Bayrampafla Dosyas›n› Kapatmayaca¤›z!

yuruyus.com

Bayrampafla Dosyas›n› Kapatmayaca¤›z!

Bayrampafla Kapat›ld›Bayrampafla Dosyas›n›Kapatmayaca¤›z!www.yuruyus.comHaftal›k Dergi / Say›: 15627 Temmuz 2008Fiyat›: 1 YTL(kdv dahil)info@yuruyus.comBAYRAMPAfiAZulmüyle Oligarflinin UTANÇ,Direniflleriyle Devrimin ONURSayfas›d›rwww.yuruyus.com Say›:156 info@yuruyus.comISSN 13005 - 7944


“düflman›n ac›mas›z gözlerine korkusuzca bakaca¤›zve son nefesimize kadar savaflaca¤›z!”"Bir düflüncenin sonsuzlu¤una, ebedi gerçe¤in zaferine olan inanç,bu düflüncenin hiçbir zaman ikileme düflmeyece¤inden, yolunu hiçbirzaman flafl›rmayaca¤›ndan emin olmakt›r; tüm dünya ona karfl› ç›k›yorolsa da.‹flte her gerçek filozofun gerçek dini budur...Vars›n bizim için, düflüncelerimiz u¤runa kolayl›kla feda edebilece¤imizsevgi, ç›kar, zenginlik olmas›n; bu düflünce bize her fleyin kat katfazlas›n› verecektir! Savaflacak ve kan›m›-z› dökece¤iz, düflman›n ac›mas›zgözlerine korkusuzca bakaca¤›zve son nefesimize kadar savaflaca¤›z!Bayra¤›m›z›n, da¤lar›n doruklar›ndanas›l dalgaland›-¤›n› görmüyor musunuz?Yoldafllar›m›z›n k›l›çlar›n›nnas›l par›ldad›¤›n›... görmüyormusunuz? Onlar›nordular› dört bir yandanharekete geçmifl,vadilerden bize do¤rukofluyor, flark›lar söyleyerekda¤lardan iniyor.Büyük karar günü, halklar›nkavga günü yaklafl›-yor ve zafer halklar›n olacakt›r!"(ENGELS, Atefli Çalmak,Cilt 5, syf. 268)Ba¤›ms›zl›k Demokrasi Sosyalizm MücadelesindeYitirdiklerimiz1 A¤ustos-7 A¤ustosAli Haydar Çakmak (Veysel)1973 Malatya Arguvan do¤umluydu.Gazi’nin gecekondular›ndabüyüdü. Liseli Dev-Genç’tegörevler ald›. Gazi ayaklanmas›-n›n genç önderlerinden biri oldu.Bülent Pak (Sinan) 1958 Eskiflehirdo¤umluydu. MücadelesiAli Haydar ÇAKMAK Bülent PAK1974’ten itibaren devrimci hareketintarihiyle içiçe geçmifl bir devrim emekçisiydi. Y›llarca tutsak kald›. Sonolarak 1995’de üç yoldafl›yla birlikte Buca Hapishanesi'nin duvarlar›n› aflarakSivas Da¤lar›’na ulaflt›. Ali Haydar ve Bülent Pak, gerillay› ülkemizin tüm da¤lar›nayaymak için Karadeniz Da¤lar›’ndayd›lar. 5 A¤ustos 1997’de OrduFatsa Çöteli Köyü yak›nlar›nda oligarflinin askeri güçleriyle ç›kan çat›flmada flehitdüfltüler.‹stanbul’dabulundu¤uevde bir kazasonucu silah›natefl almas›sonucunda4Okan YILDIRIMA¤ustos2003’de aram›zdan ayr›ld›. Henüz17 yafl›nda devrimci bir liseliydi. Oyafl›nda kaç kez iflkencelerden geçmiflve her seferinde kavgayadevam demiflti.Ali KAÇARDevrimcihareketin“Emperyalizme,Faflizme,Pahal›l›¤aveHüseyin TAfi ‹flsizli¤eKarfl› Mücadele”kampanyas› çerçevesinde 1A¤ustos 1979’da bir ya¤ kamyonununkaç›r›larak halka da¤›t›lmas›eyleminde polis taraf›ndanvurularak katledildi.12 Eylül öncesi örgütlü mücadele içinde yer ald›. Tutsakdüfltü. Hapishaneden ç›kt›ktan sonra da ‹stanbul ve Sivas'tadevrimci hareketin geliflip güçlenmesi için önemlikatk›lar› oldu. 4 A¤ustos 1993’de geçirdi¤i kalp krizisonucu aram›zdan ayr›ld›.Hüseyin ASLAN Güner fiAR Özlem KILIÇ4 A¤ustos1994’de ‹stanbulBa¤c›lar’dakuflat›ld›klar›üste 6.5 saatsüren direniflsonundaflehit düfltüler.Hüseyin ASLAN, 1972 Sivas Zara do¤umluydu. ‘90’da Dev-Genç’le tan›flt›. ‹stanbul’da mahalli bölgelerde görev ald›. Güner fiAR, 1969do¤umluydu. 1988-89’da Dev-Genç’li olarak illegal faaliyet yürüttü. ÖzlemKILIÇ, 1975 Sivas do¤umluydu. 1992’de 17 yafl›nda Ankara Liseli Dev-Gençyöneticileri aras›ndayd›. ‘93’de üçü de halk›n adalet özlemlerine cevap olmakiçin yeni görevler üstlendiler. Görevlerini sürdürürken ölümsüzlefltiler.Tarih yazanlar‹ki genç k›z, bir erkek üç kifliydiler.Gençtiler. 18, 23, 25 yafl›ndayd›lar.Güçlüydüler. Üç kifliydilerama tüm Türkiye Halklar›n›temsil ediyorlard›. Düflman kuflatmas›nda onlarca bomba, binlercekurflun üslerini delik deflik ederken bayraklar› ellerindeydi. Kuflat›landevrimci üs o an, özgür vatan topra¤›yd›. Vatan topra¤›n› 6.5 saat süreylebomba ve kurflun ya¤muru alt›nda tuttular. Devrimci hareketinbayra¤›n› yere düflürmediler. Bayrak vatand›. Bayrak ulustu. Bayrak özgürlüktü.Bayrak namustu. 6.5 saat sonunda özgür vatan topra¤› kanlasuland›¤›nda art›k, kan konufluyordu. Vatan duvardaki kand›. Duvardakikan özgürlüktü. Duvardaki kan zaferdi. Gençtiler. Onurluydular. Vatanlar›n›,halklar›n› temsil ediyorlard›. Bafle¤mezlerdi. Vatanlar› iflgal alt›ndayken,halklar› sömürülürken, köflelerinde oturup sessiz duramazlard›....Bu vatan bizimdir. Bu halk bizimdir. Tüm servetler, üretilen her fley bizimdir.Bu vatan bizimse, bu halk bizimse, bu vatanda onurlu bir halkolarak yaflamak, vatan hainlerine halk düflmanlar›na karfl› savaflmak demektir.Özgürlük, kurtulufl ve ba¤›ms›zl›k için yaflamak demektir. Savaflmayanyaflam›yor demektir. Onlar, en büyük vatanseverlerdiler. Vatanlar›n›canlar›ndan çok seviyorlard›.... Oligarflinin silahlar›na, tekniklerine, ordular›na karfl› bizim de bitmeztükenmez yenilmez ve hakl› olan halk gücümüz vard›r.Bu gücümüzükullanmal›y›z. Güç örgütlenmektir. Güç mücadeledir. Mücadeleye yafll›,genç, kad›n, çocuk demeden herfleyimizle kat›ld›¤›m›zda devlet çökecek,Devrimci Halk ‹ktidar› do¤acakt›r. Zaferin yolu Hüseyin'lerin, Güner'lerin,Özlem'lerin gösterdi¤i yoldur. fiehitsiz zafer olmaz.(Yoldafllar›n›n Ba¤c›lar Direnifli’ne iliflkin anlat›m›ndan)Zekai BÖLÜKBAfiIA¤ustos1979’da flehitdüfltü.A.Turgut YILMAZFriedrich ENGELSAhmet EREKL‹A¤ustos 1977’defaflistler taraf›ndankatledildi.‹stanbul Çeliktepe SanayiMahallesi’nde 4A¤ustos 1980’deFaflist Teröre Karfl›Mücadele Kampanyas›çerçevesinde gerçeklefltirilenbir eylem s›-ras›nda flehit düfltü.A¤ustos1979’da‹stanbulHisarüstü’ndeM.Ali BALO⁄LU gecekonduy›k›-m›na karfl› direniflte jandarmalartaraf›ndan katledildi.Ömer ERM‹fiA¤ustos1979’daflehit düfltü.1820’de Almanya’da dünyaya gelen Engels, teorisiyle, prati¤iyleproletaryan›n tarihsel ö¤retmenlerinden biri oldu.‹lk komünist örgütlenmede, ilk Enternasyonal’in kuruluflundave dünya devrimcilerine yüzelli y›ld›r yol göstereneserlerde Marks’la birlikte onun imzas› vard›r.5 A¤ustos 1895’de aram›zdan ayr›l›rken, yüzy›llarcayolumuzu ayd›nlatacak bir teori ve pratik b›rakt› arkas›nda.O, sosyalizmin hiç sönmeyecek meflalesidir.


‹Ç‹NDEK‹LERÇa¤r› / ‹lanKontrgerilla do¤ru tan›mlanmal›d›r! 4Türkiye halk›n›n kontrgerillaya karfl›60 y›ll›k mücadelesi 6Tasfiye aldatmacad›r kontrgerilla iflbafl›nda 11Emek: Genel-‹fl Kartal-Kad›köybelediyelerinde grev karar› ast› 14Direnirsek birleflerek kazanabiliriz 16Albay hat›rlam›yor 18AKP islamc›l›¤›n›n, kad›na sayg›s›,mahremiyet anlay›fl› bu mudur? 19Bayrampafla zulmüyle oligarflinin utanç,direniflleriyle... 20Düzenin ça¤dafl infaz sistemi tecrit, iflkence 23Üreterek direnmek 24Sendikalaflma mücadelesi 26ABD yarg›s›, Gülen’in yeflil kart baflvurusununkabul edilmesine karar verdi 30Uyuflturucu de¤il, ‘leblebi çekirdek’ 32Gençlik: Üreterek paylaflarak büyüyoruz! 34Genelkurmay’›n ça¤r›s›na sorulu cevap:Millet sizi niye sahiplensin? 35Ergenekon protesto eylemleri 36“Türkiye’de adalet nas›l iflliyor?” 37Halk›n direnifli y›k›m› engelledi 39Yürüyüflümüz örgütlenme ça¤r›s›d›r 42Dünya: Hindistan’da ölüm orucu 44Göçmen kufllar 50Bilgi 45AnarflizmSiyasette ‹LKE 29Ka¤›t üzerinde hakHaf›za 46Dev-Genç 1. say› tarihin gündeminden bugüneSorunlar / Çözümler 33Bu düzen uyuflturucuyu önlemezDe¤inmeler 48Hukuka sayg› an›t›!Yitirdiklerimiz 51Salih Sevinel’inTecritte KatledilmesiDavas›31 Temmuz PerflembeSaat: 09.00Tekirda¤ 2. Asliye CezaArmutlu’daSünnet fiöleniYer: Pirsultan Abdal Sar›yerfiubesi Bo¤aziçi Cemevi (FatihSultan Mehmet Mah. G/14 No:19 Sar›yer – ‹STANBUL)Tarih: 10 A¤ustos 2008 - Saat16.00Sünnet Kay›tlar› Bafllam›flt›r.‹rtibat ‹çin: 0212- 229 93 77Haftalık Süreli Yerel YayınFiyatı: 1 YTLSahibi ve Yaz›iflleri Müdürü:Halit Güdeno¤luEge’denAkdeniz’eTopra¤›nSesiGazetesiTemmuzSay›s›ÇIKTI!Adres: Katip Mustafa Çelebi Mah.Billurcu Sok. No: 20/ 2Beyo¤lu/ ‹STANBULTelefon-Faks: 0212 251 94 35Ofset Haz›rl›k: Ozan Yay›nc›l›kAdres: Merkez Mah. Abidei HürriyetCad. Atlas Apt. No: 155-157Kat: 5/14 fiiflli/ ‹STANBULTel: 0212 241 26 41Faks: 0212 241 11 16Türkiye’de AdaletNas›l‹flliyorDemokratikHaklar›m›zSald›r›larlaKullan›lamaz Hale Getiriliyor.GEL‹N, TÜRK‹YE’DEADALET‹N NASIL‹fiLED‹⁄‹N‹ HEP BERABERTARTIfiALIM!YER: ‹nflaat Müh. Odas› Adanafiubesi Salonu- Reflatbey Mah. 8Sok. No: 9 ADANATAR‹H : 29 Temmuz 2008/ Sal›SAAT : 18.30Bursa Temel Haklar ve ÖzgürlüklerDerne¤i'nin Yeni Adresi:Kuruçeflme Mah. Alt›parmak Cad.Sar›o¤lu ‹flhan› No: 59 Kat: 4Tel: (0224) 223 43 19Gemlik Temel Haklar veÖzgürlükler Derne¤iyeni adresi :Hamidiye Mahallesi ‹stiklalCaddesi No:5 Sancar ‹fl MerkeziKat:5/9Telefon: 0224 513 34 98Yurtd›fl› Büro: Vak›f EFSANEPieter de Hoochstr. 303021 CS Rotterdam/NEDERLAND‹nternet Adresi: www.yuruyus.comMail Adresi: info@yuruyus.comISSN: 1305-7944Bask›: Ezgi Matbaac›l›k-Sanayi Cad.Altay Sokak No:10 Çobançeflme/Yenibosna / ‹ST. Tel: 0 212 452 23 02Da¤›t›m: Turkuvaz Da¤›t›m PazarlamaSan. ve Tic. A.fi. Tel: 0 212 354 37 67Avrupa: 4 EuroAlmanya: 4 EuroFransa: 4 Euro‹sviçre: 6 FrankHollanda: 4 Euro‹ngiltere: £ 2.5Belçika: 4 EuroAvusturya: 4 Euro


Devleti do¤ru tahlil edemeyen,kontrgerillan›nbu devlet içinde hangi konumdaoldu¤unu yerli yerineoturtamayanlar,kontrgerillaya iliflkin do¤ru birpolitika da gelifltiremezler. Bu yan›lg›lar›nen önemlilerinden biri,kontrgerillay› “devletin d›fl›nda”görmektir. “Derin devlet”, “karanl›kodaklar”, “devlete s›zm›flçeteler” gibi tan›mlamalar, esasolarak bu yanl›fl tahlilden kaynaklanmaktad›r.Kontrgerillay› devletind›fl›nda bir olgu olarak böyle tan›mlayanlar,buna ba¤l› olarak da faflistdevletten kontrgerillan›n tasfiyeedilmesini bekleyebilmektedirler.Bu beklenti ülkemizde faflizm tespitiniyapmayan çevrelerin anlay›fl›olarak daha 1980 öncesinde vard›.Susurluk süreci, ard›ndan AB’yeüyelik süreci, bu beklentileri dahada art›rd›. Fakat beklentilerin artmas›,beklentinin do¤rulu¤u anlam›nagelmiyor.Tam tersine; özellikle Susurluk’tanbu yana, ki üzerindenyaklafl›k 12 y›l geçmifltir, böyle birbeklentinin ne kadar yersiz oldu¤udefalarca ve yeni kan›tlar›yla görülmüfltür.Birincisi, 12 y›l geçmesinera¤men, her fley bir yana, Susurluk’takikazada yanyana bulunan üçkiflinin iliflkilerinin, onlardan özellikleÇatl›’n›n iflledi¤i suçlar›n bileortaya ç›kar›lamad›¤› noktada,kontrgerillan›n ayn› mekanizmalartaraf›ndan a盤a ç›kar›lmas›n›n tart›fl›lmas›bile siyasi bir gaflettenöteye geçmez. Ki kontrgerilla sözkonusu oldu¤unda gerçekten de ülkemizsolunun, ayd›nlar›n›n bir bölümündeböyle bir gafletten söz etmekgereklidir. Bugüne kadar defalarca“umuda” kap›ld›lar; defalarcadüzenin “ba¤›rsaklar›n› temizleyece¤i”beklentisine girdiler. S›radansoruflturmalar› veya oligarfli içi çeliflkilernedeniyle gündeme gelenbaz› operasyonlar›, “kontrgerillan›ntasfiye edilmesi, karanl›k olaylar›na盤a ç›kar›lmas› için olumlu birbafllang›ç” diye de¤erlendirdiler.Kimbilir kaç kez “olumlu bafllang›ç”nakarat›n› tekrarlam›fllard›r.Kontrgerilla Do¤ruTan›mlanmal›d›r!Neyle mücadele etti¤ini bilmeyenler, onunlanas›l mücadele edilece¤ini de bilemezlerAma hiçbirinde o bafllang›c›n birad›m sonras› gelmedi.‹flte bu yan›lg›, kontrgerillan›n vedevletin niteli¤ine iliflkin köklübir eksik ve yanl›fl kavray›fl›n ürünüdür.Yanl›fll›¤›n kökenine inilmedi¤i,baflka deyiflle faflizm gerçe¤iyleyüzleflilmedi¤i için de, yanl›fl veyan›lg› kendini tekrarlayarak sürmektedir.Kuflkusuz her tekrar, demokratikmücadeleyi zay›flat›rken,devleti güçlendirmekte, kontrgerillan›nüzerindeki suni karanl›¤› birazdaha koyulaflt›rmaktad›r.Kontrgerillaya karfl› mücadelefaflizme karfl› mücadeledir vekontrgerillan›n tasfiye edilmesi defaflizmin y›k›lmas› demektir.AKP’nin “kontrgerilla tasfiye ediliyor”yalan›na inananlar, ülkemizdekifaflizm gerçe¤ini çözümleyemeyen,anlayamayanlard›r. Türkiye faflizmleyönetilen bir ülkedir vekontrgerilla faflist yönetimin baflvurdu¤ubir yönetim tarz› ve ayg›t›-d›r. Oligarflik düzenin bask› ve sindirmeyeihtiyac› devam etti¤i sürecevarl›¤›n› sürdürecektir.Kontrgerilla, birkaç politikac› vebirkaç kontra flefine (meselaÇiller-A¤ar-Bucak üçlüsü gibi), birgrup tetikçiye (mesela kumarhaneciLütfü Topal’› öldüren özel timcilergibi), birkaç emekli generale (meselaVeli Küçük, fiener Eruygur gibi),birkaç olaya (Dan›fltay sald›r›s›,Cumhuriyetin bombalanmas›, Hablemito¤lucinayeti gibi) s›k›flt›r›lamaz.Kontrgerilla bir dönemle (meselasadece 90’l› y›llar veya sadeceson 5-6 y›l veya sadece 1980 öncesigibi) s›n›rland›r›lamaz. Hangi gerekçeyleolursa olsun, her türlü s›-n›rland›rma, kontrgerillay› kendibütünlü¤ünden kopar›r, onun anlafl›lmas›n›zorlaflt›r›r. Kontrgerilla,dönem olarak, ülkemizin yeni-sömürgeleflmesürecinin bütünü aç›-s›ndan ele al›nmal›d›r. Böyle eleal›nd›¤›nda, tüm devlet kurumlar›,ülkeyi yöneten gelmifl geçmifl tümiktidarlar, bunun içinde de¤erlendirilmekdurumundad›r.Düflünün ki, kontrgerilla diye biryap› ve kontrgerilla eylemleri,1950’lerde var, 1960’larda da var,1970’lerde de var, keza 1980’lerde,1990’larda ve nihayet 2000’lerde dehala var. Bu kadar uzun süreli biryap› ve bu kadar çok infaz, katliam,kaybetme, provokasyon, sabotaj,komplo gerçeklefltirmifl bir yap›,devletin d›fl›nda, ondan ba¤›ms›zolabilir mi? Bunu ne mant›k kabuleder, ne devlet denilen yap›n›nmant›¤›. Ülkemizde bu siyasi tarihortadayken, hala kontrgerillan›n“devletin içinde mi, d›fl›nda m›?”oldu¤unu tart›flmak, yukar›da sözünüetti¤imiz gafletin bir uzant›s›d›r.Yüzlerce kay›b›n, binlerce failimeçhulün dosyas›n›n bile aç›lmad›¤›bir ülkede yafl›yoruz. 16Mart gibi, 1 May›s 1977 gibi, kimlerinnas›l yapt›¤›n›n gazete sayfalar›ndaçarflaf çarflaf tefrika edildi¤ikatliamlar›n bile “a盤a ç›kar›lmad›¤›”bir ülkede yafl›yoruz. Bunlarbir “ihmal”le aç›klanabilir mi? Bununtek aç›klamas›, “politika”d›r.Kontrgerilla yöntemleri oligarflikgüçlerin ittifak halinde belirledi¤ive ittifak halinde hayata geçirdi¤ibir politikad›r. Böyle oldu¤u için,oligarfli içi çeliflkiler had safhayaç›kt›¤›nda bile kontrgerillaya doku-4 GÜNDEM 27 Temmuz 2008


nulmamaktad›r.Avrupa’da flöyle oldu, bizde niyeolmuyor türü tart›flmalar da ülkegerçe¤imizi gözard› eden bir tart›flmaoldu¤u için yanl›flt›r.1950’lerden itibaren CIA taraf›ndanbirçok ülkede oluflturulan kontrgerillan›n,her ülkedeki evrimi veprati¤i, sistem içindeki yeri, o ülkelerins›n›flar mücadelesinin geliflimdüzeyine göre farkl› farkl› flekillenmifltir.Kontrgerilla kimilerinde talibir örgütlenme olarak kal›rken, kiminde–ülkemizde oldu¤u gibi– yönetimmekanizmas›n›n en önemliparças› haline gelerek, bir anlamdadevletin kendisi haline dönüfltü.Kontrgerillan›n prati¤i, kiminde,birkaç öldürme, bombalama, kaç›rmaylas›n›rl› kal›rken, kiminde –yineülkemizde oldu¤u gibi– bir yönetimtarz› ve anlay›fl›na dönüfltü.K›sacas›, kontrgerillan›n örgütlenmesive faaliyetleri, Avrupa’dave bizim ülkemizde birbirindenoldukça farkl› bir seyir izlemifltir.Dahas›, mevcut koflullaraç›s›ndan da farkl›l›k sürüyor;Avrupa ülkelerinde düzeni rahats›zedecek, tehdit edecek ulusal,sosyal kurtulufl mücadelelerisöz konusu de¤ilken, ülkemizdevrim mücadelesinin sürdü¤übir ülkedir. Oligarfli bu aç›dan dakontrgerillay› tasfiye etmez,edemez.Amerika taraf›ndan örgütlendirilenkontrgerillan›n amac›,Amerikal› askeri uzmanlar taraf›ndanflöyle ifade edilmekteydi.“Amaç Amerika’n›n destekledi¤ihükümetin otoritesinisa¤layarak, düzeni kuvvetlendirmek.”(Peter Paret and JohnW. Shy, Guerillas in the 1960, syf.42)8Kelimelik bu cümlede asl›ndabugüne kadar ki tüm kontgerillaoperasyonlar›n›n özünü ve özetinibulabilirsiniz. Bu 8 kelime, halka vedevrimcilere karfl› uygulanan infazlar›n,kaybetmelerin, bugün yinedevrimcilere karfl› kullan›lan komplolar›nda aç›klamas›n› veriyor.Kontrgerilla halka, devrimcilereKontrgerillan›n tasfiyesifaflizme karfl› mücadeledenayr› de¤ildir ve iflte buanlamda kontrgerillaya karfl›mücadelemiz, emperyalizm vefaflizme karfl› ba¤›ms›zdemokratik Türkiye mücadelesiniyükselterek do¤ru bir zemineoturur.karfl› oluflturulmufl bir yap›lanmad›r.Bu yap›, zaman zaman egemens›n›flar›n çeflitli kesimleri taraf›ndanbirbirlerine karfl› kullan›lm›flt›r,keza zaman zaman da emperyalistve iflbirlikçi devletlerin kendi aralar›ndakikavgalarda da devreye sokulmufltur;ancak bunlar, kontrgerillan›nniteli¤ini de¤ifltirmez.Kontrgerillan›n ülkemiz gerçe-¤inde en somut ve en özlü tan›-m›, devrimcilerin y›llar önce yapt›¤›flu tan›m olsa gerek: “Kontrgerilla,halka karfl› savafl›n ad›d›r.” Dolay›s›yla,bu adland›rma, kullan›lanaraçlar›, baflvurulan yöntemleri, busavafl› sürdürmek için oluflturulanörgütlenmeleri, bu savaflta kullan›-lan tüm devlet kurumlaflmalar›n›içermektedir. Kontrgerilla halka vedevrimcilere karfl› yürüttü¤ü savafltakaybetme, infaz, faili meçhul cinayetlerihem fiziki imha, hem dey›ld›rma, sindirme, korkuyu büyütmegibi psikolojik savafl›n bir parças›olarak kullanmaktad›r. Bu yöntemler,takip, izleme, telefon vb.dinleme, muhbirlefltirme, komplokurma gibi çeflitli yöntemlerle tamamlanmaktad›r.Bunlar›n hepsibirlikte ele al›nd›¤›nda görülür ki,kontrgerilla politikalar›, ne meselaJ‹TEM gibi bir birimle, ne de flu veyabu emniyet genel müdürünün, birgeneralin, bakan›n iflbafl›nda olupolmas›yla de¤iflecek fleyler de¤ildir.AB’ye uyum yasalar› veya baflkareform aldatmacalar› dakontrgerilla olgusunu de¤ifltirmez.Nitekim bugüne kadar de¤ifltirmemifltir.Aksine oligarfli ne kadar demokratikleflmedemagojisi yaparsayaps›n, veya sistemi AB’ye uydurmakiçin hangi düzenlemeleri yapm›flolursa olsun, devrimci mücadeleninboyutu büyüdükçe halk› sindirmek,devrimcilere fiziksel darbelervurabilmek için kontrgerillayadaha fazla baflvuracakt›r. Ve böylebir noktada, buna hiçbir emperyalistgücün de itiraz› olmayacakt›r. Çünkükontrgerillayla korunan onlar›nç›karlar›d›r.Buraya kadar söylediklerimiz,esas olarak Susurluk’tan bu yanageçen 12 y›lda defalarca kan›tlanm›flolan görüfllerimizdir. O günde oligarflinin Susurluk’u, yanikontrgerillay› tasfiye edemeyece¤inisöyledik. Çünkü dedik; “Susurlukdevlettir!” Bugün yine söylüyoruz;Ergenekon kontrgerilla ise,o üç befl emekliden ibaret de¤ildir;kontrgerilla devlettir. Veonu AKP dahil hiçbir düzen partisitasfiye edemez. Birinci olarakbunu tespit etmeliyiz. ‹kincisi;mevcut sistem içinde tasfiyeedilemez diye kontrgerillayakarfl› bugün yürütülecek mücadeleönemsiz veya gereksiz de-¤ildir. Tam tersine, do¤ru birmuhtevada, do¤ru hedefler koyarakkontrgerillaya karfl› mücadeleyiyükseltmeliyiz. Bofl beklentilerekap›lmadan, hiçbir düzeniçigüce yedeklenmeden,sab›rla, ›srarla, kararl›l›klakontrgerillaya karfl› ç›kmal›y›z.Bu mücadele egemenlerin de¤il,halk›n mücadelesidir. Halk›n tümkesimlerini, tüm ilerici, devrimci,demokrat kesimleri, kontrgerillayakarfl› birlefltirmeliyiz. Kontrgerillan›ntasfiyesi faflizme karfl› mücadeledenayr› de¤ildir ve iflte bu anlamdakontrgerillaya karfl› mücadelemiz,emperyalizm ve faflizme karfl›ba¤›ms›z demokratik Türkiye mücadelesiniyükselterek do¤ru bir zemineoturur.Say›: 156GÜNDEM 5


Türkiye halk›n›nkontrgerillaya karfl›Ergenekondiyerekaldat›yorlar.Kontrgerilla1952’den buyanaifl bafl›nda!Kontrgerilladevlettir!60 y›ll›k mücadelesiErgenekon, belki kimileri için sadecebir “polisiye operasyon”un ad›d›r. Kimileriiçinse, AKP ve Genelkurmay aras›ndakikavgan›n bir arac›d›r. Ayn› flekilde,kontrgerilla da önemli bir kesim için,“arada bir”, mesela baz› cinayetler oldu-¤unda, oligarfli içi kavgada baz› “kural d›-fl›” yöntemlere baflvuruldu¤unda hat›rlananbir fleydir. Ama Türkiye devrimcilerive halk› için öyle de¤ildir. Devrimciler, 60y›la yak›nd›r adeta “yüz yüze”dirler kontrgerillayla.1960’lar›n sonlar›ndan bafllay›pbugüne kadar uzanan tarihsel dönem içinde,devrimciler, yüzlerce kez cinayetlerin,katliamlar›n, kaybetmelerin, provokasyonlar›nhedefi olmufllard›r ve bunlar›n hepsinde“fail” kontrgerillad›r.Baflka bir deyiflle, 1960’lar›n ikinci yar›s›ndanbu yana asl›nda mücadele ayn› zamandakontrgerillaya karfl› mücadele olaraksürüyor; Çünkü o, mücadelemizinönünde bir engel olarak hep vard›. Sivil faflisthareket onun bir parças›yd›, özel timler,korucular, itirafç›lar, ölüm mangalar›,hepsi onun bir parças›...Mücadelemiz bir yerde kontrgerillaileydi; çünkü oligarflik diktatörlük,kontrgerillay› bir yönetim tarz› haline getirmifltir.Kontrgerilla yaln›zca bir örgütlenmede¤ildir; kontrgerilla ayn› zamanda birpolitikan›n ad›d›r ve Türkiye halk›, devrimcileri,ony›llard›r “kontrgerilla politikalar›”ve yöntemleriyle karfl› karfl›yad›r.Mücadele bu bak›mdan dakontrgerillaya karfl› bir muhtevada olmufltur.Böyle oldu¤u içindir ki;kontrgerillaya karfl› mücadele, sadeceSusurluk dönemiyle, ya da fiemdinliprotestolar›yla s›n›rlanamazülkemizde. Ve yine kontrgerilladevlet oldu¤u içindir ki,kontrgerillaya karfl› mücadelesadece adalet için, sadece baz› olaylar›nhukuki planda ayd›nl›¤a kavuflmas› için verilenmücadele olman›n ötesinde, faflizme,oligarflik devlete karfl› verilen mücadeleyleneredeyse özdefl hale gelmifltir.Kontrgerilla, sosyalizme,ulusal ve sosyal kurtuluflmücadelelerine karfl› oluflturulmuflbir yap›lanmad›r. Kontrgerillakonusunda yan›lg›ya düflmemenin, özelliklede bugün AKP taraf›ndan yap›lan yönlendirmelerintuza¤›na kap›lmaman›n önkoflullar›ndan biri, kontrgerillan›n ne için,K‹ME KARfiI kuruldu¤unu bilmektir.Avrupa ülkelerinde 1990’l› y›llar›n bafllar›ndaortaya ç›kan Gladio türü tümkontrgerilla örgütlenmelerinin ortak özelliklerindenbiri hepsinin CIA taraf›ndanörgütlendirilmifl olmas›yd›. ‹kinci ortaknoktalar›, bu örgütlenmelerin varl›k nedeniydi;bu neden, “gerçekleflecek bir komünistiktidar veya komünist iflgal tehlikesinekarfl› mevcut sistemi savunmak” olarak ifadeedilmiflti.Hedef, ba¤›ms›zl›k, demokrasi ve sosyalizmiamaçlayan devrim mücadeleleriydi.Kontrgerilla örgütleri, sosyalizmin gelifliminiengellemek için, gerekirse gerillatarz›yla savaflacaklar, isyanc› güçleri halknezdinde küçük düflürmek için yalanlara,provokasyonlara baflvuracaklard›.Amerikan emperyalizmi, kontrgerillay›dünyadaki egemenli¤ini pekifltirmek içingündeme getirmiflti. 2. Emperyalist Paylafl›mSavafl›’ndan sonra emperyalist sisteminefendisi ve jandarmas› konumuna yerleflenAmerika, görüyordu ki, egemenli¤ininönündeki en büyük engel “komünizm”dir.Dünyan›n önemli bir k›sm›, sosyalistsisteme dahil olmufltur ve emperyalistsistemin jandarmas›, ilk görevini, yeni27 Temmuz 2008


devrimleri, baflka ülkelerin sosyalistsisteme kat›lmas›n› önlemek olarakbelirler. Tüm NATO üyesi ülkelerdeve zaman içinde NATO üyesi olmayanyeni-sömürgelerde de kurulankontrgerilla örgütlenmelerinin görevide iflte bunu önlemekti.Komünizm tehlikesinin önü kesilmeliydi.Amerikan yönetimi, dahasavafl›n hemen ertesinde,1947’de, Truman Doktrini’yle bustratejiyi belirlemiflti. ABD Kongresi’nderesmen aç›klanan stratejiyegöre “hür dünya ülkelerine askerive ekonomik yard›m yap›lacak, komünizmintuza¤›na düflmelerine izinverilmeyecekti.”NATO üyesi ülkelerin her birindefarkl› adlar (Operasyon ve Keflif,Rüzgar Gülü, Gizli Müdafaa Örgütü,Anti-Komünist Sald›r› Birli¤ivb.) verilen kontrgerilla örgütlenmeleri,iflte bu stratejiyi hayata geçirecekler,ne yap›p edip, komünistlereengel olacaklard›. NATO’nunkontrgerilla örgütlenmelerine iliflkinilk belgelerinde daha çok “d›fltangelecek bir komünist iflgal”densözedilse de, iflin özü o de-¤ildir; böyle bir iflgal tehdidi yoktu.Bu, kontrgerilla örgütlenmelerine,“sivil savunma” ad› alt›nda oluflturulanyap›lanmalara, bunlar›n halkakarfl› kullanabilece¤i özel cephaneliklerimeflrulaflt›rmak için baflvurulanbir gerekçeden baflka bir fley de-¤ildi. Yürüyüfl’ün önceki say›s›ndaaktar›lan sözlerinde Nazl› Il›cak veMuhsin Yaz›c›o¤lu hala kontrgerillay›“komünist iflgal” gerekçesiylesavunup meflrulaflt›rmaya çal›fl›yorlard›.Bu iflah olmaz anti-komünistler,50 y›ld›r Amerika’n›n kendilerineö¤retti¤i gerekçeyi tekrarlayadursunlar,gerçe¤in bu olmad›¤› dahao zaman yine emperyalistler taraf›ndanifade ediliyordu.Rockefeller Vakf›’n›n AmerikanHarp Doktrinleri üzerine haz›rl›d›¤›bir raporda flöyle deniliyordu:“Bizim güvenli¤imizi sadeceaç›k sald›r›lar tehdit etmiyor. Buaç›k sald›r›lar›n yan›nda ondan dahatehlikeli, fakat sald›r› görünüflündeolmayan baflka cins tehditlerde vard›r. Bu tehditler, içeriden yap›lmakistenen de¤ifltirme ve dönüflümlerdir.Bu maskeli sald›r›lar,bazen iç harp fleklinde, bazen ihtilalcihareket fleklinde, bazen demokratikak›mlar ve reform hareketibiçimlerinde karfl›m›za ç›kmaktad›r.Bizim amac›m›z, bu ve bunabenzer ak›mlar› önlemek olmal›-d›r.”Kontrgerilla, kavram itibar›ylaçeflitli ülkelerde gerilla mücadelesi,veya baflka bir deyiflle silahl› mücadeleveren örgütlenmelere karfl›oluflturulmufl bir örgütlenme olarakalg›lan›r. Temel olarak böyle bir yan›tafl›sa da, kontrgerillan›n sadecesilahl› mücadele veren ihtilalcilerekarfl› oldu¤unu düflünmek büyük biryan›lg›d›r. Yukar›da RockefellerVakf› raporundan aktard›¤›m›z“doktrin”, y›llar içinde silahl› mücadeleveren ihtilalci örgütlerden,demokratik örgütlere kadar, emperyalistsisteme flu veya bu ölçüdekarfl› ç›kan tüm güçlerin kontrgerillan›nhedefi olmas›n› da aç›klamaktad›r.Kontrgerillan›nilka盤a ç›k›fl› ve ‘varm› yok mu?’ tart›flmalar›-n›n bafllang›c›: Ülkemizdekontrgerillan›n resmi anlamda örgütlenifli,1952’de Seferberlik TetkikDairesi’nin kurulufluna dayan›r.Fakat buna ra¤men uzun y›llar bilinen,sözü edilen bir örgütlenme olmam›flt›rkontrgerilla.Kontrgerillay› a盤a ç›karan,mücadelenin geliflmesidir. “Kontrgerilla”n›nad›, ilk olarak, 12 MartCuntas› döneminde konuflulmayabaflland›. Ziverbey Köflkü’ndeki gözalt›larve iflkencelerde, K›z›lderekatliam›nda ad› telaffuz edilmeyebafllanan kontrgerillan›n, daha öncesindeKanl› Pazar’da, devrimci,vatansever ö¤rencilere yönelik cinayetlerdede parma¤›n›n oldu¤ukonuflulmaya baflland›. Devrim mücadelesi,oligarfli ad›na halka vedevrimcilere sald›ran, kendini hiçbiryasa ve kuralla s›n›rlamayan birgüçle karfl› karfl›yayd›art›k.Devleti yönetenler,daha ad› ilk telaffuzedilmeye baflland›¤›andan itibarenreddettiler kontrgerillan›nvarl›¤›n›.Kavgaiflbirlikçileriniktidarkavgas›d›r...Ba¤›ms›zDemokratikTürkiyeMücadelesiniYükseltelim!Kontrgerilla varm›, yok mu, varsanerede, yoksa sözüedilen bu cinayetleri,provokasyonlar›kim yap›yor?... sorular› hep boflluktakald›. 36 y›ld›r süren bir tart›flmad›rbu.‹ktidarlar hep inkar ettiler.Varl›¤›n› kabul edenler ise, iktidarkoltu¤una oturdu¤unda unuttu.Avrupa ülkelerindeki kontrgerillan›n“flimdilik ihtiyaç kalmad›¤›”için deflifre ve tasfiye edilmesi sürecinde,13 Kas›m 1990’da LüxemburgBaflbakan› Jacues Santes,a盤a ç›kar›lan kontrgerilla birimlerininülkeleri ve adlar›n› tek tek sayd›¤›aç›klamas›nda, “Türkiye’dekigizli örgütün ad›n›n kontrgerillaoldu¤unu” da aç›klad›.Ama o aç›klama da, kontrgerillan›nresmi kabulünü sa¤lamaya yetmedi.Çünkü, Avrupa emperyalistlerininböyle bir örgütlenmeye ihtiyac›flimdilik kalmam›fl olsa da,Türkiye ayn› konumda de¤ildi.Türkiye oligarflisi hala devrimci veulusal bir mücadeleyle karfl› karfl›-yayd›, dolay›s›yla kontrgerilla politikalar›na,örgütlenmelerine, yöntemlerinehala ihtiyac› vard›.1950-60 aras›nda ülkemizde s›-n›flar mücadelesi bir hayli geriydi.‹ktidar›, emperyalizmi rahats›z edecekbir devrimci demokratik muhalefetyoktu. Fakat kontrgerillan›n budönemde de en bafl hedefi yine biravuç komünistti. ABD’nin “so¤uksavafl” politikalar›na paralel olarak“komünizm ve Sovyetler Birli¤i” enbüyük düflman ilan edilmifl, demagojilerle,provokasyonlarda, komplolarlagelifltirilen “komünist operasyonlar›yla”ideolojik savafl yürütülüyordtuve bu savafl›n oda¤›ndakontrgerilla vard›. Kontrgerillan›nSay›: 156KONTRGER‹LLA7


ir di¤er faaliyet alan›, flovenizmigelifltirmekti. 1955’te Atatürk’ünSelanik’teki evine kontrgerilla taraf›ndanbomba konulup, sonra bu gerekçeylegericilerin ülkemizdekiRumlara, Ermenilere karfl› k›flk›rt›lmas›ylameydana gelen 6-7 Eylülya¤ma ve katliam›, kontrgerillan›nbu dönemdeki sald›r›lar›ndan biriydi.(Ki bu ya¤ma ve katliam sonras›ndada yine kontrgerilla marifetiylekomünistler suçlan›p, birçok ilerici.sosyalist ayd›n tutukland›.)1960’lar›n ortalar›ndan itibarenise, ülkemizde mücadele köklü birbiçimde geliflmeye bafllar. O günekadar ki pasifist parlamenterist geleneklerafl›l›p devrimci bir çizgi hakimolmaya bafllar. Devrimci örgütlenmelerkurulur. Mücadelenin buHalk›n KontrgerillayaKarfl› Mücadelesi3 Kas›m 1996’da Susurluk ilçesiyak›nlar›nda meydana gelen bir kaza,kontrgerilla gerçe¤ini tüm halk›n gözündeapaç›k hale getirmiflti.Bir kamyonun çarpt›¤› Mercedes’te‹st. Emniyet Müdür Yard›mc›s›Hüseyin Kocada¤, DYP MilletvekiliSedat Bucak ve güya aranan faflist flefAbdullah Çatl› yanyanayd›. Kontrgerilla“karanl›¤›”nda bu kazayla bir delikaç›lm›fl ve o delikten tahmin edilenhatta bilinen ama resmen do¤rulanmayanbirçok gerçek a盤a ç›km›flt›.Kontrgerilladan hesap sorulmas›talebiyle 1 fiubat 1997’de eylemlerbafllad›. Ülkemiz tarihinin en yayg›nve uzun süreli eylemleri gerçekleflti.geliflimi kontrgerillaya da dahafazla “ifl” düflmesi demektir.Mücadelenin geliflmesinekarfl› kontrgerilladaha yayg›n olarakdevreye sokuluyor: Kontrgerillailk olarak halk›n mücadelesinekarfl› sivil faflist hareketi örgütledi.1967’den itibaren komando kamplar›ndabizzat subaylar taraf›ndantoplanan ve askeri e¤itim verilen sivilfaflistler, kontrgerilla politikalar›do¤rultusunda halk›n ve devrimcilerinüzerine sald›rt›ld›lar.Yine bu dönemde, 12 Mart 1971cuntas› öncesinde kontrgerilla yo-¤un biçimde provokasyon eylemleriKontrgerillaya karfl› mücadele Susurlukdönemiyle s›n›rl› de¤ildi elbette,fakat bu süreç, kitle eyleminindo¤rudan kontrgerillay› hedefledi¤ibir süreç olmas› yan›yla da kontrgerillayakarfl› mücadelede özel önemiolan bir süreçtir.“Sürekli Ayd›nl›k ‹çin Bir DakikaKaranl›k” ad›yla bafllayan eylemlerküçük-burjuva çevreler ve burjuvazitaraf›ndan meselenin özünü ifade etmeyenbir çerçeveye s›k›flt›r›lmak istensede devrimcilerin müdahalesiylesüreç “Susurluk Devlettir” slogan›ylahesab› devletten soran bir anlay›fllasürdü. Türkiye'nin pek çok yerindehalk her gün devrimcilerin kat›-l›m ve müdahalesiyle ›fl›klar›n› söndürüpard›ndan sokaklara ç›karak Susurlukdevletinden hesap sordu.Eylemin oda¤›na as›l olarak ‹stanbul'unyoksul gecekondu semtleri oturdu.Buradaki eylemlerin oda¤›nda dadevrimci hareket vard›. Halk Meclislerihalk›n sokaklara dökülmesindebüyük rol oynad›. Eylemler Nisan’dave Eylül’de tekrarland›. Devlet aç›s›ndankontrgerilla politikalar› daha önceoldu¤u gibi sürecekti ama halk›n gözündedevlet ve kontrgerilla gerçe¤idaha netleflmifltir, kuflku yok ki bu bilinçlenmenintoplumsal haf›zada yaratt›¤›sonuçlar, y›llar içinde ortaya ç›-kacakt›r.gerçeklefltirdi.‹stanbul Galata Kulesi’ne k›z›lbayrak çekilmesi; Taksim’deki AtatürkKültür Saray›’n›n yak›lmas›,Eminönü araba vapurunun bat›r›lmas›;Bo¤az Köprüsü’ne sabotajkomplosu; Sirkeci Gar›’n›n bombalanmas›;Yeflilköy (Atatürk) Havaliman›’n›nbombalanmas›; MarmaraFeribotu’nun yak›lmas› bu kontraeylemlerinin bafll›calar›yd›. Amaç,bu eylemleri devrimcilerin üzeriney›karak, devrimcilerin amaçs›z, gelifligüzelsabotajlar, bombalamalaryapt›¤› imaj›n› yarat›p devrimcileregüveni sarsmak ve yine bu eylemlerigerekçe gösterip, devrimci, ilericikesimler içinde gözalt› tutuklamaoperasyonlar› gelifltirmekti. Nitekimbu eylemler gerekçe gösterilerekdevrimci demokrat yüzlerce kifli gözalt›naal›n›p iflkenceden geçirildi.12 Mart Cuntas› dönemindekontrgerillay› devrimcilere karfl›yürütülen takip, iflkence ve infazoperasyonlar›n›n yürütücüsü olarakgörürüz. Sonraki y›llarda adlar› dahaçok duyulacak olan HiramAbaslar, Mehmet Eymürler, budönemde devrimcilerin katledildi¤ioperasyonlarda kendilerini göstermeyebafllarlar.12 Mart Cuntas›’n›n ard›ndan1974’ten itibaren devrimci mücadeleninbast›r›lamad›¤›n›n net olaraka盤a ç›kmas›yla, kontrgerilla dahayayg›n biçimde devreye girer. 1970öncesi k›smen kullan›lan sivil faflisthareket, bu dönemde kontrgerillan›nyönetiminde daha yayg›n olarakkullan›lmaya baflland›.‘75-80 aras›nda kontrgerilla, sivilfaflistleri kulland›¤› ETKO (EsirTürkleri Kurtarma Ordusu), T‹T(Türk ‹ntikam Tugay›) gibi kontraörgütleri arac›l›¤›yla halka, ilericigüçlere karfl› say›s›z sald›r› düzenledi.Kontrgerilla ekipleri, devrimci,ilerici insanlar› kaç›r›yor, iflkenceyap›yor, katlediyordu. Bahçelievler’de,Balgat’ta, Ankara-Etlik Piyangotepe’de,‹stanbul Befliktafl’taBarbaros K›raathanesi’nde gerçeklefltirilenkatliamlar, bunlardan baz›lar›yd›ve bu katliamlarda da adla-8 KONTRGER‹LLA 27 Temmuz 2008


› yine daha sonralar› çok duyulacakve kontrgerillayla özdeflleflecekolan Abdullah Çatl›, Haluk K›rc›gibi katiller rol oynuyordu.Kontrgerillan›n bu dönemki gözdeyöntemlerinden biri de ayd›nlarayönelik sald›r›lard›. Bedrettin Cömert’ten,Prof. Bedri Karafakio¤lu’na,Prof. Cavit Orhan Tütengil’denAbdi ‹pekçi’ye uzanan cinayetlerzinciri, kontrgerillan›n halk›y›ld›rmak, sindirmek, bask› ve yasaklarazemin haz›rlamak politikalar›n›nsonucuydu.Sivil faflist hareketin bu sald›r›-lar›n›n yan›s›ra, kontrgerilla taraf›ndançok daha boyutlu katliamlar organizeedildi bu dönemde. 1977 1May›s katliam›, bunlar›n en bafltagelenidir. 1978 16 Mart’›nda ‹stanbulÜniversitesi ç›k›fl›nda gerçeklefltirilenkatliam, 1978 Aral›¤›ndakiKahramanmarafl katliam›, kontrgerillan›ntüm resmi ve sivil güçlerininkat›l›m›yla, devletin en üst katlar›ndakararlaflt›r›l›p uygulanankatliamlar olarak geçti tarihimize.Oligarfli, halk›n mücadelesini,kendi yasalar›yla de¤il, kontrgerillas›ylaönlemeye çal›flt› bütün budönem boyunca.12 Eylül’de bu görev cunta taraf›ndandevral›nd›. Ama kontrgerillagerek “yurtd›fl›” gerek yurtiçi operasyonlardakullan›lmaya devam edildi.Düzen PartilerininKontrgerilla HimayesiTüm devlet kurumlar›,kontrgerilla politikalar›çerçevesinde halka karfl›seferber ediliyor: 12 Eylül’ünyolaçt›¤› örgütsel, siyasaltahribat› büyük ölçüde aflarak yenidenaya¤a kalkan devrim mücadelesininkarfl›s›nda yine kontrgerillavard›. 1990’l› y›llar›n özellikle ilkyar›s›, ülkemiz tarihinde kontrgerillayöntemlerine en fazla baflvurulandönemlerden biri olmufltur. ‹nfazlar,özellikle Do¤u’da yo¤unlaflankitle katliamlar›, gözalt›ndakaybetmeler, ajanlaflt›rma ve itirafç›laflt›rma,muhbirlik, köy yakmalar,demokratik kurumlara yöneliksabotajlar ve provokasyonlar, devrimcive ilerici kesimlere yönelikpsikolojik savafl›n yo¤unlaflt›r›lmas›yla,kontrgerilla yöntemleri tamamenmerkezi ve sistemli hale getirilerektart›flmas›z biçimde devlet politikas›olarak uyguland›.Bu dönemde kontrgerilla politikalar›n›nen tipik göstergesi, kaybetmepolitikas›yd›. 1991’de ‹stanbul’daYusuf Eriflti’nin kaybedilmesibu politikan›n ilklerinden biriydi.Devam›nda kaybedilenlerin say›s›sistematik olarak artt›. Tespit edilipkesinlefltirilebilen kay›p say›s›1991’de 4, 1992’de 8, 1993’de 23kifli oldu. 1994’te kesin belirlenenkay›p say›s› 26, akibeti kesin olaraksaptanamayan kay›p say›s› ise 299oldu. 1995’te gözalt›nda 213 kiflininkaybedildi¤i kesinleflti... Oysa cuntay›llar› dahil, 1980-1991 y›llar›aras›ndaki onbir y›ll›k dönemde kay›psay›s› 13’tü... Halk ve tüm muhalifgüçler üzerinde korku yaratmakamac›yla baflvurulan bu yöntem,tüm resmi güvenlik güçlerinin(polis, jandarma, M‹T vd.) aç›k kat›l›m›,hükümetlerin aç›k onay›ylaAKP ve GENELKURMAY;‹ki taraf daiktidar kavgas› yap›yor‹ki taraf da Amerikan iflbirlikçisi‹ki taraf da sömürücüdür!2 Mart 1993’de TBMM’de kontrgerillahakk›nda araflt›rma yap›lmas›için verilen bir önergenin görüflmesivard›.‹ktidardaki DYP sözcülerindenMilli Savunma Bakan› Nevzat Ayazflöyle demekteydi:“Devletimizin y›prat›lmas› gayesineyönelik as›ls›z iddialar›n YüceMeclisimiz taraf›ndan araflt›rma konusuyap›lmas› Hükümetimizce müsbetolarak mütalaa edilmemektedir.”Yine DYP’den Baki Tu¤, flöyledevam ettiriyordu bu zihniyeti:“Bu teflkilatlar›n hedef al›nmas›-n›n nedenleri vard›r. Güvenlik güçleriniy›pratmak, moral aç›dan çökertmek...toplumu bu güçler hakk›nda tereddütesevk etmek...tir. ‹ki kelimeyleifade etmek gerekirse, devlete karfl›olan güveni sarsmakt›r.”ANAP sözcüleri de kontrgerillan›ngündeme getirilmesine karfl›yd›-lar: ANAP milletvekili M. Bahri Kibarflöyle diyordu: “Malum kifli veçevreler ve hatta kurulufllarca bafllat›lanve zaman zaman çeflitli eylemlerede dönüflen yo¤un bir kampanyayagirilmifltir. Maksat aç›kça zihinleribuland›rmak ve bu suretle Türk Devletive onun baz› müessese ve kurulufllar›n›zaafa u¤ratmak ve y›pratmakt›r.”Gelmifl geçmifl tüm hükümetler,kontrgerillaya yönelik suçlamalar vetaleplerin karfl›s›na iflte kontrgerillay›aklayan, meflrulaflt›ran ve himayeeden bu zihniyetle ç›kt›lar. Emperyalizminve oligarflinin ç›karlar›n› ifadesiolan bu politikayla da kontrgerillabugüne kadar sürdürüldü.sürdürüldü. Kay›plar konusunu dilegetiren ailelere Süleyman Demirel“kay›plar cebimdemi ki ç›kar›p vereyim”diye cevap verecek kadarpervas›zd›.Ayn› dönemde yaflanan failimeçhuller ise, binlerceydi.Böyle bir cinayetler, yoketmelerzinciri, devletin d›fl›nda bu kadaryayg›nlaflabilir miydi? Mümkünmüydü bu?Hiçbiri devletin d›fl›nda olmad›¤›için, failleri a盤a ç›kar›lamad›, hiçkimse bu kontrgerilla politikalar›ndandolay›, ceza görmedi. Ve bunlar›nhiçbiri devletin d›fl›nda olmad›¤›için, bu yöntemlere o dönemden buyana, ihtiyaç duydukça yine baflvurduoligarfli. Yo¤unlu¤u, biçimleri de-¤iflse de, kontgerilla politikalar›n›nmant›¤›, amac› hep ayn› oldu.Hiçbirhükümet,kontrgerillan›n d›-fl›nda ve ondan ba¤›ms›z olmam›flt›r.1952 y›l›n›n Eylül’ündeNATO himayesinde ve CIA’n›nSay›: 156KONTRGER‹LLA 9


örgütleyicili¤iyle “Seferberlik TetkikKurulu” oluflturuldu¤unda,bundan halk›n ve parlamentonunhaberi olmad›. Kurul, Genelkurmay2. Baflkan›’na ba¤l› olarak çal›fl›-yordu ve bürosu da, Ankara AmerikanYard›m Örgütü JUSMAAT’›nbinas›ndayd›.‹lk kuruluflunda burjuva parlamentosununbundan resmen habersizolmas›, iktidarlar›n bunun d›fl›ndaoldu¤u anlam›na gelmez. Ad›1965’de “Özel Harp Dairesi” olarakde¤ifltirilen kontrgerillan›n parasalihtiyaçlar› ve e¤itimi 1974’ekadar CIA taraf›ndan karfl›lan›rken,sonra bu ihtiyaçlar Genelkurmay vehükümetler taraf›ndan karfl›lanm›flt›r.Bu konuda en bilinen ve en s›körnek verilen “hikaye”lerden biri,Bülent Ecevit’in 28 Kas›m 1990 tarihliMilliyet Gazetesi’nde yay›nlananflu anlat›m›d›r:“...1974’deki Baflbakanl›¤›m s›-ras›nda, zaman›n GenelkurmayBaflkan› rahmetli Orgeneral SemihSancar, Baflbakanl›¤›n örtülü ödene¤indenacil bir ihtiyaç için, birkaçmilyon istedi... Genelkurmay’dan buparan›n ne amaçla istendi¤ini sormakzorunda kald›m.‘Özel HarpDairesi için istiyoruz’ yan›t› geldi.Öyle bir resmi dairenin, o zamanakadar ad›n› bile duymam›flt›m...‘fiimdiye kadar bu dairenin giderlerinereden karfl›lan›yordu?’diye sordum.O zamana kadar bu dairenintüm giderlerini... ABD’nin karfl›lad›¤›;ancak art›k ABD’nin bu parasalkatk›y› kesti¤i, o nedenle Baflbakanl›¤›nörtülü ödene¤inden paraistemek zorunda kal›nd›¤› bana bildirildi...Özel Harp Dairesi’nin neredebulundu¤unu sordum. ‘AmerikanAskeri Ya rd›m Heyeti ile ayn› binada’yan›t›n› ald›m...”Kuflku yok ki, bu ve benzeri tümanlat›mlarla, burjuva politikac›larkendilerini aklamaya çal›flmaktad›rlar.Ecevit veya ötekiler, o zamanakadar gerçeklefltirilen birçok cinayetin,sabotaj›n, komplonun kimlertaraf›ndan gerçeklefltirildi¤ini hiçmi merak etmemifllerdir? KuflkuDarbe, fleriat,Ergenekon... Bunlarbizim kavgam›z de¤il:Ba¤›ms›zl›k veDemokrasi MücadelesiniYükseltelim!yok ki bu sorunun cevab›n› biliyorlard›ve sorunun cevab›n› “deflelemeyerek”kontrgerilla politikalar›-na onay veriyorlard›. Bilmedikleritamamen yalan de¤ilse, en az›ndanyaflanan budur. Fakat belirtti¤imizgibi, bir noktadan itibaren kontrgerilladevlet nezdinde aleniyet kazanm›flt›rve o noktadan itibaren dezaten tüm burjuva politikac›lar›nkontrgerilla politikalar›ndan dolay›sorumlulu¤u, do¤rudan bir sorumlulukniteli¤inde olmufltur.Unutulmamal›d›r ki, kontrgerillapolitikalar›n›n en yo¤un uyguland›-¤› dönemler, cunta dönemleri de¤il,burjuva partilerin iktidar olduklar›dönemlerdir. Düzen partilerininkontrgerilla politikalar›n›n uza¤›ndave d›fl›nda olmad›klar›n›n bir baflkakan›t›, birçok kontrgerilla flefinin(Mehmet A¤ar’dan, Ünal Erkan’a,Hayri Kozakç›o¤lu’ndan, NecdetMenzir’e, Sedat Bucak’a kadar)bizzat bu partiler taraf›ndan –yarg›-lanacaklar›na– ödüllendirilip meclisetafl›nmas›d›r.1990’lar›n bafllar›nda halka karfl›kontrgerilla yöntemlerine baflvurulurken,kontrgerilla silah istiyor, hükümetve Genelkurmay fazlas›ylasilah temin ediyor, kontrgerilla yetkiistiyor, hükümet fazlas›n› verenyasalar ç›kar›yordu. Demirel’in odönemde -1992’de- darbe söylentileriüzerine söyledi¤i flu sözlerin anlam›aç›kt›r: "Darbeyi yapacak kifline yapacakm›fl?.. Biz bugün her türlümücadeleyi en iyi flekilde, en kararl›flekilde veriyoruz... Darbe oldu¤undane yap›lacaksa biz de elimizdengeldi¤ince yap›yoruz, yapar›z.”Bu sözlerden ony›l› aflk›n bir süresonra, AKP iktidar›n›n bakan›Cemil Çiçek’in söyledi¤i flu sözlerebak›n; generallerin yetki iste¤ineiliflkin aç›klamas›nda flöyle diyorduÇiçek: “Bir ihtiyaç varsa karfl›lan›r.Bu hep böyle olmufltur. Konu terörlemücadele olunca hükümet,TBMM elbette ihtiyaçlar› karfl›lar.TSK bir istesin milletimiz bin verir.Bizim de anlay›fl›m›z budur.”‹flte bu anlay›flla, gelmifl geçmifltüm hükümetler, kontrgerilla politikalar›n›nuygulay›c›s› ve hamisi oldular.Halk›n mücadelesinin karfl›s›-na kontrgerillay› ç›kard›lar. Ülkemizdedevletin hemen tüm kurumve kurulufllar›, tüm askeri örgütler,güvenlik örgütleri flu veya bu biçimdekontrgerillan›n hizmetine sokulmuflolmakla birlikte, kontrgerillapolitikalar›n›n do¤rudan uygulay›c›s›durumundaki örgütler olaraköncelikle flunlar s›ralanabilir:Jandarma ‹stihbarat Terörle Mücadele(J‹TEM), Özel Harekat Timleri,Emniyet Genel Müdürlü¤übünyesindeki Özel Harekat Dairesi,Terörle Mücadele fiubeleri, M‹T(Milli ‹stihbarat Teflkilat›), yine‹çiflleri Bakanl›¤›’na ba¤l› olan SivilSavunma Teflkilat›, korucular veözel komando birlikleri, MHP, BBPve ba¤l› sivil faflist örgütlenmeler,Özel Harp Dairesi bünyesindeki“Psikolojik Savafl ve PropagandaDairesi”, MGK’ya ba¤l› “Toplumla‹liflkiler Daire Baflkanl›¤›” (dahasonra ‹çiflleri Bakanl›¤› bünyesindeyeniden kuruldu), M‹T bünyesindeayn› amaçla kurulan “M‹T 3. Dairesi”,Baflbakanl›¤a ba¤l› gözüken“Bas›n Yay›n Enformasyon GenelMüdürlü¤ü” gibi psikolojik savaflkurumlar›... gibi daha birçok resmisivil kurum, do¤rudan veya dolayl›kontrgerilla faaliyetlerinin içindeyeral›r. Dönem dönem Hizbullahgibi örgütleri de kullanm›flt›r kontrgerilla.Bütün bu kurumlar, örgütler,halk›n mücadelesinin karfl›s›naç›kar›lmaktad›r. Bu kurum ve örgütlerinuygulayaca¤› politikalar›n belirlendi¤iyer ise, en üst düzeydeMGK gibi 12 Eylül Cuntas› taraf›ndanoluflturulan kurumlar veya hükümetlerve Genelkurmay’d›r. Halkasald›ranlar, görüldü¤ü gibi, neVeli Küçük gibi birkaç kifliyle, nebirkaç olayla s›n›rl› de¤ildir; halkasald›ran kontrgerillad›r ve kontrgerilladevlettir!10 KONTRGER‹LLA 27 Temmuz 2008


Tasfiye Aldatmacad›rKontrgerilla‹flbafl›ndaKontrgerilla1952’denbu yanahep vard›!BugünAKP’yle sürüyorAKP iktidar›n›n büyük aldatmacas›,kontrgerillay› tasfiye ediyor görüntüsüyaratmas›d›r. Hat›rlanacakt›r, bu görüntüSusurluk sürecinde yarat›lmaya çal›fl›ld›.Çeflitli kesimler bu aldatmacaya inand›lar.Art›k hiçbir fleyin eskisi gibi olmayaca¤›-n› söyleyenler vard›. Fakat, yarat›lan buhava, kontrgerillan›n tasfiye edilmesinede¤il, ama daha rahat sürdürülmesine hizmetetti.Bugün ayn› durum AKP için geçerlidir.Kontrgerilla yine tasfiye edilmiyor, fakatyine kontrgerillan›n tasfiye edildi¤i havas›yarat›lmaya çal›fl›l›yor. Gerçekte ne AKPiktidar› kontrgerillaya karfl›d›r, ne dekontrgerillan›n tasfiye edildi¤i görüntüsügerçektir.AKP iktidar› döneminde de kontrgerillapolitikalar›n›n ve faaliyetlerinin kesintisizolarak sürmesi, AKP’nin kontrgerilla güçlerinihimaye etmesi, kontrgerilla eylemlerinive provokasyonlar›n› aç›kça savunmas›,AKP’nin kontrgerillaya karfl› olmad›¤›-n›n ilk anda akla gelen kan›tlar›d›r. fiemdinli’deUmut kitapevinin bombalanmas›gibi kontrgerilla eylemleri, böyle apaç›kbir olayda katillerin serbest b›rakt›r›lmas›,elleri kelepçeli Eyüp Beyaz’›n katledilmesi,kitle gösterilerine kurflun ya¤d›-r›lmas›, bir evde kuflat›lan Kevser M›rzak’›nkatledilmesi, linç sald›r›lar› örgütlenmesi,baba o¤ul Kaymaz’lar›nkatledilmesi ve katillere dokunulmamas›,s›radan insanlara yönelik infazlar,halk› sindirmeye ve devrimcileredeste¤ini kesmeye yönelik kontrgerillafaaliyetleri, Hrant Dink, ZirveYay›nevi ve papazlara yönelik cinayetler,Dersim’de Bülent Karatafl’›nkatledilmesi ve katliamdanyaral› kurtulan Ali R›za Çiçek’inaylarca hapsedilmesi, YürüyüflDergisi da¤›t›mc›s› Ferhat Gerçek’in kurflunlanmas›ve Ferhat’› vuran polis hakk›ndaaylarca soruflturma dahi aç›lmamas›,üniversitelerde devrimci demokrat ö¤rencilereyönelik faflist sald›r›lar, demokratikkurumlarda çal›flanlara yönelik komplolarkurulmas›, demokratik mücadele yürütenlerekarfl› tehditle devrimcili¤i b›rakt›rmabask›s› yap›lmas›, bayrak provokasyonlar›,flovenizmin k›flk›rt›lmas›... k›sa bir özetes›¤d›rabildi¤imiz bütün bu olaylar›n hepsiAKP iktidar› döneminde gerçekleflenkontrgerilla sald›r›lar›d›r. Bunlar›n hementümü AKP iktidar›n›n iradesi ve do¤rudanya da dolayl› onay› dahilinde sürdürülen faaliyetlerdir.Kontrgerilla Politikalar›ylaYönetim SürdüKontrgerillay› salt gizli örgütlenmifl çetelerinyasad›fl› eylemleriyle s›n›rlayanlarvard›r. Yanl›fl bir kavray›flt›r. Kontrgerilla,egemen s›n›flar›n halka karfl› savafl›d›r. Busavafl bütünlüklü olarak her alanda yürütülür.Yasalar halka karfl› savafla göre düzenlenir,yarg›, yürütme bu savafl›n hizmetindehareket eder. Düzenin tüm güçleri, halkakarfl› savafla göre flekillendirilir.Bu yönetim tarz› ve anlay›fl› AKP iktidar›ndada sürmüfltür. Devrimci demokratikmuhalefete yönelik komplolar, 8 martlar’da,1 May›slar’da estirilen terör, bununifadesidir. Kürt sorununda tak›n›lan tav›ryine kontrgerilla politikalar› temelindedir.AKP iktidar› taraf›ndan Kürt sorunununçözümü, katliamla, terörle bast›rma fleklindebelirlenmifl, s›n›rötesi ve s›n›rlar içindeoperasyon kararlar› al›nm›fl, kad›n çocukayr›m› yap›lmadan katliam talimat› verilmifltir.KONTRGER‹LLA 11


Tayyip Erdo¤an, Kürt halk›n›ndemokratik hakk›n› kullanarak flehitlerinesahip ç›kt›¤› gösterilerekarfl› flöyle diyordu; “kad›n da olsa,çocuk da olsa terörün maflas› olanlaragüvenlik güçlerimiz gerekeniyapacakt›r”.Bu talimat›n gere¤i olarak, 28Mart 2006’da, Diyarbak›r’da yap›-lan cenaze törenlerine karfl› sald›r›-larda, 3 yafl›ndaki Fatih Tekin’den,6 yafl›ndaki Enes’e ve 78 yafl›ndakiHalil Sö¤üt’e kadar 12 kifli katledilmiflti.Bunlar, AKP iktidar›n›n kontrgerillapolitikalar›yla yönetti¤iningöstergelerindendi. “Tek Millet,Tek Dil, Tek Bayrak” politikas› çerçevesinde,Genelkurmay’la uyumiçinde, kontrgerilla faaliyetleri örgütlendi.Halk› korkutarak sindirmek,taleplerinden vazgeçirmek veKürt milliyetçi harekete deste¤inikesmek bu politikan›n gereklerindendi.21 Kas›m 2004’te Mardin'inK›z›ltepe ‹lçesi'nde, evlerinin önündeinfaz edilen 12 yafl›ndaki U¤urKaymaz ve babas› Ahmet Kaymaz’›nkatledilmeleri de bu politikan›nbir sonucu idi.Yine fiemdinli’de Umut kitabevininbombalanmas› bu politikayauygun olarak örgütlenmifl kontrgerillaeylemlerinden birisi idi. Fakat,biliniyor ki, fiemdinli, kontrgerillan›na盤a ç›km›fl eylemlerinden sadecebiriydi ve failleri yakalanmam›flolan çok say›da bombalama eylemioldu¤u da biliniyor. fiemdinli’deyakalanan kontrgerilla elemanlar›,di¤er eylemlerin de kimlertaraf›ndan yap›ld›¤›n›n ipucu olmufltu.Ama bu “ipucu”nun gerisinigetirmedi AKP.Halka yönelik çok say›da linçsald›r›s›n›n örgütlenmesi de bu politikan›nbir sonucu idi. fiovenist politikalarlamilliyetçi düflmanl›klar›nkörüklenmesi, Mersin’de gerçeklefltirilen“Türk bayra¤›na sald›r›”provokasyonu bu kontrgerilla yöntemininilk uygulamas›yd›. Politikadaha sonra yayg›nlaflt›r›larak devamettirildi.Bu politikan›n uyguland›¤› yerlerdenbirisi 6 Nisan 2005’te Trabzon’daF Tipi hapishanelere karfl›bildiri da¤›tan TAYAD’l›lara yönelikgerçeklefltirilen linç sald›r›s› oldu.Linç sald›r›s›n›n AKP taraf›ndanaç›ktan sahiplenilmesi bu politikan›nmerkezi bir politika oldu¤ununsomut göstergesi idi.Linç sald›r›s› üzerine yap›lanaç›klamalar› hat›rlayal›m:Baflbakan Tayyip Erdo¤an:“Halk›m›z›n hassasiyetlerini gözönünde bulundurarak herkes kenditavr›n› belirlemelidir ve halk›m›-z›n bu milli hassasiyetlerine dokunuldu¤uzaman, flüphesiz ki bununtepkisi farkl› olacakt›r.”Dönemin ‹çiflleri Bakan› AbdülkadirAksu; “aziz milletimizin üzerindehassasiyetle durdu¤u konularbizim de üzerinde durdu¤umuzkonulard›r. Onlar gerekeni yapar...”Bu aç›k sahiplenme ve halkakarfl› savaflta bir politika olarak benimsenmesindendolay›, bundansonra da çok say›da linç sald›r›s› örgütlendi.Devrimciler, Kürtler linçsald›r›lar›n›n hedefiydi. ‹stisnas›zolarak onlarca linç sald›r›s›nda tekbir defa bile sald›r›y› gerçeklefltirenlercezaland›r›lmad›lar. Hementümünde aç›ktan sahiplenildiler.AKP iktidar› taraf›ndan kontrgerillafaaliyetlerinin en temel yöntemlerindenbirisi olan infazlar dasahiplenildi.Eyüp Beyaz 1 Temmuz 2005’teAdalet Bakanl›¤› önünde elleri kelepçelioldu¤u halde infaz edildi. ‹nfazkay›tl› belgeliydi. Fakat, AKPiktidar›n›n baflbakan›, bakanlar› buaç›k infaz› sahiplendiler, polislerikutlad›lar. Eyüp Beyaz’›n katledilmesiüzerine yap›lan flu aç›klamalar›hat›rlayal›m;Baflbakan Tayyip Erdo¤an: “Faciay›gerek bakanl›k içinde, gereksed›flar›da müdahale eden polisönledi.”O dönem TBMM Baflkan› olanBülent Ar›nç: “Güvenlik güçlerininbasiretini kutluyorum.”O dönem Adalet Bakan› olanCemil Çiçek: “Kifli, vatandafllar›nyo¤un oldu¤u yere kaçmaya çal›-fl›nca, polis taraf›ndan vurularaköldürülmüfltür.”‹flte AKP iktidar› taraf›ndankontrgerilla politikalar›n›n savunulmas›,uygulanmas›n›n bir örne¤i.Ayn› politika çerçevesinde, 10Aral›k 2007’de bu kez bir evde kuflat›lm›floldu¤u halde Kevser M›rzakkatledilecekti. Kevser’in katledilmesiüzerine yap›lan aç›klamalarda, “teslim ol ça¤r›lar›na atefllekarfl›l›k vermesi üzerine” fleklindebafll›yordu. Bu klifle, tüm infazlardade¤iflmez ve kontrgerilla politikalar›n›nbir klasi¤idir.‹nfaz politikas›, devrimcilere,halka verilen bir gözda¤›d›r. Düzenekarfl› mücadele edenlerin devletinterörüyle karfl›laflaca¤› korkusunuyayman›n politikas›d›r. Ve bupolitika 6 y›ld›r AKP iktidar› taraf›ndanda uygulanmaktad›r.AKP iktidar› döneminde gerçeklefltirileninfazlara bir örnek de, 27Eylül 2007’de Dersim’de, askerlertaraf›ndan Bülent Karatafl’›n öldürülmesive onunla birlikte Ali R›zaÇiçek’in de a¤›r yaralanmas›d›r.AKP iktidar›n›n bu aç›k infazkarfl›s›nda da tavr›, katliam›n üzerinegitmek, katilleri cezaland›rmakolmam›flt›r. Tersine, bu katliam›ndevam› olarak Ali R›za Çiçek tutuklanm›fl,aylarca yasalar, hukuk hiçesay›larak hapishanede yat›r›lm›flt›r.Hrant Dink’in katledilmesi karfl›s›ndaAKP iktidar›n›n ald›¤› tav›rda kontrgerilla politikalar›n›n arkas›ndaoldu¤unun örneklerindendir.AKP politikalar›na uygun olarak,cinayetin sorgulanmas› belli birçevre ile s›n›rl› tutulurken, katliamdakirolü tart›flmas›z olan döneminTrabzon Emniyet Müdürü olan Ra-12 KONTRGER‹LLA 27 Temmuz 2008


mazan Akyürek terfi ettirilerek,Emniyet Genel Müdürlü¤ü ‹stihbaratDaire Baflkanl›¤›’na getirildi.Kontrgerilla katliamlar›n›n karfl›s›ndaya da yan›nda olmak, aç›kbir politik tercihtir. AKP’nin tercihikontrgerilla politikalar› çerçevesindeyönetmekten yana olmufltur.Kontrgerillac›lar›n EliniSo¤utmama Politikas›Kontrgerilla politikalar›n›n hayatageçirilmesinin önemli ayaklar›ndanbirisi yasalar ve yarg›d›r.Ülkemizde yasalar da yarg› dakontrgerilla politikalar›n›n hizmetindedir.Bu yasalar oligarflinin halkakarfl› savafl›n› meflrulaflt›racakflekilde düzenlenmifltir. AKP iktidar›da 6 y›ld›r ülkemizi bu kontrgerillayasalar›yla yönetmektedir.Bu yasalar, katillere dokunulmazl›kz›rh› giydirmifltir. Yasalar,infazc›lar›n, katliamc›lar›n cezaland›r›lmas›n›engelleyecek, cezaland›rmakzorunda kald›klar›nda da,göstermelik cezalarla kurtaracak flekildedüzenlenmifltir.AKP ise, halka karfl› savafla göredüzenlenmifl bu yasalarda halk›n lehinebir de¤ifliklik yapmad›¤› gibi,tersine örne¤in Temmuz 2005’te ç›-kard›¤› yasalarla polis ve askerindinleme yetkisini geniflletti. Tümhalk›n dinlenmesini, izlenmesini,fifllenmesini yasalaflt›rd›. Böylecekontrgerillay› daha da güçlendirmifloldu.Kontrgerillan›n hizmetindeki buyasalar ve yarg› sayesinde, örne¤inGazi katliam›n› yapanlar ve BirtanAltunbafl’› iflkencede katledenlerAKP iktidar› döneminde beraat ettirildi,bir k›sm› da göstermelik cezalarlakurtar›ld›.Yine Eyüp Beyaz’› ve KevserM›rzak’› dünyan›n gözleri önündekatledenler cezaland›r›lmad›.Kontrgerilla yarg›s› taraf›ndanU¤ur Kaymaz ve babas› AhmetKaymaz’›n katilleri cezaland›r›lmad›.Davan›n takip edilmesini engellemekiçin, duruflmalar›n Eskiflehir’deyap›lmas› karar› al›nd›, davayakat›lmak için Eskiflehir’e gelenlerekarfl› linç sald›r›lar› örgütlendi,davada hukukun asgari gerekleriyerine getirilmedi.Tüm bunlar, kontrgerillac›lara“faaliyetlerinize devam edin” deste¤iydi.Kontrgerillan›n emrindeki yarg›,yine örne¤in Ferhat Gerçek’i, 7Ekim 2007’de dergimizin da¤›t›m›-n› yapt›¤› için s›rt›ndan vuran polishakk›nda aylarca soruflturma dahiaçmad›. Düflünün ki, yasal bir dergininda¤›t›m›n› yapan bir kifli sokakortas›nda, kimli¤i belli olan birpolis taraf›ndan kurflunlan›yor, fakatpolis hakk›nda b›rakal›m tutuklamakarar› ç›kar›lmas›n› aylarcasoruflturma dahi aç›lm›yor.Kontrgerillan›n hizmetindekiyarg›n›n AKP dönemindeki icraatlar›ndanbirisi de, 19 Aral›k 2000 tarihindehapishanelerde gerçeklefltirilenkatliam›n faillerinin yarg›lanmamas›,aç›lan göstermelik davay›7 y›l süründürüp zaman afl›m›yladüflürülmesi, bunun karfl›s›nda, katliamamaruz kalan tutsaklara cezaverilmesidir.‹flte size kontrgerilla yasalar›,kontrgerillan›n hizmetindeki yarg›.Ve bunlar yaflan›rken, AKP, iktidard›r.Fakat, bu yarg› kararlar›na itiraz›olmam›flt›r.Trabzon’daki linç sald›r›lar›ndada bu yarg›n›n yapt›¤›, linç sald›r›s›-n› örgütleyenleri, kitleyi provokeedenleri de¤il, yasal haklar›n› kulland›klar›halde sald›r›ya maruz kalanTAYAD’l›lar› suçlamak ve tutuklamakolmufltu.Malatya Zirve Yay›nevi’ndemisyonerlerin katledilmesine iliflkinyarg›lamalarda ortaya ç›kan gerçeklerde gösteriyordu ki, katliam›niçinde devlet tüm güçleriyle vard›.Fakat, yine salt katliam›n gerçeklefltirilmeaflamas›nda de¤il, katillerinaklanmas› aflamas›nda da, yarg› olarakdevredeydi. Deliller toplanm›-yor, karart›l›yordu. Örne¤in, telefonkay›tlar› incelenmiyor, iddianamedeadeta katliam meflrulaflt›r›lmaya çal›fl›larak,katledilenlerin faaliyetlerineyer veriliyordu.Kontrgerillac›lar›n yarg›lanmamas›ve cezaland›r›lmamas› politikas›,geçmiflte oldu¤u gibi AKP iktidar›döneminde de, “polisimizin,elini so¤utmayal›m” politikas›n›nyürürlükte oldu¤unun göstergesidir.Kontrgerilla AKP’ninD›fl›nda De¤ildirKimileri, kontrgerilla eylemlerininAKP iktidar›n›n denetimi d›-fl›nda ve onu y›pratmak için yap›ld›¤›nainan›yorlard› ve halen de bunainananlar vard›r.Oysa, görülmektedir ki, tersinekontrgerilla politikalar› AKP iktidar›taraf›ndan da sürdürülmüfl ve dahaönemlisi sürdürülmektedir.AKP iktidar›n›n politik ve fiilionay› ve deste¤i olmasa idi, en az›ndankontrgerilla eylemlerinin failleritutuklan›r, yarg›lan›rlard›. Oysab›rakal›m faillerin ortaya ç›kar›lmas›n›,fiemdinli bombac›lar›n›n, Kaymazlar,Bülent Karatafl, Ferhat’› vuranlar›n,suçlar› sabit oldu¤u haldeyarg› taraf›ndan serbest b›rak›lmalar›ya da hiç tutuklanmamalar›,Hrant Dink cinayetinde rolleri aç›kolan Ramazan Akyürek, CelalettinCerrah gibi Emniyet Müdürleri’ninkorunmas›, linç sald›r›lar›ndaAKP’nin aç›k sahiplenmesi bile,AKP iktidar›n›n kontrgerilla faaliyetlerininsürdürücüsü oldu¤unugörmek için yeterlidir.Bu tablonun ortaya koydu¤u sonucuflöyle özetleyebiliriz: AKP iktidar›n›nkontrgerillay› tasfiye etti-¤ine inanarak AKP’ye verilen herdestek, KONTRGER‹LLAYIDESTEKLEMEK demektir.Say›: 156KONTRGER‹LLA 13


Belediye ‹fl Sald›r›y›Protesto Etti... Kartal, Kad›köyGenel-‹fl Örgütlü Oldu¤uTüm BelediyelerdeGrev Kararlar›n› Tamamlad›Geçti¤imiz günlerde Fatih, Küçükçekmece, Sar›yer,Göktürk Belediyesi, Beyo¤lu ve Eminönü Belediyeleri’ndegörüflmelerin anlaflmazl›kla sonuçlanmas› üzerine,D‹SK'e ba¤l› Genel-‹fl Sendikas› bu belediyelere grev karar›asm›flt›. 21 Temmuz günü de toplu ifl sözleflmesi görüflmelerininanlaflmazl›kla sonuçland›¤› Kartal ve Kad›-köy Belediyeleri’nde de grev karar› as›ld›.21 Temmuz günü Esentepe'deki Temizlik ‹flleri Müdürlü¤üönünde toplanan Genel-‹fl Sendikas› yöneticileri ilesendika üyesi iflçiler, sloganlar at›p yürüyerek Kartal Belediyesiönüne geldiler. Say›lar› üçyüzü bulan kitlenin önüstad önünde polis barikat›yla karfl›laflt›. ‹flçiler yürüyüflünengellenmesini sloganlarla protesto ettiler. “‹flçilere De¤ilÇetelere Barikat, Direne Direne Kazanaca¤›z” sloganlar›atan iflçiler barikatlar kalkana kadar bulunduklar› yerden ayr›lmayacaklar›n›söylediler. ‹flçilerin kararl›l›¤› karfl›s›ndapolis barikatlar› kald›rmak zorunda kald›. Yeniden yürüyüflegeçen iflçilerin önü bu kez de belediye önünde kesildi.‹flçilerin daha fazla ilerlemesine izin vermeyen polisburada da iflçilerin protestosuyla karfl›laflt›. Uzun görüflmeve tart›flmalar›n ard›ndan polis barikat› bir kez daha kald›rd›.Belediye önünde konuflmalar yapan Genel-‹fl yöneticilerihaklar› için mücadeleden vazgeçmeyeceklerini belirterekhakl›l›klar›n› ifade ettiler. Yap›lan konuflmalar›nard›ndan grev ilan› belediye binas›na as›larak, alk›fl, halayve sloganlarla eylem sonland›r›ld›.***Genel-‹fl Anadolu Yakas› 1 No’lu flubeye ba¤l› belediyeiflçileri 23 Temmuz günü de Kad›köy ‹skele Meydan›’ndatoplanarak Hasanpafla’da bulunan Kad›köy Belediyesi’neyürüdüler. “‹flçiyiz Hakl›y›z Kazanaca¤›z” yaz›l›pankart›yla yap›lan yürüyüflte yaklafl›k 500 kifli “TopluSözleflme Hakk›m›z Grev Silah›m›z”, “IMF Defol BuMemleket Bizim” sloganlar›yla taleplerini hayk›rd›.Belediye önünde yap›lan aç›klamalarda Genel-‹fl’lilertoplu sözleflmelerin masabafl›nda bitmesinden yana olduklar›n›ancak iflçilerin haklar›n› alma konusunda tavizvermeyeceklerini belirttiler. Yap›lan konuflmalar›n ard›ndansloganlarla grev karar› belediye binas›na as›ld›.Belediye-‹fl Sendikas› üyeleri 21 Temmuz günü BüyükflehirBelediye Binas› önünde yapt›klar› eylemle 17Temmuz günü yaflanan polis sald›r›s›n› protesto ettiler.Belediye ‹fl Sendikas› önünden yolu tek tarafl› trafi¤e kapatarakyürüyüfle geçen iflçiler, yürüyüfl boyunca att›klar›“Bask›lar Bizi Y›ld›ramaz” sloganlar›yla sald›r›lar karfl›-s›nda direnme kararl›l›klar›n› hayk›rd›lar.Büyükflehir Belediyesi önünde toplanan iflçilerekonuflan Belediye-‹fl ‹stanbul 2 No’lu fiube Baflkan› HasanGülüm AKP iktidar›n›n son zamanlardaki iflçi veemekçilere yönelik tav›rlar›yla gerçek yüzünü gösterdi¤inibelirtti. Aç›klaman›n ard›ndan panolara as›lan grev karar›n›nBüyükflehir Belediyesi taraf›ndan yasad›fl› bir flekildeindirildi¤i belirtilerek bu konuyla ilgili gerekli hukukiifllemlerinde bafllat›laca¤› aç›kland›. Eyleme Türk-‹flve D‹SK’e ba¤l› sendika yöneticileri de kat›larak destekverdiler.***D‹SK’ten Dayan›flma ZiyaretiD‹SK yöneticileri 17 Temmuz günü sald›r›ya u¤rayanBelediye-‹fl Sendikas›’na dayan›flma ziyaretinde bulundu.21 Temmuz günü gerçekleflen ziyarete D‹SK Genel Baflkan›Süleyman Çelebi, D‹SK Yönetim Kurulu Üyesi ‹smailYurtseven, Genel ‹fl Genel Baflkan› Erol Ekici veD‹SK Genel Sekreteri Tayfun Görgün kat›ld›.D‹SK ad›na Süleyman Çelebi destek ziyaretinde yapt›¤›konuflmada “Buraya dayan›flmaya ve mücadelemiziortaklaflt›rmaya geldik” dedi. Belediye ‹fl’le ayn› gün ayn›saatlerde greve ç›karak iktidara iflçi ve emekçilerin taleplerinidaha güçlü hayk›rmay› amaçlad›klar›n› belirtenÇelebi grevleri birlefltirme ça¤r›s›nda bulundu.1 May›s 2009 Yazarlar Ça¤r›s›Uluslararas› PEN Türkiye Merkezi, Türkiye YazarlarSendikas› ve Türkiye Edebiyatç›lar Derne¤i ad›na 2009 1May›s Komitesi Baflkan› Leyla Erbil yapt›¤› aç›klamada2009 1 May›s’›nda Taksim Meydan›’nda olacaklar›n› ilanetti.“Biz flair, yazar, çevirmen, editör gibi edebiyat emekçileri1 May›s’ta Taksim Alan›’nda onlarca insan›m›z›nöldürüldü¤ü, yüzlercesinin yaraland›¤› yerlerde onlarasayg› duruflunda bulunma kararl›l›¤›nday›z” denilenaç›klamada flunlar ifade edildi: “‘Çad›r Tutan Yürek ‹flçileri’olarak 2009’da Taksim Alan›’nda olaca¤›z; arkas›zlaravarolan gücümüzü katmak için; elini yoksuluncebinden çekmeyen, düflene bir tekme daha vurana seyircikalan, kalbimizi yoran, ufkumuzu karartan, bibergazlar›, flunlar› bunlar›yla hayat›m›z› çalan kim varsa,onlara karfl› (...)”14 EMEK 27 Temmuz 2008


Kemal Türkler An›ld›1980 y›l›nda faflist sald›r› sonucu katledilenD‹SK Baflkan› Kemal Türkleriçin 22 Temmuz Sal› günü Topkap› Mezarl›¤›’ndamezar› bafl›nda anma törenidüzenlendi. Katlediliflinin 28. y›l dönümündedüzenlenen anma töreni Topkap›Mezarl›¤› giriflinden Türkler’in mezar›-na kadar sloganlarla yap›lan yürüyüfllebafllad›. “Kemal Türkler aram›zda /BirleflikMetal-‹fl Sendikas›” yaz›l› pankart›nen önde tafl›nd›¤› yürüyüfl ve anmaboyunca “Kemal Türkler Yafl›yor, Savafl›yor”, “Devrimfiehitleri Ölümsüzdür” sloganlar› hayk›r›ld›.Anmada konuflan D‹SK Genel Baflkan› SüleymanÇelebi, Kemal Türkler’in katili yakalansa bile azmettiricileriyakalanmad›kça, Sivas’›n, Marafl’›n sorumlular›cezaland›r›lmad›kça bu ülkede demokrasikonusunda ad›m at›ld›¤›na inanmayacaklar›n› söyledi.Anma sonunda Naz›m’›n “Türkiye ‹flçi S›n›f›naSelam” fliiri okundu.Tekstil ‹flçileri Derne¤iDe¤erlendirme Yapt›Tekstil ‹flçileri Yard›mlaflma ve Dayan›flma Derne¤i19 Temmuz günü yapt›¤› yaz›l› aç›klamada asgari geçimindirimi haklar›n›n engellenemeyece¤ini söyledi.20 Mart’ta yay›nlad›klar› bas›n aç›klamas›yla baz›fabrikalarda asgari geçim indirimi verilmedi¤ini duyurduklar›n›,o zamandan bu yana birçok ihbar ald›klar›n›,flu an asgari geçim indiriminin ço¤u fabrikada verilmedi¤inisöyleyen Tekstil ‹flçileri Derne¤i, tekstil iflçilerininhaklar›n› arad›klar› zaman patronlar›n iflten atmaklatehdit etti¤ini ya da iflten atarak göz korkutmayaçal›flt›¤›n› belirttiler. Asgari geçim indiriminin hak oldu¤uve yasalar taraf›ndan da verilmesi gerekti¤ininbelirtildi¤i aç›klamada yetkili kurumlara görevleriniyerine getirmeleri için ça¤r› yap›ld›.“12 Saat Çal›flmak Çözüm mü?”Tekstil ‹flçileri Yard›mlaflma ve Dayan›flma Derne¤i20 Temmuz günü de “12 Saat Çal›flmak Çözüm mü?”bafll›kl› yaz›l› aç›klamada 12 saate ç›kart›lan vardiyalaratepkilerini dile getirdiler. 8 saatlik ifl gününü eldeedebilmek için uzun süren mücadeleler verildi¤ini vepek çok bedel ödendi¤ini, ama flimdi iflçilerin 12 saatlikçal›flmay› arar duruma geldi¤inin söylendi¤i aç›klamada,iflçileri bu noktaya getiren sebeplerin bafl›ndakapitalizm ve patronlar›n kar h›rs› oldu¤u söylendi.Tekstil ‹flçileri Derne¤i buna karfl› dernek olarakmücadele karar› ald›klar›n› duyurdular.Ambarl›Liman ‹flçileriHaklar› ‹çinDireniflteBüyükçekmece Yakuplu’da kurulu bulunan ARKASHolding’e ba¤l› Yakuplu’daki ARSER ‹fl Makinalar› flirketindeçal›flan iflçiler ifl güvencesi teminat› ve insancayaflam koflullar›n›n sa¤lanmas› için 20 Haziran’dan itibarenTürk-‹fl’e ba¤l› Liman-‹fl Sendikas›’nda örgütlenmeyebafllad›lar.Çal›flan 700 iflçiden 406’s›n›n sendikal› olmas›ndansonra patron taraf›ndan ARSER ‹fl Makinalar› fesh edilerekiflçiler Marport’a geçirildi.Sendikan›n patron taraf›ndan ö¤renilmesinden sonratoplam 57 iflçi iflten at›ld›. ‹flçi k›y›m›n› protesto etmekve sendikal haklar›n› savunmak için iflçiler direnifle bafllad›lar.Sendikal› di¤er iflçiler de patron taraf›ndan ifleça¤r›ld›. Ancak iflyerine giden iflçiler kartlar›n› okuttuklar›ndaflifrelerinin de¤ifltirildi¤ini ve iflyerine giremediklerinigördüler. Bunun üzerine sendika tutanak tutturarakBölge Çal›flma Müdürlü¤ü’ne gönderdi. Patron danoter getirerek zab›t tutturdu ve iflçileri tazminats›z ifltenatt›.‹flçiler, Marport önünde bafllatt›klar› direniflin jandarmataraf›ndan engellenmesi üzerine, Yakuplu’da bir binan›nalt kat›nda toplanarak direnifllerini sürdürüyor.‹flçiler, sendikal örgütlenmenin sonucunda iflten at›-lan iflçilerin ifle geri al›nmas› ve sendikan›n patron taraf›ndantan›nmas›n› istiyor ve talepleri kabul edilenekadar direneceklerini söylüyorlar.Örgütsüzlefltirme Sald›r›s› SürüyorTürk-‹fl Yönetim Kurulu taraf›ndan yap›lan aç›klamada,son aylarda sendikaya üye oldu¤u gerekçesiyle iflten at›laniflçi say›s›nda önemli art›fllar meydana geldi¤i belirtildi.Sendikaya üye olman›n uluslararas› sözleflmelerle ve anayasadagüvence alt›na al›nm›fl bir hak olmas›na karfl›n sendikaüyesi olduklar› için binlerce iflçinin iflten at›larakiflsizli¤e, açl›¤a itildi¤i ifade edilen aç›klamada sendikal örgütlenmenintehdit, bask› ve y›ld›rma politikalar›yla önlenmeyeçal›fl›ld›¤› kaydedildi. Bu tutumu benimseyen patronlarakarfl› Türk-‹fl’in sabr›n›n tükendi¤ine dikkat çekilenaç›klamada, karfl›lafl›lan uygulamalar›n dellileri toplan›pulusal ve uluslararas› yarg›ya baflvurulaca¤› söylendi.Praktiker, Gebze DESA, Susurluk Yörsan, Gebze E-Kart, ‹stanbul Ambarl› Kumport ve Marport, Bursa Belediyesi,Çipa ve fiimflek Nakliyatta örgütlenme çal›flmas›yürüten yüzlerce iflçinin iflten at›ld›¤› buna karfl›direnifllerin sürdü¤ü vurguland›.Say›: 156EMEK 15


Genel-‹fl ve Belediye-‹fl’tenSendikac›larla Röportajlar:NE ‹ST‹YORLAR, GREV SÜREC‹NASIL GEL‹fiECEK?SORU:1) Toplu sözleflme Görüflmeleri hangi aflamada?..2) Talepleriniz nelerdir, belediyeler nas›l yaklafl›yor?3) Belediyelerdeki grev sürecinde bir birliktelik sa¤lanmas› söz konusu mu, bukonuda görüflmeler, tart›flmalar var m›?4) AKP iktidar›n›n belediye iflçilerinin 17 Temmuz'daki eylemine sald›rmas›n› nas›lde¤erlendiriyorsunuz? Görülüyor ki, süreç zorlu geçecek. ‹flçiler direnifle haz›r m›,daha önemlisi sendikalar haz›r m›? ‹flçileri direnifle haz›rlamak için ne gibiçal›flmalar var?..➜ Mehmet Karagöz: Toplusözleflmelerimiz fiubat’›nortalar›nda bafllad› Haziran’›n19’u itibariyle degrev kararlar›n› ald›k.fiimdi sürece bakt›¤›-m›zda da ilçe belediyelerininbüyük bir ço¤unlu-¤u Büyükflehir belediyesiningreve toplu sözleflmesürecine endekslemiflkendilerini özellikle AKP’liler. Grevkarar›n› Fatih Belediyesi’ne ast›kbelediye baflkan yard›mc›s› bizi çayiçmeye ça¤›rd›. Çay içtik yan›ndasöyledi¤i fludur ‘biz bir araya geldikkarar ald›k. Büyükflehir Belediyesibitirmeden bitirmiyoruz toplu sözleflmeyi’.Biz geçen ay›n 19’unda ast›kGenel ‹fl Avrupa Yakas› Bölge Baflkan› Mehmet Karagöz:“Sald›lar AKP’nin iflçiye bak›flaç›s›ndan kaynaklan›yor”D‹REN‹RSEK, B‹RLEfi‹RSEKKAZANAB‹L‹R‹Zgrev karar›n› Büyükflehirbu ay›n 17’sinde25 günlük bir süreçvar aram›zda. AnakentBelediyesi’ninyasal süreci gelmedenbizim greve bafllamam›zgerekir.➜ Özellikle Genel-‹flsendikas› olarak idari maddelerde4857 say›l› yasan›n hiçbir noktas›n›toplu sözleflmelerde yazmayaca¤›m›zdaha önceki senelerde2006’da da söylemifltik, bugün yineayn›s›n› söyledik. Daha önceki süreçlerdedaha önceki ifl kanunundayer alan kazan›lm›fl haklar›m›zdangeri ad›m atma flans›m›z olmayaca¤›-n› ifade ettik. Ücret bizim için ikinciplanda. Genel-‹fl olarak as›l amac›-m›z demokratik haklar›m›z› korumak,gelifltirmek. Di¤er AKP’li belediyelerdede bizim flöyle bir fleyimizvar belediyelerin siyasal yap›lar›nagöre de¤il Genel-‹fl sendikas›n›n birtoplu sözleflme ilkesi var. Bu ilkeneyse biz tüm belediyelerde onu uyguluyoruz.➜ Böyle bir ça¤r›m›z var. ‹flçi s›-n›f›n›n yarar› için kendilerinin de örgütlüoldu¤u bizim de örgütlü oldu-¤umuz tüm belediyelerde ortak ayn›gün greve ç›kmaya haz›r›z biz.➜ Yasal bir hak olan grev karar›-n› asmada emniyet bu kadar ac›mas›zdavran›yorsa, emekçiye bu flekildesald›r›yorsa bunu fliddetle protestoediyoruz, böyle bir fleyi kabul edemeyizyani. Bugün Kartal’da grevkarar›n› ast›k. O kadar yol yürüdükbelediyenin önüne geldik, burada bas›naç›klamas› yapamazs›n. Böyle birfley olabilir mi? Oras› benim ifl yerimve benim grev karar›n› oraya asmamlaz›m bundan daha do¤al bir hak olamaz.Bu AKP siyasal hareketinin iflçiyebak›fl aç›s›ndan kaynaklan›yor.Grev konusunda da biz yaklafl›k15 gün önce temsilciler kurulumuzdatüm haz›rl›klar›m›z› yapm›fl›z. Bukonuda da her sabah çay sohbetlerindebile iflçi arkadafllar›m›z› greve haz›rlamaçal›flmalar› yap›yoruz. 15A¤ustos’a kadar da anlaflma sa¤lanamad›¤›takdirde biz greve ç›kaca¤›z.Hesaplaflmam›z› o zaman yapaca¤›z.15 A¤ustos’akadar da anlaflmasa¤lanamad›¤› takdirdebiz greve ç›kaca¤›z.Hesaplaflmam›z›o zaman yapaca¤›z.Belediye ‹fl 2 No’lu fiube Baflkan› Hasan Gülüm:“AKP gerçek yüzünü gösteriyor”➜ Hasan Gülüm: Yaklafl›k 6 ayd›r süren toplusözleflme süreçlerimiz var. Bu süreçler yasal olaraktamamen bitti. Grev kararlar›n›n tamam› as›ld›,art›k geriye uygulamalar›n bafllad›¤› tarih sürecinegeldik. Grev sürecine dahil olan Büyükflehir veZeytinburnu, Gaziosmanpafla, Bayrampafla, Ümraniyeve Üsküdar belediyelerimizin tamam›n› bu sürecedahil ettik.➜ Belediyelerle temel uyuflmazl›knoktam›z ücret üzerine bafllam›flt›r. Onlar%8 demifltir biz ise %8’in Türkiye’degerçek enflasyona uygun bir rakam oldu-¤unu düflünmüyoruz. Özellikle %8’inIMF’nin emekçilere çal›flanlara dayatt›¤› bir rakamoldu¤unu düflünüyoruz.➜ Asl›nda bu süreçten ortaklafla birlikte duruldu¤uoranda, bu süreç ortaklafla örüldü¤ü oranda bizbu süreçten baflar›l› ç›kabiliriz. Bu süreçten avantajl›ç›kmak bu süreci iflçi emekçinin kazan›m›na dö-16 RÖPORTAJ 27 Temmuz 2008


➜ HikmetAygün: Genelolarak belediyebaflkanlar› ‘biz kendi siyasetimizeihanet etmeyiz büyükflehir bitirirsebiz de o do¤rultuda bitiriz’ diyorlar.Ama Büyükflehir le bizim aram›zdaçok fark var. Özellikle maddi anlamdaçok fark var. Onlarda tabanyok k›dem yok bizim tüm belediyelerimizdehem taban var hem k›demvar. Büyükflehir’in bizim aç›m›zdançok örnek olabilece¤ine inanm›yorumama onlar öyle karar alm›fllar.Genel ‹fl 1 No’lu fiube Baflkan› Hikmet Aygün:“En küçük bir bofllukta hakgasplar› daha da büyüyecektir”Uygulanabilir tarihlerde flu flekildegrev kaç›n›lmazd›r.➜ Talepler bitirdi¤imiz toplusözleflme örnekleri var Befliktafl’taGöktürk Belediyesi’nde. Befliktafl’ta60 YTL taban ücret %12 ile sözleflmebitirdik. Göktürk Belediyesi’ndeHaklar›m›z› mücadeleederek kazanmam›zgerekiyor. En küçük birbofllukta hak gasplar›daha da büyüyecektir.de ayn› flekildebitti. Eminönünde58 YTL taban%25 demifliz FatihBelediyesinde60 YTL taban%25 demifliz Sar›yerBelediyesi’nde 60 YTL taban%25 demifliz. Yani taleplerimiz asl›ndaçok uzak de¤il.➜ 1 May›s’ta yaflanan sald›r›dansonra Belediye-‹fl kendilerine böylebir sald›r›n›n olaca¤›n› bilmeliydiler.‹flçinin en ufak bir örgütlenmesindes›n›f›n en ufak bir hareketlenmesindeemniyet güçlerinin zoruylakarfl› karfl›ya kalacaklar›n› bilmelerigerekirdi. Haklar›m›z› mücadeleederek kazanmam›z gerekiyor. Enküçük bir bofllukta hak gasplar› dahada büyüyecektir.Genel ‹fl 1 No’lu fiube Yönetiminden fientürk fiit:“Mücadele edersekkazanabilece¤imize inan›yorum”➜ fientürkfiit: Biz eme¤inezildi¤i eme¤in h›rpaland›¤› heryerde Genel-‹fl olarak var olmak istiyoruz.1982 Anayasas›’n›n bizimelimizden ald›¤› hak grevleri, dayan›flmagrevlerinin yeniden hayatbulmas› için gittik. Belediye-‹fl’esald›r›y› çok çirkin buluyorum. Edirnekap›’dagaz s›kmalar› su s›kmalar›...Bütün bunlara ra¤men BüyükflehirBelediyesi önüne gelerek grev karar›n›asmaya her türlü katk› sundukomuz verdik.Belediye iflçileri greve haz›r çünkübizim ald›¤›m›z maafl hayat standartlar›n›nçok alt›nda oldu¤u içingreve belediye iflçileri de haz›r sendikac›larda haz›r. ‹flçileri direnifle haz›rlamakiçin grev komiteleri kuruyoruz.Nöbetçilerin yan›na yedek nöbetçilerkoyuyoruz kendilerindenemin olmas›için. Yan yanadurup iflçilerinhaklar›n› gaspedenlere karfl›mücadele edersekkazanabilece¤imizeinan›yorum.nüfltürebilmek için hiç kimsenin tek bafl›na ç›kmaflans› yok. Bu süreci sadece belediyeiflçileri aç›s›ndan düflünmemek laz›m.Yani sald›r›y› da o anlamda elealmak gerekiyor aç›kças›. Tüm demokratikkamuoyuna yönelik yani.Sald›r›y› da flöyle görmemek laz›myani iflçiler ücret istedi o nedenlesald›r› oldu böyle görmemek laz›m.‹flçilere iktidar %8’i kabul ettirmekistiyor.➜ AKP sözde “demokrat” gibiBu süreçtenavantajl› ç›kmakbu süreciiflçi, emekçininkazan›m›nadönüfltürebilmekiçin hiç kimsenintek bafl›naç›kma flans› yokifadelerle halka karfl› gizledi¤i gerçek yüzünü son süreçlerde iflçive emekçiler üzerinden göstermeye bafllad›.Bunu 1 May›s’ta, bunu genel SSGSS eylemlerindeparça parça olarak gördük, bunu belediye iflçileriningrev kararlar›nda yürüyüfllerinde gördük.Grevleri bu sald›r›lar› püskürtmenin bir arac› olarakgörmeliyiz. Genifl emekçi kesimlerine yöneliksald›r›n›n ortak mücadelesi olarak alg›lamal›y›z.Mücadele etmek noktas›nda parça parça direnifl,eylem ve etkinlikler var. Bunlar› birlefltirmeninhepimizin ortak çabas›yla olaca¤›n› düflünüyorum.Say›: 156RÖPORTAJ 17


Duruflunabakan bir fleysan›r. Ama oyapt›¤›n›savunamayan, savundu¤unuyapamayan bir zavall›, bir korkak,çünkü o bir kontrgerillaolarak ‘karanl›kta’ ifl yapmayave hesap vermemeye al›flm›fl...Hrant Dink, devletin denetimialt›nda katledildi. K›sa say›labilecekbir süre içinde, katliam›n devletleba¤lant›lar› ortaya ç›kt›. Fakat,ne tutuklanan ne yarg›lanan bir devletgörevlisi yok.Dink’in katledilmesinin üzerindenbirbuçuk y›l geçtikten sonra, odönem Trabzon Jandarma Alay Komutan›olan Albay Ali Öz, 21 Temmuz’daBursa’da tan›k s›fat›yla hakimkarfl›s›nda ifade verdi.Fakat katliamda sorumlulu¤uaç›k olan Ali Öz’ün mahkeme karfl›-s›ndaki ifadesi iki kelimeden ibaretti;“Tan›m›yorum ve hat›rlam›yorum”!!!Hakim soruyor;Yasin Hayal'i Dink'in öldürülmesindenönce tan›yor muydun?Albay “tan›m›yor”.Peki Hrant Dink'i öldürülmedenönce tan›yor muydun?Albay yine “tan›m›yor”.Albay Hat›rlam›yor!Soruflturma Üstüne SoruflturmaHakim, “A¤ustos 2006'da Trabzon‹l Jandarma Komutanl›¤›'ndakiistihbarat toplant›s›nda HrantDink'e suikast düzenlenece¤i ihbar›gündeme getirildi mi?” diye soruyor.Albay yine “ hat›rlam›yor!”Yüzbafl› Metin Y›ld›z toplant›daniki gün sonra odan›zda konuyu yinedengündeme getirdi mi?Albay hat›rlam›yor.‹stihbarat fiube Müdürü'ne böylebir görevlendirme onay› verdinizmi?Albay hat›rlam›yor.Trabzon'daki Mc Donald's bombalamas›olay›n› hat›rl›yor musunuz?Albay kendini “hat›rlamamaya”o kadar flartland›rm›fl ki, güvenli-¤inden sorumlu oldu¤u kenttekiböyle bir olay› bile hat›rlam›yor.Üniversitelerde ö¤renci gençliküzerinde uygulanan en yayg›n bask›-lardan birisi de soruflturma terörüdür.Ö¤rencilerin en küçük politik faaliyetleri,eylemleri an›nda üniversiteyönetimleri taraf›ndan soruflturmakonusu yap›lmakta ve uyar›dan,okuldan uzaklaflt›rmaya çeflitli cezalarverilmektedir.Pamukkale Üniversitesi’ndeki(PAÜ) devrimci demokrat ö¤rencilerede YÖK’ü protesto ettikleri gerekçesiile üniversiteyönetimitaraf›ndan soruflturma aç›ld›.Ö¤renciler, bu soruflturmalar› veüzerlerindeki bask›lar› protesto etmekamac›yla 5 Haziran’da bir bas›naç›klamas› yapt›lar. Fakat, bu protestoeylemi de üniversite yönetimi içinsoruflturma konusu yap›larak, 34 ö¤rencihakk›nda ikinci kez soruflturmaaç›ld›. Ö¤renciler soruflturmalaratepki göstererek, rektörün ö¤rencigençli¤i sindirmeye çal›flt›¤›n› söylediler.Hatta o kadar ki; hakimin “O tarihteTrabzon'da görevli miydiniz?”sorusuna da “hat›rlam›yorum” cevab›veriyor.Fakat buna ra¤men, avukatlar›n,hakimin “Bir haf›za sorununuzvar m›?” sorusuna “ Herhangi birsorunum yok?” diye cevap veriyor.Oysa buna da hat›rlam›yorumdemeliydi.Haf›za sorunu yok ama, baflkasorunlar› var. Çünkü Albay Ali Öz,hat›rlamaya bafllarsa bu sadeceHrant Dink’in katledilmesindeki rolüyles›n›rl› kalmayacak.Örne¤in AliÖz, Ulucanlarkatliam›n› hat›rlamak zorundakalacak. Çünkü o, 26 Eylül 1999’daUlucanlar Hapishanesi’nde 10 tutsa¤›nkatledildi¤i operasyonun komutan›d›r.O gün, Ali Öz’ün denetimindeUlucanlar Hapishanesi efli azgörülür bir vahflete tan›k oldu.Kurflunlarla, bombalarla yürütülensald›r›n›n sonunda Ulucanla Hapishanesitüm tutsaklar›n iflkencedengeçirildi¤i bir iflkencehaneyeçevrildi. 10 devrimci iflkencelerlekatledildi.Ali Öz Ulucanlar’dan sonraTrabzon’da kontrgerilla faaliyetlerinedevam etti.Evet Ali Öz hat›rlamal› ve onaUlucanlar katliam› da sorulmal›d›r.Ayn› Ali Öz, Ahmet Taner K›fllal›’n›nöldürülmesinde, “delilleri karartan”kiflidir. O da sorulmal›d›r.Cerrah’a Soruflturma‹zni YokFakat, sadece Ali Öz’e de¤il, örne¤inCelalettin Cerrah’a da sorulmal›d›r.Oysa, Dink’in katledilmesinde“ihmalleri bulundu¤u” iddias›ile haklar›nda soruflturma talep edilenCerrah için, ‹stanbul Bölge ‹dareMahkemesi’nin 27 Haziran’daaç›klad›¤› karar›nda soruflturma izniverilmedi. Böylece Cerrah ve ‹stanbulEmniyeti ‹stihbarat fiubesi’ndegörevli di¤er polisler için yarg›lamayolu kapat›ld›.“‹hmal Var” Cezas› YokHrant Dink cinayetini araflt›rmakiçin TBMM’de kurulan komisyon23 Temmuz’da aç›klad›¤› raporunda,“emniyet, valilik ve jandarmadahil, her kademedeki sorumlununihmali oldu¤u” vurgusu yap›ld›.Raporda, Trabzon Emniyeti vejandarmas›, ‹stanbul Valili¤i, EmniyetMüdürlü¤ü’nün sorumlulu¤u oldu¤ubelirtildi. Suçlular defalarcaaç›kland›, suçlar› sabit fakat sorunsuçlular›n cezaland›r›lmamas›d›r.18 HRANT D‹NK 27 Temmuz 2008


AKP ‹slamc›l›¤›n›n, kad›na sayg›s›,mahremiyet anlay›fl› bu mudur?Geçti¤imiz günlerdeiki tutuklu yak›n›,hapishane ziyaretlerindekarfl›laflt›klar›ahlaks›z ve onurk›r›c› uygulamay› anlatt›lar.Bunlardan birisi,4 Temmuz’da ‹zmirTire B Tipi Kapal›Hapishanesi’ndeyatan Mehmet Desde’nink›z› Derya Desde ve ayn›gün di¤er kad›n ziyaretçilerin yaflad›klar›d›r.‹çlerinde yafll› kad›nlar›nda oldu¤u ziyaretçiler, ç›r›l ç›plaksoyularak, cinsel organlar› dahil olmaküzere arand›lar. Yetmedi, o haldeçömeltilip kald›r›ld›lar.‹kinci olay ise, Bayrampafla Hapishanesi’ndekitutuklular›n sevkedildikleri Silivri L Tipi Hapishanesi’ndeyatan Tarkan Durgun’un efliDide Durgun’un yaflad›klar›d›r. DideDurgun, 16 Temmuz’da hapishanegiriflinde “ç›r›l ç›plak” soyundurularakaramaya maruz kald›¤›n›aç›klad›.Kad›nlar›n saçlar›n›n kapat›lmas›n›bile namus göstergesi sayanAKP iktidar›, tutuklu yak›nlar›nayap›lan bu uygulamalar›n ahlaks›zl›kolup olmad›¤›n› aç›klamal›d›r.AKP demokratl›¤› sahte oldu¤ugibi, AKP islamc›l›¤› da sahtedir.Amerikan islamc›lar›n›n ahlaklar›yoktur. ‹flte, yaflanan örnekler bunusomutlamaktad›r.Bu ahlaks›z uygulamay› yapanAKP iktidar›n›n, kad›na sayg›s›ndansöz edilebilir mi? Kad›nlar›nbaflörtüsünün aç›lmas›na karfl› ç›kmas›n›nahlaki de¤erlerle, diniinançla ilgisi kurulabilir mi?Hay›r, baflörtüsünün yasaklanmas›nakarfl› ç›karken, amac› inançlarüzerindeki bask›lara karfl› ç›kmakya da kad›nlar›n mahremiyetinesayg› duyulmas›n› istemek de¤ildi.Halk›n inançlar›n› iktidar, ç›karlar›için kullan›yor.AKP’nin ahlak›n› da, kad›nasayg›s›n› da görmek için, tutukluyak›nlar›na reva gördüklerine bakmakgerekir.Tutuklu yak›nlar›na yap›lan buuygulama AKP’nin, halk› sindirmekiçin bask›da herhangi bir s›n›rtan›mayaca¤›n›n göstergesidir.Bu uygulamayla aç›kça ailelere,“ziyarete gelmeyin, hapishanedeyatan yak›nlar›n›z› sahiplenmeyin”denilmektedir.Geçmiflten günümüze, hapishanelerdeuygulanan bask›lar salt tutuklu-hükümlülerles›n›rl› olmam›flt›r.Tutuklu-hükümlü yak›nlar› da,tutuklular› sindirme politikas›n›nbir parças› olarak bask›ya maruzkalm›fllard›r.Bu bask›lar, gözalt›na almadan,fiili sald›r›lara, görüfl haklar›n›ngasbedilmesine, aramalarda tacizlerekadar çeflitli biçimler alm›flt›r.Bask›lar, AKP iktidar›nda dasürmüfltür ve görülmektedir ki, dahada üst boyutlara ç›kar›lmaktad›r.San›lmamal›d›r ki, bu örnekler“münferittir”. Tersine, yap›lan düzenlemeler,hapishane personelineistediklerinde cinsel organlara kadararama yapma yetkisi tan›maktad›r.Dolay›s›yla bu bir devlet politikas›d›r.Bugün iki örnekte uygulanm›flt›r,yar›n daha fazla yayg›nlaflt›-r›labilir. Ya da genel bir uygulamahaline getirilebilir.Bunun önünde düzenin ahlak›,yasalar› engel de¤ildir. Ayn› flekildeAmerikan islamc›s› AKP’nin demokrasive ahlak anlay›fl› da engelde¤ildir. Bunun önündeki engel ancakdevrimci, demokrat, ilerici kesimlerin,hak ve özgürlük savunucular›n›nmücadelesi olabilir.‹TO: ‘Kuddusi Okk›r Olay› BuzDa¤›n›n Sadece Görünen Yüzüdür’‹stanbul Tabip Odas› ErgenekonDavas›’ndan yarg›lan›p hastal›¤›nedeniyle tahliye edilmesinin ard›ndanölen Kuddusi Okk›r ile ilgilibas›n toplant›s› düzenledi. 18Temmuz günü düzenlenen bas›ntoplant›s›na Dr. Ali Çerkezo¤lu, AliÖzyurt ve Prof. Dr. Özdemir Aktankat›ld›lar. Türk Tabipleri Birli¤iad›na Ali Çerkezo¤lu’nun yapt›¤›konuflma da hapishanelerde tutuklular›ntedavisiyle ilgili sorunlar›nyeni olmad›¤› belirtilerek “KuddusiOkk›r olay› buz da¤›n›n sadecegörünen yüzüdür” denildi. Aç›klamada,“Kuddusi Okk›r-Tutuklu veHükümlülerin Sa¤l›k Haklar› veDevletin Kamusal Yükümlülükleri”konusunda rapor haz›rlayacakolan bir kurul kuruldu¤u belirtilerek“‹çinde bulundu-¤umuz 21. Yüzy›ldaça¤dafl ülkeler gibihak ve özgürlüklerinönündeki tüm engellerinkald›r›lmas›n›ve ifadesini anayasam›zdabulan ancakuygulamalar da ço¤u kez sözde kalandemokratik laik ve sosyal birhukuk devleti anlay›fl›n›n prati¤e deyans›mas›n› beklemek ve bu konudamücadele etmek her bireyin vatandafll›kgörevi olmal›d›r” vurgusuyap›ld›.Say›: 156TECR‹T 19


Bayrampafla Kapat›ld›!BayrampaflaZulmüyle Oligarflinin Utanç,Direniflleriyle DevriminOnur Sayfas›d›rBayrampafla Hapishanesi bundan41 y›l önce, 1967’de faflizmin halkakarfl› savafl›nda kullan›lacak zindanlardanbirisi olarak inflaâ edilmiflti.S›n›rlar› içinde iki ayr› hapishaneolan Bayrampafla Hapishanesi, t›kabasa doldurulan ko¤ufllar›nda, ço¤uzaman 5-6 bin tutuklu-hükümlüyübar›nd›ran koca bir ilçe gibiydi. Buiki hapishaneden birisi, BayrampaflaÖzel Tip, büyük olan› ise BayrampaflaKapal› diye bilinir. Devrimcitutsaklar her ikisinde de kald›lar.Cunta y›llar›nda, 6 Temmuz1983’de Metris’teki tutsaklar›n birk›sm›, Bayrampafla Özel Tip Hapishanesi’nesevk edildiler. 12 EylülCuntas›n›n hedefi, Metris’le birlikteBayrampafla’y› da, tutsaklara sald›r›merkezlerinden biri haline getirmekti.‹flkenceler eflli¤inde, tek tipelbise dayatmas› bafllad›. Tek tip elbise,tutsaklar› teslim alma politikas›n›ncunta y›llar›ndaki temel biçimlerindenbirisiydi, fakat tutsaklar›ndireniflleriyle karfl›laflacakt›.Oligarflinin teslim alma dayatmas›ve tutsaklar›n direniflleri; ifltebu iki politik tav›r, BayrampaflaHapishanesi’nin tarihine de damgas›n›vuracakt›r.Evet, ülkemizdeki tüm hapishanelergibi, Bayrampafla da salt düzeninyasalar›n› çi¤neyen “adli” suçlular›nkapat›ld›klar› mekanlar olmad›.Hapishaneler öncelikle s›n›flarsavafl›n›n bir mevzisiydi, oligarflikdüzenin ve devrimci güçlerin politikayapt›klar› alanlard›. Bayrampaflaoligarfli aç›s›ndan da devrimcileraç›s›ndan da hapishaneler politikas›n›nmerkezlerinden birisi olmufltur.Oligarfli, hemen tüm hapishanelerdeoldu¤u gibi, Bayrampafla’dada tutsaklara yönelik çeflitli sald›r›-lar gerçeklefltirdi, fakat, Bayrampaflasalt bu sald›r› ve katliamlarlaan›lmay› hak etmez. Bayrampaflaoligarflinin sald›r›lar› kadar, devrimcitutsaklar›n a¤›r bedeller pahas›nayaratt›klar› görkemli direnifllerlean›lmay› hak etmektedir.‹çinde bir tarihi bar›nd›ranBayrampafla Hapishanesi kapat›ld›.Fakat, Bayrampafla devrimcilerve halk›m›z için geçmiflte kalmad›,tarihe b›rak›lmad›. Çünkü, oradatutsakl›klar, iflkenceler, katliamlaryafland›. Çünkü orada, devrim tarihimizinbir parças› yaz›ld›. Çünküorada hala sorulacak hesaplar var.Bayrampafla’y›Devrimcili¤in Mezar›Yapamad›larHapishaneler kimi zaman, kimilerinindevrimcili¤ini bitirmifl, devrimlereya da örgütlere mezar olmufltur.Ama ayn› hapishaneler, kimi zamandevrimi gelifltirmifl, devrimciörgütlere güç katm›flt›r.Bir hapishanenin bunlardan hangisiolaca¤›na karar veren, egemens›n›flar de¤ildir. Egemen s›n›flarher zaman için, hapishanelerde devrimcili¤ibitirmeyi amaçlad›lar. Bunakarar veren, esas olarak tutsakdevrimciler oldu. Tutsaklar›n direniflya da teslimiyet tav›rlar›, hapishanelerinfonksiyonunu da belirledi.Bayrampafla dendi¤inde, belirleyiciolarak tutsaklar›n direnifl tav›rlar›akla gelir. Bayrampafla ülkemizdedevrimcili¤in bitirildi¤i, yokedildi¤i de¤il, direniflleriyle devriminve devrimcili¤in büyütüldü¤übir hapishane olmufltur.‘84 Ölüm Orucu EylemiMetris ve Sa¤malc›lar (Bayrampafla)Özel Tip Hapishanesi’ndeyap›lan 1984 Ölüm Orucueylemi, bu direnifllerin tarihe ad›n›onurla yazd›ran ilklerindendir.Metris’te 13 Nisan’da DevrimciSol ve T‹KB tutsaklar› eyleme bafllad›lar.Ayn› gün, ayn› örgütlerin ozaman askeri yönetim alt›nda olanSa¤malc›lar Özel Tip Hapishanesi'ndekalan tutsaklar› da süresizaçl›k grevine bafllad›klar›n› ilan ediyorlard›.Tutsaklar tek tip elbise vecuntan›n teslim alma politikas›nakarfl› bafllatt›klar› direniflle, hapishanelerinve mücadelenin o günden20 BAYRAMPAfiA 27 Temmuz 2008


sonraki geliflimini de tayin ediyorlard›.Cunta y›llar›n›n bu destans›direnifli, Abdullah Meral, HaydarBaflba¤, Fatih Öktülmüfl ve HasanTelci’yi flehit verip zaferi kucaklayacakt›.Zindan Duvarlar›n›Aflan Devrimci ‹radeDirenifller yan›nda devrimci tutsaklar›nhapishanelerde sürekli olarakgündemlerinde olan hedeflerindenbirisi de zindan duvarlar›n› aflmakt›.Bunun için çeflitli giriflimlerdebulunulmufltu. Bu arada BayrampaflaÖzel Tip Hapishanesi’ndekitutsaklar, Bayrampafla Kapal› Hapishanesi’nesevk edilmifllerdi.Fakat tutsaklar›n zindan duvarlar›n›aflma kararl›l›¤›n› bu de¤ifliklikengelleyemeyecek, Bayrampafla’daoligarfliye vurulan en büyük darbelerdenbiri, 1989 Ekiminde, devrimcihareketin Önderi Dursun Kar a-tafl’›n baflar›l› bir firar eylemi iletutsakl›¤›na son vermesi olacakt›.Y›llarca tutsaklar›n direnifllerinetan›kl›k eden Bayrampafla Hapishanesi’nde,tarihi bir olay daha yaflanm›flt›.Art›k devrimci hareketin Önderid›flar›da, hareketin bafl›ndayd›.Bu oligarfli için bafll› bafl›na bir kabusolmufltu.Fakat, oligarfliye vurulan tekdarbe bu olmam›flt›. Bu firar eylemini,Ocak 1990’da Sinan Kukul veMürsel Göleli’nin firar›, ard›ndanHaziran 1990’da, içlerinde devrimcihareketin ve dost bir hareketinönder kadrolar›n›n oldu¤u 5 devrimcininfirarlar› izledi.Devrimci hareketin tutsaklar›n›nBayrampafla Hapishanesi duvarlar›-n› aflan eylemleri, devrim saflar›ndacoflku yarat›rken, oligarflinin korkusunubüyütüyordu.Art›k burjuvazinin gözündeBayrampafla Hapishanesi suçluydu.Adalet Bakan› Oltan Sungurlu bueylemleri, “nas›l kaç›yorlar, ak›ls›r ermiyor” diye de¤erlendirirken,burjuva bas›n üzüntüsünü, “böyleceBayrampafla'da Dev-Sol Örgütü'nünbeyin tak›m›ndan kimsekalmad›” diyerek dile getiriyordu.Devrimci iradenin bu baflar›lar›karfl›s›nda, oligarfli bask›y›, zulmüt›rmand›rmaktan baflka bir çare bulam›yordu.Oligarflinin iflkencecihapishane savc›lar›, müdürleri yapt›klar›n›nhesab›n› soracak bir adaletmekanizmas›n›n olmad›¤›n› san›yor,bunun rahatl›¤›nda hareketediyorlard›. Bayrampafla savc›s› NiyaziFikret Aygen de bunlardan birisiydi.Aygen'in Bayrampafla Hapishanesi'nesavc› olarak atanmas›ndansonra, tutsaklar üzerindeki bask› veiflkence daha da yo¤unlaflt›. Peflpeflegerçeklefltirilen operasyonlar sonucubirçok devrimci tutsak yaraland›,haklar gasbedildi, ko¤ufllar talanedildi. Bu terörden tutsak aileleri veavukatlar da nasibini ald›. Aygen,uyar›lara ald›rmadan iflkenceyi sürdürüyordu.Fakat, 12 Kas›m 1990’da Aygen,devrimci hareket taraf›ndan düzenlenenbir eylemde öldürüldü. Aygen’iniflkenceci orta¤› birinci müdür,bu eylemin arkas›ndan bir dahahapishane içine girmeyerek, Bayrampafla’danbaflka bir hapishaneyetayinini ald›rd›.Bayrampafla Duvarlar›Tutsaklar›n ‹radesineYenildiZindan duvarlar› içinde bir türküyükseliyordu; “O duvar duvar›n›zv›z gelir bize v›z”. Devrimci hareketsaflar›nda darbe yaflanm›flt›, darbecilikBayrampafla Hapishanesi’ndekitutsaklar taraf›ndan mahkumedilmiflti, fakat yeterli de¤ildi, zindanduvarlar› içinde durulamayacakzamand›.Bir kez daha Bayrampafla’n›nduvarlar›, devrimci irade karfl›s›ndaçaresizdi. ‹çlerinde devrimci hareketinkadrolar›ndan ‹brahim Yalç›n,Mete Nezihi Alt›nay ve MuratGül’ün de oldu¤u 7 tutsak fiubat1993’te zindan duvarlar›n› aflmay›baflar›yordu. Tutsaklar›n zindan duvarlar›n›aflmak için çabalar› bitmedi.Yar›m kalan daha birçok firar giriflimioldu.Bayrampafla’n›n ismi burjuvabas›nda “yol geçen han›” konulmufltu.Oysa, tutsaklar›n firar eylemleriniengellemek için, BayrampaflaHapishanesi’nin zeminindekitoprak tamamen boflalt›lm›fl, hapishaneçevresine boydan boya çukurlarkaz›lm›fl, denetimler s›klaflt›r›lm›fl,çok say›da ek güvenlik önlemial›nm›flt›. Fakat devrimci irade tümbu önlemleri aflmay› baflarman›n biryolunu bulmufltu.Açl›k Grevleri, ‹flgaller,Rehin EylemleriBayrampafla’n›n direnifl tarihindesay›s›z eylem vard›r. Bu eylemlerinbüyük bölümü, tutsaklara yöneliksald›r›lara karfl› yap›lan eylemlerken,bir k›sm› da, halk›n de-¤iflik kesimlerine yönelen sald›r›lar›protesto etmek ve direnifllere destekolmak için yap›lan eylemlerdi.Eylemlerin biçimleri, açl›k grevlerinden,say›m vermemeye, iflgallerdenrehin almaya kadar uzan›yordu.Faflizm, tutsaklar› teslim alman›ntemel yolunu hücre politikas›n›hayata geçirmekte görüyordu. Oligarflininplanlar›na göre BayrampaflaHapishanesi’ni tasfiye etmek de,teslim alman›n yolunu açmak içinflartt›. Bayrampafla’n›n tasfiye edilmesi,devrimcilere hem örgütsel,hem moral bir darbe olacak diye düflünüyorlard›.Oligarfli bu plan›n bir parças›olarak Eskiflehir ve Ümraniye Hapishaneleri’nitabutluk olarak açt›.Bunlara karfl› uzun süreli açl›k grevieylemleri yap›larak sald›r›lar boflaç›kar›ld›. Geri ad›m att›r›ld›.Fakat oligarfli, tutsaklar› teslimalmak için, bu defa da katliam poli-Say›: 156BAYRAMPAfiA 21


tikalar›n› devreye sokacakt›. 21 Eylül1995’te 3 tutsak iflkenceyle öldürüldü,onlarcas› yaraland›.Buca katliam› üzerine, direniflbafllat›lan 23 hapishaneden birisi deBayrampafla’yd›. Tutsaklar›n bu geneldirenifli, 7 Kas›m 1995'te zaferlesonuçland›.Tarihler 4 Ocak 1996’y› gösterdi¤indeise, bu kez katliam›n adresiÜmraniye Hapishanesi olmufltu. 4tutsa¤›n katledildi¤i sald›r›da, onlarcatutsak da yaralanm›flt›.Bir kez daha tutsaklar›n öfkesiylekarfl›laflt› oligarfli. Bayrampaflada, 4 Ocak katliam›na karfl› eylemyap›lan yerlerden biriydi. Hapishane1. müdürünün de içlerinde oldu-¤u çok say›da personel rehin al›narak,iflgal direnifli bafllat›ld›. Günlersüren iflgal eylemi, bakanl›k yetkilileriile yap›lan görüflmeler sonucunda,tutsaklar›n taleplerinin kabuledilmesiyle sonuçland›r›ld›.Bayrampafla’daki uzun süreli iflgaleylemlerinden birisi de, 26 Eylül1999’da Ulucanlar Hapishanesi’nde10 tutsa¤›n katledildi¤i sald›-r› karfl›s›nda, “bulundu¤umuz herhapishane bir Ulucanlar’d›r” denilerekhayata geçirilecekti.Her An› Eylem Olan69 Gün1996 y›l›nda Eskiflehir tabutlu¤utecrit politikas›n›n uygulanmas› veBayrampafla’n›n tasfiye edilmesiamac›yla tekrar aç›ld›. Adalet Bakanl›¤›taraf›ndan 6 May›s’ta yay›nlanangenelge ile de tecrit, itirafç›-laflt›rma, ba¤›ms›zlaflt›rma dayatmalar›yasalaflt›r›ld›. Art›k MarmaraBölgesi’nde tutuklananlar, Bayrampaflayerine Eskiflehir tabutlu¤unagötürülmeye bafllanm›flt›.‹çlerinde Bayrampafla’n›n da oldu¤uçok say›da hapishanede, Eskiflehirtabutlu¤unun kapat›lmas› vegenelgelerin iptal edilmesi talepleriyle,20 May›s 1996’da daha sonraölüm orucu direnifline çevrilecekolan süresiz açl›k grevi eylemi bafllat›ld›.Direniflin taleplerinden birisi de,tutsak yak›nlar›na yönelik sald›r›lar›ndurdurulmas› idi. Özellikle BayrampaflaHapishanesi önünde tutsakyak›nlar›n›n polis taraf›ndan gözalt›naal›nmas›, ziyarete gelmelerininve tutsaklar› sahiplenmelerinin engellenmeyeçal›fl›lmas›, s›radan uygulamalarhaline getirilmiflti.Tutsaklar›n taleplerinin kabuledilmesi ile sonuçlanan eylemde,Bayrampafla Hapishanesi’nden deAltan Berdan Kerimgiller, ‹lginçÖzkeskin ve Yemliha Kaya flehit verildi.Bayrampafla’da bu kapsaml› sald›r›ve direnifller yan›nda, hemenher güne yay›lan sald›r› ve direnifllerde yaflanm›flt›r.Tutsaklara yönelik çeflitli sald›r›biçimleri içinde, mahkeme, hastanesevklerinin, birer iflkence haline getirilmesi,hastalar›n tedavilerininyap›lmamas›, savunma haklar›n›ngasbedilmesi, tutsaklar›n aras›naajan göndermek ve benzeri vard›r.Teslim alma sald›r›lar› ve direniflleraras›nda, hapishanelerin düzenindevrimcili¤i ö¤üttü¤ü de¤irmenlerya da devrimin okullar› olmas›nakarar verilecektir. Düzençok istemesine karfl›n Bayrampafla’yade¤irmen misyonu yükleyememifltir.‹flte 19 Aral›k 2000 de, bu gerçe-¤in bir kez daha tescil edildi¤i günlerdenbiri oldu Bayrampafla tarihinde.F Tipi hapishanelere karfl› 20Ekim’de bafllat›lan ölüm orucu 60’l›günlere geldi¤inde, katliam yap›lanhapishanelerden biri de Bayrampafla’yd›.Katiller sürüsü, otomatik silahlarla,bombalarla, kimyasal gazlarlasald›r›rken, karfl›lar›nda yine direnentutsaklar› bulacaklard›. BayrampaflaHapishanesi o gün alevalev yan›yordu. O gün, kad›n tutsaklardanYazgülü Güder Öztürk,fiefinur Tezgel, Nilüfer Alcan, ÖzlemErcan, Seyhan Do¤an ve GülserTuzcu katiller sürüsü taraf›ndan diridiri yak›l›yor, erkeklerden de 6 tutsakkatiller sürüsünün kurflunlar› vefeda eylemleri ile ölümsüzlefliyorlard›.Tutsaklar›n bedenleri kömürlefliyordu.Fakat, o kömürleflen bedenlerebakan oligarflinin ölümmangalar›, parmaklarda zafer iflaretigörüyordu. ‹flte tek bafl›na bu bile,tutsaklar›n nas›l bir ruhla direndiklerinigöstermeye yeter örnekti.Oligarfli asl›nda 19 Aral›k 2000günü Bayrampafla’n›n kap›s›na kilitvurmufltur. Fakat, o gün oligarflininaç›klad›¤› gibi, Bayrampafla’n›ndefterinin kapat›ld›¤› de¤il, oligarfliylegörülecek hesab›n daha da büyütüldü¤ügündür.Elbette Bayrampafla’n›n tarihisalt bu destans› direnifllerle s›n›rl›de¤ildir. Örne¤in Ege da¤lar›nda birkomutan olarak kahramanl›k destan›yazarak flehit düflen Erhanlar, Karadenizda¤lar›nda umudun ad›n›büyüterek ölümsüzleflen Ali Haydarlar,Amerikan emperyalizminebir darbe indirmek için yapt›¤› eylemdeflehit düflen Sad›klar ve ülkemizinbirçok yerinde mücadeleninde¤iflik alanlar›nda kahramanl›klaryaratan çok say›da devrimci de,Bayrampafla’n›n koridorlar›ndayüzlerce tutsa¤›n bir arada yapt›¤›tahliye törenlerinde u¤urland›lar s›-cak mücadelenin içine.Direniflleriyle, komün yaflam›yla,kutlamalar›, anmalar›yla, e¤itimçal›flmalar›, sabahlar› hep bir a¤›zdansöylenen marfllarla bafllayan disiplinliyaflam›yla devrimimizin birokuluydu. Oligarfli BayrampaflaHapishanesi’ni tasfiye ederken, asl›ndatutsaklar›n direniflleriyle, ödedikleribedellerle devrimin bir okuluhaline getirdikleri hapishaneleritasfiye etmeyi amaçl›yordu. Fakatdirenen tutsaklar›n bilincinde, flimdide her yer bir Bayrampafla’d›r.22 BAYRAMPAfiA 27 Temmuz 2008


Düzenin Ça¤dafl ‹nfaz SistemiTecrit, ‹flkenceBayrampafla Hapishanesi, düzenlenentörenle kapat›ld›.Hapishane bahçesinde yap›lankapatma töreninde konuflan AdaletBakan› Mehmet Ali fiahin ilk kezbir hapishanenin kapat›l›fl›nda törenyap›lmas›n›n nedenini flöyle anlat›-yordu; “Tören yapmam›z›n nedeni,bu cezaevi, tarihimizin ‘sembolik’cezaevidir... onun flahs›nda ça¤d›fl›kalm›fl ceza infaz sistemini de terkediyoruz. Ça¤dafl ve modern kurumlar›infla etmifl ve tutuklular›nakletmifl olarak kapat›yoruz”.Adalet Bakanl›¤›, BayrampaflaHapishanesi’ne ça¤d›fl› infaz sistemidiyor, fakat, onun için Bayrampafla’dakiça¤d›fl›l›k, iflkenceler,bask›lar de¤ildir. Çünkü, bunlar›bugün çok daha üst boyutta sürdürmektedirler.Keza, onlar›n ça¤d›fl›-l›k dedikleri, Bayrampafla Hapishanesi’ninkalabal›k ko¤ufllar› da de-¤ildir. Zira, bu ko¤ufllar› yapanlarda kendileriydi. Kald› ki, onlar UlucanlarHapishanesi’nde, tutsaklar›nyeni ko¤ufl taleplerini katliam planlar›nagerekçe yapanlard›r.Onlar›n ça¤d›fl› dedikleri, tutsaklar›ndireniflleriydi. Ko¤ufl sisteminde,kalabal›k olarak bir arada olantutsaklar›n direnifllerinin etki gücüydü.Onlar› rahats›z eden, flehiriçindeki hapishanelerde uygulad›klar›zulmün halk› daha fazla etkilemesi,halk›n tutsaklar› sahiplenmesininolanaklar›n›n daha fazla olmas›yd›.Onlar› rahats›z eden, ko¤ufllardakikolektif yaflamd›. Paylaflmave dayan›flmayd›.Onlar›n “ça¤dafl infaz sistemi”diyerek açt›klar› hapishaneler Ftipleridir. Peki nedir F tiplerinin“ça¤dafl infaz sistemi” dedikleriözellikleri:1- Tecrittir. 19 Aral›k 2000 tarihindenitibaren, açt›klar› F tipi hapishanelerdetutsaklar tecrit edilmifltir.Onlar›n ça¤dafl hapishanelerinde,tecrit politikas› sonucunda,tutsaklar çeflitli hastal›klar, psikolojiksorunlar yaflad›lar, intihar edenleroldu.2- ‹flkencedir. 3’er ve tek kiflilikhücrelerde tecrit ettikleri tutsaklaraistedikleri her an fiziki iflkencedebulunma olana¤›na sahip olmalar›,sald›r› ve iflkence bask›s›n› tutsaklar›nüzerinde bir tehdit unsuru olaraksüreklilefltirmeleridir.3- Onura sald›r›d›r. Tutsaklar›nve tutsak yak›nlar›n›n onurlar›na,kifliliklerine yönelik baflta onur k›r›-c› arama dayatmalar› olmak üzere,her türden yönteme baflvurulmaktad›r.4- Savunma haklar›n›n gasbedilmesidir.Tutsaklar›n avukatlar›ylasa¤l›kl› koflullarda görüflme vesavunma haz›rlama olanaklar›ndanyoksunluklar›d›r. Öyle ki, tutsaklar›nyarg›land›klar› davan›n dosyalar›bile kendilerine verilmeyebiliyor.5- Tedavi olanaklar›ndan yoksunb›rakmakt›r. Tedavileri ihmaledildi¤i, sa¤l›kl› muayeneler yap›lmad›¤›için F tipi hapishanelerdeölümler yaflanm›flt›r.6- Keyfi yönetimdir. Tutsaklar›nyasal haklar›n›n keyfi flekildeçi¤nenmesidir. Tutsaklara verilecekkitap, dergi ve benzeri yay›nlardan,mektuplara, ya da en küçük kullan›mmalzemelerine kadar yasaklanmas›veya hapishane idarelerininkeyfiyetine b›rak›lmas›d›r. Tutsaklariçin hak yoktur, hapishane idarelerine derse ona itaat etmeleri dayat›lmaktad›r.‹flte, oligarflik düzenin “ça¤daflinfaz” anlay›fl›nda bunlar vard›r.Adalet Bakan›’n›n övündü¤ü sistembudur.Onlar›n ça¤dafll›k anlay›fllar›nda,F tipi hapishane politikas›n› uygulamakve halk› sindirmek için, 20hapishanede birden yapt›klar› ve 28tutsa¤›n yaflam›n› yitirdi¤i katliamÇa¤dafll›¤›n kap›lar›;ölüm orucundaki tutsaklarajopla tecavüz edilerek aç›ld›.Ça¤dafll›¤›n kap›lar›; yüzlercetutsa¤› iflkencelerden geçirerekaç›ld›.da vard›r.Onlar›n ça¤dafl ölüm hücrelerinekarfl› direnifllerde, 122 kifli yaflam›n›yitirmifltir. Dolay›s›yla, 122 devrimciyiöldürmek de onlar›n ça¤dafll›kanlay›fl›na uygundur.Biliyoruz ki, oligarfli için terkedilenBayrampafla’n›n mimari yap›-s› oldu, de¤ilse tutsaklar› teslim almapolitikas›n› Bayrampafla’y› aratacakflekilde yeni hapishanelerdeuyguluyorlar. Dahas›, Bayrampaflagibi hapishaneleri zaten, teslim almapolitikalar›na yeterince hizmetedemedi¤ini düflündükleri için terkettiler.Oligarflik düzenin a¤z›ndaki“ reform”, “ça¤dafll›k” cümleleriher zaman ayn› anlama gelir. Dahabüyük bask›d›r, daha fazla hak gasp›d›r,daha fazla iflkence, devlet terörüdür.Yine tarih tan›kt›r ki, uygulad›klar›hiçbir bask› politikas› yeterli olmam›flt›r.Bunun nedeni, uygulad›klar›bask›n›n yetersizli¤i de¤ildir,tersine oligarfli her defas›nda s›n›rs›zcaterör uygulam›flt›r. 19 Aral›k2000’de yapt›klar› hapishaneler katliam›bunun en üst boyutta olanlar›ndand›r.Dünyada örne¤i azd›r.Fakat, her defas›nda belirleyiciolan, devletin politikas› de¤il, tutsaklar›ndirenme kararl›l›klar› olmufltur.Bugün de öyledir. Devrimcileraç›s›ndan her yeni hapishanebir Bayrampafla’d›r. Oligarfli, Bayrampafla’n›nkap›s›na kilit vurmakladireniflin Bayrampafla’s›ndan kurtulamaz.Say›: 156‹NFAZ 23


Üreterek direnmek8 Y›ld›r tecrit hücrelerindeyiz.Buralara kurflun ya¤murlar› alt›nda,binlerce bomba eflli¤inde dört gündört gece süren vahfli bir katliamoperasyonu sonucu getirildik. Direnerekve 28 yoldafl›m›z› flehit vererekkonulduk buralara.Neden yapt›lar bu katliam›, nedenburalara koydular bizi?Çünkü biz devrimciyiz. Yani oligarflininiktidar›n› y›kma kararl›l›¤›-na ve dünyan›n Türkiyesi’nde devrimyapma iddias›na, hedefine sahipolanlar›z. O halde yokedilmemizgerekirdi. Düflüncelerimiz, devrimve sosyalizm inanc›m›z yok edilmeliydi.Bunun için bizi y›llard›r tecrithücrelerinde halk›m›zdan, ailelerimizdenve birbirimizden “izole etmeye”,direnen tüm damarlar›m›z›kurutmaya çal›fl›yorlar.Bu amaçlar›na ulaflmak için pekçok farkl› yöntem gelifltirseler demeselenin özü hep ayn›.Tüm bu sald›r›lara ra¤men kimli¤imizden,kiflili¤imizden, yani bizibiz yapan düflüncelerimizden tavizveremezdik, vermedik de. Yaflamdisiplinimiz, üretkenli¤imiz, düflünüfltarz›m›z, hücreler öncesi nas›lsabugün de hücrelerde ayn› flekildedevam ediyor.Bunu baflarabilmemizi sa¤layanelbette ilk baflta büyük direniflimizve bu direniflte ölümsüzleflen kahramanyoldafllar›m›zd›r. Ancak direnifltenyaln›zca bedenini ortaya koymakanlafl›lmamal›d›r. Direnifl; zihinselve fiziksel gücünle birliktekendini tamamen mücadeleye adamakt›r.Biz de öyle yapt›k.Tecrite karfl› bir yandan bedenlerimiziaçl›¤a yat›rarak direnirken,bir yandan da çevremizde örülmekistenen tecrit duvarlar›n› parçalaman›nfarkl› yöntemlerini bulduk.Bu yöntemler içinde en öne ç›-kan kuflkusuz ki ç›kard›¤›m›z dergilerimizve el eme¤imize, yarat›c›-l›¤›m›za dayal› ü retimlerimizdir.Nas›l mümkün oluyor bunlar;Bizi hapsettiklerini sananlaryan›l›yorlar; biz düflüncelerimizle,üretimlerimizle daimahayat›n içindeyiz.bak›n flöyle oldu ve olmaya devametmekte:*Hücrelere getirildi¤imiz ilk y›ldergilerimizi haz›rlamaya bafllam›flt›kbile. Bizde y›lg›nl›k, umutsuzlukgörmek isteyen düflmana cevab›m›ztutsak dergilerimiz oldu. Kimisiad›n› Veli day›m›z›n “Masala”s›ndanald›, kimi Nail-‹bo gibi flehitlerimizinad›ndan. Kimisinin deisimleri flehitlerimiz taraf›ndan bulundu;Z›lg›t gibi... Ad› ve türüfarkl›l›k gösterse de tüm dergilerimiziniçeri¤i ayn›d›r: D‹REN‹fi.Bazen bir fliir görürsünüz dergimizde,feda eylemine befl dakika kalayaz›lm›fl bir fliirdir belki. Ya da birbaflka yaz› çarpar gözünüze, h›nçdolu, öfke doludur ve hasretin enyücesini okursunuz onda. Bir fedan›nya da kahramanl›¤›n ard›ndanflehit düflen yoldafl›m›za yaz›lm›flolmal›d›r o yaz› da. Ateflin içindengelir o anlat›mlar, insana dair nevarsa bulursunuz onlarda. Halk›m›-z›n ac›lar›, özlemleri, sevinçleri,coflkular›, kahramanl›klar›, destanlar›ve hayat›n, kavgan›n mizah›...Yani yaflamda karfl›m›za ç›kan nevarsa tutsak dergilerinde bulabilirsiniz.Bulamayaca¤›n›z tek fley vard›r:UMUTSUZLUK! Umudumuzadüflen hiçbir fley giremez hücrelerimize,en önemlisi de beyinlerimize.Dergilerimizin yaz›m aflamas›ndanço¤alt›lmas›na kadar epeyemek harcar›z. Sonuç, onca eme¤ede¤er de artar bile.Dergiye haz›rlan›rken, önce konularbelirlenir. Neler olacak, hangikonuyu nas›l yazaca¤›z; öykü mü,fliir mi, güncel de¤erlendirme mi, yada araflt›rma yaz›s› m›? Bunlar› belirlediktensonra s›ra konular›n paylafl›lmas›nagelir. Paylafl›ld›ktansonra yaz›m aflamas› biraz zorludur.Özellikle de araflt›rma yaz›s› yazacaksan›z,kayna¤›n›z s›n›rl›d›r. ÇünküF Tiplerinde her kitab› alamazs›-n›z. ‹dare taraf›ndan bir ansiklopedibile “sak›ncal›” bulunabilir. Keyfiyettes›n›r yoktur.Ancak tüm bu engeller, kolektifmekanizmalar iflletilerek afl›l›r.Hücrelerde bizi bir-iki yoldafl›m›zlas›n›rlamak isteyenler, beyinlerimiziasla tekillikte s›n›rlayamazlar. Bizkolektif yaflayan insanlar›z, örgütlülü¤ümüzgücünü en çok bu kolektifmekanizmadan al›r. Birinin bir düflüncesini,di¤erinin baflka bir düflüncesitamamlar.Emperyalizm daima bireycili¤iafl›lar insanlara. Bireysel yarat›c›-l›klardan, at›l›mlardan bahseder. Hikayedirbunlar›n hepsi. Bugün neredeysebir ülkenin milli gelirindenfazla servete sahip olanlar, bunlar›“bireysel” yetenek ve yarat›c›l›k sayesindede¤il, halklar› sömürüp açl›¤a,yoksullu¤a mahkum ederekkazan›yorlar.Bireycili¤in yaflam›m›zda aslayeri yoktur. Üretti¤imiz her fley gücünükolektif mekanizmam›zdanal›r. Bu mekanizma sadece bulundu¤umuzhapishane ile de s›n›rl› de-¤ildir. Hapishaneler aras› da mektuplarlaiflletiriz kolektifi. Bazen birbir hapishaneden gönderilen birbayram, kutlama kart› veya baflkabir fley, ilham olur bize. Ya da dergidefoto¤raf›n› gördü¤ümüz bir baflkaürün. Hemen kafam›zda bir k›-v›lc›m çakar. “Aaa, bunu burada dakullanabiliriz” diye. Yazd›¤›m›zmektuplarda yeni buldu¤umuz yöntemleripaylafl›r›z. Ve hepsindenönemlisi, yoldafl sevgisi ve sahiplenmedirkolektivizmi iflleten.Dönelim dergilerimizin d›flar›gönderilmesine. Zorluklar dergile-24 ÖZGÜR TUTSAKLAR 27 Temmuz 2008


Üreterek Direnenlerinsergisinin sonu¤rak yerlerindenbiri ‹zmir’in Do-¤ançay Köyü’ydü.Al›fl›lm›flt›r ya,sergiler, salonlarda,dernek binalar›ndaaç›l›r.Ama ÜreterekDirenenlerinsergisi bu kal›plar›da y›k›-yor. ‹flte buradadirenmeningücünü ve coflkusunuköyünsokaklar›natafl›yor.rin d›flar› gönderilmesi aflamas›ndada yaflan›r. Birçok yay›n›m›z yine“sak›ncal›” bulundu¤undan d›flar›gönderilmez. ‹mha edilir. Yaflad›¤›-m›z sorunlar›, tecrit iflkencesininyaratt›¤› sonuçlar› anlatmam›z sak›ncal›bulunur. Bu keyfi kararlarlaas›l olarak d›flar›yla ba¤›m›z kopar›lmayaçal›fl›lmakta, yaflad›¤›m›ziflkencelerin ve de ürünlerimizdesomutlanan irademizin d›flar›yaulaflmas› engellenmektedir.*Tek üretimimiz dergiler de¤ilbaflta söz etti¤imiz gibi.E¤er d›flar›da ailelerimize ulaflt›-rabildi¤imiz ürünlerle aç›lan bir sergiyegitme f›rsat› bulabildiyseniz,çok çeflitli el ürünleri görmüflsünüzdür.Bu ürünlerin ham maddesi isegünlük yaflamda çokça kulland›¤›-m›z fleylerdir. Ve büyük bir ço¤unlu¤uda “yoklukta” üretilen, tutsaklar›nyarat›c›l›¤› ve biraz da deneme-yan›lmayöntemiyle ortaya ç›-kan malzemelerdir.Örne¤in hafllanm›fl pirincin flekerleezilerek yap›flt›r›c› gibi kullan›labilece¤inihiç düflünebilir miydiniz?Ya da gazete ka¤›d›n› sudabekleterek ve içine fleker ve benzerikatarak heykel çamuru elde edilebilece¤ini?Ya ekmek içindenelde edilen ve birçok üretimdekullan›labilen hamura ne demeli?Belki so¤an zar›ndan boya elde edilebilece¤inide duymam›fl olabilirsiniz.Ya da saman ka¤›d› buruflturuptekrar açarak kahverengi ayakkab›boyas›yla bir kaç kat boyad›¤›n›zdaeskitilmifl ahflap görüntüsü eldeedebilece¤iniz de akl›n›za gelmemifltirmuhtemelen.Bizim de gelmemiflti daha önce.Bu malzemeler sadece yiyecekmaddeleriyle de s›n›rl› de¤il. Örne-¤in süt kutular›, kartonlar, flifle kapaklar›elbise parçalar›, sökük kazakve benzeri... akl›n›za gelen herfley olabilir. Bunlar›n hepsi birerüretime dönüflebilir. Ancak bunlar›üretime dönüfltüren güç devrimciyarat›c›l›kt›r.Boya kalemlerinin, uhu, tutkalgibi yap›flt›r›c›lar›n, kimi zamanrenkli ka¤›tlar›n, mukavvan›n ve akl›n›zagelebilecek pek çok k›rtasiye,el ifli ve sanat ürünlerinin yasak denilerekverilmedi¤i hücrelerimizde,“e... ne yapal›m o zaman” diyerekoturamazd›k. Oradan buradan duymabilgiler ya da bazen d›flar›dakimesleklerimizden edindi¤imiz bilgilerleve ço¤u zaman mucitler gibideneyerek, deyim yerindeyse “ekme¤imizitafltan ç›kartarak” yarat›-yoruz gerekli hammaddelerimizi.Geriye ise hünerliellerin malzemelereflekil vermesikal›yor. O eller hünerininereden al›-yor? Her fleydenönce halk›m›z›nyarat›c›l›¤›ndan,pratik zekas›ndanve elbet devrimciyarat›c›l›ktan.Yoksul evlerdeyokluktan yarat›-lan kimi kullan›meflyalar›n› görmüflsünüzdür.Hatta enbaflta evin kendisi.Yokluktan yarat›-lan evler, dermeçatma barakalar,tenekeden ocaklar,saclar ve daha pek çok fley. Ve eviniçindeki ayn› derme çatma masalar,oturma bölümleri, dolaplar, raflar...Bir yan›yla zorunlu bir yarat›c›l›kt›rbu. Yaflamsal tüm ihtiyaçlar›ndanmahrum b›rak›lman›n getirdi¤i birzorunluluk.Tutsakl›k koflullar›ndaki ürünlerimizdegörüp de flafl›rabilece¤inizher fleyin gizi bu yarat›c›l›ktad›r.Mayas›n› halk›ndan, halk›n de¤erve kültüründen alan bir yarat›c›l›kt›r.Her fleye ra¤men yaflad›¤› topraklaras›k› s›k›ya tutunan, yaflamatüm umuduyla ba¤lanan bir yarat›-c›l›kt›r.Tüm bunlar› düflündü¤ünüzdeeminiz ki, “aaa, bu çerçeveyi nas›lyapm›fllar?” demeyeceksiniz. Ya da“bu da nereden ak›llar›na geldi!”diye düflünmeyeceksiniz.Yaratma gücü insan›n do¤as›ndavard›r. Bunu düflündü¤ünüzde kendinizdede göreceksiniz.‹flte bu güç yeni bir dünya yaratmakistiyor. ‹nsan› yeniden “sosyalist”bir kiflilikle yaratmak istiyor.En nihayetinde halklar›m›z›n kurtuluflunusa¤layacak alt üst oluflu yaratmakistiyor. Bu güç bizde var,halk›m›zda var.Ki emperyalizmin ve onun kuklas›iktidarlar›n halklardan korkusubu yüzdendir.Bu korku en afla¤›l›k katliamlar›,iflkenceleri yapt›r›yor onlara.Bizleri zorla getirdikleri hücreleriflte bu korkunun ürünüdür. Bununiçin bizleri tecrit edip yok etmek istiyorlar.Ama nafile. Tecritteki tümkeyfi uygulamalara, yasaklara ra¤menüretmeye, üreterek direnmeyedevam edece¤iz.Tutsaklar olarak her konuda söyleyeceksözümüz var. Bu sözü herzaman oldu¤u gibi sak›nmadan söyleyece¤iz.Bizi hapsettiklerini sananlaryan›l›yorlar; biz düflüncelerimizle,üretimlerimizle daima hayat›niçindeyiz.(Bu yaz› Gebze Hapishanesi’ndekiÖzgür Kad›n Tutsaklar taraf›ndan kalemeal›nm›flt›r.)ÖZGÜR TUTSAKLAR25


Sendikalaflma MücadelesiTürk-‹fl’in geçen hafta yapt›¤› biraç›klama, iflçi s›n›f›n›n günümüzdekarfl› karfl›ya oldu¤u en önemli sorunlardanbirine tekrar dikkat çekti.Hali haz›rda süren iflçi direnifllerininbüyük bölümünün sendikalaflmamücadelesine yönelik bask›lar temelindegeliflti¤ine iflaret eden Türk-‹fl,“Suç iflleyen patronlar sabr›m›z› tafl›rmas›n”diyor.Ama biliyoruz ki, Türk-‹fl’in sabr›da bir türlü taflmak bilmiyor.Sendikalaflmaya yönelik bask›larkuflkusuz yeni de¤il. Özellikle 90’lar›nbafllar›ndan bu yana “sendikas›zlaflt›rma”n›ntekelci burjuvazi taraf›ndanözel bir politika haline getirildi¤inisöyleyebiliriz.Sendikas›zlaflt›rma sald›r›s›, tekelleringerçek yüzüdür. Sendikas›zlaflt›rma,gelmifl geçmifl hükümetlerinhaklar ve özgürlükler konusundakiriyakarl›¤›n›n kan›t›d›r. Öteyandan elbette, ülkemizdeki iktidar›nve tekellerin sendikalaflma karfl›-s›ndaki bask›c› karakterini ortayakoyan Türk-‹fl aç›klamas› üzerinesöylenecek bir söz daha vard›r; o da,sendikalar›n, asl›nda uzun y›llard›rsüren sendikas›zlaflt›rma sald›r›lar›karfl›s›nda ne yapt›klar›d›r.Büyük bir çeliflkidir ama gerçektir;sendikalar kendileri için varl›kkoflulu olan sendikalaflman›n engellenmesikarfl›s›nda ciddi, kapsaml›bir direnifl göstermemifllerdir.1990’lar›n bafl›ndan bu yana yaflananözellikle küçük çapl› iflçi direnifllerinihat›rlayal›m; yüzlerceiflçinin sendikalaflma nedeniyle ifltenç›karmalar üzerine bafllam›flt›r. Ancakkonfederasyonlar, sendikalaflmayayönelik bu aleni engellemekarfl›s›nda merkezi, birleflik, güçlübir direnifl gelifltirmek bir yana, ço-¤unlukla, kendi d›fllar›nda geliflen budirenifllere sahip bile ç›kmam›fllard›r.Ülkemiz iflçi s›n›f›, ony›llard›ra¤›r bir bask› alt›ndad›r. 12 Eylül’dedoru¤a ç›kan bask› ve k›s›tlamalar,12 Eylül yönetimi taraf›ndan kurum-‹flçiler, örgütlenelim!Devrimci iflçiler,örgütleyelim!Sendikas›zlaflt›rma sald›r›s›nasendikalaflma mücadelesini gelifltirerekcevap verelim. Çünkü, örgütsüzlükdayatmas›na verileceken uygun cevap, örgütlülüktür.sallaflt›r›larak kal›c›laflt›r›lm›fl ve bunedenle de bu bask› ve k›s›tlamalar,k›smen biçim de¤ifltirse de bugünekadar uzay›p gelmifltir. Elbette bugünkarfl› karfl›ya olunan sorunlar›,12 Eylül dönemiyle aç›klamak izahedici olmayacakt›r. Ama sürecin oradangeldi¤i de unutulmamal›d›r.‹flçiler, 1980’lerin ikinci yar›s›ndaNetafl, Migros grevleriyle, yenidenörgütlenme çal›flmalar›yla, bahareylemleriyle, Zonguldak madencigreviyle deyim yerindeyse 12 Eylül’ünard›ndan kendini toparlamayaçal›fl›rken, 90’lar›n bafl›nda yenisald›r›larla karfl› karfl›ya kald›.Bu sald›r›lar›n en önemli biçimlerindenbiri de sendikas›zlaflt›rmayd›.Sendikalaflman›n karfl›s›naiki büyük engel ç›kart›ld›. Bunlardanbiri özellefltirme, tafleronlaflt›rmapolitikalar› ve esnek çal›flma sistemiydi.‹kincisi ise, iflten ç›karmalard›.Patronlar, bir yandan kurulusendikalar› etkisizlefltirmeyi, üye say›lar›n›azaltmay› hedeflerken, sendikalaflman›nyeni oldu¤u yerlerde,sendikalaflan iflçileri hemen iflten ç›-kararak daha bafltan önlemlerini al›-yorlard›.2006 y›l›nda Türk-‹fl, ''Türkiye'deSendikal Örgütlenmenin Bedeli:‹flten At›lmak'' adl› bir raporhaz›rlam›flt›. Rapordaki verilere göre,2003-2005 y›llar› aras›nda, sadeceTürk-‹fl'e ba¤l› sendikalara üye olduklar›gerekçesiyle toplam 15 bin531 iflçi iflten at›ld›, 3 bin 977 iflçide “istifa” etmek zorunda b›rak›ld›.Rakamlar›n ikinci bölümündeki“istifa”lar›n nas›l oldu¤u datekelci burjuvazinin haklar veözgürlüklere “sayg›s›n›” gösteriyor.Patronlar, ya iflten ç›kar›-yor ya da iflten at›lmama karfl›l›-¤›nda sendikadan istifa etmeyidayat›yor. Yani baflka deyifllesendika kurma, sendika üyesiolma ve toplu sözleflme yapmahakk› fiilen ka¤›t üzerinde b›rak›lmaktad›r.Denilebilir ki, sendikalar büyükölçüde düzen çizgisine çekilmifl oldu¤unagöre, tekelci burjuvazininsendikas›zlaflt›rma için özel çabagöstermesine gerek yok! Fakat öylede¤il. Oligarfli düzenin çizdi¤i çerçevenind›fl›na pek ç›kmayan türde bileolsa, sendikalar›n varl›¤›ndan darahats›zd›r.Sendikalar›n bugün uzlaflmac›,icazetçi, diyalogcu bir çizgide olmalar›,tekelci burjuvazinin onlardan büyükbir korkusunun olmamas›, oligarfliningrevden, sendikalaflmadankorkmamas› anlam›na gelmiyor.Tekelci burjuvazi, grevden, sendikadanyine ve hala korkuyor. Çünkübugün “uzlaflmac›, icazetçi” birseyir izleyen direnifllerin pekala militanlaflabilece¤ini,bugün “zarars›zve ehlileflmifl” görünen sendikalar›ndönüflebilece¤ini biliyor.Statükoyu koruyamayanstatükocu çizgiBirleflik Metal-‹fl Genel Baflkan›Ziya Y›lmaz, birkaç y›l önceki genelkurulda sendikalar›n mevcut durumunuflu sözlerle aç›kl›yordu:“Ülke siyasetini etkileme gücü neyaz›k ki bulunmayan sendikalar busüreçte iflyeri sorunlar›na odaklanm›fl,üyelerini koruyabilmek için kimihaklardan taviz vermek zorundakalm›fllard›r. Sendika olarak, bu dönemien az kay›pla atlatmak, kay›plar›en aza indirmek temel amac›m›z26 SEND‹KALAfiMA 27 Temmuz 2008


olmufltur.”Peki ne oldu? Dönemi en az kay›plaatlatabildiler mi sendikalar?Üyelerini koruyabildiler mi? Dönemi“atlat›p” yeni üyeler kazanabildilermi?.. Herkesin bildi¤i gibi bu sorular›ncevab› hay›r’d›r. Bu politika,bu mant›k, iflas etmifltir. “Eldekilerikoruma” anlay›fl›yla hareket etmiflve bunu da baflaramam›fllard›r. Çünküeldekini koruman›n yolu da bude¤ildi. Fakat sendikalar›n önemlibir bölümü iflas etmifl bir anlay›fl› fluveya bu biçimde sürdürmektedirler.Dahas›, reformizm, iflyeri sorunlar›-na odaklanm›fl sendikac›l›¤› teorilefltirmifltir.“Olaylar› t›rmand›rmama”,“gerginli¤i art›rmama”, “diyalogortam›n› bozmama” gibi çok çeflitligerekçelerle radikal direnifllerdenuzak kal›nm›fl, tek tek iflyerlerindekidirenifllere sahip ç›k›lmam›fl, onlaradeta yüz üstü b›rak›lm›flt›r.Sendikalar›n bu tavr›, siyasal, örgütselyanl›fll›¤› bir yana ahlaki dede¤ildir. Bir iflyerindeki iflçiler, osendikaya üye olmak için canlar›n›difllerine tak›yor, bunun için bedellerödüyorlar ama o sendika, bu iflçilerkap›n›n önüne konuldu¤unda onlarasahip ç›km›yor. Çok uzun bir dönemdirsüren, defalarca tekrarlananbu durumun emekçilerin saflar›ndasendikalara karfl› nas›l bir güvensizlik,hoflnutsuzluk, inançs›zl›k vetepki yaratt›¤›n› sendikalar iyi de-¤erlendirmek durumundad›r.Metal-‹fl Baflkan›, yukar›da aktard›¤›m›zkonuflmas›n›n bir yerinde deflunu söylüyordu: “Çok say›da iflçikendili¤inden bir biçimde sendikam›zayöneliyor. Bunlar› örgütlemeyeçal›fl›yoruz ama karfl›m›za yine yasalengeller, yine uygulama sorunlar› ç›-k›yor. Örgütledi¤imiz yeni iflçilerinyar›s›na yak›n bölümünü kaybediyoruz.”Bu sözlerde, sendikal hareketinvahim durumu aç›kça görülüyor.Milyonlarca örgütsüz iflçiyi örgütlemekiçin bir çabas›, program›yok... ‹flçiler kendili¤inden sendikayageliyorlar ama onu bile örgütleyemiyor.Tekellerin sald›r›s› karfl›s›ndaonlar› savunam›yor bile.Bu noktada sendikalar›n mevcutstatüsünün, konumunun sürmesibeklenemeyece¤i gibi erime de kaç›-n›lmazd›r.Fakat... as›l önemli olan,sendikalar›n güven ve prestijkaybetmifl olmas›d›r. Bu, üyekayb›ndan çok daha önemlibir sorundur.‹flçi hareketinde gerilemeBu y›l›n (2008) Ocak ay›nda ResmiGazete'de yay›nlanan rakamlaragöre ülkemizde çeflitli iflkollar›nda 5milyon 349 bin 828 iflçi çal›flmaktad›rve bunlar›n da 3 milyon 137 bin819'u sendikal›d›r.3 küsur milyon üyeli sendikalarnerede derseniz, yok!Çünkü resmi gazetede yay›nlananbu rakamlar, Türkiye Cumhuriyeti’ninony›llard›r söyleyegeldi¤iresmi yalanlardan biridir.Bu resmi yalan, oligarflinin sendikadüflmanl›¤›n›, sendikas›zlaflt›rmasald›r›lar›n›, özellefltirmelerde ifltenç›karmalar› gizleyen bir ifllev görür;bir de, ifl kollar›nda yüzde 10 baraj›n›geçerek toplu sözleflme yapabilecekyetkili sendikalar bunlaragöre belirlenir.Bu fliflirilmifl rakamlar›n d›fl›ndagerçek sendikal› say›s›n›n 1 milyoncivar›nda oldu¤unu belirtmektediriflçi sendikalar›. (Fakat onlar›n dayetki ve benzeri hesaplarla, ayn› zamandahemen her alandaki ataletlerinedeniyle, bu konuda yay›nlanm›flciddi belgeleri yoktur.)Çal›flma Bakanl›¤› verilerini esasalsak bile, sendikalaflmadaki düflüfl,yine de aç›kça görülüyor.1991’de Çal›flma Bakanl›¤› resmirakamlar›na giren toplam iflçi say›s›içinde sendikalaflma oran›, yüzde 70idi. 1996 y›l›nda toplam iflçi say›s›-n›n yüzde 67.84'ü sendikal›yd›.2004’te ise bu oran, yüzde 58’e düflmüfldurumda. Yani bu fliflirilmifl rakamlaragöre de önemli bir azalmasözkonusudur.Unutulmamal› ki, bu oran, Çal›flmaBakanl›¤›’ndaki kay›tl› iflçileriiçermektedir. Kay›ts›z olarak çal›flt›-r›lan iflçiler dahil edildi¤inde, ülkemizdekisendikalaflma oran›n›n yüzde20’lere kadar düfltü¤ü belirtilmektedir.Düflüflü gösteren baflka rakamlarda var. Mesela 2005 tarihli bir araflt›rma,ülkemizde son 9 y›lda iflçi say›s›n›n943 bin artmas›na karfl›n,sendikal› iflçi say›s›n›n sadece 158bin artt›¤›n› gösteriyor.Bu düflüfle paralel olarak, mücadelede geriliyor elbette. Greve kat›-lan iflçi say›s› bunun somut bir göstergesi.Greve kat›lan iflçi say›s›2000'de 18.705 iflçi idi. 2001'de burakam yar› yar›ya düfltü: 9. 911.Sonraki y›llarda da düflüfl sürüyor;2002: 4618, 2003: 1535, 2004:3557...‹flçilere, tüm emekçilere ve halkabu kadar a¤›r sald›r›lar varken, ekonomikdemokratik haklar bu kadargasbedilmiflken, bu kadar iflçi at›l›rken,grev rakamlar›n›n birkaç bin iflçiyles›n›rl› kalmas›, elbette iflçi s›n›-f› mücadelesinin gerileme düzeyiniçok çarp›c› biçimde ortaya koymaktad›r.Fakat bütün bu rakamlar›n daötesinde, as›l önemli olan, sendikalar›ngüven ve prestij kaybetmifl olmas›d›r.Ki bu, üye kayb›ndan çokdaha önemli bir sorundur.Sendikas›zlaflt›rma, dünyaçap›nda bir politikad›rSendikalardaki erime, sadece ülkemizdesözkonusu olan bir durumde¤il; dünya çap›nda yaflanan bir süreç.Fakat bu durum, ülkemizdekisendikac›l›¤›n bu konuda bir sorumlulu¤ununolmad›¤› anlam›na gelmiyor.Tam tersine, erimenin oldu¤uher yerde, ayn› sendikal anlay›fl ne-Say›: 156SEND‹KALAfiMA 27


deniyle bir direnifl gelifltirilememifl,süreci durduracak, tersine çevirecekpolitikalar gelifltirilememifltir.Avrupa’n›n en büyük sendikalkonfederasyonu olan ETUC’un 60milyonu aflk›n üyesi var. Bu asl›ndaçok yüksek bir oran de¤il; çünküETUC, 33 ülkeden 74 emekçi konfederasyonunubünyesinde bar›nd›r›-yor. Ülkemizden de TÜRK-‹fi,D‹SK, HAK-‹fi, KESK, ETUC’unüyesidir.Avrupa ülkelerinde sendikalar›nen yüksek üye say›s›na ulaflt›klar›dönem, 1950-60’lard›r. Bu dönemdeözellikle sosyalizme yönelik sempatininartmas›yla iflçilerin ilerici, sosyalistsendikalara yönelmesi aras›ndabir ba¤ vard› kuflkusuz.80’lerde k›smi bir düflüfl yaflan›rken,1990’l› y›llarda düflüfl h›zland›.Sendikalaflma oranlar›ndaki düflüflüsomutlamak aç›s›ndan baz› rakamlaraktarmakta yarar var:‹ngiltere’de sendikalaflma oran›,25 y›l önce yüzde 55,1 idi; 2002 y›-l› itibar›yla bu oran yüzde 30,4’e geriledi.Almanya’da sendikalaflma oran›1980’de yüzde 34,9 idi; 2002’deyüzde 23,2’ye düfltü.Avusturya’da sendikalaflma oran›1980’de yüzde 58,4 iken, 2002’deyüzde 35,4’e düflmüfltü.Fransa’da sendikalaflma oran›1980’de yüzde 17,1 idi; 2002’de buoran, yüzde 9,7’ye kadar düfltü.Bu arada ayn› süreçler söz konusuolmamas›na karfl›n, k›saca belirtmiflolal›m; sosyalist sistemin y›k›ld›¤›ülkelerdeki düflüfl ise, çok dahaSendikalaflmay›aya¤a kald›r›p güçlendirecekolan iflçis›n›f›na s›n›fsal birbak›fl aç›s› ve s›n›fsalbir dille gitmektir.‹kincisi; militan birmücadele çizgisinihakim k›lmakt›r.büyük boyutlardad›r. Balkanlar veDo¤u Avrupa sosyalist ülkelerindesendikalaflma oran›, 1980’lerde yüzde70-90 aras›ndayd›. Kapitalist restorasyonsonras›nda, 2002’de buoran yüzde 20’lere düfltü.Toplam nüfusu 300 milyona yaklaflanAvrupa’n›n dokuz ülkesinde(Almanya, ‹ngiltere, ‹talya, Hollanda,‹spanya, Avusturya, Danimarka,Finlandiya, ‹sveç) sendika üyelerininsay›s› 36 milyon civar›ndad›r.Oran›n düflüklü¤ü burada da aç›kçagörülüyor.Peki neden? As›l soru bu.Sürecin iki yan› var: Birincisi,tekelci burjuvazinin, devleti de yanlar›naalarak iflçi s›n›f›na, sendikalarakarfl› bafllatt›¤› ideolojik, örgütselve politik sald›r›lard›r. ‹kinci nedenise, bu sald›r›lar ve politikalar karfl›-s›nda iflçi sendikalar›n›n do¤ru politikalarüretemeyiflidir.Sald›r›lar› püskürtmek bir yana,mevcut ücret düzeyini korumak içindaha fazla çal›flma saatini, esnek çal›flmamodellerini dahi kabul etmekgibi politikalar gelifltirilmifl ve bupolitikalar da sendikalar› güçsüzlefltirmektenbaflka sonuç vermemifltir.Bu taktiklerin temelinde ise elbettetekellerle çat›flmama, onlar›n temelpolitikalar›na tabi olma vard›.“Küreselleflme” ad› verilen emperyalistpolitikalar bu kadar rahatuygulanabilmiflse, bunda Avrupa’dakibüyük sendikalar›n tekellerin politikalar›natabi olmalar›n›n pay› büyüktür.Bugün Avrupa’da sendikalar›n siyasaltoplumsal a¤›rl›klar› alabildi-¤ine gerilemifltir. Ekonomizmin endar çerçevesine hapsolmufllarve iflçi s›n›f›n› da o çerçeveyehapsetmifllerdir. Yaln›zcaüyelerinin ekonomikhaklar› için patronlarla görüflmeleriyürüten birer kurumdurumundad›rlar. Bak›nbugün örgütlenme ad›na neleryap›yorlar: “Genç iflçilerisendika üyesi yapmakamac›yla, festivaller düzenlemek,konserler organizeetmek, Tv kanallar›na reklamvermek, futbol klüplerinin sponsorlu¤unuüstlenmek, promosyon hediyelerda¤›tmak, finansal dan›flmanl›kservisleri sunmak”... Bu tarzyöntemlere baflvurulmas› bile, durumugözler önüne seriyor.Oysa sorun emekçilerin, sendikalarailgisini, güvenini neden kaybetti¤iniçözümleyip, ona göre yöntemler,önlemler gelifltirmektir. Ülkemizde,veya dünyan›n baflka yerlerindede sendikal hareketin enönemli sorunlar›ndan biri budur.‹deali ve ideolojisi olmayanbürokratlar, sendikalaflmayapamazlarSendikas›zlaflt›rma sald›r›s› sürecektir.‹ktidarlara, patronlara yönelikhiçbir seslenifl, hiçbir diyalogcu yöntem,bu durumu de¤ifltiremez. O haldegeriye iflçi s›n›f› aç›s›ndan tek birfley kal›r; sald›r›y› nas›l püskürtür,sald›r›ya ra¤men sendikalaflmay› nas›lyayg›nlaflt›r›r›z...Tüm devrimci, ilerici, demokratsendikac›lar›n, iflçilerin cevab›n› arayaca¤›sorular bunlard›r.Bir; mevcut sendikac›l›k anlay›-fl›n›n sendikas›zlaflt›rma sald›r›s› karfl›s›ndayeterli olmad›¤› görülmelidir.‹ki; mevcut mücadele ve örgütlenmeanlay›fl›yla sendikalar›n geliflmesininhayal oldu¤u da aç›kt›r.Üç; sendikalar, emekçilerde vetüm halkta sendikalara yönelik güvensizli¤eneden olan politikalar›n›terkedip, güven verecek bir pratikgelifltirmelidirler. Emekçiler, haklar›n›savunmak ve yeni kazan›mlar eldeetmek için, tek bafllar›na güçsüzolmalar›na karfl›n birleflerek patronlarkarfl›s›nda güç olmak için, ülkeyönetiminde seslerini duyurabilmekiçin sendikal› olurlar. Sendikan›nkendisine sahip ç›kaca¤› güveniniduymayan, sendikas›n›n haklar›n›geniflletece¤ine inanmayan bir iflçineden sendikal› olsun? De¤ifltirilmesigereken çok fley vard›r; bunlar›nen bafl›nda flu üçü gelir:1- Sendikal mücadele anlay›fl›.2- Örgütlenme anlay›fl›.28 SEND‹KALAfiMA 27 Temmuz 2008


3- Sendikac› tipi.Gecesini gündüzüne katan, iflçis›n›f›na inanc› için, idealleri, ideolojisiiçin örgütlenme yapan sendikac›tipi, ne yaz›k ki bugün art›k fazla görülmemektedir.Büroda oturan “baybaflkan”lar ço¤unluktad›r sendikalarda.Bu bürokratik ve coflkusunu,idealini kaybetmifl yap› nedeniyle,sendikalaflma için mevcut yasal haklarbile kullan›lamamaktad›r. Milyonlarcaörgütsüz iflte bir yanda,sendikalar bir yandad›r.Sendikalaflmay› aya¤a kald›r›pgüçlendirecek olan iflçi s›n›f›na s›-n›fsal bir bak›fl aç›s› ve s›n›fsal birdille gitmektir. Buna paralel olarakhaklar› söke söke alma çizgisini hayatageçiren militan bir mücadeleanlay›fl› hakim k›l›nmal›d›r.Sendikalaflman›n h›z ve yayg›nl›kkazanabilmesi için kuflkusuz bubask›lar›n püskürtülmesi kadar, sendikalar›nkendine çeki düzen vermesiflartt›r. Sendikalar özellikle ikinoktada kendilerini de¤ifltirmek zorundad›rlar.Birincisi, iflçiye mücadelesiyle,direnifliyle güven vermek,ikincisi sendikalar›n iç iflleyiflini taban›nsöz ve karar hakk›n› ortaya ç›-karacak flekilde demokratiklefltirmektir.Ülkemiz iflçi s›n›f› tarihindekihemen bütün büyük ve güçlü direnifller,iflçilerin iradesinin az çokkendini gösterebildi¤i direnifllerdir.Taban›n karar hakk› en az›ndan birnoktaya kadar sürecin önemli unsurlar›ndanbiri olmufltur. Bu tür büyükdirenifllerin k›r›lma noktas› da ço¤ukez taban›n iradesinin devri d›fl› b›-rak›ld›¤› noktada olmufltur. 15-16Haziran direnifli, DGM direniflleri,Paflabahçe, Migros Direniflleri, Zonguldak-Ankarayürüyüflü bunun örnekleridir.Sendikas›zlaflt›rma sald›r›s› püskürtülemeyecekbir sald›r› de¤ildir.Dahas› milyonlarca emekçi örgütsüzdür.Mesele, ifle sendikalar›nmevcut durumunu de¤ifltirerek bafllayabilmektedir.Sendikalar›n, güvenvermeyen pratiklerini, olumsuz görünümlerinide¤ifltirmedikleri sürece,genifl emekçi kitleler için bir çekimmerkezi olabilmeleri de zordur.Siyasette‹LKEKa¤›t üzerindeki hak!Sendikalaflma yasal bir hakm›? Peki öyleyse bu yaflananlarnedir?.. Ülkenin en büyük sendikalar›n›iktidarlar adeta kaale alm›yorlar.Muhalif bir tutum tak›nd›klar›her konuda, iktidar taraf›ndanmarjinal, terörist ilanediliyorlar. 1 May›s’ta oldu¤u gibi,yasal, demokratik haklar›n›kullanan sendikalara karfl› teröruygulan›yor.Bu kurulmufl sendikalar›n karfl›karfl›ya kald›klar›n›n sadecebir bölümü.Bir de sendikalaflma faaliyetlerininoldu¤u fabrikalarda, iflyerlerindeyaflananlar var. Patronlar,sendikalaflan iflçiler karfl›-s›nda “elbette flu veya bu sendikayaüye olabilirsiniz, bu sizinyasal ve demokratik hakk›n›z”demiyorlar.Bunun yerine, flantaj, tehditve iflten atmaya kadar varan yollarlasendikalaflmay› engellemeyeçal›fl›yorlar. Sendikalaflmay›engellemek için terör estiriliyor.Sendikalaflmaya yönelik bask›lar,ülkemizde haklar›n ka¤›tüzerinde olmas›n›n, ve burjuvazininhaklar ve özgürlükler konusundakiriyakarl›¤›n›n en somutörneklerinden biridir. Patronlar,liberal, demokrasiden, Kopenhagkriterlerinden yana geçinirler,fakat sendikal› olmak patronlar›ngözünde suçtur!..“Demokratikleflme paketleri!”flampiyonu TÜS‹AD, bir kezolsun, patronlara “sendika hakk›nakarfl› bu yöntemlere baflvurmaktanvazgeçin” diyor mu? Hay›r.Veya hangi hükümet, bugünekadar sendikalaflma nedeniylesald›r›lara maruzkalan iflçilerin yan›ndaoldu? Hangi iktidar iflçilerinbu en do¤al hakk›n›savundu? Hiçbiri!Sendika kurmak yasalbir hak m›?.. Elbetteevet.Sendikalaflma iflçininhakk› m›?.. Bu soruyada herkes evetcevab› verecektir.Ama gerçek böyle mi?.. Gerçe¤inböyle oldu¤unu iddia etmek,ülkemizde ancak iktidarlar›nve patron iflbirlikçilerinin harc›olabilir. De¤ilse gözlerini yaflananlarakapamayan kimse, buhakk›n özgürce kullan›labildi¤iiddias›nda bulunamaz.Bulunursa, sendikalaflt›¤› içiniflten at›l›p açl›¤a mahkum edilenonbinlerce iflçi gerçe¤i tekzipeder onlar›.2003 y›l›nda yeni bir ‹fl Kanunuç›kar›ld›. Ve ilginçtir, bu kanunda,sendikal nedenlerle ifltenat›lan iflçiler için özel bir düzenlemebulunmuyor. Sadece mahkeme,“iflçinin sendikal nedenlerleiflten ç›kar›ld›¤›” kan›s›navar›rsa, patronlar›n ödeyece¤itazminat 4-8 ayl›k de¤il de 12 ayl›kücret tutar›nda olacak... O kadar.Yani, sendika üyesi olman›nhukuksal baflka hiçbir güvencesiyok. 12 ayl›k tazminat› öderimdiyen her patron, sendika üyesiolan iflçiyi iflten atabilir. Ki o tazminat›ödemek zorunda da kalmayacakt›rço¤unlukla.Çünkü, mevcut yasal düzenlemeyegöre, “iflten ç›kar›lmas›n›nsendikal nedene dayand›¤›n› ispatlamak”iflçiye düflüyor.Hal buyken, ülkemizde sendikalaflmamücadelesi, hem bir bilinçve cüret iflidir. Ve ülkemizdesendikalaflma mücadelesi, birdemokrasi mücadelesidir.Tekeller ve iktidar karfl›s›ndaiflçilerin sendikalaflma hakk›n›savunmayan, bu noktada uygulananbask›lar›n karfl›s›na ç›kmayanhiç kimse, demokrasiyi savundu¤unuiddia edemez.Say›: 156‹LKE 29


ABD Yarg›s›, Gülen’in Yeflil Kart BaflvurusununKabul Edilmesine Karar Verdi; Gerekçe:‘Gülen ABD’ye faydal›’Avukatlar› en son mahkemeyeverdikleri dilekçede “müvekkillerininsiyaset ve dini çal›flmalar alan›ndaola¤anüstü yetenek oldu¤unu,çal›flmalar›n›n ABD’nin terörlemücadelesine faydal› oldu¤unu”belirttiler.Fethullah Gülen’in avukatlar›,Gülen’e y›llard›r yaflad›¤› Amerika’davize (yeflil kart) almak içinyapt›klar› baflvuruda önce Gülen’in“e¤itimci” oldu¤unu, “kendi alan›ndaola¤anüstü yetenek” oldu¤unuileri sürdüler; bu gerekçelerimahkemede itibar görmeyince, sonbaflvurular›nda çok daha “gerçek”bir gerekçeyle taleplerini yinelediler:“Fethullah Gülen’in siyasi vedini çal›flmalar›, ABD’nin terörlemücadelesine faydal›d›r.”Do¤rusu buydu.Gülen’in ABD’nin terörle mücadelesinefaydas› nas›l oluyor peki?Onu da biz söyleyelim: FethullahGülen de ABD’nin “›l›ml› islam”projesine hizmet ediyor. GülencilerleAKP’yi yanyana getirenetkenlerden biri de budur zaten.Amerikan Savc›s› buna ra¤menitiraz etmiflti Gülen’e yeflil kart ve-‹kisinin ortak yan› nedir?“ABD’ye faydal› olmak.”Gülen’in “faydal›l›¤›” mahkemekarar›yla tescilli.Tayyip’in “faydal›”l›¤› ise, Amerika’dayap›lan bir toplant›da“onu delikten süpürmeyin, kullan›n”sözleriyle yard›mc›s› taraf›ndanonayland›.Mazlum milletlerden yanaolan bir insan, mazlummilletleri ac›ya, gözyafl›na,kana bo¤an bir ülkeye‘faydal›’ olmay› reddeder.Haktan, adaletten yana birinsan, salt bu gerekçeyle verilenbir vizeyi de reddeder.rilmesine. Savc› itiraz›n› yaparkenGülen’in CIA’yla içli d›fll› oldu¤u,CIA’yla finansal iliflkilerinin bulundu¤unuda ortaya sermiflti (Bkz.Yürüyüfl, say›: 153)Gülen’in Yeflil Kart baflvurusugeçen hafta karara ba¤lanm›fl. 16Temmuz 2008 günü Hakim StewartDalzell taraf›ndan aç›klanan kararda,“ABD makamlar› Gülen’in dinive e¤itim konular›ndaki çal›flmalar›n›genifl anlamda yorumlamal›”denilerek flu hüküm veriliyor:“Dinler aras› gerilim yafland›¤› fludönemde, kendisinin diyalog çal›flmalar›ABD’ye faydal›d›r”.Fethullah Gülen, y›llard›r zatenABD himayesindedir. Amerikanyönetiminin en üst düzey onay›ylabar›nd›r›lmaktad›r orada. Yeflil kartbaflvurusunun bu aflamalardan geçmesi,düzenin kendi bürokratik prosedürününgere¤idir ancak sonuçtabir formaliteden öte anlam› da yoktur.Hat›rlanaca¤› gibi, Fethullah Gülen,ABD’ye yerleflti¤inde Türkiye’deyarg›lanan ve “aranan” biriydi.Ama kimse onu oradan iade etmeyidüflünmedi. Kimse orada“Türkiye’de ifllendi¤i suçlardanyarg›lans›n” diye talepte bulunmad›.Devrimciler söz konusu oldu-¤unda “niye iade edilmiyor, niyeyarg›lanm›yor” diye 盤›rtkanl›k yapanlar,Fethullah için ayn› 盤›rtkanl›¤›yapmad›lar. Çünkü o ABD’ninhimayesine mazhar biriydi.Yeflil Kart baflvurusuylailgili verilen sonkarar, bu himayenin nedeninide tarih önündeaç›kça tescil etmifl oldu.Tayyip Erdo¤an’›n2004 Ocak ay›ndaABD’ye yapt›¤› ziyaret s›ras›ndaNew York Times Gazetesi’nde ç›-kan bir yaz›da Erdo¤an için flöylesöyleniyordu: “Erdo¤an kuvvetlibir biçimde bat› yanl›s›... Amerika’n›nErdo¤an’›n baflar›s›ndagüçlü ç›karlar› var.”Gülen’le ilgili mahkeme karar›ylabu yaz›n›n içeri¤i ayn›d›r.‹kisinde de vurgulanan, Erdo-¤an’›n ve Gülen’in faaliyetlerinin“Amerika’ya faydal›” oldu¤udur.Peki bu “tescil”in islamc›lar aç›-s›ndan bir anlam› olacak m›? Bir tarikatliderinin Amerikan himayesindekiyaflam› ve faaliyetleri onlar›hala rahats›z etmeyecek mi?Ne yaz›k ki düzen islamc›l›¤›aç›s›ndan bu sorunun olumlu bir cevab›yok. Tam tersine Amerikanc›-l›k, Amerika’yla ittifak yapmak,Amerika’da yaflamak, çocuklar›n›Amerika’da okutmak, Amerikanpasaportlu olmak, islamc› kesimlerdekan›ksanm›fl ve benimsenmifl birolgudur. Amerika’ya “büyük fleytan”diyen kültür onlar›n çok uza-¤›ndad›r art›k.Elbette islamc›lar da Gülen’in yada AKP’nin Amerikaya “faydal›”olarak Amerika’n›n deste¤ini ald›klar›n›nfark›ndad›rlar. Mesela birkaçy›l önce Yeni fiafak yazarlar›ndanbiri flöyle yazm›flt›:“[Amerika’da Türkiye’ye yüklenenmisyon] islam dünyas›n› Anglo-Amerikancephe için terbiye etme,dönüfltürme, islah etme misyonu.Baflka deyiflle islam dünyas›n›ABD ad›na terbiye etmek.” (‹brahimKaragül, 29 Ocak 2004)Bu tespitler de Gülen veAKP’nin durumunu (ve yüklendiklerimisyonu) oldukça net ortayakoyuyor. Fakat belirtti¤imiz gibi,bu tespitler de islamc› camiada çokönemli görülmüyor.27 Temmuz 2008


Mazlum milletlerden yana olanbir insan, mazlum milletleri ac›ya,gözyafl›na, kana bo¤an bir ülkeyefaydal› olmay› reddeder.Haktan, adaletten yana bir insan,salt bu gerekçeyle verilen bir vizeyide reddeder.Ama Fethullah Gülen’de böylebir tav›r aramak boflunad›r. Genelolarak düzen islamc›l›¤›nda böylebir tav›r aramak boflunad›r.Merve Kavakç›’n›n ABD vatandafll›¤›n›“Türkiye’nin menfaatlerinikollama aç›s›ndan büyük bir imkand›r”diye savunan RecaiKutan’› hat›rlay›n.Bu kafa Amerika’n›n himayesindeolmay› reddeder mi?Veya, afla¤›da aktaraca¤›m›z flusat›rlar› yazan, flu sat›rlar›n yaz›lmas›n›normal karfl›layan kültür,Gülen’i yarg›lar m›?“Kusurları olsa da demokrasininiflledi¤i bir ‘Batı’ülkesinde, lüksbir otelde ezan okuyarak kadınlı erkekli,hepsi okumufl yazmıfl güzel insanlarlaCuma namazı kılmak insanaheyecan vermekle kalmıyor... Bubeyinlerin sahiplerinin örtüsüne,namazına, niyazına, sakalına,saçına... karıflmayan ABD, bizimma¤durları da istihdam ediyor, üniversitelerindeders verdiriyor, flirketlerindeifl veriyor, ço¤una vatandafllıkda veriyor...” (Hayrettin Karaman,Yeni fiafak yazar›)Hayranl›¤a bak›n.Zaten bu hayranl›ktan dolay›d›rki, islamc›lar, her f›rsatta solu¤uAmerika’da al›yorlar.Güya türban nedeniyle bu ülkedeokuyamayanlar, nedense önceliklitercih olarak Amerika’ya gidiyorlar(elbette burada parababas› islamc›lardansöz ediyoruz.)Türban sorunu olmasa da o¤ullar›n›da Amerika’ya gönderiyor tarikatsermayesiyle holdingler kuranlarveya AKP içinde semirenler.Neden böyle oldu¤unu FehmiKoru da flöyle anlat›yordu eskiden:“Tarihi kanl› savafllarla doluyafll› k›ta Avrupa, ‹slâm konusundadaha önyarg›l› insanlar›n yaflad›¤›bir co¤rafyayd›; buna karfl›l›k,genç ABD, demokratik gelenekleriyle‹slâm Dünyas›'na daha yak›nd›...Avrupa'da önyarg›larla bo-¤uflmak zorunda kalan Müslümanlar,ABD'de genifl özgürlüklerdenyararlan›yorlard›...”Aktard›¤›m›z bu al›nt›n›n bafl›ndadedi¤imiz gibi, as›l önemli vevahim olan, bunlar›n yaz›lmas› de-¤il, bunlar›n hemen tüm islamc› kesimlerdenormal karfl›lanmas›d›r.Hem de yan›bafl›m›zda Afganistanve Irak iflgal edilmiflken... Hemde ‹srail siyonizminin Filistin’e zulmününAmerikan deste¤iyle sürdü-¤ü aç›kça ortadayken... Ve hem de,Amerika, adeta dünyadaki tümMüslüman ezilen halklar› “terörist”ilan etmiflken...Amerika 11 Eylül’den bu yanayabanc›lara ama özellikle de Müslümanlarakarfl› tam bir düflmanl›kpolitikas› izliyor. Tüm emperyalistdünya, ABD’nin bafl›n› çekt¤i birkampanyayla Müslümanlar› afla¤›l›-yor, hor görüyor.Ve iflte ülkemizdeki islamc›l›k,tam da böyle bir dönemde,ABD’yle daha fazla yak›nlafl›yor.Yak›nlaflman›n teorisi de var;“Hoca”lar›, flöyle buyurmufltu:“ABD’yi karfl›m›za alarak dünyan›nhiçbir yerinde bir ifl yapmam›zmümkün de¤ildir.”Fethullah Gülen, kendisine aitolan bu sözlerin gere¤ini yerine getiriyor.Tayyip Erdo¤an ayn› anlay›fllahareket ediyor. “‹fl” yapmakiçin, yapt›klar› her iflin önce“ABD’ye faydal›” olmas›n› esasal›yorlar.Amerikan yarg›s› ve medyas›,onlar›n “ABD’ye faydal›” oldu¤unutescil ederken, biz de tarih önündebir kez daha belirtelim ki, bafl›n›Gülen ve Erdo¤an’›n çekti¤i Amerikanislamc›l›¤›, Amerikan emperyalizmininhalk›m›za ve dünya halklar›nakarfl› iflledi¤i suçlar›n orta¤› vesorumlusudurlar. Halklar, yar›n, sadeceBushlar’›n de¤il, Bushlara“FAYDALI” olan herkesin yakas›-na yap›flacakt›r.ABD’ye en yak›nmüttefiki degüvenmiyor!‹ngiltere’de Parlamentosu taraf›ndanhaz›rlanan bir raporda ‹ngilterehükümetinden “ABD’nin sorgulamalardaiflkenceye baflvurmad›¤›nadair verdi¤i garantilere güvenilmemesi”istendi.Raporda bunun gerekçesi olarakda ABD’nin “neyin iflkence oldu-¤u” konusundaki tan›mlar›n›n farkl›oldu¤u gösterildi.Kuflku yok ki ABD’nin güvenilmezoldu¤una dair, iflkence tan›m›-n›n farkl› olmas›n›n d›fl›nda da birçok gerekçe bulunabilir. Sadece“Irak’ta kitlesel imha silah› bulundu¤u,Saddam’›n El Kaide’yle iflbirli¤i”gibi yalanlar› hat›rlamakyeter. Amerikan emperyalizmi, BMkürsüsünden tüm dünya devletlerine-halklar›nayalanlar söyleyebilen,dünyan›n en pervas›z devletidir.Pervas›zl›¤›n›n kayna¤›, emperyalistsald›rganl›¤›d›r.Ayn› sald›rganl›k onun iflkencekonusundaki politikalar›na da yans›m›flt›r.Amerika, özellikle2001’den beri, dünya halklar›n›nyüzlerce y›ll›k mücadelelerinin sonucuolan haklar› yoketmek, iflkencegibi, dünya halklar››n “insanl›ksuçu” ilan etti¤i bir suçu, çeflitli biçimlerdemeflrulaflt›rmak ve kan›ksatmakistemektedir. (Bu konudaAvrupa emperyalizmi cephesindende destek bulmaktad›r.)Sorguda baflvurulan zulmün çeflitlibiçimleri, Amerikan yasalar›ndaart›k iflkence olarak de¤erlendirilmemektedir.Emperyalizm, halklarakendi tan›mlar›n› dayat›yor. “Benbunlar› iflkence olarak görmüyorum”denilerek iflkence meflrulaflt›-r›ld›ktan sonra iflkenceye karfl› sözleflmelerebol bol imza at›lmas›n›nhiçbir anlam› kalmayacakt›r elbette.Amerika’ya güvenmemek, onun tan›mlar›n›,kavramlar›n› reddetmek,dünya halklar› için bugün bir görevhaline gelmifltir.Say›: 156FETHULLAH 31


Uyuflturucu De¤il,‘Leblebi Çekirdek’Türkiye’de her y›l 5 milyar dolarl›kuyuflturucu tüketiliyor.Nerede tüketiliyor peki? Sakl›gizli mi? Hay›r; okul kap›lar›nda rahatl›kla5 liraya eroin bulabilirsiniz!Kim söylüyor bunu? TBMMbünyesinde kurulan “UyuflturucuylaMücadele Komisyonu”.Komisyon üyeleri, Gaziantep’teyapt›¤› incelemelerde, konufltu¤uuyuflturucu ba¤›ml›lar›ndan “5 lirayaokul kap›lar›nda rahatl›klauyuflturucu bulundu¤unu” ö¤renmiflve flafl›rm›fllar!Oysa, bu ülkenin milletvekillerinin,hele ki, uyuflturucuyla mücadelekomisyonunda yer alanlar›n, herkesinbilebilece¤i bu gerçek karfl›s›ndaflaflk›nl›¤a düflmeleri flafl›rt›c›d›r.Uyuflturucu TekellerinDenetimindefiafl›rtmamas› gerekir, çünkü örne¤in,bu ülkenin baflbakan› TayyipErdo¤an, 2003 y›l›nda “Eroin, esrar,akaryak›t kaçakç›l›¤›ndan y›lda5 milyar dolar kazanç sa¤layanlarvar” diyordu. Onlar›n var oldu¤unusöyleyen Baflbakan, onlar›n varl›¤›n›engellemeye mi çal›flt›, hay›r, onlaryine varlar ve uyuflturucudan kazanmayadevam ediyorlar. (Elbette buradaBaflbakan’a da sormak gerek: 5y›ll›k iktidar›nda 5 milyar dolar kazananbu uyuflturucu tacirlerini yakalayamad›nm›?)Fakat sadece onlar yok, örne¤in,1994’te bir gazeteciyle röportaj yapanMali fiube Müdürü, piyasa de¤eriyle50 milyar dolarl›k eroinin Türkiye'dengeçti¤ini söylüyor, o zamankihesapla bundan Türkiye’ye5-6 milyar dolar kald›¤›n› söylüyordu.Demek ki, devletin kendisi deuyuflturucudan kazan›yor.Gerçek fludur ki, uyuflturucudansadece mafya kazanm›yor. emperyalisttekeller ve ülkemizdeki iflbirlikçileride uyuflturucudan kazan›yorlar.Ki, dünyadaki uyuflturucu ticaretindenelde edilen paran›n do¤rudanya da dolayl› biçimde tekellerinkasalar›na nakit para olarak akt›¤› dabilinen gerçektir.Bilindi¤i gibi, Amerika’n›n Afganistan’›iflgalinden sonra, bu ülkedeuyuflturucu üretimi kat be kat artm›flt›.Ayn› dönemde Pakistan’da da üretimpatlamas› yafland›.Amerika’n›n iflgali alt›ndaki birülkede, uyuflturucunun böylesine art›flgöstermesinin emperyalist politikalardanba¤›ms›z oldu¤u düflünülebilirmi?Keza, emperyalist ülkeler ve onlar›ndenetimindeki bölgelerde uyuflturucukullan›m›ndaki yayg›nl›k, elbettekidenetleyememekle aç›klanamaz.Esrar›, eroini, kokaini,LSD’siyle uyuflturucu, emperyalistlerinve iflbirlikçilerinin ekonomik,kültürel politikalar›ndan ayr› düflünülemez.Onlar›n mücadele etti¤i sadece“denetimleri” d›fl›ndaki bölümüdür.Uyuflturucunun sisteminkendisini rahats›z edecek seviyeyeulaflmas›n› engellerler sadece.Çeteleflmifl PolisUyuflturucuylaMücadele Eder Mi?Yine Tayyip Erdo¤an, 2003 y›-l›ndaki aç›klamas›nda, salt ‹stanbulEmniyeti’nden uyuflturucu ve akaryak›tçeteleriyle ba¤lant›l› 700 polisintespit edildi¤ini aç›kl›yordu.Tespit edilemeyenlerin de bunun enaz üç befl kat› oldu¤u muhakkakt›r.Oysa, Türkiye genelinde 200 binpolisten uyuflturucuyla mücadeleiçin görevlendirileni sadece 3200polistir. ‹flbirli¤i yapanlardan dahaaz “mücadele etmekle görevli polis”varsa, bu ülkede uyuflturucu kullan›m›azal›r m›?Azalmad›¤›n›, meclis komisyonununverdi¤i bilgiler de göstermektedir.Azalmam›flt›r. Çünkü uyuflturucuyakarfl› köklü bir mücadele yürütülmüyor.Yürütülmez de.Kendisi uyuflturucudan beslenenpolisin, uyuflturucuyu engellemesi,etkili flekilde mücadele etmesi sözkonusu olabilir mi? Olmad›¤› rakamlarlaortadad›r.Uyuflturucu DüzeninYozlaflt›rma Arac›d›rDüzenin uyuflturucuyla mücadeleetmemesinin nedenlerinden birisi de,halk› uyuflturmaya ihtiyaç duymas›,uyuflturarak yönetmesidir.Gençlik düzenin adaletsizli¤inisorgulayaca¤›na, bu adaletsizli¤ekarfl› nas›l mücadele edilece¤ine kafayoraca¤›na uyuflturucu kullans›n,kendini zehirlesin, düzen için zarars›zduruma gelsin. Oligarflinin aç›ktercihi budur.Bu nedenle devrimcilerin, halk›nuyuflturucu çetelerine karfl› mücadelesineengel olmakta, devrimcilerisalt yozlaflmaya karfl› yürüttüklerimücadeleden dolay›, y›llarca hapisteyat›rmaktad›r.Bu nedenle oligarfli yozlaflmayakarfl› mücadeleyi, kendi düzeninekarfl› mücadeleyle eflde¤erde görmektedir.Bu, ayn› zamanda, düzeninbu yozlaflma ve çürümüfllük üzerindeayakta durmaya çal›flt›¤›n›n dagöstergesidir.Tablo bu olunca, elbette, okul kap›lar›ndabile rahatl›kla uyuflturucusat›fl› yap›labilecektir.32 UYUfiTURUCU 27 Temmuz 2008


Sorunlar / ÇözümlerBu DüzenUyuflturucuyuÖnleyemezOkul kap›s›nda 5 lirayaeroin sat›fl› yap›lan bir ülkede,devletin uyuflturucuyakarfl› mücadele yürüttü¤üsöylenemez. Çok say›da uyuflturucuoperasyonunun gerçeklefltiriliyorolmas› da bugerçe¤i de¤ifltirmez.Görünürde s›k s›k uyuflturucuyakarfl› operasyonlar yap›l›r,gözalt›na al›nanlar tutuklananlarolur. Ama nedense,ortadaki gerçek de¤iflmiyor,halen okul kap›lar›nda 5liraya uyuflturucu sat›fl› yap›-labiliyor. Yani devletin gözüönünde yayg›n olarak uyuflturucusat›l›yor.Peki bu nas›l oluyor?Bunun tek bir izah› vard›r.Tek tek uyuflturucutüketicilerinden öte,bu sistemin uyuflturucuyaba¤›ml›l›¤›vard›r.Sistem, uyuflturucudangelen paralaraihtiyaç duymaktad›r.Uyuflturucu paralar›bir flekilde tekellerindenetiminde dönüyor, o karaparalar tekellerin bankalar›ndaaklan›yor. Tekellerin nakitsermaye ihtayac›na cevapoluflturuyor.Sistem, adeta bir müptelagibi, uyuflturucuyu yozlaflt›rmapolitikalar› çerçevesindekullanmaktad›r. Bir yandanuyuflturucuyu engellemeye çal›fl›yorgörüntüsü yarat›rken,di¤er yandan gençli¤in zehirlenmesinegöz yummaktad›r.Yine, uyuflturucuyla mücadeleetmesi gereken “güvenlikteflkilat›” da, uyuflturucu rant›n›yemektedir. Dolay›s›yla,çeteci karakteri bilinen bu teflkilat›nda uyuflturucu ba¤›ml›-l›¤› vard›r.Bu temel nedenlerden dolay›d›rki, bu düzen uyuflturucuyuönleyemez. Tersine uyuflturucubu sistemin himayesialt›nda bu kadar yayg›nlaflmakta,s›radan bir tüketimmaddesi kolayl›¤›nda ulafl›labilirhale gelmektedir.E¤er, gençlerimizin uyuflturucubata¤›na düflmesini istemiyorsak,öncelikle düzeninkurumlar›ndan, düzenin al›flkanl›klar›ndan,kültüründenkorumak gerekir, onlardanuzak tutmak gerekir.Nas›l olsa, bu ülkenin “emniyetteflkilat› var”, “devletuyuflturucu tacirlerine karfl›mücadele eder”, “devlet çocuklar›m›z›n,yak›nlar›m›z›nuyuflturucu a¤›na düflmesiniönler” diye düflünmek yan›lg›olur. Tam tersine, bu düzeninkurumlar›n›n oldu¤u yerde,uyuflturucu da, her türlü yozlukda vard›r fleklinde düflünmekgerekir.Keza, uyuflturucuya karfl›mücadele görevini, bu düzeninyerine getirmesini beklemekde bofl bir beklenti olacakt›r.Uyuflturucuya karfl› mücadelegörevini de ancak halk›n kendisi,devrimci demokrat güçlerlebirlikte yerine getirebilir.Okul önlerinde uyuflturucu sat›fl›yap›labilir, fakat örne¤in, gidip okulönlerinde sol, sosyalist dergilerin, -üstelik bu dergiler mevcut yasalarçerçevesinde ç›kan dergiler oldu¤uhalde- sat›fl› ayn› rahatl›kla yap›labilirmi? Bilinir ki, yasal dergi sat›fl›yap›lan her yerde an›nda polisler bitmekte,provokasyonlar örgütlemekte,gözalt›na almakta, tutuklamakta,dahas› kurflunlamaktad›rlar.Bu politikan›n sonucudur ki, devrimcileri,demokratik kurumlar› 24saat gözetim alt›nda tutan, telefonlar›n›aral›ks›z dinleyen, en s›radan eylemindeyüzlerce polis y›¤an, kitleçal›flmas› yapmas›n› yasalar› da çi¤neyerekengelleyen “emniyet teflkilat›”,M‹T, asker, bu kadar yayg›nuyuflturucu sat›fl›n› engellemek içinseferber olmuyor. Bir uyuflturucuoperasyonu yap›yorsa, beflinin rahatkoflullarda çal›flmas›na en az›ndangöz yumuyor.Demek ki, bu düzen uyuflturucuyude¤il, ama halk›n bilinçlenmesinitehlikeli görüyor. Demek ki olay›;“düzen uyuflturucuyla mücadeledeyetersiz kal›yor” diye tan›mlayamay›z,“düzen uyuflturucuyla mücadeleetmiyor” diye tan›mlamal›y›z.Tüm bunlar›n sonucu olarak, ülkemizdeuyuflturucu kullan›m› artmakta,uyuflturucu kullan›m yafl›düflmektedir. Yine BM raporlar›;uyuflturucu kullan›m yafllar›n›n,uçucu maddede 11, esrarda 16,ecstasyde ise 17'ye indi¤ini söylüyordu.Yeni bir araflt›rma yap›ld›¤›ndabu rakamlardan daha iyi bir sonuçç›kmayaca¤›, okul önlerinde, sokaklardarahatl›kla uyuflturucu sat›fl›n›nyap›labilmesinden de anlafl›l›yor. Ki,uyuflturucu sat›fl›ndaki bu yayg›nl›¤›,TBMM komisyonu da aç›kl›yor. 5YTL’ye uyuflturucu bulunabilmesi,y›lda 5 milyar dolarl›k uyuflturucutüketimi bile nas›l yayg›n bir kullan›moldu¤unu anlamak için yeterlidir.Meclis bünyesinde “UyuflturucuylaMücadele Komisyonu” kurulmuflolmas› da yan›lt›c› olmamal›d›r.O komisyonlar›n ifllevleri ço¤unlukla,sorunlar› meclis ad›na gündemegetiriyor gözükmek, üzerinde duruluyorgörüntüsü yaratt›ktan sonra,olay›n üzerini örtmekten ibarettir.Tecrübelerle sabittir.Say›: 156SORUN/ÇÖZÜM 33


ÜRETEREK, PAYLAfiARAKBÜYÜYORUZ!“Yarin yana¤›ndangayr›,her yerde,her fleyde hepberaber…” sözünü çokça duyduk bu sayfalardan. Duyulmas›da çok do¤ald›r. Çünkü mücadelemizin özünüifade etmektedir bu söz. fieyh Bedrettin’in yüzy›llaröncesinden hayalini kurdu¤u ortakça yaflam›nifadesidir. Yüzy›llar öncesinden tarihin temiz sayfalar›ndanak›p gelmifltir bilincimize. fiimdi omuzlar›-m›zda tafl›d›¤›m›z hakikat savaflç›lar›n›n, ortakç›lar›nmiras›d›r. Bu söz “ben”e hiç bulaflmam›flt›r. Sözünhayat buldu¤u dünyada, ben kelimesi yaln›zca dahafazla bedel ödemekte, daha fazla fedakarl›kta öneç›kman›n heyecan› ile telafuz edilir ki, o da “biz”i herzaman her koflulda yaflatabilmek içindir.Evet bu söz yüzy›llar öncesine dayanarak bugünleregelmifltir. Tarihseldir ve ayn› zamanda s›n›fsald›r.Çünkü ezilenlerin özlemleri vard›r bu sözde. Birlik, bizolma ça¤r›s› vard›r. Biz gençlik olarak bugün ve gelecekiçin bu ça¤r›y› iyi yorumlayabilmeliyiz. Neden?Bugün gençlik olarak nas›l dayatmalarlakuflat›ld›¤›m›z› hepimiz biliyor, yafl›yoruz. Ülkemizdegençlik mücadelesi nas›l ki sahneye ç›kt›, o gündenbu yana sürekli olarak bencillik, bireycilik ve ahlaks›zl›kpompaland›. Çünkü egemenlere göre “her koyunkendi baca¤›ndan as›l›r”d›. Burjuvazi, bir baflkas›için de¤il fedakarl›klar yapmay›, ç›kar› yoksa selamdahi vermemeyi ö¤retir. Burjuvazi hüküm sürdü¤ütopraklarda kültür olarak da bencilli¤in hüküm sürmesiniister. Çünkü onun tek korkusu vard›r, o dabirlik olunmas›d›r. Oligarflinin dayatt›¤› bencilli¤inkarfl›s›na ancak birli¤imizle, kolektif yaflamlar›m›zlaç›kabiliriz. Bu düzenlegirece¤imiz ideolojikbir savaflt›r. Yaln›zcaideolojik de¤il, ayn›zamanda kültürel birsavaflt›r. Çünkü bencillikayn› zamandaher türlü ahlaks›zl›¤›,yozlu¤u da içinde bar›nd›r›r.Kolektivizmise, insana dair hertürlü güzelli¤i besleriçinde. Onuru, erdemi,ahlakl› olmay›, insansevgisini kazand›r›r.Bu de¤erleri savunur.‹flte biz Gençlik Federasyonuolarak 6 y›ld›r düzenli olarak yapt›¤›m›zkamp›m›z›, bu de¤erleri hayata geçirmek, yaflayabilmekve yaflatabilmek için düzenliyoruz. 6’nc›s›n› düzenledi¤imizgeleneksel yaz kamp›m›zla bir kez dahaüretimi, paylafl›m›, çözümü bir arada sunarak,kolektif çal›flman›n ve yaflam›n hayat›-m›z›n her alan›nda ne kadar önemli biryer edindi¤ini gördük.Bir kamp›m›z› daha baflar› ile gerçeklefltirdik.10 gün boyunca Anadolu’nundört bir yan›ndan gelen gençlik derneklerindenarkadafllar›m›zla birlikte yaflaman›n,ifl yapman›n, e¤lencenin güzelli¤ini gördük.Zaten düzenledi¤imiz kamplarda temelamaçlar›m›zdan biri de birçok ilde gençlik derneklerindefaaliyet yürüten arkadafllar›m›z› bir araya getirerektan›flmay› ve kaynaflmay› sa¤lamakt›. Ayn›zamanda da burjuvazinin bizlere dayatm›fl oldu¤uahlaks›z, yoz tatil anlay›fl›n› reddederek alternatiftatil anlay›fl›m›z› ortaya koymufl olduk. Hepimiz birkez daha tan›k olduk ki, ahlaks›zl›klar, yozluklar olmadanda insanlar hem ö¤renip, hem dinlenip, heme¤lenebiliyorlar…Tüm bu düflündüklerimizin yan› s›ra, kendi kendimiziyönetebilmeyi, yaflam›m›z› sürdürebilme tecrübesinide edindik. Örne¤in, kamp›m›za gelen arkadafllar›m›zdandaha önce hayat›nda hiç mutfa¤a girmemifl,yemek yapmam›fl arkadafllar›m›z, çok say›dainsana yemek yapmak gibi birçok yönde kendini de-¤ifltirmifl oldular. Emekçilik, paylafl›m, kendi ad›na vearkadafllar›n›n sorumlulu¤unu üstlenme gibibirçok yan›yla kendimizi e¤ittik, yeniledik. Tam daburada yukarda bahsetmifl oldu¤umuz kolektivizmipratikte yaflayarak ete kemi¤e büründürmüfl olduk.Bu yan›yla ciddi bir baflar› elde etti¤imize inan›yoruz.Çünkü birbirimizden en çok uzaklaflt›r›lmaya çal›fl›ld›¤›m›z,bencillefltirilmeye çal›fl›ld›¤›m›z bir süreçtedüzenledi¤imiz kampla burjuvazinin bizlere dayatt›-¤› kültüre bir darbe daha vurdu¤umuza inan›yoruz.Bu flekilde de¤erlerimize, kültürümüze uygun çokdaha kitlesel kamplar,etkinlikler, eylemleryarataca¤›m›z inanc›ve coflkusu içindeyiz.Gelecek senelerde, insancayaflam› savunan,bireycili¤i,yozlaflmay› reddedentüm gençli¤i flimdidenyaflad›¤›m›z tüm bugüzelliklere ortak olmayaça¤›r›yoruz.GençlikFederasyonu34 GENÇL‹K 27 Temmuz 2008


Genelkurmay’›n Ça¤r›s›na Sorulu Cevap:Millet sizi niye sahiplensin?Ergenekon operasyonu çerçevesindeçeflitli kesimler Genelkurmay’danbir tepki beklediler, böylebir tepki de¤il ama, Genelkurmay’dan“bize sahip ç›k›n” ça¤r›s›geldi. Genelkurmay taraf›ndan yap›lanaç›klamada; “TSK’ya yöneltilenhukuk d›fl› sald›r›lara karfl›Türk Milletinin yasal ve demokratiktepki göstermesi, do¤al bir beklentidir!”denildi.Genelkurmay zor duruma düflmüflve “millet”ten destek bekliyor.Demek ki, bu ülkenin iflbirlikçi ordusu,halk›n politik geliflmelere müdahaleetmesini istiyor.Genelkurmay’a hat›rlatman›nyeridir;Halk› tepkisizlefltirmek, haklar›-n› kullanamaz hale getirmek için 12Eylül’den bu yana pasifikasyon,apolitikleflme politikalar›n› uygulayansiz de¤il misiniz?Halk›n hak ve özgürlükleri içingösterdi¤i demokratik tepkileri,bask› ve terörle bast›ran siz de¤ilmisiniz?Okumayan, araflt›rmayan, sorgulamayan,bilinçsizce itaat eden birhalk yaratmaya çal›flan siz de¤il misiniz?Demek bugün halka ifliniz düfltü,halk›n tepki vermesini istiyorsunuz!Demek, halk›n ülkedeki geliflmelereduyarl›l›¤›na, tepkisine bugün ihtiyaçduyuyorsunuz.Elbette, halk›n tepkisizli¤indenyak›nmak salt Genelkurmay’la s›-n›rl› bir durum da de¤il. Halk›npolitik tepkileri ve duyarl›l›klar›n›düzenleri için tehlike görüp, halk›apolitiklefltirmek için her türlü politikay›uygulayan burjuva partilerde, zaman zaman halk›n tepkisizli-¤inden yak›n›rlar. Keza, burjuva köfleyazarlar› da benzer yak›nmalardabulunurlar.Fakat, bunu yaparken, kendi yaratt›klar›sonucu da görmezden gelirler.Genelkurmay kitlelerin tepkisiniaramadan önce, kitleleri apolitiklefltirmekiçin uygulad›¤› politikalar›nhesab›n› vermeyi düflünmelidir.Çünkü, bugün kitlelerin duyars›zl›¤›ndanyak›nanlar, bunun birincidereceden sorumlular› durumundad›rlar.Di¤er yandan Genelkurmay, kitlelerinTSK’y› sahiplenmesini debofluna beklememelidir.Öyle ya, kitleler sizi niye sahiplensin?Bu ülkenin ordusu de¤ilsiniz,emperyalizmin bu ülkedeki iflgal ordususunuz.Bu halk neden emperyalizminiflgal ordusunu sahiplensin.Ony›llard›r kendi halk›n›za karfl›emperyalist ve iflbirlikçi tekellerinç›karlar› için savafl›yorsunuz, kitlelersizi neden sahiplensin?Bu ülkedeki infazlar›n, katliamlar›n,gözalt›nda kay›plar›n, her türlükontrgerilla politikas›n›n uygulanmas›ndabirinci dereceden sorumlusunuz,halktan hangi yüzle sahiplenmebekliyorsunuz?Amerikan ç›karlar› için, iki keredarbe yap›p, ülkeyi iflkencehaneye,hapishaneye çevirdiniz, bu ülkeninvatansever devrimcilerini, ba¤›ms›zl›k,demokrasi, sosyalizm içinmücadele edenleri katlettiniz. Ende¤erli evlatlar›n› katletti¤iniz halktansizi sahiplenmesini nas›l beklersiniz?Genelkurmay, “halka TSK’yasahip ç›k›n” ça¤r›s› yapmadan önce,kendi konumunu sorgulamal›d›r.Halk›n sahiplenmesini beklemedenönce, halka hesap vermelidir.Hayat TV’ninKapat›lmas›Protesto EdildiHayat TV’nin yay›n›n›nkeyfi bir kararla engellenmesi,Çorum, Kayseri, Elaz›¤,Samsun, Mu¤la, Gebze, Eskiflehirve Dersim’de çeflitli kitleörgütleri taraf›ndan yap›lanaç›klamalarla protesto edildi.18 Temmuz’da Dersim’deyap›lan eylemde RTÜK’e faksgönderildi. EMEP taraf›ndandüzenlenen ve içlerinde DersimTemel Haklar Derne¤i’ninde oldu¤u çeflitli DKÖ’ler taraf›ndanda destek verilen eylemdeEMEP’li Fatofl Taflkaletaraf›ndan yap›lan aç›klamada,Hayat TV’nin ‹çiflleri Bakanl›¤›karar›yla “bölücü yay›nyapt›¤›” gerekçesiyle ekran›n›nkarart›ld›¤›belirtilerek,AKP iktidar›n›n bu karar›n›nhukuksuz, hiçbir dayana¤› olmad›¤›vurguland›.Aç›klamadan sonra PTTbinas› önüne yürüyüfl düzenlendive RTÜK’e protestofaks› gönderildi.‹D‹L'den Duyuru‹dil Kültür Merkezi 19 Temmuz’da yapt›¤› aç›klamadaher y›l geleneksel olarak düzenlenen ve buy›l 6.’s› planlanan ‘Halk Sofras› Pikni¤i’nin, ülkemizdeson aylarda artan K›r›m Kongo Kanamal›Atefli (KKKA) hastal›¤› nedeni ile gerçeklefltirilemedi¤inibelirtti. Bu sorunla ilgili duyars›z davranan“Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›, hükümeti ve ilgili tümdevlet kurumlar›n›, hastal›k nedeniyle yaflananölümlerden sorumlu tutuyoruz” denilen aç›klamada‹ptal edilen Halk Sofras› Pikni¤i yerine daha farkl›bir etkinlik çerçevesinde, yine biraraya gelinece¤ive bunun duyurusunun yap›laca¤› belirtildi.‹D‹L KÜLTÜR MERKEZ‹0 212 238 81 46 - idilkultur@gmail.comSay›: 156GENELKURMAY 35


Oligarfli içi iktidar savafl› Ergenekondemogojisiyle devam ediyor.Halk Cepheliler ülkenin dört biryan›nda yapt›klar› eylemler, bas›ntoplant›lar› ve aç›klamalarla Ergenekonolay›n›n gerçek yüzünü ortayakoyuyorlar. Bu savafl›n iflbirlikçilerinsavafl› oldu¤u, bunun karfl›s›ndahalk›n kendi savafl›n› yükseltmesiça¤r›s› yap›yorlar.Bu Savafl ‹flbirlikçiFaflistlerin ‹ktidar Savafl›d›rAnkara Halk Cephesi yapt›¤›eylemle halka AKP’nin iktidar savafl›ndataraf olmama ça¤r›s› yapt›. 19Temmuz günü Yüksel Caddesi’nde“Ergenekoncular da, AKP de Amerikan‹flbirlikçisi, Ba¤›ms›zl›k ve DemokrasiDüflman›d›r” pankart› aç›larakyap›lan eylemde aç›klamay›okuyan Hakan Y›lmaz “Ne AKP demokrasive hukuku savunabilir ne dedünün katliamc›lar› bugün ba¤›ms›zl›¤›savunabilir, demokrat olabilir”diyerek Ergenekon operasyonunuteflhir etti.Ayn› gün Halk Cephesi taraf›ndanAntalya K›fllahan Meydan›’ndayap›lan eylemle de AKP iktidar›n›nda Ergenekoncular›n da halka karfl›iflledikleri suçlar nedeniyle hesapvermeleri gerekti¤i belirtildi. “Yaflas›nBa¤›ms›zl›k Mücadelemiz” dövizlerininaç›ld›¤› eylemde yap›lanaç›klamada “Biz bu kavgaya tarafde¤iliz” denildi.Dersim Halk Cephesi de SanatSoka¤›’nda yapt›¤› eylemle AKP veErgenekoncular’›n iktidar savafl›karfl›s›nda ba¤›ms›zl›k demokrasimücadelesini yükseltme ça¤r›s› yapt›.Eylemin megafondan yap›lança¤r›larla ve da¤›t›lan bildirilerleAKP’nin Ergenekon aldatmacas›teflhir edildi. Eyleme DHP ve ESPtemsilcileri de destek verdiler.Genelkurmay› da AKP’si deHalk›n Karfl›s›ndad›r22 Temmuz günü ‹zmir HalkCephesi Kemeralt› giriflinde halkabir kez daha seslendi. Eylemde aç›klamay›okuyan Selda Bulut AKP’ninde Ergenekoncular›n da iflbirlikçi olduklar›n›,halka ve devrimcilere karfl›her zaman yan yana olduklar›n›belirtti. Eylemde “Yaflas›n Halk›nAdaleti”, “Yaflas›n Demokrasi Mücadelemiz”,“Yaflas›n Ba¤›ms›zl›kMücadelemiz”, “Halk›z Hakl›y›zKazanaca¤›z” sloganlar› at›ld›.17 Temmuz Malatya PTT önündeHalk Cephesi taraf›ndan bir aç›klamayap›ld›. Yap›lan aç›klamada açl›¤›m›z›n,yoksullu¤umuzun, ölümlerimizin,y›llard›r süren zulmün sorumlusununErgenekoncular ve AKPoldu¤u belirtilerek “Bizler bu savafltahangi tarafta yer alaca¤›z? Bizler tümbu yaflananlara kendi cephemizden,halk cephesinden yan›t verece¤iz.Ba¤›ms›zl›k, demokrasi mücadelemiziyükseltelim ve bu mücadeleyi kendicephemizden verelim” ça¤r›s› yap›ld›.Aç›klama sonras› okunan metinhakla da¤›t›ld›.Ferhatlar›m›z›ntaraf›nda olmal›y›zBursa Halk Cephesi üyeleriHeykel Meydan›’nda yapt›klar› eylemleAKP kontrgerillaya karfl› de-¤ildir dediler. 23 Temmuz tarihindeyap›lan eylemde Halk Cephesi ad›naYalç›n Do¤ru’nun okudu¤u bas›naç›klamas›nda Ergenekon operasyonuad› alt›nda yap›lan operasyonlaAKP’nin yüzüne demokrat maskesigeçirdi¤i belirtildi.“Halk›z Hakl›y›z Kazanaca¤›z,Yaflas›n Ba¤›ms›z Türkiye” sloganlar›n›nat›ld›¤› eylemin ard›ndan da-¤›lan kitle polis taraf›ndan kimlikkontrolü bahanesiyle taciz edildi.Kar adeniz Temel Haklar da 17Temmuz günü dernek binas›nda düzenledi¤ibas›n toplant›s›nda ülkegündemindeki Ergenekon olay›n›de¤erlendirdi. Oligarflinin flimdi Ergenekondemogojisiyle krizini hafifletmeyeçal›flt›¤› belirtilen aç›klamadaAKP ve Genelkurmay aras›ndakiiktidar kavgas›n›n halk›n kavgas› olmad›¤›nade¤inildi. Halka karfl› varolan tüm sald›r›larda, Genelkurmay›da, AKP’si de, yarg›s› da ayn› tarafta,halk›n karfl›s›ndad›r denildi.Trakya Halk Cephesi de Ergenekontart›flmalar›na yaz›l› bir aç›klamaylacevap verdi. AKP’nin ne demokrasiylene demokratl›kla bir alakas›olmad›¤›, AKP’nin ülkemizdehala faflizmin bekçili¤ini yapt›¤›vurgulanan aç›klamada halka oligarfliiçi savafl›n taraf› olmayal›m denilerek“yoksullu¤umuzun, açl›¤›m›-z›n, demokratik hakk›n› kulland›¤›için tutuklanan, güpe gündüz sokakortas›nda kurflunlanan Ferhatlar›m›-z›n taraf›nda olmal›y›z. Onlar›n mücadelesinivermeli onlar›n savafl›n›yükseltmeliyiz” denildi.36 ERGENEKON 27 Temmuz 2008


◆ Bask›nlara yenibask›nlar ekleniyor;mevcut tutuklular›ntutukluluk halleri sürüyor...◆ ‹flbirlikçi AKP’nin polisive yarg›s›n›n, devrimcilerisindirme politikas› bofla ç›-kar›lacak!Hukuksuzluk SürüyorEge Temel Haklar Bas›ld›,Mühürlendi!AKP iktidar› haklar ve özgürlüklermücadelesine yönelik sald›r›lar›-n› sürdürüyor. Bir yandan Ergenekonmasallar›yla kendini demokrasikahraman› ilan eden AKP iktidar›demokratik kamuoyuna yönelik terörünüsürdürüyor. 18 Temmuz günüEge Temel Haklar ve ÖzgürlüklerDerne¤i daha önce ç›kard›klar›bir takvim nedeniyle ‹zmir 10.ACM’de aç›lan dava gerekçe gösterilerekbas›ld› ve mühürlendi.Polisin zorla derne¤e girerek,arama ad› alt›nda derne¤i talan etti-¤i bask›nda dernekte bulunanlar kelepçelenerekbekletildi. Derneklerinevraklar›na el konulan bask›ndadernekte bulunanlardan HüseyinAygündüz polise mukavemet etti¤igerekçesiyle gözalt›na al›nd›.Ege Temel Haklar’›n bas›l›p mühürlenmesi19 Temmuz günü Kemeralt›giriflinde Halk Cephesi taraf›ndanyap›lan bir eylemle protestoedildi. Eylemde Ege Temel HaklarVe Özgürlükler Derne¤i BaflkanYard›mc›s› Yurdagül Ifl›k yapt›¤›aç›klamada derneklerinin demokrasiyisavundu¤u, temel hak ve özgürlüklerikazanma mücadelesi verdi¤iiçin kapat›ld›¤›n› söyleyerek kapatmakarar›n›n temel hak ve özgürlükmücadelesine tahammülsüzlük oldu¤unubelirtti. Aç›klamaa “amabiz bu sald›-r›lara boyune¤meyece-¤iz. Çünkübiz, bu haklar›m›z›alabilmek için bedel ödedik.Ve ödemeye de devam ediyoruz.Bunun için tüm demokratikkurumlar›, duyarl› insanlar› demokratikhaklar›m›za yönelik busald›r›lar karfl›s›nda durmaya ça¤›-r›yoruz” sözleriyle son buldu.“Bask›lar, Kapatmalar, Gözalt›-lar Bizleri Y›ld›ramaz, Temel HaklarMücadelemiz Engellenemez”sloganlar› at›larak bask›n›n protestoedildi¤i, Partizan, BDSP, MücadeleBirli¤i, Köz ve ESP’nin dedestek verdi¤i eylem, 29 Temmuz’dayap›lacak mahkemeye ça¤r›ylabitirildi.“Türkiye’de Adalet Nas›l ‹flliyor?”HUKUKSUZLU⁄UNB‹LANÇOSU:Ankara: 8 Ocak’ta birdevrimcinin cenazesine kat›ld›klar›için 14 kifli gözalt›na al›nd›,12 kifli tutukland›.Adana: 22 Ocak ve izleyengünlerde bir devrimcinin katledilmesiniprotesto ettikleri, 8Mart’a kat›ld›klar›, anma yapt›klar›gibi gerekçelerle 30 kifli tutukland›;halen tutuklu say›s›,13.Ankara: 28 Mart’ta 8 Mart mitinginekat›ld›klar› ve flehit kad›ndevrimcilerin resimlerini tafl›d›klar›için 17 kifli gözalt›naal›nd› ve 9 kifli tutukland›. Halentutuklu say›s›, 5.Sivas: Bas›n aç›klamas› yap›pbir karikatür sergisi açt›klar›için 23 May›s’ta 29 kifli gözalt›-na al›nd› ve 4 kifli tutukland›.Ankara: 27 May›s’ta 10 kifliyasal bir geceye kat›ld›klar› vepankart ast›klar› gerekçesiylegözalt›na al›nd›lar ve 6 kifli tutukland›.HALATUTUKLULAREge Temel Haklar’›nBas›lmas›Antalya’da Protesto Edildi24 Temmuz günü Antalya TemelHaklar üyeleri K›fllahan Meydan›’ndayapt›klar› eylemle EgeTemel Haklar’›n bas›l›p mühürlenmesiniprotesto ettiler. “HukuksuzlukSürüyor Ege Temel Haklar Kapat›lamaz”pankart›n›n aç›ld›¤› eylemdeyap›lan aç›klamada AKP iktidar›n›nErgenekon masallar›ylademokrat flovlar› yaparken temelhaklara sald›rd›¤›, hukuksuzluklar›nartt›¤› vurguland›. “Ege TemelHaklar ve Özgürlükler Derne¤iKapat›lamaz, Temel Haklar ve ÖzgürlüklerMücadelesi Engellenemezve Bask›lar, Kapatmalar, Gözalt›larBizleri Y›ld›ramaz” dövizleritafl›nd›.Say›: 156ADALET 37


Halk CephelilerBildiri Da¤›tt›lar‹dilcan Kültür Merkezi 19 Temmuzgünü fiirintepe Mahallesi’ndecumartesi günleri kurulan pazar yerinde8 Mart mitingine kat›ld›klar›için tutuklananlar›n serbest b›rak›lmas›için “Demokratik Haklar›m›z›Kullanmak Suç De¤ildir” bafll›kl›Halk Cephesi imzal› 400 adet bildirida¤›tt›. AKP’nin hizmetinde olmayanherkesin suçlu say›ld›¤›n›n,iktidardakilerin adaleti istedikleriflekilde kulland›klar›n›n anlat›ld›¤›aç›klamada adaletin tek tarafl› iflledi¤isöylenerek bu sald›r›lara karfl›mücadele ça¤r›s› yap›ld›.“Türkiye’de AdaletNas›l ‹flliyor”Paneline Polis EngeliMersin Temel Haklar ve ÖzgürlüklerDerne¤i’nin son süreçte ülkemizdeyo¤unlaflan tutuklama ve hukuksuzluklar›tart›flmak amac›yladüzenledi¤i “Türkiye’de Adalet Nas›l‹flliyor” konulu panel, polis taraf›ndanengellendi.Temel Haklar’›n 19 Temmuz günüdüzenledi¤i, yeri, kat›l›mc›lar›,tarihi belli olan panel Mersin Güvenlikfiube polislerinin ‘Panel yapaca¤›n›zsalonu panel öncesi arayaca¤›z,panele kat›lan konuflmac›-lar› tek tek kayda al›p konuflmalar›-n› inceleyece¤iz gerek görürsekhaklar›nda dava açaca¤›z, gerekirsepanele geleceklerin üst aramas›n›yapaca¤›z, panelde çekim yapaca-¤›z vb.” fleklindeki engellemeleriylekarfl›laflt›.Mersin Temel Haklar konuyla ilgili19 Temmuz günü yapt›¤› yaz›l›aç›klamada “Demokratik bir kurumolarak Türkiye’de Adalet Nas›l ‹flliyor’konulu panelini yapmak isterkenkarfl›laflt›¤›m›z muamelelertamda anlatmak istedi¤imiz gerçeklerianlat›yor asl›nda. Mersin TemelHaklar ve Özgürlükler Derne¤i olarakdiyoruz ki; panel yapmak, panelekonuflmac› olarak veya dinleyiciolarak kat›lmak ‹nsanlar›n en demokratikve yasal hakk›d›r” denildi.Aç›klama “Demokratik mücadelehakt›r, yasaklanamaz” sözleriyle bitirildi.“Hep Birlikte MücadeleEderek Adalete Eriflebiliriz”HHB avukatlar›ndan Av. Oya Aslan 19 Temmuz günü yaz›l› bir aç›klamayaparak Adana A¤›r Ceza Mahkemesi’nde AKP seçim bürosuna molotofkokteyli att›klar› iddias›yla yarg›lanan ve hiçbir delil olmamas›na ra¤men15 y›l hapis cezas›yla sonuçlanan davay› ve bu davan›n ne kadar adaletsizoldu¤unu anlatt›.“GERÇEK NEREDED‹R?Hiç kimse suçsuzlu¤unu kan›tlamak zorunda de¤ildir, flüpheden san›kyararlan›r…, kanunsuz suç olmaz, suçu kan›tlan›ncaya kadar herkesmasumdur…ilkeleri hukuk bilgisinin sunuldu¤u tüm kitap yada okullardailk önce ö¤retilen hukuk kal›plar›d›r. (...) Denir ki mahkeme salonlar› builkelerin uygulama alanlar›d›r. Ve öyle san›r›z ki mahkeme salonlar›tap›narak bakt›¤›m›z Adaletin temsil organ›d›r. (...)Yer: Adana A¤›r Ceza Mahkemesi(eski ad›yla DGM)San›k: A.E ve M.S‹ddia: AKP seçim bürosuna Molotof kokteyli atmakDeliller: polis taraf›ndan dinlenen 16 yafl›nda tan›k(aleyhteki tektan›k), polis taraf›ndan dinlenen olay tan›klar›, polis taraf›ndan tutulantutanakKarar: 15 y›l hapis cezas›Adana özel yetkili a¤›r ceza mahkemesindeyap›lan yarg›lamada mahkeme, polis taraf›ndanyap›lan tüm ifllemleri kesin do¤ru kabul etmiflavukatlar›n çeliflkili hususlar› giderecek delillerintoplanmas› taleplerinin hiç birini kabul etmemifltir.(...) Hüküm polislerin haz›rlad›¤› de¤erlendirmeyeuygun olarak verilmifltir.fiimdi biz gerçe¤i ortaya ç›karabilmek içinhayati öneme sahip incelemelerin nedenyap›lmad›¤›n› müvekkillerimize hangi dille anlatmal›y›z.Buras› "Türkiye burada adalet olmaz"diyen müvekkillerimize hukukun, yasalar›n diliyle cevap verebilir miyiz?Günlerce çal›fl›p saatlerce bir gerçe¤i anlatamad›¤›m›zda müvekkillerimizinsorular›na hukuk diliyle cevap vermeyi b›rak›p siyaset ve ahlakdiliyle cevap vereme bafll›yoruz. Ve biz art›k özel yetkili a¤›r ceza mahkemelerindehukuk diliyle konuflarak müvekkillerimizi kand›rman›n arac›olmak istemiyoruz. Ve anl›yoruz ki kapal› kap›lar arkas›nda saatlerce yasamaddeleri üzerinde tart›flma yürütmekle adalete eriflemiyoruz. Ama heryerde ve hep birlikte mücadele ederek adalete eriflebiliriz.”Av. Oya ASLAN38 ADALET 27 Temmuz 2008


HALKIN D‹REN‹fi‹YIKIMI ENGELLED‹Dergimizin bir önceki say›s›ndada haberini yapt›¤›m›z gibi, ‹zmir’inBuca ‹lçesi Kuruçeflme Mahallesi’ndebir süredir y›k›m gündemdeydi.Son olarak mahalle halk›Buca Belediyesi önünde eylemyaparak y›k›mlara izin vermeyece-¤ini ilan etmiflti.18 Temmuz günü y›k›m›n olaca-¤›n›n duyuruldu¤u gündü. Mahallehalk› devrimcilerin öncülü¤ündey›k›mlara karfl› ç›kmak ve evlerininy›k›lmas›n› önlemek için haz›rl›kyaparak mahalleye giren tüm yollar›barikatlarla kapatt›lar. Polisingelme ihtimalinin en yüksek oldu-¤u, otoyoldan mahalleye girilenanayola alt› tane barikat kuruldu.Çevik kuvvetgörünmeyebafllay›ncahalk barikatlarakofltu.“Kuruçeflme’deY›-k›mlara Son” sloganlar›, alk›fllar vez›lg›tlarla gelen y›k›m ekipleri protestoedildi.Barikatlara gelen muhtar kaymakamlagörüfltü¤ünü, y›k›m yerindeherhangi bir ölüm, yaralanmavs. bir fley olursa sorumlu olaca¤›n›söyledi¤ini, kaymakam›n hiçbir flekildeölümlerin sorumlulu¤unu almakistemedi¤ini anlatt›.Mahalle giriflindeki yolda aç›klamayapan Oktay Konyar, ‹HDavukat›yla birlikte Buca BelediyeBaflkan Yard›mc›s› ile yap›lan görüflmede,15 günlük süre verildi¤inive bugün y›k›m olmayaca¤›n›, polisingeri çekilece¤ini söyledi. Maha l l eMuhtar›da halkadönük konuflmayapt›.Halk ise birkaç barikat› b›rakarakdi¤erlerini kald›rd› ve “Halk›z Hakl›y›zKazanaca¤›z” sloganlar›ylabarikatlardan ayr›ld›.Mahalle komisyonunda yer alanCelal Oral kendilerinin AKP’ye deCHP’ye de gittiklerini, ancak hiçbirininyard›m etmedi¤ini söyledi ve“Biz devrimci mücadelemiz ve halk›m›z›nyard›m›yla mücadele ettik”dedi. Oral, Buca Belediye Baflkan›Cemil fiebboy’un Kürt Halk›’naalerjisi oldu¤unu, do¤u illerini kastederek“nereden geldiyseniz orayagidin” dedi¤ini anlatt› ve “Ölümünedirenece¤imizi anlad›lar. Sonunakadar kararl›y›z. Evlerimizi y›kt›rmayaca¤›z”dedi.Gülhan ÖZASLAN: “DirenmektenBaşka Çaremiz Yok”Y›k›m sald›r›s›na direnenKuruçeflmelilerle yapt›¤›m›z röportaj›yay›nl›yoruz...Yürüyüfl: 18 Temmuz’da sald›r›nbeklendigi gün, 7 ayr› noktayabarikat kurulmufl. Belediye bununkarfl›s›nda y›k›m› 15 gün sonrayaertelendi¤ini açaklad›. Bize öncelikleo günkü direnifli anlatabilir misiniz?Gülhan ÖZASLAN: Biz ogece sabaha kadar yatmad›k. GeceBiz onlarca yıldır bu günyarın yıkım gelecek diyekorkuyla yaşıyoruz. Bizhakkımızı istiyoruz. Bizo kadar vergi verdik.Elektriğimizi verdilereğer yıkacaktınız niyebunları verdiniz?üçte eflimle birlikte gençleryollara barikat kurdular. Sonrabirlikte kahvalt› yapt›k. Ondansonra çocu¤u, kad›n› erke¤iylebeklemeye bafllad›k. Herkesyerini alm›flt›. Önde bayanlar, sonraerkekler s›raland›k. Saat 09;00 civar›geldiler. Biz her fleye haz›rl›kl›yd›k.Çünkü yuvam›zd›. Allah korusunevimiz y›k›lsa ne olacakt›. Ontane kepçe geldi, çevik kuvvet ekiplerigeldiler. Kad›nlar a¤l›yordu,evimiz y›k›lsa sokakta kalacakt›k.Süre verip gittiler. Sevindik ama nedeninide anlamad›k.Yürüyüfl: Niye flimdi y›-k›ma kalk›fl›yorlar? Gerekçeolarak ne diyorlar?G. ÖZASLAN: Cemilfiebboy bir daha seçilemeyecek.Bunun için ne kopar›rsamkard›r diyor. Buray› toplukonutlar için satacak. Buradakiinsanlar sefil olmufl,periflan olmufl umrunda de-¤il. Seçimden sonra kazananburaya tapu verecekonun için y›k›lacak. Gerekçeolarak ciddi bir sebepgöstermiyorlar. Resmi bir gerekçeyoktur. Biz onlarca y›ld›r bu gün yar›ny›k›m gelecek diye korkuyla yafl›yoruz.Biz hakk›m›z› istiyoruz.Biz o kadar vergi verdik. Elektri¤imiziverdiler e¤er y›kacakt›n›z niyebunlar› verdiniz? Yaz›k günah de-¤il midir? Daha önce nas›l tapu verdilersebize de versinler.Yürüyüfl: Dedikleri gibi. 15gün sonra geldiklerinde ne olacak?Bu konuda nelerin yap›ld›¤›n› halk›nne düflündü¤ünü anlatabilir misiniz?G. ÖZASLAN: Valla geldiklerindeayn› fleylerle karfl›laflacaklar.Ayn› barikatlar› kuraca¤›z, çolukçocu¤umuzla direnece¤iz: çünküdirenmekten baflka çaremiz yok.Direnifl olduktan sonra e¤er y›karlarsaart›k hukuk yolunu ne yapaca-¤›z zaten evimiz y›k›lm›fl olacak.Say›: 156RÖPORTAJ 39


Celal ORAL:“Ucunda ölüm olsabile direnmekten vazgeçmeyiz”Yürüyüfl: 18 Temmuz’da sald›r›nbeklendigi gün, 7 ayr› noktayabarikat kurulmufl. Belediye bununkarfl›s›nda y›k›m› 15 gün sonrayaertelendi¤ini açaklad›. Bize öncelikleo günkü direnifli anlatabilirmisiniz?Celal ORAL: Direnifl, mahalllehalk› olarak bu direniflin hakl›oldu¤u karar› ald›k.Belediye haks›zyere evlerimizi y›kt›¤› ve bizeyaflam hakk› vermedi¤i için her ailedenen az 10 kifli d›flarda 40 dereces›ca¤›n alt›nda bekledi. Çünküevlerimiz y›k›lacakt›, bar›nacak yerimizkalmayacakt›.Belediye de çözümBu gece konduyu devrimcileröncülüğünde yaptık.En az 10 kez yıkım saldırısıoldu. O zamanda direnildiğiiçin bazılarına tapularıverildi. Devrimcilerinönderliğinde direnildi.Sulukule’deY›k›ma Protestobulmadan evlerimizi polis ve panzerleeflli¤inde y›kmaya geldi. Direnmektenbaflka çaremiz yoktu.Önce y›kaca¤›z dediler. Araya ‹HDavukatlar› girdi, bunun yasal olmad›¤›n›söyledi. Onlarda bize 15 günsüre tan›d›lar. Otoban yolundan girmeyeçal›flt›lar. Halkta oraya y›¤›ld›.Orada barikat vard›. “Evler bizimhakk›m›z; Tapu bizim hakk›-m›z” diye slogan att›lar. Biz haz›rl›kl›yd›k.Barikat› yar›p gelselerditaflla, fliflelerle direneceklerdi. Sonucunne olaca¤›n› biliyoruz. Kötüfleyler olacakt›. Bunun sorumlusudaBelediye ve Buca ilçe amirleri olacakt›.Yürüyüfl: Kuruçeflmegecekondu semtinin tarihihakk›nda bize biraz bilgiverir misiniz? Kaç y›ld›rvar buradaki yerleflim? Bugüne kadar bafla y›k›m sald›r›lar›oldu mo?C. ORAL: 1974’tenHerkese Sa¤l›k Güvenli GelecekPlatformu taraf›ndan 22 Temmuzgünü düzenlenen bir eylemle SulukuleMahallesi’nde yaflanan y›k›mlarve y›k›m sonras› mahalle halk›-n›n yaflad›¤› sa¤l›ks›z koflullar protestoedildi.Mahalle giriflinde yap›lan eylemde“Ranta De¤il Sa¤l›¤a Yat›r›m,Kentsel De¤il Rantsal Dönüflüm”yaz›l› dövizler tafl›n›rken eylemde‹TO Genel Sekreteri Dr. HüseyinDemirdizen taraf›ndan okunan aç›klamadaSulukule halk›n›n son derecea¤›r koflullarda yaflamaya mahkumedildi¤i vurguland›. SulukuleMahallesi’nin sular›n›n hiçbir gerekçegösterilmedenkesildi¤i,su borçlar›olan ailelerede borçlar›n›ödeselerde sular›n›n aç›lmayaca¤›n›naç›kça söylendi¤i belirtilen aç›klamadaSulukule’nin kanalizasyonlar›n›nda düzenli olarak t›kand›¤› ancakbelediyenin bu konuda hiçbirfley yapad›¤› söylendi.Demirdizen, mahallede y›k›lanevlerin molozlar›n›n kald›r›lmad›¤›ve bu molozlar›n özellikle buralardaoyun oynayan çocuklar›n sa¤l›¤›n›ciddi biçimde tehdit etti¤ini de vurgulad›.Aç›klaman›n ard›ndan MimarlarOdas› üyesi Mücella Yap›c› taraf›-nan yap›lan konuflmada Sulukule’ninkültürel de¤erine de¤inilerekberi yap›lmaya bafllad›. Bu gecekonduyu devrimciler öncülü¤ündeyapt›k. En az 10 kez y›k›m sald›r›-s› oldu. O zamanda direnildi¤i içinbaz›lar›na tapular› verildi. Devrimcilerinönderli¤inde direnildi.Yürüyüfl: Niye flimdi y›k›makalk›fl›yorlar? Gerekçe olarak nediyorlar?C. ORAL: Belediyenin hiçbiraç›klamas› yok. Buras› hazine arazisidirdiyorlar. Biz 34 y›ld›r hazinaarazisi içinde bile olsa bu gecekondular›yapt›¤›m›z için bizim zihliyethakk›m›z oldu¤u için öncelikledevletin bize satmas› gerekir.Ama öyle yapm›yorlar. Belediyebunu f›rsat bilerek rant elde etmekistiyor. Baz› isimleri bilinmeyen büyükflirketlere peflkefl çekiyorlar.Yürüyüfl: Dedikleri gibi. 15gün sonra geldiklerinde ne olacak?Bu konuda nelerin yap›ld›¤›n› halk›nne düflündü¤ünü anlatabilir misiniz?C. ORAL: Biz sonuna kadardirenece¤iz. Ucunda ölüm olsa biledirenmekten vazgeçmeyiz. Hukukiyollar› da kullanaca¤›z ama esasolarak direnifl çözecek.mahallenin dünyadaki ilk romanyerleflkesi oldu¤u belirtildi.Sulukule Platformu’ndan MehmetAs›m Hallaç ise yapt›¤› konuflmadabas›n› duyarl› olmaya ça¤›rd›.“Bizler hak savafl›na girdik. Hakmücadelesi veriyoruz, adalet istiyoruz”diyerek burada yaflayan Romanvatandafllar›n yok say›ld›¤› ve Roman’larayaflama hakk› tan›nmad›-¤›n› söyledi. Bas›n toplant›s› alk›fllarlasona erdi.40 RÖPORTAJ 27 Temmuz 2008


Temel Haklar Federasyonu Y›k›ma Karfl›Halk Komisyonu Uyar›yor:Dönüflüm Alanlar› Hakk›ndaki KanunTasar›s›, gecekondu halk›na sald›r›d›r.Kazan›lm›fl haklar›n gasp›d›r!Temel Haklar Federasyonu Y›-k›ma Karfl› Halk Komisyonu 19Temmuz günü yapt›¤› yaz›l› aç›klamaylaDönüflüm Alanlar› Hakk›ndakiKanun Tasar›s›’n›n gecekonduhalk›na sald›r› oldu¤unu aç›klad›.Aç›klamada “Yap› ruhsatiyesial›nmadan bafllat›lan inflaatlaraelektrik, su, do¤al gaz gibi alt yap›hizmeti sunan kamu görevlisinin 1ile 5 y›l aras›nda hapis cezas› ile cezaland›r›lmas›n›öngören Türk CezaKanunu 184. ve devam› maddeleri 1Haziran 2005 tarihinde yürürlü¤egirdi. Haziran 2005 - Haziran 2008y›llar› aras›nda yoksullar›n zorunluolarak yaflad›klar› gecekondulardaherhangi bir konut art›fl› olmad›¤›gibi kentsel dönüflüm alanlar› içersindekald›klar›, imara ayk›r› ya dakamu alan›nda olduklar› iddias›ylayüzlerce kiflinin evleri y›k›ld›, bar›nmahaklar› ellerinden al›nd›.Dolay›s›ylasa¤l›kl› bir mekânda yaflamahakk›na, kifli güvenli¤i hakk›naart›k sahip olmayan binlerce kiflininaras›na kat›lm›fl oldular. Ve yak›ndayasallaflacak olan Dönüflüm Alanlar›Hakk›ndakiKanunTasar›s›ylagecekondud›fl›ndayaflama seçene-¤i olmayan halk›n yaflad›¤›tüm yap›lar daha önceki yasalarlakazan›lm›fl haklar› dikkateal›nmadan y›k›lacak....Çeflitli yasalarda yap›lan bude¤ifliklik h›zla büyüyen inflaat sektörünedestek ç›kman›n bir yöntemidir.Özellikle bu alanda çal›flanAlbayraklar gibi iktidara yak›n flirketlerinoldu¤u gözetildi¤inde buyarg›m›z›n as›ls›z oldu¤unu düflünmemekgerekir. Dikkat edilmelidirki siyasal iktidar sadece Anayasan›ndemokratik ve sosyal yap›s› de¤ifltirilmiyorayn› zaman da ülkemizinkültürel kimli¤i, do¤al güzelli¤i, tarihimiras› yok ediliyor” denildi.fiimdilik S›ra Okul ArazilerindeAKP iktidar›n›n“Sat savur s›cak parabul” üzerine kuruluekonomi politikas›ndaflimdi s›ra okul arazilerinegeldi.17 Temmuz’da kent merkezliokul arazilerinin sat›fl›na olanaksa¤layan yasa tasar›s› TBMM’deydi.“Babalar gibi satma ekonomisinin”Maliye bakan› Kemal Unak›-tan, okul arsalar›n›n sat›fl›ndan 400-500 milyon YTL gelir bekledikleriniaç›klad›.Ekonomi bu kadar basit. Unak›-tan kriz oldu¤unu söyleyenlere tepkigösteriyor ve yapt›¤› sat›fllardanelde etti¤i gelirleri anlatmaya bafll›-yor. Ülkede satacak fley varsa, Unak›tan’agöre “kriz m›riz yok” demektir.AA muhabirine yapt›¤› aç›klamadasay›yor; “Kriz m›riz yok, bankalar›ve otoyollar› da sat›fla ç›kartaca¤›z”.Unak›tan “otoyollar›nözellefltirilmesi” ile ilgili de meclistebir kanun oldu¤unu söylüyor. Kanunilgili komisyondan geçmifl, fluanda Genel Kurul’daym›fl ve oradada kabul edildikten sonra Unak›-tan’›n söylemiyle; “önü tamamenaç›lacak”.Olay bu kadar basit.Satma politikas› elbette sadeceUnak›tan’›n politikas› de¤il, bu ülkeninmeclisi ha bire ülkenin sat›lmas›nayönelik kanunlar ç›kar›yor.Fakat, elbette sat›lacak fleylerbankalarla, otoyollarla s›n›rl› de¤il,Unak›tan saymaya devam ediyor.fieker fabrikalar›n›n “özellefltirilmesi”bir ay içinde bafllayacak.Daha s›rada Milli Piyango veHalk Bankas› da var.Bunlar flimdilik olanlar. Yak›nzamanda zaten PETK‹M, TEKELve Limanlar›n sat›fl› yap›lm›flt›,Unak›tan bunlar›nparalar›n› ald›klar›n›söyleyerek,ekonomininne kadar iyi oldu¤unu anlat›yor.Evet, bu ülkeye okullar›n ne gere¤ivar, sat›n arazilerini gitsin! Bukafa yap›s›n›n ülkede sat›lmad›k birfley b›rakmayaca¤› aç›kt›r. Vatan pazarlaman›nustalar› durumundalar.Elbette okul arazilerinden gelecek500 milyon YTL’de birfley ifadeetmeyecektir. Bugüne kadar sat›fllardanelde edilenlerin tekellerin,AKP’liler ve yandafllar›n›n kasalar›ndaerimesi gibi, bundan sonrakilerdek›sa sürede eriyecektir.Fakat bunun AKP ve onlar›n maliyebakanlar› için bir önemi yok.Onlar› bu ülkede, bu ülkede AKP’yibelli bir süre iktidarda tutacak katarsat›lacak arazi, devlet iflletmesininolup olmamas› ilgilendiriyor. E¤erbu varsa, sorun yok demektir.AKP zihniyetinde, okul arazilerinibile satman›n nas›l bir yönetimanlay›fl›, nas›l bir ahlak oldu¤unudüflünmesini, beklemek boflunad›r.Say›: 156HABER 41


Okurlar›m›z bu haftada sokaklarda,caddelerde dergimizi halkatan›tt›lar. Gerçe¤i halka götürdüler.Halka örgütlenme ça¤r›s› yapt›lar.Elaz›¤’da fiehit ‹lhanlar Caddesi’nde17 Temmuz günü yap›lan dergisat›fl›nda derginin içeri¤i ve konubafll›klar› halka anlat›l›rken halk dakendi sorunlar›n› Yürüyüfl okurlar›ylapaylaflt›.24 Temmuz günü de Y›ld›z Ba¤lar›Mahallesi’nde dergimizin tan›t›mve sat›fl› yap›ld›. Mahalle halk›na sesliajitasyon çekilerek derginin içeri¤ianlat›ld›. Halk›n ilgiyle karfl›lad›¤›dergiden 38 tane sat›ld›.***Yürüyüfl okurlar› 18 Temmuz günüde “Hepimiz Ferhat’›z” fliar›ylaYürüyüflümüzÖrgütlenme Ça¤r›s›d›rAntakya’n›n Günyaz› Köyü’ndeydi.Yürüyüfl okurlar›n›n Türkiye’dekiadaletsizli¤i anlatt›¤› gerçekler karfl›-s›nda Günyaz› halk› da “adalet yok,adalet olsa bize sormadan gelip topraklar›m›zazorla el koyarlar m›yd›?”diyerek adalet özlemlerini dile getirdi.Örgütlü mücadele etmenin zorunlulu¤unuanlatan okurlar›m›z›n dergisat›fl› gün boyu devam etti.***‹zmir’deki dergi sat›fl› ayn› günHarmandal› ve Yamanlar Mahallesi’ndeyap›ld›. Toplam 116 dergi sat›ld›.Okurlar›m›z›n sürekli gitti¤i Harmandal›Mahallesi’nde yafll›s›ndangencine, çocuklar›na kadar herkesinilgisiyle karfl›laflt› Yürüyüfl sat›fl›.Harmandal› halk› art›k Yürüyüfl tan›-t›m› yapanlar› çok iyi tan›yor.***Okurlar›m›z Antalya’n›n 23Temmuz günü Alt›nova Sinan Mahallesi’nde,25 Temmuz günü de K›fllahanMeydan›’ndayd›lar.Alt›nova SinanMahallesi ve K›fllahanMeydan›’ndakisat›fllardaAntalya polisi dergimizinhalka ulaflmas›ndanduydu¤ukorkuyu yans›tt›. Polisin halk sizdenrahats›z söylemi halkta karfl›l›k bulmad›.Halk›n kimden rahats›z oldu¤ubir kez daha görüldü.***Gazi Mahallesi’nde 24 Temmuzgünü zamlara karfl› halka ça¤r› yap›lmas›n›nard›ndan dergi sat›fl› yap›ld›.Yürüyüfl önlükleri ve megafonla yap›lança¤r›larla dergimiz halka ulaflt›-r›ld›. Toplam 120 dergi sat›ld›.***Okurlar›m›z dergimizi yurtd›fl›ndada Türkiye halk›na ulaflt›r›yor.Ferhat’›n sesiyle Almanya’n›n baflkentiBerlin sokaklar›nda gerçe¤insesini hayk›r›ld›.Berlin’in Kreuzberg Mahallesi’nde,Cuma günleri kurulan halk pazar›napano kuruldu. Panoda, Yürüyüfldergisinin son say›lar›n›n kapaklar›sergilenirken, derginin içeri¤i hakk›ndabilgi verilerek, dergi tan›t›ld›.Panoda Mahir Çayan’›n foto¤raf› dayer al›yordu.“Ekmek Ve Adalet ‹çinFerhatlara Sahip Ç›kal›m”Temel Haklar Federasyonu üyelerihaftalard›r Ferhat için sürdürdükleriadalet talebini, bu hafta daEsenyurt’ta, Kad›köy’de, Örnektepe’detekrarlad›lar.20 Temmuz günü Esenyurt DepoDura¤›’nda gerçeklefltirilen eylemde“Ferhat Gerçek’i Vuran Polis Tutuklanmal›d›r”pankart› aç›ld›. MustafaIfl›ldak’›n okudu¤u aç›klamada“Halk›m›z ekmek ve adalet için Ferhatlarasahip ç›kal›m, onlarla birlikteba¤›ms›zl›k demokrasi mücadelesinibüyütelim” denildi.Aç›klamadan sonra Yürüyüfl önlükleriile yap›lansat›flta 95dergi sat›ld›.***Temel HaklarFederasyonu üyeleri Ferhat içinayn› gün ayn› saatlerde Kad›köy ‹skeleMeydan›’nda da eylemdeydiler.“Bu ülke demokrasiyle de¤il faflizmleyöneltiliyor” diyen Federasyonüyeleri “Bizim kavgam›z adaletkavgas›d›r” diyerek adalet için mücadeleyeça¤›rd›lar. Aç›klaman›n ard›ndanYürüyüfl dergisi sat›fl› yap›ld›.***24 Temmuz günü Örnektepe MahallesiMuhtarl›¤› önünde yap›lan eylemdeFerhat’›n resimlerinin oldu¤udövizler tafl›nd›. Aç›klamay› okuyanGözde Buldu; Ferhat’› vuran polisinhala tutuklanmad›¤›n› söylerken“Adalet ‹stiyoruz” sloganlar› at›ld›.Eylemin ard›ndan Yürüyüfl önlükleriyleyap›lan megafonlu ajitasyonladergi sat›fl› yap›ld›. ‹ki saat süren dergisat›fl›nda 120 dergi sat›ld›.42 HABER 27 Temmuz 2008


‘96 ÖLÜMORUCUfiehitleri An›ld›Malatya’da Fethiye VeBasak Festivalleri Yap›ld›‹zmir’de 21 Temmuz günü HalkCephesi, BDSP, ESP, Kald›raç, Köz,Mücadele Birli¤i, Partizan taraf›ndanortak düzenlenen bir eylemle’96 Ölüm Orucu flehitleri an›ld›.Kemeralt› giriflinde yap›lan eylemdeflehitlerin isimleri say›larak“Yafl›yor” diye hayk›r›lmas› çevredekihalk›n da ilgisini çekti. Yaklafl›k60 kiflinin kat›ld›¤› eylemde yap›lanaç›klamada devrimci iradeninteslim al›namayaca¤›n›n en iyi örneklerindenbirisinin ’96 Ölüm Orucuoldu¤u söylendi. Aç›klamada“S›n›fs›z ve sömürüsüz bir dünyaözlemi teslim al›nmak istenen devrimcileredönük bu sald›r› topyekünbir direniflle geri püskürtüldü” denildi.19 Temmuz günü Malatya Yaz›-han’a ba¤l› Fethiye Beldesi’nde 4.Kültür ve Sanat Festivali yap›ld›.Yaklafl›k 3000 kiflinin kat›ld›¤› festivalboyunca Malatya Temel HaklarDerne¤i üyeleri de stand açt›lar. Kitaplar,dergiler ve tutsak ürünlerininbulundu¤u standa halk yo¤un ilgigösterirken jandarma tahammülsüzlü¤ünügün boyu engellemelerlegösterdi.Jandarman›n engellemelerinera¤men festivalde bulunan halk›ndernek üyelerini sahiplendi¤i, stand›netraf›nda ayr›lmad›klar› görüldü.Mustafa Özarslan, Nurettin Rençbersöyledikleri halk türküleriyle halk›coflturdular. Yerel halk sanatç›lar›da söyledikleri yerel halk türküleriylehalk›n diline derman oldular.***20 Temmuz günü Malatya Hekimhan’aba¤l› Basak Köyü’nde deYaz fienli¤i vard›. Yaklafl›k 2500 kiflininkat›ld›¤› flenlikte folklor gösterimiyap›ld›, tiyatrolar oynand›. MuharremTemiz, Erdal Erzincan veTolga Sa¤ Hekimhanl›’lara türkülerinisöylediler.Malatya Temel Haklar Derne¤iüyeleri flenlikte stand açt›lar. Halk›nstanda ilgisinin yo¤un oldu¤u vedernek üyelerini yaln›z b›rakmad›klar›gözlemlendi. Temel Haklar üyeleriflenlik boyunca Yürüyüfl önlüklerigiyerek dergimizin sat›fl›n› vetan›t›m›n› yapt›lar.Seyhan-Der 1. KuruluflY›l›n› Kutlad›1 y›l önce Adana’n›n Narl›caMahallesi’nde kurulan Seyhan Sosyal,Kültür ve Sanat Derne¤i kuruldu¤ugünden bugüne mahalle halk›ile birlikte çeflitli etkinlikler gerçeklefltirdi.Halk›n geleneklerine sahipç›karak, sorunlar›na çözüm arayarakbirlik ve dayan›flmay› sa¤lamaya çal›flt›.Seyhan-Der 1 y›l›n› yeni yerindemahalle halk› ile birlikte düzenledi-¤i bir programla kutlad›. 20 Temmuzgünü dernek binas›ndadüzenlenenprogramda Seyhan-Der’in kuruldu¤u gündenitibaren yapt›¤› çal›flmalar anlat›ld›.Dernek olarak bundan sonrayap›lacaklar hakk›nda bilgi verildi.Konuflmalardan sonra K›ymet Erenlersevilen halk türkülerinden oluflandinletisini sundu. ‹nsanlarla mahalleüzerine sohbetlerin yap›ld›¤› ve 2saat süren programa 50’ye yak›nmahalleli kat›ld›.Adana Halkeviüyeleri serbestAdana’da 1 May›s mitingininbitiminde dernek binalar›na topluyürüyüflle gitmek isteyen Halkeviüyelerinin kortejine polis sald›rm›fl,47 kifli gözalt›na al›nm›fl veakabinde 2 Halkevi üyesi tutuklanm›flt›.22 Temmuz günü ö¤leden öncegörülen 1. duruflmada Halkeviüyeleri olan Eren Aslan ve UlaflYumrutepe serbest b›rak›ld›.Dersim Belediyesi Festival Aç›l›fl›n› Yapt›Dersim’de her y›l düzenlenen 8. Munzur Kültür ve Do¤a Festivali’nin aç›l›-fl› 23 Temmuz günü belediye binas›nda yap›lan bas›n toplant›s›yla aç›kland›.Bas›n toplant›s›nda festivalin aç›l›fl konuflmas›n› yapan Tunceli BelediyeBaflkan› Songül Erol Abdil “Dört gün sürecek olan festival program›m›z ça¤dafldüflünce ve yaflama biçimine uygun kültürel zenginli¤imiz, gelenekselinsani de¤erlerimiz ve Dersim’in do¤al zenginliklerini an›msat›p yaflatacakbir yaklafl›mla haz›rlanm›flt›r” dedi. Ayr›ca AKP hükümetinin kendi belediyelerid›fl›nda hiçbir belediyeye ödenek ay›rmad›¤›n› belirten Abdil, “k›s›tl›maddi imkanlarla festivalimizi oluflturduk” dedi.“Gelin Canlar Bir Olal›m Munzur’da Semaha Dural›m” temal› festivaldehem merkezde hem ilçelerde programlar düzenlenecek.Festival 31 Temmuz tarihinde bafllayacak ve 3 A¤ustos tarihine kadardevam edecek.Say›: 156HABER 43


Hindistan KuzeyBengal’de JalpaiguriHapishanesi’ndebulunan36 tutsa¤›n ölümorucu eylemi ile ilgilibir aç›klama yapan, “SiyasiMahkumlar›n Serbest B›rak›lmas›‹çin Komite”, tutsaklar›n durumlar›n›na¤›rlaflt›¤›n› belirterek, destekça¤r›s›nda bulundu.Aç›klamaya göre; Bat› Bengal’deAral›k 2000’den itibaren“Kamtapur Operasyonu” ad› alt›ndagerçeklefltirilen operasyonlardaçok say›da kifli sahte ithamlarlagözalt›na al›nd›, iflkencelerden geçirildive tutukland›lar.Tutuklular›n pek ço¤u, bu tarihtenitibaren insanl›k d›fl› koflullardakihapishanelerde, yaklafl›k 5 ila 6y›ld›r neredeyse hiç mahkemeye ç›-kar›lmadan çürütülmektedirler. Buuzun hapis süresi boyunca yarg›laman›nh›zland›r›lmas›, hapishanekoflullar›n›n iyilefltirilmesi ve keyfitutuklulu¤a son verilmesi için sekizdefa açl›k grevi yapt›lar. Fakat, herdefas›nda açl›k grevlerinde verilensözler tutulmayarak, eski uygulamalarsürdürüldü.Yak›n bir tarihte, Kamtapuri tutsaklar›ndanTapas Das, JalpaiguriCezaevinde öldü.Hindistan’da Ölüm Orucu* Aral›k 2000’de Bat› Bengal’degözalt›na al›nan tutsaklar 5-6y›ld›r hiç mahkemeye ç›kar›lmadanhapishanede insanl›k d›fl›koflullarda tutuluyorlar* Durumu protesto için çeflitlidefalar yap›lan açl›k grevlerinde,hükümet verdi¤i sözleri tutmad›,tutsaklardan biri hapishanedeöldü.* 36 Kamtapuri tutsa¤› 11 Haziran’daÖlüm Orucuna bafllad›Bunun üzerine yap›lan baflvurularkarfl›s›nda da Bat› Bengal Hükümetiduyars›zl›¤›n› sürdürdü. Bununüzerine 36 Kamtapuri tutsa¤›,11 Haziran’dan itibaren ölüm orucueylemine bafllad›lar.Ölüm orucu eylemindeki tutsaklar,direniflin ilerleyen günlerindeJalpaiguri Sadar Hastanesi ve KuzeyBengal T›p Fakültesi’ne sevkedilmifller.Sa¤l›k durumlar› a¤›rlaflm›floldu¤u için hareket etmektezorlanan tutsaklarda ayr›ca sar›l›khastal›¤›n›n da aç›k belirtileri gözleniyor.Çeflitli demokratik kurumlar›ntemsilcileri, ölüm orucundaki tutsaklar›kald›r›ld›klar› hastanede ziyaretettiklerinde karfl›laflt›klar›manzara, tutsaklar›n karfl› karfl›yaolduklar› uygulamalar hakk›ndaaç›k bir fikir veriyor. Ölüm orucununilerleyen günlerindeki tutsaklar,hastane zemininde yatar durumdayd›lar.Tutsaklar›n yataklar›yoktu ve tutsaklarla ilgilenen herhangibir bak›c› da söz konusude¤ildi. Bu koflullara tan›k olantemsilciler, aç›klamalar›nda; “Entalihsizi ise durumun fark›na varmam›flgibi davranan Bat› BengalHükümeti’nin tümüyle vurdumduymaztavr›d›r” diyorlard›.Aç›klamada; Bat› Bengal’de“Sol-Cephe” hükümetinin varoldu-¤u, bu hükümetin geçmiflteki hükümetlerintutsaklar›n sorunlar›nagösterdi¤i duyarl›l›¤› göstermedi¤ibelirtilerek, “hükümet bir aydanfazla süredir g›da almayan siyasimahkûmlar›n sa¤l›¤› için herhangibir sorumluluk ve duyarl›l›kgöstermemektedir” denildi.Aç›klaman›n yap›ld›¤› tarihe kadar‹çiflleri Bakanl›¤› veya hiçbirhükümet temsilcisi henüz tutsaklarlagörüflmüfl de¤il. Demokratikkurumlar, direniflin desteklenmesigerekti¤ini belirtirken, hükümete desorunu çözmek için müdahale etmeleriça¤r›s›nda bulundular.22 Temmuz’da elleri ve gözleri ba¤l›Filistinli’yi vuran ‹srail askeri serbestb›rak›ld›... Katillerin hukuku heryerde ayn› iflliyor. ‹srail’de deFilistinlileri katletme özgürlü¤ü var.ABD seçimleri üzerinebeklentilere girenlere duyurulur:Obama: ‘‹srail sald›r›s› hakl›yd›’Amerika’da Demokrat Parti’nin Baflkan Aday› Barack Obama,Ürdün’de yapt›¤› bir aç›klamada, geçen y›l eylül ay›nda ‹srail’in Suriyetopraklar›nda bulunan ve “nükleer reaktör inflaat›” oldu¤u iddiaedilen tesisi uçaklarla bombalamas›n›n “do¤ru” oldu¤unu söyledi.Obama, “Operasyonun yap›ld›¤› tarihte Suriye’nin, Kuzey Koreörne¤ine benzer bir nükleer reaktör gelifltirmekte oldu¤una dair yeterlikan›t bulundu¤unu düflünüyorum...” dedi.Obama, tüm Amerikan baflkanlar›n›n sözünü tekrarlayarak dasözlerini “‹srail’in kendini savunma hakk› var” diye tamamlad›.Bu mant›kla, “kitle imha silah› oldu¤una dair kan›tlar var” diyeIrak’› iflgal eden mant›k aras›nda pek fark görünmüyor. Fark aramayaçal›flanlar, bofluna arayacaklar.44 DÜNYA 27 Temmuz 2008


Burjuvazi, devrimcileri karalamakiçin bugün nas›l ki, “terörizm”söylemini kullan›yorsa, geçmifltede, daha çok “anarflist” deyiminikullan›rd›.Evet anarflizm diye bir düflünceak›m› ve bu düflüncenin savunucular›,yani anarflistler geçmiflte degünümüzde de varlar. Fakat, anarflizminMarksist-Leninist düflünceyleilgisi geçmiflte de olmad›,günümüzde de yoktur. Nedir anarflizm?Anarfli kelimesi, köken olarakYunanca, “arkhe” (erk) kelimesindengelir. Erk, bir ifli yapt›rabilmegücü, iktidar anlam›nda kullan›l›r,“anarkhe” (anarfli) ise iktidar gücündenyoksunluk, erksizlik, bafls›zl›kanlam›na gelir. Anarflizmise, sözlüklerde, “koflullar neolursa olsun, devletin hemen ortadankald›r›lmas›n› savunanö¤reti” diye tan›mlan›r.Anarflist düflüncenin beslendi¤ikaynaklardan biri olan ‹ngiliz düflünürüGodwin, 1793'te yay›mlad›¤›bir kitab›nda, devletin insanl›-¤›n ahlak›n› bozdu¤unu ve ortadankald›r›lmas› gerekti¤ini savunuyordu.Anarflist düflünürler, ancakdevletin ortadan kalkmas› ile kötülüklerinde son bulaca¤›n›, çünküdevletin kötülüklerin kayna¤›oldu¤unu söylerler.Anarflist düflünce, Max Stirner,Frans›z Pierre Joseph Proudhonve Rus Mihail Bakunin taraf›ndangelifltirilerek bir ö¤reti haline getirildi.Max Stirner’in 1844'te yazd›-¤› “Birey ve Mülkiyet” adl› kitapanarflizmin ilk ilkelerinin derleniptopland›¤› bir kitap oldu.Proudhon'un anarflist anlay›fl›-na göre, iflçiler politikayla u¤raflmamal›,sendikalarda örgütlenmelive günün birinde biriken güçleriylemevcut iktidar› y›kmal›d›r. Y›-k›lan iktidar›n yerine koymak içinise bir fley yoktur anarflizmde.Bu ö¤retiyi flekillendirenler,Marksizm’in devlet ö¤retisinden deyararlan›rlar. Marksizm’de, devlet,egemen s›n›flar›n ç›karlar›n› korumakiçin oluflturulmufl bir kurumdur.Anarflistler, Marksizm’in buB‹LG‹ANARfi‹ZMö¤retisini de kullanarak, her türlüdevlete karfl› ç›karlar. Fakat, biryandan Marksizm’e dayanmayaçal›fl›rken, di¤er yandan Marksizm’in,devletin süreç içinde kendili¤indensönerek ortadan kalkmadanönce, tarihsel bir dönemboyunca zorunlu oldu¤u, düflüncesinekarfl› ç›karlar. Hedeflerini,koflullar› dikkate almadan devletihemen yok etmek fleklinde ifadeederler.Engels’in her türlü otoriteyekarfl› ç›kanlara yönelik flu sözleri,anarflist düflüncenin de bir elefltirisidir:“...Devrim, elbette ki, en otoriterolan fleydir; bu, nüfusun birbölümünün kendi iradesini, nüfusunöteki bölümüne tüfeklerle,süngülerle ve toplarla -akla gelebilecekbütün otoriter araçlarla- dayatt›¤›bir eylemdir; ve e¤er muzafferolan taraf yok yere yenik düflmekistemiyorsa, bu egemenli¤ini,silahlar›n›n gericiler üzerinde yaratt›¤›terör ile sürdürmelidir...” (F.Engels, Seçme Yap›tlar, Cilt II, Solyay›nlar›).Elbette, anarflist düflüncenin,Marksizm-Leninizm’le ilgisi yoktur.Çünkü, anarflizm, kapitalist devletiy›kmak gerekti¤ini söylerken,onun yerine devletsiz bir düzenisavunur.Marksizm-Leninizm ise, kapitalistdevletin y›k›lmas›n›, fakat onunyerine sosyalist devletin (proletaryadiktatörlü¤ü) kurulmas›n› savunur.Çünkü, burjuvazinin iktidar›nason veren proletaryan›n, tekrar iktidar›kaybetmemesinin yolu, burjuvaziüzerinde bask› kurmakt›r.Burjuvazinin güçsüzleflmifl de olsa,halen bir s›n›f olarak varl›¤›n› sürdürdü¤ü,dahas› özel mülkiyetin fluya da bu düzeyde varl›¤›n› korudu-¤u koflullarda; proletaryan›n devleti,tekrar kapitalizme dönüflünönündeki en güçlü engeldir.Anarflizmin devrim ve iktidarhedefi yoktur. Böyle oldu¤u içinde, bugüne kadar anarflistlerin önderli¤indegerçekleflmifl bir devrimörne¤i de olmam›flt›r.Marksist-Leninist düflünceyegöre de, devlet toplumsal gelifliminbelirli bir aflamas›nda yok olacakt›r.Fakat, devletin yok olaca¤›aflama, hemen kapitalist devletiny›k›ld›¤› aflama de¤il, s›n›flar›n ortadankalkt›¤› aflamad›r. S›n›flar›nortadan kalkmas› ise, bir anda de-¤il, bir sürecin sonunda ad›m ad›mgerçekleflecektir. Bu süreç, proletaryan›niktidar› alt›nda gerçekleflecekbir süreçtir.Yani anarflistlerin savundu¤ugibi, toplumsal yap›y› bir anda de-¤ifltirecek sihirli bir de¤nek yoktur.Toplumsal geliflim ve de¤iflim birsüreç içinde gerçekleflir.Anarflizm, ayn› zamanda örgütlülü¤ü,disiplini reddeden bir bireycili¤etekabül eder. Stalin Marksizmleanarflizmin fark›n› flöyle anlat›r;“Anarflizmin temel taflı, bireydir...Anarflizmin ö¤retilerine göre,birey kurtulmadıkça, yı¤ınlarınkurtulması olanaksızdır. Buna uygunolarak, sloganı, “Her fley bireyiçin”dir. Oysa Marksizm’in temeltaflı yı¤ınlardır... Marksizm’inö¤retilerine göre, yı¤ınlar kurtulmadıkça,bireyin kurtulması olanaksızdır.Buna uygun olarak, sloganı,‘Her fley yı¤ınlar için’dir.Açıktır ki, burada, sadece taktiklerüzerine anlaflmazlık de¤il, biridi¤erini reddeden iki ilke bulunmaktadır.”(Anarflizm mi Sosyalizmmi)Sonuç olarak, proletarya diktatörlü¤üolmadan, bir anda s›n›ffarkl›l›klar›n›n ortadan kalkaca¤›n›savunmak hayalciliktir ve bu düflünce,pratikte burjuvazinin iktidar›n›sürdürmesine hizmet eder. Denilebilirki, anarflizmin özü, proletaryan›niktidar›na karfl› ç›kmakt›r.Proletaryan›n de¤il, küçük burjuvazininç›karlar›n› savunan bir düflünceak›m›d›r.


Haf›zaGerçekler unu tulmas›n diye1978 y›l›n›n A¤ustos ay›nda, yenibir dergi yay›n hayat›na bafllad›.Asl›nda bu dergi, sadece yeni birdergi de¤ildi; s›n›flar mücadelesiarenas›nda k›sa sürede kendini kabulettirecek olan yeni bir siyasi hareketinhabercisiydi.1978 A¤ustos’unda 1. say›s› ç›-kan Ba¤›ms›zl›k ve DemokrasiMücadelesinde DEV-GENÇ, DevrimciSol Dergisi ç›k›ncaya kadar,devrimci hareketin yay›n organ› olarakkabul edilecekti.Devrimci Yol tasfiyecili¤i altedilmifl,devrim mücadelesi yenidendevrimci çizgisine oturtuluyordu.DEV-GENÇ, devrimci hareketin ilkperiyodik yay›nlar›ndan biriydi ve ogünkü süreçte ideolojik mücadeleaç›s›ndan da, devrimci prati¤in yönlendirilmesiaç›s›ndan da büyük birrol üstlendi. DEV-GENÇ, 1980Mart'›nda DEVR‹MC‹ SOL Dergisiç›k›ncaya kadar 5 say› yay›nland›.*Devrimci hareketin ç›kard›¤› ilkdergi olan Dev-Genç’in 1. say›s›ndaneler vard›, tam 30 y›l sonra bir bak›phat›rlayal›m dedik. O günün, 30y›l öncesinin dergisinin gündemindenbugüne bakt›¤›m›zda neler görece¤izbakal›m.*Derginin kapa¤›nda, “DEV-GENÇ'i yaflataca¤›z” bafll›¤› okunuyordu.Hemen alt›nda “DevrimciGençlik Federasyonu Dev-GençKuruldu” duyurusu yer al›yordu.“DEV-GENÇ'i yaflataca¤›z” biriddian›n ifadesiydi. ‹ddia esas olaraksadece DEV-GENÇ'i de¤il,devrimci hareketin bütününü kapsayanbir iddiayd›; inkarc›l›¤a, tasfiyecili¤e,oligarflinin sald›r›lar›nara¤men, Çayanlar’›n yolunda yürümeniniddias›yd› ve bugün, 30 y›lsonra, bu iddian›n tarih önünde gerçekleflti¤inigörüyoruz. Tarihe verilensöz tutulmufl; Dev-Genç yaflat›lm›flt›r.*Devrimci Gençlik Federasyonu’nunkurulufl sürecinianlatan ilk yaz›, devrimcikadrolar›n tasfiyecili¤ekarfl› ideolojik ve örgütselkavgas›n› anlatan bir yaz›yd›.Hemen onu takip eden “SiyasiDurum ve Görevlerimiz” bafll›kl›yaz›da ise, 12 Mart sonras› süreç de-¤erlendiriliyor ve oligarflik devletinkontrgerillay›, sivil faflist örgütlenmeyigüçlendirdi¤ine dikkat çekiliyordu.Devam›nda yap›lan tart›flmaise, bugünle önemli paralellikleriçeriyor, bak›n:“Türkiye'de enönemli tespit devletinniteli¤ini do¤ru tespitetmektir. Devletin biçimlenmesini‘parlementerdemokrasi’ olaraktespit edip faflizm‘t›rman›yor’ olarakgösteren bütün ‘sol’gruplaflmalar, antifaflistmücadele vetaktikleri aç›s›ndanbüyük bir yan›lg›içindedirler. Çünkü,"parlamenter demokrasi","anayasal rejim"olarak halk kitlelerineyutturulmayaçal›fl›lan rejim, asl›ndayukar›da bahsetti¤imiz gibi faflistrejimdir. Bu rejimin icraas› flu veyabu flekilde olabilir. Hatta, oligarflininç›karlar›n› savunan çeflitli politikgruplaflmalar aras›nda "çarp›flmalar","parsellemeler" vs. olabilir.Ama bütün bunlar›n arkas›nda yetkinleflendevlet, iflte bu faflist devletyönetimidir.”Ne yaz›k ki, bugün hala ve yinebunu tart›fl›yoruz. Kimileri AB’yeuyum diye, kimileri oligarfli içi çat›flman›nyaratt›¤› toz duman aras›nda,yine devletin niteli¤ini unutmufl veyagörmezden geliyorlar ve biz yineonlara bunu göstermeye çal›fl›yoruz.*Yaz›n›n devam›nda CHP’nin birtahlili yap›l›yor: “Halk›n ‘umudu’,‘sosyalist’lerimizin(!) ‘umudu’ CHPne yap›yor?.. CHP belirleyici olarak,tekelci gruplar›n ç›karlar›n› savunanfakat siyasal platformda, ‘bar›fl’,‘sosyal adalet’, ‘Atatürkçülük’maskesiyle bunu gerçeklefltiren birsiyasal örgütlenmedir.”CHP’nin burada aç›kça ortayakonulan niteli¤i e¤er solun tüm kesimlerive ayd›nlar taraf›ndan görülmüflolsayd›, ayn› yan›lg›lara, beklentilere,bofl umutlara düflülmezdi..Fakat devrimci bir alternatifin öneç›kamad›¤› koflullarda bu yan›lg› sürebildi...Ayn› yaz›dan baflka bir durumtespiti: “Ecevit ve Türk-‹fl ücretlerinDev-Genç 1. Say›Tarihin gündeminden bugünedonduruldu¤unu halktan gizlemeyeçal›fl›rken...”Düzenin solu ve sar› sendikac›-l›k hala ayn› rolünü sürdürüyor..*Devrimci hareket, o gün göreviflöyle özetliyor: “Bugün yap›lmas›gereken; faflist teröre karfl› "örgütlüdevrimci alternatifi" temel al›p, anti-faflistmücadeleyi yükseltmek vekadrolaflmay› yaratmakt›r.”Daha o günden büyük mesafeal›nm›flt›r o görevi yerine getirmekteve Türkiye solunun tarihine militanmücadele ve direnifl sayfalar› eklenmifltir.Bir baflka bafll›k: “Gençli¤inÖrgütlenmesi ve Anti-Faflist MücadeledeDev-Genç”... Gençli¤inörgütlenmesi sorunlar›n›n tart›fl›ld›-¤› yaz›da Lenin’in flu sözü aktar›l›-46 TAR‹H 27 Temmuz 2008


yor:"Devrimci inisiyatifi olanlar› enbüyük çabuklukla grupland›rmak veharekete sokmak gerekir. Onlar›n haz›rl›ks›zolmalar›ndan korkmay›n›z,deneysizlikleri ve kültürlerinin eksikli-¤i karfl›s›nda cesaretinizi kaybetmeyiniz...Sadece daha çok ve daha cesaretlive daha da çok cesaretle ve dahaçok genci partiye almak gereklidir".San›r›z bugünkü Dev-Gençlileriçin de uygulanmas› gereken bir ö¤üt.*Bir sonraki yaz›n›n bafll›¤› ise flu:“Faflistler Kendilerinden OlmayanHerkese Sald›r›yorlar”Yaz›da özellikle ayd›nlara yönelenfaflist sald›r›lar de¤erlendiriliyor veflöyle deniyor:“Faflistlerin sald›r›lar[›] önceleriilerici, demokrak birçok kifli taraf›ndansalt ö¤renciler aras› bir çat›flmaolarak de¤erlendirilip kendilerinin buçat›flman›n d›fl›nda olan kifliler oldu-¤unu zannettikleri günler geride kalm›flt›r.Uzun bir süredir kendilerini butürden gerçekle iliflkisi olmayan tespitlerleavutan kifliler art›k bütünaç›kl›¤›yla bilmektedirler ki; faflistkurflunlara hedef olmak için sadece...devrimci olmak gerekmemektedir. F a-flist kurfluna hedef olabilmek için faflistolmamak bile yeterli nedendir.”Yukar›daki gerçek, reformistlerin,küçük-burjuva ayd›nlar›n onca tecrübeye,onca y›la ra¤men hala tam olarakgöremedikleri bir gerçektir.Keza, dönemlerin siyasi aktörleride¤iflmifltir ama olgu ayn›d›r. Mesela,yukar›daki son cümleyi, “AKP’ninsald›r›lar›na, komplolar›na hedef olmakiçin, AKP’li-AKP’den yana olmamakbile yeterli nedendir” diye dekurabilirsiniz.*“Dev-Genç Kuruldu” bafll›¤› alt›ndasol içi bir soruna de¤iniliyor.“... Gazetelerde Tüm DevrimciGençlik Dernekleri Federasyonu Baflkanl›¤›taraf›ndan yap›lan bir aç›klamabizi bu cevab› vermeye zorunluk›ld›. Yap›lan aç›klamada DevrimciGençlik Federasyonu'nun (DEV-GENÇ) yasal olmad›¤› bas›n yoluylaoligarflinin adli kurumlar›na ihbaredilmekteydi. Hizipçili¤in, tasfiyecili-¤in bu boyutlara varmas› bir devrimcihareket için gerçekten düflündürücübir noktaya gelmifltir.Devrimci Hareket içerisinde ortayaç›kan bir tak›m meseleler burjuvazininyasall›klar› içersinde, çözülmeyeçal›fl›lmas› anlay›fl› ne derece devrimcibir tutumdur?...”Tarihin derinliklerinden bugünegelip yine sorabiliriz bu soruyu. ‹liflkileri,ittifaklar› oligarflinin yasall›¤›yla,tüzelli¤iyle belirlemek ne denli devrimcitutumdur?.. ‹deolojik mücadeleyerine dedikoduya, spekülasyona baflvurmakne denli devrimci tutumdur?*‹ki yaz› daha var dergide; biriTHKP-C flehitlerinden Hatice Alankufl’unDevrimci Kad›nlar Derne-¤i’nde yap›lan anmas›nda okunan metin,di¤eri “anti-emperyalist mücadelenin1968’lerdeki ilk flehidi” bafll›-¤›yla anlat›lan Vedat Demircio¤lu’nunmücadelesi... fiehitlerine sahipç›kma gelene¤i devrimci hareketindaha kuruluflunda var; ve o gelenekde hiç kesintisiz ulafl›yor bugüne.*Üç dört yaz›dan aktard›¤›m›z k›saal›nt›lar, siyasi mücadelede yan›lg›larayer olmad›¤›n› bir kez daha gösteriyor.Oligarflik devletin ve politikalar›n›nniteli¤inin pek de¤iflmedi¤ini görüyoruz.Mücadelemiz ayn› mücadele buanlamda. Faflist sald›r›lar... Faflizmekarfl› mücadele... Fakat solun sorunlar›da baz› aç›lardan ayn›l›k gösteriyor;CHP’den -veya benzerlerinden- umutbekleyen sosyalistler. Devleti yanl›fltahlilde ›srar... ve buna ba¤l› gelifltirilenparlamenterist politikalar... Ki, solunbelli bir kesiminin bu aç›lardan 12Eylül öncesine göre çok daha sa¤a,çok daha geriye savrulmufl oldu¤u birgerçek. Fakat o gün tüm yetersizliklerinera¤men Dev-Genç Dergisi’ni ç›-kararak siyasi arenaya ç›kan ve sürecemüdahale eden devrimciler ise, bugünMarksizm-Leninizm’de, sosyalizmde›srar ve kararl›l›klar› daha pekiflmifl,devrim iddialar› daha güçlenmifl olarakhala ayn› yerlerindeler. Böyle birtarihe sahip olmak onurunu tafl›yoruz.K›sa Tarih27 Temmuz - 2 A¤ustos28 Temmuz 1991‹stanbul'un gecekondu mahallelerindenÇ›rç›r Mahallesi’nde arazi mafyas›n›n boflarazileri satmak istemesi ve halk›n suyunael koymaya çal›flmas› üzerine halkdevrimcilerin öncülü¤ünde mafyac›lar›semtten kovdu.28 Temmuz 1992Tarlalar›na su verilmeyen Denizli Çeltikliköylüleri Valilik önünde oturma eylemiyapt›.28 Temmuz 1993Tüm YARGI-SEN'e üye 100 gardiyan Sa¤malc›larHapishanesi'nde grev hakk› içingrev yapt›.28 Temmuz 1997‹stanbul ÖZTAfi Çorap'ta çal›flan 250 iflçiücretlerinin art›r›lmas›, çal›flma saatlerinin8 saate indirilmesi ve ifl güvenli¤i içinifl b›rakt›lar. Eylem taleplerin kabul edilmesiylebitirildi.29-30 Temmuz 19937 ay süren toplu sözleflme görüflmelerinint›kanmas›yla 600 bin iflçi haklar›n› almakiçin meydanlara indi. Eylemlere ‹stanbul'da150 bin, Ankara'da 20 bin,Adana'da 13 bin kifli kat›ld›.30 Temmuz 1992‹stanbul, Ankara, Adana ve Trabzon'dayaklafl›k 50 bin belediye iflçisi, toplu iflsözleflmesi görüflmelerinden sonuç al›namay›ncagreve ç›kt›lar.31 Temmuz 1952Türkiye ‹flçi Sendikalar› Konfederasyonu(TÜRK-‹fi) kuruldu.1-3 A¤ustos 1944Himmler'in emri üzerine 4000 Yahudigaz odalar›nda katledildi.Say›: 156TAR‹H 47


değinmelerNiye gizligörüfltünüz?BAM TELİ çizgilerABD’nin en ünlü ve etkiliYahudi kurulufllar›ndan biriolan Anti- Defamation League(ADL) Direktörü AbrahamFoxman ve Baflkan›Glen Lewy, önceki haftaTürkiye’ye gelmifller.Abraham ve Glen, Cumhurbaflkan›Gül’le, BaflbakanErdo¤an’la, ard›ndan DenizBaykal’la görüflmüfller. Yetmemifl,Genelkurmay ‹kinciBaflkan› Ergin Saygun’la, D›-fl›flleri Bakan›’yla,AdaletBakan›’yla vebir de Milli E¤itimBakan›’ylagörüflmüfller.Ayr›ca, ABD ve‹srail Büyükelçileri, ‹stanbulBelediye Baflkan› ve TürkiyeYahudi toplumu liderleriyletoplant›lar yapm›fllar.Görüflme yo¤unlu¤unabak›n: Ve ifle bak›n ki; bunlar›nhiçbiri hiçbir gazetede haberolmad›. Acaba niye?Baflbakan’›n, Gül’ün att›-¤› her ad›m haber olurken buniye olmam›fl, niye gizlenmifl?‹slamc›lar, generaller,belediye baflkanlar› bu gizlili¤ebir aç›klama getirmeliler;siyonistlerle fazla içlid›fll› görünmek mi istemediler,gizlenen nedir?fi›rnak’›n Beytüflflebap Ceviza¤ac› Köyü’ndekorucu afliretleri Biksi, Kanas, Kalaflnikof, M-16 silahlar›yladü¤ün kutlamas› yapt›lar. Üstelik de kulland›klar›mermiler “devletin zimmetli mermisi”ymifl.Burjuva bas›nda bir tantana, bir elefltiri...Bas›n o kadar gürültü ç›kar›nca savc›lar da ifl olsundiye soruflturma açm›fllar.. Kaymakaml›k da suç duyurusundabulunmufl, jandarma komutanl›¤› da korucularhakk›nda ayr› soruflturma bafllatm›fl..Bu afliretler, o kurflun ya¤murunu havaya de¤ilde, halk›n üzerine yapt›¤›nda bu kadar üzerinde durmuyorduburjuva medya...Hukuka Sayg› An›t›!Devlet Bakan› Cemil Çiçek demifl ki,“Hukuk devletinde senaryo laf› bile hukuka sayg›-s›zl›kt›r. Ne senaryosu, Türkiye senaryolar ülkesi oldu.Önüne gelen senaryo yaz›yor.”Elbette can›m, önüne gelen yazmas›n, siz yaz›nyeter.Çiçek’in sözlerini duyan da san›r ki, adam “hukukasayg› an›t›” sanki...Komplo teorilerine ilave:“Ergenekon soruflturmas›n› yürüten birimler, busuikast› Özdemir Sabanc›’n›n yapmay› planlad›¤›büyük otomobil yat›r›mlar›na karfl› ’Alman istihbaratbiriminin’ ya da kimyasal yat›r›mlar› önlemekiçin ’Belçika istihbarat›n›n’ organize etmifl olabilece¤inidüflünüyor. (Bugün, 23 Temmuz...)Efendim, Frans›z ve Japonlar’dan sonra ifle Almanve Belçika emperyalistleri de kat›lm›fl oluyor.Özdemir Sabanc› çevresinde me¤erse zaten 3.dünya savafl› patlayacakm›fl, her emperyalistinonunla hesab› varm›fl!Ha gayret; bir ad›m sonras›nda Marsl›lar vars›rada.Recep’in at›fl köflesi:“Vatandafl›n cebindeki paray›sinsice çalan bir iktidar olmad›k,olmayaca¤›z. Eme¤e haketti¤ide¤eri vermek için çal›fl›yoruz.”(Baflbakan RTE)48 DE⁄‹NMELER 27 Temmuz 2008


Ak›ll› kifli, hatalarifllemeyen kiflide¤ildir. Böyle insanyoktur, olamaz da.Ak›ll› kifli, önemlihatalar ifllemeyen,hatalar›n› kolaycave çabucak düzeltmesinibilen kiflidir.LeninCevapAnkara’da 8 Mart’a kat›ld›klar› için tutuklananlar›n yaflad›klar›ndanbir kesit;“Mahkemeye giderken yol boyu türkü-marfl söyledik.Savc›l›k bizi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. Dahahakim karfl›s›na bile ç›kmam›flken, polisler kutlama yapmayabafllad›lar. Tatl›lar, kolalar geliyor, karfl›l›kl› "çak"yap›yorlar... Bu durum dikkatlerimizden kaçmad› elbette.Bu kutlama neyin kutlamas›yd›? Mahkemeye ç›kt›¤›m›zdahakime sorduk: 9'umuzu tutuklayarak cevap verdi.”(V›zgelir, Nisan 2008 tarihli say›s›ndan)Ne haliniz varsa görün“T.C. Baflbakan› R. Tayyip Erdo¤an, bu pazar Sarkozyile yapt›¤› görüflmede ... AB’nin 27 ülkesinin AKPkapat›ld›¤› takdirde Ankara ile koordineli tepki göstermeleriniistedi.”AKP, Avrupa’ya baflvururken, Genelkurmay da Ergenekonoperasyonuna karfl› milletin tepki göstermesini istemifl.Bir yandan AKP; bir yandan Genelkurmay boyuna biryerlere ça¤r› yap›p duruyorlar.‹flte bizim ça¤r›lar›na cevab›m›z:Bizi kar›flt›rmay›n; yiyin birbirinizi, ister AB’niziça¤r›n, ister ABD’nizi, ister abinizi, ne haliniz varsa görün.Sizin kavgan›z baflka, bizim kavgam›z baflka.S›radaki model neresi?“Örnek ald›¤›m›z ‹spanya'n›n konut balonu sonundapatlad›. Ekonomi yönetiminin örnek gösterdi¤i ‹spanya'dakonut balonu patlad›. Geri dönmeyen mortgagekredi miktar› 1.7 trilyon dolar› buldu, iflaslar kap›da.”Böyle yazd› 22 Temmuz günkü gazeteler.Bu oligarflik yönetimin kaç›nc› modeli, kaç›nc› patlayanbalonu...Temel Haklar üyeleri,AKP’nin halk› kuru ekme¤emahkum ederek her geçen günzamlara bo¤mas›n› Okmeydan› ve Kad›köy’de yapt›klar›eylemlerle protesto ettiler.Zamlara Karfl› Direnelim,Gücümüzü Gösterelim19 Temmuz günü Dikilitafl Park›’nda biraraya gelenOkmeydan› halk› “AKP’nin Zam Tablosu” ad›yla yap›lanzamlar› gösteren bir pankart ve “Zamlara Karfl› GücümüzBirli¤imizdir” pankart›n› açt›lar. Mahallenin ev kad›nlar›,gençleri, ellerinde bofl tencereleriyle, tencerelere süreklivurarak açl›klar›n› ve yoksulluklar›n› dile getirdiler.“Zam Zulüm ‹flkence ‹flte AKP, Yoksullu¤umuz KaderDe¤ildir, AKP Önce Yoksullaflt›r›yor Sonra Dilencilefltiriyor”yaz›l› dövizlerin tafl›nd›¤› eyleme halk balkonlardanalk›fllarla destekler sunarken, kimileri de balkonlar›ndatencerelere vurarak eylemi desteklediler. Zamlar› protestoeden sloganlar atan kitle bir saat mahallede yürüyüflyaparak Sa¤l›k Oca¤› önüne geldi ve burada bir aç›klamayapt›. Aç›klamay› okuyan Aysu Baykal “yoksul halk›nAKP iktidar›nda insanca yaflayamayaca¤›n› söyleyerekeme¤imizin hakk›n›, yoksullu¤umuzun hesab›n› Amerikanc›AKP’ den soral›m” dedi. Baykal, halka örgütlenmeve mücadele ça¤r›s› yapt›. 200 kiflinin kat›ld›¤› eylem alk›fllarve z›lg›tlar eflli¤inde sona erdi.***Temel Haklar üyeleri 19 Temmuz günü bir protestoda Kad›köy ‹skele Meydan›’nda yaparak AKP’nin zam,zulüm, sömürü politikas›na sessiz kal›nmayaca¤›n›hayk›r›ld›lar.Grup Umut Ya¤muru’nun türkülerle bafllatt›¤› eylemdeyap›lan aç›klamada zamlar› protesto eden pankart vedövizler tafl›nd›. Aç›klamada“Bize dayat›lmakistenen bu yaflam›kabul etmeyelim. Zamave zulme dur diyelim”ça¤r›s› yap›ld›.Halk›n çevredeki ilgisindenrahats›z olan birsivil polisin provokasyonyaratma çabas› dasonuçsuz kald›.Say›: 156DE⁄‹NMELER 49


Göçmen kuşlargöçmenkufllar giderken uzaklarahoflçakal›n diyecek bizlereu¤urlarken onlar› aç olaca¤›zdöndüklerinde aç olaca¤›zbelki az kalacak,belki hiç kalmayacakkal›rsak dik,ölürsek yi¤it olaca¤›zbir mevsim aç olaca¤›zher mevsim onurlu olmak içinSabah ayazakesmiflti havaland›rma.‹nsan›n içini ürperten bir so-¤ukluk. Al›flkanl›ktan galiba, ne zamanhavaland›rmaya ç›ksak, gökyüzününo muhteflem mavili¤ine tak›l›rkal›r gözlerimiz. Her sabah omaviden al›r›z yüreklerimize. Maviyekeser yüre¤imiz.Ayaza kesen havaland›rman›nbelki de en güzel yan› gö¤ün mavisidir.Göçmen kufllar› gördük bumavide. Pay›m›za düflen kare gökyüzündeuçuyorlard› sal›na sal›na.Avucunu açsan, onlar› avucuna s›¤d›rabilecekmiflsingibi geliyor insana.Bir avuç göçmen kuflu. Neredengelir, nereye giderler bilmiyorum.Gözlerim yine göçmen kufllar›na tak›l›yor.Kara kara uçufluyorlar gökyüzünde.F›rat geliyor akl›ma. Göçmenkufllar ve F›rat, F›rat’›n fliiri:“Göçmen kufllar giderken açolaca¤›zdöndüklerinde yine aç”Hemen havaland›rmam›z›n üzerindeler.Onlara bakarken solu¤umkesilecek gibi. Daha bafl›m yukar›-dayken kara ufak bir top havaland›rmam›z›nduvar›na sürtünerekh›zla yere düflüyor. Bir kufl. Göçmenkufllar›n belki en küçü¤ü. Dahayavru. Avucumun içine al›yorum.Solu¤umla ›s›tmaya çal›fl›yorum.Belli ki hasta. Buna ra¤men gözlerip›r›l p›r›l.Ürkek ürkek bak›yor. Korkuyor.Ona nas›l anlatabilirim ki, gözlerimleonlar› izledi¤imi, yüre¤imlekonufltu¤umu. Ve ona nas›l anlatabilirimki korkmamas› gerekti¤ini.Avucumda hala kanat ç›rp›yor. Tümgücüyle kanatlar›na yükleniyor.Ama onlar› harekete geçiremiyor.Gözleri sürekli ak›yor. Gökyüzünebak›yorum yine. Di¤erleri gittikçeyükseliyor, uzaklafl›yorlar. Ufak birkarart› halindeler art›k. Bir, avucumdakanat ç›rpmaya çal›flan kufla,bir gökyüzündekilere bak›yorum.‹çim s›zl›yor. Sürüsünden kopuyorbu kufl. Kimbilir neler neler düflünüyordur.Avucumun içini h›rsla gagalamayaçal›fl›yor. Güçsüz, öyle güçsüzki, o bütün gücüyle avucumugagalamaya çal›fl›rken, ben sadecebakt›¤›mda bunu farkediyorum.‹çeri al›yoruz onu. Di¤erleri çoktangözden kayboldular. Siz rahat olundiyorum arkalar›ndan. Ama onlarduymayacak kadar uzaktalar flimdi.Avucumdaki kufl ›s›nd›kça daha birhararetle kanat ç›rp›yor. Belli ki tekderdi so¤uk. Gözleri gözlerimde....Gözlerini gözlerime dikme göçmenkuflu. Sana bakt›kça bizimkilergeliyor akl›ma. Bilir misin sen açl›-¤›m›z›? Y›llar önce sizler uzak, s›-cak ülkelere giderken biz açt›k.Döndünüz yine açt›k. Sonra yinegittiniz ve yine döndünüz ve biz yineaçt›k... 122 kez açl›ktan öldük.Neden diyorsun ha? Kafese koymufllarbizi.Sen kafese dayan›r m›s›n, diyorumavucumdakine. Beni anl›yormuflgibi kanat ç›rp›yor tüm gücüyle.Anlard›m diyorum, kalamazs›n.Hele de yan›nda beraber flak›yaca-¤›n bir yoldafl›n yoksa, bu kafes dahada kötü. Ben konufltukça kanatç›rpmaya çal›fl›yor minik kufl. Anl›-yor diyorum bu, anl›yor beni.Hani y›llar önce bizim F›rat sizeseslenirken “aç›z” dedi¤inde, belkide siz bunu hiç unutmad›n›z. Anlatt›n›zhep birbirinize.Bundand›r belki de, yavru kuflbeni anl›yor. Is›t›yoruz onu. Is›nd›kçadaha da canlan›yor. Canland›kçadaha da h›zl› kanat ç›rp›yor.Kap›lar kapan›yor. Minik kuflkanatlar›n› ç›rpmaktan vaz geçiyor.Öylece kal›yor.Sabah kalkt›¤›m›zda minik kuflunyan›na kofluyoruz. Daha da canlanm›fl,alt katta koflturuyor. Avucumaal›p havaland›rmaya ç›k›yorum.Gökyüzü yine maviye kesmifl. Bugünonu yolcu edece¤iz. Avucumuniçine e¤iliyorum, ona f›s›ld›yorum:“Döndü¤ünüzde belki yine aç olaca¤›z.Açl›¤›m›z› uzak ülkelere götürün.122’lerimizi anlat›n. F›rat›-m›z› anlat›n” diyorum. Avucumugagal›yor yine. Bu kez gagas›n› hissediyorum.Canlanm›fl. Kanatlar›n›h›zl› h›zl› çarpmaya bafll›yor. Avucumuaç›yorum. Vakit kaybetmedenhemen uçuyor. Havaland›rmam›z›nüzerinde bir iki tur at›yor. Belki vedalafl›yorbizle, belki... Sonra gö¤ünmavisine do¤ru kanat ç›rp›yor. Havaayaz. Gök mavi. Yürek mavi.Göçmen kufllar gidiyor, biz voltaday›z...50 ÖYKÜ 27 Temmuz 2008

More magazines by this user
Similar magazines