Views
3 years ago

Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum ... - Portal

Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum ... - Portal

Kamu

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem PlanıBakanlk TekilatBakanlk Merkez Tekilat, ana hizmet birimleri, danma ve denetim birimleri ileyardmc birimlerden meydana gelir.Ana Hizmet Birimleria) Bahukuk Müavirlii ve Muhakemat Genel Müdürlüüb) Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüüc) Muhasebat Genel Müdürlüüd) Gelir Politikalar Genel Müdürlüüe) Milli Emlak Genel Müdürlüüf) Mali Suçlar Aratrma Kurulu Bakanlg) Avrupa Birlii ve D likiler Dairesi BakanlDanma ve Denetim Birimleria) Tefti Kurulu Bakanlb) Hesap Uzmanlar Kurulu Bakanlc) Strateji Gelitirme Bakanld) Bakanlk Müavirlerie) ç Denetçilerf) Basn ve Halkla likiler MüavirliiYardmc Birimlera) Personel Genel Müdürlüüb) Maliye Yüksek Eitim Merkezi Bakanlc) dari ve Mali ler Dairesi Bakanld) Bilgi lem Dairesi Bakanle) Özel Kalem Müdürlüü17

Maliye BakanlığıMaliye Bakanlnda 5018 sayl Kanunun UygulamasStratejik PlanKamu mali yönetimi reformu çerçevesinde, bütçe sürecinde mali disiplini salamak,kaynaklar stratejik önceliklere göre datmak, bu kaynaklarn etkin kullanlpkullanlmadn izlemek ve bunun üzerine kurulu bir hesap verme sorumluluu gelitirmektemel balklar olarak ortaya çkmtr.Bu kapsamda kamu idarelerinin planl hizmet sunumu, politika gelitirme, belirlenenpolitikalar somut i programlarna ve bütçelere dayandrma, uygulamay etkin bir ekildeizleme ve deerlendirmeye yönelik olarak “stratejik planlama” temel bir araç olarakbenimsenmitir. Stratejik planlamann; bir yandan kamu mali yönetimine etkinlikkazandrrken, dier yandan kurumsal kültür ve kimliin geliimine ve güçlendirilmesinedestek olduu düünülmektedir.Kamuda stratejik yönetim yaklamnn benimsenmesi, iyi yönetim ilkeleri yani içkontrol açsndan önemli bir admdr. ç kontrol, idarenin belirlenmi hedeflerine ulamasndamakul bir güvence salamak üzere tasarlanm bir süreçtir. ç kontrolün uygulanabilmesi içinöncelikle idarenin misyonunu ve hedeflerini açk bir ekilde ortaya koymas gerekmektedir.Bu süreçte Maliye Bakanlnda stratejik yönetimin temel bileenlerinin hayatageçirilmesi amacyla Stratejik Yönetim Sistemi (Model ve Yazlm) balkl bir kamu Ar-Geprojesi hazrlanmtr.Söz konusu proje kapsamnda ilk olarak, Bakanlk Makam Olurlar ile MaliyeBakanl Strateji Gelitirme Kurulu, Stratejik Planlama Yönlendirme Komitesi ve StratejikPlanlama Çalma Grubu kurulmutur. Bir sonraki aamada stratejik planlama sürecininanlatlmas, tantlmas ve sahiplenilmesi amacyla Bakanlmzda geni kapsaml bir tantmtoplants yaplmtr. Bu çalmalar takiben kapsaml bir eitim ve çalma programdüzenlenmitir.Yönlendirme Komitesi üyeleri ve Çalma Grubu üyeleriyle düzenli toplantlaryaplm, yaplan çalmalar bütün strateji gelitirme birimleri ile paylalm ve genikatlml konferans ve seminerler düzenlenmitir. Söz konusu çalmalarn ardndan, MaliyeBakanl Stratejik Plan hazrlanarak kamuoyuna duyurulmutur.60. Hükümet Programnn yaymlanmasnn ardndan Bakanlk Stratejik Plannnyenilenmesi ihtiyac hasl olmutur. Yaplan çalmalar sonucu mevcut plan ve dolaysylaperformans programnda gerekli deiikler yaplmtr. Bu çalmalar sonucu oluan revizeplan daha açk ve üst bir strateji belgesi özellii kazanm, performans programnn da planlaolan balants kuvvetlendirilmitir.Revize edilen 2008–2012 Bakanlk Stratejik Plan TBMM’ye sunulmutur.18

Kamu İç Kontrol Standartları - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
İç Kontrol Sistemi ve Kamu İç Kontrol Standartları (Ekim 2012)
Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartları ... - Strateji Geliştirme
5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu - Strateji ...
Maliye Bakanlığı İç Kontrol Rehberi Taslağı - Strateji Geliştirme ...
Kamu Mali Yönetiminde Değişim Çalışmaları Başbakanlık Genelgesi
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu - Uludağ ...
Kamu İç Denetim Standartları
2) Adalet Bakanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi (10 sayfa)
5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik
Kamu Hizmet Standartları - Sivrice - Milli Eğitim Bakanlığı
Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı - Yıldız Bilge ...
5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu'nun 24 ocak 1980 ...
TC MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı
Resmî Gazete - Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. Maddesi ...
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar - İçişleri ...
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün "Personel giderleri ve yıl ...
Kamu İç Kontrol Rehberi - Strateji Geliştirme Başkanlığı
ETKB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi - Enerji ve Tabii ...
tc türkiye istatistik kurumu başkanlığı ön mali kontrol
idari mali işler şef soruları - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Kamu İç Kontrol Rehberi - Strateji Geliştirme Başkanlığı
Bilecik Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri ... - Strateji Geliştirme
Mevzuat Uyum Çalışmalarına İlişkin Tablo
Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği Maliye Bakanlığından ...
Kur'an'a Göre İnsanın Bireysel Sorumluluğu - Portal - Fırat Üniversitesi
1 Kamu Yönetiminde İç Kontrol ve İç Denetim ... - Denetimnet.Net
tc başbakanlık özelleştirme idaresi başkanlığı maliye hazinesi ...
Avrupa Birliği Bakanlığı İç Koordinasyon ve Uyum Komitesinin ...