Views
3 years ago

Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum ... - Portal

Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum ... - Portal

Kamu

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem PlanıYASAL ÇERÇEVEKamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, TBMM’de 10/12/2003 tarihinde kabuledilerek 24/12/2003 tarihli 25326 sayl Resmi Gazete’de yaymlanmtr. 22/12/2005 tarih ve5436 sayl Kanunla 5018 sayl Kanunda geçen baz ifadelerde deiiklikler yaplarakKanunun uygulanabilirlik kapasitesi artrlm, iç kontrol sistemi yeniden tanmlanarak dahakapsayc hale getirilmitir. Harcamalarn gerçekletirilmesinde ilem süreçlerininhzlandrlmas ve etkinliinin artrlmas için mali kontrol yetkilisi sistemden çkarlarak, önmali kontrol fonksiyonunun mali hizmetler birimlerinde gerçekletirilmesi salanm ve buçerçevede mali hizmetler biriminin görev, yetki ve sorumluluklar yeniden düzenlenmitir.Ayrca, harcamac birimlerde sistemin uygulanmas için gerekli olan ve iyi ileyen bir yapnnoluturulmas ve geçmite bu görevi yürüten Maliye Bakanl birimlerinin kaldrlarakidarelerin bünyesinde strateji gelitirme birimlerinin kurulmas ve tekilat yaplarnda gereklideiikliklerin yaplmasna dair bir takm düzenlemeler yaplmtr.5018 Sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu24/12/2003 tarihli ve 25326 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yürürlüe giren 5018sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla kamu mali yönetim sistemimiz uluslararasstandartlar ve Avrupa Birlii uygulamalarna uygun bir ekilde yeniden düzenlenmi ve bukapsamda etkin bir iç kontrol sisteminin oluturulmas da amaçlanmtr.ç Kontrol Sistemi5018 sayl Kanunun Beinci Ksmnda "iç kontrol sistemi" düzenlenmitir. Buksmda iç kontrol sistemine ilikin olarak; iç kontrolün tanm ve amac, kontrolün yaps veileyii, ön mali kontrol, mali hizmetler birimi, muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisininyetki ve sorumluluklar, muhasebe yetkilisinin nitelikleri ve atanmas, iç denetim, içdenetçinin görevleri, iç denetçinin nitelikleri ve atanmas, iç denetim koordinasyon kurulu, içdenetim koordinasyon kurulunun görevleri hususlarna yer verilmitir.ç Kontrol Tanm5018 sayl Kanunun 55’inci maddesinde, ç Kontrol; "idarenin amaçlarna,belirlenmi politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli birekilde yürütülmesini, varlk ve kaynaklarn korunmasn, muhasebe kaytlarnn doru ve tamolarak tutulmasn, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamannda ve güvenilir olarak üretilmesinisalamak üzere idare tarafndan oluturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimikapsayan mali ve dier kontroller bütünü" olarak tanmlanmtr.13

Maliye Bakanlığıç Kontrolün AmaçlarKanunun 56’nc maddesinde iç kontrolün amaçlar;Kamu gelir, gider, varlk ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli birekilde yönetilmesini,Kamu idarelerinin kanunlara ve dier düzenlemelere uygun olarak faaliyetgöstermesini,Her türlü mali karar ve ilemlerde usulsüzlük ve yolsuzluun önlenmesini,Karar oluturmak ve izlemek için düzenli, zamannda ve güvenilir rapor vebilgi edinilmesini,Varlklarn kötüye kullanlmas ve israfn önlemek ve kayplara karkorunmasnsalamak olarak belirlenmitir.Üst Yöneticilerin Sorumluluu5018 sayl Kanunun 11’inci maddesinde, üst yöneticilerin, mali yönetim ve kontrolsisteminin ileyiinin gözetilmesi, izlenmesi ve Kanunda belirtilen görev ve sorumluluklarnyerine getirilmesinden sorumlu olduklar ve bu sorumluluun gereklerini harcama yetkilileri,mali hizmetler birimi ve iç denetçiler araclyla yerine getirecekleri hükme balanmtr.Buna göre, üst yöneticilere, iç kontrol sisteminin kurulmas ve gözetilmesi, iç kontrolsisteminin bir gerei olarak yazl prosedür ve talimatlarn oluturulmas gibi her türlüdüzenlemelerin yaplmas, harcama yetkililerine ise görev ve yetki alanlar çerçevesinde, idarive mali karar ve ilemlere ilikin olarak iç kontrolün ileyiini salama sorumluluu verilmibulunmaktadr.Kanunun 57’nci maddesinde ise, kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolsistemlerinin harcama birimleri, muhasebe ve mali hizmetler ile ön mali kontrol ve içdenetimden olutuu belirtilmi, yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluturulabilmesi içingerekli önlemlerin alnmas öngörülmütür.Birim Yetkililerinin Sorumluluklar5018 sayl Kanunun 60, 61, 63 ve 64’üncü maddelerinde, mali hizmetler birimleri,muhasebe yetkilileri ve iç denetçilerin iç kontrol alanndaki görev ve sorumluluklarna yerverilmitir. Buna göre; mali hizmetler birimleri, idarenin iç kontrol sisteminin kurulmas,standartlarnn uygulanmas ve gelitirilmesi konularnda çalmalar yapmak ve ön malikontrol faaliyetini yürütmekten; muhasebe yetkilileri, ödeme emri belgesi ve eklerininkontrolünden, muhasebe ilemlerinin belirlenmi standartlara ve usulüne uygun olarakkaydedilmesinden, raporlanmasndan, muhafazasndan ve denetime hazr haldebulundurulmasndan; iç denetçiler ise idarelerin iç kontrol sistemlerinin denetlenmesinden vegelitirilmesi yönünde önerilerde bulunmaktan sorumludurlar.14

Kamu İç Kontrol Standartları - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
İç Kontrol Sistemi ve Kamu İç Kontrol Standartları (Ekim 2012)
Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartları ... - Strateji Geliştirme
5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu - Strateji ...
Maliye Bakanlığı İç Kontrol Rehberi Taslağı - Strateji Geliştirme ...
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu - Uludağ ...
2) Adalet Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi (10 sayfa)
Kamu Mali Yönetiminde Değişim Çalışmaları Başbakanlık Genelgesi
Kamu İç Denetim Standartları
5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik
Kamu Hizmet Standartları - Sivrice - Milli Eğitim Bakanlığı
TC MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı
Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı - Yıldız Bilge ...
5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu'nun 24 ocak 1980 ...
Resmî Gazete - Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. Maddesi ...
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün "Personel giderleri ve yıl ...
ETKB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi - Enerji ve Tabii ...
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar - İçişleri ...
tc türkiye istatistik kurumu başkanlığı ön mali kontrol
Kamu İç Kontrol Rehberi - Strateji Geliştirme Başkanlığı
Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği Maliye Bakanlığından ...
idari mali işler şef soruları - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Kamu İç Kontrol Rehberi - Strateji Geliştirme Başkanlığı
Bilecik Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri ... - Strateji Geliştirme
Mevzuat Uyum Çalışmalarına İlişkin Tablo
Kur'an'a Göre İnsanın Bireysel Sorumluluğu - Portal - Fırat Üniversitesi
1 Kamu Yönetiminde İç Kontrol ve İç Denetim ... - Denetimnet.Net
tc başbakanlık özelleştirme idaresi başkanlığı maliye hazinesi ...
Avrupa Birliği Bakanlığı İç Koordinasyon ve Uyum Komitesinin ...