Views
3 years ago

Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum ... - Portal

Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum ... - Portal

Kamu

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem PlanıStrateji Gelitirme Birimlerinin Çalma Usul ve Esaslar HakkndaYönetmelik10/12/2003 tarihli ve 5018 sayl Kanunun 60’nc maddesi ile 22/12/2005 tarihli ve5436 sayl Kanunun 15’inci maddesine dayanlarak hazrlanan Yönetmeliin 9’uncumaddesinde iç kontrol mali hizmetler fonksiyonu kapsamnda yürütülecek iler arasndasaylmtr. Bu kapsamda yaplacak görevler; iç kontrol sisteminin kurulmas, standartlarnnuygulanmas ve gelitirilmesi konularnda çalmalar yapmak, idarenin görev alanna ilikinkonularda standartlar hazrlamak, ön mali kontrol görevini yürütmek, amaçlar ile sonuçlararasndaki farkll giderici ve etkililii artrc tedbirler önermek olarak saylmtr.ç Kontrol ve Ön Mali Kontrole likin Usul ve Esaslar5018 sayl Kanunun 55, 56, 57 ve 58’inci maddelerine dayanlarak hazrlanan ve31/12/2005 tarihli ve 26040 (3. mükerrer) sayl Resmi Gazetede yaymlanan “ç Kontrol veÖn Mali Kontrole likin Usul ve Esaslar”n "ç Kontrol Standartlar" balkl 5’incimaddesinde, Kanuna ve iç kontrol standartlarna aykr olmamak kouluyla, idarelerce, görevalanlar çerçevesinde her türlü yöntem, süreç ve özellikli ilemlere ilikin standartlarbelirlenebilecei de belirtilmitir.Kamu ç Kontrol Standartlar TebliiKamu ç Kontrol Standartlar; COSO modeli, INTOSAI Kamu Sektörü ç KontrolStandartlar Rehberi ve Avrupa Birlii ç Kontrol Standartlar çerçevesinde Maliye Bakanltarafndan belirlenmitir.Bu kapsamda; Bakanlmz tarafndan hazrlanan ve 26/12/2007 tarihli ve 26738sayl Resmi Gazetede yaymlanan “Kamu ç Kontrol Standartlar Teblii” ile kamuidarelerinde iç kontrol sisteminin oluturulmas, uygulanmas, izlenmesi ve gelitirilmesiamacyla 18 standart ve bu standartlar için gerekli 79 genel art belirlenmi bulunmaktadr.Teblide, kamu idarelerinin, iç kontrol sistemlerinin Kamu ç Kontrol Standartlarnauyumunu salamak üzere, yaplmas gereken çalmalar tespit etmeleri, bu çalmalar içineylem plan oluturmalar, gerekli prosedürler ve ilgili düzenlemelerin hazrlanmasçalmalarn yürütmeleri gerektii belirtilmitir.Kamu ç Kontrol Standartlarna Uyum Eylem Plan Rehberi04/02/2009 tarihinde Bakanlmzca yaymlanan “ç Kontrol Standartlar UyumEylem Plan Rehberi”, iç kontrol sistemlerini Kamu ç Kontrol Standartlar ile uyumlu halegetirmek için yaplmas gereken çalmalarn belirlenmesi, bu çalmalar için eylem planoluturulmas, gerekli prosedürler ve ilgili düzenlemelerin hazrlanmas çalmalarnda kamuidarelerine rehberlik yapmak amacyla hazrlanm ve bu amaçla temel ilkeler belirlenmitir.15

Maliye BakanlığıMALYE BAKANLIINDA Ç KONTROLMaliye Bakanl OrganizasyonuTekilat emas16

Kamu İç Kontrol Standartları - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
İç Kontrol Sistemi ve Kamu İç Kontrol Standartları (Ekim 2012)
Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartları ... - Strateji Geliştirme
5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu - Strateji ...
Maliye Bakanlığı İç Kontrol Rehberi Taslağı - Strateji Geliştirme ...
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu - Uludağ ...
Kamu Mali Yönetiminde Değişim Çalışmaları Başbakanlık Genelgesi
2) Adalet Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi (10 sayfa)
Kamu İç Denetim Standartları
5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik
Kamu Hizmet Standartları - Sivrice - Milli Eğitim Bakanlığı
Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı - Yıldız Bilge ...
5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu'nun 24 ocak 1980 ...
TC MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı
Resmî Gazete - Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. Maddesi ...
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar - İçişleri ...
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün "Personel giderleri ve yıl ...
ETKB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi - Enerji ve Tabii ...
tc türkiye istatistik kurumu başkanlığı ön mali kontrol
idari mali işler şef soruları - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Mevzuat Uyum Çalışmalarına İlişkin Tablo
Bilecik Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri ... - Strateji Geliştirme
Kamu İç Kontrol Rehberi - Strateji Geliştirme Başkanlığı
Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği Maliye Bakanlığından ...
Kamu İç Kontrol Rehberi - Strateji Geliştirme Başkanlığı
Kur'an'a Göre İnsanın Bireysel Sorumluluğu - Portal - Fırat Üniversitesi
1 Kamu Yönetiminde İç Kontrol ve İç Denetim ... - Denetimnet.Net
tc başbakanlık özelleştirme idaresi başkanlığı maliye hazinesi ...
Avrupa Birliği Bakanlığı İç Koordinasyon ve Uyum Komitesinin ...