kurallar mevcuttur. Taşnmadan 3 ay önce ayn 1´edenk gelecek şekilde dairenin boşaltlacağ bildirilir. Bu, çkş yapmann en normal şẻklidir. Bukural, kontratta konuya ilişkin başka bir biçim belirtilmemişse, geçerlidir. Çkş bildirgesi yazlolarak yaplr. Bildirge konut şirketine gönderilir.11.2 Zamanndan önce evden taşnlabilinir3 ay geçmeden çkabilmek de mümkündür. İstenen bu ise, konut şirketi bir an önce evi kirayavermeye çalşr. Eğer şirket, evi bu 3 aydan önce kiraya veremezse kirac, bu 3 ayn kirasnödeyecektir.11.3 Çkşta evin devredilişiEvden çkarken evi toplayp temizlemek gerekir. Eve taşnrken evde bulunan demirbaşlar,evden çkarken de evde bulunmaldr. Anahtarlar, çkarken teslim edilmelidir.11.4 Çkş teftişiEvden çklrken, konut organizasyonu idaresi kirac ile birlikte çkş kontrolü yapar. Buna çkşteftişi denir. Konut şirketi idaresi, bu teftişinin ne zaman yaplacağn mektupla önceden bildirir.Bu teftiş srasnda konut organizasyonu , nelerin onarlacağn tespit eder. Kiracnn ne kadarödeyeceği , ve şubenin ne kadar ödeyeceği de tespit edilir.Teftişten en geç 14 gün sonra konut organizasyonu nelerin yaplacağn ve yaklaşk ne kadaramal olacağn bildiren bir taşnma raporu gönderir. Nihai fatura söylenilen miktarn en fazla %10 üstünde olmaldr.Bunun için de kirac taşndğnda, konut organizasyonuna yeni adresini vermeyi unutmamaldr.İkamet edilen ev, A-kategorisinde ise, kontrol raporunda, duvar ve tavanlarn kağit yadabadanas için kiracnn ne kadar para ödeyeceği yazldr. Ev temizlenmişse, bunun ne kadartuttuğu da yazldr. Duvar ve tavanlarn kağt yada badanas, ayrca temizlik için yaplanharcamalarn hesaplanmas, evde ne kadar çok kalndysa, o oranda azaltlr. Örneğin, evde 10yl ikamet edilmişse normal bakm için herhangi bir şey ödenmez. 5 yl ikamet durumunda ise,harcamalarn yars ödenir. Evde hasara uğratlan bir şey varsa onun için ödeme yaplr.İkamet edilen ev B-kategorisinde ise, normal olarak bunun kağt ve badanas için bir şeyödenmez ancak, hasara uğratlan bir şey varsa bunun onarm tutar her koşulda ödenecektir.Ev, onarldktan sonra kiracya, toplam ödeyeceği miktar bildirilir. Bu da, eve taşnrken ödenendepozitten kesilir..


harcamalarn hesaplanmas, evde ne kadar çok kalndysa, o oranda azaltlr. Örneğin, evde 10yl ikamet edilmişse normal bakm için herhangi bir şey ödenmez. 5 yl ikamet durumunda ise,harcamalarn yars ödenir. Evde hasara uğratlan bir şey varsa onun için ödeme yaplr.İkamet edilen ev B-kategorisinde Almene boliger ise, normal for alle olarak - TYRKISK bunun kağt ve - side badanas 30 için bir şeyödenmez ancak, hasara uğratlan bir şey varsa bunun onarm tutar her koşulda ödenecektir.Herkese sosyal konut – side 31Ev, onarldktan sonra kiracya, toplam ödeyeceği miktar bildirilir. Bu da, eve taşnrken ödenendepozitten kesilir..11.5 Depozitin hesaplanmasSosyal konutlardan taşnldğnda, depozitin muhasebesi yaplr.Eve girildiğinde depoziti kendi cebinizden ödemişseniz, bunun muhasebesini sadece konutşirketi ile yaparsnz.Depozit, belediyeden yada belediye kefaleti ile bankadan borç alnmş ise, evden çkarken gerialnan depozit, bu borcu geri ödemek için kullanlacaktr. Bu yapldğnda kiracnn normalolarak, halen belediye yada bankaya ödeyecek bir miktar borcu kalmş olacaktr.Belediye, eğer eski borç geri ödenmemiş ise, yeni bir evin depoziti için borç vermeyebilir.


Almene boliger for alle - TYRKISK - side 31Herkese sosyal konut – side 3212. Kiracalar şikayet kuruluBütün belediyelerde, gerek kiracnn gerekse konut organizasyonu idaresinin, anlaşmazlkdurumlarnda şikayetlerini bildirecekleri Kiraclar Şikayet Kurulu bulunur.Ancak Kiraclar Şikayet Kuruluna gitmeden önce problemi konut organizasyonu ile işbirliğiiçersinde çözmek iyi bir fikirdir.Bütün her şey için Kiracalar Şikayet Kuruluna şikayette bulunulmaz, fakat ev düzenineuyulmadğ zamanlarda, eve taşnma srasnda konutta olmas gereken standardn korunmadğdurumlarda, snma ve su gibi ödeneklerde vb. durumlarda şikayette bulunulabilinir. KiraclarŞikayet Kuruluna itirazlar için 128 kronluk bir ücret ödenir (2009). Bu ücret normal fiyatdeğişimlerine göre değişir.Bu konudaki kararlar hakknda detayl bilgiyi BL´in ´´Beboerklagenævn´´ adl broşüründebulabilirsiniz, (sadece Danimarka´ca dilinde mevcuttur).15.01.09 SB

More magazines by this user
Similar magazines