KSS Raporu Ocak 2007 - Mart 2008 - Coca Cola İçecek

cci.com.tr
  • No tags were found...

KSS Raporu Ocak 2007 - Mart 2008 - Coca Cola İçecek

Coca-Cola ‹çecek Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu(Türkiye) Ocak 2007-Mart 2008


‹ÇER‹KCEO Mesaj› 01Alkolsüz ‹çecekler Pazar› 03Rapor hakk›nda 04CC‹ TÜRK‹YE'DEKURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK YAKLAfiIMIGerçeklefltirdiklerimiz ve Hedeflerimiz 05Kurumsal Sosyal Sorumluluk Stratejimiz 07Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yönetimimiz 07Coca-Cola Sistemi ve Paydafllar›m›z 08CC‹ Türkiye'de Paydafl Kat›l›m› 09Önceliklerimiz 10‹fi YER‹M‹ZÇal›flanlar›m›z 13TCCC Çal›flan Haklar› Politikas› 14CC‹ Türkiye'de Kariyer 15Çal›flan Performans Yönetimi 16Kurum ‹çi ‹stihdam Yönetim Sistemi 16Ücretlendirme Politikas› 17‹ç ‹letiflim 18Mükemmele Yolculukta Çal›flanlar›m›z›n Önerileri 18Organizasyonel Geliflim 19Çal›flan Temsili ve Endüstri ‹liflkileri 21‹flyeri Sa¤l›¤› Ve Güvenli¤i 24Tedarik Zincirimiz 27Bayilerimiz 30Kurumsal Yönetim Anlay›fl›m›z 31CC‹ Türkiye'de ‹fl Eti¤i Kodu 31CC‹ Türkiye'de Kurumsal Yönetim 32CC‹ Türkiye'de Risk Yönetimi 32‹fi ALANIMIZ‹flimizin Sürdürülebilirli¤i 35Misyonumuz 35Vizyonumuz 35Stratejimiz 35Coca Cola ‹çecek'te Kalite Yönetim Sistemi 36Coca-Cola Yönetim Sistemi Nas›l Çal›fl›r? 36Müflterilerimiz 39Tüketicilerimiz 40Ürünlerimiz 42Bilgi Teknolojileri 42Yeflil IT 43ÇEVREÇevre Politikam›z 47Küresel Su Yönetimi 48Kullan›m› Azaltma 49Geri Dönüflüm 50Geri Kazan›m 51Sürdürülebilir Ambalajlama ve Paketleme 55Enerji Yönetimi ve ‹klim De¤iflikli¤i 57So¤utucu Donan›mlar›m›z 57Üretim Tesislerimiz ve Ofislerimiz 58Filomuz ve Tafl›mac›l›k 59TOPLUMToplumsal Yat›r›m Politikam›z 63Toplumsal Yat›r›mlar›m›z 64Sa¤l›k 64Gençlik Projeleri 64Çevre Koruma Projeleri 65GRI Göstergeleri Tablosu 66Terimler Sözlü¤ü 70Raporun Künyesi 72


CEO Mesaj›Değerli Paydaşlarımız,Türkiye 2007 yılına tüketicilerin piyasalara olan güveninietkileyen seçimlerin gölgesinde başladı. Dünyaekonomisinin belirsiz bir dönemden geçtiği ve emtiafiyatlarındaki çıkış ve bir dereceye kadar inişlerinsürdüğü bu dönemde, yılın ikinci yarısındadalgalanmaya yol açan kredi fırtınasının etkileri ile karşıkarşıya kaldık. Tüm bu risklere rağmen disiplinli birgelir yönetimi modeli uygulayarak ve farklısegmentlerde, kârlı bir ürün gamı geliştirmeyeodaklandık. Yıllarca sürecek istikrarlı bir kârlılık eldeetmemizi sağlayacak bir anlayışla yolumuza devamediyoruz.Michael A. O'Neill CEOBu açıdan sürdürülebilir başarımızın gizli bir formülüolmadığını, tüm paydaşlarımızın başarıya ulaşmak içinbize ilham verdiğini söyleyebilirim.Türkiye pazarı genç nüfusu ve kişi başına düşenoldukça düşük tüketim davranışlarıyla büyümepotansiyeli etkileyici bir pazardır. Biz de GSYİH'ninbüyüme ve artış hızına bağlı olarak her gün yenitüketiciler kazanıyoruz. Yeni tüketicilerimizin istek vebeklentilerini karşılamaya yönelik marka, paket veürün bazında yenilikçi bakış açımız portföy stratejimizinözünü oluşturuyor.CCİ Türkiye büyümeye devam ederken, YönetimKurulumuz ve ben sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyenkonular üzerinde liderliğe devam etmenin zorunlu birödevimiz olduğuna inanıyoruz. CCİ olarak sadeceparçası olduğumuz toplumlar sürdürülebilir olduğundaişimizin sürdürülebilirliğinin mümkün olduğunubiliyoruz.Tüm paydafllar›m›z için de¤er yaratmahedefimizi gerçeklefltirebilmekamac›yla sa¤l›kl› bir finansal baflar›n›ndo¤al temelini oluflturan sosyal veçevresel performans›m›zla finansalperformans›m›z› dengelemeyiamaçl›yoruz.CCİ Türkiye olarak büyük ölçekli ve yaygın erişimiolan benzersiz bir organizasyona sahibiz. Her gün,eşsiz dağıtım sistemimiz ve takım arkadaşlarımızınbeceri ve yetenekleri sayesinde kaliteli ürünlerimizdenkeyif alan milyonlarca tüketiciye ulaşıyoruz. Doğruaraç ve stratejilere sahip bir takım olarak bayilerimizve çalışanlarımız her gün sektörümüzdeki en iyiuygulamaları hayata geçiriyor. Bu nedenle en büyükvarlığımız olduğuna inandığımız çalışanlarımız, bizimen önemli rekabet avantajımızı oluşturmaktadır.CCİ Türkiye olarak sizlerle paylaşmaktan büyükmutluluk ve gurur duyduğumuz ilk Kurumsal SosyalSorumluluk (KSS) raporumuz ile paydaşlarımızıbilgilendirme konusunda önemli bir adım atmış olduk.Türkiye'de GRI onayı alan ilk KSS raporunuyayımlayarak sürdürülebilirlik alanında lider olmayolundaki kararlılığımızı bir kez daha göstermiş olduk.Bizler için KSS daha iyi bir dünyaya ulaşmak içinçıkılan bir yolculuktur. İşimizin başarısı hizmetverdiğimiz coğrafyaların daha iyi bir geleceğe sahipolmasıyla doğrudan ilgili olduğuna içtenlikleinanıyorum. Bu rapor ile çevre ve toplum üzerindekietkilerimizi paydaşlarımızla paylaşmayı taahhütediyoruz. İşimizin özünde sorumluluk vardır.01


İlk raporumuzun kapsamını genel merkezimizinbulunduğu ve faaliyetlerimizin %80'inini oluşturanTürkiye faaliyetlerimiz oluşturmaktadır.Gelecekte, tüm faaliyetlerimizin kurumsal sosyalsorumluluk raporlamamız kapsamında olmasınıhedefliyoruz. Bu rapor ile 2007 yılı içindeki mevcutperformansımızı ve gelecek dönemlerdegerçekleştirmeyi planladığımız hedeflerimizi görmeşansını yakalayabilirsiniz.1886 yılında kurulmuş, dünyanın en eski ve en çoktanınan markalarından biri olan Coca-Cola'yı şişeleyipsatıyoruz.Kurumsal sosyal sorumlulukalan›nda yola ç›kt›¤›m›z noktaasl›nda tek bir cümleyes›¤acak kadar k›sa. Amac›m›zdünyay› sorumlu bir flekildeserinletmektir.Coca-Cola İçecek olarak bizler üzerimize düşensorumluluğun bilincindeyiz. Tedarikçilerimiz,bayilerimiz ve tüm çalışanlarımızla birliktegezegenimizin sürdürülebilirliği için çalışıyoruz.İş dünyası günümüzde ancak değişen koşullara uyumsağlamayı kolaylaştıran esnek ve sorumlu stratejilerlegelişmeyi sürdürebilmektedir. Gelişmekte olanpazarlarda artan talep ve beklentileri karşılamaarzumuz bu dinamik yapımız içinde çok kısa süredehedeflerine ulaşacaktır.Sorumluluklarımız ve sürdürülebilirliğimiz açısındansağlam temeller üzerine yükseldiğine inandığım CCİTürkiye'nin bu konularda göstereceği başarıları sizlerleönümüzdeki yıllarda da paylaşmayı umuyorum.SaygılarımlaMichael A. O'NeillCEO02


Alkolsüz ‹çecekler Pazar›Türkiye'de alkolsüz içecekler pazarının yaklaşık 5milyar ünite kasa* olduğu tahmin edilmektedir. Tümpazarın hemen hemen yarısı geleneksel içecek çaydır.İçime hazır içecek olarak tanımlanan pazar ise %23'ü*aşan payı ile yıllık 1 milyar ünite kasayı aşmaktadır.Sektör ekonomide canlılık yaratan kendi etkisininyanında ilişkili olduğu ambalaj ve tarım sektörleri içinde lokomotif görevi yaparak dolaylı yoldan istihdamaönemli katkı sağlamaktadır.Genç nüfusun çoğunlukta olduğu Türkiye'de kişi başıyıllık gazlı içecek tüketimi, Avrupa Birliği ortalamasınınçok gerisindedir. Bu sonuçlar Türkiye'yi içecek sektörüiçin potansiyeli yüksek bir pazar yapmaktadır.Gazlı içeceklerin, Ramazan ayında, sıcaklıkların arttığıdönemlerde daha fazla tüketilmesi ve Mayıs -Eylüldöneminde turist sayısındaki artışlar dönemsel satışrakamlarını olumlu etkilemektedir.* Kaynak: Canadean03


Rapor Hakk›ndaGünümüzde şirketlerin en az başarıları kadar, bubaşarıya ulaşma süreçlerini de paydaşlarınaaçıklamaları beklenmektedir. CC‹ Türkiye olaraksosyal, çevresel, yaygın ekonomik ve etiksorumluluklarımız hakkındaki performansımızıpaydaşlarımızla açık bir biçimde paylaşmak amacıylahazırladığımız bu rapor, CC‹ Türkiye'nin sürdürülebilirlikalanında yayımladığı ilk rapordur.2007 yılı Kurumsal Sosyal Sorumluluk(KSS) Raporumuz dört ana bölümdenoluşmaktadır. ‹fl yerimiz, ‹fl alan›m›z,Çevre ve Toplum başlıkları altındatopladığımız KSS performansımızın temelini ise TheCoca-Cola Company (TCCC)'nin kurumsal vatandaşlıkçerçevesi belirlemektedir. Rapor içeriğinde yer alanöncelikli konular, TCCC'nin Büyüme Manifestosu'ndayer alan ve tüm Coca-Cola Sistemi'nde çözümleriüzerine odaklandığımız küresel sorunlardır. Bu ilk KSSraporumuzda CC‹ Türkiye olarak faaliyet gösterdiğimizcoğrafyada bu öncelikli küresel sorunlara çözümlerararken sergilediğimiz performansı, somut göstergelerve uluslararası standartlar çerçevesinde şeffaf vekapsamlı bir şekilde paydaşlarımıza ulaştırmayıamaçlıyoruz.Ocak 2007 - Mart 2008 tarihleri arasındaki KSSperformansımızı kapsayan bu ilk raporumuzdadünyada yaygın kullanımı olan KSS raporlamaçerçevesi, Küresel Raporlama Girişimi (GRI)'ninilkelerini kullandık. Raporun GRI uygulama düzeyi iseilk yılımız için C Tipi olarak belirlenmiştir. Coca-Colaİçecek, 2007 Sosyal Sorumluluk raporu ile GRI onayınıalan ilk Türk şirketi oldu. İçeriğimiz hazırlanırken aynızamanda AA1000AS Denetim Standardı 'nın temelilkeleri olan öncelik, bütünlük ve yanıt verebilirlik ilkeleride gözetilmiştir.Öncelik: Öncelikli alanlarımız, paydaşlarımızınbeklentilerini gözeterek belirlediğimiz,sürdürülebilirliğimizi etkileyen sosyal, çevresel veekonomik konulardır.Bütünlük: CCİ Türkiye öncelikli konularını, bu konularailişkin etki alanlarını ve fırsatları, bu konuların şirketve paydaşları için neden önemli olduğunu bir bütünolarak ele alır.Yan›t verebilirlik: Paydaşlarımızın etki alanlarımızlailgili beklentilerini dikkate alır ve öncelikli konularımızlailgili onlara tutarlı biçimde yanıt veririz.Kurumsal Sosyal Sorumluluğun en önemli ilkelerindenbirinin, sosyal, çevresel, yaygın ekonomik ve etiksorumluluklarımızla ilgili paydaş beklentilerinikarşılayan, uluslararası standartlarda raporlamayapmak olduğunun bilincindeyiz.İlk raporumuzda paydaşlarımız tarafından bizeulaştırılan her geribildirim, sürdürülebilirlikyolculuğumuzda bizler için çok değerli bir yol göstericiolacaktır. Lütfen tüm soru, görüş ve önerilerinizicsr@cci.com.tr adresinden bize ulaştırınız.Raporumuza www.cci.com.tr adresinden de erişimsağlanabilmektedir.Raporun Ba¤lay›c›l›¤› ve Kapsam›Şirket bütünlüğünü yansıtabilmesi için, finansal verilerimizde tüm CCİ performans değerleri açıklanmıştır.Ancak bu raporun kapsamını CCİ Türkiye'nin KSS performansı oluşturmaktadır. Özellikle GRI göstergelerineyönelik açıklamalarımızda bu kapsama bağlı kalınmıştır. Satış hacmimizin %80'inin Türkiye operasyonlarındanelde edilmesi nedeniyle ilk raporumuzda CCİ Türkiye performansını raporlamayı tercih ettik. Gelecek yıllardayayınlayacağımız raporlarda faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalardaki performansların yıllık KSS raporlamamıziçinde yer alması planlanmaktadır. Raporun bağlayıcılığını, CCİ Türkiye'nin sosyal, çevresel, yaygın ekonomikve etik alanlardaki performansı oluşturmaktadır. Raporun içeriğinde bu alanlarda öncelikli olduğu belirlenenkonulara yer verilmiştir.04


CC‹ Türkiye'de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yaklafl›m›GerçeklefltirdiklerimizHedeflerimiz‹fi YER‹M‹Z• Accountability Rating Türkiye'de 5. olduk.• İşyeri Hakları Politikası’nı hazırladık.• Kariyer.net Adayların Seçimi alanındaİnsana Saygı Ödülü’nü aldık.• Kurum içi istihdamımız %57 olarak gerçekleşti.• Son 7 Yılın En Beğenilen İşyerleri arasında5. sırada yer aldık.• Dergimiz The World of Coca-Cola İçecekaramıza katıldı.• Coca-Cola İçecek Haber Hattı hayata geçti.• Yalın 6 Sigma uygulamalarına başladık.• Değerlendirme ve Gelişim Merkeziçalışmalarına başladık.• Toplam 48,2 saat/kişi eğitim gerçekleştirdik.• 2007 yılında toplam 967 saat çevre eğitimiverildi. Bu eğitimlere toplam 1.157 çalışanımızkatıldı.• Bireysel Emeklilik Sistemi hayata geçti.• Satın almaların %95'ini yerel tedarikçilerdensağladık.• Tedarikçi Yönetim İlkelerimizi revize ettik.• CCİ Türkiye Sürdürülebilirlik Komitesi'nikuracağız.• Çalışan Bağlılığı Anketimizigerçekleştireceğiz.• Dengeli Beslenme ve Fiziksel AktiviteEğitimleri ile hedeflenen çalışan sayısınaulaşacağız.• İç müşteri memnuniyetimizi arttıracağız.• Belirlenen iş ailelerinde ve seviyelerindekitüm çalışanlarımızın Bireysel Gelişim Planınasahip olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.• Paydaş katılımı performansımızıyükselteceğiz.• Tedarikçi eğitim ve denetim sayısınıarttıracağız.‹fi ALANIMIZ• Depozitolu Pet Şişe'yi pilot bölgede satışasunduk.• Coca-Cola Zero lansmanını gerçekleştirdik.• Aseptik Pet Şişe üretimine başladık.• 2007 yılında 40 adet yeni ürün ambalajınıpiyasaya sunduk.• Damla, ürünlerimiz arasına katıldı.• Veri Merkezi Anlaşması'nı imzaladık.• ‘Meşrubatlar Hakkında Merak Ettikleriniz’kitapçığını yayınladık.• Depozitolu Pet Şişe uygulamasınıyaygınlaştıracağız.• Telekonferans altyapımızı iyileştireceğiz.• Ürün portföyümüzü kalori, tad ve fonksiyonaçısından farklı tüketici tercihlerini karşılayacakbiçimde geliştirmeye devam edeceğiz.• Tüketicilerimizin ürünlerimiz hakkında detaylıiçerik bilgilerine ulaşabilmesi için yaygınbilgilendirme yapacağız.05


GerçeklefltirdiklerimizHedeflerimizÇEVRE• 2007'de Türkiye'deki operasyonlarımızda %19daha az su kullanarak su kullanım oranımızı1.62 L/L'ye düşürdük.• Enerji kullanım oranımız 0.258 MJ/L’ye düştü.• Katı atık oranımız 3, 574 g/L olarak gerçekleşti.• Geri dönüşüm oranımız %90.14 oldu.• Çorlu fabrikamızda, pet ambalajları sukullanmadan, havayla temizlemeye başladık.• 2006'da 0,39 L/L olan atık su oranını 2007'de0,28L/L'e düşürdük.• 4,3 milyar litre temiz suyun kirlenmesini önledik.• Sarayköy projesi ile 15,000 kişiye temiz içmesuyu sağladık, 50 ton suyun kaybını önledik.• Tekkeköy - Beypazarı'nda yağmur toplamaprojesini hayata geçirdik.• Geçtiğimiz 5 yıl içinde ambalaj atıklarınıazaltarak atık miktarını cam şişede 1.265 ton,pet şişede ise 4.400 ton düşürdük.• Ambalaj Geridönüşüm Kumbarasıuygulamasını Tesco Kipa ortaklığıyla başlattık.• Forkliftlerimize LPG tüketimini %10 azaltacakdonanımlar yerleştirdik.• HP ile işbirliği yaparak toner kartuşu geridönüşüm uygulaması başlattık.• Enerji kullanım oranımızı %10 azaltacağız.• İzmir fabrikamızın enerji yönetimi alanındadünyanın en iyi Coca-Cola fabrikasıolmasını hedefliyoruz.• Ulaşımdan kaynaklanan karbondioksitsalınımını en aza indirmek amacıyla onlinekonferans sistemine geçeceğiz.• Ambalajlarımızda daha az ham maddekullanılan hafif ve çevreci alternatifleregeçmek için çalışacağız.2008 Çevre Performans HedeflerimizGöstergelerHedefSu kullanım oranıEnerji kullanım oranıKatı atık oranıGeri dönüşüm1,61 L/L0,26 MJ/L3,39 g/L% 90.58TOPLUM• 2007 yılında Anadolu Vakfı'na 5 milyon YTLbağış yaptık.• Soundwave Üniversite Turu 5. yılında200.000 gençle buluştu.• İzmir'de Coca-Cola Hatıra Ormanı'nıhayata geçirdik.• 7.000'i aşkın fabrika ziyaretçisiyle üretimsahalarımızı paydaşlarımıza açtık ve şirketimizidaha yakından tanıtma fırsatı bulduk.• Çevre konusundaki toplumsal duyarlılığıartırmak amacıyla ilgili sivil toplumkuruluşlarıyla işbirlikleri geliştireceğiz.• Çalışanlarımızın yaptıkları gönüllü bağışlaradestek politikasını yaygınlaştırarak, toplumsalgelişime katkıda bulunmayı sürdüreceğiz.06


CC‹ Türkiye'de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yaklafl›m›Kurumsal Sosyal Sorumluluk StratejimizTüm paydaşlarımızın etki alanlarımızla ilgili görüş veönerilerini dikkate alarak toplumsal sorunlarınçözümünde etkin rol üstlenmek, sürdürülebilir işalanımız için büyük önem taşımaktadır. Coca-Colaİçecek Türkiye olarak kurumsal sosyal sorumlulukstratejimiz CCİ'in itibarını artırmak ve kilit sektörsorunlarını çözmek için iletişim kanallarının etkinkullanılması üzerine odaklanmıştır.Böylelikle Coca-Cola İçecek'in;1.Tüm paydaşlarımız için güvenilir bir ortak olması,2.Paydaşlarımızın beklentilerini karşılayan ve sürekligelişen bir performans göstererek sahip olduğutüm varlıkları sürdürülebilir kılması amaçlanmaktadır.Kurumsal Sosyal Sorumluluk YönetimimizŞirketimizde kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) yönetimi, İcra Kurulu düzeyinde ve Dış İlişkiler Bölümüsorumluluğundadır. KSS uygulamaları 2008 yılından itibaren kurulması planlanan CC‹ Türkiye SürdürülebilirlikKomitesi tarafından yürütülecektir.CCİ Türkiye Sürdürülebilirlik Komitesi, CCİ Türkiye Genel Müdürü, Genel Müdür'e doğrudan raporlama yapanyöneticiler, Kurumsal İnsan Kaynakları, Kurumsal İlişkiler ve Kurumsal Hukuk bölümlerinin temsilcilerindenoluşacaktır.CCİ Türkiye Sürdürülebilirlik Komitesi, KSS ile ilgili alanlarda karar alınması ve uygulanmasından sorumludur.Sürdürülebilirlik Komitesi, çalışmalarını farklı departmanların temsilcilerinden oluşan KSS takımı koordinasyonundayürütecektir.KSS Tak›m› Sorumluluk Alanlar›• KSS stratejisinin, politika ve hedeflerininoluşturulması,• Şirket içinde ilgili bölümler tarafından sosyal, çevreselve yaygın ekonomik sorumluluklarla ilgili hedeflerinbelirlenmesi ve performansların izlenmesi,• Paydaş Katılımı uygulamaları için bir sistemoluşturulması,• Tüm CCİ çalışanları arasında KSS ile ilgili konulardafarkındalığın arttırılması,• Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu'nunhazırlanması ve yayınlanması,• Belirlenecek KSS strateji, politika ve hedeflerininüst yönetim tarafından desteklenmesi veuygulamalarının takibinin sağlanması olarakbelirlenmiştir.07


Coca-Cola Sistemi ve Paydafllar›m›zCoca-Cola Sistemi'ni Tan›yal›mCoca-Cola ‹çecek (CC‹): İstanbul Menkul KıymetlerBorsası'nda işlem gören Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCİ),Güney Avrasya (Türkiye, Kafkaslar, Orta Asya) veOrtadoğu'yu kapsayan bir coğrafyada faaliyet gösterenve Coca-Cola Sistemi'nin önde gelen şişeleyicilerindenbiridir. CCİ'in faaliyeti esas olarak The Coca-ColaCompany (TCCC) markaları altında üretilen gazlı vegazsız alkolsüz içeceklerin Türkiye, Kazakistan,Azerbaycan, Ürdün ve Kırgızistan'da üretim, satış vedağıtımından oluşmaktadır. Ayrıca CCİ'inTürkmenistan'daki Coca-Cola Şişeleme şirketiTürkmenistan Coca-Cola Bottlers Ltd.'de %33,3 payıbulunmaktadır. Diğer yandan, CCİ Irak ve Suriye'dekiTCCC markalarının dağıtım haklarına sahip olanortaklıklardaki payları nedeniyle gelecekte Irak veSuriye'de de tek şişeleyici olma seçeneğine de sahiptir.The Coca-Cola Company (TCCC): 1886 yılında kurulmuştur. 450'den fazla içecek çeşidinin üretimindekullanılan konsantre ve şurupları üreten, pazarlayan ve dağıtan en büyük şirketlerden biridir. 200'den fazlaülkede faaliyet gösteren şirketin merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde Atlanta'da bulunmaktadır.Coca-Cola Sistemi: TCCC'nin ve tüm dünyada300'den fazla şişeleyici ortağın oluşturduğu sistemin özel adıdır.Coca-Cola Türkiye Sistemi: TCCC ve CCİ Türkiye operasyonunu içine alan sistemdir.Coca-Cola ‹çecek Türkiye (CC‹ Türkiye):Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin Türkiye operasyonunu kapsayan bölümüdür.08


CC‹ Türkiye'de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yaklafl›m›Paydafllar›m›zFaaliyetlerimiz nedeniyle etkilediğimiz ya da faaliyetlerimizi etkileyen kişi, grup ya da kuruluşların tümüpaydaşlarımızdır. Görüş ve değerlendirmeleri bizim için değer ifade eden tüm paydaşlarımızın yanı sıra önceliklipaydaşlarımız aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.YatırımcılarımızKamu Kurum veKuruluşlarıBayilerimiz/SatıcılarımızYerel HalkToplumTedarikçilerimizSendikaÇalışanlarımızMüşterilerimizMedyaTüketicilerimizÜniversiteler veTeknik Eğitim OkullarıSivil ToplumKuruluşlarıCC‹ Türkiye'de paydafl kat›l›m›Paydafllar Diyalog Platformu Diyalog HedefiÇalışanlarımızSendikaBayilerimizTedarikçilerimizMüşterilerimizTüketicilerimizYatırımcılarımızSivil ToplumKuruluşlarıMedyaToplumÜniversite ve TeknikEğitim OkullarıKamu kurum vekuruluşlarıYerel halkİç iletişim yayınları, çalışan toplantıları,açık kapı politikası, çalışan anketleri.Sendika temsilciliği, toplu iş sözleşmesi.Bayi toplantıları, düzenli ziyaretler, eğitimprogramları, fabrika ziyaretleri.Eğitim programları, iyileştirme denetimleri,fabrika ziyaretleri.Eğitimler, destek programları, düzenliziyaretler, fabrika ziyaretleri.Danışma merkezi, online iletişim platformu,bilgilendirici yayınlar, fabrika ziyaretleri.Yatırımcı toplantıları, faaliyet raporları,websitesi, telekonferans.Proje ortaklıkları.Basın toplantıları, demeçler, düzenlibilgilendirmeler, websitesi.Bağışlar, websitesi, fabrika ziyaretleri.Kariyer günleri, staj olanakları,ortak projeler.Sektörel gelişime katkı için bilgilendirme,yasa ve yönetmeliklere tam uyum.Fabrika ziyaretleri.Yetenekli işgücünü bünyemizde tutmak,geliştirmek, cezbetmek.Sürdürülebilir iş barışı için karşılıklı faydasağlayacak yöntemler geliştirmek.Sürdürülebilir ve karşılıklı fayda sağlayaniş ortaklığı anlayışı.Sürdürülebilir kalite ve iş yürütmeilkelerine uygunluk.Sürdürülebilir ve karşılıklı fayda sağlayaniş ortaklığı anlayışı.Tüketici memnuniyetinin sürekliliği veşeffaf iletişim.Sürdürülebilir ve karşılıklı fayda sağlayaniş ortaklığı anlayışı.Toplumsal gelişime katkı ve çözümortaklığı.Toplumun haber alma hakkı, kurumsalitibar ve şeffaflık.Sürdürülebilir kalkınmada etkin rol almak.İş sonuçlarına ve katılımcı öğrencilerinkişisel gelişimine katkı ve yetenekliişgücünü cezbetme.Etik rekabet ve müşteri memnuniyetiiçin sürdürülebilir düzenlemeler.İyi komşuluk ilişkilerini sürdürmek.09


‹flimizi etik ve sorumlu olarakyürütmenin en temel de¤eroldu¤unun bilincindeyiz.Önceliklerimiz‹flyerimizFaaliyette bulunduğumuz ve ekonomik değeryarattığımız coğrafyada en iyi işveren olma hedefimizigerçekleştirmek için mükemmel sonuçlara ulaşarakçalışanlarımıza ilham vermeyi ve onları bu doğrultudateşvik etmeyi amaçlıyoruz. Başarımızın çalışanlarımızabağlı olduğu bilinciyle, “bizi biz yapanın”çalışanlarımızın yetenek, bilgi, deneyim ve tutkularıolduğuna inanıyoruz. Çalışanlarımızın güvenini sadeceyasal yükümlülüklerimizi yerine getirerek değil, aynızamanda en yüksek kalite standartlarını uygulayarakve dürüstlük, sorumluluk, mükemmellik gibi temeldeğerlerimizle kazandık.Öncelikli gündemimiz: Yetenekli iflgücünübünyemizde tutmay›, gelifltirmeyi ve cezbetmeyisürdürmektir.‹fl Alan›m›zTüketicilerimizin değişen beklentilerine hizmet etmekamacıyla, tüm paydaşlarımız için sorumluluklarımızıyerine getirirken üstün kaliteyi temin etmek en önemlivarlık nedenimizdir.ÇevreCoca-Cola Sistemi'nin çevreyle ilgili taahhütleri, etkialanımız içinde öncelikli konularımız arasında yer alansu yönetimi, sürdürülebilir paketleme, enerji ve iklimkoruması gibi alanlara odaklanmıştır.Öncelikli gündemimiz: Sürdürülebilir su kaynaklar›,enerji verimlili¤i ve çevre koruma ileürün ambalajlar›n›n geri dönüflümüdür.ToplumCoca-Cola İçecek olarak sürdürülebilir toplumlarahizmet etme ve değer katma taahhüdünde bulunaraksadece hizmet ettiğimiz toplumların yaşam kalitesiningelişmesiyle kurumsal gelişimimize katkıdabulunacağımıza inanıyoruz. İşimizi etik ve sorumluolarak yürütmenin en temel değer olduğununbilincindeyiz.Öncelikli gündemimiz: Sürdürülebilir kalk›nmadaetkin rol almakt›r.Öncelikli gündemimiz: Tüketici memnuniyetininsüreklili¤ini sa¤lamak ve fleffaf iletiflim stratejimizisürdürmektir.10


11CC‹ Türkiye için ö¤renen organizasyon olmakyaln›z yeni bilgiler elde etmek de¤il, ayr›ca bu bilgileripaylaflmak, hayata geçirmek ve destekleyerekgelifltirmektir.


‹fl YerimizCC‹ Türkiye olarak, 2.200'den fazla çal›flan›m›z, 7.000'den fazla aktiftedarikçimiz, 350 ana bayimiz, 7.000 bayi çal›flan›m›z ve 275.000 sat›fl noktam›zsayesinde her gün milyonlarca kifliyi, en yüksek kalitede içeceklerle bulufltururuz.Coca-Cola Sistemi içinde değer zincirimiz olarak adlandırdığımız bu kalabalık aile işyerimizi oluşturur. İşortamımızın değer zincirimize ilham veren, çalışanlarımızın yaratıcılıklarını artıran, kişisel becerilerini kullanabildikleribir yer olması en büyük hedefimizdir.Coca-Cola Türkiye Sisteminde Uygulad›¤›m›z D›fl StandartlarISO 9001ISO 14001OHSAS 18001ISO 22000Küresel RaporlamaGirişimi (GRI)Uluslararası Kalite Yönetim Sistemi StandardıUluslararası Çevre Yönetim Sistemi StandardıUluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi StandardıUluslararası Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi StandardıUluslararası Sürdürülebilirlik Raporlaması ÇerçevesiÇal›flanlar›m›zCCİ Türkiye'de İnsan Kaynakları uygulamaları, şirketinve çalışanların gereksinimlerine yönelik olmasının yanısıra proaktif çözümler geliştirilmesinde ve sürdürülebilirperformansın en yüksek düzeye çıkarılmasında önemlirol oynamaktadır. CCİ Türkiye, sahip olduğu insangücünü en önemli rekabet unsuru olarak görür veİnsan Kaynakları sistemlerini bu noktadan hareketleoluşturmuştur. CCİ İnsan Kaynakları çalışmalarınıyetenek yönetimi, eşit fırsat yaratılması, başarılıçalışmaların saptanması ve çalışan profilinde çeşitliliküzerine yoğunlaştırmıştır. Amacımız interaktif ve motiveedici bir çalışma ortamı sağlayarak çalışanlarımızınpotansiyel yeteneklerini ve üretkenliklerini ortayaçıkarmaktır.Çalışanlarımızın yaş gruplarına göre dağılımı18-25 36-4526-35 46 ve üzeriCCİTürkiyeÇalışanlarıOrtalamaYaşOrtalamaKıdemYılıCinsiyet % ÜstYönetim% MaviYakalısayısı% BeyazYakalısayısı%Kadın 30 6 235 10,6% 1 14,3% 4 0 ,4% 231 18%Erkek 33 6 1.985 89,4% 6 85,7% 928 99,6% 1.057 82%Genel Toplam 33 6 2.220 100,0% 7 100,0% 932 100,0% 1.288 100%Çalışan türüÇalışan alt GrubuAnkaraAntalyaAsyaAvrupaBursaElazığGMİzmirMahmudiyeMascMersinTrabzonTrakyaGenelToplamNormalNormal ToplamEmekliEmekli ToplamGenel ToplamDoktorKapsamdışı SürekliKapsamdışı geçiciPart-TimeKapsamiçi sürekliKapsamiçi geçiciKapsamdışı sürekli.Kapsamiçi sürekli232869242822430103110410410213106106114316151151214421112591126041414111543131711711174338112631126414695611572020201381112126126143144441833121933101131191519213762442214337222013


TCCC'de Çal›flan Haklar› Politikas›TCCC, Büyüme Manifestosu'nda kurumsal sosyalsorumluluğa verdiği önemi ve dünyanın en saygı görenşirketleri arasında yer almanın getirdiği sorumluluklarıaçıklamıştır. Saygı gören bir şirket olmamızın temelindeçalışanlarımıza adil ve saygılı davranma ilkemiz bulunur.Coca-Cola Sistemi, bu ilkelerini 2007 yılında hazırladığı‹flyeri Haklar› Politikas› ile güvence altına almıştır.Tüm Coca-Cola Sistemi'nde uygulanan Çal›flanHaklar› Politikas›, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesive Küresel İlkeler Sözleşmesi referans alınarakhazırlanmıştır. Bu politika tüm CCİ Türkiye çalışanlarıve tedarikçileri için geçerlidir.Çal›flan Haklar› Politikam›z;• Sendikalaşma hakkı,• Zorla işçi çalıştırmama,• Çocuk işçi çalıştırmama,• Ayrımcılık yapmama,• İşçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanması,• Kanunlara uygun çalışma koşullarını sağlama,• Paydaş katılımı uygulamaları,• Uygun çalışma saatleri ve ücretlerinin sağlanmasıile ilgili ilkelere açıklık getirir.Politika ilkelerimizle ile işyerinde karşı karşıya kaldıklarıyasa ve uygulamalar arasında tutarsızlık olduğunudüşünen çalışanlarımız soru ve şikâyetlerini, hiçbirbaskı altında kalmadan, kendilerini güvence altındahissederek, Yönetim, İnsan Kaynakları, İç Denetimya da Hukuk Departmanlarımıza bildirebilir.CC‹ Türkiye' nin Çal›flanlar›na Karfl›Sorumluluklar›CC‹ Türkiye,• ‹fle al›mlarda ve ücretlendirme/terfi gibiuygulamalarda ›rk, renk, din, cinsiyet, fiziki engelgibi özelliklerinden dolay› çal›flanlar aras›nda ayr›myapmaz.• Aç›k Kap› Politikas› gere¤i, tüm çal›flanlar›n›nkurumun üst yönetimine kolayl›kla ulaflabilmelerinisa¤lar.• Çal›flma koflullar›nda eflitlik ilkesini benimsemifltir;çal›flanlar›n niteliklerine, performans›na dayal›ücretlendirme ve terfi politikas› izlemektedir.• Çal›flanlar›na ait kiflisel bilgilerin korunmas› içingereken özeni gösterir.• Sürekli geliflim amac›yla çal›flanlar›n›n beklenenperformansa ulaflabilmeleri için gereksinimduyacaklar› e¤itimleri almalar›n› sa¤lar.• ‹flyeri güvenli¤ini ve çal›flanlar›n sa¤l›¤›n›korumak amac›yla gereken önlemleri al›r.14


‹fl YerimizCC‹ Türkiye'de KariyerŞirketimizin işe alım politikası, adayların ilgilipozisyonlar için objektif kriterlere göredeğerlendirilmesi ve kurum kültürüne uygun kişilerinşirketimize kazandırılması üzerine kurulmuşturCCİ Türkiye, bu politika çerçevesinde kullanılan veşirket dışından işe alımların büyük çoğunluğunungerçekleştirildiği insan kaynakları portalı Kariyer.Net'in‹nsana Sayg› Ödülü’nü son iki yıldır Adaylar›n Seçimialanında kazanmaktadır. Bu ödül, adaylar tarafındanyapılan değerlendirmeler sonucunda verilmektedir.Ödüllendirme sistemi insan kaynakları alanındayürütülen başarılı çalışmaların takdir edilmesiniamaçlamaktadır.CCİ Türkiye'de, doğru hedefler koyarak ve uygunyetenekleri istihdam ederek kariyer yolculuğunubaşlatırız. İşe alımlarda dil, din, milliyet, cinsiyetayrımcılığına karşıyız. Küresel bir markanın yerel ortağıolarak kültürel çeşitliliğin önemine inanırız. CCİ Türkiyeçalışan profili incelendiğinde; tüm çalışanların%10,7'sinin, yönetim kadrosunun ise %11,9'ununkadın olduğu görülmektedir.İşe yeni başlayan arkadaşlarımız Basics of theCoca-Cola System (BOCSS) adlı uyum programınakatılır ve Coca-Cola Sistemi'nin bir parçası olmanıngerektirdiği değerlerimizle tanışır. Eğitim kapsamındaşirketin tarihçesi ve en güncel operasyon bilgileri anahatlarıyla yeni çalışanlarımızla paylaşılır. Ayrıca işeyeni başlayan çalışanlarımız iş sağlığı, güvenliği veetik ilkeler gibi konularda da eğitimler alır.Kurumsal vizyonumuz ve değerlerimizorganizasyonumuzun amacını belirlerkençalışanlarımıza da yol göstermektedir. Büyümeyedevam edebilmek için bilgi paylaşımı, değişime açıkolma, girişimcilik ruhu, liderlik, tutku, güvenilirlik,hesap verebilme, işbirliği, yenilikçilik, kalite, saygı veeğlence gibi birincil değerlerimizi hayata geçirerekCCİ Türkiye bünyesinde çalışanların birbirleriyle uyumiçinde çalışabilmeleri gerektiğine inanırız.15


Çal›flan Performans YönetimiÇalışanlarımız her yıl, bir önceki yıl gösterdikleriperformansa göre değerlendirmeye alınır. Performansdeğerlendirme sürecinde çalışanların bir üst yöneticileriile birebir görüşme yapmaları sağlanır ve yılbaşındabelirlenen hedeflerini ne oranda ve nasılgerçekleştirdikleri ölçümlenir. Pozisyonların gerekliliğiolan yetkinlikler de göz önüne alınarak çalışan başarısıbirçok farklı açıdan değerlendirilir. Değerlendirmesürecinin sonunda çalışanın gelişmeye açık yönleri içingerekli geliştirme programları belirlenir ve izleyen yıl,çalışan kendileri için planlanan bu programlara katılır.Bu sistemle her çalışanımızın performansını en iyibiçimde gösterebileceği ve başarıya ulaşabilmeleriiçin desteklendiği bir çalışma ortamı sağlanmış olur.Yıl içinde ara değerlendirmeler yapılır. Değişenkoşullara göre hedefler ve programlar gerekirse revizeedilebilir. CCİ Türkiye, çalışanlarının başarılarını veperformanslarını yakından izler ve personel yönetimiiçin belirli bir sistem uygular. İşe alım, terfi/atama,takdir etme, yetenek geliştirme ve kariyer planlamabu sistemin kapsamı içindedir.Performans yönetimi sistemimizkapsamında belirlenen işailelerinde ve seviyelerindeki tümçalışanlarımızın Bireysel GeliflimPlan›na sahip olması içinçalışmalarımızı sürdüreceğizDüşük performans, davranışbozukluğu, devamsızlık, denemesüresindeki yetersizlik gibinedenlerden kaynaklanan iştençıkarmalarda yasal ihbar süresive şartları dikkate alınarak işlemyapılır. 2007 yılında çalışansirkülasyonu oranımız %11.28olarak gerçekleşmiştir.Kurum ‹çi ‹stihdam Yönetim SistemiBaşarılı çalışanlara eşit kariyer fırsatları yaratmak ve bu sayede organizasyonun sürekliliğini sağlamak amacıylaŞirket İçi İstihdam Yönetim Sistemi etkin olarak kullanılmaktadır. Bu sistemde, dışarıdan eleman alma sürecindenönce veya bu sürece paralel olarak, şirket içinde boş pozisyonun duyurulması yoluyla mevcut çalışanlar içingelişim ve ilerleme fırsatı yaratılmaktadır. 2007 yılı içerisinde iç istihdam oranı %57 olarak gerçekleşmiştir.Böylelikle yıl içinde 97 pozisyon şirket içinden atamalarla doldurulmuştur.16


‹fl YerimizÜcretlendirme Politikas›: Adalet ve fieffafl›kCCİ Türkiye'de adil ve şeffaf bir ücretlendirme politikasıvardır. Ücretlendirme politikamızı yaş, cinsiyet ve diğerayrımcılığa yol açan kriterler etkilemez. Ücretpolitikamızı belirlerken genel kabul görmüş işdeğerlendirme ve kademelendirme sistematiği veücret araştırmalarından faydalanırız. Çalışanlarımızasağladığımız sosyal haklar ve olanaklar arasında ailefertlerini kapsayan Özel Sağlık Sigortası, çalışanlarımızve eşlerini kapsayan Hayat Sigortası, pozisyon vegörev gereği araç ile mobil iletişim araçlarıbulunmaktadır.CCİ bünyesinde verilen yan haklara ilave olarak, Mart2008’den itibaren Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)uygulamasına başlanmıştır. BES kapsamına katılmakisteyen çalışanlar aylık brüt ücretlerinin en az %2'sioranında prim ödemeleri halinde CCİ de çalışanı adınaaynı oranda katkıda bulunur. Böylelikle çalışanınbireysel emeklilik sigortası için ödediği prim CCİ'ninkatılımı ile birlikte 2 katına çıkar.Coca-Cola Türkiye Son 7 y›l›n en be¤enileniflyerleri aras›ndaCapital Dergisi'nin 2001 y›l›ndan beri yay›nlad›¤› En Be¤enilen fiirketler araflt›rmas›ndabu y›l flirketlerin istikrar› da de¤erlendirildi ve liste Son 7 y›l›n en Be¤enilenfiirketleri olarak aç›kland›. Coca-Cola Türkiye ulusal ve uluslararas› pek çok flirketigeride b›rakarak 5. oldu. Coca-Cola Türkiye'yi en be¤enilenler ligine tafl›yan temelözellikler; global organizasyonlarda elde edilen baflar›lar, etkin insan kaynaklar›politikalar›, baflar›l› yönetim tak›mlar›, güçlü liderler, müflteri odakl› yaklafl›m,alan›nda lider kurulufl olmak, baflar›l› kurumsal yönetim, sosyal sorumluluklar›n›yerine getirmek ve yenilikçi yaklafl›mlar› oldu. Araflt›rma dahilinde ayr›ca Türkiye'dekiCEO'lar›n çal›flmak istedi¤i en gözde 20 flirket belirlendi. Yenilikçi yap›s› veyöneticilerine fark yaratma anlam›nda verdi¤i f›rsatlar sayesinde Coca-Cola Türkiye,pek çok yöneticinin çal›flmak istedi¤i iflyerleri aras›nda ilk s›ralarda yer alm›flt›r. CEOve genel müdür düzeyinde 105 kiflinin kat›ld›¤› araflt›rmada Coca-Cola Türkiyeliderlerin en çok çal›flmak istedi¤i 4. iflyeri olarak seçilmifltir.Çal›flan Ba¤l›l›¤›Çal›flanlar›m›z›n ifllerinden keyif almalar›n› sa¤lamak ve ifl ortam›n› iyilefltirmeönerilerini almak bizim için önemlidir. 2008 y›l›ndan bafllayarak düzenlibiçimde bu amaçla iki y›lda bir, Çal›flan Ba¤l›l›k Anketlerini hayata geçirece¤iz.‹flyerimizin daha iyi bir çal›flma ortam› olmas› için yap›lmas› gerekenlerkonusunda görüfl almak ve ‹nsan Kaynaklar› politikam›z› bu do¤rultudaoluflturmak önemli hedeflerimiz aras›ndad›r. Çal›flanlar›m›z beklentilerini vegereksinimlerini bizimle paylaflma konusunda istekli oldukça, onlar› geliflimve e¤itimleriyle ilgili cesaretlendirmek ve desteklemek de bizim en önemligörevlerimizdendir.17


‹ç ‹letiflimİç iletişimimizi büyük oranda intranet sistemimizCokePort üzerinden sağlıyoruz. Açılış sayfasında CEOmesajımızın yer aldığı CokePort'tan çalışanlarımız tümşirket haberlerine, politika ve prosedürlere,organizasyon şeması ve dahili telefonlara, günlükpratik bilgilere (döviz kurları vs), elektronik formlara(masraf formu, izin formu, performans değerlendirmeformu vs.) çalışanların doğum günü tarihlerine, eğitimtakvimlerine, açık pozisyon ve yeni atama bilgilerineulaşabilir. CokePort'u 1288 beyaz yaka çalışanımızarasından günlük ortalama 700 kullanıcı ziyaret eder.Çalışanlarımızın yaratıcı fikirleri ve farklı bakış açıları,operasyonel mükemmelliğimizin temel taşıdır. Çalışangörüşlerine ve önerilerine değer veririz. İş EtiğiKodu'nda da belirtildiği üzere uyguladığımız Açık KapıPolitikası gereği çalışanlarımız şirket üst yönetiminekolaylıkla ulaşabilir, her türlü görüş, öneri veşikâyetlerini iletebilir.Her ay düzenli olarak hazırladığımız ve şirket içipanolara yerleştirdiğimiz Coca-Cola İçecek HaberHattı, o ay içinde şirketimizde meydana gelen önemliolayları çalışanlarımıza duyurur. Bu sayede bilgisayarkullanmayan çalışanlarımıza da ulaşırız.Çalışanlarımızın iş ortamımız dışında da keyifli zamangeçirmesi için düzenlediğimiz sosyal organizasyonlarşirket içi diyaloğumuzun gelişmesine katkı sağlar.Her yıl düzenlediğimiz piknikler, yılbaşı partileriyleçalışanlarımızın birbirlerini daha yakından tanımalarınıamaçlarız.Mükemmele Yolculukta Çal›flanlar›m›z›n ÖnerileriBütün CCİ Türkiye çalışanlarının katılımına açık olanve 2005'ten beri düzenlediğimiz Coke Star, CCİ'inçalışan öneri sistemidir. Coke Star'ın amacı başarılıprojeleri ödüllendirmek ve hayata geçirmektir.Seçimlerde en önemli kriterleri, sunulan projelerinözgün ve uygulanabilir olması, kurumsal değer vesatış desteği sağlayacak potansiyele sahip olmasıoluşturur. Yarışmaya katılmak isteyen çalışan, projesiyleönce görev yaptığı bölgede değerlendirmeye alınır.Bölge birincileri yarı final ve final değerlendirmesinekatılır. Coke Star'da projesi ödüle layık görülençalışanlar her yıl Şubat ayında gerçekleştirilen bayitoplantısında açıklanır ve ödül çeklerini törenle alır.Coke Star'a yap›lan bir öneri ile pet flifle kolilerindekullan›lan karton tabanlar kald›r›lm›fl ve bu projesayesinde 13 bin ton karton at›k engellenmifltir.Kurum içi yayınlarımız da iç iletişim çalışmalarımızdaönemli bir yer tutar. 1999 yılında yayın hayatınabaşlayan kurum içi dergimiz, 2007 yılından itibarenyeniden düzenlenerek The World of Coca-Cola‹çecek adıyla, faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerdeyayınlanmaktadır. CCİ Türkiye ailesini ilgilendirenönemli olayları paylaştığımız, farklı ülkeleri tanıttığımızdergimiz, bu ülkelerde aynı işi yapan büyük bir aileninetkin bir iletişim aracıdır.18


‹fl YerimizYal›n 6 Sigma Yeflil Kuflak Projeleri 2007Çalışan önerilerini hayata geçirdiğimiz bir başka yönetim modelimiz de Yalın 6 Sigma'dır. Yal›n 6 Sigma YeflilKuflak Projeleri'nin çalışmalarına tüm fabrikalarımızda 2007 yılı Mart ayında başlandı.Lokasyon Proje Konusu AmaçÇorluveİzmirBursaEnerji Tasarrufu (Elektrik-LPG)Depolar arası sevkiyatı ortadan kaldırmakMevcut ve artan enerji ihtiyacını daha az enerji ilekarşılayarak hem enerji kaynaklarını daha az tüketerekçevreyi korumak, hem de maliyetleri düşürmek.Müşteriye doğrudan ürün sevkiyatını artırarak sevkiyatve lojistik maliyetini düşürmek, çevresel etkiyi azaltmakMersinKutu hattı verimliliğini artırmakBirim zamanda çıkan ürün miktarını artırarak hemsatış gereksinimlerine çabuk yanıt verebilmek hemde maliyeti düşürmekAnkaraÜrün bulunabilirliğini artırmakSatıştan gelebilecek taleplere tam ve zamanındayanıt vererek müşteri memnuniyeti sağlamakYalın Altı Sigma Yeşil Kuşak projeleri yapılan ödültöreni ile sonuçlandı. Törene Coca-Cola İçecek TürkiyeGenel Müdürü Sn. Hüseyin Akın, Tedarik ZinciriDirektörü Sn. Kerem Kerimoğlu ve İnsan KaynaklarıMüdürü Sn. Kaan Böke’de katıldı. Ankara, Mersin,Çorlu, Bursa, İzmir fabrikalarından ve HQ’dan buproje için seçilmiş üçer Yeşil Kuşak adayı sertifikalarınıve kuşaklarını yaptıkları sunumların ardından Sn.Hüseyin Akın’dan aldılar.tüm çalışanlarımızın bireysel sorumluluğudur. CCİTürkiye için öğrenen organizasyon olmak ise yalnızyeni bilgiler elde etmek değil, ayrıca bu bilgileripaylaşmak, hayata geçirmek ve destekleyerekgeliştirmektir. Tüm çalışanlarımızın öğrenme süreçlerineerişimlerinin yanı sıra yerel ve uluslararası deneyimlerinpaylaşılmasını da sağlamak öğrenen organizasyonolmanın temel gereklilikleridir.Bu ilkeler doğrultusunda çalışanlarımızlasürdürdüğümüz ilişkilere değer verir ve kaynaklarımızıtüm çalışanlarımızın başarısını desteklemeye odaklarız.Her kademede çalışan gelişimini sağlayabilmemizintemel nedeni yöneticilerimizin zamanlarının önemli birkısmını çalışanların gelişimi için ayırmış olmalarıdır.Bu sayede çalışanlarımız kendilerini CCİ Türkiye iledaha çok özdeşleştirir ve başarıya daha iyi odaklanır.Organizasyonel GeliflimSürekli gelişen ve öğrenen organizasyon olmak CCİİş İlkelerinin en öncelikli maddesidir. Sürekli gelişimiçin yeni yöntemler öğrenmek ve onları uygulamakCCİ Türkiye İnsan Kaynakları vizyonu, en nitelikli insankaynağını cezbedip bünyesinde tutmak ve onu değişeniş koşullarının gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinliklerdoğrultusunda sürekli geliştirerek şirketin sürdürülebilirbaşarısına katkıda bulunmak üzerine geliştirilmiştir.Bu vizyondan hareketle, yüksek performansa vepotansiyele sahip çalışanlar belirlenir ve YetenekYönetimi Sistemi dahilinde ele alınır. Bu sistem Seçme19


Yerleştirme, Performans Yönetimi, Eğitim ve Gelişimgibi diğer İK sistemleri ile yakından ilişkilidir.Çalışanların mevcut ve potansiyel yetkinlikleri hakkındakapsamlı ve objektif bilgi edinerek hem gelişimgereksinimlerini belirleyerek doğru alanlara yatırımyapmak, hem de sağlıklı bir organizasyonel planlamaiçin veri sağlamak hedefimizdir. Bu amaçla,Değerlendirme ve Gelişim Merkezi çalışmalarıyapılmaktadır. Merkezden elde edilen bilgiler,oluşabilecek pozisyonlara atanacak en doğru kişileribelirlemek için de ek bir veri olarak kullanılmaktadır.2007 Ağustos ayından itibaren, toplam 242 çalışanımızbu sürece dahil edilmiştir.sürecini zamandan ve mekândan bağımsız olaraksüratle kavramaları için Türkçe, Rusça, Arapça veİngilizce dillerinde Preseller'›n Bir Günü filmlerihazırlanmıştır.Önem verdiğimiz diğer eğitim alanı da işçi sağlığı vegüvenliğidir. Bu eğitimler hem aramıza yeni katılançalışma arkadaşlarımıza hem de periyodik olarakbilgilerini tazelemek için diğer çalışanlarımıza ve işortaklarımıza verilmektedir. Bu kapsamdafabrikalarımızda görev yapan forklift operatörlerimizGüvenli Forklift Kullanımı-İSİG-Bakım konularındanoluşan sınavlardan geçirilir; başarı gösteren vedereceye giren Forklift Operatörlerine törenlerlesertifikaları verilir.İş sağlığı güvenliği eğitimlerinin yanı sıra mavi yakapersonelimize düzenli olarak verdiğimiz diğer eğitimlerise operasyon, destekleyici ve teknik eğitimler olarakgruplandırılırken beyaz yaka personelimize verilendüzenli eğitimler de satış ve pazarlama, kurumsal vekişisel gelişim eğitimleri başlıkları altında toplanır.Kuruluşumuz, sektöre ilişkin ileri teknoloji kullanabilenve pazarlama stratejileri konusunda yetkin personelyetiştirmektedir. Bu nedenle kendi alanında yetkinçalışanlarımız yurt içinde çeşitli görevlere getirilmekteve yurt dışında da yönetici pozisyonlarına gelmektedir.Şirkete yeni katılan çalışanlarımızın satış ve dağıtımYıl boyunca yapılan düzenli eğitimlerin yanı sıra,çalışanlar CC‹ Campus adındaki e-eğitim portalındanyararlanabilir; söz konusu portalden kurum içindekiileri düzey eğitimler, şirket dışı kuruluşlardaki eğitimler,staj eğitimleri, seminer ve atölye çalışmaları gibi çeşitlieğitim etkinlikleri hakkında bilgi edinilebilir.Çalışanlarımız, e-learning programımız sayesinde,güvenli bir çalışma ortamı yaratmanın püf noktaları,doğal afetler karşısında yapılması gerekenler gibi pekçok konuda bilgi sahibi olmaktadır. Bu bağlamda İşGüvenliği ve İşçi Sağlığı eğitimleri de verilmektedir.Satış ve ofis çalışanları, ambar çalışanları veteknik/üretim çalışanları olmak üzere üç ayrıkategorideki çalışanlar için ayrı ayrı verilen eğitim, işyerinde olduğu kadar özel hayatta da yararlanılabilecekbir birikim sağlamaktadır.E-learning kapsam›nda verilen e¤itimler:• Alt› Sigma• Bugünün Lideri• Dan›flmanl›¤a Dayal› Sat›fl• De¤iflim Yönetimi• ‹çimizdeki Yarat›c›l›¤›n Gücü• ‹fl Güvenli¤i• ‹fl Yaflam›nda Profesyonel Davran›fl• Çal›flanlar için Stres Yönetimi• Zor ‹nsanlarla Bafl Etme• Zaman Yönetimi• Temel Yönetim Becerileri• Temel Koçluk Becerileri• Karar Verme• Kazanan Tak›m• Kot Pantolonlu Yönetici• Proje Yönetimi• Strateji• Tak›m Çal›flmas›• Tanzim Teflhir E¤itimi• CC‹ Oryantasyon E¤itimi20


‹fl YerimizEğitimler, insan kaynakları politikamızın olduğu kadarCoca-Cola Yönetim Sistemi (TCCMS) uygulamalarınında temelini oluşturur. Yöneticilerimiz her çalışanınkalite sisteminde üzerine düşen rolden haberdarolması ve sorumluluklarını yerine getirecek bilgi vedonanıma sahip olmasını sağlamakla yükümlüdür.ISO22000, ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001eğitimleri, kalite sistemimiz gereği ilgili personeledüzenli olarak uyguladığımız eğitimlerdir.Yöneticilerimizin yönetim becerilerini geliştirmekgelecekte elde edilecek başarılarda önemli roloynayacaktır. Şirketin yönetim kademesinde bulunançalışanlar için, başkalarını geliştirme ve liderlik enönem verilen yetkinlikler arasında yer alır. Yönetimbecerilerinin geliştirilmesi amacıyla, şirketin tümyönetim kademeleri, iki yıllık bir değerlendirme vetakip sürecinden oluşan Yönetim YetkinlikleriniGeliştirme Programı'na katılmışlardır. Bu konuya verilenönemin altını çizmek için, tüm yöneticilerden yönetimbecerilerini geliştirmek konusunda özel hedeflerbelirlemeleri istenir ve bu hedefler performans sistemiiçinde yer alır. 2005 yılından itibaren toplam 213,2007 yılı içinde ise 30 kişi bu gelişim programına dahiledilmiştir. Liderlik Programı, CCİ Türkiye yöneticilerininişbirliği, girişimcilik ve sonuçlara odaklanma becerilerinigeliştirmeyi amaçlayan bir eğitim programıdır. 2008yılında 35 yöneticimiz Sabancı Üniversitesi ile işbirliğigeliştirilerek tasarlanan üç haftalık bir programakatılacaktır.CC‹ Türkiye'de E¤itimler• 2007 y›l›nda CC‹ Türkiye'de çal›flan bafl›na düflentoplam e¤itim saati 48,52' tir• 2007 y›l›nda Türkiye'deki üretim tesislerinde toplam967 saat çevre e¤itimi verilmifltir. Bu e¤itimlere 1157çal›flan›m›z kat›lm›flt›r.Çal›flan Temsili ve Endüstri ‹liflkileriCCİ Türkiye'de, çalışanların yönetimde temsiline büyük önem verilir ve sendikal haklar güvence altına alınır.Öz Gıda-İş Sendikası ile CCİ Türkiye arasındaki sözleşmeye göre tüm fabrikalarımızda çalışan mavi yakapersonelimiz bu sendikaya üye olabilir. Sendika temsilcileri ile işveren temsilcileri yılda en az bir kez değerlendirmetoplantısı yapar. Fabrikalarımızda bulunan sendika temsilcileriyle de talep ve önerileri hakkında düzenligörüşmeler yapılır. Raporlama dönemimde Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri büyük başarı ve karşılıklı faydaesasıyla gerçekleştirilmiştir. CCİ Türkiye'de mavi yaka personelimizin sendikaya üyelik oranı %83.8'dir.21


ÇalışansendikalıToplamsendikasızToplamGenel ToplamÇalışan alt GrubuKapsamiçi sürekliKapsamiçi geçiciKapsamiçi sürekliKapsamiçi geçiciAnkara96,8%0,0%96,8%3,2%0,0%3,2%100,0%Bursa54,1%0,0%54,1%45,9%0,0%45,9%100,0%İzmir82,9%1,2%84,1%15,9%0,0%15,9%100,0%Mersin82,4%0,0%88,4%11,6%0,0%11,6%100,0%Trakya90,1%0,4%90,6%8,5%0,9%9,4%100,0%Toplam83,5%0,3%83,8%15,8%0,3%16,2%100,0%Sendikasız Sendikalı ToplamÇalışanlarSendikalı/Sendikasız Çalışanlar oranı1.689 531 2.22076,1% 23,9% 100,0%HAK-‹fi Genel Baflkan› Salim Uslu:“‹flletmenin sosyal sorumluluk alan›n› ve anlay›fl›n› gelifltirdi¤i yeni birendüstri iliflkileri modeli gelifltiriliyor.”“…Toplu sözleflme töreni asl›nda s›radan birolay, ama toplu sözleflme törenine, flu anagelinceye kadar geçen süreç son dereceönemli. Çünkü burada karfl›l›kl› grev lokavtkararlar› al›nmadan, görüflmeler yoluylatamamen bar›flç›l yaklafl›mlarla, iflletmeningelece¤i ile iflçilerin ihtiyaçlar›nörtüfltürüldü¤ü bir ortak ak›l çal›flmas›yla buaflamaya gelindi. Bunu son dereceönemsiyorum. Yani Türkiye'deki hiçbir sorunçözümsüz, çözümler de imkâns›z de¤il. Yeterki bizim ortaya koydu¤umuz performans,özveri, bilgi, birikim gibi de¤erlerikullanabilme ve bunu iflletmenin, çal›flanlar›nve ülkenin yarar›na sunabilme konusundabiraz özverili davranal›m; biraz erdemli, birazda cesur davranmak yetiyor.HAK-‹fi Genel Baflkan› Salim Uslu (solda) veCC‹ Türkiye Genel Müdürü Hüseyin Ak›n (Sa¤da)Buradaki felsefe önemli, yaklafl›m önemli, model önemli. Vuruflma kültürünün terk edildi¤i ve çal›flanlar›niflletmenin gelece¤inden kendisini sorumlu sayd›¤›, iflletmenin sosyal sorumluluk alan›n› ve anlay›fl›n› gelifltirdi¤iyeni bir endüstri iliflkileri modeli gelifltiriliyor. Bunu son derece önemli görüyorum. Böyle bir yaklafl›m›nhem Türk endüstri iliflkileri aç›s›ndan önemli bir dönüm noktas› oldu¤una inan›yorum, hem de ülkemizingelece¤inde cemile örne¤i bir model ortaya koydu¤umuzu düflünüyorum…”22


‹fl YerimizÇal›flanlar›n Komitelere Kat›l›m›Çalışanlarımız Sağlık Emniyet Komitesine, Yemek veKafeterya Servis Kalitesini Artırma Komitesine, Yıllıkİzin Komitesine ve Disiplin Kuruluna üye olarak görüşve önerilerinin karar alma mekanizmalarında temsiledilmesini sağlayabilir.Çalışanlarımız için önemli konular hakkında karar alanbu komitelerin görev ve sorumlulukları şöyledir:Sa¤l›k ve Emniyet Komitesi: İş sağlığı ve emniyetiyleilgili konularda çalışmaktadır. Çalışanlar bir sendikatemsilcisi, ustabaşı pozisyonundaki bir temsilci ya dabir İnsan Kaynakları ve İdari İşler Sorumlusu tarafındantemsil edilmektedir. Çalışan temsilcileri, işyerindekisağlık ve emniyet kontrollerine katılarak kontrolleritakip eder, önlem talebinde ve önerilerde bulunur,işçileri özellikle sağlık ve emniyet olmak üzere benzerikonularda temsil eder.Yemek ve Kafeterya Servis Kalitesini Art›rmaKomitesi: Şirket doktorunun beslenme önerisine göre,çalışanların, yemek servisinin kalitesini artırma vegünlük menü seçimi konusundaki görüşlerini almaküzere kurulmuştur. Yemek servisimizde sebze ağırlıklıseçeneklerimiz ve diyet menü alternatifimiz bulunur.Çalışanlar, bir İnsan Kaynakları ve İdari İşler Sorumlusutarafından ya da ilgili tesis sendikaya üye ise sendikatemsilcisi tarafından temsil edilmektedir.Çalışanlarımızın sağlığı için yemekhanelerde hijyensağlamak amaçlı el hijyeni makinesi ve anti-bakteriyelel dezenfektanı bulundurulur.Y›ll›k ‹zin Komitesi: Çalışanların izinlerini İş Kanunu'nauygun olarak planlamak amacıyla kurulmuştur. Bukomite, yıllık izinlerin planlandığı şekilde kullanımınıntakibini ve kontrolünü de yapmaktadır. Yıllık İzinKomitesi bir başkan ve iki üyeden oluşur. Başkanişvereni temsil eder ve üyeler çalışanlar tarafındanseçilir. Sendikaya üye olan tesislerde, sendikatemsilcisi de bu komitenin üyeleri arasındadır.Disiplin Kurulu: Sendikaya üye olan tesislerde bulunanDisiplin Kurulu, bir çalışanın aykırı harekette bulunmasınedeniyle talep olması durumunda ilgili çalışanındisiplin cezası konusunda karar alır. Bu komitebaşkandan ve 4 üyeden oluşur. Üyeler, çalışanlararasından sendika tarafından seçilmektedir.Bu komitelere ek olarak, sendika üyesi bulunan hertesiste, yetkili bir sendika temsilcisi aşağıdaki görevleriyerine getirmektedir:• İşyerinde işçi ve işveren arasındaki işbirliğini veçalışma uyumunu sağlamak,• İşçilerin taleplerini ve şikâyetlerini dinlemek veişverenle birlikte bu talepleri ve şikâyetleri karşılamakveya çözüm yolları bulmak,• İşçilerin haklarını ve çıkarlarını korumak,• Toplu İş Sözleşmesi'nde açıklanmış olan çalışmaşartlarının sağlanmasına yardımcı olmak,• İlgili mevzuatın kendisine yüklediği bütün diğersorumlulukları yerine getirmek.Çalışanlarımız raporlama sürecinde, işyerindeayrımcılık yapıldığına dair herhangi bir şikâyettebulunmamıştır; bu konuda hakkımızda açılmış davabulunmamaktadır.23


‹flyeri Sa¤l›¤› ve Güvenli¤iCCİ'te sorumlu yönetim anlayışını geliştirmek ve bukonuda rol model olmak öncelikli alanlarımız içindeyer alır. Uzun soluklu başarımız, çalışanlarımızın vetoplumun güvenliğini sağlayabilmemize bağlıdır ve bubakış açısı İş Etiği Kodumuzun temel maddesidir. İşSağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimiz işçi güvenliğive iş kaybını önleme konularını kapsar ve Coca-Colaİş Güvenliği ve Sağlığı Sistemi (The Coca-ColaOccupational Safety and Health System-TCCOSH)adıyla anılır. Tüm dünyada Coca-Cola Sistemi'ndeaynı şekilde uygulanan bu standart, uluslararası BSIOHSAS 18001 standardı göz önünde bulundurularakşirketimizin öncelikleri doğrultusunda hazırlanmıştır.The Coca-Cola SMS, kalite, çevre, iş sağlığı vegüvenliği ile iş kaybını önlemeyi tek bir çerçevededüzenleyen Coca-Cola Yönetim Sistemi (TCCMS) ileentegre bir yönetim sistemidir.TCCOSH;• OHSAS 18001:1999'a• Coca-Cola Yönetim Sistemi Standardına• TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Yönetmeliğine,• Coca-Cola Sistemi'nin şartlarını dikkate alarak dışkaynakların (eğitim, denetim, vs.) dengelenmesine,• Güvenlik Yönetimi Sistem Standartlarının basitleşmişyapısı ve çalışan güvenliği ile iş kaybını önlemeçalışmaları için yönetim gerekliliklerine uygundur.Coca-Cola İş Güvenliği ve Sağlığı Yönetim Sistemi'nintemelinde TCCC'nin sorumluluklarını içeren beşdeğerimiz bulunmaktadır. Her bir değerimiz, günlükfaaliyetlerimiz içinde yer bulan özel gereklilik veuygulamalarla desteklenmiştir ve liderlik hedefimizeulaşmamız için önem teşkil etmektedir.Değerlerimiz;Taahhüt: Çalışan ve toplum güvenliğini sağlamaya dair verdiğimiz söz, tüm organizasyon için geçerlidir. Etkiligüvenlik yönetimi sistemlerinin sağlanabilmesinin tüm seviyelerde her çalışanın katılımıyla gerçekleşeceğineinanırız. Görevlilerimiz, yöneticilerimiz ve çalışanlarımız, güvenlik yönetimi sisteminin operasyonlarımızın heranında uygulanabilmesi için çalışmaktadır.Yasalara uygunluk: Çalışan ve toplum güvenliği ile ilgili duyarlılığımız yasa ve yönetmeliklere uyumun daötesinde bizim için önemlidir. Günlük iş faaliyetlerimizde, sıkı güvenlik uygulamalarımıza devam etmekkonusunda kararlıyız. Özel düzenleyicilerin yokluğunda bile, Coca-Cola Şirketi'nin güvenlik ve iş kaybınıönleme sistemleriyle uyumlu ve sorumlu uygulamalarda bulunuruz.Etkilerin Azalt›lmas› ve F›rsatlar›n Ço¤alt›lmas›: Faaliyetlerimizde ekipmanlarımızın ve ürünlerimizin güvenliğinedair riskleri azaltmak için araştırmalardan ve yeni teknolojilerin sonuçlarından faydalanırız. Şirketimiz itibarına,çevreye, iş akışına, insanlara ve mülkiyete gelebilecek zararları etkili bir şekilde belirlemek ve kontrol edebilmekiçin gerekli programları, prosedürleri ve faaliyetleri uygular, destekler ve sürdürür.Hesap Verebilirlik: Faaliyetlerimiz konusunda hesap verebiliriz. CCİ, güvenlik ve iş kaybını önleme programlarıiçin denetleme uygular, sonuçları belgeler ve bu konuda gerekli geliştirici faaliyetlerde bulunur.Paydafllar› Bilgilendirme: Şirketimiz, çalışanları, tüketicileri, kamu kurum ve kuruluşları, yatırımcıları ve diğerpaydaşlarıyla, güvenlik performansı üzerine iletişimde bulunmak için mekanizmalar oluşturur.24


‹fl YerimizGüvenlik Yönetimi Sistemi (SMS)TCCC'de her organizasyonel birimin üst düzeyyönetimi, bir Güvenlik Yönetimi Sistemi (SafetyManegement System-SMS) oluşturmak, belgelemek,uygulamak, sürdürmek ve sürekli iyileştirmekleyükümlüdür.Her organizasyonun üst düzey yönetimi, çalışan veyatoplum güvenliği üzerinde olabilecek ciddi veyapotansiyel etkileri belirlemek ve kontrol etmekamacıyla, faaliyetlerinin, ürünlerinin ve servislerininGüvenlik ve Risk Önleme ile ilgili kısımlarını belirleyecekprosedürler oluşturur. Güvenlik durumları ise riskgruplarına göre belirlenir.• Olası doğal afetlerin ve acil durumların (yangın, tıbbidurum, isyan, terörizm, gibi) değerlendirmeleri,• Çevreye olabilecek etkileri önlemek amacıyla, kazave acil durumlara müdahaleyi sağlayacak bir eylemplanı geliştirilmesi ve uygulanması,• Bir acil durum gerçekleştiğinde hangi birim veinsanlarla bağlantıya geçilebileceğini gösteren matrisveya benzeri bir araç geliştirilmesi• Bilgi analizi ve karar alma mekanizması içinkoordinasyon sağlayabilecek bir Acil DurumYönetim Takımı'nın oluşturulması,• Diğer bölgesel sorunların göz önündebulundurulması.Güvenlik Yönetim Sistemi'nin esaslar›;• Çalışan güvenliği, ziyaretçi ve yüklenici alanıgüvenliği,• Toplum güvenliği,• Malvarlığının kaybını veya işin devamlılığınıetkileyebilecek olumsuz durumlara müdahale• TCCC ve CCİ Türkiye'nin imajı ve markalarınagelebilecek zararlara müdahale• Faaliyetlerin sağlık etkilerine müdahale,• Düzenli risk, güvenlik, kaza analizleri,• Faaliyet bölgelerinde risk değerlendirmeleri (İşGüvenliği Analizi veya karşılaştırmalı risk incelemeleri),• Mesleki sağlık risklerinin değerlendirilmesi,25


Yönetim, Güvenlik ve Risk Önleme hedeflerioluşturulurken bu değerlendirmelerin sonuçları vekontrol etkileri dikkate alınır. Birimler bu bilgiyi belgelerve güncel tutar. Tüm CCİ Türkiye çalışanları bu politikagereğince görev ve sorumluluklarını bilmekleyükümlüdür. SMS'in CCİ Türkiye'de uygulanması üstyönetimin taahhüdüdür. Yönetim, TCCOSHpolitikasının tüm ilgili paydaşlar tarafından bilinmesinisağlamak için iletişim politikaları oluşturulmasından,gerekli eğitimlere karar verilmesinden, yetkili kişilerinatanmasından ve gerekli donanımın sağlanması ileuygulama raporlarının incelenmesinden sorumludur.TCCOSH için, sürekli denetimler, iyileştirmek vehatalardan ders almak esastır.4,504,003,503,002,502,001,501,000,500,00CC‹ Türkiye yaralanmal› kaza oran›AnkaraBursaÇorluİzmirMersinCCİ ortalamaİşyerimizde güvenliği sağlayabilmek için deprem veyangın gibi doğal felaketlere, fiziksel kriz durumlarınakarşı 3 ayda bir tatbikat yapılmaktadır. Her aydüzenlediğimiz iş sağlığı güvenliği bilgilendirmetoplantılarına üretim müdürleri, şefler, mühendisler,sendika temsilcileri ve çalışanlar katılır. İşçi sağlığı vegüvenliği performansının üst yönetim tarafından sürekliolarak izlenebilmesine olanak tanıyan sistemimizManagement Cockpit adı altında yürütülür. Sisteme,Cokeport üzerinden ilgili personel tarafından ulaşılabilir.SAP sisteminde çalışan Management Cockpit, temelçevre ve işçi sağlığı güvenliği göstergelerinikarşılaştırmalı olarak ve gerçekleşen hedeflerle birliktegösterir.120,00100,0080,0060,0040,0020,000,00CC‹ Türkiye ‹fl kazas› kay›p gün oran›AnkaraBursa20062007ÇorluİzmirMersinCCİ ortalamaTCCOSH uygulamalarının etkinliğini artırmak için ilgilipersonelimizin performans değerlendirme sisteminepolitika kapsamındaki kilit performans göstergeleride eklenmiştir.Coca-Cola Dengeli Beslenme ve Fiziksel Aktivite E¤itimleri2008 y›l›nda bafllatt›¤›m›z Dengeli Beslenme ve Fiziksel Aktivite program› ileifl arkadafllar›m›za hem dengeli beslenme ve aktif yaflam, hem de ürünlerimizve sorumlu pazarlama anlay›fl›m›z üzerine bilgi veriyoruz. Beslenme ve diyetetikalan›nda uzman bir akademisyen taraf›ndan desteklenen e¤itim program›,çal›flanlar›m›z›n hayat›na fiziksel aktiviteyi daha çok katmalar›n› sa¤lamak amac›ylaayn› zamanda uygulamal› bir seans da içermektedir.26


‹fl YerimizTedarik ZincirimizCoca-Cola ürünleri her gün milyonlarca insanınserinlemesine yardımcı olmaktadır. Tüketicilerimizeen yüksek kaliteyi sunabilmek için tüm tedarikzincirimizi bir değer zinciri olarak yönetiriz.Tedarikçilerimizle uzun süreli, karşılıklı faydaya vegüvene dayanan ilişkiler kurarız.CCİ Türkiye olarak hizmet ettiğimiz coğrafyayamaksimum fayda sağlamak için Yerel Tedarik Politikasıyürütmekteyiz. Coca-Cola Kalite Standartları'nısağladıkları sürece yerel tedarikçilerle çalışmak şirketpolitikamızdır. 2007 y›l›nda 1 milyar dolar› aflan sat›nal›m›n %95'i yerel tedarikçilerden sa¤lanm›flt›r. 3Sahip olduğumuz 7.000'den fazla aktif tedarikçimizinpek çoğu büyük uluslararası şirketlerin Türkiye'deüretim yapan fabrikalarıdır. Yerel tedarik politikasıylahem ulaşımdan kaynaklanan çevresel etkilerimiziazaltır, hem de sağladığımız yaygın ekonomik faydayıartırırız. Ödediğimiz vergiler ve yarattığımız doğrudanve dolaylı istihdamın yanı sıra, yerel tedarikpolitikamızla da ülkemize hizmet ederiz.Tedarik zincirimizi Coca-Cola Kalite Standardıdoğrultusunda yönetiriz. Tedarik zinciri yönetimpolitikamız üç bölümden oluşur. İlk bölümdetedarikçilerimizden beklediğimiz kalite standartları yeralır. Değer zincirimizde yer alan tüm tedarikçilerimizCoca-Cola Kalite Standartlarına, yasa veyönetmeliklere uymakla yükümlüdür.Tedarikçilerimizden beklediğimiz kalite standardınıyakalamaları için gerekli tüm süreçler detaylarıylabirlikte kalite sistemimizin içinde tanımlanmıştır.Tedarikçilerimizden bekledi¤imiz kalite standartlar›• Ürün spesifikasyonlarına uygunluk• Tüm yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi• Gerekli laboratuar koşullarının sağlanması• Eğitimli personel istihdamı• Kanunlarla tanımlanmış kimyasalların standartlarauygun kullanımı• Üretim ve çalışma alanlarında hijyen ve temizlikkurallarına uyulması• Denetimlere uygun çalışma raporlarının tutulması• Ürün kalitesinin sağlandığının kontrolü için gereklisistemlerin kurulması• Bitmiş ürünlerin paketlenmesi ve taşınması sırasındakalitelerinin korunması için gerekli önlemlerin alınması• Gıda güvenliğinin sağlanması için gerekli iç ve dışstandartların sağlanması• Ürünlerin takip edilebilirliğinin sağlanması• Ürün spesifikasyonlarına uygunluğun kanıtlanmasıiçin gerekli ürün etiketlemelerinin yapılması• Ürün kalitesini ve şirketle olan ilişkileri etkileyebilecekyönetim değişikliklerinin raporlanması• Çalışan, ürün ve üretim tesisi güvenliğinin sağlanması• Fikri mülkiyet haklarına saygılı olunması• Şirket bilgilerinin gizliliğine özen gösterilmesi olarakbelirlenmiştir.Yönetim politikamızın ikinci kısmında TCCC tarafındangeliştirilen ve 2007 yılında revize edilen TedarikçiYönetim İlkeleri (Supplier Guiding Principles-SGP)yer alır. Tüm sözleşmelerimizde yer alan bu ilkelerle,tedarikçilerimizin Coca-Cola iş etiğinin ayrılmaz birparçası olan adil istihdam politikalarına saygılı olmasınısağlarız. 2007 yılında tüm tedarikçilerimiz genelmerkezimizdeki bilgilendirme toplantısına katılarakpolitikanın detayları ve denetim süreçleri hakkındadetaylı bilgi sahibi olmuştur.Tedarikçi yönetim ilkeleri• Çocuk işçi çalıştırmamak• Zorla işçi çalıştırmamak• İşçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanması• Ayrımcılık yapmamak• Kanunlara uygun çalışma koşullarının sağlanması• Çevreyle ilgili yasa ve yönetmeliklere uygunfaaliyetlerde bulunmak3 Konsantre al›mlar› hariç rakamd›r.27


Tüm CCİ Türkiye tedarikçileri Tedarikçi Yönetim İlkeleri'neuymak ve gerektiğinde bu konularla ilgili denetim almakzorundadır. Tedarik zinciri denetimleri; tesis incelemeleri veyönetim kayıtlarının incelenmesinin yanı sıra, çalışanlarla yapılangizli görüşmeleri ve çalışma koşullarının denetlenmesini deiçerir. Denetim sonucunda uygunsuzluğu tespit edilentedarikçinin uyarılar doğrultusunda düzeltici önlemler almasızorunludur. Şirketimiz, Coca-Cola İçecek Tedarikçi Yönetimİlkeleri'ne uyum konusunda yetersiz olan tedarikçilerinsözleşmelerini feshetme yetkisine sahiptir. 2007 yılında tümbüyük tedarikçilerimiz bu denetimlerden geçmiştir. 2008 yılındabu denetimlerin sayısının artırılması planlanmaktadır.CCİ Türkiye'nin tüm tedarikçileri, tedarikçi portalinde yer alır.Portaldeki tedarikçilerimiz, tüm ofislerimizdeki satın almauzmanlarımız tarafından sürekli değerlendirilir. Değerlendirmelersonucunda belirli bir puanın altında kalan tedarikçilerimizuyarılır, yapılması gereken iyileştirmeler konusunda kendileriylegörüşmeler gerçekleştirilir.Tedarik zinciri yönetim politikamızın bir parçası da Coca-Cola‹çecek Tedarikçi ‹fl ‹lkeleri dokümanıdır. Çalışanlarımızıntümünden beklediğimiz, yasalara uygun ve etik iş yapmaşekillerini tedarikçilerimizden de bekleriz. Çıkar çatışmaları,hediye kabulü, rüşvet ve yolsuzluk, bilgi gizliliği veuygunsuzlukların bildirimi konularını kapsayan bu dokümanlaCCİ olarak doğru olanı yapmaya olan inancımızıtedarikçilerimizle de paylaşırız.28


‹fl YerimizKL‹MASAN CEO'su Ahmet fienocak:bulunmaktad›r ve bunlardan biri tamamen Coca-ColaCompany'nin Brüksel'deki AR-GE departman›n›nso¤utucu performans laboratuar›n›n efli durumundad›r.Halen flirketimiz bünyesinde çal›flan 22 adet mühendisve teknisyenimiz ürün gelifltirme, inovasyon çal›flmalar›ve hammadde laboratuar test ve onay çal›flmalar›yapmaktad›r.CC‹ ile yürüttü¤ümüz projelerden esinlenerek di¤er iflortaklar›m›za da benzer çal›flmalar sunuyoruz.“CC‹ ile ifl yapt›¤›m›z› referans olarakgösterdi¤imizde imaj›m›za çokpozitif katk›s› oldu¤unu gördük”“… 25 y›ldan uzun bir zamand›r yurt içinde ve yurtd›fl›nda so¤utucu ekipman tedarikçisi olarak CC‹ içinçal›fl›yoruz. CC‹ ile çal›flmak ifl süreçlerimizi gerçektençok pozitif etkiledi. Firman›n performans ve kalitekonusundaki standartlar›n›n yüksek oluflu ve tavizsizprensipleri nedeniyle ifl yap›fl fleklimizi s›f›rdan ele almakzorunda kald›k. Bunu baflarabilmenin o zamanki mevcuttesisimizde yap›lmas›n›n hemen hemen imkâns›zoldu¤unu anlad›¤›m›zda ise bir yabanc› firmay› ortakalarak 1990'l› y›llar›n hemen bafl›nda Çi¤li OrganizeSanayi Bölgesi'nde yepyeni bir yat›r›m yapt›k.Bu iflbirli¤inden neler kazand›¤›m›z› özetlemek gerekirse,öncelikle müflteri odakl› çal›flmay› ö¤rendik. CC‹ ile iflyapt›¤›m›z› referans olarak gösterdi¤imizde imaj›m›zaçok pozitif katk›s› oldu¤unu gördük. Gerek yurt içinde,gerekse yurt d›fl›nda yeni müflteriler edinmemize bureferans›n çok ciddi flekilde katk›s› oldu. CC‹standartlar›nda üretim yapabilmemiz nedeniyleuluslararas› bira, meyve suyu ve su firmalar›yla çal›flmayabafllad›k.1985 y›l›nda 5.000-6.000 adet ürün satan bir firmadan,200.000 adet ürün satan bir firma haline gelmemizdeCC‹'nin önemli bir katk›s› oldu. Yurt d›fl›ndakiyat›r›mc›lar›n ilgisini çekerek flirketin % 71' ini yabanc›bir firmaya satt›k ve küresel bir grubun önemli birparças› olduk.CC‹ ile çal›flmaya bafllamadan önce AR-GE Departman›ad› alt›nda bir bölümümüz yoktu. CC‹ ile çal›flmayabafllad›¤›m›zdan bu yana AR-GE alan›nda ciddi at›l›mlaryapt›k. CC‹ standartlar›nda so¤utucu ekipman› üretip,CC‹'den onay sertifikas› alabilmek için test yapmafleklimizi de¤ifltirdik. fiu anda 6 adet test odam›zCC‹ ile 25 y›l› aflan iflbirli¤imizde edindi¤imiz tecrübeninbize ö¤retti¤i, çok basit gibi görünen bir kurald›r.fiirketlerin en önemli varl›¤›, o flirketin insan kayna¤›kalitesidir. Dolay›s›yla y›llard›r çal›flanlar›m›za yat›r›myaparak onlar›n kalitesini üst düzeye ç›karmaya, yenieleman al›rken de standartlar› yüksek tutmaya özengösteriyoruz. ‹nsan kaynaklar› alan›nda, ifl hacmininbüyümesiyle birlikte CEO'ya raporlama yapan bir ‹nsanKaynaklar› Yöneticisi istihdam ettik ve 2007 y›l›nda da‹nsan Kaynaklar› Departman›m›z› kurduk.Kalite, kuruluflundan itibaren Klimasan için en önemlikonu olmakla birlikte, CC‹ ile iflbirli¤imizin bafllamas›yla,yeni bir ivme kazanm›flt›r. 1990'l› y›llar›n bafl›ndakurulan tesisimizle 2007 y›l›n›n sonunda tafl›nmayabafllad›¤›m›z 43.000 m2 kapal› alana kurulmufl olan yenitesisimiz, hep kalite olgusu ön planda tutularak inflaedilmifltir. Zaten 4 y›l önce 6 Sigma felsefesiniuygulamaya koyan Klimasan, bu konuya verdi¤i önemiispat etmifltir. Mevcut operasyonda her ifllemin kalitesiifllem an›nda kontrol edildi¤i gibi, her ürün performansband›nda yaklafl›k bir saat performans testine tabitutulmaktad›r. Ayr›ca Kalite GüvenceDepartman›na ba¤l› DenetimBölümü, her gün üretimin %2 - 3lük bölümünü rastgele al›p yenidenteste tabi tutmakta ve herhangi birsorun tespit etmesi durumunda, tümlota blokaj koyma yetkisine sahipbulunmaktad›r.Bu uygulamalar sadece CC‹ ileçal›flmam›zdan dolay›yap›lmamaktad›r. Ancak CC‹bünyesindeki Teknik Departmandabirlikte çal›flt›¤›m›z yönetici veelemanlarla yapt›¤›m›z s›k› iflbirli¤i,ço¤u zaman bizi yönlendirmekte vedaha iyi, daha performans› yüksek,daha kaliteli ürünler gelifltirmemizeönemli katk›lar sa¤lamaktad›r…”29


BayilerimizSatış hacmimizin %70-%75'lik kısmını bayilerimizaracılığıyla gerçekleştiririz. Bayilerimiz ana yapıtaşlarımız ve işimizin sürdürülebilirliğinin vazgeçilmezbir parçasıdır. Her yıl Şubat ayında düzenlediğimizCoca-Cola ‹çecek ‹fl Ortaklar› Toplant›s›'nda yıllıkiş planlarımızı paylaşır, bayilerimizin bizdenbeklentilerini öğrenir, karşılıklı iyileştirme önerilerinitartışırız. Ayrıca Yıllık Değerlendirme Toplantıları iletamamlanan yıl ile ilgili sonuçlar ve tecrübeler bölgedefaaliyet gösteren bayiler ve satış müdürleri arasındapaylaşılır. Hedefler ve yapılması gerekenler tartışılır.Sat›fl Destek Program›Satış ekiplerimizin dönemsel motivasyonunu sağlamakiçin yıl içinde uyguladığımız teşvik edici uygulamalarıSat›fl Destek Program› adı altında yürütürüz. Buprogramlarda başarılı olanlara ödül olarak yurtdışıseyahatleri verilir. Bu sayede satış ekiplerimizin hemkültürel gelişimine katkıda bulunur, hem de ziyaretettikleri ülkelerde Coca-Cola Sistemi uygulamalarınıyerinde görerek iş alanlarında yaratıcılıklarını arttırmalarısağlanır.350'yi aflk›n bayiden oluflan bu dev ailenin birparças› olabilmek için;• Bayi adayının kurumsal, ya da kurumsallaşmayönünde değişim ve gelişime açık bir yapısınınolması,• Finansal performansı,• Bayilik yapacağı bölgede ticari geçmişi, piyasasındagüvenilirliği olması,• Bölgesinde ticari ve şahsi olarak sevilen bir kişiolması,• Satış ve dağıtım ihtiyacımızı karşılayacak ekip veekipmana (depo,araç,eleman) sahip olmasıdeğerlendirilir.Bu performans ölçütlerinin yanı sıra CCİ Türkiye içinöncelikli olan bayi adayının hedeflerini gerçekleştirecekisteğe sahip, vizyoner, yeniliklere ve değişime açıkolmasıdır.2008 yılı başında iki ay boyunca sürdürülen teşvikprogramıyla, ekibimiz ve bayilerimizin yanı sıra satışdışı departmanlarımızın ve müşterilerimizin oluşturduğu320 kişilik CCİ Türkiye kafilesi, Avrupa Kupası 2008maçları için İsviçre'ye gitmeye hak kazanmış, Türkiye-İsviçre, Türkiye-Çek Cumhuriyeti maçlarında takımımızıdestekleme şansını elde etmiştir.Bayilerimizin yetkinliğini ve işlerini geliştirmek CCİTürkiye olarak çok önem verdiğimiz birsorumluluğumuzdur. Bu kapsamda, yıl boyuncabayilere ve dağıtımcılarımıza kendi eğitmenlerimiztarafından müşteri ilişkileri, mükemmel hizmet, etkilimağaza yönetimi, iletişim becerileri, geleneksel kanaleğitimi, yerinde tüketim kanal eğitimi, işe alımteknikleri, muhasebe ve finans gibi eğitimlerverilmektedir.Bayilerimizden beklediğimiz yüksek standartlaraulaşabilmeleri, işlerini daha etkin ve verimlisürdürebilmeleri için geliştirdiğimiz bir diğer uygulamada bayi danışmanlığı sistemidir. 2003 yılından beriuygulamada olan sistemle bayilerimize ihtiyaçduydukları konularda destek verilmektedir.Rekabet Kurulu taraf›ndan flirketimiz hakk›nda al›nm›fl olan07-70/864-327 say›l› karar uyar›nca getirilmifl olan yükümlülüklereuyumu sa¤lamak için verilmifl olan süre içerisinde; öncelikle yaklafl›k200.000 sat›fl noktas› ile bayilerimize ve sat›fl ekibimize karar›n nelergetirdi¤ine iliflkin bilgilendirme yaz›lar› tebli¤ edilmifl ve yine sat›flnoktalar› ile karar öncesinde yap›lm›fl olan sözleflmeler karar ile uyumluolacak flekilde de¤ifltirilerek yeniden imza alt›na al›nm›flt›r.30


‹fl YerimizCoca-Cola ‹çecek Türkiye'nin En Eski BayisiHasan Gürtekin“Geçti¤imiz 40 sene içinde dünyada Coca-Cola'y›en iyi pazarlayan ülkenin Türkiye oldu¤una inanc›mgiderek pekiflti”“... Coca-Cola ‹çecek'in bayili¤ine 1967 y›l›n›n Ekim ay›nda bafllad›m.Baflar›m›n s›rr› kuflkusuz çok çal›flmakt›r. ‹flinizi seviyorsan›z, istedi¤iniz her iflte baflar›l› olabilirsiniz.Coca-Cola ‹çecek ile 41. y›l›ma da çok çal›flarak ulaflt›m. fiimdi ise o¤lumla beraber çal›fl›yorum ve ömrümoldu¤u sürece bu mesle¤i sürdürece¤im.Coca-Cola, Türkiye'ye ilk geldi¤inde sadece üç tane ambalaj›m›z vard› ve üç tekerlekli el arabas› ile da¤›t›myap›yorduk. Geçti¤imiz 40 sene içinde dünyada Coca-Cola'y› en iyi pazarlayan ülkenin Türkiye oldu¤unainanc›m giderek pekiflti. Pazar pay›m›z› büyütmek için canla baflla çal›fl›yoruz. Ben ve ekibim y›lda 1.300.000koli sat›fl yap›yoruz...”Kurumsal Yönetim Anlay›fl›m›zCC‹ Türkiye'de ‹fl Eti¤i KoduCCİ'de iş yapma anlayışımızı ortaya koyan temelkaynak ‹fl Eti¤i Kodumuzdur. Yaptıklarımızla örnekolmak ve hatalarımızdan dersler almak amacıylahazırladığımız bu kodla birlikte tüm çalışanlarımızdanher alanda olduğu gibi etik davranışlar konusunda dayüksek standartlar talep ederiz. En değerli varlığımızkullanma hakkına sahip olduğumuz Coca-Cola markasıve bu markayı yaşatan çalışanlarımızdır. Bu markanıntemsil ettiği önemli niteliklerin başında şirketimizindürüstlük ve güvenirlik konusunda sahip olduğu itibargelmektedir. Bu itibar, değerlerimize sahip çıkmak vefaaliyetlerimizi doğru şekilde sürdürmek konusundakititizliğimizden kaynaklanır.Şirketimizin, tüm paydaşlarımız ve ilişkide olduğumuztüm üçüncü şahıslarla arasında kurulan güven ilişkisininkorunması ve daha da güçlendirilmesi gerekmektedir.Bu amaçla şirketimizin İş Etiği kuralları güncellenmişve bir Kod olarak yeniden düzenlenmiştir. Bu metin,Coca-Cola İçecek'in birer temsilcisi olan CCİçalışanlarının davranışlarını yönlendirecek değerli bilgileriçerir. İlkelerimiz, daha kolay anlaşılabilmeleri içinbasitleştirilmiş ve bazı durumları açıklayabilmekamacıyla örneklerle de zenginleştirilmiştir.İş Etiği Kodu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümdefaaliyet gösterdiğimiz her yerde koruyacağımız değerler,çalışanlara, tedarikçilerimize, kamu görevlilerine vetopluma karşı sorumluluklarımız; ikinci bölümde iseçalışanlarımızın şirkete karşı sorumluluklarını kapsayaniş yönetim ilkeleri açık bir şekilde tanıtılır. İş Etiği Koduolası çıkar çatışmaları durumunda yapılması gerekenleride açık ve anlaşılır örneklerle açıklamaktadır.İş Etiği Kodu, şirketimizin ve yan kuruluşlarının YönetimKurulu üyeleri dahil tüm yöneticilerini ve çalışanlarınıkapsar. CCİ Türkiye'de iş etiği ilkelerine uygunluğunsağlanmasından Hukuk, Finans, İnsan Kaynakları vediğer bölümlerin işbirliğiyle İç Denetim Bölümüsorumludur. İç Denetim Bölümü, CCİ'in DenetimKomitesi'ne doğrudan raporlama yapar ve ilgilikonularda bağımsız görüşünü sunar. Tüm CCİçalışanlarının çelişkili durumlarda ya da olası ihlâllerdeyöneticilerine ya da İç Denetim Bölümü'ne danışmasıtavsiye edilir.İş Etiği Kodumuzda da açıkça belirtildiği gibi CCİTürkiye herhangi bir siyasi partiye bağış yapmaz yada yardımda bulunmaz, lobi faaliyetleri yürütmez.CC‹ ‹fl Eti¤i Kodu'na www.cci.com.tr adresindenulaflabilirsiniz.31


CC‹ Türkiye'de Kurumsal YönetimEtik, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim tüm Coca-Cola Sistemi'nin olduğu gibi CCİ Türkiye'nin devazgeçilmez ilkesidir. CCİ Türkiye'de tümpaydaşlarımız için değer yaratan, sorumluluklarınınbilincinde bir yönetim anlayışıyla hareket edilir.Yöneticilerimiz sosyal, çevresel ve ekonomiksorumluluklarımızı dikkate alan karar mekanizmalarınıgözeterek tüm çalışanlarımıza örnek olur. Paysahipleriyle ilişkiler, şirket bilgilendirme politikamız,yönetim kurulumuzun görev ve sorumlulukları, yönetimkurulunda oluşturulan komiteler, Risk Yönetimi ve İçKontrol konularıyla ilgili detaylı bilgilere her yılwww.cci.com.tr adresinde yayınladığımız KurumsalYönetim ‹lkeleri Uyum Raporumuzdan ulaşabilirsiniz.‹ngiliz düflünce kuruluflu AccountAbility ve csrnetwork ile ülke ortaklar›n›n gerçeklefltirdi¤i ve CapitalDergisi'nin yay›nlad›¤›, flirketlerin etik ve sosyal hesap verebilirli¤ini de¤erlendiren uluslararas› AccountabilityRating araflt›rmas› Türkiye'de ilk kez 2007 y›l›nda gerçeklefltirildi. 2004 y›l›ndan beri Fortune100Global,2006 y›l›ndan beri de Rusya, Güney Amerika,Macaristan ve Yunanistan'da gerçeklefltirilenaraflt›rmada ciro aç›s›ndan en büyük flirketlerinsosyal, ekonomik ve çevresel sorumluluklar›n› yerinegetirme ve bu uygulamalar›n› fleffaf bir biçimdepaydafllar›na aç›klama performanslar›na görede¤erlendirilmektedir. Türkiye'nin en büyük 50flirketinin de¤erlendirildi¤i bu araflt›rmada CC‹Türkiye 5. s›rada yer alm›flt›r.CC‹ CFO Burak Baflar›r ödülü al›rkenCC‹ Türkiye'de Risk YönetimiCCİ Türkiye'de İç Denetim ve Risk Yönetimi, üst yönetimin sorumluluğundadır. Bu sistemde İç DenetimDepartmanı, şirket yönetimi ve yönetim kurulu adına risk yönetimi, iç denetim ve yönetim süreçlerinin etkinliğinideğerlendirmeye ve geliştirmeye yönelik sistematik ve disiplinli bir yaklaşım uygulayarak bir emniyet ağı işlevigörür. İç Denetim Departmanı doğrudan yönetim kurulu üyelerinin oluşturduğu Denetim Komitesi'ne raporlamayapar. Risklerin zamanında öngörülmesi, gereken durumlarda yönetim kademeleriyle iletişim kurulması,çalışanların CCİ Türkiye'nin Etik Politikasına uygun hareket etmesi, verimli kaynak kullanımı, faaliyetlerinhedeflerle uyumlu olması, denetim sürecinde kalitenin ve sürekli ilerlemenin teşvik edilmesi, önemli yasal veidari sorunların zamanında tespiti ve çözülmesi İç Denetim Departmanı'nın sorumlulukları arasındadır.Organizasyon şemamız, organizasyon yapımız, ortaklık yapımız, yönetim kurulumuz, yönetim kuruluna bağlıkomiteler, üst düzey yöneticilerimiz hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen www.cci.com.tr adresiniziyaret ediniz.32


33Tüketicilerimize en yüksek kalitede ürün sunmaktemel ifl stratejimiz ve sorumlulu¤umuzdur.


‹fl Alan›m›zİşimizin SürdürülebilirliğiCoca Cola İçecek'te Kalite Yönetim SistemiMüşterilerimizTüketicilerimizÜrünlerimizBilgi Teknolojileri34


‹fl Alan›m›zCC‹ Türkiye olarak ülkemizde y›ll›k yaklafl›k 510 milyonünite kasa üretim kapasitesine sahip 6 fabrikada, 36üretim hatt› ve 200'den fazla ürün çeflidiyletüketicilerimize ulafl›yoruz.CC‹ Türkiye, 275.000'den fazla sat›fl noktas›nda, sürekliyenileri eklenen ürün çeflitleriyle tüketicilerimizlebuluflmaktad›r.‹flimizin Sürdürülebilirli¤iSürdürülebilirliğimizin temelinde sorumlu kurumsaluygulamalarla sağladığımız finansal başarımız yatar.Gezegenimize ve topluma karşı sorumluluklarımızıyerine getirebilmemiz için işimizin bugün olduğu gibigelecekte de kârlı olmasını garanti etmeliyiz. Buamaçla geliştirdiğimiz vizyon, misyon ve stratejilerimizdoğrultusunda hareket eder, şirketimizin sürdürülebilirbaşarısına hizmet ederiz.Misyonumuz:• Müflteri ve tüketici memnuniyetini sürekli k›lmakve kendimizi aflmak,• Paydafllar›m›z için de¤er yaratmak,• Üstün büyümeyi sa¤layacak ifl gücünübünyemizde yaflatmak, gelifltirmek ve cezbetmek,• Piyasadaki f›rsatlar› önceden belirlemek, yaratmakve elde etmek.Vizyonumuz:Güney Avrasya ve Ortado¤u'yu kapsayan bir co¤rafyadafaaliyet gösteren CC‹, kalite, sat›fl hacmi ve kârl›l›kbak›m›ndan seçkin bir bölgesel flirket olarak Coca-Cola Sistemi'nde yer almak için çal›fl›r. Bu vizyonçerçevesinde CC‹ Türkiye;• Güven, sayg›, aç›kl›k ve sosyal sorumlulu¤ununorganizasyonel bütünlü¤ü sa¤lad›¤› bir tak›mruhuna sahip olmay› hedefler.• Kendini sürekli geliflme, mükemmellik, yarat›c›l›k,kalite ve liderli¤e adar.• Hizmet verdi¤i kitlelerin koflullar›n› iyilefltirmeyeodaklan›r.Stratejimiz:• Uzun vadeli, sürdürülebilir ve kârl› büyümesa¤lamak,• Rekabetçi pozisyonumuzu en iyi uygulamalar›kullanarak gelifltirmek,• Yeteneklerimizi tüm operasyonlar›m›zda kullanmak,• Yeni pazarlara girmek.Meşrubat sektöründe Türkiye'nin en yüksek pazar payına sahip kuruluşu olan CCİ, 2007 yılında 291.826.385,00YTL vergi ödeyerek öncelikli ekonomik sorumluluğunu yerine getirmiştir. Ayrıca CCİ Türkiye kuruluşundan beriülkemiz ekonomisine önemli fayda sağlayan meşrubat yan sanayinin oluşmasında, sektörün teknolojik olarakgelişmesine de büyük katkı sağlamıştır. Cam sanayinin gelişmesi meşrubat sektörüyle paralel ilerlemiştir.Çeşitli soğutucuların üretimi ve teknolojik gelişimi, reklam sanayi ve pazarlama stratejilerinin gelişmesi, ambalajsanayindeki (pet şişe, kapak, etiket, plastik kaplar) ilerlemeler CCİ Türkiye'nin katkılarının yadsınamayacağıalanlardır. Ayrıca meşrubat sektörüne yönelik araçların ve meyve suları imalatı için kullanılan meyvelerin deyurt içinden tedarik edilmesi ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.35


CC‹'de Kalite Yönetim SistemiCoca-Cola markası tüm dünyada kaliteyle eşanlamlıdır.Tüketicilerimize en yüksek kalitede ürün sunmak temeliş stratejimiz ve sorumluluğumuzdur. Bizden beklenenCoca-Cola ürün kalitesini sunmak için, tedarikçilerimiz,dağıtım ağımız ve satış noktalarımızla birlikte çalışırız.Bizler için kalite tüm davranış biçimimizdir. Coca-Cola Sistemi'nde kalite, çevre ve işçi sağlığı vegüvenliği, entegre bir yönetim sistemi olan Coca-ColaYönetim Sistemi (TCCMS) ile yönetilir.TCCMS, Coca-Cola'nın markalaşmış süreç yönetimisistemidir. TCCMS yeni yasa ve yönetmeliklere, kalitekontrolü yöntemlerine göre uyarlanan, değişime açıkbir sistemdir. CCİ Türkiye, TCCMS doğrultusunda enyeni üretim ve yönetim sistemlerini kullanır. Çokkapsamlı bir yönetim modeli olan TCCMS, konuylailgili kilit paydaşlara çeşitliiletişim araçlarıyla açıklanır.TCCMS ile;• Kalite anlay›fl›n›n kurum kültürü haline gelmesi,• Tüm yönetim sistemlerinin birlefltirilmesi ve iflbirli¤i içinde yürütülmesi,• Her çal›flma birimindeki üst düzey yönetimin kalite yönetiminde aktif rol oynamas›,• Yönetim arac› olarak önlem odakl› çal›flmalar yap›lmas›,• Standart raporlama ilkelerinin oluflturulmas›,• Yeni ürün ve servislerin gelifltirilmesinde tüketici ve paydafl beklentilerine kolay eriflim,• Devaml› geliflimin sa¤lanabilmesi için problem çözme yöntem ve araçlar›n›n belirlenmesi sa¤lan›r.Coca-Cola Yönetim Sistemi nas›l çal›fl›r?TCCMS bir piramit modeli üzerinden çalışır. Piramittebulunan üç ana yüzün her biri (Kalite, Güvenlik veÇevre) Taahhüt, Politika, Denetim ve Kontrol olmaküzere dört katmandan oluşur.Taahhüt: Coca-Cola Sistemi etki alanı içindeki tümpaydaşlarına fayda sağlamayı ve yenilikçi katkılardabulunmayı taahhüt eder.Politika: Çevre, güvenlik ve kalite ile ilgili politikalarpiramidin üç yüzünde yer alır.Denetim: Yönetim sisteminde, performansı sağlayacakşekilde kontrolün ve yönetmeliklere uyumunsağlanması taahhüt edilir.Kontrol: Tüm performansın düzenli kontrolü her 3yüzey için zorunludur.Piramidin Kalite yüzünde, yönetim sistemi, KaliteYönetimi Sistemi Standardı'na uygun olacak şekildeISO Standardı 9001:2000, ISO 22000 ve KüreselGıda Güvenliği Girişimi (GFSI) ilkelerine ve dünyadakabul gören güncel beklentilere uyumludur.Kalite yüzü ayrıca ISO 17025'in laboratuaroperasyonlarını içeren yönetim sistemi beklentilerinide içine alır.Piramidin Çevre yüzü, Çevre Yönetimi SistemiStandardı'nı içinde barındırır. Çevre Yönetimi SistemiStandardı ISO 14001'in gereklerini karşılar.36


‹fl Alan›m›zPiramidin Güvenlik ve Risk Önleme yüzü, OHSAS18F001:1999'un gerekliliklerini karşılayanGüvenlik Yönetim Sistem Standardı'nın önemli birparçasını oluşturur.Uluslararası sorumlu/finansal kuruluşlar olan SGS-ICS (Société Générale de Surveilance-InternationalCertification Services) ve LRQA (Lloyd's RegisterQuality Assurance), TCCMS'ikalite (ISO 9001:2000), çevre(ISO 14001:1996) ve meslekisağlık ve güvenlik (OHSAS18001:1999) standartlarıylakıyaslamış ve TCCMS'in, bu üçuluslararası standardıngerekliliklerini karşıladığıkonusunda fikir birliğinevarmıştır.TCCMS, kendi sistemimizin işleyişi içinde, bireyselolarak yürütülen işlerin etkileşim ve birleşimininkontrolünü sağlar. Bu şekilde CCİ müşteri ve tüketicimemnuniyetini sağlamak için faaliyet alanının herbasamağında kaliteden ödün vermeden çalışır.2001 yılından itibaren, TCCC belgelendirmedenetimlerini TCCMS'e göre yapmaktadır. Denetlenentesisler ilgili tüm YönetimSistemi Standartları'na, üretimoperasyonlarında ise Kalite,Çevre ve Güvenlik YönetimiSistemleri Standartları'na uygunolmalıdır. Denetimler sonucundatesisler TCCMS belgesi almayahak kazanır.Ankara fabrikam›z dünyadaki Coca-Cola fabrikalar› aras›nda bu TCCMS belgesi alan ilk 10 fabrika aras›ndad›r.Tüm dünyada 2000' i aflk›n Coca-Cola fabrikas› aras›nda Coca-Cola ‹çecek Türkiye'nin tüm meflrubatüretim fabrikalar› ilk 20'de yer alm›flt›r.Coca-Cola Yönetim Sisteminde görev ve sorumluluklarTCCMS aynı zamanda bir süreç yönetim sistemidir. Tüm çalışanlarımız,tedarikçilerimiz, bayilerimiz ve ilgili paydaşlarımız TCCMS Yönetim Sistemihakkında bilgilendirilerek gerekli eğitimlere katılmaktadır.Organizasyonel birimlerin görev ve sorumluluklar›:Süreç kapsamında her organizasyonel birim;• Bir kalite yönetim sisteminin belirlenmesi, uygulanması, sürdürülmesi, sistemle ilgili bir hedef belirlenmesive raporlanması, ayrıca bunun standardın gerekliliklerine göre geliştirilmesi,• İş planının ve hedeflerin tüm çalışanlar tarafından anlaşılması,• Hedeflerin uygulanması konusunda sürekli gelişimin sağlandığından emin olunması,• Bir Kalite Kılavuzu oluşturulması,• Uygun kayıt ve belgelerin sağlanması,• Tedarik, Taşeron ve Tedarik Yönetimi kontrolü üzerine belgelenmiş bir izlek uygulanması,• Materyal, ürün ve servisin tüm gerekliliklere uyumunu garanti edebilmek için belgelenmiş bir izlek uygulanması,markalı materyal ve ürünün uygun olmayan biçimde kullanılmasının önlenmesi,• Uygunsuz materyal ve ürünün kullanımının ve dağıtımının önlenmesi, uygunsuzluğunun tespiti durumunda,mevcut ve potansiyel etkilerine göre karşı eyleme geçilmesi için belgelenmiş bir izlek uygulanması,• Tasarım ve gelişim eylemlerinde bulunuyorsa, belgelenmiş bir tasarım ve gelişim kontrol izleği uygulanması,• Tüketicileri, varlıkları, imajı ve TCCC markalarına gelebilecek herhangi bir zararı önlemek için Vaka Yönetimive Kriz Çözümü izleği geliştirilmesi ve uygulanması,37


• Her pozisyon ve çalışan için güvenli ve etkili biçimde işin yapılabilmesi için gerekli yeteneklerin belirlenmesive iyileştirilmesi,• Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve analiz edilmesi için bir izlek uygulanması,• Kalite Yönetim Sistemi Standardı'na uygunluğun gözlenmesi, diğer TCCC gereklilikleri, amaç değerlendirmesi,uygulama ve kalite sisteminin etkinliği için bir denetleme izleği uygulanması,• Tüketici iletişimini gözlemlemek için bir izlek uygulanması,• Düzeltici ve önleyici eylemleri kullanarak kalite yönetimi sistemi verimliliğinin sürekli iyileştirilmesi,• Gereken her durumda, sorun çözme yetkisi bulunan ve sorunu doğru tanımlayacak bir takım oluşturulmasıkonularından sorumludur.Yönetimin görev ve sorumluluklar›:Üst düzey yönetim, kalite sisteminin gelişimine, uygulanmasına ve sürdürülebilirliğine destek olmalıdır.Her organizasyonel birimin yönetimi;• Bir kalite ifadesi oluşturulması,• İş planının ve hedeflerin tüm çalışanlara bildirilmesi,• Kalite sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve sürdürülebilir ilerlemenin sağlanması,• Uygun kaynaklara erişimin sağlanması,• Müşteri beklentilerinin ve yürürlükteki gıda kanunları gerekliliklerini karşılamanın öneminin organizasyonlapaylaşılması,• Coca-Cola İçecek'in ürettiği ve dağıttığı ürünlerin, üretim ve dağıtım noktalarının her birinde ISO 22000'inuygulanması,• Planlanmış yönetimin gözden geçirilmesi,• Müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla, müşteri beklentilerinin karşılanması,• Yönetimin bir üyesinin Kalite Sistemi Şampiyonu olarak tayin edilmesi (Kalite yönetimi sisteminin oluşturulması,uygulanması ve sürdürülebilmesi için gerekli işlemlerin yürütülmesi konusunda yetkilendirilecek olan bu kişi,ayrıca sistemin performansı ve bu performansın geliştirilmesi üzerine raporlamadan, müşteri beklentilerineve yürürlükteki gıda yasalarına uygun davranılmasından da sorumlu olmalıdır),• Kalite yönetimi sistemi çerçevesinde, organizasyon içinde uygun iletişimin sağlanması,• Sorumlulukların ve görev dağılımlarının belirlenmesi,• Kalite yönetimi sisteminin uygunluğunu, verimliliğini ve etkinliğini sağlamak için belirli zaman aralıklarındasistemin incelenmesi,• Şirket şartları ve yürürlükteki yasalar arasında farklılık meydana geldiğinde, en kapsamlı kuralın uygulanmasıkonularından sorumludur.38


‹fl Alan›m›zMüflterilerimizCCİ Türkiye'nin müşteri kitlesi uluslararası perakendeve restoran zincirlerinden, yerel küçük işletmelerekadar geniş bir yelpaze içinde yer alır. Büyük ya daküçük tüm müşterilerimizle karşılıklı fayda esasınadayalı ilişkiler kurmak için çalışırız. Müşterilerimizinişlerinin büyümesinin CCİ Türkiye'yi de büyüttüğüneinanırız. Daha küçük müşterilerimize işlerini dahaverimli ve kârlı kılabilmelerine yardımcı olmak içinayrıca destek veririz. Amacımız müşterilerimiz için eniyi tedarikçi olmaktır.müşterilerimizi hipermarketler, süpermarketler, indirimmağazaları ve bakkallar oluştururken, yerinde tüketimmüşterilerimiz restoran, otel, fast food zincirleri gibitüketim noktalarıdır.Doğrudan ya da dolaylı olarak dağıtılan, dünyanın endeğerli içecek markasını Coca-Cola markalı binlercearaçla müşterilerimize ulaştırırız. CCİ Türkiye olarakdağıtım ağımızla Türkiye'deki perakende noktalarınınyüzde doksanından fazlasına erişme gücüne sahibiz.Müşterilerimiz ev kanalıyla tüketim ve yerinde tüketimpazarı olarak ikiye ayrılır. Ev kanalının içinde yer alan2008 y›l› fiubat ay›nda 1,5 litre olarak pazara sundu¤umuz depozitolu petflifleyle, etiket ve k⤛t tasarrufu yapt›k.Böylelikle tüketicilerimize uygunfiyatl› ürün sunarak hem çevresel etkilerimizi azaltt›k hem demüflterilerimizin cirolar›nda art›fl yakalamalar›n› sa¤lad›k. Müflterilerimizinyükselen bir sat›fl grafi¤i elde edebilmeleri için de¤iflik bölgelerde,semt sakinlerinin evlerini ziyaret edip indirim kuponlar› b›rakarak veyakap›lar›nda REFPET satarak tüketicilerimizin müflterilerimize yönelmeleriiçin etkinlikler yürüttük.Ürünlerimizin yaygın ulaşılabilirliği başarımız için kilit etkenlerden biridir. Bulunabilirliğimizi arttırmak içinmüşterilerimize yaratıcı görsel unsurlar, satış noktası materyallerinin yanı sıra özel olarak tasarlanmış soğutucularda temin ederiz. Tüketicilerimize tutarlı mesajlar vermek için faaliyette bulunduğumuz her ülkede satış noktasıçalışmalarımızı, ulusal çapta özendirici etkinliklerle bütünleştirerek sürdürüyoruz. İş alanımız içindeki herpazarda satış noktası uygulamalarının standartlarımıza uygunluğunu takip ederken, pazara özel şartlarıdeğerlendirmeyi ve gereksinimleri tanımlamayı en iyi şekilde ülke satış yöneticilerimizin yaptığına inanıyoruz.39


Coca-Cola Dan›flma MerkeziCoca-Cola Danışma Merkezi, 0800 261 19 20 numaralı ücretsiz hatla tüketicilerimizinve müşterilerimizin talep, öneri ve şikâyetlerine cevap verir. Coca-Cola Danışma Merkezi'niarayan tüketiciye bu süreçte verilen hizmet kalitesi gizli tüketici araştırması yöntemiyletest edilir. Bu sırada sadece Danışma Merkezi operatörleri değil, kalite departmanıçalışanlarıyla tüketiciyi ziyaret eden satış kadroları da dahil olmak üzere sistemin içindeyer alan ilgili kişilerin tümünün hizmet kalitesi ölçülür. İyileştirilmesi gereken alanlardahızla önlem alınır, gerekli görüldüğünde eğitimler düzenlenir ve başarılı bulunan ekipleryılda bir kez ödüllendirilir. Aynı zamanda, yıl içinde Danışma Merkezi'ni arayan tüketicilere yönelik birmemnuniyet anketi düzenlenerek tüketici beklentilerine daha iyi cevap verebilmek ve gerekli iyileştirmelerisağlayabilmek için mevcut durum tespiti yapılır. Coca-Cola Danışma Merkezi, tüm bu özellikleriyle hizmetseviyesini dünya standartlarının üzerinde tutmak için çalışmaktadır. Dünya standartlarında Çağrı Merkezihizmet standartları performansı yüzde 90 olarak belirlenmişken, Coca-Cola Danışma Merkezi'nde bu rakamyüzde 95 düzeyindedir.TüketicilerimizTüketicilerimiz yıllardır Coca-Cola markasını günlükhayatlarına, evlerine ve kutlamalarına davet etmektedir.Bu davet bizlere büyük bir gurur yaşatırken aynızamanda da sorumluluklarımızı da arttırmaktadır.Ürünlerimizde kaliteye verdiğimiz önemin, sürekliöğrenen organizasyon olmak yolunda attığımızadımların temelinde de bu sorumluluk yatar.Tüketicilerimizle iletişim politikamız, onların ürünlerimizhakkındaki bilgilere hızlı erişebilecekleri, şikâyetlerinive sorularını iletebilecekleri, her an erişilebilir biriletişim metodu geliştirmek üzerine odaklanmıştır. Buamaçla Coca-Cola Danışma Hattı aracılığıyla bizeulaşan tüketici dilek ve önerilerini en kısa zamandayanıtlar, aldığımız geribildirimleri iyileştirme fırsatlarıolarak görürüz.Tüketicilerimizin sağlığı bizler için çok önemlidir. Bunedenle ürünlerimizin tüketici sağlığına olan etkilerinebeklentilerin de ötesinde özen gösteririz. Coca-Cola'nın tüm ürünleri, satıldıkları 200'den fazla ülkedeilgili kuruluşlar tarafından onaylanmıştır. Verilen buonaylar ürünlerimizin güvenli olduğunubelgelemektedir. Dünyanın her yerinde, her gün aynıkalitede üretilmiş 1,3 milyar bardak ürünümüzsatılmaktadır. Türkiye’de satılan ürünlerimizin tamamıTürk Gıda Kodeksi ve Alkolsüz İçkiler Tebliğine uygunolarak üretilerek tüketicilerimize ulaştırılır.Tüketicilerimizin bilinçli ve sa¤l›kl› seçimler yapmalar›için tüm gücümüzle çal›fl›yoruz.40


‹fl Alan›m›zThe Coca-Cola Company'nin dünyada ve Türkiye'de dengeli beslenme ve fiziksel aktiviteyi destekleyensorumlu pazarlama faaliyetleri dört ana alana odaklanır.Tüketicilerimize sundu¤umuz seçenekler. Her alanda spora destek.1 3Dünyada 400'ün üzerinde markaya sahip Coca-ColaŞirketi, Türkiye'de de yedi kategoride 13 farklı markaseçeneği sunmaktadır. İçecek gereksiniminin kişidenkişiye, yaşa ve cinsiyete göre değişiklik gösterdiğinibiliyoruz. Bu amaçla, gazlı içecek, meyve suyu, sporcuiçeceği, enerji içeceği, su, çay ve soğuk çaykategorilerinde seçenekler sunarak sektörümüzdekiürün çeşitliliğini artırmayı ve dengeli beslenmeyidesteklemeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda, farklı enerjideğerlerine sahip ürünlerimizi değişik boydaambalajlarda tüketicilerimizle buluşturuyoruz.2Sat›fl ve pazarlama çal›flmalar›m›zdasorumlu yaklafl›m.Uluslararası satış ve pazarlama ilkelerimizdoğrultusunda, 12 yaş altındaki çocuklarınbeslenmeleri ile ilgili kararların anne-babalarınınsorumluluğunda olması nedeniyle, bu yaş grubundakiçocuklara yönelik doğrudan pazarlama ve reklâmfaaliyetleri gerçekleştirmiyoruz. Ürünlerimiz veiçerikleriyle ilgili her türlü iletişimi sadece güvenilir,bilimsel kaynaklara dayandırıyoruz.Halı saha maçlarından Dünya Kupası'na kadar uzananbir çeşitlilikte futbolu destekliyor, yerel turnuvalardanOlimpiyat Meşalesi Koşusu'na kadar farklı büyüklüktekibirçok spor etkinliğinin sponsorluğunu üstleniyoruz.4Ürün içeriklerimiz, dengeli beslenme vefiziksel aktivite konusunda bilgilendirme.Coca-Cola Türkiye olarak, tüketicilerin daha bilinçlitercih yapmalarını sağlamak amacıyla, tüm ürünlerdeuygulanması için herhangi bir yasal yükümlülükolmamasına rağmen, etiketlerimize enerji ve besinöğeleri bilgilerini ekledik. Hazırladığımız kitapçık,broşür gibi yayınlar, düzenlediğimiz seminer veetkinliklerle tüm toplumu dengeli beslenme ve aktifbir yaşamın önemi konusunda bilinçlendirmeyihedefliyoruz. Bu doğrultuda şirket çalışanlarımızdanbaşlayarak, Türkiye çapında yaklaşık 3,000 kişiyeyönelik Dengeli Beslenme ve Fiziksel Aktivite eğitimleridüzenledik.Ürünlerimiz ve sa¤l›kl› beslenme hakk›nda bilgiedinmek için web sitemizde yay›nlad›¤›m›zMeflrubatlar Hakk›nda Merak Ettikleriniz bafll›kl›bilgilendirici broflürümüzden yararlanabilirsiniz.41


Ürünlerimiz200'den fazla ürün çeşidimizle sürekli yeniliklere imza atmak için çalışmaktayız. Gazlı içeceklere ek olarakmeyve suları, su, spor ve enerji içecekleri ve buzlu çay gibi içeceklerle ürün portfoyümüzü genişletiyoruz.Kendini geliştirmek için daima çalışan CCİ Türkiye'nin sürekli genişlemekte olan gazlı ve gazsız içeceklerdenoluşan ürün yelpazesi Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola light, Fanta, Sprite, Schweppes, Sen Sun,Cappy, Damla, Turkuaz, Powerade, Nestea ve Burn içeceklerini bünyesinde barındırmaktadır. Faaliyetgösterdiğimiz pazarlarda dünyanın en çok satan beş içeceğinden dördü Coca-Cola, Coca-Cola light, Fantave Sprite markalı içeceklerimizdir. Ayrıca tüketicilerimizin değişen gereksinim ve beklentilerine uygun olarakdüşük ya da sıfır kalorili ürün portföyümüzü de hızla çeşitlendiriyoruz.www.cci.com.trTüm ürün portföyümüzü görmek ve ürünlerimiz hakk›nda detayl› bilgi almak için lütfen www.cci.com.tradresini ziyaret ediniz.Bilgi TeknolojileriBilgi teknolojisi sistemleri işimizin yönetimindeyaşamsal öneme sahiptir. Üretimi planlamak,hammadde tedarik etmek, sevkiyat araçlarınıyönlendirmek ve müşterilerimize fatura kesmek içingelişmiş bilgi teknolojisi sistemlerini kullanırız. Bilgiteknolojilerini etkin bir şekilde kullanmayıpaydaşlarımızla şeffaf bir iletişim modeligerçekleştirebilmek için de önemli bir kazanç olarakgörürüz. Tüm müşterilerimiz aynı sistem üzerindenve istedikleri her an muhasebe bilgilerine ulaşabilirve bu konuda hiçbir müşterimize farklı uygulamayapılmaz. Bu amaçla kullandığımız BASIS, TCCC'yeait satış muhasebesi yazılım sistemimizdir.TCCC tarafından geliştirilmiş web-tabanlı bir araçolan ve temelini BASIS'ın oluşturduğu WebBASIS ilebağımsız dağıtıcılarımızın doğrudan sipariş vermelerinisağlarken sevkiyatları izler ve onların bizdekihesaplarına erişebilmelerini sağlarız.Da¤›t›m Sistemi Program› Nas›l Çal›fl›r?Satış ekiplerimiz siparişleri elde taşınabilen cihazlarlaalmaktadır. Bu cihazlar aynı zamanda ziyaret edilensatış noktası, donanım, alacak hesapları ve satışnoktasının sevkiyatı gibi güncel kayıtları da satışekiplerinin kullanımına sunar. Sistem dahilinde eldeettiğimiz bu bilgileri, satış potansiyeli olan kanaltürlerinin her birinde, farklı tüketici tercihlerini ve satınalma alışkanlıklarını kapsamlı ve detaylı şekilde analizetmek için de kullanırız. Bu analize dayanarakürünlerimizi, fiyatlandırmamızı, paketleme ve dağıtımstratejimizi gözden geçirir, her dağıtım kanalınınbüyüme potansiyelini en yüksek düzeye çıkarmaküzere bu sonuçları değerlendiririz. Bilgi teknolojisinietkin bir şekilde kullanarak her kanalda farklılaşabilentüketici eğilimlerine hızlı ve etkin çözümler üretiriz.BASIS programını kullanan dağıtıcılar kendi bölgeleriiçin satış istatistiklerine de erişebilmektedir. CCİTürkiye olarak kullandığımız bu dolaylı iş yöntemidiğer şişeleyiciler tarafından da model olarakalınmaktadır. 2007'de BASIS ile 250 distribütörümüzekurulan Dağıtım Sistemi Programı sayesinde 260.000CCİ müşterisinin satışlarının yüzde 97'sini kapsıyoruz.42


‹fl Alan›m›zYeflil ITKüresel IT sektörü gezegenimizin toplam karbonemisyonunun %2'sinin salınımını gerçekleştirmektedir.*Yeşil IT, bilgisayarların verimli kullanılmasının yanındabilgisayar sistemleri kullanılarak enerji ve doğal kaynakkullanımının kısıtlanması için yapılan çalışmalarınbütünüdür. CCİ Türkiye olarak büyük önem verdiğimizYeşil IT alanında yürüttüğümüz birçok çalışmaaşağıdaki başlıklar altında toplanmıştır.Geri dönüflüm:Yazıcılarda kullanılan toner kartuşları geri dönüşümkutularında toplanır. Farklı birimlerde kullanılan boştoner kartuşları Dudullu'daki ofisimizde toplanarakilgili firmaya gönderilmektedir.Terminal Server & Thin Client:CCİ Türkiye'nin uzun yıllar kullandığı terminal sunucularve kullanıcı tarafında kullanılan Thin Client makinelerinstandart masaüstü bilgisayarlara göre enerjitüketiminde önemli avantajları bulunmaktadır. ThinClient makinaların ürün ömrü de standart masaüstübilgisayarlara göre daha fazladır.20018016014012010080604020Monitörsüz CRT Monitörlü LCD Monitörlü2008 ilk çeyreğinde LCD monitörlerle değiştirdiğimizCRT monitör sayısı 100, geçen yıl ve bu yılThin Client ile değiştirdiğimiz masaüstü bilgisayarsayısı ise 250'dir.‹fl Ak›fl› Uygulamalar› ve K⤛t Tasarrufu:İş Akışı uygulamalarımız gereğince yılda ortalama100.000 adet form düzenlemektedir. Bu formlarınsanal ortamda saklanması sayesinde önemli orandakâğıt tasarrufu sağlanmaktadır. Bir ağaçtan 10.000sayfa kâğıt elde edildiği varsayıldığında, bu yöntemsayesinde 10 veya daha fazla ağacın kesilmesiönlenmektedir. Ayrıca kâğıt evraklar nedeniylekarşılaşılabilecek olası problemler bu uygulamaylaortadan kaldırılarak süreçlerin hızlı ilerlemesi ve zamantasarrufu sağlanır.Sanallaflma (Virtualization):Sanallaşma, iki ya da daha fazla bilgisayar sistemininbir set fiziksel donanım üzerinde yürütülmesidir. Birsistem yöneticisi birkaç fiziksel sistemi, sanal makinelerüzerinden tek ve güçlü bir sistemde birleştirebilir. Buşekilde fiziksel donanıma gerek kalmaz, enerji tüketimiazaltılır. Aralık 2007 tarihinde imzalamış olduğumuzVeri Merkezi Anlaşması'ndan beri CCİ Türkiye olarakServer Virtualization sistemini kullanmaktayız. Yenisunucu ihtiyaçları da bu sistemle karşılanacaktır.Güç Tüketimi (Watt/Hr)Thin ClientDesktopCihaz sayısıLaptop 643CRT 405LCD 313Thin Client 532Desktop 169* Kaynak: Gartner IT, araştırma ve danışmanlık şirketi.43


Güç Yönetimi:Açık bir endüstriyel standart olan GelişmişKonfigürasyon ve Güç Arabirimi (The AdvancedConfiguration and Power Interface), faaliyetteki birsistemin güç koruma yönlerini kontrol edebilmesinisağlar. Bu sistem, belli bir kullanılmama süresindensonra, monitör ve hard drive gibi parçalarınkendiliğinden kapanmasını sağlayarak enerji tasarrufusağlar.Saklama:Kullanmakta olduğumuz daha küçük form faktörlühard disk sürücüleri genellikle fiziksel olarak dahageniş sürücülerden daha az enerji tüketmektedir.Telekonferanslar:Toplantılarda aynı mekânda bulunma zorunluluğunuortadan kaldıran telekonferans sistemlerinin iş gezilerinedeniyle meydana çıkan sera gazı etkisini düşürmesi,ofis alanı, ısınma, soğutma ve aydınlatma masraflarınındüşürülmesine bağlı olarak kâr oranlarının artmasıgibi avantajları bulunmaktadır. CCİ olarak kullandığımızSametime uygulamasında konferans ve internetprotokolü üzerinden görüşme (VoIP) araçlarınıkullanırız. Bu uygulamayı gün geçtikçe daha dayaygınlaştırıyoruz. Sametime uygulamalarınıngerektirdiği hat kapasitesi için kapasitemizi önemliölçüde arttırıyoruz. Bu projeyi 2008 yılı sonuna kadartamamlamayı hedefliyoruz. 2009 yılı bütçemizdeönemli bir pay telekonferans altyapımızı iyileştirecekuygulamalara ayrılmıştır.44


45‹klim de¤iflikli¤i gibi küresel bir sorunkarfl›s›nda do¤ru enerji kaynaklar›n›kullanarak, üretim ve da¤›t›m kanallar›m›zdaenerji verimlili¤imizi art›rarak üzerimize düflensorumlulu¤u yerine getirmek için çal›fl›yoruz.


ÇevreÇevre PolitikamızKüresel Su YönetimiSürdürülebilir Ambalajlama ve PaketlemeEnerji Yönetimi ve İklim Değişikliği46


Çevre“CC‹ olarak sürdürülebilirlikanlay›fl›m›z›n temelinde çevreyeolan büyük sayg›m›z yatmaktad›r.”Gezegenimize özen göstermenin yolunun doğal kaynakların verimli kullanımından geçtiğinin bilincindeyiz.Coca-Cola Sistemi olarak etkin çevre yönetimimizi, planlama ve karar verme süreçlerimiz ile günlükfaaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası haline getirdik. Sorumlu dünya vatandaşlığına inancımızla kendimize doğalkaynakları kullanma konusunda iddialı hedefler koyuyor ve bu hedeflere ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.Geri dönüşüm ve yeniden kullanım fırsatlarını değerlendirerek ürün, üretim süreçleri ve faaliyetlerimizdeverimliliğimizi artırırken, çevresel etkilerimizi de azaltıyoruz.Bu ba¤lamda, çevre politikam›z etki alanlar›m›za göre belirlenmifl ve üç ana bafll›k alt›nda toplanm›flt›r:123Küresel su yönetimi,Sürdürülebilir ambalajlama ve paketleme,Verimli enerji kullan›m›, çevre koruma ve iklim de¤iflikli¤i.OrtalamaSu Kullanım OranıOrtalamaKatı Atık OranıOrtalamaEnerji Kullanım OranıDünyaortalaması20062,52litre/litre ürün10,47gram/litre ürün0,48megajül/litre ürünTürkiye20071,62litre/litre ürün3,57gram/litre ürün0,25megajül/litre ürünÇevre Göstergeleri***Brim200520062007Su kullanım oranıL/L1.7541.7381.624Enerji kullanım oranıMJ/L0.2740.2600.258Katı atık oranıg/L3.8363.8993.574Geri dönüşüm%91.26%90.99%90.14%***Tabloda yer alan değerler sadece üretim tesislerine aittir.2008 çevre performans hedeflerimizSu kullanım oranıEnerji kullanım oranıKatı atık oranıGeri dönüşümBrimL/LMJ/Lg/L%Hedef1,610,263,3990,582007 yılında çevre konusunda herhangi bir ceza alınmamış,faaliyetlerimizden kaynaklanan herhangi bir sızıntıgerçekleşmemiştir. Biyolojik çeşitliliği yüksek bölgeleri etkileyenüretim faaliyetimiz bulunmamaktadır. Yıl içinde çevre uygunsuzluğunedeniyle ödenmiş ceza bulunmamaktadır.47


Küresel Su YönetimiGünümüzde dünyada yaklaşık 1,3 milyar insan temiziçme suyuna erişememektedir. Temiz su ve temelsağlık koşullarının yetersizliği nedeniyle her yıl 1,6milyondan fazla çocuk ise hayatını kaybetmektedir.2025 yılında dünya nüfusunun üçte birinin ciddi vekronik su yetersizliği yaşaması ve temiz sueksikliğinden kaynaklanan salgın hastalıklarıngörülmesi beklenmektedir.Gezegenimizdeki suyun %70'i tarımsal, %20'siendüstriyel ve %10'u da ev içi kullanımdatüketilmektedir. Su, şeker üretiminin temel bileşeniolarak tedarik zincirimiz için de çok önemli etkileresahiptir. Etkin bir su yönetim politikası, hizmet ettiğimiztopluma ve gezegenimize karşı sorumluluğumuzolduğu kadar kendi işimizin sürdürülebilirliği için deesas etkendir. Sadece çalışanlarımız, müşterilerimizya da tüketicilerimizin değil, toplumun tamamınıngereksinimlerini karşılamak amacıyla uzmanlıkalanlarımızda yenilikçi adımlar atmaktayız. Bubağlamda, su yönetimi politikamız dört ana alanaodaklanır:123Üretim tesislerimizin performans›: Hedefimiz etkin su kullanımında örnek olmak, su kalitesini veatık su yönetimimizi iyileştirmektir.Su havzalar›n›n korunmas›: Faaliyetlerimizi yürüttüğümüz bölgelerde su havzalarının korunmasıyolundaki çabaları destekleriz.Toplumsal çabalar›n desteklenmesi: Temiz içme suyuna erişim sorununa paydaşlarımızla birlikteçözüm ararız.4Küresel fark›ndal›k ve eylem: Suya ilişkin sorunlar konusunda farkındalığı artırmak için çalışırız.Uluslararası girişimlerle işbirliği yaparak bu konudaki faaliyetleri yaygınlaştırırız.48


ÇevreKullan›m› Azaltma:Hedefimiz emsallerimiz arasında suyu en etkin şekildekullanan şirket olmaktır. Daha az su, daha çok içeceksloganıyla hareket eden şirketimiz ürettiği her kasaiçecek için tükettiği suyu mümkün olduğu kadarazaltmak için çalışır. Coca-Cola Sistemi'ne yayılanbu verimlilik politikasıyla CCİ Türkiye 2007 yılındaTürkiye'deki operasyonlarında %19 oranında dahaaz su kullanarak çok başarılı bir performanssergilemiştir. Amacımız su tüketim oranımızı yıllıkhedeflerimiz doğrultusunda azaltmaktır. Bu alandafarkındalığı arttırmak ve uygulama bilinciniyaygınlaştırmak için Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF)ile işbirliği yaptık.Tüm Coca-Cola Sistemi içinde Coca-Cola İçecekTürkiye su kullanım oranını azaltma konusunda enbaşarılı ülkeler arasında bulunmaktadır. Coca-ColaSistemi'ndeki su kullanımı raporlarında temelölçümlerden birisi de 1 litre içecek üretiminde kullanılansu miktarıdır. Üretimdeki su kullanım oranımız2002'den bu yana tüm Coca Cola sisteminde 1 litreiçecek için 3,12 litreden 2,52 litreye düşmüştür.Türkiye'de ise bu değer 2007 yılında 1,62 litre olarakgerçekleştirilmiştir.Üretim TesislerindeSu Kullan›m Miktar› (2007)AnkaraÇorluMahmudiyeMersinİzmirBursa2006 L/yıl544,749,000928,005,000-641,898,300459,215,000580,860,1952007 L/yıl584,978,000895,729,00078,942,821608,172,000509,275,000568,837,000Su Kullanmadan Havayla TemizlemeSu kullan›m›m›z› azaltmak için teknolojikyat›r›mlar›m›z› sürdürüyoruz. ‹ki y›ld›r Çorlu'dakitesisimizde pet ve aseptik pet hatlar›nda, sukullan›lmayan flifle temizleme yöntemiuygulanmaktad›r. Türkiye'de içecek sektöründe ilkkez kullan›lan bu donan›m sayesinde y›lda 18.200ton su tasarrufu sa¤l›yoruz.Bu sistemde, steril hava pet flifle içine üflenir veyadoldurulur. Hava hortumuna eklenmifl yüksüz elektrot,d›flar› ç›kan steril havaya pozitif ve negatif iyon katar.Steril havan›n ifllenifli s›ras›nda flifledeki ak›m nötralizeedilir. Bu ifllem nedeniyle hava ak›m›yla ortaya ç›km›fl,flifledeki yabanc› madde parçac›klar› çözülür. ‹flleminard›ndan distribütör kanal›ndaki kontrol vanas›, havaifllenifli s›ras›nda oluflan havay› keser.49


Su kullan›m›n› azaltma çal›flmalar›m›zdan baz›lar›:• Fabrikalarımızda sulu bant kaydırıcı yerine kuru bantkaydırıcı sisteme geçilmiştir.• Kompresörlerdeki soğutma suları kasa yıkamaperformansını arttırmak için kullanılmaktadır.• Yağmur suları vakum sistemi ile toplanarak bahçesulama için kullanılmaktadır.• Su kaçaklarını durdurmak için yeraltındaki yangınve bahçe sulama suyu hatlarının yer üstünealınmasıyla ilgili çalışmalarımız sürmektedir.0,28'e inmiştir. Üretim miktarı artmış olmasına rağmenatık su oranında %28,2'lik bir iyileşme sağlanmıştır.Coca-Cola Sistemi fabrikalarında 2007 yılında, 545milyon litre atık su işlenerek arıtılmış ve yaklaşık 4,3milyar litre temiz suyun kirlenmesi önlenmiştir. Atıksu havuzlarımızdaki su kalitesinin göstergesi olarakcanlı alabalıkları her fabrikamızda görebilirsiniz.Geri dönüflüm:2010 yılı hedefimiz, üretimde kullandığımız tüm sumiktarını su yaşam dengesini koruyacak ve tarımıdestekleyecek şekilde doğaya geri vermektedir.Fabrikalarımızda atık su arıtma tesisleri içinyapılan yatırımlar yaklaşık 2milyon Euro olarakgerçekleşmiştir. Butesislerden çıkanarıtılmış atık su,içinde balıkyaşayabileceknitelikte temiz suolarakdeğerlendirilmektedir.Türkiye'deki atık su arıtmasistemlerinde hem Coca Colastandartları, hem de yerel mevzuatlar eksiksizkarşılanmaktadır. Üretim sürecinden çıkan atık sular,belediyenin onayladığı tesislerde ya da kenditesislerimiz bünyesindeki arıtma sistemlerindearıtılmaktadır. Bu suyun kalitesi hem ilgili Bakanlıkyetkilileri tarafından, hem de TCCC standartlarınauygunluk açısından bağımsız laboratuarlarda ve fabrikatesislerinde düzenli kontrol edilmektedir.2006 yılında toplam atık su oranı, bir litre başına 0,39litre olarak gerçekleşmişken, 2007 yılında bu oran50


ÇevreÜretim Tesisleri At›k Su Miktar› ve Boflalt›m Yeri2006 yılı tahliye edilensu miktarı (L)2007 yılı tahliye edilensu miktarı (L)Varış yeriAnkara81,581,00086,408,000Çubuk deresiÇorlu173, 794,000182,418,000Çorlu deresiMahmudiye-12,133,104Belediye tesisleriMersin192,911,000176,697,000Boşaltma hattıİzmir135,742,00099,177,000NİF ÇayıBursa125,901,000184,880,000Yeşil Çevre Merkezi Arıtma* * Atık su işlenerek yerel mevzuata ve TCCC standartlarına uygun olarak tahliye edilir.Geri kazan›m:Suyu yerine koyma hedefimiz, küresel ölçekte doğadanaldığımız ve ürünlerimizde kullandığımız su miktarınıdengelemeyi amaçlar. Bu bakış açısıyla, üstlendiğimizve üstlenmeyi planladığımız sorumluluklar suhavzalarının korunması, suyun tarımda etkin kullanımı,toplumların temiz içme suyuna erişimi, yağmur suyununtoplanması ve yeniden ağaçlandırma projelerini içerir.Kullandığımız suyu yerine koyma bilinci içinde, sağlıklıiçme suyuna erişimin arttırılması, sanayide çevreyeduyarlı teknolojilerin desteklenmesi ve su tüketimikonusunda küresel farkındalığın arttırılması amacıyla4 Kasım 2006 tarihinden beri Türkiye başta olmaküzere 21 ülkede Her Damla De¤er Katar projesiniyürütüyoruz. Coca-Cola Avrasya ve Afrika Grubu,Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile işbirliğiiçinde tasarlanan 7 milyon dolar bütçeli bu projeyle sukaynaklarının korunmasına yönelik çalışmalara katkısağlanmaktadır.Tekkeköy Beypazarı'nda Türkiye'nin ilk yağmurtoplama pilot projesi köyün tüm hanelerinde hayatageçirilmiştir.51


Birleflmifl Milletler Kalk›nma Program›“Her Damla De¤er Katar” Bölgesel ProjeMüdürü Bo¤açhan Benli“TCCC/CC‹ ile yapt›¤›m›z iflbirli¤idünyada birçok özel sektör kuruluflutaraf›ndan be¤eni ile karfl›lan›yor.”Sürdürülebilir kalk›nman›n oluflmas› için sürdürebilirtopluluklar›n olmas› gerekiyor. Bu da çevreninkorunmas› ve do¤al kaynaklar›n etkin kullan›m› ilegerçekleflebilir. Sadece devletin ve sivil toplumkurulufllar›n›n çal›flmas› art›k günümüzde yeterlide¤il. Özel sektörün etkili çal›flma tarz›, sonuç al›m›n›h›zland›rmaktad›r.UNDP ve TCCC 2006 y›l› sonunda Her Damla De¤erKatar ad› alt›nda 22 ülkeyi kapsayan bölgesel bir suiflbirli¤i projesine imza att›lar. Her Damla De¤er KatarProjesi ilk etapta H›rvatistan, Romanya, Türkiye,Kazakistan ve Karadeniz havzalar›nda projeleryürütmüfl ve tamamlam›flt›r. Projeler hakk›nda detayl›bilgiyi, www.everydropmatters.org adresinden teminedebilirsiniz.“Her damla de¤er katar” projesi ile, BirleflmiflMilletler'in Biny›l Kalk›nma Hedefleri'nden 7 numaral›bafll›k olan “çevresel sürdürülebilirli¤i sa¤lamak”temel hedef al›nm›flt›r. Bu ba¤lamda proje 3 ilkeüzerine kurulmufltur; temiz içme suyuna ulaflamayantopluluklara yenilikçi çözümler getirmek, endüstriyelsu yönetimi konusunda çözümler gelifltirmek ve sukaynaklar›n›n sürdürülebilir olarak kullan›m›konusunda bilinç oluflturmakt›r.yürütülmüfltür. Her iki kurulufl da proje bütçesinekatk›sa¤lam›flt›r.Projeler kapsam›nda CC‹ Türkiye ile Ankara SarayBeldesinde ortaklafla bir çal›flma yürüttük. K›sazamanda 15000 kiflinin su sorununu çözdük ve y›ll›k50 000 ton su kayb›n› önledik. Bu çal›flma tümbeldelere örnek olacak bir çal›flmad›r.Günümüzde son derece de¤erli olan k›s›tl› sukaynaklar›n›n korunmas› ve TCCC/CC‹ ile yapt›¤›m›ziflbirli¤i dünyada birçok özel sektör kuruluflutaraf›ndan be¤eni ile karfl›lan›yor. 2008 bafl›ndaParis'te FEDERE toplant›s›nda örnek bir model olaraktan›t›ld›k.Dile¤imiz bu tip projelerin yayg›nlaflmas› ve özelsektör kurulufllar›n›n çevre temal› projelere ilgigöstermeleri.Projeler, TCCC ve UNDP Çevre ofislerinin ortakçal›flmas› ile yürütülmüfltür. Bu proje, tipik bir donörve uygulay›c› format› yerine, iki kuruluflun projeninher aflamas›nda ortaklafla çal›flmas› ile52


ÇevreHayata Art› ve Su ProjeleriHayata Art› projesi kapsamında 2005 yılından beriTürkiye'nin her yerinden 16-26 yaş grubundakigençler, çevre ve toplum sorunları için projelergeliştirmeye ve projelerini yerel sivil toplum kuruluşlarıbünyesinde hayata geçirmeye çağırılmaktadır. Coca-Cola Türkiye ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı(UNDP) işbirliği içinde yürütülen Hayata Artı programıgençlere, projeleri için 5-50 bin dolar arasında değişenfinansal destekle beraber, proje tasarımı, uygulamasıve sürdürülebilirliğinin sağlanması aşamalarındadanışmanlık sağlamaktadır. 3 yıldır sürdürülençalışmalarda, teknik ve içerik olarak iki aşamadadeğerlendirilen projeler arasından seçilen 31 proje,23 şehirde onbinlerce kişiye ulaşmıştır. 2007-2008döneminde Hayata Art›’nın desteklediği projelerarasından iki tanesi ise su konusuna odaklanmıştır.Balıkesir Üniversitesi Biyoloji ve Çevre Topluluğubünyesindeki gençlerin geliştirdiği Bir Damla, BinVerim projesi su kaynaklarının giderek azalmasısorununun çözümüne katkıda bulunarak Hayata Art›katan projelerden biridir. Ülkemizde her yıl, kullanılantatlı su kaynaklarının %75'i tarımsal sulamadatüketilmektedir. Tarımda kullanılan sulama yöntemlerisu kaynaklarını tükettiği kadar toprağın da veriminiazaltır. Proje grubu, Balıkesir'de üniversiteyi, sulamabirliklerini, tarım kuruluşlarını ve sivil toplumkuruluşlarını harekete geçirmiştir. Tarımda damlasulama uygulamalarını yaygınlaştırmak için 3 dönümlükarazide pilot uygulama yaparak sonuçları çiftçiler veçiftçilere destek veren kamu ve sivil toplumkuruluşlarıyla paylaşacak olan ekip, yaklaşık 1000çiftçinin katılımıyla düzenlediği panelle projesinisürdürmektedir.Hayata Artı projelerinden bir diğeri ise Manisa'dabaşlatılmıştır. Manisa'da lise ve dershanelerde eğitimgören gençlerden oluşan bir topluluk Ege Derneğibünyesinde yürüttükleri Temiz Gediz kampanyasıylaManisa'da Gediz Nehri için farkındalık yaratmayıamaçlamaktadır. Ben de Gediz'de bal›k tutmak,piknik yapmak istiyorum imzalı 10,000 kartpostalıÇevre Bakanı'na göndererek harekete geçen ekipgelecek dönemde faaliyetlerini Gediz'in geçtiği tümtopraklarda yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır. 2008yılı itibarıyla ise, program sadece çevre projelerineodaklanacaktır.2008 y›l›nda desteklenmesi uygun görülen projeler:KırşehirSeyfe Kurak Alan› Göl OluyorTürkiye'nin ilk 5 Uluslararası Öneme Sahip SulakAlanı'ndan biri seçilen Seyfe Gölü son 4 yılda kuraklıkyüzünden neredeyse çöl olmuştur. Proje SeyfeGölü'nün kurtarılması için gereken acil önlemleri içerenbir eylem planını hazırlamayı, ulusal sulakalankomisyonuna sunmayı ve sorunun çözümününtakipçisi olacak yerel girişimi oluşturmayıhedeflemektedir.MardinAt›k fiaheserlerProjeyle Mardin halkının katı atıklardan bir sanateğitmeni yardımıyla sanat eserleri tasarlamasıhedeflenmiştir. 50 Atık Şaheser’in Mardin'desergilenmesiyle katı atıkların yaratıcı bir şekilde gerikazanımı görünür kılınacak ve Mardin'de katı atıklarındepolanması ve dönüştürülmesi konusunda yerelyönetimler tarafından adım atılması için önemli birfarkındalık yaratılacaktır.Manisa, Uşak, Kütahya, İzmirAd›m Ad›m Temiz GedizProjeyle dünyanın en verimli 7 havzasından biri olan53


Gediz'in kurtarılabilmesi için Gediz Nehri'nin doğduğuKütahya'dan başlayacak ve denize döküldüğü İzmir'deson bulacak 401 km.'lik Gediz Çevre Yürüyüflügerçekleştirilecektir. Yol boyunca Kütahya, Uşak,Manisa, İzmir'de, Gediz'deki kirliliğe duyarlı siviltoplum kuruluşları, fikir liderleriyle diğer ilgili kişi vekuruluşlarla görüşülecektir. Görüşmeler sonundaGediz'deki kirliliğin çözümünde rol alacak aktörlerinnehrin kurtarılması için acil adımlar atmasınısağlayacak Gediz Çevre Giriflimi oluşturulacaktır.BalıkesirBir Damla Bin Verim Her YerdeBir Damla Bin Verim projesi Balıkesir'in merkez köylerive ilçelerinde damla sulamayı yaygınlaştırmayıhedeflemektedir. Bir Damla Bin Verim Her Yerde ileBalıkesir'de çiftçilerin damla sulama tekniğine geçişyapmalarını kolaylaştırmak amacı ile danışmanlık ofisikurulacak ve çiftçi-sistem satıcıları-kamu kuruluşlarıarasında koordinasyon sağlanabilmesi içinçalışılacaktır.Bursa%100 DöngüTürkiye doğal kaynaklarının zenginliğiyle yenilenebilirenerji potansiyeli en yüksek olan ülkelerden biriolmasına rağmen temiz enerji kullanımı çok az birülkedir. Proje yenilenebilir enerji kaynaklarının günlükyaşamda kullanımını yaygınlaştırmak için öncelikleBursa'daki iki evde güneş enerjisinden elektrik enerjisielde etmeyi ve bu iki evin arasına kurulacak 100metrekarelik bir seranın ısınma ve elektrik ihtiyacınıgüneş enerjisinden elde ederek Bursa'da yenilenebilirenerji kullanımını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.KapadokyaWETKAPMevcut arıtma tesisleri maliyetli çözümler üretebildiklerive bu tesislerin enerji ihtiyacının yüksekliği önemli birsorundur. Atıksu arıtım ve geri kazanım yöntemi olanekilmiş sulakalanlar ise bu konuda büyük avantajlarsunmaktadır. WETKAP Projesiyle Kapadokya'nınİbrahimpaşa Köyü'nde geleneksel atıksu arıtımsistemlerine göre daha az maliyet ve düşük enerjisarfiyatlı ekolojik ekilmiş sulakalan oluşturularak küçükyerleşim birimlerinin atık su sorununa yenilikçi birçözüm geliştirilecek ve bu uygulamanınyaygınlaştırılması için bir model oluşturulacaktır.Bandırma-ManyasManyas Temiz Suyunu Geri ‹stiyorUluslararası Koruma Alanı statüsünde olan veTürkiye'nin önemli kuş türlerini barındıran ManyasGölü evsel, zirai ve sanayi atıklarıyla giderekkirlenmektedir ve Milli Park olmasına rağmenkorunamayan göl ekolojik özelliklerini yitirmektedir.Projeyle öncelikle Manyas Gölü'ndeki kirlenmeyedikkat çekilerek kirlenmenin önlenmesi için mücadeleedecek bir Manyas Gönüllüleri Giriflimi oluşturmakve sonrasında Manyas Yönetim Planı'nın uygulanabilirhale gelmesi için kamu kurumlarını, sivil toplumkuruluşlarını ve kirlenmeden etkilenen göl halkınıharekete geçirecek bir eylem planı hazırlamakhedeflenmektedir.54


ÇevreSürdürülebilir Ambalajlama ve PaketlemeTüm hızlı tüketim ürünleri taşıma, teşhir ve tüketici kullanım kolaylığı için paketlenmek zorundadır. Yiyecekiçeceksektöründe paketleme, ürün güvenliği ve hijyen açısından da önemlidir. Ancak aynı zamandapaketleme materyalleri Coca-Cola sisteminin en büyük atık kaynaklarından biridir. Paketlemeyi azaltmakönemli çevre stratejilerimizdendir. Bir ürün ambalajının yaşam döngüsü boyunca yayılan sera gazı emisyonunuazaltmak ve kaliteden ödün vermeksizin sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla şu konularda çalışırız:• Daha az malzeme kullan›lacak flekilde tasarlanm›fl ambalaj• Daha fazla dönüfltürülmüfl malzeme tüketimine elveriflli teknolojiler• Ambalaj malzemelerinin yeniden kullan›m›na olanak verecek geri kazan›m sistemleriUzun yıllardır ambalajlarımızın tasarımında çevre yönetimine önem vermekteyiz. Ambalajın çevre üzerindekitoplam etkisini incelemek amacıyla 1969'da Coca-Cola Şirketi tarafından yapılan ilk araştırma, günümüzdekullanılan yaşam döngüsü değerlendirme metodolojisinin belkemiğini oluşturmaktadır.Ambalaj MalzemeleriCoca-Cola Türkiye olarak ambalaj malzemelerimizi alüminyum kutu, cam şişe, PETşişe, damacana, aseptik kutu, Premix (restoran kullanımı için üretilen özel ambalaj)ve BIB (içerisinde ürün hazırlamak üzere şurup bulunan karton kutu) kaplarıoluşturmaktadır. Amacımız malzemelerin ağırlığını azaltarak çevresel etkilerini en azaindirmektir. Bu amaçla The Coca-Cola Company verimlilik, yaşam döngüsünde etkililikve ekolojik inovasyon üzerine yoğunlaşan E3 paketleme tasarımını geliştirmeye devametmektedir. Örneğin son teknoloji ürünü bilgisayar programı sayesinde geçtiğimizyıllarda en fazla tanınan cam kontür şişemizin tasarımını değiştirerek ağırlığını azalttıkve darbelere karşı dayanıklılığını da arttırdık. 2000 yılında piyasaya sunduğumuz Ultrafiifle bu amaçla tasarlanmıştır. Geleneksel kontür şişeden %20 daha hafif, %40 dahagüçlü ve %10 daha ucuz olacak şekilde tasarlanan yenilikçi Ultra fiifle 52 bin metrikton cam tasarrufu ve karbondioksit miktarında da 26 bin tonluk azalma sağlanmıştır.Yalnızca tek bir tasarımda uygulanan bu tür bir yenilik bile, yaklaşık 32 bin metrekarelikalana ağaç dikilmesine eşdeğer bir etki yaratmaktadır.2007 Y›l› Toplam At›k Miktar›m›zAnkaraÇorluMahmudiyeMersinİzmirBursaKağıt/Kartonkg129.310610.53056.324203.860110.992142.443Camkg286.860173.590-152.060275.700309.000Plastikkg340.341709.88238.416187.826170.124178.278Metalkg61.82072.91056140.7006.541508.970Ahşapkg588.794167.2203.970213.450247.360234.250Diğerkg45.980203.20414.266188.238102.689267.92255


Geri dönüşümlü malzemeler kullanarak hammaddekullanımımızı en aza indirmek önemli hedeflerimizarasındadır. Bu nedenle paketlemede kullandığımızmaddelerin geri dönüşüm sistemleriyle uyumluolmasına özen gösteririz. Ayrıca konuyla ilgili yaptığımızbu çalışmalarda da diğer yetkin kuruluşlarla işbirliğiyaparız.dökümler sayesinde atık sınıflandırması yapılmaktadır.Katı atık oranını en aza indirmek için atıklar, kağıt,cam, metal, plastik, tahta şeklinde sınıflara ayrılarakgeri dönüşüm tesislerine gönderilmektedir.Türkiye'de üretim sürecinde ortaya ç›kan kat› at›klariçin geri dönüflüm oran› %90'a ulaflm›flt›r.Ambalajlarımızda geri dönüşümlü malzeme kullanımınaolanak sağlayacak teknolojiler odak noktamızdır.Alüminyum kutularımızda kullandığımız metalmalzemenin yarısından fazlası geri dönüşümlümalzemeden sağlanmaktadır. 1991'de geri dönüşümlüpet şişeden oluşan ilk ürün ambalajının piyasayasürümünden bu yana çevresel ve ekonomik alandageri dönüşüm teknolojilerinin gelişmesi için yatırımyapmaktayız. Bu gelişmelerin ardından geldiğimiznoktada, geri dönüşümlü plastiğin yenilikçi kullanımıkonusunda sektör lideriyiz.Cam, kağıt, plastik ve metal atıklar içinde %100 geridönüşüm sağlanmaktadır. Geri dönüşüm ortalamasının%82 olduğu Coca-Cola Sistemi içinde Türkiye enbaşarılı ülkeler arasındadır. Buna paralel olarak,Türkiye'deki üretim miktarı sürekli artmasına rağmen,son 5 yılda katı atık oluşumu %12 oranında azalmıştır.Bu çalışmalarımızla ilgili güncel bir örnek de pet şişekolilerinde kullanılan karton tabanların kaldırılması vebu şekilde 13 bin ton karton atığın oluşumununengellenmesidir.Katı atık yönetimi için Türkiye'de tüm üretimtesislerimizde kullanılan malzeme ve atıklarla ilgili56


ÇevreÇevkoCCİ Türkiye, ÇEVKO Vakfı'nın kurucu üyeleriarasındadır. 1991'den bu yana faaliyet gösterenÇEVKO, ambalaj atıklarının (cam, metal, plastik vekağıt/karton türü) , yerel yönetimler, sanayi vetüketicilerin işbirliği ile sürdürülebilir bir sistem içindetoplanarak geri kazanılması ve dönüştürülmesi içinçalışmaktadır. Uzun süre gönüllü olarak çalışmalarınıyürüten ÇEVKO, 2005 yılında Çevre ve OrmanBakanlığı tarafından Ambalaj ve Ambalaj AtıklarıKontrolü Yönetmeliği kapsamında YetkilendirilmiflKurulufl ilan edilmiştir. CCİ Türkiye, piyasaya sürülenambalajların toplanması ve geri dönüşümü konusundatüm yasal yükümlülüklerini yetkilendirilmiş kuruluşolan ÇEVKO'ya devretmiştir.Enerji Yönetimi ve ‹klim De¤iflikli¤iCoca-Cola Sistemi içinde yer alantüm birimler iklim değişikliğinin uzunvadede bize ve tedarik zincirimizeciddi etkileri olabileceğininbilincindedir. Bu küresel sorunkarşısında biz de doğru enerjikaynaklarını kullanarak, üretim ve dağıtımkanallarımızda enerji verimliliğimizi artırarak üzerimizedüşen sorumlulukları yerine getirmek için çalışıyoruz.Coca-Cola Company 2007'de BM Küresel ‹lkelerSözleflmesi ‹klim Önlemleri ‹fl Liderli¤i Platformu’nuimzalamıştır. Küresel ‹lkeler Liderler Zirvesi’ndeaçıklanan bu Platform, hükümetlere ve iş dünyasınaiklim değişikliğiyle ilgili eylemleri hızlandırmak içinyapılmış bir çağrıdır. Ayrıca WWF ile işbirliği içindeverimli enerji kullanımı ve iklim üzerindeki olumsuzetkileri azaltmak için çalışmalar yürütülmektedir. Buamaçla Coca-Cola İçecek olarak bizler de gerekliadımları atıyor, sistemler geliştiriyor ve bu konudakiçabamızı sürdürüyoruz.Coca-Cola Sistemi’nde en çok enerjiyisoğutucularımız, üretim ve taşımacılık faaliyetlerimiznedeniyle tüketiriz. 2007 yılında uygulamayabaşladığımız Enerji Yönetim Sistemi ile hedefimiz,bu üç alandaki etkilerimizi en aza indirmektir. 2008yılı hedefimiz enerji kullanım oranımızı %10 oranındaazaltmak olarak belirlenmiştir. Bu amaçla atanan enerjikoordinatörünün liderliğinde izlekler yenilenmiş vesüreçler gözden geçirilmiştir. 2008 yılındaki bir diğeriddialı hedefimiz de İzmir fabrikamızın enerji yönetimialanında dünyanın en iyi Coca-Cola fabrikası olmasıdır.Amacımıza ulaşmak için tüm kararlığımızla çalışmayadevam ediyoruz.Enerji verimliliği çalışmalarımızı üç ana başlıktayürütüyoruz;So¤utucu donan›mlar›m›z: Yerinde tüketimkanallarında ürünlerimizi tüketicilerimize soğuk olaraksunuyoruz. Sahip olduğumuz çok sayıda soğutucuyu,hem enerji verimliliğine katkı sağlayacak hem deçevreye etkisi en az olacak alternatiflerden seçiyoruz.Bu amaçla, Coca-Cola Sistemi olarak ozon tabakasınıve iklimi koruyan, hidroflorokarbon (HFC) içermeyenalternatif soğutma teknolojilerine yatırım yapıyoruz.HFC içermeyen, ticari olarak uygulanabilir soğutmateknolojilerine ulaşmak için TCCC’nin 2000'debaşlattığı araştırma ve geliştirme programıeKOfreshment’ın amacı, sürdürülebilir izolasyon vesoğutma sistemlerinin geliştirilmesine dayanmaktadır.The Coca-Cola Company yeni soğutma donanımlarının%98'inden fazlasında HFC içermeyen izolasyonageçtiğimizi 2006'da Dünya Çevre Günü'nde(5 Haziran) duyurmuştur. Bu kapsamda CCİTürkiye'nin 2007 yılındasatın aldığı yenisoğutucuların tamamı enaz enerji tüketenmodellerden seçilmiştir.57


Üretim tesislerimiz ve ofislerimiz: Enerji verimliliğihedeflerimiz doğrultusunda üretim süreçlerimizdeenerji verimliliğini sağlamak için sürekli çalışıyoruz.İmalattaki enerji verimliliğini arttırmaya yönelikaraştırmalar sonucu, 2002'den bu yana, Coca-ColaSistemi’ndeki enerji kullanım oranında (bir litre ürünüretmek için sarf edilen enerji miktarı) %16oranında gelişme kaydedilmiştir. Türkiye'de hayatageçirilen projeler ve tesislerdeki üretim süreçlerininiyileştirilmesi sayesinde, üretim miktarının artmasınarağmen, enerji tüketimi her yıl azaltılmıştır.Buna paralel olarak, 2006'da Coca-Cola Sistemi’ndekiortalama enerji kullanım oranı 0,48 MJ/L iken,Türkiye'deki tesislerde bu oran 2007 için 0,26 MJ/Lolmuştur.Üretim Tesislerimizdeki Emisyon Oranlar›YılCO 2 gramÜretilen litreEmisyon oranı (g/L prod)200445.510.000.0001.509.798.00030,14200547.936.000.0001.690.287.00028,36200647.289.000.0001.815.511.00026,05200748.374.000.0001.998.615.00024,20Enerjiyi daha verimli kullanabilmek amac›yla 2007 y›l›nda;• Pet şişirme hava basıncımız dünyaya örnek bir çalışmayla 38 bardan 19 bara indirilmiştir.• Doldurma ısısı 15 santigrat dereceden 20 santigrat dereceye çıkmıştır.• Paketleme tünellerindeki fırınların ısıları 180 dereceden 150-160 derecelere inmiştir.• RB (Geri dönüştürülebilir şişe) yıkama makinesi, PEM yıkama makinesi, buhar hatları, karıştırıcı ve doldurmaarasında şurup hatları, CIP depolarının izolasyonları yapılmıştır.• Doldurma odalarına ısı göstergeleri yerleştirilerek ısı kontrolleri sıklaştırılmıştır.• Düşük basınçlı hava kullanımın en aza indirmek için sızıntı tetkikleri yapılmış ve frekans kontrollü havakompresörü alınmıştır.• Enerji tüketimini azaltmak için soğutma sistemimiz yenilenmiştir.• Kontrol tabloları operatörler tarafından izlenerek kayıt edilmektedir.• Ambar ve üretim alanı çatıları yenilenerek doğal aydınlatmaya geçilmektedir; böylelikle aydınlatmada enerjitasarrufu sağlanmaktadır.• Hatlardaki ısı kaybının azaltılması için çalışmalar yürütülmektedir.• Üretim hatlarında ve ofislerde güneş enerjisiyle çalışan optik aydınlatma sistemi kurulmaktadır.• Cam şişe yıkama makinesinin dış yüzeyinin izolasyonu sayesinde ısı kaybı önlenmektedir.• İş yerlerimizde çalışanlarımızı su tüketimine karşı bilinçlendirmek için gerekli görülen yerlere hatırlatıcıyazılar astık.• İş yerlerimizin tuvaletlerinde fotoselli aydınlatmadan ve fotoselli musluklardan yararlanılmaktadır.• İşyerlerimizde enerji tüketimini azaltmak için 18:30'da ışıklar söndürülmektedir.• İşyerlerimizde fotokopi makinelerimizin yanlarına kağıt tasarrufu ile ilgili bilinçlendirme yazıları asılmış,böylelikle tüketimin azaltılması hedeflenmiştir.58


ÇevreYarat›c› Çözümler ile Daha Az EnerjiS›v›laflt›r›lm›fl Karbondioksitten Is› Sa¤lanmas›S›v› karbondioksit meflrubat üretimi s›ras›nda ›s›t›larak gazhaline getirilir. So¤uk s›v› haldeki karbondioksitin ›s›t›lmas›için ›s›t›c› evaporatör ekipmanlar› kullan›l›r.Di¤er taraftan üretimde kullan›lan su da so¤utulmal›d›r.Bunun için chiller denilen so¤utucular kullan›l›r. Yenisistemde evaporatör ve chiller isimli bu iki ekipman iptaledilmifltir. Yap›lan iç içe geçmifl boru sistemi ile suso¤utulmufl, karbondioksit ›s›t›lm›flt›r. Tüm bu çal›flmalar,suyun ortalamada 5 C, en fazla 8 C so¤umas›n› sa¤lamaktad›r.Karbondioksit so¤umas› n›n ek bir so¤utma olmadan 2 adet pet dolum hatt› için yeterli oldu¤u gözlemlenmifltir.Bu uygulama ile karbondioksiti ›s›tmak ve suyu so¤utmak için gereken enerji tüketimi ortadan kald›r›lm›flt›r.Filomuz ve tafl›mac›l›k: Amacımız ürünlerimizin her an her yerde ulaşılabilir olmasını sağlamaktır. Ürünlerimizitaşımamızın çevresel etkileri yakıt tüketiminden kaynaklanan egzoz emisyonu ve bakım faaliyetleri nedeniyleortaya çıkmaktadır. Taşımacılık faaliyetimizin çevresel etkilerini azaltmak için devamlı gelişen bir stratejiuygulanmaktadır. Bu amaçla 2007 yılında forkliftlerimize LPG tüketimini %10 azaltacak donanımlar yerleştirilmiştir.Transfer frekansı göz önüne alınarak depoların planlaması yeniden incelenmiştir.59


2007 y›l›nda filomuzda tüketilen yak›t miktar›AnkaraÇorluMahmudiyeMersinIzmirBursaL ürün520.174.000486.371.00064.618.000378.359.000268.232.064385.334.000Fuel L3.598.5731.671.291350.4413.134.7091.650.0023.013.413Filo EmisyonlarımızÜniteAnkaraÇorluMahmudiyeMersinİzmirBursaCO 2g/L18,689,2814,6422,3716,6121,11NO xmg/L304,39151,20238,62364,54270,66344,09PMmg/L11,765,849,2214,0810,4613,29HCmg/L12,456,199,7614,9111,0714,08COmg/L41,5120,6232,5449,7136,9146,92Dizel tüketim oranıL/L6,923,445,428,296,157,82Türkiye'deki Üretim Tesislerinin Ald›¤› Sertifika ve Ödüller• Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasyonu: ISO 9001:2000• Çevre Yönetim Sistemi Sertifikasyonu: TS EN ISO 14001• ISO 22000 Yönetim Sistemi Sertifikasyonu: TS EN ISO 13001• ISG Yönetim Sistemi Sertifikasyonu: TS EN ISO 18001• WWF Su Tasarrufu Yarışması Ödülü• TCCMS (Coca-Cola şirketi kalite, çevre, iş sağlığı güvenliği,ortak yönetim sistemleri) Sertifikasyonu60


61CC‹ olarak toplumsal geliflime katk›da bulunmakve de¤er katmak için taahhütte bulunuruz, çünküsadece hizmet etti¤imiz toplumlar›n yaflamkalitesinin yükselmesiyle hedefledi¤imiz üstünbaflar›ya ulaflabilece¤imizi biliyoruz.


ToplumToplumsal Yatırım PolitikamızToplumsal Yatırımlarımız62


Toplum“Coca-Cola Sistemi için ifl yapt›¤›co¤rafyalarda sürdürülebilirkalk›nmaya katk› sa¤lamak önceliklikonulardan biridir.”Toplumsal Yat›r›m Politikam›zBulunduğumuz coğrafyalara en büyük katkımızyarattığımız doğrudan ve dolaylı iş olanaklarıdır. Coca-Cola Sistemi'nin yarattığı her bir iş, etki alanımız gözönüne alındığında 8-10 kişiye iş olanağı dahayaratmaktadır. Çarpan etkisi adını verdiğimiz busistemle bizimle iş yapan diğer şirketler hem yeni işfırsatları yaratır, hem de Coca-Cola iş kalitesistandardında iş yaparak sektörlerinde kaliteyi yükseltir.Coca-Cola İçecek olarak yerel çalışanları istihdameder, devlete vergimizi öder, yerel tedarikçilerle çalışır,yerel sosyal sorumluluk projelerine kaynak aktarırız.Alkolsüz içecek sektöründe Türkiye'nin en önemlikuruluşu olan şirketimiz, ülkemiz ekonomisine önemlikatkıları bulunan ve GSMH’nin arttırılmasında önemlietkisi olan bir kuruluştur.yaşadığımız ve çalıştığımız toplumlarınsürdürülebilirliğine de katkıda bulunmaktır. Toplumsalkatkı faaliyetlerimiz kapsamında çeşitli kutlamaetkinliklerine bağışlarıyla destek vererek tüketicilerimizeher zaman yanlarında olduğumuz mesajını ulaştırmakiçin çalışırız. Doğal afetlerde ürünlerimizle toplumuniçecek ihtiyacını karşılamaya katkıda bulunuruz. CCİTürkiye'nin kuruluşundan bu yana tüm yönetimkurullarımız ve yöneticilerimiz hizmet ettiğimiztoplumlarda yaşam kalitesini iyileştirme konusundatam bir kararlılığa sahip olmuş ve bu doğrultudahareket etmiştir.CCİ Türkiye olarak toplumsal gelişime katkıdabulunmak ve değer katmak için taahhütte bulunuruz,çünkü sadece hizmet ettiğimiz toplumların yaşamkalitesinin yükselmesiyle hedeflediğimiz üstün başarıyaulaşabileceğimizi biliyoruz. İşimizi etik ve sorumluyürütmenin bir yükümlülük olduğunun bilincindeyiz.Ürünlerimiz tüketicilerimizin hayatının hem güvenilir,hem de eğlenceli bir parçasıdır. Hayatın her anındatüketicilerimizin yanında yer alan bir markayı temsilederiz. Amacımız, serinletici, susuzluğu gideren veenerji veren ürünlerimizle tüketicilerimizin hayatınaiyilik katarken, aynı zamanda gezegenimizin ve içinde63


Toplumsal Yat›r›mlar›m›zThe Coca-Cola Company’nin politikası ve iş yaptığımızcoğrafyaların beklentileri doğrultusunda sosyalyatırımlarımızda öncelikli alanlarımız çevre, sağlık,kültür-sanat ve gençlerin gelişimi olarak belirlenmiştir.Sa¤l›kAnadolu Vakf›25 yıl önce sağlık ve eğitim alanında topluma katkısağlamak amacıyla kurulan ve bugüne kadar hastane,sağlık ocağı, okul, öğrenci yurdu, spor tesisi olmaküzere 40'ı aşkın uygulamayı hayata geçiren AnadoluVakfı'na 2007 yılında 5 milyon YTL bağış yapılmıştır.Anadolu Vakfı aynı zamanda John Hopkins Medicineile stratejik işbirliği içinde bulunan Anadolu SağlıkMerkezinin de sahibidir. Bu merkez halkıbilinçlendirmek amacıyla ücretsiz sağlık taramaları,hasta eğitim programları, ilk yardım kursları vekoruyucu hekimlik ile ilgili seminer ve programlardüzenlemektedir.Coca-Cola ‹çecek TürkiyeArama Kurtarma Tak›m›Coca-Cola İçecek Türkiye Arama Kurtarma Takımı1999 yılında kurulmuştur. Bu takımın kuruluş amacıdoğal afetler sırasında öncelikle şirket çalışanlarınaolmak üzere, tüm topluma yardımcı olmaktır.Ekip üyelerinin tamamını çeşitli ilgi ve uzmanlıkalanlarına sahip gönüllüler oluşturmaktadır. Kurulduğugünden beri kendisini sürekli yenileyen ve geliştiren,özel şirketler arasında ayakta kalmayı başaran birkaçtakımdan biri olan ekibimiz kazandığı deneyimleri;verdiği eğitim ve seminerlerle şirket içindepersonelimizle, şirket dışında diğer kurumlarla paylaşır.Gençlik ProjeleriHayata Art› Gençlik Program›Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) veCoca-Cola Türkiye tarafından 2005 yılında başlatılanHayata Art› Gençlik Program›, gençler tarafındantasarlanan, toplumsal fayda hedefleri olan, yenilikçi,yaratıcı, katılımcı ve sürdürülebilir projeleridesteklemektedir. Amacımız gençlerin, çevresel vetoplumsal sorunlara duyarlı, çözümler üreten projelergeliştirmelerine, bir başka deyişle Hayata Artı katacakgençlik girişimlerinin önünün açılmasına katkıdabulunmaktır.İki aşamalı başvuru sürecinden oluşan Hayata ArtıGençlik Programı'nda projelendirilebilir fikri olangençlere danışmanlık sağlanarak, proje fikirleri ilkaşamada başarılı bulunan ekiplere ana başvurularınıyapmadan önce uzmanlar tarafından proje tasarımı,yönetimi ve iletişimi konularında eğitimler verilmektedirve ekiplerle atölye çalışmaları yapılmaktadır. Eğitimlersonrası ana başvurular arasından seçici kurultarafından seçilen projelere Hayata Artı programıkapsamında fon desteği ve danışmanlıksağlanmaktadır. Projelerin uygulama aşamasındatanıtım etkinlikleri düzenlenerek düzenli uzmanziyaretleriyle projeleri gözden geçirme ve iyileştirmeamaçlı öneriler geliştirilmektir.Hayata Artı bugüne kadar, Trabzon, Kocaeli, Van,Mardin, Siirt, İstanbul, Mersin, Bursa, Adana, Konya,Kahramanmaraş, Batman, İzmir, Mersin, Bitlis,Hakkari, Şırnak, Çankırı, Ankara, Amasya, Erzurum,Manisa, Balıkesir ve Antalya illerinde toplam 31 projedesteklemiştir.2008 yılında Hayata Artı’nın teması çevre olarakbelirlenmiştir. www.hayataarti.orgSoundwave Üniversite TuruCCİ Türkiye, Soundwave Üniversite Turu ile Türkiye'ninçeşitli üniversitelerinde ücretsiz konserler düzenleyerekgençleri bir araya getirmektedir. Beş yıldır sürenSoundwave Üniversite Turu kapsamında64


Toplumüniversitelerin bahar şenliklerinde çeşitli oyunlar,yarışmalar ve ücretsiz konserler, kampüslerde farklıheyecanlar yaşatmaktadır. Artık gelenekselleşenSoundwave Üniversite Turu, Anadolu'daki üniversitegençlerini, sevdikleri grupların canlı performanslarıylabuluşturmaktadır. 2007 yılında 200.000 kişinin katıldığıSoundwave Üniversite Turu, üniversiteli gençlerin yanısıra her yaştan insanın ilgisini çekmektedir.www.soundwave.com.trOrman›’nın dikimini gerçekleştirmiştir. Projeninbaşlangıç noktası 2006 yılının ikinci yarısında İzmirFabrikasında hayata geçirdiğimiz Personel ÖneriSistemi’dir. Bir grup çalışanımız bu öneriyi sistemegirmiş ve fabrika yönetiminin de onayını aldıktan sonratüm sürecin sorumluluğunu üstlenip projeyi başarıylatamamlamıştır. Bornova-Karşıyaka arasında yeniaçılacak olan otoban üzerindeki ağaçlandırmabölgesinde 30.000 metrekare alanın ağaçlandırılmasıbu çalışma kapsamında gerçekleştirilmiş ve sözkonusu bölgeye 750 adet fıstık çamı dikilmiştir.Çevre konusundaki toplumsal yatırımlarımızla ilgilidetaylı bilgiyi raporumuzun çevre bölümündebulabilirsiniz.Fanta Gençlik FestivaliGeçtiğimiz yıllarda birçok sanatçıyı 2 milyonu aşkıngençle buluşturan Fanta Gençlik Festivali, Türkiye'ninen yaygın müzik etkinliği olma özelliğini taşımaktadır.CC‹ Türkiye’de GönüllülükCCİ Türkiye yönetimi ve çalışanları, sosyal sorumlulukfonunu güçlendirecek kaynakları artırmak içinçalışmalarını sürdürürken, yardım yapılacak noktalarıntespiti için de taramalarına devam etmektedir.Gönüllülük ve toplumsal katkı konusundaçalışanlarımızın mevcut çabalarını Çal›flan Ba¤›fllar›Katk› Program› Fonu ile destekleriz. 2008 yılındanitibaren çalışanlarımızın toplumsal katkı amaçlıbağışlarını teşvik etmek amacıyla çalışanlarımızınseçtikleri kuruluşlara yaptıkları bağışlara, bağış tutarıkadar katkıda bulunuyoruz.Herkese Kap›m›z Aç›k: Fabrika ZiyaretleriYüksek kalite standartları ile yapılan üretim aşamalarını,teknolojimizi ve kalite güvence anlayışımızıtüketicilerimiz, çalışanlarımız, bayilerimiz, uzmanlar,üniversite öğrencileri ve diğer işkollarında faaliyetgösteren sanayiciler ile paylaşmaktan gurur duyuyoruz.Bu amaçla düzenlediğimiz fabrika ziyaretlerimizdenbirine siz de katılabilirsiniz.Program kapsamında önce Coca-Cola markasınıntarihçesi ve günümüzde Türkiye’de Coca-Cola’nınyeri hakkında bilgi verilirken ardından ziyaretçilerimizfabrikamızda tura çıkarılmaktadır.Çevre Koruma Projeleri‹zmir Coca-Cola Hat›ra Orman›14 Ocak 2007 tarihinde İzmir Fabrikası çalışanlarıaileleriyle birlikte Coca-Cola ‹çecek A.fi. Hat›raZiyaretçilerimiz tur esnasında üretim, paketleme vekalite kontrol bölümlerimizi yakından gözlemlemefırsatı bulmaktadır. Fabrika ziyaretlerimize katılmakisteyen kişiler www.cci.com.tr adresinden taleplerinibize iletebilir.65


GRI TablosuGri GstergeleriBulunduu BlmSayfaNumarasAklamaRaporlamaDerecesiProfil GöstergeleriStrateji ve analiz1.1CEO Mesajı1-2TamOrganizasyonprofili2.1Rapor Hakkında4Tam2.2Ürünlerimiz42http://cci.com.tr/tr/content/detail.asp?cid=65&navId=1&navId2=64&navId3=65Tam2.3Kurumsal websitesihttp://cci.com.tr/tr/content/detail.asp?cid=4&navId=1&navId2=4Tam2.4Raporun Künyesi72Tam2.5Coca-Cola Sistemi vePaydaşlarımız8http://cci.com.tr/tr/content/detail.asp?cid=8&navId=1&navId2=8Tam2.6Kurumsal websitesihttp://cci.com.tr/tr/content/detail.asp?cid=3&navId=1&navId2=3Tam2.7Kurumsal websitesihttp://cci.com.tr/tr/content/detail.asp?cid=8&navId=1&navId2=8Tam2.8Çalışanlarımız, Kurumsalwebsitesi13http://cci.com.tr/tr/content/subpage.asp?cid=13&navId=13Tam2.9GRI Göstergeleri Tablosu66Raporlama döneminde şirket yapısındabelirgin bir değişiklik olmamıştır.Tam2.10Çalışanlarımız, YönetimAnlayışımız32,15TamRaporlamaParametreleriRaporun Profili3.1Rapor Hakkında4Tam3.2GRI Göstergeleri Tablosu66CCİ Türkiye 2007 Kurumsal Sosyal SorumlulukRaporu Şirketin yayımlanan ilk KSS raporudur.Tam3.3Rapor Hakkında4Şirket KSS raporlarını yıllık olarakyayınlayacaktır.Tam3.4Rapor Hakkında4RaporunKapsamı veBağlayıcılığı3.5 Rapor Hakkında4Tam66


Gri GstergeleriBulunduu BlmSayfaNumarasAklamaRaporlamaDerecesi3.6Raporun Bağlayıcılığı veKapsamı4Tam3.7Raporun Bağlayıcılığı veKapsamı4Tam3.8GRI Göstergeleri Tablosu67Raporlama döneminde bağlı ortaklıklarınperformansları rapor bağlayıcılığının dışındatutulmuştur.Tam3.10GRI Göstergeleri Tablosu67CCİ Türkiye 2007 Kurumsal Sosyal SorumlulukRaporu Şirketin yayımlanan ilk KSS raporudur.Tam3.11GRI Göstergeleri Tablosu67CCİ Türkiye 2007 Kurumsal Sosyal SorumlulukRaporu Şirketin yayımlanan ilk KSS raporudur.TamGRI Göstergeleri3.12GRI Göstergeleri Tablosu66-69TamYönetişim, Taahhütler,Paydaş KatılımıYönetişim4.12007 Kurumsal Yönetimİlkelerine Uyum Raporu54,5557,61http://cci.com.tr/tr/invertorrelations/reports.asp?cid=8&navId=13&navId2=82&navId3=90Tam4.22007 Kurumsal Yönetimİlkelerine Uyum Raporu57,58http://cci.com.tr/tr/invertorrelations/reports.asp?cid=8&navId=13&navId2=82&navId3=90Tam4.32007 Kurumsal Yönetimİlkelerine Uyum Raporu57,58http://cci.com.tr/tr/invertorrelations/reports.asp?cid=8&navId=13&navId2=82&navId3=90Tam4.42007 Kurumsal Yönetimilkelerine Uyum Raporu, CCİTürkiye'de Paydaş Katılımı9 (CSR)50-51,55http://cci.com.tr/tr/invertorrelations/reports.asp?cid=8&navId=13&navId2=82&navId3=90TamPaydaş Katılımı4.14CCİ Türkiye'de PaydaşKatılımı9Tam4.15KSS Stratejimiz, Coca-ColaSistemi ve Paydaşlarımız,CCİ Türkiye'de PaydaşKatılımı7-9TamPerformans GöstergeleriEkonomikPerformansGöstergeleriEC131 Aralık 2007 TarihliKonsolide Mali Tablolar veBağımsız Denetim Raporu17-43http://cci.com.tr/uploads/documents_d/TR2007Faaliyet.pdfKısmiEC3EC431 Aralık 2007 TarihliKonsolide Mali Tablolar veBağımsız Denetim Raporu31 Aralık 2007 TarihliKonsolide Mali Tablolar veBağımsız Denetim Raporu2733http://cci.com.tr/uploads/documents_d/TR2007Faaliyet.pdfDevletin şirkette hissesi bulunmamaktadır.http://cci.com.tr/uploads/documents_d/TR2007Faaliyet.pdfKısmiKısmi67


Gri GstergeleriBulunduu BlmSayfaNumarasAklamaRaporlamaDerecesiEC6Tedarik Zincirimiz27Yerel tedarikten kastedilen yurtiçinden yapılanalımlardır.Bu alımlarda herhangi bir yurtdışıödemesi bulunmamaktadır. Rakamlarkonstantre alımları hariç tutularak hazırlanmıştır.TamEC8Küresel Su Yönetimi,Toplum48-5462-65TamÇevrePerformansGöstergeleriEN8Küresel Su Yönetimi49TamEN11Çevre47TamEN16Enerji Yönetimi ve İklimDeğişikliği58-60TamEN20Enerji Yönetimi ve İklimDeğişikliği60Lojistik faaliyetlerinden kaynaklanan emisyondeğerleri açıklanmıştır.KısmiEN21Küresel Su Yönetimi51TamEN22Sürdürülebilir Ambalajlamave Paketleme51,55TamEN23Çevre47TamEN26Küresel Su Yönetimi,Sürdürülebilir Ambalajlamave Paketleme, EnerjiYönetimi ve İklim Değişikliği47-60TamEN28Çevre47Tamİstihdam/ÇalışmaHayatı PerformansGöstergeleriLA1Çalışanlarımız13TamLA2Çalışan PerformansYönetimi16TamLA4Çalışan Temsili veEndüstri İlişkileri21-23Sendikaya üye çalışanların tamamı toplu işsözleşmesi kapsamındadır.TamLA5Çalışan PerformansYönetimi16TamLA7İşyeri Sağlığı ve Güvenliği26Müteahhit verileri 2007 yılı raporlamakapsamında değildir.TamLA8İşyeri Sağlığı ve Güvenliği26TamLA10Organizasyonel Gelişim21Tam68


Gri GstergeleriBulunduu BlmSayfaNumarasAklamaRaporlamaDerecesiLA13Çalışanlarımız13KısmiLA14Ücretlendirme Politikası17Ücretlendirmede cinsiyete dayalı ayrımyapılmadığından bu oran 1'dir.Tamİnsan HaklarıPerformansGöstergeleriHR2Tedarik Zincirimiz27-29KısmiHR4Çalışan Temsili veEndüstri İlişkileri21-23TamHR5Çalışan Temsili veEndüstri İlişkileri21-23TamHR6Tedarik Zincirimiz,ÇalışanHakları Politikası, CCİTürkiye’de İş Etiği Kodu27-29,14,31TamHR7Tedarik Zincirimiz,ÇalışanHakları Politikası, CCİTürkiye’de İş Etiği Kodu27-29,14,31TamToplumPerformansGöstergeleriSO2CCİ Türkiye’de RiskYönetimi32KısmiSO3Organizasyonel Gelişim19-21KısmiSO4CCİ Türkiye’de RiskYönetimi32TamSO5CCİ Türkiye’de İş EtiğiKodu31TamÜrün SorumluluğuPerformansGöstergeleriPR1CCİ'de Kalite YönetimSistemi, Tüketicilerimiz,Ürünlerimiz36-39,40-42Tüm ürünler gerekli kailte ve güvenlikstandardını karşılamaktadır.TamPR3Tüketicilerimiz,Ürünlerimiz,CCİ'de Kalite YönetimSistemi36-39,40-42TamPR6Tüketicilerimiz40-41KısmiPR9GRI Göstergeleri Tablosu69Ürünlerimizle ilgili kanunlara uygunsuzluknedeniyle alınmış bir ceza yoktur.Tam69


Terimler Sözlü¤üAA1000 Standartlar›: 1999 yılında bir İngiliz düşüncekuruluşu olan AccountAbility tarafından geliştirilmiş,tüm sektör ve büyüklükteki şirketlerin uygulayabileceği,etik hesap verebilirlik ve şeffaflığı bir standartçerçevesinde geliştirmeyi hedefleyen bir seri standarttır.( http://www.accountability21.net)AA Denetim Standard› (AA1000AS): Kurumlarınsürdürülebilirlik açıklamalarını öncelik, bütünlük veyanıt verebilirlik ilkelerine göre denetleyen dünyadakitek standarttır.(http://www.accountability21.net/publications)Anadolu Efes: Anadolu Efes Biracılık ve Malt SanayiA.Ş., Türkiye, Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğuve Güneydoğu Avrupa ülkelerinin oluşturduğu bircoğrafyada bira, malt ve alkolsüz içecek üretimi vepazarlamasını yapan bir şirketler sistemi olan Efesİçecek Grubu'nun ana şirketidir.CC‹: Cola-Cola İçecek A.Ş.Coca-Cola ‹çecek Türkiye (CC‹ Türkiye): Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin Türkiye operasyonunu kapsayanbölümüdür.CokePort: Coca-Cola İçecek A.Ş.’nin kurumsal portalı.Coca-Cola Sistemi: TCCC'nin ve tüm dünyada300'den fazla şişeleyici ortağın oluşturduğu sisteminözel adıdır.Coca-Cola Türkiye Sistemi: TCCC ve CCİ Türkiyeoperasyonunu içine alan sistemdir.GDCfi: Geri dönüşümlü cam şişeGazl› ‹çecek: Değişik tatlarda üretilen ve tatlandırıcılariçeren alkolsüz içecekler. Bu kategoriye su, tatlandırılmışsular, meyve suları ve meyveli içecekler, sporcuiçecekleri, çaylar ve kahveler dahil değildir.Gazs›z ‹çecek: Su, tatlandırılmış sular, meyve suları,ve meyveli içecekler, sporcu içecekleri, çaylar, kahvelergibi tüm alkolsüz ve gazsız içecekler.Global Reporting Initiative (GRI): 1997 yılındakurulmuş, 1999 yılında UNEP (Birleşmiş Milletler ÇevreProgramı) ile ortak olmuş, dünyanın en çok kullanılansürdürülebilirlik raporlaması çerçevesidir. Tüm dünyadabirçok çok uluslu şirket, KOBİ, devlet kurumu, belediye,Sivil Toplum Kuruluşu (STK) ve üniversite sosyal,çevresel ve ekonomik performanslarını GRI ilkeleridoğrultusunda raporlamaktadır. Açık bir kaynak olanGRI raporlama ilkelerinin içeriği üniversitelerin,şirketlerin, STK'ların ve tüm ilgililerin katılabildiği onlinebir platformda hazırlanmıştır ve sürekli olarak değişenkoşullara göre yenilenmektedir.(http://www.globalreporting.org)G3 Çerçevesi: GRI’in 2006 yılında yayınladığı en sonraporlama çerçevesidir.Hacim: Şirketin müşterilerine doğrudan ya da dolaylıolarak sattığı fiziksel kasa adedi.Kifli Bafl› Tüketim: Belli bir pazarda bir kişinin biryılda tükettiği ortalama 8 ons'luk (yaklaşık 240 ml.)ürün miktarı.Konsantre: The Coca-Cola Company'nin ürettiği yada kendi adına ürettirdiği ve şişeleyicilerine alkolsüziçecekleri içine su ve/veya tatlandırıcı kataraküretebilmeleri için sattığı ürün.Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Kurum ve kuruluşlarıntoplumun sosyal, çevresel ve ekonomik kaygılarınıgözeterek bu konularla ilgili çözüm yöntemlerini gönüllüolarak faaliyetlerinin ve paydaşlarıyla ilişkilerinin birparçası haline getirmesi, tüm paydaşlarına ve toplumakarşı etik ve sorumlu davranması, bu yönde kararlaralması, uygulamasıdır.Müflteri: Mağaza, perakende satış noktası, restoran,zincir mağaza ya da müşterilerine ürünlerimizi sunanher türlü işletmePaydafl: Kurum ve kuruluşların faaliyetlerini etkileyenya da faaliyetlerinden doğrudan ya da dolaylı olaraketkilenen kişi ya da gruplardır.Paydafl Kat›l›m›: Paydaş beklenti ve önerilerininşirketin yönetim yapısında ve işleyişinde temsiledilmesini sağlayan mekanizmalardır.PET: Polyethylene Terephthalate. CCİ'nin ürettiği petşişe ambalajların hammaddesi.So¤uk ‹çecek Donan›m›: Satış noktalarında kullanılansoğutucular, meşrubat otomatları ve post mixdonanımlarıdır.70


Sürdürülebilir Kalk›nma: Ekonomik büyüme ve refahseviyesini yükseltme çabalarını, çevreyi ve yeryüzündekitüm insanların yaşam kalitesini koruyarakgerçekleştirme yöntemidir. (Birleşmiş Milletler Çevreve Kalkınma Komisyonu- 1987)Sürdürülebilirlik: Gelecek kuşakların gereksinimlerinecevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, günlükihtiyaçlarını temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilirkılma yeteneğidir (Birleşmiş Milletler Çevre ve KalkınmaKomisyonu -1987)fiifleleyici: Coca-Cola İçecek gibi The Coca-ColaCompany'den konsantre, içecek bazı ya da şurupalarak bunları tüketime hazır alkolsüz içecekler halinegetiren, pazarlayan ve müşterilere dağıtım yapan şirket.TCCC (The Coca-Cola Company): 1886 yılındakurulan, merkezi ABD Atlanta'da bulunan, 450'denfazla içecek çeşidinin üretiminde kullanılan konsantreve şurupları üreten, pazarlayan ve dağıtan şirkettir.200'den fazla ülkede faaliyet gösterir.TCCC Büyüme Manifestosu: 2004 yılında Coca-ColaSistemi uzun vadeli iş stratejisini yenileme kararı aldı.2005 yılının başında Coca-Cola sisteminde farklıcoğrafyalarda görev yapan 150 yönetici bir araya geldive iş dünyasının önündeki en önemli risk ve fırsatlarıdeğerlendirdi. Tartışmaların sonunda bugün Coca-ColaSistemi’nin sürdürülebilirlik stratejisi olan TCCCBüyüme Manifestosu yayınlandı. Büyüme Manifestosuşirket tarihindeki diğer stratejilerden farklı olarak işyapış biçimimizin tüm yönlerini - insanlarımız,portföyümüz, karlılığımız, ortaklarımız ve gezegenimizkapsayacakşekilde hazırlandı.TCCOSH: Coca-Cola İş Güvenliği ve Sağlığı Sistemi(The Coca-Cola Occupational Safety and HealthSystem)Ünite kasa: 5.678 litreye eşit ölçü birimi.Ünite Kasa Hacim: Şirketin müşterilerine sattığı ünitekasa adedi. Bir piyasada alkolsüz içecek satışlarınınbaşarısını gösteren en iyi ölçüdür.71


Coca-Cola ‹çecek A.fiMerkez Ofis İstanbulEsenşehir Mah. Erzincan Cad. No: 36 34776 Dudullu, İstanbulTel: (0216) 528 40 00 Fax: (0216) 365 84 67/68Dan›flman Kurulufl:www.sucsr.comC C+ B B+ A A+opsiyonel zorunluKurumBeyanı3. parti onaylıGRI onaylıRapor dış denetimalmıştırRapor dış denetimalmıştırRapor dış denetimalmıştır72

More magazines by this user
Similar magazines