Views
3 years ago

Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum ... - Portal

Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum ... - Portal

Kamu

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem PlanıAB VE Ç KONTROL MÜZAKERE SÜRECAday ülkeler AB müktesebatn bütünüyle kabul etmekdurumundadr. Dolaysyla, üyelik müzakereleri; aday ülkeninAB müktesebatn ne ekilde ve hangi takvim çerçevesindekabul edeceinin, uygulayacann ve uygulama için gerekenidari yapy nasl oluturacann saptand süreçtir.1999 ylnda Helsinki’de gerçekletirilen AvrupaKonseyi Zirve Toplantsnda Türkiye’ye adaylk statüsütannmtr. 2001 ylnda Türkiye için Katlm Ortakl Belgesi düzenlenmi ve TBMM“Topluluk Müktesebatnn Üstlenilmesine likin Türkiye Ulusal Plan”n kabul etmitir.Kamu iç mali kontrol (KMK) sisteminde yaplacak düzenlemelere ilikin Politika BelgesiMart 2002 tarihinde Maliye Bakan tarafndan imzalanm ve AB Komisyonunagönderilmitir. 2003 ylnda “AB Müktesebatnn Üstlenilmesine likin Türkiye UlusalProgram" (UP) ile "AB Müktesebatnn Üstlenilmesine likin Türkiye Ulusal ProgramnnUygulanmas, Koordinasyonu ve zlenmesine likin Karar" kabul edilmi ve ResmiGazete'de yaymlanmtr. Ulusal Programda, Türkiye’nin Avrupa Birliine üyelik sürecindehukuksal, siyasi ve ekonomik reformlarn gerçekletirilmesi yolunda ataca admlarbelirtilmi, ekonomik ve siyasal istikrarn ve kalknmann salanmas amaçlanmtr. PolitikaBelgesinde yaplmas öngörülen düzenlemelere paralel olarak Aralk 2003 tarihinde 5018sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çkarlmtr. Aralk 2004’te AB Devlet veHükümet Bakanlar Konseyi’nin Brüksel’de yapm olduklar zirve toplantsnda Türkiye’ninKopenhag siyasi kriterlerini, müzakere açmak için yeterli ölçüde karladna karar verilmive 3 Ekim 2005 tarihinde müzakerelerin balamas öngörülmütür. Yine ayn gün bir basntoplants düzenlenerek Türkiye için Müzakere Çerçeve Belgesi yaymlanmtr.AB Müktesebat, Katlm Müzakere Fasllar 35 balk altnda snflandrlmtr. Bukapsamda Türkiye’nin üyelik sürecinde müzakeresi açlan fasllardan biri de 32’nci balkaltndaki “Mali Kontrol Fasl”dr.Haziran 2006 tarihli Türkiye Katlm Ortaklnn kapsad prensipler, öncelikler veartlarla ilgili Konsey Kararnda da belirtildii gibi, 2005 Katlm Ortakl BelgesindeTürkiye’den Katlm Ortaklnn önceliklerini yerine getirmek üzere bir zaman çizelgesi vebelirli ölçütleri de içeren bir plan gelitirmesi beklenmektedir. Söz konusu belgede, malikontrol ile ilgili olarak hem ksa vadeli hem de orta vadeli önceliklere de yer verilmitir.Ksa vadeli öncelikler 32’nci fasl konularna ilikin olarak kanun ve prosedürlerinhazrlanmas ile ilgilidir. Bu bölümde, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunununzamannda yürürlüe girmesinin gerektii belirtilmitir. Orta vadeli öncelikler ise 32’nci faslkonularyla ilgili kapasitenin gelitirilmesine yöneliktir.11

Maliye BakanlığıMali kontrol faslyla ilgili tantc tarama toplants 18 Mays 2006 tarihinde,Brüksel’de gerçeklemitir. Toplantda Avrupa Komisyonu Yetkilileri tarafndan Kamu çMali Kontrolü ve D Denetim, AB Fonlarnn Kullanmnda Merkezi Olmayan Yaplanma ileAB Mali Çkarlarnn Korunmas konularnda sunumlar yaplmtr. 30 Haziran 2006tarihinde de mali kontrol faslnn ayrntl tarama toplants gerçeklemitir. Bu toplantdaTürk Heyeti, Türkiye’de Mali Kontrolün Genel Kurumsal Yaps konusunda sunum yapmtr.Tarama toplantlarnn ardndan Komisyon tarafndan sunulan raporda, fasln açlkriteri olmakszn müzakerelere açlmas önerilmitir. 26 Haziran 2007 tarihinde Brüksel’degerçekletirilen Hükümetler Aras Konferans’ta bu faslda müzakerelerin açlmasna kararverilmi ve belirlenen kapan kriterlerinin yerine getirilmesi durumunda müzakerelerin geçiciolarak kapatlabilecei belirtilmitir.AB Komisyonu her yl fasllarla ilgili gelimelerin deerlendirildii bir ilerlemeraporu yaynlamaktadr. lerleme raporlar, OECD – SIGMA tarafndan gerçekletirilendeerlendirme ziyaretleri sonucunda çkarlan fasl raporuna dayanlarak hazrlanmaktadr. Bukapsamda her yl Mart – Nisan aylarnda OECD – SIGMA Türkiye’yi ziyaret etmekte vekurumlarda mali kontrol faslna yönelik gerçekleen ilerlemeleri görümelerle tespit ederekraporlamaktadr.12

Kamu İç Kontrol Standartları - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
İç Kontrol Sistemi ve Kamu İç Kontrol Standartları (Ekim 2012)
Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartları ... - Strateji Geliştirme
5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu - Strateji ...
Maliye Bakanlığı İç Kontrol Rehberi Taslağı - Strateji Geliştirme ...
Kamu Mali Yönetiminde Değişim Çalışmaları Başbakanlık Genelgesi
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu - Uludağ ...
2) Adalet Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi (10 sayfa)
Kamu İç Denetim Standartları
Kamu Hizmet Standartları - Sivrice - Milli Eğitim Bakanlığı
5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik
Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı - Yıldız Bilge ...
5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu'nun 24 ocak 1980 ...
TC MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı
Resmî Gazete - Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. Maddesi ...
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar - İçişleri ...
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün "Personel giderleri ve yıl ...
tc türkiye istatistik kurumu başkanlığı ön mali kontrol
Kamu İç Kontrol Rehberi - Strateji Geliştirme Başkanlığı
idari mali işler şef soruları - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
ETKB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi - Enerji ve Tabii ...
Kamu İç Kontrol Rehberi - Strateji Geliştirme Başkanlığı
Bilecik Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri ... - Strateji Geliştirme
Mevzuat Uyum Çalışmalarına İlişkin Tablo
Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği Maliye Bakanlığından ...
Kur'an'a Göre İnsanın Bireysel Sorumluluğu - Portal - Fırat Üniversitesi
1 Kamu Yönetiminde İç Kontrol ve İç Denetim ... - Denetimnet.Net
tc başbakanlık özelleştirme idaresi başkanlığı maliye hazinesi ...
Avrupa Birliği Bakanlığı İç Koordinasyon ve Uyum Komitesinin ...