Views
3 years ago

Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum ... - Portal

Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum ... - Portal

Kamu

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planıç kontrol özel sektörü olduu kadar kamu sektörünü de ilgilendirir. Özel sektördeirketin öncelikli amac genellikle hissedarlarn elde ettii deeri artrmaktr. Kamusektöründe ise amaç genellikle bir hizmetin yerine getirilmesi veya kamu yarar salayan birsonucun elde edilmesidir. Kamu sektöründe yönetimin sorumluluu kaynaklarn kullanlmasve sonuçlara ulalmasdr.Kurumlar hedeflerini gerçekletirmek için iç kontrol sistemini kullanrlar. Kurumlarnbalca dört hedefi vardr:Faaliyetlerin etkin ve verimli olmasMali raporlarn güvenilirliiYürürlükteki mevzuata uyumVarlklarn korunmasFaaliyetlerin etkin ve verimli olmas, kurumun, hedeflere ulama düzeyi, performans,fayda-maliyet yaps gibi temel faaliyet hedefleri ile ilgilidir. Mali raporlarn güvenilirlii,geçici ve özetlenmi raporlar da içeren güvenilir hesap raporlarnn hazrlanmas, maliverilerin açk ve anlalr bir biçimde kaytlara alnmas ve yaynlanmas, konu ile ilgili dierbilgilere kolaylkla ulalabilmesi gibi konular içerir. Yürürlükteki mevzuata uyum, kurumunhedeflerine ulamak için yürüttüü faaliyetlerin yasal prosedürle uygun olmasn salamaküzere yaplmas gereken uyum çalmalar ile ilgilidir. Varlklarn korunmas ise kurumunsahip olduu tüm varlklarn güvence altna alnmasn içerir.ç kontrol sisteminin etkili bir biçimde uygulanabilmesi için iç kontrol bir yük olarakdeil, beklenmeyen olaylar ortaya çktnda oluacak kayplar önlemek ve frsatlardeerlendirmek ile ilgili bir araç olarak görülmelidir. Ancak iç kontrol sisteminin doruanlalmas gerekmektedir; sistem kurumun ana faaliyeti deildir ve yönetiminfonksiyonlarn icra etmez. Öncelikle iç kontrol kurum hedeflerinin elde edilmesinidestekleyip onlara ulamay engelleyecek risklere kar erken uyar sistemi olsa da hangihedeflerin konulacan belirleyemez. Karar verme sürecinde, yöneticiyi doru bilgiyledestekler, verilen kararlarn iletilmesini salar ama hangi kararlarn alnaca konusundayönetimin yerini alamaz.ç kontrol sistemi kurumun farkl etkinlik seviyelerinde faaliyet gösterir. ç kontrolfaaliyetlerinin ne kadar etkin yürütüldüü:Üst yönetim ve idarecilerin, kurumu, kurumun hedeflerine ulalmas içinyaplan faaliyetlerin kapsamn, faaliyetlerin yer ald çevreyi vekarlalacak riskleri anlamalarna,Çalanlarn iç kontrolün uygulanmasna yönelik sorumlulua, gerekli bilgiye,yetenee ve yetkiye sahip olmalarna,9

Maliye BakanlığıYaynlanan mali raporlarn güvenilir bir biçimde hazrlanmasna,Yasa ve yönetmeliklerle uyumun salanabilmesinebaldr.ç kontrolün etkinliinde en büyük rolü yönetim üstlenir. dareciler iç kontrolsisteminin etkili bir biçimde ilediinin güvencesini verebilmek için uygun politikalaroluturmal ve güvence salamaldrlar. ç kontrol uygulanrken, hedeflere ulalmasnetkileyecek belirsizlikler öngörülmeli ve önlemler alnmaldr; yani idareciler risk yönetimikonusunda da sorumludurlar.Kurumun tüm personeli görevlerini icra ederken belirli faaliyetlerin yerinegetirilmesini amaçlar. Bu faaliyetler birimin dier faaliyetleri ile birleerek birim hedeflerine,birim hedefleri de bir bütün olarak kurum hedeflerine ulalmasn salar. Personel, yerinegetirdii görev hakknda en detayl bilgiye sahip kiidir. Bu görevin en etkin biçimde yerinegetirilmesinden; ayrca hem ii ile ilgili problemlerin hem de kurum içinde fark ettii dierproblemlerin yönetime iletilmesinden sorumludur. Çalanlar görevlerini yerine getirirken içkontrol sisteminde kullanlacak bilgileri üretir, kontrolleri etkileyen faaliyetlerde bulunur. Bunedenle iç kontrol herkesin sorumluluudur.ç Denetim ise iç kontrol sisteminin etkinliinin deerlendirilmesi ve sisteminetkinliine katk salamak konusunda rol oynar.10

Kamu İç Kontrol Standartları - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
İç Kontrol Sistemi ve Kamu İç Kontrol Standartları (Ekim 2012)
Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartları ... - Strateji Geliştirme
Kamu Mali Yönetiminde Değişim Çalışmaları Başbakanlık Genelgesi
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu - Uludağ ...
5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu - Strateji ...
2) Adalet Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi (10 sayfa)
Maliye Bakanlığı İç Kontrol Rehberi Taslağı - Strateji Geliştirme ...
Kamu İç Denetim Standartları
Kamu Hizmet Standartları - Sivrice - Milli Eğitim Bakanlığı
Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı - Yıldız Bilge ...
5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik
5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu'nun 24 ocak 1980 ...
TC MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. Maddesi ...
Resmî Gazete - Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar - İçişleri ...
idari mali işler şef soruları - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
tc türkiye istatistik kurumu başkanlığı ön mali kontrol
Bilecik Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri ... - Strateji Geliştirme
Mevzuat Uyum Çalışmalarına İlişkin Tablo
Kamu İç Kontrol Rehberi - Strateji Geliştirme Başkanlığı
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün "Personel giderleri ve yıl ...
Kamu İç Kontrol Rehberi - Strateji Geliştirme Başkanlığı
Kur'an'a Göre İnsanın Bireysel Sorumluluğu - Portal - Fırat Üniversitesi
ETKB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi - Enerji ve Tabii ...
Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği Maliye Bakanlığından ...
1 Kamu Yönetiminde İç Kontrol ve İç Denetim ... - Denetimnet.Net
Avrupa Birliği Bakanlığı İç Koordinasyon ve Uyum Komitesinin ...
tc başbakanlık özelleştirme idaresi başkanlığı maliye hazinesi ...